ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 93

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
4 ta' April 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 310/2008 tat-3 ta’ April 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 311/2008 tat-3 ta' April 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 318/2007 li jistipula l-kundizzjonijiet tas-saħħa ta' l-annimali għall-importazzjoni ta' ċerti għasafar fil-Komunità u l-kundizzjonijiet ta' kwarantina tagħhom ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 312/2008 tat-3 ta’ April 2008 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 297/95 fir-rigward ta' l-aġġustament tat-tariffi ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għar-rata ta' l-inflazzjoni

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 313/2008 tat-3 ta’ April 2008 li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 1445/95 fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ importazzjoni ta’ laħam bovin mill-Brażil

11

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/42/KE tat-3 ta’ April 2008 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, dwar prodotti kosmetiċi, bl-għan li taddatta l-Annessi II u III tagħha skond il-progress tekniku ( 1 )

13

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/286/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2007/176/KE fir-rigward tal-Lista ta’ standards u/jew speċifikazzjonijiet għal netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, u faċilitajiet u servizzi assoċjati (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1001)  ( 1 )

24

 

 

2008/287/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ April 2008 dwar il-finanzjament ta’ programm ta’ ħidma għall-2008 dwar strumenti ta’ taħriġ fil-qasam tas-sikurezza ta’ l-ikel, is-saħħa ta’ l-annimali, il-benessri ta’ l-annimali u s-saħħa tal-pjanti

25

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali ( ĠU L 255, 30.9.2005 )

28

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

4.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 93/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 310/2008

tat-3 ta’ April 2008

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-4 ta’ April 2008.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 3 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

tar-Regolament ta' l-Kummissjoni tat-3 ta’ April 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

JO

63,1

MA

40,8

TN

125,1

TR

110,7

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

131,7

TR

147,2

ZZ

152,6

0709 90 70

MA

43,8

TR

145,0

ZZ

94,4

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,3

MA

57,3

TN

57,3

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

114,4

ZA

112,5

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

86,9

BR

84,9

CA

80,7

CL

81,8

CN

85,8

MK

52,8

US

104,2

UY

63,4

ZA

71,7

ZZ

79,1

0808 20 50

AR

81,0

CL

77,4

CN

62,8

ZA

95,0

ZZ

79,1


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


4.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 93/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 311/2008

tat-3 ta' April 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 318/2007 li jistipula l-kundizzjonijiet tas-saħħa ta' l-annimali għall-importazzjoni ta' ċerti għasafar fil-Komunità u l-kundizzjonijiet ta' kwarantina tagħhom

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE (1), u b'mod partikolari t-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 10(3) u l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 10(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta' Lulju 1992 li tistabbilixxi r-rekwiżiti dwar is-saħħa ta’ l-annimali li jirregolaw il-kummerċ u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għar-rekwiżiti tas-saħħa ta’ l-annimali stabbiliti f’regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A(1) tad-Direttiva 90/425/KEE (2), u b’mod partikolari r-raba’ inċiż ta’ l-Artikolu 18(1) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 318/2007 (3) jistipula l-kundizzjonijiet tas-saħħa ta' l-annimali għal importazzjonijiet ta' ċerti għasafar għajr għat-tjur tar-razzett fil-Komunità u l-kundizzjonijiet ta' kwarantina applikabbli għal dawn l-għasafar wara l-importazzjoni.

(2)

L-Anness V ta' dan ir-Regolament jistabbilixxi lista ta’ faċilitajiet u ċentri ta' kwarantina approvati mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri għall-importazzjoni ta’ ċerti għasafar għajr għat-tjur tar-razzett.

(3)

Ir-Repubblika Ċeka, l-Awstrija u r-Renju Unit rrevedew il-faċilitajiet u ċ-ċentri ta' kwarantina tagħhom li huma approvati u bagħtu lista aġġornata ta' dawn il-faċilitajiet u ċentri ta' kwarantina lill-Kummissjoni. Il-lista ta’ faċilitajiet u ċentri ta' kwarantina approvati stabbilita fl-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 318/2007 għandha għalhekk tiġi emendata skond dan.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 318/2007 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(5)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 318/2007 huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 3 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 24.9.1991, p. 56. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/104/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 352).

(2)  ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/265/KE (ĠU L 114, 1.5.2007, p. 17).

(3)  ĠU L 84, 24.3.2007, p. 7. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 86/2008 (ĠU L 27, 31.1.2008, p. 8).


ANNESS

“ANNESS V

Lista ta' faċilitajiet u ċentri approvati kif hemm riferenza għalihom fl-Artikolu 6(1)

Il-kodiċi iso tal-pajjiż

L-isem tal-pajjiż

In-numru ta' l-approvazzjoni tal-faċilità jew taċ-ċentru ta' kwarantina

AT

L-AWSTRIJA

AT OP Q1

AT

L-AWSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

L-AWSTRIJA

AT-3-HO-Q-1

AT

L-AWSTRIJA

AT-3-KO-Q2

AT

L-AWSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

L-AWSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

L-AWSTRIJA

AT 4 WL Q 1

AT

L-AWSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

L-AWSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

L-AWSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1003

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1010

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1011

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1012

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1013

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1016

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 1017

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 3001

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 3008

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 3014

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 3015

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 4009

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 4017

BE

IL-BELĠJU

BE VQ 7015

CY

ĊIPRU

CB 0011

CY

ĊIPRU

CB 0012

CY

ĊIPRU

CB 0061

CY

ĊIPRU

CB 0013

CY

ĊIPRU

CB 0031

CZ

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

21750016

CZ

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

21750027

CZ

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

21750050

CZ

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

61750009

DE

IL-ĠERMANJA

BB-1

DE

IL-ĠERMANJA

BW-1

DE

IL-ĠERMANJA

BY-1

DE

IL-ĠERMANJA

BY-2

DE

IL-ĠERMANJA

BY-3

DE

IL-ĠERMANJA

BY-4

DE

IL-ĠERMANJA

HE-1

DE

IL-ĠERMANJA

HE-2

DE

IL-ĠERMANJA

NI-1

DE

IL-ĠERMANJA

NI-2

DE

IL-ĠERMANJA

NI-3

DE

IL-ĠERMANJA

NW-1

DE

IL-ĠERMANJA

NW-2

DE

IL-ĠERMANJA

NW-3

DE

IL-ĠERMANJA

NW-4

DE

IL-ĠERMANJA

NW-5

DE

IL-ĠERMANJA

NW-6

DE

IL-ĠERMANJA

NW-7

DE

IL-ĠERMANJA

NW-8

DE

IL-ĠERMANJA

RP-1

DE

IL-ĠERMANJA

SN-1

DE

IL-ĠERMANJA

SN-2

DE

IL-ĠERMANJA

TH-1

DE

IL-ĠERMANJA

TH-2

ES

SPANJA

ES/01/02/05

ES

SPANJA

ES/05/02/12

ES

SPANJA

ES/05/03/13

ES

SPANJA

ES/09/02/10

ES

SPANJA

ES/17/02/07

ES

SPANJA

ES/04/03/11

ES

SPANJA

ES/04/03/14

ES

SPANJA

ES/09/03/15

ES

SPANJA

ES/09/06/18

ES

SPANJA

ES/10/07/20

FR

FRANZA

38.193.01

GR

IL-GREĊJA

GR.1

GR

IL-GREĊJA

GR.2

HU

L-UNGERIJA

HU12MK001

IE

L-IRLANDA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

L-ITALJA

003AL707

IT

L-ITALJA

305/B/743

IT

L-ITALJA

132BG603

IT

L-ITALJA

170BG601

IT

L-ITALJA

233BG601

IT

L-ITALJA

068CR003

IT

L-ITALJA

006FR601

IT

L-ITALJA

054LCO22

IT

L-ITALJA

I – 19/ME/01

IT

L-ITALJA

119RM013

IT

L-ITALJA

006TS139

IT

L-ITALJA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

L-OLANDA

NL-13000

NL

L-OLANDA

NL-13001

NL

L-OLANDA

NL-13002

NL

L-OLANDA

NL-13003

NL

L-OLANDA

NL-13004

NL

L-OLANDA

NL-13005

NL

L-OLANDA

NL-13006

NL

L-OLANDA

NL-13007

NL

L-OLANDA

NL-13008

NL

L-OLANDA

NL-13009

NL

L-OLANDA

NL-13010

PL

IL-POLONJA

14084501

PT

IL-PORTUGALL

05.01/CQA

PT

IL-PORTUGALL

01.02/CQA

UK

IR-RENJU UNIT

21/07/01

UK

IR-RENJU UNIT

21/07/02

UK

IR-RENJU UNIT

01/08/01”


4.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 93/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 312/2008

tat-3 ta’ April 2008

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 297/95 fir-rigward ta' l-aġġustament tat-tariffi ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għar-rata ta' l-inflazzjoni

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 297/95 ta' l-10 ta' Frar 1995 dwar tariffi mħallsa lill-Aġenzija Ewropea għall-Valutazzjoni ta' Prodotti Mediċinali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 12 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 67(3) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u għall-użu veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (2), jistipula li d-dħul ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (minn hawn ’il quddiem “l-Aġenzija”) għandu jikkonsisti f’kontribuzzjoni mill-Komunità u fit-tariffi mħallsa minn intrapriżi lill-Aġenzija. Ir-Regolament (KE) Nru 297/95 jistabbilixxi l-kategoriji u l-livelli ta’ dawn it-tariffi.

(2)

L-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 297/95 jistabbilixxi li l-Kummissjoni għandha tirrevedi t-tariffi ta’ l-Aġenzija b’referenza għar-rata ta’ l-inflazzjoni u taġġornahom.

(3)

Mill-2005, it-tariffi ta’ l-Aġenzija ma ġewx aġġustati għar-rata ta’ l-inflazzjoni. Għaldaqstant jinħtieġ li dawn it-tariffi jiġu riveduti b’referenza għar-rata ta’ l-inflazzjoni fil-Komunità fis-snin 2006 u 2007.

(4)

Ir-rata ta’ l-inflazzjoni fil-Komunità, kif ippubblikata mill-Uffiċċju ta' l-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (l-Eurostat), kienet 2,2 % fl-2006 u 2,3 % fl-2007.

(5)

Għal raġunijiet ta’ sempliċità, il-livelli aġġustati tat-tariffi għandhom jiġu aġġustati lejn l-eqreb EUR 100.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 297/95 għandu għalhekk jiġi emendat kif xieraq.

(7)

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali dan ir-Regolament ma għandux japplika għal applikazzjonijiet validi li huma pendenti fl-1 ta' April 2008.

(8)

Skond l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 297/95 l-aġġornament għandu jsir b’effett mill-1 ta’ April 2008, għalhekk huwa xieraq li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b’urġenza u japplika minn din id-data,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 297/95 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt (a) huwa emendat kif ġej:

fl-ewwel subparagrafu, “EUR 232 000” hija mibdula għal “EUR 242 600”;

fit-tieni subparagrafu, “EUR 23 200” hija mibdula għal “EUR 24 300”;

fit-tielet subparagrafu, “EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”.

(ii)

il-punt (b) għandu jiġi emendat kif ġej:

fl-ewwel subparagrafu, “EUR 90 000” hija mibdula għal “EUR 94 100”;

fit-tieni subparagrafu, “EUR 150 000” hija mibdula għal “EUR 156 800”;

fit-tielet subparagrafu, “EUR 9 000” hija mibdula għal “EUR 9 400”;

fir-raba’ subparagrafu, “EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”.

(iii)

il-punt (ċ) huwa emendat kif ġej:

fl-ewwel subparagrafu, “EUR 69 600” hija mibdula għal “EUR 72 800”;

fit-tieni subparagrafu, “EUR 17 400 sa EUR 52 200” hija mibdula għal “EUR 18 200 sa EUR 54 600”;

fit-tielet subparagrafu, “EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”.

(b)

Il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:

(i)

l-ewwel subparagrafu tal-punt (a) huwa emendat kif ġej:

“EUR 2 500” hija mibdula għal “EUR 2 600”;

“EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”.

(ii)

il-punt (b) huwa emendat kif ġej:

fl-ewwel subparagrafu, “EUR 69 600” hija mibdula għal “EUR 72 800”;

fit-tieni subparagrafu, “EUR 17 400 sa EUR 52 200” hija mibdula għal “EUR 18 200 sa EUR 54 600”.

(ċ)

Fil-paragrafu 3, “EUR 11 600” hija mibdula għal “EUR 12 100”.

(d)

Fil-paragrafu 4, “EUR 17 400” hija mibdula għal “EUR 18 200”.

(e)

Fil-paragrafu 5, “EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”.

(f)

Il-paragrafu 6 huwa emendat kif ġej:

(i)

fl-ewwel subparagrafu, “EUR 83 200” hija mibdula għal “EUR 87 000”;

(ii)

fit-tieni subparagrafu, “EUR 20 800 sa EUR 62 400” hija mibdula għal “EUR 21 700 sa EUR 65 200”.

(2)

Fl-Artikolu 4, “EUR 58 000” hija mibdula għal “EUR 60 600”.

(3)

L-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt (a) huwa emendat kif ġej:

fl-ewwel subparagrafu, “EUR 116 000” hija mibdula għal “EUR 121 300”;

fit-tieni subparagrafu, “EUR 11 600” hija mibdula għal “EUR 12 100”;

fit-tielet subparagrafu, “EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”;

ir-raba’ subparagrafu huwa emendat kif ġej:

“EUR 58 000” hija mibdula għal “EUR 60 600”.

“EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”.

(ii)

il-punt (b) huwa emendat kif ġej:

fl-ewwel subparagrafu, “EUR 58 000” hija mibdula għal “EUR 60 600”;

fit-tieni subparagrafu, “EUR 98 000” hija mibdula għal “EUR 102 500”;

fit-tielet subparagrafu, “EUR 11 600” hija mibdula għal “EUR 12 100”;

fir-raba’ subparagrafu, “EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”;

il-ħames subparagrafu huwa emendat kif ġej:

“EUR 29 000” hija mibdula għal “EUR 30 300”.

“EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”.

(iii)

il-punt (ċ) huwa emendat kif ġej:

fl-ewwel subparagrafu, “EUR 29 000” hija mibdula għal “EUR 30 300”;

fit-tieni subparagrafu, “EUR 7 200 sa EUR 21 700” hija mibdula għal “EUR 7 500 sa EUR 22 700”;

fit-tielet subparagrafu, “EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”.

(b)

Il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:

(i)

fil-punt (a) “EUR 2 500” hija mibdula għal “EUR 2 600” u “EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”;

(ii)

il-punt (b) huwa emendat kif ġej:

fl-ewwel subparagrafu, “EUR 34 800” hija mibdula għal “EUR 36 400”;

fit-tieni subparagrafu, “EUR 8 700 sa EUR 26 100” hija mibdula għal “EUR 9 100 sa EUR 27 300”;

fit-tielet subparagrafu, “EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”.

(ċ)

Fil-paragrafu 3, “EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”.

(d)

Fil-paragrafu 4, “EUR 17 400” hija mibdula għal “EUR 18 200”.

(e)

Fil-paragrafu 5, “EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”.

(f)

Il-paragrafu 6 huwa emendat kif ġej:

(i)

fl-ewwel subparagrafu, “EUR 27 700” hija mibdula għal “EUR 29 000”;

(ii)

fit-tieni subparagrafu “EUR 6 900 sa EUR 20 800” hija mibdula għal “EUR 7 200 sa EUR 21 700”.

(4)

Fl-Artikolu 6, “EUR 34 800” hija mibdula għal “EUR 36 400”.

(5)

L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(a)

fl-ewwel paragrafu, “EUR 58 000” hija mibdula għal “EUR 60 600”;

(b)

fit-tieni paragrafu, “EUR 17 400” hija mibdula għal “EUR 18 200”.

(6)

L-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)

fit-tieni subparagrafu, “EUR 69 600” hija mibdula għal “EUR 72 800”;

(ii)

fit-tielet subparagrafu, “EUR 34 800” hija mibdula għal “EUR 36 400”;

(iii)

fir-raba’ subparagrafu, “EUR 17 400 sa EUR 52 200” hija mibdula għal “EUR 18 200 sa EUR 54 600”;

(iv)

fil-ħames subparagrafu, “EUR 8 700 sa EUR 26 100” hija mibdula għal “EUR 9 100 sa EUR 27 300”.

(b)

Il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:

(i)

fit-tieni subparagrafu, “EUR 232 000” hija mibdula għal “EUR 242 600”;

(ii)

fit-tielet subparagrafu, “EUR 116 000” hija mibdula għal “EUR 121 300”;

(iii)

fil-ħames subparagrafu, “EUR 2 500 sa EUR 200 000” hija mibdula għal “EUR 2 600 sa EUR 209 100”;

(iv)

fis-sitt subparagrafu, “EUR 100 000” hija mibdula għal “EUR 104 600”.

(ċ)

Fil-paragrafu 3, “EUR 5 800” hija mibdula għal “EUR 6 100”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal applikazzjonijiet validi li huma pendenti fl-1 ta’ April 2008.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' April 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 3 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Günter VERHEUGEN

Viċi President


(1)  ĠU L 35, 15.2.1995, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1905/2005 (ĠU L 304, 23.11.2005, p. 1).

(2)  ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1394/2007 (ĠU L 324, 10.12.2007, p. 121).


4.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 93/11


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 313/2008

tat-3 ta’ April 2008

li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 1445/95 fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ importazzjoni ta’ laħam bovin mill-Brażil

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq taċ-ċanga u l-vitella (1), b'mod partikolari l-Artikolu 32(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1445/95 tas-26 ta’ Ġunju 1995 dwar regoli għall-applikazzjoni ta’ liċenzji ta’ importazzjoni u ta’ esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella (2) jipprovdi li l-liċenzji ta’ importazzjoni huma validi 90 jum mid-data tal-ħruġ tagħhom.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/61/KE tas-17 ta’ Jannar 2008 li temenda l-Anness II mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 79/542/KEE fir-rigward ta' l-importazzjonijiet ta' laħam frisk tal-bovini mill-Brażil (3) mmodifikat r-rekwiżiti ta’ importazzjoni għal-laħam bovin mill-Brażil. Dik id-Deċiżjoni tipprovdi li huwa biss possibbli li jibqgħu jitħallew l-importazzjonijiet fuq bażi żgura billi jissaħħu l-kontrolli u l-għassa ta’ l-impriżi fejn joriġinaw bhejjem eliġibbli għall-esportazzjoni lejn il-Komunità u billi tinħoloq lista provviżorja ta’ tali impriżi approvati mill-Brażil fejn jingħataw ċerti garanziji.

(3)

F’dawn l-aħħar snin il-Brażil kien il-fornitur ewlieni taċ-ċanga lejn is-suq tal-Komunità, li jgħodd madwar żewġ terzi ta’ l-importazzjonijiet totali Komunitarji tas-settur taċ-ċanga. B’riżultat ta’ l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/61/KE, l-operaturi li ġabu l-liċenzji ta’ importazzjoni għall-importazzjoni tal-laħam bovin, qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dik id-Deċiżjoni, fi ħdan tal-kwoti tariffarji ta' importazzjoni msemmija fl-Artikolu 2(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 936/97 tas-27 ta' Mejju 1997 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti ta' tariffi għaċ-ċanga friska ta' kwalità għolja, imkessħa u ffriżata u għal-laħam tal-buflu ffriżat (4), ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 529/2007 tal-11 ta’ Mejju 2007 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja fuq l-importazzjoni ta’ laħam iffriżat ta' l-annimali bovini koperti mill-kodiċi NM 0202 u l-prodotti koperti mill-kodiċi NM 0206 29 91 (mill-1 ta' Lulju 2007 sat-30 ta' Ġunju 2008) (5) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 545/2007 tas-16 ta’ Mejju 2007 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja għall-importazzjoni taċ-ċanga ffriżata għall-ipproċessar (mill-1 ta’ Lulju 2007 sat-30 ta’ Ġunju 2008) (6), huma ffaċċati b’diffikultajiet prattiċi biex jinsabu l-prodotti fil-perjodu normali ta’ validità tal-liċenzji ta’ importazzjoni. Fid-dawl ta’ dawn iċ-ċirkostanzi partikolari, il-validità tal-liċenzji għandha tiġi estiża, fuq bażi temporarja, sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja ta’ importazzjoni.

(4)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni taċ-Ċanga u tal-Vitella,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B’deroga mill-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1445/95, għall-kwota tariffarja ta’ importazzjoni mill-1 ta’ Lulju 2007 sat-30 ta’ Ġunju 2008, il-liċenzji maħruġa skond l-Artikolu 2(d) tar-Regolament (KE) Nru 936/97, ir-Regolament (KE) Nru 529/2007 u r-Regolament (KE) Nru 545/2007 għandhom jibqgħu validi sat-30 ta’ Ġunju 2008.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 3 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 21. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 98/2008 (ĠU L 29, 2.2.2008, p. 5). Ir-Regolament (KE) Nru 1254/1999 se jiġi sostitwit bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) b'seħħ mill-1 ta’ Lulju 2008.

(2)  ĠU L 143, 27.6.1995, p. 35. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 586/2007 (ĠU L 139, 31.5.2007, p. 5).

(3)  ĠU L 15, 18.1.2008, p. 33.

(4)  ĠU L 137, 28.5.1997, p. 10. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 317/2007 (ĠU L 84, 24.3.2007, p. 4).

(5)  ĠU L 123, 12.5.2007, p. 26.

(6)  ĠU L 129, 17.5.2007, p. 14. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 98/2008 (ĠU L 29, 2.2.2008, p. 5).


DIRETTIVI

4.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 93/13


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2008/42/KE

tat-3 ta’ April 2008

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, dwar prodotti kosmetiċi, bl-għan li taddatta l-Annessi II u III tagħha skond il-progress tekniku

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar prodotti kosmetiċi (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 8 (2) tagħha,

Billi:

(1)

Abbażi tal-Kodiċi ta’ Prattika ta’ l-IFRA (l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Fwieħa), il-Kumitat Xjentifiku dwar Prodotti għall-Konsumatur (SCCP) (2) identifika sustanzi uzati bħala taħlita ta’ fwejjaħ fi prodotti kosmetiċi li għalihom għandhom isiru xi restrizzjonijiet.

(2)

Tkun xi tkun il-funzjoni ta’ dawn is-sustanzi fil-prodotti kosmetiċi, hi l-espożizzjoni għal dawn is-sustanzi li għandha tkun ikkunsidrata. Għalhekk ir-restrizzjonijiet għandhom ikunu limitati għall-użu tas-sustanzi identifikati bħala taħlita ta’ fwejjaħ fi prodotti kosmetiċi.

(3)

Madankollu, is-sensitizzazzjoni ma teżistix meta s-sustanza tintuża fi prodotti għall-ħalq. Għalhekk, sabiex tiġi żgurata l-konsistenza, billi xi wħud minn dawn is-sustanzi huma awtorizzati bħala sustanzi aromatiċi mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/217/KE tat-23 ta’ Frar 1999 li taddotta reġistru ta’ sustanzi tat-taħwir użati ġewwa jew fuq oġġetti tal-ikel imfassla għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), dawn ir-restrizzjonijiet għandhom japplikaw għas-sustanzi elenkati f’dan ir-reġistru.

(4)

Fid-dawl ta’ l-opinjonijiet ta’ l-SCCP, hu meħtieġ li jiġu emendati r-restrizzjonijiet relatati mas-sustanzi identifikati li diġà huma elenkati fl-Anness III tad-Direttiva 76/768/KEE fid-daħliet 45, 72, 73, 88 u 89. Barra minn hekk hu xieraq li jiġu inklużi f’dan l-Anness kemm dawk is-sustanzi identifikati li għadhom mhux elenkati bir-restrizzjonijiet rispettivi tagħhom, kif ukoll, għal konsistenza, sustanzi li jappartjenu għall-istess familja identifikati fid-Deċiżjoni 96/33/KE tat-8 ta’ Mejju 1996 li tistabbilixxi inventarju u nomenklatura komuni ta’ ingredjenti wżati fi prodotti kosmetiċi (4) tal-Kummissjoni.

(5)

L-Alkoħol tal-benżil qed jiġi elenkat darbtejn fl-Anness III parti 1, fin-numri ta’ referenza 45 u 68, il-kontenut tad-daħla 68 kif ukoll ir-restrizzjonijiet il-ġodda għandhom jiġu nklużi fid-daħla 45.

(6)

Wara l-kjarifika ta’ l-SCCP dwar il-balzmu tal-Peru, għandha tiġi emendata d-daħla 1136 ta’ l-Anness II.

(7)

Id-Direttiva 76/768/KEE għandha għalhekk tiġi emendata skond dan.

(8)

Sabiex ikun żgurat progress bla xkiel mill-formoli eżistenti ta’ prodotti kosmetiċi għal formoli li jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati f’din id-Direttiva, huwa meħtieġ li jkunu previsti perjodi ta’ tranżizzjoni xierqa.

(9)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Kożmetiċi,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tad-Direttiva 76/768/KEE huma emendati skond l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li prodotti li jonqsu milli jikkonformaw ma’ din id-Direttiva la jinbiegħu u lanqas jingħataw lill-konsumatur aħħari wara l-4 ta’ Ottubru 2009.

Artikolu 3

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-4 ta’ Ottubru 2008, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva. Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill-4 ta’ April 2009.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir referenza bħal din.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 4

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 3 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Günter VERHEUGEN

Viċi President


(1)  ĠU L 262, 27.9.1976, p. 169. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/14/KE (ĠU L 42, 16.2.2008, p. 43).

(2)  ĠU L 66, 4.3.2004, p. 45. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2007/263/KE (ĠU L 114, 1.5.2007, p. 14).

(3)  ĠU L 84, 27.3.1999, p. 1. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2006/252/KE (ĠU L 91, 29.3.2006, p. 48).

(4)  ĠU L 132, 1.6.1996, p. 1. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/257/KE (ĠU L 97, 5.4.2006, p. 1).


ANNESS

Id-Direttiva 76/768/KEE hija emendata kif ġej:

(1)

Fl-Anness II, in-numru ta’ referenza 1136 huwa mibdul b’dan li ġej: “Exudation of Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (Balzmu tal-Peru, mhux maħdum); (CAS Nru 8007-00-9) meta użat bħala ingredjent ta’ fwieħa”.

(2)

Il-parti 1 ta’ l-Anness III hija emendata kif ġej:

(a)

In-numru ta’ referenza 68 huwa mħassar

(b)

In-numri ta’ referenza 45, 72, 73, 88 u 89 qed jiġu ssostitwiti bli ġej:

In-numru ta’ referenza

Sustanza

Restrizzjonijiet

Kundizzjonijiet dwar l-użu u twissijiet li għandhom jiġu stampati fuq it-tikketta

Kamp ta’ applikazzjoni u/jew użu

Il-konċentrazzjoni massima awtorizzata fil-prodott kożmetiku finali

Limitazzjonijiet u ħtiġijiet oħrajn

a

b

c

d

e

f

‘45

Alkoħol tal-benżil (*)

CAS Nru 100-51-6

(a)

Solvent

(b)

fwieħa/taħlit aromatiku/il-materjali mhux maħduma tagħhom

 

(b)

Il-preżenza tas-sustanza għandha tkun indikata fl-lista ta’ l-ingredjenti msemmija fl-Artikolu 6(1)(g):

meta tintuża bħala fwieħa u taħlit aromatiku u meta l-konċentrazzjoni tagħha tkun aktar minn:

0,001 % prodotti li ma jitlaħalħux:

0,01 % fi prodotti tat-tlaħliħ

 

72

Hydroxycitronellal

CAS Nru 107-75-5

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

(a) (b)

Il-preżenza tas-sustanza għandha tkun indikata fl-lista ta’ l-ingredjenti msemmija fl-Artikolu 6(1)(g):

meta tintuża bħala fwieħa u taħlit aromatiku u meta l-konċentrazzjoni tagħha tkun aktar minn:

0,001 % prodotti li ma jitlaħalħux:

0,01 % fi prodotti tat-tlaħliħ

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

1,0 %

73

Isoeugenol

CAS Nru 97-54-1

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

(a) (b)

Il-preżenza tas-sustanza għandha tkun indikata fl-lista ta’ l-ingredjenti msemmija fl-Artikolu 6(1)(g):

meta tintuża bħala fwieħa u taħlit aromatiku u meta l-konċentrazzjoni tagħha tkun aktar minn:

0,001 % prodotti li ma jitlaħalħux:

0,01 % fi prodotti tat-tlaħliħ

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,02 %

88

d-Limonene

CAS Nru 5989-27-5

 

 

Il-preżenza tas-sustanza għandha tkun indikata fl-lista ta’ l-ingredjenti msemmija fl-Artikolu 6(1)(g):

meta tintuża bħala fwieħa u taħlit aromatiku u meta l-konċentrazzjoni tagħha tkun aktar minn:

0,001 % prodotti li ma jitlaħalħux:

0,01 % fi prodotti tat-tlaħliħ

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 20 mmoles/L (**)

 

89

Methyl 2-octynoate

CAS Nru 111-12-6

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

(a) (b)

Il-preżenza tas-sustanza għandha tkun indikata fl-lista ta’ l-ingredjenti msemmija fl-Artikolu 6(1)(g):

meta tintuża bħala fwieħa u taħlit aromatiku u meta l-konċentrazzjoni tagħha tkun aktar minn:

0,001 % prodotti li ma jitlaħalħux:

0,01 % fi prodotti tat-tlaħliħ

 

Methyl heptine carbonate

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,01 % meta użata weħidha

Meta preżenti f’taħita mal-methyl octine carbonate, il-livell imħallat meta jitlesta l-prodott ma għandux ikun aktar minn 0,01 % (l-methyl octine carbonate tiegħu ma għandhiex tkun aktar minn 0,002 %)

(c)

Miżjuda n-numri ta’ referenza li ġejjin 103 u 184:

In-numru ta’ referenza

Sustanza

Restrizzjonijiet

Kundizzjonijiet dwar l-użu u twissijiet li għandhom jiġu stampati fuq it-tikketta

Kamp ta’ applikazzjoni u/jew użu

Il-konċentrazzjoni massima awtorizzata fil-prodott kożmetiku finali

Limitazzjonijiet u ħtiġijiet oħrajn

a

b

c

d

e

f

‘103

Żejt Abies Alba Cone u Estratt

CAS Nru 90028-76-5

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

104

Żejt Abies Alba Needle u Estratt

CAS Nru 90028-76-5

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

105

Żejt Abies Pectinata Needle u Estratt

CAS Nru 92128-34-2

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

106

Żejt Abies Sibirica Needle u Estratt

CAS Nru 91697-89-1

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

107

Żejt Abies Balsamea Needle u Estratt

CAS Nru 85085-34-3

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

108

Werqa Pinus Mugo Pumilio u Żejt Tal-Qadib u Estratt

CAS Nru 90082-73-8

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

109

Werqa Mugo Pumilio u Żejt Tal-Qadib u Estratt

CAS Nru 90082-72-7

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

110

Werqa Pinus Sylvestris u Żejt Tal-Qadib u Estratt

CAS Nru 84012-35-1

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

111

Werqa Pinus Nigra u Żejt Tal-Qadib u Estratt

CAS Nru 90082-74-9

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

112

Werqa Pinus Palustris u Żejt Tal-Qadib u Estratt

CAS Nru 97435-14-8

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

113

Werqa Pinus Pinaster u Żejt Tal-Qadib u Estratt

CAS Nru 90082-75-0

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

114

Werqa Pinus Pumila u Żejt Tal-Qadib u Estratt

CAS Nru 97676-05-6

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

115

Werqa ta’ l-Ispeċi Pinus u Żejt Tal-Qadib u Estratt

CAS Nru 94266-48-5

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

116

Werqa Pinus Cembra u Żejt Tal-Qadib u Estratt

CAS Nru 92202-04-5

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

117

Werqa Pinus Cembra u Estratt tal-Qadib illamtat

CAS no 94334-26-6

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

118

Żejt tal-Werqa Picea Mariana u Estratt

CAS Nru 91722-19-9

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

119

Żejt tal-Werqa Thuja Occidentalis u Estratt

CAS Nru 90131-58-1

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

120

Żejt taż-żokk Thuja Occidentalis

CAS Nru 90131-58-1

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

121

3-Carene

CAS Nru 13466-78-9

3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (isodiprene)

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

122

Żejt tal-Injam Cedrus Atlantica u Estratt

CAS Nru 92201-55-3

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

123

Żejt tal-Werqa Cupressus Sempervirens u Estratt

CAS Nru 84696-07-1

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

124

Gomma tat-Terpentina (Pinus spp.)

CAS Nru 9005 90 7

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

125

Żejt tat-Terpentina u żejt ippurifikat

CAS Nru 8006 64 2

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

126

Terpentina, iddistillata bil-fwar (Pinus spp.)

CAS Nru 8006 64 2

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

127

Aċetati ta’ l-alkoħols tat-terpene

CAS Nru 69103-01-1

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

128

Idrokarburi tat-terpene

CAS Nru 68956-56-9

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

129

Terpeni u Terpenoids bl-eċċezzjoni tal-limonene (l-isomeri d, l, u dl) elenkati taħt in-numri ta’ referenza 167, 168 u 88 ta’ dan l-Anness III, parti 1

CAS Nru 65996-98-7

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

130

Terpene Terpenoids Sinpine

CAS Nru 68917-63-5

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

131

α-Terpinene

CAS Nru 99-86-5

p-Mentha-1,3-diene

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

132

γ-Terpinene

CAS Nru 99-85-4

p-Mentha-1.4-diene

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

133

Terpinolene

CAS Nru 586-62-9

p-Mentha-1,4(8)-diene

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 10 mmoles/L (***)

 

134

Acetyl hexamethyl indan

CAS Nru 15323-35-0

(a)

Prodotti li ma jitlaħalħux:

(a)

2 %

 

 

1,1,2,3,3,6-Hexamethylindan-5-yl methyl ketone

(b)

Prodotti li jitlaħalħu

135

Allyl butyrate

CAS Nru 2051-78-7

2-Propenyl Butanoate

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate

CAS Nru 1866-31-5

2-Propenyl 3-Phenyl-2-propenoate

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate

CAS Nru 4728 82 9

2-Propenyl Cyclohexaneacetate

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate

CAS Nru 2705 87 5

2-Propenyl 3-Cyclohexanepropanoate

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate

CAS Nru 142-19-8

2-Propenyl Heptanoate

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

140

Allyl caproate

CAS Nru 123-68-2

Allyl hexanoate

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate

CAS Nru 2835-39-4

2-Propenyl 3-Methyl-butanoate

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

142

Allyl octanoate

CAS Nru 4230-97-1

2-Allyl Caprylate

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate

CAS Nru 7493-74-5

2-Propenyl Phenoxy-acetate

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate

CAS Nru 1797-74-6

2-Propenyl Benzeneacetate

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

CAS Nru 71500-37-3

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

CAS Nru 68901-15-5

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

147

Allyl isoamyloxyacetate

CAS Nru 67634-00-8

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

CAS Nru 67634-01-9

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

CAS Nru 7493-72-3

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

150

Allyl propionate

CAS Nru 2408-20-0

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

CAS Nru 68132-80-9

 

 

Il-livell ta’ l-alkoħol ta’ l-allyl fl-ester għandu jkun anqas minn 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate

CAS Nru 73157-43-4

(allyl oct-2-ynoate)

 

0,002  %

Dan il-materjal ma għandux jintuża ma’ kull 2-alkynoic acid ester (p.e. methyl heptine carbonate)

 

153

Amylcyclopentenone

CAS Nru 25564-22-1

2-Pentylcyclopent-2-en-1-one

 

0,1  %

 

 

154

Estratti Myroxylon balsamum var. pereirae u distillati

CAS Nru 8007-00-9

Żejt tal-Balzmu tal-Peru, pur u anhydrol

(Balzmu taż-Żejt tal-Peru)

 

0,4  %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

CAS Nru 18127-01-0

3-(4-tert-Butylphenyl)propion-aldehyde

 

0,6  %

 

 

156

Żejt tal-Frott tas-Cuminum Cyminum u Estratt

CAS Nru 84775-51-9

(a)

Prodotti li ma jitlaħalħux

(b)

Prodotti li jitlaħalħu

(a)

0,4 % taż-Żejt tas-Cumin

 

 

157

cis-Rose ketone-1 (****)

CAS Nru 23726-94-5

(Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one

(cis-α-Damascone)

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,02  %

158

trans-Rose ketone-2 (****)

CAS Nru 23726-91-2

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one

(trans-β-Damascone)

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,02  %

159

trans-Rose ketone-5 (****)

CAS Nru 39872-57-6

(E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one

(Isodamascone)

 

0,02  %

 

 

160

Rose ketone-4 (****)

CAS Nru 23696-85-7

1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-one (Damascenone)

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,02  %

161

Rose ketone-3 (****)

CAS Nru 57378-68-4

1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one

(Delta-Damascone)

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,02  %

162

cis-Rose ketone-2 (****)

CAS Nru 23726-92-3

1-(2,6,6-Trimethyl-l-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one

(cis-β-Damascone)

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,02  %

163

trans-Rose ketone-1 (****)

CAS Nru 24720-09-0

1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one

(trans-α-Damascone)

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,02  %

164

Rose ketone-5 (****)

CAS Nru 33673-71-1

1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one

 

(b)

0,02  %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (****)

CAS Nru 71048-82-3

1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one

(trans-delta-Damascone)

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,02  %

166

trans-2-hexenal

CAS No 6728-26-3

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,002  %

167

l-Limonene

CAS Nru 5989-54-8

(S)-p-Mentha-1,8-diene

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 20 mmoles/L (***)

 

168

dl-Limonene (racemic)

CAS No 138-86-3

1,8(9)-p-Menthadiene; p-Mentha-1,8-diene

(Dipentene)

 

 

Perossidu b’valur ta’ anqas minn 20 mmoles/L (***)

 

169

Perillaldehyde

CAS Nru 2111-75-3

p-Mentha-1,8-dien-7-al

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,1  %

170

Isobergamate

CAS Nru 68683-20-5

Menthadiene-7-methyl formate

 

0,1  %

 

 

171

Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde

CAS Nru 86803-90-9

Octahydro-5-methoxy-4,7-Methano-1H-indene-2-carboxaldehyde

 

0,5  %

 

 

172

3-methylnon-2-enenitrile

CAS Nru 53153-66-5

 

0,2  %

 

 

173

Karbonat tal-Methyl octine

CAS Nru 111-80-8

Methyl non-2-ynoate

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,002 % meta użata weħidha

Meta preżenti f’taħita mal-karbonat tal-methyl heptine, il-livell imħallat meta jitlesta l-prodott ma għandux ikun aktar minn 0,01 % (l-methyl octine carbonate tiegħu ma għandhiex tkun aktar minn 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate

CAS Nru 2442-10-6

1-Octen-3-yl acetate

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,3  %

175

Propylidenephthalide

CAS Nru 17369-59-4

3-Propylidenephthalide

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,01  %

176

Isocyclogeraniol

CAS Nru 68527-77-5

2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol

 

0,5  %

 

 

177

2-Hexylidene cyclopentanone

CAS Nru 17373-89-6

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,06  %

178

Methyl heptadienone

CAS Nru 1604-28-0

6-Methyl-3,5-heptadien-2-one

(a)

Prodotti għall-ħalq

 

 

 

(b)

Prodotti oħrajn

(b)

0,002  %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde

CAS Nru 5406-12-2

Cresylpropionalde-hyde

p-Methyldihydrocinnamaldehyde

 

0,2  %

 

 

180

Żejt tal-Balzmu tal-Liquidambar Orientalis u Estratt

CAS Nru 94891-27-7

(stiraċi)

 

0,6  %

 

 

181

Żejt tal-Balzmu tal-Liquidambar Styraciflua u Estratt

CAS Nru 8046-19-3

(stiraċi)

 

0,6  %

 

 

182

Acetyl hexamethyl tetralin

CAS Nru 21145-77-7

CAS Nru 1506-02-1

1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

(AHTN)

Il-prodotti kosmetiċi kollha, bl-eċċezzjoni tal-prodotti għall-ħalq

(a)

Prodotti li ma jitlaħalħux: 0,1 %

minbarra:

prodotti

idro alkoliċi; 1 %

fwieħa fina: 2,5 %

fwieħa krema

0,5 %

(b)

Prodotti li jitlaħalħu: 0,2 %

 

 

183

Estratt tal-Gomma Commiphora Erythrea Engler var. glabrescens Engler u Żejt

CAS Nru 93686-00-1

 

0,6  %

 

 

184

Opopanax chironium resin

CAS Nru 93384-32-8

 

0,6  %

 

 


(*)  Bħala preservattiv, ara l-Anness VI, Parti 1 Nru 34.

(**)  Dan il-limitu japplika għas-sustanza u mhux għall-prodott kosmetiku lest.’

(***)  Dan il-limitu japplika għas-sustanza u mhux għall-prodott kosmetiku lest.

(****)  It-total ta’ dawn is-sustanzi użati flimkien ma għandux jaqbeż il-limiti mogħtija fil-kolonna d.’


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kummissjoni

4.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 93/24


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-17 ta’ Marzu 2008

li temenda d-Deċiżjoni 2007/176/KE fir-rigward tal-Lista ta’ standards u/jew speċifikazzjonijiet għal netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, u faċilitajiet u servizzi assoċjati

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1001)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/286/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar kwadru regolatorju komuni għal netwerks u servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 17(1) tagħha,

Wara li kkonsultat il-Kumitat tal-Komunikazzjonijiet,

Billi:

(1)

Il-Kummissjoni adottat id-Deċiżjoni 2007/176/KE (2) li tistabbilixxi Lista ta’ standards u/jew speċifikazzjonijiet għal netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, u faċilitajiet u servizzi assoċjati. Il-Kapitolu VIII ta’ din il-lista jkopri l-istandards għas-servizzi tax-xandir.

(2)

Il-provvista armonizzata ta’ xandir televiżiv terrestri fuq pjattaformi mobbli hija essenzjali biex tintlaħaq ekonomija ta’ skala kbira madwar l-UE kollha. Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar it-Tisħiħ tas-Suq Intern tat-TV Mobbli (3), il-Kummissjoni identifikat l-istandard DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) bħala l-aktar standard adegwat għall-iżvilupp fil-futur tat-TV mobbli terrestri fl-Ewropa u wriet l-intenzjoni tagħha li żżid dan l-istandard mal-lista ta’ standards,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Anness għad-Deċiżjoni 2007/176/KE, mat-taqsima 8.3 (Xandir Diġitali), fil-Kapitolu VIII tal-Lista ta’ Standards, jiżdied dan li ġej:

“Xandir Diġitali bil-Video (li jinżamm fl-idejn)

DVB-H

ETSI EN 302 304

Verżjoni 1.1.1”

Artikolu 2

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 17 ta’ Marzu 2008.

Għall-Kummissjoni

Viviane REDING

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 108, 24.4.2002, p. 33. Id-Direttiva emendata bir-Regolament (KE) Nru 717/2007 (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 32).

(2)  ĠU L 86, 27.3.2007, p. 11.

(3)  COM(2007) 409 finali tat-18 ta’ Lulju 2007.


4.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 93/25


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-3 ta’ April 2008

dwar il-finanzjament ta’ programm ta’ ħidma għall-2008 dwar strumenti ta’ taħriġ fil-qasam tas-sikurezza ta’ l-ikel, is-saħħa ta’ l-annimali, il-benessri ta’ l-annimali u s-saħħa tal-pjanti

(2008/287/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 75 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 li jistabbilixxi regoli dettaljati għat-twettiq tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 90 tiegħu,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (3) u b’mod partikolari l-Artikolu 2(1) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (KE) Nru 882/2004 tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi ta’ l-għalf u l-ikel, u mar-regoli tas-saħħa ta’ l-annimali u l-benessri ta’ l-annimali (4), u b’mod partikolari, l-Artikoli 51 u 66 (1) b) u ċ) tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 75 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 u l-Artikolu 90 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002, l-impenn tan-nefqa għandu jsir wara deċiżjoni ta’ finanzjament li tistabbilixxi l-elementi essenzjali ta’ azzjoni li tinvolvi nefqa mill-baġit;

(2)

Huma previsti azzjonijiet differenti fil-qasam ta’ strumenti ta’ taħriġ f'bosta atti leġiżlattivi li jitrattaw is-sikurezza ta’ l-ikel, is-saħħa ta’ l-annimali, il-benessri ta’ l-annimali u s-saħħa tal-pjanti. Dawn l-azzjonijiet iridu jiġu ffinanzjati mill-baġit Komunitarju. Il-finanzjament ta’ azzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu suġġetti għal deċiżjoni unika.

IDDEĊIDIET KIF ĠEJ:

Artikolu Uniku

Il-programm ta’ ħidma fl-Anness rigward il-finanzjament fl-2008 ta’ azzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ strumenti ta’ taħriġ fil-qasam tas-sikurezza ta’ l-ikel, is-saħħa ta’ l-annimali, il-benessri ta’ l-annimali u s-saħħa tal-pjanti huwa adottat.

Id-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali tas-“Saħħa u l-Ħarsien tal-Konsumatur” huwa responsabbli mill-pubblikazzjoni u t-twettiq tiegħu.

Magħmula fi Brussell, 3 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1525/2007 (ĠU L 343, 27.12.2007, p. 9).

(2)  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 478/2007 (Edizzjoni Speċjali bil-Malti Kapitolu 01 Volum 04 p. 74 - 121).

(3)  ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1; kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/41/KE (ĠU L 169, 29.6.2007, p. 51).

(4)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1; rettifikat bil-ĠU L 191, 28.5.2004, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 180/2008 (ĠU L 56, 29.2.2008, p. 4).


ANNESS

Programm ta’ ħidma għall-2008 dwar strumenti ta’ taħriġ fil-qasam tas-sikurezza ta’ l-ikel, is-saħħa ta’ l-annimali, il-benessri ta’ l-annimali u s-saħħa tal-pjanti

TAĦRIĠ

1)   Linji Baġitarji: 17 04 07 01 u 17 04 04 01

Bażi ġuridika:

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004, l-Artikolu 51 u l-Artikolu 66 (1)b;

Id-Direttiva tal-Kunsill, l-Artikolu 2 (1)(i) tagħha.

L-azzjoni li se tiġi ffinanzjata minn dan il-baġit għandha l-għan li tiżviluppa, torganizza u twettaq korsijiet ta’ taħriġ u workshops jew seminars fil-Komunità u f’pajjiżi terzi biex tiżgura li ħaddiema li jwettqu kontrolli uffiċjali huma mħarrġa kif xieraq. Permezz ta’ dawn il-korsijiet u seminars ta’ taħriġ, uffiċjali tal-gvern, awtoritajiet nazzjonali u esperti tal-laboratorji, għandhom jiġu mgħarrfa u mħarrġa dwar il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-għalf u l-ikel u r-rekwiżiti ta’ kontroll għall-għalf u l-ikel li jista’ jiġi permess fis-swieq Komunitarji.

Il-Kummissjoni tikkontribwixxi għat-taħriġ ta’ uffiċjali fl-Istati Membri billi tissupplimenta t-taħriġ miksub f’livell nazzjonali b’taħriġ f’aspetti li huma rilevanti minn perspettiva Komunitarja.

Għall-2008, l-azzjonijiet ta’ taħriġ se jkunu dwar is-suġġetti li ġejja:

Proċeduri ta’ kontroll għall-ikel u l-għalf imsejsa fuq prinċipji ta’ l-HACCP (Analiżi tal-Periklu u l-Punti ta’ Kontroll Kritiċi); metodi ta’ verifika biex ikun ivverifikat it-twettiq tas-sistemi HACCP,

Spezzjonijiet ta’ kontroll veterinarju u tas-sikurezza ta’ l-ikel f’Postijiet ta’ Spezzjoni fuq il-Fruntiera (ajruporti, portijiet u toroq/ferroviji),

L-Iġjene u l-Kontroll ta’ l-Ikel: prodotti tal-ħut, tal-laħam u tal-ħalib,

Il-ħarsien mill-kontroll u l-qerda ta’ l-Enċefalopatija Sponġiformi li Tinxtered,

Kontrolli tas-Saħħa tal-Pjanti (ir-reġim tal-kwarantina tal-pjanti tal-KE għall-patata, ir-reġim intern tal-kwarantina tal-pjanti tal-KE, ir-reġim tal-kwarantina tal-pjanti tal-KE għal importazzjonijiet),

Prodotti ta’ Ħarsien għal Pjanti (aspetti ta’ sikurezza għall-ikel u l-għalf): valutazzjoni u reġistrazzjoni,

Żoonożi u kriterji mikrobijoloġiċi fi prodotti ta’ l-ikel,

Il-Benessri ta’ l-Annimali: l-istordament u l-qtil ta’ annimali f’biċċeriji u f’sitwazzjonijiet ta’ kontroll ta’ mard u l-benessri ta’ l-annimali matul it-trasport,

Il-liġi dwar l-ikel, il-liġi dwar l-għalf, ir-regoli dwar is-saħħa u l-benessri ta’ l-annimali u s-saħħa tal-pjanti. (8 800 000 EUR).

Finanzjament: permezz ta’ akkwist pubbliku.

L-ammont baġitarju globali riservat għall-akkwisti matul is-sena jammonta għal 8 800 000 EUR.

Għal kull waħda mill-kwistjonijiet tekniċi msemmija hawn fuq se jiġi ffirmat kuntratt wieħed, jew aktar, ta’ servizz speċifiku. Huwa stmat li se jiġu ffirmati madwar 14-il kuntratt ta’ servizz. Kuntratturi esterni huma nvoluti l-aktar fl-aspetti organizattivi u loġistiċi ta’ l-attivitajiet ta’ taħriġ.

L-għan huwa li titnieda proċedura ta’ akkwist kemm jista’ jkun malajr (bejn Marzu u Mejju) biex il-kuntratti jiġu ffirmati matul l-2008.

2)   Linja baġitarja: 17 01 04 05

Bażi ġuridika:

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004, l-Artikolu 66 (1)(ċ);

L-azzjoni li se tiġi ffinanzjata minn dan il-baġit għandha l-għan li tikseb rispons dwar it-taħriġ. Ir-rispons huwa wieħed mill-elementi prinċipali fil-qasam ta’ taħriġ aħjar għal ikel aktar sikur. Il-produzzjoni ta’ rapport dwar l-attivitajiet ta’ l-2007 hija parti minn dan.

Ir-rispons dwar it-taħriġ se jinġabar ukoll permezz ta’ valutazzjoni ex-post. Formoli/kwestjonarji għal dan il-għan se jitqassmu lil sezzjoni trażversali ta’ parteċipanti wara l-attendenza tagħhom f’avveniment ta’ taħriġ biex ikun ikkalkulat l-impatt tat-taħriġ fuq il-ħajja professjonali tagħhom.

Fl-aħħarnett, biex il-programmi ta’ taħriġ jiġu organizzati aħjar, jeħtieġ li jiġu ffinanzjati tagħmir u strumenti ta’ l-IT, kif ukoll materjal promozzjonali, u appoġġ ta’ tagħrif u komunikazzjoni. (308 000 EUR)

Finanzjament: kuntratti ta’ qafas eżistenti

Huwa stmat li se jiġu ffirmati madwar erba’ kuntratti ta’ servizz.

Qafas ta’ żmien indikattiv għal iffirmar tal-kuntratti: bejn Marzu u Lulju.

Taqsira

Nru

Isem

Linja Baġitarja

Bażi ġuridika

Ammont f'EUR

1

Taħriġ: kuntratti esterni għat-twettiq ta’ programmi ta’ taħriġ

17 04 07 01

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004

8 350 000

17 04 04 01

Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE

450 000

2

Taħriġ: Rapport annwali, ex-post, valutazzjoni, tagħmir u strumenti ta’ l-IT, materjal promozzjonali, appoġġ ta’ tagħrif u komunikazzjoni

17 01 04 05

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004

308 000

Total

9 108 000


Corrigendum

4.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 93/28


Rettifika għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali

( Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea L 255, tat-30 ta' Settembru 2005 )

F'paġna 24, premessa 20:

minflok:

“(20)

dan sabiex ikunu permessi l-karatteristiċi tas-sistema ta' kwalifika għat-tobba u d-dentisti …”,

aqra:

“(20)

dan sabiex ikunu permessi l-karatteristiċi tas-sistema ta' kwalifika għat-tobba u għat-tobba dentisti …”.

F'paġna 31, Artikolu 10, punt (d):

minflok:

“(d)

bla ħsara għall-Artikoli 21(1), 23 u 27, għal tobba, infermiera, tobba dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel, spiżjara u periti li jkollhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalista, li għandu jsegwi t-taħriġ li jwassal għall-pussess ta' titolu …”,

aqra:

“(d)

bla ħsara għall-Artikoli 21(1), 23 u 27, għal tobba, infermiera, tobba dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel, spiżjara u periti li jkollhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalisti li kellhom jipparteċipaw fit-taħriġ li jwassal għall-pussess ta' titolu …”.

F'paġna 31, Artikolu 10, punt (e):

minflok:

“(e)

għal infermiera responsabbli mill-kura ġenerali u infermiera speċjalizzati li jkollhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalista li jsegwi t-taħriġ li jwassal għall-pussess ta' titolu …”;

aqra:

“(e)

għal infermiera responsabbli mill-kura ġenerali u infermiera speċjalizzati li jkollhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalisti li pparteċipaw fit-taħriġ li jwassal għall-pussess ta' titolu …”.

F'paġna 31, Artikolu 10, punt (f):

minflok:

“(f)

għal infermiera speċjalizzati … fejn l-attivitajiet professjonali in kwistjoni huma eżerċitati minn infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, infermiera speċjalizzati mingħajr taħriġ bħala infermiera tal-kura ġenerali jew infermiera speċjalizzati li għandhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalista li jsegwi t-taħriġ li jwassal għall-pussess tat-titoli elenkati fl-Anness V, punt 5.2.2”,

aqra:

“(f)

għal infermiera speċjalizzati … fejn l-attivitajiet professjonali in kwistjoni huma eżerċitati minn infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, infermiera speċjalizzati mingħajr taħriġ bħala infermiera tal-kura ġenerali jew infermiera speċjalizzati li għandhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalisti li pparteċipaw fit-taħriġ li jwassal għall-pussess tat-titoli elenkati fl-Anness V, punt 5.2.2”.

F'paġna 33, Artikolu 14(3), it-tieni subparagrafu:

minflok:

“Dan japplika wkoll għal każijiet … li jikkonċernaw it-tobba u t-tobba dentisti, … meta l-migrant ifittex rikonoxximent fi Stat Membru ieħor fejn l-attivitajiet professjonali in kwistjoni huma eżerċitati minn infermiera responsabbli mill-kura ġenerali jew infermiera speċjalizzati li għandhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalista li jsegwi t-taħriġ li jwassal għall-pussess tat-titoli elenkati fl-Anness V, punt 5.2.2 u fl-Artikolu 10 (g)”,

aqra:

“Dan japplika wkoll għal każijiet … li jikkonċernaw it-tobba u t-tobba dentisti, … meta l-migrant ifittex rikonoxximent fi Stat Membru ieħor fejn l-attivitajiet professjonali in kwistjoni huma eżerċitati minn infermiera responsabbli mill-kura ġenerali jew infermiera speċjalizzati li għandhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalisti li pparteċipaw fit-taħriġ li jwassal għall-pussess tat-titoli elenkati fl-Anness V, punt 5.2.2 u fl-Artikolu 10 (g)”.

F'paġna 49, Artikolu 49(1), l-ewwel subparagrafu:

minflok:

“… kwalifiki formali bħala perit elenkati fl-Anness VI, punt 6.2, …”,

aqra:

“… kwalifiki formali bħala perit elenkati fl-Anness VI, …”.

F'paġna 49, Artikolu 49(2), it-tieni subparagrafu:

minflok:

“Iċ-certifikati msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiċċertifikaw li t-titolari kien awtorizzat, mhux aktar tard mid-data rispettiva, li juża t-titolu professjonali ta' perit, …”,

aqra:

“Iċ-ċertifikati msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiċċertifikaw li t-titolari kien awtorizzat, mhux aktar tard mid-data rispettiva, li juża t-titolu professjonali ta' perit, …”.

F'paġna 79 u l-paġni segwenti, Anness V:

Paġna 88, kolonna “Anatomija Patoloġika”, għal “Ireland”:

minflok

:

“Morbid anatomy and histopathology”,

aqra

:

“Histopathology”;

Paġna 91, kolonna “Bijoloġija klinika”, għal “Ελλάς”:

ħassar: “Χειρουργική Θώρακος”.

Paġna 91, kolonna “Kirurġija plastika”, għal “Ireland”:

minflok

:

“Plastic surgery”,

aqra

:

“Plastic, reconstructive and aesthetic surgery”.

Paġna 92, kolonna “Mikrobijoloġija-batterjoloġija”, għal “Ελλάς”:

minflok

:

“1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία”,

aqra

:

“—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία”;

Paġna 93, kolonna “Kirurġija Toraċika”, għal “Italia”:

minflok

:

“Chirurgia toracica; Cardiochirurgia”,

aqra

:

“—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia”.

Paġna 95, kolonna “Gastronteroloġija”, għal “Belgique/België/Belgien”:

minflok

:

“Gastro-entérologie/Gastroenterologie”,

aqra

:

“Gastro-entérologie/Gastro-enterologie”.

Paġna 97, kolonna “Fiżjoterapija”, għal “Portugal”:

minflok

:

“Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação”,

aqra

:

“—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação”.

Paġna 99, kolonna “Radjoloġija”, għal “Ireland”:

minflok

:

“Radiology (**)”,

aqra

:

“Radiology”.

Paġna 99, kolonna “Radjoloġija”, għal “Italia”:

minflok

:

“Radiologia”,

aqra

:

“Radiologia (**)”.

Paġna 101, kolonna “Mediċina tal-Komunità”, għal “Κύπρος”:

minflok

:

“Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική”,

aqra

:

“—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική”.

Paġna 108, kolonna “Mediċina ta' l-Aċċidenti u l-Emerġenza”, għal “Česká republika”:

minflok

:

“Traumatologie

Urgentní medicina”,

aqra

:

“—

Traumatologie

Urgentní medicína”.

Paġna 108, kolonna “Mediċina ta' l-Aċċidenti u l-Emerġenza”, għal “Slovensko”:

minflok

:

“Úrazová chirurgia

Urgentná medicina”,

aqra

:

“—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicina”.

Paġna 115, Punt 5.3.2. “Provi ta' kwalifiki formali bażiċi ta' tobba dentisti”, kolonna “Prova ta' kwalifiki formali”, għal “Česká republika”:

minflok

:

“… (doktor)”,

aqra

:

“… (doktor zubního lékařství, MDDr.)”.

Paġna 121, punt 5.4.2. “Prova ta' kwalifiki formali ta' kirurgi veterinarji”, kolonna “Prova ta' kwalifiki formali”, għal “Deutschland”:

minflok

:

“… des Dritten Abscnitts …”,

aqra

:

“… des Dritten Abschnitts …”.

Paġna 128, punt 5.6.2, kolonna “Prova ta' kwalifiki formali ta' spiżjara”, kolonna “Korp li jagħti prova tal-kwalifiki”, għal “Magyarország”:

minflok

:

“EG Egyetem”,

aqra

:

“Egyetem”.

F'paġna 129 u l-paġni segwenti, tabelli rigward il-periti:

a)

Paġna 130, it-tabella għal “España”:

It-Tabella għandha taqra kif ġej (allinjament ta' “Sena akkademika ta' referenza” fl-aħħar kolonna)

“Pajjiż

Prova ta' kwalifika formali

Korp li jagħti l-prova ta' kwalifiki

Ċertifikat li jakkompanja l-prova ta' kwalifiki

Sena akkademika ta' referenza

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994/1995”

b)

Paġna 132, l-aħħar parti tat-tabella għal “Italia”:

Din il-parti tat-tabella għandha taqra kif ġej (allinjament ta' “Sena akkademika ta' referenza” fl-aħħar kolonna):

“Pajjiż

Prova ta' kwalifika formali

Korp li jagħti l-prova ta' kwalifiki

Ċertifikat li jakkompanja l-prova ta' kwalifiki

Sena akkademika ta' referenza

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma ‘La Sapienza’

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005”

c)

Paġna 133, it-tabella għal “Portugal”:

It-Tabella għandha taqra kif ġej (allinjament ta' “Sena akkademika ta' referenza” fl-aħħar kolonna):

“Pajjiż

Prova ta' kwalifika formali

Korp li jagħti l-prova ta' kwalifiki

Ċertifikat li jakkompanja l-prova ta' kwalifiki

Sena akkademika ta' referenza

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992”

F'paġna 135, Anness VI, Drittijiet miksuba:

Fis-sub-intestatura; ħassar: ir-referenza għall-punt “6.”