ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 327

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
13 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1463/2007 tat-12 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1464/2007 tat-12 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi sa fejn jistgħu jintlaqgħu l-applikazzjonijiet għal liċenzji ta' l-importazzjoni introdotti f'Novembru 2007 għal ċerti prodotti tal-ħalib fil-qafas ta' ċerti kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 2535/2001

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1465/2007 tat-12 ta’ Diċembru 2007 li jemenda l-Anness V tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 752/2007 dwar il-limiti kwantitattivi ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar mill-Ukraina

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1466/2007 tat-12 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-marlozz fiż-żoni VIII ċ, IX u X ta' l-ICES; l-ilmijiet tal-KE ta' CECAF 34.1.1 min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall

8

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/829/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta’ Diċembru 2007 dwar ir-regoli applikabbi għall-esperti nazzjonali u għall-persunal militari nazzjonali sekondati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u li tħassar id-Deċiżjoni 2003/479/KE

10

 

 

IV   Atti oħrajn

 

 

SPAZJU EKONOMIKU EWROPEW

 

 

Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

 

*

Deċiżjoni ta’ l-Awtorità ta’ Sorveljanza EFTA Nru 90/04/COL tat-23 ta’ April 2004 li temenda għas-sitta u erbgħin darba r-Regoli Proċedurali u Sostantivi fil-Qasam ta’ l-Għajnuna mill-Istat billi Tintroduċi kapitolu ġdid 24Ċ: l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat għax-Xandir tas-servizz pubbliku

21

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1875/2006 tat-18 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2454/93 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità ( ĠU L 360, 19.12.2006 )

32

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1459/2007 ta’ l-10 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1858/2005 li jimponi dazju definittiv antidumping fuq l-importazzjonijiet ta’ ħbula, u ċimi, ta’ l-azzar li joriġinaw, inter alia, mill-Afrika t’Isfel ( ĠU L 326, 12.12.2007 )

32

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

13.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 327/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1463/2007

tat-12 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-13 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 12 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 756/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANNESS

tar-Regolament ta' l-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

IL

168,9

MA

91,0

TN

157,6

TR

108,7

ZZ

131,6

0707 00 05

JO

209,9

MA

47,6

TR

89,2

ZZ

115,6

0709 90 70

JO

149,8

MA

56,0

TR

108,3

ZZ

104,7

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

12,5

AU

10,4

BR

25,6

SZ

31,4

TR

100,7

ZA

38,2

ZW

20,3

ZZ

34,2

0805 20 10

MA

79,8

ZZ

79,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

32,2

IL

66,9

TR

72,7

ZZ

57,3

0805 50 10

EG

80,9

IL

82,7

TR

105,4

ZA

65,9

ZZ

83,7

0808 10 80

AR

79,2

CA

97,8

CL

86,0

CN

76,4

MK

30,6

US

87,4

ZA

82,4

ZZ

77,1

0808 20 50

AR

71,4

CN

40,6

TR

145,7

US

107,8

ZZ

91,4


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


13.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 327/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1464/2007

tat-12 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi sa fejn jistgħu jintlaqgħu l-applikazzjonijiet għal liċenzji ta' l-importazzjoni introdotti f'Novembru 2007 għal ċerti prodotti tal-ħalib fil-qafas ta' ċerti kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 2535/2001

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/1999 tal-31 ta' Awissu 2006 li jistabbilixxi r-regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji ta' importazzjoni għall-prodotti agrikoli ġestita b'sistema ta' liċenzji ta' importazzjoni, (2) u b'mod partikulari l-artikolu 7(2) tiegħu.

Billi:

L-applikazzjonijiet li saru mill-20 sa l-30 ta' Novembru 2007 għal ċerti kwoti msemmija fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001 ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2535/2001 ta' l-14 ta' Diċembru 2001 li jipprovdi regoli dettaljati biex ikun applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward l-arranġamenti ta' l-importazzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib u biex jinfetħu kwoti tat-tariffa (3), huma għal kwantitajiet akbar minn dawk disponibbli. Għalhekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti l-koeffiċjenti ta' allokazzjoni għall-kwantitajiet mitluba,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwantitajiet li għalihom intalbu l-liċenzji ta' l-importazzjoni għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kwota msemmija fil-partijiet I.A, I.D, I.E, I.F, I.H u I.I ta' l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001, introdotti bejn l-20 u l-30 ta' Novembru 2007 huma modifikati skond il-koeffiċjent ta' allokazzjoni mniżżel fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-13 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 12 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 48. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1152/2007 (ĠU L 258, 4.10.2007, p. 3). Ir-Regolament (KE) Nru 1255/1999 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Lulju 2008.

(2)  ĠU L 238 ta' l-1.9.2006, p. 13. Regolament kif emendat l-aħħar bir-regolament (KE) Nru 289/2007 (ĠU L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  ĠU L 341, 22.12.2001, p. 29. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 487/2007 (ĠU L 114, 1.5.2007, p. 8).


ANNESS I.A

Numru tal-kwota

Koeffiċjent ta' allokazzjoni

09.4590

100  %

09.4599

100  %

09.4591

100  %

09.4592

09.4593

09.4594

100  %

09.4595

1,396665  %

09.4596

100  %


ANNESS I.D

Prodotti li joriġinaw mit-Turkija

Numru tal-kwota

Koeffiċjent ta' allokazzjoni

09.4101


ANNESS I.E

Prodotti li joriġinaw mill-Afrika t'Isfel

Numru tal-kwota

Koeffiċjent ta' allokazzjoni

09.4151


ANNESS I.F

Prodotti li joriġinaw mill-Iżvizzera

Numru tal-kwota

Koeffiċjent ta' allokazzjoni

09.4155


ANNESS I.H

Prodotti li joriġinaw mill-Ġordan

Numru tal-kwota

Koeffiċjent ta' allokazzjoni

09.4179

100  %


ANNESS I.I

Prodotti li joriġinaw mill-Iżlanda

Numru tal-kwota

Koeffiċjent ta' allokazzjoni

09.4205

100  %

09.4206

100  %


13.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 327/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1465/2007

tat-12 ta’ Diċembru 2007

li jemenda l-Anness V tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 752/2007 dwar il-limiti kwantitattivi ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar mill-Ukraina

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 752/2007 (1) tat-30 ta’ Mejju 2007 dwar l-amministrazzjoni ta’ ċerti restrizzjonijiet fuq importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar mill-Ukraina,

Billi:

(1)

Il-Komunità Ewropea u l-Gvern ta’ l-Ukraina ffirmaw ftehim dwar kummerċ f’ċerti prodotti ta’ l-azzar fit-18 ta’ Ġunju 2007 (2) (“il-Ftehim”).

(2)

L-Artikolu 10(1) tal-Ftehim jipprevedi li l-Ftehim għandu jiġġedded awtomatikament minn sena għal sena sakemm l-ebda Parti ma tagħti lill-Parti l-oħra avviż bil-miktub ta’ denunzja tal-Ftehim sitt xhur qabel ma jiskadi u li b’kull tiġdid, il-kwantitajiet f'kull grupp ta' prodotti għandhom jiżdiedu bi 2.5 %.

(3)

L-Ukraina ma nnotifikatx lill-Komunità dwar ix-xewqa tagħha li tiddenunzja l-Ftehim. Għaldaqstant, il-Ftehim se jkun imġedded awtomatikament u l-kwantitajiet f’kull grupp ta’ prodotti se jiżdiedu bi 2.5 %.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 752/2007 għandu jkun emendat skond dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-limiti kwantitattivi għas-sena 2007 stabbiliti fl-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 752/2007 qed jinbidlu b’dawk għas-sena 2008 stabbiliti fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2008. Għandu jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 12 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Peter MANDELSON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 178, 6.7.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 6.7.2007, p. 24.


ANNESS

LIMITI KWANTITATTIVI GĦAS-SENA 2008

(tunnellati)

Prodotti

2008

SA. Prodotti ċatti mremblin (flat-rolled)

SA1. Kojlijiet

194 750

SA2. Pjanċi tqal

399 750

SA3. Prodotti ċatti mremblin oħra

143 500

SB. Prodotti twal

SB1. Travi

51 250

SB2. Vireg tal-wajer

199 875

SB3. Prodotti oħra twal

363 875

Nota: SA u SB huma kategoriji ta' prodotti.

SA1 sa SA3 u SB1 sa SB3 huma gruppi ta' prodotti.


13.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 327/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1466/2007

tat-12 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-marlozz fiż-żoni VIII ċ, IX u X ta' l-ICES; l-ilmijiet tal-KE ta' CECAF 34.1.1 min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 26(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-Politika Komuni dwar is-Sajd [tas-Sajd] (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 21(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kundizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti ħażniet (stokkijiet) ta' ħut u gruppi ta' ħażniet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità, u għal bastimenti Komunitarji, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta' qbid (3), jistabbilixxi l-kwoti għall-2007.

(2)

Skond l-informazzjoni li rċeviet il-Kummissjoni, il-qabdiet ta' l-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament mill-bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Istat Membru msemmi hemmhekk, jew li huma rreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2007.

(3)

Jeħtieġ għalhekk li s-sajd għal dak l-istokk kif ukoll iż-żamma tiegħu fuq il-bastimenti, it-trażbord u l-ħatt tiegħu l-art, jiġu pprojbiti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata għall-Istat Membru msemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2007 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

Is-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ l-Istat Membru msemmi hemmhekk jew li huma rreġistrati fih għandu jiġi pprojbit mid-data stipulata f’dak l-Anness. Għandu jkun ipprojbit li t-tali stokk maqbud minn dawk il-bastimenti wara dik id-data jinżamm fuq il-bastimenti, jiġi ttrażbordat jew jinħatt l-art.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 12 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Fokion FOTIADIS

Direttur Ġenerali għas-Sajd u l-Affarijiet Marittimi


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 865/2007 (ĠU L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (ĠU L 409, 30.12.2006, p. 11); kif ikkoreġuta fil-ĠU L 36, 8.2.2007, p. 6.

(3)  ĠU L 15, 20.1.2007, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 898/2007 (ĠU L 196, 28.7.2007, p. 22).


ANNESS

Nru

86

Stat Membru

Il-Portugall

Stokk

HKE/8C3411

Speċi

Marlozz (Merluccius merluccius.)

Żona

VIII c, IX u X; l-ilmijiet tal-KE ta' CECAF 34.1.1

Data

24.11.2007


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kunsill

13.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 327/10


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-5 ta’ Diċembru 2007

dwar ir-regoli applikabbi għall-esperti nazzjonali u għall-persunal militari nazzjonali sekondati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u li tħassar id-Deċiżjoni 2003/479/KE

(2007/829/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 28(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 207(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-espert(i) nazzjonali sekondat(i) (minn hawn 'il quddiem “ENS”) u l-persunal militari nazzjonali sekondat (minn hawn 'il quddiem “persunal militari sekondat”) għandhom jippermettu lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (minn hawn 'il quddiem “SĠK”) li jibbenefika mill-konoxxenza u l-esperjenza professjonali ta’ livell għoli tagħhom, partikolarment fl-oqsma fejn m'hemmx disponibbiltà immedjata ta’ tali kompetenza.

(2)

Din id-Deċiżjoni għandha tinkoraġġixxi l-iskambju ta’ esperjenza u konoxxenza professjonali fil-qasam tal-politika Ewropea, billi tassenja temporanjament esperti ta’ l-amministrazzjonijiet pubbliċi ta’ l-Istati Membri jew ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali mas-servizzi tas-SĠK.

(3)

L-ENS għandhom jiġu mill-amministrazzjonijiet pubbliċi ta’ l-Istati Membri jew ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali.

(4)

Id-drittijiet u l-obbligi ta’ l-ENS u tal-persunal militari sekondat, stabbiliti b'din id-Deċiżjoni, għandhom jiggarantixxu li dawn iwettqu d-dmirijiet tagħhom fl-interess biss tas-SĠK.

(5)

Fid-dawl tan-natura temporanja ta’ ħidmiethom u minħabba l-istatus partikolari tagħhom, l-ENS u l-persunal militari sekondat m'għandhom jieħdu l-ebda responsabbiltà li tappartjeni lis-SĠK għall-eżerċizzju tal-prerogattivi tiegħu tad-dritt pubbliku, ħlief fir-rigward tad-derogi previsti minn din id-Deċiżjoni.

(6)

Din id-Deċiżjoni għandha tiddefinixxi l-kondizzjonijiet kollha ta’ l-impjieg ta’ l-ENS u tal-persunal militari sekondat u għandha tapplika irrispettivament mill-oriġini ta’ l-approprjazzjonijiet baġitarji użati sabiex ikopru l-ispejjeż.

(7)

Barra minn hekk għandu jsir provvediment partikolari għall-persunal militari sekondati mas-SĠK sabiex jiġi ffurmat il-Persunal Militari ta’ l-Unjoni Ewropea.

(8)

Ladarba dawn ir-regoli jissostitwixxu dawk stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/479/KE (1), hu meħtieġ li din titħassar, mingħajr preġudizzju għall-kontinwazzjoni ta’ l-applikazzjoni tagħha għall-issekondar kollu li jkun għadu effettiv fil-mument tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għall-Esperti Nazzjonali Sekondati (ENS) mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (SĠK) mill-amministrazzjonijiet pubbliċi ta’ l-Istati Membri. Huma għandhom japplikaw ukoll għall-persunal militari sekondat minn organizzazzjoni internazzjonali.

2.   Il-persuni koperti minn dawn ir-regoli għandhom jibqgħu fis-servizz ta’ min iħaddimhom tul il-perijodu ta’ ssekondar u għandhom jibqgħu jiġu rimunerati minnu.

3.   Is-SĠK għandu jiddeċiedi, skond il-ħtiġijiet u l-possibbiltajiet baġitarji, dwar ir-reklutaġġ ta’ ENS. Id-Deputat Segretarju Ġenerali għandu jistabbilixxi l-modalitajiet ta’ dan ir-reklutaġġ.

4.   Ħlief jekk id-Deputat Segretarju Ġenerali jikkonċedi deroga li ma tkunx applikabbli fil-kamp tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni (PESK)/Politika Ewropea ta’ Sigurtà u Difiża (PESD), l-ENS għandhom ikunu ċittadini ta’ Stat Membru. Ir-reklutaġġ ta’ ENS għandha ssir fuq bażi ġeografika kemm jista' jkun wiesgħa minn fost iċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri. L-Istati Membri u s-SĠK għandhom jikkoperaw sabiex jiżguraw, kemm jista' jkun, bilanċ bejn irġiel u nisa u r-rispett tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs.

5.   L-issekondar għandu jiġi implimentat permezz ta’ skambju ta’ ittri bejn id-Direttorat Ġenerali tal-Persunal u l-Amministrazzjoni tas-SĠK u r-Rappreżentanza Permanenti ta’ l-Istat Membru konċernat, jew, jekk ikun il-każ, l-organizzazzjoni internazzjonali. Il-post ta’ l-issekondar għandu jkun imsemmi fl-iskambju ta’ ittri. Kopja tar-regoli applikabbli għall-ENS mas-SĠK għandha tkun mehmuża ma’ l-iskambju ta’ ittri.

Artikolu 2

Il-perijodu ta’ l-issekondar

1.   Il-perijodu ta’ l-issekondar ma jistax ikun inqas minn sitt xhur u lanqas iktar minn sentejn u jista' jiġġedded għal perijodi suċċessivi għal żmien totali li ma jaqbiżx erba' snin.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, il-perijodu ta’ l-issekondar ta’ ENS għall-parteċipazzjoni fit-tħejjija ta’ operazzjonijiet militari jew ċivili jew għall-istudju tat-tnedija tagħhom jista' jkun inqas minn 6 xhur.

3.   Il-perijodu ta’ l-issekondar previst għandu jiġi stabbilit fil-bidu, fl-iskambju ta’ ittri previst fl-Artikolu 1(5). L-istess proċedura għandha tapplika fil-każ ta’ tiġdid tal-perijodu ta’ l-issekondar.

4.   L-ENS li diġà kienu ġew sekondati mas-SĠK jistgħu jerġgħu jiġu sekondati, f'konformità mar-regolamenti interni stabbiliti rigward il-perijodu massimu tal-preżenza ta’ dan il-persunal fis-servizzi tas-SĠK, u dejjem bil-kondizzjonijiet li ġejjin:

a)

l-ENS għandhom jibqgħu jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta’ eliġibilità għall-issekondar;

b)

iridu jkunu għaddew mill-inqas sitt snin bejn it-tmiem tal-perijodu ta’ l-issekondar preċedenti u ssekondar ġdid; jekk, fi tmiem l-ewwel issekondar, l-ENS ibbenefika minn kuntratt supplimentari differenti, il-perijodu ta’ sitt snin għandu jibda jgħodd mit-tmiem ta’ dan il-kuntratt. Din id-dispożizzjoni m'għandhiex twaqqaf lis-SĠK milli jaċċetta l-issekondar ta’ ENS li l-ewwel issekondar tiegħu dam inqas minn erba' snin, iżda f'dan il-każ, l-issekondar il-ġdid m'għandux jaqbeż il-parti li jkun fadal tal-perijodu ta’ erba' snin;

c)

il-perijodu indikat fil-punt (b) għandu jitnaqqas għal tliet snin fil-każ li l-perijodu ta’ l-ewwel issekondar ikun inqas minn sitt xhur.

Artikolu 3

Post ta’ l-issekondar

L-ENS għandhom ikunu sekondati fi Brussell, f'uffiċċju ta’ kollegament tas-SĠK jew fi kwalunkwe post ieħor fejn l-Unjoni Ewropea taġixxi fl-ambitu ta’ deċiżjoni meħuda mill-Kunsill. Il-post ta’ l-issekondar jista' jinbidel matul l-issekondar permezz ta’ skambju ġdid ta’ ittri skond l-Artikolu 1(5), jekk il-possibbiltà ta’ bidla ta’ dan il-post ma kenitx prevista fl-ewwel skambju ta’ ittri. L-amministrazzjoni li tissekonda l-ENS għandha tiġi mgħarrfa bil-bidliet eventwali tal-post ta’ l-issekondar.

Artikolu 4

Dmirijiet

1.   L-ENS għandu jassisti lill-uffiċjali tas-SĠK jew lill-aġenti temporanji u jwettaq il-kompiti li jiġu fdati lilu.

Il-funzjonijiet imwettqin għandhom jiġu definiti bi qbil komuni bejn is-SĠK u l-amministrazzjoni li tissekonda l-espert nazzjonali fl-interess tas-servizzi u b'kont meħud tal-kwalifiki tal-kandidat.

2.   L-ENS m'għandux jipparteċipa f'missjonijiet u laqgħat ħlief:

a)

jekk jakkumpanja uffiċjal tas-SĠK jew aġent temporanju, jew

b)

jekk ikun waħdu, bħala osservatur jew għal finijiet biss ta’ informazzjoni.

Sakemm ma jkunx inħareġ mandat speċjali, taħt l-awtorità tas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli, mid-Direttur Ġenerali tas-servizz konċernat, l-ENS ma jistax jorbot lis-SĠK esternament.

3.   Is-SĠK għandu jibqa' unikament responsabbli mill-approvazzjoni tar-riżultati tal-kompiti mwettqin mill-ENS.

4.   Is-servizzi tas-SĠK konċernati, min iħaddem lill-ENS u l-ENS għandhom jagħmlu kull sforz possibbli sabiex jevitaw kull konflitt ta’ interess u kull apparenza ta’ tali konflitt rigward il-kompiti ta’ l-ENS matul l-issekondar. Għal dan l-għan, is-SĠK għandu jgħarraf fi żmien debitu lill-ENS u lil min iħaddmu bil-kompiti previsti u jitlobhom it-tnejn sabiex jikkonfermaw bil-miktub li huma ma jaraw l-ebda raġuni għaliex l-ENS m'għandux jiġi assenjat għal dawn il-kompiti. L-ENS għandu jiġi mistieden partikolarment sabiex jiddikjara kull konflitt potenzjali bejn ċerti aspetti tas-sitwazzjoni familjari tiegħu (partikolarment xi attivitajiet professjonali ta’ membri fil-qrib tal-familja tiegħu jew ta’ xi wħud mill-interessi finanzjarji ewlenin tiegħu jew ta’ dawn il-membri) u l-kompiti proposti matul l-issekondar.

Min iħaddem lill-ENS u l-ENS għandhom jintrabtu li jgħarrfu lis-SĠK b'kull bidla fiċ-ċirkostanzi li, matul l-issekondar, tista' tirriżulta f'tali konflitt.

5.   Meta s-SĠK iqis li n-natura tal-kompiti fdati lill-ENS teżiġi prekawzjonijiet partikolari fir-rigward tas-sigurtà, għandha tinkiseb awtorizzazzjoni ta’ sigurtà qabel l-issekondar ta’ l-ENS.

6.   Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-paragrafi 2, 3, 4 u 7, is-SĠK jista' jittermina l-issekondar ta’ l-ENS skond l-Artikolu 8(2)(c).

7.   B'deroga mill-ewwel subparagrafu tal-paragafu 1, u mill-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2, id-Deputat Segretarju Ġenerali jista', fuq proposta tad-Direttur Ġenerali tas-servizz li miegħu jiġi assenjat l-ENS, jafda kompiti speċifiċi lill-ENS u jagħtih mandat sabiex iwettaq missjoni speċifika waħda jew aktar wara li jivverifika li ma jeżisti l-ebda konflitt ta’ interess.

Artikolu 5

Drittijiet u obbligi

1.   Matul il-perijodu ta’ ssekondar:

a)

l-ENS għandu jwettaq il-kompiti tiegħu u jġib ruħu b'mod li jfittex biss l-interessi tal-Kunsill;

b)

l-ENS għandu jastjeni minn kull azzjoni, partikolarment minn kull espressjoni pubblika ta’ opinjoni, li tista' tnaqqas id-dinjità tal-funzjoni tiegħu;

c)

kull ENS li, fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu, jintalab jiddeċiedi fuq kwistjoni li fiha jkollu interess personali, dwar it-trattament jew ir-riżoluzzjoni tagħha, li jista' jkun ta’ ħsara għall-indipendenza tiegħu, għandu jgħarraf b'dan lill-kap tas-servizz fejn ikun assenjat;

d)

l-ENS, waħdu jew ma’ persuni oħrajn, m'għandu jippubblika jew iqabbad li jiġi ppubblikat l-ebda test li s-suġġett tiegħu ikun marbut ma’ l-attività ta’ l-Unjoni Ewropea bla ma jkun kiseb l-awtorizzazzjoni għal dan skond il-kondizzjonijiet u r-regoli fis-seħħ fis-SĠK. Din l-awtorizzazzjoni tiġi miċħuda biss jekk in-natura tal-pubblikazzjoni maħsuba tista' tippreġudika l-interessi ta’ l-Unjoni Ewropea;

e)

id-drittijiet kollha fuq xogħlijiet magħmulin mill-ENS fl-eżerċizzju tal-kompiti tiegħu għandhom ikunu proprjetà tas-SĠK;

f)

l-ENS għandu jirrisjedi fil-post ta’ l-issekondar tiegħu jew f'distanza tali minnu li ma tfixklux milli jwettaq l-attivitajiet tiegħu;

g)

l-ENS għandu jassisti jew jagħti pariri lis-superjuri li ġie assenjat magħhom u għandu jkun responsabbli lejn dawn is-superjuri għat-twettiq tal-kompiti li jiġu fdati lilu;

h)

l-ENS m'għandu jaċċetta l-ebda istruzzjoni minn min iħaddmu jew mill-gvern nazzjonali tiegħu waqt it-twettiq tad-dmirijiet tiegħu. Huwa m'għandu jwettaq l-ebda attività għal min iħaddmu jew għal xi gvern, u lanqas għal kwalunkwe persuna oħra, kumpannija privata jew amministrazzjoni pubblika.

2.   Matul u wara l-issekondar, l-ENS għandu josserva l-akbar diskrezzjoni dwar il-fatti u l-informazzjoni li jsir jaf bihom tul it-twettiq jew minħabba t-twettiq ta’ dmirijietu. Huwa m'għandu jikkomunika, taħt l-ebda forma, lill-ebda persuna li ma tkunx awtorizzata sabiex tkun taf bihom, l-ebda dokument u l-ebda informazzjoni li ma tkunx saret pubblika legalment u m'għandux juża dawn id-dokumenti jew informazzjoni għall-benefiċċju personali tiegħu.

3.   Fit-tmiem ta’ l-issekondar, l-ENS għandu jibqa' marbut bl-obbligu li jaġixxi b'integrità u diskrezzjoni fit-twettiq ta’ kompiti ġodda li jingħatawlu u fl-aċċettazzjoni ta’ ċerti postijiet jew vantaġġi.

Għal dan l-għan, fit-tliet snin li jsegwu l-perijodu ta’ l-issekondar, l-ENS għandu jgħarraf minnufih lis-SĠK bid-dmirijiet jew kompiti li jrid iwettaq għal min iħaddmu, u li x'aktarx jagħtu lok għal konflitt ta’ interess marbut mal-kompiti li kien wettaq tul l-issekondar.

4.   L-ENS għandu jkun suġġett għar-regoli ta’ sigurtà fis-seħħ fis-SĠK.

5.   Fil-każ tan-nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1, 2 u 4 ta’ dan l-Artikolu matul l-issekondar is-SĠK ikollu d-dritt jittermina l-issekondar ta’ l-ENS, skond l-Artikolu 8(2)(c).

Artikolu 6

Livell, esperjenza professjonali u konoxxenza tal-lingwi

1.   Sabiex jikkwalifika għall-issekondar mas-SĠK, l-ENS għandu jkollu esperjenza professjonali ta’ mill-inqas tliet snin f'impjieg full time bi dmirijiet amministrattivi, xjentifiċi, tekniċi, ta’ konsulenza jew ta’ superviżjoni, ekwivalenti għal dawk tal-gruppi ta’ funzjonijiet AD jew AST, kif definiti mir-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej kif ukoll mir-regoli applikabbli għall-ħaddiema oħrajn tal-Komunitajiet. Qabel l-issekondar, min iħaddem lill-ENS għandu jipprovdi lis-SĠK dikjarazzjoni ta’ impjieg ta’ l-espert, li tkopri t-tnax-il xahar preċedenti.

2.   L-ENS għandu jkollu konoxxenza profonda ta’ lingwa komunitarja u konoxxenza sodisfaċenti ta’ lingwa oħra sabiex iwettaq il-kompiti li jkunu fdati lilu.

Artikolu 7

Sospensjoni ta’ l-issekondar

1.   Is-SĠK jista' jawtorizza sospensjonijiet ta’ l-issekondar u jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għalihom. Matul il-perijodu ta’ dawn is-sospensjonijiet:

a)

m'għandhomx jitħallsu l-indennitajiet imsemmijin fl-Artikolu 15 u 16,

b)

l-ispejjeż imsemmijin fl-Artikoli 18 u 19 għandhom jiġu rimborżati biss jekk is-sospensjoni ssir fuq talba tas-SĠK.

2.   Is-SĠK għandu jgħarraf lil min iħaddem l-ENS.

Artikolu 8

Terminazzjoni ta’ perijodi ta’ ssekondar

1.   Bla ħsara għall-paragrafu 2, l-issekondar jista' jiġi terminat fuq talba tas-SĠK jew ta’ min iħaddem lill-ENS permezz ta’ pre-avviż ta’ tliet xhur, jew fuq talba ta’ l-ENS, permezz ta’ l-istess pre-avviż u suġġett għall-qbil tas-SĠK.

2.   F'ċerti ċirkostanzi eċċezzjonali, l-issekondar jista' jiġi terminat bla pre-avviż:

a)

minn min iħaddem lill-ENS, jekk hekk ikun meħtieġ mill-interessi essenzjali ta’ min iħaddem;

b)

bi qbil bejn is-SĠK u min iħaddem, fuq talba indirizzata mill-ENS liż-żewġ partijiet, jekk hekk ikun meħtieġ mill-interessi essenzjali, personali jew professjonali ta’ l-ENS;

c)

mis-SĠK, f'każ ta’ nuqqas ta’ konformità mill-ENS ma’ l-obbligi tiegħu skond dawn ir-regoli. L-ENS konċernat għandu qabel jingħata l-opportunità li jippreżenta d-difiża tiegħu.

3.   Jekk l-issekondar jiġi terminat taħt il-paragrafu 2(c), is-SĠK għandu minnufih jgħarraf lil min iħaddmu b'dan.

KAPITOLU II

KONDIZZJONIJIET TA' XOGĦOL

Artikolu 9

Sigurtà soċjali

1.   Qabel l-issekondar, min iħaddem lill-espert nazzjonali li ser jiġi sekondat għandu jiċċertifika lis-SĠK li l-ENS jibqa' suġġett, matul l-issekondar tiegħu, għal-liġi dwar is-sigurtà soċjali applikabbli għall-amministrazzjoni pubblika jew l-organizzazzjoni internazzjonali li timpjega l-ENS u li tkun ser tidħol responsabbli għall-ispejjeż li jirriżultaw barra mill-pajjiż.

2.   Minn meta jibda l-issekondar, l-ENS għandu jkun kopert kontra r-riskju ta’ inċidenti. Is-SĠK għandu jipprovdih b'kopja tad-dispożizzjonijiet applikabbli dakinhar li jirrapporta fid-dipartiment rilevanti tad-Direttorat Ġenerali tal-Persunal u l-Amministrazzjoni sabiex iwettaq il-formalitajiet marbutin ma’ l-issekondar.

3.   Meta, fl-ambitu ta’ missjoni li jipparteċipa fiha l-ENS skond l-Artikolu 4(2) u l-Artikolu 20, jew meta, minħabba riskji speċifiċi fil-post ta’ l-issekondar, tkun meħtieġa assigurazzjoni supplimentari jew speċifika, is-SĠK għandu jidħol responsabbli għall-ispejjeż marbutin magħha.

Artikolu 10

Ħinijiet tax-xogħol

1.   L-ENS għandu jkun suġġett għar-regoli tal-ħinijiet tax-xogħol li jkun hemm fis-seħħ fis-SĠK. Dawn ir-regoli jistgħu jinbidlu mid-Deputat Segretarju Ġenerali għal raġunijiet ta’ ħtieġa tas-servizz.

2.   L-ENS għandu jaħdem fuq bażi full time tul iż-żmien kollu ta’ l-issekondar. Fuq talba debitament ġustifikata minn Direttorat Ġenerali u sakemm dan ikun kompatibbli ma’ l-interessi tas-SĠK, id-Direttur Ġenerali tal-Persunal u l-Amministrazzjoni jista' jawtorizza ENS sabiex dan jaħdem fuq bażi part time, wara l-qbil ta’ min iħaddmu.

3.   F'każ ta’ xogħol fuq bażi part time awtorizzat, l-ENS għandu jaħdem għal mill-inqas nofs il-ħin normali tax-xogħol.

4.   L-indennitajiet fis-seħħ fis-SĠK għal xogħol bix-xift jew servizz ta’ stand-by jistgħu jingħataw lill-ENS.

Artikolu 11

Assenza minħabba mard jew inċident

1.   F'każ ta’ assenza minħabba mard jew inċident, l-ENS għandu javża lis-superjur tiegħu mill-aktar fis possibbli u jgħarrfu bl-indirizz attwali tiegħu. L-ENS għandu jipproduċi ċertifikat mediku jekk ikun assenti għal iktar minn tlett ijiem u jista' jkun suġġett għal kontroll mediku organizzat mis-SĠK.

2.   Meta l-assenzi tiegħu minħabba mard jew inċident ta’ mhux aktar minn tlett ijiem jaqbżu, fi żmien tnax-il xahar, total ta’ tnax-il jum, l-ENS għandu jipproduċi ċertifikat mediku għal kull assenza ġdida kkawżata minn mard.

3.   Jekk il-perijodu ta’ sick leave jeċċedi xahar jew jeċċedi ż-żmien tas-servizz imwettaq mill-ENS, skond liema każ ikun l-itwal, l-indennitajiet previsti fl-Artikolu 15(1) u (2) għandhom ikunu awtomatikament sospiżi. Din id-dispożizzjoni m'għandhiex tapplika f'każ ta’ mard marbut ma’ tqala. Is-sick leave ma jistax jestendi aktar miż-żmien ta’ l-issekondar tal-persuna konċernata.

4.   Madankollu, l-ENS li jisfa' vittma ta’ inċident marbut ma’ xogħlu li jseħħ waqt iż-żmien ta’ l-issekondar għandu jibqa' jirċievi l-indennitajiet sħaħ previsti fl-Artikolu 15(1) u (2) għaż-żmien kollu li fih ma jkunx jiflaħ għax-xogħol u sa tmiem il-perijodu ta’ l-issekondar.

Artikolu 12

Leave annwali, leave speċjali u jiem ta’ btala

1.   L-ENS għandu jkollu dritt għal jumejn u nofs ta’ xogħol leave kull xahar sħiħ ta’ servizz mogħti (tletin jum kull sena kalendarja).

2.   Il-leave għandu jkun suġġett għall-awtorizzazzjoni minn qabel tas-servizz li jkun assenjat miegħu l-ENS.

3.   L-ENS jista' jingħata, fuq talba motivata, leave speċjali fil-każijiet li ġejjin:

żwieġ ta’ l-ENS: jumejn;

mard serju tal-konjuġi: sa tlett ijiem kull sena;

mewt tal-konjuġi: erbat ijiem;

mard serju ta’ membru axxendenti tal-familja: sa jumejn kull sena;

mewt ta’ membru axxendenti tal-familja: jumejn;

twelid ta’ tarbija: għaxart ijiem li għandhom jittieħdu matul ix-xahar li jsegwi t-twelid;

mard serju ta’ tifel jew tifla: sa jumejn kull sena;

ġarr domestiku għall-finijiet tad-dħul fis-servizz: sa jumejn;

mewt ta’ tifel jew tifla: erbat ijiem.

Jista' jingħata leave speċjali supplimentari ta’ jumejn kull perijodu ta’ tnax-il xahar fuq talba (li tkun debitament motivata) tal-persuna konċernata.

4.   Fuq talba debitament motivata ta’ min iħaddem lill-ENS, jistgħu jingħataw sa jumejn leave speċjali f'perijodu ta’ tnax-il xahar mis-SĠK fuq bażi ta’ każ b'każ.

5.   F'każ ta’ xogħol fuq bażi part-time, iż-żmien tal-leave annwali għandu jitnaqqas proporzjonalment.

6.   Ma jista' jingħata l-ebda rimborż għal-leave annwali li ma jkunx ittieħed sat-tmiem tal-perijodu ta’ l-issekondar.

7.   Il-paragrafu 3 m'għandux ikun applikabbli għall-ENS li ż-żmien ta’ l-issekondar tiegħu ikun inqas minn sitt xhur. Madankollu, l-ENS li ż-żmien ta’ l-issekondar tiegħu ikun inqas minn sitt xhur jista' jingħata leave speċjali, abbażi ta’ talba motivata u permezz ta’ deċiżjoni mid-Direttur Ġenerali tas-servizz li jkun assenjat miegħu. Dak il-leave speċjali ma jistax jeċċedi tlett ijiem għall-perijodu kollu ta’ l-issekondar. Qabel jagħti l-leave, id-Direttur Ġenerali responsabbli msemmi hawn fuq għandu jikkonsulta lid-Direttur Ġenerali tal-Persunal u l-Amministrazzjoni.

Artikolu 13

Leave tal-maternità

1.   F'każ ta’ maternità, għandu jingħata lill-ENS leave ta’ maternità ta’ għoxrin ġimgħa, li matulhom hija tirċievi l-indennitajiet previsti fl-Artikolu 15. Il-leave għandu jibda mhux aktar minn sitt ġimgħat qabel id-data probabbli tat-twelid indikata fiċ-ċertifikat u għandu jintemm mhux inqas minn erbatax-il ġimgħa wara d-data tat-twelid. F'każ ta’ twelid multipli jew prematur jew twelid ta’ tarbija b'diżabbiltà, il-perijodu tal-leave għandu jkun ta’ erbgħa u għoxrin ġimgħa. Għall-finijiet ta’ din id-dispożizzjoni, twelid prematur huwa twelid li jseħħ qabel tmiem l-34 ġimgħa tat-tqala.

2.   Meta l-liġi nazzjonali ta’ min iħaddem lill-ENS tipprevedi leave tal-maternità itwal, l-issekondar għandu jkun sospiż għall-perijodu li jeċċedi dak mogħti mis-SĠK. F'dak il-każ, fi tmiem l-issekondar għandu jiżdied perijodu ekwivalenti ma’ dak tas-sospensjoni, jekk l-interess tas-SĠK jiġġustifika dan.

3.   L-ENS tista' minflok titlob sospensjoni ta’ l-issekondar li jkopri ż-żmien totali mogħti għal-leave ta’ maternità. F'dak il-każ, fi tmiem l-issekondar għandu jiżdied perijodu ekwivalenti ma’ dak tas-sospensjoni, jekk l-interess tas-SĠK jiġġustifika dan.

Artikolu 14

Amministrazzjoni u kontroll

L-amministrazzjoni u l-kontroll tal-leave għandhom jitwettqu mill-amministrazzjoni tas-SĠK. Il-kontroll tal-ħinijiet tax-xogħol u ta’ l-assenzi jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tad-Direttorat Ġenerali jew tas-servizz li miegħu l-ENS ikun assenjat.

KAPITOLU III

INDENNITAJIET U SPEJJEŻ

Artikolu 15

Indennitajiet

1.   L-ENS għandu jkollu dritt, matul iż-żmien ta’ l-issekondar, għal indennità ta’ soġġorn ta’ kuljum. Jekk id-distanza bejn il-post ta’ l-oriġini u l-post ta’ l-issekondar tkun ta’ 150 km jew inqas, l-indennità għandha tkun ta’ EUR 29,44. Hija għandha tkun ta’ EUR 117,74 jekk id-distanza tkun aktar minn 150 km.

2.   Jekk l-ENS ma jkun ibbenefika minn ebda rimborż ta’ l-ispejjeż tal-ġarr, la mis-SĠK u lanqas minn min iħaddmu, għandha tingħata indennità supplimentari ta’ kull xahar skond it-tabella ta’ hawn taħt:

Distanza bejn il-post ta’ oriġini u l-post ta’ l-issekondar (km)

Ammont f'EUR

0-150

0

> 150

75,68

> 300

134,54

> 500

218,65

> 800

353,20

> 1 300

555,03

> 2 000

664,37

Din l-indennità għandha titħallas kull xahar bħala arretrat. Hija tkun dovuta sa tmiem ix-xahar li fih, jekk ikun il-każ, l-ENS jkun wettaq il-ġarr tiegħu, skond l-Artikolu 19(1).

3.   Dawn l-indennitajiet għandhom ikunu dovuti għall-perijodi ta’ missjoni, ta’ leave annwali, ta’ leave ta’ maternità, ta’ leave speċjali u ta’ jiem ta’ vaganza mogħtijin mis-SĠK.

4.   Meta jidħol fis-servizz, l-ENS għandu jibbenefika minn avvanz ta’ ammont ekwivalenti għal 75 jum ta’ indennità ta’ soġġorn u dan il-ħlas itemm kull dritt ulterjuri ta’ indennità ta’ soġġorn ta’ kuljum għall-perijodu korrispondenti. F'każ ta’ tmiem definittiv tas-servizz ta’ l-ENS mas-SĠK qabel l-iskadenza tal-perijodu li ttieħed kont tiegħu għall-kalkolu ta’ l-avvanz, l-ENS għandu jagħti lura l-frazzjoni ta’ l-ammont ta’ dan il-ħlas li tikkorrispondi għall-perijodu li jifdal.

5.   Waqt l-iskambju ta’ ittri previst fl-Artikolu 1(5), is-SĠK għandu jiġi mgħarraf b'kull benefiċċju analogu għal dawk previsti fil-paragrafi 1, 2, 7 u 8 ta’ dan l-Artikolu li jirċievi l-ENS. L-ammont ta’ dawn għandu jitnaqqas mill-indennitajiet korrispondenti mħallsin mis-SĠK.

6.   L-indennitajiet ta’ kuljum u ta’ kull xahar għandhom jiġu adattati kull sena, bla effett retroattiv, skond l-adattamenti tas-salarji bażiċi ta’ l-uffiċjali tal-Komunità fi Brussell u fil-Lussemburgu.

7.   Għall-ENS assenjat f'Uffiċċju ta’ Kollegament (Liaison Office) tas-SĠK jew fi kwalunkwe post ieħor fejn l-Unjoni topera taħt deċiżjoni adottata mill-Kunsill, l-indennitajiet previsti fil-paragrafi 1 u 2 jistgħu jiġu sostitwiti b'indennità ta’ l-alloġġ meta ċ-ċirkostanzi marbuta ma’ l-ispejjeż ta’ l-alloġġ fil-post ta’ l-issekondar jiġġustifikaw dan, permezz ta’ deċiżjoni motivata tad-Direttur Ġenerali tal-Persunal u l-Amministrazzjoni.

8.   Tista' tingħata indennità speċjali, stabbilita skond il-post ta’ l-issekondar, fil-każ li dan il-post jinsab barra mill-UE, sabiex jittieħed kont ta’ l-għoli tal-ħajja jew ta’ kondizzjonijiet tal-ħajja partikolarment diffiċli, permezz ta’ deċiżjoni motivata tad-Direttur Ġenerali tal-Persunal u l-Amministrazzjoni. Din l-indennità għandha titħallas kull xahar u tiġi stabbilita bejn 10 u 15 % tas-salarju bażiku ta’ uffiċjal fl-ewwel skaluna tal-grad AD 6 jew AST 4, skond il-grupp ta’ funzjonijiet li fih ikun ġie assimilat l-ENS.

Artikolu 16

Indennità fissa supplimentari

1.   Sakemm il-post ta’ oriġini ta’ l-ENS ma jkunx jinsab f'distanza ta’ 150 km jew inqas mill-post ta’ l-issekondar, l-ENS għandu jirċievi, jekk ikun il-każ, indennità fissa supplimentari li tkun daqs id-differenza bejn is-salarju annwali gross imħallas minn min iħaddmu (bl-allokazzjonijiet għall-familja mnaqqsin), miżjud bl-indennitajiet eventwalment imħallsin mis-SĠK, skond l-Artikolu 15, u s-salarju bażiku ta’ uffiċjali fl-ewwel skaluna tal-grad AD 6 jew AST 4, skond il-grupp ta’ funzjonijiet li fih ikun ġie assimilat l-ENS.

2.   Din l-indennità għandha tiġi adattata darba fis-sena, bla effett retroattiv, skond l-adattament tas-salarji bażiċi ta’ l-uffiċjali tal-Komunità.

Artikolu 17

Postijiet ta’ reklutaġġ, ta’ ssekondar, ta’ oriġini u ta’ ritorn

1.   Għall-finijiet ta’ dawn ir-regoli, għandu jitqies

bħala post ta’ reklutaġġ, il-post fejn l-ENS kien iwettaq id-dmirijiet tiegħu għal min iħaddmu immedjatament qabel l-issekondar tiegħu;

bħala post ta’ l-issekondar, il-post fejn jinsab is-servizz jew l-uffiċċju tas-SĠK li miegħu jiġi assenjat l-ENS, jew il-post fejn l-ENS jopera fl-ambitu ta’ deċiżjoni adottata mill-Kunsill;

bħala post ta’ oriġini, il-post fejn tinsab is-sede ta’ min iħaddmu;

bħala post ta’ ritorn, il-post fejn l-ENS ser iwettaq l-attività ewlenija tiegħu wara tmiem l-issekondar.

2.   Jekk il-post ta’ reklutaġġ jew il-post ta’ ritorn jinsab barra mit-territorju ta’ l-Unjoni Ewropea jew fi Stat Membru li m'huwiex dak fejn tinsab is-sede ta’ min iħaddem lill-ENS, jew jekk l-ENS ma jwettaq l-ebda attività professjonali wara tmiem l-issekondar, il-post ta’ oriġini għandu jitqies bħala l-post ta’ reklutaġġ jew bħala l-post ta’ ritorn, skond il-każ.

Il-post ta’ reklutaġġ, il-post jew postijiet ta’ l-issekondar u l-post ta’ oriġini għandhom jiġu stabbiliti fl-iskambju ta’ ittri previst fl-Artikolu 1(5). Il-post ta’ ritorn għandu jiġi stabbilit abbażi ta’ dikjarazzjoni ta’ min iħaddem lill-ENS.

3.   Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, iċ-ċirkostanzi marbutin mal-kompiti mwettqin mill-ENS għal Stat li m'huwiex dak tal-post ta’ l-issekondar jew għal organizzazzjoni internazzjonali m'għandhomx jiġu kkunsidrati.

Artikolu 18

Spejjeż ta’ vvjaġġar

1.   L-ENS li l-post ta’ reklutaġġ tiegħu jinsab aktar minn 150 km mill-post ta’ l-issekondar għandu jkun intitolat għal rimborż ta’ l-ispejjeż tal-vjaġġ fil-bidu ta’ l-issekondar:

a)

għalih stess,

b)

għall-konjuġi u għat-tfal dipendenti tiegħu, sakemm dawn il-persuni jgħixu ma’ l-ENS u l-ġarr jiġi rimborżat mis-SĠK.

2.   Ħlief fil-każ ta’ trasport bl-ajru, l-ammont tar-rimborż għandu jkun fiss u limitat għall-prezz tal-vjaġġ bil-ferrovija bit-tariffa tat-tieni klassi bla suppliment. L-istess għandu japplika għall-vjaġġi bil-karozza. Jekk it-triq bil-ferrovija taqbeż il-500 km jew jekk il-vjaġġ normali jkun jeħtieġ qsim fuq il-baħar, ir-rimborż tal-vjaġġ bl-ajru jista' jwassal sal-prezz tal-vjaġġ bl-ajru b'tariffa mraħħsa (PEX jew APEX), u jridu jiġu ppreżentati l-biljetti u l-karti ta’ l-imbarkazzjoni.

3.   L-ENS għandu jkun intitolat għalih innifsu, u fejn meħtieġ, għall-persuni previsti fil-punt (b) tal-paragrafu 1, għar-rimborż ta’ l-ispejjeż tal-vjaġġ lejn il-post ta’ ritorn fi tmiem l-issekondar fil-limiti msemmijin qabel. Dan ir-rimborż ma jistax jinvolvi ammont ogħla minn dak li għalih l-ENS kien ikun intitolat kieku rritorna fil-post ta’ reklutaġġ tiegħu.

4.   Jekk l-ENS ikun wettaq il-ġarr mill-post ta’ reklutaġġ għall-post ta’ l-issekondar tiegħu, huwa għandu jkun intitolat kull sena għal ammont fiss ugwali għall-prezz tal-vjaġġ ta’ ritorn mill-post ta’ l-issekondar għall-post ta’ oriġini tiegħu, għalih stess, għall-konjuġi tiegħu u għat-tfal dipendenti, abbażi tad-dispożizzjonijiet fis-seħħ fis-SĠK.

Artikolu 19

Spejjeż tal-ġarr

1.   L-ENS jista' jġorr l-għamara u l-oġġetti personali tiegħu mill-post ta’ reklutaġġ għall-post ta’ l-issekondar, bl-ispejjeż tas-SĠK, wara li tinkiseb l-awtorizzazzjoni tas-SĠK minn qabel, skond id-dispożizzjonijiet fis-seħħ fis-SĠK fir-rigward tar-rimborż ta’ l-ispejjeż tal-ġarr, sakemm ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

a)

iż-żmien inizjali ta’ l-issekondar irid ikun ta’ sentejn;

b)

il-post ta’ reklutaġġ ta’ l-ENS irid ikun jinsab f'distanza ta’ 100 km jew iktar mill-post ta’ l-issekondar;

c)

il-ġarr irid isir matul is-sitt xhur li jibdew jgħoddu mill-bidu ta’ l-issekondar;

d)

l-awtorizzazzjoni trid tintalab mill-inqas xahrejn qabel id-data prevista għall-ġarr;

e)

l-ispejjeż tal-ġarr ma jkunux ġew rimborżati minn min iħaddmu;

f)

l-ENS għandu jibgħat l-oriġinali ta’ stimi, riċevuti u fatturi lis-SĠK kif ukoll attestazzjoni ta’ min iħaddem lill-ENS li tikkonferma li m'huwiex ser iħallas l-ispejjeż tal-ġarr.

2.   Suġġett għall-paragrafu 3, jekk il-ġarr għall-post ta’ l-issekondar ikun ġie rimborżat mis-SĠK, l-ENS għandu jkun intitolat, fi tmiem l-issekondar, wara li tinkiseb l-awtorizzazzjoni minn qabel, għar-rimborż ta’ l-ispejjeż tal-ġarr mill-post ta’ l-issekondar għall-post ta’ ritorn, skond id-dispożizzjonijiet fis-seħħ fis-SĠK dwar ir-rimborż ta’ l-ispejjeż tal-ġarr, sakemm ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet previsti fil-paragrafu 1, punti (d) u (e), kif ukoll il-kondizzjonijiet li ġejjin:

a)

il-ġarr ma jistax isir aktar kmieni minn sitt xhur qabel tmiem l-issekondar;

b)

il-ġarr għandu jitlesta matul is-sitt xhur ta’ wara tmiem l-issekondar;

c)

l-ammont ta’ l-ispejjeż tal-ġarr rimborżat mis-SĠK għall-ġarr fi tmiem l-issekondar ma jistax jeċċedi l-ammont ta’ l-ispejjeż tal-ġarr li kien ikun intitolat għalih kieku rritorna lejn il-post tar-reklutaġġ;

d)

wara li jkun bagħat l-oriġinali ta’ l-istimi u l-fattura tal-ġarr lis-SĠK, kif ukoll attestazzjoni ta’ min iħaddem lill-ENS li tikkonferma li m'huwiex qed iħallas l-ammont sħiħ jew parti mill-ispejjeż tal-ġarr.

3.   L-ENS li l-issekondar tiegħu jintemm fuq talba tiegħu jew ta’ min iħaddmu matul is-sentejn li jsegwu l-bidu ta’ l-issekondar m'għandux ikun intitolat għar-rimborż ta’ l-ispejjeż tal-ġarr fi tmiem l-issekondar.

Artikolu 20

Missjonijiet u spejjeż ta’ missjoni

1.   L-ENS jista' jintbagħat fuq missjoni konformement ma’ l-Artikolu 4.

2.   L-ispejjeż tal-missjoni għandhom jiġu rimborżati skond id-dispożizzjonijiet fis-seħħ fis-SĠK.

Artikolu 21

Taħriġ

L-ENS għandu d-dritt li jattendi korsijiet ta’ taħriġ organizzati mis-SĠK jekk l-interess tas-SĠK jiġġustifika dan. Għandhom jiġu kunsidrati l-interessi raġonevoli ta’ l-ENS, b'kont meħud speċjalment ta’ l-iżvolġiment tal-karriera tiegħu wara l-issekondar, meta tittieħed deċiżjoni sabiex jingħata permess jattendi xi kors.

Artikolu 22

Dispożizzjonijiet amministrattivi

1.   L-ENS għandu jirrapporta fl-ewwel jum ta’ l-issekondar tiegħu lis-servizz kompetenti tad-Direttorat Ġenerali tal-Persunal u l-Amministrazzjoni sabiex isiru l-formalitajiet amministrattivi meħtieġa. Id-dħul fis-servizz għandu jkun fl-ewwel jew fis-sittax tax-xahar.

2.   L-ENS assenjat ma’ uffiċċju ta’ kollegament tas-SĠK għandu jirrapporta lis-servizz kompetenti tas-SĠK fil-post ta’ l-issekondar tiegħu.

3.   Il-pagamenti għandhom isiru f'ewro mis-servizz kompetenti tas-SĠK f'kont bankarju miftuħ f'istituzzjoni bankarja fi Brussell. Għall-ENS sekondat f'post li ma jkunx Brussell, il-pagamenti jistgħu jsiru f'ewro fuq kont bankarju miftuħ f'istituzzjoni bankarja fi Brussell jew fil-post ta’ oriġini ta’ l-ENS. L-indennità ta’ l-alloġġ tista' titħallas b'valuta oħra f'kont bankarju miftuħ f'istituzzjoni bankarja fil-post ta’ l-issekondar.

KAPITOLU IV

ESPERTI NAZZJONALI SEKONDATI GĦAL PERIJODU QASIR BLA SPEJJEŻ

Artikolu 23

ENS sekondat għal perijodu qasir bla spejjeż

1.   Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, ENS sekondat għal perijodu qasir bla spejjeż (ENS-SPQBS) tfisser ENS speċjalizzat ħafna, sekondat għat-twettiq ta’ kompiti speċifiċi ħafna għal perijodu massimu ta’ tliet xhur. Dan l-issekondar ma jinvolvi l-ħlas ta’ l-ebda indennità jew spiża mill-Kunsill ħlief, fejn ikun il-każ, dak previst fl-Artikolu 28 u mingħajr preġudizzju għal xi ftehim differenti bejn is-SĠK u l-amministrazzjoni li tissekonda l-ENS-SPQBS.

2.   L-ENS-SPQBS jista' jiġi sekondat biss f'każijiet eċċezzjonali, bl-awtorizzazzjoni tad-Deputat Segretarju Ġenerali. L-issekondar ta’ ENS-SPQBS għandu jkollu l-għan biss li jwettaq kompiti li t-twettiq tagħhom kien ikun diffiċli għas-SĠK fi żmien qasir ħafna. Dan għandu jkun il-każ għal:

missjonijiet esplorattivi,

l-ippjanar u l-evalwazzjoni ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ mmaniġġar ta’ kriżijiet,

il-parteċipazzjoni f'eżerċizzji speċifiċi ta’ mmaniġġar ta’ kriżijiet.

3.   Bla ħsara għall-Artikoli 23 sa 28, ir-regoli previsti fl-Artikoli 1 sa 14 u 20 sa 22 għandhom japplikaw ukoll għall-ENS-SPQBS.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5, il-kondotta ta’ l-ENS-SPQBS għandha dejjem tirrifletti l-fatt li huwa jkun sekondat mal-Kunsill u għandha tkun dejjem adattata għad-dinjità tal-funzjoni tiegħu.

Artikolu 24

Il-perijodu ta’ l-issekondar

1.   Il-perijodu previst fl-Artikolu 23(1) jista' jiġi estiż darba b'perijodu massimu ta’ tliet xhur.

2.   ENS-SPQBS sekondat mas-SĠK jista' jiġi sekondat mill-ġdid skond ir-regoli stabbiliti f'din id-Deċiżjoni u dejjem bil-kondizzjonijiet li ġejjin:

ikun għadda perijodu minimu ta’ sena bejn tmiem il-perijodu ta’ l-issekondar preċedenti u ssekondar ġdid jekk l-ENS jiġi sekondat skond ir-regoli ta’ dan il-Kapitolu;

ikun għadda perijodu minimu ta’ tliet snin bejn tmiem il-perijodu ta’ l-issekondar preċedenti u ssekondar ġdid jekk l-ENS jiġi sekondat suġġett għar-regoli ta’ l-Artikolu 1 ta’ din id-Deċiżjoni.

3.   F'każijiet eċċezzjonali, il-perijodu indikat fil-paragrafu 2, l-ewwel inċiż, jista' jitqassar b'deċiżjoni tad-Deputat Segretarju Ġenerali.

Artikolu 25

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Fl-iskambju ta’ ittri previst fl-Artikolu 1(5), għandha ssir referenza għall-persuna responsabbli fi ħdan id-Direttorat Ġenerali jew id-direttorat, l-unità, il-missjoni jew l-eżerċizzju li magħhom jew minnhom ser jiġi sekondat l-ENS-SPQBS kif ukoll deskrizzjoni dettaljata tal-kompiti li jridu jitwettqu minnu.

2.   Għal dak li jirrigwarda l-kompiti konkreti li jrid iwettaq, l-ENS-SPQBS għandu jirċievi istruzzjonijiet mill-persuna responsabbli msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 26

Assigurazzjoni

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 28 u b'deroga mill-Artikolu 9(2), l-ENS-SPQBS m'għandux ikun kopert mis-SĠK kontra r-riskju ta’ inċident.

Artikolu 27

Kondizzjonijiet ta’ xogħol

1.   B'deroga mill-Artikolu 10(1), l-ENS-SPQBS għandu jirrispetta r-regoli dwar il-ħinijiet tax-xogħol fis-seħħ fil-post ta’ l-issekondar tiegħu. Dawn ir-regoli jistgħu jinbidlu mill-persuna responsabbli fi ħdan l-unità amministrattiva, il-missjoni jew l-eżerċizzju li magħhom jew minnhom ikun ġie sekondat l-ENS-SPQBS skond il-ħtiġijiet tas-servizz.

2.   B'deroga mit-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 10(2), l-ENS-SPQBS għandu jaħdem biss fuq bażi full-time matul l-issekondar tiegħu.

3.   L-Artikolu 10(4) m'huwiex applikabbli għall-ENS-SPQBS.

4.   L-amministrazzjoni u l-kontroll tal-preżenza u tal-vacation leave ta’ l-ENS-SPQBS għandhom isiru mill-persuna responsabbli msemmija fl-Artikolu 25(2).

5.   Il-paragrafi 3, 4 u 7 ta’ l-Artikolu 12 m'humiex applikabbli għall-ENS-SPQBS. Madankollu, abbażi ta’ talba motivata mingħandu, l-ENS-SPQBS jista' jingħata leave speċjali b'deċiżjoni tad-Direttur Ġenerali tas-Servizz li miegħu huwa jkun assenjat. Tali leave speċjali ma jistax ikun ta’ iktar minn tlett ijiem tul il-perijodu kollu ta’ l-issekondar. Qabel jagħti tali leave, id-Direttur Ġenerali msemmi hawn fuq għandu jikkonsulta lid-Direttur Ġenerali tal-Persunal u l-Amministrazzjoni.

Artikolu 28

Missjonijiet

1.   Jekk l-ENS-SPQBS jipparteċipa f'missjonijiet f'post li m'huwiex il-post ta’ l-issekondar tiegħu, huwa għandu jiġi rimborżat skond ir-regoli fis-seħħ għar-rimborż tal-missjonijiet ta’ l-uffiċjali, ħlief jekk ikun sar arranġament ieħor bejn is-SĠK u l-amministrazzjoni li tissekonda l-ENS-SPQBS.

2.   Jekk, fl-ambitu ta’ missjoni, tingħata assigurazzjoni speċjali għal “riskji kbar” mis-SĠK lill-uffiċjali, dan il-benefiċċju għandu jingħata wkoll lill-ENS-SPQBS li jipparteċipa fl-istess missjoni.

3.   L-ENS-SPQBS li jipparteċipa f'missjoni barra mit-territorju ta’ l-UE għandu jkun suġġett għall-arranġamenti ta’ sigurtà fis-seħħ fis-SĠK għal dawn il-missjonijiet.

KAPITOLU V

L-APPLIKAZZJONI TAR-REGOLI FIR-RIGWARD TAL-PERSUNAL MILITARI NAZZJONALI SEKONDAT

Artikolu 29

Regoli tal-persunal militari sekondat

Bla ħsara għall-Artikoli 30 sa 42, ir-regoli tal-kapitoli preċedenti għandhom japplikaw ukoll għall-persunal militari sekondat mas-SĠK sabiex jiġi ffurmat il-Persunal Militari ta’ l-Unjoni Ewropea konformement mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/80/PESK tat-22 ta’ Jannar 2001 dwar l-istabbiliment tal-Persunal Militari ta’ l-Unjoni Ewropea (2).

Artikolu 30

Kondizzjonijiet

Matul l-issekondar tiegħu l-persunal militari sekondat għandu jkun f'servizz rimunerat fil-forzi armati ta’ Stat Membru. Huwa għandu jkollu ċittadinanza ta’ Stat Membru.

Artikolu 31

Reklutaġġ

B'deroga mit-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 1(3), is-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli għandu jistabbilixxi l-modalitajiet tar-reklutaġġ tal-persunal militari sekondat.

Artikolu 32

Skambju ta’ ittri

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 1(5), l-iskambju ta’ ittri għandu jsir bejn is-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli u r-Rappreżentanza Permanenti ta’ l-Istat Membru konċernat. Dan l-iskambju ta’ ittri għandu jsemmi wkoll kwalunkwe limitazzjoni eventwali tal-parteċipazzjoni ta’ l-ENS f'missjonijiet.

Artikolu 33

Il-perijodu ta’ l-issekondar

1.   B'deroga mill-Artikolu 2(1), il-perijodu ta’ l-issekondar ma jistax ikun inqas minn sitt xhur u lanqas iktar minn tliet snin u jista' jiġġedded suċċessivament għal tul ta’ żmien totali li ma jeċċedix erba' snin.

2.   B'deroga mill-Artikolu 2(4)(b), ħlief għal każijiet eċċezzjonali, għandu jkun skorra perijodu ta’ mill-inqas 3 snin bejn tmiem il-perijodu ta’ l-issekondar preċedenti u ssekondar ġdid, fejn il-kondizzjonijiet jiġġustifikaw dan u bi qbil mas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli.

Artikolu 34

Dmirijiet

B'deroga mill-Artikolu 4(1), il-persunal militari sekondat li jaġixxi taħt l-awtorità tas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli għandu jwettaq il-missjoni, il-kompiti u l-funzjonijiet assenjati lilu konformement ma’ l-Anness mad-Deċiżjoni 2001/80/PESK.

Artikolu 35

Impenji esterni

B'deroga mill-Artikolu 4(2), it-tieni subparagrafu, il-persunal militari sekondat ma jistax jimpenja lis-SĠK esternament, ħlief taħt mandat speċjali konċess taħt l-awtorità tas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli.

Artikolu 36

Awtorizzazzjoni ta’ sigurtà

B'deroga mill-Artikolu 4(5), il-livell adatt ta’ l-awtorizzazzjoni tas-sigurtà tal-persunal militari sekondat, li ma jistax ikun inqas minn SECRET, għandu jiġi stipulat fl-iskambju ta’ ittri previst fl-Artikolu 1(5).

Artikolu 37

Esperjenza professjonali

B'deroga mill-Artikolu 6(1), jista' jiġi sekondat mas-SĠK membru ta’ persunal militari f'livell ta’ elaborazzjoni jew ta’ stħarriġ u li jagħti prova ta’ livell għoli ta’ kompetenza għall-kompiti li jridu jitwettqu.

Artikolu 38

Sospensjoni u terminazzjoni ta’ l-issekondar

1.   L-awtorizzazzjoni għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7(1) fir-rigward ta’ membru ta’ persunal militari sekondat għandha tingħata mis-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli.

2.   B'deroga mill-Artikolu 8(2), l-issekondar jista' jiġi terminat mingħajr pre-avviż jekk l-interessi tas-SĠK jew ta’ l-amministrazzjoni nazzjonali tal-membru ta’ persunal militari sekondat jeħtieġu dan jew għal kwalunkwe raġuni suffiċjenti oħra.

Artikolu 39

Nuqqas gravi mill-obbligi

1.   L-issekondar jista' jiġi terminat mingħajr pre-avviż f'każ ta’ nuqqas gravi mill-obbligi li jkun marbut bihom il-persunal militari sekondat, imwettaq volontarjament jew b'negliġenza. B'deroga mill-Artikolu 8(2)(c), id-deċiżjoni għandha tittieħed mis-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli wara li l-persuna konċernata tingħata l-opportunità li tressaq id-difiża tagħha. Qabel jieħu deċiżjoni, is-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli għandu jgħarraf lir-Rappreżentant Permanenti ta’ l-Istat Membru li tiegħu l-persunal militari sekondat ikun ċittadin. Wara dik id-deċiżjoni, l-indennitajiet previsti fl-Artikoli 18 u 19 m'għandhomx jingħataw iżjed.

Qabel id-deċiżjoni prevista fl-ewwel subparagrafu, il-membru tal-persunal militari sekondat jista' jiġi sospiż f'każ li ssir allegazzjoni ta’ nuqqas gravi fil-konfront tiegħu mis-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli wara li l-persuna konċernata tingħata l-opportunità li tressaq id-difiża tagħha. L-indennitajiet previsti fl-Artikoli 15 u 16 m'għandhomx jitħallsu matul din is-sospensjoni, li ma tistax tkun ta’ iktar minn tliet xhur.

2.   Is-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli għandu jinforma l-awtoritajiet nazzjonali dwar kwalunkwe ksur, minn membru ta’ persunal militari sekondat, tar-regoli stabbiliti jew imsemmija f'din id-Deċiżjoni.

3.   Il-persunal militari sekondat għandu jibqa' suġġett għar-regoli dixxiplinari nazzjonali tiegħu.

Artikolu 40

Ħinijiet tax-xogħol

It-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 10(2) m'għandhiex tapplika għall-persunal militari sekondat.

Artikolu 41

Leave speċjali

B'deroga mill-Artikolu 12(4), jista' jingħata mis-SĠK leave speċjali supplimentari mhux imħallas għall-finijiet ta’ taħriġ minn min iħaddem u fuq talba debitament motivata ta’ dan ta’ l-aħħar.

Artikolu 42

Indennitajiet

B'deroga mill-Artikoli 15(1) u 16, l-iskambju ta’ ittri previst fl-Artikolu 1(5) jista' jistipula li l-indennitajiet previsti hemmhekk m'għandhomx jitħallsu.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 43

Tħassir

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/479/KE hija b'dan imħassra. Madankollu, hija għandha tibqa' applikabbli għal kull issekondar kurrenti fil-bidu ta’ effett ta’ din id-Deċiżjoni, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 44.

Artikolu 44

Effett

Din id-Deċiżjoni għandha tibda jkollha effett fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandha tapplika għal kull issekondar ġdid jew għal kull tiġdid ta’ ssekondar mill-ewwel jum tax-xahar wara l-bidu ta’ effett tagħha.

Magħmul fi Brussell, 5 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

J. VIEIRA DA SILVA


(1)  ĠU L 160, 28.6.2003, p. 72. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2007/456/KE (ĠU L 173, 3.7.2007, p. 27).

(2)  ĠU L 27, 30.1.2001, p. 7. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2005/395/PESK (ĠU L 132, 26.5.2005, p. 17).


IV Atti oħrajn

SPAZJU EKONOMIKU EWROPEW

Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

13.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 327/21


DEĊIŻJONI TA’ L-AWTORITÀ TA’ SORVELJANZA EFTA

Nru 90/04/COL

tat-23 ta’ April 2004

li temenda għas-sitta u erbgħin darba r-Regoli Proċedurali u Sostantivi fil-Qasam ta’ l-Għajnuna mill-Istat billi Tintroduċi kapitolu ġdid 24Ċ: l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat għax-Xandir tas-servizz pubbliku

L-AWTORITÀ TA’ SORVELJANZA EFTA,

WARA LI KKUNSIDRAT il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (1), b’mod partikolari l-Artikoli 61 sa 63 u l-Protokoll 26 tiegħu,

WARA LI KKUNSIDRAT il-Ftehim bejn l-Istati EFTA dwar it-twaqqif ta’ Awtorità ta’ Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja (2), b’mod partikolari l-Artikolu 24, l-Artikolu 5(2)(b) u l-Artikolu 1 fil-Parti I tal-Protokoll 3 tiegħu,

BILLI skond l-Artikolu 24 tal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti, l-Awtorità ta’ Sorveljanza EFTA għandha timplimenta d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim taż-ŻEE li jikkonċerna l-għajnuna mill-Istat,

BILLI skond l-Artikolu 5(2)(b) tal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti, l-Awtorità ta’ Sorveljanza EFTA għandha toħroġ avviżi jew linji gwida dwar kwistjonijiet ittrattati fil-Ftehim ŻEE, jekk dak il-Ftehim jew il-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti espressament jipprovdu dan jew jekk l-Awtorità ta’ Sorveljanza ta’ l-EFTA tqis li jkun meħtieġ,

FILWAQT LI TFAKKAR ir-Regoli Proċedurali u Sostantivi fil-Qasam ta’ l-Għajnuna mill-Istat (3) li ġew adottati fid-19 ta’ Jannar 1994 mill-Awtorità ta’ Sorveljanza EFTA (4),

BILLI, fis-17 ta’ Ottubru 2001, il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni ġdida li tistabbilixxi l-prinċipji għall-applikazzjoni tar-regoli għall-għajnuna mill-Istat ġodda lis-servizzi ta’ xandir pubbliku (5),

BILLI din il-Komunikazzjoni hija wkoll ta’ rilevanza għaż-Żona Ekonomika Ewropea,

BILLI għandha tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tar-regoli ŻEE dwar l-għajnuna mill-Istat maż-Żona Ekonomika Ewropea kollha,

BILLI, skond il-punt II taħt it-titolu “ĠENERALI” fi tmiem l-Anness XV għall-Ftehim ŻEE, l-Awtorità ta’ Sorveljanza EFTA għandha tadotta, wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni, atti li jikkorrispondu għal dawk li ġew adottati mill-Kummissjoni Ewropea,

WARA li kkonsultat lill-Kummissjoni Ewropea,

FILWAQT LI TFAKKAR li l-Awtorità ta’ Sorveljanza EFTA kkonsultat lill-Istati ta’ l-EFTA f’laqgħa multilerali dwar is-suġġett,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

1.

Il-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat għandhom jiġu emendati billi jiġi introdott Kapitolu ġdid 24Ċ, L-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għax-xandir tas-servizz pubbliku. Dan il-kapitolu l-ġdid jinsab fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

2.

L-Istati ta’ l-EFTA għandhom jiġu informati permezz ta’ ittra, li tinkludi kopja ta’ din id-Deċiżjoni u li tinkludi l-Anness tagħha.

3.

Skond il-punt (d) tal-Protokoll 27 għall-Ftehim ŻEE, il-Kummissjoni Ewropea għandha tiġi informata permezz ta’ kopja ta’ din id-Deċiżjoni, inkluż l-Anness.

4.

Id-Deċiżjoni, inkluż l-Anness I, għandha tiġi ppubblikata fit-Taqsima ŻEE u fis-Suppliment ŻEE għall-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

5.

Id-Deċiżjoni għandha tkun awtentika bl-Ingliż.

Magħmula fi Brussell, 23 ta’ April 2004.

Għall-Awtorità ta’ Sorveljanza EFTA

Hannes HAFSTEIN

President

Einar M. BULL

Membru tal-Kulleġġ


(1)  Minn hawn ’il quddiem se jissejjaħ il-Ftehim ŻEE.

(2)  Minn hawn ’il quddiem se jissejjaħ il-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti.

(3)  Minn hawn ’il quddiem se jissejħu l-Linji gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat.

(4)  Għall-ewwel ippubblikati fil-ĠU L 231, 3.9.94, u fis-Suppliment ŻEE tiegħu Nru 32 fl-istess data, emendati l-aħħar bid-Deċiżjoni Nru 62/04/COL tal-31 ta’ Marzu 2004 (għadha mhix ippubblikata).

(5)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta’ regoli għall-għajnuna mill-istat lis-servizzi ta’ xandir pubbliku, ĠU C 320, 15.11.2001, p. 5.


ANNESS

24Ċ.   L-APPLIKAZZJONI TAR-REGOLI DWAR L-GĦAJNUNA MILL-ISTAT GĦAX-XANDIR TAS-SERVIZZ PUBBLIKU (1)

24Ċ.1.   Introduzzjoni

(1)

Matul dawn l-aħħar għoxrin sena, ix-xandir għadda minn bidliet importanti. L-abolizzjoni tal-monopolji, l-emerġenza ta’ parteċipanti ġodda u żviluppi teknoloġiċi b’rata mgħaġġla bidlu b’mod fundamentali l-ambjent kompetittiv kollu. Ix-xandir televiżiv kien tradizzjonalment attività riservata. Sa mill-bidu tiegħu, fil-biċċa l-kbira kien ipprovdut minn intrapriżi pubbliċi taħt reġim ta’ monopolju, prinċipalment minħabba d-disponibbilità limitata tal-frekwenzi ta’ xandir u l-barrieri għolja għad-dħul.

(2)

Madankollu, fis-snin 70 tas-seklu 20, żviluppi ekonomiċi u teknoloġiċi għamluha dejjem aktar possibbli li l-Istati EFTA jippermettu li operaturi oħra jxandru. Għalhekk l-Istati EFTA ddeċidew li jintroduċu l-kompetizzjoni fis-suq. Dan wassal għal għażla usa’ għall-konsumaturi, għaliex ħafna stazzjonijiet addizzjonali u servizzi ġodda saru disponibbli; dan iffavorixxa wkoll l-emerġenza u t-tkabbir ta’ operaturi Ewropej b’saħħithom, l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda, u grad akbar ta’ pluraliżmu fis-settur. Waqt li fetħu s-suq għall-kompetizzjoni, l-Istati EFTA qiesu li x-xandir tas-servizz pubbliku għandu jinżamm, bħala mod biex ikun żgurat li jiġu koperti numru ta’ oqsma u jiġu sodisfatti l-ħtiġiet li operaturi privati mhux bilfors jissodisfaw bl-aħjar mod.

(3)

Il-kompetizzjoni miżjuda, flimkien mal-preżenza ta’ operaturi ffinanzjati mill-Istat, wasslet ukoll għal tħassib dejjem akbar rigward kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd, li nġieb għall-attenzjoni ta’ l-Awtorità minn operaturi privati. L-ilmenti jallegaw ksur ta’ l-Artikolu 61 tat-Trattat ŻEE b’relazzjoni għall-iskemi ta’ finanzjament pubbliku stabbiliti favur ix-xandâra tas-servizz pubbliku.

(4)

Dawn il-linji gwida jistabbilixxu l-prinċipji li għandhom jiġu segwiti mill-Awtorità fl-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 61 u 59(2), tal-Ftehim ŻEE għall-finanzjament ta’ l-Istat tax-xandir tas-servizz pubbliku. Dan se jagħmel il-politika ta’ l-Awtorità f’dan il-qasam kemm jista’ jkun trasparenti.

24Ċ.2.   Ir-Rwol tax-Xandir tas-servizz pubbliku

(1)

Kif ġie ddikjarat fir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill KE u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri KE ta’ l-1 ta’ Jannar 1999 dwar ix-xandir tas-servizz pubbliku (li minn hawn ’il quddiem se tissejjaħ “Riżoluzzjoni dwar ix-xandir tas-servizz pubbliku”) (2), “ix-xandir tas-servizz pubbliku minħabba l-funzjonijiet kulturali, soċjali u demokratiċi tiegħu li jwettaq għall-benesseri komuni għandu sinifikat vitali sabiex ikunu żgurati d-demokrazija, il-pluraliżmu, il-koeżjoni soċjali, id-diversità kulturali u dik lingwistika”.

(2)

Ix-xandir tas-servizz pubbliku, għalkemm għandu rilevanza ekonomika ċara, mhuwiex komparabbli ma’ servizz pubbliku fi kwalunkwe settur ekonomiku ieħor. Ma hemm l-ebda servizz ieħor li fl-istess ħin għandu aċċess għal settur daqshekk wiesa’ tal-popolazzjoni, li jipprovdieh b’daqshekk informazzjoni u kontenut, u permezz t’hekk iwassal u jinfluwenza kemm l-opinjoni individwali kif ukoll dik pubblika.

(3)

Ix-xandir tas-servizz pubbliku għandu rwol importanti sabiex jippromwovi d-diversità kulturali f’kull pajjiż, sabiex jipprovdi programmazzjoni edukattiva, sabiex jinforma lill-pubbliku b’mod oġġettiv, sabiex jiggarantixxi l-pluraliżmu, u biex jipprovdi divertiment ta’ kwalità, b’mod demokratiku u bla ħlas (3).

(4)

Barra minn hekk, ix-xandir huwa ġeneralment meqjus bħala sors ta’ informazzjoni ferm affidabbli u jirrappreżenta, għal proporzjon mhux inkonsiderevoli tal-popolazzjoni, is-sors prinċipali ta’ informazzjoni. Għalhekk jarrikkixxi d-dibattitu pubbliku u fl-aħħar mill-aħħar jiżgura li, sa ċertu punt, iċ-ċittadini kollha jipparteċipaw fil-ħajja pubblika.

(5)

B’mod ġenerali, ir-rwol tas-servizz pubbliku (4) huwa rikonoxxut mill-Ftehim ŻEE. Id-dispożizzjoni prinċipali f’dan ir-rigward hija l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE, li tipprovdi kif ġej: “Intrapriżi fdati bit-tħaddim ta’ servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali jew li għandhom il-karattru ta’ monopolju li jipproduċi dħul, għandhom ikunu suġġetti għar-regoli li jinsabu f’dan il-Ftehim, b’mod partikolari għar-regoli dwar il-kompetizzjoni, sakemm l-applikazzjoni ta’ tali regoli ma tkunx ta’ xkiel għall-prestazzjoni, fid-dritt jew fil-fatt, tal-kompiti partikolari mogħtija lilhom. L-iżvilupp tal-kummerċ m’għandux ikun affetwat sa tali punt li jkun kuntrarju għall-interessi tal-Partijiet Kontraenti”.

(6)

F’żewġ każi, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej irrikonoxxiet li s-x-xandir ta’ servizzi televiżivi jistgħu jitqiesu bħala “servizzi ta’ importanza ekonomika ġenerali” skond l-Artikolu 86(2) tat-Trattat KE (5). Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja enfasizzat li dawn is-servizzi huma suġġetti għad-dispożizzjonijiet dwar il-kompetizzjoni sakemm ma jintweriex li l-applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli tkun inkompatibbli mat-twettiq tal-kompiti tagħhom (6).

(7)

Ir-Riżoluzzjoni dwar ix-xandir tas-servizz pubbliku, fejn titqies in-natura partikolari tas-settur tax-xandir, iddikjarat il-prinċipji u l-kundizzjonijiet li skond tagħhom għandhom jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej għal dan is-settur:

“Id-disposizzjonijiet tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-kompetenza ta’ l-Istati Membri li jipprovdu għall-finanzjament tax-xandir tas-servizz pubbliku sakemm dan il-finanzjament jingħata lil organizzazzjonijiet tax-xandir sabiex ikun sodisfatt il-mandat tas-servizz publiku kif mogħti, iddefinit u organizzat minn kull Stat Membru, u sakemm finanzjament bħal dan ma jaffetwax il-kundizzjonijiet kummerċjali u l-kompetizzjoni fil-Komunità sa punt li jkun kuntrarju għall-interess komuni, waqt li għandh titqies ir-realizzazzjoni tal-mandat ta’ dak is-servizz pubbliku.”

Peress li r-Riżoluzzjoni hija inkorporata fil-Ftehim ŻEE bħala att li l-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu nota tiegħu (7), fiż-ŻEE għandhom ikunu applikabbli prinċipji simili għal dawk iċċitati.

(8)

Ir-Riżoluzzjoni dwar ix-xandir tas-servizz pubbliku reġgħet affermat ukoll l-importanza tax-xandir tas-servizz pubbliku għall-ħajja soċjali, demokratika u kulturali. “Aċċess pubbliku wiesgħa, mingħajr diskriminazzjoni u fuq il-bażi ta’ opportunitajiet ugwali, għal stazzjonijiet varji u servizzi huwa pre-kundizzjoni għat-twettiq ta’ l-obbligazzjoni speċjali tas-servizz ta’ xandir pubbliku”. Barra minn hekk, ix-xandir ta’ servizz pubbliku jeħtieġ “jibbenefika minn progress teknoloġiku”, iġib “lill-pubbliku l-benefiċċji tas-servizzi ġodda awdjo-viżivi u ta’ informazzjoni u teknoloġiji ġodda” u jieħu ħsieb “l-iżvilupp u d-diversifikazzjoni ta’ attivitajiet fl-era diġitali”. Fl-aħħarnett, “xandir ta’servizz pubbliku irid ikun jista’ jkompli jipprovdi firxa wiesgħa ta’ programmazzjoni skond il-mandat tiegħu kif ġie definit mill-Istati Membri sabiex jindirizza s-soċjetà kollha; f’dan il-kuntest huwa leġittimu għax-xandir tas-servizz pubbliku li jfittex li jilħaq udjenzi wesgħin”.

(9)

Meta jitqiesu dawn il-karatteristiċi, li huma partikolari għas-settur tax-xandir, mandat ta’ servizz pubbliku li jħaddan “firxa wiesgħa ta’ programmazzjoni skond il-mandat tiegħu”, kif ġie ddikjarat fir-Riżoluzzjoni, fil-prinċipju, jista’ jitqies bħala leġittimu, bħala li jimmira għal programmazzjoni bilanċjata u varjata, li huwa kapaċi jippreserva ċertu livell ta’ udjenza għal xandâra pubbliċi u, għalhekk, li jiżgura t-twettiq tal-mandat, jiġifieri li jiġu sodisfatti l-ħtiġiet demokratiċi, soċjali u kulturali tas-soċjetà u li jkun iggarantit il-pluraliżmu.

(10)

Għandu jkun innutat li xandara kummerċjali, li numru minnhom huma suġġetti għal rekwiżiti ta’ servizz pubbliku, ukoll għandhom rwol fl-akkwist ta’ l-għanijiet tar-Riżoluzzjoni dwar ix-xandir tas-servizz pubbliku sal-punt li jikkontribbwixxu għall-pluraliżmu, jarrikkixxu d-dibattitu kulturali u politiku u jkabbru l-għażla tal-programmi.

24Ċ.3.   Il-Kuntest Legali

(1)

L-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għax-xandir tas-servizz pubbliku trid tqis numru wiesa’ ta’ elementi differenti. Il-Ftehim ŻEE jinkludi l-Artikolu 61 dwar l-għajnuna mill-Istat kif ukoll l-Artikolu 59(2) dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-Ftehim ŻEE u r-regoli dwar il-kompetizzjoni, b’mod partikolari, rigward is-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali. Il-Protokoll 3 għall-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti jistabbilixxi r-regoli ta’ proċedura fil-każi ta’ għajnuna mill-Istat.

(2)

Għall-komunitajiet ewropej, it-trattat ta’ amsterdam introduċa didspożizzjoni speċifika (l-Artikolu 16 tat-Trattat KE) dwar servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali u protokoll interpretattiv dwar is-sistema tax-xandir tas-servizz pubbliku. It-trattat ta’ Maastricht kien diġà introduċa Artikolu li jiddefinixxi r-rwol tal-Komunità fil-Qasam tal-kultura (l-Artikolu 151 tat-Trattat ke) u klawżola ta’ kompatibbiltà possibbli għall-għajnuna mill-Istat immirata biex tippromowvi l-kultura (l-Artikolu 87(3)(d) tat-Trattat KE). Il-Ftehim ŻEE ma jinkludix “eżenzjoni kulturali” bħall-artikolu 87(3)(d) tat-Trattat ke. madankollu, dan ma jfissirx li eżenzjoni għal miżuri bħal dawn hija eskluża. Kif kien aċċettat mill-awtorità f’każi preċedenti, miżuri ta’ appoġġ bħal dawn jistgħu jiġu approvati minħabba raġunijiet kulturali fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 61(3)(ċ) tal-Ftehim ŻEE (8).

(3)

Id-Direttiva Tal-Kunsill 89/552/KE tat-3 ta’ Ottubru 1989 dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni (9) kif ġiet emendata mid-direttiva 97/36/KE (10), ġiet inkorporata fl-Anness X għall-Ftehim ŻEE (11). Id-Direttiva 80/723/KEE tal-25 ta’ Ġunju 1980 fuq it-trasparenza tar-relazzjonijiet finanzjari bejn l-Istati Membri u l-impriżi pubbliċi kif ukoll fuq it-trasparenza finanzjarja f’ċerti impriżi (12), KIF ĠIET EMENDATA MID-DIRETTIVA 2000/52/KE (13) tas-26 ta’ Lulju 2000, kienet inkorporata fil-qafas legali tal-Ftehim ŻEE permezz tad-deĊiżjoni tal-Kumitat konġunt ŻEE Nru 6/2001 (14). Dawn ir-regoli huma suġġetti għal interpretazzjoni mill-qorti ta’ l-EFTA fil-“pilastru EFTA” u mill-qorti ewropea tal-Ġustizzja u mill-Qorti ewropea tal-prim’istanza fil-“pilastru komunitarja”. L-awtorità adottat ukoll diversi linji gwida dwar l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat li jikkorrispondu għal komunikazzjonijiet simili maħruġa mill-Kummissjoni KE.

24Ċ.4.   L-applikabbiltà ta’ l-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE

24Ċ.4.1.   Il-karattru ta’ għajnuna mill-Istat tal-finanzjament ta’ l-Istat tax-xandâra tas-servizz pubbliku

(1)

L-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE jiddikjara li: “Għajr kif ipprovdut mod ieħor f’dan il-Ftehim, kwalunkwe għajnuna mogħtija minn Stati Membri KE, minn Stati EFTA jew permezz ta’ riżorsi ta’ l-Istat fi kwalunkwe forma li tgħawweġ jew thedded li tgħawweġ il-kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti intrapriżi jew il-produzzjoni ta’ ċerti oġġetti, sakemm taffettwa l-kummerċ bejn il-Partijiet Kontraenti, għandha tkun inkompatibbli mal-funzjonament ta’ dan il-Ftehim”.

(2)

L-effett ta’ intervent min-naħa ta’ l-Istat, mhux il-fini tiegħu, huwa l-element deċiżiv fi kwalunkwe valutazzjoni tal-kontenut ta’ għajnuna mill-Istat tiegħu skond l-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE. Il-finanzjament ta’ l-Istat tax-xandâra tas-servizz pubbliku normalment għandu jitqies bħala għajnuna mill-Istat, sakemm jissodisfa l-kriterji t’aktar ’il fuq. Ix-xandâra tas-servizz pubbliku normalment jiġu ffinanzjati mill-baġit ta’ l-Istat jew permezz ta’ imposta (levy) fuq dawk kollha li għandhom sett tat-televiżjoni. F’ċerti ċirkostanzi speċifiċi, l-Istat jagħmel injezzjonijiet kapitali jew kanċellazzjonijiet tad-djun favur ix-xandâra tas-servizz pubbliku. Dawn il-miżuri finanzjarji normalment jiġu attribwiti lill-awtoritajiet pubbliċi u jinvolvu t-trasferiment ta’ riżorsi ta’ l-Istat. Barra minn hekk, u sakemm miżuri bħal dawn jonqsu milli jissodisfaw it-test ta’ investitur f’ekonomija tas-suq, skond il-Kapitolu 19 tal-Linji gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat ta’ l-Awtorità dwar il-proprjetà ta’ l-awtoritajiet pubbliċi u skond il-Kapitolu 20 li jikkonċerna l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat għall-intrapriżi pubbliċi fis-settur tal-manifattura (15), fil-parti l-kbira tal-każi jiffavorixxu biss lil ċerti xandâra u b’hekk jistgħu jgħawġu l-kompetizzjoni. Naturalment, l-eżistenza ta’ l-għajnuna mill-Istat se jkollha tiġi vvalutata każ b’każ, u tiddependi wkoll min-natura speċifika tal-finanzjament (16).

(3)

Kif osservat il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja: “Meta għajnuna mogħtija mill-Istat jew permezz ta’ riżorsi Statali ssaħħaħ il-pożizzjoni ta’ intrapriża meta mqabbla ma’ intrapriżi oħra li jikkompetu f’kummerċ intra-Komunitarju dan ta’ l-aħħar irid jitqies bħala affettwat minn dik l-għajnuna” (17). Għalhekk, il-finanzjament Statali ta’ xandâra ta’ servizz pubbliku ġeneralment jista’ jitqies bħala li jaffettwa l-kummerċ bejn il-Partijiet Kontraenti. Jidher ċar li din hija l-pożizzjoni rigward l-akkwist u l-bejgħ tad-drittijiet ta’ programm, li ħafna drabi jseħħ fuq livell internazzjonali. Ir-reklami, ukoll, fil-każ ta’ xandâra pubbliċi li jitħallew ibiegħu spazju għal reklami, għandha effett transkonfinali, speċjalment għal żoni lingwistiċi omoġenji li jaqsmu fruntieri nazzjonali. Barra minn hekk, l-istruttura ta’ sjieda ta’ xandâra kummerċjali tista’ tkun estiża sa aktar minn Stat ŻEE wieħed.

(4)

Skond il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u tal-Qorti tal-Prim’Istanza (18), b’mod ġenerali, kwalunkwe trasferiment ta’ riżorsi ta’ l-Istat lil ċertu intrapriża irid jitqies bħala għajnuna mill-Istat (sakemm jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 87(1) tat-Trattat KE). Madankollu, kif iddeċidiet il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha rigward Altmark Trans GmbH  (19) (li minn hawn ’il quddiem se tissejjaħ is-“sentenza Altmark”) li “fejn miżura ta’ l-Istat trid titqies bħala kumpens għas-servizzi provduti mill-intrapriżi riċeventi sabiex iwettqu l-obbligi ta’ servizz pubbliku, sabiex dawk l-intrapriżi ma jgawdux minn vantaġġ finanzjarju reali u l-miżura b’hekk ma jkolliex l-effett li tqiegħdhom f’pożizzjoni kompettitiva aktar favorevoli mill-intrapriżi li jikkompetu magħhom, miżura bħal din ma tinqabadx mill-Artikolu 92(1) [issa l-Artikolu 87(1)) tat-Trattat KE]”.

(5)

Skond is-sentenza Altmark tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, madankollu jridu jiġu sodisfatti l-erba’ kundizzjonijiet t’hawn taħt biex kumpens bħal dan jevita l-klassifikazzjoni bħala għajnuna mill-Istat:

“—

l-ewwel, l-intrapriża riċeventi trid effettivament ikollha obbligi ta’ servizz pubbliku xi twettaq, u l-obbligi jridu jkunu ddefiniti b’mod ċar,

it-tieni, il-parametri li fuq il-bażi tagħhom jiġi kkalkulat il-kumpens iridu jkunu stabbiliti bil-quddiem b’mod oġġettiv u trasparenti sabiex ikun evitat li jagħti vantaġġ ekonomiku li jista’ jiffavorixxi lill-intrapriża riċeventi meta mqabbla ma’ intrapriżi kompetituri,

it-tielet, il-kumpens ma jistax jeċċedi dak li jkun meħtieġ sabiex jiġu koperti l-ispejjeż kollha jew parti minnhom li saru sabiex jitwettqu l-obbligi ta’ servizz pubbliku, fejn jitqiesu l-irċevuti rilevanti u profitt raġonevoli għat-twettiq ta’ dawk l-obbligi,

ir-raba’, fejn l-intrapriża li għandha twettaq obbligi ta’ servizz pubbliku, f’każ speċifiku, ma tintgħażilx skond proċedura ta’ akkwist pubbliku li għandha tippermetti l-għażla ta’ dak li tefa’ l-offerta li kapaċi jipprovdi dawk is-servizzi bl-inqas spiża għall-komunità, il-livell ta’ kumpens meħtieġ irid jiġi ddeterminat fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ l-ispejjeż li intrapriża tipika, ġestita sew u adegwatament ipprovduta b’mezzi ta’ trasport sabiex tkun tista’ tissodisfa r-rekwiżiti meħtieġa ta’ servizz pubblik, tkun għamlet fit-twettiq ta’ dawk l-obbligi, fejn jitqiesu l-irċevuti rilevanti u profitt raġonevoli għat-twettiq ta’ l-obbligi”.

(6)

L-Awtorità se tqis din l-interpretazzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, meta tivvaluta l-ħlasijiet ta’ kumpens ta’ servizz pubbliku skond l-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE. L-appoġġ ta’ l-Istat li jissodisfa l-kriterji li ssemmew aktar ’il fuq, għalhekk mhux għajnuna mill-Istat fit-tifsira ta’ l-Artikolu 61(1) tal-Ftehim ŻEE u mhemmx għalfejn ikun innotifikat lill-Awtorità.

24Ċ.4.2.   In-natura ta’ l-għajnuna: l-għajnuna eżistenti b’kuntrast għall-għajnuna l-ġdida

(1)

L-iskemi ta’ finanzjament bħalissa fis-seħħ fil-parti l-kbira ta’ l-Istati EFTA kienu introdotti żmien twil ilu. Bħala l-ewwel pass, għalhekk, l-Awtorità trid tiddetermina jekk dawn l-iskemi jistgħux jitiqesu bħala “għajnuna eżistenti” fit-tifsira ta’ l-Artikolu 1(1) fil-Parti I tal-Protokoll 3 għall-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti (20).

(2)

L-għajnuna eżistenti hija regolata mill-Artikolu 1(1) fil-Parti I tal-Protokoll 3 għall-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti li jiddikjara li: “L-Awtorità ta’ Sorveljanza EFTA, f’koperazzjoni ma’ l-Istati EFTA, għandha żżomm taħt reviżjoni kostanti s-sistemi kollha ta’ għajnuna eżistenti f’dawk l-Istati. Għandha tipproponi lil dawn ta’ l-aħħar kwalunkwe miżura xierqa meħtieġa mill-iżvilupp progressiv jew mill-funzjonament tal-Ftehim ŻEE”.

(3)

Skond l-Artikolu 1(b)(i) fil-Parti II tal-Protokoll 3 għall-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti, l-għajnuna eżistenti tinkludi “l-għajnuna kollha li eżistiet qabel id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ŻEE fl-Istati EFTA rispettivi, jiġifieri, skemi ta’ għajnuna u għajnuna individwali li ġew implimentati qabel, u għadhom japplikaw wara, id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ŻEE”.

(4)

Skond l-Artikolu 1(b)(v) fil-Parti II tal-Protokoll 3 għall-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti, l-għajnuna eżistenti tinkludi wkoll “l-għajnuna li titqies bħala għajnuna eżistenti għaliex jista’ jiġi stabbilit li fiż-żmien li ġiet implimentata ma kinitx għajnuna, u sussegwentement saret għajnuna minħabba l-evoluzzjoni taż-Żona Ekonomika Ewropea u mingħajr ma nbidlet mill-Istat EFTA (…)”.

(5)

Skond il-Protokoll 3 għall-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti u l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (21), l-Awtorità trid tivverifika jekk il-qafas legali li skond tiegħu ngħatat l-għajnuna nbidilx jew le mill-introduzzjoni tagħha. Il-Kummissjoni trid tqis l-elementi legali u ekonomiċi kollha relatati mas-sistema tax-xandir ta’ Stat EFTA partikolari. Għalkemm l-elementi legali u ekonomiċi rilevanti għal valutazzjoni bħal din jippreżentaw karatteristiċi komuni fl-Istati EFTA kollha, l-Awtorità temmen li metodu ta’ każ b’każ huwa l-aktar xieraq.

24Ċ.5.   Valutazzjoni tal-kompatibbiltà ta’ l-għajnuna mill-Istat skond l-Artikoli 61(2) u 61(3) tal-Ftehim ŻEE

(1)

L-għajnuna mill-Istat lill-xandâra pubbliċi trid tkun eżaminata mill-Awtorità sabiex ikun iddeterminat jekk jistax jinstab li hija kompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE jew le. Jistgħu jiġu applikati d-derogi elenkati fl-Artikoli 61(2) u 61(3) tal-Ftehim ŻEE.

(2)

Il-Ftehim ŻEE ma jinkludix dispożizzjoni li tikkorrispondi għall-Artikolu 151(4) tat-Trattat KE li tobbliga lill-Kummissjoni KE li tqis l-aspetti kulturali fl-azzjonijiet li tagħha skond dispożizzjonijiet l-oħra, lanqas ma jinkludi eżenzjoni kulturali bħall-Artikolu 87(3)(d) tat-Trattat KE. Madankollu, dan ma jfissirx li l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat ma jħallu l-ebda spazju biex jitqiesu l-aspetti kulturali. F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li l-Awtorità, f’deċiżjoni li tikkonċerna l-għajnuna mill-Istat għall-produzzjoni tal-films u għall-attivitajiet relatati mal-films fin-Norveġja, stabbiliet li, skond l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 61(3)(c) tal-Ftehim ŻEE, miżuri ta’ appoġġ għall-films jistgħu jiġu approvati minħabba raġunijiet kulturali, sakemm dan il-metodu iqis biżżejjed il-kriterji li ġew żviluppati mill-Kummissjoni KE u li l-metodu ma jiddevjax mill-prattika tal-Kummissjoni KE qabel l-adozzjoni ta’ l-Artikolu 87(3)(d) tat-Trattat KE. It-tienett, għandu jiġi nnutat li l-Kummissjoni KE, fid-deċiżjoni tagħha NN 49/97 u N 357/99 rigward pakkett ta’ appoġġ għall-produzzjoni Irlandiża tal-films u tat-televiżjoni, espliċitament enfasizzat li l-introduzzjoni ta’ l-Artikoli 151(1) u 87(3)(d) tat-Trattat KE mhux bilfors kienet tirrifletti bidla fil-politika tal-Kummissjoni KE lejn is-settur kulturali. It-tieletnett, rigward ix-xandir, ir-Riżoluzzjoni dwar ix-xandir tas-servizz pubbliku tirrikonoxxi li x-xandir tas-servizz pubbliku jissodisfa funzjoni kulturali u li l-applikazzjoni tar-regoli dwar il-kompetizzjoni għandhom iqisu r-realizzazzjoni tal-mandat tas-servizz pubbliku.

(3)

Hija l-Awtorità li trid tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni effettiva ta’ kwalunkwe dispożizzjoni ta’ eżenzjoni fl-Artikolu 61(3) tal-Ftehim ŻEE u kif għandhom jitqiesu l-aspetti kulturali. Għandu jitfakkar li d-dispożizzjonijiet li jagħtu eżenzjoni mill-projbizzjoni ta’ l-għajnuna mill-Istat għandhom jiġu applikati b’mod strett. Għalhekk, fil-fehma tal-Kummissjoni KE anki l-kunċett ta’ “kulturali” sabiex l-għajnuna tiġi eżentata mill-projbizzjoni ta’ l-għajnuna mill-Istat fit-tifsira ta’ l-Artikolu 87(3)(d) tat-Trattat KE irid jiġi interpretat b’mod restrittiv. L-istess japplika għal meta l-Awtorità tkun qed teżamina jekk miżura tkunx tista’ tiġi eżentata minħabba raġunijiet kulturali skond l-Artikolu 61(3)(c) tal-Ftehim ŻEE. Kif iddikjarat il-Kummissjoni KE fid-deċiżjoni tagħha f’Kinderkanal u Phoenix, il-ħtiġiet edukattivi u demokratiċi ta’ Stat Membru għandhom jitqiesu bħala li jkunu distinti mill-promozzjoni tal-kultura (22). F’dan ir-rigward, għandu jiġi nnutat li hemm distinzjoni bejn il-ħtiġiet kulturali, soċjali u demokratiċi ta’ kull soċjetà. Naturalment, l-edukazzjoni jista’ jkollha aspett kulturali.

(4)

Ħafna drabi l-għajnuna mill-Istat lil xandâra ta’ servizz pubbliku ma tagħmilx distinzjoni bejn dawk it-tliet ħtiġiet. Konsegwentement, sakemm Stat EFTA ma jipprovdix għal definizzjoni separata u għal finanzjament separat ta’ għajnuna mill-Istat biex tkun promossa l-kultura biss, għajnuna bħal din ġeneralment ma tistax tkun approvata fuq dik il-bażi. Normalment tista’ tkun ivvalutata, madankollu, fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE dwar servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali. Ikun xi jkun il-każ, tkun xi tkun il-bażi legali biex tkun ivvalutata l-kompatibbiltà, l-analiżi sostantiva għandha ssir mill-Awtorità fuq il-bażi tal-istess kriterji, jiġifieri dawk stabbiliti f’dawn il-Linji gwida.

24Ċ.6.   Valutazzjoni tal-kompatibbiltà ta’ l-għajnuna mill-Istat skond l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE

(1)

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja sostniet konsistentment li l-Artikolu 86 tat-Trattat KE (23) jipprovdi għal deroga u għalhekk irid jiġi interpretat b’mod restrittiv. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kkjarifikat li sabiex miżura tibbenifika minn deroga bħal din, huwa meħtieġ li jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(i)

is-servizz in kwistjoni jrid jkunu servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali u jrid ikun iddefinit b’mod ċar bħala tali mill-Istat Membru (definizzjoni);

(ii)

l-intrapriża in kwistjoni trid tkun espliċitament fdata mill-Istat Membri bil-provvista ta’ dak is-servizz (fiduċja);

(iii)

l-applikazzjoni ta’ regoli dwar il-kompetizzjoni tat-Trattat (f’dan il-każ, il-projbizzjoni formali fuq l-għajnuna mill-Istat) trid tostakola t-twettiq ta’ kompiti partikolari asssenjati lill-intrapriża u l-eżenzjoni minn regoli bħal dawn ma tridx taffettwa l-iżvilupp ta’ kummerċ sa punt li jkun kontra l-interessi tal-Komunità (test ta’ proporzjonalità).

(2)

Hija l-Awtorità li trid tivvaluta jekk dawn il-kriterji ġewx sodisfatti meta tapplika l-Artikolu 59(2) korrispondenti tal-Ftehim ŻEE b’relazzjoni għall-Istati EFTA.

(3)

Fil-każ speċifiku tax-xandir tas-servizz pubbliku, il-metodu t’aktar ’il fuq irid ikun adattat fid-dawl tar-Riżoluzzjoni dwar ix-xandir tas-servizz pubbliku li tirreferi għall-“mandat ta’ servizz pubbliku kif mogħti, iddefinit u organizzat minn kull Stat Membru” (definizzjoni u fiduċja) u, fil-każ tal-finanzjament tax-xandir tas-servizz pubbliku, jipprovdi għal deroga mir-regoli tat-Trattat “sakemm finanzjament bħal dan jingħata lil organizzazzjonijiet tax-xandir għat-twettiq tal-mandat tas-servizz pubbliku […] u […] ma jaffettwax kundizzjonijiet ta’ kummerċ u ta’ kompetizzjoni fil-Komunità sa punt li jkun kuntrarju għall-interess komuni, waqt li għandha titqies ir-realizzazzjoni tal-mandat ta’ dak is-servizz pubbliku” (proporzjonalità).

(4)

Kif turi l-prattika tal-każi reċenti tal-Kummissjoni KE, miżura li ma tissodisfax il-kriterji kollha ta’ Altmark, xorta trid tkun analizzata skond l-Artikolu 86(2) tat-Trattat KE, rispettivament l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE (24).

24Ċ.6.1.   Definizzjoni ta’ mandat ta’ servizz pubbliku

(1)

Sabiex tkun sodisfatta l-kundizzjoni li tissemma f’24Ċ.6(1) għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE, huwa meħtieġ li tkun stabbilita definizzjoni uffiċjali tal-mandat tas-servizz pubbliku. Imbagħad biss l-Awtorità tkun tista’ tivvaluta b’biżżejjed ċertezza legali jekk tkunx applikabbli d-deroga skond l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE.

(2)

Id-definizzjoni tal-mandat tas-servizz pubbliku taqa’ fil-kompetenza ta’ l-Istati EFTA, li jistgħu jiddeċiedu fuq livell nazzjonali, reġjonali jew lokali. B’mod ġenerali, fl-eżerċizzju ta’ dik il-kompetenza, irid jitqies il-kunċett ta’ “servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali”. Madankollu, meta titqies in-natura speċifika tas-settur tax-xandir, definizzjoni “wiesgħa”, li tafda lil xandâr partikolari bil-kompitu li jipprovdi programmazzjoni bilanċjata u varjata skond il-mandat, waqt li jkun ippreservat ċertu livell ta’ udjenza, tista’ titqies leġittima skond l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE. Definizzjoni bħal din għandha tkun konsistenti ma’ l-għan li jiġu sodisfatti l-ħtiġiet demokratiċi, soċjali u kulturali ta’ soċjetà partikolari u jiġi garantit il-pluraliżmu, inklużi d-diversità kulturali u dik lingwistika.

(3)

B’mod simili, il-mandat tas-servizz pubbliku jista’ jinkludi ċerti servizzi li mhumiex “programmi” fis-sens tradizzjonali, bħalma huma servizzi ta’ informazzjoni onlajn, sal-punt li waqt li jitqiesu l-iżvilupp u d-diversifikazzjoni ta’ l-attivitajiet fl-era diġitali, ikunu qed jindirizzaw l-istess ħtiġiet demokratiċi, soċjali u kulturali tas-soċjetà in kwistjoni.

(4)

Kulmeta l-ambitu tal-mandat tas-servizz pubbliku jiġi estiż biex ikopri servizzi ġodda, id-definizzjoni u l-att ta’ fiduċja għandhom ikunu modifikati kif ikun xieraq, fil-limiti ta’ l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE.

(5)

Il-kompitu ta’ l-Awtorità huwa li tivverifika jekk l-Istati EFTA jirrispettawx jew le d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ŻEE. Rigward id-definizzjoni ta’ servizz pubbliku fis-settur tax-xandir, ir-rwol ta’ l-Awtorità huwa limitat għall-kontroll ta’ żbalji evidenti. Mhix l-Awtorità li trid tiddeċiedi jekk programm għandux ikun provdut bħala servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali, lanqas li jiddiksuti n-natura jew il-kwalità ta’ ċertu prodott. Id-definizzjoni tal-mandat tas-servizz pubbliku, madankollu, tkun fi żball evidenti jekk tinkludi attivitajiet li ma jistgħux raġonevolment jitqies li jissodisfaw “il-ħtiġiet demokratiċi, soċjali u kulturali ta’ kull soċjetà”. Normalment din tkun il-pożizzjoni fil-każ ta’, ngħidu aħna, l-e-commerce. F’dan il-kuntest, irid jitfakkar li l-mandat tas-servizz pubbliku jiddeskrivi s-servizzi offruti lill-pubbliku fl-interess ġenerali. Il-kwistjoni tad-definizzjoni tal-mandat tas-servizz pubbliku ma tridx tiġi konfuża mal-kwistjoni tal-mekkaniżmu ta’ finanzjament magħżul biex ikunu pprovduti dawn is-servizzi. Għaldaqstant, waqt li x-xandâra tas-servizz pubbliku jistgħu jwettqu attivitajiet kummerċjali bħalma huma l-bejgħ ta’ spazju għar-reklami sabiex jiksbu dħul, attivitajiet bħal dawn normalment ma jistgħux jitqiesu bħala parti mill-mandat tas-servizz pubbliku.

(6)

Id-definizzjoni tal-mandat tas-servizz pubbliku għandha tkun preċiża kemm jista’ jkun. M’għandha tħalli l-ebda dubju dwar jekk ċerta attività mwettqa mill-operatur fdat hiex intenzjonata mill-Istat EFTA li tkun inkluża fil-mandat tas-servizz pubbliku jew le. Mingħajr definizzjoni ċara u preċiża ta’ l-obbligazzjonijiet imposti fuq ix-xandâr tas-servizz pubbliku, l-Awtorità ma tkunx tista’ twettaq il-kompiti tagħha skond l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE u, għalhekk, ma tkun tista’ tagħti l-ebda eżenzjoni skond dik id-dispożizzjoni.

(7)

Identifikazzjoni ċara ta’ l-attivitajiet koperti mill-mandat tas-servizz pubbliku hija importanti wkoll għall-operaturi mhux ta’ servizz pubbliku, sabiex ikunu jistgħu jippjanaw l-attivitajiet tagħhom.

(8)

Fl-aħħarnett, it-termini tal-mandat tas-servizz pubbliku għandhom ikunu preċiżi, sabiex l-awtoritajiet ta’ l-Istati EFTA effettivament ikunu jistgħu jimmonitorjaw il-konformità, kif inhu deskritt fil-kapitolu li ġej.

24Ċ.6.2.   Fiduċja u sorveljanza

(1)

Sabiex jibbenefika mill-eżenzjoni skond l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE, il-mandat tas-servizz pubbliku għandu jkun fdat lil intrapriża waħda jew aktar permezz ta’ att uffiċjali (pereżempju, permezz ta’ leġiżlazzjoni, kuntratt jew termini ta’ referenza).

(2)

Mhux biżżejjed, madankollu, li x-xandâr tas-servizz pubbliku jkun formalment fdat bil-provvista ta’ servizz pubbliku ddefinit sew. Huwa wkoll meħtieġ li s-servizz pubbliku ikun effettivament fornut kif inhu provdut fil-ftehim formali bejn l-Istat u l-intrapriża fdata. Huwa għalhekk mixtieq li awtorità xierqa jew korp maħtur timmonitorja l-applikazzjoni tiegħu. Fil-każ ta’ l-istandards tal-kwalità imposti fuq l-operatur fdat, tidher biċ-ċar il-ħtieġa għal awtorità xierqa bħal din jew għal korp xieraq bħal dan inkarigata mis-superviżjoni. Mhix l-Awtorità li għandha tiġġudika jekk l-istandards tal-kwalità ġewx sodisfatti jew le: trid tkun tista’ tistrieħ fuq superviżjoni xierqa min-naħa ta’ l-Istati EFTA.

(3)

Hija fil-kompetenza ta’ l-Istat ŻEE li jagħżel il-mekkaniżmu biex tkun żgurata superviżjoni effettiva ħalli l-obbligazzjonijiet tas-servizz pubbliku jiġu sodisfatti. Ir-rwol ta’ korp bħal dan jidher li jkun effettiv biss jekk l-awtorità tkun indipendenti mill-intrapriża fdata.

(4)

Fl-assenza ta’ biżżejjed indikazzjonijiet affidabbli li s-servizz pubbliku jkun effettivament fornut skond il-mandat, l-Awtorità ma tkunx tista’ twettaq il-kompiti tagħha skond l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE u, għalhekk, ma tkun tista’ tagħti l-ebda eżenzjoni skond dik id-dispożizzjoni.

24Ċ.6.3.   Il-finanzjament tax-xandir tas-servizz pubbliku u t-test ta’ proporzjonalità

24Ċ.6.3.1.   L-għażla tal-finanzjament

(1)

Id-dmirijiet tas-servizz pubbliku jistgħu jkunu jew kwantitativi jew kwalitativi jew it-tnejn. Tkun xi tkun il-forma tagħhom, jistgħu jiġġustifikaw il-kumpens, sakemm jinvolvu spejjeż supplimentari li x-xandar normalment ma jkunx għamel.

(2)

L-iskemi ta’ finanzjament jistgħu jitqassmu f’żewġ kategoriji wesgħin: “finanzjament-waħdieni” u “finanzjament-doppju”. Il-kategorija “finanzjament-waħdieni” tkopri dawk is-sistemi fejn ix-xandir tas-servizz pubbliku ikun iffinanzjat biss permezz ta’ fondi pubbliċi, ikunu f’liema forma jkunu. Is-sistemi ta’ “finanzjament-doppju” jinkludu firxa wiesgħa ta’ skemi, fejn ix-xandir tas-servizz pubbliku jkun iffinanzjat permezz ta’ kombinazzjonijiet differenti ta’ fondi Statali u ta’ dħul minn attivitajiet kummerċjali, bħalma huma l-bejgħ ta’ spazju għal reklami jew ta’ programmi.

(3)

Kif ġie ddikjarat fir-Riżoluzzjoni dwar ix-xandir tas-servizz pubbliku: “Id-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-kompetenza ta’ Stati Membru li jipprovdi għall-finanzjament tax-xandir tas-servizz pubbliku…”. Dan se jinkludi l-għażla ta’ l-iskema ta’ finanzjament. Sakemm il-kompetizzjoni fis-swieq rilevanti (eż. ir-reklami, l-akkwist u/jew il-bejgħ tal-programmi) ma tkunx affetwata sa punt li jkun kuntrarju għall-interess komuni, fil-prinċipju, ma jista’ jkun hemm l-ebda oġġezzjoni għall-għażla ta’ skema ta’ finanzjament doppju (fejn ikunu kkombinati fondi pubbliċi u dħul mir-reklami) pjuttost milli skema b’finanzjament waħdieni (fondi pubbliċi biss).

(4)

Waqt li l-Istati EFTA huma ħielsa li jagħżlu l-mezzi ta’ finanzjament għax-xandir tas-servizz pubbliku, skond l-Artikolu 59(2), l-Awtorità trid tivverifika li d-deroga mill-applikazzjoni normali tar-regoli ta’ kompetizzjoni għat-twettiq tas-servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali ma taffettwax il-kompetizzjoni fis-żona ŻEE b’mod sproporzjonat. It-test huwa ta’ natura “negattiva”: jeżamina jekk il-miżura adottata mhix sproporzjonata. L-għajnuna wkoll m’għandiex taffettwa l-iżvilupp tal-kummerċ sa punt tali li jkun kuntrarju għall-interessi komuni.

(5)

Ir-Riżoluzzjoni dwar ix-xandir tas-servizz pubbliku tikkonferma dan il-metodu anki għax-xandir tas-servizz pubbliku, fejn tiddikjara li l-finanzjament m’għandux “jaffettwa l-kundizzjonijiet kummerċjali u l-kompetizzjoni fil-Komunità sa punt li jkun kuntrarju għall-interess komuni, waqt li għandha titqies r-realizzazzjoni tal-mandat ta’ dak is-servizz pubbliku”.

24Ċ.6.3.2.   Ir-rekwiżiti tat-trasparenza għall-valutazzjoni ta’ l-għajnuna mill-Istat

(1)

Il-valutazzjoni mill-Awtorità li ġiet deskritta aktar ’il fuq teħtieġ definizzjoni ċara u preċiża tal-mandat tas-servizz pubbliku u separazzjoni ċara u xierqa bejn attivitajiet ta’ servizz pubbliku u attivitajiet li mhumiex ta’ servizz pubbliku. Is-separazzjoni tal-kontijiet bejn dawn iż-żewġ sferi normalment diġà tkun meħtieġa fuq livell nazzjonali sabiex ikunu żgurati t-trasparenza u l-kontabbiltà meta jintużaw fondi pubbliċi. Separazzjoni tal-kontijiet hija meħtieġa l-Awtorità tkun tista’ twettaq it-test ta’ proporzjonalità tagħha. Se tipprovdi lill-Awtorità b’għodda biex teżamina allegat sussidju inkroċjat u biex tiddefendi ħlasijiet iġġustifikati ta’ kumpens għal kompiti ta’ interess ekonomiku ġenerali. Fuq il-bażi ta’ spiża xierqa u ta’ allokazzjoni ta’ dħul biss jista’ jkun determinat jekk il-finanzjament pubbliku huwiex effettivament limitat għall-ispejjeż netti tal-mandat tas-servizz pubbliku u b’hekk ikun aċċettabbli skond l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE.

(2)

Ir-rekwiżiti ta’ trasparenza fir-relazzjonijiet finanzjarji bejn awtoritajiet pubbliċi u intrapriżi pubbliċi u f’intrapriżi li ngħataw drittijiet speċjali jew esklużivi jew kienu fdati bit-tħaddim ta’ servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali, ġew indikati fid-Direttiva 80/723/KEE (25).

(3)

L-Istati EFTA kienu meħtieġa mid-Direttiva 80/723/KEE li jieħdu l-miżuri meħtieġa biex - fil-każ ta’ kwalunkwe intrapriża mogħtija drittijiet speċjali jew esklużivi jew li kienet fdata bit-tħaddim ta’ servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali u li qed tirċievi għajnuna mill-Istat fi kwalunkwe forma tkun xi tkun u li twettaq attivitajiet oħra, jiġifieri, attivitajiet mhux ta’ servizz pubbliku - jiżguraw li: (a) il-kontijiet interni li jikkorrispondu għal attivitajiet differenti, jiġifieri attivitajiet ta’ servizz pubbliku u attivitajiet mhux ta’ servizz pubbliku, ikunu separati; (b) l-ispejjeż u d-dħul kollha jiġu assenjati sew jew jiġu allokati fuq il-bażi ta’ prinċipji ta’ kontabilità ta’ l-ispejjeż applikati b’mod konsistenti u ġġustifikati oġġettivament; u (ċ) il-prinċipji tal-kontabilità ta’ l-ispejjeż li skond tagħhom jinżammu kontijiet separati jiġu stabbiliti b’mod ċar.

(4)

Ir-rekwiżiti ġenerali ta’ trasparenza japplikaw ukoll għax-xandâra kif ġie indikat fil-ħames premessa tad-Direttiva 2000/52/KE (26). Ir-rekwiżiti l-ġodda japplikaw għax-xandâra tas-servizz pubbliku, sakemm ikunu benefiċjarji ta’ għajnuna mill-Istat u jkunu fdati bit-tħaddim ta’ servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali, li għalih l-għajnuna mill-Istat ma kienetx iffissata għal perjodu xieraq skond proċedura miftuħa, trasparenti u mhux diskriminatorja. L-obbligazzjoni tas-separazzjoni tal-kontijiet ma tapplikax għax-xandâra tas-servizz pubbliku li l-attivitajiet tagħhom ikunu limitati għall-provvista ta’ servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali u li ma jħaddmux attivitajiet barra l-ambitu ta’ dawk is-servizzi.

(5)

Fis-settur tax-xandir, is-separazzjoni tal-kontijiet mhix problema partikolari fejn għandu x’jaqsam id-dħul, imma tista’ ma tkunx sempliċi jew, tabilħaqq, fattibbli fejn għandhom x’jaqsmu l-ispejjeż. Dan huwa minħabba l-fatt li fis-settur tax-xandir, l-Istati EFTA jistgħu jqisu l-programmazzjoni sħiħa tax-xandâra bħala koperta mill-mandat tas-servizz pubbliku, waqt li fl-istess ħin tippermetti l-esplojtazzjoni kummerċjali tagħha. Fi kliem ieħor, sa ċertu punt, attivitajiet differenti jaqsmu l-istess input.

(6)

Għal dawn ir-raġunijiet, l-Awtorità tqis li, fejn għandu x’jaqsam id-dħul, operaturi tax-xandir għandhom jagħtu rendikont dettaljat tas-sorsi u ta’ l-ammont tad-dħul kollu li ġej mit-twettiq ta’ attivitajiet mhux ta’ servizz pubbliku.

(7)

Fejn għandu x’jaqsam l-infiq, l-ispejjeż speċifiċi għall-attività mhux ta’ servizz pubbliku għandhom ikunu identifikati b’mod ċar. Barra min hekk, kulmeta l-istess riżorsi - persunal, tagħmir, installazzjoni fissa, eċċ. – jintużaw biex jitwettqu kemm kompiti ta’ servizz pubbliku kif ukoll kompiti mhux ta’ servizz pubbliku, l-ispejjeż tagħhom għandhom ikunu allokati fuq il-bażi tad-differenza fl-ispejjeż totali tal-ditta bl-attivitajiet mhux ta’ servizz pubbliku jew mingħajrhom (27).

(8)

Dak li ntqal aktar ’il fuq jimplika li, kuntrarju għall-metodu ġeneralment adottat f’setturi ta’ utilitajiet oħra, l-ispejjeż li huma għalkollox attribwibbli għal attivitajiet ta’ servizz pubbliku, waqt li jkunu ta’ benefiċċju wkoll għall-attivitajiet kummerċjali, mhemmx għalfejn jitqassmu bejn it-tnejn u jistgħu ikunu għalkollox allokati lis-servizz pubbliku. Dan jista’ jkun il-każ, pereżempju, bl-ispejjeż tal-produzzjoni ta’ programm li jintwera bħala parti mill-mandat tas-servizz pubbliku imma jinbiegħ ukoll lil xandâra oħrajn. L-eżempju prinċipali, madankollu, ikun dak tan-numru ta’ telespettaturi, li jiġi ġġenerat kemm biex ikun sodisfatt il-mandat tas-servizz pubbliku kif ukoll biex jinbiegħ spazju għar-reklami. Jitqies li distribuzzjoni sħiħa ta’ dawn l-ispejjeż bejn iż-żewġ attivitajiet tirriskja li tkun arbitrarja u bla siwi. Madankollu, l-allokazzjoni ta’ l-ispejjeż mil-lat tat-trasparenza tal-kontijiet m’għandiex tkun konfuża ma’ l-irkupru ta’ l-ispejjeż fid-definizzjoni tal- politiki ta’ l-ipprezzar. Il-kwistjoni ta’ l-aħħar ġiet indirizzata fit-taqsima 24 C.6.3.3.(2) t’aktar ’l isfel.

24Ċ.6.3.3.   Il-proporzjonalità

(1)

Fit-twettiq tat-test ta’ proporzjonalità, l-Awtorità tibda mill-konsiderazzjoni li l-finanzjazjament ta’ l-Istat normalment ikun meħtieġ għall-intrapriża biex twettaq il-kompiti tas-servizz pubbliku tagħha. Madankollu, sabiex dan it-test ikun sodisfatt, huwa meħtieġ li l-għajnuna mill-Istat ma teċċedix l-ispejjeż netti tal-missjoni ta’ servizz pubbliku, waqt li jitqies ukoll id-dħul dirett jew indirett ieħor derivat mill-missjoni ta’ servizz pubbliku. Għal din ir-raġuni, meta tkun ivvaluta l-proporzjonalità tal-għajnuna, se jitqies il-benefiċċju nett li attivitajiet mhux ta’ servizz pubbliku iġibu mill-attività ta’ servizz pubbliku.

(2)

Min-naħa l-oħra, jista’ jkun hemm tgħawwiġ fis-suq li ma jkunux meħtieġa biex tkun sodisfatta l-missjoni ta’ servizz pubbliku. Pereżempju, xandâr tas-servizz pubbliku, sakemm id-dħul aktar baxx ikun kopert mill-għajnuna mill-Istat, jista’ jitħajjar ibaxxi l-prezzijiet tar-reklami jew ta’ attivitajiet mhux ta’ servizz pubbliku fis-suq, sabiex inaqqas id-dħul tal-kompetituri. Kondotta bħal din, jekk tiġi ppruvata, ma tistax titqies bħala intrinsika għall-missjoni ta’ servizz pubbliku attribbwita lix-xandâr. Kulmeta xandâr tas-servizz pubbliku jraħħas il-prezzijiet inqas mill-prezz normali f’attivitajiet mhux tas-servizz pubbliku aktar milli dak li jkun meħtieġ sabiex ikunu rkuprati l-ispejjeż indipendenti li operatur kummerċjali effiċjenti f’sitwazzjoni simili normalment jkollu jirkupra, prattika bħal din tkun tindika l-preżenza ta’ kumpens żejjed ta’ obbligazzjonijiet tas-servizz pubbliku. Ikun xi jkun il-każ, dan għandu jaffetwa l-kundizzjonijiet kummerċjali u l-kompetizzjoni fiż-Żona Ekonomika Ewropea sa punt li jkun kuntrarju għall-interess komuni.

(3)

Għaldaqstant, fit-twettiq tat-test ta’ proporzjonalità, l-Awtorità se tqis jekk kwalunkwe tgħawiġ tal-kompetizzjoni li jinqala’ minħabba l-għajnuna jistax ikun iġġustifikata f’termini tal-ħtieġa biex jitwettaq is-servizz pubbliku kif ġie ddefinit mill-Istat EFTA jew le u tipprovdi għal finanzjament tiegħu. Meta jkun meħtieġ, l-Awtorità se tieħu wkoll azzjoni fid-dawl ta’ dispożizzjonijiet oħra tal-Ftehim ŻEE.

(4)

L-analiżi ta’ l-effetti ta’ l-għajnuna mill-Istat fuq il-kompetizzjoni u l-iżvilupp tal-kummerċ inevitabbilment iridu jkunu bbażati fuq il-karatteristiċi speċifiċi ta’ kull sitwazzjoni. L-istruttura kompetittiva effettiva u karatteristiċi oħra ta’ kull wieħed mis-swieq ma jistgħux ikunu deskritti f’din il-komunikazzjoni, għaliex ġeneralment ikunu pjuttost differenti minn xulxin. Għall-istess raġuni, dawn il-Linji gwida ma jistgħux ex ante jiddefinixxu l-kundizzjonijiet li fihom il-prezzijiet tax-xandâra tas-servizz pubbliku jkunu skond il-prinċipji li ġew spjegati fit-taqsima 24.C.6.3.3.(2). Għalhekk il-valutazzjoni skond l-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE tal-kompatibbiltà ta’ l-għajnuna mill-Istat lix-xandâra pubbliċi fl-aħħar mill-aħħar tista’ ssir biss fuq bażi ta’ każ b’każ, skond il-prattika ta’ l-Awtorità.

(5)

Fil-valutazzjoni tagħha, l-Awtorità ser tqis il-fatt li, sakemm l-għajnuna mill-Istat tkun meħtieġa biex titwettaq l-obbligazzjoni ta’ servizz pubbliku, is-sistema kollha jista’ wkoll ikollha l-effett posittiv li tmantni sors alternattiv ta’ provvista f’uħud mis-swieq rilevanti (28). Madankollu, dan l-effett irid ikun ibbilanċjat ma’ l-effetti negattivi possibbli ta’ l-għajnuna, bħal meta operaturi oħra ma jitħallewx jidħlu f’dawn is-swieq, biex b’hekk titħalla struttura ta’ suq aktar oligopolistiku, jew twassal għal imġiba possibbilment anti-kompetittiva ta’ l-operaturi tas-servizz pubbliku fis-swieq rilevanti.

(6)

L-Awtorità se tqis ukoll id-diffikulta li wħud mill-Istati EFTA jista’ jkollhom biex jiġbru l-fondi neċessarji, jekk l-ispejjeż tas-servizz pubbliku għal kull abitant jkunu, ceteris paribus, ogħla (29).


(1)  Sa ċertu punt, dan il-Kapitolu huwa bbażat fuq il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta’ regoli għall-għajnuna mill-Istat lis-servizzi ta’ xandir pubbliku, ĠU C 320, 15.11.2001, p. 5.

(2)  ĠU C 30, 5.2.1999, p. 1; inkorporata fil-Ftehim ŻEE fil-punt 4 ta’ l-Anness X, bħala att li l-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu nota titegħu, bid-Deċiżjoni Nru 118/1999, ĠU L 325, 21.12.2000, p. 33 u s-Suppliment ŻEE Nru 60, 21.12.2000, p. 423 (Iżlandiż) u p. 424 (Norveġiż), dħul fis-seħħ fl-1.10.1999.

(3)  “The digital age of European audiovisual policy. Report from the EC high-level group on audiovisual policy (L-era diġitali tal-politka awdjoviżiva Ewropea. Rapport mill-grupp ta’ livell għoli tal-KE dwar il-politika awdjoviżiva)”, 1998.

(4)  Għall-finijiet ta’ dawn il-linji gwida, it-terminu “servizz pubbliku” jikkorrispondi għat-terminu “servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali” li ntuża fl-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE.

(5)  L-Artikolu 86(2) tat-Trattat KE jikkorrispondi għall-Artikolu 59(2) tal-Ftehim ŻEE.

(6)  Kawża T-69/89 Radio Telefis Eireann vs Il-Kummissjoni [1991] ECR II 485, paragrafu 82; Kawża 155/73 Giuseppe Sacchi [1974] ECR 409, paragrafu 15.

(7)  Ara n-nota f’qiegħ il-paġna 2.

(8)  Id-Deċiżjoni ta’ l-Awtorità ta’ Sorveljanza EFTA 32/02/COL ta’ l-20.2.2002 li tikkonċerna l-produzzjoni tal-films u l-attivitajiet relatati mal-films fin-Norveġja. Għal aktar dettalji wieħed jista’ jara t-taqsima 24.Ċ. 5 (2) ta’ dawn il-Linji gwida.

(9)  ĠU L 298, 17.10.1989, p. 23.

(10)  ĠU L 202, 30.7.1997, p. 60.

(11)  Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt Nru 82/1999, ĠU L 296, 23.11.2000, p. 39 u s-Suppliment ŻEE Nru 54, 23.11.2000, p. 99 (Iżlandiż) u Del. 2, p. 69 (Norveġiż), dħul fis-seħħ fl-1.7.2000.

(12)  ĠU L 195, 29.7.1980, p. 35, inkorporata fil-Ftehim ŻEE fl-Anness XV tiegħu.

(13)  ĠU L 193, 29.7.2000, p. 75.

(14)  ĠU L 66, 8.3.2001, p. 48 u s-Suppliment ŻEE Nru 12, 8.3.2001, p. 6, dħul fis-seħħ fl-1.6.2002.

(15)  Il-Kapitolu 19 tal-Linji gwida ta’ l-Awtorità dwar l-Għajnuna mill-Istat huwa bbażat fuq il-Bullettin KE 9-1984 dwar l-Applikazzjoni ta’ l-[eks-]Artikoli 92 u 93 tat-Trattat KEE għall-intrapriżi ta’ l-awtoritajiet pubbliċi. Il-Kapitolu 20 jikkorrispondi għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Istati Membri dwar l-applikazzjoni ta’ l-[eks-]Artikoli 92 u 93 tat-Trattat KEE (issa l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE) u ta’ l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kummissjoni 80/723/KEE għall-intrapriżi pubbliċi fis-settur tal-manifattura, ĠU C 307, 13.11.1993, p. 3.

(16)  Ara d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni KE NN 88/98 “Il-finanzjament ta’ stazzjon ta’ l-aħbarijiet ta’ 24 siegħa mingħajr reklami bi ħlas tal-liċenzja mill-BBC”, ĠU C 78, 18.3.2000, p. 6 u għajnuna NN 70/98, “L-għajnuna mill-Istat lill-istazzjonijiet tax-xandir pubbliku Kinderkanal u Phoenix”, ĠU C 238, 21.8.1999, p. 3.

(17)  Kawżi 730/79 Philip Morris Holland vs Il-Kummissjoni [1980] ECR 2671, paragrafu 11; C-303/88 L-Italja vs Il-Kummissjoni [1991] ECR I-1433, paragrafu 27; C-156/98 Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni [2000] ECR I-6857, paragrafu 33.

(18)  Kawżi T-106/95 FFSA u Oħrajn vs Il-Kummissjoni [1997] ECR II-229; T-46/97 SIC vs Il-Kummissjoni [2000] ECR II-2125 and C-332/98 Franza vs Il-Kummissjoni [2000] ECR I-4833.

(19)  Kawża C-280/00 Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg vs Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [2003] ECR I-7747, paragrafu 87 seq.

(20)  Jikkorrispondi għall-Artikolu 88 (1) tat-Trattat KE.

(21)  Kawża C-44/93 Namur-Les Assurances du Crédit SA vs L-Uffiċċju National du Ducroire u l-Istat Belġjan [1994] ECR I-3829.

(22)  Ara n-nota f’qiegħ il-paġna 16.

(23)  L-Artikolu 86 tat-Trattat KE jikkorrispondi għall-Artikolu 59 tal-Ftehim ŻEE.

(24)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C62/1999, RAI, paragrafu 99 u C85/2001, RTP, paragrafu 158.

(25)  Ara n-nota f’qiegħ il-paġna 12.

(26)  Ara n-noti f’qiegħ il-paġina 13 u 14.

(27)  Dan jimplika referenza għas-sitwazzjoni ipotetika fejn l-attivitajiet mhux ta’ servizz pubbliku kellhom jitwaqqfu: l-ispejjeż li kieku jiġu evitati b’dan il-mod jirrappreżentaw l-ammont ta’ l-ispejjeż komuni li għandhom jiġu allokati lill-attivitajiet mhux ta’ servizz pubbliku.

(28)  Dan ma jfissirx li l-għajnuna mill-Istat tista’ tkun iġġustifikata bħala għodda, li żżid il-provvista u l-kompetizzjoni f’suq. L-għajnuna mill-Istat li tippermetti li operatur jibqa’ fis-suq minkejja t-telf rikorrenti tiegħu tikkawża tgħawiġ kbir tal-kompetizzjoni, peress li eventwalment twassal għal aktar ineffiċjenza, provvista iżgħar u prezzijiet ogħla għall-konsumaturi. Jekk jitneħħew il-barrieri legali u ekonomiċi għad-dħul, jekk tiġi żgurata politika anti-trust effettiva u jekk jiġi promoss il-pluraliżmu jkunu strumenti aktar effettivi f’dan ir-rigward. Il-monopolji naturali normalment ikunu suġġetti għal regolamentazzjoni.

(29)  Jistgħu jiġu ffaċċati diffikultajiet simili anki meta x-xandir tas-servizz pubbliku jkun indirizzat lil minoranzi lingwistiċi jew għal ħtiġiet lokali.


Corrigendum

13.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 327/32


Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1875/2006 tat-18 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2454/93 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità

( Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea L 360 tad-19 ta' Diċembru 2006 )

Fil-paġna 99, taħt it-titolu tal-punt 15, fl-ewwel paragrafu, fit-tieni sentenza:

minflok:

“Il-proċedura doganali rilevanti għandha tinkiteb fil-forma tal-kodiċijiet użati fit-tieni jew it-tielet suddiviżjoni tal-Kaxxa 1 tad-dokument amministrattiv singolu.”

aqra:

“Il-proċedura doganali rilevanti għandha tinkiteb fil-forma ta' l-ittri użati bħala l-intestaturi tal-kolonni (A sa K) biex jidentifikaw proċeduri doganali fil-matriċi fl-Anness 37, Titolu I, punt B”.


13.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 327/32


Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1459/2007 ta’ l-10 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1858/2005 li jimponi dazju definittiv antidumping fuq l-importazzjonijiet ta’ ħbula, u ċimi, ta’ l-azzar li joriġinaw, inter alia, mill-Afrika t’Isfel

( Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea L 326, 12.12.2007 )

F'paġna 19, Premessa (14)

minflok:

“Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/1459/KE […]”,

aqra:

“Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/814/KE […]”;

F'paġna 19, Nota ta' qiegħ il-paġna 1

minflok:

“(1)

Ara paġna 18 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.”,

aqra:

“(1)

Ara paġna 25 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.”