ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 191

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
18 ta' Lulju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (tfassil mill-ġdid)  ( 1 )

1

 


 

(1)   Test b'relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

DIRETTIVI

18.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 191/1


DIRETTIVA 2008/57/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-17 ta' Ġunju 2008

dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità

(tfassil mill-ġdid)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikoli 71 u 156 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2004/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li temenda d-Direttiva 96/48/KE dwar l-interoperabilità tas-sistema trans-Ewropea dwar ferroviji ta' veloċità kbira (3) u d-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema trans-Ewropea dwar ferroviji konvenzjonali (4) ġew sostanzjalment emendati bid-Direttiva 2004/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). Peress li qed jiġu introdotti emendi ġodda, id-Direttivi għandhom jiġu riformulati biex ikunu aktar ċari u d-dispożizzjonijiet tagħhom għandhom jingħaqdu fi strument wieħed bil-għan li jiġu simplifikati.

(2)

Biex jagħmluha possibbli biex ċittadini ta' l-Unjoni, operaturi ekonomiċi u awtoritajiet reġjonali u lokali jibbenefikaw mill-massimu tal-vantaġġi li joħorġu mit-twaqqif ta' żona mingħajr fruntieri interni, huwa approprjat, b'mod partikolari, li jtejbu l-interkonnessjoni u l-interoperabilità tan-netwerk ferrovjarju nazzjonali kif ukoll l-aċċess għalih, billi jiġu implimentati xi miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa fil-qasam ta' l-istandardizzazzjoni teknika, kif previst fl-Artikolu 155 tat-Trattat.

(3)

Bl-iffirmar tal-Protokoll adottat fi Kyoto fit-12 ta' Diċembru 1997 l-Unjoni Ewropea obbligat ruħha li tnaqqas l-emissjonijet tal-gass serra. Dawn l-għanijiet jeħtieġu aġġustament fil-bilanċ bejn id-diversi modi ta' trasport, u b'hekk żieda fil-kompetittività tat-trasport ferrovjarju.

(4)

L-istrateġija tal-Komunità għall-integrazzjoni ta' l-implikazzjonijiet ambjentali u l-iżvilupp sostenibbli fil-politika tat-trasport tagħha tenfasizza l-bżonn ta' azzjoni biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tat-trasport.

(5)

It-tħaddim ferrovjarju kummerċjali matul in-netwerk ferrovjarju jeħtieġ b'mod partikolari kompatibilità eċċellenti bejn il-karatteristiċi ta' l-infrastruttura u dawk tal-vetturi, kif ukoll interkonnessjoni effiċjenti tas-sistemi ta' l-informazzjoni u tal-komunikazzjoni ta' l-amministraturi ta' l-infrastrttura u ta' l-impriżi ferrovjarji differenti. Il-livelli ta' l-operat, tas-sigurtà, tal-kwalità tas-servizz u l-ispejjeż jiddependu minn din il-kompatibilità u l-interkonnessjoni, kif tiddependi wkoll, b'mod partikolari, l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja.

(6)

L-Istati Membri huma responsabbli biex jassiguraw il-konformità mar-regoli tas-sigurtà, tas-saħħa u tal-protezzjoni tal-konsumatur li jgħoddu għan-netwerk ferrovjarju in ġenerali waqt l-iddisinjar, il-kostruzzjoni, id-dħul fis-servizz u l-operazzjoni ta' dawk il-ferroviji.

(7)

Hemm differenzi kbar bejn ir-regolamenti nazzjonali u bejn ir-regoli interni u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li l-ferroviji japplikaw, billi dawn jinkorporaw tekniki li huma speċifiċi għall-industriji nazzjonali u jippreskrivu dimensjonijiet u apparati speċifiċi kif ukoll karatteristiċi speċjali. Din is-sitwazzjoni żżomm il-trejnijiet milli jkunu kapaċi jiċċirkolaw mingħajr xkiel madwar in-netwerk Komunitarju.

(8)

Matul is-snin din is-sitwazzjoni ħolqot rabtiet stretti bejn l-industriji ferrovjarji nazzjonali u l-ferroviji nazzjonali, għad-detriment tal-ftuħ ġenwin tas-swieq. Biex tiżdied il-kompetittività tagħhom fuq livell dinji, dawn l-industriji jeħtieġu suq Ewropew, miftuħ u kompetittiv.

(9)

Jeħtieġ għalhekk li wieħed jiddefinixxi l-ħtiġijiet essenzjali bażiċi għall-Komunità kollha li għandhom jgħoddu għas-sistema ferrovjarja tagħha.

(10)

Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet ittieħdet miżura inizjali mill-Kunsill fit-23 ta' Lulju 1996 bl-adozzjoni tad-Direttiva 96/48/KE. Sussegwentament, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw id-Direttiva 2001/16/KE.

(11)

Id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2001/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2001 li temenda id-Direttiva tal-Kunsill 91/440/KEE dwar l-iżvilupp tal-ferroviji tal-Komunità (6), id-Direttiva 2001/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2001 li temenda id-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE dwar il-liċenzar ta' impriżi dwar ferroviji (7) u d-Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2001 dwar l-allokazzjoni ta' kapaċità ta' infrastruttura tal-ferroviji u l-ħlas ta' imposti għall-użu ta' ċertifikazzjoni ta' infrastruttura tal-ferroviji u sigurtà (8) għandu impatt fuq l-implimentazzjoni ta' l-interoperabilità. Bħal fil-każ ta' arranġamenti oħra dwar it-trasport, l-estensjoni ta' drittijiet ta' aċċess irid ikun hemm magħha l-miżuri meħtieġa għall-armonizzazzjoni. Għalhekk hi meħtieġa l-implimentazzjoni ta' interoperabilità fin-netwerk kollu billi jiġi estiż progressivament l-ambitu ġeografiku tad-Direttiva 2001/16/KE. Hu meħtieġ ukoll li l-bażi ġuridika tad-Direttiva 2001/16/KE tiġi estiża għall-Artikolu 71 tat-Trattat, li fuqu nbniet id-Direttiva 2001/12/KE.

(12)

L-iżvilupp ta' l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabilità (TSIs) wera l-ħtieġa li tiġi ċċarata r-relazzjoni bejn il-ħtiġijiet essenzjali u t-TSIs, min-naħa l-waħda, u l-istandards Ewropej u dokumenti oħra ta' natura regolatorja min-naħa l-oħra. B'mod partikolari, għandu jkun hemm distinzjoni ċara bejn l-istandards jew partijiet minn standards li għandhom ikunu obbligatorji biex jinkisbu l-għanijiet ta' din id-Direttiva, u l-istandards “armonizzati” li ġew żviluppati fl-ispirtu ġdid ta' kif għandhom jiġu ttrattati l-armonizzazzjoni u l-istandardizzazzjoni tekniċi.

(13)

Bħala regola, l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej jiżviluppaw fl-ispirtu ta' kif qed jiġu ttrattati mill-ġdid l-armonizzazzjoni u l-istandardizzazzjoni tekniċi. Jippermettu li tinkiseb preżunzjoni ta' konformità ma' ċerti ħtiġijiet essenzjali ta' din id-Direttiva, b'mod partikolari fil-każ tal-kostitwenti u interfaces ta' l-interoperabilità. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej, jew il-partijiet applikabbli tagħhom, mhumiex obbligatorji u ma tista' ssir ebda referenza espliċita għal dawn l-ispeċifikazzjonijiet fit-TSIs. Referenzi għal dawn l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, u l-Istati Membri jippubblikaw ir-referenzi għall-istandards nazzjonali billi jittrasponu l-istandards Ewropej.

(14)

F'ċerti każi TSIs jistgħu jagħmlu referenza espliċita għal standards jew speċifikazzjonijiet Ewropej meta jkun tassew meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet ta' din id-Direttiva. Referenza espliċita bħal din iġġib konsegwenzi li għandhom jiġu ċċarati; b'mod partikolari, dawn l-istandards jew speċifikazzjonijiet Ewropej isiru obbligatorji mill-mument li t-TSI tkun applikabbli.

(15)

It-TSI tistabbilixxi l-kundizzjonjijiet kollha li kostitwent ta' interoperabilità għandu jkun konformi magħhom, u l-proċedura li għandha tiġi segwita biex tiġi evalwata l-konformità. Barra dan, hemm bżonn li jkun speċifikat li kull kostitwent għandu jgħaddi mill-proċedura li tevalwa l-konformità u l-adegwatezza għall-użu indikat fit-TSIs u jkollu ċ-ċertifikat korrispondenti.

(16)

Meta jiġu żviluppati TSIs ġodda, l-għan għandu dejjem jkun li tiġi żgurata l-kompatibilità mas-sistema awtorizzata eżistenti. Dan jgħin fil-promozzjoni tal-kompetittività tat-trasport ferrovjarju u jipprevjeni spejjeż oħra bla bżonn permezz tar-rekwiżit għall-aġġornar jew it-tiġdid ta' sotto-sistemi awtorizzati eżistenti sabiex tkun żgurata kompatibilità b'lura. F'dawk il-każi eċċezzjonali meta ma jkun possibbli li tiġi żgurata l-kompatitbilità, it-TSIs jistgħu jistabbilixxu l-qafas meħtieġ sabiex ikun deċiż jekk is-sotto-sistema eżistenti għandiex tiġi awtorizzata mill-ġdid u jkunu deċiżi l-iskadenzi korrispondenti.

(17)

Hemm bżonn li għal raġunijiet ta' sigurtà l-Istati Membri jassenjaw kodiċi ta' identifikazzjoni għal kull vettura li titqiegħed fis-servizz. Il-vettura mbagħad titniżżel f'reġistru nazzjonali tal-vetturi. Ir-reġistri għandhom ikunu disponibbli għal konsultazzjoni mill-Istati Membri kollha u minn ċerti partijiet ekonomiċi tal-Komunità. Ir-reġistri għandhom ikunu konsistenti f'dak li hu format ta' informazzjoni. Għandhom għalhekk ikunu koperti minn speċifikazzjonijiet operatorji u tekniċi komuni.

(18)

Il-proċedura li għandha tiġi segwita fil-każ ta' ħtiġijiet essenzali applikabbli għal sotto-sistema li għadhom mhumiex koperti bi speċifikazzjonijiet dettaljati fit-TSIs korrispondenti għandhom ikunu speċifikati. F'każ bħal dan, il-korpi responsabbli għall-istima dwar konformità u proċeduri ta' verifika għandhom ikunu l-korpi notifikati msemmija fl-Artikolu 20 tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE.

(19)

Id-distinzjoni bejn sistema ferrovjarja ta' veloċità għolja u sistema ferrovjarja konvenzjonali ma tiġġustifikax l-eżistenza ta' dawn iż-żewġ direttivi distinti. Il-proċeduri ta' l-iżvilupp ta' l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta' interoperabilità huma identiċi għaż-żewġ sistemi, kif ukoll il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti għaċ-ċertifikazzjoni tal-kostitwenti ta' l-interoperabilità u tas-sotto-sistemi. Il-ħtiġijiet essenzjali huma prattikament identiċi, kif ukoll is-suddiviżjoni tas-sistema f'sotto-sistemi li għandhom ikunu s-suġġett ta' l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi. Min-naħa l-oħra, billi t-trejnijiet għandhom ikunu jistgħu jiċċirkolaw liberament minn netwerk ta' veloċità għolja għal netwerk konvenzjonali, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jaqblu fil-biċċa l-kbira; ix-xogħlijiet ta' żvilupp tat-TSIs urew ukoll li, għal ċerti sotto-sistemi, TSI waħda biss tista' taqdi ż-żewġ sistemi. Huwa għalhekk xieraq li jiġu integrati d-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE.

(20)

Id-Direttiva 2004/50/KE kienet tipprevedi estensjoni gradwali ta' l-ambitu tad-Direttiva 2001/16/KE skond l-adozzjoni ta' TSIs ġodda jew ir-reviżjoni ta' TSIs eżistenti. L-ambitu ta' din id-Direttiva iħaddan fih, wara d-dħul tagħha fis-seħħ, netwerks trans-Ewropej konvenzjonali u ta' veloċità kbira kif iddefiniti fid-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 1996 dwar linji ta' gwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew (9), kif ukoll il-vetturi li jistgħu jiċċirkolaw fuq dawn in-netwerks. Dan l-ambitu se jiġi estiż gradwalment għan-netwerks u l-vetturi kollha bil-kundizzjoni li valutazzjoni ta' l-impatt turi l-interess ekonomiku tagħhom.

(21)

Fid-dawl ta' l-approċċ gradwali sabiex jiġu eliminati l-ostakli għall-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja u tal-ħin konsegwentment meħtieġ għall-adozzjoni tat-TSIs, għandhom jittieħdu passi biex tiġi evitata sitwazzjoni fejn Stati Membri jadottaw regoli nazzjonali ġodda jew jidħlu għal proġetti biex tiżdied id-diversita' tas-sistema preżenti.

(22)

L-adozzjoni ta' l-approċċ progressiv tissodisfa l-ħtiġijiet speċjali ta' l-għan ta' l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja, li hi kkaratterizzata minn infrastruttura nazzjonali u vetturi qodma li jeħtieġu investiment qawwi għall-adattament jew it-tiġdid, u għandha tingħata attenzjoni partikolari sabiex il-ferroviji ma jiġux ippenalizzati ekonomikament meta mqabbla ma' modi oħra ta' trasport.

(23)

Fir-Riżoluzzjonijiet Leġislattivi tiegħu ta' l-10 ta' Marzu 1999 fuq il-pakkett ferrovjarju l-Parlament talab li l-ftuħ gradwali tas-settur ferrovjarju għandu jimxi id f'id mal-miżuri ta' l-armonizzazzjoni teknika l-aktar mgħaġġlin u effikaċi possibbli.

(24)

Il-Kunsill fil-laqgħa tiegħu tas-6 ta' Ottubru 1999 talab lill-Kummissjoni tipproponi stateġija dwar it-titjib ta' l-interoperabilità tat-trasport ferrovjarju u tnaqqas l-intoppi bil-għan li telimina l-ostakli tekniċi, amministrattivi u ekonomiċi fl-interoperabilità tan-netwerk mingħajr dewmien filwaqt li tiggarantixxi livell għoli ta' sigurtà u taħriġ u kwalifiki tal-persunal ikkonċernat.

(25)

Skond id-Direttiva tal-Kunsill 91/440/KEE tad-29 ta' Lulju 1991 fuq l-iżvilupp ferrovjarju tal-Komunità (10), il-kumpaniji ferrovjarji għandhom ikunu żiedu l-aċċess għan-netwerk ferrovjarju ta' l-Istati Membri, li min-naħa l-oħra jeħtieġ l-interoperabilità ta' l-infrastruttura, it-tagħmir, il-vetturi ferrovjarji, u s-sistemi ta' l-amministrazzjoni u l-operat, li jinkludu dawk il-kwalifiki professjonali u l-kundizzjonijiet tas-sigurtà fuq ix-xogħol meħtieġa fl-operat u l-manutenzjoni tas-sotto-sistemi in kwistjoni u għall-implimentazzjoni ta' kull TSI. Madanakollu, mhux l-għan ta' din id-Direttiva, direttament jew indirettament, li tarmonizza l-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-settur ferrovjarju.

(26)

Billi, fid-dawl tal-firxa u tal-komplessità tas-sistema ferrovjarja ta' veloċità għolja, instab li jeħtieġ, għal raġunijiet prattiċi, li din is-sistema tinqasam fis-sotto-sistemi li ġejjin: l-infrastruttura, il-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni, l-enerġija, il-vetturi ferrovjarji, it-tħaddim u l-immaniġġjar tat-traffiku, il-manutenzjoni u l-applikazzjonijiet telematiċi għas-servizzi tal-passiġġieri u tal-merkanzija. Għal kull waħda minn dawn is-sotto-sistemi, il-ħtiġijiet essenzjali għandhom jiġu speċifikati u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jiġu determinati għall-Komunità kollha, partikolarment fir-rigward tal-kostitwenti u l-konġunzjonijiet, biex dawn il-ħtiġijiet essenzjali jintlaħqu. L-istess sistema tinqasam f'elementi fissi u mobbli: li jkun fihom min naħa l-waħda, in-netwerk, magħmul mil-linji, l-istazzjonijiet, it-terminals, u kull tip ta' tagħmir fiss meħtieġ biex jiżgura t-tħaddim sikur u kontinwu tas-sistema u min naħa oħra, il-vetturi kollha li jivvjaġġaw f'dan in-netwerk. Għalhekk, għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, vettura tikkonsisti minn sotto-sistema waħda (vetturi ferrovjarji) u fejn ikun applikabbli parti waħda jew aktar minn sotto-sistemi oħra (speċjalment il-parti abbord tas-sotto-sistema tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni u l-parti abbord tas-sotto-sistema ta' l-enerġija).

(27)

L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar l-interoperabilità tas-sistema m'għandhiex toħloq xkiel li mhux ġustifikat f'termini ta' spejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji għall-preservazzjoni tan-netwerk ferrovjarju eżistenti ta' kull Stat Membru, għandhom jaraw li jżommu l-għan ta' l-interoperabilità.

(28)

It-TSIs għandhom impatt ukoll fuq il-kundizzjonijiet għall-użu tat-trasport ferrovjarju mill-utenti, u huwa għalhekk meħtieġ li dawn l-utenti jiġu kkonsultati fuq aspetti li jikkonċernawhom.

(29)

Kull Stat Membru kkonċernat għandu jitħalla ma japplikax ċerti TSIs f'każijiet speċjali, dejjem jekk ikun hemm proċeduri biex jassiguraw li dawn id-derogi jkunu ġustifikati. L-Artikolu 155 tat-Trattat jeħtieġ li attivitajiet Komunitarji fil-qasam ta' l-interoperabilità jqisu l-vijabilità ekonomika potenzjali tal-proġetti.

(30)

It-tfassil tat-TSIs u l-applikazzjoni tagħhom fis-sistema ferrovjarja m'għandhomx jimpedixxu l-innovazzjoni teknoloġika, li għandha tkun immirata lejn titjib fil-mod ta' kif joperaw ekonomikament.

(31)

Għandu jittieħed vantaġġ mill-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja, partikolarment fil-każ tal-merkanzija, biex jimplimentaw il-kundizzjonijiet għal interoperabilità akbar bejn il-modi tat-trasport.

(32)

Biex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet xierqa dwar il-proċeduri tax-xiri fis-settur ferrovjarju u b'mod partikolari d-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), il-partijiet kontraenti għandhom jinkludu tekniċi speċifiċi fid-dokumenti ġenerali jew fil-kundizzjonijiet għal kull kuntratt. Għal dan il-għan huwa meħtieġ li jinbena corpus ta' speċifikazzjonijiet Ewropej biex iservi bħala referenza għal dawn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

(33)

Sistema internazzjonali ta' standardizzazzjoni li tkun kapaċi tiġġenera standards li effettivament jintużaw minn dawk involuti fil-kummerċ internazzjonali u li jilħqu l-ħtiġijiet tal-politika Komunitarja għandhom ikunu fl-interess tal-Komunità. Il-korpi Ewropej għall-istandardizzazzjoni għandhom għalhekk jissoktaw il-kooperazzjoni tagħhom mal-korpi internazzjonali għall-istandardizzazzjoni.

(34)

L-entitajiet kontraenti għandhom jiddefinixxu kundizzjonijiet oħra bħal dawn kif ikun hemm bżonn biex jiġu sodisfatti speċifikazzjonijiet Ewropej jew standards oħra. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet għandhom jilħqu l-ħtiġijiet essenzjali li ġew armonizzati fil-livell Komunitarju u li s-sistema ferrovjarja għandha tissodisfa.

(35)

Il-proċeduri li jirregolaw l-istima tal-konformità jew dwar l-idoneità għall-użu tal-kostitwenti għandhom jiġu bbażati fuq l-użu ta' moduli koperti mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/465/KEE (12). Safejn ikun possibbli u biex jiġi promoss l-iżvilupp industrijali, huwa approprjat li jitfasslu l-proċeduri li jinvolvu sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità.

(36)

Il-konformità tal-kostitwenti hi l-aktar marbuta mal-qasam ta' l-użu tagħhom biex tiġi ggarantita l-interoperabilità tas-sistema u mhux biss għall-moviment ħieles tagħhom fis-suq Komunitarju. L-idoneità għall-użu tal-kostitwenti l-iżjed kritiċi fir-rigward tas-sigurtà, id-disponibilità jew is-sistema ekonomika għandha tiġi stmata. Huwa għalhekk mhux meħtieġ li fabbrikant iwaħħal it-tikketta “CE” ma' kostitwenti li jkunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Fuq il-bażi ta' l-stima dwar il-konformità u/jew l-idoneità għall-użu, id-dikjarazzjoni tal-fabbrikant għandha tkun biżżejjed.

(37)

Il-fabbrikanti huma xorta waħda obbligati li jwaħħlu t-tikketta “CE” fuq ċerti komponenti biex jiċċertifikaw il-konformità tagħhom ma' dispożizzjonijiet oħra relatati magħhom.

(38)

Meta TSI tidħol fis-seħħ, ċertu għadd ta' kostitwenti ta' interoperabilità jkunu diġà fis-suq. Jeħtieġ li jiġi previst perjodu ta' transizzjoni sabiex dawn il-kostitwenti jkunu jistgħu jiġu integrati f'sotto-sistema jekk ma jkunux strettament konformi ma' dik it-TSI.

(39)

Is-sotto-sistemi li jikkostitwixxu s-sistema ferrovjarja għandhom ikunu soġġetti għal proċedura ta' verifika. Din il-verifika għandha tagħmilha possibbli li l-awtoritajiet responsabbli għall-awtorizzazzjoni rigward it-tqegħid tagħhom fis-servizz biex dawn ikunu ċerti li, waqt l-istadji meta dawn jiġu ddisinjati, mibnija u mdaħħla fis-servizz, ir-riżultat ikun konformi mar-regolamenti u d-dispożizzjonijiet tekniċi u operattivi li jkunu fis-seħħ. Din għandha wkoll tagħmilha possibbli biex il-fabbrikanti jkunu jistgħu joqogħdu fuq l-ugwaljanza fit-trattament ikun xi jkun il-pajjiż. Huwa għalhekk meħtieġ jiġi stabbilit modulu jew aktar li jiddefinixxu l-prinċipji u l-kundizzjonijiet li jgħoddu għall-verifika “KE” tas-sotto-sistemi.

(40)

Wara d-dħul fis-servizz ta' sotto-sistema, jeħtieġ jiġi żgurat li din is-sotto-sistema titħaddem u tinżamm b'mod konformi mal-ħtiġijiet essenzjali li jikkonċernawha. Taħt id-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 fuq is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità (Id-Direttiva tas-sigurtà tal-linji tal-ferrovija) (13) ir-responsabbiltà għall-ħarsien ta' dawn ir-rekwiżiti hija ta' l-amministratur ta' l-infrastruttura jew ta' l-impriża ferrovjarja, kull wieħed responsabbli mis-sotto-sistemi tiegħu stess. L-Istati Membri jistgħu jivverifikaw li dawn il-ħtiġijiet qed jiġu osservati waqt l-għoti taċ-ċertifikati ta' sikurezza jew tal-ftehimiet ta' sikurezza konformi ma' l-Artikoli 10 u 11 tad-Direttiva 2004/49/KE.

(41)

F'dak li għandu x'jaqsam mal-vetturi, il-proċedura għad-dħul fis-servizz għandha tiġi ċċarata u għandha titqies id-definizzjoni ta' vettura li tikkonsisti minn sistema waħda jew aktar. Barra dan, billi d-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE jittrattaw sotto-sistemi ġodda u aġġornati u billi d-Direttiva 2004/49/KE titratta vetturi li qed jintużaw, id-dispożizzjonijiet kollha riġward l-awtorizazzjonijiet għad-dħul fis-servizz ta' vetturi għandhom jiġu integrati f'din id-Direttiva. Aktar minn hekk, bl-għan li jkun iffaċilitat it-tqegħid fis-servizz ta' vetturi u li jitnaqqas il-piż amministrattiv, għandha tiżdied proċedura għall-awtorizzazzjoni tat-tipi ta' vettura. Sabiex tiġi iffaċilitata din l-proċedura u tgħin fl-identifikar tat-tip tal-vettura, għandu jiġi stabbilit Registru Ewropew tat-tipi ta' vetturi awtorizzati, u tieħu ħsiebu l-Aġenzija Ewropea għall-Ferroviji (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”).

(42)

L-esperjenza wriet li l-implimentazzjoni ta' proċedura bħal din fuq livell nazzjonali hi ħafna drabi kkomplikata u suġġetta għal rekwiżiti nazzjonali differenti li jkunu neqsin mit-trasparenza, jew ukoll jidduplikaw lil xulxin. B'konsegwenza t'hekk, din il-proċedura hi ostaklu ewlieni għall-ħolqien ta' impriżi ferrovjarji ġodda, b'mod partikulari fi-settur tal-merkanzija. Għalhekk għandhom jittieħu passi sabiex ikunu ċċarati u ssimplifikati l-proċeduri għall-awtorizzazzjoni tal-vetturi. L-ewwel għandu jiġi stabbilit il-prinċipju ġenerali li awtorizzazzjoni waħda hija biżżejjed għan-netwerk ferrovjarju tal-Komunità kollha. It-tieni, il-proċedura għall-awtorizzazzjoni ta' vetturi li jkunu konformi mat-TSI għandha tkun aktar sempliċi u aktar ħafifa mill-każ ta' non-konfomità mat-TSI. It-tielet, għandu jiġi applikat kemm jista' jkun il-prinċipju ta' l-għarfien reċiproku: meta vettura tkun diġà daħlet fis-servizz fi Stat Membru, l-Istati Membri l-oħra m'għandhomx jinvokaw regoli nazzjonali biex jimponu rekwiżiti bla bżonn u verifikazzjonijiet żejda, sakemm dawn ma jkunux strettament meħtieġa għall–verifikazzjoni tal-kompatibilità teknika tal-vettura man-netwerk relevanti. Għan dan l-għan, regoli nazzjonali għandhom jiġu kklassifikati u mqabbla skond lista sabiex jiġi determinat sa fejn ir-regoli nazzjonali jistgħu jiġu dikjarati bħala ekwivalenti f'termini ta' rekwiżiti, ta' prestazzjoni u ta' sikurezza. Ir-raba', għandu jiġi osservat il-prinċipju taċ-ċertezza legali fir-rigward tar-riżultat tal-proċedura. Għal dan l-għan, fin-nuqqas ta' deċiżjoni minn awtorità nazzjonali tas-sikurezza fil-limiti taż-żmien preskritti, l-applikant għandu jiġi awtorizzat li jdaħħal vettura fis-servizz. Awtorizzazzjoni bħal din għandha tkun possibbli biss jekk il-vettura tkun diġà ġiet awtorizzata minn Stat Membru ieħor. Barra minn dan, l-użu ta' vetturi bħal dawn jista' jkun possibbli biss minn impriża ferrovjarja jew minn amministratur ta' l-infrastruttura ċċertifikat kif xieraq skond id-Direttiva 2004/49/KE, u taħt ir-responsabbiltà sħiħa tagħhom.

(43)

Il-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-vetturi li jaqblu mat-TSI u għall-vetturi li ma jaqblux mat-TSI huma differenti. Jista' jkun hemm każijiet fejn l-għażla tal-proċedura ma tkunx ċara. Vetturi li jaqgħu taħt l-iskop tal-vetturi li jaqblu mat-TSI għandhom ikunu dawk il-vetturi li jkollhom fis-seħħ it-TSIs rilevanti kollha, inkluż għall-inqas it-TSI fuq il-vetturi ferrovjarji. Dan ifisser li tkun ġiet stabbilita parti sinifikanti mir-rekwiżiti essenzjali. Per eżempju, sakemm jasal iż-żmien li jidħol fis-seħħ TSI fuq lokomotivi konvenzjonali, il-lokomotivi jaqgħu fi ħdan l-iskop ta' vetturi li ma jaqblux mat-TSI anke jekk dawn jistgħu jikkonformaw ma' TSIs rilevanti oħrajn li jkunu fis-seħħ fiż-żmien meta jidħlu fis-servizz.

(44)

Jekk ċerti aspetti tekniċi li jikkorrispondu mar-rekwiżiti essenzjali ma jkunux jistgħu jiġu koperti f'TSI, huma identifikati f'Anness għat-TSI bħala “punti miftuħin”. Meta vettura li taqbel ma' TSI diġà tkun ġiet awtorizzata fi Stat Membru wieħed, awtorizzazzjonijiet addizzjonali għandhom jikkunsidraw biss dawk il-punti miftuħin li huma relatati mal-kompatibilità teknika bejn il-vettura u n-netwerk.

(45)

Il-lista ta' parametri li għandhom jiġu ċċekkjati b'konnessjoni mad-dħul fis-servizz ta' vetturi li ma jaqblux ma' TSI, hija element ewlieni sabiex tinkiseb interoperabilità tas-sistemi ferrovjarji, b'mod partikolari rigward il-vetturi eżistenti. Din il-lista tikkunsidra l-esperjenza fuq numru limitat ta' netwerks. Għalhekk, huwa meħtieġ li l-Aġenzija tirrevedi l-parametri f'Anness VII u tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet li hi tikkunsidra xierqa lill-Kummissjoni.

(46)

Il-proċedura tal-verifika “KE” għandha tkun ibbażata fuq it-TSIs. Dawn it-TSIs huma soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18 tad-Direttiva 93/38/KEE. Il-korpi notifikati responsabbli biex jeżaminaw il-proċeduri dwar il-konformità fl-istima u l-idoneità għall-użu tal-kostitwenti, flimkien mal-proċedura għall-istima tas-sotto-sistemi għandhom, b'mod partikolari fl-assenza ta' xi speċifikazzjoni Ewropea, jikkoordinaw id-deċiżjonijiet tagħhom mill-qrib kemm jista' jkun.

(47)

Il-korpi notifikati għandhom jiġu strutturati b'tali mod li jilħqu l-kriterji li għandhom jgħoddu għal dan it-tip ta' korp fis-setturi kollha ta' l-approċċ il-ġdid f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-armonizzjoni teknika u l-verifika tal-konformità, partikolarment il-kriterji ta' indipendenza u ta' kompetenza.

(48)

It-TSIs jiġu riveduti f'intervalli regolari. Meta jiġu skoperti żbalji kritiċi, għandha tiġi stabbilita proċedura mgħaġġla ad hoc b'tali mod li jiġi miftiehem corrigendum proviżorju fil-kuntest ta' kumitat, li mbagħad jiġi ppubblikat mill-Aġenzija. Dan jippermetti użu iktar bikri ta' dan il-corrigendum mill-partijiet involuti kollha, inklużi l-industrija, l-entitajiet innotifikati u l-awtoritajiet, li jiddependi fuq reviżjoni formali tat-TSI mill-Kummissjoni. Sabiex tiġi evitata l-konfużjoni ma' “corrigenda” uffiċjali tal-Kummissjoni, se jintuża t-terminu opinjoni teknika. Din il-proċedura hija konformi mal-mandat adottat mill-Kummissjoni fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Lulju 2007 dwar qafas ta' mandat għall-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji, għar-rendiment ta' ċertu attivitajiet skond id-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE. Madanakollu, jekk it-TSI teħtieġ li tiġi emendata minħabba żball importanti jew kritiku, għandha tiġi addottata proċedura ta' riviżjoni.

(49)

Id-definizzjoni ta' detentur għandha tkun l-iktar viċin possibbli għad-definizzjoni użata fil-Konvenzjoni ta' l-1999 dwar il-Ġarr Ferrovjarju Internazzjonali (COTIF). Ħafna entitajiet jistgħu jiġu identifikati bħala detentur ta' vettura, bħal ma hu l-proprjetarju, il-kumpanija li tinnegozja flotta ta' vaguni, il-kumpanija li tikri b'għażla ta' xiri vetturi lill-impriża ferrovjarja, l-impriża ferrovjarja, l-amministratur ta' l-infrastruttura li juża vetturi għaż-żamma ta' l-infrastruttura. Dawn l-entitajiet għandhom kontroll fuq il-vettura minħabba l-użu tagħha bħala mezz ta' trasport mill-impriżi ferrovjarji u mill-amministraturi ta' l-infrastruttura. Sabiex jiġi evitat kwalunkwe dubju, id-detentur għandu jkun identifikat b'mod ċar fir-reġistru nazzjonali tal-vetturi.

(50)

Il-miżuri meħtieġa sabiex tiġi implimentata din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri sabiex jiġu eżerċitati l-poteri ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (14).

(51)

Jeħtieġ mod partikolari li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta u taġġorna t-TSIs. Billi dawk il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, inter alia, billi jissuplimentawha b'elementi ġodda mhux essenzjali, dawn ghandhom jiġu adottati skond il-proċedura ta' regolamentazzjoni b'kontroll prevista mill-Artikolu 5(a) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(52)

Meta, minħabba raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-limiti ta' żmien normali għall-proċedura regolatorja bi skrutinju ma jistgħux jiġu osservati, il-Kummissjoni għandha tkun tista' tapplikal-proċedura ta' urġenza stipulata fl-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għall-adozzjoni ta' miżuri maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissuplimentawha b'TSIs jew emendi għalihom.

(53)

Billi l-għan ta' din id-Direttiva, jiġifieri l-interoperabilità fis-sistema ferrovjarja fuq skala Komunitarja, ma jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri peress illi l-ebda Stat Membru m'hu f'pożizzjoni li jieħu l-azzjoni li hemm bżonn biex tinkiseb l-interoperabilità u jista' għaldaqstant jintlaħaq aħjar mill-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-propozjonalita', stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu neċessarju sabiex jintlaħaq dak il-għan.

(54)

F'konformità mal-punt 34 tal-Ftehima Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġijiet, l-Istati Membri huma mħeġġa biex ifasslu, għalihom infushom u fl-interessi tal-Komunità, it-tabelli tagħhom stess li juru, kemm jista' jkun possibbli, il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta' traspożizzjoni u sabiex jagħmluhom pubbliċi (15).

(55)

L-obbligu tat-traspożizzjoni ta' din id-direttiva fil-liġi nazzjonali trid tkun limitata għad-dispożizzjonijiet li jikkostitwixxu emenda fundamentali fil-konfront tad-direttivi preċedenti. L-obbligu li jiġu trasposti d-dipożizzjonijiet mhux mibdula jirriżulta mid-Direttivi preċedenti.

(56)

L-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/49/KE u d-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE għandhom għaldaqstant jiġu mħassra.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Skop u kamp ta' applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva tibda biex tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li għandhom jitħarsu biex tinkiseb l-interoperabilità fis-sistema ferrovjarja tal-Komunità, b'tali mod li tkun kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/49/KE. Dawn il-kondizzjonijiet jikkonċernaw id-disinn, kostruzzjoni, tqegħid fis-servizz, titjib ta' kwalità, tiġdid, tħaddim u manutenzjoni ta' partijiet ta' din is-sistema kif ukoll il-kwalifiki professjonali u l-kondizzjonijiet tas-saħħa u sigurtà tal-persunal li jikkontribwixxu għat-tħaddim u l-manutenzjoni tagħha.

2.   It-tfittxija ta' dan l-għan għandha twassal għal definizzjoni ta' l-ogħla livell ta' armonizzazzjoni teknika u tagħmel possibbli:

(a)

tiffaċilita, ittejjeb u tiżvuluppa servizzi internazzjonali ta' trasport bil-ferrovija fl-Unjoni Ewropea u ma' pajjiżi terzi;

(b)

tikkontribwixxi għall-ħolqien progressiv tas-suq intern fit-tagħmir u s-servizzi għall-kostruzzjoni, it-tiġdid, l-immodernizzar u l-operat tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità;

(ċ)

tikkontribwixxi għall-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità.

3.   L-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-miżuri li huma jadottaw fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva:

(a)

metros, trams u sistemi oħra ta' ferrovija ħafifa;

(b)

netwerks li fil-funzjoni tagħhom huma separati mill-bqija tas-sistema ferrovjarja u li huma maħsuba biss għall-operat ta' servizzi tal-passiġieri lokali, urbani jew sotto-urbani, kif ukoll impriżi ferrovjarji li joperaw biss fuq dawn in-netwerks;

(ċ)

infrastruttura ferrovjarja privata u vetturi użati esklussivament fuq infrastrutturi bħal dawn li jeżistu biss għall-użu mill-proprjetarju għall-ġarr tal-merkanzija tiegħu stess;

(d)

infrastruttura u vetturi riservati għall-użu strett lokali, storiku jew turistiku.

4.   L-iskop tat-TSIs għandu jitwessa' progressivament skond l-Artikolu 8 għas-sistema ferrovjarja kollha, inkluż l-aċċess ta' binarji għal terminali u faċilitajiet ewlenin tal-portijiet li jaqdu jew li għandhom il-potenzjal li jaqdu aktar minn utent wieħed, u bla ħsara għad-derogi dwar l-applikazzjoni ta' TSIs kif elenkati fl-Artikolu 9.

Artikolu 2

Defenizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

(a)

“sistema ferrovjarja trans-Ewropea” tfisser sistemi ferrovjarji konvenzjonali u ta' veloċità għolja trans-Ewropej kif stipulati fl-Anness I, punti 1 u 2, rispettivament;

(b)

“interoperabilità” tfisser l-abilità ta' sistema ferrovjarja li tippermetti l-moviment bla periklu u interruzzjoni ta' treni li jilħqu l-livelli meħtieġa fl-operat ta' dawn il-linji. Din l-abbilità tiddependi mill-kundizzjonijet regolatorji, tekniċi operattivi kollha li għandhom jintlaħqu biex jiġu koperti l-ħtiġijiet essenzjali;

(ċ)

“vettura” tfisser vettura ferrovjarja li timxi fuq ir-roti tagħha stess fuq linji ferrovjarji bi trazzjoni jew mingħajrha. Vettura hija komposta minn sotto-sistema strutturali u funzjonali waħda jew iktar jew minn partijiet ta' sotto-sistemi bħal dawn;

(d)

“netwerk” tfisser il-linji, stazzjonijet, terminali, u kwalunkwe tip ta' tagħmir fiss meħtieġ sabiex jiżgura l-operazzjoni sikura u kontinwa tas-sistema ferrovjarja;

(e)

“sotto-sistemi” tfisser ir-riżultat tad-diviżjoni tas-sistema, kif tidher fl-Anness II. Dawn is-sotto-sistemi, li għalihom għandhom jiġu stabbiliti l-ħtiġijiet essenzjali, jistgħu ikunu strutturali jew funzjonali;

(f)

“kostitwenti ta' l-interoperabilità” tfisser kwalunkwe komponent elementari, grupp ta' komponenti, binja parzjali jew binja sħiħa ta' tagħmir inkorporat jew intiż biex jiġi inkorporat fis-sotto-sistema li fuqha l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja tiddependi direttament jew indirettament. Il-kunċett ta' “kostitwent” ikopri kemm oġġetti tanġibbli kif ukoll oġġetti intanġibbli bħal software;

(g)

ħtiġijiet essenzjali il-kundizzjonijiet kollha stabbiliti fl-Anness III li għandhom jintlaħqu mis-sistema ferrovjarja, mis-sotto-sistemi u mill-kostitwenti ta' l-interoperabilità, inklużi l-konġunzjonijiet;

(h)

“Speċifikazzjoni Ewropea” speċifikazzjoni teknika komuni, approvazzjoni teknika Ewropea jew standard nazzjonali li jisposta standard Ewropew, kif definit fl-Anness XXI għad-Direttiva 2004/17/KE;

(i)

“l-ispeċifikazzjoni teknika ta' interoperabilità” (“TSI”), tfisser speċifikazzjoni adottata skond din id-Direttiva li biha sotto-sistema jew parti minn sotto-sistema tkun koperta biex tilħaq il-ħtiġijiet essenzjali u biex tassigura l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja;

(j)

“korpi notifikati” tfisser il-korpi li jkunu responsabbli biex jagħmlu stima tal-konformità jew ta' l-idoneità għall-użu tal-kostitwenti ta' l-interoperabilità jew biex jivvalutaw il-proċedura “KE” għall-verifika tas-sotto-sistemi;

(k)

“parametri bażiċi” tfisser kwalunkwe kundizzjoni regolatorja, teknika jew operattiva li tkun essenzjali għall-interoperabilità u li trid tkun speċifikata fit-TSIs relevanti;

(l)

“każ speċifiku” tfisser kwalunkwe parti mis-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea li jkollha bżonn dispożizzjonijiet speċjali fit-TSIs, jew temporanji inkella definittivi, minħabba l-limitazzjonijiet ġeografiċi, topografiċi jew ta' l-ambjent urban jew minħabba dawk li jeffettwaw il-kompatibilità mas-sistema eżistenti. Dawn jistgħu jinkludu b'mod partikolari linji ferrovjarji u netwerks iżolati mill-bqija tal-Komunità, il-loading gauge, it-track gauge jew l-ispazju bejn il-linji u l-vetturi strettament maħsub għall-użu lokali, reġjonali jew storiku, kif ukoll il-vetturi li joriġinaw minn jew li jkunu iddestinati lejn pajjiżi terzi;

(m)

“titjib fil-kwalità” tfisser kull tibdil sostanzjali f'sotto-sistema jew parti ta' sotto-sistema li jtejjeb il-prestazzjoni ġenerali tas-sotto-sistema;

(n)

“tiġdid” tfisser kull xogħol ta' tibdil sostanzjali fuq sotto-sistema jew parti minn sotto-sistema li ma jibdilx il-prestazzjoni ġenerali tas-sotto-sistema;

(o)

“sistema ferrovjarja eżistenti” tfisser kwalunkwe struttura magħmula minn linji jew stallazzjonijiet fissi ta' sistema ferrovjarja eżistenti flimkien mal-vetturi tal-kategoriji u l-oriġini kollha li jivvjaġġaw fuq dik l-infrastruttura;

(p)

“sostituzzjoni fil-qafas ta' manutenzjoni” tfisser kull tibdil ta' komponenti b'oħrajn li jagħmlu l-istess funzjoni u prestazzjoni fil-qafas ta' manutenzjoni preventiva jew korrettiva;

(q)

“tqegħid fis-servizz” tfisser l-operazzjonijiet kollha li permezz tagħhom is-sotto-sistema jew il-vettura titqiegħed fl-istat ta' operazzjoni tagħha skond kif ippjanat;

(r)

“entità kontraenti” tfisser kull entità, pubblika jew privata, inkarigata mid-disinn u/jew kostruzzjoni jew l-aġġornament jew l-immodernizzar ta' sotto-sistema. Din l-entità tista' tkun kumpanija ferrovjarja, l-amministratur ta' l-infrastruttura jew id-detentur, jew id-detentur ta' konċessjoni li huwa responsabbli mit-twettiq ta' proġett;

(s)

“detentur” tfisser il-persuna jew l-entità li, billi hi s-sid ta' vettura jew għandha d-dritt li tużaha, tisfrutta l-vettura bħala mezz ta' trasport u hija reġistratta bħala tali fir-reġistru nazzjonali tal-vetturi imsemmi fl-Artikolu 33;

(t)

“proġett fi stadju avvanzat ta' żvilupp” tfisser kull proġett li l-fażi tal-ħolqien/ippjanar tiegħu hija fi stadju fejn modifika ta' l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tkun inaċċettabbli għall-Istat Membru kkonċernat. Dan ix-xkiel jista' jkun ta' natura legali, kuntrattwali, ekonomika, finanzjarja, soċjali jew ambjentali, u għandu jkun ġustifikat kif xieraq;

(u)

“standard armonizzat” tfisser kwalunkwe standard Ewropew adottat minn wieħed mill-korpi Ewropej ta' standardizzazzjoni elenkati fl-Anness I għad-Direttiva 98/34/KE tal-Parliament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam ta' l-istandards u tar-regolamenti teckniċi u r-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà ta' l-Informatika (16) f'rabta ma' mandat mill-Kummissjoni mfassal skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 6 (3) ta' dik id-Direttiva, li, waħdu jew flimkien ma' standards oħra, jipprovdi soluzzjoni rigward il-konformità ma' dispożizzjoni legali;

(v)

“awtorità nazzjonali tas-sigurtà” tfisser awtorità tas-sigurtà kif definita fl-Artikolu 3(g) tad-Direttiva 2004/49/KE;

(w)

“tip” tfisser tip ta' vettura li tiddefinixxi l-karatteristiċi bażiċi tad-disinn tal-vettura kif koperta minn ċertifikat uniku ta' l-eżami tat-tip deskritt fil-modulu B tad-Deċiżjoni 93/465/KEE;

(x)

“serje” tfisser numru ta' vetturi ta' tip ta' disinn identiku;

(y)

“aġenzija” tfisser “l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji” kif stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 881/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (ir-Regolament ta' l-Aġenzija) (17);

(z)

“entità responsabbli mill-manutenzjoni” tfisser entità responsabbli għall-manutenzjoni ta' vettura u rreġistrata bħala tali fir-reġistru nazzjonali għall-vetturi.

Artikolu 3

Kompatibilità Ġenerali

1.   Din id-Direttiva tgħodd għad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw, għal kull sotto-sistema, il-kostitwenti ta' l-interoperabilità, l-interfaces u l-proċeduri kif ukoll il-kundizzjonijiet tal-kompatibilità globali tas-sistema ferrovjarja meħtieġa biex tinkiseb l-interoperabilità tagħha.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom jgħoddu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni Komunitarja rilevanti oħra. Madanakollu, fil-każ tal-kostitwenti ta' l-interoperabilità, inklużi l-konġunzjonijiet, il-konformità mal-ħtiġijiet essenzjali ta' din id-Direttiva jistgħu jeħtieġu l-użu ta' speċifikazzjonijiet Ewropej individwali magħmula għal dak l-iskop.

Artikolu 4

Rekwiżiti essenzjali

1.   Is-sistema ferrovjarja, is-sotto-sistemi u l-kostitwenti ta' l-interoperabilità inklużi l-interfaces għandhom jilħqu l-ħtiġijiet rilevanti essenzjali.

2.   L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ulterjuri msemmija fl-Artikolu 34 tad-Direttiva 2004/17/KE li huma meħtieġa biex jikkompletaw l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej jew standards oħrajn li jintużaw fil-Komunità m'għandhomx ikunu konfliġġenti mal-ħtiġijiet essenzjali.

KAPITOLU II

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI GĦALL-INTEROPERABILITÀ (TSIs)

Artikolu 5

Kontenut tat-TSIs

1.   Kull waħda mis-sotto-sistemi għandha tkun koperta minn TSI; Meta meħtieġ, sotto-sistema tista' tkun koperta minn numru ta' TSIs u TSI waħda tista' tkopri diversi sotto-sistemi. Id-deċiżjoni biex tiġi żviluppata u/jew riveduta TSI u l-għażla ta' l-ambitu tekniku u ġeografiku tagħha teħtieġ mandat skond l-Artikolu 6(1).

2.   Is-sotto-sistemi għandhom jikkonformaw mat-TSIs li jkunu fis-seħħ meta dawn jitpoġġew fis-servizz, jiġu modernizzati jew imġedda, b'konformità ma' din id-Direttiva; din il-konformità għandha tinżamm permanentement sakemm kull susbsistema tkun qed tintuża.

3.   Sa fejn meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 1, kull TSI għandha:

(a)

tindika l-għan maħsub tagħha (parti min-netwerk jew vetturi msemmija fl-Anness I; sotto-sistema jew parti ta' sotto-sistema msemmija fl-Anness II);

(b)

b) tippreskrivi ħtiġijiet essenzjali għal kull sotto-sistema involuta u l-interfaces tagħha vis-a-vis sotto-sistemi oħra;

(ċ)

tistabbilixxi speċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi li għandhom jintlaħqu mis-sotto-sistema u l-interfaces tagħha fir-rigward tas-sotto-sistemi l-oħra. Jekk ikun hemm il-bżonn, dawn l-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jvarjaw skond l-użu tas-sotto-sistema, per eżempju skond il-kategoriji tal-linja, tal-hub u/jew tal-vetturi kif previst fl-Anness I;

(d)

jistabbilixxi l-kostitwenti ta' l-interoperabilità u l- interfaces li għandhom jiġu koperti mill-ispeċifikazzjonijiet, inklużi l-istandards Ewropej, li huma meħtieġa biex jakkwistaw l-interoperabilità fis-sistema ferrovjarja;

(e)

tgħid, f'kull każ li jkun qed jiġi kkunsidrat, liema proċeduri għandhom jintużaw biex tiġi assessjata l-konformità jew l-adattabilità għall-użu tal-kostitwenti ta' interoperabilità, min-naħa waħda, jew il-verifika KE tas-sotto-sistemi, min-naħa l-oħra. Dawn il-proċeduri għandhon ikunu bażati fuq il-moduli mfissra fid-Deċiżjoni Nru 93/465/KEE;

(f)

jindika l-istrateġija għall-implimentazzjoni tat-TSIs. B'mod partikolari, huwa meħtieġ li wieħed jispeċifika l-istadji li għandhom jitwettqu biex issir transizzjoni gradwali mis-sitwazzjoni eżistenti għas-sitwazzjoni finali li fiha l-konformità mat-TSIs għandha tkun in-norma;

(g)

jindika, għall-persunal konċernati, il-kwalifiċi professjonali u l-kundizzjonijiet dwar is-saħħa u s-sigurtà fix-xogħol għall-operat u l-manutenzjoni tas-sotto-sistema ta' hawn fuq, kif ukoll għall-implimentazzjoni tat-TSIs.

4.   Kull TSI għandha ssir fuq il-bażi ta' eżami tas-sotto-sistema eżistenti u tindika bħala mira sotto-sistema li tista' tinkiseb gradwalment f'perjodu ta' żmien raġonevoli. B'hekk, l-adozzjoni gradwali tat-TSIs u l-konformità magħhom għandha tgħin gradwalment biex tinkiseb l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja.

5.   It-TSIs għandhom iżommu, b'mod xieraq, il-kompatibilità tas-sistema ferrovjarja eżistenti ta' kull Stat Membru. B'dan il-għan, tista' ssir dispożizzjoni għal każijiet speċifiċi ta' kull TSI, fir-rigward kemm tan-netwerk kif ukoll tal-vetturi; attenzjoni speċjali għandha tingħata lil kull loading gauge, lit-track gauge jew lill-ispazju ta' bejn il-binarji u l-vetturi li jkunu ġejjin minn jew sejrin lejn pajjiżi terzi. Għal kull każ speċifiku, it-TSIs għandhom jistipulaw regoli għall-implimentazzjoni ta' l-elementi tat-TSIs indikati fil-paragrafi 3(c) sa (g).

6.   Jekk ċerti aspetti tekniċi li jikkorrispondu għall-ħtiġijiet essenzjali ma jkunux jistgħu jiġu espliċitament koperti f'TSI, għandhom ikunu identifikati biċ-ċar bħala punti miftuħa f'anness tat-TSI. L-Artikolu 17(3) għandu japplika għal dawn l-aspetti.

7.   It-TSIs m'għandhomx ikunu ta' xkiel għad-deċiżjonijiet mill-Istati Membri rigward l-użu ta' l-infrastruttura għall-moviment tal-vetturi mhux koperti mit-TSIs.

8.   It-TSIs jistgħu jagħmlu referenza espliċita u ċara għal standards jew speċifikazzjonijiet Ewropej jew internazzjonali, jew għal dokumenti tekniċi ppubblikati mill-Aġenzija, meta dan hu strettament meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet ta' din id-Direttiva. F'każ bħal dan, dawn l-istandards jew speċifikazzjonijiet Ewropej (jew il-partijiet rilevanti tagħhom) jew id-dokumenti tekniċi għandhom jitqiesu bħala annessi tat-TSI konċernata u għandhom isiru obbligatorji mill-mument li t-TSI tkun applikabbli. Fin-nuqqas ta' standards jew speċifikazzjonijiet Ewropej, jew ta' dokumenti tekniċi, u sakemm dawn jiġu żviluppati, tista' ssir referenza għal dokumenti normattivi identifikati biċ-ċar; f'każ bħal dan, dan għandu jikkonċerna dokumenti li jkunu faċilment aċċessibbli u li jappartjenu għall-pubbliku.

Artikolu 6

Adozzjoni, reviżjoni u pubblikazzjoni ta' TSIs

1.   Abbozzi ta' TSIs u abbozzi ta' emendi sussegwenti għal TSIs għandhom jiġu abbozzati mill-Aġenzija skond mandat tal-Kummissjoni skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 29(3) ta' din id-Direttiva. Għandhom jiġu abbozzati skond l-Artikoli 3 u 12 tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 u b'koperazzjoni mal-Gruppi ta' Ħidma imsemmija f'dawk l-Artikoli.

Il-miżuri li huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jikkumplimentawha bit-TSIs jew b'emendi għalihom, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 29(4).

Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 29(5).

2.   L-Aġenzija għandha tkun responsabbli għat-tħejjija tar-reviżjoni u l-aġġornament tat-TSIs u biex tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 21 biex tieħu f'kunsiderazzjoni l-iżviluppi fit-teknoloġija jew ħtiġijiet soċjali. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 29 dwar tali rakkomandazzjonijiet.

3.   Kull abbozz ta' TSI għandu jitfassal f'żewġ stadji.

L-ewwelnett, l-Aġenzija għandha tidentifika l-parametri bażiċi għat-TSI kif ukoll l-interfaces mas-sotto-sistemi l-oħra u kull każ speċifiku ieħor li jkun meħtieġ. L-aktar soluzzjonijiet alternattivi u vijabbli flimkien ma' ġustifikazzjoni teknika u ekonomika għandhom jitressqu għal kull wieħed minn dawn il-parametri u interfaces.

L-Aġenzija mbagħad trid tfassal l-abbozz tat-TSI fuq il-bażi ta' dawn il-parametri bażiċi. Meta xieraq, għandha tikkunsidra l-progress tekniku, ix-xogħol dwar standardizzazzjoni diġà mwettaq, il-gruppi ta' ħdima li diġà qed jagħmlu xogħolhom u x-xogħol magħruf ta' riċerka. Stima ġenerali ta' kemm se tkun tiswa l-implimentazzjoni tat-TSIs u l-benefiċċji tagħha għandha tindika l-impatt mistenni għall-operaturi u aġenti ekonomiċi kollha involuti; minbarra dan, din l-istima ser tindika l-impatt mistenni għall-operaturi u aġenti ekonomiċi kollha involuti.

4.   L-abbozzar, adozzjoni u reviżjoni ta' kull TSI (inklużi l-parametri bażiċi) għandhom jieħdu f'kunsiderazzjoni l-ispejjeż u l-benefiċċji tas-soluzzjonijiet kollha li jiġu kkunsidrati, flimkien ma' l-interfaces ta' bejniethom, biex ikunu jistgħu jiġu stabbiliti u implimentati l-aktar soluzzjonijiet vijabbli. L-Istati Membri għandhom jieħdu sehem f'dawn l-istimi billi jagħtu l-informazzjoni meħtieġa.

5.   Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 29 għandu jinżamm infurmat regolarment dwar il-ħidma preparatorja fuq it-TSIs. Matul dan ix-xogħol, il-Kummissjoni tista', fuq talba tal-kumitat, tifformola kwalunkwe termini ta' referenza jew rakkomandazzjonijiet utli dwar id-disinn tat-TSIs u l-analiżi dwar infiq u l-benefiċċji meta mqabbla miegħu. B'mod partikolari, il-Kummissjoni tista', fuq talba ta' Stat Membru, tesiġi li soluzzjonijiet alternattivi jiġu eżaminati u li l-istima dwar spejjeż u benefiċċji għal dawn is-soluzzjonijiet alternattivi tingħata fir-rapport mehmuż ma' l-abbozz tat-TSI.

6.   Ma' l-adozzjoni ta' kull TSI, id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dak it-TSI għandha tiġi stabbilita skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 29(4). Meta sotto-sistemi differenti jridu jitqiegħdu fis-servizz f'daqqa għal raġunijiet ta' kompatibilità teknika, id-dati tad-dħul fis-seħħ tat-TSIs korrispondenti għandhom ikunu l-istess.

7.   L-abbozzar, adozzjoni u reviżjoni tat-TSIs għandhom jieħdu f'kunsiderazzjoni l-opinjoni ta' min jużahom, f'dak li għandu x'jaqsam mal-karatteristiċi li jkollhom impatt dirett fuq il-kundizzjonijiet li taħthom jużaw is-sotto-sistemi. Għal dak l-għan, l-Aġenzija għandha tikkonsulta l-assoċjazzjonijiet u korpi li jirrappreżentaw lill-utenti waqt il-fażijiet ta' l-abbozzar u r-reviżjoni tat-TSIs. Ma' l-abbozz tat-TSI għandha tinkludi rapport dwar ir-riżultati ta' din il-konsultazzjoni.

Il-lista ta' l-assoċjazzjonijiet u l-korpi li għandhom jiġu kkonsultati għandha titfassal mill-Kummissjoni, wara opinjoni tal-kumitat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 29(2) u tista' tiġi eżaminata mill-ġdid u aġġornata fuq talba ta' Stat Membru jew fuq inzjattiva tal-Kummissjoni.

8.   Fl-abbozzar, adozzjoni u reviżjoni tat-TSIs għandha tiġi kkunsidrata l-opinjoni ta' l-imsieħba soċjali dwar il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5(3)(g).

Għal dan l-għan, l-imsieħba soċjali għandhom jiġu kkonsultati qabel l-abbozz tat-TSI jintbagħat, għal adozzjoni jew reviżjoni, lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 29.

L-imsieħba soċjali għandhom ikunu konsultati fil-kuntest tal-kumitat settorjali għal djalogu stabbilit skond id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/500/KE ta' l-20 ta' Mejju 1998 dwar l-istabbiliment ta' Kumitati ta' Djalogu Settorjali biex iġibu ‘l quddiem id-djalogu bejn l-imsieħba soċjali fuq livell Ewropew (18). L-imsieħba soċjali għandhom jagħtu l-opinjoni tagħhom fi żmien tliet xhur.

9.   Meta reviżjoni ta' TSI twassal għal bidla fir-rekwiżiti, il-verżjoni l-ġdida tat-TSI għandha tiżgura l-kompatibilità ma' sotto-sistemi li diġà tqegħdu fis-servizz skond verżjonijiet ta' TSIs ta' qabel.

F'każ li jkun hemm bżonn ta' awtorizzazzjoni ġdida jew ta' tiġdid jew ta' modernizzar ta' dawn is-sotto-sistemi għal raġunijiet ġustifikati kif xieraq ta' sikurezza jew ta' interoperabilità, għandhom jiġu stabbiliti skadenzi korrespondenti jew fit-TSI jew, kif xieraq, mill-Istati Membri.

10.   It-TSIs għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 7

Defiċjenzi tat-TSIs

1.   Jekk wara l-adozzjoni ta' TSI jidher li dan ma jilħaqx għal kollox ir-rekwiżiti essenzjali, il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 29 jista' jiġi kkonsultat fuq talba ta' Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni tista' titlob opinjoni teknika mill-Aġenzija. Il-Kummissjoni, bl-involviment tal-Kumitat, għandha tanalizza l-opinjoni teknika.

2.   Jekk ikun meħtieġ li t-TSI jiġi emendat minħabba żball żgħir, u dan ma jkunx jiġġustifika reviżjoni immedjata, il-Kummissjoni tista' tirrakkomanda li l-opinjoni teknika tintuża sakemm issir ir-reviżjoni tat-TSI skond l-Artikolu 6(1).;F'dak il-każ, l-Aġenzija għandha tippubblika l-opinjoni teknika.

3.   Jekk ikun meħtieġ li t-TSI jiġi emendat minħabba żball importanti jew kritiku, il-proċedura ta' reviżjoni msemmija fl-Artikolu 6(1) għandha tiġi applikata minnufih.

Artikolu 8

Estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tat-TSIs

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta, skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 29(3), mandat jew aktar bl-għan li jiġu żviluppati TSIs ġodda u/jew jiġu riveduti TSIs diġa adottati bil-ħsieb li jkopru l-linji u vetturi li jkunu għadhom mhumiex koperti.

2.   L-ewwel mandat ta' dan it-tip għandu jindika l-ewwel grupp ta' TSIs ġodda u/jew emendi għat-TSIs li għandhom jiġu adottati sa Jannar 2012, bla ħsara għall-Artikolu 5(5) fir-rigward tal-possibiltà li jipprovdu għal każi speċifiċi u bla ħsara għall-Artikolu 9 li jippermetti għal derogi f'ċirkostanzi speċjali. Dan l-ewwel mandat għandu jitfassal abbażi ta' rakkomandazzjoni ta' l-Aġenzija bil-għan li jiġu ddeterminati t-TSIs il-ġodda li għandhom jiġu żviluppati u/jew it-TSIs eżistenti li għandhom jiġu emendati fid-dawl ta' l-effettività mistennija meta mqabbel man-nefqa ta' kull miżura proposta u fuq il-bażi tal-prinċipju ta' proporzjonalità ta' miżuri li għandhom jittieħdu fil-livell tal-Komunità. Għal dan il-għan, għandha tingħata kunsiderazzjoni xierqa għall-Anness I punt 4 u l-bilanċ meħtieġ bejn, min-naħa l-waħda, l-għanijiet ta'moviment mhux interrott ta' ferroviji u ta' armonizzazzjoni teknika, u, min-naħa l-oħra, il-livell ta' traffiku trans-Ewropew, nazzjonali, reġjonali jew lokali kkonċernat.

3.   Madankollu, sakemm tidħol fis-seħħ l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva b'mod li tkun tkopri n-network ferrovjarju kollu:

(a)

l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-servizz

ta' vetturi u ta' sotto-sistemi ta' kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni abbord għall-użu talanqas parzjali fuq il-parti min-netwerk li għadha ma tagħmilx parti mill-kamp ta' applikazzjoni tat-TSIs, fir-rigward ta' din il-parti tan-netwerk,

ta' sotto-sistemi ta' infrastruttura, ta' enerġija u ta' kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni maġenb il-linji ferrovjarji fuq il-partijiet tan-netwerk li għadhom ma jagħmlux parti mill-kamp ta' applikazzjoni tat-TSIs,

għandhom jingħataw b'konformità mar-regoli nazzjonali msemmija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2004/49/KE; jew, fejn applikabbli, skond l-Artikolu 17(3) ta' din id-Direttiva;

(b)

l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-servizz ta' vetturi għall-użu talanqas parzjali fuq il-parti tan-netwerk li għadha ma tagħmilx parti mill-kamp ta' applikazzjoni tat-TSIs, fir-rigward ta' dik il-parti tan-netwerk, għandhom jingħataw b'konformità ma' l-Artikoli 21 sa 27 u mar-regoli nazzjonali msemmija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2004/49/KE, jew, fejn applikabbli, skond l-Artikolu 17(3) ta' din id-Direttiva.

4.   Stat Membru m'għandux bżonn japplika it-TSIs ġodda jew riveduti adottati skond il-paragrafu 2 fil-każ ta' proġetti fi stat avvanzat ta' żvilupp jew li jkunu suġġetti għal xi kuntratt li jkun qed jitwettaq meta l-grupp rilevanti ta' TSIs ikun ppubblikat.

Artikolu 9

Derogi

1.   Fin-nuqqas ta' każijiet rilevanti speċifiċi, Stat Membru m'għandux bżonn japplika TSI wieħed jew iżjed skond dan l-Artikolu fil-każijiet li ġejjin:

(a)

għal xi sotto-sistema ġdida proposta, għat-tiġdid jew aġġornar ta' xi sotto-sistema eżistenti, jew għal xi element imsemmi fl-Artikolu 1(1) fi stat ta' żvilupp avvanzat jew suġġett ta' kuntratt li qed jiġi operat meta dawn it-TSIs ikunu pubblikati;

(b)

għal kull proġett dwar it-tiġdid jew titjib ta' sotto-sistema eżistenti meta l-istrument li jkejjel it-tagħbija, l-istrument li jkejjel il-binarji, l-ispazju bejn il-binarji, jew il-voltaġġ ta' elettrifikazzjoni f'dawn it-TSIs ma jkunux kompatibbli ma' dawk tas-sotto-sistema eżistenti;

(ċ)

għal sotto-sistema ġdida proposta jew għal tiġdid jew l-immodernizzar propost ta' sotto-sistema eżistenti fit-territorju ta' Stat Membru meta n-netwerk ferrovjarju jkun separat jew iżolat bil-baħar, jew separata minħabba kundizzjonijiet ġeograifiċi speċjali, min-netwerk ferrovjarju tal-bqija tal-Komunità;

(d)

għal kwalunkwe tiġdid, estensjoni jew immodernizzar ta' sotto-sistema eżistenti, meta l-applikazzjoni ta' dawn it-TSIs tkun tikkomprometti l-vijabilità ekonomika tal-proġett u/jew il-kompatibilità tas-sistema ferrovjarja f'dak l-Istat Membru;

(e)

meta, wara inċident jew diżastru naturali, il-kundizzjonijiet tar-restawrazzjoni mgħaġġla tan-netwerk ma tippermettix ekonomikament jew teknikament l-applikazzjoni parzjali jew totali tat-TSIs rilevanti;

(f)

għal vetturi li jkunu ġejjin jew sejrin lejn pajjiżi terzi li t-track gauge tagħhom ikun differenti minn dik tan-netwerk prinċipali fi ħdan il-Komunità.

2.   Fil-każijiet kollha, l-Istat Membru kkonċernat għandu jikkomunika lil-Kummissjoni fajl li fih l-informazzjoni indikata fl-Anness IX. Il-Kummissjoni għandha tanalizza dawn il-miżuri previsti mill-Istat Membru u tgħarraf lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 29.

3.   Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1(a), fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta' kull TSI, kull Stat Membru għandu jikkomunika lill-Kummissjoni lista ta' proġetti li jkunu qed iseħħu fit-territorju tiegħu u li jkunu qegħdin fi stadju avvanzat ta' żvilupp.

4.   Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1(a), (c) u (e), il-Kummissjoni għandha tivverifika li l-fajl huwa konformi u għandha tgħarraf lill-Istat Membru dwar ir-riżultati ta' l-analiżi tagħha. Meta meħtieġ, għandha ssir rakkomandazzjoni rigward l-ispeċifikazzjonijiet li għandhom jiġu applikati. L-Istat Membru jista' japplika d-dispożizzjonijiet alternattivi msemmija fl-Anness IX mingħajr dewmien.

5.   Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1(b), (d) u (f), il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 29(3), jekk it-talba għal deroga tiġix aċċettata. Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1(b) id-deċiżjoni tal-Kummissjoni m'għandhiex tkopri l-loading gauge u t-track gauge. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi fi żmien sitt xhur wara l-preżentazzjoni tat-talba akkumpanjata mill-fajl komplut. Fin-nuqqas ta' tali deċiżjoni, it-talba għandha titqies bħala aċċettata. Sakemm tasal id-deċiżjoni tal-Kummissjoni, fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1(f), Stat Membru jista' japplika d-dispożizzjonijiet alternattivi imsemmija fl-Anness IX.

6.   L-Istati Membri kollha għandhom jiġu infurmati dwar ir-riżultati ta' l-analiżi u dwar ir-riżultat tal-proċedura stabbilita fil-paragrafi 4 u 5.

KAPITOLU III

KOSTITWENTI TA' L-INTEROPERABILITÀ

Artikolu 10

It-tqegħid fis-suq ta' kostitwenti ta' interoperabbiltà

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jassiguraw li l-kostitwenti ta' l-interoperabilità:

(a)

jitqiegħdu fis-suq biss jekk huma jagħmluha possibbli li l-interoperabilità tintlaħaq fis-sistema ferrovjarja filwaqt li fl-istess ħin jintlaħqu l-ħtiġijiet essenzjali;

(b)

jintużaw fil-qasam ta' l-użu tagħhom kif maħsuba u jiġu installati u ssirilhom manutenzjoni b'mod adattat.

Dawn id-dispożizzjonijiet m'għandhomx ikunu ta' xkiel għat-tqegħid fis-suq ta' dawn il-kostitwenti għal applikazzjonijiet oħra.

2.   L-Istati Membri ma jistgħux, fit-territorju tagħhom u fuq il-bażi ta' din id-Direttiva, jipprojbixxu, jirrestrinġu jew ifixklu t-tqegħid fis-suq tal-kostitwenti ta' l-interoperabilità għall-użu tas-sistema tan-netwerk ferrovjarju meta dawn jikkonformaw ma' din id-Direttiva. B'mod partikolari, huma ma jistgħux jitolbu verifiki li jkunu diġà saru bħala parti mill-proċedura tad-dikjarazzjoni tal-“KE” dwar il-konformità jew l-idoneità għall-użu, li l-komponenti tagħhom huma spjegati fl-Anness IV.

Artikolu 11

Konformità jew adegwatezza għall-użu

1.   L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw dawk il-kostitwenti ta' l-interoperabilità li jkollhom id-dikjarazzjoni “KE” dwar il-konformità jew l-idoneità għall-użu bħala li jkunu konformi mal-ħtiġijiet essenzjali ta' din id-Direttiva.

2.   Il-kostitwenti kollha ta' interoperabilità għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura u l-adattabilità għall-użu indikat fit-TSI rispettiv u jkollhom magħhom iċ-ċertifikat korrispondenti.

3.   L-Istat Membru għandu jikkunsidra li kostitwent ta' intoperabilità jkun konformi mal-ħtiġijiet essenzali jekk ikun iħares il-kundizzjonijiet stabbiliti mit-TSI korrispondenti jew l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej żviluppati biex ikunu jħarsu dawn il-kundizzjonijiet.

4.   “Spare parts” għal sotto-sistemi li jkunu diġà tpoġġew fis-servizz meta t-TSI korrispondenti jidħol fis-seħħ jistgħu jiġu installati f'dawn is-sotto-sistemi mingħajr ma jkollhom jgħaddu mill-proċedura msemmija fil-paragrafu 2.

5.   It-TSIs jistgħu jistipulaw perjodu ta' transizzjoni għall-prodotti ferrovjarji identifikati minn dawk it-TSIs bħala kostitwenti ta' l-interoperabilità li huma diġà mqiegħda fis-suq meta t-TSIs jidħlu fis-seħħ. Tali kostitwenti għandhom jissodisfaw l-ħtiġijiet ta' l-Artikolu 10(1).

Artikolu 12

Non-konformità ta' speċifikazzjonijiet Ewropej ma' ħtiġijiet essenzjali

Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni jkun jidhrilhom li l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej użati direttament jew indirettament biex jiksbu l-għanijiet ta' din id-Direttiva ma jkunux jilħqu il-ħtiġijiet essenzjali, il-kumitat imsemmi fl-Artikolu 29 għandu jiġi notifikat u l-Kummissjoni għandha tadotta l-aktar miżura xierqa, li tkun:

(a)

l-irtirar parzjali jew totali ta' dawn l-ispeċifikazzjonijiet mill-pubblikazzjonijiet li jinsabu fihom, jew l-emenda tagħhom, wara konsultazzjoni, meta standards Ewropej jiġu involuti, tal-Kumitat imwaqqaf taħt id-Direttiva 98/34/KE, jew

(b)

ir-reviżjoni tat-TSI skond l-Artikolu 7.

Artikolu 13

Proċedura għal dikjarazzjoni “KE” ta' konformità jew idoneità għall-użu

1.   Biex tiġi stabbilità d-dikjarazzjoni “KE” dwar il-konformità jew l-idoneità għall-użu tal-kostitwent ta' l-interoperabilità, il-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu japplika d-dispożizzjonijiet stabbiliti mit-TSIs rilevanti.

2.   Fejn mitlub mit-TSI korrespondenti, l-istima tal-konformità jew l-idoneità għall-użu ta' kostitwent ta' l-interoperabilità għandha ssir mill-korp innotifikat li miegħu il-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità jkun ressaq l-applikazzjoni.

3.   Meta l-kostitwenti ta' l-interoperabilità jkunu soġġetti għal direttivi oħra tal-Komunità li jkopru aspetti oħra, id-dikjarazzjoni “KE” tal-konformità jew l-idoneità għall-użu għandha, f'każijiet bħal dawn, tgħid li l-kostitwenti ta' l-interoperabilità jilħqu wkoll il-ħtiġijiet ta' dawk id-direttivi l-oħra.

4.   Meta la l-produttur u lanqas ir-rappreżentant tiegħu stabbilit fil-Komunità ma jkun laħaq l-obbligi li joħorġu mill-paragrafi 1 u 3, dawk l-obbligi għandhom jaqgħu fuq kwalunkwe persuna li jqiegħed fis-suq kostitwenti ta' l-interoperabilità. L-istess obbligi għandhom jgħoddu għal kull min jimmonta kostitwenti ta' l-interoperabilità jew kostitwenti ta' partijiet ta' l-interoperabilità li jkollhom diversi oriġini jew min jiffabbrika kostitwenti ta' l-interoperabilità għall-użu tiegħu, għall-finijiet ta' din id-Direttiva.

5.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 14:

(a)

f'kull każ meta Stat Membru jsib li dikjarazzjoni tal-konformità “KE” ma tkunx ġiet mimlija tajjeb, il-produttur jew ir-rappreżentat awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jiġi mġiegħel, jekk meħtieġ, jirritorna l-kostitwent ta' l-interoperabilità għal stat ta' konformità u li jtemm il-ksur taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti minn dak l-Istat Membru;

(b)

meta nuqqas ta' konformità jippersisti, l-Istat Membru għandu jieħu l-passi xierqa biex jirrestrinġi jew jipprojbixxi it-tqegħid fis-suq tal-kostitwent ta' l-interoperabilità in kwistjoni, jew jiżgura li dan jiġi rtirat mis-suq skond il-proċeduri previsti fl-Artikolu 14.

Artikolu 14

Non-konformità ta' kostitwenti ta' interoperabbilità ma' rekwiżiti essenzjali

1.   Meta Stat Membru jsib li l-kostitwent ta' l-interoperabilità kopert bid-dikjarazzjoni “KE” dwar il-konformità jew l-idoneità għall-użu u li jkun tpoġġa fis-suq ikun improbabbli, meta jintuża kif maħsub, li jilħaq ir-rekwiżiti essenzjali, dan għandu jieħu l-passi kollha meħtieġa biex jirrestrinġi l-qasam ta' l-applikazzjoni tiegħu, jipprojbixxi l-użu tiegħu jew jirtirah mis-suq. L-Istati Membri għandhom minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-miżuri meħuda u jagħtu r-raġunijet għad-deċiżjoni tagħhom, waqt li jgħidu b'mod partikolari jekk in-nuqqas fil-konformità jkunx dovut għal:

(a)

nuqqas li jintlaħqu r-rekwiżiti essenzjali;

(b)

applikazzjoni skorretta ta' l-ispeċifikazjonijiet Ewropej fejn l-applikazzjoni ta' dawn l-ispeċifikazzjonijiet tkun ta' min joqgħod fuqha;

(ċ)

inadegwatezza ta' l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej.

2.   Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-partijiet konċernati malajr kemm jista' jkun. Meta, wara dik il-konsultazzjoni, il-Kummissjoni tistabbilixxi li l-miżura tkun ġustifikata, hija għandha mill-ewwel tinforma lill-Istat Membru li ħa l-inizjattiva kif ukoll lill-Istati Membri l-oħra b'dan. Meta, wara dik il-konsultazzjoni, il-Kummissjoni tistabbilixxi li l-miżura ma tkunx ġustfikata din għandha tinforma mill-ewwel lill-Istat Membru li ħa l-inizjattiva u lill-produttur jew lir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fi ħdan il-Komunità dwarhom. Meta d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun ġustifikata bl-eżistenza ta' lakuna fl-ispeċifikazzjonijiet Ewropej, il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 12 għandha tapplika.

3.   Meta kostitwent ta' l-interoperabilità li jkollu d-dikjarazzjoni tal-konformità KE jonqos milli jikkonforma, l-Istat Membru kompetenti għandu jieħu l-miżuri xierqa kontra min ikun fassal d-dikjarazzjoni u għandu jgħarraf lill-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra b'dan.

4.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Istati Membri jibqgħu jiġu notifikati bil-progress u r-riżultati ta' dik il-proċedura.

KAPITOLU IV

SOTTO-SISTEMI

Artikolu 15

Proċedura għat-tqegħid fis-servizz

1.   Bla ħsara għall-Kapitolu V, kull Stat Membru għandu jawtorizza t-tpoġġija fis-servizz ta' dawk is-sotto-sistemi strutturali li jikkostitwixxu s-sistema ferrovjarja li jinsabu, jew li joperaw, fit-territorju tiegħu.

Għal dan il-għan, Stati Membri għandhom jieħdu l-passi approprjati biex jassiguraw li dawn is-sotto-sistemi jkunu jistgħu jitqiegħdu fis-servizz biss jekk jiġu ddisinjati, mibnija jew installati b'tali mod li jilħqu l-ħtiġijiet li jikkonċernawhom meta jiġu integrati fis-sistema ferrovjarja. B'mod partikolari, huma għandhom jiċċekkjaw:

il-kompatibilità teknika ta' dawn is-sotto-sistemi mas-sistema li fiha jkunu qed jiġu integrati;

l-integrazzjoni sigura ta' dawn is-sotto-sistemi skond l-Artikoli 4(3) u 6(3) tad-Direttiva 2004/49/KE.

2.   Kull Stat Membru għandu jiżgura, qabel ma dawn is-sotto-sistemi jitpoġġew fis-servizz, li huma konformi, fejn japplika, mad-dispożizzjonijiet rilevanti dwar it-TSIs rigward l-operat u l-manutenzjoni.

3.   Wara li dawn is-sotto-sistemi jitpoġġew fis-servizz, għandu jsir kontroll fuq:

(a)

l-infrastrutturi, fil-kuntest ta' l-għoti u s-sorveljanza ta' l-awtorizzazzjonijiet tas-sikurezza skond l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/49/KE;

(b)

il-vetturi, fil-kuntest ta' l-għoti u s-sorveljanza taċ-ċertifikati tas-sikurezza skond l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2004/49/KE.

Għal dan il-għan, għandhom jiġu użati l-proċeduri għall-istima u l-verifika preskritti fit-TSIs strutturali u funzjonali rilevanti.

Artikolu 16

Moviment ħieles ta' sotto-sistemi

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 15(1), l-Istati Membri ma jistgħux, fit-territorju tagħhom u għal raġunijet li jirrigwardaw din id-Direttiva, jipprojbixxu, jirrestrinġu jew ifixklu l-kostruzzjoni, id-dħul fis-servizz u l-operat tas-sotto-sistemi strutturali li jikkostitwixxu s-sistema ferrovjarja li tilħaq il-ħtiġijiet essenzjali. B'mod partikulari, ma jistgħux jirrekjedu kontrolli li diġà jkunu saru:

jew bħala parti mill-proċedura li twassal għad-dikjarazzjoni ta' verifika “KE”, li l-komponenti tagħha jinsabu fl-Anness V;

jew fi Stati Membri oħra, qabel jew wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, bil-għan li tiġi verifikata l-konformità mar-rekwiżiti identiċi f'kundizzjonijiet identiċi ta' operazzjoni.

Artikolu 17

Konformità ma' TSIs u regoli nazzjonali

1.   L-Istati Membri għandhom iqisu bħala li jkunu interoperabbli u li jilħqu l-ħtiġijiet essenzjali tagħhom, dawk is-sotto-sistemi strutturali li jikkostitwixxu s-sistema ferrovjarja li jkunu koperti bid-dikjarazzjoni tal-verifika “KE”.

2.   Il-verifika ta' l-interoperabilità, skond il-ħtiġijiet essenzjali, ta' sotto-sistema strutturali li tikkostitwixxi s-sistema ferrovjarja għandha tiġi stabbilita b'referenza għat-TSIs fejn dawn ikunu jeżistu.

3.   L-Istati Membri għandhom ifasslu, għal kull sotto-sistema, lista tar-regoli tekniċi li jintużaw għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti essenzjali u jinnotifikaw din il-lista lill-Kummissjoni meta:

ma tkun teżisti l-ebda TSI rilevanti, jew

tkun ġiet notifikata deroga skond l-Artikolu 9, jew

każ speċifiku ikun jitlob l-applikazzjoni ta' regoli tekniċi mhux inklużi fit-TSI rilevanti.

Din il-lista għandha tiġi notifikata jew:

kull darba li l-lista ta' regoli tekniċi li, skond l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 96/48/KE u l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 2001/16/KE, kellha tiġi notifikata sat-30 ta' April 2005, tinbidel, jew

wara li tkun ġiet nnotifikata d-deroga, jew

wara l-pubblikazzjoni tat-TSI kkonċernata.

F'dik l-okkażjoni, l-Istati Membri għandhom jinnominaw il-korpi responsabbli għat-twettiq, fil-każ ta' dawn ir-regolamenti tekniċi, tal-proċedura ta' verifika msemmija fl-Artikolu 18.

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika din l-informazzjoni lill-Aġenzija li għandha tippubblikha.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli t-test sħiħ tar-regoli notifikati fuq talba tal-Kummissjoni. Sabiex jiġu evitati iżjed ostakoli, u bil-ħsieb li titressaq ‘il quddiem il-klassifikazzjoni ta' regoli nazzjonali skond l-Artikolu 19, il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-introduzzjoni ta' regoli ġodda mill-Istati Membri. Jekk il-Kummissjoni tqis li r-regola l-ġdida tikkostituixxi mezz ta' diskriminizzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq operazzjonijiet ta' trasport ferrovjarju bejn Stati Membri, deċizjoni, indirizzata lill-Istat Membru konċernat, għandha tigi adottata skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 29(3).

L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma jinnotifikawx regoli u restrizzjonijiet ta' natura strettament lokali. F'tali każijiet, l-Istati Membri għandhom isemmu tali regoli u restrizzjonijiet fir-reġistri ta' infrastruttura msemmija fl-Artikolu 35.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li regoli tekniċi li jorbtu huma ppubblikati u magħmula disponibbli lill-amministraturi kollha ta' l-infrastruttura, l-impriżi ferrovjarji u l-applikanti għal awtorizzazzjonijiet ta' tqegħid fis-servizz b'lingwaġġ ċar li jista' tinftiehem mill-partijiet konċernati.

Artikolu 18

Proċedura għat-twaqqif ta' dikjarazzjoni ta' verifika “KE”

1.   Biex titwaqqaf id-dikjarazzjoni tal-verifika “KE”, l-applikant għandu jistieden lill-entità notifikata li hu jkun għażel għal dak l-iskop biex japplika l-proċedura tal-verifika “KE” msemmija fl-Anness VI. L-applikant jista' jkun l-entità kontraenti jew il- produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħhom fi ħdan il-Komunità.

2.   Ix-xogħol tal-korp notifikat responsabbli għall-verifika “KE” tas-sotto-sistema għandu jibda fl-istadju tad-disinn u jkopri l-perjodu tal-produzzjoni kollu sa l-istadju ta' l-aċċetazzjoni qabel ma s-sotto-sistema tiddaħħal fis-servizz. Dan għandu jkopri wkoll il-verifika ta' l-interfaces tas-sotto-sistema in kwistjoni mas-sistema li fiha tkun inkorporata, ibbażata fuq l-informazzjoni disponibbli fit-TSI rilevanti u fir-reġistri previsti fl-Artikoli 34 u 35.

3.   Il-korp notifikat għandu jkun responsabbli għall-kompilazzjoni tal-fajl tekniku li għandu jakkumpanja d-dikjarazzjoni tal-verifika “KE”. Dan il-fajl tekniku għandu jkollu fih id-dokumenti kollha meħtieġa li għandhom x'jaqsmu mal-karatteristiċi tas-sotto-sistema u, fejn ikun xieraq, id-dokumenti kollha li jiċċertifikaw il-konformità tal-kostitwenti ta' l-interoperabilità. Dan għandu jkollu fih ukoll l-elementi kollha li għandhom x'jaqsmu mal-kundizzjonijet u l-limiti ta' l-użu u ma' l-istruzzjonijiet rigward is-servizz, il-monitoraġġ kostanti jew ta' rutina, l-aġġustament u l-manutenzjoni.

4.   L-entità notifikata tista' toħroġ ċertifikazzjonijiet ta' verifiki intermedji sabiex tkopri ċerti stadji taċ-ċiklu tal-produzzjoni jew ċerti partijiet ta' sotto-sistema. F'dan il-każ, tapplika l-proċedura indikata fl-Anness VI.

5.   Jekk it-TSIs rilevanti jippermettu, l-entità notifikata tista' toħroġ ċertifikati ta' konformità għal serje ta' sotto-sistemi jew ċerti partijiet ta' dawk is-sotto-sistemi.

Artikolu 19

Non-konformità ta' sotto-sistemi ma' rekwiżiti essenzjali

1.   Meta Stat Membru jsib li sotto-sistema strutturali koperta mid-dikjarazzjoni ta' verifika “KE” dwar il-verifika li jkollha magħha fajl tekniku ma tkunx tikkonforma għal kollox ma' din id-Direttiva u b'mod partikolari ma tkunx tilħaq ir-rekwiżiti essenzjali, dan jista' jitlob li jsiru kontrolli addizzjonali.

2.   L-Istat Membru li jagħmel it-talba għandu minnufih jgħarraf lill-Kummissjoni b'xi verifiki addizzjonali mitluba u jispjega r-raġunijiet li jiġġustifikawhom. Il-Kummissjoni għandha tikkosulta l-partijiet interessati.

3.   L-Istat Membru li jagħmel it-talba għandu jiddikjara jekk in-nuqqas ta' konformità sħiħa ma' din id-Direttiva hijiex riżultat ta':

(a)

non-konfomità mar-rekwiżiti essenzjali jew ma' TSI, jew applikazzjoni mhux korretta ta' TSI. F'dak il- każ, il-Kummissjoni għandha tgħarraf minnufih lill-Istat Membru fejn tgħix il-persuna li fasslet id-dikjarazzjoni ta' verifika “KE” b'mod żbaljat u għandha titlob lil dak l-Istat Membru biex jieħu l-miżuri adegwati;

(b)

inadegwatezza ta' TSI. F'dakil-każ, il-proċedura biex tiġi emendata t-TSI kif imsemmi fl-Artikolu 7 għandha tapplika.

Artikolu 20

Tqegħid fis-servizz ta' sotto-sistemi eżistenti wara tiġdid jew immodernizzar

1.   Fil-każ ta' tiġdid jew immodernizzar, l-entità kontraenti jew il-produttur għandhom jibgħatu lill-Istat Membru kkonċernat fajl li jiddeskrivi l-proġett. L-Istat Membru għandu jeżamina dan il-fajl u, waqt li jqis l-istrateġija ta' l-implimentazzjoni indikata fit-TSI applikabbli, għandu jiddeċiedi jekk id-daqs tax-xogħol jindikax li awtorizzazzjoni ġdida għad-dħul fis-servizz fis-sens ta' din id-Direttiva tkunx meħtieġa.

Awtorizzazzjoni ġdida bħal din għal tqegħid fis-servizz tkun meħtieġa kull darba li s-sigurtà ġenerali tas-sotto-sistema konċernata tista' tiġi affettwata mix-xogħlijiet maħsuba. Jekk ikun hemm ħtieġa ta' awtorizzazzjoni ġdida, l-Istat Membru għandu jiddeċiedi sa fejn ikun hemm il-ħtieġa li tiġi applikata t-TSI għall-proġett.

L-Istat Membru għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu mhux aktar tard minn erba' xhur wara l-preżentazzjoni tal-fajl sħiħ mill-applikant.

2.   Meta tkun meħtieġa awtorizzazzjoni ġdida u jekk it-TSI ma tiġix applikata bis-sħiħ, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw l-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni:

ir-raġuni għaliex it-TSI jew TSIs mhumiex applikati għal kollox;

il-karattersitiċi tekniċi li huma applikati minflok it-TSI;

l-entitajiet inkarigati milli japplikaw, fil-każ ta' dawn il-karatteristiċi, il-proċedura tal-verifika msemmija fl-Artikolu 18.

3.   Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-informazzjoni li jirreferi għaliha l-Paragrafu 2 lill-Aġenzija li għandha tippubblikaha.

KAPITOLU V

VETTURI

Artikolu 21

Awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-servizz tal-vetturi

1.   Qabel tintuża fuq netwerk, vettura għandha tiġi awtorizzata biex titqiegħed fis-servizz mill-awtorità nazzjonali tas-sigurtà li hija kompetenti għal dan in-netwerk, sakemm dan il-Kapitolu ma jipprovdix mod ieħor.

2.   Vettura konformi mat-TSI għandha tkun awtorizzata skond l-Artikolu 22 jew 23.

3.   Vettura li mhix konformi mat-TSI għandha tkun awtorizzata skond l-Artikoli 24 jew 25.

4.   Vettura li tikkonforma għal tip awtorizzat għandha tkun awtorizzata skond l-Artikolu 26.

5.   Awtorizzazzjoni maħruġa minn Stat Membru wieħed għandha tkun rikonoxxuta fl-Istati Membri l-oħra kollha, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 23 u 25 li jikkonċernaw awtorizzazzjonijiet addizzjonali. L-Istati Membri għandhom jiċċaraw is-sitwazzjoni billi jadottaw regoli nazzjonali speċifiċi jew permezz ta' dispożizzjonijiet nazzjonali li jimplimentaw din id-direttiva jekk ikunu meħtieġa awtorizzazzjonijiet addizzjonali skond id-dispożizzjonijiet relevanti ta' l-Artikolu 23 fil-każ ta' vetturi konformi mat-TSI jew l-Artikolu 25 fil-każ ta' vetturi mhux konformi mat-TSI.

6.   L-applikazzjonijiet kollha għal awtorizzazzjoni ta' dħul fis-servizz għandhom ikunu suġġetti għal deċiżjoni mill-awtorità nazzjonali kompetenti tas-sikurezza, skond l-Artikoli 22 u 23 jew l-Artikoli 24 u 25. L-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz tista' tistipula l-kondizzjonijiet ta' l-użu u restrizzjonijiet oħra.

7.   Kull deċiżjoni minn awtorità nazzjonali kompetenti tas-sikurezza li tirrifjuta t-tqegħid fis-servizz ta' vettura ferrovjarja għandha tkun sostanzjata kif xieraq. L-applikant jista', fi żmien perjodu ta' xahar minn meta jirċievi deċiżjoni negattiva, jitlob mill-awtorità nazzjonali kompetenti li d-deċiżjoni tiġi riveduta għal raġunijiet ġustifikati kif inhu xieraq. L-awtorità nazzjonali tas-sikurezza mbagħad għandu jkollha xahrejn li jibdew mill-mument meta tirċievi l-appell sabiex tikkonferma jew taqleb id-deċiżjoni. Jekk id-deċiżjoni negattiva tiġi kkonfermata, l-applikant jista' jitlob mill-korp ta' l-appell innominat mill-Istat Membru kompetenti skond l-Artikolu 17(3) tad-Direttiva 2004/49/KE, li d-deċiżjoni tiġi riveduta għal raġinijiet ġustifikati kif inhu xieraq. L-Istati Membri jistgħu jinnominaw l-entità regolatorja tagħhom maħtura skond l-Artikolu 30 tad-Direttiva 2001/14/KE għall-iskop ta' din il-proċedura ta' appell.

8.   Fin-nuqqas ta' deċiżjoni msemmija fl-Artikoli 23(7) u 25(5), minn awtorità nazzjonali kompetenti tas-sikurezza fi żmien il-limiti preskritti, it-tqegħid fis-servizz tal-vettura ferrovjarja in kwistjoni għandu jitqies li ġie awtorizzat wara perjodu ta' tliet xhur mit-tmiem ta' dawn il-limiti ta' żmien. L-awtorizzazzjonijiet mogħtija skond dan il-paragrafu japplikaw biss għan-netwerk li għalih l-awtorità nazzjonali kompetenti tas-sikurezza ma tkunx irreaġixxiet fil-limiti ta' żmien preskritti.

9.   Awtorità nazzjonali tas-sikurezza li jkollha l-ħsieb li tirrevoka awtorizzazzjoni ta' tqegħid fis-servizz mogħtija minnha stess jew awtorizzazzjoni mogħtija lill-applikant skond il-paragrafu 8 għandha tuża l-proċedura ta' reviżjoni ta' ċertifikati ta' sikurezza li jirreferi għaliha l-Artikolu 10(5) tad-Direttiva 2004/49/KE jew, fejn ikun japplika, il-proċedura ta' reviżjoni ta' awtorizzazzjoni ta' sikurezza li jirreferi għaliha l-Artikolu 11(2) ta' dik id-Direttiva.

10.   Fil-każ ta' proċedura ta' appell, l-entità kompetenti ta' appell li jirreferi għaliha l-paragrafu 7 tista' titlob opinjoni mill-Aġenzija li, f'dak il-każ, għandha tinħareġ sa xahar mill-preżentazzjoni tat-talba u tiġi notifikata lill-applikant, lill-entità kompetenti ta' appell u lill-awtorità nazzjonali kompetenti tas-sikurezza li tirrifjuta l-għoti ta' awtorizzazzjoni.

11.   Fil-każ ta' vetturi li jgħaddu bejn Stat Membru u pajjiż terz, fuq netwerk li t-track gauge tiegħu ikun differenti minn dak tan-netwerk ferrovjarju prinċipali fil-Komunità u li għalih tista' tingħata deroga skond l-Artikolu 9(5) jew li huwa soġġett għal każijiet speċifiċi, ir-regoli nazzjonali msemmija fl-Artikoli 22 u 24 jistgħu jinkludu ftehim internazzjonali sakemm huma kompatibbli mal-leġiżlazzjoni Komunitarja.

12.   L-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-servizz li ngħataw qabel id-19 ta' Lulju 2008, inklużi l-awtorizzazzjonijiet mogħtija taħt ftehim internazzjonali, b'mod partikolari RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) u RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), għandhom jibqgħu validi f'konformità mal-kundizzjonijiet li taħthom ingħataw l-awtorizzazzjonijiet. Din id-dispożizzjoni tieħu preċedenza fuq l-Artikoli 22 sa 25.

13.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu awtorizzazzjonijiet biex numru ta' vetturi jitqiegħdu fis-servizz. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jikkomunikaw lill-applikant il-proċedura li tkun trid titwettaq.

14.   L-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz li tingħata f'konformità ma' dan l-Artikolu, għandhom ikunu mingħajr ħsara għal kundizzjonijiet oħra imposti fuq impriżi ferrovjarji jew fuq amministraturi ta' l-infrastruttura, għall-operazzjoni ta' vetturi bħal dawn fuq in-netwerk relevanti, skond l-Artikoli 9, 10 u 11 tad-Direttiva 2004/49/KE.

Artikolu 22

L-ewwel awtorizzazzjoni ta' tqegħid fis-servizz ta' vetturi konformi mat-TSIs

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għal vetturi li huma konformi mat-TSIs kollha rilevanti li jkunu fis-seħħ fil-mument tat-tqegħid fis-servizz, sakemm parti sinifikanti tar-rekwiżiti essenzjali tkun ġiet stabbilita f'dawn it-TSIs u t-TSI rilevanti dwar il-vetturi ferrovjarji jkunu daħlu fis-seħħ u huma applikabbli.

2.   L-ewwel awtorizzazzjoni għandha tingħata minn awtorità nazzjonali għas-sikurezza kif ġej:

(a)

Fil-każ li s-sotto-sistemi strutturali kollha ta' vettura jkunu awtorizzati f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IV, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata mingħajr kontroll ulterjuri;

(b)

Fil-każ ta' vetturi li jkollhom dikjarazzjoni ta' verifika “KE” kif previst fl-Artikolu 18, il-kriterji li awtorità nazzjonali dwar is-sigurtà tista' tivverifika bil-ħsieb li tinħareġ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz għandhom jikkonċernaw biss:

kompatibilità teknika bejn is-sotto-sistemi rilevanti tal-vettura u l-integrazzjoni sikura tagħhom skond l-Artikolu 15(1);

kompatibilità teknika bejn il-vettura u n-netwerk konċernat;

ir-regoli nazzjonali applikabbli għall-każi pendenti;

ir-regoli applikabbli għal każi speċifiċi identifikati fit-TSI rilevanti.

Artikolu 23

Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz ta' vetturi konformi mat-TSIs

1.   Vetturi li jkunu konformi b'mod sħiħ mat-TSIs li jkopru l-aspetti kollha tas-sotto-sistemi relevanti mingħajr każijiet speċifiċi u mingħajr kwistjonijiet pendenti marbuta strettament mal-kompatibilità teknika bejn il-vettura u n-netwerk, m'għandhomx ikunu suġġetti għal awtorizzazzjoni addizzjonali għat-tqegħid fis-servizz, sakemm jaħdmu fuq netwerks konformi mat-TSIs fl-Istati Membri l-oħra jew bil-kondizzjonijiet speċifikati fit-TSIs korrispondenti.

2.   Fil-każ ta' vetturi mqiegħda fis-servizz skond l-Artikolu 22 iżda li mhux koperti bil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu jekk awtorizzazzjonijiet addizzjonali humiex meħtieġa fit-territorju tagħhom. F'dan il-każ il-paragrafi 3 sa 7 għandhom japplikaw.

3.   L-applikant għandu jippreżenta lill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza, fajl dwar il-vettura ferrovjarja jew it-tip ta' vettura ferrovjarja u l-użu ppjanat tagħhom fuq in-netwerk. Il-fajl għandu jkun fih t-tagħrif li ġej:

(a)

evidenza dokumentata li t-tqegħid fis-servizz ta' vettura ġie awtorizzat fi Stat Membru ieħor skond l-Artikolu 22;

(b)

kopja tal-fajl tekniku kif jirreferi għalih l-Anness VI. Dan jinkludi, fil-każ ta' vetturi mgħammra b'reġistraturi ta' data, informazzjoni dwar il-proċedura ta' ġbir ta' data, li tista' tinqara u tiġi evalwata, sakemm din l-informazzjoni mhijiex armonizzata mit-TSI korrispondenti;

(ċ)

ir-reġistrazzjonijiet li juru l-istorja tal-manutenzjoni u, fejn applikabbli, il-modifiki tekniċi li jkunu saru lill-vettura wara l-awtorizzazzjoni;

(d)

evidenza dwar il-karatteristiċi tekniċi u operattivi li turi li l-vettura hija kompatibbli ma' l-infrastrutturi u l-istallazzjonijiet fissi (inklużi l-kondizzjonijiet klimatiċi, is-sistema tal-forniment ta' enerġija, is-sistema tal-kmand tal-kontroll u tas-sinjalazzjoni, it-track gauge u l-infrastructure gauges, it-tagħbija massima permessa fuq il-fusien u limitazzjonijiet oħra tan-netwerk).

4.   Il-kriterji li awtorità nazzjonali tas-sikurezza tiċċekkja jistgħu jikkonċernaw biss:

il-kompatibilità teknika bejn il-vettura u n-netwerk konċernat inklużi r-regoli nazzjonali applikabbli għall-kwistjonijiet pendenti biex jiżguraw tali kompatibilità;

Ir-regoli nazzjonali applikabbli għal każi speċifiċi identifikati fit-TSI rilevanti.

5.   L-awtorità nazzjonali tas-sigurtà tista' titlob għal informazzjoni addizzjonali, li jitwettqu analiżi tar-riskji skond l-Artikolu 6(3) (a) tad-Direttiva 2004/49/KE jew testijiet fuq in-netwerk, biex tivverifika l-kriterji li jirreferi għalihom il-paragrafu 4. Madankollu, wara l-adozzjoni tad-dokument ta' referenza msemmi fl-Artikolu 27 ta' dik id-Direttiva, l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza ma tistax tagħmel dan it-tip ta' verifika ħlief fuq il-bażi tar-regoli nazzjonali tal-Grupp B jew C li jidhru f'dan id-dokument.

6.   Wara li tikkonsulta ma' l-applikant, l-awtorità tas-sikurezza nazzjonali kompetenti għandha tiddefinixxi l-iskop u l-kontenut ta' l-informazzjoni addizzjonali, l-analiżi tar-riskju jew l-eżamijiet mitluba. L-amministratur ta' l-infrastruttura, b'konsultazzjoni ma' l-applikant, għandu jagħmel kull sforz sabiex jiżgura li kwalunkwe test ikun jista' jsir fi żmien tliet xhur minn meta jkun għamel it-talba l-applikant. Fejn ikun xieraq, l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza għandha tieħu miżuri sabiex tiżgura li t-testijiet isiru.

7.   L-applikazzjonijiet kollha għal awtorizzazzjoni għal tqegħid fis-servizz li jitressqu skond dan l-Artikolu għandhom ikunu is-suġġett ta' deċiżjoni mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza, li għandha tittieħed fl-iqsar żmien possibbli u sa mhux aktar tard minn:

(a)

xahrejn wara li jiġi ppreżentat il-fajl li jirreferi għalih il-paragrafu 3;

(b)

fejn applikabbli, xahar wara l-forniment ta' kwalunkwe informazzjoni addizzjonali mitluba mill-awtorità nazzjonali ta' sigurtà;

(ċ)

fejn applikabbli, xahar wara l-forniment tar-riżultati ta' kull test mitlub mill-awtorità nazzjonali ta' sikurezza.

Artikolu 24

L-ewwel awtorizzazzjoni ta' qegħid fis-servizz ta' vetturi mhux konformi mat-TSIs

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għal vetturi li mhumiex f'konformità mat-TSIs kollha rilevanti li jkunu fis-seħħ fil-mument tat-tqegħid fis-servizz, inklużi vetturi soġġetti għal derogi, jew meta parti sinifikanti tar-rekwiżiti essenzjali ma tkunx ġiet stabbilità f'TSI wieħed jew aktar.

2.   L-ewwel awtorizzazzjoni għandha tingħata minn awtorità nazzjonali għas-sikurezza kif ġej:

għall-aspetti tekniċi koperti minn TSI, jekk ikun il-każ, għandha tapplika l-proċedura ta' verifika “KE”;

għall-aspetti tekniċi l-oħra, għandhom japplikaw ir-regoli nazzjonali kif notifikati skond l-Artikolu 17(3) ta' din id-Direttiva u skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2004/49/KE.

L-ewwel awtorizzazzjoni hija valida biss fuq in-netwerk ta' l-Istat Membru li joħroġha.

Artikolu 25

Awtorizzazzjonijiet addizzjonali għat-tqegħid fis-servizz ta' vetturi mhux konformi mat-TSIs

1.   Fil-każ ta' vetturi li jkunu ġew awtorizzati sabiex jitqiegħdu fis-servizz fi Stat Membru wieħed skond l-Artikolu 21(12) jew l-Artikolu 24, l-Istati Membri l-oħra jistgħu jiddeċiedu skond dan l-Artikolu jekk ikunux meħtieġa awtorizzazzjonijiet addizzjonali għat-tqegħid fis-servizz fit-territorju tagħhom.

2.   L-applikant għandu jippreżenta lill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza, fajl tekniku dwar il-vettura ferrovjarja jew it-tip ta' vettura ferrovjarja flimkien ma' dettalji dwar l-użu ppjanat fuq in-netwerk. Il-fajl għandu jkun fih l-informazzjoni li ġejja:

(a)

evidenza dokumentata li d-dħul fis-servizz tal-vettura ferrovjarja ġie awtorizzat fi Stat Membru ieħor flimkien ma' dokumentazzjoni dwar il-proċedura segwita sabiex turi li l-vettura ferrovjarja kkonformat mar-rekwiżiti fis-seħħ, inkluża, jekk applikabbli, informazzjoni dwar id-derogi magħmula skond l-Artikolu 9;

(b)

id-data teknika, il-programm ta' manutenzjoni u l-karatteristiċi operattivi. Dan jinkludi, fil-każ ta' vetturi mgħammra b'reġistraturi ta' data, informazzjoni dwar il-proċedura ta' ġbir ta' data, li tista' tinqara u tiġi evalwata kif jipprovdi l-Artikolu 20(2)(c) tad-Direttiva 2004/49/KE;

(ċ)

ir-reġistri li juru l-istorja tat-tħaddim, il-manutenzjoni u, fejn applikabbli, il-modifiki tekniċi tal-vettura, imwettqa wara l-awtorizzazzjoni;

(d)

evidenza dwar il-karatteristiċi tekniċi u operattivi li turi li l-vettura hija kompatibbli ma' l-infrastrutturi u l-istallazzjonijiet fissi (inklużi l-kondizzjonijiet klimatiċi, is-sistema tal-forniment ta' enerġija, is-sistema tal-kmand tal-kontroll u tas-sinjalazzjoni, it-track gauge u l-infrastructure gauges, it-tagħbija massima permessa fuq il-fusien u limitazzjonijiet oħra tan-netwerk).

3.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(a) u (b), ma tistax tiġi diskussa mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza, ħlief jekk din ta' l-aħħar tkun tista' turi li jeżisti riskju sostanzjali rigward is-sikurezza mingħajr ħsara għall-Artikolu 16. Wara l-adozzjoni tad-dokument ta' referenza msemmi fl-Artikolu 27, l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza ma tistax f'dan ir-rigward tinvoka regola tal-grupp A elenkata f'dak id-dokument.

4.   L-awtorità nazzjonali tas-sikurezza tista' titlob għal informazzjoni addizzjonali, li jitwettqu analiżi tar-riskji skond l-Artikolu 6(3)(a) tad-Direttiva 2004/49/KE jew testijiet fuq in-netwerk, biex tivverifika l-konformità ta' l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(c) u (d) ta' dan l-Artikolu mar-regoli nazzjonali fis-seħħ kif notifikati lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2004/49/KE jew l-Artikolu 17 ta' din id-Direttiva. Madankollu, wara l-adozzjoni tad-dokument ta' referenza msemmi fl-Artikolu 27 ta' din id-Direttiva, l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza ma tistax tagħmel din it-tip ta' verifika ħlief fuq il-bażi tar-regoli nazzjonali tal-Grupp B jew C elenkati f'dak id-dokument.

Wara li tikkonsulta l-applikant, l-awtorità tas-sikurezza nazzjonali kompetenti għandha tiddefinixxi l-iskop u l-kontenut ta' l-informazzjoni addizzjonali, l-analiżi tar-riskju jew l-eżamijiet mitluba. L-amministratur ta' l-infrastruttura, b'konsultazzjoni ma' l-applikant, għandu jagħmel kull sforz sabiex jiżgura li kwalunkwe test ikun jista' jsir fi żmien tliet xhur minn meta jkun għamel it-talba l-applikant. Fejn huwa xieraq, l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza għandha tieħu miżuri sabiex tiżgura li t-testijiet isiru.

5.   L-applikazzjonijiet kollha għal awtorizzazzjoni għal tqegħid fis-servizz li titressaq skond dan l-Artikolu għandha tkun is-suġġett ta' deċiżjoni mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza, u għandha tittieħed fl-iqsar żmien possibbli u sa mhux aktar tard minn:

(a)

erba' xhur wara l-preżentazzjoni tal-fajl tekniku msemmi fil-paragrafu 2;

(b)

fejn ikun applikabbli, xahrejn wara l-għoti ta' kwalunkwe informazzjoni ulterjuri jew analiżi tar-riskji mitluba mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza skond il-paragrafu 4;

(ċ)

fejn ikun applikabbli, xahrejn wara l-għoti tar-riżultati tat-testijiet mitluba mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza skond il-paragrafu 4.

Artikolu 26

Awtorizzazzjoni ta' tipi ta' vetturi

1.   L-Istati Membri jistgħu joħorġu awtorizzazzjonijiet ta' tipi ta' vetturi.

2.   Madankollu, jekk Stati Membri jawtorizzaw vettura, għandhom fl-istess waqt jawtorizzaw it-tip ta' vettura.

3.   Vettura li tikkonforma għal tip diġà awtorizzat fi Stat Membru għandha tiġi awtorizzata minn dan l-Istat Membru abbażi ta' dikjarazzjoni ta' konformità għal dan it-tip sottomessa mill-applikant mingħajr verifiki ulterjuri. Madankollu, f'każ li d-dispożizzjonijiet relevanti fit-TSIs u r-regoli nazzjonali li abbażi tagħhom tip ta' vettura kienet awtorizzata ġew mibdula, l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu jekk awtorizzazzjonijiet tat-tip diġà mogħtija jibqgħux validi jew jeħtiġux li jiġu mġedda. Il-kriterji li awtorità nazzjonali ta' sigurtà tivverifika f'każ ta' awtorizzazzjoni ta' tip imġedda jistgħu jikkonċernaw biss ir-regoli mibdula. It-tiġdid ta' l-awtorizzazzjoni tat-tip ma jaffettwax awtorizzazzjonijiet ta' vetturi diġà mogħtija abbażi ta' tipi awtorizzati preċedentament.

4.   Il-mudell ta' dikjarazzjoni ta' konformità għat-tip għandu jkun adottat mill-Kummissjoni tad-19 ta' Lulju 2009 fuq il-bażi ta' abbozz imħejji mill-Aġenzija u skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 29(3).

5.   Id-dikjarazzjoni ta' konformità għat-tip għandha tkun stabbilita f'konformità ma':

(a)

għall-vetturi li jikkonformaw mat-TSI, il-proċeduri ta' verifika tat-TSI rilevanti;

(b)

għal vetturi li ma jikkonformawx mat-TSI, il-proċeduri ta' verifika kif definiti fil-moduli D jew E tad-Deċiżjoni 93/465/KEE. Fejn xieraq, il-Kummissjoni tista' tadotta proċedura ta' verifika ad hoc skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 29(3).

6.   Il-persuna li tapplika tista' titlob għal awtorizzazzjoni ta' tip f'bosta Stati Membri fl-istess waqt. F'dan il-każ, l-awtoritajiet ta' sikurezza nazzjonali għandhom jikkoperaw bil-ħsieb tas-simplifikar tal-proċedura u l-minimizzar ta' l-isforzi amministrattivi.

7.   Awtorizzazzjonijiet tat-tip għandhom ikunu reġistrati fir-reġistru Ewropew ta' tipi ta' vetturi awtorizzati kif imsemmi fl-Artkolu 34. Dan ir-reġistru għandu jispeċifika l-Istat Membru jew Stati Membri li fihom hija awtorizzata tip ta' vettura.

Artikolu 27

Klassifikazzjoni tar-regoli nazzjonali

1.   Sabiex tiġi faċilitata l-proċedura għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 25, ir-regoli nazzjonali għandhom jiġu klassifikati skond l-Anness VII.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 30(3), mhux iżjed tard mid-19 ta' Jannar 2009, l-Aġenzija għandha tirrevedi l-parametri stabbiliti fit-taqsima 1 ta' l-Anness VII u tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet li hi tqis xierqa lill-Kummissjoni.

3.   L-Aġenzija għandha tfassal rakkomandazzjoni għal dokument ta' referenza li jirreferi għar-regoli nazzjonali applikati mill-Istati Membri sabiex jitqegħdu vetturi fis-servizz. L-awtoritajiet nazzjonali ta' sigurtà għandhom jikkooperaw ma' l-Aġenzija f'dan id-dover.

4.   Il-Kummissjoni għandha, fuq il-bażi tar-rakkomandazzjoni ta' l-Aġenzija u skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 29(3), tadotta d-dokument ta' referenza, flimkien ma' kull deċiżjoni ta' aġġornament tiegħu.

KAPITOLU VI

KORPI NOTIFIKATI

Artikolu 28

Korpi notifikati

1.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar il-korpi responsabbli għat-twettiq tal-proċedura ta' stima tal-konformità jew l-idoneità għall-użu imsemmi fl-Artikolu 13 u l-proċedura tal-verifika msemmija fl-Artikolu 18, waqt li jindikaw il-qasam tar-responsabbiltà ta' kull korp responsabbli, u n-numri ta' l-identifikazzjoni miksuba minn qabel mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l- l-Unjoni Ewropea l-lista tal-korpi, in-numri ta' l-identifikazzjoni u l-oqsma tar-responsabbiltà, u din għandha żżomm il-lista aġġornata.

2.   L-Istati Membri għandhom japplikaw il-kriterji previsti fl-Anness VIII għall-istima tal-korpi li għandhom jiġu notifikati. Il-korpi li jilħqu l-kriterji ta' l-istima prevista fl-istandards Ewropej rilevanti għandhom jitqiesu li jilħqu l-kriterji msemmija.

3.   Stat Membru għandu jirtira l-approvazzjoni minn korp li ma jkunx għadu jilħaq il-kriterji msemmija fl-Anness VIII. Dan għandu minnufih jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b'dan.

4.   Jekk xi Stat Membru jew il-Kummissjoni tikkunsidra li korp li ġie notifikat minn xi Stat Membru ieħor ma' jilħaqx il-kriterji li jirriferi għalihom l-Anness VIII, il-Kummissjoni għandha tikkonsolta lill-partijiet konċernati. Il-Kummissjoni għandha tinforma lil dan l-Istat Membru dwar kwalunkwe tibdiliet li jkunu meħtieġa sabiex il-korp notifikat ikun jista' jżomm l-istejtus li ngħtala.

5.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi grupp ta' kordinazzjoni għal korpi notifikati (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ il-grupp ta' koordinazzjoni) li għandu jiddiskuti kull materja li tirrigwarda l-applikazzjoni tal-proċeduri dwar l-istima ta' konformità jew l-adattabilità għall-użu msemmija fl-Artikolu 13 u l-proċedura ta' verifika msemmija fl-Artikolu 18, jew l-applikazzjoni tat-TSIs rilevanti. Rappreżentanti ta' Stati Membri jistgħu jieħdu sehem fix-xogħol tal-grupp ta' kordinazzjoni bħala osservaturi.

Il-Kummissjoni u l-osservaturi għandhom jinfurmaw lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 29 bix-xogħol imwettaq fil-qafas tal-grupp ta' koordinazzjoni. Il-Kummissjoni, meta xieraq, għandha tipproponi l-miżuri meħtieġa biex jiġu solvuti l-problemi. Meta meħtieġ, koordinazzjoni tal-korpi notifikati għandha tiġi implimentata skond l-Artikolu 30(4).

6.   L-ewwel mir-rapporti msemmija fl-Artikolu 39 għandu jevawlwa wkoll l- implementazzjoni tal-kriterji speċifikati fl-Anness VIII, u, jekk meħtieġ jipproponi miżuri xierqa.

KAPITOLU VII

KUMITAT U L-PROGRAMM TA' ĦIDMA

Artikolu 29

Proċedura ta' Kumitat

1.   Kummisjsoni għandha tkun megħjuna mill-kumitat stabbilit bl-Artikolu 21 tad-Direttiva 96/48/KE (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”).

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, b'kunsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, b'kunsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

It-terminu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

4.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5a, paragarfi 1 sa 4, u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, b'kunsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

5.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5a(1), (2), (4) u (6) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, b'kunsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha

Artikolu 30

Kompiti komplimentari

1.   Il-Kumitat jista' jissottometti kwalunkwe suġġett li għandu x'jaqsam ma' l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' tadotta rakkomandazzjoni dwar implimentazzjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 29(2).

2.   Il-Kumitat jista' jiddiskuti kwalunkwe kwistjoni li għandha x'taqsam ma' l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja, inklużi l-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-interoperabilità bejn is-sistema ferrovjarja fi ħdan il-Komunità u s-sistema ferrovjarja ta' pajjiżi terzi.

3.   Il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva u relatati ma' l-Annessi II sa IX għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 29(4).

4.   Jekk jinstab li jkun meħtieġ, il-Kumitat jista' jistabbilixxi grupp ta' ħidma biex jgħinuh fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, b'mod partikolari bil-ħsieb li jiġu kkoordinati l-korpi notifikati.

Artikolu 31

Programm ta' ħidma

1.   Il-Kummissjoni għandha tfassal programm ta' ħidma li jqis l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni previst mill-Artikolu 8, ta' l-emenda tat-TSI prevista fl-Artikolu 6(1) u ta' l-obbligi l-oħra imposti fuqha b'din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Kumitat kompletament infurmat dwar it- tfassil u aġġornar tal-programmu u żżommu involut fihhom.

2.   Il-programm ta' ħidma għandu jkun jikkonsisti fl-istadji li ġejjin:

(a)

żvilupp fuq il-bażi ta' abbozz imħejji mill-Aġenzija ta' mudell tas-sistema ta' ferroviji tal-Komunità, ibbażat fuq il-lista ta' sotto-sistemi (Anness II), biex tkun garantita l-konsistenza bejn it-TSIs. Dan il-mudell irid jinkludi b'mod partikolari l-kostitwenti diversi tas-sistema u l-interfaces tagħhom u jaġixxi bħala qafas ta' referenza biex jiġu definiti ż-żoni ta' użu ta' kull TSI;

(b)

l-iżvilupp ta' struttura mudell għall-iżvilupp tat-TSIs;

(ċ)

il-ħolqien ta' metodu ta' analiżi ta' benefiċċji mqabbla ma' l-ispejjeż tas-soluzzjonijiet imniżżla fit-TSIs;

(d)

adozzjoni tal-mandati meħtieġa biex jitfasslu t-TSIs;

(e)

l- identifikazzjoni tal-parametri bażiċi għal kull TSI;

(f)

l-approvazzjoni ta' l-abozz tal-programmi ta' l-istandardizzazzjoni;

(g)

amministrazzjoni tal-perjodu transitorju ta' bejn id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2004/50/KE u l-pubblikazzjoni tat-TSIs, inkluża l-adozzjoni tas-sistema ta' referenzi msemmija fl-Artikolu 36.

KAPITOLU VIII

REĠISTRI TA' NETWERK U VETTURI

Artikolu 32

Sistema ta' numerazzjoni tal-vetturi

1.   Kwalunkwe vettura li tqiegħdet fis-servizz fis-sistema ferrovjarja Komunitarja għandu jkollha numru Ewropew tal-vettura (NEV) assenjat lilha meta tinħareġ l-ewwel awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz.

2.   L-applikant għall-ewwel awtorizzazzjoni għandu jkun ukoll responsabbli biex il-vettura in kwistjoni tiġi mmarkat bin-NEV assenjat lilha.

3.   In-NEV għandu jiġi speċifikat fit-TSI dwar it-tħaddim u l-ġestjoni tat-traffiku.

4.   Vettura għandha tiġi assenjata NEV darba biss, sakemm mhux speċifikat mod ieħor fit-TSI dwar it-tħaddim u l-ġestjoni tat-traffiku.

5.   Minkejja l-paragrafu 1, fil-każ ta' vetturi mħaddma jew maħsuba biex jitħaddmu minn jew għal pajjiżi terzi li t-track gauge tagħhom hija differenti minn dik tan-netwerk ferrovjarju prinċipali fil-Komunità, l-Istati Membri jistgħu jaċċettaw vetturi identifikati biċ-ċar skond sistema ta' kodiċi differenti.

Artikolu 33

Reġistri nazzjonali tal-vetturi

1.   Kull Stat Membru għandu jżomm reġistru tal-vetturi awtorizzati fit-territorju tiegħu. Dan ir-reġistru għandu jissodisfa l-kriterji li ġejjin:

(a)

għandu jikkonforma ma' l-ispeċifikazzjonijiet komuni mfissra fil-paragrafu 2;

(b)

għandu jkun miżmum u aġġornat minn korp li jkun indipendenti minn kull impriża tal-ferroviji;

(ċ)

għandu jkun aċċessibbli għall-awtoritajiet tas-sigurtà u korpi investigattivi indikati fl-Artikoli 16 u 21 tad-Direttiva 2004/49/KE; għandha wkoll tkun aċċessibbli, bi tweġiba għal kull talba leġittima, għall-korpi regolatorji indikati fl-Artikolu 30 tad-Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2001 dwar l-allokazzjoni ta' kapaċità ta' l-infrastruttura tal-ferroviji u l-ħlas ta' imposti għall-użu ta' l-infrastruttura tal-ferroviji u ċertifikazzjoni ta' sigurtà, lill-Aġenzija, lill-impriża tal-ferroviji u lill-amministraturi ta' l-infrastruttura kif ukoll lill-dawk il-persuni/organizzazzjonijiet li jirreġistraw il-vetturi jew li huma identifikati fir-reġistru.

2.   L-ispeċifikazzjonijiet komuni għar-reġistru għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 29(3) u fuq il-bażi ta' l-abbozzi ta' l-ispeċifikazzjonijiet imħejjija mill-Aġenzija. Dawk l-abbozzi ta' speċifikazzjonijiet għandhom jinkludu: kontenut, format ta' l-informazzjoni, arkitettura funzjonali u teknika, mod tat-tħaddim, inklużi l-arranġamenti għall-iskambju ta' informazzjoni, regoli dwar l-input u l-konsultazzjoni. Għal kull vettura, ir-reġistru għandu jkun fih mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

in-NEV;

(b)

referenzi għad-dikjarazzjoni tal-KE dwar verifika u l-korp li jkun għamel il-verifika;

(ċ)

referenzi għar-reġistru Ewropew tat-tip ta' vetturi awtorizzati msemmija fl-Artikolu 34;

(d)

identifikazzjoni tas-sid tal-vettura u tad-detentur tagħha;

(e)

xi restrizzjonijiet dwar l-użu tal-vettura;

(f)

l-entità responsabbli mill-manutenzjoni.

3.   Id-detentur tar-reġistrazzjoni għandu jiddikjara minnufih kull modifika għad-data mdaħħla fir-reġistru nazzjonali tal-vetturi, id-distruzzjoni ta' vettura jew id-deċiżjoni tiegħu li ma jirreġistrax aktar vettura, lill-awtorità ta' kwalunkwe Stat Membru fejn il-vettura tkun ġiet awtorizzata.

4.   Sakemm ir-reġistri nazzjonali tal-vetturi ta' l-Istati Membri ma jkunux relatati, kull Stat Membru għandu jaġġorna r-reġistru tiegħu bil-modifiki magħmula minn Stat Membru ieħor fir-reġistru tiegħu stess, għad-data li tikkonċernah.

5.   Fil-każ ta' vetturi mqiegħda fis-servizz għall-ewwel darba f'pajjiż terz u awtorizzati fi Stat Membru biex jitqiegħdu fis-servizz fit-territorju tiegħu, dak l-Istat Membru għandu jiżgura li d-data elenkata fil-paragrafu 2(d) sa (f) tista' tiġi rkuprata permezz tar-reġistru nazzjonali tal-vetturi. Data li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 2 (f) tista' tiġi sostitwita minn data kritika għas-sigurtà relatata ma' l-iskeda ta' manutenzjoni.

Artikolu 34

Reġistru Ewropew ta' tipi ta' vetturi awtorizzati

1.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u żżomm reġistru ta' tipi ta' vetturi awtorizzati mill-Istati Membri għat-tqegħid fis-servizz fis-sistema ferrovjarja tal-Komunità. Dan ir-reġistru għandu jissodisfa l-kriterji li ġejjin:

(a)

jkun pubbliku u aċċessibbli għal kulħadd b'mod elettroniku;

(b)

għandu jikkonforma ma' l-ispeċifikazzjonijiet komuni definiti fil-paragrafu 4;

(ċ)

għandu jkun marbut mar-reġistri nazzjonali tal-vetturi kollha.

2.   Dan ir-reġistru għandu jinkludi d-dettalji li ġejjin għal kull tip ta' vettura:

(a)

il-karatteristiċi tekniċi tat-tip ta' vettura, kif definit fit-TSIs relevanti;

(b)

isem il-manifattur;

(ċ)

id-dati, ir-referenzi u l-Istati Membri emittenti ta' l-awtorizzazzjonijiet suċċessivi għal dan it-tip ta' vettura, inkluż kull restrizzjoni jew irtirar.

3.   Meta tingħata, tiġi modifikata, sospi ¿a jew irtirata awtorizzazzjoni tat-tip fi Stat Membru, l-awtorità nazzjonali tas-sigurtà ta' dan l-Istat Membru għandha tinforma lill-Aġenzija, sabiex din ta' l-aħħar tkun tista' taġġorna r-reġistru.

4.   L-ispeċifikazzjonijiet komuni għar-reġistru għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 29(3), fuq il-bażi ta' l-abbozzi ta' l-ispeċifikazzjonijiet imħejjija mill-Aġenzija. Dawk l-abbozzi ta' speċifikazzjonijiet għandhom jinkludu: kontenut, format ta' l-informazzjoni, arkitettura funzjonali u teknika, mod tat-tħaddim, regoli dwar l-input tad-data u l-konsultazzjoni.

Artikolu 35

Reġistru ta' l-infrastruttura

1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li jiġi ppubblikat u aġġornat reġistru ta' l-infrastruttura abbażi taċ-ċiklu tar-reviżjoni msemmi fil-paragrafu 2. Dan ir-reġistru għandu jindika l-karatteristiċi prinċipali ta' kull sotto-sistema jew kull sotto-sistema parzjali involuta (eż. il-parametri bażiċi) u l-korrelazzjoni tagħhom mal-karatteristiċi stabbiliti taħt it-TSIs applikabbli. Għal dak il-għan, kull TSI għandha tindika b'mod preċiż liema informazzjoni għandha tkun inkluża fir- reġistru ta' l-infrastuttura.

2.   L-Aġenzija għandha tfassal abbozz ta' speċifikazzjonijiet dwar ir-reġistru imsemmi fil-paragrafu 1 dwar il-preżentazzjoni u l-format tiegħu, kif ukoll iċ-ċiklu ta' l-aġġornament tiegħu u l-mod kif għandu jintużaw, b' kont meħud ta' perijodu xieraq ta' transizzjoni għal infrastrutturi mqiegħda fis-servizz qabel id-dħul fis-seħħ ta'din id-Direttiva. Jekk meħtieġ, il-Kummissjoni tadotta l-ispeċifikazzjonijiet skond il-proċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 29(3).

KAPITOLU IX

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSITORJI

Artikolu 36

Abbozz ta' sistemi ta' riferenza

1.   L-Aġenzija għandha tiżviluppa, skond l-Artikoli 3 u 12 tar-Regolament (KE) Nru 881/2004, fuq il-bażi ta' l-informazzjoni notifikata mill-Istati Membri skond l-Artikolu 17(3) ta' din id-Direttiva, dokumenti tekniċi tal-profesjoni u t-testi tal-ftehimiet internazzjonali relevanti, abbozz ta' sistema ta' referenzi ta' regoli tekniċi li jiżgura l-grad eżistenti ta' interoperabilità tan-netwerks u l-vetturi li jridu jiddaħħlu fl-ambitu ta' din id-Direttiva kif imfisser fl-Artikolu 1 ta' din id-Direttiva. Jekk ikun neċessarju, il-Kummissjoni tista' tadotta sistema ta' referenza skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 29(3) ta' din id-Direttiva.

2.   Wara l-adozzjoni ta' din is-sistema ta' referenza, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom biex jadottaw kwalunkwe dispożizzjoni nazzjonali jew dwar l-iżvilupp ta' kwalunkwe proġett fit-territorju tagħhom li jvarja mis-sistema tar-referenza.

KAPITOLU X

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 37

Motivazzjoni

Kwalunkwe deċiżjoni meħuda skond din id-Direttiva rigward l-evalwazzjoni tal-konformità jew l-idoneità għall-użu tal-kostitwenti ta' l-interoperabilità, il-verifika tas-sotto-sistemi li jikkostitwixxu s-sistema ferrovjarja u kwalunkwe deċiżjoni meħuda skond l-Artikoli 7, 12, 14 u 19 għandha tistabbilixxi fid-dettall ir-raġunijet li fuqhom tkun ibbażata. Din għandha tiġi notifikata malajr kemm jista' jkun lill-parti konċernata, flimkien ma' indikazzjoni tar-rimedji disponibbli taħt il-liġijiet fis-seħħ fl-Istat Membru konċernat fil-limiti taż-żmien permess għall-implimentazzjoni ta' dawn ir-rimedji.

Artikolu 38

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet meħtieġa biex jikkonformaw ma' l-Artikolu 1, l-Artikolu 2, l-Artikolu 4(2), l-Artikolu 5(2), (5), (6) u (8), l-Artikolu 6(1), (2), (3) (9) u (10), l-Artikoli 7, 8 u 9, l-Artikolu 11(4) u (5), l-Artikolu 12, l-Artikolu 13(5), l-Artikoli 15, 16 u 17, l-Artikolu 18(1), (2), (4) u (5), l-Artikolu 19 (3), l-Artikoli 20 sa 27, l-Artikolu 28(4) u (6), l-Artikoli 32 sa 35 u l-Annessi I sa IX sa mhux aktar tard mid-19 ta' Lulju 2010. Huma għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawk il-miżuri.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn ta' l-aħħar għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn tali referenza meta jiġu ppublikati uffiċjalment. Il-metodi ta' kif issir referenza bħal din għandhom jiġu preskritti mill-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenija tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

2.   L-obbligi għal traspożizzjoni u implimentazzjoni tal-Kapitoli IV, V, VII u VII ta' din id-Direttiva m'għandhomx japplikaw għar-Repubblika ta' Ċipru u għar-Repubblika ta' Malta sakemm l-ebda sistema ferrovjarja ma tiġi stabbilita fit-territorju tagħhom.

Iżda, hekk kif entità pubblika jew privata tressaq applikazzjoni uffiċjali biex tibni linja tal-ferrovija minħabba l-operazzjoni tagħha minn waħda jew aktar mill-impriżi tal-ferroviji, l-Istati Membri kkonċernati għandhom ifasslu leġiżlazzjoni biex jimplimentaw il-Kapitoli msemmija fl-ewwel sottoparagrafu preċedenti fi żmien sena minn meta jirċievu l-applikazzjoni.

Artikolu 39

Rapporti u informazzjoni

1.   Kull tliet snin u għall-ewwel darba fid-19 ta' Lulju 2011, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress li jkun sar biex tinkiseb l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja. Dak ir-rapport għandu jinkludi analiżi tal-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 9.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika sad-19 ta' Lulju 2013, rapport li jinkludi l-analiżi ta' l-implimentazzjoni tal-Kapitoli V u tat-titjib ta' l-aċċettazzjoni transkonfini tal-vetturi fil-Komunità fir-rigward tat-tul u l-ispejjeż tal-proċeduri għall-applikanti. Fejn hu xieraq, ir-rapport għandu wkoll jeżamina l-impatt tad-diversi għażliet sabiex jiġu ssemplifikati aktar il-proċeduri relatati ma' l-awtorizzazzjoni tal-vetturi. F'dan il-każ għandhom jiġu evalwati bosta għażliet li jikkonċernaw il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet tas-sigurtà nazzjonali u l-Aġenzija.

3.   L-Aġenzija għandha tiżviluppa u regolarment taġġorna għodda kapaċi jipprovdu, fuq talba ta' Stat Membru jew tal-Kummissjoni, skeda tal-livell ta' l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja. Din l-għodda għandha tuża l-informazzjoni stipulata fir-reġistri previsti fl-Artikoli 33, 34 u 35.

Artikolu 40

Revoka

Id-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE, huma rrevokati b'effett mid-19 ta' Lulju 2010, mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' l-Istati Membri f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-iskadenzi għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni ta' dawk id-Direttivi.

Referenzi għad-Direttivi mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni stabbilita fl-Anness XI.

Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/49/KE għandu jitħassar b'effett mid-19 ta' Lulju 2008.

Artikolu 41

Id-Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-ġurnata ta' wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 42

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, 17 ta' Ġunju 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. POTTERING

Għall-Kunsill

Il-President


(1)  ĠU C 256, 27.10.2007, p. 39.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11.12.2007 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Mejju 2008.

(3)  ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/32/KE (ĠU L 141, 2.6.2007, p. 63).

(4)  ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2004/32/KE.

(5)  Id-Direttiva 2004/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li temenda d-Direttiva 96/48/KE dwar l-interoperabilità tas-sistema trans-Ewropea dwar ferroviji ta' veloċità kbira u d-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema tran-Ewropea dwar ferroviji konvenzjonali (ĠU L 164, 30.4.2004, p. 114. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 220, 21.6 220, p. 40).

(6)  ĠU L 75, 15.3.2001, p. 1.

(7)  ĠU L 75, 15.3.2001, p. 26.

(8)  ĠU L 75, 15.3.2001, p. 29. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/58/KE (ĠU L 315, 3.12.2007, p. 44).

(9)  ĠU L 228, 9.9.1996, p. 1. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(10)  ĠU L 237, 24.8.1991, p. 25. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/58/KE.

(11)  Id-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1). Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 213/2008 (ĠU L 74, 15.3.2008, p. 1).

(12)  Id-Deċiżjoni 93/465/KEE tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 1993 rigward il-moduli għad-diversi fażijiet tal-proċeduri ta' l-istima tal-konformità u r-regoli għat-twaħħil u l-użu tal-marki CE dwar il-konformità, li huma maħsuba biex jintużaw fid-direttivi ta' l-armonizzazzjoni teknika (ĠU L 220, 30.8.1993, p. 23).

(13)  ĠU L 164, 30.4.2004, p. 44. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 220, 21.6.2004, p. 16.

(14)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(15)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(16)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kunsill 2006/96/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 81).

(17)  ĠU L 164, 30.4.2004, p. 1. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 220, 21.6.2004, p. 3.

(18)  ĠU L 225, 12.8.1998, p. 27. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1792/2006 (ĠU L 362, 20.12.2006, p. 1).


ANNESS I

AMBITU

1.   Is-sistema konvenzjonali trans-ewropea tal-ferroviji

1.1.   Netwerk

In-netwerk tas-sistema konvenzjonali trans-Ewropea tal-ferroviji tkun dik fuq il-linji konvenzjonali tan-netwerk trans-Ewropew għat-trasport identifikata fid-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE.

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, dan in-netwerk jista' jiġi suddiviż fil-kategoriji li ġejjin:

linji maħsuba għas-servizzi tal-passiġġieri,

linji maħsuba għat-traffiku mħallat (passiġġieri u merkanzija),

linji magħmula speċjalment jew imtejba fil-kwalità għal servizzi ta' ġarr ta' merkanzija,

ċentri għal passiġġieri,

ċentri għal ġarr ta' merkanzija, inklużi terminali intermodali,

linji li jgħaqqdu l-elementi msemmija hawn fuq.

Dan in-netwerk jinkludi l-immaniġġar tat-traffiku, l-ittrakkjar, u s-sistemi tan-navigazzjoni: l-istallazzjonijet tekniċi għall-ipproċessar tad-data u telekomunikazzjoni intiżi għal servizzi tal-passiġġieri u servizzi tal-merkanzija għal distanzi twal fuq in-netwerk biex jiggarantixxu s-sigurtà u l-operat armonjuż tan-netwerk u l-immaniġġar effiċjenti tat-traffiku.

1.2.   Vetturi

Is-sitema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea għandha tinkludi l-vetturi kollha li x'aktarx jivvjaġġaw fuq in-netwerk ferrovjarju konvenzjonali trans-Ewropew kollu jew fuq parti minnu, inklużi:

il-ferroviji bi propulsjoni proprja termali jew elettrika,

magni tal-ġbid termali jew elettriċi,

il-vaguni tal-passiġġieri,

il-vaguni tal-merkanzija, inklużi l-vetturi ddisinjati biex iġorru t-trakkijiet.

Tagħmir mobbli għall-bini u l-manutenzjoni ta' infrastruttura tal-ferroviji jista' jiġi inkluż.

Kull waħda mill-kategoriji ta' hawn jistgħu jiġu suddiviżi fi:

vetturi għall-użu internazzjonali,

vetturi għall-użu nazzjonali.

2.   Sistema ferrovjarja trans-ewropea ta' veloċità għolja

2.1.   Netwerk

In-netwerk tas-sistema trans-Ewropea tal-ferroviji b'veloċità għolja għandha tkun dik fuq il-linji ta' veloċità għolja tan-netwerk trans-Ewropew għat-trasport identifikata fid-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE.

Il-linji ta' veloċità għolja jinkludu:

linji mibnija apposta għal veloċità għolja attrezzati għal veloċitajiet ġeneralment ekwivalent għal 250 km/s jew aktar,

linji modernizzati apposta għal veloċità għolja attrezzati għal veloċitajiet tat-tip ta' 200 km/s,

linji modernizzati apposta għal-veloċità għolja li għandhom karatteristiċi speċjali minħabba l-limitazzjonijiet ta' topografija, kontorni jew pjanifikazzjoni ta' l-ibliet, li fuqhom il-veloċità għandha tiġi adattata għal kull każ. Din il-kategorija tinkludi wkoll linji ta' interkonnessjoni bejn in-netwerks ta' veloċità għolja u konvenzjonali, il-passaġġi minn stazzjonijiet tal-ferrovija, l-aċċess għat-terminali, id-depożiti eċċ, li jgħaddu minnhom vetturi ta' “veloċità għolja” b'veloċità konvenzjonali.

Dan in-netwerk jinkludi l-immaniġġjar tat-traffiku, l-ittraċċar u s-sistemi tan-navigazzjoni, istallazzjonijet tekniċi għall-ipproċessar tad-data u telekomunikazzjoni intiżi għal servizzi fuq dawn il-linji biex jiggarantixxu s-sigurtà u l-operat armonjuż tan-netwerk u l-immaniġġar effiċjenti tat-traffiku.

2.2.   Vetturi

Is-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja għandha tinkludi vetturi maħsuba biex joperaw:

b'veloċità ta' mill-anqas 250 km/s fuq il-linji mibnija apposta għal veloċità għolja, filwaqt li jippermettu li jintlaħqu veloċitajiet ta' aktar minn 300 km/s f'ċirkostanzi approprjati,

jew fuq il-linji msemmija fit-taqsima 2.1, meta dan ikun kompatibbli mal-livelli ta' rendiment ta' dawn il-linji, b’ veloċità tat-tip ta’ 200 km/s.

Barra minn hekk, vetturi maħsuba biex joperaw b'veloċità massima ta' inqas minn 200 km/s li x'aktarx jivvjaġġaw fuq in-netwerk trans-Ewropew ta' velocità għolja kollu jew fuq parti minnu, fejn dan huwa kompatibbli mal-livelli ta' prestazzjoni ta' dan in-netwerk, għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet billi jiżguraw l-operazzjoni sigura fuq dan in-netwerk. Għal dan il-għan, it-TSIs għal vetturi konvenzjonali għandhom jispeċifikaw ukoll ħtieġiet għall-operazzjoni sigura ta' vetturi konvenzjonali fuq in-netwerks ta' veloċità għolja.

3.   Kompatibilità tas-sistema ferrovjarja

Il-kwalità tas-servizzi ferrovjarji fl-Ewropa tiddependi, inter alia, fuq il-kompatibilità eċċellenti bejn il-karatteristiċi tan-netwerk (fl-aktar sens wiesa’, i.e. il-partijiet fissi tas-sotto-sistemi kollha konċernati) u dawk tal-vetturi (inklużi l-komponenti ta' abbord tas-sotto-sistemi kollha konċernati). Il-livelli ta' l-operat, is-sigurtà, il-kwalità tas-servizz u l-ispiża jiddependu fuq dik il-kompatibilità.

4.   Estensjoni ta' l-ambitu

4.1.   Subkategoriji ta' netwerk u vetturi

L-ambitu tat-TSIs għandu jkun estiż progressivament għas-sistema ferrovjarja kollha kif imsemmi fl-Artikolu 1(4). Biex ikun hemm aktar interoperabilità li toħloq benefiċċji adegwati meta mqabbla ma' l-infiq li jsir, aktar subkategoriji tal-kategoriji tan-netwerk u tal-vetturi msemmija f'dan l-Anness għandhom, meta meħtieġ, jiġu żviluppati. Jekk meħtieġ, l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi msemmija fl-Artikolu 5(3) jistgħu jvarjaw skond is-subkategorija.

4.2.   Protezzjoni għal dak li jintefaq

L-analiżi dwar il-benefiċċji meta mqabbla ma' dak li jintefaq tal-miżuri proposti għandha tikkunsidra, fost affarijiet oħra, dan li ġej:

kemm tkun tiswa l-miżura proposta,

benefiċji għall-interoperabbiltà ta' estensjoni ta' l-ambitu għal subkategoriji partikolari ta' netwerks u vetturi,

tnaqqis ta' nfiq kapitali u spejjeż oħra minħabba ekonomiji konnessi mal-volum u użu aħjar tal-vetturi,

tnaqqis min-nefqa fuq investiment u spejjeż ta' manutenzjoni/operatorji minħabba żieda fil-kompetizzjoni bejn il-fabbrikanti u l-kumpanniji ta' manutenzjoni,

benefiċċji ambjentali, minħabba titjib tekniku fis-sistema tal-ferroviji,

sigurtà akbar fl-operazzjoni.

Barra dan, din l-istima ser tindika l-impatt mistenni għall-operaturi u aġenti ekonomiċi kollha involuti.


ANNESS II

SOTTO-SISTEMI

1.   Lista ta' sotto-sistemi

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, is-sistema li tikkostitwixxi s-sistema ferrovjarja tista' tinqasam fis-sotto-sistemi li ġejjin, jew:

(a)

iż-żoni strutturali:

l-infrastruttura,

l-enerġija,

il-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni,

il-vetturi ferrovjarji;

(b)

iż-żoni funzjonali:

l-operat u l-immaniġġar tat-traffiku,

il-manutenzjoni,

l-applikazzjonijet telematiċi għas-servizzi tal-passiġġieri u l-merkanzija.

2.   Deskrizzjoni tas-sotto-sistemi

Għal kull sotto-sistema jew parti minn sotto-sistema, il-lista ta' kostitwenti u l-aspetti li għandhom x'jaqsmu ma' l-interoperabilità tiġi proposta mill-Aġenzija meta jsir l-abbozz tat-TSI relevanti.

Mingħajr preġudizzju għall-għażla ta' l-aspetti u l-kostitwenti li għandhom x'jaqsmu ma' l-interoperabilità jew l-ordni li biha huma jkunu sa jiġu soġġetti għat-TSIs, is-sotto-sistemi inklużi, b'mod partikolari:

2.1.   L-infrastruttura:

Il-binarji, il-punti, l-istrutturi ta' l-inġinerija (il-pontijiet, il-mini, eċċ) l-infrastruttura assoċjata ma' l-istazzjon (il-pjattaformi, iż-żoni ta' l-aċċess, inlużi l-bżonnijet ta' persuni b'mobilità ridotta, eċċ), is-sigurtà u t-tagħmir protettiv.

2.2.   L-enerġija

Is-sistema ta' l-elettrifikazzjoni, inklużi l-linji fl-għoli u il-partijiet tat-tagħmir għall-kejl tal-konsum elettriku li jinsabu abbord.

2.3.   il-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni

It-tagħmir kollu meħtieġ biex jassigura s-sigurtà u biex jikkmanda u jikkontrolla l-movimenti ferrovjarji awtorizzati biex jivvjaġġaw fuq in-netwerk.

2.4.   Tħaddim u mmaniġġjar tat-traffiku

Il-proċeduri u t-tagħmir relatat li jgħin it-tħaddim koerenti tad-diversi strutturi tas-sotto-sistemi, kemm matul it-tħaddim normali jew imnaqqas, inklużi b'mod partikolari it-taħriġ u s-sewqan tal-ferrovija, l-ippjanar u l-immaniġġjar tat-traffiku.

Il-kwalifiki professjonali li jistgħu jkunu meħtieġa biex isiru servizzi transkonfinanti.

2.5.   L-applikazzjonijiet telematiċi

Skond l-Anness I, din is-sotto-sistema tikkonsisti f'żewġ elementi:

(a)

l-applikazzjonijiet tas-servizzi għall-passiġġieri, inklużi s-sistemi li jipprovdu l-informazzjoni lill-passiġġieri qabel u matul il-vjaġġ, is-sistemi tal-prenotazzjoni u l-ħlas, l-immaniġġar tal-bagalji u l-immaniġġar tal-konnessjonijiet bejn il-ferroviji u l-mezzi l-oħra tat-trasport;

(b)

l-applikazzjonijiet għas-servizzi tal-merkanzija, inklużi s-sistemi ta' l-informazzjoni (monitoraġġ tal-merkanzija u l-ferroviji fil-ħin reali) is-sistemi tat-tlaqqigħ u l-allokazzjoni, il-prenotazzjoni, is-sistemi tal-ħlas u l-fatturi, l-immaniġġar tal-konnessjonijiet ma' mezzi oħra ta' trasport u l-produzzjoni ta' dokumenti elettroniċi li jakkumpanjaw il-merkanzija.

2.6.   Il-vetturi ferrovjarji

Is-sistema ta' l-istruttura, il-kmand u l-kontroll għat-tagħmir ferrovjarju kollu, l-inġenji tal-ġbid u l-konverżjoni ta' l-enerġija, l-apparat ta' l-ibbrejkjar, l-aġġanċjament u s-sewqan (il-bogies, il-fusien, eċċ) u s-suspension, il-bibien, il-man/machine interfaces (is-sewwieq, il-persunal t'abbord u l-passiġġieri, inklużi l-bżonnijiet ta' persuni b'mobilità mnaqqsa), l-apparati tas-sigurtà passivi jew attivi u l-ħtiġijiet għas-saħħa tal-passiġġieri u tal-persunal t'abbord.

2.7.   Il-manutenzjoni

Il-proċeduri, it-tagħmir assoċjat, iċ-ċentri tal-loġistika għal xogħol ta' manutenzjoni u riservi li jippermettu l-manutenzjoni mandatorja kollettiva u preventiva biex tiġi assigurata l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja u tiġi garantita l-kwalità meħtieġa.


ANNESS III

ĦTIĠIJIET ESSENZJALI

1.   Ħtiġijiet ġenerali

1.1.   Sigurtà

1.1.1.

Id-disinn, il-kostruzzjoni jew l-immuntar, il-manutenzjoni u l-monitoraġġ tal-komponenti ta’ sigurtà kritika u, b’mod aktar partikolari, tal-komponenti involuti fil-movimenti ferrovjarji għandhom ikunu tali li jiggarantixxu s-sigurtà fil-livell li jikkorrispondi ma’ l-għanijiet stabbiliti għan-netwerk, inklużi dawk għal sitwazzjonijet speċifiċi degradati.

1.1.2.

Il-parametri involuti fil-kuntatt rota/binarju għandhom jilħqu l-ħtiġijiet dwar l-istabbiltà meħtieġa biex jiggarantixxu s-sigurtà taċ-ċaqlieq fil-veloċità massima awtorizzata. Il-parametri iridu jiggarantixxu li jkun possibbli li tieqaf f’distanza speċifika ta’ brake bil-veloċità massima awtorizzata.

1.1.3.

Il-komponenti użati għandhom ikunu jifilħu għal xi strapazzi normali jew eċċezzjonali li jkunu ġew speċifikati matul il-perjodu tagħhom fis-servizz. Ir-riperkussjonijiet tas-sigurtà ta’ kwalunkwe mankanza aċċidentali għandhom jiġu limitati b’mezzi approprjati.

1.1.4.

Id-disinn ta’ stallazzjonijet u l-vetturi ferrovjarji fissi u l-għażla tal-materjal użat għandhom ikunu mmirati biex jillimitaw il-ġenerazzjoni, il-propagazzjoni u l-effetti tan-nar u tad-duħħan f’każ ta’ ħruq.

1.1.5.

Kwalunkwe apparat maħsub biex jiġi mħaddem mill-utenti għandu jiġi ddisinjat biex ma jfixkilx l-użu bla periklu ta’ l-apparati jew is-saħħa u s-sigurtà ta’ l-utenti jekk jintuża b’mod prevedibbli, għalkemm mhux skond l-istruzzjonijiet stabbiliti.

1.2.   Affidabilità u disponibilità

Il-monitoraġġ u l-manutenzjoni tal-komponenti fissi jew mobbli li jkunu involuti fiċ-ċaqliq tal-ferroviji għandhom jiġu organizzati, magħmula u kwantifikati b’tali mod li jkomplu jaħdmu skond il-kundizzjonijiet maħsuba.

1.3.   Saħħa

1.3.1.

Il-materjali li x’aktarx, minħabba l-mod ta’ kif jintużaw, jikkostitwixxu perikolu għas-saħħa lil dawk li jkollhom aċċess għalihom m’għandhomx jintużaw fil-ferroviji u fl-infrastruttura ferrovjarja.

1.3.2.

Dawn il-materjali għandhom jintgħażlu, jitqiegħdu u jintużaw b’tali mod li jrażżnu l-ħruġ ta’ dħaħen jew ta’ gassijiet li jagħmlu ħsara u huma perikolużi, partikolarment f’każ ta’ ħruq.

1.4.   Il-protezzjoni ta’ l-ambjent

1.4.1.

L-impatt ambjentali tat-twaqqif u t-tħaddim tas-sistema ferrovjarja għandu jiġi evalwat u kkunsidrat fl-istadju ta’ l-iddisinjar tas-sistema skond id-dispożizzjonijiet Komunitarji fis-seħħ.

1.4.2.

Il-materjali li jintużaw fil-ferroviji u fl-infrastruttura għandhom jipprevjenu l-ħruġ ta’ dħaħen jew gassijiet li jistgħu jkunu noċivi u perikolużi għall-ambjent, partikolarment f’każ ta’ ħruq.

1.4.3.

Il-vetturi ferrovjarji u s-sistemi għall-provvista ta’ l-enerġija għandhom ikunu ddisinjati u fabbrikati b’tali mod li jkunu elettromanjetikament kompatibbli ma’ l-istallazzjonijiet, mat-tagħmir u man-netwerk pubbliku jew privat li miegħu jistgħu jinterferixxu.

1.4.4.

It-tħaddim tas-sistema ferrovjarja għandu jirrispetta r-regolamenti eżistenti fuq l-inkwinament bil-ħoss.

1.4.5.

It-tħaddim tas-sistema ferrovjarja m’għandux iwassal għal livell inammissibbli ta’ vibrazzjonijiet ta’ l-art fl-attivitajiet u ż-żoni viċin l-infrastruttura u fi stat normali ta’ manutenzjoni.

1.5.   Kompatibilità teknika

Il-karatteristiċi ta’ l-infrastruttura u l-istallazzjonijiet fissi għandhom ikunu kompatibbli ma’ xulxin u ma’ dawk tal-ferroviji li għandhom jintużaw fis-sistema ferrovjarja.

Jekk il-konformità ma’ dawn il-karatteristiċi tkun diffiċli f’ċerti taqsimiet tan-netwerk, soluzzjonijet temporanji, li jiżguraw kompatibilità fil-futur, għandhom jiġu implimentati.

2.   Ħtiġijiet speċifiċi għal kull sotto-sistema

2.1.   Infrastruttura

2.1.1.

Sigurtà

Iridu jittieħdu l-passi approprjati biex jipprevjenu l-aċċess jew id-dħul mhux mixtieq fl-istallazzjonijiet.

Iridu jittieħdu passi biex jiġi limitat il-perikolu li għalih il-persuni jiġu esposti, partikolarment meta l-ferroviji jgħaddu mill-istazzjonijet

L-infrastruttura li għaliha l-pubbliku jkollu aċċess għandha tkun iddisinjata u magħmula b’tali mod li tillimita kwalunkwe perikolu għas-sigurtà umana (l-istabbiltà, il-ħruq, l-aċċess, l-evakwazzjoni, il-pjattaformi, eċċ.).

Dispożizzjonijiet approprjati għandhom jiġu stabbiliti biex iqisu l-kundizzjonijiet partikolari tas-sigurtà fil-mini twal ħafna u l-vijadotti.

2.2.   L-enerġija

2.2.1.

Sigurtà

It-tħaddim tas-sistemi li jfornu l-enerġija m’għandux jimpedixxi s-sigurtà kemm tal-ferroviji kif ukoll tal-persuni (l-utenti, il-persunal operattiv, ir-residenti ta’ ħdejn il-binarji u l-partijiet terzi).

2.2.2.

Il-protezzjoni ta’ l-ambjent

Il-funzjonament tas-sistemi li jfornu l-enerġija elettrika jew termali m’għandhomx jinterferixxu fl-ambjent lilhinn mil-limiti speċifikati.

2.2.3.

Kompatibilità teknika

Is-sistema tal-forniment ta’ l-enerġija elettrika/termali użata għandha:

tagħmilha possibbli li l-ferroviji jilħqu l-livelli speċifikati ta’ rendiment;

fil-każ ta’ sistemi għall-forniment ta’ l-enerġija elettrika, dawn għandhom ikunu kompatibbli ma’ l-apparati tal-kollezzjoni li jkunu mmuntati fuq il-ferroviji.

2.3.   il-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni

2.3.1.

Sigurtà

L-istallazzjonijet tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni u l-proċeduri użati għandhom jagħmluha possibbli li l-ferroviji jivvjaġġaw b’livell ta’ sigurtà li jikkorrispondi ma’ l-objettivi stabbiliti għan-netwerk. Is-sistemi tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni għandhom ikomplu jipprovdu għal transitu bla periklu ta’ ferroviji permessi biex jaħdmu taħt kundizzjonijet degradati.

2.3.2.

Kompatibilità teknika

L-infrastruttura l-ġdida kollha u l-vetturi ferrovjarji fabbrikati jew żviluppati wara l-adozzjoni tas-sistemi kompatibbli tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni għandhom jiġu adattati apposta għall-użu f’dawk is-sistemi.

It-tagħmir tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni stallat fil-kabini tax-xufiera tal-ferroviji għandhom jippermettu operat normali, taħt kundizzjonijiet speċifiċi, fis-sistema ferrovjarja kollha kemm hi.

2.4.   Il-vetturi ferrovjarji

2.4.1.

Sigurtà

L-istrutturi tal-vetturi ferrovjarji u ta’ l-agganċjamenti bejn il-vetturi jridu jkunu ddisinjati b’tali mod li jitħarsu l-passiġġieri u l-kompartimenti tas-sewqan fil-każ ta’ kolliżjoni jew ta’ ferrovija li taqbeż il-linji.

It-tagħmir elettriku m’għandux idgħajjef is-sigurtà u l-funzjonament ta’ l-istallazzjonijet tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni.

It-tekniki tal-brejkijiet u l-istrapazzi eżerċitati għandhom ikunu kompatibbli mad-disinn tal-binarji, l-istrutturi ta’ l-inġinerija u s-sistemi tas-sinjalazzjoni.

Passi għandhom jittieħdu biex jiġi evitat aċċess għal kostitwenti mnejn ikun għaddej il-kurrent elettriku biex ma tiġix ipperikolata s-sigurtà tal-persuni.

Fil-każ ta’ perikolu, apparati għandhom jagħmluha possibbli li l-passiġġieri jinfurmaw lix-xufier u lil persunal li jkollu miegħu ħalli jikkuntattjawh.

Il-bibien ta’ l-aċċess għandhom jinkorporaw sistema ta’ ftuħ u għeluq li tiggarantixxi s-sigurtà tal-passiġġieri.

Il-ħruġ ta’ emerġenza għandu jiġi pprovdut u indikat.

Dispożizzjoniet xierqa għandhom jiġu stabbiliti biex iqisu l-kundizzjonijiet partikolari tas-sigurtà fil-mini twal ħafna.

Sistema ta’ dawl ta’ emerġenza ta’ intensità u dewmien suffiċjenti hija obbligatorja abbord il-ferroviji.

Il-ferroviji għandhom ikunu mgħammra b’sistema ta’ komunikazzjoni pubblika li tipprovdi mezz ta’ komunikazzjoni għan-nies mill-persunal t’abbord u mill-kontroll ta' l-art.

2.4.2.

Affidabilità u disponibilità

Id-disinn tat-tagħmir vitali, tat-tagħmir tas-sewqan, tal-ġbid u ta’ l-ibbrejkjar u tas-sistema tal-kontroll u tal-kmand għandhom ikunu tali li jagħmluha possibbli li l-ferrovija tkompli miexja, f’sitwazzjoni degradata speċifika mingħajr konsegwenzi ħżiena fuq it-tagħmir li jkun baqa’ jaħdem.

2.4.3.

Kompatibilità teknika

It-tagħmir ta' l-elettriku għandu jkun kompatibbli ma’ l-operat ta’ l-istallazzjonijet tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni.

Fil-każ ta’ ġbid bl-elettriku, il-karatteristiċi ta’ l-apparati li jiġbru l-kurrent għandhom ikunu tali li jagħmluha possibbli biex il-ferroviji jivvjaġġaw bis-sistemi tal-forniment ta’ l-enerġija għas-sistema ferrovjarja.

Il-karatteristiċi tal-vetturi ferrovjarji għandhom ikunu tali li jippermettulhom jivvjaġġaw fuq kwalunkwe linja li fuqha jkunu mistennija li joperaw, waqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi relevanti.

2.4.4.

Kontrolli

Il-ferroviji jridu jkunu mgħammra b’apparat ta’ reġistrazzjoni. L-informazzjoni miġbura minn dan l-apparat u t-trattament ta’ din l-informazzjoni jridu jiġu armonizzati.

2.5.   Il-manutenzjoni

2.5.1.

Saħħa u Sigurtà

L-istallazzjonijiet tekniċi u l-proċeduri użati fiċ-ċentri għandhom jassiguraw li s-sigurtà ta’ l-operat tas-sotto-sistema ma tkunx tikkostitwixxi perikolu għas-saħħa u għas-sigurtà.

2.5.2.

Il-protezzjoni ta’ l-ambjent

L-istallazzjonijet tekniċi u l-proċeduri użati fiċ-ċentri tal-manutenzjoni m’għandhomx jeċċedu l-livelli permissibbli ta’ inkonvenjent fir-rigward ta’ l-ambjent ta’ madwarhom.

2.5.3.

Kompatibilità teknika

L-istallazzjonijet tal-manutenzjoni għall-vetturi ferrovjarji għandhom ikunu tali li jagħmluha possibbli li jsiru operazzjonijet għas-sigurtà, għas-saħħa u għall-kumdità fuq il-vetturi kollha li għalihom ikunu ġew iddisinjati.

2.6.   Tħaddim u mmaniġġjar tat-traffiku

2.6.1.

Sigurtà

L-allinjament tar-regoli tat-tħaddim tan-network u tal-kwalifiki tax-xufiera u tal-persunal t’abbord u tal-persunal fiċ-ċentri tal-kontroll għandu jkun tali li jassigura s-sigurtà ta’ l-operat, waqt li wieħed iżomm quddiem għajnejh id-diversi ħtiġijiet tas-servizzi transkonfinanti u dawk domestiċi.

L-operazzjonijiet u l-intervalli tal-manutenzjoni, it-taħriġ u l-kwalifiki tal-persunal tal-manutenzjoni u taċ-ċentri tal-kontroll u s-sistema ta’ l-assigurazzjoni tal-kwalità stabbilita mill-operaturi konċernati fiċ-ċentri tal-manutenzjoni u l-kontroll għandhom ikunu tali li jassiguraw livell għoli ta’ sigurtà.

2.6.2.

Affidabilità u disponibilità

L-operazzjonijiet u l-perjodi tal-manutenzjoni, it-taħriġ u l-kwalifiki tal-persunal taċ-ċentri tal-manutenzjoni u tal-kontroll u s-sistema ta’ l-assigurazzjoni tal-kwalità stabbilita mill-operaturi konċernati fiċ-ċentri tal-manutenzjoni u tal-kontroll għandhom ikunu tali li jassiguraw livell għoli ta' affidabilità u disponibilità tas-sistema.

2.6.3.

Kompatibilità teknika

L-allinjament tar-regoli tat-tħaddim tan-network u tal-kwalifiki tax-xufiera, tal-persunal t’abbord u tal-kontrolluri tat-traffiku għandu jkun tali li jassigura l-effiċjenza ta’ l-operat tas-sistema ferrovjarja, waqt li wieħed iżomm quddiem għajnejh id-diversi ħtiġijiet tas-servizzi transkonfinanti u domestiċi.

2.7.   Applikazzjonijet telematiċi għall-merkanzija u l-passiġġieri

2.7.1.

Kompatibilità teknika

Il-ħtiġijiet essenzjali għall-applikazzjonijet telematiċi jiggarantixxu l-kwalità minima tas-servizz għall-passiġġieri u t-trasportaturi tal-merkanzija, partikolarment f’termini ta’ kompatibilità teknika.

Passi għandhom jittieħdu biex jiżguraw:

li d-databases, is-software u l-protokolli tal-komunikazzjoni tad-data jiġu żviluppati b’mod li jippermettu l-massimu ta’ l-iskambji tad-data bejn id-diversi applikazzjonijet u operaturi, eskluża d-data kummerċjali konfidenzjali;

aċċess faċli ta’ l-informazzjoni għall-utenti.

2.7.2.

Affidabilità u disponibilità

Il-metodi dwar kif jintużaw, jiġu mmaniġġjati, aġġornati u miżmuma dawn id-databases, is-software u l-protokolli tal-komunikazzjoni tad-data għandhom jiggarantixxu l-effiċjenza ta’ dawn is-sotto-sistemi u l-kwalità tas-servizz.

2.7.3.

Saħħa

Il-konġunzjonijiet bejn is-sistemi u l-utenti għandhom jikkonformaw mar-regoli minimi ta’ l-ergonomija u l-protezzjoni tas-saħħa.

2.7.4.

Sigurtà

Livelli approprjati ta’ integrità u affidabilità għandhom jiġu provduti għall-ħażna jew it-trażmissjoni ta’ informazzjoni marbuta mas-sigurtà.


ANNESS IV

DIKJARAZZJONI “KE” TA' KONFORMITÀ U IDONEITÀ GĦALL-UŻU TAL-KOSTITWENTI TA' L-INTEROPERABILITÀ

1.   Kostitwenti ta' l-interoperabilità

Id-dikjarazzjoni “KE” tgħodd għall-kostitwenti ta' l-interoperabilità involuti fl-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja, kif imsemmija fl-Artikolu 3. Dawn il-kostitwenti ta' l-interoperabilità jistgħu jkunu:

1.1.   Kostitwenti b'ħafna użi

Dawn huma kostitwenti mhux speċifiċi għas-sistema ferrovjarja u li jistgħu jintużaw bħala tali f'oqsma oħra.

1.2.   Kostitwenti b'ħafna użi li jkollhom karatteristiċi speċifiċi

Dawn huma kostitwenti li m'humiex, bħala tali, speċifiċi għas-sistema ferrovjarja, imma għandhom juru livelli speċifiċi ta' funzjonjament meta jintużaw għal skopijiet ferrovjarji.

1.3.   Kostitwenti speċifiċi

Dawn huma kostitwenti li huma speċifiċi għall-applikazzjonijiet ferrovjarji.

2.   Ambitu

Id-dikjarazzjoni KE tkopri:

jew l-istima minn korp jew korpi notifikati dwar il-konformità intrinsika ta' kostitwent ta' l-interoperabilità, ikkunsidrata weħidha, għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li għandhom jintlaħqu,

inkella l-istima/il-ġudizzju minn korp jew korpi notifikati dwar l-idoneità għall-użu ta' kostitwent ta' l-interoperabilità, ikkunsidrat fl-ambjent ferrovjarju tiegħu u, f'każijiet partikolari fejn il-konġunzjonijiet involuti, f'relazzjoni ma' l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, partikolarment dawk ta' natura funzjonali, li għandhom jiġu ċċekkjati.

Il-proċeduri ta' l-istima implimentati mill-korpi nnotifikati fl-istadju tad-disinn u l-produzzjoni għandhom jiddependu fuq il-moduli definiti fid-Deċiżjoni 93/465/KEE, skond il-kondizzjonijiet imsemmija fit-TSIs.

3.   Kontenut tad-dikjarazzjoni “KE”

Id-dikjarazzjoni KE tal-konformità jew ta' l-idoneità għall-użu, u d-dokumenti li jmorru magħhom għandhom ikunu datati u ffirmati.

Id-dikjarazzjoni għandha tinkiteb bl-istess lingwa ta' l-istruzzjonijiet u għandu jkun fiha dan li ġej:

ir-referenzi tad-Direttivi;

l-isem u l-indirizz ta' l-entità kontraenti jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità (agħti l-isem tan-negozju u l-indirizz sħiħ; fil-każ tar-rappreżentant awtorizzat, agħti wkoll l-isem tan-negozju tal-manifattur),

id-deskrizzjoni tal-kostitwent ta' l-interoperabilità (l-għamla, it-tip, eċċ.),

id-deskrizzjoni tal-proċedura segwita biex ġiet iddikjarata l-konformità jew l-idoneità għall-użu (l-Artikolu 13),

id-deskrizzjonijiet rilevanti milħuqa mill-kostitwent ta' l-interoperabilità u, b'mod partikolari, il-kundizzjonijiet tiegħu għall-użu,

l-isem u l-indirizz tal-korp jew il-korpi notifikati involuti fil-proċedura segwiti fir-rigward tal-konformità jew l-idoneità għall-użu u d-data taċ-ċertifikat ta' l-eżami flimkien ma', fejn ikun approprjat, id-durata u l-kundizzjoniet tal-validità taċ-ċertifikat,

fejn ikun approprjat, ir-referenza għall-ispeċifikazzjonijiet Ewropej,

l-identifikazzjoni tal-firmatarju li jkun irċieva l-poteri li jqabbad lill-fabbrikant jew lir-rappreżentant awtorizzat stabbilit ġewwa l-Komunità.


ANNESS V

DIKJARAZZJONI “KE” TAL-VERIFIKA GĦAS-SOTTO-SISTEMI

Id-dikjarazzjoni KE tal-konformità u d-dokumenti li jmorru magħha għandhom ikunu datati u ffirmati.

Id-dikjarazzjoni għandha tinkiteb bl-istess lingwa tal-fajl tekniku u għandu jkollha fiha dan li ġej:

ir-referenzi tad-Direttivi;

l-isem u l-indirizz ta' l-entità kontraenti jew tal-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità (agħti l-isem tan-negozju u l-indirizz sħiħ; fil-każ ta' rappreżentant awtorizzat, agħti wkoll l-isem tan-negozju ta' l-entità kontraenti jew tal-kostruttur);

deskrizzjoni qasira tas-sotto-sistema;

isem u indirizz tal-korp notifikat li għamel l-ispezzjoni “KE” msemmija fl-Artikolu 18;

ir-referenzi tad-dokumenti li jinsabu fil-fajl tekniku;

id-dispożizzjonijiet kollha rilevanti temporanji jew definittivi li għandhom jitħarsu mis-sotto-sistemi u b'mod partikolari, fejn ikun approprjat, kwalunkwe restrizzjoni jew kundizzjoni fuq l-operat; jekk tkun temporanja;

jekk tkun temporanja: id-durata tal-validità tad-dikjarazzjoni “KE”;

l-identità tal-firmatarju.


ANNESS VI

PROĊEDURA “KE” TAL-VERIFIKA GĦAS-SOTTO-SISTEMI

1.   Introduzzjoni

Il-verifika KE hija l-proċedura li biha korp notifikat jivverifika u jiċċertifika, li s-sotto-sistema:

tkun tikkonforma mad-Direttiva,

konformi mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u dispożizzjonijiet oħra relevanti b'konformità mat-Trattat Km mdaħħla fis-servizz.

2.   Stadji

Is-sotto-sistema tiġi ċċekkjata f'kull wieħed mill-istadji li ġejjin:

id-disinn globali,

produzzjoni: l-kostruzzjoni tas-sotto-sistema, inklużi, b'mod partikolari, l-attivitajiet ta' inġinerija ċivili, l-immanifatturar, l-immuntar tal-kostitwenti, l-aġġustament globali,

l-ittestjar finali tas-sotto-sistema.

Għall-istadju tad-disinn (inkulżi l-ittestjar tat-tip) u għall-istadju tal-produzzjoni l-applikant jista' japplika għal evalwazzjoni bħala l-ewwel pass.

F'dan il-każ, din l-evalwazzjoni jew evalwazzjonijiet iwasslu għal verifika intermedja tad-dikjarazzjoni (“ISV”), waħda jew iżjed, maħruġa mill-korp notifikat magħżul mill-applikant. Il-korp notifikat imbagħad ifassal dikjarazzjoni tal-KE ta' konformità intermedja tas-sotto-sistema għall-istadji rilevanti.

3.   Ċertifikat

Il-korp notifikat responsabbli għall-verifika “KE” jevalwa d-disinn u l-produzzjoni tas-sotto-sistema u jfassal iċ-ċertifikat ta' verifika maħsub għall-applikant, li min-naħa tiegħu jimla d-dikjarazzjoni tal-verifika KE maħsuba għall-awtorità tas-superviżjoni fl-Istat Membru li fih tkun tinstab u/jew topera s-sotto-sistema.

Jekk ikun disponibbli, il-korp notifikat iqis l-ISVs, u, sabiex joħroġ ċertifikat ta' verifika tal-“KE”:

jikkontrolla li s-sotto-sistema:

hija koperta minn ISVs rilevanti tad-disinn u produzzjoni, jekk l-applikant ikun talab lill-Korp Notifikat għal dawn iż-żewġ fażijiet, jew

tikkorrispondi fil-produzzjoni ma' l-aspetti kollha koperti mill-ISV tad-disinn mogħtija lill-applikant, jekk ikun talab lill-Korp Notifikat għall-fażi tad-disinn biss,

jivverifika li jkopru kif suppost il-ħtieġa tat-TSI u jivvaluta l-elementi tad-disinn u tal-produzzjoni li mhumiex koperti mill-ISV(s) tad-disinn u/jew tal-produzzjoni.

4.   Fajl tekniku

Il-fajl tekniku li jmur mad-dikjarazzjoni tal-verifika għandu jsir kif ġej:

għall-infrastruttura: il-pjanti ta' l-inġinerija strutturali, ir-rekords ta' l-approvazzjoni għall-iskavi u r-rinforzi, ir-rapporti ta' l-ittestjar u l-ispezzjoni fuq il-konkrit, eċċ.,

għas-sotto-sistemi l-oħra: id-disinji ġenerali u dettaljati konformi ma' l-esekuzzjoni, dijagrammi elettriċi u idrawliċi, dijagrammi ta' ċirkuwiti kontrollati, deskrizzjoni ta' sistemi għall-ipproċessar ta' data u sistemi awtomatiċi, manwali dwar l-operat u l-manutenzjoni, eċċ.,

lista ta' kostitwenti ta' l-interoperabilità, kif imsemmija fl-Artikolu 3, inkorporati fis-sotto-sistema,

kopji tad-dikjarazzjoni “KE” tal-konformità jew l-idoneità għall-użu li lill-kostitwenti msemmija hawn fuq għandhom jiġu mogħtija skond l-Artikolu 13 tad-Direttiva akkompanjati, fejn ikun approprjat, b'noti tal-kalkolazzjoni li jikkorrispondu magħhom u kopja tar-rekords tat-testijiet u l-eżamijiet li jkunu saru mill-korpi notifikati fuq il-bażi ta' speċifikazzjonijiet tekniċi komuni,

jekk disponibbli, l-ISVs u, f'tali każ, id-dikjarazzjoni/dikjarazzjonijiet tal-KE ta' konformità intermedja tas-sotto-sistema, li jakkumpanjaw iċ-ċertifikat ta' verfika tal-“KE”, inkluż ir-riżultat ta' verifika mill-korp notifikat tal-validità tagħhom,

ċertifikat mill-korp notifikat responsabbli għall-verifika KE, flimkien ma' noti korrispondenti ta' kalkolu u kontrofirmati minnha stess, li jiddikjaraw li l-proġett jikkonforma ma' din id-Direttiva waqt li jsemmu, meta jkun approprjat, ir-riservi dokumentati matul l-operat ta' l-attivitajiet u mhux irtirati; iċ-ċertifikat għandu jkollu miegħu wkoll ir-rapporti ta' l-ispezzjoni u l-verifika magħmula mill-istess korp in konnessjoni mal-ħidma tiegħu, kif speċifikata fit-taqsimiet 5.3 u 5.4.

5.   Monitoraġġ

5.1.

L-għan tal-monitoraġġ “KE” huwa li jiżgura li l-obbligi li ġejjin mid-dokument tekniku ntlaħqu matul il-produzzjoni tas-sotto-sistema.

5.2.

Il-korp notifikat responsabbli għall-iċċekkjar tal-produzzjoni għandu jkollu aċċess permanenti għas-siti tal-bini, għall-ħwienet tal-produzzjoni, għaz-zoni tal-ħażna u, fejn ikun approprjat, għall-faċilitajiet tal-prefabbrikazzjoni u ta' l-ittestjar u, b'mod aktar ġenerali, għall-fondi li huwa jikkunsidra meħtieġa għall-ħidma tagħha. L-applikant irid jibgħatlu jew irid ikun bagħatlu d-dokumenti kollha li jkunu meħtieġa għal dak l-iskop u, b'mod partikolari, il-pjani għall-implimentazzjoni u d-dokumentazzjoni teknika rigward is-sotto-sistema.

5.3.

Il-korp notifikat responsabbli għall-iċċekkjar ta' l-implimentazzjoni għandu perjodikament jagħmel verifiki biex jikkonferma l-konformità mad-Direttiva. Dan għandu jipprovdi lil dawk responsabbli għall-implimentazzjoni rapport tal-verifika. Dan jista' jkun jeħtieġ li jkun preżenti f'ċerti stadji ta' l-operazzjonijiet tal-bini.

5.4.

Barra minn hekk, il-korp notifikat jista' jżur għal għarrieda l-post tax-xogħol jew il-ħwienet tal-produzzjoni. Waqt dawn iż-żjarat l-korp notifikat jista' jagħmel verifiki kompleti jew parzjali. Dan għandu jipprovdi lil dawk responsabbli għall-implimentazzjoni rapport ta' spezzjoni u, jekk ikun approprjat, rapport tal-verifika.

5.5.

Bil-għan li tingħata dikjarazzjoni “KE” ta' l-adattabilità għall-użu msemmija fit-taqsima 2 ta' l-Anness IV, il-korp notifikat għandu jkun jista' jimmoniterja sotto-sistema li fuqha jinbena kostitwent ta' interoperabilità sabiex ikun evalwata, meta meħtieġ mit-TSI korrispondenti, l-adattabilità tagħha għall-użu fl-ambjent li huwa maħsub li tintuża fih i.e. tal-ferroviji.

6.   Sottomissjoni

Il-fajl komplet imsemmi fil-paragrafu 4 għandu jiġi depożitat għand l-applikant b'appoġġ għall-ISV, jekk disponibbli, maħruġ mill-korp notifikat responsabbli għal dan jew b'appoġġ għaċ-ċertifikat tal-konformità maħruġ mill-korp notifikat responsabbli għall-verifika tas-sotto-sistema funzjonabbli. Ir-rapport għandu jiġi mehmuz ma' l-ISV u/jew ma' l-istqarrija “KE” tal-verifika li l-applikant jibgħat lill-awtorità tas-sorveljanza fl-Istat Membru konċernat.

Kopja tal-fajl għandha tinżamm mill-applikant matul iż-żmien ta' servizz tas-sotto-sistema. Din għandha tintbagħat lill-Istati Membri li jitolbuha.

7.   Pubblikazzjoni

Kull korp notifikat għandu perjodikament jippubblika l-informazzjoni rilevanti rigward:

talbiet tal-verifika “KE” li rċieva,

ISVs maħruġa jew rifjutati,

ċertifikati ta' verifika maħruġa jew miċħuda,

iċ-ċertifikati ta' konformità miċħuda.

8.   Lingwa

Il-fajl u l-korrispondenza marbuta mal-proċeduri tal-verifika “KE” għandhom jinkitbu b'xi lingwa uffiċjali ta' l-Istat Membru li fih l-applikant huwa stabbilit, jew f'lingwa aċċettata mill-applikant.


ANNESS VII

IL-PARAMETRI LI GĦANDHOM JIĠU VVERIFIKATI GĦAT-TQEGĦID FIS-SERVIZZ TAL-VETTURI MHUX KONFORMI MAT-TSI U L-KLASSIFIKAZZJONI TAR-REGOLI NAZZJONALI

1.   Lista ta' parametri

(1)

Informazzjoni ġenerali

Informazzjoni dwar il-qafas ġuridiku nazzjonali fis-seħħ,

kundizzjonijiet nazzjonali partikolari,

ktejjeb tal-manutenzjoni,

ktejjeb ta' l-użu.

(2)

Interfaces għall-Infrastruttura

il-pantografi,

apparat ta' abbord għall-alimentazzjoni u l-impatt tal-kompatibbiltà elettromanjetika,

l-apparat differenti tas-sikurezza, pereżempju: it-tħaddim u l-kontroll tiegħu, is-sistemi ta' komunikazzjoni tal-ferrovija mal-linji.

(3)

Il-karatteristiċi tal-vetturi ferrovjarji

id-dinamika tal-vettura,

is-sovrastruttura tal-vettura,

bafers u tagħmir ta' trazzjoni,

il-bogies u t-tagħmir tad-dawran,

il-fusien armati u l-pożizzjoni tagħhom,

l-apparat tal-brejkijiet,

is-sistemi tekniċi li jeħtieġu s-superviżjoni; eż. sistema ta' arja kkompressata,

il-ħġieġ ta' quddiem u tal-ġnub,

il-bibien,

is-sistema ta' passaġġ minn bejn il-vaguni,

is-sistemi ta' kontroll (software),

l-istallazzjoni ta' l-ilma tajjeb għax-xorb u ta' l-ilma użat,

il-protezzjoni ta' l-ambjent,

il-ħarsien kontra n-nirien,

is-saħħa u s-sikurezza ta' l-impjegati,

it-tank u l-vaguni “tank”,

il-kontenituri li jitbattlu bil-pressa,

iż-żjieda fis-sikurezza tat-tagħbija,

l-immarkar,

it-tekniki ta' l-iwweldjar.

2.   Klassifikazzjoni tar-regoli

Ir-regoli nazzjonali dwar il-parametri identifikati fit-taqsima 1għandhom jaqgħu taħt wieħed mit-tliet gruppi speċifikati hawn taħt. L-esiġenzi u r-restrizzjonijiet ta' natura strettament lokali mhumiex ikkonċernati; il-verifika tagħhom tagħmel parti mill-kontrolli li għandhom jitwettqu bi qbil komuni mill-impriżi ferrovjarji u l-amministraturi ta' l-infrastruttura.

Grupp A

Il-Grupp A għandu jkun kompost minn:

l-istandards internazzjonali;

ir-regoli nazzjonali li f'dak li jirrigwarda s-sikurezza ferrovjarja jitqiesu ekwivalenti għar-regoli nazzjonali ta' Stati Membri oħra.

Grupp B

Il-Grupp B għandu jkun kompost mir-regoli kollha li ma jaqgħux fl-ambitu tal-Gruppi A jew C, jew inkella li jkunu għadhom ma ġewx ikklassifikati f'wieħed minn dawn il-gruppi.

Grupp Ċ

Il-Grupp Ċ għandu jkun kompost mir-regoli li jkunu strettament neċessarji u marbuta mal-karatteristiċi tekniċi ta' l-infrastruttura bil-għan ta' l-użu sikur u interoperabbli fin-netwerk ikkonċernat (pereżempju l-wisa' tal-binarji).


ANNESS VIII

KRITERJI MINIMI LI GĦANDHOM JITQIESU MILL-ISTATI MEMBRI META JINNOTIFIKAW LILL-KORPI

1.

Il-korp, id-direttur tiegħu u l-persunal responsabbli għat-twettiq tal-verifiki ma jistgħux jiġu involuti, jew direttament jew bħala rappreżentanti awtorizzati, fid-disinn, fil-fabbrikazzjoni, fil-kostruzzjoni, fil-marketing jew fil-manutenzjoni tal-kostitwenti jew tas-sotto-sistemi ta' l-interoperabilità kif ukoll fl-użu tagħhom. Dan ma jeskludix il-possibiltà ta' skambju ta' informazzjoni bejn il-fabbrikant u dak il-korp.

2.

Il-korp jew il-persunal responsabbli għall-verifiki għandu jagħmel il-verifiki bl-akbar integrità persunali possibbli u bl-ikbar kompetenza teknika u għandu jkun ħieles minn xi pressjoni u inċentiva, b'mod partikolari ta' tip finanzjarju, li jistgħu jaffettwaw il-ġudizzju tiegħu jew ir-riżultati ta' l-ispezzjoni tagħhom, b'mod partikolari minn persuni jew gruppi effettwati mir-riżultati tal-verifiki.

B'mod partikolari, il-korp u l-persunal responsabbli għall-kontrolli għandhom ikunu funzjonalment indipendenti mill-awtoritajiet nominati biex joħorġu awtorizzazzjonijiet għal tqegħid fis-servizz fil-qafas ta' din id-Direttiva, liċenzi fil-qafas tad-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE, u ċertifikati ta' sigurtà fil-qafas tad-Direttiva 2004/49/KE, u mill-korpi responsabbli għall-investigazzjonijiet f'każ ta' inċidenti.

3.

Il-korp għandu jimpjega l-persunal u jkollu l-mezzi meħtieġa biex iwettaq b'mod adegwat il-ħidmiet tekniċi u amministrattivi marbuta mal-verifiki; dan għandu wkoll ikollu aċċess għat-tagħmir meħtieġ għal verifiki eċċezzjonali.

4.

Il-persunal responsabbli għall-verifiki għandu jkollu:

taħriġ tekniku u professjonali adattat;

għarfien sodisfaċenti tal-ħtiġijiet relatati mal-verifiki li huma jwettqu u prattika suffiċjenti f'dawk il-verifiki;

l-abbilità li jagħmel ċertifikati, rekords u rapporti li jikkostitwixxu r-rekord formali ta' l-ispezzjonijet li jkunu saru.

5.

L-indipendenza tal-persunal responsabbli għall-verifiki għandha tkun garantita. Ebda uffiċjal m'għandu jkun remunerat fuq il-bażi tal-verifiki li jkunu saru jew tar-riżultati ta' dawk il-verifiki.

6.

Il-korp għandu jieħu assigurazzjoni b'obbligazzjoni ċivili sakemm dik l-obbligazzjoni ma tkunx koperta mill-Istat taħt il-liġi nazzjonali jew sakemm il-verifiki jitwettqu direttament mill-Istat Membru.

7.

L-impjegati ta' dan il-korp huma marbuta bis-sigriet professjonali fir-rigward ta' dak kollu li jsiru jafu fil-qadi tad-dmirijiethom (bl-eċċezzjoni ta' l-awtoritajiet amministattivi kompetenti u l-korpi li jinvestigaw inċidenti fl-Istat li fih iwettqu dawk l-attivitajiet kif ukoll korpi li jinvestigaw inċidenti li huma responsabbli għall-investigazzjoni ta' l-inċidenti kkawżati min-nuqqas tal-kostitwenti jew sotto-sistemi ta' l-interoperbbiltà kkontrollati) skond din id-Direttiva jew xi dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali li timplimenta d-Direttiva.


ANNESS IX

FAJL GĦAL TALBA GĦAL DEROGA

Meta tiġi introdotta t-talba għal deroga, l-Istati Membri għandhom ifornu d-dokumenti li ġejjin:

(a)

Ittra formali li tikkomuika lill-Kummissjoni d-deroga mixtieqa.

(b)

Fajl, mehmuż ma' l-ittra, li jkun fih mill-inqas:

deskrizzjoni tal-ħidmiet, l-oġġetti u s-servizzi suġġetti għad-deroga; id-dati ewlenin, is-sitwazzjoni ġeografika kif ukoll il-qasam funzjonali u tekniku;

referenza preċiża għat-TSI (jew għall-partijiet tagħhom) li għalihom qed tintalab id-deroga;

referenza preċiża u d-dettalji tad-dipożizzjonijiet alternattivi li se jiġu applikati;

għat-talbiet li jsiru fil-qasam ta' l-Artikolu 7(1)(a), il-ġustifikazzjoni ta' l-istadju avvanzat ta' żvilupp tal-proġett;

il-ġustifikazzjoni għad-deroga, li tkun tinkludi r-raġunijiet prinċipali ta' natura teknika, ekonomika, kummerċjali, operattiva u/jew amministrattiva;

kull element ieħor li jiġġustifika talba għal deroga;

deskrizzjoni tal-miżuri li Stat Membru jkun biħsiebu jieħu sabiex jippromwovi l-interoperabilità finali tal-proġett. Fil-każ ta' deroga minuri, din id-deskrizzjoni ma tkunx meħtieġa.

Id-dokumentazzjoni trid tiġi fornuta kemm f'forma stampata kif ukoll f'format elettroniku. Dan jippemretti d-distribuzzjoni tad-dokumentazzjoni fost il-membri tal-Kumitat.


ANNESS X

PARTI A

Direttivi imħassra

(imsemmija fl-Artikolu 40)

Id-Direttiva 96/48/KE

 

Id-Direttiva 2001/16/KE

 

Id-Direttiva 2004/49/KE

L-Artikolu 14 biss

PARTI B

Skadenzi għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali

(imsemmija fl-Artikolu 40)

Direttiva

L-aħħar data għat-traspożizzjoni

96/48/KE

Id-9 ta' April 1999

2001/16/KE

L-20 ta' April 2003

2004/49/KE

It-30 ta' April 2006


ANNESS XI

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Id-Direttiva 96/48/KE

Id-Direttiva 2001/16/KE

Id-Direttiva preżenti

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(2)

Artikolu 1(2)

Artikolu 1(2)

Artikolu 1(3)

Artikolu 1(3)

Artikolu 1(4)

Artikolu 2, kliem introduttorju

Artikolu 2, kliem introduttorju

Artikolu 2, kliem introduttorju

Artikolu 2 (a) sa (l)

Artikolu 2 (a) sa (l)

Artikolu 2 (a) sa (b) u (e) sa (m)

Artikolu 2 (c) u (d)

Artikolu 2(n)

Artikolu 2(m)

Artikolu 2(n)

Artikolu 2(o)

Artikolu 2(n)

Artikolu 2(o)

Artikolu 2(m)

Artikolu 2(o)

Artikolu 2(p)

Artikolu 2(p)

Artikolu 2(p)

Artikolu 2(q)

Artikolu 2 (r) sa (z)

Artikoli 3, 4 u 5

Artikoli 3, 4 u 5

Artikoli 3, 4 u 5 (1) sa (5)

 

Artikolu 5(6)

Artikolu 5(7)

Artikolu 5(7)

Artikolu 5(6)

 

 

Artikolu 5(8)

Artikolu 6(1) sa (8)

Artikolu 6(1) sa (8)

Artikolu 6(1) sa (8)

Artikolu 6(9) sa (10)

Artikoli 7 u 8

Artikolu 7

Artikolu 7

Artikolu 9

Artikolu 8

Artikolu 8

Artikolu 10(1)

Artikolu 9

Artikolu 9

Artikolu 10(2)

Artikolu 10(1) sa (3)

Artikolu 10(1) sa (3)

Artikolu 11(1) sa (3)

Artikolu 10(6)

Artikolu 11(4)

Artikolu 11(5)

Artikoli 11 sa’ 13

Artikoli 11 sa’ 13

Artikoli 12 sa’ 14

Artikolu 14(1) u (2)

Artikolu 14(1) u (2)

Artikolu 15(1) u (2)

Artikolu 14(3)

Artikolu 14(3)

Artikolu 20

Artikolu 14(4) u (5)

Artikolu 14(4) u (5)

Artikolu 33

Artikolu 15(2) u (3)

Artikoli 15 u 16

Artikoli 15 u 16

Artikoli 16 u 17

Artikolu 16(3)

Artikolu 16(3)

Artikolu 17(3)

Artikolu 18(1) sa (3)

Artikolu 18(1) sa (3)

Artikolu 18(1) sa (3)

Artikolu 18(4) u (5)

Artikolu 19

Artikolu 19

Artikolu 19

Artikolu 20

Artikolu 20

Artikolu 28

Artikoli 21 sa 27

Artikolu 21(1) sa (3)

Artikolu 21(1) sa (3)

Artikolu 29(1) sa (3)

Artikolu 29 (4 u 5)

 

Artikolu 21a(1)

Artikolu 22

Artikolu 30(2)

Artikolu 21(4)

Artikolu 21(4)

Artikolu 30(4)

Artikolu 21a(2)

Artikolu 21a

Artikolu 30(1)

Artikolu 21b

Artikolu 21c

Artikolu 21b

Artikolu 30(3)

Artikolu 22

Artikolu 26

Artikolu 37

Artikolu 22a

Artikolu 24

Artikoli 34 u 35

Artikolu 32

Artikolu 23

Artikolu 31

Artikolu 25

Artikolu 36

Artikolu 23

Artikolu 27

Artikolu 38

Artikolu 24

Artikolu 28

Artikolu 39

Artikolu 40

Artikolu 25

Artikolu 29

Artikolu 41

Artikolu 26

Artikolu 30

Artikolu 42

Annessi I sa VI

Annessi I sa VI

Annessi I sa VI

 

 

Anness VII

Anness VII

Anness VII

Anness VIII

Annessi IX sa XI