ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
11 ta' Lulju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 654/2008 tad-29 ta’ April 2008 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ kumarina li toriġina fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, kif estiż għall-importazzjonijiet ta’ kumarina konsenjati mill-Indja, mit-Tajlandja, mill-Indoneżja u mill-Malażja, kemm jekk dikjarati li joriġinaw fl-Indja, fit-Tajlandja, fl-Indoneżja u fil-Malażja kif ukoll jekk le wara reviżjoni ta’ skadenza skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 384/96

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 655/2008 ta’ l-10 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 656/2008 ta' l-10 ta' Lulju 2008 li jdaħħal ċerti denominazzjonijiet fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta' l-oriġini u ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Chamomilla Bohemica (DPO), Vlaams-Brabantse tafeldruif (DPO), Slovenská parenica (IĠP), Cipollotto Nocerino (DPO))

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2008 ta’ l-10 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 rigward l-għajnuna Komunitarja għall-provvista tal-ħalib u ċerti prodotti mill-ħalib lit-tfal ta’ l-iskola f’ċerti stabbilimenti ta’ l-edukazzjoni

17

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 658/2008 ta' l-10 ta’ Lulju 2008 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u għaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu

27

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 659/2008 ta' l-10 ta’ Lulju 2008 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 900/2007

29

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 660/2008 ta' l-10 ta’ Lulju 2008 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1060/2007

30

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/569/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2008 li taħtar tliet Imħallfin fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ta’ l-Unjoni Ewropea

31

 

 

2008/570/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Lulju 2008 dwar il-ħatra ta’ membru Portugiż fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

33

 

 

2008/571/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Lulju 2008 li temenda d-Deċiżjoni 98/481/KE li tapprova l-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali Ewropew

34

 

 

2008/572/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Lulju 2008 li taħtar membru Portugiż fil-Kumitat tar-Reġjuni

35

 

 

2008/573/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Lulju 2008 li taħtar membru Latvjan u membru supplenti Latvjan tal-Kumitat tar-Reġjuni

36

 

 

2008/574/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Lulju 2008 li taħtar żewġ membri Pollakki u membru wieħed supplenti Pollakk tal-Kumitat tar-Reġjuni

37

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/575/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ġunju 2008 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ polpa ta’ frott imnixxef ta’ bħala ingredjent ġdid ta’ l-ikel skond ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3046)

38

 

 

2008/576/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Lulju 2008 li temenda l-Anness III tad-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tal-lista tar-reġjuni tal-Polonja uffiċjalment ħielsa mil-lewkożi enżootika bovina (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3284)  ( 1 )

40

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIM INTERNAZZJONALI

 

*

Regolament Nru 54 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) – Dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta’ tajers pnewmatiċi għal vetturi kummerċjali u għat-trejlers tagħhom

41

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 654/2008

tad-29 ta’ April 2008

li jimponi dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ kumarina li toriġina fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, kif estiż għall-importazzjonijiet ta’ kumarina konsenjati mill-Indja, mit-Tajlandja, mill-Indoneżja u mill-Malażja, kemm jekk dikjarati li joriġinaw fl-Indja, fit-Tajlandja, fl-Indoneżja u fil-Malażja kif ukoll jekk le wara reviżjoni ta’ skadenza skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 384/96

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1), u partikolarment l-Artikoli 9, 11(2) u 8 u 13 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mressqa mill-Kummissjoni wara li kkonsultat il-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

A.   PROĊEDURA

1.   Miżuri fis-seħħ

(1)

Il-Kunsill, bir-Regolament (KE) Nru 769/2002 (2) impona dazju antidumping definittiv ta’ EUR 3 479 għal kull tunnellata metrika fuq importazzjonijiet ta’ kumarina li toriġina fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u estiż fuq importazzjonijiet kunsinnati mill-Indja u mit-Tajlandja bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2272/2004 (3) u għal importazzjonijiet kunsinnati mill-Indoneżja u l-Malażja bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1650/2006 (4).

(2)

Il-Kummissjoni, bid-Deċiżjoni (5) tat-3 ta’ Jannar 2005, aċċettat impenn offrut minn produttur Indjan b’rabta ma’ l-investigazzjoni dwar l-evażjoni allegat mill-miżuri antidumping minn importazzjonijiet ta’ kumarina kkunsinnati mill-Indja jew it-Tajlandja.

2.   Talba għal reviżjoni

(3)

It-talba saret fit-8 ta’ Frar 2007 mill-Kunsill Ewropew ta’ l-Industrija Kimika (CEFIC) (“l-applikant”) f’isem il-produttur waħdieni fil-Komunità li jirrappreżenta t-totalità tal-produzzjoni Komunitarja ta’ kumarina.

(4)

L-applikanti allegaw u pprovdew biżżejjed evidenza prima facie li: (a) hemm probabbiltà ta’ kontinwazzjoni jew rikorrenza ta’ dumping u dannu għall-industrija tal-Komunità, u (b) l-importazzjonijiet tal-prodott konċernat mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina komplew jidħlu fil-Komunità bi kwantitajiet sinifikanti u bi prezzijiet iddampjati.

(5)

Kien allegat ukoll li l-volumi u l-prezzijiet tal-prodott importat konċernat komplew, fost konsegwenzi oħra, ikollhom impatt negattiv fuq il-livell tal-prezzijiet mitluba mill-industrija Komunitarja, dan wassal għal effetti sostanzjali negattivi fuq il-qagħda finanzjarja u l-impjiegi tagħha.

(6)

Barra minn hekk, l-applikant ġibdet l-attenzjoni li matul il-perjodi ta’ impożizzjoni tal-miżuri, l-esportaturi/il-produtturi tal-prodott konċernat mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina pprovaw jimminaw il-miżuri eżistenti permezz ta’ prattika ta’ evażjoni, li ġiet kontrobilanċjata bl-estensjoni tal-miżuri kif stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 2272/2004 u r-Regolament (KE) Nru 1650/2006.

3.   Inizjazzjoni

(7)

Wara li stabbiliet, wara konsultazzjoni mal-Kumitat tal-Pariri, li kien hemm biżżejjed evidenza għal bidu ta’ reviżjoni ta’ skadenza, il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku b’avviż ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropej  (6).

4.   Perjodu ta’ investigazzjoni

(8)

Il-perjodu ta’ investigazzjoni għar-reviżjoni (“RIP”) għall-eżami tal-kontinwazzjoni jew rikorrenza ta’ dumping u dannu kopra l-perjodu mil l-1 ta’ April 2006 sal-31 ta’ Marzu 2007. L-eżami ta’ xejriet li huma rilevanti għall-valutazzjoni ta’ kontinwazzjoni jew rikorrenza ta’ dannu kopra l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2003 sa l-aħħar tal-PIR (“perjodu li qiegħed ikun analizzat”).

5.   Partijiet konċernati mill-investigazzjoni

(9)

Il-Kummissjoni avżat uffiċjalment lill-applikant produttur tal-Komunità, lill-produtturi li jesportaw fir-RPĊ u lir-rappreżentanti tagħhom, lill-awtoritajiet Ċiniżi u lill-importaturi, utenti u assoċjazzjonijiet li huma magħrufa li huma konċernati, dwar il-bidu ta’ reviżjoni. Il-Kummissjoni batgħet kwestjonarji lill-produtturi esportaturi, produttur fl-Indja (pajjiż analogu kif imsemmi fil-premessa (26)), lill-produttur waħdieni fil-Komunità, importaturi u utenti magħrufa u lil dawk il-partijiet li introduċew ruħhom fiż-żmien stipulat fl-avviż ta’ bidu ta’ reviżjoni.

Kampjunament fir-rigward ta’ esportaturi/produtturi fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

(10)

Fid-dawl tan-numru apparentament ta’ produtturi esportaturi involuti f’dan il-proċediment, ġie previst l-użu ta’ teknika kampjunarja fl-avviż ta’ bidu skond l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku. Sabiex jiġi deċiż jekk il-kampjunament ikunx meħtieġ u, jekk dan ikun il-każ, jingħażel kampjun, il-produtturi esportaturi kollha ntalbu li jagħmlu lilhom infushom magħrufa u ntalbu jipprovdu, kif speċifikat fl-avviż ta’ bidu, tagħrif bażiku dwar l-attivitajiet tagħhom relatati mal-kumarina matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Żewġ kumpaniji fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina wieġbu l-kwestjonarji kampjunarju iżda waħda minnhom biss indikat ir-rieda tagħha li tikkopera u wieġbet il-kwestjonarju dwar id-dumping, kif ġej:

Nanjing Jingqiao Perfumery/China Tuhsu Flavours & Fragrances Imp. & Exp. Corp.

(11)

Il-produttur Komunitarju u erba’ importaturi/utenti wieġbu l-kwestjonarji. Fir-rigward tal-pajjiż analogu, il-produttur Indjan kuntattjat mis-servizzi tal-Kummissjoni rrifjuta li jikkopera.

6.   Verifika ta’ l-informazzjoni riċevuta

(12)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li deherilha neċessarja għall-finijiet biex tiġi stabbilita l-probabbilità tal-kontinwazzjoni jew rikorrenza ta’ dumping u dannu u ta’ l-interess Komunitarju. Il-Kummissjoni tat ukoll lill-partijiet direttament konċernati l-opportunità biex jagħtu l-opinjoni tagħhom bil-miktub u biex jitolbu għal seduta.

(13)

Żjarat ta’ verifika twettqu fil-bini tal-kumpaniji li ġejjin:

 

Produttur Komunitarju:

Rhodia Organics, (Lyon) Franza

 

Importaturi/utenti:

Henkel KGaA, (Krefeld) il-Ġermanja

B.   IL-PRODOTT KONĊERNAT U L-PRODOTT SIMILI

1.   Prodott konċernat

(14)

Il-prodott konċernat hu l-istess bħal dak fl-investigazzjoni oriġinali, jiġifieri kumerina, trab abjad kristallin b’riħa karatteristika ta’ qamħ li jkun għadu kif inħasad. L-użi prinċipali tiegħu huma bħala kimika aromatika u bħala waħħali fil-preparazzjoni ta’ komposti ta’ fwieħa, liema komposti huma wżati fil-produzzjoni ta’ diterġenti, kosmetiċi u fwejjaħ fini.

(15)

Kumarina, li oriġinarjament kienet prodott naturali li kienet tinstab fil-fażola Tonka, illum hi prodotta sintetikament. Tista’ tinkiseb permezz ta’ proċess sintetiku li jibda mill-phenol biex jinkiseb is-salicilaldehyde (reazzjoni Perkin) jew b’sintesi minn orthocresol (reazzjoni Raschig). L-ispeċifikazzjoni ewlenija tal-kumerina hi l-purità tagħha, li hi indikata mit-temperatura li fiha ddub. Il-kumerina ta’ kwalità standard innegozjata fil-Komunità ddub f’temperaturi li jvarjaw bejn 68 °C u 70 °C li jikkorrispondi għal purità ta’ 99 %.

(16)

Il-prodott konċernat jaqa’ fl-ambitu tal-kodiċi NM ex 2932 21 00.

2.   Prodott simili

(17)

L-istess bħall-investigazzjoni oriġnali, il-kumarina esportata lejn il-Komunità mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina kif ukoll il-kumarina prodotta u mibjugħa mill-industrija Komunitarja fis-suq Komunitarju nstab li kellhom effettivament karatteristiċi fiżiċi u użi identiċi u huma għalhekk prodotti simili fit-tifsira ta’ l-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

Ċ.   IL-POSSIBILTÀ TA’ KONTINWAZZJONI JEW RIKORRENZA TA’ DUMPING

1.   Kwistjonijiet ġenerali

(18)

Skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, ġie eżaminat jekk id-dumping kienx qed isseħħ fil-preżent u jekk l-iskadenza tal-miżuri kellhomx il-probabbiltà li jwasslu għall-kontinwazzjoni jew rikorrenza ta’ dumping jew le.

(19)

Skond l-Artikolu 11(9) tar-Regolament bażiku, l-istess metodoloġija ntużat bħall-investigazzjoni oriġinali. Billi reviżjoni ta’ skadenza ma tipprovdi ebda eżami ta’ ċirkustanzi mibdula, ma ġiex kunsidrat mill-ġdid jekk il-produtturi kinux intitolati għal trattament ta’ ekonomija tas-suq (“MET”).

(20)

Data bi statistika wriet li madwar 214-il tunnellata metrika kienu importati lejn l-UE mis-sorsi kollha, li minnhom 137 tunnellata metrika originaw miċ-Ċina, li jirrappreżentaw 20 % tal-konsum ta’ l-UE.

2.   Kampjunament (esportaturi) u koperazzjoni

(21)

Qed jitfakkar li, fl-investigazzjoni preċedenti, fir-riżultati li kienu ppubblikati f’Mejju 2002, ma kien hemm ebda koperazzjoni mill-produtturi esportaturi Ċiniżi u ebda wieħed ma ngħata l-MET jew l-IT.

(22)

Intbagħtu formoli għall-kampjunament lil 21 produttur/esportatur potenzjali fir-RPĊ iżda żewġ kumpaniji biss wieġbu, wieħed minnhom biss ikkopera fl-investigazzjoni billi bagħat tweġiba għall-kwestjonarju; għalhekk ma kienx ġustifikat il-kampjunament. Weħidha din it-tweġiba kopriet madwar 5 % ta’ l-importazzjonijiet Ċiniżi fil-PIR. F’termini ta’ kapaċità dan il-koperatur kellu madwar 17 % tal-kapaċità totali Ċiniża.

(23)

Fid-dawl ta’ dan il-livell baxx ta’ koperazzjoni u tar-rappreżentattività limitata ta’ waħda mill-kumpaniji tas-suq Ċiniż u tal-produzzjoni, ġie stabbilit li ebda informazzjoni li wieħed seta’ joqgħod fuqha dwar importazzjonijiet tal-prodott konċernat lill-Komunità matul il-PIR ma setgħet tinġabar direttament mill-produtturi esportaturi. Taħt dawn iċ-ċirkostanzi, u skond l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni rrikorriet għall-użu tal-fatti disponibbli, jiġifieri d-data tal-kodiċi tan-NM. Madankollu, l-informazzjoni fl-unika tweġiba tal-kwestjonarju ntużat kemm jista’ jkun possibbli biex jiġu ċċekkjati r-riżultati bbażati fuq id-data disponibbli skond l-Artikolu 18.

(24)

Ġie stabbilit li d-data tal-kodiċi tan-NM kellha l-aħjar fatti disponibbli għall-aspetti kollha ta’ din l-investigazzjoni. Id-data TARIC u d-data miġbura skond l-Artikolu 14(6) tar-Regolament bażiku kkonfermat l-eżattezza taċ-ċifri tal-kodiċi tan-NM.

(25)

Kull fejn iġġustifikat, data dwar il-prezzijiet ta’ l-esportazzjoni minn produtturi li kkoperaw u minn statistiċi disponibbli dwar esportazzjonijiet lill-Kummissjoni (li inkludew ukoll prodotti li mhumiex il-prodott konċernat) intużat bħala komplement.

3.   Pajjiż analogu

(26)

Il-kumarina hi fwieħa prodotta biss fi ftit pajjiżi madwar id-dinja u għalhekk l-għażla ta’ pajjiż analogu kienet estremament limitata. Skond l-informazzjoni disponibbli għall-investigazzjoni, l-unika pajjiżi li pproduċewha matul il-PIR kienu Franza, iċ-Ċina u l-Indja. L-Istati Unit intużaw fl-investigazzjoni preċedenti għal reviżjoni iżda l-kumpanija ma għadhiex għaddejja bil-produzzjoni tagħha. L-Indja ġiet issuġġerita fl-Avviż ta’ Bidu iżda ebda produttur Indjan ma qabel li jikkopera.

(27)

Fid-dawl ta’ dawn is-sejbiet il-valur normali kellu jiġi stabbilit “fuq kull bażi raġonevoli oħra” skond l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku. Id-data ta’ l-industrija Komunitarja kienet kunsidrata raġonevoli għal skop ta’ din ix-xorta.

4.   Dumping matul il-perjodu ta’ investigazzjoni għar-reviżjoni

(28)

Minħabba r-raġunijiet spjegati fil-premessa (22), marġni ta’ dumping ġew kalkulati bl-użu tad-data tal-kodiċi tan-NM li kienu ċċekkjati ma’ l-informazzjoni mibgħuta mill-uniku produtturi esportatur Ċiniż li kkopera. Il-prezzijiet ta’ esportazzjoni ta’ l-importazzjonijiet miċ-Ċina ġew aġġustati biex jiġi żgurat li jkollhom bażi li setgħet titqabbel mal-valur normali. Dawn l-aġġustamenti żguraw li l-kalkoli saru fuq il-bażi ta’ kif joħroġ ix-xogħol mill-fabbrika u d-differenza bejn il-prezz ta’ esportazzjoni u l-valur normali ġiet espressa bħala perċentwali tal-prezz ta’ esportazzjoni tas-CIF. Fuq il-bażi ta’ dan, il-marġni ta’ dumping kien madwar 45 % matul il-PIR.

5.   Paragun bejn il-prezzijiet

(29)

Kien ċar li jekk il-miżuri kellhom jitħallew jiskadu kien ikun hemm inċentiv ċar għall-esportaturi Ċiniżi biex ibigħu volumi għoljin fis-suq ferm kbir ta’ l-UE. Din il-konklużjoni hi bbażata fuq l-informazzjoni segwenti kkalkulata matul l-investigazzjoni:

(i)

il-prezzijiet domestiċi Ċiniżi fil-PIR kienu madwar 25 % anqas minn dawk fis-suq ta’ l-UE;

(ii)

Il-produtturi Ċiniżi jbigħu l-parti l-kbira tal-produzzjoni tagħhom fis-swieq ta’ esportazzjoni għax is-suq domestiku tagħhom mhux kbir biżżejjed biex jassorbixxi l-produzzjoni tagħhom kollha u għax il-prezzijiet domestiċi huma l-istess bħal dawk milħuqa fis-swieq f’pajjiż terz.

(iii)

Il-prezzijiet tas-suq Komunitarju kienu ogħla mill-prezzijiet ta’ esportazzjoni lejn pajjiżi terzi milħuqa mill-produtturi esportaturi Ċiniżi, li jindika li jeżisti wkoll dumping fi swieq oħra ta’ pajjiżi terzi u li kien se jkun hemm inċentiv sinifikanti għal produtturi fir-RPĊ biex jgħaddu minn rotot differenti l-esportazzjonijiet tagħhom lejn il-Komunità.

6.   Kapaċità mhux użata u ħażniet fir-RPĊ

(30)

Fl-investigazzjonijiet preċedenti konklużi f’Mejju 2002, kien stabbilit li kien hemm disponibilità enormi ta’ kapaċità Ċiniża ta’ produzzjoni (bejn 50 % u 60 % tal-kapaċità ta’ produzzjoni). Minħabba l-koperazzjoni baxxa tal-produtturi esportaturi Ċiniżi ftit li xejn kien hemm disponibbli informazzjoni għall-investigazzjoni dwar il-kapaċità u l-ħażniet attwali mhux użati fir-RPĊ.

(31)

Madankollu, skond it-tweġiba tal-kwestjonarju tagħha, l-uniku koperatur kellu kapaċità sostanzjali mhux użata. Dan il-produttur kellu madwar 500 tunnellata metrika maħżuna fl-aħħar tal-PIR, li jirrappreżentaw aktar minn 70 % tas-suq ta’ l-UE fil-PIR. Meta wieħed iżomm quddiem għajnejh li dan il-produttur jirrappreżenta biss bejn 15-20 % tal-kapaċità tal-produzzjoni Ċiniża hu probabbli li anki ħażniet ogħla huma disponibbli biex jiddaħħlu fis-suq ta’ l-UE li kieku kellhom jitneħħew il-miżuri.

7.   Kapaċità possibbli ta’ assorbiment ta’ swieq ta’ pajjiżi terzi jew tas-suq domestiku tar-RPĊ

(32)

Meta jitqiesu l-paraguni tal-prezzijiet imsemmija hawn fuq u d-disponibilità ta’ kapaċità mhux użata ma jistax jiġi argumentat li l-produzzjoni Ċiniża se tkun assorbita bis-swieq ta’ pajjiżi terzi u bis-suq domestiku Ċiniż. Dan minħabba li l-konsum fis-swieq ta’ pajjiżi terzi baqa’ relattivament stabbli matul l-aħħar 10 snin u mistenni li jibqa’ stabbli fil-futur. Meta wieħed iżomm dan quddiem għajnejh hu evidenti li l-produtturi Ċiniżi se jkun probabbilment jeħtiġilhom ikomplu jesportaw lejn il-Komunità. Dan hu minħabba li s-suq ta’ l-UE hu wieħed mill-aktar attraenti fid-dinja meta jitqies id-daqs tiegħu u l-prezzijiet relattivament għolja li jistgħu jitwettqu. Jekk jitneħħew il-miżuri, hu ċar li anki volumi akbar ta’ importazzjonijiet iddampjati jistgħu jintbagħtu fis-suq ta’ l-UE minn rotot differenti.

8.   Prattika ta’ evażjoni

(33)

Kif jissemma fil-premessa (1), il-miżuri li qed ikunu analizzati ġew estiżi għall-Indja, it-Tajlandja, il-Malażja u l-Indoneżja bħala riżultat ta’ investigazzjoni dwar l-evażjoni tal-miżuri. Dan jindika l-interess qawwi tal-produtturi Ċiniżi biex jidħlu fis-suq Komunitarju u r-rieda tagħhom biex jagħmlu dan anki meta miżuri antidumping huma fis-seħħ. Għalhekk l-eżistenza tal-prattika ta’ evażjoni tappoġġja l-konklużjoni li hemm probabbiltà qawwija li livelli akbar ta’ importazzjonijiet iddampjati jirritornaw fis-suq Komunitarju li kieku l-miżuri kellhom jitneħħew.

9.   Konklużjoni dwar il-probabbiltà ta’ kontinwazzjoni u/jew ta’ rikorrenza ta’ dumping

(34)

Fuq il-bażi ta’ dak li jingħad hawn fuq, hu konkluż li hu probabbli li jitkompla d-dumping li kieku kellhom jitneħħew il-miżuri.

D.   ID-DEFINIZZJONI TA’ L-INDUSTRIJA TAL-KOMUNITÀ

(35)

Il-kumpanija rappreżentata mill-applikant kienet l-unika produttur tal-kumerina fil-Komunità matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Dan il-produttur tal-Komunità hu għalhekk meqjus li jikkostitwixxi l-industrija tal-Komunità fis-sens ta’ l-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 5(4) tar-Regolament bażiku.

E.   L-ANALIŻI TAS-SITWAZZJONI FIS-SUQ TAL-KOMUNITÀ

1.   Konsum Komunitarju (7)

(36)

Il-prodott analizzat jagħmel parti minn kodiċi ta’ NM waħda. Sabiex jiġi stabbilit il-volum ta’ prodotti fil-kodiċi ta’ din in-NM li mhumiex il-prodott konċernat is-servizzi tal-Kummissjoni qabblu d-data tan-NM ma’ sorsi ta’ statistiċi oħra disponibbli kif imsemmi fil-premessa (23). Dan il-paragun wera li kważi 100 % tal-prodotti importati li jaqgħu taħt din il-kodiċi kienu l-prodott konċernat.

(37)

Il-konsum tal-Komunità kien għalhekk stabbilit billi ġiet miżjuda d-data sħiħa tal-kodiċi tan-NM għall-importazzjonijiet fil-Komunità Ewropea mal-volumi tal-bejgħ ta’ l-industrija Komunitarja fis-suq Komunitarju kif irrapportat fit-tweġiba tal-kwestjonarju.

(38)

B’mod ġenerali, il-konsum li jidher ta’ kumarina naqas bi 8 % matul il-perjodu ta’ reviżjoni, bi tnaqqis sa l-2005 u b’żieda wara. Il-livelli ta’ konsum għandhom issa jidhru li stabbilixxew lilhom infushom.

(39)

Il-konsum Komunitarju żviluppa kif ġej:

Tabella 1

 

2003

2004

2005

2006

RIP

Konsum Komunitarju

(Indiċi 2003 = 100)

100

91,4

82,4

90

92,3

2.   Importazzjonijiet mill-pajjiż konċernat

(a)   Volum u sehem fis-suq

(40)

Kif spjegat fil-premessa (36) intużat il-kodiċi 2932 21 00 bħala s-sors ta’ l-importazzjonijiet tal-prodott konċernat fil-Komunità.

(41)

Fir-rigward ta’ l-importazzjonijiet Ċiniżi, trid tingħata attenzjoni lill-prattika ppruvata ta’ evażjoni li wasslet għall-estensjoni ta’ miżuri għal importazzjonijiet ta’ kumarina mill-Indja, mit-Tajlandja, mill-Indoneżja u mill-Malażja. Bħala konsegwenza tal-miżuri adottati kontra l-evażjoni, naqsu matul il-perjodu ta’ reviżjoni kemm l-importazzjonijiet li joriġinaw fir-RPĊ kif ukoll l-importazzjonijiet li joriġinaw fir-RPĊ iżda trasportati minn pajjiżi oħra. Filwaqt li l-importazzjonijiet ta’ oriġini Ċiniża għadhom sinifikanti dan it-tnaqqis juri li l-miżuri kontra l-evażjoni kienu effettivi.

(42)

Kif spjegat fil-premessa (38) il-konsum li jidher naqas fil-perjodu kkunsidrat. L-importazzjonijiet Ċiniżi naqsu anki aktar proporzjonalment mal-konsum li wassal għal telf fis-sehem tas-suq fil-Komunità għal benefiċċju ta’ l-industrija tal-Komunità. Il-volum ta’ l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi fil-Komunità baqa’ fl-istess livell matul il-perjodu ta’ reviżjoni.

Tabella 2

 

2003

2004

2005

2006

RIP

Volum ta’ importazzjonijiet iddampjati

(indiċi 2003 = 100)

100

99,4

49,7

47

50,1

Volum ta’ importazzjonijiet minn pajjiżi terzi

100

78

74,7

65,5

66,6

Firxa tas-sehem mis-suq ta’ l-importazzjonijiet iddampjati

30 % - 40 %

40 % - 50 %

20 % - 30 %

10 % - 20 %

20 % - 30 %

(b)   Prezzijiet

(43)

Matul il-perjodu ta’ reviżjoni, il-prezzijiet medji tas-CIF tal-kumarina importata miċ-Ċina kienu b’mod stabbli ferm anqas mill-prezzijiet ta’ l-industrija tal-Komunità.

3.   Qagħda ekonomika ta’ l-industrija Komunitarja

(a)   Produzzjoni

(44)

L-industrija tal-Komunità kellha tnaqqas il-volum tal-produzzjoni tagħha tal-prodott konċernat b’25 % bejn l-2003 u l-PIR. Dan marbut mal-fatt li mill-2003 u 'l hawn, l-industrija Komunitarja tilfet volum ta’ bejgħ minħabba prattika ta’ evażjoni. Barra minn hekk, hi tilfet ukoll volum ta’ bejgħ f’esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi billi l-industrija Komunitarja li hi wkoll fis-swieq ta’ esportazzjoni ta’ pajjiżi terzi ffaċċjat pressjoni minn esportazzjonijiet Ċiniżi bi prezzijiet baxxi.

(b)   Kapaċità u użu tal-kapacità

(45)

Kif spjegat fil-premessa (36) u (39), il-bejgħ ta’ l-industrija Komunitarja tal-prodott konċernat fil-Komunità kien relattivament stabbli matul il-perjodu ta’ reviżjoni. Madankollu, matul l-istess perjodu, l-industrija Komunitarja kellha tnaqqis serju fil-volum esportat lejn pajjiżi terżi. F’dawn iċ-ċirkostanzi sabiex jintlaħaq l-aħjar livell ta’ kapaċità ta’ użu, l-industrija Komunitarja kellha tnaqqas il-kapaċità. Minkejja dan, il-kapaċità ta’ użu baqgħet relattivament baxxa.

Tabella 3

 

2003

2004

2005

2006

RIP

Produzzjoni

100

63,4

66,3

70,3

75,4

Kapaċità ta’ produzzjoni

100

63,5

63,5

63,5

63,5

Kapaċità ta’ użu

100

99,8

104,4

110,8

118,8

(ċ)   Bejgħ fil-Komunità

(46)

Il-volum tal-bejgħ fil-KE ta’ l-industrija Komunitarja żdied b’36 % matul il-perjodu ta’ reviżjoni. Dan l-iżvilupp sar possibbli minħabba l-estensjoni tal-miżuri għal perjodu ġdid ta’ 5 snin u minħabba l-eliminazzjoni effettiva ta’ prattika ta’ evażjoni. Konsegwentement u kif spjegat fil-premessa (41), l-importazzjonijiet Ċiniżi naqsu fl-istess perjodu ta’ żmien. L-importazzjonijiet mill-Indja, l-uniku pajjiż terz ieħor li jipproduċi l-kumarina, kienu limitati għal dak ta’ l-impenn.

(d)   Ħażniet

(47)

Il-livell tal-ħażniet ta’ l-industrija Komunitarja naqas matul il-perjodu ta’ reviżjoni.

(e)   Ishma mis-suq

(48)

L-industrija Komunitarja rebħet sehem mis-suq matul il-perjodu ta’ reviżjoni. Kif spjegat fil-premessi (41) u (42) l-effiċjenza tal-miżuri fis-seħħ ippermettiet lill-industrija Komunitarja biex tirkupra sehem fis-suq. It-22 punti perċentwali ta’ żieda ta’ sehem fis-suq matul il-perjodu ta’ reviżjoni kien b’mod ċar marbut ma’ l-eliminazzjoni ta’ prattika ta’ evażjoni.

(f)   Prezzijiet

(49)

Il-prezz medju net tal-bejgħ ta’ kumarina fis-suq tal-KE naqas b’10 % fil-2004 meta mqabbel mal-prezzijiet tas-sena 2003. Wara l-2004, il-prezzijiet irkupraw gradwalment iżda qatt ma laħqu dawk ta’ l-2003 fil-PIR. Irkupru sħiħ f’termini ta’ prezzijiet kien għalhekk ferm mhux milħuq, kif suppost kellu jkun mistenni.

(50)

Is-sitwazzjoni tal-prezzijiet tirrifletti l-pressjoni qawwija mill-importazzjonijiet miċ-Ċina. Matul il-perjodu kkunsidrat, il-prezzijiet medji tas-CIF ta’ l-importazzjonijiet miċ-Ċina kienu b’mod stabbli ferm anqas mill-prezzijiet ta’ l-industrija Komunitarja. Bil-miżuri fis-seħħ, matul il-PIR, il-kumarina li toriġina miċ-Ċina mbiegħet bl-istess prezzijiet bħal dawk ta’ l-industrija Komunitarja. Għal dan l-għan il-prezzijiet ta’ l-esportazzjonijiet Ċiniżi aġixxew bħala l-ogħla limitu u ġiegħlu lill-industrija Komunitarja tallinea l-prezzijiet tagħha skond dan. Konsegwentement, il-prezzijiet ta’ l-industrija Komunitarja huma fi stat batut ħafna u l-industrija qed turi profitt baxx.

(51)

Biex tiġi stabbilita l-kontinwazzjoni ta’ tnaqqis mill-kumarina li toriġina miċ-Ċina, il-prezzijiet kif joħorġu mill-fabbriki ta’ l-industrija Komunitarja lill-klijenti mhux relatati ġew ipparagunati mal-prezzijiet ta’ l-importazzjonijiet konfinali Komunitarji tas-CIF bl-użu tad-data tan-NM kif spjegat fil-premessi (23). Il-paragun wera li filwaqt li l-prezzijiet kienu viċin tal-prezz mingħajr dannu stabbilit għall-industrija Komunitarja, l-importazzjonijiet ma kinux qed innaqqsu l-prezzijiet ta’ l-industrija Komunitarja.

Tabella 4

 

2003

2004

2005

2006

RIP

Ħażniet

100

50,3

31

20,9

3,7

Ishma tas-suq tas-C.I.

100

98

136,5

149,3

148

Prezzijiet

100

90,4

93,7

96,6

97,3

(ġ)   Profitt

(52)

Il-profitt mill-bejgħ tal-prodott konċernat għal klijenti mhux relatati fil-Komunità jidher li kien kemm kemm pożittiv matul il-PIR. Dan baqa’ negattiv mis-sena 2004 'l quddiem b’titjib żgħir mis-sena 2006. Dan il-livell baxx ta’ profitt hu parzjalment minħabba l-prezzijiet batuti ta’ bejgħ kif spjegat fil-premessa (49) u (50), flimkien ma’ żieda fil-prezz, notevolment f’dak li jikkonċerna l-prezz tal-materja prima. Titjib tal-produttività jista’ biss parzjalment jikkumpensa għall-impatt negattiv ta’ dawn l-elementi fuq il-profitt. B’mod ġenerali l-profitt kien ferm taħt il-profitt normali għall-perjodu kollu kkunsidrat.

(g)   Likwidità u l-kapaċita ta’ ġbir ta’ kapital

(53)

L-iżvilupp tal-likwidità ġġenerata mill-industrija Komunitarja relatata mal-bejgħ tal-prodott konċernat fis-suq ta’ l-UE jirrifletti l-iżvilupp tal-profitt. ta’ min jinnota li, filwaqt li l-likwidità kienet baxxa, din baqgħet b’valuri pożittivi matul il-perjodu ta’ reviżjoni.

(54)

L-investigazzjoni stabbilixxiet li l-industrija Komunitarja mhi tesperjenza ebda diffikultà għal ġbir ta’ kapital u li n-nefqa kapitali kienet ferm limitata matul il-perjodu ta’ reviżjoni. Il-kapaċita ta’ ġbir ta’ kapital ma tistax, madankollu, tiġi kkunsidrata bħala indikatur sinifikanti għal din l-investigazzjoni billi l-industrija Komunitarja hi grupp kbir li għalih il-produzzjoni ta’ kumarina tirrappreżenta parti żgħira biss tat-total tal-produzzjoni tagħha. Il-kapaċita ta’ ġbir ta’ kapital hi marbuta mill-viċin mal-prestazzjoni tal-grupp bħala xi ħaġa sħiħa aktar milli mal-prestazzjoni individwali tal-prodott konċernat.

(għ)   Impjiegi, produttività u pagi

(55)

L-impjiegi mill-industrija Komunitarja naqsu matul il-perjodu ta’ reviżjoni b’mod partikolari mis-sena 2004 'l hawn. It-tnaqqis hu marbut ma’ l-organizzazzjoni mill-ġdid tal-proċess ta’ produzzjoni ta’ kumarina mwettaq mill-industrija Komunitarja. Il-produttività ta’ l-industrija Komunitarja mkejla f’termini ta’ volum ta’ produzzjoni għal kull persuna impjegata żdiedet b’mod ċar matul il-perjodu ta’ investigazzjoni.

(56)

L-ispiża tal-pagi b’mod sħiħ naqas bħala konsegwenza diretta ta’ l-organizzazzjoni mill-ġdid deskritta fil-premessa (55). Il-paga medja għal kull impjegat baqgħet fl-istess livell matul il-perjodu ta’ reviżjoni.

Tabella 5

 

2003

2004

2005

2006

RIP

Impjegati

100

86

61

57

57

Pagi

100

89,6

65,5

63,4

63,4

Produttività

100

76,4

111,8

129,4

135,3

(h)   Investiment u profitt mill-investiment

(57)

Matul il-perjodu ta’ investigazzjoni, il-livell ta’ investimenti laħaq il-quċċata tiegħu fl-2004, filwaqt li minn dak in-nhar 'l hawn dan beda jonqos. Fil-kundizzjonijiet attwali tas-suq, l-industrija Komunitarja hi aktar preokkupata li żżomm it-tagħmir eżistenti ta’ produzzjoni milli tespandi l-kapaċità ta’ produzzjoni.

(58)

Meqjus minn dan lat, il-profitt fuq l-investiment espress bħala r-relazzjoni bejn il-profitt nett ta’ l-industrija Komunitarja u l-valur deprezzat ta’ l-assi fissi tagħha jirrifletti t-tendenza tal-profitt kif spjegat fil-premessa (52).

(ħ)   Tkabbir

(59)

Kif spjegat mill-premessa (36) 'l quddiem il-volum tal-bejgħ ta’ l-industrija Komunitarja fis-suq ta’ l-UE żdied b’mod wiesa’ u ppermetta lill-industrija Komunitarja biex tirkupra sehem sinifikanti mis-suq.

(i)   Kobor tal-marġni ta’ dumping

(60)

Ir-reviżjoni fir-rigward tal-kobor tad-dumping trid tqis il-fatt li hemm miżuri fis-seħħ sabiex jeliminaw id-dumping li jagħmel ħsara. Madankollu, meta jitqies il-volum ta’ importazzjonijiet matul il-PIR flimkien ma’ livell sinifikanti ta’ dumping misjub (ara l-premessa (28)), l-impatt tiegħu fuq is-sitwazzjoni ta’ l-industrija Komunitarja ma jistax jitqies li hu negliġibbli.

(ie)   Irkupru mill-effetti ta’ dumping fl-imgħoddi

(61)

Għandu jitqies ukoll li l-industrija Komunitarja ma kinitx se tkun kapaċi tirkupra minn dumping ta’ l-imgħoddi wara l-impożizzjoni ta’ miżuri antidumping fl-2002 minħabba prattika ta’ evażjoni li kontriha ġew biss adottati miżuri fl-2004 u l-2006. Qabel l-impożizzjoni ta’ miżuri kontra l-evażjoni mill-Kunsill fuq l-Indja, it-Tajlandja, l-Indonesja u l-Malażja u l-aċċettazzjoni ta’ l-impenn mill-Kummissjoni fl-2005, il-livell ta’ importazzjonijiet mill-erba’ pajjiżi ta’ hawn fuq kienu konsiderabbli u żammew lill-industrija Komunitarja milli tirkupra mill-effetti ta’ dumping.

4.   Konklużjoni dwar is-sitwazzjoni tas-suq Komunitarju

(62)

L-impożizzjoni ta’ miżuri antidumping fuq l-importazzjonijiet ta’ kumarina li toriġina mir-RPĊ u l-estensjoni tal-miżuri għall-pajjiżi li minnhom instabet evażjoni kellhom impatt pożittiv fuq l-industrija Komunitarja, billi dawn ippermettew irkupru parzjali minn sitwazzjoni ekonomika diffiċli. L-isforzi kontinwi magħmulin mill-industrija Komunitarja f’termini ta’ tnaqqis fl-ispejjeż u żieda ta’ produttività għal kull impjegat setgħu biss jikkontrobilanċjaw iż-żieda fil-prezzijiet tal-materja prima u t-tnaqqis fil-prezzijiet tal-bejgħ fis-suq Komunitarju.

(63)

Il-prattika ta’ evażjoni tal-produtturi Ċiniżi, kif spjegat fil-premessa (33), jappoġġaw il-konklużjoni li l-produtturi esportaturi Ċiniżi għandhom interess qawwi li jidħlu fis-suq Komunitarju.

(64)

Wara li kkunsidrat r-reviżjoni ta’ hawn fuq, is-sitwazzjoni ta’ l-industrija Komunitarja għadha prekarja għalkemm il-miżuri servew biex illimitaw l-effetti ta’ dannu tad-dumping. Kull żieda ta’ importazzjonijiet bi prezzijiet iddampjati madankollu se taggrava probabbilment is-sitwazzjoni u ġġib fix-xejn l-isforzi kollha magħmula mill-industrija Komunitarja li se jkollha probabbilment twaqqaf il-produzzjoni tal-kumarina.

F.   IL-PROBABBILTÀ TA’ RIKORRENZA TA’ DANNU

1.   Probabbiltà ta’ rikorrenza ta’ dannu

(65)

Għal dak li għandu x’jaqsam ma’ l-effett probabbli fuq l-industrija tal-Komunità ta’ l-iskadenza tal-miżuri li qegħdin fis-seħħ, il-fatturi li ġejjin kienu konsidrati, skond l-elementi msemmija fil-qosor fil-premessi (28) sa (34).

(66)

L-industrija Komunitarja se żżid il-volum tal-bejgħ tagħha fis-suq Komunitarju bħala konsegwenza tal-miżuri fis-seħħ. Joħroġ ċar mid-data li s-sehem fis-suq ta’ l-industrija Komunitarja żdied b’mod sinifikanti f’suq fejn il-konsum naqas bi 8 % matul il-perjodu ta’ reviżjoni. Madankollu, l-industrija Komunitarja kompliet issofri minn dipressjoni fil-prezzijiet.

(67)

Kif spejgat hawn fuq fil-premessa (37) filwaqt li l-konsum naqas bi 8 %, il-previżjoni għall-konsum dinji ta’ kumarina, għalkemm soġġetta sa ċertu punt għal tendenzi fil-moda, mhix mistennija daqstant tinbidel. Fin-nuqqas ta’ miżuri, hemm indikazzjonijiet ċari li importazzjonijiet sinifikanti miċ-Ċina se jkomplu bi prezzijiet iddampjati. Barra minn hekk, il-kapaċità kbira ta’ produzzjoni żejda fiċ-Ċina tissuġġerixxi li hemm probabbiltà sinifikanti li l-volumi ta’ importazzjoni fil-Komunità se jiżdiedu jekk il-miżuri kellhom jitneħħew.

(68)

L-estensjoni ta’ miżuri wara l-proċedimenti kontra l-evażjoni kienet b’mod wiesa’ effettiva f’termini ta’ twaqqif tal-prattika ta’ evażjoni tal-prodott konċernat li joriġina fir-RPĊ iżda li hu kkunsinnat mill-Indja, mit-Tajlandja, mill-Indoneżja u mill-Malażja. Hu probabbli li l-produttiri esportaturi Ċiniżi se jkollhom ikomplu bi prattika aggressiva ta’ prezzijiet fil-Komunità sabiex jikkumpensaw għas-sehem tas-suq li ntilfilhom meta twaqqfet l-evażjoni.

(69)

Kif konkluż hawn fuq fil-premessa (29) l-investigazzjoni stabbiliet li jkun hemm inċentiv ċar għall-esportaturi Ċiniżi biex jibagħtu volumi kbar lejn il-Komunità li kieku l-miżuri kellhom jitħallew jiskadew. Dan jippermetti lill-esportaturi Ċiniżi biex jużaw parti mill-kapaċità eċċessiva tagħhom.

(70)

Il-probabbiltà ta’ dan l-iżvilupp hi aktar u aktar appoġġjata bil-fatt li l-prezzijiet fil-Komunità huma ogħla mill-prezzijiet Ċiniżi ta’ esportazzjoni lejn pajjiżi terzi. Dan ċertament se jinkoraġġixxi lill-produtturi Ċiniżi biex iżidu l-attivitajiet fis-suq Komunitarju.

(71)

Iż-żieda fl-importazzjonijiet bi prezzijiet baxxi, li se tkun il-konsegwenza probabbli tat-tneħħija ta’ miżuri, se jkollha probabbilment ukoll effetti ta’ detriment sinifikanti fuq l-industrija Komunitarja. F’ċirkostanzi bħal dawn l-industrija Komunitarja se jkollha jew issegwi t-tnaqqis fil-prezzijiet sabiex iżżomm is-sehem tas-suq, jew inkella żżomm prezzijiet ta’ bejgħ fil-livell attwali u minflok titlef klijenti u bejgħ eventwali. Fl-ewwel każ, l-industrija Komunitarja se jkollha topera b’telf u fil-każ l-ieħor it-telf ta’ bejgħ bħala tali jwassal eventwalment għal spejjeż miżjuda segwiti b’telf.

(72)

Għalhekk, jekk l-importazzjonijiet kellhom jiżdiedu kif previst fil-każ ta’ tmiem ta’ miżuri, l-investigazzjoni wriet li hemm probabbiltà ċara ta’ rikorrenza ta’ dannu għall-industrija Komunitarja li diġà tinsab fi stat fraġli. Essenzjalment, ma jkunx aktar vijabbli għall-industrija Komunitarja li tkompli l-produzzjoni tal-kumarina.

Ġ.   L-INTERESS KOMUNITARJU

1.   Introduzzjoni

(73)

Skond l-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk titwil tal-miżuri kontra d-dumping eżistenti jmurx b’mod globali kontra l-interess Komunitarju. L-interess Komunitarju ġie stabbilit fuq il-bażi ta’ stima tad-diversi interessi involuti kollha, jiġifieri dawk ta’ l-industrija Komunitarja, ta’ l-importaturi/negozjanti u ta’ l-utenti tal-kurmarina. Sabiex ikun stmat l-impatt probabbli taż-żamma jew it-tneħħija tal-miżuri, il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-partijiet interessati kollha li ssemmew hawn fuq.

(74)

Fuq il-bażi ta’ dan, kien eżaminat jekk, minkejja l-konklużjonijiet dwar il-probabbiltà ta’ kontinwazzjoni ta’ dumping jew rikorrenza probbabbli ta’ dannu, kien hemm raġunijiet kompulsivi li jwasslu għall-konklużjoni li mhuwiex fl-interess Komunitarju li jinżammu l-miżuri f’dan il-każ partikolari.

2.   Interess ta’ l-industrija Komunitarja

(75)

Se jkun b’mod ċar fl-interess ta’ l-uniku produttur Komunitarju li jkun jista’ jkompli bil-produzzjoni ta’ kumarina.

(76)

Hu wkoll kunsidrat li, li kellhom jitwaqqfu l-miżuri antidumping, id-dumping probabbilment se jitkompla u jiżdied u jwassal għal deterjorament kontinwu tas-sitwazzjoni ta’ l-industrija Kominitarja, sal-punt fejn l-industrija jkollha probabbilment tisparixxi.

(77)

B’mod ġenerali, jista’ jiġi konkluż li l-kontinwazzjoni ta’ miżuri b’mod ċar se jkun fl-interess ta’ l-industrija Komunitarja.

3.   Interessi ta’ l-importaturi u l-utenti

(78)

Ġew kuntattjati u mibgħutin kwestjonarji lil 13-il importatur u 10 utenti industrijali. Is-servizzi tal-Kummissjoni rċevew erba’ tweġibiet minn kumpaniji li qablu li jikkoperaw.

(79)

Mill-erba’ tweġibiet, wieħed mill-esportaturi wera oġġezzjoni għall-miżuri, billi hu kien primarjament preokkupat dwar il-prezz meta jinġieb il-prodott konċernat. Din il-kumpanija madankollu stqarret ukoll li l-impatt ta’ l-ispiża tal-kumarina fuq l-ispiża totali ta’ produzzjoni hu ferm limitat.

(80)

Għalkemm il-prodott konċernat jintuża minn industriji oħrajn, fejn ta’ spiss ma jistax jiġi sostitwit, l-importanza tiegħu fil-kompożizzjoni tal-prodott lest hi ferm limitata kemm bħala kwanitajiet kif ukoll bħala prezzijiet, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet anqas minn perċentwali. L-impatt tad-dazju fuq l-utent kif ukoll fuq il-konsumaturi aħħarin hu għalhekk ferm limitat.

(81)

Xi utenti stqarrew li kellhom preferenza qawwija għal kumarina ta’ oriġini Komunitarja minħabba l-vantaġġi fil-kwalità tagħha. Dawn l-utenti jistgħu jiġu affettwati serjament jekk l-industrija Komunitarja kellha twaqqaf il-produzzjoni tagħha bħala riżultat tat-tneħħija tal-miżuri.

(82)

Waqt l-analiżi ta’ l-interess Komunitarju, għandha titqies il-ħtieġa li jiġu eliminati l-effetti ta’ dumping ta’ dannu li jgħawġu l-kummerċ u li tiġi stabbilita mill-ġdid kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari. F’dan ir-rigward ta’ min jinnota li s-suq dinji tal-kumarina hu ferm konċentrat bi ftit produtturi, bl-aktar importanti fosthom misjuba fiċ-Ċina u fil-Komunità. Minn dan lat, is-salvagwardjar ta’ diversi sorsi ta’ forniment (inkluża l-industrija Komunitarja) għandu jitqies bħala importanti. Madankollu, ta’ min wieħed ifakkar li l-għan tal-miżuri antidumping mhux li jillimita l-forniment mis-sorsi barra l-Komunità, u li l-kumarina li toriġina fiċ-Ċina tista’ tkompli tiġi importata fil-Komunità bi kwantitajiet suffiċjenti.

(83)

Il-kunsiderazzjonijiet ta’ hawn fuq meqjusa flimkien mal-livell baxx ta’ koperazzjoni, jikkonfermaw li l-importaturi u l-utenti ma batew ebda effett negattiv sostanzjali fuq is-sitwazzjoni ekonomika tagħhom bħala riżultat tal-miżuri attwalment fis-seħħ. Barra minn hekk, l-investigazzjoni ma wrietx li effetti negattivi ta’ din ix-xorta se jaggravaw li kieku kellhom jittawlu l-miżuri.

4.   Konklużjoni dwar l-interess Komunitarju

(84)

B’kunsiderazzjoni għal dak li ntqal hawn fuq, hu konkluż li ma hemm ebda raġuni konvinċenti l-kontinwazzjoni tal-miżuri tkun kontra l-interessi Komunitarji.

G.   IL-MIŻURI ANTIDUMPING

(85)

Il-partijiet kollha kienu informati bil-fatti u l-konsiderazzjonijiet essenzali li fuq il-bażi tagħhom hemm l-intenzjoni li tiġi rrakkomandata ż-żamma tal-miżuri attwali. Huma ngħataw ukoll perjodu biex jagħmlu rappreżentazzjonijiet sussegwenti għal dan l-iżvelar.

(86)

Minn dak li ssemma hawn fuq jirriżulta li l-miżuri kontra d-dumping li fil-preżent qegħdin fis-seħħ fil-konfront ta’ l-importazzjoni tal-kumarina li toriġina fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għandhom jinżammu.

(87)

Kif deskrit fil-premessa (1), id-dazji antidumping fis-seħħ fuq importazzjonijiet tal-prodott konċernat mir-RPĊ ġew estiżi biex ikopru, addizzjonalment, l-importazzjonijiet ta’ kumarina kkunsinnata mill-Indja, mit-Tajlandja, mill-Indoneżja u mill-Malażja, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw fl-Indja, it-Tajlandja, l-Indoneżja u l-Malażja kemm jekk le. Id-dazju antidumping li jrid jinżamm fuq l-importazzjonijiet tal-prodott konċernat, għandu jkompli jiġi estiż għal importazzjonijiet ta’ kumarina kkunsinnata mill-Indja, mit-Tajlandja, mill-Indoneżja u mill-Malażja, kemm jekk iddikjarat li joriġina mill-Indja, mit-Tajlandja, mill-Indoneżja u mill-Malażja kemm jekk le. L-esportaturi produtturi Indjan imsemmi fil-premessa (1) li ġie eżentat mill-miżuri fuq il-bażi ta’ l-impenn aċċettat mill-Kummissjoni għandu jkompli jkun eżentat mill-miżuri kif imposti b’dan ir-Regolament taħt l-istess kundizzjonijiet,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Huwa b’dan impost dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjoni ta’ kumarina li taqa’ taħt il-kodiċi NM ex 2932 21 00 (Kodiċi TARIC 2932210019) li toriġina fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina.

2.   Ir-rata ta’ dazju hi ffissata għal EUR 3 479 għal kull tunnellata metrika.

3.   Id-dazju definittiv ta’ antidumping ta’ EUR 3 479 għal kull tunnellata metrika applikabbli għal importazzjonijiet li joriġinaw fiċ-Ċina huwa b’dan estiż għal importazzjonijiet ta’ l-istess prodott imsemmi fl-1 paragrafu kkunsinnat mill-Indja, mit-Tajlandja, mill-Indoneżja u mill-Malażja kemm jekk iddikjarat bħala li joriġina mill-Indja, mit-Tajlandja, mill-Indoneżja u mill-Malażja kif ukoll jekk le. (kodiċi TARIC 2932210011, 2932210015 u 2932210016).

Artikolu 2

1.   L-importazzjonijiet dikjarati għar-rilaxx fiċ-ċirkolazzjoni libera għandhom ikunu eżenti mid-dazju anti-dumping impost taħt l-Artikolu 1 sakemm huma jkunu ġew prodotti minn kumpaniji li minnhom ikunu aċċettati impenji mill-Kummissjoni u li isimhom ikunu elenkati fid-Deċiżjoni rilevanti tal-Kummissjoni, kif emendata minn żmien għal żmien, u jkunu ġew importati konformement għal dik id-Deċiżjoni.

2.   L-importazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu eżenti mid-dazju anti-dumping sakemm:

(a)

tiġi preżentat fattura kummerċjali li tinkludi għall-inqas l-elementi elenkati fl-Anness lill-awtoritajiet doganali ta’ l-Istati Membri mal-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni għar-rilaxx fiċ-ċirkolazzjoni libera; u

(b)

il-merkanzija dikjarata u preżentata lid-dwana tikkorrespondi preċiżament għad-deskrizzjoni fil-fattura kummerċjali.

Artikolu 3

Sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ li jikkonċernaw dazji tad-dwana.

Artikolu 4

Fil-każijiet fejn il-merkanzija tkun ġiet danneġġata qabel id-dħul fiċ-ċirkolazzjoni libera u, għalhekk, il-prezz li fattwalment tħallas jew li jkun pagabbli jiġi mqassam sabiex jiġi stabbilit il-valur tad-dwana skond l-Artikolu 145 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (8), l-ammont tad-dazju antidumping, kalkulat fuq il-bażi ta’ l-ammont stabbiliti hawn fuq, għandu jitnaqqas b’perċentwali li jikkorrispondi għat-tqassim tal-prezz li fattwalment tħallas jew li jkun pagabbli.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, 29 ta’ April 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

D. RUPEL


(1)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2117/2005 (ĠU L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  ĠU L 123, 9.5.2002, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1854/2003 (ĠU L 272, 23.10.2003, p. 1).

(3)  ĠU L 396, 31.12.2004, p. 18.

(4)  ĠU L 311, 10.11.2006, p. 1.

(5)  ĠU L 1, 4.1.2005, p. 15.

(6)  ĠU C 103, 8.5.2007, p. 15.

(7)  Għal raġunijiet ta’ kunfidenzjalità, minħabba li produttur wieħed Komunitarju jikkostitwixxi l-industrija Komunitarja; iċ-ċifri misjuba f'dan ir-Regolament se jiġu indiċjati jew mogħtija b'mod approssimattiv.

(8)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANNESS

L-informazzjoni li ġejja għandha tkun indikata fuq il-fattura kummerċjali li takkumpanja dak il-bejgħ ta’ kumarina mill-kumpanija lill-Komunità li jkun suġġett għall-Impenn:

1.

L-intestatura “FATTURA KUMMERĊJALI LI TAKKUMPANJA MERKANZIJA SUĠĠETTA GĦAL IMPENN”

2.

L-isem tal-kumpanija msemmija fl-Artikolu 2(1) li toħroġ il-fattura kummerċjali

3.

In-numru tal-fattura kummerċjali

4.

Id-data ta’ ħruġ tal-fattura kummerċjali

5.

Il-kodiċi addizzjonali TARIC li taħtu l-merkanzija fuq il-fattura għandha tiġi rilaxxata mid-dwana fil-fruntiera Komunitarja

6.

Id-deskrizzjoni preċiża tal-merkanzija, inklużi:

in-Numru Kodiċi tal-Prodott (PCN) użat għall-finijiet ta’ l-investigazzjoni u ta’ l-impenn;

deskrizzjoni b’lingwaġġ sempliċi tal-merkanzija li tikkorrispondi għall-PCN konċernat (eż. “PCN …”);

in-numru kodiċi tal-prodott użat mill-kumpanija (CPC) (jekk applikabbli);

il-kodiċi CN;

il-kwantità (li għandha tingħata f’kilogrammi);

7.

L-isem tal-kumpanija li tkun qiegħda topera bħala importatur lejn il-Komunità lilha tkun maħruga, direttament mill-kumpanija, il-fattura kummerċjali li takkumpanja merkanzija suġġetta għal impenn

8.

L-isem ta’ l-uffiċjal tal-kumpanija li tkun ħarġet il-fattura u d-dikjarazzjoni ffirmata li ġejja:

“Jiena, hawn taħt iffirmat, niċċertifika li l-bejgħ għall-finijiet ta’ esportazzjoni diretta lejn il-Komunità Ewropea tal-merkanzija koperta minn din il-fattura qiegħed isir bl-għan u taħt il-kondizzjonijiet ta’ l-impenn offert minn [kumpanija] u aċċettat mill-Kummissjoni Ewropea permezz tad-Deċiżjoni [daħħal in-numru]. Jiena niddikjara li l-informazzjoni mogħtija f’din il-fattura hija kompleta u korretta.”


11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/13


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 655/2008

ta’ l-10 ta’ Lulju 2008

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu ta’ l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-11 ta’ Lulju 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 10 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 510/2008 (ĠU L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 590/2008 (ĠU L 163, 24.6.2008, p. 24).


ANNESS

il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

33,6

MK

19,3

TR

54,9

ZZ

35,9

0707 00 05

TR

106,9

ZZ

106,9

0709 90 70

TR

96,0

ZZ

96,0

0805 50 10

AR

97,9

US

76,1

UY

75,0

ZA

94,5

ZZ

85,9

0808 10 80

AR

126,0

BR

93,1

CL

104,2

CN

87,0

NZ

119,5

US

88,2

UY

93,6

ZA

99,1

ZZ

101,3

0808 20 50

AR

108,2

CL

104,9

CN

113,9

NZ

130,6

ZA

116,5

ZZ

114,8

0809 10 00

TR

183,0

XS

130,8

ZZ

156,9

0809 20 95

TR

375,3

US

179,9

ZZ

277,6

0809 30

TR

175,4

ZZ

175,4

0809 40 05

IL

217,7

ZZ

217,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/15


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 656/2008

ta' l-10 ta' Lulju 2008

li jdaħħal ċerti denominazzjonijiet fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta' l-oriġini u ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Chamomilla Bohemica (DPO), Vlaams-Brabantse tafeldruif (DPO), Slovenská parenica (IĠP), Cipollotto Nocerino (DPO))

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 ta' l-20 ta' Marzu 2006 dwar il-protezzjoni ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi u tad-denominazzjonijiet ta' l-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti ta' l-ikel (1), u b'mod partikolari l-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 6(2), l-ewwel subparagrafu, u b'applikazzjoni ta’ l-Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, l-applikazzjoni tar-Repubblika Ċeka biex tirreġistra l-isem “Chamomilla Bohemica”, l-applikazzjoni tal-Belġju biex jirreġistra l-isem “Vlaams-Brabantse tafeldruif ”, l-applikazzjoni tas-Slovakkja biex tirreġistra l-isem “Slovenská parenica”, l-applikazzjoni ta’ l-Italja biex tirreġistra l-isem “Cipollotto Nocerino”, ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Ġaladarba l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta' oġġezzjoni skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, dawn id-denominazzjonijiet għandhom ikunu rreġistrati,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjonijiet li jidhru fl-Anness ta’ dan ir-Regolament huma b'dan irreġistrati.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 10 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 417/2008 (ĠU L 125, 9.5.2008, p. 27).

(2)  ĠU C 243, 17.10.2007, p. 11 (Chamomilla Bohemica); ĠU C 244, 18.10.2007, p. 40 (Vlaams-Brabantse tafeldruif); ĠU C 249, 24.10.2007, p. 26 (Slovenská parenica); ĠU C 257, 30.10.2007, p. 54 (Cipollotto Nocerino).


ANNESS

Prodotti agrikoli għall-konsum mill-bniedem elenkati fl-Anness I tat-Trattat

Klassi 1.3.   Ġobon

IS-SLOVAKKJA

Slovenská parenica (IĠP)

Klassi 1.6.   Frott, ħxejjex u ċereali fl-istat oriġinali jew ipproċessati

IL-BELĠJU

Vlaams-Brabantse tafeldruif (DPO)

L-ITALJA

Cipollotto Nocerino (DPO)

Klassi 1.8.   Prodotti oħrajn ta' l-Anness I għat-Trattat (ħwawar, eċċ.)

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Chamomilla Bohemica (DPO)


11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/17


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 657/2008

ta’ l-10 ta’ Lulju 2008

li jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 rigward l-għajnuna Komunitarja għall-provvista tal-ħalib u ċerti prodotti mill-ħalib lit-tfal ta’ l-iskola f’ċerti stabbilimenti ta’ l-edukazzjoni

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 102 flimkien ma’ l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2707/2000; tal-11 ta’ Diċembru 2000 li jipprovdi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward l-għajnuna Komunitarja għall-provvista tal-ħalib u ċerti prodotti mill-ħalib lit-tfal ta’ l-iskola f’ċerti stabbilimenti ta’ l-edukazzjoni (2) ġie sostanzjalment emendat diversi drabi (3). Peress li huma meħtieġa aktar emendi, dak ir-Regolament għandu jiġi revokat u sostitwit b’Regolament ġdid fl-interess taċ-ċarezza u tar-razzjonalità.

(2)

L-għajnuna għall-provvista tal-ħalib u ċerti prodotti mill-ħalib lit-tfal ta’ l-iskola għandha tkun disponibbli fl-iskejjel tan-nuna (nurseries), fi stabbilimenti oħrajn ta’ qabel l-iskola kif ukoll fl-iskejjel primarji u sekondarji. Fid-dawl tal-ġlieda kontra l-obeżità, u sabiex it-tfal jingħataw prodotti mill-ħalib li jkunu tajbin għas-saħħa, dawn it-tipi ta’ skejjel għandhom ikunu trattati bl-istess mod u jkollhom aċċess għall-iskema. Sabiex tkun issemplifikata l-ġestjoni, il-konsum mit-tfal ta’ l-iskola li jkunu f’kampijiet għall-btajjel ta’ l-iskejjel għandu jiġi eskluż.

(3)

Sabiex tkun iċċarata l-applikazzjoni ta’ l-iskema ta’ għajnuna, għandu jkun enfasizzat li t-tfal ta’ l-iskola għandhom jibbenefikaw mill-għajnuna biss matul il-jiem ta’ l-iskola. Barra minn hekk, in-numru totali ta’ jiem ta’ l-iskola għandu jkun ikkonfermat mill-awtorità ta’ l-edukazzjoni jew mill-istabbilment ta’ l-edukazzjoni ta’ kull Stat Membru, esklużi l-btajjel.

(4)

L-esperjenza wriet diffikultajiet fil-monitoraġġ rigward l-użu ta’ prodotti mill-ħalib issussidjati fil-preparazzjoni ta’ l-ikel li jiġi servut lit-tfal ta’ l-iskola. Barra minn hekk, dan mhux mod effettiv kif jintlaħaq il-fini ta’ l-edukazzjoni ta’ l-iskema. Għalhekk, il-preparazzjoni ta’ l-ikel għandha tkun ristretta b’mod xieraq.

(5)

Sabiex jitqiesu d-drawwiet differenti ta’ konsum tal-ħalib u ta’ ċerti prodotti mill-ħalib fil-Komunità u sabiex ikun hemm reazzjoni għat-tendenzi eżistenti tas-saħħa u tan-nutrizzjoni, il-lista tal-prodotti eliġibbli għandha tkun estiża u ssemplifikata filwaqt li l-possibbiltà li jiddeterminaw il-firxa ta’ prodotti tagħhom skond dik il-lista għandha titħalla f’idejn l-Istati Membri.

(6)

Sabiex ikun żgurat li l-prodotti eliġibbli għall-għajnuna joffru livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa, dawn il-prodotti għandhom jiġu ppreparati skond ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel (4), u għandu jkollhom fuqhom il-marka ta’ identifikazzjoni meħtieġa mir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (5).

(7)

Għall-finijiet tal-ġestjoni u tas-superviżjoni ta’ l-iskema ta’ l-għajnuna, għandha tiġi stabbilita proċedura ta’ approvazzjoni għall-applikanti.

(8)

Ir-rata ta’ l-għajnuna għad-diversi prodotti eliġibbli għandha tkun iddeterminata billi jitqiesu r-rata għall-ħalib, kif ġie stabbilit fl-Artikolu 102 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, kif ukoll ir-relazzjonijiet tekniċi bejn il-prodotti.

(9)

Rigward il-ħlas ta’ l-għajnuna, għandhom jiġu speċifikati r-rekwiżiti li għandhom jiġu sodisfatti mill-applikanti u għandhom jiġu stabbiliti r-regoli dwar il-preżentazzjoni ta’ l-applikazzjonijiet, dwar il-kontrolli u s-sanzjonijiet li għandhom jiġu applikati mill-awtoritajiet kompetenti u dwar il-proċedura ta’ ħlas.

(10)

Skond l-Artikolu 102(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-kwantità massima ta’ kuljum għal kull tifel ta’ l-iskola li fir-rigward tagħha tista’ tingħata l-għajnuna hija l-ekwivalenti ta’ 0,25 litri ta’ ħalib. L-ekwivalenzi bejn il-ħalib u d-diversi prodotti oħrajn għandhom jiġu speċifikati.

(11)

Ir-regoli dwar is-superviżjoni ta’ l-iskema ta’ l-għajnuna għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri sabiex ikun iggarantit li l-għajnuna tkun riflessa b’mod xieraq fil-prezz imħallas mill-benefiċjarji u li l-prodotti ssussidjati ma jkunux iddevjati mill-użu maħsub tagħhom.

(12)

Sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Komunità, għandhom jiġu adottati miżuri adegwati ta’ kontroll sabiex jiġu miġġielda l-irregolaritajiet u l-frodi. Dawn il-miżuri ta’ kontroll għandhom jinvolvu kontroll amministrattiv sħiħ issupplimentat minn kontrolli fil-post. L-ambitu, il-kontenut, iż-żmien magħżul u r-rapportaġġ ta’ miżuri ta’ kontroll bħal dawn għandhom ikunu speċifikati sabiex ikun żgurat metodu ekwu u uniformi bejn l-Istati Membri, fejn titqies l-implimentazzjoni differenti tagħhom ta’ l-iskema. Barra minn hekk, l-ammonti mħallsa meta ma kinux dovuti għandhom jiġu rkuprati u għandhom jiġu ddeterminati sanzjonijiet sabiex l-applikanti jkunu skoraġġuti minn imġiba frawdolenti.

(13)

Sabiex tkun issemplifikata l-ħidma amministrattiva ta’ l-Istati Membri, il-kalkolu tal-kwantità massima li tista’ tiġi ssussidjata għall-għajnuna għandu jsir fuq il-bażi tan-numru ta’ tfal ta’ l-iskola li jattendu regolarment l-iskola kif ġie stabbilit fir-rassenja ta’ l-applikant.

(14)

L-esperjenza wriet li l-benefiċjarji mhumiex biżżejjed konxji mir-rwol li għandha l-Unjoni Ewropea fl-iskema tal-ħalib fl-iskejjel. Ir-rwol ta’ entità li tagħti sussidju li għandha l-Unjoni Ewropea fl-iskema għalhekk għandu jkun indikat b’mod ċar f’kull stabbiliment ta’ l-edukazzjoni li qed jipparteċipa fl-iskema tal-ħalib fl-iskejjel.

(15)

Kull sena għandha tintbagħat lill-Kummissjoni ċerta informazzjoni relatata ma’ l-iskema tal-ħalib fl-iskejjel għal finijiet ta’ monitoraġġ.

(16)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-suġġett

Dan ir-Regolament jipprovdi r-regoli biex jiġi applikat ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 rigward l-għajnuna Komunitarja għall-provvista tal-ħalib u ċerti prodotti mill-ħalib lit-tfal ta’ l-iskola f’ċerti stabbilimenti ta’ l-edukazzjoni (minn hawn ’il quddiem: l-“għajnuna”) skond l-Artikolu 102 ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 2

Il-benefiċjarji

Il-benefiċjarji ta’ l-għajnuna għandhom ikunu t-tfal ta’ l-iskola li jattendu regolarment fit-tipi ta’ stabbilimenti ta’ l-edukazzjoni li ġejjin: skejjel tan-nuna (nurseries)/stabbilimenti oħrajn ta’ qabel l-iskola, skejjel primarji u sekondarji, amministrati jew rikonoxxuti mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru.

Artikolu 3

Il-prodotti eliġibbli

1.   L-Istati Membri jistgħu jħallsu l-għajnuna fuq il-prodotti eliġibbli elenkati fl-Anness I. Huma jistgħu japplikaw standards aktar stretti f’konformità mar-rekwiżiti għall-prodotti eliġibbli speċifikati fl-Anness I.

2.   Fid-dipartimenti Franċiżi lilhinn mix-xtut ta’ Franza, il-ħalib b’togħma ta’ ċikkulata jew b’togħma oħra, li jissemma fl-Anness I, jista’ jkun ħalib rikostitwit.

3.   L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw iż-żieda ta’ massimu ta’ 5 mg ta’ fluworin għal kull kilogramma mal-prodotti tal-kategorija I.

4.   L-għajnuna għandha tingħata biss rigward il-prodotti elenkati fl-Anness I għal dan ir-Regolament, jekk il-prodotti jkunu konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 u tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, u b’mod partikolari mar-rekwiżiti li jikkonċernaw il-preparazzjoni fi stabbiliment approvat u mar-rekwiżiti ta’ l-immarkar ta’ identifikazzjoni speċifikati fit-Taqsima I ta’ l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 853/2004.

Artikolu 4

Ir-rata ta’ l-għajnuna

1.   Ir-rati ta’ l-għajnuna ġew stabbiliti fl-Anness II.

2.   Jekk tinbidel ir-rata ta’ l-għajnuna f’ewro, ir-rata fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar għandha tapplika għall-kwantitajiet kollha fornuti matul dak ix-xahar.

3.   Jekk il-kwantitajiet fornuti jkunu espressi f’litri, għandu jintuża l-koeffiċjent ta’ 1,03 użat għall-konverżjoni f’kilogrammi.

Artikolu 5

Il-kwantità massima li tista’ tiġi ssussidjata

1.   L-Istati Membri għandhom jivverifikaw li l-kwantità massima ta’ 0,25 litru li tissemma fl-Artikolu 102(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 ma tinqabiżx, fejn jitqiesu n-numru ta’ jiem ta’ l-iskola u n-numru ta’ tfal ta’ l-iskola li jattendu regolarment matul il-perjodu kopert minn applikazzjoni għal ħlas u fejn jitqies il-koeffiċjent li jissemma fl-Artikolu 4(3) ta’ dan ir-Regolament.

2.   Għall-prodotti fil-kategoriji II sa V li ġew elenkati fl-Anness I fil-verifika li tissemma fil-paragrafu 1, għandhom jintużaw l-ekwivalenzi li ġejjin:

(a)

kategorija II: 100 kg = 90 kg ta’ ħalib;

(b)

kategorija III: 100 kg = 300 kg ta’ ħalib;

(ċ)

kategorija IV: 100 kg = 899 kg ta’ ħalib;

(d)

kategorija V: 100 kg = 765 kg ta’ ħalib.

3.   Il-benefiċjarji speċifikati fl-Artikolu 2 għandhom jibbenefikaw mill-għajnuna biss fil-jiem ta’ l-iskola. In-numru totali ta’ jiem ta’ l-iskola, esklużi l-btajjel, għandu jkun innotifikat mill-awtorità ta’ l-edukazzjoni jew mill-istabbiliment ta’ l-edukazzjoni lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru u, fejn ikun xieraq, lill-applikant. It-tfal ta’ l-iskola ma għandhomx jibbenefikaw mill-għajnuna waqt żjarat fil-kampjiet tal-btajjel.

4.   Il-ħalib u l-prodotti mill-ħalib li jintużaw fil-preparazzjoni ta’ l-ikel ma għandhomx jibbenefikaw mill-għajnuna.

Madankollu, il-ħalib u l-prodotti mill-ħalib li jintużaw fil-preparazzjoni ta’ l-ikel fil-bini ta’ l-istabbiliment ta’ l-edukazzjoni u li ma jinvolvux trattament bis-sħana jistgħu jibbenefikaw mill-għajnuna. Barra minn hekk, it-tisħin tal-prodotti elenkati fil-Kategorija I (a) u (b) ta’ l-Anness I jista’ jkun permess.

5.   Għall-finijiet tal-paragrafu 4 rigward il-prodotti li jagħmlu differenza li jintużaw fi preparazzjoni msaħħna u fi preparazzjoni mhux imsaħħa u/jew f’konsum dirett, jista’ jintuża koeffiċjent, stabbilit fuq il-bażi tal-kwantitajiet li ntużaw fl-imgħoddi u/jew ta’ riċetti għas-sodisfazzjon ta’ l-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 6

Il-kundizzjonjiet ġenerali għall-għoti ta’ l-għajnuna

1.   Applikazzjoni għall-għajnuna tkun valida biss jekk tiġi ppreżentata minn applikant approvat skond l-Artikoli 7, 8 u 9 għall-provvista tal-prodotti Komunitarji elenkati fl-Anness I.

2.   Tista’ ssir applikazzjoni għall-għajnuna minn:

(a)

stabbiliment ta’ l-edukazzjoni;

(b)

awtorità ta’ l-edukazzjoni rigward il-prodotti mqassma lit-tfal ta’ l-iskola fiż-żona tagħha;

(ċ)

jekk l-Istat Membru hekk jipprovdi, il-fornitur tal-prodotti;

(d)

jekk l-Istat Membru hekk jipprovdi, organizzazzjoni li taġixxi f’isem stabbiliment ta’ l-edukazzjoni jew awtorità ta’ l-edukazzjoni wieħed jew aktar, u li ġiet stabbilita speċifikament għal dan il-fini.

Artikolu 7

L-approvazzjoni ta’ l-applikanti

L-applikanti għall-għajnuna għandhom ikunu approvati għal dak il-fini mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru fejn jinsab l-istabbiliment ta’ l-edukazzjoni li lilu jiġu fornuti l-prodotti.

Artikolu 8

Il-kundizzjonijiet ġenerali għall-approvazzjoni

1.   L-approvazzjoni tingħata b’patt u kundizzjoni li jiġu sodisfatti l-impenji bil-miktub li ġejjin li l-applikant ta lill-awtorità kompetenti:

(a)

li juża l-prodotti biss għall-konsum skond dan ir-Regolament mit-tfal ta’ l-iskola ta’ l-istabbiliment ta’ l-edukazzjoni jew ta’ l-istabbiliment ta’ l-edukazzjoni tiegħu li fir-rigward tiegħu se japplika għall-għajnuna;

(b)

li jħallas lura kwalunkwe għajnuna li ngħatatlu meta ma kinitx dovuta, għall-kwantitajiet ikkonċernati, jekk instab li l-prodotti ma tqassmux lill-benefiċjarji li jissemmew fl-Artikolu 2 jew li tħallset għal kwantitajiet li mhumiex dawk stabbliti skond l-Artikolu 5;

(ċ)

li jagħmel disponibbli d-dokumenti ta’ sostenn lill-awtoritajiet kompetenti fuq it-talba tagħhom;

(d)

li joqgħod għal kwalunkwe kontroll deċiż mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru, b’mod partikolari l-iskrutinju tar-rekords u l-ispezzjoni fiżika.

2.   L-approvazzjonijiet mogħtija skond l-Artikoli 7, 8 u 9 tar-Regolament (KE) Nru 2707/2000 jibqgħu validi għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Il-kundizzjonijiet speċifiċi għall-approvazzjoni ta’ ċerti applikanti

Jekk trid issir applikazzjoni għall-għajnuna minn applikant li jissemma fl-Artikolu 6(2)(ċ) u (d), l-applikant irid jimpenja ruħu bil-miktub, minbarra l-impenji li jissemmew fl-Artikolu 8, li jżomm rekords ta’ l-ismijiet u ta’ l-indirizzi ta’ l-istabbilimenti ta’ l-edukazzjoni jew, fejn ikun xieraq, ta’ l-awtoritajiet ta’ l-edukazzjoni u tal-prodotti u tal-kwantitajiet mibjugħa jew fornuti lil dawn l-istabbilimenti jew lil dawn l-awtoritajiet.

Artikolu 10

Is-sospensjoni jew l-irtirar ta’ l-approvazzjoni

Jekk jinstab illi applikant għall-għajnuna ma baqax jissodisfa aktar il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 8 u 9, jew kwalunkwe obbligu ieħor skond dan ir-Regolament, l-approvazzjoni għandha tiġi sospiża minn xahar sa 12-il xahar jew għandha tiġi rtirata, skond il-gravità ta’ l-irregolarità.

Azzjoni bħal din ma għandhiex tittieħed f’każi ta’ force majeure jew jekk l-Istat Membru jsib li l-irregolarità ma twettqitx deliberatament jew b’negliġenza jew kienet ta’ importanza żgħira.

L-approvazzjoni, ladarba tiġi rtirata, tista’ tintradd fuq it-talba ta’ l-applikant wara perjodu minimu ta’ 12-il xahar.

Artikolu 11

L-applikazzjonijiet għall-ħlas

1.   L-applikazzjonijiet għall-ħlas iridu jsiru kif ġie speċifikat mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru u jridu jinkludu għallinqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-kwantitajiet imqassma skond il-kategorija u s-sottokategorija tal-prodott;

(b)

l-isem u l-indirizz jew numru uniku ta’ identifikazzjoni ta’ l-istabbiliment ta’ l-edukazzjoni jew ta’ l-awtorità ta’ l-edukazzjoni li miegħu hija relatata l-informazzjoni fil-punt (a).

2.   L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw il-frekwenza ta’ l-applikazzjonijiet. Dawn jistgħu jkopru perjodi ta’ żmien minn xahar sa seba’ xhur.

3.   Għajr f’każijiet ta’ force majeure, l-applikazzjonijiet għall-għajnuna, sabiex ikunu validi, iridu jintbagħtu mimlija korrettament u jridu jkunu ppreżentati sa l-aħħar jum tat-tielet xahar li jsegwi tmiem il-perjodu li miegħu jkunu relatati.

Jekk dan il-limitu ta’ żmien jinqabeż b’inqas minn xahrejn l-għajnuna għandha titħallas xorta waħda iżda għandha titnaqqas:

(a)

b’5 % jekk il-limitu ta’ żmien jinqabeż b’inqas minn xahar;

(b)

b’10 % jekk il-limitu ta’ żmien jinqabeż b’aktar minn xahar imma b’inqas minn xahrejn.

4.   L-ammonti murija fl-applikazzjoni jridu ikunu sostnuti minn evidenza dokumentarja miżmuma għad-dispożizzjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti. Din trid turi separatament il-prezz ta’ kull prodott ikkunsinnat u jrid ikollha rċevuta maħruġa jew tkun akkumpanjata bi prova tal-ħlas.

Artikolu 12

Il-ħlas ta’ l-għajnuna

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11(4), l-għajnuna għandha titħallas biss lill-fornituri jew lill-organizzazzjonjiet li jissemmew fl-Artikolu 6(2)(ċ) u (d):

(a)

malli tiġi ppreżentata rċevuta għall-kwantitajiet effettivament ikkunsinnati,; jew

(b)

fuq il-bażi tar-rapport ta’ spezzjoni magħmulha mill-awtorità kompetenti qabel il-ħlas finali ta’ l-għajnuna, li jistabbilixxi li r-rekwiżiti tal-ħlas ġew sodisfatti; jew

(ċ)

jekk l-Istat Membru hekk jawtorizza, mal-preżentazzjoni ta’ prova alternattiva li l-kwantitajiet ikkunsinnati għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament ġew imħallsa.

2.   L-għajnuna għandha titħallas mill-awtorità kompetenti fi żmien tliet xhur mill-jum tal-preżentazzjoni ta’ l-applikazzjoni mimlija korrettament u valida li tissemma fl-Artikolu 11, ħlief jekk ikun ingħata bidu għal stħarriġ amministrattiv.

Artikolu 13

L-għoti tal-ħlas antiċipat

1.   L-Istati Membri jistgħu jagħmlu ħlas antiċipat daqs l-ammont ta’ l-għajnuna li saret applikazzjoni għaliha, fuq garanzija ta’ 110 % ta’ l-ammont antiċipat.

2.   Jekk fornitur jew organizzazzjoni li tissemma fl-Artikolu 6(2)(ċ) u (d) japplika għal ħlas antiċipat, l-awtorità kompetenti tista’ tħallsu fuq il-bażi tal-kwantitajiet ikkunsinnati mingħajr ma’ teħtieġ l-evidenza dokumentarja indikata fl-Artikolu 12(1). Fi żmien xahar minn mindu jkun ngħata l-ħlas antiċipat, il-fornitur jew l-organizzazzjoni għandu jgħaddi lill-awtorità kompetenti d-dokumenti meħtieġa għall-ħlas finali ta’ l-għajnuna, ħlief jekk din ta’ l-aħħar tipprepara rapport kif inhu pprovdut fl-Artikolu 12(1)(b).

Artikolu 14

Il-monitoraġġ tal-prezzijiet

1.   L-Istati Membru għandhom jieħdu kwalunkwe azzjoni meħtieġa sabiex ikunu żguri li l-ammont ta’ l-għajnuna jkun rifless b’mod xieraq fil-prezz imħallas mill-benefiċjarju.

2.   L-Istati Membri jistgħu jiffissaw il-prezzijiet massimi li għandhom jitħallsu mill-benefiċjarji għad-diversi prodotti elenkati fl-Anness I li jitqassmu fit-territorju tagħhom.

Artikolu 15

Il-kontrolli u s-sanzjonijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex ikunu żguri mill-konformità ma’ dan ir-Regolament. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu kontroll amministrattiv sħiħ ta’ l-applikazzjonijiet għall-għajnuna, li għandu jkun issupplimentat minn kontrolli fil-post kif ġie speċifikat fil-paragrafi 2 sa 8.

2.   Il-kontrolli amministrattivi għandhom jitwettqu fuq l-applikazzjonijiet kollha għall-għajnuna u għandhom jinkludu l-kontroll tad-dokumenti ta’ sostenn kif ġew iddefiniti mill-Istati Membri, relatati mal-kunsinna u mal-konformità tal-prodotti mal-kwantitajiet massimi għal kull tifel ta’ l-iskola kuljum li jissemmew fl-Artikolu 5(1).

Il-kontrolli amministrattivi li jissemmew fl-ewwel sottoparagrafu għandhom ikunu ssupplimentati minn kontrolli fil-post imwettqa b’mod partikolari dwar:

(a)

l-impatt ta’ l-għajnuna fuq il-prezz imħallas mill-benefiċjarju;

(b)

ir-rekords li jissemmew fl-Artikolu 9, inklużi r-rekords finanzjarji bħall-fatturi tax-xiri u tal-bejgħ kif ukoll l-estratti bankarji;

(ċ)

l-użu tal-prodotti ssussidjati skond dan ir-Regolament, b’mod partikolari jekk ikun hemm raġunijiet biex tkun issusspettata kwalunkwe irregolarità.

3.   In-numru totali ta’ kontrolli fil-post imwettqa rigward kull perjodu mill-1 ta’ Awwissu sal-31 ta’ Lulju għandu jkopri mill-inqas 5 % ta’ l-applikanti kollha li jissemmew fl-Artikolu 6. Meta n-numru ta’ l-applikanti fi Stat Membru jkun inqas minn mija, il-kontrolli fil-post għandhom jitwettqu fl-uffiċċji tal-ħames applikanti. Meta n-numru ta’ applikanti fi Stat Membru jkun inqas minn ħamsa, għandhom jiġu kkontrollati 100 % ta’ l-applikant. Barra minn hekk, in-numru totali ta’ kontrolli fil-post imwettqa rigward kull perjodu mill-1 ta’ Awissu sal-31 ta’ Lulju għandu jkopri mill-inqas 5 % ta’ l-għajnuna mqassma fuq livell nazzjonali.

4.   Il-kontrolli fil-post għandhom jitwettqu matul il-perjodu kollu mill-1 ta’ Awissu sal-31 ta’ Lulju u għandhom ikopru perjodu ta’ mill-inqas it-12-il xahar preċedenti.

5.   L-applikanti suġġetti għall-kontrolli fil-post għandhom jintgħażlu mill-awtorità kompetenti ta’ kontroll billi jitqiesu, b’mod xieraq, iż-żoni ġeografiċi differenti, u fuq il-bażi ta’ analiżi tar-riskji fejn jitqiesu b’mod partikolari n-natura rikorrenti ta’ l-iżbalji u s-sejbiet tal-kontrolli mwettqa fis-snin imgħoddija. L-analiżi tar-riskju għandha tqis ukoll l-ammont differenti ta’ l-għajnuna involut u t-tip ta’ applikanti li jissemmew fl-Artikolu 6(2).

6.   F’każi fejn l-applikant li jissemma fl-Artikolu 6(2)(b), (ċ) u (d) japplika għall-għajnuna, il-kontrolli fil-post imwettqa fl-uffiċċji ta’ l-applikant għandhom ikunu ssupplimentati minn kontrolli fil-post fl-uffiċċji ta’ mill-inqas żewġ stabbilimenti ta’ l-edukazzjoni jew ta’ mill-inqas 1 % ta’ l-istabbilimenti ta’ l-edukazzjoni ddikjarati fl-elenku ta’ l-applikant, liema minnhom ikun l-akbar.

7.   Sakemm il-fini tal-kontroll ma jkunx kompromess, jista’ jingħata avviż bil-quddiem, limitat strettament għall-perjodu minimu ta’ żmien meħtieġ.

8.   L-awtorità kompetenti ta’ kontroll għandha tipprepara rapport ta’ kontroll dwar kull kontroll fil-post. Ir-rapport għandu jiddeskrivi eżattament l-elementi differenti li ġew ikkontrollati.

Ir-rapport ta’ kontroll għandu jkun diviż f’dawn il-partijiet li ġejjin:

(a)

parti ġenerali li tinkludi, b’mod partikolari, l-informazzjoni li ġejja:

(i)

l-iskema, il-perjodu kopert, l-applikazzjonijiet ikkontrollati, il-kwantitajiet ta’ prodotti mill-ħalib li fir-rigward tagħhom tħallset l-għajnuna u l-ammont finanzjarju involut;

(ii)

il-persuni responsabbli li kienu preżenti;

(b)

parti li tiddeskrivi separatament il-kontrolli mwettqa u li tinkludi, b’mod partikolari, l-informazzjoni li ġejja:

(i)

id-dokumenti kkontrollati,

(ii)

in-natura ta’ u sa liema punt twettqu l-kontrolli,

(iii)

rimarki u sejbiet.

9.   Għall-irkupru ta’ ammonti li tħallsu meta ma kinux dovuti, għandu japplika, mutatis mutandis, l-Artikolu 73(1), (3), (4) u (8) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004 (6).

10.   Mingħajr preġudzzju għall-Artikolu 10, fil-każ ta’ frodi, l-applikant, minbarra l-irkupru ta’ l-ammonti mħallsa meta ma kinux dovuti skond il-paragrafu 9, għandu jħallas ammont daqs id-differenza bejn l-ammont li tħallas fil-bidu u l-ammont li l-applikant huwa intitolat għalih.

Artikolu 16

Il-poster tal-ħalib fl-iskejjel Ewropej

L-istabbilimenti ta’ l-edukazzjoni li jqassmu prodotti skond dan ir-Regolament għandhom jipproduċu jew iqabbdu lil min jipproduċi poster skond ir-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Anness III, sabiex jitwaħħal b’mod permanenti f’post viżibbli b’mod ċar u fejn jista’ jinqara fl-entratura prinċipali ta’ l-istabbiliment.

Artikolu 17

In-notifiki

1.   Sat-30 ta’ Novembru wara tmiem il-perjodu preċedenti mill-1 ta’ Awwissu sal-31 ta’ Lulju, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b’dettalji sommarji tan-numru ta’ applikanti u ta’ stabbilimenti ta’ l-edukazzjoni parteċipanti, tal-kontrolli fil-post imwettqa u tas-sejbiet relatati.

2.   Qabel il-31 ta’ Jannar ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b’mill-inqas l-informazzjoni li ġejja relatata mal-perjodu preċedenti mill-1 ta’ Awwissu sal-31 ta’ Lulju:

(a)

il-kwantitajiet tal-ħalib u tal-prodotti mill-ħalib analizzati skond il-kategoriji u s-sottokategoriji li fir-rigward tagħhom tħallset l-għajnuna matul il-perjodu preċedenti mill-1 ta’ Awwissu sal-31 ta’ Lulju kif ukoll il-kwantità massima permissibbli u l-kalkolu tagħha;

(b)

in-numru stmat ta’ tfal ta’ l-iskola li jipparteċipaw fl-iskema tal-ħalib fl-iskejjel.

3.   Il-forma u l-kontenut tan-notifiki għandhom jiġu ddefiniti fuq il-bażi tal-mudelli li l-Kummissjoni qiegħdet għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati Membri. Dawn il-mudelli ma għandhomx japplikaw sakemm ma jiġix informat il-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli.

Artikolu 18

Ir-revoka

Ir-Regolament (KE) Nru 2707/2000 għandu jiġi revokat.

Ir-referenzi għar-Regolament revokat għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness IV.

Artikolu 19

Id-dispożizzjoni tranżitorja

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 2707/2000 ikompli japplika għall-kunsinni mwettqa qabel l-1 ta’ Awissu 2008.

2.   L-awtorizzazzjonijiet mogħtija skond l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2707/2000 ikomplu japplikaw sal-31 ta’ Diċembru 2008.

Artikolu 20

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Awwissu 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 10 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 510/2008 (ĠU L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  ĠU L 311, 12.12.2000, p. 37. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1544/2007 (ĠU L 337, 21.12.2007, p. 64).

(3)  Ara l-Anness IV.

(4)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1.

(5)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1243/2007 (ĠU L 281, 25.10.2007, p. 8).

(6)  ĠU L 141, 30.4.2004, p. 18.


ANNESS I

LISTA TAL-PRODOTTI ELIĠIBBLI GĦALL-GĦAJNUNA KOMUNITARJA

Kategorija I

(a)

ħalib ittrattat bis-sħana (1);

(b)

ħalib ittrattat bis-sħana biċ-ċikkulata, bil-meraq tal-frott (2) jew b’xi togħma oħra, li fih talanqas 90 % bil-piż tal-ħalib indikat fil-punt (a) u li fih massimu ta’ 7 % zokkor (3) u/jew għasel miżjud;

(ċ)

prodotti ffermentati mill-ħalib bil-meraq tal-frott jew mingħajru (2), b’xi togħma jew mingħajrha, li fih talanqas 90 % bil-piż tal-ħalib indikat fil-punt (a) u li fih massimu ta’ 7 % zokkor (3) u/jew għasel miżjud.

Kategorija II

Prodotti ffermentati mill-ħalib b’togħma ta’ frott u mhux b’togħma ta’ frott (4), li fihom mill-inqas 80 % bil-piż tal-ħalib indikat fil-punt (a) tal-Kategorija I u li fihom massimu ta’ 7 % zokkor (5) u/jew għasel miżjud.

Kategorija III

Ġobnijiet friski u pproċessati, imħawrin u mhux imħawrin li fihom mill-inqas 90 % bil-piż ta’ ġobon.

Kategorija IV

Ġobon Grana Padano u Parmigiano Reggiano.

Kategorija V

Ġobnijiet imħawra u mhux imħawra, li fihom mill-inqas 90 % bil-piż ta’ ġobon, u li ma jaqgħux fil-Kategoriji III u IV.


(1)  Inkluża xarba tal-ħalib mingħajr lattożju.

(2)  Il-meraq tal-frott għandu jiġi applikat skond id-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE ta’ l-20 ta’ Diċembru 2001 li tirrigwarda l-meraq tal-frott u ċerti prodotti simili maħsuba għall-konsum uman.

(3)  Għall-fini ta’ din il-kategorija, zokkor għandu jfisser l-elementi elenkati taħt il-kodiċijiet NM 1701 u 1702. Fil-każ ta’ xarbiet tal-ħalib u ta’ xarbiet bbażati fuq derivati tal-ħalib, xarbiet bl-enerġija mnaqqsa jew bl-ebda zokkor miżjud, is-sustanzi li jagħtu ħlewwa għandhom jintużaw skond id-Direttiva 94/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Ġunju 1994 dwar is-sustanzi li jagħtu ħlewwa għall-użu f’oġġetti ta’ l-ikel.

(4)  Għall-fini ta’ din il-kategorija, il-prodotti ffermentati mill-ħalib bil-frott għandu dejjem ikun fihom il-frott, il-polpa tal-frott, il-puré tal-frott jew il-meraq tal-frott. Għall-fini ta’ din il-kategorija, frott għandha tfisser l-elementi elenkati fil-Kapitolu tan-Nomenklatura Maqgħuda għajr il-lewż u l-prodotti li fihom il-lewż. Il-meraq tal-frott, il-polpa tal-frott u l-puré tal-frott għandhom jiġu applikati skond id- id-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE ta’ l-20 ta’ Diċembru 2001 li tirrigwarda l-meraq tal-frott u ċerti prodotti simili maħsuba għall-konsum uman.

(5)  Għall-fini ta’ din il-kategorija, zokkor għandu jfisser l-elementi elenkati taħt il-kodiċijiet NM 1701 u 1702. Iz-zokkor miżjud mal-frott għandu jkun inkluż fil-massimu ta’ 7 % ta’ zokkor miżjud. Fil-każ ta’ preparazzjonijiet tal-ħalib u ta’ preparazzjonijiet ibbażati fuq derivati tal-ħalib, preparazzjonijiet bl-enerġija mnaqqsa jew bl-ebda zokkor miżjud, is-sustanzi li jagħtu ħlewwa għandhom jintużaw skond id- Direttiva 94/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Ġunju 1994 dwar is-sustanzi li jagħtu ħlewwa għall-użu f’oġġetti ta’ l-ikel.


ANNESS II

Ir-rati ta’ l-għajnuna

(a)

EUR 18,15/100 kg għall-prodotti tal-kategorija I;

(b)

EUR 16,34/100 kg għall-prodotti tal-kategorija II;

(ċ)

EUR 54,45/100 kg għall-prodotti tal-kategorija III;

(d)

EUR 163,14/100 kg għall-prodotti tal-kategorija IV;

(e)

EUR 138,85/100 kg għall-prodotti tal-kategorija V.


ANNESS III

Ir-rekwiżiti minimi għall-poster tal-ħalib fl-iskejjel Ewropej

Id-daqs tal-poster: A3 jew ikbar

Ittri: 1 cm jew ikbar

It-titolu: Il-ħalib fl-iskejjel Ewropej

Il-kontenut: Talanqas id-diċitura li ġejja fejn jitqies it-tip ta’ stabbiliment ta’ l-edukazzjoni:

“(It-tip ta’ stabbiliment ta’ l-edukazzjoni (eż. tan-nuna/ta’ qabel l-iskola/skola)) tagħna tipprovdi prodotti mill-ħalib issussidjati mill-Unjoni Ewropea skond l-iskema tal-ħalib fl-iskejjel Ewropej”.

Qed jiġi rakkomandat li jiġu enfasizzati l-benefiċċji nutrizzjonali u l-linji ta’ gwida nutrizzjonali għat-tfal.

Fejn jitqiegħed: Fejn ikun viżibbli b’mod ċar u jista’ jinqara fl-entratura prinċipali ta’ l-istabbiliment ta’ l-edukazzjoni.


ANNESS IV

It-Tabella ta’ Korrelazzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 2707/2000

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2(1)(a), (b) u (ċ)

Artikolu 2

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(3)

Artikolu 3

l-ewwel sentenza ta’ l-Artikolu 3(1)

it-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 3(1)

Artikolu 3(2), (3) u (4)

Artikolu 3(2), (3) u (4)

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(2)

l-ewwel sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 4(3)

Artikolu 4(2)

it-tieni sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 4(3)

Artikolu 4(4)

Artikolu 4(3)

Artikolu 5

Artikolu 5

Artikolu 6(1)

Artikolu 6(1)

Artikolu 6(2)

Artikolu 6(2)

Artikolu 7

Artikolu 7

Artikolu 8

Artikolu 8(1)

Artikolu 8(2)

Artikolu 9(1)

Artikolu 9

Artikolu 9(2)

Artikolu 10

Artikolu 10

Artikolu 11

Artikolu 11

Artikolu 12(1)(a)

Artikolu 12(1)(a)

Artikolu 12(1)(b)

Artikolu 12(1)(b)

Artikolu 12(1)(ċ)

Artikolu 12(1)(ċ)

Artikolu 12(2)

Artikolu 12(2)

Artikolu 12(3)

Artikolu 13(1) u (2)

Artikolu 13(1) u (2)

Artikolu 13(3)

l-ewwel sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 14(1)

Artikolu 14(1)

l-ewwel sentenza tat-tieni sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 14(1)

Artikolu 14(2)

it-tieni u t-tielet sentenza tat-tieni sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 14(1)

Artikolu 14(2) u (3)

Artikolu 15

Artikolu 15

Artikolu 16

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikoli 17-20

Anness I

Anness I

Anness II

Anness II

Anness III

Anness IV


11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/27


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 658/2008

ta' l-10 ta’ Lulju 2008

li jiddefinixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u għaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 ta' l-20 ta' Frar 2006 fuq organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33(2), it-tieni inċiż, tiegħu;

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006, id-differenza bejn il-prezzijiet għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1)(b) tar-Regolament imsemmi fis-suq dinji u f'dak tal-Komunità tista' tiġi koperta b'rifużjoni ta' l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq fis-settur taz-zokkor, jeħtieġ li jiġu definiti rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni, f'konformità mar-regoli u ma' ċerti kriterji pprovduti fl-Artikoli 32 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

(3)

L-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 jipprovdi li r-rifużjonijiet jistgħu jkunu differenti skond id-destinazzjonijiet, meta dan ikun iġġustifikat mill-qagħda tas-suq dinji jew mill-esiġenzi speċifiċi ta' ċerti swieq.

(4)

Jistgħu jingħataw rifużjonijiet biss fuq prodotti li jkunu awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni taz-zokkor,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti li jgawdu minn rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni pprovduti fl-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 u l-ammonti ta' dawn ir-rifużjonijiet huma definiti fl-Anness ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-11 ta’ Lulju 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 10 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1260/2007 (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 1). Ir-Regolament (KE) Nru 318/2006 ser jinbidel bir Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Ottubru 2008.


ANNESS

Rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u gћaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu, applikabbli mill-11 ta’ Lulju 2008

Il-kodiċi tal-prodott

Id-destinazzjoni

L-unità tal-kejl

L-ammont tar-rifużjoni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

23,64  (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,11  (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

23,64  (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,11  (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % ta' sakkarożju × 100 kg tal-prodott nett

0,2570

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

25,70

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,04

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,04

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % ta' sakkarożju × 100 kg tal-prodott nett

0,2570

NB: Id-destinazzjonijiet huma definiti kif ġej:

S00

Id-destinazzjonijiet kollha, għajr:

(a)

pajjiżi terzi: l-Andorra, Liechtenstein, is-Santa Sede (il-Belt tal-Vatikan), il-Kroazja, il-Bożnja u Ħerzegovina, is-Serbja (), il-Montenegro, l-Albanija u l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja;

(b)

territorji ta' l-Istati Membri ta' l-UE li ma jiffurmawx parti mit-territorju dogonali tal-Komunità: il-Gżejjer Faroe, il-Groenlandja, Heligoland, Ceuta, Melilla, il-Komuni ta’ Livigno u Campione fl-Italja u l-partijiet tar-Repubblika ta’ Ċipru fejn il-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru ma jeżerċitax kontroll.

(ċ)

territorji Ewropej li r-relazzjonijiet barranin tagħhom huma r-responsabbiltà ta' Stat Membru u li ma jiffurmawx parti mit-territorju dogonali tal-Komunità: Ġibiltà


(*)  Tkopri l-Kosovo, taħt il-protezzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, bis-saħħa tar-reżoluzzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà ta' l-10 ta' Ġunju 1999.

(1)  Dan l-ammont huwa applikabbli għaz-zokkor mhux ipproċessat b'rendiment ta' 92 %. Jekk ir-rendiment taz-zokkor mhux ipproċessat ma jibqax ta' 92 %, għal kull operazzjoni ta' esportazzjoni kkonċernata, l-ammont tar-rifużjoni applikabbli jiġi mmultiplikat b'fattur ta' konverżjoni li jinkiseb billi jiġi diviż b'92 ir-rendiment taz-zokkor esportat, ikkalkulat skond il-punt III, il-paragrafu 3, ta' l-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 318/2006.


11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/29


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 659/2008

ta' l-10 ta’ Lulju 2008

li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 900/2007

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 ta' l-20 ta' Frar 2006 fuq organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33(2), it-tieni subparagrafu, u t-tielet subparagrafu, punt b) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 900/2007 tas-27 ta' Lulju 2007 dwar sejħa miftuħa permanenti għall-offerti sat-tmiem tas-sena tas-suq 2007/2008 għad-determinazzjoni ta' rifużjonijiet għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad (2) jirrikjedi li jsiru sejħiet għall-offerti parzjali.

(2)

F'konformità ma' l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 900/2007, u wara eżami ta' l-offerti mressqa b'risposta għas-sejħa għall-offerti parzjali li tintemm fl-10 ta’ Lulju 2008, jeħtieġ li jiġi ffissat ammont massimu għar-rifużjoni ta' l-esportazzjoni għas-sejħa għall-offerti parzjali kkonċernata.

(3)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni taz-zokkor,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għas-sejħa għall-offerti parzjali li tintemm fl-10 ta’ Lulju 2008, l-ammont massimu tar-rifużjoni ta' l-esportazzjoni għall-prodott imsemmi fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 900/2007 huwa ffissat għal 29,036 EUR/100 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-11 ta’ Lulju 2008.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 10 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1260/2007 (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 1). Ir-Regolament (KE) Nru 318/2006 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Ottubru 2008.

(2)  ĠU L 196, 28.7.2007, p. 26. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 148/2008 (ĠU L 46, 21.2.2008, p. 9).


11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/30


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 660/2008

ta' l-10 ta’ Lulju 2008

li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1060/2007

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 ta' l-20 ta' Frar 2006 fuq organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33(2), it-tieni subparagrafu, u t-tielet subparagrafu, punt b) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1060/2007 ta' l-14 ta’ Settembru 2007 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti għall-bejgħ mill-ġdid għall-esportazzjoni taz-zokkor miżmum mill-aġenziji ta' l-intervent tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, ta' Spanja, ta' l-Irlanda, ta' l-Italja, ta' l-Ungerija, tal-Polonja, tas-Slovakkja u ta' l-Iżvezja (2), jirrikjedi li jsiru sejħiet għall-offerti parzjali.

(2)

F'konformità ma' l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2007, u wara eżami ta' l-offerti mressqa b'risposta għas-sejħa għall-offerti parzjali li tintemm fid-9 ta’ Lulju 2008, jeħtieġ li jiġi ffissat ammont massimu għar-rifużjoni ta' l-esportazzjoni għas-sejħa għall-offerti parzjali kkonċernata.

(3)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni taz-zokkor,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għas-sejħa għall-offerti parzjali li tintemm fid-9 ta’ Lulju 2008, l-ammont massimu tar-rifużjoni ta' l-esportazzjoni għall-prodott imsemmi fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2007 huwa ffissat għal 364,99 EUR/t.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-11 ta’ Lulju 2008.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 10 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1260/2007 (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 1). Ir-Regolament (KE) Nru 318/2006 ser jinbidel bir Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Ottubru 2008.

(2)  ĠU L 242, 15.9.2007, p. 8. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir- Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 148/2008 (ĠU L 46, 21.2.2008, p. 9).


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kunsill

11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/31


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-27 ta’ Ġunju 2008

li taħtar tliet Imħallfin fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ta’ l-Unjoni Ewropea

(2008/569/KE, Euratom)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Europea, u b’mod partikolari, l-Artikolu 225 A tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari, l-Artikolu 140 B tiegħu,

Billi:

(1)

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ta’ l-Unjoni Ewropea (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku”) ġie stabbilit mid-Deċiżjoni 2004/752/KE, Euratom (1). L-imsemmija Deċiżjoni żiedet, għal dan l-għan, Anness mal-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ l-“Anness I għall-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja”).

(2)

Permezz tad-Deċiżjoni 2005/150/KE, Euratom (2), il-Kunsill stipula l-kondizzjonijiet u l-modalitajiet għall-preżentazzjoni u l-ipproċessar tal-kandidaturi bil-ħsieb tal-ħatra ta’ l-Imħallfin għat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, kif previst fl-Anness I, l-Artikolu 3(2) ta’ l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja.

(3)

Permezz tad-Deċiżjoni 2005/49/KE, Euratom (3), il-Kunsill stabbilixxa r-regoli tal-funzjonament tal-kumitat previst fl-Artikolu 3(3), ta’ l-Anness I ta’ l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”).

(4)

Permezz tad-Deċiżjoni 2005/151/KE, Euratom (4) il-Kunsill ħatar il-membri tal-Kumitat.

(5)

Permezz tad-Deċiżjoni 2005/577/KE, Euratom (5), il-Kunsill, wara li kkonsulta l-Kumitat, ħatar is-seba’ Mħallfin tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku. Skond l-Artikolu 2 ta’ l-imsemmija Deċiżjoni, tlieta minn fost dawn l-Imħallfin inħatru għal perijodu ta’ tliet snin, bejn l-1 ta’ Ottubru 2005 sat-30 ta’ Settembru 2008. Konsegwentement għall-għażla bix-xorti li saret mill-President tal-Kunsill matul il-laqgħa tat-12 ta’ Ottubru 2005, il-funzjonijiet ta’ l-Imħallfin Irena BORUTA, Horstpeter KREPPEL u Sean VAN RAEPENBUSCH ser jintemmu fit-30 ta’ Settembru 2008 (6).

(6)

Is-sejħa pubblika għall-kandidaturi għall-ħatra ta’ tliet imħallfin fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku għall-perijodu mill-1 ta’ Ottubru 2008 sat-30 ta’ Settembru 2014 ġiet ippubblikata fis-7 ta’ Diċembru 2007 (7). Il-limitu ta’ żmien għall-preżentazzjoni tal-kandidaturi skada fil-25 ta’ Jannar 2008. Ġew irreġistrati tlieta u ħamsin kandidatura, kompriżi dawk tat-tliet imħallfin li ser jispiċċaw.

(7)

Il-Kumitat iltaqa’ fit-3 u fl-4 ta’ Marzu kif ukoll fid-9 u l-10 ta’ April 2008. Fi tmiem il-ħidma tiegħu, hu ffinalizza l-opinjoni u l-lista previsti fl-Artikolu 3(4) ta’ l-Anness I ta’ l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja. Il-lista fiha sitt kandidati.

(8)

Skond ir-raba’ paragrafu ta’ l-Artikolu 225 A tat-Trattat KE u r-raba’ paragrafu ta’ l-Artikolu 140B tat-Trattat, l-imħallfin tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku huma maħtura mill-Kunsill.

(9)

Konsegwentement, għandhom jinħatru tlieta mill-persuni inklużi fil-lista hawn fuq imsemmija, waqt li jiġi żgurat li jkun hemm kompożizzjoni ekwilibrata tat-Tribunal fuq bażi ġeografika l-aktar wiesgħa possibbli minn fost iċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri u fir-rigward tas-sistemi legali nazzjonali rappreżentati, kif previst fl-Artikolu 3(1) ta’ l-Anness I ta’ l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja.

(10)

Id-deċiżjoni sabiex jiġu maħtura għal mandat ġdid it-tliet imħallfin li ser jintemmilhom il-mandat tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku hija meħuda mill-Kunsill filwaqt li jieħu kont tal-ħidma eċċezzjonali li huma wettqu matul mandat effettiv ta’ sentejn. Fl-ebda każ dan ma jikkostitwixxi preċedent,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Dawn li ġejjin huma b’dan maħtura Mħallfin tat-Tribunal tas-Servizz Pubbliku ta’ l-Unjoni Ewropea għal perijodu ta’ sitt snin, mill-1 ta’ Ottubru 2008 sat-30 ta’ Settembru 2014:

Irena BORUTA,

Horstpeter KREPPEL,

Sean VAN RAEPENBUSCH.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 27 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

D. RUPEL


(1)  ĠU L 333, 9.11.2004, p. 7.

(2)  ĠU L 50, 23.2.2005, p. 7.

(3)  ĠU L 21, 25.1.2005, p. 13.

(4)  ĠU L 50, 23.2.2005, p. 9.

(5)  ĠU L 197, 28.7.2005, p. 28.

(6)  ĠU C 262, 21.10.2005, p. 1.

(7)  ĠU C 295, 7.12.2007, p. 26.


11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/33


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-8 ta' Lulju 2008

dwar il-ħatra ta’ membru Portugiż fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

(2008/570/KE, Euratom)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 259 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 167 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/651/KE, Euratom (1),

Wara li kkunsidra l-proposta mressqa mill-Gvern Portugiż,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni,

Billi, konsegwentement għar-riżenja tas-Sur Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS, sar vakanti post ta’ membru fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali,

IDDEĊIEDA:

Artikolu 1

Is-Sur Florival ROSA LANÇA, huwa b’dan maħtur membru fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali għall-bqija tal-perijodu tal-mandat, jiġifieri sa l-20 ta’ Settembru 2010.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha jkollha effett fil-jum ta’ l-adozzjoni tagħha.

Magħmula fi Brussell, 8 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

C. LAGARDE


(1)  ĠU L 269, 28.9.2006, p. 13. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2007/622/KE, Euratom (ĠU L 253, 28.9.2007, p. 39).


11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/34


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-8 ta’ Lulju 2008

li temenda d-Deċiżjoni 98/481/KE li tapprova l-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali Ewropew

(2008/571/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra l-Protokoll dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, anness għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 27(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni BĊE/2008/2 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-30 ta’ April 2008 lill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-kontijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u tal-banek ċentrali nazzjonali ta’ l-Eurosistema għandhom jiġu verifikati minn awdituri esterni indipendenti rakkomandati mill-Kunsill Regolatorju tal-BĊE u approvati mill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea.

(2)

Il-mandati ta’ Coopers u Lybrand (1998-2003) u KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfingsgesellschaft (2003-2007) skadew wara l-verifika għas-sena finanzjarja 2007. Għalhekk jeħtieġ li jinħatar awditur estern mis-sena finanzjarja 2008.

(3)

Il-Kunsill Regolatorju tal-BĊE rrakkomanda li Pricewaterhouse Coopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft għandhom jinħatru bħala l-awdituri esterni tal-BĊE għas-snin finanzjarji 2008 sa 2012,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/481/KE (2) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 1

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft huma b’dan approvati bħala l-awdituri esterni tal-BĊE għas-snin finanzjarji 2008 sa 2012.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tkun innotifikata lill-BĊE.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 8 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

C. LAGARDE


(1)  ĠU C 114, 9.5.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 216, 4.8.1998, p. 7.


11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/35


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-8 ta’ Lulju 2008

li taħtar membru Portugiż fil-Kumitat tar-Reġjuni

(2008/572/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 263 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Gvern Portugiż,

Billi:

(1)

Fl-24 ta’ Jannar 2006 l-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2006/116/KE li taħtar il-membri u l-membri supplenti għall-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta’ Jannar 2006 sal-25 ta’ Jannar 2010 (1).

(2)

Post ta’ membru fil-Kumitat tar-Reġjuni sar vakanti wara r-riżenja tas-Sur M. Antònio Paulino DA SILVA PAIVA,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Huwa maħtur membru tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-bqija tal-mandat attwali, li jibqa’ sejjer sal-25 ta’ Jannar 2010:

Is-Sur Carlos Alberto PINTO, Sindku Muniċipali ta’ Covilhã.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha jkollha effett fil-jum ta’ l-adozzjoni tagħha.

Magħmula fi Brussell, 8 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kunsill,

Il-President

C. LAGARDE


(1)  ĠU L 56, 25.2.2006, p. 75.


11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/36


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-8 ta' Lulju 2008

li taħtar membru Latvjan u membru supplenti Latvjan tal-Kumitat tar-Reġjuni

(2008/573/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 263 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Gvern Latvjan,

Billi:

(1)

Fl-24 ta’ Jannar 2006, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2006/116/KE li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta’ Jannar 2006 sal-25 ta’ Jannar 2010 (1).

(2)

Post ta’ membru sar vakanti wara li skada l-mandat tas-Sur Edgars ZALĀNS. Post ta’ membru supplenti jsir vakanti wara l-ħatra tas-Sinjura Indra RASSA bħala membru tal-Kumitat tar-Reġjuni,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Dawn il-persuni li ġejjin huma b’dan maħturin għall-Kumitat tar-Reġjuni għall-bqija tal-mandat, jiġifieri sal-25 ta’ Jannar 2010:

(a)

bħala membru:

Is-Sinjura Indra RASSA, President tal-Muniċipalità Distrettwali ta’ Saldus u President tal-Muniċipalità Lokali ta’ Nīgrandes,

u

(b)

bħala membru supplenti:

Is-Sur Janis RAŠČEVSKIS, President tal-Muniċipalità Distrettwali ta’ Jēkabpils u President tal-Muniċipalità Lokali ta’ Saukas.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandu jkollha effett fil-jum ta’ l-adozzjoni tagħha.

Magħmula fi Brussell, 8 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

C. LAGARDE


(1)  ĠU L 56, 25.2.2006, p. 75.


11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/37


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-8 ta’ Lulju 2008

li taħtar żewġ membri Pollakki u membru wieħed supplenti Pollakk tal-Kumitat tar-Reġjuni

(2008/574/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 263 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Gvern Pollakk,

Billi:

(1)

Fl-24 ta’ Jannar 2006 l-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2006/116/KE (1) li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta’ Jannar 2006 sal-25 ta’ Jannar 2010.

(2)

Post ta’ membru fil-Kumitat tar-Reġjuni sar vakanti wara t-tmiem tal-mandat tas-Sur Franciszek WOŁODŹKO. Post ta’ membru fil-Kumitat tar-Reġjuni sar vakanti wara l-bdil fil-mandat tas-Sur Ludwik Kajetan WĘGRZYN. Post ta’ membru supplenti sar vakanti wara t-tmiem tal-mandat tas-Sur Marek TROMBSKI,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-persuni li ġejjin huma b’dan maħturin fil-Kumitat tar-Reġjuni għall-bqija tal-mandat attwali, jiġifieri sal-25 ta’ Jannar 2010:

(a)

bħala membri:

is-Sur Jacek CZERNIAK, przewodniczący Sejmiku Województwa lubelskiego (il-President tas-Sejmik tal-Lubelskie voivodship),

is-Sur Bogusław ŚMIGIELSKI, marszałek województwa śląskiego (il-Marixxall ta’ l-iŚląskie voivodship),

u

(b)

bħala membru supplenti:

is-Sur Dariusz WRÓBEL, burmistrz Opola Lubelskiego (is-Sindku ta’ l-Opole Lubelskie)

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tieħu effett fid-data ta’ l-adozzjoni tagħha.

Magħmula fi Brussell, 8 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kunsill,

Il-President

C. LAGARDE


(1)  ĠU L 56, 25.2.2006, p. 75.


Kummissjoni

11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/38


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-27 ta' Ġunju 2008

li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ polpa ta’ frott imnixxef ta’ bħala ingredjent ġdid ta’ l-ikel skond ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3046)

(It-test Ingliż biss huwa awtentiku)

(2008/575/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 1997 dwar ikel ġdid u l-ingredjenti ġodda ta’ l-ikel (1), u partikolarment l-Artikolu 7 tiegħu,

Billi:

(1)

Fid-9 ta’ Awwissu 2006 il-kumpanija PhytoTrade Africa għamlet talba lill-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit biex tqiegħed polpa ta’ frott imnixxef Baobab fis-suq bħala ingredjent ġdid għall-ikel.

(2)

Fit-12 ta’ Lulju 2007 l-entità kompetenti ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-ikel tar-Renju Unit ħarġet ir-rapport inizjali ta’ l-evalwazzjoni tagħha. F’dak ir-rapport intlaħqet konklużjoni li l-polpa tal-frott imnixxef Baobab mhux ta’ periklu għall-konsum tal-bniedem fl-użu tal-livelli proposti.

(3)

Il-Kummissjoni għaddiet ir-rapport ta’ valutazzjoni inizjali lill-Istati Membri kollha fl-1 ta’ Awwissu 2007.

(4)

Fi ħdan il-perjodu ta’ sittin jum stipulat fl-Artikolu 6(4) tar-Regolament (KE) Nru 258/97 tqajjmu oġġezzjonijiet motivati għat-tqegħid fis-suq tal-prodott skond din id-dispożizzjoni. Dawn l-oġġezzjonijiet ma qajmux tħassib dwar is-sikurezza. Madankollu, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6(4) tinħtieġ Deċiżjoni tal-Komunità.

(5)

Il-polpa tal-frott imnixxef Baobab tikkonforma mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 258/97.

(6)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Almentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-polpa tal-frott imnixxef Baobab kif speċifikat fl-Anness, tista’ titqiegħed fis-suq fil-Komunità bħala ingredjent ġdid ta’ l-ikel.

Artikolu 2

L-isem ta’ l-ingredjent ġdid ta’ l-ikel awtorizzat b’din id-Deċiżjoni dwar l-ittikkettjar ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel li jinsab fihom għandu jkun “polpa tal-frott Baobab”.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lil Phytotrade Africa – London Office, Unit W215, Holywell Centre, 1 Phipp Street, London EC2 A 4PS, United Kingdom.

Magħmula fi Brussell, 27 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 43, 14.2.1997, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).


ANNESS

Speċifikazzjonijiet tal-polpa tal-frott niexef Baobab

Deskrizzjoni

Il-frott Baobab (Adansonia digitata) huwa maħsud mis-siġar. Il-qxur iebes jixxaqqaq u jinfetaħ u l-polpa tiġi separata miż-żerriegħa u l-qoxra. Dan ikun mitħun, ikun separat f’lottijiet fini u ħoxnin (id-daqs tal-partikola 3 sa 600 μ) u wara jitqiegħed fil-boroż.

Il-komponenti nutrizzjonali prinċipali tal-polpa tal-frott imnixxef Baobab

Umdità (telf mat-tnixxif) (g/100 g)

11,1 – 12,0

Proteina (g/100 g)

2,03 – 3,24

Xaħam (g/100 g)

0,4 – 0,7

Irmied (g/100 g)

5,5 – 6,6

Karboidrati totali (g/100 g)

78,3 – 78,9

Zokkor totali (bħala glukosju)

16,9 – 25,3

Sodju (mg/100 g)

7,42 – 12,2


Speċifikazzjonijiet analitiċi

Materja barranija

Mhux aktar minn 0,2 %

Umdità (telf mat-tnixxif) (g/100 g)

11,1 – 12

Irmied (g/100 g)

5,5 – 6,6


11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/40


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta’ l-4 ta’ Lulju 2008

li temenda l-Anness III tad-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tal-lista tar-reġjuni tal-Polonja uffiċjalment ħielsa mil-lewkożi enżootika bovina

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3284)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/576/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1964 dwar il-problemi tas-saħħa ta’ l-annimali li jaffettwaw il-kummerċ intra-Komunitarju ta’ annimali bovini u suwini (1), u b’mod partikolari l-Anness D(I)(E) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 64/432/KEE tipprovdi li Stat Membru jew parti minn Stat Membru jista’ jiġi ddikjarat bħala Stat Membru jew reġjun uffiċjalment ħieles mil-lewkożi enżootika bovina suġġett għall-konformità ma’ ċerti kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva.

(2)

Il-lista tar-reġjuni ta’ l-Istati Membri uffiċjalment ħielsa mil-lewkożi enżootika bovina huma stabbiliti fl-Anness III tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/467/KE tat-23 ta’ Ġunju 2003 li tistabbilixxi status uffiċjalment ħieles mit-tuberkolożi, bruċellożi u lewkożi bovina enżootika ta’ ċerti Stati Membri u reġjuni fl-Istati Membri fir-rigward ta’ merħliet bovini (2).

(3)

Din id-Deċiżjoni, kif emendata mid-Deċiżjoni 2008/404/KE, bħalissa telenka 12-il reġjun amministrattiv (powiaty) fi ħdan l-unità amministrattiva superjuri (Voivodship) ta’ Podkarpackie fil-Polonja, bħala reġjuni uffiċjalment ħielsa mil-lewkożi enżootika bovina.

(4)

Il-Polonja issa ppreżentat ukoll dokumentazzjoni lill-Kummissjoni li turi konformità mal-kundizzjonijiet xierqa stipulati fid-Direttiva 64/432/KEE, fir-rigward ta’ 13-il reġjun amministrattiv ieħor (powiaty) fi ħdan din l-unità amministrattiva superjuri, biex dawn ir-reġjuni jkunu jistgħu jitqiesu bħala reġjuni uffiċjalment ħielsa mil-lewkożi enżootika bovina tal-Polonja.

(5)

Wara l-valutazzjoni ta’ din id-dokumentazzjoni, dawn ir-reġjuni (powiaty) tal-Polonja għandhom jiġu rikonoxxuti bħala reġjuni uffiċjalment ħielsa mil-lewkożi enżootika bovina ta’ dan l-Istat Membru.

(6)

L-Anness III tad-Deċiżjoni 2003/467/KE għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(7)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fil-Kapitolu 2 ta’ l-Anness III tad-Deċiżjoni 2003/467/KE, fl-annotazzjonijiet għall-Polonja, l-annotazzjoni li tikkonċerna l-Voivodship Podkarpackie qed tinbidel b’dan li ġej:

“Voivodship Podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 4 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU 121, 29.7.1964, p. 1977/64. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/729/KE (ĠU L 294, 13.11.2007, p. 26).

(2)  ĠU L 156, 25.6.2003, p. 74. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2008/404/KE (ĠU L 141, 31.5.2008, p. 16).


ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIM INTERNAZZJONALI

11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/41


It-testi oriġinali UN/ECE biss għandhom effett legali skond id-dritt pubbliku internazzjonali. L-istatus u d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu ċċekkjati fl-aktar verżjoni reċenti tad-dokument ta’ l-istatus TRANS/WP.29/343, disponibbli fuq: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolament Nru 54 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) – Dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta’ tajers pnewmatiċi għal vetturi kummerċjali u għat-trejlers tagħhom

Li jinkorpora t-test validu kollu sa:

Is-Suppliment 16 għall-verżjoni oriġinali tar-Regolament – Id-data tad-dħul fis-seħħ: it-13 ta’ Novembru 2004

WERREJ

REGOLAMENT

1.

L-ambitu

2.

Id-definizzjonijiet

3.

L-immarkar

4.

L-applikazzjoni għall-approvazzjoni

5.

L-approvazzjoni

6.

L-ispeċifikazzjonijiet

7.

Il-modifika u l-estensjoni ta’ l-approvazzjoni ta’ tip ta’ tajer

8.

Il-konformità tal-produzzjoni

9.

Il-pieni għan-nuqqas ta’ konformità tal-produzzjoni

10.

Produzzjoni mwaqqfa għal kollox

11.

L-ismijiet u l-indirizzi tas-servizzi tekniċi responsabbli mit-twettiq tat-testijiet ta’ l-approvazzjoni u tad-dipartimenti amministrattivi

ANNESSI

Anness I

Komunikazzjoni li tikkonċerna l-approvazzjoni jew l-estensjoni jew ir-rifjut jew l-irtirar ta’ l-approvazzjoni jew produzzjoni mwaqqfa għal kollox ta’ tip ta’ tajer pnewmatiku għall-vetturi bil-mutur skond ir-Regolament Nru 54

Anness II

L-arranġament tal-marka ta’ approvazzjoni

Anness III

L-arranġament ta’ l-immarkar tat-tajers

Anness IV

Lista tas-simboli ta’ l-indiċijiet tal-kapaċità għat-tagħbija

Anness V

Id-denominazzjoni tad-daqs tat-tajers u d-dimensjonijiet: Parti I – It-tajers Ewropej; Parti II – It-tajers ta’ l-Istati Uniti

Anness VI

Il-metodu biex jitkejlu t-tajers pnewmatiċi

Anness VII

Il-proċedura għat-testijiet ta’ reżistenza tat-tagħbija/tal-veloċità

Appendiċi 1

Il-programm tat-test ta’ reżistenza

Appendiċi 2

Ir-relazzjoni bejn l-indiċi tal-pressjoni u l-unitajiet tal-pressjoni

Anness VIII

Il-varjazzjoni fil-kapaċità għat-tagħbija skond il-veloċità tat-tajers, radjali u dijagonali tal-vetturi kummerċjali

Anness IX

KOMUNIKAZZJONI, Aġġornament tad-Deskrizzjoni ta’ Servizz għall-finijiet ta’ wiċċ ta’ barra mfellel ġdid skond ir-Regolament Nru 109

1.   L-AMBITU

Dan ir-Regolament ikopri tajers pnewmatiċi ġodda ddisinjati primarjament, imma mhux biss, għall-vetturi fil-kategoriji M2, M3, N u O3 u O4  (*). Madankollu, ma japplikax għat-tipi ta’ tajers identifikati bis-simboli tal-kategorija tal-veloċità li jikkorrispondu għal veloċitajiet taħt it-80 km/h.

2.   ID-DEFINIZZJONIJIET

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

2.1.

“Tip ta’ tajer pnewmatiku” tfisser kategorija ta’ tajers pnewmatiċi li ma jvarjawx f’tali aspetti essenzjali bħal:

2.1.1.

Il-manifattur;

2.1.2.

Id-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer;

2.1.3.

Il-kategorija ta’ l-użu;

2.1.4.

L-istruttura (dijagonali (kap imxaqleb); radjali);

2.1.5.

Il-kategorija tal-veloċità;

2.1.6.

L-indiċijiet tal-kapaċità għat-tagħbija; u

2.1.7.

Is-sezzjoni trasversali;

2.2.

Il-kategorija ta’ l-użu:

2.2.1.

“Tajer normali” tfisser tajer maħsub għal użu normali, ta’ kuljum, fit-toroq;

2.2.2.

“Tajer għal użu speċjali” tfisser tajer maħsub għal użu mħallat kemm fit-toroq kif ukoll mhux fit-toroq jew għal użu speċjali ieħor.

2.2.3.

“Tajer għas-silġ” tfisser tajer li d-disinn fil-wiċċ ta’ barra mfellel, il-kompost fil-wiċċ ta’ barra mfellel jew l-istruttura tiegħu huwa primarjament iddisinjat sabiex f’kundizzjonijiet ta’ silġ jikseb prestazzjoni aħjar minn dik ta’ tajer normali rigward il-ħila tiegħu li jibda jew iżomm il-moviment tal-vettura.

2.3.

“Struttura” ta’ tajer pnewmatiku tfisser il-karatteristiċi tekniċi tal-qafas tat-tajer. B’mod partikolari ssir distinzjoni bejn l-istrutturi li ġejjin:

2.3.1.

“Dijagonali” jew “kap imxaqleb” tiddeskrivi struttura ta’ tajer pnewmatiku fejn il-kurduni tal-kap jestendu sax-xoffiet ta’ ġewwa tat-tajer u jitqiegħdu f’angoli alternati ferm inqas minn 90 ° għal-linja ċentrali tal-wiċċ ta’ barra mfellel;

2.3.2.

“Radjali” tiddeskrivi struttura ta’ tajer pnewmatiku fejn il-kurduni tal-kap jestendu sax-xoffiet ta’ ġewwa u jitqiegħdu sostanzjalment f’angolu ta’ 90 ° għal-linja ċentrali tal-wiċċ ta’ barra mfellel, fejn il-qafas ikun stabilizzat minn ċinturin ċirkonferenzjali li essenzjalment ma jkunx jitwessa’.

2.4.

“Xoffa ta’ ġewwa” tfisser il-parti ta’ tajer pnewmatiku li tkun ta’ tali għamla u struttura li tkun toqgħod fir-rimm u żżomm it-tajer fuqha (1);

2.5.

“Kurdun” tfisser il-ħjut li jiffurmaw il-materjal tal-kapi fit-tajer pnewmatiku (1);

2.6.

“Kap” tfisser saff ta’ kurduni paralleli mgħottija bil-lakstu (1);

2.7.

“Qafas” tfisser dik il-parti ta’ tajer pnewmatiku, ħlief il-wiċċ ta’ barra mfellel u l-ħitan tal-ġnub tal-lakstu li, meta tintefaħ, iġġorr it-tagħbija (1);

2.8.

“Wiċċ ta’ barra mfellel” tfisser dik il-parti ta’ tajer pnewmatiku li tidħol f’kuntatt ma’ l-art, tipproteġi l-qafas minn dannu mekkaniku u tikkontribwixxi għall-adeżjoni ma’ l-art (1);

2.9.

“Ħajt tal-ġenb” tfisser il-parti ta’ tajer pnewmatiku bejn il-wiċċ ta’ barra mfellel tat-tajer u l-parti ddisinjata biex tkun mgħottija bil-flanġ tar-rimm (1);

2.10.

In-“naħa t’isfel tal-ħajt tal-ġenb” tfisser l-erja inkluża bejn il-linja tal-wisa’ massima tas-sezzjoni tat-tajer u l-erja ddisinjata biex tkun mgħottija mill-flanġ tar-rimm (1);

2.10.1.

Madankollu, fil-każ ta’ tajers identifikati bis-simbolu “A” tal-“konfigurazzjoni ta’ l-installazzjoni tat-tajer mar-rimm” (ara l-paragrafu 3.1.11.) tfisser l-erja tat-tajer li tinsab fuq ir-rimm.

2.11.

“Kanal tal-wiċċ ta’ barra mfellel” tfisser l-ispazju bejn żewġ strixxi u/jew blokki ħdejn xulxin fid-disinn tal-wiċċ ta’ barra mfellel (1);

2.12.

Il-“wisa’ tas-sezzjoni (S)” tfisser id-distanza lineari bejn il-partijiet ta’ barra tal-ħitan tal-ġenb ta’ tajer pnewmatiku minfuħ, esklużi l-elevazzjonijiet minħabba t-tikkettjar (l-immarkar), id-dekorazzjoni jew iċ-ċineg jew l-istrixxi protettivi (1);

2.13.

Il-“wisa’ globali” tfisser id-distanza lineari bejn il-partijiet ta’ barra tal-ħitan tal-ġnub ta’ tajer pnewmatiku minfuħ, inkluż it-tikkettjar (l-immarkar), id-dekorazzjoni u ċ-ċineg jew l-istrixxi protettivi (1);

2.14.

L-“għoli tas-sezzjoni (H)” tfisser distanza daqs nofs id-differenza bejn id-dijametru ta’ barra tat-tajer u d-dijametru nominali tar-rimm;

2.15.

Il-“proporzjon ta’ l-aspett nominali (Ra)” tfisser mitt darba n-numru miksub bid-diviżjoni tan-numru li jesprimi l-għoli tas-sezzjoni (H) bin-numru li jesprimi l-wisa’ nominali tas-sezzjoni (S1), biż-żewġ unitajiet ikunu espressi fl-istess unitajiet;

2.16.

Id-“dijametru ta’ barra (D)” tfisser id-dijametru globali ta’ tajer pnewmatiku ġdid minfuħ (1);

2.17.

“Denominazzjoni tad-daqs tat-tajer” tfisser

2.17.1.

Denominazzjoni li turi:

2.17.1.1.

Il-wisa’ nominali tas-sezzjoni (S1). Din il-wisa’ trid tkun imfissra f’mm, ħlief fil-każ ta’ tipi ta’ tajer li d-denominazzjoni tad-daqs tagħhom qed tintwera fl-ewwel kolonna tat-tabelli fl-Anness V għal dan ir-Regolament;

2.17.1.2.

Il-proporzjon ta’ l-aspett nominali, ħlief fil-każ ta’ ċerti tipi ta’ tajer fejn id-denominazzjoni tad-daqs tagħhom qed tintwera fl-ewwel kolonna tat-tabelli fl-Anness V għal dan ir-Regolament, jew, jiddependi mit-tip ta’ disinn tat-tajer, id-dijametru nominali ta’ barra espress f’mm;

2.17.1.3.

Numru konvenzjonali “d” (is-simbolu “d”) li jindika d-dijametru nominali tar-rimm u li jikkorrispondi għad-dijametru tiegħu imfisser jew permezz ta’ kodiċijiet (numri taħt il-100) jew f’millimetri (numri 'l fuq minn 100). Fid-denominazzjoni n-numri li jikkorrispondu għaż-żewġ tipi ta’ kejl jistgħu jintużaw flimkien;

2.17.1.3.1.

Il-valuri tas-simboli “d” espressi f’millimetri qed jintwerew hawn taħt:

Il-kodiċi tad-dijametru nominali tar-rimm (simbolu “d”)

Il-valur tas-simbolu “d” espress f’mm

8

203

9

229

10

254

11

279

12

305

13

330

14

356

15

381

16

406

17

432

18

457

19

482

20

508

21

533

22

559

24

610

25

635

14,5

368

16,5

419

17,5

445

19,5

495

20,5

521

22,5

572

24,5

622

26

660

28

711

30

762

2.17.1.4.

Indikazzjoni tal-konfigurazzjoni ta’ l-installazzjoni tat-tajer mar-rimm meta tvarja mill-konfigurazzjoni standard u meta ma tkunx diġà espressa bis-simbolu “d” li jindika l-kodiċi tad-dijametru nominali tar-rimm.

2.18.

Id-“dijametru nominali tar-rimm (d)” tfisser id-dijametru tar-rimm li fuqu jkun maħsub li jiġi mmuntat tajer (1);

2.19.

“Rimm” tfisser is-sostenn għal assemblaġġ ta’ tajer u ta’ tubu, jew għal tajer mingħajr tubu, li fuqu jitqiegħdu x-xoffiet ta’ ġewwa tat-tajer (1);

2.20.

“Rimm teoretiku” tfisser rimm li l-wisa’ tiegħu għandha tkun daqs x darbiet il-wisa’ nominali tas-sezzjoni ta’ tajer; il-valur ta’ x għandu jkun speċifikat mill-manifattur tat-tip;

2.21.

“Rimm tal-kejl” tfisser ir-rimm li fuqu jeħtieġ li jitwaħħal tajer biex jitkejjel id-daqs;

2.22.

“Rimm tat-test” tfisser ir-rimm li fuqu jrid jitwaħħal tajer għall-ittestjar ta’ reżistenza tat-tagħbija/tal-veloċità;

2.23.

“Tkissir fi bċejjeċ” tfisser it-tkissir ta’ bċejjeċ ta’ lakstu mill-wiċċ ta’ barra mfellel;

2.24.

Is-“separazzjoni tal-kurduni” tfisser il-firda tal-kurduni mill-għata tal-lakstu tagħhom;

2.25.

Is-“separazzjoni tal-kapi” tfisser il-firda ta’ kapi ta’ ħdejn xulxin;

2.26.

Is-“separazzjoni tal-wiċċ ta’ barra mfellel” tfisser il-ġbid 'il barra tal-wiċċ ta’ barra mfellel mill-qafas;

2.27.

“Indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija” tfisser numru wieħed jew żewġ numri li jindikaw it-tagħbija li jista’ jġorr tajer meta jitħaddem f’operazzjoni singola jew f’operazzjoni singola u doppja skond il-kategorija relatata tal-veloċità u r-rekwiżiti li jirregolaw l-użu speċifikat mill-manifattur. Tip ta’ tajer pnewmatiku jista’ jkollu sett wieħed jew tnejn ta’ indiċijiet ta’ kapaċità għat-tagħbija jiddependi jekk jiġux applikati jew le id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6.2.5. Il-lista ta’ dawn l-indiċijiet u tat-tagħbiji korrispondenti tagħhom qed tingħata fl-Anness IV;

2.28.

“Kategorija ta’ veloċità” tfisser:

2.28.1.

Il-veloċitajiet, indikati b’simbolu, fejn it-tajer jista’ jġorr it-tagħbija indikata mill-indiċi assoċjat tal-kapaċità għat-tagħbija;

2.28.2.

Il-kategoriji tal-veloċità qed jintwerew fit-tabella t’hawn taħt: (2)

Is-simbolu tal-kategorija tal-veloċità

Il-veloċità korrispondenti (km/h)

F

80

G

90

J

100

K

110

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

2.29.

It-“tabella tal-varjazzjoni fil-kapaċità għat-tagħbija mal-veloċità” tfisser:

It-tabella, fl-Anness VIII, li bħala funzjoni ta’ l-indiċijiet tal-kapaċità għat-tagħbija u s-simboli tal-kategorija tal-veloċità nominali turi l-varjazzjonijiet fit-tagħbija li tajer pnewmatiku jista’ jsostni meta jintuża f’veloċitajiet differenti minn dik li tkun konformi mas-simbolu tal-kategorija tal-veloċità nominali tiegħu. Il-varjazzjonijiet fit-tagħbija ma japplikawx fil-każ tas-simbolu tal-kapaċità għat-tagħbija u tal-kategorija tal-veloċità addizzjonali li jinkisbu meta jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6.2.5..

3.   L-IMMARKAR

3.1.   It-tajers pnewmatiċi mressqa għall-appprovazzjoni għandu jkollhom, fuq iż-żewġ ħitan tal-ġenb fil-każ ta’ tajers simmetriċi u għallinqas fuq il-ħajt tal-ġenb ta’ barra fil-każ ta’ tajers asimmetriċi:

3.1.1.

L-isem tal-manifattur jew it-trejdmark;

3.1.2.

Id-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer kif ġiet iddefinita fil-paragrafu 2.17. ta’ dan ir-Regolament;

3.1.3.

Indikazzjoni ta’ l-istruttura kif ġej:

3.1.3.1.

Fuq tajers djagonali (kap imxaqleb): l-ebda indikazzjoni, jew l-ittra “D”;

3.1.3.2.

Fuq tajers b’kap radjali: l-ittra “R” imqiegħda quddiem l-immarkar tad-dijametru tar-rimm, u, jekk mixtieq, il-kelma “RADIAL”;

3.1.4.

Is-simbolu (jew is-simboli) tal-kategorija tal-veloċità;

3.1.4.1.

Indikazzjoni tal-kategorija tal-veloċità nominali tat-tajer fil-forma tas-simbolu preskritt fil-paragrafu 2.28.2. t’aktar 'il fuq;

3.1.4.2.

Indikazzjoni ta’ kategorija tal-veloċità oħra f’każi fejn jiġi applikat il-paragrafu 6.2.5. t’aktar 'l isfel;

3.1.5.

Il-kitba M+S jew M.S jew M&S fil-każ ta’ tajer għas-silġ;

3.1.6.

L-indiċijiet tal-kapaċità għat-tagħbija kif ġew iddefiniti fil-paragrafu 2.27. ta’ dan ir-Regolament;

3.1.7.

Il-kelma “TUBELESS” jekk it-tajer huwa maħsub biex jintuża mingħajr tubu intern;

3.1.8.

Id-data tal-manifattura fil-forma ta’ grupp ta’ erba’ numri, bl-ewwel tnejn juru l-ġimgħa u l-aħħar tnejn is-sena tal-manifattura. Madankollu, dan l-immarkar, li huwa permissibbli li jiġi limitat għal ħajt tal-ġenb wieħed, m’għandux ikun mandatorju, fuq l-ebda tajer imressaq għall-approvazzjoni, sakemm jgħaddu sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament (3);

3.1.9.

Fil-każ ta’ tajers li jistgħu jsirulhom kanali ġodda, is-simbolu “ Image ” b’dijametru ta’ mill-inqas 20 mm, jew il-kelma “REGROOVABLE”, ifformata fi jew fuq kull ħajt tal-ġenb;

3.1.10.

Indikazjoni, bl-indiċi “PSI”, tal-pressjoni ta’ nefħa li għandha tkun adottata għat-testijiet ta’ reżistenza tat-tagħbija/tal-veloċità, kif ġie spjegat fl-Appendiċi 2 għall- Anness VII. Madankollu, din l-indikazzjoni, li huwa permissibbli li tkun limitata għal ħajt tal-ġenb wieħed, m’għandiex tkun mandatorja, fuq l-ebda tajer imressaq għall-approvazzjoni, sakemm jgħaddu sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

3.1.11.

Fil-każ ta’ tajers li ġew approvati wara l-1 ta’ Marzu 2004, l-identifikazzjoni li tissemma fil-paragrafu 2.17.1.4. għandha titqiegħed biss immedjatament wara l-immarkar tad-dijametru tar-rimm li jissemma fil-paragrafu 2.17.1.3.

3.1.12.

Il-kitba “ET” jew “ML” jew “MPT” għal “Tajers għal użu speċjali” (4).

3.1.13.

Is-suffiss “C” jew “LT” wara l-immarkar tad-dijametru tar-rimm li jissemma fil-paragrafu 2.17.1.3., u, jekk ikun applikabbli, wara l-konfigurazzjoni ta’ l-installazzjoni tat-tajer mar-rimm li tissemma fil-paragrafu 2.17.1.4.:

3.1.13.1.

dan l-immarkar huwa fakultattiv fil-każ ta’ tajers imwaħħla fuq rimmijiet bin-nofs imniżżel b’angolu ta’ 5 ° (5 ° drop centre rims), adattati għal installazzjoni singola u doppja, li jkollhom indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija, f’installazzjoni singola aktar baxx jew daqs 121 u jkunu ddestinati għat-tagħmir tal-vetturi bil-mutur.

3.1.13.2.

dan l-immarkar huwa mandatorju fil-każ ta’ tajers imwaħħla fuq rimmijiet bin-nofs imniżżel b’angolu ta’ 5 °, adatattati għal installazzjoni singola biss, li jkollhom indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija ogħla jew daqs 122 u jkunu ddestinati għat-tagħmir tal-vetturi bil-mutur.

3.1.14.

Is-suffiss “CP” wara l-immarkar tad-dijametru tar-rimm li jissemma fil-paragrafu 2.17.1.3., u, jekk ikun applikabbli, wara l-konfigurazzjoni ta’ l-installazzjoni tat-tajer mar-rimm li tissemma fil-paragafu 2.17.1.4. Dan l-immarkar huwa mandatorju fil-każ ta’ tajers imwaħħla fuq rimmijiet bin-nofs imniżżel b’angolu ta’ 5 °, li jkollhom indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija f’installazzjoni singola aktar baxx jew daqs 121 u li jkunu ddisinjati speċifikatament għat-tagħmir tal-karavanijiet bil-mutur.

3.1.15.

Il-kitba “FRT” (Free Rolling Tyre) fil-każ ta’ tajers maħsuba għat-tagħmir tal-fusien tat-trejlers u tal-fusien tal-vetturi bil-magna għajr il-fusien ta’ quddiem ta’ l-istering u tas-sewqan.

3.2.   It-tajers għandhom jipprovdu spazju ħieles li jkun kbir biżżejjed biex jakkomoda marka ta’ approvazzjoni, kif jintwera fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

3.3.   L-Anness III għal dan ir-Regolament jagħti eżempju ta’ l-arranġament ta’ l-immarkar tat-tajers.

3.4.   L-immarkar li jissemma fil-paragrafu 3.1. u l-marka ta’ approvazzjoni preskritta fil-paragrafu 5.4. ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu fformati fuq jew fit-tajers. Għandhom ikunu jistgħu jinqraw b’mod ċar u għandhom ikunu fin-naħa t’isfel tal-ħajt tal-ġenb, ħlief għall-immarkar li jissemma fil-paragrafu 3.1.1. t’aktar 'il fuq.

3.4.1.   Madankollu, għat-tajers identifikati bis-simbolu “A” tal-“konfigurazzjoni ta’ l-installazzjoni tat-tajer mar-rimm” (ara l-paragrafu 3.1.10.), l-immarkar jista’ jitqiegħed fi kwalunkwe post fuq il-ħajt tal-ġenb tat-tajer.

4.   L-APPLIKAZZJONI GĦALL-APPROVAZZJONI

4.1.   L-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ tip ta’ tajer pnewmatiku għandha titressaq mid-detentur ta’ l-isem tal-manifattur jew tat-trejdmark jew mir-rappreżentant akkreditat b’mod xieraq tiegħu. Għandha tispeċifika:

4.1.1.

Id-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer kif ġiet iddefinita fil-paragrafu 2.17. ta’ dan ir-Regolament;

4.1.2.

L-isem tal-manifattur jew it-trejdmark;

4.1.3.

Il-kategorija ta’ l-użu (normali, speċjali jew għas-silġ);

4.1.4.

L-istruttura: dijagonali (kap imxaqleb) jew radjali;

4.1.5.

Il-kategorija tal-veloċità;

4.1.6.

L-indiċijiet tal-kapaċità għat-tagħbija;

4.1.7.

Jekk it-tajer hux maħsub biex jintuża b’tubu intern intern jew mingħajru;

4.1.8.

Id-dimensjonijiet globali: il-wisa’ globali tas-sezzjoni u d-dijametru ta’ barra;

4.1.9.

Il-fattur “x” li jissemma fil-paragrafu 2.20. t’aktar 'il fuq;

4.1.10.

Ir-rimmijiet li fuqhom jista’ jiġu mmuntat it-tajer;

4.1.11.

Ir-rimm tal-kejl u r-rimm tat-test;

4.1.12.

Il-pressjoni tal-kejl u l-indiċi tal-pressjoni tat-test;

4.1.13.

Il-kombinazzjonijiet addizzjonali tat-tagħbija/tal-veloċità f’każi fejn jiġi applikat il-paragrafu 6.2.5. t’aktar 'l isfel.

4.2.   L-applikazzjoni għall-approvazzjoni għandha tkun akkumpanjata (ilkoll fi tliet kopji) minn skeċċ, jew minn ritratt rappreżentattiv, li jidentifika d-disinn tal-wiċċ ta’ barra mfellel tat-tajer u minn skeċċ ta’ l-għata tat-tajer minfuħ immuntat fuq ir-rimm tal-kejl, li juri d-dimensjonijiet rilevanti (ara l-paragrafi 6.1.1. u 6.1.2.) tat-tip imressaq għall-approvazzjoni. Għandha tkun akkumpanjata wkoll jew mir-rapport tat-test maħruġ mil-laboratorju tat-testijiet approvat jew minn kampjun wieħed jew tnejn tat-tip ta’ tajer, fid-diskrezzjoni ta’ l-awtorità kompetenti. It-tpinġijiet jew ir-ritratti tal-ħajt tal-ġenb u tal-wiċċ ta’ barra mfellel tat-tajer għandhom jitressqu ladarba tkun ġiet stabbilita l-produzzjoni, mhux aktar tard minn sena wara d-data tal-ħruġ ta’ l-approvazzjoni tat-tip.

4.3.   L-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-eżistenza ta’ arranġamenti sodisfaċenti sabiex ikun żgurat kontroll effettiv tal-konformità tal-produzzjoni qabel ma tingħata l-approvazzjoni tat-tip.

4.4.   Fejn manifattur tat-tajers iressaq applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip għal firxa ta’ tajers, ma jitqiesx li hemm għalfejn jitwettaq test tat-tagħbija/tal-veloċità fuq kull tip ta’ tajer fil-firxa. Fid-diskrezzjoni ta’ l-awtorità ta’ l-approvazzjoni tista’ ssir għażla ta’ l-agħar każ.

5.   L-APPROVAZZJONI

5.1.   Jekk it-tip ta’ tajer pnewmatiku mressaq għall-approvazzjoni skond dan ir-Regolament jissodisfa r-rekwiżiti tal-paragrafu 6 t’aktar 'l isfel, għandha tingħata l-approvazzjoni għal dak it-tip ta’ tajer.

5.2.   Għal kull tip approvat għandu jkun assenjat numru ta’ l-approvazzjoni; l-ewwel żewġ numri tiegħu (bħalissa 00 għar-Regolament fil-forma oriġinali tiegħu) għandhom jindikaw is-serje ta’ emendi li jinkorporaw l-aktar emendi tekniċi ewlenin reċenti li saru lir-Regolament fiż-żmien meta nħarġet l-approvazzjoni. L-istess Parti Kontraenti ma tistax tassenja l-istess numru lil tip ta’ tajer pnewmatiku ieħor.

5.3.   L-avviż ta’ l-approvazzjoni jew tar-rifjut ta’ l-approvazzjoni ta’ tip ta’ tajer pnewmatiku skond dan ir-Regolament għandu jkun ikkomunikat lill-Partijiet għall-Ftehim li japplikaw dan ir-Regolament, permezz ta’ formola li tkun konformi mal-mudell fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

5.4.   Fuq kull tajer pnewmatiku li jkun konformi ma’ tip ta’ tajer approvat skond dan ir-Regolament, fl-ispazju msemmi fil-paragrafu 3.2 t’aktar 'il fuq u minbarra l-immarkar preskritt fil-paragrafu 3.1 t’aktar 'il fuq, għandha titwaħħal b’mod li tidher sew marka internazzjonali ta’ l-approvazzjoni li tkun tikkonsisti minn:

5.4.1.

ċirku madwar l-ittra “E” segwit min-numru li jiddistingwi l-pajjiż li ta l-approvazzjoni (5); u

5.4.2.

numru ta’ l-approvazzjoni.

5.5.   Il-marka ta’ l-approvazzjoni għandha tkun tista’ tinqara b’mod ċar u m’għandiex tkun tista’ titħassar.

5.6.   L-Anness II għal dan ir-Regolament jagħti eżempju ta’ l-arranġament tal-marka ta’ l-approvazzjoni.

5.7.   Il-wiċċ ta’ barra mfellel ġdid sussegwenti isir skond ir-Regolament Nru 109.

Fil-każ fejn, matul il-produzzjoni ta’ tip partikolari ta’ tajer, il-manifattur ikun kiseb approvazzjoni ġdida għall-istess tip ta’ tajer li għandu jkun immarkat b’deskrizzjoni ta’ servizz li tindika indiċi ogħla tat-tagħbija jew simbolu differenti tal-veloċità mill-immarkar preċedenti u fejn il-manifattur tat-tajer jawtorizza li jitwaħħal wiċċ ta’ barra mfellel ġdid mat-tip preċedenti ta’ tajer u jiġi mmarkat bid-deskrizzjoni ta’ servizz sussegwenti, il-manifattur tat-tajer għandu jimla d-dokument ta’ Komunikazzjoni li jingħata fl-Anness IX għal dan ir-Regolament u għandu jressqu quddiem l-awtorità ta’ l-approvazzjoni tat-tip li tat l-approvazzjon l-ġdida. Jekk l-awtorizzazzjoni għall-aġġornament tapplika biss għat-tajers minn impjant partikolari tal-manifattura, jew li ġie prodott matul perjodi partikolari ta’ produzzjoni, l-informazzjoni meħtieġa sabiex ikunu identifikati t-tajers għandha tkun iddikjarata fuq id-dokument ta’ Komunikazzjoni.

L-awtorità ta’ l-approvazzjoni tat-tip għandha tikkomunika din l-informazzjoni lill-Partijiet l-oħra għall-Ftehim li japplikaw dan ir-Regolament u l-manifatturi tat-tajers jew l-awtoritajiet ta’ l-approvazzjoni tat-tip għandhom joħorġu din l-informazzjoni fuq it-talba ta’ kwalunkwe unità ta’ produzzjoni ta’ uċuħ ta’ barra mfellin ġodda li tkun approvata skond ir-“Regolament Nru 109.”

6.   L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET

6.1.   Id-dimensjonijiet tat-tajers

6.1.1.   Il-wisa’ ta’ sezzjoni ta’ tajer

6.1.1.1.   Il-wisa’ tas-sezzjoni għandha tinkiseb bil-formula li ġejja:

S = S1 + K (A – A1),

fejn:

S

=

hija l-“wisa’ tas-sezzjoni” espressa f’millimetri u mkejla fuq ir-rimm tal-kejl;

S1

=

hija l-“wisa’ nominali tas-sezzjoni” f’millimetri, kif jintwera fuq il-ħajt tal-ġenb tat-tajer fid-denominazzjoni tat-tajer kif ġie preskritt;

A

=

hija l-wisa’ f’millimetri tar-rimm tal-kejl, kif jintwera mill-manifattur fin-nota deskrittiva; and

A1

=

hija l-wisa’ f’millimetri tar-rimm teoretiku.

A1għandha titqies li hija daqs S1 immultiplikata bil-fattur x, kif ġie speċifikat mill-manifattur, u K għandha titiqes li hija daqs 0.4.

6.1.1.2.   Madankollu, għat-tipi ta’ tajers li d-denominazzjoni tagħhom tingħata fl-ewwel kolonna tat-tabelli fl-Anness V għal dan ir-Regolament, il-wisa’ tas-sezzjoni għandha tkun dik faċċata tad-denominazzjoni tat-tajers f’dawn it-tabelli.

6.1.1.3.   Madankollu, għat-tajers identifikati bis-simbolu “A” tal-“konfigurazzjoni ta’ l-installazzjoni tat-tajer mar-rimm” (ara l-paragrafu 3.1.11.), K għandha titqies li hija daqs 0.6.

6.1.2.   Id-dijametru ta’ barra ta’ tajer

6.1.2.1.   Id-dijametru ta’ barra ta’ tajer għandu jinkiseb bil-formula li ġejja:

D = d + 2H

fejn:

D

hija d-dijametru ta’ barra espress f’millimetri;

d

hija n-numru konvenzjonali ddefinit fil-paragrafu 2.17.1.3. t’aktar 'il fuq, espress f’millimetri;

S1

hija l-wisa’ nominali tas-sezzjoni f’millimetri;

Ra

hija l-proporzjon ta’ l-aspett nominali;

H

hija l-għoli nominali tas-sezzjoni f’millimetri u hija daqs S1 × 0.01 Ra.

Ilkoll kif jintwerew fid-denominazzjoni tat-tajer fuq il-ħajt tal-ġenb tat-tajer skond ir-rekwiżiti tal-paragrafu 3.4. t’aktar 'il fuq.

6.1.2.2.   Madankollu, għat-tipi eżistenti ta’ tajers li d-denominazzjoni tagħhom tingħata fl-ewwel kolonna tat-tabelli fl-Anness V għal dan ir-Regolament, id-dijametru ta’ barra għandu jkun dak faċċata tad-denominazzjoni tat-tajer f’dawn it-tabelli.

6.1.2.3.   Madankollu, għat-tajers identifikati mis-simbolu “A” tal-“konfigurazzjoni ta’ l-installazzjoni tat-tajer mar-rimm” (ara l-paragrafu 3.1.11.), id-dijametru ta’ barra għandu jkun dak speċifikat fid-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer kif intwera fuq il-ħajt tal-ġenb tat-tajer.

6.1.3.   Il-metodu biex jitkejlu t-tajers pnewmatiċi

Id-dimensjonijiet tat-tajers pnewmatiċi għandhom jitkejlu skond il-proċedura deskritta fl-Anness VI għal dan ir-Regolament.

6.1.4.   L-ispeċifikazzjonijiet tal-wisa’ ta’ sezzjoni ta’ tajer

6.1.4.1.   Il-wisa’ globali ta’ tajer tista’ tkun inqas mill-wisa’ jew mill-wisgħat tas-sezzjoni ddeterminata skond il-paragrafu 6.1.1. t’aktar 'il fuq.

6.1.4.2.   tista’ taqbeż dak il-valur b’4 fil-mija fil-każ ta’ tajers b’kap radjali u bi 8 fil-mija fil-każ ta’ tajers dijagonali (kap imxaqleb). Madankollu, għat-tajers b’wisa’ nominali tas-sezzjoni li taqbeż il-305 mm maħsuba għal immuntar doppju (ippareġġjat), il-valur iddeterminat skond il-paragrafu 6.1.1. t’aktar 'il fuq m’għandux jinqabeż b’aktar minn 2 fil-mija għat-tajers b’kap radjali bi proporzjon ta’ l-aspett nominali akbar minn 60, jew 4 fil-mija għat-tajers dijagonali (kap imxaqleb).

6.1.4.3.   Madankollu, għat-tajers identifikati bis-simbolu “A” tal-“konfigurazzjoni ta’ l-installazzjoni tat-tajer mar-rimm” (ara l-paragrafu 3.1.11.), il-wisa’ globali tat-tajer, fin-naħa t’isfel tat-tajer, hija daqs il-wisa’ nominali tar-rimm li fuqu jiġi mmuntat it-tajer, kif jintwera mill-manifattur fin-nota deskritta, miżjuda b’27 mm.

6.1.5.   L-ispeċifikazzjonijiet tad-dijametru ta’ barra ta’ tajer

Id-dijametru ta’ barra ta’ tajer ma jridx ikun barra mill-valuri Dmin u Dmax miksuba mill-formuli li ġejjin:

 

Dmin = d + (2H × a)

 

Dmax = d + (2H × b)

fejn:

6.1.5.1.

Għad-daqsijiet elenkati fl-Anness V, u għat-tajers identifikati bis-simbolu “A” tal-“konfigurazzjoni ta’ l-installazzjoni tat-tajer mar-rimm” (ara l-paragrafu 3.1.11.), l-għoli nominali tas-sezzjoni H ikun daqs:

H = 0.5 (D-d) - għar-referenzi ara l-paragrafu 6.1.2.1.

6.1.5.2.

Għal daqsijiet oħrajn, mhux elenkati fl-Anness V

“H” u “d” huma kif ġew iddefiniti fil-paragrafu 6.1.2.1.

6.1.5.3.

Il-koeffiċjenti “a” u “b” rispettivament huma:

6.1.5.3.1.

Il-koeffiċjent “a” =.97

6.1.5.3.2.

Il-koeffiċjent “b”

 

Radjali

Dijagonali

għal tajers għal użu normali

1,04

1,07

għal tajers għal użu speċjali

1,06

1,09

6.1.5.3.3.

Għat-tajers għas-silġ, id-dijametru ta’ barra (Dmax) stabbilit skond dak li ngħad aktar 'il fuq jista’ jinqabeż b’1 fil-mija.

6.2.   It-test tar-reżistenza tat-tagħbija/tal-veloċità

6.2.1.   Kull tip ta’ tajer pnewmatiku għandu jgħaddi minn għallinqas test wieħed ta’ reżistenza tat-tagħbija/tal-veloċità imwettaq bil-proċedura deskritta fl-Anness VII għal dan ir-Regolament.

6.2.2.   Tajer li,wara li jgħaddi mit-test ta’ reżistenza, ma juri l-ebda separazzjoni tal-wiċċ ta’ barra mfellel , l-ebda separazzjoni tal-kapi, l-ebda separazzjoni tal-kurduni, l-ebda tkissir fi bċejjeċ jew l-ebda kurdun maqsum għandu jitqies li għadda mit-test.

6.2.3.   Id-dijametru ta’ barra tat-tajer, imkejjel sitt sigħat wara t-test ta’ reżistenza tat-tagħbija/tal-veloċità, ma jridx ivarja b’aktar minn 3.5 fil-mija mid-dijametru ta’ barra kif imkejjel qabel it-test.

6.2.4.   Fejn issir applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ tip ta’ tajer pnewmatiku għall-kombinazzjonijiet tat-tagħbija/tal-veloċità mogħtija fit-tabella fl-Anness VIII, it-test ta’ reżistenza preskritt fil-paragrafu 6.2.1. t’aktar 'il fuq, mhemmx għalfejn jitwettaq għall-valuri ta’ tat-tagħbija u tal-veloċità għajr il-valuri nominali.

6.2.5.   Fejn issir applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ tip ta’ tajer pnewmatiku li jkollu kombinazzjoni ta’ tagħbija/veloċità minbarra dik li hija suġġetta għall-varjazzjoni tat-tagħbija skond il-veloċità mogħtija fit-tabella fl-Anness VIII, it-test ta’ reżistenza preskritt fil-paragrafu 6.2.1. t’aktar 'il fuq għandu jitwettaq ukoll fuq tajer ieħor ta’ l-istess tip bil-kombinazzjoni addizzjonali tat-tagħbija/tal-veloċità.

7.   IL-MODIFIKA U L-ESTENSJONI ta’ L-APPROVAZZJONI ta’ TIP ta’ TAJER

7.1.   Kull modifika ta’ tip ta’ tajer għandha tiġi nnotifikata lid-dipartiment amministrattiv li approva t-tip ta’ tajer pnewmatiku. Imbagħad, id-dipartiment jista’ jew:

7.1.1.

Iqis li l-modifiki li saru mhux probabbli li jkollhom effett ħażin apprezzabbli u li, ikun xi jkun il-każ, it-tajer xorta għadu konformi mar-rekwiżiti; jew

7.1.2.

Jitlob rapport ieħor tat-test mingħand is-servizz tekniku responsabbli mit-twettiq tat-testijiet.

7.2.   M’għandux jitiqes li modifika fid-disinn tal-wiċċ ta’ barra mfellel tat-tajer teħtieġ repetizzjoni tat-testijiet preskritti fil-paragrafu 6. ta’ dan ir-Regolament.

7.3.   Konferma jew rifjut ta’ l-approvazzjoni, fejn jiġu speċifikati l-bidliet, għandha tkun ikkomunikata skond il-proċedura speċifikata fil-paragrafu 5.3. t’aktar 'il fuq lill-Partijiet għall-Ftehim li japplikaw dan ir-Regolament.

7.4.   L-awtorità kompetenti li toħroġ l-estensjoni ta’ l-approvazzjoni għandha tassenja numru serjali għal tali estensjoni u tinforma biha lill-Partijiet l-oħra għall-Ftehim ta’ l-1958 li japplikaw dan ir-Regolament permezz ta’ formola ta’ komunikazzjoni li tkun konformi mal-mudell fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

8.   IL-KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI

Il-proċeduri tal-konformità tal-produzzjoni għandhom ikunu konformi ma’ dawk stabbiliti fl-Appendiċi 2 għall-Ftehim (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2), bir-rekwiżiti li ġejjin:

8.1.

It-tajers approvati skond dan ir-Regolament għandhom ikunu mmanifatturi b’tali mod li jkunu konformi mat-tip approvat, billi jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 6. t’aktar 'il fuq.

8.2.

L-awtorità li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tista’ tivverifika l-metodi ta’ kontroll tal-konformità applikati f’kull faċilità ta’ produzzjoni f’kull ħin. Għal kull faċilità ta’ produzzjoni, il-frekwenza normali ta’ dawn il-verifiki għandha tkun ta’ darba kull sentejn.

9.   IL-PIENI GĦAN-NUQQAS ta’ KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI

9.1.   L-approvazzjoni mogħtija rigward tip ta’ tajer pnewmatiku skond dan ir-Regolament tista’ tiġi rtirata jekk ma jkunx hemm konformità mar-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 8.1. t’aktar 'il fuq jew jekk it-tajers meħuda mis-serje ma jkunux għaddew mit-testijiet preskritti f’dak il-paragrafu.

9.2.   Jekk Parti għall-Ftehim li tapplika dan ir-Regolament tirtira approvazzjoni li tkun tat preċedentement, hija għandha minnufih tinnotifika b’dan lill-Partijiet Kontraenti l-oħra li japplikaw dan ir-Regolament permezz ta’ formola ta’ komunikazzjoni li tkun konformi mal-mudell fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

10.   PRODUZZJONI MWAQQFA GĦAL KOLLOX

Jekk id-detentur ta’ approvazzjoni jieqaf għal kollox mill-manifattura ta’ tip ta’ tajer pnewmatiku approvat skond dan ir-Regolament, huwa għandu jinforma b’dan lill-awtorità li tkun tat l-approvazzjoni. Malli tirċievi l-komunikazzjoni rilevanti, dik l-awtorità għandha tinforma b’dan lill-Partijiet l-oħra għall-Ftehim ta’ l-1958 li japplikaw dan ir-Regolament permezz ta’ kopji tal-formola ta’ komunikazzjoni li tkun konformi mal-mudell fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

11.   L-ISMIJIET U L-INDIRIZZI TAS-SERVIZZI TEKNIĊI RESPONSABBLI MIT-TWETTIQ TAT-TESTIJIET ta’ APPROVAZZJONI, U TAD-DIPARTIMENTI AMMINISTRATTIVI

11.1.   Il-Partijiet għall-Ftehim li japplikaw dan ir-Regolament għandhom jikkomunikaw lis-Segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti l-ismijiet u l-indirizzi tas-servizzi tekniċi responsabbli mit-twettiq t-testijiet ta’ approvazzjoni u, fejn ikun applikabbli, tal-laboratorji tat-testijiet approvati u tad-dipartimenti amministrattivi li jagħtu l-approvazzjoni u li lilhom għandhom jintbagħtu l-formoli li jiċċertifikaw approvazzjoni jew rifjut jew irtirar ta’ approvazzjoni, li jkunu nħarġu f’pajjiżi oħra.

11.2.   Il-Partijiet għall-Ftehim li japplikaw dan ir-Regolament jistgħu jużaw laboratorji ta’ manifatturi tat-tajers u jistgħu jagħżlu, bħala laboratorji tat-testijiet approvati, dawk fosthom li jinsabu fit-territorju tagħhom jew f’territorju ta’ Parti oħra għall-Ftehim bla ħsara għal ftehim preliminari skond din il-proċedura mid-dipartiment amministrattiv kompetenti ta’ l-aħħar.

11.3.   Fejn Parti għall-Ftehim tapplika l-paragrafu 11.2. t’aktar 'il fuq, jekk tixtieq dan, waqt it-testijiet hija tista’ tkun irrappreżentata minn persuna waħda jew aktar ta’ l-għażla tagħha.

Figura spjegattiva

(Ara l-paragrafu 2. tar-Regolament)

Image


(*)  Kif ġew iddefiniti fir-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3), (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1).

(1)  Ara l-figura spjegattiva.

(2)  Għal finijiet ta’ konsistenza, is-simboli u l-veloċitajiet murija f’din it-tabella huma l-istess bħal dawk għall-karozzi tal-passiġġieri (bħal fir-Regolament Nru. 30). Dawn m’għandhomx jitqiesu bħala li jindikaw il-veloċitajiet li bihom il-vetturi kummerċjali mgħammra b’tali tajers jistgħu jintużaw fit-toroq.

(3)  Qabel l-1 ta’ Jannar 2000, id-data tal-manifattura tista’ tiġi indikata minn grupp ta’ tliet numri, bl-ewwel tnejn juru l-ġimgħa u bl-aħħar wieħed is-sena tal-manifattura.

(4)  Dan l-immarkar għandu jkun mandatorju biss għat-tipi ta’ tajers approvati skond dan ir-Regolament wara d-dħul fis-seħħ tas-Suppliment 14 għar-Regolament.

(5)  1 għall-Ġermanja, 2 għal Franza, 3 għall-Italja, 4 għall-Olanda, 5 għall-Iżvezja, 6 għall-Belġju, 7 għall-Ungerija, 8 għar-Repubblika Ċeka, 9 għal Spanja, 10 għas-Serbja u għall-Montenegro, 11 għar-Renju Unit, 12 għall-Awstrija, 13 għal-Lussemburgu, 14 għall-Iżvizzera, 15 (battal), 16 għan-Norveġja, 17 għall-Finlandja, 18 għad-Danimarka, 19 għar-Rumanija, 20 għall-Polonja, 21 għall-Portugall, 22 għall-Federazzjoni Russa, 23 għall-Greċja, 24 għall-Irlanda, 25 għall-Kroazja, 26 għas-Slovenja, 27 għas-Slovakkja, 28 għall-Belarus, 29 għall-Estonja, 30 (battal), 31 għall-Bożnja u Ħerzegovina, 32 għal-Latvja, 33 (battal), 34 għall-Bulgarija, 35 (battal), 36 għal-Litwanja, 37 għat-Turkija, 38 (battal), 39 għall-Ażerbajġan, 40 għall-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, 41 (battal), 42 għall-Komunità Ewropea (L-approvazzjonijiet jingħataw mill-Istati Membri tagħha li jużaw is-simbolu KEE rispettiv tagħhom), 43 għall-Ġappun, 44 (battal), 45 għall-Awstralja, 46 għall-Ukraina, 47 għall-Afrika t’Isfel u 48 għal New Zealand. In-numri sussegwenti għandhom jiġu assenjati lil pajjiżi oħra fl-ordni kronoloġiku li bih jirratifikaw jew jaderixxu mal-Ftehim li jikkonċerna l-Adozzjoni ta’ Preskrizzjonijiet Tekniċi Uniformi għall-Vetturi bir-Roti, għat-Tagħmir u għall-Partijiet li jistgħu Jitwaħħlu ma’ u/jew Jintużaw f’Vetturi bir-Roti u l-Kundizzjonijiet għar-Rikonoxximent Reċiproku ta’ l-Approvazzjonijiet Mogħtija Abbażi ta’ dawn il-Preskrizzjonijiet, u n-numri assenjati b’dan il-mod għandhom jiġu kkomunikati mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti lill-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim.


ANNESS I

KOMUNIKAZZJONI

(Format massimu: A4 (210 × 297 mm))

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

L-ARRANĠAMENT TAL-MARKA TA’ APPROVAZZJONI

Image

Il-marka ta’ approvazzjoni t’hawn fuq imwaħħla fuq tajer pnewmatiku turi li t-tip ta’ tajer ikkonċernat ġie approvat fl-Olanda (E 4) bin-numru ta’ approvazzjoni 002439. L-ewwel żewġ ċifri tan-numru ta’ approvazzjoni jindikaw li l-approvazzjoni ngħatat skond ir-rekwiżiti tar-Regolament Nru 54 fil-forma oriġinali tiegħu.

Nota:

In-numru ta’ approvazzjoni jrid jitqiegħed qrib iċ-ċirku u jew fuq jew taħt l-“E” jew inkella fuq ix-xellug jew il-lemin ta’ dik l-ittra. Iċ-ċifri tan-numru ta’ approvazzjoni jridu jkunu fuq l-istess naħa ta’ l-“E” u jridu jħarsu fl-istess direzzjoni. L-użu ta’ ċifri Rumani bħala numri ta’ approvazzjoni għandu jkun evitat biex tkun ipprevenuta kwalunkwe konfużjoni ma’ simboli oħrajn.


ANNESS III

L-arranġament ta’ l-immarkar tat-tajers

Image

 

L-għoli minimu ta’ l-immarkar

(mm)

It-tajers b’dijametru nominali tar-rimm < 508 mm (Kodiċi 20) jew b’wisa’ nominali tas-sezzjoni ≤ 235 mm (Kodiċi 9)

It-tajers b’dijametru nominali tar-rimm ≥ 508 mm (Kodiċi 20) jew b’wisa’ nominali tas-sezzjoni > 235 mm (Kodiċi 9)

B

6

9

C

4

D

6

1.   Dan l-immarkar, mogħti bħala eżempju, jiddefinixxi tajer pnewmatiku:

 

Li jkollu wisa’ nominali tas-sezzjoni ta’ 255;

 

Li jkollu proporzjon ta’ l-aspett nominali ta’ 70;

 

Li jkollu struttura ta’ kap radjali (R);

 

Li jkollu dijametru nominali tar-rimm ta’ 572 mm, li s-simbolu għalih huwa 22.5;

 

Li jkollu kapaċitajiet għat-tagħbija ta’ 3 150 kg meta singolu u ta’ 2 900 kg meta ppareġġjat (doppju), li jikkorrispondu rispettivament għall-indiċijiet tat-tagħbija 148 u 145 murija fl-Anness IV għal dan ir-Regolament;

 

Li jkollu veloċità ta’ referenza ta’ 100 km/h li tikkorrispondi għas-simbolu tal-kategorija tal-veloċità: J;

 

Ikklassifikat fil-kategorija ta’ l-użu għas-Silġ: M+S

 

Jista’ jintuża b’mod addizzjonali b’veloċità ta’ 120 km/h (simbolu tal-kategorija tal-veloċità L) b’kapaċità għat-tagħbija ta’ 3 000 kg meta singolu u 2 725 kg meta ppareġġjat (doppju), li jikkorrispondu rispettivament għall-indiċijiet tat-tagħbija 145 u 143 murija fl-Anness 4 għal dan ir-Regolament;

 

Jista’ jitwaħħal mingħajr tubu intern: “TUBELESS” (mingħajr tubu);

 

Immanifatturat matul il-ħamsa u għoxrin ġimgħa tas-sena 2003, u

 

Jeħtieġ li jintefaħ sa 620 kPa għal testijiet ta’ reżistenza tat-tagħbija/tal-veloċità, li s-simbolu PSI tagħhom huwa 90.

2.   Fil-każ partikolari ta’ tajers li jkollhom konfigurazzjoni ta’ l-installazzjoni tat-tajer mar-rimm “A”, l-immarkar għandu jkun fil-forma ta’ l-eżempju li ġej:

235-700 R 450A fejn:

 

235 huwa l-wisa’ nominali tas-sezzjoni f’mm

 

700 huwa d-dijametru ta’ barra espress f’mm

 

R hija indikazzjoni ta’ l-istruttura tat-tajer - ara l-paragrafu 3.1.3. ta’ dan ir-Regolament

 

450 huwa d-dijametru nominali tar-rimm espress f’mm

 

A hija l-konfigurazzjoni ta’ l-installazzjoni tat-tajer mar-rimm.

L-immarkar ta’ l-indiċi tat-tagħbija, tas-simbolu tal-kategorija tal-veloċità, tad-data tal-manifattura u ta’ mmarkar ieħor, għandu jkun kif ingħata fl-eżempju 1 t’aktar ’il fuq.

3.   Il-pożizzjonament u l-ordni ta’ l-immarkar li jikkostitwixxi d-denominazzjoni tat-tajer għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

Id-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer kif ġiet iddefinita fil-paragrafu 2.17. ta’ dan ir-Regolament għandha tkun iggruppata kif intwera fl-eżempji t’aktar ’il fuq: 255/70 R 22.5 jew 235-700 R 450A;

(b)

Id-deskrizzjoni ta’ servizz li tinkludi l-indiċi/indiċijiet tat-tagħbija u s-simbolu tal-veloċità għandhom jitqiegħdu immedjatament wara d-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer kif ġiet iddefinita fil-paragrafu 2.17. ta’ dan ir-Regolament;

(ċ)

Is-simboli “TUBELESS” u “M+S” jew “FRT” jew “MPT” (u dawk ekwivalenti għalihom) jistgħu jkunu mbiegħda mid-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer;

(d)

Jekk jiġi applikat il-paragrafu 6.2.5. ta’ dan ir-Regolament, l-indiċijiet tal-kapaċità għat-tagħbija u s-simbolu tal-kategorija tal-veloċità addizzjonali jridu jintwerew f’ċirku qrib l-indiċijiet tal-kapaċità nominali għat-tagħbija u tas-simbolu tal-kategorija tal-veloċità li jidhru fuq il-ħajt tal-ġenb tat-tajer.


ANNESS IV

Lista tas-simboli ta’ l-indiċijiet tal-kapaċità għat-tagħbija

L-Indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija

Il-massa massima korrispondenti li għandha tinġarr (kg)

60

250

61

257

62

265

63

272

64

280

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600

91

615

92

630

93

650

94

670

95

690

96

710

97

730

98

750

99

775

100

800

101

825

102

850

103

875

104

900

105

925

106

950

107

975

108

1 000

109

1 030

110

1 060

111

1 090

112

1 120

113

1 150

114

1 180

115

1 215

116

1 250

117

1 285

118

1 320

119

1 360

120

1 400

121

1 450

122

1 500

123

1 550

124

1 600

125

1 650

126

1 700

127

1 750

128

1 800

129

1 850

130

1 900

131

1 950

132

2 000

133

2 060

134

2 120

135

2 180

136

2 240

137

2 300

138

2 360

139

2 430

140

2 500

141

2 575

142

2 650

143

2 725

144

2 800

145

2 900

146

3 000

147

3 075

148

3 150

149

3 250

150

3 350

151

3 450

152

3 550

153

3 650

154

3 750

155

3 875

156

4 000

157

4 125

158

4 250

159

4 375

160

4 500

161

4 625

162

4 750

163

4 875

164

5 000

165

5 150

166

5 300

167

5 450

168

5 600

169

5 800

170

6 000

171

6 150

172

6 300

173

6 500

174

6 700

175

6 900

176

7 100

177

7 300

178

7 500

179

7 750

180

8 000

181

8 250

182

8 500

183

8 750

184

9 000

185

9 250

186

9 500

187

9 750

188

10 000

189

10 300

190

10 600

191

10 900

192

11 200

193

11 500

194

11 800

195

12 150

196

12 500

197

12 850

198

13 200

199

13 600

200

14 000


ANNESS V

Id-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer u d-dimensjonijiet

PARTI I

IT-TAJERS EWROPEJ

Tabella A

Id-daqsijiet iddenominati b’kodiċi mmuntati fuq rimmijiet għad-djieq b’angolu ta’ 5° jew fuq rimmijiet b’bażi ċatta. Kostruzzjonijiet radjali u dijagonali

Id-Denominazzjoni tad-Daqs tat-Tajer (1)

Il-Kodiċi tal-Wisa’ tar-Rimm tal-Kejl

Id-Dijametru Nominali tar-Rimm d (mm)

Id-Dijametru ta’ Barra D (mm)

Il-Wisa’ tas-Sezzjoni S (mm)

Radjali

Dijagonali

Radjali

Dijagonali

Serje standard

4.00R8 (*)

2.50

203

414

414

107

107

4.00R10 (*)

3.00

254

466

466

108

108

4.00R12 (*)

3.00

305

517

517

108

108

4.50R8 (*)

3.50

203

439

439

125

125

4.50R10 (*)

3.50

254

490

490

125

125

4.50R12 (*)

3.50

305

545

545

125

128

5.00R8 (*)

3.00

203

467

467

132

132

5.00R10 (*)

3.50

254

516

516

134

134

5.00R12 (*)

3.50

305

568

568

134

137

6.00R9

4.00

229

540

540

160

160

6.00R14C

4.50

356

626

625

158

158

6.00R16 (*)

4.50

406

728

730

170

170

6.50R10

5.00

254

588

588

177

177

6.50R14C

5.00

356

640

650

170

172

6.50R16 (*)

4.50

406

742

748

176

176

6.50R20 (*)

5.00

508

860

181

7.00R12

5.00

305

672

672

192

192

7.00R14C

5.00

356

650

668

180

182

7.00R15 (*)

5.00

381

746

752

197

198

7.00R16C

5.50

406

778

778

198

198

7.00R16

5.50

406

784

774

198

198

7.00R20

5.50

508

892

898

198

198

7.50R10

5.50

254

645

645

207

207

7.50R14C

5.50

356

686

692

195

192

7.50R15 (*)

6.00

381

772

772

212

212

7.50R16 (*)

6.00

406

802

806

210

210

7.50R17 (*)

6.00

432

852

852

210

210

7.50R20

6.00

508

928

928

210

213

8.25R15

6.50

381

836

836

230

234

8.25R16

6.50

406

860

860

230

234

8.25R17

6.50

432

886

895

230

234

8.25R20

6.50

508

962

970

230

234

9.00R15

6.00

381

840

840

249

249

9.00R16 (*)

6.50

406

912

900

246

252

9.00R20

7.00

508

1 018

1 012

258

256

10.00R15

7.50

381

918

918

275

275

10.00R20

7.50

508

1 052

1 050

275

275

10.00R22

7.50

559

1 102

1 102

275

275

11.00R16

6.50

406

980

952

279

272

11.00R20

8.00

508

1 082

1 080

286

291

11.00R22

8.00

559

1 132

1 130

286

291

11.00R24

8.00

610

1 182

1 180

286

291

12.00R20

8.50

508

1 122

1 120

313

312

12.00R22

8.50

559

1 174

1 174

313

312

12.00R24

8.50

610

1 226

1 220

313

312

13.00R20

9.00

508

1 176

1 170

336

342

14.00R20

10.00

508

1 238

1 238

370

375

14.00R24

10.00

610

1 340

1 340

370

375

16.00R20

13.00

508

1 370

1 370

446

446

Serje 80

12/80 R 20

8.50

508

1 008

305

13/80 R 20

9.00

508

1 048

326

14/80 R 20

10.00

508

1 090

350

14/80 R 24

10.00

610

1 192

350

14.75/80 R 20

10.00

508

1 124

370

15.5/80 R 20

10.00

508

1 158

384

Tajers b’Bażi Wiesgħa għal Trakkijiet b’Għadd ta’ Funzjonijiet

7.50 R 18 MPT

5.50

457

885

 

208

10.5 R 18 MPT

9

457

905

276

270

10.5 R 20 MPT

9

508

955

276

270

12.5 R 18 MPT

11

457

990

330

325

12.5 R 20 MPT

11

508

1 040

330

325

14.5 R 20 MPT

11

508

1 095

362

355

14.5 R 24 MPT

11

610

1 195

362

355


Tabella B

Id-daqsijiet iddenominati b’kodiċi mmuntati fuq rimmijiet għad-djieq b’angolu ta’ 15° — radjali

Id-Denominazzjoni tad-Daqs tat-Tajer

Il-Kodiċi tal-Wisa’ tar-Rimm tal-Kejl

Id-Dijametru Nominali tar-Rimm d (mm)

Id-Dijametru ta’ Barra

D (mm)

Il-Wisa’ tas-Sezzjoni

S (mm)

7 R 17.5 (**)

5.25

445

752

185

7 R 19.5

5.25

495

800

185

8 R 17.5 (**)

6.00

445

784

208

8 R 19.5

6.00

495

856

208

8 R 22.5

6.00

572

936

208

8.5 R 17.5

6.00

445

802

215

9 R 17.5

6.75

445

820

230

9 R 19.5

6.75

495

894

230

9 R 22.5

6.75

572

970

230

9.5 R 17.5

6.75

445

842

240

9.5 R 19.5

6.75

495

916

240

10 R 17.5

7.50

445

858

254

10 R 19.5

7.50

495

936

254

10 R 22.5

7.50

572

1 020

254

11 R 22.5

8.25

572

1 050

279

11 R 24.5

8.25

622

1 100

279

12 R 22.5

9.00

572

1 084

300

13 R 22.5

9.75

572

1 124

320

15 R 19.5

11.75

495

998

387

15 R 22.5

11.75

572

1 074

387

16.5 R 19.5

13.00

495

1 046

425

16.5 R 22.5

13.00

572

1 122

425

18 R 19.5

14.00

495

1 082

457

18 R 22.5

14.00

572

1 158

457

Serje 70

10/70 R 22.5

7.50

572

928

254

11/70 R 22.5

8.25

572

962

279

12/70 R 22.5

9.00

572

1 000

305

13/70 R 22.5

9.75

572

1 033

330


Tabella C

It-tajers għal vetturi kummerċjali ħfief – kostruzzjonijiet radjali u dijagonali

Id-Denominazzjoni tad-Daqs tat-Tajer (2)

Il-Kodiċi tal-Wisa’ tar-Rimm tal-Kejl

Id-Dijametru Nominali tar-Rimm d (mm)

Id-Dijametru ta’ Barra D (mm)

Il-Wisa’ tas-Sezzjoni S (mm)

Radjali

Dijagonali

Radjali

Dijagonali

Iddenominati Metrikament

145 R 10 C

4.00

254

492

147

145 R 12 C

4.00

305

542

147

145 R 13 C

4.00

330

566

147

145 R 14 C

4.00

356

590

147

145 R 15 C

4.00

381

616

147

155 R 12 C

4.50

305

550

157

155 R 13 C

4.50

330

578

157

155 R 14 C

4.50

356

604

157

165 R 13 C

4.50

330

596

167

165 R 14 C

4.50

356

622

167

165 R 15 C

4.50

381

646

167

175 R 13 C

5.00

330

608

178

175 R 14 C

5.00

356

634

178

175 R 16 C

5.00

406

684

178

185 R 13 C

5.50

330

624

188

185 R 14 C

5.50

356

650

188

185 R 15 C

5.50

381

674

188

185 R 16 C

5.50

406

700

188

195 R 14 C

5.50

356

666

198

195 R 15 C

5.50

381

690

198

195 R 16 C

5.50

406

716

198

205 R 14 C

6.00

356

686

208

205 R 15 C

6.00

381

710

208

205 R 16 C

6.00

406

736

208

215 R 14 C

6.00

356

700

218

215 R 15 C

6.00

381

724

218

215 R 16 C

6.00

406

750

218

245 R 16 C

7.00

406

798

798

248

248

17 R 15 C

5.00

381

678

178

17 R 380 C

5.00

381

678

178

17 R 400 C

150 mm

400

698

186

19 R 400 C

150 mm

400

728

200

Iddenominati b’Kodiċi

5.60 R 12 C

4.00

305

570

572

150

148

6.40 R 13 C

5.00

330

648

640

172

172

6.70 R 13 C

5.00

330

660

662

180

180

6.70 R 14 C

5.00

356

688

688

180

180

6.70 R 15 C

5.00

381

712

714

180

180


Tabella D

It-tajers għal applikazzjonijiet speċjali – kostruzzjoni radjali u dijagonali

Id-Denominazzjoni tad-Daqs tat-Tajer (3)

Il-Kodiċi tal-Wisa’ tar-Rimm tal-Kejl

Id-Dijametru Nominali tar-Rimm d (mm)

Id-Dijametru ta’ Barra

D (mm)

Il-Wisa’ tas-Sezzjoni

S (mm)

Iddenominati b’Kodiċi

15×4 1/2-8

3.25

203

385

122

16×6-8

4.33

203

425

152

18×7

4.33

203

462

173

18×7-8

4.33

203

462

173

21×8-9

6.00

229

535

200

21×4

2.32

330

565

113

22×4 1/2

3.11

330

595

132

23×5

3.75

330

635

155

23×9-10

6.50

254

595

225

25×6

3.75

330

680

170

27×10-12

8.00

305

690

255

28×9-15

7.00

381

707

216

Iddenominati Metrikament

200-15

6.50

381

730

205

250-15

7.50

381

735

250

300-15

8.00

381

840

300

PARTI II

IT-TAJERS TA’ L-ISTATI UNITI

It-tolleranzi murija fil-qiegħ tat-tabelli japplikaw minflok dawk murija fil-paragrafi 6.1.4.2. u 6.1.5.3.

Id-dijametri ta’ barra ġew elenkati għad-diversi kategoriji ta’ użu: Normali, għas-Silġ, Speċjali.

Tabella A

It-tajers għal vetturi kummerċjali ħfief (tajers LT)

Dijagonali u radjali

Id-Denominazzjoni tad-Daqs tat-Tajer (1)

Il-Kodiċi tal-Wisa’ tar-Rimm tal-Kejl

Id-Dijametru Nominali tar-Rimm d(mm)

Id-Dijametru ta’ Barra D (mm) (2)

Il-Wisa’ tas-Sezzjoni

S (mm) (3)

Normali

Għas-Silġ

6.00-16LT

4.50

406

732

743

173

6.50-16LT

4.50

406

755

767

182

6.70-16LT

5.00

406

722

733

191

7.00-13LT

5.00

330

647

658

187

7.00-14LT

5.00

356

670

681

187

7.00-15LT

5.50

381

752

763

202

7.00-16LT

5.50

406

778

788

202

7.10-15LT

5.00

381

738

749

199

7.50-15LT

6.00

381

782

794

220

7.50-16LT

6.00

406

808

819

220

8.25-16LT

6.50

406

859

869

241

9.00-16LT

6.50

406

890

903

257

G78-15LT

6.00

381

711

722

212

H78-15LT

6.00

381

727

739

222

L78-15LT

6.50

381

749

760

236

L78-16LT

6.50

406

775

786

236

7-14.5LT (4)

6.00

368

677

 

185

8-14.5LT (4)

6.00

368

707

 

203

9-14.5LT (4)

7.00

368

711

 

241

7-17.5LT

5.25

445

758

769

189

8-17.5LT

5.25

445

788

799

199


Tabella B

It-tajers għal vetturi kummerċjali ħfief (tajers b’ċentru ta’ gravità għoli)

Dijagonali u radjali

Id-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer (5)

Il-kodiċi tal-wisa’ tar-rimm tal-kejl

Id-dijametru nominali tar-rimm d (mm)

Id-dijametru ta’ barra D (mm) (6)

Il-wisa’ tas-sezzjoni

S (mm) (7)

Normali

Għas-Silġ

9-15LT

8.00

381

744

755

254

10-15LT

8.00

381

773

783

264

11-15LT

8.00

381

777

788

279

24×7.50-13LT

6

330

597

604

191

27×8.50-14LT

7

356

674

680

218

28×8.50-15LT

7

381

699

705

218

29×9.50-15LT

7.5

381

724

731

240

30×9.50-15LT

7.5

381

750

756

240

31×10.50-15LT

8.5

381

775

781

268

31×11.50-15LT

9

381

775

781

290

31×13.50-15LT

11

381

775

781

345

31×15.50-15LT

12

381

775

781

390

32×11.50-15LT

9

381

801

807

290

33×12.50-15LT

10

381

826

832

318

35×12.50-15LT

10

381

877

883

318

37×12.50-15LT

10

381

928

934

318

37×14.50-15LT

12

381

928

934

372

8.00-16.5LT

6.00

419

720

730

203

8.75-16.5LT

6.75

419

748

759

222

9.50-16.5LT

6.75

419

776

787

241

10-16.5LT

8.25

419

762

773

264

12-16.5LT

9.75

419

818

831

307

30×9.50-16.5LT

7.50

419

750

761

240

31×10.50-16.5LT

8.25

419

775

787

266

33×12.50-16.5LT

9.75

419

826

838

315

37×12.50-16.5LT

9.75

419

928

939

315

37×14.50-16.5LT

11.25

419

928

939

365

33×9.50 R15LT

7.50

381

826

832

240

35×12.50 R16.5LT

10.00

419

877

883

318

37×12.50 R17LT

10.00

432

928

934

318


Tabella C

It-tajers iddenominati b’kodiċi immuntati fuq rimmijiet għad-djieq b’angolu ta’ 5° jew fuq rimmijiet b’bażi ċatta

Dijagonali u radjali

Id-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer (8)

Il-kodiċi tal-wisa’ tar-rimm tal-kejl

Id-dijametru nominali tar-rimm d (mm)

Id-dijametru ta’ barra D (mm) (9)

Il-wisa’ tas-sezzjoni

S (mm) (10)

Normali

Għas-Silġ

(a)

(b)

6.50-20

5

508

878

 

893

184

7.00-15TR

5.5

381

777

 

792

199

7.00-18

5.5

457

853

 

868

199

7.00-20

5.5

508

904

 

919

199

7.50-15TR

6

381

808

 

825

215

7.50-17

6

432

859

 

876

215

7.50-18

6

457

884

 

901

215

7.50-20

6

508

935

 

952

215

8.25-15TR

6.5

381

847

855

865

236

8.25-20

6.5

508

974

982

992

236

9.00-15TR

7

381

891

904

911

259

9.00-20

7

508

1 019

1 031

1 038

259

10.00-15TR

7.5

381

927

940

946

278

10.00-20

7.5

508

1 054

1 067

1 073

278

10.00-22

7.5

559

1 104

1 118

1 123

278

11.00-20

8

508

1 085

1 099

1 104

293

11.00-22

8

559

1 135

1 150

1 155

293

11.00-24

8

610

1 186

1 201

1 206

293

11.50-20

8

508

1 085

1 099

1 104

296

12.00-20

8.5

508

1 125

 

1 146

315

12.00-24

8.5

610

1 226

 

1 247

315

14.00-20

10

508

1 241

 

1 266

375

14.00-24

10

610

1 343

 

1 368

375


Tabella D

It-tajers iddenominati b’kodiċi għal użi speċjali

Dijagonali u radjali

Id-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer

Il-kodiċi tal-wisa’ tar-rimm tal-kejl

Id-dijametru nominali tar-rimm d (mm)

Id-dijametru ta’ barra D (mm) (11)

Il-wisa’ tas-sezzjoni

S (mm) (12)

(a)

(b)

10.00-20ML

7.5

508

1 073

1 099

278

11.00-22ML

8

559

1 155

1 182

293

13.00-24ML

9

610

1 302

 

340

14.00-20ML

10

508

1 266

 

375

14.00-24ML

10

610

1 368

 

375

15-19.5ML

11.75

495

1 019

 

389

24 R 21

18

533

1 372

610


Tabella E

It-tajers iddenominati b’kodiċi mmuntati fuq rimmijiet għad-djieq b’angolu ta’ 15°

Dijagonali u radjali

Id-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer (13)

Il-kodiċi tal-wisa’ tar-rimm tal-kejl

Id-dijametru nominali tar-rimm d (mm)

Id-dijametru ta’ barra D (mm) (14)

Il-wisa’ tas-sezzjoni

S (mm) (15)

Normali

Għas-Silġ

(a)

(b)

8-19.5

6.00

495

859

 

876

203

8-22.5

6.00

572

935

 

952

203

9-22.5

6.75

572

974

982

992

229

10-22.5

7.50

572

1 019

1 031

1 038

254

11-22.5

8.25

572

1 054

1 067

1 073

279

11-24.5

8.25

622

1 104

1 118

1 123

279

12-22.5

9.00

572

1 085

1 099

1 104

300

12-24.5

9.00

622

1 135

1 150

1 155

300

12.5-22.5

9.00

572

1 085

1 099

1 104

302

12.5-24.5

9.00

622

1 135

1 150

1 155

302

14-17.5

10.50

445

907

 

921

349 (—)

15-19.5

11.75

495

1 005

 

1 019

389 (—)

15-22.5

11.75

572

1 082

 

1 095

389 (—)

16.5-22.5

13.00

572

1 128

 

1 144

425 (—)

18-19.5

14.00

495

1 080

 

1 096

457 (—)

18-22.5

14.00

572

1 158

 

1 172

457 (—)


(1)  

(+)

It-tajers f’kostruzzjoni dijagonali jiġu identifikati b’sing minflok l-ittra “R” (eż. 5.00-8).

(*)  Id-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer tista’ tkun supplimentata bl-ittra “C” (eż. 6.00-16C).

(**)  Id-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer tista’ tiġi supplimentata bl-ittra “C” (eż. 7 R 17.5C).

(2)  

(+)

It-tajers f’kostruzzjoni dijagonali jiġu identifikati b’sing minflok l-ittra “R” (eż. 145-10 C).

(3)  

(+)

It-tajers f’kostruzzjoni radjali jiġu identifikati bl-ittra “R” minflok is-sing “—” (eż. 15x4 1/2 R 8).

(1)  It-tajers f’kostruzzjoni Radjali jiġu identifikati bl-ittra “R” minflok “—” (eż. 6.00 R 16LT).

(2)  Il-koeffiċjent “b” għall-kalkolu ta’ Dmax: 1.08.

(3)  Il-wisa’ globali tista’ taqbeż dan il-valur b’mhux aktar minn + 8 fil-mija.

(4)  Is-suffiss “MH” jista’ jissostitwixxi “LT” fid-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer (eż. 7-14.5 MH).

(5)  It-tajers f’kostruzzjoni Radjali jiġu identifikati bl-ittra “R” minflok “—” (eż. 24x7.50 R 13LT).

(6)  Il-koeffiċjent “b” għall-kalkolu ta’ Dmax: 1.07.

(7)  Il-wisa’ globali tista’ taqbeż dan il-valur b’mhux aktar minn + 7 fil-mija.

(8)  It-tajers f’kostruzzjoni Radjali jiġu identifikati bl-ittra “R” minflok “—” (eż. 6.50 R 20).

(9)  Il-koeffiċjent “b” għall-kalkolu ta’ Dmax: 1.06 . Il-kategorija ta’ l-użu: Tajers għal Użu Normali: (a) Wiċċ ta’ barra mfellel għall-Awtostradi (highway tread) (b) Wiċċ ta’ barra mfellel fond (heavy tread).

(10)  Il-wisa’ globali tista’ taqbeż dan il-valur b’mhux aktar minn + 6 fil-mija.

(11)  Il-koeffiċjent “b” għall-kalkolu ta’ Dmax: 1.06.

Il-kategorija ta’ l-użu: speċjali (a) Wiċċ ta’ barra mfellel għat-Trazzjoni (traction tread) (b) Wiċċ ta’ barra mfellel fond.

(12)  Il-wisa’ globali tista’ taqbeż dan il-valur b’mhux aktar minn + 8 fil-mija.

(13)  It-tajers f’kostruzzjoni Radjali jiġu identifikati bl-ittra “R” minflok “—” (eż. 8R19.5).

(14)  Il-koeffiċjent “b” għall-kalkolu ta’ Dmax: 1.05.

Il-kategorija ta’ l-użu: Tajers għal Użu Normali: (a) Wiċċ imfellel ta’ barra għall-Awtostradi (b) Wiċċ ta’ barra mfellel fond.

(15)  Il-wisa’ globali tista’ taqbeż dan il-valur b’mhux aktar minn +6 fil-mija.

(—) Il-wisa’ globali tista’ taqbeż dan il-valur b’mhux aktar minn + 5 fil-mija.


ANNESS VI

Il-metodu tal-kejl tat-tajers pnewmatiċi

1.

It-tajer jiġi mmuntat fuq ir-rimm tal-kejl speċifikat mill-manifattur skond il-paragrafu 4.1.11. ta’ dan ir-Regolament u jintefaħ sa pressjoni speċifikata mill-manifattur skond il-paragrafu 4.1.12. ta’ dan ir-Regolament.

2.

It-tajer imwaħħal fuq ir-rimm tiegħu jiġi kkundizzjonat fit-temperatura ambjentali tal-laboratorju għal mill-inqas 24 siegħa.

3.

Il-pressjoni tiġi aġġustata mill-ġdid sal-valur speċifikat fil-paragrafu 1. t’aktar ’il fuq.

4.

Il-wisa’ globali tiġi mkejla b’kalliper f’sitt punti spazjati ndaqs, fejn titqies il-ħxuna ta’ l-istrixxi jew taċ-ċineg protettivi. L-akbar kejl li jinkiseb b’dan il-mod jitqies bħala l-wisa’ globali.

5.

Id-dijametru ta’ barra jiġi kkalkulat miċ-ċirkonferenza massima.


ANNESS VII

Il-proċedura għat-testijiet ta’ reżistenza tat-tagħbija/tal-veloċità

1.   IT-TĦEJJIJA TAT-TAJER

1.1.   Immonta tajer ġdid fuq ir-rimm tat-test speċifikat mill-manifattur skond il-paragrafu 4.1.11. ta’ dan ir-Regolament.

1.2.   Uża tubu intern ġdid jew kombinazzjoni ta’ tubu intern, valv u perpura (kif ikun meħtieġ) meta tittestja tajers b’tubi interni.

1.3.   Onfoħ it-tajer sal-pressjoni li tikkorrispondi għall-indiċi tal-pressjoni speċifikat mill-manifattur skond il-paragrafu 4.1.12. ta’ dan ir-Regolament.

1.4.   Ikkundizzjona l-assemblaġġ tat-tajer u tar-rota f’temperatura ta’ kamra tat-test għal mhux inqas minn tliet sigħat.

1.5.   Aġġusta mill-ġdid il-pressjoni tat-tajer għal dik speċifikata fil-paragrafu 1.3. t’aktar ’il fuq.

2.   IL-PROĊEDURA TAT-TEST

2.1.   Immonta l-assemblaġġ tat-tajer u tar-rota fuq il-fus tat-test u agħfsu kontra l-wiċċ ta’ barra ta’ ċilindru tat-test lixx li jaħdem bl-enerġija b’dijametru ta’ 1,70 m ± 1 fil-mija li jkollu superfiċje wiesgħa mill-inqas daqs il-wiċċ ta’ barra mfellel tat-tajer.

2.2.   Fuq il-fus tat-test applika serje ta’ tagħbiji tat-test espressi f’perċentwali tat-tagħbija indikata fl-Anness 4 għal dan ir-Regolament, faċċata ta’ l-indiċi tat-tagħbija imnaqqax fuq il-ħajt tal-ġenb tat-tajer, skond il-programm tat-test t’aktar 'l isfel. Fejn it-tajer ikollu indiċijiet tal-kapaċità għat-tagħbija kemm għal użu singolu kif ukoll għal użu ppareġġjat, it-tagħbija ta’ referenza għal użu singolu għandha titqies bħala l-bażi għat-tagħbiji tat-test.

2.2.1.   Fil-każ ta’ tajers b’simbolu tal-kategorija tal-veloċità ta’ aktar minn P, il-proċeduri tat-test huma kif ġie speċifikat fil-paragrafu 3.

2.2.2.   Għat-tipi l-oħra kollha ta’ tajers, il-programm tat-test ta’ reżistenza qed jintwera fl-Appendiċi 1 għal dan l-Anness.

2.3.   Il-pressjoni tat-test ma tridx tiġi korretta matul it-test kollu u t-tagħbija tat-test trid tinżamm kostanti matul kull wieħed mit-tliet stadji tat-test.

2.4.   Matul it-test, it-temperatura fil-kamra tat-test trid tinżamm bejn l-20° u t-30° jew, jekk jaqbel il-manifattur, f’temperatura ogħla.

2.5.   Il-programm tat-test ta’ reżistenza għandu jitwettaq mingħajr interruzzjoni.

3.   IL-PROGRAMM TAT-TEST TAT-TAGĦBIJA/TAL-VELOĊITÀ GĦAS-SIMBOLU TAL-KATEGORIJA TAL-VELOĊITÀ Q U AKTAR

3.1.   Dan il-programm japplika:

3.1.1.

għat-tajers kollha mmarkati b’indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija f’installazzjoni singola ta’ 121 jew inqas.

3.1.2.

għat-tajers immarkati b’indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija f’installazzjoni singola ta’ 122 u aktar u bl-immarkar addizzjonali “C”, jew “LT”, li jissemma fil-paragrafu 3.1.13. ta’ dan ir-Regolament.

3.2.   It-tagħbija mqiegħda fuq ir-rota bħala perċentwali tat-tagħbija li tikkorrispondi għall-indiċi tat-tagħbija:

3.2.1.

90 % meta ttestjata fuq tanbur tat-test b’dijametru ta’ 1,70 m ± 1 fil-mija;

3.2.2.

92 % meta ttestjata fuq tanbur tat-test b’dijametru ta’ 2,0 m ± 1 fil-mija.

3.3.   Il-veloċità inizjali tat-test: il-veloċità li tikkorrispondi għas-simbolu tal-kategorija tal-veloċità b’20 km/h imnaqqsa;

3.3.1.   Il-ħin sabiex tintlaħaq il-veloċità inizjali tat-test 10 min.

3.3.2.   It-tul ta’ l-ewwel stadju = 10 min.

3.4.   It-tieni veloċità tat-test: il-veloċità li tikkorrispondi għas-simbolu tal-kategorija tal-veloċità b’10 km/h imnaqqsa;

3.4.1.   It-tul tat-tieni stadju = 10 min.

3.5.   Il-veloċità finali tat-test: il-veloċità li tikkorrispondi għas-simbolu tal-kategorija tal-veloċità:

3.5.1.

It-tul tat-tielet stadju = 30 min.

3.6.   It-test b’kollox idum 1 h.

4.   METODI EKWIVALENTI TAT-TEST

Jekk jintuża metodu ieħor għajr dak deskritt fil-paragrafu 2. t’aktar ’il fuq, trid tintwera l-ekwivalenza tiegħu.

Appendiċi 1

Il-programm tat-test ta’ reżistenza

L-indiċi tat-tagħbija

Il-kategorija tal-veloċità tat-tajer

Il-veloċità taċ-ċilindru tat-test

It-tagħbija mqiegħda fuq ir-rota bħala perċentwali tat-tagħbija li tikkorrispondi għall-indiċi tat-tagħbija

Kap radjali min-1

Dijagonali (kap imxaqleb) min-1

7 h.

16 h.

24 h.

122 jew aktar

F

100

100

66  %

84  %

101  %

G

125

100

J

150

125

K

175

150

L

200

M

225

121 jew inqas

F

100

100

G

125

125

J

150

150

K

175

175

L

200

175

70  %

4 h.

88  %

6 h.

106  %

M

250

200

75  %

97  %

114  %

N

275

75  %

97  %

114  %

P

300

75  %

97  %

114  %

Noti:

(1)

It-tajers “għal użu speċjali” (ara l-paragrafu 2.1.3. tar-Regolament) għandhom jiġu ttestjati b’veloċità ta’ 85 fil-mija tal-veloċità preskritta għat-tajers normali ekwivalenti.

(2)

It-tajers b’indiċi tat-tagħbija ta’ 122 jew aktar, il-kategoriji tal-veloċità N jew P u bl-immarkar addizzjonali “LT”, jew “C”, li jissemmew fil-paragrafu 3.1.13. ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu ttestjati bl-istess programm kif ġie speċifikat fit-tabella t’aktar ’il fuq għat-tajers b’indiċi tat-tagħbija ta’ 121 jew inqas.

Appendiċi 2

Ir-relazzjoni bejn l-indiċi tal-pressjoni u l-unitajiet tal-pressjoni

L-Indiċi tal-Pressjoni (“PSI”)

Bar

kPa

20

1,4

140

25

1,7

170

30

2,1

210

35

2,4

240

40

2,8

280

45

3,1

310

50

3,4

340

55

3,8

380

60

4,1

410

65

4,5

450

70

4,8

480

75

5,2

520

80

5,5

550

85

5,9

590

90

6,2

620

95

6,6

660

100

6,9

690

105

7,2

720

110

7,6

760

115

7,9

790

120

8,3

830

125

8,6

860

130

9,0

900

135

9,3

930

140

9,7

970

145

10,0

1 000

150

10,3

1 030


ANNESS VIII

Il-varjazzjoni fil-kapaċità għat-tagħbija skond il-veloċità tat-tajers tal-vetturi kummerċjali radjali u dijagonali

(Ara l-paragrafi 2.27 u 2.29)

Il-varjazzjoni fil-kapaċità għat-tagħbija (fil-mija)

Il-veloċità (km/h)

L-indiċijiet kollha tat-tagħbija

L-indiċijiet tat-tagħbija ≥ 122 (1)

L-indiċijiet tat-tagħbija ≤ 121 (1)

Is-simbolu tal-kategorija tal-veloċità

Is-simbolu tal-kategorija tal-veloċità

Is-simbolu tal-kategorija tal-veloċità

F

G

J

K

L

M

L

M

N

P (2)

0

+ 150

+ 150

+ 150

+ 150

+ 150

+ 150

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

5

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

+90

+90

+90

+90

10

+80

+80

+80

+80

+80

+80

+75

+75

+75

+75

15

+65

+65

+65

+65

+65

+65

+60

+60

+60

+60

20

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

25

+35

+35

+35

+35

+35

+35

+42

+42

+42

+42

30

+25

+25

+25

+25

+25

+25

+35

+35

+35

+35

35

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+29

+29

+29

+29

40

+15

+15

+15

+15

+15

+15

+25

+25

+25

+25

45

+13

+13

+13

+13

+13

+13

+22

+22

+22

+22

50

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+20

+20

+20

+20

55

+11

+11

+11

+11

+11

+11

+17,5

+17,5

+17,5

+17,5

60

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+15,0

+15,0

+15,0

+15,0

65

+7,5

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

+13,5

+13,5

+13,5

+13,5

70

+5,0

+7,0

+7,0

+7,0

+7,0

+7,0

+12,5

+12,5

+12,5

+12,5

75

+2,5

+5,5

+5,5

+5,5

+5,5

+5,5

+11,0

+11,0

+11,0

+11,0

80

0

+4,0

+4,0

+4,0

+4,0

+4,0

+10,0

+10,0

+10,0

+10,0

85

-3

+2,0

+3,0

+3,0

+3,0

+3,0

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

90

-6

0

+2,0

+2,0

+2,0

+2,0

+7,5

+7,5

+7,5

+7,5

95

-10

-2,5

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

+6,5

+6,5

+6,5

+6,5

100

-15

-5

0

0

0

0

+5,0

+5,0

+5,0

+5,0

105

 

-8

-2

0

0

0

+3,75

+3,75

+3,75

+3,75

110

 

-13

-4

0

0

0

+2,5

+2,5

+2,5

+2,5

115

 

 

-7

-3

0

0

+1,25

+1,25

+1,25

+1,25

120

 

 

-12

-7

0

0

0

0

0

0

125

 

 

 

 

 

0

-2,5

0

0

0

130

 

 

 

 

 

0

-5,0

0

0

0

135

 

 

 

 

 

 

-7,5

-2,5

0

0

140

 

 

 

 

 

 

-10

-5

0

0

145

 

 

 

 

 

 

 

-7,5

-2,5

0

150

 

 

 

 

 

 

 

-10,0

-5,0

0

155

 

 

 

 

 

 

 

 

-7,5

-2,5

160

 

 

 

 

 

 

 

 

-10,0

-5,0


(1)  L-indiċijiet tal-kapaċità għat-tagħbija jirreferu għal operazzjoni waħda.

(2)  Ma jiġux permessi varjazzjonijiet fit-tagħbija għal veloċitajiet ta’ aktar minn 160 km/h. Għal simboli tal-kategorija tal-veloċità “Q” u aktar ’il fuq, il-kategorija tal-veloċità li tikkorrispondi għas-simbolu tal-kategorija tal-veloċità (ara l-paragrafu 2.28.2.) tispeċifika l-veloċità massima permessa għat-tajer.


ANNESS IX

KOMUNIKAZZJONI

Aġġornament tad-Deskrizzjoni ta’ Servizz għall-finijiet ta’ wiċċ ta’ barra mfellel ġdid skond ir-Regolament Nru 109

(Format massimu: A4 (210 × 297 mm))

Maħruġa minn (L-Isem u l-Indirizz tal-Manifattur tat-Tajer): …

Dikjarazzjoni:

It-tajer li jikkorrispondi għad-dettalji li ġejjin ġie approvat sabiex jaħdem f’deskrizzjoni ta’ servizz ogħla minn dik tat-tajer li ġie approvat oriġinarjament. Għalhekk ġie permess, bla ħsara għal kwalunkwe limitu mogħti fil-paragrafu 4.1.1. t’aktar ’l isfel, biex tajer li jkollu fuqu d-deskrizzjoni oriġinali ta’ servizz u n-numru ta’ approvazzjoni, jitwaħħallu wiċċ ta’ barra mfellel ġdid skond id-deskrizzjoni aġġornata ta’ servizz.

Ġie miftiehem ukoll li din l-informazzjoni tista’ tinħareġ minn awtorità ta’ l-approvazzjoni lil kwalunkwe unità tal-produzzjoni ta’ uċuħ ta’ barra mfellin ġodda li tkun approvata skond ir-Regolament Nru 109.

1.   Isem il-manifattur jew it-trejdmark fuq it-tajer: …

2.   It-tip, il-mudell jew id-denominazzjoni tad-disinn tat-tajer tal-manifattur: …

3.   Id-denominazzjoni tad-daqs tat-tajer: …

3.1.   Il-kategorija ta’ użu (Normali, għas-Silġ jew Speċjali): …

4.   Deskrizzjoni ta’ servizz

4.1.   It-tajer oriġinali: …

Nru ta’ l-Approvazzjoni skond ir-Regolament Nru 54. …

Mogħtija minn: …

4.1.1.   Fejn ikun applikabbli, l-impjant tal-produzzjoni fejn kienu prodotti t-tajers adattati biex jiġu aġġornati, il-perjodi ta’ produzzjoni kkonċernati, u l-mezzi sabiex tkun identifikata kwalunkwe wieħed minn dawn il-punti jew biex ikunu identifikati ż-żewġ punti:

4.2.   It-tajer aġġornat: …

Nru ta’ l-Approvazzjoni skond ir-Regolament Nru 54. …

Mogħtija minn: …

5.   Awtorizzata minn (ir-rappreżentant tal-manifattur tat-tajer):

5.1.   Isem (Ittri kapitali): …

5.2.   Dipartiment: …

5.3.   Firma: …