ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
9 ta' Mejju 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 408/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 409/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u għaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 410/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 900/2007

5

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 411/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1060/2007

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 412/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja għall-importazzjoni taċ-ċanga ffriżata għall-ipproċessar

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 413/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 27/2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti ta’ tariffi annwali għal ċerti prodotti bil-kodiċi NM 0714 li joriġinaw f'ċerti pajjiżi terzi għajr it-Tajlandja

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 414/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għat-tħaddim tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 dwar l-għoti ta’ għajnuna finanzjarja għall-ħażniet privati ta’ xi ġobnijiet fiż-żmien tal-ħażniet 2008/2009

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 415/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 dwar id-diviżjoni bejn konsenji u bejgħ dirett ta’ kwantitajiet ta’ referenza nazzjonali stabbiliti għall-2007/2008 fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1788/2003

22

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 416/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3600/92 rigward il-valutazzjoni tas-sustanza attiva metalaxyl fil-qafas ta’ l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ( 1 )

25

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 417/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 li jemenda l-Annessi I u II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi u tad-denominazzjonijiet ta’ l-oriġini tal-prodotti agrikoli u ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel

27

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 418/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-esportazzjoni fis-settur ta' l-inbid

28

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/363/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ April 2008 li testendi d-Deċiżjoni 2005/321/KE dwar il-konklużjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni mar-Repubblika tal-Ginea skond l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta’ Cotonou

29

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/364/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ April 2008 li tawtorizza metodi għall-klassifika ta’ karkassi ta’ majjali fil-Litwanja (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1595)

32

 

 

2008/365/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ April 2008 li twaqqaf grupp ta’ esperti dwar l-edukazzjoni finanzjarja

36

 

 

FTEHIM

 

 

Kunsill

 

*

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros

39

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 408/2008

tat-8 ta’ Mejju 2008

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-9 ta’ Mejju 2008.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

tar-Regolament ta' l-Kummissjoni tat-8 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

59,5

TN

102,3

TR

102,4

ZZ

88,1

0707 00 05

MK

34,5

TR

152,4

ZZ

93,5

0709 90 70

TR

135,5

ZZ

135,5

0805 10 20

EG

46,6

IL

57,7

MA

51,6

TN

52,0

TR

65,0

US

49,8

ZZ

53,8

0805 50 10

AR

107,8

IL

134,7

TR

131,9

US

129,7

ZA

141,8

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

91,7

BR

86,2

CA

92,0

CL

91,0

CN

98,3

MK

57,9

NZ

111,7

US

111,4

UY

76,8

ZA

77,8

ZZ

89,5


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 409/2008

tat-8 ta’ Mejju 2008

li jiddefinixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u għaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 ta' l-20 ta' Frar 2006 fuq organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33(2), it-tieni inċiż, tiegħu;

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006, id-differenza bejn il-prezzijiet għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1)(b) tar-Regolament imsemmi fis-suq dinji u f'dak tal-Komunità tista' tiġi koperta b'rifużjoni ta' l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq fis-settur taz-zokkor, jeħtieġ li jiġu definiti rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni, f'konformità mar-regoli u ma' ċerti kriterji pprovduti fl-Artikoli 32 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

(3)

L-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 jipprovdi li r-rifużjonijiet jistgħu jkunu differenti skond id-destinazzjonijiet, meta dan ikun iġġustifikat mill-qagħda tas-suq dinji jew mill-esiġenzi speċifiċi ta' ċerti swieq.

(4)

Jistgħu jingħataw rifużjonijiet biss fuq prodotti li jkunu awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni taz-zokkor,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti li jgawdu minn rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni pprovduti fl-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 u l-ammonti ta' dawn ir-rifużjonijiet huma definiti fl-Anness ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fid-9 ta’ Mejju 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1260/2007 (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 1). Ir-Regolament (KE) Nru 318/2006 ser jinbidel bir Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Ottubru 2008.


ANNESS

Rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u gћaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu, applikabbli mid-9 ta’ Mejju 2008

Il-kodiċi tal-prodott

Id-destinazzjoni

L-unità tal-kejl

L-ammont tar-rifużjoni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19  (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54  (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19  (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54  (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % ta' sakkarożju × 100 kg tal-prodott nett

0,2739

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,39

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % ta' sakkarożju × 100 kg tal-prodott nett

0,2739

NB: Id-destinazzjonijiet huma definiti kif ġej:

S00

Id-destinazzjonijiet kollha, għajr:

(a)

pajjiżi terzi: l-Andorra, Liechtenstein, is-Santa Sede (il-Belt tal-Vatikan), il-Kroazja, il-Bożnja u Ħerzegovina, is-Serbja (), il-Montenegro, l-Albanija u l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja;

(b)

territorji ta' l-Istati Membri ta' l-UE li ma jiffurmawx parti mit-territorju dogonali tal-Komunità: il-Gżejjer Faroe, il-Groenlandja, Heligoland, Ceuta, Melilla, il-Komuni ta’ Livigno u Campione fl-Italja u l-partijiet tar-Repubblika ta’ Ċipru fejn il-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru ma jeżerċitax kontroll.

(ċ)

territorji Ewropej li r-relazzjonijiet barranin tagħhom huma r-responsabbiltà ta' Stat Membru u li ma jiffurmawx parti mit-territorju dogonali tal-Komunità: Ġibiltà


(*)  Tkopri l-Kosovo, taħt il-protezzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, bis-saħħa tar-reżoluzzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà ta' l-10 ta' Ġunju 1999.

(1)  Dan l-ammont huwa applikabbli għaz-zokkor mhux ipproċessat b'rendiment ta' 92 %. Jekk ir-rendiment taz-zokkor mhux ipproċessat ma jibqax ta' 92 %, għal kull operazzjoni ta' esportazzjoni kkonċernata, l-ammont tar-rifużjoni applikabbli jiġi mmultiplikat b'fattur ta' konverżjoni li jinkiseb billi jiġi diviż b'92 ir-rendiment taz-zokkor esportat, ikkalkulat skond il-punt III, il-paragrafu 3, ta' l-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 318/2006.


9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 410/2008

tat-8 ta’ Mejju 2008

li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 900/2007

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 ta' l-20 ta' Frar 2006 fuq organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33(2), it-tieni subparagrafu, u t-tielet subparagrafu, punt b) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 900/2007 tas-27 ta' Lulju 2007 dwar sejħa miftuħa permanenti għall-offerti sat-tmiem tas-sena tas-suq 2007/2008 għad-determinazzjoni ta' rifużjonijiet għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad (2) jirrikjedi li jsiru sejħiet għall-offerti parzjali.

(2)

F'konformità ma' l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 900/2007, u wara eżami ta' l-offerti mressqa b'risposta għas-sejħa għall-offerti parzjali li tintemm fit-8 ta’ Mejju 2008, jeħtieġ li jiġi ffissat ammont massimu għar-rifużjoni ta' l-esportazzjoni għas-sejħa għall-offerti parzjali kkonċernata.

(3)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni taz-zokkor,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għas-sejħa għall-offerti parzjali li tintemm fit-8 ta’ Mejju 2008, l-ammont massimu tar-rifużjoni ta' l-esportazzjoni għall-prodott imsemmi fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 900/2007 huwa ffissat għal 33,848 EUR/100 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fid-9 ta’ Mejju 2008.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1260/2007 (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 1). Ir-Regolament (KE) Nru 318/2006 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Ottubru 2008.

(2)  ĠU L 196, 28.7.2007, p. 26. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 148/2008 (ĠU L 46, 21.2.2008, p. 9).


9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 411/2008

tat-8 ta’ Mejju 2008

li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1060/2007

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 ta' l-20 ta' Frar 2006 fuq organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33(2), it-tieni subparagrafu, u t-tielet subparagrafu, punt b) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1060/2007 ta' l-14 ta’ Settembru 2007 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti għall-bejgħ mill-ġdid għall-esportazzjoni taz-zokkor miżmum mill-aġenziji ta' l-intervent tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, ta' Spanja, ta' l-Irlanda, ta' l-Italja, ta' l-Ungerija, tal-Polonja, tas-Slovakkja u ta' l-Iżvezja (2), jirrikjedi li jsiru sejħiet għall-offerti parzjali.

(2)

F'konformità ma' l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2007, u wara eżami ta' l-offerti mressqa b'risposta għas-sejħa għall-offerti parzjali li tintemm fis-7 ta’ Mejju 2008, jeħtieġ li jiġi ffissat ammont massimu għar-rifużjoni ta' l-esportazzjoni għas-sejħa għall-offerti parzjali kkonċernata.

(3)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni taz-zokkor,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għas-sejħa għall-offerti parzjali li tintemm fis-7 ta’ Mejju 2008, l-ammont massimu tar-rifużjoni ta' l-esportazzjoni għall-prodott imsemmi fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2007 huwa ffissat għal 414,08 EUR/t.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fid-9 ta’ Mejju 2008.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1260/2007 (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 1). Ir-Regolament (KE) Nru 318/2006 ser jinbidel bir Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Ottubru 2008.

(2)  ĠU L 242, 15.9.2007, p. 8. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir- Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 148/2008 (ĠU L 46, 21.2.2008, p. 9).


9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/7


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 412/2008

tat-8 ta’ Mejju 2008

li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja għall-importazzjoni taċ-ċanga ffriżata għall-ipproċessar

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni [komuni] tas suq taċ-ċanga u l-vitella (1), b’mod partikolari l-Artikolu 32(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-iskeda CXL tal-WTO tirrekjedi li l-Komunità tiftaħ kwota tariffarja annwali għall-importazzjoni ta’ 50 700 tunnellata ċanga ffriżata għall-ipproċessar. Barraminhekk, bħala riżultat tan-negozjati li wasslu għall-Ftehim taħt forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Awstralja skond l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 li għandu x’jaqsam ma’ l-emendi fil-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka matul l-adeżjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea (2), approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/106/KE (3), il-Kummissjoni impenjat ruħha li tinkorpora fl-iskeda tagħha għall-Istati Membri kollha żieda ta’ 4 003 tunnellata ta’ dik il-kwota tariffarja ta’ l-importazzjoni mill-1 ta’ Lulju 2006.

(2)

Kull sena għandhom jiġu stipulati regoli ta’ implimentazzjoni għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta’ dawn il-kwoti tariffarji għall-importazzjoni għall-perjodu li jibda mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara.

(3)

L-importazzjoni taċ-ċanga ffriżata taħt il-kwota tariffarja hija suġġetta għal dazji ta’ importazzjoni doganali u għall-kundizzjonijiet stipulati taħt in-numru ta’ l-ordni 12 ta’ l-Anness 7 tal-Parti Tlieta ta’ l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura statistika u tariffarja u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (4).

(4)

L-importazzjonijiet fil-Komunità taħt il-kwota tariffarja huma suġġetti għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja ta’ l-importazzjoni fi qbil ma’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2000 tad-9 ta’ Ġunju 2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u ta’ l-esportazzjoni u ta’ ċertifikati ta’ ffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli (5), u tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 382/2008 tal-21 ta’ April 2008 dwar regoli għall-applikazzjoni ta’ liċenzji ta’ importazzjoni u ta’ esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella (6), għandhom japplikaw għal-liċenzji ta’ importazzjoni maħruġa taħt dan ir-Regolament, mingħajr ħsara għall-kundizzjonijiet addizzjonali stipulati f’dan ir-Regolament.

(5)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistipula regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta’ prodotti agrikoli ġestiti b’sistema ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni (7) [titlu mhux uffiċjali], jistipula b’mod partikolari dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-applikazzjoni ta’ drittijiet ta’ l-importazzjoni, l-istatus ta’ l-applikanti u l-ħruġ tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006 għandhom japplikaw fuq liċenzji ta’ l-importazzjoni maħruġa skond dan ir-Regolament, mingħajr ħsara għall-kundizzjonijiet addizzjonali stipulati f’dan ir-Regolament.

(6)

Huwa xieraq li din il-kwota tkun amministrata billi d-drittijiet ta’ l-importazzjoni jkunu attribwiti bħala l-ewwel pass u l-ħruġ ta’ liċenzji bħala t-tieni pass, kif previst fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006. B’dan il-mod, l-operaturi li kisbu d-drittijiet ta’ l-importazzjoni għandhom ikunu kapaċi jiddeċiedu matul il-perjodu tal-kwota, il-waqt meta jixtiequ japplikaw għal liċenzji ta’ importazzjoni, fid-dawl tal-flussi reali tagħhom tal-kummerċ. Għandu jkun possibbli li jinħarġu liċenzji wara li jsiru l-allokazzjonijiet tad-drittijiet ta’ l-importazzjoni abbażi ta’ l-applikazzjonijiet minn proċessuri eliġibbli. F’kull każ, ir-Regolament (KE) Nru 1301/2006 jillimita l-perjodu tal-validità tal-liċenzji sa l-aħħar jum tal-perjodu tal-kwota tariffarja ta’ l-importazzjoni.

(7)

Sabiex tkun evitata l-ispekulazzjoni, aċċess għall-kwota għandu jitħalla biss għall-proċessuri attivi li jwettqu l-ipproċessar fi stabbiliment ta’ l-ipproċessar approvat skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (8).

(8)

Sabiex tiġi evitata l-ispekulazzjoni, għandhom jinħarġu liċenzji ta’ importazzjoni lil proċessuri għal dawk il-kwantitajiet biss li għalihom il-proċessuri ġew allokati drittijiet ta’ importazzjoni. Barra minn hekk, għall-istess raġuni, għandha tiġi ddepożitata garanzija flimkien ma’ l-applikazzjoni għad-drittijiet ta’ importazzjoni. L-applikazzjoni għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni li jikkorrispondu mad-drittijiet allokati għandha tkun rekwiżit primarju fi ħdan it-tifsira tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2220/85 tat-22 ta’ Lulju 1985 li jistipula regoli komuni dettaljati sabiex tiġi applikata s-sistema tal-garanziji għall-prodotti agrikoli (9).

(9)

L-applikazzjoni għal kwota tariffarja teħtieġ sorveljanza stretta ta’ l-importazzjonijiet u verifiki effettivi f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-użu u d-destinazzjoni tagħhom. L-ipproċessar għandu għalhekk jiġi biss awtorizzat fl-istabbiliment imsemmi fil-liċenzja ta’ l-importazzjoni.

(10)

Għandha tiġi ppreżentata garanzija sabiex jiġi żgurat li l-laħam impurtat jintuża skond l-ispeċifikazzjonijiet tal-kwota tariffarja. L-ammont ta’ dik il-garanzija għandu jiġi ffissat billi titqies id-differenza bejn id-dazji doganali applikabbli fi ħdan il-kwota u barra l-kwota.

(11)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni taċ-Ċanga u tal-Vitella,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kwota tariffarja ta’ importazzjoni ta’ 54 703 tunnellata, f’ekwivalenti ta’ laħam bl-għadam ta’ ċanga ffriżata li taqa’ fi ħdan il-kodiċi NM 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 jew 0206 29 91 u maħsuba għall-ipproċessar fil-Komunità (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “il-kwota”) hija b’dan miftuħa għall-perjodu mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Ġunju tas-sena segwenti (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “perjodi tal-kwota tariffarja ta’ importazzjoni”) suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Artikolu 2

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, prodott-A għandu jfisser prodott ipproċessat li jaqa’ fi ħdan il-kodiċijiet NM 1602 10, 1602 50 31 jew 1602 50 95, li ma jkunx fih laħam minbarra dak ta’ annimali ta’ l-ispeċijiet bovini, bi proporzjon ta’ kollaġen/proteina ta’ mhux aktar minn 0.45, u li bil-piż ikun fih talanqas 20 % ta’ laħam dgħif esklużi l-ġewwieni u x-xaħam, u li l-piż nett tiegħu għandu jkun magħmul minn talanqas 85 % laħam u ġelatina.

Il-kontenut tal-kollaġen għandu jitqies bħala l-ammont ta’ idrossiprolina (hydroxyproline) immultiplikat bil-fattur 8. L-ammont ta’ idrossiprolina għandu jiġi determinat skond il-metodu ISO 3496-1994.

L-ammont ta’ laħam dgħif ta’ l-annimali bovini minbarra x-xaħam għandu jiġi determinat skond il-proċedura stipulata fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2429/86 (10).

Il-ġewwieni jinkludi dan li ġej: ir-ras u biċċiet minnha (inklużi l-widnejn), is-saqajn, id-denb, il-qalb, il-bżieżel, il-fwied, il-kliewi, l-animelli (it-timu [thymus glands]), il-frixa, il-moħħ, il-pulmun, il-gerżuma, il-falda, il-milza, l-ilsien, il-mindil, is-sinsla, il-ġilda li tista’ tittiekel, l-organi riproduttivi (jiġifieri, l-utru, l-ovarji u t-testikoli), it-tirojde, il-glandola pitwitarja.

Il-prodott għandu jkun suġġett għal trattament ta’ sħana li jkun biżżejjed biex jiżgura koagulazzjoni tal-proteini tal-laħam fil-prodott kollu kemm hu li jista’ ma juri l-ebda traċċa ta’ likwidu fir-roża fuq wiċċ il-qatgħat meta l-prodott jinqata’ f’linja li tgħaddi mill-eħxen parti tiegħu.

2.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, prodott-B għandu jfisser prodott ipproċessat li fih iċ-ċanga, għajr:

(a)

il-prodotti speċifikati fl-Artikolu 1(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999; jew

(b)

il-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Madankollu, għandu jitiqes bħala prodott-B, prodott ipproċessat li jaqa’ fi ħdan il-kodiċi NM 0210 20 90 li tnixxef jew ġie ffumikat sabiex il-kulur u l-konsistenza tal-laħam frisk ikunu għebu għal kollox u jkollu proporzjon ta’ ilma/proteina li ma jaqbiżx 3:2.

Artikolu 3

1.   Il-kwantità ġenerali msemmija fl-Artikolu 1 għandha tinqasam f’żewġ kwantitajiet:

(a)

43 000 tunnellata ċanga ffriżata maħsuba għall-użu fil-manifattura ta’ prodotti-A;

(b)

11 703 tunnellata ċanga ffriżata maħsuba għall-użu fil-manifattura ta’ prodotti-B.

2.   Il-kwota għandu jkollha dawn in-numri ta’ l-ordni:

(a)

09.4057 għall-kwantitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a);

(b)

09.4058 għall-kwantitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(b).

3.   Id-dazji doganali fuq l-importazzjoni li għandhom japplikaw għaċ-ċanga ffriżata huma stipulati fl-Anness I.

Artikolu 4

1.   Il-kwota għandha tkun amministrata billi d-drittijiet ta’ l-importazzjoni jiġu attribwiti bħala l-ewwel pass u l-ħruġ ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni bħala t-tieni pass.

2.   Għandhom japplikaw ir-Regolamenti (KE) Nru 1291/2000, (KE) Nru 1301/2006 u (KE) Nru 382/2008, għajr meta pprovdut xorta oħra f’dan ir-Regolament.

Artikolu 5

1.   B’deroga mill-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, minflok jipprovdu evidenza tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-kummerċ ma’ pajjiżi terzi, l-applikanti għad-drittijiet ta’ l-importazzjoni għandhom jagħtu xhieda li huma stabbilimenti ta’ l-ipproċessar approvati skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 u għandhom juru li kienu attivi fil-produzzjoni ta’ prodotti pproċessati li fihom iċ-ċanga matul kull wieħed miż-żewġ perjodi ta’ referenza msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006.

Applikazzjoni għad-drittijiet ta’ l-importazzjoni ma tistax taqbeż l-10 % ta’ kull kwantità msemmija fl-Artikolu 3(1) ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-evidenza tal-konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 għandha titressaq flimkien ma’ l-applikazzjoni għad-drittijiet ta’ l-importazzjoni.

B’deroga mit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, l-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tiddeċiedi liema dokumenti għandhom jiġu pprovduti bħala evidenza tal-konformità ma’ dawk il-kundizzjonijiet.

Artikolu 6

1.   Kull applikazzjoni għad-drittijiet ta’ l-importazzjoni ta’ prodotti-A jew prodotti-B se tiġi espressa f’ekwivalenti ta’ laħam bl-għadam.

Għall-iskop ta’ dan il-paragrafu, 100 kilogramma ta’ ċanga bl-għadam huwa ekwivalenti għal 77 kilogramma ta’ ċanga bla għadam.

2.   L-applikazzjonijiet għad-drittijiet ta’ l-importazzjoni għall-produzzjoni jew ta’ prodotti-A inkella ta’ prodott-B għandhom jiġu ppreżentati mhux iktar tard mis-13:00, ħin ta’ Brussell, nhar it-8 ta’ Ġunju qabel il-perjodu annwali tal-kwota tariffarja ta’ l-importazzjoni.

3.   Garanzija ta’ EUR 6 għal 100 kg għandha titressaq flimkien ma’ l-applikazzjoni għad-drittijiet ta’ l-importazzjoni.

4.   Mhux iktar tard mis-13:00, ħin ta’ Brussell, fit-tieni Ġimgħa wara tmiem il-perjodu għas-sottomissjoni ta’ l-applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet totali li saret applikazzjoni għalihom għal kull waħda miż-żewġ kategoriji ta’ prodotti.

Artikolu 7

1.   Id-drittijiet ta’ l-importazzjoni għandhom jingħataw mis-seba’ jum tax-xogħol iżda mhux iktar tard mis-16-il jum tax-xogħol wara tmiem il-perjodu għan-notifiki msemmi fl-Artikolu 6(4).

2.   Jekk l-applikazzjoni tal-koeffiċjent ta’ l-allokazzjoni msemmi fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006 tirriżulta f’inqas drittijiet ta’ l-importazzjoni għall-allokazzjoni milli tressqu applikazzjonijiet għalihom, il-garanzija ppreżentata skond l-Artikolu 6(3) ta’ dan ir-Regolament, għandha tkun irrilaxxata proporzjonalment mingħajr dewmien.

Artikolu 8

1.   Ir-rilaxx fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-kwantitajiet mogħtija skond il-kwota huwa suġġett għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja ta’ l-importazzjoni.

2.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzja ta’ l-importazzjoni għandhom ikopru l-kwantità totali allokata. Dan l-obbligu għandu jikkostitwixxi rekwiżit primarju skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 20(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2220/85.

Artikolu 9

1.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzja jistgħu jiġu ddepożitati biss ma’ l-Istat Membru fejn l-applikant applika u kiseb drittijiet ta’ l-importazzjoni li jaqgħu taħt il-kwota.

Kull ħruġ ta’ liċenzja ta’ l-importazzjoni għandu jirriżulta fi tnaqqis korrispondenti fid-drittijiet ta’ l-importazzjoni miksuba u l-garanzija ddepożitata skond l-Artikolu 6(3) għandha tiġi rrilaxxata proporzjonalment mingħajr dewmien.

2.   Liċenzji ta’ l-importazzjoni għandhom jinħarġu f’isem l-operatur li jkun kiseb id-drittijiet ta’ l-importazzjoni.

3.   L-applikazzjoni għal-liċenzja u l-liċenzja għandu jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:

(a)

f’kaxxa 8, il-pajjiż ta’ l-oriġini;

(b)

f’kaxxa 16, wieħed mill-kodiċijiet NM eliġibbli msemmija fl-Artikolu 1;

(ċ)

f’kaxxa 20, in-numru ta’ l-ordni tal-kwota, ta’ l-inqas waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fl-Anness II u l-isem u l-indirizz ta’ l-istabbiliment ta’ l-ipproċessar.

4.   Il-liċenzji għall-importazzjoni għandhom ikunu validi għal 120 jum mid-data tal-ħruġ attwali fi ħdan it-tifsira ta’ l-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000.

Artikolu 10

L-Istati Membri għandhom iwaqqfu sistema ta’ verifiki fiżiċi u dokumentati sabiex jiżguraw li, fi żmien tliet xhur mid-data ta’ l-importazzjoni, il-laħam kollu jiġi pproċessat fl-istabbiliment ta’ l-ipproċessar u fil-kategorija tal-prodott speċifikat fuq il-liċenzja għall-importazzjoni kkonċernata.

Is-sistema għandha tinkludi verifiki fiżiċi tal-kwantità u l-kwalità fil-bidu ta’ l-ipproċessar, waqt l-ipproċessar u wara li l-ipproċessar ikun tlesta. Għal dan il-għan, il-proċessuri għandhom ikunu jistgħu juru l-identità u l-użu tal-laħam impurtat permezz ta’ reġistri xierqa ta’ produzzjoni f’kull ħin.

Il-verifika teknika tal-metodu ta’ produzzjoni mill-awtorità kompetenti tista’, safejn hu meħtieġ, tagħmel konċessjonijiet għat-telf mit-taqtir u l-qtugħ.

Sabiex tiġi vverifikata l-kwalità tal-prodott aħħari u tiġi stabbilita l-konformità tiegħu mal-formula tal-proċessur għall-kompożizzjoni tal-prodott, l-Istati Membri għandhom jieħdu kampjuni rappreżentattivi u janalizzaw dawn il-prodotti. L-ispejjeż għal dan għandhom jitħallsu mill-proċessur ikkonċernat.

Artikolu 11

1.   Garanzija trid tiġi ddepożitata ma’ l-awtorità kompetenti malli ssir l-importazzjoni sabiex jiġi żgurat li l-proċessur, li ġewlu allokati d-drittijiet ta’ importazzjoni, jipproċessa l-kwantità kollha tal-laħam impurtat fil-prodotti aħħarin fl-istabbiliment tiegħu speċifikat fl-applikazzjoni għal-liċenzja, fi żmien tliet xhur minn jum l-importazzjoni.

L-ammonti tal-garanzija huma stabbiliti fl-Anness III.

2.   Il-garanzija msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi rrilaxxata fi proporzjon mal-kwantità li għaliha, fi żmien seba’ xhur minn jum l-importazzjoni, tkun ingħatat prova li tissodisfa l-awtorità kompetenti bil-fatt li l-laħam kollu impurtat jew parti minnu ikun ġie pproċessat fil-prodotti rilevanti fi żmien tliet xhur wara jum l-importazzjoni fl-istabbiliment magħżul.

Madankollu, jekk l-ipproċessar ikun seħħ wara l-limitu ta’ tlett xhur imsemmi fl-ewwel subparagrafu, il-garanzija trid tiġi rrilaxxata bi tnaqqis ta’ 15 % flimkien ma’ 2 % tal-bqija ta’ l-ammont għal kull estensjoni b’jum tal-limitu ta’ żmien.

Jekk ikun hemm prova ta’ l-ipproċessar qabel ma jiskadu s-seba’ xhur imsemmija fl-ewwel subparagrafu u din il-prova tiġi pprovduta fi żmien 18-il xahar wara dawk is-seba’ xhur, l-ammont ċedut, li minnu jitnaqqas 15 % ta’ l-ammont tal-garanzija, għandu jintradd lura.

3.   L-ammont mhux rilaxxat tal-garanzija msemmija fil-paragrafu 1 għandu jiġi ċedut.

Artikolu 12

1.   B’deroga mit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni:

(a)

sa mhux aktar tard mill-għaxar jum ta’ kull xahar, il-kwantitajiet ta’ prodotti, inklużi prospetti nulli, li għalihom ikunu nħarġu liċenzji ta’ l-importazzjoni fix-xahar ta’ qabel;

(b)

sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru ta’ wara li jintemm kull perjodu tal-kwota tariffarja ta’ l-importazzjoni, il-kwantitajiet tal-prodotti, inklużi prospetti nulli, koperti b’liċenzji ta’ l-importazzjoni li ma ntużawx jew li ntużaw biss parzjalment u li jikkorrispondu għad-differenza bejn il-kwantitajiet imniżżla fuq in-naħa ta’ wara tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u l-kwantitajiet li għalihom ikunu nħarġu.

2.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru ta’ wara li jintemm kull perjodu tal-kwota tariffarja ta’ l-importazzjoni, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-kwantitajiet ta’ prodotti li effettivament ikunu ġew rilaxxati għall-moviment ħieles matul il-perjodu preċedenti tal-kwota tariffarja.

3.   Fin-notifiki msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, il-kwantitajiet għandhom ikunu espressi f’kilogrammi tal-piż tal-prodott u għal kull kategorija tal-prodott kif stipulat fl-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 382/2008.

Artikolu 13

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 21. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 98/2008 (ĠU L 29, 2.2.2008, p. 5). Ir-Regolament (KE) Nru 1254/1999 se jitbiddel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) b’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2008.

(2)  ĠU L 47, 17.2.2006, p. 54.

(3)  ĠU L 47, 17.2.2006, p. 52.

(4)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1352/2007 (ĠU L 303, 21.11.2007, p. 3).

(5)  ĠU L 152, 24.6.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1423/2007 (ĠU L 317, 5.12.2007, p. 36).

(6)  OJ L 115, 29.4.2008, p. 10.

(7)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13. Ir-Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 289/2007 (ĠU L 78, 17.3.2007, p. 17)

(8)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1243/2007 (ĠU L 281, 25.10.2007, p. 8).

(9)  ĠU L 205, 3.8.1985, p. 5. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2006 (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52).

(10)  ĠU L 210, 1.8.1986, p. 39.


ANNESS I

DAZJI FUQ L-IMPORTAZZJONI

Il-Prodott

(Il-kodiċi NM)

Għall-manifattura ta’ prodotti-A

Għall-manifattura ta’ prodotti-B

0202 20 30

20  %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg/nett

0202 30 10

20  %

20% + 1 554,3 EUR/1 000 kg/nett

0202 30 50

20  %

20% + 1 554,3 EUR/1 000 kg/nett

0202 30 90

20  %

20% + 2 138,4 EUR/1 000 kg/nett

0206 29 91

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/nett


ANNESS II

L-annotazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 9(3)(ċ)

:

bil-Bulgaru

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в …[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008

:

bl-Ispanjol

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 382/2008

:

biċ-Ċek

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 382/2008

:

bid-Daniż

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 382/2008

:

bil-Ġermaniż

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008

:

bl-Estonjan

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr 382/2008

:

bil-Grieg

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008

:

bl-Ingliż

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 382/2008

:

bil-Franċiż

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 382/2008

:

bit-Taljan

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 382/2008

:

bil-Latvjan

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 382/2008

:

bil-Litwan

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 382/2008

:

bl-Ungeriż

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 382/2008/EK rendelet

:

bil-Malti

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall-ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 382/2008

:

bl-Olandiż

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 382/2008

:

bil-Pollakk

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 382/2008

:

bil-Portugiż

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 382/2008

:

bir-Rumen

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 382/2008

:

bis-Slovakk

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 382/2008

:

bis-Sloven

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 382/2008

:

bil-Finlandiż

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 382/2008

:

bl-Iżvediż

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 382/2008


ANNESS III

L-AMMONTI TA’ GARANZIJA (1)

(f’ EUR/1000 kg nett)

Il-Prodott

(Il-kodiċi NM)

Għall-manifattura ta’ prodotti-A

Għall-manifattura ta’ prodotti-B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Ir-rata tal-kambju li għandha tiġi applikata għandha tkun ir-rata tal-kambju tal-jum ta’ qabel il-jum li fih tkun tressqet il-garanzija.


9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/15


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 413/2008

tat-8 ta’ Mejju 2008

li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 27/2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti ta’ tariffi annwali għal ċerti prodotti bil-kodiċi NM 0714 li joriġinaw f'ċerti pajjiżi terzi għajr it-Tajlandja

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1095/96 tat-18 ta' Ġunju 1996 dwar l-implimentazzjoni tal-konċessjonijiet dikjarati fl-iskeda CXL imfassla bħala riżultat tal-konklużjoni tan-negozjati skond l-Artikolu XVII(6) tal-GATT (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 1(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 27/2008 tal-15 ta’ Jannar 2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti ta’ tariffi annwali għall-prodotti regolati bil-kodiċi NM 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 u 0714 90 19 li joriġinaw f’ċerti pajjiżi terzi għajr it-Tajlandja (2), uriet li għall-amministrazzjoni tajba tal-kwoti tariffarji, jeħtieġ li jsiru emendi għar-Regolament imsemmi.

(2)

Fl-interess tal-ġestjoni tajba tal-kwoti tariffarji u fid-dawl ta’ l-esperjenza miksuba, jidher li għandha tittejjeb il-fluwidità tas-suq għall-prodotti kkonċernati, filwaqt li għandu jiġi żgurat użu aħjar tal-kwoti. Għaldaqstant, jaqbel li l-operaturi jitħallew iressqu aktar minn applikazzjoni waħda għal liċenzja għal kull perjodu tal-kwota, u b’hekk li ssir deroga mill-Artikolu 6(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 (3).

(3)

Sabiex jiġi garantit li l-kwoti jiġu ġestiti abbażi tas-sena tal-kwoti kkonċernata, għandu jiġi speċifikat li, fejn applikazzjonijiet għal liċenzji jitressqu f'Diċembru u dawn l-applikazzjonijiet jirreferu għall-kwoti tas-sena ta' wara, l-Istati Membri ma għandhomx jibagħtu dawn l-applikazzjonijiet lill-Kummissjoni sa l-ewwel perjodu tas-sena ta' wara.

(4)

Bil-għan li tiġi razzjonalizzata u simplifikata l-proċedura tal-Kummissjoni għas-segwitu ta’ l-applikazzjonijiet, u sabiex jitnaqqas l-għadd ta’ notifiki li għandhom jintbagħtu mill-Istati Membri lill-Kummissjoni, l-għadd ta' notifiki għandu jkun limitat għal wieħed fil-ġimgħa.

(5)

Meta r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2449/96 tat-18 ta’ Diċembru 1996 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti ta' tariffi annwali tal-Komunità għall-prodotti regolati bil-kodiċi NM 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 u 0714 90 19 li joriġinaw f'ċerti pajjiżi terzi għajr it-Tajlandja (4) ġie kkodifikat permezz tar-Regolament (KE) Nru 27/2008, il-kodiċi NM 0714 10 99 ġie riprodott mingħajr ma tqieset in-numerazzjoni emendata tal-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda mdaħħla bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1214/2007 (5), li bidlet il-kodiċi NM 0714 10 99 mal-kodiċi NM ex 0714 10 98. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġi emendat ir-Regolament, it-titlu inkluż.

(6)

L-allokazzjoni ta’ kwantitajiet riżervati għal stati membri tal-WTO u għal stati li mhumiex membri tal-WTO (1 320 590 tunnellata u 32 000 tunnellata, rispettivament) mhix ċara fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 27/2008. Biex tiġi evitata l-konfużjoni, il-kliem ta’ din id-dispożizzjoni għandu jiġi emendat.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 27/2008 għandu jiġi emendat u kkoreġġut skond dan.

(8)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament jikkonformaw ma' l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ġestjoni taċ-Ċereali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 27/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 1, jiddaħħal is-subparagrafu li ġej wara l-ewwel subparagrafu:

“Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, “il-prodotti bil-kodiċi NM ex 0714 10 98” huma dawk il-prodotti għajr pritkuni ta' dqiq u pasta koperti mill-kodiċi NM 0714 10 98.”

(2)

L-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“B'deroga mill-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, l-applikant jista' jressaq aktar minn applikazzjoni waħda għal liċenzja għal kull perjodu tal-kwota. Madankollu, l-applikant ma jistax iressaq aktar minn applikazzjoni waħda għal liċenzja kull ġimgħa.”

(b)

Il-paragrafi 2, 3 u 4 jinbidlu bit-test li ġej:

“2.   Għal prodotti li joriġinaw fl-Indoneżja jew iċ-Ċina, l-applikazzjonijiet għal liċenzji mressqa f'Diċembru jistgħu jirreferu għal importazzjonijiet li għandhom jitwettqu fis-sena ta’ wara, fejn dawn jitressqu abbażi ta’ liċenzja ta’ l-esportazzjoni maħruġa mill-awtoritajiet Indoneżjani jew Ċiniżi għas-sena korrispondenti.

3.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, wara tmiem il-perjodu għat-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, u sa mhux aktar tard mis-13:00 tal-Ħamis ta' wara, it-tagħrif li ġej:

(a)

il-kwantitajiet totali li għalihom jirreferu l-applikazzjonijiet għal liċenzji, skond il-pajjiż ta’ l-oriġini u l-kodiċi tal-prodott;

(b)

in-numru tal-liċenzja ta’ l-oriġini ppreżentata u l-kwantità totali li tidher fid-dokument oriġinali, jew estratt tiegħu;

(ċ)

ir-referenzi tal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni maħruġa mill-awtoritajiet Indoneżjani u Ċiniżi u l-kwantitiajiet korrispondenti, kif ukoll isem il-bastiment.

Madankollu, għall-applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dan it-tagħrif fil-komunikazzjonijiet ta’ l-ewwel ġimgħa tas-sena ta’ wara.

4.   Il-liċenzji ta’ importazzjoni għandhom jinħarġu fir-raba' jum ta’ xogħol li jiġi wara d-data tal-komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 3.”

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 27/2008 huwa kkoreġut kif ġej:

(1)

Fit-titlu, il-kodiċi NM “0714 10 99” huwa sostitwit mill-kodiċi “ex 0714 10 98”;

(2)

L-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-kliem tal-bidu għandu jinbidel b'li ġej:

“Mill-1 ta' Jannar 1997 'l quddiem, il-kwoti tariffarji annwali li ġejjin huma b'dan miftuħa għal importazzjonijiet ta' prodotti regolati bil-kodiċijiet NM 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 u 0714 90 19, b'rata ta' dazju tad- dwana ta' 6 % ad valorem:”

(b)

il-punti (ċ) u (d) jinbidlu b'li ġej:

“(ċ)

kwota ta' 145 590 tunnellata għall-prodotti relattivi li joriġinaw f'pajjiżi membri oħra ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) għajr it-Tajlandja, iċ-Ċina u l-Indoneżja;

(d)

kwota ta' 32 000 tunnellata għall-prodotti relattivi li joriġinaw f'pajjiżi mhux membri ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), li minnha 2 000 tunnellata huma riżervati għall-importazzjoni ta’ prodotti bil-kodiċijiet NM 0714 10 91 u 0714 90 11.”

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 146, 20.6.1996, p. 1.

(2)  ĠU L 13, 16.1.2008, p. 3.

(3)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 289/2007 (ĠU L 78, 17.3.2007, p. 17).

(4)  ĠU L 333, 21.12.1996, p. 14. Ir-Regolament revokat mir-Regolament (KE) Nru 27/2008.

(5)  ĠU L 286, 31.10.2007, p. 1.


9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/17


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 414/2008

tat-8 ta’ Mejju 2008

li jistabbilixxi regoli dettaljati għat-tħaddim tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 dwar l-għoti ta’ għajnuna finanzjarja għall-ħażniet privati ta’ xi ġobnijiet fiż-żmien tal-ħażniet 2008/2009

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (1), u partikolarment l-Artikolu 10 tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999 għajnuna privata għall-ħażniet tista’ tingħata għal ġobnijiet li jinħażnu fit-tul u għal ġobnijiet magħmula minn ħalib tan-nagħaġ jew tal-mogħoż li jeħtieġu mill-anqas sitt xhur biex jeqdiemu, jekk l-andament tal-prezzijiet u s-sitwazzjoni ta’ l-istokk jindikawlhom nuqqas ta’ ekwilibriju tas-suq li jista’ jiġi eliminat jew imnaqqas mill-ħażniet staġjonali.

(2)

Id-diffikultajiet li toħloq il-produzzjoni staġjonali ta’ ċerti ġobnijiet li jinħażnu fit-tul u tal-Pecorino Romano, Kefalotyri u Kesseri huma aggravati minn staġjonalità tal-konsum li hija bil-maqlub ta’ dik tal-produzzjoni. Is-sistema fframmentata tal-produzzjoni ta’ dawn il-ġobnijiet tkompli taggrava il-konsegwenzi ta’ dik l-istaġjonalità. Għalhekk għandhom isiru provvedimenti għall-ħażniet staġjonali ta’ kwantita' korrispondenti għad-differenza bejn il-produzzjoni sajfija u dik xitwija.

(3)

It-tipi ta’ ġobon eliġibbli għall-għajnuna u l-kwantitajiet massimi li fuqhom din tista’ tingħata għandhom ikunu stabbiliti, kif ukoll it-tul tal-kuntratti, li għandhom jirriflettu l-bżonnijiet reali tas-suq u kemm iżommu fit-tul il-ġobnijiet ikkonċernati.

(4)

Jeħtieġ li jiġu speċifikati l-kundizzjonijiet tal-kuntratt tal-ħażniet u l-miżuri essenzjali li jippermettu lill-ġobon kopert minn kuntratt biex ikun identifikat u suġġett għal xi kontrolli. L-għajnuna għandha tkun stipulata b'referenza għall-ispejjeż tal-ħażniet u l-bilanċ li għandu jinżamm bejn ġobon li għalih tingħata l-għajnuna u ġobnijiet oħra fis-suq. Fid-dawl ta’ dawn l-elementi u tar-riżorsi disponibbli, l-ammont totali ta’ l-għajnuna ma għandux jinbidel.

(5)

Għandhom jinħolqu wkoll regoli dettaljati dwar id-dokumentazzjoni, il-kontijiet, l-frekwenza u n-natura tal-kontrolli. F'dan il-kuntest għandu jitniżżel li l-Istat Membru jista’ jipprovdi biex l-ispejjeż tal-kontrolli jitħallsu mill-kuntrattur, għal kollox jew parzjalment.

(6)

Għandu jiġi ċċarat li ġobnijiet intieri biss huma eliġibbli għall-għajnuna li tingħata għall-ħażniet privati.

(7)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma bi qbil ma’ l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Ħalib u l-Prodotti tal-Ħalib,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jipprovdi regoli dettaljati għall-għoti ta’ l-għajnuna tal-Komunità għall-ħażniet privati ta’ xi ġobnijiet (minn hawn 'il quddiem “għajnuna”) skond l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999 matul il-perjodu ta’ ħażniet 2008/2009.

Artikolu 2

Tifsiriet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(a)

“lott tal-ħażna” tfisser kwantita' ta’ ġobon li jiżen mill-anqas żewġ tunnellati, ta’ l-istess tip u maħżun f'maħżen wieħed f'ġurnata waħda;

(b)

“ġurnata ta’ bidu tal-ħażniet kuntrattwali” tfisser l-għada tal-bidu tal-ħażniet;

(ċ)

“l-aħħar ġurnata tal-ħażniet kuntrattwali” tfisser il-ġurnata qabel dik tat-tneħħija mill-ħażna;

(d)

“perjodu tal-ħażniet”, tfisser perjodu li matulu l-ġobon jista’ jiġi kopert mill-iskema tal-ħażniet privati, kif speċifikat għal kull tip ta’ ġobon fl-Anness.

Artikolu 3

Ġobnijiet eliġibbli għall-għajnuna

1.   L-għajnuna għandha tingħata lil ċerti ġobnijiet li jżommu fit-tul, Pecorino Romano, Kefalotyri u Kasseri skond il-proviżjonijiet li jidhru fl-Anness. Ġobnijiet intieri biss huma eliġibbli.

2.   Il-ġobon għandu jkun ġie prodott fil-Komunità u jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikun immarkat b'linka li ma titħassarx b'indikazzjoni ta’ l-intrapriża fejn ġie manifatturat u l-jum u x-xahar tal-produzzjoni; dawn ikunu indikati taħt forma ta’ kodiċi;

(b)

ikun għadda minn testijiet tal-kwalità li juru li joffri garanzija xierqa ta’ klassifikazzjoni, wara l-maturazzjoni, fil-kategoriji definiti fl-Anness.

Artikolu 4

Kuntratt tal-ħażniet

1.   Il-kuntratti relatati mal-ħażniet privati tal-ġobon għandhom ikunu konklużi bejn aġenzija ta’ intervent ta’ l-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu jinħażen il-ġobon u l-persuni naturali jew legali, minn issa 'l quddiem “il-kuntratturi”.

2.   Il-kuntratti tal-ħażniet għandhom jitħejjew bil-miktub fuq bażi ta’ applikazzjoni biex jitħejja kuntratt.

L-applikazzjonijiet għandhom jaslu għand l-aġenzija ta’ intervent mhux aktar tard minn 30 jum wara d-data ta’ meta beda jinħażen il-prodott u jistgħu jinvolvu biss lottijiet ta’ ġobon li diġa' bdew jinħażnu sħaħ. L-aġenziji ta’ intervent għandhom jirreġistraw id-data ta’ meta jkunu rċevew kull applikazzjoni.

Jekk l-applikazzjoni tasal fl-aġenzija ta’ intervent fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol wara li jagħlaq iż-żmien, il-kuntratt tal-ħażniet jista’ jiġi xorta waħda konkluż iżda l-għajnuna għandha titnaqqas bi 30 %.

3.   Il-kuntratti tal-ħażniet għandhom jiġu konklużi bil-miktub għal lott wieħed jew aktar tal-ħażniet u għandhom jinkludu, b'mod partikolari, dispozizzjonijiet dwar:

(a)

il-kwantità ta’ ġobon li għaliha japplika l-kuntratt;

(b)

id-dati relatati ma’ l-eżekuzzjoni tal-kuntratt;

(ċ)

l-ammont ta’ l-għajnuna,

(d)

l-identifikazzjoni tal-postijiet tal-ħażniet.

4.   Il-kuntratti tal-ħażniet għandhom ikunu konklużi mhux aktar tard minn 30 jum wara d-data ta’ reġistrazzjoni ta’ l-applikazzjoni biex jinħoloq kuntratt.

5.   Il-miżuri ta’ kontroll, b'mod partikolari dawk imsemmija fl-Artikolu 7, għandhom ikunu soġġetti għal speċifikazzjonijiet imħejjija mill-aġenzija ta’ intervent. Il-kuntratt tal-ħażniet għandu jirreferi għal dawn l-ispeċifikazzjonijiet.

Artikolu 5

Id-dħul fil-ħażna u t-tneħħija minnha

1.   Il-perjodi għall-bidu u t-tmiem tal-ħażniet għandhom ikunu dawk mogħtija fl-Anness.

2.   It-tneħħija mill-ħażniet ssir f'lottijiet sħaħ tal-ħażna.

3.   Jekk fi tmiem l-ewwel 60 jum tal-ħażniet kuntrattwali id-deterjorament fil-kwalità tal-ġobon hi akbar minn dik li hi normali fil-maħżen, il-kuntrattur jista’ jkun awtorizzat, darba għal kull lott ta’ ħażna, li jibdel il-kwantità difettuża, bi spejjeż tiegħu.

Jekk minn verifiki matul il-perjodu tal-ħażniet jew mat-tneħħija minnu, jirriżultaw kwantitajiet difettużi, ebda għajnuna m'għandha titħallas għal dawk il-kwantitajiet. Barra minn hekk, il-parti tal-lott li tkun għadha eliġibbli għall-għajnuna m'għandhiex tkun anqas minn żewġ tunnellati.

It-tieni subparagrafu għandu japplika fejn parti mil-lott titneħħa qabel il-bidu tal-perjodu ta’ tneħħija mill-ħażniet, indikat fil-paragrafu 1, jew qabel l-iskadenza tal-perjodu minimu ta’ ħżin indikat fl-Artikolu 8(2).

4.   Għall-finijiet tal-kalkolu ta’ l-għajnuna fil-każ imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3, l-ewwel jum tal-kuntratt tal-ħażniet għandu jkun il-jum tal-bidu tal-ħażniet kuntrattwali.

Artikolu 6

Kundizzjonijiet tal-ħażniet

1.   L-Istat Membru għandu jiżgura illi jitwettqu l-kundizzjonijiet li jikkonċedu l-intitolament għall-ħlas ta’ l-għajnuna.

2.   Il-kuntrattur jew, fuq talba ta’ l-Istat Membru jew bl-awtorizzazzjoni tiegħu, il-persuna responsabbli għall-maħżen, għandu jagħmel disponibbli lill-awtorità kompetenti responsabbli għall-ispezzjoni kull dokumentazzjoni li tkun tippermetti l-verifika tal-partikolaritajiet li ġejjin tal-prodotti mqiegħda f'ħażna privata:

(a)

il-proprjetà fil-waqt tat-tpoġġija fil-ħażna;

(b)

l-oriġini u d-data tal-produzzjoni tal-ġobnijiet;

(ċ)

id-data tad-dħul fil-ħażna;

(d)

il-preżenza fil-maħżen u l-indirizz tal-maħżen;

(e)

id-data tat-tneħħija mill-ħażna;

3.   Il-kuntrattur jew, fejn applikabbli, il-persuna responsabbli għall-maħżen, għal kull kuntratt għandu/ha jżomm/żżomm disponibbli fil-maħżen reġistri tal-ħażna, li jkopru:

(a)

l-identifikazzjoni, bin-numru tal-lott tal-ħażna tal-prodotti mqiegħda f'ħażna privata;

(b)

id-data tad-dħul fil- u t-tneħħija mill-ħażna;

(ċ)

in-numru tal-ġobnijiet u l-piż tagħhom, indikat għal kull lott maħżun;

(d)

il-post tal-prodotti fil-maħżen.

4.   Il-prodotti maħżuna għandhom ikunu faċilment identifikabbli, faċilment aċċessibbli u identifikati individwalment skond il-kuntratt. Għandha titwaħħal marka speċifika mal-ġobnijiet maħżuna.

Artikolu 7

Verifiki

1.   Mal-bidu tal-perjodu tal-ħażniet, l-aġenzija kompetenti għandha tagħmel kontrolli sabiex, b'mod partikolari, tiżgura li l-prodotti maħżuna huma eliġibbli għall-għajnuna u sabiex tipprevjeni kull possibilita' ta’ sostituzzjoni tal-prodotti matul il-ħżin kuntrattwali.

2.   L-aġenzija kompetenti għandha tagħmel verifika mhux avżata, billi tieħu kampjun, biex tiżgura li l-prodotti huma preżenti fil-maħżen. Il-kampjun ikkonċernat għandu jkun rappreżentattiv u jrid jikkorrespondi għall-inqas ma’ 10 % tal-kwantità ġenerali koperta bil-kuntratt, għall-miżura ta’ l-għajnuna għall-ħażniet privati.

Kontrolli tali għandhom jinkludu, minbarra eżami tad-dokumenti dwar il-lott imsemmija fl-Artikolu 6(3), kontroll tal-piż, natura u identifikazzjoni tal-prodotti. Dawn il-kontrolli fiżiċi għandhom isiru fuq talanqas 5 % tal-kwantità suġġetta għall-kontroll għal għarrieda.

3.   Fi tmiem il-perjodu tal-ħażniet b'kuntratt, l-aġenzija kompetenti għandha tikkontrolla biex tara li l-prodotti jinsabu hemm. Madankollu, meta l-prodotti jkunu għadhom maħżuna wara li jiskadi l-perjodu massimu tal-kuntratt tal-ħażniet, dan il-kontroll jista’ jsir meta l-prodott jitneħħa mill-ħażna.

Għall-finijiet tal-kontroll imsemmi fl-ewwel subparagrafu, il-kuntrattur għandu jgħarraf lill-awtorità kompetenti, billi jindika l-lottijiet maħżuna kkonċernati, mill-anqas ħames ġranet tax-xogħol qabel ma l-perjodu tal-ħażniet kuntrattwali jiskadi jew, jekk it-tneħħija ssir matul jew wara l-perjodu tal-ħażniet kuntrattwali, qabel ma jibda.

L-Istat Membru jista’ jaċċetta limitu ta’ żmien iqsar mill-ħames ġranet tax-xogħol imsemmija fit-tieni subparagrafu.

4.   Għandu jitħejja rapport dwar il-verifiki mwettqa skond il-paragrafi 1, 2 u 3, li jispeċifika:

(a)

id-data tal-kontroll;

(b)

it-tul tagħha;

(ċ)

l-operazzjonijiet imwettqa.

Ir-rapport għandu jkun iffirmat mill-ispettur responsabbli bil-kontrofirma tal-kuntrattur jew, skond il-każ, il-persuna responsabbli għall-maħżen, u għandu jkun inkluż fil-fajl tal-ħlas.

5.   Fil-każ ta’ irregolaritajiet li jaffettwaw talanqas 5 % tal-kwantitajiet ikkontrollati, il-kontroll irid jiġi estiż fuq kampjun akbar stabbilit mill-awtorità kompetenti.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk il-każijiet lill-Kummissjoni fi żmien erba’ ġimgħat.

6.   L-Istati Membri jistgħu jeżiġu li l-ispejjeż tal-kontrolli jew parti minnhom jitħallsu mill-kuntrattur.

Artikolu 8

Għajnuna għall-ħażniet

1.   L-għajnuna għandha tkun kif ġej:

(i)

EUR 0,38 għal kull tunnellata għal kull jum ta’ ħażna fuq kuntratt għall-ġobnijiet li jinħażnu fit-tul;

(ii)

EUR 0,45 għal kull tunnellata għal kull jum ta’ ħażna fuq kuntratt għal Pecorino Romano;

(iii)

EUR 0,59 għal kull tunnellata għal kull jum ta’ ħażna fuq kuntratt għal Kefalotyri u l-Kasseri.

2.   Ebda għajnuna ma għandha tingħata għall-ħażniet kuntrattwali ta’ anqas minn 60 jum. L-għajnuna massima li tista’ titħallas ma għandhiex taqbeż l-ammont li jikkorrispondi għal 180 jum tal-ħażniet kuntrattwali.

Meta l-kuntrattur jonqos li jħares il-limitu ta’ żmien li għalih jirreferi l-Artikolu 7(3), jew it-tieni jew it-tielet subparagrafu, skond il-każ, l-għajnuna għandha titnaqqas bi 15 % u għandha titħallas biss għall-perjodu li għalih il-kuntrattur jipprovdi xhieda sodisfaċenti lill-aġenzija kompetenti li l-ġobnijiet ikunu baqgħu f’ħażniet kuntrattwali.

3.   L-għajnuna għandha titħallas fuq applikazzjoni mill-kuntrattur, fl-aħħar tal-perjodu tal-ħażniet kuntrattwali, fi żmien 120 ġurnata wara l-wasla ta’ l-applikazzjoni, sakemm il-kontrolli msemmijin fl-Artikolu 7(3) ikunu saru u l-kundizzjonijiet għad-dritt għall-għajnuna jkunu ntlaħqu.

Madankollu, jekk tkun għaddejja inkjesta amministrattiva dwar id-dritt għall-għajnuna, il-pagament ma jsirx qabel ma jkun rikonoxxut dan id-dritt.

Artikolu 9

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 48. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1152/2007 (ĠU L 258, 4.10.2007, p. 3).


ANNESS

Kategoriji ta’ ġobon

Kwantitajiet eliġibbli għall-għajnuna

Staġjonatura minima għall-ġobnijiet

Data tad-dħul fil-ħażna

Data tat-tneħħija mill-ħażna

Ġobnijiet Franċiżi li jinħażnu fit-tul;

denominazzjoni ta’ l-oriġini protetta ta’ ġobnijiet Beaufort u Comté

“Tikketta Hamra” Emmental grand cru

Ġobnijiet Emmental u Gruyère ta’ klassi A jew B

16 000 t

10 ijiem

Mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru 2008

Mill-1 ta’ Ottubru 2008 sal-31 ta’ Marzu 2009

Ġobnijiet Ġermaniżi li jinħażnu fit-tul;

“Markenkäse” jew “Klasse fein” Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 ijiem

Mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru 2008

Mill-1 ta’ Ottubru 2008 sal-31 ta’ Marzu 2009

Ġobnijiet Irlandiżi li jinħażnu fit-tul;

 

Ġobnijiet Irlandiżi li jinħażnu

 

fit-tul Emmental, grad speċjali

900 t

10 ijiem

Mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru 2008

Mill-1 ta’ Ottubru 2008 sal-31 ta’ Marzu 2009

Ġobnijiet Awstrijaċi li jinħażnu fit-tul;

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 ijiem

Mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru 2008

Mill-1 ta’ Ottubru 2008 sal-31 ta’ Marzu 2009

Ġobnijiet Finlandiżi li jinħażnu fit-tul;

“I luokka”

1 700 t

10 ijiem

Mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru 2008

Mill-1 ta’ Ottubru 2008 sal-31 ta’ Marzu 2009

Ġobnijiet Żvediżi li jinħażnu fit-tul;

“Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé”

1 700 t

10 ijiem

Mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru 2008

Mill-1 ta’ Ottubru 2008 sal-31 ta’ Marzu 2009

Ġobnijiet Pollakki li jinħażnu fit-tul;

 

“Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser

 

Corregio/Bursztyn/Wielkopolski”

3 000 t

10 ijiem

Mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru 2008

Mill-1 ta’ Ottubru 2008 sal-31 ta’ Marzu 2009

Ġobnijiet Sloveni li jinħażnu fit-tul;

“Ementalec/Zbrinc”

200 t

10 ijiem

Mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru 2008

Mill-1 ta’ Ottubru 2008 sal-31 ta’ Marzu 2009

Ġobnijiet Litwani li jinħażnu fit-tul;

“Goja/Džiugas”

700 t

10 ijiem

Mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru 2008

Mill-1 ta’ Ottubru 2008 sal-31 ta’ Marzu 2009

Ġobnijiet Latvjani li jinħażnu fit-tul;

“Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers”

500 t

10 ijiem

Mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru 2008

Mill-1 ta’ Ottubru 2008 sal-31 ta’ Marzu 2009

Ġobnijiet Ungeriżi li jinħażnu fit-tul;

“Hajdú”

300 t

10 ijiem

Mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru 2008

Mill-1 ta’ Ottubru 2008 sal-31 ta’ Marzu 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 ġurnata u prodotti wara l-1 ta’ Ottubru 2007

Mill-1 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Diċembru 2008

Qabel il-31 ta’ Marzu 2009

Kefalotyri u Kasseri magħmula minn ħalib tan-nagħaġ jew tal-mogħoż jew taħlita tat-tnejn

2 500 t

90 ġurnata u prodotti wara t-30 ta’ Novembru 2007

Mill-1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Novembru 2008

Qabel il-31 ta’ Marzu 2009


9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/22


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 415/2008

tat-8 ta’ Mejju 2008

dwar id-diviżjoni bejn “konsenji” u “bejgħ dirett” ta’ kwantitajiet ta’ referenza nazzjonali stabbiliti għall-2007/2008 fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1788/2003

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1788/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi taxxa fil-qasam tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1788/2003 jipprovdi li l-produtturi jista’ jkollhom kwantità ta’ referenza individwali waħda jew tnejn, waħda għall-konsenji u l-oħra għall-bejgħ dirett u dawn il-kwantitajiet jistgħu jinbidlu minn kwantità ta’ referenza waħda għall-oħra mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru biss, skond it-talba ġustifikata tal-produttur.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2007 ta’ l-1 ta’ Ġunju 2007 dwar id-diviżjoni bejn “twassil”(konsenji) u “bejgħ dirett” ta’ kwantitajiet ta’ referenza nazzjonali stabbiliti għall-2006/2007 fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1788/2003 (2) jistipula d-diviżjoni bejn “konsenji” u “bejgħ dirett” għall-perjodu mill-1 ta’ April 2006 sal-31 ta’ Marzu 2007 għall-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Estonja, l-Irlanda, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, Malta, l-Olanda, l-Awstrija, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja, l-Iżvezja u r-Renju Unit.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1186/2007 ta’ l-10 ta’ Ottubru 2007 li jemenda l-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1788/2003 li jistabbilixxi taxxa fil-qasam tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib fir-rigward tad-diviżjoni bejn bejgħ dirett u konsenji għar-Rumanija u l-Bulgarija (3) ffissa d-diviżjoni bejn bejgħ dirett u konsenji għal dawk l-Istati Membri fil-bidu ta ’l-iskema tal-kwota fl-1 ta’ April 2007.

(4)

Bi qbil ma’ l-Artikolu 25(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 595/2004 tat-30 ta’ Marzu 2004 li jistipula regoli dettaljati biex japplika r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1788/2003 li jistabbilixxi taxxa fil-qasam tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib (4), il-Belġju, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Estonja, l-Irlanda, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, l-Olanda, l-Awstrija, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja, l-Iżvezja u r-Renju Unit taw notifikazzjoni dwar il-kwantitajiet li fuq talba mill-produtturi ġew mibdulin definittivament bejn kwantitajiet ta’ referenza individwali għall-konsenji u għall-bejgħ dirett.

(5)

Bi qbil ma’ l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1788/2003 il-kwantitajiet ta’ referenza nazzjonali totali għall-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, Franza, il-Lussemburgu, l-Olanda, l-Awstrija, il-Portugall, il-Finlandja, l-Iżvezja u r-Renju Unit għall-2007/2008 huma akbar mill-kwantitajiet ta’ referenza nazzjonali totali tagħhom għall-2006/2007, u dawn l-Istati Membri nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-diviżjoni bejn “konsenji” u “bejgħ dirett” tal-kwantitajiet ta’ referenza addizzjonali.

(6)

Għalhekk huwa xieraq li tiġi stabbilita d-diviżjoni bejn “konsenji” u “bejgħ dirett” tal-kwantitajiet ta’ referenza nazzjonali applikabbli għall-perjodu mill-1 ta’ April 2007 sal-31 ta’ Marzu 2008 stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1788/2003.

(7)

Il-miżuri li hemm provvediment dwarhom f'dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni tal-Ħalib u l-Prodotti mill-Ħalib,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-diviżjoni bejn “konsenji” u “bejgħ dirett” ta’ kwantitajiet ta’ referenza nazzjonali applikabbli għall-perjodu mill-1 ta’ April 2007 sal-31 ta’ Marzu 2008 stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1788/2003 tintsab fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2008.

Ghall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 123. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1186/2007 (ĠU L 265, 11.10.2007, p. 22).

(2)  ĠU L 141, 2.6.2007, p. 28.

(3)  ĠU L 265, 11.10.2007, p. 22.

(4)  ĠU L 94, 31.3.2004, p. 22. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat mir-Regolament (KE) Nru 228/2008 (ĠU L 70, 14.3.2008, p. 7).


ANNESS

(tunnellati)

L-Istati Membri

Konsenji

Bejgħ dirett

Il-Belġju

3 283 279,969

60 255,031

Il-Bulgarija

893 688,028

85 311,972

Ir-Repubblika Ċeka

2 735 402,882

2 528,118

Id-Danimarka

4 499 580,144

319,856

Il-Ġermanja

28 049 011,176

93 454,385

L-Estonja

636 070,323

10 297,677

L-Irlanda

5 393 711,092

2 052,908

Il-Greċja

819 371,000

1 142,000

Spanja

6 050 995,383

65 954,617

Franza

24 132 388,327

345 767,673

L-Italja

10 271 286,160

258 773,840

Ċipru

142 848,981

2 351,019

Il-Latvja

717 342,228

11 305,772

Il-Litwanja

1 631 990,068

72 848,932

Il-Lussemburgu

271 274,000

465,000

L-Ungerija

1 881 124,791

108 935,209

Malta

48 698,000

0,000

L-Olanda

11 112 857,000

72 583,000

L-Awstrija

2 679 104,617

98 788,992

Il-Polonja

9 211 606,546

168 536,454

Il-Portugall (1)

1 930 253,126

8 933,874

Ir-Rumanija

1 320 555,428

1 736 444,572

Is-Slovenja

555 673,766

20 964,234

Is-Slovakkja

1 029 752,282

11 035,718

Il-Finlandja

2 424 447,811

7 384,196

L-Iżvezja

3 332 630,000

3 400,000

Ir-Renju Unit

14 619 120,370

136 526,631


(1)  Minbarra Madejra.


9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/25


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 416/2008

tat-8 ta’ Mejju 2008

li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3600/92 rigward il-valutazzjoni tas-sustanza attiva metalaxyl fil-qafas ta’ l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (1), u b’mod partikolari t-tielet sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 8(2) tagħha,

Billi:

(1)

Il-metalaxyl hija waħda mis-sustanzi attivi elenkati fl-Anness I għar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3600/92 tal-11 ta’ Diċembru 1992 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ l-ewwel stadju tal-programm ta’ ħidma li jissemma fl-Artikolu 8 (2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (2).

(2)

Bħala konsegwenza tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tat-18 ta’ Lulju 2007 fil-każ C-326/05 P (3), li annullat id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/308/KE (4) dwar in-nuqqas ta’ inklużjoni tal-metalaxyl fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament (KE) Nru 1313/2007 tat-8 ta’ Novembru 2007 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2076/2002 dwar l-estensjoni tal-perjodu ta’ żmien imsemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward tal-metalaxyl, u (KE) Nru 2024/2006 fir-rigward tat-tħassir tad-deroga dwar il-metalaxyl (5).

(3)

L-Artikolu 233 tat-Trattat jobbliga lill-istituzzjoni li l-att tagħha ġie ddikjarat null biex tieħu l-miżuri neċessarji biex tikkonforma mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Għaldaqstant hemm bżonn ta’ miżuri ulterjuri fir-rigward tar-Regolament (KEE) Nru 3600/92 b’mod partikolari fir-rigward tal-limiti ta’ żmien għas-sottomissjoni tar-riżultati ta’ provi addizzjonali u tagħrif addizzjonali.

(4)

Dawn il-miżuri ulterjuri għandhom jitqiesu fid-dawl tal-qagħda fattwali unika tas-sentenza fil-każ C-326/05P. L-IQV qatt ma ppreżentat dossjer komplut u minflok xtaqet tirreferi għal studji ppreżentati minn notifikant ieħor. L-IQV ddikjarat li hi għandha tkun obbligata biss li żżid kwalunkwe materjal ulterjuri li ma jinsabx fid-dossjer ta’ dan ta’ l-aħħar, li inċidentalment fih ukoll xi lakuni. Madankollu l-IQV ma ngħatatx aċċess għad-dossjer min-notifikatur l-ieħor, li sadanittant kien irtira. Matul il-proċedimenti, il-Kummissjoni insistiet li l-IQV ġġorr il-piż li tipprova li l-metalaxyl tissodisfa l-kriterji għal inklużjoni fl-Anness I għad-Direttiva 91/414/KEE. Din il-pożizzjoni ma ġietx ikkontestata mill-Qorti. Billi l-IQV ma kellhiex aċċess għad-dossjer tan-notifikant l-ieħor, il-Kummissjoni kienet tal-fehma li r-reviżjoni esperta ma setgħetx titwettaq b’suċċess, minħabba li r-reviżjoni esperta tqajjem mistoqsijiet dwar l-istudji li jinsabu fid-dossjer l-ieħor. L-IQV, billi ma ngħatatx aċċess għad-dossjer, ma tkunx kapaċi twieġeb mistoqsijiet bħal dawn. L-Istat Membru relatur ippreżenta l-Abbozz tar-Rapport ta’ Valutazzjoni għas-sustanza fis-26 ta’ Jannar 2001 fuq il-bażi ta’ l-istudji kollha disponibbli f’dak iż-żmien. Madankollu, matul l-evalwazzjoni, il-lakuni fid-data li kienu ġew identifikati kienu tali li inklużjoni tas-sustanza fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE ma setgħetx tiġi prevista.

(5)

Matul il-kuntatti li kellha ma’ l-IQV fis-17 ta’ Settembru u fl-14 ta’ Novembru 2007, il-Kummissjoni għarrfet lill-IQV bl-intenzjoni tagħha li tlesti l-evalwazzjoni tas-sustanza.

(6)

It-tagħrif dwar il-metalaxyl ippreżentat s’issa lill-Kummissjoni mhuwiex komplut u ma jippermettix li l-metalaxyl tiġi inkluża fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE. Il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tiggarantixxi li l-istudji u d-data li se jiġu pprovduti mill-IQV għall-evalwazzjoni skond ir-Regolament (KEE) Nru 3600/92 se jkunu biżżejjed biex jimlew il-lakuni identifikati u, għaldaqastant, ikunu biżżejjed biex juru li l-metalaxyl tista’ tkun mistennija li tissodisfa, b’mod ġenerali, ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5(1) (a) u (b) tad-Direttiva 91/414/KEE.

(7)

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri se jadottaw approċċ pragmatiku biex iserrħu safejn huwa legalment possibbli fuq id-data li diġà teżisti. Hija ħaga komuni li matul ir-reviżjoni esperta jitqajmu l-mistoqsijiet. Dawn il-mistoqsijiet jistgħu jitqajmu fuq l-elementi kollha tad-dossjer, u hija r-responsabbiltà unika ta’ l-IQV li tindirizzahom jekk tinħoloq din is-sitwazzjoni.

(8)

Biex titlesta l-valutazzjoni tal-metalaxyl sad-data stipulata fir-Regolament (KE) Nru 2076/2002, huwa essenzjali li jiġu applikati skadenzi stretti fl-istadji differenti tal-proċedura. Għaldaqstant, wieħed ma jistax jassumi li kwalunkwe lakuna identifikata aktar tard fid-dossjer tista’ tiġi rimedjata billi jiġu pprovduti aktar studji minħabba li dan jittardja l-valutazzjoni.

(9)

Biex il-metalaxyl tkun tista’ tiġi eżaminata, ċerti perjodi ta’ żmien previsti fir-Regolament (KEE) Nru 3600/92 għandhom jiġu adattati.

(10)

Ir-Regolament (KEE) Nru 3600/92 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(11)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-ewwel sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (KEE) Nru 3600/92 l-ewwel u t-tieni inċiżi qed jinbidlu b’dan li ġej:

“—

il-limitu ta’ żmien li fih jistgħu jitressqu r-riżultati jew it-tagħrif ikkonċernati lill-Istat Membru relatur u lill-esperti maħtura skond il-paragrafu 2 ta’ hawn fuq, se jkun il-25 ta’ Mejju 2002, madankollu, fir-rigward tal-metalaxyl il-limitu ta’ żmien se jkun mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru 2008, sakemm ma jiġix stabbilit limitu ta’ żmien aktar kmieni mill-Kummissjoni għal sustanza attiva partikolari, ħlief għar-riżultati ta’ studji li jieħdu żmien twil, identifikati bħala neċessarji mill-Istat Membru relatur u mill-Kummissjoni matul l-eżami tad-dossjer u li mhumiex mistennija jitlestew kompletament sa’ l-iskadenza stabbilita, billi t-tagħrif ippreżentat fih evidenza li studji bħal dawn ġew ikkummissjonati u li r-riżultati tagħhom se jiġu ppreżentati sa mhux aktar tard mill-25 ta’ Mejju 2003. F’każijiet eċċezzjonali, fejn ma kienx possibbli għall-Istat Membru relatur u għall-Kummissjoni li jidentifikaw dawn l-istudji sal-25 ta’ Mejju 2001, tista’ tiġi stabbilita data alternattiva għat-tlestija ta’ dawn l-istudji, sakemm in-notifikant jagħti lill-Istat Membru relatur evidenza li dawn l-istudji ġew ikkummissjonati fi żmien tliet xhur mit-talba biex jitwettqu l-istudji u bi protokoll u rapport ta’ progress ta’ l-istudju sal-25 ta’ Mejju 2002.

il-limitu ta’ żmien li fih in-notifikanti kkonċernati għandhom jikkomunikaw lill-Istat Membru relatur u lill-Kummissjoni l-impenn tagħhom li jippreżentaw ir-riżultati jew it-tagħrif meħtieġ fiż-żmien stipulat fl-ewwel inċiż. Madankollu, fir-rigward tal-metalaxyl dan il-limitu ta’ żmien għandu jkun ta’ xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/45/KE (ĠU L 94, 5.4.2008, p. 21).

(2)  ĠU L 366, 15.12.1992, p. 10. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2266/2000 (ĠU L 259, 13.10.2000, p. 27).

(3)  Rapporti tal-Qorti Ewropea 2007, 6557.

(4)  ĠU L 113, 7.5.2003, p. 8.

(5)  ĠU L 291, 9.11.2007, p. 11.


9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/27


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 417/2008

tat-8 ta’ Mejju 2008

li jemenda l-Annessi I u II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi u tad-denominazzjonijiet ta’ l-oriġini tal-prodotti agrikoli u ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 ta’ l-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni ta’ l-indikazzjonijiet ġeografiċi u tad-denominazzjonijiet ta’ l-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti ta’ l-ikel [titlu mhux uffiċjali] (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 1(1), it-tielet inċiż tiegħu,

Billi:

(1)

Il-melħ huwa oġġett ta’ l-ikel ta’ kwalità mogħni b’karatteristiċi partikolari li huma marbuta mill-qrib maż-żona ġeografika tal-produzzjoni u mal-metodi lokali ta’ l-estrazzjoni. Il-produzzjoni tal-melħ tikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali ta’ diversi reġjuni.

(2)

Il-qoton huwa prodott agrikolu ta’ importanza kbira f’ċerti reġjuni. L-estensjoni ta’ l-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 510/2006 għall-qoton toħloq possibbiltajiet ġodda bil-għan li jittejbu l-immaġni u l-użu tal-qoton.

(3)

Bil-għan li jiġu indirizzati l-istennijiet ta’ ċerti produtturi u operaturi li għalihom il-produzzjoni tal-melħ jew tal-qoton tikkostitwixxi wieħed mis-sorsi ewlenin tad-dħul, huwa xieraq li dawn il-prodotti jiddaħħlu fl-Annessi I u II tar-Regolament (KE) Nru 510/2006. Din iż-żieda ma timmodifikax il-karattru essenzjalment agrikolu tal-prodotti koperti mir-Regolament (KE) Nru 510/2006.

(4)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-indikazzjonijiet ġeografiċi u għad-denominazzjonijiet protetti ta’ l-oriġini,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 510/2006 hu emendat kif ġej:

(1)

fl-Anness I, jiddaħħal l-inċiż li ġej:

“—

melħ”;

(2)

fl-Anness II, jiddaħħal l-inċiż li ġej:

“—

qoton”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).


9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/28


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 418/2008

tat-8 ta’ Mejju 2008

dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-esportazzjoni fis-settur ta' l-inbid

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 883/2001 ta' l-24 ta' April 2001 li jippreskrivi regoli dettaljati biex ikun implimentat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 dwar il-kummerċ ma’ terzi pajjiżi ta’ prodotti fis-settur ta’ l-inbid (1), u partikolarment l-Artikolu 7 u l-Artikolu 9(3) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 63(7) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid (2), illimita l-għoti tar-rifużjonijiet għall-esportazzjoni tal-prodotti fis-settur ta' l-inbid għall-volumi u għan-nefqiet miftiehma fil-ftehim dwar l-agrikoltura, konkluż fil-qafas tan-negozjati kummerċjali multilaterali ta' l-Uruguay Round.

(2)

L-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 883/2001, jiddetermina l-kundizzjonijiet li fihom il-Kummissjoni tista' tieħu miżuri partikolari sabiex jiġi evitat li jinqabżu l-kwantitajiet stipulati jew il-baġit disponibbli fil-qafas ta' dan il-ftehim.

(3)

Fid-dawl ta' l-informazzjoni li għandha f'idejha l-Kummissjoni tas-7 ta’ Mejju 2008 dwar l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-esportazzjoni, hemm riskju li l-kwantità li għadha disponibbli għall-perjodu sat-30 ta’ Ġunju 2008, għaż-żona ta' destinazzjoni 1) l-Afrika u 3) l-Ewropa tal-Lvant stipulata fl-Artikolu 9(5) tar-Regolament (KE) Nru 883/2001, tinqabeż kemm-il darba ma jkunx hemm restrizzjonijiet fuq il-ħruġ tal-liċenzji għall-esportazzjoni li jistipulaw ir-rifużjoni bil-quddiem. Għaldaqstant jeħtieġ li jiġi applikat perċentwal uniku għall-aċċettazzjoni ta' l-applikazzjonijiet imressqa mill-1 sas-6 ta’ Mejju 2008 u li sat-30 ta’ Ġunju 2008 jiġu sospiżi, għal dawn iż-żoni, il-ħruġ tal-liċenzji għall-applikazzjonijiet imressqa, kif ukoll il-preżentazzjoni ta' l-applikazzjonijiet,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-liċenzji għall-esportazzjoni li jistipulaw bil-quddiem ir-rifużjoni fis-settur ta' l-inbid u li l-applikazzjonijiet għalihom tressqu mill-1 sas-6 ta’ Mejju 2008 skond ir-Regolament (KE) Nru 883/2001, huma maħruġa sal-limitu ta' 28,98 % tal-kwantitajiet mitluba għaż-żona 1) l-Afrika u maħruġa sal-limitu ta' 91,31 % tal-Kwantitajiet mitluba għaz-żona 3) l-Ewropa tal-Lvant.

2.   Għall-prodotti tas-settur ta' l-inbid stipulati fil-paragrafu 1, il-ħruġ tal-liċenzji għall-esportazzjoni li l-applikazzjonijiet għalihom ġew ppreżentati mis-7 ta’ Mejju 2008 kif ukoll il-preżentazzjoni ta' l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-esportazzjoni mid-9 ta’ Mejju 2008 huma sospiżi għaż-żona 1) Afrika u 3) l-Ewropa tal-Lvant sat-30 ta' Ġunju 2008.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fid-9 ta’ Mejju 2008.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 8 ta’ Mejju 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 128, 10.5.2001, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1211/2007 (ĠU L 274, 18.10.2007, p. 5).

(2)  ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1).


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kunsill

9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/29


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

ta’ l-14 ta’ April 2008

li testendi d-Deċiżjoni 2005/321/KE dwar il-konklużjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni mar-Repubblika tal-Ginea skond l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta’ Cotonou

(2008/363/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta’ l-Istati ta’ l-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f’Cotonou fit-23 ta’ Ġunju 2000 (1) u fil-Lussemburgu fil-25 ta’ Ġunju 2005 (2), u partikolarment l-Artikolu 96 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Ftehim intern bejn ir-rappreżentanti tal-gvernijiet ta’ l-Istati Membri, li ltaqgħu fil-Kunsill, fuq miżuri li għandhom jittieħdu u proċeduri li għandhom ikunu segwiti għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Partenarjat AKP-KE (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 3 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Il-Deċiżjoni 2005/321/KE (4) tipprevedi perjodu ta’ validità ta’ 36 xahar mid-data ta’ l-adozzjoni għas-segwitu tal-miżuri xierqa, u għandha tiskadi fl-14 ta’ April 2008.

(2)

Bħala riżultat ta’ dan il-perjodu ta’ segwitu ħafna impenji twettqu u l-bqija ta’ l-impenji prinċipali wasslu għal inizjattivi konkreti. Madankollu, ħafna miżuri importanti fir-rigward ta’ l-elementi essenzjali tal-Ftehim ta’ Cotonou għad iridu jiġu implimentati,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-validità tad-Deċiżjoni 2005/321/KE hija b’dan estiża bi 12-il xahar. Din għandha tiġi eżaminata mill-ġdid għall-inqas kull sitt xhur.

L-ittra indirizzata lill-Prim Ministru tar-Repubblika tal-Ginea hija mehmuża ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-miżuri adottati permezz tad-Deċiżjoni 2005/321/KE dwar il-miżuri xierqa msemmija fl-Artikolu 96(2)(ċ) tal-Ftehim ta’ Cotonou ma għandhomx jinbidlu

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum li fih tiġi adottata.

Għandha tiskadi fl-14 ta’ April 2009.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fil-Lussemburgu, 14 ta’ April 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

I. JARC


(1)  ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  ĠU L 287, 28.10.2005, p. 4.

(3)  ĠU L 317, 15.12.2000, p. 376.

(4)  ĠU L 104, 23.4.2005, p. 33.


ANNESS

Ittra għall-attenzjoni tal-Prim Ministru, kap tal-gvern tar-Repubblika tal-Ginea

Onorevoli Prim Ministru,

L-Unjoni Ewropea tagħti importanza kbira lid-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 9 tal-Ftehim ta’ Cotonou. Ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi u l-istat tad-dritt, li fuqhom hu bbażat il-Partenarjat ta’ l-ACP-UE, jikkostitwixxu elementi essenzjali tal-Ftehim imsemmi u, konsegwentement, il-bażi tar-relazzjonijiet tagħna.

L-Unjoni Ewropea, fl-2004 ikkunsidrat li s-sitwazzjoni politika fil-Ginea kienet tikkostitwixxi vjolazzjoni ta’ dawn l-elementi essenzjali u f’April 2004 fetħet konsultazzjonijiet f’isem l-Artikolu 96 tal-Ftehim. Dawn il-konsultazzjonijiet wasslu għall-konklużjonijiet li ġew ikkomunikati lill-kap tal-gvern f’korrispondeza preċedenti fl-14 ta’ April 2005.

Il-miżuri xierqa jipprevedu perjodu ta’ monitoraġġ ta’ 36 xahar li jispiċċa fl-14 ta’ April 2008. Matul dan il-perjodu seta’ jseħħ djalogu politiku msaħħaħ, ikkaratterizzat fost l-oħrajn b’erba’ missjonijiet ta’ monitoraġġ konġunti tal-Kunsill u l-Kummissjoni f’Mejju 2005, fi Frar 2006, f’Mejju 2007 u f’Marzu 2008, kif ukoll biż-żjara tal-Kummissarju Michel f’Ottubru 2006. Fl-aħħar ta’ Diċembru 2006, fid-dawl tal-progress li sar, l-Unjoni Ewropea ddeċidiet li tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Ginea l-pakkett A tad-disa’ EDF li jirrappreżenta ammont ta’ EUR 85,8 miljun.

L-aħħar missjoni ta’ monitoraġġ setgħet b’hekk tikkonferma li l-azzjonijiet meħuda mill-awtoritajiet tal-Ginea huma ġeneralment ta’ natura pożittiva, partikolarment fil-livell tal-proċess elettorali, appoġġat ferm mill-Unjoni Ewropea, kif ukoll fil-qasam tal-politika makro-ekonomika. Madankollu, l-organizzazzjoni ta’ l-elezzjonijiet leġiżlattivi, inkluża d-determinazzjoni tad-data ta’ l-elezzjonijiet, li hija waħda mill-impenji meħuda mill-gvern tal-Ginea, għadha ma twettqetx. Fid-dawl ta’ l-azzjonijiet li qed jittieħdu bħalissa, dawn l-impenji għandhom jinlaħqu fi 12-il xahar.

Waqt li l-Unjoni Ewropea hija konxja mit-tendenza pożittiva li għaddejja fil-Ginea u mill-ħidma li għad trid issir, iddeċidiet li testendi l-perjodu ta’ monitoraġġ tad-Deċiżjoni tal-14 ta’ April 2005 għal 48 xahar biex l-awtoritajiet tal-Ginea jkollhom żmien biżżejjed biex jirrispettaw l-integrità ta’ l-impenji li ħadu. Din id-Deċiżjoni tista’ tiġi riveduta fi kwalunkwe mument skond kif tiddetta l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni.

F’dan ir-rigward, il-miżuri xierqa li ġew ikkomunikati lilek fl-ittra preċedenti tagħna tal-14 ta’ April 2005 għadhom japplikaw.

Nassigurawk, Sinjur Prim Ministru, mill-ikbar stima li għandna lejk,

Dejjem tiegħek,

Magħmula fi Brussell,

Għall-Kummissjoni

Għall-Kunsill


Kummissjoni

9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/32


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-28 ta’ April 2008

li tawtorizza metodi għall-klassifika ta’ karkassi ta’ majjali fil-Litwanja

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1595)

(It-test bil-Litwan biss huwa awtentiku)

(2008/364/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3220/84 tat-13 ta’ Novembru 1984 li jiddetermina l-iskala Komunitarja għall-klassifika ta’ karkassi tal-majjali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KEE) Nru 3220/84, il-klassifika ta’ karkassi tal-majjali għandha tiġi determinata billi jiġi stmat il-kontenut tad-dgħif permezz ta’ metodi ta’ valutazzjoni pprovati statistikament ibbażati fuq il-qies fiżiku ta’ waħda jew aktar mill-partijiet anatomiċi tal-karkassa tal-majjal. L-awtorizzazzjoni ta’ metodi ta’ klassifika għandha tkun soġġetta għal konformità b’tolleranza massima għal żball statistiku fil-valutazzjoni. Din it-tolleranza hija definita fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2967/85 ta’ l-24 ta’ Ottubru 1985 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ l-iskala Komunitarja għall-gradazzjoni tal-karkassi tal-majjali (2).

(2)

Il-gvern tal-Litwanja talab lill-Kummissjoni biex tawtorizza erba’ metodi ta’ klassifika ta’ karkassi tal-majjali u ppreżenta r-riżultati tal-provi tad-dissezzjoni fit-tieni parti tal-protokoll previst fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KEE) Nru 2967/85.

(3)

Eżami ta’ din it-talba wera li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ dawk il-metodi ta’ klassifika huma sodisfatti.

(4)

L-ebda modifika fl-apparat jew fil-metodi ta’ klassifika ma tista' tiġi awtorizzata ħlief permezz ta’ Deċiżjoni ġdida tal-Kummissjoni adottata fid-dawl ta’ l-esperjenza miksuba. Għal din ir-raġuni, din l-awtorizzazzjoni tista' tiġi mħassra.

(5)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni tal-Laħam tal-Majjal,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-użu tal-metodi li ġejjin huwa b’dan awtorizzat għall-klassifika tal-karkassi tal-majjali fil-Litwanja skond ir-Regolament (KEE) Nru 3220/84:

(1)

l-apparat “Fat-O-Meat’er (FOM)” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbuta miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fil-Parti 1 ta’ l-Anness,

(2)

l-apparat “Hennessy Grading Probe (HGP 7)” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbuta miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fil-Parti 2 ta’ l-Anness,

(3)

l-apparat “IM-03” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbuta miegħu, li d-dettalji tagħhom jinstabu fil-Parti 3 ta’ l-Anness.

(4)

l-apparat “Two point method (ZP) measuring by ruler (ruler method)” u l-metodi ta’ valutazzjoni marbuta miegħu, li d-dettalji tagħhom jinsabu fil-Parti 4 ta’ l-Anness.

Il-metodu manwali (ZP) jista’ jiġi applikat biss fil-biċċeriji fejn ma jinqatlux aktar minn 200 majjal fil-ġimgħa.

Artikolu 2

Modifiki fl-apparat jew fil-metodi ta’ valutazzjoni m'għandhomx jiġu awtorizzati.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Litwanja.

Magħmula fi Brussell, 28 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 301, 20.11.1984, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 3513/93 (ĠU L 320, 22.12.1993, p. 5).

(2)  ĠU L 285, 25.10.1985, p. 39. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1197/2006 (ĠU L 217, 8.8.2006, p. 6).


ANNESS

METODI GĦALL-KLASSIFIKA TA' KARKASSI TAL-MAJJALI FIL-LITWANJA

Parti 1

FAT-O-MEAT’ER (FOM)

1.

Il-klassifika tal-karkassi tal-majjali issir permezz ta' l-apparat magħruf bħala “Fat-O-Meat’er (FOM)”.

2.

L-apparat għandu jkun mgħammar bi probe b'dijametru ta' 6 millimetri li jkun fiha photodiode tat-tip Siemens SFH 950/960 u li jkollha distanza operattiva ta' bejn 3 u 103 millimetru. Ir-riżultati tal-kejl jiġu kkonvertiti f'kontenut ta' dgħif stmat permezz ta' kompjuter.

3.

Il-kontenut ta’ dgħif tal-karkassa għandu jiġi kkalkulat skond il-formula li ġejja:

Image = 59,98500 – 0,20051 × F1 – 0,62340 × F2 + 0,21878 × M2

fejn:

Image

=

il-perċentwali stmat ta’ dgħif fil-karkassa,

F1

=

il-ħxuna tax-xaħam (inkluż il-ġilda) f’millimetri, imkejla bejn it-tielet u r-raba’ rukkell tas-sinsla tad-dahar, 8 ċentimetri mil-linja tat-tbiċċir,

F2

=

il-ħxuna tax-xaħam (inkluż il-ġilda) f’millimetri, imkejla bejn it-tielet u r-raba’ kustilja t’isfel, 6 ċentimetri mil-linja tat-tbiċċir,

M2

=

il-ħxuna tax-xaħam f’millimetri, imkejla bejn it-tielet u r-raba’ kustilja t’isfel, 6 ċentimetri mil-linja tat-tbiċċir,

Din il-formula għandha tkun valida għall-karkassi bil-piż bejn 50 u 110 kilogramma.

Parti 2

HENNESSY GRADING PROBE (HGP7)

1.

Il-klassifika ta' karkassi tal-majjali issir bl-użu ta' l-apparat magħruf bħala “Hennessy Grading Probe (HGP 7)”.

2.

L-apparat għandu jkun mgħammar bi probe b'dijametru ta' 5.9 millimetri (u jkun fih xafra ta’ 6.3 millimetru fuq kull naħa tal-probe fuq nett) li jkun fiha photodiode (Siemens LED tat-tip LYU 260-EO u photodetector tat-tip 58 MR) u li jkollha distanza operattiva ta' bejn 0 u 120 millimetru. Ir-riżultati tal-kejl għandhom jiġu ttrasformati f’termini ta’ kontenut ta’ dgħif stmat permezz tal-HGP 7 stess kif ukoll ta’ kompjuter ikkonnetjat miegħu.

3.

Il-kontenut ta’ dgħif tal-karkassa għandu jiġi kkalkulat skond il-formula li ġejja:

Image = 62,56600 – 0,85013 × F2 + 0,16150 × M2

fejn:

Image

=

il-perċentwali stmat ta’ dgħif fil-karkassa,

F2

=

il-ħxuna tax-xaħam (inkluż il-ġilda) f’millimetri, imkejla bejn it-tielet u r-raba’ kustilja t’isfel, 6 ċentimetri mil-linja tat-tbiċċir,

M2

=

il-ħxuna tax-xaħam f’millimetri, imkejla bejn it-tielet u r-raba’ kustilja t’isfel, 6 ċentimetri mil-linja tat-tbiċċir,

Din il-formula għandha tkun valida għall-karkassi bil-piż bejn 50 u 110 kilogramma.

Parti 3

IM-03

1.

Il-klassifika tal-karkassi tal-majjali issir bl-użu ta’ l-apparat magħruf bħala “IM-03”.

2.

L-apparat għandu jkun mgħammar bi probe ottiku forma ta’ labra (single line scanner SLS01) b’dijametru ta’ 7 millimetri. Il-probe fih il-linja ta’ sensors li jagħmlu kuntatt dirett ma’ l-oġġett [contact image sensors (CIS)] u dajowd li jagħti dawl aħdar. Id-distanza operattiva hija bejn 0 u 132 millimetru.

3.

Il-kontenut ta’ dgħif tal-karkassa għandu jiġi kkalkulat skond il-formula li ġejja:

Image = 62,01600 – 0,78101 × F2 + 0,17202 × M2 – 0,03763 × W

fejn:

Image

=

il-perċentwali stmat ta’ dgħif fil-karkassa,

F2

=

il-ħxuna tax-xaħam (inkluż il-ġilda) f’millimetri, imkejla bejn it-tielet u r-raba’ kustilja t’isfel, 6 ċentimetri mil-linja tat-tbiċċir,

M2

=

il-ħxuna tad-dgħif f’millimetri, imkejla bejn it-tielet u r-raba’ kustilja t’isfel, 6 ċentimetri mil-linja tat-tbiċċir,

W

=

il-piż ta’ karkassa sħuna f’kilogrammi.

Din il-formula għandha tkun valida għall-karkassi bil-piż bejn 50 u 110 kilogramma.

Parti 4

IL-METODU MANWALI (ZP)

1.

Il-klassifika ta’ karkassi ta’ majjali issir permezz ta' l-użu tal-metodu manwali (ZP) jew tat-“two point method” (metodu ta' żewġ punti) mkejjel b’riga.

2.

Dan il-metodu jista’ jiġi implimentat bl-użu ta’ riga, u l-klassifika tiġi determinata abbażi ta’ l-ekwazzjoni ta’ previżjoni. Huwa bbażat fuq il-kejl manwali mal-linja tan-nofs tal-karkassa maqsuma tal-ħxuna tax-xaħam u l-ħxuna tal-muskolu.

3.

Il-kontenut ta’ dgħif tal-karkassi għandu jiġi kkalkulat skond il-formula li ġejja:

Image = 54,57800 – 0,47534 × F + 0,27035 × M – 0,09201 × W

fejn:

Image

=

il-perċentwali stmat tad-dgħif fil-karkassa,

F

=

il-ħxuna tax-xaħam (inkluż il-ġilda) f’millimetri, imkejla mal-linja tat-tbiċċir fil-post l-aktar irqiq 'il fuq mill-musculus gluteus medius,

M

=

il-ħxuna tal-muskolu tal-ġenbejn f’millimetri, imkejla mal-linja tat-tbiċċir tal-karkassa fil-post l-aktar qasir mit-tarf tal-musculus gluteus medius (in-naħa tar-ras) sat-tarf ta’ fuq tal-kanal ta' l-ispina (dorsali),

W

=

il-piż ta’ karkassa sħuna f’kilogrammi.

Il-formula għandha tkun valida għall-karkassi bil-piż bejn 50 u 110 kilogramma.


9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/36


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-30 ta’ April 2008

li twaqqaf grupp ta’ esperti dwar l-edukazzjoni finanzjarja

(2008/365/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 3 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea jelenka, bħala waħda mill-attivitajiet tal-Komunità, suq intern ikkaratterizzat mit-tneħħija, bejn l-Istati Membri, ta’ l-ostkli għall-moviment liberu tal-merkanzija, il-persuni, is-servizzi u l-kapital.

(2)

L-Artikolu 95 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komumità Ewropea jobbliga lill-Kummissjoni biex fil-proposti tagħha għat-twaqqif u t-tħaddim tas-suq intern fir-rigward tal-protezzjoni tal-konsumatur, għandha tieħu bħala bażi livell għoli ta’ protezzjoni, filwaqt li tqis kull żvilupp ġdid imsejjes fuq fatti xjentifiċi.

(3)

L-Artikolu 149 tat-Trattat li jistabbilxxi l-Komunità Ewropea jobbliga lill-Komunità tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ edukazzjoni ta’ kwalità billi tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u, jekk ikun meħtieġ, billi tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tagħhom, filwaqt li tirrispetta għal kollox ir-responsabbiltà ta’ l-Istati Membri għal dak li hu kontenut tat-tagħlim u l-organizzazzjoni ta’ sistemi ta’ edukazzjoni u d-diversità kulturali u lingwistika tagħhom.

(4)

L-Artikolu 153 tat-Trattat li jistabbilxxi l-Komunità Ewropea jobbliga lill-Komunità sabiex tippromwovi l-interessi tal-konsumaturi u sabiex tassigura livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur billi tikkontribwixxi għall-ħarsien tas-saħħa, is-sigurtà u l-interessi ekonomiċi tal-konsumaturi, kif ukoll il-promozzjoni tad-dritt tagħhom għall-informazzjoni, l-edukazzjoni u l-organizzazzjoni tagħhom infushom sabiex iħarsu l-interessi tagħhom.

(5)

L-edukazzjoni finanzjarja hija essenzjali sabiex tassigura li s-Suq Uniku joħloq benefiċċji diretti għaċ-ċittadini Ewropej billi jħeġġiġhom jieħdu deċiżjonijiet informati dwar ix-xiri ta’ servizzi finanzjarji u jifhmu l-prinċipji bażiċi tal-finanzi personali kif rikonoxxuti fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Suq Uniku għall-Ewropa tas-Seklu 21  (1).

(6)

L-importanza ta’ l-edukazzjoni finanzjarja kienet ukoll rikonoxxuta fil-White Paper dwar il-Politika għas-Servizzi Finanzjarji 2005-2010 (2) fil-Green Paper dwar is-Servizzi Finanzjari bl-Imnut (3), il-konklużjonijiet tal-Kunsill ECOFIN tat-8 ta’ Mejju 2007 (4) ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-politika tas-servizzi finanzjarji (5).

(7)

Il-Kummissjoni ħarget komunikazzjoni L-Edukazzjoni Finanzjarja  (6) li fost inizjattivi oħrajn ħabbret it-twaqqif ta’ grupp ta’ esperti b'esperjenza prattika fil-qasam ta’ l-edukazzjoni finanzjarja.

(8)

Il-grupp ta’ esperti għandu jikkontribwixxi għall-qsim u l-promozzjoni ta’ l-aħjar prattiki għall-edukazzjoni finanzjarja u għandu jgħin lill-Kummissjoni fl-attivitajiet tagħha fil-qasam ta’ l-edukazzjoni finanzjarja.

(9)

Il-grupp ta’ esperti għandu jkun magħmul minn individwi b'kompetenza u b'ħila fil-qasam ta’ l-edukazzjoni finanzjarja, li jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati pubbliċi u privati.

(10)

Għalhekk meħtieġ li jitwaqqaf il-Grupp ta’ Esperti ta’ l-Edukazzjoni Finanzjarja u li jiġu assenjati l-mandat u l-istrutturi tiegħu.

TIDDEĊIEDI:

Artikolu 1

Il-Grupp ta’ Esperti tal-Edukazzjoni Finanzjarja, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-grupp” huwa b'hekk imwaqqaf.

Artikolu 2

Id-dmirijiet

Il-dmirijiet tal-grupp għandhom ikunu li:

jaqsam u jippromwovi l-aħjar prattiċi għall-edukazzjoni finazjarja;

jgħarraf lill-Kummissjoni dwar kif qegħdin ikunu implimentati il-prinċipji għall-għoti ta’ skemi ta’ edukazzjoni finanzjarja ta’ kwalità għolja, li jinsabu fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni L-Edukazzjoni Finanzjarja;

jassisti lill-Kummissjoni tidentifika ostakli legali, regolatorji, amministrattivi u oħrajn għall-għoti ta’ l-edukazzjoni finanzjarja;

jagħti pariri lill-Kummissjoni dwar kif għandhom jiġu indirizzati l-ostakli identifikati;

jikkontribwixxi għat-tħejjija tad-diversi inizjattivi ppreżentati fil-komunikazzjoni dwar l-edukazzjoni finanzjarja, u għal evalwazzjoni ta’ dawk l-inizjattivi ppjanati għall-2010.

Il-Kummissjoni tista’ tikkonsulta lill-grupp fuq kull materja relatata ma’ l-edukazzjoni finanzjarja.

Artikolu 3

Kompożizzjoni – Ħatra

1.   Kif taddotta din id-Deċiżjoni, il-Kummissjoni għandha tippubblika sejħa għall-applikazzjonijiet mill-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri, istituzzjonijiet akkademiċi, fornituri tas-servizzi finanzjarji, organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, u fejn xieraq, gruppi oħrajn li jixtiequ jipproponu kandidati għal sħubija f’ dan il-grupp. Applikazzjonijiet minn individwi għandhom jintlaqgħu wkoll.

2.   Il-membri tal-grupp għandhom jinħatru mill-Kummissjoni minn fost speċjalisti b'kompetenza u esperjenza fil-qasam ta’ l-edukazzjoni finanzjarja. Il-membri għandhom jinħatru f'kapaċità personali u se jkunu meħtieġa jagħtu pariri lil-Kummissjoni indipendentament minn kull influwenza esterna.

3.   Applikanti meqjusin xierqa imma li ma jinħatrux jistgħu jitniżżlu fuq lista ta’ riżerva, li l-Kummissjoni tista’ tuża biex taħtar sostituti.

4.   Il-grupp għandu jkollu massimu ta’ 25 membru.

5.   Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

Il-membri tal-grupp huma maħtura għal perjodu ta’ tliet snin li jista’ jiġġedded. Iżommu l-kariga tagħhom sakemm jiġu sostitwiti jew sakemm jintemm il-mandat tagħhom. Il-mandat tagħhom jibda ma’ l-ewwel laqgħa tal-grupp.

Membri li m’għadhomx fil-pożizzjoni li jikkontribwixxu b’mod effettiv fil-ħidmiet tal-grupp, li jirriżenjaw jew li ma jirrispettawx il-kundizzjonijiet stabbiliti f’ dan il-paragrafu jew ta’ l-Artikolu 287 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, jistgħu jiġu ssostitwiti għall-perjodu taż-żmien li jkun fadallu l-mandat tagħhom.

Il-membri maħtura f'kapaċità personali, ta’ kull sena jiffirmaw wegħda li huma jaġixxu fl-interess pubbliku kif ukoll dikjarazzjoni li tikkonferma n-nuqqas jew l-eżistenza ta’ kull interess li jista’ jaffettwa l-oġġettività tagħhom.

L-ismijiet tal-membri għandhom jiġu ppubblikati fir-reġistru pubbliku tal-gruppi ta’ esperti u fis-sit ta’ l-Internet tad-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern u s-Servizzi. L-ismijiet tal-membri għandhom jinġabru, jiġu proċessati u ppubblikati skond ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ dejta personali.

Artikolu 4

Il-ħidma

1.   Il-grupp għandu jkun presedut mill-Kummissjoni.

2.   Bi ftehim mal-Kummissjoni, jistgħu jitwaqqfu sottogruppi biex jeżaminaw kwistjonijiet speċifiċi skond il-mandati ta’ referenza deċiżi mill-grupp. Sottogruppi bħal dawn għandhom ixolju hekk kif il-mandat tagħhom ikun twettaq.

3.   Il-president jista’ jistieden osservaturi b'kompetenza speċifika dwar suġġett fuq l-aġenda biex jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet tal-grupp jew tas-sottogrupp jekk dan ikun utli u/jew meħtieġ.

4.   L-informazzjoni miksuba mill-parteċipazzjoni fid-deliberazzjonijet tal-grupp jew tas-sottogrupp ma tistax tixxandar jekk il-Kummissjoni tiddikjara li hija informazzjoni dwar materji kunfidenzjali.

5.   Il-grupp u s-sottogruppi tiegħu għandhom normalment jiltaqgħu fil-bini tal-Kummissjoni skond il-proċeduri u l-iskeda stabbilita mill-Kummissjoni, li għandha wkoll tipprovdi is-servizzi ta’ segretarjat. Uffiċjali oħrajn tal-Kummissjoni li għandhom interess fil-proċedimenti jistgħu jattendu l-laqgħat tal-grupp u s-sottogruppi tiegħu.

6.   Il-grupp għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu abbażi tar-regoli standard ta’ proċedura adottati mill-Kummissjoni (7).

7.   Il-Kummissjoni tista’ tippubblika kull taqsira, konklużjoni, konklużjoni parzjali jew dokument ta’ ħidma tal-grupp fuq is-sit Internet tad-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern u is-Servizzi fil-lingwa oriġinali tad-dokument ikkonċernat.

Artikolu 5

Spejjeż tal-laqgħat

1.   Il-Kummissjoni għandha trodd lura l-ispejjeż tal-ivjaġġar u s-sussitenza mħallsa mill-membri u mill-osservaturi b'rabta ma’ l-attivitajiet tal-grupp b’konformità mad-dispożizzjoni fis-seħħ fi ħdan il-Kummissjoni. Il-membri ma għandhomx jitħallsu għas-servizzi tagħhom.

2.   L-ispejjeż tal-laqgħat għandhom jintraddu lura fil-limiti ta’ l-approprjazzjonijiet allokati lid-dipartiment ikkonċernati skond il-proċedura annwali ta’ l-allokazzjoni tar-riżorsi.

Artikolu 6

Id-dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 30 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Charlie McCREEVY

Membru tal-Kummissjoni


(1)  COM(2007) 724 u d-dokument ta’ ħidma tal-personàl li jakkumpanjah “Inizjattivi fil-Qasam tas-Servizzi Finanzjarji bl-Imnut”, SEC(2007) 1520.

(2)  COM(2005) 629 finali.

(3)  COM(2007) 226.

(4)  9171/07 (Presse 97);

(5)  P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007

(6)  COM(2007) 808.

(7)  L-Anness III tad-dokument SEC(2005) 1004.


FTEHIM

Kunsill

9.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 125/39


Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros

Il-Komunità Ewropea u l-Gvern ta' l-Unjoni tal-Komoros innotifikaw lil xulxin, fit-3 ta' Mejju 2007 u s-6 ta' Marzu 2008 rispettivament, dwar it-tmiem tal-proċeduri meħtieġa għad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

Għaldaqstant il-Ftehim daħal fis-seħħ fis-6 ta' Marzu 2008, skond l-Artikolu 16 tiegħu.