ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 50

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
23 ta' Frar 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 162/2008 tat-22 ta’ Frar 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 163/2008 tat-22 ta’ Frar 2008 li jikkonċerna awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 164/2008 tat-22 ta’ Frar 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1444/2006 rigward il-kontenut minimu ta’ l-addittiv ta’ l-għalf Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) ( 1 )

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 165/2008 tat-22 ta’ Frar 2008 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid għal 3-phytase (Natuphos) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 166/2008 tat-22 ta’ Frar 2008 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid tal-preparazzjoni ta’ Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) bħala addittiv ta’ l-ikel ( 1 )

11

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 167/2008 tat-22 Frar 2008 li jikkonċerna awtorizzazzjoni ġdida għal għaxar snin għal coccidiostat bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

14

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/17/KE tad-19 ta’ Frar 2008 li temenda ċerti Annessi għad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi tar-residwi għall-acephate, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerate, glyphosate, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl u trifloxystrobin ( 1 )

17

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/155/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-14 ta’ Frar 2008 li tistabbilixxi lista ta’ gruppi approvati għall-ġbir ta’ embrijuni f’pajjiżi terzi għall-esportazzjoni ta’ embrijuni ta’ bovini lejn il-Komunità (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 517)  ( 1 )

51

 

 

2008/156/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Frar 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2006/766/KE rigward lista ta’ pajjiżi terzi u territorji li minnhom l-importazzjonijiet tal-prodotti tas-sajd f’kwalunkwe sura għall-konsum mill-bniedem huma permessi (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 555)  ( 1 )

65

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

23.2.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 50/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 162/2008

tat-22 ta’ Frar 2008

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-23 ta’ Frar 2008.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Frar 2008.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

tar-Regolament ta' l-Kummissjoni tat-22 ta’ Frar 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

JO

74,3

MA

49,0

TN

129,8

TR

93,0

ZZ

86,5

0707 00 05

JO

190,5

MA

150,4

TR

133,9

ZZ

158,3

0709 90 70

MA

61,7

TR

110,8

ZZ

86,3

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

49,0

IL

53,2

MA

59,1

TN

48,1

TR

92,7

ZA

57,8

ZZ

61,4

0805 20 10

IL

99,2

MA

111,9

ZZ

105,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

EG

82,4

IL

75,9

MA

130,6

PK

65,4

TR

71,3

ZZ

85,1

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

120,2

MA

114,0

TR

118,1

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

88,4

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CL

63,5

CN

96,4

MK

42,4

US

110,6

ZA

106,7

ZZ

86,3

0808 20 50

AR

90,5

CN

105,9

US

122,5

ZA

109,9

ZZ

107,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


23.2.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 50/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 163/2008

tat-22 ta’ Frar 2008

li jikkonċerna awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol) bħala addittiv fl-għalf

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fin-nutriment ta’ l-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutriment ta’ l-annimali u għall-bażi u l-proċeduri biex tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

(2)

Skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, intbagħtet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni stipulata fl-Anness ta’ dan ir-Regolament. Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata bid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skond l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna talba għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol), bħala addittiv fl-għalf għall-qtates, biex tiġi kklassifikata fil-kategorija ta’ l-addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà ta’ l-Ikel (“l-Awtorità”) kkonkludiet fl-opinjoni tagħha tat-18 ta’ Settembru 2007 li l-preparazzjoni Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol), m'għandhiex effetti ħżiena fuq is-saħħa ta’ l-annimali jew l-ambjent u mhix ta’ tħassib għas-saħħa tal-bniedem għal dik li hija espożizzjoni inċidentali għall-addittiv (2). Ikkonkludiet ukoll li din il-preparazzjoni ma tippreżenta l-ebda riskju ieħor li, skond l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, jeskludi awtorizzazzjoni. Il-Lantharenol wera li jnaqqas l-eskrementazzjoni tal-fosfru mill-urina. L-opinjoni ta’ l-Awtorità ma tirrakkomandax miżuri xierqa għas-sigurtà ta’ l-utent. Hija tal-fehma li hemm ħtieġa għal rekwiżiti speċifiċi ta’ sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq biex jinstabu xi effetti ħżiena fuq medda twila ta’ żmien fil-qtates. Din l-opinjoni tivverifika wkoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi ta’ l-addittiv ta’ l-għalf fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza tal-Komunità stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni ta’ din il-preparazzjoni turi li l-kundizzjonijiet għal awtorizzazzjoni, stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Għalhekk, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “addittivi żootekniċi oħra”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutriment ta’ l-annimali suġġetta għall-kondizzjonijiet stipulati f'dan l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Frar 2008.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  Opinjoni tal-Bord Xjentifiku dwar l-Addittivi u Prodotti jew Sustanzi użati fl-Għalf ta’ l-Annimali (FEEDAP) dwar is-sigurtà u l-effikaċja tal-Lantharenol (Lanthanum carbonate octahydrate) bħala addittiv fl-għalf għall-qtates skond ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003, fil-qosor. Adottata fit-18 ta’ Settembru 2007. Il-Ġurnal EFSA (2007) 542, 1-15.


ANNESS

Numru ta’ identifi-kazzjoni ta’ l-addittiv

Isem id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija ta’ l-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

mg/kg ta’ għalf sħiħ b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: addittivi oħra zootekniċi (tnaqqis fl-eskrementazzjoni tal-fosforu mill-urina).

4d1

Bayer

HealthCare AG

Lanthanum carbonate octahydrate

(Lantharenol)

 

Kompożizzjoni ta’ l-addittiv:

Preparazzjoni ta' Lanthanum carbonate octahydrate.

Ta' l-anqas 85 % Lanthanum carbonate octahydrate bħala sustanza attiva

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

Lanthanum carbonate octahydrate

La2 (CO3)3 · 8H2O

Numru CAS 6487-39-4

 

Metodu analitiku (1)

Spettrometrija b'emissjoni ottika permezz ta' plażma abbinata b'mod induttiv (ICP-OES)

Qtates

1 500

7 500

Huwa meħtieġ pjan ta' sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq dwar effetti kroniċi ħżiena.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-addittiv:

għall-qtates adulti;

doża rakkomandata ta' inklużjoni fl-għalf niedi b'20-25 % ta' kontenut ta' materja niexfa. 340 sa 2 100 mg kull kg;

l-użu simultanju ta' tmiegħ b'livell għoli ta' fosfru għandu jiġi evitat

6 ta’ Marzu 2018


(1)  Dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza tal-Komunità: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 50/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 164/2008

tat-22 ta’ Frar 2008

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1444/2006 rigward il-kontenut minimu ta’ l-addittiv ta’ l-għalf Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf ta’ l-annimali (1), u partikolarment l-Artikolu 13(3) tiegħu,

Billi:

(1)

L-addittiv Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) kien awtorizzat taħt ċerti ċirkostanzi bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1444/2006 (2) awtorizza dak l-addittiv għal għaxar snin għat-tiġieġ għat-tismin, u hekk rabat l-awtorizzazzjoni tad-detentur tagħha maċ-ċirkolazzjoni ta’ dak l-addittiv.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-possibilità ta’ modifikazzjoni fl-awtorizzazzjoni ta’ addittiv, fuq talba tad-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni u fuq opinjoni ta’ l-Awtorità Ewropea tas-Sikurezza ta’ l-Ikel (“l-Awtorità”).

(3)

Id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għall-addittiv ta’ l-għalf Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) issottometta applikazzjoni li tipproponi bidla fit-termini ta’ l-awtorizzazzjoni billi tnaqqas il-kontenut minimu ta’ dak l-addittiv.

(4)

Fl-opinjoni tagħha, adottata fit-18 ta’ Settembru 2007, l-Awtorità pproponiet li tnaqqas il-kontenut minimu ta’ sustanza attiva minn 1×109 CFU għal 5×108 CFU minħabba li hemm evidenza ta’ effikaċja fl-inqas doża proposta (3).

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 1444/2006 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(6)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1444/2006 hu sostitwit bl-Anness ta’ dan ir-Regolament

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Frar 2008.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 378/2005 (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  ĠU L 271, 30 9 2006, p. 19.

(3)  Opinjoni tal-Bord Xjentifiku dwar l-Addittivi u Prodotti jew Sustanzi użati fl-Għalf ta’ l-Annimali dwar is-Sikurezza u l-effikaċja ta’ Calsporin, preparazzjoni tal-Bacillus subtilis, bħala addittiv fl-għalf tat-tiġieġ għat-tismin skond ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Il-Ġurnal EFSA (2007) 543, 1-8.


ANNESS

“L-ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni ta’ l-addittiv

Isem id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija ta’ l-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

CFU /kg ta’ għalf sħiħ b’kontenut ta' umdità ta’ 12 %

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana.

4b1820

Calpis Co. Ltd

Rappreżentata fil-Komunità minn Orffa International Holding BV

Bacillus subtilis

C-3102 DSM 15544

(Calsporin)

 

Kompożizzjoni ta’ l-addittiv:

Preparazzjoni ta' Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) b'minimu ta' 1 × 1010 CFU/g ta' addittiv

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

Spori vijabbli tal-Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Metodu analitiku (1)

Metodu ta’ l-enumerazzjoni bi spread plate billi jiġi użat it-tryptone soya agar bi pre-trattament ta' sħana tal-kampjuni ta’ l-għalf.

Tiġieġ għat-tismin

5 × 108

1 × 109

1.

Għas-sikurezza ta’ l-utent: sistemi għall-ħarsien tan-nifs matul l-immaniġġjar u nuċċali tas-sikurezza

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-addittiv u t-taħlita minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandhom jinħażnu, kemm jistgħu jdumu fil-ħażna u l-istabbilità tagħhom għall-pelleting.

3.

L-użu huwa permess f’għalf li jkun fih il-coccidiostats permessi: monensin sodium, salinomycin sodium, semduramycin sodium, lasalocid sodium, maduramycin ammonium, narasin-nicarbazin u diclazuril.

20 ta’ Ottubru 2016


(1)  Dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza tal-Komunità: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”


23.2.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 50/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 165/2008

tat-22 ta’ Frar 2008

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid għal 3-phytase (Natuphos) bħala addittiv fl-għalf

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fl-għalf ta’ l-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutriment ta’ l-annimali u għall-bażi u l-proċeduri biex tingħata din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, intbagħtet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni stipulata fl-Anness ta’ dan ir-Regolament. Dik l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skond l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid tal-preparazzjoni ta’ l-enżima 3-phytase (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G u Natuphos 10000 L) prodotta mill-Aspergillus niger (CBS 101.672) bħala addittiv għall-għalf tal-papri, li għandha tiġi kklassifikata fil-kategorija ta’ “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-użu ta’ din il-preparazzjoni kienet awtorizzata għall-ħnienes li nfatmu, il-ħnieżer għat-tismin u t-tiġieġ għat-tismin mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 243/2007 (2) u għat-tiġieġ li jbidu u d-dundjani għat-tismin mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1142/2007 (3).

(5)

Tressqet data ġdida bħala sostenn ta’ l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għall-papri. L-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjonijiet tagħha tat-18 ta’ Settembru 2007 li l-preparazzjoni ta’ l-enżima 3-phytase (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G u Natuphos 10000 L ) prodotta mill-Aspergillus niger (CBS 101.672) m’għandhiex effett negattiv fuq il-konsumaturi, l-utenti jew l-ambjent (4). Skond dik l-opinjoni, l-użu ta’ dik il-preparazzjoni m’għandux effett negattiv fuq din il-kategorija addizzjonali ta’ annimali u huwa effikaċi fit-titjib tad-diġestibilità ta’ l-għalf. L-Awtorità ma tqisx li hemm il-ħtieġa għal rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi ta’ l-addittivi ta’ l-għalf fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza Komunitarju stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

L-evalwazzjoni ta’ din il-preparazzjoni turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Għalhekk, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma f’konformità ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni ta’ l-annimali suġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Frar 2008.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  ĠU L 73, 13.3.2007, p. 4.

(3)  ĠU L 256, 2.10.2007, p. 20.

(4)  Opinjoni tal-Bord Xjentifiku dwar l-Addittivi u Prodotti jew Sustanzi użati fl-Għalf għall-Annimali (FEEDAP) dwar is-sikurezza u l-effettività tal-preparazzjoni ta’ l-enżima ta’ Natuphos (3-phytase) bħala addittiv ta’ l-għalf għall-papri. Il-Ġurnal EFSA (2007) 544, 1-10.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni ta’ l-addittiv

Isem id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija ta’ l-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

Unitajiet ta' attività/kg ta’ għalf sħiħ b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà.

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-phytase

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G, Natuphos 10000 L)

 

Kompożizzjoni ta’ l-addittiv:

 

3-phytase prodott mill-Aspergillus niger (CBS 101.672) li għandu attività minima ta':

 

Forma solida: 5 000 FTU (1)/g

 

Forma likwida: 5 000 FTU/ml

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

3-phytase prodott mill-Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Metodu analitiku (2)

Metodu kolorimetriku li jkejjel il-fosfati inorganiċi rilaxxati mill-enżima mis-sustrat tal-phytate.

Papri

300 FTU

 

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta’ l-addittiv u l-pretaħlita, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, kemm jista' jdum fil-ħażna, u l-istabbiltà għall-pelleting.

2.

Doża rrakkomandata għal kull kilogramm ta' għalf sħiħ: 300-750 FTU.

3.

Għall-użu f'għalf li fih aktar minn 0,23 % ta' fosforu li huwa phytin bound.

14 ta' Marzu 2018


(1)  1 FTU huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera mikromole 1 ta' fosfat inorganiku mis-sodium phytate fil-minuta f'pH ta' 5,5 u 37 °C.

(2)  Dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza tal-Komunità: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 50/11


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 166/2008

tat-22 ta’ Frar 2008

dwar l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid tal-preparazzjoni ta’ Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) bħala addittiv ta’ l-ikel

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fin-nutriment ta’ l-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutriment ta’ l-annimali u l-bażi u l-proċeduri biex tingħata din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, intbagħtet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni stipulata fl-Anness ta’ dan ir-Regolament. Dik l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skond l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni hija dwar awtorizzazzjoni għal użu ġdid tal-preparazzjoni ta’ mikroorganiżmu Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) għal dundjani għat-tismin, biex tiġi kklassifikata fil-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-użu ta’ din il-preparazzjoni ta’ mikroorganiżmu ġie awtorizzat b’mod permanenti għal ħnieżer żgħar taħt ix-xahrejn u ħnieżer nisa mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 256/2002 (2), ħnieżer żgħar u ħnieżer għat-tismin mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1453/2004 (3), bhejjem ta’ l-ifrat għat-tismin mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 225/2005 (4) u fniek għat-tismin u tiġieġ għat-tismin mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1200/2005 (5).

(5)

Ġiet sottomessa data ġdida bħala appoġġ għall-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għal dundjani għat-tismin. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tad-19 ta’ Settembru 2007 li l-preparazzjoni ta’ mikroorganiżmu Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) ma għandhix effett negattiv fuq il-konsumaturi, l-utenti jew l-ambjent (6). Skond din l-opinjoni, l-użu ta’ din il-preparazzjoni ma għandha l-ebda effett negattiv fuq din il-kategorija ta’ annimal addizzjonali u hija effikaċi fit-titjib taż-żieda fil-piż, it-teħid ta’ l-għalf u l-użu ta’ l-għalf. L-Awtorità ma tqisx li hemm il-ħtieġa għal rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi ta’ l-addittiv ta’ l-għalf fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza Komunitarju stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

L-evalwazzjoni ta’ din il-preparazzjoni turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Skond dan, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma f’konformità ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutriment ta’ l-annimali suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Frar 2008.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  ĠU L 41, 13.2.2002, p. 6. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1143/2007 (ĠU L 256, 2.10.2007, p. 23).

(3)  ĠU L 269, 17.8.2004, p. 3.

(4)  ĠU L 45, 16.2.2005, p. 3.

(5)  ĠU L 195, 27.7.2005, p. 6. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1445/2006 (ĠU L 271, 30.9.2006, p. 22).

(6)  Opinjoni Xjentifika tal-Forum dwar l-Addittivi u l-Prodotti jew Sustanzi użati fl-Għalf ta’ l-Annimali dwar is-sikurezza u l-effikaċja ta’ Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) bħala addittiv ta’ l-għalf għad-dundjani. Adottata fid-19 ta’ Settembru 2007. Il-Ġurnal ta’ l-EFSA (2007) 549, 1-11.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni ta’ l-addittiv

Isem id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija ta’ l-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħrajn

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazz-joni

CFU/kg ta’ għalf sħiħ b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Kategorija ta’ addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana,

4b1701

Rubinum SA

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Kompożizzjoni ta’ l-addittiv:

Preparazzjoni ta’ Bacillus cereus var. toyoi li fiha minimu ta’ 1 × 1010 CFU/g addittiv

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Metodu analitiku (1):

Enumerazzjoni: metodu bi pjanci ta’ tifrix bl-użu ta’ tryptone soya agar bi trattament ta’ tisħin minn qabel ta’ kampjuni ta’ l-għalf u identifikazzjoni: pulsed field gel electrophoresis (PFGE)

Dundjani għat-tismin

0.2 × 109

1 × 109

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta’ l-addittiv u t-taħlita minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandhom jinħażnu, kemm jistgħu jdumu maħżuna u l-istabbilità għall-pelleting.

2.

Għas-sikurezza: għandhom jintużaw nuċċalijiet u ingwanti matul l-immaniġġjar.

3.

Jista’ jintuża f’għalf kompost li fih il-coccidiostats permessi: sodju monensin, sodju lasalocid, robenidine, halofuginone, diclazuril, ammonju maduramycin.

14 ta’ Marzu 2018


(1)  Dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza Komunitarju: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 50/14


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 167/2008

tat-22 Frar 2008

li jikkonċerna awtorizzazzjoni ġdida għal għaxar snin għal coccidiostat bħala addittiv fl-għalf

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta’ Novembru 1970 dwar l-addittivi fl-għalf (1), u partikolarment l-Artikoli 3, u 9 tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fin-nutriment ta’ l-annimali (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 25 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutriment ta’ l-annimali.

(2)

L-Artikolu 25 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistabbilixxi l-miżuri ta’ tranżizzjoni għall-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ addittivi ta’ l-għalf imressqa skond id-Direttiva 70/524/KEE qabel id-data ta’ l-applikazzjoni tar-Regolament Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ l-addittiv imniżżel fl-Anness għal dan ir-Regolament tressqet qabel id-data ta’ l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4)

Il-kummenti tal-bidu dwar din l-applikazzjoni, kif stipulat fl-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 70/524/KEE, tressqu lill-Kummissjoni qabel id-data ta’ l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Din l-applikazzjoni għalhekk se tibqa’ titqies skond l-Artikolu 4 tad-Direttiva 70/524/KEE.

(5)

Il-persuna responsabbli għat-tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni ta’ Kokcisan 120G ressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għal għaxar snin, bħala coccidiostat għat-tiġieġ għas-simna, skond l-Artikolu 4 ta’ din id-Direttiva. L-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta’ l-Ikel (EFSA) wasslet opinjoni dwar is-sikurezza ta’ l-użu ta’ din il-preparazzjoni għall-bnedmin, l-annimali u l-ambjent, taħt il-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament. Il-valutazzjoni turi li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3a tad-Direttiva 70/524/KEE għall-awtorizzazzjoni bħal din huma sodisfatti. Għalhekk, l-użu ta’ din il-preparazzjoni, kif speċifikat fl-Anness, għandu jiġi awtorizzat għal għaxar snin.

(6)

L-evalwazzjoni ta’ din l-applikazzjoni turi li ċerti proċeduri għandhom jiġu rekwiżiti biex il-ħaddiema jkunu protetti mill-esponiment għall-addittivi elenkati fl-Anness. Dan il-ħarsien għandu jkun żgurat permezz ta’ l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri biex iħeġġu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (3).

(7)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT

Artikolu 1

Il-preparazzjoni li hija parti mill-grupp “Coccidiostats u sustanzi mediċinali oħrajn”, kif speċifikat fl-Anness, hija awtorizzata għall-użu għal għaxar snin bħala addittiv fl-għalf ta’ l-annimali taħt il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Frar 2008.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1800/2004 (ĠU L 317, 16.10.2004, p. 37).

(2)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29. Ir-Regolament kif emendata bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8).

(3)  ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 165, 27.6.2007, p. 21).


ANNESS

Numru tar-reġistrazzjoni ta’ l-addittiv

Isem u numru tar-reġistrazzjoni tal-persuna risponsabbli għaċ-ċirkolazzjoni ta’ l-addittiv

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni

Speċi jew kategorija ta’ l-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

Limiti massimi ta’ Residwi (MRLs) fl-oġġett ta’ l-ikel rilevanti oriġinarju mill-annimal

mg ta’ sustanzi attivi/kg ta’ oġġetti ta’ l-għalf sħaħ

Coccidiostats u sustanzi mediċinali oħrajn

E 766

KRKA, d.d

Novo mesto Is-Slovenja

Salinomycin sodium

(Kokcisan 120G)

 

Kompożizzjoni ta’ l-addittiv:

 

Salinomycin sodium 120 g/kg

 

Karbonat tal-kalċju għal 1 000  g/kg

 

Sakarożju (Sucrose) 80-100 g/kg

 

Lamtu tal-qamħirrum: 20 g/kg

 

Sustanza attiva:

 

Salinomycin sodium

 

C42H69O11Na,

 

Numru CAS: 55721-31-8,

 

Melħ tas-sodju ta' aċidu polyether monocarboxylic prodott permezz tal-fermentazzjoni ta' Streptomyces albus (CBS 101071)

 

Impuritajiet relatati:

 

< 42 elaiophylin/kg

 

< 40 g 17-epi-20-desoxy-salinomycin/kg salinomycin sodium

Tiġieġ għat-tismin

60

70

Użu pprojbit sa mill-inqas tliet ijiem qabel il-qtil.

Indika fl-istruzzjonijiet għall-użu ta’ l-għalf kompost:

 

“Ta ħsara għall-ekwini u għad-dundjan”

 

“Dan l-għalf fih ionophone: użu simultanju ma’ ċerti sustanzi mediċinali (eż tiamulin) jista' jkun kontra indikat”

26 ta' Frar 2018

5 μg ta' salinomycin/kg għal kull tessut li fih il-likwidi


DIRETTIVI

23.2.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 50/17


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2008/17/KE

tad-19 ta’ Frar 2008

li temenda ċerti Annessi għad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi tar-residwi għall-acephate, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerate, glyphosate, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl u trifloxystrobin

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/362/KEE ta’ l-24 ta’ Lulju 1986 dwar l-iffissar tal-livelli massimi għar-residwi tal-pestiċidi ġewwa ċ-ċereali u fuqhom (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/363/KEE ta’ l-24 ta’ Lulju 1986 dwar l-iffissar ta’ livelli massimi għal residwi ta’ pestiċidi fi u fuq oġġetti ta’ l-ikel ta’ oriġini mill-annimali (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE tas-27 ta’ Novembru 1990 dwar l-iffissar ta’ livelli massimi għal residwi tal-pestiċidi ġewwa u fuq ċerti prodotti oriġinarji mill-pjanti, inkluż il-frott u l-ħaxix (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (4), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(1)(f) tagħha,

Billi:

(1)

Skond id-Direttiva 91/414/KEE, l-awtorizzazzjonijiet ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għall-użu fuq ħxejjex speċifiċi huma r-responsabbiltà ta’ l-Istati Membri. Awtorizzazzjonijiet ta’ dan it-tip għandhom ikunu bbażati fuq l-evalwazzjoni ta’ l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u ta’ l-annimali u ta’ l-influwenza fuq l-ambjent. L-elementi li għandhom jitqiesu f'dawn l-evalwazzjonijiet jinkludu l-espożizzjoni ta’ l-operaturi u ta’ persuni fil-qrib u l-impatt fuq l-ambjenti ta’ l-art, l-ilma u l-arja, kif ukoll l-impatt fuq il-bnedmin u l-annimali mill-konsum ta’ residwi fuq ħxejjex li jkunu ġew ittrattati.

(2)

Il-livelli massimi ta’ residwi (MRLs) jirriflettu l-użu ta’ kwantitajiet minimi ta’ pestiċidi għall-protezzjoni effettiva tal-pjanti, li jiġu applikati b’tali mod li l-ammont ta’ residwi jkun l-iżgħar ammont prattikabbli u jkun tossikoloġikament aċċettabbli, b'mod partikolari fir-rigward ta’ l-istima tal-konsum fid-dieta.

(3)

L-MRLs għall-pestiċidi koperti mid-Direttivi 90/642/KEE, 86/363/KEE u 86/362/KEE għandhom jinżammu taħt reviżjoni u jistgħu jiġu mmodifikati biex jitqies użu ġdid jew mibdul. Tagħrif dwar użu ġdid jew mibdul ġie kkomunikat lill-Kummissjoni li għandu jwassal għal bidliet fil-livelli tar-residwi ta’ l-acephate, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerate, glyphosate, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl u trifloxystrobin.

(4)

L-esponiment tul il-ħajja tal-konsumaturi għall-pestiċidi imsemmi f'din id-Direttiva permezz ta’ prodotti alimentari li jista' jkollhom ir-residwi ta’ dawn il-pestiċidi, ġie stmat u evalwat skond il-proċeduri u l-prassi użati fi ħdan il-Komunità, b’kunsiderazzjoni tal-linji ta’ gwida maħruġa mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (5). Skond dawk l-istimi u l-valutazzjonijiet, l-MRLs għal dawk il-pestiċidi għandhom jiġu ffissati biex ikun żgurat li ma jinqabiżx il-limitu aċċettabbli ta’ konsum ta’ kuljum fid-dieta.

(5)

Ġiet stipulata referenza ta’ doża akuta (ARfD) għall-acephate, acetamiprid, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, esfenvalerate, famoxadone, fenitrothion, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidation, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid, u thiophanate-methyl. L-esponiment akut tal-konsumaturi permezz ta’ kull wieħed minn dawn prodotti ta’ l-ikel li jista’ jkollhom ir-residwi ta’ dawn il-pestiċidi ġie stmat u evalwat skond il-proċeduri u l-prassi użati bħalissa fi ħdan il-Komunità, b’kunsiderazzjoni tal-linji ta’ gwida maħruġa mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. L-opinjonijiet tal-Kumitat Xjentifiku dwar il-Pjanti (SCP), b’mod partikolari l-pariri u r-rakkomandazzjonijiet li jikkonċernaw il-protezzjoni tal-konsumaturi mill-prodotti alimentari li jkunu ġew ittrattati bil-pestiċidi (6), ġew ikkunsidrati. Skond l-istima tal-konsum fid-dieta, l-MRLs għal dawk il-pestiċidi għandhom jiġu ffissati sabiex ikun żgurat li ma jinqabiżx l-ARfD. Fil-każ tas-sustanzi l-oħra, l-istima tat-tagħrif disponibbli wriet li l-ebda ARfD ma hi meħtieġa u li għaldaqstant mhijiex meħtieġa stima fuq perjodu ta’ żmien qasir.

(6)

Fejn l-użu awtorizzat ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ma jirriżultax f’livelli li jistgħu jiġu osservati ta’ residwi ta’ pestiċidi ġewwa jew fuq il-prodott alimentari, jew fejn ma hemmx użu awtorizzat, jew fejn l-użu li jkun ġie awtorizzat mill-Istati Membri ma jkunx ġie sostnut bid-data meħtieġa, jew fejn l-użu f'pajjiżi terzi li jirriżulta f’residwi ġewwa jew fuq il-prodotti alimentari li għandhom mnejn jidħlu fiċ-ċirkolazzjoni fis-suq Komunitarju ma jkunx ġie sostnut bit-tali data meħtieġa, l-MRLs għandhom jiġu ffissati fil-livell minimu tad-determinazzjoni analitika.

(7)

L-iffissar jew l-immodifikar tal-livell Komunitarju ta’ l-MRLs proviżorji ma jżommx lill-Istati Membri milli jistabbilixxu MRLs proviżorji għall-acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, famoxadone, fenamiphos, glyphosate, indoxacarb, mepanipyrim, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid u trifloxystrobin skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE u l-Anness VI ta’ dik id-Direttiva. Huwa meqjus li perjodu ta’ erba' snin huwa biżżejjed biex jiġi permess aktar użu ta’ dawn is-sustanzi. L-MRLs proviżorji tal-Komunità għandhom imbagħad isiru definittivi.

(8)

Għalhekk jeħtieġ li jiġu modifikati l-MRLs stabbiliti fid-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE, biex ikun jista' jkun hemm sorveljanza u kontroll xierqa ta’ l-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kkonċernati u biex jitħares il-konsumatur. Fejn l-MRLs diġà ġew definiti fl-Annessi ta’ dawk id-Direttivi, huwa xieraq li dawn jiġu mmodifikati. Fejn l-MRLs għadhom ma ġewx definiti, huwa xieraq li jiġu ffissati għall-ewwel darba.

(9)

Permezz ta’ l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, is-sħab kummerċjali tal-Komunità ġew ikkonsultati fejn meħtieġ u tqiesu l-kummenti tagħhom dwar dawn il-livelli.

(10)

Id-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE għandhom għalhekk jiġu emendati skond dan.

(11)

Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 86/362/KEE hija emendata skond l-Anness I ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

Id-Direttiva 86/363/KEE hija emendata skond l-Anness II ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 3

Id-Direttiva 90/642/KEE hija emendata skond l-Anness III ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-14 ta’ Settembru 2008, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu bi qbil ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-15 ta’ Settembru 2008.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir referenza bħal din.

Artikolu 5

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak li fih tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 19 ta’ Frar 2008.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 221, 7.8.1986, p. 37. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/73/KE (ĠU L 329, 14.12.2007, p. 40).

(2)  ĠU L 221, 7.8.1986, p. 43. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/57/KE (ĠU L 243, 18.9.2007, p. 61).

(3)  ĠU L 350, 14.12.1990, p. 71. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/73/KE.

(4)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/76/KE (ĠU L 337, 21.12.2007, p. 100).

(5)  Il-Linji ta’ Gwida għat-tbassir tal-konsum djetetiku ta’ residwi tal-pestiċidi (riveduti), imħejjija mill-GEMS/Programm ta’ Ikel f’kollaborazzjoni mal-Kumitat Codex dwar ir-Residwi tal-Pestiċidi, ippubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(6)  Opinjoni li tirrigwarda l-kwistjonijiet konnessi ma’ l-emendar ta’ l-Annessi għad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE (Opinjoni espressa mill-SCP nhar l-14 ta’ Lulju 1998); Opinjoni li tirrigwarda r-residwi tal-pestiċidi varjabbli fil-frott u l-ħxejjex (Opinjoni espressa mill-SCP nhar l-14 ta’ Lulju 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html).


ANNESS I

Fit-Taqsima A ta’ l-Anness II tad-Direttiva 86/362/KEE, jiddaħħlu l-linji għall-fenitrothion u l-linji għaċ-cypermethrin, famoxadone, mepanipyrim, methidathion u thiacloprid jinbidlu b'dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi

Livelli massimi f’mg/kg

“Cypermethrin: inklużi taħlitiet oħrajn ta’ kostitwenti, is-somma ta' l-iżomeri

2 qamħ, xgħir, ħafur, sikrana, triticale

0,01 (*) oħrajn

Famoxadon

0,2 ħafur

0,02 (*) oħrajn

Fenitrothion

0,5 (t) qamħ xgħir sikrana triticale

0,05 (*) oħrajn

Mepanipyrim u l-prodotti metaboliċi (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim

0,01 (*) (p)

ċereali

Methidathion

0,1 qamħirrum. 0.2 sorghum, 0,02 (*) oħrajn

Thiacloprid

0,1 qamħ, 1,xgħir, ħafur, 0,05 (p) oħrajn


(t)  MRL temporanju sa l-1 ta’ Ġunju 2009. Jekk dan l-MRL ma jitbiddilx b’Direttiva jew b’Regolament qabel dik id-data għandu japplika l-LOD xieraq.”


ANNESS II

Fil-Parti B ta’ l-Anness II għad-Direttiva 86/363/KEE, il-linja għall-glyphosate qed tinbidel b’dan li ġej:

 

Livelli massimi f'mg/kg (ppm)

Residwi tal-pestiċida

tal-laħam, inkluż xaħam, preparazzjonijiet ta’ laħam, il-ġewwieni u xaħmijiet ta’ l-annimali elenkati fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri ex 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 u 1602

għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib elenkati fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri 0401 , 0402 , 0405 00 u 0406

ta’ bajd frisk bil-qoxra, ta’ bajd ta’ l-għasafar u l-isfar tal-bajd elenkati fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri 0407 00 u 0408

“Glyphosate

2 (p) kliewi ta’ l-ifrat

0,2 (p) fwied ta’ l-ifrat

0,5 (p) kliewi tal-ħnieżer

0,1 (p) kliewi tat-tjur

0,05 (*)  (p) oħrajn

0,05  (*)  (p)

0,05  (*)  (p)


(*)  tindika l-limitu aktar baxx tad-determinazzjoni analitika

(p)  Tindika li l-livell massimu ta’ residwi jkun ġie stabbilit proviżorjament skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE.”


ANNESS III

Fit-Taqsima A ta’ l-Anness II tad-Direttiva 90/642/KEE, il-kolonni għall-acephate, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenvalerate, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl(-M), methidation, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl u trifloxystrobin jinbidlu b’dan li ġej:

“Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bħala dieldrin) (F)

Benalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)

Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bħala carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

1.

Frott, frisk, imnixxef jew mhux imsajjar, ippreżervat bl-iffriżar, li ma fihx zokkor miżjud; ġwież

0,02  (*)

 

 

0,01  (*)

 

 

 

 

 

 

(i)

FROTT TAĊ-ĊITRU

 

1  (p)

0,02  (*)  (p)

 

0,05  (*)

0,5

0,05  (*)

 

0,01  (*)

0,5

Tronġiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumi

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Lajm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandolin (inklużi l-klementini u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Larinġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomelos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

(ii)

ĠWIEŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew mingħajrha)

 

0,01  (*)  (p)

 

 

0,05  (*)

0,1  (*)

0,1  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0,05  (*)

Lewż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż ta' l-anakardju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Cyfluthrin (cyfluthrin inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)

Cyromazine

Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)

Dithiocarbamates, espressa bħala CS2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)

Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)

Lambda-Cyhalothrin (F)

Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim

1.

Frott, frisk, imnixxef jew mhux imsajjar, ippreżervat bl-iffriżar, li ma fihx zokkor miżjud; ġwież

 

0,05  (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

FROTT TAĊ-ĊITRU

0,02  (*)

 

0,02  (*)

5 (mz)

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

0,02  (*)

0,02  (*)  (p)

 

0,01  (*)  (p)

Tronġiet

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Lumi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Lajm

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Mandolin (inklużi l-klementini u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Larinġ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Pomelos

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

(ii)

ĠWIEŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew mingħajrha)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

0,05  (*)

0,01  (*)  (p)

Lewż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż ta' l-anakardju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))

Methidation

Methoxyfenozide (F)

Pymetrozine

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamine

Trifloxystrobin

Thiacloprid (F)

Thiophanate-methyl

1.

Frott, frisk, imnixxef jew mhux imsajjar, ippreżervat bl-iffriżar, li ma fihx zokkor miżjud; ġwież

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

FROTT TAĊ-ĊITRU

0,5

5

1

0,3

1  (p)

10  (p)

0,05  (*)

0,3  (p)

0,02  (*)  (p)

0,1  (*)

Tronġiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lajm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandolin (inklużi l-klementini u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larinġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomelos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

ĠWIEŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew mingħajrha)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

0,2

Lewż

 

 

 

 

 

0,2  (p)

 

 

 

 

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż ta' l-anakardju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bħala dieldrin) (F)

Benalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)

Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bħala carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

Qastan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż ta' l-Indi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġellewż

 

 

0,1  (*)  (p)

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż tal-ġens Makadamja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġwież tal-Pekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż ta' l-arznu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistaċċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

0,02  (*)  (p)

 

 

 

 

 

 

 

(iii)

FROTT TAŻ-ŻERRIEGĦA

 

0,1  (p)

0,02  (*)  (p)

 

0,05  (*)

0,2

 

0,5

1

0,5

Tuffieħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanġas

 

 

 

 

 

 

0,2  (t)

 

 

 

Sfraġel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

(iv)

FROTT BL-GĦADMA

 

 

0,02  (*)  (p)

 

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

 

Berquq

 

0,1  (p)

 

 

 

0,2

 

 

1

 

Ċiras

 

0,2  (p)

 

 

 

0,5

 

0,3

 

 

Ħawħ (inklużi n-nettarini u ibridi simili)

 

0,1  (p)

 

 

 

0,2

 

0,2

1

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Cyfluthrin (cyfluthrin inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)

Cyromazine

Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)

Dithiocarbamates, espressa bħala CS2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)

Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)

Lambda-Cyhalothrin (F)

Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim

Qastan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż ta' l-Indi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġellewż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż tal-ġens Makadamja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġwież tal-Pekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż ta' l-arznu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistaċċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

 

 

(iii)

FROTT TAŻ-ŻERRIEGĦA

0,2

 

0,02  (*)

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

0,05

 

0,1

0,01  (*)  (p)

Tuffieħ

 

 

 

 

 

 

 

0,5  (p)

 

 

Lanġas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfraġel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0,3  (p)

 

 

(iv)

FROTT BL-GĦADMA

 

 

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

0,01  (*)  (p)

Berquq

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5  (p)

0,1

0,3  (p)

0,2

 

Ċiras

0,2

 

1

2 (mz, me, pr, t, z)

 

5  (p)

 

 

0,1

 

Ħawħ (inklużi n-nettarini u ibridi simili)

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5  (p)

0,1

0,3  (p)

0,2

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))

Methidation

Methoxyfenozide (F)

Pymetrozine

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamine

Trifloxystrobin

Thiacloprid (F)

Thiophanate-methyl

Qastan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż ta' l-Indi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġellewż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż tal-ġens Makadamja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġwież tal-Pekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż ta' l-arznu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistaċċi

 

 

 

 

1  (p)

0,2  (p)

 

 

 

 

Ġewż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

0,02  (*)  (p)

0,05  (*)  (p)

 

 

 

 

(iii)

FROTT TAŻ-ŻERRIEGĦA

1

0,05

2

0,02  (*)

0,3  (p)

5  (p)

0,05  (*)

0,5  (p)

0,3  (p)

0,5

Tuffieħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanġas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfraġel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv)

FROTT BL-GĦADMA

0,05  (*)

 

 

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

Berquq

 

 

0,3

0,05

0,2  (p)

3  (p)

 

1  (p)

0,3  (p)

2

Ċiras

 

0,2

 

 

0,3  (p)

 

 

1  (p)

0,3  (p)

0,3

Ħawħ (inklużi n-nettarini u ibridi simili)

 

 

0,3

0,05

0,2  (p)

10  (p)

 

1  (p)

0,3  (p)

2


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bħala dieldrin) (F)

Benalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)

Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bħala carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

Għanbaqar

 

0,02  (p)

 

 

 

0,5

 

0,2

 

0,2

Oħrajn

 

0,01  (*)  (p)

 

 

 

0,1  (*)

 

 

0,01  (*)

0,02  (*)

(v)

BERRIES U FROTT ŻGĦIR

 

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

(a)

Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid

 

 

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

Għeneb tal-mejda

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1

0,02  (*)

Għeneb għall-inbid

 

 

 

 

 

0,5

 

 

3

1

(b)

Frawli (għajr dak salvaġġ)

 

 

 

 

0,05  (*)

0,1  (*)

 

0,2

3

2

(c)

Frott tal-qasab (għajr dak salvaġġ)

 

 

 

 

0,05  (*)

0,1  (*)

 

 

0,01  (*)

 

Tut salvaġġ

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Dewberries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganberries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċawsli

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*)

 

0,3

(d)

Frott żgħir ieħor u berries (għajr dawk selvaġġi)

 

 

 

 

0,05  (*)

0,1  (*)

 

 

 

 

Bilberries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cranberries

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

 

 

 

 

 

 

 

1

10

0,5

Rużberri

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Cyfluthrin (cyfluthrin inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)

Cyromazine

Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)

Dithiocarbamates, espressa bħala CS2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)

Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)

Lambda-Cyhalothrin (F)

Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim

Rużberri

0,2

 

 

2 (mz, me, t, z)

 

1  (p)

 

 

0,1

 

Oħrajn

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)  (p)

0,02  (*)

0,02  (*)  (p)

0,1

 

(v)

BERRIES U FROTT ŻGĦIR

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid

0,3

 

 

5 (ma, mz, me, pr, t)

2

5  (p)

0,1

2  (p)

0,2

3  (p)

Għeneb tal-mejda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għeneb għall-inbid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Frawli (għajr dak salvaġġ)

0,02  (*)

 

 

10  (t)

0,02  (*)

5  (p)

0,02  (*)

0,02  (*)  (p)

0,5

2  (p)

(c)

Frott tal-qasab (għajr dak salvaġġ)

0,02  (*)

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

10  (p)

0,02  (*)

0,02  (*)  (p)

 

0,01  (*)  (p)

Tut salvaġġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewberries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganberries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċawsli

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)

 

(d)

Frott żgħir ieħor u berries (għajr dawk selvaġġi)

0,02  (*)

 

 

5 (mz)

0,02  (*)

5  (p)

0,02  (*)

 

 

0,01  (*)  (p)

Bilberries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cranberries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

 

 

 

 

 

 

 

1  (p)

0,1

 

Rużberri

 

 

 

 

 

 

 

1  (p)

0,1

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))

Methidation

Methoxyfenozide (F)

Pymetrozine

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamine

Trifloxystrobin

Thiacloprid (F)

Thiophanate-methyl

Plums

 

0,2

 

 

0,2  (p)

3  (p)

 

0,2  (p)

0,1  (p)

0,3

Oħrajn

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)  (p)

0,05  (*)  (p)

 

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

0,1  (*)

(v)

BERRIES U FROTT ŻGĦIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid

 

0,02  (*)

1

0,02  (*)

 

5  (p)

1

5  (p)

0,02  (*)  (p)

 

Għeneb tal-mejda

2

 

1

 

1  (p)

 

 

 

 

0,1  (*)

Għeneb għall-inbid

1

 

1

 

2  (p)

 

 

 

 

3

(b)

Frawli (għajr dak salvaġġ)

0,5

0,02  (*)

0,02  (*)

0,5

0,5  (p)

5  (p)

0,05  (*)

0,5  (p)

0,5  (p)

0,1  (*)

(c)

Frott tal-qasab (għajr dak salvaġġ)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)  (p)

 

0,1  (*)

Tut salvaġġ

 

 

 

3

1  (p)

10  (p)

 

 

3  (p)

 

Dewberries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganberries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċawsli

 

 

 

3

1  (p)

10  (p)

 

 

3  (p)

 

Oħrajn

 

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)  (p)

0,05  (*)  (p)

 

 

1  (p)

 

(d)

Frott żgħir ieħor u berries (għajr dawk selvaġġi)

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

5  (p)

0,05  (*)

 

1  (p)

0,1  (*)

Bilberries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cranberries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

 

 

 

0,1

2  (p)

 

 

1  (p)

 

 

Rużberri

 

 

 

 

 

 

 

1  (p)

 

 

Oħrajn

 

 

 

0,02  (*)

0,5  (p)

 

 

0,02  (*)  (p)

 

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bħala dieldrin) (F)

Benalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)

Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bħala carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

(e)

Berries selvaġġi u frott selvaġġ

 

 

 

 

0,05  (*)

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

(vi)

MIXXELLANJI

 

0,01  (*)  (p)

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

 

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banana

 

 

0,1  (p)

 

 

 

 

3

0,2

2

Tamal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Kumquats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangi

 

 

0,5  (p)

 

 

0,5

 

 

 

 

żebbuġ (għall-konsum domestiku)

 

 

 

 

 

 

0,1  (*)

 

 

 

żebbuġ (għall-estrazzjoni taż-żejt)

 

 

 

 

 

 

0,1  (*)

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

 

0,2

 

 

20

 

Frotta tal-passjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rummien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

0,02  (*)  (p)

 

 

0,1  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Cyfluthrin (cyfluthrin inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)

Cyromazine

Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)

Dithiocarbamates, espressa bħala CS2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)

Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)

Lambda-Cyhalothrin (F)

Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim

(e)

Berries selvaġġi u frott selvaġġ

 

 

 

0,05  (*)

 

0,05  (*)  (p)

 

0,02  (*)  (p)

0,2

0,01  (*)  (p)

(vi)

MIXXELLANJI

0,02  (*)

 

 

 

0,02  (*)

 

0,02  (*)

 

 

0,01  (*)  (p)

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banana

 

 

 

2 (mz, me)

 

 

 

0,2  (p)

0,1

 

Tamal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

10  (p)

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangi

 

 

 

2 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

żebbuġ (għall-konsum domestiku)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

żebbuġ (għall-estrazzjoni taż-żejt)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Papaja

 

 

 

7 (mz)

 

 

 

 

 

 

Frotta tal-passjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rummien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)  (p)

 

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))

Methidation

Methoxyfenozide (F)

Pymetrozine

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamine

Trifloxystrobin

Thiacloprid (F)

Thiophanate-methyl

(e)

Berries selvaġġi u frott selvaġġ

 

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0,02  (*)  (p)

0,05  (*)  (p)

0,05  (*)

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

0,1  (*)

(vi)

MIXXELLANJI

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

 

 

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banana

 

 

 

 

 

0,1  (p)

3

0,05  (p)

 

 

Tamal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangi

 

 

 

 

0,05  (p)

 

 

0,5  (p)

 

1

żebbuġ (għall-konsum domestiku)

 

1

 

 

 

 

 

0,3  (p)

 

 

żebbuġ (għall-estrazzjoni taż-żejt)

 

 

 

 

 

 

 

0,3  (p)

 

 

Papaja

 

 

 

 

0,05  (p)

 

 

1  (p)

0,5  (p)

1

Frotta tal-passjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Rummien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

0,02  (*)  (p)

0,05  (*)  (p)

0,05  (*)

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

0,1  (*)


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bħala dieldrin) (F)

Benalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)

Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bħala carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

2.

Ħxejjex, friski jew mhux misjura, friżati jew niexfin

0,02  (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

ĦXEJJEX MILL-GĦERUQ U TUBERI

 

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

 

0,05  (*)

0,1  (*)

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

Pitravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karotti

 

 

 

 

 

 

 

0,1

1

 

Kassava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karfus

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Għerq tal-mustarda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiċokks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunnarija bajda

 

 

 

0,02  (h)

 

 

 

 

 

 

Għeruq tat-tursint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravanell

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Sassefrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġdur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0,05  (*)

0,01  (*)

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Cyfluthrin (cyfluthrin inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)

Cyromazine

Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)

Dithiocarbamates, espressa bħala CS2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)

Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)

Lambda-Cyhalothrin (F)

Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim

2.

Ħxejjex, friski jew mhux misjura, friżati jew niexfin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

ĦXEJJEX MILL-GĦERUQ U TUBERI

0,02  (*)

 

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

0,02  (*)

 

 

0,01  (*)  (p)

Pitravi

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

 

 

Karotti

 

1

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Kassava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karfus

 

 

0,1

0,3 (ma, me, pr, t)

 

 

 

 

0,1

 

Għerq tal-mustarda

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Artiċokks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunnarija bajda

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Għeruq tat-tursint

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Ravanell

 

 

 

 

 

 

 

0,2  (p)

0,1

 

Sassefrika

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġdur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Metalaxyl u metalaxyl-M (metalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti inkluż metalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri))

Methidation

Methoxyfenozide (F)

Pymetrozine

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamine

Trifloxystrobin

Thiacloprid (F)

Thiophanate-methyl

2.

Ħxejjex, friski jew mhux misjura, friżati jew niexfin

 

 

 

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

(i)

ĦXEJJEX MILL-GĦERUQ U TUBERI

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

 

 

0,1  (*)

Pitravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karotti

0,1

 

 

 

0,1  (p)

1  (p)

 

0,05  (p)

 

 

Kassava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karfus

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1  (p)

 

Għerq tal-mustarda

0,1

 

 

 

0,3  (p)

 

 

 

 

 

Artiċokks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunnarija bajda

0,1

 

 

 

0,3  (p)

 

 

 

 

 

Għeruq tat-tursint

 

 

 

 

0,1  (p)

 

 

 

 

 

Ravanell

0,1

 

 

 

0,2  (p)

 

 

 

 

 

Sassefrika

 

 

 

 

0,1  (p)

 

 

 

 

 

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġdur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)  (p)

0,05  (*)  (p)

 

0,02  (*)  (p)

 

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bħala dieldrin) (F)

Benalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)

Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bħala carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

(ii)

ĦXEJJEX TAĦT FORMA TA’ BASAL

 

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

0,01  (*)

 

0,1  (*)

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

Tewm

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Basal

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

0,5

 

Xalotti

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Basal tar-rebbiegħa

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Oħrajn

 

 

 

 

0,05  (*)

 

 

0,05  (*)

0,01  (*)

 

(iii)

ĦXEJJEX TAL-FROTT

 

 

 

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

(a)

Solanacea

 

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0,5

2

 

Tadam

 

0,1  (p)

1  (p)

 

0,5

0,5

 

 

 

0,3

Peppers

 

0,3  (p)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

Brunġiel

 

0,1  (p)

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Okra

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Oħrajn

 

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

 

0,05  (*)

0,1  (*)

 

 

 

0,02  (*)

(b)

Kukurbiti - tal-qoxra li tittiekel

 

0,3  (p)

0,02  (*)  (p)

 

0,05  (*)

0,1  (*)

 

0,05  (*)

 

0,02  (*)

Ħjar

 

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

1

 

Ħjar għall-pikles

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Qarabagħli

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

0,02  (h)

 

 

 

 

0,01  (*)

 

(c)

Kukurbiti b'qoxra li ma tittikilx

 

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

0,03  (h)

 

0,1  (*)

 

0,05  (*)

1

 

Bettiħ

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0,1

Squashes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dulliegħ

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

0,02  (*)


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Cyfluthrin (cyfluthrin inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)

Cyromazine

Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)

Dithiocarbamates, espressa bħala CS2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)

Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)

Lambda-Cyhalothrin (F)

Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim

(ii)

ĦXEJJEX TAĦT FORMA TA’ BASAL

0,02  (*)

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

0,02  (*)

0,02  (*)  (p)

 

0,01  (*)  (p)

Tewm

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Basal

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Xalotti

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Basal tar-rebbiegħa

 

 

2

1 (mz)

 

 

 

 

0,05

 

Oħrajn

 

 

 

0,05  (*)

 

 

 

 

0,02  (*)

 

(iii)

ĦXEJJEX TAL-FROTT

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Solanacea

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadam

0,05

 

 

3 (mz, me, pr)

1

1  (p)

0,05

0,5  (p)

0,1

1  (p)

Bżar aħdar

0,3

 

 

5 (mz, pr)

 

2  (p)

 

0,3  (p)

0,1

 

Brunġiel

0,1

 

 

3 (mz, me)

1

1  (p)

0,02  (*)

0,5  (p)

0,5

1  (p)

Okra

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Oħrajn

0,02  (*)

 

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

0,02  (*)

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)

0,01  (*)  (p)

(b)

Kukurbiti - tal-qoxra li tittiekel

 

1

 

2 (mz, pr)

0,2

1  (p)

0,02  (*)

0,2  (p)

0,1

0,01  (*)  (p)

Ħjar

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ħjar għall-pikles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qarabagħli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

0,02  (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Kukurbiti b'qoxra li ma tittikilx

0,02  (*)

 

 

1 (mz, pr)

 

0,05  (*)  (p)

0,02  (*)

0,1  (p)

0,05

0,01  (*)  (p)

Bettiħ

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Squashes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dulliegħ

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim

Methidation

Methoxyfenozide (F)

Pymetrozine

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Spiroxamine

Trifloxystrobin

Thiacloprid (F)

Thiophanate-methyl

(ii)

ĦXEJJEX TAĦT FORMA TA’ BASAL

 

 

0,02  (*)

0,02  (*)

 

 

 

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

0,1  (*)

Tewm

0,5

 

 

 

0,2  (p)

 

 

 

 

 

Basal

0,5

0,1

 

 

0,2

0,1  (p)

 

 

 

 

Xalotti

0,5

 

 

 

0,2  (p)

 

 

 

 

 

Basal tar-rebbiegħa

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

0,05  (*)

0,02  (*)

 

 

0,02  (*)  (p)

0,05  (*)  (p)

 

 

 

 

(iii)

ĦXEJJEX TAL-FROTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Solanacea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadam

0,2

0,1

2

0,5

0,2  (p)

1  (p)

 

0,5  (p)

0,5  (p)

2

Bżar aħdar

0,5

 

1

1

0,5  (p)

2  (p)

 

0,3  (p)

1  (p)

 

Brunġiel

 

 

0,5

0,5

0,2  (p)

1  (p)

 

 

0,5  (p)

2

Okra

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Oħrajn

0,05  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)  (p)

0,05  (*)  (p)

 

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

0,1  (*)

(b)

Kukurbiti - tal-qoxra li tittiekel

 

 

0,02  (*)

0,5

0,02  (*)  (p)

1  (p)

 

0,2  (p)

0,3  (p)

0,1  (*)

Ħjar

0,5

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Ħjar għall-pikles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qarabagħli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

0,05  (*)

0,02  (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Kukurbiti b'qoxra li ma tittikilx

 

0,02  (*)

0,02  (*)

0,2

0,02  (*)  (p)

0,05  (*)  (p)

 

 

 

0,3

Bettiħ

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3  (p)

0,2  (p)

 

Squashes

 

 

 

 

 

 

 

0,2  (p)

 

 

Dulliegħ

0,2

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2  (p)

 

Oħrajn

0,05  (*)

 

 

 

 

 

 

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Acephate

Acetamiprid

Acibenzolar-s-methyl

Aldrin u Dieldrin (Aldrin u dieldrin flimkien espressi bħala dieldrin) (F)

Benalaxyl inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomri kostitwenti inkluż benalaxyl-M (it-total ta' l-isomeri)

Carbendazim u benomyl (total ta' benomyl u carbendazim espress bħala carbendazim)

Chlormequat

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Clofentezine

(d)

Qamħirrum

 

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

 

0,05  (*)

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

(iv)

ĦXEJJEX BRASSICA

 

 

0,02  (*)  (p)

0,01  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

(a)

Brassica li tagħmel il-fjuri

 

0,01  (*)

 

 

 

0,1  (*)

 

0,05  (*)

3

 

Brokkoli (inklużi l-Kalabriżi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Brassica bir-ras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaboċċi ta' Brussell

 

0,05

 

 

 

0,5

 

 

3

 

Kaboċċi bir-ras

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

Oħrajn

 

0,01  (*)

 

 

 

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,01  (*)

 

(c)

Brassica bil-weraq

 

0,01  (*)

 

 

 

0,1  (*)

 

 

0,01  (*)

 

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Kale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*)

 

 

(d)

Qarabali

 

0,01  (*)

 

 

 

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0,01  (*)

 

(v)

ĦXEJJEX TAL-WERAQ U ĦWAWAR FRISKI

 

 

 

0,01  (*)

 

0,1  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

 

0,02  (*)

(a)

Ħass u ħxejjex simili

 

 

0,02  (*)  (p)

 

 

 

 

 

0,01  (*)

 

Krexxuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ħass tal-ħaruf

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Cyfluthrin (cyfluthrin inklużi taħlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (total ta' l-isomeri) (F)

Cyromazine

Dimethoate (it-total ta' dimethoate u omethoate espress bħala dimethoate)

Dithiocarbamates, espressa bħala CS2, iinkluż maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram (1), (2)

Famoxadone

Fenhexamid

Fenvalerate u Esfenvalerate (Total ta' l-isomeri RR u SS) (F)

Indoxacarb (it-total ta' l-isomeri S u R)

Lambda-Cyhalothrin (F)

Mepanypyrim u metabolite tagħha (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-methylpyrimidine) espressi bħala mepanipyrim

(d)

Qamħirrum

0,02  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

0,02  (*)

0,02  (*)  (p)

0,05

0,01  (*)  (p)

(iv)

ĦXEJJEX BRASSICA

 

0,05  (*)

 

 

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

 

 

 

0,01  (*)  (p)

(a)

Brassica li tagħmel il-fjuri

0,05

 

 

1 (mz)

0,1

 

0,02  (*)

0,3  (p)

0,1

 

Brokkoli (inklużi l-Kalabriżi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastard

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

0,02  (*)

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Brassica bir-ras