ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 7

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
10ta' Jannar 2008


Werrej

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/22/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Diċembru 2007 li tistabbilixxi r-regoli għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sa l-2013 bħala parti mill-programm Ġenerali Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni rigward is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll ta’ l-Istati Membri, ir-regoli għall-ġestjoni amministrattiva u finanzjarja u l-eliġibbiltà tan-nefqa fuq il-proġetti kofinanzjati mill-Fond (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6396)

1

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kummissjoni

10.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 7/1


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-19 ta' Diċembru 2007

li tistabbilixxi r-regoli għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sa l-2013 bħala parti mill-programm Ġenerali “Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni” rigward is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll ta’ l-Istati Membri, ir-regoli għall-ġestjoni amministrattiva u finanzjarja u l-eliġibbiltà tan-nefqa fuq il-proġetti kofinanzjati mill-Fond

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6396)

(It-testi bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bl-Olandiż, bl-Ingliż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol u biż-Żvediż biss huma awtentiċi)

(2008/22/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Mejju 2007 li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sa l-2013 bħala parti mill-programm Ġenerali “Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni” u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/904/KE (1), u partikolarment l-Artikoli 23, 31(5), 33(6) u 35(4) tagħha,

Billi:

(1)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet li fihom l-Istati Membri għandhom jimplimentaw l-azzjoni taħt il-Fond, partikolarment biex jiġi identifikat f’liema ċirkostanzi l-awtorità responsabbli tista’ timplimenta l-proġetti direttament. Għandhom jiġu stabbiliti wkoll dispożizzjonijiet oħra għall-awtoritajiet delegati.

(2)

Jeħtieġ li tiġi identifikata lista ta’ proċeduri u/jew ta’ arranġamenti prattiċi li l-awtoritajiet maħtura differenti għandhom jistabbilixxu u jsegwu għall-implimentazzjoni tal-Fond.

(3)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-obbligi li għandu jkollhom l-awtoritajiet responsabbli fir-rigward tal-benefiċjarji finali fil-fażi li twassal għall-għażla u għall-approvazzjoni tal-proġetti li għandhom jiġu finanzjati u fir-rigward ta’ l-aspetti li għandhom jiġu koperti mill-verifiki tan-nefqa dikjarata mill-benefiċjarju finali u/jew mill-imsieħba fil-proġett, inklużi l-verifiki amministrattivi ta’ l-applikazzjonijiet għar-rimbors u l-verifiki fil-post tal-proġetti individwali.

(4)

Sabiex ikun żgurat li n-nefqa taħt il-programmi annwali tista’ tiġi verifikata sew, jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-kriterji li magħhom għandhom jikkonformaw ir-rekords ta’ verifika sabiex jitqiesu adegwati.

(5)

Il-verifiki tal-proġetti u tas-sistemi isiru taħt ir-responsabbiltà ta’ l-awtorità ta’ verifika. Biex jiġi żgurat li l-verifiki joffru ambitu u effettività adegwati u li jsiru skond l-istess standards fl-Istati Membri kollha, jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet li għandhom jissodisfaw il-verifiki, inkluża l-bażi tat-teħid ta’ kampjuni.

(6)

L-Istati Membri għandhom iressqu quddiem il-Kummissjoni, flimkien mal-programm pluriennali tagħhom, deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tagħhom. Ladarba dan id-dokument huwa wieħed mill-bażijiet prinċipali li fuqu tistrieħ il-Kummissjoni, fil-kuntest ta’ ġestjoni kondiviża tal-baġit Komunitarju, sabiex jiġi determinat jekk l-għajnuna finanzjarja konċernata hijiex qed tintuża mill-Istati Membri skond ir-regoli u l-prinċipji applikabbli biex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Komunità, jeħtieġ li tiġi stabbilita fid-dettall l-informazzjoni li dan id-dokument għandu jkun fih.

(7)

Sabiex ikunu armonizzati l-istandards għall-programmazzjoni, wara l-implimentazzjoni tal-Fond, għall-verifika u għaċ-ċertifikazzjoni tan-nefqa, jeħtieġ li jiġi definit b’mod ċar il-kontenut tal-programm pluriennali, tal-programm annwali, tar-rapport ta’ progress, tar-rapport finali, ta’ l-applikazzjonijiet għall-pagamenti kif ukoll l-istrateġija ta’ verifika, ir-rapport ta’ verifika annwali, id-dikjarazzjoni ta’ validità u ċ-ċertifikazzjoni tan-nefqa.

(8)

Ladarba l-Istati Membri huma meħtieġa li jirrapportaw u jimmonitorjaw l-irregolaritajiet u jirkupraw somom ta’ flus imħallsa indebitament b’konnessjoni mal-finanzjament mill-Fond, jeħtieġ li jiġu definiti r-rekwiżiti għad-data li tintbagħat lill-Kummissjoni.

(9)

L-esperjenza wriet li ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea mhumiex suffiċjentement konxji mir-rwol li għandha l-Komunità fil-programmi ta’ finanzjament. Huwa għalhekk xieraq li jiġu definiti fid-dettal il-miżuri ta’ informazzjoni u ta’ pubbliċità meħtieġa sabiex jingħalaq dan id-distakk fil-kommunikazzjoni u fl-informazzjoni.

(10)

Sabiex ikun iggarantit li l-informazzjoni dwar l-opportunijiet possibbli ta’ finanzjament tinxtered kemm jista’ jkun fil-wisa’ fost il-partijiet kollha interessati u għall-fini ta’ trasparenza, għandhom jiġu stabbiliti l-miżuri minimi meħtieġa biex il-benefiċjarji finali potenzjali jiġu informati dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament offruti b’mod konġunt mill-Komunità u mill-Istati Membri permezz tal-Fond. Sabiex ikun hemm titjib fit-trasparenza fejn għandu x’jaqsam l-użu tal-Fond, il-lista tal-benefiċjarji finali, l-ismijiet tal-proġetti u l-ammont ta’ fondi pubbliċi allokati għall-proġetti għandhom jiġu pubblikati.

(11)

Fid-dawl tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (2) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data, (3), jeħtieġ li jkun ipprovdut, b’relazzjoni għall-miżuri ta’ informazzjoni u ta’ pubbliċità u x-xogħol ta’ verifika skond din id-Deċiżjoni, li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jżommu milli tinkixef b’mod mhux awtorizzat jew li jkun hemm aċċess għad-data personali u li jispeċifikaw il-fini li għalih il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jipproċessaw tali data.

(12)

L-użu ta’ mezzi elettroniċi għall-iskambju ta’ informazzjoni u ta’ data finanzjarja bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni jwassal għal semplifikazzjoni, aktar effiċjenza u trasparenza u jiġi ffrankat aktar ħin. Sabiex dawn il-vantaġġi jiġu kapitalizzati b’mod sħiħ filwaqt li tinżamm is-sigurtà ta’ l-iskambji, tista’ tiġi stabbilita sistema kompjuterizzata komuni mill-Kummissjoni.

(13)

Biex tkun żgurata l-implimentazzjoni effiċjenti tal-Fond fl-Istati Membri, skond il-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja soda, għandhom ikunu adottati sensiela ta’ regoli komuni dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa mill-Fond. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq il-benefiċjarji finali u l-awtoritajiet maħtura, f’ċerti kondizzjonijiet għandhom ikunu eliġibbli rati fissi għall-ispejjeż indiretti.

(14)

Skond l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u ta’ l-Irlanda, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitá Ewropea, ir-Renju Unit huwa marbut bl-att bażiku u, konsegwentement, b’din id-Deċiżjoni.

(15)

Skond l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u ta’ l-Irlanda, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitá Ewropea, l-Irlanda hija marbuta bl-att bażiku u, konsegwentement, b’din id-Deċiżjoni.

(16)

Skond l-Artikolu 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka mhix marbuta b’din id-Deċiżjoni u lanqas mhija suġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(17)

Il-miżuri provduti f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni tal-Fond,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

WERREJ

Parti I

Introduzzjoni 5

Kapitolu 1

Is-suġġett u d-definizzjonijiet 5

Artikolu 1

Is-suġġett 5

Artikolu 2

Id-definizzjonijiet 5

Parti II

Dispożizzjonijiet komuni għall-erba’ fondi 6

Kapitolu 1

L-awtoritajiet maħtura 6

Artikolu 3

L-awtoritajiet komuni 6

Artikolu 4

L-awtorità delegata 6

Artikolu 5

L-esternalizzazzjoni (outsourcing) tal-kompiti 6

Kapitolu 2

Is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll 7

Artikolu 6

Il-manwal tal-proċeduri 7

Artikolu 7

L-implimentazzjoni tal-Fond mill-awtorità responsabbli 7

Artikolu 8

Il-kondizzjonijiet li fihom l-awtorità responsabbli tagħmilha ta’ entità li teżegwixxi 7

Artikolu 9

Il-proċedura ta’ l-għażla u ta’ l-għotja meta l-awtorità responsabbli tagħmilha ta’ entità li tagħmel l-għotjiet 8

Artikolu 10

Il-ftehimiet ta’ għotja mal-benefiċjarji finali meta l-awtorità responsabbli tagħmilha ta’ entità li tagħmel l-għotjiet 8

Artikolu 11

Il-kuntratti ta’ implimentazzjoni 9

Artikolu 12

Id-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni Komunitarja finali 9

Artikolu 13

L-għajnuna teknika 9

Artikolu 14

In-nefqa ta’ l-għajnuna teknika fil-każ ta’ awtorità komuni 9

Artikolu 15

Il-verifiki mill-awtorità responsabbli 9

Artikolu 16

Ir-rekord ta’ verifika 10

Artikolu 17

Il-verifiki tas-sistemi u l-verifiki tal-proġetti 10

Artikolu 18

Il-verifiki mill-awtorità ta’ ċertifikazzjoni 11

Kapitolu 3

L-informazzjoni li għandha tkun ipprovduta dwar l-użu tal-Fond 11

Artikolu 19

Il-prinċipju ta’ proporzjonalità 11

Artikolu 20

Id-deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll 12

Artikolu 21

Ir-reviżjoni tad-deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll 12

Artikolu 22

Id-dokumenti ta’ programmazzjoni 12

Artikolu 23

Ir-reviżjoni tat-tqassim finanzjarju fi programmi annwali 12

Artikolu 24

Ir-rapporti ta’ progress u r-rapporti finali dwar l-implimentazzjoni tal-programmi annwali 12

Artikolu 25

Id-dokumenti stabbiliti mill-awtorità ta’ verifika 13

Artikolu 26

Id-dokumenti stabbiliti mill-awtorità ta’ ċertifikazzjoni 13

Kapitolu 4

Ir-rapportaġġ ta’ l-irregolaritajiet 13

Artikolu 27

Ir-rapportaġġ inizjali – id-derogi 13

Artikolu 28

Ir-rapportaġġ ta’ l-azzjoni ta’ segwitu – In-nuqqas ta’ rkupru 14

Artikolu 29

Il-kuntatti ma’ l-Istati Membri 14

Artikolu 30

L-użu ta’ l-informazzjoni 14

Kapitolu 5

L-informazzjoni u l-pubbliċità 15

Artikolu 31

L-informazzjoni għall-benefiċjarji finali potenzjali 15

Artikolu 32

L-informazzjoni għall-benefiċjarji finali 15

Artikolu 33

Ir-responsabbiltajiet ta’ l-awtorità responsabbli relatati ma’ l-informazzjoni u mal-pubbliċità għall-pubbliku ġenerali 15

Artikolu 34

Ir-responsabbiltajiet tal-benefiċjarji finali relatati ma’ l-informazzjoni u mal-pubbliċità għall-pubbliku ġenerali 15

Artikolu 35

Il-karatteristiċi tekniċi ta’ l-informazzjoni u tal-pubbliċità għall-operazzjoni 15

Kapitolu 6

Id-data personali 16

Artikolu 36

Il-protezzjoni tad-data personali 16

Kapitolu 7

L-iskambju elettroniku tad-dokumenti 16

Artikolu 37

L-iskambju elettroniku tad-dokumenti 16

Artikolu 38

Is-sistema kompjuterizzata għall-iskambju tad-dokumenti 16

Parti III

Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-fond ewropew għar-refuġjati 16

Kapitolu 1

Ir-regoli ta’ eliġibbiltà 16

Artikolu 39

Ir-regoli ta’ eliġibbiltà 16

Kapitolu 2

Is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll 16

Artikolu 40

Il-miżuri ta’ emerġenza 16

Artikolu 41

L-ammont fiss għall-persuni li ġew allokati mill-ġdid 17

Artikolu 42

L-implimentazzjoni tal-programmi annwali 17

Parti IV

Dispożizzjonijiet finali 17

Artikolu 43

Id-Destinatarji 17

ANNESSI

 

18

PARTI I

INTRODUZZJONI

KAPITOLU 1

Is-suġġett u d-definizzjonijiet

L-Artikolu 1

Is-suġġett

1.   Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi regoli għall-implimentazzjoni tal-Fond fir-rigward ta’:

(a)

l-awtoritajiet maħtura;

(b)

is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll;

(c)

l-informazzjoni li għandha tkun ipprovduta lill-Kummissjoni mill-Istati Membri dwar l-użu tal-Fond;

(d)

ir-rapportaġġ ta’ l-irregolaritajiet;

(e)

l-informazzjoni u l-pubbliċità;

(f)

id-data personali;

(g)

l-iskambju elettroniku tad-dokumenti.

2.   Id-dispożizzjonijiet stabbiliti aktar 'l isfel għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għar-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (4).

L-Artikolu 2

Id-definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

“att bażiku”: id-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE;

“Fond”: il-Fond Ewropew għar-Refuġjati, kif ġie stabbilit mill-att bażiku;

“erba’ Fondi”: il-Fond Ewropew għar-Refuġjati, il-Fond għall-Fruntieri Esterni, il-Fond Ewropew għar-Ritorn u l-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, kif ġie stabbilit mid-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE, mid-Deċiżjoni Nru 574/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, mid-Deċiżjoni Nru 575/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), mid-Deċiżjoni Nru 575/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u mid-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2007/435/KE (7) bħala parti mill-Programm Ġenerali “Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni”;

“awtorità responsabbli”: l-entità maħtura minn Stat Membru skond l-Artikolu 25(1)(a) ta’ l-att bażiku;

“awtorità ta’ ċertifikazzjoni”: l-entità maħtura minn Stat Membru skond l-Artikolu 25(1)(b) ta’ l-att bażiku;

“awtorità ta’ verifika”: l-entità maħtura minn Stat Membru skond l-Artikolu 25(1)(c) ta’ l-att bażiku;

“awtorità delegata”: l-entità maħtura minn Stat Membru skond l-Artikolu 25(1)(d) ta’ l-att bażiku;

“awtoritajiet maħtura”: l-awtoritajiet kollha maħtura minn Stat Membru skond l-Artikolu 25 ta’ l-att bażiku;

“azzjoni”: azzjoni taħt il-Fond, kif iddefinita fl-Artikoli 3 u 5 ta’ l-att bażiku;

“proġett”: il-mezz speċifiku u prattiku użat biex il-benefiċjarji finali ta’ l-għotjiet jimplimentaw azzjoni b’mod sħiħ jew parzjali;

“benefiċjarju finali”: l-entità legali responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ proġetti bħalma huma l-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs), l-awtoritajiet federali, nazzjonali, reġjonali jew lokali, organizzazzjonijiet oħra li ma jagħmlux qligħ, kumpaniji tal-liġi pubblika jew privata jew organizzazzjonijiet internazzjonali;

“imsieħeb fil-proġett”: kwalunkwe entità legali li timplimenta proġett f’kooperazzjoni ma’ benefiċjarju finali billi tipprovdi riżorsi għall-proġett u billi tirċievi parti mill-kontribuzzjoni Komunitarja permezz tal-benefiċjarju finali;

“linji ta’ gwida strateġiċi”: il-qafas għal intervent mill-Fond, kif adottati mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2007/815/KE (8),

“prijorità”: ġabra ta’ azzjonijiet iddefiniti bħala prijorità fil-linji ta’ gwida strateġiċi;

“prijorità speċifika”: ġabra ta’ azzjonijiet iddefiniti bħala prijorità speċifika fil-linji ta’ gwida strateġiċi, li jippermettu kofinanzjament b’rata ogħla, skond l-Artikolu 14(4) ta’ l-att bażiku;

“sejba primarja amministrattiva jew ġudizzjarja”: l-ewwel valutazzjoni bil-miktub minn awtorità kompetenti, jew amministrattiva jew ġudizzjarja, li tikkonkludi abbażi ta’ fatti speċifiċi li saret irregolarità, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li din il-konklużjoni sussegwentement jista’ jkollha tiġi riveduta jew irtirata minħabba l-iżviluppi waqt il-proċedura amministrattiva jew ġudizzjarja;

“irregolarità”: kwalunkwe ksur ta’ dispożizzjoni tal-liġi Komunitarja li jirriżulta minn att jew omissjoni min-naħa ta’ operatur ekonomiku li għandu, jew għandu jkollu, l-effett li jippreġudika l-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea billi jitlob ħlas għal element ta’ nefqa mhux iġġustifikat mill-baġit ġenerali;

“frodi suspettat”: irregolarità li tagħti lok biex jingħata bidu għal proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji fuq livell nazzjonali sabiex jiġi stabbilit li teżisti mġiba intenzjonata, partikolarment frodi, kif imsemmi fil-punt (a) ta’ l-Artikolu 1(1) tal-Konvenzjoni mfassla abbażi ta’ l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar il-protezzjoni ta’ l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (9);

“falliment”: proċeduri ta’ insolvenza, kif iddefiniti fl-Artikolu 2(a), tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 (10);

“ftehim ta’ għotja”: ftehim jew forma ekwivalenti ta’ strument legali li fuq il-bażi tiegħu l-Istati Membri jipprovdu għotjiet lill-benefiċjarji finali sabiex jimplimentaw il-proġett taħt il-Fond.

PARTI II

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI GĦALL-ERBA’ FONDI

KAPITOLU 1

L-awtoritajiet maħtura

L-Artikolu 3

L-awtoritajiet komuni

L-Istati Membri jistgħu jaħtru l-istess awtorità responsabbli, awtorità ta’ verifika jew awtorità ta’ ċertifikazzjoni għal tnejn jew aktar mill-erba’ Fondi.

L-Artikolu 4

L-awtorità delegata

1.   Kwalunkwe delegazzjoni tal-kompiti għandha tkun konformi mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja soda, li teħtieġ kontroll intern effettiv u effiċjenti, u għandha tiżgura konformità mal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni u l-viżibbiltà tal-finanzjament Komunitarju. In-nuqqas ta’ implimentazzjoni tal-kompiti delegati jista’ jagħti lok għal kunflitti ta’ interess.

2.   L-ambitu tal-kompiti delegati mill-awtorità responsabbli lill-awtorità delegata u l-proċeduri ddettaljati għall-implimentazzjoni tal-kompiti delegati għandhom jiġu reġistrati formalment bil-miktub.

L-att ta’ delegazzjoni għandu jsemmi għallinqas:

(a)

ir-referenzi tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Komunità;

(b)

il-kompitu fdat lill-awtorità delegata;

(c)

id-drittijiet u d-dmirijiet ta’ l-awtorità delegata u r-responsabbiltajiet li tassumi;

(d)

l-obbligu ta’ l-awtorità delegata li tistabbilixxi u żżomm struttura organizzattiva u sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll adattata għat-twettiq tal-kompiti tagħha;

(e)

l-assikurazzjoni li għandha tiġi provduta fir-rigward ta’ ġestjoni finanzjarja soda u l-legalità u r-regolarità tal-kompiti delegati.

3.   L-immaniġġjar tal-komunikazzjoni mal-Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 25(1)(a) ta’ l-att bażiku m’għandux jiġi delegat. L-awtorità delegata għandha tikkomunika mal-Kummissjoni permezz ta’ l-awtorità responsabbli.

4.   Jekk l-awtorità delegata mhijiex amministrazzjoni pubblika jew entità regolata mil-liġi privata ta’ l-Istat Membru li għandha missjoni ta’ servizz pubbliku, l-awtorità responsabbli ma tista’ tiddelega lil dik l-awtorità l-ebda poter eżekuttiv li jinvolvi għadd kbir ta’ diskrezzjoni li timplika għażliet politiċi.

5.   Id-delegazzjoni tal-kompiti lill-awtoritajiet delegati m’għandhiex taffettwa r-responsabbiltà ta’ l-awtorità responsabbli, li għandha tibqa’ hija li twieġeb għall-kompiti li tkun iddelegat.

6.   Fejn l-awtorità responsabbli tkun iddelegat kompiti lill-awtorità delegata, għall-awtorità delegata għandhom japplikaw mutatis mutandis id-dispożizzjonijiet kollha ta’ din id-Deċiżjoni relatati ma’ l-awtorità responsabbli.

L-Artikolu 5

L-esternalizzazzjoni (outsourcing) tal-kompiti

L-awtoritajiet maħtura jistgħu jesternalizzaw (outsource) xi wħud mill-kompiti tagħhom imma għandhom jibqgħu huma li jwieġbu għall-kompiti esternalizzati skond ir-responsabbiltajiet iddefiniti fl-Artikoli 27, 29 u 30 ta’ l-att bażiku.

KAPITOLU 2

Is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll

L-Artikolu 6

Il-manwal tal-proċeduri

Skond l-Artikolu 31(2) ta’ l-att bażiku u meta jitqies il-prinċipju ta’ proporzjonalità, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu manwal li jiddeskrivi proċeduri u arranġamenti prattiċi rigward:

(a)

il-funzjonament ta’ l-awtoritajiet maħtura;

(b)

l-arranġamenti li jiżguraw is-separazzjoni xierqa tal-funzjonijiet;

(c)

fejn ikun xieraq, il-monitoraġġ ta’ l-awtoritajiet delegati u ta’ kompiti esternalizzati oħra;

(d)

l-istabbiliment ta’ programmi pluriennali u annwali;

(e)

l-istabbiliment ta’ strateġija ta’ verifika u ta’ pjanijiet ta’ verifika annwali;

(f)

l-għażla tal-proġetti, l-għoti ta’ l-għotjiet u l-monitoraġġ u l-ġestjoni finanzjarja tal-proġetti;

(g)

il-ġestjoni ta’ l-irregolaritajiet, il-korrezzjonijiet finanzjarji u l-irkupri;

(h)

it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-missjonijiet ta’ verifika;

(i)

it-tħejjija tar-rapporti u tad-dikjarazzjonijiet ta’ verifika;

(j)

iċ-ċertifikazzjoni tan-nefqa;

(k)

l-evalwazzjoni tal-programm;

(l)

ir-rapportaġġ lill-Kummissjoni;

(m)

ir-rekord ta’ verifika.

L-Artikolu 7

L-implimentazzjoni tal-Fond mill-awtorità responsabbli

1.   Għall-implimentazzjoni tal-Fond, l-awtorità responsabbli tista’ tagħmilha ta’ entità li tagħmel l-għotjiet u/jew ta’ entità li teżegwixxi.

2.   L-awtorità responsabbli tagħmilha ta’ entità li tagħmel l-għotjiet f’każijiet fejn timplimenta l-proġetti, bħala regola ġenerali, abbażi ta’ sejħiet miftuħa annwal igħal proposti.

La l-awtorità responsabbli u lanqas kwalunkwe awtorità delegata oħra ma jistgħu japplikaw b’reazzjoni għal dawn is-sejħiet għal proposti.

F’każijiet debitament iġġustifikati, inkluża t-tkomplija ta’ proġetti pluriennali skond l-Artikolu 14(6) ta’ l-att bażiku li ġew magħżula wara sejħa għal proposti preċedenti jew f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, l-għotjiet jistgħu jingħataw mingħajr sejħa għall-proposti.

3.   L-awtorità responsabbli tagħmilha ta’ entità li teżegwixxi f’każijiet fejn tiddeċiedi li timplimenta l-proġetti direttament minħabba li l-karatteristiċi tal-proġetti ma jħallu l-ebda għażla oħra għall-implimentazzjoni, bħalma huma sitwazzjonijiet ta’ monopolju de jure jew minħabba raġunijiet ta’ sigurtà. F’dawn il-każijiet, għall-awtorità responsabbli għandhom japplikaw mutatis mutandis ir-regoli li jikkonċernaw lill-benefiċjarju finali.

L-Artikolu 8

Il-kondizzjonijiet li fihom l-awtorità responsabbli tagħmilha ta’ l-entità li teżegwixxi

1.   Ir-raġunijiet li wasslu lill-awtorità responsabbli biex tagħmilha ta’ entità li teżegwixxi għall-implimentazzjoni tal-proġetti għandhom jiġu identifikati u komunikati lill-Kummissjoni fil-qafas tal-programm annwali konċernat.

2.   Waqt l-implimentazzjoni tal-proġetti, l-awtorità responsabbli għandha tiżgura l-prinċipju tal-valur għall-flus u tipprevjeni l-kunflitti ta’ interess.

3.   L-awtorità responsabbli tista’ timplimenta l-proġetti identifikati skond l-Artikolu 7(3) direttament u/jew flimkien ma’ kwalunkwe awtorità nazzjonali kompetenti minħabba l-kompetenza teknika tagħha, il-livell għoli ta’ speċjalizzazzjoni tagħha jew il-poteri amministrattivi tagħha. L-awtoritajiet nazzjonali ewlenin involuti fl-implimentazzjoni għandhom jiġu identifikati wkoll fil-programm annwali konċernat.

4.   Id-deċiżjoni amministrattiva li tikkofinanzja proġett taħt il-Fond għandha tinkludi l-informazzjoni meħtieġa sabiex jiġu monitorjati l-prodotti u s-servizzi kofinanzjati u sabiex tiġi kontrollata n-nefqa li tkun saret. Id-dispożizzjonijiet rilevanti kollha li ġew stabbiliti għal ftehim ta’ għotja fl-Artikolu 10(2) għandhom jiġu speċifikati f’forma ekwivalenti ta’ strument legali.

5.   Ir-rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali għandu jinkludi informazzjoni dwar il-proċeduri u l-prattiki applikati sabiex tiġi żgurata separazzjoni adegwata tal-funzjonijiet, kontroll effettiv u protezzjoni sodisfaċenti ta’ l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej u għandu jipprovdi spjegazzjonijiet dwar kif ġew evitati l-kunflitti ta’ interess.

6.   Meta jkun mistenni li l-awtorità responsabbli tkun entità li teżegwixxi fuq bażi regolari għal proġetti kofinanzjati mill-Fond:

(a)

l-awtorità ta’ verifika m’għandhiex tkun parti mill-istess entità bħall-awtorità responsabbli, għajr meta l-indipendenza fil-verifika tagħha tkun iggarantita u hija tirrapporta wkoll lil entità oħra barra mill-entità li hija u l-awtorità responsabbli jiffurmaw parti minnha;

(b)

il-kompiti ta’ l-awtorità responsabbli, kif iddefiniti fl-Artikolu 27 ta’ l-att bażiku, m’għandhomx jiġu affettwati meta l-awtorità responsabbli timplimenta wkoll proġetti direttament.

7.   Meta jkun mistenni li awtorità delegata tkun entità li teżegwixxi għal proġetti kofinanzjati mill-Fond, din l-awtorità delegata ma tistax tkun l-unika benefiċjarja finali ta’ l-approprjazzjonijiet li ġiet iddelegata biex tiġġestixxi.

L-Artikolu 9

Il-proċedura ta’ l-għażla u ta’ l-għotja meta l-awtorità responsabbli tagħmilha ta’ entità li tagħmel l-għotjiet

1.   Is-sejħiet għall-proposti definiti fl-Artikolu 7(2) għandhom jiġu pubblikati b’mod li jiżgura pubbliċità massima fost il-benefiċjarji potenzali. Kwalunkwe bidla fil-kontenut tas-sejħiet għall-proposti għandha tiġi pubblikata fl-istess kondizzjonijiet.

Is-sejħiet għall-proposti għandhom jispeċifikaw:

(a)

l-għanijiet;

(b)

il-kriterji ta’ għażla, li għandhom ikunu konformi ma’ l-Artikolu 14(5) ta’ l-att bażiku u d-dokumenti ta’ sostenn rilevanti;

(c)

l-arranġamenti għal finanzjament Komunitarju, u jekk ikun applikabbli, għal finanzjament nazzjonali;

(d)

l-arranġamenti u d-data finali biex jitressqu l-proposti.

2.   Għall-finijiet ta’ l-għażla tal-proġetti u ta’ l-għoti ta’ l-għotjiet, l-awtorità responsabbli għandha tiżgura li l-benefiċjarji potenzjali jiġu informati bil-kondizzjonijiet speċifiċi li ġejjin fir-rigward tal-proġetti li għandhom jiġu implimentati:

(a)

ir-regoli ta’ eliġibbiltà għan-nefqa;

(b)

il-limitu ta’ żmien għall-implimentazzjoni; u

(c)

l-informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra li trid tinżamm u tiġi komunikata.

Qabel ma tittieħed id-deċiżjoni ta’ l-għotja, l-awtorità responsabbli għandha tissodisfa ruħha li l-benefiċjarju finali u/jew l-imsieħba fil-proġett għandhom il-kapaċità li jissodisfaw dawn il-kondizzjonijiet.

3.   L-awtorità responsabbli għandha tiżgura li l-proġetti li ngħataw għotjiet ikunu ġew suġġetti għal analiżi formali, teknika u baġitarja u għal valutazzjoni kwalitattiva li tapplika l-kriterji stabbiliti fis-sejħa għall-proposti. Ir-raġunijiet għar-rifjut tal-proġetti l-oħra għandhom jiġu reġistrati.

4.   L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw min għandu jkollu l-poter li jagħti l-proġetti u għandhom jiżguraw li l-kunflitti ta’ interess jiġu evitati fil-każijiet kollha u, partikolarment, meta l-applikanti jkunu entitajiet nazzjonali.

5.   Id-deċiżjoni ta’ l-għotja għandha tindika, għallinqas, l-isem tal-benefiċjarju finali u/jew ta’ l-imsieħba fil-proġett, id-dettalji essenzjali tal-proġett u l-għanijiet operattivi tiegħu, l-ammont massimu ta’ kofinanzjament mill-Fond u r-rata massima ta’ kofinanzjament ta’ l-ispejjeż eliġibbli totali.

6.   Lil kull applikant għandha tintbagħatlu informazzjoni bil-miktub dwar ir-riżultati tal-proċess ta’ l-għażla li tinkludi spjegazzjoni tad-deċiżjonijiet ta’ l-għażla. Jekk ipprovduta fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, għandha tissemma l-proċedura rilevanti ta’ reviżjoni.

L-Artikolu 10

Il-ftehimiet ta’ għotja mal-benefiċjarji finali meta l-awtorità responsabbli tagħmilha ta’ entità li tagħmel l-għotjiet

1.   L-awtorità responsabbli għandha tistabbilixxi proċeduri dettaljati ta’ ġestjoni tal-proġetti li jkopru, fost l-oħrajn:

(a)

l-iffirmar tal-ftehimiet ta’ għotja mal-benefiċjarji finali magħżula;

(b)

l-azzjoni ta’ segwitu tal-ftehimiet u kwalunkwe emenda li ssirilhom billi tiġi stabbilita sistema għall-monitoraġġ amministrattiv tal-proġetti (l-iskambju tal-korrispondenza, il-ħruġ u l-monitoraġġ ta’ l-emendi u ittri ta’ tfakkira, il-wasla u l-ipproċessar tar-rapporti, eċċ.).

2.   Il-ftehimiet ta’ għotja għandhom jistabbilixxu, fost l-oħrajn:

(a)

l-ammont massimu ta’ l-għotja;

(b)

il-persentaġġ massimu tal-kontribuzzjoni Komunitarja skond l-Artikolu 14(4) jew l-Artikolu 21(3) ta’ l-att bażiku;

(c)

deskrizzjoni dettaljata u skeda tal-proġett appoġġjat;

(d)

jekk ikun applikabbli, il-parti tal-kompiti u l-ispejjeż relatati li l-benefiċjarju finali biħsiebu joffri b’sotto-kuntratt lil partijiet terzi;

(e)

il-pjan miftiehem tal-baġit bikri u ta’ finanzjament għall-proġett, inkluż il-persentaġġ fiss ta’ l-ispejjeż indiretti kif iddefiniti fl-Anness 11 rigward ir-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa;

(f)

l-iskeda u d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-ftehim (ir-rapportaġġ ta’ l-obbligi, ta’ l-emendi u tat-tmien);

(g)

l-għanijiet operattivi tal-proġett u l-indikaturi li għandhom jintużaw;

(h)

id-definizzjoni ta’ spejjeż eliġibbli;

(i)

il-kondizzjonijiet relatati mal-pagament ta’ l-għotja u r-rekwiżiti taż-żamma tal-kotba;

(j)

il-kondizzjonijiet relatati mar-rekord ta’ verifika;

(k)

id-dispożizzjonijiet rilevanti relatati mal-protezzjoni tad-data;

(l)

id-dispożizzjonijiet rilevanti relatati mal-pubbliċità.

3.   Fejn ikun xieraq, il-benefiċjarji finali għandhom jiżguraw li l-imsieħba kollha fil-proġett jiġu suġġetti għall-istess obbligi bħalhom. L-imsieħba għandhom jinvolvu r-responsabbiltà tagħhom permezz tal-benefiċjarju finali li jibqa’ huwa li jwieġeb, fl-aħħar mill-aħħar, għar-rispett tal-kondizzjonijiet kuntrattwali minnu u mill-imsieħba kollha fil-proġett.

Il-benefiċjarji finali għandhom iżommu kopji ċertifikati tad-dokumenti ta’ kontabbiltà li jiġġustifikaw id-dħul u n-nefqa li saru mill-imsieħba b’relazzjoni għall-proġett ikkonċernat.

4.   Il-ftehimiet ta’ għotja għandhom jipprovdu b’mod espliċitu biex il-Kummissjoni u l-Qorti ta’ l-Awdituri jeżerċitaw il-poteri ta’ kontroll tagħhom, abbażi tad-dokumenti u fuq il-post, fuq il-benefiċjarji finali, l-imsieħba fil-proġett u s-sottokuntratturi kollha.

L-Artikolu 11

Il-kuntratti ta’ implimentazzjoni

Mingħajr preġudizzjoni għar-regoli Komunitarji u nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist pubbliku, il-ftehimiet ta’ għotja għandhom jistabbilixxu li, meta jiġu implimentati l-proġetti, il-benefiċjarji finali u/jew l-imsieħba fil-proġett għandhom jagħtu l-kuntratt ta’ l-akkwist pubbliku, wara proċedura ta’ sejħa għall-offerti, lill-offerta li tagħti l-aħjar valur għall-flus u li tingħata attenzjoni biex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta’ interess. Madankollu, mingħajr preġudizzju għar-regoli Komunitarji u nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist pubbliku, il-kuntratti b’valur ta’ inqas minn EUR 5 000 jistgħu jingħataw abbażi ta’ offerta waħda mingħajr sejħa għall-offerti.

L-Artikolu 12

Id-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni Komunitarja finali

Biex jiġi kalkulat il-pagament finali lill-benefiċjarju finali, il-kontribuzzjoni Komunitarja totali għal kull proġett għandha tkun l-aktar waħda baxxa mit-tliet ammonti li ġejjin:

(a)

l-ammont massimu dikjarat fil-ftehim ta’ għotja;

(b)

il-kofinanzjament massimu li jirriżulta mill-multiplikazzjoni ta’ l-ispejjeż totali eliġibbli tal-proġett ikkonċernat bil-persentaġġ stabbilit fl-Artikolu 14(4) u fl-Artikolu 21(3) ta’ l-att bażiku (jiġifieri 50 %, 75 % jew 80 %); u

(c)

l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ nuqqas ta’ qligħ, kif iddefinit fil-punt I.3.3 ta’ l-Anness 11.

L-Artikolu 13

L-għajnuna teknika

1.   L-għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, kif iddefinita fl-Artikolu 15 ta’ l-att bażiku, tista’ tiġi finanzjata sa 100 % mill-Fond.

2.   L-għajnuna teknika fuq l-inizjattiva ta’ l-Istati Membri, kif iddefinita fl-Artikolu 16 ta’ l-att bażiku, tista’ tiġi finanzjata sa 100 % mill-Fond.

3.   L-għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni jew ta’ l-Istati Membri tista’ tieħu l-forma ta’ kuntratti ta’ akkwist, ta’ ħlasijiet lill-esperti u/jew ta’ kwalunkwe nefqa amministrattiva suġġetta għar-regoli ta’ eliġibbiltà definiti fil-Kapitolu 1 tal-Parti III.

L-Artikolu 14

In-nefqa ta’ l-għajnuna teknika fil-każ ta’ awtorità komuni

1.   Meta awtorità maħtura waħda jew aktar tkun komuni għal tnejn jew aktar mill-erba’ Fondi, l-appropriazzjonijiet għan-nefqa ta’ l-għajnuna teknika fuq kull wieħed mill-programmi annwali konċernati jistgħu jiġu amalgamati, parzjalment jew b’mod sħiħ.

2.   In-nefqa fuq l-għajnuna teknika għandha tiġi allokata bejn il-Fondi konċernati, preferibbilment abbażi ta’ formuli ta’ tqassim sempliċi u rappreżentattivi. L-applikazzjoni tal-formuli m’għandha twassal għall-ebda żjieda fl-ammont massimu tan-nefqa ta’ l-għajnuna teknika fuq kull programm annwali konċernat.

L-Artikolu 15

Il-verifiki mill-awtorità responsabbli

1.   Il-verifiki li għandhom isiru mill-awtorità responsabbli, jew taħt ir-responsabbiltà tagħha, skond l-Artikolu 27(1)(g) ta’ l-att bażiku għandhom ikopru l-aspetti amministrattivi, finanzjarji, tekniċi u fiżiċi tal-proġetti, kif ikun xieraq.

Il-verifiki għandhom jiżguraw li n-nefqa dikjarata tkun reali u ġustifikata għall-fini tal-proġett, li l-proġetti li ngħataw ikunu saru skond il-ftehimiet ta’ l-għotja, li l-kontribuzzjoni Komunitarja hija konformi mar-regoli, partikolarment dwar l-istruttura ta’ finanzjament iddefinita fl-Artikolu 14 ta’ l-att bażiku, li l-applikazzjonijiet għar-rimbors mill-benefiċjarju finali huma korretti u li l-proġetti u n-nefqa jikkonformaw mar-regoli Komunitarji u nazzjonali u jevitaw il-finanzjament doppju tan-nefqa bi skemi Komunitarji jew nazzjonali oħra u b’perijodi oħra ta’ programmazzjoni.

Barra minn hekk, il-verifiki għandhom jinkludu:

(a)

il-verifiki amministrattivi u finanzjarji ta’ kull applikazzjoni għar-rimbors mibgħuta mill-benefiċjarji finali;

(b)

il-verifiki, għallinqas fuq kampjun rappreżentattiv tad-dokumenti ta’ appoġġ li jkopri l-intestaturi kollha tal-baġit anness mal-ftehim ta’ għotja, tar-rilevanza, ta’ l-eżattezza u ta’ l-eliġibbiltà ta’ l-infiq, tad-dħul u ta' l-infiq kopert mid-dħul assenjat iddikjarati mill-benefiċjarji finali;

(c)

verifiki fuq il-post ta’ proġetti individwali, għallinqas fuq kampjun li jirrappreżenta taħlita xierqa ta’ tipi u ta’ daqsijiet ta’ proġetti u billi jitqies kwalunkwe fattur ta’ riskju diġà identifikat, sabiex tinkiseb assikurazzjoni raġonevoli rigward il-legalità u r-regolarità tat-transazzjonijiet sottostanti, fejn jitqies il-livell ta’ riskju identifikat mill-awtorità reponsabbli.

Il-verifiki indikati fil-punti (a) u (b) m’għandhomx għalfejn isiru jekk jiġi impost obbligu fuq il-benefiċjarju finali li jipprovdi ċertifikat ta’ verifika mingħand awditur indipendenti li jkopri l-aspetti kollha msemmija fil-punti (a) u (b).

2.   Għandhom jinżammu rekords ta’ kull verifika, li jiddikjaraw ix-xogħol li sar, id-data, ir-riżultati u l-miżuri meħuda bħala reazzjoni għall-iżbalji li ġew skoperti. L-awtorità responsabbli għandha tiżgura li d-dokumenti kollha ta’ appoġġ rigward il-verifiki li saru jinżammu disponibbli għall-Kummissjoni u għall-Qorti ta’ l-Awdituri għal perijodu ta’ ħames snin wara l-għeluq tal-proġett. Dan il-perjodu għandu jiġi interrott fil-każ ta’ proċedimenti legali jew fuq it-talba debitament sostanzjata tal-Kummissjoni.

3.   Fejn l-awtorità responsabbli tagħmilha ta’ entità li teżegwixxi taħt il-programm annwali, kif iddefinit fl-Artikolu 7(3), il-verifiki msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu implimentati skond il-prinċipju tas-separazzjoni adegwata tal-funzjonijiet.

L-Artikolu 16

Ir-rekord ta’ verifika

1.   Għall-finijiet ta’ l-Artikolu 27(1)(k) ta’ l-att bażiku, ir-rekord ta’ verifika għandu jitqies li huwa adegwat jekk jikkonforma mal-kriterji li ġejjin:

(a)

jippermetti r-rikonċiljazzjoni ta’ l-ammonti ċertifikati lill-Kummissjoni mar-rekords dettaljati tal-kontabbiltà u mad-dokumenti ta’ appoġġ għand l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni, l-awtorità responsabbli, l-awtoritajiet delegati u l-benefiċjarji finali fuq proġetti kofinanzjati taħt il-Fond;

(b)

jippermetti l-verifika tal-pagament tal-kontribuzzjoni pubblika lill-benefiċjarju finali, ta’ l-allokazzjoni u tat-trasferiment tal-finanzjament Komunitajru li ngħata taħt il-Fond u tas-sorsi ta’ kofinanzjament tal-proġett;

(c)

jippermetti l-verifika ta’ l-applikazzjoni tal-kriterji ta’ l-għażla li ġew stabbiliti għall-programm annwali;

(d)

fir-rigward ta’ kull proġett, kif ikun xieraq, ikun fih l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-pjan ta’ finanzjament, dokumenti li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta’ l-għotja, dokumenti relatati mal-proċeduri ta’ akkwist pubbliku u rapporti dwar il-verifiki u dwar il-verifiki finanzjarji li jkunu saru.

2.   L-awtorità responsabbli għandha tiżgura li jinżamm rekord tal-post fejn jinstabu d-dokumenti kollha relatati ma’ pagamenti speċifiċi li jkunu saru taħt il-Fond.

L-Artikolu 17

Il-verifiki tas-sistemi u l-verifiki tal-proġetti

1.   Il-verifiki msemmija fl-Artikolu 30(1)(a) u (b) ta’ l-att bażiku għandhom isiru fuq is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll stabbiliti mill-Istati Membri u fuq kampjun ta’ proġetti magħżula permezz ta’ metodu approvat mill-awtorità ta’ verifika.

Il-metodu tat-teħid ta’ kampjuni għandu:

(a)

jinkludi taħlita xierqa ta’ tipi u ta’ daqsijiet ta’ proġetti;

(b)

iqis kwalunkwe fattur ta’ riskju li jkun ġie identifikat permezz ta’ kontrolli nazzjonali jew Komunitarji u l-aspetti ta’ l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-verifiki.

Il-kampjun għandu jinkludi wkoll proġetti li ġew implimentati mill-awtorità responsabbli li tagħmilha ta’ entità li teżegwixxi għallinqas fuq bażi proporzjonali.

Il-metodu użat sabiex jintgħażel il-kampjun għandu jiġi dokumentat.

2.   Il-verifika fuq is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll għandha tkopri kull wieħed mill-proċessi li ġejjin għallinqas darba qabel l-2013: il-programmazzjoni, id-delegazzjoni tal-kompiti, l-għażla u l-għotja, il-monitoraġġ tal-proġetti, il-pagament, iċ-ċertifikazzjoni tan-nefqa, ir-rapportaġġ lill-Kummissjoni, l-iskoperta u t-trattament ta’ irregolaritajiet potenzjali u l-evalwazzjoni tal-programmi.

3.   Il-verifiki tal-proġetti għandhom isiru fil-post abbażi tad-dokumentazzjoni u tar-rekords li jkollhom il-benefiċjarju finali u/jew l-imsieħba fil-proġett. Il-verifiki għandhom jikkontrollaw li:

(a)

il-proġett jissodisfa l-kriterji ta’ l-għażla għall-programm annwali, ġie implimentat skond il-ftehim ta’ għotja u jissodisfa kwalunkwe kondizzjoni applikabbli li tikkonċerna l-funzjonalità u l-użu tiegħu jew l-għanijiet li għandhom jintlaħqu;

(b)

in-nefqa dikjarata tikkorrispondi għar-rekords tal-kontabbiltà u għad-dokumenti ta’ sostenn li għandhom il-benefiċjarju finali u/jew l-imsieħba fil-proġett, u dawk ir-rekords jikkorrispondu għad-dokumenti ta’ sostenn li għandha l-awtorità responsabbli jew kwalunkwe entità delegata;

(c)

l-elementi tan-nefqa jikkorrispondu għar-rekwiżiti ta’ eliġibblità stabbiliti fl-Anness 11, għar-rekwiżiti speċifikati matul il-proċedura nazzjonali ta’ l-għażla, għat-termini tal-ftehim ta’ għotja u għax-xogħlijiet li jkunu saru effettivament u, fejn ikun xieraq, għal regoli oħra Komunitarji u nazzjonali;

(d)

l-użu jew l-użu intenzjonat tal-proġett huwa konsistenti ma’ l-għanijiet, ma’ l-azzjoni jew mal-miżuri stabbiliti fl-Artikoli 3, 5 u 16 ta’ l-att bażiku u, fejn ikun xieraq, ikopri l-popolazzjoni fil-mira;

(e)

il-kontribuzzjoni pubblika jew privata tħallset lill-benefiċjarju finali skond l-Artikolu 14(2) ta’ l-att bażiku;

(f)

hemm rekord ta’ verifika adegwat;

(g)

mhemm l-ebda kunflitt ta’ interess u nkiseb valur tajjeb għall-flus, partikolarment f’każijiet fejn l-awtorità responsabbli tagħmilha ta’ l-entità li teżegwixxi tal-proġett.

4.   Hija biss in-nefqa fl-ambitu ta’ verifika li saret skond il-paragrafu 3 li għandha titqies fir-rigward ta' l-ammont ta’ nefqa verifikat għall-fini ta’ l-Artikolu 30(1)(b) ta’ l-att bażiku. Jekk il-verifika titwettaq qabel ma jkun ingħalaq il-proġett, biex tiġi kalkulata r-rata ta’ kopertura titqies biss in-nefqa effettivament ivverifikata.

5.   Fejn il-problemi skoperti jidher li huma ta’ natura sistemika u għalhekk jistgħu jinvolvu riskju għal proġetti oħra, l-awtorità ta’ verifika għandha tiżgura li jsir eżami ulterjuri, inklużi, fejn ikun meħtieġ, verifiki addizzjonali biex tiġi stabbilita l-iskala ta’ tali problemi. L-awtoritajiet rilevanti għandhom jieħdu l-miżuri preventivi u korrettivi meħtieġa.

6.   L-awtorità ta’ verifika għandha tiġbed konklużjonijiet abbażi tar-riżultati tal-verifiki relatati man-nefqa dikjarata lill-Kummissjoni u għandha tikkomunika l-konklużjonijiet lill-Kummissjoni fir-rapport ta’ verifika annwali. Fil-programmi annwali li għalihom ir-rata ta’ żball hija ’l fuq mil-livell ta’ materjalità ta’ 2 % tal-kontribuzzjoni Komunitarja, l-awtorità ta’ verifika għandha tanalizza s-sinifikat ta’ dan l-iżball u għandha tieħu l-miżuri meħtieġa, inkluż li tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet xierqa, li għandhom jiġu komunikati għallinqas fir-rapport ta’ verifika annwali.

L-Artikolu 18

Il-verifiki mill-awtorità ta’ ċertifikazzjoni

1.   F’każijiet fejn l-awtorità ta’ verifika tagħti opinjoni kwalifikata jew opinjoni avversa dwar il-funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni għandha tivverifika li din l-informazzjoni intbagħtet lill-Kummissjoni. Hija għandha wkoll tiżgura li, min-naħa ta’ l-awtorità responsabbli, ġie implimentat pjan ta’ azzjoni adegwat sabiex jiġu stabbiliti mill-ġdid sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll li effettivament jiffunzjonaw u jiġi valutat l-impatt tal-funzjonament ħażin fuq id-dikjarazzjoni tan-nefqa.

2.   Jekk il-talba għall-pagament jew id-dikjarazzjoni ta’ rimbors ma tkunx ivvalidata mill-awtorità ta’ verifika għar-rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali, l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni għandha tiżgura li talba korretta għall-pagament jew dikjarazzjoni korretta ta’ rimbors tiġi stabbilita mingħajr dewmien.

KAPITOLU 3

L-informazzjoni li għandha tkun ipprovduta dwar l-użu tal-Fond

L-Artikolu 19

Il-prinċipju ta’ proporzjonalità

1.   Skond l-Artikolu 9(2) ta’ l-att bażiku, l-estent li l-informazzjoni disponibbli għal Stat Membru dwar l-użu tal-Fond tiġi trażmessa lill-Kummissjoni fid-dokumenti msemmija f’dan il-kapitolu jista’ jkun proporzjonali għall-ammont tal-kontribuzzjoni Komunitarja allokata lill-Istat Membru konċernat u, fejn ikun xieraq, din l-informazzjoni tista’ tiġi provduta f’forma mqassra.

2.   Madankollu, fuq talba mill-Kummissjoni, l-Istat Membru għandu fi kwalunkwe każ jipprovdi informazzjoni aktar dettaljata. Il-Kummissjoni tista’ titlob din l-informazzjoni jekk jidher li tkun meħtieġa sabiex il-Kummissjoni tissodisfa effettivament l-obbigi tagħha skond l-att bażiku u r-Regolament Finanzjarju.

L-Artikolu 20

Id-deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll

1.   Id-deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll imsemmija fl-Artikoli 31(4) u 32(2) ta’ l-att bażiku għandha titressaq skond il-mudell fl-Anness 1.

2.   L-awtorità responsabbli għandha tivvalida d-deskrizzjoni tas-sistemi implimentati minn kwalunkwe awtorità delegata. Kull waħda mill-awtoritajiet maħtura għandha tikkonferma l-eżattezza tad-deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll li għandhom x’jaqsmu magħha. Barra dan, l-awtorità ta’ verifika għandha tikkonferma wkoll il-kompletezza tad-deskrizzjoni.

3.   Meta teżamina d-deskrizzjoni, il-Kummissjoni tista’ titlob kjarifiki u tipproponi miżuri biex ikun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet iddefiniti fl-att bażiku. Jekk ikun meħtieġ, jistgħu jsiru żjarat fil-post mill-uffiċjali tal-Kummissjoni jew mir-rappreżentanti awtorizzati tal-Kummissjoni.

4.   Jekk l-awtorità responsabbli tkun l-istess għal tnejn jew aktar mill-erba’ Fondi jew fejn sistemi komuni japplikaw għal tnejn jew aktar mill-Fondi, tista’ titressaq deskrizzjoni tas-sistemi komuni ta’ ġestjoni u ta’ kontroll li tagħmel enfasi, fejn ikun xieraq, fuq kwalunkwe fattur speċifiku.

L-Artikolu 21

Ir-reviżjoni tad-deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll

1.   L-awtorità responsabbli għandha:

(a)

meta tressaq l-abbozz tal-programm annwali, tirrapporta jekk ikunux saru bidliet fis-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll;

(b)

tinnotifika lill-Kummissjoni bi kwalunkwe bidla sostanzjali, mhux iktar tard minn meta kwalunkwe bidla bħal din tkun daħlet fis-seħħ;

(c)

fuq it-talba tal-Kummissjoni, tipprovdi deskrizzjoni riveduta fil-każ ta’ bidliet sostanzjali multipli.

2.   Il-bidliet sostanzjali huma bidliet li x’aktarx ikollhom impatt fuq is-separazzjoni tal-funzjonijiet, fuq l-effettività tal-mekkaniżmi ta’ l-għażla, ta’ l-għotja, tal-kontroll u tal-pagament u fuq il-komunikazzjoni mal-Kummissjoni. Għandhom jinkludu, partikolarment, il-bidliet f’waħda mill-awtoritajiet maħtura, fis-sistema ta’ kontabbiltà u fil-proċessi ta’ pagament u ta’ ċertifikazzjoni.

3.   Ir-reviżjoni tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll għandha ssegwi l-istess proċedura hekk kif ġie stabbilit fl-Artikolu 20.

L-Artikolu 22

Id-dokumenti ta’ programmazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom iressqu quddiem il-Kummissjoni programm pluriennali, kif imsemmi fl-Artikolu 18 ta’ l-att bażiku, skond il-mudell fl-Anness 2.

2.   L-Istati Membri għandhom iressqu quddiem il-Kummissjoni l-programmi annwali, kif imsemmija fl-Artikolu 20 ta’ l-att bażiku, skond il-mudell fl-Anness 3.

3.   Il-pjanijiet finanzjarji marbuta mal-programm pluriennali għandhom jippreżentaw tqassim ta’ l-ammonti bbaġitjati skond il-prijorità, kif ġie definit fil-linji ta’ gwida strateġiċi.

Il-pjanijiet finanzjarji marbuta mal-programmi annwali għandhom jippreżentaw tqassim ta’ l-ammonti bbaġitjati skond il-kategorija ta’ azzjoni, kif ġie definit fl-Artikolu 3(1) ta’ l-att bażiku, b’referenza għall-prijoritajiet.

L-Artikolu 23

Ir-reviżjoni tat-tqassim finanzjarju fi programmi annwali

1.   Sabiex jiġi rivedut il-programm annwali approvat mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 20(5) ta’ l-att bażiku, l-Istat Membru konċernat għandu jressaq abbozz tal-programm annwali rivedut lill-Kummissjoni qabel l-1 ta’ Mejju tas-sena ta’ wara s-sena ta’ referenza. Il-Kummissjoni għandha teżamina u, mill-aktar fis possibbli, tapprova l-programm rivedut skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 20(5) ta’ l-att bażiku.

2.   Il-bidliet fit-tqassim finanzjarju, mingħajr ma tkun saret reviżjoni tal-programm annwali skond il-paragrafu 1, m’għandhomx jeċċedu l-10 % tal-kontribuzzjoni totali mill-Fond u għandhom jitħallew isiru biss f’ċirkostanzi ġustifikati minn kawżi lilhinn mill-kontroll ta’ l-awtorità responsabbli. Fir-rapport ta’ progress u/jew fir-rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali, għandha tiġi provduta spjegazzjoni adegwata għal bidliet bħal dawn.

L-Artikolu 24

Ir-rapporti ta’ progress u r-rapporti finali dwar l-implimentazzjoni tal-programmi annwali

1.   L-Istati Membri għandhom iressqu quddiem il-Kummissjoni ir-rapporti ta’ progress dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali u t-talbiet ta’ pagament, kif imsemmi fl-Artikolu 39(4) ta’ l-att bażiku, skond il-mudell fl-Anness 4.

2.   L-Istati Membri għandhom iressqu quddiem il-Kummissjoni ir-rapporti finali dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali u t-talbiet ta’ pagament, kif imsemmi fl-Artikolu 40(1)(b) ta’ l-att bażiku, skond il-mudell fl-Anness 5.

3.   It-tabelli finanzjarji marbuta mar-rapporti ta’ progress u mar-rapporti finali għandhom jippreżentaw tqassim ta’ l-ammonti kemm skond il-prijorità, kif ġie definit fil-linji ta’ gwida strateġiċi, u skond il-proġetti għal kull kategorija ta’ azzjoni, kif ġie definit fl-Artikolu 3(1) ta’ l-att bażiku.

L-Artikolu 25

Id-dokumenti stabbiliti mill-awtorità ta’ verifika

1.   L-istrateġija ta’ verifika msemmija fl-Artikolu 30(1)(c) ta’ l-att bażiku għandha tiġi stabbilita skond il-mudell fl-Anness 6.

2.   Mill-2009, l-awtorità ta’ verifika għandha tressaq pjan ta’ verifika annwali qabel il-15 ta’ Frar ta’ kull sena, ħlief meta kull wieħed mill-aħħar żewġ programmi annwali adottati mill-Kummissjoni jikkorrispondi għal kontribuzzjoni Komunitarja annwali taħt EUR 1 miljun. Il-pjan ta’ verifika għandu jiġi stabbilit bħala anness għall-istrateġija ta’ verifika skond il-mudell fl-Anness 6. Fil-każ ta’ strateġija ta’ verifika kombinata, kif ġie provdut fl-Artikolu 30(2) ta’ l-att bażiku, jista’ jitressaq pjan ta’ verifika annwali kombinata.

3.   Ir-rapport ta’ verifika u l-opinjonijiet imsemmija fl-Artikolu 30(3)(a) u 30(3)(b) ta’ l-att bażiku għandhom ikunu bbażati fuq il-verifiki tas-sistemi u fuq il-verifiki tal-proġetti li saru skond l-istrateġija ta’ verifika u għandhom jitfasslu skond il-mudelli fl-Annessi 7.A u 7.B.

4.   Id-dikjarazzjoni ta’ validità msemmija fl-Artikolu 30(3)(c) ta’ l-att bażiku għandha tkun ibbażata fuq ix-xogħol ta’ verifika kollu li sar mill-awtorità ta’ verifika u, jekk ikun meħtieġ, fuq kontrolli addizzjonali. Id-dikjarazzjoni ta’ validità għandha titfassal skond il-mudell fl-Anness 7.C.

5.   Jekk ikun hemm kwalunkwe limitazzjoni għall-ambitu ta’ l-eżami jew jekk il-livell tan-nefqa irregolari skoperta ma jippermettix li tingħata opinjoni mhux kwalifikata għall-opinjoni annwali msemmija fl-Artikolu 30(3)(b) ta’ l-att bażiku jew fid-dikjarazzjoni msemmija fil-punt (c) ta’ l-istess Artikolu, l-awtorità ta’ verifika għandha tagħti r-raġunijiet u tistma l-iskala tal-problema u l-impatt finanzjarju tagħha.

L-Artikolu 26

Id-dokumenti stabbiliti mill-awtorità ta’ ċertifikazzjoni

1.   Id-dikjarazzjoni ċertifikata tan-nefqa relatata mat-talba għal pagament ta’ pre-finanzjament ieħor imsemmija fl-Artikolu 39(4) ta’ l-att bażiku għandha titfassal u tiġi trażmessa lill-Kummissjoni fil-format ta’ l-Anness 8.

2.   Id-dikjarazzjoni ċertifikata tan-nefqa relatata mat-talba għal pagament finali msemmija fl-Artikolu 40(1)(a) ta’ l-att bażiku għandha titfassal u tiġi trażmessa lill-Kummissjoni fil-format ta’ l-Anness 9.

KAPITOLU 4

Ir-rapportaġġ ta’ l-irregolaritajiet

L-Artikolu 27

Ir-rapportaġġ inizjali – id-derogi

1.   Skond il-mudelli fl-Annessi 4 u 5, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni kwalunkwe irregolarità li kienet is-suġġett ta’ sejba primarja amministrattiva jew ġudizzjarja fir-rapporti ta’ progress jew fir-rapporti finali dwar l-implimentazzjoni tal-programmi annwali:

Ir-rapport għandu jindika:

(a)

il-Fond, il-programm annwali u l-proġett ikkonċernat;

(b)

id-dispożizzjoni li nkisret;

(c)

id-data u s-sors ta’ l-ewwel informazzjoni li wasslet biex jiġi suspettat li saret irregolarità;

(d)

il-prattiki użati fit-twettiq ta’ l-irregolarità;

(e)

fejn ikun xieraq, jekk il-prattika tagħtix lok għal suspett ta’ frodi;

(f)

il-mod li bih ġiet skoperta l-irregolarità;

(g)

l-ammont tal-kontribuzzjoni Komunitarja konċernata.

Madankollu, il-każijiet li ġejjin mhemmx għalfejn jiġu rapportati, ħlief f’każijiet ta’ suspett ta' frodi:

(a)

każijiet fejn l-irregolaritajiet ikunu relatati ma’ ammonti ta’ inqas minn EUR 10 000 li jridu jitħallsu mill-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej;

(b)

każijiet fejn l-irregolarità tikkonsisti biss fin-nuqqas ta’ implimentazzjoni, b’mod sħiħ jew parzjali, ta’ proġett inkluż fil-programm annwali minħabba li l-benefiċjarju finali falla;

(c)

każijiet li nġiebu għall-attenzjoni ta’ l-awtorità responsabbli mill-benefiċjarju finali b’mod volontarju u qabel ma ġew skoperti mill-awtorità responsabbli, sew qabel jew wara l-pagament tal-kontribuzzjoni pubblika;

(d)

każijiet skoperti u kkorreġuti mill-awtorità responsabbli qabel ma sar kwalunkwe pagament tal-kontribuzzjoni pubblika lill-benefiċjarju finali u qabel ma n-nefqa konċernata ġiet inkluża f’dikjarazzjoni ta’ nefqa mressqa quddiem il-Kummissjoni.

2.   Fuq it-talba tal-Kummissjoni, fil-każijiet kollha, l-Istati Membri għandhom jagħtu aktar dettalji rigward:

(a)

fejn ikun xieraq, l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi l-oħra involuti;

(b)

il-perjodu li matulu, jew il-mument li fih, twettqet l-irregolarità;

(c)

l-awtoritajiet nazzjonali jew l-entitajiet li fasslu r-rapport uffiċjali dwar l-irregolarità u l-awtoritajiet responsabbli għall-azzjoni ta’ segwitu amministrattiva jew ġudizzjarja;

(d)

id-data meta ġiet stabbilita s-sejba primarja amministrattiva jew ġudizzjarja dwar l-irregolarità;

(e)

l-identità tal-persuni naturali u legali involuti jew ta’ kwalunkwe entità oħra parteċipanti, ħlief fejn din l-informazzjoni hija irrilevanti għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-irregolaritajiet, minħabba n-natura ta’ l-irregolarità konċernata;

(f)

il-baġit totali u l-kontribuzzjoni pubblika approvata għall-proġett u t-tqassim tal-kofinanzjament tiegħu bejn il-Komunità u l-kontribuzzjonijiet nazzjonali;

(g)

l-ammont tal-kontribuzzjoni pubblika li ġie affettwat mill-irregolarità u l-kontribuzzjoni Komunitarja korrispondenti li tinsab f’riskju;

(h)

fejn ma sar l-ebda pagament tal-kontribuzzjoni pubblika, imsemmija fil-punt (g), lil nies jew lil entitajiet oħra identifikati, l-ammonti li kienu se jitħallsu indebitament kieku l-irregolarità ma ġietx identifikata;

(i)

is-sospensjoni tal-pagamenti, fejn ikun applikabbli, u l-possibbiltajiet ta’ rkupru;

(j)

in-natura tan-nefqa irregolari.

3.   Fejn parti mill-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, partikolarment dwar il-prattiki użati biex titwettaq l-irregolarità u dwar il-mod li bih l-irregolarità ġiet skoperta, ma tkunx disponibbli, safejn ikun possibbli, l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni nieqsa meta jgħaddu r-rapporti sussegwenti dwar l-irregolaritajiet lill-Kummissjoni.

L-Artikolu 28

Ir-rapportaġġ ta’ l-azzjoni ta’ segwitu – In-nuqqas ta’ rkupru

1.   L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni, b’referenza għal kwalunkwe rapport preċedenti li sar skond l-Artikolu 27, bil-proċeduri istitwiti fir-rigward ta’ l-irregolaritajiet kollha li ġew innotifikati qabel u b’bidliet sinifikanti li jirriżultaw minnhom. Din l-informazzjoni għandha tingħata fir-rapporti ta’ progress jew fir-rapporti finali dwar l-implimentazzjoni tal-programmi annwali skond il-mudelli fl-Annessi 4 u 5.

Ir-rapport għandu jindika l-ammonti li ġew, jew li mistennija jiġu rkuprati.

2.   Fuq it-talba tal-Kummissjoni, fil-każijiet kollha, l-Istati Membri għandhom jagħtu aktar dettalji rigward:

(a)

kwalunkwe miżura interim meħuda mill-Istati Membri biex jissalvagwardjaw l-irkupru tas-somom imħallsa indebitament;

(b)

kwalunkwe proċedura ġudizzjarja u amministrattiva li ġiet istitwita bil-għan li jiġu rkuprati s-somom imħallsa indebitament u biex jiġu imposti sanzjonijet;

(c)

ir-raġunijiet għal kwalunkwe abbandun tal-proċeduri ta’ rkupru;

(d)

ir-raġunijiet għal kwalunkwe abbandun tal-prosekuzzjonijiet kriminali.

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni id-deċiżjonijiet amministrattivi jew ġudizzjarji kollha li jtemmu tali proċeduri, jew il-punti ewlenin tagħhom, u għandhom jiddikjaraw, partikolarment, jekk is-sejbiet humiex tali li tiġi suspettata frodi jew le.

L-Artikolu 29

Il-kuntatti ma’ l-Istati Membri

1.   Il-Kummissjoni għandha żżomm kuntatti xierqa ma’ l-Istati Membri konċernati sabiex tiġi supplimentata l-informazzjoni provduta dwar l-irregolaritajiet imsemmija fl-Artikolu 27 u dwar il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 28 dwar il-possibbiltà ta’ rkupru.

2.   Indipendentement mill-kuntatti msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri f’każijiet fejn in-natura ta’ l-irregolarità tkun tali li tissuġġerixxi li fi Stati Membri oħra jistgħu jseħħu prattiki identiċi jew simili.

L-Artikolu 30

L-użu ta’ l-informazzjoni

1.   Il-Kummissjoni tista’ tuża kwalunkwe informazzjoni ta’ natura ġenerali jew operattiva li ġiet ikkomunikata mill-Istati Membri skond din id-Deċiżjoni biex tagħmel analiżijiet tar-riskji, u, abbażi ta’ l-informazzjoni miksuba, tista’ tipproduċi rapporti u tiżviluppa sistemi ta’ twissija bikrija li jservu biex jidentifikaw ir-riskji b’mod aktar effettiv.

2.   Il-Kummissjoni għandha tinforma b’mod regolari lill-Istati Membri konċernati dwar l-użu li jkun sar mill-informazzjoni taħt il-paragrafu 1.

KAPITOLU 5

L-informazzjoni u l-pubbliċità

L-Artikolu 31

L-informazzjoni għall-benefiċjarji finali potenzjali

1.   L-awtorità responsabbli għandha tiżgura li l-indikazzjonijiet ewlenin dwar il-programmi pluriennali u l-programmi annwali jkunu mifruxa b’mod wiesa’, bid-dettalji tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji konċernati, u li jkunu disponibbli għall-partijiet kollha interessati.

Madankollu, l-awtorità responsabbli tista’ tiddeċiedi li żżomm kunfidenzjali l-arranġamenti ta’ ġestjoni interna stabbiliti fil-programm pluriennali jew fil-programmi annwali u kwalunkwe informazzjoni oħra relatata ma’ l-implimentazzjoni tal-Fond għal raġunijiet ta’ sigurtà pubblika.

2.   L-awtorità responsabbli għandha tipprovdi lill-benefiċjarji finali potenzjali għallinqas bl-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà li għandhom jiġu sodisfatti sabiex jikkwalifikaw għall-finanzjament taħt programm anwali;

(b)

deskrizzjoni tal-proċeduri biex jiġu eżaminati applikazzjonijiet għal finanzjament u l-perjodi ta’ żmien involuti;

(c)

il-kriterji biex jiġu magħżula l-proġetti li għandhom jiġu finanzjati;

(d)

il-kuntatti li jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar il-programmi annwali.

Minbarra dan, l-awtorità responsabbli għandha tinforma lill-benefiċjarji finali potenzjali bil-pubblikazzjoni kif inhu provdut fl-Artikolu 33(2)(b).

L-Artikolu 32

L-informazzjoni għall-benefiċjarji finali

L-awtorità responsabbli għandha tinforma lill-benefiċjarji finali li l-aċċettazzjoni tal-finanzjament timplika li jkunu qed jaċċettaw ukoll li jiġu inklużi fil-lista tal-benefiċjarji finali pubblikata skond l-Artikolu 33(2)(b).

L-Artikolu 33

Ir-responsabbiltajiet ta’ l-awtorità responsabbli relatati ma’ l-informazzjoni u mal-pubbliċità għall-pubbliku ġenerali

1.   L-awtorità responsabbli għandha tiżgura li l-miżuri ta’ informazzjoni u ta’ pubbliċità jiġu implimentati bil-għan li jkollhom l-aktar kopertura wiesgħa possibbli mill-midja billi jużaw diversi forom u metodi ta’ komunikazzjoni fuq il-livell territorjali xieraq.

2.   L-awtorità responsabbli għandha torganizza għallinqas il-miżuri ta’ informazzjoni u ta’ pubbliċità li ġejjin:

(a)

għallinqas attività waħda ta’ informazzjoni fis-sena, li tippreżenta, mill-2008, it-tnedija tal-programm pluriennali jew il-kisbiet tal-programm(i) annwali;

(b)

pubblikazzjoni annwali, għallinqas fuq sit web, tal-lista tal-benefiċjarji finali, l-ismijiet tal-proġetti u l-ammont ta’ finanzjament pubbliku u Komunitarju allokat lilhom. L-individwi li jappartjenu lill-gruppi fil-mira li ġew iddefiniti fl-Artikolu 6 ta’ l-att bażiku m’għandhomx jissemmew. L-indirizz tas-sit web għandu jiġi komunikat lill-Kummissjoni.

L-Artikolu 34

Ir-responsabbiltajiet tal-benefiċjarji finali relatati ma’ l-informazzjoni u mal-pubbliċità għall-pubbliku ġenerali

1.   Il-benefiċjarju finali għandu jkun responsabbli biex jinforma lill-pubbliku, permezz tal-miżuri stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4, dwar l-għajnuna miksuba mill-Fond.

2.   Il-benefiċjarju finali għandu jwaħħal plakka prominenti u permanenti li tkun ta’ daqs sinifikanti mhux aktar tard minn tliet xhur wara li jiġi kompletat kwalunkwe proġett li jissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-kontribuzzjoni Komunitarja totali tal-proġett teċċedi EUR 100 000; u

(b)

l-operazzjoni tikkonsisti mix-xiri ta’ oġġett fiżiku jew mill-finanzjament ta’ proġetti ta’ infrastruttura jew ta’ kostruzzjoni.

Fuq il-plakka għandu jkun hemm it-tip u l-isem tal-proġett. Barra dan, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 35 għandha tieħu għallinqas 25 % tal-plakka.

3.   Fejn proġett jingħata finanzjament taħt programm annwali li huwa kofinanzjat mill-Fond, il-benefiċjarju finali għandu jiżgura li dawk li qed jieħdu sehem fil-proġett ġew informati b’dak il-finanzjament.

4.   Kwalunkwe dokument, inkluż kwalunkwe ċertifikat ta’ attendenza jew ċertifikat ieħor, li jikkonċerna tali proġetti għandu jinkludi dikjarazzjoni li tindika li l-proġett qed ikun kofinanzjat mill-Fond.

L-Artikolu 35

Il-karatteristiċi tekniċi ta’ l-informazzjoni u tal-pubbliċità għall-operazzjoni

Il-miżuri kollha ta’ informazzjoni u ta’ pubbliċità immirati lejn il-benefiċjarji finali, il-benefiċjarji finali potenzjali u l-pubbliku ġenerali għandhom jinkludu:

(1)

l-emblema ta’ l-Unjoni Ewropea, skond l-istandards grafiċi indikati fl-Anness 10 u referenza għall-Unjoni Ewropea;

(2)

referenza għall-Fond;

(3)

dikjarazzjoni magħżula mill-awtorità responsabbli, li tagħmel enfasi fuq il-valur miżjud tal-kontribuzzjoni mill-Komunità.

Għal oġġetti promozzjonali żgħar jew għal oġġetti promozzjonali marbuta ma’ tnejn jew aktar mill-erba’ Fondi, il-punti 1 u 3 m’għandhomx japplikaw.

KAPITOLU 6

Id-data personali

L-Artikolu 36

Il-protezzjoni tad-data personali

1.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex ma jħallux li jkun hemm xi kxif mhux awtorizzat ta’, jew aċċess illeġittimu għall-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 27(1)(h) ta’ l-att bażiku, għall-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni waqt il-kontrolli tagħha fil-post u għall-informazzjoni msemmija fil-Kapitolu 4.

2.   L-informazzjoni msemmija fil-Kapitolu 4 m’għandhiex tintbagħat lil persuni għajr dawk fl-Istati Membri jew fl-istituzzjonijiet Komunitarji li dmirijiethom jeħtieġu li jkollhom aċċess għaliha, sakemm l-Istat Membru li jipprovdi tali informazzjoni ma jkunx qabel espressament dwar dan.

KAPITOLU 7

L-iskambju elettroniku tad-dokumenti

L-Artikolu 37

L-iskambju elettroniku tad-dokumenti

Minbarra l-verżjonijiet fuq il-karti debitament iffirmati tad-dokumenti msemmija fil-Kapitolu 3, l-informazzjoni għandha tintbagħat ukoll, kulmeta jkun possibbli, permezz ta’ mezzi elettroniċi.

L-Artikolu 38

Is-istema kompjuterizzata għall-iskambju tad-dokumenti

1.   Jekk il-Kummissjoni tiżviluppa sistema kompjuterizzata għal skambju sigur tad-data bejn il-Kummissjoni u kull Stat Membru għall-implimentazzjoni tal-Fond, l-Istati Membri għandhom jiġu informati bl-iżvilupp ta’ kwalunkwe sistema kompjuterizzata bħal din u, fuq it-talba tagħhom, jiġu involuti f’dan l-iżvilupp.

2.   Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet maħtura, flimkien ma’ l-entitajiet li lilhom ġew delegati l-kompiti, għandhom jirreġistraw id-dokumenti msemmija fil-Kapitolu 3 fis-sistema kompjuterizzata msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Minbarra dan, l-Istati Membri jistgħu jiġu mistiedna biex volontarjament jipprovdu l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 27 u 28 billi jużaw is-sistema speċifika eżistenti ġestita mill-Kummissjoni għall-ġbir ta’ l-irregolaritajiet skoperti taħt il-Fondi Strutturali.

4.   Kwalunkwe spiża ta’ kollegament (interface) bejn is-sistema kompjuterizzata komuni u sistemi kompjuterizzati nazzjonali, reġjonali u lokali u kwalunkwe spiża biex jiġu adattati s-sistemi nazzjonali reġjonali u lokali għar-rekwiżiti tekniċi tas-sistema komuni għandhom ikunu eliġibbli skond l-Artikolu 16 ta’ l-att bażiku.

PARTI III

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL-FOND EWROPEW GĦAR-REFUĠJATI

KAPITOLU 1

Ir-regoli ta’ eliġibbiltà

L-Artikolu 39

Ir-regoli ta’ eliġibbiltà

1.   Ir-regoli stabbiliti fl-Anness 11 għandhom jintużaw biex tiġi determinata l-eliġibbiltà tan-nefqa fuq azzjoni finanzjata taħt il-programmi annwali msemmija fl-Artikolu 35(4) ta’ l-att bażiku.

2.   Ir-regoli huma applikabbli għan-nefqa li tkun saret mill-benefiċjarji finali u għandhom japplikaw mutatis mutandis għan-nefqa li saret mill-imsieħba fil-proġett.

3.   L-Istati Membri jistgħu japplikaw regoli nazzjonali ta’ eliġibbiltà li huma aktar rigorużi minn dawk stabbiliti f’din id-Deċiżjoni.

Għandha tkun il-Kummissjoni li tevalwa jekk ir-regoli nazzjonali ta’ eliġibbiltà applikabbli jikkonformawx ma’ din il-kondizzjoni.

KAPITOLU 2

Is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll

L-Artikolu 40

Il-miżuri ta’ emerġenza

1.   L-applikazzjonijiet għall-miżuri ta’ emerġenza għandhom jiġi ppreżentati mill-awtorità responsabbli skond il-mudell fl-Anness 12.

2.   Kwalunkwe adozzjoni ta’ miżuri ta’ emerġenza mill-Kummissjoni għandha twassal għal emenda għad-deċiżjoni ta’ finanzjament li tapprova l-programm annwali ta’ l-Istat Membru konċernat. L-emenda għandha tindika l-ammont allokat lill-Istat Membru konċernat, il-perjodu li n-nefqa tkun eliġibbli għalih u, fejn ikun xieraq, id-deroga mir-regoli ta’ eliġibbità għan-nefqa definiti fl-Anness 11 b’relazzjoni għall-azzjoni elenkata fl-Artikolu 5 ta’ l-att bażiku.

3.   Ir-rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ dawn il-miżuri għandu jiġi inkluż fir-rapport ta’ progress u fir-rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali konċernat.

4.   L-ewwel pagament ta’ finanzjament minn qabel, li jkun daqs 80% ta’ l-ammont allokat għall-miżuri ta’ emerġenza, għandu jsir lill-Istat Membru fi żmien sittin jum wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2. Il-bilanċ għandu jitħallas meta l-istess pagament isir għall-programm annwali konċernat.

L-Artikolu 41

L-ammont fiss għall-persuni li ġew allokati mill-ġdid

1.   Għall-ammont fiss għall-persuni li ġew allokati mill-ġdid, kif inhu provdut fl-Artikolu 13(3) ta’ l-att bażiku, l-awtorità resposnabbli, matul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 43 ta’ l-att bażiku, għandha:

(a)

iżżomm l-informazzjoni meħtieġa sabiex tkun tista’ ssir identifikazzjoni xierqa tal-persuni li ġew allokati mill-ġdid u tad-data ta’ l-allokazzjoni mill-ġdid tagħhom;

(b)

iżżomm l-evidenza meħtieġa li dawn il-persuni jaqgħu f’waħda mill-erba’ kategoriji definiti fl-Artikolu 13(3) ta’ l-att bażiku.

2.   Il-persuni għandhom jiġu allokati mill-ġdid matul is-sena kalendarja li tikkorrispondi għall-programm annwali.

3.   Ir-rapporti ta’ progress u r-rapporti finali dwar l-implimentazzjoni tal-programmi annwali għandhom isemmu n-numru ta’ persuni li ġew allokati mill-ġdid skond l-erba’ kategoriji definiti fl-Artikolu 13(3) ta’ l-att bażiku.

L-Artikolu 42

L-implimentazzjoni tal-programmi annwali

1.   Bħala eċċezzjoni għall-Artikolu 23, waqt l-implimentazzjoni tal-programm annwali:

(a)

il-kontribuzzjoni Komunitarja allokata għall-persuni li ġew allokati mill-ġdid iddefiniti fl-Artikolu 13(3) ta’ l-att bażiku m’għandhiex tintuża għal azzjoni oħra;

(b)

il-kontribuzzjoni Komunitarja allokata għall-miżuri ta’ emerġenza definiti fl-Artikolu 21 ta’ l-att bażiku m’għandhiex tintuża għal azzjoni oħra.

2.   It-total tar-riżorsi annwali msemmija fl-Artikolu 14(7) ta’ l-att bażiku rigward il-limitu ta’ 15 % għall-azzjoni implimentata skond l-Artikolu 3(4) ta’ dik id-Deċiżjoni jiġi kalkulat b’referenza għall-ammont iffissat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta l-programm annwali, mingħajr ma titqies kwalunkwe riżorsa addizzjonali allokata għall-miżuri ta’ emerġenza.

PARTI IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

L-Artikolu 43

Id-destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-Belġju, lir-Repubblika tal-Bulgarija, lir-Repubblika Ċeka, lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, lir-Repubblika ta’ l-Estonja, lill-Irlanda, lir-Repubblika Ellenika, lir-Renju ta’ Spanja, lir-Repubblika Franċiża, lir-Repubblika Taljana, lir-Repubblika ta’ Ċipru, lir-Repubblika tal-Latvja, lir-Repubblika tal-Litwanja, lill-Gran Dukat tal-Lussemburgu, lir-Repubblika ta’ l-Ungerija, lir-Repubblika ta’ Malta, lir-Renju ta’ l-Olanda, lir-Repubblika ta’ l-Awstrija, lir-Repubblika tal-Polonja, lir-Repubblika Portugiża, lir-Rumanija, lir-Repubblika tas-Slovenja, lir-Repubblika Slovakka, lir-Repubblika tal-Finlandja, lir-Renju ta’ l-Iżvezja u lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u ta’ l-Irlanda ta’ Fuq.

Magħmula fi Brussell, 19 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Franco FRATTINI

Viċi President


(1)  ĠU L 144, 6.6.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Id-Direttiva kif emendata mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(3)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(4)  ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2.

(5)  ĠU L 144, 6.6.2007, p. 22.

(6)  ĠU L 144, 6.6.2007, p. 45.

(7)  ĠU L 168, 28.6.2007, p. 18.

(8)  ĠU L 326, 12.12.2007, p. 29.

(9)  ĠU C 316, 27.11.1995, p. 49.

(10)  ĠU L 160, 30.6.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 681/2007 (ĠU L 159, 20.6.2007, p. 1).


ANNESSI

ANNESS 1

Deskrizzjoni mudell tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll 19

ANNESS 2

Programm mudell pluriennali 35

ANNESS 3

Programm mudell annwali 37

ANNESS 4

Rapport ta’ progress mudell dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali 39

A.

Rapport tekniku 39

B.

Talba għat-tieni pagament ta’ finanzjament minn qabel 42

ANNESS 5

Rapport finali mudell dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali 43

A.

Rapport tekniku 43

B.

Talba għal pagament tal-bilanċ/Dikjarazzjoni ta’ rimbors 48

ANNESS 6

Strateġija mudell ta’ verifika 49
Anness(i) għall-istrateġija ta’ verifika: Il-pjanijiet annwali 50

ANNESS 7

Rapport mudell mill-awtorità ta’ verifika 51

A.

Rapport ta’ verifika annwali 51

B.

Opinjoni dwar il-funzjonament tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll 53

C.

Validazzjoni tat-talba għall-pagament 54

ANNESS 8

Dikjarazzjoni mudell tan-nefqa għat-tieni finanzjament minn qabel 56

ANNESS 9

Dikjarazzjoni mudell tan-nefqa għall-pagament tal-bilanċ 57

ANNESS 10

Struzzjonijiet li jikkonċernaw l-emblema u d-definizzjoni tal-kuluri standard 58

ANNESS 11

Regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa il-fond ewropew għar-refuġjati 60

ANNESS 12

Applikazzjoni għall-miżuri ta’ emerġenza 68

ANNESS 1:

DESKRIZZJONI TAL-MUDELL TA’ ĠESTJONI U S-SISTEMI TA’ KONTROLL

verżjoni inizjali

verżjoni riveduta (numru, data jj/xx/sena) li ssegwi d-djalogu mal-Kummissjoni

verżjoni riveduta għal raġunijiet oħra

STAT MEMBRU:
FOND(I):
PUNT EWLIENI TA’ KUNTATT:
L-INFORMAZZJONI MOGĦTIJA TIDDESKRIVI S-SITWAZZJONI FL-: …

1.   IDENTIFIKAZZJONI TA’ L-AWTORITAJIET MAĦTURA

1.1   Informazzjoni ġenerali ta’ l-awtoritajiet maħtura

1.1.1   Deskrizzjoni qasira ta’ l-għażliet magħmula dwar il-ħatra ta’ awtoritajiet differenti

1.1.2   Indikazzjoni dwar jekk dawn is-sistemi ta’ kontroll u ġestjoni humiex jaħdmu

Jekk le, indikazzjoni tad-data meta se jibdew jaħdmu

1.1.3   Indikazzjoni dwar jekk dawn is-sistemi ta’ kontroll kinux akkreditati mill-Kummissjoni għal strumenti oħra finanzjarji tal-Komunità (jekk applikabbli)

1.2   Ċart(s) ta’ l-organizzazzjoni tal-korp(i) kollha fi fihom ikunu qed jiffunzjonaw l-awtoritajiet maħtura

1.3   Awtorità responsabbli

1.3.1   Id-data u l-forma tal-ħatra formali ta’ l-awtorità responsabbli

1.3.2   L-istatus legali ta’ l-awtorità responsabbli

1.3.3   Speċifikazzjoni tal-funzjoni li ssir direttament mill-awtorità responsabbli u (jekk ikun applikabbli u/jew previst) minn korpi oħra taħt ir-responsabbiltà ta’ l-awtorità responsabbli (kompiti li jingħataw barra, esklużi l-kompiti li jingħataw lill-awtorità/awtoritajiet iddelegata(i) taħt il-punt 1.4)

1.3.4   Ċart ta’ l-organizzazzjoni u speċifikazzjoni tal-funzjonijiet ta’ l-unitajiet (inkluż l-għadd indikattiv ta' karigi allokati)

1.3.5   Informazzjoni dwar jekk l-awtorità responsabbli tistax taġixxi wkoll bħala korp li jeżegwixxi l-proġetti ko-iffinanzjati mill-Fond

1.3.6   Jekk l-awtorità responsabbli tkun l-istess waħda għal aktar minn wieħed mill-erba’ fondi, deskrizzjoni tal-funzjonijiet u sistemi komuni

1.4   Awtorità (awtoritajiet) iddelegata(i)

1.4.1   Ir-raġunijiet għat-twaqqif ta’ awtorità iddelegata

1.4.2   Id-data u l-forma tal-ħatra formali ta’ l-awtorità(awtoritajiet) iddelegata(i)

1.4.3   L-istatus legali ta’ l-awtorità(awtoritajiet) iddelegata(i)

1.4.4   Speċifikazzjoni tal-funzjoni li ssir direttament mill-awtorità ddelegata u (jekk ikun applikabbli u/jew previst) minn korpi oħra taħt ir-responsabbiltà ta’ l-awtorità ddelegata (kompiti li jingħataw barra)

1.4.5   Ċart ta’ l-organizzazzjoni u speċifikazzjoni tal-funzjonijiet ta’ l-unitajiet (inkluż l-għadd indikattiv ta' karigi allokati)

1.4.6   Informazzjoni dwar jekk l-awtorità(awtoritajiet) iddelegata(i) tistax taġixxi wkoll bħala korp eżekuttiv għall-proġetti ko-iffinanzjati mill-Fond

1.4.7   Jekk l-awtorità ddelegata tkun l-istess waħda għal aktar minn wieħed mill-erba’ fondi, deskrizzjoni tal-funzjonijiet u sistemi komuni

1.5   Awtorita’ ta' ċertifikazzjoni

1.5.1   Id-data u l-forma tal-ħatra formali ta’ l-awtorità ta' ċertifikazzjoni

1.5.2.   L-istatus legali ta’ l-awtorità ta' ċertifikazzjoni

1.5.3   Speċifikazzjoni tal-funzjoni li ssir direttament mill-awtorità ta' ċertifikazzjoni u (jekk ikun applikabbli u/jew previst) minn korpi oħra taħt ir-responsabbiltà ta’ l-awtorità ta' ċertifikazzjoni (kompiti li jingħataw barra)

1.5.4   Ċart ta’ l-organizzazzjoni u speċifikazzjoni tal-funzjonijiet ta’ l-unitajiet (inkluż l-għadd indikattiv ta' karigi allokati)

1.5.5   Jekk l-awtorità ta' ċertifikazzjoni tkun l-istess waħda għal aktar minn wieħed mill-erba’ Fondi, deskrizzjoni tal-funzjonijiet u sistemi komuni

1.6   Awtorità tal-verifika

1.6.1   Id-data u l-forma tal-ħatra formali ta’ l-awtorità tal-verifika

1.6.2   L-istatus legali ta’ l-awtorità tal-verifika

1.6.3   Speċifikazzjoni tal-funzjoni li ssir direttament mill-awtorità tal-verifika u (jekk ikun applikabbli u/jew previst) minn korpi oħra taħt ir-responsabbiltà ta’ l-awtorità tal-verifika (kompiti li jingħataw barra)

1.6.4   Ċart ta’ l-organizzazzjoni u speċifikazzjoni tal-funzjonijiet ta’ l-unitajiet (inkluż l-għadd indikattiv ta' karigi allokati)

1.6.5   Kwalifikazzjoni ta’ l-istaff għall-awtorità tal-verifika u (jekk applikabbli u/jew previsti) tal-korpi l-oħra mistennija li jwettqu xogħol ta’ verifika (kompiti li jingħataw barra)

1.6.6   Jekk l-awtorità tal-verifika tkun l-istess waħda għal aktar minn wieħed mill-erba’ Fondi, deskrizzjoni tal-funzjonijiet u sistemi komuni

1.6.7   Jekk awtorità responsabbli tista’ wkoll taġixxi bħala korp li jeżegwixxi l-proġetti ko-iffinanzjati mill-Fond, deskrizzjoni ta’ l-arranġamenti li jiżguraw pożizzjoni indipendenti ta’ l-awtorità tal-verifika bi qbil ma’ l-artikolu 8.

Gwida għal sezzjonijiet 2 – 4
l-ewwel parti ta’ kull tabella
Id-deskrizzjoni tal-proċessi għandhom jinkludu l-kompiti li jridu jitwettqu minn kull awtorità ddelegata (jew korpi taħt ir-responsabbiltà tagħhom) u l-interazzjoni bejniethom. Id-deskrizzjoni għandha tkun konċiża iżda madanakollu għandha tippermetti li jinftehmu b’mod ċar kif il-proċessi għandhom jitħaddmu fil-prattika.
It-tieni parti ta’ kull tabella
Il-lista ta’ verifika għandha tkun kompluta billi tindika jekk kull mira tkunx intlaħqet jew le u li tipprovdi kull informazzjoni rilevanti. Jekk ma tkunx intlaħqet il-mira, jekk jogħġbok agħti spjegazzjoni u, jekk ikun relevanti, indika d-data mistennija biex jitlesta x-xogħol.
Jekk il-proċeduri jkunu regolati, għandha tkun inkluża referenza għad-dokument.

2.   Il-FUNZJONI TA’ L-AWTORITAJIET INNOMINATI

2.1.   

In-nomina u s-sorveljanza ta’ l-awtoritajiet innominati

Deskrizzjoni qasira tal-proċess tat-twaqqif ta’ l-awtoritajiet innominati

[Id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-awtoritajiet kollha]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Ir-regolamenti li jirregolaw ir-relazzjonijiet ta’ l-Istati Membri ma’ l-awtoritajiet innominati jidentifikaw ir-responsabbiltajiet rispettivi

I/L

 

2

L-Istati Membri pprovdew gwida lill-awtoritajiet innominati biex jiżguraw ġestjoni finanzjarja soda (permezz ta’ taħriġ u/jew manwali)

I/L

 

3

Kull awtorità għandha tinforma lill-istaff tagħha bl-istqarrija ta' mandat ta' l-organizzazzjoni kif ukoll id-deskrizzjoni ta' l-impjieg u r-riżultati mistennija

I/L

 

4

Ittieħdu l-passi biex jiżguraw li l-awtoritajiet differenti għandhom staff adegwat f'termini ta' numru ta' persuni, anzjanità u esperjenzi sabiex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom

I/L

 


2.2.   

Separazzjoni tal-funzjonijiet

Deskrizzjoni qasira ta’ l-arranġamenti definiti biex jiżguraw separazzjoni proprja tal-funzjonijiet

[Id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-awtoritajiet kollha]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Ir-regolamenti huma ddefiniti biex jiżguraw separazzjoni proprja tal-funzjonijiet bejn l-atturi fi ħdan l-awtorità responsabbli għall-firma tal-ftehim tal-kuntratti/għotjiet

I/L

 

2

Ir-regolamenti huma ddefiniti biex jiżguraw separazzjoni proprja tal-funzjonijiet bejn l-atturi fi ħdan l-awtorità responsabbli għall-bidu, il-verifikazzjoni u l-approvazzjoni tat-tranżazzjonijiet finanzjari

I/L

 

3

L-awtorità tal-verifika għandha tiffunzjona b'mod indipendenti mill-awtorità responsabbli u mill-awtorità ta' ċertifikazzjoni.

I/L

 

4

L-awtorità ta' ċertifikazzjoni ma għandhiex tkun involuta fl-għażla, fl-implimentazzjoni u fit-tranżazzjonijiet finanzjarji relatati mar-riżorsi tal-Komunità

I/L

 


2.3.   

Is-sorveljanza ta’ l-awtorità (awtoritajiet ddelegata/i) – jekk applikabbli

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[din id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-awtorità responsabbli u l-awtorità/awtoritajiet iddelegata(i)]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Il-kompiti li għandhom ikunu ddelegati huma definiti b’mod ċar

I/L

 

2

Il-proċeduri huma stabbiliti fir-rigward tal-kompiti ddelegati u l-konformità tagħhom mar-regolamenti ddefiniti fl-att bażiku / ir-regolamenti ta' implimentazzjoni hija ċċekjata

I/L

 

3

Kontrolli ta’ sorveljanza għandhom isiru biex jiżguraw li l-kompiti jitwettqu skond il-proċeduri stabbiliti

I/L

 


2.4.   

Is-sorveljanza ta’ kompiti oħra mhux imwettqa mill-awtoritajiet infushom – jekk applikabbli

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[Din id-deskrizzjoni għandha tinkludi lill-awtoritajiet kollha]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

F’każ li l-korpi li jaġixxu taħt ir-responsabbiltà ta’ l-awtorità responsabbli (u li mhumiex ikkunsidrati bħala awtoritajiet iddelegati), ikun hemm mekkaniżmi ta' sorveljanza biex jiżguraw ġestjoni finanzjarja soda

I/L

 

2

Fil-każ ta’ atttivitajiet ta’ verifika li jingħataw barra u fil-każ ta’ korpi li jaġixxu taħt ir-responsabbiltà ta’ l-awtorità tal-verifika, hemm mekkaniżmi ta’ sorveljanza biex jiżguraw metodoloġija ta’ verifika komuni u konsistenza max-xogħol ta’ verifika

I/L

 

3

Fil-każ ta’ atttivitajiet li jiċċertifikaw li jingħataw barra u fil-każ ta’ korpi li jaġixxu taħt ir-responsabbiltà ta’ l-awtorità li tiċċertifika hemm mekkaniżmi ta’ sorveljanza biex jiżguraw strateġija komuni għaċ-ċertifikazzjoni

I/L

 

4

Fil-każ li jingħataw esternament lill-korpi privati mingħajr missjoni ta’ servizz pubbliku, il-mekkaniżmi huma ddefiniti biex jiżguraw li l-kompiti li jistgħu jingħataw ma jinkludux l-eżerċizzju ta’ l-awtorità pubblika jew li jeħtieġu l-użu ta’ setgħat diskrezzjonali ta’ ġudizzju

I/L

 

3.   PROĊESSI OPERATTIVI U FINANZJARJI

3.1.   

Li jistabbilixxu programmi multi-annwali

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[din id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-awtorità responsabbli u l-awtorità/awtoritajiet iddelegata(i)]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Ikunu previsti arranġamenti biex jiżguraw l-implimentazzjoni tal-prinċipji ta’ partenarjat bi qbil mar-regolamenti u l-prattiċi nazzjonali preżenti

I/L

 

2

Il-proċeduri huma ddefiniti biex jiċċekkjaw li l-programm multi-ligwistiku hu konsistenti mal-linji gwida strateġiċi u li hu konformi mal-liġi Komunitarja, b'mod partikolari l-liġi Komunitarja li għandha l-għan li tiżgura l-moviment ħieles tal-persuni f’rabta mal-miżuri ta’ akkumpanjament li huma direttament relatati fir-rigward tal-kontrolli tal-fruntieri esterni, l-ażil u l-emigrazzjoni

I/L

 

3

Il-programm multi-annwali għandu jkun approvat minn persuna debitament awtorizzata

I/L

 


3.2:   

L-istabbiliment ta' programmi annwali

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[din id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-awtorità responsabbli u l-awtorità/awtoritajiet ddelegati

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Il-Proċeduri huma stabbiliti biex jiżguraw:

il-konsistenza bejn il-programmi annwali u l-programm multi-annwali

l-eleġibbiltà ta’ l-azzjonijiet intiżi fil-programmi annwali

il-konsistenza u l-kumplimentarjetà ta' dawn l-azzjonijiet ma’ strumenti oħra nazzjonali u Komunitarji

il-konformità mar-regoli dwar il-persentaġġi tal-ko-finanzjament

Il-konsistenza mal-prioritajiet/prioritajiet speċifiċi stipulati fil-linji gwida strateġiċi

I/L

 

2

Il-proċeduri huma stabbiliti biex jiżguraw ir-reviżjoni ta’ programm annwali fil-każ ta’ sitwazzjonijiet ta’ emerġenza debitament sostanzjati kif deskritti fl-att bażiku, (jekk applikabbli)

I/L

 

3

Il-proċeduri huma stabbiliti biex jippermettu s-sottomissjoni ta’ reviżjoni ta’ programm annwali meta jkun meħtieġ skond l-Artikolu 23(1) ta’ din id-deċiżjoni

I/L

 

4

Kwalunkwe modifika ta’ l-analiżi finanzjarja ta’ programm annwali u r-raġunijiet għaliex ikun iddokumentat

I/L

 

5

Kwalunkwe modifika ta’ l-implimentazzjoni tal-programm annwali mhux marbut ma’ l-analiżi finanzjarja (eż. dwar in-natura u l-waqt tas-sejħiet għall-proposti jew l-ambitu ta’ l-assistenza teknika) u r-raġunijiet għaliex tkun iddokumentata

I/L

 


3.3.   

It-twaqqif ta’ l-istrateġija tal-verifika u l-pjani ta’ verifika annwali

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[din id-deskrizzjoni hi dwar l-awtorità tal-verifika]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Ir-regolamenti huma ddefiniti biex jiżguraw komunikazzjoni trasparenti u xierqa mill-awtorità responsabbli għall-awtorità tal-verifika dwar proċeduri ta’ ġestjoni u dwar proġetti qabel u waqt il-perjodu ta’ l-ipprogrammar

I/L

 

2

Il-proċeduri huma stabbiliti biex jiddefinixxu l-pjanijiet annwali ta’ verifika (li kull sena għandhom ikunu annessi ma’ l-istrateġija tal-verifika) u li jibagħtuhom fil-ħin lill-Kummissjoni (jekk ikun applikabbli)

I/L

 

3

L-istrateġija tal-verifika u l-pjaninijiet tal-verifika annwali huma approvati minn persuna debitament awtorizzata

I/L

 


3.4.   

L-awtorità responsabbli li taġixxi bħala korp li jeżegwixxi – jekk ikun applikabbli

Deskrizzjoni qasira tar-raġunijiet li jwasslu lill-awtorità responsabbli biex timplimenta proġetti direttament u l-arranġamenti speċifiċi previsti biex isaħħu s-sistemi tal-ġestjoni u kontroll

[din id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-awtoritajiet kollha]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Il-ġustifikazzjoni tal-bżonn biex l-awtorità responsabbli timplimenta proġetti tkun iddokumentata u ffirmata fil-livelli xierqa

I/L

 

2

Hemm arranġamenti speċifiċi biex jiżguraw li n-natura u l-għanijiet tal-proġetti ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ddefiniti għall-Fond

I/L

 

3

Hemm arranġamenti speċifiċi biex ma jħallux li jkun hemm konflitt ta’ interess għal proġetti implimentati mill-awtorità responsabbli

I/L

 

4

Hemm arranġamenti speċifiċi biex jiżguraw li jkun irrispettat il-prinċipju tal-valur għall-flus fl-implimentazzjoni tal-proġetti mill-awtorità responsabbli

I/L

 

5

Il-proċeduri huma ddefiniti biex jiżguraw li termini kontrattwali li jirregolaw dawn il-proġetti huma ċari u kompluti b’mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta' finanzjament, il-mod tal-ħlas, ir-regolamenti dwar l-eleġibbiltà u l-obbligazzjonijiet dwar r-rappurtar operattiv u finanzjarju

I/L

 

6

Ikun hemm arranġamenti speċifiċi biex jiżguraw li l-funzjonijiet prinċipali ta’ l-awtorità responsabbli kif ipprovduta fl-att bażiku mhumiex affettwati fir-rigward tal-proġetti implimentati mill-awtorità responsabbli

I/L

 

7

Meta l-awtorità responsabbli taġixxi bħala korp li teżegwixxi, l-awtorità tal-verifika titteħed f’korp ieħor minbarra l-awtorità responsabbli (jekk le, jekk jogħġbok iddeskrivi l-garanziji addizzjonali li jkun hemm biex jiżguraw l-indipendenza proprja ta’ l-awtorità tal-verifika)

I/L

 

8

L-istrateġija tal-verifika għandha tkopri r-riskji speċifiċi li jistgħu jkunu marbuta ma’ l-implimentazzjoni ta’ proġetti mill-awtorità responsabbli

I/L

 


3.5.   

L-għażla u l-implimentazzjoni tal-proġetti (l-awtorità responsabbli li taġixxi bħala korp li jagħti)

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[din id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-awtorità responsabbli u l-awtorità/awtoritajiet iddelegata(i)]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Fil-każ ta’ sejħa għall-proposti (jew offerti), ir-regolamenti huma ddefiniti biex jiżguraw kompetizzjoni miftuħa u pubbliċità adegwata

I/L

 

2

Il-kriterji ta’ l-għażla għandhom ikunu konformi mal-kriterji minimi ddefiniti fl-att bażiku

I/L

 

3

Il-proċeduri huma ddefiniti biex jintlaqgħu proposti (jew offerti)

I/L

 

4

Il-proċeduri huma ddefiniti biex jiżguraw li l-proposti (jew l-offerti) huma vvalutati kontra regolamenti u kriterji predefiniti b’mod trasparenti u mhux diskriminatorju

I/L

 

5

Id-deċiżjonijiet dwar l-għotjiet u l-ftehimiet dwar kuntratti / l-għotjiet għandhom ikunu approvati minn persuna debitament awtorizzata

I/L

 

6

Il-proċeduri huma ddefiniti biex jiżguraw l-informazzjoni ex post lill-applikanti dwar ir-riżultati tal-proċess ta’ l-għażla

I/L

 

7

Il-proċeduri huma ddefiniti biex jiżguraw il-monitoraġġ ta’ l-implimentazzjoni tal-ftehimiet/kuntratti dwar l-għotjiet skond it-termini kontrattwali

I/L

 


3.6.   

Sorveljanza tal-proġetti implimentati mill-benefiċjarji finali

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[din id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-awtorità responsabbli u l-awtorità/awtoritajiet iddelegata(i)]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Indikaturi prinċipali operattivi u finanzjarji għandhom ikunu stabbiliti, sorveljati u kkomunikati lill-awtorità responsabbli għal kull proġett

I/L

 

2

Verifikazzjonijiet fuq il-post mill-awtorità responsabbli huma previsti biex jippermettu sorveljanza (kemm ta’ l-aspetti operattivi u kemm dawk finanzjarji) tal-proġetti

I/L

 

3

L-awtorità responsabbli għandha tiżgura li l-benefiċjarji finali jagħmlu użu tas-sistemi xierqa ta’ verifika f’forma kompjuterizzata

I/L

 

4

L-awtorità responsabbli għandha tiżgura li l-benefiċjarji finali jimplimentaw id-dispożizzjonijiet dwar il-viżibiltà tal-finanzjament ta' l-UE

I/L

 


3.7.   

Ġestjoni finanzjarja tal-proġett

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[tinvolvi l-awtorità responsabbli u l-awtorità/awtoritajiet iddelegata(i)]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

It-tranżazzjonijiet finanzjari għandhom ikunu approvati minn persuni debitament awtorizzati

I/L

 

2

Qabel ma jsiru pagamenti/irkupri, isiru verifikazzjonijiet partikolarment sabiex jissorveljaw:

il-preċiżjoni u r-regolarità tat-talbiet għall-ħlas, fir-rigward tar-regoli dwar l-eleġibbiltà għall-Fond(i)

li prodotti u/jew servizzi ko-iffinanzjati mill-proġett kienu fil-fatt saru

il-ħlas preċiż, komplut u effettiv ta’ kontribuzzjonijiet oħra rċevuti minn sorsi pubbliċi jew privati

li r-riżultati ta’ kwalunkwe attività ta’ verifika kienu kkunsidrati

I/L

 

3

Il-verifiki għandhom isiru sabiex ikun hemm assikurazzjoni raġonevoli tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet eżistenti

I/L

 

4

Kontrolli ta’ superviżjoni għandhom isiru tul il-perjodu ta’ l-ipprogrammar biex jiżguraw li l-proċeduri finanzjarji stabbiliti huma rispettati

I/L

 

5

Il-verifikazzjonijiet għandhom jitwettqu b’kumplimentarjetà mal-programmi oħra finanzjarji Komunitarji sabiex ikun evitat il-finanzjament doppju

I/L

 


3.8.   

Irregolaritajiet, korrezzjonijiet u rkupri

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[din id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-awtorità responsabbli u l-awtorità/awtoritajiet iddelegata(i) u l-awtorità li tiċċertifika]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Definizzjonijiet ta’ irregolaritajiet huma stabbiliti u huma konformi mal-ħtiġiet tal-Komunità

I/L

 

2

Il-mekkaniżmi isiru biex jiżguraw li l-irregolaritajiet jistgħu jinstabu fil-ħin u jittieħdiu miżuri korrettivi immedjati

I/L

 

3

Ikun hemm proċeduri biex jiżguraw li l-Kummissjoni tinżamm infurmata bl-irregolaritajiet li jinstabu, u jekk ikun xieraq, bi kwalunkwe miżuri korrettivi li jittieħdu bi qbil ma’ l-obbligazzjonijiet stipulati f’din id-deċiżjoni

I/L

 

4

Ikun hemm proċeduri biex jiżguraw insegwitu proprju ta’ l-ordnijiet ta’ rkupru u, jekk ikun applikabbli, ta’ interessi bl-arretrati

I/L

 

5

Fil-każ li l-ordnijiet ta’ irkupru ma jkunux jistgħu jissarfu, jiġu identifikati raġunijiet biex jivvalutaw jekk l-Istati Membri għandhomx jirrifondu l-fondi lill-baġit tal-Komunità jew le.

I/L

 


3.9.   

Preparazzjoni u implimentazzjoni tal-missjonijiet ta’ verifika

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[din id-deskrizzjoni għandha tinkludi l-awtorità tal-verifika u, bħala entitajiet li potenzjalment ikunu vverifikati, l-awtorità responsabbli u l-awtorità/awtoritajiet iddelegata(i) u, bħala riċevituri tal-konklużjonijiet, l-awtorità ta' ċertifikazzjoni]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Il-prattika tal-verifika hi konformi ma’ standards internazzjonali aċċettati

I/L

 

2

Manwal tal-verifika jkun stabbilit biex jintuża mill-awdituri fuq il-bażi tal-ħtiġiet iddefiniti fl-att bażiku

I/L

 

3

Il-verifiki jsiru biex jivverifikaw il-funzjoni effettiva tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll

I/L

 

4

L-ispezzjonijiet li jsiru fuq l-ispejjeż eleġibbli għandhom ikunu bbażati fuq kampjun xieraq, u għandhom jikkonsistu minn ta’ l-inqas 10 % ta’ l-ispejjeż eleġibbli

I/L

 

5

Il-verifiki ta’ l-ispejjeż eleġibbli għandhom jivverifikaw ta’ l-inqas il-konformità, l-effettività u l-effiċjenza ta’ l-elementi segwenti: il-proċedura ta’ l-għażla tal-proġett, l-objettivi tal-proġett, ir-realtà ta’ l-akkwist, l-eliġibbiltà ta’ l-ispejjeż, dokumenti validi li jissostanzjaw l-ispejjeż, il-ko-finanzjament nazzjonali, audit trail.

I/L

 

6

Insegwitu ta’ rakkomandazzjonijiet ta’ qabel għandu jsir fuq bażi regolari

I/L

 

7

Il-proġetti implimentati mill-awtorità responsabbli għandhom ikunu soġġetti għal skrutinju qawwi

I/L

 


3.10.   

Rapport tal-verifika tal-programmi annwali u dikjarazzjonijiet relatati

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[din id-deskrizzjoni għandha tinvolvi l-awtorità tal-verifika]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Il-proċeduri huma stabbiliti biex jikkonsolidaw il-konklużjonijiet tas-sistemi tal-verifiki tal-proġetti għal kull programm annwali

I/L

 

2

L-ispezzjonijiet għandhom isiru biex jivvalutaw it-talbiet għall-ħlasijiet

I/L

 

3

Aktar eżamijiet għandhom ikunu mnedija fil-każ li jinstabu żbalji sistematiċi fil-limitu tal-materjalità

I/L

 

4

Ir-rapport u d-dikjarazzjonijiet relatati għandhom ikunu approvati minn persuna debitament awtorizzata

I/L

 


3.11.   

Ċertifikazzjoni ta’ nfiq

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[din id-deskrizzjoni primarjament tinvolvi l-awtorità li tiċċertifika iżda wkoll l-awtorità responsabbli u l-awtorità (awtoritajiet) iddelegata(i)]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Il-proċeduri huma stabbiliti biex jiżguraw li l-informazzjoni neċessarja tkun irċevuta mill-awtorità responsabbli bl-iskop ta’ ċertifikazzjoni

I/L

 

2

Il-proċeduri huma stabbiliti biex jiżguraw li r-rapport tal-verifika ta’ kull programm annwali u d-dikjarazzjonijiet relatati jkunu rċevuti mill-awtorità tal-verifika

I/L

 

3

Il-proċeduri huma stabbiliti biex jiżguraw li l-irkupri jkunu kkunsidrati għad-dikjarazzjoni finali ta’ l-ispiża u biex isegwu proċedimenti legali kontinwi jew appelli amministrattivi b’effett sospensiv fir-rigward ta’ l-irkupri

I/L

 

4

Il-verifiki għandhom isiru biex jiżguraw il-preċiżjoni u li tintemm id-dikjarazzjoni ta’ l-ispiża (partikolarment, fuq kull interessi ġġenerati mill-pre-finanzjamenti rċevuti mill-Kummissjoni kif ukoll mill-użu effettiv bħala kontribuzzjoni nazzjonali)

I/L

 

5

Fil-każ ta' flus lokali, il-metodi użati għall-kalkolu fl-Ewro huma konformi mar-regoli ddefiniti mill-Kummissjoni

I/L

 


3.12.   

L-evalwazzjoni tal-programm

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[tinvolvi l-awtorità responsabbli u l-awtorità/awtoritajiet iddelegata(i)]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Id-dokumenti ta’ gwida mill-Kummissjoni dwar l-evalwazzjonijiet ikunu mxerrda ħafna u jkunu disponibbli għall-benefiċjarji potenzjali finali u għall-partijiet interessati l-oħra

I/L

 

2

Għandhom ikunu rreġistrati l-indikaturi prinċipali operattivi u finanzjarji pprovduti mill-benefiċjarji finali biex ikejlu l-miżuri tal-proġetti

I/L

 

3

L-awtorità responsabbli (u/jew l-awtoritajiet iddelegata(i)) għandhom jiżguraw li l-indikaturi pprovduti huma xierqa biex ikejlu r-riżultati ta’ kull proġett

I/L

 

4

Ikun hemm proċeduri biex jiżguraw li l-evalwazzjoni neċessarja ssir kif rikjesta mill-att bażiku

I/L

 

4.   ĠESTJONI TA' L-INFORMAZZJONI

4.1.   

Dokumentazzjoni dwar il-proċeduri

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[tinvolvi l-awtoritajiet kollha]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

L-awtoritajiet għandhom jiżguraw li l-proċeduri stabbiliti msemmija fl-Artikolu 7 ta’ din id-deċiżjoni huma konformi mal-liġi nazzjonali u Komunitarja (eż. akkwist pubbliku, regoli dwar il-verifiki, eċċ)

I/L

 

2

Il-proċeduri huma approvati minn persuna debitament awtorizzata

I/L

 

3

Il-proċeduri stabbiliti jfasslu struzzjonijiet ċari dwar kull operazzjoni prinċipali u jispjegaw iċ-ċirkwiti tat-teħid tad-deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-mod kif tiffunzjona

I/L

 

4

Ikun hemm arranġamenti biex jiżguraw li l-istaff kollu rilevanti ikun infurmat bil-proċeduri stabbiliti

I/L

 

5

Fejn ikun xieraq, dawn il-proċeduri jinkludu l-użu ta’ listi ta’ verifiki li jagħtu sommarju tal-kontrolli prinċipali li għandhom jitwettqu

I/L

 

6

Ikun hemm arranġamenti biex jiżguraw il-protezzjoni tad-data personali

I/L

 


4.2.   

Kontijiet u żamma ta’ kotba

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[tinvolvi l-awtorità responsabbli l-awtorità/awtoritajiet iddelegata(i) u l-awtorità li tiċċertifika]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

Ikun hemm arranġamenti biex jiżguraw li d-data tal-kontijiet tkun kompluta, affidabbli u korretta. Partikolarment, is-sistema tal-kontijiet tippermetti:

it-traċċabbiltà sħiħa tar-riżorsi tal-Kummissjoni fuq il-livell tal-benifiċjarju finali u fuq il-proġetti

l-identifikazzjoni ta’ kwalunkwe interess iġġenerat mill-pre-finanzjament irċevut mill-Kummissjoni

l-identifikazzjoni ta’ l-ordnijiet ta’ rkupru maħruġa u, jekk ikun applikabbli, jekk ikunux issarrfu

I/L

 

2

is-sistema tar-rappurtar finanzjarju u l-verifika hi konformi mal-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-data

I/L

 

3

Is-sistema tar-rappurtar finanzjarju u l-verifika li tkun se tintuża għandha tkun fuq formola kompjuterizzata

I/L

 

4

Ikun hemm sistema ta’ rinforz biex tiggarantixxi l-kontinwità ta’ l-operazzjonijiet jekk ikun hemm bżonn

I/L

 

5

Fil-każ ta' flus lokali, il-metodi użati għall-kalkolu fl-Ewro huma konformi mar-regoli ddefiniti mill-Kummissjoni

I/L

 


4.3.   

Irrappurtar lill-Kummissjoni

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[tinvolvi l-awtoritajiet kollha]

 

miri prinċipali

Miksuba?

Kummenti

1

L-obbligazzjonijiet dwar l-irrapportar kienu ddefiniti kif kienu wkoll l-implikazzjonijiet għar-riżorsi

I/L

 

2

Il-proċeduri stabbiliti jippermettu fattur produttiv proprju, fil-ħin u komplut mill-awtoritajiet innominati

I/L

 

3

Ir-rapporti huma approvati minn persuna debitament awtorizzata

I/L

 


4.4.   

Rekord sekwenzjali tat-tranżazzjonijiet

Deskrizzjoni qasira tal-proċess

[tinvolvi l-awtoritajiet kollha]

Fejn qed jinżammu dawn id-dokumenti?

Korp/Unità inkarigata

Għal kemm żmien?

Deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll li tinkludi l-manwal(i) tal-proċeduri

 

 

Strateġija tal-verifika

 

 

Programm nazzjonali multi-annwali u r-reviżjoni possibbli

 

 

Programmi nazzjonali multi-annwali u r-reviżjoni possibbli

 

 

Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea dwar programmi multi-annwali u annwali

 

 

Sejħiet għall-proposti/Sejħiet għall-offerti

 

 

Fajls ta’ l-applikant/fajls tal-kuntratt

 

 

Analiżi amminstrattiva, teknika u finanzjarja ta’ proposti/offerti rċevuti (tabelli ta’ evalwazzjoni) u rapporti tal-kumitat ta’ l-evalwazzjoni

 

 

Deċiżjonijiet dwar il-finanzjament jew ir-rifjut tagħhom

 

 

Ftehimiet dwar l-iffinanzjar tal-proġett

 

 

Deċiżjonijiet dwar l-impenn finanzjarju għal kull proġett

 

 

Rapporti dwar il-progress u rapport finali sottomess mir-riċevituri tal-finanzjament

 

 

Rapporti finanzjarji u applikazzjonijiet għall-ħlas sottomessi mill-Proġett ffinanzjat

 

 

Dokumenti li jissostanzjaw l-ispiża u d-dħul tal-proġett iffinanzjat

 

 

Ħlasijiet/awtorizzazzjonijiet għall-irkupru (prova tal-verifiki mwettqa)

 

 

Ħlasijiet/ordnijiet ta’ rkupru għall-finanzjament

 

 

Provi tal-ħlasijiet/irkupru tal-finanzjament

 

 

Dokumentazzjoni marbuta mal-metodoloġija tal-kampjuni għall-attività tal-verifika

 

 

Rapporti u verifiki li jsiru fuq il-proġetti

 

 

Rapporti dwar il-verifiki li jsiru fuq livell nazzjonali

 

 

Rapporti tal-verifiki dwar il-programmi annwali

 

 

Opinjonijiet tal-verifiki dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll

 

 

Dikjarazzjonijiet tal-verifiki dwar il-validità tat-talbiet għall-ħlas

 

 

Talbiet għall-ħlas mibgħuta mill-Kummissjoni Ewropea

 

 

Ċertifikazzjoni ta' l-ispejjeż mibgħuta mill-Kummissjoni Ewropea

 

 

Rapporti ta’ l-implimentazzjoni tal-progress mibgħuta lill-Kummissjoni Ewropea

 

 

Rapporti ta’ l-implimentazzjoni finali mibgħuta lill-Kummissjoni Ewropea

 

 

Prova tal-ħlas rċevuta mill-Kummissjoni Ewropea

 

 

Rapporti ta’ l-evalwazzjonii mibgħuta lill-Kummissjoni Ewropea

 

 

5.   APPROVAZZJONI TAD-DESKRIZZJONI TAS-SISTEMI TA’ ĠESTJONI U KONTROLL

Awtorità

Dikjarazzjoni

Data u firma

Awtorità Responsabbli

Niċċertifika li l-informazzjoni dwar l-identifikazzjoni u s-sistemi interni ta’ kontroll ta’ l-Awtorità Responsabbli hi eżatta u kompluta

Isem:

Pożizzjoni:

Data:

Firma

Awtorita’ ta' ċertifikazzjoni

Niċċertifika li l-informazzjoni dwar l-identifikazzjoni u s-sistemi interni ta’ kontroll ta’ l-Awtorità ta' Ċertifikazzjoni hi eżatta u kompluta

Isem:

Pożizzjoni:

Data:

Firma

Awtorità tal-verifika

Niċċertifika li l-informazzjoni dwar l-identifikazzjoni u s-sistemi interni ta’ kontroll ta’ l-Awtorità tal-Verifika hi eżatta u kompluta

u nista’ nikkonferma li dak li kien deskritt jagħti stampa ta’ min joqgħod fuqha tas-sistemi kollha tal-ġestjoni u kontroll.

Isem:

Pożizzjoni:

Data:

Firma

ANNESS 2

MUDELL TA’ PROGRAMM MULTIANNWALI

verżjoni inizjali

verżjoni rriveduta (numru, data jj/xx/sena) li ssegwi d-djalogu mal-Kummissjoni

verżjoni rriveduta fid-dawl tal-valutazzjonijiet u/jew li ssegwi d-diffikultajiet fl-implimentazzjoni

verżjoni rriveduta li ssegwi r-reviżjoni tal-linji gwida strateġiċi

STAT MEMBRU:
FOND:
AWTORITÀ RESPONSABBLI:
PERJODU KOPERT:

1.   SITWAZZJONI FL-ISTAT MEMBRU

Deskrizzjoni tas-sitwazzjoni bażika fl-Istat Membru fil-qasam ta’ politika kopert mill-għanijiet tal-Fond

1.1.   Is-sitwazzjoni nazzjonali u l-flussi migratorji li jaffettwawha

1.2.   Il-miżuri li ttieħdu s’issa mill-Istat Membru

1.3.   Ir-riżorsi totali nazzjonali allokati

2.   ANALIŻI TAL-ĦTIĠIET FL-ISTAT MEMBRU

2.1.   Il-ħtiġiet fl-Istat Membru b’rabta mas-sitwazzjoni bażika

2.2.   L-għanijiet operattivi ta’ l-Istat Membru mfassla biex jilqgħu għall-ħtiġiet tiegħu

3.   STRATEĠIJA BIEX JINTLAĦQU L-GĦANIJIET

Deskrizzjoni dwar il-kontribut tal-fond biex jilqa’ għall-ħtiġiet, liema prioritajiet intgħażlu u għaliex

3.1.   Il-Prijorità 1

3.2.   Il-Prijorità 2

3.3.   Eċċ.

Tqassim tal-preżentazzjoni ta’ l-informazzjoni tal-prijoritajiet magħżula

a)

L-għan(ijiet) ta’ l-istrateġija u eżempji ta’ l-azzjonijiet prinċipali

b)

Deskrizzjoni tal-mira(i) kkonċernata(i) u l-indikatur(i) użat(i)

c)

Jekk ikun xieraq, indikazzjoni ta’ liema azzjonijiet prinċipali huma kkunsidrati li jimplimentaw prijoritajiet speċifiċi taħt il-prijorità magħżula

4.   KOMPATIBBILTÀ MA’ STRUMENTI OĦRA

Indikazzjoni dwar kif din l-istrateġija hi kompatibbli ma’ strumenti reġjonali, nazzjonali u Komunitarji oħra

4.1.   Il-Prijorità 1

4.2.   Il-Prijorità 2

4.3.   Eċċ.

5.   QAFAS GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TA’ L-ISTRATEĠIJA

5.1.   Il-pubblikazzjoni tal-programm

5.2.   L-istrateġija magħżula biex timplimenta l-prinċipju ta’ partenarjat

6.   PJAN FINANZJARJU INDIKATTIV

6.1.   Kontribut Komunitarju

6.1.1.   Tabella

Programm Multiannwali – Abbozz Ta’ Pjan Finanzjarju

Tabella 1.

Kontribut Komunitarju

Stat Membru: […]

Il-Fond: […]


(F’000’ Ewro - prezzijiet kurrenti)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Il-Prijorità 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

0

Il-Prijorità 2: […]

 

 

 

 

 

 

 

0

Il-Prijorità 3: […]

 

 

 

 

 

 

 

0

Il-Prijorità […]

 

 

 

 

 

 

 

0

Assistenza Teknika

 

 

 

 

 

 

 

0

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.2.   Kummenti fuq iċ-ċifri/xejriet

6.2.   Pjan globali ta’ finanzjament

6.2.1.   Tabella

Programm Multiannwali – Abbozz Ta’ Pjan Finanzjarju

Tabella 2.

Pjan globali ta’ finanzjament

Stat Membru: […]

Il-Fond […]


(F’000’ Ewro - prezzijiet kurrenti)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Kontribut Komunitarju

 

 

 

 

 

 

 

 

Kofinanzjament pubbliku

 

 

 

 

 

 

 

 

Kofinanzjament privat

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

% Kontribut Komunitarju

%

%

%

%

%

%

%

%

6.2.2.   Kummenti fuq iċ-ċifri/xejriet

[firma tal-persuna responsabbli]

ANNESS 3

MUDELL TA’ PROGRAMM MULTIANNWALI

verżjoni inizzjali

verżjoni riveduta (numru, data jj/xx/sena) li ssegwi d-djalogu mal-Kummissjoni

verżjoni riveduta għal raġunijiet oħra

STAT MEMBRU:
FOND:
AWTORITÀ RESPONSABBLI
SENA KOPERTA:

1.   REGOLI ĠENERALI GĦALL-GĦAŻLA TA’ PROĠETTI LI GĦANDHOM IKUNU FFINANZJATI TAĦT IL-PROGRAMM

2.   TIBDIL FIS-SISTEMI TA’ TMEXXIJA U ĠESTJONI TA’ KONTROLL (jekk xierqa)

3.   AZZJONIJIET LI GĦANDHOM IKUNU SOSTNUTI MILL-PROGRAMM SKOND IL-PRIJORITAJIET MAGĦŻULA

3.1.   Azzjonijiet li jimplimentaw il-prijorità 1

3.2.   Azzjonijiet li jimplimentaw il-prijorità 2

3.3.   Eċċ.

Meta jkunu ppreżentati l-azzjonjiet taħt il-punti 3.1 sa eċċ, jekk ikun rilevanti, għamel elenku skond id-deskrizzjoni tal-kategoriji ta’ l-azzjonijiet fl-att bażiku

Aspetti ta’ l-azzjoni ppreżentata fid-deskrizzjoni ta' kull azzjoni taħt il-punti 3.1 sa eċċ

1.
Skop u ambitu ta’ l-azzjoni
2.
Benefiċjarji mistennija ta’ l-għotja
3.
Fejn ikun xieraq, ġustifikazzjoni dwar il-proġett(i) implimentat direttament mill-awtorità responsabbli li taġixxi bħala korp li jeżegwixxi
4.
Riżultati kwantifikati mistennija u l-indikaturi li għandhom jintużaw
5.
Il-Viżibiltà tal-finanzjament tal-KE
6.
Il-kumplimentarjetà ma’ azzjonijiet simili ffinanzjati minn strumenti oħra tal-KE, jekk ikun xieraq
7.
It-tagħrif finanzjarju

4.   GĦAJNUNA TEKNIKA

4.1.   Skop għall-għajnuna teknika

4.2.   Riżultati kwantifikati mistennija

4.3.   Il-Viżibiltà tal-finanzjament tal-KE

5.   ABBOZZ TA’ PJAN FINANZJARJU

Programm Multiannwali – Abbozz Ta’ Pjan Finanzjarju

Tabella 1

Tabella ta’ deskrizzjoni

Stat Membru: […]

Il-programm annwali kkonċernat: […]

Il-Fond: […]


(Iċ-ċifri kollha (f'ewro)

Ref. Prijorità

Ref.speċifiċi priorità; (1)

Kontribut Komunitarju

(a)

Allokazzjoni Pubblika

(b)

Allokazzjoni Privata

(ċ)

Total

(d=a+b+ċ)

% KE

(e=a/d)

Sehem mit-total

(d/total d)

Azzjoni 1: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Azzjoni 2: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Azzjoni 3: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Azzjoni 4: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Azzjoni 5: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Azzjoni …: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Azzjoni N: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Assistenza Teknika

 

 

 

 

 

0

 

 

Oħrajn operazzjonijiet (2)

 

 

 

 

 

0

 

 

Total

 

 

0

0

0

0

%

100  %

[firma tal-persuna responsabbli]


(1)  jekk applikabbli

(2)  fejn ikun xieraq, miżuri speċifiċi ddefiniti fl-att bażiku bħalma huma miżuri ta’ emerġenza

ANNESS 4

MUDELL TAR-RAPPORT TAL-PROGRESS DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGRAMM ANNWALI

STAT MEMBRU:
FOND:
AWTORITÀ RESPONSABBLI:
IS-SENA KOPERTA:

A.   Rapport Tekniku

1.   L-IMPLIMENTAZZJONI OPERATTIVA

1.1.   L-iskeda għall-implimentazzjoni tal-programm

1.2.   Deskrizzjoni ta’ l-organizzazzjoni ta’ l-għażla tal-proġetti u s-sejħiet għall-offerti u r-riżultati tagħhom

1.3.   Il-progress li sar fl-implimentazzjoni ta’ l-azzjonijiet tal-programm taħt il-prijoritajiet magħżula

1.3.1.   Azzjonijiet li jimplimentaw il-Prijorità 1

1.3.2.   Azzjonijiet li jimplimentaw il-Prijorità 2

1.3.3.   Eċċ

1.4.   L-użu ta’ l-assistenza teknika

1.5.   Problemi misjuba u miżuri meħuda

2.   L-IMPLIMENTAZZJONI FINANZJARJA

Rapport tal-progress dwar l-implimentazzjoni tal-programm.

Tabella 1.

Ir-rapport finanzjarju

L-Istat Membru: […]

Programm annwali kkonċernat: […]

Sitwazzjoni fi: [jum/xahar/sena]

Ħlasijiet ta’ qabel il-finanzjament irċevuti mill-KE: [ammont]


(Iċ-ċifri kollha (f'euro)

Ref. Prijorità

Ref. speċifiċi priorità (1)

SM programmat

Kommessi fil-livell ta’ SM

Kontribuzzjoni tal-KE mħallsa (j) minn SM benefiċjarji finali

Spejjeż totali eliġibbli Li saru sallum mill-benefiċjarji finali

Spejjeż totali pprogrammati

(a)

KE kontribuzzjoni

(b)

% EC

(ċ = b/a)

Spejjeż totali eliġibbli

(d)

KE kontribuzzjoni

(e)

% CE

(f = e/d)

Azzjoni 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azzjoni 2: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azzjoni 3: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azzjoni 4: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azzjoni 5: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azzjoni N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza Teknika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn operazzjonijiet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0


 

 

> 60 % tal-ħlasijiet ta’ qabel il-finanzjament irċevuti?

 

Iva/Le

Iva/Le

3.   L-IRRAPPORTAR DWAR L-IRREGOLARJITAJIET

Notifika ta’ irregolaritajiet ġodda (3)?

Le

Iva (Jekk iva, imla t-tabella 2)


Rapport tal-progress dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali

Tabella 2.

Ir-rapportar inizzjali dwar l-irregolarità

L-Istat Membru: […]

Sitwazzjoni fi: [jum/xahar/sena]

Fond: […]

Referenza

Programm Annwali

Proġetti

Dispożizzjoni Miksura

Tip ta’ irregolarità

Data/Sors Ta’ l-ewwel informazzjoni

Metodu ta’ l-iskoperta

Possibiltà ta’ frodi

(Y/N)

Ammont ikkonċernat f’ €

(Kontribuzzjoni komunitarja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tkomplija dwar irregolaritajiet ta’ qabel?

Le

Iva (Jekk iva, imla t-tabella 3)


Rapport tal-progress dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali

Tabella 3.

Ir-rapportar dwar it-tkomplija dwar l-irregolaritajiet

L-Istat Membru: […]

Sitwazzjoni fi: [jum/xahar/sena]

Fond: […]

Referenza

Programm Annwali

Proġetti

Dispożizzjoni Miksura

Ammont ikkonċernat (kontribuzzjoni tal-KE) F’€

Azzjonijiet ta’ tkomplija

Ordni ta’ rkupru

(ammonti f’€)

Kanċellament tal-kontrib. tal-KE.

Maħruġa

Mħallsa

Interessi awtomatiċi

Kanċellament tal-kontrib. tal-KE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Talba għat-tieni ħlas ta’ qabel il-finanzjament

Jien, sottofirmat [isem f’kapitali tal-persuna inkarigata],

In rappreżentanza ta’ l-awtorità responsabbli għall-ġestjoni u l-implimentazzjoni ta’ l- [isem il-Fond] nitlob il-ħlas ta’ dan l-ammont li ġej bħala t-tieni ħlas ta’ qabel il-finanzjament.

EUR (4)

 

[ċifra eżatta mqarrba għal żewġ punti deċimali]

Din it-talba għall-ħlas hija ammissibbli għaliex:

a)

rapport ta’ progress dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali lill-Kummissjoni ġie sottomess jew huwa mehmuż;

b)

dikjarazzjoni ċċertifikata tal-kontijiet imnedija skond l-infiq għal mhux inqas minn 60 % ta’ l-ammont ta’ l-ewwel pre-finanzjament ġiet sottomessa jew hija mehmuża;

c)

il-programm annwali ġie implimentat skond il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja soda u hemm assikurazzjoni raġonevoli li t-tranżazzjonijiet li jirfdu huma legali u regolari;

d)

ma hemm ebda opinjoni motivata mill-Kummissjoni fir-rigward ta’ ksir taħt l-Artikolu 226 tat-Trattat, dwar l-azzjonijiet li għalihom l-ispejjeż huma ddikjarati fit-talba.

Il-ħlas għandu jsir mill-Kummissjoni lil:

Awtorità responsabbli li tirċievi l-ħlas

 

Bank

 

Nru tal-kont tal-bank

 

Detentur tal-kont (jekk mhux l-istess bħall-awtorità responsabbli li tirċievi l-ħlas)

 

Data,

Isem f’ittri kbar, timbru, pożizzjoni u firma ta’ l-awtorità kompetenti


(1)  Jekk jgħodd.

(2)  Fejn xieraq, miżuri speċifiċi ddefiniti fil-bażi legali bħall-miżuri ta’ emerġenza jew persuni li ntbagħtu jgħixu post ieħor.

(3)  Mill-aħħar rapport ta’ progress / finali mibgħut lill-Kummissjoni.

(4)  Ammont totali mitlub biex jikkomplementa l-ewwel pre-finanzjament.

ANNESS 5

MUDELL TAR-RAPPORT FINALI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGRAMM ANNWALI

L-ISTAT MEMBRU:
FOND:
L-AWTORITÀ RESPONSABBLI:
IS-SENA KOPERTA:

A.   Rapport Tekniku

1.   L-IMPLIMENTAZZJONI OPERATTIVA

1.1.   L-iskeda għall-implimentazzjoni tal-programm

1.2.   Aġġornament mir-rapport dwar il-progress dwar id-deskrizzjoni ta’ l-organizzazzjoni ta’ l-għażla tal-proġetti u s-sejħiet għall-offerti u r-riżultati tagħhom, jekk xieraq

1.3.   Il-kisbiet li saru fl-implimentazzjoni ta’ l-azzjonijiet tal-programm taħt il-prijoritajiet magħżula

1.3.1.   Azzjonijiet li jimplimentaw il-Prijorità 1

1.3.2.   Azzjonijiet li jimplimentaw il-Prijorità 2

1.3.3.   Eċċ.

Aspetti ta’ l-azzjoni ppreżentati meta tiġi deskritta kull azzjoni taħt il-punt 1.3 sa eċċ.
1.
Skop u ambitu ta’ l-azzjoni
2.
Tibdiliet mill-programm kif approvat mill-Kummissjoni (jekk xieraq)
3.
Attivitajiet ta’ monitoraġġ li saru matul u wara l-implimentazzjoni
4.
Riżultati attwali
5.
Valutazzjoni tar-riżultati attwali meta mqabbla mal-miri u l-indikaturi stabbiliti fil-programm

1.4.   Ir-riżultati ta’ l-assistenza teknika

1.5.   Problemi misjuba u miżuri meħuda dwar l-implimentazzjoni tal-programm

1.6.   Proċeduri applikati meta l-awtorità responsabbli implimentat il-proġetti direttament filwaqt li aġixxiet bħala korp ta’ l-esekuzzjoni (jekk xieraq)

1.7.   Koerenza u komplementarjetà ma’ strumenti oħrajn

2.   STIMA TAL-PROGRESS LI SAR FL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGRAMM MULTI-ANNWALI

3.   MIŻURI MEĦUDA BIEX TIĠI PPROVDUTA L-INFORMAZZJONI DWAR IL- PROGRAMM

3.1.   Miżuri meħuda biex il-programm multi-annwali (1) u l-programm annwali jsiru pubbliċi

3.2.   Implimentazzjoni tal-prinċipju tal-viżibilità

4.   L-IMPLIMENTAZZJONI FINANZJARJA

Rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali

Tabella 1.

Rapport finanzjarju dettaljat

L-Istat Membru: […]

Programm annwali kkonċernat: […]

Prijorità/azzjonijiet oħrajn: […]

Sitwazzjoni fi: [jum/xahar/sena]


(Ċifri kollha f’Ewro)

Programmat mill-SM

Kommessi fil-livell ta’ SM

Iċ-ċifri attwali aċċettati mill-Awtorità Responsabbli

(l-ispejjeż magħmlua mill-benefiċjarji U l-kontribuzzjoni finali ta’ l-UE)

Azzjonijiet

Proġetti

Ref.Prijorità

Ref.: speċifika priorità; (2)

It-tolal ipprogrammat spejjeż

(a)

KE kontribuzzjoni

(b)

% EC kontribuzzjoni

(c = b/a)

Total eliġibbli spejjeż

(d)

KE kontribuzzjoni

(e)

% EC kontribuzzjoni

(f = e/d)

Total eliġibbli spejjeż

(g)

KE kontribuzzjoni dovuta

(h)

% EC kontribuzzjoni

(i = h/g)

KE kontribuzzjoni mħallsa

(j)

Il-KE għad trid tħallas/tiġbor lura mill-AR

(k = h–j)

Azzjoni 1: […]

proġett 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proġett N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Azzjoni 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azzjoni …: […]

proġett 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proġett N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azzjoni Totali …: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azzjoni N: […]

proġett 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proġett N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azzjoni Totali N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza teknika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazzjonijiet oħrajn (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

0

0

0  %

0

0

0  %

0

0

0  %

0

0

4.1.   Lista ta’ l-irkupru kollu pendenti fit-30 ta’ Ġunju tas-sena N + 2 (N = sena ta’ dan il-programm annwali)

Rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali

Tabella 2.

Lista ta’ ordnijiet ta’ rkupru pendenti

L-Istat Membru: […]

Fond: […]

Sitwazzjoni fi: [jum/xahar/sena]

Referenza

Programm Annwali

Progett

Ammont totali li jrid jinġabar lura

EC contribution to be recovered

Imnaqqs mir-rapport finanzjarju relatat

(Y/N)

Raġunijiet għall-irkupru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Lista ta’ ordnijiet ta’ rkupru mhux inklużi fir-rapporti finanzjarji ta’ l-progammi finanzjarji ta’ qabel (jekk xieraq)

Rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali

Tabella 3.

Lista ta’ ordnijiet ta’ rkupru li mhumix imnaqqsa diġà minn dikjarazzjonijiet preċedenti ta’ nfiq

L-Istat Membru: […]

Fond: […]

Sitwazzjoni fi: [jum/xahar/sena]

Referenza

Programm Annwali

Progett

Ammont totali miġbur lura

Kontribuzzjoni tal-KE miġbura

Data ta’ l-irkupru

Raġunijiet għall-irkupru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   L-IRRAPPORTAR DWAR L-IRREGOLARJITAJIET

Notifika ta’ irregolaritajiet ġodda (4)?

Le

Iva (Jekk iva, imla t-tabella 4)


Rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali

Tabella 4

Ir-rapportar inizzjali dwar l-irregolarità

Ir-rapportar inizzjali dwar l-irregolarità

Sitwazzjoni fi: [jum/xahar/sena]

Fond: […]

Referenza

Programm Annwali

Proġett

Dispożizzjoni Miksura

Tip ta’ irregolarità

Data/Sors Ta’ l-ewwel informazzjoni

Metodu ta’ l-iskoperta

Possibiltà ta’ frodi

(Y/N)

Ammont ikkonċernat f’ €

(Kontribuzzjoni komunitarja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tkomplija dwar irregolaritajiet ta’ qabel?

Le

Iva (Jekk iva, imla t-tabella 5)


Rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali

Tabella 5

Ir-rapportar dwar it-tkomplija dwar l-irregolaritajiet

L-Istat Membru: […]

Sitwazzjoni fi: [jum/xahar/sena]

Fond: […]

Referenza

Programm Annwali

Proġett

Dispożizzjoni Miksura

Ammont ikkonċernat

(kontribuzzjoni tal-KE) F’€

Azzjonijiet ta’ tkomplija

Ordni ta’ rkupru

(ammonti f’€)

Kanċellament tal-kontrib. tal-KE.

Maħruġa

Mħallsa

Interessi awtomatiċi

Rinunzjati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   ANNESSI

Summary description of individual projects (one page per project) presenting objectives, achievements, relevant indicators, financial table.

Image

Test ta 'immaġni

B.   Talba għall-ħlas tal-bilanċ/Prospett tar-rimborż

Jien, sottofirmat [isem f’kapitali tal-persuna inkarigata],

Li nirrappreżenta lill-awtorità responsabbli għall-[isem il-Fond]

Nitlob ħlas ta’ dan l-ammont:

ewro  (5)

+

[ċifra eżatta mqarrba għal żewġ punti deċimali]

jew

Niddikjara għar-rimborż dan l-ammont:

ewro  (6)

[ċifra eżatta mqarrba għal żewġ punti deċimali]

Dan l-ammont jirriżulta mill-bilanċ bejn l-ammont totali tal-ħlas(ijiet) ta’ qabel il-finanzjament irċevut għal dan il-programm annwali u l-ispejjeż attwali ddikjarati.

Din it-talba għall-ħlas hija ammissibbli għaliex:

a)

rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali lill-Kummissjoni ġie sottomess jew huwa mehmuż;

b)

dikjarazzjoni ċċertifikata ta’ l-ispejjeż ġiet sottomessa jew hija mehmuża;

ċ)

rapport annwali tal-verifika, opinjoni dwar il-ħidma tas-sistema tal-ġestjoni u l-kontroll u dikjarazzjoni tal-validità tat-talba għall-ħlas ippreparata mill-awtorità tal-verifika ġew sottomessi jew huma mehmuża;

d)

kwalunkwe interess iġġenerat mill-ħlasijiet ta’ qabel il-finanzjament ġie mdaħħal fil-programm annwali, minħabba li tqies bħala kontribuzzjoni nazzjonali u ġie meqjus fid-dikjarazzjoni ta’ l-infiq;

e)

il-programm annwali ġie implimentat skond il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja soda u hemm assikurazzjoni raġonevoli li t-tranżazzjonijiet li jirfdu huma legali u regolari;

f)

ma hemm ebda opinjoni motivata mill-Kummissjoni fir-rigward ta’ ksir taħt l-Artikolu 226 tat-Trattat, dwar l-azzjonijiet li għalihom l-ispejjeż huma ddikjarati fit-talba.

Il-ħlas għandu jsir mill-Kummissjoni lil:

Awtorità responsabbli li tirċievi l-ħlas

 

Bank

 

Nru tal-kont tal-bank

 

Detentur tal-kont (jekk mhux l-istess bħall-awtorità responsabbli li tirċievi l-ħlas)

 

Data,

Isem f’ittri kbar, timbru, pożizzjoni u firma ta’ l-awtorità kompetenti


(1)  Applikabbli biss għar-rapport finali dwar l-implimentazzjoni ta’ l-ewwel programm annwali

(2)  jekk ikun applikabbli

(3)  Fejn xieraq, miżuri speċifiċi ddefiniti fl-att bażiku bħal miżri ta’ emerġenza jew persuni mibgħuta jgħixu post ieħor.

(4)  Mill-aħħar rapport ta’ progress / finali mibgħut lill-Kummissjoni

(5)  Ammont totali mitlub biex jikkomplementa l-ħlasijiet ta’ qabel il-finanzjament

(6)  Ammont totali li jrid jiġi rimborżat wara l-ikklerjar tal-ħlas(ijiet) ta’ qabel il-finanzjament

ANNESS 6

MUDELL TA’ L-ISTRATEĠIJA TAL-VERIFIKA

L-ISTAT MEMBRU:
FOND:
L-AWTORITÀ RESPONSABBLI:

1.   L-UNIVERS TAL-VERIFIKA

1.1.   L-ambitu ta’ l-istrateġija (Fondi koperti)

1.2.   Perjodu kopert mill-istrateġija

1.3.   L-istandards tal-verifika applikati

2.   L-ISTIMA TAR-RISKJU

2.1.   L-identifikazzjoni u l-istima tar-riskju

2.2.   Ir-reazzjoni għar-riskju u r-riskju residwu

3.   L-GĦANIJIET U L-PRIJORITAJIET

3.1.   L-għanijiet tal-verifiki

3.2.   Il-prijoritajiet għall-verifiki

4.   L-ISTRATEĠIJA TAL-VERIFIKA

4.1.   Il-verifiki tas-sistema

4.1.1.   L-organizzazzjoni(jiet) responsabbli għax-xogħol tal-verifika

4.1.2.   L-awtoritajiet li jridu jiġi vverifikati

4.1.3.   Kwistjonijiet orizzontali li għandhom jiġu koperti mill-verifiki tas-sistemi

4.1.4.   Pjan multi-annwali indikattiv għall-verifiki tas-sistemi (jekk possibbli)

4.2.   Il-verifiki tal-proġetti

4.2.1.   L-organizzazzjoni(jiet) responsabbli għax-xogħol tal-verifika

4.2.2.   Deskrizzjoni tal-metodoloġija tat-teħid tal-kampjuni

5.   IL-PJANIJIET TAL-VERIFIKA LI JKOPRU S-SNIN TAL-VERIFIKA 2007 U 2008

5.1.   Sena 2007 (1)

Is-Sena 2007

Il-verifiki tas-sistemi

Fondi

Awtoritajiet ikkonċernati

Proċessi kkonċernati

Ambitu tal-verifika

Jiem ta’ xogħol minn persuna

Ippjanar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Il-verifiki tal-proġetti

Fondi

Sena tal-programm

Prijorità

Proġett

Finali Il-benefiċjarju

Spejjeż totali eliġibbli tal-proġett

Spejjeż li jridu jiġu vverifikati

Jiem ta’ xogħol minn persuna

Ippjanar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.   Is-Sena 2008

Daħħal id-data bl-użu tal-mudell tat-tabella ddefinit għas-sena 2007

Anness(i) għall-istrateġija tal-verifika (2): Pjanijiet annwali

L-ISTAT MEMBRU:
FOND:
L-AWTORITÀ RESPONSABBLI:
IS-SENA KOPERTA:

1.   TIBDILIET GĦALL-ISTRATEĠIJA TAL-VERIFIKA, FEJN JGĦODD

2.   IR-RIŻULTATI EWLENIN TAL-VERIFIKI TAS-SENA TA’ QABEL

3.   IL-PJAN TAL-VERIFIKA GĦAS-SENA 20XX

Daħħal id-data bl-użu tal-mudell tat-tabella ddefinit għas-sena 2007


(1)  Jekk ikun applikabbli

(2)  Għandu jiġi sottomess wara l-istrateġija tal-verifika, skond l-artikolu 25(2)

ANNESS 7

MUDELL TAR-RAPPORT MILL-AWTORITÀ TAL-VERIFIKA

L-ISTAT MEMBRU:
FOND:
L-AWTORITÀ RESPONSABBLI:
PROGRAMM ANNWALI KOPERT MIR-RAPPORT: …

A.   Ir-rapport annwali tal-verifika

1.   TAGĦRIF ĠENERALI

1.1.   L-organizzazzjonijiet li ġew involuti fil-preparazzjoni tar-rapport

1.2.   L-identifikazzjoni u l-ġustifikazzjoni tat-tibdiliet ewlenin fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet tal-verifika relatati mal-programm annwali kkonċernat

1.3.   Tabella ta’ taqsira tar-riżultati tal-verifiki

Ir-rapport tal-verifika

L-Istat Membru: […]
Programm annwali kkonċernat: […]
Sitwazzjoni fi: [jum/xahar/sena]

Verifiki tas-sistemi magħluqa mill-aħħar rapport

Fond(i)

Awtoritajiet kkonċernati

Il-Proċessi kkonċernati

Ambitu tal-verifika

Jiem ta’ xogħol minn persuna ta’ ħidma

Data tar-rapporti finali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Verifiki tal-proġetti marbuta mal-programm annwali 20xx

Fond(i)

Proġetti

Finali Il-benefiċjarju

Total Eliġibbli Infiq

(a)

Eliġibbli Infiq verifikati

(b)

b’rata massima korrezzjoni:

(ċ)

żball Rata

(d = ċ/b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

0

0

0

%

Total programm annwali

(e)

(f)

Rata ta’ kopertura:

(= f/e)

2.   VERIFIKI TAS-SISTEMI

2.1.   L-organizzazzjonijiet li wettqu l-verifiki

2.2.   Lista mqassra tal-verifiki mwettqa

2.3.   Is-sejbiet rakkomandazzjonijiet u konklużjonijiet prinċipali magħmula mix-xogħol tal-verifiki għas-sistemi tal-ġestjoni u tal-kontroll

2.4.   L-impatt finanzjarju tas-sejbiet tal-verifika

2.5.   Xogħol addizzjonali, fejn xieraq

2.6.   Indikazzjoni jekk il-problemi identifikati tqisux ta’ natura sistemika u l-miżuri meħuda, inkluża kwantifikazzjoni ta’ xi korrezzjoni finanzjarja

2.7.   Informazzjoni dwar it-tkomplija dwar rakkomandazzjonijiet tal-verifiki

3.   VERIFIKI DWAR PROĠETTI

3.1.   L-organizzazzjonijiet li wettqu l-verifiki

3.2.   Lista mqassra tal-verifiki mwettqa u l-persentaġġ ta’ l-infiq iċċekkjat fir-rigward ta’ l-infiq totali eliġibbli ddikjarat lill-Kummissjoni

3.3.   Is-sejbiet rakkomandazzjonijiet u konklużjonijiet prinċipali tal-verifiki fir-rigward tal-proġetti implimentati

3.4.   Il-konklużjonijiet magħmula mir-riżultati tal-verifiki fir-rigward ta’ l-effettività tas-sistema tal-ġestjoni u l-kontroll

3.5.   L-impatt finanzjarju tas-sejbiet tal-verifika

3.6.   Xogħol addizzjonali, fejn xieraq

3.7.   Informazzjoni dwar it-tkomplija dwar rakkomandazzjonijiet tal-verifiki

3.8.   Indikazzjoni jekk il-problemi identifikati tqisux ta’ natura sistemika u l-miżuri meħuda, inkluża kwantifikazzjoni ta’ xi korrezzjoni finanzjarja

4.   TKOMPLIJA TA’ L-ATTIVITÀ TAL-VERIFIKA KOPERTA MINN RAPPORTI TA’ QABEL, JEKK XIERAQ

4.1.   Informazzjoni dwar it-tkomplija dwar rakkomandazzjonijiet tal-verifiki tas-sistemi ta’ qabel

4.2.   Informazzjoni dwar ir-riżultati tal-verifiki ta’ azzjonijiet ta’ natura sistemika mill-programmi annwali ta’ qabel

[firma tal-persuna responsabbli]

B.   L-opinjoni dwar il-funzjoni tas- sistemi ta' ġestjoni u kontroll

Lill-Kummissjoni Ewropea

1.   DAĦLA

Jien, sottofirmat, li nirrappreżenta lil [isem l-awtorità tal-verifika maħtura mill-Istat Membru], eżaminajt il-ħidma tas-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll fl-[isem il-Fond] dwar l-azzjonijiet implimentati taħt il-Programm Annwali għas-sena [20XX], sabiex tinħareġ opinjoni dwar jekk is-sistemi ħadmux effettivament sabiex jipprovdu assikurazzjoni xierqa li d-dikjarazzjonijiet ta’ l-infiq ippreżentati lill-Kummissjoni huma korretti u, bħala konsegwenza assikurazzjoni raġonevoli li t-tranżazzjonijiet li jirfdu huma legali u regolari.

2.   L-AMBITU TA’ L-EŻAMINAZZJONI

L-eżaminazzjoni saret skond l-istrateġija tal-verifika fir-rigward ta’ dan il-Fond matul il-perjodu [jj/xx/ssss] sa [jj/xx/ssss] u rrapportata fir-rapport annwali tal-verifika taħt it-Taqsima A.

Jew

Ma kien hemm ebda limitazzjoni fuq l-ambitu ta’ l-eżaminazzjoni.

Inkella

L-ambitu ta’ l-eżaminazzjoni kien illimitat minn dawn il-fatturi li ġejjin:

(a)

[…]

(b)

[…]

(ċ)

, eċċ.

(Indika kwalunkwe limitazzjoni fuq l-ambitu ta’ l-eżaminazzjoni, per eżempju problemi sistemiċi, dgħufija fis-sistema tal-ġestjoni u l-kontroll, nuqqas ta’ dokumenti ta’ sostenn, każijiet taħt proċeduri legali, eċċ., u stima l-ammonti ta’ nfiq u l-kontribuzzjoni Komunitarja affettwata. Jekk l-awtorità tal-verifika ma tqisx li l-limitazzjonijiet ghandhom impatt fuq l-infiq iddikjarat, dan għandu jingħad.)

3.   OPINJONI

Jew (Opinjoni mingħajr kwalifikazzjoni)

Fuq bażi ta’ l-eżaminazzjoni msemmija hawn fuq, hija l-fehma tiegħi li, għall-Programm Annwali msemmi hawn fuq, is-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll stabbiliti għall-[isem il-Fond] kienu skond ir-rekwiżiti applikabbli ta’ l-att bażiku [referenza] [u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru XXX/2007] u ħadmu effettivament sabiex jipprovdu assikurazzjoni xierqa li d-dikjarazzjonijiet ta’ l-infiq ippreżentati lill-Kummissjoni huma korretti u, bħala konsegwenza assikurazzjoni raġonevoli li t-tranżazzjonijiet li jirfdu huma legali u regolari.

Jew (Opinjoni bi kwalifikazzjoni)

Fuq bażi ta’ l-eżaminazzjoni msemmija hawn fuq, hija l-fehma tiegħi li, għal dan il-Programm Annwali msemmi hawn fuq, is-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll stabbiliti għall-[isem il-Fond] kienu skond ir-rekwiżiti applikabbli ta’ l-att bażiku [referenza] [u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru XXX/2007] u ħadmu effettivament sabiex jipprovdu assikurazzjoni xierqa li d-dikjarazzjonijiet ta’ l-infiq ippreżentati lill-Kummissjoni huma korretti u, bħala konsegwenza assikurazzjoni raġonevoli li t-tranżazzjonijiet li jirfdu huma legali u regolari, ħlief f’dawn ir-rigwardi:

(a)

[…]

(b)

[…]

(ċ)

, eċċ.

Ir-raġunijiet tiegħi biex nikkonsidra lid an l-aspett / dawn l-aspetti tas-sistemi ma ħarsux ir-rekwiżiti u/jew ma operawx b’tali mod li jagħtu assikurazzjoni raġonevoli dwar il-korrettezza tad-dikjarazzjonijiet ta’ l-infiq ippreżentati lill-Kummissjoni huma kif ġej:

(a)

[…]

(b)

[…]

(ċ)

, eċċ.

Nistima li l-impatt tal-kwalifikazzjoni(jiet) huwa ta’ […] % ta’ l-infiq totali. Il-kontribuzzjoni Komunitarja affettwata għalhekk hija ta’ […]

Jew (Opinjoni Avversa)

Fuq bażi ta’ l-eżaminazzjoni msemmija hawn fuq, hija l-fehma tiegħi li, għal dan il-Programm Annwali msemmi hawn fuq, is-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll stabbiliti għall-[isem il-Fond] ma ħarsux ir-rekwiżiti ta’ l-Artikoli […]ta’ l-att bażiku [referenza] [u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru XXX/2007] u ma ħadmux effettivametn sabiex jipprovdu assikurazzjoni raġonevoli li li d-dikjarazzjonijiet ta’ l-infiq ippreżentati lill-Kummissjoni huma korretti u, bħala konsegwenza ma jipprovdux assikurazzjoni raġonevoli li t-tranżazzjonijiet li jirfdu huma legali u regolari.

Din l-opinjoni avversa hija bbażata fuq:

(a)

[…]

(b)

[…]

(ċ)

, eċċ.

Data

Firma

[firma tal-persuna responsabbli]

C.   Validazzjoni tat-talba għall-ħlas

Lill-Kummissjoni Ewropea

1.   DAĦLA

Jien, sottofirmat, li nirrappreżenta lil (isem l-awtorità tal-verifika maħtura mill-Istat Membru), għall-programm annwali tal-[20xx] tal-[isem il-Fond], eżaminajt ir-riżultati tax-xogħol ta’ verifika mwettaq f’dan il-programm annwali [u wettaqt ix-xogħol addizzjonali li ġġudikajt meħtieġ kif stabbilit fir-rapport].

Ippjanajt u wettaqt dan ix-xogħol bl-għan li nevalwa jekk it-talba għall-ħlas tal-bilanċ tal-kontribuzzjoni Komunitarja għall-programm annwali [20xx] hijiex valida u t-tranżazzjonijiet li jirfdu, koperti mid-dikjarazzjonijiet ta’ l-infiq fir-rigward ta’ dan il-programm annwali, huma legali u regolari.

2.   L-AMBITU TA’ L-EŻAMINAZZJONI

Jew

Ma kien hemm ebda limitazzjoni fuq l-ambitu ta’ l-eżaminazzjoni.

Inkella

L-ambitu ta’ l-eżaminazzjoni kien illimitat minn dawn il-fatturi li ġejjin:

(a)

[…]

(b)

[…]

(ċ)

, eċċ.

3.   OPINJONI

Jew (Opinjoni mhux ikkwalifikata)

Fuq bażi ta’ l-eżaminazzjoni msemmija hawn fuq, hija l-fehma tiegħi li d-dikjarazzjonijiet ta’ l-infiq jippreżentaw b’mod ġust, fir-rispetti materjali kollha, l-infiq imħallas taħt il-programm annwali u li t-talba għall-ħlas tal-bilanċ tal-kontribuzzjoni Komunitarja għal dan il-programm annwali hija valida.

Jew (Opinjoni bi kwalifikazzjoni)

Fuq bażi ta’ l-eżaminazzjoni msemmija hawn fuq, hija l-fehma tiegħi li d-dikjarazzjonijiet ta’ l-infiq jippreżentaw b’mod ġust, fir-rispetti materjali kollha, l-infiq imħallas taħt il-programm annwali u li t-talba għall-ħlas tal-bilanċ tal-kontribuzzjoni Komunitarja għal dan il-programm annwali hija valida, ħlief fir-rigward ta’ dawn il-punti li ġejjin:

(a)

[…]

(b)

[…]

(ċ)

, eċċ.

Nistima li l-impatt ta’ dawn il-kwalifikazzjoni(jiet) huwa ta’ … ta’ l-infiq totali ddikjarata. Il-kontribuzzjoni Komunitarja affettwata għalhek hija ta’ …

Jew (Opinjoni Avversa)

Fuq bażi ta’ l-eżaminazzjoni msemmija hawn fuq, hija l-fehma tiegħi li d-dikjarazzjonijiet ta’ l-infiq ma jippreżentawx b’mod ġust, fir-rispetti materjali kollha, l-infiq imħallas taħt il-programm annwali u li, b’konsegwenza, t-talba għall-ħlas tal-bilanċ tal-kontribuzzjoni Komunitarja għal dan il-programm annwali mhijiex valida.

Data

Firma

[firma tal-persuna responsabbli]

ANNESS 8

MUDELL TAD-DIKJARAZZJONI TA’ L-INFIQ GĦAT-TIENI PRE-FINANZJAMENT

STAT MEMBRU:
FOND:
L-AWTORITÀ RESPONSABBLI:
PROGRAMM ANNWALI KOPERT MIĊ-ĊERTIFIKAZZJONI:

Jien, hawn taħt iffirmat, [isem il-persuna nkarigata]

li nirrappreżenta lill-awtorità li tiċċertifika nnominata għal[isem il-Fond]

b’dan niċċertifika li l-infiq kollu inkluż fir-rapport tal-progress dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali jammonta għal:

EUR (1)

 

[ċifra eżatta mqarrba għal żewġ punti deċimali]

Niċċertifika wkoll li l-azzjonijiet qed jipprogressaw skond l-għanijiet stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta l-programm annwali u skond l-att bażiku u r-regoli li jimplimentawh:

(1)

id-dikjarazzjoni ta’ l-infiq hija preċiża, tirriżulta minn sistemi taż-żamma tal-kotba dipendibbli u hija bbażata fuq dokumenti ta’ sostenn verifikabbli;

(2)

l-infiq iddikjarat huwa skond ir-regoli Komunitarji u nazzjonali applikabbli u sar fir-rigward ta’ azzjonijiet magħżula għall-finanzjament skond il-kriterji applikabbli għall-programm annwali u r-regoli Komunitarji u nazzjonali applikabbli, b’mod partikolari r-regoli dwar il-kisbiet pubbliċi;

(3)

għall-għanijiet taċ-ċertifikazzjoni, irċevejt tagħrif xieraq mill-Awtorità Responsabbli dwar il-proċeduri u l-verifiki mwettqa fir-rigward ta’ l-infiq inkluż fid-dikjarazzjonijiet ta’ l-infiq;

(4)

id-dikjarazzjoni ta’ l-infiq u t-talba għat-tieni ħlas ta’ qabel il-finanzjament iqisu, fejn applikabbli, kwalunkwe ammonti miġbura lura u kwalunkwe interessi rċevuti taħt il-programm annwali.

Din id-dikjarazzjoni ta’ infiq hija bbażata fuq kontijiet provviżorjament magħluqa f’[jj/xx/20ss].

Skond l-Artikolu 43 ta’ l-att bażiku, id-dokumenti ta’ sostenn huma u ser ikomplu jkunu disponibbli għall-inqas għal ħames snin wara l-għeluq tal-programm annwali mill-Kummissjoni.

Data

Isem f’itttri kbar, timbru, pożizzjoni u firma ta’ l-awtorità li tiċċertifika


(1)  Ammont totali ta’ nfiq eliġibbli mħallas mill-benefiċjarji finali jew użat għall-assistenza teknika.

ANNESS 9

MUDELL TAD-DIKJARAZZJONI TA’ L-INFIQ GĦALL-ĦLAS TAL-BILANĊ

STAT MEMBRU:
FOND:
L-AWTORITÀ RESPONSABBLI:
PROGRAMM ANNWALI KOPERT MIĊ-ĊERTIFIKAZZJONI:

Jien, hawn taħt iffirmat, [isem il-persuna nkarigata]

li nirrappreżenta lill-awtorità li tiċċertifika nnominata għal[isem il-Fond]

b’dan niċċertifika li l-infiq kollu inkluż fir-rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali jammonta għal:

euro (1)

 

[ċifra eżatta mqarrba għal żewġ punti deċimali]

Niċċertifika wkoll li l-azzjonijiet qed jipprogressaw skond l-għanijiet stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta l-programm annwali u skond l-att bażiku, u b’mod partikolari li:

1)

id-dikjarazzjoni ta’ l-infiq hija preċiża, tirriżulta minn sistemi taż-żamma tal-kotba dipendibbli u hija bbażata fuq dokumenti ta’ sostenn verifikabbli;

2)

l-infiq iddikjarat huwa skond ir-regoli Komunitarji u nazzjonali applikabbli u sar fir-rigward ta’ azzjonijiet magħżula għall-finanzjament skond il-kriterji applikabbli għall-programm annwali u r-regoli Komunitarji u nazzjonali applikabbli, b’mod partikolari r-regoli dwar il-kisbiet pubbliċi;

3)

għandi assigurazzjoni raġonevoli li t-tranżazzjonijiet li jirfdu huma legali u regolari;

4)

għall-għanijiet taċ-ċertifikazzjoni, irċevejt tagħrif xieraq mill-Awtorità Responsabbli dwar il-proċeduri u l-verifiki mwettqa fir-rigward ta’ l-infiq inkluż fid-dikjarazzjonijiet ta’ l-infiq;

5)

ir-riżultati tal-verifiki kollha mwettqa taħt ir-responsabbiltà ta’ l-awtorità tal-verifika ġew meqjusa kif xieraq;

6)

id-dikjarazzjoni ta’ l-infiq u t-talba għat-tieni ħlas ta’ qabel il-finanzjament iqisu, fejn applikabbli, kwalunkwe ammonti miġbura lura u kwalunkwe interessi rċevuti taħt il-programm annwali.

Din id-dikjarazzjoni ta’ infiq hija bbażata fuq kontijiet provviżorjament magħluqa f’[jj/xx/20xx].

Skond l-Artikolu 43 ta’ l-att bażiku, id-dokumenti ta’ sostenn huma u ser ikomplu jkunu disponibbli għall-inqas għal ħames snin wara l-għeluq tal-programm annwali mill-Kummissjoni.

Data

Isem f’itttri kbar, timbru, pożizzjoni u firma ta’ l-awtorità li tiċċertifika


(1)  Ammont totali ta’ nfiq eliġibbli mħallas mill-benefiċjarji finali jew użat għall-assistenza teknika.

ANNESS 10:

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-EMBLEMA U D-DEFINIZZJONI TAL-KULURI STANDARD

Deskrizzjoni simbolika

Fuq sfond ta’ sema ikħal, tnax-il stilla tad-deheb jiffurmaw ċirku li jirrappreżenta l-unjoni tal-popli ta’ l-Ewropa. In-numru ta’ stilel huwa fiss, u tnax huwa s-simbolu tal-perfezzjoni u l-unità.

Deskrizzjoni eraldika

Fuq sfond ta’ ikħal ċar, ċirku ta’ tnax-il ħuta tas-sura tal-buras, tad-deheb, u l-ponot tagħhom ma jmissux.

Deskrizzjoni ġeometrika

Image

L-emblema għandha l-forma ta’ bandiera rettangolari blu, li l-wesgħa tagħha huwa darba u nofs daqs l-għoli. Tnax-il stilla tad-deheb lli jinsabu f’intervalli ndaqs jiffurmaw ċirku inviżibbli li ċ-ċentru tiegħu huwa l-punt fejn jaqsmu d-djagonali tar-rettangolu. Ir-radju taċ-ċirku huwa daqs terz ta’ l-għoli tal-bandiera. Kull stilla għandha ħames ponot li jinsabu fuq iċ-ċirkonferenza ta’ ċirku li r-radju tiegħu huwa daqs wieħed minn tmintax ta’ l-għoli tal-bandiera. L-istilel kollha huma rashom ’il fuq, jiġifieri b’ponta vertikali u żewġ ponot f’linja dritta f’angoli retti ma’ l-arblu. Iċ-ċirku huwa rranġat sabiex l-istilel jidhru fil-pożizzjoni tas-sigħat fuq wiċċ ta’ arloġġ. In-numru tagħhom ma jinbidilx.

Il-kuluri regolamentari

L-emblema hija f’dawn il-kuluri li ġejjin BLU PANTONE REFLEX għall-wiċċ tar-rettangolu; ISFAR PANTONE għall-istilel

Il-proċess ta’ erba’ kuluri

Jekk jintuża l-proċess ta’ erba’ kuluri, erġa; oħloq iż-żewġ kuluri billi tuża l-erba’ kuluri tal-proċess ta’ erba’ kuluri. L-ISFAR PANTONE jinkiseb bl-użu ta’ 100 % “Process Yellow”. IL-BLU PANTONE REFLEX jinkiseb bit-taħlita ta’ 100 % “Process Cyan” u 80 % “Process Magenta”.

Internet

Fil-paletta web IL-BLU PANTONE REFLEX jikkorrispondi għall-kulur RGB:0/0/153 (hexadeċimali: 000099) u L-ISFAR PANTONE għall-kulur RGB:255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

Il-proċess tar-riproduzzjoni monokromju

Bl-użu ta’ l-iswed, pinġi r-rettangolu bl-iswed u stampa l-istilel bl-iswed fuq l-abjad.

Image

Permezz tal-blu (Reflex Blue), uża 100 % bl-istilel riprodotti f’abjad negattiv.

Image

Riproduzzjoni fuq sfond kulurit

Jekk m’hemmx alternattiva għal sfond kulurit, poġġi bordura bajda madwar ir-rettanglu, il-wisa’ tal-bordura jkun 1/25 ta’ l-għoli tar-rettanglu.

Image

ANNESS 11

REGOLI DWAR L-ELIĠIBBILTÀ TAN-NEFQA

IL-FOND EWROPEW GĦAR-REFUĠJATI

I.   Prinċipji ġenerali

I.1.   PRINĊIPJI FUNDAMENTALI

1.

Skond l-att bażiku, biex in-nefqa tkun eleġibbli, din trid tkun:

(a)

Fl-ambitu tal-Fond u fil-limitu ta’ l-għanijiet, kif deskritti fl-Artiklu 1 u 2 ta’ l-att bażiku;

(b)

fost l-azzjonijiet eliġibbli elenkati fl-Artikolu 3 ta’ l-att bażiku, jew, fil-każ ta’ miżuri ta’ emerġenza, relatati ma’ l-azzjonijiet eliġibbli inklużi fl-Artikolu 5 ta’ l-att bażiku;

(c)

meħtieġ sabiex jitwettqu l-attivitajiet koperti mill-proġett, li jiffurmaw parti mill-programmi multiannwali u annwali, kif approvat mill-Kummissjoni, jew koperti mill-miżuri ta’ emerġenza kif definit fl-Artikolu 5 ta’ l-att bażiku fejn dawn jikkostitwixxu emenda għall-programm annwali rilevanti;

(d)

raġonevoli u jħarsu l-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja soda, b’mod partikolari il-valur għall-flus u l-effettività għall-ispejjeż;

(e)

magħmul mill-benefiċjarju finali u/jew mill-imsieħba fil-proġett, li għandhom ikunu stabbiliti u rreġistrati fi Stat Membru, ħlief fil-każ ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali governamentali li għandhom l-istess għanijiet stabbiliti fl-att bażiku. Dwar l-Artikolu 39(2) ta’ din id-Deċiżjoni, ir-regoli li jgħoddu għall-benefiċjarju finali għandhom jgħoddu mutatis mutandis għall-imsieħba fil-proġett;

(f)

marbut mal-gruppi mmirati ddefiniti fl-Artikolu 6 ta’ l-att bażiku;

(g)

magħmul skond id-dispożizzjonijiet speċifiċi fil-ftehim ta’ l-għotja.

2.

Fil-każ ta’ azzjonijiet multiannwali fis-sens ta’ l-Artikolu 14(6) ta’ l-att bażiku, parti biss mill-azzjoni ffinanzjata b’mod konġunt minn programm annwali huwa meqjus li huwa proġett għall-applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli ta’ l-eliġibbiltà.

3.

Il-proġetti appoġġjati mill-Fond m’għandhomx ikunu ffinanzjati minn għejun oħrajn koperti mill-baġit Komunitarju. Il-proġetti appoġġjati mill-Fond għandhom ikunu ffinanzjati konġuntament minn għejun pubbliċi jew privati.

I.2.   IL-BAĠIT TA’ PROĠETT

Il-baġit ta’ proġett għandu jkun ippreżentat kif ġej:

Infiq

Dħul

+

Spejjeż diretti (DC)

+

Spejjeż Indiretti (persentaġġ fissat ta’ DC, definit fil-ftehim ta’ l-għotja)

+

Spejjeż kopert minn dħul assenjat (jekk ikun applikabbli)

+

kontribuzzjoni mill-KE (iddefiniti bħala l-aktar baxx mit-tliet ammonti indikati fl-Artikolu 12 ta’ din id-Deċiżjoni)

+

kontribuzzjoni mill-benefiċjarja finali u l-imsieħba fil-proġett  (1)

+

kontribuzzjoni minn terzi

+

irċevuti ġġenerati mill-proġett

= Spejjeż Totali Eliġibbli (TEC)

= Dħul Totali

Il-baġit għandu jkun ibbilanċjat: L-Ispejjeż Totali Eliġibbli għandu jkun daqs id-Dħul Totali.

I.3.   ID-DĦUL U L-PRINĊIPJU TAN-NUQQAS TA’ QLIGĦ

1.

Il-proġetti appoġġjati mill-Fond għandhom ikunu ta’ natura li ma jagħmlux qligħ. Jekk, fl-aħħar tal-proġett, l-għejun tad-dħul, inklużi l-irċevuti, jeċċedu l-infiq, il-kontribuzzjoni lejn il-proġett mill-Fond għandha titnaqqas f’dan is-sens. L-għejun kollha tad-dħul għall-proġett għandhom ikunu rreġistrati fil-kontijiet tal-benefiċjarju finali jew fid-dokumenti tat-taxxa, u għandhom ikunu identifikabbli u kontrollabbli.

2.

Id-dħul mill-proġett għandu jiġi mill-kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha mogħtija lill-proġett mill-Fond, minn għejun pubbliċi u privati, inkluża l-kontribuzzjoni tal-benefiċjarju stess, u minn kwalunkwe rċevuta ġġenerata mill-proġett. “Irċevuti” għall-għanijiet ta’ din ir-regoli jkopru dħul irċevut minn proġett matul il-perjodu ta’ l-eliġibbiltà kif deskritt fil-punt I.4, minn bejgħ, kiri, servizzi, abbonament/tariffi jew kwalunkwe dħul ieħor ekwivalenti.

3.

Il-kontribuzzjoni Komunitarja li tirriżulta mill-applikazzjoni tal-prinċipju li ma jsirx qligħ, kif imsemmi taħt l-Artikolu 12(c) ta’ din id-Deċiżjoni, tkun l-“ispejjeż totali eliġibbli” bit-tnaqqis tal-“kontribuzzjoni minn partijiet terzi” u l-“irċevuti ġġenerati mill-proġett”.

I.4.   IL-PERJODU TA’ L-ELIĠIBBILTÀ

1.

L-ispejjeż relatati ma’ proġett għandhom ikunu ġġenerati u l-ħlasijiet rispettivi (ħlief għad-deprezzament) li saru wara l-1 ta’ Jannar tas-sena għandhom ikunu msemmija fid-deċiżjoni tal-finanzjament li tapprova l-programmi annwali ta’ l-Istati Membri. Il-perjodu ta’ l-eliġibbiltà huwa sal-31 ta’ Diċembru tas-sena N+1 (2), jiġifieri li l-ispejjeż relatati ma’ proġett għandhom ikunu ġġenerati qabel din id-data.

2.

Eċċezzjoni għall-perjodu ta’ l-eliġibbiltà msemmi hawn fuq issir għall-miżuri ta’ emerġenza (irreferi għall-Artikolu 21(3) ta’ l-att bażiku) u għall-assistenza teknika għall-Istati Membri (irreferi għall-punt V(3)).

I.5.   REKORD TA’ L-INFIQ

1.

L-infiq għandu jikkorrispondi għall-ħlasijiet magħmula mill-benefiċjarju finali. Dawn għandhom ikunu fil-forma ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji (kontanti), ħlief għad-deprezzament.

2.

Bħala regola, l-infiq għandu jkun iġġustifikat minn fatturi uffiċjali. Fejn dan ma jistax isir, l-infiq għandu jkun appoġġjat minn documenti taż-żamma tal-kotba jew dokumenti ta’ sostenn ta’ valur probatorju ekwivalenti.

3.

L-infiq għandu jkun identifikabbli u verifikabbli. B’mod partikolari,

(a)

għandu jkun irreġistrat fir-rekords taż-żamma tal-kotba tal-benefiċjarju finali;

(b)

għandu jkun iddeterminat skond l-istandards applikabbli taż-żamma tal-kotba tal-pajjiż fejn huwa stabbilit il-benefiċjarju finali u bil-prattika normali taż-żamma tal-kotba skond l-ispejjeż tal-benefiċjarju finali; u

(c)

għandu jiġi ddikjarat skond ir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni applikabbli dwar it-taxxa u dik soċjali.

4.

Fejn jgħodd, il-benefiċjarji finali huma obbligati jżommu kopji ċċertifikati tad-dokumenti taż-żamma tal-kotba li jiġġustifikaw id-dħul u l-infiq li jkun sar mill-isħab fir-rigward tal-proġett ikkonċernat.

5.

Il-ħażna u l-ipproċessar ta’ dawn ir-rekords għandhom ikunu skond il-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data.

I.6.   L-AMBITU TERRITORJALI

1.

L-infiq għall-azzjonijiet deskritti fl-Artikoli 3 u 5 ta’ l-att bażiku għandu jkun:

(a)

magħmul mill-benefiċjarji finali definiti fil-punt I.1(e); u

(b)

magħmul fit-territorju ta’ l-Istati Membri, ħlief għall-azzjonijiet dwar għotja ta’ residenza ġdida msemmija fl-Artikolu 3(5) ta’ l-att bażiku, li jista’ jkun sar fit-territorju ta’ l-Istati Membri jew fil-pajjiż li jospita.

2.

L-isħab fil-proġett irreġistrati u stabbiliti f’pajjiżi terzi jistgħu jipparteċipaw fil-proġetti fuq bażi ta’ ebda spejjeż, ħlief fil-każ ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali governamentali. Għalhekk, l-ispejjeż li saru minn dawn l-imsieħba huma ineliġibbli.

II.   Il-kategoriji ta’ l-ispejjeż eliġibbli (fuq il-livell tal-proġett)

II.1.   L-ISPEJJEŻ DIRETTI ELIĠIBBLI

L-ispejjeż diretti eliġibbli tal-proġett huma spejjeż li, fir-rigward tal-kondizzjonijiet ġenerali dwar l-eliġibbiltà stabbiliti fil-parti I hawn fuq, huma identifikabbli bħala spejjeż speċifiċi direttament marbuta ma’ l-implimentazzjoni tal-proġett. L-ispejjeż diretti għandhom ikunu inklużi fl-istima totali tal-baġit għall-proġett.

Dawn l-ispejjeż diretti li ġejjin huma eliġibbli:

II.1.1.   Spejjeż dwar l-impjegati

II.1.1.1.   Ir-regoli ġenerali

1.

L-ispejjeż diretti għal persunal huma eleġibbli biss għal persuni li jkollhom rwol prinċipali fil-proġett, bħalma huma l-maniġers tal-proġett u persunal oħrajn li jkunu involuti fl-operat tal-proġett, pereżempju dawk li jippjanaw l-attivitajiet għall-proġetti, dawk li jimplimentaw l-attivitajiet (jew li jissorveljaw), dawk li jwasslu s-servizzi lir-riċevituri tal-proġett, eċċ.

L-ispejjeż għal membri l-oħra tal-persunal fl-organizzazzjoni finali tal-benefiċjarju li għandhom biss rwol ta’ appoġġ (bħalma huwa l-maniġer ġenerali, l-accountant, dak li jagħti sostenn għall-ksib, għar-riżorsi umani, għat-teknoloġija ta’ l-informatika, l-assistent amministrattiv, ir-receptionist, eċċ.) mhumiex eliġibbli bħala spejjeż diretti u huma meqjusa bħala spejjeż indiretti (ara l-punt II.2).

2.

L-ispejjeż dwar l-impjegati għandhom ikunu dettaljati fil-baġit bil-quddiem, bl-indikazzjoni ta’ funzjonijiet, numru ta’ impjegati u ismijiet.

Jekk l-ismijiet tal-persuni għadhom mhux magħrufa jew ma jistgħux jiġu żvelati, għandha tingħata indikazzjoni tal-kapaċitajiet professjonali u tekniċi tal-persuni li se jimplimentaw il-funzjonijiet / karigi rilevanti ġewwa l-proġett.

3.

L-ispejjeż dwar l-impjegati assenjati għall-proġett, jiġifieri salarji u kontribuzzjonijiet ta’ sigurtà soċjali, għandhom ikunu eliġibbli, kemm-il darba dan ma jeċċedix ir-rati medji fir-rigward tal-politika normali tal-benefiċjarju finali dwar il-ħlas. Fejn ikun applikabbli, din iċ-ċifra tista’ tinkludi l-kontribuzzjonijiet kollha mħallsa minn min jimpjega, iżda għandha teskludi kull bonus, ħlasijiet ta’ inċentivi jew skemi ta’ qsim ta’ profittti, dażji, taxxi jew spejjeż (partikolarment, taxxi diretti u kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali fuq is-salarji) li jkunu ġejjin minn azzjonijiet ko-finanzjati mill-Fond, jikkostitwixxu spejjeż eliġibbli biss fejn dawn ikunu attwalment u definittivament merfugħa mill-benefiċjarju ta’ l-għotja.

II.1.1.2.   Kondizzjonijiet speċifiċi għall-ispejjeż ta’ l-impjegati ta’ organizzazzjonijiet pubbliċi

L-ispejjeż dwar l-impjegati ta’ organizzazzjonijiet pubbliċi li jimplimentaw il-proġett jitqiesu bħala spejjeż diretti eliġibbli biss f’dawn is-sitwazzjonijiet:

(a)

persuna kkuntrattata mill-benefiċjarju finali biss għall-għanijiet li jimplimenta l-proġett;

(b)

Persuna impjegata fuq bażi permanenti mill-benefiċjarju finali li:

Jwettaq il-kompiti speċifiċi biex jimplimentaw il-proġett fuq il-bażi ta’ remunerazzjoni għas-sahra; jew

hija ssekondata minn deċiżjoni debitament dokumentata ta’ l-organizzazzjoni għall-karigi li huma speċifikament marbuta ma’ l-implimentazzjoni tal-proġett li ma jiffurmawx parti mir-rutina normali tagħha u hija sostitwita għall-karigi normali tagħha minn persuna oħra mqabbda mill-organizzazzjoni.

II.1.2.   Spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u s-sussistenza

1.

L-ispejjeż ta’ l-ivvjaġġar u s-sussistenza huma biss eliġibbli bħala spejjeż diretti għal:

(a)

impjegati tal-benefiċjarju finali li l-ispejjeż tiegħu huma eliġibbli kif definit fil-punt II.1.1;

(b)

f’każijiet debitament eċċezzjonali u ġġustifikati, l-impjegati tal-benefiċjarju finali li jagħtu rwol ta’ appoġġ kif definit fil-punt II.1.1;

(c)

persuni oħrajn barra l-benefiċjarju finali li jieħdu sehem fl-attivitajiet tal-proġett. F’dan il-każ, il-listi ta’ l-attendenza għandhom jinżammu bħala provi ta’ sostenn.

2.

L-ispejjeż ta’ l-ivvjaġġar għandhom ikunu eliġibbli fuq il-bażi ta’ l-ispejjeż attwali li saru. Ir-rati tal-ħlas lura għandhom ikunu bbażati fuq l-orħos forma ta’ transport pubbliku u t-titjiriet għandhom, bħala regola, ikunu permessi biss għal vjaġġi itwal minn 800 km (vjaġġ tar-ritorn), jew fejn id-destinazzjoni ġeografika tiġġustifika l-ivvjaġġar bl-ajru. Il-biljetti tat-tlugħ għandhom jinżammu. Fejn tintuża karozza private, il-ħlas lura normalment isir jew fuq bażi ta’ l-ispejjeż tat-trasport pubbliku, jew ir-rati tal-mili skond ir-regoli uffiċjali ppubblikati fl-Istat Membru kkonċernat jew użati mill-benefiċjarju finali.

3.

L-ispejjeż tas-sussistenza għandhom ikunu eliġibbli fuq il-bażi ta’ spejjeż reali jew ammont kuljum. Fejn organizzazzjoni għandha r-rati tagħha ta’ kuljum (ħlasijiet ta’ sussistenza), dawn għandhom jiġu applikati fil-limiti stabbiliti mill-Istati Membri, skond il-leġiżlazzjoni u l-prattika nazzjonali. Il-ħlasijiet tas-sussistenza normalment huma miftiehma li jkopru transport lokali (inklużi taksis), akkomodazzjoni, ikel, telefonati lokali u spejjeż ġenerali.

II.1.3.   Tagħmir

II.1.3.1.   Ir-regoli ġenerali

1.

L-ispejjeż dwar il-kisba tat-tagħmir (fuq bażi tad-deprezzament ta’ assi mixtrija, lokazzjoni jew kera) huma eliġibbli biss jekk huma essenzjali għall-implimentazzjoni tal-proġett. It-tagħmir għandu jkollu l-karatteristiċi tekniċi meħtieġa għall-proġett u jħarsu r-regoli u l-istandards applikabbli.

2.

L-ispejjeż għat-tagħmir amministrattiv ta’ kuljum (bħall-printer, laptop, faks, copier, telefon, wajers, eċċ.) mhumiex eliġibbli bħala spejjeż diretti u għandom jitqiesu bħala spejjeż indiretti (ara l-punt II.2).

3.

L-għażla bejn lokazzjoni, kera jew xiri dejjem għandha tkun ibbażata fuq l-għażla li l-inqas għalja. Iżda, jekk il-lokazzjoni jew il-kera mhumiex possibbli minħabba t-terminu qasir tal-proġett jew id-deprezzament mgħaġġel fil-valur, ix-xiri huwa aċċettat u l-ispejjeż relatati mad-deprezzament, kif deskritt hawn isfel, jistgħu jkunu eliġibbli fuq il-bażi ta’ regoli nazzjonali tad-deprezzament.

II.1.3.2.   Il-kera u l-lokazzjoni

L-infiq relatat ma’ l-operat tal-kera u l-lokazzjoni huwa eliġibbli għall-finanzjament konġunt bla ħsara għar-regoli stabbiliti fl-Istati Membri, il-leġiżlazzjoni u l-prattika nazzjonali u t-terminu tal-kera jew lokazzjoni għall-iskopijiet tal-proġett.

II.1.3.3.   Ix-xiri

1.

Fejn jinxtara t-tagħmir qabel jew matul il-ħajja tal-proġett, huwa biss is-sehem tad-deprezzament tat-tagħmir li jikkorrispondi għat-terminu ta’ l-użu għall-proġett u r-rata ta’ użu attwali għall-proġett li huwa eliġibbli.

2.

It-tagħmir li nxtara qabel il-ħajja tal-proġett, iżda li jintuża għall-għanijiet tal-proġett, huwa eliġibbli fuq il-bażi tad-deprezzament. Iżda dawn l-ispejjeż mhumiex eliġibbli jekk it-tagħmir kien oriġinalment inxtara permezz ta’ għotja Komunitarja.

3.

L-ispejjeż tax-xiri tat-tagħmir għandu jikkorrispondi għall-ispejjeż normali tas-suq u l-valur ta’ l-oġġetti kkonċernati huwa maqtugħ skond ir-regoli tat-taxxa u ż-żamma tal-kotba applikabbli għall-benefiċjarju finali.

4.

Għall-oġġetti individwali li għandhom prezz ta’ inqas minn 1 000 euro, il-prezz sħiħ tax-xiri huwa eliġibbli, kemm-il darba t-tagħmir jinxtara matul l-ewwel tliet xhur tal-proġett.

II.1.4.   Il-proprjetà immobbli

II.1.4.1.   Ir-regoli ġenerali

Fil-każ ta’ xiri ta’ proprjetà immobbli, kostruzzjoni jew rinovazzjoni ta’ proprjetà immobbli, jew kiri ta’ proprjetà immobbli, għandu jkollu l-karatteristiċi tekniċi meħtieġa għall-proġett u jħares ir-regoli u l-istandards applikabbli.

II.1.4.2.   Ix-xiri, il-kostruzzjoni jew ir-rinovazzjoni

1.

Fejn il-kisba tal-proprjetà immobbli hija essenzjali għall-implimentazzjoni tal-proġett u hija marbuta b’mod ċar ma’ l-għanijiet tagħha, ix-xiri tal-proprjetà immobbli, jiġifieri bini diġà mibni, jew il-kostruzzjoni tal-proprjetà immobbli, huma eliġibbli għall-ko-finanzjament taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti hawn taħt, mingħajr ħsara għall-applikazzjoni ta’ regoli nazzjonali aktar stretti:

(a)

Għandu jinkiseb ċertifikat minn valutatur indipendenti kkwalifikat jew minn organizzazzjoni uffiċjali debitament awtorizzata li jistabbilixxi li l-prezz ma jeċċedix il-valur tas-suq, li jew jattesta li l-proprjetà immobbli hija skond ir-regolamenti nazzjonali jew jispeċifika l-punti li mhumiex konformi li l-benefiċjarju finali bi ħsiebu jirrettifika bħala parti minn dak il-proġett.

(b)

Il-proprjetà immobbli ma nxtratx permezz ta’ għotja Komunitarja fi kwalunkwe ħin qabel l-implimentazzjoni tal-proġett.

(c)

Il-proprjetà immobbli se tintuża biss għall-għanijiet stabbiliti fil-proġett għal żmien ta’ mhux inqas minn ħames snin wara d-data tat-tmiem tal-proġett kemm-il darba l-Kummissjoni ma tawtorizzax mod ieħor b’mod speċifiku.

(d)

Hija biss il-porzjon tad-deprezzament ta’ l-assi li jikkorrispondu għat-terminu ta’ l-użu għall-proġett u r-rata ta’ l-użu attwali għall-proġett li hija eliġibbli. Id-deprezzament għandu jiġi kkalkolat skond ir-regoli nazzjonali dwar iż-żamma tal-kotba.

2.

Fil-każ tar-rinovazzjoni, jgħoddu biss il-kondizzjonijiet (c) u (d) hawn fuq.

II.1.4.3.   Il-kiri

Il-kiri tal-proprjetà immobbli huwa eliġibbli għall-finanzjament konġunt fejn hemm rabta ċara bejn il-kera u l-għanijiet tal-proġett ikkonċernat, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti hawn taħt u mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta’ regoli nazzjonali aktar stretti:

(a)

Il-proprjetà ma tridx tkun inxtrat permezz ta’ għotja Komunitarja.

(b)

Il-proprjetà immobbli għanha tintuża biss għall-implimentazzjoni tal-proġett. Jekk le, huwa biss is-sehem ta’ l-ispejjeż li jikkorrispondi għall-użu tal-proġett li huwa eliġibbli.

II.1.4.4.   Spazju għall-uffiċċju tal-benefiċjarju finali

L-ispejjeż biex jinxtara, jiġi kostrutt, jiġi rinovat jew jinkera l-ispazju ta’ l-uffiċċju għall-attivitajiet rutini tal-benefiċjarju mhumiex eliġibbli. Dawn l-ispejjeż jitqiesu bħala spejjeż indiretti (ara l-punt II.2).

II.1.5.   Il-konsumabbli, il-proviżjonijiet u s-servizzi ġenerali

1.

L-ispejjeż tal-konsumabbli, tal-proviżjonijiet u tas-servizzi ġenerali huma eliġibbli kemm-il darba huma identifikabbli u direttament meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proġett.

2.

Madankollu, il-proviżjonijiet ta’ l-uffiċċju kif ukoll it-tipi kollha ta’ konsumabbli amministrattivi żgħar, proviżjonijiet, spejjeż ta’ l-ospitalità u servizzi ġenerali (bħat-telefon, l-internet, posta, tindif ta’ l-uffiċċju, assigurazzjoni, taħriġ ta’ l-impjegati, il-ħatra, eċċ), mhumiex spejjeż eliġibbli diretti; huma inklużi fl-ispejjeż indiretti, kif jissemma fil-punt II.2.

II.1.6.   Is-subappaltar

1.

Bħala regola ġenerali, il-benefiċjarji finali għandu jkollhom il-kapaċità jwettqu l-attivitajiet relatati mal-proġett huma stess. Għaldaqstant, is-subappaltar għandhom ikunu limitati u m’gġandhomx jeċċedu l-40 % ta’ l-ispejjeż diretti eleġibbli tal-proġett sakemm ma jkun debitament ġustifikat u approvat minn qabel mill-awtorità responsabbli.

2.

l-infiq relatat mas-subappaltar segwenti mhuwiex eleġibbli għall-finanzjament konġunt mill-Fond:

(a)

Is-subappaltar tal-kompiti għall-ġestjoni globali tal-proġett;

(b)

subappaltar li jżid l-ispiża ta' l-esekuzzjoni tal-proġett mingħajr ma jiżdied l-ebda valur proporzjonali miegħu;

(c)

subappaltar ma’ intermedjarji jew konsulenti li fihom il-ħlas ikun imfisser bħala perċentwal ta’ l-ispiża kollha ta’ l-operazzjoni sakemm dan il-ħlas ma jkunx ġustifikat mill-benefiċjarju finali b’referenza għall-valur attwali tax-xogħol jew servizz li jkun ingħata.

3.

Għas-subappaltar kollha, sottokuntratturi għandhom jintrabtu li jagħtu lill-korpi ta’ awdituri u kontroll l-informazzjoni kollha meħtieġa konnessa ma’ l-attivitajiet sottokuntrattati.

II.1.7.   L-ispejjeż li jkunu ġejjin direttament mill-kriterji marbuta mal-ko-finanzjament ta' l-UE

L-ispejjeż meħtieġa sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti marbuta mal-finanzjament konġunt ta’ l-UE, bħall-pubbliċità, it-trasparenza, l-evalwazzjoni tal-proġetti, il-verifika esterna, il-garanziji bankarji, l-ispejjeż tat-traduzzjoni, eċċ., huma eliġibbli bħala spejjeż diretti.

II.1.8.   It-tariffi ta’ l-esperti

L-ispejjeż tal-konsulenza legali, tariffi notarili u spejjeż ta’ l-esperti tekniċi u finanzjarji huma eliġibbli.

II.1.9.   Spejjeż speċifiċi relatati mal-gruppi mmirati

Għall-għanijiet ta’ l-assistenza, ix-xirjiet li jsiru mill-benefiċjarju finali għall-gruppi mmirati u l-ħlasijet lura mill-benefiċjarju finali ta’ l-ispejjeż imħallsa mill-gruppi mmirati huma eliġibbli, taħt dawn il-kondizzjonijiet speċifiċi li ġejjin:

(a)

Il-benefiċjarju finali għandu jżomm l-informazzjoni u l-provi meħtieġa matul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 43 ta’ l-att bażiku li l-persuni li jirċievu din l-assistenza jikkorrispondu għall-grupp immirat iddefinit fl-Artikolu 6 of ta’ l-att bażiku.

(b)

Il-benefiċjarju finali għandu jżomm il-provi għall-appoġġ mogħti (bħal fatturi u rċevuti) matul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 43 ta’ l-att bażiku li l-persuni rċevew dan l-appoġġ.

II.1.10.   Miżuri ta’ emerġenza

1.

Għal raġunijiet debitament ġustifikati, jistgħu jiġu permessi derogi għar-regoli dwar l-eliġibilità ddefiniti f’din id-Deċiżjoni, għall-infiq marbut ma’ miżuri ta’ emerġenza, kemm-il darba huma approvati fid-deċiżjoni Komunitarja li tawtorizza l-miżuri ta’ emerġenza.

2.

Skond l-Artikolu 21(3) ta’ l-att bażiku, il-perjodu ta’ l-eliġibbiltà għandu jkun għal massimu ta’ sitt xhur, li jfisser li l-ispejjeż relatati ma’ proġett għandhom ikunu ġġenerati matul dan il-perjodu.

II.2.   SPEJJEŻ INDIRETTI ELIĠIBBLI

1.

L-ispejjeż indiretti huma relatati ma’ kategoriji ta’ nfiq li mhumiex identifikabbli bħala spejjeż speċifiċi direttament marbuta mal-proġett. Persentaġġ fiss ta’ l-ammont totali ta’ l-ispejjeż diretti eliġibbli jistgħu jkunu eliġibbli bħala spejjeż indiretti, sakemm:

(a)

l-ispejjeż indiretti jinżammu sa minimu u l-persentaġġ dirett ta’ l-ispejjeż indiretti huwa stabbilit mill-Istat Membru bi proporzjon tal-ħtiġiet;

(b)

l-ispejjeż indiretti huma antiċipati fil-baġit bil-quddiem tal-proġett;

(c)

l-ispejjeż indiretti ma jinkludux spejjeż assenjati taħt intestatura oħra tal-baġit għall-proġett;

(d)

l-ispejjeż indiretti mhumiex finanzjati minn għejun oħrajn. L-organizzazzjonijiet li jirċievu għotja għall-ħidma rċevuta mill-baġit ta’ l-UE u/jew mill-Istati Membru ma jsitgħux jinkludu l-ispejjeż indiretti fil-baġit bil-quddiem tagħhom;

(e)

Bħala regola ġenerali, il-persentaġġ fiss ta’ l-ispejjeż indiretti f'rabta ma' l-ammont totali ta' l-ispejjez diretti eleġibbli m'gġandhomx jeċċedu l-20 %. Madanakollu, il-persentaġġ fiss ta’ l-ispejjeż indiretti m’għandhomx jeċċedu l-10 %:

fejn l-awtorità responsabbli taġixxi bħala korp li jesegwixxi kif definit fl-Artikolu 7(3), jew

fejn is-subappaltar jeċċedi l-40 % ta’ l-ispejjeż diretti eliġbbli totali.

2.

Il-persentaġġ allokat għall-ispejjeż indiretti għandu jkopri dawn l-ispejjeż b’mod partikolari:

(a)

spejjeż ta’ l-impjegati li huma ineliġibbli bħala spejjeż indiretti skond il-punt II.1.1.1 (1);

(b)

spejjeż ta’ l-amministrazzjoni u l-ġestjoni, bħal spejjeż identifikati f’II.1.5.2;

(c)

spejjeż u imposti bankarji (ħlief għal garanziji bankarji kif definiti fit-taqsima II.1.7);

(d)

deprezzament tal-proprjetà immobbli u spejjeż tal-manutenzjoni meta marbuta ma’ operazzjonijiet amministrattivi ta’ kuljum, bħall-ispejjeż identifikati f’II.1.4.4;

(e)

l-ispejjeż kollha marbuta mal-proġett iżda esklużi mit-taqsima II.1 - Infiq Dirett Eliġibbli.

III.   Infiq ineliġibbbli

L-ispejjeż li ġejjin mhumiex eliġibbli:

(a)

VAT, ħlief fejn il-benefiċjarju jista’ juri li ma jistax jirkuprah;

(b)

dħul lura fuq kapital, dejn u spejjeż tas-servizzi tad-dejn, kummissjonijiet ta’ l-iskambju u telf fl-iskambju, provvedimenti għal telf jew responsabbiltajiet futuri potenzjali, interessi dovuti, djun dubjużi, multi, penali finanzjarji, spejjeż ta’ litigazzjoni u nfiq eċċessiv jew traskurat;

(c)

spejjeż tad-divertiment esklussivament għall-impjegati tal-proġett. Spejjeż raġonevoli ta’ l-ospitalità fi ġrajjiet soċjali ġġustifikati mill-proġett, bħal avvenimenti fl-aħħar tal-proġett jew laqgħat tal-kumitat li jmexxi l-proġett, huma permessi;

(d)

spejjeż iddikjarati mill-benefiċjarju finali u koperti minn proġett ieħor jew programm ta’ xogħol li jirċievi għotja Komunitarja;

(e)

xiri ta’ l-art;

(f)

spejjeż ta’ l-impjegati għal uffiċjali li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni billi jwettqu funzjonijiet li huma parti mir-rutina normali tagħhom;

(g)

il-kontribuzzjonijiet in natura.

IV.   Spejjeż koperti minn dħul assenjat

1.

F’każijiet debitament sostanzjati, il-finanzjament konġunt tal-proġett fir-rigward tal-kontribuzzjoni mill-benefiċjarju finali u l-imsieħba fil-proġett jista’ jsir parzjalment minn kontribuzzjonijiet f'termini ta' xogħol li jkun sar minn uffiċjali permanenti li jkunu impjegati minn dawn il-korpi u li jkunu involuti fil-proġett. F’dan il-każ dawn l-ispejjeż mhumiex eliġibbli bħala spejjeż diretti jew indiretti ta’ l-impjegati kif iddefini taħt il-punti II.1.1 u II.2 iżda bħala spejjeż koperti minn dħul assenjat.

2.

Dawn il-kontribuzzjonijiet mhux fi flus m’għandhomx jeċċedu l-50% tal-kontribuzzjoni totali mogħtija mill-benefiċjarju finali. F’dan il-każ, jgħoddu dawn ir-regoli li ġejjin:

(a)

il-funzjonijiet ta’ l-uffiċjali pubbliċi huma speċifikament marbuta ma’ l-implimentazzjoni tal-proġett u ma jirriżultawx mir-responsabbiltajiet statutarji ta’ l-awtorità pubblika;

(b)

l-uffiċjali pubbliċi fdati bl-implimentazzjoni ta’ proġett huma ssekondati minn deċiżjoni debitament iddokumentata ta’ l-awtorità kompetenti;

(c)

il-valur ta' dawn il-kontribuzzjonijiet jista’ jiġi vverifikat u ma jistax jeċċedi l-ispejjeż attwalment magħmula u debitament sostnuti minn dokumenti taż-żamma tal-kotba ta’ l-awtorità pubblika.

V.   L-Assistenza teknika fuq inizzjattiva ta’ l-istati membri

1.

Fuq inizzjattiva ta’ kull Stat Membru, dawn il-miżuri ta’ assistenza teknika li ġejjin huma eliġibbli għal kull programm annwali, fil-limiti speċifikati fl-Artikolu 16 ta’ –att bażiku:

(a)

infiq relatat mal-preparazzjoni, l-għażla, l-evalwazzjoni, il-ġestjoni u l-monitoraġġ ta’ l-azzjonijiet (inkluż tagħmir tal-kompjuter u konsumabbli);

(b)

infiq relatat mal-verifiki u l-verifiki għall-għarrieda ta’ azzjonijiet jew proġetti;

(c)

infiq relatat ma’ evalwazzjonijiet ta’ azzjonijiet jew proġetti;

(d)

infiq relatat ma’ informazzjoni, disseminazzjoni u trasparenza relatati ma’ l-azzjonijiet;

(e)

infiq fuq il-kisba, l-istallazzjoni u l-manutenzjoni ta’ sistemi kompjuterizzati għall-ġestjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni tal-Fondi;

(f)

infiq fuq laqgħat ta’ kumitati u sub-kumitati tal-monitoraġġ relatati ma’ l-implimentazzjoni ta’ l-azzjonijjiet. Dan l-infiq jista’ wkoll jinkludi l-ispejjeż ta’ esperti u parteċipanti oħrajn f’dawn il-kumitati, inklużi parteċipanti f’pajjiżi terzi, fejn il-preżenza tagħhom hija essenzjali għall-implimentazzjoni effettiva ta’ l-azzjonijjiet;

(g)

infiq fuq salarji, inklużi kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, għalkemm f’dawn il-każijiet biss:

l-impjegati ċivili jew uffiċjali pubbliċi oħrajn issekondati b’deċiżjonijiet debitament dokumentati ta’ l-awtorità kompetenti biex isiru l-funzjonijiet imsemmija fil-punti a) sa f);

impjegati oħrajn imqabbda biex iwettqu funzjonijiet imsemmija fil-punti a) sa f);

il-perjodu tas-sekondament jew ta’ impjieg ma jistax jeċċedi d-data finali għall-eliġibbiltà stabbilita fid-deċiżjoni li tapprova l-għajnuna.

2.

L-assistenza teknika tista’ tiffinanzja l-ispejjeż li saru minn waħda minn dawn l-organizzazzjonijiet: l-awtorità responsabbli, l-awtorità ddelegata, l-awtorità tal-verifika jew l-awtorità li tiċċertifika.

3.

L-attivitajiet marbuta ma’ l-assistenza teknika għandhom jitwettqu u l-ħlasijiet korrispondenti li jkunu saru wara l-1 ta’ Jannar tas-sena memmija fid-deċiżjoni dwar il-finanzjament li approvat il-programmi annwali ta’ l-Istati Membri. Il-perjodu ta’ l-eliġibbiltà jdum sa l-aħħar tas-sena N+2 (3) jew kwalunkwe data aktar tard kompatibbli mat-terminu għas-sottomissjonijiet tar-rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-programm annwali.

4.

Kwalunkwe kisba għandha ssir skond ir-regoli nazzjonali dwar il-kisbiet stabbiliti fl-Istati Membri.

5.

L-Istati Membri jistgħu jimplimentaw miżuri ta’ assistenza teknika għal dan il-Fond flimkien ma’ miżuri ta’ assistenza teknika għal xi ftit mill-erba’ Fondi, jew għalihom kollha. Iżda, f’dak il-każ huwa biss is-sehem ta’ l-ispejjeż użati għall-implimentazzjoni tal-miżura komuni li tikkorrispondi għal dan il-Fond li tkun eliġibbli għall-finanzjament taħt dan il-Fond, u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)

is-sehem ta’ l-ispejjeż għall-miżuri komuni tiġi llevata fuq il-Fond korrispondenti b’mod raġonevoli u verifikabbli; u

(b)

ma hemm ebda finanzjament doppju ta’ l-ispejjeż.


(1)  Li jinkludu d-dħul assenjat kif deskritt fil-punt IV.

(2)  Fejn “N” hija s-sena msemmija fid-deċiżjoni tal-finanzjament li tapprova l-programmi annwali ta’ l-Istati Membri.

(3)  Fejn “N” hija s-sena msemmija fid-deċiżjoni tal-finanzjament li tapprova l-programmi annwali ta’ l-Istati Membri.

ANNESS 12

APPLIKAZZJONI GĦALMIŻURI TA’ EMERĠENZA

STAT MEMBRU:
AWTORITÀ RESPONSABBLI:
SENA TA’ L-APPLIKAZZJONI:
PROGRAMM ANNWALI LI GĦANDU JIĠI EMENDAT:

1.   Deskrizzjoni tas-sitwazzjoni ta’ pressjoni partikolari li teħtieġ miżuri ta’ emerġenza

1.1.

Indikazzjoni tal-karattru eċċezzjonali tas-sitwazzjoni

1.2.

In-numru u n-natura tal-wasliet

1.3.

L-effetti ta’ dawn il-wasliet fuq il-kapaċitajiet tar-riċeviment, is-sistema tar-rifuġju jew l-infrastruttura

1.4.

Il-bżonnijiet urġenti

1.5.

L-għanijiet fit-terminu l-qasir

2.   Miżuri ta’ emerġenza ppjanati

2.1.

Miżura 1

2.2.

Miżura 2

2.3.

Eċċ

Aspetti tal-miżura ppreżentata meta tiġi deskritta kull miżura taħt il-punt 2.1 sa eċċ
1.
L-għan u l-ambitu tal-miżura
 (1)
, inkluż il-grupp immirat
2.
It-tul tal-miżura
 (2)
3.
Fejn ikun xieraq, ġustifikazzjoni dwar il-proġett(i) implimentat(i) direttament mill-awtorità responsabbli li taġixxi bħala korp li jeżegwixxi
4.
Benefiċjarji mistennija ta’ l-għotja
5.
Riżultati kwantifikati mistennija u l-indikaturi li għandhom jintużaw
6.
Il-Viżibbiltà tal-finanzjament tal-KE
7.
Il-komplimentarità ma’ l-azzjonijiet eżistenti appoġġjati mill-Fond Ewropew tar-Refuġjati

3.   Ir-regoli dwar l-eliġibilità

3.1.

Id-data tal-bidu u d-data tat-tmiem tal-miżuri kollha

3.2.

Id-derogi għar-regoli ta’ eleġibiltà dwar in-nefqa, imsemmija fl-Anness II Ta’ din id-deċiżjoni, skond l-Artikolu 5 ta’ l-att bażiku

4.   Pjan finanzjarju indikattiv

Tabelli finanzjarji li jissostitwixxu t-tabelli fl-Anness 3 taħt l-intestatura “operazzjonijiet oħrajn” (bid-dettalji rilevanti)


(1)  Skond ir-regoli speċifiċi dwar l-eliġibilità taħt l-att bażiku

(2)  Massimu ta’ sitt xhur