ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
18 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1490/2007 tal-11 ta’ Diċembru 2007 li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 954/79 dwar ir-ratifika minn Stati Membri ta’ jew l-adeżjoni tagħhom mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta’ Mġiba għall-Konferenzi tal-Linji Marittimi ( 1 )

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1491/2007 tas-17 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1492/2007 tas-17 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 312/2003 fir-rigward tal-kwoti tariffarji għal ċerti prodotti li joriġinaw miċ-Ċili

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1493/2007 tas-17 ta’ Diċembru 2007 jistabbilixxi, b'osservanza tar-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-format tar-rapport li għandu jkun ippreżentat mill-produtturi, l-importaturi u l-esportaturi ta’ ċerti gassijiet serra fluworinati

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1494/2007 tas-17 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi, skond ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-forma tat-tikketti u rekwiżiti addizzjonali ta’ tikkettar rigward prodotti u tagħmir li jkollhom ċerti gassijiet serra fluworinati ( 1 )

25

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2007/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni ( 1 )

27

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/839/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta’ Novembru 2007 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar ir-riammissjoni tal-persuni

46

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar ir-riammissjoni ta’ persuni

48

 

 

2007/840/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta’ Novembru 2007 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi

66

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi

68

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/841/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Settembru 2007 relatata ma’ proċedura skond l-Artikolu 81 tat-Trattat KE (Każ COMP/E-2/39.141 – Fiat) (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 4274)

77

 

 

2007/842/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2004/4/KE li tawtorizza temporanjament lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri ta’ emerġenza kontra t-tixrid tal-Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith fir-rigward ta’ l-Eġittu (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5898)

80

 

 

2007/843/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Diċembru 2007 dwar l-approvazzjoni ta’ programmi ta’ kontroll tas-Salmonella f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus f’ċerti pajjiżi terzi skond ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li temenda d-Deċiżjoni 2006/696/KE, fir-rigward ta’ ċerti rekwiżiti tas-saħħa pubblika fl-importazzjoni ta’ tjur u bajd għat-tfaqqis. (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6094)  ( 1 )

81

 

 

2007/844/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/415/KE dwar ċerti miżuri ta’ ħarsien marbuta ma’ l-influwenza tat-tjur li għandha patoġeniċità għolja, tas-sottotip H5N1, fit-tjur fil-Ġermanja (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6702)  ( 1 )

101

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/845/ĠAI tas-6 ta’ Diċembru 2007 dwar il-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi ta’ l-Istati Membri fil-qasam tar-rintraċċar u l-identifikazzjoni ta’ rikavati mill-kriminalità, jew proprjetà oħra relatata magħha

103

 

 

Corrigendum

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti ħażniet ta' ħut u gruppi ta' ħażniet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta' qbid ( ĠU L 15, 20.1.2007 )

106

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/1


REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL (KE) Nru 1490/2007

tal-11 ta’ Diċembru 2007

li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 954/79 dwar ir-ratifika minn Stati Membri ta’ jew l-adeżjoni tagħhom mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta’ Mġiba għall-Konferenzi tal-Linji Marittimi

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi il-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 80 (2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 954/79 (3) jipprovdi għal rekwiżiti li għandhom jissodisfaw l-Istati Membri meta jirratifikaw il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta’ Kondotta għal Konferenzi Marittimi, jew meta jaderixxu magħha.

(2)

Il-Konvenzjoni dwar Kodiċi ta’ Kondotta għal Konferenzi Marittimi tistabbilixxi qafas regolatorju internazzjonali għall-konferenzi marittimi, b’mod partikolari permezz ta’ regoli dwar l-aċċess għal ishma tal-kummerċ minn sidien tal-bastimenti li huma stabbiliti fit-territorji ta’ l-Istati li huma Partijiet fil-Konvenzjoni, li taqdi l-kummerċ barrani reċiproku.

(3)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1419/2006 tal-25 ta’ Settembru 2006 (4) ħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4056/86 tat-22 ta’ Diċembru 1986 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 85 u 86 tat-Trattat għat-trasport marittimu (5), li fost affarijiet oħrajn, ipprovda għal eżenzjoni mill-projbizzjoni fl-Artikolu 81(1) tat-Trattat fir-rigward tal-konferenzi marittimi.

(4)

Fi tmiem il-perjodu ta’ transizzjoni previst mit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1419/2006, il-projbizzjoni fl-Artikolu 81(1) tat-Trattat se tapplika għal servizzi skedati tat-trasport marittimu regolari u, b’konsegwenza, il-konferenzi marittimi mhux se jibqgħu permessi joperaw f’kummerċ lejn/minn portijiet ta’ l-Istati Membri.

(5)

L-Istati Membri għalhekk mhux se jkunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom skond il-Konvenzjoni dwar Kodiċi ta’ Kondotta għal Konferenzi Marittimi. Minn din id-data ‘l quddiem l-Istati Membri mhux se jibqgħu f’pożizzjoni li jirratifikaw, japprovaw jew jaderixxu ma’ dik il-Konvenzjoni. Ir-Regolament (KEE) Nru 954/79 għalhekk se jsir inapplikabbli u għandu jiġi mħassar b’effett mit-tmiem tal-perjodu ta’ transizzjoni previst fir-Regolament (KE) Nru 1419/2006, jiġifieri, fit-18 ta’ Ottubru 2008,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 954/79 huwa b’dan imħassar.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-18 ta’ Ottubru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

M. LOBO ANTUNES


(1)  ĠU C 256, 27.10.2007, p. 62.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-10 ta’ Lulju 2007 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Novembru 2007,

(3)  ĠU L 121, 17.5.1979, p. 1.

(4)  ĠU L 269, 28.9.2006, p. 1

(5)  ĠU L 378, 31.12.1986, p. 4. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1/2003 (ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1).


18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1491/2007

tas-17 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-18 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 756/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANNESS

tar-Regolament ta' l-Kummissjoni tas-17 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

IL

168,9

MA

95,7

TN

157,6

TR

100,0

ZZ

130,6

0707 00 05

JO

237,0

MA

47,6

TR

95,0

ZZ

126,5

0709 90 70

MA

58,1

TR

104,7

ZZ

81,4

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

19,6

TR

91,1

ZA

38,1

ZW

14,0

ZZ

40,7

0805 20 10

MA

75,7

ZZ

75,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,9

TR

73,3

ZZ

51,8

0805 50 10

EG

81,3

IL

82,7

MA

119,9

TR

97,3

ZZ

95,3

0808 10 80

CA

86,7

CN

107,4

MK

32,8

US

88,4

ZZ

78,8

0808 20 50

CN

51,5

US

122,8

ZZ

87,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1492/2007

tas-17 ta’ Diċembru 2007

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 312/2003 fir-rigward tal-kwoti tariffarji għal ċerti prodotti li joriġinaw miċ-Ċili

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 312/2003 tat-18 ta’ Frar 2003 li jimplimenta d-disposizzjonijiet tat-tariffi tal-Komunità stabbiliti fil-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika taċ-Ċili, min-naħa l-oħra (1), u partikolarment l-Artikolu 5 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament fil-Fteheim (KE) Nru 312/2003 jimplimenta għall-Komunità d-dispożizzjonijiet tat-tariffi stabbiliti li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika taċ-Ċili, min-naħa l-oħra (2).

(2)

Bid-Deċiżjoni 2005/106/KE (3) tiegħu, il-Kunsill approva Protokoll għall-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċili, min-naħa l-oħra, sabiex tittieħed titqies l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika ta’ Slovenja, u tar-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea (4) (minn hawn il-quddiem “il-Protokoll”.) Il-Protokoll jinkludi konċessjonijiet tariffarji ġodda tal-Komunità, uħud minnhom limitati bil-kwoti tariffarji.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 305/2005 tad-19 ta’ Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 312/2003 fir-rigward tal-kwoti tariffarji għal ċerti prodotti li joriġinaw miċ-Ċili implmenta dawn il-konċessjonijiet il-ġodda.

(4)

Skond il-Protokoll, il-volumi tal-kwoti tariffarji ġodda għandhom jiżdiedu annwalment, mill-1 ta’ Jannar 2005, b’ 5 % tal-kwantità oriġinali. Fl-interess taċ-ċarezza, jeħtieġ li jiġu stipulati l-volumi totali tal-kwoti tariffarji disponibbli fl-2005 għall-prodotti kkonċernati, li fihom hija diġa inkluża ż-żieda għal dik is-sena.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 312/2003 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(6)

Ġaladarba l-volumi tal-kwoti tariffarji msemmija fir-Regolament iridu japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2005, dan ir-Regolament għandu japplika mill-istess data u għandu jidħol fis-seħħ immedjatament.

(7)

Il-miżuri provduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 312/2003 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 3 għandu jiżdied il-paragrafu 3 li ġej:

“3.   Il-volum annwali tal-kwota tariffarja bin-numru tas-serje Nru 09.1941 fl-Anness għandu jiżdied suċċessivament kull sena b'5 % tal-kwantità oriġinali mill-1 ta’ Jannar 2005.”

(2)

L-Anness huwa emendat kif stipulat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2005.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

László KOVÁCS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 46, 20.2.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 305/2005 (ĠU L 52, 25.2.2005, p. 6).

(2)  ĠU L 352, 30.12.2002, p. 3.

(3)  ĠU L 38, 10.2.2005, p. 1.

(4)  ĠU L 38, 10.2.2005, p.3.


ANNESS

Fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 312/2003, it-Tabella hija emendata kif ġej:

(1)

Fir-ringiela tal-kwota tariffarja bin-numru tas-serje 09.1925, il-volum annwali tal-kwota tariffarja fir-raba' kolonna huwa mibdul b'dan li ġej:

“581,50 tunnellata (*)

(*)  Dan il-volum annwali tal-kwota għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2005. Għandu jiżdied suċċessivament kull sena, u għall-ewwel darba fl-2006 għal dik is-sena, b'26,50 tunnellata (5 % tal-volum oriġinali ta' 530 tunnellata).”"

(2)

Fir-ringiela tal-kwota tariffarja bin-numru tas-serje 09.1929, il-volum annwali tal-kwota tariffarja fir-raba' kolonna huwa mibdul b'dan li ġej:

“42 275 tunnellata (**)

(**)  Dan il-volum annwali tal-kwota għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2005. Għandu jiżdied suċċessivament kull sena, u għall-ewwel darba fl-2006 għal dik is-sena, b'1 925 tunnellata (5 % tal-volum oriġinali ta' 38 500 tunnellata).”"

(3)

Fir-ringiela tal-kwota tariffarja bin-numru tas-serje 09.1941, il-volum annwali tal-kwota tariffarja fir-raba' kolonna huwa mibdul b'dan li ġej:

“1 050 tunnellata (***)

(***)  Dan il-volum tal-kwota annwali għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2005. Dan għandu jiżdied suċċessivament kull sena, u għall-ewwel darba fl-2006 għal dik is-sena, b'50 tunnellata (5 % tal-volum oriġinali ta' 1 000 tunnellata).”"18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/7


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1493/2007

tas-17 ta’ Diċembru 2007

jistabbilixxi, b'osservanza tar-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-format tar-rapport li għandu jkun ippreżentat mill-produtturi, l-importaturi u l-esportaturi ta’ ċerti gassijiet serra fluworinati

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea;

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar ċerti gassijiet serra fluworinati (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(2);

Billi:

(1)

It-tagħrif li għandu jkun ippreżentat mill-importaturi u l-produtturi għandu jinkludi stimi tal-kwantitajiet tal-gassijiet serra fluworinati li mistennijin jintużaw fl-applikazzjonijiet prinċipali, inklużi l-kwantitajiet li mistennijin jintużaw bħala materja prima fil-magni jew fil-proċess industrijali, sabiex ikun ipprovdut tagħrif addizzjonali għall-Kummissjoni u għall-Istati Membri bl-għan li tinkiseb informazzjoni dwar l-emissjonijiet għas-setturi rilevanti.

(2)

Il-produtturi jixtru u jbiegħu gassijiet serra fluworinati mingħand u lil produtturi oħra għal raġunijiet kummerċjali u f’dawn il-każijiet huwa biss il-produttur xerrej li jista’ jirrapporta dwar il-kwantitajiet ta’ dawk is-sustanzi li huma mistennijin jintużaw fl-applikazzjonijiet prinċipali.

(3)

Il-persuni interessati kienu kkonsultati dwar il-format tar-rapport u l-esperjenza tagħhom fit-tħejjija tar-rapport taħt ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ Ġunju 2000 dwar is-sustanzi li jagħmlu ħsara lis-saff ta’ l-ożonu (2) kienet ikkunsidrata.

(4)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament josservaw l-opinjoni tal-Kumitat stabbilita bl-Artikolu 18 (1) tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000,

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-format tar-rapport imsemmi fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 842/2006 huwa speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 244, 29.9.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/540/KE (ĠU L 198, 31.7.2007, p. 35).


ANNESS

FORMOLA TAR-RAPPORT GĦALL-PRODUTTURI, L-IMPORTATURI U L-ESPORTATURI TAL-GASSIJIET SERRA FLUWORINATI

TAQSIMA 1

Image

Test ta 'immaġni

TAQSIMA 2

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

TAQSIMA 3

Image

Test ta 'immaġni

TAQSIMA 4

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

TAQSIMA 5

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

TAQSIMA 6

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

TAQSIMA 7

Image

Test ta 'immaġni

18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/25


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1494/2007

tas-17 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi, skond ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-forma tat-tikketti u rekwiżiti addizzjonali ta’ tikkettar rigward prodotti u tagħmir li jkollhom ċerti gassijiet serra fluworinati

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar ċerti gassijiet serra fluworinati (1), u partikolarment l-Artikolu 7(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Reviżjoni dwar kemm ikun tajjeb li tiddaħħal informazzjoni ambjentali addizzjonali fuq tikketti li għandhom jintuzaw fuq prodotti u tagħmir imsemmi fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 842/2006 twettqet skond l-Artikolu 7(3) ta’ dak ir-Regolament.

(2)

Ir-rekwiżiti tat-tikkettar iqisu s-sistemi ta’ tikkettar użati bħalissa fil-Komunità għal prodotti u tagħmir li jkollhom ċerti gassijiet serra fluworinati, inkluża s-sistema ta’ tikkettar stabbilita minn standards industrijali għal dawn il-prodotti u t-tagħmir.

(3)

Għal fini ta’ kjarezza huwa f’loku li jkun iddeterminat il-kliem eżatt għall-informazzjoni li għandha tiġi indikata fuq it-tikketti. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu li jużaw il-lingwa tagħhom fuq dawn it-tikketti.

(4)

Informazzjoni addizzjonali li tindika jekk prodotti u tagħmir tat-tkessiħ u ta’ l-arja kkundizzjonata kif ukoll pompi tas-sħana koperti b’dan ir-Regolament ġewx iżolati jew le minn fowm mitfuħ bil-gassijiet serra fluworinati għandha tiġi inkluża fuq it-tikketta biex tippromovi l-irkupru potenzjal tagħhom minn dawn il-fowms.

(5)

Fil-każijiet li gassijiet-serra fluworinati huma miżjuda mal-prodott jew it-tagħmir ikkonċernati barra mis-sit ta’ manifattura, it-tikketta għandha tindika l-kwantità totali tal-gassijiet serra fluworinati li jinsabu fil-prodott jew it-tagħmir.

(6)

It-tikketta għandha tkun iddisinjata sabiex ikun assigurat li tkun tista’ tinqara b’mod ċar u tibqa’ mwaħħla sewwa fil-post fuq il-prodott jew it-tagħmir tul il-perjodu kollu li fih il-prodott jew it-tagħmir ikun fihom gassijiet serra fluworinati.

(7)

It-tikketta għandha titqiegħed b’mod li jassigura viżibilità lit-tekniċi ta’ l-installazzjoni u tal-manutenzjoni.

(8)

Għall-prodotti u t-tagħmir ta’ l-arja kkundizzjonata u pompi tas-sħana, it-tikketta għandha titqiegħed b’mod li jitqies il-profil tekniku tal-prodott jew tat-tagħmir.

(9)

Il-possibilità ta’ l-inklużjoni ta’ informazzjoni ambjentali addizzjonali fuq it-tikketti irrestrinġiet lill-manifatturi huma u jagħmlu l-korrezzjonijiet neċessarji rigward it-tikketti u għalhekk għandu jitħalla perjodu adegwat qabel dan ir-Regolament ikun applikabbli.

(10)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlement Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Ir-Regolament jistabilixxi l-forma tat-tikketti li għandhom jintużaw u r-rekwiżiti addizzjonali tat-tikkettar li għandhom japplikaw għat-tipi ta’ prodotti u tagħmir elenkati fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 842/2006.

Artikolu 2

Rekwiżiti ta’ tikkettar

1.   Il-prodotti u t-tagħmir koperti b’dan ir-Regolament, għandhom ikunu mmarkati b’tikketta li jkollha l-informazzjoni li jmiss:

(a)

il-kliem “Fih gassijiet serra fluworinati koperti bil-Protokoll ta’ Kjoto.”;

(b)

l-ismijiet kimiċi imqassra tal-gassijiet serra fluworinati, li jinsabu fi jew li huma ddisinjati biex jitqiegħdu fit-tagħmir, li jużaw nomenklatura standard aċċettata mill-industrija tat-tagħmir jew is-sustanza;

(ċ)

il-kwantità tal-gassijiet serra fluworinati, espressa f’kilogrammi;

(d)

il-kliem “issiġillat ermetikament” fejn applikabbli.

2.   Flimkien mar-rekwiżiti tat-tikkettar imsemmija fil-paragrafu 1, prodotti u tagħmir tat-tkessiħ u ta’ l-arja kkundizzjonata kif ukoll pompi tas-sħana, li huma iżolati b’fowm mitfuħ minn gassijiet serra fluworinati, qabel jitqiegħdu fis-suq għandhom ikunu mmarkati b’tikketta li jkollha l-informazzjoni li jmiss: “Fowm mitfuħ minn gassijiet-serra fluworinati”.

3.   Fejn gassijiet serra fluworinati jistgħu jiġu miżjuda barra s-sit ta’ manifattura u l-kwantità totali li tirriżulta ma tkunx definita mil-manifattur, it-tikketta għandha jkollha l-kwantità li ġiet mimlija fl-impjant ta’ manifattura u għandu jkun hemm spazju fuq it-tikketta għall-kwantità li tiġi miżjuda barra l-impjant ta’ manifattura kif ukoll għar-riżultat tal-kwantità totali tal-gassijiet serra fluworinati.

4.   L-Istati Membri jistgħu jesiġu li t-tqegħid fis-suq tal-prodotti u t-tagħmir koperti minn dan ir-Regolament fit-territorji tagħhom, ikun suġġett għall-użu ta’ l-ilsien uffiċjali tagħhom skond ir-rekwiżiti tat-tikkettar imsemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3.

Artikolu 3

Il-forma tat-tikketta:

1.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 għandha tkun indikata fuq tikketta li għandha tkun imwaħħla mal-prodotti u t-tagħmir koperti minn dan ir-Regolament.

2.   L-informazzjoni għandha tidher b’mod ċar fl-isfond tat-tikketta u għandha tkun ta’ kobor u format li tinqara b’mod ċar.

Fejn l-informazzjoni meħtieġa b’dan ir-Regolament hija miżjuda ma’ tikketta li hi diġa mwaħħla mal-prodott jew t-tagħmir ikkonċernat, id-daqs tat-tipa m’għandux ikun iżgħar mid-daqs minimu ta’ informazzjoni oħra fuq dik it-tikketta.

3.   It-tikketta kollha u l-kontenut tagħha għandhom jiġu ddisinjati b’tali mod li jkun assigurat li tibqa’ mwaħħla sewwa fil-post fuq il-prodott jew it-tagħmir u għandha tinqara taħt kundizzjonijiet ta’ operat normali, tul il-perjodu kollu li matulu l-prodott jew t-tagħmir ikun fihom gassijiet serra fluworinati.

Artikolu 4

It-tqegħid tat-tikketta

1.   Minbarra l-postijiet indikati fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 842/2006, it-tikketti jistgħu jiġu mwaħħla fuq, jew biswit pjanċi ta’ l-isem eżistenti jew tikketti ta’ informazzjoni tal-prodott, jew biswit postijiet ta’ aċċess għall-manutenzzjoni.

2.   Għall-prodotti u t-tagħmir ta’ l-arja kkundizzjonata kif ukoll pompi tas-sħana b’sezzjonijiet separati ta’ ġewwa u ta’ barra li huma konnessi b’pajpijiet għal-likwidu tat-tkessiħ, l-informazzjoni tat-tikketti għandha tkun imqiegħda fuq dik il-parti tat-tagħmir li inizjalment ġiet mimlija bil-likwidu li jkessaħ.

Artikolu 5

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandhu jidħol fis-seħħ b’effett mill-1 ta’ April 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 244, 29.9.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/540/KE (ĠU L 198, 31.7.2007, p. 35).


DIRETTIVI

18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/27


DIRETTIVA 2007/65/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Diċembru 2007

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 47(2) u 55 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE (4) tikkoordina ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet tax-xandir. Madankollu, teknoloġiji ġodda fit-trasmissjoni ta’ servizzi bil-media awdjoviżiva qed jirrikjedu li l-adattament tal-qafas regolatorju jqis l-impatt tal-bdil strutturali, il-firxa tat-teknoloġiji ta’ l-informazzjoni u l-komunikazzjoni (“TIK”) u l-iżviluppi teknoloġiċi fuq il-mudelli ta’ negozju, speċjalment il-finanzjament tax-xandir kummerċjali, u biex jiġu żgurati l-aħjar kondizzjonijiet ta’ kompetittività u ċertezza legali għat-teknoloġiji ta’ l-informazzjoni ta’ l-Ewropa u l-industriji u s-servizzi tax-xandir tagħha, kif ukoll ir-rispett tad-diversità kulturali u lingwistika.

(2)

Il-liġijiet, ir-regolamenti u l-miżuri amministrattivi fl-Istati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni huma diġà kkoordinati mid-Direttiva 89/552/KEE, filwaqt li r-regoli applikabbli għal attivitajiet bħas-servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand fihom disparitajiet li x’ uħud minnhom jistgħu jxekklu l-moviment liberu ta’ dawn is-servizzi fil-Komunità Ewropea u jistgħu jwasslu għal distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq intern.

(3)

Servizzi tal-media awdjoviżiva huma servizzi kulturali daqskemm huma ekonomiċi. L-importanza li qed tikber tagħhom għas-soċjetajiet, id-demokraziji - partikolarment billi jiżguraw libertà ta’ informazzjoni, diversità ta’ opinjoni u pluraliżmu tal-media - l-edukazzjoni u l-kultura tiġġustifika l-applikazzjoni ta’ regoli speċifiċi għal dawn is-servizzi.

(4)

L-Artikolu 151(4) tat-Trattat jirrikjedi li fl-azzjoni tagħha l-Komunità għandha tieħu kont ta’ l-aspetti kulturali skond dispożizzjonijiet oħrajn tat-Trattat, b’mod partikolari biex tiġi rrispettata u promossa d-diversità tal-kulturi tagħha.

(5)

Fir-riżoluzzjonijiet tiegħu ta’ l-1 ta’ Diċembru 2005 (5) u l-4 ta’ April 2006 (6) dwar ir-Round ta’ Doha u dwar il-Konferenzi Ministerjali tad-WTO, il-Parlament Ewropew jappella sabiex is-servizzi pubbliċi bażiċi, bħas-servizzi awdjoviżivi, jiġu esklużi mil-liberalizzazzjoni taħt in-negozjati GATS. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta’ April 2006 (7), il-Parlament Ewropew appoġġa l-Konvenzjoni tal-Unesco dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità ta’ l-Espressjonijiet Kulturali, li tgħid partikolarment li ‘l-attivitajiet, il-prodotti u s-servizzi kulturali għandhom natura kemm ekonomika u kemm kulturali, minħabba li huma jwasslu identitajiet, valuri u tifsiriet, u għalhekk m’għandhomx jiġu ttrattati bħala li għandhom biss valur kummerċjali’. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Mejju 2006 dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità ta’ l-Espressjonijiet Kulturali (8) approvat il-Konvenzjoni tal-Unesco f’isem il-Komunità. Il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fit-18 ta’ Marzu 2007. Din id-Direttiva tirrispetta l-prinċipji ta’ dik il-Konvenzjoni.

(6)

Is-servizzi tal-media awdjoviżiva tradizzjonali - bħat-televiżjoni - u s-servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand emerġenti joffru opportunitajiet sinifikanti ta’ impjieg fil-Komunità, partikolarment fl-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, u jistimulaw it-tkabbir ekonomiku u l-investiment. Filwaqt li jinżamm preżenti l-importanza ta’ parità u suq veru Ewropew għas-servizzi tal-media awdjoviżiva, il-prinċipji bażiċi tas-suq intern, bħall-kompetizzjoni libera u t-trattament ugwali, għandhom jiġu rrispettati sabiex jiġu żgurati t-trasparenza u l-prevedibbiltà fis-swieq għas-servizzi tal-media awdjoviżiva u sabiex jinkisbu ostakli baxxi għad-dħul.

(7)

Jeżistu inċertezza legali u nuqqas ta’ parità għal kumpanniji Ewropej li joffru servizzi ta’ media awdjoviżiva fir-rigward tar-reġim legali li jirregola s-servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand emerġenti, għalhekk jeħtieġ, sabiex tiġi evitatata d-distorsjoni tal-kompetizzjoni, titjieb iċ-ċertezza legali, tiġi megħjuna t-tkomplija tas-suq intern u ffaċilitata l-emerġenza ta’ żona unika ta’ informazzjoni, li ta’ l-inqas livell bażiku ta’ regoli kkoordinati jiġu applikati, għas-servizzi tal-media awdjoviżiva kollha, kemm xandir televiżiv (i.e. servizzi tal-media awdjoviżiva lineari) kif ukoll servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand (i.e. servizzi tal-media awdjoviżiva non-lineari). Il-prinċipji bażiċi tad-Direttiva 89/552/KEE, jiġifieri l-prinċipju tal-pajjiż ta’ oriġini u standards minimi komuni, urew il-valur tagħhom u għalhekk għandhom jinżammu.

(8)

Fil-15 ta’ Diċembru 2003, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar il-futur tal-politika Ewropea dwar regolamentazzjoni awdjoviżiva, fejn hija enfassizzat li l-politika regolatorja fis-settur għandha tissalvagwardja ċertu interessi pubbliċi, bħad-diversità kulturali, id-dritt għall-informazzjoni, il-pluraliżmu fil-media, il-protezzjoni tal-minuri u l-protezzjoni tal-konsumatur u żżid fis-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku u l-litteriżmu fil-media, issa u fil-futur.

(9)

Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill u r-Rappreżentanti tal-Gvernijiet u l-Istati Membri, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill tal-25 ta’ Jannar 1999 dwar ix-xandir tas-servizz pubbliku (9) rriaffermat li t-twettiq tal-missjoni tas-servizz tax-xandir pubbliku jeħtieġ li dan jibqa’ jibbenefika mill-progress teknoloġiku. Il-koeżistenza ta’ fornituri privati u pubbliċi ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva hija karatteristika li tiddistingwi s-suq tal-media awdjoviżiva Ewropew.

(10)

Il-Kummissjoni adottat l-inizjattiva “i2010: Is-Soċjetà Ewropea ta’ l-Informazzjoni” biex jitrawmu t-tkabbir u l-impjiegi fl-industriji tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni u tal-media. Din hija strateġija komprensiva maħsuba biex tinkoraġġixxi l-produzzjoni ta’ kontenut Ewropew, l-iżvilupp ta’ l-ekonomija diġitali u l-użu tat-TIK, fuq l-isfond tal-konverġenza ta’ servizzi tas-soċjeta ta’ l-informazzjoni u s-servizzi, in-netwerks u d-dispożittivi tal-media, permezz ta’ l-immodernizzar u l-użu sħiħ ta’ l-istrumenti tal-politika ta’ l-UE: strumenti regolatorji, riċerka u sħubija ma’ l-industrija. Il-Kummissjoni impenjat lilha nnifisha għall-ħolqien ta’ qafas konsistenti għas-suq intern għal servizzi tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni u bdiet bi proposta tal-Kummissjoni fl-2005 biex tiġi mmodernizzata d-Direttiva dwar it-Televiżjoni mingħajr Fruntieri u tinbidel f’Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media awdjoviżiva. L-għan ta’ l-inizjattiva i2010 ser jinkiseb prinċipalment billi l-industriji jitħallew jikbru bir-regolamentazzjoni meħtieġa biss, u billi negozji żgħar tal-bidu, li huma l-ħallieqa ta’ għana u impjiegi futuri, jitħallew, jifjorixxu, jiġġeddu u joħolqu impjiegi f’suq liberu.

(11)

Fl-4 ta’ Settembru 2003 (10), fit-22 ta’ April 2004 (11) u fis-6 ta’ Settembru 2005 (12) il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li talbet għall-adattament tad-Direttiva 89/552/KEE sabiex tirrifletti l-bidliet strutturali u l-iżviluppi teknoloġiċi filwaqt li jiġu rrispettati bis-sħiħ il-prinċipji sottostanti tagħha, li jibqgħu validi. Flimkien ma’ dan, fil-prinċipju hija tappoġġa l-approċċ ġenerali ta’ regoli bażiċi għas-servizzi kollha tal-media awdjoviżiva u regoli addizzjonali għax-xandir televiżiv.

(12)

Din id-Direttiva ttejjeb il-konformità mad-drittijiet fundamentali u tkompli bis-sħiħ mal-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem ta’ l-Unjoni Ewropea (13), partikolarment l-Artikolu 11 tagħha. F’dan ir-rigward, din id-Direttiva m’għandhiex iżżomm bl-ebda mod lill-Istati Membri milli japplikaw ir-regoli kostituzzjonali tagħhom relatati mal-libertà ta’ l-istampa u l-libertà ta’ l-espressjoni fil-media.

(13)

Din id-Direttiva m’għandiex taffetwa l-obbligi ta’ l-Istati Membri ġejjin mill-applikazzjoni tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam ta’ l-istandards u tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar servizzi tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni (14). Għaldaqstant, l-abbozz tal-miżuri nazzjonali applikabbli għas-servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand li jkunu aktar stretti jew aktar dettaljati minn dawk meħtieġa biex sempliċiment jittrasponu d-Direttiva preżenti għandhom ikunu soġġetti għall-obbligi proċedurali stabbiliti taħt l-Artikolu 8 tad-Direttiva 98/34/KE.

(14)

Id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar kwadru regolatorju komuni għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) (15) skond l-Artikolu 1(3) tagħha hija mingħajr preġudizzju għall-miżuri meħuda fil-livell Komunitarju jew nazzjonali, biex jitwettqu objettivi ta’ interess ġenerali, partikolarment relatati mar-regolamentazzjoni tal-kontenut u mal-politika awdjoviżiva.

(15)

L-ebda dispożizzjoni ta’ din id-Direttiva m’għandha tirrikjedi minn jew tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jimponu sistemi ġodda ta’ liċenzjar jew ta’ awtorizzazzjoni amministrattiva fuq xi tip ta’ servizz tal-media awdjoviżiva.

(16)

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, id-definizzjoni ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva għandha tkopri biss is-servizzi tal-media awdjoviżiva, kemm jekk xandir televiżiv kif ukoll jekk on-demand, li huma media tal-massa, jiġifieri, li huma maħsuba għal riċezzjoni minn, u li jista’ jkollhom impatt ċar fuq, proporzjon sinifikattiv tal-pubbliku ġenerali. Il-kamp ta’ applikazzjoni għandu jkun limitat għal servizzi kif definiti mit-Trattat u għalhekk għandu jkopri kwalunkwe forma ta’ attività ekonomika, inkluża dik ta’ impriżi tas-servizz pubbliku, iżda m’ għandux ikopri attivitajiet li huma primarjament non-ekonomiċi u li mhumiex f’kompetizzjoni max-xandir televiżiv, bħal websites privati u servizzi li jikkonsistu fil-forniment jew id-distribuzzjoni ta’ kontenut awdjoviżiv iġġenerat minn utenti privati għall-finijiet tal-kondiviżjoni u l-iskambju f’komunitajiet ta’ interess.

(17)

Hija karatteristika tas-servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand li dawn huma “simili għat-televiżjoni”, jiġifieri li jikkompetu għall-istess udjenza bħax-xandiriet bit-televiżjoni u n-natura u l-mezzi ta’ aċċess għas-servizz iwasslu lill-utent b’mod raġonevoli biex jistenna protezzjoni regolatorja fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. In vista ta’ dan u sabiex ikunu evitati disparitajiet fir-rigward tal-moviment liberu u l-kompetizzjoni, il-kunċett ta’ “programm” għandu jiġi interpretat b’mod dinamiku b’kont meħud ta’ żviluppi fix-xandir televiżiv.

(18)

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, id-definizzjoni ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva għandha tkopri l-media tal-massa fil-funzjoni tagħhom li jagħtu informazzjoni, intratteniment u edukazzjoni lill-pubbliku ġenerali, u tinkludi l-komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva iżda teskludi kwalunkwe forma ta’ korrispondenza privata, bħalma huma l-posta elettronika mibgħuta lil numru limitat ta’ riċevituri. Dik id-definizzjoni għandha teskludi wkoll is-servizzi li l-fini ewlieni tagħhom mhuwiex dak li jipprovdu programmi, jiġifieri fejn kwalunkwe kontenut awdjoviżiv huwa purament inċidentali għas-servizz u mhux il-fini prinċipali tiegħu. L-eżempji jinkludu websites li fihom elementi awdjoviżivi b’mod anċillari biss; bħal elementi grafiċi animati, spots qosra ta’ reklami jew informazzjoni relatata mal-prodott jew servizz mhux awdjoviżiv. Għal dawn ir-raġunijiet il-logħob tax-xorti li jinvolvu riskju li jirrappreżenta somma flus, inklużi l-lotteriji, l-imħatri u forom oħra ta’ servizzi ta’ l-azzard, kif ukoll logħob on-line u muturi ta’ riċerka, iżda mhux xandiriet dedikati għal-logħob ta’ l-azzard jew logħob tax-xorti għandhom ikunu wkoll esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

(19)

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, id-definizzjoni ta’ fornitur ta’ servizzi tal-media għandha teskludi persuni fiżiċi jew ġuridiċi li sempliċiment jittrasmettu programmi li r-responsabbiltà editorjali tagħhom taqa’ fuq partijiet terzi.

(20)

Servizzi ta’ xandir bit-televiżjoni, attwalment jinkludu partikolarment it-televiżjoni analoġika u diġitali, live streaming, webcasting u near-video-on-demand, filwaqt li l-video-on-demand, per eżempju, huwa servizz ta’ media awdoviżivi on-demand. B’mod ġenerali, għal xandiriet televiżivi jew programmi tat-televiżjoni li jiġu offruti wkoll bħala servizzi on-demand mill-istess fornitur tas-servizzi ta’ media awdoviżivi, il-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva għandhom jitqiesu bħala milħuqa billi jiġu sodisfatti l-ħtiġiet applikabbli għax-xandir televiżiv i.e. trasmissjoni lineari. Madankollu, fejn tipi differenti ta’ servizzi jiġu offruti b’mod parallel, izda huma b’mod ċar servizzi separati, din id-Direttiva għandha tapplika għal kull wieħed mis-servizzi kkonċernati.

(21)

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva m’ għandux ikopri verżjonijiet elettroniċi ta’ gazzetti u magazines.

(22)

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, il-frażi “awdjoviżiv” għandha tkun interpretata bħala li tirreferi għal immaġini li jiċċaqalqu bil-ħoss jew mingħajru, biex b’ hekk tinkludi films muti iżda ma tkoprix trasmissjoni awdjo jew servizzi tar-radju. Waqt li l-għan ewlieni ta’ servizz ta’ media awdjoviżiv hu l-forniment ta’ programmi, id-definizzjoni ta’ tali servizz għandha tkopri wkoll kontenut ibbażat fuq test li jakkumpanja l-programmi, bħal servizzi ta’ sottotitoli u gwidi elettroniċi tal-programmi. Servizzi għalihom waħidhom ibbażati fuq test m’għandhomx ikunu jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, li m’għandiex taffettwa l-libertà ta’ l-Istati Membri li jirregolaw tali servizzi fuq livell nazzjonali f’konformità mat-Trattat.

(23)

Il-kunċett ta’ responsabbiltà editorjali hija essenzjali għad-definizzjoni tar-rwol tal-fornitur tas-servizzi tal-media u għaldaqstant għad-definizzjoni tas-servizzi tal-media awdjoviżiva. Meta jkunu qed jadottaw miżuri għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jkomplu jispeċifikaw aktar aspetti tad-definizzjoni ta’ responsabbiltà editorjali, jiġifieri n-nozzjoni ta’ “kontroll effettiv”. Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-eżenzjonijiet ta’ responsabbiltà stabbiliti fid-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà ta’ l-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku) (16).

(24)

Fil-kuntest tax-xandir televiżiv il-kunċett ta’ wiri simultanju għandu jkopri wkoll wiri kważi-simultanju minħabba l-varjazzjonijiet fil-perijodu ta’ żmien qasir li jgħaddi bejn it-trasmissjoni u r-riċezzjoni tax-xandira minħabba f’raġunijiet tekniċi inerenti fil-proċess ta’ trasmissjoni.

(25)

Il-karatteristiċi kollha tas-servizzi tal-media awdjoviżiva stabbiliti fid-definizzjoni u spjegati fil-premessi 16 sa 23 għandhom ikun preżenti kollha fl-istess waqt.

(26)

B’żieda mar-reklamar fuq it-televiżjoni u t-telebejgħ, għandha tiġi introdotta definizzjoni usa’ ta’ komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva f’din id-Direttiva li madanakollu ma tinkludix avviżi tas-servizz pubbliku u appelli għall-karità mxandra mingħajr ħlas.

(27)

Il-prinċipju tal-pajjiż ta’ oriġini għandu jibqa’ l-qalba ta’ din id-Direttiva, minħabba li huwa essenzjali għall-ħolqien ta’ suq intern. Dan il-prinċipju għandu għalhekk jiġi applikat għas-servizzi tal-media awdjoviżiva kollha sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali għall-fornituri tas-servizzi tal-media bħala l-bażi meħtieġa għal mudelli ġodda ta’ negozju u l-użu ta’ tali servizzi. Huwa essenzjali wkoll sabiex jiġi żgurat il-fluss liberu ta’ l-informazzjoni u tal-programmi awdjoviżivi fis-suq intern.

(28)

Għall-promozzjoni ta’ industrija awdjoviżiva Ewropea b’saħħitha, kompetittiva u integrata u għat-titjib tal-pluraliżmu fil-media madwar l-Unjoni Ewropea, Stat Membru wieħed biss għandu jkollu ġurisdizzjoni fuq fornitur ta’ servizzi tal-media u l-pluraliżmu fl-informazzjoni għandu jkun prinċipju fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea.

(29)

L-iżviluppi teknoloġiċi, speċjalment fir-rigward tal-programmi satellitari diġitali, jfissru li għandhom jiġu adattati kriterji sussidjarji sabiex jiġu żgurati regolamentazzjoni adatta u implimentazzjoni effettiva u l-partijiet interessati jingħataw poter ġenwin fuq il-kontenut ta’ servizz tal-media awdjoviżiva.

(30)

Peress li din id-Direttiva tikkonċerna s-servizzi offruti lill-pubbliku ġenerali fl-Unjoni Ewropea, hija għandha tapplika biss għas-servizzi tal-media awdjoviżiva li jistgħu jiġu rċevuti direttament jew indirettament mill-pubbliku fi Stat Membru jew aktar b’tagħmir standard tal-konsumatur. Id-definizzjoni ta’ “tagħmir standard tal-konsumatur” għandha tibqa’ f’idejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali.

(31)

L-Artikoli 43 sa 48 tat-Trattat jistabbilixxu d-dritt fundamentli għal-libertà ta’ stabbiliment. Għalhekk, il-fornituri tas-servizzi tal-media għandhom ikunu ġeneralment liberi li jagħżlu l-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti. Il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat ukoll li “t-Trattat ma jżommx impriża milli teżerċita l-libertà li tipprovdi servizzi jekk hija ma toffrix servizzi fl-Istat Membru li fih hija stabbilita” (17).

(32)

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu japplikaw regoli aktar dettaljati jew aktar stretti fl-oqsma kkoordinati minn din id-Direttiva għall-fornituri ta’ servizzi tal-media taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom, filwaqt li jiżguraw li dawk ir-regoli huma konsistenti mal-prinċipji ġenerali tad-dritt Komunitarju. Biex jiġu ttrattati sitwazzjonijiet fejn xandar taħt ġurisdizzjoni ta’ Stat Membru jipprovdi xandira televiżiva li hija kollha kemm hi diretta lejn territorju ta’ Stat Membru ieħor, il-ħtieġa għall-Istati Membri li jikkooperaw ma’ xulxin u, f’każijiet ta’ ċirkumvenzjoni, il-kodifikazzjoni tal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja (18), flimkien ma’ proċedura aktar effiċjenti, tkun soluzzjoni adatta li tqis it-tħassib ta’ l-Istati Membri mingħajr ma tippreġudika l-applikazzjoni kif suppost tal-prinċipju tal-pajjiż ta’ oriġini. Il-kunċett ta’ regoli ta’ interess pubbliku ġenerali ġie żviluppat mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-każistika tagħha fir-rigward ta’ l-Artikoli 43 u 49 tat-Trattat u jinkludi, inter alia, regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi, il-protezzjoni tal-minuri u l-politika kulturali. L-Istat Membru li jagħmel it-talba għall-kooperazzjoni għandu jiżgura li r-regoli nazzjonali speċifiċi in kwistjoni li huma oġġettivament meħtieġa, jiġu applikati b’mod non-diskriminatorju u proporzjonat.

(33)

Meta jkun qed jivvaluta każ b’każ jekk xandira minn fornitur ta’ servizz tal-media stabbilit fi Stat Membru ieħor hix kollha kemm hi jew fil-biċċa l-kbira diretta lejn it-territorju tiegħu, Stat Membru jista’ jirreferi għal indikaturi bħall-oriġini tar-reklamar televiżiv u/jew id-dħul minn abbonamenti, il-lingwa prinċipali tas-servizz jew l-eżistenza ta’ programmi jew komunikazzjonijiet kummerċjali mmirati speċifikament lejn il-pubbliku fl-Istat Membru fejn qed jiġu rċevuti.

(34)

Taħt din id-Direttiva, minkejja l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-pajjiż ta’ oriġini, l-Istati Membri xorta jistgħu jieħdu miżuri li jnaqqsu l-libertà tal-moviment tax-xandir televiżiv, iżda taħt il-kondizzjonijiet previsti u l-proċedura stabbilita f’din id-Direttiva. Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja konsistentement sostniet li kwalunkwe limitu tal-libertà li jingħataw servizzi, bħal xi deroga minn prinċipju fundamentali tat-Trattat, għandu jiġi interpretat b’mod restrittiv (19).

(35)

Fir-rigward tas-servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand, ir-restrizzjonijiet għall-forniment liberu tagħhom għandu jkun possibbli biss skond kondizzjonijiet u proċeduri li jirrepetu dawk diġà stabbiliti fl-Artikoli 3(4), (5) u (6) tad-Direttiva 2000/31/KE.

(36)

Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar Regolamentazzjoni Aħjar għat-Tkabbir u l-Impjiegi fl-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni enfasizzat li tenħtieġ analiżi attenta ta’ l-approċċ regolatorju adatt, partikolarment biex jiġi stabbilit jekk hux preferibbli li jkun hemm leġislazzjoni għas-settur u l-problema rilevanti, jew jekk għandhomx jiġu kkunsidrati alternattivi bħall-ko-regolamentazzjoni jew l-awto-regolamentazzjoni. Barra minn hekk, l-esperjenza uriet li kemm l-istrumenti ko-regolatorji kif ukoll dawk awto-regolatorji, implimentati skond it-tradizzjonijiet legali differenti ta’ l-Istati Membri jista’ jkollhom rwol importanti fl-għoti ta’ livell għoli ta’ protezzjoni lill-konsumatur. Il-miżuri mmirati lejn il-kisba ta’ objettivi ta’ interess pubbliku fis-settur tas-servizzi tal-media awdjoviżiva emerġenti jkunu aktar effettivi jekk jittieħdu bl-appoġġ attiv tal-fornituri tas-servizzi nnifishom.

Għalhekk l-awto-regolamentazzjoni tikkostitwixxi tip ta’ inizjattiva volontarja li tippermetti lill-operaturi ekonomiċi, lill-imsieħba soċjali, lill-organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet non-governattivi jadottaw linji gwida komuni bejniethom u għalihom. L-Istati Membri għandhom, skond it-tradizzjonijiet legali differenti tagħhom, jagħrfu r-rwol li l-awto-regolamentazzjoni effettiva jista’ jkollha bħala kompliment leġislattiv u għall-mekkaniżmi ġudizzjarji u/jew amministrattivi attwati u l-kontribut utli tagħha għall-kisba ta’ l-objettivi ta’ din id-Direttiva. Madankollu, filwaqt li l-awto-regolamentazzjoni tista’ tkun metodu komplimentari għall-implimentazzjoni ta’ ċertu dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, hija m’għandhiex tikkostitwixxi sostitut għall-obbligu tal-leġislatur nazzjonali.

Il-ko-regolamentazzjoni tagħti, fis-sura minima tagħha, “ħolqa legali” bejn l-awto-regolamentazzjoni u l-leġislatur nazzjonali skond it-tradizzjonijiet legali ta’ l-Istati Membri. Il-ko-regolamentazzjoni għandha tippermetti l-possibbiltà għal intervent mill-istat f’każ li l-objettivi tagħha ma jintlaħqux. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi formali ta’ l-Istati Membri fir-rigward tat-traspożizzjoni, din id-Direttiva tinkoraġġixxi l-użu tal-ko-regolamentazzjoni u l-awto-regolamentazzjoni. Dan m’għandu la jobbliga lill-Istati Membri biex jistabbilixxu sistemi ko-regolatorji u/jew awto-regolatorji u lanqas ma jfixkel jew jipperikola inizjattivi ko- jew awto-regolatorji attwali li huma diġà fis-seħħ fl-Istati Membri u li qegħdin jaħdmu b’mod effettiv.

(37)

“Il-litteriżmu fil-media” jirreferi għal ħiliet, għarfien u intendiment li jippermettu lill-konsumaturi jużaw il-media b’mod effettiv u żgur. Persuni li huma litterati fil-media jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati, jifhmu n-natura tal-kontenut u s-servizzi u jieħdu vantaġġ mill-firxa sħiħa ta’ opportunitajiet offruti mit-teknoloġiji l-ġodda tal-komunikazzjoni. Huma jkunu jistgħu jipproteġu aħjar lilhom infushom u lill-familji tagħhom minn materjal dannuż u offensiv. Għalhekk l-iżvilupp tal-litteriżmu fil-media fit-taqsimiet kollha tas-soċjetà għandu jiġi promoss u l-progress segwit mill-qrib.

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Diċembru 2006 dwar il-protezzjoni tal-minuri u tad-dinjità tal-bniedem u dwar id-dritt ta’ tweġiba fir-rigward tal-kompetittività ta’ l-industrija Ewropea tas-servizzi awdjoviżivi u ta’ l-informazzjoni online  (20) diġà fiha numru ta’ miżuri possibbli għall-promozzjoni tal-litteriżmu fil-media bħal, per eżempju, it-tkomplija ta’ l-edukazzjoni għall-għalliema u l-ħarrieġa, taħriġ speċifiku għall-Internet immirat għat-tfal minn età bikrija, inklużi sessjonijiet miftuħa għall-ġenituri, jew organizzazzjoni ta’ kampanji nazzjonali mmirati għaċ-ċittadini, bl-involviment tal-mezzi kollha tal-komunikazzjoni, biex tingħata informazzjoni dwar l-użu responsabbli ta’ l-Internet.

(38)

Id-drittijiet ta’ xandir televiżiv għal avvenimenti ta’ interess pubbliku qawwi jistgħu jinkisbu mix-xandara fuq bażi esklussiva. Madankollu, huwa essenzjali li jiġi promoss il-pluraliżmu permezz tad-diversità fil-produzzjoni ta’ l-aħbarijiet u tal-programmar madwar l-Unjoni Ewropea u li jiġu rrispetatti l-prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem ta’ l-Unjoni Ewropera.

(39)

Sabiex tiġi salvagwardjata l-libertà fundamentali li wieħed jirċievi l-informazzjoni u biex jiġi żgurat li l-interessi tat-telespettaturi fl-Unjoni Ewropea jitħarsu bis-sħiħ u kif suppost, dawk li jkollhom id-drittijiet esklussivi ta’ xandir televiżiv dwar avvenimenti ta’ interess pubbliku qawwi għandhom jagħtu lix-xandara l-oħra d-dritt li jużaw siltiet qosra għall-finijiet ta’ programmi ta’ aħbarijiet ġenerali f’termini ġusti, raġonevoli u mhux diskriminatorji b’kont meħud tad-drittijiet esklussivi. Tali termini għandhom jiġu kkomunikati fil-ħin qabel ma jseħħ l-avveniment ta’ interess pubbliku qawwi sabiex jingħata ħin biżżejjed lill-oħrajn ħalli jeżerċitaw dan id-dritt. Xandar għandu jkun jista’ jeżerċita dan id-dritt permezz ta’ intermedjarju li jaġixxi speċifikament f’ismu fuq bażi ta’ każ b’każ. Tali siltiet qosra jistgħu jintużaw għal xandiriet madwar l-UE minn kwalunkwe stazzjon inklużi stazzjonijiet iddedikati għall-isports u m’għandhomx jaqbżu d-90 sekonda.

Id-dritt għall-aċċess għal siltiet qosra għandu japplika fuq bażi transkonfinali biss fejn huwa meħtieġ. Għalhekk xandar għandu l-ewwel ifittex aċċess minn xandar stabbilit fl-istess Stat Membru li jkollu d-drittijiet esklussivi għall-avveniment ta’ interess kbir għall-pubbliku.

L-idea ta’ programmi ta’ l-aħbarijiet ġenerali m’għandiex tkopri l-kompilazzjoni ta’ siltiet qosra fil-programmi li jservu skopijiet ta’ divertiment.

Il-prinċipju tal-pajjiż ta’ oriġini għandu japplika kemm għall-aċċess kif ukoll għat-trasmissjoni tas-siltiet il-qosra. F’każ transkonfinali, dan ifisser li l-liġijiet differenti għandhom japplikaw sekwenzjalment. L-ewwel, għall-aċċess għas-siltiet il-qosra, tapplika l-liġi ta’ l-Istat Membru fejn huwa stabbilit ix-xandar li jipprovdi l-ewwel sinjal (jiġifieri, qed jagħti l-aċċess). Dan normalment huwa l-Istat Membru fejn iseħħ l-avveniment ikkonċernat. Fejn Stat Membru stabbilixxa sistema ekwivalenti ta’ aċċess għall-avveniment ikkonċernat tapplika xorta waħda l-liġi ta’ dan l-Istat Membru. It-tieni, għat-trasmissjoni tas-silta l-qasira, tapplika l-liġi ta’ l-Istat Membru fejn ikun stabbilit ix-xandar li jittrasmetti s-siltiet il-qosra.

(40)

Il-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva fir-rigward ta’ l-aċċess għal avvenimenti ta’ interess qawwi għall-pubbliku għall-fini ta’ rapporti ta’ aħbarijiet fil-qosor għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà ta’ l-informazzjoni (21) u l-konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti fil-qasam tad-drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet li għandhom x’jaqsmu magħhom. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-aċċess għal avvenimenti ta’ interess kbir għall-pubbliku billi jagħtu aċċess għas-sinjal tax-xandar fis-sens ta’ din id-Direttiva. Madankollu, huma jistgħu jagħżlu mezzi ekwivalenti oħra fis-sens ta’ din id-Direttiva. Tali mezzi jinkludu, inter alia, l-għoti ta’ aċċess għall-post ta’ dawn l-avvenimenti qabel l-għoti ta’ aċċess għas-sinjal. Ix-xandara m’ għandhomx jinżammu lura milli jikkonkludu kuntratt aktar dettaljat.

(41)

Għandu jkun żgurat li l-prattika tal-fornituri tas-servizzi tal-media li jipprovdu programmi live ta’ xandiriet ta’ aħbarijiet fil-modalità on-demand wara t-trasmissjoni diretta għadha possibbli mingħajr ma jkollhom jiġu adattati l-programmi individwali billi jitħallew barra s-siltiet il-qosra. Din il-possibbiltà għandha tkun ristretta għall-għoti on-demand tal-programm identiku televiżiv imxandar mill-istess fornitur tas-servizzi tal-media, u għalhekk ma tistax tintuża biex jinħolqu mudelli ta’ negozju on-demand ġodda bbażati fuq siltiet qosra.

(42)

Is-servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand huma differenti mis-servizzi ta’ xandir televiżiv fir-rigward ta’ l-għażla u l-kontroll li l-utent jista’ jkollu u fir-rigward ta’ l-impatt li għandhom fuq is-soċjetà (22). Dan jiġġustifika l-impożizzjoni ta’ regolamentazzjoni eħfef fuq is-servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand, li għandhom jikkonformaw biss mar-regoli bażiċi previsti f’ din id-Direttiva.

(43)

Minħabba n-natura speċifika tas-servizzi tal-media awdjoviżiva, speċjalment l-impatt ta’ dawn is-servizzi fuq il-mod kif in-nies jibnu l-opinjoni tagħhom, huwa essenzjali li l-utenti jkunu jafu eżattament min hu responsabbli għall-kontenut ta’ dawn is-servizzi. Huwa għalhekk importanti għall-Istati Membri li jiżguraw li l-utenti jkollhom aċċess faċli u dirett f’kull ħin għall-informazzjoni dwar il-fornitur tas-servizzi tal-media. Jixraq li kull Stat Membru li jiddeċiedi d-dettalji prattiċi ta’ kif jista’ jintlaħaq dan l-objettiv mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni rilevanti oħra tad-dritt Komunitarju.

(44)

Id-disponibbiltà ta’ kontenut dannuż fis-servizzi tal-media awdjoviżiva għadha qed tqajjem tħassib għal-leġislatur, l-industrija tal-media u l-ġenituri. Probabilment ser ikun hemm ukoll sfidi ġodda, speċjalment f’rabta ma’ pjattaformi ġodda u prodotti ġodda. Għalhekk jeħtieġ li jiġu introdotti regoli li jipproteġu l-iżvilupp fiżiku, mentali u morali tal-minuri kif ukoll tad-dinjità tal-bniedem fis-servizzi kollha tal-media awdjoviżiva, inkluża l-komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva.

(45)

Il-miżuri meħuda għall-protezzjoni ta’ l-iżvilupp fiżiku, mentali u morali tal-minuri u tad-dinjità tal-bniedem għandhom ikunu bilanċjati bil-għaqal mad-drittijiet fundamentali ta’ l-espressjoni kif stabbilit fil-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea. L-għan ta’ dawk il-miżuri, bħall-użu tan-numri ta’ identifikazzjoni personali (kodiċijiet PIN), sistemi ta’ filtrazzjoni jew tabellar, għandu għalhekk ikun li jiżguraw livell adegwat ta’ protezzjoni ta’ l-iżvilupp fiżiku, mentali u morali tal-minuri u tad-dinjità umana, speċjalment rigward is-servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand.

Ir-Rakkomandazzjoni dwar il-protezzjoni tal-minuri u d-dinjità tal-bniedem u dwar id-dritt ta’ risposta diġà tirrikonoxxi l-importanza ta’ sistemi ta’ filtrazzjoni u tikkettar u tinkludi numru ta’ miżuri possibbli għall-benefiċċju tal-minuri bħal, l-għoti sistematiku lill-utenti ta’ sistema ta’ filtrazzjoni effettiva, li tista’ tiġi aġġornata u li tkun faċli għall-użu meta huma jabbonaw ma’ fornitur għall-aċċess jew it-tagħmir għall-aċċess għal servizzi maħsuba speċifikament għat-tfal b’sistemi ta’ filtrazzjoni awtomatika.

(46)

Il-fornituri tas-servizzi tal-media taħt il-ġurisdizzjoni ta’ l-Istati Membri huma fi kwalunkwe każ soġġetti għad-divjet dwar id-disseminazzjoni tal-pornografija bit-tfal skond id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI tat-22 ta’ Diċembru 2003 dwar il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija bit-tfal (23).

(47)

L-ebda dispożizzjoni introdotta b’din id-Direttiva li tikkonċerna l-protezzjoni ta’ l-iżvilupp fiżiku, mentali u morali tal-minuri u d-dinjita’ tal-bniedem ma tirrikjedi neċessarjament li l-miżuri meħuda għall-protezzjoni ta’ dawk l-interessi jkunu implimentati permezz ta’ verifika minn qabel tas-servizzi tal-media awdjoviżiva minn korpi pubbliċi.

(48)

Is-servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand għandhom il-potenzjal li parzjalment jissostitwixxu x-xandir televiżiv. Għaldaqstant, fejn huwa prattikabbli huma għandhom jippromwovi l-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ xogħlijiet Ewropej u b’hekk jikkontribwixxu attivament għall-promozzjoni tad-diversità kulturali. Tali appoġġ għax-xogħlijiet Ewropej jista’ per eżempju jieħu l-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji minn tali servizzi għall-produzzjoni u l-akkwist tad-drittijiet ta’ xogħlijiet Ewropej, sehem minimu ta’ xogħlijiet Ewropej fil-katalogi video-on-demand, jew il-preżentazzjoni attraenti ta’ xogħlijiet Ewropej fi gwidi elettroniċi għall-programmi. Huwa importanti li l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati mal-promozzjoni tax-xogħlijiet Ewropej mis-servizzi tal-media awdjoviżiva tiġi ri-eżaminata regolarment. Fil-qafas tar-rapporti stabbiliti f’din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom iqisu wkoll partikolarment il-kontribuzzjoni finanzjarja minn tali servizzi għall-produzzjoni u l-akkwist tad-drittijiet ta’ xogħlijiet Ewropej; is-sehem ta’ xogħlijiet Ewropej fil-katalogu tas-servizzi tal-media awdjoviżiva, u fil-konsum effettiv ta’ xogħlijiet Ewropej offruti minn tali servizzi.

(49)

Meta jiġu definiti “produtturi li huma indipendenti mix-xandara” kif imsemmi fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 89/552/KEE, l-Istati Membri għandhom jieħdu kont debitu notevolment ta’ kriterji bħas-sjieda ta’ l-azjenda ta’ produzzjoni, l-ammont ta’ programmi fornuti lill-istess xandar u s-sjieda ta’ drittijiet sekondarji.

(50)

Fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 4 tad-Direttiva 89/552/KEE l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu lix-xandara jinkludu sehem adegwat ta’ xogħlijiet Ewropej ko-prodotti jew ta’ xogħlijiet Ewropej ta’ oriġini barranija.

(51)

Huwa importanti li jiġi żgurat li x-xogħlijiet ċinematografiċi huma trasmessi f’perijodi maqbula bejn min għandu d-drittijiet u l-fornituri tas-servizzi tal-media.

(52)

Id-disponibbiltà ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand żżid l-għażla għall-konsumatur. Regoli dettaljati għall-komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva għal servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand jidhru għalhekk la ġġustifikati u lanqas jagħmlu sens mil-lat tekniku. Madankollu, il-komunikazzjoni kummerċjali kollha awdjoviżiva għandha tirrispetta mhux biss ir-regoli ta’ identifikazzjoni iżda wkoll livell bażiku ta’ regoli kwalitattivi sabiex jintlaħqu objettivi ċari ta’ politika pubblika.

(53)

Id-dritt ta’ risposta huwa rimedju legali adatt għax-xandir televiżiv u jista’ jiġi applikat ukoll fl-ambjent on-line. Ir-Rakkomandazzjoni dwar il-protezzjoni tal-minuri u d-dinjità tal-bniedem u dwar id-dritt ta’ risposta diġà fiha linji gwida adatti għall-implimentazzjoni ta’ miżuri fil-liġi jew fil-prattika nazzjonali sabiex ikun żgurat biżżejjed id-dritt ta’ risposta jew rimedji ekwivalenti fir-rigward tal-media on-line.

(54)

Kif ġie rikonoxxut mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni Interpretattiva tagħha dwar ċerti aspetti tad-dispożizzjonijiet dwar ir-reklamar fid-Direttiva “Televiżjoni mingħajr fruntieri” (24), l-iżvilupp ta’ tekniki ġodda ta’ reklamar u innovazzjonijiet fil-kummerċjalizzazzjoni ħoloq opportunitajiet effettivi ġodda għall-komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi fis-servizzi tax-xandir tradizzjonali, potenzjalment billi jippermettilhom jikkompetu aħjar b’parità ma’ l-innovazzjonijiet on-demand.

(55)

L-iżviluppi kummerċjali u teknoloġiċi jagħtu lill-utenti aktar għażla u responsabbiltà fl-użu tagħhom tas-servizzi tal-media awdjoviżiva. Biex tibqa’ proporzjonali ma’ l-għanijiet ta’ interess ġenerali, ir-regolamentazzjoni għandha tippermetti ċertu grad ta’ flessibbiltà fir-rigward tax-xandir televiżiv. Il-prinċipju ta’ separazzjoni għandu jkun limitat għar-reklamar bit-televiżjoni u t-telebejgħ, it-tqegħid ta’ prodott għandu jitħalla taħt ċerti ċirkustanzi, sakemm Stat Membru ma jiddeċidix mod ieħor, u xi restrizzjonijiet kwantitattivi għandhom jiġu aboliti. Madankollu, fejn it-tqegħid ta’ prodott isir bil-moħbi, dan għandu jiġi pprojbit. Il-prinċipju ta’ separazzjoni m’għandux jimpedixxi tekniki ġodda ta’ reklamar.

(56)

Minbarra l-prattiki koperti mid-Direttiva attwali, id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern (25) tapplika għal prattiċi kummerċjali mhux ġusti, bħal prattiċi qarrieqa u aggressivi li jidhru fis-servizzi tal-media awdjoviżiva. Barra minn hekk, peress li d-Direttiva 2003/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mar-reklmar u l-patrunaġġ tal-prodotti tat-tabakk (26), li tipprojbixxi r-reklamar u l-isponsorizzazzjoni għas-sigaretti u prodotti oħrajn tat-tabakk fil-media stampata, fis-servizzi ta’ informazzjoni lis-soċjetà u fix-xandir bir-radju, hija mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 89/552/KEE bil-ħsieb tal-karatteristiċi speċjali tas-servizzi tal-media awdjoviżiva, ir-relazzjoni bejn id-Direttiva 2003/33/KE u d-Direttiva 89/552/KEE għandha tibqa’ l-istess wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. L-Artikolu 88(1) tad-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (27) li tipprojbixxi r-reklamar ta’ ċerti prodotti mediċinali lill-pubbliku ġenerali japplika, kif previst fil-paragrafu 5 ta’ dak l-Artikolu, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 14 tad-Direttiva 89/552/KEE. Ir-relazzjoni bejn id-Direttiva 2001/83/KE u d-Direttiva 89/552/KEE għandha tibqa’ l-istess wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Diċembru 2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel (28).

(57)

Meta wieħed iqis iż-żieda fil-possibilitajiet għat-telespettaturi li jevitaw ir-reklami permezz ta’ teknoloġiji ġodda bħall-video recorders diġitali personali u ż-żieda fl-għażla ta’ l-istazzjonijiet, m’hijiex aktar iġġustifikata r-regolamentazzjoni dettaljata fir-rigward ta’ l-inklużjoni ta’ spots ta’ reklami bil-għan li t-telespettaturi jkunu protetti. Filwaqt li din id-Direttiva m’għandiex iżżid l-ammont ta’ reklami fis-siegħa li huwa ammissibbli, hija għandha tagħti flessibbiltà lix-xandara fir-rigward ta’ l-inklużjoni tagħhom fejn dan ma jtellifx indebitament l-integrità tal-programmi.

(58)

Din id-Direttiva hija maħsuba sabiex tissalvagwardja l-karattru speċifiku tat-televiżjoni Ewropea, fejn ir-reklamar preferibbilment jiddaħħal bejn il-programmi, u għalhekk tillimita l-interruzzjonijiet possibbli għal xogħlijiet ċinematografiċi u films magħmulin għat-televiżjoni kif ukoll l-interruzzjonijiet ta’ xi kategoriji ta’ programmi li għad għandhom bżonn protezzjoni speċifika.

(59)

Il-limitazzjoni li kienet teżisti fuq l-ammont ta’ reklamar televiżiv ta’ kuljum kienet fil-biċċa l-kbira teoretika. Il-limitu ta’ kull siegħa huwa aktar importanti peress li japplika wkoll matul l-aqwa ħin. Għaldaqstant, il-limitu ta’ kuljum għandu jitneħħa, filwaqt li l-limitu ta’ kull siegħa għandu jinżamm għal spots ta’ reklamar u telebejgħ fuq it-televiżjoni. Ir-restrizzjonijiet kwantitattivi fuq il-ħin permess għal stazzjonijiet tat-telebejgħ jew tar-reklamar ma jidhrux li għadhom iġġustifikati minħabba l-għażla akbar għall-konsumatur. Madankollu, il-limitu ta’ 20 % ta’ spots ta’ reklamar u spots ta’ telebejgħ fuq it-televiżjoni għal kull siegħa bl-arloġġ jibqa’ applikabbli. L-idea ta’ spots ta’ reklamar fuq it-televiżjoni għandha tiftiehem bħala reklamar televiżiv fis-sens ta’ l-Artikolu 1(i) tad-Direttiva 89/552/KEE kif emendata minn din id-Direttiva ta’ dewmien ta’ mhux aktar minn 12-il minuta.

(60)

Il-komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva bil-moħbi hija prattika pprojbita minn din id-Direttiva minħabba l-effett negattiv tagħha fuq il-konsumatur. Il-projbizzjoni ta’ komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva bil-moħbi m’għandiex tkopri t-tqegħid leġittimu ta’ prodott fil-qafas ta’ din id-Direttiva, fejn it-telespettatur huwa mgħarraf b’mod adegwat bl-eżistenza ta’ tqegħid ta’ prodott. Dan jista’ jsir jew billi jiġi ssenjalat il-fatt li qed isir tqegħid ta’ prodott fi programm partikolari, per eżempju permezz ta’ logo newtrali.

(61)

It-tqegħid ta’ prodott huwa realtà f’xogħlijiet ċinematografiċi u f’xogħlijiet awdjoviżivi maħduma għat-televiżjoni, iżda l-Istati Membri jirregolaw din il-prattika b’modi differenti. Biex tkun żgurata l-parità, u b’hekk tiżdied il-kompetittività ta’ l-industrija tal-media Ewropea, jeħtieġ li jiġu adottati regoli għat-tqegħid ta’ prodotti. Id-definizzjoni ta’ tqegħid ta’ prodott introdotta b’din id-Direttiva għandha tkopri kwalunkwe forma ta’ komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva li tikkonsisti fl-inklużjoni ta’ jew referenza għal prodott, servizz jew it-trade mark tiegħu biex dan jidher fi programm, bi ħlas jew għal korrispettiv simili. Il-provvista ta’ prodotti jew servizzi b’xejn, bħall-oġġetti tal-produzzjoni jew premjijiet, għandhom jitqiesu bħal tqegħid ta’ prodott jekk il-prodotti jew is-servizzi involuti huma ta’ valur sinifikanti. It-tqegħid ta’ prodott għandu jkun soġġett għall-istess regoli kwalitattivi u restrizzjonijiet li japplikaw għall-komunikazzjoni awdjoviżiva kummerċjali. Il-kriterju deċiżiv li jiddistingwi l-isponsorizzazzjoni u t-tqegħid ta’ prodott huwa l-fatt li fit-tqegħid ta’ prodott ir-referenza għal prodott tinbena fl-azzjoni ta’ programm li hija r-raġuni għaliex id-definizzjoni fl-Artikolu 1(m) tad-Direttiva 89/552/KEE kif emendata minn din id-Direttiva fiha l-kelma “fi”. B’kuntrast, referenzi għal promotur jistgħu jintwerew matul programm iżda m’humiex parti mill-plot.

(62)

It-tqegħid ta’ prodott għandu, fil-prinċipju, ikun ipprojbit. Madankollu, derogi jistgħu ikunu xierqa għal ċertu ġeneri ta’ programmi, abbażi ta’ lista pożittiva. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu ma japplikawx dawn id-derogi, totalment jew parzjalement, per eżempju billi jippermettu t-tqegħid ta’ prodott biss fi programmi li ma kinux prodotti esklussivament f’dak l-Istat Membru.

(63)

Barra minn hekk, l-isponsorizzazzjoni u t-tqegħid ta’ prodott huma pprojbiti fejn dawn jinfluwenzaw il-kontenut ta’ programmi b’mod li jaffettwaw r-responsabbiltà u l-indipendenza editorjali tal-fornitur ta’ servizzi tal-media. Dan huwa l-każ fir-rigward ta’ tqegħid tematiku.

(64)

Id-dritt tal-persuni b’diżabilità u tax-xjuħ li jipparteċipaw u jintegraw fil-ħajja soċjali u kulturali tal-Komunità huwa marbut b’mod li ma jistax jinfired mill-provvista ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva aċċessibbli. Il-mezzi għall-kisba ta’ aċċessibilita’ għandhom jinkludu, iżda ma jkunux limitati għal-lingwa tas-sinjali, is-sottotitoli, id-deskrizzjonijiet awdjo u n-navigazzjoni tal-menu li faċli tinftiehem.

(65)

Skond id-dmirijiet konferiti fuq l-Istati Membri mit-Trattat, huma responsabbli għat-trasponiment u l-implimentazzjoni effettiva ta’ din id-Direttiva. Huma liberi li jagħżlu strumenti xierqa skond it-tradizzjonijiet legali u l-istrutturi stabbiliti tagħhom, u notevolment il-forma tal-korpi regolatorji independenti kompetenti tagħhom, sabiex ikunu jistgħu jwettqu ħidmiethom fl-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva imparzjalment u bi trasparenza. B’mod aktar speċifiku, l-istrumenti magħżulin mill-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-pluraliżmu tal-media.

(66)

Hija meħtieġa kooperazzjoni mill-qrib bejn il-korpi regolatorji kompetenti ta’ l-Istati Membri u l-Kummissjoni biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta ta’ din id-Direttiva. B’mod simili l-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Membri u bejn il-korpi regolatorji ta’ l-Istati Membri hija partikolarment importanti fir-rigward ta’ l-impatt li xandara stabbiliti fi Stat Membru wieħed jista’ jkollhom fuq Stat Membru ieħor. Fil-każ li l-proċeduri ta’ liċenzjar huma previsti fil-liġi nazzjonali u jekk aktar minn Stat Membru wieħed huwa kkonċernat, huwa mixtieq li jsiru kuntatti bejn il-korpi nazzjonali rispettivi qabel ma jingħataw dawk il-liċenzji. Din il-kooperazzjoni għandha tkopri l-oqsma kollha koordinati mid-Direttiva 89/552/KEE kif emendata minn din id-Direttiva u b’ mod partikolari l-Artikoli 2, 2a u 3 tagħha.

(67)

Peress li l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, jiġifieri l-ħolqien ta’ żona mingħajr fruntieri interni għas-servizzi tal-media awdjoviżiva filwaqt li jiġi assigurat fl-istess ħin livell għoli ta’ protezzjoni ta’ l-għanijiet ta’ interess ġenerali, b’mod partikolari l-protezzjoni tal-minuri u d-dinjita’ tal-bniedem kif ukoll il-promozzjoni tad-drittijiet ta’ persuni b’disabilita’ ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti ta’ din id-Direttiva jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalita’, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawn l-għanijiet.

(68)

Skond il-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar leġislazzjoni aħjar (29), l-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom stess, li, sa fejn ikun possibbli, juru l-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 89/552/KEE hija b’dan emendata kif ġej:

1.

It-titolu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Direttiva 89/552/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 1989 dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media awdjoviżiva)”;

2.

L-Artikolu 1 għandu jinbidel b’ dan li ġej:

“Artikolu 1

Għall-fini ta’ din id-Direttiva:

(a)

‘servizz tal-media awdjoviżiva’ tfisser:

servizz kif definit mill-Artikoli 49 u 50 tat-Trattat li huwa taħt ir-responsabbiltà editorjali ta’ fornitur ta’ servizzi tal-media u li l-fini prinċipali tiegħu huwa l-forniment ta’ programmi sabiex jagħti informazzjoni, intratteniment jew edukazzjoni, lill-pubbliku ġenerali permezz ta’ netwerks tal-komunikazzjoni elettroniċi fit-tifsira ta’ l-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2002/21/KE. Tali servizz tal-media awdjoviżiva huwa jew xandira bit-televiżjoni kif definit fil-punt (e) ta’ dan l-Artikolu jew servizz tal-media awdjoviżiva on-demand kif definit fil-punt (g) ta’ dan l-Artikolu;

u/jew

komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva;

(b)

‘programm’ tfisser sett ta’ immaġini jiċċaqilqu bil-ħoss jew mingħajru li jikkostitwixxi element individwali fi skeda jew katalogu stabbilit minn fornitur ta’ servizzi tal-media u li l-forma u l-kontenut tiegħu hu komparabbli mal-forma u l-kontenut tax-xandir televiżiv. Eżempji ta’ programmi jinkludu films prinċipali, avvenimenti sportivi, kummiedji sitwazzjonali, dokumentarji, programmi għat-tfal u drammi oriġinali;

(ċ)

‘responsabbiltà editorjali’ tfisser l-eżerċizzju ta’ kontroll effettiv kemm fuq is-selezzjoni tal-programmi u fuq l-organizzazzjoni tagħhom jew fi skeda kronoloġika, fil-każ ta’ xandiriet bit-televiżjoni, jew f’katalogu, fil-każ ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand. Ir-responsabbiltà editorjali ma timplikax neċessarjament kwalunkwe responsabbiltà legali taħt il-liġi nazzjonali għall-kontenut jew is-servizzi pprovduti;

(d)

‘fornitur ta’ servizzi tal-media’ tfisser il-persuna fiżika jew ġuridika li għandha r-responsabbiltà editorjali għall-għażla tal-kontenut awdjoviżiv tas-servizz tal-media awdjoviżiv u li tiddetermina l-mod kif dan huwa organizzat;

(e)

‘xandir televiżiv’ jew ‘xandira televiżiva’ (i.e. servizz tal-media awdjoviżiva lineari) tfisser servizz tal-media awdjoviżiv ipprovdut minn fornitur ta’ servizzi tal-media għall-wiri simultanju ta’ programmi abbażi ta’ skeda ta’ programmi;

(f)

‘xandar’ tfisser fornitur ta’ servizz tal-media ta’ xandiriet bit-televiżjoni;

(g)

‘servizz on-demand tal-media awdjoviżiva)’ (i.e. servizz tal-media awdjoviżiv non-lineari) tfisser servizz tal-media awdjoviżiva pprovdut minn fornitur ta’ servizzi tal-media għall-wiri ta’ programmi fil-mument magħżul mill-utent u fuq it-talba individwali tiegħu/tagħha abbażi ta’ katalogu ta’ programmi magħżul mill-fornitur ta’ servizzi tal-media;

(h)

‘komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva’ tfisser immaġini bil-ħoss jew mingħajru li huma mfasslin biex jippromwovu, direttament jew indirettament, il-prodotti, is-servizzi jew ix-xbieha ta’ entità fiżika jew ġuridika li tkun qed twettaq attività ekonomika. Tali xbihat jakkumpanjaw jew huma inklużi fi programm bi ħlas jew għal remunerazzjoni simili jew għal finijiet ta’ promozzjoni tagħhom infushom. Forom ta’ komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva jinkludu, inter alia, reklamar televiżiv, sponsorizzazzjoni, telebejgħ u tqegħid ta’ prodotti;

(i)

‘reklamar televiżiv’ tfisser kwalunkwe forma ta’ avviż imxandar kemm jekk bi ħlas kemm jekk b’remunerazzjoni simili jew imxandar għal finijiet ta’ promozzjoni tiegħu nnifsu minn impriża pubblika jew privata jew persuna fiżika in konnessjoni ma’ kummerċ, negozju, sengħa jew professjoni sabiex jippromwovi l-provvista ta’ prodotti jew ta’ servizzi, inklużi proprjetà immobbli, drittijiet u obbligi, bi ħlas;

(j)

‘komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva bil-moħbi’ tfisser ir-rappreżentazzjoni fi kliem jew immaġini ta’ prodotti, servizzi, l-isem, il-marka tal-fabbrika jew l-attivitajiet ta’ produttur ta’ prodotti jew ta’ fornitur ta’ servizzi fi programmi fejn tali rappreżentazzjoni hija maħsuba mill-fornitur ta’ servizzi tal-media biex taqdi r-reklamar u tista’ tiżgwida lill-pubbliku dwar in-natura tagħha. Tali rappreżentazzjoni għandha, b’ mod partikolari tkun ikkunsidrata bħala intenzjonali jekk din issir bi ħlas jew għal remunerazzjoni simili;

(k)

‘sponsorizzazzjoni’ tfisser kwalunkwe kontribut magħmul minn impriża pubblika jew privata jew persuna fiżika li mhix involuta fil-provvista ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva jew fil-produzzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi, għall-finanzjament ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva jew programmi bil-ħsieb li tippromwovi isimha, il-marka tal-fabbrika tagħha, l-immaġni tagħha, l-attivitajiet tagħha jew il-prodotti tagħha;

(l)

‘telebejgħ’ tfisser offerti diretti mxandra lill-pubbliku bil-ħsieb tal-forniment ta’ prodotti jew servizzi, inklużi proprjetà immobbli, drittijiet u obbligi, bi ħlas;

(m)

‘tqegħid ta’ prodott’ tfisser kwalunkwe forma ta’ komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva li tikkonsisti fl-inklużjoni ta’ jew referenza għal prodott, servizz jew il-marka tal-fabbrika tagħhom sabiex dan jidher fi programm, bi ħlas jew għal remunerazzjoni simili.

(n)

(i)

‘Xogħlijiet Ewropej’ tfisser dan li ġej:

xogħlijiet li joriġinaw mill-Istati Membri;

xogħlijiet li joriġinaw minn Stati terzi Ewropej li huma parti fil-Konvenzjoni Ewropea dwar it-Televiżjoni Transkonfinali tal-Kunsill ta’ l-Ewropa u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-punt (ii);

xogħlijiet ko-prodotti fil-qafas ta’ ftehim relatati mas-settur awdjoviżiv konklużi bejn il-Komunità u pajjiżi terzi u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet definiti f’kull wieħed minn dawn il-ftehim;

L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-tieni u t-tielet inċiżi ta’ hawn fug għandha tkun bil-kondizzjoni li xogħlijiet li joriġinaw mill-Istati Membri ma jkunux is-suġġett ta’ miżuri diskriminatorji fil-pajjiż terz ikkonċernat;

(ii)

Ix-xogħlijiet imsemmija fl-ewwel u t-tieni inċiżi tal-punt (i) huma xogħlijiet magħmula prinċipalment b’awturi u ħaddiema li jirrisjedu fi Stat wieħed jew aktar minn dawk imsemmijin fl-ewwel u t-tieni inċiżi tal-punt (i) sakemm dawn ikunu konformi ma’ xi waħda mit-tliet kondizzjonijiet li ġejjin:

ikunu mwettqa minn produttur wieħed jew aktar stabbilit(i) f’wieħed jew aktar minn dawk l-Istati; jew

il-produzzjoni tax-xogħlijiet tkun sorveljata u fil-fatt tkun ikkontrollata minn produttur wieħed jew aktar stabbilit(i) f’wieħed jew aktar minn dawk l-Istati; jew

il-kontribuzzjoni tal-ko-produtturi ta’ dawk l-Istati għall-ispejjeż totali tal-ko-produzzjoni tkun preponderanti u l-ko-produzzjoni ma tkunx ikkontrollata minn produttur wieħed jew aktar stabbilit(i) barra minn dawk l-Istati.

(iii)

Xogħlijiet li m’humiex xogħlijiet Ewropej fil-kuntest tat-tifsira tal-punt (i) iżda li huma prodotti fil-qafas ta’ trattati bilaterali ta’ ko-produzzjoni konklużi bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi għandhom jitqiesu bħala xogħlijiet Ewropej sakemm il-ko-produtturi Komunitarji jipprovdu sehem maġġoritarju mill-ispiża totali tal-produzzjoni u li l-produzzjoni ma tkunx ikkontrollata minn produttur wieħed jew aktar stabbilit(i) ‘il barra mit-territorju ta’ l-Istati Membri.”

3.

L-Artikolu 2 għandu jiġi mibdul b’ dan li ġej:

“Artikolu 2

1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-servizzi tal-media awdjoviżiva kollha trasmessi minn fornituri ta’ servizzi tal-media taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu jkunu konformi mar-regoli fis-sistema tal-liġi applikabbli għal servizzi tal-media awdjoviżiva maħsuba għall-pubbliku f’dak l-Istat Membru.

2.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva il-fornituri ta’ servizzi tal-media taħt il-ġurisdizzjoni ta’ Stat Membru huma dawk:

(a)

stabbiliti f’dak l-Istat Membru skond il-paragrafu 3; jew

(b)

li għalihom japplika l-paragrafu 4.

3.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, fornitur ta’ servizzi tal-media għandu jitqies bħala stabbilit fi Stat Membru fil-każijiet li ġejjin:

(a)

il-fornitur ta’ servizzi tal-media għandu l-uffiċċju prinċipali tiegħu f’dak l-Istat Membru u d-deċiżjonijiet editorjali dwar is-servizz tal-media awdjoviżiv jittieħdu f’dak l-Istat Membru;

(b)

jekk fornitur ta’ servizzi tal-media għandu l-uffiċċju prinċipali tiegħu fi Stat Membru wieħed iżda d-deċiżjonijiet editorjali dwar is-servizz tal-media awdjoviżiv jittieħdu fi Stat Membru ieħor, dan għandu jitqies li huwa stabbilit fl-Istat Membru fejn topera parti sinifikanti mill-forza tax-xogħol involuta fit-twettiq ta’ l-attività tas-servizz tal-media awdjoviżiv. Jekk parti sinifikanti mill-forza tax-xogħol involuta fit-twettiq ta’ l-attività tas-servizz tal-media awdjoviżiv topera f’kull wieħed minn dawk l-Istati Membri, il-fornitur tas-servizzi tal-media għandu jitqies bħala stabbilit fl-Istat Membru fejn għandu l-uffiċċju prinċipali. Jekk parti sinifikanti mill-forza tax-xogħol involuta fit-twettqi ta’ l-attività tas-servizz tal-media awdjoviżiv ma tkun topera fl-ebda wieħed minn dawk l-Istati Membri, il-fornitur tas-servizzi tal-media għandu jitqies li jkun fl-Istat Membru fejn l-ewwel beda l-attivitajiet tiegħu skond is-sistema tal-liġi ta’ dak l-Istat Membru, sakemm huwa jżomm għaqda stabbli u effettiva ma’ l-ekonomija ta’ dak l-Istat Membru;

(ċ)

jekk fornitur ta’ servizzi tal-media jkollu l-uffiċċju prinċipali tiegħu fi Stat Membru iżda d-deċiżjonijiet dwar is-servizz tal-media awdjoviżiv jittieħdu f’pajjiż terz, jew viċe-versa, huwa għandu jitqies li huwa stabbilit fl-Istat Membru kkonċernat, sakemm parti sinifikanti mill-forza tax-xogħol involuta fit-twettiq ta’ l-attività tas-servizz tal-media awdjoviżiv tkun topera f’dak l-Istat Membru.

4.   Fornituri ta’ servizzi tal-media li għalihom ma japplikawx id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 għandhom jitqiesu li huma taħt il-ġurisdizzjoni ta’ Stat Membru fil-każijiet li ġejjin:

(a)

huma jużaw up-link satellitari li tinsab f’dak l-Istat Membru;

(b)

għalkemm ma jużawx up-link satellitari li tinsab f’dak l-Istat Membru, huma jużaw kapaċità satellitari li tappartjeni għal dak l-Istat Membru;

5.   Jekk il-kwistjoni dwar liema Stat Membru għandu l-ġurisdizzjoni ma tkunx tista’ tiġi determinata skond il-paragrafi 3 u 4, l-Istat Membru kompetenti għandu jkun dak li fih il-fornitur ta’ servizzi tal-media huwa stabbilit fit-tifsira ta’ l-Artikoli 43 sa 48 tat-Trattat.

6.   Din id-Direttiva ma tapplikax għal servizzi tal-media awdjoviżiva maħsuba esklużivament għar-riċezzjoni f’pajjiżi terzi u li ma jinqabdux b’tagħmir standard tal-konsumatur direttament jew indirettament mill-pubbliku fi Stat Membru wieħed jew aktar.”;

4.

L-Artikolu 2a huwa b’dan emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-libertà tar-riċezzjoni u m’għandhomx jirrestrinġu fit-territorju tagħhom re-trasmissjonijiet ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva minn Stati Membri oħrajn għal raġunijiet li jaqgħu taħt l-oqsma kkoordinati minn din id-Direttiva.”

(b)

f’ paragrafu 2 il-frażi introduttorja u punt (a) għandhom jinbidlu b’ dan li ġej:

“2.   Fir-rigward tax-xandir televiżiv, l-Istati Membri jistgħu, proviżorjament, jidderogaw mill-paragrafu 1 jekk il-kondizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

xandira televiżiva li ġejja minn Stat Membru ieħor tikser b’mod ċar, serju u gravi l-Artikolu 22 (1) jew (2) u/jew l-Artikolu 3b;”;

(ċ)

għandhom jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“4.   Fir-rigward tas-servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand, l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri li jidderogaw mill-paragrafu 1 għal servizz partikolari jekk ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-miżuri jkunu:

(i)

meħtieġa għal waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

għall-politika pubblika, b’mod partikolari, il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali, inkluż il-protezzjoni ta’ minuri u l-ġlieda kontra kwalunkwe inċitament għal mibegħda bbażata fuq ir-razza, is-sess, ir-reliġjon jew in-nazzjonalità, u ksur tad-dinjità tal-bniedem fir-rigward ta’ persuni individwali,

il-protezzjoni tas-saħħa pubblika,

is-sigurtà pubblika, inkluża s-salvagwardja tas-sigurtà u d-difiża nazzjonali,

il-protezzjoni tal-konsumaturi, inklużi l-investituri;

(ii)

jittieħdu kontra servizz tal-media awdjoviżiva on-demand li jippreġudika l-objettivi msemmija fil-punt (i) jew li jippreżenta riskju ta’ preġudizzju serju u gravi għal dawk l-objettivi;

(iii)

ikunu proporzjonati ma’ dawk l-objettivi;

(b)

qabel ma jittieħdu l-miżuri in kwistjoni u mingħajr preġudizzju għal proċedimenti tal-qorti, inkluż proċedimenti preliminari u atti mwettqa fil-qafas ta’ investigazzjoni kriminali, l-Istat Membru:

ikun talab lill-Istat Membru li l-fornitur ta’ servizzi jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu biex jieħu l-miżuri u dan ta’ l-aħħar ma jkunx ħa dawn il-miżuri, jew dawn ma kinux adegwati,

ikun innotifika lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru li l-fornitur ta’ servizzi jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu dwar l-intenzjoni tiegħu li jieħu tali miżuri.

5.   L-Istati Membri jistgħu, fil-każ ta’ urġenza, jidderogaw mill-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 4(b). Fejn dan ikun il-każ, il-miżuri għandhom jiġu nnotifikati fl-iqsar żmien possibbli lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru li l-fornitur ta’ servizzi jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu, b’indikazzjoni tar-raġunijiet li għalihom l-Istat Membru jikkunsidra li hemm urġenza.

6.   Mingħajr preġudizzju għall-possibilita ta’ l-Istat Membru li jmexxi bil-miżuri msemmijin fil-paragrafi 4 u 5, il-Kummissjoni għandha teżamina l-kompatibilità tal-miżuri nnotifikati mad-dritt Komunitarju fl-anqas żmien possibbli. Fir-rigward tal-konklużjoni li l-miżura tkun inkompatibbli mad-dritt Komunitarju, il-Kummissjoni għandha titlob lill-Istat Membru kkonċernat biex iżomm lura milli jieħu kwalunkwe miżura proposta jew biex iwaqqaf urġentement il-miżuri in kwistjoni.”;

5.

L-Artikolu 3 għandu jinbidel b’ dan li ġej:

“Artikolu 3

1.   L-Istati Membri għandhom jibqgħu liberi li jeħtieġu fornituri ta’ servizzi tal-media taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom biex jikkonformaw ma’ regoli aktar dettaljati jew aktar stretti fl-oqsma koordinati minn din id-Direttiva sakemm tali regoli jkunu f’konformità mad-dritt Komunitarju.

2.   F’każijiet fejn Stat Membru:

(a)

ikun eżerċita l-libertà tiegħu taħt il-paragrafu 1 li jadotta regoli ta’ interess pubbliku ġenerali aktar dettaljati jew aktar stretti; u

(b)

jivvaluta li xandar taħt il-ġurisdizzjoni ta’ Stat Membru ieħor jipprovdi xandira televiżiva li hija kompletament jew fil-biċċa l-kbira tagħha diretta lejn it-territorju tiegħu;

huwa jkun jista’ jikkuntattja lill-Istat Membru li jkollu l-ġurisdizzjoni bil-ħsieb li tinkiseb soluzzjoni reċiprokament sodisfaċenti għal kwalunkwe problema kaġunata. Meta l-ewwel Stat Membru jirċievi talba sostanzjata, l-Istat Membru li jkollu l-ġurisdizzjoni għandu jitlob lix-xandar biex jikkonforma mar-regoli ta’ l-interess pubbliku ġenerali in kwistjoni. Fi żmien xahrejn l-Istat Membru bil-ġurisdizzjoni għandu jgħarraf lill-ewwel Stat Membru bir-riżultati miksuba wara din it-talba. Kull wieħed minn dawn l-Istati Membri jista’ jistieden lill-Kumitat ta’ Kuntatt stabbilit taħt l-Artikolu 23a biex jeżamina l-każ.

3.   Fejn l-ewwel Stat Membru jivvaluta:

(a)

li r-riżultati miksuba permezz ta’ l-applikazzjoni tal-paragrafu 2 m’humiex sodisfaċenti; u

(b)

li x-xandar in kwistjoni stabbilixxa lilu nnifsu fl-Istat Membru li jkollu ġurisdizzjoni sabiex jevita r-regoli aktar stretti, fl-oqsma koordinati minn din id-Direttiva, li jkunu applikabbli għalih li kieku kien stabbilit fl-ewwel Stat Membru;

huwa jista’ jadotta miżuri xierqa kontra x-xandar ikkonċernat.

Tali miżuri għandhom ikunu oġġettivament meħtieġa, applikati b’mod non-diskriminatorju u jkunu proporzjonati ma’ l-objettivi li huma jfittxu li jwettqu.

4.   Stat Membru jista’ jieħu miżuri skond il-paragrafu 3 fil-każ biss li l-kondizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

huwa jkun innotifika lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru li fih huwa stabbilit ix-xandar bl-intenzjoni tiegħu li jieħu tali miżuri waqt li jissostanzja r-raġunijiet li fuqhom jibbaża l-valutazzjoni tiegħu; u

(b)

il-Kummissjoni tiddeċiedi li l-miżuri huma kompatibbli mad-dritt Komunitarju, u b’mod partikolari li l-valutazzjonijiet magħmula mill-Istat Membru li jieħu dawn il-miżuri taħt il-paragrafi 2 u 3 huma bbażati b’mod korrett.

5.   Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi fi żmien tliet xhur wara n-notifika prevista fil-paragrafu 4(a). Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li l-miżuri m’humiex kompatibbli mad-dritt Komunitarju l-Istat Membru in kwistjoni m’għandux jieħu l-miżuri proposti.

6.   L-Istati Membri għandhom, b’mezzi xierqa, jiżguraw, fil-qafas tal-leġislazzjoni tagħhom, li fornituri ta’ servizzi tal-media taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom jikkonformaw effettivament mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

7.   L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu metodi ko-regolatorji u/jew awto-regolatorji fil-livell nazzjonali fl-oqsma kkoordinati minn din id-Direttiva safejn dan ikun permess mis-sistemi legali tagħhom. Dawn il-metodi għandhom ikunu tali li jkunu aċċettati b’mod ġenerali mill-partijiet interessati ewlenin fl-Istati Membri kkonċernati u jkunu jipprovdu għal infurzar effettiv.

8.   Id-Direttiva 2000/31/KE għandha tapplika ħlief jekk previst mod ieħor f’din id-Direttiva. Fil-każ ta’ konflitt bejn dispożizzjoni tad-Direttiva 2000/31/KE u dispożizzjoni ta’ din id-Direttiva, id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva ser jipprevalu, ħlief jekk previst mod ieħor f’din id-Direttiva.”;

6.

l-Artikolu 3a għandhu jitħassar.

7.

Il-Kapitolu li ġej għandu jiddaħħal:

“KAPITOLU IIA

DISPOŻIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦAS-SERVIZZI TAL-MEDIA AWDJOVIŻIVAA KOLLHA

Artikolu 3a

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fornituri ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom għandhom jagħmlu aċċessibbli faċilment, direttament u permanentament lir-riċevituri tas-servizz mill-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-isem tal-fornitur ta’ servizzi tal-media;

(b)

l-indirizz ġeografiku li fih huwa stabbilit il-fornitur ta’ servizzi tal-media;

(ċ)

id-dettalji tal-fornitur ta’ servizzi tal-media, inkluż l-indirizz tal-posta elettronika jew il-website tiegħu, li jippermettulu li jiġi kkuntattjat malajr b’mod dirett u effettiv;

(d)

fejn applikabbli, il-korpi regolatorji jew ta’ sorveljanza kompetenti.

Artikolu 3b

L-Istati Membri għandhom jiżguraw b’mezzi xierqa li servizzi tal-media awdjoviżiva pprovduti minn fornituri tas-servizzi tal-media taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom ma jkunx fihom ebda inċitament għall-mibegħda bbażata fuq ir-razza, is-sess, ir-reliġjon jew in-nazzjonalità.

Artikolu 3c

L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu lill-fornituri ta’ servizzi tal-media taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom biex jiżguraw li s-servizzi tagħhom isiru gradwalment aċċessibbli għal persuni b’diżabilità ta’ viżjoni jew ta’ smigħ.

Artikolu 3d

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fornituri ta’ servizzi tal-media taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom ma jittrasmettux xogħlijiet ċinematografiċi barra mill-perijodi miftiehma mad-detenturi tad-drittijiet.

Artikolu 3e

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi pprovduti minn fornituri tas-servizzi tal-media taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom ikunu jikkonformaw mal-ħtiġiet li ġejjin:

(a)

komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi għandhom ikunu faċilment rikonoxxibbli bħala tali. Komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva bil-moħbi għandha tkun ipprojbita;

(b)

komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi m’għandhomx jużaw tekniċi subliminali;

(ċ)

komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi m’għandhomx:

(i)

jippreġudikaw ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem;

(ii)

jinkludu jew jippromwovu xi diskriminazzjoni abbażi ta’ sess, razza jew oriġini etnika, nazzjonalità, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età jew orjentament sesswali;

(iii)

jinkoraġġixxu mġiba li hija ta’ ħsara għas-saħħa jew għas-sigurtà;

(iv)

jinkoraġġixxu mġiba li hija gravement preġudizzjali għall-ħarsien ta’ l-ambjent;

(d)

il-forom kollha ta’ komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi għal sigaretti u prodotti oħrajn tat-tabakk għandhom ikunu pprojbiti;

(e)

komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi għal xorb alkoħoliku m’għandhomx ikunu mmirati speċifikament lejn il-minuri u ma jistgħux jinkoraġġixxu l-konsum immoderat ta’ tali xorb;

(f)

għandha tkun ipprojbita komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva għal prodotti mediċinali u trattament mediku disponibbli biss bi preskrizzjoni fi Stat Membru li taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu jaqa’ l-fornitur tas-servizz tal-media;

(g)

komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi m’għandhomx jikkaġunaw detriment fiżiku jew morali lill-minuri. Għalhekk huma m’għandhomx iħajru direttament lill-minuri sabiex jixtru jew jikru prodott jew servizz billi jisfruttaw in-nuqqas ta’ esperjenza jew il-kredulità tagħhom, jinkoraġġuhom direttament sabiex jipperswadu lill-ġenituri tagħhom jew lil oħrajn biex jixtru l-prodotti jew is-servizzi rriklamati, jisfruttaw il-fiduċja speċjali li l-minuri għandhom fil-ġenituri, l-għalliema jew persuni oħrajn, jew juru lill-minuri b’mod mhux raġonevoli f’sitwazzjonijiet ta’ periklu.

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinkoraġġixxu lill-fornituri tas-servizzi tal-media biex jiżviluppaw kodiċi ta’ kondotta rigward komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva mhux xierqa, li takkumpanja jew li hi inkluża fil-programmi għat-tfal, ta’ ikel u xorb li fihom nutrijenti u sustanzi b’effett nutrittiv jew psikoloġiku, partikolarment dawk bħax-xaħam, l-aċidi trans-grassi, il-melħ/sodju u z-zokkor, li meta jittieħdu b’mod eċċessiv fid-dieta ġenerali mhumiex irrakkomandati.

Artikolu 3f

1.   Servizzi tal-media awdjoviżiva jew programmi li huma sponsorizzati għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet li ġejjin:

(a)

il-kontenut tagħhom u, fil-każ ta’ xandir televiżiv, l-iskedar tagħhom m’għandu fl-ebda ċirkostanza jkun influwenzat b’tali mod li jaffettwa r-responsabbiltà u l-indipendenza editorjali tal-fornitur ta’ servizzi tal-media;

(b)

huma m’għandhomx jinkoraġġixxu direttament ix-xiri jew il-kiri ta’ prodotti jew servizzi, b’mod partikolari billi jagħmlu referenzi promozzjonali speċjali għal dawk il-prodotti jew is-servizzi;

(ċ)

it-telespettaturi għandhom jiġu mgħarrfa b’mod ċar bl-eżistenza ta’ ftehim ta’ sponsorizzazzjoni. Programmi sponsorizzati għandhom ikunu identifikati b’mod ċar bħala tali mill-isem, il-logo u/jew kwalunkwe simbolu ieħor ta’ l-isponsor bħal referenza għall-prodott(i) jew s-servizz(i) tiegħu jew sinjal distintiv tiegħu b’mod xieraq għal programmi fil-bidu, matul u/jew fit-tmiem tal-programmi.

2.   Servizzi tal-media awdjoviżiva jew programmi m’għandhomx jiġu sponsorizzati minn impriżi li l-attività prinċipali tagħhom hija l-manifattura jew il-bejgħ ta’ sigaretti u prodotti oħrajn tat-tabakk.

3.   L-isponsorizzazzjoni ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva jew programmi minn impriżi li l-attivitajiet tagħhom jinkludu l-manifattura jew il-bejgħ ta’ prodotti mediċinali u trattament mediku jistgħu jippromwovu l-isem jew ix-xbiha ta’ l-impriża iżda m’għandhomx jippromwovu prodotti mediċinali speċifiċi jew trattamenti mediċi disponibbli biss b’riċetta tat-tabib fl-Istat Membru li fil-ġurisdizzjoni tiegħu jaqa’ l-fornitur ta’ servizzi tal-media.

4.   Aħbarijiet u programmi ta’ ġrajjiet kurrenti m’għandhomx ikunu sponsorizzati. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jipprojbixxu l-wiri ta’ logo ta’ sponsorizzazzjoni waqt programmi tat-tfal, dokumentarji u programmi reliġjużi.

Artikolu 3 g

1.   It-tqegħid ta’ prodotti għandu jkun ipprojbit.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, it-tqegħid ta’ prodott għandu jkun permess, ħlief jekk Stat Membru jiddeċiedi mod ieħor,

f’xogħlijiet ċinematografiċi, f’films u f’sensiliet magħmulin għal servizzi tal-media awdjoviżiva, fi programmi sportivi u fi programmi ta’ divertiment leġġer; jew

fejn ma jkun hemm l-ebda ħlas iżda biss il-forniment ta’ ċerti prodotti jew servizzi mingħajr ħlas, bħall-armar ta’ produzzjoni u l-premjijiet, bil-ħsieb ta’ l-inklużjoni tagħhom fi programm.

Id-deroga prevista fl-ewwel inċiż m’għandhiex tapplika għal programmi tat-tfal.

Il-programmi li jkun fihom tqegħid ta’ prodott għandhom jissodisfaw ta’ l-inqas il-ħtiġiet li ġejjin kollha:

(a)

il-kontenut tagħhom u, fil-każ ta’ xandir televiżiv, l-iskedar tagħhom m’għandu jkun fl-ebda ċirkostanza influwenzat b’tali mod li jaffettwa r-responsabbiltà u l-indipendenza editorjali tal-fornitur ta’ servizzi tal-media;

(b)

huma m’ għandhomx jinkoraġġixxu direttament ix-xiri jew il-kiri ta’ prodotti jew servizzi, b’mod partikolari billi jagħmlu referenzi promozzjonali speċjali għal dawk il-prodotti jew is-servizzi;

(ċ)

m’għandhomx jagħtu prominenza mhux dovuta lill-prodott in kwistjoni;

(d)

it-telespettaturi għandhom ikunu mgħarrfa b’mod ċar bl-eżistenza ta’ tqegħid ta’ prodott. Programmi li fihom tqegħid ta’ prodott għandhom ikunu identifikati b’mod xieraq fil-bidu u fit-tmiem tal-programm, u meta programm jerġa’ jibda wara waqfa pubbliċitarja, sabiex tiġi evitata kwalunkwe konfużjoni min-naħa tat-telespettatur.

Bħala eċċezzjoni, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jirrinunzjaw il-ħtiġiet imniżżlin f’punt (d) dment li l-programm in kwistjoni la ġie prodott u lanqas ikkummissjonat mill-fornitur tas-servizz tal-media nnifsu jew minn kumpanija affiljata mal-fornitur tas-servizz tal-media.

3.   Fi kwalunkwe każ programmi m’għandhomx ikun fihom tqegħid ta’ prodott ta’:

prodotti tat-tabakk jew sigaretti jew tqegħid ta’ prodott minn impriżi li l-attività prinċipali tagħhom hija l-manifattura jew il-bejgħ ta’ sigaretti u ta’ prodotti oħrajn tat-tabakk; jew,

prodotti mediċinali speċifiċi jew trattamenti mediċi disponibbli biss b’riċetta tat-tabib fl-Istat Membru li fil-ġurisdizzjoni tiegħu jaqa’ l-fornitur ta’ servizzi tal-media.

4.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom japplikaw biss għal programmi prodotti wara d-19 ta’ Diċembru 2009.”;

8.

Il-Kapitolu li ġej għandu jiddaħħal:

“KAPITOLU IIB

DISPOŻIZZJONIJIET APPLIKABBLI BISS GĦAL SERVIZZI TAL-MEDIA AWDJOVIŻIVA ON-DEMAND

Artikolu 3h

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand pprovduti minn fornituri ta’ servizzi tal-media taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom li jistgħu jfixklu serjament l-iżvilupp fiżiku, mentali jew morali tal-minuri jsiru disponibbli biss b’tali mod li jkun jiżgura li l-minuri normalment ma jisimgħux jew jaraw tali servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand.

Artikolu 3i

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand pprovduti minn fornituri ta’ servizzi tal-media li jaqgħtu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom jippromwovu, fejn huwa prattikabbli u permezz ta’ mezzi xierqa, il-produzzjoni ta’ xogħlijiet Ewropej u l-aċċess għalihom. Tali promozzjoni tista’ tirrelata, inter alia, mal-kontribut finanzjarju magħmul minn tali servizzi għall-produzzjoni u l-akkwist ta’ drittijiet ta’ xogħlijiet Ewropej jew għas-sehem u/jew il-prominenza ta’ xogħlijiet Ewropej fil-katalogu ta’ programmi offruti mis-servizz tal-media awdjoviżiva on-demand.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni, mhux aktar tard mid-19 ta’ Diċembru 2011 u kull erba’ snin wara dan dwar l-implimentazzjoni tal-paragrafu 1.

3.   Il-Kummissjoni għandha, abbażi ta’ l-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri, u ta’ studju indipendenti, tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-paragrafu 1, b’kont meħud tas-suq u ta’ l-iżviluppi teknoloġiċi u ta’ l-objettivi tad-diversità kulturali.”;

9.

Il-kapitolu li ġej għandu jiżdied:

“KAPITOLU IIC

DISPOŻIZZJONIJIET DWAR DRITTIJIET ESKLUSSIVI U RAPPORTI TA’ AĦBARIJIET FIL-QOSOR F’XANDIRIET TELEVIŻIVI

Artikolu 3j

1.   Kull Stat Membru jista’ jieħu miżuri skond id-dritt Komunitarju biex jiżgura li xandara taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu ma jxandrux fuq bażi esklussiva avvenimenti li huma meqjusa minn dak l-Istat Membru bħala ta’ importanza maġġuri għas-soċjetà b’tali mod li jċaħħdu lil proporzjon sostanzjali mill-pubbliku f’dak l-Istat Membru mill-possibbiltà li jsegwi tali avvenimenti permezz ta’ xandiriet diretti jew xandiriet differiti fuq televizjoni bla ħlas. Jekk jagħmel dan, l-Istat Membru kkonċernat għandu jfassal lista ta’ avvenimenti magħżula, nazzjonali jew mhux nazzjonali, li huwa jikkunsidra bħala ta’ importanza maġġuri għas-soċjetà. Huwa għandu jagħmel dan b’mod ċar u trasparenti fi żmien debitu u effettiv. Filwaqt li jagħmel dan l-Istat Membru kkonċernat għandu jiddetermina wkoll jekk dawn l-avvenimenti għandhomx ikunu disponibbli permezz ta’ xandiriet diretti sħaħ jew parzjali, jew fejn huwa meħtieġ jew xieraq għal raġunijiet oġġettivi ta’ interess pubbliku, xandiriet differiti sħaħ jew parzjali.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw immedjatament lill-Kummissjoni bi kwalunkwe miżura li tittieħed jew li tkun ser tittieħed skond il-paragrafu 1. Fi żmien perijodu ta’ tliet xhur min-notifika, il-Kummissjoni għandha tivverifika li tali miżuri huma kompatibbli mad-dritt Komunitarju u tikkomunikahom lill-Istati Membri l-oħrajn. Hija għandha tfittex l-opinjoni tal-Kumitat ta’ kuntatt stabbilit skond l-Artikolu 23a. Hija għandha minnufih tippubblika l-miżuri meħuda fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea u mill-anqas darba fis-sena l-lista konsolidata tal-miżuri meħuda mill-Istati Membri.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw, b’mezzi xierqa, fil-qafas tal-leġislazzjoni tagħhom li xandara taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom ma jeżerċitawx id-drittijiet esklussivi li nxtraw minn dawk ix-xandara wara d-data tal-pubblikazzjoni ta’ din id-Direttiva b’tali mod li proporzjon sostanzjali mill-pubbliku fi Stat Membru ieħor ikun miċħud mill-possibbiltà li jsegwi avvenimenti li huma magħżula minn dak l-Istat Membru l-ieħor skond il-paragrafu 1 u 2 permezz ta’ xandiriet diretti sħaħ jew parzjali jew, fejn ikun meħtieġ jew xieraq għal raġunijiet oġġettivi fl-interess pubbliku, xandiriet differiti sħaħ jew parzjali fuq televiżjoni bla ħlas kif determinat minn dak l-Istat Membru l-ieħor skond il-paragrafu 1.

Artikolu 3k

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li għall-fini ta’ rapporti ta’ l-aħbarijiet fil-qosor, kwalunkwe xandar stabbilit fil-Komunità jkollu aċċess fuq bażi ġusta, raġonevoli u non-diskriminatorja għal avvenimenti ta’ interess kbir għall-pubbliku li huma trasmessi fuq bażi esklussiva minn xandar taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.

2.   Jekk xandar ieħor stabbilit fl-istess Stat Membru bħax-xandar li jkun qed ifittex aċċess, ikun kiseb drittijiet esklussivi għall-avveniment ta’ interess kbir għall-pubbliku, dan għandu jfittex l-aċċess minn dak ix-xandar.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali aċċess ikun garantit billi x-xandara jitħallew jagħżlu liberament siltiet qosra mis-sinjal tax-xandar li jkun qed jittrasmetti b’mill-anqas, sakemm dan ma jkunx impossibbli għal raġunijiet ta’ prattiċità, l-identifikazzjoni tas-sors tagħhom.

4.   Bħala alternattiva għall-paragrafu 3, Stat Membru jista’ jistabbilixxi sistema ekwivalenti li tikseb aċċess fuq bażi ġusta, raġonevoli u non-diskriminatorja b’mezzi oħrajn.

5.   Siltiet qosra għandhom jintużaw biss għal programmi ta’ aħbarijiet ġenerali u jistgħu biss jintużaw f’servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand jekk l-istess programm ikun offrut fuq bażi differita mill-istess fornitur ta’ servizzi tal-media.

6.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 sa 5a hawn fuq, l-Istati Membri għandhom jiżguraw, skond is-sistemi legali u l-prattiċi tagħhom, li l-modalitajiet u l-kondizzjonijiet rigward il-forniment ta’ tali siltiet qosra jkunu definiti, b’mod partikolari kwalunkwe arranġament għal kumpens, it-tul massimu ta’ siltiet qosra u l-limiti ta’ żmien rigward it-trasmissjoni tagħhom. Fejn hemm previżjoni għal kumpens, dan m’għandux jaqbeż l-ispejjeż addizzjonali li jsiru direttament biex jingħata l-aċċess.”;

10.

Fl-Artikolu 4 (1) il-frażi “fit-tifsira ta’ l-Artikolu 6” għandha titħassar.

11.

L-artikoli 6 u 7 għandhom jitħassru.

12.

It-titolu ta’ Kapitolu IV għandu jinbidel b’ dan li ġej:

 

“REKLAMAR TELEVIŻIV U TELEBEJGĦ”

13.

Artikolu 10 għandu jinbidel b’ dan li ġej:

“Artikolu 10

1.   Ir-reklamar televiżiv u t-telebejgħ għandhom ikunu faċilment rikonoxxibbli u distinti minn kontenut editorjali. Mingħajr preġudizzju għall-użu ta’ tekniki ta’ reklamar ġodda, ir-reklamar televiżiv u t-telebejgħ għandhom jinżammu separati sew minn partijiet oħra tal-programm b’mezzi ottiċi u/jew akustiċi u/jew spazjali.

2.   Spots iżolati ta’ reklamar u ta’ telebejgħ, li m’humiex trasmissjonijiet ta’ avvenimenti sportivi, għandhom jibqgħu l-eċċezzjoni.”;

14.

Artikolu 11 għandu jinbidel b’ dan li ġej:

“Artikolu 11

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw, fejn ir-reklamar televiżiv jew it-telebejgħ jiddaħħal waqt il-programmi, li l-integrità tal-programmi, b’kont meħud ta’ waqfien naturali fihom u tat-tul ta’ ħin u n-natura tal-programm, u d-drittijiet tad-detenturi tad-dritt ma jkunux ippreġudikati.

2.   It-trasmissjoni ta’ films magħmulin għat-televiżjoni (esklużi sensiliet, serje u dokumentarji), xogħlijiet ċinematografiċi u programmi ta’ l-aħbarijiet jistgħu jiġu interrotti minn reklamar televiżiv u/jew telebejgħ darba għal kull perijodu skedat ta’ mill-inqas 30 minuta. It-trasmissjoni ta’ programmi tat-tfal tista’ tiġi interrotta minn reklamar televiżiv u/jew telebejgħ darba għal kull perijodu skedat ta’ mill-inqas 30 minuta, sakemm it-tul ta’ ħin skedat tal-programm ikun aktar minn 30 minuta. Waqt servizzi reliġjużi ma jista’ jiddaħħal l-ebda reklamar televiżiv jew telebejgħ.”;

15.

L-Artikoli 12 u 13 għandhom jitħassru.

16.

L-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 14 għandu jitħassar.

17.

L-Artikoli 16 u 17 għandhom jitħassru.

18.

L-Artikolu 18 għandu jindbidel b’ dan li ġej:

“Artikolu 18

1.   Il-proporzjon ta’ spots ta’ reklamar televiżiv u spots ta’ telebejgħ televiżiv f’siegħa speċifika ta’ l-arloġġ m’għandux jeċċedi 20 %.

2.   Il-paragrafu 1 m’għandux japplika għal avviżi magħmula mix-xandar f’konnessjoni mal-programmi tiegħu stess u ma’ prodotti anċillari li joħorġu direttament minn dawk il-programmi, avviżi ta’ sponsorizzazzjoni u tqegħid ta’ prodotti.”;

19.

L-Artikolu 18a għandu jindbidel b’ dan li ġej:

“Artikolu 18a

It-twieqi ta’ telebejgħ għandhom ikunu identifikati b’mod ċar bħala tali permezz ta’ mezzi ottiċi u akustiċi u għandhom ikunu ta’ tul ta’ mill-inqas 15-il minuta mingħajr interruzzjoni.”

20.

L-Artikolu 19 għandu jindbidel b’ dan li ġej:

“Artikolu 19

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom japplikaw mutatis mutandis għal kanali tat-televiżjoni ddedikati esklużivament għal reklamar u telebejgħ kif ukoll għal kanali tat-televiżjoni dedikati esklużivament għall-promozzjoni tal-persuna nnifisha. Il-Kapitolu III kif ukoll l-Artikolu 11 u l-Artikolu 18 m’għandhomx japplikaw għal dawn il-kanali.”;

21.

L-Artikolu 19a għandu jitħassar.

22.

L-Artikolu 20 għandu jindbidel b’ dan li ġej:

“Artikolu 20

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, l-Istati Membri jistgħu, bil-konsiderazzjoni dovuta għad-dritt Komunitarju, jistabbilixxu kondizzjonijiet minbarra dawk stabbiliti fl-Artikolu 11 (2) u l-Artikolu 18 fir-rigward ta’ xandiriet televiżivi li huma intiżi biss għat-territorju nazzjonali li ma jistgħux jiġu riċevuti, direttament jew indirettament mill-pubbliku, fi Stat Membru wieħed ieħor jew aktar.”;

23.

It-titolu ta’ Kapitolu V għandu jindbidel b’ dan li ġej:

 

“PROTEZZJONI TAL-MINURI F’XANDIR TELEVIŻIV”

24.

L-Artikoli 22a u 22b għandhom jitħassru.

25.

It-titolu ta’ Kapitolu VI għandu jindbidel b’dan li ġej:

 

“DRITT TA’ TWEĠIBA F’XANDIR TELEVIŻIV”

26.

Fl-Artikolu 23a, (2) il-punt e għandu jindbidel b’ dan li ġej:

“(e)

li jiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni u l-iżvilupp ta’ attivitajiet regolatorji rigward servizzi tal-media awdjoviżiva, b’kont meħud tal-politika awdjoviżiva tal-Komunità, kif ukoll l-iżviluppi rilevanti fil-qasam tekniku;”;

27.

Għandu jiddaħħal il-Kapitolu li ġej:

“KAPITOLU VIB

KOOPERAZZJONI BEJN KORPI REGOLATORJI TA’ L-ISTATI MEMBRI

Artikolu 23b

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri xierqa biex jipprovdu lil xulxin u lill-Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 2, 2a u 3 tagħha, notevolment permezz tal-korpi regolatorji indipendenti kompetenti tagħhom.”;

28.

L-Artikoli 25 u 25a għandhom jitħassru.

29.

L-Artikolu 26 għandu jindbidel b’ dan li ġej:

“Artikolu 26

Mhux aktar tard mid-19 ta’ Diċembru 2011, u kull tliet snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva kif emendata u, jekk meħtieġ, tagħmel aktar proposti biex tadattaha għall-iżviluppi fil-qasam ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva, b’mod partikolari fid-dawl ta’ l-iżviluppi teknoloġiċi reċenti, il-kompetittività tas-settur u l-livelli ta’ litteriżmu fil-media fl-Istati Membri kollha.

Dan ir-rapport għandu jivvaluta wkoll il-kwistjoni ta’ reklamar televiżiv li jakkumpanja jew li jkun inkluż fi programmi tat-tfal u b’mod partikolari jekk ir-regoli kwantitattivi u kwalitattivi li jinsabu f’din id-Direttiva jkunux ipprovdew il-livell ta’ protezzjoni meħtieġa.”.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (30) huwa b’dan emendat kif ġej:

Punt 4 ta’ l-Anness “Direttivi u Regolamenti” kopert mill-Artikolu 3(a) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“4.

Id-Direttiva 89/552/KEE tat-3 ta’ Ottubru 1989 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni (Direttiva tas-servizzi tal-media awdjoviżiva) (*): l-Artikoli 3h sa 3i u l-Artikoli 10 sa 20. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**).

Artikolu 3

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mid-19 ta’ Diċembru 2009. Huma għandhom jinformaw b’dan immedjatament lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta’ kif issir tali referenza jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 4

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta’ Diċembru 2007

Għall-Parlament Ewropew

Il–President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il–President

M. LOBO ANTUNES


(1)  ĠU C 318, 23.12.2006, p. 202.

(2)  ĠU C 51, 6.3.2007, p. 7.

(3)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew mogħtija fit-13 ta’ Diċembru 2006 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-15 ta’ Ottubru 2007 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta’ Novembru 2007.

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE tat-3 ta’ Ottubru 1989 dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni (ĠU L 298, 17.10.1989, p. 23). Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 97/36/KE (ĠU L 202, 30.7.1997, p. 60).

(5)  ĠU C 285 E, 22.11.2006, p. 126.

(6)  ĠU C 293 E, 2.12.2006, p. 155.

(7)  ĠU C 296 E, 6.12.2006, p. 104.

(8)  ĠU L 201, 25.7.2006, p. 15.

(9)  ĠU C 30, 5.2.1999, p. 1.

(10)  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-Televiżjoni mingħajr Fruntieri (ĠU C 76 E, 25.3.2004, p. 453).

(11)  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-riskji ta’ ksur, fl-UE, u b’ mod partikolari fl-Italja, tal-liberta’ ta’ l-espressjoni u l-informazzjoni (Artikoli 11 (2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem) (ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 1026).

(12)  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 89/552/KEE (“Televiżjoni mingħajr Fruntieri”), kif emendata mid-Direttiva 97/36/KE, għall-perijodu 2001-2002 (ĠU C 193 E, 17.8.2006, p. 117.).

(13)  ĠU C 364, 18.12.2000, p. 1.

(14)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kunsill 2006/96/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 81).

(15)  ĠU L 108, 24.4.2002, p. 33. Kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 717/2007 (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 32).

(16)  ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

(17)  Il-Każ C-56/96 VT4, paragrafu 22; il-Każ C-212/97 Centros v. Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; ara wkoll il-Każ C-11/95 Kummissjoni v Renju tal-Belġju u l-KażC-14/96 Paul Denuit.

(18)  Il-Każ C-212/97 Centros v. Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; il-Każ C-33/74 Van Binsbergen v Bestuur van de Bedrijfsvereniging; il-Każ C-23/93 TV 10 SA v. Commissariaat voor de Media, paragrafu 21.

(19)  Il-Każ C-355/98 Kummissjoni v Belġju [2000] ECR I-1221, paragrafu 28; il-Każ C-348/96 Calfa [1999] ECR I-0011, paragrafu 23.

(20)  ĠU L 378, 27.12.2006, p. 72.

(21)  ĠU L 167, 22.6.2001, p. 10.

(22)  Każ C- 89/04, Mediakabel.

(23)  ĠU L 13, 20.1.2004, p. 44.

(24)  ĠU C 102, 28.4.2004, p. 2.

(25)  ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.

(26)  ĠU L 152, 20.6.2003, p. 16.

(27)  ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1901/2006 (ĠU L 378, 27.12.2006, p. 1).

(28)  ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 12, 18.1.2007, p. 3.

(29)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(30)  ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bid-Direttiva 2005/29/KE.


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kunsill

18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/46


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tad-29 ta’ Novembru 2007

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar ir-riammissjoni tal-persuni

(2007/839/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-punt (b) ta’ l-Artikolu 63(3), flimkien ma’ l-ewwel sentenza ta’ l-ewwel sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 300(2) u l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

BILLI:

(1)

Il-Kummissjoni nnegozjat f’isem il-Komunità Ewropea Ftehim ma’ l-Ukraina dwar ir-riammissjoni tal-persuni.

(2)

Il-Ftehim ġie iffirmat, f’isem il-Komunità Ewropea, fit-18 ta’ Ġunju 2007 suġġett għall-konklużjoni eventwalment possibbli tiegħu f’data aktar tard, skond Deċiżjoni tal-Kunsill adottata fit-12 ta’ Ġunju 2007.

(3)

Il-Ftehim għandu jiġi approvat.

(4)

Il-Ftehim jistabbilixxi Kumitat Konġunt tar-Riammissjoni li jista’ jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu. Huwa xieraq li tiġi prevista proċedura simplifikata għall-istabbiliment tal-pożizzjoni tal-Komunità f’dan il-każ.

(5)

Skond l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, ir-Renju Unit innotifika x-xewqa tiegħu li jieħu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

(6)

Skond l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 ta’ l-imsemmi Protokoll, l-Irlanda ma tiħux sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u mhix marbuta biha jew suġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(7)

Skond l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat ta’ l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka ma tiħux sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u mhix marbuta biha jew suġġetta għall-applikazzjoni tagħha,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar ir-riammissjoni tal-persuni huwa b’dan approvat f’isem il-Komunità.

It-test tal-Ftehim hu anness ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jagħti n-notifika msemmija fl-Artikolu 20(2) tal-Ftehim (2).

Artikolu 3

Il-Kummissjoni, assistita minn esperti mill-Istati Membri, għandha tirrappreżenta lill-Komunità fil-Kumitat Konġunt tar-Riammissjoni stabbilit bl-Artikolu 15 tal-Ftehim.

Artikolu 4

Il-pożizzjoni tal-Komunità fi ħdan il-Kumitat Konġunt tar-Riammissjoni fir-rigward ta’ l-adozzjoni tar-regoli tal-proċedura tiegħu kif meħtieġ mill-Artikolu 15(5) tal-Ftehim għandha tittieħed mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni ma’ kumitat speċjali maħtur mill-Kunsill.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 29 ta’ Novembru 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

M. LINO


(1)  Opinjoni mogħtija fit-13 ta’ Novembru 2007 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.


FTEHIM

bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar ir-riammissjoni ta’ persuni

IL-KOMUNITÀ EWROPEA, minn hawn ’il quddiem imsejħa “il-Komunità”,

u

L-UKRAINA,

minn hawn ’il quddiem imsejħa “il-Partijiet Kontraenti”,

DETERMINATI li jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom sabiex jikkumbattu l-immigrazzjoni illegali b’mod iktar effettiv,

MĦASSBA biż-żieda sinifikanti ta’ gruppi ta’ kriminalità organizzati fil-kuntrabandu ta’ migranti,

XEWQANA li jistabbilixxu, permezz ta’ dan il-Ftehim u fuq il-bażi ta’ reċiproċità, proċeduri mgħaġġla u effettivi għall-identifikazzjoni u r-ritorn sigur u regolari ta’ persuni li ma jissodisfawx, jew li m’għadhomx jissodisfaw, il-kundizzjonijiet tad-dħul, preżenza, jew residenza fit-territorji ta’ l-Ukraina jew wieħed mill-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea, u biex jiffaċilitaw it-tranżitu ta’ tali persuni fi spirtu ta’ kooperazzjoni,

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW li, fil-każi xierqa, l-Ukraina u l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea għandhom jagħmlu l-aħjar sforzi sabiex jibagħtu ċittadini ta’ terzi pajjiżi u persuni mingħajr stat li jkunu daħlu b’mod illegali fit-territorji rispettivi tagħhom, lura fl-Istati ta’ l-oriġini jew tar-residenza permanenti,

FILWAQT LI JAGĦRFU l-ħtieġa li jiġu osservati d-drittijiet u l-libertajiet umani, u jenfasizzaw li dan il-Ftehim għandu jsir mingħajr ħsara għad-drittijiet u l-obligazzjonijiet tal-Komunità, l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea u l-Ukraina li joħorġu mid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem ta’ l-10 ta’ Diċembru 1948 u mil-liġi internazzjonali, b’mod partikolari, mill-Konvenzjoni Ewropea ta’ l-4 ta’ Novembru 1950 dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, il-Konvenzjoni tat-28 ta’ Lulju 1951 u l-Protokoll tal-31 ta’ Jannar 1967 dwar l-Istatus tar-Refuġjati, il-Ftehim Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tad-19 ta’ Diċembru 1966 u l-istrumenti internazzjonali ta’ l-estradizzjoni,

FILWAQT LI JIEĦDU IN KONSIDERAZZJONI li l-kooperazzjoni bejn l-Ukraina u l-Komunità fl-oqsma tar-riammissjoni u l-faċilitazzjoni ta’ l-ivvjaġġar reċiproku huwa ta’ interess komuni,

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW li d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim, li jidħol fl-ambitu tat-Titolu IV tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, ma japplikawx għar-Renju tad-Danimarka, skond il-Protokoll fuq il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi il-Komunità Ewropea,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-għan ta’ dan il-Ftehim:

(a)

Partijiet Kontraenti” għandha tfisser l-Ukraina u l-Komunità.

(b)

Stat Membru” għandu jfisser kull Stat Membru ta’ l-Unjoni Ewropea, bl-eċċezzjoni tar-Renju tad-Danimarka u r-Repubblika ta’ l-Irlanda.

(ċ)

Ċittadin ta’ Stat Membru” għandu jfisser kull persuna li għandha n-nazzjonalità, kif imfissra għall-iskopijiet tal-Komunità, ta’ Stat Membru.

(d)

Ċittadin ta’ l-Ukraina” għandu jfisser kwalunkwe persuna li jkollha n-nazzjonalità ta’ l-Ukraina.

(e)

Ċittadin ta’ pajjiż terz” għandu jfisser kull persuna b’nazzjonalità li m’hijiex ta’ l-Ukraina jew ta’ xi wieħed mill-Istati Membri.

(f)

Persuni mingħajr stat” għandha tfisser kwalunkwe persuna li ma jkollhiex nazzjonalità;

(g)

Awtorizzazzjoni tar-residenza” għandha tfisser ċertifikat ta’ kull tip maħruġ mill-Ukraina jew minn wieħed mill-Istati Membri li jintitola persuna tirresjedi fit-territorju tiegħu. Dan m’għandux jinkludi permessi temporanji għall-waqfien fit-territorju tal-pajjiż b’konnessjoni ma’ l-ipproċessar ta’ talba għall-ażil, talba għall-istatus ta’ refuġjat jew talba għall-awtorizzazzjoni ta’ residenza.

(h)

Viżagħandha tfisser awtorizzazzjoni maħruġa jew deċiżjoni meħuda mill-Ukraina jew minn wieħed mill-Istati Membri li hija meħtieġa għad-dħul, jew għat-tranżitu, fit-territorju tiegħu. Din m’għandhiex tinkludi il-viża tat-tranżitu ta’ l-ajruport.

(i)

L-Istat li jagħmel it-Talba” għandu jfisser l-Istat (l-Ukraina jew wieħed mill-Istati Membri) li jissottometti talba għar-riammissjoni skond l-Artikolu 5 jew talba għat-tranżitu skond l-Artikolu 11 ta’ dan il-Ftehim.

(j)

L-Istat Mitlub” għandu jfisser l-Istat (l-Ukraina jew wieħed mill-Istati Membri) indirizzat b’talba għar-riammissjoni skond l-Artikolu 5 jew talba għall-tranżitu skond l-Artikolu 11 ta’ dan il-Ftehim.

(k)

Awtorità Kompetenti” għandha tfisser kwalunkwe awtorità nazzjonali ta’ l-Ukraina jew ta’ xi wieħed mill-Istati Membri inkarigata bl-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim skond l-Artikolu 16 tiegħu.

(l)

Reġjun tal-fruntiera” għandu jfisser iż-żona li testendi sa 30 kilometru mill-fruntiera ta’ art komuni bejn Stat Membru u l-Ukraina, kif ukoll it-territorji ta’ portijiet marittimi inklużi ż-żoni tad-dwana, u ajruporti internazzjonali ta’ l-Istati Membri u ta’ l-Ukraina.

TAQSIMA I

OBBLIGAZZJONIJIET TAR-RIAMMISSJONI

Artikolu 2

Ir-Riammissjoni taċ-ċittadini proprji

1.   Fuq applikazzjoni ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba u mingħajr formalitajiet aktar minn dawk provduti f’dan il-Ftehim, l-Istat Mitlub għandu jilqa’ mill-ġdid fit-territorju tiegħu lill-persuni kollha li ma jissodisfawx, jew li m’għadhomx jissodisfaw, il-kundizzjonijiet fis-seħħ għad-dħul jew waqfien fit-territorju ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba bil-kundizzjoni li jinġiebu provi, skond l-Artikolu 6 ta’ dan il-Ftehim, li jkollhom in-nazzjonalità ta’ l-Istat Mitlub.

L-istess japplika għal persuni li, wara d-dħul tagħhom fit-territorju ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba, jirrinunzjaw għan-nazzjonalità ta’ l-Istat Mitlub mingħajr ma jassumu n-nazzjonalità ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba.

2.   L-Istat Mitlub għandu, kif meħtieġ u mingħajr dewmien, jipprovdi lill-persuna li r-riammissjoni tagħha tkun ġiet aċċettata bid-dokument ta’ l-ivvjaġġar b’perjodu ta’ validità li ma jkunx anqas minn 6 xhur; dan irrispettivament mir-rieda tal-persuna riammessa. Jekk, għal xi raġunijiet ta’ dritt jew ta’ fatt, il-persuna kkonċernata ma tistax tiġi trasferita fi żmien il-perjodu ta’ validità tad-dokument ta’ l-ivvjaġġar inizjalment maħruġ, l-Istat Mitlub għandu, fi żmien 14-il jum kalendarji, jestendi l-validità tad-dokument ta’ l-ivvjaġġar jew, fejn meħtieġ, joħroġ dokument ta’ l-ivvjaġġar ġdid bl-istess perjodu ta’ validità. Jekk l-Istat Mitlub ma jkunx, fi żmien 14-il jum kalendarji, ħareġ id-dokument ta’ l-ivvjaġġar, estenda l-validità tiegħu jew, fejn meħtieġ, ġeddu, l-Istat Mitlub għandu jiġi meqjus li aċċetta d-dokument li skada.

Artikolu 3

Ir-Riammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni mingħajr stat

1.   Fuq applikazzjoni ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba u mingħajr formalitajiet aktar minn dawk provduti f’dan il-Ftehim, l-Istat Mitlub għandu jilqa’ mill-ġdid fit-territorju tiegħu lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat li ma jissodisfawx, jew li m’għadhomx jissodisfaw, il-kundizzjonijiet fis-seħħ għad-dħul jew waqfien fit-territorju ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba bil-kundizzjoni li jinġiebu provi, skond l-Artikolu 7 ta’ dan il-Ftehim, li tali persuni:

(a)

daħlu b’mod illegali fit-territorju ta’ l-Istati Membri direttament mit-territorju ta’ l-Ukraina jew daħlu b’mod illegali fit-territorju ta’ l-Ukraina direttament mit-territorju ta’ l-Istati Membri;

(b)

fiż-żmien tad-dħul kellhom awtorizzazzjoni għar-residenza valida maħruġa mill-Istat Mitlub;

jew

(ċ)

fiż-żmien tad-dħul kellhom viża valida maħruġa mill-Istat Mitlub u daħlu fit-territorju ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba direttament mit-territorju ta’ l-Istat Mitlub.

2.   L-obbligazzjoni tar-riammissjoni fil-paragrafu 1 m’għandhiex tapplika jekk:

(a)

iċ-ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna mingħajr stat kien biss fi tranżitu ta’ l-ajru minn ajruport internazzjonali ta’ l-Istat Mitlub; jew

(b)

l-Istat li jagħmel it-Talba jkun ħareġ liċ-ċittadin tal-pajjiż terz jew lill-persuna mingħajr stat viża jew awtorizzazzjoni għar-residenza qabel jew wara d-dħul fit-territorju tiegħu sakemm

(i)

dik il-persuna ma jkollhiex viża jew awtorizzazzjoni ta’ residenza, maħruġa mill-Istat Mitlub, b’perjodu itwal ta’ validità; jew

(ii)

il-viża jew l-awtorizzazzjoni ta’ residenza maħruġa mill-Istat li jagħmel it-Talba ma tkunx ġiet akkwistata bl-użu ta’ dokumenti foloz jew falsifikati.

(ċ)

iċ-ċittadin tal-pajjiż terz jew persuna mingħajr stat ma jkunx jeħtieġ viża għad-dħul fit-territorju ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba.

3.   Fir-rigward ta’ l-Istati Membri, l-obbligazzjoni tar-riammissjoni fil-paragrafu 1 b) u/jew ċ) hija ta’ l-Istat Membru li jkun ħareġ viża jew awtorizzazzjoni ta’ residenza. Jekk tnejn jew aktar Stati Membri ikunu ħarġu viża jew awtorizzazzjoni għar-residenza, l-obbligazzjoni tar-riammissjoni fil-paragrafu 1 b) u/jew ċ) hija ta’ l-Istat Membru li joħroġ id-dokument bl-itwal perjodu ta’ validità jew, jekk wieħed jew aktar mid-dokumenti jkunu diġà skadew, id-dokument li jkun għadu validu. Jekk id-dokumenti kollha jkunu diġa’ skaduti, l-obbligazzjoni ta’ riammissjoni fil-paragrafu 1 b) u/jew ċ) hija ta’ dak l-Istat Membru li ħareġ id-dokument bid-data ta’ skadenza l-aktar riċenti. Jekk tali dokumenti ma jkunux jistgħu jiġu prodotti, l-obligazzjoni tar-riammissjoni fil-paragrafu 1 hija ta’ l-Istat Membru li minnu jkunu ħarġu l-aħħar.

4.   Wara li l-Istat Mitlub ikun ta tweġiba pożittiva għat-talba ta’ riammissjoni, l-Istat li jagħmel it-Talba għandu jipprovdi lill-persuna li r-riammissjoni tagħha tkun ġiet aċċettata b’dokument ta’ l-ivvjaġġar rikonoxxut mill-Istat Mitlub. Jekk l-Istat li jagħmel it-Talba huwa Stat Membru ta’ l-UE dan id-dokument ta’ l-ivvjaġġar huwa d-dokument standard ta’ l-ivvjaġġar ta’ l-UE għall-iskopijiet ta’ tkeċċija bil-forma stabbilita fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta’ l-UE tat-30 ta’ Novembru 1994 (Anness 7). Jekk l-Istat li jagħmel it-Talba huwa l-Ukraina dan id-dokument ta’ l-ivvjaġġar huwa ċ-ċertifikat ta’ ritorn Ukrain (Anness 8).

Artikolu 4

Riammissjoni bi żball

L-Istat li jagħmel it-Talba għandu jieħu lura kwalunkwe persuna riammessa mill-Istat Miltub jekk jiġi stabbilit, fi żmien 3 xhur wara t-trasferiment tal-persuna kkonċernata, li r-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 2 jew 3 ta’ dan il-Ftehim m’humiex sodisfatti.

F’dawn il-każi d-dispożizzjonijiet proċedurali ta’ dan il-Ftehim għandhom japplikaw mutatis mutandis u l-Istat Mitlub għandu wkoll jikkomunika t-tagħrif disponibbli kollu li jirrigwarda l-identità u n-nazzjonalità tal-persuna li għandha tittieħed lura.

TAQSIMA II

PROĊEDURA TA’ RIAMMISSJONI

Artikolu 5

Applikazzjoni għal riammissjoni

1.   Suġġett għall-paragrafu 2, kull trasferiment ta’ persuna li ser tiġi riammessa fuq il-bażi ta’ wieħed mill-obbligazzjonijiet fl-Artikoli 2 u 3 għandu jeħtieġ is-sottomissjoni ta’ applikazzjoni għal riammissjoni lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Mitlub.

2.   Jekk il-persuna li għandha tiġi riammessa jkollha dokument ta’ l-ivvjaġġar validu jew karta ta’ l-identità u, fil-każ ta’ ċittadini ta’ terzi pajjiżi jew persuni mingħajr stat, viża valida jew awtorizzazzjoni ta’ residenza ta’ l-Istat Mitlub, it-trasferiment ta’ dik il-persuna jista’ jsir mingħajr il-ħtieġa ta’ applikazzjoni għal riammissjoni jew komunikazzjoni bil-miktub mill-Istat li jagħmel it-Talba lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Mitlub.

3.   Bla ħsara għall-paragrafu 2, jekk persuna tinqabad fiż-żona tal-fruntiera ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba fi żmien 48 siegħa mill-qsim illegali tal-fruntiera ta’ l-istat ta’ dik il-persuna (inklużi portijiet marittimi u ta’ l-ajru) u tkun ġejja direttament mit-territorju ta’ l-Istat Mitlub, l-Istat li jagħmel it-Talba jista’ jissottometti applikazzjoni għal riammissjoni fi żmien jumejn minn meta din il-persuna tinqabad (proċedura mgħaġġla).

4.   L-applikazzjoni għar-riammissjoni għandu jkollha l-informazzjoni li ġejja:

(a)

id-dettalji disponibbli kollha tal-persuna li għandha tiġi riammessa (eż. l-ismijiet mogħtija, il-kunjomijiet, id-data u l-post tat-twelid, is-sess u l-aħħar post ta’ residenza);

(b)

il-mezzi ta’ prova tan-nazzjonalità, il-kundizzjonijiet għar-riammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u ta’ persuni mingħajr stat.

5.   Safejn hu meħtieġ, l-applikazzjoni għar-riammissjoni għandu jkollha wkoll l-informazzjoni li ġejja:

(a)

dikjarazzjoni li tindika li l-persuna li ser tiġi trasferita jista’ jkollha bżonn għajnuna jew kura, bil-kundizzjoni li l-persuna kkonċernata tkun qablet b’mod espliċitu mad-dikjarazzjoni;

(b)

kull miżura oħra ta’ protezzjoni jew sigurtà li tista’ tkun meħtieġa fil-każ individwali ta’ trasferiment.

6.   Formola komuni li għandha tintuża fl-applikazzjonijiet għar-riammissjoni hija mehmuża bħala Anness 5 ma’ dan il-Ftehim.

Artikolu 6

Mezzi ta’ prova dwar in-nazzjonalità

1.   In-nazzjonalità ta’ l-Istat Mitlub skond l-Artikolu 2 (1) ta’ dan il-Ftehim tista’ tiġi:

(a)

ippruvata bi kwalunkwe wieħed mid-dokumenti elenkati fl-Anness 1 ta’ dan il-Ftehim anke jekk il-perjodu ta’ validità tiegħu jkun skada. Jekk tali dokumenti jiġu ppreżentati, l-Istat Mitlub għandu jirrikonoxxi n-nazzjonalità mingħajr ħtieġa ta’ aktar investigazzjoni. Il-prova tan-nazzjonalità ma tistax issir permezz ta’ dokumenti foloz jew falsifikati.

(b)

stabbilita abbażi ta’ kwalunkwe wieħed mid-dokumenti elenkati fl-Anness 2 ta’ dan il-Ftehim anke jekk il-perjodu ta’ validità tiegħu jkun skada. Jekk tali dokumenti jiġu ppreżentati, l-Istat Mitlub għandu jqis in-nazzjonalità bħala stabbilita, sakemm ma jkunx jista’ jipprova mod ieħor abbażi ta’ investigazzjoni bil-parteċipazzjoni ta’ l-awtoritjaiet kompetenti ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba. In-nazzjonalità ma tistax tiġi stabbilita permezz ta’ dokumenti foloz jew falsifikati.

2.   Jekk ma jkun jista’ jiġi ppreżentat ebda wieħed mid-dokumenti elenkati fl-Annessi 1 jew 2, ir-rappreżentanza diplomatika kompetenti ta’ l-Istat Mitlub għandha tagħmel intervista lill-persuna riammessa fi żmien massimu ta’ għaxart ijiem kalendarji, sabiex tiġi stabbilita n-nazzjonalità tiegħu jew tagħha. Dan it-terminu ta’ żmien jibda jgħodd mid-data tal-wasla ta’ l-applikazzjoni għar-riammissjoni.

Artikolu 7

Mezzi ta’ prova dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni mingħajr stat

1.   Il-kundizzjonijiet għar-riammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni mingħajr stat skond l-Artikolu 3 (1) (a) ta’ dan il-Ftehim jistgħu jiġu:

(a)

ippruvati bi kwalunkwe dokument indikat fl-Anness 3a ta’ dan il-Ftehim. Jekk jiġu ppreżentati tali dokumenti, l-Istat Mitlub għandu jirrikonoxxi d-dħul illegali fit-territorju ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba (jew fl-Istati Membri jekk l-Istat Mitlub ikun l-Ukraina) mit-territorju tiegħu.

(b)

stabbiliti abbażi ta’ kwalunkwe dokument indikat fl-Anness 3b ta’ dan il-Ftehim. Jekk jiġu ppreżentati tali dokumenti, l-Istat Mitlub għandu jagħmel investigazzjoni u jwieġeb fi żmien massimu ta’ 20 jum kalendarju. Fil-każ ta’ tweġiba pożittiva, jew jekk ebda tweġiba ma tkun ġiet mogħtija fit-terminu ta’ żmien mogħti, l-Istat Mitlub għandu jirrikonoxxi d-dħul illegali fit-territorju ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba (jew ta’ l-Istati Membri jekk l-Istat Mitlub ikun l-Ukraina) mit-territorju tiegħu.

2.   Id-dħul illegali fit-territorju ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba skond l-Artikolu 3 (1) (a) ta’ dan il-Ftehim għandu jiġi stabbilit permezz ta’ dokumenti ta’ l-ivvjaġġar tal-persuna kkonċernata fejn il-viża meħtieġa jew awtorizzazzjoni oħra ta’ residenza fit-territorju ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba jkunu nieqsa. Dikjarazzjoni motivata kif xieraq mill-Istat li jagħmel it-Talba li l-persuna kkonċernata nstabet mingħajr id-dokumenti ta’ l-ivvjaġġar, il-viża jew l-awtorizzazzjoni ta’ residenza meħtieġa għandha wkoll tkun ta’ prova prima facie tad-dħul, preżenza jew residenza illegali.

3.   Il-kundizzjonijiet għar-riammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni mingħajr stat skond l-Artikolu 3 (1) (a) ta’ dan il-Ftehim jistgħu jiġu:

(a)

ippruvati bi kwalunkwe dokument indikat fl-Anness 4a ta’ dan il-Ftehim. Jekk tali dokumenti jiġu ppreżentati, l-Istat Mitlub għandu jirrikonoxxi r-residenza ta’ tali persuni fit-territorju tiegħu mingħajr ħtieġa ta’ aktar investigazzjoni.

(b)

stabbiliti abbażi ta’ kwalunkwe dokument indikat fl-Anness 4b ta’ dan il-Ftehim. Jekk jiġu ppreżentati tali dokumenti, l-Istat Mitlub għandu jagħmel investigazzjoni u jwieġeb fi żmien massimu ta’ 20 jum kalendarju. Fil-każ ta’ tweġiba pożittiva, jew jekk ma jiġix ippruvat mod ieħor, jew jekk ebda tweġiba ma tingħata sa l-iskadenza tat-terminu ta’ żmien, l-Istat Mitlub għandu jirrikonoxxi l-waqfa ta’ tali persuni fit-territorju tiegħu.

4.   Prova tal-kundizzjonijiet tar-riammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u ta’ persuni mingħajr stat ma tistax tingħata permezz ta’ dokumenti foloz jew falsifikati.

Artikolu 8

Limiti ta’ żmien

1.   L-applikazzjoni għar-riammissjoni għandha tiġi sottomessa lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Mitlub fi żmien massimu ta’ sena mid-data li l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba tkun għarrfet li ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna mingħajr stat ma tissodisfax, jew m’għadhiex tissodisfa l-kundizzjonijiet fis-seħħ għad-dħul, il-preżenza jew ir-residenza.

Ma jkunx hemm obbligazzjoni ta’ riammissjoni jekk l-applikazzjoni għar-riammissjoni dwar tali persuni tiġi sottomessa wara l-iskadenza tat-terminu ta’ żmien imsemmi. Fejn ikun hemm ostakli ta’ dritt jew ta’ fatt għall-applikazzjoni li tiġi sottomessa fil-ħin, it-terminu ta’ żmien għandu, fuq talba, jiġi miżjud sa 30 jum kalendarju.

2.   Bl-eċċezzjoni tat-termini ta’ żmien imsemmija fl-Artikoli 7(1) b) u 7(3) b), applikazzjoni għal riammissjoni għandha tiġi mwieġba mill-Istat Mitlub mingħajr dewmien żejjed, u fi kwalunkwe każ fi żmien erbatax-il jum kalendarju mid-data ta’ l-irċevuta ta’ tali applikazzjoni. Fejn ikun hemm ostakli ta’ dritt jew ta’ fatt għall-applikazzjoni mwieġba fil-ħin, it-terminu ta’ żmien għandu, fuq talba motivata kif xieraq, jiġi miżjud, fil-każi kollha, sa massimu ta’ 30 jum kalendarju.

3.   Fil-każ ta’ applikazzjoni għal riammissjoni sottomessa taħt il-proċedura mgħaġġla (l-Artikolu 5(3)), għandha tingħata tweġiba fi żmien jumejn tax-xogħol mid-data ta’ l-irċevuta ta’ tali applikazzjoni. Jekk meħtieġ, fuq talba motivata kif xieraq mill-Istat Mitlub u wara l-approvazzjoni ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba, it-terminu taż-żmien tat-tweġiba għall-applikazzjoni jista’ jiġi estiż b’ġurnata waħda tax-xogħol.

4.   Jekk ma jkunx hemm tweġiba fit-termini taż-żmien li għalihom hemm referenza fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, għandu jiġi preżunt li t-trasferiment ġie miftiehem.

5.   L-Istat li jagħmel it-Talba għandu jiġi provdut bir-raġunijiet għal ċaħda ta’ talba għal riammissjoni.

6.   Wara li tingħata l-aċċettazzjoni jew, fejn applikabbli wara l-iskadenza tat-termini taż-żmien stipulati fit-tieni paragrafu, il-persuna kkonċernata għandha tiġi trasferita mingħajr dewmien skond it-termini miftiehma mill-awtoritajiet kompetenti skond l-Artikolu 9(1) ta’ dan il-Ftehim. Fuq talba ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba, dan it-terminu ta’ żmien jista’ jiġi estiż biż-żmien meħud sabiex jiġu ttrattati l-ostakli legali jew prattiċi għat-trasferiment.

Artikolu 9

Modalitajiet tat-trasferiment u modi ta’ trasportazzjoni

1.   Qabel it-trasferiment ta’ persuna, l-awtoritjaiet kompetenti ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba u l-Istat Mitlub għandhom jagħmlu arranġamenti bil-miktub bil-quddiem rigward id-data tat-trasferiment, il-post tad-dħul, l-iskorti possibbli u tagħrif ieħor rilevanti għat-trasferiment.

2.   Il-mezzi kollha ta’ trasport, kemm jekk bl-ajru, bl-art jew bil-baħar, għandhom jiġu aċċettati. It-trasferiment bl-ajru m’għandux jiġi ristrett għall-użu tal-linji nazzjonali ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba jew ta’ l-Istat Mitlub u jista’ jsir bl-użu ta’ titjiriet skedati u kif ukoll titjiriet charter. Fil-każ ta’ ħtieġa ta’ skorti, tali skorti m’għandhomx jiġu ristretti għal persuni awtorizzati ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba, bil-kundizzjoni li dawn ikunu persuni awtorizzati mill-Ukraina jew kwalunkwe Stat Membru.

TAQSIMA III

OPERAZZJONIJIET TA’ TRANŻITU

Artikolu 10

Il-Prinċipji

1.   L-Istati Membri u l-Ukraina għandhom jirrestrinġu t-tranżitu ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat għall-każijiet fejn dawn il-persuni ma jistgħux jintbagħtu lura direttament lejn l-Istat tad-destinazzjoni.

2.   L-Istat Mitlub għandu jippermetti t-tranżitu ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat, jekk it-trasportazzjoni ulterjuri ta’ tali persuni fi Stati ta’ tranżitu possibbli oħra u r-riammissjoni mill-Istat tad-destinazzjoni jkunu garantiti.

3.   It-tranżitu ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat għandu jsir bl-iskorta, jekk dan ikun mitlub mill-Istat Mitlub. Id-dettalji proċedurali għall-operazzjonijiet ta’ tranżitu bi skorta għandhom jiġu stipulati fil-protokolli ta’ implimentazzjoni skond l-Artikolu 16.

4.   It-tranżitu jista’ jiġi rifjutat mill-Istat Mitlub:

(a)

jekk iċ-ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna mingħajr stat huwa f’riskju reali li jkun suġġett għal tortura jew trattament inuman jew degradanti jew għal pieni jew għall-piena tal-mewt jew għall-persekuzzjoni minħabba r-razza tiegħu, ir-reliġjon, in-nazzjonalità, is-sħubija tiegħu f’xi grupp soċjali partikolari jew ta’ konvinzjoni politika fl-Istat tad-destinazzjoni jew Stat ieħor ta’ tranżitu; jew

(b)

jekk iċ-ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna mingħajr stat ikun suġġett għall-prosekuzzjoni kriminali jew sanzjonijiet fl-Istat Mitlub jew f’xi Stat ieħor ta’ tranżitu; jew

(ċ)

minħabba raġunijiet ta’ saħħa pubblika, sigurtà domestika, ordni pubbliku jew interessi nazzjonali oħra ta’ l-Istat mitlub.

5.   L-Istat Mitlub jista’ jirrevoka kull awtorizzazzjoni maħruġa jekk jinqalgħu jew jitfaċċaw iċ-ċirkostanzi li għalihom saret referenza fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu li jwaqqfu l-operazzjoni ta’ tranżitu, jew jekk il-vjaġġ ‘il quddiem minn Stati ta’ tranżitu possibbli jew ir-riammissjoni mill-Istat tad-destinazzjoni ma jibqgħux assigurati.

Artikolu 11

Il-proċedura tat-tranżitu

1.   Applikazzjoni għal operazzjonijiet ta’ tranżitu għandha tiġi sottomessa bil-miktub lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Mitlub u għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

it-tip ta’ tranżitu (bl-ajru, bl-art jew bil-baħar), ir-rotta tat-tranżitu, l-Istati l-oħra ta’ tranżitu, jekk ikun il-każ, u l-Istat tad-destinazzjoni finali;

(b)

id-dettalji tal-persuna kkonċernata (l-isem mogħti, il-kunjom, il-kunjom tax-xbubija, ismijiet oħra użati/li bihom hija magħrufa jew psewdonimi, id-data tat-twelid, is-sess u fejn possibbli – il-post tat-twelid, in-nazzjonalità, il-lingwa, it-tip u n-numru tad-dokument ta’ l-ivjaġġar);

(ċ)

fejn hu maħsub li ser ikun il-post tad-dħul, il-ħin tat-trasferiment u l-użu possibbli ta’ l-iskorti;

(d)

dikjarazzjoni li fil-fehma ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba, il-kundizzjonijiet skond l-Artikolu 10(2) huma milħuqa, u li ebda raġuni għal ċaħda skond l-Artikolu 10(4) ma hija magħrufa.

Formola komuni li għandha tintuża għall-applikazzjonijiet ta’ tranżitu hija mehmuża bħala Anness 6 ma’ dan il-Ftehim.

2.   L-Istat Mitlub għandu, fi żmien għaxart ijiem kalendarji wara l-irċevuta ta’ l-applikazzjoni, jinforma bil-miktub lill-Istat li jagħmel it-Talba bil-kunsens tiegħu għall-operazzjoni ta’ tranżitu, filwaqt li jikkonferma l-post tad-dħul u l-ħin previst ta’ l-ammissjoni, jew jinformah bil-miktub bir-rifjut tat-tranżitu u r-raġunijiet għal tali rifjut.

3.   Jekk l-operazzjoni ta’ tranżitu ssir bl-ajru, il-persuna li għandha tiġi riammessa u l-iskorti possibbli għandhom ikunu eżentati mill-obbligu li jiksbu viża ta’ tranżitu ta’ l-ajruport.

4.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Mitlub għandhom, wara konsultazzjonijiet reċiproċi, jassistu fl-operazzjonijiet ta’ tranżitu, partikolarment permezz tas-sorveljanza tal-persuni kkonċernati u l-għoti ta’ faċilitajiet xierqa għal dak l-iskop.

TAQSIMA IV

SPEJJEŻ

Artikolu 12

Trasport u spejjeż tat-tranżitu

L-ispejjeż kollha tat-trasport magħmula in konnessjoni ma’ l-operazzjonijiet ta’ riammissjoni u tranżitu skond dan il-Ftehim sal-fruntiera ta’ l-Istat tad-destinazzjoni finali għandhom jitħallsu mill-Istat li jagħmel it-Talba, kif ukoll l-ispejjeż ta’ trasport u ta’ manteniment ta’ l-Istat Mitlub fir-rigward tar-ritorn ta’ persuni skond l-Artikolu 4 ta’ dan il-Ftehim. Dan għandu jkun mingħajr ħsara għad-dritt ta’ l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri u l-Ukraina li jirkupraw tali spejjeż mingħand il-persuna kkonċernata jew terzi persuni.

TAQSIMA V

IL-PROTEZZJONI TAD-DATA U L-KLAWŻOLA TA’ NUQQAS TA’ EFFETT

Artikolu 13

Il-Protezzjoni tad-data

1.   Il-komunikazzjoni ta’ data personali għandha sseħħ biss jekk komunikazzjoni bħal din hija meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Ukraina jew Stat Membru skond il-każ. Meta ssir komunikazzjoni, proċessar jew trattament ta’ data personali f’każ partikolari, l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Ukraina għandhom jirrispettaw il-liġi rilevanti ta’ l-Ukraina, u l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru għandhom jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 95/46/KE u l-liġi nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru adottati skond din id-Direttiva.

2.   Għandhom japplikaw ukoll il-prinċipji li ġejjin:

(a)

id-data personali għandha tiġi pproċessata b’mod ġust u legali;

(b)

id-data personali għandha tinġabar għall-għan speċifiku, espliċitu u leġittimu ta’ l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim u ma tistax terġa’ tiġi pproċessata mill-awtorità li tkun qed tikkomunika u lanqas mill-awtorità li tkun qed tirċievi b’mod li ma jkunx jaqbel ma’ dan il-għan;

(ċ)

id-data personali għandha tkun adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva b’relazzjoni ma’ l-għan li għalih tinġabar u/jew tkun ipproċessata aktar; partikolarment, data personali komunikata tista’ tikkonċerna biss dan li ġej:

(i)

id-dettalji tal-persuna li ser tiġi trasferita (l-ismijiet mogħtija, il-kunjom, ismijiet oħra użati/li bihom hija magħrufa jew psewdonimi, is-sess, l-istat ċivili, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità attwali u kwalunkwe nazzjonalità preċedenti);

(ii)

il-passaport, il-karta ta’ l-identità jew il-liċenzja tas-sewqan u identifikazzjonijiet oħra jew dokumenti ta’ l-ivvjaġġar (in-numru, il-perjodu ta’ validità, id-data tal-ħruġ, l-awtorità li ħarġitu, il-post tal-ħruġ);

(iii)

waqfiet u itinerarji;

(iv)

informazzjoni oħra li tkun meħtieġa biex tiġi identifikata l-persuna li tkun ser tiġi trasferita jew biex jiġu eżaminati r-rekwiżiti tar-riammissjoni skond dan il-Ftehim;

(d)

id-data personali għandha tkun eżatta u, fejn meħtieġ, miżmuma aġġornata.

(e)

id-data personali għandha tinżamm b’mod li tippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-data għal mhux iktar milli hu meħtieġ għall-għan li għalih id-data ġiet miġbura jew li għalih qed tiġi pproċessata aktar;

(f)

kemm l-awtorità li tikkomunika u kif ukoll l-awtorità li tkun qed tirċievi għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw kif ikun xieraq ir-rettifika, it-tħassir jew it-twaqqif ta’ data personali fejn l-ipproċessar ma jkunx jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari minħabba l-fatt li d-data ma tkunx adegwata, rilevanti, preċiża, jew tkun eċċessiva fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-ipproċessar. Din tinkludi n-notifika ta’ kwalunkwe rettifika, tħassir jew twaqqif lill-Parti Kontraenti l-oħra;

(g)

fuq talba, l-awtorità li tirċievi għandha tinforma lill-awtorità li tikkomunika bl-użu tad-data kkomunikata u bir-riżultati miksuba minnhom;

(h)

id-data personali tista’ tiġi kkomunikata biss lill-awtoritajiet kompetenti. Komunikazzjoni ulterjuri lill-korpi oħra tinħtieġ il-kunsens bil-quddiem ta’ l-awtorità li tkun qed tikkomunika;

(i)

l-awtoritajiet li jikkomunikaw u li jirċievu huma obbligati li jagħmlu reġistrazzjoni bil-miktub tal-komunikazzjoni u ta’ l-irċevuta tad-data personali.

Artikolu 14

Klawżola ta’ nuqqas ta’ effett

1.   Dan il-Ftehim għandu jkun mingħajr ħsara għad-drittijiet, l-obbligazzjonijiet u r-responsabbiltajiet tal-Komunità, l-Istati Membri u l-Ukraina taħt il-Liġi Internazzjonali u, b’mod partikolari, taħt kwalunkwe Konvenzjoni jew ftehim Internazzjonali applikabbli li fihom huma parti, inklużi dawk li għalihom hemm referenza fil-Preambolu.

2.   Xejn f’dan il-Ftehim m’għandu jfixkel ir-ritorn ta’ persuna taħt arranġamenti formali jew informali oħra.

TAQSIMA VI

IMPLIMENTAZZJONI U APPLIKAZZJONI

Artikolu 15

Kumitat Konġunt tar-Riammissjoni

1.   Il-Partijiet Kontraenti għandhom jipprovdu lil xulxin assistenza reċiproka fl-applikazzjoni u l-interpretazzjoni ta’ dan il-Ftehim. Għal dan il-għan, huma għandhom iwaqqfu kumitat konġunt tar-riammissjoni (aktar l-isfel indikat bħala “il-kumitat”), li għandu jkollu l-ħidmiet u l-kompetenzi li ġejjin:

(a)

li jimmonitorja l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim u jkollu skambji regolari ta’ informazzjoni dwar il-Protokolli ta’ implimentazzjoni mfassla mill-Istat Membri individwali u l-Ukraina skond l-Artikolu 16.

(b)

li jipprepara proposti u jagħmel rakkomandazzjonijiet għal emendi għal dan il-Ftehim;

(ċ)

li jiddeċiedi fuq l-implimentazzjoni ta’ l-arranġamenti li jkunu meħtieġa għall-applikazzjoni uniformi ta’ dan il-Ftehim;

2.   Id-deċiżjonijiet tal-Kumitat għandhom jorbtu lill-Partijiet Kontraenti.

3.   Il-Kumitat għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-Komunità u l-Ukraina; il-Komunità għandha tkun rappreżentata mill-Kummissjoni, megħjuna minn esperti mill-Istati Membri.

4.   Il-Kumitat għandu jiltaqa’ meta meħtieġ fuq talba ta’ waħda mill-Partijiet Kontraenti.

5.   Il-Kumitat għandu jistabbilixxi r-regoli tiegħu ta’ proċedura.

Artikolu 16

Protokolli ta’ implimentazzjoni

1.   L-Ukraina u Stat Membru jistgħu jabbozzaw Protokolli ta’ implimentazzjoni li għandhom ikopru regoli fuq:

(a)

in-nominazzjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti;

(b)

il-postijiet ta’ qsim il-fruntiera għat-trasferiment ta’ persuni;

(ċ)

il-mekkaniżmu ta’ komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti;

(d)

il-modalitajiet tar-ritorn taħt il-proċedura mgħaġġla;

(e)

il-kundizzjonijiet ta’ ritorni bi skorta ta’ persuni, inkluż it-tranżitu bi skorta ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni mingħajr stat;

(f)

il-mezzi u d-dokumenti addizzjonali sabiex dan il-Ftehim jiġi implimentat;

(g)

il-modi u l-proċeduri sabiex jiġu rkuprati l-ispejjeż in konnessjoni ma’ l-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 12 ta’ dan il-Ftehim.

2.   Il-protokolli ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jidħlu fis-seħħ biss wara li l-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 15 ikun ġie notifikat.

3.   L-Ukraina taqbel li kwalunkwe dispożizzjoni li tirrigwarda l-paragrafu 1 d), e), f) jew g) ta’ Protokoll ta’ implimentazzjoni abbozzat ma’ Stat Membru għandha tiġi applikata wkoll fir-relazzjonijiet tagħha ma’ kwalunkwe Stat Membru ieħor fuq talba ta’ dan ta’ l-aħħar.

Artikolu 17

Relazzjoni mal-ftehim ta’ riammissjoni bilaterali ta’ l-Istati Membri

1.   Mingħajr ħsara għall-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim għandhom jieħdu l-preċedenza fuq id-dispożizzjonijiet ta’ kwalunkwe ftehim bilaterali jew strument ieħor li jorbot legalment dwar ir-riammissjoni ta’ persuni li ġie jew jista’ jiġi konkluż, taħt l-Artikolu 16, bejn Stati Membri individwali u l-Ukraina, dan sakemm id-dispożizzjonijiet ta’ dan ta’ l-aħħar ma jaqblux ma’ dawk ta’ dan il-Ftehim.

2.   Id-dispożizzjonijiet għar-riammissjoni ta’ persuni mingħajr stat u ċittadini ta’ pajjiżi terzi ta’ ftehim bilaterali jew strumenti oħra li jorbtu legalment li kienu ġew konklużi bejn Stati Membri individwali u l-Ukraina għandhom jibqgħu japplikaw matul il-perjodu ta’ sentejn imsemmi fl-Artikolu 20 (3).

TAQSIMA VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 18

Applikazzjoni territorjali

1.   Mingħajr ħsara għall-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, dan il-Ftehim għandu japplika għat-territorju li fih japplika t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u għat-territorju ta’ l-Ukraina.

2.   Dan il-Ftehim m’għandux japplika għat-territorju tar-Renju tad-Danimarka.

Artikolu 19

Emendi għall-Ftehim

Dan il-Ftehim jista’ jiġi emendat u supplimentat bil-kunsens reċiproku tal-Partijiet Kontraenti. L-emendi u ż-żidiet għandhom jiġu abbozzati fil-forma ta’ protokolli separati, li għandhom jifformaw parti integrali minn dan il-Ftehim, u jidħlu fis-seħħ skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 20 ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ, terminu ta’ żmien u tmiem

1.   Dan il-Ftehim għandu jiġi ratifikat jew approvat mill-Partijiet Kontraenti skond il-proċeduri rispettivi tagħhom.

2.   Mingħajr ħsara għall-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara d-data li fiha l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin li l-proċeduri li għalihom saret referenza fl-1 paragrafu jkunu ġew konklużi.

3.   L-obbligazzjonijiet imfissra fl-Artikolu 3 ta’ dan il-Ftehim għandhom jibdew japplikaw biss sentejn wara d-data msemmija fit-2 paragrafu ta’ dan l-Artikolu. Matul dak il-perjodu ta’ sentejn, għandhom japplikaw biss għall-persuni mingħajr stat u ċittadini minn pajjiżi terzi li magħhom l-Ukraina kkonkludiet trattati bilaterali jew arranġamenti dwar ir-riammissjoni. Kif jistipula l-Artikolu 17 (2), id-dispożizzjonijiet għar-riammissjoni ta’ persuni mingħajr stat u ċittadini ta’ pajjiżi terzi ta’ ftehim bilaterali jew strumenti oħra li jorbtu legalment li kienu ġew konklużi bejn Stati Membri individwali u l-Ukraina għandhom jibqgħu japplikaw matul dan il-perjodu ta’ sentejn.

4.   Dan il-Ftehim huwa konkluż għal żmien mhux limitat.

5.   Kull waħda mill-Partijiet tista’ toħroġ minn dan il-Ftehim billi tinnotifika b’mod uffiċjali lill-Parti l-oħra. Dan il-Ftehim għandu jiġi mwaqqaf sitt xhur wara d-data ta’ din in-notifika.

Artikolu 21

Annessi

L-Anness 1 sat-8 għandhom jagħmlu parti integrali minn dan il-Ftehim.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tmintax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa f’żewġ kopji bil-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol, l-Iżvediż u l-Ukrain, b’kull test ikun ugwalment awtentiku.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

Image

Image

За Украйиа

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l’Ukraine

Per l’Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Υκραїиу

Image

ANNESS 1

LISTA KOMUNI TA’ DOKUMENTI DWAR IN-NAZZJONALITÀ

(Artikolu 6 (1) (a))

passaporti ta’ kull tip (passaporti nazzjonali, passaporti diplomatiċi, passaporti tas-servizz, passaporti kollettivi u passaporti alternattivi inklużi l-passaporti tat-tfal);

karti ta’ l-identità nazzjonali (inklużi dawk temporanji u proviżorji);

kotba tas-servizz militari u karti ta’ l-identità militari;

kotba tar-reġistrazzjoni tal-baħħara, karti tas-servizz tal-kaptani u passaporti tal-baħħara;

ċertifikati taċ-ċittadinanza u dokumenti uffiċjali oħra li jsemmu jew jindikaw iċ-ċittadinanza.

ANNESS 2

LISTA KOMUNI TA’ DOKUMENTI DWAR IN-NAZZJONALITÀ

(Artikolu 6 (1) (b))

fotokopji ta’ kwalunkwe mid-dokumenti elenkati fl-Anness 1 ta’ dan il-Ftehim;

liċenzji tas-sewqan jew fotokopji tagħhom;

ċertifikati tat-twelid jew fotokopji tagħhom;

karti ta’ l-identità tal-kumpanija jew fotokopji tagħhom;

dikjarazzjonijiet mix-xhieda;

dikjarazzjonijiet magħmula mill-persuna kkonċernata u l-lingwa mitkellma minnu jew minnha, inklużi r-riżultati ta’ kwalunkwe test uffiċjali magħmul sabiex tiġi stabbilita n-nazzjonalità tal-persuna. Għal finijiet ta’ dan l-Anness, it-terminu “test uffiċjali” għandu t-tifsira ta’ test kummissjonat jew magħmul mill-awtoritatjiet ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba u validat mill-Istat Mitlub;

kwalunkwe dokument ieħor li jista’ jgħin sabiex tiġi stabbilita n-nazzjonalità tal-persuna kkonċernata.

ANNESS 3

LISTA KOMUNI TA’ DOKUMENTI DWAR ĊITTADINI TA’ PAJJIŻI TERZI U PERSUNI MINGĦAJR STAT

(Artikolu 7(1))

ANNESS 3A

dikjarazzjonijiet uffiċjali magħmula għall-finijiet tal-proċedura mgħaġġla, b’mod partikolari, mill-istaff awtorizzat ta’ l-awtorità tal-fruntiera li jistgħu jixhdu dwar il-persuna kkonċernata li taqsam il-fruntiera direttament mill-Istat Mitlub għat-territorju ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba;

biljetti bl-isem tat-traġitti bl-ajru, bil-ferrovija, bil-kowċ jew b’bastiment, li jixhdu l-preżenza u l-itinerarju tal-persuna kkonċernata mit-territorju ta’ l-Istat Mitlub direttament għat-territorju ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba (jew l-Istati Membri jekk l-Istat Mitlub ikun l-Ukraina);

listi ta’ passiġġieri ta’ traġitti bl-ajru, bil-ferrovija, bil-kowċ jew b’bastiment li jixhdu l-preżenza u l-itinerarju tal-persuna kkonċernata mit-territorju ta’ l-Istat Mitlub direttament għat-territorju ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba (jew l-Istati Membri jekk l-Istat Mitlub ikun l-Ukraina);

ANNESS 3B

dikjarazzjonijiet uffiċjali magħmula, b’mod partikolari, mill-istaff ta’ l-awtorità tal-fruntiera ta’ l-Istat li jagħmel it-Talba u xhieda oħrajn li jistgħu jixhdu dwar il-persuna kkonċernata li taqsam il-fruntiera;

dokumenti, ċertifikati u kontijiet ta’ kull tip (eż. kontijiet tal-lukanda, karti ta’ appuntamenti mat-tabib/dentist, karti tad-dħul f’istituzzjonijiet pubbliċi/privati, skritturi ta’ kiri ta’ vettura, riċevuti ta’ karta ta’ kreditu eċċ.) li juru b’mod ċar li l-persuna kkonċernata kienet fit-territorju ta’ l-Istat Mitlub;

informazzjoni li turi li l-persuna kkonċernata użat is-servizzi ta’ kurrier jew aġenzija ta’ l-ivvjaġġar;

dikjarazzjoni uffiċjali tal-persuna kkonċernata fi proċeduri ġudizzjari jew amministrattivi;

ANNESS 4

LISTA KOMUNI TA’ DOKUMENTI DWAR ĊITTADINI TA’ PAJJIŻI TERZI U PERSUNI MINGĦAJR STAT

(Artikolu 7(2))

ANNESS 4A

viża valida u/jew awtorizzazzjoni ta’ residenza maħruġa mill-Istat Mitlub;

timbri tad-dħul/ħruġ jew approvazzjoni simili ta’ dokument ta’ l-ivvjaġġar tal-persuna kkonċernata jew provi oħra tad-dħul/ħruġ;

ANNESS 4B

Fotokopji ta’ kwalunkwe mid-dokumenti elenkati fl-Anness 4a.

ANNESS 5

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS 6

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS 7

DOKUMENT TA’ L-IVVJAĠĠAR STANDARD TA’ L-UE GĦAL SKOPIJIET TA’ TKEĊĊIJA

(Skond il-forma stipulata fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta’ l-UE tat-30 ta’ Novembru 1994)

ANNESS 8

ĊERTIFIKAT TA’ RITORN UKRAIN

DIKJARAZZJONI TA’ L-UKRAINA

“Dokument ta’ l-ivvjaġġar” għandu jfisser dokument validu għas-safar maħruġ mill-Ukraina, wieħed mill-Istati Membri jew l-istat taċ-ċittadinanza jew tar-residenza permanenti tal-persuna li għandha tiġi riammessa.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA LI TIRRIGWARDA L-ARTIKOLU 2(1)

Il-Partijiet Kontraenti jinnotaw li, skond il-liġijiet tan-nazzjonalità ta’ l-Ukraina u ta’ l-Istati Membri, m’huwiex possibbli li ċittadin ta’ l-Ukraina jew ta’ l-UE jiġi mċaħħad min-nazzjonalità tiegħu jew tagħha mingħajr ma jassumi nazzjonalità oħra.

Il-Partijiet Kontraenti jaqblu li jikkonsultaw lil xulxin fi żmien xieraq, fil-każ li din is-sitwazzjoni legali tinbidel.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA LI TIKKONĊERNA LID-DANIMARKA

Il-Partijiet Kontraenti jinnotaw li dan il-Ftehim ma japplikax għat-territorju tar-Renju tad-Danimarka, u lanqas ma japplika għaċ-ċittadini tar-Renju tad-Danimarka. F’ċirkostanzi bħal dawn huwa xieraq li l-Ukraina u d-Danimarka jikkonkludu ftehim ta’ riammissjoni fl-istess termini ta’ dan il-Ftehim.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA LI TIKKONĊERNA L-IŻLANDA U N-NORVEĠJA

Il-Partijiet Kontraenti jinnotaw ir-relazzjoni mill-qrib bejn il-Komunità Ewropea u l-Iżlanda u n-Norveġja, partikolarment bis-saħħa tal-Ftehim tat-18 ta’ Mejju 1999 dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawn il-pajjiżi ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen. F’ċirkostanzi bħal dawn huwa xieraq li l-Ukraina tikkonkludi man-Norveġja u l-Iżlanda ftehim ta’ riammissjoni fl-istess termini ta’ dan il-Ftehim.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA DWAR GĦAJNUNA TEKNIKA U FINANZJARJA

Iż-żewġ partijiet jaqblu li jimplimentaw dan il-Ftehim skond il-prinċipji ta’ responsabbiltà konġunta, solidarjetà u sħubija ugwali fil-ġestjoni tal-flussi migratorji bejn l-Ukraina u l-UE.

F’dan il-kuntest il-KE hija impenjata li tagħmel disponibbli r-riżorsi finanzjarji sabiex l-Ukraina tiġi megħjuna fl-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim. Fit-twettiq ta’ dan, għandha tingħata attenzjoni speċjali lit-tkabbir tal-kapaċità. Din l-għajnuna għandha tiġi pprovduta fil-kuntest tal-prijoritajiet ġenerali ta’ l-għajnuna lill-Ukraina, bħala parti mill-iffinanzjar ġenerali ta’ l-Ukraina u b’konformità sħiħa mar-regoli u l-proċeduri rilevanti ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-għajnuna esterna tal-KE.


18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/66


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tad-29 ta’ Novembru 2007

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi

(2007/840/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-punti (2)(b)(i) u (ii) ta' l-Artikolu 62 tiegħu, flimkien ma' l-ewwel sentenza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2) u l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-Kummissjoni nnegozjat f'isem il-Komunità Ewropea Ftehim ma' l-Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi.

(2)

Il-Ftehim ġie iffirmat, f'isem il-Komunità Ewropea, fit-18 ta' Ġunju 2007, suġġett għall-konklużjoni eventwalment possibbli tiegħu aktar tard, skond Deċiżjoni tal-Kunsill adottata fit-12 ta' Ġunju 2007.

(3)

Il-Ftehim għandu jiġi approvat.

(4)

Il-Ftehim jistabbilixxi Kumitat Konġunt għat-tmexxija tal-Ftehim, li jista jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu. Hu xieraq li tkun prevista proċedura simplifikata sabiex tkun stabbilita l-pożizzjoni tal-Komunità f'dan il-każ.

(5)

Skond il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, u l-Protokoll li jintegra l-acquis ta’ Schengen fil-qafas ta’ l-Unjoni Ewropea, annessi mat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi il-Komunità Ewropea, ir-Renju Unit u l-Irlanda ma jipparteċipawx fl-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u mhumiex marbuta biha jew suġġetti għall-applikazzjoni tagħha.

(6)

Skond il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi il-Komunitajiet Ewropej, id-Danimarka ma tipparteċipax fl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni u mhijiex marbuta biha jew suġġetta għall-applikazzjoni tagħha,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi huwa b'dan approvat f'isem il-Komunità.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jagħti n-notifika prevista fl-Artikolu 14(1) tal-Ftehim (2).

Artikolu 3

Il-Kummissjoni, assistita minn esperti mill-Istati Membri, għandha tirrappreżenta lill-Komunità fil-Kumitat Konġunt ta' esperti stabbilit mill-Artikolu 12 tal-Ftehim.

Artikolu 4

Il-pożizzjoni tal-Komunità fi ħdan il-Kumitat Konġunt ta' esperti rigward l-adozzjoni tar-regoli ta' proċedura tiegħu kif meħtieġ taħt l-Artikolu 12(4) tal-Ftehim għandha tittieħed mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni ma' kumitat speċjali maħtur mill-Kunsill.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, 29 ta’ Novembru 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

M. LINO


(1)  Opinjoni mogħtija fit-13 ta' Novembru 2007 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim se tiġi ppublikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.


FTEHIM

bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi

IL-KOMUNITÀ EWROPEA,

minn hawn ’il quddiem imsejħa “il-Komunità”; kif ukoll

L-UKRAINA,

minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Partijiet”

BIL-ĦSIEB li jiżviluppaw aktar ir-relazzjonijiet ta’ ħbiberija bejn il-Partijiet Kontraenti u x-xewqa li jiffaċilitaw il-kuntatt tal-persuni bħala kundizzjoni importanti għal żvilupp solidu tar-rabtiet ekonomiċi, umanitarji, kulturali, xjentifiċi u rabtiet oħra, billi jiffaċilitaw il-ħruġ ta’ viżi għal ċittadini ta’ l-Ukraina;

BIX-XEWQA li jirregolaw ir-reġim ta’ vvjaġġar reċiproku ta’ ċittadini ta’ l-Ukraina u Stati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea;

FILWAQT LI JQISU li, mill-1 ta’ Mejju 2005, ċittadini ta’ l-UE huma eżenti mill-ħtieġa tal-viża meta jivvjaġġaw fl-Ukraina għal perjodu ta’ żmien li ma jaqbiżx id-90 jum jew meta jaqsmu mit-territorju ta’ l-Ukraina;

FILWAQT LI JGĦARFU li jekk l-Ukraina ddaħħal mill-ġdid il-ħtieġa tal-viża għaċ-ċittadini ta’ l-UE, l-istess iffaċilitar mogħti b'dan il-ftehim liċ-ċittadini ta’ l-Ukraina jkun awtomatikament, fuq bażi ta’ reċiproċità, japplika għaċ-ċittadini ta’ l-UE;

FILWAQT LI JQISU l-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Politika ta’ l-UE u l-Ukraina li nnota li jkun stabbilit djalogu kostruttiv dwar l-iffaċilitar tal-viża bejn l-UE u l-Ukraina, bil-ħsieb li ssir tħejjija għal negozjati dwar ftehim ta’ ffaċilitar tal-viża fil-ġejjieni, filwaqt li titqies il-ħtieġa għal progress fin-negozjati kurrenti għal ftehim ta’ ammissjoni mill-ġdid bejn il-KE u l-Ukraina.

FILWAQT LI JAGĦRFU li dan l-iffaċilitar m’għandux iwassal għal migrazzjoni illegali u jagħtu attenzjoni speċjali lis-sigurtà u l-ammissjoni mill-ġdid;

FILWAQT LI JGĦARFU d-dħul ta’ reġim ta’ vvjaġġar ħieles mill-viża għaċ-ċittadini ta’ l-Ukraina bħala perspettiva fit-terminu t-twil;

FILWAQT LI JQISU l-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda u l-Protokoll li jintegra l-acquis ta’ Schengen fil-qafas ta’ l-Unjoni Ewropea, anness mat-Trattat ta’ Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u jikkonfermaw li d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-ftehim ma japplikawx għar-Renju Unit u l-Irlanda;

FILWAQT LI JQISU l-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat ta’ Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u jikkonfermaw li d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-ftehim ma japplikawx għar-Renju tad-Danimarka.

FTEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Għan u firxa ta’ applikazzjoni

1.   L-għan ta’ dan il-Ftehim hu li jiffaċilita l-ħruġ ta’ viżi għal żjar intiża ghal mhux aktar minn 90 jum f'kull perjodu ta’ 180 jum għaċ-ċittadini ta’ l-Ukraina.

2.   Jekk l-Ukraina ddaħħal mill-ġdid il-ħtieġa tal-viża għaċ-ċittadini ta’ l-UE jew ċerti kategoriji ta’ ċittadini ta’ l-UE, l-istess iffaċilitar mogħti b'dan il-ftehim liċ-ċittadini ta’ l-Ukraina jkun awtomatikament, fuq bażi ta’ reċiproċità, japplika għaċ-ċittadini ta’ l-UE in kwistjoni.

Artikolu 2

Klawsola Ġenerali

1.   L-iffaċilitar tal-viża previst f’dan il-Ftehim għandu japplika għal ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea u ta’ l-Ukraina biss sakemm ma jkunux eżenti mill-ħtieġa tal-viża bil-liġijiet u r-regolamenti tal-Komunità jew ta’ l-Istati Membri, tal-ftehim preżenti jew ftehimiet internazzjonali oħra.

2.   Il-liġi nazzjonali ta’ l-Ukraina, jew ta’ l-Istati Membri jew il-liġi Komunitarja għandhom japplikaw fi kwistjonijiet li mhumiex koperti mid-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim, bħaċ-ċaħda milli tinħareġ viża, ir-rikonoxximent ta’ dokumenti ta’ vvjaġġar, evidenza ta’ mezzi ta’ għixien suffiċjenti u ċ-ċaħda tad-dħul u miżuri ta’ espulsjoni.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-għan ta’ dan il-Ftehim:

(a)

    “Stat Membru” għandha tfisser kwalunkwe Stat Membru ta’ l-Unjoni Ewropea, bl-eċċezzjoni tar-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika ta’ l-Irlanda, u r-Renju Unit;

(b)

    “Ċittadin ta’ l-Unjoni Ewropea” tfisser ċittadin ta’ Stat Membru kif deskritt fil-punt (a);

(ċ)

    “Ċittadin ta’ l-Ukraina” għandha tfisser kwalunkwe persuna li għandha ċ-ċittadinanza ta’ l-Ukraina.

(d)

   “Viża” tfisser awtorizzazzjoni maħruġa jew deċiżjoni meħuda minn Stat Membru li tkun meħtieġa bil-ħsieb ta’:

Dħul għal soġġorn intenzjonat f'dak l-Istat Membru jew f'diversi Stati Membri ta’ mhux aktar minn 90 jum b'kollox,

dħul għal transitu fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru jew diversi Stati Membri.

(e)

    “persuna legalment residenti” għandha tfisser ċittadin ta’ l-Ukraina awtorizzat jew intitolat li joqgħod għal aktar minn 90 jum fit-territorju ta’ Stat Membru, fuq il-bażi ta’ leġiżlazzjoni Komunitarja jew nazzjonali.

Artikolu 4

Dokumenti ta’ appoġġ dwar l-għan tal-vjaġġ

1.   Għall-kategoriji li ġejjin ta’ ċittadini ta’ l-Ukraina, id-dokumenti li ġejjin huma biżżejjed sabiex jiġġustifikaw l-għan tal-vjaġġ lejn il-Parti l-oħra:

(a)

Għal membri ta’ delegazzjonijiet uffiċċjali li, wara stedina uffiċċjali indirizzata lill-Ukraina, għandhom jipparteċipaw f'laqgħat, konsultazzjonijiet, negozjati jew programmi ta’ bdil, kif ukoll f'avvenimenti li jsiru fit-territorju ta’ wieħed mill-Istati Membri minn organizzazzjonijiet intergovernattivi:

ittra maħruġa minn awtorità Ukraina li tikkonferma li l-applikant hu membru tad-delegazzjoni tagħha li qed tivvjaġġa lejn il-Parti l-oħra sabiex tipparteċipa fl-avvenimenti msemmija qabel, akkumpanjata b'kopja ta’ l-istedina uffiċċjali;

(b)

għal nies tan-negozju jew rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet ta’ negozju:

talba bil-miktub minn persuna legali jew kumpanija li qed tospita, jew uffiċċju jew il-fergħat tagħhom, awtoritajiet statali u lokali ta’ l-Istati Membri jew kumitati organizzattivi ta’ wirjiet ta’ kummerċ u industrija, konferenzi u simpożja li jsiru fit-territorji tal-Federazzjoni Russa jew f'wieħed mill-Istati Membri;

(ċ)

Għal xufiera li jwasslu tagħbija internazzjonali u servizzi ta’ trasport ta’ passiġġieri lejn it-territorji ta’ l-Istati Membri f'vetturi reġistrati fl-Ukraina:

Talba bil-miktub mill-assoċjazzjoni nazzjonali ta’ min iwassal fl-Ukraina li tipprovdi għal trasport internazzjonali bit-triq, li tistqarr l-għan, it-tul u l-frekwenza tal-vjaġġi;

(d)

għal membri ta’ l-ekwipaġġ ta’ ferroviji, refriġeraturi u lokomottivi f’ferroviji internazzjonali, li jivvjaġġaw bejn it-territorji ta’ l-Istati Membri:

Talba bil-miktub mill-kumpanija ferrovjarja kompetenti ta’ l-Ukraina li tistqarr l-għan, it-tul u l-frekwenza tal-vjaġġi;

(e)

għall-ġurnalisti:

ċertifikat jew dokument ieħor maħruġ minn organizzazzjoni professjonali li jixhed li l-persuna konċernata hi ġurnalist/a kwalifikata u dokument maħruġ minn min iħaddmu/iħaddimha li jistqarr li l-għan tal-vjaġġ hu li jitwettaq xogħol ġurnalistiku;

(f)

għal persuni li jkunu qed jieħdu sehem f’attivitajiet xjentifiċi, kulturali u artistiċi, inklużi programmi universitarji u programmi oħra ta’ bdil:

talba bil-miktub mill-organizzazzjoni li tkun qed tospita sabiex ikunu jistgħu jipparteċipaw f’dawk l-attivitajiet;

(ġ)

għal studenti, studenti gradwati u għalliema li jakkumpanjawhom li jivvjaġġaw għall-iskop ta’ studju jew taħriġ edukattiv, inkluż il-qafas ta’ programmi ta’ bdil kif ukoll attivitajiet oħra marbuta ma’ l-iskola:

talba bil-miktub jew ċertifikat ta’ reġistrazzjoni mill-università, akkademja, istitut, kulleġġ jew skola li tospita, jew karti ta’ l-istudenti jew ċertifikati tal-korsijiet li jkunu ser jattendu.

(h)

għal parteċipanti f’avvenimenti sportivi internazzjonali u persuni li jakkumpanjawhom f’kapaċità professjonali:

talba bil-miktub mill-organizzazzjoni li tospita: Awtoritajiet kompetenti, Federazzjonijiet sportivi nazzjonali u Kumitati Olimpiċi Nazzjonali ta’ l-Istati Membri;

(i)

għal parteċipanti fi programmi uffiċjali ta’ bdil organizzati minn bliet ġemellati:

talba bil-miktub mill-Kap ta’ Tmexxija/mis-Sindku ta’ dawn l-ibliet.

(j)

Għal qraba – konjugi, ulied (inklużi dawk adottati), ġenituri (inklużi kustodji), nanniet u neputijiet – li jżuru ċittadini ta’ l-Ukraina legalment residenti fit-territorju ta’ l-Istati Membri:

talba bil-miktub mill-persuna li tospita:

(k)

qraba li jżuru għal ċerimonji ta’ dfin:

dokument uffiċjali li jikkonferma l-fatt ta’ mewt kif ukoll ir-relazzjoni familjari jew oħra bejn l-applikant u l-midfun.

(l)

għal żjajjar ta’ mkejjen ta’ difna militari u ċivili:

dokument uffiċjali li jikkonferma l-eżistenza u l-preservazzjoni tal-qabar kif ukoll tar-relazzjoni familjari jew oħra bejn l-applikant u l-midfun.

(m)

għal żjajjar fuq raġunijiet mediċi:

Dokument uffiċjali ta’ l-istituzzjoni medika li jikkonferma l-ħtieġa ta’ kura medika f'din l-istituzzjoni u evidenza ta’ mezzi finanzjarji suffiċjenti sabiex jitħallas it-trattament mediku.

2.   It-talba bil-miktub imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha jkollha l-elementi li ġejjin:

(a)

għall-persuna mistiedna: isem u kunjom, data tat-twelid, sess, ċittadinanza, numru tad-dokument ta’ identità, ħin u għan tal-vjaġġ, għadd ta’ daħliet u isem ta’ tfal minuri li qed jakkumpanjaw il-persuna mistiedna;

(b)

għall-persuna li tistieden: Isem u kunjom u indirizz jew

(ċ)

Għall-persuna, kumpanija jew organizzazzjoni legali li tistieden: l-isem u l-indirizz sħaħ u

jekk it-talba ssir minn organizzazzjoni, l-isem u l-pożizzjoni tal-persuna li tiffirma t-talba;

jekk il-persuna li tistieden hi persuna legali jew kumpanija jew uffiċċju jew il-fergħa tagħhom li tinsab fit-territorju ta’ Stat Membru, jinħtieġ in-numru tar-reġistrazzjoni kif mitlub mil-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru in kwistjoni;

3.   Għall-kategoriji ta’ ċittadini msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-kategoriji kollha tal-viżi jinħarġu skond il-proċedura simplifikata mingħajr ma tkun tinħtieġ aktar ġustifikazzjoni, stedina jew validazzjoni dwar l-għan tal-vjaġġ, previst mil-leġiżlazzjoni ta’ l-Istati Membri.

Artikolu 5

Ħruġ ta’ viżi għal dħul aktar minn darba

1.   Missjonijiet diplomatiċi u pożizzjonijiet konsulari ta’ l-Istati Membri għandhom joħorġu viżi b’terminu ta’ validità sa massimu ta’ ħames snin għal dawn il-kategoriji ta’ ċittadini:

(a)

membri ta’ Gvernijiet u Parlamenti nazzjonali u reġjonali, Qrati Kostituzzjonali u Qrati Supremi, jekk ma jkunux eżentati mill-ħtieġa tal-viża bil-Ftehim preżenti, fil-qadi ta’ dmirijiethom, b’terminu ta’ validità limitat għall-mandat tagħhom jekk dan ikun inqas minn 5 snin;

(b)

membri ta’ delegazzjonijiet uffiċċjali li, wara stedina uffiċċjali indirizzata lill-Ukraina, għandhom jipparteċipaw f'laqgħat, konsultazzjonijiet, negozjati jew programmi ta’ bdil, kif ukoll f'avvenimenti li jsiru fit-territorju ta’ wieħed mill-Istati Membri minn organizzazzjonijiet intergovernattivi:

(ċ)

konjugi u tfal (inklużi dawk adottati), li jkunu taħt l-età ta’ 21 jew ikunu dipendenti, u li jkunu qed iżuru ċittadini ta’ l-Ukraina li jkunu legalment residenti fit-territorju ta’ l-Istati Membri jew l-Istati Membri, bit-terminu ta’ validità limitat għat-tul tal-validità ta’ l-awtorizzazzjoni tagħhom għal residenza legali.

(d)

nies fin-negozju u rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet ta’ negozju li jivvjaġġaw regolarment fil-Federazzjoni Russa jew fl-Istati Membri;

(e)

ġurnalisti.

2.   Missjonijiet diplomatiċi u pożizzjonijiet konsulari ta’ l-Istati Membri għandhom joħorġu viżi ta’ dħul aktar minn darba bit-terminu ta’ validità sa massimu ta’ sena għal dawn il-kategoriji ta’ ċittadini, jekk kemm-il darba matul is-sena ta’ qabel ikunu kisbu mill-inqas viża waħda, ikunu użawha skond il-liġijiet ta’ dħul u residenza fit-territorju ta’ l-Istat li żaru u jekk ikun hemm raġunijiet għall-ħtieġa ta’ viża ta’ dħul aktar minn darba:

(a)

xufiera li jwasslu tagħbija internazzjonali u servizzi ta’ trasport ta’ passiġġieri lejn it-territorji ta’ l-Istati Membri f'vetturi reġistrati fl-Ukraina;

(b)

membri ta’ l-ekwipaġġ ta’ ferroviji, refriġeraturi u lokomottivi f’ferroviji internazzjonali, li jivvjaġġaw bejn it-territorji ta’ l-Istati Membri;

(ċ)

persuni li jkunu qed jipparteċipaw f’attivitajiet xjentifiċi, kulturali u artistiċi, inklużi programmi universitarji u programmi oħra ta’ bdil, li jivvjaġġaw regolarment fil-Federazzjoni Russa jew fl-Istati Membri;

(d)

parteċipanti f’avvenimenti sportivi internazzjonali u persuni li jakkumpanjawhom f’kapaċità professjonali;

(e)

parteċipanti fi programmi uffiċjali ta’ bdil organizzati minn bliet ġemellati.

3.   Missjonijiet diplomatiċi u pożizzjonijiet konsulari ta’ l-Istati Membri u tal-Federazzjoni Russa għandhom joħorġu viżi għal dħul aktar minn darba bit-terminu ta’ validità ta’ minimu ta’ sentejn u massimu ta’ 5 snin għall-kategoriji ta’ ċittadini msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, jekk kemm-il darba fis-sentejn ta’ qabel ikunu wżaw tajjeb il-viżi ta’ dħul aktar minn darba għal sena, skond il-liġijiet dwar id-dħul u r-residenza fit-territorju ta’ l-Istat li żaru u li r-raġunijiet għall-ħtieġa ta’ viża għal dħul aktar minn darba jkunu għadhom validi.

4.   Il-perjodu totali ta’ residenza ta’ persuni msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 ta’ dan l-Artikolu m’għandux jaqbeż id-90 jum għal kull perjodu ta’ 180 fit-territorju ta’ l-Istati Membri.

Artikolu 6

Ħlas għall-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għall-viża

1.   Il-ħlas tal-viża għall-ipproċessar ta’ l-applikazzjonijiet ta’ ċittadini Ukraini għandu jammonta għal EUR 35. L-ammont imsemmi qabel jista’ jkun rivedut skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 14(4).

2.   Jekk l-Ukraina ddaħħal mill-ġdid il-ħtieġa tal-viża għal ċittadini ta’ l-UE, il-ħlas tal-viża mitlub mill-Ukraina m'għandux jaqbeż il-EUR 35 jew l-ammont miftiehem jekk il-ħlas ikun rivedut skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 14(4).

3.   L-Istati Membri għandhom jitolbu ħlas ta’ EUR 70 għall-ipproċessar ta’ viżi f'każijiet fejn l-applikazzjoni tal-viża u d-dokumenti ta’ appoġġ ikunu tressqu mill-applikant tal-viża fi żmien tlett ijiem qabel id-data maħsuba għat-tluq tiegħu/tagħha. Dan ma japplikax għal każijiet skond l-Artikolu 6(4), (b), (ċ), (e), (f), (j), (k) u l-Artikolu 7(3). Għall-kategoriji msemmija fl-Artikolu 6(4)(a), (d), (ġ), (h), (i), (l) sa (n), il-ħlas f'każijiet urġenti jkun l-istess kif previst fl-Artikolu 6(1).

4.   Il-ħlasijiet għall-ipproċessar ta’ l-applikazzjoni għall-viża jitneħħew għal dawn il-kategoriji ta’ persuni:

(a)

għal qraba – konjugi, ulied (inklużi dawk adottati), ġenituri (inklużi kustodji), nanniet u neputijiet – li jżuru ċittadini ta’ l-Ukraina legalment residenti fit-territorju ta’ l-Istati Membri;

(b)

għal membri ta’ delegazzjonijiet uffiċjali li, wara stedina uffiċjali indirizzata lill-Ukraina, għandhom jipparteċipaw f'laqgħat, konsultazzjonijiet, negozjati jew programmi ta’ bdil, kif ukoll f'avvenimenti li jsiru fit-territorju ta’ wieħed mill-Istati Membri minn organizzazzjonijiet intergovernattivi;

(ċ)

membri ta’ Gvernijiet u Parlamenti nazzjonali u reġjonali, Qrati Kostituzzjonali u Qrati Supremi, jekk ma jkunux eżentati mill-ħtieġa tal-viża bil-Ftehim preżenti;

(d)

studenti, studenti gradwati u għalliema li jakkumpanjawhom u li jivvjaġġaw għal għanijiet ta’ studju jew taħriġ vokazzjonali;

(e)

persuni b’diżabilità u l-persuna li takkumpanjahom, jekk meħtieġ;

(f)

persuni li jkunu ppreżentaw dokumenti li jixhdu għall-ħtieġa ta’ l-ivvjaġġar tagħhom għal skopijiet umanitarji, inkluża l-ħtieġa li jirċievu trattament mediku urġenti, u l-persuna li takkumpanja lil dawn il-persuni, jew sabiex jattendu funeral ta’ qarib/a, jew biex iżuru qarib/a morda serjament;

(ġ)

parteċipanti f’avvenimenti sportivi internazzjonali għaż-żgħażagħ u persuni li jakkumpanjawhom.

(h)

għal persuni li jkunu qed jieħdu sehem f’attivitajiet xjentifiċi, kulturali u artistiċi, inklużi programmi universitarji u programmi oħra ta’ bdil;

(i)

għal parteċipanti fi programmi uffiċjali ta’ bdil organizzati minn bliet ġemellati;

(j)

ġurnalisti;

(k)

pensjonanti;

(l)

xufiera li jwasslu tagħbija internazzjonali u servizzi ta’ trasport ta’ passiġġieri lejn it-territorji ta’ l-Istati Membri f'vetturi reġistrati fl-Ukraina;

(m)

membri ta’ l-ekwipaġġ ta’ ferroviji, refriġeraturi u lokomottivi f’ferroviji internazzjonali, li jivvjaġġaw bejn it-territorji ta’ l-Istati Membri;

(n)

Tfal taħt l-età ta’ 18-il sena u tfal dipendenti taħt l-età ta’ 21.

Artikolu 7

Tul tal-proċeduri għall-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għall-viża

1.   Missjonijiet diplomatiċi u pożizzjonijiet konsulari ta’ l-Istati Membri għandhom jieħdu deċiżjoni fuq it-talba li tinħareġ viża fi żmien għaxart ijiem mid-data ta’ meta tasal l-applikazzjoni u d-dokumenti meħtieġa għall-ħruġ tal-viża.

2.   Il-perjodu ta’ żmien għat-teħid ta’ deċiżjoni dwar applikazzjoni għall-viża jista’ jkun estiż sa 30 jum f’każijiet individwali, notevolment meta jkun jinħtieġ aktar skrutinju ta’ l-applikazzjoni.

3.   Il-perjodu ta’ żmien għat-teħid ta’ deċiżjoni dwar applikazzjoni għall-viża jista’ jitnaqqas għal jumejn jew inqas f’każijiet urġenti.

Artikolu 8

Tluq f’każ ta’ dokumenti mitlufa jew mistruqa

Ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea u ta’ l-Ukraina li jkunu tilfu d-dokumenti ta’ identità tagħhom, jew li jkun nsterqulhom dawn id-dokumenti waqt iż-żjara tagħhom fit-territorju ta’ l-Ukraina jew l-Istati Membri, jistgħu jħallu dak it-territorju fuq il-bażi ta’ dokumenti ta’ identità validi li jippermettu l-qsim tal-fruntiera, maħruġa minn missjonijiet diplomatiċi jew uffiċċji konsulari ta’ l-Istati Membri jew tal-Federazzjoni Russa mingħajr viża jew awtorizzazzjoni oħra.

Artikolu 9

Estensjoni tal-viża f’ċirkostanzi ta’ eċċezzjoni

Iċ-ċittadini ta’ l-Ukraina li m’għandhomx il-possibblità li jħallu t-territorju ta’ l-Istati Membri fiż-żmien stabbilit fil-viżi tagħhom minħabba raġunijiet ta’ force majeure għandhom ikollhom it-terminu tal-viżi tagħhom estiż mingħajr ħlas skond il-leġiżlazzjoni applikata mill-Istat li qed jilqa’ għall-perjodu meħtieġ għar-ritorn tagħhom lejn l-Istat ta’ residenza tagħhom.

Artikolu 10

Passaporti diplomatiċi

1.   Ċittadini ta’ l-Ukraina, titulari ta’ passaporti diplomatiċi validi jistgħu jidħlu, jħallu jew jivvjaġġaw fit-territorji ta’ l-Istati Membri mingħajr viżi.

2.   Persuni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jistgħu joqogħdu fit-territorji ta’ l-Istati Membri għal perjodu li ma jaqbiżx id-90 jum għal kull perjodu ta’ 180 jum.

Artikolu 11

Validità Territorjali tal-viżi

Soġġetti għar-regoli u regolamenti nazzjonali dwar is-sigurtà nazzjonali ta’ l-istati Membri u soġġetti għar-regoli ta’ l-UE dwar viżi b'validità territorjali limitata, iċ-ċittadini ta’ l-Ukraina għandhom ikunu intitolati sabiex jivvjaġġaw fit-territorju ta’ l-Istati Membri fuq bażi ugwali maċ-ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 12

Kumitat Konġunt għat-tmexxija tal-Ftehim

1.   Il-Partijiet għandhom iwaqqfu Kumitat Konġunt għat-tmexxija tal-Ftehim (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”), magħmul minn rappreżentanti tal-Komunità Ewropea u ta’ l-Ukraina. Il-Komunità għandha tkun rappreżentata mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, assistita minn esperti mill-Istati Membri.

2.   Il-Kumitat għandu jkollu, b'mod partikolari, dawn l-impenji:

(a)

li jissorvelja l-implimentazzjoni tal-Ftehim preżenti;

(b)

li jissuġġerixxi emendi jew żidiet għall-Ftehim preżenti;

(ċ)

Li jsolvi tilwimiet li jqumu mill-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet f'dan il-Ftehim.

3.   Il-Kumitat għandu jiltaqa kulmeta jkun meħtieġ bit-talba ta’ waħda mill-Partijiet u mill-anqas darba fis-sena

4.   Il-Kumitat għandu jistabbilixxi r-regoli tiegħu ta’ proċedura.

Artikolu 13

Ir-relazzjoni ta’ dan il-Ftehim ma’ Ftehimiet bilaterali bejn Stati Membri u l-Ukraina

Sa mid-dħul tiegħu fis-seħħ, dan il-Ftehim għandu jieħu preċedenza fuq id-dispożizzjonijiet ta’ kwalunkwe ftehimiet bilaterali jew multilaterali jew arranġamenti mwettqa bejn l-Istati Membri individwali u l-Ukraina, safejn id-dispożizzjonijiet ta’ dawn il-ftehimiet jew arranġamenti jkopru kwistjonijiet li huma indirizzati mill-Ftehim preżenti.

Artikolu 14

Klawsoli finali

1.   Dan il-Ftehim għandu jkun ratifikat jew approvat mill-Partijiet skond il-proċeduri rispettivi tagħhom u għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara d-data meta l-Partijiet javżaw lil xulxin li l-proċeduri msemmija hawn fuq tlestew.

2.   Permezz ta’ deroga għall-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-Ftehim preżenti għandu jidħol fis-seħħ biss fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar ammissjoni mill-ġdidta' persuni jekk din id-data tkun wara d-data prevista fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Dan il-Ftehim hu magħluq għal perjodu ta’ żmien indefinit, sakemm ma jkunx terminat skond il-paragrafu 6 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Dan il-Ftehim jista’ jkun emendat bi ftehim bil-miktub mill-Partijiet. L-emendi ser jidħlu fis-seħħ wara li l-Partijiet ikunu avżaw lil xulxin dwar it-tlestija tal-proċeduri interni tagħhom li huma meħtieġa għal dan l-għan.

5.   Kull Parti tista’ tissospendi dan il-Ftehim parzjalment jew bis-sħiħ għal raġunijiet ta’ ordni pubbliku, protezzjoni tas-sigurtà nazzjonali u protezzjoni tas-saħħa pubblika. Id-deċiżjoni dwar is-sospensjoni għandha tkun notifikata lill-Parti l-oħra mhux aktar tard minn 48 siegħa qabel id-dħul tiegħu fis-seħħ. Il-Parti li tkun issospendiet l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim għandha tgħarraf lill-Parti l-oħra immedjatament ladarba r-raġunijiet għas-sospensjoni ma jkunux japplikaw aktar.

6.   Kull Parti tista’ ttemm dan il-Ftehim billi tagħti avviż bil-miktub lill-Parti l-oħra. Dan il-Ftehim għandu jieqaf iseħħ 90 jum wara d-data tal-wasla ta’ dan l-avviż. Dan il-Ftehim għandu jieqaf milli jibqa' fis-seħħ 90 jum wara d-data ta’ din in-notifika.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tmintax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa, f'żewġ kopji bil-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonu, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol, l-Iżvediż, u l-Ukrain, kull wieħed minn dawn it-testi huwa awtentiku bl-istess mod.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

Image

Image

За Укрaйнa

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

3а Уκраїну

Image

PROTOKOLL GĦALL-FTEHIM DWAR L-ISTATI MEMBRI LI MA JAPPLIKAWX BIS-SĦIĦ L-ACQUIS TA’ SCHENGEN

Dawk l-Istati Membri li huma marbuta bl-acquis ta’ Schengen imma li għadhom ma joħorġux viżi ta' Schengen, filwaqt li jistennew id-deċiżjoni relevanti tal-Kunsill għal dak l-għan, għandhom joħorġu viżi nazzjonali li l-validità tagħhom tkun limitata għat-territorju tagħhom.

Dawn l-Istati membri jistgħu jirrikonoxxu unilaterlament il-viżi u l-permessi ta' residenza ta' Schengen għall-għan ta' tranżitu fit-territorju tagħhom, skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 895/2006/KE ta' l-14 ta' Ġunju 2006.

DIKJARAZZJONI TAL-KOMUNITÀ EWROPEA DWAR IL-ĦRUĠ TA’ VIŻI GĦAL ŻJAJJAR QOSRA F’ĊIMITERJI MILITARI U ĊIVILI

Missjonijiet diplomatiċi u pożizzjonijiet konsulari ta' l-Istati Membri għandhom, b'regola ġenerali, joħorġu viżi għal żjajjar qosra għal perjodu ta' mhux aktar minn 14-il jum għal persuni li jżuru ċimiterji ċivili u militari.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA LI TIKKONĊERNA D-DANIMARKA

Il-Partijiet jinnotaw li l-Ftehim preżenti ma japplikax għall-proċeduri għall-ħruġ ta’ viżi mill-missjonijiet diplomatiċi u l-pożizzjonijiet konsulari tar-Renju tad-Danimarka.

F’ċirkustanzi bħal dawn, ikun xieraq li l-awtoritajiet tad-Danimarka u l-Ukraina jikkonkludu, bla dewmien, ftehim bilaterali dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi għal żjajjar qosra f'termini simili għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA DWAR IR-RENJU UNIT U L-IRLANDA

Il-Partijiet jinnotaw li dan il-Ftehim preżenti mhux applikabbli fit-territorju tar-Renju Unit u fl-Irlanda.

F'dawn iċ-ċirkustanzi, ikun xieraq li l-awtoritajiet tar-Renju Unit, l-Irlanda u l-Ukraina jikkonkludu ftehimiet bilaterali dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ tal-viżi.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA LI TIKKONĊERNA L-IŻLANDA U N-NORVEĠJA

Il-Partijiet jinnotaw ir-relazzjoni mill-qrib bejn il-Komunità Ewropea u l-Iżlanda u n-Norveġja, partikolarment bis-saħħa tal-Ftehim tat-18 ta' Mejju 1999 li jikkonċerna l-assoċazzjoni ta' dawn il-pajjiżi ma' l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-progress ta' l-acquis ta' Schengen.

F’ċirkustanzi bħal dawn, ikun xieraq li l-awtoritajiet tan-Norveġja, l-Iżlanda u l-Ukraina jikkonkludu, bla dewmien, ftehim bilaterali dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi għal żjajjar qosra f'termini simili għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina.

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI DWAR IL-MOTIVAZZJONI TAD-DEĊIŻJONI LI TKUN RIFJUTATA L-VIŻA

Waqt li tirrikonoxxi l-importanza tat-trasparenza għal applikanti għall-viża, il-Kummissjoni Ewropea tfakkar li l-proposta leġiżlattiva dwar il-bixra ġdida ta' l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni dwar il-viżi għal missjonijiet diplomatiċi u pożizzjonijiet konsulari ġiet adottata fid-19 ta' Lulju 2006 u tindirizza l-kwistjoni tal-motivazzjoni għal rifjut ta' viżi u possibbiltajiet ta' appell.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA DWAR L-AĊĊESS TA' APPLIKANTI GĦALL-VIŻA U L-ARMONIZZAZZJNI TA' INFORMAZZJONI DWAR PROĊEDURI GĦALL-ĦRUĠ TA' VIŻI GĦAL ŻJAJJAR QOSRA U DOKUMENTI LI GĦANDHOM JITRESSQU META SSIR L-APPLIKAZZJONI GĦAL VIŻI GĦAL ŻJAJJAR QOSRA

Waqt li tirrikonoxxi l-importanza tat-trasparenza għal applikanti għall-viża, il-Komunità Ewropea tfakkar li l-proposta leġiżlattiva dwar il-bixra ġdida ta' l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni dwar il-viżi għal missjonijiet diplomatiċi u pożizzjonijiet konsulari ġiet adottata fid-19 ta' Lulju 2006 mill-Kummissjoni Ewropea u tindirizza l-kwistjoni tal-kundizzjonijiet ta' aċċess ta' applikanti għall-viża għal missjonijiet diplomatiċi u pożizzjonijiet konsulari ta' l-Istati Membri.

Dwar l-informazzjoni li għandha tkun provduta lil applikanti għall-viża, l-Komunità Ewropea tikkunsidra li għandhom jittieħdu miżuri xierqa:

B’mod ġenerali, sabiex jitfassal tagħrif bażiku għall-applikanti dwar il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni għal viżi u dwar il-validità tagħhom.

Il-Komunità Ewropea tfassal lista ta’ ħtiġijiet minimi sabiex tiżgura li l-applikanti Ukraini jingħataw informazzjoni bażika koerenti u uniformi u jkun jinħtieġu li jressqu, fil-prinċipju, l-istess dokumenti ta' appoġġ.

It-tagħrif imsemmi hawn fuq għandu jinfirex ħafna (fuq it-tabelli ta' tagħrif ta' konsulati, f'fuljetti, fuq siti ta' l-Internet eċċ.).

Il-missjonijiet diplomatiċi u l-pożizzjonijiet konsulari ta' l-Istati Membri għandhom jipprovdu tagħrif dwar il-possibbiltajiet eżistenti taħt l-acquis ta' Schengen għall-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi għal żjajjar qosra fuq bażi ta' każ b'każ.

ABBOZZ TA' DIKJARAZZJONI POLITIKA DWAR IT-TRAFFIKU LOKALI FUQ IL-FRUNTIERI

DIKJARAZZJONI MILL-POLONJA, L-UNGERIJA, IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA U R-RUMANIJA

Ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Slovakka, kif ukoll ir-Rumanija sa mid-data ta' l-adeżjoni fl-UE, jiddikjaraw ir-rieda tagħhom li jidħlu f'negozjati ta' ftehimiet bilaterali ma' l-Ukraina għall-għan ta' l-implimentazzjoni tar-reġim tat-traffiku lokali fuq il-fruntieri stabbilit bir-Regolament tal-KE adottat fil-5 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi r-regoli dwar it-traffiku lokali fuq il-fruntieri fil-fruntieri esterni ta' l-art ta' l-Istati Membri u li jemenda l-Konvenzjoni ta' Schengen.


Kummissjoni

18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/77


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-13 ta’ Settembru 2007

relatata ma’ proċedura skond l-Artikolu 81 tat-Trattat KE

(Każ COMP/E-2/39.141 – Fiat)

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 4274)

(It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)

(2007/841/KE)

(1)

Din id-deċiżjoni, li ġiet adottata skond l-Artikolu 9(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni stipulati fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (1), hija indirizzata lil Fiat Auto SpA (minn issa ‘l quddiem: “Fiat”) u tikkonċerna l-provvista ta’ informazzjoni teknika għat-tiswija tal-vetturi tal-marki Fiat, Alfa Romeo u Lancia.

(2)

L-informazzjoni teknika tikkonsisti f’data, fi proċessi u fi struzzjonijiet li huma meħtieġa sabiex jiġu kontrollati, msewwija u sostitwiti partijiet difettużi/miksura/użati ta’ vettura bil-mutur jew sabiex jissewwew ħsarat fi kwalunkwe waħda mis-sistemi tal-vettura. L-informazzjoni teknika tinkludi seba’ kategoriji prinċipali:

il-parametri bażiċi (id-dokumentazzjoni tal-valuri ta’ referenza u l-punti fissi kollha tal-valuri li jistgħu jitkejlu li jikkonċernaw il-vettura, bħas-settings tat-torque, il-qisien ta’ l-ikklerjar tal-brejkijiet (brake clearance measurements), il-pressjonijiet idrawliċi u pnewmatiċi);

id-dijagrammi u d-deskrizzjonijiet ta’ stadji fl-operazzjonijiet ta’ tiswija u ta’ manutenzjoni (manwals tas-servis, dokumenti tekniċi bħal pjanijiet ta’ ħidma, deskrizzjonijiet ta’ għodod li jintużaw sabiex titwettaq tiswija partikolari, u dijagrammi bħall-iskematiċi tal-wajers jew l-idrawlika);

l-ittestjar u d-dijanjożi (inkluż l-kodiċijiet tal-ħsarat dijanjostiċi/tat-trouble-shooting, is-softwer u informazzjoni oħra meħtieġa sabiex jiġu eżaminati ħsarat fuq il-vetturi) – ħafna minn din l-informazzjoni, imma mhux kollha, tinsab f’għodod elettroniċi speċjalizzati;

il-kodiċijiet, is-softwer u informazzjoni oħra meħtieġa għal programmazzjoni mill-ġdid, għas-setting mill-ġdid jew għall-inizjalizzazzjoni mill-ġdid ta’ l-unitajiet ta’ kontroll elettroniku (“ECUs”) li jkun hemm fuq vettura. Din il-kategorija hija marbuta ma’ dik preċedenti, billi ta’ spiss l-istess għodod elettroniċi jintużaw sabiex tkun eżaminata ħsara, u mbagħad isiru l-aġġustamenti meħtieġa permezz ta’ l-ECUs biex tiġi rranġata;

l-informazzjoni dwar l-isperparts, inklużi l-katalogi tal-parts bil-kodiċijiet u bid-deskrizzjonijiet, u l-metodi ta’ identifikazzjoni tal-vettura (jiġifieri, id-data relatata ma’ vettura speċifika li permezz tagħha min isewwi jkun jista’ jidentifika l-kodiċijiet individwali għall-parts imwaħħla waqt l-assemblaġġ tal-vettura, u jidentifika l-kodiċijiet korrispondenti għal parts ta’ sostituzzjoni oriġinali u kompatibbli għal dik il-vettura speċifika);

informazzjoni speċjali (avviżi ta’ rtirar u notifika ta’ ħsarat frekwenti);

materjali ta’ taħriġ.

(3)

F’Diċembru 2006, il-Kummissjoni bdiet proċeduri, u indirizzat valutazzjoni preliminari lil Fiat, li kienet tinkludi l-fehma preliminari li l-ftehimiet ta’ Fiat ma’ l-imsieħba fis-servizz ta’ wara l-bejgħ tagħha qajmu tħassib rigward il-kompatibbiltà tagħhom ma’ l-Artikolu 81(1) tat-Trattat KE.

(4)

Fil-valutazzjoni preliminari tal-Kummissjoni, donnu li Fiat naqset milli tirrilaxxa ċerti kategoriji ta’ informazzjoni teknika dwar it-tiswijiet ferm wara tmiem il-perijodu transitorju pprovdut fir-Regolament tal-Kummissjoni Nru 1400/2002 tal-31 ta’ Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 81(3) tat-Trattat fuq kategoriji ta’ ftehim vertikali u prattiċi miftiehma fis-settur tal-vettur bil-mutur (2). Barra minn hekk, fiż-żmien meta tnediet l-investigazzjoni tal-Kummissjoni, Fiat kienet għadha ma stabbilitx sistema effettiva sabiex is-sewwejja (minn issa ‘l quddiem imsejħa l-garaxxijiet tat-tiswija) indipendenti jkun jista’ jkollhom aċċess għal informazzjoni teknika dwar it-tiswijiet b’mod li jkun separat (unbundled). Għalkemm matul l-investigazzjoni tal-Kummissjoni, Fiat tejbet l-aċċessibbiltà ta’ l-informazzjoni teknika tagħha prinċipalment billi f’Ġunju 2005 stabbilit sit web (“is-sit web TI”) imfassal għal dak il-għan, l-informazzjoni li tqiegħdet għad-dispożizzjoni tal-garaxxijiet indipendenti donnha xorta baqgħet mhux kompluta.

(5)

Dik il-valutazzjoni preliminari sabet li s-swieq rilevanti affettwati mill-prattika in kwistjoni kienu s-suq għall-provvista tas-servizzi ta’ tiswija u ta’ manutenzjoni għall-karozzi tal-passiġġieri, u s-suq għall-provvista ta’ informazzjoni teknika lill-garaxxijiet tat-tiswija. In-netwerks awtorizzati ta’ Fiat kellhom numru ferm kbir ta’ ishma mis-suq fl-ewwel wieħed minn dawn is-swieq, filwaqt li fit-tieni, Fiat kienet l-unika fornitriċi li setgħet toffri l-informazzjoni teknika kollha tal-vetturi tagħha meħtieġa mill-garaxxijiet tat-tiswija.

(6)

Essenzjalment, il-ftehimiet ta’ servis u ta’ distribuzzjoni tal-parts ta’ Fiat jeħtieġu li l-membri tan-netwerks awtorizzati tagħha jwettqu firxa sħiħa ta’ servizzi ta’ tiswija speċifiċi għall-marka, u jagħmluha ta’ bejjiegħa bl-ingrossa ta’ l-isperparts. Il-Kummissjoni hija mħassba li effetti negattivi possibbli li ġejjin minn tali ftehimiet jistgħu jissaħħu min-nuqqas ta’ Fiat li tipprovdi lil garaxxijiet indipendenti b’aċċess xieraq għall-informazzjoni teknika biex b’hekk teskludi d-ditti li jkunu lesti u jistgħu joffru servizzi ta’ tiswija permezz ta’ mudell kummerċjali differenti.

(7)

Il-konklużjoni preliminari tal-Kummissjoni kienet li l-arranġamenti ta’ Fiat sabiex tipprovdi l-informazzjoni teknika tagħha lill-garaxxijiet indipendenti ma kinux jikkorrispondu għall-ħtiġiet ta’ dawn ta’ l-aħħar la rigward l-ambitu ta’ l-informazzjoni disponibbli u lanqas rigward l-aċċessibbità għaliha, u li tali prattika, flimkien ma’ prattiċi simili minn manifatturi oħra tal-karozzi, setgħu jikkontribbwixxu għal tnaqqis fil-pożizzjoni tas-suq tal-garaxxijiet indipendenti. Imbagħad, dan seta’ jikkawża dannu konsiderevoli għall-konsumatur f’termini ta’ tnaqqis sinifikanti fl-għażla ta’ l-isperparts, prezzijiet ogħla għal servizzi ta’ tiswija, tnaqqis fl-għażla ta’ fejn titwettaq din it-tiswija, kwistjonijiet ta’ sikurezza potenzjali, u nuqqas ta’ aċċess għal ħwienet tat-tiswija innovattivi.

(8)

Barra minn hekk, in-nuqqas apparenti min-naħa ta’ Fiat li tipprovdi lil garaxxijiet indipendenti b’aċċess xieraq għall-informazzjoni teknika jista’ jżomm il-ftehimiet ma’ l-imsieħba fis-servizz ta’ wara l-bejgħ tagħha milli jibbenifikaw mill-eżenzjoni mogħtija mir-Regolament (KE) Nru 1400/2002, peress li skond l-Artikolu 4(2) tar-Regolament, l-eżenzjoni mogħtija hemmhekk ma tapplikax fejn il-fornitur tal-vetturi bil-mutur jirrifjuta li jagħti aċċess lil operaturi indipendenti għal kwalunkwe informazzjoni teknika, tagħmir dijanjostiku u ta’ xort’oħra, għodod, inkluż kwalunkwe softwer rilevanti, jew taħriġ meħtieġ għat-tiswija u għall-manutenzjoni ta’ dawn il-vetturi bil-mutur. Kif ġie iċċarat fil-premessa 26 tar-Regolament, il-kundizzjonijiet ta’ aċċess ma jridux jiddiskriminaw bejn operaturi awtorizzati u dawk indipendenti.

(9)

Fl-aħħarnett, il-Kummissjoni waslet għall-fehma preliminari li fil-kuntest ta’ nuqqas ta’ aċċess għal informazzjoni teknika dwar it-tiswijiet, ma kienx probabbli li l-ftehimiet bejn Fiat u l-garaxxijiet awtorizzati tagħha se jibbenefikaw mid-dispożizzjoni ta’ l-Artikolu 81(3).

(10)

Fit-22 ta’ Jannar 2007, Fiat offriet impenji lill-Kummissjoni sabiex tissodisfa t-tħassib rigward il-kompetizzjoni li kien indirizzat fil-valutazzjoni preliminari.

(11)

Skond dawn l-impenji, il-prinċipju li jiddetermina l-ambitu ta’ l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta huwa dak tan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni bejn il-garaxxijiet indipendenti u dawk awtorizzati. F’dan id-dawl, Fiat se tiżgura li l-informazzjoni teknika kollha, l-għodod, it-tagħmir, is-softwer u t-taħriġ kollu meħtieġ għat-tiswija u għall-manutenzjoni tal-vetturi tagħha, li jiġu pprovduti lill-garaxxijiet awtorizzati u/jew lill-importaturi indipendenti fi kwalunkwe Stat Membru ta’ l-UE minn Fiat jew f’isimha jitqiegħdu wkoll għad-dispożizzjoni tal-garaxxijiet indipendenti.

(12)

L-impenji jispeċifikaw li “l-informazzjoni teknika”, fit-tifsira ta’ l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 1400/2002, tinkludi l-informazzjoni kollha pprovduta lill-garaxxijiet awtorizzati għat-tiswija jew għall-manutenzjoni tal-vetturi bil-mutur Fiat, Alfa Romeo u Lancia. Eżempji partikolari jinkludu softwer, kodiċijiet ta’ ħsarat u parametri oħra, flimkien ma’ aġġornamenti, li huma meħtieġa sabiex issir ħidma fuq l-unitajiet ta’ kontroll elettroniċi (ECUs) ħalli jiġu introdotti jew jerġgħu jiġu stabbiliti s-settings irrakkomandati minn Fiat, metodi ta’ identifikazzjoni tal-vetturi, katalgi tal-parts, soluzzjonijiet ta’ ħidma li jirriżultaw minn esperjenza prattika u li jkunu relatati ma’ problemi li tipikament jaffettwaw mudell jew lott partikolari, u avviżi ta’ rtirar kif ukoll avviżi oħra li jidentifikaw tiswijiet li jistgħu jitwettqu mingħajr ħlas fin-netwerk tat-tiswija awtorizzata.

(13)

L-aċċess għal għodod jinkludi aċċess għal għodod dijanjostiċi elettroniċi u għodod oħra ta’ tiswija, flimkien ma’ softwer relatat, inklużi l-aġġornamenti perjodiċi tiegħu, u servizzi ta’ wara l-bejgħ għal tali għodod.

(14)

L-impenji għandhom jorbtu lil Fiat u lill-intrapriżi konnessi magħha imma m’għandhomx ikunu direttament vinkolanti fuq l-importaturi indipendenti tal-marki tal-vetturi Fiat. F’dawk l-Istati Membri fejn Fiat tqassam il-vetturi Fiat, Alfa Romeo u/jew Lancia permezz ta’ importaturi indipendenti, Fiat għalhekk qablet illi tagħmel mill-aħjar li tista’ biex tobbliga kuntrattwalment lil dawn l-intrapriżi biex jipprovdu lil Fiat bi kwalunkwe informazzjoni teknika jew verżjoni lingwistika ta’ informazzjoni teknika li pprovdew lill-garaxxijiet ta’ tiswija awtorizzati fl-Istat Membru kkonċernat. Il-Fiat timpenja ruħha li tqiegħed, mingħajr dewmien, din l-informazzjoni teknika jew il-verżjonijiet lingwistiċi fuq is-sit web TI tagħha.

(15)

Skond il-premessa 26 tar-Regolament, Fiat mhix obbligata li tipprovdi lill-garaxxijiet indipendenti b’informazzjoni teknika li permezz tagħha parti terza tkun tista’ tevita jew iżżarma apparati kontra s-serq fil-vettura u/jew tirrikalibra (3) apparati elettroniċi, jew tbagħbas apparati li jillimittaw ir-rendiment ta’ vettura. L-impenji jinnotaw li hekk kif jiġri għal kwalunkwe eċċezzjoni fil-liġi ta’ l-UE, il-premessa 26 għandha tiġi interpretata b’mod ristrett, u jekk Fiat kellha tinvoka din l-eċċezzjoni bħala raġuni sabiex tirrifjuta li tagħti kwalunkwe informazzjoni teknika lill-garaxxijiet indipendenti, tkun impenjat ruħha li tiżgura li l-informazzjoni li ġiet irrifjutata tkun limitata għal dak li huwa meħtieġ sabiex tkun ipprovduta l-protezzjoni deskritta fil-premessa 26, u li n-nuqqas ta’ l-informazzjoni in kwistjoni ma jżommx lill-garaxxijiet indipendenti milli jwettqu operazzjonijiet għajr dawk elenkati fil-premessa 26, inkluża ħidma fuq apparati bħall-ECUs tal-ġestjoni tal-magna, l-airbags, il-pre-tensioners (it-tagħmir ta’ qabel ma tiġi miżjuda t-tensjoni) taċ-ċinturin tas-sit, jew elementi tas-central lock.

(16)

L-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 1400/2002 jipprovdi li l-informazzjoni teknika trid tkun disponibbli b’mod li jkun proporzjonat għall-ħtiġiet tal-garaxxijiet indipendenti. Dan jimplika kemm li l-informazzjoni trid tkun isseparata (unbundled) kif ukoll ipprezzar li jqis kemm il-garaxxijiet indipendenti jużaw l-informazzjoni.

(17)

Skond dan il-prinċipju, l-impenji jispeċifikaw li Fiat se tinkludi fuq is-sit web TI l-informazzjoni teknika kollha relatata ma’ mudelli mnedija wara l-1996, u se tiżgura li l-informazzjoni teknika aġġornata kollha tkun fuq is-sit web TI jew fuq kwalunkwe sit suċċessur il-ħin kollu. Barra minn hekk, Fiat se tiżgura li s-sit web jista’ jinstab faċilment il-ħin kollu u li dan jipprovdi livell ekwivalenti ta’ rendiment għall-metodi li jintużaw sabiex tiġi pprovduta informazzjoni teknika lill-membri tan-netwerks awtorizzati tagħha. Meta Fiat jew intrapriża oħra li qed taġixxi f’isem Fiat tagħmel biċċa informazzjoni teknika disponibbli lill-garaxxijiet awtorizzati f’lingwa partikolari ta’ l-UE, Fiat se tiżgura li din il-verżjoni lingwistika ta’ l-informazzjoni titqiegħed mingħajr dewmien fuq is-sit web TI.

(18)

It-tliet kategoriji ta’ informazzjoni teknika li ġejjin għadhom mhumiex fuq is-sit web TI, imma Fiat impenjat ruħha li tqiegħedhom hemmhekk sal-31 ta’ Diċembru 2007:

traduzzjonijiet f’lingwi lokali ta’ informazzjoni teknika li bħalissa mhijiex fil-pussess ta’ Fiat, imma li għandha tiġi pprovduta mill-importaturi indipendenti tagħha fl-Istati Membri ta’ l-UE konċernati,

avviżi li jidentifikaw tiswijiet li jistgħu jitwettqu mingħajr ħlas fin-netwerk ta’ tiswija awtorizzata, u

identifikazzjoni taċ-ċentri ta’ medjazzjoni imsemmija fil-paragrafu 21 aktar ‘l isfel.

(19)

L-impenji jispeċifikaw li l-istruttura tal-ħlasijiet ta’ aċċess ta’ Fiat għas-sit se tkun ibbażata fuq l-ispiża ta’ abbonament annwali għall-pakkett sħiħ tas-CD-ROMs li tipprovdi lill-garaxxijiet tat-tiswija awtorizzati tagħha; jiġifieri EUR 3 356, flimkien ma’ EUR 65 għall-katalgu tal-parts u ħlas ta’ abbonament fix-xahar addizzjonali ta’ EUR 134 għall-aġġornamenti. Madankollu, sabiex ikun irrispettat ir-rekwiżit ta’ proporzjonalità stabbilit fir-regolament, Fiat taqbel li tipprovdi diviżjoni pro rata f’perjodi ta’ żmien ta’ kull xahar, kuljum u kull siegħa bi prezz għal kull marka ta’ EUR 3 kull siegħa, EUR 22 kuljum u EUR 350 kull xahar. Fiat taqbel li, kemm idumu validi l-impenji, iżżomm din l-istruttura tal-ħlasijiet ta’ aċċess, u mhux se żżid il-livelli tal-ħlasijiet ‘il fuq mir-rata medja ta’ l-inflazzjoni fl-UE.

(20)

L-impenji ta’ Fiat huma mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rekwiżit kurrenti jew futur stabbilit mid-dritt Komunitarju jew nazzjonali li jista’ jestendi l-ambitu ta’ l-informazzjoni teknika li Fiat għandha tipprovdi lill-operaturi indipendenti u/jew jista’ jistabbilixxi modi aktar favorevoli sabiex tali informazzjoni tkun ipprovduta.

(21)

Jekk garaxx tat-tiswija indipendenti jew azzoċjazzjoni ta’ tali garaxxijiet jitolbu dan, Fiat tkun impenjat ruħha li taċċetta mekkaniżmu ta’ medjazzjoni sabiex jintlaħaq ftehim rigward tilwim relatat mal-provvista ta’ informazzjoni teknika. Il-medjazzjoni se ssir fl-Istat Membru fejn tinstab is-sede rreġistrata tal-parti li qed tagħmel it-talba skond ir-regoli ta’ ċentru ta’ medjazzjoni lokali rikonoxxut. Il-medjazzjoni mhi se tippreġudika l-ebda dritt li tiġi ppreżentata applikazzjoni quddiem il-qorti nazzjonali kompetenti.

(22)

Id-deċiżjoni ssib li, minħabba l-impenji, m’għadx hemmx aktar raġunijiet biex tittieħed azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni. L-impenji se jkunu vinkolanti sal-31 ta’ Mejju 2010.

(23)

Il-Kumitat Konsultattiv dwar il-Prattiki Restrittivi u l-Pożizzjonijet Dominanti ħareġ opinjoni favorevoli fid-9 ta’ Lulju 2007.


(1)  ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 411/2004, (ĠU L 68, 6.3.2004, p. 1).

(2)  ĠU L 203, 1.8.2002 p. 30.

(3)  jiġifieri timmodifika s-settings oriġinali ta’ ECU b’mod mhux irrakkomandat minn Fiat.


18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/80


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-6 ta’ Diċembru 2007

li temenda d-Deċiżjoni 2004/4/KE li tawtorizza temporanjament lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri ta’ emerġenza kontra t-tixrid tal-Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith fir-rigward ta’ l-Eġittu

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5898)

(2007/842/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni u t-tixrid ta’ organiżmi li huma ta’ ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti fil-Komunità (1), b’mod partikolari l-Artikolu 16(3) tagħha,

Billi:

(1)

Skond id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/4/KE (2), it-tuberi tal-Solanum tuberosum L., li joriġinaw fl-Eġittu, bi prinċipju m’għandhomx jiġu introdotti fil-Komunità. Madankollu, għall-istaġun ta’ l-importazzjoni 2006/2007 id-dħul fil-Komunità ta’ tuberi bħal dawn kien permess minn dawk “iż-żoni li huma ħielsa minn annimali jew insetti qerrieda” u kien suġġett għal kondizzjonijiet speċifiċi.

(2)

Matul l-istaġun ta’ l-importazzjoni 2006/2007 ġiet irreġistrata interċettazzjoni waħda ta’ Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

(3)

L-Eġittu rreaġixxa għal din l-interċettazzjoni b’mod sodisfaċenti. Iż-żona rispettiva tneħħiet mil-lista taż-“żoni li huma ħielsa minn organiżmi ta’ ħsara” għall-istaġun ta’ l-importazzjoni 2007/2008.

(4)

Fid-dawl ta’ l-informazzjoni pprovduta mill-Eġittu, il-Kummissjoni stabbilixxiet li m’hemmx riskju li jinfirex il-Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith meta jidħlu t-tuberi tas-Solanum tuberosum L. fil-Komunità minn żoni fl-Eġittu li huma “ħielsa minn organiżmi qerrieda”. Dan sakemm ikunu rispettati kundizzjonijiet speċifiċi.

(5)

Id-dħul fil-Komunità tat-tuberi ta’ Solanum tuberosum L., li joriġina “f”żoni ħielsa minn organiżmi ta’ ħsara fl-Eġittu, għandhom għalhekk jiġu permessi għall-istaġun ta’ l-importazzjoni ta’ l-2007-2008.

(6)

Id-Deċiżjoni 2004/4/KE għandha għalhekk tiġi emendata skond dan.

(7)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2004/4/KE hija emendata kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 1, “2006/2007” tinbidel b’ “2007/2008”.

(2)

Fl-Artikolu 4, “il-31 ta’ Awwissu 2007” tinbidel b’ “il-31 ta’ Awwissu 2008”.

(3)

Fl-Artikolu 7, “it-30 ta’ Settembru 2007” tinbidel b’ “it-30 ta’ Settembru 2008”.

(4)

L-Anness huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt 1(b)(iii), “2006/2007” tinbidel b’ “2007/2008”,

(b)

fit-tieni inċiż tal-punt 1(b)(iii), “l-1 ta’ Jannar 2007” tinbidel b’ “l-1 ta’ Jannar 2008”;

(ċ)

fil-punt 1(b)(xii), “l-1 ta’ Jannar 2007” tinbidel b’ “l-1 ta’ Jannar 2008”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 6 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/41/KE (ĠU L 169, 29.6.2007, p. 51).

(2)  ĠU L 2, 6.1.2004, p. 50. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2006/749/KE (ĠU L 302, 1.11.2006, p. 47).


18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/81


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-11 ta’ Diċembru 2007

dwar l-approvazzjoni ta’ programmi ta’ kontroll tas-Salmonella f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus f’ċerti pajjiżi terzi skond ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li temenda d-Deċiżjoni 2006/696/KE, fir-rigward ta’ ċerti rekwiżiti tas-saħħa pubblika fl-importazzjoni ta’ tjur u bajd għat-tfaqqis.

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6094)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2007/843/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 dwar il-kontroll tas-Salmonella u aġenti żoonotiċi oħra speċifikati li jkun hemm ġewwa l-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(2) tiegħu;

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 9 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003, jistipula r-rekwiżiti għall-kontroll tas-Salmonella f’popolazzjonijiet tat-tjur differenti ta’ l-Istati Membri. Ir-rekwiżiti japplikaw għall-Istati Membri mid-dati stipulati fl-Anness I ta’ dak ir-Regolament, b’mod partikolari 18-il xahar wara li tiġi stabbilita mira għat-tnaqqis tal-prevalenza tas-Salmonella.

(2)

Il-mira għal tnaqqis bħal dan tapplika għal qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus mill-1 ta’ Lulju 2005 skond ir-Regolament (KE) Nru 1003/2005 tal-Kummissjoni (4), għal tiġieġ tal-bajd mill-1 ta’ Awwissu 2006 skond ir-Regolament (KE) Nru 1168/2006 u għal brojlers mill-1 ta’ Lulju 2007 skond ir-Regolament (KE) Nru 646/2007 (5).

(3)

Il-Kanada, l-Iżrael, it-Tuneżija u l-Istati Uniti bagħtu lill-Kummissjoni l-programmi ta’ kontroll tagħhom għas-Salmonella fit-tjur għat-tgħammir ta’ Gallus gallus, bajd għat-tfaqqis tagħhom u flieles ta’ jum ta’ Gallus gallus maħsuba għat-tgħammir. Instab li dawn il-programmi jagħtu garanziji l-istess għall-garanziji previsti fir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 u għalhekk għandhom jiġu approvati.

(4)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/696/KE tat-28 ta’ Awwissu 2006 li tistipula lista ta’ pajjiżi terzi minn fejn jistgħu jiġu importati fil-Komunità, jew jgħaddu bi transitu mill-Komunità, tjur, bajd għat-tfaqqis, flieles ta’ jum, laħam tat-tjur, tjur li ma jtirux u tjur selvaġġi tal-kaċċa, bajd u prodotti tal-bajd u bajd speċifikat bħala liberu mill-patoġeni, u l-kundizzjonijiet ta’ ċertifikazzjoni veterinarja applikabbli, u temenda id-Decizjonijiet 93/342/KEE, 2000/585/KE u 2003/812/KE (6) tkopri importazzjonijiet fi u transitu fil-Komunità ta’ b’mod partikolari tjur għat-tgħammir u għall-produzzjoni, bajd għat-tfaqqis u flieles ta’ jum u tistipula lista ta’ pajjiżi terzi minn fejn l-Istati Membri huma awtorizzati li jimpurtaw l-annimali u l-bajd għat-tfaqqis rilevanti.

(5)

Skond ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003, iż-żieda jew iż-żamma fil-lista ta’ pajjiżi terzi prevista fil-leġiżlazzjoni Komunitarja li minnha Stati Membri huma awtorizzati li jimpurtaw l-annimali u l-bajd għat-tfaqqis rilevanti koperti minn dak ir-Regolament hija soġġetta għas-sottomissjoni lill-Kummissjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat ta’ programm ekwivalenti għal programmi ta’ kontroll nazzjonali għas-Salmonella li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri, u l-approvazzjoni tagħha mill-Kummissjoni.

(6)

Bħala konsegwenza ta’ l-approvazzjoni tal-programmi, il-Kanada, l-Iżrael, it-Tuneżija u l-Istati Uniti għandhom jitħallew fil-lista stipulata fid-Deċiżjoni 2006/696/KE ta’ pajjiżi terzi li minnhom l-Istati Membri huma awtorizzati jimpurtaw tjur għat-tgħammir ta’ Gallus gallus, bajd għat-tfaqqis tiegħu u flieles ta’ jum ta’ Gallus gallus maħsuba għat-tgħammir.

(7)

Ċerti pajjizi terzi oħrajn attwalment elenkati fid-Deċiżjoni 2006/696/KE għadhom ma bagħtu l-ebda programm ta’ kontroll għas-Salmonella lill-Kummissjoni. Minħabba li r-rekwiżiti għat-tjur tat-tgħammir ta’ Gallus gallus, bajd għat-tfaqqis tiegħu u flieles ta’ jum ta’ Gallus gallus maħsuba għat-tgħammir, diġà japplikaw fi ħdan il-Komunità, għalhekk importazzjonijiet ta’ tali tjur u bajd minn dawn il-pajjiżi terzi ma għandhomx jiġu aktar awtorizzati. Il-lista ta’ pajjiżi terzi jew partijiet tagħha stipulati fil-Parti 1 ta’ l-Anness I tad-Deċiżjoni 2006/696/KE għandha tiġi emendata skond dan.

(8)

Biex jingħataw garanziji, ekwivalenti għar-rekwiżiti fil-Komunità, pajjiżi terzi, li minnhom l-Istati Membri huma awtorizzati li jimpurtaw tjur għat-tgħammir jew għall-produzzjoni ta’ Gallus gallus, bajd għat-tfaqqis tiegħu u flieles ta’ jum ta’ Gallus gallus, għandhom jiċċertifikaw li l-programm ta’ kontroll tas-Salmonella ġie applikat fuq qatgħa ta’ oriġini u li l-qatgħa ġiet ittestjata għall-preżenza ta’ serotipi ta’ Salmonella b’sinifikat għas-saħħa pubblika hekk kif ir-rekwiżiti jkunu japplikaw għall-popolazzjonijiet ta’ tjur differenti fil-Komunità.

(9)

B’żieda ma’ dan, skond ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003, sa mill-1 ta’ Jannar 2007, qatgħat ta’ Gallus gallus infettati bis-Salmonella Enteritidis u/jew Salmonella Typhimurium ma jistgħux jintużaw fil-Komunità għal għanijiet ta’ tgħammir u l-bajd tagħhom ma jistax jintuża bħala bajd għat-tfaqqis. Għalhekk, tjur għat-tgħammir, flieles ta’ jum maħsub għat-tgħammir u bajd għat-tfaqqis għandhom jiġu awtorizzati għall-importazzjoni fil-Komunità biss jekk il-qatgħat ta’ oriġini huma ttestjati u ħielsa mis-Salmonella Enteritidis u mis-Salmonella Typhimurium.

(10)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1177/2006 ta’ l-1 ta’ Awwissu 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 2160/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ rekwiżiti għall-użu ta’ metodi ta’ kontroll speċifiċi fil-qafas ta’ programmi ta’ kontroll nazzjonali għall-kontroll tas-Salmonella fit-tjur (7), jistipula ċerti regoli għall-użu ta’ antimikrobiċi u tilqim fil-qafas tal-programmi ta’ kontroll nazzjonali approvati mill-Kummissjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003.

(11)

Pajjiżi terzi li minnhom l-Istati Membri huma awtorizzati li jimpurtaw tjur għat-tgħammir u għall-produzzjoni ta’ Gallus gallus, bajd għat-tfaqqis u flieles ta’ jum ta’ Gallus gallus, għandhom jiċċertifikaw li r-rekwiżiti speċifiċi għall-użu ta’ antimikrobiċi u tilqim previsti fir-Regolament (KE) Nru 1177/2006 ġew applikati hekk kif ir-rekwiżiti japplikaw għall-popolazzjonijiet tat-tjur differenti fil-Komunità. Jekk intużaw antimikrobiċi fi flieles ta’ jum għal raġunijiet għajr għall-kontroll tas-Salmonella, dan ukoll għandu jiġi indikat fuq iċ-ċertifikat minħabba li użu tali jista’ jinfluwenza l-ittestjar għas-Salmonella fl-importazzjoni.

(12)

Il-mudell taċ-ċertifikati veterinarji għall-importazzjoni ta’ tjur għat-tgħammir u għall-produzzjoni, flieles ta’ jum u bajd għat-tfaqqis fid-Deċiżjoni 2006/696/KE għandhom jiġu emendati skond dan. Biex fil-ġejjieni jiġu evitati emendi għall-mudell ta’ ċertifikati veterinarji fiż-żmien meta d-dispożizzjonijiet dwar importazzjonijiet fir-Regolament (KE) Nru 2160/2006 jsiru applikabbli għal tjur produttiv u flieles ta’ jum, għajr għat-tgħammir, il-mudell taċ-ċertifikati veterinarji għandu jiġu emendat għal importazzjonijiet ta’ dawn l-annimali wkoll, b’indikazzjoni ċara meta dawn l-emendi japplikaw għall-popolazzjonijiet differenti.

(13)

Il-Bulgarija u r-Rumanija ssieħbu ma’ l-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Jannar 2007. Minn din id-data, id-dispożizzjonijiet dwar kummerċ intrakomunitarju stipulat fid-Deċiżjoni 2006/696/KE japplika għal dawn l-Istati Membri ġodda. Għalhekk il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jitneħħew mil-listi ta’ pajjiżi terzi approvati għall-importazzjonijiet mill-Istati Membri u stipulati fil-Parti 1 ta’ l-Anness I u II tad-Deċiżjoni 2006/696/KE.

(14)

Biex jiġi evitat kull tfixkil fil-kummerċ, l-użu ta’ ċertifikati veterinarji maħruġa skond id-Deċiżjoni 2006/696/KE, kif miktuba attwalment, għandhom jiġu permessi għal perjodu ta’ 60 jum mid-data ta’ l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni preżenti.

(15)

Madankollu, biex fil-ġejjieni jiġu evitati emendi għall-mudell ta’ ċertifikati veterinarji fiż-żmien meta d-dispożizzjonijiet dwar importazzjonijiet fir-Regolament (KE) Nru 2160/2006 jsiru applikabbli għal tiġieġ tal-bajd u brojlers ta’ Gallus gallus, il-mudell taċ-ċertifikati veterinarji għandu jiġu emendat għal importazzjonijiet ta’ dawn l-annimali wkoll, b’indikazzjoni ċara meta dawn l-emendi japplikaw għall-popolazzjonijiet differenti. Id-data ta’ l-applikazzjoni ta’ dawn l-emendi għandha għalhekk tiġi mtawwla kif xieraq.

(16)

Id-Deċiżjoni 2006/696/KE għandha għalhekk tiġi emendata skond dan.

(17)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-programmi ta’ kontroll mibgħuta mill-Kanada, mill-Iżrael, mit-Tuneżija u mill-Istati Uniti skond l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 huma b’dan approvati fir-rigward tas-Salmonella f’qatgħat ta’ tiġieġ tal-bajd.

Artikolu 2

L-Annessi I u II tad-Deċiżjoni 2006/696/KE huma emendati skond l-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Kunsinni ta’ tjur għat-tgħammir jew għall-produzzjoni għajr għal tjur li ma jtirux, flieles ta’ jum u bajd għat-tfaqqis tat-tjur għajr għal tjur li ma jtirux li għalihom inħarġu ċertifikati veterinarji skond id-Deċiżjoni 2006/696/KE, fil-verżjoni li tapplika għal qabel id-data ta’ l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni attwali jistgħu jiġu importati fil-Komunità għal perjodu ta’ 60 jum wara d-data ta’ l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni attwali.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tapplika mill-15 ta’ Frar 2008.

Madankollu, għandhom japplikaw punti II.2.5 tal-mudell taċ-ċertifikat għal tjur għat-tgħammir jew għall-produzzjoni għajr għal tjur li ma jtirux, II.2.4 tal-mudell taċ-ċertifikat għal flieles ta’ jum għajr għal dawk ta’ tjur li ma jtirux fl-Anness I tad-Deċiżjoni 2006/696/KE kif emendat bid-Deċiżjoni attwali.

Mill-1 ta’ Jannar 2009, jekk it-tjur ta’ produzzjoni jew flieles ta’ jum huma maħsuba biss għall-produzzjoni tal-laħam.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 11 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1237/2007 (ĠU L 280, 24.10.2007, p. 5).

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55; verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1243/2007 (ĠU L 281, 25.10.2007, p. 8).

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206; verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(4)  ĠU L 170, 1.7.2005, p. 12. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1168/2006 (ĠU L 211, 1.8.2006, p. 4).

(5)  ĠU L 151, 13.6.2007, p. 21.

(6)  ĠU L 295, 25.10.2006, p. 1. Id-Direttiva kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1237/2007.

(7)  ĠU L 212, 2.8.2006, p. 3.


ANNESS

(1)

L-Anness I tad-Deċiżjoni 2006/696/KE huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-Parti 1 tinbidel b’dan li ġej:

“Parti 1

Lista ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minnhom (*)

Pajjiż

Kodiċi tat-territorju

Deskrizzjoni tat-territorju

Ċertifikat veterinarju

Kundizzjonijiet speċifiċi

Mudell(i)

Garanziji Addizzjonali

1

2

3

4

5

6

AR – l-Arġentina

AR-0

 

SPF

 

 

AU – l-Awstralja

AU-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

A

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

BR – il-Brażil

BR-0

 

SPF

 

 

BR-1

L-Istati ta’ Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina u São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

A

BR-2

L-Istati ta’ Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo u Mato Grosso do Sul

BPR, DOR, HER, SRA

 

 

BW – il-Botswana

BW-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

CA – il-Kanada

CA-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

CH – l-Iżvizzera

CH-0

 

 (**)

 

 

CL – iċ-Ċilì

CL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

HR – il-Kroazja

HR-0

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

GL – Greenland

GL-0

 

SPF

 

 

IL – l-Iżrael

IL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP

IV

 

IS – l-Iżlanda

IS-0

 

SPF

 

 

MG – il-Madagaskar

MG-0

 

SPF

 

 

MX – il-Messiku

MX-0

 

SPF

 

 

NA – in-Namibja

NA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

NZ – New Zealand

NZ-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

PM —

San Pierre u Miquelon

PM-0

 

SPF

 

 

TH – it-Tajlandja

TH-0

 

SPF

 

 

TN – it-Tuneżija

TN-0

 

DOR, BPR, BPP, HER, SPF

IV

 

TR – it-Turkija

TR-0

 

SPF

 

 

US – l-Istati Uniti

US-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

IV

 

UY – l-Urugwaj

UY-0

 

SPF

 

 

ZA – l-Afrika t’Isfel

ZA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

(b)

Il-Parti 2 hija emendata kif ġej:

(i)

fit-taqsima bis-subintestatura “Garanziji Addizzjonali (GA)”, jiżdied dan li ġej:

“IV

:

Garanziji rilevanti għal tjur għat-tgħammir ta’ Gallus gallus, flieles ta’ jum ta’ Gallus gallus maħsuba għat-tgħammir u bajd għat-tfaqqis ta’ Gallus gallus b’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ l-UE dwar il-kontroll tas-Salmonella, ġew ipprovduti u għandhom jiġu ċċertifikati skond il-mudell BPP, DOC u HEP rispettivament.”

(ii)

wara t-taqsima bis-subintestatura “Garanziji Addizzjonali (GA)”, tiżdied it-taqsima li ġejja:

“Kundizzjonijiet speċifiċi:

‘A’

:

Il-projbizzjoni ta’ l-importazzjoni fil-Komunità ta’ tjur għat-tgħammir ta’ Gallus gallus, flieles ta’ jum ta’ Gallus gallus maħsuba għat-tgħammir u bajd għat-tfaqqis ta’ Gallus gallus minħabba li programm ta’ kontroll tas-Salmonella b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 ma ntbagħatx lill-Kummissjoni jew ma ġiex approvat minnha.”

(iii)

il-mudell taċ-ċertifikat veterinarju għal tjur għat-tgħammir jew għall-produzzjoni għajr għal tjur li ma jtirux (BPP) jinbidel b’dan li ġej:

“Mudell ta’ ċertifikat veterinarju għat-tjur għat-għammir jew għall-produzzjoni għajr għal tjur li ma jtirux (BPP)

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

(iv)

il-mudell taċ-ċertifikat veterinarju għal flieles ta’ jum għajr għal dawk ta’ tjur li ma jtirux (DOC) jinbidel b’dan li ġej:

“Mudell ta’ ċertifikat veterinarju għall-flieles ta’ jum għajr għal dawk ta’ tjur li ma jtirux (DOC)

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

(v)

il-mudell taċ-ċertifikat veterinarju għal bajd għat-tfaqqis ta’ tjur għajr għal tjur li ma jtirux (HEP) jinbidel b’dan li ġej:

“Mudell ta’ ċertifikat veterinarju għall-bajd għat-tfaqqis ta’ tjur għajr għal tjur li ma jtirux (HEP)

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

(2)

Fil-Parti 1 ta’ l-Anness II tad-Deċiżjoni 2006/696/KE, l-annotazzjonijiet għall-Bulgarija u r-Rumanija huma mħassra.


(*)  Bla ħsara għar-rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni speċifiċi pprovduti fi ftehimiet Komunitarji ma’ pajjiżi terzi.

(**)  Ċertifikati skond il-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli (ĠU L 114, 30.4.2002, p. 132).”


18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/101


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-17 ta’ Diċembru 2007

li temenda d-Deċiżjoni 2006/415/KE dwar ċerti miżuri ta’ ħarsien marbuta ma’ l-influwenza tat-tjur li għandha patoġeniċità għolja, tas-sottotip H5N1, fit-tjur fil-Ġermanja

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6702)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2007/844/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsindrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1989 dwar kontrolli veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tal-kompletar tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsindrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar kontrolli veterinarji u żootekniċi applikabbli fil-kummerċ intra-Komunitarju fuq ċerti annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tal-kompletar tas-suq intern (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 10(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/415/KE ta' l-14 ta’ Ġunju 2006 li għandha x'taqsam ma' ċerti miżuri ta' ħarsien fir-rigward ta' influwenza tat-tjur ta' patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N1 fit-tjur ta' l-irziezet fil-Komunità u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2006/135/KE (3) tistipula ċerti miżuri ta' ħarsien biex tiġi evitata l-firxa ta' dik il-marda, inkluż l-istabbiliment ta' Żoni A u B wara tifqigħa suspettata jew konfermata ta' dik il-marda.

(2)

Il-Ġermanja nnotifikat lill-Kummissjoni b'tifqigħa ta' l-influwenza avjarja ferm patoġenika tas-sottotip H5N1 f'azjenda domestika fit-territorju tagħha u ħadet il-miżuri xierqa kif previsti fid-Deċiżjoni 2006/415/KE, inkluż l-istabbiliment taż-Żoni A u B kif previst fl-Artikolu 4 ta' dik id-Deċiżjoni.

(3)

Il-Kummissjoni eżaminat dawk il-miżuri b'kollaborazzjoni mal-Ġermanja, u hija sodisfatta li l-fruntieri taż-Żoni A u B stabbiliti mill-awtorità kompetenti f'dak l-Istat Membru jinsabu 'l bogħod biżżejjed mill-post innifsu tat-tifqigħa. Għalhekk iż-Żoni A u B fil-Ġermanja jistgħu jiġu kkonfermati u jista' jiġi ffissat it-tul ta' żmien ta' dik ir-reġjonalizzazzjoni

(4)

Id-Deċiżjoni 2006/415/KE għandha għalhekk tiġi emendata skond dan.

(5)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni għandhom jiġu riveduti fil-laqgħa li jmiss tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness mad-Deċiżjoni 2006/415/KE huwa emendat skond it-test fl-Anness ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 17 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2004/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 157, 30.4.2004, p. 33); verżjuno kkorreġuta (ĠU L 195, 2.6.2004, p. 12).

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2002/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 315, 19.11.2002, p. 14).

(3)  ĠU L 164, 16.6.2006, p. 51. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2007/816/KE (ĠU Nru. L 326, 12.12.2007, p. 32).


ANNESS

L-Anness mad-Deċiżjoni 2006/415/KE huwa emendat kif ġej:

1.

It-test li ġej jiżdied ma' Parti A:

“ISO Kodiċi tal-Pajjiż

Stat Membru

Żona A

Data sa l-Artikolu applikabbli 4(4)(b)(iii)

Kodiċi

(jekk disponibbli)

Isem

DE

ĠERMANJA

 

Iż-żona ta' 10km stabbilita madwar it-tifqigħa fil-komun ta' Großwoltersdorf li tinkludi l-komuni kollha jew partijiet minn:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008”

2.

It-test li ġej jiżdied ma' Parti B:

“ISO Kodiċi tal-Pajjiż

Stat Membru

Żona B

Data sa l-Artikolu applikabbli 4(4)(b)(iii)

Kodiċi

(jekk disponibbli)

Isem

DE

ĠERMANJA

 

Il-komuni ta':

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008”


III Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/103


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2007/845/ĠAI

tas-6 ta’ Diċembru 2007

dwar il-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi ta’ l-Istati Membri fil-qasam tar-rintraċċar u l-identifikazzjoni ta’ rikavati mill-kriminalità, jew proprjetà oħra relatata magħha

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 30(1)(a) u (b) u 34(2)(ċ) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika ta’ l-Awstrija u tar-Repubblika tal-Finlandja,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-motiv ewlieni tal-kriminalità organizzata transkonfini huwa l-qligħ finanzjarju. Dan il-qligħ finanzjarju huwa stimolu għat-twettiq ta’ aktar reati sabiex jinkiseb saħansitra aktar profitt. Għaldaqstant, is-servizzi ta’ l-infurzar tal-liġi għandu jkollhom il-kompetenzi meħtieġa biex jinvestigaw u janalizzaw it-traċċi finanzjarji ta’ attività kriminali. Sabiex il-kriminalità organizzata tiġi miġġielda b’mod effettiv, informazzjoni li tista’ twassal għar-rintraċċar u l-qbid ta’ rikavati mill-kriminalità u proprjetà oħra li tappartjeni lill-kriminali għandha tiġi skambjata b’mod rapidu bejn l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea.

(2)

Il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni Kwadru 2003/577/ĠAI tat-22 ta’ Lulju 2003 dwar l-eżekuzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta’ ordnijiet ta’ ffriżar ta’ proprjetà jew evidenza (2) u d-Deċiżjoni Kwadru 2005/212/ĠAI ta’ l-24 ta’ Frar 2005 dwar il-Konfiska ta’ Rikavati, Strumentalitajiet u Proprjetà Relatati mal-Kriminalità (3), li jittrattaw ċerti aspetti ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali fil-qasam ta’ l-iffriżar u l-konfiska ta’ rikavati mill-kriminalità, strumentalitajiet tagħha, u proprjetà oħra relatata magħha.

(3)

Jeħtieġ li sseħħ kooperazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet rilevanti ta’ l-Istati Membri involuti fir-rintraċċar ta’ rikavati illeċiti u proprjetà oħra li tista’ tkun soġġetta għall-konfiska u li ssir disposizzjoni li tippermetti komunikazzjoni diretta bejn dawk l-awtoritajiet.

(4)

Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandu jkollhom Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi nazzjonali b’kompetenzi f’dawn l-oqsma u għandhom jiżguraw li dawn l-uffiċċji jkunu jistgħu jiskambjaw l-informazzjoni b’mod rapidu.

(5)

In-Network ta’ l-Inter-Aġenziji Camden għall-Irkupru ta’ l-Assi (CARIN) stabbilit fl-Aja fit-22-23 ta’ Settembru 2004 mill-Awstrija, il-Belġju, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Olanda u r-Renju Unit diġà jikkostitwixxi network globali ta’ prattikanti u esperti bl-intenzjoni li jittejjeb l-għarfien reċiproku ta’ metodi u tekniki fil-qasam ta’ l-identifikazzjoni, l-iffriżar, il-qbid u l-konfiska transkonfini tar-rikavati mill-kriminalità, u proprjetà oħra relatata magħha. Din id-Deċiżjoni għandha tikkompleta l-CARIN billi tipprovdi bażi legali għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi ta’ l-Istati Membri kollha.

(6)

Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew – “Il-Programm ta’ l-Aja: Għaxar Prijoritajiet għall-ħames snin li ġejjin”, il-Kummissjoni kienet favur it-tisħiħ ta’ l-għodod li jindirizzaw l-aspetti finanzjarji tal-kriminalità organizzata inter alia bil-promozzjoni ta’ l-istabbiliment ta’ unitajiet ta’ intelligence dwar assi kriminali fl-Istati Membri.

(7)

Kooperazzjoni bejn l-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi u bejn l-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi u awtoritajiet oħra bil-kariga li jiffaċilitaw ir-rintraċċar u l-identifikazzjoni ta’ rikavati tal-kriminalità għandha ssir abbażi tal-proċeduri u l-limiti ta’ żmien previsti fid-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/960/ĠAI tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-simplifikazzjoni ta’ l-iskambju ta’ informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet ta’ l-infurzar tal-liġi ta’ l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea (4), inklużi r-raġunijiet għal rifjut li hemm fiha.

(8)

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għall-arranġamenti ta’ kooperazzjoni kif definiti mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI tas-17 ta’ Ottubru 2000 dwar l-arranġamenti għall-kooperazzjoni bejn l-unitajiet ta’ intelligence finanzjarja ta’ l-Istati Membri fir-rigward ta’ l-iskambju ta’ informazzjoni (5) u ma’ arranġamenti eżistenti għal kooperazzjoni tal-pulizija.

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

L-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi

1.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi jew jinnomina Uffiċċju għall-Irkupru ta’ l-Assi nazzjonali, sabiex jiffaċilita r-rintraċċar u l-identifikazzjoni ta’ rikavati tal-kriminalità u proprjetà oħra relatata magħha li jistgħu jsiru l-oġġett ta’ ordni magħmula minn awtorità ġudizzjarja kompetenti għall-iffriżar jew il-qbid jew għall-konfiska tul proċedimenti kriminali jew, sa fejn hu possibbli taħt il-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru kkonċernat, proċedimenti ċivili.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, Stat Membru jista’, f’konformità mal-liġi nazzjonali, jistabbilixxi jew jinnomina żewġ Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi. Fejn Stat Membru għandu aktar minn żewġ awtoritajiet bil-kariga li jiffaċilitaw ir-rintraċċar u l-identifikazzjoni ta’ rikavati tal-kriminalità, għandu jinnomina massimu ta’ tnejn mill-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi bħala punt(i) ta’ kuntatt.

3.   L-Istat Membri għandhom jindikaw l-awtoritajiet li huma l-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi nazzjonali fi ħdan is-sens ta’ dan l-Artikolu. Huma għandhom jinnotifikaw din l-informazzjoni u kwalunkwe tibdil sussegwenti lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill bil-miktub. Din in-notifika m’għandhiex tipprekludi awtoritajiet oħrajn bil-kariga li jiffaċilitaw ir-rintraċċar u l-identifikazzjoni ta’ rikavati tal-kriminalità milli jiskambjaw informazzjoni taħt l-Artikoli 3 u 4 ma’ Uffiċċju għall-Irkupru ta’ l-Assi ta’ Stat Membru ieħor.

Artikolu 2

Kooperazzjoni bejn l-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi tagħhom jikkooperaw ma’ xulxin għall-finijiet imniżżlin fl-Artikolu 1(1), billi jiskambjaw informazzjoni u l-aħjar prattiki, kemm fuq talba kif ukoll spontanjament.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li din il-kooperazzjoni ma tkunx imfixkla mill-istatus ta’ l-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi skond il-liġi nazzjonali, irrispettivament jekk huma jkunux jifformaw parti minn awtorità amministrattiva, awtorità ta’ l-infurzar tal-liġi jew awtorità ġudizzjarja.

Artikolu 3

Skambju ta’ informazzjoni bejn l-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi fuq talba

1.   Uffiċċju għall-Irkupru ta’ l-Assi ta’ Stat Membru jew awtoritajiet oħrajn fi Stat Membru inkarigati bil-faċilitazzjoni tar-rintraċċar u l-identifikazzjoni ta’ rikavati tal-kriminalità jistgħu jagħmlu talba lil Uffiċċju għall-Irkupru ta’ l-Assi ta’ Stat Membru ieħor għal informazzjoni għall-finijiet imniżżlin fl-Artikolu 1(1). Għal dak il-għan hija għandha toqgħod fuq id-Deċiżjoni Kwadru 2006/960/ĠAI u fuq ir-regoli adottati fl-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tagħha.

2.   Meta jkun qed jimla l-formola prevista taħt id-Deċiżjoni Kwadru 2006/960/ĠAI, l-Uffiċċju għall-Irkupru ta’ l-Assi li jkun qed jagħmel it-talba għandu jispeċifika l-oġġett tagħha, u r-raġunijet għat-talba u n-natura tal-proċedimenti. Għandu wkoll jipprovdi dettalji dwar il-proprjetà mmirata jew imfittxija (kontijiet bankarji, beni immobiljari, karrozzi, jottijiet u oġġetti oħra ta’ valur għoli) u/jew il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi preżunti li huma involuti (eż. ismijiet, indirizzi, dati u postijiet tat-twelid, data tar-reġistrazzjoni, azzjonisti, kwartieri ġenerali). Tali dettalji għandhom ikunu preċiżi kemm jista’ jkun.

Artikolu 4

Skambju spontanju ta’ informazzjoni bejn Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi

1.   L-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi jew awtoritajiet oħrajn inkarigati li jiffaċilitaw ir-rintraċċar u l-identifikazzjoni ta’ rikavati tal-kriminalità jistgħu, fil-limiti tal-liġi nazzjonali applikabbli u mingħajr talba għal dak l-effett, jiskambjaw informazzjoni li huma jikkunsidraw meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-kompiti ta’ Uffiċċju għall-Irkupru ta’ l-Assi ieħor biex jintlaħqu l-finijiet kif imniżżlin fl-Artikolu 1 (1).

2.   L-Artikolu 3 għandu japplika fir-rigward ta’ informazzjoni taħt dan l-Artikolu mutatis mutandis.

Artikolu 5

Protezzjoni ta’ data

1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li r-regoli stabbiliti dwar il-protezzjoni tad-data jiġu applikati wkoll fi ħdan il-proċedura dwar l-iskambju ta’ informazzjoni u intelligence prevista minn din id-Deċiżjoni.

2.   L-użu ta’ informazzjoni li tkun ġiet skambjata direttament jew b’mod bilaterali taħt din id-Deċiżjoni għandu jkun soġġett għad-disposizzjonijiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data ta’ l-Istat Membru destinatarju, fejn l-informazzjoni għandha tkun soġġetta għall-istess regoli dwar il-protezzjoni tad-data, bħallikieku din tkun inġabret fl-Istat Membru destinatarju. Id-data personali pproċessata fil-kuntest ta’ l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandha tkun protetta skond il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa tat-28 ta’ Jannar 1981 għall-Protezzjoni ta’ Individwi fir-rigward ta’ l-Ipproċessar Awtomatiku ta’ Data Personali, u, għal dawk l-Istati Membri li rratifikawh, il-Protokoll Addizzjonali tat-8 ta’ Novembru 2001 għal dik il-Konvenzjoni, rigward l-Awtoritajiet Superviżorji u l-Flussi Traskonfini ta’ Data. Il-prinċipji tar-Rakkomandazzjoni Nru R(87) 15 tal-Kunsill ta’ l-Ewropa li Tirregola l-Użu ta’ Data Personali fis-Settur tal-Pulizija għandhom ukoll jiġu kkunsidrati meta l-awtoritajiet ta’ l-infurzar tal-liġi jittrattaw data personali miksuba taħt din id-Deċiżjoni.

Artikolu 6

Skambju ta’ l-aħjar prattiki

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Uffiċċji għall-Irkupru ta’ l-Assi għandhom jiskambjaw l-aħjar prattiki rigward modi biex tittejjeb l-effikaċja ta’ l-isforzi ta’ l-Istati Membri fir-rintraċċar u l-identifikazzjoni ta’ rikavati mill-kriminalità, u proprjetà oħra relatata magħha, li jistgħu jsiru l-oġġett ta’ ordni ta’ ffriżar, qbid jew konfiska minn awtorità ġudizzjarja kompetenti.

Artikolu 7

Relazzjoni ma’ arranġamenti eżistenti għal kooperazzjoni

Id-Deċiżjoni preżenti għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi li jirriżultaw minn strumenti ta’ l-Unjoni Ewropea dwar assistenza legali reċiproka jew dwar rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet rigward kwistjonijiet kriminali, u minn ftehim jew arranġamenti bilaterali jew multilaterali bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi dwar assistenza legali reċiproka, u mid-Deċiżjoni 2000/642/ĠAI u mid-Deċiżjoni Kwadru 2006/960/ĠAI.

Artikolu 8

Implimentazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li huma jistgħu jikkooperaw bis-sħiħ skond id-disposizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni sat-18 ta’ Diċembru 2008. Sa l-istess data l-Istati Membri għandhom jittrasmettu lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u lill-Kummissjoni t-test ta’ kawlunkwe disposizzjonijiet tal-liġi nazzjonali tagħhom li jippermettulhom jikkonformaw ma’ l-obbligi imposti fuqhom taħt din id-Deċiżjoni.

2.   Sakemm l-Istati Membri jkunu għadhom ma implimentawx id-Deċiżjoni Kwadru 2006/960/ĠAI, referenzi għad-Deċiżjoni Kwadru f’din id-Deċiżjoni preżenti għandhom jinqraw bħala referenzi għall-istrumenti applikabbli dwar il-kooperazzjoni tal-pulizija bejn l-Istati Membri.

3.   Sat-18 ta’ Diċembru 2010 il-Kunsill għandu jivvaluta l-konformità ta’ l-Istati Membri ma’ din id-Deċiżjoni abbażi ta’ rapport magħmul mill-Kummissjoni.

Artikolu 9

Applikazzjoni

Din id-Deċiżjoni għandu jkollha effet mid-data tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 6 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

A. COSTA


(1)  Opinjoni tat-12 ta’ Diċembru 2006 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 196, 2.8.2003, p. 45.

(3)  ĠU L 68, 15.3.2005, p. 49.

(4)  ĠU L 386, 29.12.2006, p. 89.

(5)  ĠU L 271, 24.10.2000, p. 4.


Corrigendum

18.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 332/106


Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti ħażniet ta' ħut u gruppi ta' ħażniet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta' qbid

( Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea L 15, ta’ l-20 ta’ Jannar 2007 )

Paġna 18, KAPITOLU VIII, it-Titolu:

Flok:

“FIŻ-ŻONA REGOLATORJA TAN-NEAFC”,

Aqra:

“FIŻ-ŻONA TAL-KONVENZJONI NEAFC”;

Paġna 18, l-Artikolu 49:

Flok:

“minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi fiż-żona Regolatorja tan-NEAFC …”,

Aqra:

“… minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi fiż-żona tal-Konvenzjoni NEAFC …”;

Paġna 19, l-Artikolu 52(3) u l-Artikolu 54(2):

Flok:

“… fiż-Żona Regolatorja tan-NEAFC.”,

Aqra:

“… iż-żona tal-Konvenzjoni NEAFC.”;

Paġna 26, l-Artikolu 75, it-tabella, l-intestatura tal-kolonna leminija:

Flok:

“Qabda Totali (Mt)”,

Aqra:

“Qabda Totali (tunnellati)”;

Paġna 48, l-Anness IA, Speċi: Megrims Lepidorhombus spp. fiż-Żoni VIIIc, IX u X:

Flok:

“Żona: VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 31.1.1”,

Aqra:

“Żona: VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 34.1.1”;

Paġna 51, l-Anness IA, Speċi: Petriċi Lophiidae fiż-Żoni VIIIc, IX u X:

Flok:

“Żona: VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 31.1.1”,

Aqra:

“Żona: VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 34.1.1”;

Paġna 57, l-Anness IA, Speċi: Merlangu Merlangius merlangus fiż-Żoni IX u X:

Flok:

“Żona: IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 31.1.1”,

Aqra:

“Żona: IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 34.1.1”;

Paġna 85, l-Anness IA, Speċi: Laċċa kaħla Sprattus sprattus fiż-Żoni VIId u VIIe:

Flok:

“Il-KE

6 144

TAC

6 144 ”,

Aqra:

“Il-KE

6 145

TAC

6 145 ”;

Paġna 98, l-Anness IB, Speċi: Pollakkju (saithe) Pollachius virens fl-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe taż-Żona Vb:

Flok:

“Franza

1 630 ”,

Aqra:

“Franza

1 632 ”;

Paġna 103, l-Anness IB, Speċi: Redfish Sebastes spp. fl-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe taż-Żona Vb:

Flok:

“Il-Ġermanja

2 083 ”,

Aqra:

“Il-Ġermanja

2 084 ”;

Paġna 119, it-titolu ta' l-Anness IIA:

Flok:

“… FIŻ-ŻONI SKAGERRAK, KATTEGAT U ICES IV, VIA, VIIA, VIID …”,

Aqra:

“… FIŻ-ŻONI ICES IV, VIA, VIIA, VIID TA' SKAGERRAK U KATTEGAT …”;

Paġna 121, l-Anness IIA, il-punt 8.1.(b):

Flok:

“… u aktar minn 70 % ta' awwist.”,

Aqra:

“… u aktar minn 70 % ta' awwista tan-Norveġja”;

Paġna 125, l-Anness IIA, il-punt 13, Tabella I, il-kolonna “Denominazzjoni”, l-aħħar entrata ta' dik il-paġna:

Flok:

“Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'qies il-malji > 120 mm, …”,

Aqra:

“Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'qies il-malji ≥ 120 mm, …”;

Paġna 126, l-Anness IIA, il-punt 13, it-tabella, l-aħħar entrata ta' dik il-paġna:

Flok:

“4.c.iii - 8.1.(f) Għeżula u għeżula tat-tħabbil …”,

Aqra:

“4.c.iv - 8.1.(f) Għeżula u għeżula tat-tħabbil …”;

Paġna 156, l-Anness IIIA, il-punt 8.2.(b)(ii):

Flok:

“(ii)

huma mibnija b'konformità mad-dettalji tekniċi mogħtija fl-Anness.”,

Aqra:

“(ii)

huma mibnija b'konformità mad-dettalji tekniċi mogħtija fl-Anness mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 254/2002 tat-12 ta' Frar 2002 li jistabbilixxi miżuri li għandhom ikunu applikabbli fl-2002 għall-irkupru tal-ħażna ta' marlozz fil-Baħar Irlandiż (diviżjoni ICES VIIa).”;

Paġna 157, l-Anness IIIA, il-punt 9.8.(b):

Flok:

“(b)

il-marki tal-gavitelli jew id-data tal-VMS tindika li s-sid kien lokalizzat f'distanza anqas minn 100 mil nawtiku mill-irkaptu għal aktar minn 120 siegħa;”,

Aqra:

“(b)

il-marki tal-gavitelli jew id-data tal-VMS tindika li s-sid ma kienx lokalizzat f'distanza anqas minn 100 mil nawtiku mill-irkaptu għal aktar minn 120 siegħa;”