ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 275

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
19 ta' Ottubru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1215/2007 tat-18 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1216/2007 tat-18 ta’ Ottubru 2007 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 dwar prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1217/2007 tat-18 ta’ Ottubru 2007 li jemenda l-Anness III tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi

16

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1218/2007 tat-18 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga

19

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1219/2007 tat-18 ta’ Ottubru 2007 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Ottubru 2007 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 616/2007 għal-laħam tat-tjur

23

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1220/2007 tat-18 ta’ Ottubru 2007 li jimmodifika l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni tal-melassa fis-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1110/2007

25

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1221/2007 tat-18 ta’ Ottubru 2007 li jistipula r-rati ta’ rifużjoni applikabbli għal ċerti prodotti tal-ħalib esportati bħala merkanzija mhux koperta mill-Anness I tat-Trattat

27

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1222/2007 tat-18 ta’ Ottubru 2007 li jistipula l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd, u għall-albumina tal-bajd u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

30

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/671/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2007 tal-Kumitat Konġunt tal-KE/Id-Danimarka-il-Gżejjer Faeroe tat-8 ta’ Ottubru 2007 li temenda l-Protokoll nru 4 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Lokali tal-Gżejjer Faeroe, min-naħa l-oħra

32

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

19.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 275/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1215/2007

tat-18 ta’ Ottubru 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 756/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANNESS

tar-Regolament tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

53,9

MK

27,6

TR

117,9

ZZ

66,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

151,2

MA

40,3

MK

45,9

TR

143,2

ZZ

106,4

0709 90 70

TR

119,3

ZZ

119,3

0805 50 10

AR

61,3

TR

76,3

UY

73,9

ZA

56,1

ZZ

66,9

0806 10 10

BR

247,8

TR

124,4

US

284,6

ZZ

218,9

0808 10 80

CA

101,5

CL

24,3

MK

33,9

NZ

58,4

US

96,7

ZA

81,1

ZZ

66,0

0808 20 50

CN

66,2

TR

123,5

ZA

84,6

ZZ

91,4


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


19.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 275/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1216/2007

tat-18 ta’ Ottubru 2007

li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 dwar prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 ta' l-20 ta’ Marzu 2006 dwar prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 19(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 509/2006 irrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2082/92 ta' l-14 ta’ Lulju 1992 dwar ċertifikati ta' karattru speċifiku għall-prodotti agrikoli u l-prodotti ta' l-ikel (2). F'ġieħ iċ-ċarezza, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1848/93 (3), li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 2082/92, għandu jitħassar u jiġi ssostitwit b'Regolament ġdid.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 509/2006 jistipula li biex prodott agrikolu jew prodott ta' l-ikel ikun jista' jikkwalifika bħala speċjalità tradizzjonali garantita, għandu jkun konformi ma' speċifikazzjoni tal-prodott. Għandhom ikunu pprovduti regoli dettaljati rigward it-tagħrif li għandu jiġi inkluż fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott, speċjalment l-ismijiet li għandhom ikunu rreġistrati, id-deskrizzjoni tal-prodott u tal-metodu tal-produzzjoni, u tal-verifika tal-karattru speċifiku tiegħu.

(3)

Għandhom ikunu stabbiliti regoli speċifiċi għal ismijiet miktubin f'ittri mhux Latini, kif ukoll għar-reġistrazzjoni ta' ismijiet f'aktar minn lingwa waħda.

(4)

L-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 jistipula li speċifikazzjoni ta' prodott tista' tagħmel referenza għall-possibbiltà li ma' l-isem irreġistrat tkun mehmuża tikketta b'espressjoni partikulari għat-traduzzjoni f'ilsna oħrajn minbarra dak li l-isem ikun ġie rreġistrat fih. Għalkemm l-ispeċifikazzjoni m'għandhiex bilfors tipprovdi traduzzjonijiet ta' din l-espressjoni, għandu jkun ipprovdut fl-ispeċifikazzjoni t-test oriġinali li jeħtieġ ikun tradott.

(5)

L-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandha tkun ippreżentata b'mod konċiż, mingħajr ma tiddeskrivi prattiċi ta' l-imgħoddi li m'għadhomx jintużaw u mingħajr ma tirrepeti obbligi ġenerali. Għandu jiġi stabbilit tul massimu għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott.

(6)

Għandu jiġi ddefinit is-simbolu tal-Komunità msemmi fl-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006. It-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 22 ta' l-istess Regolament jistipula li mill-1 ta’ Mejju 2009 'l quddiem, is-simbolu għandu jidher bilfors fuq il-prodotti Komunitarji kollha, mingħajr preġudizzju għall-prodotti li jkunu diġà tqiegħdu fis-suq qabel dik id-data. Madankollu, peress li sa dik id-data s-simbolu jista' jintuża fuq bażi volontarja, jixraq li jiġu ddefiniti regoli rigward l-użu tas-simbolu, b'seħħ mill-1 ta’ Lulju 2008.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 509/2006 jistipula li produttur li jixtieq jipproduċi speċjalità tradizzjonali garantita għall-ewwel darba għandu jinnotifika minn qabel lill-awtoritajiet jew lill-korpi nnominati biex jivverifikaw l-konformità ma' l-ispeċifikazzjoni tal-prodott. Biex ikunu żgurati t-trasparenza u l-funzjonament tajjeb tal-kontrolli, l-awtoritajiet jew il-korpi maħtura għandhom jibagħtu lill-Istat Membru, jew fil-każ ta' pajjiżi terzi, lill-Kummissjoni, l-ismijiet u l-indirizzi tal-produtturi li għalihom jivverifikaw il-konformità ma' l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodotti.

(8)

Biex tkun żgurata l-implimentazzjoni koerenti tar-Regolament (KE) Nru 509/2006, għandhom ikunu speċifikati proċeduri, u għandhom jiġu pprovduti mudelli għall-ispeċifikazzjonijiet tal-prodotti, għall-oġġezzjonijiet u għall-emendi.

(9)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma fi qbil ma' l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Ispeċjalitajiet Tradizzjonali Garantiti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-ispeċifikazzjoni tal-prodott

1.   L-ispeċifikazzjoni tal-prodott imsemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 għandha tinkludi t-tagħrif mitlub fil-punt 3 ta' l-Anness I ta' dan ir-Regolament.

2.   It-tip ta' prodott agrikolu jew prodott ta' l-ikel għandu jiġi indikat skond il-klassifikazzjoni mogħtija fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

3.   L-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandha tkun konċiża, u ma għandhiex tkun itwal minn 10 paġni għajr f'każijiet iġġustifikati.

Artikolu 2

Regoli speċifiċi għat-tismija

1.   Fejn il-kitba oriġinali ta' isem għar-reġistrazzjoni ma tkunx f'ittri Latini, għandha tkun irreġistrata traskrizzjoni f'ittri Latini flimkien ma' l-isem fil-kitba oriġinali tiegħu.

2.   Fejn ir-reġistrazzjoni tkun mitluba f'aktar minn lingwa waħda, il-forom kollha ta' l-isem li għalih tintalab ir-reġistrazzjoni għandhom jidhru fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott.

3.   Fejn jiġi applikat l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006, u l-grupp jispeċifika li, meta l-prodott jitqiegħed fis-suq, it-tikketta tista' tinkludi indikazzjoni fl-ilsna uffiċjali l-oħra li l-prodott inkiseb skond it-tradizzjoni tar-reġjun, ta' l-Istat Membru jew tal-pajjiż terz li minnu toriġina l-applikazzjoni, din l-indikazzjoni għat-traduzzjoni fl-ilsna uffiċjali l-oħra għandha tidher fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott.

Artikolu 3

Regoli speċifiċi għad-deskrizzjoni tal-prodott u tal-metodu ta' produzzjoni

1.   Fid-deskrizzjoni tal-prodott għandhom jissemmew biss il-karatteristiċi meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-prodott u tal-karattru speċifiku tiegħu. Ma għandhiex tirrepeti obbligi ġenerali.

2.   Id-deskrizzjoni tal-metodu ta' produzzjoni għandha tinkludi biss il-metodu ta' produzzjoni li jkun qed jiġi segwit. Ma għandhiex tinkludi prattiċi ta' l-imgħoddi li m'għadhomx isiru.

Għandu jiġi deskritt biss il-metodu meħtieġ għall-ksib tal-prodott speċifiku, b'mod li jippermetti r-riproduzzjoni tal-prodott.

3.   Fost l-elementi ewlenin fid-definizzjoni tal-karattru speċifiku tal-prodott għandu jkun hemm tqabbil li juri d-differenza bejn il-prodott ikkonċernat u prodotti ta' l-istess kategorija. Jistgħu jiġu kkwotati l-istandards eżistenti bħala punt ta' riferiment jew tqabbil.

4.   Fost l-elementi ewlenin li juru l-karattru tradizzjonali tal-prodott, iridu jkunu inklużi l-elementi ewlenin li baqgħu kif kienu, b'referenzi preċiżi u akkreditati kif xieraq.

Artikolu 4

Ir-rekwiżiti minimi u l-proċeduri għall-verifika tal-karattru speċifiku

L-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandha tipprovdi l-karatteristiċi li jeħtieġ li jiġu vverifikati biex jiġi żgurat il-karattru speċifiku tal-prodott, u għandha tagħti wkoll il-proċeduri li għandhom ikunu segwiti u kull kemm għandhom isiru dawn il-verifiki.

Artikolu 5

Regoli speċifiċi għat-tikkettar

Stat Membru jista' jistipula li isem l-awtorità jew il-korp imsemmi fl-Artikolu 7(3)(c) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 għandu jidher fuq it-tikketta tal-prodott agrikolu jew tal-prodott ta' l-ikel li jkun ġie identifikat bħala speċjalità tradizzjonali garantita li tiġi prodotta fit-territorju ta' l-istess Stat Membru.

Artikolu 6

L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni

1.   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni għandha timtela skond il-formola fl-Anness I ta' dan ir-Regolament. Għandha tintbagħat ukoll kopja elettronika tal-formola mimlija kif xieraq.

2.   Fejn il-grupp applikanti huwa stabbilit fi Stat Membru, ma' l-applikazzjoni għandha tkun mehmuża d-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(6)(d) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006.

Fejn il-grupp applikanti huwa stabbilit f'pajjiż terz, ma' l-applikazzjoni għandhom ikunu mehmuża d-dokumenti msemmija fl-Artikolu 7(3)(d) ta' l-istess Regolament.

3.   Id-data tat-tressiq ta' l-applikazzjoni lill-Kummissjoni hija dik li fiha l-applikazzjoni titniżżel fir-reġistru postali tal-Kummissjoni fi Brussell.

Artikolu 7

L-applikazzjonijiet konġunti

1.   Fejn diversi gruppi minn Stati Membri differenti jissottomettu applikazzjoni konġunta kif ipprovdut fit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006, il-proċedura ta' oġġezzjoni msemmija fil-paragrafu 5 ta' l-istess Artikolu għandha ssir fl-Istati Membri kollha kkonċernati.

2.   L-applikazzjoni, flimkien mad-dikjarazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7(6)(d) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 mingħand l-Istati Membri kollha kkonċernati, għandha tkun sottomessa lill-Kummissjoni minn kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri kkonċernati, jew minn kwalunkwe wieħed mill-gruppi applikanti fil-pajjiżi terzi kkonċernati, direttament jew permezz ta' l-awtoritajiet tal-pajjiż terz ikkonċernat.

Artikolu 8

Oġġezzjonijiet

1.   Tista' tinkiteb stqarrija ta' oġġezzjoni għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 509/2006, skond il-formola pprovduta fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

2.   Meta tiġi biex tiddetermina l-ammissibbiltà ta' l-oġġezzjoni skond l-Artikolu 9(3) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006, il-Kummissjoni għandha tivverifika li l-istqarrija tinkludi raġunijiet u ġustifikazzjoni għall-oġġezzjoni.

3.   Il-perjodu ta' sitt xhur imsemmi fl-Artikolu 9(5) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 jibda fid-data li fiha l-Kummissjoni tibgħat l-istedina lill-partijiet interessati biex jiftiehmu bejniethom.

4.   Meta tkun intemmet il-proċedura msemmija fl-ewwel sentenza tat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 9(5) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006, l-Istat Membru jew il-pajjiż terz applikanti għandu jikkomunika r-riżultati ta' kull konsultazzjoni lill-Kummissjoni fi żmien xahar. Għal dan il-għan, jista' juża l-formola pprovduta fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Indikazzjonijiet u simboli

1.   Is-simboli Komunitarji msemmija fl-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 għandu jkollhom il-forma ddefinita fl-Anness V ta' dan ir-Regolament. Il-kliem “SPEĊJALITÀ TRADIZZJONALI GARANTITA” ġewwa s-simbolu jista' jinbidel mat-terminu ekwivalenti f' ilsien uffiċjali ieħor tal-Komunità, kif stipulat fl-Anness V ta' dan ir-Regolament.

2.   Fejn is-simboli Komunitarji jew l-indikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 jidhru fuq it-tikketta ta' prodott, dawn għandhom ikunu akkumpanjati bl-isem irreġistrat, jew jekk l-isem ikun ġie rreġistrat f'diversi lingwi, b'forma waħda minnhom.

Artikolu 10

Reġistru

1.   Il-Kummissjoni għandha żżomm ir-“Reġistru ta' l-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti” (minn hawn 'il quddiem “ir-Reġistru”), fis-sede tagħha fi Brussell.

2.   Mad-dħul fis-seħħ ta' strument legali li jirreġistra isem, il-Kummissjoni għandha tniżżel fir-Reġistru t-tagħrif li ġej:

(a)

l-isem irreġistrat tal-prodott f' ilsien wieħed jew aktar;

(b)

informazzjoni dwar jekk ir-reġistrazzjoni ssirx b'riserva ta' isem jew mingħajrha;

(c)

informazzjoni dwar jekk il-grupp jitlobx li jibbenefika mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006;

(d)

il-klassifikazzjoni tal-prodott skond l-Anness II ta' dan it-Regolament;

(e)

indikazzjoni tal-pajjiż(i) tal-grupp(i) li ressaq/ressqu l-applikazzjoni; kif ukoll

(f)

referenza għall-istrument legali li permezz tiegħu l-isem ikun qed jiġi rreġistrat.

3.   Dwar l-ismijiet irreġistrati awtomatikament skond l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006, il-Kummissjoni għandha tniżżel fir-Reġistru t-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu sal-31 ta’ Lulju 2008.

Artikolu 11

Emendi għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott

1.   Applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' emendi għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandha titħejja skond il-formola pprovduta fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament.

2.   Fil-każ ta' applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' emendi għall-ispeċifikazzjonijiet ta' prodott skond l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 509/2006:

(a)

l-informazzjoni mitluba fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 għandha tinkludi l-applikazzjoni mimlija kif xieraq imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, kif ukoll, fejn il-grupp applikanti huwa stabbilit fi Stat Membru, l-istqarrija msemmija fl-Artikolu 7(6)(d) ta' l-istess Regolament;

(b)

l-informazzjoni għall-pubblikazzjoni skond l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 għandha tinkludi l-applikazzjoni mimlija kif xieraq imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

3.   Biex emenda titqies bħala emenda żgħira, skond it-tifsira mogħtija fir-raba' subparagrafu ta' l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006, ma tistax:

(a)

tkun marbuta mal-karatteristiċi essenzjali tal-prodott;

(b)

iddaħħal tibdiliet essenzjali fil-metodu ta' produzzjoni;

(c)

tinkludi xi tibdil fl-isem, jew fi kwalunkwe parti ta' l-isem, jew fl-użu ta' l-isem tal-prodott.

4.   Fejn l-applikazzjoni tirrigwarda emenda temporanja għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott minħabba l-impożizzjoni ta' miżuri obbligatorji sanitarji jew fitosanitarji minn awtoritajiet pubbliċi kif stipulat fl-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006, għandha tingħata prova li dawn il-miżuri jkunu twettqu.

5.   Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi li tapprova emenda għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott li tinkludi tibdil fit-tagħrif imniżżel fir-Reġistru stipulat fl-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tħassar id-dejta oriġinali mir-Reġistru u tniżżel fih id-dejta l-ġdida b'seħħ mid-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni msemmija.

6.   It-tagħrif li jiġi sottomess lill-Kummissjoni skond dan l-Artikolu għandu jkun sew fuq karta sew f'forma elettronika. Id-data tat-tressiq ta' applikazzjoni għall-emenda lill-Kummissjoni hija dik li fiha l-applikazzjoni titniżżel fir-reġistru postali tal-Kummissjoni f'Brussell.

Artikolu 12

Komunikazzjoni mingħand l-awtoritajiet jew il-korpi maħtura

1.   L-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 jew il-korpi ta' kontroll imsemmija fit-tieni inċiż ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 15(1) ta' l-istess Regolament għandhom jikkomunikaw lill-Istat Membru l-ismijiet u l-indirizzi tal-produtturi li għalihom jivverifikaw il-konformità ma' l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott. L-Istati Membri għandhom iżommu l-lista tal-produtturi għad-dispożizzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra u tal-Kummissjoni.

2.   L-awtoritajiet jew il-korpi ta' kontroll imsemmija fl-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-ismijiet u l-indirizzi tal-produtturi li għalihom jivverifikaw il-konformità ma' l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott.

Artikolu 13

Tħassir

1.   Il-Kummissjoni jista' jidhrilha li l-konformità mal-kundizzjonijiet ta' l-ispeċifikazzjoni tal-prodott għal prodott agrikolu jew prodott ta' l-ikel kopert minn isem ta' speċjalità tradizzjonali garantita ma għadhiex possibbli jew ma tistax tiġi garantita, partikularment jekk il-Kummissjoni ma tkun irċeviet l-isem ta' ebda awtorità jew korp ta' kontroll imsemmi fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 fi żmien 5 snin.

2.   Qabel ma titħassar reġistrazzjoni, il-Kummissjoni għandha tippermetti li l-grupp applikanti jesprimi l-opinjoni tiegħu, u tista' tistabbilixxi skadenza biex il-grupp iressaq l-osservazzjonijiet tiegħu.

3.   Meta t-tħassir iseħħ, il-Kummissjoni għandha tneħħi l-isem mir-Reġistru stipulat fl-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Regoli tranżitorji

Id-dispożizzjonijet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu, mingħajr ħsara għal li ġej:

(a)

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 1 sa 4 għandhom japplikaw biss fir-rigward ta' proċeduri ta' reġistrazzjoni u approvazzjoni ta' emendi, fejn il-pubblikazzjoni skond l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 jew skond l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2082/92 ma tkunx saret qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament;

(b)

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 6, 7, 11(1), 11(2), 11(4) u 11(6) għandhom japplikaw biss fir-rigward ta' applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni jew għall-approvazzjoni ta' emendi rċevuti wara d-19 ta’ April 2006;

(c)

Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1, 2 u 3 ta' l-Artikolu 8 għandhom japplikaw biss fir-rigward ta' proċeduri ta' oġġezzjoni li għalihom il-perjodu ta' 6 xhur imsemmi fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 ma jkunx beda fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament;

(d)

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8(4) għandhom japplikaw biss fir-rigward ta' proċeduri ta' oġġezzjoni li għalihom il-perjodu ta' 6 xhur imsemmi fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006 ma jkunx skada sad-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament;

(e)

Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 9(2) għandhom japplikaw mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2008, mingħajr ħsara għall-prodotti li jkunu tqiegħdu fis-suq qabel din id-data.

Artikolu 15

Revoka

Ir-Regolament (KEE) Nru 1848/93 huwa mħassar.

Artikolu 16

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fis-seba' jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Madankollu, l-Artikolu 14(b) għandu japplika b'seħħ mill-20 ta’ April 2006.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 208, 24.7.1992, p. 9. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 806/2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 1).

(3)  ĠU L 168, 10.7.1993, p. 35. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2167/2004 (ĠU L 371, 18.12.2004, p. 8).


ANNESS I

(Wara li timtela din il-formola, jitħassar it-test bejn il-parenteżi kwadri)

APPLIKAZZJONI GĦAR-REĠISTRAZZJONI TA' SPEĊJALITÀ TRADIZZJONALI GARANTITA (STG)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 ta' l-20 ta' Marzu 2006 dwar il-prodotti agrikoli u l-prodotti ta' l-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti

[Daħħal l-isem, bħal fi 3.1. hawn isfel:] “ ”

Nru tal-KE: [għall-użu tal-KE biss]

1.   L-isem u l-indirizz tal-grupp applikanti

[Fil-każ ta' gruppi applikanti varji, agħti t-tagħrif rigward kull wieħed minnhom]

Isem il-grupp jew l-organizzazzjoni (jekk rilevanti):

Indirizz:

Tel.:

Indirizz e-mail:

2.   L-Istat Membru jew il-Pajjiż Terz

3.   L-Ispeċifikazzjoni tal-prodott

3.1.   Isem/ismijiet għar-reġistrazzjoni (l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007)

[Fejn ir-reġistrazzjoni tkun mitluba f'aktar minn ilsien wieħed, inkludi l-forom kollha ta' l-isem li se jintuża. Fejn jiġi applikat l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006, jiġifieri l-grupp jispeċifika li, meta l-prodott jitqiegħed fis-suq, it-tikketta tista' tinkludi, minbarra l-isem tal-prodott fil-lingwa oriġinali, indikazzjoni fl-ilsna uffiċjali l-oħra li l-prodott inkiseb skond it-tradizzjoni tar-reġjun, ta' l-Istat Membru jew tal-pajjiż terz li minnu toriġina l-applikazzjoni, inkludi wkoll l-indikazzjoni li għandha tiġi tradotta fl-ilsna uffiċjali l-oħra.]

3.2.   Indika jekk l-isem

huwa speċifiku minnu nnifsu

jesprimi l-karattru speċifiku tal-prodott agrikolu jew tal-prodott ta' l-ikel.

[Agħti spjegazzjoni]

3.3.   Indika jekk ir-reġistrazzjoni ta' l-isem hijiex qed tintalab taħt l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006

[Agħżel waħda, “X”]

reġistrazzjoni mar-riserva ta' l-isem

reġistrazzjoni mingħajr ir-riserva ta' l-isem

3.4.   It-tip tal-prodott [skond l-Anness II]

3.5.   Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-prodott ta' l-ikel li għalih japplika l-isem taħt il-punt 3.1. (l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007)

3.6.   Deskrizzjoni tal-metodu ta' produzzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-prodott ta' l-ikel li għalih japplika l-isem taħt il-punt 3.1. (l-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007)

3.7.   Il-karattru speċifiku tal-prodott agrikolu jew tal-prodott ta' l-ikel (l-Artikolu 3(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2007)

3.8.   Il-karattru tradizzjonali tal-prodott agrikolu jew tal-prodott ta' l-ikel (l-Artikolu 3(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2007)

3.9.   Ir-rekwiżiti minimi u l-proċeduri għall-verifika tal-karattru speċifiku (l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007)

4.   L-awtoritajiet jew il-korpi għall-verifika tal-konformità ma' l-ispeċifikazzjoni tal-prodott

[Fejn il-verifika tal-konformità ma' l-ispeċifikazzjoni tal-prodott issir minn aktar minn awtorità waħda jew korp wieħed, inkludi tagħrif dwar kull wieħed jew waħda minnhom.]

4.1.   L-isem u l-indirizz

Isem:

Indirizz:

Tel.:

Indirizz e-mail:

[Agħżel waħda, “X”:]

 Pubbliku/a

 Privat/a

4.2.   Kompiti speċifiċi ta' l-awtorità jew tal-korp

[Inkludi biss kompiti marbutin mal-verifika tal-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-ispeċifikazzjoni tal-prodott]


ANNESS II

IL-KLASSIFIKAZZJONI TAL-PRODOTTI GĦALL-ISKOPIJIET TAR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) NRU 509/2006

1.   Prodotti elenkati fl-anness I tat-trattat tal-KE maħsuba għall-konsum mill-bniedem:

Klassi 1.1.

Laħam frisk (u l-ġewwieni)

Klassi 1.2.

Prodotti tal-laħam (imsajra, immelħa, iffumigati, eċċ.)

Klassi 1.3.

Ġobon

Klassi 1.4.

Prodotti oħra ta' oriġini mill-annimali (bajd, għasel, prodotti mill-ħalib għajr il-butir, eċċ.)

Klassi 1.5.

Żjut u xaħmijiet (butir, marġerina, żjut, eċċ.)

Klassi 1.6.

Frott, ħaxix u ċereali, friski jew ipproċessati

Klassi 1.7.

Ħut frisk, molluski u krustaċji u l-prodotti dderivati minnhom

Klassi 1.8.

Prodotti oħra msemmija fl-Anness I tat-Trattat

2.   Prodotti ta' l-ikel msemmija fl-Anness I tar-regolament (KE) Nru 509/2006

Klassi 2.1.

Birra

Klassi 2.2.

Ċikkulata u preparazzjonijiet oħra ta' l-ikel li fihom il-kakaw

Klassi 2.3.

Ħelu, ħobż, għaġina, kejkijiet, gallettini u ikel infurnat ieħor

Klassi 2.4.

Għaġin, imsajjar jew mhux, mimli jew mhux

Klassi 2.5.

Ikliet imsajra minn qabel

Klassi 2.6.

Zlazi ta' kondiment ippreparati

Klassi 2.7.

Sopop jew brodu

Klassi 2.8.

Xorb magħmul minn estratti tal-pjanti

Klassi 2.9.

Ġelati u sorbetti.


ANNESS III

(Wara li timtela din il-formola, jitħassar it-test bejn il-parenteżi kwadri)

STQARRIJA TA' OĠĠEZZJONI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 ta' l-20 ta' Marzu 2006 dwar il-prodotti agrikoli u l-prodotti ta' l-ikel bħala Speċjalitajiet Tradizzjonali Garantiti

1.   Isem il-prodott

[kif mogħti fil-pubblikazzjoni tal-Ġurnal Uffiċjali (ĠU)]

2.   Referenza uffiċjali

[kif mogħtija fil-pubblikazzjoni tal-Ġurnal Uffiċjali (ĠU)]

Nru ta' referenza:

Data tal-pubblikazzjoni fil-ĠU:

3.   Dettalji ta' kuntatt

Il-persuna li wieħed jista' jikkuntattja:

Sur/Sra:

Isem:

Grupp/organizzazzjoni/individwu:

Jew awtorità nazzjonali:

Dipartiment:

Indirizz:

Tel.: +

Indirizz e-mail:

4.   Ir-raġuni għall-oġġezzjoni:

Nuqqas ta' konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 509/2006

Nuqqas ta' konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 509/2006

Nuqqas ta' konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 509/2006

Fil-każ ta' applikazzjonijiet skond l-Artikolu 13(2), l-isem jintuża b'mod legali, huwa magħruf, u huwa ekonomikament sinifikanti għal prodotti agrikoli jew prodotti ta' l-ikel simili

5.   Dettalji ta' l-oġġezzjoni

Agħti stqarrija li tispjega r-raġunijiet u l-ġustifikazzjoni għall-oġġezzjoni. Ipprovdi wkoll stqarrija li tispjega l-interess leġittimu ta' min joġġezzjona. (Fil-każ li l-oġġezzjoni titressaq mill-awtoritajiet nazzjonali, l-istqarrija ta' l-interess leġittimu mhix meħtieġa.) L-istqarrija ta' oġġezzjoni għandha tkun iffirmata u datata.


ANNESS IV

(Wara li timtela din il-formola, jitħassar it-test bejn il-parenteżi kwadri)

NOTIFIKA TAT-TMIEM TAL-KONSULTAZZJONIJIET WARA L-PROĊEDURA TA' L-OĠĠEZZJONI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 ta' l-20 ta' Marzu 2006 dwar il-prodotti agrikoli u l-prodotti ta' l-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti

1.   Isem il-prodott

[kif jidher fil-pubblikazzjoni tal-Ġurnal Uffiċjali (ĠU)]

2.   Referenza uffiċjali [kif tidher fil-pubblikazzjoni tal-Ġurnal Uffiċjali (ĠU)]

Nru ta' referenza:

Data tal-pubblikazzjoni fil-ĠU:

3.   Ir-riżultat tal-konsultazzjonijiet

3.1.

Intlaħaq ftehim ma' l-opponent(i) li ġej/jin:

[ehmeż kopji ta' l-ittri li juru l-ftehim]

3.2.

Ma ntlaħaqx ftehim ma' l-opponent(i) li ġej/jin:

4.   L-ispeċifikazzjoni tal-prodott

L-ispeċifikazzjoni ġiet emendata

Iva 

Le 

Jekk “Iva”, ehmeż l-ispeċifikazzjoni tal-prodott emendata

5.   Data u firma

[Isem]

[Dipartiment / Organizzazzjoni]

[Indirizz]

[Tel.:+]

[Indirizz e-mail:]


ANNESS V

RIPRODUZZJONI TAS-SIMBOLI U INDIKAZZJONIET KOMUNITARJI

1.   Is-simboli Komunitarji bil-kulur jew bl-abjad u iswed

Fejn jintużaw bil-kulur, jistgħu jintużaw kuluri diretti (Pantone) jew il-proċess ta' erba' kuluri. Il-kuluri ta' riferenza huma indikati hawn taħt.

Is-simboli Komunitarji f'Pantone

Image Image

Is-simboli Komunitarji fil-proċess ta' erba' kuluri

Image Image

Is-simboli Komunitarji bl-abjad u iswed

Image

2.   Is-simboli Komunitarji bin-negattiv

Jekk il-kulur ta' l-isfond ta' l-imballaġġ jew tat-tikketta huwa skur, is-simboli jistgħu jintużaw fil-format negattiv, billi jintuża l-kulur ta' l-isfond ta' l-imballaġġ jew tat-tikketta.

Image

3.   Il-kuntrast mal-kuluri ta' l-isfond

Jekk simbolu jintuża bil-kulur fuq sfond bil-kulur li jagħmlu diffiċli biex jintgħaraf, għandu jintuża ċirku estern ta' delinjazzjoni madwar is-simbolu sabiex itejjeb il-kuntrast ma' l-isfond.

Image

4.   It-tipografija

It-test għandu jkun miktub f'ittri kapitali Times Roman.

5.   Tiċkin

Id-daqs minimu tas-simboli tal-Komunità huwa djametru ta' 15 mm.

6.   “Speċjalità tradizzjonali garantita” u t-taqsira tagħha fil-lingwi tal-KE

Lingwa tal-KE

Terminu

Taqsira

BG

храна с традиционно специфичен характер

ХТСХ

ES

especialidad tradicional garantizada

ETG

CS

zaručená tradiční specialita

ZTS

DA

garanteret traditionel specialitet

GTS

DE

garantiert traditionelle Spezialität

g.t.S.

ET

garanteeritud traditsiooniline eritunnus

GTE

EL

εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν

Ε Π Ι Π

EN

traditional speciality guaranteed

TSG

FR

spécialité traditionnelle garantie

STG

GA

speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe

STR

IT

specialità tradizionale garantita

STG

LV

garantēta tradicionālā īpatnība

GTI

LT

garantuotas tradicinis gaminys

GTG

HU

hagyományos különleges termék

HKT

MT

speċjalità tradizzjonali garantita

STG

NL

gegarandeerde traditionele specialiteit

GTS

PL

gwarantowana tradycyjna specjalność

GTS

PT

especialidade tradicional garantida

ETG

RO

specialitate tradițională garantată

STG

SK

zaručená tradičná špecialita

ZTŠ

SL

zajamčena tradicionalna posebnost

ZTP

FI

aito perinteinen tuote

APT

SV

garanterad traditionell specialitet

GTS


ANNESS VI

(Wara li timtela din il-formola, jitħassar it-test bejn il-parenteżi kwadri)

APPLIKAZZJONI GĦALL EMENDA

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 509/2006 ta' l-20 ta' Marzu 2006 dwar il-prodotti agrikoli u l-prodotti ta' l-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti

Applikazzjoni għal emenda skond l-Artikolu 11

[Isem irreġistrat] “ ”

Nru tal-KE: [għall-użu tal-KE biss]

1.   Grupp applikanti

Isem il-grupp:

Indirizz:

Tel.:

Indirizz e-mail:

2.   L-istat membru jew il-pajjiż terz

3.   L-intestatura fl-ispeċifikazzjoni milquta mill-emenda

Isem il-prodott

Riserva ta' l-isem (l-Artikolu 13(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006)

Deskrizzjoni tal-prodott

Metodu ta' produzzjoni

Oħrajn (speċifika):

4.   It-tip ta' emenda/i

Emenda għall-ispeċifikazzjoni ta' l-Ispeċjalità Tradizzjonali Garantita (STG)

Emenda temporanja għall-ispeċifikazzjoni minħabba l-impożizzjoni ta' miżuri obbligatorji sanitarji jew fitosanitarji minn awtoritajiet pubbliċi (l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006) (agħti evidenza ta' dawn il-miżuri)

5.   Emenda/i

[Għal kull intestatura mmarkata fis-sezzjoni 3 ta' hawn fuq, ipprovdi spjegazzjoni qasira ta' kull emenda. Agħti wkoll stqarrija li tispjega l-interess leġittimu tal-grupp li jipproponi l-emenda.]

6.   L-ispeċifikazzjoni tal-prodott aġġornata


19.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 275/16


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1217/2007

tat-18 ta’ Ottubru 2007

li jemenda l-Anness III tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 dwar regoli komuni għall-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi (1) u b'mod partikolari l-Artikoli 13 u 19 tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-10 ta' Ġunju 2005, il-Kummissjoni u l-Ministeru tal-Kummerċ (minn issa 'l quddiem imsejjaħ “MOFCOM”) tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina ffirmaw il-Memorandum ta' Ftehim (minn issa 'l quddiem imsemmi “MoU”) dwar l-esportazzjoni ta' ċerti prodotti tat-tessuti u l-ilbies lejn il-Komunità. Dan il-MoU daħħal livelli miftehma fuq ċerti kategoriji ta' prodotti tat-tessuti. L-implimentazzjoni tal-livelli miftehma se tiskadi fl-1 ta' Jannar 2008.

(2)

L-MoU jkopri l-importazzjonijiet miċ-Ċina fil-Komunità ta' għaxar kategoriji ta' prodotti tat-tessuti: il-kategorija 2 (tessuti tal-qoton), il-kategorija 4 (T-shirts), il-kategorija 5 (pullovers), il-kategorija 6 (qliezet), il-kategorija 7 (blużi), il-kategorija 20 (bjankerija) il-kategorija 26 (ilbiesi), il-kategorija 31 (riċipetti), il-kategorija 39 (bjankerija tal-mejda u tal-kċina) u l-kategorija 115 (ħjut ta' l-għażel jew tar-rami). Il-kodiċi doganali li jikkorrispondu huma ta' dawk il-prodotti mniżżla fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93.

(3)

Għandha tkun assigurata tranżizzjoni bla intoppi u fl-ordni lejn suq liberalizzat kollu kemm hu fit-tessuti għall-importazzjonijiet ikkonċernati li joriġinaw miċ-Ċina u li bħalissa jinsabu taħt il-livelli miftiehma fl-MoU. Ibbażat fuq analiżi dettaljata għal kull kategorija tal-MoU li tikkonsisti fl-użu ta' l-imgħoddi u dik attwali, il-livelli ta' l-imgħoddi u dawk attwali li fuqhom hemm qbil, il-livelli ta' l-imgħoddi u attwali tal-kummerċ reali, is-sehem fl-importazzjoni, u sensittivitajiet tal-kategorija tal-prodott speċifiku, il-Kummissjoni u l-MOFCOM waslu għall-konklużjoni li l-introduzzjoni ta' sistema ta' sorveljanza hija meħtieġa, għaliex hemm probabbiltà ragjonevoli li tmienja mill-għaxar kategoriji ta' hawn fuq ta' prodotti tat-tessuti taħt il-livelli miftiehma fl-MoU jistgħu jkunu soġġetti għal pressjoni minn importazzjoni li toriġina miċ-Ċina fl-2008. It-tmien kategoriji ta' prodotti koċernati huma kategorija 4 (T-shirts), kategorija 5 (pullovers), kategorija 6 (qliezet), kategorija 7 (blużi), kategorija 20 (bjankerija), kategorija 26 (ilbiesi), kategorija 31 (riċipetti) u kategorija 115 (ħjut ta' l-għażel jew tar-rami).

(4)

Il-konklużjoni ta' hawn fuq dwar il-ħtieġa ta' sorveljanza saret ukoll billi tqies li swieq oħra kbar tal-konsumatur għandhom restrizzjonijiet kontra importazzjonijiet ta' diversi kategoriji ta' prodotti tat-tessuti li joriġinaw miċ-Ċina sal-31 ta' Diċembru 2008.

(5)

Biex tkun assigurata tranżizzjoni bla intoppi lejn suq liberalizzat kollu kemm hu fit-tessuti huwa meħtieġ li jkunu monitorjati x-xejriet ta' l-importazzjonijiet tat-tmien kategoriji tat-tessuti msemmija hawn fuq elenkati fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93 minn kemm jista’ jkun qabel possibbli permezz tat-twaqqif minn qabel ta' sistema ta' sorveljanza bis-saħħa ta' sistema li tiċċekkja darbtejn dawn il-prodotti applikabbli għal perjodu ta' sena mill-1 ta' Jannar 2008 sal-31 ta' Diċembru 2008.

(6)

Il-gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina għarraf lill-Kummissjoni li se jikkoopera taħt is-sorveljanza ta' iċċekkjar doppju għat-tmien kategoriji tal-MoU mill-1 ta' Jannar 2008 sal-31 ta' Diċembru 2008.

(7)

Ir-Regolament (KEE) Nru 3030/93 għandu għalhekk ikun emendat kif jixraq.

(8)

Biex tkun ipprovduta ċarezza u prevedibbiltà tas-sistema ta' l-importazzjoni mill-1 ta' Jannar 2008, dan ir-Regolament għandu jkun ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea fi żmien tajjeb.

(9)

Skond l-Artikolu 14(1) l-Anness III, ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa ta' prodotti li joriġinaw fiċ-Ċina soġġetti għal-livelli miftiehma skond il-MoU u trasportati qabel l-1 ta' Jannar 2008 ikomplu jkunu soġġetti għal dik is-sistema ta' importazzjoni sal-31 ta' Marzu 2008.

Mill-1 ta' April 2008, is-sistema ta' sorveljanza b'iċċekkjar doppju kif stipulata fir-Regolament tkun applikabbli u l-awtorizzazzjonijiet ta' l-importazzjoni jinħarġu skond il-liċenzja ta' l-esportazzjoni maħruġa għal dawk il-prodotti.

(10)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tat-Tessuti mwaqqaf mill-Artikolu 17 tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness III tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93 huwa emendat kif imniżżel fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2008 sal-31 ta' Diċembru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Peter MANDELSON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 275, 8.11.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 54/2007 (ĠU L 18, 25.1.2007, p. 1).


ANNESS

L-Anness III, għar-Regolament (KEE) Nru 3030/93, it-tabella A tinbidel b'li ġej:

“Tabella A

Pajjiżi u kategoriji soġġetti għas-sistema ta' sorveljanza b'iċċekkjar doppju

Pajjiż terz

Grupp

Kategorija

Unità

IĊ-ĊINA

GRUPP I B

 

 

4

1 000 biċċa

 

5

1 000 biċċa

 

6

1 000 biċċa

 

7

1 000 biċċa

GROUP II A

 

 

20

tunnellati

GRUPP II B

 

 

26

1 000 biċċa

 

31

1 000 biċċa

GRUPP IV

 

 

115

tunnellati

UZBEKISTAN

GRUPP I A

 

 

1

tunnellati

 

3

tunnellati

GRUPP I B

 

 

4

1 000 biċċa

 

5

1 000 biċċa

 

6

1 000 biċċa

 

7

1 000 biċċa

 

8

1 000 biċċa

GRUPP II B

 

 

26

1 000 biċċa”


19.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 275/19


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1218/2007

tat-18 ta’ Ottubru 2007

li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni tas-suq taċ-ċanga u l-vitella (1), u b’mod partikulari t-tielet inċiż ta’ l-Artikolu 33(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 33(1) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999, id-differenza bejn il-prezzijiet fis-suq dinji tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament imsemmi u bejn il-prezzijiet ta’ dawn il-prodotti fil-Komunità jistgħu jkunu koperti minn rifużjoni ta’ l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda tas-suq tal-laħam taċ-ċanga, kif osservata fil-preżent, jeħtieġ li jiġu ddefiniti rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni f’konformità mar-regoli u l-kriterji msemmija fl-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999.

(3)

Skond l-Artikolu 33(3), it-tieni subparagrafu tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999, ir-rifużjoni tista’ tvarja skond id-destinazzjonijiet, fejn dan ikun meħtieġ minħabba s-sitwazzjoni tas-suq dinji jew minħabba r-rekwiżiti speċifiċi.

(4)

Ir-rifużjonijiet ma għandhomx jingħataw għajr fuq il-prodotti awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità, u li jkollhom il-marka ta’ sanità pprovduta fl-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 853/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ l-iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (2). Dawn il-prodotti jeħtiġilhom ukoll jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 852/2004 tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel (3), kif ukoll tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 854/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (4).

(5)

Il-kundizzjonijiet imniżżlin fl-Artikolu 6(2), it-tielet subparagrafu, tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1964/82 ta’ l-20 ta’ Lulju 1982 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-għoti tar-rifużjonijiet speċjali ta’ l-esportazzjoni fuq ċerti qatgħat ta’ laħam dissussat ta’ l-annimali bovini (5), jipprevedu tnaqqis fir-rifużjoni partikulari fil-każ li l-kwantità tal-laħam dissussat għall-esportazzjoni tkun inqas minn 95 % mill-kwantità totali f’piż tal-qatgħat ġejjin mid-dissussar, iżda mingħajr ma tkun inqas minn 85 % mill-istess kwantità.

(6)

Għaldaqstant, jeħtieġ li r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 838/2007 (6) jitħassar u li jeħodlu postu Regolament ġdid.

(7)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni tal-laħam taċ-ċanga,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti li jgawdu minn rifużjonjiet ta’ l-esportazzjoni previsti fl-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999 u l-ammonti ta’ dawn ir-rifużjonijiet huma ddefiniti fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, b’riżerva tal-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Il-prodotti li jistgħu jgawdu minn rifużjoni skond il-paragrafu 1 jeħtiġilhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 u (KE) Nru 853/2004, u b’mod partikolari, jeħtiġilhom ikunu ppreparati fi stabbilimenti awtorizzati u jissodifaw ir-rekwiżiti tal-marka ta’ identifikazzjoni ddefiniti fl-Anness I, Sezzjoni I, Kapitolu III, tar-Regolament (KE) Nru 854/2004.

Artikolu 2

Fil-każ imsemmi fit-tielet subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KEE) Nru 1964/82, ir-rata tar-rifużjoni għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċi tal-prodott 0201 30 00 9100 titnaqqas b’7 EUR/100 kg.

Artikolu 3

Ir-Regolament (KE) Nru 838/2007 huwa mħassar.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 21. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(3)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1791/2006.

(5)  ĠU L 212, 21.7.1982, p. 48. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1713/2006 (ĠU L 321, 21.11.2006, p. 11).

(6)  ĠU L 186, 18.7.2007, p. 7.


ANNESS

Rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga, applikabbli mit-19 ta’ Ottubru 2007

Il-kodiċi tal-prodotti

Id-destinazzjoni

L-unità tal-kejl

L-ammont tar-rifużjonijiet (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg ta’ piż ħaj

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg ta’ piż ħaj

25,9

0201 10 00 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

36,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

21,5

0201 10 00 9130  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

48,8

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

28,7

0201 20 20 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

48,8

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

28,7

0201 20 30 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

36,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

21,5

0201 20 50 9110  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

61,0

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

35,9

0201 20 50 9130  (1)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

36,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

21,5

0201 30 00 9050

US  (3)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

CA  (4)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

0201 30 00 9060  (6)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

22,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

7,5

0201 30 00 9100  (2)  (6)

B04

EUR/100 kg ta’ piż nett

84,7

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

49,8

EG

EUR/100 kg ta’ piż nett

103,4

0201 30 00 9120  (2)  (6)

B04

EUR/100 kg ta’ piż nett

50,8

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

29,9

EG

EUR/100 kg ta’ piż nett

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

16,3

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

5,4

0202 30 90 9100

US  (3)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

CA  (4)

EUR/100 kg ta’ piż nett

6,5

0202 30 90 9200  (6)

B02

EUR/100 kg ta’ piż nett

22,6

B03

EUR/100 kg ta’ piż nett

7,5

1602 50 31 9125  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

23,3

1602 50 31 9325  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

20,7

1602 50 39 9125  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

23,3

1602 50 39 9325  (5)

B00

EUR/100 kg ta’ piż nett

20,7


(1)  L-inklużjoni f’din is-subintestatura hija soġġetta għall-preżentazzjoni taċ-ċertifikat ta’ prova li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 32/82 (ĠU L 4, 8.1.1982, p. 11).

(2)  L-għoti tar-rifużjoni huwa soġġett għall-issodisfar tal-kundizzjonijiet imniżżlin fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1964/82 (ĠU L 212, 21.7.1982, p. 48) u, jekk japplika, fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1741/2006 (ĠU L 329, 25.11.2006, p 7).

(3)  Magħmulin skond il-kundizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2973/79 (ĠU L 336, 29.12.1979, p. 44).

(4)  Magħmulin skond il-kundizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2051/96 (ĠU L 274, 26.10.1996, p. 18).

(5)  L-għoti tar-rifużjoni huwa soġġett għall-issodisfar tal-kundizzjonijiet imniżżlin fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1731/2006 (ĠU L 325, 24.11.2006, p. 12).

(6)  Il-kontenut f’dgħif tal-laħam taċ-ċanga għajr ix-xaħam huwa ddeterminat skond il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2429/86 (ĠU L 210, 1.8.1986, p. 39).

It-terminu “kontenut medju” jirreferi għall-kwantità tal-kampjun kif iddefinit fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 765/2002 (ĠU L 117, 4.5.2002, p. 6). Il-kampjun jittieħed mill-parti tal-lott ikkonċernat li tippreżenta l-akbar riskju.

(7)  Skond l-Artikolu 33(10) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999 kif emendat, ma tingħata l-ebda rifużjoni għall-prodotti importati minn pajjiżi terzi u esportati mill-ġdid lejn pajjiżi terzi.

NB: Il-kodiċijiet tal-prodotti kif ukoll il-kodiċijiet tad-destinazzjonijiet serje “A” huma definiti skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1).

Il-kodicijiet alfanumeriċi tad-destinazzjonijiet huma definiti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19).

Id-destinazzjonijiet l-oħra huma definiti kif ġej:

B00

:

Id-destinazzjonijiet kollha (pajjiżi terzi, territorji oħrajn, provvisti u destinazzjonijiet meqjusa bħala post ta’ esportazzjoni barra mill-Komunità).

B02

:

B04 u destinazzjoni EG.

B03

:

L-Albanija, il-Kroazja, il-Bożnja u Ħerzegovina, is-Serbja, il-Kosovo, il-Montenegro, l-ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja, ħażniet u provvisti [id-destinazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 36 u 45, u, fejn japplika, fl-Artikolu 44 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

It-Turkija, l-Ukraina, il-Belarus, il-Moldova, ir-Russja, il-Ġeorġja, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Każakstan, it-Turkmenistan, l-Użbekistan, it-Taġikistan, il-Kirgistan, il-Marokk, l-Alġerija, it-Tuneżija, il-Libja, il-Libanu, is-Sirja, l-Iraq, l-Iran, l-Iżrael, ix-Xatt tal-Punent u l-Medda ta’ Gaża, il-Ġordan, l-Għarabja Sawdita, il-Kuwajt, il-Baħrejn, il-Qatar, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Oman, il-Jemen, il-Pakistan, Sri Lanka, il-Mjanmar (Burma), it-Tajlandja, il-Vjetnam, l-Indoneżja, il-Filippini, iċ-Ċina, il-Korea ta’ Fuq, Ħong Kong, is-Sudan, il-Mawritanja, il-Mali, il-Burkina Faso, in-Niġer, iċ-Ċad, il-Kap Verde, is-Senegal, il-Gambja, il-Ginea-Bissaw, il-Ginea, is-Sjerra Leone, il-Liberja, il-Côte d’Ivoire, il-Gana, it-Togo, il-Benin, in-Niġerja, il-Kamerun, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, il-Ginea Ekwatorjali, Sao Tomè u Prinċipe, il-Gabon, il-Kongo, il-Kongo (ir-Repubblika Demokratika), ir-Rwanda, il-Burundi, Santa Liena u d-dipendenzi tagħha, l-Angola, l-Etjopja, l-Eritrea, Ġibuti, is-Somalja, l-Uganda, it-Tanzanja, is-Seychelles u d-dipendenzi tagħhom, It-Territorju Britanniku ta’ l-Oċean Indjan, il-Możambik, il-Mawrizju, il-Komoros, Mayotte, iż-Żambja, il-Malawi, l-Afrika t’Isfel, il-Lesoto.


19.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 275/23


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1219/2007

tat-18 ta’ Ottubru 2007

dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Ottubru 2007 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 616/2007 għal-laħam tat-tjur

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2777/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 dwar l-organizzazzjoni komuni fis-suq tal-laħam tat-tjur (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 616/2007 ta’ l-4 ta’ Ġunju 2007 li jiftaħ u li jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji għas-settur tal-laħam tat-tjur li joriġina mill-Brażil, it-Tajlandja u pajjiżi terzi oħra (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(5),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 616/2007 fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-laħam tat-tjur.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Ottubru 2007 għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Marzu 2008 għal ċerti kwoti, ogħla mill-kwantitajiet disponibbli. Jeħtieġ għalhekk li jiġi determinat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji għall-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta’ allokazzjoni li għandu jkun applikat għall-kwantitajiet mitluba.

(3)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Ottubru 2007 għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Marzu 2008 huma, għal ċerti kwoti, anqas mill-kwantitajiet disponibbli. Jeħtieġ għalhekk li jiġu ddeterminati l-kwantitajiet li għalihom ma tressqux l-applikazzjonijiet, dawn ta’ l-aħħar għandhom jiżdiedu mal-kwantità fissa għas-subperjodu tal-kwota sussegwenti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni introdotti skond ir-Regolament (KE) Nru 616/2007 għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Marzu 2008 huma assenjati skond il-koeffiċjenti ta’ l-allokazzjoni stipulati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-kwantitajiet li għalihom ma tressqux l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 616/2007, li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1 ta’ April 2008 sal-30 ta’ Ġunju 2008, huma stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 77. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 679/2006 (ĠU L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13. Ir-Regolament emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 289/2007 (ĠU L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  ĠU L 142, 5.6.2007, p. 3.


ANNESS

Nru tal-grupp

Numru tas-serje

Il-koeffiċjent ta’ l-allokazzjoni għall-applikazzjonijiet ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni mressqa fil-perjodu mill-1.1.2008-31.3.2008

(f %)

Kwantitajiet mhux mitluba li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1.4.2008-30.6.2008

(f kg)

1

09.4211

2,00757

2

09.4212

 (1)

74 088 000

4

09.4214

41,505001

5

09.4215

45,024668

6

09.4216

 (2)

3 669 357

7

09.4217

8,044555

8

09.4218

 (2)

7 348 800


(1)  Ma japplikax: il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda applikazzjoni għal liċenzja.

(2)  Ma japplikax: l-applikazzjonijiet huma anqas mill-kwantitajiet disponibbli.


19.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 275/25


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1220/2007

tat-18 ta’ Ottubru 2007

li jimmodifika l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni tal-melassa fis-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1110/2007

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 ta' l-20 ta' Frar 2006 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor u b’mod partikolari l-artikolu 27(2) tiegħu (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta' Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f’dak li jikkonċerna kummerċ ma’ pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikulari l-Artikolu 34(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-melassa mill-1 ta' Ottubru 2007 'l quddiem ġew stabbiliti mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1110/2007 (3).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha f'idejha llum twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skond ir-regoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 34 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1110/2007, huma mmodifikati u jingħataw fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  U L 58, 28.2.2006, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 247/2007 tal-Kummissjoni (ĠU L 69, 9.3.2007, p. 3).

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2031/2006 (ĠU L 414, 30.12.2006, p. 43).

(3)  ĠU L 253, 28.9.2007, p. 7.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni tal-melassa fis-settur taz-zokkor applikabbli mid-19 ta’ Ottubru 2007

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Id-dazju li għandu jiġi applikat fuq l-importazzjoni b'riżultat tas-sospensjoni msemmija fl-Artikolu 40 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006 għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat (1)

1703 10 00  (2)

8,38

0

1703 90 00  (2)

10,29

0


(1)  Skond l-Artikolu 40 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, dan l-ammont jieħu post ir-rata tad-dazju doganali komuni stabbilita għal dawn il-prodotti.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006.


19.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 275/27


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1221/2007

tat-18 ta’ Ottubru 2007

li jistipula r-rati ta’ rifużjoni applikabbli għal ċerti prodotti tal-ħalib esportati bħala merkanzija mhux koperta mill-Anness I tat-Trattat

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (1), u partikolarment l-Artikolu 31(3) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 31(1) tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999 jipprovdi li d-differenza bejn prezzijiet fin-negozju internazzjonali għall-prodotti mniżżlin fl-Artikolu 1(a), (b), (ċ), (d), (e), u (g) ta’ dak ir-Regolament u prezzijiet fi ħdan il-Komunità jistgħu jiġu koperti b’rifużjoni ta’ esportazzjoni.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1043/2005 tat-30 Ġunju 2005 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 dwar is-sistema ta’ l-għoti tar-rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fuq ċerti prodotti agrikoli bħala merkanzija mhux koperta mill-Anness I tat-Trattat, u l-kriterji għall-istipular ta’ ammonti ta’ rifużjonijiet (2) bħal dawn, tispeċifika l-prodotti li għalihom ir-rata ta’ rifużjoni għandha tiġi stabbilita, li tapplika fejn dawn il-prodotti huma esportati bħala merkanzija mniżżla fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999.

(3)

Skond l-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005, ir-rata ta’ rifużjoni għal kull 100 kilogramma għal kull prodott bażiku msemmi hawnhekk għandha tiġi stipulata kull xahar.

(4)

Minkejja dan, fil-każ ta’ ċerti prodotti tal-ħalib esportati bħala merkanzija mhux koperta mill-Anness I tat-Trattat, hemm periklu li, jekk rati ta’ rifużjoni għolja jkunu stabbiliti minn qabel, l-impenji li ġew meħuda minħabba dawn ir-rifużjonijiet jistgħu jidħlu fil-periklu li ma jitwettqux. Sabiex jiġi evitat dan il-periklu, huwa għalhekk importanti li jittieħdu miżuri ta’ prekawzjoni xierqa, però mingħajr ma jiġi konkluż minn qabel l-ebda kuntratt għal żmien twil. L-istipular ta’ rati ta’ rifużjoni speċifiċi għall-istipular ta’ rifużjonijiet bil-quddiem għal dawk il-prodotti, għandu jwassal għat-twettiq ta’ dawn iż-żewġ għanjiet.

(5)

L-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 jipprovdi li, meta r-rata tar-rifużjoni qiegħda tiġi stipulata, għandha tiġi kkunsidrata, fejn xieraq, il-produzzjoni ta’ rifużjonijiet, għajnuniet jew miżuri oħra li jkollhom effett ekwivalenti applikabbli f'kull Stat Membru bi qbil mar-Regolament fuq l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-prodott imsemmi għall-prodotti bażiċi mniżżlin fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 jew ta’ prodotti assimilati.

(6)

L-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999 jipprovdi għall-ħlas ta’ l-għajnuna għall-ħalib xkumat magħmul fil-Komunità li hu pproċessat f’kaseina jekk ħalib bħal dan u l-kaseina prodotta minnu tkun konformi ma’ ċerti kondizzjonijiet.

(7)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2005 tad-9 ta' Novembru 2005 li jistipula r-regoli għall-impimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 f'dak li jirrigwarda l-miżuri ta' intervent fis-suq tal-butir u tal-krema tal-ħalib (3), jistipula li butir u krema bi prezzijiet imraħħsa għandhom ikunu disponibbli għall-industriji li jipproduċu ċerti prodotti.

(8)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-rati ta’ rifużjonijiet li japplikaw għall-prodotti bażiċi li huma mniżżla fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 u fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999, u li huma esportati bħala merkanzija mniżżla fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999 għandha, tiġi stipulata kif imniżżel fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Heinz ZOUREK

Direttur Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 48. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1152/2007 (ĠU L 258, 4.10.2007, p. 3).

(2)  ĠU L 172, 5.7.2005, p. 24. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 447/2007 (ĠU L 106, 24.4.2007, p. 31).

(3)  ĠU L 308, 25.11.2005, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 96/2007 (ĠU L 25, 1.2.2007, p. 6).


ANNESS

rati ta’ rifużjonijiet applikabbli mid-19 ta’ Ottubru 2007 għal ċerti prodotti tal-ħalib esportati bħala merkanzija mhux koperta mill-Anness I tat-trattat (1)

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Rata ta’ rifużjoni

Fil-każ ta’ stipular ta’ rifużjonijiet bil-quddiem

Oħrajn

ex 0402 10 19

Ħalib tat-trab, imrammel jew f’forom oħra solidi, li m’għandhomx zokkor jew tipi ta’ ħlewwiet oħra miżjuda, li għandhom piż ta’ xaħam li ma jaqbiżx il-1,5 % (PG 2):

 

 

(a)

Fuq l-esportazzjoni ta’ merkanzija tal-kodiċi NM 3501

(b)

Fuq l-esportazzjoni ta’ merkanzija oħra

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Ħalib tat-trab, imrammel jew f’forom oħra solidi, li m’għandhomx zokkor jew tipi ta’ ħlewwiet oħra miżjuda, li għandhom piż ta’ xaħam li ma jaqbiżx is-26 % (PG 3):

 

 

(a)

Fejn merkanzija mħallta, bħala prodotti assimilati għal PG 3, butir bi prezz imraħħas jew krema miksuba insegwitu għar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 huma esportati

0,00

0,00

(b)

Fuq l-esportazzjoni ta’ merkanzija oħra

0,00

0,00

ex 0405 10

Butir, li għandu piż ta’ xaħam ta’ 82 % (PG 6):

 

 

(a)

Fejn prodotti li jkollhom butir bi prezz imraħħas jew krema li ġiet prodotta bi qbil mal-kondizzjonijiet ipprovduti għalihom fir-Regolament (KE) Nru 1898/2005 huma esportati

0,00

0,00

(b)

Fuq l-esportazzjoni ta’ merkanzija tal-kodiċi NM 2106 90 98 li jkollhom 40 % jew iżjed skond il-piż ta’ xaħam tal-ħalib

0,00

0,00

(c)

Fuq l-esportazzjoni ta’ prodotti oħra

0,00

0,00


(1)  Ir-rati stipulati f’dan l-Anness ma japplikawx għall-esportazzjonijet lejn

a)

pajjiżi terzi: Andorra, is-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan), il-Liechtenstein, l-Istati Uniti ta’ l-Amerka u l-oġġetti mniżżla fit-Tabelli I u II tal-Protokoll 2 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera tat-22 ta' Lulju 1972 esportati lill-Konfederazzjoni Żvizzera.

b)

it-territorji ta' l-Istati Membri ta' l-UE li ma jagħmlux parti mit-territorju doganali tal-Komunità: Ġibiltà, Ceuta, Melilla, il-Komuni ta' Livigno u Campione fl-Italia, Heligoland, il-Groenlandja, il-Gżejjer Faroe u ż-żoni tar-Repubblika ta' Ċipru fejn il-Gvern tar-Repubblika ta' Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv.


19.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 275/30


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1222/2007

tat-18 ta’ Ottubru 2007

li jistipula l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd, u għall-albumina tal-bajd u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2771/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-bajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2777/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 dwar l-organizzazzjoni komuni fis-suq tal-laħam tat-tjur (2), u partikolarment l-Artikolu 5(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2783/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 fuq is-sistema komuni għall-kummerċ fl-ovalbumin u l-lactalbumin  (3), u partikolarment l-Artikolu 3(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 (4) stipula r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tas-sistema tad-dazji addizzjonali fuq l-importazzjoni u stipula l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd.

(2)

Minn kontrolli regolari ta’ l-informazzjoni li tipprovdi l-bażi għad-determinazzjoni tal-prezzijiet rappreżentattivi għall-prodotti tas-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd, jirriżulta li l-prezzijiet rappreżentattivi għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti għandhom ikunu emendati biex jitqiesu l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet skond l-oriġini. Jeħtieġ, għalhekk, li prezzijiet rappreżentattivi jiġu ppublikati.

(3)

Meta wieħed iqis s-sitwazzjoni tas-suq, jeħtieġ li tiġi applikata din l-emenda malajr kemm jista’ jkun.

(4)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni tal-Laħam tat-Tjur u tal-Bajd,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1484/95 huwa sostitwit bl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 49. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 679/2006 (ĠU L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 77. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 679/2006.

(3)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 104. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2916/95 (ĠU L 305, 19.12.1995, p. 49)

(4)  ĠU L 145, 29.6.1995, p. 47. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1094/2007 (ĠU L 246, 21.9.2007, p. 17).


ANNESS

għar-Regolament tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Ottubru 2007 li jistipula l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd, u għall-albumina tal-bajd u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

“ANNESS I

Kodici NM

Deskrizzjoni tal-prodott

Prezz rappreżentattiv

(EUR/100 kg)

Garanzija msemmija fl-Artikolu 3(3)

(EUR/100 kg)

Oriġini (1)

0207 12 10

Karkassi tat-tiġieġ 70 %, iffriżati

104,2

0

01

104,6

0

02

0207 12 90

Karkassi tat-tiġieġ 65 %, iffriżati

126,6

0

01

109,5

3

02

143,2

0

03

0207 14 10

Qatgħat mingħajr għadam ta’ tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus (sriedak u tiġieġ), iffriżati

214,1

18

01

263,8

11

02

351,3

0

03

0207 14 60

Koxxox tat-tiġieġ, iffriżati

111,1

10

01

149,0

0

03

0207 27 10

Qatgħat tad-dundjani, mingħajr għadam, iffriżati

322,5

0

01

398,5

0

03

1602 32 11

Preparazzjonijiet nejjin ta’ tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus (sriedak u tiġieġ)

229,3

17

01


(1)  Oriġini ta' l-importazzjonijiet:

01

Il-Brażil

02

L-Arġentina

03

Iċ-Ċilì.”


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kummissjoni

19.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 275/32


DEĊIŻJONI Nru 1/2007 TAL-KUMITAT KONĠUNT TAL-KE/ID-DANIMARKA-IL-GŻEJJER FAEROE

tat-8 ta’ Ottubru 2007

li temenda l-Protokoll nru 4 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Lokali tal-Gżejjer Faeroe, min-naħa l-oħra

(2007/671/KE)

IL-KUMITAT KONĠUNT,

Wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Lokali tal-Gżejjer Faeroe, min-naħa l-oħra (1), minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 34(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 1 tal-Protokoll 4 tal-Ftehim, il-Kommunità tat konċessjonijiet tariffarji għall-għalf tal-ħut tal-Gżejjer Faeroe, fir-rigward ta' kwota tariffarja annwali ta' 5 000 tunnellata.

(2)

Skond id-deċiżjoni Nru 2/98 tal-Kumitat Konġunt tal-KE/id-Danimarka-Gżejjer Faeroe (2), din il-kwota tariffarja kienet żdiedet għal 10 000 tunnellata mill-1 ta' Jannar 2000 'il quddiem.

(3)

L-awtoritajiet tal-Gżejjer Faeroe ressqu talba biex jiżdiedu l-konċessjonijiet tariffarji mill-Komunità għal dawn il-prodotti.

(4)

Għandu jiġi permess irduppjar tal-kwota tariffarja annwali eżistenti.

(5)

L-għalf tal-ħut, li jibbenefika mir-reġim preferenzjali ta' importazzjoni, jista' ma' jkunx fih glutina miżjuda.

(6)

Din il-kwota hija suġġetta għal klawsola ta' evalwazzjoni. Għal din ir-raġuni, il-Kumitat Konġunt, skond l-Artikolu 31 (2) tal-Ftehim, għandu jagħmel skambju ta' tagħrif regolarment.

(7)

L-Artikolu 1 tal-Protokoll 4 għandu jiġi emendat,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Protokoll 4 tal-Ftehim għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 1, it-test fit-tabella relatata mal-kodiċi tan-NM ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 u ex 2309 90 41 għandha tinbidel bit-test li ġej:

“Il-kodiċi tan-NM

Deskrizzjoni

Rata tad-dazju

Kwota tariffarja

(f'tunnellati)

ex 2309 90 10  (*)

ex 2309 90 31  (*)

ex 2309 90 41  (*)

Għalf tal-ħut

0

20 000

(2)

It-test li ġej għandu jiżdied ma' l-Artikolu 1:

“Fir-rigward tal-kwota tariffarja stabbilita għall-għalf tal-ħut taħt il-kodiċijiet tan-NM ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 u ex 2309 90 41, għandu japplika dan li ġej:

1.

L-awtoritajiet tal-Gżejjer Faeroe għandhom jiċċertifikaw li l-għalf tal-ħut esportat lejn l-UE skond din il-kwota preferenzjali ma jkunx fih glutina miżjuda, flimkien mal-glutina li tinstab b'mod naturali fiċ-ċereali li jistgħu jinżiedu mat-taħlita ta' dan l-għalf. Il-Komunità Ewropea tista' tipproċedi għall-kontrolli fit-taħlita ta' l-għalf tal-ħut fil-Gżejjer Faeroe, speċjalment fil-kontenut tal-glutina.

2.

Il-proċedura ta' kontrolli tat-taħlit ta' l-għalf tal-ħut hija mehmuża fl-Anness I ma' dan il-Protokoll. Jekk mill-ispezzjoni jirriżulta li l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-għotja ta' din il-preferenza kummerċjali ma jintlaħqux, il-Kummissjoni tista' tissospendi din il-preferenza sakemm ma jkunx hemm il-kundizzjonijiet xierqa.”

(3)

L-Anness hawn mehmuż għandu jiġi anness.

Artikolu 2

Il-Kumitat Konġunt għandu jissorvelja l-użu ta' din il-kwota tariffarja. Skond l-użu ta' din il-kwota u skond kif jevolvu il-kundizzjonijiet tas-suq, il-Kumitat Konġunt għandu jevalwa din il-kwota tariffarja fi żmien erba' snin.

Artikolu 3

Iż-żieda fil-volum tal-kwota tat-tariffa għas-sena kalendarja 2007 għandha tiġi kkalkulata pro rata temporis sa mill-1 ta' Diċembru 2007.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar ta’ wara l-adozzjoni tagħha.

Magħmula fi Brussell, 8 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Kumitat Konġunt

Il-President

Leopoldo RUBINACCI


(1)  ĠU L 53, 22.2.1997, p. 2.

(2)  ĠU L 263, 26.9.1998, p. 37.

(*)  Għalf tal-ħut li jibbenifika mir-reġim preferenzjali ta' importazzjoni jista' ma jkunx fih glutina miżjuda, flimkien mal-glutina li tinstab b'mod naturali fiċ-ċereali li jistgħu jinżiedu mat-taħlita ta' dan l-għalf.”


ANNESS

“ANNESS I

Il-proċedura ta' kontrolli tat-taħlit ta' l-għalf tal-ħut

Artikolu 1

L-awtoritajiet tal-Gżejjer Faeroe għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni d-dispożizzjonijiet ta' kontroll li adottaw fir-rigward ta' l-Artikoli 1 u 2 ta' din id-deciżjoni. L-awtoritajiet tal-Gżejjer Faeroe għandu jkollhom kull tagħrif meħtieġ għall-kontroll tal-kontenut tal-glutina fl-għalf tal-ħut esportat lejn l-UE disponibbli għall-Kummissjoni u għandhom jieħdu kull miżura xierqa sabiex jiffaċilitaw il-kontrolli li l-Kummissjoni jidhrilha li huma xierqa f'dan ir-rigward.

Artikolu 2

Il-Komunità Ewropea tista' tipproċedi bil-kontrolli tat-taħlita ta' l-għalf tal-ħut fil-Gżejjer Faeroe. L-intrapriżi ta' l-għalf tal-ħut għandhom jagħmlu l-istabbilimenti u r-reġistri ta' l-istokk tagħhom aċċessibbli immedjatament sabiex jippermettu lill-ispetturi jittraċċaw il-materja prima li jkunu użaw. L-ispetturi għandhom jitħallew jieħdu kampjuni għall-analiżi.

L-ispetturi għandu jkollhom dritt li jikkontrollaw it-taħlit ta' l-għalf tal-ħut, il-materja prima u pproċessata, u l-kotba u dokumenti oħrajn, inkluż dokumenti u l-metadejta miġbura jew riċevuta jew irreġistrata fuq mezz elettroniku, dwar reġistri ta' l-istokk.

Artikolu 3

L-ispezzjonijiet għandhom isiru minn esperti tal-Kummissjoni jew ta' l-Istati Membri, hawnhekk imsejħa ‘spetturi’. L-esperti mill-Istati Membri li għandhom ikunu fdati bix-xogħol tat-twettiq ta' dawn l-ispezzjonijiet għadhom ikunu maħtura mill-Kummissjoni.

Artikolu 4

Dawk l-ispezzjonijiet għandhom isiru f'isem il-Komunità, li għandha tipprovdi għan-nefqa ta' dawn l-ispetturi.

L-ispetturi għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet ta' Faeroe dwar spezzjoni sabiex l-aġenti tal-Gżejjer Faeroe jkunu jistgħu jieħdu sehem f'dawn l-ispezzjonijiet.

Artikolu 5

Jistgħu jsiru arranġamenti dettaljati dwar kif jistgħu jipproċedu l-kontrolli mill-Kummissjoni ma' l-awtoritajiet tal-Gżejjer Faeroe direttament.”