ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 325

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
11 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1450/2007 ta' l-10 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 ta’ l-4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1452/2007 tas-7 ta’ Diċembru 2007 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Magħquda

66

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1453/2007 ta’ l-10 ta’ Diċembru 2007 li tiffissa l-ħlas standard għal kull prospett tal-biedja għas-sena tal-kontabiltà 2008 tan-Netwerk tad-Dejta tal-Kontabilità Agrikola

68

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1454/2007 ta’ l-10 ta’ Diċembru 2007 li jistipula regoli komuni biex tkun stabbilita proċedura ta’ offerta għall-iffissar ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli

69

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1455/2007 ta' l-10 ta’ Diċembru 2007 li jiftaħ ċerti kwoti ta' l-importazzjoni tal-Komunità għal ross li joriġina fl-Eġittu

74

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1456/2007 ta' l-10 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2058/96, (KE) Nru 2375/2002, (KE) Nru 2377/2002, (KE) Nru 2305/2003, (KE) Nru 955/2005, (KE) Nru 969/2006 u (KE) Nru 1964/2006 li jiftħu kwoti tariffarji ta' l-importazzjoni fis-settur tar-ross u ċ-ċereali u jistabbilixxu regoli dettaljati għall-amministrazzjoni tagħhom

76

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1457/2007 ta’ l-10 ta’ Diċembru 2007 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1109/2007 għas-sena tas-suq 2007/2008

81

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/810/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2007 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta’ Protokoll għall-Ftehim dwar Kooperazzjoni u Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino, rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija, wara l-adeżjoni tagħhom ma’ l-Unjoni Ewropea

83

Protokoll għall-Ftehim dwar Kooperazzjoni u Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino, rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija, wara l-adeżjoni tagħhom ma’ l-Unjoni Ewropea

84

 

 

Ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri

 

 

2007/811/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tar-rappreżentanti tal-gvernijiet ta’ l-istati membri tal-5 ta’ Diċembru 2007 li taħtar imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej

89

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/812/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kumissjoni tat-28 ta’ Novembru 2007 dwar l-allokazzjoni ta’ tlett ijiem addizzjonali fuq il-baħar lill-Olanda għal programm imtejjeb għall-kopertura bl-osservaturi skond l-Anness IIA tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5711)

90

 

 

2007/813/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kumissjoni tat-28 ta’ Novembru 2007 dwar l-allokazzjoni lil Spanja ta’ jiem addizzjonali fuq il-baħar fit-Taqsimiet VIIIċ u IXa ta’ l-ICES bl-eċċezzjoni tal-Golf ta’ Cadiz (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5719)

92

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

11.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 325/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1450/2007

ta' l-10 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-11 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 10 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 756/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANNESS

tar-Regolament ta' l-Kummissjoni ta' l-10 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

IL

181,8

MA

71,9

SY

68,2

TR

101,5

ZZ

105,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

86,6

ZZ

111,8

0709 90 70

JO

149,8

MA

59,6

TR

104,0

ZZ

104,5

0805 10 20

AR

21,9

AU

10,4

BR

25,6

SZ

31,4

TR

51,4

ZA

40,4

ZW

26,4

ZZ

29,6

0805 20 10

MA

77,7

ZZ

77,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

75,3

UY

95,3

ZZ

66,2

0805 50 10

EG

90,7

TR

105,2

ZA

65,9

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

79,2

CL

86,0

CN

70,1

MK

33,9

US

77,9

ZA

82,4

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,4

CN

45,8

TR

145,7

US

107,8

ZZ

92,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


11.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 325/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1451/2007

ta’ l-4 ta’ Diċembru 2007

dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

Skond id-Direttiva 98/8/KE, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw biss it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali li jkun fihom sustanzi attivi inklużi fl-Anness I, IA jew IB ta’ dik id-Direttiva. Madankollu, skond il-miżuri tranżizzjonali previsti fl-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 98/8/KE l-Istati Membri jistgħu jippermettu t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali li jkun fihom sustanzi attivi mhux elenkati fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE li diġà kienu fis-suq fl-14 ta’ Mejju 2000, minn hawn ‘il quddiem “sustanzi attivi eżistenti”. F’konformità mal-paragrafu 2 ta’ dak l-istess Artikolu, għandu jitwettaq programm ta’ ħidma ta’ 10 snin għar-reviżjoni tas-sustanzi attivi eżistenti kollha. Dan il-programm ta’ ħidma kien maħsub biex jidentifika s-sustanzi attivi eżistenti u jiddetermina dawk li jridu jiġu evalwati skond il-programm ta’ reviżjoni dwar il-possibbiltà ta’ l-inklużjoni tagħhom fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE.

(2)

Il-fażi inizjali tal-programm ġiet stabbilita fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1896/2000 tas-7 ta’ Settembru 2000 dwar l-ewwel fażi tal-programm imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti bijoċidali (2).

(3)

Skond ir-Regolament (KE) Nru 1896/2000, is-sustanzi attivi eżistenti għall-użu fi prodotti bijoċidali kellhom jiġu identifikati, u dawk li kellhom jiġu evalwati dwar il-possibbiltà li jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE f’tip wieħed jew aktar ta’ prodotti kellhom jiġu nnotifikati mhux aktar tard mit-28 ta’ Marzu 2002.

(4)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2032/2003 ta’ l-4 ta’ Novembru 2003 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1896/2000 (3) stabbilixxa lista ta’ sustanzi attivi eżistenti. Dik il-lista kopriet is-sustanzi attivi identifikati skond l-Artikolu 3(1) jew l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1896/2000 jew li dwarhom kienet ġiet ippreżentata informazzjoni ekwivalenti b’notifika skond l-Artikolu 4(1) ta’ dak ir-Regolament.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 2032/2003 stabbilixxa wkoll, fl-Anness II, lista eżawrjenti tas-sustanzi attivi eżistenti li għandhom jiġu evalwati skond il-programm ta’ reviżjoni. Dik il-lista kopriet sustanzi attivi li dwarhom ġiet aċċettata ta’ l-anqas notifika waħda skond l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 1896/2000 jew li dwarhom xi Stat Membru kien esprima l-interess skond l-Artikolu 5(3) ta’ dak ir-Regolament. Dik il-lista speċifikat it-tipi ta’ prodotti kkonċernati.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 2032/2003 kien jippermetti fir-rigward ta’ numru ta’ sustanzi attivi jew taħlitiet ta’ tipi ta’ sustanzi/prodotti li oriġinarjament ma kinux koperti mill-programm ta’ reviżjoni, li jiġu eżaminati taħt l-istess kundizzjonijiet bħas-sustanzi attivi evalwati skond il-programm ta’ reviżjoni, sakemm l-operaturi interessati jkunu ppreżentaw dossiers kompleti qabel l-1 ta’ Marzu 2006.

(7)

L-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 2032/2003 stabbilixxa l-1 ta’ Settembru 2006 bħala d-data li minnha l-prodotti b’sustanzi attivi mhux eżaminati skond il-programm ta’ reviżjoni kellhom jiġu rtirati mis-suq.

(8)

L-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 2032/2003 kien jipprevedi li s-sustanzi attivi eżistenti li ma kinux ġew identifikati mill-persuni li kienu qed jużawhom fi prodotti bijoċidali kellhom jitqiesu li ma tqegħdux fis-suq għall-finijiet bijoċidali qabel l-14 ta’ Mejju 2000. Madankollu, din l-assimilazzjoni ta’ sustanzi attivi ġodda m’għandhiex tiġi interpretata bħala li s-sustanzi attivi illegali mhux identifikati eżistenti jistgħu jibbenefikaw minn xi awtorizzazzjoni proviżorja jew minn perjodu itwal ta’ protezzjoni tad-data riżervat għal sustanzi attivi ġenwinament ġodda. Billi kjarifika f’dak is-sens għandha tiżdied ma’ dik id-dispożizzjoni.

(9)

Ir-Regolament (KE) Nru 2032/2003 introduċa l-possibbiltà għall-Istati Membri li japplikaw għal deroga dwar prodotti bijoċidali li fihom sustanzi attivi identifikati eżistenti mhux eżaminati skond il-programm ta’ reviżjoni, li l-Istati Membri jsostnu li huma essenzjali għal raġunijiet ta’ saħħa, sigurtà jew protezzjoni tal-wirt kulturali jew kritiċi għall-funzjonament tas-soċjetà fin-nuqqas ta’ alternattivi teknikament u ekonomikament vijabbli jew sostituti li huma aċċettabbli mill-perspettiva ta’ l-ambjent jew is-saħħa. Tali deroga lill-Istati Membri li jitolbuha tingħata biss jekk it-talba tkun ġustifikata, jekk l-issoktar ta’ l-użu ma joħloqx tħassib dwar saħħet il-bniedem u l-ambjent, u jekk, fejn ikun xieraq, ikunu qed jiġu żviluppati alternattivi. Ikun xieraq li l-Istati Membri jibqgħu jitħallew japplikaw għal tali deroga, inkluż fir-rigward ta’ xi sustanza attiva li dwarha jkun hemm deċiżjoni li titħalla barra mill-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE. Billi l-programm ta’ reviżjoni msemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE jwassal biss sa l-14 ta’ Mejju 2010, kull deroga bħal din m’għandhiex tissokta wara dik id-data.

(10)

Ċerti sustanzi jew prodotti li normalment ikunu kkunsmati mill-bniedem jew l-annimali għas-sussistenza tagħhom jistgħu jintużaw ukoll biex jattiraw jew iżommu ‘l bogħod organiżmi dannużi. Dwar dawn is-sustanzi, hemm qbil ġenerali li r-rekwiżiti tad-Direttiva 98/8/KE għall-awtorizzazzjoni/reġistrazzjoni ma jidhrux ġustifikati u għandhom jiġu esklużi espressament mill-ambitu tagħha. Meta jitqies li reviżjoni tad-Direttiva 98/8/KE tirrikjedi tul ta’ żmien sinifikanti li matulu l-vijabbiltà ta’ dawk il-prodotti fis-suq tista’ tiġi affettwata b’mod irriversibbli, ikun xieraq li l-irtirar tagħhom mis-suq jiġi pospost sa l-14 ta’ Mejju 2010.

(11)

Stat Membru li jkun wera l-interess li jitlob reviżjoni ta’ xi sustanza attiva partikolari m’għandux jinħatar bħala Stat Membru Rapporteur għal dik is-sustanza.

(12)

Biex jiġi evitat xogħol doppju, u partikolarment biex jitnaqqas l-ittestjar li jinvolvi annimali vertebrati, ir-rekwiżiti rigward it-tħejjija u l-preżentazzjoni tad-dossier komplet għandhom isiru b’mod li jħeġġeġ lil dawk li n-notifiki tagħhom ġew aċċettati, minn hawn ‘il quddiem “il-parteċipanti”, biex jaġixxu kollettivament, partikolarment billi jippreżentaw dossiers kollettivi. Għandu jkun possibbli għall-Istat Membru Rapporteur li jagħmel disponibbli r-referenza għal kull test li jinvolvi annimali vertebrati mwettaq fir-rigward ta’ sustanza attiva eżistenti notifikata, sakemm dik ir-referenza ma tkunx kunfidenzjali skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva 98/8/KE. Barra minn dan, sabiex tinkiseb l-esperjenza dwar l-approprjatezza tar-rekwiżiti tad-data u biex jiġi żgurat li r-reviżjoni ta’ sustanzi attivi ssir b’mod ekonomikament effikaċi, il-parteċipanti għandhom jiġu mħeġġa jipprovdu l-informazzjoni dwar l-ispejjeż tal-kompilazzjoni tad-dossier u dwar il-ħtieġa li jsiru testijiet fuq annimali vertebrati.

(13)

Biex jiġi evitat id-dewmien, il-parteċipanti għandhom jibdew mill-aktar fis possibbli d-diskussjonijiet ma’ l-Istati Membri Rapporteurs biex jirriżolvu l-inċertezzi marbuta mar-rekwiżiti tad-data. L-applikanti, għajr il-parteċipanti, li jixtiequ japplikaw skond l-Artikolu 11 tad-Direttiva 98/8/KE għall-inklużjoni fl-Anness I, IA jew IB tagħha ta’ taħlita ta’ tipi ta’ sustanzi attivi/prodotti taħt evalwazzjoni skond il-programm ta’ reviżjoni għandhom jippreżentaw dossiers kompleti għal dik it-taħlita mhux aktar kmieni u mhux aktar tard mill-parteċipanti sabiex ma jtellfux it-tħaddim bla xkiel tal-programm ta’ reviżjoni jew joħolqu xi żvantaġġ għall-parteċipanti.

(14)

Ir-rekwiżiti rigward il-kontenut u l-format tad-dossiers u l-għadd ta’ dossiers li jridu jiġu ppreżentati għandhom jiġu definiti.

(15)

Għandu jsir provvediment għall-każijiet fejn parteċipant jingħaqad ma’ produttur, formulatur jew assoċjazzjoni u fejn parteċipant jirtira mill-programm ta’ reviżjoni.

(16)

Il-produtturi, formulaturi jew assoċjazzjonijiet għandu jkollhom l-opportunità b’ċerti limiti ta’ żmien li jassumu r-rwol ta’ parteċipanti fir-rigward ta’ xi taħlita ta’ tipi ta’ sustanzi attivi eżistenti/prodotti li dwarha l-parteċipanti kollha jkunu rtiraw jew l-ebda wieħed mid-dossiers ma jkun jissodisfa r-rekwiżiti. Soġġett għall-istess limiti ta’ żmien, għandu jkun possibbli wkoll f’ċerti ċirkostanzi għall-Istati Membri li juru interess u jaġixxu bħala parteċipanti għall-inklużjoni ta’ tali taħlita fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE.

(17)

Biex jiġi skoraġġit l-abbuż mill-opportunità li tinżamm sustanza attiva fis-suq waqt li tkun qed tiġi eżaminata skond il-programm ta’ reviżjoni, għandu jkun possibbli għal persuna jew Stat Membru oħra/ieħor li tassumi/jassuni r-rwol ta’ parteċipant darba biss b’rabta ma’ taħlita partikolari ta’ tipi ta’ sustanzi attivi/prodotti. Għall-istess għan, persuna jew Stat Membru li tassumi/jassumi r-rwol ta’ parteċipant għandha/u tipprovdi/jipprovdi f’ċertu limitu ta’ żmien evidenza li tkun bdiet/jkun beda x-xogħol fuq dossier komplet.

(18)

Għandhom jiġu speċifikati limiti ta’ żmien li fihom l-Istati Membri Rapporteurs għandhom jivverifikaw il-kompletezza tad-dossiers. Għandu jkun possibbli, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, li l-Istati Membri Rapporteurs jistabbilixxu data ta’ l-għeluq ġdida għall-preżentazzjoni ta’ partijiet mid-dossier, partikolarment fejn il-parteċipant ikun wera li kien impossibbli li jippreżenta l-informazzjoni fil-ħin jew li jirriżolvi l-inċertezzi dwar ir-rekwiżiti tad-data li jippersistu minkejja diskussjonijiet aktar qabel bejn il-parteċipant u l-Istat Membru Rapporteur.

(19)

Għal kull sustanza attiva eżistenti, l-Istat Membru Rapporteur għandu jeżamina u jevalwa d-dossier u jippreżenta r-riżultati lill-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra f’forma ta’ rapport ta’ awtorità kompetenti u rakkomandazzjoni dwar id-deċiżjoni li għandha tittieħed fuq is-sustanza attiva kkonċernata. Biex it-teħid tad-deċiżjoni ma jitwalx bla bżonn, l-Istat Membru Rapporteur għandu fl-istess ħin jikkunsidra bir-reqqa l-ħtieġa ta’ studji addizzjonali. Għall-istess raġuni, l-Istati Membri Rapporteurs għandhom ikunu obbligati jqisu l-informazzjoni ppreżentata wara l-aċċettazzjoni tad-dossier taħt kundizzjonijiet speċifikati biss.

(20)

Ir-rapporti ta’ l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu eżaminati mill-Istati Membri l-oħra qabel ma r-rapporti ta’ valutazzjoni jiġu ppreżentati lill-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali.

(21)

Fejn, minkejja r-rakkomandazzjoni għall-inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE, it-tħassib kif imsemmi fl-Artikolu 10(5) ta’ dik id-Direttiva jippersisti, għandu jkun possibbli għall-Kummissjoni li tqis, iżda bla ħsara għall-Artikolu 12 ta’ dik id-Direttiva, l-iffinalizzar ta’ l-evalwazzjoni ta’ sustanzi attivi eżistenti oħra applikati għall-istess użu. Għandu jsir provvediment biex l-Istati Membri Rapporteurs jaġġornaw ir-rapporti ta’ l-awtoritajiet kompetenti fejn meħtieġ.

(22)

Biex ikun żgurat aċċess aħjar għall-informazzjoni, għandhom jitfasslu rapporti ta’ valutazzjoni msejsa fuq ir-rapporti ppreżentati mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri u għandhom ikunu koperti bl-istess regoli dwar l-aċċess għall-informazzjoni bħar-rapporti ta’ l-awtoritajiet kompetenti. Ir-rapporti tal-valutazzjonijiet għandhom jinħarġu mir-rapporti oriġinali ta’ l-awtoritajiet kompetenti kif emendati fid-dawl tad-dokumenti, il-kummenti u l-informazzjoni kollha meqjusa matul il-proċess ta’ l-evalwazzjoni.

(23)

Għandu jkun possibbli li jiġu sospiżi l-proċeduri previsti f’dan ir-Regolament fid-dawl ta’ l-applikazzjoni ta’ atti Komunitarji oħra, partikolarment fir-rigward tad-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri marbuta mar-restrizzjonijiet fuq il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi perikolużi u l-preparazzjoni tagħhom (4), u wara l-1 ta’ Ġunju 2009, fir-rigward tat-Titolu VIII u l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

(24)

Sabiex tiġi żgurata t-triq l-aktar effiċjenti għall-programm ta’ reviżjoni, għadd ta’ taħlitiet ta’ tipi ta’ sustanzi attivi/prodotti ġew assenjati mill-ġdid lil Stati Membri Rapporteurs differenti. Dawn l-iżviluppi għandhom ikunu riflessi fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

(25)

Ir-Regolament (KE) Nru 2032/2003 ġie emendat f’diversi okkażjonijiet (5) biex jitqiesu l-adeżjoni ta’ Stati Membri ġodda, it-tagħlimiet miksuba mill-implimentazzjoni tal-programm ta’ reviżjoni sa llum, u partikolarment sabiex jipprovdi għan-nuqqas ta’ inklużjoni fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE ta’ għadd ta’ sustanzi attivi, jew għaliex l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx ġiet ippreżentata fil-limitu taż-żmien preskritt jew f’każijiet fejn ir-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 10 ta’ l-imsemmija Direttiva ma jkunux ġew issodisfati. Din l-użanza ta’ aġġornament kontinwu tar-Regolament (KE) Nru 2032/2003 biex isegwi l-evoluzzjoni tal-programm ta’ reviżjoni rriżultat bla effett u tirrikjedi wisq ħin; barra minn hekk dan jista’ joħloq diżgwid għall-partijiet interessati dwar liema regoli japplikaw u liema sustanzi attivi jkunu attwalment taħt reviżjoni. Għal skopijiet ta’ ċarezza, ikun preferibbli li r-Regolament (KE) Nru 2032/2003 jitħassar u jiġi ssostitwit b’att ġdid semplifikat li jistabbilixxi r-regoli għall-programm ta’ reviżjoni, u li l-Kummissjoni tadotta atti separati għad-deċiżjonijiet futuri dwar in-nuqqas ta’ inklużjoni.

(26)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma għall-eżami sistematiku tas-sustanzi attivi kollha diġà fis-suq fl-14 ta’ Mejju 2000 bħala sustanzi attivi ta’ prodotti bijoċidali, minn hawn ‘il quddiem “il-programm ta’ reviżjoni”, imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 98/8/KE u l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1896/2000 għandhom japplikaw.

Barra minn hekk, “parteċipant” tfisser produttur, formulatur jew assoċjazzjoni li tkun ippreżentat notifika li ġiet aċċettata mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 1896/2000 jew Stat Membru li jkun wera xi interess skond l-Artikolu 5(3) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 3

Sustanzi attivi eżistenti

1.   Il-lista ta’ sustanzi attivi identifikati bħala disponibbli fis-suq qabel l-14 ta’ Mejju 2000 bħala sustanzi attivi ta’ prodotti bijoċidali għal skopijiet għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 2(2)(c) u (d) tad-Direttiva 98/8/KE hija stabbilita fl-Anness I.

2.   Il-lista eżawrjenti tas-sustanzi attivi eżistenti li jridu jiġu eżaminati skond il-programm ta’ reviżjoni hija stabbilita fl-Anness II.

Din il-lista tinkludi s-sustanzi attivi li ġejjin:

(a)

is-sustanzi attivi eżistenti notifikati skond l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 1896/2000 jew l-Artikolu 4(2) tar-Regolament tal-Kummussjoni (KE) Nru 1687/2002 (6);

(b)

is-sustanzi attivi eżistenti li ma ġewx notifikati, imma li dwarhom xi Stat Membru wera l-interess li jsostni l-inklużjoni tagħhom fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE;

(ċ)

is-sustanzi attivi eżistenti li ma ġewx notifikati, imma li għalihom ġie ppreżentat dossier lil wieħed mill-Istati Membri sa l-1 ta’ Marzu 2006, li nstab li kien konformi mar-rekwiżiti ta’ l-Anness III ta’ dan ir-Regolament u ġie aċċettat bħala komplet.

Il-lista tispeċifika, għal kull waħda mis-sustanzi attivi eżistenti elenkata, it-tipi ta’ prodotti li għalihom is-sustanza għandha tiġi eżaminata skond il-programm ta’ reviżjoni, kif ukoll l-Istat Membru Rapporteur maħtur biex iwettaq l-evalwazzjoni.

Artikolu 4

Nuqqas ta’ inklużjoni

1.   Bla ħsara għall-Artikoli 5 u 6 ta’ dan ir-Regolament u l-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, il-prodotti bijoċidali li jkun fihom sustanzi attivi mhux elenkati f-Anness II ta’ dan ir-Regolament jew fl-Anness I jew IA tad-Direttiva 98/8/KE m’għandhomx jibqgħu jitqiegħdu fis-suq.

Fil-każ ta’ sustanza attiva elenkata fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament, l-ewwel subparagrafu għandu japplika wkoll għal dik is-sustanza li tkun relatata ma’ kull tip ta’ prodott mhux elenkat f’dak l-Anness.

2.   Prodotti bijoċidali li jkun fihom sustanzi attivi elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament li dwarhom tkun ittieħdet deċiżjoni li dawn is-sustanzi attivi ma jiġux inklużi għar-rigward ta’ ċerti tipi jew it-tipi kollha tal-prodotti tagħhom notifikati fl-Anness I jew IA tad-Direttiva 98/8/KE, m’għandhomx jibqgħu jitqiegħdu fis-suq fir-rigward tat-tipi ta’ prodotti kkonċernati, b’effett minn 12-il xahar wara d-data tal-pubblikazzjoni ta’ tali miżura, sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor fiha.

3.   Bla ħsara għall-Artikoli 12(1)(b) u 15(2) tad-Direttiva 98/8/KE, mill-jum tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, kull sustanza attiva mhux elenkata fl-Anness I għandha titqies li ma tqegħditx fis-suq għal skopijiet bijoċidali qabel l-14 ta’ Mejju 2000.

Artikolu 5

Deroga dwar użu essenzjali

1.   L-Istati Membri jistgħu japplikaw il-Kummissjoni għal deroga mill-Artikolu 4(1) fil-każ li huma jqisu li xi sustanza attiva hi essenzjali għalihom għal raġunijiet ta’ saħħa, sigurtà jew protezzjoni tal-wirt kulturali jew hi kritika għall-funzjonament tas-soċjetà, u fejn m’hemm l-ebda disponibbiltà ta’ alternattivi teknikament u ekonomikament vijabbli jew sostituti li huma aċċettabbli mill-perspettiva ta’ l-ambjent jew is-saħħa.

L-applikazzjonijiet għandhom ikunu akkumpanjati b’dokument li jistqarr ir-raġunijiet u l-ġustifikazzjonijiet.

2.   L-applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jintbagħtu mill-Kummissjoni lill-Istati Membri l-oħra u għandhom isiru disponibbli pubblikament b’mezzi elettroniċi.

L-Istati Membri jew kull persuna tista’ f’perjodu ta’ 60 jum wara li tkun waslet applikazzjoni tippreżenta kummenti bil-miktub lill-Kummissjoni.

3.   Filwaqt li tqis il-kummenti li jaslulha, il-Kummissjoni tista’ tagħti deroga mill-Artikolu 4(1) li tippermetti t-tqegħid tas-sustanza fis-suq ta’ l-Istati Membri applikanti sa l-14 ta’ Mejju 2010 u mhux aktar, sakemm l-Istati Membri:

(a)

jiżguraw li l-issoktar ta’ l-użu jkun possibbli biss jekk il-prodotti li jkun fihom is-sustanza jiġu approvati għall-użu essenzjali maħsub;

(b)

jikkonkludu li, meta titqies l-informazzjoni kollha disponibbli, ikun raġonevoli li wieħed jassumi li l-issoktar ta’ l-użu ma jkollu l-ebda effett inaċċettabbli fuq saħħet il-bniedem jew l-annimali jew fuq l-ambjent;

(ċ)

jimponu fl-approvazzjoni l-miżuri kollha xierqa għat-tnaqqis tar-riskji;

(d)

jiżguraw li tali prodotti bijoċidali approvati li jkunu baqgħu fis-suq wara l-1 ta’ Settembru 2006 jiġu ttikkettjati mill-ġdid biex jaqblu mal-kundizzjonijiet ta’ l-użu stipulati mill-Istati Membri skond dan il-paragrafu; u

(e)

jiżguraw li, fejn ikun xieraq, id-detenturi ta’ l-approvazzjonijiet jew l-Istati Membri kkonċernati jkunu qed ifittxu alternattivi għal tali użijiet, jew ikun qed jitħejja dossier għall-preżentazzjoni skond il-proċedura rregolata fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 98/8/KE sa mhux tard mill-14 ta’ Mejju 2008.

4.   L-Istati Membri kkonċernati għandhom ta’ kull sena jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-paragrafu 3 u partikolarment dwar l-azzjonijiet meħuda skond il-punt (e).

5.   L-Istati Membri jistgħu f’kull ħin jirrevedu l-approvazzjonijiet ta’ prodotti bijoċidali li għalihom ikun ġie estiż il-perjodu tat-tqegħid fis-suq skond il-paragrafu 3. Kull meta jkun hemm raġuni għalxiex wieħed jifhem li xi waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (a) sa (e) ta’ dak il-paragrafu ma tkunx aktar issodisfata, l-Istati Membri kkonċernati għandhom bla dewmien żejjed jieħdu l-passi biex jirrimedjaw is-sitwazzjoni jew jekk dak ma jkunx possibbli, jirtiraw l-approvazzjonijiet għall-prodotti bijoċidali kkonċernati.

Artikolu 6

Ikel u Għalf

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 4(1), l-Istati Membri jistgħu jippermettu għal mhux aktar tard mill-14 ta’ Mejju 2010 t-tqegħid fis-suq ta’ sustanzi attivi li jkunu jikkonsistu biss f’ikel jew għalf maħsub għall-użu bħala ripellant jew attrattant tal-prodott tat-tip 19.

Għall-finijiet ta’ din id-deroga, “ikel jew għalf” ifisser kull sustanza jew prodott jittiekel li joriġina mill-pjanti jew l-annimali, sew jekk proċessat, parzjalment proċessat jew mhux proċessat, li jkun maħsub jew raġonevolment mistenni li jiġġerragħ mill-bniedem jew l-annimali; din il-kategorija ma tinkludix estratti jew sustanzi individwali iżolati mill-ikel jew l-għalf.

Artikolu 7

Eżami ta’ sustanzi attivi eżistenti skond il-programm ta’ reviżjoni

1.   Ir-reviżjoni ta’ sustanza attiva elenkata fl-Anness II, fir-rigward tat-tipi ta’ prodotti speċifikati, għandha ssir mill-Istat Membru Rapporteur maħtur għal dak il-għan fuq il-bażi tad-dossier komplet għal dik it-taħlita ta’ tipi ta’ sustanzi/prodotti, sakemm:

(a)

id-dossier jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament;

(b)

id-dossier komplet jiġi ppreżentat fiż-żmien speċifikat fl-Artikolu 9 ta’ dan ir-Regolament għat-tip ta’ prodott ikkonċernat, flimkien mas-sommarju tad-dossier imsemmi fl-Artikolu 11(1)(b) tad-Direttiva 98/8/KE u definit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Sustanza attiva elenkata fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament għandha tiġi riveduta esklużivament b’rabta mat-tipi ta’ prodotti speċifikati fih.

Għat-taħlitiet ta’ tipi ta’ sustanzi attivi/prodotti msemmija fl-Artikolu 3(2)(c), bl-eċċezzjoni tal-prodotti tat-tip 8 u 14, l-evalwazzjoni tad-dossiers għandha tibda fl-istess ħin ma’ l-evalwazzjoni tad-dossiers tas-sustanzi attivi fl-istess tipi ta’ prodotti.

2.   Stat Membru li jkun wera xi interess li jsostni l-inklużjoni ta’ sustanza attiva fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva m’għandux jinħatar bħala Stat Membru Rapporteur għal dik is-sustanza.

3.   Bla ħsara għall-Artikoli 10, 11 u 12 ta’ dan ir-Regolament, persuni għajr il-parteċipanti jistgħu japplikaw, skond l-Artikolu 11 tad-Direttiva 98/8/KE, għall-inklużjoni fl-Anness I, IA jew IB tagħha ta’ taħlita ta’ tipi ta’ sustanzi attivi eżistenti/prodotti elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament. Dawn il-persuni għandhom f’dak il-każ jippreżentaw dossier komplet fil-perjodu ta’ żmien speċifikat fl-Artikolu 9 għal dik it-taħlita ta’ tipi ta’ sustanzi/prodotti.

Artikolu 8

It-tħejjija tad-dossier komplet

1.   Fit-tħejjija tad-dossier komplet, għandu jsir kull sforz raġonevoli biex, inter alia, jiġi evitat ittestjar doppju fuq annimali vertebrati u, fejn ikun xieraq, jiġi stabbilit dossier komplet kollettiv.

2.   Qabel jibda jiġi kkompilat id-dossier komplet, parteċipant għandu:

(a)

jinforma lill-Istat Membru Rapporteur b’kull ittestjar fuq annimali vertebrati li jkun sar diġà;

(b)

jikkuntattja l-Istat Membru Rapporteur għall-pariri dwar l-aċċettabilità tal-ġustifikazzjonijiet li ma jsirux ċerti studji;

(ċ)

jinforma lill-Istat Membru Rapporteur dwar kull ħsieb li jwettaq aktar ittestjar fuq annimali vertebrati għall-finijiet tad-dossier komplet;

(d)

meta jiġi infurmat mill-Istat Membru Rapporteur li parteċipant ieħor ikun innotifika pjanijiet li jwettaq l-istess testijiet, jagħmel kull sforz raġonevoli biex jikkoopera ma’ dak il-parteċipant fit-twettiq ta’ ttestjar komuni.

Pariri li jingħataw mill-Istati Membri Rapporteurs skond il-punt (b) ta’ l-ewwel subparagrafu m’għandhomx jiddeterminaw minn qabel ir-riżultat tal-verifika tal-kompletezza skond l-Artikolu 13 (1).

3.   Stat Membru Rapporteur jista’ jagħmel disponibbli r-referenza għal kull test imwettaq fuq annimali vertebrati fir-rigward ta’ sustanza attiva elenkata fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament, għajr fejn dik ir-referenza għandha tiġi ttrattata bħala kunfidenzjali skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva 98/8/KE. Din ir-referenza tista’ tinkludi l-isem tas-sustanza attiva kkonċernata, il-punti terminali (end points) tat-testijiet, u l-indirizz tal-kuntatt tal-propjetarju tad-data.

4.   Fejn Stat Membru Rapporteur ikun jaf li aktar minn parteċipant wieħed qed jitolbu reviżjoni ta’ sustanza attiva partikolari, hu għandu jinforma lil dawk il-parteċipanti b’dan.

5.   Il-parteċipanti li jkunu qed jitolbu reviżjoni ta’ l-istess sustanza attiva għall-istess tipi ta’ prodotti għandhom jagħmlu kull sforz raġonevoli biex jippreżentaw dossier komplet kollettiv, f’osservanza sħiħa tar-regoli Komunitarji dwar il-kompetizzjoni.

Fejn, f’dawk iċ-ċirkostanzi, ma jiġix ippreżentat dossier kollettiv, kull wieħed mid-dossiers individwali għandu jagħti d-dettalji ta’ l-isforzi magħmula biex tinkiseb il-kooperazzjoni u r-raġunijiet għan-nuqqas ta’ parteċipazzjoni.

6.   Għandhom jingħataw id-dettalji fid-dossier komplet u fis-sommarju tad-dossier ta’ l-isforzi magħmula biex jiġi evitat l-ittestjar doppju fuq annimali vertebrati.

7.   Sabiex tingħata l-informazzjoni dwar l-ispejjeż involuti fl-applikazzjoni għar-reviżjoni u l-ħtieġa ta’ ttestjar fuq l-annimali għall-finijiet tal-kompilazzjoni ta’ dossier komplet, il-parteċipanti jistgħu jippreżentaw lill-Istat Membru Rapporteur, flimkien mad-dossiers kompleti, l-analiżi ta’ l-ispejjeż ta’ l-azzjonijiet rispettivi u l-istudji mwettqa.

L-Istat Membru Rapporteur għandu jikkomunika dik l-informazzjoni lill-Kummissjoni waqt il-preżentazzjoni tar-rapport ta’ l-awtorità kompetenti skond l-Artikolu 14(4).

8.   L-informazzjoni dwar l-ispejjeż involuti fil-kompilazzjoni tad-dossier komplet u l-ittestjar fuq l-annimali mwettaq għal dak l-għan għandha tiddaħħal fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 18(5) tad-Direttiva 98/8/KE flimkien ma’ kull rakkomandazzjoni xierqa rigward modifiki tar-rekwiżiti tad-data biex titnaqqas kemm jista’ jkun il-ħtieġa għall-ittestjar fuq annimali vertebrati, u biex tiġi żgurata l-effikaċja ekonomika u l-proporzjonalità.

Artikolu 9

Il-preżentazzjoni tad-dossier komplet

1.   Sakemm Stat Membru Rapporteur ma jindikax mod ieħor, parteċipant għandu jippreżenta lill-Istat Membru Rapporteur kopja stampata u kopja elettronika tad-dossier komplet.

Il-parteċipant għandu wkoll, skond l-Artikolu 13(3), jippreżenta kopja stampata u kopja elettronika tas-sommarju tad-dossier lill-Kummissjoni u lil kull wieħed mill-Istat Membri l-oħra. Madankollu, kull Stat Membru li jkun jixtieq jirċievi biss kopji f’format elettroniku jew kopji addizzjonali għandu jinforma lill-Kummissjoni, li għandha tagħmel l-informazzjoni disponibbli pubblikament b’mezzi elettroniċi. Jekk wara l-Istat Membru jiddeċiedi mod ieħor, dan għandu jinforma lill-Kummissjoni bla dewmien żejjed, u l-Kummissjoni għandha taġġorna l-informazzjoni li tkun disponibbli pubblikament skond dan.

2.   Għas-sustanzi attivi eżistenti elenkati fl-Anness II, għandhom jaslu dossiers kompleti għand l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru Rapporteur fil-perjodi ta’ żmien li ġejjin:

(a)

għall-prodotti tat-tip 8 u 14, sat-28 ta’ Marzu 2004;

(b)

għall-prodotti tat-tip 16, 18, 19 u 21, mill-1 ta’ Novembru 2005 sat-30 ta’ April 2006;

(ċ)

għall-prodotti tat-tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 u 13, mill-1 ta’ Frar 2007 sal-31 ta’ Lulju 2007;

(d)

għall-prodotti tat-tip 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 u 23, mill-1 ta’ Mejju 2008 sal-31 ta’ Ottubru 2008.

Artikolu 10

Sħubija u sostituzzjoni ta’ parteċipanti

Fejn, bi ftehim reċiproku, produttur, formulatur jew assoċjazzjoni tissieħeb ma’ parteċipant jew tissostitwixxih għall-finijiet tal-preżentazzjoni tad-dossier komplet, il-partijiet kontraenti kollha għandhom b’mod konġunt jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru Rapporteur b’dan, u jehmżu kull ittra rilevanti għall-aċċess.

Il-Kummissjoni għandha tinforma b’dan lil kull parteċipant ieħor li jkun qed jitlob reviżjoni ta’ l-istess sustanza attiva b’rabta ma’ l-istess tipi ta’ prodotti.

Artikolu 11

Irtirar ta’ parteċipanti

1.   Fejn parteċipant ikollu l-ħsieb li jieqaf jipparteċipa fil-programm ta’ reviżjoni, hu għandu jinforma lill-Istat Membru Rapporteur rilevanti u lill-Kummissjoni b’dan, bil-miktub u bla dewmien, u jistqarr ir-raġunijiet.

Il-Kummissjoni għandha tinforma b’dan lill-Istati Membri l-oħra u kull parteċipant ieħor li jkun qed jitlob reviżjoni ta’ l-istess sustanza attiva b’rabta ma’ l-istess tip(i) ta’ prodotti.

2.   Fejn il-parteċipanti kollha jkunu rtiraw fir-rigward ta’ taħlita partikolari ta’ tipi ta’ sustanzi attivi eżistenti/prodotti, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri b’dan u għandha tippubblika dik l-informazzjoni elettronikament.

Artikolu 12

Assunzjoni tar-rwol ta’ parteċipant

1.   Fi żmien tliet xhur mill-pubblikazzjoni elettronika msemmija fl-Artikolu 11(2), produttur, formulatur, assoċjazzjoni jew xi persuna oħra tista’ tinforma lill-Kummissjoni bil-ħsieb tagħha li tassumi r-rwol ta’ parteċipant fir-rigward ta’ taħlita ta’ tipi ta’ sustanzi attivi eżistenti/prodotti.

Fil-perjodu ta’ żmien imsemmi fl-ewwel subparagrafu, Stat Membru jista’ juri wkoll lill-Kummissjoni li jkollu l-interess li jassumi r-rwol ta’ parteċipant biex isostni l-inklużjoni fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE tat-taħlita eżistenti ta’ tipi ta’ sustanzi attivi eżistenti/prodotti, fejn hemm użijiet li l-Istat Membru jikkunsidrahom bħala essenzjali, partikolarment għall-protezzjoni ta’ saħħet il-bniedem, saħħet l-annimali jew ta’ l-ambjent.

2.   Il-persuna jew l-Istat Membru li jkun jixtieq jassumi r-rwol ta’ parteċipant li jkun irtira għandu, fi żmien tliet xhur minn meta jkun informa lill-Kummissjoni bil-ħsieb tiegħu, jipprovdilha evidenza li x-xogħol biex jiġi kkompilat dossier komplet ikun ġie kkummissjonat.

3.   Fuq il-bażi ta’ l-evidenza msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tħallix jew le l-persuna jew l-Istat Membru interessat jassumi r-rwol ta’ parteċipant.

Fejn il-Kummissjoni tħalli l-persuna jew l-Istat Membru interessat jassumi r-rwol ta’ parteċipant, tista’ tiddeċiedi li testendi, jekk ikun meħtieġ, il-perjodu ta’ żmien rilevanti għall-preżentazzjoni tad-dossier komplet speċifikat fl-Artikolu 9.

4.   L-assunzjoni tar-rwol ta’ parteċipant għal taħlita partikolari ta’ tipi ta’ sustanzi attivi eżistenti/prodotti tista’ tiġi permessa darba biss.

5.   Fejn il-Kummissjoni ma tirċievi l-ebda tweġiba skond il-paragrafu 1, hi għandha tiddeċiedi li ma tinkludix is-sustanza attiva eżistenti fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE fi ħdan il-qafas tal-programm ta’ reviżjoni għat-tip(i) ta’ prodotti kkonċernati.

Artikolu 13

Verifika tal-kompletezza tad-dossiers

1.   Fi żmien tliet xhur minn meta jirċievi d-dossier għal taħlita ta’ tipi ta’ sustanzi attivi eżistenti/prodotti u mhux aktar tard minn tliet xhur wara t-tmiem tal-perjodu taż-żmien rilevanti speċifikat fl-Artikolu 9(2) ta’ dan ir-Regolament, l-Istat Membru Rapporteur għandu jivverifika jekk id-dossier għandux jiġi aċċettat bħala komplet skond l-Artikolu 11(1)(b) tad-Direttiva 98/8/KE.

Fejn l-Istat Membru Rapporteur ikun beda konsultazzjonijiet ma’ l-Istati Membri l-oħra u mal-Kummissjoni dwar l-aċċettabilità tad-dossier, il-perjodu ta’ żmien jista’ jiġi mtawwal sakemm jiġu ffinalizzati l-konsultazzjonijiet, sa massimu ta’ sitt xhur minn meta jkun wasal id-dossier.

2.   Stat Membru Rapporteur jista’ jesiġi, bħala kundizzjoni biex dossier jiġi kkunsidrat bħala komplet, evidenza tal-ħlas bil-quddiem tad-drittijiet kollha jew parti minnhom, pagabbli skond l-Artikolu 25 tad-Direttiva 98/8/KE, li għandha tingħata fid-dossier.

3.   Fejn dossier jiġi kkunsidrat bħala komplet, l-Istat Membru Rapporteur għandu jikkonferma l-aċċettazzjoni tad-dossier lill-parteċipant u jaqbel li l-parteċipant jibgħat is-sommarju tad-dossier lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra fi żmien xahar minn meta tasallu l-konferma.

Jekk Stat Membru li jirċievi sommarju tad-dossier ikollu raġuni leġittima għalxiex jifhem li d-dossier ma jkunx komplet, hu għandu bla dewmien jikkomunika t-tħassib tiegħu lill-Istat Membru Rapporteur, il-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra.

L-Istat Membru Rapporteur għandu jikkonsulta immedjatament ma’ dak l-Istat Membru u l-Kummissjoni biex jiddiskuti t-tħassib espress u jirriżolvi l-opinjonijiet diverġenti.

4.   F’ċirkostanzi eċċezzjonali, l-Istat Membru Rapporteur jista’ jistabbilixxi data ta’ l-għeluq ġdida għall-preżentazzjoni ta’ l-informazzjoni li, għal raġunijiet debitament sostanzjati, il-parteċipant ma setax jippreżenta fiż-żmien stipulat.

Il-parteċipant għandu, fi żmien tliet xhur minn meta jkun ġie infurmat bid-data ta’ l-għeluq il-ġdida, jipprovdi evidenza lill-Istat Membru Rapporteur li x-xogħol biex tiġi pprovduta l-informazzjoni nieqsa jkun ġie kkummissjonat.

Jekk l-Istat Membru Rapporteur jikkunsidra li jkun irċieva evidenza biżżejjed, hu għandu jwettaq l-evalwazzjoni tiegħu skond l-Artikolu 14 daqslikieku d-dossier kien komplet. Altrimenti, l-evalwazzjoni m’għandhiex tibda qabel l-informazzjoni nieqsa tiġi ppreżentata.

5.   Fejn dossier komplet ma jasalx fil-perjodu taż-żmien speċifikat fl-Artikolu 9 jew sad-data ta’ l-għeluq il-ġdida stabbilita skond il-paragrafu 4, l-Istat Membru Rapporteur għandu jinforma lill-Kummissjoni, fejn jagħti r-raġunijiet mogħtija mill-parteċipant bħala ġustifikazzjoni.

L-Istat Membru Rapporteur għandu jinforma wkoll lill-Kummissjoni f’każijiet fejn parteċipant jonqos milli jipprovdi l-evidenza meħtieġa skond it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 4. Fil-każijiet imsemmija fl-ewwel u fit-tieni subparagrafu u jekk l-ebda dossier ieħor ma jkun jikkonċerna l-istess taħlita ta’ tipi ta’ sustanzi attivi eżistenti/prodotti, il-parteċipanti kollha għandhom jitqiesu li jkunu rtiraw u l-Artikoli 11(2) u 12 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 14

Evalwazzjoni tad-dossiers mill-Istat Membru Rapporteur

1.   Fejn l-Istat Membru Rapporteur jikkunsidra dossier bħala komplet, hu għandu jwettaq l-evalwazzjoni fi żmien tnax-il xahar mill-aċċettazzjoni tad-dossier skond l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 98/8/KE u għandu jħejji rapport dwar dik l-evalwazzjoni, minn hawn ‘il quddiem “ir-rapport ta’ l-awtorità kompetenti”.

Bla ħsara għall-Artikolu 12 tad-Direttiva 98/8/KE, l-Istat Membru Rapporteur jista’ jqis informazzjoni teknika jew xjentifika rilevanti oħra li tkun tirrigwarda l-propjetajiet tas-sustanza attiva, metaboliti jew residwi.

2.   Fuq talba ta’ parteċipant, l-Istat Membru Rapporteur jista’ jqis informazzjoni addizzjonali li tkun relatata mas-sustanza attiva li għaliha d-dossier ikun ġie aċċettat bħala komplet fil-każ biss li jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-parteċipant ikun informa lill-Istat Membru Rapporteur, waqt il-preżentazzjoni tad-dossier, li t-tħejjija ta’ l-informazzjoni addizzjonali kienet qed issir;

(b)

l-informazzjoni addizzjonali tiġi ppreżentata mhux aktar tard minn disa’ xhur wara l-aċċettazzjoni tad-dossier skond l-Artikolu 13(3);

(ċ)

ikkomparata mad-data ppreżentata oriġinarjament, l-informazzjoni addizzjonali jkollha affidabbiltà ugwali jew akbar b’riżultat ta’ l-applikazzjoni ta’ l-stess standards ta’ kwalità jew ogħla;

(d)

ikkomparata mad-data ppreżentata oriġinarjament, l-informazzjoni addizzjonali ssostni konklużjoni differenti dwar is-sustanza attiva għall-finijiet tar-rakkomandazzjoni skond il-paragrafu 6.

L-Istat Membru Rapporteur għandu jqis informazzjoni addizzjonali ppreżentata minn persuni għajr il-parteċipanti fil-każ biss li dik l-informazzjoni tkun tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (b), (c) u (d) ta’ l-ewwel subparagrafu.

3.   Fejn ikun rilevanti għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1, partikolarment meta l-informazzjoni addizzjonali tkun intalbet sad-data ta’ l-għeluq stabbilita mill-Istat Membru Rapporteur, dan ta’ l-aħħar jista’ jitlob lill-parteċipant jippreżenta sommarji tad-dossiers aġġornati lill-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra meta tasal l-informazzjoni addizzjonali.

Il-parteċipanti kollha għandhom jitqiesu li jkunu rtiraw u l-Artikoli 11(2) u 12 għandhom japplikaw mutatis mutandis jekk:

(a)

l-informazzjoni addizzjonali ma tasalx sad-data ta’ l-għeluq;

(b)

il-parteċipant jonqos milli jipprovdi ġustifikazzjoni adegwata għal posponiment ieħor tad-data ta’ l-għeluq;

(ċ)

l-ebda dossier ieħor ma jkun jikkonċerna l-istess taħlita ta’ tipi ta’ sustanzi attivi eżistenti/prodotti.

4.   L-Istat Membru Rapporteur għandu, bla dewmien żejjed, jibgħat kopja tar-rapport ta’ l-awtorità kompetenti lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u l-parteċipant.

5.   L-Istat Membru Rapporteur jista’ jiddeċiedi li jżomm ir-rapport ta’ l-awtorità kompetenti jekk id-drittijiet pagabbli skond l-Artikolu 25 tad-Direttiva 98/8/KE ma jkunux tħallsu kollha, f’liema każ hu għandu jinforma lill-parteċipant u lill-Kummissjoni b’dan.

Il-parteċipanti kollha għandhom jitqiesu li jkunu rtiraw u l-Artikoli 11(2) u 12 għandhom japplikaw mutatis mutandis jekk:

(a)

ma jasalx il-pagament sħiħ fi żmien tliet xhur mid-data ta’ meta tkun waslet dik l-informazzjoni;

(b)

l-ebda dossier ieħor ma jkun jikkonċerna l-istess taħlita ta’ tipi ta’ sustanzi attivi eżistenti/prodotti.

6.   Ir-rapport ta’ l-awtorità kompetenti għandu jiġi ppreżentat fil-format rakkomandat mill-Kummissjoni u għandu jinkludi waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

rakkomandazzjoni biex tiġi inkluża s-sustanza attiva eżistenti fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE, bi stqarrija, fejn ikun xieraq, tal-kundizzjonijiet għall-inklużjoni;

(b)

rakkomandazzjoni biex ma tiġix inkluża s-sustanza attiva eżistenti fl-Anness I, IA jew IB tad-Direttiva 98/8/KE, bi stqarrija tar-raġunijiet.

Artikolu 15

Proċeduri tal-Kummissjoni

1.   Meta l-Kummissjoni tirċievi rapport ta’ awtorità kompetenti skond l-Artikolu 14(4) ta’ dan ir-Regolament hi għandha, bla dewmien żejjed, tħejji abbozz tad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 27 tad-Direttiva 98/8/KE.

2.   Qabel tħejji l-abbozz tad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha, meta jkun meħtieġ fid-dawl tal-kummenti li tkun irċeviet dwar ir-rapport ta’ l-awtorità kompetenti, tikkonsulta ma’ esperti mill-Istati Membri biex tindirizza xi problemi li jibqgħu mhux solvuti. Fejn ikun meħtieġ u fuq talba mill-Kummissjoni, l-Istat Membru Rapporteur għandu jħejji rapport ta’ l-awtorità kompetenti aġġornat.

3.   Fejn sustanza attiva eżistenti, minkejja rakkomandazzjoni għall-inklużjoni skond l-Artikolu 14(6) ta’ dan ir-Regolament, tibqa’ tqanqal tħassib, kif imsemmi fl-Artikolu 10(5) tad-Direttiva 98/8/KE, il-Kummissjoni tista’, bla ħsara għall-Artikolu 12 ta’ dik id-Direttiva, tqis l-iffinalizzar ta’ l-evalwazzjoni ta’ sustanzi attivi eżistenti oħra applikati għall-istess użu.

4.   Fuq il-bażi tad-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 27(2) tad-Direttiva 98/8/KE, l-Istat Membru Rapporteur għandu jħejji rapport ta’ l-awtorità kompetenti aġġornat, li l-ewwel parti tiegħu tkun tifforma r-rapport tal-valutazzjoni. Ir-rapport tal-valutazzjoni għandu jiġi rivedut fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali. Fejn ikunu ġew ippreżentati diversi dossiers għall-istess taħlita ta’ tipi ta’ sustanzi attivi/prodotti, l-Istat Membru Rapporteur għandu jħejji rapport tal-valutazzjoni wieħed imsejjes fuq l-informazzjoni f’dawk id-dossiers.

Artikolu 16

Aċċess għall-informazzjoni

Fejn Stat Membru Rapporteur ikun ippreżenta r-rapport ta’ l-awtorità kompetenti skond l-Artikolu 14(4) ta’ dan ir-Regolament, jew fejn rapport tal-valutazzjoni jkun ġie ffinalizzat jew aġġornat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali, il-Kummissjoni għandha tagħmel ir-rapport jew kull aġġornament tiegħu disponibbli pubblikament b’mezzi elettroniċi, għajr l-informazzjoni li għandha tiġi ttrattata bħala kunfidenzjali skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva 98/8/KE.

Artikolu 17

Sospensjoni ta’ proċeduri

Fejn, fir-rigward ta’ sustanza attiva elenkata fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tressaq xi proposta biex tiġi emendata d-Direttiva 76/769/KEE jew, b’effett mill-1 ta’ Ġunju 2009, l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 sabiex tipprojbixxi t-tqegħid tagħha fis-suq jew l-użu tagħha, inkluż l-użu għal finijiet bijoċidali, f’ċerti tipi jew fit-tipi kollha ta’ prodotti, il-proċeduri previsti f’dan ir-Regolament dwar dik is-sustanza għall-użu fit-tipi ta’ prodotti kkonċernati jistgħu jiġu sospiżi sakemm tittieħed deċiżjoni dwar dik il-proposta.

Artikolu 18

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 2032/2003 qed jiġi mħassar.

Referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 19

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 4 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/47/KE (ĠU L 247, 21.9.2007, p. 21).

(2)  ĠU L 228, 8.9.2000, p. 6. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 2032/2003 (ĠU L 307, 24.11.2003, p. 1).

(3)  ĠU L 307, 24.11.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1849/2006 (ĠU L 355, 15.12.2006, p. 63).

(4)  ĠU L 262, 27.9.1976, p. 201. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/51/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 257, 3.10.2007, p. 13).

(5)  Bir-Regolament (KE) Nru 1048/2005, (ĠU L 178, 9.7.2005, p. 1); u r-Regolament (KE) Nru 1849/2006, (ĠU L 355, 15.12.2006, p. 63).

(6)  ĠU L 258, 26.9.2002, p. 15.


ANNESS I

SUSTANZI ATTIVI INDENTIFIKATI BĦALA EŻISTENTI

Isem (EINECS u/jew oħrajn)

Numru EC

Numru CAS

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

Ergokarċiferol/Vitamina D2

200-014-9

50-14-6

Aċidu lattiku

200-018-0

50-21-5

Klofenotan/DDT

200-024-3

50-29-3

Aċidu assorbiku

200-066-2

50-81-7

2-(2-Butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere/Butossidu tal-piperonil

200-076-7

51-03-6

2,4-Dinitrofenol

200-087-7

51-28-5

2-Imidażol-4-iletileammina

200-100-6

51-45-6

Bronopol

200-143-0

52-51-7

Triklorfon

200-149-3

52-68-6

Saliċilat tas-sodju

200-198-0

54-21-7

Fenthion

200-231-9

55-38-9

Trinitrat tal-gliċerol

200-240-8

55-63-0

Ossidu tal-bis(tributiltin)

200-268-0

56-35-9

Aċetat tat-tributiltin

200-269-6

56-36-0

Kumafos

200-285-3

56-72-4

Gliċerol

200-289-5

56-81-5

Diaċetat tal-kloreżidin

200-302-4

56-95-1

Iżotijoċjanat ta’ l-allil

200-309-2

57-06-7

Bromur taċ-ċetrimonju/Bromur ta’ l-eżadeċiltrimetilammonju

200-311-3

57-09-0

Urea

200-315-5

57-13-6

Striknin

200-319-7

57-24-9

Propan-1,2-diol

200-338-0

57-55-6

Ethinylestradiol

200-342-2

57-63-6

Kafeina

200-362-1

58-08-2

Ossidu tad-difenossarsin-10-il

200-377-3

58-36-6

Gamma-HCH jew Gamma-BHC/Lindan/1,2,3,4,5,6-eżakloroċikloeżan

200-401-2

58-89-9

Sulfakinossalin

200-423-2

59-40-5

Klorokresol

200-431-6

59-50-7

2-feniletanol

200-456-2

60-12-8

Dimethoate

200-480-3

60-51-5

Klorur tal-metiltijoninju

200-515-2

61-73-4

Thiourea

200-543-5

62-56-6

Diklorvos

200-547-7

62-73-7

Karbaril

200-555-0

63-25-2

Etanol

200-578-6

64-17-5

Aċidu formiku

200-579-1

64-18-6

Aċidu aċetiku

200-580-7

64-19-7

Aċidu benżojku

200-618-2

65-85-0

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

Kloroform/trikolorometan

200-663-8

67-66-3

Kolekalċiferol

200-673-2

67-97-0

Aċidu salikliku

200-712-3

69-72-7

Eżaklorofen

200-733-8

70-30-4

Propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

Butan-1-ol

200-751-6

71-36-3

Metożiklor

200-779-9

72-43-5

Bromumetan/Bromur metiliku

200-813-2

74-83-9

Ċjanur ta’ l-idroġenu

200-821-6

74-90-8

Metaldeide

200-836-8

9002-91-9

Disulfid tal-karbonju

200-843-6

75-15-0

Ossidu ta’ l-etilene

200-849-9

75-21-8

Jodoform/Trijodometan

200-874-5

75-47-8

Idroperossidu tat-tert-butil

200-915-7

75-91-2

Trikloronitrometan

200-930-9

76-06-2

Bornan-2-one/Ganfra

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-Dodekaidro-2,10-dimetożi-3,8,11a,11c-tetrametildibenżo(de,g)kromen-1,5,11-trion/Kwassin

200-985-9

76-78-8

1,3-Dibromu-5,5-dimetilidantojn

201-030-9

77-48-5

Aċidu 3-beta-idrożijurs-12-en-28-oiku/Aċidu ursoliku

201-034-0

77-52-1

Aċidu ċitriku

201-069-1

77-92-9

Monoidrat ta’ l-aċidu ċitriku

201-069-1

5949-29-1

Aċidu 1,3,4,5-tetraidrożiċikloeżankarbossiliku

201-072-8

77-95-2

Linalool

201-134-4

78-70-6

2-metilpropan-1-ol

201-148-0

78-83-1

2-kloroaċetammid

201-174-2

79-07-2

Aċidu bromoaċetiku

201-175-8

79-08-3

Aċidu propjoniku

201-176-3

79-09-4

Aċidu kloroaċetiku

201-178-4

79-11-8

Aċidu glikolliku

201-180-5

79-14-1

Aċidu peraċetiku

201-186-8

79-21-0

Aċidu L-(+)-lattiku

201-196-2

79-33-4

p-(1,1-Dimetilpropil)fenol

201-280-9

80-46-6

Pin-2(3)-ene

201-291-9

80-56-8

Sennossid A

201-339-9

81-27-6

Warfarina

201-377-6

81-81-2

Kumaklor

201-378-1

81-82-3

Difasinon

201-434-5

82-66-6

Karbonat ta’ l-etil kinina

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Eżaidro-2-iżopropenil-8,9-dimetożikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on/Rotenon

201-501-9

83-79-4

Antrakinon

201-549-0

84-65-1

Ftalat tad-dibutil

201-557-4

84-74-2

Salikilanilid

201-727-8

87-17-2

Aċidu (+)-tartariku

201-766-0

87-69-4

Pentaklorofenol

201-778-6

87-86-5

Simklożen

201-782-8

87-90-1

Kloroksilenol

201-793-8

88-04-0

2,4,6-Triklorofenol

201-795-9

88-06-2

Mentol

201-939-0

89-78-1

Iżopulegol

201-940-6

89-79-2

Timol

201-944-8

89-83-8

Guaiacol/2-metossifenol

201-964-7

90-05-1

Bifenil-2-ol

201-993-5

90-43-7

Naftalina

202-049-5

91-20-3

Propil-4-idrossibenżoat

202-307-7

94-13-3

Butil-4-idrossibenżoat

202-318-7

94-26-8

Perossidu-dibenżoil

202-327-6

94-36-0

2-Etileżan-1,3-diol

202-377-9

94-96-2

Benżotriażol

202-394-1

95-14-7

3-Kloropropan-1,2-diol

202-492-4

96-24-2

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

Ewġenol

202-589-1

97-53-0

Allantoin

202-592-8

97-59-6

4-Idrossibenżoat tal-metil

202-785-7

99-76-3

Alkoħol tal-benżil

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-Trimetilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinan]

202-899-7

100-89-0

Metenammina/Eżametilinetetrammina

202-905-8

100-97-0

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

Klorprofam

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″,1″′-Etilenedinitrilotetrapropan-2-ol

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-Nitrilotrietanol

203-049-8

102-71-6

Klorfenesin

203-192-6

104-29-0

Anetol

203-205-5

104-46-1

Ċinnamaldeid/3-fenil-propen-2 al

203-213-9

104-55-2

2-etileżan-1-ol/Iżoottanol

203-234-3

104-76-7

Ċitronellol

203-375-0

106-22-9

Ċitronellal

203-376-6

106-23-0

Ġeranjol

203-377-1

106-24-1

1,4-Diklorobenżin

203-400-5

106-46-7

Etilendiammina

203-468-6

107-15-3

Kloro-aċetaldeide

203-472-8

107-20-0

Etan-1,2-diol

203-473-3

107-21-1

Gliossal

203-474-9

107-22-2

Formjat tal-metil

203-481-7

107-31-3

Butan-1,3-diol

203-529-7

107-88-0

Vinil aċetat

203-545-4

108-05-4

Anidride aċetika

203-564-8

108-24-7

m-Kresol

203-577-9

108-39-4

Resorċinol

203-585-2

108-46-3

Aċidu ċjanuriku

203-618-0

108-80-5

Fenol

203-632-7

108-95-2

Formjat ta’ l-etile

203-721-0

109-94-4

Aċidu suċċiniku

203-740-4

110-15-6

Aċidu eża-2,4-dienoiku/Aċidu sorbiku

203-768-7

110-44-1

Piridin

203-809-9

110-86-1

Morfolin

203-815-1

110-91-8

Glutaral

203-856-5

111-30-8

2-Butossietanol

203-905-0

111-76-2

Klorur taċ-ċetrimonju/Klorur ta’ l-eżadeċil-trimetilammonju

203-928-6

112-02-7

Aċidu nonaoiku

203-931-2

112-05-0

Undecan-2-one/Metil-nonil-keton

203-937-5

112-12-9

2,2′-(Etilenediossi)dietanol/Trietilene-glikol

203-953-2

112-27-6

Aċidu undec-10-enoic

203-965-8

112-38-9

Aċidu oleiku

204-007-1

112-80-1

Aċidu (Z)-dokos-13-enoiku

204-011-3

112-86-7

N-(2-Etileżil)-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dikarbossimid

204-029-1

113-48-4

Propossur

204-043-8

114-26-1

Endosulfan

204-079-4

115-29-7

1,7,7-Trimetilbiċiklo[2.2.1]hept-2-il tijoċjanatoaċetat

204-081-5

115-31-1

Dikofol

204-082-0

115-32-2

Aċetat tal-linalil

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-Pentaidrossiflavon

204-187-1

117-39-5

1,3-Dikloro-5,5-dimetilidantoin

204-258-7

118-52-5

Saliċilat tal-metil

204-317-7

119-36-8

Klorofen

204-385-8

120-32-1

4-Idrossibenżoat ta’ l-etile

204-399-4

120-47-8

Benżoat tal-benżil

204-402-9

120-51-4

Piperonal

204-409-7

120-57-0

Indole

204-420-7

120-72-9

3-(But-2-enil)-2-metil-4-ossoċiklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(3-metossi-2-metil-3-ossoprop-1-inil)-ċiklopropankarbossilat/Ċinerin II

204-454-2

121-20-0

2-Metil-4-osso-3-(penta-2,4-dienil)ċiklopent-2-enil [1R-[1.alfa[S*(Z)],3beta]]-kriżantemat/Piretrin I

204-455-8

121-21-1

2-Metil-4-osso-3-(penta-2,4-dienil)ċiklopent-2-enil [1R-[1alfa(S*(Z)](3beta)-3-(3-metossi-2-metil-3-ossoprop-1-enil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat/Piretrin II

204-462-6

121-29-9

Klorur tal-benżetonju

204-479-9

121-54-0

5-Nitrotijażol-2-ilammina

204-490-9

121-66-4

Malatjon

204-497-7

121-75-5

Fenitrotjon

204-524-2

122-14-5

Klorur taċ-ċetalkonju

204-526-3

122-18-9

Klorur tal-benżildimetil(ottadeċil)ammonju

204-527-9

122-19-0

Simażin

204-535-2

122-34-9

Profam

204-542-0

122-42-9

4-Fenilbutanon

204-555-1

122-57-6

2-Fenossietanol

204-589-7

122-99-6

Klorur taċ-ċetilpiridinju

204-593-9

123-03-5

Monoidrat tal-klorur taċ-ċetilpiridinju

204-593-9

6004-24-6

2-Etileżanal

204-596-5

123-05-7

Piridażin-3,6-diol/Idrażid maleiku

204-619-9

123-33-1

Aċidu adipiku

204-673-3

124-04-9

Aċidu ottanoiku

204-677-5

124-07-2

Dodeċilammina/Lawrilammina

204-690-6

124-22-1

Dijossidu tal-karbonju

204-696-9

124-38-9

Dimetilarsinat tas-sodju

204-708-2

124-65-2

Esso-1,7,7-trimetilbiċiklo(2.2.1)eptan-2-ol

204-712-4

124-76-5

Nitrometilidintrimetanol

204-769-5

126-11-4

Aċetat tas-sodju

204-823-8

127-09-3

N-klorobenżinesulfonammid tas-sodju

204-847-9

127-52-6

Sodju tosilklorammid

204-854-7

127-65-1

Bis(2,3,3,3-tetrakloropropil) etere

204-870-4

127-90-2

Dimetilditijokarbamat tal-potassju

204-875-1

128-03-0

Dimetilditijokarbamat tas-sodju

204-876-7

128-04-1

N-bromosuċċinimid

204-877-2

128-08-5

N-klorosuċċinimid

204-878-8

128-09-6

2,6-di-tert-butil-p-kresol

204-881-4

128-37-0

Sodju tal-warfarina

204-929-4

129-06-6

Ftalat tad-dimetil

205-011-6

131-11-3

Pentaklorofenolat tas-sodju

205-025-2

131-52-2

2-Bifenilat tas-sodju

205-055-6

132-27-4

2-Bifenilat tas-sodju tetraidrat

205-055-6

6152-33-6

Kaptan

205-087-0

133-06-2

N-(triklorometiltio)ftalimid/Folpet

205-088-6

133-07-3

2,4-Dikloro-3,5-ksilenol

205-109-9

133-53-9

Antranilat tal-metil

205-132-4

134-20-3

Sulfat tal-bis(8-idrossikinolinju)

205-137-1

134-31-6

N,N-dietil-m-toluammid

205-149-7

134-62-3

Dipropil piridin-2,5-dikarbossilat

205-245-9

136-45-8

Bis(2-etileżanoat) taż-żingu

205-251-1

136-53-8

6-Metilbenżotriażol

205-265-8

136-85-6

Tiram

205-286-2

137-26-8

Żiram

205-288-3

137-30-4

Propjonat tas-sodju

205-290-4

137-40-6

Metilditijokarbamat tal-potassju

205-292-5

137-41-7

Metam-sodju

205-293-0

137-42-8

Dipentene

205-341-0

138-86-3

Ċjanoditjokarbamat tad-disodju

205-346-8

138-93-2

Klorur tal-benżododeċinju

205-351-5

139-07-1

Klorur tal-miristalkonju

205-352-0

139-08-2

Aċidu nitrilo triaċetiku

205-355-7

139-13-9

p-tolil-aċetat

205-413-1

140-39-6

1,3-Bis(idrossimetil)urea

205-444-0

140-95-4

Formjat tas-sodju

205-488-0

141-53-7

Lawrat tat-2,3-diidrossipropil

205-526-6

142-18-7

Nabam

205-547-0

142-59-6

Aċidu eżanoiku

205-550-7

142-62-1

Aċidu lawriku

205-582-1

143-07-7

Oleat tal-potassju

205-590-5

143-18-0

Idroġenkarbonat tas-sodju

205-633-8

144-55-8

Aċidu ossaliku

205-634-3

144-62-7

Kinolin-8-ol

205-711-1

148-24-3

Tijabendażol

205-725-8

148-79-8

Benżotjażol-2-tijol

205-736-8

149-30-4

Monuron

205-766-1

150-68-5

Rutoside

205-814-1

153-18-4

Aċidu gliossiliku

206-058-5

298-12-4

Fenklorfos

206-082-6

299-84-3

Naled

206-098-3

300-76-5

Aċidu 5-klorosaliċiliku

206-283-9

321-14-2

Diuron

206-354-4

330-54-1

Tijoċjanat tal-potassju

206-370-1

333-20-0

Diażinon

206-373-8

333-41-5

Aċidu dekanoiku

206-376-4

334-48-5

Ċjanammid

206-992-3

420-04-2

Metronidażol

207-136-1

443-48-1

Ċineol

207-431-5

470-82-6

7,8-diidrossikumarin

207-632-8

486-35-1

Karbonat tas-sodju

207-838-8

497-19-8

2-Idrossi-4-iżopropil-2,4,6-ċikloeptatrien-1-on

207-880-7

499-44-5

Karvakrol

207-889-6

499-75-2

6-Beta-aċetossi-3-beta-(beta.-D-glukopiranożilossi)-8,14-diidrossibufa-4,20,22-trienolid/Scilliroside

208-077-4

507-60-8

Karbonat tal-barju

208-167-3

513-77-9

3-Aċetil-6-metil-2H-piran-2,4(3H)-dion

208-293-9

520-45-6

Osalmid

208-385-9

526-18-1

2,6-Dimetossi-p-benżokinon

208-484-7

530-55-2

Akridin-3,6-diammina-diidroklorur

208-515-4

531-73-7

Benżoat tas-sodju

208-534-8

532-32-1

Dażomet

208-576-7

533-74-4

Idroġendikarbonat tat-trisodju/Seskwikarbonat tas-sodju

208-580-9

533-96-0

Karbonat tal-prometrin

208-590-3

534-16-7

Krimidin

208-622-6

535-89-7

Diformjat tal-kalċju

208-863-7

544-17-2

Aċidu miristiku

208-875-2

544-63-8

1-Iżopropil-4-metilbiċiklo[3.1.0]eżan-3-on

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-Eżaidrossi-10,11-dimetilfenantro[1,10,9,8,opqra]perilan-7,14-dion/Iperikum perforatum

208-941-0

548-04-9

[4-[4,4′-Bis(dimetilamminiku)benżiidriliden]ċikloeża-2,5-dijen-1-iliden]dimetilammonju-klorur

208-953-6

548-62-9

Dibenżoat taż-żingu

209-047-3

553-72-0

Iżotjoċjanat tal-metil

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-Iminoċikloeża-2,5-dienilidenemetilan)dianilin-idroklorur

209-321-2

569-61-9

[4-[Alfa-[4-(Dimetilamminiku)fenil]benżiliden]ċikloeża-2,5-dion-1-iliden]dimetilammonju klorur/Klorur aħdar tal-malakita

209-322-8

569-64-2

Benżoat tal-potassju

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-Allil-2-metil-4-ossoċiklopent-2-enil-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)-ċiklopropankarbossilat (kollha iżomeri; proporzjon: 1:1:1:1:1:1:1:1)/Alletrin

209-542-4

584-79-2

3-(p-Anilinofenilażo)benżinsulfonat tas-sodju/Metanil isfar

209-608-2

587-98-4

Aċidu DL-lattiku

209-954-4

598-82-3

BHC jew HCH/Eżakloroċikloeżan

210-168-9

608-73-1

Aċidu DL-maliku

210-514-9

617-48-1

N-(Idrossimetil)aċetammid

210-897-2

625-51-4

Succinaldehyde

211-333-8

638-37-9

2-Fluworoaċetammid

211-363-1

640-19-7

Ftalaldeide

211-402-2

643-79-8

Aċidu 2-idrossietansulfoniku kompost ma’ 4,4′-(eżan-1,6-diilbis(ossi))bis(benżolkarbossammidin) (2:1)

211-533-5

659-40-5

Tetraidro-2,5-dimetossifuran

211-797-1

696-59-3

N-[(Diklorofluwormetil)tijo]ftalimid

211-952-3

719-96-0

Dikloro-N-[(dimetilamminiku)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansulfenammid/Tolilfluwanid

211-986-9

731-27-1

Levonorgestrel

212-349-8

797-63-7

Idrossil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

Aċetat tat-2,6-dimetil-1,3-diossan-4-il

212-579-9

828-00-2

Terbutrin

212-950-5

886-50-0

Idroklorur tal-proflavin

213-459-9

952-23-8

N′,1-Kinossalin-2-ilsulfanilammid, melħ tas-sodju

213-526-2

967-80-6

Norbormid

213-589-6

991-42-4

(Idrossimetil)urea

213-674-8

1000-82-4

Diklofluwanid

214-118-7

1085-98-9

Tijoċjanat tar-ram

214-183-1

1111-67-7

Bromur tad-dodeċiltrimetilammonju

214-290-3

1119-94-4

Bromur tat-tetradonju

214-291-9

1119-97-7

(1,3,4,5,6,7-Eżaidro-1,3-diosso-2H-iżoindol-2-il)metil-(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)ċiklopropankarbossilat/d-trans-Tetrametrin

214-619-0

1166-46-7

4,5-Dikloro-3H-1,2-ditijol-3-on

214-754-5

1192-52-5

Ksilenol

215-089-3

1300-71-6

Bentonit

215-108-5

1302-78-9

Pentaossidu diarseniku

215-116-9

1303-28-2

Triossidu tad-diboron

215-125-8

1303-86-2

Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi

215-137-3

1305-62-0

Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni

215-138-9

1305-78-8

Idrossidu tal-potassju

215-181-3

1310-58-3

Idrossidu tas-sodju

215-185-5

1310-73-2

Aċidu siliċiku, melħ tal-potassju/Silikat tal-potassju

215-199-1

1312-76-1

Ossidu taż-żingu

215-222-5

1314-13-2

Difosfid tat-triżingu

215-244-5

1314-84-7

Sulfid taż-żingu

215-251-3

1314-98-3

Tetraossidu tat-trimanganiż

215-266-5

1317-35-7

Ossidu tar-ram

215-269-1

1317-38-0

Ossidu tad-di-ram

215-270-7

1317-39-1

Kresol

215-293-2

1319-77-3

Klorur ta’ l-aluminju, bażiku

215-477-2

1327-41-9

Tetraborat tad-disodju, anidru

215-540-4

1330-43-4

Tetraborat tad-disodju dekaidrat

215-540-4

1303-96-4

Klorur tad-di-ram triidrossidu

215-572-9

1332-65-6

Triossidu tal-kromju

215-607-8

1333-82-0

Idroġendifluworidu tas-sodju

215-608-3

1333-83-1

Aċidi nafteniċi, imluħ tar-ram

215-657-0

1338-02-9

2-Butanon, perossidu

215-661-2

1338-23-4

Aċidi nafteniċi

215-662-8

1338-24-5

Idroġendifluworidu ta’ l-ammonju

215-676-4

1341-49-7

Aċidu silikiku, melħ tas-sodju

215-687-4

1344-09-8

Klorur tar-ram(II)

215-704-5

1344-67-8

N,N-Bis(2-etileżil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanediammidin-diidroklorur

216-994-6

1715-30-6

Monolinuron

217-129-5

1746-81-2

Alkoħol 2,4-diklorobenżil

217-210-5

1777-82-8

Laktat ta’ l-etakridin

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-Etil-2-nitropropan-1,3-dil)bismorfolin

217-450-0

1854-23-5

Klorotalonil

217-588-1

1897-45-6

Aċetat tad-dodeċilammonju

217-956-1

2016-56-0

Fluwometuron

218-500-4

2164-17-2

Propil ta’ l-allil disulfid

218-550-7

2179-59-1

4-(2-Nitrobutil)morfolin

218-748-3

2224-44-4

N-(3-Propilamminiku)-N-dodeċilpropan-1,3-diammina

219-145-8

2372-82-9

Bromur tad-dideċildimetilammonju

219-234-1

2390-68-3

Tolnaftat

219-266-6

2398-96-1

Bis[[4-[4-(dimetilamminiku)benżidrilidene]ċikloeża-2,5-dijen-1-ilidene(dimetilammonju)-ossalat, diossalat

219-441-7

2437-29-8

Dodin

219-459-5

2439-10-3

2-Bromo-1-(4-idrossifenil)etan-1-on

219-655-0

2491-38-5

2,2′-Ditijobis[N-metilbenżammid]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[Metilinbis(ossi)]bisetanol

219-891-4

2565-36-8

Fentoat

219-997-0

2597-03-7

1,2-Benżisotijażol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-Metilpropan-1,3-diil)bis(ossi))bis[4-metil-1,3,2-diossaborinan]

220-198-4

2665-13-6

2-Metil-2H-iżotijażol-3-on

220-239-6

2682-20-4

Difluworidu tas-sulfuril

220-281-5

2699-79-8

2-Amminiku-3-kloro-1,4-naftokinon

220-529-2

2797-51-5

2-Kloro-N-(idrossimetil)aċetammid

220-598-9

2832-19-1

Sodju troklosene

220-767-7

2893-78-9

Dikloroiżoċjanurat tas-sodju diidrat

220-767-7

51580-86-0

Klorpirifos

220-864-4

2921-88-2

Etil tal-meċetronju sulfat

221-106-5

3006-10-8

Etil tad-dodeċiletildimetilammonju sulfat

221-108-6

3006-13-1

Sulfon tal-bis(triklorometil)

221-310-4

3064-70-8

2-(2-Dodeċilossietossi)etil tas-sodju sulfat

221-416-0

3088-31-1

4-Iżopropil-m-kresol

221-761-7

3228-02-2

Dinitrat tar-ram

221-838-5

3251-23-8

Triklosan

222-182-2

3380-34-5

Temefos

222-191-1

3383-96-8

Thuj-4(10)-ene

222-212-4

3387-41-5

Okt-1-ene-3-ol

222-226-0

3391-86-4

Sodju-5-kloro-2-[4-kloro-2-[[[(3,4-diklorofenil)amminiku]karbonil]amminiku]fenossi]benżolsulfonat

222-654-8

3567-25-7

(Etilenediossi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

Klorofaċinon

223-003-0

3691-35-8

Dipyrithione

223-024-5

3696-28-4

Diidroklorur tal-kloroeżidin

223-026-6

3697-42-5

Benżoat tad-denatonju

223-095-2

3734-33-6

2,4,6-Triklorofenolat tas-sodju

223-246-2

3784-03-0

Piridin-2-tijol 1-ossidu, melħ tas-sodju

223-296-5

3811-73-2

Eżaidro-1,3,5-tris(3-metossipropil)-1,3,5-triażin

223-563-6

3960-05-2

Aċidu 4-osso-4-[(tributilstannil)ossi]but-2-enoiku/Maleat tat-tributilin

223-701-5

4027-18-3

3-Kloroalliloklorur tal-metenammina

223-805-0

4080-31-3

N-Etileptadekafluworoottansulfonammid

223-980-3

4151-50-2

4-Idrossibenżoat ta’ l-iżobutil/Parabene ta’ l-iżobutil

224-208-8

4247-02-3

Saliċilat tat-tributilstannil/Saliċilat tat-tributiltin

224-397-7

4342-30-7

Benżoat tat-tributilstannil/Benżoat tat-tributiltin

224-399-8

4342-36-3

Sodju 1-(3,4-diidro-6-metil-2,4-diosso-2H-piran-3-iliden)etanolat

224-580-1

4418-26-2

Saliċilat tad-dietilammonju

224-586-4

4419-92-5

Dikarbonat tad-dimetil

224-859-8

4525-33-1

Farnesol

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(Eżaiidro-1,3,5-triażin-1,3,5-triil)trietanol

225-208-0

4719-04-4

Aċidu ottilfosfoniku

225-218-5

4724-48-5

4-(Metossikarbonil)fenolat tas-sodju

225-714-1

5026-62-0

Aċidu sulfammidiku

226-218-8

5329-14-6

Ċitral

226-394-6

5392-40-5

Tetraidro-1,3,4,6-tetrakis(idrossimetil)imidażo[4,5-d]imidażol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

1-Benżil-3,5,7-triaża-1-ażonjatriċiklo(3.3.1.13,7)dekan-klorur

226-445-2

5400-93-1

Klorur tad-dimetildiottilammonju

226-901-0

5538-94-3

N-Dodeċilpropan-1,3-diammina

226-902-6

5538-95-4

Klorpirifos-metil

227-011-5

5598-13-0

N,N′-Metilinbismorfolin

227-062-3

5625-90-1

Kumatetralil

227-424-0

5836-29-3

Terbutilażin

227-637-9

5915-41-3

(R)-p-Menta-1,8-diene

227-813-5

5989-27-5

4-Metossibenżin-1,3-diammina sulfat

228-290-6

6219-67-6

Ditijoċjanat tal-metilin

228-652-3

6317-18-6

1,3-Bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

Dodiċin

229-930-7

6843-97-6

Aċidu maliku

230-022-8

6915-15-7

(2-Bromo-2-nitrovinil)benżin

230-515-8

7166-19-0

Klorur tad-dideċildimetilammonju

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-Ottadeċenilpropan-1,3-diammina

230-528-9

7173-62-8

Bromur tal-benżildodeċildimetilammonju

230-698-4

7281-04-1

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

Fidda

231-131-3

7440-22-4

Boron

231-151-2

7440-42-8

Ram

231-159-6

7440-50-8

Żingu

231-175-3

7440-66-6

Diossidu tal-kubrit

231-195-2

7446-09-5

Sulfat tad-ditallju

231-201-3

7446-18-6

Kalċju dieża-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

Kinin-monoidroklorur-diidrat

231-437-7

6119-47-7

Jodju

231-442-4

7553-56-2

Jodju fil-forma ta’ jodofor

Taħlita

39392-86-4

Jodju mħallat f’soluzzjoni ma’ deterġenti mhux joniċi

Taħlita

 

Jodju polivinilpirrolidon

Polimer

25655-41-8

Taħlita ta’ alkoħol ta’ l-alkilaril polietere - jodju

Polimer

 

Taħlita tal-jodju ma’ blokka kopolimer etilene-propilin (pluroniku)

Polimer

 

Taħlita tal-jodju ma’ poli alkilenglikol

Polimer

 

Reżin Jodinat/Reżin Anjonu tal-Polijodur

Polimer

 

Ortofosfat tat-trisodju (TSP)

231-509-8

7601-54-9

Diossidu tas-silikon – amorfuż

231-545-4

7631-86-9

Idroġensulfit tas-sodju

231-548-0

7631-90-5

Nitrit tas-sodju

231-555-9

7632-00-0

Perossometaborat tas-sodju/Perborat tas-sodju idrat

231-556-4

7632 04 4

Klorur ta’ l-idroġenu/Aċidu idrokloriku

231-595-7

7647-01-0

Klorur tas-sodju

231-598-3

7647-14-5

Bromur tas-sodju

231-599-9

7647-15-6

Aċidu ortofosforiku

231-633-2

7664-38-2

Fluworidu ta’ l-idroġenu

231-634-8

7664-39-3

Ammonja, anidra

231-635-3

7664-41-7

Aċidu sulfuriku

231-639-5

7664-93-9

Jodur tal-potassju

231-659-4

7681-11-0

Idroġensulfat tas-sodju

231-665-7

7681-38-1

Fluworidu tas-sodju

231-667-8

7681-49-4

Ipoklorit tas-sodju

231-668-3

7681-52-9

Disulfit tad-disodju

231-673-0

7681-57-4

Tetrametrin

231-711-6

7696-12-0

Kubrit

231-722-6

7704-34-9

Sulfat tal-ħadid

231-753-5

7720-78-7

Vitrijol tal-ħadid/Sulfat tal-ferru eptaidrat/Sulfat tal-ħadid eptaidrat

231-753-5

7782-63-0

Permanganat tal-potassju

231-760-3

7722-64-7

Perossidu ta’ l-idroġenu

231-765-0

7722-84-1

Bromu

231-778-1

7726-95-6

Perossodisulfat tad-dipotassju

231-781-8

7727-21-1

Nitroġenu

231-783-9

7727-37-9

Sulfat taż-żingu eptaidrat

231-793-3

7446-20-0

7a-Etildiidro-1H,3H,5H-ossażolo(3,4-c)ossażol

231-810-4

7747-35-5

Sulfit tas-sodju

231-821-4

7757-83-7

Klorit tas-sodju

231-836-6

7758-19-2

Klorur tar-ram

231-842-9

7758-89-6

Sulfat tar-ram

231-847-6

7758-98-7

Sulfat tar-ram pentaidrat

231-847-6

7758-99-8

Nitrat tal-fidda

231-853-9

7761-88-8

Tijosulfat tas-sodju pentaidrat

231-867-5

10102-17-7

Klorat tas-sodju

231-887-4

7775-09-9

Perossodisulfat tad-disodju/Persulfat tas-sodju

231-892-1

7775-27-1

Dikromat tal-potassju

231-906-6

7778-50-9

Ipoklorit tal-kalċju

231-908-7

7778-54-3

Eżaidro-1,3,5-trietile-1,3,5-triażin

231-924-4

7779-27-3

Kloru

231-959-5

7782-50-5

Sulfat ta’ l-ammonju

231-984-1

7783-20-2

Klorur tal-fidda

232-033-3

7783-90-6

Aluminju bis(sulfat) ta’ l-ammonju

232-055-3

7784-25-0

Sulfat tal-manganiż

232-089-9

7785-87-7

Sulfat tal-manganiż tetraidrat

232-089-9

10101-68-5

Monoklorur tal-jodju

232-236-7

7790-99-0

Terpeneol

232-268-1

8000-41-7

Żejt tas-sojja

232-274-4

8001-22-7

Żejt tal-kittien

232-278-6

8001-26-1

Żejt tal-qamħ

232-281-2

8001-30-7

Żejt tal-ġewż ta’ l-Indi

232-282-8

8001-31-8

Krijożot

232-287-5

8001-58-9

Żejt tal-kastru

232-293-8

8001-79-4

Żejt ta’ l-għadam/żejt ta’ l-annimali

232-294-3

8001-85-2

Żejt tal-lift

232-299-0

8002-13-9

Piretrini u piretrojdi

232-319-8

8003-34-7

Terpinol

8006-39-1

Żejt tat-terpentina

232-350-7

8006-64-2

Estratt tat-tewm

232-371-1

8008-99-9

Żift, ta’ l-arżnu/Żift ta’ l-injam ta’ l-arżnu

232-374-8

8011-48-1

Xema’ tan-naħal

232-383-7

8012-89-3

Żjut tal-paraffin

232-384-2

8012-95-1

Żjut ta’ l-avokado

232-428-0

8024-32-6

Estratt tal-larinġ ħelu

232-433-8

8028-48-6

Żejt tal-minerali abjad (petroljum)

232-455-8

8042-47-5

Saponini

232-462-6

8047-15-2

Reżina Tall-oil

232-484-6

8052-10-6

Asfalt/Bitum

232-490-9

8052-42-4

Kopali

232-527-9

9000-14-0

Lignin

232-682-2

9005-53-2

Sulfat ta’ l-aluminju

233-135-0

10043-01-3

Aċidu boriku

233-139-2

10043-35-3

Aluminju bis(sulfat) tal-potassju/Alum

233-141-3

10043-67-1

Diossidu tal-kloru

233-162-8

10049-04-4

Sulfit tal-potassju

233-321-1

10117-38-1

Idroġenu sodju 2,2′-metilinbis(4-klorofenolat)

233-457-1

10187-52-7

2,2-Dibromo-2-ċjanoaċetammid

233-539-7

10222-01-2

Sulfat tad-di-fidda (1+)

233-653-7

10294-26-5

Metafosfat tas-sodju

233-782-9

10361-03-2

Ram-ossin

233-841-9

10380-28-6

Reżmetrin

233-940-7

10453-86-8

N,N′-Etilenebis[N-aċetilaċetammid]

234-123-8

10543-57-4

Dikromat tas-sodju

234-190-3

10588-01-9

Karbendażim

234-232-0

10605-21-7

Ipokloritetetrakis(fosfat) tat-tridekasodju

234-307-8

11084-85-8

Aċidu boriku naturali

234-343-4

11113-50-1

Perborat tas-sodju tetraidrat

234-390-0

10486-00-7

Aċidu perboriku, melħ tas-sodju

234-390-0

11138-47-9

Aċidi nafteniċi, imluħ taż-żingu

234-409-2

12001-85-3

Ottaborat tad-disodju

234-541-0

12008-41-2

Ottaborat tad-disodju tetraidrat

234-541-0

12280-03-4

[2H4]Klorur ta’ l-ammonju

234-607-9

12015-14-4

Klorur tad-dialuminju pentaidrossidu

234-933-1

12042-91-0

Difosfid tat-trimanjesju

235-023-7

12057-74-8

Toluenesulfonat tas-sodju

235-088-1

12068-03-0

Karbonat tar-ram(II)—idrossidu tar-ram(II) (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Żineb

235-180-1

12122-67-7

Bromur ta’ l-ammonju

235-183-8

12124-97-9

Tetraboron eptaossidu tad-disodju, idrat

235-541-3

12267-73-1

Maneb

235-654-8

12427-38-2

Eżaboron endakaossidu tad-diżingu/Borat taż-żingu

235-804-2

12767-90-7

N-(Idrossimetil)formammid

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-Tetrakloro-4-(metilsulfonil)piridin

236-035-5

13108-52-6

Nifurpirinol

236-503-9

13411-16-0

Żingu piritijon

236-671-3

13463-41-7

Diossidu tat-titanju

236-675-5

13463-67-7

Monoiidroklorur tad-dodeċilgwanidin

237-030-0

13590-97-1

Barju tetraossidu tad-diboron

237-222-4

13701-59-2

2-Bifenilat tal-potassju

237-243-9

13707-65-8

Ammonju Tetrafluworoborat

237-531-4

13826-83-0

Ipoklorit tal-litju

237-558-1

13840-33-0

Aċidu ortoboriku, melħ tas-sodju

237-560-2

13840-56-7

Klorur tal-bromu

237-601-4

13863-41-7

Bis(dietileditijokarbamat) taż-żingu

238-270-9

14324-55-1

(Benżilossi)metanol

238-588-8

14548-60-8

2,2′-Ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinan]

238-749-2

14697-50-8

Fossim

238-887-3

14816-18-3

Bis(1-idrossi-1H-piridin-2-tijonatu-O,S)ram

238-984-0

14915-37-8

Sulfat tal-bis(8-idrossikinolil), melħ tal-monopotassju

239-133-6

15077-57-3

Dibromopropjonammid

239-153-5

15102-42-8

Perborat tas-sodju monoidrat

239-172-9

10332-33-9

2,2′-metilinbis(6-bromo-4-klorofenol)

239-446-8

15435-29-7

Klorotoluron

239-592-2

15545-48-9

Karbonat tad-disodju, imħallat mal-perossidu ta’ l-idroġenu

239-707-6

15630-89-4

P-Kloro-m-kresolat tas-sodju

239-825-8

15733-22-9

Kloraloża

240-016-7

15879-93-3

1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion

240-230-0

16079-88-2

Aċidu (R)-2-(4-kloro-2-metilfenossi) propjoniku

240-539-0

16484-77-8

Disulfit tad-dipotassju

240-795-3

16731-55-8

Metomil

240-815-0

16752-77-5

Eżafluworosilikat tad-disodju

240-934-8

16893-85-9

Aċidu eżafluworosiliċiku

241-034-8

16961-83-4

Benomil

241-775-7

17804-35-2

Aċidu D-glukonik ma’ N,N″-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraażatetradekanediammidin (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O,O-Dietile O-5-fenilisossażol-3-ilfosforotijoat

242-624-8

18854-01-8

Klorur tal-benżossonju

243-008-1

19379-90-9

Idrossimetossiaċetat tal-metil

243-271-2

19757-97-2

p-[(Dijodometil)sulfonil]toluene

243-468-3

20018-09-1

Diidrossidu tar-ram

243-815-9

20427-59-2

Ossidu tad-di-fidda

243-957-1

20667-12-3

Bis(bromoaċetat) tat-2-buten-1,4-diil

243-962-9

20679-58-7

Fosfid ta’ l-aluminju

244-088-0

20859-73-8

Tijoċjanat tal-(benżotijażol-2-iltijo)metil

244-445-0

21564-17-0

Tetraklorovinfos

244-865-4

22248-79-9

Bendiocarb

245-216-8

22781-23-3

2-Metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ċiklopent-2-en-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)ċiklopropankarbossilat/Pralletrin

245-387-9

23031-36-9

Potassju-(E,E)-eża-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

2-Tert-Butil-4-metossifenol

246-563-8

25013-16-5

Bis(idrossimetil)urea

246-679-9

25155-29-7

.Alfa.,.alfa.′,.alfa.″-trimetil-1,3,5-triażin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(Ottadek-9-enilimino)bisetanol

246-807-3

25307-17-9

3-(But-2-enil)-2-metil-4-ossoċiklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)-ċiklopropankarbossilat/Ċinerin I

246-948-0

25402-06-6

3-Fenossibenżil-2-dimetil-3-(metilpropenil)ċiklopropankarbossilat/Fenotrin

247-404-5

26002-80-2

5-Kloro-2-metil-2H-iżotijażol-3-on

247-500-7

26172-55-4

2-Ottil-2H-iżotijażol-3-on

247-761-7

26530-20-1

Aċidu dodeċilbenżinsulfoniku

248-289-4

27176-87-0

Aċidu lawriku, monoester bil-gliċerol

248-337-4

27215-38-9

Neodekanoat taż-żingu

248-370-4

27253-29-8

Klorur tad-dodeċil(etilbenżil)dimetilammonju

248-486-5

27479-28-3

Ċis-trikos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Klorur tad-dimetilottadeċil[3-(trimetossisilil)-propil]ammonju

248-595-8

27668-52-6

N′-Tert-butil-N-ċiklopropil-6-(metiltijo)-1,3,5-triażin-2,4-diammina

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-Allil-2-metil-4-ossoċiklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)-ċiklopropankarbossilat (1R trans, iżomeru 1S biss)/S-Bijoalletrin

249-013-5

28434-00-6

Bijoreżmetrin

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-Bromo[1,1′-bifenil]-4-il)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2-benżopiron/Bromadiolon

249-205-9

28772-56-7

Pirimifos-metil

249-528-5

29232-93-7

Eptadekafluworoottansulfonat tal-litju

249-644-6

29457-72-5

5-Bromo-5-nitro-1,3-diossan

250-001-7

30007-47-7

Trans-iżopropil-3-[[(etileamminiku)metossifosfinotijoil]ossi]krotonat

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienil aċetat

250-753-6

30507-70-1 (1)

Klorur tad-deċildimetilottilammonju

251-035-5

32426-11-2

Bromokloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

Amitraz

251-375-4

33089-61-1

3-(4-Iżopropilfenil)-1,1-dimetilurea/Iżoproturon

251-835-4

34123-59-6

2-(Idrossimetilamminiku)etanol

251-974-0

34375-28-5

N-(3-(Dodeċilamminiku)propil)gliċina, N-(3-propilamminiku)-, derivattivi N′-C10-16-alkil

251-993-4

34395-72-7

2,6-Diaċetil-7,9-diidrossi-8,9b-dimetildibenżofuran-1,3(2H,9bH)-dion, melħ monosodju

252-204-6

34769-44-3

4-Etossikarbonilfenossidu tas-sodju

252-487-6

35285-68-8

4-Propossikarbonilfenossidu tas-sodju

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-Klorofenil)amminiku]karbonil]-2,6-difluworobenżammid

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(Allilossi)-2-(2,4-diklorofenil)etile]-1H-imidażol/Imażalil

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(.Beta.-allilossi)-2-(2,4-diklorofenil)etile)imidażol/Imażalil ta’ grad tekniku

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

73790-28-0

S-((6-Kloro-2-ossoossażolo(4,5-b)piridin-3(2H)-il)metil) O,O-dimetil-tijofosfat/Ażametifos

252-626-0

35575-96-3

2-Bromo-2-(bromometil)pentanedinitril

252-681-0

35691-65-7

Klorur tal-benżildimetilolilammonju

253-363-4

37139-99-4

Ossidu kalċju manjesju/ġir dolomitiku

253-425-0

37247-91-9

Tetraidrossidu kalċju manjesju/idrossidu kalċju manjesju/ġir dolomitiku idrat

254-454-1

39445-23-3

Aċidu 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarbossiliku

253-733-5

37971-36-1

Sulfat ta’ l-4-metossi-m-fenilenediammonju

254-323-9

39156-41-7

N,N″-metilinbis[N′-[3-(idrossimetil)-2,5-diossoimidażolidin-4-il]urea]

254-372-6

39236-46-9

Dinokap

254-408-0

39300-45-3

Alfa.-ċjano-3-fenossibenżil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)ċiklopropankarbossilat

254-484-5

39515-40-7

Iżopropil (2E,4E)-11-metossi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat/Metoprene

254-993-2

40596-69-8

Klorur ta’ l-ammonju dimetiltetradeċil[3-(trimetossisilil)propil]

255-451-8

41591-87-1

Taħlita ta’ ċis- u trans-p-mentan-3,8-diol/Ċitrijodiol

255-953-7

42822-86-6

4,4-Dimetiloxazolidine

257-048-2

51200-87-4

(1,3,4,5,6,7-Eżaidro-1,3-diosso-2H-iżoindol-2-il)metil-(1R-ċis)2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)ċiklopropankarbossilat

257-144-4

51348-90-4

Ċjano (3-fenossibenżil)-2-(4-klorofenil)-3-metilbutirat/Fenvalerat

257-326-3

51630-58-1

Etile N-aċetil-N-butil-.beta.-alaninat

257-835-0

52304-36-6

Alfa.-ċjano-3-fenossibenżil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat/Ċipermetrin

257-842-9

52315-07-8

m-Fenossibenżil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat/Permetrin

258-067-9

52645-53-1

.Alfa.-ċjano-3-fenossibenżil [1R-[1.alfa.(S*),3.alfa]]-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat/Deltametrin

258-256-6

52918-63-5

Bis(2-etileeżanoatu-O)-.mu.-ossodiżingu

259-049-3

54262-78-1

1-Etinil-2-metilpent-2-enil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)ċiklopropankarbossilat/Empentrin

259-154-4

54406-48-3

Butilkarbamat tat-3-jodo-2-propinil

259-627-5

55406-53-6

Sulfat tat-tetrakis(idrossimetil)fosfonju (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-Bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossikumarin/Difenakum

259-978-4

56073-07-5

4-Idrossi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)kumarin/Brodifakum

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-Butossietossi)etossi]metanol

260-097-2

56289-76-0

Bromoaċetat tat-2-etossietile

260-240-9

56521-73-4

N-Ottil-N′-[2-(ottilamminiku)etile]etilenediammina

260-725-5

57413-95-3

1,2-Benżiżotijażol-3(2H)-on, melħ tas-sodju

261-184-8

58249-25-5

Ażakonażol

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-Diklorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triażol/Propikonażol

262-104-4

60207-90-1

N,N-Bis(2-idrossietile)endak-10-enammid

262-114-9

60239-68-1

2-Kloro-3-(fenilsulfonil)akrilnitril

262-395-8

60736-58-5

Fluworidu tat-tetradeċildimetilbenżilammonju

61134-95-0

[1,1′-Bifenil]-2-ol, klorinat

262-974-5

61788-42-9

Ammini, alkil tal-palm tal-ġewż ta’ l-Indi

262-977-1

61788-46-3

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, (alkil tad-dam idroġenat)trimetil, kloruri

263-005-9

61788-78-1

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, alkiltrimetil tal-palm tal-ġewż ta’ l-Indi, kloruri

263-038-9

61789-18-2

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, alkil tal-palm tal-ġewż ta’ l-Indi benżil bis(idrossietile), kloruri

263-078-7

61789-68-2

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, alkildimetil tal-palm tal-ġewż ta’ l-Indi benżil, kloruri

263-080-8

61789-71-7

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, dialkildimetil tal-palm tal-ġewż ta’ l-Indi, kloruri

263-087-6

61789-77-3

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, bis(alkil tad-dam idroġenat)dimetil, kloruri

263-090-2

61789-80-8

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, alkil tat-trimetilsojja, kloruri

263-134-0

61790-41-8

Etanol, 2,2′-iminobis-, derivattivi ta’ l-N-alkil tal-palm tal-ġewż ta’ l-Indi

263-163-9

61791-31-9

1H-Imidażol-1-etanol, 4,5-diidro-, derivattivi alkil taż-żejt-2-nortall

263-171-2

61791-39-7

Komposti ta’ l-imidażolju, 1-benżil-4,5-diidro-1-(idrossietile)-2-norkokku-alkil, kloruri

263-185-9

61791-52-4

Ammini, N-dam alkildipropilintri-

263-191-1

61791-57-9

Ammini, N-kokku alkiltrimetilindi-

263-195-3

61791-63-7

Ammini, N-kokku alkiltrimetilindi-, aċetati

263-196-9

61791-64-8

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, benżil-C8-18-alkildimetil, kloruri

264-151-6

63449-41-2

4,5-Dikloro-2-ottil-2H-iżotijażol-3-on

264-843-8

64359-81-5

2-Kloro-N-[[[4-(trifluworometossi)fenil]amminiku]karbonil]benżammid

264-980-3

64628-44-0

Distillati (petroljum), nafteniċi rfinuti ħafif bis-solvent

265-098-1

64741-97-5

Distillati (petroljum), idrotrattati ħafif

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-Diklorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-6-idrossi-1,3-dimetil-2,4-diossopirimidin-5-karbossammid

265-732-7

65400-98-8

.Alfa.-ċjano-3-fenossibenżil [1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat

265-898-0

65731-84-2

Aċidi taż-żift, faħam, mhux maħdumin

266-019-3

65996-85-2

Trab tal-ħġieġ

266-046-0

65997-17-3

3,3′-Metilinbis[5-metilossażolidin]/Ossażolidin

266-235-8

66204-44-2

N-Ċiklopropil-1,3,5-triażin-2,4,6-triammina

266-257-8

66215-27-8

Betaini, C12-C14-alkil dimetil

266-368-1

66455-29-6

.Alfa.-ċjano-3-fenossibenżil 2,2-dimetil-3-(1,2,2,2-tetrabromoetile)ċiklopropankarbossilat/Tralometrin

266-493-1

66841-25-6

2-Kloro-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirażol-1-ilmetil)aċetammid

266-583-0

67129-08-2

Ċis-4-[3-(p-tert-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin/Fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

N-propil-N-[2-(2,4,6-triklorofenossi)etile]-1H-imidażol-1-karbossammid

266-994-5

67747-09-5

Aċidi grassi, C16-18 u C18-mhux saturati, esters Me

267-015-4

67762-38-3

.Alfa-ċiano-3-fenossibenżil-3-(2-kloro-3,3,3-trifluworoprop-1-inil)-2,2-dimetil ċiklopropankarbossilat/Ċjalotrin

268-450-2

68085-85-8

Bromur tad-dodeċiletiledimetilammonju/Lawdaċit

269-249-2

68207-00-1

Zjut Shale

269-646-0

68308-34-9

.Alfa.-ċjano-4-fluworo-3-fenossibenżil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat/Ċiflutrin

269-855-7

68359-37-5

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, benżil-C12-18-alkildimetil, kloruri

269-919-4

68391-01-5

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, di-C6-12-alkildimetil, kloruri

269-925-7

68391-06-0

Aċidu benżolsulfoniku, derivattivi C10-13-alkil, imluħ tas-sodju

270-115-0

68411-30-3

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, benżil-C8-16-alkildimetil, kloruri

270-324-7

68424-84-0

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, benżil-C12-16-alkildimetil, kloruri

270-325-2

68424-85-1

Betaini, alkidimetil tal-palm tal-ġewż ta’ l-Indi

270-329-4

68424-94-2

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, di-C8-10-alkildimetil, kloruri

270-331-5

68424-95-3

Aċidi grassi, palm tal-ġewż ta’ l-Indi, prodotti tar-reazzjoni mad-dietanolammina

270-430-3

68440-04-0

1-Propanamminju, 3-amminiku-N,N,N-trimetil-, derivattivi N-C12-18-aċil, Me sulfati

271-063-1

68514-93-2

Ammidi, palm tal-ġewż ta’ l-Indi, N,N-bis(idrossietile)

271-657-0

68603-42-9

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, (ossidi-2,1-etandiil)bis[kokku alkildimetil, dikloruri

271-761-6

68607-28-3

Aċidu 9-ottadeċenoiku (Z)-, sulfonat, imluħ tal-potassju

271-843-1

68609-93-8

Urea, prodotti tar-reazzjoni mal-formaldeide

271-898-1

68611-64-3

Komposti ta’ l-imidażolju, 1-(2-(karbossimetossi)etile)-1-karbossimetil-4,5-diidro-2-norkokku alkil, idrossidi, imluħ tas-sodju

272-043-5

68650-39-5

Karbonatdiidrossidu tal-bis(tetraammina-ram)

272-415-7

68833-88-5

1-Idrossi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridin-2(1H)-on, taħlita ma’ 2-etanolamminiku (1:1)

272-574-2

68890-66-4

Ammini, N-alkil tad-dam trimetilindi-, diaċetati

272-786-5

68911-78-4

Kwassja, estratt

272-809-9

68915-32-2

Aċidi grassi, C8-10

273-086-2

68937-75-7

Aċidu sulfuriku, mono-C12-18-alkil esters, imluħ tas-sodju

273-257-1

68955-19-1

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, C12-18-alkil[(etilefenil)metil]dimetil, kloruri

273-318-2

68956-79-6

Klorur tad-dideċilmetil-(3-(trimetossisilil)propil)ammonju

273-403-4

68959-20-6

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, benżil-C10-16-alkildimetil, kloruri

273-544-1

68989-00-4

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, benżil-C12-18-alkildimetil, imluħ bil-1,2-Benżiżotijażol-3(2H)-on 1,1-diossidu (1:1)

273-545-7

68989-01-5

N-(Idrossimetil)gliċinat tas-sodju

274-357-8

70161-44-3

Ammini, C10-16-alkildimetil, N-ossidi

274-687-2

70592-80-2

Bis(perossimonosulfat) tal-pentapotassju bis(sulfat)

274-778-7

70693-62-8

N,N′-(Dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-ilidene)bis(ottilammonju) diklorur

274-861-8

70775-75-6

1,3-Dideċil-2-metil-1H-imidażolju klorur

274-948-0

70862-65-6

Etile-(2-(4-fenossifenossi)etile)karbamat/Fenossikarb

276-696-7

72490-01-8

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, di-C8-18-alkildimetil, kloruri

277-453-8

73398-64-8

1-[(Idrossimetil)amminiku]propan-2-ol

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-Bis(idrossimetil)-2,5-diossoimidażolidin-4-il]-1,3-bis(idrossimetil)urea/Diażolidinilurea

278-928-2

78491-02-8

Diidroġenu bis[monoperossiftalatu(2-)-O1,OO1]manjesat(2-)

279-013-0

78948-87-5

Diidroġenu bis[monoperossiftalatu(2-)-O1,OO1]manjesat(2-)eżaidrat

279-013-0

114915-85-4

Klorur tat-tributiltetradeċilfosfonju

279-808-2

81741-28-8

(2-Butossietossi)metanol

281-648-3

84000-92-0

Żingu, komplessi iżodekanoati-iżononanoati, bażiku

282-786-7

84418-73-5

Ġnibru, Juniperus communis, estratt

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis, estratt

283-272-5

84603-73-6

Rożmarin, estratt

283-291-9

84604-14-8

Eucalyptus globulus, estratt

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum, estratt

283-479-0

84649-98-9

Estratt tal-margosa

283-644-7

84696-25-3

Lavanda, Lavandula angustifolia angustifolia, estratt

283-994-0

84776-65-8

Sagħtar selvaġġ, Thymus serpyllum, estratt

284-023-3

84776-98-7

Formaldeide, prodotti tar-reazzjoni mal-glikol tad-dietilene

284-062-6

84777-35-5

Formammid, prodotti tar-reazzjoni mal-formaldeide

284-064-7

84777-37-7

Gliċina, N-(3-propilamminiku)-, derivattivi N′-C10-16-alkil

284-065-2

84777-38-8

Lumi, estratt

284-515-8

84929-31-7

Sagħtar, Thymus vulgaris, estratt

284-535-7

84929-51-1

Imsiemer tal-qronfol, estratt

284-638-7

84961-50-2

Aċidi taż-żift, frazzjoni tal-polialkilfenol

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, estratt/Żejt tas-Siġra tat-Te Awstraljana

285-377-1

85085-48-9

2,4,8,10-Tetra(tert-butil)-6-idrossi-12H-dibenżo[d,g][1,3,2]diossafosfoċina 6-ossidu, melħ tas-sodju

286-344-4

85209-91-2

Formaldeide, prodotti tar-reazzjoni mal-glikol tal-propilin

286-695-3

85338-22-3

Stannane, tributil-, derivattivi mono(naftenoilossi)

287-083-9

85409-17-2

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, benżil-C12-14-alkildimetil, kloruri

287-089-1

85409-22-9

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, C12-14-alkil[(etilefenil)metil]dimetil, kloruri

287-090-7

85409-23-0

[R-(Z)]-3-[(12-Idrossi-1-osso-9-ottadeċinil)amminiku]propiltrimetilammonju metil sulfat

287-462-9

85508-38-9

Aċidu benżinsulfoniku, derivattivi 4-C10-13-sek-alkil

287-494-3

85536-14-7

Gwanidina, N,N″′-1,3-propandiilbis-, derivattivi N-kokku alkil, diaċetati

288-198-7

85681-60-3

Aċidu sulfoniku, C13-17-sek-alkan, imluħ tas-sodju

288-330-3

85711-69-9

.Alfa.-ċjano-4-fluworo-3-fenossibenżil [1.alfa.(S*),3.alfa.]-(±)-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat

289-244-9

86560-93-2

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratt

289-699-3

89997-63-7

Cymbopogon nardus, estratt

289-753-6

89998-15-2

Lavanda, Lavandula angustifolia, estratt

289-995-2

90063-37-9

Litsea cubeba, estratt

290-018-7

90063-59-5

Menta arvensis, estratt

290-058-5

90063-97-1

Pelargonium graveolens, estratt

290-140-0

90082-51-2

Aċidu benżinsulfoniku, derivattivi mono-C10-14-alkil imħallta ma’ Me 1H-benżimidażol-2-ilkarbamat

290-651-9

90194-41-5

Ram, komplessi-EDTA

290-989-7

90294-99-8

Formaldeide, prodotti tar-reazzjoni mal-propanolammina

291-325-9

90387-52-3

Urea, N,N′-bis(idrossimetil)-, prodotti tar-reazzjoni mal-glikol 2-(2-butossietossi)etanol, etilene u l-formaldeide

292-348-7

90604-54-9

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, benżil-C8-18-alkildimetil, bromuri

293-522-5

91080-29-4

Żnuber, Abies sibirica, estratt

294-351-9

91697-89-1

Ġnibru Messikan, Juniperus mexicana, estratt

294-461-7

91722-61-1

Lavanda, Lavandula hybrida, estratt/Żejt lavandin

294-470-6

91722-69-9

Ammini, N-(3-propilamminiku)-N′-kokku alkiltrimetilindi-, monoakrilat

294-702-6

91745-32-3

Cymbopogon winterianus, estratt

294-954-7

91771-61-8

Ħaxix tal-lumi (Cymbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

Żejt tal-minerali abjad (petroljum), ħafif

295-550-3

92062-35-6

N-(3-(Dodeċilamminiku)propil)gliċina, N-(3-propilamminiku)-, derivattivi N′-C10-16-alkil idroklorur

298-216-5

93778-80-4

Bis(2,6-diaċetil-7,9-diidrossi-8,9b-dimetil-1,3(2H,9bH)-dibenżofurandionatu O2,O3)ram

304-146-9

94246-73-8

Ċitru, estratt

304-454-3

94266-47-4

Estratt ta’ l-arżnu

304-455-9

94266-48-5

Trimetil-3-[(1-osso-10-endakenil)amminiku]propilammonju metil sulfat

304-990-8

94313-91-4

Pepermint, Amerikan, estratt

308-770-2

98306-02-6

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji, [2-[[2-[(2-karbossietile)(2-idrossietile)amminiku]etile]amminiku]-2-ossoetile]kokku alkildimetil, idrossidi, imluħ ta’ ġewwa

309-206-8

100085-64-1

Ċifċiegħa tal-qamħirrum, trab

310-127-6

999999-99-4

Meraq naturali tal-lumi (iffiltrat)

310-127-6

999999-99-4

Hedera helix

310-127-6

999999-99-4

Żejt tal-basal

310-127-6

999999-99-4

Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Chrysanthemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Artemisia absinthium

310-127-6

999999-99-4

Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Majorana hortensis

310-127-6

999999-99-4

Origanum majorano

310-127-6

999999-99-4

Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

Uritica dioica

310-127-6

999999-99-4

Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

Symphytum officinale

310-127-6

999999-99-4

Equisetum arvense

310-127-6

999999-99-4

Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-Dikloro-4-(1,1,2,2-tetrafluworoetossi)fenil)-3-(2,6-difluworobenżoil)urea/Eżaflumuron

401-400-1

86479-06-3

1,3-Dikloro-5-etile-5-metilimidażolidina-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

1-(4-Klorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triażol-1-ilmetil)pentan-3-ol/Tebukonażol

403-640-2

107534-96-3

Prodotti tar-reazzjoni ta’: aċidu glutamiku u N-(C12-14-alkil)propilindiammina

403-950-8

164907-72-6

Taħlita ta’: (C8-18)alkilbis(2-idrossietile)ammonju bis(2-etileeżil)fosfat;(C8-18)alkilbis(2-idrossietile)ammonju 2-etileeżilidroġenfosfat

404-690-8

68132-19-4

(4-Etossifenil)(3-(4-fluworo-3-fenossifenil)propil)dimetilsilan

405-020-7

105024-66-6

2,3,5,6-Tetrafluworobenżil trans-2-(2,2-diklorovinil)-3,3-dimetilċiklopropankarbossilat/Transflutrin

405-060-5

118712-89-3

5,5-Dimetil-peridro-pirimidin-2-on.alfa.-(4-trifluworometilstiril)-.alfa.-(4-trifluworometil)ċinnammilidinidrażon/Idrametilnon

405-090-9

67485-29-4

3-Fenossibenżil-2-(4-etossifenil)-2-metilpropiletere/Etofenpross

407-980-2

80844-07-1

Aċidu 6-(ftalimido)perossieżanoiku

410-850-8

128275-31-0

Litju 3-osso-1,2(2H)-benżiżotijażol-2-id

411-690-1

111337-53-2

Metil neodekanammid

414-460-9

105726-67-8

Taħlita ta’: alfa-ċjano-3-fenossibenżil (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluworo-prop-1-inil)]-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat;alfa-ċjano-3-fenossibenżil (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluworo-prop-1-inil)]-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat/Lambda ċjalotrin

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-Kloro-a,a,a-p-trifluworotolilossi)-2-fluworofenil)-3-(2,6-difluworobenżolil)urea/Flufenossuron

417-680-3

101463-69-8

2-Butil-benżo[d]iżotijażol-3-on

420-590-7

04299-07-4

Kompless tetraklorodekaossidu

420-970-2

92047-76-2

Taħlita ta’: ċis-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraiidro-3-(4-(4-trifluworometilbenżilossi)fenil)-1-naftil)kumarin; trans-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraiidro-3-(4-(4-trifluworometilbenżilossi)fenil)-1-naftil)kumarin/Flokumafen

421-960-0

90035-08-8

Sek-butil-2-(2-idrossietile)piperidina-1-karbossilat/Ikaridina

423-210-8

119515-38-7

N-Ċikloeżil-S,S-diossobenżo(b)tijofin-2-karbossammid

423-990-1

149118-66-1

Fipronil

424-610-5

120068-37-3

Klorur taċ-ċis-1-(3-kloroallil)-3,5,7-triaża-1-ażonjaadamantan

426-020-3

51229-78-8

1-(6-Kloropiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidażolidin-2-ilidenammin/Imidakloprid

428-040-8

138261-41-3

Tijametossam

428-650-4

153719-23-4

[2,4-Diosso-(2-propin-1-il)imidażolidin-3-il]metil(1R)-ċis-kriżantemat;[2,4-Diosso-(2-propin-1-il)imidażolidin-3-il]metil(1R)-trans-kriżantemat/Imiprotrin

428-790-6

72963-72-5

5-Kloro-2-(4-klorfenossi)fenol

429-209-0

3380-30-1

2-(1-Metil-2-(4-fenossi-fenossi)-etossi)piridina/Piriprossifen

429-800-1

95737-68-1

3-Benżo(b)tijen-2-il-5,6-diidro-1,4,2-ossatijażina-4-ossidu

431-030-6

163269-30-5

Prodotti tar-reazzjoni tad-diiżopropanolammina mal-formaldeide(1:4)

432-440-8

220444-73-5

N-Ottil tal-klorometil disulfid

432-680-3

180128-56-7

Prodotti tar-reazzjoni ta’ l-adipat dimetil, glutarat dimetil, sċċinat dimetil mal-perossidu ta’ l-idroġenu/Perestan

432-790-1

 

Bis(3-propilamminiku)ottilammina

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-Kloro-1,3-tijażol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitrogwanidina/Klotijanidin

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-Ottadekenali

Għadu mhux allokat

51534-37-3

(E,Z)-2,13-Ottadekadienali

Għadu mhux allokat

99577-57-8

Ħġieg tal-fidda-żingu-aluminju-boronfosfat/Ossidu tal-ħġieġ, fidda- u żingu-fihom

Għadu mhux allokat

398477-47-9

Fosfat tal-fidda sodju idroġenu żirkonju

Għadu mhux allokat

 

Paraformaldeide

 

30525-89-4

Aċidu perossiottanoiku

 

33734-57-5

Iżokinolin bromomiristil

 

51808-87-8

9-Amminoakridina idroklorur monoidrat

 

52417-22-8

Trisodju klorinat fosfat

 

56802-99-4

Ċikloeżilidrossidiażene 1-ossidu, melħ tal-potassju

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-Iżopropenil-5-metilċikloeżanol

 

104870-56-6

Silika, amorfuża, ħielsa mill-kristallina

 

112945-52-5

Denatonju Kapsaiċinat

 

192327-95-0

Tris(N-ċikloeżildiażenjudiossi)aluminju

 

312600-88-7

Bis(1-ċikloeżil-1,2-di(idrossi-.kappa.O)diażenjumatu(2-))-ram

 

312600-89-8

Prodott tar-reazzjoni ta’ żjut essenzjali u ożon fil-post (Fattur ta’ l-Arja Aperta (OAF))

 

 

Żeolite tal-fidda A

 

 

Sodju tal-fidda borosilikat

 

 

5-Kloro-2-(4-klorofenossi)fenol

 

 

Klorur tal-benżil-lawril-dimetil-miristilammonju/Klorur tal-lawril-miristil dimetil benżil ammonju

 

 

((1,2-Etandiilbis(karbamoditijoatu))(2-))manganiż imħallat ma’ ((1,2-etandiilbis(karbamoditijoat))(2-))żingu/Mankożeb

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

8018-01-7

Aċidu klorosulfamiku

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

17172-27-9

2-bromo-1-(2,4-diklorofenil)vinil dietil fosfat/bromfenvinfos

Plant protection product

33399-00-7

Etile (2E,4E)-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat/Idropren

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

41096-46-2

Diossidu tas-siliċju/Kieselguhr

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

61790-53-2

.alfa.,.alfa.,.alfa.-Trifluworo-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromofenil)-o-tolwidina/Brometalin

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

63333-35-7

S-Metoprin/Iżopropil (S-(E,E))-11-metossi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

65733-16-6

S-Idropren/Etile (S-(E,E))-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

65733-18-8

Esfenvalerat/(S)-.Alfa.-ċjano-3-fenossibenżil (S)-2-(4-klorofenil)-3-metilbutirat

Prodottgħall-protezzjoni tal-pjanti

66230-04-4

[1.Alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-ċjano-(3-fenossifenil)metil 3-(2,2-dikloroetenil)-2.2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropankarbossilat/alfa-Ċipermetrin

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

67375-30-8

Abamektin (Taħlita of Avermektin B1a; > 80 %, EINECS 265-610-3; u Avermektin B1b; < 20 % EINECS 265-611-9)

265-610-3

71751-41-2

Aċidu ċiklopropankarbossiliku, 3-[(1Z)-2-kloro-3,3,3-trifluworo-1-propenil]-2,2-dimetil-, (2-metil[1,1′-bifenil]-3-ilmetil ester, (1R,3R)-rel-/Bifentrin/Bifenat

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

82657-04-3

N-(2-((2,6-Dimetil)fenil)amminiku)-2-ossoetile)-N,N-dietile-benżinmetanamminjusakkarid/Denatonju Sakkarid

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

90823-38-4

.Alfa.-(4-Klorofenil)-.alfa.-(1-ċiklopropiletile)-1H-1,2,4-triażol-1-etanol/Ċiprokonażol

Prodottgħall-protezzjoni tal-pjanti

94361-06-5

3-(3-(4′-Bromo-(1,1′-bifenil)-4-yl)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossibenżotijopiran-2-on/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossi-1-benżotin-2-on/Difetijalon

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

104653-34-1

Triaċetat tal-gważatina

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

115044-19-4

4-Bromo-2-(4-klorofenil)-1-(etossimetil)-5-(trifluworometil)-1H-pirrol-3-karbonitril/Klorfenapir

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

122453-73-0

Kompless ta’ silikat ta’ aluminju sodju-fidda/Żeolite tal-fidda

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

130328-18-6

Kompless ta’ silikat ta’ aluminju sodju-fidda ram/Żeolite-Fidda-Ram

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

130328-19-7

Kompless ta’ silikat ta’ aluminju sodju-fidda żingu/Żeolite-Fidda-Żingu

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

130328-20-0

Klorur N-Iżononil-N,N-dimetil-N-deċilammonju

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

138698-36-9

N-((6-Kloro-3-piridinil)metil-N′-ċjano-N-metiletannimidammid/Aċetammiprid

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

160430-64-8

3-Fenossibenżil(1R)-ċis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)ċiklopropankarbossilat/d-Fenotrin

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

188023-86-1

Taħlita ta’ 5-Idrossimetossimetil-1-aża-3,7-diossabiċiklo(3.3.0)ottan (CAS 59720-42-2, 16,0 %) u 5-Idrossi-1-aża-3,7-diossabiċiklo(3.3.0)ottan (EINECS 229-457-6, 28,8 %), u 5-Idrossipoli[metilinossi]metil-1-aża-3,7-diossabiċiklo(3.3.0)ottan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) fl-ilma (50 %)

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

 

[1.Alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-Ċjano-(3-fenossifenil)metil 3-(2,2-dikloroetinil)-2,2-diklorovinil)-2,2-dimentilċiklopropankarbossilat

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

 

S-Ċifenotrin

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

 

(RS)-3-Allil-2-metil-4-ossoċiklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)-ċiklopropankarbossilat (taħlita ta’ 2 iżomeri: 1R trans: 1RS biss 1:1)/Bijoalletrin/d-trans-Alletrin

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

 

(RS)-3-Allil-2-metil-4-ossoċiklopent-2-enil-(1R,3R;1R, 3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)-ċiklopropankarbossilat (taħlita ta’ 4 iżomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R ċis, 1R: 1R ċis, 1S 4:4:1:1)/d-Alletrin

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

 

(RS)-3-Allil-2-metil-4-ossoċiklopent-2-enil-(1R,3R;1R, 3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)-ċiklopropankarbossilat (taħlita ta’ 2 iżomeri 1R trans: 1R/S biss 1:3/Esbijotrin

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

 

Spinosad: prodott tal-fermentazzjoni ta’ mikroorganiżmu tal-ħamrija bl-Ispinosin A u l-Ispinosin D

Prodott għall-protezzjoni tal-pjanti

 

Glikol tal-butossipolipropilin

Polimer

9003-13-8

Polidimetilsilossan

Polimer

9016-00-6

Polimer ta’ N-Metilmetanammina (EINECS:204-697-4) ma’ (Klorometil)ossiran (EINECS:203-439-8)/Klorur ta’ l-ammonju kwaternarju polimeriku

Polimer

25988-97-0

Polimer ta’ N,N,N,N-tetrametil-etan-1,2-diammina u (klorometil)-ossiran

Polimer

25988-98-1

Omopolimer ta’ 2-tert-butilaminnikuetile metakrilat (EINECS 223-228-4)

Polimer

26716-20-1

Polimer ta’ formaldeide u akrolein

Polimer

26781-23-7

Klorur monoidro tal-polimer ta’ N,N″′-1,6-eżandiilbis(N′-ċjanogwanidina) (EINECS 240-032-4) u eżametilenediammina (EINECS 204-679-6)/Bigwanid tal-polieżametilin (monomer: 1,5-bis(trimetilin)-monoiidroklorur tal-gwanilgwanidinju

Polimer

27083-27-8/32289-58-0

Polimer ta’ N,N,N′,N′-tetrametil-1,6-eżandiammina u 1,6-dikloroeżan

Polimer

27789-57-7

Poli(eżametilindimetilammonju klorur)/Poli[(dimetilimminiku)-1,6-eżandiil-klorur]

Polimer

28728-61-2

N,N,N′,N′–Tetrametiletilenediamminabis(2-kloroetile)etere kopolimer

Polimer

31075-24-8

Poli(eżametilinediammina gwanidinju klorur)

Polimer

57028-96-3

Poli(eżametilinbigwanid)

Polimer

91403-50-8

Poli(ossi-1,2-etanediil),.alfa.-[2-(dideċilmetilammonjo)etile]-.omega.-idrossi-, propanoat (melħ)

Polimer

94667-33-1

N,N-Dideċil(-N-metil-poli(ossietile)ammonjupropionat/1-Dekanamminju, N-deċil-N-(2-idrossietile)N-metil-, propanoat (melħ)

Polimer

107879-22-1

Kopolimer ta’ 2-propenal u propen-1,2-diol

Polimer

191546-07-3

N-Dideċil-N-dipolietossiammonju-borat/Borat tad-dideċilpoliossetileammonju

Polimer

214710-34-6

Oligo(2-(2-Etossi)etossietile gwanidinju klorur)

Polimer

374572-91-5

KoPolimer tat-tributiltin (koPolimer-TBT)

Polimer

 

Poliglikol ta’ l-alkoħol tal-grass etere

Polimer

 

Poli(vinil klorur-ko-iżobutil vinil etere-ko-N-vinil, N′-dimetil bromur ta’ l-ottil propil diammina)

Polimer

 

Reżin tal-poliglikolpoliammina

Polimer

 

Linjosulfonat tas-sodju

Polimer naturali

8061-51-6

Neem/Neem-Vital

Żejt naturali

5945-86-8

Żejt pinus pumilio

Żejt naturali

8000-26-8

Żejt ta’ l-injam taċ-ċedru

Żejt naturali

8000-27-9

Żejt tal-lavanda

Żejt naturali

8000-28-0

Żejt taċ-ċitronella

Żejt naturali

8000-29-1

Żejt essenzjali ta’ l-eugenia caryophyllus

Żejt naturali

8000-34-8

Żejt tal-ġeranju

Żejt naturali

8000-46-2

Żejt ta’ l-ewkaliptu

Żejt naturali

8000-48-4

Żejt tal-larinġ

Żejt naturali

8000-57-9

Żejt ta’ l-arżnu

Żejt naturali

8002-09-3

Żejt tal-bżar iswed

Żejt naturali

8006-82-4

Żejt tal-pepermint

Żejt naturali

8006-90-4

Żejt tal-ħaxix tal-lumi

Żejt naturali

8007-02-1

Żejt tal-plejju

Żejt naturali

8007-44-1

Żejt tas-sagħtar

Żejt naturali

8007-46-3

Żejt tal-kosbor

Żejt naturali

8008-52-4

Żejt tan-nagħniegħ

Żejt naturali

8008-75-5

Żejt tal-valeriana officinalis

Żejt naturali

8008-88-6

Żejt tal-kajaput

Żejt naturali

8008-98-8

Żejt tal-ġewż tal-ġnibru

Żejt naturali

8012-91-7

Żejt taċ-ċipress

Żejt naturali

8013-86-3

Żejt tal-patchouli

Żejt naturali

8014-09-3

Żejt tal-kemmun

Żejt naturali

8014-13-9

Żejt tal-palmarosa

Żejt naturali

8014-19-5

Żejt tal-fejġel

Żejt naturali

8014-29-7

Żejt tal-ħabaq basilicum ocimum

Żejt naturali

8015-73-4

Żejt tal-bois de rose/Żejt tar-rosewood

Żejt naturali

8015-77-8

Żejt tal-karfus

Żejt naturali

8015-90-5

Żejt tal-gamumilla

Żejt naturali

8015-92-7

Żejt tal-weraq ta’ l-imsiemerr tal-qronfol (Eugenia caryophyllus)

Żejt naturali

8015-97-2

Żejt tal-melalewka

Żejt naturali

68647-73-4

Żejt tal-litsea kubeba

Żejt naturali

68855-99-2

Żejt tal-qamħ tal-menta

Żejt naturali

68917-18-0

Żejt taċ-ċedru (Żejt ta’ l-injam taċ-ċedru ta’ Texas, żejt tal-ġnibru Messikan, 22 %)

Żejt naturali

68990-83-0

Estratt taċ-ċitru miż-żerriegħa tat-tabebuia avellande

Żejt naturali

 

Żejt essenzjali tas-cymbopogon winterianus

Żejt naturali

 

Allium sativum u Allium cepa

Żejt naturali

 

Żejt essenzjali tas-cinnamomum zeylanicum

Żejt naturali

 

Żejt ta’ l-imsiemer tal-qronfol (komponenti ewlenin: Ewġenol (83,8 %), Kariofillin (12,4 %), aċetat ta’ l-Ewġenol (0,4 %)

Żejt naturali

 

Żejt tal-fwieħa tal-weraq taż-żnuber: (Żejt etereali, komponenti ewlenin: Żejt tat-terpentina (30–37,5 %), Terpeneol (15–20 %), Aċetat ta’ l-Iżobornil (15–20 %), Beta pinin (12,5–15 %), Alfa pinin (7–10 %), Kumarin (1–3 %), Frazzjoni-terpeneol (1–3 %)

Żejt naturali

 

Żejt tal-fwieħa Spring Fresh: żejt etereali: komponenti ewlenin: Ċitral-dietileaċetal (Ċitratal) (1–3 %), Ċitronellol (1–3 %), Ilanat (1–3 %), Ivertal (1–3 %), Allilkapronat (1–3 %)

Żejt naturali

 

Żejt tar-rosas

Żejt naturali

 

Piretrini naturali

Estratt naturali

 

Estratt tal-pit

Estratt naturali

 

Klorur alkil-benżil-dimetilammonju/Klorur benżalkonju

Taħlita

8001-54-5

Ċetrimmid

Taħlita

8044-71-1

Taħlita ta’ klorur tat-3,6-diamminiku-10-metilakridinju (EINECS 201-668-8;) u 3,6-akridindiammina)/Akriflavin

Taħlita

8048-52-0

Taħlita ta’ ((klorur tat-3,6-diamminiku-10-metilakridinju (EINECS 201-668-8;) u idroklorur tat-3,6-akridindiammina))/Akriflavin HCl

Taħlita

8063-24-9

Sakkarinat benżalkonju/O-Sulfobenżimmidat benżalkonju

Taħlita

39387-42-3

Taħlita ta' 5-Kloro-2-metil-2H-iżotijażol-3-on (EINECS 247-500-7) u 2-metil-2H-iżotijażol-3-on (EINECS 220-239-6)

Taħlita

55965-84-9

Taħlita ta’ Silossani u Silikoni, di-Me, prodotti tar-reazzjoni mas-silika/Silika Trattata Fumigata

Taħlita

67762-90-7

Taħlita tar-reazzjoni ta’ esters aċidi grassi mħalltin (C6-18, derivati miż-żejt tal-ġewż ta’ l-Indi) ma’ aċidu aċetiku u 2,2′-metilinbis(4-klorofenol)

Taħlita

106523-52-8

Ammini, n-C10-16-alkiltrimetilindi-, prodotti tar-reazzjoni ma’ l-aċidu kloroaċetiku

Taħlita

139734-65-9

Joduri ta’ l-ammonju kwaternarji

Taħlita

308074-50-2

Prodotti tar-reazzjoni tal-5,5-dimetiliidantoin u formaldeide

Taħlita

 

Prodotti tar-reazzjoni tat-2-(2-butossietossi)etanol u formaldeheyde

Taħlita

 

Prodotti tar-reazzjoni tal-glikol ta’ l-etilene u formaldeide

Taħlita

 

Prodotti tar-reazzjoni ta’ l-urea, glikol ta’ l-etilene u formaldeide

Taħlita

 

Prodotti tar-reazzjoni ta’ kloroaċetammid, 2-(2-butossietossi)etanol u formaldeide

Taħlita

 

Taħlita ta’ 1-fenossipropan-2-ol (EINECS 212-222-7) u 2-fenossipropanol (EINECS 224-027-4)

Taħlita

 

Kloru attiv: manifatturat mir-reazzjoni ta’ aċidu ipokloruż u ipoklorit tas-sodju maħdum fil-post

Taħlita

 

Melħ tal-potassju ta’ aċidi grassi (C15-21)

Taħlita

 

Ram acypetacs

Taħlita

 

Żingu acypetacs

Taħlita

 

Feromon tal-kamla tal-ħwejjeġ: komponenti: E,Z-Ottadekadi-2,13-enal(75 %) u E-Ottadek-2-enal (25 %)

Taħlita

 

Taħlita ta’ triossidu tal-kromju (EINECS 215-607-8; 34,2 %), diarseniku pentaossidu (EINECS 215-116-9; 24,1 %), ossidu(II)tar-ram (EINECS 215-269-1; 13,7 %), ilma (EINECS 231-791-2; 28 %)

Taħlita

 

Taħlita ta’ klorometiliżotijażolinon, etandiilbisossibismetanol, metiliżotijażolinon

Taħlita

 

Taħlita ta’ bromu (EINECS 231-778-1) u aċidu ipobromuż (Nru-CAS: 13517-11-8) manifatturat fil-post

Taħlita

 

Prodotti tal-fermentazzjoni naturali ta’ pjanti fl-ilma, li jkun fihom il-kubrit

Taħlita

 

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji (benżilalkildimetil) (alkil mis- C8-22, saturat u mhux saturat, alkil tad-dam alkyl, alkil tal-kokku, u alkil tas-sojja) kloruri, bromuri, jew idrossidi)/BKC

Taħlita ta’ sustanzi EINECS elenkati

 

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji (dialkildimetil) (alkil mis- C6-18, saturat u mhux saturat, alkil tad-dam alkyl, alkil tal-kokku, u alkil tas-sojja) kloruri, bromidi, jew metilsulfati)/DDAC

Taħlita ta’ sustanzi EINECS elenkati

 

Komposti ta’ l-ammonju kwaternarji (alkiltrimetil) (alkil mis-C8-18, saturat u mhux saturat, alkil tad-dam, alkil tal-kokku, u alkil tas-sojja) kloruri, bromidi, jew metilsulfati)/TMAC

Taħlita ta’ sustanzi EINECS elenkati

 

Bacillus thuringiensis

Mikroorganiżmu

68038-71-1

Bacillus sphaericus

Mikroorganiżmu

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381is subsp. Israelensis

Mikroorganiżmu

 

Bacillus thuringiensis Var. Kurstaky

Mikroorganiżmu

 

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotip H14

Mikroorganiżmu

 

Bacillus thuringiensis var. Israelensis

Mikroorganiżmu

 

Bacillus subtilis

Mikroorganiżmu

 


(1)  Skond ir-reġistru ESIS, din is-sustanza għandha wkoll numru CAS differenti (31654-77-0).


ANNESS II

SUSTANZI ATTIVI BIEX JIĠU EŻAMINATI SKOND IL-PROGRAMM TA’ REVIŻJONI

Sustanza

Stat Membru Rapporteur

Numru EC

Numru CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Formaldeide

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-Butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere/Butossidu tal-piperonil

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Ossidu tad-difenossarsin-10-il

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorokresol

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklorvos

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aċidu formiku

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aċidu benżojku

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propan-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aċidu salikliku

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċjanur ta’ l-idroġenu

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Ossidu ta’ l-etilene

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-Dibromu-5,5-dimetilidantojn

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aċidu ċitriku

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalool

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-kloroaċetammid

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aċidu bromoaċetiku

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aċidu glikolliku

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aċidu peraċetiku

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aċidu L-(+)-lattiku

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Warfarina

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Eżaidro-2-iżopropenil-8,9-dimetożikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on/Rotenon

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Simklożen

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloroksilenol

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenil-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftalina

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Diklorofen

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklokarban

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċinnamaldeid/3-fenil-propen-2 al

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġeranjol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Gliossal

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-Kresol

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aċidu eża-2,4-dienoiku/Aċidu sorbiku

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaral

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Aċidu nonaoiku

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Undecan-2-one/Metil-nonil-keton

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Propossur

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-Dikloro-5,5-dimetilidantoin

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofen

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benżoat tal-benżil

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Klorur tal-benżetonju

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrotjon

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Klorur taċ-ċetalkonju (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorur tal-benżildimetil(ottadeċil)ammonju (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Fenossietanol

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorur taċ-ċetilpiridinju

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Aċidu ottanoiku

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dijossidu tal-karbonju

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Dimetilarsinat tas-sodju

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometilidintrimetanol

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodju tosilklorammid

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimetilditijokarbamat tal-potassju

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimetilditijokarbamat tas-sodju

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodju tal-warfarina

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Bifenilat tas-sodju

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptan

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(triklorometiltio)ftalimid/Folpet

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antranilat tal-metil

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-dietil-m-toluammid

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żiram

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metilditijokarbamat tal-potassju

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metam-sodju

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Ċjanoditjokarbamat tad-disodju

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorur tal-benżododeċinju (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorur tal-miristalkonju (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-Bis(idrossimetil)urea

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabam

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aċidu lawriku

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Tijabendażol

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Benżotjażol-2-tijol

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naled

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diażinon

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Aċidu dekanoiku

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Ċjanammid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-Idrossi-4-iżopropil-2,4,6-ċikloeptatrien-1-on

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benżoat tas-sodju

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dażomet

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikloro-N-[(dimetilamminiku)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansulfenammid/Tolilfluwanid

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Idrossil-2-piridon

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aċetat tat-2,6-dimetil-1,3-diossan-4-il

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutrin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklofluwanid

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tijoċjanat tar-ram

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Bromur tat-tetradonju

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-Eżaidro-1,3-diosso-2H-iżoindol-2-il)metil-(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-inil)ċiklopropankarbossilat/d-trans-Tetrametrin

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-Dikloro-3H-1,2-ditijol-3-on

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triossidu tad-diboron

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir kawstiku/ġir idrat/ġir mitfi

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir imsajjar/ġir verġni

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfid taż-żingu

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ossidu tar-ram

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ossidu tad-di-ram

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetraborat tad-disodju, anidru

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Butanon, perossidu

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

</