ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 316

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
4 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1415/2007 tat-3 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1416/2007 tat-3 ta’ Diċembru 2007 li jistipula d-data ta’ skadenza għat-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet għall-għajnuniet għall-ħżin privat fis-settur tal-laħam tal-majjal

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1417/2007 tat-28 ta’ Novembru 2007 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Maqgħuda

4

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1418/2007 tad-29 ta’ Novembru 2007 li jikkonċerna l-esportazzjoni ta’ l-irkupru ta’ ċerti tipi ta’ skart imniżżla fl-Anness III jew IIIA tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill lejn pajjiżi fejn id-Deċiżjoni ta’ l-OECD dwar il-kontroll ta’ movimenti intrakonfinali ta’ l-iskart ma tapplikax ( 1 )

6

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/783/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Marzu 2006 li tiddikkjara konċentrazzjoni kompatibbli mas-suq komuni u mat-tħaddim tal-Ftehim taż-ŻEE (Każ COMP/M.3975 – Cargill/Degussa) (notifikata taħt id-dokument numru C(2006) 1034)  ( 1 )

53

 

 

2007/784/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Lulju 2007 li tiddikjara amalgamazzjoni kompatibbli mas-suq komuni u ma’ l-iffunzjonar tal-ftehim taż-ŻEE (Każ Nru COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3443)  ( 1 )

57

 

 

2007/785/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/415/KE dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni fir-rigward ta' l-influwenza tat-tjur tas-sottotip H5N1 ta' patoġeniċità għolja ħafna fit-tjur fir-Renju Unit, ir-Rumanija u l-Polonja (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6109)  ( 1 )

62

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

4.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 316/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1415/2007

tat-3 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-4 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 3 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 756/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANNESS

tar-Regolament ta' l-Kummissjoni tat-3 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

IL

114,0

MA

68,2

SY

68,2

TR

100,9

ZZ

87,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

102,2

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

51,0

TR

118,5

ZZ

84,8

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 20 10

MA

70,1

ZZ

70,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

62,5

HR

52,3

IL

66,3

TR

73,3

UY

82,5

ZZ

67,4

0805 50 10

EG

79,1

TR

104,8

ZA

104,9

ZZ

96,3

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

76,4

MK

30,6

US

83,1

ZA

95,7

ZZ

78,1

0808 20 50

AR

49,2

CN

42,4

TR

145,7

US

109,4

ZZ

86,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


4.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 316/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1416/2007

tat-3 ta’ Diċembru 2007

li jistipula d-data ta’ skadenza għat-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet għall-għajnuniet għall-ħżin privat fis-settur tal-laħam tal-majjal

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2759/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-laħam tal-majjal (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(6) tiegħu,

Billi:

(1)

L-għajnuniet għall-ħżin privat mogħtija b’applikazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1267/2007 tas-26 ta’ Ottubru 2007 dwar il-kundizzjonijiet partikolari għall-għoti ta’ għajnuniet għall-ħżin privat fis-settur tal-laħam tal-majjal (2) kellhom effetti favorevoli fuq is-suq tal-majjal, u wieħed jista’ jistenna li jkun hemm stabbilizzazzjoni temporanja tal-prezzijiet tal-laħam tal-majjal. Għaldaqstant huwa f’loku li jintemmu l-għajnuniet għall-ħżin privat fis-settur tal-laħam tal-majjal.

(2)

Il-Kumitat tal-Ġestjoni għal-laħam tal-majjal ma tax opinjoni fl-iskadenza stabbilita mill-President tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-data ta’ skadenza għat-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet għall-għajnuniet għall-ħżin privat fis-settur tal-laħam tal-majjal għandha tkun l-4 ta’ Diċembru 2007.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-4 ta' Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 3 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  ĠU L 283, 27.10.2007, p. 53.


4.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 316/4


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1417/2007

tat-28 ta’ Novembru 2007

dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Maqgħuda

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWOPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura ta’ l-istatistika u tariffarja u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (1), u partikolarment l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, jeħtieġ li jiġu adottati miżuri li jirrigwardaw il-klassifikazzjoni ta’ l-oġġetti riferiti fl-Anness ma’ dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stipula r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll għal kull nomenklatura oħra li hi kompletament jew parzjalment ibbażata fuqha jew li żżid xi sottodivizjoni addizzjonali magħha u li hi stabbilita permezz ta’ dispożizzjonijiet Komunitarji speċifiċi, bil-ħsieb ta’ l-applikazzjoni ta’ tariffa jew miżuri oħra dwar il-kummerċ merkantili.

(3)

Skond dawn ir-regoli ġenerali, il-merkanziji deskritti fil-kolonna 1 tat-tabella ppreżentata fl-Anness għandhom ikunu kklassifikati taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna 2, bis-saħħa tar-raġunijiet ippreżentati fil-kolonna 3.

(4)

Hu xieraq li jkun stiplulat li informazzjoni tat-tariffa li torbot li nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana ta’ l-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta’ merkanzija fin-Nomenklatura Magħquda iżda li mhix skond dan ir-Regolament tista', għal perjodu ta’ tliet xhur, tkompli tkun evokata mid-detentur, skond l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (2).

(5)

Il-miżuri previsti f’dan il-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-oġġetti deskritti fil-kolonna 1 tat-tabella imniżżla fl-Anness għandhom ikunu kklassifikati fi ħdan in-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna 2 ta’ dik it-tabella.

Artikolu 2

Informazzjoni tariffarja li torbot maħruġa mill-awtoritajiet tad-dwana ta’ l-Istati Membri, li mhix skond dan ir-Regolament, tista' tkompli tiġi evokata għal perjodu ta’ tliet xhur skond l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 28 ta’ Novembru 2007.

Għall-Kummissjoni

László KOVÁCS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1352/2007 (ĠU L 303, 21.11.2007, p. 3).

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Parlament Ewropew u Kunsill (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).


ANNESS

Deskrizzjoni tal-prodotti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

1.

Sett għad-dekorazzjoni tad-dwiefer li jikkonsisti fi:

 

48 difer falz

 

stoċċ żgħir tal-kolla

 

lima għad-dwiefer

 

lapes tal-manikjur u

 

stikers għad-dekorazzjoni tad-dwiefer

Id-dwiefer foloz huma plastik iffurmat u huma f'diversi qisien.

Is-sett imqiegħed għal bejgħ bl-imnut.

3926 90 97

Il-klassifikazzjoni hija determinata mir-Regoli Ġenerali 1, 3 (b) u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, u l-kliem tal-kodiċi NM 3926 , 3926 90 u 3926 90 97 .

L-oġġetti, kif ippreżentati, jikkonstitwixxu f'sett fis-sens tar-Regola Interprettativa Ġenerali 3 (b).

Is-sett ma jikkonsistix fi prodotti ta' manikjur skond titlu 3304 30 00 għax dan fih iż-żieda ta' dwiefer foloz li jeħlu fuq il-ponta tas-saba’ u ma jinkludix preparazzjonijiet tal-manikjur li sempliċement jikkuraw u jsebbħu l-id u d-dwiefer naturali (Noti ta' Spjega SA ta' titlu 3304 , (B)).

Is-sett jikkonsisti f' oġġetti differenti u għandu jkun ikklassifikat fis-subtitlu 3926 90 97 skond id-dwiefer foloz tal-plastik, li jagħtu lis-sett il-karattru essenzjali tiegħu.

2.

Dwiefer foloz ta’ plastik iffurmat.

Huma ddisinjati biex jitwaħħlu mad-difer naturali billi tintuża soluzzjoni akrilika li tgħaqqad.

Huma ppakkjati fi kwantitajiet ta' 50, ta' l-istess daqs.

3926 90 97

Il-klassifikazzjoni hija determinata mir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, u bil-kliem tal-kodiċi NM 3926 , 3926 90 u 3926 90 97 .

Il-prodotti m'humiex ikkunsidrati li jikkostitwixxu prodotti ta' manikjur tas-subtitlu 3304 30 00 għax dawn jinkludu ż-żieda tad-dwiefer foloz li jeħlu fuq il-ponta tas-saba’ u ma jikkonsistux fi preparazzjonijiet tal-manikjur li sempliċement jikkuraw u jsebbħu l-id u d-dwiefer naturali (Noti ta' Spjega tas-Sisetema Armonizzata għal titlu 3304 , (B)).

Għalhekk għandhom ikunu kklassifikati bħala oġġetti oħrajn tal-plastik f’subtitlu 3926 90 97 skond il-materjal kostitwenti tagħhom.

3.

Soluzzjoni li tgħaqqad magħmula minn:

 

Ċjanoakrilat ta’ l-etil

 

Silika

 

Poli( metakrilat metiliku)

 

Kaliksarene

 

Idrokinone

 

Trigliċeridi.

Is-soluzzjoni hija intenzjonata biex twaħħal dwiefer tal-plastik iffurmat mad-difer naturali. Hija tibbies bil-mod sabiex tippermetti l-iffurmar tad-dwiefer foloz.

Is-soluzzjoni hija ppakkjata fi stoċċijiet żgħar biż-żennuna għall-iffaċilitar u applikazzjoni preċiża. Piż nett ta' mhux aktar minn 1 kg.

3506 10 00

Il-klassifikazzjoni hija determinata bir-Regoli Ġenerali 1 u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, u bil-kliem tal-kodiċi NM 3506 u 3506 10 00 .

Il-prodott m'huwiex ikkunsidrat li jikkostitwixxi preparazzjonijiet ta' manikjur jew ta' pedikjur ta' titlu 3304 .

Il-prodott huwa kolla jew adeżiv skond it-termini ta' titlu 3506 .


4.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 316/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1418/2007

tad-29 ta’ Novembru 2007

li jikkonċerna l-esportazzjoni ta’ l-irkupru ta’ ċerti tipi ta’ skart imniżżla fl-Anness III jew IIIA tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill lejn pajjiżi fejn id-Deċiżjoni ta’ l-OECD dwar il-kontroll ta’ movimenti intrakonfinali ta’ l-iskart ma tapplikax

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill ta’ l-14 ta’ Ġunju 2006 dwar ġarr bil-vapur ta’ l-iskart (1), b’mod partikolari għat-tielet sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 37(2) tiegħu,

Wara konsultazzjoni mal-pajjiżi kkonċernati,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, il-Kummissjoni bagħtet tweġiba bil-miktub lil kull pajjiż fejn id-Deċiżjoni C(2001)107/Finali tal-Kunsill ta’ l-OECD rigward ir-reviżjoni tad-Deċiżjoni C(92)39/Finali dwar il-kontroll tal-movimenti transkonfinali ta’ l-iskart maħsub għall-operati ta’ rkupru ma tapplikax, biex tfittex konfermazzjoni bil-miktub li l-iskart, imniżżel fl-Anness III jew IIIA ta’ dan ir-Regolament u li l-esportazzjoni tiegħu mhix ipprojbita skond l-Artikolu 36 tiegħu, jista’ jiġi esportat mill-Komunità għall-irkupru f’dak il-pajjiż u li jitlob indikazzjoni dwar liema proċedura ta’ kontroll, jekk hemm waħda, se tiġi segwita fil-pajjiż ta’ destinazzjoni.

(2)

F’dawn it-talbiet, kull pajjiż intalab jindika jekk kienx għażel projbizzjoni jew proċedura u kunsens b'notifika minn qabel bil-miktub, jew jekk ma kienx se jwettaq kontroll, rigward tali skart.

(3)

Skond l-ewwel sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, u qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament, il-Kummissjoni ħtieġet li tadotta Regolament li jqis it-tweġibiet li ġew riċevuti kollha. Il-Kummissjoni adottat kif xieraq ir-Regolament (KE) Nru 801/2007 (2). Madankollu, tweġibiet u kjarifiki oħra riċevuti minn dik id-data pprovdew fehim aħjar ta' kif għandhom jitqiesu t-tweġibiet tal-pajjiżi ta' destinazzjoni.

(4)

Issa l-Kummissjoni rċeviet tweġibiet għat-talbiet bil-miktub tagħhom mill-Alġerija, Andorra, l-Arġentina, il-Bangladexx, il-Belarus, il-Benin, il-Botswana, il-Brażil, iċ-Ċili, iċ-Ċina, it-Tajpej Ċiniż, il-Kosta Rika, il-Kroazja, Kuba, l-Eġittu, il-Ġeorġja, il-Gujana, iċ-Ċina (Ħong Kong), l-Indja, l-Indoneżja, Iżrael, il-Kosta ta' l-Ivorju, il-Kenja, il-Kirgiztan, il-Libanu, il-Liechtenstein, il-Makaw, iċ-Ċina, il-Malawi, il-Mali, il-Malażja, il-Moldova, il-Marokk, l-Oman, il-Pakistan, il-Paragwaj, il-Peru, il-Filippini, il-Federazzjoni Russa, is-Seychelles, l-Afrika t’Isfel, is-Sri Lanka, it-Tajlandja, it-Tuneżija, il-Vjetnam.

(5)

Ċerti pajjiżi ma ħarġux konferma bil-miktub li l-iskart jista’ jiġi esportat lilhom mill-Komunità għall-irkupru. Għalhekk, skond it-tieni sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, dawn il-pajjiżi għandhom jitqiesu bħala li għażlu proċedura ta’ avviż u kunsens minn qabel bil-miktub.

(6)

Ċerti pajjiżi għarrfu bl-intenzjoni tagħhom fi tweġibiethom li se jsegwu l-proċeduri ta' kontroll applikabbli skond il-liġi nazzjonali li huma distinti minn dawk stipulati fl-Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006. Barra minn hekk, u skond l-Artikolu 37(3) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, l-Artikolu 18 ta’ dan ir-Regolament għandu japplika mutatis mutandis għal tali trasbord, sakemm l-iskart hu suġġett ukoll għal avviż minn qabel u l-proċedura ta’ kunsens.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 801/2007 għandu jigi emendat skond ma ntqal hawn fuq. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, minħabba n-numru ta’ bidliet meħtieġa, ikun xieraq li dak ir-Regolament jitneħħa u jiġi ssostitwit minn dan ir-Regolament. Madankollu, l-iskart ikklassifikat fir-Regolament (KE) Nru 801/2007 bħala suġġett għal ebda kontroll fil-pajjiz ta’ destinazzjoni iżda li f’dan ir-Regolament jidher li jeħtieġ avviż u kunsens minn qabel għandu jissokta jiġi kklassifikat bħala suġġett għal ebda kontroll fil-pajjiż ta’ destinazzjoni tul perjodu ta’ transizzjoni ta’ 60 ġurnata mid-dħul fis-seħħ,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-esportazzjoni għall-irkupru ta’ l-iskart imniżżel fl-Annessi III jew IIIA tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, li mhux ipprojbit skond l-Artikolu 36 ta’ dan ir-Regolament, għal ċerti pajjiżi li għalihom id-Deċiżjoni C(2001)107/Finali tal-Kunsill ta' l-OECD rigward ir-reviżjoni tad-Deċiżjoni C(92)39/Finali dwar il-kontroll tal-movimenti transkonfinali ta’ l-iskart maħsuba għal operazzjonijiet ta’ rkupru ma tapplikax se titmexxa mill-proċeduri stipulati fl-Anness.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 801/2007 huwa mħassar.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-erbatax-il jum mill-publikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ.

Madankollu, ir-Regolament (KE) Nru 801/2007 se jissokta japplika għal 60 jum wara dik id-data għall-iskart imniżżel fil-kolonna (c) ta’ l-Anness ta’ dak ir-Regolament li hu mniżżel fil-kolonna (b), jew il-kolonni b) u d), ta’ l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 29 ta’ Novembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Peter MANDELSON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 179, 7.7.2007, p. 6.


ANNESS

L-intestaturi tal-kolonni f’dan l-Anness jirreferu għal dan li ġej:

(a)

projbizzjoni;

(b)

avviż bil-miktub u kunsens minn qabel kif deskritt fl-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006.

(ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni;

(d)

proċeduri ta’ kontroll oħrajn se jiġu segwiti fil-pajjiż ta’ destinazzjoni skond il-liġi nazzjonali applikabbli. B’rigward għall-iskart inkluż fil-kolonna (ċ), il-ħtiġijiet tat-tagħrif ġenerali stipulati fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 japplikaw mutatis mutandis sakemm skart mhux inkluż ukoll fil-kolonna (b).

Meta żewġ kodiċi huma mifruda minn ħajfin, dan għandu jinftiehem bħala li jkopru żewġ kodiċi u l-kodiċi kollha bejniethom.

Meta żewġ kodiċi huma mifruda minn virgola b’punt, dan għandu jinftiehem bħala li jkopru żewġ kodiċi u l-kodiċi kollha bejniethom.

L-Afrika t’Isfel

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 

 


L-Alġerija

(a)

(b)

(ċ)

(d)

GC030

ex 8908 00 :

biss jekk il-qafas jista' jkollu l-asbestos

GC030

ex 8908 00 :

ħlief jekk il-qafas jista' jkollu l-asbestos

 

GC030

ex 8908 00 :

ħlief jekk il-qafas jista' jkollu l-asbestos

GG030

ex 2621 :

jekk ma tressqet l-ebda analiżi bħala evidenza li l-iskart mhux perikoluż

GG030

ex 2621 :

jekk tressqet analiżi bħala evidenza li l-iskart mhux perikoluż

 

GG030

ex 2621 :

jekk tressqet analiżi bħala evidenza li l-iskart mhux perikoluż

GG040

ex 2621 :

jekk ma tressqet l-ebda analiżi bħala evidenza li l-iskart mhux perikoluż

GG040

ex 2621 :

jekk tressqet analiżi bħala evidenza li l-iskart mhux perikoluż

 

GG040

ex 2621 :

jekk tressqet analiżi bħala evidenza li l-iskart mhux perikoluż

 

 

 

l-iskart kollu l-ieħor mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:


Andorra

(a)

(b)

(ċ)

(d)

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 

 

 


L-Arġentina

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

B1010

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030 – B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 – B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150 – B1170

 

 

B1180; B1190

 

 

 

 

B1200 – B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250 – B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

minn B3010:

ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

alkoħol ta' polivinil

raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni

skart tal-polimer flworinat (1)

minn B3010:

kull skart ieħor

 

 

minn B3020:

karti jew kartun magħmul prinċipalment minn polpa mekanika (per eżempju, gazzetti, ġurnali u materjal stampat b'mod simili)

oħrajn, li jinkludu iżda mhux limitati għal 2. skart mhux separat.

minn B3020:

kull skart ieħor

 

 

 

B3030; B3035

 

B3030; B3035

 

B3040; B3050

 

 

 

B3060

 

B3060

 

B3065

 

 

minn B3070:

Fungu miċelju deattivat mill-produzzjoni ta' penisilin li se jintużaw bħala ikel għall-annimali

minn B3070:

kull skart ieħor

 

B3070

 

B3080 – B3110

 

 

 

B3120

 

B3120

B3130 – B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Il-Bangladexx

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

kull skart ieħor

 

 

minn B1010:

Ruttam tal-ħadid u l-azzar

Ruttam ta' l-Alluminju

B1020 – B2130

 

 

 

minn B3010:

kull skart ieħor

 

 

minn B3010:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

etilene

styrene

minn B3020:

kull skart ieħor

 

 

minn B3020:

L-iskart u l-fdalijiet tal-karta jew kartun li ġej:

Karta jew kartun mhux ibbliċjati jew ta' karti jew kartun immewġin

karti jew kartun ieħor, magħmul prinċipalment minn polpa ibbliċjata kimikament, mhux ikkuluriti fil-massa

B3030 – B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Il-Belarus

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

minn B1010:

Ruttam tal-Ġermanju

Ruttam tal-Vanadju

Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

Ruttam tat-Torju

minn B1010:

kull skart ieħor

 

 

minn B1020:

Ruttam tal-Berillju

Ruttam tal-Tellurju

minn B1020:

kull skart ieħor

 

minn B1030:

Trab tal-Vanadju biss

minn B1030:

kollox ħlief l-iskart li fih it-trab tal-vanadju

 

 

minn B1031:

Trab tat-titanju biss

minn B1031:

kollox ħlief l-iskart li fih it-trab tat-titanju

 

 

 

 

B1040; B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

minn B1120:

Metalli ta’ transizzjoni

minn B1120:

Lantanidi (metalli ta' l-art rari):

 

 

 

B1130 – B1170

 

 

B1180

 

 

 

 

B1190

 

 

B1200 – B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

B2020

minn B2020:

Skart biss li ma fihx sustanzi li għandhom jiġu speċifikati mill-Belarus

 

 

 

B2030

 

 

minn B2040:

Sulfat ta' kalċju raffinat parzjalment li jiġi mit-tneħħija ta' kubrit mit-tromba ta' ċumnija tal-gass (FGD)

Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid ('il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (eż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

Litju-Tantalu u Litju-Niobju li fih ruttam ta' ħġieġ

minn B2040:

Skart ta' ġibs ta' bordijiet tal-ħitan jew ġibsbord li jiġi mit-twaqqigħ tal-bini

Kubrit solidu

Ġebla tal-ġir mill-produzzjoni tas-cyanamide ta' kalċju (li għandu pH ta' inqas minn 9)

Sodju, potassju, kloru ta' kalċju

Karborundu (karbur ta' silikon)

Konkos imkisser

 

 

B2060; B2070

 

 

 

 

B2080; B2090

 

 

B2100; B2110

 

 

minn B2120:

l-iskart aċiduż u s-soluzzjonijiet bażiċi li fihom sustanzi speċifikati mill-Belarus biss

minn B2120:

kollox ħlief l-iskart aċiduż u s-soluzzjonijiet bażiċi li fihom sustanzi speċifikati mill-Belarus

 

 

 

 

B2130

 

 

minn B3010:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

etilene

styrene

polipropelin

politin tereftalat

akrilonitrile

butadina

poliamidi

polibutilin tereftalat

polikarbonati

polimeri ta' akriliku poliuretejn (li ma fihx CFC)

polymethyl methacrylate

alkoħol ta' polivinil

butiral ta' polivinil

aċetat ta' polivinil

Raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni

minn B3010:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

polyacetals

polieteri

sulfidi ta' polifenilene

alkani C10-C13 (li jintużaw sabiex isir il-plastik)

polysiloxanes

It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat (2):

Perfluoroetilene/propylene (FEP)

Perfluoro alkoxyl alkane

Tetrafluoroethylene/per fluoro

Eter tal-vinil (PFA)

Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinil ether (MFA)

Polivinilflworidu (PVF)

Polivinilideneflworidu (PVDF)

 

 

 

B3020

 

 

minn B3030:

Skart ta' suf u xagħar ta' l-annimali fin jew aħrax, li jinkludi skart ta' ħjut imma li jeskludi stokk ta' granata

minn B3030:

kull skart ieħor

 

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

minn B3060:

Tneħħija ta' grass: fdalijiet li jirriżultaw mit-trattament ta' sustanzi tax-xaħam jew xemgħat ta' l-annimali jew veġetali

Skart ta' l-għadam u l-punti ċentrali tal-qrun, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, ippreparati b'mod sempliċi (imma mhux maqtugħin fil-forom), trattati bl-aċidu jew bil-ġelatina mneħħija

Skart tal-ħut

minn B3060:

kull skart ieħor

 

 

 

B3065

 

 

minn B3070:

Skart ta' xagħar uman

minn B3070:

kull skart ieħor

 

 

B3080 – B3100

 

 

 

 

B3110; B3120

 

 

B3130; B3140

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

minn GB040 7112

2620 30

2620 90 :

Gagazzi galvaniċi li fihom ir-ram biss

 

minn GB040: 7112

2620 30

2620 90

Gagazzi minn metall prezzjuż biss

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

minn GE020

ex 7001

ex 7019 39 :

skart tal-fibri tal-ħġieġ li fihom karatteristiċi fiżikokimiċi simili għall-asbestos biss

 

minn GE020

ex 7001

ex 7019 39 :

kollox għajr skart tal-fibri tal-ħġieġ li fihom karatteristiċi fiżikokimiċi simili għall-asbestos

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Il-Benin

(a)

(b)

(ċ)

(d)

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 

 

 


Il-Botswana

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 

 


Il-Brażil

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

minn B1010:

Ruttam tal-molibdenu

Ruttam tal-ħadid u l-azzar

Ruttam tan-nikil

Ruttam taż-żingu

Ruttam tal-landa

Ruttam tat-tungstenu

Ruttam tal-molibdenu

Ruttam tat-tantalu

Ruttam tal-manjesju

Ruttam tal-kobalt

Ruttam tal-bismut

Ruttam tat-titanju

Ruttam taż-żirkonju

Ruttam tal-manganiż

Ruttam tal-ġermanju

Ruttam tal-vanadju

Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

Ruttam tal-kromju

minn B1010:

Ruttam tar-ram

Ruttam ta' l-alluminju

Ruttam tat-torju

Ruttam tal-membri tal-grupp ta' elementi metalliċi rari

minn B1010:

Ruttam tal-molibdenu

Ruttam tal-ħadid u l-azzar

Ruttam tan-nikil

Ruttam taż-żingu

Ruttam tal-landa

Ruttam tat-tungstenu

Ruttam tal-Molibdenu

Ruttam tat-tantalu

Ruttam tal-manjesju

Ruttam tal-Kobalt

Ruttam tal-Bismut

Ruttam tat-titanju

Ruttam taż-żirkonju

Ruttam tal-manganiż

Ruttam tal-ġermanju

Ruttam tal-vanadju

Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

Ruttam tal-kromju

B1020 – B1040

 

 

 

 

B1050

 

B1050

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

minn B1100:

Ħmieġ tal-metalli li fihom iż-żingu:

biċċiet ta' fuq taż-żingu ta' l-iggalvanizzar Ħmieġ tal-metall (> 90 % Zn)

biċċiet ta' isfel taż-żingu ta' l-iggalvanizzar Ħmieġ tal-metall (> 92 % Zn)

Biċċiet taż-żingu li ġej minn magna li tiggalvanizza b'għadsa taħraq Ħmieġ tal-metall (lott) (> 92 % Zn)

Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram biex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

minn B1100:

Żingu mhux pur u iebes

Ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu:

Ħmieġ taż-żingu użat fil-proċess li bih isir xogħol fondut minn forom tal-metall (> 85 % Zn)

Tneħħija ta' żingu mill-wiċċ ta' likwidu

Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi mdewwbin għal iżjed raffinar

Fdalijiet minn landa mdewba li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0,5 % landa

minn B1100:

Tneħħija ta' alluminju mill-wiċċ ta' likwidu (jew tneħħija mill-wiċċ ta' likwidu) li jeskludi fdalijiet ta' melħ minn metall imdewweb

minn B1100:

Żingu mhux pur u iebes

Ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu:

Ħmieġ taż-żingu użat fil-proċess li bih isir xogħol fondut minn forom tal-metall (> 85 % Zn)

Tneħħija ta' żingu mill-wiċċ ta' likwidu

Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi mdewwbin għal iżjed raffinar

Fdalijiet minn landa mdewba li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0,5 % landa

B1115

 

 

 

 

B1120; B1130

 

B1120; B1130

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

B1150; B1160

B1170 – B1190

 

 

 

B1180

 

 

 

 

B1200 – B1250

 

B1200 – B1250

 

 

B2010; B2020

 

 

minn B2030:

Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta' metall u ċeramika)

minn B2030:

kull skart ieħor

minn B2030:

Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta' metall u ċeramika)

minn B2040:

Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid ('il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

minn B2040:

Skart ta' ġibs ta' bordijiet tal-ħitan jew ġibsbord li jiġi mit-twaqqigħ tal-bini

Litju-Tantalu u Litju-Niobju li fih ruttam ta' ħġieġ

minn B2040:

kull skart ieħor

minn B2040:

Skart ta' ġibs ta' bordijiet tal-ħitan jew ġibsbord li jiġi mit-twaqqigħ tal-bini

Litju-Tantalu u Litju-Niobju li fih ruttam ta' ħġieġ

 

 

B2060

 

 

B2070 – B2110

 

B2070 – B2110

B2120; B2130

 

 

 

 

 

B3010; B3020

 

minn B3030:

Ħwejjeġ użati u oġġetti oħra ta' tessuti

minn B3030:

kull skart ieħor

 

minn B3030:

kull skart ieħor

 

B3035

 

B3035

B3040

 

 

 

 

 

B3050 – B3065

 

 

 

B3060

 

minn B3070:

Fungu miċelju deattivat mill-produzzjoni ta' penisilin li se jintużaw bħala ikel għall-annimali

 

minn B3070:

Skart ta' xagħar uman

Skart ta' silla

 

 

 

B3080; B3090

 

B3100 – B3120

 

 

 

 

 

B3130

 

B3140 – B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Iċ-Ċili

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050

 

 

 

B1070; B1080

 

 

 

B1115

 

 

 

B1250

 

 

 

B2060

 

 

 

B2130

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3060; B3065

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

l-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:

 


Iċ-Ċina

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

Metalli Prezzjużi (deheb, fidda, il-grupp tal-platinu, imma mhux merkurju)

Ruttam tal-molibdenu

Ruttam tal-kobalt

Ruttam tal-bismut

Ruttam taż-żirkonju

Ruttam tal-manganiż

Ruttam tal-ġermanju

Ruttam tal-vanadju

Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

Ruttam tat-torju

Ruttam tal-membri tal-grupp ta' elementi metalliċi rari

Ruttam tal-kromju

 

 

minn B1010:

Ruttam tal-ħadid u l-azzar

Ruttam tar-ram

Ruttam tan-nikil

Ruttam ta' l-alluminju

Ruttam taż-żingu

Ruttam tal-landa

Ruttam tat-tungstenu

Ruttam tat-tantalu

Ruttam tal-manjesju

Ruttam tat-titanju

minn B1020:

kull skart ieħor

 

 

minn B1020:

Metalli ta’ tranżizzjoni – jekk fihom > 10 % V2O5

B1030

 

 

 

minn B1031:

kull skart ieħor

 

 

minn B1031:

tungstenu, titanju, tantalu

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

minn B1100:

kull skart ieħor

 

 

minn B1100:

Żingu mhux pur u iebes

 

 

 

B1115

minn B1120:

Lantanidi (metalli ta' l-art rari):

 

 

minn B1120:

kull skart ieħor

B1130 – B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

minn B2030:

Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta' metall u ċeramika) ħlief għar-ruttam tal-WC kull skart ieħor

 

 

minn B2030:

Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta' metall u ċeramika) Ruttam tal-WC biss

B2040 – B2130

 

 

 

minn B3010:

Raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni li ġejjin

raża ta' urea formaldehyde

raża ta' melamine formaldehyde

raża ta' expoxy

raża ta' alkyd

 

 

minn B3010:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri

Raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni li ġejjin

raża ta' phenol formaldehyde

poliamidi

It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat (3):

Perfluoroetilene/propylene (FEP)

Perfluoro alkoxyl alkane

Tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)

Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA)

Polivinilflworidu (PVF)

Polivinilideneflworidu (PVDF)

 

 

 

B3020

minn B3030:

l-oħrajn kollha

 

 

minn B3030:

L-iskart tal-qoton li ġej :

skart tal-ħjut ta’ l-insiġ (inkluż skart tal-ħjut)

skart ieħor

L-iskart li ġej (li jinkludi suf qasir, skart tal-ħjut u stokk ta' granata) ta' fibri magħmula mill-bniedem

ta' fibri sintetiċi

ta' fibri artifiċjali

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

minn B3060:

l-oħrajn kollha

 

 

minn B3060:

Skart ta' l-għadam u l-punti ċentrali tal-qrun, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, ippreparati b'mod sempliċi (imma mhux maqtugħin fil-forom), trattati bl-aċidu jew bil-ġelatina mneħħija

B3065 – B4030

 

 

 

minn GB040

7112

2620 30

2620 90 :

kull skart ieħor

 

 

minn GB040

7112

2620 30

2620 90 :

gagazzi biss mill-ipproċessar tar-ram

 

 

 

GC010

minn GC020:

kull skart ieħor

 

 

minn GC020:

Skart tal-wajers biss, ruttam tal-magni

 

 

 

GC030

:

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


L-Eġittu

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

Ruttam tal-kromju

 

 

minn B1010:

kull skart ieħor

B1020 – B1040

 

 

 

 

B1050 – B1070

 

 

B1080 – B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1220; B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

minn B2040:

Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid (’il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

minn B2040:

kull skart ieħor

 

 

 

B2060 – B2080

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 – B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

 

minn B3020:

Skart u ruttam ta' karti jew ta' kartuna ta':

oħrajn

2. ruttam mhux selezzjonat

minn B3020:

kull skart ieħor

 

 

 

B3030 – B3110

 

 

B3120

 

 

 

 

B3130 – B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Il-Federazzjoni Russa

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

B1010 – B2120

 

B1010 – B2120

B2130

 

 

 

 

B3010 – B3030

 

B3010 – B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

B3050 – B3070

 

B3050 – B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110 – B3130

 

B3110 – B3130

B3140

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

B4010 – B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

GC050

GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

 

GE020

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 -40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Il-Filippini

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

Ruttam tal-kobalt

minn B1010:

kull skart ieħor

 

 

minn B1020:

Ruttam tal-ċomb (imma li jeskludi batteriji ta' aċidu ta' ċomb)

minn B1020:

kull skart ieħor

 

 

 

B1030 – B1115

 

 

minn B1120:

Kobalt, Lantanu

minn B1120:

kull skart ieħor

 

 

 

B1130 – B1150

 

 

B1160; B1170

 

 

 

 

B1180 – B1220

 

 

B1230; B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

 

minn B2030:

Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta' metall u ċeramika)

minn B2030:

Fibri b'bażi ta' ċeramika mhux speċifikati jew inklużi f'postijiet oħra

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070 – B3010

 

 

 

 

B3020 – B3050

 

 

B3060 – B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 – B3140

 

 

B4010; B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Ġeorġja

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

 

B1010; B1020

 

 

B1030

 

 

B1031 – B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

 

B1120 – B2130

 

 

 

 

B3010 – B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060; B3065

 

 

B3070; B3080

 

 

 

 

B3090 – B3110

 

 

B3120 – B4010

 

 

 

 

 

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Il-Gujana

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

 

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006


Ħong Kong (Iċ-Ċina)

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

Ruttam tat-tantalu

 

 

minn B1010:

kull skart ieħor

 

 

 

B1020

B1030 – B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060 – B1090

 

 

 

minn B1100:

Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

 

 

minn B1100

kull skart ieħor

 

 

 

B1115

minn B1120:

Lantanidi (metalli ta' l-art rari):

 

 

minn B1120:

kull skart ieħor

 

 

 

B1130

B1140 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210; B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 – B2060

B2070; B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100 – B2130

 

 

 

minn B3010:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

polyacetals

polieteri

alkani C10-C13 (li jintużaw sabiex isir il-plastik)

It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat (4):

Perfluoroethylene/propylene (FEP)

Perfluoro alkoxyl alkane

Tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)

Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA)

Polivinilflworidu (PVF)

Polivinilideneflworidu (PVDF)

 

 

minn B3010:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

ethylene

styrene

polipropelin

politin tereftalat

akrilonitrile

butadina

poliamidi

polibutilin tereftalat

polikarbonati

sulfidi ta' polifenilene

polimeri ta' akriliku

poliuretejn (li ma fihx CFC)

polysiloxanes

polymethyl methacrylate

alkoħol ta' polivinil

butiral ta' polivinil

aċetat ta' polivinil

Raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni

 

 

 

B3020; B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040 – B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 – B3090

B3100 – B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010 – B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


L-Indja

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

 

 

minn B1010:

Ruttam tal-ħadid u l-azzar

Ruttam tar-ram

Ruttam tan-nikil

Ruttam ta' l-alluminju

Ruttam taż-żingu

Ruttam tal-landa

Ruttam tal-manjesju

 

 

B1020

 

 

minn B3010:

kull skart ieħor

minn B3010:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

politin tereftalat

 

 

 

B3020

 

 

minn B3030:

kull skart ieħor

 

minn B3030:

Ċraret użati, ruttam ta' ħjut tal-qanneb, ħbula, ħabel u kajbils u oġġetti ta' ħjut tal-qanneb użati, ħbula, ħabel jew kajbils tat-tessuti

 

l-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:

 

 


L-Indoneżja

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030 – B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 – B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

minn B2030:

Fibri b'bażi ta' ċeramika mhux speċifikati jew inklużi f'postijiet oħra

 

 

minn B2030:

Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta' metall u ċeramika)

minn B2040:

kull skart ieħor

 

 

B2040:

Litju-Tantalu u Litju-Niobju li fih ruttam ta' ħġieġ

B2060 – B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

minn B3030:

Ħwejjeġ użati u oġġetti oħra ta' tessuti

Ċraret użati, ruttam ta' ħjut tal-qanneb, ħbula, ħabel u kajbils u oġġetti ta' ħjut tal-qanneb użati, ħbula, ħabel jew kajbils tat-tessuti

 

 

minn B3030:

kull skart ieħor

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040 – B3090

B3100 – B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


L-Iżrael

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

 

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006


Il-Kenja

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

B1010 – B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 – B1080

 

 

B1090

 

 

 

minn B1100:

Ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu:

Ħmieġ ta' biċċiet taż-żingu ġej minn magna li tiggalvanizza b'għadsa taħraq (lott) (> 92 % zn)

Tneħħija ta' żingu mill-wiċċ ta' likwidu

Tneħħija ta' alluminju mill-wiċċ ta' likwidu (jew tneħħija mill-wiċċ ta' likwidu) li jeskludi fdalijiet ta' melħ minn metall imdewweb

Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi mdewwbin għal iżjed raffinar

Fdalijiet minn landa mdewba li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0.5 % landa

minn B1110:

Żingu mhux pur u iebes

Ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu:

Ħmieġ ta' fuq ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (> 90 % Zn)

Ħmieġ ta' isfel ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (> 92 % Zn)

Ħmieġ taż-żingu użat fil-proċess li bih isir xogħol fondut minn forom tal-metall (> 85 % Zn)

 

 

minn B1120:

kull skart ieħor

minn B1120:

Manganiż

Ħadid

Żingu

 

 

B1130 – B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

 

minn B3030:

Truf tal-qanneb u skart (li jinkludi skart ta' ħjut u stokk ta' granata) ta' qanneb ta' veru (Cannabis sativa L.)

Ċraret użati, ruttam ta' ħjut tal-qanneb, ħbula, ħabel u kajbils u oġġetti ta' ħjut tal-qanneb użati, ħbula, ħabel jew kajbils tat-tessuti, għajr dawk separati

minn B3030:

kull skart ieħor

 

 

B3035 – B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Il-Kosta ta' l-Ivorju

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

 

 

B1250

 

 

 

minn B3030:

Ħwejjeġ użati u oġġetti oħra ta' tessuti

 

 

 

B3140

l-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:

 

 

 


Il-Kosta Rika

(a)

(b)

(ċ)

(d)

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 

 

 


Il-Kriġiżstan

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

 

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006


Il-Kroazja

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006


Kuba

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 


Il-Libanu

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

Ruttam tal-kromju

minn B1010:

kull skart ieħor

 

B1010

B1020 – B1090

 

 

B1020 – B1090

minn B1100:

Tneħħija ta' żingu mill-wiċċ ta' likwidu

Tneħħija ta' alluminju mill-wiċċ ta' likwidu (jew tneħħija mill-wiċċ ta' likwidu) li jeskludi fdalijiet ta' melħ minn metall imdewweb

minn B1100:

Żingu mhux pur u iebes

Ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu:

Ħmieġ ta' fuq ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (> 90 % Zn)

Ħmieġ ta' isfel ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (> 92 % Zn)

Ħmieġ taż-żingu użat fil-proċess li bih isir xogħol fondut minn forom tal-metall (> 85 % Zn)

Ħmieġ ta' biċċiet taż-żingu ġej minn magna li tiggalvanizza b'għadsa taħraq (lott) (> 92 % Zn)

Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi mdewwbin għal iżjed raffinar

Fdalijiet minn landa mdewba li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0.5 % landa

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120 – B1140

 

 

B1120 – B1140

 

B1150 – B2030

 

B1150 – B2030

minn B2040:

kull skart ieħor

minn B2040:

Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid ('il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

 

B2040

B2060 – B2130

 

 

B2060 – B2130

minn B3010:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

alkoħol ta' polivinil

butiral ta' polivinil

aċetat ta' polivinil

Raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni

It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat (5):

Perfluoroetilene/propylene (FEP)

Perfluoro alkoxyl alkane

Tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)

Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA)

Polivinilflworidu (PVF)

Polivinilideneflworidu (PVDF)

minn B3010:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

etilene

styrene

polipropelin

politin tereftalat

akrilonitrile

butadina

polyacetals

poliamidi

polibutilin tereftalat

polikarbonati

polieteri

sulfidi ta' polifenilene

polimeri ta' akriliku

alkani C10-C13 (li jintużaw sabiex isir il-plastik)

poliuretejn (li ma fihx CFC)

polysiloxanes

polymethyl methacrylate

 

B3010:

 

B3020 – B3130

 

B3020 – B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010 – B4030

 

B4010 – B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Il-Liechtenstein

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

 

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006


Il-Makaw, iċ-Ċina

(a)

(b)

(ċ)

(d)

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 

 

 


Il-Malawi

(a)

(b)

(ċ)

(d)

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 

 

 


Il-Malażja

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

Ruttam tan-nikil

Ruttam taż-żingu

Ruttam tat-tungstenu

Ruttam tat-tantalu

Ruttam tal-manjesju

Ruttam tat-titanju

Ruttam tal-manganiż

Ruttam tal-ġermanju

Ruttam tal-vanadju

Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

Ruttam tal-membri tal-grupp ta' elementi metalliċi rari

Ruttam tal-kromju

minn B1010:

Ruttam tal-molibdenu

Ruttam tal-kobalt

Ruttam tal-bismut

Ruttam taż-żirkonju

Ruttam tat-torju

minn B1010

Metalli Prezzjużi (deheb, fidda, il-grupp tal-platinu, imma mhux merkurju)

Ruttam tal-ħadid u l-azzar

Ruttam tar-ram

Ruttam ta' l-alluminju

Ruttam tal-landa

 

B1020 – B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120 – B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160 – B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220 – B1240

 

 

 

 

 

B1250 – B2030

 

minn B2040:

Sulfat ta' kalċju raffinat parzjalment li jiġi mit-tneħħija ta' kubrit mit-tromba ta' ċumnija tal-gass (FGD)

Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid (’il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

 

minn B2040:

kull skart ieħor

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110 – B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020 – B3035

 

B3040

 

 

 

 

minn B3050:

Skart u ruttam ta' injam, kemm jekk ikunu miġbura jew le fi zkuk, trab tal-faħam, pritkuna jew forom simili

minn B3050:

Skart tas-sufra: sufra mgħaffġa, magħquda jew mitħuna

 

 

minn B3060:

Skart veġetali mnixxef u sterilizzat, fdalijiet u prodotti li jiġu minnhom, kemm jekk ikunu fil-forma ta' pritkuni, jew ta' xi tipi użati fl-għalf ta' l-annimali, mhux speċifikat jew inkluz f'postijiet oħra (granza tar-ross u prodotti li jiġu minnhom taħt 2302 20 100 /900 biss)

Skart ta' l-għadam u l-punti ċentrali tal-qrun, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, ippreparati b'mod sempliċi (imma mhux maqtugħin fil-forom), trattati bl-aċidu jew bil-ġelatina mneħħija

Qxur tal-kakaw, qxur, ġlud u skart ieħor tal-kakaw

Skart ieħor mill-industrija ta' l-agri-ikel li teskludi prodotti li jiġu minnha, li jilħqu rekwiżiti nazzjonali u internazzjonali u livelli għall-konsum mill-bnedmin jew mill-annimali:

 

minn B3060:

Skart veġetali mnixxef u sterilizzat, fdalijiet u prodotti li jiġu minnhom, kemm jekk ikunu fil-forma ta' pritkuni, jew ta' xi tipi użati fl-għalf ta' l-annimali, mhux speċifikat jew inkluz f'postijiet oħra (granza tar-ross u prodotti li jiġu minnhom taħt 2302 20 100 /900 biss)

Skart ieħor mill-industrija ta' l-agri-ikel li teskludi prodotti li jiġu minnha, li jilħqu rekwiżiti nazzjonali u internazzjonali u livelli għall-konsum mill-bnedmin jew mill-annimali:

 

 

B3065 – B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Il-Mali

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

kull skart ieħor

minn B1010:

Ruttam tal-kromju

 

 

 

B1020

 

 

B1030 – B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

 

B1090 – B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140 – B2030

 

 

 

minn B2040:

kull skart ieħor

minn B2040:

Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid (’il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

Kubrit solidu

 

 

 

B2060

 

 

B2070 – B2100

 

 

 

 

B2110; B2120

 

 

B2130 – B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Il-Marokk

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

minn B1010:

Ruttam tal-ħadid u l-azzar

Ruttam tat-tungstenu

Ruttam tal-molibdenu

Ruttam tat-tantalu

Ruttam tal-manjesju

Ruttam tal-kobalt

Ruttam tal-bismut

Ruttam taż-żirkonju

Ruttam tal-ġermanju

Ruttam tal-vanadju

Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

Ruttam tat-torju

 

minn B1010:

Metalli Prezzjużi (deheb, fidda, il-grupp tal-platinu, imma mhux merkurju)

Ruttam tar-ram

Ruttam tan-nikil

Ruttam ta' l-alluminju

Ruttam taż-żingu

Ruttam tal-landa

Ruttam tat-titanju

Ruttam tal-manganiż

Ruttam tal-membri tal-grupp ta' elementi metalliċi rari

Ruttam tal-kromju

 

minn B1020:

Ruttam ta' l-antimonju

Ruttam tal-ċomb (imma li jeskludi batteriji ta' aċidu ta' ċomb)

Ruttam tal-tellurju

 

minn B1020:

Ruttam tal-berillju

Ruttam tal-kadmju

Ruttam tas-selenju

 

B1030 – B1200

 

 

 

 

 

B1210

 

B1220 – B1250

 

 

 

 

 

B2010 – B2020

 

minn B2030:

Fibri b'bażi ta' ċeramika mhux speċifikati jew inklużi f'postijiet oħra

 

minn B2030:

Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta' metall u ċeramika)

 

B2040 – B2130

 

 

 

minn B3010:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

styrene

butadina

polyacetals

poliamidi

polibutilin tereftalat

polikarbonati

polieteri

sulfidi ta' polifenilene

polimeri ta' akriliku

alkani C10-C13 (li jintużaw sabiex isir il-plastik)

polysiloxanes

polymethyl methacrylate

butiral ta' polivinil

aċetat ta' polivinil

It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat (6):

Perfluoroetilene/propylene (FEP)

Perfluoro alkoxyl alkane

Tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)

Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA)

Polivinilflworidu (PVF)

Polivinilideneflworidu (PVDF)

 

minn B3010

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

etilene

polipropelin

politin tereftalat

akrilonitrile

poliuretejn (li ma fihx CFC)

alkoħol ta' polivinil

Raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjon

 

 

 

B3020 – B3050

 

minn B3060:

kull skart ieħor

 

minn B3060:

Qxur tal-kakaw, qxur, ġlud u skart ieħor tal-kakaw

 

 

 

B3065

 

B3070 – B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 —40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Il-Moldova

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B3020:

kull skart ieħor

minn B3020:

Karta jew kartun mhux ibbliċjati jew ta' karti jew kartun immewġin

karti jew kartun ieħor, magħmul prinċipalment minn polpa ibbliċjata kimikament, mhux ikkuluriti fil-massa

karti jew kartun magħmul prinċipalment minn polpa mekanika (per eżempju, gazzetti, ġurnali u materjal stampat b'mod simili)

 

 

l-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:

 

 

 


L-Oman

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B1010:

l-oħrajn kollha

minn B1010:

Ruttam tal-ħadid u l-azzar

 

 

kull skart ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:

 

 

 


Il-Pakistan

(a)

(b)

(ċ)

(d)

minn B3060

Il-fond ta' l-inbid

 

 

 

B3140

 

 

 

minn GN010 ex 0502 00 :

Skart tal-lanzit tal-ħnieżer, tal-ħnieżer imsewwija, tal-ħnieżer slavaġġ,

 

 

 

 

 

 

l-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:


Il-Paragwaj

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 


Il-Peru

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

minn B3030:

Skart ta' suf u xagħar ta' l-annimali fin jew aħrax, li jinkludi skart ta' ħjut imma li jeskludi stokk ta' granata

Skart tal-qoton (li jinkludi skart ta' ħjut u stokk ta' granata)

Truf tal-qanneb u skart (li jinkludi skart ta' ħjut u stokk ta' granata) ta' qanneb ta' veru (Cannabis sativa L.)

Truf ta' qanneb u skart (li jinkludi skart ta' ħjut u stokk ta' granata) ta' ġuta u fibri tessuti ta' tilju oħrajn (li jeskludi kittien, qanneb ta' veru u rami)

Truf ta' qanneb u skart (li jinkludi ħjut skart u stokk ta' granata) tas-sisal u fibri ta' tessuti oħrajn tal-ġeneru Agave

Truf ta' qanneb, suf qasir u skart (li jinkludi ħjut skart u stokk ta' granata) tal-ġewża ta' l-Indi

Truf ta' qanneb, suf qasir u skart (li jinkludi ħjut skart u stokk ta' granata) tal-Manilla (qanneb ta' Manilla jew Musa textilis Nee)

Truf ta' qanneb, suf qasir u skart (li jinkludi ħjut skart u stokk ta' granata) tar-rami u tessuti magħmula minn fibri veġetali oħra, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor

 

minn B3030:

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi li mhumiex tajba għat-tkebbib, skart tal-ħajt u ħażniet mhux maħduma)

Skart tat-truf tal-qanneb tal-kittien

Skart (li jinkludi suf qasir, ħjut skart u stokk ta' granata) ta’ fibri magħmula mill-bniedem

Ħwejjeġ użati u oġġetti oħra ta' tessuti

Ċraret użati, ruttam ta' ħjut tal-qanneb, ħbula, ħabel u kajbils u oġġetti ta' ħjut tal-qanneb użati, ħbula, ħabel jew kajbils tat-tessuti

 

minn B3060:

Tneħħija ta' grass: fdalijiet li jirriżultaw mit-trattament ta' sustanzi tax-xaħam jew xemgħat ta' l-annimali jew veġetali

Skart ta' l-għadam u l-punti ċentrali tal-qrun, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, ippreparati b'mod sempliċi (imma mhux maqtugħin fil-forom), trattati bl-aċidu jew bil-ġelatina mneħħija

 

minn B3060:

kull skart ieħor

 

minn B3065:

Skart tal-grass li jittiekel u żjut li joriġinaw mill-annimali (per eżempju żjut tal-qali), sakemm ma' jurux xi karatteristika ta' l-Anness III ta’ Basel [perikoluża]

 

minn B3065:

Skart tal-grass li jittiekel u żjut li joriġinaw mill-annimali (per eżempju żjut tal-qali), sakemm ma' jurux xi karatteristika ta' l-Anness III ta’ Basel [perikoluża]

 

 

 

l-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:


Is-Sejxell

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

GF010

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

l-iskart l-ieħor kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006:

 

 

 


Is-Sri Lanka

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

l-iskart kollu mniżżel fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

 

 


It-Tajlandja

(a)

(b)

(ċ)

(d)

 

 

B1010

 

 

B1020; B1030

 

 

 

 

B1031

 

 

B1040 – B1090

 

 

 

minn B1100:

l-oħrajn kollha

minn B1100:

Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi mdewwbin għal iżjed raffinar

Fdalijiet minn landa mdewba li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0,5 % landa

 

 

B1115 – B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160 – B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

minn B2040:

Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid (’il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

Ġebla tal-ġir mill-produzzjoni tas-cyanamide ta' kalċju (li għandu pH ta' inqas minn 9)

Litju-Tantalu u Litju-Niobju li fih ruttam ta' ħġieġ

minn B2040:

kull skart ieħor

 

 

 

B2060; B2070

 

 

B2080; B2090