ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 324

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
10 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (KE) Nru 1392/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 rigward it-trasmissjoni tad-data tal-kontijiet nazzjonali ( 1 )

1

 

*

Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (servizz ta’ dokumenti) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000

79

 

*

Regolament (KE) Nru 1394/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata u li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 ( 1 )

121

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

10.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 324/1


REGOLAMENT (KE) Nru 1392/2007 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta’ Novembru 2007

li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 rigward it-trastetmissjoni tad-data tal-kontijiet nazzjonali

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 285(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 tal-25 ta’ Ġunju 1996 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità (2) fih il-qafas ta’ referenza ta’ l-istandards, id-definizzjonijiet, il-klassifikazzjonijiet u r-regoli taż-żamma tal-kotba komuni biex jiġu kkompilati l-kontijiet ta’ l-Istati Membri għar-rekwiżiti ta’ l-istatistika tal-Komunità, biex jinkisbu riżultati komparabbli bejn l-Istati Membri. Is-Sistema Ewropea tal-Kontijiet 1995, stabbilita b’dan ir-Regolament, hija magħrufa bħala l-“ESA 95”.

(2)

Sett komprensiv ta’ data komparabbli, rilevanti u f’waqtha ta’ kontijiet nazzjonali hija meħtieġa għat-temixxija tal-politika monetarja fi ħdan l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (EMU), għall-koordinazzjoni effettiva tal-politika ekonomika u għall-għanijiet ta’ politika strutturali u makro-ekonomika.

(3)

L-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 2223/96 jipprovdi sett ta’ skedi ta’ data tal-kontijiet nazzjonali li għandha tiġi trasmessa għall-għanijiet tal-Komunità f’limiti ta’ żmien speċifikati. Barra minn dan, ir-Regolamenti li ġejjin jipprovdu li firxa ta’ data addizzjonali għandha tiġi trastetmessa lill-Kummissjoni: ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 264/2000 tat-3 ta’ Frar 2000 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 fejn għandhom x’jaqsmu l-istatistiċi finanzjarji pubbliċi għal perjodu ta’ żmien qasir (3), ir-Regolament (KE) Nru 1221/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-10 ta’ Ġunju 2002 dwar il-kontijiet mhux finanzjarji ta’ kull tliet xhur għall-gvern ġenerali (4), ir-Regolament (KE) Nru 501/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-10 ta’ Marzu 2004 dwar il-kontijiet finanzjarji ta’ kull tliet xhur għall-gvern ġenerali (5), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1222/2004 tat-28 ta’ Ġunju 2004 dwar il-kompilazzjoni u trasmissjoni tad-data dwar id-dejn tal-gvern ta’ kull tliet xhur (6) u r-Regolament (KE) Nru 1161/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2005 dwar il-kompilazzjoni tal-kontijiet mhux finanzjarji ta’ kull tliet xhur skond is-settur istituzzjonali (7). Dan ir-Regolament ma għandux ikopri d-data inkluża f’dawk ir-regolamenti iżda flimkien, l-iskedi u d-data kollha pprovduti fis-sitt Regolamenti kollha msemmija f’din il-premessa jikkostitwixxu l-programm sħiħ tat-trasmissjoni tad-data tal-kontijiet nazzjonali.

(4)

Il-programm tat-trasmissjoni tad-data tal-kontijiet nazzjonali għandu jiġi aġġornat biex jieħu kont tal-bidliet fil-ħtiġijiet ta’ l-utenti u l-prijoritajiet il-ġodda ta’ politika, u l-iżvilupp ta’ attivitajiet ekonomiċi ġodda fl-Unjoni Ewropea.

(5)

Il-programm tat-trasmissjoni tad-data tal-kontijiet nazzjonali għandu jieħu kont tal-bidliet fundamentali fil-politika u fl-istatistika li seħħew f’ċerti Stati Membri matul il-perjodi ta’ referenza tal-programm.

(6)

Ir-Rapport ta’ l-Istat tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju dwar irRekwiżiti ta’ Informazzjoni fl-EMU tal-25 ta’ Mejju 2004, endorsjat mill-Kunsill fit-2 ta’ Ġunju 2004, enfasizza l-bżonn li l-programm ta’ trasmissjoni jiġi emendat biex jikkonforma mar-rekwiżitital-Pjan ta’ Azzjoni ta’ l-EMU u ma’ l-istrateġija ta’ Lisbona.

(7)

Bażi statistika tajba għall-kompożizzjoni tal-baġits pubbliċi hija kruċjali għal riforma ekonomika li tkun konformi ma’ l-istrateġija ta’ Liżbona, u t-trasmissjoni ta’ data dwar is-saħħa, l-edukazzjoni u l-ħarsien soċjali jkunu utli biex jintlaħaq dan il-għan. Il-provvizjoni ta’ tali data għandha ssir mandatorja wara fażi ta’ provvizjoni fuq bażi volontarja.

(8)

Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-ħolqien ta’ standards komuni ta’ l-istatistika li jippermettu l-produzzjoni ta’ data ta’ kontijiet nazzjonali armonizzata, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk jinkisbu aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbiolit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif ġie stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dan il-għan.

(9)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Programm Statistiku (SPC) u tal-Kumitat dwar l-Istatistiċi Monetarji, Finanzjarji u l-Bilanċ tal-Pagamenti (CMFB),

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artkolu 1

L-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 2223/96 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“1.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni (Eurostat) il-kontijiet u l-iskedi stabbiliti fl-Anness B, fil-limiti ta’ żmien speċifikati għal kull skeda, suġġett għad-derogi stabbiliti fih.”

Artikolu 2

L-Anness B għar-Regolament (KE) Nru 2223/96 għandu jinbidel bit-test stabbilit fl-Anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-publikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 13 ta' Novembru 2007.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

M. LOBO ANTUNES


(1)  ĠU C 55, 7.3.2006, p. 61.

(1)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ April 2007 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’Ottubru 2007.

(2)  ĠU L 310, 30.11.1996, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1267/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 180, 18.7.2003, p. 1).

(3)  ĠU L 29, 4.2.2000, p. 4.

(4)  ĠU L 179, 9.7.2002, p. 1.

(5)  ĠU L 81, 19.3.2004, p. 1.

(6)  ĠU L 233, 2.7.2004, p. 1.

(7)  ĠU L 191, 22.7.2005, p. 22.


ANNESS

“ANNESS B

IL-PROGRAMM TAT-TRASMISSJONI TAD-DATA TAL-KONTIJIET NAZZJONALI

Stampa ġenerali ta’ l-iskedi

It-skeda Nru

Is-suġġett ta’ l-iskedi

Meta jagħlqut + xhur (ġranet fejn huwa speċifikat)

L-ewwel trasmissjoni

Il-Perjodu kopert (*)

1

L-ammonti prinċipali meħuda f’daqqa, annwali

70 jum

2007

mill-1990 ‘il quddiem

2008

1980-1989

1

L-ammonti prinċipali meħuda f’daqqa, kull tliet xhur

70 jum

2007

1990Q1 ‘il quddiem

 

 

2

L-ammonti prinċipali meħuda f’daqqa tal-gvern ġenerali, annwali

3/9

2007

Mill-1995 ‘il quddiem

3

L-iskedi skond l-industrija

9/21

2007

Mill-1990 ‘il quddiem

2008

1980-1989

5

In-nefqa tal-konsum finali tal-famija skond l-għan

9

2007

Mill-1990 ‘il quddiem

2008

1980-1989

6

Il-kontijiet finanzjarji skond is-settur (it-tranżazzjonijiet)

9

2007

Mill-1995 ‘il quddiem

7

Il-karti tal-bilanċ għall-kapital u għad-djun finanzjarji

9

2007

Mill-1995 ‘il quddiem

8

Il-kontijiet mhux finanzjarji skond is-settur, annwali

9

2007

Mill-1995 ‘il quddiem

9

L-irċevuti dettaljati tat-taxxa skond is-settur

9

2007

Mill-1995 ‘il quddiem

10

L-iskedi skond l-industrija u r-reġjun, NUTS II

24

2007

Mill-1995 ‘il quddiem

11

In-nefqa ġenerali tal-gvern skond il-funzjoni

12

2007

Mill-1995 ‘il quddiem

12

L-iskedi skond l-industrija u r-reġjun, NUTS III

24

2007

Mill-1995 ‘il quddiem

13

Il-kontijiet tal-unita’ domestika skond ir-reġjun, NUTS II

24

2007

Mill-1995 ‘il quddiem

15

It-skeda tal-provvisti bi prezzijiet bażiċi li jinkludu t-trasformazzjoni fil-prezzijiet tax-xerrej, A60 x P60

36

2007

Mill-2000 ‘il quddiem

16

It-skeda ta’ l-użu bi prezzijiet tax-xerrej, A60 x P60

36

2007

Mill-2000 ‘il quddiem

17

It-skeda simetrika dħul-produzzjoni bi prezzijiet bażiċi, P60 x P60, kull ħames snin

36

2008

Mill-2000 ‘il quddiem

18

It-skeda simetrika dħul-produzzjoni għall-produzzjoni domestika bi prezzijiet bażiċi, P60 x P60, kull ħames snin

36

2008

Mill-2000 ‘il quddiem

19

It-skeda simetrika dħul-produzzjoni għal oġġetti importati bi prezzijiet bażiċi P60 x P60, kull ħames snin

36

2008

Mill-2000 ‘il quddiem

20

Kontraklassifikazzjoni ta’ l-assi fissi skond l-industrija u skond l-assi, A17 x AN_F6, annwali

24

2007

Mill-2000 ‘il quddiem

22

Kontraklassifikazzjoni tal-kapital fiss totali skond l-industrija u skond l-assi, A17 x AN_F6, annwali

24

2007

Mill-1995 ‘il quddiem

26

Il-karti tal-bilanċ għall-assi mhux finanzjarji

24

2007

Mill-1995 ‘il quddiem

t = Perjodu ta’ referenza (kull sena jew kull tliet xhur).


Skeda 1 —   L-Aggregati Prinċipali — l-eżerċizzju ta’ kull tliet xhur (1) u annwali

Il-Kodiċi

Il-lista tal-kwantitajiet varjabbli

L-Analiżi statistika (2)

Il-Prezzijiet korrenti

Il-Prezzijiet tas-sena ta’ qabel u l-volumi marbuta mill-qrib

Il-valur miżjud u l-Prodott Gross Domestiku

B.1 g

1.

Il-valur totali miżjud bi prezzijiet bażiċi

A6

x

x

D.21

2.

a)

It-taxxi fuq il-prodotti (3)

 

x

x

D.31

 

b)

Is-sussidji fuq il-prodotti (3)

 

x

x

B.1*g

3.

Il-prodott gross domestiku biprezzijiet tas-suq

 

x

x

In-naħa tan-nefqa tal-Prodott Gross Domestiku

P.3

4.

In-nefqa finali totali tal-konsum

 

x

x

P.3

5.

a)

In-nefqa finali tal-konsum tal-unita’ domestika (il-kunċett domestiku)

It-Tul ta’ żmien (4)

x

x

P.3

 

(b)

In-nefqa finali tal-konsum tal-unita’ domestika (il-kunċett nazzjonali)

 

x

x

P.3

6.

In-nefqa finali tal-konsum tal-NPISHs

 

x

x

P.3

7.

In-nefqa finali tal-konsum tal-gvern

 

x

x

P.31

 

(a)

In-nefqa individwali tal-konsum

 

x

x

P.32

 

(b)

In-nefqa kollettiva tal-konsum

 

x

x

P.4

8.

Il-konsum finali reali tal-unitajiet domestiċi

 

x

x

P41

 

(a)

Il-konsum individwali reali

 

x

x

P.5

9.

Il-formazzjoni tal-kapital gross

 

x

x

P.51

 

(a)

Il-formazzjoni tal-kapital gross fiss

AN_F6 (5)

x

x

P.52

 

(b)

Il-bidliet fl-inventarji

 

x

x (6)

P.53

 

(ċ)

L-akkwiżizzjonijiet minbarra d-disponiment ta’ l-oġġetti ta’ valur

 

x

x (6)

P.6

10.

L-esportazzjonijiet ta’ l-oġġetti (fob, b’xejn abbord) u tas-servizzi

 

x

x

P.61

 

(a)

L-oġġetti

 

x

x

P.62

 

(b)

Is-servizzi

 

x

x

 

 

L-Istati Membri ta’ l-UE u Istituzzjonijiet ta’ l-UE (7)

 

x

x

 

 

L-Istati Membri ta’ l-UE (7)

 

x

x

 

 

Il-Membri ta’ l-EMU (7)

 

x

x

 

 

L-Istituzzjonijiet ta’ l-UE (7)  (8)

 

x

x

 

 

Il-pajjiżi terzi u l-organizzazzjonijiet internazzjonali (7)

 

x

x

P.7

11.

L-importazzjonijiet ta’ l-oġġetti (fob) u tas-servizzi

 

x

x

P.71

 

a)

L-oġġetti

 

x

x

P.72

 

b)

Is-servizzi

 

x

x

 

 

L-Istati Membri ta’ l-UE u l-Istituzzjonijiet ta’ l-UE (7)

 

x

x

 

 

L-Istati Membri ta’ l-UE (7)

 

x

x

 

 

Il-Membri ta’ l-EMU (7)

 

x

x

 

 

L-Istituzzjonijiet ta’ l-UE (7)  (8)

 

x

x

 

 

Il-pajjiżi terzi u l-organizzazzjonijiet internazzjonali (7)

 

x

x

B.11

12.

Il-bilanċ estern ta’ l-oġġetti u tas-servizzi

 

x

x

Id-Dħul, it-Tifdil u s-Self Nett

B.2 g + B.3 g

13.

Il-bilanċ gross favur ta’ l-operat u d-dħul minn sorsi differenti

 

x

 

D.2

14.

It-taxxi fuq il-produzzjoni u fuq l-importazzjonijiet

 

x

 

D.3

15.

Is-sussidji fuq il-produzzjoni u fuq l-importazzjonijiet

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Id-dħul primarju li jasal mill-bqija tad-dinja

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Id-dħul primarju li jitħallas lill-bqija tad-dinja

 

x

(x)

B.5*g

17.

Id-dħul gross nazzjonali biprezzijiet tas-suq

 

x

(x)

K.1

18.

Il-konsum ta’kapital fiss

 

x

x

B.5*n

19.

Id-dħul nett nazzjonali biprezzijiet tas-suq

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

It-trasferimenti korrenti li jaslu mill-bqija tad-dinja

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

b)

It-trasferimenti korrenti li jitħallsu lill-bqija tad-dinja

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Id-dħul li jibqa’ wara t-taxxa, nett

 

x

(x)

B.6 g

 

b)

Id-dħul li jibqa’ wara t-taxxa, gross

 

x

(x)

D.8

22.

L-aġġustamenti għall-bidla fl-interess nett tal-unitajiet domestiċi fir-riservi tal-fondi tal-pensjonijiet

 

x

(x)

B.8n

23.

It-tifdil nazzjonali, nett

 

x

 

D.9

24.

a)

It-trasferimenti tal-kapital li jaslu mill-bqija tad-dinja

 

x

 

D.9

 

b)

It-trasferimenti tal-kapital li jitħallsu lill-bqija tad-dinja

 

x

 

K.2

25.

L-akkwiżizzjonijiet minbarra d-disponiment ta’ l-assi mhux finanzjarji li ma jidhrux

 

x

 

B.9

26.

Il-krediti netti jew is-self nett tan-nazzjon

 

x

 

Il-Popolazzjoni, ix-Xogħol, il-Kumpens ta’ l-impjegati

 

27.

Id-data tal-popolazzjoni u ta’ l-impieg

 

 

 

 

 

a)

Il-popolazzjoni totali (eluf ta’ persuni)

 

 

 

 

 

b)

Il-persuni qiegħda (eluf ta’ persuni) (8)

 

 

 

 

 

c)

Ix-xogħol f’unitajiet ta’ produzzjoni residenti (eluf ta’ persuni impjegati, eluf ta’ sigħat maħduma u eluf ta’ impiegi (8)) u x-xogħol tar-residenti (eluf ta’ persuni)

A6  (9)

 

 

 

 

d)

Dawk li jaħdmu għal rashom

A6  (9)

 

 

 

 

e)

Impjegati

A6  (9)

 

 

D.1

28.

Il-kumpens ta’ l-impjegati li jaħdmu f’unitajiet ta’ produzzjoni residenti u l-kumpens lill-impjegati residenti

A6  (9)

x

 

D.11

 

a)

Il-pagi u s-salarji totali

A6  (9)

x

 

(x) F’termini reali.

A6 L-NACE A6 tinkludi ‘li minnhom il-manifattura’. Data b’lura għall-‘manifattura’ li tibda mill-1990.


Skeda 2 —   L-Aggregati prinċipali tal-gvern ġenerali

Il-Kodiċi

It-tranżazzjoni

Is-Setturi u s-sotto-setturi (10)  (11)

P.1

Il-produzzjoni

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Il-produzzjoni tas-suq u l-produzzjoni għall-użu finali u proprju

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Produzzjoni oħra mhux tas-suq

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

. Il-pagamenti għal produzzjoni oħra mhux tas-suq

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

. Produzzjoni oħra mhux tas-suq, oħra

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Il-produzzjoni tas-suq, il-produzzjoni għall-użu finali u proprju u l-pagamenti għal produzzjoni oħra mhux tas-suq

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Il-konsum intermedju

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1 g

Il-valur miżjud, grossi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Il-konsum tal-kapital fiss

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Il-valur miżjud, nett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Il-kumpens ta’ l-impjegati, li għandu jitħallas

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

It-taxxi l-oħra fuq il-produzzjoni, li għandhom jitħallsu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Is-sussidji l-oħra fuq il- produzzjoni, li jistgħu jintlaqgħu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Is-surplus operattiv, nett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

It-taxxi fuq il-produzzjoni u l-importazzjonijiet, li jistgħu jintlaqgħu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Id-dħul mill-proprjetà, li jista’ jintlaqa’ (11)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Is-sussidji, li għandhom jitħallsu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Id-dħul mill-proprjetà, li għandu jitħallas (11)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

li minnu, jitħallas lis-sotto-settur tal-Gvern Ċentrali (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

li minnu, jitħallas lis-sotto-settur tal- Gvern Statali (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

li minnu, jitħallas lis-sotto-settur tal-Gvern Lokali (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

li minnu, jitħallas lis-sotto-settur tal-Fondi tas-Sigurtà Soċjali (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D. 41

L-imgħax, li għandu jitħallas

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Id-dħul l-ieħor mill-proprjetà, li għandu jitħallas

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Il-bilanċ tad-dħul primarju, nett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

It-taxxi korrenti fuq id-dħul, il-ġid, eċċ., li jistgħu jintlaqgħu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Il-kontribuzzjonijiet soċjali, li jistgħu jintlaqgħu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Il-kontribuzzjonijiet soċjali reali

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Il-kontribuzzjonijiet soċjali attribwiti

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Trasferimenti korrenti oħra, li jistgħu jintlaqgħu (11)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

It-taxxi korrenti fuq id-dħul, il-ġid, eċċ., li għandhom jitħallsu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Il-benefiċċji soċjali minbarra trasferimenti soċjali oħra ta’ l-istess xorta, li għandhom jitħallsu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

It-trasferimenti soċjali ta’ l-istess xorta relatati man-nefqa fuq prodotti pprovduti lill-unita’ domestika permezz tal-produtturi tas-suq, li għandhom jitħallsu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Il-benefiċċji soċjali minbarra trasferimenti soċjali ta’ l-istess xorta u trasferimenti soċjali ta’ l-istess xorta relatati man-nefqa fuq prodotti pprovduti lill-unitajiet domestiċi permezz tal-produtturi tas-suq, li għandhom jitħallsu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

It-trasferimenti korrenti l-oħra, li għandhom jitħallsu (11)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

li minnhom, jitħallsu lis-sotto-settur tal-Gvern Ċentrali (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

li minnhom, jitħallsu lis-sotto-settur tal-Gvern Statali (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

li minnhom, jitħallsu lis-sotto-settur tal-Gvern Lokali (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

li minnhom, jitħallsu lis-sotto-settur tal-Fondi tas-Sigurtà Soċjali (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Id-dħul wara t-taxxa, nett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

In-nefqa finali tal-konsum

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

In-nefqa individwali tal-konsum

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

In-nefqa kollettiva tal-konsum

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

L-aġġustament għall-bidla fil-valur nett tal-unitajiet domestiċi bir-riservi tal-fondi tal-pensjonijiet

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8 g

It-tifdil, totali

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

It-tifdil, nett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

It-trasferimenti tal-kapital, li jistgħu jintlaqgħu (11)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

It-taxxi fuq il-kapital

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

It-trasferimenti l-oħra tal-kapital u l-għotjiet għall-investiment, li jistgħu jintlaqgħu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

It-trasferimenti tal-kapital, li għandhom jitħallsu (11)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

li minnhom, jitħallsu lis-sotto-settur tal-Gvern Ċentrali (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

li minnhom, jitħallsu lis-sotto-settur tal-Gvern Statali (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

li minnhom, jitħallsu lis-sotto-settur tal-Gvern Lokali (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

li minnhom, jitħallsu lis-sotto-settur tal-Fondi tas-Sigurtà Soċjali (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Il-formazzjoni tal-kapital gross

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Il-formazzjoni tal-kapital fiss gross

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Il-bidliet f’inventarji u akkwiżizzjonijiet minbarra disponiment ta’ l- oġġetti ta’ valur

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

L-akkwiżizzjonijiet minbarra disponiment ta’ l-assi mhux finanzjarji li ma jidhrux

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Il-formazzjoni u l-akkwiżizzjonijiet ta’ kapital gross minbarra disponiment ta’ l-assi mhux finanzjarji li ma jidhrux

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Il-krediti netti (+)/Is-self nett(-)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

In-nefqa totali

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Id-dħul totali

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

It-trasferimenti tal-kapital mill-gvern ġenerali għas-setturi rilevanti li jirrappreżentaw taxxi u kontribuzzjonijiet soċjali li ġew stmati iżda li wisq probabbli ma jinġabrux (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

L-imgħaxijiet, inklużi l-flussi fuq it-tpartit u l-FRAs

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Il-krediti netti(+)/Is-self nett (-)taħt il-Proċedura ta’ Defiċit Eċċessiv (EDP)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Skeda 3 —   L-iskedi skond l-industrija

Il-Kodiċi

Il-lista ta’ elementi varjabbli

L-Analiżi dettaljata (13)  (14)

Il-Prezzijiet korrenti

Il-Prezzijiet tas-sena ta’ qabel u l- volumi marbuta mill-qrib

Il-Produzzjoni

P.1

1.

Il-produzzjoni biprezzijiet bażiċi skond l-industrija

A31/A60

x

 

P.2

2.

Il-konsum intermedju biprezzijiet tax-xerrej skond l-industrija

A31/A60

x

 

B.1 g

3.

Il-valur miżjud totali biprezzijiet bażiċi fissi skond l-industrija

A31/A60

x

x

K.1

4.

Il-konsum tal-kapital fiss skond l-industrija

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Is-surplus nett operattiv u d-dħul nett minn sorsi differenti

A31/A60

x

 

D.29-D.39

6.

Taxxi oħra barra sussidji oħra fuq il-produzzjoni

A31/A60

x

 

Il-formazzjoni tal-kapital

P.5

5.

Il-formazzjoni tal-kapital gross skond l-industrija (15)

A6

x

x

P.51

 

a)

Il-formazzjoni tal-kapital fiss gross skond l-industrija

A31/A60

x

x

 

 

L-analiżi dettaljata skond l-assi fissi AN_F6

 

x

x

 

 

li minnhom, djar u bini u strutturi oħra

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Bidliet fl-inventarji u fl-akkwiżizzjonijiet bi tnaqqis ta’ disponiment ta’ assi ta’ valur skond l-industrija (15)

A6

x

x (16)

P.52

 

li minnhom bidliet fl-inventarji (17)

 

x

x (16)

P.53

 

li minnhom akkwiżizzjonijiet bi tnaqqis ta’ disponiment ta’ assi ta’ valur) (17)

 

x

x (16)

Ix-xogħol u l-kumpens ta’ l-impjegati

 

6.

Ix-xogħol skond l-industrija

(eluf ta’ persuni, eluf ta’ sigħat maħduma (18) u eluf ta’ impiegi (17))

A31/A60

 

 

 

 

a)

dawk li jaħdmu għal rashom skond l-industrija

A31/A60

 

 

 

 

b)

l-impjegati skond l-industrija

A31/A60

 

 

 

 

li minnhom fis-settur tal-Gvern (S.13) (19)

 

 

 

 

 

li minnhom fis-setturi l-oħra (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (19)

 

 

 

D.1

7.

Il-kumpens ta’ l-impjegati skond l-industrija

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Il-pagi u s-salarji skond l-industrija

A31/A60

x

 

AN_F6

:

L-analiżi dettaljata ta’ l-assi fissi:

AN1111

id-djar

AN1112

il-bini u l-istrutturi l-oħra

AN11131

it-tagħmir tat-trasport

AN11132

makkinarju u tagħmir ieħor

li minnhom:

AN111321 makkinarju u tagħmir goff ta’ l-uffiċċju

AN111322

it-tagħmir tar-radju, tat-TV u tal-komunikazzjoni

AN1114

l-assi kkultivati

AN112

l-assi fissi li mhumiex tanġibbli

li minnhom:

AN1122 is-softwêr tal-kompjuter


Skeda 5 —   In-nefqa finali tal-konsum tal-unitajiet

Il-kodiċi

Il-lista ta’ l-elementi varjabbli

L-Analiżi dettaljata

Il-Prezzijiet korrenti

Il-Prezzijiet tas-sena ta’ qabel u l-volumi marbuta mill-qrib

P.3

1.

In-nefqa finali tal-konsum tal-unitajiet domestiċi skond l-għan

Gruppi COICOP

x

x

P.3

2.

In-nefqa finali tal-konsum tal-unitajiet domestiċi li huma residenti u dawk li mhumiex fit-territorju ekonomiku.

 

x

x

P.33

3.

In-nefqa finali tal-konsum tal-unitajiet domestiċi li huma residentifil-bqija tad-dinja.

 

x

x

P.34

4.

In-nefqa finali tal-konsum tal-unitajiet domestiċi li mhumiexresidenti fit-territorju ekonomiku.

 

x

x

P.3

5.

In-nefqa finali tal-konsum tal-unitajiet domestiċi li huma residentifit-territorju ekonomiku u barra l-pajjiż.

 

x

x


Skeda 6 —   Il-kontijiet finanzjarji skond is-settur

(It-tranżazzjonijiet, bidliet oħra fil-volum u fil-kontijiet ta’ rivalutazzjoni — li huma kkonsolidati u dawk li mhumiex — u l-informazzjoni korrispondenti  (**))

 

L-ekonomija totali

Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Il-korporazzjonijiet finanzjarji inklużi s-sotto-setturi kollha (20)

Il-Gvern ġenerali inklużi s-sotto-setturi kollha (21)

Il-unitajiet domestiċi u l-istituzzjonijiet li m’għandhomx skop ta’ qligħ li jservu lill-unitajiet domestiċi (22)

Il-bqija tad-dinja inklużi s-sotto-setturi kollha (23)

It-transazzjonijiet/Il-bidliet fil- volum (***)/ir-rivalutazzjoni ta’ l-istrumenti finanzjarji (***)

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

L-Assi finanzjarji

F.A

x

x

x

x

x

x

Id-deheb monetarju u drittijiet speċjali ta’ ġbid (SDRs — special drawing rights)

F.1

x

x

x

x

x

x

Id-deheb monetarju

F.11

x

x

x

x

x

x

SDRs

F.12

x

x

x

x

x

x

Il-valuta u d-depożiti

F.2

x

x

x

x

x

x

Il-valuta

F.21

x

x

x

x

x

x

Id-depożiti trasferibbli

F.22

x

x

x

x

x

x

Depożiti oħra

F.29

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà minbarra l-ishma

F.3

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà minbarra l-ishma, għajr għad-derivati finanzjarji

F.33

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà għal perjodu qasir ta’ żmien minbarra l-ishma, esklużi d-derivati finanzjarji

F.331

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà għal perjodu twil ta’ żmien minbarra l-ishma, esklużi d-derivati finanzjarji

F.332

x

x

x

x

x

x

Id-derivati finanzjarji

F.34

x

x

x

x

x

x

Is-self

F.4

x

x

x

x

x

x

Għal perjodu qasir

F.41

x

x

x

x

x

x

Għal perjodu twil

F.42

x

x

x

x

x

x

Ishma u ekwita’ oħra

F.5

x

x

x

x

x

x

Ishma u ekwita’-oħra, esklużi l-ishma tal-fondi tal-kumpaniji li jinvestu f’titoli diversifikati

F.51

x

x

x

x

x

x

L-ishma kkwotati

F.511

x

x

x

x

x

x

L-ishma li mhumiex ikkwotati

F.512

x

x

x

x

x

x

Ekwita’ oħra

F.513

x

x

x

x

x

x

L-ishma tal-fondi tal-kumpaniji li jinvestu f’titoli diversifikati

F.52

x

x

x

x

x

x

Ir-riservi tekniċi ta’ l-ssigurazzjoni

F.6

x

x

x

x

x

x

L- ekwita’ nett tal-unitajiet domestiċi fl-assigurazzjonijiet fuq il-ħajja u riservi tal-fondi tal-pensjonijiet

F.61

x

x

x

x

x

x

L- ekwita’ nett tal-unitajiet domestiċi fir-riservi ta’ l-assigurazzjonijiet fuq il-ħajja

F.611

x

x

x

x

x

x

L- ekwita’ nett tal-unitajiet domestiċi fir-riservi tal-fondi tal-pensjonijiet

F.612

x

x

x

x

x

x

Il-ħlas bil-quddiem ta’ premiums ta’ l-assigurazzjoni u r-riservi għall-talbiet li għadhom ma tħallsux

F.62

x

x

x

x

x

x

Il-kontijiet l-oħra li jistgħu jintlaqgħu

F.7

x

x

x

x

x

x

Il-krediti u s-self antiċipat tan-negozju

F.71

x

x

x

x

x

x

Oħra

F.79

x

x

x

x

x

x

Il-passiv

F.L

x

x

x

x

x

x

Il-valuta u d-depożiti

F.2

x

x

x

x

x

x

Il-valuta

F.21

x

x

x

x

x

x

Id-depożiti trasferibbli

F.22

x

x

x

x

x

x

Depożiti oħra

F.29

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà minbarra l-ishma

F.3

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà minbarra l-ishma, li jeskludu d-derivati finanzjarji

F.33

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà għal perjodu qasir minbarra l-ishma, esklużi d-derivati finanzjarji

F.331

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà għal perjodu twil minbarra l-ishma, esklużi d-derivati finanzjarji

F.332

x

x

x

x

x

x

Id-derivati finanzjarji

F.34

x

x

x

x

x

x

Is-self

F.4

x

x

x

x

x

x

Għal perjodu qasir

F.41

x

x

x

x

x

x

Għal perjodu twil

F.42

x

x

x

x

x

x

L-ishma u ekwità oħra

F.5

x

x

x

x

x

x

Ishma u ekwita’ oħra, esklużi l-ishma tal-fondi tal-kumpaniji li jinvestu f’titoli diversifikati

F.51

x

x

x

x

x

x

L-ishma kkwotati

F.511

x

x

x

x

x

x

L-ishma li mhumiex ikkwotati

F.512

x

x

x

x

x

x

Investimenti tal-kapital oħra

F.513

x

x

x

x

x

x

L-ishma tal-fondi tal-kumpaniji li jinvestu f’titoli diversifikati

F.52

x

x

x

x

x

x

Ir-riservi tekniċi ta’ l-assigurazzjoni

F.6

x

x

x

x

x

x

L-ekwita’ nett tal-unitajiet domestiċi fl-assigurazzjonijiet fuq il-ħajja u r-riservi tal-fondi tal-pensjonijiet

F.61

x

x

x

x

x

x

L-ekwita’ nett tal-unitajiet domestiċi fir-riservi ta’ l-assigurazzjoni fuq il-ħajja

F.611

x

x

x

x

x

x

L-ekwita’ nett tal-unitajiet domestiċi fir-riservi tal-fondi tal-pensjonijiet

F.612

x

x

x

x

x

x

Il-ħlas bil-quddiem tal-premiums ta’ l-assigurazzjoni u r-riservi għall-talbiet li għadhom ma tħallsux

F.62

x

x

x

x

x

x

Il-kontijiet oħra li jridu jitħallsu

F.7

x

x

x

x

x

x

Il-krediti u s-self bil-quddiem tan-negozju

F.71

x

x

x

x

x

x

Oħra

F.79

x

x

x

x

x

x

L-akkwist nett ta’ l-assi finanzjarji (24)

F.A

x

x

x

x

x

x

Id-dħul nett tal-passiv (24)

F.L

x

x

x

x

x

x

It-tranżazzjonijiet finanzjarji netti (24)

 

x

x

x

x

x

x

Id-diskrepanza ta’ l-istatistika (24)

 

x

x

x

x

x

x

Il-kreditu nett (+)/Is-self nett (-) (24)

B.9

x

x

x

x

x

x


Skeda 7 —   Il-karti ta’ bilanċ għall-kapital u l-passiv

(L-istokk ta’ l-istrumenti finanzjarji — li huma konsolidati u dawk li mhumiex — u l-informazzjoni korrispondenti (****))

 

 

L-ekonomija totali

Il-korporazzjonijiet li mhumiex finanzjarji

Il-korporazzjonijiet finanzjarji inklużi s-sotto-setturi kollha (25)

Il-Gvern ġenerali inklużi s-sotto-setturi kollha (26)

Il-unitajiet domestiċi u l-istituzzjonijiet bla skop ta’ qligħ li jservu lill-unitajiet domestiċi (27)

Il-bqija tad-dinja inklużi s-sotto-setturi kollha (28)

L-istokk ta’ l-istrumenti finanzjarji

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

L-assi finanzjarji

AF.A

x

x

x

x

x

x

Id-deheb monetarju u drittijiet speċjali tal-ġbid (SDRs — special drawing rights)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Id-deheb monetarju

AF.11

x

x

x

x

x

x

SDRs

AF.12

x

x

x

x

x

x

Il-valuta u d-depożiti

AF.2

x

x

x

x

x

x

Il-valuta

AF.21

x

x

x

x

x

x

Id-depożiti trasferibbli

AF.22

x

x

x

x

x

x

Depożiti oħra

AF.29

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà minbarra l-ishma

AF.3

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà minbarra l-ishma, esklużi d-derivati finanzjarji

AF.33

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà ta’ perjodu qasir minbarra l-ishma, esklużi d-derivati finanzjarji

AF.331

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà ta’ perjodu twil minbarra l-ishma, esklużi d-derivati finanzjarji

AF.332

x

x

x

x

x

x

Id-derivati finanzjarji

AF.34

x

x

x

x

x

x

Is-self

AF.4

x

x

x

x

x

x

Ta’ perjodu qasir

AF.41

x

x

x

x

x

x

Ta’ perjodu twil

AF.42

x

x

x

x

x

x

Ishma u ekwità oħra

AF.5

x

x

x

x

x

x

L-ishma u l-ekwita’ oħra, esklużi l-ishma tal-fondi tal-kumpaniji li jinvestu f’titoli diversifikati

AF.51

x

x

x

x

x

x

L-ishma kkwotati

AF.511

x

x

x

x

x

x

L-ishma li mhumiex ikkwotati

AF.512

x

x

x

x

x

x

Ekwita’ oħra

AF.513

x

x

x

x

x

x

L-ishma tal-fondi tal-kumpaniji li jinvestu f’titoli diversifikati

AF.52

x

x

x

x

x

x

Ir-riservi tekniċi ta’ l-assigurazzjonijiet

AF.6

x

x

x

x

x

x

L-ekwita’ nett tal-unitajiet domestiċi fl-assigurazzjonijiet fuq il-ħajja u r-riservi tal-fondi tal-pensjonijiet

AF.61

x

x

x

x

x

x

L-ekwita’ nett tal-unitajiet domestiċi fir-riservi ta’ l-assigurazzjoni fuq il-ħajja

AF.611

x

x

x

x

x

x

L-ekwita’ nett tal-unitajiet domestiċi fir-riservi tal-fondi tal-pensjonijiet

AF.612

x

x

x

x

x

x

Il-ħlas bil-quddiem tal-premiums ta’ l-assigurazzjoni u r-riservi għat-talbiet li għadhom ma tħallsux

AF.62

x

x

x

x

x

x

Il-kontijiet l-oħra li jistgħu jintlaqgħu

AF.7

x

x

x

x

x

x

Il-krediti u l-ħlas antiċipat tan-negozju

AF.71

x

x

x

x

x

x

Oħra

AF.79

x

x

x

x

x

x

Il-Passiv

AF.L

x

x

x

x

x

x

Il-valuta u d-depożiti

AF.2

x

x

x

x

x

x

Il-valuta

AF.21

x

x

x

x

x

x

Id-depożiti trasferibbli

AF.22

x

x

x

x

x

x

Depożiti oħra

AF.29

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà minbarra l-ishma

AF.3

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà minbarra l-ishma, esklużi d-derivati finanzjarji

AF.33

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà ta’ perjodu qasir minbarra l-ishma, esklużi d-derivati finanzjarji

AF.331

x

x

x

x

x

x

It-titoli ta’ sigurtà ta’ perjodu twil minbarra l-ishma, esklużi d-derivati finanzjarji

AF.332

x

x

x

x

x

x

Id-derivati finanzjarji

AF.34

x

x

x

x

x

x

Is-self

AF.4

x

x

x

x

x

x

Ta’ perjodu qasir

AF.41

x

x

x

x

x

x

Ta’ perjodu twil

AF.42

x

x

x

x

x

x

L-ishma u ekwita’ oħra

AF.5

x

x

x

x

x

x

L-ishma u l- ekwita’oħra, esklużi l-ishma tal-fondi tal-kumpaniji li jinvestu f’titoli diversifikati

AF.51

x

x

x

x

x

x

L-ishma kkwotati

AF.511

x

x

x

x

x

x

L-ishma li mhumiex ikkwotati

AF.512

x

x

x

x

x

x

L-investiment tal-kapital l-oħra

AF.513

x

x

x

x

x

x

L-ishma tal-fondi tal-kumpaniji li jinvestu f’titoli diversifikati

AF.52

x

x

x

x

x

x

Ir-riservi tekniċi ta’ l-assigurazzjoni

AF.6

x

x

x

x

x

x

L-ekwita’ nett tal-unitajiet domestiċi fl-assigurazzjonijiet fuq il-ħajja u r-riservi tal-fondi tal- pensjonijiet

AF.61

x

x

x

x

x

x

L-ekwita’ nett tal-unitajiet domestiċi fir-riservi ta’ l-assigurazzjoni fuq il-ħajja

AF.611

x

x

x

x

x

x

L- ekwita’ nett tal-unitajiet domestiċi fir-riservi tal-fondi tal-pensjonijiet

AF.612

x

x

x

x

x

x

Il-ħlas bil-quddiem tal-premiums ta’ l-assigurazzjoni u r-riservi għat-talbiet li għadhom ma tħallsux

AF.62

x

x

x

x

x

x

Il-kontijiet l-oħra li għandhom jitħallsu

AF.7

x

x

x

x

x

x

Il-krediti u s-self antiċipat tan-negozju

AF.71

x

x

x

x

x

x

Oħra

AF.79

x

x

x

x

x

x

L-assi finanzjarji (29)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Il-Passiv (29)

AF.L

x

x

x

x

x

x

L-assi finanzjarji netti (29)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Skeda 8 —   Il-kontijiet li mhumiex finanzjarji skond is-settur

Kodiċi

Transazzjonijiet u Punti ta’ Kontabbilità

Setturi

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.14 (30)

S.15 (30)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Ekonomija Totali

Korporazzjonijet mhux finanzjarji

Korporazzjonijiet finanzjarji

Gvern ġenerali

Familji u istituzzjonijiet bla skop ta’ qligħ li jservu lill-familji

Familji

Lstituzzjonijiet bla skop ta’ qligħ li jservu lill-familji

Mhux sttorizzat

Il-bqija tad-dinja

L-Unjoni Ewropea

L-Istati Membri ta’ l-UE

Membri ta’ l-Unjoni Monetarja

Membri ta’ l-Unjoni Monetarja

L-istituzzjonijiet ta’ l-UE:

Pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali

I.   Kont tal-produzzjoni/Kont estern ta’ merkanzija u servizzi

Riżorsi

P.1

Produzzjoni

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Produzzjoni tas-Suq

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Produzzjoni għall-użu finali proprju

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Produzzjoni oħra mhux tas-suq

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Importazzjoniet ta’ merkanzija u servizzi

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Importazzjonijiet ta’ merkanzija

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Importazzjonijiet ta’ servizzi

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

Importazzjonijiet ta’ FISIM

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 — D.31

Taxxi minbarra s-sussidji fuq il-prodotti

x

 

x

 

R1

Riżorsi totali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Użu

P.2

Konsum intermedju

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Esportazzjoniet ta’merkanzija u servizzi

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Esportazzjonijiet ta’ l-merkanzija

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Esportazzjonijiet ta’ servizzi

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

Esportazzjonijiet ta’ FISIM

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 1 g

Prodott gross domestiku/Valur miżjud totali

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Bilanċ estern tal-merkanzija u s-servizzi

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Użu totali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Konsum ta’ kapital fiss

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Prodott domestiku nett/Valur miżjud nett

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1.   Ġenerazzjoni ta’ kont tad-dħul

Riżorsi

B. 1 g

Prodott gross domestiku/Valur miżjud totali

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Sussidji, riċevuti

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Sussidji fuq il-prodotti

x

 

x

 

D.39

Sussidji oħrajn fuq il-produzzjoni

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Riżorsi totali

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Użu

D.1

Kumpens ta’ l-impjegati

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Taxxi fuq il-produzzjoni u l-importazzjonijiet, imħallsa

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Taxxi fuq il-prodotti

x

 

x

 

D.29

Taxxi oħrajn fuq il-produzzjoni

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3 g

Bilanċ favorevoli operattiv totali flimkien mad-dħul totali minn sorsi differenti

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3 g

Dħul totali minn sorsi differenti

x

 

x

x

 

U211

Użu totali

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2.   Allokazzjoni tal-kont tad-dħul primarju

Riżorsi

B.2g_B.3 g

Bilanċ favorevoli operattiv totali flimkien mad-dħul totali minn sorsi differenti

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3 g

Dħul totali minn sorsi differenti

x

 

x

x

 

D.1

Kumpens ta’ l-impjegati

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Pagi u salarji

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Kontribuzzjonijiet soċjali ta’ l-impjegati

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Taxxi fuq il-produzzjoni u l-importazzjonijiet, riċevuti

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Taxxi fuq il-prodotti

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Taxxi tat-tip tal-valur miżjud (VAT)

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Taxxi u d-dazji fuq l-importazzjonijiet bil-VAT eskluża

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Taxxi fuq il-prodotti, eskluża l-VAT u t-taxxi fuq l-importazzjoni

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Taxxi oħrajn fuq il-produzzjoni

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Dħul mill-proprjetà

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Imgħax (31)  (32)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Dħul distribwit tal-korporazzjonijiet

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Qligħ investit mill-ġdid fuq investiment dirett barrani

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Dħul mill-proprjetà attribwit lid-detenturi ta’ polza ta’ l-assigurazzjoni

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Kirjiet

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Riżorsi totali

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Imgħaxijiet totali (inklużi l-FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Użu

D.3

Sussidji, imħallsa

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Sussidji fuq il-prodotti

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Sussidji oħrajn fuq il-produzzjoni

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Dħul mill-proprjetà

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Imgħax (31)  (32)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Dħul distribwit tal-korporazzjonijiet

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Qligħ investit mill-ġdid fuq investiment dirett barrani

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Dħul mill-proprjetà attribwit lid-detenturi ta’ polza ta’ assigurazzjoni

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Kirjiet

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5 g

Dħul gross nazzjonali Bilanċ tad-dħul primarju, grossi

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Użu totali

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Imgħaxijiet totali (inklużi l-FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2.   Distribuzzjoni sekondarja tal-kont tad-dħul

Riżorsi

B.5 g

Dħul gross nazzjonali Bilanċ tad-dħul primarju, gross

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Taxxi korrenti fuq id-dħul, rikkezza, eċċ

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Taxxi fuq id-dħul

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Taxxi korrenti oħrajn

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Kontribuzzjonijiet u benefiċċji soċjali

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Kontribuzzjonijiet soċjali

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Kontribuzzjonijiet soċjali reali

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Kontribuzzjonijiet soċjali attribwiti

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Benefiċċji soċjali minbarra t-trasferimenti soċjali li jixbhuhom

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Trasferimenti soċjali mhux monetarji

x

 

x

x

 

D.7

Trasferimenti korrenti oħrajn

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Primjums netti ta’ l-assigurazzjonijiet li mhumiex fuq il-ħajja

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Klejms ta’ l-assigurazzjonijiet li mhumiex fuq il-ħajja

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Kooperazzjoni internazzjonali korrenti

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Taħlita ta’ trasferimenti korrenti (32)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Ir-raba’ riżors personali bbażat fuq il-GNI

 

x

 

x

 

R22

Riżorsi totali

x

x

x

x

x

x

x

 

Użu

D.5

Taxxi korrenti fuq id-dħul, rikkezza, eċċ

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Taxxi fuq id-dħul

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Taxxi korrenti oħrajn

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Kontribuzzjonijiet u benefiċċji soċjali

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Kontribuzzjonijiet soċjali

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Kontribuzzjonijiet soċjali reali

x

 

x

x

 

D.612

Kontribuzzjonijiet soċjali mhux reali

x

 

x

x

 

D.62

Benefiċċji soċjali minbarra trasferimenti soċjali mhux monetarji

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Trasferimenti soċjali mhux monetarji

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Trasferimenti korrenti oħrajn

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Primjums netti ta’ l-assigurazzjonijiet li mhumiex fuq il-ħajja

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Klejms ta’ l-assigurazzjonijiet li mhumiex fuq il-ħajja

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Kooperazzjoni internazzjonali korrenti

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Trasferimenti korrenti mixxelanji (32)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Ir-raba’ riżors personali bbażat fuq il-GNI

x

 

x

 

B.7 g

Dħul wara t-taxxi aġġustat

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Użu totali

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(mingħajr) Trasferimenti soċjali mhux monetarji

x

 

x

x

 

x

 

B.6 g

Dħul totali wara t-taxxi

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.I.   Użu tal-kont tad-dħul wara t-taxxi

Riżorsi

B.6 g

Dħul gross wara t-taxxi

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Aġġustament għall-bidla fl-ekwità nett tal-familji fil-fondi tal-pensjonijiet

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Riżorsi totali

x

x

x

x

x

x

x

 

Użu

P. 3

Nefqa finali tal-konsum

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Nefqa tal-konsum individwali

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Nefqa tal-konsum kollettiv

x

 

x

 

D.8

Aġġustament għall-bidla fl-ekwità nett tal-familji fil-fondi tal-pensjonijiet

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8 g

Tfaddil totali

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Bilanċ korrenti estern

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Użu totali

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1.   Bidla fil-valur nett minħabba l-kont tat-tfaddil u tat-trasferimenti tal-kapital

Bidliet fil-valur nett

B.8 g

Tfaddil totali

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Bilanċ korrenti estern

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Trasferimenti ta’ kapital

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Taxxi fuq il-kapital

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Għotjiet għall-investiment (32)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92fromS212toS13

Għotjiet għall-investiment mill-Istituzzjonijiet ta’ l-UE lill-Gvern Ġenerali

x

 

x

 

D.99

Trasferimenti tal-kapital oħrajn (32)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Bidla totali fil-valur nett

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Bidliet fl-attiv

D.9

Trasferimenti ta’ kapital

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Taxxi fuq il-kapital

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Għotjiet għall-investiment (32)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92minn S212 għal S13

Għotjiet għall-investiment mill-Istituzzjonijiet ta’ l-UE lill-Gvern Ġenerali

 

x

x

 

x

 

D.99

Trasferimenti tal-kapital oħrajn (32)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Konsum ta’ kapital fiss

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Bidliet fil-valur nett minħabba t-trasferimenti tat-tfaddill u tal-kapital

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Bidliet totali fl-attiv

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2.   Akkwist tal-kontijiet ta’ attiv mhux finanzjarju

Bidliet fil-valur nett

B. 10.1

Bidliet fil-valur nett minħabba t-trasferimenti tat-tfaddil u tal-kapital

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Konsum ta’ kapital fiss

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Bidla totali fil-valur nett

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Bidliet fl-attiv

P. 5

Formazzjoni tal-kapital totali

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Formazzjoni tal-kapital fiss totali

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Bidliet fl-inventarji

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Akkwisti minbarra disponiment ta’ merkanzija ta’ valur

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Akkwisti minbarra disponiment ta’ l-attiv mhux finanzjarju mhux prodott

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Self ‘il barra netti(+)/(-Self ‘il ġewwa nett

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Bidliet totali fl-attiv

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Diskrepanza mas-self ‘il barra nett/is-self ‘il ġewwa nett tal-kontijiet finanzjarji

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= ċelluli li mhumiex rilevanti

x

= meħtieġa

 

= volontarji


Skeda 9 —   L-Irċevuti Dettaljati tat-Taxxa u tal-Kontribuzzjonijiet Soċjali skond it-Tip tat-Taxxa jew it-tip tal-Kontribuzzjoni Soċjali u s-Sotto-settur li jaslu għandu (*****)

Il-Kodiċi

It-tranżazzjoni

D.2

It-taxxi fuq il-produzzjoni u l-importazzjonijiet

D.21

It-taxxi fuq il-prodotti

D.211

It-taxxi tat-tip tal-valur miżjud

D.212

It-taxxi u d-dazji fuq l-importazzjonijiet minbarra l-VAT

D.2121

Id-dazji fuq l-importazzjonijiet

D.2122

It-taxxi fuq l-importazzjonijiet, minbarra l-VAT u d-dazji fuq l-importazzjonijiet

D.2122a

Il-ġbir tat-taxxi fuq il-prodotti agrikoli importati

D.2122b

L-ammonti monetarji bħala kumpens fuq l-importazzjonijiet

D.2122c

Is-sisa

D.2122d

It-taxxi fuq il-bejgħ ġenerali

D.2122e

It-taxxi fuq is-servizzi speċifiċi

D.2122f

Il-profitti fuq il-monopolji ta’ l-importazzjoni

D.214

It-taxxi fuq il-prodotti, minbarra l-VAT u t-taxxi u t-taxxi ta’ l-importazzjoni

D.214a

Is-sisa u t-taxxi fuq il-konsum

D.214b

It-taxxi fuq il-bolol

D.214c

It-taxxi fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji u tal-kapital

D.214d

It-taxxi fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi

D.214e

It-taxxi fuq id-divertiment

D.214f

It-taxxi fuq lotteriji, logħob ta’ l-ażżard u mħatri

D.214 g

It-taxxi fuq il-premiums ta’ l-assigurazzjoni

D.214h

Taxxi oħra fuq servizzi speċifiċi

D.214i

Taxxi fuq il-bejgħ ġenerali jew fuq il-qligħ

D.214j

Il-profitti mill-monopolji fiskali

D.214k

Id-dazji fuq l-esportazzjoni u l-ammonti monetarji bħala kumpens fuq l-esportazzjonijiet

D.214 l

Taxxi oħra fuq il-prodotti n.e.c. (mhux ikklasifikati x’imkien ieħor)

D.29

Taxxi oħra fuq il-produzzjoni

D.29a

It-taxxi fuq l-art, il-bini u strutturi oħra

D.29b

It-taxxi fuq l-użu ta’ assi fissi

D.29c

It-taxxi fuq il-kont totali tal-pagi u fuq il-lista ta’ l-impjegati bil-pagi tagħhom

D.29d

It-taxxi fuq it-tranżazzjonijiet internazzjonali

D.29e

Il-liċenzji tan-negozju u tal-professjonijiet

D.29f

It-taxxi fuq it-tniġġis

D.29 g

Kumpens inqas tal-VAT (sistema ta’ rata fissa)

D.29h

Taxxi oħra fuq il-produzzjoni n.e.c.

D.5

It-taxxi korrenti fuq id-dħul, il-ġid, eċċ.

D.51

It-taxxi fuq id-dħul

D.51a + D.51c1

It-taxxi fuq id-dħul individwali jew tal-unita’ domestika li jinkludi l-qligħ mill-holdings

D.51a

It-taxxi fuq id-dħul individwali jew tal-unita’ domestika minbarra qligħ mill-holdings  (******)

D.51c1

It-taxxi fuq il-qligħ mill-holdings individwali jew tal-unita’ domestika (******)

D.51b + D.51c2

It-taxxi fuq id-dħul jew il-profitti tal-korporazzjonijiet li jinkludu l-qligħ mill-holdings

D.51b

It-taxxi fuq id-dħul jew il-profitti tal-korporazzjonijiet minbarra l-qligħ mill-holdings  (******)

D.51c2

It-taxxi fuq il-qligħ mill-holdings tal-korporazzjonijiet (******)

D.51c3

Taxxi oħra fuq il-qligħ mill-holding  (******)

D.51C

It-taxxi fuq il-qligħ mill-holdings

D.51D

It-taxxi fuq ir-rebħ minn lotteriji jew logħob ta’ l-ażżard

D.51E

It-taxxi l-oħra fuq id-dħul n.e.c.

D.59

Taxxi korrenti oħra

D.59a

It-taxxi korrenti fuq il-kapital

D.59b

It-taxxi fuq kull ras

D.59c

It-taxxi fuq l-infiq

D.59d

Il-ħlasijiet mill-unitajiet domestiċi għal-liċenzji

D.59e

It-taxxi fuq it-tranżazzjonijiet internazzjonali

D.59f

Taxxi korrenti oħra n.e.c.

D.91

It-taxxi fuq il-kapital

D.91a

It-taxxi fuq it-trasferimenti tal-kapital

D.91b

It-taxxi tal-kapital

D.91c

It-taxxi tal-kapital oħra n.e.c.

D.2 + D.5 + D.91

L-irċevuti tat-taxxa totali

D.611

Il-kontribuzzjonijiet soċjali reali

D.6111

Il-kontribuzzjonijiet soċjali reali ta’ min jimpjega

D.61111

Il-kontribuzzjonijiet soċjali reali obbligatorji ta’ min jimpjega

D.61112

Il-kontribuzzjonijiet soċjali reali volontarji ta’ min jimpjega

D.6112

Il-kontribuzzjonijiet soċjali ta’ l-impjegati

D.61121

Il-kontribuzzjonijiet soċjali obbligatorji ta’ l-impjegati

D.61122

Il-kontribuzzjonijiet soċjali volontarji ta’ l-impjegati

D.6113

Il-kontribuzzjonijiet soċjali tal-persuni li jaħdmu għal rashom u tal-persuni qiegħda

D.61131

Il-kontribuzzjonijiet soċjali obbligatorji tal-persuni li jaħdmu għal rashom u tal-persuni qiegħda

D.61132

Il-kontribuzzjonijiet soċjali volontarji tal-persuni li jaħdmu għal rashom u tal-persuni qiegħda

D.612

Il-kontribuzzjonijiet soċjali attribwiti

D.995

It-trasferimenti tal-kapital mill-gvern ġenerali għal setturi rilevanti li jirrappreżentaw it-taxxi u l-kontribuzzjonijiet soċjali stmati iżda li ma tantx huwa probabbli li se jinġabru (33)

D.99521

It-taxxi fuq il-prodotti stmati iżda li ma tantx huwa probabbli li se jinġabru (33)

D.99529

Taxxi oħra fuq il-produzzjoni stmati iżda li ma tantx huwa probabbli li se jinġabru (33)

D.99551

It-taxxi fuq id-dħul stmat iżda li ma tantx huwa probabbli li se jinġabru (33)

D.99559

Taxxi korrenti oħra stmati iżda li ma tantx huwa probabbli li se jinġabru (33)

D.9956111

Il-kontribuzzjonijiet soċjali reali ta’ min iħaddem stmati iżda li ma tantx huwa probabbli li se jinġabru (33)

D.9956112

Il-kontribuzzjonijiet soċjali ta’ l-impjegati stmati iżda li ma tantx huwa probabbli li se jinġabru (33)

D.9956113

Il-kontribuzzjonijiet soċjali tal-persuni li jaħdmu għal rashom u tal-persuni qiegħda stmati iżda li ma tantx huwa probabbli li se jinġabru (33)

D.99591

It-taxxi fuq il-kapital stmati iżda li ma tantx huwa probabbli li se jinġabru (33)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

L-irċevuti totali mit-taxxi u mill-kontribuzzjonijiet soċjali wara li jitnaqqsu l-ammonti stmati iżda li ma tantx huwa probabbli li se jinġabru

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

L-irċevuti totali mit-taxxi u mill-kontribuzzjonijiet soċjali (inklużi l-kontribuzzjonijiet soċjali attribwiti) wara li jitnaqqsu l- ammonti stmati iżda li ma tantx huwa probabbli li se jinġabru

Ma’ dan, ser jiġi provdut id-dettall sħiħ tal-klassifikazzjoni nazzjonali tat-taxxi u kontribuzzjonijiet soċjali, b’ammonti li jikkorrispondu u kodiċi ESA95.


Skeda 10 —   L-iskedi skond l-industrija u skond ir-reġjun (NUTS II), il-prezzijiet korrenti

Il-Kodiċi

Il-lista ta’ l-elementi varjabbli

L-Analiżi dettaljata

D.1

1.

Il-kumpens ta’ l-impjegati

A6

P.51

2.

Il-formazzjoni tal-kapital fiss totali

A6

 

3.

Ix-xogħol f’eluf ta’ sigħat maħduma

 

ETO

 

It-total

A6

EEM

 

L-impjegati

A6


Skeda 11 —   In-nefqa tal-Gvern Ġenerali skond il-funzjoni

Il-Kodiċi

Il-lista ta’ l-elementi varjabbli

Il-funzjoni

L-analiżi dettaljata tas-sotto-setturi (34)

P.5 + K.2

Il-formazzjoni tal-kapital gross + L-akkwiżizzjonijiet minbarra d-disponiment ta’ l-assi mhux finanzjarji li ma jidhrux

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Il-formazzjoni tal-kapital gross

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

li minnu, il-formazzjoni tal-kapital fiss grossi (35)

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG

S.13

K.2

L-akkwiżizzjonijiet minbarra disponiment ta’ l-assi mhux finanzjarji li ma jidhrux

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Il-kumpens ta’ l-impjegati

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Is-sussidji

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Id-dħul mill-proprjetà (36)

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

li minnu, għandu jitħallas lis-sotto-settur tal-Gvern Ċentrali (S.1311) (35)  (36)

Diviżjonijiet COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

li minnu, għandu jitħallas lis-sotto-settur tal-Gvern Statali (S.1312) (35)  (36)

Diviżjonijiet COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

li minnu, għandu jitħallas lis-sotto-settur tal-Gvern Lokali (S.1313) (35)  (36)

Diviżjonijiet COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

li minnu, għandu jitħallas lis-sotto-settur tal-Fondi tas-Sigurtà Soċjali (S.1314) (35)  (36)

Diviżjonijiet COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Il-benefiċċji soċjali minbarra t-trasferimenti soċjali in natura u t-trasferimenti soċjali in natura relatati man-nefqa fuq il-prodotti pprovduti lill-unitajiet domestiċi permezz tal-produtturi tas-suq, li jitħallsu

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Il-konsum intermedju + Taxxi oħra fuq il-produzzjoni + It-taxxi korrenti fuq id-dħul, il-ġid, eċċ.+ L-aġġustament għall-bidla fil-kapital nett tal-unitajiet domestiċi fir-riservi tal-fondi tal-pensjonijiet

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Il-konsum intermedju

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Taxxi oħra fuq il-produzzjoni + It-taxxi korrenti fuq id-dħul, il-ġid, eċċ.+ L-aġġustament għall-bidla fil-kapital nett tal-unitajiet domestiċi fir-riservi tal-fondi tal-pensjonijiet

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Trasferimenti korrenti oħra (36)

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

li minnhom, għandhom jitħallsu lis-sotto-settur tal-Gvern Ċentrali (S.1311) (35)  (36)

Diviżjonijiet COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

li minnhom, jitħallsu lis-sotto-settur tal-Gvern Statali (S.1312) (35)  (36)

Diviżjonijiet COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

li minnhom, jitħallsu lis-sotto-settur tal-Gvern Lokali (S.1313) (35)  (36)

Diviżjonijiet COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

li minnhom, li jitħallsu lis-sotto-settur tal-Fondi tas-Sigurtà Soċjali (S.1314) (35)  (36)

Diviżjonijiet COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

It-trasferimenti tal-kapital (36)

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

li minnhom, l-għotjiet għall-investiment (35)

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG

S.13

D.9_S.1311

li minnhom, għandhom jitħallsu lis-sotto-settur tal-Gvern Ċentrali (S.1311) (35)  (36)

Diviżjonijiet COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

li minnhom, għandhom jitħallsu lis-sotto-settur tal-Gvern Statali (S.1312) (35)  (36)

Diviżjonijiet COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

li minnhom, għandhom jitħallsu lis-sotto-settur tal-Gvern Lokali (S.1313) (35)  (36)

Diviżjonijiet COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

li minnhom, għandhom jitħallsu lis-sotto-settur tal-Fondi tas-Sigurtà Soċjali (S.1314) (35)  (36)

Diviżjonijiet COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

TE

In-nefqa totali

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

In-nefqa finali tal-konsum

Diviżjonijiet COFOG

Gruppi COFOG (35)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Skeda 12 —   It-skeda skond l-industrija u skond ir-reġjun (NUTS III)

Il-Kodiċi

Il-lista ta’ l-elementi varjabbli

L-analiżi dettaljata

B1.g

1.

Il-valur miżjud totali bil-prezzijiet bażiċi (il-prezzijiet korrenti)

A6

 

2.

Ix-xogħol (eluf ta’ persuni)

 

ETO

 

It-total

A6

EEM

 

L-impjegati

A6

Skeda 13 —   Il-kontijiet tal-unitajiet domestiċi skond ir-reġjun (NUTS II)

L-allokazzjoni tal- kont primarju tad-dħul tal-unitajiet domestiċi (S.14)

Il-Kodiċi

L-użu

Il-Kodiċi

Ir-riżorsi

D.4

1.

Id-dħul mill-proprjetà

B.2/B.3

3.

Il-bilanċ favorevoli operattiv/id-dħul minn sorsi differenti

B.5n

2.

Il-bilanċ tad-dħul primarju, nett

D.1

4.

Il-kumpens ta’ l-impjegati

 

 

 

D.4

5.

Id-dħul mill-proprjetà


Id-distribuzzjoni sekondarja tal-kont tad-dħul tal-unitajiet domestiċi (S.14)

Il-Kodiċi

L-użu

Il-Kodiċi

Ir-riżorsi

D.5

6.

It-taxxi korrenti fuq id-dħul, il-ġid, eċċ.

B.5

10.

Il-bilanċ tad-dħul primarju, nett

D.61

7.

Il-kontribuzzjonijiet soċjali

D.62

11.

Il-benefiċċji soċjali minbarra l-benefiċċji soċjali in natura

D.7

8.

Trasferimenti korrenti oħra

D.7

12.

Trasferimenti korrenti oħra

B.6n

9.

Id-dħul wara t-taxxi, nett

 

 

 

Skeda 15 —   It-skeda tal-provvisti bi prezzijiet bażiċi, inkluża t-trasformazzjoni fil-prezzijiet tax-xerrejja (il-prezzijiet kurrenti u l-prezzijiet tas-sena ta’ qabel)

n = 60, m = 60

 

L-industriji (NACE A60)

1 2 3 4 … n

Σ (1)

Il-cif (kemm jiswa, l-assigurazzjoni u l-kargu) ta’ l-importazzjonijiet

Il-provvista totali bi prezzijiet bażiċi

Il- marġnijiet tan-negozju u tat-trasport

It-taxxi minbarra s-sussidji fuq il-prodotti

Il-provvista totali bil-prezzijiet tax-xerrejja

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Il-prodotti (CPA)

m

(1)

Il-produzzjoni skond il-prodott u skond l-industrija bi prezzijiet bażiċi

 

(a)

Fi ħdan l-UE cif (37)  (38)

(b)

Mill-membri ta’ l-EMU cif (37)

(ċ)

Minn dawk li mhumiex membri ta’ l-EMU cif (37)

(d)

Barra l-UE cif (37)  (38)

(e)

It-total

 

 

 

 

Σ (1)

 

Il-produzzjoni totali skond l-industrija

 

 

 

 

 

 

L-punti ta’ l-aġġustament:

(2)

 

 

 

 

 

 

 

Il-Cif/il-fob ta’ l-aġġustamenti fuq l-importazzjonijiet

Ix-xiri barra l-pajjiż mir-residenti

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

 

 

 

 

 

 

Il-produzzjoni tas-suq

Il-produzzjoni għal użu finali personali

 

 

 

 

Produzzjoni oħra mhux tas-suq


Skeda 16 —   L-iskeda ta’ l-użu bil-prezzijiet tax-xerrejja (il-prezzijiet kurrenti u l-prezzijiet tas-sena ta’ qabel)

n = 60, m = 60

 

L-industriji (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

L-użu finali

(a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Il-prodotti

(CPA)

n

(1)

Il-konsum intermedju bil-prezzijiet tax-xerrejja skond il-prodott u l-industrja

 

L-użu finali bil-prezzijiet tax-xerrejja:

In-nefqa finali tal-konsum:

(a)

skond il-unitajiet domestiċi

(b)

skond l-NPISH

(ċ)

skond il-gvern

(d)

it-total

Il-formazzjoni tal-kapital gross:

(e)

il-formazzjoni tal-kapital fiss gross

(f)

il-bidla fl-inventarji

(g)

l-akkwiżizzjonijiet minbarra d-disponiment ta’ l-oġġetti ta’ valur (39)

L-esportazzjonijiet fob (40):

(h)

fi ħdan l-UE (39)

lill-membri ta’ l-EMU (39)

lil dawk li mhumiex membri ta’ l-EMU (39)

(i)

barra l-UE (39)

(j)

total

 

 

Σ (1)

(2)

It-total tal-konsum intermedju skond l-industrija

 

Użu finali totali skond it-tip

 

Użu Totali

L-punti ta’ l-aġġustament:

(3)

 

 

 

 

 

Il-Cif/il-fob ta’ l-aġġustamenti fuq l-esportazzjonijiet

 

l-esportazzjonijiet biss

l-esportazzjonijiet biss

Ix-xiri dirett barra l-pajjiż mir-residenti

 

nefqa finali fua il-konsum magħmula minn unitajiet domistiċi biss

nefqa finali fua il-konsum magħmula minn unitajiet domistiċi biss

Ix-xiri fit-territorju domestiku minn dawk li mhumiex residenti

 

nefqa finali fuq il-konsum magħmula minn unitajiet domistiċi u l-esportazzjonijiet biss

nefqa finali fuq il-konsum magħmula minn unitajiet domistiċi u l-esportazzjonijiet biss

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Il-kumpens ta’ l-impjegati (41)

Il-pagi u s-salarji (41)

Taxxi netti oħra fuq il-produzzjoni (41)

Il-konsum tal-kapital fiss (41)

Is-surplus operattiv, nett (41)

Is-surplus operattiv, totali (41)

Id-dħul minn sorsi differenti, totali (39)  (41),

(5)

 

 

 

 

 

Il-valur miżjud bil-prezzijiet bażiċi

(6)

 

 

 

 

 

Il-produzzjoni bil-prezzijiet bażiċi

(7)

 

 

 

 

 

Id-data supplimentari:

Il-formazzjoni tal-kapital fiss (39)  (41)

L-istokk tal-kapital fiss (39)  (41)

Il-kontribut mix-xogħol (eluf ta’ persuni) (39)

(8)

 

 

 

 

 


Skeda 17 —   L-i-skeda simetrika tad-dħul-tal-produzzjoni bil-prezzijiet basiċi (prodott wara l-ieħor (*******))

(il-prezzijiet attwali)

n = 60

 

Il-prodotti

1 2 3 … n

Σ (1)

L-użu finali

(a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Il-prodotti

n

(1)

Il-konsum intermedju bi prezzijiet bażiċi (prodott wara l-ieħor)

 

L-użu finali bil-prezzijiet tax-xerrejja:

In-nefqa finali tal-konsum:

(a)

skond il-unitajiet domestiċi

(b)

skond l-NPISH

(ċ)

skond il-gvern

(d)

it-total

Il-formazzjoni tal-kapital gross:

(e)

il-formazzjoni tal-kapital fiss gross

(f)

il-bidliet fl-inventarji

(g)

il-bidliet fl-oġġetti ta’ valur (42)

L-esportazzjonijiet fob (43):

(h)

fi ħdan l-UE (42)

lill-membri ta’ l-EMU (42)

lil dawk li mhumiex membri ta’ l- EMU (42)

(i)

barra l-UE (42)

(j)

total

 

 

(1)

(2)

Il-konsum intermedju totali bil-prezzijiet bażiċi skond il-prodott

 

L-użu finali skond it-tip bil-prezzijiet bażiċi

 

L-użu totali bil-prezzijiet bażiċi

It-taxxi minbarra s-sussidji fuq il-prodotti

(3)

It-taxxi netti fuq il-prodotti skond il-prodott

 

It-taxxi netti fuq il-prodotti skond it-tip ta’ użu finali

 

It-total tat-taxxi netti fuq il-produzzjoni

Σ (1) + (3)

(4)

Il-konsum intermedju totali bil-prezzijiet tax-xerrejja skond il-prodott

 

Użu finali totali skond it-tip bil-prezzijiet tax-xerrejja

 

L-użu totali bil-prezzijiet tax-xerreja

Il-kumpens ta’ l-impjegati

Il-pagi u s-salarji

Taxxi netti oħra fuq il-produzzjoni

Il-konsum tal-kapital fiss

Is-surplus operattiv, nett

Is-surplus operattiv, totali

Id-dħul minn sorsi differenti, totali (42)

(5)

 

 

 

 

 

Il-valur miżjud bil-prezzijiet bażiċi

(6)

 

 

 

 

 

Il-produzzjoni totali bil-prezzijiet bażiċi

(7)

 

 

 

 

 

Importazzjoni intra UE (42)  (43)

importazzjoni mill-membri ta’l EMU (42)

importazzjoni minn dawk li mhumiex membri ta’l-EMU (42)

Importazzjoni extra UE (42)  (43)

(8)

 

 

 

 

 

Σ (8)

(9)

Il-cif ta’ l-importazzjonijiet skond il-prodott

 

 

 

 

Il-provvista totali bil-prezzijiet bażiċi

(10)

Il-provvista bil-prezzijiet bażiċi skond il-prodott

 

 

 

 


Skeda 18 —   L-Iskeda.simetrika tad-dħul-tal-produzzjoni għall-produzzjoni domestika bi prezzijiet bażiċi (prodott wara l-ieħor (********))

(il-prezzijiet attwali)

n = 60

 

Il-prodotti

1 2 3 … n

Σ (1)

L-użu finali

(a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

.

.

.

Il-prodotti

.

.

n

(1)

Għall-produzzjoni domestika: Il-konsum intermedju bil-prezzijiet bażiċi (prodott wara l-ieħor)

 

L-użu finali bil-prezzijiet bażiċi:

In-nefqa finali tal-konsum:

(a)

skond il-unitajiet domestiċi

(b)

skond l-NPISH

(ċ)

skond il-gvern

(d)

it-total

Il-formazzjoni tal-kapital gross:

(e)

il-formazzjoni tal-kapital fiss gross

(f)

il-bidliet fl-inventarji

(g)

il-bidliet fl-oġġetti ta’ valur (44)

L-esportazzjoni fob (45):

(h)

intra UE (44)

lill-membri ta’ l-EMU (44)

lil dawk li mhumiex membri ta’ l-EMU (44)

(i)

extra UE (44)

(j)

totali

 

 

(1)

(2)

Il-konsum intermedju totali tal-produzzjoni domestika bi prezzijiet bażiċi skond il-prodott

 

L-użu finali tal-produzzjoni domestika bi prezzijiet bażiċi

 

Il-produzzjoni domestika totali bi prezzijiet bażiċi