ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 115

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
29 ta' April 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 380/2008 tat-18 ta' April 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1030/2002 li jippreskrivi format uniformi għall-permessi ta’ residenza għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 381/2008 tat-28 ta’ April 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 382/2008 tal-21 ta’ April 2008 dwar ir-regoli ta’ l-applikazzjoni għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella (Riformolat)

10

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/336/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta’ April 2008 li taħtar u tissostitwixxi membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali

32

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/337/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-24 ta’ April 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2006/968/KE li timplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 fir-rigward ta' linji gwida u proċeduri għall-identifikazzjoni elettronika ta' l-annimali ovini u kaprini (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1571)  ( 1 )

33

 

 

2008/338/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-24 ta’ April 2008 li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2004/438/KE fir-rigward ta’ ħalib mhux ipproċessat u ta’ prodotti bbażati fuq ħalib mhux ipproċessat mill-Awstralja, ħalib u prodotti bbażati fuq il-ħalib mis-Serbja u li taġġorna l-inklużjoni ta' l-Iżvizzera f'dak l-Anness (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1587)  ( 1 )

35

 

 

2008/339/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' April 2008 li temenda l-Anness XI tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/85/KE fir-rigward tal-lista tal-laboratorji awtorizzati li jimmaniġġjaw il-virus ħaj tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1577)  ( 1 )

39

 

 

2008/340/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ April 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2006/133/KE li teħtieġ li l-Istati Membri temporanjament jieħdu miżuri kontra t-tixrid tal- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (in-nematodu tal-pini) f’dak li jirrigwardja żoni fil-Portugall, apparti minn dawk li fihom huwa magħruf li ma jeżistix (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1580)

41

 

 

2008/341/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ April 2008 li tistabbilixxi l-kriterji Komunitarji għal programmi nazzjonali għall-qerda, il-kontroll u l-monitoraġġ ta’ ċertu mard ta’ l-annimali u żoonożi (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1588)  ( 1 )

44

 

 

FTEHIM

 

 

Kunsill

 

*

Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-istati membri tagħhom, minn naħa waħda u l-Federazzjoni Russa minn naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea

47

 

 

Corrigendum

 

*

Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina rigward id-dazji ta’ l-esportazzjoni ( ĠU L 112 24.4.2008 )

48

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

29.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 115/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 380/2008

tat-18 ta' April 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1030/2002 li jippreskrivi format uniformi għall-permessi ta’ residenza għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 63 (3)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

It-Trattat ta’ Amsterdam jimmira li jistabbilixxi b’mod progressiv spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u jagħti d-dritt ta’ inizjattiva lill-Kummissjoni sabiex tieħu l-miżuri rilevanti dwar politika ta’ immigrazzjoni armonizzata.

(2)

Huwa essenzjali li l-format uniformi għal permessi ta’ residenza għandu jkollu l-informazzjoni kollha meħtieġa u jilħaq standards tekniċi għoljin ħafna, b’mod partikolari fir-rigward tas-salvagwardji kontra l-kontrafazzjoni u l-falsifikazzjoni. Dan ser jikkontribwixxi għall-objettiv tal-prevenzjoni u tal-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali u r-residenza illegali. Huwa għandu jkun ukoll adatt għall-użu mill-Istati Membri kollha.

(3)

L-integrazzjoni ta’ identifikaturi bijometriċi hija pass importanti lejn l-użu ta’ elementi ġodda, li jistabbilixxu rabta aktar affidabbli bejn id-detentur u l-permess ta’ residenza bħala kontribut importanti biex jiġi żgurat li dan ikun protett kontra użu frodulenti. Għandu jittieħed kont ta’ l-ispeċifikazzjonijiet imniżżla fid-dokument ICAO Nru 9303 il-Parti 3 dwar dokumenti uffiċjali li jinqraw bil-magna tad-Daqs 1 u 2.

(4)

Barra minn hekk, il-maġġoranza kbira ta’ Stati Membri japplikaw il-prinċipju ta’ persuna waħda dokument wieħed li jsaħħaħ iktar is-sigurtà. Għandu jiġi eżaminat jekk dan il-prinċipju għandux isir obbligatorju.

(5)

Fil-laqgħa tiegħu f’Tessaloniki fid-19 u l-20 ta’ Ġunju 2003 l-Kunsill Ewropew enfasizza li kien jinħtieġ approċċ koerenti fl-UE dwar l-identifikaturi bijometriċi jew id-data bijometrika, li għandu jirriżulta f’soluzzjonijiet armonizzati għal dokumenti għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, il-passaporti taċ-ċittadini ta’ l-UE u s-sistemi ta’ informazzjoni.

(6)

L-użu ta’ teknoloġiji ġodda bħall-gvern elettroniku u l-firma diġitali għall-aċċess għal servizzi elettroniċi għandu jkun iffaċilitat billi tingħata l-possibbiltà lill-Istati Membri jużaw għal dak il-għan l-istess mezz ta’ ħażna użat għall-inkorporazzjoni ta’ identifikaturi bijometriċi jew wieħed addizzjonali għal dak il-għan fil-permessi ta’ residenza.

(7)

L-iskop ta’ dan ir-Regolament huwa biss dak li jistabbilixxi l-karatteristiċi ta’ sigurtà u l-identifikaturi bijometriċi li għandhom jigu użati mill-Istati Membri f’format uniformi ta’ permess ta’ residenza għal ċittadini ta’ pajjizi terzi.

(8)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi biss tali speċifikazzjonijiet li mhumiex sigrieti; dawn l-ispeċifikazzjonijiet jeħtieġ li jkunu supplimentati minn aktar speċifikazzjonijiet li jistgħu jibqgħu sigrieti sabiex jiġu evitati l-kontrafazzjoni u l-falsifikazzjonijiet u li ma jistgħux jinkludu data personali jew referenzi għal tali data. Is-setgħat li jkunu adottati tali speċifikazzjonijiet supplimentari għandhom jingħataw lill-Kummissjoni, li għandha tkun megħjuna mill-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) nru 1683/95 tad-29 ta’ Mejju 1995 li jistabbilixxi format uniformi għall-viża (2).

(9)

Fir-rigward tad-data personali li għandha tiġi pproċessata fil-kuntest tal-format uniformi għall-permessi ta’ residenza, tapplika d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data  (3), għandu jiġi żgurat li ebda informazzjoni oħra m’għandha tinħażen fuq il-format uniformi għall-permessi ta’ residenza sakemm ma jkunx previst fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1030/2002 (4), fl-anness tiegħu jew sakemm ma jkunx imsemmi fid-dokument ta’ l-ivvjaġġar rilevanti.

(10)

Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità, huwa meħtieġ u xieraq għall-kisba ta’ l-objettiv bażiku li jiġu introdotti identifikaturi bijometriċi f’formati interoperabbli sabiex jistabbilixxu regoli għall-Istati Membri kollha li jimplimentaw il-Konvenzjoni ta’ Schengen. Dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu neċessarju sabiex jinkisbu l-objettivi segwiti skond it-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 5 tat-Trattat.

(11)

Skond l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka mhix qed tipparteċipa fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, u għalhekk m’hijiex marbuta minnu jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu. Peress li dan ir-Regolament jimmira li jibni fuq l-acquis ta’ Schengen skond id-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tat-tielet Parti tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka għandha, skond l-Artikolu 5 tal-Protokoll imsemmi, tiddeċiedi fi żmien perijodu ta’ sitt xhur wara li l-Kunsill ikun adotta dan ir-Regolament, jekk tkunx ser timplimentah fil-liġi nazzjonali tagħha.

(12)

Fir-rigward ta’ l-Islanda u n-Norveġja, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp fuq id-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen fit-tifsira tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawk iż-żewġ Stati fl-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis  (5) ta’ Schengen li jaqgħu fil-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, il-punt Ċ tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni ta’ dak il-Ftehim (6).

(13)

Skond l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u ta’ l-Irlanda anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, ir-Renju Unit, permezz ta’ ittra tad-29 ta’ Diċembru 2003, innotifika x-xewqa tiegħu biex jieħu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(14)

Skond l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u ta’ l-Irlanda anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, l-Irlanda nnotifikat permezz ta’ ittra tad-19 ta’ Diċembru 2003 ix-xewqa tagħha biex tieħu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(15)

Fir-rigward ta’ l-Iżvizzera, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen skond it-tifsira tal-Ftehim iffirmat mill-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni ta’ din ta’ l-aħħar ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen li jaqgħu fil-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, punt Ċ tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE moqri flimkien ma’ l-Artikolu 4 (1) tad-Deċiżjoni 2004/860/KE (7),

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1030/2002 huwa b’dan emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 1(1):

(a)

it-tieni sentenza tinbidel b’dan li ġej:

“Il-permessi ta’ residenza lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi għandhom jinħarġu biss bħala dokument separat fil-format ID 1 jew ID 2”.;

(b)

L-Artikolu 1(2)(a):

(i)

(ii) jaqra kif ġej:

“(ii)

Permessi maħruġa sakemm jiġu eżaminati talba għal asil, applikazzjoni għal permess ta’ residenza jew applikazzjoni għall-estensjoni tiegħu”.;

(ii)

Huwa miżjud l-Artikolu 1(2) (a)(ii bis) li ġej:

“(ii bis)

Permessi li jinħarġu f’ċirkostanzi eċċezzjonali bil-ħsieb ta’ estensjoni taż-żjara awtorizzata b’durata massima ta’ xahar”.;

(2)

L-Artikolu 2 (1), jiżdiedu l-punti d), e), u f) li ġejjin:

“(d)

l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-mezz ta’ ħażna tal-karatteristiċi bijometriċi u għas-sigurtà tagħhom, inkluża l-prevenzjoni ta’ aċċess mhux awtorizzat;

(e)

il-ħtiġiet għall-kwalità ta’ u l-istandards komuni għax-xbieha tal-wiċċ u x-xbihat tal-marki tas-swaba’;

(f)

lista sħiħa ta’ karatteristiċi ta’ sigurtà nazzjonali addizzjonali li jistgħi jiżdiedu mill-Istati Membri skond il-punt (h) ta’ l-Anness.”;

(3)

Fl-Artikolu 3, l-ewwel paragrafu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7 (2), jista’ jiġi deċiż li l-ispeċifikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 għandhom ikunu sigrieti u m’għandhomx jiġu ppubblikati. F’dak il-każ huma għandhom ikunu disponibbli biss għall-korpi nominati mill-Istati Membri bħala responsabbli għall-istampar u lill-persuni debitament awtorizzati minn Stat Membru jew mill-Kummissjoni.”;

(4)

Fl-Artikolu 4, it-tieni paragrafu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“L-ebda informazzjoni fil-forma li tinqara bil-magna m’għandha tiġi inkluża fuq il-permess ta’ residenza jew fuq il-mezz ta’ ħażna tal-permess ta’ residenza msemmija fl-Artikolu 4a, sakemm ma jkunx previst f’dan ir-Regolament, jew fl-Anness tiegħu jew sakemm ma jkunx imsemmi fid-dokument ta’ l-ivvjaġġar relatat mill-Istat emittenti skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu. L-Istati Membri jistgħu jaħżnu wkoll data għal servizzi elettroniċi bħall-gvern elettroniku u n-negozju elettroniku kif ukoll provvedimenti addizzjonali relatati mal-permess ta’ residenza fuq ċippa msemmija fil-punt 16 ta’ l-Anness. Madankollu, id-data nazzjonali kollha għandha tkun loġikament separata mid-data bijometrika msemmija fl-Artikolu 4a.

Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, il-karatteristiċi bijometriċi fil-permessi ta’ residenza għandhom jintużaw biss għall-verifika ta’:

(a)

l-awtentiċità tad-dokument;

(b)

l-identità tad-detentur permezz ta’ karatteristiċi komparabbli li huma direttament disponibbli meta l-permess ta’ residenza huwa meħtieġ li jiġi prodott bil-leġiżlazzjoni nazzjonali.”;

(5)

Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 4a

Il-format uniformi għal permessi ta’ residenza għandu jinkludi mezz ta’ ħażna li jkun fih ix-xbieha tal-wiċċ u żewġ xbihat tal-marki tas-swaba’ tad-detentur, it-tnejn f’formati interoperabbli. Id-data għandha tkun żgurata u l-mezz ta’ ħażna għandu jkun ta’ daqs u kapaċità suffiċjenti biex jiggarantixxi l-integrità, l-awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-data.

Artikolu 4b

Għall-fini ta’ dan ir-regolament, l-Istati Membri għandhom jieħdu identifikaturi bijometriċi li jinkludu x-xbieha tal-wiċċ u żewġ marki tas-swaba’ minn ċittadini ta’ pajjiżi terzi.

Il-proċedura għandha tiġi ddeterminata f’konformità mal-prassi nazzjonali ta’ l-Istat Membru kkonċernat u s-salvagwardji mniżżlin fil-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali u fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

Għandhom jittieħdu l-identifikaturi bijometriċi li ġejjin:

ritratt provdut mill-applikant jew meħud fiż-żmien ta’ l-applikazzjoni u

żewġ marki tas-swaba’ meħudin ċatti u meħuda b’mod diġitali.

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat teħid ta’ identifikaturi bijometriċi għandhom jitniżżlu skond il-proċedura deskritta fl-Artikolu 7(2) u skond l-istandards ta’ l-ICAO u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-passaporti maħruġa mill-Istati Membri liċ-ċittadini tagħhom skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2252/2004 tat-13 ta’ Diċembru 2004 dwar standards għal fatturi ta’ Sigurta u bijometriċi fil-passaporti u d-dokumenti ta’ l-ivjaġġar maħruġa mill-Istati Membri (*).

It-teħid ta’ marki tas-swaba’ huwa obbligatorju mill-età ta’ sitt snin.

Il-persuni li għalihom it-teħid tal-marki tas-swaba’ huwa fiżikament impossibbli għandhom jiġu eżentati mill-ħtieġa li jagħtu l-marki tas-swaba’.

(*)  ĠU L 385, 29.12.2004, p. 1.”;"

(6)

Jiddaħħal l-Artikolu 5a li ġej:

“Artikolu 5a

Fejn l-Istati Membri jużaw il-format uniformi għal finijiet li mhumiex koperti minn dan ir-Regolament, għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi żgurat li ma tkunx possibbli konfużjoni mal-permess ta’ residenza imsemmi fl-Artikolu 1 u li l-fini jkun immarkat b’mod ċar fuq il-karta.”;

(7)

Fl-Artikolu 9, it-tielet paragrafu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Il-ħażna tax-xbieha tal-wiċċ bħala identifikatur bijometriku prinċipali għandha tiġi implimentata sa mhux aktar tard minn sentejn, u l-ħażna taż-żewġ xbihat tal-marki tas-swaba’ sa mhux aktar tard minn tliet snin wara l-adozzjoni tal-miżuri tekniċi rispettivi previsti fl-Artikolu 2 (1) d) u e).

Madankollu, il-validità tal-permessi ta’ residenza li diġà nħarġu m’għandhiex tkun affettwata mill-implimentazzjoni tar-regolament attwali, dment li l-Istat Membru kkonċernat ma jiddeċidix mod ieħor.

Għal perijodu transitorju ta’ sentejn wara l-adozzjoni ta’ l-ewwel speċifikazzjonjiet tekniċi għax-xbieha tal-wiċċ imsemmija fit-tielet paragrafu ta’ dan l-Artikolu l-permess ta’ residenza jista’ jkompli jinħareġ fil-forma ta’ stiker.”;

(8)

L-Anness huwa emendat skond l-Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, 18 ta’ April 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

D. MATE


(1)  Opinjoni ta’ l-20 ta’ Ġunju 2007 (għadha mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 164, 14.7.1995, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(3)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(4)  ĠU L 157, 15.6.2002, p. 1.

(5)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(6)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.

(7)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/860/KE tal-25 ta’ Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f’isem il-Komunità u dwar l-applikazzjoni proviżorja ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni ta’ din ta’ l-aħħar ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen (ĠU L 370, 17.12.2004, p. 78).


ANNESS I

L-Anness għar-Regolament (KE) Nru 1030/2002 huwa emendat kif ġej:

1.

Il-Punt (a) għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

L-ewwel paragrafu għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Il-permess ta’ residenza inklużi partikularijiet bijometriċi ser jiġi prodott biss bħala dokument separat fil-format ID 1 jew ID 2. Hu ser jieħu mill-ispeċifikazzjonijiet imniżżla fid-dokumenti ICAO dwar viżi li jinqraw bil-magna (dokument 9303, parti 2) jew fuq id-dokumenti ta’ l-ivvjaġġar li jinqraw bil-magna (karti) (dokument 9303, parti 3). Il-permess ta’ residenza fil-forma ta’ stiker jista’ jinħareġ biss sa sentejn wara l-adozzjoni ta’ l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi msemmija fit-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 9. Dan ser ikollu l-annotazzjonijiet li ġejjin”

2.

Fl-entrata Numru 2, l-aħħar parti tas-sentenza “u preċedut minn ittra ta’ identifikazzjoni” hija mħassra.

3.

It-tieni sentenza ta’ entrata 6.4 għandha taqra kif ġej:

“Il-permess ta’ residenza ta’ membru tal-familja ta’ ċittadin ta’ l-Unjoni Ewropea li ma eżerċitax id-dritt ta’ moviment liberu għandu jinkludi l-iskrizzjoni “membru tal-familja”. Fil-każ ta’ benefiċjarji skond l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-dritt taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu u jirrisjedu liberament fit-territorju ta’ l-Istati Membri (*), l-Istati Membri jistgħu jdaħħlu ‘benefiċjarji taħt l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2004/38/KE’.

(*)  ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77.”"

4.

Jiddaħħal il-punt li ġej:

“8.a

It-titolu tad-dokument imsemmi fin-numru 1 jista’ wkoll jiġi ripetut b’żewġ lingwi oħra tul in-naħa t’isfel tal-kard. L-intestaturi msemmija fin-numri 2 sa 8 għandhom ikunu indikati fil-lingwa(i) ta’ l-Istat Membru emittenti. L-Istat Membru emittenti jista’ jżid lingwa uffiċjali oħra ta’ l-Unjoni Ewropea, jew fl-istess linja jew waħda taħt l-oħra, għal total ta’ mhux aktar minn żewġ lingwi.”

5.

l-entrata 11 għandha taqra kif ġej:

“11.

Il-parti li tista’ tinqara bil-magna ser ikollha test stampat fl-isfond ta’ l-istampar li jindika esklussivament l-Istat Membru kkonċernat. Dan it-test ma jistax jaffettwa l-karatteristiċi tal-parti li tista’ tinqara bil-magna.”;

6.

Jiżdiedu l-entrati li ġejjin:

“16.

Ċippa RF għandha tiġi użata bħala mezz ta’ ħżin skond l-Artikolu 4a. L-Istati Membri jistgħu jaħżnu data fuq din iċ-ċippa jew jinkorporaw fil-permess ta’ residenza dual interface jew ċippa ta’ kuntatt separata għall-użu nazzjonali li għandha titpoġġa fuq in-naħa ta’ wara tal-karta waqt li tkun konformi ma’ l-istandards ISO u m’għandha bl-ebda mod tinterferixxi maċ-ċippa RF.

17.

Is-simbolu ICAO għal dokument ta’ l-ivvjaġġar li jinqara bil-magna b’mikroċippa li ma tistax tintmess (e-MRTD).”

2.

Jiżdied il-punt li ġej:

(h)   L-Istati Membri jistgħu jżidu wkoll karatteristiċi addizzjonali ta’ sigurtà nazzjonali, dment li dawn jiġu inklużi fil-lista stabbilita taħt l-Artikolu 2(1)(f) ta’ dan ir-Regolament u dment li jkunu konformi mad-dehra armonizzata tal-mudelli li ġejjin u ma titnaqqasx l-effiċjenza tal-karatteristiċi uniformi tas-sigurtà.”.

3.

Għandu jiddaħħal dan il-mudell li ġej:

“Permess ta’ Residenza għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi inlużi partikularijiet bijometriċi f’format ID 1

Image

Permess ta’ Residenza għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi inlużi partikularijiet bijometriċi f’format ID 2

Image

ImageANNESS II

Dikjarazzjoni li għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea meta jkun pubblikat ir-Regolament:

“Ad Artikolu 1(1)(b):

Il-Kunsill jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina l-mod l-aktar xieraq u proporzjonat għall-introduzzjoni ta’ karatteristiċi armonizzati ta’ sigurtà għall-permessi ta’ residenza msemmijin fl-Artikolu 1 (2) (a) (ii).”


29.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 115/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 381/2008

tat-28 ta’ April 2008

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-29 ta’ April 2008.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 28 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

tar-Regolament ta' l-Kummissjoni tat-28 ta’ April 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

IL

71,4

MA

62,2

TN

111,3

TR

129,4

ZZ

93,6

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

127,1

ZZ

139,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

132,3

ZZ

97,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,1

MA

53,0

TN

54,7

TR

55,8

US

44,3

ZZ

53,1

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,6

MK

118,8

TR

133,3

US

115,8

ZA

136,3

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

87,6

BR

82,3

CA

84,7

CL

92,3

CN

94,0

MK

65,0

NZ

113,7

US

116,6

UY

62,9

ZA

87,0

ZZ

88,6

0808 20 50

AR

91,8

AU

88,5

CL

95,9

CN

44,0

NZ

201,7

ZA

89,6

ZZ

101,9


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


29.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 115/10


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 382/2008

tal-21 ta’ April 2008

dwar ir-regoli ta’ l-applikazzjoni għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella

(Riformolat)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni tas-suq taċ-ċanga u l-vitella (1), u b’mod partikulari l-Artikoli 29(2), 33(12) u 41 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1445/95 tas-26 ta’ Ġunju 1995 dwar regoli għall-applikazzjoni ta’ liċenzji ta’ importazzjoni u ta’ esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2377/80 (2) kemm-il darba ġie emendat b’mod sostanzjali (3). Ġaladarba jridu jsiru iktar emendi, għandu jiġi abbozzat mill-ġdid fl-interess taċ-ċarezza.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1254/1999 jagħmel l-importazzjonijiet kollha tal-prodotti elenkati fl-Artikolu 1(1)(a) ta’ dak ir-Regolament lejn il-Komunità suġġetti għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja ta’ l-importazzjoni. L-esperjenza wriet il-ħtieġa li jkun hemm sorveljanza mill-qrib tax-xejra tal-kummerċ fil-prodotti kollha tas-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella, li huma ta’ importanza partikulari għall-bilanċ f’dan is-suq li huwa partikolarment sensittiv. B’hekk, sabiex tittejjeb it-tmexxija tas-suq, il-liċenzji ta’ l-importazzjoni għandhom ikunu meħtieġa wkoll għall-prodotti bil-kodiċi NM bin-numri 1602 50 31 sa 1602 50 80 u bin-numru 1602 90 69.

(3)

L-importazzjonijiet lejn il-Komunità ta’ bhejjem żgħażagħ, b’mod partikulari ta’ l-għoġiela jeħtieġ li jiġu ssorveljati. Il-liċenzji ta’ l-importazzjoni għal dawn il-bhejjem għandhom jinħarġu biss jekk ikun indikat il-pajjiż minn fejn huma ġejjin.

(4)

Skond l-Artikolu 6(4) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 79/542/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1976 li jfassal lista ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi terzi, u li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet ta’ ċertifikazzjoni veterinarja u ta’ ċertifikazzjoni tas-saħħa ta’ l-annimali u tas-saħħa pubblika, għall-importazzjoni lejn il-Komunità ta’ ċerti annimali ħajjin u tal-laħam frisk tagħhom (4), iċ-ċertifikat oriġinali veterinarju għandu jakkumpanja lill-bhejjem bovini sakemm jaslu fil-post ta’ l-ispezzjoni fuq il-fruntiera.

(5)

Fit-Tariffa Integrata tal-Komunitajiet Ewropej (it-TARIC) hemm in-numri ta’ l-ordnijiet, li jiffaċilitaw l-identifikazzjoni tal-kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni, il-prodotti involuti u f’ċerti każi l-oriġini tagħhom. L-Istati Membri għandhom ikunu mitluba jpoġġu dawn in-numri fuq il-liċenzji ta’ l-importazzjoni jew fuq is-silta/is-siltiet minnhom u jużawhom fin-notifiki lill-Kummissjoni.

(6)

L-awtorità kompetenti nazzjonali li toħroġ il-liċenzja ta’ l-importazzjoni mhux dejjem tkun taf il-pajjiż ta’ l-oriġini tal-kwantitajiet importati permezz tal-kwoti tat-tariffi miftuħa għal diversi pajjiżi jew tal-kwantitajiet importati suġġetti għad-dazji tat-TDK. L-identifikazzjoni tal-pajjiż ta’ l-oriġini fil-każ tal-kwoti tat-tariffi jew fil-każ ta’ l-importazzjoni mhux preferenzjali għandhom ikunu rekwiżit primarju skond l-interpretazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2220/85 tat-22 ta’ Lulju 1985 li jistabbilixxi r-regoli komuni dettaljati sabiex tiġi applikata s-sistema tal-garanziji għall-prodotti agrikoli (5), u għaldaqstant għandu jkun meħtieġ li jiddaħħal fil-kolonna 31 tal-liċenzja ta’ l-importazzjoni jew tas-silta minnha l-pajjiż ta’ l-oriġini għal dawn it-tariffi u għall-importazzjoni mhux preferenzjali.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 1254/1999 jeħtieġ li tintwera liċenzja ta’ l-esportazzjoni bl-iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni fil-każ ta’ kull xogħol ta’ l-esportazzjoni li għalih tintalab rifużjoni fuq l-esportazzjoni. Għandhom jiġu stabbiliti regoli speċifiċi sabiex jiġi applikat dak l-arranġament, li jkopri b’mod partikolari t-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet u t-tagħrif li jrid jingħata dwar l-applikazzjonijiet u dwar il-liċenzji. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2000 tad-9 ta’ Ġunju 2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u ta’ l-esportazzjoni u ta’ ċertifikati ta’ ffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli (6) għandhom għaldaqstant jiġu ssupplimentati kif xieraq.

(8)

L-Artikolu 33(11) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999 jipprovdi għall-obbligi tal-volum ta’ l-esportazzjoni li joħorġu mill-ftehimiet konklużi f’konformità ma’ l-Artikolu 300 tat-Trattat u li għandhom jiġu rrispettati fuq il-bażi tal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni. Għalhekk għandhom jiġu stabbiliti regoli eżatti dwar it-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet, il-ħruġ tal-liċenzji u kemm idumu jgħoddu dawn il-liċenzji.

(9)

Barra minn hekk, in-notifiki dwar id-deċiżjonijiet għall-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni għandhom isiru biss wara perjodu ta’ riflessjoni sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tagħmel stima tal-kwantitajiet li għalihom tkun tressqet l-applikazzjoni u tan-nefqa rilevanti u jekk ikun xieraq tieħu azzjoni partikolari dwar l-applikazzjonijiet ikkonċernati. Fl-interess ta’ l-applikanti, dawn għandhom ikunu jistgħu jirtiraw l-applikazzjonijiet jekk ikun ġie stabbilit perċentwali ta’ aċċettazzjoni li japplika għalihom.

(10)

Fil-każ ta’ applikazzjonijiet għal kwantitajiet li ma jaqbżux il-25 tunnellata metrika, għandu jkun permess il-ħruġ minnufih tal-liċenzja, jekk l-operatur jitlob dan. Sabiex tiġi evitata l-evażjoni tad-dispożizzjonijiet standard għandu jiġi limitat iż-żmien meta dawn it-tipi ta’ liċenzji jkunu jgħoddu.

(11)

Sabiex il-kwantitajiet esportati jkunu jistgħu jiġu ġestiti b’mod mill-iktar preċiż, ir-regoli tat-tolleranza mniżżlin fir-Regolament (KE) Nru 1291/2000 ma għandhomx japplikaw.

(12)

Jeħtieġ li jiġu inkorporati f’dan ir-Regolament id-dispożizzjonijiet speċjali dwar l-esportazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1643/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ l-għoti ta’ l-għajnuna għall-esportazzjoni tal-prodotti taċ-ċanga u l-vitella li jistgħu jibbenefikaw minn trattament speċjali ta’ l-importazzjoni f’pajjiż terz (7) [titlu mhux uffiċjali] u tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2051/96 tal-25 ta’ Ottubru 1996 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-għoti ta’ l-għajnuna għall-esportazzjoni taċ-ċanga u l-vitella li jistgħu jibbenefikaw minn trattament speċjali ta’ l-importazzjoni fil-Kanada u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1445/95 (8).

(13)

Sabiex l-arranġamenti għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u l-esportazzjoni jkunu jistgħu jitmexxew kif suppost, il-Kummissjoni teħtieġ tagħrif preċiż dwar l-applikazzjonijiet li jkunu saru għal-liċenzji u dwar l-użu ta’ dawk li diġà nħarġu. L-effiċjenza amministrattiva tiddetta illi l-komunikazzjonijiet mill-Istati Membri lill-Kummissjoni isiru fuq formola unika preskritta.

(14)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni taċ-Ċanga u l-Vitella,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

L-AMBITU

Artikolu 1

Dan ir-Regolament iniżżel ir-regoli ta’ l-applikazzjoni għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella.

KAPITOLU II

IL-LIĊENZJI TA’ L-IMPORTAZZJONI

Artikolu 2

1.   L-importazzjonijiet kollha lejn il-Komunità tal-prodotti elenkati fil-punt (a) ta’ l-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999 jew bil-kodiċi NM bin-numri minn 1602 50 31 sa 1602 50 80 u bin-numru 1602 90 69 għandhom ikunu suġġetti għat-turija ta’ liċenzja ta’ l-importazzjoni.

2.   Għall-importazzjonijiet tal-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numri minn 0102 90 05 sa 0102 90 49, bl-eċċezzjoni tal-kwoti ta’ l-importazzjoni għall-bhejjem bovini ħajjin irregolati bir-regolamenti rispettivi li jkun fihom ir-regoli ta’ l-applikazzjoni, l-applikazzjoni għal-liċenzja ta’ l-importazzjoni u l-liċenzja għandhom juru:

(a)

fil-kaxxa numru 7, il-pajjiż minn fejn huma ġejjin;

(b)

fil-kaxxa numru 8, il-pajjiż ta’ l-oriġini, li għandu jikkorrispondi mal-pajjiż li jkun qed jesporta, fis-sens tat-Taqsima 2 ta’ l-Anness I (“Mudelli taċ-Ċertifikati Veterinarji”) tad-Deċiżjoni Nru 79/542/KEE. Il-liċenzja għandu jkollha obbligu marbut maghħa li l-importazzjoni ssir minn dak il-pajjiż;

(ċ)

fil-kaxxa numru 20, is-sentenza li ġejja: “Il-pajjiż ta’ l-oriġini msemmi fil-kaxxa 8 jikkorrispondi għall-pajjiż li qed jesporta mniżżel fuq iċ-ċertifikat oriġinali veterinarju jew il-kopja tiegħu.”

3.   Ir-rilaxx ta’ l-annimali msemmi fil-paragrafu 2 għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa għandu jkun suġġett għat-turija taċ-ċertifikat oriġinali veterinarju, jew ta’ kopja ċċertifikata bħala korretta mill-post ta’ l-ispezzjoni tal-Komunità fuq il-fruntiera, dejjem jekk il-pajjiż li jkun ħareġ iċ-ċertifikat ikun l-istess bħal dak indikat fil-kaxxa numru 8 fuq il-liċenzja ta’ l-importazzjoni.

Artikolu 3

Il-liċenzji għandhom ikunu jgħoddu għal disgħin jum mid-data tal-ħruġ tagħhom kif iddefinit fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000.

Artikolu 4

Il-garanziji għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni għandhom ikunu ta’:

(a)

EUR 5 għal kull ras għall-bhejjem il-ħajjin;

(b)

EUR 12 għal kull mitt kilogramm ta’ piż nett għall-prodotti l-oħra.

Artikolu 5

1.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet li huma iktar speċifiċi, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji għandhom isiru għall-prodotti b’kodiċi NM uniku jew għall-prodotti ta’ wieħed mill-gruppi tal-kodiċi NM elenkati fl-istess inċiż fl-Anness I.

2.   It-tagħrif muri fuq l-applikazzjoni għandu jiddaħħal ukoll fuq il-liċenzja.

3.   Fil-każ ta’ importazzjonijiet li jaqgħu fi ħdan kwota ta’ l-importazzjoni, il-korp li joħroġ il-liċenzja ta’ l-importazzjoni għandu jindika n-numru ta’ l-ordni tal-kwota fit-Tariffa Integrata tal-Komunitajiet Ewropej (it-TARIC) fil-kaxxa numru 20 tal-liċenzja jew tas-siltiet minnha.

Artikolu 6

1.   Sa mhux aktar tard mill-għaxar jum ta’ kull xahar, l-Istati Membri għandom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet, f’kilogrammi ta’ piż tal-prodott jew f’numru ta’ rjus, tal-prodotti li għalihom ikunu nħarġu l-liċenzji ta’ l-importazzjoni fix-xahar ta’ qabel, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-importazzjonijiet li ma jkunux fil-kwota.

2.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet, f’kilogrammi ta’ piż tal-prodott jew f’numru ta’ rjus, tal-prodotti li għalihom ikunu nħarġu liċenzji ta’ l-importazzjoni fil-perjodu mill-1 ta’ Lulju tas-sena ta’ qabel sat-30 ta’ Ġunju ta’ dik is-sena li ma jkunux intużaw f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-importazzjonijiet li ma jkunux fil-kwota.

3.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet, f’kilogrammi ta’ piż tal-prodott jew f’numru ta’ rjus, imqassmin skond ix-xahar ta’ l-importazzjoni u skond il-pajjiż ta’ l-oriġini, tal-prodotti li jkunu ġew irrilaxxati għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa fil-perjodu mill-1 ta’ Lulju tas-sena ta’ qabel sat-30 ta’ Ġunju ta’ dik is-sena, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-importazzjonijiet li ma jkunux fil-kwota.

Madanakollu, mill-perjodu li jibda fl-1 ta’ Lulju 2009, l-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni d-dettalji tal-kwantitajiet tal-prodotti li jkunu tqiegħdu fiċ-ċirkulazzjoni ħielsa mill-1 ta’ Lulju 2009 f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-importazzjonijiet li ma jkunux fil-kwota, f’konformità ma’ l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (9) (KE) Nru 1301/2006.

Artikolu 7

In-notifiki msemmija fl-Artikoli 6(1) u 6(2) u fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(3) għandhom isiru kif indikat fl-Annessi II, III u IV, filwaqt li jintużaw il-kategoriji tal-prodotti indikati fl-Anness V.

Artikolu 8

1.   Meta l-kwantità li tkun impurtata fir-realtà hija attribwita lil-liċenzja jew lis-silta, minbarra t-tagħrif diġà stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1291/2000, irid jintwera wkoll il-pajjiż ta’ l-oriġini fil-kolonna numru 31 tal-liċenzja ta’ l-importazzjoni jew tas-silta tagħha.

2.   Ir-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu huwa rekwiżit primarju fis-sens ta’ l-Artikolu 20 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2220/85.

KAPITOLU III

IL-LIĊENZJI TA’ L-ESPORTAZZJONI

Artikolu 9

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, kull esportazzjoni tal-prodotti taċ-ċanga u l-vitella li għaliha tintalab rifużjoni fuq l-esportazzjoni għandha teħtieġ it-turija ta’ liċenzja ta’ l-esportazzjoni bl-iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni, f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 10 sa 16 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 10

1.   Iż-żmien meta jkunu jgħoddu l-liċenzji għall-esportazzjoni tal-prodotti li għalihom tintalab rifużjoni u li huma suġġetti għall-ħruġ ta’ liċenzja ta’ l-esportazzjoni bl-iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni, ikkalkulat mid-data tal-ħruġ fis-sens ta’ l-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, għandu jkun:

(a)

ta’ ħames xhur b’żieda tax-xahar attwali għall-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numru 0102 10 u ta’ 75 jum għall-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numru 0102 90 u dawk li qabel kienu jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numru 1602;

(b)

ta’ 60 jum għall-prodotti l-oħra.

2.   Il-liċenzji għall-esportazzjoni tal-prodotti taċ-ċanga u l-vitella maħruġin skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, għandhom ikunu jgħoddu sa tmiem:

(a)

il-ħames xahar mix-xahar tal-ħruġ fis-sens ta’ l-Artikolu 23(2) ta’ dak ir-Regolament (KE) għall-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numru 0102 10;

(b)

ir-raba’ xahar mix-xahar tal-ħruġ fis-sens ta’ l-Artikolu 23(2) ta’ dak ir-Regolament (KE) għall-prodotti l-oħra.

3.   B’deroga mill-Artikolu 49(5) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, iż-żmien stipulat ta’ 21 jum għall-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numru 0102 10 qed jinbidel b’90 jum.

4.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji u l-liċenzji għandhom jinkludu d-deskrizzjoni tal-prodott fil-kaxxa numru 15, il-kodiċi ta’ 12-il ċifra tan-nomenklatura tar-rifużjoni fuq l-esportazzjoni tal-prodotti agrikoli fil-kaxxa numru 16 u l-pajjiż tad-destinazzjoni fil-kaxxa numru 7.

5.   Il-kategoriji tal-prodotti indikati fit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 huma elenkati fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Il-garanziji għal-liċenzji bl-iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni għandhom ikunu ta’:

(a)

EUR 26 għal kull ras għall-bhejjem il-ħajjin;

(b)

EUR 15 għal kull mitt kilogramm għall-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi tan-nomenklatura tar-rifużjoni fuq l-esportazzjoni tal-prodotti agrikoli bin-numru 0201 30 00 9100;

(ċ)

EUR 9 għal kull mitt kilogramm ta’ piż nett għall-prodotti l-oħra.

Artikolu 12

1.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni bl-iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni kif imsemmi fl-Artikoli 10(1), (2) u (3) jistgħu jitressqu lill-awtoritajiet kompetenti kull ġimgħa mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Il-liċenzji ta’ l-esportazzjoni għandhom jinħarġu nhar l-Erbgħa tal-ġimgħa ta’ wara t-tressiq ta’ l-applikazzjoni, dejjem jekk, sadanittant, il-Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda waħda mill-miżuri partikulari msemmija fil-paragrafi 2 jew 3 ta’ dan l-Artikolu.

Madanakollu, il-liċenzji li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet fi ħdan il-qafas ta’ l-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 għandhom jinħarġu minnufih.

B’deroga mit-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi, f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 43(2) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999, jum ieħor minflok l-Erbgħa sabiex fih jinħarġu l-liċenzji ta’ l-esportazzjoni meta dan ma jkunx jista’ jsir nhar ta’ Erbgħa.

2.   Fejn il-kwistjoni tal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni tirriżulta jew tista’ tirriżulta fil-qbiż ta’ l-ammonti disponibbli tal-baġit jew fl-użu sħiħ tal-kwantitajiet massimi li jistgħu jiġu esportati b’rifużjoni matul il-perjodu kkonċernat, b’kunsiderazzjoni tal-limiti msemmija fl-Artikolu 33(11) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999, jew fejn din ma tħallix l-esportazzjoni titkompla matul il-bqija tal-perjodu, il-Kummissjoni tista’:

(a)

tistabbilixxi perċentwali ta’ aċċettazzjoni għall-kwantitajiet li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet;

(b)

tirrifjuta applikazzjonijiet li għalihom ikunu għadhom ma ngħatawx il-liċenzji;

(ċ)

tissospendi t-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet għal-liċenzji għal perjodu massimu ta’ ħamest ijiem tax-xogħol, li jista’ jittawwal skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 43(2) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999.

Fiċ-ċirkustanzi msemmija fil-punt (c) ta’ l-ewwel subparagrafu, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji li jkunu tressqu matul il-perjodu ta’ sospensjoni m’għandhomx ikunu jgħoddu.

Il-miżuri previsti fl-ewwel subparagrafu jistgħu jkunu implimentati jew immodulati skond il-kategorija tal-prodotti u skond id-destinazzjoni jew il-grupp ta’ destinazzjonijiet.

3.   Il-miżuri previsti fil-paragrafu 2 jistgħu wkoll jiġu adottati f’każ li l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni jkollhom x’jaqsmu ma’ kwantitajiet li jaqbżu jew li jistgħu jaqbżu l-kwantitajiet normali disponibbli għal destinazzjoni waħda jew għal grupp ta’ destinazzjonijiet u l-ħruġ tal-liċenzji mitlubin ikun iġib miegħu r-riskju ta’ l-ispekulazzjoni, tat-tagħwiġ tal-kompetizzjoni bejn min iħaddem, jew tat-tfixkil tal-kummerċ ikkonċernat jew tas-suq Komunitarju.

4.   Jekk il-kwantitajiet li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet jiġu rrifjutati jew imnaqqsa, l-garanzija għandha tiġi rrilaxxata minnufih għall-kwantitajiet kollha li għalihom ma tkunx ġiet aċċettata l-applikazzjoni.

5.   B’deroga mill-paragrafu 1, jekk jiġi stabbilit perċentwali ta’ aċċettazzjoni ta’ inqas minn 90 %, il-liċenzji għandhom jinħarġu sa mhux aktar tard mill-ħdax-il jum tax-xogħol wara l-jum tal-pubblikazzjoni ta’ dan il-perċentwali fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Fi żmien għaxart ijiem wara l-pubblikazzjoni, l-applikanti jistgħu:

(a)

jew jirtiraw l-applikazzjoni, f’liema każ il-garanzija għandha tiġi rrilaxxata minnufih; jew

(b)

jitolbu l-ħruġ tal-liċenzja minnufih, f’liema każ l-awtorità kompetenti għandha toħroġha minnufih imma l-iktar kmieni mal-ħames jum tax-xogħol wara dak li fih tkun tressqet l-applikazzjoni.

6.   Minkejja l-paragrafu 1, il-liċenzji għandhom jinħarġu minnufih fil-każ ta’ applikazzjonijiet għal kwantitajiet li ma jaqbżux il-25 tunnellata metrika għal prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numri 0201 u 0202. F’każijiet bħal dawn, minkejja l-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament, iż-żmien meta dawn il-liċenzji jkunu jgħoddu għandu jkun limitat għal ħamest ijiem tax-xogħol mid-data attwali tal-ħruġ tagħhom fis-sens ta’ l-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 u l-kaxxa numru 20 ta’ l-applikazzjonijiet għal-liċenzji u tal-liċenzji nfushom għandhom juru ta’ lanqas waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fit-Taqsima A ta’ l-Anness VII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 13

1.   Il-kwantitajiet esportati fi ħdan it-tolleranza msemmija fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 ma għandhomx jagħtu dritt għall-ħlas tar-rifużjoni fil-każ li l-esportazzjoni sseħħ permezz ta’ liċenzja kif imsemmi fl-Artikoli 10(1), (2) u (3) ta’ dan ir-Regolament u fil-każ li l-liċenzja jkun fiha dan it-tagħrif li ġej fil-kaxxa numru 22:

“Ir-rifużjoni hija valida għal […] tunnellati (il-kwantità li għaliha tkun inħarġet il-liċenzja).”

2.   It-tieni inċiż ta’ l-Artikolu 18(3)(b) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (10) ma għandux japplika għar-rifużjonijiet speċjali fuq l-esportazzjoni mogħtija għall-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numri 0201 30 00 9100 u 0201 30 00 9120 tan-nomenklatura tal-prodotti agrikoli għar-rifużjoni fuq l-esportazzjoni stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (11) fil-każ li dawn il-prodotti jkunu għaddew mill-proċedura tal-ħażna doganali f’konformità ma’ l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1741/2006 (12).

Artikolu 14

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għall-esportazzjonijiet magħmula b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1643/2006.

2.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji għall-prodotti indikati fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1643/2006 jistgħu jitressqu biss fl-Istati Membri li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tas-saħħa meħtieġa mill-pajjiż li jkun qed jimporta.

3.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji u l-liċenzji nfushom għandhom jinkludu l-frażi “USA” (l-Istati Uniti ta’ l-Amerika) fil-kaxxa numru 7. Il-liċenzji għandu jkollhom obbligu marbut maghħom li l-esportazzjoni ssir mill-Istat Membru li joħroġhom lejn dik id-destinazzjoni.

4.   Minkejja dak li hemm fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, il-kwantitajiet esportati ma jistgħux jaqbżu dawk murija fuq il-liċenzja. Il-liċenzji għandhom jinkludu n-numru “0” fil-kaxxa numru 19.

5.   Il-liċenzji għandhom jinkludu wkoll fil-kaxxa numru 22 ta’ lanqas waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fit-Taqsima B ta’ l-Anness VII.

6.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni:

(a)

kull jum tax-xogħol, sa mhux aktar tard mis-18:00 (ħin ta’ Brussell), il-kwantità totali tal-prodotti li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet;

(b)

sa mhux aktar tard minn tmiem ix-xahar li fih ikunu tressqu l-applikazzjonijiet, il-lista ta’ l-applikanti.

7.   Jekk il-kwantitajiet li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet għal-liċenzji jaqbżu dawk disponibbli, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi perċentwali wieħed ta’ aċċettazzjoni għall-kwantitajiet mitluba.

8.   Il-liċenzji għandhom jinħarġu fl-għaxar jum tax-xogħol wara d-data tat-tressiq ta’ l-applikazzjoni. Ma tista’ tinħareġ l-ebda liċenzja għall-applikazzjonijiet li ma jkunux ġew mgħoddija lill-Kummissjoni.

9.   Minkejja l-Artikoli 10(1),(2) u (3) ta’ dan ir-Regolament, il-liċenzji għandhom ikunu jgħoddu għal disgħin jum mid-data proprja tal-ħruġ tagħhom, filwaqt li jiġi applikat l-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, iżda ma għandhomx ikunu jgħoddu iktar tard mill-31 ta’ Diċembru tas-sena tal-ħruġ.

10.   Jekk il-kwantitajiet li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet jitnaqqsu f’konformità mal-paragrafu 7, il-garanzija għandha tiġi rrilaxxata minnufih għall-kwantitajiet kollha li ma jkunux ingħataw.

11.   Minbarra r-rekwiżiti speċifikati fil-punt (b) ta’ l-Artikolu 32(1) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, ir-rilaxx tal-garanziji għal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni għandu jkun jiddependi fuq it-turija ta’ evidenza li turi l-wasla fid-destinazzjoni, filwaqt li jiġi applikat l-Artikolu 35(5) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 15

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għall-esportazzjonijiet lejn il-Kanada skond ir-Regolament (KE) Nru 2051/96.

2.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji għall-prodotti indikati fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 2051/96 jistgħu jitressqu biss fl-Istati Membri li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tas-saħħa meħtieġa mill-awtoritajiet Kanadiżi.

3.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji u l-liċenzji nfushom għandhom jinkludu l-kelma “Kanada” fil-kaxxa numru 7. Il-liċenzji għandu jkollhom obbligu marbut maghħom li l-esportazzjoni ssir mill-Istat Membru li joħroġhom lejn dik id-destinazzjoni.

4.   Minkejja dak li hemm fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, il-kwantitajiet esportati ma jistgħux jaqbżu dawk murija fuq il-liċenzja. Il-liċenzji għandhom jinkludu n-numru “0” fil-kaxxa numru 19.

5.   Il-liċenzji għandhom jinkludu wkoll fil-kaxxa numru 22 ta’ lanqas waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fit-Taqsima Ċ ta’ l-Anness VII.

6.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni:

(a)

kull jum tax-xogħol, sa mhux aktar tard mis-18:00 (ħin ta’ Brussell), il-kwantità totali tal-prodotti li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet;

(b)

sa mhux aktar tard minn tmiem ix-xahar li fih ikunu tressqu l-applikazzjonijiet, il-lista ta’ l-applikanti.

7.   Jekk il-kwantitajiet li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet għal-liċenzji jaqbżu dawk disponibbli, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi perċentwali wieħed ta’ aċċettazzjoni li japplika għall-kwantitajiet mitluba.

8.   Il-liċenzji għandhom jinħarġu fl-għaxar jum tax-xogħol wara d-data tat-tressiq ta’ l-applikazzjoni. Ma tista’ tinħareġ l-ebda liċenzja għall-applikazzjonijiet li ma jkunux ġew mgħoddija lill-Kummissjoni.

9.   Minkejja l-Artikoli 10(1),(2) u (3) ta’ dan ir-Regolament, il-liċenzji għandhom ikunu jgħoddu għal disgħin jum mid-data attwali tal-ħruġ tagħhom, filwaqt li jiġi applikat l-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, iżda ma għandhomx ikunu jgħoddu iktar tard mill-31 ta’ Diċembru tas-sena tal-ħruġ.

10.   Jekk il-kwantitajiet li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet jitnaqqsu f’konformità mal-paragrafu 7, il-garanzija għandha tiġi rrilaxxata minnufih għall-kwantitajiet kollha li ma jkunux ingħataw.

11.   Minbarra r-rekwiżiti speċifikati fil-punt (b) ta’ l-Artikolu 32(1) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, ir-rilaxx tal-garanziji għal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni għandu jkun jiddependi fuq it-turija ta’ evidenza li turi l-wasla fid-destinazzjoni, filwaqt li jiġi applikat l-Artikolu 35(5) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 16

1.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni:

(a)

kull nhar ta’ Ġimgħa mis-13:00 ’l quddiem:

(i)

l-applikazzjonijiet għal-liċenzji bl-iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni kif imsemmi fl-Artikoli 10(1), (2) u (3) jew in-nuqqas tagħhom, imressqa mit-Tnejn sal-Ġimgħa ta’ l-istess ġimgħa;

(ii)

l-applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, jew in-nuqqas tagħhom, imressqa mit-Tnejn sal-Ġimgħa ta’ l-istess ġimgħa;

(iii)

il-kwantitajiet li għalihom ikunu nħarġu l-liċenżji f’konformità ma’ l-Artikolu 12(6) ta’ dan ir-Regolament, jew in-nuqqas tagħhom, mit-Tnejn sal-Ġimgħa ta’ l-istess ġimgħa;

(iv)

il-kwantitajiet li għalihom ikunu nħarġu l-liċenzji fil-każ ta’ applikazzjonijiet koperti mill-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, b’indikazzjoni tad-data tat-tressiq ta’ l-applikazzjoni u l-pajjiż tad-destinazzjoni, mit-Tnejn sal-Ġimgħa ta’ l-istess ġimgħa;

(v)

il-kwantitajiet li għalihom ikunu ġew irtirati l-applikazzjonijiet għal-liċenżji ta’ l-esportazzjoni f’konformità ma’ l-Artikolu 12(5) ta’ dan ir-Regolament, matul l-istess ġimgħa.

(b)

qabel il-ħmistax-il jum ta’ kull xahar, għax-xahar ta’ qabel:

(i)

l-applikazzjonijiet għal-liċenzji kif imsemmi fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000;

(ii)

il-kwantitajiet li għalihom ikunu nħarġu l-liċenżji f’konformità ma’ l-Artikoli 10(1), (2) u (3) ta’ dan ir-Regolament u li ma jkunux intużaw.

2.   In-notifiki msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jispeċifikaw:

(a)

il-kwantità, fil-piż tal-prodott, għal kull kategorija msemmija fl-Artikolu 10(5);

(b)

għal kull kategorija, it-tqassim tal-kwantità skond id-destinazzjoni.

Barra minn hekk, in-notifika msemmija fil-paragrafu 1(b)(ii) għandha tispeċifika wkoll l-ammont tar-rifużjoni għal kull kategorija.

3.   In-notifiki kollha indikati fil-paragrafu 1, inklużi n-notifiki “nulli”, għandhom jitniżżlu fuq il-formola murija fl-Anness VIII.

KAPITOLU IV

ID-DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 17

Ir-Regolament (KE) Nru 1445/95 huwa mħassar.

Ir-referenzi għar-Regolament l-imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness X.

Artikolu 18

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għaxar jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 21 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 21. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 98/2008 (ĠU L 29, 2.2.2008, p. 5).

(2)  ĠU L 143, 27.6.1995, p. 35. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 586/2007 (ĠU L 139, 31.5.2007, p. 5).

(3)  Ara l-Anness IX.

(4)  ĠU L 146, 14.6.1979, p. 15. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) 2008/61/KE (ĠU L 15, 18.1.2008, p. 33).

(5)  ĠU L 205, 3.8.1985, p. 5. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2006 (ĠU L 365, 12.12.2006, p. 52).

(6)  ĠU L 152, 24.6.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1423/2007 (ĠU L 317, 5.12.2007, p. 36).

(7)  ĠU L 308, 8.11.2006, p. 7.

(8)  ĠU L 274, 26.10.1996, p. 18. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 2333/96 (ĠU L 317, 6.12.1996, p. 13).

(9)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(10)  ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11.

(11)  ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1.

(12)  ĠU L 329, 25.11.2006, p. 7.


ANNESS I

Il-lista msemmija fl-artikolu 5(1)

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 sa 0102 90 49

0102 90 51 sa 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


ANNESS II

In-notifika dwar il-liċenzji ta’ l-importazzjoni (li nħarġu)

L-Istat Membru: …

L-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 382/2008

Il-kwantitajiet tal-prodotti li għalihom ikunu nħarġu l-liċenzji ta’ l-importazzjoni

Minn: … sa: ….

Il-kodiċi/jiet tal-prodott (1)

Il-kwantità

(il-kilogrammi ta’ piż tal-prodott jew in-numru ta’ l-irjus)

 

 


(1)  Il-kategorija jew kategoriji tal-prodott kif indikat fl-Anness V


ANNESS III

In-notifika dwar il-liċenzji ta’ l-importazzjoni (il-kwantitajiet li ma ntużawx)

L-Istat Membru: …

L-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 382/2008

Il-kwantitajiet tal-prodotti li għalihom ikunu nħarġu l-liċenzji ta’ l-importazzjoni li ma ntużawx

Minn: … sa: ….

Il-kodiċi/jiet tal-prodott (1)

Il-kwantità li ma ntużatx

(il-kilogrammi ta’ piż tal-prodott jew in-numru ta’ l-irjus)

 

 


(1)  Il-kategorija jew kategoriji tal-prodott kif indikat fl-Anness V


ANNESS IV

In-notifika dwar il-kwantitajiet tal-prodotti li jkunu tqiegħdu fiċ-ċirkulazzjoni ħielsa

L-Istat Membru: …

L-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 382/2008

Il-kwantitajiet tal-prodotti (f’kilogrammi jew f’numru ta’ rjus) li tqiegħdu fiċ-ċirkulazzjoni ħielsa:

Il-kategorija tal-prodott kif indikata fl-Anness V: …

Il-pajjiż ta’ l-oriġini

Ix-xahar

Il-pajjiż A

Il-pajjiż B

Il-pajjiż …

Il-pajjiż Ż

L-1 xahar

 

 

 

 

It-2 xahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-11-il xahar

 

 

 

 

It-12-il xahar

 

 

 

 

It-total tat-12-il xahar

 

 

 

 


ANNESS V

Il-kategoriji tal-prodotti msemmijin fl-Artikolu 7

Il-kategorija tal-prodott

Il-kodiċi NM

110

0102 90 05

120

0102 90 21 u 0102 90 29

130

0102 90 41 u 0102 90 49

140

0102 90 51 sa 0102 90 79

210

0201 10 00 u 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 u 0206 10 95

310

0202 10 u 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90 , 0210 99 51 u 0210 99 90

510

1602 50 10 u 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


ANNESS VI

Il-lista indikata fl-Artikolu 10(5)

Il-kategorija

Il-kodiċi tal-prodott

011

0102 10 10 9140 u 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150 , 0102 10 30 9150 u 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100 , 0102 90 51 9000 , 0102 90 59 9000 , 0102 90 61 9000 , 0102 90 69 9000 u 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110 , 0201 20 30 9110 u 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120 , 0201 20 30 9120 , 0201 20 50 9140 u 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 u 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 u 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100 , 0202 20 30 9000 , 0202 20 50 9900 u 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 u 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 u 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 u 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 u 1602 50 95 9325


ANNESS VII

TAQSIMA A

L-annotazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 12(6)

:

Bil-Bulgaru

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

Bl-Ispanjol

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

Biċ-Ċek

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

Bid-Daniż

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

Bil-Ġermaniż

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

Bl-Estonjan

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

Bil-Grieg

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

Bl-Ingliż

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

Bil-Franċiż

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

Bit-Taljan

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

Bil-Latvjan

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

Bil-Litwan

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

Bl-Ungeriż

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

Bil-Malti

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

Bl-Olandiż

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

Bil-Pollakk

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

Bil-Portugiż

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

Bir-Rumen

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

Bis-Slovakk

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

Bis-Sloven

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

Bil-Finlandiż

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

Bl-Iżvediż

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

TAQSIMA B

L-annotazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 14(5)

:

Bil-Bulgaru

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Bl-Ispanjol

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Biċ-Ċek

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Bid-Daniż

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Bil-Ġermaniż

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Bl-Estonjan

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

Bil-Grieg

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

Bl-Ingliż

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Bil-Franċiż

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Bit-Taljan

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Bil-Latvjan

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Bil-Litwan

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Bl-Ungeriż

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

Bil-Malti

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

Bl-Olandiż

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Bil-Pollakk

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Bil-Portugiż

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Bir-Rumen

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Bis-Slovakk

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Bis-Sloven

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Bil-Finlandiż

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Bl-Iżvediż

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

TAQSIMA Ċ

L-annotazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 15(5)

:

Bil-Bulgaru

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Bl-Ispanjol

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Biċ-Ċek

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Bid-Daniż

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Bil-Ġermaniż

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Bl-Estonjan

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

Bil-Grieg

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

Bl-Ingliż

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Bil-Franċiż

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Bit-Taljan

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Bil-Latvjan

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Bil-Litwan

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Bl-Ungeriż

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

Bil-Malti

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

Bl-Olandiż

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Bil-Pollakk

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Bil-Portugiż

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Bir-Rumen

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Bis-Slovakk

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Bis-Sloven

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Bil-Finlandiż

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Bl-Iżvediż

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


ANNESS VIII

L-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 382/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ – DĠ AGRI/D/2 – Is-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella

In-notifiki dwar il-liċenzji ta’ l-esportazzjoni – il-laħam taċ-ċanga u l-vitella

Mingħand:

Id-data:

L-Istat Membru:

L-uffiċjal li għandu jiġi kkuntattjat:

In-numru tat-tel.:

In-numru tal-feks:

Min qed jirċievi n-notifika

:

DĠ AGRI/D/2

In-numru tal-feks: (32 2) 292 17 22

L-indirizz tal-posta elettronika: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

It-taqsima A –   In-notifiki ta’ kull nhar ta’ Ġimgħa

Perjodu minn … sa …

1)

L-Artikolu 16(1)(a)(i)

Il-kategorija

Il-kwantità mitluba

Id-destinazzjoni (1)

 

 

 

2)

L-Artikolu 16(1)(a)(ii)

Il-kategorija

Il-kwantità mitluba

Id-destinazzjoni (2)

 

 

 

3)

L-Artikolu 16(1)(a)(iii)

Il-kategorija

Il-kwantità maħruġa

Id-data tat-tressiq ta’ l-applikazzjoni

Id-destinazzjoni (3)

 

 

 

 

4)

L-Artikolu 16(1)(a)(iv)

Il-kategorija

Il-kwantità maħruġa

Id-data tat-tressiq ta’ l-applikazzjoni

Id-destinazzjoni (4)

 

 

 

 

5)

L-Artikolu 16(1)(a)(v)

Il-kategorija

Il-kwantità mitluba

Id-destinazzjoni (5)

 

 

 

It-taqsima B –   In-notifiki ta’ kull xahar

1)

L-Artikolu 16(1)(b)(i)

Il-kategorija

Il-kwantità mitluba

Id-destinazzjoni (6)

 

 

 

2)

L-Artikolu 16(1)(b)(ii)

Il-kategorija

Il-kwantità li ma ntużatx

Id-destinazzjoni (7)

L-ammont tar-rifużjoni

 

 

 

 


(1)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.

(2)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.

(3)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.

(4)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.

(5)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.

(6)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.

(7)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.


ANNESS IX

Ir-Regolament l-imħassar bl-emendi suċċessivi tiegħu

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1445/95

(ĠU L 143, 27.6.1995, p. 35)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2351/95

(ĠU L 239, 7.10.1995, p. 3)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2856/95

(ĠU L 299, 12.12.1995, p. 10)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2051/96

(ĠU L 274, 26.10.1996, p. 18)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 6 biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2333/96

(ĠU L 317, 6.12.1996, p. 13)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 2 biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 135/97

(ĠU L 24, 25.1.1997, p. 14)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 266/97

(ĠU L 45, 15.2.1997, p. 1)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1496/97

(ĠU L 202, 30.7.1997, p. 36)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1572/97

(ĠU L 211, 5.8.1997, p. 39)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2284/97

(ĠU L 314, 18.11.1997, p. 17)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2469/97

(ĠU L 341, 12.12.1997, p. 8)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 3 u l-Anness IV biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2616/97

(ĠU L 353, 24.12.1997, p. 8)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 260/98

(ĠU L 25, 31.1.1998, p. 42)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 1 u l-Annessi I, II A u II B biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 759/98

(ĠU L 105, 4.4.1998, p. 7)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2365/98

(ĠU L 293, 31.10.1998, p. 49)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2648/98

(ĠU L 335, 10.12.1998, p. 39)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1000/2000

(ĠU L 114, 13.5.2000, p. 10)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 3(2) u l-Anness IV biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1659/2000

(ĠU L 192, 28.7.2000, p. 19)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 24/2001

(ĠU L 3, 6.1.2001, p. 9)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2492/2001

(ĠU L 337, 20.12.2001, p. 18)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 118/2003

(ĠU L 20, 24.1.2003, p. 3)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 4(2) u l-Anness III biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 852/2003

(ĠU L 123, 17.5.2003, p. 9)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 360/2004

(ĠU L 63, 28.2.2004, p. 13)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1118/2004

(ĠU L 217, 17.6.2004, p. 10)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 1 biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1713/2006

(ĠU L 321, 21.11.2006, p. 11)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 6 biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1749/2006

(ĠU L 330, 28.11.2006, p. 5)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1965/2006

(ĠU L 408, 30.12.2006, p. 27)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 1 biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 586/2007

(ĠU L 139, 31.5.2007, p. 5)

 


ANNESS X

It-Tabella ta’ Korrelazzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 1445/95

Dan ir-Regolament

L-Artikolu 1

L-Artikolu 1

L-Artikolu 2(1)

L-Artikolu 2(1)

L-Artikolu 2(2), l-ewwel subparagrafu

L-Artikolu 2(2)

L-Artikolu 2(2), it-tieni subparagrafu

L-Artikolu 2(3)

L-Artikolu 3

L-Artikolu 3

L-Artikolu 4, il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 4, il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 4, l-ewwel inċiż

L-Artikolu 4(a)

L-Artikolu 4, it-tieni inċiż

L-Artikolu 4(b)

L-Artikolu 5(1), l-ewwel subparagrafu

L-Artikolu 5(1)

L-Artikolu 5(1), it-tieni subparagrafu

L-Artikolu 5(2)

L-Artikolu 5(2)

L-Artikolu 5(3)

L-Artikolu 6

L-Artikolu 6 (ġdid)

L-Artikolu 6a

L-Artikolu 7 (ġdid)

L-Artikolu 6b, l-ewwel paragrafu

L-Artikolu 8(1)

L-Artikolu 6b, it-tieni paragrafu

L-Artikolu 8(2)

L-Artikolu 6ċ

L-Artikolu 6d

L-Artikolu 7

L-Artikolu 9

L-Artikolu 8(1), l-ewwel subparagrafu, il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 10(1), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 8(1), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

L-Artikolu 10(1)(a)

L-Artikolu 8(1), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

L-Artikolu 10(1)(b)

L-Artikolu 8(1), it-tieni subparagrafu, il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 10(2), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 8(1), it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż

L-Artikolu 10(2)(a)

L-Artikolu 8(1), it-tieni subparagrafu, it-tieni inċiż

L-Artikolu 10(2)(b)

L-Artikolu 8(1), it-tielet subparagrafu

L-Artikolu 10(3)

L-Artikolu 8(3)

L-Artikolu 10(4)

L-Artikolu 8(4)

L-Artikolu 10(5)

L-Artikolu 9(1)

L-Artikolu 11

L-Artikolu 10(1)

L-Artikolu 12(1)

L-Artikolu 10(2)

L-Artikolu 12(2)

L-Artikolu 10(2a)

L-Artikolu 12(3)

L-Artikolu 10(3)

L-Artikolu 12(4)

L-Artikolu 10(4), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 12(5), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 10(4), l-ewwel inċiż

L-Artikolu 12(5)(a)

L-Artikolu 10(4), it-tieni inċiż

L-Artikolu 12(5)(b)

L-Artikolu 10(5)

L-Artikolu 12(6)

L-Artikolu 11

L-Artikolu 13

L-Artikoli 12(1) sa (5)

L-Artikoli 14(1) sa (5)

L-Artikolu 12(7), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 14(6), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 12(7), l-ewwel inċiż

L-Artikolu 14(6)(a)

L-Artikolu 12(7), it-tieni inċiż

L-Artikolu 14(6)(b)

L-Artikolu 12(8)

L-Artikolu 14(7)

L-Artikolu 12(9)

L-Artikolu 14(8)

L-Artikolu 12(10)

L-Artikolu 14(9)

L-Artikolu 12(11)

L-Artikolu 14(10)

L-Artikolu 12(12)

L-Artikolu 14(11)

L-Artikoli 12a(1) sa (5)

L-Artikoli 15(1) sa (5)

L-Artikolu 12a(7), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 15(6), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 12a(7), l-ewwel inċiż

L-Artikolu 15(6)(a)

L-Artikolu 12a(7), it-tieni inċiż

L-Artikolu 15(6)(b)

L-Artikoli 12a(8) sa (12)

L-Artikoli 15(7) sa (12)

L-Artikolu 13

L-Artikolu 16

L-Artikolu 14

L-Artikolu 17 (ġdid)

L-Artikolu 15

L-Artikolu 18

L-Anness I

L-Anness I

L-Anness II A

L-Anness II (ġdid) u l-Anness V (ġdid)

L-Anness III (ġdid)

L-Anness II B

L-Anness IV (ġdid)

L-Anness III

L-Anness VI

L-Anness III A

L-Anness VII, it-Taqsima A

L-Anness III B

L-Anness VII, it-Taqsima B

L-Anness III Ċ

L-Anness VII, it-Taqsima Ċ

L-Anness IV

L-Anness VIII

L-Anness IX

L-Anness X


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kunsill

29.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 115/32


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

ta' l-14 ta’ April 2008

li taħtar u tissostitwixxi membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali

(2008/336/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 337/75 ta' l-10 ta’ Frar 1975 li jwaqqaf Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali, u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu (1),

Wara li kkunsidra n-nomini ppreżentati mill-Gvern SPANJOL u dak OLANDIŻ,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tiegħu tat-18 ta’ Settembru 2006 (2), il-Kunsill ħatar lill-membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali għall-perijodu mit-18 ta’ Settembru 2006 sas-17 ta’ Settembru 2009.

(2)

Żewġ postijiet ta' membri fuq il-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru fil-kategorija ta' rappreżentanti tal-Gvern tbattlu b'riżultat tar-riżenji tas-Sinjura Pilar GÓMEZ MUÑOS u tas-Sur Marcel NOLLEN.

(3)

Iż-żewġ membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru msemmijin qabel għandhom jinħatru għall-bqija tal-mandat attwali, li jiskadi fis-17 ta’ Settembru 2009,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu Uniku

Il-persuni li ġejjin huma b'dan maħturin membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali għall-bqija tal-mandat, jiġifieri sas-17 ta’ Settembru 2009:

RAPPREŻENTANTI TAL-GVERN

 

SPANJA: Is-Sinjura María José GARIJO EQUIZA

 

OLANDA: Is-Sur Peter van IJSSELMUIDEN

Magħmul fil-Lussemburgu, 14 ta’ April 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

I. JARC


(1)  ĠU L 39, 13.2.1975, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2051/2004 (ĠU L 355, 1.12.2004, p. 1).

(2)  ĠU C 240, 5.10.2006, p. 1.


Kummissjoni

29.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 115/33


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta' l-24 ta’ April 2008

li temenda d-Deċiżjoni 2006/968/KE li timplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 fir-rigward ta' linji gwida u proċeduri għall-identifikazzjoni elettronika ta' l-annimali ovini u kaprini

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1571)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/337/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 tas-17 ta' Diċembru 2003 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' l-annimali ovini u kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u d-Direttivi 91/102/KEE u 64/432/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(1)(d) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) jipprevedi li kull Stat Membru għandu jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' l-annimali ovini u kaprini skond dan ir-Regolament. Skond ir-Regolament (KE) Nru 21/2004, l-ewwel mezz ta' identifikazzjoni ta' dawn l-annimali huma t-tikketti tal-widna. It-tieni mezz ta' identifikazzjoni jinkludi l-identifikazzjoni elettronika ta' l-annimali ovini u kaprini.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/968/KE (2) tfassal linji ta' gwida u proċeduri għall-approvazzjoni ta' identifikaturi u ta' qarrejja għall-identifikazzjoni elettronika ta' l-annimali ovini u kaprini skond ir-Regolament (KE) Nru 21/2004. Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi ħtiġiet minimi dwar ċerti testijiet ta' konformità u prestazzjoni għall-approvazzjoni ta' dawn l-identifikaturi u l-qarrejja. Dawn it-testijiet għandhom jitwettqu minn laboratorji ta' testijiet innominati li joperaw u li huma vvalutati u akkreditati skond ċerti standards Ewropej.

(3)

L-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali li jsiru biex tiġi żgurata l-verifika ta' konformità mal-liġi ta' l-għalf u ta' l-ikel, ir-regoli ta' saħħet l-annimali u tal-benessri ta' l-annimali (3), jirreferi għal dawk l-istandards Ewropej fir-rigward tan-nomini minn awtoritajiet kompetenti ta' laboratorji uffiċjali.

(4)

Hu adatt li tiġi emendata r-referenza fid-Deċiżjoni 2006/968/KE għal dawk l-istandards sabiex jiġi kkunsidrat il-karattru speċifiku tal-laboratorji ta' l-ittestjar imsemmija f'dik id-Deċiżjoni

(5)

L-Artikolu 18 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2076/2005 tal-5 ta' Diċembru 2005 li jistabblixxi arranġamenti tranżizzjonali għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004 u (KE Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 853/2004 u (KE) Nru 854/2004 jipprovdi deroga mill-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 (4). Skond din id-deroga, l-awtorità kompetenti tista' tinnomina għal perjodu tranżitorju laboratorju tat-testijiet li ma kienx akkreditat. Għal raġunijiet ta' ċarezza d-Deċiżjoni 2006/968/KE għandha tirreferi għal din id-deroga.

(6)

Id-Deċiżjoni 2006/968/KE għandha għalhekk tiġi emendata skond dan.

(7)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness mad-Deċiżjoni 2006/968/KE hu emendat skond l-Anness ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tgħodd mill-1 ta' Ġunju .2008.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 24 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1560/2007 (ĠU L 340, 22.12.2007, p. 25).

(2)  ĠU L 401, 30.12.2006, p. 41.

(3)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1; verżjoni bil-korrezzjonijiet fil-ĠU L 191, 28.5.2004, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 301/2008 (ĠU L 97, 9.4.2008, p. 85).

(4)  ĠU L 338, 22.12.2005, p. 83. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1246/2007 (ĠU L 281, 25.10.2007, p. 21).


ANNESS

Fl-Anness mad-Deċiżjoni 2006/968/KE, Kapitolu IV jinbidel b'li ġej:

”KAPITOLU IV

Laboratorji tat-testijiet

1.

L-awtorità kompetenti għandha taħtar laboratorji tat-testijiet għat-twettiq tat-testijiet previsti f'din id-Deċiżjoni.

2.

Madankollu, l-awtorità kompetenti tista' taħtar biss laboratorji ta' testijiet li joperaw u li huma vvalutati u akkreditati skond l-Artikolu 12(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 882/2004. L-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 2076/2005 japplika sal-31 ta' Diċembru 2009.

3.

L-Istati Membri għandhom ifasslu u jżommu listi aġġornati ta' laboratorji tat-testijiet maħtura mill-awtoritajiet kompetenti u jagħmlu tali tagħrif disponibbli għall-Istati Membri l-oħra u l-pubbliku fuq websajt.”


29.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 115/35


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta’ l-24 ta’ April 2008

li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2004/438/KE fir-rigward ta’ ħalib mhux ipproċessat u ta’ prodotti bbażati fuq ħalib mhux ipproċessat mill-Awstralja, ħalib u prodotti bbażati fuq il-ħalib mis-Serbja u li taġġorna l-inklużjoni ta' l-Iżvizzera f'dak l-Anness

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1587)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/338/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum mill-bniedem (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(1) u (4) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni tal-kontrolli uffiċjali fuq prodotti ta’ oriġini ta’ annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 11(1) tiegħu

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/438/KE tad-29 ta’ April 2004 li tistipula kondizzjonijiet ta' ċertifikazzjonijiet ta' saħħa ta' l-annimali u saħħa pubblika u dawk veterinarji għad-dħul fil-Komunità ta' ħalib trattat bis-sħana, prodotti bbażati fuq il-ħalib u ħalib mhux ipproċessat maħsuba għall-konsum mill-bniedem (3), tistabbilixxi lista, fl-Anness I għal dik id-Deċiżjoni, ta' pajjiżi terzi li minnhom huwa awtorizzat id-dħul fil-Komunità, suġġett għal xi kundizzjonijiet, ta’ ħalib mhux ipproċessat u prodotti bbażati fuq il-ħalib mhux ipproċessat. Barra minn hekk, il-kunsinji ta’ ħalib u ta’ prodotti ibbażati fuq il-ħalib li huma konformi mar-rekwiżiti tas-saħħa ta' l-annimali stipulati f'dik id-Deċiżjoni jistgħu jgħaddu mill-Komunità għal pajjiżi terzi oħra.

(2)

L-Awstralja hi inkluża fil-lista ta’ pajjiżi terzi li minnhom hu awtorizzat id-dħul fil-Komunità ta’ ħalib u prodotti tal-ħalib. L-importazzjoni ta’ ħalib u ta’ prodotti tal-ħalib mill-Awstralja hi limitata għall-prodotti li jkunu għaddew mill-proċess ta’ pasturizzazzjoni jew ta’ sterilizzazzjoni. L-Awstralja talbet li tiġi awtorizzata tesporta wkoll ħalib mhux ipproċessat u prodotti bbażati fuq ħalib mhux ipproċessat għall-konsum mill-bniedem.

(3)

It-trattamenti stipulati fid-Deċiżjoni 2004/438/KE huma applikati għall-ħalib u għall-prodotti tal-ħalib sabiex jiġi mħares l-istat tas-saħħa ta’ l-annimali tal-Komunità. Fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-saħħa ta’ l-annimali fl-Awstralja, u b’mod partikulari l-istat ħieles tagħha mill-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer sa mill-1872, meta faqqset il-marda l-aħħar darba, l-importazzjoni ta' dawk il-prodotti minn dak il-pajjiż terz għandha tiġi awtorizzata minħabba li din ma tirrappreżentax riskju għal saħħet l-annimali.

(4)

L-inklużjoni ta’ l-Awstralja għall-ħalib mhux ipproċessat u prodotti bbażati fuq il-ħalib mhux ipproċessat fil-kolonna A tal-lista ta’ l-Anness I għad-Deċiżjoni 2004/438/KE għandha għalhekk tiġi emendata kif inhu xieraq.

(5)

Is-Serbja talbet li tiġi inkluża fil-lista ta’ pajjiżi terzi li minnhom hi awtorizzata l-importazzjoni tal-ħalib trattat bis-sħana u prodotti bbażati fuq il-ħalib, biex b’hekk ikun awtorizzat it-tranżitu ta' dawn il-prodotti mit-territorju tal-Komunità, bid-destinazzjonijiet finali jkunu f’pajjiżi terzi oħra.

(6)

Fis-Serbja saru verifiki tal-Kummissjoni Ġenerali fuq saħħet l-annimali u l-aktar waħda reċenti kienet f’Ġunju 2007. Dan juri li l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħtu garanziji li s-sitwazzjoni ta’ saħħet l-annimali f’dak il-pajjiż tista’ tiġi kkunsidrata bħala waħda sodisfaċenti.

(7)

Għaldaqstant, fejn jidħlu l-aspetti li jikkonċernaw is-saħħa ta’ l-annimali, il-ħalib trattat bis-sħana u prodotti bbażati fuq il-ħalib minn dak il-pajjiż terz għandhom jiġu awtorizzati.

(8)

Qabel ma l-istabbilimenti jitniżżlu fil-lista ta’ importazzjoni għal ġol-Komunità għandha ssir missjoni oħra sabiex jiġu eżaminati l-aspetti ta’ saħħa pubblika. Madankollu, sadattant, it-tranżitu ta’ dawn il-prodotti għandu jiġi awtorizzat.

(9)

L-inklużjoni tas-Serbja għall-ħalib trattat bis-sħana u prodotti bbażati fuq il-ħalib għall-konsum mill-bniedem għandha għalhekk tidher fil-kolonni B u ċ fil-lista fl-Anness I.

(10)

Barra minn hekk, huwa xieraq li tiġi aġġornata nota f’qiegħ il-paġna f’dak l-Anness għall-Iżvizzera sabiex ikun hemm referenza għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera fir-rigward tal-kummerċ fi prodotti agrikoli.

(11)

L-Anness I tad-Deċiżjoni 2004/438/KE għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(12)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness I tad-Deċiżjoni 2004/438/KE huwa mibdul bit-test fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika minn 1 ta' Mejju 2008.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 24 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206; verżjoni bil-korrezzjonijiet fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(3)  ĠU L 154, 30.4.2004, p. 72. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1792/2006 (ĠU L 362, 20.12.2006, p. 1).


ANNESS

“ANNESS I

‘+’

:

il-pajjiż hu awtorizzat

‘0’

:

il-pajjiż mhux awtorizzat


Il-Kodiċi ISO tal-pajjiż terz

Pajjiż Terz

Kolonna A

Kolonna B

Kolonna Ċ

AD

Andorra

+

+

+

AL

L-Albanija

0

0

+

AN

L-Antilli Olandiżi

0

0

+

AR

L-Arġentina

0

0

+

AU

L-Awstralja

+

+

+

BR

Il-Brażil

0

0

+

BW

Il-Botswana

0

0

+

BY

Il-Belarus

0

0

+

BZ

Il-Beliże

0

0

+

BA

Il-Bożnja-Ħerzegovina

0

0

+

CA

Il-Kanada

+

+

+

CH

L-Iżvizzera (*)

+

+

+

CL

Iċ-Ċilì

0

+

+

CN

Iċ-Ċina

0

0

+

CO

Il-Kolumbja

0

0

+

CR

Il-Kosta Rika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

L-Alġerija

0

0

+

ET

L-Etjopja

0

0

+

GL

Greenland

0

+

+

GT

Il-Gwatemala

0

0

+

HK

Ħong Kong

0

0

+

HN

Il-Ħonduras

0

0

+

HR

Il-Kroazja

0

+

+

IL

L-Iżrael

0

0

+

IN

L-Indja

0

0

+

IS

L-Iżlanda

+

+

+

KE

Il-Kenja

0

0

+

MA

Il-Marokk

0

0

+

MG

Il-Madagaskar

0

0

+

MK (**)

L-ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

0

+

+

MR

Il-Mawritanja

0

0

+

MU

Il-Mawrizju

0

0

+

MX

Il-Messiku

0

0

+

NA

In-Namibja

0

0

+

NI

In-Nikaragwa

0

0

+

NZ

New Zealand

+

+

+

PA

Il-Panama

0

0

+

PY

Il-Paragwaj

0

0

+

RS

Is-Serbja (***)

0

+

+

RU

Ir-Russja

0

0

+

SG

Is-Singapor

0

0

+

SV

L-El Salvador

0

0

+

SZ

Is-Sważilandja

0

0

+

TH

It-Tajlandja

0

0

+

TN

It-Tuniżija

0

0

+

TR

It-Turkija

0

0

+

UA

L-Ukraina

0

0

+

US

L-Istati Uniti

+

+

+

UY

L-Urugwaj

0

0

+

ZA

L-Afrika ta’ Isfel

0

0

+

ZW

Iż-Żimbabwe

0

0

+


(*)  Ċertifikati skond il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera (kif emendat l-aħħar) dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli, (ĠU L 114, 30.4.2002, p. 132).

(**)  Il-kodiċi proviżorju li bl-ebda mod ma jippreġudika n-nomenklatura definittiva għal dan il-Pajjiż, li jrid jintlaħaq ftehim fuqu wara l-konklużjoni ta' negozjati li qegħdin iseħħu bħalissa fuq dan is-suġġett fin-Nazzjonijiet Uniti.

(***)  Li ma tinkludix il-Kosovo, kif definit mir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 1244 ta’ l-10 ta’ Ġunju 1999.”


29.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 115/39


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-25 ta' April 2008

li temenda l-Anness XI tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/85/KE fir-rigward tal-lista tal-laboratorji awtorizzati li jimmaniġġjaw il-virus ħaj tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1577)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/339/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2003/85/KE tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar miżuri tal-Komunità fuq il-kontroll tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer li tirrevoka d-Direttiva 85/511/KEE u d-Deċiżjoni 89/531/KEE u 91/665/KEE u temenda d-Direttiva 92/46/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 67(2) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2003/85/KE tistipula miżuri minimi ta’ kontroll li għandhom jiġu applikati fil-każ ta’ tifqigħa tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer u ċerti miżuri preventivi bl-għan li jiżdiedu l-kuxjenza u t-tlestija mill-awtoritajiet kompetenti u mill-komunità agrikola għal dik il-marda.

(2)

Il-miżuri preventivi stipolati fid-Direttiva 2003/85/KE jinkludu d-dispożizzjoni li l-Istati Membri għandhom jaċċertaw li l-immaniġġjar tal-virus ħaj tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer għar-riċerka, id-dijanjożi u l-manifattura jsir biss f’laboratorji approvati elenkati fl-Anness XI ta’ dik id-Direttiva.

(3)

Il-Parti A ta’ l-Anness XI tad-Direttiva 2003/85/KE telenka l-laboratorji nazzjonali awtorizzati biex jimmaniġġjaw il-virus ħaj tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer għal finijiet dijanjostiċi u ta’ riċerka.

(4)

Id-Danimarka infurmat uffiċjalment lill-Kummissjoni bil-bidliet marbuta ma’ l-amministrazzjoni tal-laboratorju ta’ referenza nazzjonali għall-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer.

(5)

Il-Latvja u s-Slovenja infurmaw uffiċjalment lill-Kummissjoni li l-laboratorji ta’ referenza nazzjonali rispettivi tagħhom ma għadhomx meqjusa li jissodisfaw l-istandards ta’ sikurezza stipulati fl-Artikolu 65(d) u u għalhekk għandhom jitħassru mil-lista tal-Parti A ta’ l-Anness XI tad-Direttiva 2003/85/KE.

(6)

L-Olanda infurmat uffiċjalment lill-Kummissjoni bil-bidliet marbuta ma’ isem il-laboratorju ta’ referenza nazzjonali tagħha għall-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer.

(7)

Għal raġunijiet ta’ sikurezza huwa importanti li l-lista ta’ laboratorji nazzjonali awtorizzati biex jimmaniġġjaw il-virus ta’ l-ilsien u d-dwiefer li tinsab fid-Direttiva 2003/85/KE tibqa' aġġornata.

(8)

Għaldaqstant, huwa meħtieġ li l-lista ta’ laboratorji li huma awtorizzati li jimmaniġġjaw il-virus ħaj tal-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer li tinsab fil-Parti A ta’ l-Anness XI tad-Direttiva 2003/85/KE tinbidel bil-lista stabbilita fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

(9)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Anness XI tad-Direttiva 2003/85/KE, il-Parti A qiegħda tinbidel bit-test fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 25 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 306, 22.11.2003, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2006/104/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 352).


ANNESS

“PARTI A

Il-laboratorji nazzjonali awtorizzati li jimmaniġġjaw il-virus ħaj tal-marda ta' l-ilsien u d-dwiefer

L-Istat Membru fejn jinsab il-laboratorju

Laboratorju

L-Istati Membri li qed jużaw is-servizzi tal-laboratorju

Kodiċi ISO

Isem

AT

L-Awstrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

L-Awstrija

BE

Il-Belġju

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Il-Belġju

Il-Lussemburgu

BG

Il-Bulgarija

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Il-Bulgarija

CZ

Ir-Repubblika Ċeka

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Ir-Repubblika Ċeka

DE

Il-Ġermanja

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Il-Ġermanja

Is-Slovakkja

DK

Id-Danimarka

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Id-Danimarka

Il-Finlandja

L-Iżvezja

EL

Il-Greċja

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Il-Greċja

ES

Spanja

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Spanja

FR

Franza

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Franza

HU

L-Ungerija

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

L-Ungerija

IT

L-Italja

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

L-Italja

Ċipru

LT

Il-Litwanja

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Il-Litwanja

NL

L-Olanda

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

L-Olanda

PL

Il-Polonja

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Il-Polonja

RO

Ir-Rumanija

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Ir-Rumanija

UK

Ir-Renju Unit

Institute for Animal Health, Pirbright

Ir-Renju Unit

L-Estonja

Il-Finlandja

L-Irlanda

Il-Latvja

Malta

Is-Slovenja

L-Iżvezja”


29.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 115/41


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-25 ta’ April 2008

li temenda d-Deċiżjoni 2006/133/KE li teħtieġ li l-Istati Membri temporanjament jieħdu miżuri kontra t-tixrid tal- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (in-nematodu tal-pini) f’dak li jirrigwardja żoni fil-Portugall, apparti minn dawk li fihom huwa magħruf li ma jeżistix

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1580)

(2008/340/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar miżuri protettivi kontra d-dħul fil-Komunità ta’ organiżmi li huma ta’ ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tifrix tagħhom fil-Komunità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 16(3) tagħha,

Billi:

(1)

Skond id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/133/KE tat-13 ta’ Frar 2006 li teħtieġ li l-Istati Membri temporanjament jieħdu miżuri kontra t-tixrid tal-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (in-nematodu tal-pini - PWN) f’dak li jirrigwardja żoni fil-Portugall, apparti minn dawk li fihom huwa magħruf li ma jeżistix (2), il-Portugall ħa miżuri kontra t-tixrid tan-nematodu tal-pini.

(2)

Il-Portugall bagħat rapport lill-Kummissjoni dwar l-eżekuzzjoni ta’ dawk il-miżuri fl-2007 li juri li l-PWN ma nfirixx lil hinn miż-żoni demarkati, iżda li għadu jeżisti f’dawk iż-żoni.

(3)

L-implimentazzjoni tal-miżuri Portugiżi fl-2007 kienet evalwata mill-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti fil-laqgħat tiegħu tas-26-27 ta’ Novembru 2007. Kien ġie konkluż li t-tnaqqis fil-livell ta’ infezzjoni taż-żona demarkata li mmirat għalih id-Deċiżjoni 2006/133/KE ma kienx inkiseb għal kollox.

(4)

Għalhekk, il-Portugall għandu jkompli jieħu miżuri bħal dawn fil-forma ta’ pjan ta’ qerda sal-31 ta’ Marzu 2012, tul ta’ żmien realistiku sabiex jinkiseb progress sinifikanti fil-kontroll tal-PWN.

(5)

Biex tikber l-effiċjenza ta’ dawk il-miżuri fil-każ ta’ tifqigħ iżolat fiż-żoni ta’ lqugħ tan-naħa demarkata, għandha tiġi stabbilita “żona ta’ ffukar” fi ħdan iż-żona ta’ lqugħ fejn jinġarru l-pjanti suxxettibbli. Madwar iż-żona ta’ ffukar għandu jkun hemm żona fejn il-pjanti suxxettibbli jiġu spezzjonati regolarment (“żona ta’ sikurezza”).

(6)

Ir-rekwiżiti għall-moviment ta’ injam suxxettibbli fil-forma ta’ materjal għall-ippakkjar li joriġina fiż-żona ta’ demarkazzjoni għandu jkun konformi ma’ l-Istandard Internazzjonali tal-FAO għall-Miżuri Fitosanitarji Nru 15 dwar il-Linji ta’ Gwida għar-regolamentazzjoni ta’ materjal għall-ippakkjar magħmul mill-injam fil-kummerċ internazzjonali.

(7)

Id-Deċiżjoni 2006/133/KE għandha għalhekk tiġi emendata skond dan.

(8)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2006/133/KE hi emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 2

Sal-31 ta’ Marzu 2012, il-Portugall għandu jassigura li jintlaħqu l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness fir-rigward ta’ l-injam, il-qxur tas-siġar u l-pjanti suxxettibbli li se jinġarru fi ħdan jew minn żoni demarkati fil-Portugall, u definiti skond l-Artikolu 5, lejn żoni oħra fil-Portugall jew lejn Stati Membri oħra.

Sal-31 ta’ Marzu 2012, il-Portugall għandu jimplimenta pjan ta’ qerda biex jikkontrolla t-tifrix tal-PWN bil-għan li jeqirdu. Dak il-pjan għandu jinkludi dettalji dwar il-ġestjoni, fiż-żona demarkata, ta’ speċijiet ta’ pjanti magħrufa bħala suxxettibbli ħafna għall-PWN skond il-kundizzjonijiet fil-Portugall. Dan il-pjan għandu jiġi rivedut kull sena sal-31 ta’ Diċembru”.

(2)

Fit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 4, il-kelmiet “sal-15 ta’ Diċembru 2006 u 15 ta’ Diċembru 2007” jinbidlu bil-kelmiet “kull sena sal-15 ta’ Diċembru”.

(3)

L-Anness għad-Deċiżjoni 2006/133/KE hu emendat skond l-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 25 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/41/KE (ĠU L 169, 29.6.2007, p. 51).

(2)  ĠU L 52, 23.2.2006, p. 34.


ANNESS

L-Anness tad-Deċizjoni 2006/133/KE huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-punt 1(e) jinbidel b’dan li ġej:

“(e)

injam suxxettibbli, fil-forma ta’ kisi ta’ l-ippakkjar, kaxxi, kannestri, tankijiet u ppakkjar simili, pjattaformi għall-ħżin, pjattaformi għall-ħżin f’forma ta’ kaxex u twavel tat-tagħbija oħra, kullari tal-pjattaformi għall-ħżin, kemm jekk qed jintużaw attwalment u kemm jekk le fit-trasport ta’ l-oġġetti ta’ kull tip, għandhom ikunu suġġetti għall-waħda mill-miżuri approvati kif speċifikat fl-Anness I ta’ l-Istandard Internazzjonali tal-FAO għall-Miżuri Fitosanitarji Nru 15 dwar il-Linji ta’ Gwida għar-regolamentazzjoni ta’ materjal għall-ippakkjar magħmul mill-injam fil-kummerċ internazzjonali. Fuq l-injam għandu jkun hemm marka li tippermetti l-identifikazzjoni ta’ fejn u ta’ minn min ikun għamel it-trattament jew inkella jinġarr miegħu l-hekk imsejjaħ passaport tal-pjanta li jiċċertifika l-miżuri li jkunu twettqu.”

(2)

Il-punt 2(a) jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

Il-pjanti suxxettibbli għandhom ikunu ttrattati kif ġej:

(i)

il-pjanti suxxettibbli mkabbra f’postijiet ta’ produzzjoni, jew fil-viċinanza immedjata tagħhom, fejn ebda sintomu ta’ PWN ma jkun ġie osservat mill-bidu ta’ l-aħħar ċiklu sħiħ ta’ veġetazzjoni u li jkunu nstabu ħielsa minn sinjali jew sintomi ta’ PWN matul spezzjonijiet uffiċjali, għandu jinġarr magħhom l-hekk imsejjaħ passaport tal-pjanti meta dawn jinġarru mill-post ta’ produzzjoni;

(ii)

il-pjanti suxxettibbli mkabbra f’postijiet ta’ produzzjoni, jew fil-viċinanza immedjata tagħhom, fejn ikunu ġew osservati sintomi ta’ PWN mill-bidu ta’ l-aħħar ċiklu komplut ta’ veġetazzjoni, jew li jkunu ġew identifikati bħala infestati mill-PWN m’għandhomx ikunu mċaqalqa mill-post ta’ produzzjoni u għandhom jinqerdu billi jinħarqu;

(iii)

il-pjanti suxxettibbli mkabbra f’postijiet, bħalma huma foresti, ġonna pubbliċi jew privati, li jkunu identifikati bħala infestati mill-PWN, jew li jkunu juru sintomi ta’ mard jew li jinsabu f’żoni ta’ protezzjoni, għandhom:

jekk huma identifikati fil-perjodu bejn l-1 ta’ Novembru u l-1 ta’ April, jitqaċċtu sa dak iż-żmien, jew

jekk huma identifikati fil-perjodu bejn it-2 ta’ April u l-31 ta’ Ottubru, jitqaċċtu minnufih, u

jiġu ttestjati għall-preżenza ta’ PWN f’kull każ kemm-il darba dawn il-pjanti suxxettibbli jinsabu fil-parti ta’ żoni demarkati maħsuba bħala żoni ta’ lqugħ skond l-Artikolu 5. Jekk il-preżenza tiegħu tkun ikkonfermata, il-pjanti infestati u l-pjanti suxxettibbli kollha f’żona b’raġġ ta’ mill-anqas 50 m madwar il-pjanti infestati u f’kull każ fi ħdan raġġ li jkopri ta’ l-anqas għaxar pjanti suxxettibbli, għandhom jinqerdu (żona ta’ ffukar). Il-pjanti suxxettibbli kollha f’żona b’raġġ ta’ mill-inqas 50 m madwar iż-żona ta’ ffukar għandha tiġi spezzjonata b’mod uffiċjali kull xahrejn għal perjodu ta’ mill-anqas sena wara li l-pjanti infestati jkunu tneħħew (żona sikura). Jekk tkun konfermata preżenza oħra ta’ PWN fil-viċinanza waqt dak il-perjodu, iż-żona demarkata għandha tiġi modifikata skond l-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 5;”

(3)

F’punt 2(e) il-frażi ta’ introduzzjoni tiġi mibdula b’dan li ġej:

“(e)

Injam suxxetibbli fl-għamla ta’ skart prodott fil-mument tat-tqaċċit, għandu, taħt kontroll uffiċjali, jinħaraq f’postijiet xierqa jew jitlaqqax f’biċċiet ta’ anqas minn 3 ċm fi ħxuna u wisa’ u jitħalla fil-post:”.

(4)

Il-Punt 2(g) jinbidel b’dan li ġej:

“(g)

injam suxxettibbli, fil-forma ta’ kisi ta’ l-ippakkjar, kaxxi, kannestri, tankijiet u ppakkjar simili, pjattaformi għall-ħżin, pjattaformi għall-ħżin f’forma ta’ kaxex u twavel tat-tagħbija oħra, kullari tal-pjattaformi għall-ħżin, planki, spacers u bearers, inkluż dak l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu għandu jkun suġġett għall-waħda mill-miżuri approvati kif speċifikat fl-Anness I ta’ l-Istandard Internazzjonali tal-FAO għall-Miżuri Fitosanitarji Nru 15 dwar il-Linji ta’ Gwida għar-regolamentazzjoni ta’ materjal għall-ippakkjar magħmul mill-injam fil-kummerċ internazzjonali.”


29.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 115/44


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-25 ta’ April 2008

li tistabbilixxi l-kriterji Komunitarji għal programmi nazzjonali għall-qerda, il-kontroll u l-monitoraġġ ta’ ċertu mard ta’ l-annimali u żoonożi

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1588)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/341/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar in-nefqa fil-qasam veterinarju (1), u b’mod partikolari r-raba' subparagrafu ta’ l-Artikolu 24(2) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni 90/424/KE tistipula l-proċeduri li jirregolaw il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità lejn il-programmi għall-qerda, il-kontroll u l-monitoraġġ ta’ ċertu mard ta’ l-annimali u żoonożi. B’segwitu għal dik id-Deċiżjoni għandha tiġi introdotta miżura finanzjarja Komunitarja sabiex tiġi rimborżata n-nefqa mill-Istati Membri għall-finanzjament ta’ programmi nazzjonali għall-qerda, il-kontroll u l-monitoraġġ tal-mard ta’ l-annimali u żoonożi elenkati fl-Anness għal dik id-Deċiżjoni.

(2)

Id-Deċiżjoni 90/424/KEE tistipula li kull sena, sa mhux iktar tard mit-30 ta’ April, l-Istati Membri għandhom iressqu lill-Kummissjoni l-programmi annwali jew multiannwali li jibdew fis-sena ta’ wara, u li jixtiequ jibbenefikaw minn kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità għalihom.

(3)

L-Artikolu 24(2) ta’ dik id-Deċiżjoni jagħti lista ta’ ċerti elementi li għandhom ikunu inklużi fil-programmi sottomessi mill-Istati Membri, bħalma hi deskrizzjoni tal-qagħda epidemijoloġika tal-marda, iż-żona fejn se jiġi applikat il-programm, l-objettiv tal-programm u kemm x’aktarx se jdum, il-miżuri li se jiġu applikati u l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-programm.

(4)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/638/KEE tas-27 ta’ Novembru 1990, li tistipula l-kriterji Komunitarji għall-qerda u l-monitoraġġ ta’ ċertu mard fl-annimali (2), stabbilixxiet ċerti kriterji għal programmi għall-qerda, il-kontroll u l-monitoraġġ biex jiġu approvati b’segwitu għad-Deċiżjoni 90/424/KEE. Id-Deċiżjoni 2006/965/KE irrevokat id-Deċiżjoni 90/638/KEE mid-data ta’ meta tidħol fis-seħħ id-Deċiżjoni preżenti.

(5)

Għandhom jiġu stabbiliti kriterji ġodda għall-programmi nazzjonali għall-qerda, il-kontroll u l-monitoraġġ ta’ ċertu mard ta’ l-annimali u żoonożi elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni 90/424/KEE sabiex jaqblu mal-progress tekniku u xjentifiku u jqisu l-esperjenza fl-implimentazzjoni tal-programmi skond id-Deċiżjoni 90/638/KEE. Dawk il-kriterji Komunitarji ġodda għandhom jiżguraw li l-miżuri stipulati f’dawk il-programmi huma effettivi u jassiguraw il-qerda, il-kontroll u l-monitoraġġ aktar rapidu tal-mard u ż-żoonożi kkonċernat.

(6)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Sabiex ikunu approvati skond il-miżura finanzjarja tal-Komunità stipulata fl-Artikolu 24(1) tad-Deċiżjoni 90/424/KEE, programmi sottomessi mill-Istati Membri lill-Kummissjoni għall-qerda, il-kontroll u l-monitoraġġ ta’ mard ta’ l-annimali u żoonożi elenkati fl-Anness ta’ dik id-Deċiżjoni għandhom jissodisfaw ta’ l-anqas il-kriterji mniżżla fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 25 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 19. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2006/965/KE (ĠU L 397, 30.12.2006, p. 22).

(2)  ĠU L 347, 12.12.1990, p. 27. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 92/65/KEE (ĠU L 268, 14.9.1992, p 54).


ANNESS

Kriterji għal programmi nazzjonali għall-qerda, il-kontroll u l-monitoraġġ

(1)   L-għan tal-programm

(a)

L-għan tal-programm ta’ monitoraġġ għandu jkun li jinvestiga l-popolazzjoni jew is-subpopolazzjoni ta’ annimali u l-ambjent tagħhom (inkluż riżervi fis-selvaġġ u l-organiżmi li jġorru l-mard) sabiex jiġu mgħarrfa l-bidliet fil-mod ta’ kif ifiġġ il-mard u ż-żoonożi fl-annimali elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni 90/424/KEE (“mard ta’ l-annimali u żoonożi”) kif ukoll il-bidliet fl-iżvilupp ta’ infezzjoni tagħhom.

(b)

L-għan tal-programm ta’ kontroll għandu jkun li jġib jew li jżomm il-prevalenza tal-mard ta’ l-annimali u żoonożi elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni 90/424/KEE taħt livell sanitarju aċċettabbli;

(ċ)

L-għan tal-programm ta’ qerda għandu jkun l-estinzjoni bijoloġika tal-mard ta’ l-annimali u żoonożi elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni 90/424/KEE. L-objettiv finali ta’ programm ta’ qerda għandu jkun li jinkiseb l-istat ta’ ħelsien jew ħelsien uffiċjali tat-territorju skond il-leġiżlazzjoni Komunitarja, fejn din il-possibbiltà teżisti.

(d)

L-għan ta’ programm ta’ kontroll, jew ta’ monitoraġġ/stħarriġ, jew inkella ta’ qerda ta’ mard jew żoonożi fl-annimali, għandu jkun skond il-politiki Komunitarji.

(2)   Id-demarkazzjoni ġeografika tal-programm

Il-programm għandu japplika għat-territorju kollu kemm hu, jew jekk ġustifikat b’mod xieraq skond kriterji epidemijoloġiċi, għal parti definita tajjeb mit-territorju ta’ Stat Membru wieħed jew aktar, jew, f’każ ta’ mard li jolqot ukoll lill-annimali selvaġġi, għal pajjiżi terzi.

(3)   It-tul tal-programm

It-tul tal-programm għandu jiġi stabbilit għaż-żmien minimu li hu stmat li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq l-objettiv tal-programm. It-tul tiegħu għandu jkun limitat għaż-żmien li tulu jista’ jintlaħaq b’mod raġonevoli dak l-objettiv.

(4)   L-objettivi tal-programm

(a)

L-objettivi tal-programm għandhom jiġu stabbiliti b’mod li jinkisbu sad-data tat-tkomplija tal-programm. ta’ l-anqas darba fis-sena, għandhom jiġu stabbiliti objettivi interim bħala għanijiet intermedji li għandhom jinkisbu jekk il-programm ikopri aktar minn sena.

(b)

Għall-objettivi għandhom jingħażlu l-indikaturi l-aktar xierqa, bħalma huma l-inċidenza, il-prevalenza (meta hu possibbli), il-kwalifikazzjoni sanitarja ta’ annimali li jridu jintlaħqu u unitajiet epidemijoloġiċi (ngħidu aħna, qatgħat, merħliet, stabbilimenti, żoni). Fejn ikun meħtieġ, tingħata definizzjoni.

(5)   Il-miżuri tal-programm:

(a)

Is-suspett jew il-konferma ta’ mard jew żoonożi fl-annimali għandhom ikunu notifikabbli.

(b)

Il-miżuri tal-programm għandhom ikunu mmirati lejn il-popolazzjoni ta’ l-annimali li hi l-oġġett tal-marda jew żoonożi u/jew l-ispeċi rilevanti tar-riżerva jew l-organiżmi relevanti li jġorru l-marda/iż-żoonożi

(ċ)

L-annimali kollha li huma l-objettiv tal-programm, ħlief it-tjur ta’ l-irziezet, l-annimali akkwatiċi, il-lagomorfi u l-annimali selvaġġi, għandhom jiġu identifikati, u l-unitajiet epidemijoloġiċi kollha (ngħidu aħna, qatgħat, merħliet, stabbilimenti) għandhom jiġu rreġistrati. Iċ-ċaqliq ta’ dawk l-annimali għandu jiġi kkontrollat u rreġistrat.

(d)

Il-miżuri tal-programm għandhom ikunu msejsa fuq l-għarfien xjentifiku rilevanti li hu disponibbli u għandhom ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni Komunitarja. Fil-każ ta’ programmi li jikkonċernaw il-mard f’annimali ta’ akkwakultura u li huma ffinanzjati mill-Fond Ewropew għas-Sajd (1), l-awtorità li timmaniġġa għandha tiżgura li d-dokumenti kollha ta’ appoġġ fir-rigward ta’ l-infiq u l-verifiki dwar il-programmi kkonċernati jinżammu disponibbli għall-Kummissjoni u l-Qorti Ewropea ta’ l-Awdituri skond l-Artikolu 87 tar-Regolament (KE) Nru 1198/2006.

(e)

Il-miżuri tal-programm għandhom jingħażlu bħala li huma l-aktar miżuri effiċjenti u effettivi sabiex jinkiseb l-objettiv tul żmien il-programm, u ta’ l-anqas għandhom jinkludu:

regoli dwar iċ-ċaqliq ta’ l-annimali u ta’ prodotti li jistgħu jiġu affettwati jew ikkontaminati mill-marda jew żoonożi kkonċernati;

il-miżuri li għandhom jittieħdu fejn jinstabu riżultati pożittivi waqt il-verifiki li jsiru skond il-programm; dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-prekawzjonijiet neċessarji kollha sabiex jiġu assigurati kontroll u qerda malajr tal-marda u ż-żoonożi, fid-dawl ta’ l-informazzjoni epidemijoloġika u ta’ mezzi preventivi li huma speċifiċi għaliha,

regoli fuq il-kwalifika ta’ merħliet jew qatgħat, meta applikabbli.

(f)

It-testijiet tal-laboratorju wżati fi ħdan il-programm għandhom ikunu dawk stipulati fil-leġiżlazzjoni Komunitarja għall-mard u ż-żoonożi fl-annimali kkonċernati; fejn ebda test m’hu stipulat fil-leġiżlazzjoni Komunitarja, it-testijiet użati għandhom ikunu standardizzati u vvalidati skond l-istandards internazzjonali ġeneralment aċċettati. Il-laboratorji ta’ l-ittestjar involuti fil-programmi relevanti ta’ monitoraġġ u ta’ qerda ffinanzjati mill-Komunità għandhom iwasslu riżultati li l-kwalità tagħhom tkun aċċettabbli għal-laboratorju ta’ referenza tal-Komunità (CRL). Il-laboratorji li m’għaddewx is-CRL ring-tests, jew ir-ring-tests nazzjonali meta applikabbli, jistgħu jkunu involuti biss fil-programmi Komunitarji ta’ qerda wara li verifiki speċifiċi jkunu wrew li dawn jistgħu jwasslu r-riżultati fl-istandard kwalitattiv meħtieġ.

(g)

It-vaċċini wżati fi ħdan il-programm għandhom ikunu konformi ma’ l-istandards Ewropej fejn tidħol sikurezza, nontrażmissibbiltà, irreversibbiltà ta’ attenwazzjoni u karatteristiċi immunoġeniċi; għandu jkollhom awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni skond id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), sakemm il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8 ta’ dik id-Direttiva japplikaw.

(6)   Ġestjoni tal-programm

(a)

Il-programm għandu jkun taħt il-kontroll ta’ l-awtorità veterinarja ċentrali. Il-kompetenzi u r-responsabbiltajiet ta’ kull servizz veterinarju u ta’ kull azzjonist għall-implimentazzjoni tal-miżuri tal-programm għandhom ikunu definiti b'mod ċar u għandha tiġi stipulata katina ċara ta’ kmand fil-programm.

(b)

Għandhom jiġu ggarantiti riżorsi suffiċjenti (finanzjarji, persunal, tagħmir) għat-tul kollu tal-programm.

(ċ)

Il-progress tal-programm għandu, ta’ spiss, ikun:

(i)

monitorat u evalwat fir-rigward ta’ l-effiċjenza u l-effettività tal-miżuri;

(ii)

irrapportat lill-Kummissjoni.

(7)   L-ispejjeż u l-benefiċċji tal-programm

(a)

Il-programm għandu jkun ta’ benefiċċju għall-Komunità u għall-partijiet involuti fl-Istati Membri.

(b)

L-għodda u l-miżuri magħżula għandhom jintużaw bl-aktar mod kost-effettiv.

(ċ)

L-oġġetti u s-servizzi wżati għall-finijiet tal-programm għandhom jinxtraw jew jiġu pprovduti skond ir-regoli tal-Komunità dwar l-akkwisti pubbliċi.

(d)

L-infiq tal-programm għandu jkun l-infiq magħmul mill-Istat Membru għall-implimentazzjoni tal-miżuri tal-programm u għandu jiġi vverifikat.

(e)

Għandu jiġi stipulat kumpens adegwat għal sidien ta’ annimali li jkollhom jinqatlu jew jinqerdu fil-qafas tal-programm u għall-prodotti li jkollhom jinqerdu, fejn applikabbli.

(f)

Il-benefiċjarju għandu jirreġistra l-ispiża li jkun ġarrab u li tkun ġiet sottomessa lill-Kummissjoni fis-sistema tagħha ta’ kosti/kontabbiltà u jżomm id-dokumenti oriġinali kollha għal seba’ snin mid-data ta-sottomissjoni, għal finijiet ta’ kontroll finanzjarju skond l-Artikoli 9, 36 u 37 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 (3).


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 tas-27 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għas-Sajd (ĠU L 223, 15.8.2006, p. 1).

(2)  ĠU L 311, 28.11.2001, p. 1.

(3)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.


FTEHIM

Kunsill

29.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 115/47


Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-istati membri tagħhom, minn naħa waħda u l-Federazzjoni Russa minn naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea

Wara li ġew iddepożitati l-istrumenti kollha ta’ ratifika u skond l-Artikolu 4(1) tiegħu, il-Protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni, iffirmat fil-Lussemburgu fit-23 ta’ April 2007 (1), ser jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2008.


(1)  ĠU L 119, 9.5.2007, p. 32

ĠU L 200, 1.8.2007, p. 44


Corrigendum

29.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 115/48


Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina rigward id-dazji ta’ l-esportazzjoni

( Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea L 112 ta' l-24 ta’ April 2008 )

Il-publikazzjoni ta' l-informazzjoni tħassret.