ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
7 ta' Ġunju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 503/2008 tas-6 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 504/2008 tas-6 ta’ Ġunju 2008 li jimplimenta d-Direttivi tal-Kunsill 90/426/KEE u 90/427/KEE fir-rigward tal-metodi għall-identifikazzjoni ta’ l-equidae ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 505/2008 tas-6 ta' Ġunju 2008 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' użu ġdid għal 3-phytase (Natuphos) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

33

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 506/2008 tas-6 ta’ Ġunju 2008 li jemenda l-Anness IV tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 708/2007 dwar l-użu ta' speċi[jiet] aljeni u li ma jinstabux lokalment fl-akkwakultura

36

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 507/2008 tas-6 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1673/2000 fuq l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra (Verżjoni kodifikata)

38

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 508/2008 tas-6 ta' Ġunju 2008 dwar id-definizzjoni, applikabli għall-għoti tar-rifużjoni fuq l-esportazzjoni, ta’ qmuħ taċ-ċereali bil-qoxra u qmuħ perlati taċ-ċereali (Verżjoni kodifikata)

55

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 509/2008 tas-6 ta’ Ġunju 2008 li jiffissa l-kwantità komplementarja finali għaz-zokkor tal-kannamieli mhux raffinat li joriġina fl-Istati ta’ l-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku (AKP) u fl-Indja għall-provvista lir-raffineriji għas-sena tal-kummerċ 2007/2008

59

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 510/2008 tas-6 ta' Ġunju 2008 li jemenda l-Anness VI għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 għas-sena tas-suq 2008/2009

61

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/420/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ April 2008 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern ta’ l-Awstralja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta’ l-ajru

63

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern ta’ l-Awstralja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta’ l-ajru

65

 

 

2008/421/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta’ Ġunju 2008 dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen relatati mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fil-Konfederazzjoni Żvizzera

74

 

 

2008/422/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta' Ġunju 2008 dwar id-deklassifikazzjoni ta’ l-Anness 4 tal-Manwal SIRENE adottat mill-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen ta’ l-14 ta’ Ġunju 1985 (Konvenzjoni ta’ Schengen ta’ l-1990)

78

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/423/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Mejju 2008 li tistabbilixxi data ta’ skadenza ġdida għall-preżentazzjoni ta’ dossiers għal ċerti sustanzi li għandhom jiġu eżaminati skond il-programm tax-xogħol ta’ għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1736)

79

 

 

2008/424/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ġunju 2008 dwar miżuri protettivi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-influwenza tat-tjur ta' patoġeniċità għolja tas-sottotip H7 fir-Renju Unit (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2666)

81

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 503/2008

tas-6 ta’ Ġunju 2008

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-7 ta’ Ġunju 2008.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 6 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

tar-Regolament ta' l-Kummissjoni tas-6 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

71,8

ZZ

52,6

0707 00 05

TR

122,5

ZZ

122,5

0709 90 70

TR

88,4

ZZ

88,4

0805 50 10

AR

130,5

EG

150,8

TR

132,8

US

130,8

ZA

141,5

ZZ

137,3

0808 10 80

AR

90,4

BR

82,3

CL

88,9

CN

87,2

MK

50,7

NZ

109,3

US

120,7

UY

103,7

ZA

83,5

ZZ

90,7

0809 10 00

TR

239,1

US

317,3

ZZ

278,2

0809 20 95

TR

556,5

US

382,4

ZZ

469,5


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 504/2008

tas-6 ta’ Ġunju 2008

li jimplimenta d-Direttivi tal-Kunsill 90/426/KEE u 90/427/KEE fir-rigward tal-metodi għall-identifikazzjoni ta’ l-equidae

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar kundizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ equidae (1), u partikolarment l-Artikolu 4(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/427/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar il-kundizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju fl-equidae (2), u partikolarment l-Artikolu 4(2)(c) u (d), it-tieni inċiż ta’ l-Artikolu 6(2) u l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 8(1) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 94/28/KE tat-23 ta’ Ġunju 1994 li tniżżel il-prinċipji dwar il-kundizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi applikabbli għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi ta’ annimali, is-semen, l-ova u l-embrijoni tagħhom, u li temenda d-Direttiva 77/504/KEE dwar l-annimali ta’ razza pura ta’ l-ispeċi bovina (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 3(4) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/623/KEE ta’ l-20 ta’ Ottubru 1993 li tistabbilixxi d-dokument ta’ l-identifikazzjoni (passaport) li jakkumpanja l-equidae rreġistrati (4) tintroduċi metodu għall-identifikazzjoni ta’ equidae rreġistrati waqt ċaqliq minħabba raġunijiet ta’ kontroll tas-saħħa ta’ l-annimali.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/68/KE tat-22 ta’ Diċembru 1999 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/623/KEE u li tistabbilixxi l-identifikazzjoni ta’ equidae għat-trobbija u l-produzzjoni (5), tistipula regoli dwar id-dokument ta’ l-identifikazzjoni li għandu jakkumpanja lill-equidae waqt iċ-ċaqliq minn post għall-ieħor.

(3)

Id-Deċiżjonijiet 93/623/KEE u 2000/68/KE ġew implimentati b’mod differenti mill-Istati Membri. Barra minn hekk, l-identifikazzjoni ta’ l-equidae f’dawk id-Deċiżjonijiet hija marbuta maċ-ċaqliq, filwaqt li fil-leġiżlazzjoni Komunitarja li tirrigwarda speċi oħra ta’ bhejjem, l-annimali jiġu identifikati, fost oħrajn, għal raġunijiet ta’ kontroll tal-mard, irrispettivament mill-istatus ta’ ċaqliq tagħhom. Barra minn hekk, is-sistema fuq żewġ livelli ta’ equidae għar-riproduzzjoni u l-produzzjoni minn naħa waħda u equidae rreġistrati min-naħa l-oħra tista’ twassal għall-ħruġ ta’ iktar minn dokument wieħed ta’ identifikazzjoni għal annimal wieħed u dan jista’ jiġi megħlub biss billi fuq l-annimal tiġi applikata marka li ma tistax titneħħa, għalkemm mhux bilfors f’post fejn tidher, fil-waqt ta’ l-identifikazzjoni primarja ta’ l-annimal.

(4)

Id-dijagramma inkluża fid-dokument ta’ l-identifikazzjoni stipulat fid-Deċiżjoni 93/623/KEE mhix kompletament kompatibbli ma’ l-informazzjoni simili rikjesta mill-organizzazzjonijiet internazzjonali li jipproċessaw l-equidae għall-kompetizzjonijiet u t-tlielaq u mill-Organizzazzjoni Dinjija għal Saħħet l-Annimali (OIE). Dan ir-Regolament għandu għalhekk jistabbilixxi dijagramma xierqa għall-ħtiġijiet tal-Komunità u konformi ma’ dawk ir-rekwiżiti aċċettati fuq livell internazzjonali.

(5)

L-importazzjonijiet ta’ l-equidae għandhom ikomplu jkunu soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 90/426/KEE u partikolarment fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/196/KEE tal-5 ta’ Frar 1993 dwar kundizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali u ċertifikazzjoni veterinarja għall-importazzjonijiet ta’ equidae għall-qatla (6) u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/197/KEE tal-5 ta’ Frar 1993 fuq il-kundizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali u ċertifikazzjoni tal-veterinarju għall-importazzjonijiet ta’ annimali tar-razza ta’ l-equidae rreġistrati għat-tnissil u l-produzzjoni (7).

(6)

Meta jiġu applikati l-proċeduri doganali stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (8), jixraq li ssir ukoll referenza għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 706/73 tat-12 ta’ Marzu 1973 li jikkonċerna l-arranġamenti tal-Komunità applikabbli għaċ-Channel Islands u l-Isle of Man għal kummerċ fi prodotti agrikoli (9). Ir-Regolament (KEE) Nru 706/73 jistipula li mill-1 ta’ Settembru 1973, ir-regoli tal-Komunità jkunu applikabbli fil-qasam tal-leġiżlazzjoni veterinarja, minbarra l-leġiżlazzjoni żooteknika Komunitarja. Ir-Regolament preżenti għandu japplika mingħajr ħsara għal dak ir-Regolament.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga (10) jipprovdi definizzjoni ta’ gwardjan (detentur) ta’ l-annimali. B’kuntrast ma’ dan, l-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 90/426/KEE jirreferi għas-sid jew dak li jrabbi l-annimal. Id-Direttiva tal-Kunsill 92/35/KEE tad-29 ta’ April 1992 li tistabilixxi r-regoli ta’ kontroll u miżuri biex tkun miġġielda l-marda Afrikana taż-żwiemel (11) tipprovdi definizzjoni magħquda ta’ sid u detentur. Billi fil-leġiżlazzjoni Komunitarja u nazzjonali, sid annimal equidae ma jkunx neċessarjament il-persuna responsabbli għall-annimal, jixraq li jiġi ċċarat li primarjament id-detentur ta’ l-annimali equidae, li jista’ jkun is-sid, għandu jkun responsabbli għall-identifikazzjoni ta’ l-annimali equidae skond ir-Regolament preżenti.

(8)

Fl-interessi tal-konsistenza mal-leġiżlazzjoni Komunitarja, il-metodi għall-identifikazzjoni ta’ l-equidae pprovduti f’dan ir-Regolament għandhom japplikaw mingħajr ħsara għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/78/KE ta’ l-10 ta’ Jannar 1996 li tistabbilixxi l-kriterji biex jitniżżlu u jiġu rreġistrati l-equidae fil-kotba ġenealoġiċi għal skopijiet ta’ tgħammir (12).

(9)

Dawk il-metodi għandhom ikunu konformi mal-prinċipji stabbiliti mill-organizzazzjonijiet ta’ riproduzzjoni approvati skond id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 92/353/KEE tal-11 ta’ Ġunju 1992 li tippreskrivi l-kriterji għall-approvazzjoni jew l-għarfien ta’ organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet li jżommu jew jistabbilixxu kotba ġenealoġiċi għal equidae rreġistrati (13). Skond dik id-Deċiżjoni, huwa f’idejn l-organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni li żżomm il-ktieb ġenealoġiku ta’ l-oriġini tar-razza biex tistabbilixxi l-prinċipji dwar sistema għall-identifikazzjoni ta’ l-equidae u dwar it-tqassim tal-ktieb ġenealoġiku fi klassijiet u dwar l-insla mdaħħla fil-ktieb ġenealoġiku.

(10)

Barra minn hekk, iċ-ċertifikat ta’ l-oriġini, imsemmi fl-Artikolu 4(2)(d) tad-Direttiva 90/427/KEE, li għandu jiddaħħal fid-dokument ta’ identifikazzjoni għandu jsemmi l-informazzjoni kollha neċessarja biex jiġi żgurat li l-equidae li jiġu mċaqilqa minn ktieb ġenealoġiku għall-ieħor jiddaħħlu fil-klassi tal-ktieb ġenealoġiku li jissodisfaw il-kriterji tiegħu.

(11)

Skond it-tielet inċiż ta’ l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/510/KE tat-18 ta’ Lulju 1996 li tippreskrivi ċ-ċertifikati ta’ l-annimali tar-razza u żootekniċi għall-importazzjoni ta’ annimali għat-tgħammir, is-semen, il-bajd (ova) u l-embrijoni tagħhom (14), iċ-ċertifikat tar-razza u żootekniku għall-equidae rreġistrati għandu jikkonforma mad-dokument ta’ identifikazzjoni kif stipulat fid-Deċiżjoni 93/623/KEE. Jixraq għalhekk li jiġi ċċarat li kull referenza għad-Deċiżjoni 93/623/KEE, iżda wkoll għad-Deċiżjoni 2000/68/KE, għandha tinftiehem bħala referenza għar-Regolament preżenti.

(12)

Billi l-equidae kollha mwielda jew importati fil-Komunità skond dan ir-Regolament għandhom jiġu identifikati b’dokument wieħed ta’ identifikazzjoni, jinħtieġu dispożizzjonijiet speċjali meta l-istatus ta’ l-annimal jinbidel minn equidae għar-riproduzzjoni u l-produzzjoni għal equidae rreġistrat kif definit fl-Artikolu 2(c) tad-Direttiva 90/426/KEE.

(13)

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu reġimi speċifiċi għall-identifikazzjoni ta’ equidae li jgħixu f’kundizzjonijiet selvaġġi jew semi-selvaġġi f’żoni jew territorji definiti, inkluż riservi naturali, minħabba l-konsistenza mat-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 92/35/KEE.

(14)

L-identifikaturi elettroniċi (“transponders”) għall-equidae diġà qed jintużaw fil-prattika b’mod wiesa’ fil-livell internazzjonali. Din it-teknoloġija għandha tintuża biex tiġi żgurata rabta mill-qrib bejn l-annimal equidae u l-mezz ta’ identifikazzjoni. L-equidae għandhom jiġu mmarkati bi transponder, għalkemm għandhom isiru dispożizzjonijiet għal metodi alternattivi użati għall-verifika ta’ l-identità ta’ l-annimal bil-kundizzjoni li dawk il-metodi alternattivi jkunu jipprovdu garanziji ekwivalenti biex id-dokument ta’ identifikazzjoni ma jinħariġx iktar minn darba.

(15)

Filwaqt li l-equidae għandhom dejjem ikunu akkumpanjati mid-dokument ta’ identifikazzjoni tagħhom skond il-leġiżlazzjoni Komunitarja attwali, għandu jkun hemm dispożizzjonijiet għal deroga minn dak ir-rekwiżit meta dan ma jkunx possibbli jew prattiku bil-ħsieb li d-dokument ta’ identifikazzjoni jinżamm tul il-ħajja kollha ta’ l-annimal equidae jew fejn dan id-dokument ma jkunx inħareġ f’każ li l-annimal jinqatel qabel ma jilħaq l-età massima rikjesta għall-identifikazzjoni.

(16)

Dawk id-derogi għandhom jiġu applikati mingħajr ħsara għall-Artikolu 14 tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/85/KE tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar miżuri tal-Komunità fuq il-kontroll tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer (15), li jippermetti derogi mill-miżuri ta’ kontroll tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer għal equidae identifikati fi stabbilimenti fejn tkun ġiet ikkonfermata tifqigħa ta’ dik il-marda.

(17)

L-Istati Membri għandhom jiġu permessi wkoll dokument issimplifikat ta’ identifikazzjoni biex jintuża għal equidae li jiġu mċaqilqa fit-territorju tagħhom. Il-kards tal-plastic b’ċippijiet integrati tal-kompjuter (“smart cards”) ġew introdotti bħala mekkaniżmi għall-ħżin ta’ l-informazzjoni f’diversi żoni. Għandu jkun possibli li dawn l-ismart cards jinħarġu bħala għażla flimkien mad-dokument ta’ identifikazzjoni u li jintużaw f’ċerti kundizzjonijiet minflok id-dokument ta’ identifikazzjoni li jakkumpanja l-equidae waqt ċaqliq fi Stat Membru.

(18)

Skond l-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2076/2005 tal-5 ta’ Diċembru 2005 li jistipula arranġamenti tranżizzjonali għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16), rekwiżiti ta’ informazzjoni għall-katina alimentari għall-equidae għandhom jiġu implimentati sa tmiem l-2009.

(19)

Jinħtieġu dispożizzjonijiet fil-każ li d-dokument ta’ identifikazzjoni oriġinali maħruġ skond dan ir-Regolament għal ħajja kollha jintilef. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom kemm jista’ jkun jeskludu l-pussess illegali ta’ iktar minn dokument ta’ identifikazzjoni wieħed sabiex jiġi deskritt b’mod korrett l-istat ta’ l-annimal maħsub għall-qtil biex jittiekel mill-bniedem. Fejn tkun disponibbli biżżejjed informazzjoni verifikabbli, għandu jinħareġ dokument duplikat li jkun immarkat bħala tali, u li jeskludi l-annimal b’mod ġenerali mill-katina alimentari; f’każijiet oħra, għandu jinħareġ dokument sostitut, li jkun immarkat ukoll bħala tali, li barra minn hekk iniżżel lil annimal equidae li preċedentement kien irreġistrat għal equidae għat-tgħammir u l-produzzjoni.

(20)

Skond l-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 90/426/KEE, id-dokument ta’ identifikazzjoni huwa strument biex jimmobilizza l-equidae f’każ ta’ tifqigħa ta’ marda fl-istabbiliment fejn jinżammu jew jitrabbew. Jixraq għalhekk, li jsiru provvedimenti għas-sospensjoni tal-validità ta’ dak id-dokument għal raġunijiet ta’ ċaqliq fil-każ ta’ tifqigħa ta’ ċertu mard permezz ta’ annotazzjoni xierqa fid-dokument ta’ identifikazzjoni.

(21)

Mal-mewt ta’ annimal equidae mhux bi qtil f’biċċerija, id-dokument ta’ identifikazzjoni għandu jingħata lura mill-entità tal-ħruġ lill-awtorità li tkun qed tissorvelja l-ipproċessar ta’ l-annimal mejjet skond ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji ta’ l-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman (17) u għandu jiġi żgurat li t-transponder, jew kwalunkwe metodu alternattiv, inklużi marki, użati biex jivverifikaw l-identità ta’ l-annimal equidae, ma jkunux jistgħu jiġu rriċiklati.

(22)

Biex it-transponders ma jidħlux fil-katina alimentari, il-laħam minn annimali li ma setax jitneħħielhom it-transponder fil-waqt tal-qtil għandhom jiġu ddikjarati bħala mhux xierqa għall-konsum mill-bniedem skond il-Kapitlu V tat-Taqsima II ta’ l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (18).

(23)

L-istandardizzazzjoni tal-post fejn jiġi impjantat it-transponder u d-dokumentazzjoni ta’ dak il-post fid-dokumenti ta’ identifikazzjoni għandhom jagħmluha eħfef biex jinstabu t-transponders impjantati.

(24)

Skond l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ l-ikel (19), annimali ħajjin imħejjija għat-tqegħid fis-suq għal konsum mill-bniedem jaqgħu fid-definizzjoni ta’ “ikel”. Dak ir-Regolament jipprovdi għal responsabilitajiet estensivi ta’ l-operaturi fin-negozju ta’ l-ikel matul l-istadji kollha tal-produzzjoni ta’ l-ikel, inkluż it-traċċabilità ta’ l-annimali għall-produzzjoni ta’ l-ikel.

(25)

L-equidae għar-riproduzzjoni u l-produzzjoni, kif ukoll equidae rreġistrati, jistgħu jsiru, f’ċertu stadju ta’ ħajjithom, equidae għall-qatla, kif definit fl-Artikolu 2(d) tad-Direttiva 90/426/KEE. Il-laħam tas-solipedi, sinonimu ta’ equidae, huwa definit fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (20).

(26)

Skond il-paragrafu 7 tat-Taqsima III ta’ l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, l-operatur tal-biċċerija għandu jirċievi, jiċċekkja u jaġixxi fuq informazzjoni tal-katina alimentari li tagħti dettalji dwar l-oriġini, l-istorja u l-ġestjoni ta’ annimali maħsuba għall-produzzjoni ta’ l-ikel. L-awtorità kompetenti tista’ tippermetti li l-informazzjoni marbuta mal-katina alimentari dwar is-solipedi domestiċi tintbagħat lill-biċċerija fl-istess ħin li jintbagħtu l-annimali, minflok tintbagħat qabel. Id-dokument ta’ identifikazzjoni li jakkumpanja l-equidae għall-qtil għandu għalhekk ikun parti minn dik l-informazzjoni tal-katina alimentari.

(27)

Skond il-paragrafu 1 tal-Kapitolu III tat-Taqsima II ta’ l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 854/2004, il-veterinarju uffiċjali għandu jivverifika l-konformità mad-dmir ta’ l-operatur tan-negozju ta’ l-ikel li jiżgura li l-annimali aċċettati għall-qtil għall-konsum mill-bniedem ikunu identifikati b’mod xieraq.

(28)

Skond il-paragrafu 8 tat-Taqsima III ta’ l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, l-operaturi tan-negozju ta’ l-ikel għandhom jiċċekkjaw il-passaporti li jakkumpanjaw lis-solipedi domestiċi biex jiżguraw li l-annimal ikun maħsub għall-qtil għall-konsum mill-bniedem u, jekk jaċċettaw l-annimal għall-qtil, għandhom jagħtu l-passaport lill-veterinarju uffiċjali.

(29)

Mingħajr ħsara għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 tas-26 ta’ Ġunju 1990 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità għall-iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti ta’ l-ikel ta’ oriġini mill-annimali (21) u d-Direttiva tal-Kunsill 96/22/KE tad-29 ta’ April 1996 li tikkonċerna l-projbizzjoni ta’ l-użu fl-istockfarming ta’ ċerti sustanzi li jkollhom azzjoni ormonika jew tirostatika u ta’ beta-agonists (22), l-amministrazzjoni tal-prodotti mediċinali veterinarji lill-equidae hija soġġetta għad-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji (23).

(30)

L-Artikolu 10(2) u (3) tad-Direttiva 2001/82/KE jipprovdi għal derogi speċifiċi għall-equidae mill-Artikolu 11 ta’ dik id-Direttiva, dwar it-trattament ta’ annimali għall-produzzjoni ta’ l-ikel bi prodotti mediċinali li għandhom limitu massimu stabbilit ta’ residwi għal speċi li mhux l-ispeċi fil-mira jew li huma awtorizzati għal kundizzjoni differenti, bil-kundizzjoni li dawk l-equidae jiġu identifikati skond il-leġiżlazzjoni Komunitarja u jiġu mmarkati speċifikament fid-dokument ta’ identifikazzjoni tagħhom bħala mhux maħsuba għall-qtil għall-konsum mill-bniedem jew bħala maħsuba għall-qtil għall-konsum mill-bniedem wara perjodu ta’ rtirar ta’ għallinqas sitt xhur wara li jkunu ġew ittrattati bis-sustanzi elenkati fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1950/2006 tat-13 ta’ Diċembru 2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kodiċi Komunitarju marbut mal-prodotti mediċinali veterinarji, lista ta’ sustanzi essenzjali għat-trattament ta’ l-equidae (24).

(31)

Sabiex jinżamm kontroll fuq il-ħruġ tad-dokumenti ta’ identifikazzjoni, għandha tinżamm ġabra minima ta’ informazzjoni relevanti marbuta mal-ħruġ ta’ dawn id-dokumenti f’database. Id-databases fl-Istati Membri differenti għandhom jikkooperaw skond id-Direttiva tal-Kunsill 89/608/KEE tal-21 ta’ Novembru 1989 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri u kooperazzjoni bejn dawn ta’ l-aħħar u l-Kummissjoni biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-leġislazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji u żootekniċi (25) biex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’ l-informazzjoni.

(32)

Kien hemm qbil fuq livell dinji dwar is-sistema UELN (Universal Equine Life Number – Numru Universali tal-Ħajja ta’ Equidae) bejn l-organizzazzjonijiet ewlenin tar-riproduzzjoni taż-żwiemel u tal-kompetizzjonijiet. Din is-sistema ġiet żviluppata fuq l-inizjattiva tal-World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), l-International Stud-Book Committee (ISBC), il-World Arabian Horse Organization (WAHO), il-European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), il-Conférence Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA), il-Fédération Equestre Internationale (FEI) u l-Union Européenne du Trot (UET) u tista’ tinstab informazzjoni dwarha fuq il-websajt tal-UELN (26).

(33)

Is-sistema UELN hija xierqa għar-reġistrazzjoni kemm ta’ equidae rreġistrati kif ukoll ta’ equidae għar-riproduzzjoni u l-produzzjoni u tippermetti li jiġu introdotti netwerks kompjuterizzati gradwalment sabiex l-identità ta’ l-annimali tkompli tkun tista’ tiġi vverifikata skond l-Artikolu 6 tad-Direttiva 90/427/KEE fil-każ ta’ equidae rreġistrati.

(34)

Meta jiġu assenjati kodiċijiet lid-databases, dawk il-kodiċijiet u l-format tan-numri rrekordjati ta’ identifikazzjoni lil annimali individwali għandhom ikunu konformi mas-sistema stabbilita UELN. Għalhekk, il-lista ta’ kodiċijiet assenjati ta’ UELN għandha tiġi kkonsultata qabel ma jiġi assenjat kodiċi ieħor lil database.

(35)

L-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 90/426/KEE jirrikjedi li l-veterinarju uffiċjali jżomm rekord tan-numru ta’ identifikazzjoni jew tan-numru tad-dokument ta’ l-identifikazzjoni ta’ l-equidae maqtul u li jgħaddi lill-awtorità kompetenti tal-post tad-dispaċċ, fuq talba minn din ta’ l-aħħar, attestazzjoni li turi li l-annimal equidae ġie maqtul. Skond l-Artikolu 4(4)(i) ta’ dik id-Direttiva, wara li jinqatel equidae rreġistrat, id-dokument ta’ identifikazzjoni tiegħu għandu jingħata lura lill-korp li ħarġu. Dawn ir-rekwiżiti għandhom japplikaw ukoll għad-dokumenti ta’ identifikazzjoni maħruġa għall-equidae għar-riproduzzjoni u l-produzzjoni. Ir-rekord ta’ numru tal-ħajja kompatibbli mal-UELN u l-użu tiegħu biex jiġu identifikati l-awtoritajiet jew il-korpi li ħarġu d-dokument ta’ identifikazzjoni għandu jiffaċilita l-konformità ma’ dawk ir-rekwiżiti. Kull fejn possibbli, l-Istati Membri għandhom jużaw il-korpi ta’ kuntatt li ddeżinjaw skond l-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi ta’ l-għalf u l-ikel, mas-saħħa ta’ l-annimali u mar-regoli dwar il-benesseri ta’ l-annimali (27).

(36)

Is-superviżjoni veterinarja meħtieġa biex tipprovdi garanziji dwar il-kundizzjoni sanitarja ta’ l-annimali skond l-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 90/426/KEE tista’ tiġi żgurata biss jekk l-istabbiliment kif definit fl-Artikolu 2(a) ta’ dik id-Direttiva ikun magħruf mill-awtorità kompetenti. Jirriżultaw rekwiżiti simili mill-applikazzjoni tal-liġi ta’ l-ikel fir-rigward ta’ l-equidae bħala annimali għall-produzzjoni ta’ l-ikel. Madankollu, minħabba l-frekwenza taċ-ċaqliq ta’ l-equidae meta mqabbla ma’ bhejjem oħra, wieħed ma għandux jipprova jistabbilixxi traċċabilità abitwali f’ħin reali ta’ l-equidae. L-identifikazzjoni ta’ l-equidae għandha għalhekk tkun l-ewwel pass f’sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ l-equidae li għandha ssir fil-qafas tal-Politika Komunitarja Ġdida dwar is-Saħħa ta’ l-Annimali.

(37)

Bil-ħsieb ta’ l-applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-identifikazzjoni ta’ l-equidae fl-Istati Membri u biex jiġi żgurat li huma ċari u trasparenti, id-Deċiżjonijiet 93/623/KEE u 2000/68/KE għandhom jiġu revokati u mibdula b’dan ir-Regolament.

(38)

Għandhom jiġu pprovduti miżuri tranżizzjonali sabiex jippermettu lill-Istati Membri li jadattaw għar-regoli stipulati f’dan ir-Regolament.

(39)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali u l-Kumitat Permanenti dwar iż-Żootekniċi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT, AMBITU U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Is-suġġett u l-ambitu

1.   Dan ir-Regolament jistipula r-regoli dwar l-identifikazzjoni ta’ l-equidae:

(a)

imwielda fil-Komunità; jew

(b)

irrilaxxati għal ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità skond il-proċedura doganali definita fl-Artikolu 4(16)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

2.   Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr ħsara għal:

(a)

ir-Regolament (KEE) Nru 706/73 u d-Deċiżjoni 96/78/KE; u

(b)

miżuri meħuda mill-Istati Membri biex jirreġistraw stabbilimenti li jżommu l-equidae.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2(a) u (c) sa (f), (h) u (i) tad-Direttiva 90/426/KEE u l-Artikolu 2(c) tad-Direttiva 90/427/KEE għandhom japplikaw.

2.   Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw ukoll:

(a)

“detentur” tfisser kwalunkwe persuna naturali jew ġuridika li hija sid ta’, jew li għandha fil-pussess tagħha, jew li hija inkarigata biż-żamma ta’, annimal equidae, sew jekk bi ħlas u sew jekk le, u sew jekk fuq bażi permanenti u sew fuq bażi temporanja, inkluż waqt it-trasport, fis-swieq, jew waqt kompetizzjonijiet, tlielaq jew avvenimenti kulturali;

(b)

“transponder” tfisser apparat passiv, li jinqara biss, għall-identifikazzjoni tal-frekwenzi tar-radju:

(i)

li jikkonforma ma’ l-istandard ISO 11784 u li japplika teknoloġija HDX jew FDX-B; u

(ii)

li kapaċi jinqara minn apparat tal-qari kompatibbli ma’ l-istandard ISO 11785, f’distanza minima ta’ 12-il ċm;

(c)

“equidae” jew “annimali ekwini” tfisser mammali solipedi selvaġġi jew iddomestikati ta’ l-ispeċi kollha tal-ġenus Equus tal-familja Equidae, u r-razez imħallta tagħhom;

(d)

“numru tal-ħajja uniku” tfisser kodiċi alfanumeriku uniku ta’ 15-il ċifra li jiġbor informazzjoni dwar l-annimali equidae individwali u d-database u l-pajjiż fejn din l-informazzjoni tkun ġiet irrekordjata l-ewwel skond is-sistema ta’ kodifikar ta’ UELN (Universal Equine Life Number) u li jinkludi:

(i)

kodiċi ta’ identifikazzjoni b’sitt ċifri kompatibbli ma’ UELN għad-database imsemmija fl-Artikolu 21(1); segwit minn

(ii)

numru ta’ identifikazzjoni individwali b’disa’ ċifri assenjat lill-annimali equidae;

(e)

“smart card” tfisser apparat tal-plastik b’ċippa tal-kompjuter integrata li kapaċi taħżen id-dejta u tittrażmettiha elettronikament lil sistemi kompatibbli tal-kompjuter.

KAPITOLU II

DOKUMENT TA’ IDENTIFIKAZZJONI

Artikolu 3

Prinċipji ġenerali u obbligu għall-identifikazzjoni ta’ l-equidae

1.   L-equidae msemmija fl-Artikolu 1(1) ma għandhomx jinżammu sakemm ma jkunux identifikati skond dan ir-Regolament.

2.   Meta d-detentur ma jkunx sid l-annimal equidae, huwa għandu jaġixxi fi ħdan il-qafas ta’ dan ir-Regolament f’isem u fi qbil mal-persuna naturali jew ġuridika li tkun sid l-annimal equidae (“is-sid”).

3.   Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, is-sistema għall-identifikazzjoni ta’ l-equidae għandha tkun magħmula mill-elementi li ġejjin:

(a)

dokument ta’ identifikazzjoni għal ħajja waħda

(b)

metodu biex jiżġura rabta inekwivoka bejn id-dokument ta’ identifikazzjoni u l-annimal equidae;

(c)

database li żżomm id-dettalji ta’ identifikazzjoni taħt numru uniku ta’ identifikazzjoni ta’ l-annimal li għalih inħareġ dokument ta’ identifikazzjoni lil persuna rrekordjata f’dik id-database.

Artikolu 4

Entitajiet għall-ħruġ ta’ dokumenti ta’ identifikazzjoni għall-equidae

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokument ta’ identifikazzjoni msemmi fl-Artikolu 5(1) għall-equidae rreġistrati jinħareġ mill-entitajiet li ġejjin (“entitajiet tal-ħruġ”):

(a)

l-organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni uffiċjalment approvata jew rikonoxxuta mill-Istat Membru jew mill-aġenzija uffiċjali ta’ l-Istat Membru kkonċernat, it-tnejn li huma kif imsemmija fl-ewwel inċiż ta’ l-Artikolu 2(c) tad-Direttiva 90/427/KEE, li tmexxi l-ktieb ġenealoġiku għal dik ir-razza ta’ annimal, kif imsemmi fl-Artikolu 2(c) tad-Direttiva 90/426/KEE; jew

(b)

fergħa mal-kwartieri ġenerali tagħha fi Stat Membru ta’ assoċjazzjoni jew organizzazzjoni internazzjonali taż-żwiemel għall-kompetizzjoni jew tlielaq, kif imsemmi fl-Artikolu 2(c) tad-Direttiva 90/426/KEE.

2.   Id-dokumenti ta’ identifikazzjoni maħruġa mill-awtoritajiet f’pajjiż terz li joħorġu ċertifikati tar-razza skond it-tielet inċiż ta’ l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 96/501/KE għandhom jitqiesu validi skond dan ir-Regolament għal equidae rreġistrati msemmija fl-Artikolu 1(1)(b).

3.   L-entità tal-ħruġ għad-dokument ta’ identifikazzjoni msemmi fl-Artikolu 5(1) għall-equidae għar-riproduzzjoni u produzzjoni għandha tiġi ddeżinjata mill-awtorità kompetenti.

4.   L-entitajiet tal-ħruġ imsemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom jaġixxu skond dan ir-Regolament, partikolarment mad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 5, 8 sa 12, 14, 16, 17, 21 u 23.

5.   L-Istati Membri għandhom ifasslu u jżommu aġġornata l-lista ta’ entitajiet ta’ ħruġ u jagħmlu dan it-tagħrif disponibbli għall-Istati Membri l-oħra u l-pubbliku fuq websajt.

L-informazzjoni dwar l-entitajiet tal-ħruġ għandha tinkludi għallinqas id-dettalji ta’ kuntatt meħtieġa biex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 19.

Sabiex l-Istati Membri jiġu megħjuna jagħmlu dawk il-listi aġġornati disponibbli, il-Kummissjoni se tipprovdi websajt li kull Stat Membru għandu jipprovdi link għaliha mill-websajt nazzjonali tiegħu.

6.   Il-listi ta’ entitajiet tal-ħruġ f’pajjiżi terzi msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jitħejjew u jiġu aġġornati skond il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz li fih tkun tinsab l-entità tal-ħruġ tiggarantixxi li:

(i)

l-entità tal-ħruġ tikkonforma mal-paragrafu 2;

(ii)

fil-każ ta’ entità tal-ħruġ approvata skond id-Direttiva 94/28/KE, għandha tikkonforma mar-rekwiżit ta’ informazzjoni msemmi fl-Artikolu 21(3) ta’ dan ir-Regolament;

(iii)

il-listi ta’ entitajiet tal-ħruġ għandhom jitfasslu, jiġu aġġornati u kkomunikati lill-Kummissjoni;

(b)

il-Kummissjoni għandha:

(i)

tipprovdi lill-Istati Membri b’notifiki regolari dwar listi ġodda jew aġġornati li tkun irċeviet mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi kkonċernati skond il-punt (a)(iii);

(ii)

tieħu provvedimenti biex il-verżjonijiet aġġornati ta’ dawk il-listi jkunu disponibbli għall-pubbliku;

(iii)

fejn ikun meħtieġ, tinkludi l-kwistjoni marbuta mal-lista ta’ entitajiet tal-ħruġ f’pajjiżi terzi, mingħajr dewmien bla bżonn, fuq l-aġenda tal-Kumitat Permanenti dwar iż-Żootekniċi għal deċiżjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 11(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 88/661/KEE (28).

Artikolu 5

Identifikazzjoni ta’ equidae mwielda fil-Komunità

1.   L-equidae mwielda fil-Komunità għandhom jiġu identifikati permezz ta’ dokument ta’ identifkazzjoni wieħed skond il-mudell tad-dokument ta’ identifikazzjoni għall-equidae stipulat fl-Anness I (“dokument ta’ identifikazzjoni” jew “passaport”). Għandu jinħareġ għall-ħajja kollha ta’ l-annimal equidae.

Id-dokument ta’ identifikazzjoni għandu jkun f’għamla stampata u li ma tistax tiġi diviża u għandu jkun fih annotazzjonijiet biex tiddaħħal l-informazzjoni meħtieġa fit-Taqsimiet tiegħu li ġejjin:

(a)

fil-każ ta’ equidae rreġistrati, it-Taqsimiet I sa X;

(b)

fil-każ ta’ equidae għar-riproduzzjoni u l-produzzjoni, għallinqas it-Taqsimiet I, III, IV u IV sa IX.

2.   L-entità tal-ħruġ għandha tiżgura li ebda dokument ta’ identifikazzjoni ma jinħareġ għal annimal equidae sakemm ma tkunx imliet kif suppost it-Taqsima I tiegħu.

3.   Mingħajr ħsara għall-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni 96/78/KE, u minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1(a) u l-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, l-equidae rreġistrati għandhom jiġu identifikati fid-dokument ta’ identifikazzjoni skond ir-regoli ta’ l-entitajiet tal-ħruġ imsemmija fl-Artikolu 4(1) jew (2) ta’ dan ir-Regolament.

4.   Għal equidae rreġistrati, l-entità tal-ħruġ, kif imsemmija fl-Artikolu 4(1)(a) u (2) ta’ dan ir-Regolament, għandha tipprovdi fit-Taqsima II tad-dokument ta’ identifikazzjoni l-informazzjoni fiċ-ċertifikat ta’ l-oriġini, kif imsemmi fl-Artikolu 4(2)(d) tad-Direttiva 90/427/KEE.

Skond il-prinċipji ta’ l-organizzazzjoni approvata jew rikonoxxuta ta’ riproduzzjoni li żżomm il-ktieb ġenealoġiku ta’ l-oriġini tar-razza ta’ l-annimal equidae rreġistrat ikkonċernat, iċ-ċertifikat ta’ l-oriġini għandu jkun fih l-informazzjoni kollha dwar ir-razza, it-taqsima tal-ktieb ġenealoġiku msemmija fl-Artikolu 2 jew 3 tad-Deċiżjoni 96/78/KE u, fejn stabbilita, il-klassi tat-taqsima ewlenija li fih iddaħħal l-annimal equidae.

5.   Biex jinkiseb dokument ta’ identifikazzjoni, għandha titressaq applikazzjoni mid-detentur jew, fejn ikun rikjest speċifikament bil-liġi fl-Istat Membru fejn twieled l-annimal, mis-sid, fil-limiti ta’ żmien previsti fil-paragrafu 6 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 7(1) għal dokument ta’ identifikazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, lill-entità tal-ħruġ imsemmija fl-Artikolu 4(1), (2) jew (3), u għandha tingħata l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-konformità ma’ dan ir-Regolament.

6.   Mingħajr ħsara għall-Artikolu 13(1), l-equidae imwielda fil-Komunità għandhom jiġu identifikati skond dan ir-Regolament qabel il-31 ta’ Diċembru tas-sena tat-twelid ta’ l-annimal equidae jew fi żmien sitt xhur wara d-data tat-twelid, liema data tkun l-aktar tard.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jillimitaw il-perjodu massimu permess għall-identifikazzjoni ta’ l-annimal equidae għal sitt xhur.

L-Istati Membri li jagħmlu użu mid-deroga stipulata fit-tieni subparagrafu għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

7.   L-ordni tat-Taqsimiet u l-ordni numerika tagħhom ma għandhomx jinbidlu fid-dokument ta’ identifikazzjoni, ħlief fil-każ tat-Taqsima I li tista’ titqiegħed fin-nofs tad-dokument ta’ identifikazzjoni.

8.   Id-dokument ta’ identifikazzjoni ma għandux jiġi ddupplikat jew sostitwit, ħlief kif ipprovdut fl-Artikoli 16 u 17.

Artikolu 6

Deroga mill-mili tat-Taqsima I tad-dokument ta’ identifikazzjoni

B’deroga mill-Artikolu 5(2), fejn transponder jiġi impjantat skond l-Artikolu 11, jew marka alternattiva individwali, li ma titħassarx u li tkun viżibbli, tiġi applikata skond l-Artikolu 12, l-informazzjoni fil-punti 3(b) sa (h) tal-Parti A tat-Taqsima I u fil-punti 12 sa 18 fid-dijagramma fil-Parti B tat-Taqsima I tad-dokument ta’ identifikazzjoni tista’ ma timteliex, jew inkella jista’ jintuża ritratt jew stampa li turi biżżejjed dettalji biex jiġi identifikat l-annimal equidae minflok ma timtela d-dijagramma.

Id-deroga prevista fl-ewwel paragrafu għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar l-identifikazzjoni ta’ l-equidae stipulati mill-entitajiet tal-ħruġ imsemmija fl-Artikolu 4(1), (2) u (3).

Artikolu 7

Derogi dwar l-identifikazzjoni ta’ ċerti equidae li jgħixu f’kundizzjonijiet selvaġġi jew semi-selvaġġi

1.   B’deroga mill-Artikolu 5(1), (3) u (5), l-awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi li equidae li jikkostitwixxu popolazzjonijiet definiti li jgħixu f’kundizzjonijiet selvaġġi jew semi-selvaġġi f’ċerti żoni, inklużi riservi naturali, li jiġu definiti minn dik l-awtorità, għandhom jiġu identifikati skond l-Artikolu 5 biss meta jitneħħew minn dawn iż-żoni u jitpoġġew f’użu domestiku.

2.   L-Istati Membri li biħsiebhom jagħmlu użu mid-deroga prevista fil-paragrafu 1 għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-popolazzjonijiet u ż-żoni kkonċernati:

(a)

fi żmien sitt xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament; jew

(b)

qabel jagħmlu użu minn dik id-deroga.

Artikolu 8

Identifikazzjoni ta’ l-equidae importati

1.   Id-detentur, jew fejn rikjest speċifikament bil-liġi fl-Istat Membru fejn l-annimali ikun impurtat, is-sid, għandu japplika għal dokument ta’ identifikazzjoni, jew għar-reġistrazzjoni tad-dokument ta’ identifikazzjoni eżistenti fid-database ta’ l-entità tal-ħruġ xierqa skond l-Artikolu 21, fi żmien 30 jum mid-data tat-tlestija tal-proċedura doganali, kif definit fl-Artikolu 4(16)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92, fejn:

(a)

l-equidae jkunu importati fil-Komunità; jew

(b)

l-ammissjoni temporanja definita fl-Artikolu 2(i) tad-Direttiva 90/426/KEE tiġi kkonvertita fi dħul permanenti skond l-Artikolu 19(iii) ta’ dik id-Direttiva.

2.   Meta annimal equidae, kif imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, ikun akkumpanjat minn dokumenti li ma jkunux konformi ma’ l-Artikolu 5(1) jew ikun jonqoshom ċerta informazzjoni rikjesta skond dan ir-Regolament, l-entità tal-ħruġ għandha, fuq talba tad-detentur jew, fejn rikjest speċifikament mil-liġi fl-Istat Membru fejn l-annimal ikun impurtat, tas-sid:

(a)

timla dawk id-dokumenti sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 5; u

(b)

iżżomm rekord tad-dettalji ta’ identifikazzjoni ta’ dak l-annimal equidae u l-informazzjoni komplementarja fid-database skond l-Artikolu 21.

3.   Meta d-dokumenti li jakkumpanjaw l-equidae kif imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma jkunux jistgħu jiġu emendati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 5(1) u (2), ma għandhomx jitqiesu validi għal skopijiet ta’ identifikazzjoni skond dan ir-Regolament.

Meta d-dokumenti msemmija fl-ewwel subparagrafu jingħataw lill-entità tal-ħruġ jew jiġu invalidati minnha, dan il-fatt għandu jiġi rreġistrat fid-database imsemmija fl-Artikolu 21 u l-equidae għandhom jiġu identifikati skond l-Artikolu 5.

KAPITOLU III

KONTROLLI MEĦTIEĠA QABEL IL-ĦRUĠ TAD-DOKUMENTI TA’ IDENTIFIKAZZJONI U T-TRANSPONDERS

Artikolu 9

Verifika tad-dokumenti ta’ identifikazzjoni singoli għall-equidae

Qabel jinħareġ dokument ta’ identifikazzjoni, l-entità tal-ħruġ jew il-persuna li taġixxi f’isimha, għandha tieħu l-miżuri kollha xierqa biex:

(a)

tivverifika li ebda dokument ta’ identifikazzjoni ma nħareġ diġà għall-annimal equidae ikkonċernat;

(b)

tipprevjeni l-ħruġ qarrieqi ta’ dokumenti ta’ identifikazzjoni multipli għal annimal equidae individwali.

Dawk il-miżuri għandhom jinvolvu għallinqas il-kontrolli tad-dokumenti u r-rekords elettroniċi xierqa disponibbli, il-kontroll ta’ l-annimal għal sinjali jew marki indikattivi ta’ xi identifikazzjoni preċedenti u l-applikazzjoni tal-miżuri pprovduti fl-Artikolu 10.

Artikolu 10

Miżuri għall-individwazzjoni ta’ marki attivi preċedenti ta’ l-equidae

1.   Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 9 għandhom jinkludu, għallinqas, miżuri għall-individwazzjoni ta’:

(a)

kwalunkwe transponder li kien impjantat qabel, permezz ta’ apparat tal-qari konformi ma’ l-istandard ISO 11785 u li kapaċi jaqra transponders HDX u FDX-B għallinqas meta l-apparat tal-qari jkun f’kuntatt dirett mal-wiċċ tal-ġisem fil-post fejn f’ċirkostanzi normali jiġi impjantat transponder;

(b)

kwalunkwe sinjal kliniku li jindika li transponder li ġie impjantat qabel tneħħa b’mod kirurġiku;

(c)

kwalunkwe marka alternattiva oħra fuq l-annimal applikata skond l-Artikolu 12(3)(b).

2.   Meta l-miżuri pprovduti fil-paragrafu 1 jindikaw l-eżistenza ta’ transponder li kien ġie impjantat preċedentement, jew kwalunkwe marka oħra alternattiva applikata skond l-Artikolu 12(3)(b), l-entità tal-ħruġ għandha tieħu l-miżuri li ġejjin:

(a)

fil-każ ta’ equidae mwielda fi Stat Membru, għandha toħroġ dokument ta’ identifikazzjoni duplikat jew sostitut skond l-Artikoli 16 jew 17;

(b)

fil-każ ta’ equidae impurtat, għandha taġixxi skond l-Artikolu 8(2).

3.   Meta l-miżuri pprovduti fil-paragrafu 1(b) jindikaw l-eżistenza ta’ transponder li kien ġie impjantat preċedentement, jew il-miżuri pprovduti fil-paragrafu 1(c) jindikaw l-eżistenza ta’ marka oħra alternattiva, l-entità tal-ħruġ għandha ddaħħal din l-informazzjoni b’mod xieraq fil-Parti A u fid-dijagramma fil-Parti B tat-Taqsima I tad-dokument ta’ identifikazzjoni.

4.   Meta t-tneħħija mhux dokumentata ta’ transponder jew marka alternattiva msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu tiġi kkonfermata f’annimal equidae mwieled fil-Komunità, l-entità tal-ħruġ, kif imsemmija fl-Artikolu 4(1) jew (3), għandha toħroġ dokument ta’ identifikazzjoni sostitut skond l-Artikolu 17.

Artikolu 11

Metodi elettroniċi ta’ verifika ta’ l-identità

1.   L-entità tal-ħruġ għandha tiżgura li fil-waqt ta’ l-ewwel identifikazzjoni, l-annimal equidae jiġi mmarkat attivament bl-impjantazzjoni ta’ transponder.

L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-kwalifika minima rikjesta għall-intervent imsemmi fl-ewwel subparagrafu jew jaħtru l-persuna jew il-professjoni fdata b’dawn l-operazzjonijiet.

2.   It-transponder għandu jiġi impjantat parenteralment f’kundizzjonijiet aseptiċi bejn il-poll u l-gerista f’nofs l-għonq fiż-żona tal-ligament ta’ raqbet l-għonq.

Madankollu, l-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza l-impjantazzjoni ta’ transponder f’post differenti fuq għonq l-annimal equidae, sakemm din l-impjantazzjoni alternattiva ma tikkompromettix il-benessri ta’ l-annimal u ma żżidx ir-riskju tal-migrazzjoni tat-transponder meta mqabbel mal-metodu msemmi fl-ewwel subparagrafu.

3.   Meta t-transponder jiġi impjantat skond il-paragrafi 1 u 2, l-entità tal-ħruġ għandha ddaħħal l-informazzjoni li ġejja fid-dokument ta’ identifikazzjoni:

(a)

fil-punt 5 tal-Parti A tat-Taqsima I, għallinqas l-aħħar 15-il ċifra tal-kodiċi trażmess mit-transponder u muri mill-apparat tal-qari wara li jiġi impjantat, flimkien ma’, fejn ikun xieraq, stiker adeżiva bil-bar-code jew stampa ta’ dak il-bar-code b’għallinqas dawk l-aħħar 15-il ċifra tal-kodiċi trażmessi mit-transponder;

(b)

fil-punt 11 tal-Parti A tat-Taqsima I, il-firma u t-timbru tal-persuna msemmija fil-paragrafu 1 li għamlet l-identifikazzjoni u impjantat it-transponder;

(c)

fil-punti 12 jew 13, id-dijagramma fil-Parti B tat-Taqsima I, skond liema naħa jkun ġie impjantat it-transponder, il-post fejn it-transponder ġie impjantat fl-annimal equidae.

4.   B’deroga mill-paragrafu 3(a) ta’ dan l-Artikolu, fejn il-miżuri pprovduti fl-Artikolu 26(2) jiġu implimentati għal annimal equidae preċedentement impjantat bi transponder li ma jikkonformax ma’ l-istandards definiti fl-Artikolu 2(2)(b), l-isem tal-manifattur jew is-sistema tal-qari għandu jiddaħħal fil-punt 5 tal-Parti A tat-Taqsima I fid-dokument ta’ identifikazzjoni.

5.   Meta Stati Membri jistipulaw regoli biex jiżguraw, skond l-istandards isemmija fl-Artikolu 2(2)(b), l-uniċità tan-numri murija mit-transponders impjantati minn entitajiet tal-ħruġ imsemmija fil-Artikolu 4(1)(a) li huma approvati skond id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 92/353/KEE mill-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru, dawk ir-regoli għandhom jiġu applikati mingħajr ma jikkompromettu s-sistema ta’ identifikazzjoni stabbilita mill-entità tal-ħruġ fi Stat Membru ieħor jew fil-pajjiż terz li għamel l-identifikazzjoni skond dan ir-Regolament fuq talba tad-detentur jew, fejn rikjest speċifikament mil-liġi fl-Istat Membru fejn twieled l-annimal, mis-sid.

Artikolu 12

Metodi alternattivi ta’ verifika ta’ l-identità

1.   B’deroga mill-Artikolu 11(1), l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-identifikazzjoni ta’ equidae b’metodi alternattivi xierqa, inkluż marki, li jipprovdu garanziji xjentifiċi ekwivalenti li, waħidhom jew flimkien, jiżguraw li l-identità ta’ l-annimal equidae tkun tista’ tiġi vverifikata u li effettivament jipprevjenu d-duplikazzjoni tal-ħruġ ta’ dokumenti ta’ identifikazzjoni (“il-metodu alternattiv”).

L-entità tal-ħruġ għandha tiżgura li ebda dokument ta’ identifikazzjoni ma jinħareġ għal annimal equidae sakemm il-metodu alternattiv imsemmi fl-ewwel subparagrafu ma jiddaħħalx fil-punt 6 jew 7 tal-Parti A tat-Taqsima I tad-dokument ta’ identifikazzjoni u jiġu rreġistrati fid-database skond l-Artikolu 21(1)(f).

2.   Meta jintuża metodu alternattiv, id-detentur għandu jipprovdi l-mezz ta’ l-aċċess għal dik l-informazzjoni ta’ identifikazzjoni jew għandu, jekk ikun il-każ, iġarrab l-ispejjeż tal-verifika ta’ l-identità ta’ l-annimal.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)

il-metodi alternattivi bħala l-uniku mezz ta’ verifika ta’ l-identità għall-equidae ma jintużawx fil-maġġoranza ta’ l-equidae identifikati skond dan ir-Regolament;

(b)

il-marki viżibbli applikati lill-equidae għar-riproduzzjoni u l-produzzjoni ma jistgħux jiġu konfużi ma’ dawk riservati fuq it-territorju tagħhom għal equidae rreġistrati.

4.   L-Istati Membri li beħsiebhom jagħmlu użu mid-deroga prevista fil-paragrafu 1 għandhom jagħmlu dan it-tagħrif disponibbli lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u lill-pubbliku fuq websajt.

Sabiex l-Istati Membri jiġu megħjuna jippubbliċċizzaw din l-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tipprovdi websajt li kull Stat Membru għandu jipprovdi link għaliha mill-websajt nazzjonali tiegħu.

KAPITOLU IV

ĊAQLIQ U TRASPORT TA’ L-EQUIDAE

Artikolu 13

Ċaqliq u trasport ta’ equidae rreġistrati għar-riproduzzjoni u l-produzzjoni

1.   Id-dokument ta’ identifikazzjoni għandu jakkumpanja l-equidae rreġistrati u l-equidae għar-riproduzzjoni u l-produzzjoni f’kull ħin.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, id-dokument ta’ identifikazzjoni ma għandux għalfejn jakkumpanja lill-equidae msemmija f’dak il-paragrafu fl-okkażjonijiet meta:

(a)

ikunu fl-istalla jew fil-mergħa, u d-dokument ta’ identifikazzjoni jkun jista’ jintwera mingħajr dewmien mid-detentur;

(b)

ikunu qed jiġu mċaqilqa temporanjament bil-pass jew:

(i)

fil-viċinanza ta’ l-istabbiliment fi ħdan Stat Membru b’tali mod li d-dokument ta’ identifikazzjoni jkun jista’ jiġi prodott fi żmien perjodu ta’ tliet sigħat; jew

(ii)

waqt ċaqliq ta’ l-għanem ta’ equidae ’l hinn u ’l hemm minn mergħa tas-sajf u d-dokumenti ta’ identifikazzjoni jkunu jistgħu jintwerew fl-istabbiliment tat-tluq;

(c)

ma jkunux miftuma u jakkumpanjaw lil ommhom jew omm adottiva;

(d)

ikunu qed jieħdu sehem f’taħriġ jew test ta’ kompetizzjoni jew avveniment ekwestri li jirrikjedihom joħorġu mill-post tal-kompetizzjoni jew l-avveniment;

(e)

ikunu mċaqilqa jew ittrasportati f’sitwazzjoni ta’ emerġenza marbuta ma’ l-annimali equidae nfushom jew, mingħajr ħsara għat-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2003/85/KE, ma’ l-istabbiliment fejn jiżammu.

Artikolu 14

Deroga għal ċerti movimenti u trasport mingħajr jew b’dokumenti ssimplifikati ta’ identifikazzjoni

1.   B’deroga mill-Artikolu 13(1), l-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza ċ-ċaqliq jew it-trasport fl-istess Stat Membru ta’ equidae msemmija f’dak il-paragrafu li ma jkunux akkumpanjati bid-dokument ta’ identifikazzjoni tagħhom, sakemm ikunu akkumpanjati bi smart card maħruġa mill-entità li tkun ħarġet id-dokument ta’ identifikazzjoni tagħhom u li jkun fiha l-informazzjoni stipulata fl-Anness II.

2.   L-Istati Membri, huma u jagħmlu użu mid-deroga pprovduta fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, jistgħu jagħtu derogi lil xulxin li jkopru ċ-ċaqliq jew it-trasport ta’ l-equidae msemmija fl-Artikolu 13(1) fit-territorji tagħhom stess.

Għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li jagħtu derogi bħal dawn.

3.   L-entità tal-ħruġ għandha toħroġ dokument temporanju li jkun fih għallinqas referenza għan-numru uniku tal-ħajja u, meta jkun possibbli, il-kodiċi tat-transponder, li jippermetti li l-annimal equidae jiġi mċaqlaq jew ittrasportat fl-istess Stat Membru għal perjodu li ma jisboqx il-45 jum, u li matulu d-dokument ta’ identifikazzjoni għandu jingħata lill-entità tal-ħruġ jew lill-awtorità kompetenti għall-iskop ta’ l-aġġornament tad-dettalji ta’ identifikazzjoni.

4.   Meta, matul il-perjodu msemmi fil-paragrafu 3, annimal equidae jiġi ttrasportat lejn Stat Membru ieħor jew minn ġo Stat Membru ieħor lejn pajjiż terz, huwa għandu, irrispettivament mill-istatus tar-reġistrazzjoni tiegħu, jiġi akkumpanjat, flimkien mad-dokument temporanju, b’ċertifikat tas-saħħa ta’ l-annimal skond l-Anness C tad-Direttiva 90/426/KEE. Jekk l-annimal ma jkunx immarkat bi transponder jew jekk l-annimal ma jkunx identifikat b’metodu alternattiv skond l-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament, iċ-ċertifikat tas-saħħa għandu jimtela b’deskrizzjoni skond it-Taqsima I tad-dokument ta’ identifikazzjoni.

Artikolu 15

Ċaqliq u trasport ta’ equidae għall-qtil

1.   Id-dokument ta’ identifikazzjoni maħruġ skond l-Artikoli 5(1) jew 8 għandu jakkumpanja l-equidae għall-qtil meta jkunu qed jiġu mċaqilqa jew ittrasportati lejn il-biċċerija.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza annimal equidae għall-qatla li ma kienx identifikat skond l-Artikolu 5, biex jiġi ttrasportat direttament mill-istabbiliment fejn twieled lejn il-biċċerija fl-istess Stat Membru bil-kundizzjoni li:

(a)

l-annimal equidae ikollu inqas minn 12-il xahar u jkollu stilel dentali viżibbli ta’ l-incisors temporanji laterali;

(b)

ikun hemm traċċabilità mhux interrotta mill-istabbiliment tat-twelid sal-biċċerija;

(c)

matul it-trasport lejn il-biċċerija, l-annimal equidae ikun identifikabbli individwalment skond l-Artikolu 11 jew 12;

(d)

il-konsenja tkun akkumpanjata mill-informazzjoni tal-katina alimentari skond it-Taqsima III ta’ l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 li għandha tinkludi referenza għall-identifikazzjoni individwali msemmija fil-punt (c) ta’ dan il-paragrafu.

3.   L-Artikolu 19(1)(b), (c) u (d) ma għandhomx japplikaw fil-każ ta’ ċaqliq jew trasport ta’ l-equidae għall-qtil skond il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

KAPITOLU V

DUPLIKAZZJONI, SOSTITUZZJONI U SOSPENSJONI TAD-DOKUMENTI TA’ IDENTIFIKAZZJONI

Artikolu 16

Dokumenti ta’ identifikazzjoni duplikati

1.   Meta d-dokument ta’ identifikazzjoni oriġinali jintilef, iżda l-identità ta’ l-annimal equidae tkun tista’ tiġi stabbilita, partikolarment mill-kodiċi trażmess mit-transponder jew il-metodu alternattiv, u tkun disponibbli dikjarazzjoni tas-sjieda, l-entità tal-ħruġ, kif imsemmi fl-Artikolu 4(1), għandha toħroġ dokument ta’ identifikazzjoni duplikat b’referenza għan-numru uniku tal-ħajja u d-dokument għandu jiġi mmarkat b’mod ċar bħala tali (’dokument ta’ identifikazzjoni duplikat’).

F’dawn il-każijiet, l-annimal equidae għandu jiġi kklassifikat fil-Parti II tat-Taqsima IX tad-dokument ta’ identifikazzjoni duplikat bħala mhux maħsub għall-qtil għall-konsum mill-bniedem.

Id-dettalji tad-dokument ta’ identifikazzjoni duplikat maħruġ u l-klassifikazzjoni ta’ l-annimal equidae fit-Taqsima IX tiegħu għandhom jiddaħħlu b’referenza għan-numru uniku tal-ħajja fid-database, kif imsemmi fl-Artikolu 21.

2.   B’deroga mit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi li tissospendi l-istatus ta’ l-annimal equidae bħala wieħed maħsub għall-qatla għall-konsum mill-bniedem għal perjodu ta’ sitt xhur meta d-detentur ikun jista’ juri b’mod sodisfaċenti fi żmien 30 jum mid-data ddikjarata tat-telf tad-dokument ta’ identifikazzjoni li l-istatus ta’ l-annimal equidae bħala wieħed maħsub għall-qatla għall-konsum mill-bniedem ma ġiex kompromess minn xi trattament mediċinali.

Għal dan il-għan, l-awtorità kompetenti għandha ddaħħal id-data tal-bidu tal-perjodu ta’ sospensjoni ta’ sitt xhur fl-ewwel kolonna tal-Parti III tat-Taqsima IX tad-dokument ta’ identifikazzjoni duplikat, u timla t-tielet kolonna tiegħu.

3.   Meta d-dokument ta’ identifikazzjoni oriġinali mitluf kien inħareġ minn entità tal-ħruġ imsemmija fl-Artikolu 4(2) f’pajjiż terz, id-dokument ta’ identifikazzjoni duplikat għandu jinħareġ minn dik l-entità tal-ħruġ oriġinali u mgħoddi lid-detentur, jew fejn speċifikament rikjest mil-liġi fl-Istat Membru fejn ikun jinsab l-annimal equidae, lis-sid, permezz ta’ l-entità tal-ħruġ jew l-awtorità kompetenti f’dak l-Istat Membru.

F’dawn il-każijiet, l-annimal equidae għandu jiġi kklassifikat fil-Parti II tat-Taqsima IX tad-dokument ta’ identifikazzjoni duplikat bħala mhux maħsub għall-qtil għall-konsum mill-bniedem u l-annotazzjoni fid-database kif imsemmi fl-Artikolu 21(1)(l) għandha tiġi adattata kif xieraq.

Madankollu, id-dokument ta’ identifikazzjoni duplikat jista’ jinħareġ minn entità tal-ħruġ imsemmija fl-Artikolu 4(1)(a) li tirreġistra equidae ta’ dik ir-razza jew minn entità tal-ħruġ imsemmija fl-Artikolu 4(1)(b) li tirreġistra equidae għal dak l-iskop fl-Istat Membru fejn ikun jinsab l-annimal equidae u fejn l-entità oriġinali tal-ħruġ oriġinali fil-pajjiż terz tkun qablet.

4.   Meta d-dokument ta’ identifikazzjoni oriġinali mitluf ikun inħareġ minn entità tal-ħruġ li ma tkunx għadha teżisti, id-dokument ta’ identifikazzjoni duplikat għandu jinħareġ minn entità tal-ħruġ fi Stat Membru fejn l-annimal equidae ikun jinsab skond il-paragrafu 1.

Artikolu 17

Dokumenti ta’ identifikazzjoni sostituti

Meta d-dokument ta’ identifikazzjoni oriġinali jintilef u l-identità ta’ l-annimal equidae ma tkunx tista’ tiġi stabbilita, l-entità tal-ħruġ kif imsemmija fl-Artikolu 4(3) fl-Istat Membru fejn ikun jinsab l-annimal equidae għandha toħroġ dokument ta’ identifikazzjoni sostitut (“dokument ta’ identifikazzjoni sostitut”) li għandu jkun immarkat b’mod ċar bħala tali u li jkun jissodisfa r-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 5(1)(b).

F’dawn il-każijiet, l-annimal equidae għandu jiġi kklassifikat fil-Parti II tat-Taqsima IX tad-dokument ta’ identifikazzjoni sostitut bħala mhux maħsub għall-qtil għall-konsum mill-bniedem.

Id-dettalji tad-dokument ta’ identifikazzjoni sostitut maħruġ u l-istatus ta’ reġistrazzjoni u l-klassifikazzjoni ta’ l-annimal equidae fit-Taqsima IX tiegħu għandhom jiġu adattati skond dan fid-database kif imsemmi fl-Artikolu 21 b’referenza għan-numru uniku tal-ħajja.

Artikolu 18

Sospensjoni tad-dokumenti ta’ identifikazzjoni għal skopijiet ta’ ċaqliq

Il-veterinarju uffiċjali għandu jissospendi l-validità għal skopijiet ta’ ċaqliq tad-dokument ta’ identifikazzjoni billi jagħmel annotazzjoni xierqa fit-Taqsima VIII tiegħu meta annimal equidae jinżamm jew ikun ġej minn stabbiliment li:

(a)

jkun soġġett għal ordni ta’ projbizzjoni skond l-Artikolu 4(5) tad-Direttiva 90/426/KEE; jew

(b)

ikun jinsab fi Stat Membru jew parti minnu li ma tkunx ħielsa mill-marda Afrikana taż-żwiemel.

KAPITOLU VI

IL-MEWT TA’ EQUIDAE U EQUIDAE MAĦSUBA GĦALL-QATLA GĦALL-KONSUM MILL-BNIEDEM U R-REKORDS MEDIĊINALI

Artikolu 19

Il-mewt ta’ equidae

1.   Mal-qtil jew il-mewt ta’ l-annimal equidae, għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin:

(a)

it-transponder għandu jiġi mħares minn użu qarrieqi sussegwenti, partikolarment mill-irkupru, qerda jew rimi fil-post;

(b)

id-dokument ta’ identifikazzjoni għandu jiġi invalidat għallinqas billi jiġi ttimbrat “invalidu” fuq l-ewwel paġna;

(c)

għandha tiġi kkomunikata dikjarazzjoni lill-entità tal-ħruġ, jew direttament jew permezzz tal-punt ta’ kuntatt imsemmi fl-Artikolu 23(4), b’referenza għan-numru uniku tal-ħajja ta’ l-annimal equidae li tgħid li l-annimal equidae ġie maqtul jew miet; u

(d)

id-dokument ta’ identifikazzjoni invalidat għandu jinqered.

2.   Il-miżuri pprovduti fil-paragrafu 1 għandhom isiru minn jew taħt is-superviżjoni ta’:

(a)

il-veterinarju uffiċjali:

(i)

fil-każ ta’ qtil f’biċċerija jew qtil għal skopijiet ta’ trażżin tal-mard, skond l-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 90/426/KEE; jew

(ii)

wara l-qtil f’biċċerija, skond l-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 90/426/KEE; jew

(b)

mill-awtorità kompetenti definita fl-Artikolu 2(1)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002, fil-każ tar-rimi jew l-ipproċessar tal-karkassa skond l-Artikoli 4 jew 5 tar-Regolament.

3.   Fejn, kif rikjest fil-paragrafu 1(a), it-transponder ma jkunx jista’ jiġi rkuprat minn annimal equidae maqtul għall-konsum mill-bniedem, il-veterinarju uffiċjali għandu jiddikjara li l-laħam jew parti mil-laħam li fiha t-transponder mhuwiex xieraq/mhijiex xierqa għall-konsum mill-bniedem skond il-Kapitolu V(1)(n) tat-Taqsima II ta’ l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 854/2004.

4.   B’deroga mill-paragrafu 1(d), u mingħajr ħsara għar-regoli stampati fid-dokument ta’ identifikazzjoni mill-entità tal-ħruġ, l-Istati Membri jistgħu jimplimentaw proċeduri biex id-dokument invalidat jiġi rritornat lill-entità tal-ħruġ.

5.   Fil-każijiet kollha ta’ mewt jew telf ta’ l-annimal equidae mhux imsemmija f’dan l-Artikolu, id-detentur għandu jirritorna d-dokument ta’ identifikazzjoni lill-entità tal-ħruġ xierqa msemmija fl-Artikolu 4(1), (2) jew (3) fi żmien 30 jum mill-mewta jew it-telfa ta’ l-annimal.

Artikolu 20

Equidae maħsuba għall-qatla għall-konsum mill-bniedem u r-rekords mediċinali

1.   Annimal equidae għandu jitqies maħsub għall-qtil għall-konsum mill-bniedem sakemm ma jiġix iddikjarat b’mod irriversibbli li mhux maħsub hekk fil-Parti II tat-Taqsima IX tad-dokument ta’ identifikazzjoni bil-firma ta’:

(a)

id-detentur jew is-sid bid-diskrezzjoni tiegħu/tagħha, jew

(b)

id-detentur u l-veterinarju responsabbli li jaġixxi skond l-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2001/82/KEE;

2.   Qabel kwalunkwe trattament skond l-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2001/82/KE jew qabel kwalunkwe trattament bl-użu ta’ prodott mediċinali awtorizzat skond l-Artikolu 6(3) ta’ dik id-Direttiva, il-veterinarju responsabbli għandu jaċċerta li l-istatus ta’ l-annimal equidae ikun jew maħsub għall-qtil għall-konsum mill-bniedem, il-każ normali, jew bħala mhux maħsub għall-qtil għall-konsum mill-bniedem kif stabbilit fil-Parti II tat-Taqsima IX tad-dokument ta’ identifikazzjoni.

3.   Meta t-trattament imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu ma jkunx permess għal annimal equidae maħsub għall-qtil għall-konsum mill-bniedem, il-veterinarju responsabbli għandu jiżgura li skond id-deroga mogħtija fl-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2001/82/KE l-annimal equidae ikkonċernat ikun iddikjarat b’mod irriversibbli bħala mhux maħsub għall-qtil għall-konsum mill-bniedem billi:

(a)

jimla u jiffirma l-Parti II tat-Taqsima IX tad-dokument ta’ identifikazzjoni; u

(b)

jinvalida l-Parti III tat-Taqsima IX tad-dokument ta’ identifikazzjoni.

4.   Meta annimal equidae għandu jiġi ttratat fil-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 10(3) tad-Direttiva 2001/82/KE, il-veterinarju responsabbli għandu jdaħħal fil-Parti II tat-Taqsima IX tad-dokument ta’ identifikazzjoni id-dettalji rekwiżiti tal-prodott mediċinali li fih sustanzi essenzjali għat-trattament ta’ l-equidae elenkati fir-Regolament (KE) Nru 1950/2006.

Il-veterinarju responsabbli għandu jdaħħħal id-data ta’ l-aħħar amministrazzjoni, kif preskritta, ta’ dak il-prodott mediċinali u għandu, huwa u jaġixxi skond l-Artikolu 11(4) tad-Direttiva 2001/82/KE, jinforma lid-detentur bid-data ta’ meta l-perjodu ta’ rtirar stabbilit skond l-Artikolu 10(3) ta’ dik id-Direttiva se jiskadi.

KAPITOLU VII

REKORDS U PENALI

Artikolu 21

Database

1.   Meta jinħareġ id-dokument ta’ identifikazzjoni, jew waqt ir-reġistrazzjoni ta’ dokumenti ta’ identifikazzjoni li nħarġu preċedentement, l-entità tal-ħruġ għandha żżomm rekord ta’ għallinqas l-informazzjoni li ġejja dwar l-annimal equidae fid-database tagħha:

(a)

in-numru uniku tal-ħajja;

(b)

l-ispeċi;

(c)

is-sess;

(d)

il-kulur;

(e)

id-data (il-jum, ix-xahar u s-sena) tat-twelid;

(f)

jekk ikun il-każ, għallinqas l-aħħar 15-il ċifra tal-kodiċi trażmess mit-transponder, jew il-kodiċi trażmess minn apparat għall-identifikazzjoni tal-frekwenza tar-radju mhux konformi ma’ l-istandard definit fl-Artikolu 2(2)(b) flimkien ma’ informazzjoni dwar is-sistema tal-qari meħtieġa, jew il-metodu alternattiv;

(g)

il-pajjiż tat-twelid;

(h)

id-data tal-ħruġ u kwalunkwe emenda tad-dokument ta’ identifikazzjoni;

(i)

l-isem u l-indirizz tal-persuna li lilha nħareġ id-dokument ta’ identifikazzjoni;

(j)

l-istatus ta’ equidae rreġistrati jew equidae għar-riproduzzjoni u l-produzzjoni;

(k)

isem l-annimal (isem tat-twelid u fejn applikabbli, l-isem kummerċjali);

(l)

l-istatus magħruf ta’ l-annimal bħala wieħed mhux maħsub għall-qatla għall-konsum mill-bniedem;

(m)

informazzjoni dwar kwalunkwe dokumenti ta’ identifikazzjoni duplikati jew sostituti skond l-Artikoli 16 u 17;

(n)

id-data notifikata tal-mewt ta’ l-annimal.

2.   L-entità tal-ħruġ għandha żżomm l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fir-rekords tad-database tagħha għallinqas għal 35 sena jew għallinqas sa sentejn mid-data tal-mewt ta’ l-annimal equidae kkomunikata skond l-Artikolu 19(1)(c).

3.   Minnufih wara li titniżżel l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-entità tal-ħruġ għandha tikkomunika l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) sa (f) u (n) ta’ dak il-paragrafu lid-database ċentrali fl-Istat Membru fejn twieled l-annimal equidae, jekk tali database ċentrali tkun saret disponibbli skond l-Artikolu 23.

Artikolu 22

Komunikazzjoni tal-kodiċi tad-databases lill-entitajiet tal-ħruġ

L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-ismijiet, l-indirizzi, inkluż dettalji ta’ komunikazzjoni u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni b’sitt ċifri kompatibbli ma’ UELN tad-databases ta’ l-entitajiet tal-ħruġ, disponibbli lill-Istati Membri l-oħra u lill-pubbliku fuq websajt.

Sabiex l-Istati Membri jiġu megħjuna jippubbliċċizzaw din l-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tipprovdi websajt li kull Stat Membru għandu jipprovdi link għaliha mill-websajt nazzjonali tiegħu.

Artikolu 23

Databases ċentrali u l-kooperazzjoni tagħhom u l-punti ta’ kuntatt

1.   Stat Membru jista’ jiddeċiedi li l-entità tal-ħruġ għandha tinkorpora l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 21 marbuta ma’ equidae imwielda jew identifikati fit-territorju tiegħu f’database ċentrali jew dik id-database ta’ l-entità tal-ħruġ għandha titpoġġa f’netwerk ma’ dik id-database ċentrali (“id-database ċentrali”).

2.   L-Istati Membri għandhom jikkooperaw fit-tħaddim tad-databases ċentrali tagħhom skond id-Direttiva 89/608/KEE.

3.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-isem, l-indirizz u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni b’sitt ċifri kompatibbli ma’ UELN tad-databases ċentrali tagħhom disponibbli lill-Istati Membri l-oħra u lill-pubbliku fuq websajt.

Sabiex l-Istati Membri jiġu megħjuna jippubbliċċizzaw din l-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tipprovdi websajt li kull Stat Membru għandu jipprovdi link għaliha mill-websajt nazzjonali tiegħu.

4.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu punt ta’ kuntatt biex jirċievu d-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(1)(c) għal distribuzzjoni ulterjuri lill-entitajiet rispettivi tal-ħruġ approvati fit-territorju tagħhom.

Dak il-punt ta’ kuntatt jista’ jkun entità ta’ kollegament imsemmi fl-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004.

Id-dettalji dwar il-punt ta’ kuntatt, li jistgħu jiġu inkorporati fid-database ċentrali, għandhom isiru disponnibbli lil Stati Membri oħra u lill-pubbliku fuq websajt.

Sabiex l-Istati Membri jiġu megħjuna jippubbliċċizzaw din l-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tipprovdi websajt li kull Stat Membru għandu jipprovdi link għaliha mill-websajt nazzjonali tiegħu.

Artikolu 24

Pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar penalitajiet li jgħoddu għal ksur ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implementati. Il-penalitajiet stabbiliti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u diswassivi.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2009. Kwalunkwe emenda sussegwenti li taffetwahom għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻIZZJONALI U FINALI

Artikolu 25

Revoka

Id-Deċiżjonijiet 93/623/KEE u 2000/68/KE huma revokati b’effett mill-1 ta’ Lulju 2009.

Ir-referenzi għad-Deċiżjonijiet revokati għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 26

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1.   L-equidae li twieldu sat-30 Ġunju 2009 l-aktar tard, u identifikati b’dik id-data skond id-Deċiżjonijiet 93/623/KEE jew 2000/68/KE, għandhom jitqiesu identifikati skond dan ir-Regolament.

Id-dokumenti ta’ identifikazzjoni għal dawk l-equidae għandhom jiġu rreġistrati skond l-Artikolu 21(1) ta’ dan ir-Regolament sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2009.

2.   L-equidae li twieldu sat-30 Ġunju 2009 l-aktar tard, iżda mhux identifikati b’dik id-data skond id-Deċiżjonijiet 93/623/KEE jew 2000/68/KE, għandhom jiġu identifikati skond dan ir-Regolament sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2009.

Artikolu 27

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmula fi Brussell, 6 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 42. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/104/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 352).

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 55.

(3)  ĠU L 178, 12.7.1994, p. 66.

(4)  ĠU L 298, 3.12.1993, p. 45. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2000/68/KE (ĠU L 23, 28.1.2000, p. 72).

(5)  ĠU L 23, 28.1.2000, p. 72.

(6)  ĠU L 86, 6.4.1993, p. 7. Id-Deċizjoni kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru 1792/2006 (ĠU L 362, 20.12.2006, p. 1).

(7)  ĠU L 86, 6.4.1993, p. 16. Id-Deċizjoni kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru 1792/2006.

(8)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(9)  ĠU L 68, 15.3.1973, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KEE) Nru 1174/86 (ĠU L 107, 24.4.1986, p. 1).

(10)  ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1791/2006.

(11)  ĠU L 157, 10.6.1992, p. 19. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2007/729/KE (ĠU L 294, 13.11.2007, p. 26).

(12)  ĠU L 19, 25.1.1996, p. 39.

(13)  ĠU L 192, 11.7.1992, p. 63.

(14)  ĠU L 210, 20.8.1996, p. 53. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2004/186/KE (ĠU L 57, 25.2.2004, p. 27).

(15)  ĠU L 306, 22.11.2003, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/104/KE.

(16)  ĠU L 338, 22.12.2005, p. 83. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1246/2007 (ĠU L 281, 25.10.2007, p. 21).

(17)  ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1432/2007 (ĠU L 320, 6.12.2007, p. 13).

(18)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206; verżjoni kkoreġuta (ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83). Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1791/2006.

(19)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 575/2006 (ĠU L 100, 8.4.2006, p. 3).

(20)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55; verżjoni kkoreġuta (ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22). Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1243/2007 (ĠU L 281, 25.10.2007, p. 8).

(21)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 61/2008 (ĠU L 22, 25.1.2008, p. 8).

(22)  ĠU L 125, 23.5.1996, p. 3. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2003/74/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 262, 14.10.2003, p. 17).

(23)  ĠU L 311, 28.11.2001, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2004/28/KE (ĠU L 136, 30.4.2004, p. 58).

(24)  ĠU L 367, 22.12.2006, p. 33.

(25)  ĠU L 351, 2.12.1989, p. 34.

(26)  http://www.ueln.net

(27)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1; verżjoni kkoreġuta (ĠU L 191, 28.5.2004, p. 1) Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1791/2006.

(28)  ĠU L 382, 31.12.1988, p. 36.


ANNESS I

DOKUMENT TA’ IDENTIFIKAZZJONI GĦALL-EQUIDAE

PASSAPORT

Ġenerali — Istruzzjonijiet

Dawn l-istruzzjonijiet tfasslu biex jgħinu lill-utent u m' għandhomx effett fuq ir-regoli stipulati fir-Regolament (KE) Nru 504/2008.

I.   Il-passaport għandu jkun fih l-istruzzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu tagħhom u d-dettalji ta' l-entità tal-ħruġ bil-Franċiż, l-Ingliż u waħda mil-lingwi uffiċjali ta' l-Istat Membru jew il-pajjiż fejn l-entità tal-ħruġ ikollha l-kwartieri ġenerali tagħha.

II.   L-informazzjoni murija fuq il-passaport

A.   Il-passaporti għandu jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:

1.   Taqsimiet I u II – Identifikazzjoni

L-annimal equidae għandu jkun identifikat mill-awtorità kompetenti. In-numru ta' identifikazzjoni għandu jidentifika b'mod ċar l-annimal u l-entità li ħarġet id-dokument ta' identifikazzjoni u għandu jkun kompatibbli ma’ UELN.

Fil-punt 5 tat-Taqsima I għandu jitħalla spazju għall-inqas għal 15-il ċifra tal-kodiċi tat-transponder.

Fil-każ ta’ l-equidae irreġistrati, il-passaport għandu jkun fih ir-razza u l-klassi tal-ktieb ġenealoġiku li fih iddaħħal l-annimal skond ir-regoli ta' l-organizzazzjoni approvata ta' riproduzzjoni li ħarġet il-passaport.

2.   Taqsima III – Is-sid

L-isem tas-sid jew l-aġent/rappreżentant tiegħu għandu jingħata kull meta rikjest mill-entità tal-ħruġ.

3.   Taqsima IV – Rekords ta’ kontrolli ta’ l-identità

Kull meta l-liġijiet u r-regolamenti jkunu jirrikjedu hekk, il-kontrolli mwettqa dwar l-identità ta' l-annimal equidae għandhom ikunu rreġistrati mill-awtorità kompetenti.

4.   Taqsimiet V u VI – Rekord tat-tilqim

It-tilqim kollu għandhom ikunu rrekordjati fit-Taqsima V (l-influwenza ta' l-equidae biss) u fit-Taqsima VI (it-tilqimiet l-oħrajn kollha). L-informazzjoni tista’ tkun f’għamla ta’ stiker.

5.   Taqsima VII – Testijiet tal-laboratorju rigward is-saħħa

Ir-riżultati tat-testijiet kollha mwettqa għall-individwazzjoni ta' mard li jittieħed għandhom ikunu rreġistrati.

6.   Taqsima VIII – Validità tad-dokument għal skopijiet ta' ċaqliq

Invalidar/rivalidar tad-dokument skond l-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 90/426/KEE u lista ta' mard li għandhom jiġu notifikati b'mod obbligatorju.

7.   Taqsima IX – Amministrazzjoni ta’ prodotti veterinarji mediċinali,

Il-Parti I u II jew il-Parti III ta' din it-Taqsima għandhom jimtlew kif imiss skond l-istruzzjonijiet stipulati f'din it-Taqsima.

B.   Il-passaport jista’ jkun fih l-informazzjoni li ġejja:

Taqsima X – Rekwiżiti bażiċi tas-saħħa

TAQSIMA I

Parti A – Dettalji ta’ identifikazzjoni

Image

Test ta 'immaġni

TAQSIMA I

Parti B – Dijagramma

Image

TAQSIMA II

Certificat d'origine

Certificate of Origin

Ċertifikat ta' l-Oriġini

Image

Test ta 'immaġni

TAQSIMA III

[Għandha timtela biss jekk ikun meħtieġ u skond ir-regoli ta’ l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2(ċ) tad-Direttiva 90/426/KEE]

Détails de droit de propriété

1.

Pour les compétitions sous compétence de la Fédération équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

2.

En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

3.

S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

4.

Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

Dettalji tas-sjieda

1.

Għal skopijiet ta’ kompetizzjoni taħt l-awspiċji tal-Fédération équestre internationale, in-nazzjonalità taż-żiemel tkun dik tas-sid.

2.

Meta jinbidel is-sid, il-passaport għandu minnufih jingħata lill-organizzazzjoni, l-assoċjazzjoni jew l-aġenzija uffiċjali tal-ħruġ, filwaqt li jingħata l-isem u l-indirizz tas-sid il-ġdid, għal reġistrazzjoni ġdida u sottomissjoni lis-sid il-ġdid.

3.

Jekk ikun hemm iktar minn sid wieħed jew iż-żiemel ikun ta’ kumpanija, allura l-isem ta’ l-individwu responsabbli għaż-żiemel għandu jiddaħħal fil-passaport flimkien man-nazzjonalità tiegħu. Jekk is-sidien ikunu ta’ nazzjonalità differenti, għandhom jiddeterminaw in-nazzjonalità taż-żiemel.

4.

Meta l-Fédération équestre internationale tapprova l-kiri ta’ żiemel minn federazzjoni ekwestri nazzjonali, id-dettalji ta’ dawn it-tranżazzjonijiet għandhom jiġu rrekordjati mill-federazzjoni ekwestri nazzjonali kkonċernata.

Details of ownership

1.

For competition purposes under the auspices of the Fédération équestre internationale the nationality of the horse is that of its owner.

2.

On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

3.

If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

4.

When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.


Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel

Date of registration, by the organisation, association, or official agency

Data tar-reġistrazzjoni, mill-organizzazzjoni, l-assoċjazzjoni jew l-aġenzija uffiċjali

Nom du propriétaire

Name of owner

Isem is-sid

Adresse du propriétaire

Address of owner

Indirizz tas-sid

Nationalité du propriétaire

Nationality of owner

Nazzjonalitá tas-sid

Signature du propriétaire

Signature of owner

Firma tas-sid

Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature

Organization, association or official agency stamp and signature

Firma u timbru ta’ l-organizzazzjoni, l-assoċjazzjoni jew l-aġenzija uffiċjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota għall-entità tal-ħruġ [m' għandhiex tiġi stampata fuq id-dokument ta’ identifikazzjoni]: It-test fil-punti 1 sa 4 ta’ din it-Taqsima, jew partijiet tagħha, għandhom jiġu stampati biss skond ir-regoli ta’ l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2(ċ) tad-Direttiva 90/426/KEE.]

TAQSIMA IV

Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeport

L'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l'équidé présenté est conforme à celui de la section I du passeport.

Kontroll ta’ l-identifikazzjoni taż-żiemel deskritt fil-passaport

L-identità ta’ l-annimal equidae għandha tiġi vverifikata kull darba li dan ikun meħtieġ mir-regoli u r-regolamenti u ċċertifikata li tkun konformi mad-deskrizzjonijiet fit-Taqsima I tal-passaport.

Control of identification of the horse described in the passport

The identity of the equine animal must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the passport.


Date

Date

Data

Ville et pays

Town and country

Belt u pajjiż

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)

Reason for check (event, health certificate, etc.)

Raġuni għall-kontroll (avveniment, ċertifikat sanitarju, eċċ.)

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité

Signature, name (in capital letters) and capacity of official verifying the identification

Firma, isem (b'ittri kbar) u l-professjoni ta’ l-uffiċjal li jivverifika l-identifikazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA V

Grippe équine seulement

ou

Grippe équine dans le cadre de vaccins combinés

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval/l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Influwenza ta’ l-equidae biss

jew

influwenza ta' l-equidae permezz ta' vaċċini kombinati

Rekord tat-tilqim

Id-dettalji ta’ kull tilqima li ż-żiemel/l-annimal equidae ikun irċieva għandhom ikunu miktuba b’mod ċar u fid-dettall, u għandhom ikunu ċċertifikati bl-isem u l-firma tal-veterinarju.

Equine influenza only

or

equine influenza using combined vaccines

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse/equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Data

Lieu

Place

Post

Pays

Country

Pajjiż

Vaccin/Vaccine/Vaċċin

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Isem (b'ittri kapitali) u l-firma tal-veterinarju

Nom

Name

Isem

Numéro du lot

Batch number

Numru tal-lott

Maladie(s)

Disease(s)

Mard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA VI

Maladies autres que la grippe équine

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Mard ieħor minbarra l-influwenza ta’ l-equidae

Rekord tat-tilqim

Id-dettalji ta’ kull tilqima li ż-żiemel/l-annimal equidae ikun irċieva għandhom ikunu miktuba b’mod ċar u fid-dettall, u għandhom ikunu ċċertifikati bl-isem u l-firma tal-veterinarju.

Diseases other than equine influenza

Vaccination record

Details of every vaccination which the equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Data

Lieu

Place

Post

Pays

Country

Pajjiż

Vaccin/Vaccine/Vaċċin

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Isem (b'ittri kapitali) u l-firma tal-veterinarju

Nom

Name

Isem

Numéro du lot

Batch number

Numru tal-lott

Maladie(s)

Disease(s)

Mard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA VII

Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.

Testijiet tal-laboratorju rigward is-saħħa

Ir-riżultat ta’ kull test imwettaq għal marda li jittieħed minn veterinarju jew laboratorju awtorizzat mis-servizzi veterinarji uffiċjali tal-pajjiż għandu jiddaħħal b'mod ċar u fid-dettall mill-veterinarju f'isem l-awtorità li rrikjediet it-test.

Laboratory health test

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorised by the official veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.


Date de prélèvement

Sampling date

Data tat-teħid tal-kampjun

Maladies transmissibles concernées

Transmissible disease tested for

Il-marda trażmissibbli kkonċernata

Nature de l’examen

Type of test

Tip ta’ test

Résultat de l’examen

Result of test

Riżultat tat-test

Laboratoire officiel d’analyse du prélèvement

Official laboratory to which sample is sent

Laboratorju uffiċjali li analizza l-kampjun

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Isem (b'ittri kapitali) u l-firma tal-veterinarju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQSIMA VIII

INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE

INVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSES

in accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC

INVALIDAR/VALIDAR MILL-ĠDID TAD-DOKUMENT GĦAL SKOPIJIET TA’ ĊAQLIQ

skond l-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 90/426/KEE

Date

Date

Data

Lieu

Place

Post

Validité du document

Validity of document

Validità tad-dokument

Maladie

Disease

Marela

[daħħal il-figura kif imsemmi hawn taħt]

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capitals and signature of official veterinarian

Isem (b'ittri kapitali) u l-firma tal-veterinarju uffiċjali

Validité suspendue

Validity suspended

Validità sospiża

Validité rétablie

Validity re-established

Validità stabbilita mill-ġdid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE – COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES – MARD LI GĦANDU JIĠI NOTIFIKAT

1.

Peste équine — African horse sickness — Marda Afrikana taż-żwiemel

2.

Stomatite vésiculeuse — vesicular stomatitis — stomatite vesikulari

3.

Dourine — dourine — dourine

4.

Morve — glanders — glanders

5.

Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) — equine encephalomyelitis (all types including VEE) — enċefalopatija ta’ l-equidae (it-tipi kollha inkluż il-VEE)

6.

Anémie infectieuse — equine infectious anaemia — anemija infettiva ta’ l-equidae

7.

Rage — rabies — rabja

8.

Fièvre charbonneuse — anthrax — antraks

TAQSIMA IX

Amministrazzjoni ta’ prodotti veterinarji mediċinali

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

TAQSIMA X

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

Rekwiżiti bażiċi tas-saħħa

Dawn ir-rekwiżiti mhux validi għad-dħul fil-Komunità

Je soussigné (1) certifie que l'équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:

I, the undersigned (1), hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:

Jiena, hawn taħt iffirmat (1), b’dan niċċertifika li l-annimal equidae deskritt f’dan il-passaport jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

ġie eżaminat illum, ma juri ebda sinjal kliniku ta’ mard u huwa fi stat tajjeb għat-trasport;

(b)

il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;

it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

mhux maħsub għall-qtil fi programm nazzjonali ta’ eradikazzjoni għal marda li tittieħed;

(ċ)

il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;

it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

ma jiġix minn stabbiliment li huwa s-suġġett ta’ restrizzjonijiet għal raġunijiet sanitarji ta' l-annimali u ma kienx f’kuntatt ma’ equidae fi stabbiliment bħal dan;

(d)

à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.

to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.

sa fejn naf jien, ma kienx f'kuntatt ma’ equidae affettwati minn marda li tittieħed matul il-15-il jum qabel il-ħatt.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN

DAN IĊ-ĊERTIFIKAT HUWA VALIDU GĦAL 10 IJIEM MID-DATA TA’ L-IFFIRMAR MILL-VETERINARJU UFFIĊJALI

Date

Date

Data

Lieu

Place

Post

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeport

For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport

Għal raġunijiet epidemjoloġiċi partikolari, ċertifikat sanitarju separat qed jakkumpanja dan il-passaport

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capital letters and signature of official veterinarian

Isem b'ittri kapitali u l-firma tal-veterinarju uffiċjali

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Iva/le (ħassar skond il-każ)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Iva/le (ħassar skond il-każ)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Iva/le (ħassar skond il-każ)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Iva/le (ħassar skond il-każ)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Iva/le (ħassar skond il-każ)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Iva/le (ħassar skond il-każ)

 


(1)  Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.

This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal.

Dan id-dokument għandu jiġi ffirmat fi żmien 48 siegħa qabel it-trasport internazzjonali ta’ l-annimal ekwidae.


ANNESS II

Informazzjoni li għandha tinħażen fuq l-ismart card

L-ismart card għandu jkun fiha ta’ l-anqas dan li ġej:

1.

Informazzjoni viżibbli:

l-entità tal-ħruġ

in-numru uniku tal-ħajja

l-isem

is-sess

il-kulur

l-aħħar 15-il ċifra tal-kodiċi trażmess mit-transponder (jekk applikabbli)

ritratt ta' l-annimali equidae;

2.

Informazzjoni elettronika aċċessibbli bl-użu ta’ softwer standard:

għallinqas l-informazzjoni obbligatorja fil-Parti A tat-Taqsima I tad-dokument ta' l-identifikazzjoni.


7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/33


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 505/2008

tas-6 ta' Ġunju 2008

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' użu ġdid għal 3-phytase (Natuphos) bħala addittiv fl-għalf

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-additivi għall-użu fl-għalf ta' l-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fin-nutriment ta' l-annimali u għall-bażi u l-proċeduri biex tingħata din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, intbagħtet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni stipulata fl-Anness ta' dan ir-Regolament. Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skond l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' użu ġdid tal-preparazzjoni ta' l-enżima 3-phytase (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G u Natuphos 10000 L) prodotta mill-Aspergillus niger (CBS 101.672) bħala addittiv għall-għalf tal-ħnieżer nisa, li għandha tiġi kklassifikata fil-kategorija ta' “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-użu ta' din il-preparazzjoni kienet awtorizzata għal ħnienes li nfatmu, ħnieżer għat-tismin u tiġieġ għat-tismin mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 243/2007 (2), u għal tiġieġ li jbidu u dundjani għat-tismin mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1142/2007 (3) u għal papri mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 165/2008 (4).

(5)

Tressqet data ġdida bħala sostenn ta' l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għall-ħnieżer nisa. L-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza Alimentari (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tal-15 ta' Ġunju 2006 (5) li l-preparazzjoni ta' l-enżima Natuphos (3-phytase) prodotta mill-Aspergillus niger (CBS 101.672) ma għandhiex effett negattiv fuq il-konsumaturi, l-utenti jew l-ambjent u li din hi effikaċi fit-titjib tad-diġestibilità ta' l-għalf. Fl-opinjoni tat-12 ta' Diċembru 2007 (6) l-Awtorità kkonkludiet li l-użu ta' din il-preparazzjoni hu sikur għall-ħnieżer nisa. L-Awtorità ma tqisx li hemm il-ħtieġa għal rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi ta' l-addittiv ta' l-għalf fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta' Referenza Komunitarju stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni ta' din il-preparazzjoni turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Skond dan, l-użu ta' din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta' addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “sustanzi li jsaħħu d-diġestibilità”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni ta' l-annimali suġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u hu applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 6 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  ĠU L 73, 13.3.2007, p. 4.

(3)  ĠU L 256, 2.10.2007, p. 20.

(4)  ĠU L 50, 23.2.2008, p. 8.

(5)  L-Opinjoni tal-Bord Xjentifku dwar Addittivi u Prodotti jew Sustanzi użati fl-Għalf ta' l-Annimali u l-Bord Xjentifiku dwar l-Organiżmi ġenetikament Modifikati dwar is-sikurezza u l-effiċjenza tal-preparazzjoni ta' l-enżima Natuphos (3-phytase) prodotta mill-Aspergillus niger. Il-Ġurnal ta' l-EFSA (2006) 369, 1-19.

(6)  L-Opinjoni Xjentifika tal-Bord dwar l-Addittivi u Prodotti jew Sustanzi użati fl-Għalf għall-Annimali dwar “Is-sikurezza tal-preparazzjoni ta' l-enżima ta' Natuphos (3-phytase) għall-ħnieżer nisa”. Il-Ġurnal ta' l-EFSA (2007) 614, 1-5.


ANNESS

Numru ta' identifikazzjoni ta' l-addittiv

Isem id-detentur ta' l-awtorizzazzjoni

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija ta' l-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni

Unitajiet ta' attività/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jsaħħu d-diġestibilità.

4a1600

BASF SE

3-phytase

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000 Natuphos 5000 G Natuphos 5000 L Natuphos 10000 G Natuphos 10000 L)

 

Kompożizzjoni ta' l-addittiv

3-phytase prodott mill-Aspergillus niger (CBS 101.672) li għandu attività minima ta':

 

Forma solida: 5 000  FTU (1)/g

 

Forma likwida: 5 000  FTU/ml

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

3-phytase prodott mill-Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Metodu analitiku (2)

Metodu kolorimetriku li jkejjel il-fosfati inorganiċi rilaxxati mill-enżima mis-sustrat tal-phytate.

Ħnieżer nisa

500  FTU

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-addittiv u t-taħlita, indika t-temperatura għall-ħżin, kemm jista' jdum il-ħżin, u l-istabbiltà għall-pelleting.

2.

Doża rakkomandata għal kull kilogramm ta' għalf sħiħ: 500 FTU.

3.

Għall-użu f'għalf li fih aktar minn 0.36 % ta' fosforu li huwa phytin bound.

Is-27 ta’ Ġunju 2018


(1)  1 FTU huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera mikromole 1 ta' fosfat inorganiku mis-sodium phytate fil-minuta f' pH ta' 5.5 u 37 °C.

(2)  Dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza Komunitarju: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/36


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 506/2008

tas-6 ta’ Ġunju 2008

li jemenda l-Anness IV tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 708/2007 dwar l-użu ta' speċi[jiet] aljeni u li ma jinstabux lokalment fl-akkwakultura

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 708/2007 tal-11 ta' Ġunju 2007 dwar l-użu ta' speċijiet aljeni u li ma jinstabux lokalment fl-akkwakultura (1), u b’mod partikolari t-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 24(1), (5) u (6) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 708/2007 jistabbilixxi qafas li jirregola l-prassi fl-akkwakultura fir-rigward ta' speċijiet aljeni u li ma jinstabux lokalment sabiex jiġi evalwat u mnaqqas kemm jista' jkun l-impatt possibbli tagħhom u kwalunkwe speċi assoċjata mhux fil-mira fuq il-ħabitats akkwatiċi.

(2)

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 708/2007 jistabbilixxi lista ta’ speċijiet li għalihom ma japplikawx ċerti dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni biex iżżid speċijiet f’dak l-Anness.

(3)

Qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dak ir-Regolament, ċerti Stati Membri talbu ż-żieda ta’ ċerti speċijiet fl-Anness IV. Franza pproponiet, fir-rigward ta’ l-ibgħad reġjuni tagħha, iż-żieda ta' ċerti speċijiet f'parti separata ta' dak l-Anness.

(4)

Il-Kummissjoni laqqgħet grupp ta’ esperti fis-7 ta’ Novembru 2007 u fit-30-31 ta' Jannar 2008, sabiex tivvaluta l-eliġibbiltà ta' dawk l-ispeċijiet li għandhom jiġu inklużi fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament. Għal dak l-għan ġiet stabbilita lista ġdida ta’ speċijiet.

(5)

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 708/2007 għandu għalhekk jiġi emendat kif jixraq.

(6)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat għas-Sajd u l-Akkwakultura,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 708/2007 huwa mibdul bit-test fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 6 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Joe BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 168, 28.6.2007, p. 1.


ANNESS

“ANNESS IV

Lista ta' speċijiet previsti fl-Artikolu 2(5)

PARTI A tal-lista:   ġenerali

 

Acipenser baeri  (*), Sturjun Siberjan

 

A. gueldenstaedti  (*), Sturjun Russu

 

A. nudiventris  (*), Sturjun Fringebarbel

 

A. ruthenus  (*), Sturjun Sterlet

 

A. stellatus  (*), Sturjun Starry

 

A. sturio  (*), Sturjun

 

Aristichthys nobilis, Karpjun ta’ rasu kbira

 

Carassius auratus, Gold fish

 

Clarias gariepinus, African catfish

 

Coregonus peled, Northern Whitefish

 

Crassostrea gigas, Pacific cupped oyster

 

Ctenopharyngodon idella, Grass carp

 

Cyprinus carpio, Karpjun Komuni

 

Huso huso  (*), Sturjun Beluga

 

Hypophthalmichthys molitrix, Silver carp

 

Ictalurus punctatus, Channel catfish

 

Micropterus salmoides, Spnott ta’ ħalqu kbir

 

Oncorhynchus mykiss, Rainbow trout

 

Ruditapes philippinarum, arzella Ġappuniża jew arzella ta’ Manila

 

Salvelinus alpinus, Arctic char

 

Salvelinus fontinalis, Brook trout

 

Salvelinus namaycush, Great lake trout

 

Sander lucioperca, Pike-perch

 

Silurus glanis, European catfish

PARTI B tal-lista   tad-dipartimenti Franċiżi extra-kontinentali

 

Macrobrachium rosenbergii, Gamblu kbir tax-xmajjar

 

Oreochromis mossambicus, tilapia tal-Możambik

 

O. niloticus, tilapia tan-Nil

 

Sciaenops ocellatus, Red drum


(*)  Ibridi ta’ l-ispeċijiet ta’ l-isturjuni”


7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/38


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 507/2008

tas-6 ta’ Ġunju 2008

li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1673/2000 fuq l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra

(Verżjoni kodifikata)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1673/2000 tas-27 ta’ Lulju 2000 fuq l-organizzazzjoni komuni fis-swieq tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2799/98 tal-15 ta’ Diċembru 1998 li jistabbilixxi l-arranġamenti agromonetarji għall-Euro (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 3 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 245/2001 tal-5 ta’ Frar 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1673/2000 fuq l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra (3) ġie emendat kemm-il darba (4) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1673/2000 jipprovdi inter alia għal miżuri li għandhom x’jaqsmu mas-suq intern tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra, li fihom l-għajnuna lill-proċessuri primarji awtorizzati tat-tiben tal-kittien u tal-qanneb u lill-bdiewa li jkollhom tiben ipproċessat f’isimhom, li għalihom iridu jiġu stabbiliti regoli implimentattivi dettaljati.

(3)

Il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-awtorizzazzjoni tal-proċessuri primarji u l-obbligazzjonijiet li għandhom jiġu obduti mill-bdiewa li għandhom tiben ipproċessat f’isimhom għandhom jiġu stabbiliti. L-informazzjoni li għandha tintwera fil-kuntratti tax-xiri/tal-bejgħ, l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar u l-kuntratti ta’ l-ipproċessar li jkopru t-tiben kif imsemmi fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandhom ukoll jiġu speċifikati.

(4)

Xi proċessuri primarji tat-tiben tal-qanneb l-aktar li jipproduċi hija fibra twila tal-qanneb, flimkien, bħala ħaġa sekondarja, ma’ fibra qasira tal-qanneb li jkollha perċentwali għolja ta’ impuritajiet u soddied. Fejn huma ma jkollhomx faċilitajiet xierqa għat-tindif ta’ prodotti sekondarji bħal dawn, huma jistgħu jirranġaw biex il-fibra l-qasira tiġi mnaddfa b’kuntratt minn operatur ieħor. F’dawn iċ-ċirkustanzi, it-tindif tal-fibra b’kuntratt għandu jitqies bħala operazzjoni mwettqa mill-proċessur primarju awtorizzat fir-rigward tal-fibra qasira tal-qanneb. Il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati mill-operaturi kkonċernati, b’mod partikolari minħabba l-kontrolli, għandhom jiġu stabbiliti kif imiss.

(5)

Biex tiġi assigurata l-eliġibbiltà ta’ dawn il-prodotti għall-għajnuna, jeħtieġ li jiġu introdotti, għas-sena kummerċjali kkonċernata, applikazzjoni waħda kif msemmi fl-ewwel Kapitolu tat-Titolu II tal-Parti II tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004 tal-21 ta’ April 2004 li tistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimemtazzjoni tal-konformità, modulazzjoni u sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll prevista mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa. (5).

(6)

Bil-ħsieb li tiġi assigurata amministrazzjoni serja filwaqt li jsir addattament għall-kondizzjonijiet speċjali fis-swieq tal-kittien u l-qanneb, il-perjodu li matulu t-tiben tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra jista’ jiġi pproċessat u, fejn ikun applikabbli, jinbiegħ għandu jiġi ddeterminat.

(7)

Fejn l-Istati Membri jiddeċiedu li jagħtu għajnuna għall-fibra qasira tal-kittien jew għall-fibra tal-qanneb li jkollhom iktar minn 7,5 % ta’ impuritajiet u soddied, metodu tal-kalkolazzjoni li jippermetti l-kwantità prodotta li għandha tkun espressa f’termini ekwivalenti b’7,5 % ta’ impuritajiet u l-kontenut tas-soddied għandu jiġi stabbilit.

(8)

Bil-ħsieb li wieħed jgħin biex jiġi assigurat li l-mekkaniżmu stabbilizzanti jaħdem sewwa, għandha ssir dispożizzjoni biex tillimita l-kwantitajiet tal-fibra li fuqha l-għajnuna għall-ipproċessar tkun tista’ tingħata fir-rigward ta’ sena kummerċjali għall-kwantità li wieħed jasal għaliha billi jimmoltiplika l-għadd ta’ ettari koperti bil-kuntratti jew l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar bi kwantità unitarja għal kull ettaru. Dik il-kwantità unitarja għandha tiġi ddeterminata minn Stat Membru fuq il-bażi tal-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti stabbiliti u ta’ l-ettari kkoltivati.

(9)

Huwa fatt magħruf li minħabba l-varjazzjonijiet fil-kwantitjiet tal-garanziji nazzjonali li jistgħu jirriżultaw mill-flessibbiltà introdotta bl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000, regoli dettaljati għandhom jiġu stabbiliti biex jiġu ffissati dawn il-kwantitajiet nazzjonali għal kull sena kummerċjali, waqt li jitqiesu xi aġġustamenti li jistgħu jidhru meħtieġa bil-ħsieb li jitqassmu l-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti b’mod xieraq fost il-benefiċjarji ta’ l-għajnuna għall-ipproċessar.

(10)

Għajnuna għall-ipproċessar għandha tingħata bla ħsara għall-konklużjoni ta’ kuntratt jew ta’ obbligazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000. B’żieda ma’ dan, it-trasferimenti bejn il-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti u l-kwantitajiet unitarji għal kull ettaru jrid jiġi ffissat fil-waqt mill-Istat Membru fuq il-bażi taż-żoni koperti b’kuntratti jew b’obbligazzjonijiet. Għandhom isiru dispożizzjonijiet biex l-informazzjoni rilevanti f’dawn il-kuntratti jew l-obbligazzjonijiet tintbagħat mill-operaturi lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru fil-bidu ta’ l-operazzjonijiet ta’ l-ipproċessar. Biex jippermettu ċerta flessibbiltà fil-kummerċ ikkonċernat, il-possibbiltajiet għat-trasferiment tal-kuntratti fost il-proċessuri primarji awtorizzati għandhom ikunu suġġetti għal limitu.

(11)

Bl-iskop li jkun hemm immaniġġjar serju ta’ l-iskema ta’ l-għajnuna, l-informazzjoni għandha tintbagħat mill-operaturi lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru u n-notifiki li għandhom isiru lill-Kummissjoni mill-Istati Membri jridu jiġu stipulati.

(12)

Biex tiġi mmaniġġjata skema bbażata fuq l-għajnuna mogħtija fuq il-bażi tal-kwantitajiet tal-fibra prodotta matul perjodu ta’ 22 xahar, għandha ssir disposizzjoni biex jitressqu, fil-bidu ta’ l-operazzjonijiet ta’ l-ipproċessar għal ċerta sena kummerċjali, l-applikazzjonijiet ta’ l-għajnuna li jkopru l-fibra li għandha tinkiseb, li l-kwantitajiet tagħha għandhom jiġu indikati perjodikament minn hemm ’il quddiem.

(13)

Minħabba l-possibbiltà ta’ l-aġġustamenti fil-kwantitajiet tal-garanziji nazzjonali ggarantiti u l-kwantitajiet unitarji għal kull ettaru, il-kwantitajiet totali tal-fibra li għalihom l-għajnuna tista’ tingħata jkunu magħrufa biss wara li l-ipproċessar ikun tlesta. Għalhekk għandhom isiru dispożizzjonijiet kif jixraq biex titħallas għajnuna bil-quddiem akkont lill-proċessuri primarji fuq il-bażi tal-kwantitajiet tal-fibra miksuba perjodikament. Biex jiġi assigurat li fejn l-irregolaritajiet jiġu osservati l-ammonti dovuti attwalment jitħallsu, dawn il-ħlasijiet bil-quddiem għandhom ikunu suġġetti għal depożitu ta’ garanzija. Dawn il-garanziji għandhom jikkonformaw ma’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2220/85 tat-22 ta’ Lulju 1985 li jistabbilixxi r-regoli komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-garanziji għall-prodotti agrikoli (6)

(14)

Għajnuna addizzjonali kif prevista fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandha tingħata biss fir-rigward ta’ żoni li t-tiben prodott minnhom ikun ikkwalifika għall-għajnuna għall-ipproċessar f’fibra twila tal-kittien. Ġabra minima ta’ fibra twila tal-kittien prodotta għal kull ettaru kopert b’kuntratt jew b’obbligazzjoni għandha għalhekk tiġi stabbilita biex iċ-ċirkustanzi li taħthom dik il-kondizzjoni tintlaħaq jiġu ddeterminati.

(15)

Sistema ta’ verifiki amministattivi u fuq il-post hija vitali għat-tmexxija tajba ta’ l-operazzjonijiet. L-affarijiet li għandhom jiġu vverifikati u l-għadd minimu ta’ verifiki fuq il-post li għandhom isiru għandhom jiġu speċifikati.

(16)

Il-konsegwenzi ta’ xi irregolaritajiet osservati għandhom jiġu stabbiliti. Dawn għandhom ikunu severi biżżejjed biex jiskoraġġixxu kwalunkwe użu illegali ta’ l-għajnuna Komunitarja filwaqt li jikkonformaw mal-prinċipju tal-proporzjonalità.

(17)

Biex iż-żmien meta l-fibra tinkiseb jinġieb biżżejjed qrib l-avveniment operattiv minħabba r-rata tal-kambju għall-pagamenti bil-quddiem u l-għajnuna għall-ipproċessar, dak l-avveniment għandu jseħħ fl-aħħar jum ta’ kull perjodu għan-notifika tal-kwantitajiet tal-fibra miksuba.

(18)

Il-miżuri previsti minn dan ir-Regolament huma b’mod konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat ta’ l-Amministrazzjoni għall-Kittien u l-Qanneb,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għan u sena tat-tqegħid fis-suq

1.   Ir-regoli dettaljati ta’ l-applikazzjoni ta’ l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 1673/2000 huma kif stabbiliti hawnhekk.

2.   Is-sena tat-tqegħid fis-suq tibda tiddekorri mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Ġunju.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(a)

“persuni trattati bħala proċessuri” tfisser bdiewa li, b’mod konformi ma’ l-Artikolu 2(1) it-tielet subparagrafu, punt (b) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000, ikkonkludew kuntratti ma’ proċessur primarju awtorizzat biex it-tiben tagħhom jiġi pproċessat f’fibra;

(b)

“fibra twila tal-kittien” tfisser fibra tal-kittien b’separazzjoni kompluta tal-fibri u tal-partijiet ta’ l-għuda taz-zokk li jkunu talanqas ta’ tul ta’ 50 ċm bħala medja wara li jiġu mimxuta u rranġati f’marelli paralleli f’qatet, folji jew filaturi;

(c)

“fibra qasira tal-kittien” tfisser fibra tal-kittien għajr dik imsemmija f’(b) li tinkiseb talanqas b’separazzjoni parzjali tal-fibri u l-partijiet ta’ l-għuda taz-zokk;

(d)

“fibra tal-qanneb” tfisser fibra tal-qanneb miksuba talanqas b’separazzjoni parzjali tal-fibri u l-partijiet ta’ l-għuda taz-zokk.

Artikolu 3

L-awtorizzazzjoni ta’ proċessuri primarji

1.   Il-proċessuri primarji għandhom iressqu applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti li jinkludu talanqas:

(a)

deskrizzjoni ta’ l-impriża u tal-varjetà sħiħa tal-prodotti miksuba bl-ipproċessar tat-tiben tal-kittien u tal-qanneb;

(b)

deskrizzjoni ta’ l-impjanti u t-tagħmir ta’ l-ipproċessar, bid-dettalji tal-post fejn qegħdin u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li jkopru:

(i)

il-konsum ta’ l-enerġija u l-kwantitajiet massimi tat-tiben tal-qanneb u l-kittien li jistgħu jiġu pproċessati kull siegħa u kull sena;

(ii)

il-kwantitajiet massimi tal-fibra twila tal-kittien, il-fibra qasira tal-kittien u l-fibra tal-qanneb li jistgħu jinkisbu kull siegħa u kull sena;

(iii)

il-kwantitajiet indikattivi tat-tiben tal-kittien u l-qanneb meħtieġa biex jinkisbu 100 kg minn kull prodott imsemmi f’ (a);

(c)

deskrizzjoni tal-faċilitajiet għall-ħażna, bid-dettalji tal-post fejn qegħdin u l-kapaċitajiet f’tunnellati metriċi tat-tiben u l-fibra tal-kittien u tal-qanneb.

2.   Applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu obbligazzjoni li tgħodd mid-data tas-sottomissjoni biex:

(a)

jaħżnu separatament mis-sena kummerċjali tal-ħsad tat-tiben ikkonċernat u mill-Istat Membru tal-ħsad, it-tiben tal-kittien, it-tiben tal-qanneb, il-fibra twila tal-kittien, il-fibra qasira tal-kittien u l-fibra tal-qanneb:

(i)

koperti b’kull kuntratt tal-bejgħ/tax-xiri u ta’ l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar kollha flimkien;

(ii)

koperti b’kull kuntratt għall-ipproċessar konkluż ma’ persuni trattati bħala proċessuri;

(iii)

mill-fornituri l-oħra kollha kkombinati u, fejn ikun jgħodd, korrispondenti mal-gruppi tal-fibra miksuba mit-tiben li jaqa’ taħt (i) imma li ma jkunx kopert b’applikazzjoni għall-għajnuna;

(b)

jinżammu reġistrazzjonijiet ta’ kuljum ta’ ħażniet jew reġistrazzjonijiet ta’ lottijiet, regolarment marbuta mal-kontijiet finanzjarji, u ta’ l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 5, flimkien ma’ dokumenti ta’ appoġġ kif speċifikat mill-Istat Membru għall-fini ta’ kontrolli;

(c)

jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe tibdiliet fl-informazzjoni koperta bil-paragrafu 1;

(d)

joqogħdu għal kwalunkwe verifika taħt l-iskema ta’ l-għajnuna pprovduta fir-Regolament (KE) Nru 1673/2000.

3.   Wara spezzjoni fuq il-post biex jiġi vverifikat li l-informazzjoni koperta bil-paragrafu 1 tkun taqbel mal-fatti, l-awtorità kompetenti għandha tagħti lill-proċessuri primarji awtorizzazzjoni li tkopri t-tipi tal-fibra li jilħqu l-kondizzjonijiet eliġibbli għall-għajnuna li huma jistgħu jipproduċu u għandhom jallokaw numru ta’ l-awtorizzazzjoni lil kull wieħed.

Awtorizzazzjoni għandha tingħata fi żmien xahrejn mis-sottomissjoni ta’ l-applikazzjonijiet.

Fejn hemm bdil f’wieħed jew iżjed mill-affarijiet ta’ l-informazzjoni koperti bil-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha tikkonferma jew taġġusta l-awtorizzazzjonijiet, fejn ikun meħtieġ wara verifika fuq il-post, fix-xahar ta’ wara n-notifika tal-bidla. Madanakollu, kwalunkwe aġġustament li jeffetwa t-tipi tal-fibra koperti bl-awtorizzazzjonijiet mogħtija jista’ jidħol fis-seħħ mis-sena kummerċjali sussegwenti.

4.   In konnessjoni ma’ l-awtorizzazzjoni tal-proċessuri primarji fir-rigward tal-fibra twila tal-kittien u fl-istess ħin fir-rigward tal-fibra qasira tal-kittien, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-fibra qasira tal-kittien tiġi mnaddfa taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan il-paragrafu u jekk dawn jikkunsidraw li l-arraġamenti tal-kontroll ikunu sodisfaċenti, sabiex il-fibra tkun konformi mal-limiti rigward l-impurità u s-soddieda stabbiliti fl-Artikolu 2(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000.

F’dawn il-każi l-proċessuri primarji għandhom jiddikjaraw l-intenzjoni tagħhom biex jagħmlu użu mid-disposizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu fl-applikazzjonijiet tagħhom għall-awtorizzazzjoni kif previst f’dan il-paragrafu.

Massimu ta’ żewġ naddafa tal-fibra tal-kittien qasir jingħataw l-awtorizzazzjoni biex titnaddaf il-fibra qasira tal-kittien għal kull proċessur primarju għas-sena kummerċjali kkonċernata.

Qabel l-1 ta’ Frar fir-rigward ta’ kull sena kummerċjali, il-proċessuri primarji awtorizzati għandhom jippreżentaw lill-awtoritajiet kompetenti kuntratt għat-tindif tal-kittien tal-fibra qasira, li jinkludi talanqas:

(a)

id-data tal-konklużjoni tal-kuntratt u s-sena kummerċjali li tkun tikkorrispondi mal-ħsad tat-tiben li minnu l-fibra kkonċernata tkun ġiet miksuba;

(b)

in-numru ta’ l-awtorizzazzjoni tal-proċessur primarju u, fil-każ ta’ min inaddaf il-fibra qasira tal-kittien, l-ismijiet, l-ismijiet kummerċjali, l-indirizzi u l-post ta’ l-impjant tagħhom;

(c)

stqarrija fis-sens li l-persuni li jnaddfu il-fibra qasira tal-kittien jobbligaw ruħhom:

(i)

li dawn jaħżnu l-fibra qasira tal-kittien imnaddfa u mhux separatament b’kuntratt tat-tindif;

(ii)

li dawn iżommu separatament permezz tal-kuntratt tat-tindif, rekords ta’ kuljum dwar il-kwantitajiet tal-fibra qasira tal-kittien mhux imnaddfa li jidħlu fl-impriża, il-kwantitajiet tal-fibra qasira tal-kittien imnaddfa, u l-kwantitajiet ta’ kull waħda li jkun hemm fil-ħażna;

(iii)

li dawn iżommu dokumenti ta’ appoġġ kif speċifikat mill-Istat Membru għall-iskopijiet tal-kontroll u joqogħdu għal kwalunkwe verifika meħtieġa taħt dan ir-Regolament.

L-obbligazzjonijiet tal-persuni li jnaddfu msemmija fil-punt (ċ) għandhom jitqiesu bħala impriżi ta’ proċessuri primarji taħt l-awtorizzazzjonijiet tagħhom.

5.   Ir-rekords ta’ l-istokk tal-proċessuri primarji awtorizzati għandhom jispeċifikaw skond il-jum jew lott u skond il-kategorija skond it-tip ta’ tiben jew it-tipi ta’ fibra maħżuna separatament:

(a)

il-kwantitajiet li jidħlu fl-impriża u li jkunu koperti b’kull kuntratt jew obbligazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 5 u, fejn ikun jgħodd, minn kull fornitur;

(b)

il-kwantitajiet ta’ tiben ipproċessati u l-kwantitajiet ta’ fibra miksuba;

(c)

it-telf stmat u l-kwantitajiet meqruda, bil-ġustifikazzjonijiet;

(d)

il-kwantitajiet li jħallu l-impriża, ikklassifikati skond il-konsenjatarju;

(e)

il-kwanitajiet f’kull maħżen.

Il-proċessuri primarji awtorizzati għandu jkollhom iċ-ċertifikati tal-konsenja jew tar-riċevuta mingħand il-fornitur jew il-konsenjatarju kkonċernat jew kwalunkwe dokument ekwivalenti aċċettat mill-Istat Membru li jkopri l-konsenji kollha tat-tiben u l-fibra li jidħlu jew iħallu l-impriża u li ma jkunux koperti b’kuntratt jew b’rabta kif imsemmi fl-Artikolu 5. Il-proċessuri primarji awtorizzati għandhom iżommu rekord ta’ l-ismijiet jew l-ismijiet kummerċjali u l-indirizzi tal-fornituri jew tal-konsenjatarji kollha.

6.   Lott għandu jkun kwantità determinata ta’ tiben tal-kittien jew tal-qanneb innumerata mad-dħul fl-impjanti ta’ pproċessar jew faċilitajiet ta’ ħażna msemmijin fil-paragrafu 1.

Lott jista’ jkun relatat għal kuntratt wieħed biss ta’ bejgħ/xiri li jkopri tiben, impenn ta’ pproċessar jew kuntratt ta’ pproċessar kif imsemmi fl-Artikolu 5.

Artikolu 4

L-obbligazzjonijiet ta’ persuni trattati bħala proċessuri

Il-persuni trattati bħala proċessuri:

(a)

għandu jkollhom kuntratt ma’ proċessur primarju awtorizzat għall-ipproċessar tat-tiben f’fibra twila tal-kittien, fibra qasira tal-kittien u/jew fibra tal-qanneb;

(b)

għandhom iżommu reġistru li fih juru dan li ġej mill-bidu tas-sena kummerċjali in kwistjoni għal kull ġurnata kkonċernata:

(i)

il-kwantitajiet tat-tiben tal-kittien u l-qanneb ikkoltivati għall-fibra miksuba u kkonsenjata taħt kull kuntratt ta’ l-ipproċessar;

(ii)

il-kwantitajiet ta’ fibra twila tal-kittien, ta’ fibra qasira tal-kittien u/jew ta’ fibra tal-qanneb miksuba;

(iii)

il-kwanitajiet ta’ fibra twila tal-kittien, ta’ fibra qasira tal-kittien u/jew ta’ fibra mibjugħa jew ittrasferita, bl-ismijiet u l-indirizzi tal-konsenjatarji;

(c)

jżommu d-dokumenti ta’ l-appoġġ stipulati mill-Istat Membru għall-iskopijiet tal-kontrolli; u

(d)

jaqblu li joqogħdu għal kwalunkwe verifika kif previst taħt din l-iskema ta’ l-għajnuna.

Artikolu 5

Il-kuntratti

1.   Il-kuntratti tal-bejgħ/tax-xiri li jkopru t-tiben, l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar u l-kuntratti ta’ l-ipproċessar kif imsemmija fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandhom jistipulaw talanqas:

(a)

id-data tal-konklużjoni tal-kuntratt jew tas-sena kummerċjali li tikkorrispondi mal-ħsad ikkonċernat;

(b)

in-numru ta’ l-awtorizzazzjoni tal-proċessuri primarji, in-numru ta’ l-identifikazzjoni tal-bidwi skond is-sistema ta’ amministrazzjoni u kontroll integrat previst fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 (7) u l-ismijiet u l-indirizzi tagħhom;

(c)

dettalji li jidentifikaw il-qasam (l-oqsma) agrikolu(i) kkonċernat(i) b’mod konformi mas-sistema ta’ l-identifikazzjoni ta’ l-oqsma agrikoli kif previst taħt is-sistema integrata għall-amministrazzjoni u l-kontroll;

(d)

iż-żoni fejn il-kittien jiġi kkoltivat għall-fibra u dawk fejn il-qanneb jiġi kkoltivat għall-fibra.

2.   Qabel l-1 ta’ Jannar tas-sena kummerċjali kkonċernata, kuntratti għall-bejgħ/għax-xiri jew l-ipproċessar li jkopru t-tiben jistgħu jiġu ttrasferiti lil proċessur primarju awtorizzat għajr dak li jkun oriġinarjament ikkonluda l-kuntratt, bi ftehim iffirmat tal-bidwi u tal-proċessuri primarji awtorizzati biex jittrasferixxu l-kuntratt bejniethom.

Wara l-1 ta’ Jannar tas-sena kummerċjali kkonċernata, trasferimenti ta’ kuntratti kif previst fl-ewwel subinċiż jistgħu jsiru biss taħt ċirkustanzi eċċezzjonali, sostnuti b’evidenza ta’ appoġġ iġġustifikata kif imiss u bl-awtorizzazzjoni ta’ l-Istat Membru.

Artikolu 6

L-informazzjoni li għandha tingħata mill-operaturi

1.   Qabel id-data stabbilita mill-Istat Membru u sa mhux aktar tard mill-20 ta’ Settembru wara l-bidu tas-sena kummerċjali in kwistjoni, proċessuri primarji awtorizzati u persuni trattati bħala proċessuri għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti bi:

(a)

lista tal-kuntratti kollha tal-bejgħ/tax-xiri, l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar u l-kuntratti ta’ l-ipproċessar kif imsemmija fl-Artikolu 5 ta’ dik is-sena kummerċjali, maqsuma f’kittien u f’qanneb u li fihom ikun imsemmi n-numru ta’ l-identifikazzjoni tal-bidwi taħt is-sistema integrata għall-amministrazzjoni u l-kontroll u l-oqsma kkonċernati, u

(b)

dikjarazzjoni dwar it-total ta’ l-arji kkoltivati bil-kittien u t-total ta’ l-arji kkoltivati bil-qanneb koperti minn kuntratti ta’ bejgħ/ta’ xiri, l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar u l-kuntratti għall-ipproċessar.

Madanakollu, l-Istat Membru jista’ jkun jeħtieġ kopja tad-dokumenti kollha kkonċernati minflok il-lista msemmija fil-punt (a) ta’ l-ewwel subparagrafu.

Fejn ċerti kuntratti ta’ l-ipproċessar jew l-obbligazzjonijiet għall-ipproċessar li għandhom x’jaqsmu ma’ l-arji li jinsabu fi Stat Membru għajr dawk li fihom il-proċessur primarju jkun awtorizzat, l-informazzjoni speċifikata fl-ewwel subparagrafu li għandha x’taqsam ma’ l-arji kkonċernati għandha wkoll tingħata mill-parti kkonċernata lill-Istat Membru li fih il-ħsad isir.

2.   Fir-rigward ta’ l-ewwel sitt xhur tas-sena kummerċjali u wara kull perjodu ta’ erba’ xhur minn hemm ’il quddiem, proċessuri primarji awtorizzati u persuni trattati bħala proċessuri għandhom jiddikjaraw dan li ġej lill-awtoritajiet kompetenti sa l-aħħar tax-xahar sussegwenti fir-rigward ta’ kull kategorija tal-prodotti maħżuna separatament:

(a)

il-kwantitajiet tal-fibra prodotta u koperta bl-applikazzjonijiet ta’ l-għajnuna;

(b)

il-kwantitajiet ta’ fibra oħra prodotta;

(c)

il-kwantità totali aggregata ta’ tiben li jkun daħal fl-impriża;

(d)

il-kwantitajiet fil-ħażna;

(e)

fejn ikun xieraq, għandha ssir lista b’mod konformi mal-punt (a) tal-paragrafu 1 tal-kuntratti tal-bejgħ/tax-xiri li jkopru t-tiben u l-kuntratti għall-ipproċessar li jkun ġie ttrasferit b’mod konformi ma’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 5(2), bl-ismijiet ta’ min qiegħed jirċievi u ta’ min qiegħed jittrasferixxi.

Għal kull perjodu kkonċernat, flimkien mad-dikjarazzjonijiet tagħhom kif previst fl-ewwel subinċiż persuni trattati bħala proċessuri għandhom iressqu evidenza bħala appoġġ rigward il-kwantitajiet tal-fibra li tinħareġ fis-suq u li tkun koperta bl-applikazzjonijiet għall-għajnuna. Din l-evidenza ta’ appoġġ għandha tkun speċifikata mill-Istat Membru u għandha tinkludi talanqas kopji tal-fatturi kummerċjali li jkopru l-kittien u l-qanneb u attestati mill-proċessur primarju awtorizzat li jkun ipproċessa t-tiben u li jkun jiċċertifika l-kwantitajiet u t-tipi ta’ fibra miksuba.

Wara li jinnotifikaw lill-Istat Membru, il-proċessuri primarji awtorizzati u l-persuni trattati bħala proċessuri jistgħu jieqfu milli jibagħtu d-dikjarazzjonijiet kif previst f’dan il-paragrafu rigward il-kwantitajiet li jidħlu u jħallu l-impriża u l-kwantitajiet ipproċessati fejn dawn l-operazzjonijiet ikunu waqfu definittivament għas-sena kummerċjali kkonċernata.

3.   Qabel l-1 ta’ Mejju wara s-sena kummerċjali in kwistjoni, il-proċessuri primarji għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti dwar il-modi prinċipali li bihom il-fibra u l-prodotti l-oħra miksuba jkunu ntużaw.

Artikolu 7

L-intitolament għall-għajnuna

1.   Għajnuna għall-ipproċessar tat-tiben tal-kittien u l-qanneb kif previst mill-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandha titħallas fuq il-kittien u l-fibra tal-qanneb biss fejn din:

(a)

tiġi minn tiben kopert mill-kuntratti ta’ bejgħ/xiri, obbligi ta’ pproċessar jew kuntratti ta’ pproċessar kif imsemmija fl-Artikolu 5 li tkopri oqsma tal-kittien jew qanneb ikkultivat għall-fibra u permezz ta’ l-applikazzjoni unika kif msemmija fil-Kapitolu 1 tat-Titolu II tat-Tieni Parti tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004, kif ippreżentat għas-sena li fiha tibda s-sena tat-tqegħid fis-suq;

(b)

tinkiseb qabel l-l ta’ Mejju wara l-aħħar tas-sena kummerċjali in kwistjoni minn proċessur primarju awtorizzat u, fil-każ ta’ persuni trattati bħala proċessuri, tinħareġ fis-suq qabel dik id-data.

2.   Fejn l-Istat Membru jiddeċiedi li jagħti għajnuna għal fibra qasira tal-kittien jew fibra tal-qanneb li jkollha iżjed minn 7,5 % impuritajiet u soddied, b’mod konformi ma’ l-Artikolu 2(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 tal-kwantità “Q” li għaliha l-għajnuna tingħata għandha tkun ikkalkulata billi tiġi applikata l-formula:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

fejn “P” tirrappreżenta l-kwantità tal-fibra eliġibbli miksuba b’mhux iżjed mill-perċentwali awtorizzata ta’ “x” impuritajiet u soddied.

Artikolu 8

Il-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti

1.   Il-5 000 tunnellata metrika ta’ fibra qasira tal-kittien u fibra tal-qanneb biex titqassam bħala kwantitajiet nazzjonali ggarantiti b’mod konformi ma’ l-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandha tkun allokata qabel is-16 ta’ Novembru għas-sena kummerċjali kurrenti fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni mibgħuta lill-Kummissjoni mill-Istati Membri kkonċernati qabel is-16 ta’ Ottubru u li jkopru:

(a)

l-arji koperti bil-kuntratti tal-bejgħ/tax-xiri, l-obbligazzjonijiet ta’ l-ipproċessar u l-kuntratti għall-ipproċessar imressqa b’mod konformi ma’ l-Artikolu 6 ta’ dan ir-regolament;

(b)

il-prodott stmat tat-tiben u l-fibra tal-kittien u tal-qanneb.

2.   Biex tistabbilixxi l-kwantitajiet nazzjonali li għalihom tista’ tingħata l-għajnuna għall-ipproċessar rigward sena kummerċjali partikolari, qabel l-1 ta’ Jannar tas-sena kummerċjali in kwistjoni l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw it-trasferimenti tal-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti magħmula b’mod konformi ma’ l-Artikolu 3(5) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000.

Madanakollu, għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni tal-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu, qabel l-1 ta’ Awissu wara l-limitu taż-żmien stabbilit fil-punt (b) ta’ l-Artikolu 7(1) (b) ta’ dan ir-Regolament, l-Istat Membru jista’ jaġġusta l-kwantitajiet ittrasferiti.

3.   Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000, il-kwantità ta’ fibra twila tal-kittien, tal-fibra qasira tal-kittien u tal-fibra tal-qanneb u li għaliha l-għajnuna għall-ipproċessar tista’ tingħata rigward sena kummerċjali lil proċessur primarju awtorizzat jew lil persuna trattata bħala proċessur għandha tkun limitata għal għadd ta’ ettari ta’ oqsma koperti bil-kuntratt tal-bejgħ/tax-xiri jew b’obbligazzjoni għall-ipproċessar jew, kif jista’ jagħti l-każ, b’kuntratt għall-ipproċessar, immultiplikat bil-kwantità unitarja li għandha tiġi ddeterminata.

Qabel l-1 ta’ Jannar tas-sena kummerċjali kurrenti l-Istat Membru għandu jiddetermina l-kwantità unitarja msemmija fl-ewwel subparagrafu għall-intier tat-territorju tiegħu għat-tliet tipi ta’ fibra kkonċernati.

4.   Fejn il-kwantitajiet tal-fibra li għalihom tingħata għajnuna lil ċerti proċessuri primarji awtorizzati jew lil ċerti persuni trattati bħala proċessuri jkunu taħt il-limiti applikabbli għalihom skond il-paragrafu 3, l-Istat Membru jista’ wara li jirċievi d-dikjarazzjonijiet kollha kif previst fl-Artikolu 6(2)(a) fir-rigward tas-sena kummerċjali kkonċernata, iżid il-kwantitajiet unitarji kif imsemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu biex jerġa’ jalloka mill-ġdid il-kwantitajiet disponibbli lill-proċessuri primarji awtorizzati l-oħra jew lill-persuni trattati bħala proċessuri li l-kwantitjiet eliġibbli tagħhom ikunu jeċċedu l-limitu applikabbli għalihom.

Artikolu 9

L-applikazzjonijiet għall-għajnuna

1.   Il-proċessuri primarji awtorizzati għandhom iressqu applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-ipproċessar tat-tiben lill-awtoritajiet kompeteti fir-rigward tal-fibra twila tal-kittien, il-fibra qasira tal-kittien, u l-fibra tal-qanneb li għandhom jinkisbu mit-tiben mis-sena kummerċjali qabel il-limitu taż-żmien stabbilit mill-Artikolu 7(1)(b). Dawn l-applikazzjonijiet għandhom jitressqu mhux aktar tard mid-data stabbilita fl-Artikolu 6(1).

Fejn il-fibra tkun sa tinkiseb parzjalment mit-tiben prodott fi Stat Membru għajr f’dak li fih il-proċessur primarju jkun awtorizzat, l-applikazzjonijet għall-għajnuna għandhom jitressqu lill-awtorità kompetenti fi Stat Membru fejn it-tiben jinħasad u għandha tintbagħat kopja lill-Istat Membru fejn il-proċessur primarju jkun awtorizzat.

2.   Il-persuni trattati bħala proċessuri għandhom iressqu l-applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-ipproċessar tat-tiben lill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-fibra twila tal-kittien, il-fibra qasira tal-kittien, u l-fibra tal-qanneb li għandhom jinkisbu mit-tiben mis-sena kummerċjali kkonċernata u jinħarġu fis-suq qabel il-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 7(1)(b). Dawn l-applikazzjonijiet għandhom jitressqu mhux aktar tard mid-data stabbilita fl-Artikolu 6(1).

3.   L-applikazzjonijiet għall-għajnuna għandhom jinkludu talanqas:

(a)

l-ismijiet, l-indirizzi u l-firem ta’ l-applikanti u, fejn ikun jgħodd, in-numri ta’ l-awtorizzazzjoni tal-proċessuri primarji jew in-numri ta’ l-identifikazzjoni taħt is-sistema integrata għall-amministrazjoni u l-kontroll tal-persuni trattati bħala proċessuri,

(b)

stqarrija li l-kwantitajiet tal-fibra twila tal-kittien, il-fibra qasira tal-kittien u l-fibra tal-qanneb koperti mill-applikazzjoni jkunu sa jiġu koperti bid-dikjarazzjonijiet kif previst fl-Artikolu 6(2)(a).

Għall-finijiet ta’ l-għoti ta’ l-għajnuna, dikjarazzjonijiet kif previst fl-Artikolu 6(2)(a) għandhom jifformaw parti integrali mill-applikazzjonijiet għall-għajnuna.

Artikolu 10

Il-pagamenti bil-quddiem ta’ l-għajnuna

1.   Fejn applikazzjonijiet għal pagamenti bil-quddiem jitressqu mad-dikjarazzjonijiet tal-fibra miksuba kif previst fl-Artikolu 6(2)(a), il-pagamenti għandhom jitħallsu lill-proċessuri primarji awtorizzati sa l-aħħar tax-xahar li jiġi wara li titressaq d-dikjarazzjoni, basta l-applikazzjoni għall-għajnuna tkun tressqet b’mod konformi ma’ l-Artikolu 9. Mingħajr preġudizzju għal-limitu stabbilit fl-Artikolu 8(3), il-pagamenti bil-quddiem għandhom ikunu ugwali għal 80 % ta’ l-għajnuna li tikkorrispondi mal-kwantitajiet tal-fibra ddikjarata.

2.   Self għandu jingħata biss fejn ma jkun instab li saret ebda irregolarità mill-applikant fir-rigward tas-sena tas-suq ikkonċernata skond il-kontrolli previsti fl-Artikolu 13 u fejn tkun depożitata garanzija.

Ħlief fir-rigward tal-garanziji relevanti fejn il-fibra tal-kittien qasira hija mnaddfa b’kuntratt, għal kull proċessur primarju awtorizzat u kull tip ta’ fibra, il-garanzija għandha tkun ta’ 35 % ta’ l-ammont ta’ l-għajnuna li tikkorrispondi għall-kwantitajiet ta’ fibra li joħorġu mill-multiplikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 8(3).

Madankollu, Stati Membri jistgħu jiddisponu li l-ammont tal-garanzija jkun ibbażat fuq il-produzzjoni stmata. F’dan il-każ:

(a)

il-garanzija tista’ ma tkunx irrilaxxata kemm parti minnha jew kollha kemm hi qabel l-għotja ta’ l-għajnuna;

(b)

minkejja l-ħames subparagrafu, f’dak li jirrelata għall-ammont totali ta’ self mogħti l-ammont tal-garanzija ma jistax ikun inqas minn:

110 % sat-30 ta’ April tas-sena tas-suq in kwestjoni,

75 % bejn l-1 ta’ Mejju tas-sena tas-suq in kwestjoni u l-31 ta’ Awwissu ta’ wara,

50 % bejn l-1 ta’ Settembru ta’ wara s-sena tas-suq in kwestjoni u d-data tal-ħlas tal-bilanċ ta’ l-għajnuna.

Meta l-fibra tal-kittien qasir hija mnaddfa b’kuntratt, il-garanzija rilevanti għandha tkun ugwali għall-110 %:

ta’ l-ammont ta’ għajnuna li jikkorrispondi għall-kwantitajiet ta’ fibri li joħroġ mill-multiplikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 8(3), jew

meta l-Istat Membru japplika s-subparagrafu ta’ hawn fuq, l-ammont totali ta’ self mogħti għas-sena tas-suq in kwestjoni.

Il-garanzija għandha tkun rilaxxata kollha kemm hi bejn l-ewwel u l-10 jum wara dak li fih tkun saret l-għotja ta’ l-għajnuna fi proporzjon għall-kwantitajiet li fuqhom l-Istat Membru jkun ta l-għajnuna għalli-ipproċessar.

3.   L-Artikolu 3 u t-Titoli II, III u VI tar-Regolament (KEE) Nru 2220/85 għandhom jgħoddu għall-garanziji kif imsemmi f’dan l-Artikolu.

Artikolu 11

L-għajnuna addizzjonali

Għajnuna addizzjonali kif previst fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandha tingħata lill-proċessuri primarji tal-kittien tal-fibra twila li jkunu awtorizzati fir-rigward ta’ arji li jinsabu fiż-żoni elenkati fl-Anness ta’ dak ir-Regolament u li jkunu koperti b’kuntratti tal-bejgħ/tax-xiri u b’obbligazzjonijiet għall-ipproċessar imressqa b’konformità ma’ l-Artikolu 6(1) ta’ dan ir-Regolament.

Madanakollu, fl-arja li fir-rigward tagħha tingħata għajnuna addizzjonali m’għandhiex teċċedi dik li tkun tikkorrispondi mal-kwantità tal-kittien tal-fibra twila li tkun tikkonforma mal-kondizzjonijiet ta’ l-eliġibbiltà għall-għajnuna għall-ipproċessar u miksuba fir-rigward tas-sena kummerċjali ikkonċernata, diviża bi prodott ta’ 680 kg ta’ fibra twila tal-kittien għal kull ettaru.

Artikolu 12

Il-ħlas ta’ l-għajnuna

1.   Għajnuna għall-ipproċessar u, fejn ikun xieraq, għajnuna addizzjonali għandha tingħata ġaladarba l-verifiki kollha stabbiliti jkunu saru u wara li l-kwantitajiet definittivi tal-fibra eliġibbli għall-għajnuna jkunu ġew iddeterminati fir-rigward tas-sena kummerċjali kkonċernata.

2.   L-għajnuna għall-ipproċessar u, fejn xieraq, l-għajnuna addizzjonali għandha titħallas mill-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu t-tiben tal-kittien jew tal-qanneb ikun inħasad qabel il-15 ta’ Ottubru ta’ wara l-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 7(1)(b).

Artikolu 13

Il-kontrolli

1.   Għandhom isiru kontrolli biex jassiguraw konformità mal-kondizzjonijiet għall-għoti ta’ l-għajnuna u dawn għandhom jinvolvu b’mod partikolari:

(a)

il-verifiki dwar il-konformità mal-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-proċessuri primarji u t-twettiq ta’ l-obligazzjonijiet tagħhom minn persuni trattati bħala proċessuri;

(b)

tqabbil ta’ informazzjoni dwar oqsma agrikoli msemmija fil-kuntratti ta’ bejgħ/xiri, obbligi ta’ pproċessar u kuntratti ta’ pproċessar biex tivverifika jekk din taqbilx ma’ dak stabbilit skond ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003;

(c)

il-verifika ta’ l-informazzjoni b’appoġġ għall-kwantitajiet koperti b’applikazzjonijiet għall-għajnuna mingħand proċessuri primarji u persuni trattati bħala proċessuri.

Il-verifiki tal-proċessuri primarji awtorizzati li jsiru mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri għandhom ikopru l-ipproċessar tat-tiben tal-kittien u tal-qanneb ikkoltivat għall-fibra prodotta fil-Komunità.

2.   L-ispezzjonijiet fuq il-post li jsiru għall-iskopijiet ta’ kontrolli kif previst fil-paragrafu 1 għandhom jiddeċiedu dwarhom l-awtoritajiet kompetenti, b’mod partikolari fuq il-bażi ta’ analiżi tar-riskju, bil-ħsieb li jiċċekkjaw għall-inqas 75 % tal-proċessuri primarji awtorizzati u 10 % tal-persuni trattati bħala proċessuri kull sena kummerċjali. Madanakollu, fl-ebda każ l-għadd ta’ spezzjonijiet fuq il-post li jsir fi kwalunkwe Stat Membru ma jista’ jkun anqas mill-għadd totali ta’ l-ettari ddikjarati li jiġu kkoltivati bil-kittien u l-qanneb f’dak l-Istat Membru, diviż b’750.

L-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom ikopru wkoll lil dawk li jnaddfu l-fibra qasira tal-kittien li jkunu kkonkludew kuntratti ma’ proċessuri primarji awtorizzati għat-tindif tal-fibra.

3.   L-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom jinvolvu b’mod partikolari:

(a)

il-pjanti, l-istokkijiet u l-fibra miksuba;

(b)

rekords ta’ l-istokkijiet u l-kontijiet finanzjarji;

(c)

l-enerġija kkonsmata b’diversi mezzi ta’ produzzjoni u d-dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-manodopera użata; u

(d)

kwalunkwe dokument kummerċjali rilevanti għall-kontrolli.

Fil-każ ta’ dubju rigward l-eliġibbiltà, u b’mod partikolari rigward il-kontenut ta’ l-impuritajiet tal-fibra qasira tal-kittien u l-fibra tal-qanneb, kampjun rappreżentativ għandu jittieħed mill-gruppi li dwarhom ikun hemm dubju u għandha ssir preċiżazzjoni eżatta dwar il-karatteristiċi rilevanti. Fejn applikabbli u jkun jiddependi miċ-ċirkustanzi, l-Istat Membru għandu jiddetermina l-kwantitajiet li ma jkunux eliġibbli fost dawk koperti bl-applikazzjonijiet għall-għajnuna.

Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000, l-Istat Membru li jwettaq l-ispezzjoni għandu jibgħat il-konklużjonijiet immedjatament lill-Istat Membru li jkun se jħallas l-għajnuna.

Artikolu 14

Il-Pieni

1.   Fejn il-verifiki juru li l-obbligazzjonijiet li jkunu ġew assunti fl-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ma jkunux twettqu, l-awtorizzazzjoni għandha tiġi rtirata immedjatament u minkejja l-Artikolu 3(3), il-proċessuri li l-awtorizzazzjoni tagħhom tkun ġiet irtirata m’għandhomx jingħataw awtorizzazzjoni oħra qabel it-tieni sena kummerċjali li tibda wara d-data tal-verifika jew id-data li fiha kwalunkwe nuqqas milli jitwettqu dawn l-obbligazzjonijiet jkun ġie stabbilit.

2.   Fejn dikjarazzjoni falza ssir deliberatament jew bħala riżultat ta’ negliġenza serja jew fejn il-proċessur primarju jkun iffirma kuntratti tal-bejgħ/tax-xiri li jkopru t-tiben jew ikun daħal għal obbligazzjonijiet għall-ipproċessar li jkopru għadd ta’ ettari li normalment għandhom jipprovdu ammont ta’ prodott ogħla b’mod sinifikanti milli jista’ jiġi pproċessat b’mod konformi ma’ l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li jidhru f’din l-awtorizzazzjoni, il-proċessur primarju awtorizzat jew il-persuna trattata bħala proċessur m’għandhiex tikkwalifika għall-għajnuna ta’ l-ipproċessar jew, fejn ikun jgħodd, għall-għajnuna addizzjonali kif prevista fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 rigward is-sena kummerċjali kkonċernata u s-sena kummerċjali ta’ wara.

3.   Fejn kwantitajiet ta’ fibra twila tal-kittien, fibra qasira tal-kittien jew fibra tal-qanneb koperti b’applikazzjonijiet għall-għajnuna jinsab li jeċċedu lil dawk li jilħqu l-kondizzjonijiet għall-eliġibbiltà għall-għajnuna u attwalment miksuba fir-rigward ta’ perjodu msemmi fl-Artikolu 6(2), l-għajnuna li tista’ tingħata għal kull tip ta’ fibra għandha, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8(3), tiġi kkalkulata fuq il-bażi tal-kwantitajiet attwalment eliġibbli fir-rigward tas-sena kummerċjali kkonċernata, imnaqqsa bid-doppju tad-differenza minn dawk koperti bl-applikazzjonijiet għall-għajnuna.

4.   Ħlief f’każijiet ta’ force majeure, fil-każ li l-applikazzjonijiet għall-għajnuna jitressqu tard kif previst fl-Artikolu 9 jew titressaq tard inkella tiġi ddikjarata tard l-informazzjoni kif previst fl-Artikolu 6, l-għajnuna li għaliha ssir l-applikazzjoni u li għaliha l-parti kkonċernata kienet tkun intitolata kieku l-applikazzjoni tressqet jew ġiet iddikjarata sal-limitu taż-żmien għandha titnaqqas b’1 % għal kull ġurnata tax-xogħol. L-applikazzjonijiet u l-informazzjoni kif previst fl-Artikolu 6(1) imressqin aktar minn 25 ġurnata tard għandhom ikunu inammissibbli.

5.   Fejn jgħodd, l-għajnuna addizzjonali msemmija fl-Artikolu 11 għandha titnaqqas bl-istess perċentwali bħal dik applikata għat-total ta’ l-għajnuna pproċessata fir-rigward tas-sena kummerċjali kkonċernata.

Artikolu 15

In-notifiki

1.   Fit-tieni xahar wara t-tmiem ta’ kull perjodu kif imsemmi fl-ewwel sub-inċiż ta’ l-Artikolu 6(2), l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi:

(a)

il-kwantitajiet totali tal-fibra twila tal-kittien, il-fibra qasira tal-kittien, aġġustati, fejn jgħodd, b’mod konformi ma’ l-Artikolu 7(2), li għalihom ikunu tressqu applikazzjonijiet għall-għajnuna fil-perjodu kkonċernat;

(b)

il-kwantitajiet mibjugħa kull xahar u l-prezzijiet rilevanti li jistgħu jiġu ppubblikati fl-iktar swieq importanti fl-istadju tal-produzzjoni għall-kwalitajiet tal-fibra ta’ oriġini Komunitarja li jkunu l-aktar rappreżentattivi tas-suq;

(c)

għal kull sena ta’ marketing, dikjarazzjoni sommarja tal-kwantitajiet ta’ ħjut tal-kittien twal, ħjut tal-kittien qosra u ħjut tal-qanneb miksuba mit-tiben ta’ oriġini tal-Komunità maħżun fl-aħħar tal-perjodu kkonċernat.

2.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar u fir-rigward tas-sena kummerċjali kurrenti, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bi:

(a)

transferimenti ta’ kwantitajiet nazzjonali ggarantiti magħmula b’mod konformi ma’ l-Artikolu 3(5) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 u l-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti li jirriżultaw minn dawn it- trasferimenti;

(b)

prospett sommarju ta’ l-arji kkultivati bil-kittien u l-qanneb għall-fibra u koperti b’kuntratti jew l-obbligazzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000;

(c)

il-kwantitajiet unitarji stabbiliti skond l-Artikolu 8(3) ta’ dan ir-Regolament;

(d)

il-produzzjoni stmata tat-tiben u l-fibra tal-kittien u l-qanneb;

(e)

l-għadd ta’ impriżi ta’ l-ipproċessar awtorizzati u l-kapaċità totali tagħhom għall-ipproċessar f’termini tad-diversi tipi ta’ fibra fir-rigward tas-sena kummerċjali kurrenti;

(f)

fejn jgħodd, l-għadd tal-persuni li jnaddfu l-fibra qasira tal-kittien bil-kuntratt.

3.   Sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Diċembru ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja li għandha x’taqsam mas-sena kummerċjali ta’ qabel ta’ l-aħħar:

(a)

prospett sommarju tal-kwantitajiet totali tal-fibra twila tal-kittien, tal-fibra qasira tal-kittien u tal-fibra tal-qanneb koperti bl-applikazzjonijiet għall-għajnuna:

(i)

u rikonoxxuti bħala eliġibbli għall-għajnuna għall-ipproċessar kif previst fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000;

(ii)

imma mhux rikonoxxuti bħala eliġibbli għall-għajnuna għall-ipproċessar, waqt li jiġu speċifikati l-kwantitajiet li ma jikkwalifikawx għall-għajnuna bħala riżultat ta’ eċċess fil-kwantitajiet nazzjonali ggarantiti stabbiliti skond l-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament;

(iii)

li għalihom il-garanziji pprovduti fl-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament jkunu ġew ċeduti;

(b)

il-kwantitajiet totali ta’ fibra qasira tal-kittien u fibra tal-qanneb li ma jkunux eliġibbli minħabba li jkollhom perċentwali ta’ impuritajiet b’eċċess għal-limitu stabbilit fl-Artikolu 2(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 u li jinkisbu mill-proċessur primarju awtorizzat u mill-persuni trattati bħala proċessuri;

(c)

prospett sommarju ta’ l-għadd ta’ ettari li jinsabu rispettivament fiż-zoni I u II kif definiti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 u li għalihom l-għajnuna addizzjonali prevista fl-Artikolu 4 ta’ dak ir-Regolament tkun ingħatat;

(d)

fejn ikun jgħodd, il-kwantitajiet nazzjoanli ggarantiti u l-ammonti unitarji li jirriżultaw mill-aġġustamenti previsti fit-tieni subpargrafu ta’ l-Artikolu 8(2) u l-Artikolu 8(4) ta’ dan ir-Regolament;

(e)

l-għadd ta’ pieni kif previst fl-Artikolu 14(1), (2) u (3) li jkun ġie deċiż li jiġu applikati u dawk li jkunu qed jiġu kkunsidrati;

(f)

fejn jgħodd, rapport fuq l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 3(4) ta’ dan ir-Regolament u fuq il-kontrolli u l-kwantitajiet ikkonċernati.

4.   Fejn l-Istat Membru jiddeċiedi skond it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 2(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 li jagħti għajnuna għall-fibra qasira tal-kittien jew għall-fibra tal-qanneb li jkollha iżjed minn 7,5 % ta’ impuritajiet u soddied, dan għandu jinnotifika lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar tas-sena kummerċjali kurrenti, waqt li jispeċifika l-azjendi tradizzjonali kkonċernati.

F’dawn il-każi, flimkien ma’ l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 1(a) ta’ dan l-Artikolu l-Istat Membru għandu jinkludi analiżi tal-kwantitajiet attwali, mhux aġġustati tal-fibra qasira tal-kittien u tal-fibra tal-qanneb li jkun fihom iżjed minn 7,5 % ta’ impuritajiet u soddied u li jkunu koperti bl-applikazzjonijiet għall-għajnuna.

Article 16

Fatt operattiv

Għall-kull perjodu msemmi fl-Artikolu 6 (2), il-fatt operattiv għar-rata ta’ kambju għall-ewro biex tkopri l-advance u l-għajnuna għall-ipproċessar għall-kwantità kkonċernata hija dik msemmija fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1913/2006.

Artikolu 17

Qanneb importat

1.   Il-liċenzja msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandha tkun imfassla skond il-mudell mogħti fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament. Il-liċenza għandha tiġi maħruġa biss fejn ikun ippruvat għas-sodisfazzjon ta’ l-Istat Membru li qed jimporta li l-kondizzjonijiet preskritti ġew sodisfatti.

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2 ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jippreskrivu il-kondizzjonijiet li jridu jiġu milħuqa mill-applikazzjoni tal-liċenzja u l-ħruġ u l-użu tal-liċenzja. Madankollu, kaxex 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 u 25 tal-liċenzja għandhom jiġu mimlija.

Il-liċenzji jistgħu jinħarġu u jkunu użati permezz ta’ sistemi kompjuterizzati skond ir-regoli dettaljati stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti. Il-kontenut ta’ dawk il-liċenzji jenħtieġ li jkun identiku għal dak tal-liċenzji fuq il-karta msemmija fl-ewwel u t-tieni subparagrafi. Fl-Istati Membri fejn m’humiex disponbbli tali sistemi kompjuterizzati, l-importatur jista’ juża biss liċenzja b’forma tal-karta.

Is-sistema ta’ iċċekjar msemmija fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000 għandha tiġi stabbilita minn kull Stat Membru kkonċernat.

2.   Għall-għanijiet tat-tielet linja ta’ l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1673/2000, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jistabbilixxu arranġamenti għall-awtorizzazzjoni ta’ importaturi taż-żerriegħa tal-qanneb minbarra dik biex tiġi miżrugħa. Dawk l-arranġamenti għandhom jinkludu d-definizzjoni tal-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, iċċekkjar, u l-penali li għandhom jiġu applikati f’każ ta’ irregolarità.

Fil-każ ta’ żerriegħa tal-qanneb importata kif inhi riferuta fl-ewwel subparagrafu, il-liċenzja riferuta fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha toħroġ biss meta l-importatur awtorizzat jintrabat li l-awtoritajiet kompetenti jkunu ppreżentati, fil-limitu ta’ żmien u taħt il-kondizzjonijiet definiti mill-Istat Membru, b’dokumenti li jaffermaw li ż-żerriegħa tal-qanneb imħarsa mil-liċenzja għaddiet, f’perjodu ta’ anqas minn 12-il xahar mid-data ta’ meta ħarġet il-liċenzja, minn waħda mill-operazzjonijiet li ġejjin:

(a)

titqiegħed kondizzjoni li teskludi l-użu għaż-żrigħ;

(b)

tħalltet ma’ żerriegħa oħra li m’hiex żerriegħa tal-qanneb għall-iskopijiet tan-nutriment ta’ l-annimali, ma’ żerriegħa tal-qanneb li tlaħħaq għall-massimu ta’ 15 % tat-taħlita totali, u, f’każijiet eċċezzjonali, massimu ta’ 25 % fuq it-talba ta’ l-importatur awtorizzat akkumpanjata b’ġustifikazzjoni;

(c)

reġgħet ġiet esportata lejn pajjiż li mhux tal-Komunità.

Madankollu, jekk parti miż-żerriegħa tal-qanneb li hija mħarsa mil-liċenzja m’għaddietx minn waħda mill-operazzjonijiet imsemmija fis-subparagrafu ta’ qabel fiż-żmien limitat ta’ 12-il xahar, l-Istat Membru jista’, fuq talba ta’ l-importatur awtorizzat akkumpanjat minn ġustifikazzjoni, jestendi l-limitu ta’ żmien b’perjodu wieħed jew tnejn ta’ sitt xhur.

L-attestazzjonijiet referuti fit-tieni subparagrafu għandhom jiġu mfassla mill-operaturi li jkunu wettqu l-operazzjonijiet u għandhom ikunu magħmulin għall-inqas minn din l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-isem, l-indirizz sħiħ, l-Istat Membru u l-firma ta’ l-operatur,

(b)

deskrizzjoni ta’ l-operazzjoni mwettqa li tħares il-kondizzjonijiet preskritti fit-tieni subparagrafu u d-data ta’ meta twettqet,

(c)

il-kwantità f’kilogrammi ta’ żerriegħa tal-qanneb relatata ma’ l-operazzjoni.

3.   Fuq il-bażi ta’ analiżi tar-riskju, kull Stat Membru kkonċernat għandu jagħmel iċċekkjar fuq l-eżatezza ta’ l-attestazzjonijiet li jirrelataw ma’ l-operazzjonijiet riferuti fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 mwettqa fuq it-territorju tagħhom.

Fejn ikun xieraq, l-Istat Membru importatur għandu jibgħat lill-Istati Membri kkonċernati kopji ta’ l-attestazzjonijiet li jikkonċernaw l-operazzjonijiet imwettqa fuq it-territorju ta’ dawn ta’ l-aħħar u sottomessi minn importaturi awtorizzati. Meta jiġu skoperti irregolaritajiet waqt l-iċċekkjar imsemmi fl-ewwel subparagrafu, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru importatur.

4.   Stati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet adottati għall-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2.

Mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar kull sena l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-penali imposti jew passi meħuda bħala riżultat ta’ l-irregolaritajiet skoperti tul is-sena ta’ marketing preċedenti.

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, li għandha tgħaddihom lill-Istati Membri l-oħra, l-ismijiet u l-indirizzi ta’ l-awtoritajiet responsabbli għall-ħruġ tal-liċenzji u għall-iċċekkjar referuti f’dan l-Artikolu.

Artikolu 18

Ir-Regolament (KE) Nru 245/2001 hu mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 19

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jkun jorbot fl-intier tieghu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 6 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU L 193, 29.7.2000, p. 16. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 953/2006 (ĠU L 175, 29.6.2006, p. 1). Ir-Regolament (KE) Nru. 1673/2000 ser jiġi sostitwit bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta’ Lulju 2008.

(2)  ĠU L 349, 24.12.1998, p. 1.

(3)  ĠU L 35, 6.2.2001, p. 18. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2006 (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52).

(4)  Ara l-Anness II.

(5)  ĠU L 141, 30.4.2004, p. 18. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 319/2008 (ĠU L 95, 8.4.2008, p. 63).

(6)  ĠU L 205, 3.8.1985, p. 5. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2006.

(7)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1.


ANNESS I

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

Regolament imħassar flimkien ma’ l-emendamenti suċċessivi tiegħu

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 245/2001

(ĠU L 35, 6.2.2001, p. 18)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1093/2001

(ĠU L 150, 6.6.2001, p. 17)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 52/2002

(ĠU L 10, 12.1.2002, p. 10)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 651/2002

(ĠU L 101, 17.4.2002, p. 3)

Artikolu 1(2) biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1401/2003

(ĠU L 199, 7.8.2003, p. 3)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 873/2005

(ĠU L 146, 10.6.2005, p. 3)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1913/2006

(ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52)

Artikolu 24 biss


ANNESS III

Tabella ta’ Korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 245/2001

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 2, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 2, l-ewwel inċiż

Artikolu 2(a)

Artikolu 2, it-tieni inċiż, kliem tal-bidu

Artikolu 2, it-tieni inċiż, punt (a)

Artikolu 2(b)

Artikolu 2, it-tieni inċiż, punt (b)

Artikolu 2(ċ)

Artikolu 2, it-tieni inċiż, punt (c)

Artikolu 2(d)

Artikolu 3(1), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 3(1), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 3(1) l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 3(1)(a)

Artikolu 3(1) l-ewwel subparagrafu, punt (b), l-ewwel inċiż

Artikolu 3(1)(b)(i)

Artikolu 3(1) l-ewwel subparagrafu, punt (b), it-tieni inċiż

Artikolu 3(1)(b)(ii)

Artikolu 3(1) l-ewwel subparagrafu, punt (b), it-tielet inċiż

Artikolu 3(1)(b)(iii)

Artikolu 3(1) l-ewwel subparagrafu, punt (ċ)

Artikolu 3(1)(ċ)

Artikolu 3(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 3(2), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 3(2), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 3(2) l-ewwel inċiż

Artikolu 3(2)(a)

Artikolu 3(2) l-ewwel inċiż, punt (a)

Artikolu 3(2)(a)(i)

Artikolu 3(2) l-ewwel inċiż, punt (b)

Artikolu 3(2)(a)(ii)

Artikolu 3(2) l-ewwel inċiż, punt (ċ)

Artikolu 3(2)(a)(iii)

Artikolu 3(2) it-tieni inċiż

Artikolu 3(2)(b)

Artikolu 3(2) it-tielet inċiż

Artikolu 3(2)(ċ)

Artikolu 3(2) ir-raba’ inċiż

Artikolu 3(2)(d)

Artikolu 3(3) sa (6)

Artikolu 3(3) sa (6)

Artikolu 4, kliem tal-bidu

Artikolu 4, kliem tal-bidu

Artikolu 4, punt (a)

Artikolu 4 punt(a)

Artikolu 4, punt (b), l-ewwel inċiż

Artikolu 4, punt(b)(i)

Artikolu 4, punt (b), it-tieni inċiż

Artikolu 4, punt (b)(ii)

Artikolu 4, punt (b), it-tielet inċiż

Artikolu 4, punt (b)(iii)

Artikolu 4, punti (ċ) u (d)

Artikolu 4, punti (ċ) u (d)

Artikolu 5

Artikolu 5

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 6(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(1) it-tielet subparagrafu

Artikolu 6(1) it-tielet subparagrafu

Artikolu 6(2) u (3)

Artikolu 6(2) u (3)

Artikolu 7(1), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 7(1), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 7(1) l-ewwel inċiż

Artikolu 7(1)(a)

Artikolu 7(1) it-tieni inċiż

Artikolu 7(1)(b)

Artikolu 7(2)

Artikolu 7(2)

Artikolu 8(1), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 8(1) kliem ta’ introduzzjoi

Artikolu 8(1) l-ewwel inċiż

Artikolu 8(1)(a)

Artikolu 8(1) it-tieni inċiż

Artikolu 8(1)(b)

Artikolu 8(2), (3) u (4)

Artikolu 8(2), (3) u (4)

Artikolu 9(1) u (2)

Artikolu 9(1) u (2)

Artikolu 9(3), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 9(3), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 9(3) l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 9(3) l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 9(3) l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 9(3) l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 9(3) it-tieni subparagrafu

Artikolu 9(3) it-tieni subparagrafu

Artikoli 10, 11 u 12

Artikoli 10, 11 u 12

Artikolu 13(1), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 13(1), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 13(1) l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 13(1) l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 13(1) l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 13(1) l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 13(1) l-ewwel subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 13(1) l-ewwel subparagrafu, punt (ċ)

Artikolu 13(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 13(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 13(2)

Artikolu 13(2)

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, punt (ċ)

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, ir-raba’ inċiż

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu, punt (d)

Artikolu 13(3), it-tieni u t-tielet subparagrafi

Artikolu 13(3), it-tieni u t-tielet subparagrafi

Artikolu 14

Artikolu 14

Artikolu 15(1) u (2)

Artikolu 15(1) u (2)

Artikolu 15(3), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 15(3), kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 15(3)(a)(1)

Artikolu 15(3)(a)(i)

Artikolu 15(3)(a)(2)

Artikolu 15(3)(a)(ii)

Artikolu 15(3)(a)(3)

Artikolu 15(3)(a)(iii)

Artikolu 15(3)(b) sa (f)

Artikolu 15(3)(b) sa (f)

Artikolu 15(4)

Artikolu 15(4)

Artikolu 16

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 17a(1)

Artikolu 17(1)

Artikolu 17a(2) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 17(2) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 17a(2), it-tieni subparagrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 17a(2), it-tieni subpargrafu, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 17a(2) it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 17(2) it-tieni subparagrafu, punt (a)

Artikolu 17a(2) it-tieni subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 17(2) it-tieni subparagrafu, punt (b)

Artikolu 17a(2) it-tieni subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 17(2) it-tieni subparagrafu, punt (ċ)

Artikolu 17a(2) it-tielet subparagrafu

Artikolu 17(2) it-tielet subparagrafu

Artikolu 17a(2) ir-raba’ subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 17(2) ir-raba’ subparagrafu, punt (a)

Artikolu 17a(2) ir-raba’ subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 17(2) ir-raba’ subparagrafu, punt (b)

Artikolu 17a(2) ir-raba’ subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 17(2) ir-raba’ subparagrafu, punt (ċ)

Artikolu 17a(2), ir-raba' inċiż, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 17a(2), ir-raba' inċiż, kliem ta’ introduzzjoni

Artikolu 17a(3) u (4)

Artikolu 17(3) u (4)

Artikolu 18

Artikolu 18

Artikolu 19, l-ewwel subparagrafu

Artikolu 19

Artikolu 19, it-tieni u t-tielet subparagrafi

Anness

Anness I

Annessi II u III


7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/55


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 508/2008

tas-6 ta' Ġunju 2008

dwar id-definizzjoni, applikabli għall-għoti tar-rifużjoni fuq l-esportazzjoni, ta’ qmuħ taċ-ċereali bil-qoxra u qmuħ perlati taċ-ċereali

(Verżjoni kodifikata)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea;

Wara li kkunsidrat r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1) u partikolarment l-Artikolu 170, l-ewwel paragrafu, tiegħu flimkien ma' l-Artikolu 4 tiegħu;

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 821/68 tat-28 ta’ Ġunju 1968 dwar id-definizzjoni, applikabli għall-għoti tar-rifużjoni fuq l-esportazzjoni, ta’ qmuħ taċ-ċereali bil-qoxra u qmuħ perlati taċ-ċereali (2) ġie emendat kemm-il darba (3) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Ir-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni għandha tikkunsidra l-kwalità tal-prodott ipproċessat miċ-ċereali li jikkwalifika dwarha, biex ma jkunx il-każ li l-fondi pubbliċi jikkontribwixxu għall-esportazzjoni ta’ merkanzija ta’ kwalità inferjuri. Huwa għalhekk meħtieġ li tkun stabbilita definizzjoni preċiża, applikabbli f’kull Stat Membru, ta’ qmuħ taċ-ċereali li jikkwalifikaw għal rifużjoni fuq “qmuħ mingħajr qoxra” u “qmuħ perlati”.

(3)

Il-miżuri li hemm provvediment dwarhom f’dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat tat-Tmexxija għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN ID-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-għoti ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ qmuħ perlati u qmuħ mingħajr qoxra taċ-ċereali, għandu jkun dwar dawk li jkollhom il-karatteristiċi elenkati fl-Anness I.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KEE) Nru 821/68 hu mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, 6 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 361/2008 (ĠU L 121, 7.5.2008, p. 1).

(2)  ĠU L 149, 29.6.1968, p. 46. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 39/2007 (ĠU L 11, 18.1.2007, p. 11).

(3)  Ara l-Anness II.


ANNESS I

A.   DEFINIZZJONI TA’ “QMUĦ MINGĦAJR QOXRA” (MAĦRUĠA MILL-QOXRA JEW MIL-FOSDQA) U “QMUĦ PERLATI”

I.   “Qmuħ mingħajr qoxra” tinkludi il-qmuħ maħruġa mill-qoxra jew il-fosdqa:

1.

Qmuħ maħruġa mill-qoxra:

huma qmuħ taċ-ċereali bil-perikarpa mneħħija jew qmuħ taċ-ċereali kif midrusa (ara n-noti esplanatorji tat-tariffa ta' l-intestatura Nru 10.03: qmuħ) bl-iskaldi mneħħija li jeħlu mal-perikarpa (bħal per eżempju max-xgħir bix-xniexel) jew li jkopru l-qmuħ hekk sewwa li l-iskaldi ma jkunux jistgħu jitneħħew bid-dris, eċċ., (bħal fil-każ tal ħafur).

2.

Qmuħ maħruġa mill-fosdqa:

huma qmuħ (bħal fil-każ ta’ xgħir, bl-iskaldi mneħħija) li jkollhom il-part l-kbira tal perikarpa jew tat-tegument (ir-ras) imneħħija.

II.   “Qmuħ perlati” jinkludu:

1.

Qmuħ tal-prima klassi:

(a)

qmuħ li jikkorrespondu mad-definizzjoni li ġejja:

qmuħ perlati taċ-ċereali, prinċipalment ix-xgħir, li għandhom t-tegument sħiħ, il-perikarpu, ir-raħs u l-parti maġġura tas-saff ta’ barra u s-saff aleuronic imneħħija, u li huma ta’ daqs uniformi u ta’ forma ttundjata; u

(b)

li b’ żieda ma’ dan jilħqu l-ħtiġiet li ġejjin:

(i)

ir-regolarità tal-qmuħ:

il-75 % tal-qmuħ ma jridux jaqbżu l-20 % tad-dm (*);

l-94 % tal-qmuħ miżjuda progressivament bejn it-3 % u s-97 % ma jridux jaqbżu it-30 % tad-dm (*);

il-100 % tal-qmuħ ma jridux jaqbżu l-50 % tad-dm (*);

(ii)

determinazzjoni tar-regolarità permezz ta’ analiżi ta’ għarbiel permezz ta’ għeriebel b’ toqob tondi.

2.

Qmuħ tat-tieni klassi:

qmuħ li jikkorrespondu mad-definizzjoni taħt II(1)(a).

B.   L-ANALIŻI TA’ L-GĦARBIEL

I.   Apparat:

1.

Sett ta’ għeriebel bit-toqba tonda (dijametru 200 mm, dijametru tat-toqob 4 70 sa 1 79 mm, f’intervalli ta’ 0,725 mm);

2.

Apparat ta’ l-għarbiel — għandhom ikunu mgħarbla bl-idejn; għajnuniet għall-għarbiel (dadi tal-lastiku ta’ 20 mm fid-daqs);

3.

Miżien tal-preċiżjoni.

II.   Metodu

Normalment ix-xgħir ipperlat ikun mgħoddi minn sitt għeriebel differenti; is-sett ta’ l-għeriebel ikun magħluq fin-naħa ta’ fuq u fin-naħa ta’ isfel, b’għarbiel bit-toqob l-aktar kbar imqiegħed fin-naħa ta’ fuq; l-għeriebel ta’ fuq nett u ta’ isfel nett għandhom ikunu vota wara li jkunu magħrbla.

Żewġ kampjuni tax-xgħir ipperlat ta’ piż miżgħun ta’ bejn 50 u 100 gramma huma magħrbla bl-idejn għal mill-anqas ħames minuti, bl-għajnuna ta’ dadi tal-lastiku.

L-imgħarbel jikkonsisti billi jittieħed sett ta’-għeriebel bl-idejn u jkunu mċaqilqa, pjuttost orizzontalment, 120 darba kull minuta, kull ċaqlieqa tivvjaġġa madwar 70 mm. Dan il-moviment l’hinn u l’hawn huwa interrot kull minuta b’moviment tripplu ċirkolari. Il-fdalijiet mill-għarbiel huma miżuna lejn l-eqreb 0 71 g u espresi bħala persentaġġ tal-prodott mgħarbel li għandu jkun miżun lejn l-eqreb numru sħiħ, u l-medja kkalkolata.

Il-medja tal-persentaġġi tar-residwi mgħarbla għandha tkun miżjudha progressivament, tibda bil-valur 0 % fir-rigward tar-residwu mill-għarbiel vojt bit-toqob l-aktar kbar. Il-persentaġġi magħduda (%) u fil-qisien tat-toqob fl-għeriebel korresspondenti huma mpinġija fl-assi kkordinati fuq karta millimetrika, il- (%) fl-ordinati u d-dijametri tat-toqob, fi mm, fil abscissae.

Il-valur medjan (dm) huwa l-wisa’ tat-toqba espress f’mijjiet ta’ mm għall- (%) = 50, u jinqara mil-grafika akwistata billi jinġibdu linji dritti bejn il-punti.


(*)  dm = il-valur tan-nofs miksub mill-grafika tar-risultati ta’ l-analiżi ta’ l-għarbiel fil-punt li fih 50 % tal-prodotti jkunu għaddew mill-għarbiel.


ANNESS II

Regolament imħassar flimkien ma’ lista ta' l-emendi suċċessivi tiegħu

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 821/68

(ĠU L 149, 29.6.1968, p. 46)

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1634/71

(ĠU L 170, 29.7.1971, p. 13)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 39/2007

(ĠU L 11, 18.1.2007, p. 11)


ANNESS III

Tabella ta’ korrelazzjoni

Regolament (KEE) Nru 821/68

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Anness, Definizzjoni ta’ “qmuħ mingħajr qoxra” (maħruġa mill-qoxra jew mil-fosdqa) u “qmuħ perlati”

Anness I(A)

Anness, punt A

Anness I(A)(I)

Anness, punt B(I)(1)

Anness I(A)(II)(1)(a)

Anness, punt B(I)(2), l-ewwel paragrafu, punti (a), (b) u (ċ)

Anness I(A)(II)(1)(b)(i), l-ewwel, it-tieni u t-tielet inċiż

Anness, punt B(I)(2), it-tieni paragrafu

Anness I(A)(II)(1)(b)(ii)

Anness, punt B(I)(2), it-tielet paragrafu

Nota (*)

Anness, punt B(II)

Anness I(A)(II)(2)

Anness, L-analiżi ta’ l-għarbiel

Anness I(B)

Anness, Apparat, l-ewwel, it-tieni u t-tielet inċiż

Anness I(B)(I)(1), (2) u (3)

Anness, Metodu

Anness I(B)(II)

Anness II

Anness III


7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/59


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 509/2008

tas-6 ta’ Ġunju 2008

li jiffissa l-kwantità komplementarja finali għaz-zokkor tal-kannamieli mhux raffinat li joriġina fl-Istati ta’ l-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku (AKP) u fl-Indja għall-provvista lir-raffineriji għas-sena tal-kummerċ 2007/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 ta’ l-20 ta’ Frar 2006 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (1), u b'mod partikolari t-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 29(4) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 jistipula li, matul is-snin tal-kummerċ 2006/2007, 2007/2008 u 2008/2009, u sabiex tkun żgurata provvista adegwata lir-raffineriji Komunitarji, id-dazji fuq l-importazzjoni fuq kwantità komplementarja ta’ l-importazzjonijiet taz-zokkor tal-kannamieli mhux raffinat li joriġina fl-Istati msemmija fl-Anness VI ta’ dak ir-Regolament, għandhom jiġu sospiżi.

(2)

Dik il-kwantità komplementarja għandha tiġi kkalkolata skond l-Artikolu 19 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 950/2006 tat-28 ta’ Ġunju 2006 li jistipula regoli dettaljati ta’ applikazzjoni għas-snin tal-kummerċ 2006/2007, 2007/2008 u 2008/2009 għall-importazzjoni u r-raffinar tal-prodotti taz-zokkor skond ċerti kwoti tariffarji u ftehimiet preferenzjali (2), fuq bażi ta’ previżjoni Komunitarja eżawrjenti ta’ bilanċ ta’ provvista għaz-zokkor tal-kannamieli mhux raffinat.

(3)

Għas-sena tal-kummerċ 2006/2007, il-bilanċ jindika l-ħtieġa li tiġi impurtata kwantità komplementarja taz-zokkor tal-kannamieli għar-raffinar ta’ 286 597 tunnellata f'ekwivalenza ta’ zokkor abjad sabiex tkun tista’ tintlaħaq il-ħtiġa tal-provvista għar-raffineriji Komunitarji. Din il-kwantità komplementarja tinkludi stima ta’ l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni fl-aħħar xhur tas-sena tal-kummerċ 2006/2008, li jikkonċernaw l-importazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1100/2006 tas-17 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi għas-snin tal-kummerċ 2006/07, 2007/08 u 2008/09, regoli dettaljati għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji għaz-zokkor tal-kannamieli għar-raffinar, li joriġina fil-pajjiżi l-inqas żviluppati, kif ukoll regoli dettaljati li japplikaw għall-importazzjoni ta’ prodotti ta’ l-intestatura tariffarja 1701 li joriġinaw fil-pajjiżi l-inqas żviluppati (3).

(4)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1545/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jiffissa l-kwantità komplementarja taz-zokkor tal-kannamieli mhux raffinat li joriġina mill-Istati AKP u l-Indja għall-provvista lir-raffineriji matul il-perjodu li jibda mill-1 ta’ Ottubru 2007 sat-30 ta’ Settembru 2008 (4) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 97/2008 ta’ l-1 ta’ Frar 2008 li jiffissa kwantità komplementarja għaz-zokkor tal-kannamieli mhux raffinat li joriġina mill-Istati AKP u l-Indja għall-provvista lir-raffineriji għas-sena tal-kummerċ 2007/2008 (5), diġà ffissaw kwantitajiet komplementarji ta’ 80 000 tunnellata u 120 000 tunnellata rispettivament. Għalhekk huwa xieraq li tiġi stabbilita l-kwantità finali ta’ zokkor komplementarja ta’ 86 597 tunnellata għas-sena tal-kummerċ 2007/2008.

(5)

Provvista adegwata lir-raffineriji tista’ tkun iggarantita biss jekk il-ftehimiet tradizzjonali ta’ l-esportazzjoni bejn il-pajjiżi benefiċjarji jiġu rrispettati. Għalhekk huwa meħtieġ tqassim bejn il-pajjiżi benefiċjarji jew il-grupp ta’ pajjiżi. Għall-Indja, infetħet kwantità ta’ 6 000 tunnellata biex b'hekk il-kwantità totali għas-sena tal-kummerċ 2007/2008 għall-Indja issa hija ta’ 20 000 tunnellata, li hija meqjusa kwantità għall-konsenja ekonomikament vijabbli. Il-kwantitajiet li jifdal għandhom jiġu stabbiliti għall-Istati AKP, li flimkien impenjaw ruħhom li jimplimentaw huma stess proċeduri għall-allokazzjoni tal-kwanititajiet sabiex tkun żgurata provvista adegwata lir-raffineriji.

(6)

Qabel l-importazzjoni ta’ dan iz-zokkor komplementari, jeħtieġ li r-raffinaturi jagħmlu arranġamenti għall-provvista u l-konsenja mal-pajjiżi benefiċjarji u l-operaturi kummerċjali. Sabiex jingħataw biżżejjed żmien biex jippreparaw l-applikazzjoni għal-liċenzji ta’ importazzjoni, huwa xieraq li d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament ikun previst għad-data tal-pubblikazzjoni tiegħu.

(7)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma f'konformità ma’ l-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni taz-Zokkor,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Minbarra l-kwantitajiet stipulati fir-Regolamenti (KE) Nru 1545/2007 u (KE) Nru 97/2008, kwantità finali ta’ 86 597 tunnellata ta’ zokkor tal-kannamieli mhux raffinat u komplementari f'ekwivalenza ta’ zokkor abjad hija stabbilita għas-sena tal-kummerċ 2007/2008:

(a)

80 597 tunnellata espressi f'ekwivalenza ta’ zokkor abjad li joriġina fl-Istati elenkati fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 minbarra l-Indja;

(b)

6 000 tunnellata espressi f'ekwivalenza ta’ zokkor abjad li joriġina fl-Indja.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 6 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1260/2007 (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 1).

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 371/2007 (ĠU L 92, 3.4.2007, p. 6).

(3)  ĠU L 196, 18.7.2006, p. 3.

(4)  ĠU L 337, 21.12.2007, p. 67.

(5)  ĠU L 29, 2.2.2008, p. 3.


7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/61


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 510/2008

tas-6 ta' Ġunju 2008

li jemenda l-Anness VI għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 għas-sena tas-suq 2008/2009

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 59(1) tiegħu flimkien ma’ l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jistabbilixxi l-kwoti nazzjonali u reġjonali għall-produzzjoni taz-zokkor, l-isoglukożju u x-xropp ta’ l-inulina. Dawn il-kwoti għandhom jiġu aġġustati għas-sena tas-suq 2008/2009.

(2)

L-aġġustamenti huma kkaġunati mill-allokazzjoni ta’ kwoti addizzjonali u supplimentarji ta’ l-isoglukożju.

(3)

Il-kwoti addizzjonali possibbli ta’ l-isoglukożju li jistgħu jkunu allokati f’data iktar tard għas-sena tas-suq 2008/2009 fuq talbiet minn impriżi approvati fl-Italja, il-Litwanja u l-Iżvezja, ser jitqiesu fl-aġġustament li jmiss tal-kwoti stabbiliti fl-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 qabel tmiem Frar ta’ l-2009.

(4)

L-aġġustamenti huma kkaġunati wkoll mill-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 ta’ l-20 ta’ Frar 2006 li jistabbilixxi skema temporanja għall-istrutturar mill-ġdid ta’ l-industrija taz-zokkor fil-Komunità u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1290/2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni (2), li jipprovdi għall-għajnuna ta’ l-istrutturar mill-ġdid għall-impriżi li jirrinunzjaw il-kwoti tagħhom, kif ukoll mill-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 4a(4) ta’ dak ir-Regolament li jipprovdi għal tnaqqis definittiv tal-kwoti allokati lill-impriżi fil-każ ta' applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-istrutturar mill-ġdid min-naħa ta' produtturi. Għalhekk jeħtieġ li jitqiesu l-kwoti rrinunzjati jew li tnaqqsu bħala riżultat ta’ l-applikazzjonijiet mill-produtturi għas-sena tas-suq 2008/2009 fl-iskema ta’ l-istrutturar mill-ġdid.

(5)

L-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(6)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 huwa hawnhekk sostitwit bl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 6 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 361/2008 (ĠU L 121, 7.5.2008, p. 1).

(2)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 42. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1261/2007 (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 8).


ANNESS

“ANNESS VI

KWOTI NAZZJONALI U REĠJONALI

mis-sena tas-suq 2008/2009 'il quddiem.

(f'tunnellati)

L-Istati Membri jew reġjuni

(1)

Zokkor

(2)

Isoglukożju

(3)

Xropp ta' l-inulina

(4)

Il-Belġju

676 235,0

114 580,2

0

Il-Bulgarija

0

89 198,0

 

Ir-Repubblika Ċeka

372 459,3

 

 

Id-Danimarka

372 383,0

 

 

Il-Ġermanja

2 898 255,7

56 638,2

 

L-Irlanda

0

 

 

Il-Greċja

158 702,0

0

 

Spanja

630 586,2

123 423,4

 

Franza (metropolitana)

2 956 786,7

 

0

Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej

480 244,5

 

 

L-Italja

508 379,0

32 492,5

 

Il-Latvja

0

 

 

Il-Litwanja

90 252,0

 

 

L-Ungerija

105 420,0

220 265,8

 

L-Olanda

804 888,0

0

0

L-Awstrija

351 027,4

 

 

Il-Polonja

1 405 608,1

42 861,4

 

Il-Portugall (kontinentali)

0

12 500,0

 

Ir-Reġjun Awtonomu ta’ l-Azores

9 953,0

 

 

Ir-Rumanija

104 688,8

15 879,0

 

Is-Slovenja

0

 

 

Is-Slovakkja

112 319,5

68 094,5

 

Il-Finlandja

80 999,0

0

 

L-Iżvezja

293 186,0

 

 

Ir-Renju Unit

1 056 474,0

43 591,6

 

IT-TOTAL

13 468 847,2

819 524,6

0 ”


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kunsill

7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/63


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-7 ta’ April 2008

dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern ta’ l-Awstralja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta’ l-ajru

(2008/420/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 80 (2), flimkien ma’ l-ewwel sentenza ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 300 (2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni fil-5 ta’ Ġunju 2003 sabiex tiftaħ negozjati ma’ pajjiżi terzi dwar is-sostituzzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet fi ftehim bilaterali eżistenti bi qbil Komunitarju.

(2)

F'isem il-Komunità, il-Kummissjoni nnegozjat Ftehim mal-Gvern ta’ l-Awstralja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta’ l-ajru, hawn aktar 'il quddiem imsemmi “il-Ftehim”, f'konformità mal-mekkaniżmi u d-direttivi fl-Anness għad-Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Kummissjoni tiftaħ negozjati ma’ pajjiżi terzi dwar is-sostituzzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet fi ftehim bilaterali eżistenti bi qbil Komunitarju.

(3)

Il-ftehim għandu jiġi ffirmat u applikat b’mod proviżorju, soġġett għall-konklużjoni tiegħu f'data aktar tard,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-iffirmar tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern ta’ l-Awstralja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta’ l-ajru qiegħed hawn jiġi approvat f'isem il-Komunità, soġġett għad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ l-imsemmi Ftehim.

It-test tal-ftehim huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill qiegħed hawn jiġi awtorizzat jagħżel il-persuna(i) bis-setgħa li jiffirma(w) il-Ftehim f'isem il-Komunità soġġett għall-konklużjoni tiegħu.

Artikolu 3

Sakemm jidħol fis-seħħ, il-Ftehim għandu jiġi applikat proviżorjament mill-ewwel jum ta’ l-ewwel xahar wara d-data li fiha l-Partijiet ikunu nnotifikaw lil xulxin dwar il-konklużjoni tal-proċeduri meħtieġa għal dan il-għan.

Artikolu 4

Il-President tal-Kunsill qiegħed hawn jiġi awtorizzat jagħmel in-notifika prevista fl-Artikolu 7(2) tal-Ftehim.

Magħmula fi Luxembourgu, 7 ta’ April 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

R. ŽERJAV


FTEHIM

bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern ta’ l-Awstralja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta’ l-ajru

IL-KOMUNITÀ EWROPEA,

in-naħa waħda, u

IL-GVERN TA’ L-AWSTRALJA,

min-naħa l-oħra

(minn hawn 'il quddiem imsejħa “il-Partijiet Kontraenti”)

FILWAQT LI JINNUTAW li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja sabet li ċerti dispożizzjonijiet fi ftehim bilaterali li bosta Stati Membri daħlu fihom ma’ pajjiżi terzi huma inkompatibbli mal-liġi Komunitarja Ewropea;

FILWAQT LI JINNUTAW li numru ta’ ftehim bilaterali dwar is-servizzi ta’ l-ajru ġew konklużi bejn bosta Stati Membri tal-Komunità Ewropea u l-Awstralja li fihom dispożizzjonijiet simili u li hemm obbligu fuq l-Istati Membri li jieħdu l-passi kollha xierqa sabiex jeliminaw l-inkompatibbilitajiet bejn tali ftehim u t-Trattat tal-KE;

FILWAQT LI JINNUTAW li l-Komunità Ewropea għandha kompetenza esklużiva fir-rigward ta’ numru ta’ aspetti li jistgħu jiġu inklużi fi ftehim bilaterali dwar is-servizzi ta’ l-ajru bejn l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u pajjiżi terzi;

FILWAQT LI JINNUTAW li, taħt il-liġi tal-Komunità Ewropea, kumpaniji ta’ l-ajru Komunitarji stabbiliti fi Stat Membru għandhom id-dritt għal aċċess non-diskriminatorju għal rotot ta’ l-ajru bejn l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u pajjiżi terzi;

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW il-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u ċerti pajjiżi terzi li jipprovdu għall-possibbiltà għaċ-ċittadini ta’ dawn il-pajjiżi terzi li jiksbu bi proprjeta kumpaniji ta’ l-ajru liċenzjati f’konformità mal-liġi Komunitarja Ewropea;

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU li l-konsistenza bejn il-liġi tal-Komunità Ewropea u d-dispożizzjonijiet tal-ftehim bilaterali dwar is-servizzi ta’ l-ajru bejn l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u l-Awstralja ser tipprovdi bażi legali soda għas-servizzi ta’ l-ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Awstralja u tħares il-kontinwità ta’ servizzi ta’ l-ajru bħal dawn;

FILWAQT LI JINNUTAW li d-dispożizzjonijiet tal-ftehim bilaterali dwar is-servizzi ta’ l-ajru bejn l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u l-Awstralja, li mhumiex inkonsistenti mal-liġi tal-Komunità Ewropea, m’ għandhomx bżonn jiġu emendati jew sostitwiti;

FILWAQT LI JINNUTAW li mhuwiex l-għan tal-Komunità Ewropea f’dan il-Ftehim li żżid il-volum totali tat-traffiku ta’ l-ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Awstralja, li taffettwa l-bilanċ bejn kumpaniji ta’ l-ajru tal-Komunità u kumpaniji ta’ l-ajru ta’ l-Awstralja, jew li tegħleb l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ ftehim bilaterali eżistenti dwar is-servizzi ta’ l-ajru fir-rigward ta’ drittijiet tat-traffiku,

QABLU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Dispożizzjonijiet Ġenerali

1.   Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, “Stati Membri” għandha tfisser l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea. “Parti Kontraenti” għandha tfisser parti kontraenti għal dan il-Ftehim; “parti” għandha tfisser il-parti kontraenti għall-Ftehim bilaterali dwar is-servizzi ta’ l-ajru rilevanti; “kumpanija ta’ l-ajru” għandha tfisser ukoll linja ta’ l-ajru; “it-territorju tal-Komunità Ewropea” għandha tfisser it-territorji ta’ l-Istati Membri li għalihom it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea japplika.

2.   Referenzi f’kull wieħed mill-Ftehim elenkat fl-Anness I għal ċittadini ta’ l-Istat Membru li huwa parti għal dak il-Ftehim għandhom jiġu mifhuma bħala li qed jirreferu għaċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea.

3.   Referenzi f’kull wieħed mill-Ftehim elenkati fl-Anness I għal kumpaniji ta’ l-ajru jew linji ta’ l-ajru ta’ l-Istat Membru li huwa parti għal dak il-Ftehim għandhom jiġu mifhuma bħala li jirreferu għal kumpaniji ta’ l-ajru jew linji ta’ l-ajru nominata minn dak l-Istat Membru.

Artikolu 2

Għażla, Awtorizzazzjoni u Revoka

1.   Id-dispożizzjonijiet fil-paragrafi 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu għandhom jegħlbu d-dispożizzjonijiet korrispondenti fl-Artikoli elenkati fl-Anness II(a) u (b) rispettivament, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-għażla tal-kumpaniji ta’ l-ajru mill-Istat Membru kkonċernat, l-awtorizzazzjonijiet u l-permessi tiegħu mogħtija mill-Awstralja, u ċ-ċaħda, ir-revoka, is-sospensjoni jew il-limitazzjoni ta’ l-awtorizzazzjonijiet jew il-permessi tal-kumpanija ta’ l-ajru, rispettivament.

2.   Id-dispożizzjonijiet fil-paragrafi 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu għandhom jegħlbu d-dispożizzjonijiet korrispondenti fl-Artikoli elenkati fl-Anness II(a) u (b) rispettivament, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-għażla ta’ kumpaniji ta’ l-ajru mill-Awstralja, l-awtorizzazzjonijiet u l-permessi tagħha mogħtija mill-Istat Membru kkonċernat, u ċ-ċaħda, ir-revoka, is-sospensjoni jew il-limitazzjoni ta’ l-awtorizzazzjonijiet jew il-permessi tal-kumpanija ta’ l-ajru, rispettivament.

3.   Mal-wasla ta’ tali għażla, jew ta’ applikazzjonijiet mill-kumpanija/i ta’ l-ajru nominata, fil-forma u l-mod preskritti għall-awtorizzazzjonijiet għat-tħaddim u l-permessi tekniċi, kull parti għandha, soġġetta għall-paragrafi 4 u 5 tagħti l-awtorizzazzjonijiet u l-permessi adatti b’dewmien proċedurali minimu, dment li:

(a)

fil-każ ta’ kumpanija ta’ l-ajru nominata minn Stat Membru:

(i)

il-kumpanija ta’ l-ajru tkun stabbilita, taħt it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, fit-territorju ta’ l-Istat Membru li jinnomina u għandu Liċenzja Operattiva valida minn Stat Membru f’konformità mal-liġi tal-Komunità Ewropea; u

(ii)

jiġi eżerċitat u miżmum kontroll regolatorju effettiv tal-kumpanija ta’ l-ajru mill-Istat Membru responsabbli mill-ħruġ taċ-Ċertifikat ta’ l-Operaturi ta’ l-Ajru tiegħu u l-awtorità aeronawtika rilevanti tkun identifikata biċ-ċar fl-għażla; u

(iii)

il-post prinċipali tan-negozju tal-kumpanija ta’ l-ajru jkun jinsab fl-Istat Membru mingħand min tkun irċeviet il-Liċenzja Operattiva valida; u

(iv)

il-kumpanija ta’ l-ajru hija proprjetà, direttament jew permezz ta’ sehem maġġoritarju, u hija effettivament ikkontrollata mill-Istati Membri u/jew miċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri, jew mill-Istati l-oħra elenkati fl-Anness III u/jew miċ-ċittadini ta’ tali Stati oħra;

(b)

fil-każ ta’ kumpanija ta’ l-ajru nominata mill-Awstralja:

(i)

l-Awstralja għandha u żżomm kontroll regolatorju effettiv tal-kumpanija ta’ l-ajru; u

(ii)

il-post prinċipali tan-negozju tagħha jkun fl-Awstralja.

4.   Kull waħda mill-partijiet tista’ tiċħad, tirrevoka, tissospendi jew tillimita l-awtorizzazzjoni ta’ l-operat jew il-permessi tekniċi ta’ kumpanija ta’ l-ajru nominata mill-parti l-oħra meta:

(a)

fil-każ ta’ kumpanija ta’ l-ajru nominata minn Stat Membru:

(i)

il-kumpanija ta’ l-ajru ma tkunx stabbilita, taħt it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, fit-territorju ta’ l-Istat Membru li jagħmel l-għażla jew ma jkollhiex Liċenzja Operattiva valida minn Stat Membru f’konformità mal-liġi tal-Komunità Ewropea; jew

(ii)

ma jiġix eżerċitat jew miżmum kontroll regolatorju effettiv tal-kumpanija ta’ l-ajru mill-Istat Membru responsabbli għall-ħruġ taċ-Ċertifikat ta’ l-Operaturi ta’ l-Ajru tiegħu, jew l-awtorità aeronawtika rilevanti ma tkunx identifikata biċ-ċar fl-għażla; jew

(iii)

il-post prinċipali tan-negozju tal-kumpanija ta’ l-ajru ma jkunx fit-territorju ta’ l-Istat Membru mingħand min tkun irċeviet il-Liċenzja Operattiva tagħha; jew

(iv)

il-kumpanija ta’ l-ajru ma tkunx proprjetà, direttament jew permezz ta’ sehem maġġoritarju, u mhijiex effettivament ikkontrollata mill-Istati Membri u/jew miċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri, u/jew mill-Istati l-oħra elenkati fl-Anness III u/jew miċ-ċittadini ta’ dawn l-Istati l-oħra; jew

(v)

il-kumpanija ta’ l-ajru tkun diġà awtorizzata biex topera taħt ftehim bilaterali bejn l-Awstralja u Stat Membru ieħor u l-Awstralja tista’ turi li, meta teżerċita drittijiet tat-traffiku taħt dan il-Ftehim fuq rotta li tinkludi punt f’dak l-Istat Membru l-ieħor, tkun qed tevita restrizzjonijiet fuq it-tielet, ir-raba’ jew il-ħames dritt tat-traffiku ta’ libertà imposti minn dak il-ftehim l-ieħor; jew

(vi)

il-kumpanija ta’ l-ajru jkollha Ċertifikat ta’ l-Operaturi ta’ l-Ajru maħruġ minn Stat Membru u ma jkun hemm l-ebda ftehim bilaterali dwar is-servizzi ta’ l-ajru bejn l-Awstralja u l-Istat Membru, u l-Awstralja tista’ turi li d-drittijiet tat-traffiku meħtieġa biex twettaq l-operazzjoni proposta mhumiex disponibbli b’mod reċiproku lill-kumpanija/i ta’ l-ajru nominata ta’ l-Awstralja;

(b)

fil-każ ta’ kumpanija ta’ l-ajru nominata mill-Awstralja:

(i)

l-Awstralja ma tkunx qed iżżomm kontroll regolatorju effettiv tal-kumpanija ta’ l-ajru; jew

(ii)

il-post prinċipali tan-negozju tagħha ma jkunx fl-Awstralja.

5.   Fl-eżerċizzju tad-dritt tagħha taħt il-paragrafu 4, u mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tagħha taħt il-paragrafu 4(a) (v) u (vi) ta’ dan l-Artikolu, l-Awstralja m’ għandhiex tiddiskrimina bejn kumpaniji ta’ l-ajru ta’ Stati Membri fuq il-bażi ta’ ċittadinanza.

Artikolu 3

Drittijiet fir-rigward ta’ kontroll regolatorju

1.   Id-dispożizzjonijiet fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom jikkumplimentaw l-Artikoli elenkati fl-Anness II (ċ).

2.   Fejn Stat Membru (l-ewwel Stat Membru) ikun għażel kumpanija ta’ l-ajru li l-kontroll regolatorju tagħha hu eżerċitat u miżmum minn Stat Membru ieħor (it-tieni wieħed), id-drittijiet ta’ l-Awstralja taħt id-dispożizzjonijiet ta’ sigurtà tal-ftehim bejn l-ewwel Stat Membru li jkun għażel il-kumpanija ta’ l-ajru u l-Awstralja għandhom japplikaw indaqs fir-rigward ta’ l-adozzjoni, l-eżerċizzju jew iż-żamma ta’ standards ta’ sigurtà minn dak it-tieni Stat Membru u fir-rigward ta’ l-awtorizzazzjoni għall-operat ta’ dik il-kumpanija ta’ l-ajru.

Artikolu 4

Tariffi għat-trasport fil-Komunità Ewropea

1.   Id-dispożizzjonijiet fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom jikkumplimentaw l-Artikoli elenkati fl-Anness II (d).

2.   It-tariffi li jridu jiġu imposti mill-kumpanija/i ta’ l-ajru nominata/i mill-Awstralja taħt Ftehim elenkat fl-Anness I li fih dispożizzjoni elenkata fl-Anness II (d) għat-trasport li jseħħ kollu kemm hu fil-Komunità Ewropea għandhom ikunu suġġetti għal-liġi tal-Komunità Ewropea.

Artikolu 5

Annessi għall-Ftehim

L-Annessi għal dan il-Ftehim għandhom jifformaw parti integrali minnu.

Artikolu 6

Reviżjoni jew emenda

Il-Partijiet Kontraenti jistgħu, fi kwalunkwe ħin, jirrevedu jew jemendaw dan il-Ftehim b’kunsens reċiproku.

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ

1.   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ meta l-Partijiet Kontraenti jkunu nnotifikaw lil xulxin bil-miktub li l-proċeduri interni rispettivi tagħhom meħtieġa għad-dħul fis-seħħ tiegħu jkunu ġew mitmuma.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, il-Partijiet Kontraenti jaqblu li japplikaw provviżorjament dan il-Ftehim mill-ewwel jum tax-xahar wara d-data li fiha l-Partijiet Kontraenti jkunu nnotifikaw lil xulxin dwar it-tkomplija tal-proċeduri meħtieġa għal dan il-għan.

3.   Ftehim u arranġamenti oħra bejn l-Istati Membri u l-Awstralja li, fid-data ta’ l-iffirmar ta’ dan il-Ftehim, ma jkunux għadhom daħlu fis-seħħ u li mhumiex qed jiġu applikati provviżorjament huma elenkati fl-Anness I(b). Dan il-Ftehim għandhu japplika għall-Ftehim u l-arranġamenti kollha ta’ dan it-tip mad-dħul fis-seħħ jew l-applikazzjoni provviżorja tagħhom.

Artikolu 8

Tmiem

1.   Fil-każ li Ftehim elenkat fl-Anness I jintemm, id-dispożizzjonijiet kollha ta’ dan il-Ftehim li għandhom x’jaqsmu mal-Ftehim elenkat fl-Anness I ikkonċernat ser jintemmu fl-istess ħin.

2.   Fil-każ li l-Ftehim kollha elenkati fl-Anness I jintemmu, dan il-Ftehim għandu jintemm fl-istess ħin.

B’HIEDA TA’ DAN, dawn hawn taħt iffirmati, debitament awtorizzati, iffirmaw dan il-Ftehim.

Magħmul fi Brussell, f’żewġ kopji, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja bil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Estonjana, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Svediża, Taljana u Ungeriża. Fil-każ ta’ diverġenza t-test Ingliż għandu jipprevali fuq it-testi bil-lingwi l-oħra.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

ANNESS I

Lista tal-Ftehim imsemmija fl-Artikolu 1 ta’ dan il-Ftehim

(a)

Ftehim dwar is-servizzi ta’ l-ajru bejn il-Commonwealth ta’ l-Awstralja u l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea li, fid-data ta’ l-iffirmar ta’ dan il-Ftehim, kienu ġew konklużi, iffirmati u/jew qed jiġu applikati provviżorjament:

Ftehim bejn il-Gvern Federali Awstrijak u l-Gvern tal-Commonwealth ta’ l-Awstralja dwar is-Servizzi ta’ l-Ajru magħmul fi Vjenna fit-22 ta’ Marzu 1967 (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Awstralja-Awstrija”)

Issupplimentat bil-Memorandum ta’ Ftehim iffirmat fi Vjenna fil-25 ta’ Marzu 1999;

Ftehim dwar is-Servizzi ta’ l-Ajru bejn il-Gvern tar-Renju tad-Danimarka u l-Gvern ta’ l-Awstralja inizjalat f'Kanberra fis-16 ta’ Ottubru 1998; (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Danimarka”).

Issupplimentat bil-Memorandum ta’ Ftehim dwar il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi Skandinavi fir-rigward tas-Sistema tal-Linji ta’ l-Ajru Skandinavi (SAS) inizjalat f'Kanberra fis-16 ta’ Ottubru 1998;

Issupplimentat bil-Minuti Miftehma ddatati s-16 ta’ Ottubru 1998;

Ftehim bejn il-Gvern tar-Repubblika tal-Finlandja u l-Gvern tal-Commonwealth ta’ l-Awstralja fir-rigward tas-Servizzi ta’ l-Ajru inizjalat fil-15 ta’ Ġunju 1999; (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Finlandja”).

Issupplimentat bil-Memorandum ta’ Ftehim iffirmat f'Ħelsinki fil-15 ta’ Ġunju 1999;

Ftehim bejn il-Gvern tal-Commonwealth ta’ l-Awstralja u l-Gvern tar-Repubblika Franċiża u fir-rigward tat-Trasport bl-Ajru magħmul f'Kanberra fit-13 ta’ April 1965; (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Awstralja-Franza”).

Immodifikat bl-Iskambju ta’ Ittri ffirmati f'Pariġi fit-22 ta’ Diċembru 1970 u s-7 ta’ Jannar 1971;

Ftehim bejn ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u l-Commonwealth ta’ l-Awstralja fir-rigward tat-Trasport bl-Ajru magħmul f'Bonn fit-22 ta’ Mejju 1957, (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Awstralja-Ġermanja”);

Għandu jinqara flimkien mal-Memorandum ta’ Ftehim iffirmat f' Canberra fit-12 ta’ Ġunju 1998 u l-iskambju ta’ ittri bid-data tas-17 ta’ Settembru 1998 u tal-5 ta’ Novembru 1998.

Ftehim bejn il-Gvern tar-Renju tal-Greċja u l-Gvern tal-Commonwealth ta’ l-Awstralja fir-rigward tas-Servizzi ta’ l-Ajru magħmul f'Ateni fl-10 ta’ Ġunju 1971, kif emendat; (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Awstralja-Greċja”);

Ftehim bejn il-Gvern tar-Repubblika Ellenika u l-Gvern ta’ l-Awstralja fir-rigward tas-Servizzi ta’ l-Ajru inizjalat f'Ateni fil-11 ta’ Novembru 1997 u mehmuż mal-Memorandum ta’ Ftehim iffirmat f'Ateni fil-11 ta’ Novembru 1997; (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “l-Abbozz tal-Ftehim Rivedut Awstralja-Greċja”);

Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-Irlanda u l-Awstralja konkluż permezz ta’ skambju ta’ noti ddatati s-26 ta’ Novembru 1957 u t-30 ta’ Diċembru 1957; (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Awstralja-Irlanda”);

Ftehim bejn il-Gvern tal-Commonwealth ta’ l-Awstralja u l-Gvern tar-Repubblika ta’ l-Italja fir-rigward tas-Servizzi ta’ l-Ajru magħmul f'Ruma fl-10 ta’ Novembru 1960, kif emendat, (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “ il-Ftehim Awstralja-Italja”);

Ftehim bejn il-Gvern ta’ l-Awstralja u l-Gvern tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu dwar Servizzi ta’ l-Ajru kif anness mal-Memorandum ta’ Ftehim magħmul fil-Lussemburgu fit-3 ta’ Settembru 1997; (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Lussemburgu”);

Ftehim bejn il-Gvern ta’ Malta u l-Gvern ta’ l-Awstralja fir-rigward tas-servizzi ta’ l-Ajru, magħmul f'Kanberra fil-11 ta’ Settembru 1996; (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Awstralja-Malta”);

Issupplimentat bl' iskambju ta’ ittri fl-1 ta’ Diċembru 2003;

Ftehim bejn il-Gvern tar-Renju ta’ l-Olanda u l-Gvern tal-Commonwealth ta’ l-Awstralja għall-istabbiliment ta’ servizzi ta’ l-ajru, magħmul f'Kanberra fil-25 ta’ Settembru 1951; (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Awstralja-Olanda”);

Ftehim bejn il-Gvern tar-Repubblika tal-Polonja u l-Gvern ta’ l-Awstralja fir-rigward tas-Servizzi ta’ l-Ajru, magħmul f'Varsavja fit-28 ta’ April 2004; (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Awstralja-Polonja”);

Ftehim dwar is-Servizzi ta’ l-Ajru bejn il-Gvern tar-Renju ta’ l-Isvezja u l-Gvern ta’ l-Awstralja inizjalat f'Kanberra fis-16 ta’ Ottubru 1998; (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Svezja”).

Issupplimentat bil-Memorandum ta’ Ftehim dwar il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi Skandinavi fir-rigward tas-Sistema tal-Linji ta’ l-Ajru Skandinavi (SAS) inizjalat f'Kanberra fis-16 ta’ Ottubru 1998;

Issupplimentat bil-Minuti Miftehma ddatati s-16 ta’ Ottubru 1998.

Ftehim bejn il-Gvern tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u l-Gvern tal-Commonwealth ta’ l-Awstralja għas-Servizzi ta’ l-Ajru bejn u lil hinn mit-territorji rispettivi tagħhom, magħmul f'Londra fis-7 ta’ Frar 1958 kif emendat; (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Awstralja-Renju Unit”);

(b)

Ftehim dwar is-servizzi ta’ l-ajru u arranġamenti oħra inizjalati jew iffirmati bejn il-Commonwealth ta’ l-Awstralja u l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea li, fid-data ta’ l-iffirmar ta’ dan il-Ftehim, kienu għadhom ma daħlux fis-seħħ u mhux qed jiġu applikati provviżorjament.

ANNESS II

Lista ta’ artikoli fil-Ftehim elenkati fl-Anness I u msemmija fl-Artikoli 2 sa 5 ta’ dan il-Ftehim

(a)

Għażla:

Artikolu 4 tal-Ftehim Awstralja-Awstrija; (*)

Artikolu 3 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Danimarka;

Artikolu 3 tal-Ftehim Awstralja-Ġermanja; (*)

Artikolu 4 tal-Ftehim Awstralja-Greċja; (*)

Artikolu 4 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Greċja; (*)

Artikolu 3 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Lussemburgu; (*)

Artikolu 4 tal-Ftehim Awstralja-Irlanda; (*)

Artikolu 4 tal-Ftehim Awstralja-Italja; (*)

Artikolu 4 tal-Ftehim Awstralja-Malta; (*)

Artikolu 3 tal-Ftehim Awstralja-Olanda; (*)

Artikolu 2 tal-Ftehim Awstralja-Polonja;

Artikolu 3 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Svezja;

Artikolu 3 tal-Ftehim Awstralja-Renju Unit.

(b)

Ċaħda, Revoka, Sospensjoni jew Limitazzjoni ta’ Awtorizzazzjonijiet jew Permessi:

Artikolu 7 tal-Ftehim Awstralja-Awstrija; (*)

Artikolu 4 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Danimarka;

Artikolu 5 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Finlandja;

Artikolu 8 tal-Ftehim Awstralja-Franza; (*)

Artikolu 4 tal-Ftehim Awstralja-Ġermanja; (*)

Artikolu 5 tal-Ftehim Awstralja-Greċja; (*)

Artikolu 5 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Greċja; (*)

Artikolu 7 tal-Ftehim Awstralja-Irlanda; (*)

Artikolu 5 tal-Ftehim Awstralja-Italja; (*)

Artikolu 4 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Lussemburgu; (*)

Artikolu 5 tal-Ftehim Awstralja-Malta; (*)

Artikolu 6 tal-Ftehim Awstralja-Olanda; (*)

Artikolu 2 tal-Ftehim Awstralja-Polonja;

Artikolu 4 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Svezja;

Artikolu 3 tal-Ftehim Awstralja-Renju Unit.

(ċ)

Kontroll regolatorju:

Mehmuż numru 4 tal-Memorandum ta’ Ftehim bejn l-awtoritajiet ta’ l-ajronawtika tal-Gvern ta’ l-Awstralja u l-Gvern ta’ l-Awstrija, iffirmat fil-25 ta’ Marzu 1999 - kif applikat provviżorjament fil-qafas tal-Ftehim Awstralja-Awstrija;

Artikolu 17 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Danimarka;

Artikolu 8 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Finlandja;

Id-Dokument Ċ mehmuż mal-Memorandum ta’ Ftehim bejn l-awtoritajiet aeronawtiċi tal-Gvern ta’ l-Awstralja u l-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, iffirmat f’Kanberra fit-12 ta’ Ġunju 1998 – kif applikat provviżorjament fil-qafas tal-Ftehim Awstralja–Ġermanja;

Artikolu 8 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Greċja;

Artikolu 7 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Lussemburgu;

Artikolu 8 tal-Ftehim Awstralja-Malta;

Id-Dokument Ċ mehmuż mal-Memorandum ta’ Ftehim bejn l-awtoritajiet aeronawtiċi tal-Gvern ta’ l-Awstralja u l-Gvern tar-Renju ta’ l-Olanda, iffirmat f’The Hague fl-4 ta’ Settembru 1997 – kif applikat provviżorjament fil-qafas tal-Ftehim Awstralja – Olanda;

Artikolu 5 tal-Ftehim Awstralja-Polonja;

Artikolu 17 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Svezja;

(d)

Tariffi għat-trasport fil-Komunità Ewropea:

Artikolu 9 tal-Ftehim Awstralja-Awstrija;

Artikolu 13 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Danimarka;

Artikolu 14 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Finlandja;

Artikolu 10 tal-Ftehim Awstralja-Franza;

Mehmuż E tal-Memorandum ta’ Ftehim bejn l-awtoritajiet ta’ l-ajronawtika tal-Gvern ta’ l-Awstralja u l-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, iffirmat f' Canberra fil-12 ta’ Ġunju 1998 flimkien ma skambju ta’ Ittri bid-dati tas-17 ta’ Settembru 1998 u l-5 ta’ Novembru 1998 - kif applikat provviżorjament fil-qafas tal-Ftehim Awstralja-Ġermanja;

Artikolu 9 tal-Ftehim Awstralja-Greċja;

Artikolu 14 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Greċja;

Artikolu 9 tal-Ftehim Awstralja-Irlanda;

Artikolu 9 tal-Ftehim Awstralja-Italja;

Artikolu 11 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Lussemburgu;

Artikolu 14 tal-Ftehim Awstralja-Malta;

Taqsima IV ta’ l-Anness għall-Ftehim Awstralja-Olanda;

Artikolu 10 tal-Ftehim Awstralja-Polonja;

Artikolu 13 ta’ l-Abbozz tal-Ftehim Awstralja-Svezja;

Artikolu 7 tal-Ftehim Awstralja-Renju Unit.


(*)  L-Artikolu 2 (2) ta’ dan il-Ftehim ma japplikax għal dawn id-disposizzjonijiet.

ANNESS III

Lista ta’ Stati oħra msemmija fl-Artikolu 2 ta’ dan il-Ftehim

(a)

Ir-Repubblika ta’ l-Islanda (taħt il-Ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea).

(b)

Il-Prinċipat tal-Liechtenstein (taħt il-Ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea).

(ċ)

Ir-Renju tan-Norveġja (taħt il-Ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea).

(d)

Il-Konfederazzjoni Svizzera (taħt il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru).


7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/74


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-5 ta’ Ġunju 2008

dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen relatati mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fil-Konfederazzjoni Żvizzera

(2008/421/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra l-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera li jikkonċerna l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni, u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”) (1), li ġie ffirmat fis-26 ta' Ottubru 2004 (2) u daħal fis-seħħ fl-1 ta' Marzu 2008 (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 15(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 15(1) tal-Ftehim jipprevedi li d-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen japplikaw biss fil-Konfederazzjoni Żvizzera skond Deċiżjoni tal-Kunsill għal dak il-għan wara verifika li l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-applikazzjoni ta' dak l-acquis ikunu ġew sodisfatti.

(2)

Il-Kunsill ivverifika li l-Konfederazzjoni Żvizzera tiżgura livelli sodisfaċenti tal-protezzjoni tad-data billi tieħu l-passi li ġejjin:

Kwestjonarju sħiħ ġie mgħoddi lill-Konfederazzjoni Żvizzera, li t-tweġibiet tiegħu ġew irreġistrati, u saru żjajjar ta' verifika u evalwazzjoni fil-Konfederazzjoni Żvizzera, skond il-proċeduri ta' evalwazzjoni ta' Schengen applikabbli kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv li tistabbilixxi Kumitat Permanenti dwar l-evalwazzjoni u l-implimentazzjoni ta' Schengen (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “SCH/Com-ex (98) 26 def.”) (4), fil-qasam tal-Protezzjoni tad-Data.

(3)

Fil-5 ta' Ġunju2008, il-Kunsill ikkonkluda li l-Konfederazzjoni Żvizzera ssodisfat il-kundizzjonijiet f'dan il-qasam. Għaldaqstant huwa possibbli li tiġi stabbilita data minn meta jista' japplika l-acquis ta' Schengen relatat mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (minn hawn 'il quddiem imsejħa “SIS”).

(4)

Id-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni għandu jippermetti li d-data reali tas-SIS tiġi ttrasferita lill-Konfederazzjoni Żvizzera. L-użu konkret ta' dik id-data għandu jippermetti lill-Kunsill, permezz tal-proċeduri ta' evalwazzjoni applikabbli ta' Schengen kif imniżżel fl-SCH/Com-ex (98) 26 def., biex jivverifika l-applikazjoni korretta tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen relatati mas-SIS fil-Konfederazzjoni Żvizzera. Ladarba dawk l-evalwazzjonijiet ikunu ġew mwettqa, il-Kunsill għandu jiddeċiedi dwar it-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni ta' l-Unjoni Ewropea mal-Konfederazzjoni Żvizzera.

(5)

Il-Ftehim bejn il-Konfederazzjoni Żvizzera, ir-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja li jikkonċerna l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen u li jikkonċerna l-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżaminazzjoni tat-talba għall-asil magħmula fl-Iżvizzera, l-Islanda jew in-Norveġja jistipula li hija għandha titpoġġa fis-seħħ fir-rigward ta' l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen fl-istess data li jitpoġġa fis-seħħ il-Ftehim.

(6)

Għandha tittieħed Deċiżjoni tal-Kunsill separata li tistabbilixxi data għat-tneħħija tal-kontrolli fuq persuni fil-fruntieri interni. Sa meta tiġi stabbilita d-data tat-tneħħija tal-kontrolli stabbilita f'dik id-Deċiżjoni, huwa meħtieġ li jiġu imposti ċerti restrizzjonijiet fuq l-użu tas-SIS,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

1.   Id-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen relatati mas-SIS, kif imsemmi fl-Anness I, għandhom japplikaw għall-Konfederazzjoni Żvizzera fir-relazzjonijiet tagħha mar-Renju tal-Belġju, mar-Repubblika Ċeka, mar-Renju tad-Danimarka, mar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, mar-Repubblika ta' l-Estonja, mar-Repubblika Ellenika, mar-Renju ta' Spanja, mar-Repubblika ta' Franza, mar-Repubblika Taljana, mar-Repubblika tal-Latvja, mar-Repubblika tal-Litwanja, mal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, mar-Repubblika ta' l-Ungerija, mar-Repubblika ta' Malta, mar-Renju ta' l-Olanda, mar-Repubblika ta' l-Awstrija, mar-Repubblika tal-Polonja, mar-Repubblika Portugiża, mar-Repubblika tas-Slovenja, mar-Repubblika Slovakka, mar-Repubblika tal-Finlandja, u mar-Renju ta' l-Iżvezja, mill-14 ta' Awwissu 2008.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen relatati mas-SIS, kif imsemmi fl-Anness II, għandhom japplikaw għall-Konfederazzjoni Żvizzera fir-relazzjonijiet tagħha mar-Renju tal-Belġju, mar-Repubblika Ċeka, mar-Renju tad-Danimarka, mar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, mar-Repubblika ta' l-Estonja, mar-Repubblika Ellenika, mar-Renju ta' Spanja, mar-Repubblika ta' Franza, mar-Repubblika Taljana, mar-Repubblika tal-Latvja, mar-Repubblika tal-Litwanja, mal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, mar-Repubblika ta' l-Ungerija, mar-Repubblika ta' Malta, mar-Renju ta' l-Olanda, mar-Repubblika ta' l-Awstrija, mar-Repubblika tal-Polonja, mar-Repubblika Portugiża, mar-Repubblika tas-Slovenja, mar-Repubblika Slovakka, mar-Repubblika tal-Finlandja, u mar-Renju ta' l-Iżvezja, mid-data stabbilita f'dawk id-dispożizzjonijiet.

3.   Mid-9 ta' Ġunju 2008 tista' tiġi trasferita data reali tas-SIS lill-Konfederazzjoni Żvizzera.

Mill-14 ta' Awwissu 2008, il-Konfederazzjoni Żvizzera tkun tista' ddaħħal data fis-SIS u tuża data fis-SIS, suġġett għall-paragrafu 4.

4.   Sad-data tat-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni mal-Konfederazzjoni Żvizzera, il-Konfederazzjoni Żvizzera:

(a)

m'għandhiex tkun obbligata tiċħad id-dħul fit-territorju tagħha jew li tkeċċi ċittadini ta' Stati terzi li għalihom ikun ħareġ allert tas-SIS minn Stat Membru għall-fini taċ-ċaħda għad-dħul;

(b)

m'għandhiex iddaħħal id-data koperta mill-Artikolu 96 tal-Konvenzjoni tad-19 ta' Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet ta' l-Istati ta' l-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u tar-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fil-fruntieri komuni tagħhom (5) (minn hawn 'il quddiem imsejħa l-“Konvenzjoni ta' Schengen”).

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Luxembourgl, 5 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

D. MATE


(1)  ĠU L 53, 27.2.2008, p. 52.

(2)  Id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2004/849/KE (ĠU L 368, 15.12.2004, p. 26) u 2004/860/KE (ĠU L 370, 17.12.2004, p. 78).

(3)  Id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2008/146/KE (ĠU L 53, 27.2.2008, p.1) u 2008/149/ĠAI (ĠU L 53, 27.2.2008, p. 50).

(4)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 138.

(5)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19. Konvenzjoni kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 381, 28.12.2006, p.4).


ANNESS I

Lista tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen relatati mas-SIS li għandhom isiru applikabbli għall-Konfederazzjoni Żvizzera

1.

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Schengen:

l-Artikolu 64 u l-Artikoli 92 sa 119 tal-Konvenzjoni ta' Schengen;

2.

Dispożizzjonijiet oħrajn li jikkonċernaw is-SIS:

(a)

fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoniji segwenti tal-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni ta' Schengen:

Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-15 ta’ Diċembru 1997 li temenda r-Regolament Finanzjarju dwar is-C. SIS (SCH/Com-ex (97)35) (1);

(b)

fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tad-Dikjarazzjoni segwenti tal-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni ta' Schengen:

Dikjarazzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-18 ta' April 1996 li tiddefinixxi l-kunċett ta' barrani (SCH/Com/Ex (96) dikj. 5) (2);

(ċ)

strumenti oħra:

(i)

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar tad-data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data  (3) safejn tapplika fir-rigward ta' l-ipproċessar tad-data fis-SIS;

(ii)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/265/KE tas-27 ta' Marzu 2000 dwar l-istabbiliment ta' regolament finanzjarju li jirregola l-aspetti baġitarji tal-ġestjoni mid-Deputat Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, ta' kuntratti konklużi f'ismu, f'isem ċerti Stati Membri, relatati ma' l-installazzjoni u l-funzjonament ta' l-infrastruttura tal-komunikazzjoni għall-ambjent ta' Schengen, “Sisnet” (4);

(iii)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2424/2001 tas-6 ta' Diċembru 2001 dwar l-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS II) (5);

(iv)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2001/886/ĠAI tas-6 ta' Diċembru 2001 dwar l-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS II) (6);

(v)

Il-Manwal SIRENE (7);

(vi)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 871/2004 tad-29 ta' April 2004 dwar l-introduzzjoni ta' xi funzjonijiet ġodda għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (8), u kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti dwar id-data ta' applikazzjoni ta' dawk il-funzjonijiet;

(vii)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/211/ĠAI ta' l-24 ta' Frar 2005 dwar l-introduzzjoni ta' xi funzjonijiet ġodda għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (9), u kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti dwar id-data ta' applikazzjoni ta' dawk il-funzjonijiet;

(viii)

Ir-Regolament (KE) Nru 1160/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2005 li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni, fir-rigward ta' l-aċċess għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli mill-ħruġ taċ-ċertifikati ta' reġistrazzjoni għal vetturi (10).


(1)  ĠU L 239, 22.09.2000, p. 444. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/328/KE (ĠU L 113, 25.4.2008, p. 21).

(2)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 458.

(3)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(4)  ĠU L 85, 6.4.2000, p. 12. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2008/319/KE (ĠU L 109, 19.4.2008, p. 30).

(5)  ĠU L 328, 13.12.2001, p. 4. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1988/2006 (ĠU L 411, 30.12.2006, p. 1).

(6)  ĠU L 328, 13.12.2001, p. 1. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/1007/ĠAI, ĠU L 411, 30.12.2006, p. 78.

(7)  Partijiet mill-manwal Sirene ġew ippubblikati fil-ĠU C 38, 17.2.2003, p. 1. Il-manwal ġie emendat mid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2008/333/KE (ĠU L 123, 8.5.2008, p. 1) u 2008/334/ĠAI (ĠU L 123, 8.5.2008, p. 39).

(8)  ĠU L 162, 30.4.2004, p. 29.

(9)  ĠU L 68, 15.3.2005, p. 44.

(10)  ĠU L 191, 22.7.2005, p. 18.


ANNESS II

Lista tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen relatati għas-SIS li għandhom isiru applikabbli għall-Konfederazzjoni Żvizzera mid-data stabbilita f'dawk id-dispożizzjonijiet:

1.

Ir-Regolament (KE) Nru 1986/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-aċċess għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta' Schengen tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta’ ċertifikati ta' reġistrazzjoni tal-vetturi (1);

2.

Ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (2);

3.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI tat-12 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istabbiliment, l-operazzjoni u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (3).


(1)  ĠU L 381, 28.12.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 381, 28.12.2006, p. 4.

(3)  ĠU L 205, 7.8.2007, p. 63.


7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/78


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-5 ta' Ġunju 2008

dwar id-deklassifikazzjoni ta’ l-Anness 4 tal-Manwal SIRENE adottat mill-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen ta’ l-14 ta’ Ġunju 1985 (“Konvenzjoni ta’ Schengen ta’ l-1990”)

(2008/422/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207, il-paragrafu (3) tiegħu,

Billi,

(1)

Permezz tad-Deċiżjoni 2003/19/KE ta’ l-14 ta’ Ottubru 2002 dwar id-deklassifika ta’ ċerti partijiet mill-Manwal SIRENE adottat mill-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen ta’ l-14 ta’ Ġunju 1985 (1), il-Kunsill iddeklassifika ċerti partijiet tal-Manwal SIRENE u ddegrada t-Taqsima 2.3 tal-Manwal SIRENE kif ukoll l-Annessi 1, 2, 3, 4, 5 u 6 tiegħu għal-livell ta’ klassikfikazzjoni “Restreint UE”.

(2)

L-aħħar verżjoni tal-Manwal SIRENE, hekk kif jinsab fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2006/757/KE (2) u 2006/758/KE tat-22 ta’ Settembru 2006 dwar l-emenda tal-Manwal SIRENE (3), ma fihiex dispożizzjoni ekwivalenti għat-Taqsima 2.3 hekk kif kienet meta saret l-adozzjoni tad-Deċiżjoni 2003/19/KE.

(3)

Permezz tad-Deċiżjoni 2007/473/KE tal-25 ta’ Ġunju 2007 dwar id-deklassifika ta’ ċerti partijiet mill-Manwal SIRENE adottat mill-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen ta’ l- 14 ta’ Ġunju 1985 (4), il-Kunsill iddeklassifika l-Annessi 2 u 5 tal-Manwal SIRENE.

(4)

Il-Kunsill huwa tal-parir li jigi ddeklassifikatat l-Anness 4 tal-Manwal SIRENE.

(5)

Il-klassifikazzjoni ta’ l-Annessi 1, 3 u 6 tal-Manwal SIRENE għandha tibqa’ “Restreint UE”,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-Anness 4 tal-Manwal SIRENE huwa b’dan deklassifikat.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha jkollha effett fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fil-Lussemburgu, 5 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

D. MATE


(1)  ĠU L 8, 14.1.2003, p. 34.

(2)  ĠU L 317, 16.11.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 317, 16.11.2006, p. 41.

(4)  ĠU L 179, 7.7.2007, p. 52.


Kummissjoni

7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/79


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-8 ta’ Mejju 2008

li tistabbilixxi data ta’ skadenza ġdida għall-preżentazzjoni ta’ dossiers għal ċerti sustanzi li għandhom jiġu eżaminati skond il-programm tax-xogħol ta’ għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1736)

(2008/423/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 ta' l-4 ta' Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ għaxar snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 12(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007 jistabbilixxi lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu evalwati bil-għan li possibbilment ikunu inklużi fl-Annessi I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

(2)

Għal għadd ta’ sustanzi/kombinazzjonijiet ta’ tipi ta’ prodotti inklużi f’dik il-lista, jew irtiraw il-parteċipanti kollha inkella ma wasal l-ebda dossier sad-dati ta’ skadenza speċifikati fl-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007 mill-Istat Membru maħtur bħala r-Rapporteur għall-evalwazzjoni.

(3)

Għalhekk, u skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, il-Kummissjoni infurmat lill-Istati Membri b’dan. Fit-22 ta’ Ġunju 2007, dik l-informazzjoni ġiet ukoll ippubblikata elettronikament.

(4)

Fi żmien tliet xhur mill-pubblikazzjoni elettronika ta’ dik l-informazzjoni, ċerti persuni indikaw l-interess tagħhom li jassumu r-rwol ta’ parteċipant għal xi wħud mis-sustanzi u tipi ta’ prodotti kkonċernati, f’konformità ma’ l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

(5)

Għaldaqstant, għandha tiġi stabbilita data ta’ skadenza ġdida għall-preżentazzjoni ta’ dossiers għal dawn is-sustanzi u tipi ta’ prodotti.

(6)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma f’konformità ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-data ta’ skadenza l-ġdida għall-preżentazzjoni ta’ dossiers għas-sustanzi u tipi ta’ prodotti stipulati fl-Anness għandha tkun it-30 ta’ Ġunju 2009.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2008.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.

(2)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2008/31/KE (ĠU L 81, 20.3.2008, p. 57).


ANNESS

Sustanzi u tipi ta’ prodotti li d-data ta’ skadenza l-ġdida għall-preżentazzjoni tad-dossiers tagħhom hija t-30 ta’ Ġunju 2009

Isem

Numru KE

Numru CAS

Tip ta’ prodott

Formaldehyde

200-001-8

50-00-0

1

Formaldehyde

200-001-8

50-00-0

2

Formaldehyde

200-001-8

50-00-0

3

Formaldehyde

200-001-8

50-00-0

4

Formaldehyde

200-001-8

50-00-0

5

Formaldehyde

200-001-8

50-00-0

6

Taħlita ta’ cis- u trans-p-menthane-3,8 diol/Citriodiol

255-953-7

42822-86-6

19

Diossidu tas-siliċju/Kieselguhr

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

61790-53-2

18


7.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 149/81


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-6 ta’ Ġunju 2008

dwar miżuri protettivi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-influwenza tat-tjur ta' patoġeniċità għolja tas-sottotip H7 fir-Renju Unit

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 2666)

(It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)

(2008/424/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1989 dwar kontrolli veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-għan tat-tlestija tas-suq intern (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar kontrolli veterinarji u żootekniċi applikabbli fil-kummerċ intra-Kommunitarju f’ċerti annimali ħajjin u prodotti bil-għan tat-tlestija tas-suq intern (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tat-Kunsill 2005/94/KE ta’ l-20 ta’ Diċembru 2005 dwar miżuri tal-Komunità għall-kontroll ta' l-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (3) jistabbilixxi ċerti miżuri preventivi li għandhom x'jaqsmu mas-sorveljanza u s-sejba minn kmieni ta' l-influwenza tat-tjur u l-miżuri ta’ kontroll minimu li se jkunu applikati f’każ ta’ tifqigħa ta' din il-marda fit-tjur jew għasafar oħra mrobbija mill-bniedem. Dik id-direttiva tipprovdi għall-istabbiliment ta żoni ta’ protezzjoni u sorveljanza f’każ ta’ tifqigħa ta’ influwenza tat-tjur patoġenika.

(2)

Fl-4 ta’ Ġunju 2008, ir-Renju Unit innotifika lill-Kummissjoni b’tifqigħa kkonfermata ta’ influwenza tat-tjur ta' patoġeniċità għolja tas-sottotip H7 f’intrapriża tat-tjur ta’ l-irziezet fit-territorju u ħa immedjatament il-miżuri xierqa fil-qafas tad-Direttiva 2005/94/KE, inkluż l-istabbiliment ta’ żoni ta’ protezzjoni u sorveljanza.

(3)

Il-Kummissjoni eżaminat dawn il-miżuri b’kollaborazzjoni mar-Renju Unit, u hi sodisfatta li l-fruntieri taż-żoni stabbiliti mill-awtorità kompetenti f’dak l-Istat Membru huma 'l bogħod biżżejjed mill-post attwali tat-tifqigħa kkonfermata.

(4)

Sabiex tevita kwalunkwe xkiel mhux meħtieġ għall-kummerċ intra-Komunitarju u biex tevita r-riskju ta’ l-adozzjoni ta’ ostakoli li mhumiex iġġustifikati għal kummerċ minn pajjiżi terzi, huwa meħtieġ li jiġu deskritti malajr dawn iż-żoni fir-Renju Unit f’livell Komunitarju.

(5)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Din id-Deċiżjoni tikkonċerna ż-żoni ta’ protezzjoni u sorveljanza stabbiliti mill-awtorità kompetenti fir-Renju Unit wara tifqigħa kkonfermata ta’ influwenza tat-tjur ta' patoġeniċità għolja tas-sottotip H7 f’intrapriża tat-tjur ta’ l-irziezet fil-kontea ta’ Oxfordshire, li kienet innotifikata lill-Kummissjoni fl-4 ta’ Ġunju 2008 minn dak l-Istat Membru.

Ir-Renju Unit għandu jiżgura li ż-żoni ta’ protezzjoni u sorveljanza stabbiliti f’konformità ma’ l-Artikolu16(1) tad-Direttiva 2005/94/KE għandhom jiġbru fihom mill-inqas l-oqsma deskritti f’Parti A u Parti B ta’ l-Anness ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sat-28 ta’ Ġunju 2008.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq.

Magħmula fi Brussell, 6 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2004/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 157, 30.4.2004, p. 33); verżjoni kkoreġuta ĠU L 195, 2.6.2004, p. 12.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2002/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 315, 19.11.2002, p. 14).

(3)  ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16.


ANNESS

PARTI A

Żona ta’ protezzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 1

ISO Kodiċi tal-Pajjiż

L-Istat Membru

Kodiċi

(jekk disponibbli)

Isem

Ir-Renju Unit

Ir-Renju Unit

00201

Iż-żona li tiġbor fiha dik il-parti tal-kontej ta’ Oxfordshire u Warwickshire fil-limitu ta’ u fi ħdan ċirku ta' raġġ ta’ 3,215–il kilometru, iċċentrata fuq koordinati ta' referenza SP36412 42196 (*).


PARTI B

Żona ta’ sorveljanza kif imsemmija fl-Artikolu 1

ISO Kodiċi tal-Pajjiż

L-Istat Membru

Kodiċi

(jekk disponibbli)

Isem

Ir-Renju Unit

Ir-Renju Unit

00201

Iż-żona li tiġbor fiha dik il-parti tal-pajjiżi ta’ Oxfordshire u Warwickshire fil-limitu ta’ u fi ħdan ċirku ta' raġġ ta’ 10,215 kilometri, iċċentrata fuq koordinati ta' referenza SP36412 42196 (**).


(*)  Il-koordinati ta' referenza huma għall-Istħarriġ ta' Ordinanza Landranger serje 1:50 000.

(**)  Il-koordinati ta' referenza huma għall-Istħarriġ ta' Ordinanza Landranger serje 1:50 000.