ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 61

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
5 ta' Marzu 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (KE) Nru 176/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Frar 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

1

 

*

Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Frar 2008 li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet ta' l-istatistika u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93

6

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

5.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 61/1


REGOLAMENT (KE) Nru 176/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' l-20 ta' Frar 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 285 (1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1059/2003 (3) jikkostitwixxi l-qafas legali għall-klassifikazzjoni reġjonali sabiex jippermetti l-ġbir, il-kumpilazzjoni u t-tqassim ta' l-istatistika reġjonali armonizzata fil-Komunità.

(2)

L-istatistika kollha ta' l-Istati Membri maqsuma f'unitajiet territorjali li tiġi trażmessa lill-Kummissjoni għandha tuża l-klassifikazzjoni tan-NUTS, fejn applikabbli.

(3)

Huwa meħtieġ li l-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 jiġu addattati biex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea.

(4)

Ladarba l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-ħolqien ta' standards ta' statistika komuni li jippermettu l-produzzjoni ta' data armonizzata, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk jista' jinkiseb aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. B'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan.

(5)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 għandu jiġi emendat kif meħtieġ,

ADDOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 huwa b'dan emendat kif ġej:

1.

L-Anness I għandu jiġi emendat skond it-test li jidher fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

2.

L-Anness II għandu jiġi emendat skond it-test li jidher fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

3.

L-Anness III għandu jiġi emendat skond it-test li jidher fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 20 ta' Frar 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J. LENARČIČ


(1)  ĠU C 175, 27.7.2007, p. 13.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Jannar 2008

(3)  ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 105/2007 (ĠU L 39, 10.2.2007, p. 1).


ANNESS I

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 huwa emendat kif ġej:

(1)

it-tabella li ġejja tiddaħħal bejn BE – BELGIQUE/BELGIË u CZ – ČESKÁ REPUBLIKA:

“БЪЛГАРИЯ

KODIĊI

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG

 

 

 

BG3

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG31

 

Северозападен

 

BG311

 

 

Видин

BG312

 

 

Монтана

BG313

 

 

Враца

BG314

 

 

Плевен

BG315

 

 

Ловеч

BG32

 

Северен централен

 

BG321

 

 

Велико Търново

BG322

 

 

Габрово

BG323

 

 

Русе

BG324

 

 

Разград

BG325

 

 

Силистра

BG33

 

Североизточен

 

BG331

 

 

Варна

BG332

 

 

Добрич

BG333

 

 

Шумен

BG334

 

 

Търговище

BG34

 

Югоизточен

 

BG341

 

 

Бургас

BG342

 

 

Сливен

BG343

 

 

Ямбол

BG344

 

 

Стара Загора

BG4

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG41

 

Югозападен

 

BG411

 

 

София (столица)

BG412

 

 

София

BG413

 

 

Благоевград

BG414

 

 

Перник

BG415

 

 

Кюстендил

BG42

 

Южен централен

 

BG421

 

 

Пловдив

BG422

 

 

Хасково

BG423

 

 

Пазарджик

BG424

 

 

Смолян

BG425

 

 

Кърджали

BGZ

EXTRA-REGIO

 

 

BGZZ

 

Extra-Regio

 

BGZZZ

 

 

Extra-Regio”

(2)

it-tabella li ġejja tiddaħħal bejn PT – PORTUGAL u SI – SLOVENIJA:

“ROMÂNIA

KODIĊI

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

RO

 

 

 

RO1

MACROREGIUNEA UNU

 

 

RO11

 

Nord-Vest

 

RO111

 

 

Bihor

RO112

 

 

Bistriţa-Năsăud

RO113

 

 

Cluj

RO114

 

 

Maramureş

RO115

 

 

Satu Mare

RO116

 

 

Sălaj

RO12

 

Centru

 

RO121

 

 

Alba

RO122

 

 

Braşov

RO123

 

 

Covasna

RO124

 

 

Harghita

RO125

 

 

Mureş

RO126

 

 

Sibiu

RO2

MACROREGIUNEA DOI

 

 

RO21

 

Nord-Est

 

RO211

 

 

Bacău

RO212

 

 

Botoşani

RO213

 

 

Iaşi

RO214

 

 

Neamţ

RO215

 

 

Suceava

RO216

 

 

Vaslui

RO22

 

Sud-Est

 

RO221

 

 

Brăila

RO222

 

 

Buzău

RO223

 

 

Constanţa

RO224

 

 

Galaţi

RO225

 

 

Tulcea

RO226

 

 

Vrancea

RO3

MACROREGIUNEA TREI

 

 

RO31

 

Sud – Muntenia

 

RO311

 

 

Argeş

RO312

 

 

Călăraşi

RO313

 

 

Dâmboviţa

RO314

 

 

Giurgiu

RO315

 

 

Ialomiţa

RO316

 

 

Prahova

RO317

 

 

Teleorman

RO32

 

Bucureşti – Ilfov

 

RO321

 

 

Bucureşti

RO322

 

 

Ilfov

RO4

MACROREGIUNEA PATRU

 

 

RO41

 

Sud-Vest Oltenia

 

RO411

 

 

Dolj

RO412

 

 

Gorj

RO413

 

 

Mehedinţi

RO414

 

 

Olt

RO415

 

 

Vâlcea

RO42

 

Vest

 

RO421

 

 

Arad

RO422

 

 

Caraş-Severin

RO423

 

 

Hunedoara

RO424

 

 

Timiş

ROZ

EXTRA-REGIO

 

 

ROZZ

 

Extra-Regio

 

ROZZZ

 

 

Extra-Regio”.


ANNESS II

L-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 huwa emendat kif ġej:

(1)

dan li ġej jiddaħħal fil-paragrafu li jirreferi għal-livell 3 tan-NUTS bejn il-Belġju u r-Repubblika Ċeka:

“għall-Bulgarija ‘Области (Oblasti)’,”;

(2)

dan li ġej jiddaħħal fil-paragrafu li jirreferi għal-livell 3 tan-NUTS bejn l-Ungerija u r-Repubblika Slovakka:

“għar-Rumanija ‘Judeţe’,”.


ANNESS III

L-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 huwa emendat kif ġej:

(1)

dan li ġej jiddaħħal bejn il-Belġju u r-Repubblika Ċeka:

“għall-Bulgarija ‘Общини (Obshtini)’,”;

(2)

dan li ġej jiddaħħal bejn il-Portugall u s-Slovenja:

“għar-Rumanija ‘Municipii, Oraşe, Comune’,”.


5.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 61/6


REGOLAMENT (KE) Nru 177/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' l-20 ta' Frar 2008

li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet ta' l-istatistika u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93

Il-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 285(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta mill-Kummissjoni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93 tat-22 ta' Lulju 1993 (2) stabbilixxa qafas komuni sabiex jiġu stabbiliti reġistri kummerċjali għall-finijiet ta' l-istatistika b'definizzjonijiet, karatteristiċi, kamp ta' applikazzjoni u proċeduri ta' aġġornament armonizzati. Sabiex l-iżvilupp tar-reġistri kummerċjali jinżamm f'qafas armonizzat, għandu jiġi adottat Regolament ġdid.

(2)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 tal-15 ta' Marzu 1993 dwar l-unitajiet ta' l-istatistika għall-osservazzjoni u l-analiżi tas-sistema ta' produzzjoni fil-Komunità (3) fih id-definizzjonijiet ta' l-unità statistika li għandha tintuża. Is-suq intern jeħtieġ titjib fil-komparabbilta' ta' l-istatistika sabiex ikunu sodisfatti r-rekwiżiti Komunitarji. Sabiex jinkiseb dan it-titjib għandhom jiġu adottati definizzjonijiet u deskrizzjonijiet komuni sabiex ikunu koperti l-intrapriżi u unitajiet ta' statistika relevanti oħrajn.

(3)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 ta' l-20 ta' Diċembru 1996 dwar statistiċi strutturali kummerċjali (4) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 tad-19 ta' Mejju 1998 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir (5) stabbilixxew qafas komuni għall-ġbir, kumpilazzjoni, trażmissjoni u evalwazzjoni ta' l-istatistika Komunitarja dwar l-istruttura, l-attività, il-kompetittività u l-prestazzjoni tan-negozji fil-Komunità. Ir-reġistri kummerċjali għall-finijiet ta' l-istatistika jirrappreżentaw element bażiku ta' tali qafas komuni, u jagħmluha possibbli li jiġi organizzat u kkoordinat stħarriġ statistiku billi jipprovdu qafas armonizzat ta' kampjunament.

(4)

Ir-reġistri kummerċjali huma metodu wieħed li permezz tiegħu jkunu rikonċiljati, minn naħa waħda, ir-rekwiziti konfliġġenti għall-ġabra ta' informazzjoni miżjuda dwar l-intrapriżi u, min-naħa l-oħra, it-tħaffif tal-piż amministrattiv tagħhom, partikolarment billi jużaw informazzjoni eżistenti f'reġistri amministrattivi u legali, b'mod speċjali fil-każ ta' l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, kif definiti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 (6).

(5)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta' Frar 1997 dwar Statistiċi Komunitarji (7) ipprovda l-qafas għall-istabbiliment ta' programm ta' statistika Komunitarja u stabbilixxa qafas komuni għall-kunfidenzjalità statistika.

(6)

Ir-regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta' data fi ħdan il-qafas tal-Programm Komunitarju għall-istatistika ma jaffetwawx id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data  (8).

(7)

Ir-reġistri kummerċjali għall-finijiet ta' l-istatistika huma s-sors ewlieni għad-demografija kummerċjali, billi jżommu rekord tal-ftuħ u ta' l-egħluq ta' negozji kif ukoll tal-bidliet strutturali fl-ekonomija b'konċentrazzjoni jew b'dekonċentrazzjoni li jseħħu permezz ta' operazzjonijiet bħal għaqda bejn kumpanniji, takeovers, qsim, split offs u ristrutturazzjoni.

(8)

Ir-reġistri kummerċjali jipprovdu l-informazzjoni bażika li tkun meħtieġa sabiex jiġi sodisfatt interess qawwi ta' politika fl-iżvilupp rurali, mhux biss fir-rigward ta' l-agrikoltura iżda wkoll fir-rigward tal-kombinazzjoni dejjem tiżdied tagħha ma' attivitajiet oħra li mhumiex koperti minn statistiċi agrikoli bbażati fuq prodotti.

(9)

L-intrapriżi pubbliċi għandhom rwol importanti fl-ekonomiji nazzjonali ta' l-Istati Membri. Id-Direttiva tal-Kummissjoni 80/723/KEE tal-25 ta' Ġunju 1980 dwar it-trasparenza tar-relazzjonijiet finanzjarji bejn l-Istati Membri u l-impriżi pubbliċi (9) tkopri ċerti tipi ta' impriżi pubbliċi. L-intrapriżi pubbliċi u l-korporazzjonijiet pubbliċi għandhom għalhekk ikunu identifikati fir-reġistri kummerċjali u dan jista' jsir mill-klassifikazzjoni tas-settur istituzzjonali.

(10)

Jeħtieġ li jkun hemm informazzjoni dwar ir-rabtiet ta' kontroll bejn l-unitajiet legali sabiex ikunu definiti l-gruppi ta' intrapriżi, ikunu delineati korrettament l-intrapriżi, ikunu profilati l-unitajiet kbar u kumplessi u jiġi studjat il-livell ta' konċentrazzjoni fuq swieq partikolari. L-informazzjoni dwar gruppi ta' intrapriżi ttejjeb il-kwalità tar-reġistri kummerċjali u tista' tintuża sabiex tnaqqas ir-riskju ta' l-iżvelar ta' data kunfidenzjali. Ċerta data finanzjarja spiss tagħmel iżjed sens f'livell ta' gruppi jew subgruppi milli f'livell ta' l-intrapriża individwali; fil-fatt din tista' tkun disponibbli biss f'livell ta' grupp jew subgrupp. Ir-reġistrazzjoni ta' data tal-gruppi ta' intrapriżi tagħmilha possibbli, meta meħtieġ, li jsir stħarriġ tal-grupp, minflok ta' l-intrapriżi tal-grupp, u dan jista' jnaqqas b'mod sinifikattiv l-oneru tar-risposta. Sabiex jiġu rreġistrati l-gruppi ta' intrapriżi, huwa meħtieġ li ir-reġistri kummerċjali jsiru aktar armonizzati.

(11)

Il-globalizzazzjoni dejjem tiżdied ta' l-ekonomija toħloq sfida lill-produzzjoni preżenti ta' ħafna mill-istatistika. Permezz tar-reġistrazzjoni ta' data minn gruppi multinazzjonali ta' intrapriżi, ir-reġistri kummerċjali jiffurmaw għodda bażika għat-titjib ta' ħafna mill-istatistika relatata mal-globalizzazzjoni: il-kummerċ internazzjonali fl-oġġetti u s-servizzi, il-bilanċ tal-pagamenti, l-investiment barrani dirett, l-affiljati barranin, ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, u s-suq internazzjonali tax-xogħol. Il-maġġoranza ta' din l-istatistika tkopri l-ekonomija kollha u b'hekk teħtieġ li r-reġistri kummerċjali jkopru s-setturi kollha ta' l-ekonomija.

(12)

Skond l-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KEE) Nru 1588/90 tal-11 ta' Ġunju 1990 dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għal kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju ta' l-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (10), ma jistgħux jiġu invokati r-regoli nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità ta' l-istatistika sabiex tiġi impedita t-trażmissjoni ta' data kunfidenzjali ta' l-istatistika lill-awtorità tal-Komunità (Eurostat) fejn att ta' liġi Komunitarja jipprovdi għat-trażmissjoni ta' tali data.

(13)

Sabiex ikun garantit it-twettiq ta' l-obbligi stipulati f'dan ir-Regolament, l-istituzzjonijiet fl-Istati Membri responsabbli għall-ġbir tad-data jistgħu jeħtieġu aċċess għal sorsi ta' data amministrattiva bħal reġistri miżmuma mill-awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali, minn banek ċentrali, minn istituzzjonijiet pubbliċi oħrajn, u għal databases oħrajn li jkollhom informazzjoni dwar transazzjonijiet u pożizzjonijiet trans-konfinali, kull fejn tali data tkun meħtieġa għall-produzzjoni ta' l-istatistika Komunitarja.

(14)

Ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Jannar 2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ ta' pagamenti, kummerċ internazzjonali f'servizzi u investiment dirett barrani (11) stabbilixxa qafas komuni għall-kumpilazzjoni, għat-trażmissjoni u għall-evalwazzjoni ta' statistika Komunitarja relevanti.

(15)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (12).

(16)

B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa sabiex tiddeċiedi dwar il-kopertura ta' l-iżgħar intrapriżi u tal-gruppi ta' intrapriżi li jkunu totalment residenti, taġġorna l-lista, id-definizzjonijiet u r-regoli ta' kontinwità tal-karatteristiċi tar-reġistri fl-Anness, tistabbilixxi standards komuni ta' kwalità u l-kontenut u l-perjodiċità ta' rapporti ta' kwalità, u, sabiex tadotta r-regoli għall-aġġornament tar-reġistri.. Billi dawk il-miżuri għandhom kamp ta' applikazzjoni ġenerali u tfasslu sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali dan ir-Regolament, inter alia billi jissupplimentawh biż-żieda ta' elementi mhux essenzjali ġodda, huma għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(17)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2186/93 għandu għalhekk jiġi mħassar.

(18)

Il-Kumitat għall-Programmi Statistiċi stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom (13) ġie kkonsultat,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għan

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet ta' l-istatistika fil-Komunità.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu reġistru armonizzat wieħed jew iżjed għall-finijiet ta' l-istatistika, bħala għodda għat-tħejjija u l-koordinazzjoni ta' l-istħarriġ, bħala sors ta' informazzjoni għall-analiżi ta' l-istatistika tal-popolazzjoni kummerċjali u d-demografija tagħha, għall-użu tad-data amministrattiva u għall-identifikazzjoni u kostruzzjoni ta' unitajiet ta' l-istatistika.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw dawn id-definizzjonijiet:

(a)

“unità legali”, “intrapriża”, “unità lokali” u “grupp ta' intrapriżi” ifissru kif definiti fl-Anness mar-Regolament (KEE) Nru 696/93;

(b)

“awtoritajiet nazzjonali” tfisser kif definita fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 322/97;

(ċ)

“finijiet ta' statistika” tfisser kif deskritta fl-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KEE) Nru 1588/90;

(d)

“grupp multinazzjonali ta' intrapriżi” tfisser grupp ta' intrapriżi li jkollu mill-inqas żewġ intrapriżi jew unitajiet legali li jinsabu f'żewġ pajjiżi differenti;

(e)

“grupp ta' intrapriżi maqtugħ” tfisser l-intrapriżi u l-unitajiet legali ta' grupp multinazzjonali ta' intrapriżi, li jkunu residenti fl-istess pajjiż. Dan jista' jikkonsisti f'unità waħda biss, jekk l-unitajiet l-oħrajn ma jkunux residenti. Intrapriża tista' tkun il-grupp ta' intrapriżi maqtugħ jew parti minnu.

Artikolu 3

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Skond id-definizzjonijiet mogħtija fl-Artikolu 2 u suġġetti għal-limitazzjonijiet speċifikati f'dan l-Artikolu, għandhom jitfasslu reġistri ta':

(a)

l-intrapriżi kollha li jwettqu attivitajiet ekonomiċi li jikkontribwixxu għall-prodott gross domestiku (GDP), u l-unitajiet lokali tagħhom;

(b)

l-unitajiet legali li minnhom jikkonsistu dawk l-intrapriżi;

(ċ)

gruppi ta' intrapriżi maqtugħin u gruppi multinazzjonali ta' intrapriżi; u

(d)

il-gruppi ta' intrapriżi li jkunu totalment residenti.

2.   Ir-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 1 m'għandux, madankollu, japplika għall-unitajiet domestiċi sa fejn il-prodotti u s-servizzi li jipproduċu jkunu għall-konsum tagħhom stess, jew jinvolvu l-kiri tal-proprjetà tagħhom.

3.   L-unitajiet lokali li ma jikkonsistux f'entitajiet legali separati (fergħat), li jiddipendu minn intrapriżi barranin, u li jkunu klassifikati bħala quasi-korporazzjonijiet skond is-Sistema Ewropea ta' Kontijiet ta' l-1995 li ġiet stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2223/96 tal-25 ta' Ġunju 1996 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità (14) u s-Sistema ta' Kontijiet Nazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti ta' l-1993, għandhom jitqiesu bħala intrapriżi għall-finijiet tar-reġistri kummerċjali.

4.   Il-gruppi ta' intrapriżi jistgħu jiġu identifikati permezz tar-rabtiet ta' kontroll bejn l-unitajiet legali tagħhom. Għad-delineazzjoni tal-gruppi ta' intrapriżi, għandha tintuża d-definizzjoni ta' kontroll, kif stabbilita fil-punt 2.26 ta' l-Anness A mar-Regolament (KE) Nru 2223/96.

5.   Dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-unitajiet li, totalment jew parzjalment, jeżerċitaw xi attività ekonomika. Kwalunkwe attività li tikkonsisti f'offerta ta' prodotti u servizzi f'suq partikolari għandha titqies bħala attività ekonomika. Minbarra dan, is-servizzi mhux tas-suq li jikkontribwixxu għall-prodott gross domestiku, kif ukoll il-holdings diretti jew indiretti ta' unitajiet legali attivi, għandhom jitqiesu bħala attivitajiet ekonomiċi għall-finijiet tar-reġistri kummerċjali. L-unitajiet legali li ma jkunux ekonomikament attivi għandhom ikunu meqjusa parti minn intrapriża biss f'kombinazzjoni ma' unitajiet legali li jkunu ekonomikament attivi.

6.   Il-miżuri mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament li jikkonċernaw il-punt safejn l-intrapriżi b'inqas minn nofs persuna impjegata u l-gruppi ta' intrapriżi li jkunu totalment residenzjali mingħajr ebda importanza statistika għall-Istati Membri ikollhom jiġu inklużi fir-reġistri, u d-definizzjoni ta' unitajiet konsistenti ma dawk għall-istatistika ta' l-agrikoltura, għandhom jiġu deċiżi skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 16(3).

Artikolu 4

Sorsi ta' data

1.   Filwaqt li jikkonformaw mal-kondizzjonijiet rigward il-kwalità msemmija fl-Artikolu 6, l-Istati Membri jistgħu jiġbru l-informazzjoni meħtieġa taħt dan ir-Regolament billi jużaw kwalunkwe sors li huma jikkonsidraw relevanti. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jiġu awtorizzati, fi ħdan l-isfera tal-kompetenza tagħhom, sabiex jiġbru, għall-finijiet ta' l-istatistika, informazzjoni koperta minn dan ir-Regolament li tkun tinsab fil-fajls amministrattivi u legali.

2.   Fejn id-data meħtieġa ma tistax tinġabar bi spiża raġonevoli, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jużaw proċeduri ta' stima statistika, filwaqt li tiġi rrispettata l-ħtieġa ta' eżattezza u kwalità.

Artikolu 5

Karatteristiċi tar-reġistru

1.   L-unitajiet elenkati fir-reġistri għandhom ikunu kkaratterizzati permezz ta' numru ta' l-identità u d-dettalji deskrittivi speċifikati fl-Anness.

2.   Il-miżuri li jikkonċernaw l-aġġornament tal-lista ta' karatteristiċi u d-definizzjoni tal-karatteristiċi u r-regoli ta' kontinwità, u li huma mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 16(3).

Artikolu 6

Standards ta' kwalità u rapporti

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw il-kwalità tar-reġistri kummerċjali.

2.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) fuq talba tagħha, b'rapport dwar il-kwalità tar-reġistri kummerċjali (minn hawn 'il quddiem imsejħa “rapporti dwar il-kwalità”).

3.   Il-miżuri relatati ma' l-istandards komuni ta' kwalità, kif ukoll il-kontenut u l-perjodiċità tar-rapporti dwar il-kwalità, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 16(3), u b'kont meħud ta' l-ispejjeż għall-ġbir tad-data.

4.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni (Eurostat) bil-bidliet prinċipali ta' metodoloġija jew bidliet oħrajn li jkunu jistgħu jinfluwenzaw il-kwalità tar-reġistri kummerċjali hekk kif isiru magħrufa u mhux aktar tard minn sitt xhur wara li kwalunkwe bidla bħal dawn tidħol fis-seħħ.

5.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, li jkun jitratta b'mod partikolari l-ispiża għas-sistema statistika, il-piż fuq il-kummerċ u l-benefiċċji.

Artikolu 7

Manwal ta' Rakkomandazzjonijiet

Il-Kummissjoni għandha tippubblika manwal ta' rakkomandazzjonijiet tar-reġistri kummerċjali. Il-manwal għandu jiġi aġġornat b'koperazzjoni mill-qrib ma' l-Istati Membri.

Artikolu 8

Riferimenti ta' żmien u perjodiċità

1.   L-entrati fir-reġistri u t-tneħħija minnhom għandhom ikunu aġġornati mill-inqas darba fis-sena.

2.   Il-frekwenza ta' l-aġġornament għandha tiddipendi mit-tip ta' unità, mill-fattur varjabbli ikkunsidrat, mid-daqs ta' l-unità u mis-sors ġeneralment użat għall-aġġornament.

3.   Il-miżuri li jkunu relatati mar-regoli għall-aġġornament, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 16(3).

4.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu kopja annwali li tirrifletti l-istat tar-reġistri fl-aħħar tas-sena u jżommu dik il-kopja għall-anqas 30 sena għall-finijiet ta' analiżi.

Artikolu 9

Trażmissjoni ta' rapporti

1.   L-Istati Membri għandhom iwettqu analiżi statistika tar-reġistri u jittrażmettu l-informazzjoni lill-Kummissjoni (Eurostat), billi jsegwu format u proċedura kif definiti mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 16(2).

2.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni (Eurostat), fuq talba tagħha, kwalunkwe informazzjoni relevanti fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fl-Istati Membri.

Artikolu 10

Skambju ta' data kunfidenzjali bejn l-Istati Membri

L-iskambju ta' data kunfidenzjali jista' jsir, esklussivament għall-finijiet ta' l-istatistika, bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta' l-Istati Membri differenti, skond il-leġislazzjoni nazzjonali, fejn l-iskambju għandu jiżgura l-kwalità ta' l-informazzjoni dwar il-gruppi multinazzjonali ta' intrapriżi fl-Unjoni Ewropea. Il-banek ċentrali nazzjonali jistgħu jkunu parti fl-iskambju skond il-liġi nazzjonali.

Artikolu 11

Skambju ta' data kunfidenzjali bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Istati Membri

1.   L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jittrażmettu d-data dwar il-gruppi multinazzjonali ta' intrapriżi u l-unitajiet kostitwenti tagħhom, kif definit fl-Anness, lill-Kummissjoni (Eurostat), sabiex jipprovdu informazzjoni, esklussivament għall-finijiet ta' l-istatistika, dwar gruppi multinazzjonali fl-Unjoni Ewropea.

2.   Sabiex jiġi żgurat rekord konsistenti ta' data, esklussivament għall-finijiet ta' l-istatistika, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tittrażmetti lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta' kull Stat Membru, id-data dwar grupp multinazzjonali ta' intrapriżi, inklużi l-unitajiet kostitwenti tiegħu, fejn mill-inqas unità waħda legali tal-grupp tinsab fit-territorju ta' dak l-Istat Membru.

3.   Sabiex jiġi żgurat li d-data trażmessa skond dan l-Artikolu tintuża esklussivament għall-finijiet ta' l-istatistika, il-format, il-miżuri ta' sigurtà u ta' kunfidenzjalità u l-proċedura għat-trażmissjoni tad-data dwar unitajiet individwali lill-Kummissjoni (Eurostat) u għat-trażmissjoni ta' data dwar il-gruppi multinazzjonali ta' intrapriżi lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 16(2).

Artikolu 12

Skambju ta' data kunfidenzjali bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-banek ċentrali

1.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-iskambju ta' data kunfidenzjali jista' jsir, esklussivament għall-finijiet ta' l-istatistika, bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-banek ċentrali nazzjonali, u bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Bank Ċentrali Ewropew, fejn l-iskambju għandu jiżgura l-kwalità ta' l-informazzjoni dwar gruppi multinazzjonali ta' intrapriżi fl-Unjoni Ewropea, u fejn l-iskambju huwa espliċitament awtorizzat mill-awtorità nazzjonali relevanti.

2.   Sabiex jiġi żgurat li d-data trażmessa skond dan l-Artikolu tintuża esklussivament għall-finijiet ta' l-istatistika, il-format, il-miżuri ta' sigurtà u ta' kunfidenzjalità u l-proċedura għat-trażmissjoni ta' data dwar il-gruppi multinazzjonali ta' intrapriżi lill-banek ċentrali nazzjonali u lill-Bank Ċentrali Ewropew għandha tkun adottata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 16(2).

Artikolu 13

Kunfidenzjalità u aċċess għal data identifikabbli

1.   Meta l-Kummissjoni (Eurostat), l-awtoritajiet nazzjonali, il-banek ċentrali nazzjonali u l-Bank Ċentrali Ewropew jirċievu data kunfidenzjali skond l-Artikoli 10, 11 u 12 għandhom jitrattaw dik l-informazzjoni b'mod kunfidenzjali skond ir-Regolament (KE) Nru 322/97.

2.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, u minkejja l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 322/97, kwalunkwe trażmissjoni ta' data kunfidenzjali bejn awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni (Eurostat) tista' ssir sal-punt fejn dik it-trażmissjoni tkun meħtieġa għall-produzzjoni ta' statistika Komunitarja speċifika. Kull trażmissjoni sussegwenti għandha tkun espliċitament awtorizzata mill-awtorità nazzjonali li ġabret id-data.

Artikolu 14

Perijodu tranżizzjonali u derogi

Meta reġistri tal-kummerċ ikunu jeħtieġu adattament maġġur, il-Kummissjoni tista' tagħti deroga fuq talba ta' Stat Membru għal perijodu tranżizzjonali li m'għandux ikun itwal mill-25 ta' Marzu 2010.

Għall-agrikoltura, forestrija u sajd, għall-amministrazzjoni pubblika u għad-difiża, u għas-sigurtà soċjali obbligatorja, u għall-karatteristiċi addizzjonali relatati ma' gruppi ta' intrapriżi, il-Kummissjoni tista' tagħti deroga fuq talba ta' Stat Membru għal perijodu tranżizzjonali li m'għandux ikun itwal mill-25 ta' Marzu 2013.

Artikolu 15

Miżuri ta' implimentazzjoni

1.   Il-miżuri li ġejjin, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, inter alia billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 16(3):

(a)

il-kopertura ta' l-iżgħar intrapriżi u l-gruppi ta' intrapriżi totalment residenti, kif previst fl-Artikolu 3(6);

(b)

l-aġġornament tal-lista ta' karatteristiċi tar-reġistri fl-Anness, id-definizzjonijiet u r-regoli ta' kontinwità tagħhom, kif previst fl-Artikolu 5, b'kont meħud tal-prinċipju li l-benefiċċji ta' l-aġġornament għandhom ikunu akbar mill-ispejjeż tiegħu, u l-prinċipju li r-riżorsi addizzjonali involuti għall-Istati Membri jew għall-intrapriżi jibqgħu raġonevoli;

(ċ)

l-istabbiliment ta' standards komuni ta' kwalità, kif ukoll tal-kontenut u tal-perjodiċità tar-rapporti dwar il-kwalità kif previst fl-Artikolu 6(3); u

(d)

ir-regoli għall-aġġornament tar-reġistri, kif previst fl-Artikolu 8(3).

2.   Il-miżuri relatati ma' dawn li ġejjin għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 16(2):

(a)

it-trażmissjoni ta' informazzjoni li tirriżulta mill-analiżi statistika ta' registri, kif previst fl-Artikolu 9;

(b)

it-trażmissjoni ta' data dwar unitajiet individwali għall-gruppi multinazzjonali ta' intrapriżi bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Istati Membri, kif previst fl-Artikolu 11; u

(ċ)

it-trażmissjoni ta' data dwar il-gruppi multinazzjonali ta' intrapriżi bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-banek ċentrali, kif previst fl-Artikolu 12.

Artikolu 16

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat għall-Programmi Statistiċi.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 17

Tħassir

Ir-Regolament (KEE) Nru 2186/93 huwa b'dan imħassar.

Ir-referenzi magħmula għar-Regolament imħassar għandhom jitqiesu bħala magħmula għal dan ir-Regolament.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Maghmul fi Strasburgu, 20 ta' Frar 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Ghall-Kunsill

Il-President

J. LENARČIČ


(1)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-1 ta' Ġunju 2006 (ĠU C 298 E, 8.12.2006, p. 127), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2007 (ĠU C 193 E, 21.8.2007, p. 1) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), u Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Jannar 2008.

(2)  ĠU L 196, 5.8.1993, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(3)  ĠU L 76, 30.3.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(4)  ĠU L 14, 17.1.1997, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

(5)  ĠU L 162, 5.6.1998, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.

(6)  ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

(7)  ĠU L 52, 22.2.1997, p. 1. Ir-Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(8)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Id-Direttiva kif emendata mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(9)  ĠU L 195, 29.7.1980, p. 35. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2005/81/KE (ĠU L 312, 29.11.2005, p. 47).

(10)  ĠU L 151, 15.6.1990, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(11)  ĠU L 35, 8.2.2005, p. 23. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 602/2006 (ĠU L 106, 19.4.2006, p. 10).

(12)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(13)  ĠU L 181, 28.6.1989, p. 47.

(14)  ĠU L 310, 30.11.1996, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1392/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 324, 10.12.2007, p. 1).


ANNESS

Ir-reġistri kummerċjali għandhom jikkontjenu l-informazzjoni li ġejja għal kull unità. Mhuwiex meħtieġ li l-informazzjoni tkun miżmuma separatament għal kull unità, jekk tista tinkiseb minn unità jew unitajiet oħrajn.

L-entrati mhux immarkati huma obbligatorji, l-entrati mmarkati “Kundizzjonali” huma obbligatorji fejn dawn ikunu disponibbli fl-Istat Membru u l-entrati mmarkati “Fakultattiv” huma rakkomandati.

1.

UNITÀ LEGALI

KARATTERISTIĊI TA' IDENTIFIKAZZJONI

1.1

 

Numru ta' l-identità

 

1.2a

 

Isem

 

1.2b

 

Indirizz (inkluż l-kodiċi postali) fl-iżjed livell dettaljat

 

1.2ċ

Fakultattiv

Numri tat-telefon u l-fax, indirizz elettroniku, u informazzjoni li tippermetti l-ġbir elettroniku ta' data

 

1.3

 

Numru tar-reġistrazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) jew, fin-nuqqas ta' dan, numru ieħor ta' identità amministrattiva

KARATTERISTIĊI DEMOGRAFIĊI

1.4

 

Id-data ta' inkorporazzjoni għal persuni ġuridiċi jew id-data tar-rikonoxximent uffiċjali bħala operatur ekonomiku għal persuni fiżiċi

 

1.5

 

Id-data li fiha l-unità legali ma baqgħetx tagħmel parti minn intrapriża (kif identifikat fi 3.3)

KARATTERISTIĊI EKONOMIĊI/TA' STRATIFIKAZZJONI

1.6

 

Forma legali

RABTIET MA' REĠISTRI OĦRAJN

 

 

Referenza għar-reġistri assoċjati, li fihom hija rreġistrata l-unità legali u li jkun fihom informazzjoni li tista' tintuża għall-finijiet ta' l-istatistika

 

1.7a

 

Referenza għar-reġistru ta' operaturi ġewwa l-Komunità imwaqqaf skond ir-Regolament (KE) Nru 638/2004 (1), u Referenza għall-fajls tad-dwana jew għar-reġistru ta' l-operaturi barra l-Komunità

 

1.7b

Fakultattiv

Referenza għad-data tal-karta tal-bilanċ (għall-unitajiet li huma meħtieġa li jippubblikaw il-kontijiet); u Referenza għar-reġistru tal-bilanċ tal-pagamenti jew reġistru ta' l-investment dirett barrani; u Referenza għar-reġistru ta' l-irziezet

Karatteristiċi addizjonali għall-unitajiet legali li jiffurmaw parti minn intrapriżi li jappartjenu lil grupp ta' intrapriżi:

RABTA MAL-GRUPP TA' INTRAPRIŻI

1.8

 

Numru ta' l-identità tal-grupp ta' intrapriża residenti totalment/maqtugħ (4.1), li lilu tappartjeni l-unità

 

1.9

 

Id-data ta' l-assoċjazzjoni mal-grupp residenti totalment/maqtugħ

 

1.10

 

Id-data tas-separazzjoni mill-grupp residenti totalment/maqtugħ

IL-KONTROLL TA' L-UNITAJIET

 

 

Ir-rabtiet tal-kontroll tar-residenti jistgħu jiġu rreġistrati minn fuq għal isfel (1.11a) jew minn isfel għal fuq (1.11b). L-ewwel livell ta' kontroll biss, dirett jew indirett, huwa rreġistrat għal kull unità (il-katina sħiħa ta' kontroll tista' tinkiseb billi tgħaqqad dawn l-entitajiet)

 

1.11a

 

Numru/i ta' l-identità ta' l-unità(jiet) legali residenti, li huma kkontrollati mill-unità legali

 

1.11b

 

Numru ta' l-identità ta' l-unità legali residenti, li tikkontrolla l-unità legali

 

1.12a

 

Pajjiż(i) tar-reġistrazzjoni, u numru/i ta' l-identità jew, isem(ismijiet), u indirizz(i) ta' l-unità(jiet) legali mhux residenti, li huma kkontrollati mill-unità legali

 

1.12b

Kundizzjonali

Numru/i tal-VAT, ta' l-unità(jiet) legali mhux residenti, li huma kkontrollati mill-unità legali

 

1.13a

 

Pajjiż tar-reġistrazzjoni, u numru ta' l-identità jew, isem u indirizz ta' l-unità legali mhux residenti, li tikkontrolla l-unità legali

 

1.13b

Kundizzjonali

Numru tal-VAT, ta' l-unità legali mhux residenti, li tikkontrolla l-unità legali

ID-DRITT TAL-PROPRJETÀ FIR-RIGWARD TA' L-UNITAJIET

 

Kundizzjonali

Id-dritt tal-proprjetà tar-residenti jista' jiġi rreġistrat jew minn fuq għal isfel (1.14a) jew minn isfel għal fuq (1.14b).

Ir-reġistrazzjoni ta' l-informazzjoni u l-limitu użat għall-parteċipazzjoni azzjonarja huma suġġetti għad-disponibilità ta' din l-informazzjoni fis-sorsi amministrattivi. Il-limitu rrakkomandat huwa ta 10 % jew iżjed tad-dritt, direttament eżerċitat, tal-proprjetà.

 

1.14a

Kundizzjonali

(a)

Numru/i ta' l-identità, u

(b)

ishma (%)

ta' l-unita jew unitajiet legali residenti li jkunu l-proprjetà ta' l-unità legali

 

1.14b

Kundizzjonali

(a)

Numru/i ta' l-identità, u

(b)

ishma (%)

ta' l-unita jew unitajiet legali residenti, li jkunu l-proprjetarji ta' l-unità legali

 

1.15

Kundizzjonali

(a)

Pajjiż(i) tar-reġistrazzjoni, u

(b)

numru/i ta' l-identità jew, isem(ismijiet), indirizz(i) u numru/i tal-VAT, u

(ċ)

ishma (%)

ta' l-unita jew unitajiet legali mhux residenti li jkunu l-proprjetà ta' l-unità legali

 

1.16

Kundizzjonali

(a)

Pajjiż(i) tar-reġistrazzjoni, u

(b)

numru/i ta' l-identità jew, isem(ismijiet), indirizz(i) u numru/i tal-VAT, u

(ċ)

ishma (%)

ta' l-unita jew unitajiet legali mhux residenti, li jkunu l-proprjetarji ta' l-unità legali

2.

UNITÀ LOKALI

KARATTERISTIĊI TA' IDENTIFIKAZZJONI

2.1

 

Numru ta' l-identità

 

2.2a

 

Isem

 

2.2b

 

Indirizz (inkluż l-kodiċi postali) fl-iżjed livell dettaljat

 

2.2ċ

Fakultattiv

Numri tat-telefon u l-fax, indirizz elettroniku, u informazzjoni li tippermetti l-ġbir elettroniku ta' data

 

2.3

 

Numru ta' l-identità ta' l-intrapriża (3.1), li lilha tappartjeni l-unità lokali

KARATTERISTIĊI DEMOGRAFIĊI

2.4

 

Id-data tal-bidu ta' l-attivitajiet

 

2.5

 

Id-data tat-tmiem finali ta' l-attivitajiet

KARATTERISTIĊI EKONOMIĊI/TA' STRATIFIKAZZJONI

2.6

 

Kodiċi ta' l-attività ewlenija fil-livell tan-NACE b' 4 numri

 

2.7

Kundizzjonali

Attivitajiet sekondarji, jekk ikun hemm, fil-livell tan-NACE b'4 numri; dan il-punt jikkoncerna biss unitajiet lokali li huma suggetti għall-istharrig

 

2.8

Fakultattiv

Attività mwettqa fl-unità lokali li tikkostitwixxi attività anċillari ta' l-intrapriża li għaliha tappartjeni (Iva/Le)

 

2.9

 

Numru tal-persuni impjegati

 

2.10a

 

Fakultattiv

 

2.10b

Fakultattiv

Numru ta' impjegati f'ekwivalenti ta' full time

 

2.11

 

Kodiċi tal-lokazzjoni ġeografika

RABTIET MA' REĠISTRI OĦRAJN

2.12

Kundizzjonali

Referenza għar-reġistri assoċjati li fihom tidher l-unità lokali u li fihom informazzjoni li jista' jintuża għall-finijiet ta' l-istatistika (jekk tali reġistri assoċjati jeżistu)

3.

INTRAPRIŻA

KARATTERISTIĊI TA' IDENTIFIKAZZJONI

3.1

 

Numru ta' l-identità

 

3.2a

 

Isem

 

3.2b

Fakultattiv

Indirizzi postali, elettroniċi u ta' websites

 

3.3

 

Numru(i) ta' l-identità ta' l-unita(jiet) legali li minnha/hom hija magħmula l-intrapriża

KARATTERISTIĊI DEMOGRAFIĊI

3.4

 

Id-data tal-bidu ta' l-attivitajiet

 

3.5

 

Id-data tat-tmiem finali ta' l-attivitajiet

KARATTERISTIĊI EKONOMIĊI/TA' STRATIFIKAZZJONI

3.6

 

Kodiċi ta' l-attività ewlenija fil-livell tan-NACE b' 4 numri

 

3.7

Kundizzjonali

Attivitajiet sekondarji, jekk ikun hemm, fil-livell tan-NACE b'4 numri; dan il-punt jikkoncerna biss intraprizi li huma suggetti ghall-istharrig

 

3.8

 

Numru tal-persuni impjegati

 

3.9a

 

Fakultattiv

 

3.9b

Fakultattiv

Numru ta' impjegati f'ekwivalenti ta' full time

 

3.10a

 

Fatturat barra dak previst fi 3.10b

 

3.10b

Fakultattiv

Fatturat għall-agrikoltura, l-kaċċa u l-forestrija, is-sajd u l-amministrazzjoni u d-difiża pubbliċi, s-sigurtà soċjali obbligatorja, unitajiet domestiċi privati b'persuni mpjegati u organizzazzjonijiet extraterritorjali

 

3.11

 

Settur u subsettur istituzzjonali skond is-Sistema Ewropea tal-Kontabilità

Karatteristiċi addizzjonali għall-intrapriżi li jagħmlu parti minn grupp ta' intrapriżi:

RABTA MAL-GRUPP TA' INTRAPRIŻI

3.12

Numru ta' l-identità tal-grupp ta' intrapriżi residenti/maqtugħ (4.1), li lilu tappartjeni l-intrapriża

4.

GRUPP TA' INTRAPRIŻI

KARATTERISTIĊI TA' IDENTIFIKAZZJONI

4.1

 

Numru ta' l-identità tal-grupp residenti totalment/maqtugħ

 

4.2a

 

Isem il-grupp residenti totalment/maqtugħ

 

4.2b

Fakultattiv

Indirizzi postali, elettroniċi u tal-websites ta' l-uffiċju ewlieni residenti totalment/maqtugħ

 

4.3

Parzjalment Kundizzjonali

Numru ta' l-identità tal-grupp ewlieni tal-gruppi residenti totalment/maqtugħ (huwa ugwali għan-numru ta' l-identità ta' l-unità legali, li hija l-kap tal-grupp residenti).

Kundizzjonali jekk l-unità li tikkontrolla hija persuna fiżika, li mhijiex operatur ekonomiku, ir-reġistrazzjoni hija suġġetta għad-disponibilità ta' dan it-tagħrif fl-għejun amministrattivi

 

4.4

 

Tip ta' grupp ta' intrapriżi:

1.

grupp totalment residenti;

2.

grupp maqtugħ ikkontrollat domestikament;

3.

grupp maqtugħ ikkontrollat minn barra

KARATTERISTIĊI DEMOGRAFIĊI

4.5

 

Id-data tal-bidu tal-grupp ta' intrapriżi totalment residenti/maqtugħ

 

4.6

 

Id-data tat-tmiem tal-grupp ta' intrapriżi totalment residenti/maqtugħ

KARATTERISTIĊI EKONOMIĊI/TA' STRATIFIKAZZJONI

4.7

 

Kodiċi ta' l-attività ewlenija tal-grupp residenti/maqtugħ fil-livell tan-NACE b' żewġ numri

 

4.8

Fakultattiv

Kodiċi ta' l-attività ewlenija tal-grupp residenti totalment/maqtugħ fil-livell tan-NACE b' żewġ numri

 

4.9

 

Numru ta' persuni impjegati fil-grupp totalment residenti/maqtugħ

 

4.10

Fakultattiv

Il-fatturat konsolidat

Karatteristiċi addizzjonali għall-gruppi multinazzjonali ta' intrapriżi (tipi 2 u 3 f'4.4):

Ir-reġistrazzjoni ta' dawn il-varjabbli, ħlief għal 4.11 u 4.12a, m'hijiex obbligatorja sakemm tkun stabbilita t-trażmissjoni ta' l-informazzjoni dwar il-gruppi multinazzjonali kif previst fl-Artikolu 11.

KARATTERISTIĊI TA' IDENTIFIKAZZJONI

4.11

 

Numru ta' l-identità tal-grupp globali

 

4.12a

 

Isem il-grupp globali

 

4.12b

Fakultattiv

Pajjiż tar-reġistrazzjoni, indirizzi postali, elettroniċi u tal-websites ta' l-uffiċċju ewlieni globali

 

4.13a

 

Numru ta' l-identità tal-grupp ewlieni globali jekk il-grupp ewlieni huwa residenti (ugwali għan-numru ta' l-identità ta' l-unità legali, li hija l-grupp ewlieni) Jekk il-grupp ewlieni globali mhuwiex residenti, il-pajjiż tiegħu tar-reġistrazzjoni

 

4.13b

Fakultattiv

In-numru ta' l-identità tal-mexxej tal-grupp globali jew l-isem u l-indirizz, jekk mhux residenti

KARATTERISTIĊI EKONOMIĊI/TA' STRATIFIKAZZJONI

4.14

Fakultattiv

In-numru ta' persuni impjegati globalment

 

4.15

Fakultattiv

Il-fatturat gross konsolidat

 

4.16

Fakultattiv

Pajjiż taċ-ċentru għad-deċiżjonjiet globali

 

4.17

Fakultattiv

Pajjiżi fejn huma allokati l-intrapriżi jew l-unitajiet lokali


(1)  Regolament (KE) Nru 638/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar statistika Komunitarja rigward il-kummerċ ta' merkanzija bejn l-Istati Membri (ĠU L 102, 7.4.2004, p. 1).