ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 157

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
17 ta' Ġunju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 538/2008 tad-29 ta’ Mejju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1386/2007 li jistabbilixxi miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja ta’ l-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 539/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 540/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 336/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi Internazzjonali dwar l-Amministrazzjoni tas-Sigurtà fi ħdan il-Komunità, fir-rigward tal-format tal-formoli

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 541/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008 li jadatta ċerti kwoti tal-ħut għall-2008 skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 li jintroduċi kundizzjonijiet addizzjonali għat-tmexxija minn sena għal sena tat-TACs u l-kwoti

23

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 542/2008 tas-16 ta' Ġunju 2008 li jemenda l-Anness I u II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi kull proċedura tal-Komunità għal iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti ta’ l-ikel ta’ oriġini mill-annimali, fir-rigward ta' cyfluthrin u lectin estratti minn fażola ħamra (Phaseolus vulgaris) ( 1 )

43

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 543/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-istandards għat-tqegħid fis-suq tal-laħam tat-tjur

46

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 544/2008 tat-13 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-ħalibatt ta' Greenland fl-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV; fl-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali taż-żona VI min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

88

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 545/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1109/2007 għas-sena tas-suq 2007/2008

90

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 546/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji ta’ importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2008 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1399/2007 għal ċerti prodotti tal-laħam li joriġinaw mill-Iżvizzera

92

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 547/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2008 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1382/2007 għal-laħam tal-majjal

93

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 548/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2008 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 812/2007 għal-laħam tal-majjal

94

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 549/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' importazzjoni magħmula matul l-ewwel sebat ijiem ta' Ġunju 2008 skond il-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 979/2007 għal-laħam tal-majjal

95

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 550/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imdaħħla matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2008 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 806/2007 għal-laħam tal-majjal

96

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/448/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Mejju 2008 li tikkonċerna dispożizzjonijiet nazzjonali notifikati mid-Danimarka dwar iż-żieda ta’ nitritu ma’ ċerti prodotti tal-laħam (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2168)

98

 

 

2008/449/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-10 ta' Ġunju 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2008/155/KE fir-rigward ta’ ċerti gruppi ta’ ġbir u produzzjoni ta’ l-embrijuni fl-Awstralja, il-Kanada u fl-Istati Uniti ta’ l-Amerika (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2466)  ( 1 )

108

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/450/PESK tas-16 ta’ Ġunju 2008 dwar kontribut ulterjuri ta’ l-Unjoni Ewropea għall-proċess tar-riżoluzzjoni tal-konflitt fil-Ġeorġja/l-Ossetja tan-Nofsinhar

110

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

17.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 157/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 538/2008

tad-29 ta’ Mejju 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1386/2007 li jistabbilixxi miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja ta’ l-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1386/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja ta' l-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 70 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1386/2007 jimplimenta ċerti miżuri ta’ konservazzjoni u infurzar adottati mill-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (minn hawn ’il quddiem imsejħa “in-NAFO”).

(2)

Matul id-disgħa u għoxrin laqgħa Annwali tagħha li saret f’Settembru 2007, in-NAFO adottat għadd ta’ emendi għall-miżuri ta’ konservazzjoni u infurzar tagħha. Dawk l-emendi jirrigwardaw id-dispożizzjonijiet dwar id-daqs tal-malji, it-trasbord, iż-żoni magħluqa biex jiġi żgurat il-ħarsien tal-korall, ir-rapporti dwar il-qabdiet, id-definizzjoni ta’ infrazzjonijiet serji tar-regoli, il-kodiċijiet tal-prodotti, il-format ta’ l-ispezzjonijiet fil-port kif ukoll ir-rekwiżiti tekniċi għas-slielem ta’ l-imbark.

(3)

Barra minn hekk, instabu żbalji fir-Regolament (KE) Nru 1386/2007 li jeħtieġ li jiġu korretti: hemm numru ta’ żbalji fir-referenzi reċiproċi u ċerti elementi huma nieqsa fil-punt 3 ta’ l-Anness VII.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 1386/2007 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1386/2007 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

Il-punt li ġej għandu jiżdied fl-Artikolu 3:

“(20)

‘Trasbord’ tfisser it-trasferiment, mill-ġenb tal-bastiment, ta’ kwalunkwe kwantità ta’ riżorsi tas-sajd jew prodotti minnhom miżmuma abbord, minn bastiment tas-sajd għal ieħor.”

(2)

Il-paragrafu li ġej għandu jiżdied fl-Artikolu 7:

“4.   Il-bastimenti li jistadu għar-redfish fid-Diviżjoni 3O li jużaw xbieki ta’ tkarkir ta’ nofs fond għandhom jużaw xbieki b’daqs minimu tal-malji ta’ 90 mm.”

(3)

L-Artikolu 12 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 12

Żoni ristretti tas-sajd

1.   Attivitajiet ta’ sajd li jinvolvu rkaptu għas-sajd tal-qiegħ għandu jkun ipprojbit fiż-żoni li ġejjin:

Żona

Koordinat 1

Koordinat 2

Koordinat 3

Koordinat 4

Orphan Knoll

50.00.30 N

45.00.30 W

51.00.30 N

45.00.30 W

51.00.30 N

47.00.30 W

50.00.30 N

45.00.30 W

Corner Seamounts

35.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

52.00.00 W

35.00.00 N

52.00.00 W

Newfoundland Seamounts

43.29.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

46.40.00 W

43.29.00 N

46.40.00 W

New England Seamounts

35.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

64.00.00 W

35.00.00 N

64.00.00 W

2.   Fid-Diviżjoni 3O, iż-żona li ġejja għandha tkun magħluqa għall-attivitajiet tas-sajd kollha li jinvolvu l-irkaptu li jidħol f’kuntatt mal-qiegħ. Iż-żona magħluqa hija definita billi jingħaqdu l-koordinati li ġejjin (f’ordni numerika u lura għall-koordinat 1):

Punt Nru

Latitudni

Lonġitudni

1

42°53′00″N

51°00′00″W

2

42°52′04″N

51°31′44″W

3

43°24′13″N

51°58′12″W

4

43°24′20″N

51°58′18″W

5

43°39′38″N

52°13′10″W

6

43°40′59″N

52°27′52″W

7

43°56′19″N

52°39′48″W

8

44°04′53″N

52°58′12″W

9

44°18′38″N

53°06′00″W

10

44°18′36″N

53°24′07″W

11

44°49′59″N

54°30′00″W

12

44°29′55″N

54°30′00″W

13

43°26′59″N

52°55′59″W

14

42°48′00″N

51°41′06″W

15

42°33′02″N

51°00′00″W”

(4)

Fl-Artikolu 19, il-punt 5 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“5.   Kull sentejn l-Istati Membri għandhom jiċċertifikaw il-korrettezza tal-pjanijiet tal-kapaċità għall-bastimenti kollha li huma awtorizzati biex jistadu skond l-Artikolu 14. Il-kaptan għandu jiżgura li kopja ta’ din iċ-ċertifikazzjoni tibqa’ abbord biex tintwera lill-ispettur malli tintalab.”;

(5)

Il-punt li ġej għandu jiżdied fl-Artikolu 21(2):

“(f)

qabda qabel id-dħul u l-ħruġ mid-Diviżjoni 3L. Dawn ir-rapporti għandhom isiru minn bastimenti li jistadu għall-gambli fid-Diviżjoni 3L u għandhom jintbagħtu siegħa qabel ma jaqsmu l-konfini ta’ dik id-Divżjoni. Ir-rapport għandu jindika l-qabdiet imtella’ abbord minn meta jkun intbagħat ir-rapport tal-qabda preċedenti, skond id-Diviżjoni u skond l-ispeċi (kodiċi 3 alpha) f’kilogrammi, aġġustati għall-eqreb 100 kg.”;

(6)

Fl-Artikolu 30, il-paragrafu 5 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“5.   Il-kaptan tal-bastiment osservat jista’, fuq it-talba tiegħu stess, ikun ipprovdut b’kopja tar-rapport ta’ l-osservatur li jissemma fl-Artikolu 28(1).”;

(7)

Fl-Artikolu 32, il-paragrafu 1 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri li jirċievu r-rapport ta’ l-osservatur skond l-Artikolu 28 għandhom jevalwaw il-kontenuti u l-konklużjonijiet ta’ dak ir-rapport.”;

(8)

L-Artikolu 47 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-punt (b) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

jipprovdi sellum ta’ l-imbarkar li jkun mibni u użat kif deskritt fil-miżuri ta’ konservazzjoni u infurzar tan-NAFO;”;

(b)

il-punt li ġej għandu jiġi inserit:

“(b)

jekk jiġi pprovdut apparat mekkaniku għall-irfigħ, jiġi żgurat li l-irkaptu anċillari jkun ta’ tip approvat mill-amministrazzjoni nazzjonali. Għandu jkun iddisinjat u mibni b’tali mod li jiġi żgurat li l-ispettur jista’ jittella’ u jitniżżel b’mod sikur, u jkollu aċċess sikur mill-apparat għall-irfigħ għal fuq il-gverta u viċi versa. Sellum għall-imbark li jikkonforma ma’ punt (b) għandu jinżamm fuq il-gverta maġenb l-apparat għall-irfigħ u jkun disponibbli għall-użu immedjat;”;

(9)

L-Anness II għandu jiġi emendat f’konformità ma’ l-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

(10)

L-Anness VII għandu jiġi emendat f’konformità ma’ l-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

(11)

L-Anness XII għandu jiġi emendat f’konformità ma’ l-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

(12)

L-Anness XIII għandu jitħassar.

(13)

L-Anness XIV(b) għandu jiġi emendat f’konformità ma’ l-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum mill-publikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 29 ta’ Mejju 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

A. VIZJAK


(1)  ĠU L 318, 5.12.2007, p. 1.


ANNESS I

“ANNESS II

Il-lista li ġejja hija lista ta’ l-istokkijiet li jeħtieġ tiġi rappurtata skond l-Artikolu 22.

ANG/N3NO

Lophius americanus

Petriċa Amerikana

CAA/N3LMN

Anarhichas lupus

Budakkra kbira ta’ l-Atlantiku

CAP/N3LM

Mallotus villosus

Capelin

CAT/N3LMN

Anarhichas spp.

Catfishes (Wolffishes) nei

HAD/N3LNO

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

HAL/N23KL

Hippoglossus hippoglossus

Ħalibatt ta’ l-Atlantiku

HAL/N3M

Hippoglossus hippoglossus

Ħalibatt ta’ l-Atlantiku

HAL/N3NO

Hippoglossus hippoglossus

Ħalibatt ta’ l-Atlantiku

HER/N3L

Clupea harengus

Aringi

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Marlozz aħmar

HKR/N3MNO

Urophycis chuss

Marlozz aħmar

HKS/N3LMNO

Merlucius bilinearis

Marlozz (Silver hake)

RNG/N23

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Marlozz abjad

POK/N3O

Pollachius virens

Pollakkju (Saithe)

PRA/N3M

Pandalus borealis

Gambli tat-Tramuntana

RHG/N23

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

SKA/N2J3K

Raja spp.

Rebekkini

SKA/N3M

Raja spp.

Rebekkini

SQI/N56

Illex illecebrosus

Klamar tal-pinen qosra

VFF/N3LMN

Ħut mhux magħżul, mhux identifikat

WIT/N3M

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

YEL/N3M

Limanda ferruginea

Barbun tad-denb isfar”


ANNESS II

Il-Punt 3 ta’ l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 1386/2007 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Rapportar tal-qabdiet

Element ta’ Data

Kodiċi

Obbligatorju/Fakultattiv

Rimarki:

Bidu tar-reġistrazzjoni

SR

O

Dettall tas-sistema; jindika l-bidu tar-reġistrazzjoni

Indirizz

AD

O

Dettall tal-messaġġ; destinazzjoni, “XNW” għal NAFO

Minn

FR

O

Isem tal-Parti li qiegħda tittrasmetti

Numru ta’ sekwenza

SQ

O

Dettall tal-messaġġ; in-numru tas-serje tal-messaġġ fis-sena korrenti

Tip ta’ Messaġġ

TM

O

Dettall tal-messaġġ; it-tip ta’ messaġġ, “CAT” għaliex rapport tal-Qabda

Sinjal ta’ sejħa bir-Radju

RC

O

Dettall tar-reġistrazzjoni tal-bastiment; is-sinjal ta’ sejħa internazzjonali bir-radju tal-bastiment

Numru tal-Vjaġġ

TN

F

Dettall ta’ l-attività; in-numru tas-serje tal-vjaġġ tas-sajd fis-sena korrenti

Isem il-Bastiment

NA

F

Dettall tar-reġistrazzjoni tal-bastiment; isem il-bastiment

Il-Parti Kontraenti

Numru ta’ Referenza

Interna

IR

F

Dettall tar-reġistrazzjoni tal-bastiment; in-numru uniku tal-bastiment ta’ Parti Kontraenti bħala kodiċi ISO-3 ta’ l-Istat tal-bandiera segwit minn numru

Numru ta’ Reġistrazzjoni tal-Bastiment

XR

F

Dettall tar-reġistrazzjoni tal-bastiment; in-numru tal-ġenb tal-bastiment.

Żona Rilevanti

RA

O

Id-Diviżjoni tan-NAFO li fiha jkun ser jidħol il-bastiment

Latitudni

LA

O (1)

Dettall ta’ l-attività; il-pożizzjoni fil-ħin tat-trasmissjoni

Lonġitudni

LO

O (1)

Dettall ta’ l-attività; il-pożizzjoni fil-ħin tat-trasmissjoni

Qabdiet

CA

 

Dettall ta’ l-attività; qabda kumulattiva skond l-ispeċi miżmuma abbord, jew mill-bidu tas-sajd fiż-ŻR (Żona Ristretta) jew mill-aħħar rapport tal-“Qabda”, f’koppji kif meħtieġ.

Speċji

O

Il-kodiċi FAO ta’ l-ispeċi

Piż ħaj

O

Piż ħaj f’kilogrammi, aġġustat gћall-eqreb 100 kilogramma

Jiem mistada

DF

O

Dettall ta’ l-attività; in-numru ta’ jiem mistada fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO mill-bidu tas-sajd jew mill-aħħar rapport tal-“Qabda”

Data

DA

O

Dettall tal-messaġġ; id-data tat-trasmissjoni

Ħin

TI

O

Dettall tal-messaġġ; il-ħin tat-trasmissjoni

Tmiem tar-reġistrazzjoni

ER

O

Dettall tas-sistema; jindika t-tmiem tar-reġistrazzjoni


(1)  Fakultattiv jekk bastiment huwa suġġett għas-sistema ta’ sorveljanza bis-satellita.”


ANNESS III

“ANNESS XII

Rapport ta’ spezzjoni fil-port

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IV

“ANNESS XIV (b)

Kodiċi dwar il-forma tal-prodott (Product Form Codes)

Kodiċi

Il-forma tal-prodott

A

Sħiħ – Iffriżat

B

Sħiħ – Iffriżat (Imsajjar)

C

Imnaddaf Bir-ras – Iffriżat

D

Imnaddaf Bla ras – Iffriżat

E

Imnaddaf Bla ras – Ittrimjat – Iffriżat

F

Fillets Imqaxxra – bl-Għadma – Iffriżati

G

Fillets imqaxxra – mingħajr Għadma – Iffriżati

H

Fillets Bil-Ġilda – bl-Għadma – Iffriżati

I

Fillets Bil-Ġilda – mingħajr Għadma – Iffriżati

J

Ħut Immellaħ

K

Ħut fis-Salmura

L

Prodotti fil-Laned

M

Żejt

N

Tħin ta’ Ħut Sħiħ

O

Tħin ta’ Ġewwieni

P

Oħrajn (Speċifika)”


17.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 157/13


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 539/2008

tas-16 ta’ Ġunju 2008

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-17 ta’ Ġunju 2008.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 16 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

tar-Regolament ta' l-Kummissjoni tas-16 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

44,6

MK

36,7

TR

59,3

ZZ

46,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

119,3

ZZ

135,3

0709 90 70

TR

103,9

ZZ

103,9

0805 50 10

AR

123,7

EG

150,8

US

132,6

ZA

121,6

ZZ

132,2

0808 10 80

AR

101,4

BR

84,3

CL

92,5

CN

92,5

MK

63,0

NZ

111,5

US

104,5

UY

84,0

ZA

82,9

ZZ

90,7

0809 10 00

IL

124,0

TR

230,0

ZZ

177,0

0809 20 95

TR

401,5

US

429,2

ZZ

415,4

0809 30 10 , 0809 30 90

EG

182,1

US

239,8

ZZ

211,0

0809 40 05

IL

190,0

TR

223,9

ZZ

207,0


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


17.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 157/15


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 540/2008

tas-16 ta’ Ġunju 2008

li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 336/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi Internazzjonali dwar l-Amministrazzjoni tas-Sigurtà fi ħdan il-Komunità, fir-rigward tal-format tal-formoli

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 336/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Frar 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi Internazzjonali dwar l-Amministrazzjoni tas-Sigurtà (il-Kodiċi ISM) fi ħdan il-Komunità u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3051/95 (1), u b’mod partikolari, l-Artikolu 11(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Kodiċi ISM kien emendat mill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali permezz tar-Riżoluzzjoni 179 (79) tal-Kumitat għas-Sigurtà Marittima, adottata fl-10 ta’ Diċembru 2004, li emendat il-format tad-dokument ta’ konformità u taċ-ċertifikat ta’ l-amministrazzjoni tas-sigurtà b’effett mill-1 ta’ Lulju 2006.

(2)

L-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) 336/2006 jiddefinixxi l-Kodiċi ISM bħal dak li jidher fl-Anness I tar-Regolament imsemmi, fil-verżjoni aġġornata tiegħu.

(3)

Biex ikun hemm aktar ċarezza u leġibbiltà aħjar, il-formoli rilevanti għandhom jiġu aġġornati anke fl-Anness II tar-Regolament (KE) 336/2006.

(4)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta’ Tniġġis minn Vapuri,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-Sezzjoni 5 fil-Parti B ta’ l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 336/2006 hija sostitwita bl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak li fih jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunità Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 16 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Antonio TAJANI

Viċi-President


(1)  ĠU L 64, 4.3.2006, p. 1.


ANNESS

“5.   Il-forma tad-dokumenti ta’ konformità u ċ-ċertifikati ta’ l-amministrazzjoni tas-sigurtà

Meta vapuri joperaw f'xi Stat Membru biss, l-Istati Membri għandhom jużaw jew il-formoli mehmuża mal-Kodiċi ISM jew id-Dokument ta’ Konformità, iċ-Ċertifikat ta’ l-Amministrazzjoni tas-Sigurtà, id-Dokument Interim ta’ Konformità u ċ-Ċertifikat Interim ta’ l-Amministrazzjoni tas-Sigurtà mfassla fil-forma stabbilita hawn taħt.

F'każ ta' deroga skond l-Artikolu 7(1) u, jekk applikabbli, l-Artikolu 7(2), iċ-ċertifikat maħruġ għandu jkun differenti minn dak imsemmi hawn fuq u jkun jindika b'mod ċar li ngħatat deroga skond l-Artikolu 7(1) u, jekk applikabbli, l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament u għandu jinkludi l-limitazzjonijiet operattivi applikabbli.

DOKUMENT TA' KONFORMITÀ

(Siġill Uffiċjali) (Stat)

Numru taċ-Ċertifikat

Maħruġ skond id-dispożizzjonijiet [tal-KONVENZJONI INTERNAZZJONALI GĦAS-SIGURTÀ TAL-ĦAJJA FUQ IL-BAĦAR, 1974, kif emendata u] (*) tar-Regolament (KE) Nru 336/2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi ISM fi ħdan il-Komunità

Taħt l-awtorità tal-Gvern ta' …

(Isem ta' l-Istat)

minn …

(il-persuna jew organizzazzjoni awtorizzata)

Isem u indirizz tal-Kumpanija

(ara l-paragrafu 1.1.2 tal-Parti A ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 336/2006)

B'DAN QIEGĦED JIĠI ĊĊERTIFIKAT LI s-sistema ta' l-amministrazzjoni tas-sigurtà tal-Kumpanija ġiet verifikata u li hija tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Kodiċi Internazzjonali dwar l-Amministrazzjoni għat-Tħaddim Sigur tal-Vapuri u għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis (Kodiċi ISM) għat-tipi ta' vapuri elenkati hawn taħt (ħassar kif meħtieġ):

 

Vapur tal-passiġġieri

 

Inġenju ta' veloċità kbira tal-passiġġieri

 

Inġenju ta' veloċità kbira tal-merkanzija

 

Trasportatur ta’ merkanzija sfuża (bulk carrier)

 

Tanker taż-żejt

 

Tanker tal-kimiċi

 

Trasportatur tal-gass

 

Unità mobbli għat-tħaffir fuq il-baħar

 

Vapur tal-merkanzija ieħor

 

Vapur Ro-Ro tal-passiġġieri (lanċa ro-ro)

Dan id-Dokument ta' Konformità huwa validu sa …, suġġett għal verifika perjodika.

Id-data ta’ kompletar tal-verifika, li ċ-ċertifikat huwa bbażat fuqha …

(jj/xx/ssss)

Maħruġ fi …

(post tal-ħruġ tad-dokument)

Data tal-ħruġ …

(Firma ta' l-uffiċjal awtorizzat kif dovut li qed joħroġ id-dokument)

(Siġill jew timbru ta' l-awtorità tal-ħruġ, skond kif meħtieġ)

Numru taċ-Ċertifikat

APPROVAZZJONI GĦAL VERIFIKA ANNWALI

B'DAN QIEGĦED JIĠI ĊĊERTIFIKAT LI, fil-verifika perjodika skond [ir-Regolament IX/6.1 tal-Konvenzjoni u l-paragrafu 13.4 tal-Kodiċi ISM u] (**) l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 336/2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi ISM fi ħdan il-Komunità, is-sistema ta' l-amministrazzjoni tas-sigurtà nstabet li tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Kodiċi ISM.

L-EWWEL VERIFIKA ANNWALI

Iffirmata: …

(Firma ta' l-uffiċjal awtorizzat)

Post tal-Verifika: …

Data: …

IT-TIENI VERIFIKA ANNWALI

Iffirmata: …

(Firma ta' l-uffiċjal awtorizzat)

Post tal-Verifika: …

Data: …

IT-TIELET VERIFIKA ANNWALI

Iffirmata: …

(Firma ta' l-uffiċjal awtorizzat)

Post tal-Verifika: …

Data: …

IR-RABA' VERIFIKA ANNWALI

Iffirmata: …

(Firma ta' l-uffiċjal awtorizzat)

Post tal-Verifika: …

Data: …

IĊ-ĊERTIFIKAT TA’ L-AMMINISTRAZZJONI TAS-SIGURTÀ

(Siġill Uffiċjali) (Stat)

Numru taċ-Ċertifikat

Maħruġ skond id-dispożizzjonijiet [tal-KONVENZJONI INTERNAZZJONALI GĦAS-SIGURTÀ TAL-ĦAJJA FUQ IL-BAĦAR, 1974, kif emendata] u (***) tar-Regolament (KE) Nru 336/2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi ISM fi ħdan il-Komunità.

Taħt l-awtorità tal-Gvern ta' …

(isem ta' l-Istat)

minn …

(il-persuna jew organizzazzjoni awtorizzata)

Isem il-vapur: …

Numru jew ittri ta' distinzjoni: …

Port ta' reġistrazzjoni: …

Tip ta' vapur (****)

Tunnellaġġ gross: …

Numru IMO: …

Isem u indirizz tal-Kumpanija: …

(ara l-paragrafu 1.1.2 tal-Parti A ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 336/2006)

B'DAN QIEGĦED JIĠI ĊĊERTIFIKAT LI s-sistema ta' l-amministrazzjoni tas-sigurtà tal-vapur ġiet verifikata u li hija tikkonforma mal-Kodiċi Internazzjonali dwar l-Amministrazzjoni għat-Tħaddim Sigur tal-Vapuri u għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis (Kodiċi ta' l-ISM), wara verifika li d-Dokument ta' Konformità għall-Kumpanija huwa applikabbli għal dan it-tip ta' vapur.

Dan iċ-Ċertifikat ta’ l-Amministrazzjoni tas-Sigurtà huwa validu sa …, suġġett għal verifika perjodika u li d-Dokument ta' Konformità jibqa' validu.

Id-data ta’ kompletar tal-verifika, li ċ-ċertifikat huwa bbażat fuqha …

(jj/xx/ssss)

Maħruġ fi …

(post tal-ħruġ tad-dokument)

Data tal-ħruġ …

(Firma ta' l-uffiċjal awtorizzat kif dovut li qed joħroġ iċ-ċertifikat)

(Siġill jew timbru ta' l-awtorità tal-ħruġ, skond kif meħtieġ)

Numru taċ-Ċertifikat

APPROVAZZJONI GĦAL VERIFIKA INTERMEDJA U VERIFIKA ADDIZZJONALI (JEKK MEĦTIEĠA)

B'DAN QIEGĦED JIĠI ĊĊERTIFIKAT LI, fil-verifika perjodika skond [ir-Regolament IX/6.1 tal-Konvenzjoni u l-paragrafu 13.8 tal-Kodiċi ISM u] (*****) l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 336/2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi ISM fi ħdan il-Komunità, is-sistema ta’ l-amministrazzjoni tas-sigurtà nstabet li tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Kodiċi ISM.

VERIFIKA INTERMEDJA (li għandha titlesta bejn id-dati tat-tieni u t-tielet anniversarju)

Iffirmata: …

(Firma ta' l-uffiċjal awtorizzat)

Post tal-Verifika: …

Data: …

VERIFIKA ADDIZZJONALI (******)

Iffirmata: …

(Firma ta' l-uffiċjal awtorizzat)

Post tal-Verifika: …

Data: …

VERIFIKA ADDIZZJONALI (******)

Iffirmata: …

(Firma ta' l-uffiċjal awtorizzat)

Post tal-Verifika: …

Data: …

VERIFIKA ADDIZZJONALI (******)

Iffirmata: …

(Firma ta' l-uffiċjal awtorizzat)

Post tal-Verifika: …

Data: …

ID-DOKUMENT INTERIM TA’ KONFORMITÀ

(Siġill Uffiċjali) (Stat)

Numru taċ-Ċertifikat

Maħruġ skond id-dispożizzjonijiet [tal-KONVENZJONI INTERNAZZJONALI GĦAS-SIGURTÀ TAL-ĦAJJA FUQ IL-BAĦAR, 1974, kif emendata u] (*******) tar-Regolament (KE) Nru 336/2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi ISM fi ħdan il-Komunità

Taħt l-awtorità tal-Gvern ta' …

(isem ta' l-Istat)

minn …

(il-persuna jew organizzazzjoni awtorizzata)

Isem u indirizz tal-Kumpanija

(ara l-paragrafu 1.1.2 tal-Parti A ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 336/2006)

B'DAN QIEGĦED JIĠI ĊĊERTIFIKAT LI s-sistema ta' amministrazzjoni tas-sigurtà tal-Kumpanija ġiet rikonoxxuta li tissodisfa l-għanijiet tal-paragrafu 1.2.3 tal-Parti A ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 336/2006, għat-tip(i) ta' vapuri elenkati hawn taħt (ħassar kif meħtieġ):

 

Vapur tal-passiġġieri

 

Inġenju ta' veloċità kbira tal-passiġġieri

 

Inġenju ta' veloċità kbira tal-merkanzija

 

Trasportatur ta’ merkanzija sfuża (bulk carrier)

 

Tanker taż-żejt

 

Tanker tal-kimiċi

 

Trasportatur tal-gass

 

Unità mobbli għat-tħaffir fuq il-baħar

 

Vapur tal-merkanzija ieħor

 

Vapur Ro-Ro tal-passiġġieri (lanċa ro-ro)

Dan id-Dokument Interim ta' Konformità huwa validu sa …

Maħruġ fi: …

(post tal-ħruġ tad-dokument)

Data tal-ħruġ: …

(Firma ta' l-uffiċjal awtorizzat kif dovut li qed joħroġ id-dokument)

(Siġill jew timbru ta' l-awtorità tal-ħruġ, skond kif meħtieġ)

ĊERTIFIKAT INTERIM TA’ L-AMMINISTRAZZJONI TAS-SIGURTÀ

(Siġill Uffiċjali) (Stat)

Numru taċ-Ċertifikat

Maħruġ skond id-dispożizzjonijiet [tal-KONVENZJONI INTERNAZZJONALI GĦAS-SIGURTÀ TAL-ĦAJJA FUQ IL-BAĦAR, 1974, kif emendata u] (********) tar-Regolament (KE) Nru 336/2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi ISM fi ħdan il-Komunità

Taħt l-awtorità tal-Gvern ta' …

(isem ta' l-Istat)

minn …

(il-persuna jew organizzazzjoni awtorizzata)

Isem il-vapur: …

Numru jew ittri ta' distinzjoni: …

Port ta' reġistrazzjoni: …

Tip ta' vapur (*********): …

Tunnellaġġ gross: …

Numru IMO…

Isem u indirizz tal-Kumpanija: …

(ara l-paragrafu 1.1.2 tal-Parti A ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 336/2006)

B'DAN QIEGĦED JIĠI ĊĊERTIFIKAT LI r-rekwiżiti tal-paragrafu 14.4 tal-Parti A ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 336/2006 ġew sodisfatti u li d-Dokument ta' Konformità/Dokument Interim ta' Konformità (**********) tal-Kumpanija huwa rilevanti għal dan il-vapur.

Dan iċ-Ċertifikat Interim tal-Amministrazzjoni tas-Sigurtà huwa validu sa … suġġett li d-Dokument ta’ Konformità/id-Dokument Interim ta’ Konformità (**********) jibqa’ validu.

Maħruġ fi: …

(post tal-ħruġ tad-dokument)

Data tal-ħruġ: …

(Firma ta' l-uffiċjal awtorizzat kif dovut li qed joħroġ iċ-ċertifikat)

(Siġill jew timbru ta' l-awtorità tal-ħruġ, skond kif meħtieġ)

Numru taċ-Ċertifikat

Il-validità ta' dan iċ-Ċertifikat Interim ta' l-Amministrazzjoni tas-Sigurtà hija estiża sa:

Data ta' l-estensjoni: …

(Firma ta' l-uffiċjal awtorizzat kif dovut li qed jestendi l-validità)

(Siġill jew timbru ta' l-awtorità tal-ħruġ, skond kif meħtieġ)


(*)  Tista' titħassar għal vapuri li huma impenjati biss fuq vjaġġi fi ħdan Stat Membru wieħed.

(**)  Tista' titħassar għal vapuri li huma impenjati biss fuq vjaġġi fi ħdan Stat Membru wieħed.

(***)  Tista' titħassar għal vapuri li huma impenjati biss fuq vjaġġi fi ħdan Stat Membru wieħed.

(****)  Daħħal it-tip ta' vapur minn fost dawn li ġejjin: vapur tal-passiġġieri; inġenju ta' veloċità kbira tal-passiġġieri; inġenju ta' veloċità kbira tal-merkanzija; trasportatur ta' merkanzija sfuża (bulk carrier); tanker taż-żejt; tanker tal-kimiċi; trasportatur tal-gass; unità mobbli għat-tħaffir fuq il-baħar; vapur tal-merkanzija ieħor. Vapur Ro-Ro tal-passiġġieri.

(*****)  Tista' titħassar għal vapuri li huma impenjati biss fuq vjaġġi fi ħdan Stat Membru wieħed.

(******)  Jekk applikabbli Referenza hija magħmula għall-paragrafu 13.8 tal-Kodiċi ISM u l-paragrafu 3.4.1 tal-Linji Gwida dwar l-Implimentazzjoni tal-Kodiċi Internazzjonali dwar l-Amministrazzjoni tas-Sigurtà (ISM) (ir-Riżoluzzjoni A.913 (22)).

(*******)  Tista' titħassar għal vapuri li huma impenjati biss fuq vjaġġi fi ħdan Stat Membru wieħed.

(********)  Tista' titħassar għal vapuri li huma impenjati biss fuq vjaġġi fi ħdan Stat Membru wieħed.

(*********)  Daħħal it-tip ta' vapur minn fost dawn li ġejjin: vapur tal-passiġġieri; inġenju ta' veloċità kbira tal-passiġġieri; inġenju ta' veloċità kbira tal-merkanzija; trasportatur ta' merkanzija sfuża (bulk carrier); tanker taż-żejt; tanker tal-kimiċi; trasportatur tal-gass; unità mobbli għat-tħaffir fuq il-baħar; vapur tal-merkanzija ieħor. vapur Ro-Ro tal-passiġġieri.

(**********)  Ħassar kif meħtieġ”


17.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 157/23


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 541/2008

tas-16 ta’ Ġunju 2008

li jadatta ċerti kwoti tal-ħut għall-2008 skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 li jintroduċi kundizzjonijiet addizzjonali għat-tmexxija minn sena għal sena tat-TACs u l-kwoti

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd [il-Politika Komuni tas-Sajd] (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 23(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta’ Mejju 1996 li jintroduċi kundizzjonijiet addizzjonali għat-tmexxija minn sena għal sena tat-TACs u l-kwoti (2), u b'mod partikolari l-Artikoli 4(2), 5(1) u 5(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jiffissa l-opportunitajiet ta’ sajd għall-istokkijiet ta’ ħut tal-baħar fond (3), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1941/2006 tal-11 ta’ Diċembru 2006 li jiffissa l-opportunitajiet u l-kundizzjonijiet assoċjati ta’ ċerti ħażniet [stokkijiet] ta’ ħut u gruppi ta’ ħażniet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2007 (4) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi ghall-2007 l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kundizzjonijiet marbuta ma’ ċerti ħażniet [stokkijiet] ta’ ħut u gruppi ta’ ħażniet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għall-bastimenti tal-Komunità, fl-ilmijiet fejn huma meħtieġa l-limitazzjonijiet tal-qbid (5), jispeċifikaw liema stokkijiet jistgħu jkunu soġġetti għall-miżuri previsti mir-Regolament (KE) Nru 847/96.

(2)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 1404/2007 tas-26 ta’ Novembru 2007 li jiffissa l-opportunitajiet u l-kundizzjonijiet assoċjati ta’ ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2008 (6), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/2008 tas-16 ta’ Jannar 2008 li jistabbilixxi għall-2008 l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta’ qbid (7), jistabbilixxu kwoti għal ċerti stokkijiet għall-2008.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 147/2007 tal-15 ta’ Frar 2007 li jadatta ċerti kwoti ta’ ħut mill-2007 sa l-2012 skond l-Artikolu 23(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd [il-Politika Komuni tas-Sajd] (8) inaqqas ċerti kwoti ta’ ħut għar-Renju Unit u l-Irlanda fis-snin mill-2007 sa l-2012.

(4)

Ċerti Stati Membri talbu, skond ir-Regolament (KE) Nru 847/96, illi parti mill-kwoti tagħhom għall-2007 jiġu ttrasferiti għas-sena ta’ wara. Fil-limiti indikati f'dan ir-Regolament, il-kwantitajiet mhux maqbuda għandhom jiġu miżjuda mal-kwota tas-sena 2008.

(5)

Fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 5 (1) tar-Regolament (KE) Nru 847/96, tnaqqis minn kwoti nazzjonali għall-2008 għandu jsir fuq livell ekwivalenti għall-ammont żejjed li jkun inqabad. Fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 5 (2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu jsir tnaqqis proporzjonali mill-kwoti nazzjonali għall-2008 f'każ ta’ sajd żejjed ta’ qabdiet permessi fl-2007 għal ċerti stokkijiet identifikati fir-Regolament (KE) Nru 41/2007, ir-Regolament (KE) Nru 2015/2006 u r-Regolament (KE) Nru 1941/2006. Dak it-tnaqqis għandu jkun applikat waqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-istokkijiet li jaqgħu fl-ambitu ta’ l-Organizzazzjonijiet Reġjonali tas-Sajd.

(6)

Ċerti Stati Membri talbu, skond ir-Regolament (KE) Nru 847/96, permess li jħottu l-art kwantitajiet addizzjonali tal-ħut ta’ ċerti stokkijiet fis-sena 2007. Dawk li jaqbżu l-ħatt l-art permess għandhom madankollu jitnaqqsu mill-kwoti tagħhom għas-sena 2008.

(7)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat għas-Sajd u l-Akkwakultura,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

L-Artikolu 1

Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 147/2007, il-kwoti ffissati fir-Regolament (KE) Nru 2008/2007, ir-Regolament (KE) Nru 1404/2007 u r-Regolament (KE) Nru 2015/2006 jiżdiedu kif jintwera fl-Anness I jew jitnaqqsu kif jintwera fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

L-Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 16 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Joe BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 865/2007 (ĠU L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3.

(3)  ĠU L 384, 29.12.2006, p. 28. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1533/2007 (ĠU L 337, 21.12.2007, p. 21).

(4)  ĠU L 200M, 1.8.2007, p. 497. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 754/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 26).

(5)  ĠU L 15, 20.1.2007, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1533/2007 (ĠU L 337, 21.12.2007, p. 21).

(6)  ĠU L 312, 30.11.2007, p. 1.

(7)  ĠU L 19, 23.1.2008, p. 1.

(8)  ĠU L 46, 16.2.2007, p. 10.


ANNESS I

TRASFERIMENTI FUQ IL-KWOTI TA' L-2008

ID tal-Pajjiż

ID ta' l-Istokk

Speċi

Żona

Kwantità adatta 2007

Marġini

Qbid 2007

Qbid SC 2007

Kwantità adatta

%

Kwantità trasferita

Kwantità inizjali 2008

Kwantità riveduta 2008

Kodiċi ġdida 2008

BEL

ANF/07.

Petriċi

VII

2 255

 

928,7

121,9

46,6

225,50

2 595

2 821

 

BEL

ANF/8ABDE.

Petriċi

VIIIa,b,d,e

101

 

20,9

 

20,7

10,10

0

10

 

BEL

COD/07A.

Merluzz

VIIa

133

 

65,7

 

49,4

13,30

16

29

 

BEL

HAD/5BC6A.

Haddock

Ilmijiet tal-KE Vb u VIa

17

 

0,2

 

1,2

1,70

7

9

 

BEL

HAD/6B1214

Haddock

VIb,XII,XIV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

16

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Marlozz

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

80

 

58,5

 

73,1

8,00

27

35

 

BEL

HKE/571214

Marlozz

VI, VII; Ilmijiet tal-KE Vb, ilmijiet internazzjonali XII u XIV

26

 

10,6

 

40,8

2,60

278

281

 

BEL

HKE/8ABDE.

Marlozz

VIIIa,b,d,e

10

 

2,7

 

27,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Megrims

VIIIa,b,d,e

6

 

3,3

 

55,0

0,60

0

1

 

BEL

NEP/2AC4-C

Awwista tan-Norveġja

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

926

 

194,1

 

21,0

92,60

1 368

1 461

 

BEL

PLE/07A.

Barbun tat-tbajja'

VIIa

788

 

179,8

 

22,8

78,80

47

126

 

BEL

PLE/7FG.

Barbun tat-tbajja'

VIIf,g

232

 

174,9

 

75,4

23,20

77

100

 

BEL

SOL/07A.

Lingwata komuni

VIIa

599

 

288,6

 

48,2

59,90

326

386

 

BEL

SOL/07D.

Lingwata komuni

VIId

1 846

 

1 345,3

 

72,9

184,60

1 775

1 960

 

BEL

SOL/24.

Lingwata komuni

Ilmijiet tal-KE II u IV

1 497

 

936,7

 

62,6

149,70

1 059

1 209

 

BEL

SOL/7FG.

Lingwata komuni

VIIf,g

590

 

538,9

 

91,3

51,10

603

654

 

DEU

ANF/07.

Petriċi

VII

245

 

148,0

 

60,4

24,50

289

314

 

DEU

BLI/245-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi II,IV,V

7

 

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DEU

BSF/1234-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi I,II,III,IV

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

DEU

BSF/56712-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi V,VI,VII,XII

18

 

0,0

 

0,0

1,80

35

37

 

DEU

COD/3BC+24

Merluzz

Subdiviżjonijiet 22-24 (ilmijiet tal-KE)

8 341

 

7 626,6

 

91,4

714,40

4 102

4 816

 

DEU

DWS/56789-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi V,VI,VII,VIII,IX

7

 

0,1

 

1,4

0,70

39

40

 

DEU

GFB/1234-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi I,II,III,IV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

GFB/567-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi V,Vi,VII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

HAD/5BC6A.

Haddock

Ilmijiet tal-KE Vb u VIa

20

 

0,0

 

0,0

2,00

9

11

 

DEU

HAD/6B1214

Haddock

VIb,XII,XIV

12

 

0,0

 

0,0

1,20

19

20

 

DEU

HER/3BC+24

Aringi

Subdiviżjonijiet 22-24

26 749

 

22 903,0

 

85,6

2 674,90

24 579

27 254

 

DEU

HKE/2AC4-C

Marlozz

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

107

 

95,9

 

89,6

10,70

126

137

 

DEU

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII u VIIIabde; Ilmijiet tal-KE Vb; ilmijiet internazzjonali XII u XIV

6 710

 

4 525,8

 

67,4

671,00

12 178

12 849

 

DEU

NEP/2AC4-C

Awwista tan-Norveġja

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

676

 

580,2

 

85,8

67,60

20

88

 

DEU

PLE/3BCD-C

Barbun tat-tbajja'

IIIbcd (Ilmijiet tal-KE)

330

 

242,0

 

73,3

33,00

255

288

 

DEU

RNG/3A/BCD

Roundnose Grenadier

IIIa u ilmijiet tal-KE IIIbcd

6

 

0,0

 

0,0

0,60

5

6

 

DEU

RNG/5B67-

Roundnose Grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi Vb,VI,VIII

9

 

0,0

 

0,0

0,90

9

10

 

DEU

RNG/8X14-

Roundnose Grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VIII,IX,X,XII,XIV

111

 

0,0

 

0,0

11,10

40

51

 

DEU

SOL/24.

Lingwata komuni

Ilmijiet tal-KE II u IV

732

 

455,4

 

62,2

73,20

847

920

 

DEU

SOL/3A/BCD

Lingwata komuni

IIIa; Ilmijiet tal-KE IIIbcd

45

 

41,0

 

91,1

4,00

46

50

 

DEU

SPR/3BCD-C

Laċċ Ikħal

IIIbcd (Ilmijiet tal-KE)

31 603

 

23 642,0

 

74,8

3 160,30

28 403

31 563

 

DEU

WHB/1X14

Stokkafixx

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

37 819

 

33 978,8

744

91,8

3 096,20

10 416

13 512

 

DNK

BLI/03-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi III

9

 

0,4

 

4,4

0,90

6

7

 

DNK

BLI/245-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi II,IV,V

8

 

0,1

 

1,3

0,80

6

7

 

DNK

COD/3BC+24

Merluzz

Subdiviżjonijiet 22-24 (Ilmijiet tal-KE)

13 713

 

12 105,0

 

88,3

1 371,30

8 390

9 761

 

DNK

HER/3BC+24

Aringi

Subdiviżjonijiet 22-24

8 961

 

5 445,9

 

60,8

896,10

6 245

7 141

 

DNK

HKE/2AC4-C

Marlozz

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

1 153

 

389,8

 

33,8

115,30

1 096

1 211

 

DNK

HKE/3A/BCD

Marlozz

IIIa; Ilmijiet tal-KE IIIb, IIIc u IIId

1 575

 

311,8

 

19,8

157,50

1 499

1 657

 

DNK

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII u VIIIabde; Ilmijiet tal-KE Vb; ilmijiet internazzjonali XII u XIV

13 384

 

7 971,7

 

59,6

1 338,40

15 236

16 574

 

DNK

NEP/2AC4-C

Awwista tan-Norveġja

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

1 523

 

772,2

 

50,7

152,30

1 368

1 520

 

DNK

NEP/3A/BCD

Awwista tan-Norveġja

IIIa; Ilmijiet tal-KE IIIbcd

4 063

 

2 916,6

 

71,8

406,30

3 800

4 206

 

DNK

PLE/3BCD-C

Barbun tat-tbajja'

IIIbcd (Ilmijiet tal-KE)

2 968

 

1 965,6

 

66,2

296,80

2 293

2 590

 

DNK

SOL/24.

Lingwata komuni

Ilmijiet tal-KE II u IV

702

 

415,3

 

59,2

70,20

484

554

 

DNK

SOL/3A/BCD

Lingwata komuni

IIIa; Ilmijiet tal-KE IIIbcd

837

 

568,6

 

67,9

83,70

788

872

 

DNK

SPR/3BCD-C

Laċċ Ikħal

IIIbcd (Ilmijiet tal-KE)

43 788

 

39 028,9

 

89,1

4 378,80

44 833

49 212

 

DNK

WHB/1X14

Stokkafixx

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

43 257

 

40 643,8

176,1

94,4

2 437,10

26 789

29 226

 

ESP

ANF/07.

Petriċi

VII

2 150

 

2 043,9

 

95,1

106,10

1 031

1 137

 

ESP

ANF/8ABDE.

Petriċi

VIIIa,b,d,e

1 205

 

695,6

 

57,7

120,50

1 206

1 327

 

ESP

ANF/8C3411

Petriċi

VIIIc, IX, X, Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

1 541

 

1 539,9

 

99,9

1,10

1 629

1 630

 

ESP

BSF/8910-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VIII,IX,X

13

 

5,0

 

38,5

1,30

13

14

 

ESP

DWS/12-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi XII

69

 

4,3

 

6,2

6,90

34

41

 

ESP

DWS/56789-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi V,VI,VII,VIII,IX

228

 

204,0

 

89,5

22,80

187

210

 

ESP

GFB/89-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VIII,IX

225

 

220,0

 

97,8

5,00

242

247

 

ESP

HKE/571214

Marlozz

VI, VII; Ilmijiet tal-KE Vb, ilmijiet internazzjonali XII u XIV

10 871

 

9 342,3

10,9

86,0

1 087,10

8 926

10 013

 

ESP

HKE/8ABDE.

Marlozz

VIIIa,b,d,e

6 784

 

4 491,0

 

66,2

678,40

6 214

6 892

 

ESP

HKE/8C3411

Marlozz

VIIIc, IX u X; Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

3 819

 

3 816,8

 

99,9

2,20

4 510

4 512

 

ESP

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII u VIIIabde; Ilmijiet tal-KE Vb; Ilmijiet internazzjonali XII u XIV

1 642

 

978,7

 

59,6

164,20

16 631

16 795

 

ESP

JAX/8C9.

Sawrell

VIIIc,IX

29 622

 

29 597,6

 

99,9

24,40

31 069

31 093

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Megrims

VIIIa,b,d,e

1 302

 

294,4

 

22,6

130,20

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Megrims

VIIIc, IX, X, Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

1 310

 

960,7

 

73,3

131,00

1 320

1 451

 

ESP

NEP/07.

Awwista tan-Norveġja

VII

1 504

 

447,1

 

29,7

150,40

1 509

1 659

 

ESP

NEP/08C.

Awwista tan-Norveġja

VIIIc

115

 

84,3

 

73,3

11,50

119

131

 

ESP

NEP/5BC6.

Awwista tan-Norveġja

VI; Ilmijiet tal-KE Vb

43

 

2,0

 

4,7

4,30

40

44

 

ESP

NEP/8ABDE.

Awwista tan-Norveġja

VIIIa,b,d,e

55

 

0,4

 

0,7

5,50

259

265

 

ESP

NEP/9/3411

Awwista tan-Norveġja

IX u X; Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

123

 

116,2

 

94,5

6,80

104

111

 

ESP

ORY/06-

Orange Roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VI

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

ESP

RNG/8X14-

Roundnose Grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VIII,IX,X,XII,XIV

5 765

 

5 753,1

 

99,8

11,90

4 391

4 403

 

ESP

SBR/09-

Paġell

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi IX

850

 

85,0

 

10,0

85,00

850

935

 

ESP

SBR/10-

Paġell

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi X

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

ESP

WHB/8C3411

Stokkafixx

VIIIc, IX, X, Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

43 707

 

26 953,3

 

61,7

4 370,70

25 686

30 057

 

EST

COD/3BC+24

Merluzz

Subdiviżjonijiet 22-24 (Ilmijiet tal-KE)

174

 

73,3

 

42,1

17,40

186

203

 

EST

HER/03D.RG

Aringi

Subdiviżjoni 28.1

19 164

 

12 763,8

 

66,6

1 916,40

16 668

18 584

 

FIN

HER/30/31.

Aringi

Subdiviżjonijiet 30-31

82 809

 

71 089,7

 

85,8

8 280,90

71 344

79 625

 

FRA

ALF/3X14-

Alfonsinos

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV

30

 

0,0

 

0,0

3,00

20

23

 

FRA

ANF/07.

Petriċi

VII

17 055

 

12 703,5

 

74,5

1 705,50

16 651

18 357

 

FRA

ANF/8ABDE.

Petriċi

VIIIa,b,d,e

7 333

 

5 835,3

 

79,6

733,30

6 714

7 447

 

FRA

ANF/8C3411

Petriċi

VIIIc, IX, X, Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

34

 

23,3

 

68,5

3,40

2

5

 

FRA

BLI/245-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi II,IV,V

55

 

41,8

 

76,0

5,50

34

40

 

FRA

BLI/67-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VI,VII

2 140

 

1 960,1

 

91,6

179,90

1 518

1 698

 

FRA

BSF/1234-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi I,II,III,IV

5

 

1,6

 

32,0

0,50

5

6

 

FRA

BSF/56712-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi V,VI,VII,XII

2 617

 

2 324,9

 

88,8

261,70

2 433

2 695

 

FRA

BSF/8910-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VIII,IX,X

111

 

20,4

 

18,4

11,10

31

42

 

FRA

COD/07A.

Merluzz

VIIa

62

 

9,8

 

15,8

6,20

44

50

 

FRA

COD/561214

Merluzz

VI; Ilmijiet tal-KE Vb, Ilmijiet internazzjonali XII, XIV

101

 

91,5

 

90,6

9,50

64

74

 

FRA

DWS/56789-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi V,VI,VII,VIII,IX

1 311

 

929,1

 

70,9

131,10

676

807

 

FRA

GFB/1012-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi X,XII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/1234-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi I,II,III,IV

10

 

1,1

 

11,0

1,00

10

11

 

FRA

GFB/567-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi V,VI,VII

677

 

609,5

 

90,0

67,50

356

424

 

FRA

GFB/89-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VIII,IX,X

26

 

22,5

 

86,5

2,60

15

18

 

FRA

HAD/5BC6A.

Haddock

Ilmijiet tal-KE Vb u VIa

803

 

218,7

 

27,2

80,30

366

446

 

FRA

HAD/6B1214

Haddock

VIb,XII,XIV

515

 

0,6

 

0,1

51,50

763

815

 

FRA

HER/7G-K.

Aringi

VIIg,h,j,k

587

 

577,8

 

98,4

9,20

487

496

 

FRA

HKE/2AC4-C

Marlozz

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

257

 

246,1

 

95,8

10,90

243

254

 

FRA

HKE/571214

Marlozz

VI, VII; Ilmijiet tal-KE Vb, Ilmijiet internazzjonali XII u XIV

12 370

 

6 787,2

0,2

54,9

1 237,00

13 785

15 022

 

FRA

HKE/8ABDE.

Marlozz

VIIIa,b,d,e

14 349

 

4 708,0

 

32,8

1 434,90

13 955

15 390

 

FRA

HKE/8C3411

Marlozz

VIIIc, IX u X; Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

251

 

179,0

 

71,3

25,10

433

458

 

FRA

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII u VIIIabde; Ilmijiet tal-KE Vb; Ilmijiet internazzjonali XII u XIV

21 839

 

12 413,8

 

56,8

2 183,90

8 047

10 231

 

FRA

JAX/8C9.

Sawrell

VIIIc,IX

415

 

12,2

 

2,9

41,50

393

435

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Megrims

VIIIa,b,d,e

1 055

 

589,2

 

55,8

105,50

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Megrims

VIIIc, IX, X, Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

72

 

12,8

 

17,8

7,20

66

73

 

FRA

NEP/07.

Awwista tan-Norveġja

VII

6 696

 

2 373,0

 

35,4

669,60

6 116

6 786

 

FRA

NEP/08C.

Awwista tan-Norveġja

VIIIc

32

 

14,5

 

45,3

3,20

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Awwista tan-Norveġja

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

44

 

0,0

 

0,0

4,40

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Awwista tan-Norveġja

VI; Ilmijiet tal-KE Vb

176

 

0,8

 

0,5

17,60

161

179

 

FRA

NEP/8ABDE.

Awwista tan-Norveġja

VIIIa,b,d,e

4 444

 

3 093,5

 

69,6

444,40

4 061

4 505

 

FRA

ORY/06-

Orange Roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VI

33

 

11,0

 

33,3

3,30

22

25

06C-

FRA

ORY/07-

Orange Roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VII

147

 

136,9

 

93,1

10,10

98

108

07C-

FRA

ORY/1X14-

Orange Roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi I,II,III,IV,V,VIII,IX,X,XII,XIV

31

 

24,3

 

78,4

3,10

15

18

1CX14C

FRA

PLE/07A.

Barbun tat-tbajja'

VIIa

23

 

2,2

 

9,6

2,30

21

23

 

FRA

PLE/7FG.

Barbun tat-tbajja'

VIIf,g

105

 

101,2

 

96,4

3,80

139

143

 

FRA

RNG/1245A-

Roundnose Grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi I,II,IV,Va

14

 

4,5

 

32,1

1,40

14

15

 

FRA

RNG/5B67-

Roundnose Grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi Vb,VI,VIII

3 841

 

1 868,0

 

48,6

384,10

3 789

4 173

 

FRA

RNG/8X14-

Roundnose Grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VIII,IX,X,XII,XIV

202

 

30,5

 

15,1

20,20

202

222

 

FRA

SBR/678-

Paġell

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VI,VII,VIII

94,5

 

89,7

 

94,9

4,80

12

17

 

FRA

SOL/07A.

Lingwata komuni

VIIa

6

 

0,6

 

10,0

0,60

4

5

 

FRA

SOL/07D.

Lingwata komuni

VIId

3 691

 

1 821,4

 

49,3

369,10

3 550

3 919

 

FRA

SOL/24.

Lingwata komuni

Ilmijiet tal-KE II u IV

629

 

447,2

 

71,1

62,90

212

275

 

FRA

SOL/7FG.

Lingwata komuni

VIIf,g

100

 

85,5

 

85,5

10,00

60

70

 

FRA

SOL/8AB.

Lingwata komuni

VIIIa,b

4 023

 

3 605,6

 

89,6

402,30

3 823

4 225

 

FRA

WHB/1X14

Stokkafixx

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

28 445

 

14 378,8

 

50,5

2 844,50

18 643

21 488

 

GBR

ANF/07.

Petriċi

VII

5 468

 

4 470,1

82,9

83,3

546,80

5 050

5 597

 

GBR

COD/07A.

Merluzz

VIIa

724

 

425,6

 

58,8

72,40

345

417

 

GBR

COD/561214

Merluzz

VI; Ilmijiet tal-KE Vb, Ilmijiet internazzjonali XII, XIV

360,8

 

303,3

 

84,1

36,08

241

277

 

GBR

COD/7X7A34

Merluzz

VIIb-k, VIII, IX, X, Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

601

 

569,5

 

94,8

31,50

328

360

 

GBR

HAD/5BC6A.

Haddock

Ilmijiet tal-KE Vb u VIa

6 080

 

2 761,7

 

45,4

608,00

4 743

5 351

 

GBR

HAD/6B1214

Haddock

VIb,XII,XIV

3 659

 

1 643,0

 

44,9

365,90

5 574

5 940

 

GBR

HER/07A/MM

Aringi

VIIa

4 699

 

4 629,7

 

98,5

69,30

3 550

3 619

 

GBR

HER/7G-K.

Aringi

VIIg,h,j,k

64

 

63,3

 

98,9

0,70

10

11

 

GBR

HKE/2AC4-C

Marlozz

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

398

 

360,4

 

90,6

37,60

341

379

 

GBR

HKE/571214

Marlozz

VI, VII; Ilmijiet tal-KE Vb, Ilmijiet internazzjonali XII u XIV

5 775

 

3 322,7

0,3

57,5

577,50

5 442

6 020

 

GBR

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII u VIIIabde; Ilmijiet tal-KE Vb; Ilmijiet internazzjonali XII u XIV

11 910

 

10 159,6

 

85,3

1 191,00

16 470

17 661

 

GBR

NEP/07.

Awwista tan-Norveġja

VII

9 119

 

7 044,7

 

77,3

911,90

8 251

9 163

 

GBR

NEP/2AC4-C

Awwista tan-Norveġja

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

24 462

 

20 923,2

 

85,5

2 446,20

22 644

25 090

 

GBR

NEP/5BC6.

Awwista tan-Norveġja

VI; Ilmijiet tal-KE Vb

21 178

 

16 055,6

 

75,8

2 117,80

19 415

21 533

 

GBR

PLE/07A.

Barbun tat-tbajja'

VIIa

708

 

415,1

 

58,6

70,80

558

629

 

GBR

PLE/7FG.

Barbun tat-tbajja'

VIIf,g

72

 

60,9

 

84,6

7,20

73

80

 

GBR

SOL/07A.

Lingwata komuni

VIIa

204

 

70,5

 

34,6

20,40

146

166

 

GBR

SOL/07D.

Lingwata komuni

VIId

1 315

 

780,1

 

59,3

131,50

1 268

1 400

 

GBR

SOL/24.

Lingwata komuni

Ilmijiet tal-KE II u IV

1 406

 

1 190,7

 

84,7

140,60

545

686

 

GBR

SOL/7FG.

Lingwata komuni

VIIf,g

272

 

244,1

 

89,7

27,20

271

298

 

GBR

WHB/1X14

Stokkafixx

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

55 565

 

53 666,7

 

96,6

1 898,30

34 759

36 657

 

GBR

ALF/3X14-

Alfonsinos

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV

10

 

0,6

 

6,0

1,00

10

11

 

GBR

BLI/245-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi II,IV,V

19

 

5,5

 

28,9

1,90

20

22

 

GBR

BLI/67-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VI,VII

222

 

174,2

 

78,5

22,20

386

408

 

GBR

BSF/1234-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi I,II,III,IV

5

 

0,0

 

0,0

0,50

5

6

 

GBR

BSF/56712-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi V,VI,VII,XII

93

 

56,4

 

60,6

9,30

173

182

 

GBR

DWS/56789-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi V,VI,VII,VIII,IX

467

 

83,1

 

17,8

46,70

375

422

 

GBR

GFB/1234-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi I,II,III,IV

16

 

2,2

 

13,8

1,60

16

18

 

GBR

GFB/567-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi V,VI,VII

709

 

343,5

 

48,4

70,90

814

885

 

GBR

GFB/1012-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi X,XII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

GBR

ORY/06-

Orange Roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VI

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

06C-

GBR

RNG/5B67-

Roundnose Grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi Vb,VI,VIII

170

 

4,3

 

2,5

17,00

222

239

 

GBR

RNG/8X14-

Roundnose Grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VIII,IX,X,XII,XIV

18

 

0,0

 

0,0

1,80

18

20

 

GBR

SBR/10-

Paġell

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi X,XII

10

 

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

IRL

ANF/07.

Petriċi

VII

3 162

 

2 938,7

 

92,9

223,30

2 128

2 351

 

IRL

BSF/56712-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi V,VI,VII,XII

122

 

121,3

 

99,4

0,70

87

88

 

IRL

COD/07A.

Merluzz

VIIa

743

 

608,1

 

81,8

74,30

790

864

 

IRL

DWS/12-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi XII

5

 

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

IRL

DWS/56789-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi V,VI,VII,VIII,IX

9

 

7,3

 

81,1

0,90

109

110

 

IRL

HAD/5BC6A.

Haddock

Ilmijiet tal-KE Vb u VIa

1 105

 

759,4

 

68,7

110,50

995

1 106

 

IRL

HAD/6B1214

Haddock

VIb,XII,XIV

468

 

339,1

 

72,5

46,80

544

591

 

IRL

HER/07A/MM

Aringi

VIIa

587

 

0,0

 

0,0

58,70

1 250

1 309

 

IRL

HER/6AS7BC

Aringi

VIaS,VIIb,c

13 732

 

12 174,5

 

88,7

1 373,20

10 584

11 957

 

IRL

HER/7G-K.

Aringi

VIIg,h,j,k

9 109

 

8 267,6

 

90,8

841,40

6 818

7 659

 

IRL

HKE/571214

Marlozz

VI, VII; Ilmijiet tal-KE Vb, Ilmijiet internazzjonali XII u XIV

1 765

 

1 427,6

 

80,9

176,50

1 670

1 847

 

IRL

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII u VIIIabde; Ilmijiet tal-KE Vb; Ilmijiet internazzjonali XII u XIV

34 297

 

29 133,5

 

84,9

3 429,70

39 646

43 076

 

IRL

NEP/5BC6.

Awwista tan-Norveġja

VI; Ilmijiet tal-KE Vb

383

 

161,2

 

42,1

38,30

269

307

 

IRL

ORY/06-

Orange Roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VI

7

 

0,0

 

0,0

0,70

4

5

06C-

IRL

ORY/1X14-

Orange Roughy

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi I,II,III,IV,V,VIII,IX,X,XII,XIV

6

 

0,0

 

0,0

0,60

4

5

1CX14C

IRL

PLE/07A.

Barbun tat-tbajja'

VIIa

507

 

192,9

 

38,0

50,70

1 209

1 260

 

IRL

PLE/7FG.

Barbun tat-tbajja'

VIIf,g

59

 

57,6

 

97,6

1,40

202

203

 

IRL

POK/561214

Pollakkju

VI; Ilmijiet tal-KE Vb, ilmijiet internazzjonali XII, XIV

514

 

321,5

 

62,5

51,40

483

534

 

IRL

RNG/5B67-

Roundnose Grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi Vb,VI,VIII

323

 

29,7

 

9,2

32,30

299

331

 

IRL

RNG/8X14-

Roundnose Grenadier

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi VIII,IX,X,XII,XIV

10

 

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

IRL

SAN/2A3A4.

Ċiċċirell

IIIa; Ilmijiet tal-KE IIa u IV

148 972

 

 

 

0,0

14 897,20

0

14 897

 

IRL

WHB/1X14

Stokkafixx

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

34 498

 

31 091,8

 

90,1

3 406,20

20 745

24 151

 

LTU

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII u VIIIabde; Ilmijiet tal-KE Vb; Ilmijiet internazzjonali XII u XIV

6 437

 

3 466,7

 

53,9

643,70

0

644

 

LTU

SPR/3BCD-C

Laċċ Ikħal

IIIbcd (ilmijiet tal-KE)

22 027

 

14 773,5

 

67,1

2 202,70

22 745

24 948

 

LTU

WHB/1X14

Stokkafixx

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

9 974

 

9 812,0

 

98,4

162,00

0

162

 

NLD

ANF/07.

Petriċi

VII

112

 

13,6

 

12,1

11,20

336

347

 

NLD

COD/07A.

Merluzz

VIIa

5

 

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

NLD

COD/7X7A34

Merluzz

VIIb-k, VIII, IX, X, Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

51

 

46,6

 

91,4

4,40

25

29

 

NLD

HER/6AS7BC

Aringi

VIaS,VIIb,c

258

 

254,4

 

98,6

3,60

1 058

1 062

 

NLD

HER/7G-K.

Aringi

VIIg,h,j,k

473

 

461,8

 

97,6

11,20

487

498

 

NLD

HKE/2AC4-C

Marlozz

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

47

 

29,9

 

63,6

4,70

63

68

 

NLD

HKE/571214

Marlozz

VI, VII; Ilmijiet tal-KE Vb, Ilmijiet internazzjonali XII u XIV

201

1

63,6

1

32,0

20,10

180

200

 

NLD

JAX/578/14

Sawrell

VI, VII u VIIIabde; Ilmijiet tal-KE Vb; Ilmijiet internazzjonali XII u XIV

52 731

 

40 530,0

 

76,9

5 273,10

58 102

63 375

 

NLD

NEP/2AC4-C

Awwista tan-Norveġja

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

1 367

 

1 155,6

 

84,5

136,70

704

841

 

NLD

SOL/24.

Lingwata komuni

ilmijiet tal-KE II u IV

11 887

 

10 348,8

 

87,1

1 188,70

9 563

10 752

 

NLD

WHB/1X14

Stokkafixx

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

88 561

 

79 699,6

69,9

90,1

8 791,50

32 666

41 458

 

POL

HER/3BC+24

Aringi

Subdiviżjonijiet 22-24

6 441

 

2 935,8

 

45,6

644,10

5 797

6 441

 

POL

SPR/3BCD-C

Laċċ Ikħal

IIIbcd (Ilmijiet tal-KE)

121 135

 

57 801,8

 

47,7

12 113,50

133 435

145 549

 

PRT

BSF/8910-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni tà pajjiżi terzi VIII,IX,X

3 876

 

3 466,6

 

89,4

387,60

3 956

4 344

 

PRT

BSF/C3412-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni tà pajjiżi terzi CECAF 34.1.2

4 285

 

3 086,9

 

72,0

428,50

4 285

4 714

 

PRT

DWS/10-

Klieb il-Baħar tal-Fond

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni tà pajjiżi terzi X

20

 

10,5

 

52,5

2,00

20

22

 

PRT

GFB/1012-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni tà pajjiżi terzi X,XII

43

 

16,9

 

39,3

4,30

43

47

 

PRT

JAX/8C9.

Sawrell

VIIIc,IX

25 036

 

14 498,8

 

57,9

2 503,60

26 288

28 792

 

PRT

NEP/9/3411

Awwista tan-Norveġja

IX u X; Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

328

 

267,8

 

81,6

32,80

311

344

 

PRT

SBR/09-

Paġell

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi IX

230

 

187,2

 

81,4

23,00

230

253

 

SWE

BLI/03-

Linarda

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi III

8

 

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

SWE

COD/3BC+24

Merluzz

Subdiviżjonijiet 22-24 (Ilmijiet tal-KE)

3 602

 

2 960,2

 

82,2

360,20

2 989

3 349

 

SWE

HER/30/31.

Aringi

Subdiviżjonijiet 30-31

16 501

 

3 626,1

 

22,0

1 650,10

15 676

17 326

 

SWE

HER/3BC+24

Aringi

Subdiviżjonijiet 22-24

8 806

 

7 724,6

 

87,7

880,60

7 926

8 807

 

SWE

HKE/3A/BCD

Marlozz

IIIa; Ilmijiet tal-KE IIIbcd

125

 

45,8

 

36,6

12,50

128

141

 

SWE

NEP/3A/BCD

Awwista tan-Norveġja

IIIa; Ilmijiet tal-KE IIIbcd

1 509

 

1 462,7

 

96,9

46,30

1 359

1 405

 

SWE

PLE/3BCD-C

Barbun tat-tbajja'

IIIbcd (Ilmijiet tal-KE)

192

 

170,5

 

88,8

19,20

173

192

 

SWE

RNG/3A/BCD

Roundnose Grenadier

IIIa u Ilmijiet tal-KE IIIbcd

52

 

0,0

 

0,0

5,20

49

54

 

SWE

SOL/3A/BCD

Lingwata komuni

IIIa; Ilmijiet tal-KE IIIbcd

46

 

44,3

 

96,3

1,70

30

32

 

SWE

SPR/3BCD-C

Laċċ Ikħal

IIIbcd (Ilmijiet tal-KE)

94 970

 

86 272,2

 

90,8

8 697,80

86 670

95 368

 

SWE

WHB/1X14

Stokkafixx

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

539

 

148,8

 

27,6

53,90

6 627

6 681

 


ANNESS II

TNAQQIS MILL-KWOTI TA' L-2008

Pajjiż

Kodiċi ta' l-ispeċi

Kodiċi ta' l-ispeċi

Isem ta' l-ispeċi

Żona

Penali Art.5(2) R. 847/96

Kwantità adatta 2007

Marġini

Kwantità Totali Adatta 2007

Qbid SC 2007

Qbid 2007

Qbid Totali 2007

%

Tnaqqis

Kwantità Inizjali 2008

Kwantità Riveduta 2008

Kodiċi taż-Żona 2008

BEL

COD

2AC4.

Merluzz

IV, Ilmijiet tal-KE IIa

iva

937,00

0,0

937,00

0,0

998,60

998,60

106,6

–61,60

654,00

592

2A3AX4

BEL

COD

7X7A34

Merluzz

VII b-k, VIII, IX u X; Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

iva

172,00

0,0

172,00

0,0

180,40

180,40

104,9

–8,40

177,00

169

 

BEL

LEZ

2AC4-C

Megrims

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

iva

4,00

0,0

4,00

0,0

5,60

5,60

140,0

–1,60

5,00

3

 

BEL

SOL

8AB.

Lingwata komuni

VIII a u b

iva

393,00

0,0

393,00

0,0

396,00

396,00

100,76

–3,00

52,00

49

 

DEU

ANF

561214

Petriċi

VI;Ilmijiet tal-KE Vb; Ilmijiet internazzjonali XII u XIV (Ilmijiet tan-Norveġja)

iva

213,00

0,0

213,00

0,0

227,80

227,80

106,9

–14,80

212,00

197

 

DEU

COD

03AN.

Merluzz

Kattegat

iva

53,00

0,0

53,00

0,0

63,40

63,40

119,6

–10,40

64,00

54

 

DEU

COD

2AC4.

Merluzz

IV, Ilmijiet tal-KE IIa

iva

1 828,00

0,0

1 828,00

0,0

1 922,60

1 922,60

105,2

–94,60

2 384,00

2 289

2A3AX4

DEU

LEZ

2AC4-C

Megrims

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

iva

4,00

0,0

4,00

0,0

12,90

12,90

322,5

–8,90

4,00

–5

 

DEU

LIN

4AB-N.

Lipp

Ilmijiet tan-Norveġja IV

iva

33,00

0,0

33,00

0,0

34,00

34,00

103,0

–1,00

21,00

20

 

DEU

HAL

514GRN

Ħalibatt ta' l-Atlantiku

Żoni ta' Greenland: V & XIV

iva

 

 

0,00

 

3,40

3,40

0,0

–3,40

0,00

–3

 

DEU

HKE

571214

Marlozz

Vb) (1), VI, VII, XII, XIV

iva

 

 

0,00

 

4,00

4,00

0,0

–4,00

0,00

–4

 

DEU

PRA

03A.

Gambli tat-Tramuntana

IIIa)

iva

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

DEU

SPR

2AC4-C

Laċċ ikħal

Ilmijiet tal-KE IIa) u IV

iva

 

 

0,00

 

2,70

2,70

0,0

–2,70

2 018,00

2 015

 

DNK

COD

1N2AB.

Bakkaljaw ta' l-Atlantiku

I, II (Ilmijiet tan-Norveġja)

iva

 

 

0,00

 

11,00

11,00

0,0

–11,00

0,00

–11

 

DNK

MAC

2CX14-

Pizzintun

VI,VII,VIIIa),b),d),e), Ilmijiet tal-KE Vb, Ilmijiet internazzjonali IIa, XII u XIV

iva

 

 

0,00

 

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

–8

 

DNK

NOP

2A3A4.

Norway pout

IIIa; Ilmijiet tal-KE IIa u IV

iva

 

 

0,00

 

83,00

83,00

0,0

83,00

36 466,00

36 383

 

DNK

OTH

1N2AB.

Speċijiet oħra

I, II (Ilmijiet tan-Norveġja)

iva

 

 

0,00

 

14,70

14,70

0,0

–14,70

0,00

–15

 

DNK

POK

1N2AB.

Pollakkju

I, II (Ilmijiet tan-Norveġja)

iva

 

 

0,00

 

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

–1

 

ESP

BLI

67-

Linarda

VI, VII (Ilmijiet tal-Komunita' u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranita' u ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi)

n

72,00

0,0

72,00

0,0

211,00

211,00

293,1

– 139,00

67,00

–72

 

ESP

COD

1/2B.

Merluzz

I u IIb

iva

7 006,00

0,0

7 006,00

0,0

7 014,00

7 014,00

100,1

–8,00

7 349,00

7 341

 

ESP

HAD

1N2AB.

Haddock

Ilmijiet tan-Norveġja I u II

iva

60,00

0,0

60,00

0,0

65,00

65,00

108,3

–5,00

0,00

–5

 

ESP

POK

1N2AB.

Pollakkju

Ilmijiet tan-Norveġja I u II

iva

50,00

0,0

50,00

0,0

53,00

53,00

106,0

–3,00

0,00

–3

 

ESP

SBR

678-

Paġell

VI, VII u VIII (Ilmijiet tal-Komunita' u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranita' u ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi)

iva

188,00

23,8

211,80

0,0

204,50

204,50

96,6

7,30

238,00

222

(x)

(x) marġini awtorizzata ta' qbid eċċessiv sa 10% - reg 847/96 art 3.3

EST

PLE

3BCD-C

Barbun tat-tbajja'

IIIb),c),d) (1)- Għajr għal MU3

 

 

 

0,0

 

0,80

0,80

0,0

–0,80

0,00

–1

 

FRA

COD

7X7A34

Merluzz

VIIb-k; VIII, IX u X; Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

iva

3 736,00

0,0

3 736,00

0,0

4 079,60

4 079,60

109,2

– 343,60

3 033,00

2 689

 

GBR

LEZ

2AC4-C

Megrims

Ilmijiet tal-KE IIa u IV

iva

1 424,00

0,0

1 424,00

0,0

1 430,40

1 430,40

100,4

–6,40

1 537,00

1 531

 

GBR

NOP

2A3A4.

Norway pout

IIIa; Ilmijiet tal-KE IIa u IV

 

 

 

0,00

 

4,30

4,30

0,0

–4,30

0,00

–4

 

IRL

COD

1/2B.

Merluzz

I, II b

iva

57,00

100,0

157,00

0,0

201,80

201,80

128,5

–44,80

0,00

–45

(xx)

IRL

COD

561214

Merluzz

VI; Ilmijiet tal-KE Vb; Ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali XII u XIV

iva

93,00

0,0

93,00

0,0

94,20

94,20

101,3

–1,20

241,00

240

 

IRL

COD

7X7A34

Merluzz

VIIb-k; VIII, IX u X; Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

iva

737,00

0,0

737,00

0,0

792,00

792,00

107,5

–55,00

753,00

698

 

IRL

ORY

07-

Orange Roughy

VII (Ilmijiet tal-Komunita')

n

68,00

0,0

68,00

0,0

199,80

199,80

293,8

– 131,80

29,00

– 103

 

IRL

SOL

07A.

Lingwata komuni

VIIa

iva

111,00

0,0

111,00

0,0

115,20

115,20

103,8

–4,20

90,00

86

 

(xx) marġini indikat il-kwota AMS li intużat mill-IRL biss

NLD

HER

1/2.

Aringi

Ilmijiet tal-KE, tan-Norveġja u internazzjonali I u II

iva

27 651,00

0,0

27 651,00

0,0

28 125,70

28 125,70

101,7

– 474,70

12 117,00

11 642

 

POL

COD

3BC+24

Merluzz

Ilmijiet tal-KE Subdiviżjoni 22-24

iva

2 287,00

0,0

2 287,00

0,0

2 360,70

2 360,70

103,2

–73,70

2 245,00

2 171

 

POL

GHL

514GRN

Ħalibatt ta' Greenland

Ilmijiet ta' Greenland V u XIV

iva

1 217,00

0,0

1 217,00

0,0

1 228,40

1 228,40

100,9

–11,40

0,00

–11

 

POL

HER

1/2.

Aringi

Ilmijiet tal-KE, tan-Norveġja u internazzjonali I u II

iva

3 057,00

0,0

3 057,00

0,0

3 153,50

3 153,50

103,2

–96,50

1 714,00

1 618

 

POL

PRA

N3L.

Gambli tat-Tramuntana

NAFO 3L

iva

245,00

0,0

245,00

0,0

245,80

245,80

100,3

–0,80

278,00

277

 

POL

HAD

2AC4.

Haddock

IV; Ilmijiet tal-KE IIa

 

 

 

0,00

 

1,40

1,40

0,0

–1,40

0,00

–1

 

PRT

ALF

3X14-

Alfonsinos

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (Ilmijiet tal-Komunita' u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranita' u ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi)

n

214,00

0,0

214,00

0,0

224,40

224,40

104,9

–10,40

214,00

204

 

PRT

ANF

8C3411

Petriċi

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1(Ilmijiet tal-KE)

iva

375,00

0,0

375,00

0,0

392,20

392,20

104,6

–17,20

324,00

307

 

PRT

COD

1/2B.

Merluzz

I u Iib

iva

1 479,00

0,0

1 479,00

0,0

1 490,30

1 490,30

100,8

–11,30

1 552,00

1 541

 

PRT

DWS

56789-

Klieb il-Baħar tal-Fond

V, VI, VII, VIII, IX (Ilmijiet tal-Komunita' u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranita' u ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi)

n

483,00

0,0

483,00

0,0

505,50

505,50

104,7

–22,50

254,00

232

 

PRT

HKE

8C3411

Marlozz

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1(Ilmijiet tal-KE)

iva

1 990,00

0,0

1 990,00

0,0

2 054,30

2 054,30

103,2

–64,30

2 104,00

2 040

 

PRT

COD

7X7A34

Merluzz

VIIb),c),d),e),f),g),h),j),k),VIII,IX,X;Ilmijiet tal-KE CECAF 34.1.1

 

 

 

0,00

 

4,70

4,70

0,0

–4,70

0,00

–5

 

PRT

GHL

2A-C46

Ħalibatt ta' Greenland

IIa (Ilmijiet tal-KE), IV, VI (Ilmijiet tal-Komunita' u ilmijiet internazzjonali)

 

 

 

0,00

 

17,70

17,70

0,0

–17,70

0,00

–18

 

PRT

HAD

1N2AB.

Haddock

I, II (Ilmijiet tan-Norveġja)

 

 

 

0,00

 

369,20

369,20

0,0

– 369,20

0,00

– 369

 

PRT

POK

1N2AB.

Pollakkju

I, II (Ilmijiet tan-Norveġja)

 

 

 

0,00

 

391,40

391,40

0,0

– 391,40

0,00

– 391

 


17.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 157/43


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 542/2008

tas-16 ta' Ġunju 2008

li jemenda l-Anness I u II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi kull proċedura tal-Komunità għal iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti ta’ l-ikel ta’ oriġini mill-annimali, fir-rigward ta' cyfluthrin u lectin estratti minn fażola ħamra (Phaseolus vulgaris)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 tas-26 ta' Ġunju 1990 li jistabbilixxi kull proċedura tal-Komunità għal iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti ta’ l-ikel ta’ oriġini mill-annimali (1), u b'mod partikulari l-Artikoli 2 u 3 tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-opinjoni ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini fformulata mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għal Użu Veterinarju,

Billi:

(1)

Is-sustanzi farmakoloġikament attivi kollha wżati fil-Komunità fil-prodotti mediċinali veterinarji maħsuba għall-annimali li jipproduċu l-ikel għandhom ikunu vvalutati skond ir-Regolament (KEE) Nru 2377/90.

(2)

Is-sustanza cyfluthrin bħalissa hija inkluża fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2377/90 għall-ispeċi bovina għall-muskoli, x-xaħam, il-fwied u l-kliewi u għall-ispeċi bovina għall-ħalib, sakemm, għall-ħalib, jiġu osservati d-dipożizzjonijiet ulterjuri fid-Direttiva tal-Kunsill 94/29/KE tat-23 ta' Ġunju 1994 li temenda l-Annessi għad-Direttivi 86/362/KEE u 86/363/KEE dwar l-iffissar tal-livelli massimi għar-residwi tal-pestiċida fi u fuq iċ-ċereali u l-oġġetti ta' l-ikel li għandhom oriġini mill-annimali rispettivament (2). Wara talba biex l-annotazzjoni eżistenti ta' cyfluthrin għall-ispeċi bovina tiġi estiża għar-ruminanti kollha, il-Kumitat għall-prodotti mediċinali għal Użu Veterinarju (minn hawn 'il quddiem “CVMP”), wara li rreveda l-limiti massimi ta' residwu (minn hawn 'il quddiem “MRLs”) diġà stabbiliti għas-sustanza cyfluthrin, ikkonkluda li l-MRLs eżistenti għall-ispeċi bovina ma setgħux jiġu estrapolati għar-ruminanti kollha, peress li d-data tar-residwi mill-ispeċi ovina ma kinitx disponibbli. Is-CVMP ikkonkluda li l-estrapolazzjoni kienet possibbli għall-ispeċi kaprina biss. Minħabba f'hekk, tqies xieraq li l-annotazzjoni attwali fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2377/90 tiġi estiża għal cyfluthrin biex tinkludi l-ispeċi kaprina, bl-istess valuri ta' MRLs li hemm għall-ispeċi bovina, għall-muskoli, xaħam, fwied, kliewi u ħalib, sakemm, għall-ħalib, jiġu osservati d-dispożizzjonijiet ulterjuri tad-Direttiva 94/29/KE.

(3)

Lectin estratt minn fażola ħamra (Phaseolus vulgaris) bħalissa mhux inkluż fl-Annessi tar-Regolament (KEE) Nru 2377/90. Wara eżami ta' applikazzjoni għat-twaqqif ta' MRLs għal lectin estratt minn fażola ħamra (Phaseolus vulgaris) fl-ispeċi porċina, is-CVMP ikkonkluda li m'hemm l-ebda bżonn li jiġu stabbiliti MRLs għal lectin estratt minn fażola ħamra (Phaseolus vulgaris) u rrakkomanda l-inklużjoni ta' dik is-sustanza fl-Anness II għall-ispeċi porċina, għal użu orali biss. Minħabba f'hekk, huwa xieraq li din is-sustanza tiddaħħal fl-Anness II tar-Regolament (KEE) Nru 2377/90 għall-ispeċi porċina, għal użu orali biss.

(4)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2377/90 għandu għaldaqstant jiġi emendat skond dan.

(5)

Għandu jingħata perjodu adegwat qabel ma jiddaħħal fis-seħħ dan ir-Regolament sabiex jippermetti lill-Istati Membri li jagħmlu kwalunkwe aġġustament li jista' jkun neċessarju, fid-dawl ta' dan ir-Regolament, fl-awtorizzazzjonijiet li ngħataw għat-tqegħid tal-prodotti mediċinali veterinarji kkonċernati fis-suq skond id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji (3), biex jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I u II tar-Regolament (KEE) Nru 2377/90 huma emendati skond l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mis-16 ta' Awwissu 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 16 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Günter VERHEUGEN

Viċi President


(1)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 203/2008 (ĠU L 60, 5.3.2008, p. 18).

(2)  ĠU L 189, 23.7.1994, p. 67.

(3)  ĠU L 311, 28.11.2001, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2004/28/KE (ĠU L 136, 30.4.2004, p. 58).


ANNESS

A.

Fil-punt 2.2.3 ta' l-Anness I (Lista ta' sustanzi farmakoloġikament attivi li l-limiti massimi ta' residwi għalihom ġew iffissati), l-annotazzjoni għal “Cyfluthrin” tinbidel b'li ġej:

2.2.3.   Pyrethroids

Sustanza/i farmakoloġikament attivi

Residwu markatur

L-ispeċi ta’ l-annimali

MRLs

Tessuti kkonċernati

Dispożizzjonijiet oħrajn

“Cyfluthrin

Cyfluthrin (somma ta' isomeri)

Bovina, kaprina

10 μg/kg

Muskoli

 

50 μg/kg

Xaħam

10 μg/kg

Fwied

10 μg/kg

Kliewi

20 μg/kg

Ħalib

Dispożizzjonijiet ulterjuri fid-Direttiva 94/29/KE għandhom jiġu osservati”

B.

Fil-punt 6 ta' l-Anness II (Lista ta' sustanzi mhux suġġetti għal-limiti ta' residwu), qiegħda tiddaħħal is-sustanza li ġejja:

6.   Sustanzi ta' oriġini veġetali

Sustanza/i farmakoloġikament attivi

L-ispeċi ta’ l-annimali

Dispożizzjonijiet oħrajn

“Lectin estratt minn fażola ħamra (Phaseolus vulgaris)

Porċina

Għal użu orali biss”


17.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 157/46


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 543/2008

tas-16 ta’ Ġunju 2008

li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-istandards għat-tqegħid fis-suq tal-laħam tat-tjur

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS [dwar l-OKS Unika]) (1), u partikolarment l-Artikolu 121, punt e) tiegħu flimkien ma’ l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Mill-1 ta’ Lulju 2008, ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1906/90 tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar l-istandards tal-marketing għal-laħam tat-tjur (2) tħassar mir-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)

Ċerti dispożizzjonijiet u obbligi previsti mir-Regolament (KEE) Nru 1906/90 ma ġewx inkorporati fir-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)

B’hekk ċerti dispożizzjonijiet u obbligi meħuda jridu jiġu adottati fil-qafas ta’ regolament li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 li jippermetti l-kontinwità u t-tħaddim tajjeb ta’ l-organizzazzjoni komuni tas-suq u b'mod partikolari l-istandards tat-tqegħid fis-suq.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 stabbilixxa standards ta’ tqegħid fis-suq għall-bejgħ tat-tjur li l-applikazzjoni tagħhom tesiġi l-adozzjoni tad-dispożizzjonijiet fir-rigward ta’, fost l-oħrajn, il-lista tal-karkassi, partijiet ta’ karkassi u ġewwiena li japplika għalihom ir-Regolament imsemmi, il-klassifikazzjoni għal dak li għandu x'jaqsam ma’ l-għamla, id-dehra u l-piż, it-tipi ta’ preżentazzjoni, l-indikazzjoni tad-denominazzjoni li biha l-prodotti kkonċernati għandhom jitqiegħdu fis-suq, it-tismija fakultattiva dwar il-metodu tar-refriġerazzjoni u l-mod tat-trobbija, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u tat-trasport ta’ ċerti tipi ta’ laħam tat-tjur u kontrolli regolari li għandhom jassiguraw l-applikazzjoni uniformi tad-dispożizzjonijiet imsemmija fil-Komunità. Jeħtieġ għalhekk li jitħassar r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1538/91 (3) li jintroduċi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1906/90, u jiġi ssostitwit minn regolament ġdid.

(5)

Bittqegħid fis-suq ta’ klassijiet differenti ta’ tjur stabbiliti skond l-għamla u d-dehra tagħhom jeħtieġ li jiġu stabbiliti d-definizzjonijiet relattivi għall-ispeċijiet, għall-età u għall-preżentazzjoni tal-karkassi, kif ukoll għall-għamla anatomika u għall-kontenut tal-biċċiet tal-karkassi. Il-valur għoli tal-prodott magħruf bħala “foie gras” u r-riskju konsegwenti ta’ prattiċi qarrieqa jagħmlu meħtieġ li jiġu speċifikati standards minimi u preċiżi ta’ tqegħid fis-suq.

(6)

Mhuwiex meħtieġ li jiġu applikati dawn l-istandards għal ċerti prodotti u għal ċerti preżentazzjonijiet li l-importanza tagħhom hija purament lokali jew b’xi mod ieħor limitata. Madankollu, id-denominazzjonijiet li bihom dawk il-prodotti huma mqegħdin fis-suq ma għandhomx ikunu tali li jistgħu jqarrqu bil-konsumatur billi jġegħluh ifixkel dawn il-prodotti ma’ prodotti li huma soġġetti għal dawn id-dispożizzjonijiet. Dawn iridu għalhekk ukoll ikun applikati għat-termini deskrittivi addizzjonali wżati biex jikkwalifikaw id-denominazzjonijiet ta’ dawn il-prodotti.

(7)

Bil-għan li tiġi żgurata applikazzjoni uniformi ta’ dan ir-Regolament, jeħtieġ jiġu ddefiniti l-kunċetti tat-tqegħid fis-suq u tal-lott fis-settur tal-laħam tat-tjur.

(8)

It-temperatura tal-ħżin u taż-żamma għandha importanza primarja għall-osservanza ta’ standards tal-kwalità stretti. Għalhekk, huwa xieraq li tiġi speċifikata temperatura minima li fiha għandhom jiġu kkonservati t-tjur.

(9)

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, u partikolarment dawk rigward il-monitoraġġ u l-osservanza tiegħu, iridu jiġu applikati b’mod uniformi fit-territorju kollu tal-Komunità. Ir-regoli dettaljati adottati għal dawn l-iskopijiet għandhom ikunu wkoll uniformi. Huwa għalhekk meħtieġ, bħala konsegwenza, li jiġu speċifikati regoli komuni għal dak li għandu x’jaqsam mat-teħid ta’ kampjuni u t-tolleranza.

(10)

Sabiex il-konsumatur jingħata informazzjoni xierqa, ċara u oġġettiva dwar il-prodotti maħruġa għall-bejgħ u sabiex tiġi assigurata ċ-ċirkolazzjoni ħielsa ta’ dawn ta’ l-aħħar fil-Komunità, jeħtieġ li jiġi żgurat li n-normi tat-tqegħid fis-suq tat-tjur iqisu kemm jista’ jkun id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 76/211/KEE tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Jannar 1976 fuq l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar il-prekondizzjonament bil-piż jew bil-volum ta’ ċerti prodtti b'imballaġġ minn qabel (4).

(11)

Fost l-indikazzjonijiet fakultattivi tat-tikketta, jidhru dawk dwar il-metodu tat-tkessiħ u l-mod tat-trobbija. L-indikazzjoni dwar din tal-aħħar, fl-interess tal-protezzjoni tal-konsumatur, teħtieġ li tkun subordinata fir-rigward ta’ kriterji mfissra b’attenzjoni kemm dwar il-kundizzjonijiet tat-trobbija kif ukoll il-limiti tal-kwantità għall-indikazzjoni ta’ kriterji bħall-età mal-qatla jew it-tul tal-perjodu tat-tismin u l-kontenut ta’ ċerti ingredjenti ta’ prodotti tal-ikel.

(12)

Meta t-trobbija fil-beraħ hija indikata fuq it-tikketta għal-laħam ġej minn papri u wiżż miżmuma għall-produzzjoni tal-“foie gras”, jeħtieġ ukoll li tkun ipprovduta indikazzjoni ta’ dan lill-konsumatur fuq it-tikketta biex tkun assigurata l-informazzjoni kollha dwar il-karatteristiċi tal-prodott.

(13)

Huwa xieraq li Kummissjoni teżerċita kontroll permanenti tal-kompatibbiltà ta’ kull miżura nazzjonali adottata b’applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet preżenti mad-dritt Komunitarju, inklużi l-istandards tat-tqegħid fis-suq. Għandu jkun hemm dispożizzjoni partikolari wkoll għar-reġistrazzjoni u l-ispezzjoni regolari ta’ impriżi awtorizzati jużaw termini li jsemmu tipi partikolari ta’ biedja. Dawn l-impriżi għandhom ikunu għalhekk obbligati jżommu reġistri regolari u dettaljati għal dan il-għan.

(14)

L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri kkonċernati jridu jkunu fil-pożizzjoni li jiddelegaw ir-responsabbiltà ta’ din l-ispezzjoni, filwaqt li titqies in-natura speċifika tagħha, lil entitajiet indipendenti kkwalifikati u approvati kif xieraq, bla ħsara għas-sorveljanza u l-prekawzjonijiet xierqa.

(15)

L-operaturi tal-pajjiżi terzi jkunu jistgħu jitolbu li jużaw id-diċituri fakultattivi dwar il-metodi tat-tkessiħ u l-modi tat-trobbija. Jeħtieġ issir dispożizzjoni għalihom sabiex jagħmlu dan, soġġett għal ċertifikazzjoni xierqa mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz interessat, u li jidher fuq lista stabbilita mill-Kummissjoni.

(16)

Fid-dawl ta’ l-evoluzzjoni ekonomika u teknoloġika, kemm fil-livell tal-preparazzjoni tat-tjur kif ukoll fil-livell tal-kontrolli, u minħabba l-fatt li l-kontenut ta’ l-ilma huwa ta’ interess partikolari fil-bejgħ ta’ tjur iffriżat jew iffriżat malajr, għandu jiġi ffissat il-kontenut massimu ta’ l-ilma tat-tjur iffriżat jew iffriżat malajr u għandha tiġi ddefinita sistema ta’ monitoraġġ sew fil-biċċeriji sew fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni mingħajr ma jinkiser il-prinċipju taċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-prodotti f’suq uniku.

(17)

L-assorbiment ta’ l-ilma fl-istabbiliment tal-produzzjoni għandu jiġi vverifikat u għandhom jiġu stabbiliti metodi ta’ min joqgħod fuqhom għall-kalkolu tal-kontenut ta’ ilma miżjud waqt il-preparazzjoni tal-karkassi ta’ tjur iffriżat jew iffriżat malajr mingħajr ma tkun magħmula distinzjoni bejn il-likwidu fiżjoloġiku u ilma ieħor li joriġina fil-preparazzjoni tat-tjur minħabba l-fatt li distinzjoni bħal din tiltaqa’ ma’ diffikultajiet prattiċi.

(18)

It-tqegħid fis-suq ta’ tjur iffriżat jew iffriżat malajr li ma jikkonformax mingħajr indikazzjoni xierqa fuq il-pakkett għandu jkun ipprojbit. Bħala riżultat, huwa neċessarju li jiġu adottati regoli prattiċi fejn għandhom x’jaqsmu l-indikazzjonijiet li għandhom jiġu mmarkati fuq pakketti individwali u lottijiet skond id-destinazzjoni tagħhom sabiex il-kontrolli jiġu ffaċilitati u sabiex ikun żgurat li ma jiġux użati għal ħaġa oħra għajr għall-iskop maħsub tagħhom.

(19)

Jeħtieġ li tiġi stabbilita l-azzjoni li għandha tittieħed jekk kontroll juri irregolarità f’kunsinna, fejn il-prodotti ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. Jeħtieġ tiġi stabbilita proċedura ta’ soluzzjoni tat-tilwimiet li jistgħu jinqalgħu fir-rigward tal-kunsinni intra-Komunitarji.

(20)

F’każ ta’ tilwima, il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tieħu azzjoni fuq il-post u billi tadotta miżuri xierqa għas-sitwazzjoni.

(21)

L-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet li għandhom x’jaqsmu mal-kontenut ta’ l-ilma tippresupponi l-ħatra ta’ laboratorji nazzjonali u Komunitarji ta’ referenza.

(22)

Għandha tingħata assistenza finanzjarja mill-Komunità.

(23)

Għandu jiġi konkluż kuntratt bejn il-Komunità Ekonomika u l-laboratorju ta’ referenza tal-Komunità li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jirregolaw il-ħlas ta’ l-għajnuna finanzjarja.

(24)

Għandhom isiru dispożizzjonijiet għall-Istati Membri biex jadottaw metodi prattiċi għall-kontroll tal-kontenut ta’ ilma ta’ tjur iffriżat u ffriżat malajr. Bil-għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi ta’ dak ir-Regolament, għandhom isiru dispożizzjonijiet għall-Istati Membri biex jinfurmaw lill-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra b’dan.

(25)

Il-miżuri pprovduti b'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti msemmija f’Artikolu 121(e)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 huma definiti kif ġej:

(1)

Karkassi tat-tjur

(a)

SRIEDAK U TIĠIEĠ (Gallus domesticus)

tiġieġ (għat-tismin): tjur li jkollu l-ponta ta’ l-isternu flessibbli (mhux ossifikata),

sriedak, qroqq (għat-togħlija): tjur li jkollu l-ponta ta’ l-isternu riġida (ossifikata),

ħasjien: tjur irġiel imsewwija b'mod kirurġiku qabel ma jilħqu l-maturità sesswali u maqtula ta' età minima ta’ 140 jum; wara li jiġi msewwi, il-ħasi għandu jissemmen għal talanqas 77 jum,

poussins, coquelets: tiġieġ ta’ inqas minn 650g piż tal-karkassa (espress mingħajr l-intern, ir-ras u s-saqajn); it-tiġieġ ta’ bejn 650g u 750g jista’ jitqies “poussin” jekk l-età tal-qatla ma tkunx taqbez it-28 jum. L-Istati Membri jistgħu japplikaw l-Artikolu 12 għall-verifika ta’ din l-età tal-qatla,

serduk ta’ età żgħira: minn razza li tbid, bil-ponta ta’ l-isternu riġida mingħajr ma tkun għal kollox ossifikata u li l-età tal-qatla hija talanqas 90 jum;

(b)

DUNDJANI (Meleagris gallopavo dom.)

dundjani nisa u rġiel (ta’ età żgħira): tjur li jkollu l-ponta ta’ l-isternu flessibbli (mhux ossifikata),

dundjani (għat-togħlija): tjur li jkollu l-ponta ta’ l-isternu riġida (ossifikata);

(c)

PAPRI (Anas platyrhynchos dom., cairina muschata), canards mulards (cairina muschata x Anas platyrhynchos)

papri (jew ta’ età żgħira); papri (jew ta’ età żgħira) Muscovy; papri (jew ta’ età żgħira) Mulard: tjur li jkollu l-ponta ta’ l-isternu flessibbli (mhux ossifikata),

papri, papri Muscovy, papri Mulard: tjur li jkollu l-ponta ta’ l-isternu riġida (ossifikata),

(d)

WIŻŻ (Anser anser dom.)

wiżż nisa u rġiel (ta’ età żgħira): tjur li jkollu l-ponta ta’ l-isternu flessibbli (mhux ossifikata); is-saff ta’ xaħam madwar il-karkass ikun irqiq jew mhux oħxon wisq. ix-xaħam tal-wiżża ta’ età żgħira jista’ jkollu lewn karatteristiku ta’ dieta speċjali,

wiżż, tjur li jkollu l-ponta ta’ l-isternu riġida (ossifikata), jkollu preżenti saff ta’ xaħam minn moderat għal oħxon madwar il-karkassa kollha;

(e)

FARGĦUNI (Numida meleagris domesticus)

fargħuni (ta’ età żgħira): tjur li jkollu l-ponta ta’ l-isternu flessibbli (mhux ossifikata),

fargħuni: tjur li jkollu l-ponta ta’ l-isternu riġida (ossifikata).

Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, varjanti tat-termini użati fil-punti a) sa e) li għandhom x’jaqsmu mas-sess għandhom jinftehmu bħala ekwivalenti għal dawn it-termini.

(2)

Biċċiet tat-tjur

(a)

nofs: nofs karkassa, bi qtugħ mit-tul f’linja tul l-isternu u s-sinsla;

(b)

kwart: kwarti ta’ wara jew ta’ quddiem (sidra jew saqajn), b’qatgħa trasversali ta’ nofs;

(c)

kwarti tas-sieq mhux mifrudin: iż-żewġ kwarti tas-sieq magħquda ma’ parti mid-daħar, bi jew mingħajr it-taħrika;

(d)

sidra: l-isternu u l-kustilji, jew parti minnhom, mqassma fuq iż-żewġ naħat tagħhom, flimkien mal-muskolatura ta’ madwarhom. Is-sidra tista’ tiġi ppreżentata bħala sħiħa jew maqsuma fi tnejn;

(e)

sieq: il-wirk, il-qasba u l-fibula bil-muskolatura ta’ madwarhom. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-ġogi;

(f)

sieq tat-tiġieġa b’biċċa mid-daħar imqabbda magħha: il-piż tad-dahar ma jaqbiżx 25 % ta’ dak tal-qatgħa sħiħa;

(g)

koxxa (il-parti ta’ fuq tas-sieq): il-wirk bil-muskolatura ta’ madwaru. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-ġogi;

(h)

il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick): il-qasba u l-fibula bil-muskolatura ta’ madwarhom. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-ġogi;

(i)

ġewnaħ: l-omeru, ir-radjus u l-kubitus, bil-muskolatura ta’ madwarhom. Fil-każ tal-ġwienaħ tad-dundjani, l-omeru, ir-radjus u l-kubitus jistgħu jiġu ppreżentati separatament, bil-muskolatura ta’ madwarhom. Il-ponta, inkluż l-għadam karpali, jista’ jkun tħeħħa jew ma tneħħiex. Il-qtugħ għandu jsir mill-ġogi;

(j)

ġwienaħ mhux mifruda: iż-żewġ ġwienaħ magħquda minn biċċa tad-daħar, il-piż ta’ dan ta’ l-aħħar ma għandux ikun iżjed minn 45 % tal-qatgħa;

(k)

flettt tas-sider tad-dundjan, mingħajr ġilda; is-sidra kollha jew nofsha dissussata, jiġifieri mingħajr sternu jew kustilji. Fil-każ tas-sidra tad-dundjan, il-flett tad-dundjan jista’ jinkludi biss il-muskolu pettorali ta’ taħt;

(l)

flett tas-sidra bil-klavikula: il-flett tas-sidra bla ġilda u bil-klavikula:u l-ponta qarquċija ta’ l-isternu biss, il-piż tal-klavikula u tal-qarquċa ma jaqbiżx 3 % ta’ dik il-qatgħa;

(m)

magret, maigret: flett tas-sidra tal-wiżż u tal-papri tal-punt 3), inklużi l-ġilda u x-xaħam ta’ taħt il-ġilda li jgħatti l-muskolu tas-sidra, mingħajr il-muskolu pettorali ta’ taħt;

(n)

laħam tas-saqajn tad-dundjan dissussat: koxxa jew il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick), jiġifieri mingħajr il-femora, it-tibja jew il-fibula, sħaħ, mqatta’ jew maqtugħin fi strixxi.

Għall-prodotti elenkati taħt e), g) u h) il-kliem “il-qatgħat għandhom isiru mill-ġogi” għandhom ifissru qatgħat magħmulin bejn iż-żewġ linji ta’ delimitazzjoni tal-ġogi kif muri fil-preżentazzjoni grafika fl-Anness II.

Prodotti elenkati taħt (d) sa (k) jistgħu jiġu ppreżentati bil-ġilda jew mingħajrha. In-nuqqas ta’ ġilda fil-każ ta’ prodotti elenkati taħt d) sa (j) jew il-preżenza tal-ġilda fil-każ tal-prodott elenkat taħt k) għandhom jidhru fuq it-tikketta fi ħdan it-tifsira ta’ Artikolu 1(3)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(3)

Foie gras

Il-fwied tal-wiżż jew ta’ papri ta’ l-ispeċi Cairina muschata jew Cairina muschata x Anas platyrachos li ġew mitmugħin b’tali mod biex jipproduċu ipertrofija ċellulari epatika grassa.

It-tjur li minnhom jitneħħa fwied bħal dan għandhom jinfasdu għal kollox. Il-fwied għandu jkun ta’ lewn uniformi.

Il-fwied għandu jkollu l-piż li ġej:

il-fwied tal-papri għandu jiżen talanqas 300g netti,

il-fwied tal-wiżż għandu jiżen talanqas 400 g netti.

Artikolu 2

Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament:

(a)

“karkassa” tfisser: il-karkassa sħiħa tat-tajra ta’ l-ispeċijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1) wara t-tneħħija tad-demm, tar-rix u ta’ l-imsaren; madankollu, it-tneħħija tal-kliewi hija fakultattiva; karkassa mnaddfa mill-imsaren tista’ tkun ippreżentata għall-bejgħ bil-gewwieni jew mingħajru, jiġifieri l-qalb, il-fwied, il-qanżħa u l-għonq, imdeffsa fil-ħofra addominali;

(b)

“biċċiet ta’ karkassi” tfisser laħam tat-tjur li minħabba d-daqs u l-karatteristiċi tat-tessut muskolari jkun jista’ jingħaraf bħala li nkiseb minn parti partikolari tal-karkassa;

(c)

“laħam tat-tjur ippakkjat bil-lest” tfisser: laħam tat-tjur ippreżentat skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 1(3)(b) tad-Direttiva 2000/13/KE;

(d)

“laħam tat-tjur mhux ippakkjat bil-lest” tfisser laħam tat-tjur ippreżentat għall-bejgħ lill-konsumatur aħħari mingħajr ma jkun ippakkjat bil-lest jew inkella ppakkjat fil-post tal-bejgħ fuq talba tax-xerrej;

(e)

“tqegħid fis-suq” tfisser iż-żamma jew il-wiri għall-bejgħ, l-offerta għall-bejgħ, il-bejgħ, il-kunsinna jew kwalunkwe forma oħra ta’ tqegħid fis-suq;

(f)

“lott” tfisser il-laħam tat-tjur ta’ l-istess speċi u tip, l-istess klassi, l-istess metodu ta’ produzzjoni, mill-istess biċċerija jew impjant tat-tqattigħ, li jkunu jinsabu fl-istess post, li għandhom jiġu spezzjonati. Għall-għanijiet ta’ l-Artikolu 9 u l-Annessi V u VI, lott għandu jikkonsisti biss f’pakketti ppreparati minn qabel ta’ l-istess kategorija ta’ piż nominali.

Artikolu 3

1.   Sabiex jitqegħdu fis-suq skond dan ir-Regolament, il-karkassi tat-tjur għandhom jiġu ppreżentati għall-bejgħ f’waħda mill-forom li ġejjin:

l-intern parzjalment imneħħi (“effilé,”“roped”),

bl-intern,

mingħajr intern.

It-terminu “mnaddfa minn ġewwa” jista’ jiġi miżjud.

2.   Karkassi li l-intern tagħhom huwa mneħħi parzjalment huma karkassi li minnhom il-qalb, il-fwied, il-pulmun, il-qanżħa, il-ħawsla, u l-kliewi ma tneħħewx.

3.   Għall-preżentazzjonijiet kollha tal-karkassi, jekk ir-ras ma titneħħiex, it-trakea, l-esofagu u l-ħawsla jistgħu jibqgħu fil-karkassa.

4.   L-intern għandu jinkludi biss l-organi li ġejjin.

Il-qalb, l-għonq, il-qanżħa u l-fwied, u l-partijiet kollha l-oħra meqjusa bħala tajbin għall-ikel mis-suq li fih il-prodott huwa maħsub għall-konsum aħħari. Il-fwied għandu jkun mingħajr il-bużżieqa tal-marrara, u l-qanżħa trid tkun mingħajr ir-rita l-ħarxa u bil-kontenut ta’ ġo fiha mneħħi. Il-qalb tista’ tkun bil-borża perikardjali jew mingħajrha. Jekk l-għonq jibqa’ magħqud mal-karkassa, ma jitqiesx bħala intern.

Meta wieħed minn dawn l-erba’ organi ma jkunx inkluż bħas-soltu mal-karkassa għall-bejgħ, in-nuqqas tiegħu għandu jkun jidher fuq it-tikketta.

5.   Minbarra l-konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali adottata skond id-Direttiva 2000/13/KE, l-indikazzjonijiet ulterjuri li ġejjin għandhom jintwerew fid-dokumenti kummerċjali anċillari fi ħdan it-tifsira ta’ l-Artikolu 13(1)(b) ta’ dik id-Direttiva:

(a)

il-kategorija msemmija fl-Anness XIV, parti B, punt III 1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(b)

l-istat li fih il-laħam tat-tjur jitqiegħed fis-suq, skond l-Anness XIV, parti B, punt III 2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u t-temperatura tal-ħżin.

Artikolu 4

1.   L-ismijiet li bihom jinbigħu il-prodotti koperti minn dan ir-Regolament, fi ħdan it-tifsira ta’ Artikolu 3(1)(1) tad-Direttiva 2000/13/KE, għandhom ikunu dawk numerati fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament u t-termini li jikkorrispondu fl-ilsna l-oħra tal-Komunità elenkati fl-anness I, kwalifikat fil-każ ta’:

karkassi sħaħ, b’referenza għal waħda mill-forom ta’ preżentazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 3(1),

qatgħat ta’ tjur, b’referenza għall-ispeċijiet rispettivi.

2.   L-ismijiet definiti fl-Artikolu 1(1) u (2) jistgħu jiġu supplementati b’termini oħra sakemm dawn tal-aħħar ma jfixklux lill-konsumatur sa grad materjali u b’mod partikolari ma jwasslux għal tfixkil ma’ prodotti oħra elenkati fl-Artikolu 1(1) u (2) jew ma’ indikazzjonijiet ipprovduti fl-Artikolu 11.

Artikolu 5

1.   Prodotti għajr dawk definiti f’Artikolu 1 jistgħu jitqiegħdu fis-suq fil-Komunità biss b’ismijiet li ma jfixklux lill-konsumatur sa grad materjali li jippermettu tfixkil ma’ dawk imsemmija fl-Artikolu 1 jew b’indikazzjonijiet ipprovduti fl-Artikolu 11.

2.   Minbarra l-konformità mal-liġijiet nazzjonali addottati skond id-Direttiva 2000/13/KE, it-tikkettar, il-preżentazzjoni u r-reklamar tal-laħam tat-tjur maħsub għall-konsumatur aħħari għandhom isegwu r-rekwiżiti addizjonali stabbiliti fil-paragrafi 3, 4, 5 u 6 ta’ dan l-Artikolu u fl-Artikolu 7(2).

3.   Fil-każ ta’ laħam tat-tjur frisk, id-data tad-durabbiltà minima għandha tinbidel bid-data “uża sa” bi qbil mc l-Artikolu 9a(1) tad-Direttiva 2000/13/KE.

4.   Fil-każ tal-laħam tat-tjur ippakkjat minn qabel, id-dettalji li ġejjin iridu jidhru wkoll fuq l-imballaġġ minn qabel jew fuq tikketta bħal ta’ din ta’ l-aħħar:

(a)

il-kategorija msemmija fl-Anness XIV, parti B, punt III 1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(b)

fil-każ ta’ laħam tat-tjur frisk, il-prezz totali u l-prezz skond il-piż fl-istadju tal-bejgħ bl-imnut;

(c)

l-istat li fih il-laħam tat-tjur jitqiegħed fis-suq, skond l-Anness XIV, parti B, punt III 2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, u t-temperatura tal-ħżin rakkomandata.

(d)

in-numru ta’ approvazzjoni tal-biċċerija jew tal-post tat-tqattigħ maħruġ skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), għajr fil-każ fejn it-tqattigħ u d-dissussar iseħħu fil-punt tal-bejgħ skond l-Artikolu 4(2)(d) tar-Regolament imsemmi;

(e)

fil-każ ta’ laħam tat-tjur impurtat minn pajjiżi terzi, indikazzjoni tal-pajjiż ta’ l-oriġini.

5.   Fil-każ tal-laħam tat-tjur mibjugħ mhux ippakkjat bil-lest, għajr meta t-tqattigħ u d-dissussar iseħħu fil-punt tal-bejgħ skond kif provdut mill-Artikolu 4(2)(d) tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, sakemm it-tqattigħ u d-dissussar isiru fuq talba tal-konsumtur u quddiemu, l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/13/KE huwa applikabbli għall-indikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 4.

6.   B’deroga mill-Artikolu 3, paragrafu 5 u l-paragrafi 2 sa 5 ta’ dan l-Artikolu, mhuwiex meħtieġ li l-laħam tat-tjur jiġi kklassifikat jew li jkunu indikati d-diċituri supplimentari msemmija fl-Artikoli msemmijin fil-każ ta’ kunsinni lill-impjanti tat-tqattigħ jew ta’ l-ipproċessar.

Artikolu 6

Id-dispożizzjonijiet addizzjonali li ġejjin għandhom japplikaw għal laħam tat-tjur iffriżat kif imfisser fl-Anness XIV, parti B, punt II 3), tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

It-temperatura tal-laħam tat-tjur iffriżat imsemmija minn dan ir-Regolament għandha tkun stabbli u miżmuma, fil-punti kollha fil-prodott, għal massimu ta’ xi fluttwazzjonijiet 'il fuq ta’ mhux iżjed minn 3 °C. Dawn it-tolleranzi fit-temperatura tal-prodott għandhom jitħallew skond prassi tajba tal-ħżin u t-tqassim u fit-tagħmir tal-wiri għall-bejgħ bl-imnut.

Artikolu 7

1.   Il-karkassi tat-tjur u qatgħat koperti minn dan ir-Regolament għandhom, sabiex jiddaħħlu fil-klassi A jew il-klassi B, jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi li ġejjin:

(a)

intatti, meta titqies il-preżentazzjoni;

(b)

nodfa, ħielsa minn kull materja barranija li tidher, ħmieġ jew demm;

(c)

bla ebda riħa barranija;

(d)

bla tbajja' tad-demm li jidhru għajr dawk li huma żgħar u ma jagħtux fil-għajn;

(e)

bla għadam miksur imqabbeż ‘il barra;

(f)

bla tbenġil serju.

Fil-każ ta’ tjur frisk, ma għandu jkun hemm ebda traċċa ta’ ffriżar minn qabel.

2.   Sabiex jiġu kklassifikati bħala ta’ Klassi A, karkassi ta’ tjur u qatgħat għandhom barra minn hekk jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:

(a)

huma għandhom ikunu ta’ konformazzjoni tajba. Il-laħam irid ikun impaħpaħ, is-sidra żviluppata sew, wiesgħa, twila u ħoxna, u l-koxox iridu jkunu ħoxnin. Fuq tiġieġ, papri żgħar jew papri ta’ età żgħira u dundjani għandu jkun hemm saff irqiq u regolari ta’ xaħam fuq is-sidra, id-dahar u l-koxox. Fuq sriedak, tiġieġ, papri u wiżż żgħir, saff iktar oħxon ta’ xaħam huwa permess. Fuq il-wiżż għandu jkun preżenti saff ta’ xaħam minn moderat għal oħxon fuq il-karkassi kollha,

(b)

jista’ jkun hemm xi ftit rix żgħir, pezzijiet (ponot tar-rix) u xagħar (filopjumi) fuq is-sidra, is-saqajn, id-dahar, il-ġogi tas-sieq u l-ponot tal-ġwienaħ. Fil-każ ta’ tjur, papri, dundjani u wiżż tat-togħlija jista’ jkun preżenti wkoll xi ftit fuq partijiet oħra,

(c)

xi ftit ħsara, tbenġil u tidnis tal-kulur huma permessi sakemm ikunu żgħar u ma jagħtux fil-għajn, u mhumiex preżenti fuq is-sidra jew saqajn. Il-ponta tal-ġewnaħ tista’ tkun nieqsa. Ħmura żgħira ħafna hija permessibbli fil-ponot tal-ġwienaħ u l-follikoli,

(d)

fil-każ ta’ tjur iffriżati jew iffriżati ta’ malajr ma għandu jkun hemm ebda traċċa ta’ ħruq mill-iffriżar (7) għajr dawk li huma inċidentali, żgħar u ma jagħtux fil-għajn u mhux preżenti fuq is-sidra jew saqajn.

Artikolu 8

1.   Deċiżjonijiet li ġejjin minn nuqqas ta’ konformità ma’ Artikoli 1 u 3 jistgħu jittieħdu biss għal-lott kollu li jkun ġie kontrollat skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan Artikolu.

2.   Kampjun li huwa magħmul mill-kwantitajiet li ġejjin ta’ prodotti differenti definiti fl-Artikolu 1 għandu jittieħed b’mod aleatorju minn kull lott li għandu jiġi spezzjonat fil-biċċerija, impjanti ta’ qtugħ, imħażen tal-ingrossa jew tal-imnut jew f’kull stadju ieħor tat-tqegħid fis-suq jew fil-każ ta’ importazzjonijiet minn terzi pajjiżi, fiż-żmien meta jinħarġu mid-dwana.

Daqs tal-lott

Daqs tal-kampjun

Għadd tollerat ta’ unitajiet mhux konformi

Total

għall-Artikolu 1, punti 1) (8) u 3), u l-Artikolu 7, paragrafu 1

1

2

3

4

100 sa 500

30

5

2

501 sa 3 200

50

7

3

> 3 200

80

10

4

3.   Fil-kontroll ta’ lott tal-laħam tat-tjur ta’ klassi A, tapplika t-tolleranza totali ta’ unitajiet mhux konformi msemmija fil-kolonna 3 tat-tabella tal-paragrafu 2. Dawn l-unitajiet mhux konformi jistgħu wkoll jinkludu, meta jkun hemm flett ta’ sidra, il-fletti li fihom sa massimu ta’ 2 % ta’ qarquċa (il-ponta flessibbli ta’ l-isternu).

Madankollu, l-għadd ta’ l-unitajiet mhux konformi mad-dispożizzjonijiet tal-punti 1 u 3 ta’ l-Artikolu 1 kif ukoll ta’ l-Artikolu 7(1) ma għandux jaqbeż iċ-ċifri murija fil-kolonna 4 tat-tabella fil-paragrafu 2.

Fejn għandu x’jaqsam il-punt 3 ta’ l-Artikolu 1, kwalunkwe unità mhux konformi ma għandhiex tiġi kkunsidrata tollerabbl sakemm ma tkunx ta’ piż ta’ talanqas 240 g fil-każ ta’ fwied tal-papri u ta’ talanqas 385 g fil-każ ta’ fwied tal-wiżż.

4.   Meta jiġi kkontrollat lott ta’ laħam tat-tjur tal-klassi B, l-għadd tollerat ta’ unitajiet mhux konformi jirdoppja.

5.   Fejn il-lott ikkontrollat ma jitqiesx li jkun konformi, l-aġenzija ta’ sorveljanza għandha tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq jew l-importazzjoni tiegħu jekk il-lott ikun ġej minn pajjiż terz, sakemm tingħata prova li jkun ġie magħmul konformi ma’ Artikoli 1 sa 7.

Artikolu 9

1.   Laħam tat-tjur li huwa ppakkjat minn qabel u ffriżat jew iffriżat malajr skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 76/211/KE, jista’ jiġi kklassifikat skond il-kategorija tal-piż bi qbil ma’ l-Anness XIV, parti B, punt III 3) tar-Regolament (KE) 1234/2007. L-ippakkjar minn qabel jista’ jkun:

imballaġġ minn qabel li jkun fih karkassa ta’ tajra, jew

imballaġġ minn qabel li jesa’ qatgħa waħda jew ħafna qatgħat ta’ tjur ta’ l-istess tip u speċi, kif imfisser fl-Artikolu 1.

2.   Il-pakketti ppreparati minn qabel kollha għandhom bi qbil mal-paragrafi 3 u 4 juru indikazzjoni tal-piż tal-prodott magħruf bħala “piż nominali” li huma meħtieġa li jkollhom.

3.   Imballaġġ minn qabel ta’ tjur iffriżat jew iffriżat malajr jista’ jkun ikklassifikat skond il-kategoriji ta’ piż nominali kif ġej:

(a)

karkassi;

< 1 100 gramma: klassijiet ta’ 50 gramma (1 050 - 1 000 - 950 eċċ.),

1 100 - < 2 400 gramma: klassijiet ta’ 100 gramma (1 100 - 1 200 - 1 300 eċċ.),

< 2 400 gramma: klassijiet ta’ 200 g (2 400 - 2 600 - 2 800 eċċ.);

(b)

biċċiet:

< 1 100 gramma: klassijiet ta’ 50 gramma (1 050 - 1 000 - 950, eċċ.),

≥ 1 100 gramma: klassijiet ta’ 100 gramma (1 100 - 1 200 - 1 300 eċċ.).

4.   L-imballaġġ minn qabel imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jsir b’tali mod li jissodisfa ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

il-kontenut effettiv ma għandux ikun inqas, bħala medja, mill-piż nominali,

(b)

il-proporzjon ta’ l-imballaġġ minn qabel li jkollu żball negattiv akbar mill-iżball negattiv aċċettat u stabbilit fil-paragrafu 9 għandu jkun żgħir biżżejjed li lottijiet ta’ l-imballaġġ minn qabel jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-testijiet imsemmija fil-paragrafu 10,

(c)

l-ebda imballaġġ minn qabel li jkollu żball negattiv ikbar mid-doppju ta’ l-iżball negattiv aċċettat imsemmi fil-paragrafu 9 ma għandu jitqiegħed fis-suq.

It-tifsir ta’ piż nominali, kontenut proprju u żball negattiv stabbilit fl-Anness I għad-Direttiva 76/211/KEE għandu jgħodd għal dan ir-Regolament.

5.   Rigward ir-responsabbiltà ta’ min jippakkja jew jimporta laħam tat-tjur iffriżat jew iffriżat malajr u l-kontrolli li għandhom isiru mill-awtorijajiet kompetenti, punti 4, 5 u 6 ta’ l-Anness I għad-Direttiva 76/211/KEE japplikaw mutatis mutandis.

6.   Il-kontrolli ta’ l-imballaġġ minn qabel għandhom isiru permezz ta’ teħid ta’ kampjuni u għandhom jinqasmu f’żewġ partijiet:

kontroll li jkopri l-kontenut proprju ta’ kull imballaġġ minn qabel tal-kampjun,

kontroll tal-medja tal-kontenut proprju ta’ l-imballaġġ minn qabel tal-kampjun.

Lott ta’ imballaġġ minn qabel għandu jiġi kkunsidrat aċċettabli jekk ir-riżultati taż-żewġ kontrolli jissodisfaw il-kriterji ta’ aċċettazzjoni msemmija fil-paragrafi 10 u 11.

7.   Lott għandu jkun magħmul mill-imballaġġi minn qabel ta’ l-istess piż nominali, kollha ta’ l-istess tip u ta’ l-istess produzzjoni, ippakkjati fl-istess post, li jrid jiġi spezzjonat.

Id-daqs tal-lott għandu jkun limitat għall-kwantitajiet imsemmija hawn taħt:

meta l-imballaġġ minn qabel jiġi kkontrollat fl-aħħar ta’ l-ippakkjar, in-numru f'kull lott għandu jkun ugwali għall-produzzjoni massima kull siegħa tal-linja ta’ l-ippakkjar, mingħajr ebda restrizzjoni fuq id-daqs tal-lott,

f'każijiet oħra d-daqs tal-lott għandu jkun limitat għal 10 000.

8.   Kampjun li jkun magħmul min-numri ta’ imballaġġi minn qabel li ġejjin għandu jittieħed b’mod aleatorju minn kull lott li għandu jiġi spezzjonat:

Daqs tal-lott

Daqs tal-kampjun

100-500

30

501-3 200

50

> 3 200

80

Għal kunsinni iżgħar minn 100 imballaġġ minn qabel, it-test mhux distruttiv, kif imfisser fl-Anness II tad-Direttiva 76/211/KEE, fejn użat, għandu jkun 100 %.

9.   Fil-każ ta’ qatgħat ta’ tjur ippreparati minn qabel, japplikaw l-iżbalji tolerabbli u negattivi li ġejjin:

(fi grammi)

Piż nominali

Żball negattiv massimu tollerat

Karkassi

Qatgħat

anqas minn 1 100

25

25

1 100 - < 2 400

50

50

2 400 u aktar

100

 

10.   Għall-kontrolli tal-kontenut proprju ta’ kull imballaġġ minn qabel fil-kampjun, l-inqas kontenut aċċettat għandu jkun ikkalkulat billi jitnaqqas l-iżball negattiv aċċettat għall-kontenut ikkonċernat mill-piż nominali ta’ l-imballaġġ minn qabel.

L-imballaġġ minn qabel fil-kampjun li l-kontenut proprju tiegħu huwa inqas mill-kontenut minimu aċċettat għandu jitqies difettuż.

Il-lott ta’ imballaġġ minn qabel ikkontrollat għandu jitqies aċċettabbli jekk in-numru ta’ unitajiet difettużi mhux konformi misjuba fil-kampjun ikun inqas minn jew daqs il-kriterju ta’ aċċettazzjoni fit-tabella t'hawn taħt; jiġi rrifjutat jekk l-għadd ta’ l-unitajiet mhux konformi jkun daqs jew aktar mill-kriterju tar-rifjut.

Daqs tal-kampjun

Numru ta’ kampjuni mhux konformi

In-numru ta' aċċettazzjoni

In-numru tar-rifjut

30

2

3

50

3

4

80

5

6

11.   Għall-kontroll tal-medja tal-kontenut proprju, lott ta’ imballaġġ minn qabel għandu jitqies aċċettabbli, jekk il-medja tal-kontenut proprju li jifforma l-kampjun huwa ikbar mill-kriterju ta’ aċċettazzjoni msemmi hawn taħt:

Daqs tal-kampjun

Kriterju ta’ aċċettazzjoni għall-kontenut effettiv medju

30

x— ≥ Qn – 0,503 s

50

x— ≥ Qn – 0,379 s

80

x— ≥ Qn – 0,295 s

x

=

kontenut effettiv medju ta’ l-imballaġġ minn qabel.

Qn

=

piż nominali ta’ l-imballaġġ minn qabel

s

=

devjazzjoni standard tal-kontenuti attwali ta’ l-imballaġġ minn qabel tal-lott.

Id-devjazzjoni normali għandha tiġi kkalkulata kif stabbilit mill-punt 2.3.2.2 tal-Anness II tad-Direttiva 76/211/KEE.

12.   Sakemm id-Direttiva 80/181/KEE tal-Kunsill (9) tawtorizza l-użu ta’ indikaturi supplimentari, l-indikazzjoni tal-piż nominali ta’ l-imballaġġ minn qabel li japplika għalihom dan l-Artikolu tista’ tigi akkumpanjata minn indikaturi supplimentari.

13.   Fil-każ tal-laħam tat-tjur li jidħol fir-Renju Unit mill-Istati Membri l-oħra, għandhom isiru kontrolli b'mod aleatorju u ma għandhomx isiru mal-fruntiera.

Artikolu 10

Indikazzjoni ta’ l-użu ta’ wieħed mill-metodi ta’ tkessiħ imfisser hawnhekk iżjed 'il quddiem u t-termini li jikkorrispondu fl-ilsna l-oħra tal-Komunità elenkati fl-Anness III jistgħu jidhru fuq it-tikketta fi ħdan it-tifsira ta’ Artikolu 1(3)(a) tad-Direttiva 2000/13/KE:

tkessiħ bl-arja: tkessiħ ta’ karkassi tat-tjur bl-arja kiesħa.

tkessiħ b’raxx ta’ arja: tkessiħ ta’ karkassi tat-tjur bl-arja kiesħa u raxx fin ta’ l-ilma.

tkessiħ b’immersjoni: tkessiħ ta’ karkassi tat-tjur f’tankijiet ta’ l-ilma jew silġ u ilma, skond il-proċedura tal-kontrokurrent.

Artikolu 11

1.   Sabiex jiġu indikati t-tipi ta’ trobbija, għajr dawk organiċi jew bijoloġiċi, huma biss it-termini msemmija hawn taħt u t-termini li jikkorrispondu fl-ilsna l-oħra tal-Komunità elenkati fl-Anness IV li jistgħu jidhru fuq it-tikketta fi ħdan it-tifsira ta’ Artikolu 1(3)(a) tad-Direttiva 2000/13/KE (barra minn hekk, ma jistgħux jidhru jekk ma jiġux sodisfatti l-kundizzjonijiet ta’ l-Anness V ta’ dan ir-Regolament):

(a)

“mitmugħa bi … % ta’ …”;

(b)

“imrobbija ġewwa — sistema estensiva”;

(c)

“trobbija fil-beraħ (free range)”;

(d)

“trobbija fil-beraħ tradizzjonali”;

(e)

“trobbija fil-beraħ - libertà totali”.

Dawn it-termini jistgħu jiġu ssupplementati b’indikazzjonijiet li jsemmu l-karatteristiċi partikolari tat-tipi rispettivi ta’ trobbija.

Meta t-trobbija fil-beraħ (punti c), d) u e)) hija indikata fuq it-tikketta għal-laħam ġej minn papri u wiżż miżmuma għall-produzzjoni tal-“foie gras”, jeħtieġ ukoll li jiġi indikat it-terminu “mill-produzzjoni tal-foie gras”.

2.   L-indikazzjoni ta’ l-età tal-qtil jew tat-tul tal-perjodu tat-tismin għandha tkun permessa biss meta jsir użu minn wieħed mit-termini msemmija fil-paragrafu 1 u għal età ta’ mhux anqas minn dik murija fl-Anness IV (b), (ċ) jew (d). Madankollu, din id-dispożizzjoni ma tapplikax fil-każ ta’ annimali li jaqgħu fi ħdan ir-raba’ inċiż tal-punt 1 (a) ta’ l-Artikolu 1.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw bla ħsara għal miżuri tekniċi nazzjonali li jmorru 'l hinn mill-ħtiġijiet minimi msemmija fl-Anness V u għandhom japplikaw biss għall-produtturi ta’ l-Istat Membru kkonċernat, sakemm huma kompatibbli mal-liġi tal-Komunità u huma konformi ma’ l-istandards komuni ta’ tqegħid fis-suq għal-laħam tat-tjur.

4.   Il-miżuri nazzjonali msemmija fil-paragrafu 3 għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni.

5.   F'kull ħin u fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jipprovdu t-tagħrif kollu meħtieġ sabiex jistmaw il-kompatibbiltà tal-miżuri msemmija f'dan l-Artikolu mal-liġijiet Komunitarji u l-konformità tagħhom ma’ l-istandards komuni tat-tqegħid fis-suq tal-laħam tat-tjur.

Artikolu 12

1.   Biċċeriji awtorizzati sabiex jużaw it-termini msemmija f’Artikolu 11 għandhom ikunu soġġetti għal reġistrazzjoni speċjali. Huma għandhom iżommu rekord separat, skond it-tip ta’ trobbija:

(a)

ta’ l-ismijiet u l-indirizzi tal-produtturi ta’ dawk it-tjur, li għandhom jiġu rreġistrati wara spezzjoni mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru;

(b)

fuq talba ta’ din l-awtorità, l-għadd tat-tjur miżmuma minn kull produttur għal kull turnround;

(c)

l-għadd u l-piż totali ħaj jew tal-karkassi ta’ dawn it-tjur imwassla u pproċessati;

(d)

i-dettalji tal-bejgħ, inklużi l-ismijiet u l-indirizzi tax-xerrejja, għal minimu ta’ sitt xhur wara l-ispezzjoni.

2.   Il-produtturi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom sussegwentement jiġu spezzjonati regolarment. Għandhom iżommu rekords aġġornati, għal minimu ta’ sitt xhur wara t-twassil, ta’ l-għadd tat-tjur skond it-tip ta’ trobbija, filwaqt li juru wkoll l-għadd ta’ tjur mibjugħ, l-isem u l-indirizzi tax-xerrejja, u l-kwantitajiet u s-sors tal-provvista ta’ l-għalf.

Barra minn dan, produtturi li jużaw sistemi tat-trobbija fil-beraħ għandhom ukoll iżommu rekords tad-data meta t-tjur ingħataw l-ewwel aċċess biex jimirħu.

3.   Il-manifatturi u l-fornituri ta’ l-għalf għandhom iżommu rekords għal ta’ lanqas sitt xhur wara t-twassil li juru li l-kompożizzjoni ta’ l-għalf ipprovdut mill-produtturi għat-tip ta’ trobbija msemmi fl-Artikolu 11(1)(a) jikkonforma ma’ l-indikazzjonijiet mogħtija fir-rigward ta’ l-għalf.

4.   L-imqafas għandhom iżommu rekords tat-tjur tar-razez rikonoxxuti bħala li jikbru bil-mod ipprovduti lill-produtturi għat-tipi ta’ trobbija fl-Artikolu 11(1)(d) u (e) għal talanqas sitt xhur wara l-ispezzjoni.

5.   Għandhom isiru spezzjonijiet regolari fir-rigward tal-konformità ma’ Artikoli 11 u l-paragrafi 1 sa 4 ta’ dan l-Artikolu:

(a)

fil-farm: talanqas darba kull turnround,

(b)

għand il-manifattur u l-fornitur ta’ l-għalf: talanqas darba fis-sena,

(c)

fil-biċċerja: talanqas erba’ darbiet fis-sena,

(d)

fil-maqfas: talanqas darba fis-sena għall-modi ta’ trobbija msemmija fl-Artikolu 11(1)(d) u (e).

6.   Kull Stat Membru għandu jipprovdi lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b’lista tal-biċċeriji approvati irreġistrati skond il-paragrafu 1, li turi l-isem u l-indirizz tagħhom u n-numru mogħti lil kull waħda minnhom. Kull tibdil f’dik il-lista għandu jiġi ikkomunikat fil-bidu ta’ kull kwart tas-sena kalendarja lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni.

Artikolu 13

Fil-każ ta’ sorveljanza ta’ l-indikazzjoni tat-tip ta’ trobbija użata kif imsemmi f’Artikolu 121(e)(v) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-korpi nominati mill-Istati Membri għandhom iħarsu l-kriterji stabbiliti min-Norma Ewropea Nru En/45011 tas-26 ta’ Ġunju 1989, u b’hekk għandhom jiġu liċenzjati u sorveljati mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru interessat.

Artikolu 14

Laħam tat-tjur importat minn terzi pajjiżi jista’ juri indikazzjoni waħda jew aktar mhux obbligatorja li għaliha hemm ipprovdut fl-Artikoli 10 jew 11 jekk ikun akkumpanjat minn ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-pajiż ta’ oriġini li jiċċertifika l-konformità tal-prodotti in kwistjoni mad-dispożizzjonijiet relevanti ta’ dan ir-Regolament.

Fuq talba minn pajjiż terz lill-Kummissjoni, għandha tiġi stabbilita lista ta’ awtoritajiet tali mill-Kummissjoni.

Artikolu 15

1.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 16(5) u ta’ l-Artikolu 17(3), it-tiġieġ iffriżat jew iffriżat malajr, jista’ jitqiegħed fis-suq permezz ta’ negozju jew kummerċ fi ħdan il-Komunità biss jekk il-kontenut ta’ ilma ma jkunx jaqbeż il-valuri li teknikament ma jistgħux jiġu evitati stabbiliti bil-metodu ta’ analiżi deskritt fl-Anness VI (metodu tat-tqattir) jew dak ta’ l-Anness VIIa (metodu kimiku).

2.   L-awtoritajiet kompetenti maħtura minn kull Stat Membru għandhom jiżguraw li l-biċċeriji jadottaw il-miżuri kollha neċessarji biex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ paragrafu 1 u b’mod partikolari li:

jittieħdu kampjuni għall-osservazzjoni ta’ l-assorbiment ta’ l-ilma matul it-tkessiħ u l-kontenut ta’ ilma ta’ tiġieġ iffriżati u ffriżati malajr,

ir-riżultati tal-kontrolli jiġu rrekordjati u miżmuma għal perjodu ta’ sena;

kull lott ikun immarkat b’tali mod li d-data tal-produzzjoni tiegħu tista’ tiġi identifikata, meqjus li l-marka tal-lott imsemmi trid tidher fuq ir-reġistru tal-produzzjoni.

Artikolu 16

1.   Għandhom isiru kontrolli regolari skond l-indikazzjonijiet li jidhru fl-Anness IX fuq l-assorbiment ta’ l-ilma jew kontrolli skond l-Anness V fil-biċċeriji, talanqas darba f’kull perjodu ta’ xogħol ta’ tmien sigħat.

Fejn dawn il-kontrolli juru li l-ammont ta’ ilma assorbit huwa iktar mill-volum totali ta’ ilma permess taħt it-termini tar-Regolament, jingħata kas ta’ l-ilma assorbit mill-karkassi matul il-fażijiet ta’ l-ipproċessar li mhumiex soġġetti għall-kontrolli, u fejn, fi kwalunkwe każ, l-ammont ta’ ilma assorbit huwa akbar mill-istandards imsemmija fil-punt 10 ta’ l-Anness IX, jew il-punt 7 ta’ l-Anness VI, l-aġġustamenti tekniċi neċessarji għas-sistema tal-preparazzjoni għandhom isiru immedjatament mill-biċċerija.

2.   Fil-każijiet kollha msemmija fil-paragrafu 1, it-tieni inċiż, u fi kwalunkwe każ, talanqas darba kull xahrejn, il-kontrolli fuq il-kontenut ta’ ilma fuq tiġieġ iffriżat u ffriżat malajr imsemmija fl-Artikolu 15(1), isiru permezz ta’ kkampjunar, għal kull biċċerija, skond l-indikazzjonijiet ta’ l-Annessi VI jew VII, magħżula mill-awtorità kompetenti ta’ kull Stat Membru. Dawn il-kontrolli ma għandhomx isiru għall-karkassi li għalihom tkun mogħtija prova għas-sodisfazzjon ta’ l-awtorità kompetenti li huma maħsuba esklussivament għall-esportazzjoni.

3.   Il-kontrolli msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom isiru minn jew taħt ir-responsabbiltà ta’ l-awtoritajiet kompetenti. L-awtoritajiet kompetneti jistgħu, fil-każijiet speċifiċi, jagħmlu aktar riġorużi għal biċċerja partikolari d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, u partikolarment l-indikazzjonijiet ta’ l-Anness IX, punti 1 u 10, u tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, meta jidher meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-kontenut totali ta’ l-ilma permess skond dan ir-Regolament.

F'kull każ, l-awtoritajiet kompetenti għandhom, fejn lott tiġieġ iffriżat jew iffriżat malajr jitqies mhux konformi ma’ dan ir-Regolament, ikomplu jeżaminaw bil-frekwenza minima ta’ kontrolli li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 2 biss wara li tliet kontrolli suċċessivi skond l-Annessi V jew VII, li għandhom isiru permezz ta’ teħid ta’ kampjuni minn tlitt ijiem differenti ta’ produzzjoni fi żmien massimu ta’ erba’ ġimgħat, ikunu taw riżultati negattivi. L-ispejjeż ta’ dawn il-verifiki għandhom jitħallsu mill-biċċerija kkonċernata.

4.   Fejn, fil-każ ta’ tkessiħ bl-arja, ir-riżultati tal-kontrolli msemmija fil-paragrafi 1 u 2 juru konformità mal-kriterji stabbiliti fl-Annessi VI sa IX matul il-perjodu ta’ sitt xhur, il-frekwenza tal-verifiki msemmija fil-paragrafu 1 tista’ titnaqqas għal darba fix-xahar. Kull nuqqas li jitħarsu l-kriterji pprovduti f'dawn l-Annessi għandhom jirriżultaw fl-applikazzjoni mill-ġdid ta’ verifiki kif imsemmi fil-paragrafu 1.

5.   Jekk ir-riżultat tal-verifiki msemmija fil-paragrafu 2 huwa iżjed mil-limiti ammissibbli, il-lott ikkonċernat għandu jitqies bħala mhux konformi ma’ dan ir-Regolament. F'dak il-każ, madankollu, il-biċċerija kkonċernata tista’ titlob li titwettaq kontro-analiżi f'laboratorju ta’ referenza ta’ Stat Membru, bl-użu ta’ metodu li għandu jintgħażel mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru. L-ispejjeż ta’ din il-kontro-analiżi għandhom isiru mid-detentur tal-lott.

6.   Fejn, jekk ikun hemm bżonn wara kontro-analiżi bħal din, il-lott imsemmi jitqies li ma jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-miżuri meħtieġa bil-għan li jħallu lott bħal dan jitqiegħed fis-suq kif inhu, fi ħdan il-Komunità, biss taħt il-kundizzjoni li sew l-imballaġġ individwali sew dak bl-ingrossa tal-karakassi kkonċernati jiġi mmarkat mill-biċċerija taħt is-sorveljanza ta’ l-awtorità kompetenti bi strixxa jew tikketta li jkollha fuqha għallinqas waħda mill-indikazzjonijet elenkati fl-Anness X b’ittri ħomor kbar.

Il-lott imsmemi fl-ewwel inċiż jibqa’ taħt il-kontroll ta’ l-awtorità kompetenti sakemm jiġi ttrattat konformi għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu prezenti jew jekk ikun hemm dispożizzjonijiet mod ieħor. Jekk jiġi ċċertifikat lill-awtorità kompetenti li l-lott imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jiġi esportat, l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-miżuri kollha neċessarji biex iżżomm il-lott imsemmi milli jitqiegħed fis-suq fi ħdan il-Komunità.

L-indikazzjonijiet ipprovduti fl-ewwel inċiż ikunu mmarkati f’post li jispikka b’tali mod li jkunu viżibbli faċilment, li jkunu jistgħu jinqraw b’mod ċar u li ma jistgħux jitħassru. Ma għandhomx ikunu moħbija, mgħottija jew imfixkla minn materjal ieħor miktuba jew minn stampi. L-ittri għandhom ikunu għoljin talanqas 1 ċm fuq l-imballaġġ individwali u 2 ċm fuq l-imballaġġ ta’ kwantità.

Artikolu 17

1.   L-Istat Membru destinatarju jista’ meta jkunu jeżistu raġunijiet serji biex jiġu ssusspettati irregolaritajiet, iwettaq kontrolli mhux diskriminatorji, bl-ikkampjunar, ta’ tiġieġ iffriżat jew iffriżat malajr, sabiex jivverifika li lott jaqbel mal-kundizzjonijiet ipprovduti fl-Artikoli 15 u 16.

2.   Il-kontrolli msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitwettqu fil-post tad-destinazzjoni tal-prodotti jew f’post ieħor xieraq, dejjem sakemm, fil-każ aħħari, it-trasport tal-prodotti jixxekkel mill-inqas, il-post magħżul ma jkunx qiegħed fuq il-fruntiera, u l-prodotti jkunu jistgħu jaslu b’mod normali fid-destinazzjoni tagħhom darba li jkun ittieħed il-kampjun ix-xieraq. Madankollu l-prodotti kkonċernati ma għandhomx jinbigħu lill-konsumatur aħħari sakemm ir-riżultat tal-kontrolli ma jkunx disponibbli.

Kontrolli bħal dawn għandhom isiru kemm jista’ jkun malajr sabiex ma jdewmux bla raġuni t-tqegħid tagħhom fuq is-suq, jew jikkawżaw dewmien li jista’ jħassar il-kwalità tagħhom.

Ir-riżultati ta’ dawn il-kontrolli u kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti u r-raġunijiet għaliex ikunu saru għandhom jiġu nnotifikati mhux aktar tard minn jumejn tax-xogħol wara li jkunu ttieħdu l-kampjuni lill-kunsinnatur, lid-destinatarju jew lir-rappreżentant tagħhom. Id-deċiżjoniiet meħuda mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru tad-destinazzjoni u r-raġunijiet għal deċiżjonijiet bħal dawn għandhom jiġu nnotifikati lill-awtorità komeptenti ta’ l-Istat Membru ta’ dispaċċ.

Jekk il-kunsinnatur jew ir-rappreżentant tiegħu jitlob hekk, id-deċiżjonijiet u r-raġunijiet imsemmija għandhom jiġu mgħoddija lilu bil-miktub bid-dettalji tad-drittijiet ta’ l-appell li huma disponibbli għalih taħt il-liġi fis-seħħ fl-Istat Membru tad-destinazzjoni u tal-proċedura u l-limiti ta’ żmien applikabbli.

3.   Jekk ir-riżultat tal-verifiki msemmija fil-paragrafu 1 jaqbeż il-limiti ammissibbli, id-detentur tal-grupp ikkonċernat jista’ jitlob li kontro-analiżi titwettaq f'wieħed mil-laboratorji ta’ referenza elenkati fl-Anness XI, u jintuża l-istess metodu bħal fl-eżami inizjali. L-ispejjeż li jiġġarrbu minħabba din il-kontro-analiżi jitħallsu mid-detentur tal-lott. Il-kompiti u l-kompetenzi tal-laboratorji ta’ referenza hemm ipprovdut għalihom fl-Anness XII.

4.   Jekk, wara li jsir kontroll skond id dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 u, jekk ikun mitlub, wara kontro-analiżi, jinstab li t-tiġieġ iffriżat jew iffriżat malajr ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 15 u 16, l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru ta’ destinazzjoni għandha tapplika l-proċeduri li hemm ipprovdut għalihom fl-Artikolu 16(6).

5.   Fil-każijiet li hemm ipprovdut għalihom fil-paragrafi 3 u 4, l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru ta’ destinazzjoni għandha tikkuntattja lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru ta’ dispaċċ mingħajr dewmien. L-awtoritajiet ta’ l-aħħar għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji u għandhom jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti ta’ l-ewwel Stat Membru bix-xorta tal-kontrolli mwettqa, id-deċiżjonijiet meħuda u r-raġunijiet għal deċiżjonijiet bħal dawn.

Fejn il-kontrolli msemmija fil-paragrafi 1 u 3 juru irregolaritajiet ripetuti, jew fejn kontrolli bħal dawn, fl-opinjoni ta’ l-Istat Membru ta’ dispaċċ, ikunu qegħdin isiru mingħajr ġustifikazzjoni biżżejjed, l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri kkonċernati għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni.

Sa fejn ikun meħtieġ għall-applikazzjoni uniformi ta’ dan ir-Regolament jew fuq talba ta’ l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru destinatarju, u meqjusa n-natura ta’ l-infrazzjonijiet, il-Kummissjoni tista’:

tibgħat missjoni ta’ esperti fl-istabbiliment ikkonċernat, u flimkien ma’ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, twettaq spezzjonijiet fuq il-post, jew

titlob lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru ta’ dispaċċ biex jintensifika t-teħid ta’ kampjuni tal-prodotti ta’ l-istabbiliment ikkonċernat u jekk ikun hemm bżonn tapplika sanzjonijiet skond l-Artikolu 194 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

Il-Kummsssjoni għandha tavża lill-Istati Membri bis-sejbiet tagħha. L-Istati Membri li ssir spezzjoni fit-territorji tagħhom għandhom jagħtu lill-esperti l-għajnuna kollha neċessarja għat-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Sakemm jaslu l-konklużjonijiet tal-Kummissjoni, l-Istat Membru ta’ dispaċċ għandu, fuq it-talba ta’ l-Istat Membru ta’ destinazzjoni, isaħħaħ il-kontrolli fuq prodotti li jkunu ġejjin mill-istabbiliment imsemmi.

Fejn dawn il-miżuri jittieħdu biex jitrattaw l-irregolaritajiet ripetuti min-naħa ta’ l-istabbiliment, il-Kummissjoni għandha tiddebita kwalunkwe spiża kkawżata mill-applikazzjoni ta’ l-inċiżi tat-tielet subparagrafu lill-istabbiliment involut.

Artikolu 18

1.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lil-laboratorju nazzjonali ta’ referenza rispettiv mingħajr dewmien bir-riżultati tal-kontrolli msemmija fl-Artikoli 15, 16 u 17 li huma wettqu jew li twettqu taħt ir-responsabbbiltà tagħhom.

Il-laboratorji nazzjonali ta’ referenza għandhom jgħaddu din id-dejta kull sitt xhur lill-kumitat ta’ l-esperti msemmi fl-Artikolu 19 għal iżjed stħarriġ u diskussjoni mal-laboratorji nazzjonali ta’ referenza qabel l-1 ta’ Lulju ta’ kull sena. Ir-riżultati għandhom jiġu ppreżentati għall-istħarriġ lill-kumitat tat-tmexxija skond il-proċedura pprovduta fl-Artikolu 195 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

2.   L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri prattiċi għall-kontrolli li għalihom hemm ipprovdut f'dan l-Artikolu f'kull fażi tat-tqegħid fis-suq, inklużi l-kontrolli fuq l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi fiż-żmien tar-rilaxx mid-dwana skond l-Annessi VI u VII. Għandhom jinfurmaw lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b'dawn il-miżuri. Kull tibdil ta’ dawn il-miżuri għandu jiġi kkomunikat minnufih lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni.

Artikolu 19

Kumitat ta’ esperti fil-monitoraġġ tal-kontenut ta’ l-ilma fil-laħam tat-tjur għandu jaġixxi bħala korp ta’ koordinazzjoni għall-ativitajiet tal-kontroll tal-laboratorji nazzjonali ta’ referenza. Għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-Kummissjoni u minn laboratorji nazzjonali ta’ referenza. Il-kompiti tal-kumitat u tal-laboratorji ta’ referenza, kif ukoll l-istruttura organizattiva tal-kumitat huma stabbiliti fl-Anness XII.

Għajnuna finanzjarja għandha titħallas lil-laboratorju ta’ referenza skond it-termini tal-kuntratt konkluż bejn il-Kummissjoni, li taġixxi f'isem il-Komunità, u l-laboratorju.

Id-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura għandu jkun awtorizzat jiffirma l-kuntratt f'isem il-Kummissjoni.

Artikolu 20

1.   Il-qatgħat tat-tjur friski, ffriżati jew iffriżati malajr li ġejjin jistgħu jitqiegħdu fis-suq permezz ta’ negozju jew kummerċ fi ħdan il-Komunità biss jekk il-kontenut ta’ ilma ma jkunx jaqbeż il-valuri li teknikament ma jistgħux jiġu evitati, stabbiliti bil-metodu ta’ analiżi deskritt fl-Anness VIII (metodu kimiku):

(a)

flett tas-sidra tat-tiġieġa, bil-klavikula jew mingħajrha, mingħajr ġilda;

(b)

sidra tat-tiġieġa, bil-ġilda;

(c)

koxox (parti ta’ fuq) tat-tiġieġ, drumsticks, saqajn/koxox, saqajn/koxox b'porzjon mid-dahar, robbi (kwarti) tas-saqajn, bil-ġilda;

(d)

flett tas-sidra tad-dundjan, mingħajr ġilda;

(e)

sidra tad-dundjan, bil-ġilda;

(f)

koxox tad-dundjan, drumsticks, saqajn, bil-ġilda;

(g)

laħam tas-saqajn tad-dundjan disssusat u mingħajr ġilda.

2.   L-awtoritajiet kompetenti nnominati mill-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-biċċeriji u l-impjanti ta’ qtugħ sew jekk parti mill-biċċeriji sew jekk le, jadottaw il-miżuri kollha meħtieġa sabiex jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1, u b'mod partikolari li:

(a)

l-kontrolli regolari ta’ l-assorbiment ta’ l-ilma fil-biċċeriji skond l-Artikolu 16(1) jiġu estiżi wkoll għall-karkassi tat-tiġieġ u d-dundjani maħsuba għall-produzzjoni ta’ qatgħat friski, ffriżati u ffriżati malajr elenkati fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Dawn il-kontrolli għandhom jitwettqu talanqas darba kull perjodu ta’ xogħol ta’ tmien sigħat. Madankollu, fil-każ tat-tkessiħ bl-arja tal-karkassi tad-dundjani, m'għandhomx għalfejn jitwettqu verifiki regolari ta’ l-assorbiment ta’ l-ilma. Il-valuri tal-limitu stabbiliti fl-Anness IX(10) għandhom japplikaw wkoll għall-karkassi tad-dundjani;

(b)

ir-riżultati tal-kontrolli jiġu rrekordjati u miżmuma għal perjodu ta’ sena;

(c)

kull lott għandu jiġi mmarkat b’tali mod li d-data tal-produzzjoni tiegħu tista’ tiġi identifikata, meqjus illi l-marka tal-lott trid tidher fuq ir-reġistru tal-produzzjoni.

Fejn, fil-każ ta’ tkessiħ bl-arja tat-tiġieġ, ir-riżultati tal-kontrolli msemmija fil-punt a) u fil-paragrafi 3 juru konformità mal-kriterji stabbiliti fl-Annessi VI sa IX matul perjodu ta’ sitt xhur, il-frekwenza tal-verifiki msemmija fil-punt a) tista’ titnaqqas għal darba fix-xahar. Kull nuqqas li jitħarsu l-kriterji pprovduti fl-Annessi VI sa IX għandu jirriżulta fl-applikazzjoni mill-ġdid tal-verifiki skond il-frekwenza pprovduta fil-punt a).

3.   Talanqas darba kull tliet xhur, għandhom isiru, permezz ta’ kkampjunar, il-verifiki fuq l-assorbiment ta’ l-ilma tal-qatgħat iffrizati jew iffriżati malajr imsemmija fil-paragrafu 1, għal kull impjant tat-tqattigħ li jipproduċi dawn il-qatgħat, skond l-indikazzjonijiet ipprovduti fl-Anness VIII. Dawn il-kontrolli ma għandhomx isiru għall-qatgħat li għalihom tkun mogħtija prova għas-sodisfazzjon ta’ l-awtorità kompetenti li huma maħsuba esklussivament għall-esportazzjoni.

Meta impjant tal-qtugħ josserva l-kriterji msemmija fl-Anness VIII tul perjodu ta’ sena, il-frekwenza tal-kontrolli titnaqqas għal kontrol kull sitt xhur. Kull nuqqas li jitħarsu l-kriterji għandu jirriżulta fl-applikazzjoni mill-ġdid tal-verifiki kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

4.   L-Artikolu 16, paragrafi 3 sa 6, u l-Artikoli 17 u 18 għandhom japplikaw, mutatis mutandis, għall-qatgħat tat-tjur li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 21

Ir-Regolament (KEE) Nru 1538/91 huwa mħassar b’effett mill-1 ta’ Lulju 2008.

Riferenzi għar-Regolament imħassar u għar-Regolament (KEE) Nru 1906/90 għandhom jinftiehmu illi jirreferu għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw bi qbil mat-tabella tal-korrelazzjoni fl-Anness XIII.

Artikolu 22

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-1 ta’ Lulju 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 16 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 470/2008 (ĠU L 140, 30.5.2008, p. 1).

(2)  ĠU L 173, 6.7.1990, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1029/2006 (ĠU L 186, 7.7.2006, p. 6).

(3)  ĠU L 143, 7.6.1991, p. 11. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1474/2007 (ĠU L 329, 14.12.2007, p. 14).

(4)  ĠU L 46, 21.2.1976, p. 1. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 247, 21.9.2007, p. 17).

(5)  ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.

(6)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55. Il-verżjoni korretta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22.

(7)  Ħruq tal-friża: (fis-sens ta’ tnaqqis tal-kwalità) tnixxif ftit jew wisq lokalizzat u irriversibbli tal-ġilda jew tal-laħam, li jista’ jwassal għal tibdiliet li jaffettwaw:

il-lewn oriġinali (li ġeneralment isir aktar bajdani) jew

it-togħma u r-riħa (assenza ta’ togħma jew ħsaa) jew

il-konsistenza (niexfa, bħal sponża).

(8)  Tolleranza għal kull speċi, u mhux minn speċi għall-oħra

(9)  ĠU L 39, 15.2.1980, p. 40.


ANNESS I

Artikolu 1, punt 1) –   Ismijiet tal-karkassi sħaħ

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετετνοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, ‘Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες (για βράοιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina

Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, kohoutek

Poussin, Coquelet