ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 97

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
9 ta' April 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (KE) Nru 294/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li jistabbilixxi l-Istitut Ewropew ta’ l-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

1

 

*

Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar statistika strutturali kummerċjali (formulazzjoni mill-ġdid) ( 1 )

13

 

*

Regolament (KE) Nru 296/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen), fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

60

 

*

Regolament (KE) Nru 297/2008 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1606/2002 igward l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabbiltà, ir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni onferiti lill-Kummissjoni

62

 

*

Regolament (KE) Nru 298/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 dwar ikel u għalf ġenetikament modifikat fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni

64

 

*

Regolament (KE) Nru 299/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 li jemenda r- Regolament (KE) Nru 396/2005 dwar il-livelli massimi ta' pestiċidi fl-ikel u l-għalf, jew fuq l-ikel u l-għalf, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

67

 

*

Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 ( 1 )

72

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 301/2008 tal-17 ta' Marzu 2008 li jadatta l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 882/2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi ta’ l-għalf u l-ikel, mas-saħħa ta’ l-annimali u mar-regoli dwar il-welfare ta’ l-annimali ( 1 )

85

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

9.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 97/1


REGOLAMENT (KE) Nru 294/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Marzu 2008

li jistabbilixxi l-Istitut Ewropew ta’ l-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 157(3) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

L-Aġenda ta’ Liżbona għat-Tkabbir u l-Impjiegi tenfasizza l-bżonn li jiġu żviluppati l-kondizzjonijiet li jkunu attraenti għall-investiment fil-konoxxenza u fl-innovazzjoni fl-Ewropa biex jiġu stimulati l-kompetittività, it-tkabbir u l-impjiegi fl-Unjoni Ewropea.

(2)

L-Istati Membri huma primarjament responsabbli għas-sostenn ta’ bażi Ewropea industrijali, kompetittiva u innovattiva qawwija. Madankollu, in-natura u d-daqs ta’ l-isfida ta’ l-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea jeħtieġu wkoll li tittieħed azzjoni fil-livell Komunitarju.

(3)

Il-Komunità għandha tipprovdi appoġġ għat-trawwim ta’ l-innovazzjoni, b’mod partikolari permezz tas-Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka, l-Iżvilupp teknoloġiku u Attivitajiet ta’ Dimostrazzjoni, il-Programm Kwadru ta’ Innovazzjoni u Kompetittività, il-Programm ta’ Tagħlim tul il-Ħajja u l-Fondi Strutturali.

(4)

Għandha tiġi stabbilita inizjattiva ġdida fil-livell Komunitarju, l-Istitut Ewropew ta’ l-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “l-EIT”), biex tikkomplementa l-linji politiċi u l-inizjattivi Komunitarji u nazzjonali eżistenti permezz tat-trawwim ta’ l-integrazzjoni tat-trijanglu tal-konoxxenza — innovazzjoni, riċerka u edukazzjoni superjuri — ma’ l-Unjoni Ewropea kollha.

(5)

Il-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta’Ġunju 2006 stieden lill-Kummmissjoni tħejji proposta formali għall-istabbiliment ta’ l-EIT biex jiġi ppreżentat fil-ħarifa ta’ l-2006.

(6)

Primarjament, l-EIT għandu jkollu l-objettiv li jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-Komunità u ta’ l-Istati Membri, billi jinvolvi l-attivitajiet ta’ edukazzjoni ogħla, riċerka u innovazzjoni fl-ogħla standards. B’hekk, l-EIT għandu jkun jista’ jiffaċilita u jsaħħaħ in-networking u l-kooperazzjoni u joħloq sinerġiji bejn komunitajiet ta’ l-innovazzjoni fl-Ewropa.

(7)

L-attivitajiet ta’ l-EIT għandhom jindirizzaw sfidi strateġiċi għall-perijodu fit-tul għall-innovazzjoni fl-Ewropa, b’mod partikolari f’oqsma transdixxiplinari u/jew inter-dixxiplinari inklużi dawk diġà identifikati fil-livell Ewropew. B’dan, l-EIT għandu jippromwovi djalogu perijodiku fis-soċjetà ċivili.

(8)

L-EIT għandu jagħti prijorità lit-trasferiment ta’ l-attivitajiet tiegħu ta’ edukazzjoni superjuri, riċerka u innovazzjoni lill-kuntest tan-negozju u lill-applikazzjoni kummerċjali tagħhom, kif ukoll għall-appoġġ tal-ħolqien ta’ negozji ġodda, ta’ spin-offs u ta’ impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs).

(9)

L-EIT għandu primarjament jopera permezz ta’ sħubiji awtonomi u motivati lejn l-eċċellenza ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazjoni superjuri, organizzazzjonijiet ta’ riċerka, kumpanniji u partijiet interessati oħrajn fil-forma ta’ networks strateġiċi sostenibbli u għall-perijodu fit-tul fil-proċess ta’ l-innovazzjoni. Dawn is-sħubiji għandhom ikunu magħżula mill-Bord tat-Tmexxija ta’ l-EIT abbażi ta’ proċess trasparenti u msejjes fuq l-eċċellenza u nominati bħala Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “KKI”). Il-Bord tat-Tmexxija għandu wkoll imexxi l-attivitajiet ta’ l-EIT u jevalwa l-attivitajiet tal-KKI. Is-Sħubija tal-Bord tat-Tmexxija għandha tibbilanċja l-esperjenza mid-dinja tan-negozju u mill-oqsma ta’ l-edukazzjoni superjuri u/jew tar-riċerka kif ukoll mis-settur ta’ l-innovazzjoni.

(10)

Sabiex jikkontribwixxu għall-kompetittività u biex jirrinforzaw l-attrazzjoni internazzjonali ta’ l-ekonomija Ewropea u tal-kapaċità tagħha ta’ innovazzjoni, l-EIT u l-KKI għandhom ikunu kapaċi jattiraw organizzazzjonijiet imsieħba, riċerkaturi u studenti minn madwar id-dinja kollha, anke bit-tħeġġiġ tal-mobbiltà tagħhom, kif ukoll billi jikkoperaw ma’ organizzazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi.

(11)

Ir-relazzjonijiet ta’ bejn l-EIT u l-KKI għandhom ikunu bbażati fuq ftehim kuntrattwali, b’kuntratti li jistabbilixxu d-drittijiet u l-obbligi tal-Komunità ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni, jiżguraw livell adegwat ta’ koordinament u jiddeskrivu l-mekkaniżmu għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ l-attivitajiet u l-eżiti tal-KKI.

(12)

Huwa meħtieġ li l-edukazzjoni superjuri tiġi sostnuta bħala komponent integrali, għalkemm spiss nieqes, ta’ strateġija ta’ innovazzjoni komprensiva. Il-ftehim bejn l-EIT u l-KKI għandu jipprevedi li l-lawrji u d-diplomi mogħtija permezz tal-KKI għandhom jingħataw mill-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni superjuri parteċipanti, li għandhom ikunu mħeġġa jimmarkawhom ukoll bħala lawrji u diplomi ta’ l-EIT. Permezz ta’ l-attivitajiet u l-ħidma tiegħu, l-EIT għandu jippromwovi mobbiltà fiż-Żona Ewropea ta’ Riċerka u fiż-Żona ta’ l-Edukazzjoni Superjuri kif ukoll iħeġġeġ it-trasferibbiltà ta’ għotjiet mogħtija lil riċerkaturi u studenti fil-kuntest tal-KKI. Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jitwettqu mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (4).

(13)

L-EIT għandu jistabbilixxi linji gwida ċari u trasparenti għall-amministrazzjoni tal-proprjetà intellettwali, li għandhom irawmu l-użu ta’ proprjetà intellettwali taħt kondizzjonijiet xierqa. Dawn il-linji gwida għandhom jipprevedu li jittieħed kont debitu tal-kontributi li għandhom isiru mid-diversi organizzazzjonijiet imsieħba tal-KKI, irrispettivament mid-daqs tagħhom. Fil-każ ta’ attivitajiet finanzjati taħt il-Programmi Kwadri Komunitarji għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku, għandhom japplikaw ir-regoli ta’ dawk il-programmi.

(14)

Huwa meħtieġ li jiġu adottati d-dispożizzjonijiet adatti biex jiggarantixxu r-responsabbiltà u t-trasparenza ta’ l-EIT. Huwa meħtieġ li r-regoli adatti li jirregolaw il-funzjonament tiegħu jiġu stabbiliti fl-Istatuti ta’ l-EIT.

(15)

Huwa meħtieġ li l-EIT ikollu personalità ġuridika u, sabiex tiġi garantita l-awtonomija u l-indipendenza funzjonali tiegħu, li jamministra l-baġit tiegħu stess li d-dħul tiegħu għandu jinkludi kontribut mill-Komunità.

(16)

L-EIT għandu jfittex li jiġbor kontribut finanzjarju, f’daqs li dejjem jikber, mis-settur privat u minn dħul ġenerat mill-attivitajiet tiegħu stess. Għalhekk, huwa mistenni li l-industrija, is-setturi finanzjarji u tas-servizzi sejrin jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-baġit ta’ l-EIT u, b’mod partikolari, għall-baġit tal-KKI. Il-KKI għandhom jimmiraw li jimmassimizzaw is-sehem tal-kontributi mis-settur privat. Il-KKI u l-organizzazzjonijiet imsieħba tagħhom għandhom jippubbliċizzaw il-fatt li l-attivitajiet tagħhom iseħħu fil-kuntest ta’ l-EIT u li huma jirċievu kontribut finanzjarju mill-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea.

(17)

Il-kontribuzzjoni tal-Komunità għall-EIT għandha tiffinanzja l-ispejjeż li jirriżultaw mill-istabbiliment, l-attivitajiet amministrattivi u ta’ koordinazjzoni ta’ l-EIT u tal-KKI. Sabiex jiġi evitat il-finanzjament doppju, dawn l-attivitajiet m’għandhomx jibbenefikaw simultanjament minn xi kontribut mill-programmi Komunitarji oħrajn, bħall-Programm Kwadru għar-Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u Attivitajiet ta’ Dimostrazzjoni, il-Programm Kwadru ta’ Kompetittività u Innovazzjoni, il-Programm integrat ta’ Tagħlim Tul il-Ħajja jew mill-Fondi Strutturali. Addizzjonalment, fil-każ li l-KKI jew l-organizzazzjonijiet imsieħba tagħhom japplikaw direttament għal assistenza Komunitarja minn dawn il-programmi jew fondi, l-applikazzjonijiet tagħhom għandhom ikunu trattati mingħajr ebda preferenza fuq applikazzjonijiet oħrajn.

(18)

Il-proċedura baġitarja Komunitarja għandha tkun applikabbli sa fejn ikunu konċernati s-sussidju Komunitarju u kwalunkwe għotja oħra li tkun a karigu tal-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea. Il-verifika tal-kontijiet għandha ssir mill-Qorti ta’ l-Awdituri skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (5).

(19)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għall-perijodu 2008 sa l-2013 li ser ikun ir-referenza prinċipali għall-awtorità baġitarja, fis-sens tal-punt 37 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja u amministrazzjoni finanzjarja soda (6).

(20)

L-EIT huwa korp stabbilit mill-Komunitajiet skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 185(1) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 u għandu jadotta r-regolamenti finanzjarji tiegħu skond dan. Konsegwentement, għandu japplika għall-EIT r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tat-19 ta’ Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju Kwadru għall-korpi msemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (7).

(21)

L-EIT għandu jipproduċi rapport annwali, li jiddeskrivi l-attivitajiet imwettqa fis-sena kalendarja preċedenti u programm progressiv triennali ta’ ħidma li jiddeskrivi l-inizjattivi ppjanati tiegħu u li jippermetti lill-EIT li jwieġeb għal żviluppi interni u esterni fl-oqsma tax-xjenza, it-teknoloġija, l-edukazzjoni superjuri, l-inovazzjoni u oqsma rilevanti oħrajn. Dawn id-dokumenti għandhom jiġu trażmessi lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti ta’ l-Awdituri, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni għall-finijiet ta’ informazzjoni. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom ikunu intitolati li jippreżentaw opinjoni dwar l-abbozz ta’ l-ewwel programm ta’ ħidma triennali ta’ l-EIT.

(22)

Il-ħtiġijiet finanzjarji u l-oqsma prijoritarji għall-perijodu fit-tul strateġiċi għall-EIT għall-perijodu ta’ seba’ snin għandhom jiġu stabbiliti f’Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “ASI”). Minħabba l-importanza ta’ l-ASI għall-politika ta’ l-innovazzjoni Komunitarja u s-sinifikat politiku li jirriżulta ta’ l-impatt soċjo-ekonomiku tagħha għall-Komunità l-ASI għandha tiġi adottata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill abbażi ta’ proposta tal-Kummissjoni mħejjija abbażi ta’ abbozz previst mill-EIT.

(23)

Huwa xieraq li l-Kummissjoni tibda evalwazzjoni indipendenti u esterna ta’ l-operat ta’ l-EIT, partikolarment bil-ħsieb tat-tħejjija ta’ l-ASI. Fejn ikun il-każ, il-Kummissjoni għandha tagħmel proposti biex temenda dan ir-Regolament.

(24)

Huwa xieraq li ssir implimentazzjoni gradwali, predisposta f’fażijiet, ta’ l-EIT bil-ħsieb ta’ l-iżvilupp tiegħu għall-perijodu fit-tul. Hija meħtieġa fażi inizjali b’numru limitat ta’ KKI sabiex ikun evalwat korrettament il-funzjonament ta’ l-EIT u tal-KKI u, fejn meħtieġ, sabiex jiġi introdott titjib. Fi żmien tmintax-il xahar minn meta jiġi stabbilit, il-Bord tat-Tmexxija għandu jagħżel tnejn jew tliet KKI f’oqsma li jgħinu lill-Unjoni Ewropea taffaċja sfidi attwali u futuri, li jistgħu jinkludu oqsma bħall-bidla fil-klima, l-enerġija rinnovabbli u t-teknoloġiji ta’ informazzjoni u komunikazzjoni tal-ġenerazzjoni li jmiss. Is-selezzjoni u n-nomina ta’ aktar KKI għandhom ikunu jistgħu jsiru wara l-adozzjoni ta’ l-ewwel ASI, li, biex tkun indirizzata l-prespettiva għall-perijodu fit-tul, għandha tinkludi wkoll modalitajiet dettaljati dwar l-operat ta’ l-EIT.

(25)

Ladarba l-għan ta’ l-azzjoni li għandha tittieħed, jiġifieri l-istabbiliment ta’ l- EIT, ma jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri u jista’ għalhekk, għal raġunijiet ta’ skala u ta’ tranżnazzjonalità, jinkiseb aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb dak l-għan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Huwa b’dan stabbilit Istitut Ewropew ta’ l-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “l-EIT”).

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1.

“innovazzjoni” tfisser il-proċess, inkluż l-eżitu tiegħu li permezz tiegħu l-ideat ġodda jirrispondu għad-domanda soċjetarja jew ekonomika u jiġġeneraw prodotti, servizzi, jew mudelli ta’ negozju u ta’ organizzazzjoni ġodda li jiġu introdotti b’suċċess f’suq eżistenti jew li jkunu kapaċi joħolqu swieq ġodda;

2.

“Komunità/Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni” (KKI) tfisser sħubija awtonoma ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni superjuri, organizzazzjonijiet ta’ riċerka, kumpanniji u partijiet interessati oħrajn fil-proċess ta’ innovazzjoni fil-forma ta’ network strateġiku bbażat fuq ippjanar konġunt għall-innovazzjoni għall-perijodu medju u fit-tul biex jiġu mirbuħa l-isfidi ta’ l-EIT, irrispettivament mill-forma ġuridika preċiża tiegħu;

3.

“Stat parteċipant” tfisser Stat Membru ta’ l-Unjoni Ewropea jew pajjiż ieħor li jkollu ftehim mal-Komunità dwar l-EIT;

4.

“pajjiż terz” tfisser kwalunkwe stat li ma jkunx Stat parteċipant;

5.

“organizzazzjoni sieħba” tfisser kwalunkwe organizzazzjoni li tkun membru ta’ KKI u tista’ tinkludi b’mod partikolari: istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni superjuri, organizzazzjonijiet ta’ riċerka, kumpanniji pubbliċi jew privati, istituzzjonijiet finanzjarji, awtoritajiet reġjonali u lokali, fondazzjonijiet;

6.

“organizzazzjoni ta’ riċerka” tfisser kwalunkwe entità ġuridika pubblika jew privata li twettaq żvilupp ta’ riċerka jew teknoloġiku bħala wieħed mill-objettivi ewlenin tagħha;

7.

“istituzzjoni ta’ edukazzjoni superjuri” tfisser università jew kwalunkwe tip ta’ istituzzjoni ta’ edukazzjoni superjuri li, skond il-leġiżlazzjoni jew il-prattika nazzjonali, toffri lawrji jew diplomi fil-livell ta’ Masters jew Dottorat, irrispettivament mid-denominazzjoni tagħha fil-kuntest nazzjonali;

8.

“lawrji u diplomi” tfisser kwalifiki li jirriżultaw f’Masters jew Dottorati mogħtija minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni superjuri parteċipanti fil-kuntest ta’ attivitajiet ta’ edukazzjoni superjuri mwettqin f’KKI;

9.

“Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni” (ASI) tfisser dokument ta’ politika li jiddeskrivi l-oqsma prijoritarji ta’ l-EIT għal inizjattivi futuri, inkluża ħarsa ġenerali ta’ l-attivitajiet ta’ edukazzjoni superjuri, riċerka u innovazzjoni ippjanati għall-perijodu ta’ seba’ snin.

Artikolu 3

Għan

L-għan ta’ l-EIT huwa li jikkontribwixxi għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomika fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, bit-tisħiħ tal-kapaċità ta’ innovazzjoni ta’ l-Istati Membri u tal-Komunità. Dan għandu jagħmlu billi jippromwovi u jintegra edukazzjoni superjuri, riċerka u innovazzjoni u ta’ l-ogħla standards.

Artikolu 4

Il-korpi ta’ l-EIT

1.   Il-korpi ta’ l-EIT għandhom ikunu:

(a)

Bord tat-Tmexxija magħmul minn membri ta’ livell għoli b’esperjenza fl-edukazzjoni superjuri, riċerka u innovazzjoni. Huwa għandu jkun responsabbli għat-tmexxija ta’ l-attivitajiet ta’ l-EIT, għas-selezzjoni, in-nomina u l-evalwazzjoni tal-KKI, u għad-deċiżjonijiet strateġiċi l-oħrajn kollha;

(b)

Kumitat Eżekuttiv li għandu jissorvelja t-tmexxija ta’ l-EIT u jieħu d-deċiżjonijiet li jkunu meħtieġa bejn il-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija;

(ċ)

Direttur li għandu jkun responsabbli għall-Bord tat-Tmexxija għall-ġestjoni amministrattiva u finanzjarja ta’ l-EIT u li għandu jkun ir-rappreżentant legali ta’ l-EIT;

(d)

Funzjoni ta’ Verifika Interna li għandha tagħti pariri lill-Bord tat-Tmexxija u lid-Direttur dwar strutturi ta’ ġestjoni u kontroll finanzjarji u amministrattivi fi ħdan l-EIT, dwar l-organizzazzjoni ta’ relazzjonijiet finanzjarji mal-KKI u dwar kwalunkwe suġġett ieħor mitlub mill-Bord tat-Tmexxija.

2.   Il-Kummissjoni tista’ taħtar osservaturi biex jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija.

3.   Id-dispożizzjonijiet dettaljati rigward il-korpi ta’ l-EIT huma stabbiliti fl-Istatuti ta’ l-IET, annessi ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Kompiti

1.   Sabiex jikseb l-objettiv tiegħu, l-EIT għandu:

(a)

jidentifika l-oqsma prijoritarji tiegħu;

(b)

iqajjem kuxjenza fost organizzazzjonijiet imsieħba potenzjali u jħeġġeġ il-parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet tiegħu;

(ċ)

jagħżel u jinnomina KKI fl-oqsma prijoritarji skond l-Artikolu 7 u jiddefinixxi d-drittijiet u l-obbligi tagħhom bi ftehim; jipprovdihom bl-appoġġ meħtieġ; japplika l-miżuri meħtieġa ta’ kontroll tal-kwalità; kontinwament jissorvelja u perjodikament jevalwa l-attivitajiet tagħhom; u jiżgura livell adegwat ta’ koordinazzjoni bejniethom;

(d)

jimmobilita fondi minn sorsi pubbliċi u privati u juża r-riżorsi tiegħu skond dan ir-Regolament. B’mod partikolari huwa għandu jfittex li jgħaqqad proporzjon sinifikanti, u li jiżdied, tal-baġit tiegħu minn sorsi privati u minn dħul ġenerat mill-attivitajiet tiegħu stess;

(e)

iħeġġeġ ir-rikonoxximent fl-Istati Membri ta’ lawrji u diplomi li jkunu ġew mogħtija minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni superjuri li huma organizzazzjonijiet imsieħba, u li jistgħu jiġu indikati bħala lawrji u diplomi ta’ l-IET;

(f)

jippromwovi d-disseminazzjoni ta’ l-aħjar prattika għall-integrazzjoni tat-trijanglu tal-konoxxenza sabiex jiżviluppa kultura komuni ta’ innovazzjoni u ta’ trasferiment tal-konoxxenza;

(g)

ifittex li jsir korp ta’ klassi dinjija għall-eċċellenza fl-edukazzjoni superjuri, fir-riċerka u fl-innovazzjoni;

(h)

jiżgura l-komplementarjetà u s-sinerġija bejn l-attivitajiet ta’ l-EIT u programmi Komunitarji oħrajn.

2.   L-EIT għandu jkollu s-setgħa li jistabbilixxi Fondazzjoni (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “il-Fondazzjoni EIT”) bl-objettiv speċifiku tal-promozzjoni u l-appoġġ ta’ l-attivitajiet ta’ l-EIT.

Artikolu 6

KKI

1.   Il-KKI għandhom iwettqu b’mod partikolari:

(a)

attivitajiet ta’ innovazzjoni u investimenti b’valur miżjud Ewropew, li jintegraw bis-sħiħ id-dimensjonijiet ta’ l-edukazzjoni superjuri u tar-riċerka biex tinkiseb massa kritika, u li tistimula d-disseminazzjoni u l-isfruttament tar-riżultati;

(b)

riċerka li tkun l-aktar avvanzata u stimulata mill-innovazzjoni f’oqsma ta’ interess ekonomiku u soċjetarju ewlieni u abbażi tar-riżultati tar-riċerka Ewropea u nazzjonali, b’potenzjal li tissaħħaħ il-kompetittività ta’ l-Ewropa fil-livell internazzjonali;

(ċ)

attivitajiet ta’ edukazzjoni u taħriġ fil-livell ta’ masters u ta’ dottorat, f’dixxiplini bil-potenzjal li jiġu sodisfatti ħtiġijiet soċjo-ekonomiċi Ewropej futuri u li jippromwovu l-iżvilupp ta’ ħiliet relatati ma’ l-innovazzjoni, it-titjib ta’ ħiliet maniġerjali u intraprenditorjali u l-mobbiltà ta’ riċerkaturi u studenti;

(d)

id-disseminazzjoni ta’ l-aħjar prattika fis-settur ta’ l-innovazzjoni b’fokus fuq l-iżvilupp ta’ koperazzjoni bejn l-edukazzjoni superjuri, ir-riċerka u n-negozju, inkluż is-settur finanzjarju u tas-servizzi.

2.   Il-KKI għandhom ikollhom awtonomija ġenerali sostanzjali biex jiddefinixxu l-organizzazzjoni interna u l-kompożizzjoni tagħhom, kif ukoll l-aġenda preċiża u l-metodi ta’ ħidma tagħhom. B’mod partikolari, il-KKI għandhom jimmiraw li jkunu miftuħa għal membri ġodda kull meta dawn il-membri jżidu valur għas-sħubija.

3.   Ir-relazzjoni bejn l-EIT u kull Komunità ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni għandha tkun ibbażata fuq ftehim kuntrattwali.

Artikolu 7

Għażla tal-KKI

1.   Sħubija għandha tiġi magħżula u nominata mill-EIT biex issir KKI abbażi ta’ proċedura kompetittiva, miftuħa u trasparenti. Għandhom jiġu adottati u pubblikati mill-EIT kriterji dettaljati għall-għażla tal-KKI abbażi tal-prinċipji ta’ eċċellenza u ta’ rilevanza fir-rigward ta’ l-innovazzjoni, u fil-proċess ta’ għażla għandhom ikunu involuti esperti esterni u indipendenti.

2.   Konformement mal-prinċipji affermati fil-paragrafu 1, l-għażla ta’ KKI għandha tieħu kont partikolari ta’:

(a)

il-kapaċità attwali u potenzjali ta’ innovazzjoni fi ħdan is-sħubija kif ukoll l-eċċellenza tagħha l-edukazzjoni superjuri, fir-riċerka u fl-innovazzjoni;

(b)

il-kapaċità tas-sħubija li tikseb il-miri tagħha ta’ l-ASI;

(ċ)

il-kapaċità tas-sħubija li tiżgura finanzjament sostenibbli, awtosuffiċjenti u għall-perijodu fit-tul inkluż kontribut sostanzjali, u li jiżdied, mis-settur privat, mill-industrija u mis-servizzi;

(d)

il-parteċipazzjoni fl-isħubija ta’ organizzazzjonijiet attivi fit-trijanglu ta’ konoxxenza ta’ l-edukazzjoni superjuri, riċerka u innovazzjoni;

(e)

id-dimostrazzjoni ta’ pjan għall-amministrazzjoni ta’ proprjetà intellettwali li tkun adatta għas-settur konċernat u konsistenti mal-prinċipji u l-linji gwida ta’ l-EIT għall-amministrazzjoni ta’ proprjetà intellettwali, inkluż il-mod kif jittieħed kont tad-diversi kontribuzzjonijiet mill-organizzazzjonijiet imsieħba;

(f)

miżuri għall-appoġġ ta’ l-involviment ta’ u l-koperazzjoni mas-settur privat, inkluż is-settur finanzjarju u b’mod partikolari SMEs, kif ukoll il-ħolqien ta’ negozji ġodda, ta’ spin-offs u partikolarment ta’ SMEs, fid-dawl ta’ l-isfruttament kummerċjali tar-riżultati ta’ l-attivitajiet tal-KKI;

(g)

disponibbiltà lejn attività reċiproka ma’ organizzazzjonijiet u networks oħrajn barra l-KKI bil-għan li jkunu kondiviżi prattika tajba u eċċellenza.

3.   Il-kondizzjoni minima għall-formazzjoni ta’ KKI hija l-parteċipazzjoni ta’ mill-anqas tliet organizzazzjonijiet imsieħba, stabbiliti mill-anqas f’żewġ Stati Membri differenti. Dawn l-organizzazzjonijiet imsieħba kollha għandhom ikunu indipendenti minn xulxin, fis-sens ta’ l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1906/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli tal-parteċipazzjoni ta’ impriżi, ċentri ta’ riċerka u universitajiet fl-azzjoni taħt is-Seba’ Programm Kwadu u għad-disseminazzjoni tar-riżultati ta’ riċerka (2007-2013) (8).

4.   KKI tista’ tinkludi organizzazzjonijiet imsieħba minn pajjiżi terzi, suġġett għall-approvazzjoni tal-Bord tat-Tmexxija. Il-maġġoranza ta’ l-organizzazzjonijiet imsieħba li jiffurmaw KKI għandhom jiġu stabbiliti fl-Istati Membri. Mill-inqas istituzzjoni waħda ta’ edukazzjoni superjuri u kumpannija privata waħda għandhom ikunu parti minn kull KKI.

Artikolu 8

Lawrji u diplomi

1.   Il-lawrji u d-diplomi relatati ma’ attivitajiet ta’ edukazzjoni superjuri msemmijin fl-Artikolu 6(1)(c) għandhom jingħataw minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni superjuri parteċipanti skond ir-regoli u l-proċeduri ta’ akkreditazzjoni nazzjonali. Il-ftehim bejn l-EIT u l-KKI għandu jipprevedi li dawn il-lawrji u d-diplomi jistgħu wkoll jiġu indikati bħala lawrji u diplomi ta’ l-EIT.

2.   L-EIT għandha tħeġġeġ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni superjuri parteċipanti biex:

(a)

jikkonferixxu lawrji u diplomi konġunti jew multipli, li jirriflettu n-natura integrata tal-KKI. Madankollu, dawn jistgħu jiġu konferiti wkoll minn istituzzjoni ta’ edukazzjoni superjuri waħda;

(b)

jieħdu kont ta’:

(i)

l-azzjoni Komunitarja meħuda skond l-Artikoli 149 u 150 tat-Trattat;

(ii)

l-azzjoni meħuda fil-kuntest tal-Qasam Ewropew ta’ l-Edukazzjoni Superjuri.

Artikolu 9

Indipendenza ta’ l-EIT u konsistenza ma’ l-azzjoni Komunitarja u ma’ azzjonijiet ta’ l-Istati Membri jew intergovernattivi

1.   L-EIT għandu jwettaq l-attivitajiet tiegħu indipendentement mill-awtoritajiet nazzjonali u l-pressjonijiet esterni.

2.   L-attività ta’ l-EIT għandha tkun konsistenti ma’ azzjoni u strumenti oħrajn li għandhom jiġu implimentati fil-livell Komunitarju, b’mod partikolari fl-oqsma ta’ l-edukazzjoni superjuri, tar-riċerka u ta’ l-innovazzjoni.

3.   L-EIT għandu wkoll jieħu kont debitu tal-linji politiċi u l-inizjattivi fil-livelli reġjonali, nazzjonali u intergovernattivi sabiex isir użu ta’ l-aħjar prattika, ta’ kunċetti solidament stabbiliti u ta’ riżorsi eżistenti.

Artikolu 10

Amministrazzjoni ta’ proprjetà intellettwali

1.   L-EIT għandu jadotta linji gwida għall-amministrazzjoni ta’ proprjetà intellettwali abbażi, inter alia, tar-Regolament (KE) Nru 1906/2006.

2.   Abbażi ta’ dawn il-linji gwida, l-organizzazzjonijiet imsieħba ta’ kull KKI għandhom jikkonkludu bejniethom ftehim dwar l-amministrazzjoni u l-użu tal-proprjetà intellettwali li għandu jiddefinixxi b’mod partikolari, kif jittieħed kont tal-kontribuzzjonijiet tad-diversi organizzazzjonijiet imsieħba, inklużi l-SMEs.

Artikolu 11

Status legali

1.   L-EIT għandu jkun korp Komunitarju u għandu jkollu personalità ġuridika. F’kull wieħed mill-Istati Membri, għandu jeżerċita l-kapaċitajiet ġuridiċi l-aktar estensivi possibbli mogħtija lill-persuni ġuridiċi skond il-liġi nazzjonali. B’mod partikolari, huwa għandu jkun jista’ jakkwista jew jiddisponi minn proprjetà mobbli jew immobbli u jkun parti fi proċeduri legali.

2.   Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej għandu japplika għall-EIT.

Artikolu 12

Responsabbiltà

1.   L-EIT għandu jkun unikament responsabbli biex jitwettqu l-obbligi tiegħu.

2.   Ir-responsabbiltà kuntrattwali ta’ l-EIT għandha tkun regolata mid-dispożizzjonijiet kuntrattwali rilevanti u mil-liġi applikabbli għall-kuntratt in kwistjoni. Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha jkollha ġurisdizzjoni skond kwalunkwe klawsola ta’ arbitraġġ li tinsab f’kuntratt konkluż mill-EIT.

3.   Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux kuntrattwali, l-EIT għandu, konformement mal-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet ta’ l-Istati Membri, jagħmel tajjeb għal kwalunkwe ħsara kaġunata minnu jew mill-impjegati tiegħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha jkollha ġurisdizzjoni fi kwalunkwe disputa marbuta ma’ kumpens għal tali ħsara.

4.   Kwalunkwe ħlas mill-EIT biex ikopri r-responsabbiltà msemmija fil-paragrafi 2 u 3 u l-ispejjeż magħmula konnessi magħha għandhom jitqiesu bħala nfiq ta’ l-EIT u għandhom jiġu koperti mir-riżorsi ta’ l-EIT.

5.   Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha jkollha ġurisdizzjoni f’azzjonijiet miġjuba kontra l-EIT taħt il-kondizzjonijiet previsti fl-Artikoli 230 u 232 tat-Trattat.

Artikolu 13

Trasparenza u aċċess għal dokumenti

1.   L-EIT għandu jiżgura li l-attivitajiet tiegħu jitwettqu b’livell għoli ta’ trasparenza. B’mod partikolari, l-EIT għandu jistabbilixi websajt aċċessibbli, bla ħlas li jipprovdi informazzjoni dwar l-attivitajiet ta’ l-EIT u tal-KKI individwali.

2.   L-EIT għandu jippubblika r-regoli ta’ proċedura tiegħu, ir-regoli finanzjarji speċifiċi tiegħu msemmijin fl-Artikolu 21(1) u l-kriterji dettaljati għall-għażla tal-KKI msemmijin fl-Artikolu 7 qabel l-ewwel sejħa għal proposti għall-għażla ta’ l-ewwel KKI.

3.   L-EIT għandu jippubblika mingħajr dewmien il-programm progressiv triennali ta’ ħidma u r-rapport annwali ta’ l-attivitajiet tiegħu msemmija fl-Artikolu 15.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 5 u 6, l-EIT m’għandux jiżvela lil partijiet terzi informazzjoni kunfidenzjali li jkun irċieva u li għaliha jkun intalab, u jkun ġustifikat, trattament kunfidenzjali.

5.   Il-membri tal-korpi ta’ l-EIT għandhom ikunu suġġetti għar-rekwiżit ta’ kunfidenzjalità msemmi fl-Artikolu 287 tat-Trattat.

L-informazzjoni miġbura mill-EIT skond dan ir-Regolament għandha tkun suġġetta għar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ l-individwu fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ tali data  (9).

6.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 rigward l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (10) għandu japplika għad-dokumenti miżmumin mill-EIT. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta arranġamenti prattiċi għall-applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament mhux aktar tard minn sitt xhur wara li jiġi stabbilit l-EIT.

7.   Id-dokumenti u l-pubblikazzjonijiet uffiċjali ta’ l-EIT għandhom jiġu tradotti skond ir-Regolament Nru 1 tal-15 ta’ April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea (11). Is-servizzi meħtieġa ta’ traduzzjoni għandhom jiġu provduti miċ-Ċentru tat-Traduzzjonijiet għall-korpi ta’ l-Unjoni Ewropea, stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/1994 (12).

Artikolu 14

Riżorsi finanzjarji

1.   L-EIT għandu jiġi finanzjat permezz ta’ kontribuzzjoni mill-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea fil-pakkett finanzjarju kif stabbilit fl-Artikolu 19, u sorsi privati u pubbliċi oħrajn.

2.   B’mod partikolari, il-KKI għandhom jiġu finanzjati mis-sorsi li ġejjin:

(a)

kontribuzzjonijiet minn kumpanniji jew organizzazzjonijiet privati, li għandhom jifformaw sors sostanzjali ta’ finanzjament;

(b)

kontributi mill-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea;

(ċ)

kontributi statutorji jew volontarji minn Stati parteċipanti, pajjiżi terzi jew awtoritajiet pubbliċi fi ħdanhom;

(d)

għotjiet, donazzjonijiet u kontributi minn individwi, istituzzjonijiet, fondazzjonijiet jew kwalunkwe korp nazzjonali ieħor;

(e)

dħul ġenerat mill-attivitajiet tal-KKI stess u drittijiet ta’ l-awtur fir-rigward tal-proprjetà intellettwali;

(f)

dħul ġenerat mill-eżiti ta’ l-attivitajiet jew mid-dotazzjonijiet kapitali ta’ l-EIT, inklużi dawk amministrati mill-Fondazzjoni EIT;

(g)

kontributi minn korpi jew istituzzjonijiet internazzjonali;

(h)

self u kontributi mill-Bank Ewropew għall-Investiment, inkluża l-possibbiltà li tintuża l-Faċilità Finanzjarja għall-Kondiviżjoni tar-Riskju, skond il-kriterji ta’ eliġibbiltà u l-proċedura ta’ l-għażla.

Il-kontributi jistgħu jinkludu kontributi in natura.

3.   Il-modalitajiet għall-aċċess tal-finanzjament mill-EIT għandhom ikunu definiti fir-regoli finanzjarji ta’ l-EIT imsemmija fl-Artikolu 21(1).

4.   Il-kontribut mill-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea għall-ispejjeż ta’ stabbiliment, amministrazzjoni u koordinazzjoni tal-KKI għandha tiġi provduta mill-pakkett finanzjarju kif stabbilit fl-Artikolu 19.

5.   Il-KKI jew l-organizzazzjonijiet imsieħba tagħhom jistgħu japplikaw għal assistenza Komunitarja, b’mod partikolari fil-qafas ta’ programmi u fondi Komunitarji, skond ir-regoli rispettivi tagħhom u fuq livell ugwali ma’ dak ta’ applikazzjonijiet oħrajn. F’dak il-każ, tali assistenza m’għandhiex tiġi attribwita għall-attivitajiet li jkunu diġà finanzjati mill-baġit Komunitarju.

Artikolu 15

Programmazzjoni u rappurtar

1. L-EIT għandu jadotta:

(a)

programm progressiv triennali ta’ ħidma, ibbażat fuq l-ASI, li ladarba jiġi adottat, li jinkludi dikjarazzjoni tal-prijoritajiet ewlenin u l-inizjattivi proġettati tiegħu, inkluża stima ta’ ħtiġijiet u sorsi finanzjarji. Il-programm ta’ ħidma għandu jiġi trasmess mill-EIT lill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, għall-finijiet ta’ informazzjoni;

(b)

rapport annwali sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena. Ir-rapport għandu jiddeskrivi l-attivitajiet kondotti mill-EIT matul is-sena kalendarja preċedenti u jeżamina r-riżultati fir-rigward ta’ l-objettivi u l-iskeda ta’ żmien stabbiliti, ir-riskji assoċjati ma’ l-attivitajiet imwettqa, l-użu tar-riżorsi u l-operat ġenerali ta’ l-EIT.

Artikolu 16

Monitoraġġ u evalwazzjoni ta’ l-EIT

1.   L-EIT għandu jiżgura li l-attivitajiet tiegħu, inklużi dawk immexxija permezz tal-KKI, għandhom ikunu suġġetti għal monitoraġġ sistematiku u kontinwu u evalwazzjoni perjodika indipendenti, biex jiġi żgurat kemm l-ogħla kwalità ta’ eżitu, kemm l-eċċellenza xjentifika kif ukoll l-użu l-iżjed effiċjenti tar-riżorsi. L-eżiti ta’ l-evalwazzjonijiet għandhom jiġu ppubblikati.

2.   Sa Ġunju 2011 u kull ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ qafas finanzjarju ġdid, il-Kummissjoni għandha tipprovdi għal evalwazzjoni ta’ l-EIT. Din għandha tkun ibbażata fuq evalwazzjoni esterna indipendenti u għandha teżamina kif l-EIT jaqdi l-missjonijiet tiegħu. Hija għandha tkopri l-attivitajiet kollha ta’ l-EIT u tal-KKI u għandha tivvaluta l-valur miżjud ta’ l-EIT, l-impatt, l-effikaċja, is-sostenibbiltà, l-effiċjenza u r-rilevanza ta’ l-attivitajiet imwettqa u r-relazzjoni u/jew komplementarjetà tagħhom ma’ linji politiċi nazzjonali u Komunitarji eżistenti, għall-appoġġ ta’ l-edukazzjoni superjuri, tar-riċerka u ta’ l-innovazzjoni. Hija għandha tieħu kont tal-fehmiet tal-partijiet interessati, kemm fil-livell Ewropew kif ukoll fil-livell nazzjonali.

3.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-riżultati ta’ l-evalwazzjoni, flimkien ma’ l-opinjoni tagħha stess u, fejn ikun il-każ, kwalunkwe proposta għall-emendament ta’ dan ir-Regolament, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu kont debitu tal-konklużjonijiet ta’ l-evalwazzjonijiet fil-programmi u l-operazzjonijiet ta’ l-EIT.

Artikolu 17

ASI

1.   Sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2011 u kull seba’ snin minn hemm ‘il quddiem, l-EIT għandu jħejji abbozz ta’ ASI għal seba’ snin u jippreżentah lill-Kummissjoni.

2.   L-ASI għandha tiddefinixxi l-oqsma prijoritarji għall-perijodu fit-tul għall-EIT u għandha tinkludi stima ta’ l-impatt soċjoekonomiku tagħha u l-kapaċità tagħha li tiġġenera l-aħjar valur-miżjud fir-rigward ta’ l-innovazzjoni. L-ASI għandha tieħu kont tar-riżultati tal-monitoraġġ u ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-EIT kif imsemmi fl-Artikolu 16.

3.   L-ASI għandha tinkludi stima tal-ħtiġijiet u s-sorsi finanzjarji bil-ħsieb ta’ l-operat futur, ta’ l-iżvilupp u l-finanzjament għall-perijodu fit-tul ta’ l-EIT. Għandha tinkludi wkoll pjan finanzjarju indikattiv li jkopri l-perijodu tal-qafas finanzjarju.

4.   Filwaqt li jaġixxu fuq proposta mill-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jadottaw l-ASI skond l-Artikolu 157(3) tat-Trattat.

Artikolu 18

Fażi inizjali

1.   Fi żmien tnax-il xahar wara li jiġi stabbilit, il-Bord tat-Tmexxija għandu jippreżenta l-abbozz ta’ l-ewwel programm progressiv triennali ta’ ħidma, imsemmi fl-Artikolu 15, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jistgħu rispettivament jindirizzaw opinjoni lill-Bord tat-Tmexxija dwar kwalunkwe suġġett kopert fl-abbozz fi żmien tliet xhur mill-jum li fih jirċevuh. Fejn opinjonijiet bħal dawn jiġu indirizzati lilu, il-Bord tat-Tmexxija għandu jwieġeb fi żmien tliet xhur, u jindika kwalunkwe aġġustamenti fil-prijoritajiet u attivitajiet proġettati.

2.   Fi żmien tmintax-il xahar minn meta jiġi stabbilit il-Bord tat-Tmexxija, l-EIT għandu jagħżel u jinnomina żewġ jew tliet KKI skond il-kriterji u l-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 7.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-proposta għall-ewwel ASI abbażi ta’ l-abbozz provdut mill-EIT, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill qabel l-aħħar ta’ l-2011.

Addizzjonalment għall-kontenut ta’ ASI skond l-Artikolu 17, l-ewwel ASI għandha tinkludi:

(a)

speċifikazzjonijiet dettaljati u termini ta’ referenza dwar l-operat ta’ l-EIT;

(b)

il-modalitajiet għall-koperazzjoni bejn il-Bord tat-Tmexxija u l-KKI;

(ċ)

il-modalitajiet tal-finanzjament tal-KKI.

4.   Wara l-adozzjoni ta’ l-ewwel ASI skond l-Artikolu 17(4), il-Bord tat-Tmexxija jista’ jagħżel u jinnomina KKI addizzjonali skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 6 u 7.

Artikolu 19

Impenji baġitarji

Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament matul il-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Diċembru 2013 huwa stabbilit għal EUR 308,7 miljun. L-approprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati mill-awtorità baġitarja fil-limiti tal-qafas finanzjarju.

Artikolu 20

Tħejjija u adozzjoni tal-baġit annwali

1.   L-infiq ta’ l-EIT għandu jinkludi l-ispejjeż għall-persunal, amministrattivi, infrastrutturali u operattivi. In-nefqa amministrattiva għandha tinżamm minima.

2.   Is-sena finanzjarja għandha tikkorrispondi għas-sena kalendarja.

3.   Id-Direttur għandu jfassal stima tad-dħul u ta’ l-infiq ta’ l-EIT għas-sena finanzjarja sussegwenti u għandu jgħaddihom lill-Bord tat-Tmexxija.

4.   Għandu jkun hemm bilanċ bejn id-dħul u l-infiq.

5.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta l-abbozz ta’ l-istima, flimkien ma’ abbozz tal-pjan ta’ stabbiliment, u l-programm progressiv triennali preliminari ta’ ħidma u jgħaddihom lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Marzu.

6.   Abbażi ta’ l-istima, il-Kummissjoni għandha ddaħħal, fl-abbozz preliminari tal-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea, l-istimi li hija tqis meħtieġa għall-ammont tas-sussidju li jrid jiġi addebitat lill-baġit ġenerali.

7.   L-awtorità baġitarja għandha tawtorizza l-approprjazzjonijiet għas-sussidju lill-EIT.

8.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta l-baġit ta’ l-EIT, li għandu jsir finali wara l-adozzjoni finali tal-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea. Fejn ikun il-każ, huwa għandu jiġi aġġustat kif meħtieġ.

9.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu, mill-iktar fis possibbli, jinnotifika lill-awtorità baġitarja bl-intenzjoni tiegħu li jimplimenta kwalunkwe proġett li jista’ jkollu implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti għall-finanzjament tal-baġit ta’ l-EIT, b’mod partikolari kwalunkwe proġett li jirrelata ma’ proprjetà bħall-kiri jew ix-xiri ta’ bini. Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni b’dan.

10.   Kwalunkwe modifika sostanzjali tal-baġit għandha ssegwi l-istess proċedura.

Artikolu 21

Implimentazzjoni u kontroll tal-baġit

1.   L-EIT għandu jadotta r-regoli finanzjarji tiegħu skond l-Artikolu 185(1) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002. Dawn ma jistgħux jitbiegħdu mir-Regolament (KE, Euratom) Nru 2343/2002 ħlief fejn il-ħtiġijiet operattivi speċifiċi ta’ l-EIT hekk ikunu jesiġu u jingħata l-kunsens minn qabel mill-Kummissjoni. Għandu jittieħed kont debitu tal-ħtieġa ta’ flessibbiltà operattiva adegwata sabiex l-EIT jkun jista’ jikseb l-objettivi tiegħu u jattira u jżomm is-sħubiji fis-settur privat.

2.   Id-Direttur għandu jimplimenta l-baġit ta’ l-EIT.

3.   Il-kontijiet ta’ l-EIT għandhom jiġu konsolidati mal-kontijiet tal-Kummissjoni.

4.   Fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill, il-Parlament Ewropew għandu, qabel it-30 ta’ April tas-sena “n + 2”, jagħti kwittanza għas-sena “n” lid-Direttur fir-rigward ta’ l-implimentazzjoni tal-baġit ta’ l-EIT u lill-Bord tat-Tmexxija fir-rigward tal-Fondazzjoni EIT.

Artikolu 22

Protezzjoni ta’ l-interessi finanzjarji tal-Komunità

1.   Bil-ħsieb li jkunu miġġielda l-frodi, il-korruzzjoni u atti illegali oħra, ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (13) għandu japplika fir-rigward ta’ l-EIT fl-intier tiegħu.

2.   L-EIT għandu jaderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta’ Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar l-investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (14). Il-Bord tat-Tmexxija għandu jifformalizza din l-adeżjoni u jadotta l-miżuri neċessarji biex jgħin lill-OLAF iwettaq l-investigazzjonijiet interni.

3.   Id-deċiżjonijiet kollha adottati u l-kuntratti kollha konklużi mill-EIT għandhom jipprevedu espliċitament li l-OLAF u l-Qorti ta’ l-Awdituri jistgħu jwettqu spezzjonijiet, fuq il-post, tad-dokumenti tal-kuntratturi u subkuntratturi kollha li rċevew fondi Komunitarji, inklużi dawk fl-istabbilimenti tal-benefiċjarji finali.

4.   Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi (1), (2) u (3) għandhom japplikaw, mutatis mutandis, għall-Fondazzjoni EIT.

Artikolu 23

Statuti

Huma b’dan adottati l-istatuti ta’ l-EIT, kif stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 24

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta' Marzu 2008.

Għall-Parlament Ewropew,

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill,

Il-President

J. LENARČIČ


(1)  ĠU C 161, 13.7.2007, p. 28

(2)  ĠU C 146, 30.6.2007, p. 27.

(3)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta’ Settembru 2007 (għadha mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali), il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-21 ta’ Jannar 2008 (ĠU C 52 E, 26.2.2008, p. 7) u l-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2008 (għadha mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(4)  ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) tal-Kummissjoni 1430/2007 (ĠU L 320, 6.12.2007, p. 3).

(5)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE), Nru 1525/2007 (ĠU L 343, 27.12.2007, p. 9).

(6)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1. Il-Ftehim Interistutizzjonali kif emendat bid-Deċiżjoni 2008/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 6, 10.1.2008, p. 7).

(7)  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.

(8)  ĠU L 391, 30.12.2006, p. 1.

(9)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(10)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

(11)  ĠU 17, 6.10.1958, p. 385/58. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(12)  ĠU L 314, 7.12.1994, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1645/2003 (ĠU L 245, 29.9.2003, p. 13).

(13)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1.

(14)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 15.


ANNESS

Statuti ta’ l-Istitut Ewropew ta’ l-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

Artikolu 1

Kompożizzjoni tal-Bord tat-Tmexxija

1.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun magħmul kemm minn membri maħtura li jipprovdu bilanċ bejn dawk b’esperjenza fin-negozju, fl-edukazzjoni superjuri u fir-riċerka (minn hawn ‘il quddiem “il-membri maħtura”) u membri eletti minn u minn fost il-persunal tekniku u amministrattiv, l-istudenti u l-kandidati dottorali fl-edukazzjoni superjuri, riċerka u innovazzjoni ta’ l-Istitut Ewropew ta’ l-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) u tal-Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI) (minn hawn ‘il quddiem “il-membri rappreżentattivi”).

Bħala dispożizzjoni tranżizzjonali, il-Bord tat-Tmexxija inizjali għandu jikkonsisti esklussivament minn membri maħtura sa meta jistgħu jsiru l-elezzjonijiet tal-membri rappreżentattivi, wara li tiġi stabbilita l-ewwel KKI.

2.   Għandu jkun hemm tmintax-il membru maħtur. Dawn għandhom ikollhom mandat ta’ sitt snin li ma jiġġeddidx. Għandhom jiġu maħtura mill-Kummissjoni, skond proċedura trasparenti. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-proċess ta’ l-għażla u l-ħatra finali ta’ dawk il-membri tal-Bord tat-Tmexxija.

Il-membri maħtura tal-Bord tat-Tmexxija inizjali għandhom jiġu maħtura abbażi ta’ lista ta’ kandidati potenzjali proposti minn Kumitat ta’ Identifikazzjoni ad hoc, li għandu jkun magħmul minn erba’ esperti ta’ livell għoli indipendenti maħturin mill-Kummissjoni. Il-membri sussegwentement maħturin għandhom jiġu maħtura abbażi ta’ lista ta’ kandidati potenzjali proposta mill-Bord tat-Tmexxija.

3.   Il-Kummissjoni għandha tieħu kont tal-bilanċ bejn l-esperjenza fl-edukazzjoni ogħla, fir-riċerka, fl-innovazzjoni u fin-negozju kif ukoll tal-bilanċ bejn is-sessi u għandha tapprezza l-ambjenti ta’ l-edukazzjoni ogħla, riċerka u innovazzjoni madwar l-Unjoni.

4.   Terz tal-membri maħtura għandu jinbidel kull sentejn. Membru maħtur li serva għal perijodu ta’ inqas minn erba’ snin għandu jkun eliġibbli sabiex jerġa’ jiġi maħtur, suġġett għal limitu komplessiv ta’ sitt snin fil-ħatra.

Matul perijodu tranżizzjonali, għandhom jiġu magħżula bix-xorti, tnax-il membru maħturin tal-Bord tat-Tmexxija inizjali biex iservu għal mandat ta’ erba’ snin. Fit-tmiem tal-perijodu inizjali ta’ erba’ snin, sitta mit-tnax-il membru maħturin ġodda għandhom jintagħżlu bix-xorti biex iservu għal mandat ta’ erba’ snin. Il-President tal-Bord tat-Tmexxija mhuwiex parti minn dan il-proċess tranżizzjonali.

5.   Għandu jkun hemm erba’ membri rappreżentattivi. Dawn għandhom ikollhom mandat ta’ tliet snin, li jista’ jiġġedded darba. Il-mandat tagħhom jintemm jekk huma jitilqu l-EIT jew KKI. Huma għandhom jiġu sostitwiti permezz ta’ l-istess proċedura elettorali għall-bqija tal-mandat.

6.   Il-kondizzjonijiet u l-modalitajiet għall-elezzjoni u s-sostituzzjoni tal-membri rappreżentattivi għandhom jiġu approvati mill-Bord tat-Tmexxija abbażi ta’ proposta mid-Direttur qabel ma tibda l-operat tagħha l-ewwel KKI. Dan il-mekkaniżmu għandu jiżgura rappreżentanza korretta tad-diversità u għandu jieħu kont ta’ l-evoluzzjoni ta’ l-EIT u tal-KKI.

7.   Fil-każ li membru tal-Bord tat-Tmexxija ma jkunx jista’ jibqa’ sat-tmiem tal-mandat tiegħu, għandu jinħatar jew jiġi elett membru sostitut permezz ta’ l-istess proċedura tal-membru inkapaċi sabiex iwettaq il-mandat ta’ dan ta’ l-aħħar.

Artikolu 2

Responsabbiltajiet tal-Bord tat-Tmexxija

1.   Il-membri tal-Bord tat-Tmexxija għandhom jaġixxu fl-interess ta’ l-EIT, jissalvagwardjaw l-miri u l-missjoni, l-identità u l-koerenza tiegħu b’mod independenti.

2.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu, b’mod partikolari:

(a)

jiddefinixxi l-istrateġija ta’ l-EIT kif affermati fl-Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni (ASI), il-programm progressiv triennali ta’ ħidma, il-baġit tiegħu, il-kontijiet annwali u l-karta tal-bilanċ tiegħu u r-rapport annwali tiegħu ta’ l-attivitajiet abbażi ta’ proposta mid-Direttur;

(b)

jispeċifika l-oqsma prijoritarji li fihom jiġu stabbiliti l-KKI;

(ċ)

jipprovdi kontribut bil-ħsieb tat-tħejjija ta’ l-ASI;

(d)

ifassal speċifikazzjonijiet dettaljati u termini ta’ referenza dwar l-operat ta’ l-EIT fil-qafas ta’ l-ASI, inklużi kriterji u proċeduri għall-finanzjament, monitoraġġ u evalwazzjoni ta’ l-attivitajiet tal-KKI;

(e)

jagħżel u jinnomina sħubija bħala KKI jew jirtira n-nomina jekk ikun meħtieġ;

(f)

jiżgura evalwazzjoni kontiwa ta’ l-attivitajiet ta’ l-EIT;

(g)

jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu, inklużi dawk għall-għażla tal-KKI, dawk għall-Kumitat Eżekuttiv, kif ukoll ir-regoli finanzjarji speċifiċi ta’ l-EIT;

(h)

jiddefinixxi, bil-qbil tal-Kummissjoni, l-onorarji xierqa għall-membri tal-Bord tat-Tmexxija u tal-Kumitat Eżekuttiv u l-Kumitat tal-Verifika; dawn l-onorarji għandhom ikunu komparabbli ma’ provvedimenti simili fl-Istati Membri;

(i)

jadotta proċedura għall-għażla tal-Kumitat Eżekuttiv u tad-Direttur;

(j)

jaħtar u jekk meħtieġ ineħħi mill-kariga lid-Direttur, u jeżerċita awtorità dixxiplinari fuqu;

(k)

jaħtar lill-Uffiċjal tal-Kontabbiltà, lill-membri tal-Kumitat Eżekuttiv u lill-membri tal-Funzjoni ta’ Verifika Interna;

(l)

jistabbilixxi, fejn ikun il-każ, gruppi konsultattivi li jistgħu jingħataw żmien definit tal-mandat tagħhom;

(m)

jippromwovi lill-EIT globalment, sabiex iżid l-attrazzjoni tiegħu u jagħmlu korp ta’ klassi dinjija għall-eċċellenza fl-edukazzjoni superjuri, riċerka u innovazzjoni;

(n)

jadotta kodiċi ta’ kondotta korretta fir-rigward il-konflitti ta’ interessi;

(o)

jiddefinixxi l-prinċipji u l-linji gwida għall-amministrazzjoni ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali;

(p)

jistabbilixxi funzjoni ta’ verifika interna skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002;

(q)

ikollu s-setgħa li jistabbilixxi Fondazzjoni (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Fondazzjoni EIT”) bl-objettiv speċifiku tal-promozzjoni u l-appoġġ ta’ l-attivitajiet ta’ l-EIT;

(r)

jiżgura l-komplementarjetà u s-sinerġija bejn l-attivitajiet ta’ l-EIT u programmi Komunitarji oħrajn;

(s)

jiddeċiedi dwar ir-reġim lingwistiku ta’ l-EIT, b’kont meħud tal-prinċipiji eżistenti dwar il-multilingwiżmu u r-rekwiżiti prattiċi ta’ l-operati tiegħu.

3.   Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jiddelega kompiti speċifiċi lill-Kumitat Eżekuttiv.

4.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jeleġġi l-President tiegħu minn fost il-membri maħtura. Il-mandat tal-President għandu jkun għal perijodu ta’ tliet snin, li jista’ jiġġedded darba.

Artikolu 3

Funzjonament tal-Bord tat-Tmexxija

1.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta deċiżjonijiet b’maġġoranza sempliċi tal-membri kollha tiegħu.

Madankollu, id-deċiżjonijiet li jaqgħu taħt il-paragrafi 2 (a), (b), (ċ), (d), (i) u (s) u taħt il-paragrafu 4 ta’ l-Artikolu 2 għandhom jeħtieġu maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri kollha tiegħu.

2.   Il-membri rappreżentattivi ma jistgħux jivvotaw dwar id-deċiżjonijiet taħt il-paragrafi 2 (e), (g), (i), (j), (k), (q) u (s) ta’ l-Artikolu 2.

3.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jiltaqa’ f’sessjoni ordinarja mill-anqas tliet darbiet fis-sena u f’sessjoni straordinarja meta jitlaqqa’ mill-President tiegħu jew fuq talba ta’ mill-anqas terz tal-membri tiegħu.

Artikolu 4

Kumitat Eżekuttiv

1.   Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jkun magħmul minn ħames persuni fosthom il-President tal-Bord tat-Tmexxija li jippresjedi wkoll il-Kumitat Eżekuttiv.

L-erba’ membri diversi mill-President għandhom jintgħażlu mill-Bord tat-Tmexxija minn fost il-membri maħtura tal-Bord tat-Tmexxija.

2.   Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jiltaqa’ fuq bażi regolari meta jitlaqqa’ mill-President tiegħu jew fuq talba tad-Direttur.

3.   Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza sempliċi tal-membri kollha tiegħu.

4.   Il-Kumitat Eżekuttiv għandu:

(a)

iħejji l-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija;

(b)

jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ l-ASI, u l-programm progressiv triennali ta’ ħidma;

(ċ)

jissorvelja l-proċedura ta’ l-għażla għall-KKI;

(d)

jieħu kwalunkwe deċiżjoni delegata lilu mill-Bord tat-Tmexxija.

Artikolu 5

Id-Direttur

1.   Id-Direttur għandu jkun persuna ta’ kompetenza u reputazzjoni għolja fl-oqsma li fihom jopera l-EIT. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord tat-Tmexxija għal mandat ta’ erba’ snin. Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jestendi dak il-mandat darba b’erba’ snin meta jqis li l-interessi ta’ l-EIT jinqdew aħjar jekk isir hekk.

2.   Id-Direttur għandu jkun responsabbli għall-amministrazzjoni ta’ kuljum ta’ l-EIT u jkun ir-rappreżentant legali tiegħu. Id-Direttur għandu jkun responsabbli lejn il-Bord tat-Tmexxija u jirrapporta lilu fuq bażi kontinwa dwar l-iżvilupp ta’ l-attivitajiet ta’ l-EIT.

3.   Id-Direttur għandu b’mod partikolari:

(a)

jappoġġa lill-Bord tat-Tmexxija u lill-Kumitat Eżekuttiv f’xogħolhom u jipprovdihom b’segretarjat għal-laqgħat tagħhom;

(b)

iħejji abbozz ta’ ASI, abbozz ta’ programm progressiv triennali ta’ ħidma, ir-rapport annwali u l-baġit annwali biex jiġu preżentati lill-Bord tat-Tmexxija permezz tal-Kumitat Eżekuttiv;

(ċ)

jamministra l-proċedura ta’ l-għażla għall-KKI u jiżgura li d-diversi stadji ta’ dak il-proċess jitwettqu b’mod trasparenti u oġġettiv;

(d)

jorganizza u jmexxi l-attivitajiet ta’ l-EIT;

(e)

jiżgura l-implimentazzjoni ta’ proċeduri effikaċi ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni fir-rigward tal-prestazzjoni ta’ l-EIT skond l-Artikolu 16 tar-Regolament;

(f)

ikun responsabbli għal kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji, fosthom l-implimentazzjoni tal-baġit ta’ l-EIT. Għal dan, id-Direttur għandu jqis il-parir mogħti mill-funzjoni ta’ verifika interna;

(g)

ikun responsabbli għall-materji kollha tal-persunal;

(h)

jippreżenta l-abbozz tal-kontijiet annwali u l-karta tal-bilanċ lill-funzjoni ta’ verifika interna, u sussegwentement lill-Bord tat-Tmexxija, permezz tal-Kumitat Eżekuttiv;

(i)

jiżgura li jitwettqu l-obbligi ta’ l-EIT fir-rigward tal-kuntratti u ta’ kull ftehim konklużi minnu;

(j)

jipprovdi lill-Kumitat Eżekuttiv u lill-Bord tat-Tmexxija bl-informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom.

Artikolu 6

Tħejjija ta’ l-istabbiliment ta’ l-istruttura ta’ appoġġ

Għal perijodu tranżizzjonali, il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-appoġġ meħtieġ lejn l-istabbiliment ta’ l-istruttura ta’ l-EIT. Għal dak il-għan, sa meta jiġu maħtura l-ewwel membri maħturin tal-Bord tat-Tmexxija, uffiċjal maħtur mill-Kummissjoni għandu jkun ir-rappreżentant legali ta’ l-EIT u jkun responsabbli għall-kwistjonijiet amministrattivi, finanzjarji u dwar il-persunal, inkluża l-implimentazzjoni tal-baġit ta’ l-EIT. Sussegwentement, il-Bord tat-Tmexxija għandu jinnomina, skond proċedura trasparenti, persuna li għandha taqdi dawn il-funzjonijiet jew jestendi l-mandat ta’ l-uffiċjal maħtur mill-Kummissjoni, sa dak iż-żmien meta d-Direttur jibda l-ħidma tiegħu wara l-ħatra tiegħu mill-Bord tat-Tmexxija, skond l-Artikolu 5. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jniedi l-proċedura għall-għażla tad-Direttur ta’ l-EIT mingħajr dewmien.

Artikolu 7

Il-persunal ta’ l-EIT

1.   Il-persunal ta’ l-EIT għandu jkun magħmul minn persuni impjegati direttament mill-EIT taħt kuntratti b’terminu fiss. Il-kondizzjonijiet ta’ l-impjieg ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej għandhom japplikaw għad-Direttur u għall-persunal ta’ l-EIT.

2.   Jistgħu jiġu sekondati esperti, għal żmien limitat, lill-EIT mill-Istati parteċipanti jew minn ħaddieħor li jħaddem.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta dispożizzjonijiet li jippermettu lill-esperti sekondati mill-Istati parteċipanti jew minn ħaddieħor li jħaddem biex jaħdmu ma’ l-EIT u jiddefinixxi d-drittijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom.

3.   L-EIT għandu jeżerċita, fir-rigward tal-persunal tiegħu, il-poteri mogħtija lill-awtorità awtorizzata biex tikkonkludi l-kuntratti mal-membri tal-persunal.

4.   Jista’ jiġi meħtieġ minn membru tal-persunal li jagħmel tajjeb għal kwalunkwe ħsara, kompletament jew parzjalment, imġarrba mill-EIT bħala riżultat ta’ kondotta serjament skorretta min-naħa tiegħu matul il-qadi ta’ dmirijietu jew marbuta mal-qadi ta’ dmirijietu.

Artikolu 8

Prinċipji għall-evalwazzjoni u l-monitoraġġ tal-KKI

L-EIT għandu jorganizza monitoraġġ kontinwu u evalwazzjonijiet perijodiċi indipendenti ta’ l-eżiti u r-riżultati ta’ kull KKI. Dawn l-evalwazzjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq prattika amministrattiva korretta u fuq parametri orjentati lejn ir-riżultati u jevitaw aspetti formali u proċedurali superfluwi.

Artikolu 9

It-tul ta’ żmien, il-kontinwazzjoni u t-tmiem ta’ KKI

1.   Suġġett għall-eżiti ta’ evalwazzjonijiet perijodiċi u għall-ispeċifiċitajiet ta’ oqsma partikolari KKI normalment għandha ddum minn seba’ sa ħmistax-il sena.

2.   Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jiddeċiedi li jestendi l-operat ta’ KKI lil hinn mill-perijodu inizjali stabbilit jekk dan ikun l-aktar mod adatt biex jinkiseb l-objettiv ta’ l-EIT.

3.   Fil-każ li l-evalwazzjonijiet ta’ KKI juru riżultati inadegwati, il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu l-miżuri adatti inklużi t-tnaqqis, il-modifika jew l-irtirar ta’ l-appoġġ finanzjarju tiegħu jew it-tmiem tal-ftehim.

Artikolu 10

Xoljiment ta’ l-EIT

Fil-każ tax-xoljiment ta’ l-EIT, il-likwidazzjoni tiegħu għandha sseħħ taħt is-superviżjoni tal-Kummissjoni skond il-liġijiet applikabbli. Kull ftehim mal-KKI u l-att li jistabbilixxi l-Fondazzjoni EIT għandhom jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet adegwati għal tali sitwazzjoni.


9.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 97/13


REGOLAMENT (KE) Nru 295/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Marzu 2008

dwar statistika strutturali kummerċjali

(formulazzjoni mill-ġdid)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 285(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 ta’ l-20 ta’ Diċembru 1996 dwar l-istatistika (3) strutturali tan-negozji ġie emendat sostanzjalment diversi drabi (4). Peress li qed isiru emendi ġodda għal dan ir-Regolament, huwa xieraq li d-dispożizzjonijiet konċernati jiġu fformulati mill-ġdid minħabba ċ-ċarezza u r-razzjonalizzazzjoni.

(2)

Ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97 stabbilixxa qafas komuni għall-ġbir, il-kumpilazzjoni, it-trażmissjoni u l-evalwazzjoni ta’ statistika tal-Komunità fuq l-istruttura, l-attività, il-kompetittività u r-rendiment tan-negozji fil-Komunità.

(3)

Id-Deċiżjoni Nru 2367/2002/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar il-programm ta’ l-istatistika tal-Komunità 2003 sa 2007 (5) adottat il-programm li kien se jkun immexxi mill-prijoritajiet prinċipali tal-politika Komunitarja ta’ l-unjoni ekonomika u monetarja, it-tkabbir u l-kompettività ta’ l-Unjoni Ewropea, politika reġjunali, żvilupp sostenibbli u aġenda soċjali. L-istatistika dwar l-attività ekonomika ta’ l-intrapriżi jiffurmaw parti essenzjali ta’ dan il-programm.

(4)

Dan ir-regolament għandu jipprevedi l-kontinwazzjoni ta’ l-appoġġ eżistenti ta’ l-istatistika għad-deċiżjonijiet fl-oqsma attwali ta’ politika u li jissodisfa l-ħtiġijiet addizzjonali li jinqalgħu minn inizjattivi ġodda ta’ politika Komunitarja, u mir-reviżjoni kontinwa ta’ prijoritajiet ta’ statistika u tar-relevanza ta’ l-istatistika prodotta, bil-ħsieb li jsir l-aqwa użu mir-riżorsi disponibbli u jiġi mminimizzat il-piż tar-rispons. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-impatt fuq in-negozju kkawżat mill-politiki tal-Komunità dwar l-enerġija u dwar l-ambjent, bħal dawk inkorporati mir-Regolament REACH (KE) Nru 1907/2006 (6). Għandhom jiġu inkuraġġiti l-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ l-aħjar prattiki bejn istituti ta’ l-istatistika nazzjonali, sabiex jiġi żgurat użu aktar effiċjenti ta’ sorsi ta’ data amministrattivi.

(5)

Hemm dejjem aktar bżonn għal data dwar is-servizzi, b’mod partikolari s-servizzi tan-negozju. L-istatistika hija bżonjuża għall-analiżi ekonomika u l-formulazzjoni tal-politika dwar liema hu l-aktar settur dinamiku ta’ l-ekonomiji moderni, speċjalment f’termini tal-potenzjal tiegħu għall-ħolqien u t-tkabbir ta’ l-impjieg. Il-Kunsill Ewropew ta’ Liżbona tat-23 u ta’ l-24 ta’ Marzu 2000 saħaq dwar l-importanza tas-servizzi. Il-kejl tad-dħul imqassam skond il-prodotti tas-servizz dettaljat huwa prerekwiżit bżonnjuż għal ftehim propju tar-rwol tas-servizzi fl-ekonomija. Il-Kunsill Ewropew ta’ Stokkolma tat-23 u ta’ l-24 ta’ Marzu fl-2001 ikkonkluda li l-ħolqien ta’ swieq internazzjonali għas-servizzi li jaħdmu b’mod effettiv huwa wieħed mill-ogħla prijoritajiet għall-Ewropa. Statistika ta’ prodotti dettaljati ta’ servizzi dwar kummerċ bejn il-pajjiżi huma essenzjali għall-immonitorjar tat-tħaddim ta’ swieq interni għas-servizzi, l-istima tal-kompettittività tas-servizzi u l-analiżi ta’ l-impatt tal-barrieri dwar il-kummerċ fis-servizzi.

(6)

Hemm bżonn ta’ data dwar id-demografija tan-negozju, peress li hija element ta’ l-Indikaturi Strutturali, stabbiliti biex jimmonitorjaw is-suċċess li għandu x’jaqsam mal-miri stipulati fl-Istrateġija ta’ Liżbona. Barra minn hekk, data armonizzata dwar id-demografija tan-negozju u dwar l-impatt tagħha fuq l-impjieg huma meħtieġa biex jiġu ssustanzjati r-rakkommandazzjonijiet ta’ politika għall-appoġġ ta’ l-intraprenditorija.

(7)

Hemm bżonn ta’ għodda flessibbli fi ħdan il-qafas ta’ l-istatistika li tista’ twassal għal rispons bil-ħeffa u f’waqtu għal bżonnijiet ta’ l-utenti li qed jitfaċċaw u li jirriżultaw minn karatteristiċi dinamiċi, innovattivi u kumplessi ta’ ekonomija bbażata fuq l-għarfien. L-irbit ta’ ġbir ta’ data ad hoc bħal dan mal-ġbir kontinwu ta’ data statistika strutturali tan-negozju jġib valur miżjud ma’ l-informazzjoni miġbura fiż-żewġ stħarriġiet u jista’ jnaqqas il-piż totali fuq dawk li jieħdu sehem billi tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-ġbir ta’ data.

(8)

Huwa meħtieġ li tiġi prevista proċedura għall-adozzjoni tal-miżuri għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament sabiex ikunu jistgħu jiġu ċċarati aktar ir-regoli għall-ġbir u l-ipproċessar ta’ data u għall-ipproċessar u t-trażmissjoni tar-riżultati.

(9)

Il-miżuri meħtieġa biex jiġi implimentat dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri biex jiġu eżerċitati s-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (7).

(10)

B’mod partikulari, għandu jingħata l-poter lill-Kummissjoni: li taġġorna l-lista tal-karatteristiċi fl-Annessi; li tistabbilixxi l-frekwenza tal-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika, ir-regoli għat-tressiq tad-data bħala “kontribuzzjonijiet lejn totali Ewropej biss” (CETO), l-ewwel sena ta’ referenza għall-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika u t-tqassim tar-riżultati fid-dettall u l-klassifikazzjonijiet li għandhom jintużaw u l-kumbinazzjoni tal-klassijiet ta’ daqs; li taġġorna l-perjodi ta’ żmien għat-trażmissjoni tad-data; li tadatta t-tqassim fid-dettall ta’ l-attivitajiet u tal-prodotti għall-emendi jew reviżjonijiet tal-klassifikazzjoni statistika ta’ l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunita Ewropea (NACE) u tal-klassifikazzjoni tal-prodotti skond l-attivita’ (CPA), li tadotta miżuri fuq il-bażi ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-istudji pilota, li tibdel il-limitu l-aktar baxx tal-popolazzjoni ta’ referenza fl-Anness VIII u li tistabbilixxi kriterji għall-evalwazzjoni tal-kwalita’. Peress li dawk il-miżuri huma bi skop ġenerali u huma maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inter alia, billi jissupplimentawh permezz taż-żjieda ta’ elementi mhux essenzjali ġodda, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulati fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(11)

Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li tiġi pprovduta data armonizzata dwar l-istruttura, l-attività, il-kompettittività u r-rendiment tan-negozju fil-Komunità, ma jistgħax jinkiseb b’ mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jista’ għalhekk jinkiseb aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu neċessarju sabiex jintlaħaq dan l-għan,

ADDOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas komuni għall-ġbir, il-kumpilazzjoni, it-trażmissjoni u l-evalwazzjoni ta’ statistika tal-Komunità fuq l-istruttura, l-attività, il-kompetittività u r-rendiment tal-kummerċ fil-Komunità.

Il-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika għandu jkollha bħala għan, speċjalment, li tanalizza:

(a)

l-istruttura u l-evoluzzjoni ta’ l-attivitajiet tan-negozji;

(b)

il-fatturi tal-produzzjoni użati u l-elementi l-oħrajn li jippermettu li titkejjel l-attività kummerċjali, il-kompetittività u r-riżultati;

(ċ)

l-iżvilupp reġjonali, nazzjonali, Komuntarju u internazzjonali tan-negozji u tas-swieq;

(d)

it-twettiq tan-negozju;

(e)

intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju;

(f)

karatteristiċi speċifiċi ta’ l-intrapriżi konnessi ma’ analiżi dettaljata partikulari ta’ attivitajiet.

Artikolu 2

Kamp ta’ Applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jkopri l-attivitajiet kollha tas-suq fit-Taqsimiet minn B sa N u minn P sa S tal-klassifikazzjoni ta’ l-istatistika komuni ta’l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea kif stabbilita mir-Regolament Nru 1893/2006 (minn hawn ‘l quddiem “NACE Rev. 2”).

2.   Unitajiet ta’ statistika tat-tipi elenkati fis-Sezzjoni I ta’ l-Anness għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 tal-15 Marzu 1993 dwar l-unitajiet ta’ l-istatistika għall-osservazzjoni u l-analiżi tas-sistema ta’ produzzjoni fil-Komunità (8) li huma kklassifikati taħt waħda mill-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. L-użu ta’ unitajiet partikulari għall-kumpilazzjoni ta’ statistika hu speċifikat fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Moduli

1.   L-istatistika li għandha tkun ikkumpilata għall-oqsma msemmijin fl-Artikolu 1 għandha titqassam fi gruppi bħala moduli.

2.   Il-moduli f’dan ir-Regolament għandhom ikunu:

(a)

modulu komuni għall-istatistika annwali strutturali, kif iddefinit fl-Anness I;

(b)

modulu dettaljat għall-istatistika strutturali fl-industrija, kif iddefinit fl-Anness II;

(ċ)

modulu dettaljat għall-istatistika strutturali fil-kummerċ, kif iddefinit fl-Anness III;

(d)

modulu dettaljat għall-istatistika strutturali fil-kostruzzjoni, kif iddefinit fl-Anness IV;

(e)

modulu dettaljat għall-istatistika strutturali fl-assigurazzjoni, kif iddefinit fl-Anness V;

(f)

modulu dettaljat għall-istatistika strutturali dwar istituzzjonijiet ta’ kreditu, kif iddefinit fl-Anness VI;

(g)

modulu dettaljat għall-istatistika strutturali dwar il-fondi tal-pensjoni, kif iddefinit fl-Anness VII;

(h)

modulu ddettaljat għal statistika strutturali dwar servizzi ta’ negozju kif definit f’Anness VIII;

(i)

modulu ddettaljat għal statistika strutturali dwar id-demografija tal-kummerċ, kif iddefinit f’Anness IX;

(j)

modulu flessibbli għat-twettiq ta’ ġabra speċifika u limitata ta’ data ad hoc tal-karatteristiċi ta’ intrapriża.

3.   L-informazzjoni li ġejja għandha tkun stipulata f’kull modulu:

(a)

l-attivitajiet li għalihom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika, meħuda mir-rapport indikat fl-Artikolu 2 (1);

(b)

it-tipi ta’ l-unità statistika li għandhom jintużaw għall-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika, meħuda mill-lista ta’ l-unitajiet ta’ statistika msemmijin fl-Artikolu 2 (2);

(ċ)

il-listi tal-karatteristiċi li għalihom għandha tiġi kkumpilata l-istatistika għall-oqsma msemmija fl-Artikolu 1 u l-perjodi ta’ referenza għal dawk il-karatteristiċi;

(d)

il-frekwenza tal-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika, li għandha tkun ta’ kull sena jewpluriennali. Jekk il-kumpilazzjoni hija pluriennali, għandha ssir għall-anqas darba kull 10 snin;

(e)

l-iskeda li turi l-ewwel snin ta’ referenza għall-istatistika li għandha tkun ikkumpilata;

(f)

l-istandards konnessi mar-rappreżentattività u l-evalwazzjoni tal-kwalità;

(g)

il-perjodu ta’ żmien li fih għandha tintbgħat l-istatistika wara t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza;

(h)

l-itwal perjodu tranżitorju li jista’ jingħata.

4.   L-użu tal-modulu flessibbli msemmi fil-paragrafu 2(j) tat-tieni paragrafu għandu jkun ippjanat b’koperazzjoni mill-qrib ma’ l-Istati Membri. L-ambitu tiegħu, il-lista ta’ karatteristiċi, il-perjodu ta’ referenza, l-attivitajiet li se jiġu koperti u r-rekwiżiti ta’ kwalità għandhom ikunu deċiżi mill-Kummissjoni skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 12 (2) ta’ l-anqas 12-il xahar qabel il-bidu tal-perjodu ta’ referenza. Il-Kummissjoni għandha wkoll tispeċifika l-ħtieġa għall-informazzjoni u l-impatt tal-ġbir tad-data rigward il-piż fuq il-kummerċ u l-ispejjeż għall-Istati Membri.

Sabiex ikun limitat il-piż fuq in-negozji u l-ispejjeż għall-Istati Membri, il-volum tal-ġbir ta’ data għandu jkun ristrett għal massimu ta’ 20 karatteristika ta’ l-intrapriżi jew mistoqsija magħmula lilhom, massimu ta’ 25 000 intrapriża li tirrispondi għall-ġbir tad-data madwar l-Unjoni Ewropea kollha, sforz medju massimu ta’ rispons individwali ta’ 1,5 siegħat. Il-ġbir ad hoc tad-data għandu jinkludi numru rappreżentattiv ta’ Stati Membri. Meta jkunu meħtieġa riżultati f’livell Ewropew biss, il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi approċċ Ewropew għall-eżami ta’ kampjuni biex ikun assigurat li jkun hemm piż u spejjeż minimi.

L-ispejjeż tal-ġbir ta’ data ad hoc jistgħu jkunu kkofinanzjati mill-Kummissjoni bl-użu ta’ proċeduri stabbiliti.

Artikolu 4

Studji pilota

1.   Serje ta’ studji pilota għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni u mwettqa mill-Istati Membri fuq bażi volontarja kif speċifikat fl-Annessi. Il-Kummissjoni għandha tagħti għotjiet lill-awtoritajiet nazzjonali skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97tas-17 ta’ Frar 1997 dwar Statistika tal-Komunità (9), wara sejħa għal proposti.

2.   L-istudji pilota għandhom jitwettqu sabiex janalizzaw ir-relevanza u prattikabbiltà li tinkiseb id-data. Ir-riżultati ta’ l-istudji pilota għandhom jiġu stmati mill-Kummissjoni, waqt li jiġu kkunsidrati l-benefiċċji tad-disponibilità tad-data dwar l-ispejjeż tal-ġbir u l-piż fuq in-negozji.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultat ta’ l-istudji pilota.

4.   Il-miżuri maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh abbażi ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-istudji pilota, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12(3).

Artikolu 5

Kisba tad-data

1.   L-Istati Membri għandhom jiksbu d-dettalji li hemm bżonn għall-osservazzjoni tal-karatteristiċi fil-listi msemmijin fil-moduli fl-Artikolu 3.

2.   L-Istati Membri jistgħu jiksbu d-data li hemm bżonn billi jużaw taħlita ta’ l- għejun differenti speċifikati hawn taħt, waqt li japplikaw il-prinċipju ta’ simplifikazzjoni amministrattiva:

(a)

stħarriġiet obbligatorji: l-unitajiet legali, li tagħhom huma l-unitajiet ta’ statistika msejħa mill-Istati Membri jew li huma komposti minnhom, għandhom jagħtu tagħrif eżatt u komplet fiż-żmien preskritt,

(b)

għejun oħra li huma għallanqas ekwivalenti għal dik li hija eżattezza u kwalità,

(ċ)

proċeduri ta’ estimi ta’ statistika meta xi wħud mill-karatteristiċi ma jkunux ġew osservati għall-unitajiet kollha.

3.   Biex jitnaqqsu l-piżijiet tat-tweġib, l-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni (Eurostat), fil-limiti u taħt il-kondizzjonijiet iffissati minn kull Stat Membru u mill-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetenza rispettiva tagħhom, ikollhom aċċess għall-għejun ta’ data amministrattiva li tkopri l-oqsma ta’ l-attività ta’ l-amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom stess sal-punt li din id-data hemm bżonnha biex jissodisfaw it-talba għall-eżattezza msemmija fl-Artikolu 6. Barra minn hekk, kull fejn hu fattibbli, għandha tintuża data amministrattiva xierqa sabiex ikunu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ l-irrappurtar ta’ dan ir-Regolament.

4.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni, fl-oqsma rispettivi tal-kompetenza tagħhom, għandhom jippromwovu l-kundizzjonijiet għall-użu akbar tat-trażmissjoni elettronika u l-ipproċessar awtomatiku tad-data.

Artikolu 6

Preċiżjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li d-data trażmessa tirrifletti l-istruttura tal-popolazzjoni ta’ l-unitajiet ta’ statistika stabbiliti fl-Annessi.

2.   Evalwazzjoni tal-kwalità għandha titwettaq bit-tqabbil tal-benefiċċji tad-data disponibbli ma’ l-ispejjeż tal-ġbir u l-piż fuq il-kummerċ, l-aktar fuq l-impriżi ż-żgħar.

3.   L-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni, fuq it-talba tagħha, l-informazzjoni kollha li hemm bżonn għall-evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 7

Komparabilità

1.   Mid-data miġbura u kkalkulata l-Istati Membri għandhom jipproduċu riżultati li jistgħu jitqabblu, wara li ssir l-analiżi dettaljata għall-kull modulu kif stabbilit mill-Artikolu 3 u l-Annessi rispettivi.

2.   Biex ikunu jistgħu jiġu kumpilati l-aggregati tal-Komunità, l-Istati Membri għandhom jipproduċu komponenti tar-riżultati nazzjonali skond il-livelli tan-NACE Rev. 2, stabbiliti fl-Annessi, jew iddeterminati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12(3).

Artikolu 8

Trażmissjoni tar-riżultati

1.   L-Istati Membri għandhom jgħaddu r-riżultati previsti fl-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament, inkluża data kunfidenzjali, lill-Kummissjoni (Eurostat) skond id-dispożizzjonijiet eżistenti tal-Komunità dwar it-trażmissjoni ta’ data soġġetta għall-kunfidenzjalità statistika, b’mod partikolari r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KEE) Nru 1588/90 (10). Dawk id-dispożizzjonijiet tal-Komunità japplikaw għat-trattament tar-riżultati, sa fejn dawn jinkludu data kunfidenzjali.

2.   Ir-riżultati għandhom ikunu trażmessi f’format tekniku xieraq, f’perjodu ta’ żmien wara t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza li għandu jkun stabbilit skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12(3) għall-moduli stipulati fl-Artikolu 3(2)(a) sa (h) u (j) u m’għandux ikun itwal minn 18-il xahar. Għall-modulu pprovdut fl-Artikolu 3(2)(i), il-perjodu għandu jkun ta’ mhux aktar minn 30 xahar jew 18-il xahar kif stabbilit fl-Anness IX, Taqsima 9. Barra minn hekk, numru żgħir ta’ estimi ta’ riżultati preliminari għandhom ikunu trażmessi f’perjodu ta’ żmien mit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza li jkun stabbilit f’konformità ma’ dik il-proċedura għall-moduli stipulati fl-Artikolu 3(2)(a) sa (g) u m’għandux ikun itwal minn 10 xhur. Għall-modulu stipulat fl-Artikolu 3(2)(i) il-perjodu ta’ żmien għal riżultati preliminari m’għandux ikun itwal minn 18-il xahar.

3.   Sabiex jitnaqqas kemm jista’ jkun il-piż fuq in-negozji u l-ispejjeż għall-awtoritajiet nazzjonali ta’ l-istatistika, l-Istati Membri jistgħu jimmarkaw data għall-użu biss bħala kontribut għat-totali Ewropej (CETO). L-Eurostat m’għandhiex tippubblika din id-data, u lanqas l-Istati Membri m’għandhom jimmarkaw b’bandiera CETO data li tkun ippubblikata b’mod nazzjonali. L-użu tal-bandiera CETO għandha tiddependi mis-sehem individwali ta’ l-Istati Membri mit-total ta’ l-UE ta’ valur miżjud fl-ekonomija bbażata fuq il-kummerċ:

(a)

Il-Ġermanja, Franza, l-Italja u r-Renju Unit: id-data mmarkata bil-bandiera CETO tista’ tintbagħat għal-livell ta’ klassi tan-NACE Rev.2 u għall-analiżi dettaljata ta’ klassi ta’ daqs f’livell ta’ grupp tan-NACE Rev.2. Ma jistgħux jiġu mmarkati iktar minn 15 % taċ-ċelloli.

(b)

Il-Belġju, id-Danimarka, l-Irlanda, il-Greċja, Spanja, l-Olanda, l-Awstrija, il-Polonja, il-Portugal, il-Finlandja, u l-Iżvezja: id-data mmarkata bil-bandiera CETO tista’ tintbagħat għal-livell ta’ klassi tan-NACE u għall-analiżi dettaljata ta’ klassi ta’ daqs f’livell ta’ grupp tan-NACE Rev.2. Ma jistgħux jiġu mmarkati iktar minn 25 % taċ-ċelloli. Barra minn dan, jekk, fi kwalunkwe minn dawn l-Istati Membri, is-sehem ta’ klassi tan-NACE Rev.2 jew ta’ klassi ta’ daqs tal-grupp NAC E Rev.2, huwa inqas minn 0,1 % ta’ l-ekonomija tan-negozju ta’ l-Istat Membru kkonċernat, din id-data tista’ wkoll tintbagħat bħala waħda mmarkata bil-bandiera CETO.

(ċ)

Il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, Malta, ir-Rumanija, is-Slovenja, u s-Slovakkja: id-data mmarkata bil-bandiera CETO tista’ tintbagħat għal-livell ta’ grupp u ta’ klassi tan-NACE Rev.2 u għall-analiżi dettaljata ta’ klassi ta’ daqs fil-livell ta’ grupp tan-NACE Rev.2. Ma jistgħux jiġu mmarkati iktar minn 25 % taċ-ċelloli f’livell ta’ grupp.

Il-miżuri maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inter alia billi jissupplimentawh, li jirrelataw mar-reviżjoni tar-regoli għall-bandiera CETO u l-iggruppar ta’ l-Istati Membri għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12(3) sad-29 ta' April 2013 u kull ħames snin wara dan.

Artikolu 9

Informazzjoni dwar l-implimentazzjoni

L-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni, fuq talba tagħha, kull informazzjoni relevanti li għandha x’taqsam ma’ l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament fl-Istati Membri.

Artikolu 10

Perjodi tranżitorji

1.   Matul il-perjodi tranżitorji, derogi mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Annessi jistgħu jingħataw f’konformità mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 12(2) sa fejn is-sistemi ta’ l-istatistika nazzjonali jkollhom bżonn ta’ adattamenti prinċipali.

2.   Perjodi supplimentari tranżitorji jistgħu jingħataw lil xi Stat Membru għall-kumpilazzjoni ta’ statistika meta ma jkunx possibbli li jiġu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament minħabba d-derogi mogħtija permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93tat-22 ta’ Lulju 1993 dwar il-koordinament tal-Komunità fit-tfassil tar-reġistri tal-kummerċ għal għanijiet ta’ statistika (11).

Artikolu 11

Miżuri ta’ implimentazzjoni

1.   Il-miżuri li ġejjin u li huma neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 12(2), jiġifieri dawk li jistabbilixxu:

(a)

id-definizzjonijiet tal-karatteristiċi u r-rilevanza tagħhom għal ċerti attivitajiet (l-Artikolu 3 u l-Anness I, Sezzjoni 4, paragrafu 2);

(b)

id-definizzjoni tal-perjodu ta’ referenza (l-Artikolu 3);

(ċ)

il-format tekniku xieraq għat-trażmissjoni tar-riżultati (l-Artikolu 8 u l-Anness I, Taqsima 9, paragrafu 2);

(d)

il-perjodu tranżitorju u d-derogi mid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament mogħtija waqt dak il-perjodu (l-Artikolu 10 u l-Anness I, Sezzjoni 11, l-Anness II, Sezzjoni 10, u l-Anness III, Sezzjoni 9, l-Anness VIII, Sezzjoni 8 u l-Anness IX, Sezzjoni 13);

(e)

il-lista ta’ karatteristiċi li għandha tiġi trażmessa permezz tal-klassifikazzjoni ta’ l-istatistika komuni ta’ l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea kif stabbilita mir- Regolament tal-Kunsill (KEE) 3037/90 (12) (minn hawn “l quddiem NACE Rev. 1.1.”). għas-sena 2008 u d-dettalji rigward il-produzzjoni ta’ riżultati (L-Anness I, Sezzjoni 9, paragrafu 2);

(f)

l-użu tal-modulu flessibbli msemmi fl-Artikoli 3 (2)(j) u 3(4);

(g)

il-proċeduri li jridu jiġu segwiti f’dak li għandu x’jaqsam mal-ġbir ad hoc tad-data msemmi fl-Anness II, Sezzjoni 4, paragrafi 3 u 4, l-Anness III, Sezzjoni 3, paragrafu 3, u l-Anness IV, Sezzjoni 3, paragrafu 3.

2.   Il-miżuri li ġejjin u li huma neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inter alia billi jissuplimentawh għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12(3):

(a)

jaġġornaw il-listi tal-karatteristiċi, u riżultati preliminari sa kemm l-aġġornament ta’ din ix-xorta, wara evalwazzjoni kwantitattiva, ma jimplikax żieda fin-numru ta’ unitajiet eżaminati jew piż fuq l-unitajiet li mhux proporzjonali mar-riżultati mistennija (l-Artikoli 4 u 8 u l-Anness I, Sezzjoni 6, Anness II, Sezzjoni 6, Anness III, Sezzjoni 6, Anness IV, Sezzjoni 6);

(b)

jistabbilixxu l-frekwenza tal-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika l-Artikolu 3);

(ċ)

jistabbilixxu r-regoli biex id-data tiġi mmarkata bħala CETO (l-Artikolu 8(3));

(d)

jistabbilixxu l-ewwel sena ta’ referenza għall-kumpilazzjoni tar-riżultati (l-Artikolu 8 u l-Anness I, Sezzjoni 5);

(e)

jistabbilixxu d-distribuzzjoni tar-riżultati, b’mod partikolari l-klassifikazzjonijiet li se jintużaw u t-tgħaqqid tal-klassijiet tad-daqs (l-Artikolu 7 u l-Anness VIII, Sezzjoni 4, paragrafi 2 u 3, u l-Anness IX, Sezzjoni 8, paragrafu 2 u 3), u l-Anness IX, Sezzjoni 10;

(f)

jistabbilixxu l-aġġornament tal-perjodi ta’ żmien għat-trażmissjoni ta’ data (l-Artikolu 8 u l-Anness I, Sezzjoni 8, paragrafu 1, u l-Anness VI, Sezzjoni 7);

(g)

jadottaw id-distribuzzjoni ta’ l-attivitajiet għal emendi u reviżjonijiet tan-NACE u d-distribuzzjonijiet ta’ prodotti għal emendi u reviżjonijiet tas-CPA;

(h)

huma adottati fuq il-bażi ta’ l-evalwazzjoni ta’ studji pilota (l-Artikolu (4));

(i)

jbiddlu l-limitu l-aktar baxx għal popolazzjonijiet ta’ referenza (l-Anness VIII, Sezzjoni 3); u

(j)

jistabbilixxu l-kriterji għall-evalwazzjoni ta’ kwalità (l-Artikolu 6 u l-Anness I, Sezzjoni 6, l-Anness II, Sezzjoni 6, l-Anness III, Sezzjoni 6 u l-Anness IV, Sezzjoni 6).

Artikolu 12

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat għall-Programmi ta’ Statistika stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom (13).

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw wara li jkunu meqjusa d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta’ żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 13

Rapport

1.   Il-Kummissjoni għandha, sad-29 ta' April 2011 u darba kull tliet snin wara dan, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istatistika kkumpilata skond dan ir-Regolament u l-aktar dwar il-kwalità tagħha u l-piż fuq il-kummerċ.

2.   Fir-rapporti msemmijin fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tipproponi dawk l-emendi li taħseb li hemm bżonn.

Artikolu 14

Revoka

1.   Ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97 għandu jiġi rrevokat. L-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 1893/2006 għandu wkoll jiġi irrevokat.

2.   Ir-referenzi għar-Regolament irrevokat għandhom jiġu meqjusa bħala referenzi għar-regolament mis-sena ta’ referenza 2008 ‘l quddiem u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness X. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97 għandhom ikomplu japplikaw fir-rigward tal-ġbir, tal-kumpilazzjoni u tat-trażmissjoni ta’ data għas-snin ta’ referenza sa l-2007 b’din is-sena inkluża.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta' Marzu 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

J. LENARČIČ

Il-President


(1)  ĠU C 318, 23.12.2006, p. 78.

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta’ Marzu 2007 (ĠU C 27 E, 31.1.2008, p. 139) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ Frar 2008.

(3)  ĠU L 14, 17.1.1997, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru. 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

(4)  Ara l-Anness X.

(5)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 1. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni Nru 787/2004/KE (ĠU L 138, 30.4.2004, p. 12.)

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) u li stabilixxa Aġenzija Ewropea tal-Kimiċi (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1); ikkoreġuta bil-verżjoni fil-ĠU L 136, 29.5.2007, p. 3). Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1354/2007 (ĠU L 304, 22.11.2007, p. 1).

(7)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(8)  ĠU L 76, 30.3.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(9)  ĠU L 52, 22.2.1997, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(10)  ĠU L 151, 15.6.1990, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(11)  ĠU L 196, 5.8.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(12)  ĠU L 293, 24.10.1990, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.

(13)  ĠU L 181, 28.6.1989, p. 47.


ANNESS I

MODULU KOMUNI GĦALL-ISTATISTIKA STRUTTURALI ANNWALI

TAQSIMA 1

Għan

L-għan ta’ dan l-Anness huwa li jistabbilixxi qafas komuni għall-ġbir, il-kumpilazzjoni, it-trażmissjoni u l-evalwazzjoni ta’ l-istatistika tal-Komunità dwar l-istruttura, l-attività, il-kompetittività u r-rendiment tan-negozju fl-Istati Membri.

TAQSIMA 2

Kamp ta’ applikazzjoni

L-istatistika kkumpilata se tirrelata ma’ l-oqsma msemmijin fl-Artikolu 1 (a), (b) u (c) u (e), b’mod partikolari ma’ l-analiżi tal-valur miżjud u l-komponenti ewlenin tagħha.

TAQSIMA 3

Kopertura

1.

L-istatistika għandha tiġi kkumpilata għall-attivitajiet elenkati fis-Sezzjoni 9.

2.

Għandhom isiru studji pilota għall-attivitajiet imsemmija fis-Sezzjoni 10.

TAQSIMA 4

Karatteristiċi

1.

Il-listi tal-karatteristiċi elenkati hawn taħt jindikaw, meta huwa rilevanti, it-tip ta’ l-unità statistika li għaliha għandha tiġi kkumpilata l-istatistika.

2.

It-titoli korrispondenti tal-karatteristiċi li għalihom għandha tiġi kkumpilata l-istatistika dwar attivitajiet fit-Taqsima K tan-NACE Rev. 2 li jikkorrispondu l-aktar mill-qrib ma’ dawk elenkati fil-paragrafi 3 sa 5 għandhom jiġu stabbliti skond il-proċedura regulatorja msemmija fl-Artikolu 12(2).

3.

Statistika demografika annwali:

Kodiċi

Titolu

Data strutturali

11 11 0

Numru ta’ impriżi

11 21 0

Numru ta’ unitajiet lokali

4.

Il-karatteristiċi ta’ l-impriżi li dwarhom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika annwali:

Kodiċi

Titolu

Dettalji tal-kontijiet

12 11 0

Fatturat

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

12 15 0

Valur miżjud fl-ispiża tal-fattur

12 17 0

Surplus gross operattiv

13 11 0

Xiri totali ta’ beni u servizzi

13 12 0

Xiri ta’ merkanzija u servizzi mixtrija sabiex jerġgħu jinbiegħu fl-istess kundizzjoni li ġew irċevuti

13 13 1

Pagamenti għall-ħaddiema ta’ l-aġenziji

13 31 0

Spejjeż tal-ħaddiema

13 32 0

Pagi u salarji

13 33 0

Spejjeż tas-sigurtà soċjali

Data marbuta mal-kont kapitali

15 11 0

Investiment totali f’beni tanġibbli

Data dwar l-impjiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

16 13 0

Numru ta’ impjegati

16 14 0

Numru ta’ impjegati f’unitajiet ekwivalenti tal-full-time

5.

Karatteristiċi li dwarhom għandha tkun kkumpilata l-istatistika reġjonali annwali:

Kodiċi

Titolu

Dettalji tal-kontijiet

13 32 0

Pagi u salarji

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

6.

Studji pilota għandhom isiru għall-karatteristiċi elenkati fis-Sezzjoni 10.

TAQSIMA 5

L-ewwel sena ta’ riferenza

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha tiġi kkumpilata l-istatistika se tkun is-sena kalendarja 2008. Id-data se tkun ikkumpilata skond l-analiżi fit-Taqsima 9. Iżda l-ewwel sena ta’ referenza li għaliha l-istatistika dwar il-klassijiet ta’ l-attività koperti minn NACE Rev. 2 gruppi 64.2, 64.3 u 64.9 u d-diviżjoni 66 għandha tiġi kkumpilata, se tiġi deċiża skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12(3).

TAQSIMA 6

Rapport dwar il-kwalità ta’ l-istatistika

Għal kull waħda mill-karatteristiċi prinċipali l-Istati Membri għandhom jindikaw il-grad tal-preċiżjoni b’referenza għall-livell ta’ fiduċja ta’ 95 %, li l-Kummissjoni għandha ddaħħal fir-rapport li hemm dispożizzjoni dwaru fl-Artikolu 13, wara li jittieħed akkont ta’ l-applikazzjoni f’kull Stat Membru ta’ dak l-Artikolu. Il-karatteristiċi importanti għandhom ikunu stabbiliti skond il-proċedura regolatorja msemmija bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 12(3).

TAQSIMA 7

Produzzjoni tar-riżultati

1.

Ir-riżultati għandhom jiġu analizzati b’mod dettaljat sal-livell ta’ klassi li jiddeskrivu l-attivitajiet elenkati fit-Taqsima 9.

2.

Xi wħud mir-riżultati għandhom jiġu maqsuma wkoll fi klassijiet ta’ daqs għal kull grupp ta’ attivitajiet elenkati fit-Taqsima 9.

3.

Ir-riżultati ta’ l-istatistika reġjonali għandhom jinqasmu sal-livell ta’ 2 figuri (diviżjonijiet) tan-NACE Rev. 2 u l-livell 2 tal-klassifikazzjoni ta’ l-istatistika komuni ta’ l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea kif stabbilita mir-Regolament Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) (minn hawn ‘l quddiem NUTS).

TAQSIMA 8

Trażmissjoni tar-riżultati

1.

Ir-riżultati għandhom jiġu trażmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta’ referenza, ħlief għan-NACE Rev. 2, klassi ta’ attività 64.11 u l-attivitajiet tan-NACE Rev. 2 koperti mill-Annessi V, VI u VII. Għall-klassi ta’ attività 64.11 tan-NACE Rev. 2 id-dewmien tat-trażmissjoni hu ta’ 10 xhur. Għall-attivitajiet koperti b’Annessi V, VI u VII id-dewmien tat-trażmissjoni huwa stabbilit f’dawn l-Annessi. Madankollu d-dewmien tat-trażmissjoni tar-riżultati dwar il-klassijiet ta’ l-attività koperti b’NACE Rev.2 gruppi 64.2, 64.3 u 64.9 u d-diviżjoni 66 se jiġu deċiżi skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija stabbiliti fl-Artikolu 12(3).

2.

Ħlief għad-diviżjonijiet 64 u 65 tan-NACE Rev. 2, ir-riżultati preliminari nazzjonali jew l-istimi jiġu trażmessi fi żmien 10 xhur mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta’ referenza għall-istatistika ta’ l-impriżi kkumpilati għall-karatteristiċi elenkati hawn taħt:

Kodiċi

Titolu

Dettalji tal-kontijiet

12 11 0

Fatturat

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

Dawn ir-riżultati preliminarji jew stimi għandhom jinqasmu skond NACE Rev.2 livell ta’ tliet figuri (grupp). Għad-diviżjoni 66 ta’ NACE Rev.2, it-trażmissjoni tar-riżultati preliminarji jew l-istimi se tiġi deċiża skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12(3).

TAQSIMA 9

Analiżi dettaljata ta’ l-attivitajiet

1.

Biex tkun tista’ tiġi kkumpilata l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrażmettu, mis-sena ta’ referenza 2008 ‘l quddiem, riżultati nazzjonali komponenti maqsuma fil-klassijiet tan-NACE Rev. 2 għat-Taqsimiet B sa N u d-diviżjoni 95.

2.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3(1), l-Istati Membri se jittrażmettu statistika strutturali tan-negozju li jirreferu għas-sena ta’ referenza 2008 lill-Kummissjoni skond Rev.1.1 tan-NACE kif ukoll Rev.2 tan-NACE.

Il-lista ta’ karatteristiċi li jridu jiġu trażmessi bl-użu tal-klassifikazzjoni tar-Rev.1.1 tan-NACE u d-dettalji rigward il-produzzjoni tar-riżultati għandhom jiġu deċiżi bi qbil mal-proċedura regolatorja stipulata fl-Artikolu 12(2).

TAQSIMA 10

Rapporti u studji pilota

1.

Serje ta’ studji pilota dwar l-attivitajiet taħt it-Taqsimiet P sa R u d-diviżjonijiet 94 u 96 tat-Taqsima S tan-NACE Rev. 2 se tkun stabbilita mill-Kummissjoni biex tittestja l-fattibilità li jiġu koperti attivitajiet tas-suq f’dawn it-Taqsimiet.

2.

Il-Kummissjoni se tistabilixxi serje ta’ studji pilota għal karatteristiċi li għandhom x’jaqsmu mal-kontijiet finanzjarji u investimenti intanġibbli, forom għall-organizzazzjoni tas-sistema ta’ produzzjoni, u komparabilità bejn l-istatistika dwar negozju strutturali u l-istatistika dwar is-suq tax-xogħol u l-produttività. Dawn l-istudji pilota se jiġu adottati għall-ispeċifiċitajiet tas-setturi.

TAQSIMA 11

Perjodu tranżitorju

Għall-ġabra ta’ l-istatistika dwar karatteristiċi 12 17 0, 13 13 1 u 16 14 0, il-perjodu tranżitorju ma għandux jestendi għal aktar minn sentejn wara l-ewwel sena ta’ referenza (2008) indikata fit-Taqsima 5.


(1)  ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 105/2007 (ĠU L 39, 10.2.2007, p. 1).


ANNESS II

A. MODULU DETTALJAT GĦALL-ISTATISTIKA STRUTTURALI FL-INDUSTRIJA

TAQSIMA 1

Għan

L-għan ta’ dan l-Anness huwa li jistabbilixxi qafas komuni għall-ġbir, il-kumpilazzjoni, it-trażmissjoni u l-evalwazzjoni ta’ l-istatistika tal-Komunità dwar l-istruttura, l-attività, il-kompettitività u l-operat tas-settur ta’ l-industrija.

TAQSIMA 2

Kamp ta’ Applikazzjoni

L-istatistika li se tkun ikkumpilata għandha tirrelata ma’ l-oqsma msemmijin fl-Artikolu 1 (a) sa (e), b’mod partikolari għal:

lista ċentrali ta’ statistika għall-analiżi dettaljata ta’ l-istruttura, l-attività, il-kompetittività u t-twettiq ta’ attivitajiet industrijali,

lista oħra ta’ statistika għall-istudju ta’ suġġetti speċjali.

TAQSIMA 3

Kopertura

L-istatistika għandha tiġi kkumpilata għall-attivitajiet kollha kklassifikati fi ħdan il-kopertura tat-Taqsimiet B, C, D u E tan-NACE Rev. 2. Dawn it-taqsimiet ikopru l-attivitajiet ta’ xogħol tal-minjieri u l-attivitajiet tax-xogħol tal-barrieri (B), il-manifattura (C), il-provvista ta’ l-elettriku, il-gass, il-fwar u l-arja kkondizzjonata (D) u l-provvista ta’ l-ilma, id-drenaġġ, l-immaniġġjar ta’ l-iskart u l-attivitajiet ta’ rimedjazzjoni (E). L-istatistika ta’ l-impriżi se tkun relatata mal-popolazzjoni ta’ l-impriżi kollha kklassifikati skond l-attività ewlenija tagħhom fit-Taqsimiet B, C, D u E.

TAQSIMA 4

Karatteristiċi

1.

Il-listi tal-karatteristiċi stabbiliti hawn taħt jindikaw, meta relevanti, it-tip ta’ l-unità statistika li għaliha għandha tkun ikkumpilata l-istatistika u jekk dawn għandhomx ikunu kkumpilati bi frekwenza annwali jew pluriennali. L-istatistika u l-karatteristiċi fil-korsiv huma inklużi wkoll fil-listi tal-modulu komuni definiti fl-Anness I.

2.

Statistika demografika annwali:

Kodiċi

Titolu

Data strutturali

11 11 0

Numru ta’ impriżi

11 21 0

Numru ta’ unitajiet lokali

11 31 0

Numru tat-tip ta’ l- unitajiet ta’ attività

3.

Il-karatteristiċi ta’ l-impriżi li dwarhom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika annwali:

Kodiċi

Titolu

 

Data dwar il-kontijiet

12 11 0

Fatturat

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

12 13 0

Marġini gross fuq l-oġġetti għal bejgħ mill-ġdid

12 15 0

Valur miżjud fl-ispiża tal-fattur

12 17 0

Is-surplus gross operattiv

13 11 0

Xiri totali ta’ beni u servizzi

13 12 0

Xiri ta’ merkanzija u servizzi mixtrija sabiex jerġgħu jinbiegħu fl-istess kundizzjoni li ntlaqgħu.

13 13 1

Pagamenti għall-ħaddiema ta’ l-aġenziji

13 21 3

Tibdil fil-ħażniet ta’ prodotti kompluti u xogħol li jkun għadu għaddej manifatturati mill-unità

13 31 0

Spejjeż tal-persunal

13 32 0

Pagi u salarji

13 33 0

Spejjeż tas-sigurtà soċjali

13 41 1

Pagamenti għal kirjiet fit-tul u l-kiri operattivi ta’ oġġetti

Data marbuta mal-kont kapitali

15 11 0

Investiment gross f’beni tanġibbli

15 12 0

Investiment gross fl-artijiet

15 13 0

Investiment gross f’bini u strutturi eżistenti

15 14 0

Investiment gross fil-kostruzzjoni u l-alterazzjonijiet ta’ bini

15 15 0

Investiment gross f’makkinarju u tagħmir

15 21 0

Bejgħ ta’ oġġetti tanġibbli bħala investiment

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

16 13 0

Numru ta’ impjegati

16 14 0

Numru ta’ impjegati f’unitajiet ekwivalenti full-time

16 15 0

Numru ta’ siegħat maħduma mill-impjegati

Analiżi tad-dħul skond it-tip ta’ l-attività

18 11 0

Fatturat mill-attività prinċipali tan-NACE Rev. 2 fil-livell bi tliet figuri

Xiri ta’ prodotti ta’ l-enerġija

20 11 0

Xiri ta’ prodotti ta’ l-enerġija (fil-valur)

It-taqsimiet D u E esklużi

Data dwar l-ambjent

21 11 0

Investiment f’tagħmir u impjant għall-kontroll tat-tniġġis, u aċċessorji speċjali ta’ kontra t-tniġġis (prinċipalment tagħmir tat-truf tal-pajpijiet) (*)

 

21 12 0

Investiment f’tagħmir u apparat konnessi ma’ teknoloġija aktar nadifa (teknoloġija integrata) (*)

 

4.

Il-karatteristiċi ta’ l-impriżi li dwarhom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika multi-annwali:

Kodiċi

Titolu

Data marbuta mal-kont kapitali

15 42 0

Investiment gross f’konċessjonijiet, patenti, liċenzji, marki tan-negozju u drittijiet simili

15 44 1

Investiment f’software mixtri

Analiżi dettaljata tal-fatturat skond it-tip ta’ l-attività

18 12 0

Fatturat mill-attivitajiet industrijali

18 15 0

Fatturat mill-attivitajiet tas-servizzi

18 16 0

Fatturat mill-attivitajiet ta’ kummerċ tax-xiri u l-bejgħ mill-ġdid u minn attivitajiet intermedjarji

Data dwar l-ambjent

21 14 0

Spiża totali attwali fuq ħarsien ambjentali (**)

Subappalt

23 11 0

Ħlas lil subappaltaturi

5.

Karatteristiċi li dwarhom għandha tiġi kkumpilata l-istatistika reġjonali annwali:

Kodiċi

Titolu

Data dwar il-kontijiet

13 32 0

Pagi u salarji

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

6.

Karatteristiċi ta’ l-unità tip ta’ attività li għalihom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika annwali:

Kodiċi

Titolu

Data dwar il-kontijiet

12 11 0

Fatturat

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

13 32 0

Pagi u salarji

Data marbuta mal-kont kapitali

15 11 0

Investiment gross f’ beni tanġibbli

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

7.

Studji pilota li għandhom isiru għall-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 9.

TAQSIMA 5

L-ewwel sena ta’ riferenza

1.

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha tkun ikkumpilata l-istatistika annwali se tkun is-sena kalendarja 2008. L-ewwel snin ta’ referenza li għalihom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika bi frekwenza pluriennali huma speċifikati hawn taħt għall-kodiċi li taħthom huma elenkati l-karatteristiċi:

Sena kalendarja

Kodiċi

2009

15 42 0 u 15 44 1

2008

18 12 0 , 18 15 0 , 18 16 0 u 23 11 0

2.

Statistika pluriennali għandha tiġi kkumpilata għall-anqas kull ħames snin.

3.

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha l-istatistika dwar il-karatteristika 21 14 0 għandhom jiġu kkumpilati hija s-sena kalendarja 2010.

4.

L-istatistika dwar il-karatteristika 21 12 0 għandha tiġi kkumpilata kull sena. L-istatistika dwar il-karatteristika 21 14 0 għandha tiġi kkumpilata kull tliet snin.

TAQSIMA 6

Rapport dwar il-kwalità ta’ l-istatistika

Għal kull karatteristika importanti l-Istati Membri se jindikaw il-grad ta’ preċiżjoni b’referenza għall-livell ta’ fiduċja ta’ 95 % li l-Kummissjoni se ddaħħal fir-rapport li hemm provvediment dwaru fl-Artikolu 13, b’ kont meħud ta’ l-applikazzjoni f’kull Stat Membru ta’ dak l-Artikolu. Il-karatteristiċi ċentrali għandhom ikunu stabbiliti skond il-proċedura regulatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12(3).

TAQSIMA 7

Produzzjoni tar-riżultati

1.

Ir-riżultati għall-istatistika, bl-eċċezzjoni tal-karatteristiċi 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 u 18 16 0 għandhom jinqasmu għal-livell b’ 4 figuri (klassi) tan-NACE Rev. 2.

Il-karatteristiċi 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 u 18 16 0 għandhom jinqasmu għal-livell bi 3 figuri (grupp) tan-NACE Rev. 2.

2.

Xi riżultati għandhom jinqasmu wkoll fi klassijiet skond id-daqs u għal-livell ta’ 3 figuri (grupp) tan-NACE Rev. 2.

3.

Ir-riżultati għall-istatistika kkumpilata minn unitajiet ta’ tip ta’ attività għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 4 figuri (klassi) tan-NACE Rev. 2.

4.

Ir-riżultati għall-istatistika reġjonali għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 2 figuri (diviżjoni) tan-NACE Rev. 2 u l-livell 2 tan-NUTS.

5.

Ir-riżultati għall-karatteristiċi 21 11 0, 21 12 0 u 21 14 0 għandhom jinqasmu għal-livell ta’ żewġ figuri (diviżjoni) tan-NACE Rev. 2.

6.

Ir-riżultati għall-karatteristiċi 21 11 0, 21 12 0 u 21 14 0 għandhom jinqasmu għall-oqsma ambjentali li ġejjin: il-ħarsien ta’ l-arja ambjentali u l-klima, il-ġestjoni ta’ l-ilma ta’ l-iskart, il-ġestjoni ta’ l-iskart u l-protezzjoni ta’ l-attivitajiet l-oħrajn tal-ħarsien ta’ l-ambjent. Ir-riżultati għall-oqsma ambjentali se jinqasmu għal-livell ta’ żewġ figuri (diviżjoni) tan-NACE Rev. 2.

TAQSIMA 8

Trażmissjoni tar-riżultati

Ir-riżultati għandhom ikunu trażmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta’ referenza.

Ir-riżultati nazzjonali preliminari jew l-estimi għandhom ikunu trażmessi fi żmien 10 xhur mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta’ referenza għall-istatistika ta’ l-impriża msemmija fit-Taqsima 4 (3) ikkumpilati għall-karatteristiċi elenkati hawn taħt:

Kodiċi

Titolu

Data strutturali

11 11 0

Numru ta’ impriżi

Data dwar il-kontijiet

12 11 0

Fatturat

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

13 11 0

Xiri totali ta’ oġġetti u servizzi

13 32 0

Pagi u salarji

15 11 0

Investiment gross f’oġġetti tanġibbli

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

Dawn ir-riżultati preliminari għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 3 figuri (grupp) tan-NACE Rev. 2.

TAQSIMA 9

Rapporti u studji pilota

L-Istati Membri se jipprovdu lill-Kummissjoni b’rapport konness mad-disponibilità tad-data li hemm bżonn għall-kumpilazzjoni tar-riżultati għall-karatterisitiċi li ġejjin:

Kodiċi

Titolu

Kumment

Data dwar l-ambjent

21 11 0

Investiment f’ tagħmir u apparat għall-kontroll tat-tniġġis u aċċessorji speċjali kontra t-tniġġis (primarjament it-tagħmir ta’ tmiem-il kanna)

Analiżi dettaljata speċifika dwar il-konformità mal-Protokoll ta’ Kyoto tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima

21 12 0

Investiment f’tagħmir u impjant marbut ma teknoloġija aktar nadifa (“teknoloġija integrata”)

Analiżi dettaljata speċifika dwar il-konformità mal-Protokoll ta’ Kyoto tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima

21 14 0

Nefqa kurrenti totali fuq il-protezzjoni ta’ l-ambjent

Analiżi dettaljata speċifika dwar in-nefqa li toħroġ mill-implimentazzjoni tal-politika ambjentali ta’ l-UE

Subappalt

23 12 0

Dħul mis-subappalt

 

Serje ta’ studji pilota għal dawn il-karatteristiċi għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni.

TAQSIMA 10

Perjodu tranżitorju

Għall-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika dwar il-karatteristiċi 21 12 0 u 21 14 0 l-perjodu tranżitorju jispiċċa bis-sena ta’ referenza 2008.


(*)  Jekk l-ammont totali tal-fatturat jew in-numru ta’ persuni impjegati f’xi diviżjoni ta’ NACE Rev.2 Taqsimiet B sa E jirrappreżentaw, f’xi Stat Membru, inqas minn 1 % tat-total Komunitarju, l-informazzjoni meħtieġa għall-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika dwar il-karatteristiċi 21 11 0 u 21 12 0 m’għandhiex għalfejn tinġabar għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament. Jekk meħtieġ għall-ħtiġijiet ta’ politika Komunitarja, il-Kummissjoni tista’ skond il-proċedura regolatorja msemmija stabbilita fl-Artikolu 12 (2) titlob il-ġbir ad hoc ta’ din id-data.

(**)  Jekk l-ammont totali tal-fatturat jew in-numru ta’ persuni impjegati f’diviżjoni ta’ NACE Rev.2 Taqsimiet B sa E jirrappreżentaw, f’xi Stat Membru, inqas minn 1 % mit-total Komunitarju, l-informazzjoni meħtieġa għall-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika dwar il-karatteristika 21 14 0 m’għandhiex għalfejn tinġabar għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament. Jekk meħtieġ għall-ħtiġijiet ta’ politika Komunitarja, il-Kummissjoni tista’ skond il-proċedura regolatorja msemmija stabbilita fl-Artikolu 12(2) titlob il-ġbir ad hoc ta’ din l-informazzjoni.


ANNESS III

MODULU DETTALJAT GĦALL-ISTATISTIKA STRUTTURALI DWAR IL-KUMMERĊ

TAQSIMA 1

Għan

L-għan ta’ dan l-Anness huwa li jistabbilixxi qafas komuni għall-ġbir, il-kumpilazzjoni, it-trażmissjoni u l-evalwazzjoni ta’ statistika tal-Komunità dwar l-istruttura, l-attività, il-kompettitività u l-operat tas-settur tal-kummerċ tad-distribuzzjoni.

TAQSIMA 2

Kamp ta’ applikazzjoni

L-istatistika li se tkun ikkumpilata għandha tirrelata ma’ l-oqsma msemmijin fl-Artikolu 1 (a) sa (e), b’mod partikolari ma’:

l-istruttura ta’ qafas ta’ kummerċ tad-distribuzzjoni u l-proċess ta’ żvilupp tiegħu,

attività tad-distribuzzjoni u l-għamliet ta’ bejgħ, kif ukoll mudelli tal-fornitura u l-bejgħ.

TAQSIMA 3

Kopertura

1.

L-istatistika għandha tkun ikkumpilata għall-attivitajiet kollha koperti mit-Taqsima G tan-NACE Rev. 2. Dan is-settur ikopri l-attivitajiet tal-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi. L-istatistika ta’ l-impriżi tirriferi għall-popolazzjoni ta’ l-impriżi kollha li l-attività ewlenija tagħhom hija kklassifikata fit-Taqsima G.

2.

Jekk l-ammont totali tad-dħul u n-numru ta’ persuni impjegati f’diviżjoni tat-Taqsima G tan-NACE Rev. 2. normalment jirrappreżentaw, fi Stat Membru, anqas minn 1 % tat-total tal-Komunità, l-informazzjoni stabbilita f’dan l-Anness li mhix fl-Anness I m’għandhiex għalfejn tinġabar għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament.

3.

Jekk meħtieġ għall-ħtiġijiet ta’ politika Komunitarja, il-Kummissjoni tista titlob il-ġbir ad hoc tad-data msemmija fil-paragrafu 2 jista’ jintalab skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 12 (2).

TAQSIMA 4

Karatteristiċi

1.

Il-listi tal-karatteristiċi stabbiliti hawn taħt jindikaw, meta relevanti, it-tip ta’ l-unità statistika li għaliha għandha tkun ikkumpilata l-istatistika u jekk dawn għandhomx ikunu kkumpilati bi frekwenza annwali jew pluriennali. L-istatistika u l-karatteristiċi fil-korsiv huma inklużi wkoll fil-listi fil-modulu komuni definit fl-Anness I.

2.

Statistika demografika annwali:

Kodiċi

Titolu

Data strutturali

11 11 0

Numru ta’ impriżi

11 21 0

Numru ta’ unitajiet lokali

3.

Il-karatteristiċi ta’ l-impriżi li dwarhom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika annwali:

Kodiċi

Titolu

Data dwar il-kontijiet

12 11 0

Fatturat

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

12 13 0

Marġini gross fuq l-oġġetti għal bejgħ mill-ġdid

12 15 0

Valur miżjud mal-kost tal-fatturi

12 17 0

Is-surplus gross operattiv

13 11 0

Xiri totali ta’ beni u servizzi

13 12 0

Xiri ta’ merkanzija u servizzi mixtrija sabiex jerġgħu jinbiegħu fl-istess kundizzjoni li ntlaqgħu

13 13 1

Ħlasijiet għall-ħaddiema ta’ l-aġenziji

13 21 0

Tibdil fi stocks ta’ merkanzija u servizzi

13 21 1

Tibdil fi stocks ta’ merkanzija u servizzi mixtrija sabiex jerġgħu jinbiegħu fl-istess kundizzjoni bħalma ġew irċevuti

13 31 0

Spejjeż tal-ħaddiema

13 32 0

Pagi u salarji

13 33 0

Spejjeż tas-sigurtà soċjali

Data marbuta mal-kont kapitali

15 11 0

Investiment totali f’ beni tanġibbli

15 12 0

Investiment gross fl-artijiet

15 13 0

Investiment gross f’bini u strutturi eżistenti

15 14 0

Investiment gross fil-kostruzzjoni u l-alterazzjonijiet ta’ bini

15 15 0

Investiment gross f’makkinarju u tagħmir

15 21 0

Bejgħ ta’ oġġetti tanġibbli bħala investiment

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

16 13 0

Numru ta’ impjegati

16 14 0

Numru ta’ impjegati f’ unitajiet ekwivalenti tal-full-time

4.

Il-karatteristiċi ta’ l-impriżi li dwarhom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika pluriennali:

Kodiċi

Titolu

Kumment

 

Data rigward il-forom ta’ kummerċ mill-impriżi

Diviżjoni 47 biss

17 32 0

Numru ta’ ħwienet bl-imnut

 

Analiżi dettaljata tal-fatturat skond it-tip ta’ l-attività

18 10 0

Fatturat mill-agrikultura, forestrija, sajd u attivitajiet industrijali

 

18 15 0

Fatturat mill-attivitajiet tas-servizzi

 

18 16 0

Fatturat minn attivitajiet tal-kummerċ ta’ xiri u bejgħ u attivitajiet intermedjarji

 

Analiżi dettaljata tal-fatturat skond it-tip tal-prodott

18 21 0

Analiżi dettaljata tal-fatturat skond il-prodott (skond is-Sezzjoni G ta’ CPA (*))

 

5.

Karatteristiċi li dwarhom għandhom ikunu kkumpilati l-istatistika reġjonali annwali:

Kodiċi

Titolu

Dettalji tal-kontijiet

13 32 0

Pagi u salarji

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

6.

Karatteristiċi li dwarhom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika reġjonali multi-annwali:

Kodiċi

Titolu

Kumment

Data dwar il-kontijiet

12 11 0

Fatturat

Diviżjonijiet 45 u 47 biss

Informazzjoni rigward il-forom ta’ kummerċ mill-impriżi

17 33 1

Spazju tal-bejgħ

Diviżjoni 47 biss

TAQSIMA 5

L-ewwel sena ta’ riferenza

1.

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha hi kkumpilata l-istatistika hija s-sena kalendarja 2008. L-ewwel snin ta’ referenza li għalihom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika bi frekwenza pluriennali huma speċifikati hawn taħt għal kull waħda mid-diviżjonijiet tan-NACE Rev. 2 li għalihom id-data hija miġbura u għall-istatistika reġjonali pluriennali:

Sena kalendarja

Analiżi

2012

Diviżjoni 47

2008

Diviżjoni 46

2009

Statistika reġjonali

2010

Diviżjoni 45

2.

Il frekwenza pluriennali hija ta’ ħames snin.

TAQSIMA 6

Rapport dwar il-kwalità ta’ l-istatistika

Għal kull karatteristika importanti l-Istati Membri għandhom jindikaw il-grad ta’ preċiżjoni b’referenza għall-livell ta’ fiduċja ta’ 95 % li l-Kummissjoni għandha ddaħħal fir-rapport li hemm provvediment dwaru fl-Artikolu 13, b’kont meħud ta’ l-applikazzjoni f’kull Stat Membru ta’ dak l-Artikolu. Il-karatteristiċi importanti għandhom ikunu determinati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12 (3).

TAQSIMA 7

Produzzjoni tar-riżultati

1.

Biex ikunu jistgħu jiġu kkumpilati l-aggregati tal-Komunità, l-Istati Membri għandhom jipproduċu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma skond il-klassijiet tan-NACE Rev. 2.

2.

Xi riżultati għandhom jinqasmu wkoll fi klassijiet ta’ daqs għal kull grupp tan-NACE Rev. 2.

3.

L-istatistika reġjonali għandha tinqasam għal-livell ta’ 3 figuri (grupp) tan-NACE Rev. 2 u għal-livell 2 tan-NUTS.

4.

Il-kopertura ta’ l-istatistika reġjonali li għandha tkun ikkumpilata fuq bażi pluriennali tikkorrispondi mal-popolazzjoni ta’ l-unitajiet lokali kollha li l-attività ewlenija tagħhom hija kklassifikata fit-taqsima G. Madanakollu, tista’ tkun limitata għall-unitajiet lokali dipendenti fuq l-impriżi kklassifikati fit-taqsima G tan-NACE Rev. 2 jekk tali popolazzjoni tkopri aktar minn 95 % tal-kopertura totali. Dan il-proporzjon għandu jkun ikkalkulat bl-użu tal-karatteristika ta’ l-impjieg disponibbli fir-reġistru tan-negozju.

TAQSIMA 8

Trażmissjoni tar-riżultati

1.

Ir-riżultati għandhom ikunu trażmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta’ referenza.

2.

Riżultati jew l-estimi preliminari nazzjonali għandhom ikunu trasmesi fi żmien 10 xhur mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta’ referenza kumpilati għall-istatistika ta’ l-impriżi għall-karatteristiċi elenkati hawn taħt:

Kodiċi

Titolu

Data dwar il-kontijiet

12 11 0

Fatturat

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

Dawn ir-riżultati preliminari għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 3 figuri (grupp) tan-NACE Rev. 2.

TAQSIMA 9

Perjodu tranżitorju

Għall-ġabra ta’ statistika dwar il-karatteristiċi 13 13 1 u 16 14 0, il-perjodu tranżitorju mhux se jestendi għal aktar minn sentejn wara l-ewwel sena ta’ referenza (2008) indikata fit-Taqsima 5.


(*)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 tad-29 ta’ Ottubru 1993 dwar il-klassifika statistika tal-prodotti skond l-attività (CPA) fil-Komunità Ekonomika Europea (ĠU L 342, 31.12.1993, p. 1). Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.


ANNESS IV

MODULU DETTALJAT GĦALL-ISTATISTIKA DWAR IL-KOSTRUZZJONI

TAQSIMA 1

Għan

L-għan ta’ dan l-Anness huwa li jistabbilixxi qafas komuni għall-ġbir, il-kumpilazzjoni, it-trażmissjoni u l-evalwazzjoni ta’ statistika tal-Komunità dwar l-istruttura, l-attività, il-kompettitività u l-imġieba fis-settur tal-kostruzzjoni.

TAQSIMA 2

Kamp ta’ applikazzjoni

L-istatistika li għandha tkun ikkumpilata għandha tirrelata ma’ l-oqsma msemmijin fl-Artikolu 1 (a) sa (e), b’mod partikolari ma’:

lista ċentrali ta’ statistika għall-analiżi dettaljata ta’ l-istruttura, l-attività, il-kompetittività u t-twettiq ta’ l-attivitajiet tal-kostruzzjoni,

lista oħra għall-istudju ta’ suġġetti speċjali.

TAQSIMA 3

Kopertura

1.

L-istatistika għandha tkun ikkumpilata għall-attivitajiet kollha koperti mit-Taqsima F tan-NACE Rev. 2. L-istatistika ta’ l-impriżi se tkun relatata mal-popolazzjoni ta’ l-impriżi kollha li l-attività ewlenija tagħhom hija kklassifikata fit-Taqsima F.

2.

Jekk l-ammont totali tad-dħul u n-numru ta’ persuni impjegati f’diviżjoni tat-Taqsima F tan-NACE Rev. 2 normalment jirrappreżentaw, fi Stat Membru, anqas minn 1 % tat-total tal-Komunità, l-informazzjoni stabbilita f’dan l-Anness li mhix fl-Anness I m’għandhiex għalfejn tinġabar għall-iskopijiet tar-Regolament.

3.

Jekk meħtieġ għall-ħtiġijiet ta’ politika Komunitarja, il-ġbir ad hoc tad-data msemmija fil-paragrafu 2 jista’ jintalab skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 12 (2).

TAQSIMA 4

Karatteristiċi

1.

Il-listi tal-karatteristiċi u l-istatistika stabbiliti hawn taħt jindikaw, meta relevanti, it-tip ta’ l-unità statistika li għaliha għandha tkun ikkumpilata l-istatistika u jekk dawn għandhomx ikunu kkumpilati bi frekwenza annwali jew pluriennali. L-istatistika u l-karatteristiċi fil-korsiv huma inklużi wkoll fil-listi fil-modulu komuni definit fl-Anness I..

2.

Statistika demografika annwali:

Kodiċi

Titolu

Data strutturali

11 11 0

Numru ta’ impriżi

11 21 0

Numru ta’ unitajiet lokali

3.

Il-karatteristiċi ta’ l-impriżi li dwarhom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika annwali:

Kodiċi

Titolu

Kumment

Data dwar il-Kontijiet

12 11 0

Fatturat

 

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

 

12 13 0

Marġini gross fuq l-oġġetti għal bejgħ mill-ġdid

Diviżjonijiet 41 u 42 u gruppi 43.1 u 43.9 — mhux obbligatorju

12 15 0

Valur miżjud fil-fattur ta’ l-ispiża

 

12 17 0

Is-surplus gross operattiv

 

13 11 0

Xiri totali ta’ beni u servizzi

 

13 12 0

Xiri ta’ oġġetti u servizzi għall-bejgħ mill-ġdid fl-istess kundizzjoni bħal ma akkwistati

Diviżjonijiet 41 u 42 u gruppi 43.1 u 43.9 — mhux obbligatorju

13 13 1

Pagamenti għall-ħaddiema ta’ l-aġenzija

 

13 21 3

Tibdil fil-ħażniet ta’ prodotti kompluti u xogħol li jkun għadu għaddej li huma manifatturati mill-unità

 

13 31 0

Spejjeż tal-persunal

 

13 32 0

Pagi u salarji

 

13 33 0

Spejjeż tas-sigurtà soċjali

 

13 41 1

Pagamenti għal kirjiet fit-tul u l-kiri operazzjonali ta’ oġġetti

 

Data marbuta mal-kont kapitali

15 11 0

Investiment totali f’beni tanġibbli

 

15 12 0

Investiment gross fl-artijiet

 

15 13 0

Investiment gross f’bini u strutturi eżistenti

 

15 14 0

Investiment gross fil-kostruzzjoni u l-alterazzjonijiet ta’ bini

 

15 15 0

Investiment gross f’makkinarju u tagħmir

 

15 21 0

Bejgħ ta’ oġġetti tanġibbli bħala investiment

 

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

 

16 13 0

Numru ta’ impjegati

 

16 14 0

Numru ta’ impjegati f’unitajiet ekwivalenti full-time

 

16 15 0

Numru ta’ siegħat maħduma mill-impjegati

 

Analiżi tal-fatturat skond it-tip ta’ l-attività

18 11 0

Fatturat mill-attività prinċipali fil-livell bi tliet figuri tan-NACE Rev. 2.

 

Xiri ta’ prodotti ta’ l-enerġija

20 11 0

Xiri ta’ prodotti ta’ l-enerġija (fil-valur)

 

4.

Il-karatteristiċi ta’ l-impriżi li dwarhom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika multi-annwali:

Kodiċi

Titolu

Kumment

Data marbuta mal-kont kapitali

15 44 1

Investiment f’software mixtri

 

Analiżi dettaljata tal-fatturat skond it-tip ta’ attività

18 12 1

Fatturat mill-attivitajiet industrijali eskluża l-kostruzzjoni

 

18 12 2

Fatturat mill-attivitajiet tal-kostruzzjoni

 

18 15 0

Fatturat mill-attivitajiet tas-servizzi

 

18 16 0

Fatturat mill-attivitajiet ta’ kummerċ u intermedjarji

 

18 31 0

Fatturat mill-bini

Diviżjonijiet 41 u 42 u gruppi 43.1 u 43.9 biss

18 32 0

Fatturat mill-inġinerija ċivili

Diviżjonijiet 41 u 42 u gruppi 43.1 u 43.9 biss

Subappaltar

23 11 0

Ħlas lis-subappaltaturi

 

23 12 0

Dħul mis-subappaltar

 

5.

Karatteristiċi li dwarhom għandhom ikunu kkumpilati l-istatistika reġjonali annwali:

Kodiċi

Titolu

Data dwar il-kontijiet

13 32 0

Pagi u salarji

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

6.

Karatteristiċi ta’ l-unità tip ta’attività li għalihom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika annwali:

Kodiċi

Titolu

Data dwar il-kontijiet

12 11 0

Fatturat

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

13 32 0

Pagi u salarji

15 11 0

Investiment gross f' beni tanġibbli

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

TAQSIMA 5

L-ewwel sena ta’ riferenza

1.

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha tiġi kkumpilata l-istatistika se tkun is-sena kalendarja 2008. L-ewwel snin ta’ referenza biex tkun ikkumpilata l-statistika bi frekwenza pluriennali huma speċifikati hawn taħt għall-kodiċi li taħthom huma elenkati l-karatteristiċi.

Sena kalendarja

Kodiċi

2009

15 44 1

2008

18 12 1 , 18 12 2 , 18 15 0 , 18 16 0 , 18 31 0 , 18 32 0 , 23 11 0 u 23 12 0

2.

Statistika pluriennali għandha tkun kkumpilata għall-anqas kull ħames snin.

TAQSIMA 6

Rapport dwar il-kwalità ta’ l-istatistika

Għal kull karatteristika importanti l-Istati Membri għandhom jindikaw il-grad ta’ preċiżjoni b’referenza għall-livell ta’ fiduċja ta’ 95 % li l-Kummissjoni se ddaħħal fir-rapport li hemm provvediment dwaru fl-Artikolu 13, b’kont meħud ta’ l-applikazzjoni f’kull Stat Membru ta’ dak l-Artikolu. Il-karatteristiċi importanti għandhom ikunu stabbiliti skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12 (3).

TAQSIMA 7

Produzzjoni tar-riżultati

1.

Ir-riżultati għall-istatistika bl-eċċezzjoni tal-karatteristiċi 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 u 18 32 0, għandhom jiġu mqassma f’livell b’ 4 figuri (klassi) ta’ NACE Rev. 2.

Ir-riżultati għall-karatteristiċi 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 u 18 32 0 għandhom jiġu mqassma f’livell b’ 3 figuri (gruppi) ta’ NACE Rev. 2.

2.

Xi riżultati għandhom jinqasmu wkoll fi klassijiet ta’ daqs u sal-livell ta’ 3 figuri (grupp) tan-NACE Rev. 2.

3.

Ir-riżultati għall-istatistika kkumpilata minn unitajiet ta’ tip ta’ attività għandhom ikunu maqsuma sal-livell ta’ 4 figuri (klassi) tan-NACE Rev. 2.

4.

Ir-riżultati għall-istatistika reġjonali għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 2 figuri (diviżjonijiet) tan-NACE Rev. 2 u l-livell 2 tan-NUTS.

TAQSIMA 8

Trażmissjoni tar-riżultati

Ir-riżultati għandhom ikunu trażmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta’ referenza.

Riżultati jew l-estimi preliminari nazzjonali għandhom ikunu trażmessi fi żmien 10 xhur mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta’ referenza għall-istatistika ta’ l-impriżi għall-karatteristiċi elenkati hawn taħt:

Kodiċi

Titolu

Data strutturali

11 11 0

Numru ta’ impriżi

Data dwar il-kontijiet

12 11 0

Fatturat

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

13 11 0

Xiri totali ta’ oġġetti u servizzi

13 32 0

Pagi u salarji

Data marbuta mal-kontijiet kapitali

15 11 0

Investiment gross f’oġġetti tanġibbli

Data dwar l-impjiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

Dawn ir-riżultati preliminari għandhom jinqasmu għal-livell ta’ 3 figuri (grupp) tan-NACE Rev. 2.

TAQSIMA 9

Perjodu tranżitorju

Ma jistax jingħata perjodu tranżitorju.


ANNESS V

MODULU DETTALJAT GĦALL-ISTATISTIKA STRUTTURALI FL-ASSIGURAZZJONI

TAQSIMA 1

Għan

L-għan ta’ dan l-Anness hu li jistabbilixxi qafas komuni għall-ġbir, il-kumpilazzjoni, it-trażmissjoni u l-valutazzjoni ta’ statistika tal-Komunità dwar l-istruttura, l-attività, il-kompetittività u r-rendiment ta’ servizzi ta’ l-assigurazzjoni. Dan il-modulu jinkludi lista ddettaljata ta’ karatteristiċi li fuqhom għandha tkun ikkumpilata l-istatistika sabiex jittejjeb it-tagħrif ta’ l-iżvilupp nazzjonali, tal-Komunità u internazzjonali tas-settur ta’ l-assigurazzjoni.

TAQSIMA 2

Kamp ta’ applikazzjoni

L-istatistika li għandha tinġabar għandha tirrelata għall-oqsma msemmija fil-Artikolu 1 (a), (b) u (c), b’mod partikolari għal:

l-analiżi ddettaljata ta’ l-istruttura, l-attività, il-kompetittività u r-rendiment ta’ l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni;

l-iżvilupp u d-distribuzzjoni tan-negozju totali u negozju għal kull prodott, il-modi tal-konsumatur, l-attivitajiet internazzjonali, l-impjieg, l-investiment, il-kapital u r-riservi u d-dispożizzjonijiet tekniċi.

TAQSIMA 3

Kopertura

1.

Tali statistika se tkun ikkumpilata għall-attivitajiet kollha fl-ambitu ta’ diviżjoni 65 tan-NACE Rev. 2 ħlief għall-grupp 65.3.

2.

Il-kumpilazzjoni ta’ l-statistika se tkopri l-impriżi li ġejjin:

impriżi ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja: dawk kollha msemmijin fl-Artikolu 2(1)(a) tad-Direttiva 91/674/KEE (1),

impriżi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja: dawk kollha msemmijin fl-Artikolu 2(1)(b) tad-Direttiva 91/674/KEE,

impriżi speċjalizzati ta’ assigurazzjoni mill-ġdid: dawk kollha msemmijin fl-Artikolu 2(1)(c) tad-Direttiva 91/674/KEE,

assiguraturi Lloyd’s: dawk kollha msemmijin fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 91/674/KEE,

impriżi ta’ assigurazzjoni komposta: dawk kollha li jwettqu n-negozju ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u mhux tal-ħajja.

3.

B’żieda ma’ dan, friegħi ta’ impriżi ta’ l-assigurazzjoni msemmijin taħt it-Titolu III tad-Direttivi 73/239/KEE (2) u 2002/83/KE (3), u li l-attività tagħhom taqa’ taħt waħda mill-gruppi tan-NACE Rev. 2 imsemmijin fil-paragrafu 1 se jiġu assimilati ma’ l-impriżi korrispondenti kif definit fil-paragrafu 2.

4.

Għall-iskopijiet ta’ l-istatistika armonizzata tal-Komunità, l-Istati Membri se jkunu jistgħu jieħdu kont ta’ l-eskluzzjonijiet msemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 73/239/KEE u fl-Artikolu 3(2), (3), (5), (6) u (7) tad-Direttiva 2002/83/KE.

TAQSIMA 4

Karatteristiċi

1.

Il-karatteristiċi li jinsabu fil-korsiv huma wkoll inklużi fil-listi fil-modulu komuni definit fl-Anness I. Il-karatteristiċi u l-istatistika ppreżentati fil-lista A msemmija fil-paragrafu 3 u fil-lista B imsemmija fil-paragrafu 4 għandhom ikunu kkumpilati skond it-Taqsima 5. Meta l-karatteristiċi ġejjin direttament mill-kontijiet annwali, is-snin tal-kontijiet li jintemmu f’sena ta’ riferenza se jiġu assimilati għas-sena ta’ riferenza msemmija.

2.

Fil-listi A u B, il-karatteristiċi relatati ma’ l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja huma identifikati bin-numru 1, dawk relatati ma’ l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja huma identifikati bin-numru 2, dawk relatati ma’ l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni komposta huma identifikati bin-numru 3, dawk relatati ma’ l-impriżi speċjalizzati ta’ assigurazzjoni mill-ġdid huma identifikati bin-numru 4, dawk relatati ma’ negozji ta’ assigurazzjoni tal-ħajja ta’ impriżi ta’ assigurazzjoni komposta bin-numru 5 u dawk relatati ma’ negozji ta’ assigurazzjoni mhux tal-ħajja (inklużi l-aċċettazzjonijiet f’assigurazzjoni mill-ġdid) ta’ l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni komposta huma identifikati bin-numru 6.

3.

Lista A tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-karatteristiċi elenkati fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 91/674/KEE li jikkonċernaw l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja, impriżi ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, impriżi ta’ l-assigurazzjoni komposti u assigurazzjoni mill-ġdid speċjalizzata: in-naħa tal-assi fil-karta tal-bilanċ: il-punti C I (li juru l-artijiet u l-bini okkupati mill-impriża ta’ l-assigurazzjoni għall-attivitajiet separati tagħha), C II, C II 1 + C II 3 bħala s-somma kollha, C II 2 + C II 4 bħala s-somma kollha, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 bħala s-somma kollha, C IV, D; in-naħa ta’ l-obbligi fuq il-karta tal-bilanċ: il-punti A, A I, A II + A III + A IV bħala s-somma kollha, B, C 1 a (separatament għan-negozji ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u mhux tal-ħajja u impriżi komposti), C 2 a (separatament għan-negozji ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u mhux tal-ħajja u impriżi komposti), C 3 a (separatament għan-negozji ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u mhux tal-ħajja u impriżi komposti), C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (mingħajr separazzjoni tas-self konvertibbli), G IV;

(b)

il-karatteristiċi elenkati fl-Artikolu 34, il-Parti I, tad-Direttiva 91/674/KEE li tikkonċerna l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, u l-impriżi speċjalizzati ta’ l-assigurazzjoni mill-ġdid u ta’ l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni komposta: il-punti 1 a, 1 b, 1 ċ, 1 d, 2, 4 a aa, 4 a bb, 4 b aa, 4 b bb, 7 (ammont gross), 7 d, 9, 10 (separatament għall-ammont nett u gross);

(ċ)

il-karatteristiċi elenkati fl-Artikolu 34, il-Parti II, tad-Direttiva 91/674/KEE li jikkonċernaw l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u tan-negozju ta’ l-impriżi tal-ħajja u ta’ l-asigurazzjoni komposta: il-punti 1 a, 1 b, 1 ċ (l-ammont gross u s-sehem tar-riassiguraturi separatament), 2, 3, 5 a aa, 5 a bb, 5 b aa, 5 b bb, 6 a aa, 6 a bb, 8 (l-ammont gross), 8 d, 9, 10, 12, 13 (l-ammont gross u nett separatament);

(d)

il-karatteristiċi elenkati fl-Artikolu 34, il-Parti III, tad-Direttiva 91/674/KEE dwar impriżi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja, impriżi ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, impriżi ta’ l-assigurazzjoni komposti u assigurazzjoni mill-ġdid speċjalizzata: il-punti 3, 4 (għall-impriżi tal-ħajja u komposti biss), 5, 6 (għall-impriżi ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, impriżi ta’ l-assigurazzjoni komposti u assigurazzjoni mill-ġdid speċjalizzata), 7, 8, 9 + 14 + 15 bħala total, 10 (qabel it-taxxa), 13, 16;

(e)

il-karatteristiċi msemmijin fl-Artikolu 63 tad-Direttiva 91/674/KEE:

rigward l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u mhux tal-ħajja u negozju ta’ l-impriżi fl-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u komposti: il-premiums totali kif miktubin f’negozju dirett f’subkategoriji tal-CPA (livell b’5-figuri u subkategoriji 66.03.21, 66.03.22),

rigward l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u ta’ l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni komposta: talbiet gross mġarrba, assigurazzjoni diretta, spejjeż gross operattivi, assigurazzjoni diretta u bilanċ ta’ l-assigurazzjoni mill-ġdid, negozju dirett, il-karatteristiċi kollha skond is-subkategorija tal-CPA (livell b’5 figuri u subkategoriji 66.03.21, 66.03.22),

rigward l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u n-negozju ta’ impriżi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u assigurazzjoni komposta: il-primjums diretti totali miktuba ma’ l-analiżi kif muri fin-numru II, punt 1 ta’ dak l-Artikolu;

(f)

il-karatteristiċi msemmijin fl-Artikolu 64 tad-Direttiva 91/674/KEE rigward l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja, mhux tal-ħajja u l-assigurazzjoni mill-ġdid speċjalizzata: is-senseriji għal negozju ta’ l-assigurazzjoni diretta (apparti milli l-impriżi ta’ assigurazzjoni mill-ġdid speċjalizzata) u negozju ta’ l-assigurazzjoni totali;

(g)

il-karatteristiċi addizzjonali elenkati hawn taħt:

Kodiċi

Titolu

Impriżi/negozji kkonċernati

Data strutturali

11 11 0

Numru ta’ impriżi

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Numru ta’ impriżi mqassma skond l-istatus legali

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Numru ta’ impriżi maqsuma bil-klassi tad-daqs tal-premiums gross miktuba

(1, 2, 3)

11 11 3

Numru ta’ impriżi maqsuma bil-klassi tad-daqs tad-dispożizzjonijiet grossi tekniċi

(1)

11 11 5

Numru ta’ impriżi maqsuma bil-pajjiż ta’ residenza ta’ l-impriża prinċipali

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

In-numru totali u l-lokalità tal-friegħi f’pajjiżi oħrajn

(1, 2, 3)

Data dwar il-kontijiet/il-parti teknika tal-kont tal-qligħ u telf

32 11 4

Premiums gross miktuba mqassma bl-istatus legali

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Premiums gross diretti miktuba, imqassma skond il-pajjiż tar-residenza ta’ l-impriża prinċipali

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Premiums gross ta’ assigurazzjoni mill-ġdid aċċettati, premiums miktuba imqassma skond il-pajjiż tar-residenza ta’ l-impriża prinċipali

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Is-sehem gross ta’ premiums ta’ l-assiguraturi mill-ġdid miktub imqassam skond il-pajjiż tar-residenza ta’ l-impriża prinċipali

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Punti oħrajn fil-kont tekniku, ammont gross

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Il-bilanċ ta’ l-assigurazzjoni mill-ġdid

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Is-sehem ta’ l-assiguraturi mill-ġdid ta’ l-ammont gross ta’ punti oħrajn fil-kont tekniku

(1, 2, 4, 5, 6)

Data dwar il-kontijiet/il-parti mhux-teknika tal-kont tal-qligħ u telf

32 19 0

Subtotal II (bilanċ nett tal-kont tekniku)

(3)

Data addizzjonali li tirrigwarda il-kont tal-qligh u telf

32 61 4

Spejjeż esterni fuq oġġetti u attivitajiet

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Spejjeż ta’ ħaddiema

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Spejjeż esterni u interni dwar l-amministrazzjoni ta’ talbiet

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Spejjeż ta’ l-akkwist

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Spejjeż amministrattivi

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Imposti tekniċi oħrajn, gross

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Imposti fuq l-amministrazzjoni ta’ l-investiment

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Dħul minn interessi parteċipanti

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Dħul mill-artijiet u l-bini

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Dħul minn investimenti oħrajn

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Il-valur ta’ l-aġġustament mill-ġdid fuq l-investimenti

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Akkwist ta’ qligħ mir-realizzazzjoni ta’ l-investimenti

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Imposti fuq l-amministrazzjoni ta’ l-investimenti, inkluż l-imgħax

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Aġġustament tal-valur fuq l-investimenti

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Telf mir-realizzazzjoni ta’ l-investimenti

(1, 2, 4, 5, 6)

Data skond il-prodott bis-subkategoriji tal-CPA

33 12 1

Is-sehem ta’ l-assiguraturi mill-ġdid ta’ premiums diretti miktuba (livell ta’ 5-figuri, subkategoriji 66.03.21, 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Data dwar l-internazzjonalizzazzjoni (analiżi dettaljata ġeografika tan-negozju miktub permess tad-dritt ta’ l-istabbiliment)

34 31 1

Premiums gross diretti miktuba minn CPA, il-kategorija (livell ta’ 5-figuri) u bl-Istat Membru

(1, 2, 5, 6)

Data dwar l-internazzjonalizzazzjoni (analiżi dettaljata ġeografika tan-negozju miktub permess tad-dritt tal-libertà li jkunu pprovduti servizzi)

34 32 1

Premiums gross diretti miktuba minn CPA, il-kategorija (livell ta’ 5-figuri) u bl-Istat Membru

(1, 2, 5, 6)

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

(1, 2, 3, 4)

Data dwar il-karta tal-bilanċi (attiv/passiv)

36 30 0

Total tal-karta tal-bilanċi

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Dispożizzjonijiet gross għal-talbiet pendenti, relatati ma negozju dirett

(2, 6)

37 30 1

Total nett tad-dispożizzjonijiet tekniċi

(1, 2, 3, 4)

4.

Lista B tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-karatteristiċi elenkati fl-Artikolu 34, il-Parti I, tad-Direttiva 91/674/KEE li tikkonċerna l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, u l-impriżi speċjalizzati ta’ l-assigurazzjoni mill-ġdid u ta’ l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni komposta: il-punti 3, 5, 6, 8;

(b)

il-karatteristiċi elenkati fl-Artikolu 34, il-Parti II, tad-Direttiva 91/674/KEE li jikkonċernaw l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u tan-negozju ta’ l-impriżi tal-ħajja u ta’ l-asigurazzjoni komposta: il-punti 4, 6 b, 7, 11;

(ċ)

il-karatteristiċi msemmijin fl-Artikolu 63 tad-Direttiva 91/674/KEE li jikkonċernaw l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u mhux tal-ħajja u n-negozju ta’ l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni komposta: analiżi dettaljata ġeografika tal-premiums gross diretti miktuba fl-Istat Membru ta’ l-uffiċċju ewlieni ta’ l-impriża, jew l-Istati Membri l-oħrajn, il-pajjiżi taż-ŻEE l-oħrajn, l-Iżvizzera, l-Istati Unit ta’ l-Amerika, il-Ġappun jew pajjiżi terzi;

(d)

il-karatteristiċi addizzjonali elenkati hawn taħt:

Kodiċi

Titolu

Impriżi/negozji kkonċernati

Kummenti

Data dwar il-kontijiet/il-parti teknika tal-kont tal-qligħ u telf

32 13 2

Pagamenti gross fir-rigward ta’ talbiet involuti fis-sena kurrenti tal-kontijiet

(2, 4, 6)

 

Attivitajiet internazzjonali (b’aspett ġenerali)

34 12 0

Analiżi dettaljata ġeografika tal-premiums ta’ l-assigurazzjoni mill-ġdid aċċettati, premiums imħallsa

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Analiżi dettaljata ġeografika tas-sehem ta’ l-assiguraturi mill-ġdid tal-premiums gross miktuba

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Data dwar il-karta tal-bilanċi (attiv/passiv)

36 11 2

Artijiet u bini (valur kurrenti)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Investimenti fl-impriżi affiljati u interessi parteċipanti (valur kurrenti)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Investimenti finanzjarji oħrajn (valur kurrenti)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Investimenti għall-benefiċċju ta’ dawk li għandhom polza ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja li għandhom jerfgħu r-riskju ta’ l- investiment — artijiet u bini

(1, 3)

 

36 22 0

Investimenti għall-benefiċċju ta’ dawk li għandhom polza ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja li għandhom jerfgħu r-riskju ta’ l-investiment — investimenti finanzjarji oħrajn

(1, 3)

 

37 10 1

Kapital u riservi totali, imqassma bl-istatus legali tagħhom

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Dispożizzjonijiet gross għal talbiet pendenti relatati man-negozju dirett, bis-(sub)kategorija ta’ CPA (livell ta’ 5-figuri) u s-subkategoriji 66.03.21, 66.03.22

(2, 6)

 

Data residwa

39 10 0

Numru ta’ kuntratti pendenti fit-tmiem tas-sena tal-kontijiet, relatati man-negozju dirett għall-kuntratti kollha ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u għal dawn is-(sub)kategoriji li ġejjin għal CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 u 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Numru ta’ persuni assigurati fit-tmiem tas-sena tal-kontijiet, relatati man-negozju dirett għall-kuntratti kollha ta’ l-assigurazzjoni tal-ħajja u għal dawn is-subkategoriji li ġejjin għal CPA: 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Numru ta’ vetturi assigurati fit-tmiem tas-sena tal-kontijiet, relatati man-negozju dirett għal dawn is-subkategoriji li ġejjin għal CPA: 66.03.2

(2, 6)

Mhux obbligatorju

39 40 0

Somma gross assigurata fit-tmiem tas-sena tal-kontijiet, relatata man-negozju dirett għal dawn is-subkategoriji li ġejjin tas-CPA: 66.01.1 u 66.01.4

(1, 5)

Mhux obbligatorju

39 50 0

Numru ta’ talbiet involuti matul is-sena tal-kontijiet, relatati man-negozju dirett għal dawn is-subkategoriji li ġejjin għal CPA 66.03.2

(2, 6)

Mhux obbligatorju

TAQSIMA 5

L-ewwel sena ta’ riferenza

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha hija kkumpilata l-istatistika se tkun is-sena kalendarja 2008.

TAQSIMA 6

Produzzjoni tar-riżultati

Ir-riżultati għandhom jinqasmu fil-livelli ta’ 4 figuri (klassijiet) tan-NACE Rev. 2.

TAQSIMA 7

Trażmissjoni tar-riżultati

Ir-riżultati għandhom ikunu trażmessi fi żmien 12-il xahar mill-aħħar tas-sena ta’ referenza għall-impriżi msemmijin fit-Taqsima 3, ħlief l-impriżi speċjalizzati ta’ assigurazzjoni mill-ġdid, li għalihom ir-riżultati għandhom ikunu trażmessi fi żmien 18-il xahar mill-aħħar tal-perjodu ta’ referenza.

TAQSIMA 8

Kumitat Ewropew ta’ l-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat Ewropew ta’ l-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilit permezz tad-Direttiva 2004/9/KE (4) dwar l-implimentazzjoni ta’ dan il-modulu u dwar dawn il-miżuri kollha għall-aġġustament għal żviluppi ekonomiċi u tekniċi li jikkonċernaw il-ġbir u l-ipproċessar statistiku tad-data u l-ipproċessar u t-trażmissjoni tar-riżultati, li hi tadotta skond l-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament.

TAQSIMA 9

Perjodu tranżitorju

Ma jistax jingħata perjodu tranżitorju.


(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/674/KEE tad-19 ta’ Diċembru 1991 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta’ intrapriżi ta’ l-assigurazzjoni (ĠU L 374, 31.12.1991, p. 7). Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2006/46/KE (ĠU L 224, 16.8.2006, p. 1).

(2)  L-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 73/239/KEE ta’ l-24 ta’ Lulju 1973 dwar il-koordinament ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrigwardaw il-bidu u t-twettiq tan-negozju ta’ l-assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni tal-ħajja (ĠU L 228, 16.8.1973, p. 3). Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2005/68KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 323, 9.12.2005, p. 1).

(3)  Id-Direttiva 2002/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Novembru 2002 rigward l-assigurazzjoni fuq il-ħajja (ĠU L 345, 19.12.2002, p. 1). Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 247, 21.9.2007, p. 1).

(4)  ĠU L 3, 7.1.2004, p. 34.


ANNESS VI

MODULU DETTALJAT GĦALL-ISTATISTIKA STRUTTURALI DWAR L-ISTITUZZJONIJIET TA’ KREDITU

TAQSIMA 1

Għan

L-għan ta’ dan l-Anness huwa li jistabbilixxi qafas komuni għall-ġbir, il-kumpilazzjoni, it-trażmissjoni u l-valutazzjoni ta’ l-istatistika Komunitarja dwar l-istruttura, l-attività, il-kompetitività u l-ħidma tas-settur ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu. Dan il-modulu jinkludi lista dettaljata tal-karatteristiċi li dwarhom għandhom tiġi kumpilata l-istatistika sabiex jittejjeb l-għarfien dwar l-iżvilupp nazzjonali, Komunitarju u internazzjonali tas-settur ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu.

TAQSIMA 2

Kamp ta’ applikazzjoni

L-istatistika li għandha tinġabar għandha tirrelata għall-oqsma msemmija fl- Artikolu 1 (a), (b) u (c), u b’mod partikolari għal:

l-analiżi dettaljata ta’ l-istruttura, l-attività, il-kompetitività u l-ħidma ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu;

l-iżvilupp u d-distribuzzjoni tan-negozju totali u n-negozju għal kull prodott, l-attivitajiet internazzjonali, l-impieg, il-kapital u r-riservi, u l-assi u l-obbligazzjonijiet l-oħrajn.

TAQSIMA 3

Kopertura

1.

L-istatistika għandha tiġi kkumpilata għall-attivitajiet ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu fi ħdan il-qasam ta’ applikazzjoni tal-klassijiet 64.19 u 64.92 tan-NACE Rev. 2.

2.

L-istatistika għandha tiġi kkumpilata għall-attivitajiet ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha msemmija fl-Artikolu 2(1)(a) u l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati tal-banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (1), bl-eżenzjoni tal-banek ċentrali.

3.

Il-fergħat ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu msemmija fl-Artikolu 38 tad-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ Ġunju 2006 dwar il-bidu u t-twettiq tan-negozju ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu (riformulazzjoni) (2) li l-attività tagħhom tkun parti mill-ambitu tal-klassijiet 64.19 u 64.92 tan-NACE Rev. 2, għandhom jiġu assimilati ma’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu msemmija fil-paragrafu 2.

TAQSIMA 4

Karatteristiċi

Il-karatteristiċi huma elenkati hawn taħt. Il-karatteristiċi fil-korsiv huma inklużi wkoll fil-listi tal-modulu komuni definit fl-Anness I. Meta l-karatteristiċi jiġu direttament mill-kontijiet annwali, is-snin tal-kontijiet li jintemmu f’ sena ta’ riferenza se jiġu assmilati mas-sena ta’ riferenza msemmija.

Il-lista tinkludi:

(a)

il-karatteristiċi elenkati fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 86/635/KEE: in-naħa tal-assi fil-karta tal-bilanċi: numru 4; in-naħa ta’ l-obbligi fuq il-karta tal-bilanċi: in-numri 2(a) + 2(b) magħduda flimkien, in-numri 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 magħduda flimkien;

(b)

il-karatteristiċi elenkati fl-Artikolu 27 tad-Direttiva 86/635/KEE: nru 2, numri 3(a) + 3(b) + 3(ċ) magħduda flimkien, numru 3(a), numru 4, numru 5, numru 6, numru 7, numri 8(a) + 8(b) magħduda flimkien, numru 8(b), numru 10, numri 11 + 12 magħduda flimkien, numri 9 + 13 + 14 magħduda flimkien, numri 15 + 16 magħduda flimkien, numru 19, numri 15 + 20 + 22 magħduda flimkien, numru 23;

(ċ)

il-karatteristiċi addizzjonali li ġejjin:

Kodiċi

Titolu

Kumment

Data strutturali

11 11 0

Numru ta’ impriżi

 

11 11 1

Numru ta’ impriżi mqassma skond l-istatus legali

 

11 11 4

Numru ta’ impriżi mqassma skond ir-residenza ta’ l-impriża ewlenija

 

11 11 6

Numru ta’ impriżi mqassma skond il-klassijiet tad-daqs tat-total tal-karta tal-bilanċi

 

11 11 7

Numru ta’ impriżi mqassma skond il-kategorija ta’ l-istituzzjonijiet ta’ krediti

 

11 21 0

Numru ta’ unitajiet lokali

 

11 41 1

In-numru globali ta’ fergħat imqassma skond il-post f’ pajjiżi mhux fiż-ŻEE

 

11 51 0

In-numru globali ta’ sussidjarji finanzjarji mqassma skond il-post fil- pajjiżi l-oħrajn

 

Data dwar il-kontijiet: kont tal-qligħ u t-telf

42 11 0

Interess riċevibbli u dħul simili

 

42 11 1

Interess riċevibbli u dħul simili minn sigurtajiet tad-dħul fiss

 

42 12 1

Interess pagabbli u tariffi simili konnessi mas-sigurtajiet tad-dejn maħruġa

 

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

 

13 11 0

Xiri totali ta’ beni u servizzi

 

13 31 0

Spejjeż tal-ħaddiema

 

12 14 0

Valur miżjud bi prezzijiet bażiċi

Mhux obbligatorju

12 15 0

Valur miżjud fil-fattur ta’ l-ispiża

 

15 11 0

Investiment gross f’ beni tanġibbli

 

Data dwar il-kontijiet: karta tal-bilanċi

43 30 0

Totali tal-karta tal-bilanċi (CI)

 

43 31 0

Totali tal-karta tal-bilanċi imqassam skond ir-residenza ta’ l-impriża ewlenija

 

43 32 0

Totali tal-karta tal-bilanċi imqassam skond status legali

 

Data skond il-prodott

44 11 0

Interess riċevibbli u dħul simili mqassam skond is-(sub)kategoriji ta’ CPA

Mhux obbligatorju

44 12 0

Interess pagabbli u tariffi simili mqassma skond is-(sub)kategoriji ta’ CPA

Mhux obbligatorju

44 13 0

Kommissjonijiet riċevibbli mqassma skond is-(sub)kategoriji ta’ CPA

Mhux obbligatorju

44 14 0

Kommissjonijiet pagabbli mqassma skond is-(sub)kategoriji ta’ CPA

Mhux obbligatorju

Data dwar is-suq intern u l-internazzjonalizzazzjoni

45 11 0

Analiżi dettaljata ġeografika tan-numru globali ta’ fergħat taż-ŻEE

 

45 21 0

Analiżi dettaljata ġeografika ta’ l-interess riċevibbli u dħul simili

 

45 22 0

Analiżi dettaljata ġeografika tat-total tal-karta tal-bilanċi

 

45 31 0

Analiżi dettaljata ġeografika ta’ l-interess riċevibbli u dħul simili permezz tal-libertà ta’ provvista tas-servizzi għan-negozju (fil-pajjiżi l-oħrajn taż-ŻEE)

Mhux obbligatorju

45 41 0

Analiżi dettaljata ġeografika ta’ l-interess riċevibbli u dħul simili permezz tan-negozju tal-fergħa (fil-pajjiżi mhux fil-ŻEE)

Mhux obbligatorju

45 42 0

Analiżi dettaljata ġeografika ta’ l-interess riċevibbli u dħul simili permezz tal-libertà ta’ provvista tas-servizzi għan-negozju (fil-pajjiżi mhux fil-ŻEE)

Mhux obbligatorju

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

 

16 11 1

Numbru ta’ persuni impjegati mqassma skond il-kategorija ta’ l-istituzzjonijiet ta’ krediti

 

16 11 2

Numru ta’ nisa impjegati

 

16 13 0

Numru ta’ impjegati

 

16 13 6

Numru ta’ impjegati nisa

 

16 14 0

Numru ta’ impjegati f’unitajiet ekwivalenti full-time

 

Data residwa

47 11 0

Numru tal-kontijiet imqassma skond is-(sub)kategoriji tas-CPA

Mhux obbligatorju

47 12 0

Numru ta’ lowns u avvanzi lill-klijenti mqassma skond is-(sub)kategoriji tas-CPA

Mhux obbligatorju

47 13 0

Numru ta’ automatic teller machines (ATM) proprjetà ta’ l-istituzzjonijiet kreditarji

 

(d)

karatteristiċi li għalihom għandha tinġabar statistika annwali reġjonali:

Kodiċi

Titolu

Kumment

Data strutturali

11 21 0

Numru ta’ unitajiet lokali

 

Data dwar il-kontijiet

13 32 0

Pagi u salarji

Mhux obbligatorju

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

 

TAQSIMA 5

L-ewwel sena ta’ riferenza

L-ewwel sena ta’ riferenza li għaliha għandhom jiġu kkumpilati l-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 4 se tkun is-sena kalendarja 2008.

TAQSIMA 6

Produzzjoni tar-riżultati

1.

Ir-riżultati għandhom jinqassmu fil-klassijiet segwenti tan-NACE Rev. 2: 64.19 u 64.92, separatament.

2.

Ir-riżultati ta’ l-istatistika reġjonali għandhom jinqassmu għal-livell ta’ erba’ figuri (klassijiet) tan-NACE Rev. 2 u l-livell 1 tan- NUTS.

TAQSIMA 7

Trażmissjoni tar-riżultati

Id-dewmien tat-trażmissjoni tar-riżultati għandu jiġi deċiż skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju imsemmija fl-Artikolu 12(3). Mhux se jkun itwal minn 10 xhur minn tmiem is-sena ta’ referenza.

TAQSIMA 8

Kumitat għall-Istatistika Monetarja, Finanzjarja u tal-Bilanċ tal-Ħlasijiet

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Istatistika Monetarja, Finanzjarja u tal-Bilanċ tal-Ħlasijiet stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/856/KE (3) dwar l-implimentazzjoni ta’ dan il-modulu u dwar il-miżuri kollha għall-aġġustament għall-iżviluppi ekonomiċi u tekniċi dwar il-ġbir u l-ipproċcessar statistiku ta’ l-informazzjoni, l-ipproċessar u t-trażmissjoni tar-riżultati.

TAQSIMA 9

Studji pilota

1.

Għall-attivitajiet koperti b’dan l-Anness, il-Kummissjoni għandha tagħmel l-istudji pilota li ġejjin li għandhom jitwettqu mill-Istati Membri:

(a)

informazzjoni dwar derivativi u oġġetti mhux fuq il-karta tal-bilanċi;

(b)

informazzjoni dwar in-networks tad-distribuzzjoni;

(ċ)

informazzjoni meħtieġa għall-analiżi dettaljata tat-tranżazzjonijiet ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu skond il-prezzijiet u l-volumi.

2.

L-istudji pilota għandhom isiru sabiex tiġi evalwata r-rilevanza u l-fattibilità tal-ksib tad-data, filwaqt li jitqiesu l-benefiċċji tad-disponibbilità tad-data f’rabta ma’ l-ispejjeż tal-ġbir u l-piż fuq in-negozju.

TAQSIMA 10

Perjodu tranżitorju

Ma jistax jingħata perjodu tranżitorju.


(1)  ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2006/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 224, 16.8.2006, p. 1).

(2)  ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2007/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 247, 21.9.2007, p. 1).

(3)  ĠU L 332, 30.11.2006, p. 21.


ANNESS VII

MODULU DETTALJAT DWAR STATISTIKA STRUTTURALI GĦALL-FONDI TAL-PENSJONIJIET

TAQSIMA 1

Għan

L-għan ta’ dan l-Anness huwa li jistabbilixxi qafas komuni għall-ġbir, il-kumpilazzjoni, it-trażmissjoni u l-valutazzjoni ta’ l-istatistika Komunitarja dwar l-istruttura, l-attività, il-kompetitività u r-rendiment tas-settur tal-fondi tal-pensjonijiet. Dan il-modulu jinkludi lista dettaljata tal-karatteristiċi li dwarhom għandha tiġi kumpilata l-istatistika sabiex jittejjeb l-għarfien dwar l-iżvilupp nazzjonali, Komunitarju u internazzjonali tas-settur tal-fondi tal-pensjonijiet.

TAQSIMA 2

Kamp ta’ applikazzjoni

L-istatistika li għandha tinġabar għandha tirrelata ma’ l-oqsma msemmija fl- Artikolu 1 (a), (b) u (c), u b’mod partikolari għal:

l-analiżi dettaljata ta’ l-istruttura, l-attività, il-kompetitività u r-rendiment tal-fondi tal-pensjonijiet;

iżvilupp u d-distribuzzjoni tan-negozju globali, l-użanzi tal-membri tal-fondi tal-pensjonijiet, l-attivitajiet internazzjonali, l-impieg, l-investimenti u l-obbligazzjonijiet.

TAQSIMA 3

Kopertura

1.

L-istatistika għandha tiġi kkumpilata għall-attivitajiet kollha li huma fl-ambitu tal-grupp 65.3 tan-NACE Rev. 2. Dan il-grupp ikopri l-attivitajiet tal-fondi tal-pensjonijiet awtonomi.

2.

Għandha tiġi kkumpilata statistika għall-impriżi li jkollhom il-fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi li jitwettqu bħala attivitajiet anċillari.

TAQSIMA 4

Karatteristiċi

1.

Il-lista ta’ karatteristiċi elenkati hawn taħt tindika, meta huwa rilevanti, it-tip ta’ l-unità statistika li għaliha għandha tiġi kkumpilata l-istatistika. Il-karatteristiċi fil-korsiv huma inklużi wkoll fil-listi fil-tal-moduli komuni kif definit fl- Anness I. Meta l-karatteristiċi jiġu direttament mill-kontijiet annwali, is-snin tal-kontijiet li jintemmu fis-sena ta’ riferenza għandhom jiġu assimilati mas-sena ta’ riferenza msemmija.

2.

Il-karatteristiċi demografiċi u ta’ l-impriżi li għalihom għandha tinġabar l-istatistika annwali (għall-impriżi b’fondi tal-pensjonijiet awtonomi biss):

Kodiċi

Titolu

Kumment

Data strutturali

11 11 0

Numru ta’ impriżi

 

11 11 8

Numru ta’ impriżi mqassma skond id-daqs ta’ l-investimenti

 

11 11 9

Numru ta’ impriżi mqassma skond il-klassijiet tad-daqsijiet tal-membri

 

11 61 0

Numru ta’ skemi tal-pensjonijiet

Mhux obbligatorju

Data tal-kontijiet: il-kont tal-qligħ u t-telf (dħul u spejjeż)

12 11 0

Fatturat

 

48 00 1

Il-kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet riċevibbli mill-membri

 

48 00 2

Il-kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet riċevibbli minn min iħaddem

 

48 00 3

Trasferimenti ‘l ġewwa

 

48 00 4

Il-kontribuzzjonijiet oħrajn tal-pensjonijiet

 

48 00 5

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet għal skemi definiti ta’ benefiċċji

 

48 00 6

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet għal skemi ddefiniti ta’ kontribuzzjonijiet

 

48 00 7

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet għal skemi amalgamati

 

48 01 0

Dħul mill-investiment (PF)

 

48 01 1

Dħul u telf kapitali

 

48 02 1

Talbiet ta’ l-assigurazzjoni riċevibbli

 

48 02 2

Dħul ieħor (PF)

 

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

 

12 14 0

Valur miżjud bi prezzijiet bażiċi

Mhux obbligatorju

12 15 0

Valur miżjud bil-prezzi tal-fatturi

 

48 03 0

Spejjeż totali fuq pensjonijiet

 

48 03 1

Ħlasijiet regolari tal-pensjonijiet

 

48 03 2

Ħlasijiet ta’ pensjonijiet bħala somma sħiħa

 

48 03 3

Trasferimenti ‘l barra

 

48 04 0

Tibdil nett fid-dispożizzjonijiet tekniċi (riservi)

 

48 05 0

Premiums ta’ l-assigurazzjoni pagabbli

 

48 06 0

Spejjeż totali ta’ l-operazzjonijiet

 

13 11 0

Xiri totali ta’ beni u servizzi

 

13 31 0

Spejjeż tal-ħaddiema

 

15 11 0

Investiment totali f’ beni tanġibbli

 

48 07 0

Taxxi kollha

 

Data dwar il- karta ta’ bilanċ: assi

48 11 0

Art u bini (PF)

 

48 12 0

Investimenti f’ intrapriżi affiljati u interessi parteċipanti (PF)

 

48 13 0

Ishma u sigurtajiet oħra bi produzzjoni varjabbli

 

48 13 1

Ishma nnegozjati f’suq regolat

 

48 13 2

Ishma negozjati f’suq regolat speċjalizzat f’ IŻM

 

48 13 3

Ishma mhux negozjati pubblikament

 

48 13 4

Sigurtajiet oħra bi produzzjoni varjabbli

 

48 14 0

Unitajiet f’ impriżi għall-investiment kollettiv f’sigurtajiet trasferibbli

 

48 15 0

Sigurtajiet fid-djun u sigurtajiet oħrajn ta’ dħul fiss

 

48 15 1

Sigurtajiet fid-djun u sigurtajiet oħrajn ta’ dħul fiss maħruġa minn amministrazzjonijiet pubbliċi

Mhux obbligatorju

48 15 2

Sigurtajiet fid-djun oħrajn u sigurtajiet oħrajn ta’ dħul fiss

Mhux obbligatorju

48 16 0

Parteċipazzjoni fi ġbir ta’ investiment (PF)

 

48 17 0

Self garantit minn ipoteki u self ieħor mhux kopert band’ oħra

 

48 18 0

Investimenti oħrajn

 

48 10 0

Investimenti totali ta’ fondi tal-pensjonijiet

 

48 10 1

Investimenti totali investiti fl-“intrapriżi li jagħtu sponsorship”

 

48 10 4

Investimenti totali bil-valur tas-suq

 

48 20 0

Assi oħrajn

 

Data dwar il-karta tal-bilanċi: obbligazzjonijiet

48 30 0

Kapital u riservi

 

48 40 0

Disposizzjonijiet netti tekniċi (PF)

 

48 50 0

Obbligazzjonijiet oħrajn

 

Data dwar is-suq intern u l-internazzjonalizzazzjoni

48 61 0

Analiżi dettaljata ġeografika tal-valur tal-bejgħ

 

48 62 0

Ishma u sigurtajiet oħra bi produzzjoni varjabbli imqassma skond il-lokalità

Mhux obbligatorju

48 63 0

Investimenti totali mqassma skond il-lokalità

Mhux obbligatorju

48 64 0

Investimenti totali mqassma f’komponenti euro u mhux euro

 

Data dwar l-impiegi

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

 

Data residwa

48 70 0

Numru ta’ membri

 

48 70 1

Numru ta’ membri ta’ skemi ta’ benefiċċji definiti

 

48 70 2

Numru ta’ membri ta’ skemi ta’ kontribuzzjonijiet definiti

 

48 70 3

Numru ta’ membri ta’ skemi amalgamati

 

48 70 4

Numru ta’ membri attivi

 

48 70 5

Numru ta’ membri differiti

 

48 70 6

Numru ta’ persuni rtirati

 

3.

Karatteristiċi ta’ l-intrapriżi li għalihom għandha tiġi kkumpilata statistika annwali (għal intrapriżi b’ fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi biss):

Kodiċi

Titolu

Kumment

Data strutturali

11 15 0

Numru ta’ intrapriżi b’ fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

 

Data dwar il-kontijiet: il-kont tal-qligħ u t-telf (dħul u spejjeż)

48 08 0

Valur tal-bejgħ tal-fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

Mhux obbligatorju

TAQSIMA 5

L-ewwel sena ta’ riferenza

L-ewwel sena ta’ riferenza li għaliha jiġu kkumpilati l-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 4 hi s-sena kalendarja 2008.

TAQSIMA 6

Produzzjoni tar-riżultati

1.

Ir-riżultati tal-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 4, paragrafu 2, għandhom jinqasmu skond il-livell ta’ erba’ figuri (klassi) tan-NACE Rev. 2.

2.

Ir-riżultati tal-karatteristiċi elenkati fit-Taqsima 4, paragrafu 3, għandhom jinqasmu skond il-livell tat-taqsimiet tan-NACE Rev. 2.

TAQSIMA 7

Trażmissjoni tar-riżultati

Ir-riżultati għandhom jiġu trażmessi fi żmien 12-il xahar mill-aħħar tas-sena ta’ riferenza.

TAQSIMA 8

Kumitat Ewropew ta’ l-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat Ewropew ta’ l-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol dwar l-implimentazzjoni ta’ dan il-modulu u dwar il-miżuri kollha għal aġġustament ta’ żviluppi ekonomiċi u tekniċi li jikkonċernaw il-ġbir u l-ipproċessar statistiku tad-data u l-ipproċessar u t-trażmissjoni tar-riżultati.

TAQSIMA 9

Studji pilota

Għall-attivitajiet koperti b’dan l-Anness, il-Kummissjoni se tagħmel l-istudji pilota li ġejjin li għandhom jitwettqu mill-Istati Membri:

1.

Informazzjoni aktar dettaljata dwar l-attivitajiet li jaqsmu l-fruntieri dwar il-fondi tal-pensjonijiet:

Kodiċi

Titolu

Data strutturali

11 71 0

Numru ta’ intrapriżi b’membri f’pajjiżi oħrajn ta’ l-AEE

11 72 0

Numru ta’ intrapriżi b’ membri attivi f’pajjiżi oħrajn ta’ l-AEE

Data dwar is-suq intern u l-internazzjonalizzazzjoni

48 65 0

Analiżi dettaljata ġeografika tan-numru ta’ membri skond is-sess

48 65 1

Analiżi dettaljata ġeografika tan-numru ta’ membri ta’ skemi ta’ benefiċċji definiti

48 65 2

Analiżi dettaljata ġeografika tan-numru ta’ membri ta’ skemi ta’ kontribuzzjonijiet definiti

48 65 3

Analiżi dettaljata ġeografika tan-numru ta’ membri ta’ skemi ibridi

48 65 4

Analiżi dettaljata ġeografika tan-numru ta’ membri attivi

48 65 5

Analiżi dettaljata ġeografika tan-numru ta’ membri differiti

48 65 6

Analiżi dettaljata ġeografika tan-numru ta’ persuni rtirati

48 65 7

Analiżi dettaljata ġeografika tan-numru ta’ persuni li jirċievu pensjoni derivata.

Data residwa

48 70 7

Numru ta’ membri nisa

2.

Data addizzjonali dwar fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi:

Kodiċi

Titolu

Data strutturali

11 15 1

Numru ta’ intrapriżi b’ fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi mqassma skond il-klassijiet tad-daqsijiet tal-membri

Data dwar il-karta tal-bilanċi: obbligazzjonijiet

48 40 1

Disposizzjonijiet tekniċi netti ta’ fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

Data residwa

48 72 0

Numru ta’ membri ta’ fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

Data dwar is-suq intern u l-internazzjonalizzazzjoni

48 66 1

Analiżi dettaljata ġeografika tan-numru ta’ membri attivi ta’ fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

48 66 2

Analiżi dettaljata ġeografika tan-numru ta’ membri differiti ta’ fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

48 66 3

Analiżi dettaljata ġeografika ta’ numru ta’ persuni rtirati li jirċievu pensjoni ta’ fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

48 66 4

Analiżi dettaljata ġeografika ta’ numru ta’ persuni li jirċievi pensjoni derivata ta’ fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

Data tal-kontijiet: il-kont tal-qligħ u t-telf (dħul u spejjeż)

48 09 0

Ħlasijiet ta’ pensjonijiet minn fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

3.

Informazzjoni dwar derivativi u oġġetti mhux fuq il-karta tal-bilanċi.

L-istudji pilota se jitwettqu sabiex jiġu stmati r-rilevanza u l-valur ta’ l-akkwist ta’ l-informazzjoni, meta jkunu kunsidrati l-benefiċċji tad-disponibbilità ta’ l-informazzjoni f’rabta ma’ l-ispejjeż tal-ġbir u l-piż fuq in-negozju.

TAQSIMA 10

Perjodu tranżitorju

Ma jistax jingħata perjodu tranżitorju.


ANNESS VIII

MODULU DETTALJAT GĦALL-ISTATISTIKA STRUTTURALI DWAR IS-SERVIZZI GĦAN-NEGOZJU

TAQSIMA 1

Għan

L-għan ta’ dan l-Anness huwa li jistabbilixxi qafas komuni għall-ġbir, il-kumpilazzjoni, it-trażmissjoni u l-evalwazzjoni ta’ statistika tal-Komunità dwar l-istruttura, l-attività, il-kompettitività u r-riżultati fis-settur tas-servizzi għan-negozju.

TAQSIMA 2

Kamp ta’ applikazzjoni

L-istatistika li għandha tkun ikkumpilata għandha tirrelata ma’ l-oqsma msemmijin fl-Artikolu 1(a) sa (d) u (f), b’mod partikolari ma’ lista ta’ karatteristiċi għal analiżi dettaljata ta’ l-istruttura, l-attività, il-kompetittività u t-twettiq tas-servizzi tan-negozju.

TAQSIMA 3

Kopertura

L-istatistika għandha tiġi kkumpilata għall-attivitajiet kollha taħt il-kopertura tad-diviżjonijiet 62, 69, 71, 73, u 78, u tal-gruppi 58.2, 63.1, 70.2 ta’ NACE REV. 2. Dawn is-setturi jkopru parti mill-attivitajiet ta’ Pubblikazzjoni, l-attivitajiet ta’ servizzi tat-teknoloġija ta’ l-informatika, parti mill-attivitajiet ta’ servizzi ta’ informazzjoni u attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi u attivitajiet marbuta ma’ l-impjiegi. L-istatistika f’dan il-modulu tirreferi għall-popolazzjoni ta’ l-impriżi kollha b’20 persuna impjegata jew aktar li l-attività prinċipali tagħhom hija kklassifikata fid-diviżjonijiet u l-gruppi ta’ hawn fuq. Mhux qabel l-2011, il-Kummissjoni tista’ tistitwixxi studju fuq il-ħtieġa u l-possibbiltà li jinbidel il-limitu t’isfel tal-popolazzjoni ta’ referenza. Abbażi ta’ studju bħal dan, miżuri li jimmodifikaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament rigward it-tibdil tal-limitu t’isfel se jkunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12 (3).

TAQSIMA 4

Karatteristiċi

1.

Il-lista ta’ karatteristiċi u statistika stabbilita hawn taħt tindika l-istatistika li trid tiġi kkumpilata bi frekwenza annwali jew bijennali. L-istatisika u l-karatteristiċi indikati bil-korsiv huma inklużi wkoll fil-listi tal-modulu komuni definit fl-Anness I.

2.

Karatteristiċi li għalihom trid tiġi kkumpilata statistika annwali għall-impriżi fid-diviżjonijiet 62 u 78 u l-gruppi 58.2, 63.1,73.1 tan-NACE Rev. 2:

Kodiċi

Titolu

Kumment

Data strutturali

11 11 0

Numru ta’ impriżi

 

Analiżi dettaljata skond in-negozju ġenerali skond it-tip tal-prodott

12 11 0

Analiżi dettaljata tad-dħul skond il-prodott (skond is-CPA)

Din l-analiżi tal-prodott se tkun determinata b’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12 (3).

Informazzjoni dwar ir-residenza tal-klijent

12 11 0

Fatturat skond ir-residenza tal-klijent, b’mod speċifiku:

Resident

Mhux resident, li minnhom

Intra-UE

Extra-UE

 

3.

Karatteristiċi li għalihom statistika bijennali għandha tiġi kkumpilata għall-impriżi fil-gruppi 69.1, 69.2, 70.2, 71.1 u 71.2 u 73.2 tan-NACE Rev. 2:

Kodiċi

Titolu

Kumment

Data strutturali

11 11 0

Numru ta’ impriżi

 

Analiżi dettaljata tal-fatturat skond it-tip tal-prodott

12 11 0

Analiżi dettaljata tal-fatturat skond il-prodott (skond is-CPA)

Din l-analiżi tal-prodott għandha tkun determinata b’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12 (3).

Data dwar ir-residenza tal-klijent

12 11 0

Fatturat skond ir-residenza tal-klijent, b’mod speċifiku:

Resident

Mhux resident, li minnhom

Intra-UE

Extra-UE

 

TAQSIMA 5

L-ewwel sena ta’ riferenza

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha l-istatistika annwali dwar l-attivitajiet koperti mid-diviżjonijiet 62 u 78 u l-gruppi 58.2, 63.1 u 73.1 tan-NACE Rev. 2 u li għaliha l-istatistika bijennali koperta mill-gruppi 69.1, 69.2 u 70.2 tan-NACE Rev. 2 għandhom jiġu kkumpilati hija l-2008. L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha l-istatistika bijennali dwar l-attivitajiet koperti mill-gruppi, 71.1, 71.2 u 73.2 tan-NACE Rev. 2, għandha tiġi kkumpilata hija l-2009.

TAQSIMA 6

Produzzjoni tar-riżultati

1.

Sabiex l-istatistika tal-Komunità tkun tista’ tiġi kkumpilata, l-Istati Membri jridu jipproduċu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma skond id-diviżjonijiet 62 u 78 u l-gruppi 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 u 73.2 tan-NACE Rev. 2:

2.

Ir-riżultati dwar il-fatturat iridu wkoll jinqassmu skond il-prodott u r-residenza tal-klijent għad-diviżjoni 62 u 78 u gruppi 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 u 73.2 tan-NACE Rev. 2.

TAQSIMA 7

Trażmissjoni tar-riżultati

Ir-riżultati għandhom ikunu trażmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta’ referenza.

TAQSIMA 8

Perjodu tranżitorju

Għall-iskopijiet tal-modulu dettaljat definit f’dan l-Anness, il-perjodu ta’ tranżizzjoni m’għandux jestendi għal aktar minn tliet snin wara l-ewwel snin ta’ referenza kif indikat fit-Taqsima 5 għall-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika indikata fit-Taqsima 4.


ANNESS IX

MODULU DETTALJAT GĦALL-ISTATISTIKA STRUTTURALI DWAR IS-SERVIZZI GĦAN-NEGOZJU

TAQSIMA 1

Għan

L-għan ta’ dan l-Anness hu li jistabbilixxi qafas komuni għall-ġbir, il-kumpilazzjoni, it-trażmissjoni u l-valutazzjoni ta’ statistika tal-Komunità dwar id-demografija tan-negozju.

TAQSIMA 2

Kamp ta’ applikazzjoni

L-istatistika li għandha tkun ikkumpilata għandha tirrelata ma’ l-oqsma msemmijin fl-Artikolu 1(a) sa (f), b’mod partikolari ma’ lista ta’ karatteristiċi għal analiżi fid-dettall tal-popolazzjoni ta’ impriżi attivi, twelid ta’ impriżi, imwiet ta’ impriżi u s-sopravivenza ta’ impriżi m’ilhomx mwielda u l-effetti relatati fuq l-istruttura, l-attività u l-evoluzzjoni tal-popolazzjoni tan-negozju.

TAQSIMA 3

Kopertura

1.

L-istatistika għandha tiġi kkumpilata għall-attivitajiet elenkati fis-Sezzjoni 10.

2.

Għandhom isiru studji pilota għall-unità statistika, l-attivitajiet u l-eventi demografiċi elenkati fit-Taqsima 12.

TAQSIMA 4

Definizzjonijiet

Għall-għan ta’ dan l-anness, tapplika d-definizzjoni li ġejja:

“perjodu ta’ referenza” għandu jfisser is-sena li fiha jiġu osservati popolazzjonijiet ta’ impriżi attivi, twelid ta’ impriżi, imwiet ta’ impriżi u sopravivenzi ta’ impriżi. Issir referenza għalih bħala “t” f’Taqsima 5.

TAQSIMA 5

Karatteristiċi

1.

Statistika demografika annwali bl-użu ta’ l-impriża bħala unità statistika għandha tiġi kkumpilata għall-karatteristiċi li ġejjin:

Kodiċi

Titolu

Data strutturali

11 91 0

Popolazzjoni ta’ impriżi attivi f’t

11 92 0

Numru ta’ twelid ta’ impriżi f’t

11 93 0

Numru ta’ imwiet ta’ impriżi f’t

11 94 1

Numru ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-1 li baqgħu ħajjin f’t

11 94 2

Numru ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-2 li baqgħu ħajjin f’t

11 94 3

Numru ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-3 li baqgħu ħajjin f’t

11 94 4

Numru ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-4 li baqgħu ħajjin f’t

11 94 5

Numru ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-5 li baqgħu ħajjin f’t

2.

Karatteristiċi ta’ impriżi għall-popolazzjonijiet ta’ impriżi attivi, twelid ta’ impriżi, imwiet ta’ impriżi u sopravivenza ta’ impriżi li għalihom għandha tiġi kkumpilata statistika annwali:

Kodiċi

Titolu

Data dwar l-impiegi

16 91 0

Numru ta’ persuni impjegati fil-popolazzjoni ta’ impriżi attivi f’t

16 91 1

Numru ta’ impjegati fil-popolazzjoni ta’ impriżi attivi f’t

16 92 0

Numru ta’ persuni impjegati fil-popolazzjoni ta’ twelid f’t

16 92 1

Numru ta’ impjegati fil-popolazzjoni ta’ twelid ta’ impriżi f’t

16 93 0

Numru ta’ persuni impjegati fil-popolazzjoni ta’ imwiet f’t

16 93 1

Numru ta’ impjegati fil-popolazzjoni ta’ imwiet ta’ impriżi f’t

16 94 1

Numru ta’ persuni impjegati fil-popolazzjoni ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-1 li baqgħu ħajjin f’t

16 94 2

Numru ta’ persuni impjegati fil-popolazzjoni ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-2 li baqgħu ħajjin f’t

16 94 3

Numru ta’ persuni impjegati fil-popolazzjoni ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-3 li baqgħu ħajjin f’t

16 94 4

Numru ta’ persuni impjegati fil-popolazzjoni ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-4 li baqgħu ħajjin f’t

16 94 5

Numru ta’ persuni impjegati fil-popolazzjoni ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-5 li baqgħu ħajjin f’t

16 95 1

Numru ta’ persuni impjegati fis-sena ta’ twelid fil-popolazzjoni ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-1 li baqgħu ħajjin f’t

16 95 2

Numru ta’ persuni impjegati fis-sena ta’ twelid fil-popolazzjoni ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-2 li baqgħu ħajjin f’t

16 95 3

Numru ta’ persuni impjegati fis-sena ta’ twelid fil-popolazzjoni ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-3 li baqgħu ħajjin f’t

16 95 4

Numru ta’ persuni impjegati fis-sena ta’ twelid fil-popolazzjoni ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-4 li baqgħu ħajjin f’t

16 95 5

Numru ta’ persuni impjegati fis-sena ta’ twelid fil-popolazzjoni ta’ impriżi m’ilhomx imwielda f’t-5 li baqgħu ħajjin f’t

TAQSIMA 6

L-ewwel sena ta’ riferenza

L-ewwel sena ta’ referenza li għaliha hija kkumpilata statistika annwali hija kif ġej:

Sena kalendarja

Kodiċi

2004

11 91 0 , 11 92 0 , 11 93 0 , 16 91 0 , 16 91 1 , 16 92 0 , 16 92 1 , 16 93 0 u 16 93 1

2005

11 94 1 , 16 94 1 u 16 95 1

2006

11 94 2 , 16 94 2 u 16 95 2

2007

11 94 3 , 16 94 3 u 16 95 3

2008

11 94 4 , 16 94 4 u 16 95 4

2009

11 94 5 , 16 94 5 u 16 95 5

TAQSIMA 7

Rapport dwar il-kwalità ta’ l-istatistika

L-Istati Membri se jippreżentaw rapporti ta’ kwalità li se juru l-komparabilità tal-karatteristiċi 11 91 0 u 16 91 0 mal-karatteristiċi 11 11 0 u 16 11 0 fl-Anness I u, jekk ikun meħtieġ, il-konformità tad-data mibgħuta mal-metodoloġija komuni kif stipulat fil-manwal tar-rakkomandazzjonijiet imsemmi fit-Taqsima 11.

TAQSIMA 8

Produzzjoni tar-riżultati

1.

Ir-riżultati għandhom jiġu analizzati sal-livell tal-analiżi dettaljata ta’ l-attivitajiet elenkati fis-Sezzjoni 10.

2.

Xi riżultati, li għandhom jiġu ddeterminati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12 (3), ukoll se jiġu maqsuma fi klassijiet tad-daqs sal-livell ta’ dettall elenkat fit-Taqsima 10, ħlief għat-Taqsimiet L, M u N tan-NACE Rev. 2, fejn l-analiżi dettaljata hija meħtieġa biss sal-livell tal-grupp.

3.

Xi riżultati, li għandhom jiġu ddeterminati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12 (3), ukoll se jiġu maqsuma skond il-forma legali sal-livell ta’ dettall elenkat fit-Taqsima 10, ħlief għat-Taqsimiet L, M u N tan-NACE Rev. 2, fejn l-analiżi dettaljata hija meħtieġa biss sal-livell tal-grupp.

TAQSIMA 9

Trażmissjoni tar-riżultati

Ir-riżultati preliminari għall-karatteristiċi marbuta ma’ l-imwiet ta’ l-impriżi (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) għandhom jiġu trażmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta’ referenza. Ir-riżultati riveduti għal dawn il-karatteristiċi, wara l-konferma ta’ l-imwiet ta’ impriżi wara sentejn ta’ nuqqas ta’ attività, għandhom jiġu trażmessi fi żmien 30 xahar mill-istess perjodu ta’ referenza. Ir-riżultati għandhom ikunu trażmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta’ referenza.

Ir-riżultati għas-snin ta’ referenza qabel l-2008 għandhom jiġu trażmessi 6 xhur wara t-tmiem ta’ l-2008, ħlief għar--riżultati riveduti għall-imwiet ta’ l-impriżi (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) tas-snin ta’ referenza qabel 2007 għandhom jiġu trażmessi 18-il xahar wara t-tmiem ta’ 2008

TAQSIMA 10

Analiżi ta’ l-attivitajiet

1.

Għad-data għas-snin ta’ referenza 2004 sas-sena 2007 inkluża hija pprovduta l-analiżi li ġejja li tirreferi għall-klassifikazzjoni NACE Rev. 1.1:

Taqsima C Xogħol tal-minjieri u xogħol tal-barrieri

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrażmettu riżultati nazzjonali f’komponenti mqassma skond il-livell tat-taqsima ta’ NACE Rev. 1.1.

Taqsima D Manifattura

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrażmettu riżultati nazzjonali f’komponenti mqassma skond il-livell tas-subsezzjoni ta’ NACE Rev. 1.1

Taqsimiet E u F Elettriku, gass u provvista ta’ l-ilma u l-kostruzzjoni

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrażmettu riżultati nazzjonali f’komponenti mqassma skond il-livell tat-taqsima ta’ NACE Rev. I

Taqsima G Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta’ vetturi bil-magna, muturi u oġġetti personali u tad-dar

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika tal-Komunità, l-Istati Membri se jittrażmettu r-riżultati nazzjonali f’komponenti għall-kodiċi G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 u 52.7 ta’ l-NACE Rev.

Taqsima H Lukandi u resturanti

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrażmettu r-riżultati nazzjonali f’komponenti għall-kodiċi 55, 55.1 + 55.2 u 55.3 + 55.4 + 55.5. ta’ l-NACE Rev. 1.1

Taqsima I Trasport, ħażna u komunikazzjoni

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrażmettu r-riżultati nazzjonali f’komponenti għall-kodiċi I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 u 64.2 ta’ l-NACE Rev. 1.1

Taqsima J Intermedjazzjoni finanzjarja

Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrażmettu riżultati nazzjonali f’komponenti mqassma skond il-livell tad-diviżjoni ta’ l-NACE Rev. 1.1.

Taqsima K Bini u artijiet, kiri u attivitajiet tan-negozju

Il-klassi 74.15 ta’ l-NACE Rev 1.1 hija eskluża mill-ambitu ta’ dan l-Anness. Biex tkun tista’ tinġabar l-istatistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrażmettu riżultati nazzjonali f’komponenti mqassma skond il-livell tal-klassi ta’ l-NACE Rev. 1.1.

2.

Id-data għas-sena ta’ referenza 2008 u ‘l quddiem se tiġi pprovduta bl-użu tal-analiżi dettaljata ta’ attivitajiet li ġejjin li jirreferru għall-klassifikazzjoni tan-NACE Rev. 2:

Taqsima B Xogħol tal-minjieri u xogħol tal-barrieri

Biex tkun tista’ tinġabar statistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrażmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma sal-livell ta’ taqsima tan-NACE Rev. 2.

Taqsima C Manifattura

Biex tkun tista’ tinġabar statistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti għall-kodiċi C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 u 33 tan-NACE Rev. 2.

Taqsimiet D, E u F Provvista ta’ elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata; provvista ta’ l-ilma, drenaġġ, immaniġġjar ta’ l-iskart u attivitajiet ta’ rimedjazzjoni; bini

Biex tkun tista’ tinġabar statistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma sal-livell ta’ taqsima tan-NACE Rev. 2.

Taqsima G Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi

Biex tkun tista’ tinġabar statistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti għall-kodiċi G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7, u 48.8 + 48.9 tan-NACE Rev. 2.

Taqsimiet H u I Trasportazzjoni u ħażna; attivitajiet ta’ akkomodazzjoni u ta’ servizz ta’ ikel

Biex tkun tista’ tinġabar statistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma sal-livell ta’ diviżjoni tan-NACE Rev. 2.

Taqsima J Informazzjoni u komunikazzjoni

Biex tkun tista’ tinġabar statistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma sal-livell ta’ diviżjoni tan-NACE Rev. 2 u aktar ‘l isfel sal-livell ta’ klassi tan-NACE Rev. 2 fid-diviżjoni 62.

Taqsima K Attivitajiet finanzjarji u ta’ assigurazzjoni

Il-grupp 64.2 tan-NACE Rev. 2 huwa eskluż mill-ambitu ta’ dan l-Anness. Biex tkun tista’ tinġabar statistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma sal-livell ta’ diviżjoni tan-NACE Rev. 2.

Taqsimiet L, M u N Attivitajiet ta’ l-artijiet u l-bini; attivitajiet ta’ servizz professjonali, xjentifiku u tekniku; attivitajiet ta’ servizz amministrattiv u ta’ appoġġ

Biex tkun tista’ tinġabar statistika Komunitarja, l-Istati Membri se jittrasmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma sal-livell ta’ klassi tan-NACE Rev. 2.

Aggregati speċjali

Biex tiġi kkumpilata statistika tal-Komunità dwar id-demografija tan-negozju għas-settur Teknoloġiku ta’ l-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni, se jiġu trażmessi numru ta’ aggregati speċjali tan-NACE Rev 2. Dawn l-aggregati se jkunu determinati b’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 12 (3).

3.

Data dwar impriżi li għadhom kif twieldu fl-2004, fl-2005, fl-2006 u fl-2007 hija pprovduta skond it-tqassim tan-NACE Rev. 2 kif ukoll kif definit fil-paragrafu 2 ta’ din it-Taqsima. Dan jikkomprometti l-karatteristici 11 92 0, 16 92 0 u 16 92 1 għas-snin ta’ referenza ta’ hawn fuq. Dawn ir-riżultati għandhom jiġu pprovduti flimkien mad-data għas-sena ta’ referenza 2008.

TAQSIMA 11

Manwal ta’ rakkomandazzjonijiet

Il-Kummissjoni se tippubblika manwal ta’ rakkomandazzjonijiet f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-Istati Membri li fih gwida supplimentari li għandha x’ taqsam ma’ l-istatistika tal-Komunità prodotta skond dan l-Anness. Il-manwal ta’ rakkomandazzjonijiet għandu jiġi ppubblikat meta dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ.

TAQSIMA 12

Studji pilota

Għall-attivitajiet koperti b’dan l-Anness, il-Kummissjoni għandha tistabilixxi l-istudji pilota li ġejjin li għandhom jitwettqu mill-Istati Membri.

produzzjoni tad-data bl-użu ta’ l-unità lokali bħala l-unità statistika;

produzzjoni ta’ data dwar eventi demografiċi għajr għal twelid ta’ impriżi, sopravivenzi u mwiet, u

produzzjoni ta’ data dwar it-taqsimiet P, Q, R, S tan-NACE Rev. 2.

Jekk il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-istudji pilota dwar l-attivitajiet li mhumiex marbuta mas-suq fit-Taqsimiet M sa O ta’ l-NACE Rev. 1.1, tara li l-ħtieġa ta’ l-espansjoni tal-firxa attwali ta’ dan ir-Regolament, hija se tagħmel proposta skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat.

TAQSIMA 13

Perjodu tranżitorju

Għall-iskopijiet tal-modulu fid-dettall definit f’dan l-Anness, il-perjodu tranżitorju mhux se jestendi għal aktar minn erba’ snin wara l-ewwel snin ta’ referenza għall-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika indikata fit-Taqsima 6.


ANNESS X

REGOLAMENT MĦASSRA U EMENDI SUĊĊESSIVI

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 (ĠU L 14, 17.1.1997, p. 1)

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 410/98 (ĠU L 52, 21.2.1998, p. 1)

Artikolu 1 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1614/2002 (ĠU L 244, 12.9.2002, p. 7)

Regolament (KE) Nru 2056/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 317, 21.11.2002, p. 1)

Punt 69 ta’ l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1)

Artikoli 11 u 20 u Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1)


ANNESS XI

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 1

Artikolu 3

Artikolu 2

Artikolu 4, paragrafu 1

Artikolu 3, paragrafu 1

Artikolu 4, paragrafu 2

Artikolu 3, paragrafu 3

Artikolu 5

Artikolu 3, paragrafu 2

Artikolu 3, paragrafu 4

Artikolu 4

Artikolu 6

Artikolu 5

Artikolu 7,

Artikolu 6,

Artikolu 8

Artikolu 7

Artikolu 9

Artikolu 8, paragrafi 1, 2

Artikolu 8, paragrafu 3

Artikolu 10

Artikolu 9

Artikolu 11

Artikolu 10

Artikolu 12, paragrafi (i) sa (x)

Artikolu 11, paragrafu 1

Artikolu 11, paragrafu 2

Artikolu 13

Artikolu 12

Artikolu 14

Artikolu 13

Artikolu 15

Artikolu 14

Artikolu 16

Artikolu 15

Anness 1, Taqsimiet 1-9

Anness I, Taqsimiet 1-9

Anness 1, Taqsima 10, paragrafu 1 u paragrafu 2

Anness I, Taqsima 10, paragrafu 1 u paragrafu 2, bit-tħassir

Anness 1, Taqsima 10, paragrafi 3 u 4

Anness 1, Taqsima 11

Anness I, Taqsima 11

Anness 2

Anness II

Anness 3, Taqsimiet 1-8

Anness III, Taqsimiet 1-8

Anness 3, Taqsima 9

Anness 3, Taqsima 10

Anness III, Taqsima 9

Anness 4, Taqsimiet 1-8

Anness IV, Taqsimiet 1-8

Anness 4, Taqsima 9

Anness 4, Taqsima 10

Anness IV, Taqsima 9

Anness V

Anness VI

Anness VII

Anness VIII

Anness IX

Anness X

Anness XI


9.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 97/60


REGOLAMENT (KE) Nru 296/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta' Marzu 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen), fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 62(1) u (2)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jipprevedi li ċerti miżuri għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (3).

(2)

Id-Deċiżjoni 1999/468/KE ġiet emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE, li introduċiet il-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-adozzjoni ta' miżuri ta' ambitu ġenerali u mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ strument bażiku, adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat, inter alia billi jħassru xi wħud minn dawk l-elementi jew billi jissupplimentaw l-istrument b'elementi ġodda mhux essenzjali.

(3)

Skond id-dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (4) dwar id-Deċiżjoni 2006/512/KE, sabiex il-proċedura regolatorja bi skrutinju tkun applikabbli għall-istrumenti adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat, li jkunu diġa' fis-seħħ, dawk l-istrumenti għandhom jiġu aġġustati skond il-proċeduri applikabbli.

(4)

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti miżuri prattiċi tas-sorveljanza fil-fruntieri u li temenda ċerti annessi. Peress li dawk il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 562/2006, inter alia billi jissuplimentawh b'elementi mhux essenzjali ġodda, dawn għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 5(a) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 562/2006 jistipola perjodu ta' sospensjoni fir-rigward tal-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni. Fid-dikjarazzjoni tagħhom dwar id-Deċiżjoni 2006/512/KE, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni ddikjaraw li d-Deċiżjoni 2006/512/KE tipprovdi soluzzjoni orizzontali u sodisfaċenti għax-xewqa tal-Parlament Ewropew li jiskrutinja l-implimentazzjoni ta' strumenti adottati taħt il-proċedura tal-kodeċiżjoni u li, b'hekk, is-setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kummissjoni mingħajr limitu ta' żmien. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill iddikjaraw ukoll li ser jiżguraw li l-proposti mmirati li jħassru d-dispożizzjonijiet fl-atti li jistipulaw limitu ta' żmien fuq id-delega ta' setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni jiġu adottati kemm jista' jkun malajr. Konsegwentement għall-introduzzjoni tal-proċedura regolatorja bi skrutinju, għandha għalhekk titħassar id-dispożizzjoni fir-Regolament (KE) Nru 562/2006 li tistipola dak il-perjodu ta' sospensjoni.

(6)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 562/2006 għandu jiġi emendat kif meħtieġ.

(7)

Skond l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, mehmuż mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka ma tiħux sehem fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhijiex marbuta bih jew suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu. Ladarba dan ir-Regolament jibni fuq l-acquis ta' Schengen taħt id-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tal-Parti Tlieta tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka għandha, konformement ma' l-Artikolu 5 tal-Protokoll imsemmi, tiddeċiedi fi żmien sitt xhur wara d-data ta' l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, jekk hijiex se timplimentah fil-liġi nazzjonali tagħha.

(8)

Fir-rigward ta' l-Iżlanda u tan-Norveġja, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen fis-sens tal-Ftehim konkluż bejn il-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja (5) fir-rigward ta’ l-assoċjazzjoni ta' dawn ta' l-aħħar ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen li jaqgħu fl-ambitu msemmi fil-punt A ta' l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE 1999 (6) dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni ta’ dak il-Ftehim.

(9)

Fir-rigward ta' l-Iżvizzera, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta' Schengen fit-tifsira tal-Ftehim iffirmat bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta' Schengen li jaqgħu fl-ambitu tal-qasam imsemmi fil-punt A ta' l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 1999/437/KE applikabbli flimkien ma' l-Artikolu 4(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/849/KE (7) and 2004/860/KE (8).

(10)

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen li fih ir-Renju Unit ma jiħux sehem, konformement mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tat-29 ta’ Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u ta' l-Irlanda ta' Fuq sabiex jieħu sehem f’xi wħud mid-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen (9). Għalhekk ir-Renju Unit m'huwiex qed jieħu sehem fl-adozzjoni tiegħu u m'huwiex marbut bih jew suġġett għall-applikazzjoni tiegħu.

(11)

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen li fih l-Irlanda ma tiħux sehem, konformement mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta’ Frar 2002 dwar it-talba ta’ l-Irlanda sabiex tieħu sehem f’xi wħud mid-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen (10). L-Irlanda għalhekk m'hijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni tiegħu u m'hijiex marbuta bih jew suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi

Ir-Regolament (KE) Nru 562/2006 huwa b'dan emendat kif ġej:

1)

Fl-Artikolu 12, il-paragrafu 5 għandu jinbidel bit-test li ġej:

“5.   Jistgħu jiġu adottati miżuri addizzjonali li jirregolaw is-sorveljanza. Dawk il-miżuri huma imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 33(2).”.

2)

L-Artikolu 32 għandu jinbidel bit-test li ġej:

“Artikolu 32

Emendament ta' l-Annessi

L-Annessi III, IV u VIII għandhom jiġu emendati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 33(2).”.

3)

Fl-Artikolu 33, il-paragrafu 2 għandu jinbidel bit-test li ġej:

“2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5(a) (1)-(4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.”.

4)

L-Artikolu 33(4) għandu jitħassar.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri, skond it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta' Marzu 2008.

Għall-Parlament

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Ewropew Għall-Kunsill

Il-President

J. LENARČIČ


(1)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Novembru 2007 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta' Marzu 2008.

(2)  ĠU L 105, 13.4.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(4)  ĠU C 255, 21.10.2006, p. 1.

(5)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(6)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.

(7)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/849/KE tal-25 ta' Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera, dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera ma' l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen (ĠU L 368, 15.12.2004, p. 26).

(8)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/860/KE tal-25 ta' Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f'isem il-Komunità Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera, dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera ma' l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen (ĠU L 370, 17.12.2004, p. 78).

(9)  ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43.

(10)  ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20.


9.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 97/62


REGOLAMENT (KE) Nru 297/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Marzu 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1606/2002 igward l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabbiltà, ir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni onferiti lill-Kummissjoni

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikolu 95(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jipprovdi li ċerti miżuri għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (4).

(2)

Id-Deċiżjoni 1999/468/KE ġiet emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE li introduċiet il- proċedura regolatorja bi skrutinju għall-adozzjoni ta’ miżuri ta’ kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ strument bażiku adottat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat, inter alia billi jħassru xi wħud minn dawk l-elementi jew billi jissupplimentaw l-istrument b’elementi mhux essenzjali ġodda.

(3)

Konformement mad-dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar id-Deċiżjoni 2006/512/KE (5), sabiex il-proċedura regolatorja bi skrutinju tkun applikabbli għall-istrumenti adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat, li jkunu diġa’ fis-seħħ, dawk l-istrumenti għandhom jiġu aġġustati skond il-proċeduri applikabbli.

(4)

Il-Kummissjoni għandha tingħata is-setgħa li tiddeċiedi dwar l-applikabbiltà fil-Komunità ta’ standards internazzjonali tal-kontabbiltà. Ladarba dawk il-miżuri għandhom ambitu ġenerali u huma maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 billi jissupplimentaw dak ir-Regolament b’elementi ġodda mhux essenzjali, huma għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(5)

Fid-dawl tal-fatt li l-applikazzjoni tal-proċedura regolatorja bi skrutinju fil-limiti ta’ l-iskadenzi tas-soltu tista’ f’ċerti sitwazzjonijiet eċċezzjonali toħloq diffikultajiet għall-adozzjoni ta’ standards ġodda ta’ kontabbiltà, u ta’ emendi għal standards eżistenti ta’ kontabbiltà jew ta’ interpretazzjonijiet ta’ standards eżistenti ta’ kontabbiltà fi żmien suffiċjenti sabiex dawn jiġu applikati mill-kumpanniji għas-sena finanzjarja rilevanti, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jaġixxu rapidament sabiex jiżguraw li dawk l-istandards u interpretazzjonijiet jiġu adottati f’waqthom sabiex ma jiġux imminati l-għarfien u l-fiduċja ta’ l-investitur.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi

Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 huwa b’dan emendat kif ġej:

1.

l-Artikolu 3(1) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-applikabbiltà fil-Komunità ta’ standards internazzjonali tal-kontabilità. Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 6(2).”;

2.

l-Artikolu 6 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.”;

(b)

il-paragrafu 3 għandu jitħassar.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli f’kull Stat Membru.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta' Marzu 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J. LENARČIČ


(1)  ĠU C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-14 ta’ Novembru 2007 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 2008.

(3)  ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  ĠU C 255, 21.10.2006, p. 1.


9.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 97/64


REGOLAMENT (KE) Nru 298/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Marzu 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 dwar ikel u għalf ġenetikament modifikat fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 37, 95 u 152(4)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jipprovdi li ċerti miżuri għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistipula l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (4).

(2)

Id-Deċiżjoni 1999/468/KE ġiet emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE, li introduċiet il-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-adozzjoni ta’ miżuri ta’ kamp ta’ applikazzjoni ġenerali imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ att bażiku, adottati skond il-proċedura taħt l-Artikolu 251 tat-Trattat, inter alia billi jiġu mħassra xi wħud minn dawk l-elementi jew billi jissupplimentaw l-istrument b’elementi ġodda mhux essenzjali.

(3)

Skond id-dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (5) dwar id-Deċiżjoni 2006/512/KE, sabiex il-proċedura regolatorja bi skrutinju tkun applikabbli għal strumenti diġà fis-seħħ adottati skond il-proċedura taħt l-Artikolu 251 tat-Trattat, dawk l-istrumenti għandhom jiġu aġġustati skond il-proċeduri applikabbli.

(4)

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tiddefinixxi jekk tip ta’ ikel jew għalf jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u li tbaxxi l-limiti għall-ittikkettjar tal-preżenza aċċidentali jew teknikament inevitabbli ta’ materjal li jkollu fih, jikkonsisti minn jew ikun prodott ta’ organiżmi ġenetikament modifikati, u kif ukoll tal-preżenza aċċidentali jew teknikament inevitabbli ta’ materjal ġenetikament modifikat li bbenefika minn eżami favorevoli tar-riskju fl-ikel u l-għalf, u sabiex tadotta miżuri li jirrigwardaw ċertu rekwiżiti fuq operaturi u caterers tal-massa ta’ ittikketjar u informazzjoni. Peress illi dawn il-miżuri għandhom kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u huma maħsuba li jemendaw l-elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, inter alia billi jissupplimentawh b’elementi ġodda mhux essenzjali, dawn għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju taħt l-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(5)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 għandu jiġi hekk emendat,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi

Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 huwa b’dan emendat kif ġej:

1.

Fl-Artikolu 3, paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Fejn meħtieġ, miżuri mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh u li jiddeterminaw jekk tip ta’ ikel jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din it-Taqsima, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 35(3).”;

2.

Fl-Artikolu 12, paragrafu 4 għandu jkun sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh u li jistabbilixxu limiti xierqa aktar baxxib’mod partikolari fir-rigward ta’ ikel li għandu fih jew jikkonsisti minn GMOs, jew li jieħdu kont ta’ avvanzi fix-xjenza u t-teknoloġija għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 35(3).”;

3.

L-Artikolu 14 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 14

Miżuri ta’ implimentazzjoni

1.   Il-miżuri li ġejjin jistgħu jiġu adottati mill-Kummissjoni:

il-miżuri meħtieġa biex l-operaturi jissodisfaw lill-awtoritajiet kompetenti kif imsemmi fl-Artikolu 12(3);

il-miżuri meħtieġa biex l-operaturi jkunu konformi mar-rekwiżiti tat-tikkettar stipulati fl-Artikolu 13;

regoli speċifiċi li jikkonċernaw l-informazzjoni li għandha tingħata mill-caterers tal-massa li jipprovdu l-ikel lill-konsumatur aħħari. Sabiex tkun ikkunsidrata s-sitwazzjoni speċifika tal-caterers tal-massa, regoli bħal dawn jistgħu jipprovdu għall-adattament tar-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 13(1)(e).

Dawk il-miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inter alia billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 35(3).

2.   Barra minn hekk, regoli ddettaljati biex tkun iffaċilitata l-applikazzjoni uniformi ta’ l-Artikolu 13 jistgħu jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 35(2).”;

4.

Fl-Artikolu 15, paragrafu 2 għandu jkun sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Fejn meħtieġ, miżuri mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh u li jiddeterminaw jekk tip ta’ għalf jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din it-Taqsima, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 35(3).”;

5.

Fl-Artikolu 24, paragrafu 4 għandu jkun sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Miżuri mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh u li jistabbilixxu limiti xierqa aktar baxxi b’mod partikolari għal għalf li għandu fih jew jikkonsisti minn GMOs, jew li jieħdu kont ta’ l-avvanzi fix-xjenza u t-teknolġija għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 35(3).”;

6.

L-Artikolu 26 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 26

Miżuri ta’ implimentazzjoni

1.   Il-miżuri li ġejjin jistgħu jiġu adottati mill-Kummissjoni:

il-miżuri meħtieġa biex l-operaturi jissodisfaw lill-awtoritajiet kompetenti kif imsemmi fl-Artikolu 24(3);

il-miżuri meħtieġa biex l-operaturi jkunu konformi mar-rekwiżiti tat-tikkettar stipulati fl-Artikolu 25.

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament inter alia billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 35(3).

2.   Barra minn hekk, regoli ddettaljati biex tkun iffaċilitata l-applikazzjoni uniformi ta’ l-Artikolu 25 jistgħu jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 35(2).”;

7.

Fl-Artikolu 32, il- paragrafu 5 għandu jkun sostitwit b’dan li ġej:

“Regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu u l-Anness jistgħu jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 35(2).

Miżuri mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament u li jadattaw l-Anness għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 35(3).”;

8.

Fl-Artikolu 35, paragrafu 3 għandu jkun sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.”;

9.

Fl-Artikolu 47, il-paragrafu 3 għandu jkun sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Miżuri mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh u li jbaxxu l-limiti msemmija fil-paragrafu 1, b’mod partikolari għal GMOs mibjugħa direttament lill-konsumatur finali għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 35(3).”.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil- jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta' Marzu 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J. LENARČIČ


(1)  ĠU C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta’ Novembru 2007 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 2008.

(3)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1981/2006 (ĠU L 368, 23.12.2006, p. 99).

(4)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  ĠU C 255, 21.10.2006, p. 1.


9.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 97/67


REGOLAMENT (KE) Nru 299/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta' Marzu 2008

li jemenda r- Regolament (KE) Nru 396/2005 dwar il-livelli massimi ta' pestiċidi fl-ikel u l-għalf, jew fuq l-ikel u l-għalf, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 37 u 152(4)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Ir-regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jistipula li ċerti miżuri għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (4).

(2)

Id-Deċiżjoni 1999/468/KE ġiet emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE, li introduċiet proċedura regolatorja bi skrutinju għall-adozzjoni ta' miżuri ta' kamp ta' applikazzjoni ġenerali li huma mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' att bażiku adottat skond il-proċedura msemmija f'Artikolu 251 tat-Trattat, inter alia bit-tħassir ta' xi wħud minn dawn l-elementi jew b'elementi ġodda mhux essenzjali.

(3)

F'konformità mad-dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (5) dwar id-Deċiżjoni 2006/512/KE, sabiex il-proċedura regolatorja bi skrutinju tkun tista’ tiġi applikata għal strumenti diġà fis-seħħ adottati skond il-proċedura ta’ Artikolu 251 tat-Trattat, dawk l-istrumenti għandhom jiġu aġġustati skond il-proċeduri applikabbli.

(4)

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tiddefinixxi l-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 u l-kriterji meħtieġa biex jiġu stabbiliti ċerti livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi (MRLs) fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali, elenkati fl-annessi relevanti. Billi dawk il-miżuri huma ta' kamp ta' applikazzjoni ġenerali u mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, inter alia billi jissupplimentawh b'elementi ġodda mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(5)

Għal finijiet ta' effiċjenza u sabiex ikun garantit għall-operaturi ekonomiċi proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet mingħajr dewmien, filwaqt li jkun żgurat livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur, għandu jkun possibbli li jitnaqqsu l-limiti taż-żmien previsti mill-proċedura regolatorja bi skrutinju għal adozzjoni ta' miżuri għat-twaqqif, l-inklużjoni, l-implimentazzjoni, il-modifika jew it-tneħħija ta' l-MRLs u għall-istabbiliment ta' lista ta' sustanzi attivi li għalihom ma tkun meħtieġa l-ebda MRL u kif ukoll lista ta' taħlitiet ta' sustanzi/prodotti attivi meta dawn is-sustanzi attivi huma użati bħala fumiganti fit-trattament ta' wara l-ħsad.

(6)

Meta għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, u b'mod partikolari fejn ikun hemm riskju għas-saħħa tal-bnedmin jew ta' l-annimali, il-limiti ta' żmien normali għall-proċedura regolatorja bi skrutinju ma jkunux jistgħu jiġu segwiti, il-Kummissjoni tkun tista' tapplika l-proċedura ta' urġenza stabbilta fl-Artikolu 5a (6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE sabiex tadotta miżuri għat-twaqqif, l-inklużjoni, l-implimentazzjoni, il-modifika jew it-tħassir ta' l-MRLs.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu għaldaqstant jiġi emendat kif jixraq,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 huwa b'dan emendat kif ġej:

1)

Fl-Artikolu 4, paragrafu 1 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

“1.   Il-prodotti, gruppi ta' prodotti u/jew partijiet ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 2(1) li għalihom għandhom japplikaw MRLs armonizzati, għandhom jiġu definiti fl-Anness I, u koperti minnu. Dik il-miżura mfassla sabiex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li ssir referenza għaliha fl-Artikolu 45(3). L-Anness I għandu jinkludi l-prodotti kollha li għalihom l-MRLs huma stabbiliti, kif ukoll il-prodotti l-oħrajn li għalihom ikun xieraq li jkunu applikati MRLs armonizzati b'mod partikulari bil-ħsieb tar-relevanza tagħhom fid-dieta tal-konsumaturi jew fil-kummerċ. Il-prodotti għandhom ikunu miġbura b'mod li l-MRLs jistgħu sakemm ikun possibbli jkunu stabbiliti għal grupp ta' prodotti simili jew relatati.”

2)

Fl-Artikolu 5, paragrafu 1 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

“1.   Sustanzi attivi ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li huma evalwati taħt id-Direttiva 91/414/KEE u li għalihom mhumiex meħtieġa MRLs għandhom jiġu definiti u elenkati fl-Anness IV għal dan ir-Regolament, filwaqt li jittieħed kont ta' l-użu ta' dawn is-sustanzi attivi u l-kwistjonijiet imsemmija fl-Artikolu 14(2), (a), (c) u (d). Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-Artikolu 45(4).”;

3)

Fl-Artikolu 8, paragrafu 2 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

“2.   L-applikazzjonijiet għandhom jiġu evalwati skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tal- Principji Uniformi ghall-evalwazzjoni ta' prodotti ghall-ħarsien tal-pjanti stabbiliti fl-Anness VI għad-Direttiva 91/414/KEE jew prinċipji ta' valutazzjoni speċifiċi li għandhom jiġu stabbiliti permezz ta' regolament tal-Kummissjoni. Dak ir-regolament imfassal sabiex jemenda elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentah, għandu jiġu adottat skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 45(3).”;

4)

Fl-Artikolu 14, paragrafu 1 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

“1.   Meta tiġi riċevuta l-opinjoni ta' l-Awtorità u filwaqt li jingħata l-piż xieraq lil dik l-opinjoni, għandha titħejja mill-Kummissjoni waħda minn dawn li ġejjin mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn tliet xhur:

(a)

regolament dwar l-istabbiliment, il-modifika jew it-tħassir ta' MRL. Dak ir-regolament, imfassal sabiex jemenda elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandu jiġi adottat skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 45(4). Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 45(5) sabiex ikun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur;

(b)

deċiżjoni li tirrifjuta l-applikazzjoni li għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 45(2).”;

5)

Fl-Artikolu 15, paragrafu 2 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

“2.   Meta MRL temporanju jkun ġie stabbilit kif previst fil-paragrafu 1(b), dan għandu jitħassar mill-Anness III permezz ta' Regolament sena wara d-data ta' l-inklużjoni jew in-nuqqas ta' inklużjoni tas-sustanza attiva kkonċernata fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE. Dak ir-Regolament imfassal sabiex jemenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandu jiġi adottat skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-Artikolu 45(4). Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 45(5) sabiex ikun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur.

Madankollu, fejn xi Stat Membru jew aktar hekk jitolbu, l-MRL temporanju jista' jinżamm fis-seħħ għal sena oħra sakemm tingħata l-konferma li jkun sar kull studju xjentifiku meħtieġ biex jappoġġa applikazzjoni għall-iffissar ta' MRL. Fil-każijiet fejn din il-konferma tingħata, l-MRL temporanju għandu jinżamm fis-seħħ għal sentejn oħra, kemm-il darba ma jkunux ġew identifikati riskji mhux aċċettabbli għas-sigurtà tal-kunsumatur.”;

6)

L-Artikolu 18 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 18

Konformita' ma' l-MRLs

1.   Il-prodotti koperti bl-Anness I ma għandux ikun fihom, minn meta jitqiegħdu fis-suq bħala ikel jew għalf, jew jiġu mitmugħa lill-annimali, kwalunkwe residwu ta' pestiċida li jaqbeż:

(a)

l-MRLs għal dawk il-prodotti li jinsabu fl-Annessi II u III;

(b)

0,01 mg/kg għal dawk il-prodotti li għalihom ma ġie ffissat l-ebda MRL speċifiku fl-Annessi II jew III, jew għal sustanzi attivi mhux elenkati fl-Anness IV ħlief jekk ikunu stabbiliti valuri awtomatiċi differenti għal sustanza attiva filwaqt li jittieħed kont tal-metodi analitiċi ta' rutina disponibbli. Dawn il-valuri awtomatiċi għandhom jitniżżlu fl-Anness V. Dik il-miżura mfassla sabiex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-Artikolu 45(4). Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri ghall-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 45(5) sabiex ikun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur.

2.   L-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu jew jimpedixxu l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti koperti bl-Anness I, jew li dawn jiġu mitmugħa lil annimali li jipprovdu l-ikel fit-territorji tagħhom, għar-raġuni li dawn ikun fihom residwi ta' pestiċida, kemm-il darba:

(a)

dawn il-prodotti jkunu konformi mal-paragrafu 1 u l-Artikolu 20; jew

(b)

is-sustanza attiva tkun elenkata fl-Anness IV.

3.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw, wara trattament ta' wara l-ħsad magħmul b'fumigant fuq it-territorju tagħhom, il-livelli ta' residwi ta' sustanzi attivi li jaqbżu l-limiti speċifikati fl-Annessi II u III għal prodott kopert bl-Anness I fejn dawn it-taħlitiet ta' sustanzi/prodotti attivi jkunu elenkati fl-Anness VII kemm-il darba:

(a)

dawn il-prodotti ma jkunux intiżi għall-konsum immedjat;

(b)

ikunu jeżistu kontrolli adegwati li jiżguraw li dawn il-prodotti ma jistgħux jitpoġġew għad-dispożizzjoni ta' l-utent finali jew il-konsumatur, jekk dawn ikunu fornuti direttament lil dan ta' l-aħħar, sakemm ir-residwi ma jkunux għadhom jaqbżu l-livelli massimi speċifikati fl-Annessi II jew III;

(c)

l-Istati Membri l-oħra u l-Kummissjoni jkunu ġew informati bil-miżuri meħuda.

Il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament u sabiex jiddefinixxu t-taħlitiet ta' sustanzi/prodotti attivi elenkati fl-Anness VII, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-Artikolu 45(3).

4.   F'ċirkostanzi eċċezzjonali, u b'mod partikolari wara l-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti skond l-Artikolu 8(4) tad-Direttiva 91/414/KEE jew skond l-obbligi stabbiliti fid-Direttiva 2000/29/KE (*), Stat Membru jista' jawtorizza l-kummerċjalizzazzjoni ta' ikel jew għalf trattat li mhuwiex konformi mal-paragrafu 1 u/jew li dan jiġi mitmugħ lil annimali fit-territorju tiegħu, kemm-il darba dan l-ikel jew għalf ma jikkostitwix riskju mhux aċċettabbli. Dawn l-awtorizzazzjonijiet għandhom jiġu nnotifikati minnufih lill-Istati Membri l-oħra, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità flimkien ma' stima xierqa tar-riskji għall-kunsiderazzjoni tagħhom mingħajr dewmien żejjed bil-għan li jiġi ffissat MRL temporanju għal perjodu speċifikat jew li tittieħed kwalunkwe miżura oħra meħtieġa b'konnessjoni ma' dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-Artikolu 45(4). Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tirrikorri għall-proċedura msemmija fl-Artikolu 45(5) sabiex ikun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur.

(*)  Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1). Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/41/KE (ĠU L 169, 29.6.2007, p. 51).”;"

7)

Fl-Artikolu 20, paragrafu 2 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

“2.   Fatturi speċifiċi ta' konċentrazzjoni jew ta' dilwizzjoni għal ċerti operazzjonijiet ta' pproċessar u/jew taħlit jew għal ċerti prodotti pproċessati u/jew imħallta jistgħu jiġu inklużi fil-lista ta' l-Anness VI. Dik il-miżura imfassla sabiex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-Artikolu 45(3).”;

8)

Fl-Artikolu 21, paragrafu 1 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

“1.   MRLs għal prodotti koperti bl-Anness I għall-ewwel għandhom jiġu stabbiliti u elenkati fl-Anness II, li jinkorpora l-MRLs stipulati fid-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE, filwaqt li jittieħed kont tal-kriterji elenkati fl-Artikolu 14(2) ta' dan ir-Regolament. Il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-Artikolu 45(3).”;

9)

Fl-Artikolu 22, paragrafu 1 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

“1.   L-MRLs temporanji għal sustanzi attivi li għalihom għad ma tteħditx deċiżjoni dwar l-inklużjoni jew in-non-inklużjoni fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE, għandhom għall-ewwel jiġu stabbiliti u elenkati fl-Anness III għal dan ir-Regolament, ħlief jekk dawn ikunu diġà elenkati fl-Anness II, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 45(2), filwaqt li jittieħed kont ta' l-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri u, fejn huwa pertinenti, ta' l-opinjoni motivata msemmija fl-Artikolu 24, tal-fatturi msemmija fl-Artikolu 14(2) u tal-MRLs li ġejjin:

(a)

l-MRLs li jkun għad baqa' fl-Anness tad-Direttiva 76/895/KEE; u

(b)

MRLs nazzjonali li jkunu għadhom mhux armonizzati.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-Artikolu 45(3).”;

10)

Fl-Artikolu 27, paragrafu 2 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

“2.   Miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh u sabiex jiġu identifikati l-metodi ta' teħid ta' kampjuni meħtieġa sabiex jitwettqu dawn il-kontrolli tar-residwi tal-pestiċidi fi prodotti oħra għajr dawk stipulati fid-Direttiva 2002/63/KE (**) għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 45(3) ta' dan ir-Regolament.”.

(**)  Direttiva tal-Kummissjoni 2002/63/KE tal-11 ta' Lulju 2002 tistabbilixxi metodi tal-Komunità ta’ teħid ta’ kampjuni għall-kontroll uffiċjali ta’ residwi ta’ pestiċidi ġo u fuq prodotti li joriġinaw mill-pjanti jew mill-annimali u li tħassar id-Direttiva 79/700/KEE (ĠU L 187, 16.7.2002, p. 30).;"

11)

L-Artikolu 45 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 45

Proċedura ta' kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' yl-ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru. 178/2002.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jkunu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu ta' żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

4.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5a(1) sa (4) u (5)(b) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-limiti taż-żmien stabbiliti fl-Artikolu 5a(3)(c) u (4)(b) u (e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu ta' xahrejn, xahar u xahrejn rispettivament.

5.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1), (2), (4) u (6), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.”;

12)

L-Artikolu 46 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 46

Miżuri ta' Implimentazzjoni

1.   Miżuri ta' implementazzjoni sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi ta' dan ir-Regolament, dokumenti ta’ gwida teknika sabiex jgħinu fl-applikazzjoni tiegħu u regoli dettaljati dwar id-data xjentifika meħtieġa għall-istabbiliment ta’ MRLs għandhom jiġu stabbiliti jew jistgħu jiġu emendati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 45(2) tenut kont fejn huwa xieraq, ta' l-opinjoni ta' l-Awtorità.

2.   Il-miżuri mfassal sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament u li huma relatati ma l-iffissar jew l-emendar tad-dati fl-Artikolu 23, l-Artikolu 29(2), l-Artikolu 30(2), l-Artikolu 31(1) u l-Artikolu 32(5), għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 45(3) u, fejn ikun xieraq, iqisu l-opinjoni ta’ l-Awtorità.”;

13)

L-Artikolu 49 għandu jkun sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 49

Miżuri Transitorji

1.   L-obbligi tal-Kapitolu III ma għandhomx japplikaw għal prodotti li jkunu legalment manufatturati jew importati fil-Komunità qabel id-data msemmija fit-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 50.

Madankollu, sabiex ikun żgurat livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur, jistgħu jittieħdu miżuri xierqa dwar dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 45(5).

2.   Fejn ikun hemm bżonn sabiex jiġu permessi l-kummerċjalizzazzjoni, l-ipproċessar u l-konsum normali ta' prodotti, jistgħu jiġu stipulati miżuri tranżitorji oħra għall-implementazzjoni ta' ċerti MRLs previsti fl-Artikoli 15, 16, 21, 22, u 25. Dawk il-miżuri li jkunu mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, u li jkunu mingħajr ħsara għall-obbligu li jiġi żgurat livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 45(4).”.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tieghu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta' Marzu 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J. LENARČIČ


(1)  ĠU C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 (M'għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Ufficjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta' Marzu 2008.

(3)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 178/2006 (ĠU L 29, 2.2.2006, p. 3).

(4)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  ĠU C 255, 21.10.2006, p. 1.


9.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 97/72


REGOLAMENT (KE) Nru 300/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Marzu 2008

dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 80 (2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2), fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni fis-16 ta’ Jannar 2008.

Billi:

(1)

Sabiex jiġu protetti persuni u merkanzija fl-Unjoni Ewropea, atti ta’ interferenza illegali ma’ inġenji ta’ l-ajru ċivili, li jimminaw is-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili, għandhom jiġu evitati bl-istabbiliment ta’ regoli komuni għas-salvagwardja ta’ l-avjazzjoni ċivili. Dan l-objettiv għandu jinkiseb permezz ta’ l-istabbiliment ta’ regoli u standards komuni bażiċi dwar is-sigurtà ta’ l-avjazzjoni kif ukoll mekkaniżmi għall-monitoraġġ tal-konformità.

(2)

Huwa mixtieq, fl-interessi tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili in ġenerali, li tiġi provduta l-bażi għal interpretazzjoni komuni ta’ l-Anness 17 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali tas-7 ta’ Diċembru 1944.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 li jistabbilixxi regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili (3) ġie adottat b’riżultat ta’ l-avvenimenti tal-11 ta’ Settembru 2001 fl-Istati Uniti. Huwa meħtieġ approċċ komuni fil-qasam tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili u għandhom jiġu kkonsidrati l-iżjed mezzi effettivi ta’ offerti ta’ assistenza wara atti terroristiċi li jkollhom impatt maġġuri fil-qasam tat-trasport.

(4)

Il-kontenut tar-Regolament (KE) Nru 2320/2002 għandu jiġi rivedut fil-kuntest ta’ l-esperjenza miksuba, u r-Regolament innifsu għandu jiġi mħassar u mibdul b’ dan ir-Regolament li jimmira għas-simplifikazzjoni, l-armonizzazzjoni u l-kjarifika tar-regoli eżistenti u t-titjib tal-livelli ta’ sigurtà.

(5)

Minħabba l-ħtieġa għal aktar flessibilità fl-adozzjoni ta’ miżuri u proċeduri ta’ sigurtà sabiex il-valutazzjonijiet tar-riskju li qed jevolvu jiġu sodisfatti u sabiex ikunu jistgħu jiġu introdotti teknoloġiji ġodda, dan ir-Regolament għandu jistipula l-prinċipji bażiċi ta’ x’għandu jsir sabiex l-avjazzjoni ċivili tiġi salvagwardjata minn atti ta’ interferenza illegali mingħajr ma jidħol fid-dettalji tekniċi u proċedurali ta’ kif għandhom jiġu implimentati.

(6)

Dan ir-Regolament għandu japplika għal ajruporti li jaqdu l-avjazzjoni ċivili li jinsabu fit-territorju ta’ Stat Membru, għal operaturi li jipprovdu servizzi f’ajruporti bħal dawn u għal entitajiet li jipprovdu merkanzija u/jew servizzi lil jew permezz ta’ ajruporti bħal dawn.

(7)

Mingħajr preġudizzju għall-Konvenzjoni dwar reati u ċerti atti oħra mwettqa abbord inġenji ta’ l-ajru, Tokyo, 1963, il-Konvenzjoni dwar it-trażżin tal-ħtif illegali ta’ l-inġenji ta’ l-ajru, l-Aja, 1970, u l-Konvenzjoni għat-trażżin ta’ atti illegali kontra s-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili, Montreal 1971, dan ir-Regolament għandu jkopri wkoll miżuri ta’ sigurtà li japplikaw abbord inġenji ta’ l-ajru, jew matul titjira, ta’ trasportaturi ta’ l-ajru tal-Komunità.

(8)

Kull Stat Membru jżomm l-kompetenza li jiddeċiedi dwar jekk għandhux ipoġġi uffiċjali tas-sigurtà matul it-titjira fuq inġenji ta’ l-ajru reġistrati f’dak l-Istat Membru u fuq titjiriet ta’ trasportaturi ta’ l-ajru liċenzjati minnhom kif ukoll biex jiżguraw, skond il-paragrafu 4.7.7 ta’ l-Anness 17 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali u taħt it-termini ta’ dik il-Konvenzjoni, li tali uffiċjali huma persunal tal-gvern li huma magħżula u mħarrġa b’mod speċjali, b’kont meħud ta’ l-aspetti ta’ sigurtà abbord inġenju ta’ l-ajru.

(9)

Id-diversi tipi ta’ avjazzjoni ċivili mhux bilfors jippreżentaw l-istess livell ta’ theddid. Fl-istabbiliment ta’ standards komuni bażiċi dwar is-sigurtà ta’ l-avjazzjoni, id-daqs ta’ l-inġenju ta’ l-ajru, in-natura ta’ l-operazzjoni u/jew il-frekwenza ta’ operazzjonijiet fl-ajruporti għandhom jitqiesu bil-ħsieb li jkunu jistgħu jiġu permessi l-għotjiet ta’ derogi.

(10)

L-Istati Membri għandhom ikunu permessi wkoll, fuq il-bażi ta’ valutazzjoni tar-riskju, japplikaw miżuri aktar strinġenti minn dawk li għandhom jiġu stabbiliti f’ dan ir-Regolament.

(11)

Pajjiżi terzi jistgħu jirrikjedu l-applikazzjoni ta’ miżuri li huma differenti minn dawk stabbiliti f’ dan ir-Regolament fir-rigward ta’ titjiriet minn ajruport fi Stat Membru lejn, jew minn fuq, dak il-pajjiż terz. Madankollu, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe ftehim bilaterali li għalih hija parti l-Komunità, għandu jkun possibbli għall-Kummissjoni li teżamina l-miżuri meħtieġa mill-pajjiż terz.

(12)

Anke jekk, fi Stat Membru wieħed, jista’ jkun hemm żewġ korpi jew aktar involuti fis-sigurtà ta’ l-avjazzjoni, kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità unika responsabbli għall-koordinazzjoni u l-monitoraġġ ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-istandards ta’ sigurtà.

(13)

Sabiex ikunu definiti r-responsabbiltajiet għall-implimentazzjoni ta’ l-istandards komuni bażiċi tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni u sabiex jiġu deskritti liema miżuri huma meħtieġa mill-operaturi u entitajiet oħra għal dan il-għan, kull Stat Membru għandu jfassal programm nazzjonali għas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili. Barra minn hekk, kull operatur ta’ l-ajruport, trasportatur ta’ l-ajru u entità li jkunu qed jimplimentaw standards tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni għandhom ifasslu, japplikaw u jżommu programm ta’ sigurtà sabiex jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament u ma’ kwalunkwe programm nazzjonali ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili li huwa applikabbli.

(14)

Sabiex jimmonitorja l-konformità ma’ dan ir-Regolament u mal-programm nazzjonali tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili, kull Stat Membru għandu jfassal u jiżgura l-implimentazzjoni ta’ programm nazzjonali sabiex jiġi kkontrollat il-livell u l-kwalità tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili.

(15)

Sabiex ikun hemm monitoraġġ ta’ l-applikazzjoni minn Stati Membri ta’ dan ir-Regolament, u sabiex isiru wkoll rakkomandazzjonijiet biex tittejjeb is-sigurtà ta’ l-avjazzjoni, il-Kummissjoni għandha twettaq spezzjonijiet, inklużi spezzjonijiet għal għarrieda.

(16)

Bħala regola ġenerali, il-Kummissjoni għandha tippubblika miżuri li għandhom impatt dirett fuq il-passiġġieri. Atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu miżuri u proċeduri komuni għall-implimentazzjoni ta’ l-istandards komuni bażiċi tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni li jkun fihom informazzjoni sensittiva dwar is-sigurtà, flimkien ma’ rapporti ta’ spezzjonijiet tal-Kummissjoni u t-tweġibiet ta’ l-awtoritajiet xierqa għandhom jitqiesu bħala “informazzjoni klassifikata ta’ l-UE” fis-sens tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom tad-29 ta’ Novembru 2001 li temenda r-regoli interni ta’ proċedura (4). Dawk il-punti m’għandhomx jiġu pubblikati u għandhom ikunu disponibbli biss għal dawk l-operaturi u l-entitajiet b’interess leġittimu.

(17)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi proċeduri għall-eżerċizzju ta’ poteri ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (5).

(18)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa sabiex taddotta miżuri ġenerali jemendaw elementi mhux essenzjali ta’l-istandards bażiċi komuni billi jissupplimentawhom, jistabbilixxu kriterji li jippermettu lill-Istati Membri li jidderogaw mill-istandards bażiċi komuni u jaddottaw miżuri ta’ sigurta’ alternattiva, u jaddottaw speċifikazzjonijiet għall-programmi nazzjonali ta’ kontroll ta’ kwalità. Billi dawk huma miżuri ta’ ambitu ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawh b’ elementi mhux essenzjali ġodda, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(19)

Meta l-iskadenzi normali ma jistgħux jiġu osservati minħabba raġunijiet imperativi ta’ urġenza, il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tapplika l-proċedura b’ urġenza prevista fl-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għall-adozzjoni ta’ regoli komuni għas-salvagwardja ta’ l-avjazzjoni ċivili.

(20)

L-għan tas-“sistema ta’ kontroll tas-sigurtà unika” (“one-stop security”) għat-titjiriet kollha fl-Unjoni Ewropea għandu jiġi avvanzat.

(21)

Barra minn hekk, m’għandux ikun meħtieġ li passiġġieri u/jew il-bagalji tagħhom jiġu skrinjati mill-ġdid fuq titjiriet minn pajjiżi terzi li jkollhom standards ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni li jkunu ekwivalenti għal dawk stabbiliti b’dan ir-Regolament. Għalhekk, mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ kull Stat Membru li japplika miżuri iżjed strinġenti, u għall-kompetenzi rispettivi tal-Komunità u l-Istati Membri, deċiżjonijiet tal-Kummissjoni u, fejn meħtieġ, ftehim bejn il-Komunità u pajjiżi terzi, li jirrikonoxxu li l-istandards ta’ sigurtà applikati fil-pajjiż terz huma ekwivalenti għall-istandards komuni, għandhom jiġu mħeġġa peress li dawn ikabbru s-sistema ta’ kontroll tas-sigurtà unika (one-stop security).

(22)

Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta’ regoli dwar is-sigurtà ta’ l-avjazzjoni, inklużi dawk relatati mat-trasport ta’ merkanzija perikoluża.

(23)

Għandhom jiġu pprovduti penali għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Dawn il-penali, li jistgħu jkunu ta’ natura ċivili jew amministrattiva, għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(24)

Id-Dikjarazzjoni Ministerjali dwar l-Ajruport ta’ Ġibiltà, miftiehma f’Kordoba fit-18 ta’ Settembru 2006 matul l-ewwel laqgħa Ministerjali tal-Forum ta’ Djalogu dwar Ġibiltà, ser tissostitwixxi d-Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-Ajruport ta’ Ġibiltà magħmula f’Londra fit-2 ta’ Diċembru 1987, u l-konformità sħiħa magħha tiġi meqjusa li tikkostitwixxi konformità mad-Dikjarazzjoni ta’ l-1987.

(25)

Ladarba l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri s-salvagwardja ta’ l-avjazzjoni ċivili kontra atti ta’ interferenza illegali u li jipprovdi għal interpretazzjoni komuni ta’ l-Anness 17 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali ma jistgħux jintlaħqu b’mod sodisfaċenti mill-Istati Membri u jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti tar-Regolament, jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

ADOTTAW DAN ir-Regolament:

Artikolu 1

Objettivi

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli komuni għall-protezzjoni ta’ l-avjazzjoni ċivili kontra atti ta’ interferenza illegali li jimminaw is-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili.

Huwa jipprovdi wkoll il-bażi għal interpretazzjoni komuni ta’ l-Anness 17 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali.

2.   Il-mezzi sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fil-paragrafi 1 għandhom ikunu:

(a)

l-istabbiliment ta’ regoli komuni u standards bażiċi komuni dwar is-sigurtà ta’ l-avjazzjoni;

(b)

mekkaniżmi għall-monitoraġġ tal-konformità.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għal dawn li ġejjin:

(a)

l-ajruporti kollha jew partijiet minn ajruporti li jinsabu fit-territorju ta’ Stat Membru li m’humiex użati esklussivament għal finijiet militari;

(b)

l-operaturi kollha, inklużi trasportaturi ta’ l-ajru, li jipprovdu servizzi f’ajruporti msemmijin fil-punt (a);

(ċ)

l-entitajiet kollha li japplikaw standards ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni li joperaw f’postijiet li jinsabu fit-territorju jew barra mit-territorju ta’ ajruporti u jipprovdu merkanzija u/jew servizzi lil ajruporti msemmijin fil-punt (a) jew minn ajruporti msemmijin fil-punt (a).

2.   L-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għall-ajruport ta’ Ġibiltà hija mifhuma bħala li hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet legali rispettivi tar-Renju ta’ Spanja u tar-Renju Unit fir-rigward tat-tilwima dwar is-sovranità fuq it-territorju li fih jinsab l-ajruport.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament:

1.

“avjazzjoni ċivili” tfisser kwalunkwe operazzjoni fl-ajru mwettqa b’inġenju ta’ l-ajru ċivili, ħlief operazzjonijiet imwettqin minn inġenji ta’ l-ajru ta’ l-istat li huma msemmijin fl-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali;

2.

“sigurtà ta’ l-avjazzjoni” tfisser taħlita ta’ miżuri u riżorsi umani u materjali maħsubin għas-salvagwardja ta’ l-avjazzjoni ċivili kontra atti ta’ interferenza illegali li jimminaw is-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili;

3.

“operatur” tfisser persuna, organizzazzjoni jew intrapriża impenjata, jew li toffri li timpenja ruħha, f’operazzjoni ta’ trasport bl-ajru;

4.

“trasportatur ta’ l-ajru” tfisser impriża tat-trasport bl-ajru li għandha liċenzja operattiva valida, jew l-ekwivalenti;

5.

“trasportatur ta’ l-ajru Komunitarju” tfisser trasportatur ta’ l-ajru b’liċenzja operattiva valida mogħtija minn Stat Membru skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2407/92 tat-23 ta’ Lulju 1992 dwar liċenzjar ta’ air carriers (6);

6.

“entità” tfisser persuna, organizzazzjoni jew intrapriża, minbarra operatur;

7.

“oġġetti pprojbiti” tfisser armi, splussivi jew tagħmir perikoluż ieħor, oġġetti jew sustanzi li jistgħu jintużaw biex isir att ta’ intereferenza illegali li jimmina s-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili;

8.

“skrinjar” tfisser l-applikazzjoni ta’ mezzi tekniċi jew mezzi oħra li huma maħsubin biex jidentifikaw u/jew jikxfu oġġetti projbiti;

9.

“kontroll tas-sigurtà” tfisser l-applikazzjoni ta’ mezzi sabiex ma jitħallewx jiġu introdotti oġġetti projbiti;

10.

“kontroll fuq l-aċċess” tfisser l-applikazzjoni ta’ mezzi li permezz tagħhom jista’ jiġi prevenut id-dħul ta’ persuni mhux awtorizzati jew vetturi mhux awtorizzati, jew it-tnejn;

11.

“iż-żona ta’ l-ajru” (“airside”) tfisser iż-żona ta’ moviment ta’ ajruport, u artijiet u bini li jmissu magħha jew partijiet minnhom, li l-aċċess għalihom huwa ristrett;

12.

“iż-żona ta’ l-art” (“landside”) tfisser dawk in-naħat ta’ ajruport, u artijiet u bini li jmissu magħhom jew partijiet minnhom, li mhumiex fiż-żona ta’ l-ajru;

13.

“żona ta’ sigurtà ristretta” tfisser parti miż-żona ta’ l-ajru li fiha, minbarra l-fatt li l-aċċess ikun ristrett, jiġu applikati standards ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni oħrajn;

14.

“żona demarkata” tfisser żona li hija separata permezz ta’ kontroll fuq l-aċċess minn żoni ta’ sigurtà ristretta, jew, jekk iż-żona demarkata nnifisha hija żona ta’ sigurtà ristretta, minn żoni ta’ sigurtà ristretta oħra ta’ ajruport;

15.

“kontroll ta’ l-isfond” tfisser kontroll reġistrat ta’ l-identità ta’ persuna, inkluża kwalunkwe kondotta kriminali, bħala parti mill-valutazzjoni ta’ kemm l-individwu huwa xieraq li jkollu aċċess mingħajr skorta għal żoni ta’ sigurtà ristretta ta’ xi ajruport;

16.

“passiġġieri, bagalji, merkanzija jew posta fi trasferiment” tfisser passiġġieri, bagalji, merkanzija jew posta li jitilqu fuq inġenju ta’ l-ajru differenti minn dak li waslu fuqu;

17.

“passiġġieri, bagalji, merkanzija jew posta fi tranżitu” tfisser passiġġieri, bagalji, merkanzija jew posta li jitilqu fuq l-istess inġenju ta’ l-ajru li waslu fuqu;

18.

“passiġġier potenzjalment problematiku” tfisser passiġġier li jkun qed jiġi deportat, jew persuna li titqies bħala inammissibbli għal raġunijiet ta’ immigrazzjoni jew persuna f’kustodja legali;

19.

“bagalji tal-kabina” tfisser bagalji maħsuba għal ġarr fil-kabina ta’ inġenju ta’ l-ajru.

20.

“bagalji ta’ l-istiva” tfisser bagalji maħsuba għal ġarr fl-istiva ta’ inġenju ta’ l-ajru;

21.

“bagalji ta’ l-istiva akkumpanjati” tfisser bagalji, li nġarru fl-istiva ta’ inġenju ta’ l-ajru, li jkunu ġew reġistrati għal titjira minn passiġġier li jkun qed jivvjaġġa fuq dik l-istess titjira;

22.

“posta tat-trasportatur ta’ l-ajru” tfisser posta li l-oriġini u d-destinazzjoni tagħha huma t-tnejn trasportatur ta’ l-ajru;

23.

“materjali tat-trasportatur ta’ l-ajru” tfisser materjali li l-oriġini u d-destinazzjoni tagħhom huma t-tnejn trasportatur ta’ l-ajru jew li jintużaw minn trasportatur ta’ l-ajru;

24.

“posta” tfisser dispaċċi ta’ korrispondenza u merkanzija oħra għajr posta tat-trasportatur ta’ l-ajru mibgħutin minn jew maħsubin għal kunsinna għal servizzi postali skond ir-regoli ta’ l-Unjoni Postali Universali;

25.

“merkanzija” tfisser kwalunkwe proprjetà maħsuba għall-ġarr fuq inġenju ta’ l-ajru, ħlief bagalji, posta, posta ta’ trasportatur ta’ l-ajru, materjali ta’ trasportaturi ta’ l-ajru u provvisti għal matul it-titjira;

26.

“aġent regolat” tfisser trasportatur ta’ l-ajru, aġent, speditur ta’ merkanzija jew kwalunkwe entità oħra li tiżgura l-kontrolli ta’ sigurtà fir-rigward ta’ merkanzija jew posta;

27.

“kunsinnatarju magħruf” tfisser kunsinnatarju li joriġina merkanzija jew posta għalih innifsu u li l-proċeduri tiegħu jissodisfaw regoli u standards komuni ta’ sigurtà li huma biżżejjed biex jippermettu l-ġarr ta’ dik il-merkanzija jew posta fuq kwalunkwe inġenju ta’ l-ajru;

28.

“kunsinnatarju in konto” tfisser kunsinnatarju li joriġina merkanzija jew posta għalih innifsu u li l-proċeduri tiegħu jissodisfaw regoli u standards komuni ta’ sigurtà li huma biżżejjed biex jippermettu l-ġarr ta’ dik il-merkanzija fuq inġenji ta’ l-ajru għall-merkanzija biss jew ta’ posta fuq inġenji ta’ l-ajru għall-posta biss;

29.

“kontroll ta’ sigurtà ta’ l-inġenju ta’ l-ajru” tfisser spezzjoni ta’ dawk il-partijiet ta’ ġewwa ta’ l-inġenju ta’ l-ajru li għalihom il-passiġġieri setgħa kellhom aċċess, flimkien ma’ spezzjoni ta’ l-istiva ta’ l-inġenju ta’ l-ajru sabiex jiġu individwati oġġetti projbiti u interferenzi illegali ma’ l-inġenju ta’ l-ajru;

30.

“tfittxija ta’ sigurtà ta’ l-inġenju ta’ l-ajru” tfisser spezzjoni tal-parti ta’ ġewwa u l-parti ta’ barra ta’ l-inġenju ta’ l-ajru li jkunu aċċessibbli sabiex jiġu individwati oġġetti projbiti u interferenzi illegali ma’ l-inġenju ta’ l-ajru li jimminaw is-sigurtà ta’ l-inġenju ta’ l-ajru;

31.

“uffiċjal ta’ sigurtà abbord titjira” tfisser persuna li hija impjegata minn xi stat sabiex tivvjaġġja fuq inġenju ta’ l-ajru ta’ trasportatur ta’ l-ajru liċenzjat minnu bil-għan li jipproteġi dak l-inġenju ta’ l-ajru u l-okkupanti tiegħu kontra atti ta’ interferenza illegali li jimminaw is-sigurtà tat-titjira.

Artikolu 4

Standards bażiċi komuni

1.   L-istandards bażiċi komuni għas-salvagwardja ta’ l-avjazzjoni ċivili kontra atti ta’ interferenza illegali li jimminaw is-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili għandhom ikunu kif stabbiliti fl-Anness.

Standards bażiċi komuni addizzjonali mhux previsti fid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament għandhom jiżdiedu ma’ l-Anness skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat.

2.   Għandhom jiġu adottati miżuri ġenerali, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ l-istandards bażiċi komuni msemmijin fil-paragrafu 1 billi jissupplimentawhom, skond il-proċedura regulatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3).

Dawn il-miżuri ġenerali għandhom jikkonċernaw:

(a)

metodi ta’ skrinjar permessi;

(b)

kategoriji ta’ oġġetti li jistgħu jkunu pprojbiti;

(ċ)

għal dak li jirrigwarda kontroll, raġunijiet biex jingħata aċċess għaż-żona ta’ l-arju u żoni ta’ sigurtà ristretta;

(d)

metodi permessi għall-eżami ta’ vetturi, kontrolli ta’ sigurtà fuq inġenji ta’ l-ajru u tiftix ta’ sigurtà fuq inġenji ta’ l-ajru;

(e)

kriterji biex tiġi rikonoxxuta l-ekwivalenza ta’ standards ta’ sigurtà ta’ pajjiżi terzi;

(f)

kondizzjonijiet li taħthom merkanzija u posta għandhom jiġu skrinjati jew soġġetti għal kontrolli oħra ta’ sigurtà, kif ukoll il-proċess għall-approvazzjoni jew ħatra ta’ aġenti regolatorji, konsenjaturi magħrufin u konsenjaturi in konto;

(g)

kondizzjonijiet li taħthom posta bl-ajru u materjal ta’ l-inġenju ta’ l-ajru għandhom jiġu skrinjati jew soġġetti għal kontrolli oħra ta’ sigurtà;

(h)

kondizzjonijiet li taħthom fornimenti ta’ waqt it-titjira u fornimenti ta’ l-ajruport għandhom jiġu skrinjati jew soġġetti għal kontrolli oħra ta’ sigurtà, kif ukoll il-proċess għall-approvazzjoni jew ħatra ta’ fornituri regolati u fornituri magħrufa;

(i)

kriterji għad-definizzjoni ta’ partijiet kritiċi ta’ żoni ta’ sigurtà ristretta;

(j)

kriterji għal reklutaġġ tal-persunal u metodi ta’ taħriġ;

(k)

kondizzjonijiet li taħthom proċeduri ta’ sigurtà speċjali jew eżenzjonijiet minn kontrolli ta’ sigurtà jistgħu jiġu applikati; u

(l)

kwalunkwe miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ l-istandards bażiċi komuni msemmijin fil-paragrafu 1 billi jissupplimentawhom, li ma kinux previsti fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza msemmija fl-Artikolu 19(4).

3.   Miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ l-istandards bażiċi komuni msemmijin fil-paragrafu 1 u l-miżuri ġenerali msemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu stabbiliti skond il-proċedura regulatorja msemmija fl-Artikolu 19 (2).

Dawn għandhom jinkludu:

(a)

rekwiżiti u proċeduri għal skrinjar;

(b)

lista ta’ oġġetti projbiti;

(ċ)

rekwiżiti u proċeduri għal kontroll ta’ l-aċċess;

(d)

rekwiżiti u proċeduri għall-eżami ta’ vetturi, kontrolli ta’ sigurtà fuq inġenji ta’ l-ajru u tiftix ta’ sigurtà fuq inġenji ta’ l-ajru;

(e)

deċiżjonijiet biex tiġi rikonoxxuta l-ekwivalenza ta’ standards ta’ sigurtà applikati f’pajjiż terz;

(f)

għal dak li jirrigwarda merkanzija u posta, proċeduri għall-approvazzjoni jew ħatra ta’, u l-obbligi li jridu jiġu sodisfatti minn, aġenti regolatorji, konsenjaturi magħrufin u konsenjaturi in konto;

(g)

rekwiżiti u proċeduri għal kontrolli ta’ sigurtà ta’ posta b’inġenju ta’ l-arju u materjali ta’ l-inġenju ta’ l-ajru;

(h)

għal dak li jirrigwarda fornimenti għal waqt it-titjira u fornimenti ta’ l-ajruport, proċeduri għall-approvazzjoni jew ħatra ta’, u l-obbligi li jridu jiġu sodisfatti minn, fornituri regolati u fornituri magħrufa;

(i)

definizzjoni ta’ partijiet kritiċi ta’ żoni ta’ sigurtà ristretta;

(j)

rekwiżiti ta’ reklutaġġ u taħriġ tal-persunal;

(k)

proċeduri ta’ sigurtà speċjali jew eżenzjonijiet minn kontrolli ta’ sigurtà;

(l)

speċifikazzjonijiet tekniċi u proċeduri għall-approvazzjoni u l-użu ta’ tagħmir ta’ sigurtà;u

(m)

rekwiżiti u proċeduri fir-rigward ta’ passiġġieri potenzjalment problematiċi.

4.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ l-emenda ta’ dan ir-Regolament permezz ta’ deċiżjoni skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3), tistabbilixxi kriterji li jippermettu lill-Istati Membri jidderogaw mill-istandards bażiċi komuni msemmijin fil-paragrafu 1 u jadottaw miżuri ta’ sigurtà alternattivi li jipprovdu livell ta’ protezzjoni adegwat abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskju lokali. Tali miżuri alternattivi għandhom jiġu ġustifikati b’raġunijiet marbutin mad-daqs ta’ l-inġenju ta’ l-ajru, jew b’raġunijiet marbutin man-natura, l-iskala jew il-frekwenza ta’ l-operazzjonijiet jew ta’ attivitajiet rilevanti oħrajn.

Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza prevista fl-Artikolu 19(4).

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dawn il-miżuri.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-applikazzjoni fit-territorju tagħhom ta’ l-istandards bażiċi komuni msemmijin fil-paragrafu 1. Fejn Stat Membru jkollu raġuni biex jemmen li l-livell ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni ġie kompromess minħabba ksur fis-sigurtà, huwa għandu jiżgura li tittieħed azzjoni adegwata u f’waqtha biex tirrettifika dak il-ksur u tiżgura s-sigurtà kontinwa ta’ l-avjazzjoni ċivili.

Artikolu 5

Spejjeż ta’ sigurtà

Soġġett għar-regoli rilevanti tal-liġi Komunitarja, kull Stat Membru jista’ jiddetermina f’liema ċirkostanzi, u sa liema punt, l-ispejjeż ta’ miżuri ta’ sigurtà meħuda taħt dan ir-Regolament biex jipproteġu l-avjazzjoni ċivili kontra atti ta’ interferenza illegali jistgħu jitħallsu mill-Istati, l-entitajiet ta’ l-ajruport, l-inġenji ta’ l-ajru, aġenziji responsabbli oħra, jew l-utenti. Jekk xieraq, u f’konformità mal-liġi Komunitarja, l-Istati Membri jistgħu jikkontribwixxu ma’ utenti għall-ispejjeż ta’ miżuri ta’ sigurtà iżjed strinġenti meħuda taħt dan ir-Regolament. Sa fejn jista’ jiġi previst, kwalunkwe drittijiet jew trasferimenti ta’ spejjeż ta’ sigurtà għandhom ikunu direttament relatati ma’ l-ispejjeż ta’ forniment tas-servizzi ta’ sigurtà kkonċernati u għandhom ikunu mfassla biex jirkupraw mhux iżjed mill-ispejjeż rilevanti involuti.

Artikolu 6

Miżuri aktar strinġenti applikati minn Stati Membri

1.   L-Istati Membri jistgħu japplikaw miżuri aktar strinġenti mill-istandards bażiċi komuni kif stabbiliti fl-Artikolu 4. Meta jagħmlu dan, huma għandhom jaġixxu abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskju u b’konformità mal-liġi Komunitarja. Dawk il-miżuri għandhom ikunu rilevanti, oġġettivi, mhux diskriminatorji u proporzjonati mar-riskju li jkun qed jiġi indirizzat.

2.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar tali miżuri mill-iktar fis possibbli wara l-applikazzjoni tagħhom. Malli tirċievi tali informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tittrasmetti din l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħrajn.

3.   L-Istati Membri m’humiex meħtieġa jinfurmaw lill-Kummissjoni fejn il-miżuri konċernati jkunu limitati għal titjira partikolari f’data speċifika.

Artikolu 7

Miżuri ta’ sigurtà meħtieġa minn pajjiżi terzi

1.   Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe ftehim bilaterali li għalih il-Komunità hija parti, Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar miżuri meħtieġa minn pajjiż terz jekk dawn ikunu differenti mill-istandards bażiċi komuni kif stabbilit fl-Artikolu 4 fir-rigward ta’ titjiriet minn ajruport fi Stat Membru għal, jew minn fuq, dak il-pajjiż terz.

2.   Fuq talba ta’ l-Istat Membru konċernat jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni għandha teżamina l-applikazzjoni ta’ kwalunkwe miżura notifikata taħt il-paragrafu 1 u tista’, skond il-proċedura regulatorja msemmija fl-Artikolu 19(2), tfassal rispons xieraq għall-pajjiż terz konċernat.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ma japplikawx jekk:

(a)

l-Istat Membru konċernat japplika l-miżuri konċernati skond l-Artikolu 6; jew

(b)

il-ħtieġa tal-pajjiż terz hija limitata għal titjira partikolari f’data speċifika.

Artikolu 8

Kooperazzjoni ma’ l-Organizzazzjoni Internazzjonali ta’ l-Avjazzjoni Ċivili

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 300 tat-Trattat, il-Kummissjoni tista’ tikkonkludi Memorandum ta’ Fehim li jikkonċerna verifki ma’ l-Organizzazzjoni Internazzjonali ta’ l-Avjazzjoni Ċivili (ICAO) sabiex tiġi evitata d-dupplikazzjoni tal-monitoraġġ tal-konformità ta’ l-Istati Membri ma’ l-Anness 17 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali.

Artikolu 9

Awtorità kompetenti

Fejn, fi Stat Membri wieħed, ikun hemm żewġ korpi jew aktar involuti fis-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili, dak l-Istat Membru għandu jinnomina awtorità waħda (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-awtorità kompetenti) li għandha tkun responsabbli mill-koordinazzjoni u l-monitoraġġ ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-istandards bażiċi komuni msemmijin fl-Artikolu 4.

Artikolu 10

Programm nazzjonali ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili

1.   Kull Stat Membru għandu jfassal, japplika u jżomm programm nazzjonali ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili.

Dak il-programm għandu jiddefinixxi r-responsabbiltajiet għall-implimentazzjoni ta’ l-istandards bażiċi komuni msemmijin fl-Artikolu 4 u għandu jiddeskrivi l-miżuri meħtieġa minn operaturi u entitajiet oħra għal din il-għan.

2.   L-awtorità kompetenti għandha tagħmel disponibbli bil-miktub fuq bażi ta’ “ħtieġa għall-għarfien” il-partijiet adatti tal-programm nazzjonali tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili tagħha għal operaturi u entitajiet li hija tqis li għandhom interess leġittimu.

Artikolu 11

Programm nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità

1.   Kull Stat Membru għandu jfassal, japplika u jżomm programm nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità.

Dak il-programm għandu jippermetti lill-Istat Membru li jikkontrolla l-kwalità tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili sabiex jimmonitorja l-aderenza kemm ma’ dan ir-Regolament kif ukoll mal-programm nazzjonali ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili tiegħu.

2.   L-ispeċifikazzjonijiet għall-programm nazzjonali ta’ kontroll tal-kwalità għandhom jiġu adottati permezz ta’ l-emenda ta’ dan ir-Regolament permezz taż-żieda ta’ anness skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3).

Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza prevista fl-Artikolu 19(4).

Il-programm għandu jippermetti l-iskoperta u t-tiswija mgħaġġla tan-nuqqasijiet. Huwa għandu jipprovdi wkoll li l-ajruporti, l-operaturi u l-entitajiet kollha responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ standards ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni li jinsabu fit-territorju ta’ l-Istat Membru konċernat għandhom ikunu monitorjati direttament u regolarment minn, jew taħt is-superviżjoni ta’ l-awtorità kompetenti.

Artikolu 12

Programm ta’ sigurtà ta’ l-ajruporti

1.   Kull Stat Membru għandu jfassal, japplika u jżomm programm ta’ sigurtà ta’ l-ajruporti.

Dak il-programm għandu jiddeskrivi l-metodi u l-proċeduri li għandu jsegwi operatur ta’ ajruport sabiex jaderixxi kemm ma’ dan ir-Regolament kif ukoll mal-programm nazzjonali ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili ta’ l-Istat Membru li fih jinsab l-ajruport.

Il-programm għandu jinkludi dispożizzjonijiet interni ta’ kontroll tal-kwalità li jiddeskrivu kif l-aderenza ma’ dawn il-metodi u l-proċeduri għandha tiġi mmonitorjata mill-operatur ta’ l-ajruport.

2.   Il-programm tas-sigurtà ta’ l-ajruport għandu jiġi ppreżentat lill-awtorità kompetenti, li tista’ tieħu azzjoni ulterjuri fejn ikun il-każ.

Artikolu 13

Programm ta’ sigurtà ta’ trasportatur ta’ l-ajru

1.   Kull trasportatur ta’ l-ajru għandu jfassal, japplika u jżomm programm ta’ sigurtà ta’ trasportatur ta’ l-ajru.

Dak il-programm għandu jiddeskrivi l-metodi u l-proċeduri li t-trasportatur ta’ l-ajru għandu jsegwi sabiex ikun konformi kemm ma’ dan ir-Regolament kif ukoll mal-programm nazzjonali ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili ta’ l-Istat Membru li minnu jkun jipprovdi s-servizzi.

Il-programm għandu jinkludi dispożizzjonijiet interni ta’ kontroll tal-kwalità li jiddeskrivu kif il-konformità ma’ dawn il-metodi u l-proċeduri għandha tiġi mmonitorjata mit-trasportatur ta’ l-ajru.

2.   Fuq talba, il-programm tas-sigurtà ta’ trasportatur ta’ l-ajru għandu jiġi ppreżentat lill-awtorità kompetenti, li tista’ tieħu azzjoni ulterjuri fejn ikun xieraq.

3.   Fejn programm tas-sigurtà ta’ trasportatur ta’ l-ajru tal-Komunità jkun ingħata validità mill-awtorità xierqa ta’ l-Istat Membru li jagħti l-liċenzja operattiva, it-trasportatur ta’ l-ajru għandu jiġi rikonoxxut mill-Istati Membri l-oħra kollha bħala li ssodisfa ir-rekwiżiti tal-paragrafu 1. Dan huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ Stat Membru li jitlob mingħand kwalunkwe trasportatur ta’ l-ajru dettalji dwar l-implimentazzjoni minnu:

(a)

tal-miżuri ta’ sigurtà applikati minn dak l-Istat Membru taħt id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6; u/jew

(b)

tal-proċeduri lokali li huma applikabbli fl-ajruporti li huwa jservi.

Artikolu 14

Programm tas-sigurtà ta’ l-entità

1.   Kull entità li taħt il-programm nazzjonali tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili msemmi fl-Artikolu 10 hija meħtieġa tapplika standards tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni għandha tfassal, tapplika u żżomm programm ta’ sigurtà.

Dak il-programm għandu jiddeskrivi l-metodi u l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti mill-entità sabiex tkun konformi mal-programm nazzjonali tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili ta’ l-Istat Membru fir-rigward ta’ l-operazzjonijiet tagħha f’dak l-Istat Membru.

Il-programm għandu jinkludi dispożizzjonijiet interni ta’ kontroll tal-kwalità li jiddeskrivu kif l-aderenza ma’ dawn il-metodi u l-proċeduri għandha tiġi monitorjata mill-entità stess.

2.   Fuq talba, il-programm tas-sigurtà ta’ l-entità li tapplika l-istandards ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni għandu jiġi sottomess lill-awtorità kompetenti, li tista’ tieħu azzjoni ulterjuri fejn ikun xieraq.

Artikolu 15

Spezzjonijiet mill-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni, waqt li taġixxi f’kooperazzjoni ma’ l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru konċernat, għandha twettaq spezzjonijiet, inklużi spezzjonijiet ta’ ajruporti, operaturi u entitajiet li japplikaw standards tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni, sabiex timmonitorja l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament mill-Istati Membri u, kif xieraq, tagħmel rakkomandazzjonijiet biex titjieb is-sigurtà ta’ l-avjazzjoni. Għal dan il-fini, l-awtorità kompetenti għandha tinforma bil-miktub lill-Kummissjoni dwar l-ajruporti kollha fit-territorju tagħha li jservu l-avjazzjoni ċivili minbarra dawk koperti bl-Artikolu 4(4).

Il-proċeduri biex isiru l-ispezzjonijiet mill-Kummissjoni għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regulatorja msemmija fl-Artikolu 19(2).

2.   Spezzjonijiet mill-Kummissjoni ta’ ajruporti, operaturi u entitajiet li japplikaw standards ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni m’għandhomx jiġu mħabbrin. Il-Kummissjoni għandha, sew minn qabel ispezzjoni, tinforma lill-Istat Membru konċernat dwarha.

3.   Kull rapport ta’ spezzjoni mill-Kummissjoni għandu jiġi kkomunikat lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru konċernat, li għandu, fit-tweġiba tiegħu, jindika l-miżuri meħuda għar-rimedju ta’ kwalunkwe defiċjenza identifikata.

Ir-rapport, flimkien mat-tweġiba ta’ l-awtorità kompetenti, sussegwentement għandu jiġi komunikat lill-awtoritajiet adatti ta’ l-Istati Membri l-oħra kollha.

Artikolu 16

Rapport Annwali

Kull sena l-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Istati Membri, u tinfurmahom bl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u bl-impatt tiegħu fuq it-titjib tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni.

Artikolu 17

Grupp Konsultattiv tal-Partijiet Interessati

Mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 19, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Grupp Konsultattiv tal-Partijiet Interessati dwar is-Sigurtà ta’ l-Avjazzjoni, magħmul minn organizzazzjonijiet rappreżentattivi Ewropej li jaħdmu fil-qasam tas-sigurtà ta’ l-avjazzjoni jew li huma direttament affettwati minnha. Ir-rwol ta’ dan il-grupp għandu jkun biss dak ta’ jagħti pariri lill-Kummissjoni. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 19 għandu jżomm infurmat lill-Grupp Konsultattiv tal-Partijiet Interessati matul il-proċess regolatorju kollu.

Artikolu 18

Tixrid ta’ informazzjoni

Bħala regola ġenerali, il-Kummissjoni għandha tippubblika miżuri li għandhom impatt dirett fuq il-passiġġieri. Madankollu, id-dokumenti li ġejjin għandhom jitqiesu bħala “informazzjoni klassifikati ta’ l-UE” skond it-tifsira tad-Deċiżjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom:

(a)

miżuri u proċeduri kif imsemmijin fl-Artikoli 4(3), 4(4), 6(1) u 7(1), jekk ikun fihom informazzjoni ta’ sigurtà sensittiva;

(b)

ir-rapporti ta’ spezzjoni mill-Kummissjoni u t-tweġibiet ta’ l-awtoritajiet xierqa, kif imsemmija fl-Artikolu 15(3).

Artikolu 19

Proċedura ta’ Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna minn Kumitat.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal xahar.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

4.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1), (2), (4) u (6) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, skond id-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 20

Ftehim bejn il-Komunità u pajjiżi terzi

Meta jkun xieraq, u f’konformità mal-liġi Komunitarja, jistgħu jiġu maħsuba ftehim li jirrikonoxxu li l-istandards ta’ sigurtà applikati f’pajjiż terz huma ekwivalenti għall-istandards tal-Komunità li fi ftehim ta’ l-avjazzjoni bejn il-Komunità u pajjiż terz skond l-Artikolu 300 tat-Trattat, sabiex tiġi avvanzata l-mira ta’ “sistema ta’ kontroll tas-sigurtà unika” għat-titjiriet kollha bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi.

Artikolu 21

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar sanzjonijiet applikabbli għall-ksur tad- disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha biex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali jridu jkunu effettivi, propozjonati u dissważivi.

Artikolu 22

Rapport tal-Kummissjoni dwar il-Finanzjament

Il-Kummissjoni ser tirrapporta, mhux iżjed tard mill-31 ta’ Diċembru 2008, dwar il-prinċipji tal-finanzjament ta’ l-ispejjeż ta’ miżuri ta’ sigurtà fl-avjazzjoni ċivili. Dan ir-rapport ser iqis liema passi jeħtieġ li jittieħdu sabiex jiġi żgurat li miżati ta’ sigurtà jintużaw esklussivament biex jintlaħqu spejjeż ta’ sigurtà, u biex tittejjeb it-trasparenza ta’ tali miżati. Ir-rapport ser jindirizza wkoll il-prinċipji neċessarji biex tiġi ssalvagwardjata kompetizzjoni bla xkiel bejn l-ajruporti u bejn it-trasportaturi ta’ l-ajru, u l-metodi differenti biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-konsumaturi fir-rigward tad-distribuzzjoni ta’ l-ispejjeż ta’ miżuri ta’ sigurtà bejn dawk li jħallsu t-taxxi u l-utenti. Ir-rapport tal-Kummissjoni ser ikun akkumpanjat, jekk xieraq, bi proposta leġiżlattiva.

Artikolu 23

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru. 2320/2002 huwa b’ dan imħassar.

Artikolu 24

Dħul fis-seħħ

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

2.   Huwa għandu japplika mid-data imsemmija fir-regoli ta’ implimentazzjoni adottati skond il-proċeduri msemmija fl-Artikoli 4(2) u 4(3), iżda mhux aktar tard minn 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

3.   B’eċċezzjoni għall-paragrafu 2, l-Artikoli 4(2), 4(3), 4(4), 8, 11(2), 15(1) it-tieni subparagrafu, 17, 19 u 22 għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta' Marzu 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

J. LENARČIČ

Il-President


(1)  ĠU C 185, 8.8.2006, p. 17.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2006 (ĠU C 300 E, 9.12.2006, p. 463), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2006 (ĠU C 70 E, 27.3.2007, p. 21) u l-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ April 2007 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2008 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-4 ta’ Marzu 2008.

(3)  ĠU L 355, 30.12.2002, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 849/2004 (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 1.) Verżjoni kkoreġuta bil-ĠU L 229, 29.6.2004, p. 3.)

(4)  ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2006/548/KE, Euratom (ĠU L 215, 5.8.2006, p. 38).

(5)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  ĠU L 240, 24.8.1992, p. 1.


ANNESS

STANDARDS BAŻIĊI KOMUNI GĦAS-SALVAGWARDJA TA’ L-AVJAZZJONI ĊIVILI KONTRA ATTI TA’ INTERFERENZA ILLEGALI (ARTIKOLU 4)

1.   SIGURTÀ TA’ L-AJRUPORT

1.1.   Rekwiżiti ta’ l-ippjanar ta’ ajruport

1.

Meta jiġu ddisinjati u mibnija faċilitajiet ġodda ta’ ajruport jew isir tibdil fil-faċilitajiet eżistenti ta’ ajruport, għandu jittieħed kont sħiħ tar-rekwiżiti għall-implimentazzjoni ta’ l-istandards bażiċi komuni stabbiliti f’dan l-Anness u ta’ l-atti implimentattivi tiegħu.

2.

Fl-ajruporti, għandhom jiġu stabbiliti ż-żoni li ġejjin:

(a)

iż-żona ta’ l-art (landside);

(b)

iż-żona ta’ l-ajru (airside);

(ċ)

żoni ta’ sigurtà ristretta; u

(d)

partijiet kritiċi ta’ żoni ta’ sigurtà ristretta.

1.2.   Kontroll fuq l-Aċċess

1.

Aċċess għaż-żona ta’ l-ajru għandu jkun ristrett sabiex id-dħul minn persuni u vetturi mhux awtorizzati f’dawn l-inħawi jiġi prevenut.

2.

L-aċċess għal żoni ta’ sigurtà ristretta għandu jkun kontrollat sabiex persuni u vetturi mhux awtorizzati ma jidħlux f’dawn iż-żoni.

3.

Persuni u vetturi jistgħu biss jingħataw aċċess għan-naħa ta’ l-ajru u żoni ta’ sigurtà ristretta jekk ikunu jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta’ sigurtà meħtieġa.

4.

Persuni, inklużi membri ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira, għandhom ikunu temmew kontroll ta’ l-isfond qabel ma tinħarġilhom karta ta’ l-identità ta’ l-ekwipaġġ jew karta ta’ l-identità ta’ l-ajruport li tawtorizza aċċess bla skorta għal żoni ta’ sigurtà ristretta.

1.3.   Skrinjar ta’ persuni minbarra passiġġieri u l-oġġetti li jġorru

1.

Persuni minbarra passiġġieri, flimkien ma’ l-oġġetti li jġorru, għandhom jiġu skrinjati fuq bażi kontinwa aleatorja meta jidħlu fiż-żoni ta’ sigurtà ristretta sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jidħlu f’dawn iż-żoni.

2.

Il-persuni kollha minbarra passiġġieri, flimkien ma’l-oġġetti li jġorru, għandhom jiġu skrinjati meta jidħlu fil-partijiet kritiċi taż-żoni ta’ sigurtà ristretta sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jidħlu f’dawn il-partijiet.

1.4.   Eżami tal-vetturi

Vetturi li jidħlu f’żona ta’ sigurtà ristretta għandhom jiġu eżaminati sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jidħlu f’dawn iż-żoni.

1.5.   Sorveljanza, ronda u kontrolli fiżiċi oħra

Għandu jkun hemm sorveljanza, rondi u kontrolli fiżiċi oħrajn f’ajruporti u, fejn xieraq, fiż-żoni kollha biswit b’aċċess pubbliku, sabiex tiġi identifikata mġieba suspettuża ta’ persuni, jiġu identifikati vulnerabbiltajiet li jistgħu jiġu sfruttati biex jitwettaq att ta’ interferenza illegali u sabiex jinżammu lura persuni mit-twettiq ta’ tali atti.

2.   ŻONI DEMARKATI TA’ L-AJRUPORTI

Inġenji ta’ l-ajru pparkjati f’żoni demarkati ta’ ajruporti li għalihom japplikaw il-miżuri alternattivi msemmijin fl-Artikolu 4(4), għandhom ikunu separati minn inġenji ta’ l-ajru li għalihom japplikaw bis-sħiħ l-istandards bażiċi komuni, sabiex jiġi żgurat li l-istandards ta’ sigurtà applikati għal inġenji ta’ l-ajru, passiġġieri, bagalji, merkanzija u posta ta’ dawn ta’ l-aħħar ma jiġux kompromessi.

3.   SIGURTÀ TA’ L-INĠENJI TA’ L-AJRU

1.

Qabel it-tluq, inġenju ta’ l-ajru għandu jiġi soġġett għal kontroll jew tfittxija ta’ sigurtà ta’ inġenji ta’ l-ajru sabiex jiġi żgurat li l-ebda oġġett iprojbit ma jkun preżenti abbord. Inġenju ta’ l-ajru fi transitu jista’ jiġi soġġett għal miżuri oħra xierqa.

2.

Kull inġenju ta’ l-ajru għandu jiġi protett minn interferenza mhux awtorizzata.

4.   PASSIĠĠIERI U BAGALJI TAL-KABINA

4.1.   Skrinjar ta’ passiġġieri u bagalji tal-kabina

1.

Il-passiġġieri kollha ta’ oriġini, ta’ trasferiment u ta’ transitu u l-bagalji tal-kabina tagħhom għandhom jiġu skrinjati sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jidħlu f’żoni ta’ sigurtà ristretta u abbord inġenji ta’ l-ajru.

2.

Passiġġieri ta’ trasferiment u l-bagalji tal-kabina tagħhom jistgħu jiġu eżentati minn skrinjar, jekk:

(a)

jaslu minn Stat Membru, dment li l-Kummissjoni jew dak l-Istat Membru ma jkunux ipprovdew informazzjoni li dawk il-passiġġieri u l-bagalji tal-kabina tagħhom ma jistgħux jitqiesu bħala li jkunu ġew skrinjati skond l-istandards komuni bażiċi; jew

(b)

jaslu minn pajjiż terz fejn l-istandards ta’ sigurtà applikati huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għall-istandards komuni bażiċi skond il-proċedura regulatorja msemmija fl-Artikolu 19(2).

3.

Passiġġieri fi transitu u l-bagalji tal-kabina tagħhom jistgħu jiġu eżentati minn skrinjar, jekk:

(a)

jibqgħu abbord l-inġenju ta’ l-ajru; jew

(b)

ma jitħalltux ma’ passiġġieri li se jitilqu li jkunu diġà ġew skrinjati minbarra dawk li jitilgħu fuq l-istess inġenju ta’ l-ajru; jew

(ċ)

jaslu minn Stat Membru, dment li l-Kummissjoni jew dak l-Istat Membru ma jkunux ipprovdew informazzjoni li dawk il-passiġġieri u l-bagalji tal-kabina tagħhom ma jistgħux jitqiesu bħala li jkunu ġew skrinjati skond l-istandards komuni bażiċi; jew

(d)

jaslu minn pajjiż terz fejn l-istandards ta’ sigurtà applikati huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għall-istandards komuni bażiċi skond il-proċedura regulartorja msemmija fl-Artikolu 19(2).

4.2.   Protezzjoni tal-passiġġieri u tal-bagalji tal-kabina

1.

Il-passiġġieri u l-bagalji tal-kabina tagħhom għandhom jiġu protetti minn interferenzi mhux awtorizzati mill-punt li fih jiġu skrinjati sat-tluq ta’ l-inġenju ta’ l-ajru li fuqu jinġarru.

2.

Passiġġieri għat-tluq li jkunu ġew skrinjati m’għandhomx jitħalltu ma’ passiġġieri li jkunu qed jaslu, dment li:

(a)

il-passiġġieri ma jaslux minn Stat Membru, dment li l-Kummissjoni, jew dak l-Istat Membru, ma jkunux ipprovdew informazzjoni li dawk il-passiġġieri li qed jaslu u l-bagalji tal-kabina tagħhom ma jistgħux jitqiesu bħala li ġew skrinjati skond l-istandards bażiċi komuni; jew

(b)

il-passiġġieri jaslu minn pajjiż terz fejn l-istandards ta’ sigurtà applikati huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għall-istandards komuni bażiċi skond il-proċedura regulatorja msemmija fl-Artikolu 19(2).

4.3.   Passiġġieri potenzjalment problematiċi

Qabel it-tluq passiġġieri potenzjalment problematiċi għandhom jiġu soġġetti għal miżuri ta’ sigurtà adatti.

5.   BAGALJI TA’ L-ISTIVA

5.1.   Skrinjar tal-bagalji ta’ l-istiva

1.

Il-bagalji kollha ta’ l-istiva għandhom jiġu skrinjati qabel ma jiġu mgħobbija fuq inġenju ta’ l-ajru sabiex l-introduzzjoni ta’ oġġetti projbiti f’żoni ta’ sigurtà ristretta u abbord inġenju ta’ l-ajru tiġi prevenuta.

2.

Bagali ta’ l-istiva fi trasferiment jistgħu jiġu eżentati minn skrinjar, jekk:

(a)

jaslu minn Stat Membru, sakemm il-Kummissjoni jew dak l-Istat Membru ma provdewx informazzjoni li dawk il-bagalji ta’ l-istiva ma jistgħux jitqiesu bħala mgħoddija mill-kontrolli tekniċi ta’ sigurtà bl-istandards komuni; jew

(b)

jaslu minn pajjiż terz fejn l-istandards ta’ sigurtà applikati huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għall-istandards komuni bażiċi skond il-proċedura regulatorja msemmija fl-Artikolu 19(2).

3.

Bagalji ta’ l-istiva fi transitu jistgħu jiġu eżentati minn skrinjar jekk jibqgħu abbord l-inġenju ta’ l-ajru.

5.2.   Protezzjoni tal-bagalji ta’ l-istiva

Bagalji ta’ l-istiva li għandhom jinġarru fuq inġenju ta’ l-ajru għandhom jiġu protetti minn interferenza mhux awtorizzata mill-punt li fih jiġu skrinjati jew li ġew aċċettati fil-kura tat-trasportatur ta’ l-ajru, skond liema jiġi l-ewwel, sat-tluq ta’ l-inġenju ta’ l-ajru li fuqu għandhom jinġarru.

5.3.   Tqabbil tal-bagalji

1.

Kull biċċa tal-bagalja fl-istiva għandha tiġi identifikata bħala akkumpanjata jew mhux akkumpanjata.

2.

Bagalji ta’ l-istiva mhux akkumpanjati m’għandhomx jinġarru, sakemm dawk il-bagalji jew ikunu ġew separati minħabba fatturi li jmorru lil hinn mill-kontroll tal-passiġġier, jew ikunu ġew suġġetti għal kontrolli xierqa ta’ sigurtà.

6.   MERKANZIJA U POSTA

6.1.   Kontrolli ta’ sigurtà għal merkanzija u posta

1.

Il-merkanzija u l-posta kollha għandhom jiġu soġġetti għal kontrolli ta’ sigurtà qabel ma jiġu mgħobbijin fuq inġenju ta’ l-ajru. Trasportatur ta’ l-ajru ma għandux jaċċetta merkanzija jew posta għall-ġarr fuq inġenju ta’ l-ajru ħlief jekk ikun applika dawk il-kontrolli huwa nnifsu jew l-applikazzjoni tagħhom tkun ġiet ikkonfermata jew ikun ingħata kont tagħha minn aġent regolat, kunsinnatarju magħruf jew kunsinnatarju in konto.

2.

Merkanzija fi trasferiment u posta fi trasferiment jistgħu jiġu soġġetti għal kontrolli ta’ sigurtà alternattivi hekk kif dettaljati f’att implimentattiv.

3.

Merkanzija fi transitu u posta fi transitu jistgħu jiġu eżenti minn kontrolli ta’ sigurtà jekk jibqgħu abbord l-inġenju ta’ l-ajru.

6.2.   Protezzjoni ta’ merkanzija u posta

1.

Merkanzija u posta li għandhom jinġarru fuq inġenju ta’ l-ajru għandhom jiġu protetti minn interferenza mhux awtorizzata mill-punt minn fejn jiġu applikati kontrolli ta’ sigurtà sat-tluq ta’ l-inġenju ta’ l-ajru li jinġarru fuqu.

2.

Merkanzija u posta li m’humiex protetti adegwatament minn interferenza mhux awtorizzata wara li jkunu ġew applikati kontrolli ta’ sigurtà għandhom jiġu skrinjati.

7.   POSTA U MATERJALI TAT-TRASPORTATURI TA’ L-AJRU

Posta u materjali tat-trasportaturi ta’ l-ajru għandhom jiġu soġġetti għal kontrolli ta’ sigurtà u wara dan protetti sakemm jitgħabbew fuq l-inġenju ta’ l-ajru sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jittellgħu fuq inġenju ta’ l-ajru.

8.   PROVVISTI GĦAT-TITJIRA

Provvisti għat-titjira, inkluż l-ikel u x-xorb, maħsubin għall-ġarr jew l-użu abbord inġenju ta’ l-ajru għandhom jiġu soġġetti għal kontrolli ta’ sigurtà u wara dan protetti sakemm jittellgħu fuq l-inġenju ta’ l-ajru sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jittellgħu fuq inġenju ta’ l-ajru.

9.   PROVVISTI TA’ L-AJRUPORT

Provvisti maħsubin għall-bejgħ jew l-użu f’żoni ta’ sigurtà ristretta ta’ l-ajruporti, inklużi l-provvisti għall-ħwienet tal-bejgħ mingħajr dazju u r-ristoranti, għandhom jiġu soġġetti għal kontrolli ta’ sigurtà sabiex oġġetti projbiti ma jitħallewx jidħlu f’dawn iż-żoni.

10.   MIŻURI TA’ SIGURTÀ MATUL TITJIRA

1.

Mingħajr preġudizzju għar-regoli ta’ sigurtà ta’ l-avjazzjoni applikabbli:

(a)

persuni mhux awtorizzati ma għandhomx jitħallew jidħlu fil-kompartiment ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira matul titjira;

(b)

passiġġiera potenzjalment problematiċi għandhom ikunu soġġetti għall-miżuri ta’ sigurtà adatti matul titjira.

2.

Għandhom jittieħdu miżuri ta’ sigurtà adatti bħal taħriġ ta’ l-ekwipaġġ tat-titjira u l-persunal tal-kabina biex atti ta’ interferenza illegali jiġu prevenuti matul titjira.

3.

M’għandhomx jinġarru armamenti abbord inġenju ta’ l-ajru, bl-eċċezzjoni ta’ dawk li jinġarru fl-istiva, ħlief jekk ikunu intlaħqu l-kundizzjonijiet meħtieġa ta’ sigurtà skond il-liġijiet nazzjonali u tkun ingħatat awtorizzazzjoni mill-Istati involuti.

4.

Il-paragrafu 3 għandu japplika wkoll għal uffiċjali ta’ sigurtà ta’ matul it-titjira jekk dawn iġorru armamenti.

11.   REKLUTAĠĠ U TAĦRIĠ TAL-PERSUNAL

1.

Persuni li jimplimentaw, jew li huma responsabbli għall-implimentazzjoni, l-iskrinjar, il-kontroll fuq l-aċċess jew għal kontrolli ta’ sigurtà oħra għandhom jiġi reklutati, imħarrġin u, fejn xieraq, iċċertifikati sabiex jiġi żgurat li huma adegwati għall-impjieg u kompetenti biex iwettqu d-dmirijiet li jiġu assenjati għalihom.

2.

Persuni minbarra passiġġieri, li jeħtieġu aċċess għal żoni ta’ sigurtà ristretta għandhom jingħataw taħriġ fil-qasam tas-sigurtà, qabel tinħarġilhom jew karta ta’ l-identifikazzjoni ta’ l-ajruport jew karta ta’ l-identifikazzjoni ta’ l-ekwipaġġ.

3.

It-taħriġ kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 għandu jsir fuq bażi inizjali u rikorrenti.

4.

L-istrutturi li jieħdu ħsieb it-taħriġ tal-persuni msemmijin fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikollom il-kwalifiki meħtieġa.

12.   TAGĦMIR TA’ SIGURTÀ

Tagħmir użat għal skrinjar, kontroll fuq l-aċċess u kontrolli ta’ sigurtà oħra għandu jikkonforma ma’ l-ispeċifikazzjonijiet definiti u jkun kapaċi jwettaq il-kontrolli ta’ sigurtà kkonċernati.


9.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 97/85


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 301/2008

tal-17 ta' Marzu 2008

li jadatta l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 882/2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi ta’ l-għalf u l-ikel, mas-saħħa ta’ l-annimali u mar-regoli dwar il-welfare ta’ l-annimali

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat it-Trattat ta’ l-2003 u b’mod partikolari l-Artikolu 57(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jistabbilixxi qafas armonizzat ta’ regoli ġenerali għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi dwar l-għalf tal-bhejjem u l-ikel, saħħet l-annimali u r-regoli tal-benessri ta’ l-annimali.

(2)

Issa jinħass il-bżonn, minħabba l-adeżjoni fl-2004 ta’ Stati Membri ġodda, li tiġi kompluta l-lista ta’ territorji fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 sabiex tinkludi lill-Istati Membri kollha.

(3)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 għandu jiġi emendat kif xieraq,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil- jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta’ Mejju 2004 fir-rigward tat-territorju tar-Repubblika Ċeka, ta’ l-Estonja, ta’ Ċipru, tal-Litwanja, ta’ l-Ungerija, ta’ Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja, u tas-Slovakkja.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmula fi Brussell, 17 ta' Marzu 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

I. JARC


(1)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1; verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 191, 28.5.2004, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 180/2008 (ĠU L 56, 29.2.2008, p. 4).


ANNESS

“ANNESS I

IT-TERRITORJI REFERITI FL-ARTIKOLU 2 (15)

1.

It-territorju tar-Renju tal-Belġju

2.

It-territorju tar-Repubblika tal-Bulgarija

3.

It-territorju tar-Repubblika Ċeka

4.

It-territorju tar-Renju tad-Danimarka bl-eċċezzjoni tal-Gżejjer Faroe u ta’ Greenland

5.

It-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja

6.

It-territorju tar-Repubblika ta’ l-Estonja

7.

It-territorju ta’ l-Irlanda

8.

It-territorju tar-Repubblika Ellenika

9.

It-territorju tar-Renju ta’ Spanja bl-eċċezzjoni ta’ Ceuta u Melilla

10.

It-territorju tar-Repubblika Franċiża

11.

It-territorju tar-Repubblika Taljana

12.

It-territorju tar-Repubblika ta’ Ċipru

13.

It-territorju tar-Repubblika tal-Latvja

14.

It-territorju tar-Repubblika tal-Litwanja

15.

It-territorju tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu

16.

It-territorju tar-Repubblika ta’ l-Ungerija

17.

It-territorju tar-Repubblika ta’ Malta

18.

It-territorju tar-Renju ta’ l-Olanda fl-Ewropa

19.

It-territorju tar-Repubblika ta’ l-Awstrija

20.

It-territorju tar-Repubblika tal-Polonja

21.

It-territorju tar-Repubblika tal-Portugall

22.

It-territorju tar-Rumanija

23.

It-territorju tar-Repubblika tas-Slovenja

24.

It-territorju tar-Repubblika tas-Slovakkja

25.

It-territorju tar-Repubblika tal-Finlandja

26.

It-territorju tar-Renju ta’ l-Iżvezja

27.

It-territorju tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq”