ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
23ta' Jannar 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/2008 tas-16 ta' Jannar 2008 li jistabbilixxi għall-2008 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta' qbid

1

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

23.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 19/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 40/2008

tas-16 ta' Jannar 2008

li jistabbilixxi għall-2008 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta' qbid

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 20 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tat-TAC u l-kwoti (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 2 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2004 tas-26 ta' Frar 2004 li jistabbilixxi l-miżuri għall-irkupru ta' stokkijiet ta' merluzz (3), u b'mod partikolari l-Artikoli 6 u 8 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 811/2004 tal-21 ta' April 2004 li jistabbilixxi l-miżuri għall-irkupru ta' l-istokk ta' marlozz tat-Tramuntana (4), u b'mod partikolari l-Artikolu 5 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2166/2005 ta' l-20 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru ta' l-istokkijiet tal-merluzz tan-Nofsinhar u l-awwista Norveġiża fil-Baħar tal-Kantabrija u l-peniżola ta' l-Iberja tal-Punent (5), u b'mod partikolari l-Artikoli 4 u 8 tiegħu,

Wara li kkunsidra Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 388/2006 tat-23 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttament sostenibbli ta' stokkijiet tal-lingwata fil-Bajja ta' Biskajja (6), u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2007 tas-7 ta' Mejju 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttament sostenibbli ta' l-istokkijiet tal-lingwata fil-Fliegu tal-Punent (7), u b'mod partikolari l-Artikoli 3 u 5 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 tas-7 ta' Mejju 2007 li jistabbilixxi pjan plurijannwali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-barbun tat-tbajja' u tal-lingwata fil-Baħar tat-Tramuntana lingwata fil-Fliegu tal-Punent (8), u b'mod partikolari l-Artikoli 6 u 9 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 jesiġi li l-Kunsill jadotta l-miżuri meħtieġa biex jiġu żgurati l-aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi u l-iżvolġiment sostenibbli ta' attivitajiet ta' sajd fil-kunsiderazzjoni tal-pariri xjentifiċi disponibbli u, b'mod partikolari, ir-rapport imħejji mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF).

(2)

Skond l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, hija r-responsabbiltà tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Qabdiet Totali Permessi (TAC) għal kull tip ta' sajd jew grupp ta' tipi ta' sajd. L-opportunitajiet ta' sajd għandhom jiġu allokati lill-Istati Membri u pajjiżi terzi skond il-kriterji stipulati fl-Artikolu 20 ta' dak ir-Regolament.

(3)

Sabiex tiġi żgurata ġestjoni effettiva tat-TACs u l-kwoti, il-kondizzjonijiet speċifiċi li taħthom iseħħu l-operazzjonijiet tas-sajd għandhom jiġu stabbiliti.

(4)

Il-prinċipji u ċerti proċeduri għall-ġestjoni tas-sajd jeħtieġ li jiġu stabbiliti f'livell Komunitarju, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jiżguraw il-ġestjoni tal-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom.

(5)

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 jistabbilixxi d-definizzjonijiet rilevanti dwar l-allokazzjoni ta' l-opportunitajiet ta' sajd.

(6)

L-opportunitajiet ta' sajd għandhom jintużaw skond il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar dan is-suġġett, u b'mod partikolari mar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2807/83 tat-22 ta' Settembru 1983 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar ir-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar il-qabdiet ta' ħut ta' l-Istati Membri (9), Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2930/86 tat-22 ta' Settembru 1986 li jiddefinixxi l-karatteristiċi tad-dgħajjes [bastimenti] tas-sajd (10), ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1381/87 ta' l-20 ta' Mejju 1987 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-immarkar u dokumentazzjoni ta' bastimenti tas-sajd (11); ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3880/91 tas-17 ta' Diċembru 1991 dwar is-sottomissjoni ta' statistika nominali dwar il-qabda mill-Istati Membri li jistadu fil-Grigal ta' l-Atlantiku (12); ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-politika tas-sajd komuni (13) [il-politika komuni tas-sajd]; ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1627/94 tas-27 ta' Ġunju 1994 li jniżżel ċerti dispożizzjonijiet rigward permessi speċjali tas-sajd (14), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 tat-30 ta' Marzu 1998 dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar (15), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1434/98 tad-29 ta' Ġunju 1998 li jispeċifika l-kondizzjonijiet li taħthom jistgħu jinħattu l-aringi għal skopijiet industrijali li mhux għall-konsum dirett mill-bniedem (16); ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002 tas-16 ta' Diċembru 2002 li jistabbilixxi ħtiġiet speċifiċi ta' aċċess u kondizzjonijiet relattivi għas-sajd ta' stokkijiet tal-baħar fond (17); ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 ta' l-4 ta' Novembru 2003 dwar l-immaniġġjar ta' l-isforz għas-sajd li jirrigwarda ċerti żoni u riżorsi tas-sajd tal-Komunità (18); ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2244/2003 tat-18 Diċembru 2003, li jistabbilixxi dispożizzjonijiet dettaljati dwar is-sistemi ta' sorveljanza tal-vapuri bażata fuq satellita (19); ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2004; ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi marittimi ħajjin ta' l-Antartiku (20), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 811/2004, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2115/2005 ta' l-20 ta' Diċembru 2005 li jistabilixxi pjan ta' rkupru tal-provvista tal-ħalibatt tal-Groenlandja fil-qafas ta' l-Organizzazzjoni tas-Sajd ta' l-Atlantiku tal-Majjistral (21), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2166/2005; Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 388/2006 tat-23 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttament sostenibbli ta' stokkijiet tal-lingwata fil-Bajja ta' Biskajja (22); Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jiffissa għall-2007 u l-2008, l-opportunitajiet ta' sajd għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji għal ċerti stokkijiet tal-baħar fond (23), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 dwar miżuri ta' ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran (24); Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2007; Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 520/2007 tas-7 ta' Mejju 2007 li jistabbilixxi ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta' ċerti ħażniet [stokkijiet] ta' speċijiet li jpassu ħafna (25); ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 tal-11 ta' Ġunju 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-ħażniet [l-istokkijiet] tal-barbun tat-tbajja' u tal-lingwata fil-Baħar tat-Tramuntana (26), u r-Regolament tal-Kunsill Nru 1386/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistipula miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar applikabbli fiż-Żona Regolatorja ta' l-Organizzazzjoni għall-Ġestjoni tas-Sajd fil-Majjistral ta' l-Atlantiku (27).

(7)

Għandu jiġi ċċarat li jekk organiżmi tal-baħar li jinqabdu matul operazzjonijiet tas-sajd li għandhom l-għan esklussiv ta' investigazzjonijiet xjentifiċi jinbiegħu, id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw ukoll għal dawn l-operazzjonijiet tas-sajd. Huwa meħtieġ, skond il-pariri tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES), li tinżamm applikata sistema għall-ġestjoni tal-limiti tal-qbid ta' l-inċova fiż-żona VIII ta' l-ICES. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-limiti tal-qabid għall-istokk ta' l-inċova fiż-żona VIII ta' l-ICES fid-dawl ta' l-informazzjoni xjentifika miġbura matul l-ewwel nofs ta' l-2008 u tad-diskussjonijiet li qed isiru fil-kuntest tal-pjan multijannwali għall-inċova.

(8)

Huwa meħtieġ, skond il-pariri ta' l-ICES, li tinżamm applikata u tiġi eżaminata mill-ġdid sistema temporanja għall-ġestjoni ta' l-isforzi tas-sajd għaċ-ċiċċirell fiż-żoni IIIa u IV u l-ilmijiet tal-KE taż-żona IIa.

(9)

Bħala miżura tranżitorja fid-dawl tal-pariri xjentifiċi l-aktar reċenti ta' l-ICES, l-isforz tas-sajd għal ċerti speċijiet tal-baħar fond għandu jitnaqqas aktar.

(10)

Skond l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 huwa d-dmir tal-Kunsill li jiddeċiedi dwar il-kondizzjonijiet assoċjati mal-limiti tal-qbid u/jew limiti ta' l-isforz tas-sajd. Il-pariri xjentifiċi jindikaw li qbid sostanzjali li jisboq it-TACs miftiehma jippreġudika s-sostenibbiltà ta' l-operazzjonijiet tas-sajd. Huwa għalhekk xieraq li jiġu introdotti kondizzjonijiet assoċjati li jissarrfu f'implimentazzjoni aħjar tal-possibbiltajiet ta' sajd miftiehma.

(11)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2007, l-Organizzazzjoni Għas-Sajd fil-Majjistral ta' l-Atlantiku (NAFO) adottat numru ta' miżuri tekniċi u ta' kontroll. Huwa meħtieġ li dawn il-miżuri jiġu implimentati.

(12)

Fil-XXVI Laqgħa Annwali fl-2007, il-Konvenzjoni dwar ir-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku (CCAMLR) adottat limiti ta' qbid rilevanti għall-istokkijiet disponibbli għal sajd stabbilit minn kwalunkwe Membru tas-CCAMLR. Is-CCAMLR approvat ukoll il-parteċipazzjoni ta' bastimenti tal-Komunità f'sajd esploratorju għad-Dissostichus spp. fis-Subżoni FAO 88.1 u 88.2 u wkoll fid-Diviżjonijiet 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) u 58.4.3b) u rabtet l-attivitajiet tas-sajd rilevanti ma' limiti ta' qbid u ta' qbid inċidentali, u wkoll għal ċerti miżuri tekniċi speċifiċi. Dawk il-limiti u miżuri tekniċi għandhom jiġu applikati wkoll.

(13)

Għal finijiet ta' konformità ma' l-obbligi internazzjonali li l-Kummissjoni impenjat ruħha fihom bħala Parti Kontraenti għas-CCAMLR, li jinkludu l-obbligu li tapplika l-miżuri adottati mill-Kummissjoni tas-CCAMLR, it-TACs adottati minn dik il-Kummissjoni għall-istaġun 2007-2008 u l-limiti ta' l-istaġun korrispondenti għandhom jiġu applikati.

(14)

Skond l-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tat-TAC u l-kwoti (28), huwa meħtieġ li jiġu identifikati l-istokkijiet li huma suġġetti għad-diversi miżuri msemmija fih.

(15)

Bi qbil mal-proċeduri previsti fil-ftehimiet jew protokolli dwar relazzjonijiet tas-sajd, il-Komunità wettqet konsultazzjonijiet dwar drittijiet tas-sajd man-Norveġja (29), il-Ġżejjer Faroe (30), u Groenlandja (31).

(16)

Il-Komunità hija parti kontraenti għal bosta organizzazzjonijiet reġjonali għas-sajd. Dawk l-organizzazzjonijiet taw il-parir li għal ċerti speċijiet jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew limitazzjonijiet ta' l-isforz tas-sajd u regoli ta' konservazzjoni oħra. Dawk ir-rakkomandazzjonijiet għandhom għalhekk jiġu implimentati mill-Komunità.

(17)

Id-diskussjonijiet li saru fl-2007 dwar sistema alternattiva għall-ġestjoni ta' l-isforzi abbażi ta' limiti fuq il-jiem kilowatt għall-2008 wrew li se jkun meħtieġ perijodu ta' żmien itwal għall-adattament tal-proċeduri amministrattivi nazzjonali għal-ħtiġiet ta' sistema tal-ġestjoni ta' l-isforzi bħal din, u s-sistema attwali tal-ġestjoni ta' l-isforzi se tinżamm fl-2008, bil-ħsieb li jitkomplew id-diskussjonijiet dwar sistema ta' ġestjoni bbażata fuq il-jiem kilowatt fl-2008 bil-għan li sistema bħal din tiġi implimentata fl-2009.

(18)

Għall-aġġustament tal-limitazzjonijiet ta' l-isforzi tas-sajd għall-merluzz kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 423/2004 jinżammu arranġamenti alternattivi sabiex l-isforzi tas-sajd jiġu ġestiti b'mod konsistenti mat-TAC, kif stabbilit fl-Artikolu 8(3) ta' dak ir-Regolament.

(19)

Għandhom jinżammu ċerti dispożizzjonijiet temporanji dwar l-użu ta' data VMS sabiex jipprovdu għal aktar effiċjenza u effettività fil-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza tal-ġestjoni ta' l-isforzi.

(20)

Għall-aġġustament tal-limitazzjonijiet ta' l-isforzi tas-sajd għal-lingwata kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 509/2007 arranġamenti alternattivi huma stabbiliti sabiex l-isforzi tas-sajd jiġu ġestiti b'mod konsistenti mat-TAC, kif stabbilit fl-Artikolu 5(2) ta' dak ir-Regolament.

(21)

Għall-aġġustament tal-limitazzjonijiet ta' l-isforzi tas-sajd għall-barbun tat-tbajja' u għal-lingwata kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 676/2007 arranġamenti alternattivi huma stabbiliti sabiex l-isforzi tas-sajd jiġu ġestiti b'mod konsistenti mat-TAC, kif stabbilit fl-Artikolu 9(2) ta' dak ir-Regolament.

(22)

Għall-istokkijiet ta' merluzz fil-Baħar tat-Tramuntana, fis-Skagerrak u l-Kanal tal-Punent, fil-Baħar Irlandiż u fil-Punent ta' l-Iskozja, u l-istokkijiet ta' marlozz u ta' awwista tan-Norveġja fiż-żoni ICES VIIIc u IXa, jeħtieġ li jiġu adattati l-livelli ta' l-isforzi permissibbli fl-iskema ta' ġestjoni.

(23)

Fl-2008 għandhom jiġu implimentati ċerti miżuri supplimentari ta' kontroll u kondizzjonijiet tekniċi għas-sajd, bħala kontribut għall-konservazzjoni ta' l-istokkijiet tal-ħut.

(24)

Skond il-pariri xjentifiċi ta' l-ICES, huma meħtieġa miżuri għall-ħarsien tal-ġlejjeb ta' lingwata riproduttivi fiż-żoni VI u VII ta' l-ICES, minbarra l-limitazzjonijiet fuq il-qbid sabiex tiġi assigurata l-protezzjoni tagħhom.

(25)

Investigazzjonijiet xjentifiċi wrew li l-prassi ta' sajd bl-ixkitti u l-pariti fiż-żoni ta' l-ICES VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk, VIII, IX, X u XII huma theddida serja għall-ispeċijiet tal-baħar fond. Madankollu, għandhom jiġu implimentati miżuri tranżitorji li jippermettu dan is-sajd taħt ċerti kondizzjonijiet, sakemm jiġu adottati miżuri aktar permanenti.

(26)

Skond ir-Reġistru Miftiehem ta' konklużjonijiet bejn il-Komunità Ewropea u n-Norveġja tas-26 ta' Novembru 2007, miżuri tekniċi biex tiżdied is-selettività ta' l-irkaptu imkaxkar sabiex jitnaqqas ir-rimi tal-merlangu fil-Baħar tat-Tramuntana għandhom jiġu ttestjati matul l-ewwel parti ta' l-2008.

(27)

Sabiex jiġi żgurat sfruttament sostenibbli ta' l-istokk ta' marlozz u l-awwista tan-Norveġja u biex jitnaqqas ir-rimi, l-użu ta' l-aħħar żviluppi fir-rigward ta' l-irkaptu selettiv għandu jiġi permess fiż-Żoni ta' l-ICES VIIIa, VIIIb u VIIId.

(28)

L-użu ta' irkaptu li ma jaqbadx l-awwista Norveġiża għandu jkun permess f'ċerti żoni dedikati għall-protezzjoni ta' l-ispeċi, fejn is-sajd huwa pprojbit.

(29)

Fid-dawl tal-parir minn STECF, ċertu għeluq ta' postijiet fejn tbid l-aringa mhux neċessarju biex tkun żgurata l-esplojtazzjoni sostenibbli ta' dik l-ispeċi fiż-żona ICES VIa.

(30)

Il-kontroll tal-ħatt l-art u tat-trasbord ta' ħut iffriżat minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi f'portijiet Komunitarji, kif rakkomandat mill-Kummissjoni għas-Sajd fil-Grigal ta' l-Atlantiku (NEAFC) għandu jinżamm. F'Novembru 2007 in-NEAFC għamlet rakkomandazzjoni għas-sostituzzjoni ta' għadd ta' bastimenti fil-lista ta' bastimenti li ġew ikkonfermati bħala involuti f'sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat. L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet fis-sistema ġuridika Komunitarja għandha tiġi żgurata.

(31)

Bħala kontribuzzjoni għall-konservazzjoni tal-qarnit u b'mod partikolari għall-ħarsien tal-frieħ tiegħu, huwa meħtieġ li jiġi stabbilit, fl-2008, qies minimu ta' qarnit mill-ilmijiet marittimi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi u li jinsabu fir-reġjun CECAF sakemm jiġi adottat regolament li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98.

(32)

Fid-dawl tal-parir mis-STECF, is-sajd bix-xbieki tat-tkarkir bit-travu li jużaw impulsi ta' kurrent elettriku se jkun permess fl-2008 fiż-żoni ta' l-ICES IVc u IVb fin-Nofsinhar skond ċerti kondizzjonijiet.

(33)

Il-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali (IATTC) naqset milli tadotta limitazzjonijiet tal-qbid għat-tonn tax-xewka safra, it-tonn għajnu kbira u l-palamit fil-Laqgħa Annwali tagħha ta' l-2007, u minkejja l-fatt li l-Komunità mhijiex membru ta' l-IATTC, huwa meħtieġ li jiġu adottati miżuri sabiex tiġi assigurata l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsa taħt il-ġuriżdizzjoni ta' dik l-Organizzazzjoni.

(34)

Fit-Tielet Laqgħa Annwali tagħha, il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (WCPFC) adottat limitazzjonijiet ta' qbid għat-tonn tal-pinen sofor, it-tonn għajnu kbira u l-palamit, kif ukoll miżuri tekniċi f'dak li għandu x'jaqsam mat-trattament ta' qabdiet inċidentali. Il-Komunità hija membru tal-WCPFC minn Jannar 2005. Huwa għalhekk meħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fil-liġijiet tal-Komunità sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi taħt il-ġurisdizzjoni ta' dik l-Organizzazzjoni.

(35)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2006 u l-2007, il-GFCM adottat għadd ta' rakkomandazzjonijiet dwar miżuri tekniċi għal ċertu sajd fil-Baħar Mediterran. Bħala kontribut għall-konservazzjoni ta' l-istokkijiet ta' ħut huwa neċessarju li jiġu implimentati dawn il-miżuri fl-2008 sakemm jiġi adottat Regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1967/2006.

(36)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha ta' l-2007, l-Organizzazzjoni għas-Sajd fix-Xlokk ta' l-Atlantiku (SEAFO) adottat limiti tal-qbid għall-istokkijiet tal-ħut fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO u stabbiliet kondizzjonijiet marbuta mal-ftuħ mill-ġdid ta' l-attivitajiet tas-sajd fiż-żoni tas-sajd attwalment magħluqa, u ħtiġiet dettaljati marbuta ma' spezzjonijiet mill-Istat tal-port. Huwa meħtieġ li dawn il-miżuri jiġu implimentati fil-liġi Komunitarja.

(37)

Matul il-Laqgħat Annwali ta' l-2006 u l-2007, il-Kummissjoni tat-Tonn ta' l-Oċean Indjan (IOTC) adottat għadd ta' miżuri ta' ġestjoni u ta' kontroll. Huwa meħtieġ li dawn il-miżuri jiġu inkorporati fil-liġi Komunitarja.

(38)

Matul it-Tielet Laqgħa Internazzjonali għall-ħolqien ta' Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku li saret f'Mejju 2007, il-parteċipanti adottaw miżuri temporanji bil-għan li flimkien mas-sajd tal-qiegħ fin-Nofsinhar tal-Paċifiku, jiġi rregolat ukoll is-sajd pelaġiku. Huwa meħtieġ li dawn il-miżuri jiġu implimentati fil-liġi Komunitarja.

(39)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2007, il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Preservazzjoni tat-Tonn Atlantiku (ICCAT) adottat il-kwoti u l-kwoti aġġustati biex ikunu riflessi s-sotto-utilizzazzjoni u s-sopra-utilizzazzjoni tal-possibiltajiet tas-sajd tal-partijiet kontraenti ta' l-ICCAT. L-ICCAT adottat ukoll miżura teknika ta' konservazzjoni għal-pixxispad tal-Mediterran fl-2008. Huwa meħtieġ li tkun implimentata din il-miżura sabiex ikun hemm kontribut għall-konservazzjoni ta' l-istokkijiet tal-ħut.

(40)

Sabiex jiġi żgurat li r-rendikont tal-qbid ta' stokkafixx minn pajjiżi terzi jkun korrett, huwa meħtieġ li jinżammu d-dispożizzjonijiet ta' kontroll fuq tali bastimenti.

(41)

Sabiex jiġi żgurat l-għajxien tas-sajjieda tal-Komunità u sabiex jiġi evitat li r-riżorsi jiġu pperikolati kif ukoll kwalunkwe diffikultà li tista' tirriżulta minħabba l-iskadenza tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tat-21 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet marbuta ma' certi ħażniet [stokkijiet] ta' ħut u gruppi ta' ħażniet [stokkijiet] ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għall-bastimenti tal-Komunità, fl-ilmijiet fejn huma meħtieġa l-limitazzjonijiet tal-qbid (32), huwa essenzjali li dan is-sajd jinfetaħ fl-1 ta' Jannar 2008 u li f'Jannar 2008 jinżammu fis-seħħ xi wħud mir-regoli ta' dan ir-Regolament. Minħabba l-urġenza tal-kwistjoni, huwa essenzjali li tingħata deroga għall-perijodu ta' sitt ġimgħat imsemmi fit-Titolu I, l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, mehmuż mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għas-sena 2008, għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut, u l-kondizzjonijiet assoċjati li taħthom jistgħu jintużaw tali opportunitajiet tas-sajd.

Barra minn hekk dan ir-Regolament jiffissa ċerti limiti għall-isforzi kif ukoll kondizzjonijiet assoċjati għal Jannar 2009, u għal ċerti stokkijiet ta' l-Antartiku, jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet speċifiċi għall-perjodi stabbiliti fl-Anness IE.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Ħlief fejn hu pprovdut mod ieħor, dan ir-Regolament għandu japplika għal:

(a)

bastimenti tas-sajd tal-Komunità (“bastimenti tal-Komunità”); kif ukoll

(b)

bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u huma rreġistrati f'pajjiżi terzi (“bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi”) f'ilmijiet tal-Komunità (“ilmijiet tal-KE”).

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, ħlief għall-punti 4.2 ta' l-Anness III u n-nota 1 ta' qiegħ il-paġna fl-Anness IX, m'għandhomx japplikaw għal operazzjonijiet ta' sajd imwettqa biss għal skopijiet ta' investigazzjoni xjentifika li jsiru bil-permess u taħt l-awtorità ta' l-Istat Membru li l-bandiera tiegħu tkun qed tittajjar fuq il-bastiment u li bihom il-Kummissjoni u l-Istati Membri li fl-ilmijiet tagħhom tkun qed issir ir-riċerka jkunu ġew informati bil-quddiem. L-Istati Membri li jwettqu operazzjonijiet tas-sajd imwettqin għall-iskop ta' investigazzjonijiet xjentifiċi għandhom jinformaw lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri li fl-ibħra tagħhom ir-riċerka tkun qed titwettaq, l-ICES u l-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF) dwar il-qabdiet kollha minn operazzjonijiet tas-sajd bħal dawn.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, flimkien mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“qabdiet totali permessi” (TAC) tfisser il-kwantità li tista' tinqabad u tinħatt l-art minn kull stokk kull sena;

(b)

“kwota” tfisser proporzjon mit-TAC allokata lill-Komunità, lill-Istati Membri jew lil pajjiżi terzi;

(ċ)

“ilmijiet internazzjonali” tfisser ilmijiet li ma jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' l-ebda Stat.

Artikolu 4

Żoni tas-sajd

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet taż-żoni li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)

Żoni ICES (il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) huma kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3880/91;

(b)

“Skagerrak” tfisser iż-żona kkonfinata mill-Punent minn linja miġbuda mill-fanal ta' Hanstholm għall-fanal ta' Lindesnes u min-Nofsinhar minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen għall-fanal ta' Tistlarna u minn dan il-punt għall-eqreb punt fuq il-kosta Żvediża;

(ċ)

“Kattegat” tfisser iż-żona kkonfinata mit-Tramuntana minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen għall-fanal ta' Tistlarna u minn dak il-punt għall-eqreb punt fuq il-kosta Żvediża u min-Nofsinhar minn linja miġbuda minn Hasenøre għal Gnibens Spids, minn Korshage għal Spodsbjerg u minn Gilbjerg Hoved għal Kullen;

(d)

“Golf ta' Cadiz” tfisser iż-żona ta' l-ICES IXa Lvant tal-lonġitudni 7o23'48"W;

(e)

Iż-żona tal-GFCM (il-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran) hija hekk kif definita fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/416/KE (33) tas-16 ta' Ġunju 1998 dwar l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea fil-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran;

(f)

Żoni CECAF (Atlantiku Ċentrali tal-Lvant jew żona maġġuri ta' sajd FAO 34) huma kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2597/95 tat-23 ta' Ottubru 1995 dwar is-sottomissjoni ta' statistiċi nominali tas-sajd mill-Istati Membri li jistadu f'żoni li m'humiex fin-Nord ta' l-Atlantiku (34);

(g)

“Żona tal-Konvenzjoni NEAFC” tfisser l-ilmijiet kif definiti fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni mehmuża mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 81/608/KEE tat-13 ta' Lulju 1981 li tirrigwarda l-konklużjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali fil-Ġejjieni dwar is-Sajd fl-Atlantiku tal-Grigal [il-Grigal ta' l-Atlantiku] (35).

(h)

“Żona Regolatorja NEAFC” tfisser l-ilmijiet taż-Żona tal-Konvenzjoni NEAFC li jinsabu barra mill-ilmijiet taħt il-ġurisdizzjoni tal-Partijiet Kontraenti tan-NEAFC;

(i)

Żoni NAFO (Organizzazzjoni tas-Sajd fil-Majjistral ta' l-Atlantiku) huma kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2018/93 tat-30 ta' Ġunju 1993 dwar il-preżentazzjoni ta' l-istatistika tal-qabda u ta' l-attività mibgħuta mill-Istati Membri li jistadu fil-Majjistral ta' l-Atlantiku (36);

(j)

“Żona Regolatorja tan-NAFO” tfisser il-parti taż-żona tal-Konvenzjoni ta' l-Organizzazzjoni tas-Sajd fil-Majjistral ta' l-Atlantiku (NAFO) li ma taqax taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' l-Istati tal-kosta;

(k)

Żoni tas-SEAFO (l-Organizzazzjoni għas-Sajd fix-Xlokk ta' l-Atlantiku) huma kif definiti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (KEE) Nru 2002/738/KE tat-22 ta' Lulju 2002 dwar il-konklużjoni mill-Komunità Ewropea tal-Konvenzjoni dwar il-Ħarsien u l-Amministrazzjoni ta' Riżorsi tas-Sajd fix-Xlokk ta' l-Oċean Atlantiku (37);

(l)

Iż-żona ta' l-ICCAT (il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Preservazzjoni tat-Tonn Atlantiku) hija hekk kif definita fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 86/238/KEE tad-9 ta' Ġunju 1986 dwar l-Adeżjoni tal-Komunità fil-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn ta' l-Atlantiku, kif emendata bil-Protokoll mehmuż ma' l-Att Finali tal-Konferenza tal-Plenipotenzjari ta' l-Istati li jifformaw Parti mill-Konvenzjoni ffirmata f'Pariġi fl-10 ta' Lulju 1984 (38);

(m)

Żoni CCAMLR (Il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku) huma kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 601/2004;

(n)

Iż-żona tal-IATTC (il-Konvenzjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali) hija hekk kif definita fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/539/KE tat-22 ta' Mejju 2006 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni għat-Tisħiħ tal-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni ta' l-1949 bejn l-Istati Uniti ta' l-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika (39);

(o)

Iż-żona ta' l-IOTC (il-Kummissjoni tat-Tonn ta' l-Oċean Indjan) hija hekk kif definita fid-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Settembru 1995 dwar l-adeżjoni tal-Komunità mal-Ftehim għall-ħolqien tal-Kummissjoni dwar it-Tonn ta' l-Oċean Indjan (40);

(p)

Iż-żona ta' l-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPFO) hija ż-żona ta' l-ibħra miftuħa fin-Nofsinhar ta' l-Ekwatur, fit-Tramuntana taż-żona tal-Konvenzjoni CCAMLR, fil-Lvant taż-Żona tal-Konvenzjoni SIOFA kif definita fid-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2006/496/KE Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2006 dwar l-iffirmar, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar ta' l-Oċean Indjan (41), u fil-Punent taż-żoni tal-ġuriżdizzjonijiet tas-sajd ta' l-Istati ta' l-Amerika t'Isfel;

(q)

Iż-żona tal-WCPFC (Konvenzjoni tas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u fil-Paċifiku Ċentrali) hija hekk kif iddefinita fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/75/KE tas-26 ta' April 2004 dwar l-adeżjoni tal-Komunità mal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta' Stokkijiet ta' Ħut Migratorju fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent. (42)

KAPITOLU II

L-OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD U L-KONDIZZJONIJIET ASSOĊJATI GĦALL-BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ

Artikolu 5

Limiti ta' qbid u allokazzjonijiet

1.   Il-limiti ta' qbid għall-bastimenti tal-Komunità fl-ilmijiet tal-Komunità jew f'ċerti ilmijiet mhux tal-Komunità u l-allokazzjoni ta' tali limiti ta' qbid bejn l-Istati Membri kif ukoll il-kondizzjonijiet addizzjonali skond l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 huma stipulati fl-Anness I.

2.   Il-bastimenti tal-Komunità huma b'dan awtorizzati li jagħmlu qabdiet, fil-limiti tal-kwoti stabbiliti fl-Anness I, f'ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tas-sajd tal-Gżejjer Faroe, Groenlandja, l-Iżlanda u n-Norveġja, u ż-żona tas-sajd madwar Jan Mayen, suġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 11, 20 u 21.

3.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-limiti tal-qabdiet għas-sajd għaċ-ċiċċirell fiż-Żoni IIIa u IV u l-ilmijiet tal-KE taż-żona ta' l-ICES IIa skond ir-regoli stipulati fil-punt 6 ta' l-Anness IID.

4.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-limiti ta' qbid għall-capelin fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV ta' l-ICES disponibbli għall-Komunità b'ekwivalenza ta' 7,7 % tat-TAC tal-capelin malli t-TAC ikun ġie stabbilit.

5.   Il-limiti ta' qbid għall-istokk tan-Norway pout fiż-żona ta' l-ICES IIIa u fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni ta' l-ICES IIa u IV, għall-istokk tal-laċċa kaħla fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni ta' l-ICES IIa u IV jistgħu jiġu riveduti mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2008 fid-dawl ta' informazzjoni xjentifika miġbura fl-ewwel nofs ta' l-2008.

6.   Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi l-limiti tal-qbid għall-istokk ta' l-inċova fiż-żona VIII ta' l-ICES skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 fid-dawl ta' l-informazzjoni xjentifika miġbura matul l-ewwel nofs ta' l-2008.

7.   Bħala konsegwenza ta' reviżjoni ta' l-istokk għall-pout tan-Norveġja skond il-paragrafu 5, il-limiti tal-qbid għall-istokkijiet ta' whiting fiż-żona IIIa ta' l-ICES u ż-żona IV ta' l-ICES u l-ilmijiet tal-KE taż-żona IIa ta' l-ICES u għal stokkijiet ta' bakkaljaw fiż-żona IIIa ta' l-ICES u fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES u fiż-żona IV ta' l-ICES u fl-ilmijiet tal-KE taż-żona IIa ta' l-ICES jistgħu jiġu riveduti mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 biex jittieħed kont tal-qabdiet sekondarji industrijali fis-sajd tal-pout tan-Norveġja.

Artikolu 6

Speċijiet ipprojbiti

Għandu jkun ipprojbit li bastimenti Komunitarji jistadu għal, iżommu abbord, jittrasbordaw jew iħottu l-art l-ispeċijiet li ġejjin fl-ilmijiet kollha, kemm tal-Komunità kif ukoll dawk li mhumiex.

Gabdoll (Cetorhinus maximus);

Kelb il-baħar abjad (Carcharodon carcharias).

Artikolu 7

Dispożizzjonijiet speċjali dwar l-allokazzjonijiet

1.   L-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati Membri kif stabbiliti fl-Anness I għandha tkun bla preġudizzju għal:

(a)

skambji magħmula f'konformità ma' l-Artikolu 20(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(b)

allokazzjonijiet mill-ġdid magħmula f'konformità ma' l-Artikoli 21(4), 23(1) u 32(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93;

(ċ)

ħatt l-art addizzjonali permess skond l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(d)

kwantitajiet miżmuma f'konformità ma' l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(e)

tnaqqis magħmul f'konformità ma' l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

2.   Għall-fini taż-żamma tal-kwoti li jkunu se jiġu ttrasferiti għall-2009, l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu japplika, permezz ta' deroga minn dak ir-Regolament, għall-istokkijiet kollha suġġetti għal TAC analitiku.

Artikolu 8

Limiti ta' l-isforzi tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għall-ġestjoni ta' l-istokkijiet

1.   Mill-1 ta' Frar 2008 sal-31 ta' Jannar 2009, il-limiti fuq l-isforzi tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati li huma stipulati fi:

(a)

l-Anness IIA għandu japplika għall-ġestjoni ta' ċerti stokkijiet fil-Kattegat, Skagerrak u ż-Żoni ta' l-ICES IV, VIa, VIIa, VIId u l-ilmijiet tal-KE taż-żona ta' l-ICES IIa;

(b)

l-Anness IIb għandu japplika għall-ġestjoni tal-marlozz u l-awwist tan-Norveġja fiż-żoni ta' l-ICES VIIIc u IXa bl-eċċezzjoni tal-Golf ta' Cadiz;

(ċ)

l-Anness IIC għandu japplika għall-ġestjoni ta' l-istokk tal-lingwata fiż-żona ta' l-ICES VIIe;

(d)

l-Anness IID għandu japplika għall-ġestjoni ta' l-istokkijiet taċ-ċiċċirell fiż-żoni ta' l-ICES IIIa u IV u l-ilmijiet tal-KE taż-żoni ta' l-ICES IIa.

2.   Għall-perijodu bejn l-1 ta' Jannar 2008 u l-31 ta' Jannar 2008, għall-istokkijiet imsemmija fil-paragrafu 1l-isforzi tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati, stipulati fl-Annessi IIA, IIB, IIC u IID tar-Regolament (KE) Nru 41/2007 għandhom jibqgħu japplikaw.

3.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-isforz tas-sajd għall-2008 għas-sajd għaċ-ċiċċirell fiż-żoni ta' l-ICES IIIa u IV u fl-ilmijiet tal-KE taż-żona ta' l-ICES IIa skond ir-regoli stipulati fil-punti 4 u 5 ta' l-Anness IID.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li għall-2008 l-livelli ta' l-isforzi tas-sajd, imkejla bħala jiem kilowatt barra mill-port, minn bastimenti detenturi ta' permessi tas-sajd għall-baħar fond ma jaqbżux 75 % tal-medja ta' l-isforz tas-sajd annwali magħmul mill-bastimenti ta' l-Istati Membri fl-2003 fi vjaġġi meta nżammu l-permessi tas-sajd fil-baħar fond u/jew inqabdu speċijiet tal-baħar fond, kif elenkati fl-Annessi I u II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002. Dan il-paragrafu għandu japplika biss għal vjaġġi tas-sajd li fihom inqabdu aktar minn 100kg ta' speċijiet tal-baħar fond, minbarra l-Greater silver smelt.

Artikolu 9

Kondizzjonijiet għall-ħatt l-art tal-qabdiet u qabdiet inċidentali

1.   Ħut minn stokkijiet li għalihom il-limiti ta' qbid huma stabbiliti għandhom jinżammu abbord jew jinħattu l-art biss jekk:

(a)

il-qabdiet saru minn bastimenti ta' Stat Membru li għandu kwota u dik il-kwota ma ntlaħqitx; jew

(b)

il-qabdiet jikkonsistu f'parti minn sehem tal-Komunità li ma jkunx ġie allokat permezz ta' kwota bejn l-Istati Membri, u dak is-sehem ma jkunx ġie eżawrit.

2.   Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, il-ħut li ġej jista' jinżamm abbord u jinħatt l-art anki jekk l-Istat Membru m'għandux kwoti jew, il-kwoti jew l-ishma jkunu eżawriti:

(a)

speċijiet, minbarra l-aringi u l-kavalli, li

(i)

jinqabdu mħallta ma' speċijiet oħrajn bi xbieki li l-qies tal-malji tagħhom huwa inqas minn 32 mm f'konformità ma' l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 850/98, u

(ii)

ma jintgħażlux la abbord u lanqas mal-ħatt l-art;

jew

(b)

kavalli, meta

(i)

jinqabdu mħallta mas-sawrell jew sardin (pilchard);

(ii)

ma jaqbżux 10 % tal-piż totali ta' kavalli, sawrell u sardin abbord u;

(iii)

il-qabdiet ma jintgħażlux la abbord u lanqas mal-ħatt l-art.

3.   Il-ħatt l-art kollu għandu jitnaqqas mill-kwota jew, jekk sehem il-Komunità ma jkunx ġie allokat bejn l-Istati Membri permezz ta' kwoti, minn sehem il-Komunità, ħlief għall-qabdiet magħmula skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2.

4.   Id-determinazzjoni tal-perċentwal tal-qabdiet inċidentali kif ukoll ir-rimi tagħhom għandhom isiru f'konformità ma' l-Artikoli 4 u 11 tar-Regolament (KE) Nru 850/98.

Artikolu 10

Ħatt l-art ta' ħut imħallat fiż-żoni ta' l-ICES IIIa, IV u VIId u l-ilmijiet tal-KE taż-żona ta' l-ICES IIa

1.   L-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1434/98 m' għandux japplika għal aringi maqbuda fiż-żoni ICES IIIa, IV u VIId u ilmijiet KE taż-żona IIa ta' l-ICES.

2.   Meta għal Stat Membru il-limiti ta' qbid ta' aringi fiż-żoni ICES IIIa, IV u VIId u l-ilmijiet tal-KE taż-żona ta' l-ICES IIa jiġu eżawriti, ikun ipprojbit għall-bastimenti, li jtajru l-bandiera ta' dak l-Istat Membru, u li jkunu rreġistrati fil-Komunità, u li jaħdmu fis-sajd li għalih japplikaw il-limitazzjonijiet rilevanti, li jħottu l-art qabdiet imħallta li jkun fihom l-aringi.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun fis-seħħ programm ta' kampjunar adegwat li jippermetti l-monitoraġġ effiċjenti ta' ħatt l-art imħallat skond l-ispeċi maqbuda fiż-żoni ta' l-ICES IIIa, IV u VIId u l-ilmijiet tal-KE taż-żona IIa ta' l-ICES.

4.   Qabdiet imħallta fiż-żoni ta' l-ICES IIIa, IV u VIId u ilmijiet tal-KE fiż-żona IIa ta' l-ICES għandhom jinħattu l-art biss f'portijiet u postijiet ta' ħatt fejn ikun fis-seħħ programm ta' teħid ta' kampjuni kif imsemmi fil-paragrafu 1.

Artikolu 11

Limiti ta' l-aċċess

L-ebda sajd minn bastimenti tal-Komunità m'għandu jsir fi Skagerrak fil-limiti ta' 12-il mil nawtiku mil-linji bażi tan-Norveġja. Madankollu, il-bastimenti li jtajru l-bandiera tad-Danimarka jew l-Isvezja għandhom jitħallew jistadu sa erba' mili mil-linji bażi tan-Norveġja.

Artikolu 12

Determinazzjoni tad-daqs tal-malji u tal-ħxuna ta' l-ispag

Id-daqs tal-malji u l-ħxuna ta' l-għażel imsemmija f'dan ir-Regolament għandhom ikunu determinati skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 129/2003 ta' l-24 ta' Jannar 2003 li jippreskrivi regoli dettaljati biex jiġi stabbilit id-daqs tal-malji u l-ħxuna ta' l-ispag tax-xbiek tas-sajd (43), meta l-bastimenti Komunitarji tas-sajd ikunu spezzjonati minn spetturi Komunitarji, spetturi tal-Kummissjoni u spetturi nazzjonali.

Artikolu 13

Miżuri tranżitorji tekniċi u ta' kontroll

Miżuri tranżitorji tekniċi u ta' kontroll għall-bastimenti tal-Komunità għandhom ikunu kif stipulati fl-Anness III.

KAPITOLU III

LIMITI TA' QBID U KONDIZZJONIJIET ASSOĊJATI GĦAL BASTIMENTI TAS-SAJD TA' PAJJIŻI TERZI

Artikolu 14

Awtorizzazzjoni

Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Venezwela jew in-Norveġja u bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-Gżejjer Faroe għandhom ikunu awtorizzati li jagħmlu qabdiet fl-ilmijiet tal-Komunità, fil-limiti ta' qbid stabbiliti fl-Anness I, u suġġetti għall-kondizzjonijiet previsti fl-Artikoli 15 sa 18 u 22 sa 28.

Artikolu 15

Speċijiet ipprojbiti

Għandu jkun ipprojbit li bastimenti ta' pajjiżi terzi jistadu għal, iżommu abbord, jittrasbordaw jew iħottu l-art l-ispeċijiet li ġejjin fl-ilmijiet kollha tal-Komunità:

Gabdoll (Cetorhinus maximus);

Kelb il-baħar abjad (Carcharodon carcharias).

Artikolu 16

Restrizzjonijiet ġeografiċi

1.   Sajd minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja jew li huma rreġistrati fil-Gżejjer Faroe għandu jkun limitat għal dawk il-partijiet taż-żona ta' 200 mil nawtiku li tinsab 'il barra lejn il-baħar minn 12-il mil nawtiku mil-linji ta' bażi ta' l-Istati Membri fiż-żona IV ta' l-ICES, il-Kattegat u l-Oċean Atlantiku fit-Tramuntana ta' 43o00'N, ħlief għaż-żona msemmija fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

2.   Sajd fi Skagerrak minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja għandu jitħalla jsir 'il barra minn erba' mili nawtiċi mil-linji ta' bażi tad-Danimarka u l-Isvezja.

3.   Sajd minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Venezwela għandu jkun limitat għal dawk il-partijiet taż-żona ta' 200 mil nawtiku li tinsab 'il barra minn 12-il mil nawtiku mil-linji ta' bażi tad-Dipartiment tal-Gujana Franċiża.

Artikolu 17

Transitu mill-ilmijiet tal-Komunità

Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi fi transitu mill-ilmijiet tal-Komunità għandhom jistivaw ix-xbieki tagħhom b'mod li ma jkunux għal-lest biex jintużaw skond il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

xbieki, piżijiet, u rkaptu simili għandhom jitneħħew mit-twavel tax-xbieki u fili u ħbula ta' l-irfigħ jew ġbid,

(b)

ix-xbieki mgħobbija fuq jew 'l fuq mill-gverta għandhom ikunu marbuta fis-sod ma' parti mill-istruttura ta' fuq tal-bastiment.

Artikolu 18

Kondizzjonijiet għall-ħatt l-art tal-qabdiet u qabdiet inċidentali

Ħut minn stokkijiet li għalihom hemm stabbiliti limiti ta' qbid m'għandux jinżamm abbord jew jinħatt l-art ħlief jekk meħud minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiż terz li għandu kwota u dik il-kwota ma tkunx eżawrita.

Artikolu 19

Miżuri tranżitorji tekniċi u ta' kontroll

Miżuri tranżitorji tekniċi u ta' kontroll għal bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi għandhom ikunu kif stabbiliti fl-Anness III.

KAPITOLU IV

ARRANĠAMENTI TA' LIĊENZJAR GĦAL BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ

Artikolu 20

Liċenzji u kondizzjonijiet assoċjati

1.   Minkejja r-regoli ġenerali dwar liċenzji tas-sajd u permessi tas-sajd speċjali provduti fir-Regolament (KE) Nru 1627/94, is-sajd minn bastimenti tal-Komunità fl-ilmijiet ta' pajjiż terz għandu jkun suġġett għal pussess ta' liċenzja maħruġa mill-awtoritajiet ta' dak il-pajjiż terz.

2.   Madankollu, il-paragrafu 1 m'għandux japplika għall-bastimenti tal-Komunità li ġejjin, huma u jistadu fl-ilmijiet Norveġiżi tal-Baħar tat-Tramuntana:

(a)

bastimenti ta' tunnellaġġ ta' 200 GT jew inqas; jew

(b)

bastimenti li jkunu qed jistadu għal speċijiet għall-konsum mill-bniedem, minbarra kavalli; jew

(ċ)

bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Isvezja, skond il-prassi stabbilita.

3.   In-numru massimu ta' liċenzji u kondizzjonijiet assoċjati oħra għandhom jiġu stabbiliti kif stipulat fil-Parti I ta' l-Anness IV. Talbiet għal liċenzji għandhom jindikaw it-tipi ta' sajd u l-isem u l-karatteristiċi tal-bastimenti tal-Komunità li għalihom jintalab il-ħruġ tal-liċenzji u għandhom jiġu indirizzati mill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tressaq dawn it-talbiet lill-awtoritajiet tal-pajjiż terz konċernat.

4.   Jekk Stat Membru jittrasferixxi l-kwota tiegħu lil Stat Membru ieħor (tpartit) fiż-żoni ta' sajd stipulati fil-Parti I ta' l-Anness IV, it-trasferiment għandu jinkludi trasferiment xieraq ta' liċenzji u dan għandu jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni Madankollu, l-għadd totali ta' liċenzji għal kull żona ta' sajd, kif stipulat fil-Parti I ta' l-Anness IV m'għandux jinqabeż.

5.   Il-bastimenti tal-Komunità għandhom jikkonformaw mal-miżuri ta' konservazzjoni u kontroll u d-dispożizzjonijiet l-oħra kollha li jirregolaw iż-żona li jaħdmu fiha.

Artikolu 21

Il-Gżejjer Faroe

Il-bastimenti tal-Komunità liċenzjati biex jaħdmu f'sajd dirett għal speċi waħda fl-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe jistgħu jistadu speċifikament għal speċijiet oħra sakemm huma jinnotifikaw bil-quddiem lill-awtoritajiet tal-Gżejjer Faroe.

KAPITOLU V

ARRANĠAMENTI TA' LIĊENZJAR GĦAL BASTIMENTI TAS-SAJD TA' PAJJIŻI TERZI

Artikolu 22

Obbligu tal-pussess ta' liċenzja u permess speċjali tas-sajd

1.   Minkejja l-Artikolu 28b tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, bastimenti tas-sajd ta' inqas minn 200 GT li jtajru l-bandiera tan-Norveġja għandhom ikunu eżentati mill-obbligu li jkollhom liċenzja u permess speċjali tas-sajd.

2.   Il-liċenzja u l-permess speċjali tas-sajd għandhom jinżammu abbord. Madankollu, bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-Gżejjer Faroe jew in-Norveġja għandhom ikunu eżentati minn dak l-obbligu.

3.   Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi awtorizzati li jistadu fil-31 ta' Diċembru 2007 jistgħu jkomplu jistadu mill-1 ta' Jannar 2008 sakemm il-lista tal-bastimenti tas-sajd li huma awtorizzati jistadu tiġi mressqa lil, u approvata mill-Kummissjoni.

Artikolu 23

Applikazzjoni għal liċenzja u permess speċjali tas-sajd

Applikazzjoni lill-Kummissjoni għal liċenzja u permess speċjali tas-sajd minn awtorità ta' pajjiż terz għandha tkun akkumpanjata mill-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-isem tal-bastiment;

(b)

in-numru ta' reġistrazzjoni;

(ċ)

l-ittri u n-numri esterni ta' identifikazzjoni;

(d)

il-port ta' reġistrazzjoni;

(e)

l-isem u l-indirizz tas-sid jew is-sid tan-nolleġġ;

(f)

il-piż gross f'tunnellati u t-tul totali;

(g)

is-saħħa tal-magna/i;

(h)

il-kodiċi u l-frekwenza tar-radju;

(i)

il-metodu ta' sajd previst;

(j)

iż-żona ta' sajd prevista;

(k)

l-ispeċijiet li għalihom huwa previst is-sajd;

(l)

il-perijodu li għalih qed tintalab liċenzja.

Artikolu 24

Numru ta' liċenzji

L-għadd ta' liċenzji u l-kondizzjonijiet l-oħra assoċjati għandhom jiġu stabbiliti kif stipulat fil-Parti II ta' l-Anness IV.

Artikolu 25

Tħassir u rtirar

1.   Liċenzji u permessi tas-sajd jistgħu jitħassru bil-ħsieb li jinħarġu liċenzji u permessi speċjali tas-sajd ġodda. Tali tħassir għandu jibda jgħodd mill-jum ta' qabel id-data tal-ħruġ tal-liċenzji u l-permessi speċjali tas-sajd il-ġodda mill-Kummissjoni. Il-liċenzji u l-permessi tas-sajd il-ġodda jibdew jgħoddu mid-data tal-ħruġ tagħhom.

2.   Liċenzji u permessi speċjali tas-sajd għandhom jiġu rtirati kompletament jew parzjalment qabel id-data ta' l-iskadenza tagħhom jekk il-kwota ta' l-istokk partikolari kif stipulat fl-Anness I tkun ġiet eżawrita.

3.   Liċenzji u permessi tas-sajd speċjali għandhom jiġu rtirati fil-każ ta' kull nuqqas fil-konformità ma' l-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Artikolu 26

Nuqqas ta' konformità mar-regoli rilevanti

1.   Għal perijodu li ma jaqbiżx it-12-il xahar, m'għandhom jinħarġu l-ebda liċenzja jew permess speċjali tas-sajd għal bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi li ma jkunux ħarsu l-obbligi stipulati f'dan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni għandha tressaq għand l-awtoritajiet tal-pajjiż terz konċernat l-ismijiet u l-karatteristiċi tal-bastimenti tas-sajd ta' pajjiż terz li ma jkunx se jiġi awtorizzat jistad fiż-żona ta' sajd tal-Komunità fix-xahar jew xhur suċċessivi minħabba ksur tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 27

Obbligi tad-detentur ta' liċenzja

1.   Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi għandhom jikkonformaw mal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' kontroll u mad-dispożizzjonijiet l-oħra li jirregolaw is-sajd minn bastimenti tal-Komunità fiż-żona li jaħdmu fiha, b'mod partikolari r-Regolamenti (KEE) Nru 1381/87, (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 1434/98, u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 tal-21 ta' Diċembru 2005 għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound (44).

2.   Il-bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom iżommu ġurnal ta' abbord u fih iniżżlu l-informazzjoni msemmija fil-Parti I ta' l-Anness V.

3.   Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi, minbarra bastimenti li jtajru l-bandiera Norveġiża li jistadu fiż-żona IIIa ta' l-ICES, għandhom jittrażmettu l-informazzjoni msemmija fl-Anness VI lill-Kummissjoni, f'konformità mar-regoli stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 28

Dispożizzjonijiet speċifiċi li jirrigwardaw id-Dipartiment tal-Gujana Franċiża

1.   L-għoti ta' liċenzji għal sajd fl-ilmijiet tad-Dipartiment tal-Gujana Franċiża għandu jkun suġġett għal impenn minn sid il-bastiment tas-sajd ikkonċernat ta' pajjiż terz li jippermetti t-tlugħ abbord ta' osservatur fuq talba tal-Kummissjoni.

2.   Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi li jistadu fl-ilmijiet tad-Dipartiment tal-Gujana Franċiża għandhom iżommu ġurnal ta' abbord li jaqbel mal-mudell muri fil-Parti II ta' l-Anness V. Id-data dwar il-qabdiet għandha tintbagħat lill-Kummissjoni meta tintalab, permezz ta' l-awtoritajiet Franċiżi.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ LI JISTADU FIL-BAĦAR MEDITERRAN

Artikolu 29

Stabbiliment ta' staġun magħluq għas-sajd tal-lampuki permezz ta' rkaptu biex jinġema' l-ħut (FAD)

1.   Sabiex jitħares il-lampuki (Coryphaena hippurus), b'mod partikolari l-ħut żgħir, is-sajd għal-lampuki permezz ta' rkaptu biex jinġema' l-ħut (FADs) għandu jkun ipprojbit mill-1 ta' Jannar sa l-14 ta' Awissu 2008, fis-subżoni ġeografiċi kollha taż-żona tal-Ftehim GFCM, kif determinat mir-Riżoluzzjoni GFCM/31/2007/2 kif stabbilit fl-Anness XIV.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, jekk Stat Membru jista' juri li minħabba f'kondizzjonijiet ħżiena tat-temp, il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tiegħu ma setgħux jutilizzaw il-jiem normali tas-sajd tagħhom dak l-Istat Membru jista' jgħaddi jiem mitlufa mill-bastimenti tiegħu fis-Sajd FAD sal-31 ta' Jannar tas-sena ta' wara. Stati Membri li jkunu jixtiequ jibbenefikaw minn din il-possibilità għandhom iressqu quddiem il-Kummissjoni, qabel l-1 ta' Jannar 2009, applikazzjoni għall-għadd ta' jiem addizzjonali li fihom bastiment ikun se jiġi awtorizzat jistad għal-lampuki bl-użu ta' tagħmir biex jinġema' l-ħut matul il-perijodu ta' projbizzjoni mill-1 ta' Jannar 2009 sal-31 ta' Jannar 2009. Tali applikazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

rapport bid-dettalji tal-waqfien mill-attivitajiet tas-sajd rilevanti, inkluża informazzjoni meterjoloġika xierqa bħala evidenza;

(b)

l-isem tal-bastiment;

(ċ)

in-numru ta' reġistrazzjoni;

(d)

ittri u numri esterni ta' identifikazzjoni kif definit fl-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 tat-30 ta' Diċembru 2003 dwar ir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità (45).

Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-informazzjoni li tikseb mill-Istati Membri lis-Segretarjat Eżekuttiv tal-GFCM.

3.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu rapport lill-Kummissjoni, qabel l-1 ta' Novembru 2008, dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-paragrafu 2, għas-sena 2007.

4.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni sal-15 ta' Jannar 2009 t-total ta' ħatt l-art u ta' trasbordi ta' lampuki mwettqin waqt l-2008 mill-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom fis-subżoni ġeoġrafiċi kollha taż-żona ta' Ftehim GFCM kif determinat fir-Riżoluzzjoni GFCM/31/2007/2 kif stabbilit fl-Anness XIV.

Il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-informazzjoni akkwistata mill-Istati Membri lis-Segretarjat Eżekuttiv tal-GFCM.

Artikolu 30

Stabbiliment ta' żoni ristretti għas-sajd sabiex jitħarsu l-ħabitats sensittivi tal-baħar fond.

1.   Is-sajd bil-ħammiela rmunkati u bix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ għandu jkun ipprojbit fiż-żoni kkonfinati minn linji li jgħaqqdu l-koordinati li ġejjin:

(a)

Żona tal-baħar fond ristretta għas-sajd “Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca”

39o 27.72' N, 18o 10.74' E

39o 27.80' N, 18o 26.68' E

39o 11.16' N, 18o 04.28' E

39o 11.16' N, 18o 35.58' E

(b)

Żona tal-baħar fond ristretta għas-sajd “The Nile delta area cold hydrocarbon seeps”

31o 30.00' N, 33o 10.00' E

31o 30.00' N, 34o 00.00' E

32o 00.00' N, 34o 00.00' E

32o 00.00' N, 33o 10.00' E

(ċ)

Żona tal-baħar fond ristretta għas-sajd “The Eratosthemes Seamount”

33o 00.00' N, 32o 00.00' E

33o 00.00' N, 33o 00.00' E

34o 00.00' N, 33o 00.00' E

34o 00.00' N, 32o 00.00' E

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji għall-ħarsien tal-ħabitats sensittivi tal-baħar fond fiż-żoni msemmija fil-paragrafu 1 u b'mod partikolari għandhom jiżguraw il-ħarsien ta' dawn iż-żoni mill-impatti ta' kwalunkwe attività oħra ta' sajd li thedded il-konservazzjoni tal-karatteristiċi partikolari ta' dawn il-ħabitats speċifiċi.

Artikolu 31

Daqs minimu tal-malji tax-xbieki tat-tkarkir kalati x'ċertu sajd lokali u demersali staġjonali

1.   B'deroga mill-Artikoli 8(1)(h) u 9(3) punt (2) tar-Regolament (KE) Nur 1967/2006, l-Istati Membri jistgħu jkomplu jawtorizzaw lill-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom biex jużaw malji tal-manka li jkunu iżgħar minn 40mm djamant sabiex joperaw f'ċertu sajd lokali u demersali staġjonali li jisfrutta stokkijiet ta' ħut mhux komuni ma' pajjiżi terzi.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika biss għal attivitajiet tas-sajd li diġà huma formalment awtorizzati mill-Istati Membi skond il-liġi nazzjonali fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2007 u m'għandhom jinvolvu l-ebda żidiet fl-isforz tas-sajd fir-rigward tas-sena 2006.

3.   L-Istati Membri, sal-15 ta' Jannar 2008 għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, u permezz tal-kanali normali għall-ipproċessar tad-data, il-lista tal-bastimenti awtorizzati skond il-paragrafu 1. Il-lista ta' bastimenti awtorizzati għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

in-numru tal-bastiment fir-reġistru tal-flotta tal-Komunità (CFR), u l-marki esterni kif definiti fl-Anness I għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004;

(b)

is-sajd awtorizzat li jsir minn kull wieħed mill-bastimenti definiti f'termini ta' stokk(ijiet) fil-mira, iż-żona tas-sajd kif determinata fir-Riżoluzzjoni GFCM/31/2007/2 kif stabbilit fl-Anness XIV u l-karatterisitiċi tekniċi tad-daqs tal-malja ta' l-irkaptu tas-sajd kalat;

(ċ)

il-perijodu tas-sajd awtorizzat.

4.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-informazzjoni li tikseb mill-Istati Membri lis-Segretarjat Eżekuttiv tal-GFCM.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-BASTIMENTI KOMUNITARJI LI JISTADU FIŻ-ŻONA REGOLATORJA TAN-NAFO

Artikolu 32

Rapportar tal-qabdiet

1.   Il-kaptan ta' bastiment awtorizzat biex jistad għall-ħalibatt tal-Groenlandja skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2115/2005 għandu jibgħat, b'mezzi elettroniċi, lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tal-bandiera tiegħu, rapport tal-qabda fejn jiddikjara l-kwantitajiet ta' Ħalibatt tal-Groenlandja li jkun qabad bil-bastiment tiegħu, ukoll jekk ma jkun qabad xejn.

2.   Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għadu jintbagħat għall-ewwel darba sa mhux aktar tard mill-10 jum wara d-data tad-dħul tal-bastiment fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO jew wara l-bidu tal-vjaġġ tas-sajd. Ir-rapport għandu jiġi trażmess fuq il-bażi ta' perjodi ta' ħamest ijiem. Meta l-qabdiet ta' ħalibatt tal-Groenlandja innotifikati skond il-paragrafu 1 jitqiesu li jkunu eżawrew 75 % tal-kwota allokata lill-Istati Membri, il-kaptan għandu jittrażmetti r-rapporti msemmija fuq il-bażi ta' perjodi ta' tlett ijiem.

3.   Kull Stat Membru għandu jibgħat ir-rapporti tal-qabdiet lill-Kummissjoni malli jirċevihom. Il-Kummissjoni għandha tibgħat mill-ewwel l-informazzjoni lis-Segretarjat tan-NAFO.

Artikolu 33

Miżuri addizjonali ta' kontroll

1.   Bastimenti awtorizzati jistadu għall-ħalibatt tal-Groenlandja skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2115/2005 jistgħu jidħlu biss fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO bies jistadu għall-ħalibatt tal-Groenlandja jekk ikollhom inqas minn 50 tunnellata ta' kwalunkwe qabda abbord jew jekk l-aċċess ikun permess skond il-paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu.

2.   Meta bastiment awtorizzat biex jistad għall-ħalibatt tal-Groenlandja skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2115/2005 ikollu qabdiet minn barra ż-żona Regolatorja tan-NAFO ta' 50 tunnellata jew aktar abbord, għandu jikkomunika lis-Segretarjat tan-NAFO bil-posta elettronika jew feks sa mhux aktar tard minn 72 siegħa qabdel id-dħul (ENT) fiż-żona Regolatorja tan-NAFO, l-ammont tal-qabda miżmum abbord, il-pożizzjoni (latitudni/lonġitudni) fejn il-kaptan tal-bastiment jipprevedi li l-bastiment ikun se jibda jistad, u l-ħin stmat tal-wasla f'dik il-pożizzjoni.

3.   Jekk bastiment ta' spezzjoni, wara n-notifika msemmija fil-paragrafu 2, jindika li jkun biħsiebu jagħmel spezzjoni, dan għandu jikkomunika l-koordinati ta' punt ta' kontroll fejn tkun tista' ssir spezzjoni tal-bastiment tas-sajd. Il-punt ta' kontroll m'għandux ikun aktar minn 60 mil nawtiku mill-pożizzjoni li fih l-kaptan tal-bastiment jipprevedi li l-bastiment ikun se jibda jistad.

4.   Jekk bastiment tas-sajd awtorizzat li jistad għall-ħalibatt tal-Groenlandja skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2115/2005 ma jirċievi l-ebda komunikazzjoni mis-Segretarjat tan-NAFO jew minn bastiment ta' spezzjoni, sal-ħin li fih jidħol fiż-żona Regolatorja tan-NAFO, li bastiment ta' spezzjoni jkun biħsiebu jagħmel spezzjoni skond il-paragrafu 3, il-bastiment tas-sajd jista' jipproċedi bis-sajd. Il-bastiment tas-sajd jista' wkoll jibda l-attivitajiet tas-sajd mingħajr spezzjoni minn qabel jekk il-bastiment ta' spezzjoni ma jkunx beda l-ispezzjoni fi żmien tliet sigħat wara l-wasla tal-bastiment tas-sajd fil-punt ta' kontroll.

Artikolu 34

Żona tal-protezzjoni tal-korall

Fid-Diviżjoni 3O tan-NAFO, iż-żona definita fl-Anness VII għandha tkun magħluqa għall-attivitajiet ta' sajd kollha li jinvolvu rkaptu li jidħol f'kuntatt mal-qiegħ.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦATT L-ART JEW IT-TRASBORD TA' ĦUT IFFRIŻAT MAQBUD MINN BASTIMENT TAS-SAJD TAŻ-ŻONA TAL-KONVENZJONI NEAFC

Artikolu 35

Kontroll mill-Istat tal-port

Mingħajr preġudizzju għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1093/94 tas-6 ta' Mejju 1994 li jipprovdi il-kondizzjonijiet li taħthom bastimenti tas-sajd ta' pajjiż terz jistgħu jniżżlu direttament u jpoġġu fis-suq il-qbid tagħhom fil-portijiet tal-Komunità (46) il-proċeduri stipulati f'dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għall-ħatt l-art jew it-trasbord fil-portijiet ta' l-Istati Membri fir-rigward ta' ħut iffriżat maqbud minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi fiż-żona tal-Konvenzjoni NEAFC.

Artikolu 36

Portijiet magħżula

Ħatt l-art u trasbord f'ilmijiet Komunitarji huwa permess biss f'portijiet magħżula.

L-Istati Membri għandhom jagħżlu post li jintuża għall-ħatt l-art jew post qrib ix-xatt (portijiet magħżula) fejn il-ħatt l-art jew ħidmiet ta' trasbord ta' ħut, imsemmija fl-Artikolu 35, ikunu permessi. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bi kwalunkwe tibdil sussegwenti li jsir fil-lista ta' portijiet magħżula fl-2007, għallinqas ħmistax-il jum qabel ma jidħol fis-seħħ it-tibdil.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista tal-portijiet magħżula u tibdil li jsirilha fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u tqegħidha fuq is-sit ta' l-internet tagħha.

Artikolu 37

Avviż minn qabel dwar id-dħul fil-port

1.   B'deroga mill-Artikolu 28e(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2807/93, il-kaptani ta' bastimenti kollha tas-sajd, jew ir-rappreżentanti tagħhom, li għandhom abbord ħut imsemmi fl-Artikolu 35 ta' dan ir-Regolament, u li biħsiebhom jidħlu f'port biex iħottu jew jittrasbordaw għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tal-port li jixtiequ jużaw għallinqas tlett ijiem tax-xogħol qabel il-ħin stmat tal-wasla.

2.   In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tkun akkumpanjata mill-formola msemmija fil-Parti I ta' l-Anness VIII, bil-Parti A mimlija hekk:

(a)

Il-Formola PSC 1 għandha tintuża meta l-bastiment tas-sajd ikun qed iħott il-qabda tiegħu stess;

(b)

Il-Formola PSC 2 għandha tintuża meta bastiment tas-sajd ikun involut f'operazzjonijiet ta' trasbord. F'każijiet bħal dawn formola separata għandha tintuża għal kull bastiment donatur.

3.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tal-port għandu jibgħat kopja tal-formola kif imsemmi fil-paragrafu 2 minnufih lill-Istat tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd, u lill-Istat(i) tal-bandiera tal-bastimenti donaturi meta l-bastiment tas-sajd kien involut f'operazzjonijiet ta' trasbord.

Artikolu 38

Awtorizzazzjoni għall-ħatt l-art u t-trasbord

1.   Ħatt l-art jew trasbord jista' jiġi awtorizzat biss mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tal-port jekk l-Istat tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd li jkun biħsiebu jħott l-art jew jittrasborda, jew fejn il-bastiment kien involut f'operazzjonijiet ta' trasbord barra mill-port, l-Istat tal-bandiera jew l-Istati tal-bastimenti donaturi jkunu kkonfermaw billi bagħtu lura kopja tal-formola trażmessa skond l-Artikolu 37(3) bil-Parti B mimlija kif suppost, li:

(a)

il-bastimenti tas-sajd li ddikjaraw li qabdu l-ħut kellhom biżżejjed kwota għall-ispeċijiet iddikjarati;

(b)

il-kwantitajiet ta' ħut abbord ġew irrappurtati u tqiesu kif suppost għall-kalkolu ta' kwalunkwe limitazzjoni tal-qbid jew ta' l-isforz li jista' jkun applikabbli;

(ċ)

il-bastimenti tas-sajd li ddikjaraw li qabdu l-ħut kellhom l-awtorizzazzjoni li jistadu fiż-żoni ddikjarati;

(d)

Il-preżenza tal-bastiment fiż-żona tal-qabda ddikjarata ġiet ivverifikata skond id-data VMS.

L-operazzjonijiet ta' ħatt l-art jew trasbord jistgħu jibdew biss wara li tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tal-Port.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet koompetenti ta' l-Istat tal-port jistgħu jawtorizzaw l-ħatt l-art kollu jew parti minnu fl-assenza tal-konferma msemmija fil-paragrafu 1 iżda f'każi bħal dawn iżommu l-ħut ikkonċernat maħżun taħt il-kontroll ta' l-awtoritajiet kompetenti. Il-ħut jista' jiġi biss rilaxxat għall-bejgħ, għall-għoti jew għat-trasport ladarba tkun waslet il-konferma msemmija fil-paragrafu 1. Jekk il-konferma ma tasalx fi żmien 14-il jum wara l-ħatt l-art, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat tal-port jistgħu jikkonfiskaw u jiddisponu mill-ħut skond ir-regoli nazzjonali.

3.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tal-Port għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien id-deċiżjoni tagħhom jekk jawtorizzawx il-ħatt l-art jew it-trasbord billi jittrażmettu kopja tal-formola prevista fil-Parti I ta' l-Anness VIII bil-Parti C mimlija kif jixraq lill-Kummissjoni u lis-Segretarju tan-NEAFC meta l-ħut maħtut l-art jew ittrasbordat ikun inqabad fiż-Żona tal-Konvenzjoni tan-NEAFC.

Artikolu 39

Spezzjonijiet

1.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom iwettqu spezzjonijiet ta' għallinqas 15 % tal-ħatt l-art jew tat-trasbord minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi, imsemmija fl-Artikolu 35, fil-portijiet tagħhom kull sena.

2.   L-ispezzjonijiet għandhom jinvolvu l-monitoraġġ ta' l-iskariku kollu jew it-trasbord u għandhom jinkludu kontroverifiki bejn il-kwantitajiet irreġistrati skond l-ispeċi fin-notifika preċedenti tal-ħatt l-art u l-kwantitajiet li jinħattu l-art jew li jiġu ttrasbordati, skond l-ispeċi.

3.   L-ispetturi għandhom jagħmlu l-isforzi kollha possibbli sabiex jevitaw illi jdewmu bastiment iżżejjed u jiżguraw li l-bastiment ibati l-minimu ta' indħil u inkonvenjent u li tiġi evitata d-degradazzjoni tal-kwalità tal-ħut.

Artikolu 40

Rapporti ta' l-ispezzjoni

1.   Kull spezzjoni għandha tiġi ddokumentata billi jimtela rapport ta' l-ispezzjoni kif stipulat fil-Parti II ta' l-Anness VIII.

2.   Kopja ta' kull rapport ta' spezzjoni għandha tintbagħat mingħajr dewmien lill-Istat tal-bandiera tal-bastiment, u lill-Istat(i) tal-bandiera tal-bastimenti donaturi fejn il-bastiment kien involut f'operazzjonijiet ta' trasbord u lis-Segretarju tan-NEAFC meta l-ħut li jinħatt l-art jew li jiġi ttrasbordat ikun inqabad fiż-Żona tal-Konvenzjoni tan-NEAFC.

3.   L-oriġinal jew kopja ċertifikata ta' kull rapport ta' spezzjoni għandu jintbagħat fuq talba lill-Istat tal-bandiera tal-bastiment spezzjonat.

KAPITOLU IX

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL BASTIMENTI KOMUNITARJI LI JISTADU FIŻ-ŻONA CCAMLR

TAQSIMA 1

Restrizzjonijiet u Ħtiġiet ta' informazzjoni dwar il-bastimenti

Artikolu 41

Projbizzjonijiet u limitazzjonijiet tal-qbid

1.   Sajd dirett għall-ispeċijiet msemmija fl-Anness IX għandu jkun ipprojbit fiż-żoni u matul il-perjodi stipulati f'dak l-Anness.

2.   Għal sajd ġdid u esploratorju, il-limiti tal-qbid u tal-qbid inċidentali stabbiliti fl-Anness X għandhom japplikaw fis-Subżoni msemmija f'dak l-Anness.

TAQSIMA 2

Sajd esploratorju

Artikolu 42

Regoli ta' kondotta għal sajd esploratorju

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 601/2004 l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bastimenti Komunitarji tas-sajd kollha huma mgħammrin bi:

(a)

tagħmir adatt għall-komunikazzjoni (inkluż radju MF/HF ta' l-ġarr ta' l-inqas ta' Emergency Position Indicating Radio Beacon ta' 406 MHz (EPIRB) u operaturi mħarrġin abbord u fejn possibbli jkunu mgħammrin b'tagħmir GMDSS;

(b)

ilbies suffiċjenti għal dawk kollha abbord għas-sopravivenza f'każ ta' immersjoni;

(ċ)

arranġamenti adatti biex ikunu mmaniġġati emerġenzi mediċi li jistgħu jinqalgħu waqt il-vjaġġ;

(d)

riżervi ta' ikel, ilma frisk, fjuwil u partijiet esktra għal tagħmir kritiku biex ikun hemm proviżjoni għal dewmien u waqfien mhux previsti;

(e)

Pjan ta' Emerġenza għal Tniġġis minn Żejt Abbord il-Bastiment (SOPEP) approvat li jinkludi arranġamenti ta' mitigazzjoni għal tniġġis marin (inkluża assigurazzjoni) fil-każ ta' ħruġ mhux intenzjonat ta' fjuwil jew skart.

Artikolu 43

Parteċipazzjoni f'sajd esploratorju

1.   Bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta', u li hu rreġistrat fi Spanja li ġie nnotifikati lis-CCAMLR f'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 7 u 7a tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 (47) jista' jipparteċipa f'sajd esploratorju bil-konzijiet għad-Dissostichus spp. fis-Subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO u wkoll fid-Diviżjonijiet 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3b) barra minn Żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali u 58.4.3b) barra minn Żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali.

2.   Mhux aktar minn bastiment tas-sajd wieħed għandu jistad fid-Diviżjonijiet 58.4.3a) u 58.4.3b) fl-istess ħin.

3.   Fir-rigward tas-Subżoni 88.1 u 88.2 u wkoll tad-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2, il-limiti tal-qbid u l-qbid inċidentali għal kull Subżona u Diviżjoni, u d-distribuzzjoni tagħhom f'Unitajiet ta' Riċerka fuq Skala Żgħira (SSRUs) fi ħdan kull waħda minnhom għandhom isiru kif stipulat fl-Anness X. Għandu jieqaf is-sajd f'kull SSRU meta l-qabda rrappurtata tilħaq il-limitu tal-qbid speċifikat u l-SSRU għandha tingħalaq għas-sajd għall-bqija ta' l-istaġun.

4.   Is-sajd għandu jseħħ fuq medda ġeografika u batimetrika kbira kemm jista' jkun sabiex jinkiseb it-tagħrif meħtieġ għad-determinazzjoni tal-potenzjal tas-sajd u sabiex jiġi evitat is-sajd u l-qbid ikkonċentrat wisq. Madankollu, is-sajd fid-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 għandu jkun ipprojbit f'fond inqas minn 550 m.

Artikolu 44

Sistemi ta' rappurtar

Bastimenti tas-sajd li jipparteċipaw fis-sajd esploratorju msemmi fl-Artikolu 43 għandhom ikunu suġġetti għas-sistemi ta' rappurtar ta' qbid u sforz li ġejjin:

(a)

is-Sistema ta' Rappurtar tal-Qbid u l-Isforz kull Ħamest Ijiem stabbilita fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004, bl-eċċezzjoni li l-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni r-rapporti tal-qbid u l-isforz mhux aktar tard minn jumejn tax-xogħol wara tmiem kull perijodu ta' rappurtar, biex jiġu trażmessi immedjatament lis-CCAMLR. Fis-Subżoni 88.1 u 88.2 u wkoll fid-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2, ir-rappurtar għandu jsir mill-Unitajiet ta' Riċerka fuq Skala Żgħira;

(b)

is-Sistema ta' Rappurtar tal-Qbid u l-Isforz fuq skala dettaljata ta' Kull Xahar stipulata fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004;

(ċ)

l-għadd u l-piż totali ta' Dissostichus eleginoidesDissostichus mawsoni mormija, inklużi dawk bil-kondizzjoni ġelatinuża (“jellymeat”), għandhom jiġu rapportati.

Artikolu 45

Definizzjoni ta' refgħat

1.   Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, refgħa għandha tinkludi l-kalar ta' konz wieħed jew aktar f'post wieħed. Il-pożizzjoni ġeografika preċiża ta' refgħa għandha tiġi ddeterminata mill-punt taċ-ċentru tal-konz jew konzijiet imħaddma għall-finijiet tar-rappurtar tal-qbid u l-isforz.

2.   Sabiex titqies bħala refgħa ta' riċerka:

(a)

kull refgħa ta' riċerka għandha tkun imbiegħda mhux anqas minn ħames mili nawtiċi minn kull refgħa ta' riċerka oħra, u d-distanza titkejjel miċ-ċentru ġeografiku ta' kull refgħa ta' riċerka;

(b)

kull refgħa għandha tinkorpora għall-inqas 3 500 sunnara u mhux aktar minn 10 000 sunnara; dan jista' jinkludi għadd ta' konzijiet separati mqiegħda fl-istess post;

(ċ)

kull refgħa b'konz għandha jkollha perijodu fil-baħar ta' mhux anqas minn 6 sigħat, imkejla mill-bidu tat-tlestija tal-proċess tat-tqegħid sal-bidu ta' l-irfigħ fuq il-bastiment.

Artikolu 46

Pjani ta' riċerka

Il-bastimenti tas-sajd li jipparteċipaw fis-sajd esploratorju msemmi fl-Artikolu 43 għandhom iwettqu Pjani ta' Riċerka, f'kull waħda u fl-SSRUs kollha li fihom is-Subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO u wkoll id-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 huma maqsuma. Il-Pjan ta' Riċerka għandu jitwettaq bil-mod li ġej:

(a)

ma' l-ewwel dħul f'SSRU, l-ewwel 10 refgħat, imsejħa “l-ewwel serje”, għandhom jissejħu “refgħat ta' riċerka” u għandhom jissodisfaw il-kriterji msemmija fl-Artikolu 45(2);

(b)

l-10 refgħat suċċessivi, jew 10 tunnellati ta' qbid, liema livell ta' skatt minnhom jintlaħaq l-ewwel, għandhom jiġu magħżula “it-tieni serje”. Ir-refgħat tat-tieni serje jista', fid-diskrezzjoni tal-kaptan, isir sajd għalihom bħala parti minn sajd esploratorju normali. Madankollu, sakemm jissodisfaw il-ħtiġiet ta' l-Artikolu 45(2), dawn ir-refgħat jistgħu jiġu magħżula wkoll bħala refgħat ta' riċerka;

(ċ)

malli jitlestew l-ewwel u t-tieni serje ta' refgħat, jekk il-kaptan jixtieq ikompli jistad fl-SSRU, il-bastiment għandu jidħol għal “tielet serje” u b'hekk jasal għal total ta' 20 refgħa ta' riċerka magħmula b'kollox fit-tliet sensiliet. It-tielet serje ta' refgħat għandha titlesta matul l-istess żjara ta' l-ewwel u t-tieni serje f'SSRU;

(d)

malli jitlestew 20 refgħa ta' riċerka bit-tielet serje, il-bastiment jista' jkompli jistad fl-SSRU;

(e)

fl-SSRUs A, B, C, E u G fis-Subżoni 88.1 u 88.2 fejn qiegħ il-baħar li fih jista' jsir sajd huwa inqas minn 15 000 km2, il-punti (b), (c) u (d) m'għandhomx japplikaw u kif jitlestew 10 refgħat ta' riċerka l-bastiment jista' jkompli jistad fl-SSRU.

Artikolu 47

Pjani għall-ġbir ta' data

1.   Il-bastimenti tas-sajd li jipparteċipaw fis-sajd esploratorju msemmi fl-Artikolu 43 għandhom iwettqu l-pjani ta' ġbir ta' data, f'kull waħda u fl-SSRUs kollha li fihom is-Subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO u wkoll id-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 huma maqsuma. Il-Pjan ta' Ġbir ta' Data għandu jinkludi d-data li ġejja:

(a)

il-pożizzjoni u l-fond tal-baħar f'kull tarf ta' kull konz f'refgħa;

(b)

il-ħinijiet meta tkalaw, tad-dewmien fl-ilma u ta' l-irfigħ;

(ċ)

l-għadd u l-ispeċi tal-ħut li jeħles fil-wiċċ;

(d)

in-numru ta' snanar kalati;

(e)

it-tip ta' lixka;

(f)

is-suċċess tal-lixkar ( %);

(g)

it-tip ta' sunnara; kif ukoll

(h)

il-kondizzjonijiet tal-baħar u s-sħab u l-fażi tal-qamar fil-ħin tal-kalar tal-konzijiet.

2.   Id-data kollha msemmija taħt il-paragrafu 1 għandha tinġabar għal kull refgħa ta' riċerka; b'mod partikolari, il-ħut kollu f'refgħa ta' riċerka sa 100 ħuta għandhom jitkejlu u għall-inqas 30 ħuta meħuda b'kampjun għal studji bijoloġiċi. Fejn jinqabdu aktar minn 100 ħuta, metodu ta' subkampjunar alleotorju għandu jiġi applikat.

Artikolu 48

Programm ta' tikkettjar

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7b tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 kull bastiment tal-konz għandu jittikketta u jirrilaxxa d-Dissostichus spp. kontinwament waqt is-sajd, b'rata speċifikata fil-miżura ta' konservazzjoni għal dak is-sajd skond il-Protokoll għall-Ittikkettjar tas-CCAMLR.

Artikolu 49

Osservaturi xjentifiċi

1.   Kull bastiment tas-sajd li jipparteċipa fis-sajd esploratorju msemmi fl-Artikolu 43 għandu jkollu minn ta' l-inqas żewġ osservaturi xjentifiċi, li wieħed minnhom għandu jkun osservatur maħtur skond l-Iskema ta' Osservazzjoni Xjentifika Internazzjonali, li jkunu abbord matul l-attivitajiet ta' sajd kollha fil-perijodu ta' sajd.

2.   Kull Stat Membru, soġġett għal u skond il-liġijiet u r-regolamenti applikabbli tiegħu, fosthom regoli dwar l-ammissibbiltà ta' evidenza fil-qrati domestiċi, għandu jqis u jaġixxi fuq rapporti minn Spetturi ta' Membri CCAMLR li jinnominaw taħt din l-iskema fuq l-istess bażi bħar-rapporti mill-Ispetturi tagħha stess u kemm l-Istat Membru kif ukoll il-Membru li jinnomina kkonċernat għandhom jikkooperaw sabiex jiffaċilitaw proċedimenti ġudizzjarji jew proċedimenti oħra li jirriżultaw minn kwalunkwe rapport bħal dan.

Artikolu 50

Notifika ta' intenzjoni ta' parteċipazzjoni fis-sajd għall-krill

1.   Bħala deroga mill-Artikolu 5a tar-Regolament Nru 601/2004, l-Istati Membri li għandhom l-intenzjoni li jistadu għall-krill fiż-Żona tal-Konvenzjoni kif definit fl-Artikolu 2 ta' dak ir-Regolament għandhom jinnotifikaw lis-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom mhux inqas minn erba' xhur bil-quddiem tal-laqgħa annwali tal-Kummissjoni tas-CCAMLR, immedjatament qabel l-istaġun li fih biħsiebhom jistadu, bl-użu tal-format stabbilit fl-Anness XI ta' dan ir-Regolament sabiex jiżguraw reviżjoni adatta mill-Kummissjoni tas-CCAMLR qabel il-bastimenti jibdew is-sajd.

2.   In-notifika, imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 għal kull bastiment li għandu jiġi awtorizzat mill-Istat Membru biex jipparteċipa fis-sajd għall-krill.

3.   L-Istati Membri li għandhom l-intenzjoni li jistadu għall-krill fiż-Żona tal-Konvenzjoni għandhom jinnotifikaw biss bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom fiż-żmien tan-notifika.

4.   Bħala deroga mill-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom ikunu intitolati li jawtorizzaw parteċipazzjoni f'sajd għall-krill minn bastiment barra minn dak notifikat fis-CCAMLR skond il-paragrafi 1 sa 3, jekk il-bastiment notifikat huwa mwaqqaf milli jipparteċipa minħabba raġunijiet operattivi leġittimi jew ta' force majeure. F'dawk iċ-ċirkostanzi l-Istati Membri kkonċernati għandhom immedjatament jinformaw lis-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni, billi jipprovdu:

(i)

id-dettalji sħaħ tal-bastiment(i) intenzjonati għal sostituzzjoni msemmijin fil-paragrafu 2;

(ii)

rendikont komprensiv tar-raġunijiet li jiġġustifikaw is-sostituzzjoni u kwalunkwe evidenza jew referenzi rilevanti ta' appoġġ;

5.   B'deroga mill-paragrafi 3 u 4, l-Istati Membri m'għandhomx jawtorizzaw bastiment fuq kull waħda mil-Listi ta' Bastimenti tas-CCAMLR IUU biex jipparrteċiaw f'sajd għall-krill.

Artikolu 51

Limitazzjonijiet prekawzjonarji għall-qbid dwar sajd għall-krill għal ċerti subżoni

1.   Il-qabda totali kkombinata ta' krill fis-Subżoni Statistiċi 48.1, 48.2, 48.3 u 48.4 għandhom ikunu limitati għal 3,47 miljun tunnellata fi kwalunkwe staġun tas-sajd. Il-qabda totali ta' krill fid-Diviżjoni Statistika 58.4.2 għandha tkun illimitata għal 2,645 miljun tunnellata fi kwalunkwe staġun tas-sajd.

2.   Sakemm ma tkunx definita allokazzjoni ta' dan il-limitu ta' qabda totali bejn l-unitajiet tal-ġestjoni iżgħar, ibbażata fuq il-parir mill-Kumitat Xjentifiku, il-qabda totali kkombinata fis-Subżoni Statistiċi 48.1, 48.2, 48.3 u 48.4 għandha tkun limitata aktar għal 620 000 tunnellata fi kwalunkwe staġun tas-sajd. Il-qabda totali fid-Diviżjoni 58.4.2 għandha tkun illimitata għal 260 000 tunnellata fil-Punent ta' 55 grad E u 192 000 tunnellata fil-Lvant ta' 55 grad E fi kwalunkwe staġun tas-sajd.

3.   Staġun tas-sajd jibda fl-1 ta' Diċmebru u jispiċċa fit-30 ta' Novembru tas-sena ta' wara.

4.   Kull bastiment li jipparteċipa fis-sajd għall-krill fid-Diviżjoni 58.4.2 għandu jkollu mill-inqas osservatur xjentifiku wieħed skond l-Iskema CCAMLR ta' l-Osservazzjoni Xjentifika Internazzjonali jew osservatur xjentifiku domestiku li jissodisfa t-talbiet ta' dik l-iskema, u fejn possibbli osservatur xjentifiku ieħor abbord matul l-attivitiajiet kollha tas-sajd fil-perijodu tas-sajd.

Artikolu 52

Sistema ta' Rapportar tad-Data għal sajd għall-krill

1.   Il-qabdiet tal-krill għandhom ikunu rapportati skond l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) 601/2004.

2.   Meta l-qabda totali rapportata fi kwalunkwe staġun tas-sajd hija akbar jew daqs it-80 % tal-livell ta' skatt ta' 620 000 tunnelata fis-Subżoni 48.1, 48.2, 48.3 u 48.4 ta' 260 000 tunnellata il-Punent ta' 55oE u 192 000 tunnellata il-Lvant ta' 55oE fis-subżona 58.4.2, il-qabdiet għandhom ikunu rapportati skond l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004.

3.   Fl-istaġun tas-sajd li jsegwi dak li fih il-qabda totali kienet akbar minn jew ugwali għal 80 % tal-livell ta' skatt stabbilit fil-paragrafu 2, il-qabdiet għandhom jiġu rapportati skond l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) 601/2004 meta l-qabda totali hija akbar minn jew ugwali għal 50 % ta' dak il-livell ta' skatt.

4.   Fit-tmiem ta' kull staġun tas-sajd l-Istati membri għandhom jakkwistaw mingħand kull wieħed mill-bastimenti tagħhom d-data għal kull qabda meħtieġa biex titkompla l-formola tal-qbid u ta' l-isforz preċiżi tas-CCAMLR. Huwa għandu jittrasmetti dik id-data, fil-formola C1 tas-CCAMLR għas-sajd bit-tkarkir, lis-Segretarju Eżekuttiv tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-1 ta' April tas-sena ta' wara.

Artikolu 53

Ċerti limiti dwar is-sajd esploratorju għad-Dissostichus spp.

1.   Il-qabda totali għad-Dissostichus spp. fil-BANZARE Bank

(Diviżjoni Statistika 58.4.3b) 'l barra miż-żoni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni nazzjonali fl-istaġun tas-sajd 2007/08 m'għandhiex taqbeż:

(i)

limitu ta' qbid prekawzjonarju ta' 150 tunnellata applikat kif ġej:

SSRU A – 150 tunnellata

SSRU B – 0 tunnellati;

(ii)

limitu ta' qbid addizzjonali ta' 50 tunnellata għall-istħarriġ ta' riċerka xjentifika fis-SSRUs A u B fl-2007/08.

2.   Il-qabda totali fis-SSRU A, imsemmija fil-paragrafu 1(i), m'għandhiex tittieħed waqt il-perijodu mis-16 ta' Marzu 2008 sa l-aħħar ta' l-istħarriġ ta' riċerka xjentifika jew fl-1 ta' Ġunju 2008, skond liema jiġi l-ewwel.

Artikolu 54

Projbizzjoni fuq il-kalar ta' l-għeżul fil-baħar fond

1.   Għall-fini ta' dan l-Artikolu id-definizzjoni li ġejja għandha tapplika:

Xbieki tal-garġi huma ħitan singoli, doppji jew trippli ta' xibka, vertikali, qrib il-wiċċ, f'nofs l-ilma jew fil-qiegħ, li fihom il-ħut jitħabbel jew jitgħaqqad. Ix-xbieki tal-garġi għandhom sufruni fuq il-linja ta' fuq (headrope) u, b'mod ġenerali, piżijiet fuq il-linja tal-qiegħ (footrope). Xbieki tal-garġi jikkonsistu minn xibka singola, jew, anqas komunament, doppja jew trippla (magħrufa bħala xbieki tat-tħabbil) imqiegħda fuq l-istess ħbula strutturali. Bosta tipi ta' xbieki jistgħu jiġu kkombniati f'irkaptu wieħed (per eżempju, xibka tat-tħabbil ikkombinata ma' xibka tal-garġi). Dawn l-ixbieki jistgħu jintużaw waħedhom jew, kif inhu aktar komuni, f'numri kbar f'linja (’flottot’ ta' xbieki). L-irkaptu jista' jiġi ffissat, ankrat mal-qiegħ (magħruf bħala ’bottom-set net’) jew jitħalla jinġarr, liberament jew konness mal-bastiment (magħruf bħala ’driftnet’).

2.   L-użu ta' l-għeżula fiż-Żona tal-Konvenzjoni, għal għanijiet oħra minbarra r-riċerka xjentifika, huwa pprojbit sakemm Il-Kumitat Xjentifiku ma jkunx investiga u rrapporta l-impatti potenzjali ta' dan l-irkaptu u l-Kummissjoni ma tkunx qablet abbażi tal-parir mill-Kumitat Xjentifiku li tali metodu jista' jintuża fiż-Żona tal-Konvenzjoni.

3.   Proposta għall-użu ta' għeżula għar-riċerka xjentifika f'ilmijiet aktar fondi minn 100 metru għandhom jiġu nnotifikat minn qabel lill-Kumitat Xjentifiku u approvati mill-Kummissjoni qabel ma tkun tista' tibda riċerka bħal din.

4.   Kwalunkwe bastimenti li jrid jagħmel transitu fiż-Żona tal-Konvenzjoni u jġorr l-għeżula abbord għandu javża bil-quddiem bl-intenzjoni tiegħu, u jinkludi d-dati previsti tal-mogħdija miż-Żona tal-Konvenzjoni lis-Segretarjat. Kwalunkwe bastiment fil-pussess ta' għeżula fiż-Żona tal-Konvenzjoni li ma jkunx ta notifika bħal din bil-quddiem, ikun qed jikser dawn id-dispożizzjonijiet.

Artikolu 55

Minimizzazzjoni tal-mortalità inċidentali tat-tajr tal-baħar

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8 tar-Regolament Nru 601/2004 l-bastimenti li jużaw il-metodu Spanjol tas-sajd bil-konz għandhom jitilqu l-piżijiet qabel ma tinbena tensjoni fix-xlief.

2.   Għall-fini tas-sajd bil-konz msemmi fil-paragrafu 1, jistgħu jintużaw il-piżijiet li ġejjin:

(a)

piżijiet tradizzjonali magħmulin minn blat jew konkrit ta' l-inqas ta' 8.5 kg fil-massa li għandhom jintużaw spazjati f'intervalli ta' mhux aktar minn 40 m;

(b)

piżijiet tradizzjonali magħmulin minn blat jew konkrit ta' l-inqas ta' 6 kg fil-massa li għandhom jintużaw spazjati f'intervalli ta' mhux aktar minn 20 m, jew

(ċ)

piżijiet ta' azzar solidu, mhux magħmulin minn ħoloq tal-ktajjen, ta' l-inqas ta' 5 kg fil-massa li għandhom jintużaw spazjati f'intervalli ta' mhux aktar minn 40 m.

Artikolu 56

Għeluq tas-sajd kollu

1.   Wara n-notifika mis-Segretarjat tas-CCAMLR ta' l-għeluq ta' sajda, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bastimenti kollha li jtajru l-bandiera tagħhom u li jistadu f'dik iż-żona, żona ta' tmexxija, subżona, diviżjoni, unità għar-riċerka fuq skala żgħira jew unità ta' tmexxija oħra, soġġetti għall-avviż ta' l-għeluq, għandhom ineħħu l-irakptu tas-sajd kollu tagħhom mill-ilma sad-data u l-ħin ta' l-għeluq notifikati.

2.   Wara li tkun riċevuta din in-notifika mill-bastiment, l-ebda konzijiet oħrajn ma jistgħu jintelqu fi żmien 24 siegħa tad-data u l-ħin notifikati. Jekk din in-notifika tkun riċevuta inqas minn 24 siegħa qabel id-data u l-ħin ta' l-għeluq, l-ebda konzijiet oħrajn ma jistgħu jintelqu wara r-riċevuta ta' dik in-notifika.

3.   Fil-każ ta' l-għeluq tas-sajd il-bastimenti kollha għandhom jitilqu miż-żona tas-sajd ladarba l-irkaptu kollu tas-sajd ikun tneħħa mill-ilma.

4.   Fil-każ li bastiment ma jistax ineħħi l-irkaptu tas-sajd kollu tiegħu mill-ilma sad-data u l-ħin ta' l-għeluq innotifikati għal raġunijiet marbutin ma':

(i)

is-sigurtà tal-bastiment u l-ekwipaġġ;

(ii)

il-limitazzjonijiet li jistgħu jirriżultaw minn kondizzjonijiet tat-temp avversi;

(iii)

baħar miksi bis-silġ; jew

(iv)

il-ħtieġa li jkun protett l-ambjent marin ta' l-Antartiku,

il-bastiment għandu jinnotifika lill-Istat Membru kkonċernat bis-sitwazzjoni. L-Istati Membri għandhom immedjatament jinnotifikaw lis-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni. Il-bastiment għandu madankollu jagħmel l-isforzi kollha raġjonevoli biex ineħħi l-irkaptu tas-sajd kollu mill-ilma kemm jista' jkun malajr.

5.   Jekk japplika l-paragrafu 4, l-Istati Membri għandhom iwettqu investigazzjoni dwar l-azzjonijiet tal-bastiment u, skond il-proċeduri domestiċi tagħhom, jirrapportaw is-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni bis-sejbiet tagħhom, inklużi l-kwistjonijiet rilevanti kollha, mhux aktar tard mil-laqgħa tas-CCAMLR li jkun imiss. Ir-rapport finali għandu jivvaluta jekk il-bastiment għamilx l-isforzi kollha raġjonevoli biex ineħħu l-irkaptu tas-sajd tiegħu mill-ilma:

(i)

sad-data u l-ħin ta' l-għeluq notifikati; u

(ii)

kemm jista' jkun malajr wara n-notifika msemmija fil-paragrafu 4.

6.   Fil-każ li bastiment ma jitlaqx miż-żona magħluqa hekk kif l-irkaptu kollu tas-sajd ikun tneħħa mil-ilma, l-Istat Membru tal-Bandiera jew il-bastiment għandu jinforma lis-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni.

KAPITOLU X

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-BASTIMENTI KOMUNITARJI LI JISTADU FIŻ-ŻONA TAS-SEAFO

TAQSIMA 1

Awtorizzazzjoni ta' bastimenti

Artikolu 57

Awtorizzazzjoni ta' bastimenti

1.   L-Istati Membri għandhom iressqu elettronikament, fejn ikun possibbli, lill-Kummissjoni sa l-1 ta' Ġunju 2008, il-lista tal-bastimenti tagħhom li huma awtorizzati joperaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO permezz tal-ħruġ ta' permess tas-sajd.

2.   Is-sidien tal-bastimenti li huma inklużi fil-lista msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu ta' nazzjonalità jew għandhom entità legali fil-Komunità.

3.   Il-bastimenti tas-sajd jistgħu ikunu awtorizzati joperaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni SEAFO biss jekk jistgħu jissodisfaw fir-rigward ta' dawk il-bastimenti, il-ħtiġiet u r-responsabbiltajiet taħt il-Konvenzjoni SEAFO u l-miżuri tagħha tal-konservazzjoni u l-ġestjoni.

4.   L-ebda permess tas-sajd m'għandu jinħareġ lil bastimenti li jkollhom imgħoddi ta' attivitajiet ta' sajd IUU, sakemm is-sidien il-ġodda ma jipprovdux biżżejjed evidenza li s-sidien u l-operaturi preċedenti m'għadx għandhom ebda interess ġuridiku, benefiċjarju jew finanzjarju f' dawk il-bastimenti, u ma jeżerċitaw l-ebda kontroll fuqhom, jew li, jekk wieħed iqis il-fatti rilevanti kollha, il-bastimenti tagħhom mhumiex involuti fi jew assoċjati ma' sajd IUU.

5.   Il-lista msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkopri din l-informazzjoni:

(a)

l-isem tal-bastiment, in-numru tar-reġistrazzjoni, ismijiet li seta' kellu qabel (jekk magħruf), u l-port fejn hu rreġistrat;

(b)

bandiera ta' qabel (jekk applikabbli);

(ċ)

il-Kodiċi Internazzjonali tar-Radju (jekk għandu);

(d)

l-isem u l-indirizz tas-sid jew is-sidien;

(e)

it-tip ta' bastiment;

(f)

it-tul;

(g)

l-isem u l-indirizz ta' l-operatur (manager), jew operaturi (maniġers) (fejn applikabbli);

(h)

it-tunnellaġġ gross reġistrat; kif ukoll

(i)

il-qawwa tal-magna jew magni prinċipali.

6.   L-Istati Membri għandhom minnufih jinnotifikaw lill-Kummissjoni, wara l-istabbiliment tal-lista inizjali tal-bastimenti awtorizzati, dwar kwalunkwe żieda magħha, tħassir minnha u/jew kwalunkwe modifika li tista' ssirilha fi kwalunkwe waqt li jsir tibdil bħal dan.

Artikolu 58

Obbligi għal bastimenti awtorizzati

1.   Il-bastimenti għandhom jikkonformaw mal-miżuri kollha rilevanti tas-SEAFO dwar il-konservazzjoni u l-ġestjoni.

2.   Bastimenti awtorizzati għandhom iżommu abbord ċertifikati validi tar-reġistrazzjoni tal-bastiment u awtorizzazzjoni valida għas-sajd u/jew għat-trasbord.

Artikolu 59

Bastimenti mhux awtorizzati

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jipprojbixxu s-sajd għal speċijiet koperti, iż-żamma abbord, it-trasbord u l-ħatt l-art tagħhom mill-Konvenzjoni tas-SEAFO minn bastimenti li ma jkunux imdaħħla fir-reġistru tas-SEAFO ta' bastimenti awtorizzati.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe informazzjoni fattwali li turi li teżisti bażi raġonevoli biex wieħed jissuspetta li bastimenti li ma jkunux fuq ir-reġistru tas-SEAFO ta' bastimenti awtorizzati jkunu involuti f'sajd għal speċijiet koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO fiż-żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO u/jew trasbord tagħhom.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li s-sidien tal-bastimenti inklużi fir-reġistru tas-SEAFO ta' bastimenti awtorizzati, ma jkunux involuti fi jew assoċjati ma' attivitajiet ta' sajd imwettqa minn bastimenti li ma jkunux iddaħħlu fir-reġistru ta' bastimenti awtorizzati fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO.

TAQSIMA 2

Trasbordi

Artikolu 60

Projbizzjoni tat-trasbord fuq il-baħar

Kull Stat Membru għandu jipprojbixxi t-trasbord fuq il-baħar minn bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO, għal speċijiet koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO.

Artikolu 61

Trasbordi fil-port

1.   Bastimenti tas-sajd tal-Komunità li jaqbdu speċijiet koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO fiż-Żona tal-Konvenzjoni għandhom biss jittrasbordaw fil-port ta' Parti Kontraenti tas-SEAFO jekk għandhom awtorizzazzjoni minn qabel mill-Parti Kontraenti li fil-port tagħha tkun se sseħħ l-operazzjoni. Bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom jitħallew jittrasbordaw biss jekk ikollhom din l-awtorizzazzjoni minn qabel għat-trasbord mill-Istat Membru tal-bandiera u l-Istat tal-Port.

2.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-bastimenti tas-sajd awtorizzati tiegħu jiksbu awtorizzazzjoni minn qabel sabiex jieħdu sehem f'operazzjonijiet ta' trasbord ġewwa l-port. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li kull trasbord ikun konsistenti ma' l-ammont tal-qbid irrappurtat ta' kull bastiment u għandhom jesiġu r-rappurtar ta' kull trasbord.

3.   Sid il-bastiment tas-sajd Komunitarju li jittrasborda lejn bastiment ieħor, minn issa 'l quddiem “il-bastiment riċevitur”, kwalunkwe kwantità ta' qabdiet ta' speċijiet koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO li nqabdu fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO għandu fil-ħin tat-trasbord jinforma lill-Istat tal-Bandiera tal-bastiment riċevitur dwar l-ispeċijiet u l-kwantitajiet involuti, bid-data tat-trasbord u fejn jinsabu l-qabdiet u għandu jippreżenta lill-Istat Membru tal-bandiera tiegħu, dikjarazzjoni tas-SEAFO dwar it-trasbord, skond il-format stipulat fil-Parti I ta' l-Anness XII.

4.   Il-kaptan tal-bastiment tas-sajd Komunitarju għandu jinnotifika, għallinqas 24 siegħa bil-quddiem, l-informazzjoni li ġejja lill-Parti Kontraenti tas-SEAFO li fil-port tagħha jkun ser iseħħ it-trasbord.

l-ismijiet tal-bastimenti tas-sajd li ser jittrasbordaw (iħottu),

l-ismijiet tal-bastimenti riċevituri,

it-tunnellaġ skond l-ispeċijiet li għandhom jiġu ttrasbordati,

il-jum u l-port-tat-trasbord.

5.   Mhux aktar tard minn 24 siegħa qabel il-bidu, u t-tmiem tat-trasbord meta dan isir f'port ta' Parti Kontraenti tas-SEAFO, il-kaptan tal-bastiment riċevitur li jtajjar bandiera tal-Komunità għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat tal-port il-kwantitajiet tal-qabdiet ta' l-ispeċijiet koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO li jinsabu abbord il-bastiment tiegħu u jittrażmetti d-dikjarazzjoni tas-SEAFO dwar it-trasbord lil dawn l-awtoritajiet kompetenti fi żmien 24 siegħa.

6.   Il-kaptan tal-bastiment Komunitarju riċevitur għandu, 48 siegħa qabel ma jħott l-art, iressaq dikjarazzjoni tas-SEAFO dwar it-trasbord lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat tal-port li fih ikun se jsir il-ħatt l-art.

7.   Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri xierqa sabiex jivverifika l-eżattezza ta' l-informazzjoni li tasallu u għandu jikkoopera ma' l-Istat tal-bandiera sabiex jiżgura li l-ħatt l-art ikun konsistenti ma' l-ammonti tal-qabdiet rappurtati ta' kull bastiment.

8.   Kull Stat Membru li għandu bastimenti awtorizzati li jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO għal speċijiet koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO, għandu jinnotifika sa l-1 ta' Ġunju 2008 id-dettalji tat-trasbordi li jkunu saru mill-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu lill-Kummissjoni.

TAQSIMA 3

Miżuri ta' konservazzjoni għall-ġestjoni tal-ħabitats vulnerabbli u l-ekosistemi tal-baħar fond

Artikolu 62

Żoni magħluqa

L-attivitajiet kollha tas-sajd, għal speċijiet koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO, mill-bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom ikunu pprojbiti fiż-żoni ddefiniti hawn taħt:

(a)

Is-Subdiviżjoni A1

(i)

Dampier Seamount

10o00'S 02o00'W

10o00'S 00o00'E

12o00'S 02o00'W

12o00'S 00o00'E

(ii)

Malahit Guyot Seamount

11o00'S 02o00'W

11o00'S 02o00'W

13o00'S 02o00'W

13o00'S 04o00'W

(b)

Sub-diviżjoni B1

Molloy Seamount

27o00'S 08o00'E

27o00'S 10o00'E

29o00'S 08o00'E

29o00'S 10o00'E

(ċ)

Diviżjoni C

(i)

Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

37o00'S 13o00E

37o00'S 17o00'E

40o00'S 13o00E

40o00'S 17o00'E

(ii)

Africana Seamount

37o00'S 28o00E

37o00'S 30o00E

38o00'S 28o00E

38o00'S 30o00E

(iii)

Panzarini Seamount

39o00'S 11o00'E

39o00'S 13o00'E

41o00'S 11o00'E

41o00'S 13o00'E

(d)

Sub-diviżjoni C1

(i)

Vema Seamount

31o00'S 08o00'E

31o00'S 09o00'E

32o00'S 08o00'E

32o00'S 09o00'E

(ii)

Wust Seamount

33o00'S 06o00'E

33o00'S 08o00'E

34o00'S 06o00'E

34o00'S 08o00'E

(e)

Diviżjoni D

(i)

Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

41o00'S 06o00'W

41o00'S 03o00'E

44o00'S 06o00'W

44o00'S 03o00'E

(ii)

Schwabenland & Herdman Seamounts

44o00'S 01o00'W

44o00'S 03o00'E

47o00'S 01o00'W

47o00'S 02o00'E

Artikolu 63

Ftuħ mill-ġdid tas-sajd f'żona magħluqa

1.   L-ebda sajd ma għandu jerġa' jiftaħ f'żona magħluqa għas-sajd imsemmija fl-Artikolu 62 sakemm l-Istat tal-bandiera jkun identifika u rreġistra ekosistemi vulnerabbli tal-baħar, inklużi għoljiet fil-baħar, żbokki idrotermiċi u koralli ta' l-ilma kiesaħ fiż-żona u jkun wettaq valutazzjoni dwar l-impatt ta' kwalunkwe tkomplija tas-sajd fuq ekosistemi vulnerabbli tal-baħar bħal dawn.

2.   L-Istat Membru tal-bandiera għandu jibgħat ir-riżultati ta' l-identifikazzjoni, tar-reġistrazzjoni u tal-valutazzjoni ta' l-impatt li jitwettqu skond il-paragrafu 1 lill-Kummissjoni biex din tibgħathom lil-Laqgħa Annwali tal-Kumitat Xjentifiku tas-SEAFO.

3.   L-Istati Membri jistgħu jippreżentaw Pjani għas-Sajd ta' Riċerka lill-Kummissjoni sabiex din tevalwa l-impatt tas-sajd fuq is-sostenibbiltà tar-riżorsi tas-sajd u fuq il-ħabitats vulnerabbli tal-baħar.

TAQSIMA 4

Miżuri dwar it-tnaqqis ta' qabdiet inċidentali ta' tjur tal-baħar

Artikolu 64

Informazzjoni dwar interazzjonijiet mat-tjur tal-baħar

L-Istati Membri għandhom jiġbru u jipprovdu l-informazzjoni kollha disponibbli lill-Kummissjoni sa l-1 ta' Ġunju 2008, dwar interazzjonijiet ma' tjur tal-baħar, inklużi qabdiet aċċidentali mill-bastimenti tas-sajd tagħhom, f'sajd għal speċijiet koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO.

Artikolu 65

Miżuri ta' mitigazzjoni

1.   Il-bastimenti Komunitarji kollha li jistadu fin-Nofsinhar tal-parallela ta' latitudni ta' 30 grad fin-Nofsinhar għandhom iġorru u jużaw naffara (tori poles):

(a)

In-naffariet għandhom ikunu skond il-linji ta' gwida għad-disinn u l-użu maqbul għall-arbli tori, kif stipulat fil-Parti II ta' l-Anness XII;

(b)

In-naffariet għandhom jintefgħu qabel ma jiġu kalati l-konzijiet, f'kull ħin fin- Nofsinhar tal-parallela ta' latitudni 30 grad fin-Nofsinhar;

(ċ)

Fejn ikun prattiku, il-bastimenti huma mħeġġa jużaw it-tieni arblu tori u naffara f'ħinijiet ta' abbundanza jew attività kbira ta' tjur;

(d)

In-naffariet ta' riżerva għandhom jinġarru mill-bastimenti kollha u għandhom ikunu lesti għall-użu immedjat.

2.   Il-konzijiet għandhom jiġu kalati biss bil-lejl (jiġifieri matul is-sigħat ta' dlam bejn il-ħinijiet ta' l-għabex nawtiku (48). Waqt is-sajd bil-konzijiet matul il-lejl, għandu jintuża biss id-dawl minimu tal-bastiment li jkun meħtieġ għas-sikurezza.

3.   Ir-rimi ta' ġewwieni huwa pprojbit waqt li jkun qed jiġi kalat l-irkaptu. Ir-rimi ta' ġewwieni matul l-irfigħ ta' l-irkaptu għandu jiġi evitat. Kwalunkwe rimi bħal dan għandu jseħħ, kulfejn possibbli, fuq in-naħa l-oħra tal-bastiment li ma tkunx qed tintuża għall-irfigħ ta' l-irkaptu. Għal bastimenti jew sajd fejn ma teżistix il-ħtieġa li jinżamm il-ġewwieni abbord il-bastiment, għandha tkun implimentata sistema sabiex jitneħħew is-snanar mill-ġewwieni u l-irjus tal-ħut qabel ma jintremew. Ix-xbieki għandhom jitnaddfu qabel ma jiġu kalati sabiex jitneħħew oġġetti li jistgħu jattiraw it-tjur tal-baħar.

4.   Bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom jadottaw proċeduri ta' kalar u rfigħ li jiminimizzaw il-ħin li x-xibka tgħum fil-wiċċ u l-malji jkunu laxki. Il-manutenzjoni tax-xbieki, sa fejn ikun possibbli, m'għandhiex issir meta x-xibka tkun fl-ilma.

5.   Bastimenti tas-sajd tal-Komunità għandhom ikunu mħeġġa jiżviluppaw konfigurazzjonijiet ta' rkaptu li jimminimizzaw il-possibilità li t-tjur jiltaqgħu ma' dik il-parti tax-xibka li għaliha jkunu l-aktar vulnerabbli. Dan jista' jinkludi ż-żieda taċ-ċomb jew it-tnaqqis ta' kemm iżżomm f'wiċċ l-ilma x-xibka sabiex b'hekk tinżel fil-qiegħ aktar malajr, jew inkella ż-żieda ta' naffara kkulurita jew apparat ieħor f'postijiet partikolari tax-xibka fejn id-daqs tal-malji joħloq periklu partikolari għall-għasafar.

6.   Bastimenti tas-sajd tal-Komunità li huma attrezzati b'tali mod li m'għandhom faċilitajiet ta' pproċessar abbord jew li m'għandhomx biżżejjed kapaċità li jżommu l-ġewwieni abbord, jew il-kapaċità li jarmu l-ġewwieni fuq in-naħa l-oħra tal-bastiment minn dik li jkun qed jintrefa' l-irkaptu, m'għandhomx ikunu awtorizzati jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni.

7.   Għandu jsir kull sforz sabiex jiġi żgurat li tjur maqbuda ħajjin matul operazzjonijiet ta' sajd jinħelsu ħajjin u li kull fejn ikun possibbli s-snanar jitneħħew mingħajr ma tiġi mhedda l-ħajja tat-tajra kkonċernata.

TAQSIMA 5

Kontroll

Artikolu 66

Dispożizzjonijiet Speċjali għall-Patagonian Toothfish (Dissostichus eleginoides)

1.   Il-kaptan ta' bastiment awtorizzat biex jistad għall-Patagonian Toothfish fiż-żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO skond l-Artikolu 57 għandu jibgħat, b'mezzi elettroniċi, lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tal-bandiera tiegħu, u lis-Segretarjat tas-SEAFO, rapport tal-qabda fejn jiddikjara l-kwantitajiet ta' Patagonian Toothfish li jkun qabad bil-bastiment tiegħu, ukoll jekk ma jkun qabad xejn. Dan ir-rapport għandu jintbagħat kull ħamest ijiem tal-vjaġġ tas-sajd. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti din l-informazzjoni lill-Kummissjoni minnufih.

2.   Stati Membri b'bastimenti awtorizzati biex jistadu għall-Patagonian Toothfish fiż-żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO għandhom jipprovdu data dettaljata dwar il-qabdiet u l-isforzi lill-Kummissjoni u lis-Segretarjat tas-SEAFO, sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2008.

Artikolu 67

Dispożizzjonijiet Speċjali għall-Granċ l-Aħmar tal-Fond (Chaceon spp)

1.   Il-kaptan ta' bastiment awtorizzat biex jistad għall-Granċ l-Aħmar tal-Fond fiż-żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO skond l-Artikolu 57 għandu jibgħat, b'mezzi elettroniċi, lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tal-bandiera tiegħu, u lis-Segretarjat tas-SEAFO, rapport tal-qabda fejn jiddikjara l-kwantitajiet ta' Granċ Aħmar tal-Fond li jkun qabad bil-bastiment tiegħu, ukoll jekk ma jkun qabad xejn. Dan ir-rapport għandu jintbagħat kull ħamest ijiem tal-vjaġġ tas-sajd. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti din l-informazzjoni lill-Kummissjoni minnufih.

2.   Stati Membri b'bastimenti awtorizzati biex jistadu għall-Granċ l-Aħmar tal-Fond fiż-żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO għandhom jipprovdu data dettaljata dwar il-qabdiet u l-isforzi lill-Kummissjoni u lis-Segretarjat tas-SEAFO, sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2008.

Artikolu 68

Komunikazzjoni dwar movimenti u qabdiet minn bastimenti

1.   Bastimenti tas-sajd u bastimenti tar-riċerka dwar is-sajd li huma awtorizzati jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO u li huma involuti fis-sajd għandhom jibagħtu rapporti tad-dħul, qbid u ħruġ lill-awtoritajiet ta' l-Istat Membru tal-bandiera permezz ta' VMS, jew mezz xieraq ieħor, u, jekk l-Istat Membru tal-bandiera jesiġi dan, lis-Segretarju Eżekuttiv tas-SEAFO.

2.   Ir-rapport tad-dħul għandu jsir mhux aktar tard minn 12-il siegħa u għall-inqas 6 sigħat qabel kull dħul fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO u għandu jinkludi d-data, il-ħin u l-pożizzjoni ġeografika tad-dħul tal-bastiment kif ukoll il-kwantità ta' ħut abbord skond l-ispeċi (il-Kodiċi 3 Alfa tal-FAO) u skond il-piż ħaj (Kg).

3.   Ir-rapport tal-Qbid għandu jsir skond l-ispeċi (Kodiċi 3 Alfa tal-FAO) u skond il-piż ħaj (Kg) fi tmiem kull xahar kalendarju.

4.   Ir-rapport tal-ħruġ għandu jsir mhux aktar tard minn 12-il siegħa għallinqas 6 sigħat qabel kull ħruġ miż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO. Għandu jinkludi d-data, il-ħin u l-pożizzjoni ġeografika tad-dħul tal-bastiment kif ukoll il-kwantità ta' ħut abbord skond l-ispeċi (Kodiċi 3 Alfa tal-FAO) u skond il-piż ħaj (Kg) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO mill-bidu tas-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni jew mill-aħħar rapport tal-qbid.

Artikolu 69

Osservazzjoni u ġbir xjentifiku ta' informazzjoni b'appoġġ għall-valutazzjoni ta' l-stokkijiet

1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-bastimenti tas-sajd kollha tiegħu li jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni, għal speċijiet koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO, ikollhom osservaturi xjentifiċi kwalifikati.

2.   Kull Stat Membru għandu jesiġi t-tressiq ta' l-informazzjoni miġbura mill-osservaturi fir-rigward ta' kull bastiment li jtajjar il-bandiera tiegħu, fi żmien 30 jum minn meta jitlaq iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO. Id-data għandha titressaq fil-format speċifikat mill-Kumitat Xjentifiku tas-SEAFO. L-Istat Membru għandu jipprovdi kopja ta' l-informazzjoni lill-Kummissjoni, malajr kemm jista' jkun, filwaqt li jqis il-ħtieġa għaż-żamma tal-kunfidenzjalità ta' data minn sorsi varji. L-Istat Membru jista' wkoll jipprovdi kopja ta' l-informazzjoni lis-Segretarju Eżekuttiv tas-SEAFO.

3.   L-informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu għandha, sa fejn ikun possibbli, tinġabar u tiġi vverifikata minn osservaturi maħtura sat-30 ta' Ġunju 2008.

Artikolu 70

Avvistamenti ta' bastimenti ta' Partijiet mhux Kontraenti

1.   Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru għandhom jirrappurtaw lill-Istat Membru tal-bandiera tagħhom informazzjoni dwar kwalunkwe attività ta' sajd possibbli minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Parti Mhux Kontraenti fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO. Din l-informazzjoni għandha tinkludi, inter alia:

(a)

l-isem tal-bastiment;

(b)

in-numru ta' reġistrazzjoni tal-bastiment;

(ċ)

l-Istat tal-bandiera tal-bastiment;

(d)

kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra dwar il-bastiment avvistat.

2.   Kull Stat Membru għandu jibgħat l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni malajr kemm jista' jkun. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi din l-informazzjoni lis-Segretarjat Eżekuttiv tas-SEAFO.

KAPITOLU XI

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-BASTIMENTI KOMUNITARJI LI JISTADU FIŻ-ŻONA IOTC

Artikolu 71

Tnaqqis tal-qabdiet inċidentali ta' għasafar

1.   L-Istati Membri għandhom jiġbru u jipprovdu l-informazzjoni kollha disponibbli lill-IOTC, b'kopja lill-Kummissjoni dwar interazzjonijiet ma' tjur tal-baħar, inklużi qabdiet inċidentali mill-bastimenti tas-sajd tagħhom.

2.   L-Istati Membri għandhom ifittxu li jnaqqsu l-livelli ta' qbid inċidentali ta' tjur tal-baħar, fiż-żoni, l-istaġuni u fis-sajd kollu permezz ta miżuri ta' mitigazzjoni effettivi.

3.   Bastimenti Komunitarji li jistadu fin-Nofsinhar ta' 30oS għandhom iġorru u jużaw linji għat-tnaffir tat-tjur (arbli tori) skond id-dispożizzjonijiet tekniċi li ġejjin:

(a)

l-arbli tori għandhom ikunu skond il-linji ta' gwida għad-disinn u l-użu maqbul għall-arbli tori adottati mill-IOTC;

(b)

in-naffariet għandhom jintefgħu qabel ma jiġu kalati l-konzijiet, f'kull ħin fin-Nofsinhar ta' 30oS;

(ċ)

fejn ikun prattiku, il-bastimenti għandhom jużaw it-tieni arblu tori u naffara f'ħinijiet ta' abbundanza jew attività kbira ta' tjur;

(d)

naffariet ta' riżerva għandhom jinġarru mill-bastimenti kollha u għandhom ikunu lesti għall-użu immedjat.

4.   Bastiment Komunitarji li jistadu bil-konzijiet tal-wiċċ, meta jkunu qed jistadu għall-pixxispad permezz tas-sistema Amerikana tas-sajd bil-konz u mgħammra bi rkaptu għat-tfigħ tal-konz, għandhom ikunu eżenti mil-ħtiġiet tal-paragrafu 3.

Artikolu 72

Limitazzjoni tal-kapaċità tas-sajd ta' bastimenti li jistadu għat-tonn tropikali

1.   L-Istati Membri għandhom jillimitaw għal-livelli ta' sforz ta' l-2006, skond it-tip ta' rkaptu użat, l-għadd ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u li għandhom tul totali ta' 24 metru jew aktar u li jistadu għat-tonn tropikali fiż-żona IOTC. Għandhom jillimitaw ukoll għal dawk il-livelli, skond it-tip ta' rkaptu użat, l-għadd ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u li għandhom tul totali ta' inqas minn 24 metru u li jistadu għat-tonn tropikali fiż-Żona IOTC barra miż-żona ekonomika esklussiva tagħhom. Il-limitazzjoni ta' l-għadd ta' bastimenti għandha tkun proporzjonata mat-tunnellaġġ kumplessiv korrispondenti espress f'TGR (Tunnellaġġ Gross Reġistrat) jew f'TG (Tunnellaġġ Gross). F'każijiet fejn il-bastimenti jiġu sostitwiti, it-tunnellaġġ kumplessiv m'għandux jinqabeż.

2.   Bastimenti soġġetti għal proċess amministrattiv, li qed jinbnew jew li l-bini tagħhom diġà kien awtorizzat matul is-sena 2006 u awtorizzati għad-dħul fil-flotta għandhom ikunu eżenti mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1.

3.   Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għadd ta' bastimenti u t-tunnellaġġ tagħhom, li stadu għat-tonn tropikali fiż-żona fl-2006 sa l-1 ta' Jannar 2008.

4.   Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jibdlu l-għadd ta' bastiment, skond it-tip ta' rkaptu, bil-kondizzjoni li jistgħu juru lill-Kummissjoni li l-bidla fl-għadd ta' bastimenti, skond it-tip ta' rkaptu, ma twassalx għal żieda fl-isforz tas-sajd fuq l-istokkijiet ta' ħut involuti.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jkun hemm trasferiment ta' kapaċità propost għall-flotta tagħhom, il-bastimenti li jkunu se jiġu ttrasferiti jkunu fuq ir-Reġistru ta' Bastimenti IOTC jew fuq ir-Reġistru ta' Bastimenti ta' Organizzazzjonijiet Reġjonali oħra tas-Sajd tat-Tonn. Ma jistgħu jiġu ttrasferiti l-ebda bastimenti li jinsabu fuq lista ta' bastimenti IUU ta' xi Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd.

Artikolu 73

Limitazzjoni tal-kapaċità tas-sajd ta' bastimenti li jistadu għall-pixxispad u l-alonga

1.   L-Istati Membri għandhom jillimitaw għal-livelli ta' sforz ta' l-2007, skond it-tip ta' rkaptu użat, l-għadd ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u li għandhom tul totali ta' 24 metru jew aktar u li jistadu għall-pixxispad u l-alonga fiż-żona IOTC. L-Istati Membri għandhom jillimitaw ukoll għal dawk il-livelli, skond it-tip ta' rkaptu użat, l-għadd ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u li għandhom tul totali ta' inqas minn 24 metru u li jistadu għall-pixxispad u alonga fiż-Żona IOTC barra miż-żona ekonomika esklussiva tagħhom. Il-limitazzjoni ta' l-għadd ta' bastimenti għandha tkun proporzjonata mat-tunnellaġġ kumplessiv korrispondenti espress f'TGR (Tunnellaġġ Gross Reġistrat) jew f'TG (Tunnellaġġ Gross). F'każijiet fejn il-bastimenti jiġu sostitwiti, it-tunnellaġġ kumplessiv m'għandux jinqabeż.

2.   Bastimenti soġġetti għal proċess amministrattiv, li qed jinbnew jew li l-bini tagħhom diġà kien awtorizzat matul is-sena 2007 u awtorizzati għad-dħul fil-flotta għandhom ikunu eżenti mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1.

3.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għadd ta' bastimenti u t-tunnellaġġ tagħhom li jistadu għall-pixxispad u l-alonga fiż-żona fl-2007 sa l-1 ta' Jannar 2008. Għal dak l-għan għandhom jivverifikaw il-preżenza effettiva u l-attivitajiet ta' sajd tal-bastimenti tagħhom fiż-żona IOTC fl-2007, permezz tar-reġistri VMS tagħhom, ir-rapporti tal-qabdiet, id-daħliet fil-portijiet u mezzi oħra.

4.   Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jibdlu l-għadd ta' bastimenti tagħhom, skond it-tip ta' rkaptu, bil-kondizzjoni li jistgħu juru lill-Kummissjoni li l-bidla fl-għadd ta' bastimenti, skond it-tip ta' rkaptu, ma twassalx għal żieda fl-isforz tas-sajd fuq l-istokkijiet ta' ħut involuti.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jkun hemm trasferiment ta' kapaċità propost għall-flotta tagħhom, il-bastimenti li jkunu se jiġu ttrasferiti jkunu fuq ir-Reġistru ta' Bastimenti IOTC jew fuq ir-Reġistru ta' Bastimenti ta' Organizzazzjonijiet Reġjonali oħra tas-Sajd tat-Tonn. Ma jistgħu jiġu ttrasferiti l-ebda bastimenti li jinsabu fuq lista ta' bastimenti IUU ta' xi Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd.

KAPITOLU XII

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ LI JISTADU FIŻ-ŻONA TA' L-SPFO

Artikolu 74

Sajd Pelaġiku – Limitazzjonijiet tal-kapaċità

1.   L-Istati Membri għandhom jillimitaw il-livell totali ta' tunnellaġġ gross (TG) ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u li jistadu għal stokkijiet pelaġiċi fl-2008 għal-livell totali ta' TG irreġistrat fl-2007 fiż-żona SPFO b'tali mod li jiġi żgurat l-isfruttar sostenibli tar-riżorsi tas-sajd pelaġiku fin-Nofsinhar tal-Paċifiku.

2.   Sal-15 ta' Jannar 2008, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-livell totali ta' TG irreġistrat fiż-żona fl-2007 għal dawk il-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u li stadu attivament fl-2007. Huma u jittrażmettu din l-informazzjoni, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw il-preżenza effettiva tal-bastimenti tagħhom fiż-żona SPFO fl-2007, permezz tar-reġistri VMS tagħhom, ir-rapporti tal-qabdiet, id-daħliet fil-portijiet u mezzi oħra.

3.   L-Istati Membri bi storja ta' qabdiet fis-sajd pelaġiku tan-Nofsinhar tal-Paċifiku, iżda li ma jeżerċitawx l-attivitajiet ta' sajd tagħhom fl-2007 jistgħu jidħlu għas-sajd fiż-żona SPFO fl-2008 bil-kondizzjoni li jrażżnu l-isforzi tas-sajd tagħhom fuq bażi volontarja. Dawn l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni minnufih bl-ismijiet u l-karatteristiċi, inkluż it-TG, tal-bastimenti tagħhom involuti fis-sajd fiż-żona SPFO.

4.   L-Istati Membri għandhom iressqu kwalunkwe valutazzjonijiet u riċerka fir-rigward ta' l-istokkijiet pelaġiċi fiż-żona SPFO lill-Grupp Intermedju ta' Ħidma Xjentifiku ta' l-SPFO u għandhom irawmu l-parteċipazzjoni attiva ta' l-esperti xjentifiċi tagħhom fix-xogħlijiet xjentifiċi ta' l-Organizzazzjoni dwar l-ispeċijiet pelaġiċi.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw kemm jista' jkun livell xieraq ta' kopertura ta' l-osservaturi fuq bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom sabiex josservaw is-sajd pelaġiku fin-Nofsinhar tal-Paċifiku u jiġbru l-informazzjoni xjentifika rilevanti.

Artikolu 75

Sajd tal-qiegħ

1.   L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-isforzi tas-sajd tal-qiegħ jew il-qabdiet mill-qiegħ fiż-żona SPFO għal-livell annwali medji matul il-perijodu bejn l-1 ta' Jannar 2002 sal-31 ta' Diċembru 2006 f'termini ta' l-għadd ta' bastimenti tas-sajd u parametri oħra li jirriflettu l-livell ta' qabdiet, sforz tas-sajd, u kapaċità tas-sajd.

2.   L-Istati Membri m'għandhomx jespandu l-attivitajiet tas-sajd tal-qiegħ għal reġjuni ġodda taż-żona SPFO meta sajd bħal dan ma jkunx għaddej attwalment.

3.   Il-bastimenti Komunitarji għandhom jieqfu mill-attivitajiet ta' sajd tal-qiegħ meta jaslu f'distanza ta' ħames mili nawtiċi minn kwalunkwe sit fiż-żona SPFO fejn, matul l-operazzjonijiet tas-sajd, teżisti evidenza ta' ekosistemi vulnerabbli tal-baħar. Il-bastimenti Komunitarji għandhom jirrappurtaw kwalunkwe ekosistemi li jistgħu jiltaqgħu magħhom, inkluż il-post tas-sejba u t-tip ta' ekosistema kkonċernata, lill-awtoritajiet ta' l-Istat tal-bandiera tagħhom, lill-Kummissjoni u lis-Segretarjat Intermedju ta' l-SPFO sabiex ikunu jistgħu jiġu adottati miżuri xierqa fir-rigward tas-sit rilevanti.

4.   L-Istati Membri għandhom jaħtru osservaturi għal kull bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera tagħhom u jimpenjaw ruħhom jew jipproponu li jimpenjaw ruħhom f'attivitajiet ta' tkarkir tal-qiegħ fiż-żona SPFO u jiżguraw livell xieraq ta' kopertura ta' l-osservaturi fuq bastimenti li jtajru l-bandiera taħghom u involuti f'attivitajiet oħra ta' tkarkir tal-qiegħ fiż-żona SPFO.

Artikolu 76

Ġbir u skambju tad-data

L-Istati Membri għandhom jiġbru, jivverifikaw u jipprovdu data skond il-proċedura msemmija fl-Istandards ta' l-SPFO għall-ġbir, ir-rappurtar, il-verifikar u l-iskambju tad-data.

KAPITOLU XIII

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-BASTIMENTI KOMUNITARJI LI JISTADU FIŻ-ŻONA WCPFC

Artikolu 77

Limitazzjonijiet ta' l-isforzi tas-sajd

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-isforz totali tas-sajd għat-tonn ta' għajnu kbira, tat-tonn tal-pinen sofor, tal-palamit u ta' l-alonga tan-Nofsinhar tal-Paċifiku fiżona WCPFC ikun limitat għall-isforz tas-sajd previst fil-ftehimiet ta' sħubija tas-sajd bejn il-Komunità u l-Istati kostali fir-reġjun.

Artikolu 78

Pjani ta' ġestjoni għall-użu tal-FADs

1.   L-Istati Membri li l-bastimenti tagħhom huma awtorizzati biex jistadu fiż-Żona WCPFC għandhom jiżviluppaw pjani ta' ġestjoni għall-użu ta' rkaptu ankrat jew mitluq għal riħu biex jinġema' l-ħut (FAD). Dawk il-pjani ta' ġestjoni għandhom jinkludu strateġiji biex jillimitaw l-interazzjoni mat-tonn ta'għajnu kbira u tat-tonn tal-pinen sofor li jkunu għadhom żgħar.

2.   Il-pjani ta' ġestjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu ppreżentati lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-15 ta' Ottubru 2008. Il-Kummissjoni għandha tikkompila dawk il-pjani ta' ġestjoni u tipproponi pjan ta' ġestjoni Komunitarju lis-Segretarjat tal-WCPC sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2008.

Artikolu 79

Għadd massimu ta' bastimenti li jistadu għall-pixxi spad

L-għadd ta' bastimenti Komunitarji li jistadu għall-pixxispad fiż-żoni fin-Nofsinhar ta' 20oS taż-Żona WCPFC m'għandux jaqbeż l-14-il bastiment. Il-parteċipazzjoni Komunitarja għandha tkun limitata għal bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja.

KAPITOLU XIV

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ FIŻ-ŻONA ICCAT

Artikolu 80

Tnaqqis ta' qbid sekondarju ta' tajr tal-baħar

1.   L-Istati Membri għandhom jiġbru l-informazzjoni kollha disponibbli dwar l-interazzjonijiet tat-tajr tal-baħar, inklużi qabdiet inċidentali mill-bastimenti tas-sajd tagħhom u għandhom jittrasmettu din l-informazzjoni lis-Segretarjat ta' l-ICCAT u lill-Kummissjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom ifittxu li jilħqu tnaqqis fil-livelli ta' tajr ta' baħar għal kull qabda fiż-żoni, staġuni tas-sajd u fis-sajd kollu permezz ta' l-użu effettiv ta' miżuri ta' mitigazzjoni.

3.   Il-bastimenti Komunitarji li jistadu fin-Nofsinhar ta' 20oS għandhom iġorru u jużaw linji biex igerrxu l-għasafar (naffariet) skond id-dispożizzjonijiet tekniċi li ġejjin:

(a)

L-arbli tori għandhom jilqħu l-kondizzjonijiet dwar id-disinn ta' arblu tori u jkunu skond il-linji gwida dwar l-użu adottati mill-ICCAT;

(b)

Il-linji tori għandhom jintużaw qabel mal-konzijiet jitniżżlu fl-ilma dejjem fin-Nofsinhar ta' 20oS;

(ċ)

Fejn huwa prattiku l-bastimenti għandhom jużaw t-tieni arblu tori u linja biex biex tgerrex l-għasafar fiż-żmien meta jkun hemm abbundanza jew attività kbira ta' għasafar.

(d)

Għandhom jinġarrew naffariet ta' riżerva mill-bastimenti kollha u dawn għandhom ikunu lesti għal użu immedjat.

4.   B'deroga mill-paragrafu 3, il-bastimenti Komunitarji b'konzijiet li jimmiraw għall-pixxispad jistgħu jużaw irkaptu b'konz b'filament wieħed, previst li dawn il-bastimenti:

(a)

jitfgħu l-konzijiet tagħhom waqt il-perijodu bejn iż-żerniq/għabex nawtiku kif stabbilit fl-almanakk taż-żerniq/għabex nawtiku għall-pożizzjoni ġeografika li qed jistadu fiha;

(b)

jużaw piż minimu ta' tornikett ta' 60 g mpoġġi mhux aktar minn 3 m mis-sunnara biex jintlaħqu rati ottimi ta' għarqa.

Artikolu 81

Stabbiliment ta' żona/staġun magħluqin għas-sajd tal-pixxispad fil-Baħar Mediterran

Sabiex ikun protett il-pixxispad, b'mod partikolari l-ħut żgħir, is-sajd għall-pixxispad fil-Baħar Mediterran għandu jkun ipprojbit mill-15 ta' Ottubru sal-15 ta' Novembru 2008.

Artikolu 82

Klieb il-baħar

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri adatti biex inaqqsu l-mortalita tas-sajd f'sajd li jimmira għax-shortfin mako tat-Tramuntana ta' l-Atlantiku.

KAPITOLU XV

SAJD ILLEGALI, MHUX IRRAPPURTAT U MHUX REGOLAT

Artikolu 83

It-Tramuntana ta' l-Atlantiku

Bastimenti involuti f'sajd illegali, mhux irrapportat u mhux irregolat fit-Tramuntana ta' l-Atlantiku għandhom ikunu suġġetti għall-miżuri stipulati fl-Anness XIII.

KAPITOLU XVI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 84

Trasmissjoni ta' data

Meta f'konformità ma' l-Artikoli 15(1) u 18(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, l-Istati Membri jibagħtu d-data lill-Kummissjoni dwar il-ħatt l-art tal-kwantitajiet ta' stokkijiet maqbuda, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet ta' l-istokkijiet elenkati fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 85

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2008.

Fejn it-TACs taż-żona tas-CCAMLR huma stabbiliti għal perjodi li jibdew qabel l-1 ta' Jannar 2008, l-Artikolu 41 għandu japplika b'effett mill-bidu tal-perjodi rispettivi ta' l-applikazzjoni tat-TACs.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, tas-16 ta' Jannar 2008,

Għall-Kunsill

Il-President

D. RUPEL


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 865/2007 (ĠU L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3.

(3)  ĠU L 70, 9.3.2004, p. 8. Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 441/2007 (ĠU L 104, 21.4.2007, p. 28).

(4)  ĠU L 150, 30.4.2004, p. 1.

(5)  ĠU L 345, 28.12.2005, p. 5.

(6)  ĠU L 65, 7.3.2006, p 1.

(7)  ĠU L 122, 11.5.2007, p. 7.

(8)  ĠU L 157, 19.6.2007, p. 1.

(9)  ĠU L 276, 10.10.1983, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1804/2005 (ĠU L 290, 4.11.2005, p. 10).

(10)  ĠU L 274, 25.9.1986, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 3259/94 (ĠU L 339, 29.12.1994, p. 11).

(11)  ĠU L 132, 21.5.1987, p. 9.

(12)  ĠU L 365, 31.12.1991, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 448/2005 (ĠU L 74, tad-19.3.2005, p. 5).

(13)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1098/2007 (ĠU L 248, 22.9.2007, p. 1).

(14)  ĠU L 171, 6.7.1994, p. 7. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2943/95 (ĠU L 308, 21.12.1995).

(15)  ĠU L 125, 27.4.1998, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2166/2005 (ĠU L 345, 28.12.2005, p. 5).

(16)  ĠU L 191, 7.7.1998, p. 10. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2187/2005 (ĠU L 349, 31.12.2005, p. 1).

(17)  ĠU L 351, 28.12.2002, p. 6. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 2269/2004 (ĠU L 396, 31.12.2004, p. 1)

(18)  ĠU L 289, 7.11.2003, p. 1.

(19)  ĠU L 333, 20.12.2003, p. 17.

(20)  ĠU L 97, 1.4.2004, p. 16. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1099/2007 (ĠU L 248, 22.9.2007, p. 11).

(21)  ĠU L 340, 23.12.2005, p. 3.

(22)  ĠU L 65, 7.3.2006, p. 1.

(23)  ĠU L 384, 29.12.2006, p. 28. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 754/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 26).

(24)  ĠU L 36, 8.2.2007, p. 6.

(25)  ĠU L 123, 12.5.2007, p. 3.

(26)  ĠU L 157, 19.6.2007, p. 1.

(27)  ĠU L 318, 5.12.2007, p. 1.

(28)  ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3.

(29)  ĠU L 226, 29.8.1980, p. 48.

(30)  ĠU L 226, 29.8.1980, p. 12.

(31)  ĠU L 172, 30.6.2007, p. 1

(32)  ĠU L 15, 20.1.2007, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 898/2007 (ĠU L 196, 28.7.2007, p. 22).

(33)  ĠU L 190, 4.7.1998, p. 34.

(34)  ĠU L 270, 13.11.1995, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(35)  ĠU L 227, 12.8.1981, p. 21.

(36)  ĠU L 186, 28.7.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(37)  ĠU L 234, 31.8.2002, p. 39.

(38)  ĠU L 162, 18.6.1986, p. 33.

(39)  ĠU L 224, 16.8.2006, p. 22.

(40)  ĠU L 236, 5.10.1995, p. 24.

(41)  ĠU L 196, 18.7.2006, p. 14.

(42)  ĠU L 32, 4.2.2005, p. 1.

(43)  ĠU L 22, 25.1.2003, p. 5.

(44)  ĠU L 349, 31.12.2005, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 809/2007 (ĠU L 182, 12.7.2007, p. 1).

(45)  ĠU L 5, 9.1.2004, p. 25. Ir-Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 1799/2006 (ĠU L 341, 7.12.2006, p. 26).

(46)  ĠU L 121, 12.5.1994, p. 3.

(47)  ĠU L 97, 1.4.2004, p. 16. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1099/2007 (ĠU L 248, 22.9.2007, p. 11).

(48)  Il-ħinijiet eżatti ta' l-għabex nawtiku jidhru fit-tabelli ta' l-Almanakk Nawtiku għal-latitudni rilevanti, ħin lokali u data. Il-ħinijiet kollha, jekk hux għal operazzjonijiet ta' bastimenti jew għal rappurtar ta' osservazzjoni, għandhom ikunu referenzjati mal-GMT.


ANNESS I

LIMITI TA' QBID APPLIKABBLI GĦAL BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ F'ŻONI FEJN JEŻISTU LIMITI TA' QBID GĦAL BASTIMENTI TAS-SAJD TA' PAJJIŻI TERZI F'ILMIJIET TAL-KE, SKOND L-SPEĊI U SKOND IŻ-ŻONA (F'TUNNELLATI TA' PIŻ ĦAJ, GĦAJR FEJN SPEĊIFIKAT MOD IEĦOR)

Il-limiti ta' qbid stabbiliti f'dan l-Anness għandhom jitqiesu bħala kwoti għall-finijiet ta' l-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament, u għandhom għalhekk, ikunu suġġetti għar-regoli stipulati fir-Regolament (KE) Nru 2847/93, u b'mod partikolari l-Artikoli 14 u 15 tiegħu.

F'kull żona, l-istokkijiet tal-ħut huma msemmija fl-ordni alfabetiku li ġej ta' l-ismijiet ta' l-ispeċi bil-Latin. It-tabella ta' ekwivalenza ta' ismijiet komuni ma' ismijiet bil-Latin hija mogħtija għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

Isem Xjentifiku

Kodiċi Alpha-3

Isem komuni

Ammodytidae

SAN

Ċiċċirell

Anarhichas lupus

CAT

Atlantic catfish

Aphanopus carbo

BSF

Ċinturin iswed

Argentina silus

ARU

Greater silver smelt

Beryx spp.

ALF

Alfonsinos

Boreogadus saida

POC

Merluzz (Polari)

Brosme brosme

USK

Tusk

Centrophorus squamosus

GUQ

Leafscale gulper shark

Centroscymnus coelolepis

CYO

Mazzola Portugiża

Cetorhinus maximus

BSK

Gabdoll

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ħut tas-silġ (pinen suwed)

Champsocephalus gunnari

ANI

Ħuta tas-silġ ta' l-Antartiku

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ħuta tas-Silġ Unicorn

Chionoecetes spp.

PCR

Snow crab

Clupea harengus

HER

Aringi

Coryphaenoides rupestris

RNG

Roundnose grenadier

Dalatias licha

SCK

Murruna Sewda

Deania calcea

DCA

Mazzola (munqar l-għasfur)

Dissostichus eleginoides

TOP

Antartiku toothfish

Engraulis encrasicolus

ANE

Inċova

Etmopterus princeps

ETR

Mazzola kbira tal-fanal

Etmopterus pusillus

ETP

Mazzola tal-fanal (smooth)

Etmopterus spinax

ETX

Mazzola tal-Fanal (velvet belly)

Euphausia superba

KRI

Krill

Gadus morhua

COD

Merluzz

Galeorhinus galeus

GAG

Kelb il-baħar

Germo alalunga

ALB

Alonga

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Witch flounder

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Humped rockcod

Hippoglossoides platessoides

PLA

Barbun tat-tbajja' Amerikan

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ħalibatt ta' l-Atlantiku

Hoplostethus atlanticus

ORY

Orange roughy

Illex illecebrosus

SQI

Klamar tal-pinen qosra

Lamna nasus

POR

Pixxiplamtu

Lampanyctus achirus

LAC

Lantern fish

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grey rockcod

Lepidorhombus spp.

LEZ

Megrims

Limanda ferruginea

YEL

Barbun denbu isfar

Limanda limanda

DAB

Dab

Lophiidae

ANF

Petriċi

Macrourus berglax

RHG

Roughead grenadier

Macrourus spp.

GRV

Grenadieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin blu

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Martialia hyadesi

SQS

Klamari

Melanogrammus aegledfinus

HAD

Haddock

Merlangius merlangus

WHG

Merlangu

Merluccius merluccius

HKE

Marlozz

Micromesistius poutassou

WHB

Stokkafixx

Microstomus kitt

LEM

Lemon sole

Molva dypterigia

BLI

Linarda

Molva macrophthalmus

SLI

Lipp Spanjol

Molva molva

LIN

Lipp

Nephrops norvegicus

NEP

Awwista tan-Norveġja

Notothenia rossii

NOR

Marbled rockcod

Pagellus bogaraveo

SBR

Bażuga

Pandalus borealis

PRA

Gambli tat-Tramuntana

Paralomis spp.

PAI

Granċi

Penaeus spp.

PEN

Gambli Penaeus

Phycis spp.

FOX

Lipp tal-qawwi

Platichthys flesus

FLX

Barbun

Pleuronectes platessa

PLE

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectiformes

FLX

Ħut ċatt

Pollachius pollachius

POL

Pollakkju

(Pollachius virens),

POK

Pollakkju (saithe)

Psetta maxima

TUR

Barbun imperjali

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

South Georgian icefish

Rajidae

SRX-RAJ

Rebekkini u Raj

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ħalibatt tal-Groenlandja

Salmo salar

SAL

Salamun ta' l-Atlantiku

Scomber scombrus

MAC

Kavalli

Scopthalmus rhombus

BLL

Partun

Sebastes spp.

RED

Redfish

Solea solea

SOL

Lingwata komuni

Solea spp.

SOX

Lingwata

Sprattus sprattus

SPR

Laċċa kaħla

Squalus acanthias

DGS

Mazzola griża

Tetrapturus alba

WHM

Marlin Abjad

Thunnus alalunga

ALB

Alonga

Thunnus albacares

YFT

Tonn tal-pinen sofor

Thunnus obesus

BET

Tonn għajnu kbira

Thunnus thynnus

BFT

Tonn

Trachurus spp.

JAX

Sawrell

Trisopterus esmarki

NOP

Norway pout

Urophycis tenuis

HKW

Marlozz abjad

Xiphias gladius

SWO

Pixxispad

It-tabella ta' ekwivalenza li ġejja ta' ismijiet komuni ma' ismijiet bil-Latin hija mogħtija biss għal raġunijiet ta' spjegazzjoni:

Alonga

ALB

Thunnus alalunga

Alonga

ALB

Germo alalunga

Alfonsinos

ALF

Beryx spp.

Barbun tat-tbajja' Amerikan

PLA

Hippoglossoides platessoides

Inċova

ANE

Engraulis encrasicolus

Petriċi

ANF

Lophiidae

Ħuta tas-silġ ta' l-Antartiku

ANI

Champsocephalus gunnari

Antartiku toothfish

TOP

Dissostichus eleginoides

Atlantic catfish

CAT

Anarhichas lupus

Ħalibatt ta' l-Atlantiku

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Salamun ta' l-Atlantiku

SAL

Salmo salar

Gabdoll

BSK

Cetorhinus maximus

Tonn għajnu kbira

BET

Thunnus obesus

Mazzola (munqar l-għasfur)

DCA

Deania calcea

Ċinturin iswed

BSF

Aphanopus carbo

Ħut tas-silġ (pinen suwed)

SSI

Chaenocephalus aceratus

Linarda

BLI

Molva dypterigia

Marlin blu

BUM

Makaira nigricans

Stokkafixx

WHB

Micromesistius poutassou

Tonn

BFT

Thunnus thynnus

Partun

BLL

Scopthalmus rhombus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Merluzz

COD

Gadus morhua

Lingwata komuni

SOL

Solea solea

Granċi

PAI

Paralomis spp.

Dab

DAB

Limanda limanda

Ħut ċatt

FLX

Pleuronectiformes

Barbun

FLX

Platichthys flesus

Lipp tal-qawwi

FOX

Phycis spp.

Mazzola kbira tal-fanal

ETR

Etmopterus princeps

Greater silver smelt

ARU

Argentina silus

Ħalibatt tal-Groenlandja

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Grenadieri

GRV

Macrourus spp.

Grey rockcod

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Haddock

HAD

Melanogrammus aegledfinus

Marlozz

HKE

Merluccius merluccius

Aringi

HER

Clupea harengus

Sawrell

JAX

Trachurus spp.

Humped rockcod

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Murruna Sewda

SCK

Dalatias licha

Krill

KRI

Euphausia superba

Lantern fish

LAC

Lampanyctus achirus

Leafscale gulper shark

GUQ

Centrophorus squamosus

Lemon sole

LEM

Microstomus kitt

Lipp

LIN

Molva molva

Kavalli

MAC

Scomber scombrus

Marbled rockcod

NOR

Notothenia rossii

Megrims

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gambli tat-Tramuntana

PRA

Pandalus borealis

Awwista tan-Norveġja

NEP

Nephrops norvegicus

Norway pout

NOP

Trisopterus esmarki

Orange roughy

ORY

Hoplostethus atlanticus

Gambli ’Penaeus’

PEN

Penaeus spp.

Barbun tat-tbajja'

PLE

Pleuronectes platessa

Merluzz (Polari)

POC

Boreogadus saida

Pollakkju

POL

Pollachius pollachius

Pixxiplamtu

POR

Lamna nasus

Mazzola Portugiża

CYO

Centroscymnus coelolepis

Bażuga

SBR

Pagellus bogaraveo

Redfish

RED

Sebastes spp.

Roughead grenadier

RHG

Macrourus berglax

Roundnose grenadier

RNG

Coryphaenoides rupestris

Pollakkju (saithe)

POK

(Pollachius virens),

Ċiċċirell

SAN

Ammodytidae

Klamar tal-pinen qosra

SQI

Illex illecebrosus

Rebekkini u Raj

SRX-RAJ

Rajidae

Mazzola tal-fanal (smooth)

ETP

Etmopterus pusillus

Snow crab

PCR

Chionoecetes spp.

Lingwata

SOX

Solea spp.

South Georgian icefish

SGI

Pseudochaenichthus georgianus

Lipp Spanjol

SLI

Molva macrophthalmus

Laċċa kaħla

SPR

Sprattus sprattus

Mazzola griża

DGS

Squalus acanthias

Klamari

SQS

Martialia hyadesi

Pixxispad

SWO

Xiphias gladius

Kelb il-baħar

GAG

Galeorhinus galeus

Barbun imperjali

TUR

Psetta maxima

Tusk

USK

Brosme brosme

Ħuta tas-Silġ Unicorn

LIC

Channichthys rhinoceratus

Mazzola tal-Fanal (velvet belly)

ETX

Etmopterus spinax

Marlozz abjad

HKW

Urophycis tenuis

Marlin Abjad

WHM

Tetrapturus alba

Merlangu

WHG

Merlangius merlangus

Witch flounder

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Tonn tal-pinen sofor

YFT

Thunnus albacares

Barbun denbu isfar

YEL

Limanda ferruginea

ANNESS IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, iż-żoni ta' l-ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV, l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF, l-ilmijiet tal-Gujana Franċiża

Speċi

:

Ċiċċirell

Ammodytidae

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

SAN/04-N.

Id-Danimarka

19 000

 

Ir-Renju Unit

1 000

 

KE

20 000

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku.

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Ċiċċirell

Ammodytidae

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV (1)

SAN/2A3A4.

Id-Danimarka

Mhux stabbilit.

 

Ir-Renju Unit

Mhux stabbilit.

 

L-Istati Membri kollha

Mhux stabbilit (2)

 

KE

Mhux stabbilit.

 

In-Norveġja

20 000  (3)

 

TAC

Mhux stabbilit.

TAC Analitiku.

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Greater silver smelt

Argentina silus

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' I u II

ARU/1/2.

Il-Ġermanja

31

 

Franza

10

 

L-Olanda

25

 

Ir-Renju Unit

50

 

KE

116

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika


Speċi

:

Greater silver smelt

Argentina silus

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE ta' III u IV

ARU/3/4.

Id-Danimarka

1 180

 

Il-Ġermanja

12

 

Franza

8

 

L-Irlanda

8

 

L-Olanda

55

 

l-Isvezja

46

 

Ir-Renju Unit

21

 

KE

1 331

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Greater silver smelt

Argentina silus

Żona

:

KE u ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

ARU/567.

Il-Ġermanja

405

 

Franza

9

 

L-Irlanda

378

 

L-Olanda

4 225

 

Ir-Renju Unit

297

 

KE

5 311

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Tusk

Brosme brosme

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE fiż-żoni IIa, IV, Vb, VI u VII

USK/2A47-C

KE

Mhux rilevanti

 

In-Norveġja

3 350  (4)  (5)

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku.

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Tusk

Brosme brosme

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' I, II u XIV

USK/1214EI

Il-Ġermanja

7 (6)

 

Franza

7 (6)

 

Ir-Renju Unit

7 (6)

 

Oħrajn

3 (6)

 

KE

23 (6)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Tusk

Brosme brosme

Żona

:

l-ilmijiet tal-KE ta' III

USK/3EI.

Id-Danimarka

14

 

l-Isvezja

7

 

Il-Ġermanja

7

 

KE

28

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Tusk

Brosme brosme

Żona

:

l-ilmijiet tal-KE ta' IV

USK/4EI.

Id-Danimarka

62

 

Il-Ġermanja

19

 

Franza

44

 

l-Isvezja

6

 

Ir-Renju Unit

94

 

Oħrajn

6 (7)

 

KE

231

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Tusk

Brosme brosme

Żona

:

KE u ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

USK/567EI.

Il-Ġermanja

6

 

Spanja

21

 

Franza

254

 

L-Irlanda

25

 

Ir-Renju Unit

123

 

Oħrajn

6 (8)

 

KE

435

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Tusk

Brosme brosme

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

USK/4AB-N.

Il-Belġju

0

 

Id-Danimarka

165

 

Il-Ġermanja

1

 

Franza

0

 

L-Olanda

0

 

Ir-Renju Unit

4

 

KE

170

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringa (9)

Clupea harengus

Żona

:

IIIa

HER/03A.

Id-Danimarka

21 474

 

Il-Ġermanja

344

 

l-Isvezja

22 463

 

KE

44 281

 

Il-Gżejjer Faroe

500 (10)

 

TAC

51 673

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringa (11)

Clupea harengus

Żona

:

L-ilmijiet ta' KE u Norveġiżi taż-żona' IV ta' l-ICES fit-Tramuntana ta' 53o30'N

HER/04A., HER/04B.

Id-Danimarka

27 886

 

Il-Ġermanja

17 536

 

Franza

11 965

 

L-Olanda

26 751

 

l-Isvezja

2 047

 

Ir-Renju Unit

30 025

 

KE

116 210

 

In-Norveġja

50 000  (12)

 

TAC

201 227

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

L-ilmijiet tan-Norveġja fin-Nofsinhar ta' 62oN

HER/04-N.

l-Isvezja

846 (13)

 

KE

846

 

TAC

mhux rilevanti

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringa (14)

Clupea harengus

Żona

:

Qabdiet inċidentali fiż-żona IIIa

HER/03A-BC

Id-Danimarka

9 805

 

Il-Ġermanja

87

 

l-Isvezja

1 578

 

KE

11 470

 

TAC

11 470

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringa (15)

Clupea harengus

Żona

:

Qabdiet inċidentali f'IV, VIId u l-ilmijiet tal-KE ta' IIa

HER/2A47DX

Il-Belġju

93

 

Id-Danimarka

18 004

 

Il-Ġermanja

93

 

Franza

93

 

L-Olanda

93

 

l-Isvezja

88

 

Ir-Renju Unit

342

 

KE

18 806

 

TAC

18 806

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringa (16)

Clupea harengus

Żona

:

VIId; IVc (17)

HER/4CXB7D

Il-Belġju

7 100  (18)

 

Id-Danimarka

397 (18)

 

Il-Ġermanja

250 (18)

 

Franza

6 488  (18)

 

L-Olanda

10 157  (18)

 

Ir-Renju Unit

2 269  (18)

 

KE

26 661

 

TAC

201 227

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta' Vb, VIb u VIaN (19)

HER/5B6ANB

Il-Ġermanja

2 967

 

Franza

561

 

L-Irlanda

4 009

 

L-Olanda

2 967

 

Ir-Renju Unit

16 036

 

KE

26 540

 

Il-Gżejjer Faroe

660 (20)

 

TAC

27 200

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

VIIbc; VIaS (21)

HER/6AS7BC

L-Irlanda

10 584

 

L-Olanda

1 058

 

KE

11 642

 

TAC

11 642

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

VI Clyde (22)

HER/06ACL.

Ir-Renju Unit

800

 

KE

800

 

TAC

800

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

VIIa (23)

HER/07A/MM

L-Irlanda

1 250

 

Ir-Renju Unit

3 550

 

KE

4 800

 

TAC

4 800

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

VIIe u VIIf

HER/7EF.

Franza

500

 

Ir-Renju Unit

500

 

KE

1 000

 

TAC

1 000

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

VIIg (24), VIIh (24), VIIj (24) u VIIk (24)

HER/7G-K.

Il-Ġermanja

88

 

Franza

487

 

L-Irlanda

6 818

 

L-Olanda

487

 

Ir-Renju Unit

10

 

KE

7 890

 

TAC

7 890

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona

:

VIII

ANE/08.

Spanja

0

 

Franza

0

 

KE

0

 

TAC

0

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona

:

IX u X; l-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

ANE/9/3411

Spanja

3 826

 

Il-Portugall

4 174

 

KE

8 000

 

TAC

8 000

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Skagerrak (25)

COD/03AN.

Il-Belġju

8

 

Id-Danimarka

2 532

 

Il-Ġermanja

64

 

L-Olanda

16

 

l-Isvezja

443

 

KE

3 063

 

TAC

3 165

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

Kattegat (26)

COD/03AS.

Id-Danimarka

415

 

Il-Ġermanja

9

 

l-Isvezja

249

 

KE

673

 

TAC

673

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

IV; l-ilmijiet tal-KE taż-żona IIa; dik il-parti ta' IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat

COD/2A3AX4

Il-Belġju

654

 

Id-Danimarka

3 761

 

Il-Ġermanja

2 384

 

Franza

809

 

L-Olanda

2 125

 

l-Isvezja

25

 

Ir-Renju Unit

8 628

 

KE

18 386

 

In-Norveġja

3 766  (27)

 

TAC

22 152

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

l-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62o Tramuntana

COD/04-N.

l-Isvezja

382

 

KE

382

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

VI; fl-ilmijiet tal-KE ta' Vb; l-ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

COD/561214

Il-Belġju

1

 

Il-Ġermanja

6

 

Franza

64

 

L-Irlanda

90

 

Ir-Renju Unit

241

 

KE

402

 

TAC

402

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Kondizzjonijiet speċjali

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, mhux aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt jistgħu jinqabdu miż-żoni ICES speċifikati:

 

VIa; L-ilmijiet tal-KE ta' Vb

(COD/*5BC6A)

Il-Belġju

1

Il-Ġermanja

6

Franza

64

L-Irlanda

90

Ir-Renju Unit

241

KE

402


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

VIIa

COD/07A.

Il-Belġju

16

 

Franza

44

 

L-Irlanda

790

 

L-Olanda

4

 

Ir-Renju Unit

345

 

KE

1 199

 

TAC

1 199

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merluzz

Gadus morhua

Żona

:

VIIb-k, VIII, IX u X; l-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

COD/7X7A34

Il-Belġju

177

 

Franza

3 033

 

L-Irlanda

753

 

L-Olanda

25

 

Ir-Renju Unit

328

 

KE

4 316

 

TAC

4 316  (28)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Pixxiplamtu

Lamna nasus

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

POR/1-14C1

Id-Danimarka

30

 

Franza

332

 

Il-Ġermanja

6

 

L-Irlanda

8

 

Il-Portugall

26

 

Spanja

175

 

L-Isvezja

1

 

Ir-Renju Unit

3

 

KE

581

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona

:

l-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

LEZ/2AC4-C

Il-Belġju

5

 

Id-Danimarka

4

 

Il-Ġermanja

4

 

Franza

26

 

L-Olanda

21

 

Ir-Renju Unit

1 537

 

KE

1 597

 

TAC

1 597

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona

:

VI; fl-ilmijiet tal-KE ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

LEZ/561214

Spanja

295

 

Franza

1 148

 

L-Irlanda

336

 

Ir-Renju Unit

813

 

KE

2 592

 

TAC

2 592

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona

:

VII

LEZ/07.

Il-Belġju

494

 

Spanja

5 490

 

Franza

6 663

 

L-Irlanda

3 029

 

Ir-Renju Unit

2 624

 

KE

18 300

 

TAC

18 300

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

LEZ/8ABDE.

Spanja

1 176

 

Franza

949

 

KE

2 125

 

TAC

2 125

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona

:

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 31.1.1

LEZ/8C3411

Spanja

1 320

 

Franza

66

 

Il-Portugall

44

 

KE

1 430

 

TAC

1 430

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Barbun (Dab u flounder)

Limanda limanda u Platichthys flesus

Żona

:

l-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

D/F/2AC4-C

Il-Belġju

513

 

Id-Danimarka

1 927

 

Il-Ġermanja

2 890

 

Franza

200

 

L-Olanda

11 654

 

l-Isvezja

6

 

Ir-Renju Unit

1 620

 

KE

18 810

 

TAC

18 810

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Petriċi

Lophiidae

Żona

:

l-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

ANF/2AC4-C

Il-Belġju

401

 

Id-Danimarka

884

 

Il-Ġermanja

432

 

Franza

82

 

L-Olanda

303

 

l-Isvezja

10

 

Ir-Renju Unit

9 233

 

KE

11 345

 

TAC

11 345

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Petriċi

Lophiidae

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

ANF/4AB-N.

Il-Belġju

48

 

Id-Danimarka

1 236

 

Il-Ġermanja

19

 

L-Olanda

18

 

Ir-Renju Unit

289

 

KE

1 610

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Petriċi

Lophiidae

Żona

:

VI; fl-ilmijiet tal-KE ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

ANF/561214

Il-Belġju

185

 

Il-Ġermanja

212

 

Spanja

198

 

Franza

2 280

 

L-Irlanda

516

 

L-Olanda

178

 

Ir-Renju Unit

1 586

 

KE

5 155

 

TAC

5 155

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Petriċi

Lophiidae

Żona

:

VII

ANF/07.

Il-Belġju

2 595  (29)

 

Il-Ġermanja

289 (29)

 

Spanja

1 031  (29)

 

Franza

16 651  (29)

 

L-Irlanda

2 128  (29)

 

L-Olanda

336 (29)

 

Ir-Renju Unit

5 050  (29)

 

KE

28 080  (29)

 

TAC

28 080  (29)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Petriċi

Lophiidae

Żona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

ANF/8ABDE.

Spanja

1 206

 

Franza

6 714

 

KE

7 920

 

TAC

7 920

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Petriċi

Lophiidae

Żona

:

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

ANF/8C3411

Spanja

1 629

 

Franza

2

 

Il-Portugall

324

 

KE

1 955

 

TAC

1 955

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aegledfinus

Żona

:

IIIa, l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

HAD/3A/BCD

Il-Belġju

12

 

Id-Danimarka

2 080

 

Il-Ġermanja

132

 

L-Olanda

2

 

l-Isvezja

246

 

KE

2 472  (30)

 

TAC

2 856

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aegledfinus

Żona

:

IV; l-ilmijiet tal-KE taż-żona IIa

HAD/2AC4.

Il-Belġju

279

 

Id-Danimarka

1 920

 

Il-Ġermanja

1 222

 

Franza

2 130

 

L-Olanda

210

 

l-Isvezja

193

 

Ir-Renju Unit

31 672

 

KE

37 626  (31)

 

In-Norveġja

8 082

 

TAC

46 444

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aegledfinus

Żona

:

l-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62o Tramuntana

HAD/04-N.

l-Isvezja

707

 

KE

707

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aegledfinus

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIb, XII u XIV ta' l-ICES

HAD/6B1214

Il-Belġju

16

 

Il-Ġermanja

19

 

Franza

763

 

L-Irlanda

544

 

Ir-Renju Unit

5 574

 

KE

6 916

 

TAC

6 916

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aegledfinus

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE ta' Vb u VIa

HAD/5BC6A.

Il-Belġju

7

 

Il-Ġermanja

9

 

Franza

366

 

L-Irlanda

995

 

Ir-Renju Unit

4 743

 

KE

6 120

 

TAC

6 120

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Haddock

Melanogrammus aegledfinus

Żona

:

VII, VIII, IX u X; l-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

HAD/7/3411

Il-Belġju

129

 

Franza

7 719

 

L-Irlanda

2 573

 

Ir-Renju Unit

1 158

 

KE

11 579

 

TAC

11 579

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Kondizzjonijiet speċjali

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żona:

 

VIIa

(HAD/*07A)

Il-Belġju

20

Franza

90

L-Irlanda

536

Ir-Renju Unit

592

KE

1 238

Meta jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar l-użu tal-kwoti, l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw il-kwantitajiet meħuda fiż-żona ta' l-ICES VIIa. Ħatt l-art tal-haddock maqbud fiż-żona ta' l-ICES VIIa għandu jkun ipprojbit meta t-total ta' dan il-ħatt l-art jaqbeż il-1 238 tunnellata.


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

IIIa

WHG/03A.

Id-Danimarka

232 (32)

 

L-Olanda

1 (32)

 

l-Isvezja

25 (32)

 

KE

258 (32)

 

TAC

1 050

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

IV; l-ilmijiet tal-KE taż-żona IIa

WHG/2AC4.

Il-Belġju

367

 

Id-Danimarka

1 588

 

Il-Ġermanja

413

 

Franza

2 387

 

L-Olanda

918

 

l-Isvezja

3

 

Ir-Renju Unit

9 336

 

KE

15 012  (33)

 

In-Norveġja

1 785  (34)

 

TAC

17 850

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

VI; fl-ilmijiet tal-KE ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

WHG/561214

Il-Ġermanja

5

 

Franza

93

 

L-Irlanda

229

 

Ir-Renju Unit

438

 

KE

765

 

TAC

765

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

VIIa

WHG/07A.

Il-Belġju

1

 

Franza

10

 

L-Irlanda

160

 

L-Olanda

0

 

Ir-Renju Unit

107

 

KE

278

 

TAC

278

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh u VIIk

WHG/7X7A.

Il-Belġju

195

 

Franza

11 964

 

L-Irlanda

5 544

 

L-Olanda

97

 

Ir-Renju Unit

2 140

 

KE

19 940

 

TAC

19 940

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

VIII

WHG/08.

Spanja

1 440

 

Franza

2 160

 

KE

3 600

 

TAC

3 600

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona

:

IX u X; l-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 31.1.1

WHG/9/3411

Il-Portugall

653

 

KE

653

 

TAC

653

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Merlangu u Pollakkju

Merlangius merlangus u Pollachius pollachius

Żona

:

l-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62o Tramuntana

W/P/04-N.

L-Isvezja

190

 

KE

190

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

HKE/3A/BCD

Id-Danimarka

1 499

 

l-Isvezja

128

 

KE

1 627

 

TAC

1 627  (35)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona

:

l-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

HKE/2AC4-C

Il-Belġju

27

 

Id-Danimarka

1 096

 

Il-Ġermanja

126

 

Franza

243

 

L-Olanda

63

 

Ir-Renju Unit

341

 

KE

1 896

 

TAC

1 896  (36)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona

:

VI u VII; fl-ilmijiet tal-KE ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

HKE/571214

Il-Belġju

278 (37)

 

Spanja

8 926

 

Franza

13 785  (37)

 

L-Irlanda

1 670

 

L-Olanda

180 (37)

 

Ir-Renju Unit

5 442  (37)

 

KE

30 281

 

TAC

30 281  (38)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

HKE/8ABDE.

Il-Belġju

9 (39)

 

Spanja

6 214

 

Franza

13 955

 

L-Olanda

18 (39)

 

KE

20 196

 

TAC

20 196  (40)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona

:

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

HKE/8C3411

Spanja

4 510

 

Franza

433

 

Il-Portugall

2 104

 

KE

7 047

 

TAC

7 047

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

WHB/4AB-N.

Id-Danimarka

7 600

 

Ir-Renju Unit

400

 

KE

8 000

 

TAC

1 266 282

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE u Internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

WHB/1X14

Id-Danimarka

26 789  (41)  (42)

 

Il-Ġermanja

10 416  (41)  (42)

 

Spanja

22 711  (41)  (42)

 

Franza

18 643  (41)  (42)

 

L-Irlanda

20 745  (41)  (42)

 

L-Olanda

32 666  (41)  (42)

 

Il-Portugall

2 110  (41)  (42)

 

l-Isvezja

6 627  (41)  (42)

 

Ir-Renju Unit

34 759  (41)  (42)

 

KE

175 466  (41)  (42)

 

In-Norveġja

108 000  (43)  (44)

 

Il-Gżejjer Faroe

29 580  (45)  (46)

 

TAC

1 266 282

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

WHB/8C3411

Spanja

25 686  (47)

 

Il-Portugall

6 421  (47)

 

KE

32 107  (47)

 

TAC

1 266 282 (2)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE ta' II, IVa, V, VIa fit-Tramuntana ta' 56o30'N, Vib u VII fil-Punent ta' 12oW

WHB/24A567

In-Norveġja

193 670  (48)  (49)

 

Il-Gżejjer Faroe

31 000  (50)  (51)

 

TAC

1 266 282

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Lingwati lemon u witch

Microstomus kitt u Glyptocephalus cynoglossus

Żona

:

l-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

L/W/2AC4-C

Il-Belġju

368

 

Id-Danimarka

1 013

 

Il-Ġermanja

130

 

Franza

277

 

L-Olanda

843

 

L-Isvezja

11

 

Ir-Renju Unit

4 151

 

KE

6 793

 

TAC

6 793

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Linarda

Molva dypterigia

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE fiż-żoni IIa, IV, Vb, VI u VII

BLI/2A47-C

KE

Mhux rilevanti (52)

 

In-Norveġja

150

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Linarda

Molva dypterigia

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE ta' VIa fit-Tramuntana ta' 56o30'N u VIb

BLI/6AN6B.

Il-Gżejjer Faroe

200 (53)

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' I u II

LIN/1/2.

Id-Danimarka

10

 

Il-Ġermanja

10

 

Franza

10

 

Ir-Renju Unit

10

 

Oħrajn (54)

5

 

KE

45

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

LIN/03.

Il-Belġju

7 (55)

 

Id-Danimarka

57

 

Il-Ġermanja

7 (55)

 

l-Isvezja

22

 

Ir-Renju Unit

7 (55)

 

KE

100

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

l-ilmijiet tal-KE tas-IV

LIN/04.

Il-Belġju

18

 

Id-Danimarka

286

 

Il-Ġermanja

177

 

Franza

159

 

L-Olanda

6

 

l-Isvezja

12

 

Ir-Renju Unit

2 196

 

KE

2 856

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' V;

LIN/05.

Il-Belġju

9

 

Id-Danimarka

6

 

Il-Ġermanja

6

 

Franza

6

 

Ir-Renju Unit

6

 

KE

34

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

LIN/6X14.

Il-Belġju

40

 

Id-Danimarka

7

 

Il-Ġermanja

147

 

Spanja

2 969

 

Franza

3 166

 

L-Irlanda

793

 

Il-Portugall

7

 

Ir-Renju Unit

3 645

 

KE

10 776

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE fiż-żoni IIa, IV, Vb, VI u VII

LIN/2A47-C

KE

Mhux rilevanti

 

In-Norveġja

5 638  (56)  (57)

 

Il-Gżejjer Faroe

250 (58)  (59)

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

LIN/4AB-N.

Il-Belġju

6

 

Id-Danimarka

747

 

Il-Ġermanja

21

 

Franza

8

 

L-Olanda

1

 

Ir-Renju Unit

67

 

KE

850

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

NEP/3A/BCD

Id-Danimarka

3 800

 

Il-Ġermanja

11 (60)

 

l-Isvezja

1 359

 

KE

5 170

 

TAC

5 170

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

l-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

NEP/2AC4-C

Il-Belġju

1 368

 

Id-Danimarka

1 368

 

Il-Ġermanja

20

 

Franza

40

 

L-Olanda

704

 

Ir-Renju Unit

22 644

 

KE

26 144

 

TAC

26 144

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

NEP/4AB-N.

Id-Danimarka

1 183

 

Il-Ġermanja

1

 

UK

66

 

KE

1 250

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

VI; L-ilmijiet tal-KE ta' Vb

NEP/5BC6.

Spanja

40

 

Franza

161

 

L-Irlanda

269

 

Ir-Renju Unit

19 415

 

KE

19 885

 

TAC

19 885

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

VII

NEP/07.

Spanja

1 509

 

Franza

6 116

 

L-Irlanda

9 277

 

Ir-Renju Unit

8 251

 

KE

25 153

 

TAC

25 153

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

NEP/8ABDE.

Spanja

259

 

Franza

4 061

 

KE

4 320

 

TAC

4 320

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

VIIIc

NEP/08C.

Spanja

119

 

Franza

5

 

KE

124

 

TAC

124

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

IX u X; l-ilmijiet tal-KE taż-żona CECAF 34.1.1

NEP/9/3411

Spanja

104

 

Il-Portugall

311

 

KE

415

 

TAC

415

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi

:

Gambli tat-Tramuntana

Pandalus borealis