ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 280

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
24 ta' Ottubru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2007 tat-23 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1236/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1974/2006 għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 dwar modulazzjoni fakultattiva

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1237/2007 tat-23 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni 2006/696/KE fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta’ bajd minn qatgħat ta’ tiġieġ li jbidu infettati mis-Salmonella  ( 1 )

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1238/2007 tal-23 ta’ Ottubru 2007 dwar l-istipular ta' regoli fir-rigward tal-kwalifiki tal-membri tal-Bord ta' l-Appell ta' l-Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1239/2007 tat-23 ta’ Ottubru 2007 li jemenda għas-87 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

11

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/678/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Ottubru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2004/452/KE li tfassal elenku ta’ istituzzjonijiet li r-riċerkaturi tagħhom jisgħtu jkollhom aċċess għal data kunfidenzjali għal għanijiet xjentifiċi (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 4672)  ( 1 )

22

 

 

2007/679/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Ottubru 2007 li tistabbilixxi l-ammonti netti li jirriżultaw mill-modulazzjoni fakultattiva fir-Renju Unit għas-snin 2007-2012 (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5104)

25

 

 

2007/680/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Ottubru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/410/KE, li tistipula l-ammonti li, skond l-Artikoli 10(2), 143(d) u 143(e) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003, huma mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-EAFRD u ta' l-EAGF, u d-Deċiżjoni 2006/636/KE li tistipula, għal kull Stat Membru, l-appoġġ annwali Komunitarju favur l-iżvilupp rurali għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013 (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5106)

27

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

24.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 280/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1235/2007

tat-23 ta’ Ottubru 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta’ Ottubru 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 756/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANNESS

tar-Regolament tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

58,3

MK

31,2

TR

117,9

ZZ

69,1

0707 00 05

EG

151,2

JO

151,2

MA

40,3

MK

76,8

TR

147,8

ZZ

113,5

0709 90 70

TR

118,7

ZZ

118,7

0805 50 10

AR

47,3

TR

89,7

UY

73,9

ZA

57,1

ZZ

67,0

0806 10 10

BR

253,7

TR

117,2

US

242,9

ZZ

204,6

0808 10 80

AU

145,1

CL

86,4

MK

30,6

NZ

97,0

US

96,6

ZA

97,8

ZZ

92,3

0808 20 50

CN

87,2

TR

84,5

ZZ

85,9


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


24.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 280/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1236/2007

tat-22 ta’ Ottubru 2007

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1974/2006 għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 dwar modulazzjoni fakultattiva

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 ta’ l-20 ta’ Settembru 2005 dwar is-sostenn għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) (1), u notevolment l-Artikolu 91 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2019/93, (KE) Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) Nru 1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) Nru 1673/2000, (KEE) Nru 2358/71 u (KE) Nru 2529/2001 (2), u notevolment l-Artikolu 155 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 tas-27 ta’ Marzu 2007 li jiffissa r-regoli applikabbli għall-modulazzjoni fakultattiva tal-pagamenti diretti previsti mir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1290/2005 (3), u notevolment l-Artikolu 6(b) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 378/2007 jipprevedi li l-Istati Membri li fihom tiġi applikata, mad-dħul fis-seħħ tiegħu, is-sistema ta’ tnaqqis addizzjonali fil-pagamenti diretti msemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1655/2004 tat-22 ta’ Settembru 2004 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għat-transizzjoni bejn is-sistema ta’ modulazzjoni fakultattiva stabbilita bl-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1259/1999 u s-sistema ta’ modulazzjoni obbligatorja stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 (4), jew li ġew eżentati, bis-saħħa ta’ l-Artikolu 70(4)(a), tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, mill-obbligu ta’ kofinanzjament għal sostenn Komunitarju, jistgħu japplikaw, matul il-perjodu 2007-2012, tnaqqis, imsejjaħ “modulazzjoni fakultattiva”, fl-ammonti kollha li għandhom x’jaqsmu mal-pagamenti diretti skond l-Artikolu 2(d) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 mogħtija fit-territorju għal sena kalendarja partikulari skond l-Artikolu 2(e), tar-Regolament insemmi.

(2)

L-ammonti netti li jirriżultaw mill-modulazzjoni fakultattiva jitpoġġew għad-dispożizzjoni, fl-Istat Membru fejn kienu ġġenerati, bħala sostenn Komunitarju għall-miżuri li jaqgħu taħt il-programmazzjoni ta’ l-iżvilupp rurali u huma, għalhekk, allokati għall-finanzjament tal-programmi ta’ żvilupp rurali b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u mar-Regolmenti ta’ implimentazzjoni tiegħu, notevolment ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 tal-15 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-modalitajiet ta’ implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar is-sostenn għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) (5).

(3)

L-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006, li b’konformità miegħu l-kontenut tal-programmi ta’ żvilupp rurali msemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 hu stabbilit, għandu fil-parti A, il-punt 6, pjan ta’ finanzjament li jinkludi żewġ tabelli li għandhom jiġu emendati biex jippermettu lill-Istati Membri li japplikaw il-modulazzjoni fakultattiva li jinkludu fiha l-indikazzjoni ta’ l-ammonti relattivi.

(4)

Is-sistema li tikkonċerna l-modulazzjoni fakultattiva introdotta mir-Regolament (KE) Nru 378/2007 tieħu post ir-regoli stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1655/2004, li għandhom konsegwentement jiġu abrogati.

(5)

Madankollu, hu meħtieġ li jibqa’ jiġi żgurat l-użu ta’ l-ammonti miżmuma b’konformità mas-sistema ta’ modulazzjoni fakultattiva stabbilita qabel bl-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1259/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 li jistabbilixxi regoli komuni għall-iskemi ta’ appoġġ dirett skond il-politika agrikola komuni (6).

(6)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament jikkonformaw ma’ l-opinjoni tal-Kumitat ta’ l-Iżvilupp Rurali, mal-Kumitat ta’ l-Immaniġġjar tal-Pagamenti Diretti u mal-Kumitat tal-Fondi Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006, il-parti A hu emendat kif ġej:

(1)

It-tabella li tidher fil-punt 6.1 qed tinbidel bit-tabella li tidher fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(2)

In-nota f’qiegħ il-paġna li tikkorrispondi mat-titlu tat-tabella li tidher fil-punt 6.2 qed tinbidel bit-test li ġej:

“(1)

Sakemm il-programmi ta’ l-iżvilupp rurali jkopru t-tipi differenti ta’ reġjuni u sakemm ir-rati ta’ kofinanzjament ta’ l-EAFRD huma ddivrenzjati, it-tabella 6.2 għandha tiġi ripetuta kemm għal kull tip ta’ reġjun kif ukoll għall-ammonti li jirriżultaw mill-modulazzjoni fakultattiva: ir-reġjuni li jaqgħu taħt l-Għan ta’ Konverġenza, ir-reġjuni ultraperiferali u l-gżejjer żgħar tal-Baħar Eġew, ir-reġjuni l-oħra, l-ammonti li jirriżultaw mill-modulazzjoni fakultattiva.”

Artikolu 2

Ir-regolament (KE) Nru 1655/2004 hu abrogat.

Madankollu, l-Istati Membri għandhom ikomplu japplikaw l-Artikoli 3, 4 u 5 tar-Regolament (KE) 1655/2004 għall-użu ta’ l-ammonti miżmuma b’konformità ma’ l-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1655/2004 u ma’ l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1259/1999.

Artikolu 3

Din ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2012/2006 (ĠU L 384, 29.12.2006, p. 8).

(2)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 552/2007 (ĠU L 131, 23.5.2007, p. 10).

(3)  ĠU L 95, 5.4.2007, p. 1.

(4)  ĠU L 298, 23.9.2004, p. 3.

(5)  ĠU L 368, 23.12.2006, p. 15. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 434/2007 (ĠU L 104, 21.4.2007, p. 8).

(6)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 113. Ir-Regolament abrogat mir-Regolament (KE) Nru 1782/2003.


ANNESS

“6.1.   Il-kontribuzzjoni annwali ta’ l-EAFRD (f’euro)

Sena

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EAFRD

 

 

 

 

 

 

 

Reġjuni ta’ konverġenza (*)

 

 

 

 

 

 

 

Ammonti li jirriżultaw mill-modulazzjoni fakultattiva (**)

 

 

 

 

 

 

 


(*)  Għall-Istati Membri li jinkludu reġjuni ta’ koverġenza u reġjuni oħrajn.

(**)  Għall-Istati Membri li japplikaw modulazzjoni fakultattiva skond ir-Regolament (KE) Nru 378/2007.”


24.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 280/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1237/2007

tat-23 ta’ Ottubru 2007

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni 2006/696/KE fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta’ bajd minn qatgħat ta’ tiġieġ li jbidu infettati mis-Salmonella

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 dwar il-kontroll tas-Salmonella u aġenti żoonotiċi oħra speċifikati li jinġarru fl-ikel (1) u, partikolarment l-Artikolu 5(6) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 9 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 jistabbilixxi regoli biex jiġi żgurat li jittieħdu miżuri xierqa u effettivi biex tinstab u tiġi kkontrollata s-Salmonella u aġenti żoonotiċi oħra f’kull stadju rilevanti tal-produzzjoni, ipproċessar u distribuzzjoni, partikolarment fil-livell ta’ prodotti primarji, biex titnaqqas il-prevalenza tagħhom u r-riskju li fihom għas-saħħa pubblika.

(2)

Skond l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003, b’effett minn 72 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-bajd jista’ biss jintuża għall-konsum dirett mill-bniedem bħala bajd għall-mejda jekk joriġina minn qatgħa kummerċjali ta’ tiġieġ li jbidu suġġetta għal programm ta’ kontroll nazzjonali u li mhix taħt restrizzjoni uffiċjali.

(3)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/696/KE tat-28 ta’ Awwissu 2006 tistabbilixxi lista ta’ pajjiżi terzi li minnhom it-tjur, il-bajd tat-tfaqqis, flieles ta’ ġurnata, laħam tat-tjur, għasafar ma jtirux u tal-kaċċa, bajd u prodotti tal-bajd u bajd speċifikat mingħajr patoġeni jistgħu jiġu impurtati fil-Komunità u jittranżitaw minnha u l-kondizzjonijiet ta’ ċertifikazzjoni veterinarja applikabbli, u temenda d-Deċiżjonijiet 93/343/KEE, 2000/585/KE u 2003/812/KE (3) li jistabbilixxu kondizzjonijiet ta’ ċertifikazzjoni veterinarja għall-importazzjonijiet u t-tranżitu mill-Komunità ta’ bajd u prodotti tal-bajd.

(4)

Prevalenza għolja ta’ Salmonella Enteritidis u Salmonella Typhimurium kienu misjuba f’qatgħat ta’ tiġieġ li jbidu fi Stati Membri matul studju mwettaq skond id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/665/KE tat-22 ta’ Settembru 2004 li tikkonċerna studju ta’ referenza dwar il-prevalenza tas-Salmonella f’qatgħat li jbidu ta’ Gallus gallus  (4).

(5)

Skond ir-Rapport ta’ l-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta’ l-Ikel dwar Tendenzi u Għejun ta’ Żoonożi, aġenti Żoonotiċi u Reżistenza Antimikrobika u Tifqigħat li jinġarru fl-Ikel fl-Unjoni Ewropea fl-2005 (5) il-bajd u l-prodotti tal-bajd huma l-aktar għajn importanti ta’ tifqigħat li jinġarru fl-ikel magħrufa ta’ salmonellosis fil-bnedmin. Barra minn hekk, skond dan ir-rapport, is-Salmonella Enteritidis u s-Salmonella Typhimurium kienu responsabbli għal 88 % tat-tifqigħat fejn is-serovar ġie ppruvat.

(6)

Minħabba l-prevalenza għolja ta’ Salmonella Enteritidis u Salmonella Typhimurium f’ċerti Stati Membri, l-impatt tagħha fuq is-saħħa pubblika u r-riluttanza mill-operaturi fil-kummerċ ta’ l-ikel li jbigħu bajd għall-mejda minn qatgħat infettati, id-data li fiha għandhom japplikaw ir-restrizzjonijiet fuq il-konsum ta’ bajd għall-mejda, għandha titressaq ‘il quddiem iżda xorta għandha tagħti lill-operaturi fil-kummerċ ta’ l-ikel biżżejjed żmien biex ikunu konformi mar-rekwiżiti l-ġodda mingħajr ma jsir tfixkil fis-swieq.

(7)

Madankollu, fejn qatgħa ta’ tiġieġ li jbidu tkun ġiet indikata bħala l-għajn ta’ l-infezzjoni f’tifqigħa li tinġarr fl-ikel bħala riżultat ta’ l-investigazzjoni epidemjoloġika ta’ tifqigħat li jinġarru fl-ikel skond id-Direttiva 2003/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 dwar is-sorveljanza taż-żoonosi u aġenti żoonotiċi, li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE u li tirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 92/117/KEE (6), ir-restrizzjonijiet dwar l-użu ta’ bajd għall-mejda stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 għandhom japplikaw mingħajr dewmien.

(8)

Filwaqt li jittieħed kont tar-riskju għas-saħħa pubblika minn bajd infettat mis-Salmonella, għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar l-immarkar ta’ bajd biex jiġi ggarantit li bajd minn qatgħat li huma suġġetti għal restrizzjonijiet fi ħdan il-qafas ta’ programm ta’ kontroll tas-Salmonella stipulat fir-Regolament (KE) Nru 2160/2003, jiġi mmarkat b’mod li minnufih jifirdu minn bajd għall-mejda qabel ma jitqiegħed fis-suq.

(9)

Sabiex jitħallew barra r-riżultati pożittivi foloz tal-bidu, l-awtorità kompetenti għandha titħalla tneħħi r-restrizzjonijiet stabbiliti fil-Paragrafu 2 tal-Parti D ta’ l-Anness II ta’ dan ir-Regolament jekk l-infezzjoni tas-Salmonella ma tiġix ikkonfermata fil-qatgħat ta’ tiġieġ li jbidu filwaqt li jintuża protokoll strett.

(10)

Il-pajjiżi terzi li minnhom l-Istati Membri huma awtorizzati jimpurtaw bajd, għandhom jipprovdu garanziji ekwivalenti għar-rekwiżiti fi ħdan il-Komunità, u ċ-ċertifikat mudell għall-bajd fid-Deċiżjoni 2006/696/KE għandu jiġi emendat skond dan.

(11)

Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar li jistipula l-prinċipji ġenerali u r-rekwiżiti tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta’ l-Ikel u li jistipula proċeduri dwar is-sikurezza ta’ l-ikel (7), b’mod partikolari l-Artikolu 12 tiegħu, jistipula regoli dwar l-ikel u l-għalf esportat jew esportat mill-ġdid mill-Komunità għat-tqegħid fis-suq f’pajjiż terz. Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw għall-bajd tal-mejda. Skond dan, mhux meħtieġ li jiġu stipulati dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward ta’ l-esportazzjoni ta’ dan il-bajd f’dan ir-Regolament.

(12)

Sabiex jiġi evitat kull tfixkil fil-kummerċ, l-użu ta’ ċertifikati maħruġa skond il-mudell preżenti ta’ ċertifikati stabbilit fid-Deċiżjoni 2006/696/KE għandu jitħalla għal perjodu ta’ 60 jum wara d-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(13)

Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 għandu għalhekk ikun emendat skond dan.

(14)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 huwa emendat skond l-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-Anness II tad-Deċiżjoni 2006/696/KE huwa emendat skond l-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Kunsinni ta’ bajd li għalihom ħarġu ċertifikati skond id-Deċiżjoni 2006/696/KE fil-verżjoni ta’ qabel l-1 ta’ Novembru 2007 jistgħu jiġu impurtati fil-Komunità għal perjodu ta’ 60 jum wara din id-data.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika minn

l-1 ta’ Novembru 2007 fejn is-Salmonella spp. ikunu identifikati fil-qatgħat ta’ tiġieġ li jbidu bħala għajn ta’ infezzjoni għall-bnedmin minħabba l-konsum ta’ bajd jew prodotti tal-bajd bħala riżultat ta’ l-investigazzjoni epidemjoloġika ta’ tifqigħat li jinġarru fl-ikel skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2003/99/KE;

mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2009 għall-qatgħat l-oħra ta’ tiġieġ li jbidu.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55, verżjoni kkoreġuta bil-ĠU L 226, tal-25.6.2004, p. 22. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1791/2006.

(3)  ĠU L 295, 25.10.2006, p. 1.

(4)  ĠU L 303, 30.9.2004, p. 30.

(5)  Il-Ġurnal EFSA (2006) 96.

(6)  ĠU L 325, 12.12.2003, p. 31. Id-Diretiva kif emendata bid-Diretiva tal-Kunsill 2006/104/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 352).

(7)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 575/2006 (ĠU L 100, 8.4.2006, p. 3).


ANNESS I

Fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003, il-Parti D tinbidel b’dan li ġej:

“D.   Rekwiżiti speċifiċi li jirrigwardaw qatgħat ta’ tiġieġ li jbidu

1.

Il-bajd m’għandux jintuża għall-konsum dirett mill-bniedem bħala bajd tal-mejda sakemm ma jkunx ġej minn qatgħa kummerċjali ta’ tiġieġ li jbidu suġġetta għal programm ta’ kontroll nazzjonali stabbilit skond l-Artikolu 5 u mhux taħt restrizzjoni uffiċjali.

2.

Il-bajd li joriġina minn qatgħat li għandhom stat ta’ saħħa mhux magħruf, li dwarhom hemm suspett li huma infettati jew li huma infettati mis-serotipi tas-Salmonella li għalihom ġiet iffissata mira ta’ tnaqqis jew li ġew identifikati f’tifqigħa speċifika fil-bniedem li tinġarr fl-ikel, jista’ jintuża għall-konsum mill-bniedem jekk jiġi ttrattat b’mod li jiggarantixxi l-qirda tas-sertotipi kollha tas-Salmonella li għandhom sinifikat għas-saħħa pubblika skond il-leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar l-iġjene fl-ikel.

Il-bajd li joriġina minn qatgħat li għandhom stat ta’ saħħa mhux magħruf, li dwarhom hemm suspett li huma infettati jew li huma infettati mis-serotipi tas-Salmonella li għalihom ġiet iffissata mira ta’ tnaqqis jew li ġew identifikati bħala għajn ta’ infezzjoni f’tifqigħa speċifika fil-bniedem li tinġarr fl-ikel, għandu jkun

(a)

ikkunsidrat bħala bajd tal-Klassi B kif iddefinit fl-Artikolu 2(4) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 557/2007 tat-23 ta' Mejju 2007 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1028/2006 dwar standards għat-tqegħid fis-suq tal-bajd (1);

(b)

immarkat bl-indikazzjoni msemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 557/2007 li tifridhom b’mod ċar minn bajd tal-Klassi A qabel ma jitqiegħdu fis-suq.

(c)

projbit milli jidħol f’ċentri ta’ ppakkjar sakemm l-awtorità kompetenti ma tkunx sodisfatta bil-miżuri biex jiġi pprevenut it-tniġġis minn naħa għal oħra ta’ bajd minn qatgħat oħrajn.

3.

Meta jinqatlu jew jinqerdu tjur minn qatgħat infettati, għandhom kemm jista’ jkun jittieħdu miżuri biex jitnaqqas ir-riskju ta’ tixrid taż-żoonożi. Il-qtil għandu jitwettaq skond il-leġislazzjoni tal-Komunità dwar l-iġjene fl-ikel. Il-prodotti li ġejjin minn tjur bħal dawn jistgħu jitqiegħdu fis-suq għall-konsum mill-bniedem skond il-leġisslazzjoni tal-Komunità dwar l-iġjene fl-ikel u, jekk ikun applikabbli, il-parti E. Jekk mhumiex destinati għall-konsum mill-bniedem, dawn il-prodotti għandhom jintużaw jew jiġu eliminati skond ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

4.

Sabiex jitħallew barra r-riżultati pożittivi foloz tal-bidu, l-awtorità kompetenti tista’ tneħħi r-restrizzjonijiet stabbiliti fil-punt 2 ta’ din il-Parti:

(a)

meta l-qatgħa ta’ tiġieġ li jbidu ma tkunx l-għajn ta’ infezzjoni għall-bnedmin mill-konsum ta’ bajd jew prodotti tal-bajd bħala riżultat ta’ l-investigazzjoni epidemjoloġika ta’ tifqigħat li jinġarru fl-ikel skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2003/99/KE; u

(b)

fejn il-qatgħa tkun sottomessa għal programm ta’ kontroll nazzjonali mwaqqaf skond l-Artikolu 5 u s-serotipi tas-Salmonella li għalihom ġiet stabbilita mira ta’ tnaqqis mhumiex ikkonfermati mill-protokoll ta’ kkampjunar li jkun twettaq mill-awtorità kompetenti:

(i)

l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi msemmija fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/665/KE (7 kampjuni); iżda, sotto-kampjun ta’ 25 gramma jrid jinġabar minn kull materjal fekali u kampjun ta’ trab għall-analiżi; il-kampjuni kollha jridu jiġu analizzati b’mod separat;

jew,

(ii)

investigazzjoni batterjoloġika tal-musrana l-għamja u t-tubi ta’ l-ovarji ta’ 300 tajra;

jew,

(iii)

investigazzjoni batterjoloġika tal-qoxra u l-ġewwieni ta’ 4 000 bajda minn kull qatgħa fi gruppi ta’ mhux aktar minn 40 bajda.

Barra mill-ikkampjunar imsemmi fil-punt (b), l-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-assenza ta’ l-użu ta’ antimikrobiċi, li potenzjalment jaffettwa r-riżultat ta’ l-analiżi ta’ l-ikkampjunar.ANNESS II

Fil-Parti 2 ta’ l-Anness II tad-Deċiżjoni 2006/696/KE, iċ-ċertifikat veterinarju mudell għall-bajd (E) jinbidel b’dan li ġej:

“Mudell ta’ ċertifikat veterinarju għall-bajd (E)

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

24.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 280/10


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1238/2007

tal-23 ta’ Ottubru 2007

dwar l-istipular ta' regoli fir-rigward tal-kwalifiki tal-membri tal-Bord ta' l-Appell ta' l-Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jirrevoka ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE (1) tal-Kummissjoni, b'mod partikolari l-Artikolu 76 (1) (h) u l-Artikolu 89 tagħhom,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 jagħti s-setgħa lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (l-Aġenzija) biex tieħu deċiżjonijiet individwali fir-rigward tar-reġistrazzjoni tas-sustanzi kimiċi, kif ukoll jistabbilixxi l-Bord ta' l-Appell qabel tali deċiżjonijiet individwali jistgħu jiġu appellati.

(2)

L-Artikolu 89 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta regoli dettaljati li jikkonċernaw il-kwalifiki meħtieġa għall-membri tal-Bord.

(3)

Il-Bord għandu jkun ippresjedut minn persuna li jkollha esperjenza rikonoxxuta fil-liġi Komunitarja.

(4)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 133 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwalifiki tal-membri tal-Bord ta' l-Appell

1.   Il-Bord ta' l-Appell għandu jikkonsisti minn membri kkwalifikati teknikament u legalment. Il-President tal-Bord għandu jkun kkwalifikat fil-liġi.

2.   Il-membri kkwalifikati teknikament u dawk li jbiddluhom għandhom ikollhom laurea universitarja jew kwalifika ekwivalenti u għandhom ikollhom esperjenza professjonali sostanzjali fil-valutazzjoni tal-perikli, il-valutazzjoni ta' l-esponiment jew fl-immaniġġjar tar-riskji fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem jew ir-riskji ambjentali tas-sustanzi kimiċi jew f’oqsma relatati.

3.   Il-membri kkwalifikati legalment u dawk li jbiddluhom għandhom ikunu ggradwati fil-liġi u jkollhom esperjenza rikonoxxuta fil-liġi Komunitarja.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Günter VERHEUGEN

Viċi President


(1)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1. Ikkoreġuta bil-ĠU L 136, 29.5.2007, p. 3.


24.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 280/11


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1239/2007

tat-23 ta’ Ottubru 2007

li jemenda għas-87 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta’ Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001 li jipprojbixxi l-esportazzjoni ta’ ċerti merkanzija u servizzi lejn l-Afganistan, waqt li jsaħħaħ il-projbizzjoni ta’ titjiriet u jestendi l-friża fuq fondi u riżorsi finanzjarji oħra fir-rigward tat-Taliban ta’ l-Afganistan (1), u b'mod partikolari l-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 7(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mis-sekwestrar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi skond dak ir-Regolament.

(2)

Fil-21 u s-27 ta' Settembru u d-9 ta' Ottubru 2007, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jemenda l-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom għandhom japplikaw l-iffriżar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi. L-Anness I għandu għalhekk ikun emendat.

(3)

Biex jiġi garantit li l-miżuri previsti f'dan ir-Regolament ikunu effettivi, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 hu emendat kif stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Eneko LANDÁBURU

Direttur Ġenerali għar-Relazzjonijiet Esterni


(1)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1104/2007 tal-Kummissjoni (ĠU L 205, 26.9.2007, p. 3).


ANNESS

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-annotazzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu miżjuda taħt l-intestatura “Persuni naturali”:

(a)

“Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (magħruf ukoll bħala (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (ċ) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Abu Thabit, (n) Shaykh Abu Thabit, (o) Shaykh Thabet, (p) Abu Abdur Rahman, (q) Abdur Abu Rahman). Data tat-twelid: 16.10.1966. Post tat-twelid: ‘Aniza, l-Għarabja Sawdita. Informazzjoni oħra: Involut fl-iffinanzjar tal-Grupp Abu Sayyjaf, u l-forniment ta' għajnuna mod ieħor lil dan il-Grupp.”

(b)

“Abdul Rahim Al-Talhi (magħruf ukoll bħala (a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (ċ) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim, (k) Abu Al Bara’a Al Naji, (l) Shuwayb Junayd. Indirizz: Buraydah, l-Għarabja Sawdita. Data tat-twelid: 8.12.1961. Post tat-twelid: Al-Taif, l-Għarabja Sawdita; Nru tal-passaport: F275043, maħruġ fid-29.5.2004, u jiskadi fil-5.4.2009. Nazzjonalità: mill-Għarabja Sawdita. Informazzjoni oħra: Involut fl-iffinanzjar tal-Grupp Abu Sayyaf, u l-forniment ta' l-armi u ta' għajnuna mod ieħor lil dan il-Grupp.”

(c)

“Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (magħruf ukoll bħala (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (ċ) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Abu Bakr, (j) Abu Abdullah. Data tat-twelid: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Post tat-twelid: Al-Karawiya, Għarabja Sawdita. Informazzjoni oħra: Involut fl-iffinanzjar, il-forniment ta' l-armi, ir-reklutaġġ u l-forniment ta' tipi oħra ta' għajnuna għall-grupp Abu Sayyaf.”

(2)

L-annotazzjoni “Ghafoor, Abdul, Maulavi (Deputat Ministru ta' l-Agrikoltura)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Abdul Ghafoor. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Agrikoltura tar-reġim Taliban. Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Kunar fl-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(3)

L-annotazzjoni “Manan, Mawlawi Abdul, Is-Sur (Attaché Kummerċjali, l-Ambaxxata Talibana, Abu Dhabi)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Abdul Manan. Titolu: (a) Is-Sur, (b) Mawlawi. Funzjoni: Attaché Kummerċjali, l-Ambaxxata Talibana, Abu Dhabi. Nazzjonalità: Afgana.”

(4)

L-annotazzjoni “Wahab, Malawi Abdul Taliban (Chargé d'Affaires f'Riyadh)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Abdul Wahab. Titolu: Malawi. Funzjoni: Chargé d'Affaires Taliban f'Riyadh taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1973. Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Farjab fl-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(5)

L-annotazzjoni “Janan, Mullah (Gvernatur ta' Fariab)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Janan Agha. Titolu: Mullah. Funzjoni: Gvernatur tal-provinċja ta' Fariab (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1958. Post tat-twelid: il-provinċja ta' l-Uruzgan Ċentrali fl-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(6)

L-annotazzjoni “Ahmadi, Haji M., Mullah (President tal-Bank Da Afghanistan)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Ahmadi. Titolu: (a) Mullah, (b) Haji. Funzjoni: President tal-Bank Da Afghanistan taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1963. Post tat-twelid: id-distrett ta' Daman, il-provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(7)

L-annotazzjoni “Shafiq, M, Mullah (Gvernatur tal-Provinċja ta' Samangan)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Shafiq Ahmadi. Titolu: Mullah. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Samangan (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban.”

(8)

L-annotazzjoni “Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Ministru ta' l-Ilma u d-Dawl)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Ahmed Jan Akhund. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Ministru ta' l-Ilma u d-Dawl tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn l-1953 u l-1958. Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Kandaħar fl-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(9)

L-annotazzjoni “Akhund, Attiqullah, Maulavi (Deputat Ministru ta' l-Agrikoltura)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b:

“Attiqullah Akhund. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Agrikoltura tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1953. Post tat-twelid: id-distrett ta' Shawali Kott, Kandahar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(10)

L-annotazzjoni “Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Ministru tas-Saħħa Pubblika)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Abbas Akhund. Titolu: Mullah. Funzjoni: Ministru tas-Saħħa Pubblika tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1963. Post tat-twelid: Kandaħar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(11)

L-annotazzjoni “Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Ministru tal-Minjieri u l-Industriji)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Essa Akhund. Titolu: (a) Alhaj, (b) Mullah. Funzjoni: Ministru ta' l-Ilma, is-Sanità u d-Dawl tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1958. Post tat-twelid: id-distrett ta' Spinboldak, il-provinċja ta' Kandaħar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(12)

L-annotazzjoni “Akhundzada, Mohammad Sediq (Deputat Ministru tal-Martri u r-Ripatrijazzjoni)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Sediq Akhundzada. Funzjoni: Deputat Ministru tal-Martri u r-Ripatrijazzjoni tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn l-1953 u l-1958. Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Kandaħar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(13)

L-annotazzjoni “Jan, Ahmad, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta' Zabol)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Ahmad Jan Akhunzada. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Zabol (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Urazgan, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(14)

L-annotazzjoni “Eshaq M. (Gvernatur tal-Provinċja ta' Laghman)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Eshaq Akhunzada. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Laghman (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn l-1963 u l-1968. Post tat-twelid: id-distrett ta' Qarabajh, il-provinċja ta' Ghazni, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(15)

L-annotazzjoni “Akhund, Dadullah, Maulavi (Ministru tal-Kostruzzjoni)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Allahdad (magħruf ukoll bħala Akhund). Titolu: Maulavi. Funzjoni: Ministru tal-Kostruzzjoni tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1953. Post tat-twelid: id-distrett ta' Spinboldak, il-provinċja ta' Kandaħar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(16)

L-annotazzjoni “Amin, Aminullah, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta' Saripul)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Aminullah Amin. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Saripul (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Nazzjonalità: Afgana.”

(17)

L-annotazzjoni “Aminzai, Shams-us-Safa (Ċentru Stampa, Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Shams-us-Safa Aminzai. Funzjoni: Ċentru Stampa, Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin tar-reġim Taliban. Nazzjonalità: Afgana.”

(18)

L-annotazzjoni “Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titolu: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Funzjoni: Kap ta' l-Aġenzija tal-Kummerċ Afgana, Peshawar, il-Pakistan Data tat-twelid: 1934. Post tat-twelid: Ghazni, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Nru tal-passaport: SE 011252 (passaport Afgan)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titolu: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Funzjoni: Kap ta' l-Aġenzija tal-Kummerċ Afgana, Peshawar, il-Pakistan taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: 1934. Post tat-twelid: Ghazni, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Nru tal-passaport: SE 011252 (passaport Afgan).”

(19)

L-annotazzjoni “Aref, Arefullah, Mullah (Deputat Ministru tal-Finanzi)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Arefullah Aref. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru tal-Finanzi tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1958. Post tat-twelid: id-distrett ta' Zurmat, il-provinċja ta' Paktia, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(20)

L-annotazzjoni “Sayed Esmatullah Asem (magħruf ukoll bħala Esmatullah Asem). Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru tal-Prevenzjoni tal-Vizzju u l-Propagazzjoni tal-Virtù tar-reġim Taliban, (b) Segretarju Ġenerali tas-Soċjetà Afgana tan-Nofs Qamar Aħmar (ARCS) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: bejn wieħed u ieħor l-1967. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Ningarhar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Membru tat-tmexxija tat-Taliban sa minn Mejju 2007, (b) Huwa maħsub li jinsab fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan”’ taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Sayed Esmatullah Asem (magħruf ukoll bħala Esmatullah Asem). Titolu: Maulavi. Funzjoni: (a) Deputat Ministru tal-Prevenzjoni tal-Vizzju u l-Propagazzjoni tal-Virtù tar-reġim Taliban, (b) Segretarju Ġenerali tas-Soċjetà Afgana tan-Nofs Qamar Aħmar (ARCS) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1967. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Ningarhar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Membru tat-tmexxija tat-Taliban sa minn Mejju 2007, (b) Huwa maħsub li jinsab fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan, (c) Membri tal-Kunsill tat-Taliban ta' Peshawar.”

(21)

L-annotazzjoni “Atiqullah, Hadji Molla (Deputat Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Titolu Atiqullah: (a) Hadji, (b) Molla. Funzjoni: Deputat Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi tar-reġim Taliban. Nazzjonalità: Afgana.”

(22)

L-annotazzjoni “Azizirahman, Is-Sur (Third Secretary, l-Ambaxxata Talibana, Abu Dhabi)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Azizirahman. Titolu: Is-Sur. Funzjoni: Third Secretary, l-Ambaxxata Talibana, Abu Dhabi. Nazzjonalità: Afgana.”

(23)

L-annotazzjoni “Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Attaché Kummerċjali, il-Konsulat Ġenerali, Karachi)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Gul Ahmad Hakimi. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Attaché Kummerċjali, il-Konsulat Ġenerali tat-Taliban, Karachi. Nazzjonalità: Afgana.”

(24)

L-annotazzjoni “Hamdullah, Maulavi (Attaché tar-Ripatrijazzjoni, il-Konsulat Ġenerali, Quetta)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Hamdullah. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Attaché tar-Ripatrijazzjoni, il-Konsulat Ġenerali, Quetta. Nazzjonalità: Afgana.”

(25)

L-annotazzjoni “Hamidi, Zabihullah (Deputat Ministru ta' l-Edukazzjoni Għolja)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Zabihullah Hamidi; Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Edukazzjoni Għolja tar-reġim Taliban. Nazzjonalità: Afgana.”

(26)

L-annotazzjoni “Jallalouddine Haqani (magħruf ukoll bħala (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Titolu: Maulavi. Funzjoni: Ministru ta' l-Affarijiet tal-Fruntieri tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: bejn wieħed u ieħor l-1942. Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Khost, id-distrett ta' Żadran, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Mexxej attiv tat-Taliban, (b) Maħsub li jinsab fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Jallalouddine Haqani (magħruf ukoll bħala (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Titolu: Maulavi. Funzjoni: Ministru ta' l-Affarijiet tal-Fruntieri tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1942. Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Khost, id-distrett ta' Żadran, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Mexxej attiv tat-Taliban, (b) Maħsub li jinsab fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan. (c) Allegatament miet f'Ġunju 2007.”

(27)

L-annotazzjoni “Sayeedur Rahman Haqani (magħruf ukoll bħala Sayed Urrahman). Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru tal-Minjieri u l-Industriji tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: bejn wieħed u ieħor l-1952. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Kunar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: mill-Provinċja ta' Laghman, l-Afganistan” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Sayeedur Rahman Haqani (magħruf ukoll bħala Sayed Urrahman). Titolu: Maulavi. Funzjoni: (a) Deputat Ministru tal-Minjieri u l-Industriji tar-reġim Taliban, (b) Deputat Ministru tax-Xogħolijiet Pubbliċi tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1952. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Kunar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: mill-provinċja ta' Laghman, l-Afganistan.”

(28)

L-annotazzjoni “Abdul Jalil (magħruf ukoll bħala Nazar Jan). Titolu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Affarijiet Barranin tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: bejn wieħed u ieħor l-1963. Post tat-twelid: id-distrett ta' Arghandaab, il-provinċja ta' Kandaħar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Huwa maħsub li jinsab fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan, (b) Membru tal-Kunsill tat-Tmexxija tat-Taliban minn Mejju 2007” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Abdul Jalil Haqqani (magħruf ukoll bħala Nazar Jan). Titolu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Affarijiet Barranin tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1963. Post tat-twelid: id-distrett ta' Arghandaab, il-provinċja ta' Kandaħar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Huwa maħsub li jinsab fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan, (b) Membru tat-tmexxija tat-Taliban sa minn Mejju 2007, (c) Membri tal-Kummissjoni tal-Finanzi tal-Kunsill tat-Taliban.”

(29)

L-annotazzjoni “Ezatullah Haqqani. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Ippjanar tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: bejn wieħed u ieħor l-1957. Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Laghman fl-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: huwa maħsub li jinsab fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Ezatullah Haqqani. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Ippjanar tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1957. Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Laghman fl-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: maħsub li jinsab fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan.”

(30)

L-annotazzjoni “Turab, Hidayatullah Abu (Deputat Ministru ta' l-Avjazzjoni Ċivili)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

Hidayatullah (magħruf ukoll bħala Abu Turab). Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Avjazzjoni Ċivili tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1968. Post tat-twelid: id-distrett ta' Arghandab, fil-provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(31)

L-annotazzjoni “Najibullah Haqqani Hydayetullah (magħruf ukoll bħala Najibullah Haqani). Titolu: Maulavi. Funzjoni: (a) Deputat Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi tar-reġim Taliban, (b) Deputat Ministru tal-Finanzi tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: bejn wieħed u ieħor l-1964. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Mill-Afganistan tal-Lvant, (b) Membru tal-‘Kunsill’ tat-Taliban fil-provinċja ta' Kunar, l-Afganistan, sa minn Mejju 2007, (c) Kuġin ta' Moulavi Noor Jalal” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Najibullah Haqqani Hydayetullah (magħruf ukoll bħala Najibullah Haqani). Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru tal-Finanzi tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1964. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Mill-Afganistan tal-Lvant, (b) Membru tal-‘Kunsill’ tat-Taliban fil-provinċja ta' Kunar, l-Afganistan, sa minn Mejju 2007, (c) Kuġin ta' Moulavi Noor Jalal.”

(32)

L-annotazzjoni “Rauf, Abdul, Mullah (Kmandant tal-Korp Ċentrali)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Abdul Rauf Khadem. Titolu: Mullah. Funzjoni: Kmandant tal-Korp Ċentrali taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn l-1958 u l-1963. Post tat-twelid: Uruzgan/Kandahar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(33)

L-annotazzjoni “Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta' Ħerat)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Khairullah Mohammad Khairkhwah. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Ħerat (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1963. Post tat-twelid: id-distrett ta' Argistan, il-provinċja ta' Kandaħar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(34)

L-annotazzjoni “Kmalzada Shamsalah, Is-Sur (Second Secretary, l-Ambaxxata Talibana, Abu Dhabi)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Shamsalah Kmalzada. Titolu: Is-Sur. Funzjoni: Second Secretary, l-Ambaxxata Talibana, Abu Dhabi. Nazzjonalità: Afgana.”

(35)

L-annotazzjoni “Madani, Jan Mohammad, Is-Sur (Chargé d'Affaires, l-Ambaxxata Talibana, Abu Dhabi)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Jan Mohmmad Madani. Titolu: Is-Sur. Funzjoni: Chargé d'Affaires, l-Ambaxxata Talibana, Abu Dhabi. Nazzjonalità: Afgana.”

(36)

L-annotazzjoni “Zia-ur-Rahman Madani (magħruf ukoll bħala (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb) Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Logar taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: bejn wieħed u ieħor l-1960. Post tat-twelid: Taliqan, il-provinċja ta' Takhar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: responsabbli għall-affarijiet militari Talibani fil-provinċja ta' Takhar, l-Afganistan, sa minn Mejju ta' l-2007” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Zia-ur-Rahman Madani (magħruf ukoll bħala (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb). Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Logar (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1960. Post tat-twelid: Taliqan, il-provinċja ta' Takhar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) responsabbli għall-affarijiet militari Talibani fil-provinċja ta' Takhar, l-Afganistan, sa minn Mejju ta' l-2007, (b) responsabbli għall-provinċja ta' Nangahar.”

(37)

L-annotazzjoni “Mohammad Husayn Mustasaeed (magħruf ukoll bħala (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed). Titolu: Mullah. Funzjoni: Kap ta' l-Akkademja tax-Xjenzi taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: bejn wieħed u ieħor l-1964. Informazzjoni oħra: huwa maħsub li jinsab fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Husayn Mastasaeed (magħruf ukoll bħala (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed). Titolu: Mullah. Funzjoni: Kap ta' l-Akkademja tax-Xjenzi taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: bejn wieħed u ieħor l-1964. Informazzjoni oħra: maħsub li jinsab fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan.”

(38)

L-annotazzjoni “Mati, Mohammadullah, Maulavi (Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammadullah Mati. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Ministru tax-Xogħolijiet Pubbliċi tar-reġim Taliban. Post tat-twelid: id-distrett ta' Arghandab, il-provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(39)

L-annotazzjoni “Matiullah, Mullah, il-bini tad-Dwana ta' Kabul” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Matiullah; Titolu: Mullah. Funzjoni: Direttur, il-bini tad-Dwana ta' Kabul taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1973. Post tat-twelid: id-distrett ta' Daman, il-provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(40)

L-annotazzjoni “Mazloom, Fazel M, Mullah (Deputat Kap tal-Persunal ta' l-Armata)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Fazel Mohammad Mazloom. Titolu: Mullah. Funzjoni: Deputat Kap tal-Persunal ta' l-Armata tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn l-1963 u l-1968. Post tat-twelid: Uruzgan, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(41)

L-annotazzjoni “Mohammad, Nazar, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta' Kunduz)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Nazar Mohammad. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Kunduz (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Nazzjonalità: Afgana.”

(42)

L-annotazzjoni “Homayoon, Mohammad, Eng. (Deputat Ministru ta' l-Ilma u tad-Dawl)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Homayoon. Titolu: Eng. Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Ilma u tad-Dawl tar-reġim Taliban. Nazzjonalità: Afgana.”

(43)

L-annotazzjoni“Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta' Khost)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Shafiq Mohammadi. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Khost (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1948. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Uruzgan, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(44)

L-annotazzjoni “Muhammad Islam Mohammadi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Bamiyan, l-Afganistan. Data tat-twelid: bejn l-1953 u l-1958. Post tat-twelid: id-distrett ta' Rori-Du-Aab, il-provinċja ta' Samangan, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: Allegatament miet.” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Muhammad Islam Mohammadi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Bamiyan (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: bejn l-1953 u l-1958. Post tat-twelid: id-distrett ta' Rori-Du-Aab, il-provinċja ta' Samangan, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: allegatament miet fl-2007.”

(45)

L-annotazzjoni “Rasul, M, Mullah (Gvernatur tal-Provinċja ta' Nimroz)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Rasul. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Nimroz (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn l-1958 u l-1963. Post tat-twelid: id-distrett ta' Spinboldak, il-provinċja ta' Kandaħar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(46)

L-annotazzjoni “Wali, Mohammad, Maulavi (Ministru tad-Dipartiment tal-Prevenzjoni tal-Vizzji u l-Propagazzjoni tal-Virtù)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Wali. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Ministru tad-Dipartiment tal-Prevenzjoni tal-Vizzji u l-Propagazzjoni tal-Virtù tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1965. Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Kandaħar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(47)

L-annotazzjoni “Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Kap tal-BIA)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Yaqoub. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Kap tal-BIA taħt ir-reġim Taliban. Nazzjonalità: Afgana.”

(48)

L-annotazzjoni “Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (magħruf ukoll bħala Abdul Hakim Mojahed). Titolu: Maulavi. Funzjoni: ‘mibgħut’ Taliban għan-Nazzjonijiet Uniti. Indirizz: Il-kwartier tad-distrett ta' Dehbori f'Kabul, l-Afganistan. Data tat-twelid: 1956. Post tat-twelid: ir-raħal ta' Khajakhel fid-distrett ta' Sharan fil-provinċja ta' Paktika, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Nru ta' l-identifikazzjoni nazzjonali: (50) 106266” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (magħruf ukoll bħala Abdul Hakim Mojahed). Titolu: Maulavi. Funzjoni: ‘mibgħut’ Taliban għan-Nazzjonijiet Uniti matul ir-reġim Taliban. Indirizz: Il-kwartier tad-distrett ta' Dehbori f'Kabul, l-Afganistan. Data tat-twelid: 1956. Post tat-twelid: ir-raħal ta' Khajakhel fid-distrett ta' Sharan fil-provinċja ta' Paktika, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Nru ta' l-identifikazzjoni nazzjonali: 106266”

(49)

L-annotazzjoni “Motaqi, Amir Khan, Mullah (Ministru ta' l-Edukazzjoni)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Amir Khan Motaqi (magħruf ukoll bħala Amir Khan Motaqi). Titolu: Mullah. Funzjoni: (a) Ministru ta' l-Edukazzjoni tar-reġim Taliban, (b) rappreżentant tat-Taliban f'taħditiet mmexxija minn NU matul ir-eġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1968. Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Ħelmand, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(50)

L-annotazzjoni “Jamal, Motmaen, Abdulhai (Dipartiment ta' l-Informazzjoni u l-Kultura, Kandaħar)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Abdulhai Motmaen. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Direttur, Dipartiment ta' l-Informazzjoni u l-Kultura, Kandaħar, l-Afganistan, matul ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1973. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Żabul, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(51)

L-annotazzjoni “Muazen, Samiullah, Maulavi (Deputat tal-Qorti Superjuri)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Rafiullah Muazen. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat tal-Qorti Superjuri taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1943. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Paktia, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(52)

L-annotazzjoni “Mohammad, Nik, Maulavi (Deputat Ministru tal-Kummerċ)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Nik Mohammad. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru tal-Kummerċ tar-reġim Taliban. Nazzjonalità: Afgana.”

(53)

L-annotazzjoni “Nomani, Hamidullah, Maulavi (uffiċjal għoli fil-Ministeru ta' l-Edukazzjoni Għolja)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Hamdullah Nomani. Titolu: Maulavi. Funzjoni: uffiċjal għoli fil-Ministeru ta' l-Edukazzjoni Għolja taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1968. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Ghazni, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(54)

L-annotazzjoni “Noorani, Mufti Mohammad Aleem (First Secretary, il-Konsulat Ġenerali, Karachi)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Aleem Noorani. Titolu: Mufti. Funzjoni: First Secretary, il-Konsulat Ġenerali tat-Taliban, Karachi. Nazzjonalità: Afgana.”

(55)

L-annotazzjoni “Nuri, Maulavi Nurullah (Gvernatur tal-Provinċja ta' Balkh, Kap taż-Żona tat-Tramuntana)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Nurullah Nuri. Titolu: Maulavi. Funzjoni: (a) Gvernatur tal-Provinċja ta' Balkh (Afganistan) taħt ir-reġim Taliban, (b) Kap taż-Żona tat-Tramuntanta taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1958. Post tat-twelid: id-distrett ta' Shahjoe, fil-provinċja ta' Żabul, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(56)

L-annotazzjoni “Omar, Mohammed, Mullah, Mexxej tal-Fidili (‘Amir ul-Mumineen’), Afganistan” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammed Omar. Titolu: Mullah. Funzjoni: Mexxej tal-Fidili (‘Amir ul-Mumineen’), Afganistan. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1966. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Uruzgan, il-villaġġ ta' Adehrawood. Nazzjonalità: Afgana.”

(57)

L-annotazzjoni “Jabbar, Abdul, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta' Baghlan)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Abdul Jabbar Omari. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Baghlan (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1958. Post tat-twelid: Żabul, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(58)

L-annotazzjoni “Omari, Alhaj M. Ibrahim (Deputat Ministru ta' l-Affarijiet tal-Fruntieri)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Ibrahim Omari. Titolu: Alhaj. Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Affarijiet tal-Fruntieri tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1958. Post tat-twelid: il-wied ta' Żadran, il-provinċja ta' Khost, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(59)

L-annotazzjoni “Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (magħruf ukoll bħala (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb). Titolu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Edukazzjoni tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1968. Post tat-twelid: id-distrett ta' Darzab id-distrett ta' Faryab, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: membru tat-Taliban responsabbli għall-provinċja ta' Jawzjan, l-Afganistan sa minn Mejju 2007” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (magħruf ukoll bħala (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb). Titolu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Edukazzjoni tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1968. Post tat-twelid: id-distrett ta' Darzab, id-distrett ta' Faryab, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: membru tat-Taliban responsabbli għall-Afganistan tat-Tramuntana sa minn Mejju 2007.”

(60)

L-annotazzjoni “Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Ministru tal-Komunikazzjoni)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Yar Mohammad Rahimi. Titolu: Mullah. Funzjoni: Ministru ta' l-Komunikazzjoni tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1953. Post tat-twelid: id-distrett ta' Panjwaee, il-provinċja ta' Kandaħar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(61)

L-annotazzjoni “Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gvernatur tal-Provinċja ta' Kandaħar)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Hasan Rahmani. Titolu: Mullah. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Kandaħar (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1963. Post tat-twelid: id-distrett ta' Panjwae, il-provinċja ta' Kandaħar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(62)

L-annotazzjoni “Reshad, Habibullah, Mullah (Kap tad-Dipartiment ta' l-Investigazzjoni)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Habibullah Reshad. Titolu: Mullah. Funzjoni: Kap tad-Dipartiment ta' l-Investigazzjoni taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn l-1968 u l-1973. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Ghazni, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(63)

L-annotazzjoni “Salek, Abdulhai, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta' Urouzgan)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Abdulhai Salek. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Urouzgan (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Nazzjonalità: Afgana.”

(64)

L-annotazzjoni “Sanani, Maulavi, Kap tad-Dar-ul-Efta” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

Sanani. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Kap tad-Dar-ul-Efta taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1923. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Żabul, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(65)

L-annotazzjoni “Saqib, Noor Mohammad (Prim Imħallef tal-Qorti Suprema)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Noor Mohammad Saqib. Funzjoni: Prim Imħallef tal-Qorti Suprema tar-reġim Tabilan. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1958. Post tat-twelid: id-distrett ta' Bagrami, il-provinċja ta' Kabul, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(66)

L-annotazzjoni “Ehsanullah, Maulavi (Deputat Ministru tas-Sigurtà (Intelliġenza))” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Ehsanullah Sarfida. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru tas-Sigurtà (Intelliġenza) tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1963. Post tat-twelid: id-distrett ta' Qarabagh, il-provinċja ta' Ghazni, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(67)

L-annotazzjoni “Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Viċi-Ministru tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Saduddin Sayyed (magħruf ukoll bħala (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin). Titolu: (a) Maulavi, (b) Alhaj, (c) Mullah. Funzjoni: (a) Viċi-Ministru tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali tar-reġim Taliban, (b) Sindku tal-Belt ta' Kabul taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1968. Post tat-twelid: id-distrett ta' Chaman, il-Pakistan.”

(68)

L-annotazzjoni “Qari Abdul Wali Seddiqi. Funzjoni: Third Secretary. Data tat-twelid: 1974. Post tat-twelid: Ghazni, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Nru tal-passaport: D 000769 (maħruġ fit-2.2.1997)” taħt it-titolu “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Qari Abdul Wali Seddiqi. Funzjoni: Third Secretary taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: 1974. Post tat-twelid: Ghazni, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Nru tal-passaport: D 000769 (passaport Afgan maħruġ fit-2.2.1997).”

(69)

L-annotazzjoni “Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Deputat Gvernatur tal-Provinċja ta' Kabul)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Abdul Wahed Shafiq. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Gvernatur tal-Provinċja ta' Kabul (Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1968. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Ningarhar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(70)

L-annotazzjoni “Shaheen, Mohammad Sohail (Second Secretary, l-‘Ambaxxata’ Talibana, Iżlamabad)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Sohail Shaheen. Funzjoni: Second Secretary, l-‘Ambaxxata’ Talibana Iżlamabad. Nazzjonalità: Afgana.”

(71)

L-annotazzjoni “Hamsudin, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta' Wardak (Maidan))” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Shamsudin. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Wardak (Maidan) (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1968. Post tat-twelid: id-distrett ta' Keshim, il-provinċja ta' Badakhshan, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(72)

L-annotazzjoni “Sharif, Mohammad (Deputat Ministru ta' l-Affarijiet Interni)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Sharif. Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Affarijiet Interni tar-reġim Taliban. Nazzjonalità: Afgana.”

(73)

L-annotazzjoni “Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Deputat Ministru tal-Ġustizzja)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Jalaluddine Shinwari. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru tal-Ġustizzja tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1968. Post tat-twelid: id-distrett ta' Shinwar, il-provinċja ta' Ningarhar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(74)

L-annotazzjoni “Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Third Secretary, l-‘Ambaxxata’ Talibana, Iżlamabad)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Sarwar Siddiqmal. Funzjoni: Third Secretary, l-‘Ambaxxata’ Talibana Iżlamabad. Nazzjonalità: Afgana.”

(75)

L-annotazzjoni “Stanekzai, Sher Abbas (Deputat Ministru tas-Saħħa Pubblika)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Funzjoni: Deputat Ministru tas-Saħħa Pubblika tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1963. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Logar fl-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(76)

L-annotazzjoni “Tawana, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta' Paktia)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Taha. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Paktia (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1963. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Ningarhar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(77)

L-annotazzjoni “Tahis, Hadji (Deputat Ministru ta' l-Avjazzjoni Ċivili)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Tahis. Titolu: Hadji. Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Avjazzjoni Ċivili tar-reġim Taliban. Nazzjonalità: Afgana.”

(78)

L-annotazzjoni “Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Ministru tar-Ripatrijazzjoni)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Abdul Raqib Takhari. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Ministru tar-Ripatrijazzjoni tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn l-1968 u l-1973. Post tat-twelid: il-provinċja ta' Takħar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(79)

L-annotazzjoni “Turabi, Nooruddin, Mullah (Ministru tal-Ġustizzja)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Nooruddin Turabi. Titolu: Mullah. Funzjoni: Ministru tal-Ġustizzja tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1963. Post tat-twelid: Kandaħar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(80)

L-annotazzjoni “Shams-ur-Rahman, Mullah (Deputat Ministru ta' l-Agrikoltura)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Shams Ur-Rahman. Titolu: Mullah. Funzjoni: Deputat Ministru ta' l-Agrikoltura tar-reġim Taliban. Nazzjonalità: Afgana.”

(81)

L-annotazzjoni “Walijan, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta' Jawzjan)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Walijan. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Gvernatur tal-Provinċja ta' Kandaħar (l-Afganistan) taħt ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1968. Post tat-twelid: Quetta, il-Pakistan.”

(82)

L-annotazzjoni “Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Deputat Ministru tas-Sigurtà (Intelliġenza))” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Abdul-Haq Wasseq. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru tas-Sigurtà (Intelliġenza) tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1975. Post tat-twelid: il-provinċja tal-Ghazni Ċentrali, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”

(83)

L-annotazzjoni “Waziri, M. Jawaz (Dipartiment tan-NU, Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Mohammad Jawad Waziri. Funzjoni: id-Dipartiment NU, Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin tar-reġim Taliban. Nazzjonalità: Afgana.”

(84)

L-annotazzjoni “Zurmati, Maulavi Rahimullah (Deputat Ministru (Pubblikazzjoni) ta' l-Informazzjoni u l-Kultura)” taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandha tiġi sostitwita b':

“Rahimullah Zurmati. Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru (Pubblikazzjoni) ta' l-Informazzjoni u l-Kultura tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn l-1953 u l-1958. Post tat-twelid: id-distrett ta' Zurmat, il-provinċja ta' Paktia, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana.”


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kummissjoni

24.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 280/22


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-16 ta’ Ottubru 2007

li temenda d-Deċiżjoni 2004/452/KE li tfassal elenku ta’ istituzzjonijiet li r-riċerkaturi tagħhom jisgħtu jkollhom aċċess għal data kunfidenzjali għal għanijiet xjentifiċi

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 4672)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2007/678/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta’ Frar 1997 dwar l-istatistika Komunitarja (1), u b’mod partikulari l-Artikolu 20(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 831/2002 tas-17 ta’ Mejju 2002 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 dwar l-Istatistika Komunitarja, li jikkonċerna l-aċċess għad-data kunfidenzjali għal għanijiet xjentifiċi (2) jistabbilixxi, għall-finijiet ta’ konklużjonijiet statistiċi magħmula għal skopijiet xjentifiċi, il-kundizzjonijiet li bihom jista’ jingħata l-aċċess għal data kunfidenzjali mgħoddija lill-awtorità tal-Komunità u r-regoli ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Komunità u dawk nazzjonali sabiex ikun iffaċilitat dan l-aċċess.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/452/KE (3) stabbiliet lista ta’ istituzzjonijiet li r-riċerkaturi tagħhom jistgħu jkollhom aċċess għal data kunfidenzjali għal għanijiet xjentifiċi.

(3)

L-Università ta’ Illinois at Chicago (UIC), f’Chicago, l-Istati Uniti ta’ l-Amerika għandha titqies bħala istituzzjoni li tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa u għandha għalhekk tiżdied mal-lista ta’ aġenziji, organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 831/2002.

(4)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kunfidenzjalità ta’ l-Istatistika,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness għad-Deċiżjoni 2004/452/KE huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 16 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Joaquín ALMUNIA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 52, 22.2.1997, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  ĠU L 133, 18.5.2002, p. 7. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1000/2007 (ĠU L 226, 30.8.2007, p. 7).

(3)  ĠU L 156, 30.4.2004, p. 1, Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2007/439/KE (ĠU L 164, 26.6.2007, p. 30).


ANNESS

“ANNESS

ISTITUZZJONIJIET LI R-RIĊERKATURI TAGĦHOM JISTGĦU JKOLLHOM AĊĊESS GĦAL DATA KUNFIDENZJALI GĦAL GĦANIJIET XJENTIFIĊI

Il-Bank Ċentrali Ewropew

Il-Bank Ċentrali Spanjol

Il-Bank Ċentrali Taljan

L-Università ta’ Cornell (l-Istat ta’ New York, l-Istati Uniti ta’ l-Amerika)

Id-Dipartiment tax-Xjenza Politika, Baruch College, l-Università tal-Belt ta’ New York (l-Istat ta’ New York, l-Istati Uniti ta’ l-Amerika)

Il-Bank Ċentrali Ġermaniż

L-Unità ta’ l-Analiżi ta’ l-Impjiegi, id-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet soċjali u l-Opportunitajiet Indaqs tal-Kummissjoni Ewropea

L-Università ta’ Tel Aviv (Iżrael)

Il-Bank Dinji

Iċ-Ċentru tas-Saħħa u l-Benessri (CHW – Centre of Health and Wellbeing) ta’ l-Iskola Woodrow Wilson ta’ l-Affarijiet Pubbliċi u Internazzjonali ġewwa l-Università ta’ Princeton, New Jersey, fl-Istati Uniti ta’ l-Amerika

L-Università ta’ Chicago (UofC – University of Chicago), Illinois, fl-Istati Uniti ta’ l-Amerika

L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD)

It-Taqsima ta’ l-Istatistika ta’ l-Istudji tal-Familja u x-Xogħol tal-Kanada, Ottawa, Ontario, il-Kanada

L-Unità ta’ l-Ekonometrika u l-Appoġġ Statistiku Kontra l-Frodi (ESAF), id-Direttorat Ġenerali għaċ-Ċentru Konġunt ta’ Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea

L-Unità ta’ l-Appoġġ liż-Żona Ewropea ta’ Riċerka (SERA – Support to the European Research Area), id-Direttorat Ġenerali, iċ-Ċentru Konġunt ta’ Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea

Il-Katedra tar-Riċerka tal-Kanada ta’ l-Iskola tax-Xjenza Soċjali fil-Fakultà ta’ Atkinson għall-Istudji Liberali u Professjonali fl-Università ta’ York, f'Ontarjo, il-Kanada

L-Università ta’ Illinios at Chicago (UIC – University of Illinois at Chicago), Chicago, l-Istati Uniti ta’ l-Amerika”


24.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 280/25


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-22 ta’ Ottubru 2007

li tistabbilixxi l-ammonti netti li jirriżultaw mill-modulazzjoni fakultattiva fir-Renju Unit għas-snin 2007-2012

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5104)

(Il-verżjoni Ingliża biss hija awtentika)

(2007/679/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 tas-27 ta' Marzu 2007 li jistipula r-regoli għall-modulazzjoni fakultattiva tal-ħlasijiet diretti pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1290/2005 (1), u partikolarment l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 1(1), tar-Regolament (KE) Nru 378/2007 jistipula li l-Istati Membri li fihom tiġi applikata, mad-dħul tagħha fis-seħħ, is-sistema tat-tnaqqis supplementari għall-ħlasijiet diretti msemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1655/2004 tal-Kummissjoni tat-22 ta' Settembru 2004 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għat-tranżizzjoni bejn is-sistema ta' modulazzjoni fakultattiva stabbilita mill-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1259/1999 tal-Kunsill u s-sistema ta' modulazzjoni obbligatorja stabbilita permezz tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 tal-Kunsill (2), jistgħu japplikaw, matul il-perjodu 2007-2012, tnaqqis, imsejjaħ “modulazzjoni fakultattiva”, għall-ammonti rilevanti kollha għall-ħlasijiet diretti fl-ambitu ta' l-Artikolu 2(d) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa (3).

(2)

L-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 378/2007 jistipula li, fix-xahrejn ta' wara d-dħul fis-seħħ tiegħu, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-rata annwali ta' modulazzjoni fakultattiva applikabbli matul il-perjodu 2007-2012 u jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'evalwazzjoni ta' l-okkorrenza ta' l-applikazzjoni ta' dik il-modulazzjoni.

(3)

Skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 378/2007, l-Istati Membri kollha li, mad-dħul fis-seħħ tar-Regolament imsemmi, japplikaw s-sistema ta' tnaqqis supplimentari tal-ħlasijiet diretti msemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1655/2004 u jdaħħlu fis-seħħ is-sistema tal-ħlasijiet diretti fuq skala nazzjonali, jistgħu matul il-perjodu 2007-2012, jagħżlu li japplikaw l-livelli li huma differenzjati fuq il-pjan reġjonali skond kriterji oġġettivi. Ir-rata minima għar-reġjuni kollha ta' kull Stat Membru kkonċernat hija ta' 20 %.

(4)

L-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 378/2007 jistipula li, kull Stat Membru li japplika r-rati ta' modulazzjoni fakultattivi differenzjati fuq il-pjan reġjonali, għandu jikkomunika għall-verifika mill-Kummissjoni, fi żmien xahrejn mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament imsemmi, għall-perjodu 2007-2012, l-informazzjoni li tirrigwarda a) ir-rati annwali ta' modulazzjoni fakultattiva għal kull reġjun u għat-territorju kollu, b) it-total annwali ta' l-ammonti soġġetti għat-tnaqqis skond il-modulazzjoni fakultattiva, c) jekk meħtieġ, l-ammont totali annwali ta' l-ammonti supplementari meħtieġa għall-kopertura ta' l-ammont supplementari ta' l-għajnuna msemmi fl-Artikolu 1(3), it-tieni inċiż, tar-Regolament imsemmi, u d) id-dejta statistika u elementi oħra wżati biex jiġu stabbiliti l-ammonti msemmija fil-punti b) u c).

(5)

L-Artikolu 4(1), tar-Regolament (KE) Nru 378/2007 jipprovdi li l-Kummissjoni tiffissa l-ammonti netti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-modultazzjoni fakultattiva fuq il-bażi: a) ta' kalkolu, fil-każ ta' rata nazzjonali unika, ta' modulazzjoni fakultattiva; b) fil-każ ta' l-Istati Membri li japplikaw rati differenzjati fuq il-livell reġjonali, l-ammonti li l-Istati Membri jikkomunikaw skond l-Artikolu 3(2), tar-Regolament imsemmi.

(6)

Ir-Renju Unit ikkomunika lill-Kummissjoni dawn ir-rati annwali ta' modulazzjoni fakultattiva stabbiliti fuq il-livell reġjonali:

Ir-Reġjuni

2007

2008

2009

2010

2011

2012

L-Ingilterra

12  %

13  %

14  %

14  %

14  %

14  %

L-Irlanda ta' Fuq

4,5  %

6  %

7  %

8  %

9  %

9  %

Wales

0  %

2,5  %

4,2  %

5,8  %

6,5  %

6,5  %

L-Iskozja

5  %

8  %

8,5  %

9  %

9  %

9  %

(7)

Ir-Renju Unit ittrażmetta wkoll it-totali ta' l-ammonti soġġetti għal tnaqqis skond il-modulazzjoni fakultattiva kif ukoll evalwazzjoni ta' l-inċidenza ta' l-applikazzjoni ta' din il-modulazzjoni.

(8)

Għalhekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti l-ammonti netti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-modulazzjoni fakultattiva tar-Renju Unit,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-ammonti netti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-modulazzjoni fakultattiva fir-Renju Unit għas-snin 2007-2012 huma stabbiliti fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tapplika mis-sena finanzjarja 2008.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju Unit.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 95, 5.4.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 298, 23.9.2004, p. 3.

(3)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 552/2007 (ĠU L 131, 23.5.2007, p. 10).


ANNESS

Ammonti netti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-modulazzjoni fakultattiva fir-Renju Unit

(f'miljuni ta' EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

362,0

424,0

464,4

475,5

481,6

481,6

li minnu

 

 

 

 

 

 

Sistema unika ta' ħlas, titolu III tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003

358,6

419,6

459,6

470,6

476,7

476,7

Laħam taċ-ċanga, Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003

1,49

2,38

2,53

2,68

2,68

2,68

Frott bil-qoxra, Artikolu 83 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003

0,001

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Oħrajn (*)

1,909

2,018

2,268

2,218

2,218

2,218


(*)  Stima ta' l-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-modulazzjoni fakultattiva għall-ħlasijiet li jirrigwardaw il-prodotti tal-proteini (Artikolu 76 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003) u l-prodotti ta' l-enerġija (Artikolu 88 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003).


24.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 280/27


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-22 ta’ Ottubru 2007

li temenda d-Deċiżjoni 2006/410/KE, li tistipula l-ammonti li, skond l-Artikoli 10(2), 143(d) u 143(e) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003, huma mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-EAFRD u ta' l-EAGF, u d-Deċiżjoni 2006/636/KE li tistipula, għal kull Stat Membru, l-appoġġ annwali Komunitarju favur l-iżvilupp rurali għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5106)

(2007/680/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 12(2) u (3) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 ta' l-20 ta' Settembru 2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 69(4) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 4(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 tas-27 ta’ Marzu 2007 li jistipula r-regoli applikabbli għall-modulazzjoni fakultattiva tal-ħlasijiet diretti stipulati bir-Regolament (KE) Nru 1782/2003, li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1290/2005, jipprovvdi li l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi ammonti netti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-modulazzjoni fakultattiva u li dawn għandhom jiġu integrati fl-appoġġ annwali konċess lil kull Stat Membru, fir-rigward ta’ l-appoġġ Komunitarju u l-iżvilupp rurali msemmi fl-Artikolu 69(4) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

(2)

L-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, jistipula li l-Kummissjoni tsitabbilixxi l-ammonti li skond l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 378/2007, kif ukoll ta’ l-Artikoli 10(2), 143(d) u 143(e) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa (3), għandhom jitpoġġew għad-dispożizzjoni ta' l-EAFRD, kif ukoll l-ammont nett disponibbli għall-ispejjeż tal-EAGF.

(3)

L-ammonti għad-dispożizzjoni ta' l-EAFRD u dawk għall-ispejjeż ta' l-EAGF għandhom jiġu stabbiliti abbażi ta’ l-ammonti annwali massimi korrispondenti għas-snin finanzjarji 2007-2013.

(4)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/410/KE (4) tistipula l-ammonti riżultanti mill-applikazzjoni tat-tnaqqis tal-ħlasijiet diretti stabbiliti bl-Artikoli 10(2), 143(d) u 143(e) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, biex jintużaw għall-ispejjez ta' l-EAGF, għas-snin finanzjarji 2007 sa 2013.

(5)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/493/KE (5) tistipula l-ammont ta’ l-appoġġ Komunitarju favur l-iżvilupp rurali għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013, l-analiżi annwali kif ukoll l-ammont minimu għar-reġjuni li jistgħu jibbenefikaw mill-oġġettiv tal-“konverġenza”.

(6)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/636/KE (6) tistipula l-analiżi għal kull Stat Membru Komunitarju, ta’ l-appoġġ favur l-iżvilupp rurali għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013, inklużi l-ammonti li jikkonċernaw l-ammonti trasferiti lejn l-EAFRD.

(7)

Wara l-adozzjoni tad-Deċiżjoni 2007/679/KE tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Ottubru 2007 li tistipula l-ammonti netti riżultanti mill-applikazzjoni tal-modulazzjoni fakultattiva tar-Renju Unit għas-snin 2007-2012 (7), skond l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 378/2007, jeħtieġ li l-ammonti mqegħda għad-dospożizzjoni tal-EAFRD jiġu emendati u li dawn l-ammonti jiżdiedu ma’ l-analiżi annwali relattiva għall-appoġġ Komuniatrju għall-iżvilupp rurali għar-Renju Unit.

(8)

Jeħtieġ għalhekk li d-Deċiżjonijiet 2006/410/KE u 2006/636/KE jiġu emendati skond dan,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2006/410/KE għandha tiġi emendata kif ġej:

(1)

l-Artikolu uniku għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu

L-ammonti mqiegħda għad-dispopżizzjoni tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) għas-snin baġitarji 2007-2013, skond l-Artikoli 10(2), 143(d) u 143(e) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u ta’ l-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 378/2007, kif ukoll l-ammont nett għall-ispejjeż tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ garanzija (EAGF) jidhru fl-Anness għal din d-Deċiżjoni”;

(2)

l-Anness għal din id-Deċiżjoni għandu jinbidel bit-test ta’ l-Anness I għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Fit-tabella li tidher fl-Anness għad-Deċiżjoni 2006/636/KE, l-ammonti li jikkonċernaw ir-Renju Unit u l-ammonti kollha riżultanti mit-total ta’ l-ammonti li jikkonċernaw lill-Istati Membri, huma kollha sostitwiti bl-ammonti li jidhru fl-Anness II għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mis-sena baġitarja 2008.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri kollha.

Magħmula fi Brussell, 22 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2007 (ĠU L 95, 5.4.2007, p. 1).

(2)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2012/2006 (ĠU L 384, 29.12.2006, p. 8).

(3)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 552/2007 (ĠU L 131, 23.5.2007, p. 10).

(4)  ĠU L 163, 15.6.2006, p. 10.

(5)  ĠU L 195, 15.7.2006, p. 22.

(6)  ĠU L 261, 22.9.2006, p. 32. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2007/383/KE (ĠU L 142, 5.6.2007, p. 21).

(7)  Vide paġna 25 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS I

“ANNESS

(f’EUR miljuni)

Sena finanzjarja

Ammonti disponibbli għall-EAFRD

Ammont nett disponibbli għall-ispejjeż tal-EAGF

L-Artikolu 10(2), tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003

L-Artikolu 143(d) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003

L-Artikolu 143(e) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003

L-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 378/2007

2007

984

22

 

 

44 753

2008

1 241

22

 

362,0

44 592

2009

1 252

22

 

424,0

44 981

2010

1 257

22

 

464,4

45 402,6

2011

1 231

22

484

475,5

45 404,5

2012

1 231

22

484

481,6

45 874,4

2013

1 228

22

484

481,6

46 358,4 ”


ANNESS II

(prezz kurrenti f’EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total 2007-2013

Ammont minimu għar-reġjuni li jistgħu jibbenefikaw mill-għan ta’ konverġenza

Ir-Renju Unit

263 996 373

645 001 582

698 582 271

741 000 084

748 834 332

752 295 626

748 964 152

4 598 674 420

188 337 515

Total

12 343 028 110

12 904 462 561

12 915 336 508

12 926 752 114

13 346 691 325

13 301 303 256

13 245 900 813

90 983 474 687

31 232 644 963 ”