ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 74

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
15 ta' Marzu 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 213/2008 tat-28 ta' Novembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2195/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Vokabolarju Komuni ta' l-Akkwist (CPV) u d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/17/KE u 2004/18/KE dwar il-proċeduri ta' akkwist pubbliku, fir-rigward tar-reviżjoni tas-CPV  ( 1 )

1

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

15.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 74/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 213/2008

tat-28 ta' Novembru 2007

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2195/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Vokabolarju Komuni ta' l-Akkwist (CPV) u d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/17/KE u 2004/18/KE dwar il-proċeduri ta' akkwist pubbliku, fir-rigward tar-reviżjoni tas-CPV

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2195/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Novembru 2002, rigward il-Vokabolarju Komuni ta' l-Akkwist (CPV) (1), u partikolarment l-Artikolu 2 tiegħu,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2004/17/KE tal-31 ta' Marzu 2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 70 (d) u (e) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 fuq koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 79 (f) u (g) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 2195/2002 stabbilixxa Vokaboloarju Komuni ta' l-Akkwist (CPV), sistema waħdanija ta' klassifikazzjoni applikabbli għall-akkwist pubbliku biex ikunu standardizzati r-referenzi użati mill-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti biex jiddeskrivu s-suġġett tal-kuntratti tagħhom.

(2)

L-istruttura, il-kodiċijiet u d-deskrizzjonijiet tas-CPV għandhom jiġu addattati jew emendati, fid-dawl ta' żviluppi fis-swieq u l-ħtiġijiet ta' l-utenti. Għandhom jitqiesu xi suġġerimenti speċifiċi magħmula mill-partijiet interessati u mill-utenti tas-CPV għal titjib fit-test tas-CPV. L-istruttura, il-kodiċijiet u d-deskrizzjonijiet tas-CPV għandhom jiġu addattati wkoll sabiex lis-CPV jagħmluh għodda effiċjenti għall-akkwist pubbliku elettroniku.

(3)

Sabiex is-CPV ikun jista' jiġi użat aħjar mill-utent, għandu jkun ibbażat inqas fuq il-materjal u aktar fuq il-prodott. Skond dan, il-karatteristiċi tal-prodott fil-Vokabolarju Ewlieni li hemm bħalissa fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2195/2002, għandu jiġi ttrasferit għall-Vokabolarju Supplimentari li hemm fl-istess Anness, u d-diviżjonijiet li huma bbażati prinċipalment fiuq il-materjal għandhom jitqassmu mill-ġdid fit-taqsimiet l-oħrajn.

(4)

Ir-razzjonalizzazzjoni tal-ġerarkija tas-CPV permezz tat-tagħqid u d-distribuzzjoni mill-ġdid tad-diviżjonijiet b'għadd limita ta' kodiċijiet, li għandom parzjalment jitqiesu flimkien kif ukoll taqsimiet li jistgħu joħolqu konfużjoni, għandha titwettaq b'tali mod li tissimplifika l-użu tan-nomenklatura billi tipprovdi preżentazzjoni aktar koerenti u omoġenea.

(5)

Il-klassifikazzjoni għal tagħmir u servizzi marbuta mad-difiża għandha tittejjeb billi il-kodiċijiet eżeistneti u mferrxa jingħaqdu fi gruppi u klassijiet ġodda bil-għan ta' preżentazzjoni aktar koerenti u permezz taż-żieda ta' kodiċijiet ġodda bħar-riċerka u t-teknoloġija militari.

(6)

L-istruttura tal-Vokabolarju Supplimentari għandha tiġi riveduta għal kollox sabiex toħloq struttura loġika b'taqsimiet maqsumin fi gruppi biex jintużaw bħala żieda għall-Vokabolarju Supplimentari. Minħabba s-simplifikazzjoni li dan jista' jġib, fis-sens li jippermetti deskrizzjoni kompluta tas-suġġġett ta' kuntratt, u sabiex jitnaqqas l-għadd ta' kodiċijiet tal-Vokabolarju Ewlieni, il-Vokaboloarju Supplimentari għandu wkoll jinżegħed bil-karatteristiċi ta' prodtti u servizzi.

(7)

Fl-interess taċ-ċarezza, l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2195/2002 KEE għandu jinbidel.

(8)

L-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 2195/2002 li fih listi dettaljati ta' emendi li saru fl-2003 tilef l-interess tiegħu għandu għalhekk jitħassar.

(9)

Bħala konsegwenza tar-reviżjoni tas-CPV, jixraq li jiġu aġġornati wkoll it-tabelli illustrattivi ta' l-Annessi III, IV u V tar-Regolament (KE) Nru 2195/2002, li jru l-korrelazzjoni bejn is-CPV u rispettivament il-Klassifikazzjoni Ċentrali Proviżorja tal-Prodotti (CPVprov) tan-Nazzjonijiet Uniti., il-Klassifikazzjoni Industrijali Ġenerali ta' l-Attivitajiet Ekonomiċi fi ħdan l-Unjoni Ewropea (NACE rev. 1) u n-Nomenklatura Magħquda (NM) Fl-interess taċ-ċarezza, jixraq li dawk l-Annessi jinbidlu.

(10)

Jixraq li, fl-okkażjoni tar-reviżjoni tas-CPV, jiġu aġġornati l-listi ta' l-attivitajiet u s-servizzi b'referenzi għall-kodiċijiet CPV stipulati fl-Annessi tad-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE, sabiex ikunu konformi mas-CPV rivedut, mingħajr ma jinbidel l-ambitu materjali ta'dawn id-Direttivi.

(11)

Sabiex ikun hemm biżżejjed ħin għall-addttamenti tekniċi tas-sistemi elettroniċi għas-CPV l-ġdid, jixraq li jiġi pprovdut għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament sitt xhur wara l-pubblikazzjoni tiegħu.

(12)

Il-miżuri li jipprovdi għalihom dan ir-Regolament huma bi qbil ma' l-opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Akkwisti Pubbliċi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 2195/2002 qiegħed jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-Anness I jinbidel mit-test stipulat fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(2)

L-Anness II jitħassar.

(3)

L-Anness III jinbidel mit-test li jidher fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

(4)

L-Anness IV jinbidel mit-test li jidher fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

(5)

L-Anness VI jinbidel mit-test li jidher fl-Anness IV għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Id-Direttiva 2004/17/KE hi emendata kif ġej:

(1)

It-tabella fl-Anness XII tinbidel mit-test fl-Anness V għal dan ir-Regolament.

(2)

It-tabella fl-Anness XVIIA tinbidel mit-test fl-Anness VI għal dan ir-Regolament.

(3)

It-tabella fl-Anness XVIIB tinbidel mit-test fl-Anness VII għal dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Id-Direttiva 2004/18/KE hi emendata kif ġej:

(1)

It-tabella fl-Anness I tinbidel mit test fl-Anness V għal dan ir-Regolament.

(2)

Fl-Anness II, it-tabella fl-Anness IIA tinbidel mit test fl-Anness VI għal dan ir-Regolament.

(3)

Fl-Anness II, it-tabella fl-Anness IIB tinbidel mit test fl-Anness VII għal dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-15 ta' Settembru.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 28 ta' Novembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Charlie McCREEVY

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 340, 16.12.2002, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2151/2003 (ĠU L 329, 17.12.2003, p. 1).

(2)  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/97/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 107).

(3)  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/97/KE.


ANNESS I

VOKABULARJU KOMUNI TA' L-AKKWIST

Struttura tas-sistema tal-klassifikazzjoni

1.

Is-CPV tikkonsisti minn vokabularju ewlieni u vokabularju supplementari.

2.

Il-vokabularju ewlieni huwa bbażat fuq struttura ta' siġra li tinkludi l-kodiċijiet sa disa' ċifri assoċċjati ma' kliem li jiddeskrivu l-fornituri, ix-xogħlijiet jew is-servizzi li jiffurmaw is-suġġett tal-kuntratt.

Il-kodiċi numeriku jikkonsisti minn 8 ċifri, suddiviżi kif ġej:

l-ewwel żewġ ċifri jidentifikaw id-diviżjonijiet (XX000000-Y);

l-ewwel tliet ċifri jidentifikaw il-gruppi (XXX00000-Y);

l-ewwel erba' ċifri jidentifikaw il-klassijiet (XXXX0000-Y);

l-ewwel ħames ċifri jidentifikaw il-kategoriji (XXXXX000-Y).

Kull wieħed mill-aħħar tliet ċifri jagħti grad akbar ta' preċiżjoni fi ħdan kull kategorija.

Id-disa' ċifra sservi sabiex tivverifika ċ-ċifri preċedenti.

3.

Il-vokabularju supplementari jista' jkun użat sabiex jespandi d-deskrizzjoni tas-suġġett tal-kuntratt. Il-punti huma magħmula minn kodiċi alfa-numeriku bi kliem korrispondenti li jippermetti li aktar dettalji jkunu miżjuda fir-rigward tan-natura jew id-destinazzjoni speċifika ta' l-oġġetti li għandhom jinxtraw

Il-kodiċi alfa-numeriku huwa ffurmat minn:

l-ewwel livell li jinkludi ittra li tkun korrispondenti għal sezzjoni;

l-ewwel livell li jinkludi ittra li tkun korrispondenti għal grupp;

l-ewwel livell li jinkludi ittra li tkun korrispondenti għal suddiviżjonijiet

Id-disa' ċifra sservi sabiex tivverifika ċ-ċifri preċedenti.

VOKABOLARJU EWLIENI

Kodiċi VKA

Deskrizzjoni

03000000-1

Prodotti agrikoli, tal-biedja, tas-sajd, tal-foresti u prodotti relatati.

03100000-2

Prodotti agrikoli u ta' l-ortikultura.

03110000-5

Uċuħ tar-raba, prodotti mill-ġonna u l-oltikoltura, tas-suq.

03111000-2

Żrieragħ.

03111100-3

Fażola tas-sojja.

03111200-4

Karawett.

03111300-5

Żrieragħ tal-ġirasol.

03111400-6

Żrieragħ tal-qoton.

03111500-7

Zrieragħ tal-ġulġliel.

03111600-8

Żrieragħ tal-mustarda.

03111700-9

Żrieragħ tal-ħxejjex.

03111800-0

Frott taż-żrieragħ.

03111900-1

Żrieragħ tal-fjuri.

03112000-9

Tabakk mhux manifatturat.

03113000-6

Pjanti użati għall-manifattura taz-zokkor.

03113100-7

Pitravi taz-zokkor.

03113200-8

Kannamieli taz-zokkor.

03114000-3

Tiben u silla.

03114100-4

Tiben.

03114200-5

Silla.

03115000-0

Materjali veġetali nejjin.

03115100-1

Materjali veġetali nejjin użati fil-produzzjoni tat-tessuti.

03115110-4

Qoton.

03115120-7

Ġuta.

03115130-0

Kittien.

03116000-7

Lastiku naturali u l-gommalastika u l-prodotti asoċċjati.

03116100-8

Lastiku naturali.

03116200-9

Gommalastika naturali.

03116300-0

Prodotti tal-gommalastika.

03117000-4

Pjanti użati f'oqsma speċifiċi.

03117100-5

Pjanti użati fil-perfumerija jew fil-farmaċija, jew għal skopojiet ta' l-insettiċida jew simili.

03117110-8

Pjanti użati għall-manifattura tal-perfumerija.

03117120-1

Pjanti użati fil-farmaċija.

03117130-4

Pjanti użati għall-iskopijiet ta' l-insettiċida.

03117140-7

Pjanti użati bħala funġiċidji u skopijiet simili.

03117200-6

Żrieragħ tal-pjanti użati f'oqsma speċifiċi.

03120000-8

Prodotti ta' l-ortikultura u ta' l-imxietel.

03121000-5

Prodotti ta' l-oltikoltura.

03121100-6

Pjanti ħajjin, basal, għeruq, żraġen u tilqim.

03121200-7

Fjuri maqtugħin.

03121210-0

Arranġamenti tal-fjuri.

03130000-1

Għelejjel għax-xorb u għall-ħwawar.

03131000-8

Uċuħ għax-xorb.

03131100-9

Fażola tal-kafé.

03131200-0

Xarbutelli tat-te.

03131300-1

Mate.

03131400-2

Fażola tal-kawkaw.

03132000-5

Ħwawar mhux ipproċessati.

03140000-4

Prodotti ta' l-annimali u prodotti relatati.

03141000-1

Semen tal-barrin.

03142000-8

Prodotti mill-annimali.

03142100-9

Għasel naturali.

03142200-0

Bebbux.

03142300-1

Prodotti tajbin għall-ikel ta' oriġini mill-annimali.

03142400-2

Xamgħat.

03142500-3

Bajd.

03143000-5

Prodotti minn biedja mħallta.

03144000-2

Fornimenti agrikoli.

03200000-3

Ċereali, patata, ħaxix, frott u ġewż.

03210000-6

Ċereali u patata.

03211000-3

Ċereali.

03211100-4

Qamħ.

03211110-7

Qamħ durum.

03211120-0

Qamħ artab.

03211200-5

Qamħ-ir-rum.

03211300-6

Ross.

03211400-7

Xgħir.

03211500-8

Sikrana.

03211600-9

Ħafur.

03211700-0

Maltu.

03211900-2

Prodotti tal-qmugħ.

03212000-0

Patata u ħxejjex oħrajn imqadda.

03212100-1

Patata.

03212200-2

Ħxejjex legumini mqadda u ħxejjex ta' l-imwieżet.

03212210-5

Ħxejjex legumini mqadda.

03212211-2

Għads.

03212212-9

Ċiċri.

03212213-6

Piżelli mqadda.

03212220-8

Ħxejjex ta' l-imwieżet.

03220000-9

Ħaxix, frott u ġewż.

03221000-6

Ħxejjex.

03221100-7

Ħxejjex ta' l-għeruq u tuberi.

03221110-0

Ħxejjex ta' l-għeruq.

03221111-7

Pitravi.

03221112-4

Karroti.

03221113-1

Basal.

03221114-8

Ravanell.

03221120-3

Ħxejjex tuberi.

03221200-8

Ħxejjex tal-frott.

03221210-1

Fażola.

03221211-8

Ful aħdar.

03221212-5

Faġġjolini.

03221213-2

Fażola li tixxeblek.

03221220-4

Piżelli.

03221221-1

Piżelli żgħar.

03221222-8

Mange-tout.

03221230-7

Bżar.

03221240-0

Tadam.

03221250-3

Qargħa bagħli.

03221260-6

Faqqiegħ.

03221270-9

Ħjar.

03221300-9

Ħxejjex tal-weraq.

03221310-2

Ħass.

03221320-5

Weraq ta' l-insalata.

03221330-8

Artiċoks.

03221340-1

Spinaċi.

03221400-0

Ħxejjex ikkabbuċċjati.

03221410-3

Kaboċċi.

03221420-6

Pastard.

03221430-9

Brokkoli.

03221440-2

Brussels sprouts.

03222000-3

Frott u ġewż.

03222100-4

Frott u ġewż tropikali.

03222110-7

Frott tropikali.

03222111-4

Banana.

03222112-1

Ananas.

03222113-8

Mangi.

03222114-5

Tamar.

03222115-2

Żbib.

03222116-9

Tin.

03222117-6

Avokado.

03222118-3

Frott tal-kiwi.

03222120-0

Ġewż ta' l-indi.

03222200-5

Frott taċ-ċitru.

03222210-8

Lumi.

03222220-1

Larinġ.

03222230-4

Tronġiet.

03222240-7

Tanġerini.

03222250-0

Xkomp.

03222300-6

Frott mhux tropikali.

03222310-9

Frott tal-kukku.

03222311-6

Passulina.

03222312-3

Ribes (Gooseberies).

03222313-0

Frawli.

03222314-7

Ċawsli (ribes).

03222315-4

Cranberries.

03222320-2

Tuffieħ, lanġas u sfraġel.

03222321-9

Tuffieħ.

03222322-6

Lanġas.

03222323-3

Sfraġel.

03222330-5

Frott ta' l-għadma.

03222331-2

Berquq.

03222332-9

Ħawħ.

03222333-6

Ċirasa.

03222334-3

Għanbaqar.

03222340-8

Għeneb.

03222341-5

Għeneb tal-mejda.

03222342-2

Għeneb ta' l-inbid.

03222400-7

Żebbuġ.

03300000-2

Prodotti tal-biedja, tal-kaċċa u tas-sajd.

03310000-5

Ħut, krostaċej u prodotti akkwatiċi.

03311000-2

Ħut.

03311100-3

Ħut ċatt.

03311110-6

Lingwata.

03311120-9

Barbun tat-tbajja'.

03311200-4

Ħut tal-familja tal-merluzz.

03311210-7

Merluzz.

03311220-0

Pollakkju.

03311230-3

Marlozz.

03311240-6

Haddock (Bakkaljaw Melanogrammus aeglefinus).

03311300-5

Aringi.

03311400-6

Tonn.

03311500-7

Merlangu.

03311600-8

Whitebait.

03311700-9

Salamun.

03312000-9

Krustaċej.

03312100-0

Gandoffli.

03312200-1

Frott tal-baħar, bl-arzell.

03312300-2

Invertebri akwatiċi.

03313000-6

Prodotti akwatiċi.

03313100-7

Qroll u prodotti simili.

03313200-8

Sponoż naturali.

03313300-9

Alki tal-baħar.

03313310-2

Alki.

03320000-8

Baqar, bhejjem oħra u annimali żgħar.

03321000-5

Qobla.

03321100-6

Baqar.

03321200-7

Għoġġiela.

03322000-2

Merħliet.

03322100-3

Nagħaġ.

03322200-4

Mogħoż.

03322300-5

Żwiemel.

03323000-9

Majjali.

03324000-6

Tjur ħajjin.

03325000-3

Annimali żgħar.

03325100-4

Fniek.

03325200-5

Lepri.

03330000-3

Prodotti ta' l-annimali tal-farm.

03331000-0

Ħalib frisk min-nagħaġ u l-mogħoż.

03331100-1

Ħalib tan-nagħaġ.

03331200-2

Ħalib tal-mogħoż.

03332000-7

Suf u xagħar ta' l-annimali.

03332100-8

Suf imġiss.

03332200-9

Xagħar ta' l-annimali.

03333000-4

Ħalib frisk tal-baqar.

03340000-6

Tikketti mdendla għall-widnejn l-annimali.

03341000-3

Tikketti mdendla għall-widnejn l-annimali ta' l-ifrat.

03400000-4

Prodotti tal-foresterija u taż-żkuk tas-siġar.

03410000-7

Injam.

03411000-4

Injam koniferu.

03412000-1

Injam tropikali.

03413000-8

Injam bħala karburanti.

03414000-5

Injam mhux irfinut.

03415000-2

Injam artab.

03416000-9

Ħela ta' l-injam.

03417000-6

Skart ta' l-injam.

03417100-7

Serratura.

03418000-3

Zkuk mis-siġar.

03418100-4

Injam iebes.

03419000-0

Twavel.

03419100-1

Prodotti mill-injam.

03419200-2

Injam tal-minieri.

03420000-0

Gomom.

03421000-7

Balsmu.

03422000-4

Xelakk.

03430000-3

Sufra.

03431000-0

Sufra naturali.

03432000-7

Oġġetti tal-kale d'indja (simar).

03432100-8

Oġġetti tal-qasab.

03440000-6

Prodotti tal-foresterija.

03441000-3

Pjanti ornamentali, ħxejjex, ħażżis jew liknija.

03450000-9

Protti tal-mixtliet tas-siġar.

03451000-6

Pjanti.

03451100-7

Pjanti għat-tħawwil.

03451200-8

Basal tal-fjuri.

03451300-9

Xerbutelli.

03452000-3

Siġar.

03460000-2

Polpa.

03461000-9

Polpa ta' l-injam.

03461100-0

Polpa kimika ta' l-injam.

09000000-3

Prodotti taż-żejt (petroleum), fjuwil, elettriku u għejun oħra ta' l-enerġija.

09100000-0

Fjuwil.

09110000-3

Karburanti solidi.

09111000-0

Faħam u karburanti bbażati fuq il-faħam.

09111100-1

Faħam.

09111200-2

Karburanti bbażati fuq il-faħam.

09111210-5

Faħam iebes.

09111220-8

Briketti.

09111300-3

Karburanti fossiliċi.

09111400-4

Karburanti mill-injam.

09112000-7

Lignit u ċappa.

09112100-8

Lignit.

09112200-9

Ċappa.

09113000-4

Kokk.

09120000-6

Fjuwil tal-gass.

09121000-3

Gass tal-faħam, gass tal-mejn jew gass simili.

09121100-4

Gass mill-faħam u gassijiet simili.

09121200-5

Gass tal-majnijiet.

09122000-0

Propanju u butanju.

09122100-1

Gass tal-propanju.

09122110-4

Gass propanju likwifikat.

09122200-2

Gass tal-butanju.

09122210-5

Gass butanju likwifikat.

09123000-7

Gass naturali.

09130000-9

Żejt (petroleum) u distillati.

09131000-6

Kerosin ta' l-avjazzjoni.

09131100-7

Karburanti tat-tip tal-kerosin tal-ġettijiet.

09132000-3

Petrol.

09132100-4

Petrol mingħajr ċomb.

09132200-5

Petrol biċ-ċomb.

09132300-6

Petrol bl-etanol.

09133000-0

Gass taż-żejt likwefatt (Liquified petroleum gas) (LPG).

09134000-7

Żjut tal-gass.

09134100-8

Żejt tad-diesel.

09134200-9

Diesel karburanti.

09134210-2

Diżil (0.2).

09134220-5

Diżil (EN 590).

09134230-8

Bijodiżil.

09134231-5

Bijodiżil (B20).

09134232-2

Bijodiżil (B100).

09135000-4

Żjut karburanti.

09135100-5

Żjut tas-sħana.

09135110-8

Żjut kombustibbli b'kontenut baxx ta' kubrit.

09200000-1

Prodotti taż-żejt (inkluż petroleum) u tal-faħam.

09210000-4

Preparazzjonijiet lubrikanti.

09211000-1

Żjut lubrifikanti u aġenti lubrifikanti.

09211100-2

Żjut tal-magni.

09211200-3

Żjut lubrifikanti tal-kompressuri.

09211300-4

Żjut lubrifikanti tat-turbini.

09211400-5

Żjut ta' l-ingranaġġi.

09211500-6

Żjut ta' l-appart tat-tnaqqis.

09211600-7

Żjut għall-użu fis-sistemi ta' l-idrawlika u skopijiet oħrajn.

09211610-0

Likwidi għal skopijiet idrawliċi.

09211620-3

Żjut għar-rilaxx mill-forma.

09211630-6

Żjut ta' kontra s-sadid.

09211640-9

Żjut għall-insulazzjoni elettrika.

09211650-2

Fluwidi tal-brejkijiet.

09211700-8

Żjut bojod u pitrolju likwidu.

09211710-1

Żjut bojod.

09211720-4

Parafini likwidi.

09211800-9

Żjut tal-petroleum u preparatazzjonijiet.

09211810-2

Żjut ħfief.

09211820-5

Żjut tal-petroleum.

09211900-0

Żjut lubrikanti għall-magni.

09220000-7

Vażellina u petroleum jelly, xemgħa u spirti speċjali.

09221000-4

Vażellina u xaħmijiet.

09221100-5

Vażellina.

09221200-6

Xama’ tal-paraffin.

09221300-7

Xama’ tal-petroleum.

09221400-8

Residwi tal-petroleum.

09222000-1

Spirti speċjali.

09222100-2

Spirtu abjad.

09230000-0

Petroleum (krud).

09240000-3

Prodotti relatati taż-żejt u tal-faħam.

09241000-0

Xaħx bituminuż jew taż-żejt.

09242000-7

Prodotti relatati mal-faħam.

09242100-8

Żejt mill-faħam.

09300000-2

Elettriku, tisħin, enerġija tax-xemx u nukleari.

09310000-5

Elettriku.

09320000-8

Fwar, ilma sħun u prodotti assoċċjati.

09321000-5

Ilma sħun.

09322000-2

Fwar.

09323000-9

Sħanat distrettwali.

09324000-6

Sħanat fl-distanzi fit-tul.

09330000-1

Enerġija solari.

09331000-8

Panewijiet solari.

09331100-9

Kolletturi solari għall-produzzjoni tas-sħana.

09331200-0

Moduli fotovoltajċi solari.

09332000-5

Stallazzjonijiet solari.

09340000-4

Karburanti nukleari.

09341000-1

Uranju.

09342000-8

Plutonju.

09343000-5

Materjali radjo-attivi.

09344000-2

Radjo-iżotopi.

14000000-1

Tħaffir tal-minjieri, metalli bażiċi u prodotti relatati.

14200000-3

Ramel u tafal.

14210000-6

Xaħx, ramel, ġebel misħuq u aggregat.

14211000-3

Ramel.

14211100-4

Ramel naturali.

14212000-0

Granuli, frak, trab tal-ġebel, ċagħaq, xaħx, ġebel imfarrak u misħuq, taħlitiet tal-ġebel, taħlitiet ta' xaħx u ramel, u aggregati oħrajn.

14212100-1

Żrar u xaħx.

14212110-4

Żrar.

14212120-7

Xaħx.

14212200-2

Aggregati.

14212210-5

Taħlita ta' xaħx u ramel.

14212300-3

Ġebel imfarrak u misħuq.

14212310-6

Saborra.

14212320-9

Granit misħuq.

14212330-2

Bassalt misħuq.

14212400-4

Ħamrija.

14212410-7

Ħamrija tal-wiċċ.

14212420-0

Ħamrija ta' taħt.

14212430-3

Frak tal-ġebel.

14213000-7

Makadam, tarmak u ramel tal-qatran.

14213100-8

Makadam.

14213200-9

Tarmak.

14213300-0

Ramel tal-qatran.

14220000-9

Tafal u kaolin.

14221000-6

Tafal.

14222000-3

Kaolin.

14300000-4

Minerali kemikali u fertilizzanti.

14310000-7

Minerali fertilizzanti.

14311000-4

Kalċju naturali, fosfat tal-kalċju ta' l-aluminju u mluħa krudi naturali tal-putassa.

14311100-5

Kalċju naturali.

14311200-6

Fosfat tal-kalċju ta' l-aluminju.

14311300-7

Imluħa krudi naturali tal-putassa.

14312000-1

Piriti tal-ħadid.

14312100-2

Pitiri tal-ħadid mhux mixwija.

14320000-0

Minerali kemikali.

14400000-5

Melħ u klorid tas-sodju, pur.

14410000-8

Melħ mill-blat.

14420000-1

Melħ mill-baħar.

14430000-4

Melħ evaporat u klorid tas-sodju, pur.

14450000-0

Melħ fis-salmura.

14500000-6

Prodotti relatati tal-minieri u tal-barieri.

14520000-2

Ġebel prezzjużi u semi prezzjużi; ġebel tal-ħaffiefa, ġebel ta' l-għerik (emery), abressivi naturali, minerali oħrajn u metalli prezzjużi.

14521000-9

Ħaġar prezzjuż u semi-prezzjuż.

14521100-0

Ħaġar prezzjuż.

14521140-2

Trab u frak tal-ħaġar prezzjuż.

14521200-1

Ħaġar semi-prezzjuż.

14521210-4

Trab u frak tal-ħaġar semi-prezzjuż.

14522000-6

Djamanti industriali; ġebel tal-ħaffiefa; emery u abbressivi naturali oħrajn.

14522100-7

Ġebel tal-ħaffiefa.

14522200-8

Djamanti industrial.

14522300-9

Emery.

14522400-0

Abbressivi naturali.

14523000-3

Minerali riletati, metalli prezzjużi u prodotti assoċċjati.

14523100-4

Minerali.

14523200-5

Deheb.

14523300-6

Fidda.

14523400-7

Platinum.

14600000-7

Metalli minerali u liegi.

14610000-0

Minerali metalliċi.

14611000-7

Minerali tal-ħadid.

14612000-4

Minerali ta' metalli mhux ferriċi.

14612100-5

Minerali tar-ramm.

14612200-6

Minerali tan-nikil.

14612300-7

Minerali ta' l-aluminju.

14612400-8

Minerali ta' metalli prezzjużi.

14612500-9

Minerali taċ-ċomb.

14612600-0

Minerali taż-żingu.

14612700-1

Minerali tal-landa.

14613000-1

Metallu ta' l-uranju jew tat-torju.

14613100-2

Minerali ta' l-uranju.

14613200-3

Minerali tat-torju.

14614000-8

Minerali varji.

14620000-3

Liegi.

14621000-0

Liegi ferrużi.

14621100-1

Liegi ferrużi, mhux tal-KEFA.

14621110-4

Manganiż ferruż.

14621120-7

Krimju ferruż.

14621130-0

Nikil ferruż.

14622000-7

Azzar.

14630000-6

Kagazza, rmoxk, skart u ħela ferrużi.

14700000-8

Metalli bażiċi.

14710000-1

Ħadid, ċomb, żingu, landa u ramm.

14711000-8

Ħadid.

14711100-9

Ħadid fondut.

14712000-5

Ċomb.

14713000-2

Żingu.

14714000-9

Landa.

14715000-6

Ramm.

14720000-4

Aluminju, nikil, skandju, titanju u vanadju.

14721000-1

Aluminju.

14721100-2

Ossidu ta' l-aluminju.

14722000-8

Nikil.

14723000-5

Skandju.

14724000-2

Titanju.

14725000-9

Vanadju.

14730000-7

Kromju, manganiż, kobaltu, ittriju u żirkonju.

14731000-4

Kromju.

14732000-1

Manganiż.

14733000-8

Kobaltu.

14734000-5

Ittriju.

14735000-2

Żirkonju.

14740000-0

Molibdenu, teknetju, rutenju u rodju.

14741000-7

Molibdenu.

14742000-4

Teknetju.

14743000-1

Rutenju.

14744000-8

Rodju.

14750000-3

Kadmju, lutezju, ħafnju, tantalu u tangstin.

14751000-0

Kadmju.

14752000-7

Lutezju.

14753000-4

Ħafnju.

14754000-1

Tantalu.

14755000-8

Tangstin.

14760000-6

Iridju, gallju, indju, tallju u barju.

14761000-3

Iridju.

14762000-0

Gallju.

14763000-7

Indju.

14764000-4

Tallju.

14765000-1

Barju.

14770000-9

Ċeżju, stronzju, rubidju u kalċju.

14771000-6

Ċeżju.

14772000-3

Stronzju.

14773000-0

Rubidju.

14774000-7

Kalċju.

14780000-2

Potassju, manjeżju, sodju u litju.

14781000-9

Potassju.

14782000-6

Manjeżju.

14783000-3

Sodju.

14784000-0

Litju.

14790000-5

Njobju, ożmju, renju u palladju.

14791000-2

Njobju.

14792000-9

Ożmju.

14793000-6

Renju.

14794000-3

Palladju.

14800000-9

Prodotti minerali mhux metalliċi, varji.

14810000-2

Prodotti abressivi.

14811000-9

Il-ġebla tat-tħin, il-ġebla ta' l-għarik u r-roti ta' l-għarik.

14811100-0

Ġebel tat-tħin.

14811200-1

Ġebel ta' l-għarik.

14811300-2

Roti ta' l-għarik.

14812000-6

Trab jew frak abressiv.

14813000-3

Korundum artifiċjali.

14814000-0

Graffit artifiċjali.

14820000-5

Ħġieġ.

14830000-8

Fibri tal-ħġieġ.

14900000-0

Materjali sekondarji mhux maħduma, irkuprati.

14910000-3

Materjali sekondarji tal-metall mhux maħdum, irkuprati.

14920000-6

Materjali sekondarji mhux tal-metall mhux maħdum, irkuprati.

14930000-9

Irmied u residwi li jkun fihom il-metalli.

15000000-8

Ikel, xorb, tabakk u prodotti relatati.

15100000-9

Prodotti mill-annimali, laħam u prodotti tal-laħam.

15110000-2

Laħam.

15111000-9

Laħam tal-bovini.

15111100-0

Ċanga.

15111200-1

Vitella.

15112000-6

Tjur.

15112100-7

Tjur ta' l-irziezet, friski.

15112110-0

Wiżż.

15112120-3

Dundjani.

15112130-6

Flieles.

15112140-9

Papri.

15112300-9

Fwied tat-tjur.

15112310-2

Foie gras.

15113000-3

Majjal.

15114000-0

Kirxa.

15115000-7

Ħaruf u muntun.

15115100-8

Ħaruf.

15115200-9

Muntun.

15117000-1

Laħam tal-mogħoż.

15118000-8

Laħam taż-żiemel, tal-ħmir, tal-bgħula jew tal-bgħula taż-żwiemel.

15118100-9

Laħam taż-żiemel.

15118900-7

Laħam tal-bgħula jew tal-bgħula taż-żwiemel.

15119000-5

Laħam diversi.

15119100-6

Laħam tal-fenek.

15119200-7

Laħam tal-liebra.

15119300-8

Kaċċa.

15119400-9

Saqajn iż-żrinċijiet.

15119500-0

Bċieċen.

15119600-1

Laħam tal-ħut.

15130000-8

Prodotti tal-laħam.

15131000-5

Preżervattivi u preparazzjoni tal-laħam.

15131100-6

Prodotti mil-laħam taz-zalzett.

15131110-9

Laħam taz-zalzett.

15131120-2

Prodotti taz-zalzett.

15131130-5

Zalzett.

15131134-3

Mazzit u zalzett ieħor tad-demm.

15131135-0

Zalzett tat-tjur.

15131200-7

Laħam, imqadded, immellaħ, iffumigat u maturat.

15131210-0

Gammon.

15131220-3

Bacon.

15131230-6

Salami.

15131300-8

Preparazzjonijiet tal-fwied.

15131310-1

Pâté.

15131320-4

Preparazzjonijiet tal-fwied tal-wiżż u tal-papri.

15131400-9

Prodotti tal-majjal.

15131410-2

Perżut.

15131420-5

Puletti.

15131490-6

Dixxijiet ippreparati mill-majjal.

15131500-0

Prodotti tat-tjur.

15131600-1

Prodotti taċ-ċanga u l-vitella.

15131610-4

Pulpetti taċ-ċanga.

15131620-7

Kappuljat taċ-ċanga.

15131640-3

Burgers taċ-ċanga.

15131700-2

Preparazzjonijiet tal-laħam.

15200000-0

Ħut ippreparat u ppreżervat.

15210000-3

Filetti tal-ħut, fwied tal-ħut u bajd tal-ħut.

15211000-0

Filetti tal-ħut.

15211100-1

Filetti friski tal-ħut.

15212000-7

Bajd tal-ħut.

15213000-4

Fwied tal-ħut.

15220000-6

Ħut frisk, filetti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut.

15221000-3

Laħam iffriżat.

15229000-9

Prodotti minn ħut iffriżat.

15230000-9

Ħut imqadded jew immellaħ, ħut fis-salmura; ħut iffumigat.

15231000-6

Ħut imqadded.

15232000-3

Ħut immellaħ.

15233000-0

Ħut fis-salmura.

15234000-7

Ħut iffumigat.

15235000-4

Ħut ippreżervat.

15240000-2

Ħut fil-bottijiet jew fil-laned u ħut ieħor ippreparat jew ippreżervat.

15241000-9

Ħut, miksi, fil-bottijiet jew fil-laned.

15241100-0

Trota ffumigata.

15241200-1

Aringi ppreparati jew ippreżervati.

15241300-2

Sardin.

15241400-3

Tonn fil-laned (taż-żejt).

15241500-4

Kavalli.

15241600-5

Inċova.

15241700-6

Fish fingers.

15241800-7

Preparazzjonijiet ta' ħut miksi.

15242000-6

Dixxijiet ippreparati tal-ħut.

15243000-3

Preparazzjonijiet tal-ħut.

15244000-0

Kavjar u bajd tal-ħut.

15244100-1

Kavjar.

15244200-2

Bajd tal-ħut.

15250000-5

Frott tal-baħar.

15251000-2

Krustaċej iffriżati.

15252000-9

Krustaċej ippreparati jew ippreżervati.

15253000-6

Prodotti mill-frott tal-baħar (bl-arzell).

15300000-1

Frott, ħxejjex u prodotti relatati.

15310000-4

Patata u prodotti tal-patata.

15311000-1

Patata ffriżata.

15311100-2

Patata moqlija u dik stil Franċiż.

15311200-3

Patata b'kubi, flieli u dik iffriżata.

15312000-8

Prodotti tal-patata.

15312100-9

Patata mgħaffġa stantanja.

15312200-0

Patata moqlija fit-taġen.

15312300-1

Krisps tal-patata.

15312310-4

Krisps tal-patata b'xi togħma.

15312400-2

Ikliet ħfief tal-patata.

15312500-3

Croquettes tal-patata.

15313000-5

Patata pproċessata.

15320000-7

Ġuleppi tal-frott u l-ħxejjex.

15321000-4

Ġuleppi tal-frott.

15321100-5

Ġulepp tal-larinġ.

15321200-6

Ġulepp tat-tronġ.

15321300-7

Ġulepp tal-lumi.

15321400-8

Ġulepp ta' l-ananas.

15321500-9

Ġulepp ta' l-għeneb.

15321600-0

Ġulepp tat-tuffieħ.

15321700-1

Taħlitiet tal-ġuleppi mhux konċentrati.

15321800-2

Ġuleppi kkonċentrati.

15322000-1

Ġulepp tal-ħxejjex.

15322100-2

Ġulepp tat-tadam.

15330000-0

Frott u ħxejjex ta' l-ikel ipproċessati.

15331000-7

Ħxejjex ipproċessati.

15331100-8

Ħxejjex friski u ffriżati.

15331110-1

Ħxejjex ta' l-għeruq ipproċessati.

15331120-4

Ħxejjex tuberi pproċessati.

15331130-7

Fażola, piżelli, bżar, tadam u ħxejjex oħrajn.

15331131-4

Fażola pproċessata.

15331132-1

Piżelli pproċessati.

15331133-8

Piżelli maqsuma.

15331134-5

Tadam ipproċessat.

15331135-2

Faqqiegħ ipproċessat.

15331136-9

Bżar ipproċessat.

15331137-6

Nibieta tal-fażola tas-sojja.

15331138-3

Faqiegħ selvaġġ.

15331140-0

Ħxejjex tal-weraq u l-kaboċċi.

15331142-4

Kaboċċa pproċessata.

15331150-3

Għads ipproċessati.

15331170-9

Ħxejjex iffriżati.

15331400-1

Ħxejjex ippreżervati u/jew fil-laned.

15331410-4

Fażola fiz-zalza tat-tadam.

15331411-1

Fażola l-forn (baked beans).

15331420-7

Tadam ippreżervat.

15331423-8

Tadam fil-laned.

15331425-2

Purea tat-tadam.

15331427-6

Purea kkonċentrata tat-tadam.

15331428-3

Zalza tat-tadam.

15331430-0

Faqqiegħ fil-landi.

15331450-6

Żebbuġ ipproċessat.

15331460-9

Ħxejjex fil-laned.

15331461-6

Sauerkraut fil-laned.

15331462-3

Piżelli fil-laned.

15331463-0

Fażola mqaxxra, fil-laned.

15331464-7

Fażola sħiħa fil-laned.

15331465-4

Spraġġ fil-laned.

15331466-1

Żebbuġ fil-laned.

15331470-2

Qamħ-ir-rum ħelu.

15331480-5

Ħxejjex proviżjonalment ippreżervati.

15331500-2

Ħxejjex ippreżervati fil-ħall.

15332000-4

Frott u ġewż ippreżervat.

15332100-5

Frott ipproċessat.

15332140-7

Tuffieħ ipproċessat.

15332150-0

Piżelli ppreżervati.

15332160-3

Banana pproċessata.

15332170-6

Rabarbru.

15332180-9

Dulliegħ.

15332200-6

Ġammijiet u marmellati, ġelatini tal-frott u purea u l-għaġina tal-ġewż.

15332230-5

Marmellati.

15332231-2

Marmellati tal-larinġ.

15332232-9

Marmellata tal-lumi.

15332240-8

Ġelatini tal-frott.

15332250-1

Għaġna tal-frott.

15332260-4

Għaġna tal-ġewż.

15332261-1

Butir tal-karawett.

15332270-7

Purea tal-frott.

15332290-3

Ġammijiet.

15332291-0

Ġamm tal-berquq.

15332292-7

Ġamm taċ-ċawsli.

15332293-4

Ġamm taż-żbib.

15332294-1

Ġamm taċ-ċirasa.

15332295-8

Ġamm tal-lamponi.

15332296-5

Ġamm tal-frawli.

15332300-7

Ġewż ipproċessat.

15332310-0

Ġewż inkaljat jew bil-melħ.

15332400-8

Frott ippreżervat.

15332410-1

Frott imqadded.

15332411-8

Passulina pproċessata.

15332412-5

Żbib ipproċessat.

15332419-4

Sultana.

15333000-1

Prodotti sekondarji tal-ħxejjex.

15400000-2

Żjut u xaħmijiet mill-annimali jew mill-ħxejjex.

15410000-5

Żjut u xaħmijiet krudi mill-annimali jew mill-ħxejjex.

15411000-2

Żjut mill-annimali jew mill-ħxejjex.

15411100-3

Żjut veġetali.

15411110-6

Żejt taż-żebbuġa.

15411120-9

Żejt tal-ġulġliel.

15411130-2

Żejt tal-karawett.

15411140-5

Żejt tal-ġewż ta' l-Indi.

15411200-4

Żejt għat-tisjir.

15411210-7

Żejt għall-qali.

15412000-9

Xaħmijiet.

15412100-0

Xaħmijiet ta' l-annimali.

15412200-1

Xaħmijiet veġetali.

15413000-6

Residwi solidi mix-xaħmijiet jew iż-żjut veġetali.

15413100-7

Għalf tal-bhejjem (oilcake).

15420000-8

Żjut u xaħmijiet raffinati.

15421000-5

Żjut raffinati.

15422000-2

Xaħmijiet raffinati.

15423000-9

Żjut u xaħmijiet idroġenizzati jew esterifikati.

15424000-6

Xamgħat veġetali.

15430000-1

Xaħmijiet tajbin għall-ikel.

15431000-8

Marġenira u preparazzjoniet simili.

15431100-9

Marġerina.

15431110-2

Marġerina likwida.

15431200-0

Dlik bi ftit xaħam jew bix-xaħam imnaqqas.

15500000-3

Prodotti mill-ħalib.

15510000-6

Ħalib u krema.

15511000-3

Ħalib.

15511100-4

Ħalib pasturizzat.

15511200-5

Ħalib sterilizzat.

15511210-8

Ħalib UHT.

15511300-6

Ħalib skumat.

15511400-7

Ħalib parzjalment xkumat.

15511500-8

Ħalib intier.

15511600-9

Ħalib ikkondensat.

15511700-0

Trab tal-ħalib.

15512000-0

Krema.

15512100-1

Krema singola.

15512200-2

Krema doppja.

15512300-3

Krema magħquda.

15512900-9

Krema mħabbta.

15530000-2

Butir.

15540000-5

Prodotti mill-ġobon.

15541000-2

Gobon tal-mejda.

15542000-9

Ġbon frisk.

15542100-0

Ġbejniet/irkotta.

15542200-1

Ġobin artad.

15542300-2

Ġobon Feta.

15543000-6

Ġbon maħkuk, imraffar, bil-vina kaħlanija u ġobon ieħor.

15543100-7

Ġobon tat-tursina (ikħal).

15543200-8

Ġobon cheddar.

15543300-9

Ġobon maħkuk.

15543400-0

Ġobon parmeġġjan.

15544000-3

Ġobon iebes.

15545000-0

Dlik tal-ġobon.

15550000-8

Prodotti varji tal-ħalib.

15551000-5

Yoghurt u prodotti oħrajn iffermentati mill-ħalib.

15551300-8

Yoghurt.

15551310-1

Yoghurt mingħajr togħma.

15551320-4

Yoghurt bit-togħma.

15551500-0

Xorrox.

15552000-2

Kazein.

15553000-9

Lattożju jew ix-xiropp tal-lattożju.

15554000-6

Whey (xorrox).

15555000-3

Ġelat u prodotti simili.

15555100-4

Ġelat.

15555200-5

Graniti.

15600000-4

Prodotti mit-tħin tal-qmugħ, lamtijiet u prodotti tal-lamtijiet.

15610000-7

Prodotti mit-tħin tal-qmugħ.

15611000-4

Ross maħruġ mill-fosdqa.

15612000-1

Dqiq taċ-ċereali jew veġetali u prodotti relatati.

15612100-2

Dqiq tal-qamħ.

15612110-5

Dqiq mill-qamħa ntiera.

15612120-8

Dqiq għall-manifattura tal-ħobż.

15612130-1

Dqiq sempliċi.

15612150-7

Dqiq ta' l-għaġina.

15612190-9

Dqiq self-raising.

15612200-3

Dqiq taċ-ċereali.

15612210-6

Dqiq tal-qamħ-ir-rum.

15612220-9

Dqiq tar-ross.

15612300-4

Dqiq u smida veġetali.

15612400-5

Taħlita għall-prodotti tal-furnara.

15612410-8

Taħlitiet għall-kejkijiet.

15612420-1

Taħlitiet għall-ħami.

15612500-6

Prodotti ta' l-ifran.

15613000-8

Prodotti mill-qmugħa taċ-ċereali.

15613100-9

Ħafur mitħun.

15613300-1

Prodotti taċ-ċereali.

15613310-4

Cereali ppreparati għall-kolazzjoni.

15613311-1

Corn-flakes.

15613313-5

Mjużli jew ekwivalenti.

15613319-7

Qmugħa minfuħa.

15613380-5

Ħafur “rolled”.

15614000-5

Ross ipproċessat.

15614100-6

Ross tal-qamħa twila.

15614200-7

Ross mitħun.

15614300-8

Ross imfarrak.

15615000-2

Kopra.

15620000-0

Lamtijiet u prodotti mil-lamtijiet.

15621000-7

Żejt tal-qamħ-ir-rum.

15622000-4

Glukożju u prodotti tal-glukożju; fruttożju, u prodotti tal-fruttożju.

15622100-5

Glukożju u prodotti tal-glukożju.

15622110-8

Glukożju.

15622120-1

Xiropp tal-glukożju.

15622300-7

Fruttożju u prodotti tal-fruttożju.

15622310-0

Fruttożju.

15622320-3

Preparazzjonijiet tal-fruttożju.

15622321-0

Trattib tal-fruttożju.

15622322-7

Xiropp tal-fruttożju.

15623000-1

Lamtijiet.

15624000-8

Tapjoka.

15625000-5

Smid.

15626000-2

Trab tal-custard.

15700000-5

Għalf għakk-annimali.

15710000-8

Għalf ipprefarat għall-annimali ta' l-irziezet u annimali oħrajn.

15711000-5

Ikel għall-ħut.

15712000-2

Għalf imnixxef.

15713000-9

Ikel għall-annimali tad-djar.

15800000-6

Diversi prodotti ta' l-ikel.

15810000-9

Prodotti tal-ħobż, oġġetti friski mill-għaġina u kejkijiet.

15811000-6

Prodotti mill-ħobż.

15811100-7

Ħobż.

15811200-8

Bziezen.

15811300-9

Croissants.

15811400-0

Krustini.

15811500-1

Prodotti imġejja mill-ħobż.

15811510-4

Sandwiches.

15811511-1

Sandwiches ippreparati.

15812000-3

Oġġetti ta' l-għaġina u kejkijiet.

15812100-4

Oġġetti ta' l-għaġina.

15812120-0

Tortini.

15812121-7

Tornini b'togħma sinjura.

15812122-4

Tortini ħelwin.

15812200-5

Kejkijiet.

15813000-0

Galletini ta' fil-għodu.

15820000-2

Biskuttelli u gallettini; oġġetti ta' l-għaġina u kejkijiet ippreżervati.

15821000-9

Prodotti tal-ħobż u ta' l-għaġina, inkaljati.

15821100-0

Prodotti inkaljati tal-ħobż.

15821110-3

Ħobż mixwi.

15821130-9

Ħobż iqarmeċ.

15821150-5

Biskuttelli.

15821200-1

Gallettini ħeliwin.

15830000-5

Żokkor u prodotti relatati.

15831000-2

Zokkor.

15831200-4

Zokkor abjad.

15831300-5

Zokkor ta' l-aċer u xiropp ta' l-aċer.

15831400-6

Għasel iswed.

15831500-7

Xiroppi taz-zokkor.

15831600-8

Għasel.

15832000-9

Skart mill-manifattura taz-zokkor.

15833000-6

Prodotti taz-zokkor.

15833100-7

Deżerti.

15833110-0

Krostati.

15840000-8

Kawkaw; ħelu tal-kawkaw u taz-zokkor.

15841000-5

Kawkaw.

15841100-6

Tgħasida tal-kawkaw.

15841200-7

Butir, xaħam jew żejt tal-kawkaw.

15841300-8

Trab tal-kawkaw mingħajr zokkor.

15841400-9

Trab tal-kawkaw biz-zokkor.

15842000-2

Ħelu taċ-ċikkulata u taz-zokkor.

15842100-3

Ċikkulata.

15842200-4

Prodotti taċ-ċikkulata.

15842210-7

Ċikkulata tax-xorb.

15842220-0

Strixxi taċ-ċikkulata.

15842300-5

Ħelu.

15842310-8

Ħelu mgħolli.

15842320-1

Qubbajd.

15842400-6

Frott, ġewż jew qxur tal-frott ippreżervati biz-zokkor.

15850000-1

Prodotti ta' l-għaġin.

15851000-8

Prodotti mit-tqiq.

15851100-9

Għaġin mhux imsajjar.

15851200-0

Għaġin u kuskus ippreparat.

15851210-3

Għaġin ippreparat.

15851220-6

Għaġin mimli.

15851230-9

Lasanja.

15851250-5

Kuskus.

15851290-7

Għaġin fil-bottijiet.

15860000-4

Kafe, te u prodotti relatati.

15861000-1

Fake.

15861100-2

Kafe inkaljat.

15861200-3

Kafe mingħajr kafeina.

15862000-8

Sostituti tal-kafe.

15863000-5

Te.

15863100-6

Te aħdar.

15863200-7

Te iswed.

15864000-2

Preparazzjonijiet għat-te jew il-mate.

15864100-3

Boroż tat-te.

15865000-9

Boroż bil-ħwawar.

15870000-7

Kondimenti melħ u bżar.

15871000-4

Ħall; zlazi; kondimenti mħallta; tqiq u smida tal-mustarda; u mustarda ppreparata.

15871100-5

Ħall u sostituti tal-ħall.

15871110-8

Ħall jew ekwivalenti.

15871200-6

Zlazi, kondimenti mħallta, u togħmiet imħallta.

15871210-9

Zalza tas-sojja.

15871230-5

Zalza tat-tadam.

15871250-1

Mustarda.

15871260-4

Zlazi.

15871270-7

Kondimenti mħallta.

15871273-8

Mayonnaise.

15871274-5

Dlik għal fuq il-ħobż.

15871279-0

Chutney.

15872000-1

Ħwawar.

15872100-2

Bżar.

15872200-3

Ħwawar orjentali.

15872300-4

Ħwawar komuni.

15872400-5

Melħ.

15872500-6

Ġinġer.

15880000-0

Prodotti nutrizzjonali speċjali.

15881000-7

Preparazzjonijiet omoġenizzati ta' l-ikel.

15882000-4

Prodotti tad-dieta.

15884000-8

Ikel tat-trabi.

15890000-3

Prodotti ta' l-ikel varji u oġġetti ta' l-ikel imnixxfa.

15891000-0

Brodu u soppa.

15891100-1

Brodu tal-laħam.

15891200-2

Brodu tal-ħut.

15891300-3

Sopop imħallta.

15891400-4

Sopop.

15891410-7

Taħlitiet għas-sopop.

15891500-5

Brodijiet.

15891600-6

Konċentramenti għall-brodijiet.

15891610-9

Taħlitiet għall-konċentramenti tal-brodijiet.

15891900-9

Sopop tal-ħaxix.

15892000-7

Sugu, estratti, sustanzi peptiċi u oġġetti sabiex jgħaqqlu, mill-ħaxix.

15892100-8

Sugu tal-ħxejjex.

15892200-9

Estratti tal-ħxejjex.

15892400-1

Proddotti li jgħaqqdu.

15893000-4

Oġġetti mqadda.

15893100-5

Taħlitiet ta' l-ikel.

15893200-6

Taħlitiet tad-deżerta.

15893300-7

Taħlitiet tal-gravy.

15894000-1

Prodotti pproċessati ta' l-ikel.

15894100-2

Ikel għall-veġitarjani.

15894200-3

Ikliet ippreparati.

15894210-6

Ikliet għall-iskejjel.

15894220-9

Ikliet għall-isptarijiet.

15894300-4

Dixxijiet ippreparati.

15894400-5

Snacks.

15894500-6

Ingredjenti tal-vending-machine.

15894600-7

Mili għal-ħobż.

15894700-8

Delicatessen.

15895000-8

Prodotti li jisservew bil-ħeffa.

15895100-9

Hamburgers.

15896000-5

Prodotti ffriżati bil-qawwi.

15897000-2

Oġġetti ta' l-ikel fil-laned u razzjonijiet.

15897100-3

Razzjonijiet tas-suldati.

15897200-4

Oġġetti fil-landi.

15897300-5

Pakketti/kaxex ta' l-ikel (parcels).

15898000-9

Ħmira.

15899000-6

Baking powder.

15900000-7

Xorb, tabakk u prodotti relatati.

15910000-0

Xorb alkoħoliku distillat.

15911000-7

Xorb spirituż.

15911100-8

Spirti.

15911200-9

Likuri.

15930000-6

Inbejjed.

15931000-3

Inbejjed mingħajr togħmiet.

15931100-4

Inbejjed frizzanti.

15931200-5

Inbid tal-mejda.

15931300-6

Port.

15931400-7

Madeira.

15931500-8

Masti ta' l-għeneb.

15931600-9

Sherry.

15932000-0

Il-karfa ta' l-inbid.

15940000-9

Ċedru u nbejjed oħrajn tal-frott.

15941000-6

Ċedru.

15942000-3

Inbejjed tal-frott.

15950000-2

Xorb fermentat mhux distillat.

15951000-9

Vermouth.

15960000-5

Birra tax-xgħir.

15961000-2

Birra.

15961100-3

Lager.

15962000-9

Karfa tal-birra jew tad-distillar.

15980000-1

Xorb mhux alkoħoliku.

15981000-8

Ilma minerali.

15981100-9

Ilma minerali mingħajr gas.

15981200-0

Ilma minerali bil-gass.

15981300-1

Ilma f'għamla solida.

15981310-4

Silġ.

15981320-7

Borra.

15981400-2

Ilmijiet minerali bit-togħma.

15982000-5

Soft drinks.

15982100-6

Squashes tal-frott.

15982200-7

Ħalib biċ-ċikkulata.

15990000-4

Tabakk, prodotti tat-tabakk u fornimenti.

15991000-1

Prodotti tat-tabakk.

15991100-2

Sigarri.

15991200-3

Sigarilli.

15991300-4

Sigaretti.

15992000-8

Tabakk.

15992100-9

Tabakk manifatturat.

15993000-5

Forniment tat-tabakkonisti.

15994000-2

Karta tas-sigarretti u karta tal-filtru.

15994100-3

Karta tas-sigarretti.

15994200-4

Karta tal-filtru.

16000000-5

Makkinarju agrikolu.

16100000-6

Makkinarju għall-preparazzjoni tal-ħamrija jew tal-koltivazzjoni agrikola jew tal-foresterija.

16110000-9

Moħriet jew ftugħ tar-radd bid-diska.

16120000-2

Ftugħ tar-radd, barraxa, koltivaturi, tneħħija tal-ħaxix ħażin u taz-zappun.

16130000-5

Makkinarji għaż-żriegħ, għax-xitel u għax-xitel mill-ġdid.

16140000-8

Makkinarju għat-tixrid tad-demel.

16141000-5

Makkinarju għad-distribuzzjoni tal-fertilizzant.

16150000-1

Rombli ta' l-art bil-ħaxix jew ta' l-isports.

16160000-4

Tagħmir mixxellanju għall-ġardinaġġ.

16300000-8

Makkinarju tal-ħsad.

16310000-1

Magni li jaqtgħu l-uċuħ.

16311000-8

Makkinrju tal-qtugħ tal-ħaxix fl-art bil-ħaxix.

16311100-9

Makkinrju tal-qtugħ tal-ħaxix fl-artijiet, fil-ġonna u fl-areni ta' l-isport.

16320000-4

Makkinarju tal-ġbir tas-silla.

16330000-7

Makkinarju li jifforma l-bajliet tas-silla jew tat-tiben.

16331000-4

Makkinarju li jiġbor il-bajliet.

16340000-0

Makkinarju tal-ħsad u tad-dris.

16400000-9

Makkinarju ta' l-isprejjar għall-użu agrikolu jew ta' l-oltikoltura.

16500000-0

Karrijiet u nofs karrijiet li jistgħu jgħabbu jew iħottu lilhom infushom għall-agrikoltura.

16510000-3

Karrijiet li jistgħu jgħabbu lilhom infushom għall-agrikoltura.

16520000-6

Karrijiet li jistgħu jħottu lilhom infushom għall-agrikoltura.

16530000-9

Nofs karrijiet li jistgħu jgħabbu lilhom infushom għall-agrikoltura.

16540000-2

Nofs karrijiet li jistgħu jħottu lilhom infushom għall-agrikoltura.

16600000-1

Makkinarju speċjalizzat għall-agrikoltura u l-foresterija.

16610000-4

Makkinarju għat-tindif, l-għażla u l-iggradar tal-bajd, frott u prodotti oħrajn.

16611000-1

Makkinarju għat-tindif tal-prodotti.

16611100-2

Makkinarju għat-tindif tal-bajd.

16611200-3

Makkinarju għat-tindif tal-frott.

16612000-8

Makkinarju għall-għażla u l-igradar tal-prodotti.

16612100-9

Makkinarju għall-għażla u l-igradar tal-bajd.

16612200-0

Makkinarju għall-għażla u l-igradar tal-frott.

16613000-5

Makkinarju għat-tindif, l-għażla u l-iggradar taż-żrieragħ, qmugħ jew ħxejjex imqadda.

16620000-7

Makkinarju li jaħilbu l-annimali.

16630000-0

Makkinarju għall-preparazzjoni ta' l-għalf ta' l-annimali.

16640000-3

Makkinarju għaż-żamma tan-naħal.

16650000-6

Makkinarju għaż-żamma tat-tjur.

16651000-3

Inkubaturi u tat-tifqis tat-tjur.

16700000-2

Tractors.

16710000-5

Tractors agrikolu ikkontralli minn nies mexjin ma' ġembhom.

16720000-8

Tractors użati.

16730000-1

Magni tat-trazzjoni.

16800000-3

Partijiet tal-makkinarju ta' l-agrikoltura u l-foresterija.

16810000-6

Partijiet tal-makkinarju ta' l-agrikoltura.

16820000-9

Partijiet tal-makkinarju tal-foresterija.

18000000-9

Ilbies, xedd is-saqajn, valiġġerija u aċċessorji.

18100000-0

Ħwejjeġ okkupazzjonali, ilbies speċjali tax-xogħol u aċċessorji.

18110000-3

Ħwejjeġ okkupazzjonali.

18113000-4

Ilbies industriali.

18114000-1

Coveralls.

18130000-9

Ilbies speċjali għax-xogħol.

18132000-3

Ħwejjeg tat-titjir.

18132100-4

Ġgieget tat-titjir.

18132200-5

Ilbies tat-titjir.

18140000-2

Aċċessorji ta' l-ilbies tax-xogħol.

18141000-9

Ingwanti għax-xogħol.

18142000-6

Viżuri tas-sigurtà.

18143000-3

Apparat protettiv.

18200000-1

Ilbies ta' barra.

18210000-4

Kowtijiet.

18211000-1

Kapep.

18212000-8

Mantari.

18213000-5

Ġkieket għar-riħ.

18220000-7

Ilbies tal-protezzjoni mit-temp.

18221000-4

Ilbies tal-protezzjoni mix-xita.

18221100-5

Kapep tal-protezzjoni mix-xita.

18221200-6

Anorak.

18221300-7

Kowtijiet ta' kontra x-xita.

18222000-1

Ilbies tal-korporazzjoni.

18222100-2

Ilbies formali (glekk u qalziet).

18222200-3

Ensambles.

18223000-8

Ġgieget u blażers.

18223100-9

Blażers.

18223200-0

Ġgieget.

18224000-5

Ilbies magħmul minn drappijiet tessili miksija jew impregnati.

18230000-0

Ilbies varju, ta' barra.

18231000-7

Ilbiesi tan-nisa.

18232000-4

Dbielet.

18233000-1

Shorts.

18234000-8

Qliezet.

18235000-5

Pullovers, cardigans u prodotti simili.

18235100-6

Pullover.

18235200-7

Cardigans.

18235300-8

Flokkiet għall-għaraq.

18235400-9

Sdieri.

18300000-2

Ħwejjeġ tan-nisa.

18310000-5

Ħwejjeġ ta' taħt.

18311000-2

Dbielet ta' taħt.

18312000-9

Qliezet ta' taħt.

18313000-6

Qliezet ta' taħt tan-nisa.

18314000-3

Kowtijiet tal-banju.

18315000-0

Kalzetti tan-nisa.

18316000-7

Tights.

18317000-4

Peduni.

18318000-1

Ilbies ta' bil-lejl.

18318100-2

Qomos ta' bil-lejl.

18318200-3

Dressing gowns.

18318300-4

Piġami.

18318400-5

Flokkijiet ta' taħt.

18318500-6

Ilbies ta' bil-lejl.

18320000-8

Riċipetti, panċieri, suspenders u oġġetti simili.

18321000-5

Riċipetti.

18322000-2

Panċieri.

18323000-9

Suspenders.

18330000-1

Flokkijiet (T-shirts) u qomos.

18331000-8

Flokkijiet għamla ta' “T”.

18332000-5

Qomos.

18333000-2

Flokkijiet Polo.

18400000-3

Ilbies u aċċessorji speċjali.

18410000-6

Ilbies speċjali.

18411000-3

Ilbies tat-trabi.

18412000-0

Ilbies ta' l-isports.

18412100-1

Tracksuits.

18412200-2

Qomos ta' l-isports.

18412300-3

Ilbies ta' l-iskijjar.

18412800-8

Malji ta' l-għawm.

18420000-9

Aċċessorji tal-ħwejjeġ.

18421000-6

Imkatar.

18422000-3

Kravatti.

18423000-0

Ingravati.

18424000-7

Ingwanti.

18424300-0

Ingwanti li jintużaw darba biss.

18424400-1

Mittens.

18424500-2

Ingwanti minn ġild oħxon.

18425000-4

Ċintorini.

18425100-5

Bandolieri.

18440000-5

Kpiepel u għata tar-ras.

18441000-2

Kpiepel.

18443000-6

Għata tar-ras u aċċessorji ta' l-għata tar-ras.

18443100-7

Faxex għal mar-ras.

18443300-9

Xedd ir-ras.

18443310-2

Brieret.

18443320-5

Brieret tas-suldati.

18443330-8

Barnużi.

18443340-1

Kapep.

18443400-0

Ċineg ta' taħt il-geddum għal ma' l-elmijiet.

18443500-1

Viżuri.

18444000-3

Għata protettiva tar-ras.

18444100-4

Għata tar-ras, tas-sigurtà.

18444110-7

Għelmijiet.

18444111-4

Crash helmets.

18444112-1

Elmi għaċ-ċikliżmu.

18444200-5

Kpiepel iebsa.

18450000-8

Qafliet (ilbies).

18451000-5

Buttuni.

18451100-6

Partijiet minn buttuni.

18452000-2

Labar tas-sarwan.

18453000-9

Żippijiet.

18500000-4

Ġojjellerija, arloġġi u oġġetti relatati.

18510000-7

Ġojjelli u oġġetti relatati.

18511000-4

Ħaġar prezzjuż għall-ġojjellerija.

18511100-5

Djamanti.

18511200-6

Rubini.

18511300-7

Żmeraldi.

18511400-8

Ħaġra ta' l-opal.

18511500-9

Ħaġra tal-kwarz.

18511600-0

Ħaġra tat-tormalina.

18512000-1

Muniti u medalji.

18512100-2

Muniti.

18512200-3

Medalji.

18513000-8

Oġġetti tal-ġojjellerija.

18513100-9

Perli.

18513200-0

Prodotti ta' l-artiġjanat tad-deheb.

18513300-1

Oġġetti minn metal prezjuż.

18513400-2

Oġġetti ta' ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż.

18513500-3

Oġġetti ta' l-artiġjanat tal-fidda.

18520000-0

Arloġġerija personali.

18521000-7

Arloġġi żgħar.

18521100-8

Ħġieġ għall-arloġġi ta' idejn.

18522000-4

Arloġġi ta' l-idejn.

18523000-1

Arloġġi tip “stopwatches”.

18530000-3

Rigali u premijiet.

18600000-5

Fer u oġġetti tal-fer.

18610000-8

Oġġetti tal-fer.

18611000-5

Ġlud bil-fer.

18612000-2

Ħwejjeġ bil-fer.

18613000-9

Fer artifiċjali għall-oġġetti.

18620000-1

Fer.

18800000-7

Żraben.

18810000-0

Żraben apparti milli ta' l-isports u żraben protettivi.

18811000-7

Żraben impervisti għall-ilma.

18812000-4

Żraben b'partijiet tal-lastiku jew tal-plastika.

18812100-5

Sandlijiet bl-uċuħ tal-lastiku jew tal-plastika.

18812200-6

Stivali tal-lastiku.

18812300-7

Żraben tat-tibdila tal-lastiku jew tal-plastika.

18812400-8

Flip-flops.

18813000-1

Żraben bl-uċuħ tal-lastiku.

18813100-2

Sandlijiet.

18813200-3

Krakar.

18813300-4

Żraben ta' tibdila.

18814000-8

Żraben bl-uċuħ minn materjali tessili.

18815000-5

Stivali.

18815100-6

Stivali sa l-għaksa.

18815200-7

Stivali sal-pexxun.

18815300-8

Stivali sa l-irkobba.

18815400-9

Stivali għax-xmajjar.

18816000-2

Galoxxi.

18820000-3

Żraben ta' l-isports.

18821000-0

Żraben ta' l-iskijjar.

18821100-1

Zraben ta' l-iskijjar fuq terren varju.

18822000-7

Żraben tat-taħriġ.

18823000-4

Żraben tat-tlugħ ma' muntanji.

18824000-1

Żraben tal-football.

18830000-6

Żraben protettivi.

18831000-3

Xedd is-saqajn li jkollu ponta protettiva tal-ħadid.

18832000-0

Żraben speċjali.

18832100-1

Żraben tat-titjir.

18840000-9

Partijiet taż-żraben.

18841000-6

Uċuħ taż-żraben.

18842000-3

Pettijiet.

18843000-0

Tkaken.

18900000-8

Valiġġi, sruġ, ħrieġ u basktijiet varji.

18910000-1

Sarġ taż-żwiemel.

18911000-8

Xedd taż-żwiemel.

18912000-5

Frosti tat-tlielaq.

18913000-2

Swat.

18920000-4

Bagalji.

18921000-1

Bagalji ta' l-ivvjaġġar.

18923000-5

Portafolji u boroż.

18923100-6

Boroż.

18923200-7

Portafolji.

18924000-2

Bagalji kbar.

18925000-9

Koperta għall-flixkien ta' l-ilma u l-istoċċ ta' maċ-ċintorin.

18925100-0

Koperta għall-flixkien ta' l-ilma.

18925200-1

L-istoċċ ta' maċ-ċintorin.

18929000-7

Bagalji żgħar tat-twaletta.

18930000-7

Xkejjer u boroż.

18931000-4

Boroż ta' l-ivvjaġġar.

18931100-5

Rucksacks (boroż ta' l-ispallel).

18932000-1

Boroż sportivi.

18933000-8

Xkejjer tal-posta u tal-pakketti.

18933100-9

Busti tal-posta.

18934000-5

Boroż għall-oġġet ta' l-isport.

18935000-2

Boroż tal-ħwejjeġ maħmuġin.

18936000-9

Boroż tessili.

18937000-6

Xkejjer għall-ippakkjar ta' oġġettii.

18937100-7

Boroż għall-ippakkjar ta' oġġetti.

18938000-3

Inveloppi miksijin.

18939000-0

Basktijiet tan-nisa.

19000000-6

Drappijiet tal-ġilda u tat-tessuti, plastik u materjali oħra.

19100000-7

Ġlud.

19110000-0

Ġild tal-kamoxxa.

19120000-3

Ġlud tal-bovini jew miż-żwiemel.

19130000-6

Ġlud tan-nagħaġ, tal-mogħoż jew tal-majjali.

19131000-3

Ġlud tan-nagħaġ u tal-ħrief.

19132000-0

Ġlud tal-mogħoż u tal-gidien.

19133000-7

Ġlud tal-majjali.

19140000-9

Ġlud ta' annimali oħtajn, ġild kompost appati milli ġlud.

19141000-6

Glud ta' annimali oħrajn.

19142000-3

Ġlud komposti.

19143000-0

Imitazzjoni tal-ġild.

19144000-7

Ġild ta' l-alakka.

19160000-5

Ċineg ta' l-arloġġi ta' l-idejn.

19170000-8

Oġġetti tal-ġild użati fil-makkinarju jew apparati mekkaniċi.

19200000-8

Dappijiet tessili u oġġetti relatati.

19210000-1

Drappijiet minsuġa.

19211000-8

Drappijiet sintetiċi, minsuġa.

19211100-9

Drappijiet imħallta, minsuġa.

19212000-5

Drappijiet tal-qoton, minsuġa.

19212100-6

Drappijiet ta' l-imtieraħ.

19212200-7

Denim.

19212300-8

Kanvazz.

19212310-1

Oġġetti tal-kanvazz.

19212400-9

Poplin.

19212500-0

Drapp taċ-ċineg.

19212510-3

Strixxi mid-drapp taċ-ċineg.

19220000-4

Drappijiet tas-suf.

19230000-7

Drappijiet ta' l-għażel.

19231000-4

Għażel.

19240000-0

Drappijiet speċjali.

19241000-7

Bellus.

19242000-4

Xugamani tat-terry.

19243000-1

Drappijiet tal-kisi ta' l-għamara.

19244000-8

Drappijiet tal-purtieri.

19245000-5

Drappijiet ta' l-inforor.

19250000-3

Drappijiet innitjati jew bil-kroxé.

19251000-0

Drappijiet innitjati.

19251100-1

Drappijiet tal-bellus.

19252000-7

Drappijiet bil-kroxé.

19260000-6

Xoqqa.

19270000-9

Drappijiet mhux minsuġa.

19280000-2

Suf, u ġlud ta' l-annimali.

19281000-9

Suf.

19282000-6

Il-pelle ta' l-annimali.

19283000-3

Ġlud u rix ta' l-għasafar.

19400000-0

Ħjut u fibri tessili.

19410000-3

Fibri tessili naturali.

19420000-6

Fibri tessili artifiċjali.

19430000-9

Ħjut u fibri tessili minn fibri naturali.

19431000-6

Ħajt tal-ħarir.

19432000-3

Ħajt tas-suf.

19433000-0

Ħajt tal-qoton.

19434000-7

Ħajt tal-kittien.

19435000-4

Ħjut u fibri tal-ħjata minn fibri naturali.

19435100-5

Ħajt tal-ħjata.

19435200-6

Suf ta' l-innittjar.

19436000-1

Ħjut minn fibri tessili veġetali.

19440000-2

Ħjut u fibri sintetiċi.

19441000-9

Fibri sintetiċi.

19442000-6

Ħjut sintetiċi.

19442100-7

Ħjut sintetiċi għall-ħjata.

19442200-8

Fibri sintetiċi għall-innitjar.

19500000-1

Materjali tal-gomma u tal-plastik.

19510000-4

Prodotti tal-lastiku.

19511000-1

Tubi interni tal-lastiku (għat-tyres), ir-rigi u l-patti.

19511100-2

Patti tat-tyres.

19511200-3

Tubi interni.

19511300-4

Rigi tat-tyres.

19512000-8

Oġġetti tal-lastiku mhux vulkanizzat.

19513000-5

Drappijiet tessili bil-lastiku.

19513100-6

Drapp bl-ispag tat-tyres.

19513200-7

Żigarella adessiva minn drappijiet tessili.

19514000-2

Lastiku użat mill-ġdid.

19520000-7

Prodotti tal-plastika.

19521000-4

Prodotti tal-polistirin.

19521100-5

Folji tal-polistirin.

19521200-6

Ċapep tal-polistirin.

19522000-1

Reżini.

19522100-2

Reżini epossiċi.

19522110-5

Tubi tar-reżini epossiċi.

19600000-2

Skart tal-ġilda, tat-tessuti, tal-gomma u tal-plastik.

19610000-5

Skart tal-ġild.

19620000-8

Skart tat-tessuti.

19630000-1

Skart tal-gomma.

19640000-4

Xkejjer u boroż mill-iskart jew ħela tal-politene.

19700000-3

Gomma u fibri sintetiċi.

19710000-6

Lastiku sintetiku.

19720000-9

Fibri sintetiċi.

19721000-6

Stoppa tal-filament sintetiku.

19722000-3

Ħjut ta' tenaċità għolja.

19723000-0

Ħjut singoli testurizzati.

19724000-7

Monofilament sintetiku.

19730000-2

Fibri artifiċjali.

19731000-9

Fibri bażiċi artifiċjali.

19732000-6

Polipropilin.

19733000-3

Ħjut artifiċjali testurizzati.

22000000-0

Materjal stampat u prodotti relatati.

22100000-1

Kotba, katalogi u fuljetti, stampati.

22110000-4

Kotba stampati.

22111000-1

Kotba ta' l-iskejjel.

22112000-8

Pitazzi.

22113000-5

Kotba tal-libreriji.

22114000-2

Dizzjunarji, mapep, kotba tal-mużika u kotba oħrajn.

22114100-3

Dizzjunarji.

22114200-4

Kotba tal-mapep.

22114300-5

Mapep.

22114310-8

Mapep kadastrali.

22114311-5

Blueprints (pjanti dettaljati).

22114400-6

Mużika stampata.

22114500-7

Enċiklopediji.

22120000-7

Publikazzjonijiet.

22121000-4

Pubblikazzjonijiet tekniċi.

22130000-0

Direttorji.

22140000-3

Fuljetti.

22150000-6

Katalogi.

22160000-9

Kotba żgħar.

22200000-2

Gazzetti, ġurnali, perjodiċi u magazines.

22210000-5

Gazzetti.

22211000-2

Ġurnali.

22211100-3

Ġurnali Uffiċjali.

22212000-9

Perjodiċi.

22212100-0

Serjali.

22213000-6

Magazines.

22300000-3

Kartolini, kartolini ta' l-awgurju u materja oħra stampata.

22310000-6

Kartolini.

22312000-0

Stampi.

22313000-7

Trasferituri.

22314000-4

Disinji.

22315000-1

Ritratti.

22320000-9

Kartolini ta' l-awgurju.

22321000-6

Kartolini tal-Milied.

22400000-4

Bolol, formoli taċ-ċekkijiet, karti bankarji, ċertifikati tat-titoli, materjal ta' riklami kummerċjali, katalogi u manwali.

22410000-7

Bolol.

22411000-4

Bolol tal-Milied.

22412000-1

Bolol ġodda.

22413000-8

Bolol tal-kupuni.

22414000-5

Kotba tal-bolol.

22420000-0

Karta stampata bil-bolol.

22430000-3

Karti bankarji.

22440000-6

Formoli taċ-ċekkijiet.

22450000-9

Materja stampata tat-tip tas-sigurtà.

22451000-6

Passaporti.

22452000-3

Ordnijiet postali.

22453000-0

Diski tat-taxxa tal-karozza.

22454000-7

Liċenzi tas-sewqan.

22455000-4

Karti ta' l-identità.

22455100-5

Brazzuletta ta' l-identità.

22456000-1

Permessi.

22457000-8

Biljetti tad-dħul.

22458000-5

Matrja stampata ta' klassi għolja.

22459000-2

Biljetti.

22459100-3

Stikers u strixxi għar-reklamar.

22460000-2

Materjal ta' reklamar tal-kummerċ, katalogi kummerċjali u manwali.

22461000-9

Katalogi.

22461100-0

Reċipjenti jew aċċessorji għaż-żamma tal-listi.

22462000-6

Materjal tar-reklamar.

22470000-5

Manwali.

22471000-2

Materjal tal-kompjuter.

22472000-9

Manwali ta' l-istruzzjoni.

22473000-6

Manwali tekniċi.

22500000-5

Pjanċi jew ċilindri għall-istampar jew medja oħra użata fl-istampar.

22510000-8

Pjanċi offset.

22520000-1

Apparat ta' l-akwa-forte fin-niexef.

22521000-8

Apparat ta' l-imbuzzar.

22600000-6

Linka.

22610000-9

Linka ta' l-istampar.

22611000-6

Linka intaljo.

22612000-3

Linka indjana (taċ-Ċina).

22800000-8

Reġistri tal-karta jew il-kartun, kotba tal-kontijiet, irbit tal-karti, formoli u oġġetti oħrajn tal-kartolerija stampata.

22810000-1

Reġistri tal-karta jew tal-kartun.

22813000-2

Kotba tal-kontijiet.

22814000-9

Kotba ta' l-irċevuti.

22815000-6

Kotba tan-noti.

22816000-3

Pakki żgħar tal-karti.

22816100-4

Mazzi għan-noti (note pads).

22816200-5

Ktieb għan-noti bix-xortħend.

22816300-6

Mazzi tan-noti jeħlu.

22817000-0

Djarji jew organizzaturi personali.

22819000-4

Kotba ta' l-indirizzi.

22820000-4

Formoli.

22821000-1

Formoli elettorali.

22822000-8

Formoli tan-negozju.

22822100-9

Formoli kontinwi tan-negozju.

22822200-0

Formoli mhux-kontinwi tan-negozju.

22830000-7

Pitazzi.

22831000-4

Mili għall-kotba tan-noti ta' l-iskola.

22832000-1

Karti tal-homework.

22840000-0

Albums għall-kampjuni.

22841000-7

Albums għall-kollezzjonijiet.

22841100-8

Kotba tal-bolol.

22841200-9

Koperti filateliċi.

22850000-3

Koperti u aċċessorji relatati.

22851000-0

Koperti.

22852000-7

Folders.

22852100-8

Koperti ta' l-ittri.

22853000-4

Reċipjenti jew aċċessorji għaż-żamma tal-fajls.

22900000-9

Materja varja, stampata.

22990000-6

Karta tal-gażżetti, karta maħduma bl-idejn u karta jew kartun mhux miksija għal skopijiet grafiċi.

22991000-3

Karta għall-gazzetti.

22992000-0

Karta jew kartun mħduma bl-idejn.

22993000-7

Karta jew kartonċin fotosensittivi, sensittivi għas-sħana jew termografiċi.

22993100-8

Karta jew kartonċin fotosensittivi.

22993200-9

Karta jew kartun sensittivi għas-sħana.

22993300-0

Karta jew kartun termografiċi.

22993400-1

Karta u kartun korrugati.

24000000-4

Prodotti kimiċi.

24100000-5

Gassijiet.

24110000-8

Gassijiet industrijali.

24111000-5

Idroġenu, argon, gassijiet rari, nitoħenu u ossiġenu.

24111100-6

Argon.

24111200-7

Gassijiet rari.

24111300-8

Ħeljum.

24111400-9

Neon.

24111500-0

Gasijiet għal skopijiet mediċi.

24111600-1

Idoġenu.

24111700-2

Nitroġenu.

24111800-3

Nitroġenu likwidu.

24111900-4

Ossiġenu.

24112000-2

Komposti inorganiċi ta' l-ossiġenu.

24112100-3

Di-ossidu tal-karbonju.

24112200-4

Ossidi tan-nitroġenu.

24112300-5

Komposti inorganiċi ta' l-ossiġenu inorganiċi.

24113000-9

Arja likwida u kompressata.

24113100-0

Arja likwida.

24113200-1

Arja kompressata.

24200000-6

Kuluri u pigmenti.

24210000-9

Ossidi, perossidi, irdossidi.

24211000-6

Osidu u perossidu taż-żingu, assidu tat-titanju, kuluri u pigmenti.

24211100-7

Ossidu taż-żingu.

24211200-8

Perossidu taż-żingu.

24211300-9

Ossidu tat-titanju.

24212000-3

Kromju, manganeżji, magnezju, ċomb u ramm, ossidi u idrossidi.

24212100-4

Ossidu tal-kromju.

24212200-5

Ossidu tal-manganeżju.

24212300-6

Ossidu taċ-ċomb.

24212400-7

Ossidu tar-ramm.

24212500-8

Ossidu tal-magneżju.

24212600-9

Idrossidu għall-kuluri u pigmenti.

24212610-2

Idrossidu tal-kromju.

24212620-5

Idrossidu tal-manganeżju.

24212630-8

Idrossidu taċ-ċomb.

24212640-1

Idrossidu tar-ramm.

24212650-4

Idrossidu tal-manjeżju.

24213000-0

Ġir idrat.

24220000-2

Estratti tat-tannina, estratti tal-kulur, tannini u materja tal-kuluri.

24221000-9

Estratti tal-kuluri.

24222000-6

Restratti tat-tannina.

24223000-3

Tannini.

24224000-0

Materja tal-kuluri.

24225000-7

Preperazzjonijiet tat-tannina.

24300000-7

Kimiċi bażiċi inorganiċi u organiċi.

24310000-0

Kemikali bażiċi inorganiċi.

24311000-7

Elementi kimiċi, Aċidi u komposti inorganicċi.

24311100-8

Metallojdi.

24311110-1

Fosfidi.

24311120-4

Karbidi.

24311130-7

Idrati.

24311140-0

Nitrati.

24311150-3

Ażidi.

24311160-6

Siliċidi.

24311170-9

Boridi.

24311180-2

Kubrit raffinat.

24311200-9

Ħaloġenju.

24311300-0

Metalli alkaliniċi.

24311310-3

Merkurju.

24311400-1

Klorid ta' l-idroġenu, aċidi inorganicċi, di-ossidu tas-silikon u di-ossidu tal-kubrit.

24311410-4

Aċidi inorganiċi.

24311411-1

Aċidu sulfuriku.

24311420-7

Aċidu fosforiku.

24311430-0

Aċidi poli-forsforiċi.

24311440-3

Aċidi ħexa-floroċiliċi.

24311450-6

Di-ossidu tal-kubrit.

24311460-9

Di-ossidu tas-silikon.

24311470-2

Klorid ta' l-idroġenu.

24311500-2

Idrossidi bħala kimika inorganika bażika.

24311510-5

Ossidi metalliċi.

24311511-2

Pitali tal-ħadid u ossidi tal-ħadid.

24311520-8

Idrossidu tas-sodju.

24311521-5

Caustic soda (soder).

24311522-2

Soder likwidu.

24311600-3

Komposti tal-kubrit.

24311700-4

Kubrit.

24311800-5

Karbonju.

24311900-6

Klorin.

24312000-4

Aloġinati tal-metalli, ipokloridi, klorati u perklorati.

24312100-5

Aloginati tal-metalli.

24312110-8

Silikati ħexafloro tas-sodju.

24312120-1

Kloridi.

24312121-8

Kloridu ta' l-aluminju.

24312122-5

Kloridu ferriku.

24312123-2

Kloridu poli-aluminju.

24312130-4

Kloridrati ta' l-aluminju.

24312200-6

Ipoklorati u klorati.

24312210-9

Klorat tas-sodju.

24312220-2

Ipoklorat tas-sodju.

24313000-1

Sulfidi, sulfati, nitrati, fosfati u karbonati.

24313100-2

Sulfidi, sulfiti u sulfati.

24313110-5

Sulfadi varji.

24313111-2

Sulfid ta' l-idroġenu.

24313112-9

Polisulfat.

24313120-8

Sulfati.

24313121-5

Tiosulfat tas-sodju.

24313122-2

Sulfati ferriċi.

24313123-9

Sulfat ta' l-aluminju.

24313124-6

Sulfat tas-sodju.

24313125-3

Sulfat tal-ħadid.

24313126-0

Sulfat tar-ramm.

24313200-3

Fosfinati, fosfonati, fosfati u poli-fosfati.

24313210-6

Fosfati ħexameta tas-sodju.

24313220-9

Fosfati.

24313300-4

Karbonati.

24313310-7

Karbonati tas-sodju.

24313320-0

Bikarbonati tas-sodju.

24313400-5

Nitrati.

24314000-8

Imluħa ta' l-aċidi metalliċi, varji.

24314100-9

Permanganat tal-putassa.

24314200-0

Imluġa ta' l-aċidi-osso-metalliċi.

24315000-5

Kemikali inorganiċi varji.

24315100-6

Ilma tqil, iżotopi oħrajn u l-komposti tagħhom.

24315200-7

Sijanid, ossidu tas-sijanid, fulminati, sijanati, silikati, borati, perborati, im; iħa ta' aċidi inorganiċi.

24315210-0

Sijanidi.

24315220-3

Ossidu tas-sijanidi.

24315230-6

Fulminati.

24315240-9

Sijanati.

24315300-8

Perossidu ta' l-idroġenu.

24315400-9

Kwartżi tal-peiżo-elettriċi.

24315500-0

Komposti ta' metalli rari naturali.

24315600-1

Silikati.

24315610-4

Silikat tas-sodju.

24315700-2

Borati u perborati.

24316000-2

Ilma ddistillizzat.

24317000-9

Ħaġar sintetiku.

24317100-0

Ħaġar prezzjuni sintetiċi.

24317200-1

Ħaġar semi-prezzjużi sintetiċi.

24320000-3

Kemikali organiċi bażiċi.

24321000-0

Idrokarburi.

24321100-1

Idrokarburi saturati.

24321110-4

Idrokarburi akriliċi saturati.

24321111-1

Methane (metanju).

24321112-8

Etilin.

24321113-5

Propanju.

24321114-2

Butanju.

24321115-9

Aċitilena.

24321120-7

Idrokarburi ċikliċi saturati.

24321200-2

Idrokarburi ċikliċi mhux-saturati.

24321210-5

Idrokarburi akriliċi mhux-saturati.

24321220-8

Idrokarburi ċikliċi mhux-saturati.

24321221-5

Benżin.

24321222-2

Tolin.

24321223-9

O-xileni.

24321224-6

M-xileni.

24321225-3

Styrene.

24321226-0

Etil-benżil.

24321300-3

Derivati aloġenizzati oħrajn ta' l-idrokarburi.

24321310-6

Tetra-kloro-elitin.

24321320-9

Tetra-klorid tal-karbonju.

24322000-7

Alkoħoli, fenoli, alkoħol-fenoli u d-derivattivi aloġenizzati, sulfonizzati, nitrati jew nitrosazzjati tagħhom, alkoħol mxaħħma industriali.

24322100-8

Alkoħol mxaħħma industriali.

24322200-9

Alkoħol monoidriċi.

24322210-2

Metanol.

24322220-5

Etanol.

24322300-0

Dioli, poli-alkoħoli u derivattivi.

24322310-3

Glikol etilenju.

24322320-6

Derivattivi alkoħoliċi.

24322400-1

Fenoli u derivattivi.

24322500-2

Alkoħol.

24322510-5

Etil-alkoħoliku.

24323000-4

Aċidi mxaħħma monokarboliċi industrijali.

24323100-5

Żjut aċidużi mir-raffinar.

24323200-6

Aċidi karboxiliċi.

24323210-9

Aċidu aċetiku.

24323220-2

Aċidu peraċetiku.

24323300-7

Aċidi monokarboxiliċi mhux-saturati u l-komponenti.

24323310-0

Esteri ta' l-aċidu metakriliku.

24323320-3

Esteri ta' l-aċidu akriliku.

24323400-8

Aċidi polikarboliċi aromatiċi u aċudu karboxiliċi.

24324000-1

Komposti organiċi fil-funzjonijiet tan-nitroġenu.

24324100-2

Komposti b'funzjoni amina.

24324200-3

Komposti amino b'funzjoni ta' l-ossiġenu.

24324300-4

Urejni.

24324400-5

Komposti b'funzjoni tan-nitroġenu.

24325000-8

Komposti organo-kubrit.

24326000-5

Aldeħidi, ketonju, perossidi organiċi u eteri.

24326100-6

Komposti bil-funzjonijiet ta' l-Aldeħidi.

24326200-7

Ketonju u komposti bil-funzjoni tal-kwinin.

24326300-8

Perossidi organiċi.

24326310-1

Ossidu ta' l-etilin.

24326320-4

Eteri.

24327000-2

Kemikali organiċi varji.

24327100-3

Derivattivi veġetali għall-għoti tal-kulur.

24327200-4

Faħam tal-kannol mill-injam.

24327300-5

Żjut u prodotti tad-distillizzajoni f'temperatura għolja tal-qatran tal-faħam, żift u qatran taż-żift.

24327310-8

Qatran tal-faħam.

24327311-5

Kreosot.

24327320-1

Żift.

24327330-4

Qatran taż-żift.

24327400-6

Prodotti tar-reżina.

24327500-7

Lissija residwali mill-manifattura tal-polpa ta' l-injam.

24400000-8

Fertilizzanti u komposti tan-nitroġenu.

24410000-1

Fertilizzanti nitroġeni.

24411000-8

Aċidu nitriku u mluħa nitriċ.

24411100-9

Nitrat tas-sodju.

24412000-5

Aċidi sulfonitriċi.

24413000-2

Ammonja.

24413100-3

Ammonja likwida.

24413200-4

Klorid ta' l-ammonjum.

24413300-5

Sulfat ta' l-ammonjum.

24420000-4

Fertilizzanti fosforiċi.

24421000-1

Fertilizzanti fosforiċi metalliċi.

24422000-8

Fertilizzanti varji.

24430000-7

Fertlizzanti mill-annimali jew mill-ħxejjex.

24440000-0

Fertilizzanti varji.

24450000-3

Prodotti ta' l-agro-kimiċi.

24451000-0

Pestiċidi.

24452000-7

Insettiċidi.

24453000-4

Erbiċidji.

24454000-1

Regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti.

24455000-8

Disinfettant.

24456000-5

Redentiċidi.

24457000-2

Funġiċidi.

24500000-9

Plastika f'għamliet primarji.

24510000-2

Polimeri ta' l-etilin f'għamla primarja.

24520000-5

Polimeri tal-propilin f'għamla primarja.

24530000-8

Polimeri ta' l-isterin f'għamla primarja.

24540000-1

Polimeri tal-vinil f'għamla primarja.

24541000-8

Polimeri tal-vinil aċetat f'għamla primarja.

24542000-5

Polimeri akriliċi f'għamla primarja.

24550000-4

Għamliet primarji tal-poljesteri.

24560000-7

Għamliet primarji tal-poljamidi.

24570000-0

Għamliet primarji tar-reżina ta' l-urea.

24580000-3

Għamliet primarji ta' l-amino-reżini.

24590000-6

Għamliet primarji tas-silikoni.

24600000-0

Splussivi.

24610000-3

Esplossivi ppreparati.

24611000-0

Trabijiet propellanti.

24611100-1

Karburanti propergoli.

24612000-7

Esplussivi varji.

24612100-8

Dinamite.

24612200-9

TNT.

24612300-0

Nitrogliċerina.

24613000-4

Murtali tas-sinjalar, murtali tax-xita, sinjali taċ-ċparu oġġetti pirotekniċi.

24613100-5

Skrataċ li jgerxu l-għasafar.

24613200-6

Logħob tan-nar.

24615000-8

Niċeċ, fulminati, niċeċ tat-tqabbid u detonaturi elettriċi.

24900000-3

Prodotti kimiċi fini u varji.

24910000-6

Kolol.

24911000-3

Ġelatini.

24911200-5

Adessivi.

24920000-9

Żjut essenjali.

24930000-2

Kimiċi tal-fotografija.

24931000-9

Pjanċi u pellikoli fotografiċi.

24931200-1

Emulsjonijiet għall-użu fotografiku.

24931210-4

Żviluppaturi fotografiċi.

24931220-7

Fissaturi fotografiċi.

24931230-0

Żviluppaturi tar-raġġi X.

24931240-3

Fissaturi tar-raġġi X.

24931250-6

Medja tal-kultura.

24931260-9

Intensifikaturi ta' l-immaġini.

24950000-8

Prodotti kimiċi speċjalizzati.

24951000-5

Greases u lubrifikanti.

24951100-6

Lubrifikanti.

24951110-9

Tajn tat-tħaffir.

24951120-2

Grease tas-silikon.

24951130-5

Fluwidi tat-tħaffir.

24951200-7

Adessivi għaż-żjut.

24951210-0

Trab tat-tifi tan-nar.

24951220-3

Aġenti tat-tifi tan-nar.

24951230-6

Karigaturi tat-tifi tan-nar.

24951300-8

Fluwidi idrawliċi.

24951310-1

Aġenti tat-tneħħija tas-silġ.

24951311-8

Preparazzjonijiet ta' kontra l-ġlata.

24951400-9

Xaħmijiet u żjut kemikament modifikati.

24952000-2

Għaġejjen ta' l-immudellar.

24952100-3

Xama’ dentali.

24953000-9

Aġenti finalizzaturi.

24954000-6

Karbonju attivat.

24954100-7

Karbonju attivat fil-ġdid.

24954200-8

Karbonju attivat riġenerat.

24955000-3

Kimiċi tat-twaletta.

24956000-0

Peptoni u sustanzi tal-proteini.

24957000-7

Adittivi kimiċi.

24957100-8

Rabbata ppreparati għal-forom u ċ-ċentri tal-funderija.

24957200-9

Adittivi għas-siment, tajn u konkrit.

24958000-4

Prodotti kemikali għall-industria taż-żejt u tal-gass.

24958100-5

Kemiċi għall-użu fil-bjar taż-żejt.

24958200-6

Aġenti flokkulanti.

24958300-7

Kimiċi tat-tajn.

24958400-8

Ampulu gelinati għall-użu għal-limitazzjoni ta' l-esplussivi.

24959000-1

Aerosols u kimika f'għamla ta' diska.

24959100-2

Aerosols.

24959200-3

Elementi kimiċi f'għamla ta' diska.

24960000-1

Prodotti kimiċi varji.

24961000-8

Likwidi tar-radiator.

24962000-5

Kimiċi għat-trattament ta' l-ilma.

24963000-2

Prodotti għal kontra s-sadid.

24964000-9

Gliċerol.

24965000-6

Enżimi.

30000000-9

Tagħmir ta' l-uffiċċju u tal-kompjuter, tagħmir u provvisti għajr għamara u pakketti tas-softwer.

30100000-0

Tagħmir ta' l-uffiċċju, tagħmir u provvisti għajr kompjuters, printers u għamara.

30110000-3

Magni ta' l-ipproċessar tal-kliem (word processing).

30111000-0

Word processors.

30120000-6

Tagħmir għall-iffotokopjar u l-istampar offest.

30121000-3

Apparat tal-fotokopji u t-termokopji.

30121100-4

Fotokopjatriċi.

30121200-5

Apparat tal-fotokopji.

30121300-6

Apparat tar-riproduzzjoni.

30121400-7

Magni tad-duplikar.

30121410-0

Magni faxswitch.

30121420-3

Trażmettituri diġitali.

30121430-6

Duplikaturi diġitali.

30122000-0

Magni tat-tip tal-uffiċċji għall-istampar offset.

30122100-1

Sistemi offset diġitali.

30122200-2

Tagħmir offset diġitali.

30123000-7

Makkinarju ta' l-uffiċċju u n-negozju.

30123100-8

Makkinarju tal-validazzjoni tal-biljetti.

30123200-9

Makkinarju tal-provvidiment awtomatiku ta' flus kontanti.

30123300-0

Makkinarju tad-dipplikar bl-istencils.

30123400-1

Makkinarji tat-tiwi.

30123500-2

Makkinarju tat-titqib.

30123600-3

Magni għall-immaniġjar tal-muniti.

30123610-6

Magni għall-għażla tal-muniti.

30123620-9

Magni għall-għadd tal-muniti.

30123630-2

Magni għall-ippakjar tal-muniti.

30124000-4

Partijiet u aċċessorji tal-makkinarju ta' l-uffiċini.

30124100-5

Fusers.

30124110-8

Żejt tal-fuser.

30124120-1

Wajpers tal-fuser.

30124130-4

Bozoz tal-fuser.

30124140-7

Pad għat-tindif tal-fuser.

30124150-0

Filtri tal-fuser.

30124200-6

Kitts tal-fuser.

30124300-7

Ċilindri (drums) għal magni ta' l-uffiċċju.

30124400-8

Stoċċijiet għall-istejpils.

30124500-9

Aċċessorji għall-iskener.

30124510-2

Endorsers.

30124520-5

Distributur ta' dokumenti għall-iskener.

30124530-8

Adatturi tal-film għall-iskener.

30125000-1

Partijiet u aċċessorji ta' l-apparat tal-fotokopji.

30125100-2

Kartuċċi tat-toner.

30125110-5

Towner għall-printers bil-lejżer/feksijiet.

30125120-8

Towner għall-fotokopjatriċi.

30125130-1

Towner għal ċentri ta' l-Ipproċessar tad-Dejta u ċentri ta' Riċerka u ċentri ta' Dokumentazzjoni.

30130000-9

Apparat ta' l-uffiċċju postali.

30131000-6

Apparat tal-kamra ta' l-għażla ta' l-ittri.

30131100-7

Magni tat-tifi tal-karti jew tal-busti.

30131200-8

Makkinarju li jdaħħlu l-karti fil-busti.

30131300-9

Makkinarju li jistampa l-indirizzi.

30131400-0

Makkinarju tal-pustaġġ.

30131500-1

Magni għall-ftuħ tal-posta.

30131600-2

Magni għas-sigillar tal-posta.

30131700-3

Magni għall-ikkanċellar tal-bolol.

30131800-4

Magni għat-twaħħil tal-bolol.

30132000-3

Makkinarju ta' l-għażla.

30132100-4

Makkinarju ta' l-għażla ta' l-ittri.

30132200-5

Magni għall-għadd tal-karti tal-flus.

30132300-6

Magni għall-issortjar.

30133000-0

Makkinarju ta' l-impustar.

30133100-1

Makkinarju ta' l-impustar bil-massa.

30140000-2

Makkinarju tal-kalkolazzjoni u tal-kontijiet.

30141000-9

Makkinarju tal-kalkolazzjoni.

30141100-0

Kalkolaturi tal-but.

30141200-1

Kalkulaturi għal fuq l-iskrivanija.

30141300-2

Kalkulaturi li jistampaw.

30141400-3

Magni ta' l-għadd.

30142000-6

Magni għall-kontabbiltà u cash registers.

30142100-7

Makkinarju tal-kontijiet.

30142200-8

Makkinarju tal-kexxun tal-flus (tal-ħwienet).

30144000-0

Makkinarju tat-tip tal-kalkolazzjoni.

30144100-1

Makkinarju li jittimbra l-bolol.

30144200-2

Makkinarju għall-ħruġ tal-biljetti.

30144300-3

Makkinarju li jgħodd il-vetturi.

30144400-4

Apparat awtomatiku għall-ġbir tan-noll.

30145000-7

Partijiet u aċċessorji tal-makkinarju tal-kalkolazzjoni.

30145100-8

Rollijiet tal-kalkulatur.

30150000-5

Typewriters.

30151000-2

Typewriters elettroniċi.

30152000-9

Partijiet u aċċessorji tat-typewriters.

30160000-8

Kartolini manjetiċi.

30161000-5

Karti tal-kreditu.

30162000-2

Karti smart.

30163000-9

Karti tal-ħlas elettroniku.

30163100-0

Kartolini ta' l-aġenzija tal-karburanti.

30170000-1

Magni għat-tikkettar.

30171000-8

Magni għad-datar jew għan-numerar.

30172000-5

Magni bil-pressa għall-karti ta' l-identità.

30173000-2

Magni għat-twaħħil tat-tikketti.

30174000-9

Magni li jagħmlu t-tikketti.

30175000-6

Tagħmir li jagħmel l-ittri.

30176000-3

Apparat li jistampa mqabbeż fuq it-tejp.

30177000-0

Sistemi ta' tikkettar awtomatiċi.

30178000-7

Sistemi ta' tikkettar semijawtomatiċi.

30179000-4

Magni għall-ħruġ tat-tikketti.

30180000-4

Magni għall-endorsjar u l-kitba taċ-ċekkijiet.

30181000-1

Magni għall-endorsjar taċ-ċekkijiet.

30182000-8

Magni għall-kitba taċ-ċekkijiet.

30190000-7

Apparat u fornimenti varji għall-uffiċini.

30191000-4

Tagħmir għall-uffiċċju għajr għamara.

30191100-5

Apparat ta' l-iffaljar.

30191110-8

Sistemi ta' carousel tal-biljetti di visita.

30191120-1

Xtillieri għar-rivisti.

30191130-4

Clipboards.

30191140-7

Aċċessorji għall-identifikazzjoni personali.

30191200-6

Projetturi “overhead”.

30191400-8

Apparat għat-tqattiegħ tal-karti.

30192000-1

Fornimenti ta' l-uffiċini.

30192100-2

Gomom (għat-tħassir).

30192110-5

Prodotti tal-linka.

30192111-2

Kuxxini tal-linka.

30192112-9

Sorsi tal-linka għall-makkinarju ta' l-istampar.

30192113-6

Kartuċċi tal-linka.

30192121-5

Pinen “ballpoint”.

30192122-2

Pinen “fountain”.

30192123-9

Pinen bil-fibra.

30192124-6

Pinen bil-ponta tal-pannu.

30192125-3

Markaturi.

30192126-0

Pinen tekniċi.

30192127-7

Reċipjenti jew aċċessorji għaż-żamma tal-pinen.

30192130-1

Lapsijiet.

30192131-8

Lapsijiet propellanti jew bil-ponta tiżżerżaq.

30192132-5

Mili taċ-ċomb għal-lapsijiet.

30192133-2

Temprini għal-lapsijiet.

30192134-9

Reċipjenti jew aċċessorji għaż-żamma tal-lapsijiet

30192150-7

Timbri bid-data.

30192151-4

Timbri għas-siġillar.

30192152-1

Timbri għan-numerar.

30192153-8

Timbri tal-kliem.

30192154-5

Pads tal-linka għat-timbri.

30192155-2

Aċċessorji jew reċipjenti għaż-żamma tat-timbri.

30192160-0

Korretturi u ħassara.

30192170-3

Avviżieri (notice boards).

30192200-3

Żigarelli tal-kejl.

30192300-4

Żigarelli tal-linka.

30192310-7

Żigarelli tat-typewriters.

30192320-0

Żigarelli tal-linka tal-printer.

30192330-3

Żigarelli tal-linka u rollijiet tal-kalkulatur.

30192340-6

Żigarelli ta' l-ipprintjar tal-feks.

30192350-9

Żigarelli ta' l-ipprintjar tal-cash register.

30192400-5

Fornimenti reprografiċi.

30192500-6

Stampi tat-tip trasparenti għall-użu mal-projetturi “overhead”.

30192600-7

Pjanċi tat-tpinġija.

30192700-8

Oġġetti tal-kartolerija.

30192800-9

Tiketti bil-kolla magħhom.

30192900-0

Mezzi għall-korrezzjoni u t-tħassir.

30192910-3

Film jew tejp għall-korrezzjoni.

30192920-6

Likwidu għall-korrezzjoni.

30192930-9

Pinen għal korrezzjoni.

30192940-2

Mili għall-pinen għal korrezzjoni.

30192950-5

Ħassara elettriċi.

30193000-8

Organizzaturi u aċċessorji.

30193100-9

Xtillieri għall-kxaxen ta' l-iskrivanija.

30193200-0

Trejs jew organizzaturi għall-iskrivanija.

30193300-1

Organizzaturi mdendla.

30193400-2

Waqqafa tal-kotba.

30193500-3

Xkakef għar-rivisti.

30193600-4

Appoġġi għad-djarji u l-kalendarji.

30193700-5

Kaxxa għall-ħżin tal-fajls.

30193800-6

Reċipjenti jew aċċessorji għaż-żamma tal-messaġġi.

30193900-7

Aċċessorji biex iżommu l-karti wieqfa għall-qari (copy holders).

30194000-5

Provvisti għad-disinn.

30194100-6

Kurvi.

30194200-7

Tikek, tejp u film għad-disinn.

30194210-0

Tikek jew tejp għad-disinn.

30194220-3

Pellikoli għad-disinn.

30194300-8

Kitts, settijiet jew karti għad-disinn.

30194310-1

Kitts jew settijiet għad-disinn.

30194320-4

Karti għad-disinn.

30194400-9

Għatjiet għall-imwejjed tad-disinn.

30194500-0

Għodod għall-ħolqien grafiku ta' l-ittri.

30194600-1

Grafometri (protactors).

30194700-2

Galvi.

30194800-3

Skwerer T u trijangoli.

30194810-6

Skwerer T.

30194820-9

Trijangoli.

30194900-4

Għatjiet ta' protezzjoni għall-wiċċ tax-xogħol.

30195000-2

Bords.

30195100-3

Bords għall-ippjanar u aċċessorji.

30195200-4

Copyboards elettroniċi u aċċessorji.

30195300-5

Avviżieri ta' l-ittri jew aċċessorji.

30195400-6

Bords li jitħassru bin-niexef jew aċċessorji.

30195500-7

Bords għall-ġips jew aċċessorji.

30195600-8

Bords għall-avviżi jew aċċessorji.

30195700-9

Kitts jew aċċessorji għat-tinidf tal-bords.

30195800-0

Listi li ddendel magħhom jew holders.

30195900-1

Lavanji bojod (whiteboards) u manjetiċi.

30195910-4

Pjanċi bojod.

30195911-1

Aċċessorji għal-lavanji bojod.

30195912-8

Kavalletti għal-lavanji bojod.

30195913-5

Kavalletti għall-flipcharts.

30195920-7

Bords manjetiċi.

30195921-4

Ħassara għall-bords manjetiċi.

30196000-9

Sistemi ta' ppjanar.

30196100-0

Pjanifikaturi tal-laqgħat.

30196200-1

Kotba ta' l-appuntamenti jew il-mili għalihom.

30196300-2

Kaxxa għas-suġġerimenti.

30197000-6

Apparat żgħir ta' l-uffiċċju.

30197100-7

Stejpils, taċċi, pinns.

30197110-0

Staples.

30197120-3

Taċċi.

30197130-6

Dwaring pins.

30197200-8

Bajnders biċ-ċrieki u klipps għall-karti.

30197210-1

Binders tal-karti, biċ-ċrieki.

30197220-4

Clips tal-karti.

30197221-1

Reċipjenti għall-klipps għall-karti.

30197300-9

Taljakarti, stejplers u panċers.

30197310-2

Taljakarti.

30197320-5

Stejplers.

30197321-2

Apparat għat-tneħħija ta' l-istejpils.

30197330-8

Taqqaba tal-karti.

30197400-0

Sponża għall-bolol.

30197500-1

Xemgħa tas-siġilli.

30197510-4

Aċċessorji tax-xemgħa tas-siġilli.

30197600-2

Karta u kartun ipproċessati.

30197610-5

Karta u kartun komposti.

30197620-8

Karta tal-kitba.

30197621-5

Ktieb tal-flipcharts.

30197630-1

Karta ta' l-istampar.

30197640-4

Karta li tikkopja lilha nnifisha jew parta oħra ta' l-ikkuppjar.

30197641-1

Karta termografika.

30197642-8

Karta tal-foto-kopji u karta xerografika.

30197643-5

Karta tal-foto-kopji.

30197644-2

Karta xerografika.

30197645-9

Kard għall-istampar.

30198000-3

Magni tal-lotterija.

30198100-4

Kaxxi tal-logħob bil-manku jinġibed 'l isfel (eż. magni tal-jackpot).

30199000-0

Kartolerija tal-karta u oġġetti simili.

30199100-1

Karta saħħara, karta li tikkopja lilha nnifisha, karta ta' l-istencils tad-duplicator u karta mhux saħħara.

30199110-4

Karta saħħara.

30199120-7

Karta li tikkopja lilha nnifisha.

30199130-0

Karta mhux saħħara.

30199140-3

Karta ta' l-istencils tad-duplicator.

30199200-2

Busti, kartolini ta' l-ittri u kartolini lixxi.

30199210-5

Kartolini ta' l-ittri.

30199220-8

Kartolini lixxi.

30199230-1

Busti.

30199240-4

Kitt għall-posta.

30199300-3

Karta mbuzzata jew imtaqqba.

30199310-6

Karta mbuzzata jew imtaqqba, għall-istampar.

30199320-9

Karta mbuzzata jew imtaqqba, għall-kitba.

30199330-2

Karta kontinwa għall-pronters tal-kompjuter.

30199340-5

Formoli kontinwi.

30199400-4

Karta bil-kolla jew b'adessiv.

30199410-7

Karta b'adessiv minnha nnifisha.

30199500-5

Kaxxi għad-dokumenti, tilari għall-ittri, kaxxi tal-ħażna u oġġetti simili.

30199600-6

Farrada għall-kartolerija.

30199700-7

Kartolerija stampata apparti milli formoli.

30199710-0

Busti stampati.

30199711-7

Busti bit-tieqa, stampati.

30199712-4

Busti mingħajr tieqa, stampati.

30199713-1

Busti stampati għall-X-rays.

30199720-3

Karta tan-noti.

30199730-6

Biljetti tan-negozju.

30199731-3

Reċipjenti għall-biljetti ta' kuntatt.

30199740-9

Fuljettini bħala rikonoxximent.

30199750-2

Kupuni.

30199760-5

Tikketti.

30199761-2

Tikketti bil-bar-code.

30199762-9

Tikketti għall-bagalji.

30199763-6

Tikketti għall-ħarsien mis-serq.

30199770-8

Fatturi b'għelm għall-ikel.

30199780-1

Karta-xuga.

30199790-4

Karti għaż-żamma tal-ħin.

30199791-1

Pjanċi ta' l-ippjanar għal mal-ħajt.

30199792-8

Kalendarji.

30199793-5

Xkafef għad-djarji.

30200000-1

Apparat u aċċessorji tal-kompjuter.

30210000-4

Magni għall-ipproċessar tad-dejta (ħardwer).

30211000-1

Kompjuter tip “mainframe”.

30211100-2

Kompjuter ta' qawwa kbira.

30211200-3

Mainframe hardware.

30211300-4

Pjattaformi għall-kompjuter.

30211400-5

Konfigurazzjonijiet tal-kompjuter.

30211500-6

Unità ta' pproċessar ċentrali (CPU) jew proċessuri.

30212000-8

Hardware ta' minikompjuters.

30212100-9

Unitajiet ta' l-ipproċċessar ċentrali għall-minikompjuters.

30213000-5

Kompjuters personali.

30213100-6

Kompjuters portabbli.

30213200-7

Kompjuter tablet.

30213300-8

Kompjuter desktop.

30213400-9

Unitajiet ta' l-ipproċċessar ċentrali għall-kompjuters personali.

30213500-0

Kompjuter tal-but.

30214000-2

Stazzjonijiet tax-xogħol.

30215000-9

Hardware ta' microkompjuters.

30215100-0

Unitajiet ta' l-ipproċċessar ċentrali għall-microkompjuters.

30216000-6

Qarrejja bil-kalamita jew ottiċi.

30216100-7

Qarrejja ottiċi.

30216110-0

Scanners għall-użu mal-kompjuter.

30216120-3

Apparat għar-rikonoxximent ottiku ta' karattri.

30216130-6

Qarreja tal-“barcode”.

30216200-8

Qareji tal-kartolini manjetiċi.

30216300-9

Qarreja tal-kartolini bit-toqob.

30220000-7

Apparat tal-karigrafija diġitali.

30221000-4

Mapep kadastrali diġitali.

30230000-0

Tagħmir relatat mal-kompjuter.

30231000-7

Skrins u consoles tal-kompjuter.

30231100-8

Terminali tal-kompjuter.

30231200-9

Consoles.

30231300-0

Display screens.

30231310-3

Skrins ċatti.

30231320-6

Moniters bil-funzjoni tal-mess.

30232000-4

Tagħmir periferiku.

30232100-5

Printers u plotters.

30232110-8

Printers bil-laser.

30232120-1

Printers tip dot-matrix.

30232130-4

Printers tal-grafika bil-kulur.

30232140-7

Plotters.

30232150-0

Printers inkjet.

30232600-0

Encoders.

30232700-1

Unità tal-kontroll ċentrali.

30233000-1

Mezzi ta' ħżin u qari ta' midja.

30233100-2

Unitajiet tal-ħażna tal-kompjuters.

30233110-5

Unitajiet tal-ħażna tal-kartolini manjetiċi.

30233120-8

Unitajiet tal-ħażna taż-żigarella manjetika.

30233130-1

Unitajiet tal-ħażna tad-diski manjetiċi.

30233131-8

Floppy-disc drives.

30233132-5

Hard-disc drives.

30233140-4

Apparat tal-ħażna b'aċċess dirett (DASD).

30233141-1

Redundant Array of Independent Disk (RAID).

30233150-7

Drives tad-diski ottiċi.

30233151-4

Apparat li jaqra u/jew jaħraq is-CDs.

30233152-1

Apparat li jaqra u/jew jaħraq id-DVDs.

30233153-8

Apparat li jaqra u/jew jaħraq is-CDs u d-DVDs.

30233160-0

Tape streamers.

30233161-7

Apparat ta' l-immaniġġjar tal-kartuċċi.

30233170-3

Unitajiet tal-carousel.

30233180-6

Mezzi għall-ħżin ta' memorja flash.

30233190-9

Kontrollur tad-diski.

30233300-4

Magni għall-qari tal-kards intelliġenti (smart cards).

30233310-7

Magni għall-qari tal-marki tas-swaba'.

30233320-0

Magni li jaqraw kemm l-ismart cards u kemm il-marki tas-swaba'.

30234000-8

Medj tal-ħażna.

30234100-9

Diska manjetika.

30234200-0

Diski ottiċi.

30234300-1

CDs.

30234400-2

DVDs.

30234500-3

Mezzi għall-ħżin tal-memorja.

30234600-4

Memorja flash.

30234700-5

Żigarelli manjetiċi.

30236000-2

Apparat varju tal-kompjuter.

30236100-3

Apparat għat-tkabbir tal-memorja.

30236110-6

Memorji RAM.

30236111-3

Memorji DRAM.

30236112-0

Memorji SRAM.

30236113-7

Memorji SDRAM.

30236114-4

Memorji RDRAM.

30236115-1

Memorji SGRAM.

30236120-9

Memorji ROM.

30236121-6

Memorji PROM.

30236122-3

Memorji EPROM.

30236123-0

Memorji EEPROM.

30236200-4

Apparat ta' l-ipproċessar tad-data.

30237000-9

Partijiet, aċċessorji u fornimenti għall-kompjuters.

30237100-0

Partijiet tal-kompjuters.

30237110-3

Network interfaces.

30237120-6

Portijiet tal-kompjuters.

30237121-3

Ports serjali bl-infra aħmar.

30237130-9

Kartolini tal-kompjuters.

30237131-6

Kartolini elettroniċi.

30237132-3

Interfaces USB.

30237133-0

Adatturi u interfaces Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA).

30237134-7

Kards ta' l-aċċeleratur grafiku.

30237135-4

Kards għall-interfaces tan-netwerk.

30237136-1

Kards awdjo.

30237140-2

Motherboards.

30237200-1

Aċċessorji tal-kompjuter.

30237210-4

Screens ta' kontra r-riflessjoni.

30237220-7

Mousepads.

30237230-0

Caches.

30237240-3

Kamera web.

30237250-6

Aċċessorji għat-tindif tal-kompjuter.

30237251-3

Kitts għat-tindif tal-kompjuter.

30237252-0

Apparat li jneħħi t-trab bl-arja kkumpressata.

30237253-7

Għatjiet kontra t-trab għat-tagħmir tal-kompjuter.

30237260-9

Idejn immuntati mal-ħajt biex iżommu l-moniter.

30237270-2

Bagalji għall-ġarr ta' kompjuters portabbli.

30237280-5

Aċċessorji għall-provvisti ta' l-elettriku.

30237290-8

Serħ mat-tastiera għall-polz.

30237295-3

Protezzjoni għat-tastiera.

30237300-2

Fornimenti tal-kompjuter.

30237310-5

Kartuċi ta' tipi differenti għall-istampaturi.

30237320-8

Disketti.

30237330-1

Cartridges tad-Digital Audio Tape (DAT).

30237340-4

Cartridges tad-Digital Linear Tape (DLT).

30237350-7

Cartridges għad-dejta.

30237360-0

Cartridges tal-Linear Tape-Open (LTO).

30237370-3

Cartridges għar-rekordjar.

30237380-6

CD-ROM.

30237400-3

Aċċessorji għall-entrar tad-dejta.

30237410-6

Maws tal-kompjuter.

30237420-9

Joysticks.

30237430-2

Pinen tad-dawl.

30237440-5

Trackballs.

30237450-8

Twavel grafiċi.

30237460-1

Keyboards (tastieri) tal-kompjuter.

30237461-8

Tastieri programmabbli.

30237470-4

Kuxxini tal-Bralile.

30237475-9

Sensers elettriċi.

30237480-7

Unitajiet tad-dħul.

30238000-6

Apparat ta' l-awtomazzjoni tal-libreriji.

31000000-6

Makkinarju, appart, tagħmir u oġġetti tal-konusm elettriċi. Dawl.

31100000-7

Muturi, ġeneraturi u trasformaturi ta' l-elettriku.

31110000-0

Muturi elettriċi.

31111000-7

Adatturi.

31120000-3

Ġeneraturi.

31121000-0

Settijiet tal-ġenerazzjoni.

31121100-1

Settijiet tal-ġenerazzjoni bil-magni tat-tkebbis bil-kompressjoni.

31121110-4

Konvertituri ta' l-enerġija.

31121111-1

Konvertituri elettriċi rotanti.

31121200-2

Settijiet tal-ġenerazzjoni bil-magni tat-tkebbis bix-xrar.

31121300-3

Ġeneraturi b'enerġija tar-riħ.

31121310-6

Imtieħen tar-riħ.

31121320-9

Turbini tar-riħ.

31121330-2

Ġeneraturi tat-turbini tar-riħ.

31121331-9

L-iskrejjen tat-turbini.

31121340-5

Għalqa tal-ġenerazzjoni bir-riħ.

31122000-7

Unitajiet tal-ġenerazzjoni.

31122100-8

Ċelloli tal-karburanti.

31124000-1

Ġeneraturi bit-turbini tal-fwar u l-apparat relatat.

31124100-2

Settijiet tat-turbini tal-ġenerazzjoni.

31124200-3

Apparat għall-kontroll tat-turbini tal-ġenerazzjoni.

31126000-5

Dynamos.

31127000-2

Ġeneraturi ta' l-emerġenza.

31128000-9

Turbo-ġeneraturi.

31130000-6

Alternaturi.

31131000-3

Muturi ta' fażi waħda.

31131100-4

Attwatturi.

31131200-5

Anodi.

31132000-0

Muturi ta' fażijiet multipli.

31140000-9

Torrijiet tat-tberrid.

31141000-6

Tberrid ta' l-ilma.

31150000-2

Bilanċjaturi għal-lampi u t-tubi tip “discharge”.

31151000-9

Konvertituri statiċi.

31153000-3

Rettifikaturi.

31154000-0

Fornimenti ta' l-enerġija mingħajr interruzzjoni.

31155000-7

Invertituri.

31156000-4

Fornimenti ta' l-enerġija bl-interruzzjoni.

31157000-1

Indutturi.

31158000-8

Chargers.

31158100-9

Chargers tal-batteriji.

31158200-0

Superċarger.

31158300-1

Turboċarger.

31160000-5

Partijiet ta' muturi, ġeneraturi u trasformaturi elettriċi.

31161000-2

Partijiet ta' muturi, u ġeneraturi elettriċi.

31161100-3

Sistemi ta' l-eċitazzjoni.

31161200-4

Sistemi tat-tberrid tal-gass.

31161300-5

Rotanti tal-ġeneraturi.

31161400-6

Sistemi primarji ta' l-ilma.

31161500-7

Sistemi tas-siġillar taż-żejt.

31161600-8

Sistemi ta' l-istator tat-tberrid ta' l-ilma.

31161700-9

Partijiet tal-ġeneraturi bil-fwar.

31161800-0

Partijiet tal-ġeneraturi bil-gass.

31161900-1

Sistemi tal-kontroll tal-vultaġġ.

31162000-9

Partijiet tat-trasformaturi, indutturi u konvertaturi statiċi.

31162100-0

Partijiet tal-kondensaturi.

31170000-8

Trasformaturi.

31171000-5

Trasformaturi bil-likwidu di-elettriku.

31172000-2

Trasformaturi tal-vultaġġ.

31173000-9

Trasformaturi ta' l-istrumenti.

31174000-6

Transformers għall-provvisti ta' l-elettriku.

31200000-8

Distribuzzjoni ta' l-elettriku u l-apparat tal-kontroll.

31210000-1

Apparat ta' l-elettriku għal switching jew għall-protezzjoni taċ-ċirkwiti elettriċi.

31211000-8

Panewwijiet u kaxxi tal-fuses.

31211100-9

Panewwijiet u apparati elettriċi.

31211110-2

Panewwijiet tal-kontroll.

31211200-0

Kaxxi tal-fuses.

31211300-1

Fuses.

31211310-4

Cut-outs.

31211320-7

Blokki ta' fjużis.

31211330-0

Wajers tal-fjuż.

31211340-3

Klipps tal-fjuż.

31212000-5

Circuit breakers.

31212100-6

Circuit breakers tat-tip overhead.

31212200-7

Testijiet taċ-ċirkwiti.

31212300-8

Salvaviti manjetiċi.

31212400-9

Salvaviti minjatura.

31213000-2

Apparat tad-distribuzzjoni.

31213100-3

Kaxxi tad-distribuzzjoni.

31213200-4

Trasformaturi tad-distribuzzjoni.

31213300-5

Armarji tal-cables tad-distribuzzjoni.

31213400-6

Sistemi tad-distrubuzzjoni.

31214000-9

Apparat ta' l-iswitches.

31214100-0

Switches.

31214110-3

Switches ta' l-iżolazzjoni.

31214120-6

Switches ta' l-earth.

31214130-9

Swiċċis ta' sikurezza.

31214140-2

Swiċċis dimmer.

31214150-5

Swiċċis tanbur (drum).

31214160-8

Swiċċis bi pressjoni.

31214170-1

Swiċċis bil-lieva (toggle).

31214180-4

Swiċċis jiżżerżqu.

31214190-7

Swiċċis tal-limitu.

31214200-1

Switches tad-diskonnessjoni.

31214300-2

Stallazzjonijiet esterni ta' l-iswitches.

31214400-3

Switch għat-tneħħija tal-konnessjoni tal-fuse.

31214500-4

Panewijiet ta' l-iswitches elettriċi.

31214510-7

Panewijiet ta' l-iswitches għad-distribuzzjoni.

31214520-0

Panewijiet ta' l-iswitches tal-vultaġġ medju.

31215000-6

Limitaturi tal-vultaġġ.

31216000-3

Arrestaturi tas-sajjetti.

31216100-4

Apparat tal-protezzjoni mis-sajjetti.

31216200-5

Kondutturi tas-sajjetti.

31217000-0

Suppressuri ta' kurrent żejjed.

31218000-7

Busbars.

31219000-4

Kaxxi tal-protezzjoni.

31220000-4

Komponenti taċ-ċtkwit elettriku.

31221000-1

Relays elettriċi.

31221100-2

Rilejs tal-qawwa elettrika.

31221200-3

Rilejs għal għanijiet ġenerali.

31221300-4

Rilejs b'sokit.

31221400-5

Rilejs b'vultaġġ jalterna.

31221500-6

Rilejs tal-merkurju.

31221600-7

Rilejs bil-ħin.

31221700-8

Rilejs għal tagħbijiet żejda ta' elettriku.

31223000-5

Ħolders tal-lampi.

31224000-2

Konnessjonijiet u elemnti tal-kuntatt.

31224100-3

Plugs u sockets.

31224200-4

Konnetturi ko-assjali.

31224300-5

Kaxxi tal-konnessjoni.

31224400-6

Cables tal-konnessjoni.

31224500-7

Terminali.

31224600-8

Apparat sabiex ibaxxi d-dawl.

31224700-9

Kaxxi għall-ġonot.

31224800-0

Settijiet tal-ġonot tal-cables.

31224810-3

Kejbils ta' estensjoni.

31230000-7

Partijiet mill-apparat tad-distribuzzjoni ta' l-elettriku u l-apparat tal-kontroll.

31300000-9

Wire u cables insulati.

31310000-2

Wire tal-mains.

31311000-9

Konnessjonijiet tal-mains.

31320000-5

Cables tad-distribuzzjoni ta' l-enerġija.

31321000-2

Linji ta' l-enerġija elettrika.

31321100-3

Linji ta' l-enerġija li jgħaddu ma' l-arbli.

31321200-4

Cable tal-vultaġġ baxx jew medju.

31321210-7

Cable tal-vultaġġ baxx.

31321220-0

Cable tal-vultaġġ medju.

31321300-5

Cable tal-vultaġġ għoli.

31321400-6

Cable ta' taħt l-ilma.

31321500-7

Cable ta' taħt il-baħar.

31321600-8

Cable ikkorazzat.

31321700-9

Cable tas-sinjalizzar.

31330000-8

Cable ko-assjali.

31340000-1

Aċċessorji insulati tal-cable.

31341000-8

Rombli tal-cables insulati.

31342000-5

Irbit tal-cables insulati.

31343000-2

Ġonot tal-cables insulati.

31344000-9

Glandoli tal-cables insulati.

31350000-4

Kontrutturi elettriċi għall-iskopijiet ta' data u kontroll.

31351000-1

Kontrutturi elettriċi għall-sistemi tal-kontroll ta' l-aċċess.

31400000-0

Akkumulaturi, ċelloli primarji u batteriji primarji.

31410000-3

Ċelloli primarji.

31411000-0

Batteriji alkalini.

31420000-6

Batteriji primarji.

31421000-3

Batteriji taċ-ċomb.

31422000-0

Pakki tal-batteriji.

31430000-9

Akkumulaturi elettriċi.

31431000-6

Akkumulaturi ta' l-aċidu biċ-ċomb.

31432000-3

Akkumulaturi tan-nikil bil-kadmju.

31433000-0

Akkumulaturi tan-nikil-ħadid.

31434000-7

Akkumulaturi tal-litju.

31440000-2

Batteriji.

31500000-1

Apparat tad-dawl u lampi elettriċi.

31510000-4

Lampi elettriċi bil-filament.

31511000-1

Unitajiet ta' lampi bir-raġġ issiġġilat.

31512000-8

Lampi tal-filament tat-tip tungsen u ħaloġen.

31512100-9

Bozoz aloġeni, lineari.

31512200-0

Bozoz aloġeni, b'żewġ pinnijiet.

31512300-1

Bozoz aloġeni, dikrojki.

31514000-2

Lampi tat-tiġ discharge.

31515000-9

Lampi ultra vjola.

31516000-6

Lampi infra-ħomor.

31517000-3

Lampi ta' l-arka tal-faħam.

31518000-0

Dwal tas-sinjalar.

31518100-1

Dwal li jdawwli medda kbira.

31518200-2

Apparat għad-dawl ta' l-emerġenza.

31518210-5

Dwal ta' emerġenza.

31518220-8

Stikka tad-dawl.

31518300-3

Dwalijiet tas-soqfa.

31518500-5

Lampi bil-fwar tal-merkurju.

31518600-6

Searchlights.

31519000-7

Bozoz inkandexxenti u bozoz tan-neon.

31519100-8

Bozoz inklandexxenti.

31519200-9

Bozoz tan-neon.

31520000-7

Lampi u apparat tad-dawl.

31521000-4

Lampi.

31521100-5

Lampi ta' l-iskrivaniji.

31521200-6

Lampi fuq pedestalli fl-art.

31521300-7

Lampi elettriċi portabili.

31521310-0

Dwal tat-twissija.

31521320-3

Torches.

31521330-6

Bozoz elettriċi portabbli li jistgħu jiġu ċċarġjati.

31522000-1

Dwal tas-siġra tal-Milied.

31523000-8

Sinjalui u pjanċi ta' l-isimijiet, bid-dawl.

31523100-9

Dwal tan-nejon għar-reklamar.

31523200-0

Sinjali b'messaġġi permanenti.

31523300-1

Pjanċi ta' l-ismijiet, bid-dawl.

31524000-5

Apparat tad-dawl mas-soqfa jew mal-ħitan.

31524100-6

Apparat tad-dawl mas-soqfa.

31524110-9

Lampi tat-teatru ta' l-operazzjonijiet.

31524120-2

Dwal mas-soqfa.

31524200-7

Apparat tad-dawl għal mal-ħitan.

31524210-0

Dwal ta' mal-ħitan.

31527000-6

Spotlights.

31527200-8

Dwal esterni.

31527210-1

Lanterni.

31527260-6

Sistemi tad-dwal.

31527270-9

Dwal tal-pjattaformi.

31527300-9

Dwal domestiċi.

31527400-0

Dwal għal taħt l-ilma.

31530000-0

Partijiet tal-lampi u l-apparat tad-dawl.

31531000-7

Bozoz tad-dawl.

31531100-8

Tubi elettriċi.

31532000-4

Partijiet tal-lampi u l-apparat tad-dawl.

31532100-5

Tubi tad-dawl.

31532110-8

Tubi fluworexxenti.

31532120-1

Tubi fluworexxenti kumpatti.

31532200-6

Bozoz ċirku.

31532210-9

Bozoz ċirku fluworexxenti.

31532300-7

Bozoz globu.

31532310-0

Bozoz globu fluworexxenti kumpatti.

31532400-8

Sokits għall-bozoz.

31532500-9

Starters għall-bozoz.

31532510-2

Starters għall-bozoz fluworexxenti.

31532600-0

Reatturi għall-bozoz.

31532610-3

Reatturi għall-bozoz fluworexxenti.

31532700-1

Għata għall-bozoz u l-lampi.

31532800-2

Idejn għall-lampi.

31532900-3

Dwal florixxenti.

31532910-6

Tubi florixxenti.

31532920-9

Bozoz u lampi florixxenti.

31600000-2

Tagħmir u apparat tad-dwal.

31610000-5

Tagħmir u apparat għall-magni u l-vetturi.

31611000-2

Settijiet tal-wires.

31612000-9

Newl tal-wire elettriku għall-magni.

31612200-1

Muturi ta' l-istartjar.

31612300-2

Apparat elettriku tas-sinjalar għall-magni.

31612310-5

Blinkers (teptip).

31620000-8

Apparat tas-sinjalar bil-ħoss jew viżwali.

31625000-3

Allarmi tal-ħallelin u tan-nar.

31625100-4

Sistemi tas-sejbien tan-nar.

31625200-5

Sistemi ta' l-allarmi tan-nar.

31625300-6

Sistemi ta' l-allarmi tas-serq.

31630000-1

Kalamiti.

31640000-4

Magni u apparat b'funzjonijiet individwali.

31642000-8

Apparat tas-sejba ta' l-elettroni.

31642100-9

Apparat tas-sejba tal-pajpijiet tal-metall.

31642200-0

Apparat tas-sejba tal-mini.

31642300-1

Apparat tas-sejba tal-plastika.

31642400-2

Apparat tas-sejba ta' oġġetti mhux metalliċi.

31642500-3

Apparat tas-sejba ta' l-injam.

31643000-5

Aċċelleraturi tal-partiċelli.

31643100-6

Aċċeleraturi lineari.

31644000-2

Reġistraturi varji tad-data.

31645000-9

Magni tal-flippers (pinball).

31650000-7

Apparat ta' l-insulazzjoni.

31651000-4

Tejp ta' l-elettriku.

31660000-0

Elettrodi tal-karbonju.

31670000-3

Partijiet elettriċi tal-makkinarju jew l-apparat.

31671000-0

Busti tal-ħġieġ u tubi tal-cathode-ray.

31671100-1

Busti tal-ħġieġ.

31671200-2

Tubi tal-cathode-ray.

31680000-6

Fornimenti u aċċessorji elettriċi.

31681000-3

Aċċessorji elettriċi.

31681100-4

Kuntatti elettriċi.

31681200-5

Pompi elettriċi.

31681300-6

Ċirkwiti elettriċi.

31681400-7

Komponenti elettriċi.

31681410-0

Materjali elettriċi.

31681500-8

Rechargers.

31682000-0

Fornimenti elettriċi.

31682100-1

Kaxxi elettriċi.

31682110-4

Għata għall-kaxxa ta' l-elettriku.

31682200-2

Panewijiet ta' l-istrumenti.

31682210-5

Apparat ta' l-istrumentazzjoni u l-kontroll.

31682220-8

Panewijiet tat-taħlit.

31682230-1

Panewijiet tal-wirja grafika.

31682300-3

Apparat tal-vultaġġ medju.

31682310-6

Panewijiet tal-vultaġġ medju.

31682400-4

Apparat tad-distribuzzjoni ta' l-elettriku minn fuq l-arbli.

31682410-7

Mezzi tal-ġarr tal-cables minn fuq l-arbli.

31682500-5

Apparat ta' l-elettriku f'każ ta' emerġanza.

31682510-8

Sistemi ta' l-enerġija f'każ ta' emerġenza.

31682520-1

Sistemi ta' waqfien f'każ ta' emerġenza.

31682530-4

Fornimenti ta' l-enerġija f'każ ta' emerġenza.

31682540-7

Apparat tas-substazzjonijiet.

31700000-3

Fornimenti elettroniċi, elettro mekkaniċi u elettro tekniċi.

31710000-6

Apparat elettroniku.

31711000-3

Fornimenti elettroniċi.

31711100-4

Komponenti elettroniċi.

31711110-7

Trans-riċevituri.

31711120-0

Trans-duċenti.

31711130-3

Reżistenzi.

31711131-0

Reżistenza elettrika.

31711140-6

Elettrodi.

31711150-9

Kapaċitaturi elettriċi.

31711151-6

Kapaċitaturi fissi.

31711152-3

Kapaċitaturi varjabli jew aġġustabbli.

31711154-0

Ġabra ta' kondensaturi (capacitor bank).

31711155-7

Netwerks ta' kondensaturi.

31711200-5

Panewijiet li jzomm il-punti tal-logħob, elettroniċi.

31711300-6

Sistemi elettroniċi għaż-żamma tal-ħin.

31711310-9

Sistemi għar-reġistrazzjoni ta' l-attendenza.

31711400-7

Valvoli u tubi.

31711410-0

Tubi ta' l-istampa tat-televiżjoni tat-tip cathode-ray.

31711411-7

Tubi tal-cameras tat-televiżjoni.

31711420-3

Tubi u apparat tal-microwave.

31711421-0

Magnetroni.

31711422-7

Apparat tal-microwave.

31711423-4

Apparat microwave tar-radjo.

31711424-1

Klistroni.

31711430-6

Tubi tal-valvoli.

31711440-9

Valvoli u tubi tar-riċevitur u l-amplifikatur.

31711500-8

Partijiet ta' asembleji elettroniċi.

31711510-1

Partijiet ta' kappaċitaturi elettriċi.

31711520-4

Partijiet ta' reżisturi, reostati u potenzjometri elettriċi.

31711530-7

Partijiet ta' valvoli u tubi elettroniċi.

31712000-0

Makkinarju, u apparat, mikro-elettroniku u mikro-sistemi.

31712100-1

Makkinarju, u apparat, mikro-elettroniku.

31712110-4

Ċirkwiti elettroniċi integrati u mikro-assembleji.

31712111-1

Biljetti tat-telefon.

31712112-8

Biljetti SIM.

31712113-5

Biljetti li jkun fihom ċirkwiti integrati.

31712114-2

Ċirkwiti integrati elettroniċi.

31712115-9

Mikro-assembleji.

31712116-6

Mikro-proċessaturi.

31712117-3

Pakketti ta' ċirkwiti integrati.

31712118-0

Sokits u mmuntar għal ċirkwiti integrati.

31712119-7

Għotjien għaċ-ċirkwiti integrati.

31712200-2

Mikro-sistemi.

31712300-3

Ċirkwiti stampati.

31712310-6

Pjanċi populati taċ-ċirkwiti stampati.

31712320-9

Pjanċi mhux-populati taċ-ċirkwiti stampati.

31712330-2

Semi-kundutturi.

31712331-9

Ċelloli fotovoltajċi.

31712332-6

Tajrister.

31712333-3

Diacs.

31712334-0

Triacs.

31712335-7

Iżolaturi ottiċi akkopjati.

31712336-4

Oxxillaturi bil-kristall.

31712340-5

Diodi.

31712341-2

Diodi li jagħtu d-dawl.

31712342-9

Dajowds majkrowejv jew b'sinjali żgħar.

31712343-6

Dajowds Zener.

31712344-3

Dajowds Schottky.

31712345-0

Dajowds tunnel.

31712346-7

Dajowds fotosensittivi.

31712347-4

Dajowds ta' qawwi jew solari.

31712348-1

Dajowds lejżer.

31712349-8

Dajowds li jaħdmu bil-frekwenza tar-radju.

31712350-8

Transisturi.

31712351-5

Tranżisters fotosensittivi.

31712352-2

Tranżisters FET.

31712353-9

Tranżisters MOSFET.

31712354-6

Ċipep tat-tranżister.

31712355-3

Dajowds bipolari darlington li jaħdmu bil-frekwenz tar-radju (RF).

31712356-0

Tranżisters unijunction.

31712357-7

Tranżisters bipolari b'gate iżolata (IGBT).

31712358-4

Tranżisters JFET.

31712359-1

Tranżisters BJT.

31712360-1

Kristalli pieżo-elettriċi, immuntati.

31720000-9

Apparat elettro-mekkaniku.

31730000-2

Apparat elettro-tekniku.

31731000-9

Fornimenti elettro tekniċi.

31731100-0

Moduli.

32000000-3

Tagħmir tar-radju, tat-televiżjoni, tal-komunikazzjoni, tat-telekomunikazzjoni u tagħmir relatat.

32200000-5

Apparat tat-trasmissjoni għar-radjo-telefonija, radjo-telegrafija, xandir bir-radjo u t-televiżjoni.

32210000-8

Apparat tax-xandir.

32211000-5

Apparat tal-produzzjoni tax-xandir.

32220000-1

Apparat tat-trasmissjoni tat-televiżjoni mingħajr l-apparat tar-riċeviment.

32221000-8

Beacons tar-radjo.

32222000-5

Magni ta' l-ikkodifikar tas-sinjal tal-video.

32223000-2

Apparat tat-trasmissjoni tal-video.

32224000-9

Apparat tat-trasmissjoni tat-televiżjoni.

32230000-4

Apparat tat-trasmissjoni bir-radjo mingħajr l-apparat tar-riċeviment.

32231000-1

Apparat tat-televiżjoni b'ċirkwit magħluq.

32232000-8

Apparat għal konferenza bil-video.

32233000-5

Stazzjonijiet tat-tisħieħ tal-frekwenza tar-radjo.

32234000-2

Cameras tat-televiżjoni b'ċirkwit magħluq.

32235000-9

Sistema ta' sorveljanza b'ċirkwit magħluq.

32236000-6

Telefoni bir-radjo.

32237000-3

Walkie-talkies.

32240000-7

Cameras tat-televiżjoni.

32250000-0

Telefoni portabili.

32251000-7

Telefoni tal-karozzi.

32251100-8

Sett tat-telefown “idejn ħielsa”.

32252000-4

Telefoni GSM.

32252100-5

Mowbajls “idejn ħielsa”.

32252110-8

Mowbajls “idejn ħielsa”.

32260000-3

Apparat tat-trasmissjoni tad-data.

32270000-6

Apparat tat-trasmissjoni diġitali.

32300000-6

Riċevituri tat-televiżjoni u tar-radjo, u apparat tar-reġistrazzjoni tal-ħoss u tal-video jew tar-riproduzzjoni.

32310000-9

Riċevituri tax-xandir bir-radjo.

32320000-2

Apparat tat-televiżjoni u l-awdjo-viżiva.

32321000-9

Apparat tal-projezzjoni tat-televiżjoni.

32321100-0

Appart tal-pellikola.

32321200-1

Apparat awdjo-viżiv.

32321300-2

Materjali awdjo-viżivi.

32322000-6

Apparat tal-multi-medja.

32323000-3

Minitors tal-video.

32323100-4

Minotors tal-video bil-kulur.

32323200-5

Monitors tal-video b'kulur wieħed.

32323300-6

Apparat tal-video.

32323400-7

Apparat għall-wiri mill-ġdid tal-video.

32323500-8

Sistema ta' sorveljanza bil-video.

32324000-0

Televiżjonijiet.

32324100-1

Televiżjonijiet bil-kulur.

32324200-2

Televiżjonijiet b'kulur wieħed.

32324300-3

Apparat tat-televiżjoni.

32324310-6

Antenni tas-satellita.

32324400-4

Antenni tat-televiżjoni.

32324500-5

Tuners tal-video.

32324600-6

Kaxex tat-TV diġitali.

32330000-5

Apparat għall-ħoss, reġistrar tal-video u riproduzzjoni.

32331000-2

Turntables (gramafoni).

32331100-3

Daqqaqa tad-diski.

32331200-4

Daqqaqa tal-casettes.

32331300-5

Apparat għar-riproduzzjoni tal-ħoss.

32331500-7

Rikorders.

32331600-8

MP3-player.

32332000-9

Reġistraturi taż-żigarella manjetika.

32332100-0

Magni ta' l-iddettar.

32332200-1

Magni li jwieġbu t-telefon.

32332300-2

Reġistraturi tal-ħoss.

32333000-6

Apparat tar-reġistrazzjoni u r-riproduzzjoni tal-video.