ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 263

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
9 ta' Ottubru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Kwadru) ( 1 )

1

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

DIRETTIVI

9.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 263/1


DIRETTIVA 2007/46/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-5 ta’ Settembru 2007

li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi

(“Direttiva Kwadru”)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta’ Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri rigward l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (3), ġiet emendata b’mod sostanzjali diversi drabi. Billi jridu jsiru emendi ulterjuri, hija għandha tinkiteb mill-ġdid fl-interess taċ-ċarezza.

(2)

Għall-finijiet ta’ l-istabbiliment u t-tħaddim tas-suq intern tal-Komunità, huwa xieraq li s-sistemi ta’ approvazzjoni ta’ l-Istati Membri jiġu sostitwiti bi proċedura ta’ approvazzjoni Komunitarja msejsa fuq il-prinċipju ta’ armonizzazzjoni totali.

(3)

Il-ħtiġijiet tekniċi applikabbli għas-sistemi, il-komponenti, l-unitajiet tekniċi separati u l-vetturi għandhom ikunu armonizzati u speċifikati f’atti regolatorji. Dawk l-atti regolatorji għandhom primarjament ifittxu li jiżguraw livell għoli ta’ sikurezza stradali, protezzjoni tas-saħħa, protezzjoni ambjentali, effiċjenza fl-enerġija u protezzjoni kontra l-użu mhux awtorizzat.

(4)

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/53/KEE tat-18 ta’ Ġunju 1992 li temenda d-Direttiva 70/156/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (4) illimitat l-applikazzjoni tal-proċedura Komunitarja għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi sħaħ għall-vetturi tal-kategorija M1. Madankollu sabiex is-suq intern jiġi komplut u jkun żgurat li jiffunzjona tajjeb, il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva preżenti għandu jkopri l-kategoriji kollha tal-vetturi, li jippermetti lill-manifatturi li jgawdu mill-vantaġġi tas-suq intern permezz ta’ l-approvazzjoni tat-tip Komunitarja.

(5)

Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu jadattaw għall-proċeduri armonizzati ġodda, għandu jingħata żmien biżżejjed qabel ma l-approvazzjoni tat-tip Komunitarja għall-vetturi issir obbligatorja għall-vetturi fil-kategoriji mhux M1 li jinbnew fi stadju wieħed. Tali żmien jeħtieġ ikun itwal għall-vetturi tal-kategoriji mhux M1 li jeħtieġu approvazzjoni f’diversi stadji, billi dik il-proċedura ser tinvolvi l-kostrutturi (body-builders), li jridu jiksbu biżżejjed esperjenza f’dak il-qasam sabiex il-proċeduri meħtieġa jkunu jistgħu jiġu implimentati kif suppost. Madankollu, minħabba l-importanza tas-sikurezza għall-vetturi ta’ kategorija M2 u M3, waqt il-perijodu transitorju fejn l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali tkun għadha valida sabiex tippermetti l-manifatturi jiksbu l-esperjenza fl-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura KE, huwa meħtieġ li dawk il-vetturi jikkonformaw mar-rekwiżiti tekniċi tad-direttivi armonizzati.

(6)

Sa issa, il-manifatturi li jipproduċu vetturi f’serje żgħar kienu qed jiġu esklużi parzjalment mill-benefiċċji tas-suq intern. L-esperjenza wriet li s-sikurezza stradali u l-ħarsien ta’ l-ambjent jistgħu jitjiebu sostanzjalment jekk vetturi ta’ serje żgħira jiġu integrati għal kollox fis-sistema Komunitarja ta’ approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi, bil-kategorija M1 bħala l-ewwel waħda.

(7)

Sabiex jiġi evitat l-abbuż, kwalunkwe proċedura simplifikata għal vetturi ta’ serje żgħira għandha tiġi ristretta għal każi ta’ produzzjoni limitata ħafna; jinħtieġ għalhekk li jiġi definit b’mod aktar preċiż il-kunċett ta’ serje żgħira f’termini tan-numru ta’ vetturi prodotti.

(8)

Hu importanti li jiġu stabbiliti miżuri li bihom il-vetturi jkunu jistgħu jiġu approvati fuq bażi individwali, sabiex titħalla biżżejjed flessibbiltà fis-sistema ta’ approvazzjoni b’diversi stadji; madankollu, sakemm jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet Komunitarji speċifiċi armonizzati, l-Istati Membri għandhom jibqgħu jitħallew jagħtu approvazzjonijiet individwali skond ir-regoli nazzjonali tagħhom.

(9)

Sakemm jiġu applikati l-proċeduri Komunitarji ta’ approvazzjoni tat-tip għall-vetturi għall-kategoriji ta’ vetturi li mhumiex M1, l-Istati Membri għandhom jitħallew ikomplu jagħtu approvazzjonijiet tat-tip għall-vetturi fuq bażi nazzjonali, u għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet transitorji għaldaqstant.

(10)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għat-tħaddim tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (5).

(11)

Bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE (6), il-Komunità aderixxiet għall-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-adozzjoni ta’ preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, it-tagħmir u l-partijiet li jistgħu jintramaw u/jew jiġu użati fuq vetturi bir-roti u l-kondizzjonijiet għar-rikonoxximent reċiproku ta’ l-approvazzjonijiet mogħtija abbażi ta’ dawn il-preskrizzjonijiet (“Ftehim ta’ l-1958 Rivedut”).

B’konsegwenza, ir-Regolamenti tal-Kummissjoni Ekomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) li għalihom taderixxi l-Komunità fl-applikazzjoni ta’ dik id-Deċiżjoni, u l-emendi għar-Regolamenti ta’ l-UNECE li għalihom il-Komunità diġà aderixxiet għandhom ikunu inkorporati fil-proċedura Komunitarja ta’ l-approvazzjoni tat-tip bħala ħtiġijiet għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-vetturi jew bħala alternattivi għal-liġi Komunitarja eżistenti. B’mod partikolari, meta l-Komunità tiddeċiedi, permezz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill, li Regolament ta’ l-UNECE għandu jsir parti mill-proċedura tal-KE għall-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi u jissostitwixxi l-liġi Komunitarja eżistenti, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tagħmel l-adattamenti meħtieġa għal din id-Direttiva. Peress li dawk il-miżuri għandhom kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, jew sabiex iżidu ma’ din id-Direttiva biż-żieda ta’ elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati f’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(12)

Għal finijiet ta’ regolamentazzjoni aħjar u simplifikazzjoni u sabiex ma jkunx jeħtieġ li l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar kwistjonijiet ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi tiġi aġġornata b’mod kostanti, għandu jkun possibbli għal din id-Direttiva jew għad-direttivi u regolamenti separati li jagħmlu referenzi għal standards u regolamenti internazzjonali eżistenti, mingħajr ma jitniżżlu fil-qafas legali Komunitarju.

(13)

Sabiex jiġi żgurat li l-proċedura għall-monitoraġġ tal-konformità tal-produzzjoni, li hi wieħed mis-sisien ewlenin tas-sistema Komunitarja ta’ l-approvazzjoni tat-tip, tkun ġiet implimentata b’mod korrett u tiffunzjona tajjeb, għandhom issiru kontrolli regolari fuq il-manifatturi mill-awtorità kompetenti jew minn servizz tekniku kwalifikat kif xieraq maħtur għal dak l-iskop.

(14)

L-objettiv ewlieni tal-leġislazzjoni rigward l-approvazzjoni dwar il-vetturi hu li jiġi żgurat li vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati ġodda li jitqiegħdu fis-suq jipprovdu livell għoli ta’ sikurezza u protezzjoni ambjentali. Dan l-għan m’għandux jiġi mxekkel bl-immuntar ta’ ċerti partijiet jew tagħmir wara li l-vetturi jkunu tqiegħdu fis-suq jew daħlu fis-servizz. Għalhekk, għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi żgurat li partijiet jew tagħmir li jistgħu jintramaw fuq il-vetturi u jistgħu jxekklu b’mod sostanzjali t-tħaddim ta’ sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza u l-protezzjoni ambjentali, ikunu soġġetti għal kontroll minn qabel minn awtorità ta’ l-approvazzjoni qabel ma dawn jiġu offruti għall-bejgħ. Dawn il-miżuri għandhom jikkonsistu minn dispożizzjonijiet tekniċi li jikkonċernaw il-ħtiġijiet li dawk il-partijiet jew tagħmir iridu jikkonformaw magħhom.

(15)

Dawn il-miżuri għandhom japplikaw biss għal numru limitat ta’ partijiet jew tagħmir. Il-lista tal-partijiet jew tat-tagħmir u tal-ħtiġijiet sussegwenti għandhom jiġu stabbiliti wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati. Filwaqt li tfassal il-lista, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati fuq il-bażi ta’ rapport u tagħmel minn kollox biex ikun hemm bilanċ ġust bejn ir-rekwiżiti għat-titjib tas-sikurezza fit-toroq u l-ħarsien ambjentali, kif ukoll ta’ l-interessi tal-konsumaturi, tal-manifatturi u tad-distributuri fil-preservazzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq sekondarju (aftermarket).

(16)

Il-lista tal-partijiet u t-tagħmir, is-sistemi essenzjali konċernati kif ukoll il-miżuri ta’ ttestjar u implimentazzjoni għandhom jiġu determinati skond il-proċedura msemmija fid-Deċiżjoni 1999/468/KE. Peress li dawk il-miżuri għandhom kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, jew sabiex iżidu ma’ din id-Direttiva bl-addizzjoni ta’ elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati b’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 5a ta’ dik id-Deċiżjoni.

(17)

Din id-Direttiva tikkostitwixxi ġabra ta’ ħtiġijiet speċifiċi ta’ sikurezza fis-sens ta’ l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (7), u tistabbilixxi ħtiġijiet speċifiċi għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi. Għalhekk, hu importanti li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li jiżguraw li, fil-każ li vettura tippreżenta riskju serju għall-konsumaturi b’riżultat ta’ l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva jew ta’ l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV, il-manifattur ikun ħa miżuri protettivi effettivi, inkluż il-ġbir lura tal-vetturi. L-awtoritajiet ta’ approvazzjoni għandhom għalhekk ikunu jistgħu jivvalutaw jekk il-miżuri proposti humiex biżżejjed jew le.

(18)

Huwa importanti li l-manifatturi jipprovdu lis-sidien tal-vetturi l-informazzjoni rilevanti sabiex ma jsirx użu ħażin mill-apparat tas-sikurezza. Huwa xieraq li jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar dan f’din id-Direttiva.

(19)

Huwa wkoll importanti li l-manifatturi tat-tagħmir ikollhom aċċess għal ċerta informazzjoni li tkun disponibbli biss għand il-manifattur tal-vettura, jiġifieri, l-informazzjoni teknika, inklużi d-disinji, meħtieġa għall-iżvilupp ta’ partijiet għas-suq sekondarju.

(20)

Huwa daqstant importanti li l-manifatturi jagħmlu l-informazzjoni faċilment disponibbli għal operaturi indipendenti biex ikunu żgurati t-tiswija u l-manutenzjoni ta’ vetturi f’suq kompetittiv għal kollox. Dawn ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni s’issa kienu inkorporati fil-leġiżlazzjoni Komunitarja u b’mod partikulari fir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip għal vetturi bil-mutur fir-rigward ta’ l-emissjonijiet minn vetturi ħafifa tal-passiġieri u kummerċjali (Euro 5 u 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni ta’ vetturi (8), u fuq il-bażi li l-Kummissjoni ser tippreżenta rapport, mhux aktar tard minn 4 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dak ir-Regolament, dwar it-tħaddim tas-sistema ta’ aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi u ser tqis jekk ikunx xieraq li tikkonsolida d-dispożizzjonijiet kollha li jirregolaw l-aċċess għal din l-informazzjoni fi ħdan direttiva kwadru riveduta dwar l-approvazzjoni tat-tip.

(21)

Bl-għan tas-simplifikazzjoni u t-tħaffif tal-proċedura, miżuri li jimplimentaw id-direttivi jew ir-regolamenti separati kif ukoll miżuri għall-adattament ta’ l-Annessi ta’ din id-Direttiva u d-direttivi jew ir-regolamenti separati, b’mod partikolari għall-iżvilupp ta’ l-għarfien xjentifiku u tekniku għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE. Peress li dawk il-miżuri għandhom kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva jew tad-direttivi jew regolamenti separati, jew sabiex jissupplimentawha biż-żieda ta’ elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati b’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 5a ta’ dik id-Deċiżjoni. L-istess proċedura għandha tapplika għal adattamenti għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi maħsuba għal persuni b’diżabilità.

(22)

L-esperjenza turi li jista’ jkollhom jittieħdu mingħajr dewmien miżuri xierqa bil-ħsieb li tiġi żgurata protezzjoni aħjar għal dawk li jużaw it-toroq, fejn ġew identifikati nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni eżistenti. Għal tali każijiet urġenti, l-emendi meħtieġa għad-direttivi jew ir-regolamenti separati għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE. Peress li dawk il-miżuri għandhom kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali tad-direttivi jew tar-regolamenti separati jew sabiex jissuplimentawhom biż-żieda ta’ elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati b’konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 5a ta’ dik id-Deċiżjoni.

(23)

Billi l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, jiġifieri l-kisba tas-suq intern permezz ta’ l-introduzzjoni ta’ sistema obbligatorja ta’ approvazzjoni tat-tip Komunitarja għall-kategoriji kollha tal-vetturi, ma’ jistgħux jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu, għalhekk, minħabba l-iskala ta’ l-azzjoni, jintlaħqu aħjar f’livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(24)

L-obbligu tat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva fil-liġi nazzjonali għandu jkun limitat għal dawk id-dispożizzjonijiet li jirrappreżentaw bidla sostantiva meta mqabbla mad-Direttivi ta’ qabel. L-obbligu ta’ traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet li mhumiex mibdula joħroġ mid-Direttivi ta’ qabel.

(25)

Bi qbil mal-paragrafu 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet (9), l-Istati Membri huma mħeġġa biex ifasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom, li, sa fejn ikun possibbli, juru l-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi.

(26)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stabbiliti fil-Parti B ta’ l-Anness XX.

(27)

Ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva huma skond il-prinċipji stabbiliti fil-Pjan ta’ azzjoni “Simplifikazzjoni u titjib ta’ l-ambjent regolatorju”.

(28)

Huwa ta’ importanza partikulari li miżuri futuri proposti fuq il-bażi ta’ din id-Direttiva jew proċeduri li se jkunu implimentati għall-applikazzjoni tagħha għandhom ikunu konformi ma’ dawn il-prinċipji, li reġgħu ġew stabbiliti mill-ġdid mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha dwar Qafas Regolatorju Kompetittiv għall-Karrozzi għas-Seklu 21,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas armonizzat li fih id-dispożizzjonijiet amministrattivi u l-ħtiġijiet tekniċi ġenerali għall-approvazzjoni tal-vetturi ġodda kollha fil-kamp ta’ applikazzjoni tagħha u tas-sistema, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati maħsuba għal dawk il-vetturi, bil-ħsieb li jiġu faċilitati r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-servizz tagħhom fil-Komunità.

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll id-dispożizzjonijiet għall-bejgħ u d-dħul fis-servizz tal-partijiet u t-tagħmir maħsuba għall-vetturi approvati skond din id-Direttiva.

Ħtiġijiet tekniċi speċifiċi dwar il-kostruzzjoni u l-funzjonament tal-vetturi għandhom jiġu stabbiliti fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva f’atti regolatorji li l-lista eżawrjenti tagħhom hi stabbilita fl-Anness IV.

Artikolu 2

Kamp ta’ Applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva tapplika għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi mfassla u mibnija fi stadju wieħed jew aktar għall-użu fit-triq, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati mfassla u mibnija għal tali vetturi.

Hija tapplika wkoll għall-approvazzjoni individwali ta’ tali vetturi.

Din id-Direttiva tapplika wkoll għall-partijiet u t-tagħmir maħsuba għall-vetturi koperti b’din id-Direttiva.

2.   Din id-Direttiva ma tapplikax għall-approvazzjoni tat-tip jew l-approvazzjoni individwali tal-vetturi li ġejjin:

(a)

trakters agrikoli jew tal-forestrija, kif definiti fid-Direttiva 2003/37/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija, il-karrijiet tagħhom u makkinarju li jinġibed u li jista’ jinbidel, flimkien mas-sistemi tagħhom, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati (10), u karrijiet imfassla u mibnija speċifikament biex jiġu rmunkati minnhom;

(b)

kwadriċikli kif definiti fid-Direttiva 2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-18 ta’ Marzu 2002 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta (11);

(ċ)

vetturi bil-katina.

3.   L-approvazzjoni tat-tip jew l-approvazzjoni individwali taħt din id-Direttiva hija fakultattiva għall-vetturi li ġejjin:

(a)

vetturi ddisinjati u mibnija għall-użu prinċipalment f’siti ta’ kostruzzjoni jew f’barrieri, u faċilitajiet ta’ portijiet jew ajruporti;

(b)

vetturi ddisinjati u mibnija għall-użu mill-forzi armati, mid-difiża ċivili, mis-servizzi tat-tifi tan-nar u mill-forzi responsabbli għaż-żamma ta’ l-ordni pubbliku; u

(ċ)

makkinarju mobbli,

b’mod li dawn il-vetturi jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva. Dawn l-approvazzjonijiet fakultattivi ser ikunu bla ħsara għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-makkinarju (12).

4.   Approvazzjoni individwali taħt din id-Direttiva mhix obbligatorja għall-vetturi li ġejjin:

(a)

vetturi maħsuba esklużivament għat-tlielaq fit-toroq;

(b)

prototipi ta’ vetturi użati fit-triq taħt ir-responsabbiltà ta’ manifattur biex jitwettaq programm ta’ test speċifiku bil-kondizzjoni li huma ġew imfassla u mibnija speċifikament għal dan l-iskop.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva u ta’ l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV, ħlief jekk ipprovdut mod ieħor hemmhekk:

1)

“att regolatorju” tfisser direttiva jew regolament separati jew Regolament UNECE anness mal-Ftehim ta’ l-1958 Rivedut;

2)

“direttiva jew regolament separati” tfisser direttiva jew regolament elenkati fl-Anness IV, Parti I. Dan it-terminu jinkludi wkoll l-atti ta’ implimentazzjoni tagħhom;

3)

“approvazzjoni tat-tip” tfisser il-proċedura li biha Stat Membru jiċċertifika li tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u l-ħtiġijiet tekniċi rilevanti;

4)

“approvazzjoni tat-tip nazzjonali” tfisser proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip stabbilita mil-liġi nazzjonali ta’ Stat Membru, bil-validità ta’ tali approvazzjoni tkun limitata għat-territorju ta’ dak l-Istat Membru;

5)

“approvazzjoni tat-tip tal-KE” tfisser il-proċedura li biha Stat Membru jiċċertifika li tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u l-ħtiġijiet tekniċi rilevanti ta’ din id-Direttiva u ta’ l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew XI;

6)

“approvazzjoni individwali” tfisser il-proċedura li biha Stat Membru jiċċertifika li vettura partikolari, kemm jekk unika jew le, tissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u l-ħtiġijiet tekniċi rilevanti;

7)

“approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji” tfisser il-proċedura li biha Stat Membru wieħed jew aktar jiċċertifika li, skond kemm tkun kompluta, tip ta’ vettura mhux kompluta jew ikkompletata tissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u l-ħtiġijiet tekniċi rilevanti ta’ din id-Direttiva;

8)

“approvazzjoni tat-tip pass pass” tfisser proċedura ta’ approvazzjoni ta’ vettura li tikkonsisti fil-ġbir fi stadji ta’ sett sħiħ ta’ ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għas-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati relatati mal-vettura, u li twassal, fl-aħħar stadju, għall-approvazzjoni tal-vettura sħiħa;

9)

“approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed” tfisser proċedura li tikkonsisti fl-approvazzjoni ta’ vettura sħiħa permezz ta’ operazzjoni waħda;

10)

“proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip mħallta” tfisser proċedura ta’ approvazzjoni pass pass li għaliha sistema waħda jew aktar ta’ approvazzjonijiet jinkisbu waqt l-aħħar stadju ta’ l-approvazzjoni tal-vettura sħiħa, mingħajr ma jkun meħtieġ il-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għal dawk is-sistemi;

11)

“vettura bil-mutur” tfisser kwalunkwe vettura mħaddma bl-enerġija b’mezz ta’ propulsjoni tagħha stess, li għandha mill-inqas erba’ roti, li tkun kompluta, ikkompletata jew mhux kompluta, b’veloċità massima proġettata ta’ iktar minn 25 km/h;

12)

“karru” tfisser kwalunkwe vettura bir-roti li m’għandhiex propulsjoni tagħha stess imfassla u mibnija biex tiġi rmunkata minn vettura bil-mutur;

13)

“vettura” tfisser kwalunkwe vettura bil-mutur jew il-karru tagħha kif definiti fil-punti (11) u (12);

14)

“vettura bil-mutur ibrida” tfisser vettura b’mill-inqas żewġ konvertituri differenti ta’ l-enerġija u żewġ sistemi differenti ta’ ħażna ta’ l-enerġija (fuq il-vettura) għall-finijiet tal-propulsjoni tal-vettura;

15)

“vettura ta’ l-elettriku ibrida” tfisser vettura ibrida li, għall-iskop tal-propulsjoni mekkanika, tieħu l-enerġija miż-żewġ sorsi li ġejjin ta’ enerġija/qawwa maħżuna fuq il-vettura:

karburant li jiġi kkunsmat;

apparat għall-ħażna ta’ l-enerġija elettrika/qawwa (eż. batterija, capacitor, flywheel/ġeneratur eċċ);

16)

“makkinarju mobbli” tfisser kwalunkwe vettura bil-propulsjoni tagħha stess imfassla u mibnija speċifikament biex tagħmel xogħol li, minħabba l-karatteristiċi ta’ kif inhi mibnija, m’hix adatta għall-ġarr ta’ passiġġieri jew għat-trasport tal-merkanzija. Makkinarju mmuntat fuq chassis ta’ vettura bil-mutur m’għandux jitqies bħala makkinarju mobbli;

17)

“tip ta’ vettura” tfisser vetturi ta’ kategorija partikolari li ma jvarjawx għall-inqas fl-aspetti essenzjali speċifikati fit-Taqsima B ta’ l-Anness II. Tip ta’ vettura jista’ jkollha varjanti u verżjonijiet kif definiti fit-Taqsima B ta’ l-Anness II;

18)

“vettura bażi” tfisser kwalunkwe vettura użata fl-istadju tal-bidu ta’ proċess ta’ approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji;

19)

“vettura mhux kompluta” tfisser kwalunkwe vettura li jonqosha mill-inqas stadju ieħor biex tkun kompluta u tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi rilevanti ta’ din id-Direttiva;

20)

“vettura kkompletata” tfisser vettura, li tirriżulta mill-proċess ta’ approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji, li tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi rilevanti ta’ din id-Direttiva;

21)

“vettura kompluta” tfisser kwalunkwe vettura li m’għandhiex bżonn tiġi kkompletata biex tilħaq il-ħtiġijiet tekniċi rilevanti ta’ din id-Direttiva;

22)

“vettura ta’ tmiem is-serje” tfisser kwalunkwe vettura li hi parti minn stokk li ma jistax jiġi reġistrat jew mibjugħ jew imdaħħal fis-servizz minħabba d-dħul fis-seħħ ta’ ħtiġijiet tekniċi ġodda li għalihom ma ġiex approvat;

23)

“sistema” tfisser assemblaġġ ta’ apparat ikkombinat biex iwettaq funzjoni speċifika waħda jew aktar f’vettura u li huwa soġġett għall-ħtiġijiet fi kwalunkwe mill-atti regolatorji;

24)

“komponent” tfisser apparat soġġett għall-ħtiġijiet ta’ att regolatorju, maħsub biex ikun parti minn vettura, li t-tip tiegħu jista’ jiġi approvat indipendentement mill-vettura fejn l-att regolatorju jagħmel dispożizzjonijiet espressament għal dan;

25)

“unità teknika separata” tfisser apparat soġġett għall-ħtiġijiet ta’ att regolatorju, maħsub biex ikun parti minn vettura, li t-tip tiegħu jista’ jiġi approvat separatament iżda biss fir-rigward ta’ tip speċifikat wieħed jew aktar ta’ vettura fejn l-att regolatorju jagħmel dispożizzjonijiet espressament għal dan;

26)

“partijiet jew tagħmir oriġinali” tfisser partijiet jew tagħmir manifatturati skond l-ispeċifikazzjonijiet u l-istandards ta’ produzzjoni pprovduti mill-manifattur tal-vettura għall-produzzjoni ta’ partijiet jew tagħmir għall-assemblaġġ tal-vettura in kwistjoni. Dan jinkludi partijiet jew tagħmir manifatturati fl-istess linja ta’ produzzjoni bħal dawn il-partijiet jew tagħmir. Huwa preżunt sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju, li partijiet ikunu partijiet oriġinali jekk il-manifattur tal-partijiet jiċċertifika li l-partijiet huma ta’ kwalità pariġġ għall-komponenti użati fl-assemblaġġ tal-vettura in kwistjoni u ġew manifatturati skond l-ispeċifikazzjonijiet u l-istandards ta’ produzzjoni tal-manifattur tal-vettura.

27)

“manifattur” tfisser il-persuna jew il-korp responsabbli għall-awtorità ta’ l-approvazzjoni għall-aspetti kollha ta’ l-approvazzjoni tat-tip jew għall-proċess ta’ awtorizzazzjoni biex tiġi żgurata l-konformità tal-produzzjoni. Mhux essenzjali li l-persuna jew il-korp tkun involuta direttament fl-istadji kollha tal-kostruzzjoni tal-vettura, is-sistema, il-komponent jew l-unità teknika separata li hi s-suġġett tal-proċess ta’ approvazzjoni;

28)

“rappreżentant tal-manifattur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fil-Komunità debitament maħtura mill-manifattur biex tirrappreżentah quddiem l-awtorità ta’ l-approvazzjoni u biex taġixxi f’ismu fi kwistjonijiet koperti minn din id-Direttiva, u ssir referenza għat-terminu “manifattur”, għandu jiġi mifhum li jindika l-manifattur jew ir-rappreżentant tiegħu;

29)

“awtorità ta’ l-approvazzjoni” tfisser l-awtorità ta’ Stat Membru b’kompetenza għall-aspetti kollha ta’ l-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jew ta’ l-approvazzjoni individwali ta’ vettura, għall-proċess ta’ awtorizzazzjoni, għall-ħruġ u, jekk meħtieġ, l-irtirar ta’ ċertifikati ta’ approvazzjoni biex taġixxi bħala punt ta’ kuntatt għall-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ Stati Membri oħra, biex tistabbilixxi servizzi tekniċi u biex tiżgura li l-manifattur jissodisfa l-obbligi tiegħu rigward il-konformità tal-produzzjoni;

30)

“awtorità kompetenti” fl-Artikolu 42 tfisser jew l-awtorità ta’ l-approvazzjoni jew awtorità maħtura, jew korp ta’ akkreditazzjoni li jaġixxi f’isimha;

31)

“servizz tekniku” tfisser organizzazzjoni jew korp magħżul mill-awtorità ta’ l-approvazzjoni ta’ Stat Membru bħala laboratorju ta’ l-ittestjar biex iwettqu testijiet, jew bħala korp għall-valutazzjoni tal-konformità biex iwettaq il-valutazzjoni tal-bidu u testijiet jew spezzjonijiet oħra, f’isem l-awtorità ta’ l-approvazzjoni, waqt li jkun possibbli li l-awtorità ta’ l-approvazzjoni stess twettaq dawk il-funzjonijiet;

32)

“metodu ta’ ttestjar virtwali” tfisser simulazzjonijiet bil-kompjuter li jinkludu kalkoli li juru li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi ta’ att regolatorju. Għall-finijiet ta’ l-ittestjar, metodu virtwali ma jeħtieġx l-użu ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata fiżika;

33)

“ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip” tfisser id-dokument li bih l-awtorità ta’ l-approvazzjoni uffiċjalment tiċċertifika li tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata hi approvata;

34)

“ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE” tfisser iċ-ċertifikat stabbilit fl-Anness VI jew fl-anness korrispondenti ta’ direttiva jew regolament separat, il-formola ta’ komunikazzjoni stabbilita fl-Anness rilevanti ta’ wieħed mir-Regolamenti ta’ l-UNECE elenkati fl-Anness IV, Parti I jew Parti II, ta’ din id-Direttiva li hi meqjusa bħala ekwivalenti għalih;

35)

“ċertifikat ta’ approvazzjoni individwali” tfisser id-dokument li bih l-awtorità ta’ l-approvazzjoni uffiċjalment tiċċertifika li vettura partikolari hi approvata;

36)

“ċertifikat ta’ konformità” tfisser id-dokument stabbilit fl-Anness IX, maħruġ mill-manifattur u li jiċċertifika li vettura li tappartjeni għas-serje tat-tip approvat skond din id-Direttiva tikkonforma ma’ l-atti regolatorji kollha fil-mument tal-produzzjoni tagħha;

37)

“dokument ta’ informazzjoni” tfisser id-dokument stabbilit fl-Anness I jew l-Anness III, jew fl-Anness korrispondenti għal Direttiva, jew Regolament, separat, li jippreskrivi l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn applikant, waqt li hu permissibbli li d-dokument ta’ informazzjoni jiġi pprovdut fil-forma ta’ fajl elettroniku;

38)

“folder ta’ informazzjoni” tfisser il-folder sħiħ, inkluż id-dokument ta’ informazzjoni, il-fajl, id-data, id-disinji, ir-ritratti, eċċetra, ipprovduti mill-applikant, waqt li hu possibbli li l-folder ta’ informazzjoni jiġi pprovdut fil-forma ta’ fajl elettroniku;

39)

“pakkett ta’ informazzjoni” tfisser il-folder ta’ informazzjoni flimkien mar-rapporti tat-testijiet u d-dokumenti l-oħra kollha miżjuda mal-folder ta’ informazzjoni mis-servizz tekniku jew mill-awtorità ta’ l-approvazzjoni waqt it-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom, waqt li hu possibbli li l-pakkett ta’ informazzjoni jkun ipprovdut fil-forma ta’ fajl elettroniku;

40)

“indiċi għall-pakkett ta’ informazzjoni” tfisser id-dokument li jelenka l-kontenut tal-pakkett ta’ informazzjoni, innumerat jew immarkat b’mod li jidentifika b’mod ċar il-paġni kollha, waqt li l-format tad-dokument ikun b’mod tali li jippreżenta rekord ta’ l-istadji suċċessivi fil-ġestjoni ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE, b’mod partikolari d-dati tar-reviżjonijiet u l-aġġornamenti.

KAPITOLU II

OBBLIGI ĠENERALI

Artikolu 4

Obbligi ta’ l-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-manifatturi li japplikaw għall-approvazzjoni jikkonformaw ma’ l-obbligi tagħhom skond din id-Direttiva.

2.   L-Istati Membri għandhom japprovaw biss dawk il-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ din id-Direttiva.

3.   L-Istati Membri għandhom jirreġistraw jew jippermettu biss il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ dawk il-vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ din id-Direttiva.

Huma m’għandhomx jipprojbixxu, jirrestrinġu jew jimpedixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ, id-dħul fis-servizz jew fiċ-ċirkulazzjoni fit-toroq ta’ vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati, għal raġunijiet marbuta ma’ aspetti tal-kostruzzjoni u l-funzjonament tagħhom koperti minn din id-Direttiva, jekk jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ din ta’ l-aħħar.

4.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu jew jaħtru l-awtoritajiet kompetenti f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-approvazzjoni, u jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar tali stabbiliment jew ħatra skond l-Artikolu 43.

L-att ta’ notifika ta’ l-awtoritajiet ta’ approvazzjoni għandu jinkludi l-isem, l-indirizz inkluż l-indirizz elettroniku u l-qasam ta’ responsabbiltà tagħhom.

Artikolu 5

Obbligi tal-manifatturi

1.   Il-manifattur hu responsabbli lejn l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għall-aspetti kollha tal-proċess ta’ approvazzjoni u biex tiġi żgurata l-konformità tal-produzzjoni, kemm jekk il-manifattur hu involut direttament fl-istadji kollha tal-kostruzzjoni ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata kif ukoll jekk le.

2.   Fil-każ ta’ approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji, kull manifattur hu responsabbli għall-approvazzjoni u l-konformità tal-produzzjoni tas-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati miżjuda fl-istadju tal-kompletament tal-vettura mmaniġġata minnu.

Il-manifattur li jimmodifika komponenti jew sistemi diġà approvati fl-istadji ta’ qabel għandu jkun responsabbli għall-approvazzjoni u l-konformità tal-produzzjoni ta’ dawk il-komponenti u s-sistemi.

3.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, manifattur stabbilit barra l-Komunità għandu jaħtar rappreżentant stabbilit fil-Komunità biex jirrappreżentah quddiem l-awtorità ta’ l-approvazzjoni.

KAPITOLU III

PROĊEDURI TA’ APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

Artikolu 6

Proċeduri li jridu jiġu segwiti għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-vetturi

1.   Il-manifattur jista’ jagħżel waħda mill-proċeduri li ġejjin:

(a)

approvazzjoni tat-tip pass pass;

(b)

approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed;

(ċ)

approvazzjoni tat-tip mħallta.

2.   Applikazzjoni għal approvazzjoni pass pass għandha tikkonsisti fil-folder ta’ l-informazzjoni li fih l-informazzjoni meħtieġa skond l-Anness III u għandu jkollha magħha s-sett sħiħ ta’ ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip meħtieġa skond kull wieħed mill-atti regolatorji applikabbli elenkati fl-Anness IV jew l-Anness XI. Fil-każ ta’ l-approvazzjoni tat-tip ta’ sistema jew unità teknika separata, skond l-atti regolatorji applikabbli, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandu jkollha aċċess għall-pakkett ta’ informazzjoni relatat magħha sa tali żmien li l-approvazzjoni tinħareġ jew tiġi miċħuda.

3.   Applikazzjoni għal approvazzjoni fi stadju wieħed għandha tikkonsisti fil-folder ta’ informazzjoni li fih l-informazzjoni rilevanti meħtieġa skond l-Anness I, fir-rigward ta’ l-atti regolatorji speċifikati fl-Anness IV jew l-Anness XI u, fejn japplika, il-Parti II ta’ l-Anness III.

4.   Fil-każ ta’ proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip imħallta, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni tista’ teżenta lill-manifattur mill-obbligu li jipproduċi ċertifikat wieħed jew aktar ta’ approvazzjoni tat-tip tas-sistema tal-KE, bil-kondizzjoni li l-folder ta’ informazzjoni jkun supplimentat bid-dettalji, speċifikati fl-Anness I, meħtieġa għall-approvazzjoni ta’ dawk is-sistemi waqt il-fażi ta’ l-approvazzjoni tal-vettura, f’liema każ kull wieħed miċ-ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE hekk eżentati għandu jiġi sostitwit b’rapport dwar it-testijiet.

5.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 2, 3 u 4, l-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta għall-finijiet ta’ approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji:

(a)

fl-ewwel stadju, dawk il-partijiet tal-folder ta’ informazzjoni u ċ-ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE meħtieġa għal vettura kompluta li huma rilevanti għall-istat tal-kompletar tal-vettura bażi,

(b)

fit-tieni stadju u dawk sussegwenti, dawk il-partijiet tal-folder ta’ informazzjoni u ċ-ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE li huma rilevanti għall-istadju attwali ta’ kostruzzjoni, flimkien ma’ kopja taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għall-vettura maħruġa fl-istadju preċedenti ta’ kostruzzjoni; barra minn dan, il-manifattur għandu jipprovdi d-dettalji sħaħ ta’ kwalunkwe bidliet jew addizzjonijiet li jkun wettaq fuq il-vettura.

L-informazzjoni fil-punti (a) u (b) tista’ tiġi pprovduta skond il-proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip imħallta deskritta fil-paragrafu 4.

6.   Il-manifattur għandu jissottometti l-applikazzjoni lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni. Tista’ ssir biss applikazzjoni waħda fir-rigward ta’ tip partikolari ta’ vettura u dan jista’ jsir fi Stat Membru wieħed biss.

Għandha ssir applikazzjoni separata għal kull tip li jrid jiġi approvat.

7.   L-awtorità ta’ l-approvazzjoni tista’, b’talba motivata, titlob lill-manifattur jipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali meħtieġa sabiex tkun tista’ tittieħed deċiżjoni dwar liema testijiet ikunu meħtieġa jew biex tħaffef it-twettiq ta’ dawk it-testijiet.

8.   Il-manifattur għandu jagħmel disponibbli għall-awtorità ta’ l-approvazzjoni kemm vetturi huma meħtieġa biex il-proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip tkun tista’ titwettaq b’mod sodisfaċenti.

Artikolu 7

Proċedura li trid tiġi segwita għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati

1.   Il-manifattur għandu jissottometti l-applikazzjoni lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni. Tista’ ssir biss applikazzjoni waħda fir-rigward ta’ tip partikolari ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata u dan jista’ jsir fi Stat Membru wieħed biss. Għandha ssir applikazzjoni separata għal kull tip li jrid jiġi approvat.

2.   L-applikazzjoni għandu jkollha magħha l-folder ta’ informazzjoni, li l-kontenut tiegħu hu speċifikat fid-direttivi jew ir-regolamenti separati.

3.   L-awtorità ta’ l-approvazzjoni tista’, b’talba motivata, titlob lill-manifattur jipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali meħtieġa sabiex tkun tista’ tittieħed deċiżjoni dwar liema testijiet ikunu meħtieġa jew biex tħaffef it-twettiq ta’ dawk it-testijiet.

4.   Il-manifattur għandu jagħmel disponibbli għall-awtorità ta’ l-approvazzjoni l-ammont kollu ta’ vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati skond kif meħtieġ mid-direttivi jew ir-regolamenti separati rilevanti għat-twettiq tat-testijiet meħtieġa.

KAPITOLU IV

TWETTIQ TAL-PROĊEDURI TA’ APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

Artikolu 8

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   L-Istati Membri ma jistgħu jagħtu ebda approvazzjoni tat-tip tal-KE mingħajr ma l-ewwel jiżguraw li l-proċeduri msemmija fl-Artikolu 12 ikunu ġew implimentati b’mod xieraq u sodisfaċenti.

2.   L-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjonijiet tat-tip tal-KE skond l-Artikoli 9 u 10.

3.   Jekk Stat Membru jiskopri li tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, għalkemm konformi mad-dispożizzjonijiet meħtieġa, jippreżenta riskju serju għas-sikurezza stradali jew huwa ta’ dannu gravi għall-ambjent jew għas-saħħa pubblika, huwa jista’ jiċħad l-approvazzjoni tat-tip tal-KE. F’dan il-każ, huwa għandu minnufih jibgħat lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fajl dettaljat li jispjega r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu u jagħti l-evidenza tal-fatti misjuba.

4.   Ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandhom ikunu nnumerati skond il-metodu deskritt fl-Anness VII.

5.   L-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha, fi żmien 20 jum ta’ xogħol, tibgħat lill-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra kopja taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vettura, flimkien ma’ l-annessi, għal kull tip ta’ vettura li tkun approvat. Il-kopja fuq il-karta tista’ tiġi sostitwita b’fajl elettroniku.

6.   L-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha tgħarraf mingħajr dewmien lill-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra dwar iċ-ċaħda jew l-irtirar ta’ kwalunkwe approvazzjoni ta’ vettura, flimkien mar-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha.

7.   L-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha f’intervalli ta’ tliet xhur tibgħat lill-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra lista ta’ l-approvazzjonijiet tat-tip tal-KE għal sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li tkun tat, emendat, ċaħdet jew irtirat matul il-perijodu preċedenti. Dik il-lista għandu jkun fiha d-dettalji speċifikati fl-Anness XIV.

8.   Jekk jintalab hekk minn Stat Membru ieħor, l-Istat Membru li jkun ta approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu, fi żmien 20 jum ta’ xogħol minn meta jirċievi dik it-talba, jibgħat kopja taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE in kwistjoni, flimkien ma’ l-annessi. Il-kopja fuq il-karta tista’ tiġi sostitwita b’ fajl elettroniku.

Artikolu 9

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-vetturi

1.   L-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjoni tal-KE fir-rigward ta’:

(a)

tip ta’ vettura li jikkonforma mad-dettalji tal-folder ta’ informazzjoni u li jissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi speċifikati mill-atti regolatorji rilevanti elenkati fl-Anness IV;

(b)

tip ta’ vettura bi skop speċjali li jikkonforma mad-dettalji tal-folder ta’ informazzjoni u li jissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi speċifikati mill-atti regolatorji rilevanti elenkati fl-Anness XI.

Il-proċeduri stabbiliti fl-Anness V għandhom japplikaw.

2.   L-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji fir-rigward ta’ tip ta’ vettura mhux kompluta jew ikkompletata li jikkonforma mad-dettalji fil-folder ta’ informazzjoni u li jissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi speċifikati mill-atti regolatorji rilevanti elenkati fl-Anness IV jew l-Anness XI, wara li jikkunsidraw l-istat ta’ kompiment tal-vettura.

L-approvazzjoni tat-tip f’numru ta’ stadji għandha tapplika wkoll għal vetturi kompluti li huma rranġati jew modifikati minn manifattur ieħor.

Il-proċeduri deskritti fl-Anness XVII għandhom japplikaw.

3.   Fir-rigward ta’ kull tip ta’ vettura, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha:

(a)

timla t-taqsimiet kollha rilevanti taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE, inklużi r-riżultati tat-testijiet mehmuża miegħu, skond il-mudell stabbilit fl-Anness VIII;

(b)

tikkompila jew tivverifika l-indiċi għall-pakkett ta’ informazzjoni;

(ċ)

toħroġ iċ-ċertifikat ikkompletat, flimkien ma’ l-annessi tiegħu, lill-applikant mingħajr dewmien mhux ġustifikat.

4.   Fil-każ ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE li fir-rigward tagħha, skond l-Artikolu 20, l-Artikolu 22 jew l-Anness XI, ġew imposti restrizzjonijiet dwar il-validità tagħha, jew ġew eżentati ċerti dispożizzjonijiet ta’ l-atti regolatorji, iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu jispeċifika dawk ir-restrizzjonijiet jew eżenzjonijiet.

5.   Fejn id-dettalji fil-folder ta’ informazzjoni jispeċifikaw dispożizzjonijiet għal vetturi bi skop speċjali kif indikat fl-Anness XI, iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu jispeċifika dawk id-dispożizzjonijiet.

6.   Meta l-manifattur jagħżel il-proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip imħallta, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha timla, fil-Parti III tad-dokument ta’ informazzjoni, il-mudell li għalih jinsab fl-Anness III, ir-referenzi għar-rapporti dwar it-testijiet, stabbiliti mill-atti regolatorji, li għalihom ma hemmx disponibbli ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE.

7.   Meta l-manifattur jagħżel il-proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha tistabbilixxi l-lista ta’ atti regolatorji applikabbli, li l-mudell tagħha qiegħed muri fl-Appendiċi għall-Anness VI, u tehmeż dik il-lista maċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE.

Artikolu 10

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati

1.   L-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward ta’ sistema li tikkonforma mad-dettalji fil-folder ta’ informazzjoni u li tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi stipulati fid-Direttiva, jew ir-Regolament, separat rilevanti, kif hemm preskritt fl-Anness IV jew l-Anness XI.

2.   L-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE lil komponent jew unità teknika separata fir-rigward ta’ komponent jew unità teknika separata li tikkonforma mad-dettalji fil-folder ta’ informazzjoni u li tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi stipulati fid-Direttiva, jew ir-Regolament, separat rilevanti, kif hemm preskritt fl-Anness IV.

3.   Meta komponenti jew unitajiet tekniċi separati, kemm jekk maħsuba għal tiswija, servis jew manutenzjoni kif ukoll jekk le, ikunu wkoll koperti b’approvazzjoni tat-tip ta’ sistema fir-rigward ta’ vettura, ma tkun meħtieġa ebda approvazzjoni oħra tal-komponent jew l-unità teknika separata ħlief jekk ikun previst hekk fl-att regolatorju rilevanti.

4.   Meta komponent jew unità teknika separata twettaq il-funzjoni tagħha jew toffri karatteristika speċifika biss flimkien ma’ partijiet oħra tal-vettura, li jagħmel il-verifika tal-konformità mal-ħtiġijiet possibbli biss meta l-komponent jew l-unità teknika separata tkun qed taħdem flimkien ma’ dawk il-partijiet l-oħra tal-vettura, il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-komponent jew l-unità teknika separata jrid jiġi ristrett għaldaqstant. F’dawn il-każijiet, iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu jispeċifika kwalunkwe restrizzjoni fuq l-użu tagħhom u għandu jindika l-kondizzjonijiet speċjali għall-assemblaġġ tagħhom. Meta tali komponent jew unità teknika separata jiġi mmuntat mill-manifattur tal-vettura, il-konformità ma’ kwalunkwe restrizzjoni applikabbli dwar l-użu jew il-kondizzjonijiet għall-assemblaġġ għandha tkun verifikata fil-mument meta l-vettura tiġi approvata.

Artikolu 11

Testijiet meħtieġa għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE

1.   Il-konformità mal-preskrizzjonijiet tekniċi stipulati f’din id-Direttiva u fl-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV għandha tiġi murija permezz ta’ testijiet adatti mwettqa minn servizzi tekniċi magħżula.

Il-proċeduri tat-testijiet, it-tagħmir speċifiku u l-għodda meħtieġa biex jitwettqu dawk it-testijiet għandhom jiġu deskritti f’kull wieħed mill-atti regolatorji.

2.   It-testijiet meħtieġa għandhom jitwettqu fuq vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati li huma rappreżentattivi tat-tip li jrid jiġi approvat.

Madankollu, il-manifattur jista’ jagħżel, bi qbil ma’ l-awtorità ta’ l-approvazzjoni, vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata li, waqt li mhix rappreżentattiva tat-tip li jrid jiġi approvat, jgħaqqdu flimkien numru tal-karatteristiċi l-anqas favorevoli rigward il-livell ta’ prestazzjonijiet meħtieġa. Metodi ta’ ttestjar virtwali jistgħu jintużaw biex jgħinu fit-teħid ta’ deċiżjoni waqt il-proċess ta’ l-għażla.

3.   Bħala alternattivi għall-proċeduri tat-testijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u bil-qbil ta’ l-awtorità ta’ l-approvazzjoni, metodi ta’ ttestjar virtwali jistgħu jintużaw fuq talba tal-manifattur fir-rigward ta’ l-atti regolatorji elenkati fl-Anness XVI.

4.   Il-kondizzjonijiet ġenerali li l-metodi ta’ ttestjar virtwali jridu jissodisfaw huma stabbiliti fl-Appendiċi 1 ta’ l-Anness XVI.

Għal kull wieħed mill-atti regolatorji elenkati fl-Anness XVI, il-kondizzjonijiet ta’ l-ittestjar speċifiċi u d-dispożizzjonijiet amministrattivi relatati tagħhom għandhom jiġu stipulati fl-Appendiċi 2 ta’ dak l-Anness.

5.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-lista ta’ atti regolatorji li għalihom huma permessi metodi ta’ ttestjar virtwali, il-kondizzjonijiet speċifiċi u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tagħhom. Dawn il-miżuri, mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia billi jissuplimentawha, għandhom jiġu stabbiliti u aġġornati mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 40(2).

Artikolu 12

Konformità ta’ arranġamenti ta’ produzzjoni

1.   L-Istat Membru li joħroġ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu jieħu l-miżuri meħtieġa skond l-Anness X biex jivverifika, f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra jekk ikun meħtieġ, li saru arranġamenti adegwati biex jiġi żgurat li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati tal-produzzjoni, skond kif ikun il-każ, jikkonformaw mat-tip approvat.

2.   L-Istat Membru li joħroġ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu jieħu l-miżuri meħtieġa skond l-Anness X fir-rigward ta’ dik l-approvazzjoni biex jivverifika, f’koperazzjoni ma’ l-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra jekk ikun meħtieġ, li l-arranġamenti msemmija fil-paragrafu 1 jibqgħu jkunu adegwati u li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati tal-produzzjoni, skond kif ikun il-każ, jibqgħu jikkonformaw mat-tip approvat.

Il-verifika biex jiġi żgurat li l-prodotti jikkonformaw mat-tip approvat għandha tkun limitata għall-proċeduri stabbiliti fl-Anness X u f’dawk l-atti regolatorji li fihom ħtiġijiet speċifiċi. Għal dak il-għan, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni ta’ l-Istat Membru li jkun ħareġ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE jista’ jwettaq kwalunkwe wieħed mill-kontrolli jew it-testijiet preskritti f’kwalunkwe wieħed mill-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew l-Anness XI fuq kampjuni meħuda fil-proprjetà tal-manifattur, inklużi l-faċilitajiet ta’ produzzjoni.

3.   Meta Stat Membru li ħareġ approvazzjoni tat-tip tal-KE jistabbilixxi li l-arranġamenti msemmija fil-paragrafu 1 mhumiex applikati, jitbiegħed sostanzjalment mill-arranġamenti u l-pjanijiet ta’ kontroll miftiehma, jew ma baqgħux jiġu applikati, għalkemm il-produzzjoni ma twaqfitx, dak l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa, inkluż l-irtirar ta’ l-approvazzjoni tat-tip, biex jiżgura li l-konformità tal-proċedura ta’ produzzjoni tiġi segwita kif suppost.

KAPITOLU V

EMENDI GĦAL APPROVAZZJONIJIET TAT-TIP TAL-KE

Artikolu 13

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Il-manifattur għandu jgħarraf mingħajr dewmien lill-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE b’kull bidla fid-dettalji mniżżla fil-pakkett ta’ informazzjoni. Dak l-Istat Membru għandu jiddeċiedi, skond ir-regoli stabbiliti f’dan il-Kapitolu, liema proċedura trid tiġi segwita. Fejn ikun meħtieġ, l-Istat Membru jista’ jiddeċiedi, f’konsultazzjoni mal-manifattur, li għandha tinħareġ approvazzjoni tat-tip tal-KE ġdida.

2.   Applikazzjoni għall-emenda ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha tintbagħat esklużivament lill-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE oriġinali.

3.   Jekk l-Istat Membru jsib li, għall-finijiet li ssir emenda, ikunu meħtieġa spezzjonijiet jew testijiet mill-ġdid, dan għandu jinforma lill-manifattur għaldaqstant. Il-proċeduri msemmija fl-Artikoli 14 u 15 għandhom japplikaw biss wara li l-ispezzjonijiet jew it-testijiet il-ġodda meħtieġa jkunu twettqu b’suċċess.

Artikolu 14

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-vetturi

1.   Jekk id-dettalji mniżżlin fil-pakkett ta’ informazzjoni jkunu nbidlu, l-emenda għandha tissemma “reviżjoni”.

F’dawn il-każijiet, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha toħroġ il-paġna riveduta tal-pakkett ta’ informazzjoni kif meħtieġ, u timmarka kull paġna riveduta biex turi b’mod ċar in-natura tal-bidla u d-data tal-ħruġ mill-ġdid. Verżjoni konsolidata aġġornata tal-pakkett ta’ informazzjoni, flimkien ma’ deskrizzjoni dettaljata tal-bidliet, għandha titqies li tissodisfa din il-ħtieġa.

2.   Ir-reviżjoni għandha tissemma “estensjoni” jekk, minbarra d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1:

(a)

jinħtieġu aktar spezzjonijiet jew testijiet ġodda;

(b)

kwalunkwe informazzjoni fiċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE, ħlief għall-annessi tagħha, inbidlet;

(ċ)

jidħlu fis-seħħ ħtiġijiet ġodda skond kwalunkwe mill-atti regolatorji applikabbli għat-tip ta’ vettura approvata.

F’dawn il-każijiet, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha toħroġ ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE rivedut denotat b’numru ta’ estensjoni, inkrementat skond in-numru ta’ estensjonijiet suċċessivi diġà mogħtija.

Iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni għandu juri b’mod ċar ir-raġuni għall-estensjoni u d-data tal-ħruġ mill-ġdid.

3.   Kull meta jinħarġu paġni emendati jew verżjoni aġġornata konsolidata, l-indiċi għall-pakkett ta’ informazzjoni mehmuż maċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni għandu jiġi emendat għaldaqstant biex juri d-data ta’ l-aktar estensjoni jew reviżjoni reċenti, jew id-data ta’ l-aktar konsolidazzjoni reċenti tal-verżjoni aġġornata.

4.   M’għandha tkun meħtieġa ebda emenda għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura jekk il-ħtiġijiet il-ġodda msemmija fil-punt (ċ) tal-paragrafu 2 jkunu irrilevanti, mill-aspett tekniku, għal dak it-tip ta’ vettura jew jikkonċernaw kategoriji ta’ vettura li mhumiex il-kategorija li jappartjeni għaliha.

Artikolu 15

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati

1.   Jekk id-dettalji reġistrati fil-pakkett ta’ informazzjoni jkunu nbidlu, l-emenda għandha tissemma “reviżjoni”.

F’dawn il-każijiet, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha toħroġ il-paġni riveduti tal-pakkett ta’ informazzjoni kif meħtieġ, u timmarka kull paġna riveduta biex turi b’mod ċar in-natura tal-bidla u d-data tal-ħruġ mill-ġdid. Verżjoni konsolidata aġġornata tal-pakkett ta’ informazzjoni, flimkien ma’ deskrizzjoni dettaljata tal-bidliet, għandha titqies li tissodisfa din il-ħtieġa.

2.   Ir-reviżjoni għandha tissemma “estensjoni” jekk, minbarra d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1:

(a)

jinħtieġu aktar spezzjonijiet jew testijiet ġodda;

(b)

kwalunkwe informazzjoni fiċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE, ħlief għall-annessi tagħha, inbidlet;

(ċ)

jidħlu fis-seħħ ħtiġijiet ġodda skond kwalunkwe mill-atti regolatorji applikabbli għas-sistema, komponent jew unità teknika separata approvata.

F’każijiet bħal dawn, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha toħroġ ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE rivedut, denotat b’numru ta’ estensjoni, inkrementat skond in-numru ta’ estensjonijiet suċċessivi diġà mogħtija. F’każijiet fejn l-emenda tkun meħtieġa għall-applikazzjoni tal-punt (ċ) tal-paragrafu 2, it-tielet taqsima tan-numru ta’ approvazzjoni għandha tiġi aġġornata.

Iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni għandu juri b’mod ċar ir-raġuni għall-estensjoni u d-data tal-ħruġ mill-ġdid.

3.   Kull meta jinħarġu paġni emendati jew verżjoni aġġornata konsolidata, l-indiċi għall-pakkett ta’ informazzjoni mehmuż maċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni għandu jiġi emendat għaldaqstant biex juri d-data ta’ l-aktar estensjoni jew reviżjoni reċenti jew id-data ta’ l-aktar konsolidazzjoni reċenti tal-verżjoni aġġornata.

Artikolu 16

Ħruġ u notifika ta’ emendi

1.   Fil-każ ta’ estensjoni, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha taġġorna t-taqsimiet kollha rilevanti taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE, l-annessi għalih, u l-indiċi għall-pakkett ta’ informazzjoni. Iċ-ċertifikat aġġornat u l-annessi tiegħu għandhom jinħarġu lill-applikant mingħajr dewmien li ma jkunx ġustifikat.

2.   Fil-każ ta’ reviżjoni, id-dokumenti riveduti jew il-verżjoni aġġornata konsolidata, skond il-każ, inkluż l-indiċi rivedut għall-pakkett ta’ informazzjoni, għandhom jinħargu mill-awtorità ta’ l-approvazzjoni lill-applikant mingħajr dewmien li ma jkunx ġustifikat.

3.   L-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha tinnotifika kwalunkwe emenda magħmula lill-approvazzjonijiet tat-tip tal-KE lill-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 8.

KAPITOLU VI

VALIDITÀ TA’ APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE TA’ VETTURI

Artikolu 17

Tmiem tal-validità

1.   Approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vetturi m’għandhiex tibqa’ valida fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

ħtiġijiet ġodda f’att regolatorju applikabbli għall-vettura approvata jsiru mandatorji għar-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ vetturi ġodda, u mhux possibbli li l-approvazzjoni tiġi aġġornata għaldaqstant;

(b)

il-produzzjoni tal-vettura approvata ġiet mwaqqfa b’mod volontarju u definittiv;

(ċ)

il-validità ta’ l-approvazzjoni tiskadi bis-saħħa ta’ restrizzjoni speċjali.

2.   Meta varjant wieħed biss fi ħdan ta’ tip jew verżjoni waħda fi ħdan ta’ varjant ma tibqax valida, l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vetturi għandha titlef il-validità biss sa fejn hu konċernat il-varjant jew il-verżjoni partikolari.

3.   Meta l-produzzjoni ta’ tip partikolari ta’ vettura tiġi sospiża b’mod definittiv, il-manifattur għandu jinnotifika lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni li ħarġet l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għal dik il-vettura. Malli tirċievi tali notifika, dik l-awtorità għandha tgħarraf lill-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra għaldaqstant fi żmien 20 jum ta’ xogħol.

L-Artikolu 27 għandu japplika biss għas-sospensjoni fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, fil-każijiet meta approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vetturi tkun waslet biex ma tibqax valida, il-manifattur għandu jinnotifika lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni li ħarġet l-approvazzjoni tat-tip tal-KE.

L-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha mingħajr dewmien mhux ġustifikat tikkomunika l-informazzjoni kollha rilevanti lill-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra sabiex ikun jista’ jiġi applikat, fejn xieraq, l-Artikolu 27. Dik il-komunikazzjoni għandha tispeċifika, b’mod partikolari, id-data tal-produzzjoni u n-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura ta’ l-aħħar vettura li ġiet prodotta.

KAPITOLU VII

ĊERTIFIKAT TA’ KONFORMITÀ U MARKI

Artikolu 18

Ċertifikat ta’ konformità

1.   Il-manifattur, fil-kapaċità tiegħu bħala d-detentur ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vettura, għandu jipprovdi ċertifikat ta’ konformità flimkien ma’ kull vettura, kemm jekk kompluta, mhux kompluta jew ikkompletata, li tiġi manifatturata f’konformità mat-tip ta’ vettura approvat.

Fil-każ ta’ vettura mhux kompluta jew ikkompletata, il-manifattur għandu jimla biss dawk il-punti fit-tieni naħa taċ-ċertifikat ta’ konformità li ġew miżjuda jew mibdula fl-istadju attwali ta’ approvazzjoni u, jekk ikun applikabbli, għandu jehmeż maċ-ċertifikat iċ-ċertifikati ta’ konformità kollha pprovduti fl-istadju preċedenti.

2.   Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu jitfassal f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Komunità. Kull Stat Membru jista’ jitlob biex iċ-ċertifikat ta’ konformità jiġi tradott fil-lingwa jew lingwi tiegħu.

3.   Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu jitfassal b’mod li ma jippermettix falsifikazzjoni. Għal dak il-għan, il-karta użata għandha tkun protetta bi grafika kulurita jew b’marka ta’ l-ilma fis-sura tal-marka ta’ identifikazzjoni tal-manifattur.

4.   Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu jimtela kollu kemm hu u m’għandux ikun fih restrizzjonijiet rigward l-użu tal-vettura ħlief għal dawk previsti fl-att regolatorju.

5.   Iċ-ċertifikat ta’ konformità kif stabbilit fl-Anness IX, Parti I, għall-vetturi approvati skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 20(2) għandu juri fit-titlu tiegħu l-frażi “Għal vetturi kompluti/ikkompletati, approvat skond it-tip b’applikazzjoni ta’ l-Artikolu 20 (approvazzjoni proviżorja).”.

6.   Iċ-ċertifikat ta’ konformità, kif deskritt fl-Anness IX, Parti I, għal vetturi bl-approvazzjoni tat-tip skond l-Artikolu 22 għandu juri fit-titlu tiegħu l-frażi “Għal vetturi kompluti/ikkompletati b’approvazzjoni tat-tip f’serje żgħar”, u fil-qrib tagħha s-sena tal-produzzjoni segwita b’numru sekwenzjali, bejn 1 u l-limitu indikat fit-tabella li hemm fl-Anness XII, li jagħti, fir-rigward ta’ kull sena ta’ produzzjoni, il-pożizzjoni ta’ dik il-vettura fi ħdan il-produzzjoni allokata għal dik is-sena.

7.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, il-manifattur jista’ jibgħat data jew informazzjoni li tinsab fiċ-ċertifikat ta’ konformità b’mezzi elettroniċi lill-awtorità tar-reġistrazzjoni ta’ l-Istat Membru.

8.   Duplikat taċ-ċertifikat ta’ konformità jista’ jinħareġ mill-manifattur biss. Il-kelma “duplikat” trid tkun tidher b’mod ċar fuq il-wiċċ ta’ kwalunkwe ċertifikat duplikat.

Artikolu 19

Marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE

1.   Il-manifattur ta’ komponent jew unità teknika separata, kemm jekk hi parti minn sistema kif ukoll jekk le, għandu jwaħħal ma’ kull komponent jew unità manifatturata f’konformità mat-tip approvat il-marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE meħtieġa mid-Direttiva jew ir-Regolament separat rilevanti.

2.   Meta ma tkunx meħtieġa marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE, il-manifattur għandu jwaħħal ta’ l-inqas: l-isem jew il-marka kummerċjali, u n-numru tat-tip u/jew numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

3.   Il-marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha tkun skond l-Appendiċi ta’ l-Anness VII.

KAPITOLU VIII

TEKNOLOĠIJI JEW KUNĊETTI ĠODDA LI MHUMIEX KOMPATIBBLI MA’ DIRETTIVI SEPARATI

Artikolu 20

Eżenzjonijiet għal teknoloġiji ġodda jew kunċetti ġodda

1.   L-Istati Membri jistgħu, wara applikazzjoni mill-manifattur, jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward ta’ tip ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata li tinkorpora teknoloġiji jew kunċetti li mhumiex kompatibbli ma’ att regolatorju wieħed jew aktar elenkati fl-Anness IV Parti I, soġġett għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(3).

2.   Sakemm tittieħed deċiżjoni dwar jekk tingħatax awtorizzazzjoni jew le, l-Istat Membru jista’ jagħti approvazzjoni proviżorja, valida biss fit-territorju tiegħu, fir-rigward ta’ tip ta’ vettura koperta mill-eżenzjoni mitluba, bil-kondizzjoni li jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar dan mingħajr dewmien permezz ta’ fajl li jkun fih l-elementi li ġejjin:

(a)

ir-raġunijiet għaliex it-teknoloġiji jew il-kunċetti in kwistjoni jrendu s-sistema, il-komponent jew l-unità teknika separata bħala mhux kompatibbli mal-ħtiġijiet;

(b)

deskrizzjoni tal-konsiderazzjonijiet ta’ sikurezza u ambjentali konċernati u l-miżuri meħuda;

(ċ)

deskrizzjoni tat-testijiet, inklużi r-riżultati tagħhom, li juru li, imqabbel mal-ħtiġijiet li minnhom qed tintalab eżenzjoni, huwa żgurat livell mill-inqas ekwivalenti ta’ sikurezza u protezzjoni ambjentali.

3.   Stati Membri oħra jistgħu jiddeċiedu li jaċċettaw l-approvazzjoni proviżorja, imsemmija fil-paragrafu 2, fit-territorju tagħhom.

4.   Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(3), jekk tippermettix lill-Istat Membru jagħti approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward ta’ dak it-tip ta’ vettura jew le.

Fejn xieraq, id-deċiżjoni għandha wkoll tispeċifika jekk il-validità tagħha hix soġġetta għal kwalunkwe restrizzjonijiet, bħal limiti ta’ żmien. Fil-każijiet kollha, il-validità ta’ l-approvazzjoni m’għandhiex tkun inqas minn 36 xahar.

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tiċħad awtorizzazzjoni, l-Istat Membru għandu minnufih jinnotifika lid-detentur ta’ l-approvazzjoni tat-tip proviżorja msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu li l-approvazzjoni proviżorja ser tiġi revokata sitt xhur wara d-data tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Madankollu, vetturi manifatturati f’konformità ma’ l-approvazzjoni proviżorja qabel ma din ġiet revokata għandhom jitħallew jiġu reġistrati, mibjugħa jew jidħlu fis-servizz fi kwalunkwe Stat Membru li aċċetta l-approvazzjoni proviżorja.

5.   Dan l-Artikolu ma japplikax meta sistema, komponent jew unità teknika separata tikkonforma ma’ Regolament ta’ l-UNECE li għalih aderixxiet il-Komunità.

Artikolu 21

Azzjoni meħtieġa

1.   Meta l-Kummissjoni ssib li hemm raġunijiet sodi għall-għoti ta’ eżenzjoni skond l-Artikolu 20, għandha tieħu l-passi meħtieġa minnufih biex tadatta d-Direttivi jew ir-Regolamenti separati konċernati għall-iżviluppi teknoloġiċi. Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali tad-direttivi u r-regolamenti separati fil-lista ta’ l-Anness IV, Parti I se jkunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 40(2).

Meta l-eżenzjoni skond l-Artikolu 20 tirrigwarda Regolament ta’ l-UNECE, il-Kummissjoni għandha tipproponi emenda lir-Regolament rilevanti ta’ l-UNECE skond il-proċedura applikabbli taħt il-Ftehim ta’ l-1958 Rivedut.

2.   Hekk kif l-atti regolatorji rilevanti jkunu ġew emendati, kwalunkwe restrizzjoni marbuta ma’ l-eżenzjoni għandha titneħħa minnufih.

Jekk il-passi meħtieġa biex jiġu adattati l-atti regolatorji ma jkunux ittieħdu, il-validità ta’ eżenzjoni tista’ tiġi estiża, fuq talba ta’ l-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni, b’deċiżjoni oħra adottata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(3).

KAPITOLU IX

VETTURI PRODOTTI F’SERJE ŻGĦAR

Artikolu 22

Approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ serje żgħar

1.   Fuq talba tal-manifattur u fil-limiti kwantitattivi stabbiliti fl-Anness XII, Parti A, Taqsima 1, l-Istati Membri għandhom jagħtu, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 6(4), approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward ta’ tip ta’ vettura li tissodisfa ta’ l-inqas il-ħtiġijiet elenkati fl-Anness IV, Parti I, Appendiċi 1.

2.   Il-paragrafu 1 m’għandux japplika għal vetturi bi skopijiet speċjali.

3.   Ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandhom ikunu nnumerati skond l-Anness VII.

Artikolu 23

Approvazzjoni tat-tip nazzjonali ta’ serje żgħar

1.   Fil-każ ta’ vetturi prodotti fil-limiti kwantitattivi speċifikati fl-Anness XII, Parti A, Taqsima 2, l-Istati Membri jistgħu jirrinunzjaw waħda jew aktar mid-dispożizzjonijiet ta’ wieħed jew aktar mill-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew l-Anness XI, bil-kondizzjoni li jistipulaw ħtiġijiet alternattivi rilevanti.

Bi “ħtiġijiet alternattivi”, huwa mfisser dispożizzjonijiet amministrattivi u ħtiġijiet tekniċi li għandhom l-għan li jiżguraw livell ta’ sikurezza stradali u protezzjoni ambjentali, li hu ekwivalenti l-massimu prattikabbli għal-livell previst mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Anness IV jew l-Anness XI, skond kif xieraq.

2.   L-Istati Membri jistgħu, fil-każ tal-vetturi msemmija fil-paragrafu 1, jirrinunzjaw waħda jew aktar mid-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

3.   Id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu rinunzjati biss meta Stat Membru jkollu raġunijiet motivati biex jagħmel hekk.

4.   Għall-finijiet ta’ l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi f’dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jaċċettaw sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li għandhom approvazzjoni tat-tip skond l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV.

5.   Iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip għandu jispeċifika n-natura tar-rinunċja mogħtija skond il-paragrafi 1 u 2.

Iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip, li l-mudell tiegħu huwa stabbilit fl-Anness VI, m’għandux ikollu l-intestatura “Ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vetturi”. Madankollu, ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip għandhom ikunu nnumerati skond l-Anness VII.

6.   Il-validità ta’ l-approvazzjoni tat-tip għandha tkun ristretta għat-territorju ta’ l-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni. Madankollu, jekk il-manifattur jitlob dan, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha tibgħat b’posta reġistrata jew b’posta elettronika kopja taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip u l-annessi tiegħu lill-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ l-Istati Membri magħżula mill-manifattur.

Fi żmien 60 jum minn meta jirċeviha, tali Stat Membru għandu jiddeċiedi jekk jaċċettax jew le l-approvazzjoni tat-tip. Huwa għandu formalment jikkomunika dik id-deċiżjoni lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu.

Stat Membru m’għandux jiċħad l-approvazzjoni tat-tip jekk ma jkollux raġunijiet motivati biex jemmen li d-dispożizzjonijiet tekniċi li għalihom ġiet approvata l-vettura mhumiex ekwivalenti għal dawk tiegħu.

7.   Fuq talba ta’ applikant li jixtieq ibiegħ, jirreġistra jew idaħħal fis-servizz vettura fi Stat Membru ieħor, l-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni għandu jipprovdi lill-applikant kopja taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip inkluż il-pakkett ta’ informazzjoni.

Stat Membru m’għandux jippermetti l-bejgħ, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz ta’ din il-vettura jekk ma jkollux raġunijiet motivati biex jemmen li d-dispożizzjonijiet tekniċi li għalihom ġiet approvata l-vettura mhumiex ekwivalenti għal dawk tiegħu.

KAPITOLU X

APPROVAZZJONIJIET INDIVIDWALI

Artikolu 24

Approvazzjonijiet individwali

1.   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw vettura partikolari, kemm jekk unika kif ukoll jekk le, milli tkun konformi ma’ waħda jew aktar mid-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jew ma’ wieħed jew aktar mill-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew l-Anness XI, bil-kondizzjoni li jimponu ħtiġijiet alternattivi.

Id-dispożizzjonijiet imsemmija fis-subparagrafu 1 għandhom jiġu rinunzjati biss meta Stat Membru jkollu raġunijiet motivati biex jagħmel hekk.

Bi “ħtiġijiet alternattivi”, huwa mfisser dispożizzjonijiet amministrattivi u ħtiġijiet tekniċi li għandhom l-għan li jiżguraw livell ta’ sikurezza stradali u protezzjoni ambjentali, li hu ekwivalenti l-massimu prattikabbli għal-livell previst mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Anness IV jew l-Anness XI skond il-każ.

2.   L-Istati Membri m’għandhomx iwettqu testijiet distruttivi. Huma għandhom jużaw kwalunkwe informazzjoni rilevanti pprovduta mill-applikant li tistabbilixxi l-konformità mal-ħtiġijiet alternattivi.

3.   L-Istati Membri għandhom jaċċettaw kwalunkwe approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata minflok il-ħtiġijiet alternattivi.

4.   Applikazzjoni għal approvazzjoni individwali għandha tintbagħat mill-manifattur jew mis-sid tal-vettura jew minn persuna li taġixxi f’ismu, bil-kondizzjoni li dan ta’ l-aħħar ikun stabbilit fil-Komunità.

5.   Stat Membru għandu jagħti approvazzjoni individwali jekk il-vettura tikkonforma mad-deskrizzjoni mehmuża ma’ l-applikazzjoni u tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi applikabbli u għandu mingħajr dewmien mhux ġustifikat joħroġ ċertifikat ta’ approvazzjoni individwali.

Il-format taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni individwali għandu jkun ibbażat fuq il-mudell taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE stabbilit fl-Anness VI u għandu jkun fih mill-inqas l-informazzjoni meħtieġa biex timtela l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni prevista fid-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE tad-29 ta’ April 1999 dwar id-dokumenti għar-reġistrazzjoni ta’ vetturi (13). Ċertifikati ta’ approvazzjoni individwali m’għandux ikollhom l-intestatura “Approvazzjoni tal-KE ta’ vetturi”.

Ċertifikat ta’ approvazzjoni individwali għandu jkollu jidher in-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura konċernata.

6.   Il-validità ta’ approvazzjoni individwali għandha tkun ristretta għat-territorju ta’ l-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni.

Meta applikant jixtieq ibiegħ, jirreġistra jew idaħħal fis-servizz fi Stat Membru ieħor vettura li ngħatat approvazzjoni individwali, l-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni għandu, fuq talba, jipprovdi lill-applikant b’dikjarazzjoni tad-dispożizzjoniet tekniċi li bihom il-vettura kienet approvata.

Fir-rigward ta’ vettura li ngħatat approvazzjoni individwali minn Stat Membru skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, Stat Membru ieħor għandu jippermetti li l-vettura tinbiegħ, tiġi reġistrata jew tidħol fis-servizz sakemm m’għandux raġunijiet motivati biex jemmen li d-dispożizzjonijiet tekniċi li għalihom il-vettura kienet approvata mhumiex ekwivalenti għal dawk tiegħu.

7.   Fuq talba tal-manifattur jew tas-sid tal-vettura, l-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjoni individwali lil vettura li tikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u ma’ l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew l-Anness XI, kif xieraq.

F’każ bħal dan, l-Istati Membri għandhom jaċċettaw l-approvazzjoni individwali u għandhom jippermettu l-bejgħ, ir-reġistrazzjoni u d-dħul fis-servizz tal-vettura.

8.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu jistgħu jiġu applikati għal vetturi li għandhom approvazzjoni tat-tip skond din id-Direttiva u li ġew modifikati qabel l-ewwel reġistrazzjoni tagħhom jew qabel daħlu fis-servizz.

Artikolu 25

Dispożizzjonijiet speċifiċi

1.   Il-proċedura prevista fl-Artikolu 24 tista’ tapplika għal vettura partikolari matul l-istadji suċċessivi tal-kompiment tagħha skond il-proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji.

2.   Il-proċedura prevista fl-Artikolu 24 ma tistax tissostitwixxi stadju intermedju fi ħdan is-sekwenza normali ta’ proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji u ma tistax tapplika għall-finijiet tal-kisba ta’ l-approvazzjoni ta’ l-ewwel stadju ta’ vettura.

KAPITOLU XI

REĠISTRAZZJONI, BEJGĦ U DĦUL FIS-SERVIZZ

Artikolu 26

Reġistrazzjoni, bejgħ u dħul fis-servizz ta’ vetturi

1.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 29 u 30, l-Istati Membri għandhom jirreġistraw u jippermettu l-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ vetturi fil-każ biss li jkollhom magħhom ċertifikat ta’ konformità validu maħruġ skond l-Artikolu 18.

Fil-każ ta’ vetturi mhux kompluti l-Istati Membri għandhom jippermettu l-bejgħ ta’ tali vetturi iżda jistgħu jiċħdu r-reġistrazzjoni permanenti tagħhom u d-dħul fis-servizz għal dak iż-żmien li l-vetturi jibqgħu mhux kompluti.

2.   Vetturi eżentati mill-ħtieġa rigward ċertifikat ta’ konformità jistgħu jiġu reġistrati, mibjugħa jew imdaħħla fis-servizz biss jekk jissodisfaw il-ħtiġijiet tekniċi rilevanti ta’ din id-Direttiva.

3.   Fir-rigward ta’ vetturi ta’ serje żgħira, in-numru ta’ vetturi reġistrati, mibjugħa jew imdaħħla fis-servizz matul sena waħda m’għandux jaqbeż in-numru ta’ unitajiet muri fl-Anness XII, Parti A.

Artikolu 27

Reġistrazzjoni, bejgħ u dħul fis-servizz ta’ vetturi ta’ tmiem is-serje

1.   Soġġett għal-limiti speċifikati fl-Anness XII, Taqsima B, u fir-rigward biss ta’ perijodu limitat ta’ żmien, l-Istati Membri jistgħu jirreġistraw u jippermettu l-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ vetturi li jikkonformaw għal tip ta’ vettura li l-approvazzjoni tat-tip tal-KE tagħha m’għadux aktar validu.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika biss għal vetturi fit-territorju tal-Komunità li kienu koperti b’approvazzjoni tat-tip tal-KE valida fil-mument tal-produzzjoni tagħhom, iżda li ma kinux ġew reġistrati jew imdaħħla fis-servizz qabel ma dik l-approvazzjoni tat-tip tal-KE tilfet il-validità tagħha.

2.   L-għażla skond il-paragrafu 1 għandha tkun disponibbli, fil-każ ta’ vetturi kompluti, għal perijodu ta’ tnax-il xahar mid-data li fiha skadiet il-validità ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE u, fil-każ ta’ vetturi kkompletati, għal perijodu ta’ tmintax-il xahar minn dik id-data.

3.   Manifattur li jixtieq igawdi mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 għandu jibgħat talba lill-awtorità kompetenti ta’ kull Stat Membru konċernat mid-dħul fis-servizz tal-vetturi in kwistjoni. It-talba għandha tispeċifika r-raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi li minħabba fihom dawk il-vetturi mhumiex konformi mal-ħtiġijiet tekniċi l-ġodda.

L-Istati Membri konċernati għandhom jiddeċiedu, fi żmien tliet xhur minn meta jirċievu talba bħal din, jekk jippermettux ir-reġistrazzjoni ta’ dawk il-vetturi fit-territorju tagħhom, u f’liema kwantità.

4.   Il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-vetturi li kienu koperti b’approvazzjoni tat-tip nazzjonali iżda li ma kinux ġew reġistrati jew imdaħħla fis-servizz qabel ma spiċċat il-validità ta’ dik l-approvazzjoni, b’applikazzjoni ta’ l-Artikolu 45, minħabba l-infurzar obbligatorju tal-proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE.

5.   L-Istati Membri għandhom japplikaw miżuri adatti biex jiżguraw li l-kwantità ta’ vetturi li jiġu reġistrati jew jiddaħħlu fis-servizz fil-qafas tal-proċedura skond dan l-Artikolu tkun kontrollata b’mod effettiv.

Artikolu 28

Bejgħ u dħul fis-servizz ta’ komponenti u unitajiet tekniċi separati

1.   L-Istati Membri għandhom jippermettu l-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati fil-każ biss li jikkonformaw mal-ħtiġijiet ta’ l-atti regolatorji rilevanti u li huma mmarkati kif suppost skond l-Artikolu 19.

2.   Il-paragrafu 1 m’għandux japplika fil-każ ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati li huma speċifikament mibnija jew imfassla għal vetturi ġodda li mhumiex koperti b’din id-Direttiva.

3.   B’deroga mill-Paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jippermettu l-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati li ġew eżentati minn waħda jew aktar mid-dispożizzjonijiet ta’ att regolatorju b’applikazzjoni ta’ l-Artikolu 20 jew huma maħsuba għall-immuntar fuq vetturi koperti bl-approvazzjonijiet mogħtija skond l-Artikoli 22, 23 jew 24 li jikkonċernaw il-komponent jew l-unità teknika separata in kwistjoni.

4.   B’deroga mill-Paragrafu 1, u sakemm mhux previst mod ieħor f’att regolatorju, l-Istati Membri jistgħu jippermettu l-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati li huma maħsuba għall-immuntar fuq vetturi li, fil-mument tad-dħul tagħhom fis-servizz, ma kinux meħtieġa, b’din id-Direttiva jew bid-Direttiva 70/156/KEE. sabiex ikollhom l-approvazzjoni tat-tip tal-KE.

KAPITOLU XII

KLAWSOLI TA’ SALVAGWARDJA

Artikolu 29

Vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separat, konformi ma’ din id-Direttiva

1.   Jekk Stat Membru jsib li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati ġodda, għalkemm konformi mal-ħtiġijiet applikabbli jew immarkati kif suppost, jippreżentaw riskju serju għas-sikurezza stradali, jew huma ta’ dannu gravi għall-ambjent jew għas-saħħa pubblika, dak l-Istat Membru jista’, għal perijodu massimu ta’ sitt xhur, jiċħad ir-reġistrazzjoni ta’ tali vetturi jew il-permess għall-bejgħ jew id-dħul fis-servizz fit-territorju tiegħu ta’ tali vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati.

F’dawn il-każijiet, l-Istat Membru konċernat għandu minnufih jinnotifika lill-manifattur, lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni għaldaqstant, u jiddikjara r-raġunijiet li fuqhom hija bbażata d-deċiżjoni tiegħu u, b’mod partikolari, jekk hix ir-riżultat ta’:

nuqqasijiet fl-atti regolatorji rilevanti, jew

l-applikazzjoni mhux korretta tal-ħtiġijiet rilevanti.

2.   Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-partijiet konċernati mill-aktar fis possibbli u, b’mod partikolari, lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni li ħarġet l-approvazzjoni tat-tip sabiex tħejji d-deċiżjoni.

3.   Meta l-miżuri msemmija fil-Paragrafu 1 huma attribwiti għal nuqqasijiet fl-atti regolatorji rilevanti, għandhom jittieħdu l-miżuri adatti kif ġej:

fejn huma konċernati direttivi jew regolamenti separati elenkati fl-Anness IV, Parti I il-Kummissjoni għandha temendahom skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 40(2);

fejn huma konċernati Regolamenti ta’ l-UNECE, il-Kummissjoni għandha tipproponi l-abbozz ta’ l-emendi meħtieġa għar-Regolamenti rilevanti ta’ l-UNECE skond il-proċedura applikabbli skond il-Ftehim ta’ l-1958 Rivedut.

4.   Meta l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 huma attribwiti għall-applikazzjoni mhux korretta tal-ħtiġijiet rilevanti, il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri adatti biex tiżgura l-konformità ma’ dawn il-ħtiġijiet.

Artikolu 30

Vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati mhux konformi mat-tip approvat

1.   Jekk Stat Membru li ħareġ approvazzjoni tat-tip tal-KE jsib li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati ġodda akkumpanjati b’ċertifikat ta’ konformità jew li għandhom fuqhom marka ta’ approvazzjoni ma jikkonformawx mat-tip li jkun approva, għandu jieħu l-miżuri meħtieġa, inkluż, meta meħtieġ, l-irtirar ta’ l-approvazzjoni tat-tip, biex jiżgura li l-vetturi, is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati tal-produzzjoni, skond il-każ, jinġiebu f’konformità mat-tip approvat. L-awtorità ta’ l-approvazzjoni ta’ dak l-Istat Membru għandha tavża lill-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra dwar il-miżuri meħuda.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, devjazzjonijiet mid-dettalji fiċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE jew fil-pakkett ta’ informazzjoni għandhom jitqiesu li huma nuqqas ta’ konformità mit-tip approvat.

Vettura m’għandhiex titqies li tiddevja mit-tip approvat jekk l-atti regolatorji rilevanti jippermettu t-tolleranzi u dawk it-tolleranzi huma rispettati.

3.   Jekk Stat Membru juri li vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati ġodda akkumpanjati b’ċertifikat ta’ konformità jew li għandhom marka ta’ approvazzjoni mhumiex konformi mat-tip approvat, dan jista’ jitlob lill-Istat Membru li ta l-approvazzjoni tat-tip tal-KE biex jivverifika li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati fil-produzzjoni jibqgħu jikkonformaw mat-tip approvat. Mal-wasla ta’ tali talba, l-Istat Membru konċernat għandu jieħu l-azzjoni mitluba malajr kemm jista’ jkun u fi kwalunkwe każ fi żmien sitt xhur mid-data tat-talba.

4.   L-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha titlob lill-Istat Membru li ta lis-sistema, il-komponent, l-unità teknika separata jew il-vettura mhux kompluta approvazzjoni tat-tip biex jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jiżgura li vetturi fi produzzjoni jinġabu mill-ġdid f’konformità mat-tip approvat fil-każijiet li ġejjin:

(a)

Vettura approvata tat-tip tal-KE, fejn in-nuqqas ta’ konformità ta’ vettura hi attribwibbli esklużivament għan-nuqqas ta’ konformità ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata;

(b)

approvazzjoni tat-tip ta’ diversi stadji, fejn in-nuqqas ta’ konformità ta’ vettura kkompletata hi attribwibbli esklużivament għan-nuqqas konformità ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata li tkun parti mill-vettura mhux kompluta, jew mill-vettura mhux kompluta fiha nfisha.

Mal-wasla ta’ tali talba, l-Istat Membru konċernat għandu jieħu l-azzjoni meħtieġa, jekk hemm bżonn flimkien ma’ l-Istat Membru li jagħmel it-talba, malajr kemm jista’ jkun u fi kwalunkwe każ fi żmien sitt xhur mid-data tat-talba. Fejn jiġi stabbilit nuqqas biex tikkonforma, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni ta’ l-Istat Membru li ta s-sistema, il-komponent jew l-unità teknika separata approvazzjoni tat-tip tal-KE jew l-approvazzjoni ta’ vettura mhux kompluta għandha tieħu l-miżuri stabbiliti fil-paragrafu 1.

5.   L-awtoritajiet ta’ approvazzjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin fi żmien 20 ġurnata ta’ xogħol bi kwalunkwe rtirar ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE u bir-raġunijiet għal dan.

6.   Jekk l-Istat Membru li ta l-approvazzjoni tat-tip tal-KE joġġezzjona għan-nuqqas ta’ konformità nnotifkat lilu, l-Istati Membri konċernati għandhom jaħdmu biex isolvu l-kwistjoni. Il-Kummissjoni għandha tinżamm infurmata u, fejn meħtieġ, għandha żżomm konsultazzjonijiet xierqa bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni.

Artikolu 31

Il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta’ partijiet jew tagħmir li jistgħu jippreżentaw riskju sinifikanti għall-funzjonament korrett ta’ sistemi essenzjali

1.   L-Istati Membri għandhom jippermettu l-bejgħ, l-offerta għall-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ partijiet jew tagħmir, li jistgħu jippreżentaw riskju sinifikanti għall-funzjonament korrett ta’ sistemi li huma essenzjali għas-sigurtà tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha, biss jekk dawk il-partijiet jew tagħmir ġew awtorizzati minn awtorità ta’ l-approvazzjoni skond il-paragrafi 5 sa 10.

2.   Partijiet jew tagħmir suġġett għall-awtorizzazzjoni skond paragrafu 1 għandhom jiddaħħlu fil-lista li trid tiġi stabbilita fl-Anness XIII. Deċiżjoni bħal din għandha tkun preċeduta minn evalwazzjoni li jwassal għal rapport u tagħmel minn kollox biex ikun hemm bilanċ ġust bejn l-elementi li ġejjin:

(a)

l-eżistenza ta’ riskju serju għas-sikurezza jew għall-prestazzjoni ambjentali ta’ vetturi mgħammra bil-partijiet jew bit-tagħmir taħt konsiderazzjoni; u

(b)

l-effett fuq konsumaturi u manifatturi fis-suq sekondarju ta’ l-impożizzjoni taħt dan l-Artikolu ta’ rekwiżit għal awtorizzazzjoni possibbli fuq il-partijiet jew tagħmir li qed jitqiesu.

3.   Il-paragrafu 1 m’għandux japplika għal partijiet jew tagħmir oriġinali li huma koperti b’sistema ta’ approvazzjoni tat-tip fir-rigward ta’ vettura u ta’ partijiet jew tagħmir li għandhom l-approvazzjoni tat-tip skond id-dispożizzjonijiet ta’ wieħed mill-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV, ħlief fejn dawk l-approvazzjonijiet jikkonċernaw aspetti oħra barra dawk koperti fil-paragrafu 1. Il-paragrafu 1 m’għandux japplika għall-partijiet jew tagħmir prodott esklussivament għall-vetturi tat-tlielaq mhux intenzjonati għall-użu fit-toroq pubbliċi. Jekk partijiet jew tagħmir inklużi fl-Anness XIII ikollhom użu doppju għat-tlielaq u għal fuq it-triq, dawn il-partijiet jew dan it-tagħmir ma jistax jinbiegħ jew jiġi offrut għall-bejgħ lill-pubbliku ġenerali għall-użu fit-vetturi ta’ fuq it-triq sakemm ma jikkonformax mar-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tadotta dispożizzjonijiet biex jiġu identifikati il-partijiet jew it-tagħmir msemmi f’dan il-paragrafu.

4.   Il-Kummissjoni għandha, wara li tikkonsulta mal-partijiet interessati, tistabbilixxi l-proċedura u l-ħtiġijiet tal-proċess ta’ awtorizzazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, u tadotta d-dispożizzjonijiet għall-aġġornament sussegwenti tal-lista stabbilita fl-Anness XIII. Dawk ir-rekwiżiti għandhom jinkludu preskrizzjonijiet għas-sikurezza, għall-ħarsien ambjentali, u, fejn meħtieġ, għall-istandards ta’ ttestjar. Huma jistgħu jkunu bbażati fuq l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew jistgħu jkunu żviluppati skond l-istat rilevanti tas-sikurezza, tat-teknoloġija ambjentali u ta’ l-ittestjar, jew, jekk dan hu mod xieraq kif jintlaħaq livell ta’ sikurezza neċessarja jew ta’ objettivi ambjentali, jistgħu jikkonsistu fi tqabbil tal-parti jew tagħmir mal-prestazzjoni ambjentali jew ta’ sikurezza tal-vettura oriġinali, jew kwalunkwe parti tagħha, kif xieraq.

5.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-manifattur ta’ partijiet jew tagħmir għandu jissottometti lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni rapport test abbozzat minn servizz tekniku magħżul li jiċċertifika li l-partijiet jew it-tagħmir li għalihom qed tintalab l-awtorizzazzjoni huma konformi mal-ħtiġijiet imsemmija fil-paragrafu 4. Il-manifattur jista’ jintroduċi biss applikazzjoni waħda għal kull tip għal kull parti ma’ awtorità ta’ l-approvazzjoni waħda biss.

L-applikazzjoni għandha tinkludi dettalji li jikkonċernaw il-manifattur tal-partijiet jew tat-tagħmir, it-tip, in-numri ta’ identifikazzjoni u tal-partijiet jew tat-tagħmir li għalihom qed tintalab l-awtorizzazzjoni, kif ukoll l-isem tal-manifattur tal-vettura, it-tip ta’ vettura u, jekk xieraq, is-snin ta’ kostruzzjoni jew kwalunkwe informazzjoni oħra li tippermetti l-identifikazzjoni tal-vettura li għaliha l-immuntar ta’ tali partijiet jew tagħmir hi intiża.

Meta l-awtorità ta’ l-approvazzjoni hi sodisfatta, b’kont meħud tar-rapport ta’ test u xhieda oħra, li l-partijiet jew it-tagħmir in kwistjoni jikkonforma mal-ħtiġijiet imsemmija fil-paragrafu 4, hi għandha toħroġ ċertifikat lill-manifattur mingħajr dewmien li mhux ġustifikat. Dan iċ-ċertifikat għandu jawtorizza l-partijiet jew it-tagħmir li jrid jinbiegħ, offrut għal bejgħ jew immuntat f’vetturi fil-Komunità soġġett għat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 9.

6.   Kull parti jew biċċa tagħmir awtorizzata fl-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu għandha tkun immarkata kif xieraq.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-immarkar u għall-imballaġġ, kif ukoll il-mudell u s-sistema ta’ numerazzjoni taċ-ċertifikat imsemmi fil-Paragrafu 5.

7.   Il-miżuri msemmija fil-Paragrafi 2 sa 6 għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) billi huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia billi jissupplimentawha.

8.   Il-manifattur għandu jinforma mingħajr dewmien lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni li tkun ħarġet iċ-ċertifikat bi kwalunkwe bidla li taffettwa l-kondizzjonijiet li taħthom ikun inħareġ. Dik l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha tiddeċiedi jekk iċ-ċertifikat għandux jiġi rivedut jew maħruġ mill-ġdid u jekk hemmx bżonn isiru testijiet ġodda.

Il-manifattur għandu jkun responsabbli biex jiżgura li l-partijiet u t-tagħmir huma prodotti u jibqgħu jiġu prodotti taħt il-kondizzjonijiet li taħthom ġie maħruġ iċ-ċertifikat.

9.   Qabel tagħti kwalunkwe awtorizzazzjoni, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha tivverifika l-eżistenza ta’ arranġamenti u proċeduri sodisfaċenti biex jiġi żgurat kontroll effettiv tal-konformità tal-produzzjoni.

Fejn l-awtorità ta’ l-approvazzjoni ssib li l-kondizzjonijiet għall-ħruġ ta’ l-awtorizzazzjoni mhumiex iżjed milħuqa, hi għandha titlob lill-manifattur jieħu l-miżuri neċessarji biex jiżgura li l-partijiet jew it-tagħmir jinġab lura f’konformità. Jekk meħtieġ għandha tirtira l-awtorizzazzjoni.

10.   Kwalunkwe nuqqas ta’ qbil bejn l-Istati Membri fir-rigward ta’ ċertifikati msemmija fil-paragrafu 5 għandu jinġab għall-attenzjoni tal-Kummissjoni. Hi għandha tieħu l-miżuri xierqa, inkluż, fejn meħtieġ, titlob l-irtirar ta’ l-awtorizzazzjoni, wara li tkun ikkonsultat ma’ l-Istati Membri.

11.   Dan l-Artikolu m’għandux japplika għal parti jew tagħmir qabel ma tiġi elenkata fl-Anness XIII. Għal kwalunkwe annotazzjoni jew grupp ta’ annotazzjonijiet fl-Anness XIII għandu jiġi stabbilit perijodu transitorju raġonevoli li jippermetti lill-manifattur tal-parti jew tat-tagħmir japplika għal u jikseb awtorizzazzjoni. Fl-istess waqt għandha, fejn xieraq, tiġi stabbilita data biex teskludi l-partijiet u t-tagħmir iddisinjat għal vetturi li għandhom approvazzjoni tat-tip qabel dik id-data mill-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu.

12.   Sakemm deċiżjoni dwar jekk parti jew tagħmir għandhiex tiġi inkluża fil-lista msemmija fil-paragrafu 1 għadha ma tteħditx, l-Istati Membri jistgħu jżommu dispożizzjonijiet nazzjonali li għandhom x’jaqsmu mal-partijiet jew mat-tagħmir li jistgħu jkunu ta’ riskju sinifikanti għall-funzjonament korrett ta’ sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha.

La darba tkun ittieħdet deċiżjoni bħal din, id-dispożizzjonijiet nazzjonali li għandhom x’jaqsmu mal-partijiet jew mat-tagħmir in kwistjoni m’għandhomx jibqgħu validi.

13.   Sa mid-29 ta’ Ottubru 2007, l-Istati Membri m’għandhomx jadottaw dispożizzjonijiet ġodda dwar partijiet u tagħmir li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament korrett ta’ sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għar-rendiment ambjentali tagħha.

Artikolu 32

Ġabra lura tal-vetturi

1.   Fejn manifattur li jkun ingħata approvazzjoni tat-tip tal-KE għal vettura jkun obbligat li jopera, fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ att regolatorju jew tad-Direttiva 2001/95/KE, ġbir lura ta’ vetturi diġà mibjugħa, reġistrati jew impoġġija fis-servizz għaliex sistema, komponent jew unità teknika separata waħda jew aktar immuntata fil-vettura, kemm jekk huma approvati skond din id-Direttiva u anke jekk le, tippreżenta riskju serju għas-sikurezza stradali, saħħa pubblika jew protezzjoni ambjentali, hu għandu jinforma minnufih lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni lill-vettura.

2.   Il-manifattur għandu jipproponi lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni sett ta’ rimedji xierqa biex ir-riskju msemmi fil-paragrafu 1 jiġi newtralizzat. L-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha tikkomunika l-miżuri proposti lill-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri l-oħra mingħajr dewmien.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-miżuri huma implimentati b’mod effettiv fit-territorji rispettivi tagħhom.

3.   Jekk il-miżuri huma kkunsidrati bħala insuffiċjenti mill-awtoritajiet konċernati jew ma ġewx implimentati malajr biżżejjed, huma għandhom jinfurmaw mingħajr dewmien lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għal vettura.

L-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha imbagħad tinforma lill-manifattur. Jekk l-awtorità ta’ l-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-KE hija hi stess mhux sodisfatta bil-miżuri tal-manifattur, hi għandha tieħu l-miżuri protettivi kollha meħtieġa, inkluż l-irtirar ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-vettura meta l-manifattur ma jipproponix u ma jimplimentax il-miżuri korrettivi effettivi. F’każ ta’ rtirar ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-vettura, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni konċernata għandha tinnotifika lill-manifattur, l-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra u l-Kummissjoni b’ittra reġistrata jew b’mezz elettroniku ekwivalenti fi żmien 20 ġurnata ta’ xogħol.

4.   Dan l-Artikolu għandu japplika wkoll għal partijiet li mhumiex soġġetti għal kwalunkwe ħtieġa taħt att regolatorju.

Artikolu 33

Notifika ta’ deċiżjonijiet u rimedji disponibbli

Id-deċiżjonijiet kollha meħuda skond id-dispożizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u d-deċiżjonijiet kollha li jirrifjutaw jew jirtiraw l-approvazzjoni tat-tip tal-KE, jew li jirrifjutaw ir-reġistrazzjoni jew jipprojbixxu l-bejgħ, għandhom jiddikjaraw fid-dettall ir-raġunijiet li fuqhom huma bbażati.

Kwalunkwe tali deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata lill-parti konċernata li għandha, fl-istess waqt, tiġi infurmata bir-rimedji disponibbli għaliha taħt il-liġijiet fis-seħħ fl-Istat Membru kkonċernat u tal-limiti ta’ żmien permissibbli għall-eżerċizzju ta’ tali rimedji.

KAPITOLU XIII

REGOLAMENTI INTERNAZZJONALI

Artikolu 34

Regolamenti UNECE meħtieġa għal approvazzjoni tat-tip tal-KE

1.   Regolamenti UNECE li għalihom aderixxiet il-Komunità u li huma elenkati fl-Anness IV, Parti I u fl-Anness XI huma parti mill-approvazzjoni tat-tip tal-KE għal vettura taħt l-istess termini bħad-direttivi jew regolamenti separati. Huma għandhom japplikaw għall-kategoriji ta’ vetturi elenkati fil-kolonni rilevanti fit-tabella ta’ l-Anness IV, Parti I u l-Anness XI.

2.   Meta l-Komunità tkun iddeċidiet li tapplika fuq bażi obbligatorja Regolament UNECE għall-finijiet ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għal vettura skond l-Artikolu 4(4) tad-Deċiżjoni 97/836/KE, l-Annessi għal din id-Direttiva għandhom jiġu emendati kif xieraq skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) ta’ din id-Direttiva. L-att li jemenda l-annessi għal din id-Direttiva għandu jispeċifika wkoll id-dati ta’ l-applikazzjoni obbligatorja tar-Regolament UNECE jew ta’ l-emendi tiegħu. L-Istati Membri għandhom iħassru jew jadattaw kwalunkwe leġislazzjoni nazzjonali li hi inkompatibbli mar-Regolament UNECE in kwistjoni.

Fejn tali Regolament UNECE jissostitwixxi Direttiva jew Regolament eżistenti separat, l-annotazzjoni konċernata fl- Anness IV, Parti I u fl-Anness XI għandha tiġi sostitwita bin-numru tar-Regolament UNECE u l-annotazzjoni korrispondenti fl-Anness IV, Parti II għandha tiġi mħassra skond l-istess proċedura.

3.   Fil-każ imsemmi fit-tieni Subparagrafu ta’ Paragrafu 2, id-Direttiva jew ir-Regolament separat sostitwit bir-Regolament UNECE għandu jitħassar skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2).

Fejn titħassar Direttiva separata, l-Istati Membri għandhom iħassru kwalunkwe leġislazzjoni nazzjonali li ġiet adottata għat-traspożizzjoni ta’ dik id-Direttiva.

4.   Jistgħu jsiru referenzi diretti f’din id-Direttiva jew fid-direttivi jew fir-regolamenti separati għal standards u regolamenti internazzjonali mingħajr ma jitniżżlu fil-qafas legali Komunitarju.

Artikolu 35

Ekwivalenza ta’ Regolamenti UNECE ma’ direttivi jew regolamenti

1.   Ir-Regolamenti UNECE elenkati fil-parti II ta’ l-Anness IV huma rikonoxxuti bħala li huma ekwivalenti għad-Direttivi jew ir-Regolamenti separati korrispondenti bl-istess mod kif huma jikkondividu l-istess kamp ta’ applikazzjoni u suġġett.

L-awtoritajiet ta’ l-approvazzjoni ta’ l-Istati Membri għandhom jaċċettaw approvazzjonijiet mogħtija skond dawk ir-Regolamenti UNECE u, fejn applikabbli, il-marki ta’ approvazzjoni li jappartjenu, minflok l-approvazzjonijiet korrispondenti u marki ta’ approvazzjoni mogħtija skond id-direttiva jew regolament separat ekwivalenti.

2.   Fejn il-Komunità tkun iddeċidiet li tapplika, għall-finijiet tal-paragrafu 1, Regolament UNECE ġdid jew Regolament UNECE kif emendat, l-Anness IV, Parti II għandha tiġi emendata kif xieraq. Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2).

Artikolu 36

Ekwivalenza ma’ regolamenti oħra

Il-Kunsill jista’, waqt li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, jirrikonoxxi l-ekwivalenza bejn il-kondizzjonijiet jew id-dispożizzjonijiet għal approvazzjoni tat-tip tal-KE għal sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati stabbiliti b’din id-Direttiva u l-proċeduri stabbiliti b’regolamenti internazzjonali jew regolamenti ta’ pajjiżi terzi, fil-qafas ta’ ftehim multilaterali jew bilaterali bejn il-Komunità u pajjiżi terzi.

KAPITOLU XIV

FORNIMENT TA’ INFORMAZZJONI TEKNIKA

Artikolu 37

Informazzjoni intiża għall-utenti

1.   Il-manifattur ma jistax jforni kwalunkwe informazzjoni teknika relatata mad-dettalji previsti f’din id-Direttiva jew fl-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV li tiżvija mid-dettalji approvati mill-awtorità ta’ l-approvazzjoni.

2.   Fejn att regolatorju jagħmel dispożizzjonijiet speċifiċi biex isir dan, il-manifattur għandu jagħmel disponibbli għall-utenti l-informazzjoni rilevanti kollha u struzzjonijiet meħtieġa li jiddeskrivu kwalunkwe kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet speċjali marbuta ma’ l-użu ta’ vettura, komponent jew unità teknika speċjali.

Dik l-informazzjoni għandha tiġi fornita fil-lingwi uffiċjali tal-Komunità. Għandha tiġi fornita, bi ftehim ma’ l-awtorità ta’ l-approvazzjoni, f’dokument ta’ appoġġ xieraq, bħall-manwal tas-sid jew il-ktieb dwar iż-żamma (maintenance book).

Artikolu 38

Informazzjoni intiża għal manifatturi ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati

1.   Il-manifattur tal-vettura għandu jagħmel disponibbli lill-manifatturi ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati dawk id-dettalji kollha, inkluż, kif jista’ jkun il-każ, tpinġijiet speċifikament elenkati fl-anness jew l-appendiċi għal att regolatorju li huma meħtieġa għal approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati, jew meħtieġa biex tinkiseb awtorizzazzjoni taħt l-Artikolu 31.

Il-manifattur tal-vettura jista’ jimponi ftehim li jorbot fuq il-manifatturi ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati biex jipproteġi l-kunfidenzjalità ta’ kwalunkwe informazzjoni li mhix fl-isfera pubblika, inkluż dak li hu relatat mad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali.

2.   Il-manifattur tal-komponenti jew ta’ unitajiet tekniċi separati, fil-kapaċità tiegħu bħala detentur ta’ ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE li, skond l-Artikolu 10(4), jinkludi restrizzjonijiet fuq l-użu jew kondizzjonijiet speċjali ta’ mmuntar jew it-tnejn, għandu jipprovdi l-informazzjoni dettaljata kollha dwar dan lill-manifattur tal-vettura.

Fejn att regolatorju jagħmel dispożizzjoni biex isir dan, il-manifattur tal-komponenti jew ta’ unitajiet tekniċi separati għandu jipprovdi, flimkien mal-komponenti jew unitajiet tekniċi separati prodotti, struzzjonijiet rigward restrizzjonijiet fuq l-użu jew kondizzjonijiet speċjali ta’ mmuntar jew it-tnejn.

KAPITOLU XV

MIŻURI TA’ IMPLIMENTAZZJONI U EMENDI

Artikolu 39

Miżuri ta’ implimentazzjoni u emendi għal din id-Direttiv u d-direttivi u r-regolamenti separati

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ kull direttiva jew regolament separat f’konformità mar-regoli stabbiliti f’kull direttiva jew regolament konċernat.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta emendi għall-Annessi għal din id-Direttiva jew għad-dispożizzjonijiet tad-direttivi jew ir-regolamenti separati elenkati fl-Anness IV, Parti I, li huma meħtieġa biex tadattahom għall-iżvilupp ta’ għarfien xjentifiku u tekniku jew għall-ħtiġijiet speċifiċi tan-nies b’diżabilità.

3.   Il-Kummissjoni għandha tadotta emendi għal din id-Direttiva li huma meħtieġa biex jiġu stabbiliti ħtiġijiet tekniċi għal vetturi ta’ serje żgħira, vetturi approvati taħt proċedura ta’ approvazzjoni individwali u vetturi bi skopijiet speċjali.

4.   Meta l-Kummissjoni ssir konxja ta’ riskji serji għall-utenti tat-triq jew għall-ambjent, li jitolbu miżuri urġenti, tista temenda d-dispożizzjonijiet tad-direttivi jew regolamenti separati elenkati fl-Anness IV Parti I.

5.   Il-Kummissjoni għandha tadotta emendi li huma meħtieġa fl-interess ta’ l-amministrazzjoni tajba u b’mod partikolari dawk li hemm bżonnhom biex tiġi żgurata il-koerenza tad-direttivi jew regolamenti separati elenkati fl-Anness IV, Parti I jew bejniethom jew flimkien ma’ biċċiet oħra tal-liġi Komunitarja.

6.   Meta, fl-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 97/836/KE, Regolamenti UNECE ġodda jew emendi għal Regolamenti UNECE eżistenti li għalihom aderixxiet il-Komunità huma adottati, il-Kummissjoni għandha temenda l-Annessi għal din id-Direttiva kif xieraq.

7.   Kull Direttiva jew regolament ġdid separat għandu jintroduċi l-emendi xierqa għall-Annessi għal din id-Direttiva.

8.   L-annessi għal din id-Direttiva jistgħu jiġu emendati permezz ta’ regolamenti.

9.   Il-miżuri msemmija f’dan l-Artikolu għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) billi huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva jew tad-direttivi u r-regolamenti separati, inter alia billi jissupplimentawha.

Artikolu 40

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat imsemmi bħala “il-Kumitat Tekniku — Vetturi bil-Mutur” (TCMV).

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, waqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

3.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, waqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu msemmi fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.

KAPITOLU XVI

GĦAŻLA U NOTIFIKA TA’ SERVIZZI TEKNIĊI

Artikolu 41

Għażla ta’ servizzi tekniċi

1.   Meta Stat Membru jagħżel servizz tekniku dan ta’ l-aħħar għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

2.   Is-servizzi tekniċi għandhom iwettqu jew jagħmlu superviżjoni tat-testijiet meħtieġa għal approvazzjoni jew spezzjonijiet speċifikati f’din id-Direttiva jew f’att regolatorju elenkat fl-Anness IV, ħlief fejn proċeduri alternattivi huma speċifikament permessi. Huma ma jistgħux iwettqu testijiet jew spezzjonijiet li għalihom ma ġewx magħżula b’mod debitu.

3.   Is-servizzi tekniċi għandhom jaqgħu f’wieħed jew aktar mill-erba’ kategoriji ta’ attivitajiet, skond il-qasam ta’ kompetenza tagħhom:

(a)

kategorija A, servizzi tekniċi li jwettqu fil-faċilitajiet tagħhom stess it-testijiet imsemmija f’din id-Direttiva u fl-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV;

(b)

kategorija B, servizzi tekniċi li jagħmlu superviżjoni għat-testijiet imsemmija f’din id-Direttiva u fl-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV, imwettqa fil-faċilitajiet tal-manifattur jew fil-faċilitajiet ta’ parti terza;

(ċ)

kategorija Ċ, servizzi tekniċi li jivvalutaw u jissorveljaw fuq bażi regolari l-proċeduri tal-manifattur biex tiġi kontrollata l-konformità tal-produzzjoni;

(d)

kategorija D, servizzi tekniċi li jagħmlu superviżjoni jew iwettqu testijiet jew spezzjonijiet fil-qafas tas-sorveljanza tal-konformità tal-produzzjoni.

4.   Servizzi tekniċi għandhom juru ħiliet xierqa, għarfien tekniku speċifiku u xhieda ta’ esperjenza fl-oqsma speċifiċi koperti b’din id-Direttiva u l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV.

Minbarra dan, is-servizzi tekniċi għandhom jikkonformaw ma’ l-istandards elenkati fl-Appendiċi 1 għall-Anness V, li huma rilevanti għall-attivitajiet li huma jwettqu. Madankollu, din il-ħtieġa ma tapplikax għall-finijiet ta’ l-aħħar stadju ta’ proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip ta’ diversi stadji kif imsemmija fl-Artikolu 25(1).

5.   Awtorità ta’ l-approvazzjoni tista’ taġixxi bħala servizz tekniku għal waħda jew iżjed mill-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 3.

6.   Manifattur jew parti subkontraenti li taġixxi f’ismu tista’ tiġi magħżula bħala servizz tekniku għal attivitajiet ta’ kategorija A fir-rigward ta’ l-atti regolatorji elenkati fl-Anness XV.

Il-Kummissjoni għandha temenda il-lista ta’ dawn l-atti regolatorji fejn meħtieġ skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2).

7.   L-entitajiet imsemmija fil-paragrafi 5 u 6 għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu.

8.   Servizzi tekniċi, ħlief dawk magħżula skond il-paragrafu 6, ta’ pajjiż terz jistgħu jiġu notifikati għall-finijiet ta’ l-Artikolu 43 biss fil-qafas ta’ ftehim bilaterali bejn il-Komunità u l-pajjiż terz in kwistjoni.

Artikolu 42

Valutazzjoni tal-ħiliet tas-servizzi tekniċi

1.   Il-ħiliet imsemmija fl-Artikolu 41 għandhom jintwerew b’rapport ta’ valutazzjoni stabbilit minn awtorità kompetenti. Dan jista’ jinkludi ċertifikat ta’ akkreditazzjoni maħruġ minn korp ta’ akkreditazzjoni.

2.   Il-valutazzjoni li fuqha r-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 huwa bbażat, għandha ssir skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Appendiċi 2 għall-Anness V.

Ir-rapport ta’ valutazzjoni għandu jiġi rivedut wara perijodu massimu ta’ tliet snin.

3.   Ir-rapport ta’ valutazzjoni għandu jiġi komunikat lill-Kummissjoni fuq talba.

4.   L-awtorità ta’ l-approvazzjoni li taġixxi bħala servizz tekniku għandha turi konformità permezz ta’ evidenza f’dokumenti.

Din għandha tinkludi valutazzjoni li għandha titwettaq minn awdituri indipendenti ta’ l-attività li tkun qed tiġi valutata. Tali awdituri jistgħu jkunu mill-istess organizzazzjoni sakemm huma ġestiti b’mod awtonomu mill-persunal li jwettaq l-attività valutata.

5.   Manifattur jew parti subkontraenti li taġixxi f’ismu, magħżul bħala servizz tekniku, għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 43

Proċeduri għal notifika

1.   Stati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-isem, l-indirizz, inkluż l-indirizz elettroniku, il-persuni responsabbli u l-kategorija ta’ attivitajiet fir-rigward ta’ kull servizz tekniku magħżul. Huma għandhom jinnotifikawha bi kwalunkwe modifikazzjonijiet sussegwenti għalihom.

L-att ta’ notifika għandu jiddikjara għal liema atti regolatorji s-servizzi tekniċi ġew magħżula.

2.   Servizz tekniku jista’ jwettaq l-attivitajiet deskritti fl-Artikolu 41 għall-finijiet ta’ approvazzjoni tat-tip jekk ikun ġie notifikat minn qabel lill-Kummissjoni.

3.   L-istess servizz tekniku jista’ jiġi magħżul u notifikat minn bosta Stati Membri irrispettivament mill-kategorija ta’ attivitajiet li jwettaq.

4.   Meta fl-applikazzjoni ta’ att regolatorju, organizzazzjoni speċifika jew korp kompetenti, li l-attività tagħhom mhix inkluża ma’ dawk koperti fl-Artikolu 41, jeħtieġ tiġi magħżula fl-applikazzjoni ta’ dak l-att regolatorju, in-notifika għandha ssir skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu.

5.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista u d-dettalji dwar l-awtoritajiet ta’ l-approvazzjoni u s-servizzi tekniċi fuq is-sit elettroniku tagħha.

KAPITOLU XVII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 44

Dispożizzjonijiet Transitorji

1.   Sakemm isiru l-emendi meħtieġa għal din id-Direttiva sabiex jiġu inklużi l-vetturi li għadhom mhumiex koperti b’din id-Direttiva jew biex jiġu finalizzati d-dispożizzjonijiet amministrattivi u tekniċi fir-rigward ta’ l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi oħra ħlief M1, prodotti f’serje żgħar, u biex jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet amministrattivi u tekniċi armonizzati dwar il-proċedura ta’ approvazzjoni individwali u sakemm jiskadu l-perijodi tranżitorji previsti fl-Artikolu 45, l-Istati Membri għandhom jibqgħu jagħtu approvazzjonijiet nazzjonali għal dawk il-vetturi, sakemm tali approvazzjonijiet huma bbażati fuq il-ħtiġijiet tekniċi armonizzati stabbiliti f’din id-Direttiva.

2.   Ma’ l-applikazzjoni mill-manifattur jew, fil-każ ta’ approvazzjoni individwali, mis-sid tal-vettura u mas-sottomissjoni ta’ l-informazzjoni meħtieġa, l-Istat Membru konċernat għandu jiffinalizza u joħroġ iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip jew iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni individwali kif xieraq. Iċ-ċertifikat għandu jinħareġ lill-applikant.

Fir-rigward ta’ vetturi ta’ l-istess tip, Stati Membri oħra għandhom jaċċettaw kopja ċertifikata bħala prova li t-testijiet meħtieġa twettqu.

3.   Fejn vettura partikolari koperta b’approvazzjoni individwali għandha tkun reġistrata fi Stat Membru ieħor, dak l-Istat Membru jista’ jitlob, mill-awtorità ta’ l-approvazzjoni li tkun ħarġet l-approvazzjoni individwali, kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tiddikjara fid-dettall in-natura tal-ħtiġijiet tekniċi sodisfatti minn dik il-vettura partikolari.

4.   Sakemm is-sistemi ta’ reġistrazzjoni u ta’ tassazzjoni ta’ l-Istati Membri jiġu armonizzati fir-rigward ta’ vetturi koperti minn din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jużaw kodiċi nazzjonali sabiex jiffaċilitaw ir-reġistrazzjoni u t-tassazzjoni fit-territorju tagħhom. Għal dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu sudiviżjoni tal-verżjonijiet murija fl-Anness III, Parti II sakemm id-dettalji użati għas-sudiviżjoni huma dikjarati espressament fil-pakkett ta’ informazzjoni jew jistgħu jiġu derivati minnu b’kalkolu sempliċi.

Artikolu 45

Dati ta’ applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE

1.   Għal dak li jirrigwarda approvazzjoni tat-tip tal-KE, l-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjoni tal-KE lil tipi ġodda ta’ vetturi mid-dati speċifikati fl-Anness XIX.

2.   Ma’ l-applikazzjoni mill-manifattur, l-Istati Membri jistgħu jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE lil tipi ġodda ta’ vetturi mid-29 ta’ April 2009.

3.   Sakemm id-dati speċifikati fir-raba’ kolonna tat-tabella fl-Anness XIX, l-Artikolu 26(1) m’għandux japplika għal vetturi ġodda li għalihom inħarġet approvazzjoni nazzjonali qabel id-dati speċifikati fit-tielet kolonna tiegħu jew li għalihom ma kien hemm l-ebda approvazzjoni.

4.   Fuq talba tal-manifattur, u sad-dati speċifikati fin-nota fil-kolonna 3 tal-filieri 6 u 9 tat-tabella stabbilita fl-Anness XIX, l-Istati Membri għandhom jibqgħu jagħtu approvazzjoni tat-tip nazzjonali bħala alternattiva għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE, għall- vetturi fil-kategoriji M2 jew M3 bil-kundizzjoni li dawk il-vetturi u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati tagħhom, ingħataw l-approvazzjoni tat-tip b’konformità ma’ l-atti regolatorji elenkati fil-Parti I ta’ l-Anness IV ta’ din id-Direttiva.

5.   Din id-Direttiva m’għandhiex tinvalida kwalunkwe approvazzjoni tat-tip tal-KE mogħtija lil vetturi tal-kategorija M1 qabel id-29 ta’ April 2009, u lanqas timpedixxi l-estensjoni ta’ tali approvazzjonijiet.

6.   Għal dak li jirrigwarda l-approvazzjoni tal-KE ta’ tipi ġodda ta’ sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati, l-Istati Membri għandhom japplikaw din id-Direttiva mid-29 ta’ April 2009.

Din id-Direttiva m’għandhiex tinvalida kwalunkwe approvazzjoni tat-tip tal-KE mogħtija għal sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati qabel id-29 ta’ April 2009 u lanqas timpedixxi l-estensjoni ta’ tali approvazzjonijiet.

Artikolu 46

Penali

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, u b’mod partikolari tal-projbizzjonijiet stipulati jew li jirriżultaw mill-Artikolu 31, u ta’ l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV, Parti I u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji għall-implimentazzjoni tagħhom. Il-pieni determinati għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mid-29 ta’ April 2009 u għandhom jinnotifikaw kwalunkwe modifika sussegwenti għalihom malajr kemm jista’ jkun.

Artikolu 47

Valutazzjoni

1.   Mhux aktar tard mid-29 ta’ April 2011, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ approvazzjoni tat-tip stabbiliti f’din id-Direttiva u, b’mod partikolari, l-applikazzjoni tal-proċess ta’ diversi stadji. Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tipproponi l-emendi meqjusa neċessarji biex jittejjeb il-proċess ta’ approvazzjoni tat-tip.

2.   Abbażi ta’ l-informazzjoni fornita taħt paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mid-29 ta’ Ottubru 2011. Jekk xieraq, il-Kummissjoni tista’ tipproponi l-posponiment tad-dati ta’ applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 45.

Artikolu 48

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw qabel id-29 ta’ April 2009, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ l-emendi sostantivi ta’ din id-Direttiva. Huma għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mid-29 ta’ April 2009.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Huma għandhom jinkludu wkoll dikjarazzjoni li referenzi f’liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti għad-Direttiva mħassra b’din id-Direttiva għandhom jitqiesu bħala referenzi għal din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif tali referenza għandha tiġi magħmula u kif tali dikjarazzjoni għandha tiġi mfassla.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenien tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 49

Tħassir

Id-Direttiva 70/156/KEE hi mħassra b’effett mid-29 ta’ April 2009, bla preġudizzju għall-obbligi ta’ l-Istati Membri relatati mal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness XX, Parti B.

Referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jiġu mifhuma bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness XXI.

Artikolu 50

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-publikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 51

Indirizzati

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussel, 5 ta’ Settembru 2007.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. POETTERING

Għall-Kunsill

Il-President

M. LOBO ANTUNES


(1)  ĠU C 108, 30.4.2004, p. 29.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2004 (ĠU C 97 E, 22.4.2004, p. 370), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2006 (ĠU C 64 E, 20.3.2007, p. 1) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Mejju 2007 (għadhom ma ġewx ippubblikati fil-ĠU). Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2007.

(3)  ĠU L 42, 23.2.1970, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) 715/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1).

(4)  ĠU L 225, 10.8.1992, p. 1.

(5)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  ĠU L 346, 17.12.1997, p. 78.

(7)  ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4.

(8)  ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1.

(9)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(10)  ĠU L 171, 9.7.2003, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kunsill 2006/96/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 81).

(11)  ĠU L 124, 9.5.2002, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kunsill 2006/96.

(12)  ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24.

(13)  ĠU L 138, 1.6.1999, p. 57. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/103/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 344).


LISTA TA’ ANNESSI

Anness I

Lista sħiħa ta’ informazzjoni għall-finijiet ta’ l-approvazzjoni tat-tip KE ta’ vetturi

Anness II

Definizzjoni ta’ kategoriji ta’ vetturi u tipi ta’ vetturi

Anness III

Dokument ta’ informazzjoni għall-fini ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vetturi

Anness IV

Lista ta’ ħtiġijiet għall-finijiet ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vetturi

Appendiċi:

Lista ta’ ħtiġijiet għal approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vetturi li jappartjenu għall-kategorija M1, prodotti f’serje żgħar

Anness V

Proċeduri li jridu jiġu segwiti waqt l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vetturi

Appendiċi 1:

Standards li magħhom l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 41 għandhom jikkonformaw

Appendiċi 2:

Proċedura għall-valutazzjoni tas-servizzi tekniċi

Anness VI

Ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE

Appendiċi:

Lista ta’ atti regolatorji li għalihom tikkonforma t-tip ta’ vettura

Anness VII

Sistema ta’ numerazzjoni għal ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE

Appendiċi:

Marka ta’ approvazzjoni ta’ komponent u ta’ tip ta’ unità teknika separata tal-KE

Anness VIII

Riżultati tat-testijiet

Anness IX:

Ċertifikat ta’ konformità tal-KE

Anness X

Konformità ta’ proċeduri ta’ produzzjoni

Anness XI

Natura ta’ u dispożizzjonijiet għal vetturi bi skop speċjali

Appendiċi 1:

Karavans bil-mutur, ambulanzi u karozzi tal-mejtin

Appendiċi 2:

Vetturi blindati

Appendiċi 3:

Vetturi aċċessibli għal siġġijiet bir-roti

Appendiċi 4:

Vetturi oħra bi skop speċjali (inklużi karavans bil-karru)

Appendiċi 5:

Krejnijiet mobbli

Anness XII

Limiti ta’ serje żgħar u ta’ tmiem is-serje

Anness XIII

Lista ta’ partijiet jew tagħmir li jista’ jippreżenta riskju sinifikanti għall-funzjonament korrett ta’ sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha, il-ħtiġijiet tal-prestazzjoni tagħhom, il-proċeduri ta’ ttestjar xierqa, u d-dispożizzjonijiet ta’ l-immarkar u l-ippakkjar.

Anness XIV

Lista ta’ approvazzjonijiet tat-tip tal-KE maħruġa skond l-atti regolatorji.

Anness XV

Lista ta’ atti regolatorji li għalihom manifattur jista’ jiġi magħżul bħala servizz tekniku

Anness XVI

Lista ta’ l-atti regolatorji li għalihom metodi ta’ ttestjar virtwali jistgħu jiġu użati minn manifattur jew servizz tekniku

Appendiċi 1:

Kondizzjonijiet ġenerali meħtieġa mill-metodi ta’ ttestjar virtwali

Appendiċi 2:

Kondizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw metodi ta’ ttestjar virtwali

Anness XVII

Proċeduri li jridu jiġu segwiti waqt approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ diversi stadji

Appendiċi:

Mudell tal-pjanċa addizzjonali tal-manifattur

Anness XVIII

Ċertifikat ta’ oriġini tal-vettura — Dikjarazzjoni tal-manifattur ta’ vettura bażi/mhux kompluta li ma tkunx ingħatat numru tad-Dikjarazzjoni taċ-Ċertifikat ta’ konformità.

Anness XIX

Skeda ta’ żmien għall-infurzar ta’ din id-Direttiva fir-rigward ta’ l-approvazzjoni tat-tip

Anness XX

Limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni tad-direttivi mħassra fil-liġijiet nazzjonali

Anness XXI:

Tabella ta’ korrelazzjoni

ANNESS I

Lista kompluta ta’ informazzjoni għall-finijiet ta’ approvazzjoni tat-tip tal-ke ta’ vetturi

Id-dokumenti ta’ informazzjoni kollha f’din id-Direttiva u f’direttivi jew regolamenti separati għandhom jikkonsistu biss f’estratti minn, u jaderixxu mas-sistema ta’ numerazzjoni tal-punti ta’, din il-lista totali.

L-informazzjoni li ġejja, jekk applikabbli, għandha tiġi fornuta fi triplikat u tkun tinkludi lista tal-kontenut. Kwalunkwe tpinġija trid tiġi fornuta fi skala adatta u b’detall suffiċjenti fuq daqs A4 jew fuq folder ta’ format A4. Ir-ritratti, jekk ikun hemm, iridu juru dettall suffiċjenti.

Jekk is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati għandhom kontrolli elettroniċi, trid tiġi fornuta informazzjoni dwar il-prestazzjoni tagħhom.

(Għal noti ta’ spjegazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-aħħar paġna ta’ dan l-Anness)

0.   ĠENERALI

0.1.   Għamla (trade name tal-manifattur):

Tip:

0.2.0.1.   Chassis:

0.2.0.2.   Karrozzerija/vettura kompluta:

0.2.1.   Isem/ismijiet kummerċjali (jekk disponibbli):

Mezz ta’ identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-vettura/komponent/unità teknika separata (b) (1):

0.3.0.1.   Chassis:

0.3.0.2.   Karrozzerija/vettura kompluta:

Post ta’ dak l-immarkar:

0.3.1.1.   Chassis:

0.3.1.2.   Karrozzerija/vettura kompluta:

Kategorija ta’ vettura (c):

0.4.1.   Klassifikazzjoni(jiet) skond il-merkanzija perikoluża li l-vettura hija maħsuba li titrasporta:

0.5.   Isem u indirizz tal-manifattur:

Il-post u l-metodu tat-twaħħil ta’ pjanċi statutorji u l-post tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura

0.6.1.   Fuq iċ-chassis:

0.6.2.   Fuq il-karrozzerija:

0.7.   Fil-każ ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separati, il-post u l-metodu tat-twaħħil tal-marka ta’ approvazzjoni tal-KE:

0.8.   Isem(ismijiet) u indirizz(i) ta’ l-impjant(i) ta’ assemblaġġ:

0.9.   Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk jeżisti):

1.   KARATTERISTIĊI TA’ KONSTRUZZJONI ĠENERALI TAL-VETTURA

1.1.   Ritratti u/jew tpinġijiet ta’ vettura rappreżentattiva:

1.2.   Tpinġija dimensjonali tal-vettura sħiħa:

Numru ta’ fusijiet u roti:

1.3.1.   Numru u pożizzjoni tal-fusijiet ma’ roti doppji:

1.3.2.   Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet ikkwartjati (steered axles):

1.3.3.   Fusijiet motorizzati (powered axles) (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni):

1.4.   Chassis (jekk hemm) (tpinġija ġenerali):

1.5.   Materjal użat għall-membri tal-ġenb (d):

1.6.   Pożizzjoni u arranġament tal-magna:

1.7.   Kabina tas-sewqan (kontroll il’ quddiem jew ibbonitjat) (z):

Id tas-sewqan: xellug/lemin (1).

1.8.1.   Il-vettura hija mgħammra biex tinsaq fi traffiku fuq in-naħa tal-lemin/tax-xellug (1).

1.9.   Ispeċifika jekk il-vettura bil-mutur hix maħsuba biex tirmonka semi-karrijiet jew karrijiet oħra u, jekk il-karru huwa semi-karru, karru bil-ganċ tal-ġbid jew karru bil-fus fin-nofs, ispeċifika l-vetturi mfassla speċjalment għall-ġarr ta’ merkanzija f’temperatura kkontrollata:

2.   MASSES U DIMENSJONIJIET (e) (f’kg u mm) (Irreferi għat-tpinġija fejn applikabbli)

Il-bażi(jiet) tar-rota (kompletament mgħobbija) (f):

Fil-każ ta’ semi-karrijiet

2.1.1.1.   Id-distanza bejn il-fusijiet tal-ħames kingpin tar-rota u l-wara nett tas-semi-karru:

2.1.1.2.   Id-distanza bejn il-fusijiet tal-ħames kingpin tar-rota u kwalunkwe punt fuq quddiem tas-semi-karru:

2.1.1.3.   Bażi tar-rota speċjali ta’ semi-karru (kif definit fit-Taqsima 7.6.1.2 ta’ l-Anness I għad-Direttiva 97/27/KE):

Fil-każ ta’ vetturi li jkunu qed jirmunkaw semi-karru

2.2.1.   Il-ħames lîd tar-rota (massimu u minimu; indika l-valuri permissibbli fil-każ ta’ vettura mhux kompluta) (g):

2.2.2.   Għoli massimu tal-ħames rota (standardizzat) (h):

Trekk(ijiet) u wisa’(t) tal-fus:

2.3.1.   Trekk ta’ kull fus ikkwartjat (i):

2.3.2.   Trekk tal-fusijiet ikkwartjat l-oħra kollha (i):

2.3.3.   Wisa’ tal-fus l-aktar wiesgħa ta’ wara:

2.3.4.   Wisa’ tal-fus ta’ quddiem nett (imkejjel fil-parti ta’ barra nett tat-tajers inkluż il-biċċa li toħroġ ‘il barra tat-tajers viċin l-art):

Firxa ta’ dimensjonijiet tal-vettura (globalment)

Għal chassis mingħajr karrozzerija

Tul (j):

2.4.1.1.1.   Tul massimu permissibbli:

2.4.1.1.2.   Tul minimu permissibbli:

Wisa’ (k):

2.4.1.2.1.   Wisa’ massimu permissibbli:

2.4.1.2.2.   Wisa’ minimu permissibbli:

2.4.1.3.   Għoli (lesta għas-sewqan) (l) (għal sospensjonijiet aġġustabbli għall-għoli, indika l-pożizzjoni ta’ ħidma normali):

Sporġenza ta’ quddiem (m):

2.4.1.4.1.   Angolu ta’ approċċ (na): … gradi.

Sporġenza ta’ wara (n):

2.4.1.5.1.   Angolu ta’ tluq (nb): … gradi.

2.4.1.5.2.   Sporġenza minima u massima permissibbli tal-punt ta’ igganċjar (nd):

Il-bogħod tal-qiegħ tal-vettura mill-art (kif definit fil-punt 4.5 tat-Taqsima A ta’ l-Anness II)

2.4.1.6.1.   Bejn il-fusijiet:

2.4.1.6.2.   Taħt il-fus(ijiet) ta’ quddiem:

2.4.1.6.3.   Taħt il-fus(ijiet) ta’ wara:

2.4.1.7.   Angolu tar-rampa (nc): … gradi.

2.4.1.8.   Pożizzjonijiet permissibbli estermi taċ-ċentru ta’ gravità tal-body u/jew l-aċċessorji ta’ ġewwa u/jew it-tagħmir u/jew il-payload:

Għal chassis b’karrozzerija

Tul (j):

2.4.2.1.1.   Tul taż-żona tat-tagħbija:

Wisa’ (k):

2.4.2.2.1.   Ħxuna tal-ħitan (fil-każ ta’ vetturi mfassla għall-ġarr ta’ merkanzija f’temperatura kkontrollata):

2.4.2.3.   Għoli (lesta għas-sewqan) (l) (għal sospensjonijiet aġġustabbli għall-għoli, indika l-pożizzjoni ta’ ħidma normali):

Sporġenza ta’ quddiem (m):

2.4.2.4.1.   Angolu ta’ approċċ (na): … gradi.

Sporġenza ta’ wara (n):

2.4.2.5.1.   Angolu ta’ tluq (nb): … gradi.

2.4.2.5.2.   Sporġenza minima u massima permissibbli tal-punt ta’ igganċjar (nd):

Il-bogħod tal-qiegħ tal-vettura mill-art (kif definit fil-punt 4.5 tat-Taqsima A ta’ l-Anness II)

2.4.2.6.1.   Bejn il-fusijiet:

2.4.2.6.2.   Taħt il-fus(ijiet) ta’ quddiem:

2.4.2.6.3.   Taħt il-fus(ijiet) ta’ wara:

2.4.2.7.   Angolu tar-rampa (nc): … gradi.

2.4.2.8.   Pożizzjonijiet permissibbli estermi taċ-ċentru ta’ gravità tal-payload (fil-każ ta’ tagħbija mhux uniformi):

2.4.2.9.   Pożizzjoni taċ-ċentru ta’ gravità tal-vettura (M2 u M3) fil-massa mgħobbija massima teknikament permissibbli fid-direzzjonijiet lonġitudinali, trasversali u vertikali:

Għal karrozzerija approvata mingħajr chassis (vetturi M2 u M3)

2.4.3.1.   Tul (j):

2.4.3.2.   Wisa’ (k):

2.4.3.3.   Għoli nominali (lesta għas-sewqan) (l) fuq tip(i) ta’ chassis maħsub (għal sospensjonijiet aġġustabbli għall-għoli, indika l-pożizzjoni ta’ ħidma normali):

Massa tax-chassis waħdu (mingħajr kabina, likwidu għat-tkessiħ, żjurt, fjuwil, stepni, għodda u xufier):

2.5.1.   Distribuzzjoni ta’ din il-massa fost il-fusijiet:

Massa tal-vettura bil-karrozzerija u, fil-każ ta’ vettura ta’ l-irmunkar ta’ kategorija għajr dik M1 b’apparat ta’ ggaċjar, jekk mgħammar mill-manifattur, lesta għas-sewqan, jew massa tax-chassis jew chassis bil-kabina, mingħajr karrozzerija u/jew apparat ta’ gganċjar jekk il-manifattur ma jgħammarx il-karrozzerija u/jew l-apparat ta’ l-igganċjar (inklużi l-likwidi, l-għodda, l-istepni, jekk mgħammra, u x-xufier u, għax-xarabanks u l-kowċis, membru ta’ l-ekwipaġġ jekk hemm sedil għall-ekwipaġġ fil-vettura) (o) (massimu u minimu għal kull varjant):

2.6.1.   Distribuzzjoni ta’ din il-massa fost il-fusijiet u, fil-każ ta’ semi-karru jew karru b’fus fin-nofs, tagħbija fuq il-punt ta’ gganċjar (massimu u minimu għal kull varjant):

Massa minima tal-vettura kkompletata kif iddikjarat mill-manifattur, fil-każ ta’ vettura mhux kompluta:

2.7.1.   Distribuzzjoni ta’ din il-massa fost il-fusijiet u, fil-każ ta’ semi-karru jew karru bil-fus fin-nofs, tagħbija fuq il-punt ta’ gganċjar:

Massa mgħobbija massima teknikament permissibbli ddikjarata mill-manifattur (y) (*):

2.8.1.   Distribuzzjoni ta’ din il-massa fost il-fusijiet u, fil-każ ta’ semi-karru jew karru b’fus fin-nofs, tagħbija fuq il-punt ta’ gganċjar (*):

2.9.   Massa massima teknikament permissibbli fuq kull fus:

2.10.   Massa massima teknikament permissibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet:

Massa massima li tista’ tiġi rmunkata teknikament permissibbli tal-vettura bil-mutur fil-każ ta’

2.11.1.   Karru bil-ganċ tal-ġbid:

2.11.2.   Semi-karru:

Karru bil-fus fin-nofs:

2.11.3.1.   Proporzjon massimu ta’ l-isporġenza ta’ l-igganċjar (p) għall-bażi tar-rota:

2.11.3.2.   Valur-V massimu: … kN.

2.11.4.   Massa massima teknikament permissibbli tat-taħlita (*):

2.11.5.   Il-vettura hi/mhix adatta biex tirmonka tagħbijiet (punt 1.2 ta’ l-Anness II għad-Direttiva 77/389/KEE).

2.11.6.   Massa massima ta’ karru mhux ibbrejkjat:

Tagħbija/massa vertikali statika massima teknikament permissibbli fuq il-punt ta’ gganċjar tal-vettura

2.12.1.   Tal-vettura bil-mutur:

2.12.2.   Tas-semi-karru jew il-karru bil-fus fin-nofs:

2.12.3.   Massa permissibbli massima ta’ l-apparat ta’ gganċjar (jekk mhux mgħammar mill-manifattur):

2.13.   Passaġġ miknus:

Potenza tal-magna/proporzjon ta’ massa massima: … kW/kg.

2.14.1.   Potenza tal-magna/massa mgħobbija massima teknikament permissibbli tal-proporzjon tat-taħlita (kif definit fit-Taqsima 7.10 ta’ l-Anness I għad-Direttiva 97/27/KE): … kW/kg.

2.15.   Kapaċità ta’ aċċelerazzjoni f’telgħa (vettura waħedha) (+++): … %.

Reġistrazzjoni maħsuba/masses massimi permissibbli f’servizzi (mhux obbligatorja: fil-każ fejn dawn il-valuri jiġu mogħtija, huma għandhom jiġu verifikati skond il-ħtiġijiet ta’ l-Anness IV għad-Direttiva 97/27/KE):

2.16.1.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa mgħobbija massima permissibli f’servizz (diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

2.16.2.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa massima permissibbli f’servizz fuq kull fus u, fil-każ ta’ semi-karru jew karru bil-fus fin-nofs, it-tagħbija maħsuba fuq il-punt ta’ gganċjar iddikjarata mill-manifattur jekk tkun anqas mill-massa massima teknikament permissibli fuq il-punt ta’ gganċjar (diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

2.16.3.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa mgħobbija massima permissibli f’servizz fuq kull grupp ta’ fus (diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

2.16.4.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa mgħobbija massima permissibli f’servizz li tista’ tiġi rmunkata (diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

2.16.5.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa mgħobbija massima permissibli f’servizz tat-taħlita (diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

3.   IMPJANT TA’ L-ENERĠIJA (q) (Fil-każ ta’ vettura li tista’ taħdem bil-petrol, bid-diesel, eċċ., jew ukoll, b’taħlita ma’ fjuwil ieħor, l-elementi għandhom jiġu ripetuti (+)

Manifattur:

3.1.1.   Il-kodiċi tal-magna tal-manifattur kif immarkat fuq il-magna:

Magna ta’ kombustjoni interna

Informazzjoni speċifika dwar il-magna

3.2.1.1.   Prinċipju ta’ ħidma: ignition pożittiva/ignition ta’ kompressjoni, b’erba’ strokes/b’żewġ strokes (1)

Numru u arranġament ta’ ċilindri:

3.2.1.2.1.   Bore (r): … mm

3.2.1.2.2.   Stroke (r): … mm

3.2.1.2.3.   Firing order:

3.2.1.3.   Ċilindrata tal-magna (s): … cm3

3.2.1.4.   Proporzjon ta’ kompressjoni volumetrika (2):

3.2.1.5.   Tpinġijiet tal-kompartiment ta’ kombustjoni, il-kuruna tal-pistun u, fil-każ ta’ magni b’ignition pożittiva, iċ-ċrieki tal-pistun:

Idling speed normali tal-magna (2): … min–1

3.2.1.6.1.   Idling speed għoli tal-magna (2): … min–1

3.2.1.7.   Il-kontenut ta’ monossidu karbonju skond il-volum fil-gass ta’ l-egżost ma’ l-idling tal-magna (2): … % kif iddikjarat mill-manifattur (magni b’ignition pożittiva biss)

3.2.1.8.   Potenza netta massima (t): … kW bi … min–1 (il-valur iddikjarat tal-manifattur)

3.2.1.9.   Veloċità tal-magna massima permessa kif preskritt mill-manifattur: … min–1

3.2.1.10.   Torque netta massima (t): … Nm bi … min–1 (valur iddikjarat tal-manifattur)

Fjuwil: Żejt tad-diesel/Petrol/LPG/NG/Etanol … (1)

3.2.2.1.   RON, biċ-ċomb:

3.2.2.2.   RON, mingħajr ċomb:

3.2.2.3.   Inlet tat-tank tal-fjuwil: orifice ristrett/tikketta (1)

Tank(ijiet) tal-fjuwil

Tank(ijiet) tal-fjuwil tas-servizz

3.2.3.1.1.   Numru, kemm jesa’, materjal:

3.2.3.1.2.   Tpinġija u deskrizzjoni teknika tat-tank(ijiet) bil-konnessjonijiet kollha u l-linji kollha tas-sistema tan-nifs u ta’ l-arja, serraturi, valvijiet, apparati li ssakkar bihom:

3.2.3.1.3.   Tpinġija li turi biċ-ċar il-pożizzjoni tat-tank(ijiet) fil-vettura:

Tank(ijiet) tal-fjuwil ta’ riżerva

3.2.3.2.1.   Numru, kemm jesa’, materjal:

3.2.3.2.2.   Tpinġija u deskrizzjoni teknika tat-tank(ijiet) bil-konnessjonijiet kollha u l-linji kollha tas-sistema tan-nifs u ta’ l-arja, serraturi, valvijiet, apparati li ssakkar bihom:

3.2.3.2.3.   Tpinġija li turi biċ-ċar il-pożizzjoni tat-tank(ijiet) fil-vettura:

Feed tal-fjuwil

B’karburattur(i): iva/le (1)

3.2.4.1.1.   Għamla/iet:

3.2.4.1.2.   Tip(i):

3.2.4.1.3.   Numru mwaħħla:

Aġġustamenti (2)

3.2.4.1.4.1.

Ġettijiet:

Jew il-kurva tal-provvista tal-fjuwil ippjanata kontra l-fluss ta’ arja u s-settings meħtieġa sabiex tinżamm il-kurva

3.2.4.1.4.2.

Venturis:

3.2.4.1.4.3.

Livell tal-kompartiment tal-flowt:

3.2.4.1.4.4.

Massa tal-flowt:

3.2.4.1.4.5.

Labra tal-flowt:

Sistema ta’ startjar kiesaħ: manwali/awtomatika (1)

3.2.4.1.5.1.   Prinċipju(i) operattivi:

3.2.4.1.5.2.   Limiti/settings operattivi (1) (2)

B’injezzjoni tal-fjuwil (ignition ta’ kompressjoni biss): iva/le (1)

3.2.4.2.1.   Deskrizzjoni tas-sistema:

3.2.4.2.2.   Prinċipju ta’ ħidma: injezzjoni diretta/pre-chamber/swirl chamber(1)

Pompa ta’ l-injezzjoni

3.2.4.2.3.1.   Għamla/iet:

3.2.4.2.3.2.   Tip(i):

3.2.4.2.3.3.   Provvista massima tal-fjuwil (1) (2): … mm3/stroke jew ċiklu b’veloċità tal-pompa ta’: … min–1 jew, alternattivament, dijagramma karatteristika:

3.2.4.2.3.4.   Ittajmjar ta’ l-injezzjoni (2):

3.2.4.2.3.5.   Kurva ta’ l-avvanz ta’ l-injezzjoni (2):

3.2.4.2.3.6.   Proċedura ta’ kalibrazzjoni: test bench/magna (1)

Governatur

3.2.4.2.4.1.   Tip:

Punt tal-qtugħ

3.2.4.2.4.2.1.   Punt tal-qtugħ taħt tagħbija: … min–1

3.2.4.2.4.2.2.   Punt tal-qtugħ mingħajr tagħbija: … min–1

Pajpijiet ta’ injezzjoni

3.2.4.2.5.1.   Tul: … mm

3.2.4.2.5.2.   Dijametru intern: … mm

Injettur(i)

3.2.4.2.6.1.   Għamla/iet:

3.2.4.2.6.2.   Tip(i):

3.2.4.2.6.3.   Pressjoni tal-ftuħ (2): … kPa jew dijagramma kararatteristika (2):

Sistema ta’ startjar kiesaħ

3.2.4.2.7.1.   Għamla/iet:

3.2.4.2.7.2.   Tip(i):

3.2.4.2.7.3.   Deskrizzjoni:

Għajnuna ta’ l-istartjar awżiljarja

3.2.4.2.8.1.   Għamla/iet:

3.2.4.2.8.2.   Tip(i):

3.2.4.2.8.3.   Deskrizzjoni tas-sistema:

Unità ta’ kontroll elettronika

3.2.4.2.9.1.   Għamla/iet:

3.2.4.2.9.2.   Deskrizzjoni tas-sistema:

B’injezzjoni tal-fjuwil (ignition pożittiva biss): iva/le (1)

3.2.4.3.1.   Prinċipju ta’ ħidma: manifold ta’ l-intake (singolu-/b’diversi punti (1))/injezzjoni diretta/oħra (speċifika) (1)

3.2.4.3.2.   Għamla/iet:

3.2.4.3.3.   Tip(i):

Deskrizzjoni tas-sistema

3.2.4.3.4.1.

Tip jew numru ta’ l-unità ta’ kontroll:

Fil-każ ta’ sistemi minbarra injezzjoni kontinwa għati d-dettalji ekwivalenti.

3.2.4.3.4.2.

Tip tar-regolatur tal-fjuwil:

3.2.4.3.4.3.

Tip tas-sensur tal-fluss ta’ l-arja:

3.2.4.3.4.4.

Tip tad-distributur tal-fjuwil:

3.2.4.3.4.5.

Tip tar-regolatur tal-pressjoni:

3.2.4.3.4.6.

Tip ta’ l-iswiċċ mikro:

3.2.4.3.4.7.

Tip ta’ l-iskrun ta’ aġġustament ta’ l-idling:

3.2.4.3.4.8.

Tip tat-throttle housing:

3.2.4.3.4.9.

Tip tas-sensur tat-temperatura ta’ l-ilma:

3.2.4.3.4.10.   Tip tas-sensur tat-temperatura ta’ l-arja:

3.2.4.3.4.11.   Tip tas-swiċċ tat-temperatura ta’ l-arja:

3.2.4.3.5.   Injetturi: pressjoni tal-ftuħ (2): … kPa jew dijagramma kararatteristika:

3.2.4.3.6.   Ittajmjar ta’ l-injezzjoni:

Sistema ta’ startjar kiesaħ:

3.2.4.3.7.1.   Prinċipju(i) operattivi:

3.2.4.3.7.2.   Limiti/settings operattivi (1) (2):

Feed pump

3.2.4.4.1.   Pressjoni (2): … kPa jew dijagramma karatteristika (2):

Sistema elettrika

3.2.5.1.   Vultaġġ ikkalkolat: … V, art pożittiva/negattiva (1)

Ġeneratur

3.2.5.2.1.   Tip:

3.2.5.2.2.   Output nominali: … VA

Ignition

3.2.6.1.   Għamla/iet:

3.2.6.2.   Tip(i):

3.2.6.3.   Prinċipju ta’ ħidma:

3.2.6.4.   Kurva ta’ l-avvanz ta’ l-injezzjoni (2):

3.2.6.5.   Ittajmjar ta’ l-ignition statika (2): … gradi qabel it-TDC

3.2.6.6.   Vojt tal-punt ta’ kuntatt (2): … mm

3.2.6.7.   Dwell-angle (2): … gradi

Sistema ta’ tkessiħ: likwidu/arja (1)

3.2.7.1.   Issettjar nominali tal-mekkaniżmu ta’ kontroll tat-temperatura tal-magna

Likwidu

3.2.7.2.1.   Natura tal-likwidu:

3.2.7.2.2.   Pompa(i) taċ-ċirkolazzjoni: iva/le (1)

Karatteristiċi: jew

3.2.7.2.3.1.   Għamla/iet:

3.2.7.2.3.2.   Tip(i):

3.2.7.2.4.   Proporzjoni(jiet) tas-sewqan:

3.2.7.2.5.   Deskrizzjoni tal-fan u l-mekkaniżmu tat-tħaddim tiegħu:

Arja

3.2.7.3.1.   Blower: iva/le (1)

Karatteristiċi: jew

3.2.7.3.2.1.   Għamla/iet:

3.2.7.3.2.2.   Tip(i):

3.2.7.3.3.   Proporzjoni(jiet) tas-sewqan:

Sistema ta’ l-intake

Ċarġer tal-pressjoni: iva/le (1)

3.2.8.1.1.   Għamla/iet:

3.2.8.1.2.   Tip(i):

3.2.8.1.3.   Deskrizzjoni tas-sistema (per eżempju pressjoni taċ-ċarġ massima: … kPa; wastegate jekk applikabbli):

3.2.8.2.   Intercooler: iva/le (1)

3.2.8.3.   Dipressjoni ta’ l-intake b’veloċita tal-magna kkalkolata u b’tagħbija ta’ 100 %

minimu permess: … kPa

massimu permess: … kPa

Deskrizzjoni u tpinġijiet tal-pajpijiet ta’ l-inlet u l-aċċessorji tagħhom (il-kompartiment tal-plenum, l-apparat tat-tisħin, intakes ta’ l-arja addizzjonali, eċċ.):

3.2.8.4.1.   Deskrizzjoni manifold ta’ l-intake (inklużi t-tpinġijiet u/jew ritratti):

Filtru ta’ l-arja, tpinġijiet: jew

3.2.8.4.2.1.   Għamla/iet:

3.2.8.4.2.2.   Tip(i):

Silenzjatur ta’ l-intake, tpinġijiet: jew

3.2.8.4.3.1.   Għamla/iet:

3.2.8.4.3.2.   Tip(i):

Exhaust system

3.2.9.1.   Deskrizzjoni u/jew tpinġija tal-manifold ta’ l-egżost:

3.2.9.2.   Deskrizzjoni u/jew tpinġija tas-sistema ta’ l-egżost:

3.2.9.3.   Pressjoni ta’ wara ta’ l-egżost massima permissibbli b’veloċita kkalkolata tal-magna u b’tagħbija ta’ 100 %: … kPa

3.2.9.4.   Silenzjatur(i) ta’ l-egżost: Għas-silenzjatur ta’ quddiem, tan-nofs, ta’ wara: kostruzzjoni, tip, immarkar; fejn hu rilevanti għall-istorbju ta’ barra: miżuri ta’ tnaqqis fil-kompartament tal-magna u fuq il-magna:

3.2.9.5.   Post ta’ l-outlet ta’ l-egżost:

3.2.9.6.   Silenzjatur ta’ l-egżost li jkun fih materjali fibruż:

3.2.10.   Żoni cross-sectional minimi ta’ portijiet ta’ l-inlet u ta’ l-outlet:

Ittajmjar tal-valvola jew data ekwivalenti

3.2.11.1.   Għoli massimu tal-valvoli, angoli ta’ ftuħ u għeluq, jew id-dettalji ta’ l-ittajmjar ta’ sistemi ta’ distribuzzjoni alternattivi, f’relazzjoni ma’ ċentri mejta:

3.2.11.2.   Firxa ta’ referenza u/jew issettjar (1):

Miżuri meħuda kontra t-tniġġis ta’ l-arja

3.2.12.1.   Apparat għar-riċiklaġġ ta’ gassijiet tal-kisi tal-krank (deskrizzjoni u tpinġijiet):

Apparat ta’ kontra t-tniġġis addizzjonali (jekk jeżisti, u jekk mhux kopert minn intestatura oħra)

Konvertitur katalitiku: iva/le (1)

3.2.12.2.1.1.   Numru ta’ konvertituri u elementi katalitiċi:

3.2.12.2.1.2.   Dimensjonijiet, forma u volum tal-konvertitur(i) katalitiku/ċi:

3.2.12.2.1.3.   Tip ta’ azzjoni katalitika:

3.2.12.2.1.4.   Iċċarġjar totali ta’ metalli prezzjużi:

3.2.12.2.1.5.   Konċentrazzjoni relattiva:

3.2.12.2.1.6.   Sottostrat (struttura u materjal):

3.2.12.2.1.7.   Densità taċ-ċellula:

3.2.12.2.1.8.   Tip ta’ kejsing għall-konvertitur(i) katalitiku/ċi:

3.2.12.2.1.9.   Post tal-konvertitur(i) katalitiku/ċi (post u distanza ta’ referenza fil-linja ta’ egżost):

3.2.12.2.1.10.   Protezzjoni tas-sħana: iva/le (1)

Sensur ta’ l-ossiġnu: iva/le (1)

3.2.12.2.2.1.   Tip:

3.2.12.2.2.2.   Post:

3.2.12.2.2.3.   Firxa ta’ kontroll:

Injezzjoni ta’ l-arja: iva/le (1)

3.2.12.2.3.1.   Tip (arja tal-polz, pompa ta’ l-arja, eċċ.):

Ċirkolazzjoni mill-ġdid tal-gass ta’ l-egżost: iva/le (1)

3.2.12.2.4.1.   Karatteristiċi (rata tal-fluss, eċċ.):

Sistema ta’ kontroll ta’ l-emissjonijiet evaporattivi: iva/le (1)

3.2.12.2.5.1.   Deskrizzjoni dettaljata ta’ l-apparati u l-istat ta’ intunazzjoni tagħhom:

3.2.12.2.5.2.   Tpinġija tas-sistema ta’ kontroll evaporattiva:

3.2.12.2.5.3.   Tpinġija tal-kanister tal-karbonju:

3.2.12.2.5.4.   Massa ta’ faħam tal-kannol: … grammi

3.2.12.2.5.5.   Tpinġija skematika tat-tank tal-fjuwil b’indikazzjoni ta’ kemm jesa’ u tal-materjal:

3.2.12.2.5.6.   Tpinġija tal-protezzjoni tas-sħana bejn it-tank u s-sistema ta’ l-egżost:

Nassa partikulata: iva/le (1)

3.2.12.2.6.1.   Dimensjonijiet, forma u kapaċità tan-nassa partikulata:

3.2.12.2.6.2.   Tip u disinn tan-nassa partikulata:

3.2.12.2.6.3.   Post (distanza ta’ referenza fil-linja ta’ l-egżost):

3.2.12.2.6.4.   Metodu jew sistema ta’ riġenerazzjoni, deskrizzjoni u/jew tpinġija:

Sistema dijanjostika abbord (OBD): iva/le (1)

3.2.12.2.7.1.   Deskrizzjoni bil-miktub u/jew tpinġija tal-MI:

3.2.12.2.7.2.   Lista u għan tal-komponenti kollha monitorjati mis-sistema OBD:

Deskrizzjoni bil-miktub (prinċipji ta’ ħidma ġenerali) għal

Magni b’ignition pożittiva (1)

3.2.12.2.7.3.1.1.   Monitoraġġ tal-katalizzatur (1):

3.2.12.2.7.3.1.2.   Individwazzjoni ta’ misfire (1):

3.2.12.2.7.3.1.3.   Monitoraġġ tas-sensur ta’ l-ossiġnu (1):

3.2.12.2.7.3.1.4.   Komponenti oħra monitorjati mis-sistema OBD (1):

Magni b’ignition ta’ kompressjoni (1)

3.2.12.2.7.3.2.1.   Monitoraġġ tal-katalizzatur (1):

3.2.12.2.7.3.2.2.   Monitoraġġ tan-nassa partikulata (1):

3.2.12.2.7.3.2.3.   Monitoraġġ tas-sistema tal-fjuwil elettronika (1):

3.2.12.2.7.3.2.4.   Komponenti oħra monitorjati mis-sistema OBD (1):

3.2.12.2.7.4.   Kriterji għall-attivazzjoni MI (numru fiss ta’ ċikli ta’ sewqan jew metodu statistiku):

3.2.12.2.7.5.   Lista tal-kodiċi ta’ l-ouput OBD kollha u l-formats użati (bi spjegazzjoni ta’ kull wieħed):

3.2.12.2.8.   Sistemi oħra (deskrizzjoni u operazzjoni):

3.2.13.   Post tas-simbolu tal-koeffiċjent ta’ assorbiment (magna b’ignition ta’ kompressjoni biss):

3.2.14.   Dettalji ta’ kwalunkwe apparat imfassal biex jinfluwenza l-ekonomija tal-fjuwil (jekk mhux kopert minn punti oħra):

Sistema tal-fjuwil ta’ LPG: iva/le (1)

3.2.15.1.   Numru ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE skond id-Direttiva 70/221/KEE (meta d-Direttiva tiġi emendata biex tkopri tankijiet għal fjuwils gassużi):

Unità ta’ kontroll ta’ ġestjoni tal-magna elettronika għall-fjuwil tal-LPG

3.2.15.2.1.   Għamla/iet:

3.2.15.2.2.   Tip(i):

3.2.15.2.3.   Possibbiltajiet ta’ aġġustament relatati ma’ l-emissjonijiet:

Dokumentazzjoni ulterjuri

3.2.15.3.1.   Deskrizzjoni ta’ l-issalvagwardjaw tal-katalist fil-bidla minn petrol għal LPG jew lura:

3.2.15.3.2.   L-arranġament tal-pjan tas-sistema (konnessjonijiet elettriċi, manek tal-kompensazzjoni tal-konnessjonijiet tal-vacuum, eċċ.):

3.2.15.3.3.   Tpinġija tas-simbolu:

Sistema tal-fjuwil ta’ l-NG: iva/le (1)

3.2.16.1.   Numru ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE skond id-Direttiva 70/221/KEE (meta d-Direttiva tiġi emendata biex tkopri tankijiet għal fjuwils gassużi):

Unità ta’ kontroll ta’ ġestjoni tal-magna elettronika għall-fjuwil ta’ l-NG

3.2.16.2.1.   Għamla/iet:

3.2.16.2.2.   Tip(i):

3.2.16.2.3.   Possibbiltajiet ta’ aġġustament relatati ma’ l-emissjonijiet:

Dokumentazzjoni ulterjuri

3.2.16.3.1.   Deskrizzjoni ta’ l-issalvagwardjaw tal-katalist fil-bidla minn petrol għal NG jew lura:

3.2.16.3.2.   L-arranġament tal-pjan tas-sistema (konnessjonijiet elettriċi, manek tal-kompensazzjoni tal-konnessjonijiet tal-vacuum, eċċ.):

3.2.16.3.3.   Tpinġija tas-simbolu:

Mutur elettriku

Tip (koljatura, excitation):

3.3.1.1.   Output massimu ta’ kull siegħa: … kW

3.3.1.2.   Vultaġġ operattiv: … V

Batterija

3.3.2.1.   Numru ta’ ċelluli:

3.3.2.2.   Massa: … kg

3.3.2.3.   Kapaċità: … Ah (Amp-siegħat)

3.3.2.4.   Kariga:

3.4.   Magni jew muturi oħra jew taħlitiet tagħhom (dettalji dwar il-partijiet ta’ tali magni jew muturi):

emissjonijiet ta’ CO2 / konsum ta’ fjuwil (u) (il-valur iddikjarat tal-manifattur)

Emissjonijiet ta’ massa ta’ CO2

3.5.1.1.   Emissjonijiet ta’ massa ta’ CO2 (kondizzjonijiet urbani): … g/km

3.5.1.2.   Emissjonijiet ta’ massa ta’ CO2 (kondizzjonijiet extra-urbani): … g/km

3.5.1.3.   Emissjonijiet ta’ massa ta’ CO2 (magħquda): … g/km

Konsum ta’ fjuwil

3.5.2.1.   Konsum tal-fjuwil (kondizzjonijiet urbani): … l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.2.   Konsum tal-fjuwil (kondizzjonijiet extra-urbani): … l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.3.   Konsum tal-fjuwil (magħquda): … l/100 km/m3/100 km (1)

Temperaturi permessi mill-manifattur

Sistema ta’ tkessiħ

3.6.1.1.   Tkessiħ tal-likwidu

Temperatura massima fl-outlet: … K.

Tkessiħ ta’ l-arja

3.6.1.2.1.   Punt ta’ referenza:

3.6.1.2.2.   Temperatura massima fil-punt ta’ referenza: … K.

3.6.2.   Temperatura massima ta’ l-outlet fl-inlet intercooler: … K.

3.6.3.   Temperatura massima ta’ l-egżost fil-punt fil-pajp(ijiet) ta’ l-egżost maġenb il-flanġ(ijiet) ta’ barra tal-manifold ta’ l-egżost: … K.

3.6.4.   Temperatura tal-fjuwil

minimu: … K.

massimu: … K.

3.6.5.   Temperatura tal-lubrikant

minimu: … K.

massimu: … K

Tagħmir li jaħdem b’magna

Potenza massima permissibbli assorbita mit-tagħmir li jaħdem b’magna kif speċifikat fi u taħt il-kondizzjonijiet operattivi tad-Direttiva 80/1269/KEE, Anness I, punt 5.1.1, f’kull veloċità tal-magna kif definit fil-punt 4.1 fl-Anness III tad-Direttiva 88/77/KEE

3.7.1.   Idling: … kW

3.7.2.   Intermedju: … kW

3.7.3.   Ikkalkolat: … kW

Sistema ta’ lubrikazzjoni

Deskrizzjoni tas-sistema

3.8.1.1.   Pożizzjoni tar-reservoir tal-lubrikant:

3.8.1.2.   Feed system (bil-pompa/b’injezzjoni fl-intake/taħlit mal-fjuwil, eċċ.) (1)

Pompa lubrikanti

3.8.2.1.   Għamla/iet:

3.8.2.2.   Tip(i):

Taħlita mal-fjuwil

3.8.3.1.   Persentaġġ:

Tkessiħ taż-żejt: iva/le (1)

Tpinġija/ijiet:

jew

3.8.4.1.1.   Għamla/iet:

3.8.4.1.2.   Tip(i):

3.9.   MAGNI FFJUWILJATI BIL-GASS (Fil-każ ta’ sistemi li jidhru b’mod differenti, forni l-informazzjoni ekwivalenti).

3.9.1.   Fjuwil: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (1)

Regolatur(i) tal-pressjoni jew regolatur(i) tal-pressjoni/vaporizzatur (1)

3.9.2.1.   Għamla/iet:

3.9.2.2.   Tip(i):

3.9.2.3.   Numru ta’ stadji ta’ tnaqqis tal-pressjoni:

3.9.2.4.   Pressjoni fl-istadju finali

minimu: … kPa

massimu: … kPa

3.9.2.5.   Numru ta’ punti ta’ aġġustament prinċipali:.

3.9.2.6.   Numru ta’ punti ta’ aġġustament li mhu qed jagħmlu xejn:

3.9.2.7.   Numru ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE skond …/…/KE:

Sistema tal-fjuwil: unità tat-taħlit/injezzjoni tal-gass/injezzjoni ta’ likwidu/injezzjoni diretta (1)

3.9.3.1.   Regolamentazzjoni tas-saħħa tat-taħlita:

3.9.3.2.   Deskrizzjoni u/jew dijagramma u tpinġijiet tas-sistema:

3.9.3.3.   Numru ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE skond …/…/KE:

Unità tat-taħlit

3.9.4.1.   Numru:

3.9.4.2.   Għamla/iet:

3.9.4.3.   Tip(i):

3.9.4.4.   Post:

3.9.4.5.   Possibiltajiet ta’ aġġustament:

3.9.4.6.   Numru ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE skond …/…/KE:

Injezzjoni manifold ta’ l-inlet

3.9.5.1.   Injezzjoni: punt singolu/diversi punti (1)

3.9.5.2.   Injezzjoni: kontinwa/ittajmjata simultanjament/ittajmjata sekwenzjalment (1)

Tagħmir ta’ l-injezzjoni

3.9.5.3.1.   Għamla/iet:

3.9.5.3.2.   Tip(i):

3.9.5.3.3.   Possibiltajiet ta’ aġġustament:

3.9.5.3.4.   Numru ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE skond …/…/KE:

Pompa ta’ provvista (jekk applikabbli)

3.9.5.4.1.   Għamla/iet:

3.9.5.4.2.   Tip(i):

3.9.5.4.3.   Numru ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE skond …/…/KE:

Injettur(i)

3.9.5.5.1.   Għamla/iet:

3.9.5.5.2.   Tip(i):

3.9.5.5.3.   Numru ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE skond …/…/KE:

Injezzjoni diretta

Pompa ta’ injezzjoni/regolatur tal-pressjoni (1)

3.9.6.1.1.   Għamla/iet:

3.9.6.1.2.   Tip(i):

3.9.6.1.3.   Ittajmjar ta’ l-injezzjoni:

3.9.6.1.4.   Numru ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE skond …/…/KE:

Injettur(i)

3.9.6.2.1.   Għamla/iet:

3.9.6.2.2.   Tip(i):

3.9.6.2.3.   Pressjoni tal-ftuħ jew dijagramma kararatteristika (2):

3.9.6.2.4.   Numru ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE skond …/…/KE:

Unità ta’ kontroll elettronika (ECU)

3.9.7.1.   Għamla/iet:

3.9.7.2.   Tip(i):

3.9.7.3.   Possibiltajiet ta’ aġġustament:

Tagħmir speċifiku għall-fjuwil NG

Varjant 1 (fil-każ biss ta’ approvazzjonijiet ta’ magni għal diversi komposizzjonijiet tal-fjuwil speċifiċi)

3.9.8.1.1.   Komposizzjoni tal-fjuwil:

metanu (CH4): bażi: … % mole min … % mole max … % mole

etanu (C2H6): bażi: … % mole min …  % mole mass … % mole

propàn (C3H8): bażi: … % mole min …  % mole mass … % mole

butan (C4H10): bażi: … % mole min …  % mole mass … % mole

C5/C5+: bażi: … % mole min … % mole mass … % mole

ossiġnu (O2): bażi: … % mole min … % mole mass … %mole

inert (N2, He, eċċ.): bażi: … % mole min … % mole mass … % mole

Injettur(i)

3.9.8.1.2.1.   Għamla/iet:

3.9.8.1.2.2.   Tip(i):

3.9.8.1.3.   Oħra (jekk applikabbli):

3.9.8.1.4.   Temperatura tal-fjuwil

minimu: … K

massimu: … K

fl-istadju finali tar-regolatur tal-pressjoni għal magni fjuwiljati bil-gass

3.9.8.1.5.   Pressjoni tal-fjuwil

minimu: … kPa

massimu: … kPa

fl-istadju finali tar-regolatur tal-pressjoni, magni tal-gass iffjuwiljati b’NG biss.

3.9.8.2.   Varjant 2 (fil-każ biss ta’ approvazzjonijiet għal diversi komposizzjonijiet ta’ fjuwil speċifiċi)

4.   TRASMISSJONI (v)

4.1.   Tpinġija tat-trasmissjoni:

Tip (mekkanika, idrawlika, elettrika, eċċ.):

4.2.1.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk jeżistu):

Mument ta’ inerzja tal-volant ta’ magna:

4.3.1.   Mument addizzjonali ta’ inerzja bl-ebda gêr użat:

Klaċċ (tip):

4.4.1.   Konverżjoni massima tat-torque:

Gearbox

4.5.1.   Tip (manwali/awtomatika/CVT (trasmissjoni kontinwament varjabbli)) (1)

4.5.2.   Post b’relazzjoni mal-magna:

4.5.3.   Metodu ta’ kontroll:

4.6.   Proporzjonijiet tal-gerijiet

Gêr

Proporzjonijiet tal-gearbox interna (proporzjonijiet tal-magna għar-rivoluzzjonijiet tax-xaft ta’ l-output tal-gearbox)

Proporzjoni(jiet) tas-sewqan finali (proporzjon tax-xaft ta’ l-output tal-gearbox għar-rivoluzzjonijiet tar-rota misjuqa)

Proporzjonijiet tal-gêr totali

Massimu għas-CVT

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimu għas-CVT

 

 

 

Rivers

 

 

 

4.7.   Veloċità massima tal-vettura (‘km/h) (w):

Metru tal-veloċità (fil-każ ta’ takograff agħti l-marka ta’ approvazzjoni biss)

4.8.1.   Metodu ta’ operazzjoni u deskrizzjoni tal-mekkaniżmu ta’ sewqan:

4.8.2.   Kostanti ta’ l-istrument:

4.8.3.   Tolleranza tal-mekkaniżmu ta’ tkejjil (skond il-punt 2.1.3 ta’ l-Anness II għad-Direttiva 75/443/KEE):

4.8.4.   Proporzjon ta’ trasmissjoni globali (skond il-punt 2.1.2 ta’ l-Anness II għad-Direttiva 75/443/KEE) jew data ekwivalenti:

4.8.5.   Dijagramma ta’ l-iskala tal-metru ta’ veloċità jew fororm oħra ta’ display:

4.9.   Lukkett differenzjali: iva/le/mhux obbligatorja (1)

5.   FUSIJIET

5.1.   Deskrizzjoni ta’ kull fus:

5.2.   Għamla:

5.3.   Tip:

5.4.   Pożizzjoni tal-fus(ijiet) ritrattabbli:

5.5.   Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jistgħu jiġu mgħobbija:

6.   SOSPENSJONI

6.1.   Tpinġija ta’ l-arranġamenti tas-sospensjoni:

Tip u disinn tas-sospensjoni ta’ kull fus jew grupp ta’ fusijiet jew rota:

6.2.1.   Aġġustament tal-livell: iva/le/mhux obbligatorja (1)

6.2.2.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk jeżistu):

Sospensjoni ta’ l-arja għal fusi(jiet) tas-sewqan: iva/le (1)

6.2.3.1.   Sospensjoni tal-fus(ijiet) tas-sewqan ekwivalenti għal sospensjoni ta’ l-arja: iva/le (1)

6.2.3.2.   Frekwenza u tnaqqis ta’ l-oxxillazzjoni ta’ l-massa miqmusa:

6.3.   Karatteristiċi tal-partijiet li joqomsu tas-sospensjoni (disinn, karatteristiċi tal-materjali u dimensjonijiet):

6.4.   Stabilizzaturi: iva/le/mhux obbligatorja (1)

6.5.   Xokk absorbers: iva/le/mhux obbligatorja (1)

Tajers u roti

Taħlita/taħlitiet ta’ tajers/roti (għat-tajers indika d-denominazzjoni tad-daqs, l-indiċi tal-kapaċità ta’ tagħbija minima, is-simbolu tal-kategorija ta’ veloċità minima; għat-tajers tal-kategorija Z li jridu jiġu mgħammra fuq vetturi li l-veloċità massima tagħhom taqbeż it-300 km fis-siegħa għandha tiġi provduta l-informazzjoni ewkivalenti; għar-roti indika d-daqs(ijiet) tar-rim u l-off-set(s))

Fusijiet

6.6.1.1.1.   Fus 1:

6.6.1.1.2.   Fus 2:

eċċ.

6.6.1.2.   Stepni, jekk hemm:

L-aktar limiti għoljin u dawk baxxi tar-radii li jirroljaw

6.6.2.1.   Fus 1:

6.6.2.2.   Fus 2:

eċċ.

6.6.3.   Pressjoni(jiet) tat-tajer kif rakkomandat mill-manifattur tal-vettura: … kPa

6.6.4.   Taħlita tal-katina/tajer/rota fuq il-fus ta’ quddiem u/jew ta’ wara li huwa adatt għat-tip ta’ vettura, kif rakkomandat mill-manifattur:

6.6.5.   Deskrizzjoni qasira ta’ l-użu temporanju ta’ l-unità għal li jista’ jinqala’ (jekk teżisti):

7.   KWARTIMENT

7.1.   Dijagramma skematika tal-fus(ijiet) ikkwartjat(i) li turi l-ġeometrija ta’ l-ikkwartjar:

Trasmissjoni u kontroll

7.2.1.   Tip ta’ trasmissjoni ta’ l-ikkwartjar (ispeċifika għal quddiem u għal wara, jekk applikabbli):

Rabta mar-roti (inklużi mezzi oħra barra dawk mekkaniċi; speċifika għal quddiem u għal wara, jekk applikabbli):

7.2.2.1.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk jeżistu):

Metodu ta’ assistenza (jekk jeżisti):

7.2.3.1.   Metodu u dijagramma ta’ operazzjoni, għamla/għamliet u tip(i):

7.2.4.   Dijagramma tat-tagħmir ta’ l-ikkwartjar bħala ħaġa waħda, li turi l-pożizzjoni fuq il-vettura tad-diversi apparati li jinfluwenzaw l-għaġir ta’ ikkwartjar:

7.2.5.   Dijagramma/i skematiku/ċi tal-kontroll(i) ta’ l-ikkwartjar:

7.2.6.   Firxa u metodu ta’ aġġustament (jekk hemm), tal-kontroll ta’ l-ikkwartjar:

Angolu ta’ l-ikkwartjar massimu tar-roti

7.3.1.   Lejn il-lemin: … gradi; numru ta’ dawriet tar-rota ta’ l-ikkwartjar (jew data ekwivalenti):

7.3.2.   Lejn ix-xellug: … gradi; numru ta’ dawriet tar-rota ta’ l-ikkwartjar (jew data ekwivalenti):

8.   BREJKIJIET

Il-partikolaritajiet li ġejjin, inklużi l-mezzi ta’ komunikazzjoni, fejn applikabbli, għandhom jingħataw:

8.1.   Tip u karatteristiċi tal-brejkijiet (kif definit fl-Anness I, punt 1.6 għad-Direttiva 71/320/KEE) bi tpinġija (per eżempju drams jew disks, roti bbrejkjati, konnessjoni għar-roti bbrejkjati, għamla u tip ta’ l-assemblaġġi tax-shoe/pad u/jew linings, żoni ta’ bbrejkjar effettiv; ir-radjus tad-drams, tax-shoes jew id-disks, massa ta’ drams, apparati ta’ aġġustament, partijiet rilevanti tal-fus(ijiet) u sospensjoni):

Dijagramma, deskrizzjoni u/jew tpinġija operattivi tas-sistemi ta’ bbrejkjar li ġejjin (kif definit fl-Anness I, punt 1.2 għad-Direttiva 71/320/KEE) bi, per eżempju, trasmissjoni u kontroll (kostruzzjoni, aġġustament, proporzjonijiet tal-lîver, aċċessibilità ta’ kontroll u l-pożizzjoni tiegħu, kontrolli tar-ratchet fil-każ ta’ trasmissjoni mekkanika, karatteristiċi tal-partijiet prinċipali tar-rabta, ċilindri u l-pistuni ta’ kontroll, iċ-ċilindri tal-brejkijiet jew il-komponenti ekwivalenti fil-każ ta’ sistemi ta’ bbrejkjar elettriċi)

8.2.1.   Sistema ta’ l-ibbrejkjar tas-servizz:

8.2.2.   Sistema ta’ l-ibbrejkjar sekondarja:

8.2.3.   Sistema ta’ l-ibbrejkjar għall-ipparkjar:

8.2.4.   Kwalunkwe sistema ta’ l-ibbrejkjar addizzjonali:

8.2.5.   Sistema ta’ l-ibbrejkjar break-away:

8.3.   Kontroll u trasmissjoni tas-sistemi ta’ bbrejkjar ta’ karrijiet f’vetturi mfassla biex jirmunkaw karru:

8.4.   Il-vettura hija mgħammra biex tirmonka karru bi brejkijiet ta’ servizz elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi (1): iva/le (1)

Sistema ta’ l-ibbrejkjar anti-lock: iva/le/mhux obbligatorja (1)

8.5.1.   Għall-vetturi b’sistemi anti-lock, deskrizzjoni ta’ l-operazzjoni tas-sistema (inklużi kwalunkwe parti elettronika), dijagramma blokka elettrika, pjan taċ-ċirkwit idrawliku jew pnewmatiku:

8.6.   Kalkolu u kurvi skond l-Appendiċi għall-punt 1.1.4.2 ta’ l-Anness II għad-Direttiva 71/320/KEE (jew l-Appendiċi għall-Anness XI, jekk applikabbli):

Deskrizzjoni u/jew tpinġija tal-provvista ta’ enerġija (trid tiġi speċifikata wkoll għal sistemi ta’ bbrejkjar assistiti bl-enerġija):

8.7.1.   Fil-każ ta’ sistemi ta’ bbrejkjar bl-arja kumpressata, pressjoni ta’ ħidma p2 fir-riżervwor(ijiet) tal-pressjonijiet:

8.7.2.   Fil-każ ta’ sistemi ta’ bbrejkjar b’vakuum, il-livell ta’ enerġija inizjali fir-riżervwor(ijiet):

8.8.   Kalkolu tas-sistema ta’ l-ibbrejkjar: Determinazzjoni tal-proporzjon bejn il-forzi ta’ bbrejkjar totali fiċ-ċirkumferenza tar-roti u l-forza applikata lill-kontroll ta’ l-ibbrejkjar:

8.9.   Deskrizzjoni qasira tas-sistemi ta’ bbrejkjar (skond il-punt 1.6 ta’ l-Addendum għall-Appendiċi 1 ta’ l-Anness IX għad-Direttiva 71/320/KEE):

8.10.   Jekk tkun qed tagħmel klejm għal eżenzjonijiet mit-testijiet tat-Tip I u/jew tat-Tip II jew tat-Tip III, iddikjara n-numru tar-rapport skond l-Appendiċi 2 ta’ l-Anness VII għad-Direttiva 71/320/KEE:

8.11.   Dettalji tat-tip(i) tas-sistema/i ta’ bbrejkjar ta’ kapaċità ta’ reżistenza:

9.   KARROZZERIJA

9.1.   Tip ta’ karrozzerija:

9.2.   Materjali użati u metodi ta’ kostruzzjoni:

Il-bibien, lukketti u ċappetti ta’ l-okkupant

Konfigurazzjoni tal-bieb u numru ta’ bibien:

9.3.1.1.   Dimensjonijiet, direzzjoni u angolu massimu ta’ ftuħ:

9.3.2.   Tpinġijiet ta’ lukketti u ċappetti u tal-pożizzjoni tagħhom fil-bibien:

9.3.3.   Deskrizzjoni teknika tal-lukketti u ċ-ċappetti:

9.3.4.   Dettalji (inklużi d-dimensjonijiet) ta’ postijiet ta’ dħul, turġien u mankijiet meħtieġa fejn applikabbli:

Kamp ta’ viżjoni (Direttiva 77/649/KEE)

9.4.1.   Dettalji tal-marki ta’ referenza primarja f’dettall suffiċjenti sabiex ikunu jistgħu jkunu identifikati faċilment u l-pożizzjoni ta’ kull waħda b’relazzjoni ma’ l-oħrajn u l-punt R li jrid jiġi verifikat:

9.4.2.   Tpinġija/ijiet jew ritratt(i) li juru l-post tal-partijiet tal-komponent fi ħdan l–180° kamp ta’ viżjoni ‘il quddiem:

Windskrin u twieqi oħra

Windskrin

9.5.1.1.   Materjali użati:

9.5.1.2.   Metodu ta’ mmuntar:

9.5.1.3.   Angolu ta’ inklinazzjoni:

9.5.1.4.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

9.5.1.5.   Aċċessorji tal-windskrin u l-pożizzjoni li fiha huma mwaħħla flimkien ma’ deskrizzjoni qasira ta’ kwalunkwe komponent elettriku/elettroniku involut:

Twieqi oħra

9.5.2.1.   Materjali użati:

9.5.2.2.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

9.5.2.3.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk jeżistu) tal-mekkaniżmu li jgħolli t-tieqa:

Igglejżjar tas-saqaf li jinfetaħ

9.5.3.1.   Materjali użati:

9.5.3.2.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Ħġieġ ieħor

9.5.4.1.   Materjali użati:

9.5.4.2.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Wiper(s) tal-windskrin

9.6.1.   Deskrizzjoni teknika dettaljata (inklużi ritratti u tpinġijiet):

Ħassiela tal-windskrin

9.7.1.   Deskrizzjoni teknika dettaljata (inklużi ritratti jew tpinġijiet) jew, jekk approvata bħala unità teknika separata, in-numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Ta’ kontra l-ġelu u ta’ kontra t-titpin

9.8.1.   Deskrizzjoni teknika dettaljata (inklużi ritratti u tpinġijiet):

9.8.2.   Konsum elettriku massimu: … kW

Tagħmir għal viżjoni indiretta

Mirja (iddikjara għal kull mera):

9.9.1.1.   Għamla:

9.9.1.2.   Marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

9.9.1.3.   Varjant:

9.9.1.4.   Tpinġija/ijiet għall-identifikazzjoni tal-mera li turi l-pożizzjoni tal-mera b’mod relattiv ma’ l-istruttura tal-vettura:

9.9.1.5.   Dettalji tal-metodu ta’ twaħħil inkluża dik il-parti ta’ l-istruttura tal-vettura li magħha hija mwaħħla:

9.9.1.6.   Tagħmir mhux obbligatorju li jista’ jaffettwa l-kamp ta’ viżjoni li jagħti għal wara:

9.9.1.7.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettroniċi (jekk hemm) tas-sistema ta’ aġġustament:

Tagħmir għal viżjoni indiretta ħlief dik tal-mirja:

Tip u karatteristiċi (bħal deskrizzjoni sħiħa tat-tagħmir):

9.9.2.1.1.   Fil-każ ta’ tagħmir ta’ kamera-monitor, id-distanza ta’ individwazzjoni (mm), kuntrast, firxa ta’ illuminazzjoni, korrezzjoni tal-leħħa qawwija ta’ dawl, prestazzjoni tal-wirja (iswed u abjad/kulur), frekwenza ta’ ripetizzjoni ta’ l-immaġni, kemm jagħti dawl il-monitor:

9.9.2.1.2.   Tpinġijiet suffiċjentement dettaljati biex jidentifikaw it-tagħmir sħiħ, inkluż struzzjonijiet għall-installazzjoni; il-pożizzjoni għall-marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha tiġi indikata fuq it-tpinġijijiet.

Aċċessorji ta’ ġewwa

Protezzjoni ta’ ġewwa għall-okkupanti (Direttiva 74/60/KEE)

9.10.1.1.   Tpinġija jew ritratti tad-dehra li juru l-pożizzjoni tat-taqsimiet jew il-veduti mehmuża:

9.10.1.2.   Ritratt jew tpinġija li juru l-linja ta’ referenza inkluża ż-żona eżentata (Anness I, punt 2.3.1 għad-Direttiva 74/60/KEE):

9.10.1.3.   Ritratti, tpinġijiet u/jew veduta sploduta ta’ l-aċċessorji ta’ ġewwa, li juru l-partijiet fil-kompartament tal-passiġġier u l-materjali użati (bl-eċċezzjoni tal-mirja tal-veduti ta’ wara), arranġament tal-kontrolli, saqaf u saqaf li jinfetaħ, fejn isserraħ id-dahar, sedili u l-parti ta’ wara tas-sedili (Anness I, punt 3.2 għad-Direttiva 74/60/KEE):

Arranġament u identifikazzjoni ta’ kontrolli, tell-tales u indikaturi

9.10.2.1.   Ritratti u/jew tpinġijiet ta’ l-arranġament ta’ simboli u kontrolli, tell-tales u indikaturi:

9.10.2.2.   Ritratti u/jew tpinġijiet ta’ l-identifikazzjoni ta’ kontrolli, tell-tales u indikaturi u tal-partijiet tal-vettura fid-Direttiva 78/316/KEE fejn rilevanti:

9.10.2.3.   Tabella ta’ sommarju

Il-vettura hija mgħammra bil-kontrolli, l-indikaturi u t-tell-tales li ġejjin skond l-Annessi II u III għad-Direttiva 78/316/KEE:

Kontrolli, tell-tales u indikaturi għal-liema, meta mwaħħla, l-identifikazzjoni hija obbligatorja, u simboli li għandhom jintużaw għal dak il-għan

Nru tas-Simbolu

Apparat

Kontroll/indikatur disponibbli (1)

Identifikat bis-simbolu (1)

Fejn (2)

Tell-tale disponibbli

Identifikat bis-simbolu (1)

Fejn (2)

1

Dawl prinċipali

OK (10)

 

 

 

 

 

2

Fanali prinċipali ta’ quddiem bid-dawl imbaxxi

 

 

 

 

 

 

3

Fanali prinċipali ta’ quddiem main-beam

 

 

 

 

 

 

4

Fanali (tal-ġenb) tal-pożizzjoni

 

 

 

 

 

 

5

Fanali taċ-ċpar ta’ quddiem

 

 

 

 

 

 

6

Fanali taċ-ċpar ta’ wara

 

 

 

 

 

 

7

Apparat li jillivella l-fanali prinċipali ta’ quddiem

 

 

 

 

 

 

8

Fanali ta’ l-ipparkjar

 

 

 

 

 

 

9

Indikaturi tad-direzzjoni

 

 

 

 

 

 

10

Avviż ta’ periklu

 

 

 

 

 

 

11

Wajper tal-windskrin

 

 

 

 

 

 

12

Ħassiela tal-windskrin

 

 

 

 

 

 

13

Wajper tal-windskrin u ħassiela tal-windskrin

 

 

 

 

 

 

14

Apparat li jnaddaf il-fanali prinċipali ta’ quddiem

 

 

 

 

 

 

15

Ta’ kontra l-ġelu ta’ fuq il-windskrin/ta’ kontra t-titpin ta’ fuq il-windskrin

 

 

 

 

 

 

16

Ta’ kontra l-ġelu ta’ fuq it-tieqa ta’ wara/ta’ kontra t-titpin ta’ fuq it-tieqa ta’ wara

 

 

 

 

 

 

17

Fan tal-ventilazzjoni

 

 

 

 

 

 

18

Tisħin minn qabel tad-diesel

 

 

 

 

 

 

19

Ċowk

 

 

 

 

 

 

20

Ħsara fil-brejkijiet

 

 

 

 

 

 

21

Livell ta’ fjuwil

 

 

 

 

 

 

22

Kondizzjoni ta’ ċċarġjar tal-battri

 

 

 

 

 

 

23

Temperatura tat-tkessiħ tal-magna

 

 

 

 

 

 


Kontrolli, tell-tales u indikaturi għal-liema, meta mwaħħla, l-identifikazzjoni mhix obbligatorja, u s-simboli li għandhom jintużaw jekk iridu jiġu identifikati

Nru tas-Simbolu

Apparat

Kontroll/indikatur disponibbli (3)

Identifikat bis-simbolu (3)

Fejn (4)

Tell-tale disponibbli

Identifikat bis-simbolu (3)

Fejn (4)

1

Brejk ta’ l-ipparkjar

 

 

 

 

 

 

2

Wajper tat-tieqa ta’ wara

 

 

 

 

 

 

3

Ħassiela tat-tieqa ta’ wara

 

 

 

 

 

 

4

Wajper tal-windskrin u ħassiela tal-windskrin

 

 

 

 

 

 

5

Wajper tal-windskrin intermittenti

 

 

 

 

 

 

6

Apparat ta’ avviż li jista’ jinstama’ (ħorn)

 

 

 

 

 

 

7

Għata ta’ quddiem (bonnit)

 

 

 

 

 

 

8

Għata ta’ wara (but)

 

 

 

 

 

 

9

Ċinturin tas-sigurtà

 

 

 

 

 

 

10

Pressjoni taż-żejt tal-magna

 

 

 

 

 

 

11

Petrol mingħajr ċomb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedili

9.10.3.1.   Numru:

Pożizzjoni u arranġament:

9.10.3.2.1.   Numru ta’ pożizzjonijiet ta’ bil-qiegħda:

9.10.3.2.2.   Sedil(i) maħsuba għall-użu meta l-vettura tkun wieqfa biss:

9.10.3.3.   Massa:

Karatteristiċi: għal sedili mhux approvati għat-tip tal-KE bħal komponenti, deskrizzjoni u tpinġijiet ta’

9.10.3.4.1.   is-sedili u l-ankraġġi tagħhom:

9.10.3.4.2.   is-sistema ta’ aġġustament:

9.10.3.4.3.   is-sistemi ta’ l-ispostament u li bihom issakkar:

9.10.3.4.4.   l-ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà (jekk inkorporat fl-istruttura tas-sedil):

9.10.3.4.5.   il-partijiet tal-vettura użati bħala ankraġġi:

Ko-ordinati jew tpinġija tal-punt-R (x)

9.10.3.5.1.   Sedil tax-xufier:

9.10.3.5.2.   Il-pożizzjonijiet ta’ bil-qiegħda l-oħra kollha:

Angolu tad-disinn tat-torso

9.10.3.6.1.   Sedil tax-xufier:

9.10.3.6.2.   Il-pożizzjonijiet ta’ bil-qiegħda l-oħra kollha:

Firxa ta’ aġġustament tas-sedil

9.10.3.7.1.   Sedil tax-xufier:

9.10.3.7.2.   Il-pożizzjonijiet ta’ bil-qiegħda l-oħra kollha:

Riffieda tar-ras

9.10.4.1.   Tip(i) ta’ riffieda tar-ras: integrati/li jistgħu jinqalgħu/separati (1)

9.10.4.2.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE, jekk jeżisti/u:

Għar-riffieda tar-ras li għadhom mhux approvati

9.10.4.3.1.   Deskrizzjoni dettaljata tar-riffieda tar-ras, li tispeċifika b’mod partikolari n-natura tal-materjal jew materjali ta’ l-ippedjar u, fejn ikun applikabbli, il-pożizzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet tal-biċċiet tar-rinforz u l-ankraġġ għat-tip ta’ sedil għal-liema hija mitluba l-approvazzjoni:

Fil-każ ta’ riffieda tar-ras “separata”

9.10.4.3.2.1.   Deskrizzjoni dettaljata taż-żona strutturali ma’ liema hija intenzjonata li tiġi mwaħħla r-riffieda tar-ras:

9.10.4.3.2.2.   Tpinġijiet dimensjonali tal-partijiet karatteristiċi ta’ l-istruttura u r-riffieda tar-ras:

Sistema tas-sħana għall-kompartament tal-passiġġieri

9.10.5.1.   Deskrizzjoni qasira tat-tip ta’ vettura fir-rigward tas-sistema tas-sħana jekk is-sistema tas-sħana tuża s-sħana tal-fluwidu tat-tkessiħ tal-magna:

Deskrizzjoni dettaljata tat-tip ta’ vettura fir-rigward tas-sħana jekk l-arja tat-tkessiħ jew il-gassijiet ta’ l-egżost tal-magna huma wżati bħala fonti ta’ sħana, inklużi:

9.10.5.2.1.   tpinġija tad-dehra tas-sistema tas-sħana li turi l-pożizzjoni tagħha fil-vettura:

9.10.5.2.2.   tpinġija tad-dehra jekk l-iskambjatur tas-sħana għas-sistemi tas-sħana li jużaw il-gassijiet ta’ l-egżost għas-sħana, jew tal-partijiet fejn l-iskambju tas-sħana jseħħ (għas-sistemi tas-sħana li jużaw l-arja tat-tkessiħ tal-magna għas-sħana):

9.10.5.2.3.   tpinġija sezzjonali ta’ l-iskambjatur tas-sħana jew tal-partijiet rispettivament fejn l-iskambju tas-sħana jseħħ b’indikazzjoni tal-ħxuna tal-ħajt, il-materjali wżati u l-karatteristiċi tal-wiċċ:

9.10.5.2.4.   Għandhom jingħataw speċifikazzjonijiet għal komponeneti importanti ulterjuri tas-sistema tas-sħana bħal, per eżempju, il-fann tal-ħîter, fir-rigward tal-metodu ta’ kostruzzjoni tagħhom u data teknika:

Deskrizzjoni fil-qosor tat-tip ta’ vettura fir-rigward tas-sistema ta’ tisħin bil-kombustjoni u l-kontroll awtomatiku:

9.10.5.3.1.   tpinġija ġenerali tal-heater tal-kombustjoni, is-sistema tad-dħul ta’ l-arja, is-sistema ta’ l-egżost, it-tank tal-fjuwil, is-sistema ta’ forniment tal-fjuwil (inkluż il-valvoli) u l-kollegamenti elettriċi li turi l-pożizzjoni tagħhom fil-vettura.

9.10.5.4.   Konsum elettriku massimu: … kW

Komponenti li jinfluwenzaw l-għaġir tal-mekkaniżmu ta’ l-ikkwartjar fil-każ ta’ impatt (id-Direttiva 74/297/KEE)

9.10.6.1.   Deskrizzjoni dettaljata, inkluż(i) ritratt(i) u/jew tpinġija/iet, tat-tip ta’ vettura fir-rigward ta’ l-istruttura, id-dimensjonijiet, il-linji u l-materjali kostitwenti ta’ dik il-part tal-vettura ‘l quddiem mill-kontroll ta’ l-ikkwartjar, inklużi dawk il-komponenti mfassla sabiex jikkontribwixxu għall-assorbiment ta’ l-enerġija fil-każ ta’ impatt kontra l-kontroll ta’ l-ikkwartjar:

9.10.6.2.   Ritratt(i) u/jew tpinġija(jiet) tal-komponenti tal-vettura minbarra dawk deskritti f’9.10.6.1 kif identifikati mill-manifattur bi ftehim mas-servizz tekniku, bħala li jikkontribwixxu għall-għaġir tal-mekkaniżmu ta’ l-ikkwartjar fil-każ ta’ impatt:

Għaġir ta’ ħruq tal-materjali użati fil-kostruzzjoni ta’ ġewwa ta’ ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutu (id-Direttiva 95/28/KE)

Materjal(i) użat(i) għal-lining ta’ ġewwa tas-saqaf

9.10.7.1.1.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ komponenti, jekk jeżisti/u:

Għal materjali mhux approvati

9.10.7.1.2.1.   Materjal(i) ta’ bażi/denominazzjoni: …/…

9.10.7.1.2.2.   Materjal kompost/singolu (1), numru ta’ saffi (1):

9.10.7.1.2.3.   Tip ta’ passata (1):

9.10.7.1.2.4.   Ħxuna massima/minima: …/… mm

Materjal(i) użat(i) għall-ġnub ta’ wara u tal-ġenb

9.10.7.2.1.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip ta’ komponent, jekk jeżisti/u:

Għal materjali mhux approvati

9.10.7.2.2.1.   Materjal(i) ta’ bażi/denominazzjoni: …/…

9.10.7.2.2.2.   Materjal kompost/singolu (1), numru ta’ saffi (1):

9.10.7.2.2.3.   Tip ta’ passata (1):

9.10.7.2.2.4.   Ħxuna massima/minima: …/… mm

Materjal(i) użat(i) għall-art

9.10.7.3.1.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ komponenti, jekk jeżisti/u:

Għal materjali mhux approvati

9.10.7.3.2.1.   Materjal(i) ta’ bażi/denominazzjoni: …/…

9.10.7.3.2.2.   Materjal kompost/singolu (1), numru ta’ saffi (1):

9.10.7.3.2.3.   Tip ta’ passata (1):

9.10.7.3.2.4.   Ħxuna massima/minima: …/… mm

Materjal(i) użat(i) għat-tapizzerija tas-sedili

9.10.7.4.1.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ komponenti, jekk jeżisti/u:

Għal materjali mhux approvati

9.10.7.4.2.1.   Materjal(i) ta’ bażi/denominazzjoni: …/…

9.10.7.4.2.2.   Materjal kompost/singolu (1), numru ta’ saffi (1):

9.10.7.4.2.3.   Tip ta’ passata (1):

9.10.7.4.2.4.   Ħxuna massima/minima: …/… mm

Materjal(i) użat(i) għall-pajpijiet tas-sħana u l-ventilazzjoni

9.10.7.5.1.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ komponenti, jekk jeżisti/u:

Għal materjali mhux approvati

9.10.7.5.2.1.   Materjal(i) ta’ bażi/denominazzjoni: …/…

9.10.7.5.2.2.   Materjal kompost/singolu (1), numru ta’ saffi (1):

9.10.7.5.2.3.   Tip ta’ passata (1):

9.10.7.5.2.4.   Ħxuna massima/minima: …/… mm

Materjal(i) użat(i) għall-ixkaffar tal-bagalji

9.10.7.6.1.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ komponenti, jekk jeżisti/u:

Għal materjali mhux approvati

9.10.7.6.2.1.   Materjal(i) ta’ bażi/denominazzjoni: …/…

9.10.7.6.2.2.   Materjal kompost/singolu (1), numru ta’ saffi (1):

9.10.7.6.2.3.   Tip ta’ passata (1):

9.10.7.6.2.4.   Ħxuna massima/minima: …/… mm

Materjal(i) użat(i) għal finijiet oħra

9.10.7.7.1.   Finijiet intenzjonati:

9.10.7.7.2.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ komponenti, jekk jeżisti/u:

Għal materjali mhux approvati

9.10.7.7.3.1.   Materjal(i) ta’ bażi/denominazzjoni: …/…

9.10.7.7.3.2.   Materjal kompost/singolu (1), numru ta’ saffi (1):

9.10.7.7.3.3.   Tip ta’ passata (1):

9.10.7.7.3.4.   Ħxuna massima/minima: …/… mm

Komponenti approvati bħala apparati kompluti (sedili, ħitan ta’ separazzjoni, xkafef tal-bagalji, eċċ.)

9.10.7.8.1.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ komponenti:

9.10.7.8.2.   Għall-apparat komplut: sedil, ħajt ta’ separazzjoni, xkafef tal-bagalji, eċċ. (1)

Projezzjonijiet esternai (id-Direttiva 74/483/KEE u d-Direttiva 92/114/KEE)

9.11.1.   Arranġament ġenerali (tpinġija jew ritratti) li juru l-pożizzjoni tat-taqsimiet jew il-veduti mehmuża:

9.11.2.   Tpinġijiet u/jew ritratti, per eżempju, u fejn rilevanti, tal-pilastri tal-bieba u tat-tieqa, ix-xibka ta’ l-arja, ix-xibka tar-radjatur, il-wajpers tal-windskrin, il-kanali tal-kanal tax-xita, il-pumijiet, slide rails, fleps, lukketti u serraturi tal-bibien, ganċijiet u għajnejn, raqam dekorattiva, bedġis, emblemi u riċessijiet u kwalunkwe projezzjoni esterna oħra u partijiet tal-wiċċ ta’ barra li jistgħu jitqiesu bħala kritiċi (per eżempju tagħmir tat-tidwil). Jekk il-parijiet elenkati fis-sentenza preċedenti mhux kritiċi, għal finijiet ta’ dokumentazzjoni huma jistgħu jiġu sostitwiti b’ritratti, akkumpanjati jekk ikun meħtieġ minn dettalji u/jew test dimensjonali:

9.11.3.   Tpinġijiet tal-partijiet tal-wiċċ ta’ barra skond l-Anness I, punt 6.9.1 għad-Direttiva 74/483/KEE:

9.11.4.   Tpinġija tal-bumpers:

9.11.5.   Tpinġija tal-linja ta’ l-art:

Ċinturini tas-sigurtà u/jew sistemi ta’ trażżin

9.12.1.   Numru u pożizzjoni taċ-ċinturini ta’ sigurtà u sistemi ta’ trażżin u sedili li fuqhom jistgħu jintużaw:

(X = naħa tax-xellug, L = naħa tal-lemin, Ċ = ċentru)

 

Marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE kompluta

Varjant, jekk applikabbli

Apparat li jaġġusta ċ-ċinturin għall-għoli (indika b’iva/le/mhux obbligatorju)

L-ewwel ringiela ta’ sedili

L

 

 

 

Ċ

 

 

 

R

 

 

 

It-tieni ringiela ta’ sedili (5)

L

 

 

 

Ċ

 

 

 

R

 

 

 

9.12.2.   Natura u pożizzjoni tas-sistemi ta’ trażżin supplimentari (indika iva/le/mhux obbligatorja):

(X = naħa tax-xellug, L = naħa tal-lemin, Ċ = ċentru)

 

Airbag ta’ quddiem

Airbag tal-ġenb

Apparat ta’ tagħbija minn qabel taċ-ċinturin

L-ewwel ringiela ta’ sedili

L

 

 

 

Ċ

 

 

 

R

 

 

 

It-tieni ringiela ta’ sedili (6)

L

 

 

 

Ċ

 

 

 

R

 

 

 

9.12.3.   Numru u pożizzjoni ta’ l-ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà u prova ta’ konformità mad-Direttiva 76/115/KEE, (jiġifieri, in-numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE jew ir-rapport ta’ ttestjar):

9.12.4.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk jeżistu):

Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà

9.13.1.   Ritratti u/jew tpinġijiet tal-karrozzerija li juru l-pożizzjoni u d-dimensjonijiet ta’ l-ankraġġi nnifishom u ta’ l-ankraġġi effettivi inklużi l-punti-R:

9.13.2.   Tpinġijiet ta’ l-ankraġġi taċ-ċinturin u l-partijiet ta’ l-istruttura tal-vettur fejn huma mehmuża (bl-indikazzjoni materjali):

9.13.3.   Denominazzjoni tat-tipi (**) ta’ ċinturin tas-sigurtà awtorizzati biex jiġu mwaħħla ma’ l-ankraġġi li bihom hija mgħammra l-vettura:

 

Post ta’ l-ankraġġ

Struttura tal-vettura

Struttura tas-sedil

L-ewwel ringiela ta’ sedili

 

 

Sedil tan-naħa tal-lemin

Ankraġġi ta’ taħt

outboard

inboard

Ankraġġi ta’ fuq

 

Sedil tan-nofs

Ankraġġi ta’ taħt

right

 

 

left

Ankraġġi ta’ fuq

 

Sedil tan-naħa tax-xellug

Ankraġġi ta’ taħt

outboard

 

 

inboard

Ankraġġi ta’ fuq

 

It-tieni ringiela ta’ sedili (7)

 

 

Sedil tan-naħa tal-lemin

Ankraġġi ta’ taħt

outboard

inboard

Ankraġġi ta’ fuq

 

Sedil tan-nofs

Ankraġġi ta’ taħt

right

 

 

left

Ankraġġi ta’ fuq

 

Sedil tan-naħa tax-xellug

Ankraġġi ta’ taħt

outboard

 

 

inboard

Ankraġġi ta’ fuq

 

9.13.4.   Id-deskrizzjoni ta’ tip partikolari ta’ ċinturin tas-sigurtà fejn ankraġġ ikun jinsab fir-riffieda tad-dahar tas-sedil jew jinkorpora apparat ta’ dissipazzjoni ta’ l-enerġija:

Spazju għall-immuntar tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni ta’ wara (agħti l-firxa fejn hu l-każ, tpinġijiet jistgħu jintużaw fejn applikabbli)

9.14.1.   Għoli ‘l fuq mill-wiċċ tat-triq, ix-xifer ta’ fuq:

9.14.2.   Għoli ‘l fuq mill-wiċċ tat-triq, ix-xifer ta’ taħt:

9.14.3.   Distanza tal-linja taċ-ċentru mill-pjanura tal-medjan lonġitudinali tal-vettura:

9.14.4.   Distanza mix-xifer tax-xellug tal-vettura:

9.14.5.   Dimensjonijiet (tul x wisa’):

9.14.6.   Inklinazzjoni tal-pjan mal-vertikal:

9.14.7.   Angolu ta’ viżibbiltà fil-pjan orizzontali:

Protezzjoni underrun ta’ wara (id-Direttiva 70/221/KEE)

9.15.0.   Preżenza: iva/le/mhux kompluta (1)

9.15.1.   Tpinġija tal-partijiet tal-vettura rilevanti għall-protezzjoni underrun ta’ wara, jiġifieri t-tpinġija tal-vettura u/jew tax-chassis bil-pożizzjoni u l-immuntar tal-fus ta’ wara l-aktar wiesgħa, it-tpinġija tal-muntatura u/jew tat-tagħmir tal-protezzjoni underrun ta’ wara. Jekk il-protezzjoni underrun mhix apparat speċjali, it-tpinġija trid turi biċ-ċar li d-dimensjonijiet meħtieġa huma sodisfatti:

9.15.2.   Fil-każ ta’ apparat speċjali, deskrizzjoni sħiħa u/jew tpinġija tal-protezzjoni underrun ta’ wara (inklużi l-muntaturi u l-aċċessorji), jew, jekk approvat bħala unità teknika separata, in-numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Rparijiet tar-roti (id-Direttiva 78/549/KEE)

9.16.1.   Deskrizzjoni qasira tal-vettura fir-rigward ta’ l-irparijiet tar-roti tagħha:

9.16.2.   Tpinġijiet dettaljati ta’ l-irparijiet tar-roti u l-pożizzjoni tagħhom fuq il-vetturi li juru d-dimensjonijiet speċifikati fil-Figura 1 ta’ l-Anness I għad-Direttiva 78/549/KEE u b’kont meħud ta’ l-estremitajiet tat-taħlitiet tat-tajer/tar-rota:

Pjanċi statutorji (id-Direttiva 76/114/KEE)

9.17.1.   Ritratti u/jew tpinġijiet tal-postijiet tal-pjanċi u l-iskrizzjonijiet statutorji u tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura:

9.17.2.   Ritratti u/jew tpinġijiet tal-parti uffiċjali tal-pjanċi u iskrizzjonijiet (eżempju kkompletay bid-dimensjonijiet):

9.17.3.   Ritratti u/jew tpinġijiet tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura (eżempju kkompletat bid-dimensjonijiet):

Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-manifattur bil-ħtieġa tal-punt 1.1.1 ta’ l-Anness II għad-Direttiva 76/114/KEE

9.17.4.1.   Is-sens tal-karattri fit-tieni taqsima u, jekk applikabbli, fit-tielet taqsima użata għal konformità mal-ħtiġijiet tat-taqsima 5,3 ta’ l-Istandard ISO 3779–1983 għandu jkun spjegat:

9.17.4.2.   Jekk il-karattri fit-tieni taqsima huma wżati għal konformità mal-ħtiġijiet tat-taqsima 5.4 ta’ l-Istandard ISO 3779–1983 dawn il-karattri għandhom ikunu indikati:

Soppressjoni ta’ l-interferenza tar-radju

9.18.1.   Deskrizzjoni u tpinġijiet/ritratti tal-forom u l-materjali konstitwenti tal-parti tal-body li tifforma l-kompartament tal-magna u l-parti tal-kompartament tal-passiġġieri l-eqreb tagħha:

9.18.2.   Tpinġijiet jew ritratti tal-pożizzjoni tal-komponenti tal-metall li jinsabu fil-kompartament tal-magna (per eżempju l-apparati tas-sħana, l-istepni, il-filter ta’ l-arja, il-mekkaniżmu ta’ l-ikkwartjar, eċċ.):

9.18.3.   Tabella u tpinġija tat-tagħmir ta’ kontroll ta’ l-interferenza tar-radju:

9.18.4.   Dettalji tal-valur nominali tar-resistenza kurrenti diretta, u, fil-każ ta’ kejbils ta’ l-ignition resistivi, tar-reżistenza nominali tagħhom għal kull metru:

Protezzjoni laterali (id-Direttiva 89/297/KEE)

9.19.0.   Preżenza: iva/le/mhux kompluta (1)

9.19.1.   Tpinġija tal-partijiet tal-vettura rilevanti għall-protezzjoni laterali, jiġifieri t-tpinġija tal-vettura u/jew tax-chassis bil-pożizzjoni u l-immuntar tal-fus(ijiet), tpinġija tal-muntaturi u/jew l-aċċessorji ta’ l-apparat(i) tal-protezzjoni laterali. Jekk il-protezzjoni laterali hija miksuba mingħajr apparat(i) ta’ protezzjoni laterali, it-tpinġija trid turi biċ-ċar li d-dimensjonijiet meħtieġa huma sodisfatti:

9.19.2.   Fil-każ ta’ apparat(i) ta’ protezzjoni laterali, deskrizzjoni sħiħa u/jew tpinġija ta’ tali apparat(i) (inklużi l-muntaturi u l-aċċessorji) jew in-numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ komponent tiegħu/tagħhom:

Sistema ta’ soppressjoni ta’ l-isprej (id-Direttiva 91/226/KEE)

9.20.0.   Preżenza: iva/le/mhux kompluta (1)

9.20.1.   Deskrizzjoni qasira tal-vettura fir-rigward tas-sistema ta’ soppressjoni ta’ l-isprej tagħha u l-komponenti konstitwenti:

9.20.2.   Tpinġijiet dettaljati tas-sistema ta’ soppressjoni ta’ l-isprej u l-pożizzjoni tagħha fuq il-vetturi li juru d-dimensjonijiet speċifikati fil-figuri fl-Anness I għad-Direttiva 91/226/KEE u b’kont meħud ta’ l-estremitajiet tat-taħlitiet tat-tajer/tar-rota:

9.20.3.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ l-apparat(i) tas-soppressjoni ta’ l-isprej, jekk jeżisti/u:

Reżistenza ta’ l-impatt tal-ġenb. (id-Direttiva 96/27/KE)

9.21.1.   Deskrizzjoni dettaljata, inklużi ritratti u/jew tpinġijiet, tal-vettura fir-rigward ta’ l-istruttura, id-dimensjonijiet, il-linji u l-materjali konstitwenti tal-ħitan tal-ġenb tal-kompartiment tal-passiġġieri (barra u ġewwa), inklużi dettalji speċifiċi tas-sistema ta’ protezzjoni, fejn applikabbli:

Protezzjoni ta’ l-underrun ta’ quddiem

9.22.1.   Tpinġija tal-partijiet tal-vettura rilevanti għall-protezzjoni underrun ta’ quddiem, jiġifieri tpinġija tal-vettura u/jew ix-chassis bil-pożizzjoni u l-muntatura u/jew l-aċċessorju tal-protezzjoni underrun ta’ quddiem. Jekk il-protezzjoni underrun ma hi l-ebda apparat speċjali, it-tpinġija trid turi biċ-ċar li d-dimensjonijiet meħtieġa huma sodisfatti:

9.22.2.   Fil-każ ta’ apparat speċjali, deskrizzjoni sħiħa u/jew tpinġija tal-protezzjoni underrun ta’ quddiem (inklużi l-muntaturi u l-aċċessorji), jew, jekk approvat bħala unità teknika separata, in-numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Protezzjoni ta’ persuni mexjin

9.23.1.   Għandha tiġi pprovduta deskrizzjoni dettaljata, inkluż ritratti u/jew tpinġijiet, tal-vettura fir-rigward ta’ l-istruttura, id-dimensjonijiet, il-linji ta’ referenza rilevanti u l-materjal kostitwenti tal-parti ta’ quddiem tal-vettura (interna u esterna). Din id-deskrizzjoni għandha tinkludi dettall ta’ kwalunkwe sistema ta’ protezzjoni attiva installata.

10.   DWAL U APPARATI TA’ SINJALAR TA’ DAWL

10.1.   Tabella ta’ l-apparati kollha: numru, għamla, mudell, marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE, intensità massima tal-fanali prinċipali ta’ quddiem main-beam, kulur, tell-tale:

10.2.   Tpinġija tal-pożizzjoni tad-dwal u l-apparati ta’ sinjalar ta’ dawl:

Għal kull fanal u riflettur speċifikat fid-Direttiva 76/756/KEE forni l-informazzjoni li ġejja (bil-miktub u/jew b’dijagramma)

10.3.1.   Tpinġija li turi l-estremità tal-wiċċ ta’ illuminazzjoni:

10.3.2.   Metodu użat għad-definizzjoni tal-wiċċ apparenti (paragrafu 2.10 tad-dokumenti msemmija fl-Anness II għad-Direttiva 76/756/KEE, punt 1):

10.3.3.   Assi ta’ referenza u ċentru ta’ referenza:

10.3.4.   Metodu ta’ operat ta’ fanali li jistgħu jinħbew:

10.3.5.   Kwalunkwe dispożizzjoni speċifika ta’ mmuntar jew iwwajerjar:

Fanali ta’ quddiem bid-dawl imbaxxi: orjentazzjoni normali skond il-paragrafu 6.2.6.1 tad-dokumenti msemmija fl-Anness II għad-Direttiva 76/756/KEE, punt 1

10.4.1.   Valur ta’ l-aġġustament inizjali:

10.4.2.   Post ta’ l-indikazzjoni:

10.4.3.

Deskrizzjoni/tpinġija (1) u tip ta’ l-apparat ta’ l-illiveljar tal-fanali prinċipali ta’ quddiem (per eżempju, awtomatiku, aġġustabbli manwalment pass pass, aġġustabbli manwalment kontinwament):

Applikabbli biss għal vetturi b’apparat ta’ illiveljar tal-fanali prinċipali ta’ quddiem

10.4.4.

Apparat ta’ kontroll:

10.4.5.

Marki ta’ referenza:

10.4.6.

Marki mogħtija għal kondizzjonijiet ta’ tagħbija:

10.5.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi minbarra l-fanali (jekk jeżistu):

11.   KONNESSJONIJIET BEJN IL-VETTURI TA’ RMUNKAR U KARRIJIET U SEMI-KARRIJIET

11.1.   Klassi u tip ta’ l-apparat(i) ta’ gganċjar mgħammra jew li jridu jiġu mgħammra:

11.2.   Karatteristiċi D, U, S u V ta’ l-apparat(i) ta’ gganċjar mgħammra jew karatteristiċi minimi D, U, S u V ta’ l-apparat(i) ta’ gganċjar li jridu jiġu mgħammra: … daN

11.3.   Istruzzjonijiet għat-tehmiż tat-tip ta’ gganċjar mal-vettura u ritratti jew tpinġijiet tal-punti ta’ twaħħil fil-vettura kif iddikjarat mill-manifattur; informazzjoni addizzjonali, jekk l-użu tat-tip ta’ gganċjar huwa ristrett għal ċerti varjanti jew verżjonijiet tat-tip ta’ vettura:

11.4.   Informazzjoni tat-twaħħil ta’ brekits speċjali ta’ l-irmunkar jew ta’ pjanċi ta’ l-immuntar:

11.5.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

12.   MIXXELLANJI

Apparat(i) ta’ avviż li jista’ jinstama’

12.1.1.   Post, metodu ta’ twaħħil, tqegħid u orjentazzjoni ta’ l-apparat(i), bid-dimensjonijiet:

12.1.2.   Numru ta’ apparat(i):

12.1.3.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

12.1.4.   Dijagramma taċ-ċirkwit elettriku/pnewmatiku (1):

12.1.5.   Vultaġġ jew pressjoni kkalkulati:

12.1.6.   Tpinġija ta’ l-apparat ta’ mmuntar:

Apparati għall-prevenzjoni ta’ l-użu mhux awtorizzat tal-vettura

Apparat protettiv

12.2.1.1.   Deskrizzjoni dettaljata tat-tip ta’ vettura fir-rigward ta’ l-arranġament u d-disinn tal-kontroll jew ta’ l-unità li fuqu/ha jaġixxi l-apparat protettiv:

12.2.1.2.   Tpinġijiet ta’ l-apparat protettiv u tal-muntaturi tiegħu fuq il-vettura:

12.2.1.3.   Deskrizzjoni teknika ta’ l-apparat:

12.2.1.4.   Dettalji tat-taħlitiet ta’ lukketti wżati:

Immobilizzatur tal-vettura

12.2.1.5.1.   Numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE, jekk disponibbli:

Għal immobilizzaturi li għadhom mhux approvati

12.2.1.5.2.1.   Deskrizzjoni teknika dettaljata ta’ l-immobilizzatur tal-vettura u tal-miżuri meħuda kontra l-attivazzjoni inadvertenti:

12.2.1.5.2.2.   Is-sistema/i fuq liema jaġixxi l-immobilizzatur tal-vettura:

12.2.1.5.2.3.   Numru ta’ kodiċi interkambjabbli effettivi, jekk applikabbli:

Sistema ta’ l-allarm (jekk hemm)

12.2.2.1.   Numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE, jekk disponibbli:

Għal sistemi ta’ l-allarm li għadhom mhux approvati

12.2.2.2.1.   Deskrizzjoni dettaljata tas-sistema ta’ l-allarm u tal-partijiet tal-vettura relatati mas-sistema ta’ l-allarm installata:

12.2.2.2.2.   Lista tal-komponenti prinċipali li tinvolvi s-sistema ta’ l-allarm:

12.2.3.   Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk jeżistu):

Apparat(i) ta’ rmunkar

12.3.1.   Quddiem: Ganċ/għajn/oħra (1)

12.3.2.   Wara: Ganċ/għajn/oħra/xejn (1)

12.3.3.   Tpinġija jew ritratt tax-chassis/taż-żona tal-body tal-vettura li t/juri l-pożizzjoni, il-kostruzzjoni u l-muntatura ta’ l-apparat(i) ta’ l-irmunkar:

12.4.   Dettalji ta’ kwalunkwe apparat relatat li ma għandux x’jaqsam mal-magna mfassal biex jinfluwenza l-konsum tal-fjuwil (jekk mhux kopert minn punti oħra):

12.5.   Dettalji ta’ kwalunkwe apparat relatat li ma għandux x’jaqsam mal-magna mfassal biex inaqqas l-istorbju (jekk mhux kopert minn punti oħra):

Limitaturi tal-veloċità (id-Direttiva 92/24/KEE)

12.6.1.   Manifattur(i):

12.6.2.   Tip(i):

12.6.3.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE, jekk jeżisti/u:

12.6.4.   Veloċità jew firxa ta’ veloċitajiet li fiha/fihom tista’ tiġi stabbilita l-limitazzjoni tal-veloċità: … km/h

Tabella ta’ installazzjoni u użu ta’ trasmittenti RF fil-vettura(i), jekk applikabbli:

Faxex ta’ frekwenza (Hz)

Output ta’ potenza massimu (W)

pożizzjoni ta’ l-antenna fil-vettura, kondizzjonijiet speċifiċi għall-installazzjoni u/jew l-użu

L-applikant għal approvazzjoni tat-tip għandu wkoll jissupplixxi, fejn xieraq:

Appendiċi 1

Lista (bil-marka(i) u tip(i) tal-komponenti elettriċi u/jew elettroniċi kollha konċernati b’din id-Direttiva (ara punti 2.1.9. u 2.1.10. tad-Direttiva 2004/104/KE) u mhux imniżżla qabel.

Appendiċi 2

Skematiċi jew tpinġija ta’ l-arranġament ġenerali ta’ komponenti elettriċi u/jew elettroniċi (konċernati bid-Direttiva 2004/104/KE) u l-arranġament ġenerali tax-xedd tal-fili.

Appendiċi 3

Deskrizzjoni ta’ vettura magħżula biex tirrappreżenta t-tip

Stil tal-Body:

Sewqan fuq il-lemin jew fuq ix-xellug:

Il-bażi tar-rota:

Appendiċi 4

Rapport(i) ta’ testijiet rilevanti forniti mill-manifattur jew minn laboratorji approvati/rikonoxxuti għall-fini li jitfassal iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip.

12.7.1.   Vettura mgħammra b’tagħmir tar-radar b’firxa qasira ta’ 24 GHz: Iva/Le (aqta’ barra li mhux applikabbli)

12.7.2.   Vettura mgħammra b’tagħmir tar-radar b’firxa qasira ta’ 79 GHz: Iva/Le (aqta’ barra li mhux applikabbli)

13.   DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL VETTURI UŻATI GĦALL-ĠARR TA’ PASSIĠĠIERI LI FIHOM AKTAR MINN TMINN SEDILI MINBARRA S-SEDIL TAS-XUFIER

Klassi ta’ vettura (Klassi I, Klassi II, Klassi III, Klassi A, Klassi B):

13.1.1.   Numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ karrozzerija approvata bħala unità teknika separata: …

13.1.2.   Tipi ta’ chassis fejn il-karrozzerija approvata għat-tip tal-KE jista’ jiġi installat (manifattur(i), u tipi ta’ vettura mhux kompluta):

Żona tal-passiġġieri (m2)

13.2.1.   Total (S0):

13.2.2.   Gverta ta’ fuq (S0a) (1):

13.2.3.   Gverta ta’ taħt (S0b) (1):

13.2.4.   Għal passiġġieri bil-wieqfa (S1):

Numru ta’ passiġġieri (bil-qiegħda u bil-wieqfa)

13.3.1.   Total (N):

13.3.2.   Gverta ta’ fuq (Na) (1):

13.3.3.   Gverta ta’ taħt (Nb) (1):

Numru ta’ passiġġieri bil-qiegħda

13.4.1.   Total (A):

13.4.2.   Gverta ta’ fuq (Aa) (1):

13.4.3.   Gverta ta’ taħt (Ab) (1):

13.5.   Numru ta’ bibien ta’ servizz:

Numru ta’ postijiet tal-ħruġ ta’ emerġenza (bibien, twieqi, sportelli tal-ħarba, taraġ ta’ l-interkomunikazzjoni u nofs taraġ):

13.6.1.   Total:

13.6.2.   Gverta ta’ fuq (1):

13.6.3.   Gverta ta’ taħt (1):

13.7.   Volum tal-kompartamenti tal-bagalji (m3):

13.8.   Żona tat-trasportazzjoni tal-bagalji fuq is-saqaf (m2):

13.9.   Apparati tekniċi li jiffaċilitaw l-aċċess għall-vetturi (per eżempju, rampa, pjattaforma ta’ l-irfiegħ, sistema ta’ inġinokkjatur), jekk mgħammra:

Saħħa tas-superstruttura

13.10.1.   Numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE, jekk disponibbli:

Għal superstrutturi li għadhom mhux approvati

13.10.2.1.   Deskrizzjoni dettaljata tas-superstruttura tat-tip ta’ vettura inklużi d-dimensjonijiet tagħha, il-konfigurazzjoni u l-materjali konstitwenti tagħha u tat-twaħħil tagħha mal-kwadru tax-chassis:

13.10.2.2.   Tpinġijiet tal-vettura u dawk il-partijiet ta’ l-arranġament ta’ ġewwa tagħha li għandhom influwenza fuq is-saħħa tas-superstruttura jew fuq l-ispazju residwu:

13.10.2.3.   Pożizzjoni taċ-ċentru ta’ gravità tal-vettura lesta għas-sewqan fid-direzzjonijiet lonġitudinali, trasversali u vertikali:

13.10.2.4.   Distanza massima bejn il-linji taċ-ċentru tas-sedili tal-passiġġieri ta’ l-outboard:

13.11.   Punti tad-Direttiva […/…/KE] li jridu jinkisbu u murija għal din l-unità teknika:

14.   DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL VETTURI MAĦSUBA GĦAT-TRASPORT TA’ MERKANZIJA PERIKOLUŻA (id-Direttiva 98/91/KE)

Tagħmir elettriku skond id-Direttiva 94/55/KE

14.1.1.   Protezzjoni kontra li l-kondutturi jisħnu żżejjed:

14.1.2.   Tip ta’ circuit breaker:

14.1.3.   Tip u operat ta’ l-iswiċċ prinċipali tal-batterija:

14.1.4.   Deskrizzjoni u post tal-barriera ta’ sigurtà għat-takograff:

14.1.5.   Deskrizzjoni ta’ installazzjonijiet enerġizzati b’mod permanenti. Indika l-istandard EN applikat:

14.1.6.   Kostruzzjoni u protezzjoni ta’ l-installazzjoni elettrika li tkun tinsab lejn in-naħa ta’ wara tal-kompartiment tax-xufier:

Prevenzjoni ta’ riskji ta’ nar

14.2.1.   Tip ta’ materjal li ma jieħux in-nar faċilment fil-kompartiment tax-xufier:

14.2.2.   Tip ta’ protezzjoni mis-sħana wara l-kompartiment tax-xufier (jekk applikabbli):

14.2.3.   Pożizzjoni u protezzjoni mis-sħana tal-magna:

14.2.4.   Pożizzjoni u protezzjoni mis-sħana tas-sistema ta’ l-egżost:

14.2.5.   Tip u disinn tas-sistema tal-protezzjoni mis-sħana tas-sistemi ta’ bbrejkjar ta’ reżistenza:

14.2.6.   Tip, disinn u pożizzjoni tal-ħiters ta’ kombustjoni:

Ħtiġijiet speċjali għall-karrozzerija, jekk hemm, skond id-Direttiva 94/55/KE

14.3.1.   Deskrizzjoni tal-miżuri għall-konformità mal-ħtiġijiet għal vetturi tat-Tip EX/II u t-Tip EX/III:

14.3.2.   Fil-każ ta’ vetturi tat-Tip EX/III, ir-reżistenza kontra s-sħana minn barra:

Nota ta’ tifsir

(*)

Jekk jogħġbok imla hawn l-aktar valuri baxxi u dawk l-aktar għoljin għal kull varjant.

(**)

Għas-simboli u l-marki li għandhom jintużaw, ara l-Anness III, punti 1.1.3 u 1.1.4 għad-Direttiva 77/541/KEE. Fil-każ ta’ ċinturini tas-sigurtà tat-tip “S”, speċifika n-natura tat-tip(i).

(***)

L-informazzjoni fir-rigward ta’ komponenti ma hemmx għalfejn tingħata hawn dment li tali informazzjoni tkun inkluża fiċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni ta’ installazzjoni rilevanti.

(+)

Bħala fjuwil il-vetturi jistgħu jingħataw kemm petrol kif ukoll fjuwil gassuż iżda, fil-każ fejn is-sistema tal-petrol tkun mgħammra għal għanijiet ta’ emerġenza jew ta’ startjar biss u li t-tank tal-petrol tagħha ma jesax aktar min 15-il litru ta’ petrol, għat-test jiġu kkunsidrati bħala vetturi li jaħdmu biss bi fjuwil gassuż.

(+++)

Bil-għan tad-definizzjoni ta’ vetturi off-road biss.

(#)

Imniżżla b’tali mod li l-valur attwali jkun ċar għal kull konfigurazzjoni teknika tat-tip ta’ vettura.

(1)

Ħassar fejn mhux applikabbli (hemm każijiet fejn xejn ma għandu għalfejn jiġi mħassar meta aktar minn iskrizzjoni waħda hija applikabbli).

(2)

Speċifika t-tolleranza.

(a)

Jekk parti ġiet approvata għat-tip, dik il-parti ma hemmx għalfejn tiġi deskritta jekk issir referenza għal tali approvazzjoni. Bl-istess mod, parti ma għandhiex għalfejn tiġi deskritta jekk il-kostruzzjoni tagħha hija apparenti b’mod ċar mid-dijagrammi jew it-tpinġijiet mehmuża. Għal kull element li għalih iridu jiġu mehmuża tpinġijiet jew ritratti, agħti n-numri tad-dokumenti korrispondenti mehmuża.

(b)

Jekk il-mezz ta’ identifikazzjoni ta’ tip fih karattri li mhumiex rilevanti sabiex tiġi deskritti t-tipi tal-vettura, il-komponent jew l-unità teknika separata koperti minn dan id-dokument ta’ informazzjoni, tali karattri għandhom ikunu rappreżentati fid-dokumentazzjoni bis-simbolu “?” (eż. ABC??123??).

(ċ)

Klassifikati skond id-definizzjonijiet elenkati fl-Anness II, Taqsima A.

(d)

Jekk possibbli, id-denominazzjoni skond l-Euronorm, inkella agħti:

deskrizzjoni tal-materjal,

punt ta’ ċediment,

stress tat-tensjoni aħħari,

elongazzjoni (f’%),

ebusija tal-Brinell.

(e)

Fejn hemm verżjoni waħda b’kabina normali u oħra b’kabina ta’ l-irqad, iż-żewġ settijiet ta’ masses u dimensjonijiet għandhom ikunu ddikjarati.

(f)

Standard ISO 612–1978, terminu Nru 6,4.

(g)

Standard ISO 612–1978, terminu Nru 6.19.2.

(h)

Standard ISO 612–1978, terminu Nru 6,20.

(i)

Standard ISO 612–1978, terminu Nru 6,5.

(j)

Standard ISO 612–1978, terminu Nru 6,1 u għal vetturi minbarra dawk tal-kategorija M1: id-Direttiva 97/27/KE, Anness I, Taqsima 2.4.1.

(k)

Standard ISO 612–1978, terminu Nru 6,2 u għal vetturi minbarra dawk tal-kategorija M1: id-Direttiva 97/27/KE, Anness I, Taqsima 2.4.2.

(l)

Standard ISO 612–1978, terminu Nru 6.3 u għal vetturi minbarra dawk tal-kategorija M1: id-Direttiva 97/27/KE, Anness I, Taqsima 2.4.3.

(m)

Standard ISO 612–1978, terminu Nru 6.6.

(n)

Standard ISO 612–1978, terminu Nru 6.7.

(na)

Standard ISO 612–1978, terminu Nru 6.10.

(nb)

Standard ISO 612–1978, terminu Nru 6.11.

(nc)

Standard ISO 612–1978, terminu Nru 6.9.

(nd)

Standard ISO 612–1978, terminu Nru 6.18.1.

(o)

Il-massa tax-xufier u, jekk applikabbli, tal-membru ta’ l-ekwipaġġ hija valutata f’75kg (sottodiviż f’68 kg massa ta’ l-okkupanti u 7 kg massa tal-bagalji skond l-Istandard ISO 2416–1992), it-tank tal-fjuwil jkun mimli għal 90 % u s-sistemi l-oħra li jkun fihom likwidu (ħlief dawk għall-ilma wżat) jkunu mimlija għal 100 % tal-kapaċità speċifikata mill-manifattur.

(p)

“L-isporġenza ta’ l-igganċjar” hija d-distanza orizzontali bejn l-igganċjar għat-karrijiet bil-fus fin-nofs u l-linja taċ-ċentru tal-fus(ijiet) ta’ wara.

(q)

Fil-każ ta’ magni u sistemi mhux konvenzjonali, dettalji ekwivalenti għal dawk imsemmija hawn għandhom jiġu fornuti mill-manifattur.

(r)

Din il-figura għandha tiżdied jew titnaqqas sa l-eqreb wieħed minn kull għaxra ta’ millimetru.

(s)

Dan il-valur għandu jiġi kkalkolat (π = 3,1416) u miżjud jew imnaqqas sa l-eqreb cm3.

(t)

Determinat f’konformità mal-ħtiġijiet tad-Direttiva 80/1269/KEE.

(u)

Determinat f’konformità mal-ħtiġijiet tad-Direttiva 80/1268/KEE.

(v)

Id-dettalji speċifikati għandhom jingħataw għal kwalunkwe varjant propost.

(w)

Tolleranza ta’ 5 % hija permessa.

(x)

“Punt-R” jew “punt ta’ preferenza ta’ bil-qiegħda” tfisser punt ta’ disinn definit mill-manifattur tal-vettura għal kull pożizzjoni ta’ bil-qiegħda u stabbilit fir-rigward tas-sistema ta’ referenza bi tliet dimensjonijiet kif speċifikat fl-Anness III għad-Direttiva 77/649/KEE.

(y)

Għal karrijiet jew semi-karrijiet, u għal vetturi gganċjati ma’ karru jew semi-karru, li jpoġġu tagħbija vertikali sinifikattiva fuq l-apparat ta’ gganċjar jew il-ħames rota, din it-tagħbija, diviża bl-aċċelerazzjoni standard ta’ gravità, hija inkluża fil-massa teknikament permissibbli massima.

(z)

“Kontroll ‘il quddiem” tfisser konfigurazzjoni li fiha aktar minn nofs it-tul tal-magna huwa lura mill-punt ta’ quddiem nett tal-bażi tal-windxîld u l-fulkru tar-rota ta’ l-ikkwartjar fil-kwart ta’ quddiem tat-tul tal-vettura.


(1)  

x

=

iva

=

le jew mhux disponibbli separatament

o

=

fakultattiva.

(2)  

d

=

direttament fuq kontroll, indikatur jew tell-tale

ċ

=

qrib ħafna.

(3)  

x

=

iva

=

le jew mhux disponibbli separatament

o

=

fakultattiva.

(4)  

d

=

direttament fuq kontroll, indikatur jew tell-tale

ċ

=

qrib ħafna.

(5)  It-tabella tista’ tiġi estiża skond ma jkun meħtieġ għal vetturi b’aktar minn żewġ ringieli ta’ sedili jew jekk ikun hemm aktar minn tliet sedili matul il-wisa’ tal-vettura.

(6)  It-tabella tista’ tiġi estiża skond ma jkun meħtieġ għal vetturi b’aktar minn żewġ ringieli ta’ sedili jew jekk ikun hemm aktar minn tliet sedili matul il-wisa’ tal-vettura.

(7)  It-tabella tista’ tiġi estiża skond ma jkun meħtieġ għal vetturi b’aktar minn żewġ ringieli ta’ sedili jew jekk ikun hemm aktar minn tliet sedili matul il-wisa’ tal-vettura.

ANNESS II

Definizzjoni ta’ kategoriji ta’ vetturi u tipi ta’ vetturi

A.   DEFINIZZJONI TA’ KATEGORIJA TA’ VETTURI

Kategoriji ta’ vetturi huma definiti skond il-klassifikazzjoni li ġejja: (Fejn issir referenza għal “massa massima” fid-definizzjonijiet li ġejjin, dan ifisser “massa mogħbija teknikament permissibbli massima” kif speċifikat fil-punt 2.8 ta’ l-Anness I.)

Kategorija M:

Vetturi bil-mutur b’minn ta’ l-inqas erba’ roti mfassla u mibnija għall-ġarr ta’ passiġġieri.

Kategorija M1:

Vetturi mfassla u mibnija għall-ġarr ta’ passiġġieri u li fiha mhux aktar minn tminn sedili minbarra s-sedil tax-xufier.

Kategorija M2:

Vetturi mfassla u mibnija għall-ġarr ta’ passiġġieri, li fihom aktar minn tminn sedili minbarra s-sedil tax-xufier, u li għandhom massa massima li ma taqbiżx il-5 tunnellati.

Kategorija M3:

Vetturi mfassla u mibnija għall-ġarr ta’ passiġġieri, li fihom aktar minn tminn sedili minbarra s-sedil tax-xufier, u li għandhom massa massima li taqbeż il-5 tunnellati.

It-tipi ta’ karrozzerija u kodifikazzjonijiet pertinenti għall-vetturi tal-kategorija M huma definiti fil-Parti Ċ ta’ dan l-Anness paragrafu 1 (vetturi tal-kategorija M1) u paragrafu 2 (vetturi tal-kategoriji M2 u M3) li għandhom jintużaw għall-iskop speċifikat f’dik il-Parti.

Kategorija N:

Vetturi bil-mutur b’minn ta’ l-inqas erba’ roti mfassla u mibnija għall-ġarr ta’ merkanzija.

Kategorija N1:

Vetturi mfassla u mibnija għall-ġarr ta’ merkanzija u li għandhom massa massima li ma taqbiżx it-3.5 tunnellata.

Kategorija N2:

Vetturi mfassla u mibnija għall-ġarr ta’ merkanzija u li għandhom massa massima li taqbeż it-3.5 tunnellata iżda li ma taqbiżx it-12-il tunnellata.

Kategorija N3:

Vetturi mfassla u mibnija għall-ġarr ta’ merkanzija u li għandhom massa massima li taqbeż it-12-il tunnellata.

Fil-każ ta’ vettura ta’ l-irmunkar mfassla biex tiġi gganċjata ma’ semi-karru jew karru bil-fus fin-nofs, il-massa li trid tiġi kkunsidrata għall-klassifikazzjoni tal-vettura hija l-massa tal-vettura trakter lesta għas-sewqan, miżjuda bil-massa korrispondenti għat-tagħbija vertikali statika massima trasferita għall-vettura trakter mis-semi-karru jew il-karru bil-fus fin-nofs u, fejn applikabbli, mill-massa massima tat-tagħbija tal-vetturi trakter stess.

It-tipi tal-karrozzerija u l-kodifikazzjonijiet pertinenti għall-vetturi tal-kategorija N huma definiti fil-Parti Ċ ta’ dan l-Anness paragrafu 3 li għandhom jintużaw għall-għan speċifikat f’dik il-Parti.

Kategorija O:

Karrijiet (inklużi semi-karrijiet).

Kategorija O1:

Karrijiet b’massa massima li ma taqbiżx il-0.75 ta’ tunnellata

Kategorija O2:

Karrijiet b’massa massima li taqbeż il-0.75 ta’ tunnellata iżda mhux it-3,5 tunnellata.

Kategorija O3:

Karrijiet b’massa massima li taqbeż it-3.5 tunnellata iżda mhux l-10 tunnellati.

Kategorija O4:

Karrijiet b’massa massima li taqbeż l-10 tunnellati.

Fil-każ ta’ semi-karru jew karru b’fus fiċ-ċentru, il-massa massima li trid tiġi kkunsidrata għall-klassifikazzjoni tal-karru tikkorrispondi mat-tagħbija vertikali statika trasmessa lejn l-art mill-fus jew il-fusijiet tas-semi-karru jew il-karru bil-fus fin-nofs meta gganċjat mill-vettura ta’ l-irmunkar u meta jkun qed iġorr it-tagħbija massima tiegħu.

It-tipi tal-karrozzerija u l-kodifikazzjonijiet pertinenti għall-vetturi tal-kategorija O huma definiti fil-Parti Ċ ta’ dan l-Anness paragrafu 4 li għandhom jintużaw għall-għan speċifikat f’dik il-Parti.

Vetturi ta’ l-off-road (simbolu G)

4.1.   Vetturi fil-kategorija N1 b’massa massima li ma taqbiżx iż-żewġ tunnellati u vetturi fil-kategorija M1 huma kkunsidrati bħala li huma vetturi ta’ l-off-road jekk għandhom:

minn ta’ l-inqas fus ta’ quddiem wieħed u minn ta’ l-inqas fus ta’ wara wieħed imfassla sabiex ikunu misjuqa simultanjament inklużi vetturi fejn id-drive għal fus wieħed jista’ jiġi maħlul,

minn ta’ l-inqas mekkaniżmu li jsakkar differenzjali wieħed jew minn ta’ l-inqas mekkaniżmu wieħed li jkollu effett simili u jekk jitilgħu gradjent ta’ 30 % kkalkolat għal vettura waħedha.

Barra minn hekk, huma jridu jissodisfaw minn ta’ l-inqas ħames mis-sitt ħtiġijiet li ġejjin:

l-angolu ta’ l-approċċ irid ikun minn ta’ l-inqas 25 grad,

l-angolu tat-tluq irid ikun minn ta’ l-inqas 20 grad,

l-angolu tar-rampa jrid ikun minn ta’ l-inqas 20 grad,

il-bogħod tal-qiegħ tal-vettura mill-art taħt il-fus ta’ quddiem irid ikun minn ta’ l-inqas 180 mm,

il-bogħod tal-qiegħ tal-vettura mill-art taħt il-fus ta’ wara jrid ikun minn ta’ l-inqas 180 mm,

il-bogħod tal-qiegħ tal-vettura mill-art bejn il-fusijiet irid ikun minn ta’ l-inqas 200 mm.

4.2.   Il-vetturi tal-kategorija N1 b’massa massima li taqbeż iż-żewġ tunnellati jew fil-kategorija N2, M2 jew M3 b’massa massima li ma taqbiżx it-12-il tunnellata huma kkunsidrati bħala vetturi ta’ l-off-road jekk ir-roti tagħhom kollha huma mfassla sabiex jiġu misjuqa simultanjament, inklużi vetturi fejn id-drive għal fus wieħed tista’ tiġi maħlula, jew jekk it-tliet ħtiġijiet li ġejjin huma sodisfatti:

minn ta’ l-inqas fus ta’ quddiem wieħed u minn ta’ l-inqas fus ta’ wara wieħed imfassla sabiex ikunu misjuqa simultanjament, inklużi vetturi fejn id-drive għal fus wieħed jista’ jiġi maħlul,

hemm minn ta’ l-inqas mekkaniżmu wieħed li jsakkar jew minn ta’ l-inqas mekkaniżmu wieħed li jkollu effett simili,

jistgħu jitilgħu gradjent ta’ 25 % kkalkolat għal vettura waħedha.

4.3.   Il-vetturi tal-kategorija M3 b’massa massima li taqbeż it-12-il tunnellata jew fil-kategorija N3 għandhom ikunu kkunsidrati bħala li huma vetturi ta’ l-off-road jekk ir-roti huma mfassla sabiex jiġu misjuqa simultanjament, inklużi vetturi fejn id-drive għal fus wieħed jista’ jiġi maħlul, jew jekk il-ħtiġijiet li ġejjin huma sodisfatti:

minn ta’ l-inqas nofs ir-roti huma misjuqa,

hemm minn ta’ l-inqas mekkaniżmu wieħed li jsakkar jew minn ta’ l-inqas mekkaniżmu wieħed li jkollu effett simili,

jistgħu jitilgħu gradjent ta’ 25 % kkalkolat għal vettura waħedha,

minn ta’ l-inqas erbgħa mis-sitt ħtiġijiet li ġejjin huma sodisfatti:

l-angolu ta’ l-approċċ irid ikun minn ta’ l-inqas 25 grad,

l-angolu tat-tluq irid ikun minn ta’ l-inqas 25 grad,

l-angolu tar-rampa jrid ikun minn ta’ l-inqas 25 grad,

il-bogħod tal-qiegħ tal-vettura mill-art taħt il-fus ta’ quddiem irid ikun minn ta’ l-inqas 250 mm,

il-bogħod tal-qiegħ tal-vettura mill-art bejn il-fusijiet irid ikun minn ta’ l-inqas 300 mm,

il-bogħod tal-qiegħ tal-vettura mill-art taħt il-fus ta’ wara jrid ikun minn ta’ l-inqas 250 mm.

Kondizzjonijiet ta’ tagħbija u ċċekkjar.

4.4.1.   Il-vetturi fil-kategorija N1 b’massa massima li ma taqbiżx iż-żewġ tunnellati u l-vetturi fil-kategorija M1 jridu jkunu lesti għas-sewqan, jiġifieri bi fluwidu li jkessaħ, lubrikanti, fjuwil, għodda, stepni u xufier (ara n-nota f’qiegħ il-paġna (o) fl-Anness I).

4.4.2.   Vetturi bil-mutur minbarra dawk imsemmija f’4.4.1 jridu jkunu mgħobbija sal-massa massima teknikament permissibbli ddikjarata mill-manifattur.

4.4.3.   L-abilità li jitilgħu għall-gradjenti meħtieġa (25 % u 30 %) hija verifikata b’kolkolu sempliċi. F’każijiet eċċezzjonali, madankollu, is-servizzi tekniċi jistgħu jitolbu li vettura tat-tip ikkonċernat tkun sottomessa lilhom għal test attwali.

4.4.4.   Meta jkunu qed jiġu mkejla l-angolu ta’ l-approċċ u tat-tluq u l-angolu tar-rampa, ma hu meħud l-ebda kont ta’ l-apparat protettivi underrun.

Definizzjonijiet u skeċis tal-bogħod tal-qiegħ tal-vettura mill-art. (Għal definizzjonijeit ta’ angolu ta’ approċċ, angolu ta’ tluq, angolu tar-rampa, ara l-Anness I, noti f’qiegħ il-paġna (na), (nb) u (nc)).

4.5.1.   “Il-bogħod tal-qiegħ tal-vettura mill-art bejn il-fusijiet” tfisser l-iqsar distanza bejn il-pjanura ta’ l-art u l-punt fiss l-aktar baxx tal-vettura. Bogies b’diversi fusijiet huma kkunsidrati bħala fus singolu.

Image

4.5.2.   “Il-bogħod ta’ qiegħ il-vettura mill-art taħt fus wieħed” tfisser id-distanza taħt l-ogħla punt ta’ ħnejja ta’ ċirklu li jkun għaddejn miċ-ċentru tal-marka tat-tajer tar-roti fuq fus wieħed (ir-roti ta’ ġewwa fil-każ ta’ tajers tewmien) u li jmissu l-punt fiss l-aktar baxx tal-vettura bejn ir-roti.

L-ebda parti riġida tal-vettura ma tista’ tipproġetta lejn iż-żona dellijja fid-dijagramma. Fejn ikun il-każ, il-bogħod ta’ qiegħ il-vettura mill-art ta’ diversi fusijiet hija indikata skond l-arranġament tagħhom per eżempju 280/250/250.

Image

4.6.   Denominazzjoni magħquda

Is-simbolu “G” għandu jkun magħqud mas-simbolu “M” jew “N”. Per eżempju, vettura tal-kategorija N1 li hija adatta għal użu off-road għandha tkun denominata bħala N1G.

“Vettura bi skop speċjali” tfisser vettura maħsuba għat-twettiq ta’ funzjoni li teħtieġ arranġamenti tal-body u/jew tagħmir speċjali. Din il-kategorija tinkludi vetturi aċċessibbli għas-siġġijiet bir-roti.

5.1.   “Karavan bil-Mutur” tfisser vettura tal-kategorija M bi skop speċjali mibnija sabiex tinkludi akkomodazzjoni ta’ għixien li jkun fiha minn ta’ l-inqas it-tagħmir li ġej:

sedili u mejda,

akkomadazzjoni ta’ l-irqas li tista’ tiġi konvertita mis-sedili,

faċilitajiet ta’ fejn issajjar, u

faċilitajiet ta’ ħażna.

Dan it-tagħmir għandu jkun imwaħħal b’mod riġidu mal-kompartament ta’ l-għixien; madankollu, il-mejda tista’ tkun imfassla sabiex tiġi mneħħija faċilment.

5.2.   “Vetturi blindati” tfisser vetturi maħsuba għall-protezzjoni ta’ passiġġieri u/jew ta’ merkanzija trasportati u li jikkonformaw mal-ħtiġijiet ta’ kontra l-bullits b’kisi ta’ blindatura.

5.3.   “Ambulanzi” tfisser vetturi bil-mutur tal-kategorija M maħsuba għat-trasport ta’ persuni morda jew imweġġgħa u li jkollhom tagħmir speċjali għal dan il-għan.

5.4.   “Karozzi tal-mejtin” tfisser vetturi bil-mutur tal-kategorija M maħsuba għat-trasport ta’ persuni mejta u li jkollhom tagħmir speċjali għal dan il-għan.

5.5.   “Vettura aċċessibli għas-siġġijiet bir-roti” tfisser vetturi tal-kategorija M1 mibnija jew konvertiti speċifikament sabiex iakkomodaw persuna waħda jew iktar bil-qegħda fis-siġġu (siġġijiet) bir-roti tagħhom matul vjaġġ bit-triq.

5.6.   “Karavans bil-karru” ara l-Istandard ISO 3833-77, terminu Nru 3.2.1.3.

5.7.   “Krejnijiet mobbli” tfisser vettura bi skop speċjali tal-kategorija N3, mhux mgħammra għall-ġarr ta’ merkanzija, provduta bi krejn li l-mument ta’ irfigħ tiegħu huwa daqs jew ogħla minn 400 kNm.

5.8.   “Vetturi bi skop speċjali oħra” tfisser vetturi kif definit fil-punt 5 hawn fuq bl-eċċezzjoni ta’ dawk imsemmija fil-punti 5.1 sa 5.6.

Il-kodifikazzjonijiet pertinenti għal “vetturi bi skop speċjali” huma definiti fil-Parti Ċ ta’ dan l-Anness, paragrafu 5 li għandhom jintużaw għall-għan speċifikat f’dik il-Parti.

B.   DEFINIZZJONI TAT-TIP TA’ VETTURA

1.   Għall-finijiet tal-kategorija M1:

“Tip” għandu jikkonsisti f’vetturi li mhumiex differenti f’minn ta’ l-inqas l-aspetti essenzjali li ġejjin:

il-manifattur,

id-denominazzjoni tat-tip tal-manifattur,

l-aspetti essenzjali ta’ kostruzzjoni u disinn:

chassis/pjan ta’ l-art (differenzi ovvji u fundamentali),

impjant ta’ l-enerġija (kombustjoni interna/elettriku/ibridu).

“Varjant” ta’ tip tfisser vetturi fit-tip li mhumiex differenti f’minn ta’ l-inqas l-aspetti essenzjali li ġejjin:

l-istil tal-body (per eżempju, vettura salun, heċbek, kupé, konvertibbli, station-wagon, jew vetturi b’diversi skopijiet),

impjant ta’ l-enerġija:

prinċipju ta’ ħidma (skond il-punt 3.2.1.1 ta’ l-Anness III),

numru u arranġament taċ-ċilindri,

differenzi fil-potenza ta’ aktar minn 30 % (l-ogħla huwa aktar minn 1,3 darbiet dak l-aktar baxx),

differenzi fil-kapaċità ta’ aktar minn 20 % (l-ogħla huwa aktar minn 1.2 darbiet dak l-aktar baxx),

fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni),

fusijiet ikkwartjati (numru u pożizzjoni).

“Verżjoni” ta’ varjant tfisser vetturi, li jikkonsistu f’taħlita ta’ elementi li jidhru fil-pakkett ta’ informazzjoni suġġetti għall-ħtiġijiet fl-Anness VIII.

Iskrizzjonijiet multipli tal-parametri li ġejjin ma jistgħux jiġu magħquda f’verżjoni waħda:

massa mgħobbija massima teknikament permissibbli,

ċilindrata tal-magna,

potenza netta massima,

tip tal-gearbox u numru ta’ gerijiet,

numru massimu ta’ pożizzjonijiet ta’ bil-qiegħda kif definit fl-Anness II Ċ.

2.   Għall-fini tal-kategoriji M2 u M3:

“Tip” għandu jikkonsisti f’vetturi li mhumiex differenti f’minn ta’ l-inqas l-aspetti essenzjali li ġejjin:

il-manifattur,

id-denominazzjoni tat-tip tal-manifattur,

kategorija,

l-aspetti essenzjali ta’ kostruzzjoni u disinn:

chassis/body li jżomm lilu nnifsu, b’sular wieħed/b’żewġ sulari, riġidu/artikolat (differenzi ovvji u fundamentali),

numru ta’ fusijiet

impjant ta’ l-enerġija (kombustjoni interna/elettriku/ibridu),

“Varjant” ta’ tip tfisser vetturi fit-tip li mhumiex differenti f’minn ta’ l-inqas l-aspetti essenzjali li ġejjin:

klassi kif definita fid-Direttiva 2001/85/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Novembru 2001 dwar id-dispożizzjonijiet speċjali għal vetturi użati għat-trasport ta’ pasiġġieri li jkollhom aktar minn tmien sedili b’żieda mas-sedil tas-sewwieq (1) (għal vetturi kompluti biss),

medda tal-binja (per eżempju, kompluta/mhux kompluta),

impjant ta’ l-enerġija:

prinċipju ta’ ħidma (skond il-punt 3.2.1.1 ta’ l-Anness III),

numru u arranġament taċ-ċilindri,

differenzi fil-potenza ta’ aktar minn 50 % (l-ogħla huwa aktar minn 1.5 darbiet dak l-aktar baxx),

differenzi fil-kapaċità ta’ aktar minn 50 % (l-ogħla huwa aktar minn 1,5 darbiet dak l-aktar baxx),

post (quddiem, fin-nofs, fuq wara),

differenzi ta’ massa mgħobbija massima teknikament permissibbli ta’ aktar minn 20 % (l-ogħla huwa aktar minn 1,2 drabi dak l-aktar baxx),

fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni),

fusijiet ikkwartjati (numru u pożizzjoni).

“Verżjoni” ta’ varjant tfisser vetturi, li jikkonsistu f’taħlita ta’ elementi li jidhru fil-pakkett ta’ informazzjoni suġġetti għall-ħtiġijiet fl-Anness VIII.

3.   Għall-fini tal-kategoriji N1, N2 u N3:

“Tip” għandu jikkonsisti f’vetturi li mhumiex differenti f’minn ta’ l-inqas l-aspetti essenzjali li ġejjin:

il-manifattur,

id-denominazzjoni tat-tip tal-manifattur,

kategorija,

l-aspetti essenzjali ta’ kostruzzjoni u disinn:

chassis/pjan ta’ l-art (differenzi ovvji u fundamentali),

numru ta’ fusijiet,

impjant ta’ l-enerġija (kombustjoni interna/elettriku/ibridu).

“Varjant” ta’ tip tfisser vetturi fit-tip li mhumiex differenti f’minn ta’ l-inqas l-aspetti essenzjali li ġejjin:

kunċett strutturali tal-body (per eżempju, vettura ta’ l-irmunkar trakk bi pjattaforma/tipper/tanker/semi-karru) (għal vetturi kompluti biss),

estermità tal-binja (per eżempju, kompluta/mhux kompluta),

impjant ta’ l-enerġija:

prinċipju ta’ ħidma (skond il-punt 3.2.1.1 ta’ l-Anness III),

numru u arranġament taċ-ċilindri,

differenzi fil-potenza ta’ aktar minn 50 % (l-ogħla huwa aktar minn 1.5 darbiet dak l-aktar baxx),

differenzi fil-kapaċità ta’ aktar minn 50 % (l-ogħla huwa aktar minn 1,5 darbiet dak l-aktar baxx),

differenzi ta’ massa mgħobbija massima teknikament permissibbli ta’ aktar minn 20 % (l-ogħla huwa aktar minn 1,2 drabi dak l-aktar baxx),

fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni),

fusijiet ikkwartjati (numru u pożizzjoni),

“Verżjoni” ta’ varjant tfisser vetturi, li jikkonsistu f’taħlita ta’ elementi li jidhru fil-pakkett ta’ informazzjoni suġġetti għall-ħtiġijiet fl-Anness VIII.

4.   Għall-fini tal-kategoriji O1, O2, O3 u O4:

“Tip” għandu jikkonsisti f’vetturi li mhumiex differenti f’minn ta’ l-inqas l-aspetti essenzjali li ġejjin:

il-manifattur,

id-denominazzjoni tat-tip tal-manifattur,

kategorija,

l-aspetti essenzjali ta’ kostruzzjoni u disinn:

chassis/body li jżomm waħdu (differenzi ovvji u fundamentali),

numru ta’ fusijiet,

karru bil-ganċ tal-ġbid/semi-karru/karru bil-fus fin-nofs,

tip ta’ sistema ta’ l-ibbrejkjar (per eżempju, mhux ibbrejkjat/inerzja/potenza).

“Varjant” ta’ tip tfisser vetturi fit-tip li mhumiex differenti f’minn ta’ l-inqas l-aspetti essenzjali li ġejjin:

estermità tal-binja (per eżempju, kompluta/mhux kompluta),

stil tal-body (per eżempju, karavans/pjattaforma/tanker) (għal vetturi kompluti/kkompletati biss),

differenzi ta’ massa mgħobbija massima teknikament permissibbli ta’ aktar minn 20 % (l-ogħla huwa aktar minn 1,2 drabi dak l-aktar baxx),

fusijiet ikkwartjati (numru u pożizzjoni).

“Verżjoni” ta’ varjant tfisser vetturi, li jikkonsistu f’taħlita ta’ elementi murija fil-pakkett ta’ informazzjoni.

5.   Għall-kategoriji kollha:

Identifikazzjoni sħiħa tal-vettura sempliċiment mid-denominazzjonijiet tat-tip, il-varjant u l-verżjoni trid tkun konsistenti ma’ definizzjoni preċiża unika tal-karatteristiċi tekniċi kollha meħtieġa għall-vettura li trid titqiegħed f’servizz.

Ċ   DEFINIZZJONI TAT-TIP TA’ KARROZZERIJA (għall-vetturi kompluti/ikkompletati biss)

It-tip tal-karrozzerija fl-Anness I, l-Anness III, Parti 1, punt 9.1 u fl-Anness IX, punt 37 għandu jiġi indikat bil-kodifikazzjoni li ġejja:

1.   Karozzi tal-passiġġieri (M1)

AA Saloon

Standard ISO 3833-1977, terminu Nru 3.1.1.1, iżda inklużi wkoll vetturi b’aktar minn erba’ twieqi tal-ġenb.

AB Hatchback

Saloon (AA) b’nofs bieba fuq in-naħa ta’ wara tal-vettura.

AC Station wagon

Standard ISO 3833-1977, terminu Nru 3.1.1.4 (estate car)

AD Coupé

Standard ISO 3833-1977, terminu Nru 3.1.1.5

AE Convertible

Standard ISO 3833-1977, terminu Nru 3.1.1.6

AF Vettura multi-purpose

Vettura bil-mutur minbarra dawk imsemmija f’AA sa AE maħsuba għall-ġarr ta’ passiġġieri u l-bagalji tagħhom jew merkanzija, f’kompartiment singolu. Madankollu, jekk tali vettura tissodisfa ż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin:

(i)

in-numru ta’ pożizzjonijiet ta’ bil-qiegħda, eskluż ix-xufier, huwa ta’ aktar minn sitta;

“pożizzjoni ta’ bil-qiegħda” għandha tkun meqjusa bħala li teżisti jekk il-vettura tkun provduta b’ankraġġi tas-sedili “aċċessibbli”;

“aċċessibbli” għandha tfisser dawk l-ankraġġi, li jistgħu jintużaw. Għall-prevenzjoni tal-fatt li l-ankraġġi jkunu “aċċessibbli”, il-manifattur għandu fiżikament jostakola l-użu tagħhom, per eżempju billi jiwweldja fuqhom pjanċi li jgħattu jew billi jwaħħal xi oġġetti fissi li ma jkunux jistgħu jitneħħew bl-użu ta’ għodda disponibbli normalment; u

(ii)

P – (M + N × 68) > N × 68

fejn:

P

=

massa mgħobbija massima teknikament permissibbli f’kg

M

=

massa fi stat ta’ sewqan f’kg

N

=

numru ta’ pożizzjonijiet bil-qiegħda eskluż ix-xufier.

Din il-vettura mhix ikkunsidrata bħala vettura tal-kategorija M1

2.   Vetturi bil-mutur tal-kategorija M2 jew M3

Vettura tal-Klassi I (ara d-Direttiva 2001/85/KE)

CA

B’sular wieħed

CB

B’żewġ sulari

CC

B’sular wieħed artikolata

CD

B’żewġ sulari artikolata

CE

B’sular wieħed b’saqaf baxx

CF

B’żewġ sulari b’saqaf baxx

CG

B’sular wieħed b’saqaf baxx artikolata

CH

B’żewġ sulari b’saqaf baxx artikolata

Vettura tal-Klassi II (ara d-Direttiva 2001/85/KE)

CI

B’sular wieħed

CJ

B’żewġ sulari

CK

B’sular wieħed artikolata

CL

B’żewġ sulari artikolata

CM

B’sular wieħed b’saqaf baxx

CN

B’żewġ sulari b’saqaf baxx

CO

B’sular wieħed b’saqaf baxx artikolata

CP

B’żewġ sulari b’saqaf baxx artikolata

Vettura tal-Klassi III (ara d-Direttiva 2001/85/KE)

CQ

B’sular wieħed

CR

B’żewġ sulari

CS

B’sular wieħed artikolata

CT

B’żewġ sulari artikolata

Vettura tal-Klassi A (ara d-Direttiva 2001/85/KE)

CU

B’sular wieħed

CV

B’sular wieħed b’saqaf baxx

Vettura tal-Klassi B (ara d-Direttiva 2001/85/KE)

CW

B’sular wieħed

3.   Vetturi bil-mutur tal-kategorija N

BA

Trakk

Ara d-Direttiva 97/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 1997 dwar il-mases u dimensjonijiet ta’ ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom" (1) Anness I punt 2.1.1

BB

Vann

Trakk bil-kabina integrata fil-body

BC

Vettura li tirmonka semi-karru

Ara d-Direttiva 97/27/KE Anness I punt 2.1.1

BD

Vettura li tirmonka karru (trakter tat-triq)

Ara d-Direttiva 97/27/KE Anness I punt 2.1.1

Madankollu, jekk vettura definita bħala BB b’massa massima teknikament permissibbli li ma taqbiżx it-3 500 kg:

għandha aktar minn 6 pożizzjonijiet ta’ bil-qiegħda eskluż ix-xufier

jew

tissodisfa t-tnejn mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

(i)

in-numru ta’ pożizzjonijiet ta’ bil-qiegħda, eskluż ix-xufier, mhuwiex aktar minn 6 u

(ii)

P – (M + N × 68) ≤ N × 68

din il-vettura mhix ikkunsidrata bħala vettura tal-kategorija N.

Madankollu, jekk vettura hija definita bħala BA, BB b’massa massima teknikament permissibbli li taqbeż it-3 500 kg, BC jew BD tissodifa minn ta’ l-inqas waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

(i)

in-numru ta’ pożizzjonijiet ta’ bil-qiegħda, eskluż ix-xufier, huwa aktar minn 8 jew

(ii)

P – (M + N × 68) ≤ N × 68

din il-vettura mhix ikkunsidrata bħala vettura tal-kategorija N.

Ara l-Parti Ċ, punt ta’ dan l-Anness għad-definizzjonijiet ta’ “pożizzjonijiet ta’ bil-qiegħda”, P, M u N.

4.   Vetturi tal-kategorija O

DA

Semi-karru

Ara d-Direttiva 97/27/KE Anness I punt 2.2.2

DB

Karru bil-ganċ tal-ġbid

Ara d-Direttiva 97/27/KE Anness I punt 2.2.3

DC

Karru bil-fus fin-nofs

Ara d-Direttiva 97/27/KE Anness I punt 2.2.4

5.   Vetturi bi skop speċjali

SA

Karavans bil-mutur (Ara l-Anness II A punt 5.1)

SB

Vetturi blindati (Ara l-Anness II A punt 5.2)

SC

Ambulanzi (Ara l-Anness II A punt 5.3)

SD

Karozzi tal-mejtin (Ara l-Anness II A punt 5.4)

SE

Karavans bil-karru (Ara l-Anness II A punt 5.6)

SF

Krejnijiet mobbli (Ara l-Anness II A punt 5.7)

SG

Vetturi bi skop speċjali oħra (Ara l-Anness II A punt 5.8)

SH

Vettura aċċessibbli għas-siġġijiet bir-roti (Ara l-Anness II, taqsima A, punt 5.5.)


(1)  ĠU L 42, 13.2.2002, p. 1.

(1)  ĠU L 233, 25.8.1997, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/19/KE (ĠU L 79, 26.3.2003, p. 6).

ANNESS III

Dokument ta’ informazzjoni għall-fini ta’ approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi

(Għal noti ta’ tifsir, jekk jogħġbok irreferi għall-aħħar paġna ta’ l-Anness I)

PARTI I

L-informazzjoni li ġejja, jekk applikabbli, għandha tiġi fornuta fi triplikat u tkun tinkludi lista tal-kontenut. Kwalunkwe tpinġija trid tiġi fornuta fi skala adatta u f’detall suffiċjenti fuq daqs A4, jew fuq folder ta’ format A4. Ir-ritratti, jekk ikun hemm, iridu juru dettall suffiċjenti.

Jekk is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati għandhom kontrolli elettroniċi, trid tiġi fornuta l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tagħhom.

A:   Għall-Kategoriji M u N

0.   ĠENERALI

0.1.   Għamla (trade name tal-manifattur):

Tip: …

0.2.1.   Isem/ismijiet kummerċjali (jekk disponibbli):

Mezzi ta’ identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-vettura (b): …

0.3.1.   Post ta’ dak l-immarkar: …

Kategorija ta’ vettura (c):

0.4.1.   Klassifikazzjoni(jiet) skond il-merkanzija perikoluża li l-vettura hija maħsuba li titrasporta: …

0.5.   Isem u indirizz tal-manifattur: …

0.8.   Indirizz(i) ta’ l-impjant(i) ta’ assemblaġġ:

0.9.   Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk jeżisti):

1.   KARATTERISTIĊI TA’ KONSTRUZZJONI ĠENERALI TAL-VETTURA

1.1.   Ritratti u/jew tpinġijiet ta’ vettura rappreżentattiva:

Numru ta’ fusijiet u roti:

1.3.2.   Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet ikkwartjati (steered axles):

1.3.3.   Fusijiet motorizzati (powered axles) (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni):

1.4.   Chassis (jekk hemm) (tpinġija ġenerali):

1.6.   Pożizzjoni u arranġament tal-magna:

Id tas-sewqan: xellug/lemin (1)

1.8.1.   Il-vettura hija mgħammra biex tinsaq fi traffiku fuq in-naħa tal-lemin/tax-xellug (1)

2.   MASSES U DIMENSJONIJIET (e) (f’kg u mm)

(Irreferi għal tpinġija fejn applikabbli)

2.1.   Il-bażi(jiet) tar-rota (kompletament mgħobbija) (f):

2.3.1.   Trekk ta’ kull fus ikkwartjat (i):

2.3.2.   Trekk tal-fusijiet ikkwartjat l-oħra kollha (i):

Firxa ta’ dimensjonijiet tal-vettura (globalment)

Għal chassis b’karrozzerija

Tul (j):

2.4.2.1.1.   Tul taż-żona tat-tagħbija:

Wesa’ (k):

2.4.2.2.1.   Ħxuna tal-ħitan (fil-każ ta’ vetturi mfassla għall-ġarr ta’ merkanzija f’temperatura kkontrollata):

2.4.2.3.   Għoli (lesta għas-sewqan) (l) (għal sospensjonijiet aġġustabbli għall-għoli, indika l-pożizzjoni ta’ ħidma normali):

Massa tal-vettura bil-karrozzerija u, fil-każ ta’ vettura ta’ l-irmunkar ta’ kategorija għajr dik M1 b’apparat ta’ ggaċjar, jekk mgħammar mill-manifattur, lesta għas-sewqan, jew massa tax-chassis jew chassis bil-kabina, mingħajr karrozzerija u/jew apparat ta’ gganċjar jekk il-manifattur ma jgħammarx il-karrozzerija u/jew l-apparat ta’ l-igganċjar (inklużi l-likwidi, l-għodda, l-istepni, jekk mgħammra, u x-xufier u, għax-xarabanks u l-kowċis, membru ta’ l-ekwipaġġ jekk hemm sedil għall-ekwipaġġ fil-vettura) (o) (massimu u minimu għal kull varjant):

2.6.1.   Distribuzzjoni ta’ din il-massa fost il-fusijiet u, fil-każ ta’ semi-karru jew karru b’fus fin-nofs, tagħbija fuq il-punt ta’ gganċjar (massimu u minimu għal kull varjant):

2.7.   Massa minima tal-vettura kkompletata kif iddikjarat mill-manifattur, fil-każ ta’ vettura mhux kompluta:

Massa mgħobbija massima teknikament permissibbli ddikjarata mill-manifattur (y) (*):

2.8.1.   Distribuzzjoni ta’ din il-massa fost il-fusijiet u, fil-każ ta’ semi-karru jew karru b’fus fin-nofs, tagħbija fuq il-punt ta’ gganċjar (*):

2.9.   Massa massima teknikament permissibbli fuq kull fus:

2.10.   Massa massima teknikament permissibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet:

Massa massima li tista’ tiġi rmunkata teknikament permissibbli tal-vettura bil-mutur fil-każ ta’

2.11.1.   Karru bil-ganċ tal-ġbid:

2.11.2.   Semi-karru:

2.11.3.   Karru bil-fus fin-nofs:

2.11.4.   Massa massima teknikament permissibbli tat-taħlita:

2.11.5.   Il-vettura hi/mhix adatta biex tirmonka tagħbijiet (punt 1.2 ta’ l-Anness II għad-Direttiva 77/389/KEE) (l)

2.11.6.   Massa massima ta’ karru mhux ibbrejkjat:

Tagħbija/massa vertikali statika massima teknikament permissibbli fuq il-punt ta’ gganċjar tal-vettura

2.12.1.   Tal-vettura bil-mutur:

Reġistrazzjoni maħsuba/masses massimi permissibbli f’servizzi (mhux obbligatorja: fil-każ fejn dawn il-valuri jiġu mogħtija, huma għandhom jiġu verifikati skond il-ħtiġijiet ta’ l-Anness IV għad-Direttiva 97/27/KE):

2.16.1.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa mgħobbija massima permissibli f’servizz (Diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

2.16.2.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa massima permissibbli f’servizz fuq kull fus u, fil-każ ta’ semi-karru jew karru bil-fus fin-nofs, it-tagħbija maħsuba fuq il-punt ta’ gganċjar iddikjarata mill-manifattur jekk tkun anqas mill-massa massima teknikament permissibli fuq il-punt ta’ gganċjar (Diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

2.16.3.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa mgħobbija massima permissibli f’servizz fuq kull grupp ta’ fusijiet (Diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

2.16.4.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa mgħobbija massima permissibli f’servizz li tista’ tiġi rmunkata (Diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

2.16.5.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa mgħobbija massima permissibli f’servizz tat-taħlita (Diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

3.   IMPJANT TA’ L-ENERĠIJA (q) (Fil-każ ta’ vettura li tista’ taħdem bil-petrol, bid-diesel, …, jew ukoll, b’taħlita ma’ fjuwil ieħor, l-elementi għandhom jiġu ripetuti (+)).

Manifattur:

3.1.1.   Il-kodiċi tal-magna tal-manifattur kif immarkat fuq il-magna:

Magna ta’ kombustjoni interna

3.2.1.1.   Prinċipju ta’ ħidma: ignition pożittiva/ignition ta’ kompressjoni, b’erba’ strokes/b’żewġ strokes (1)

3.2.1.2.   Numru u arranġament ta’ ċilindri:

3.2.1.3.   Ċilindrata tal-magna (s): … cm3

3.2.1.6.   Idling speed normali tal-magna (2): … min–1

3.2.1.8.   Potenza netta massima (t): … kW bi … min–1 (il-valur iddikjarat tal-manifattur)

3.2.1.9.   Veloċità tal-magna massima permessa kif preskritt mill-manifattur: … min–1

Fjuwil: Żejt tad-diesel/Petrol/LPG/NG/Etanol … (1)

3.2.2.1.   RON biċ-ċomb:

3.2.2.2.   RON, mingħajr ċomb:

Feed tal-fjuwil

3.2.4.1.   B’karburettur(i): iva/le (1)

B’injezzjoni tal-fjuwil (ignition ta’ kompressjoni biss): iva/le (1)

3.2.4.2.2.   Prinċipju ta’ ħidma: injezzjoni diretta/pre-chamber/swirl chamber(1)

3.2.4.3.   B’injezzjoni tal-fjuwil (ignition pożittiva biss): iva/le (1)

3.2.7.   Sistema ta’ tkessiħ: likwidu/arja (1)

Sistema ta’ l-intake

3.2.8.1.   Ċarġer tal-pressjoni: iva/le (1)

Miżuri meħuda kontra t-tniġġis ta’ l-arja

Apparat ta’ kontra t-tniġġis addizzjonali (jekk jeżisti, u jekk mhux kopert minn intestatura oħra)

3.2.12.2.1.   Konvertitur katalitiku: iva/le (1)

3.2.12.2.2.   Sensur ta’ l-ossiġnu: iva/le (1)

3.2.12.2.3.   Injezzjoni ta’ l-arja: iva/le (1)

3.2.12.2.4.   Ċirkolazzjoni mill-ġdid tal-gass ta’ l-egżost: iva/le (1)

3.2.12.2.5.   Sistema ta’ kontroll ta’ l-emissjonijiet evaporattivi: iva/le (1)

3.2.12.2.6.   Nassa partikulata: iva/le (1)

3.2.12.2.7.   Sistema dijanjostika abbord (OBD): iva/le (1)

3.2.12.2.8.   Sistemi oħra (deskrizzjoni u operazzjoni):

3.2.13.   Post tas-simbolu tal-koeffiċjent ta’ assorbiment (magni b’ignition ta’ kompressjoni biss):

3.2.15.   Sistema tal-fjuwil ta’ LPG: iva/le (1)

3.2.16.   Sistema tal-fjuwil ta’ l-NG: iva/le (1)

Mutur elettriku

Tip (koljatura, excitation): …

3.3.1.1.   Output massimu ta’ kull siegħa: … kW

3.3.1.2.   Vultaġġ operattiv: … V

Batterija

3.3.2.4.   Kariga:

3.6.5.   Temperatura tal-lubrikant

minimu: … K.

massimu: … K.

4.   TRASMISSJONI (v)

4.2.   Tip (mekkanika, idrawlika, elettrika, eċċ.):

Gearbox

4.5.1.   Tip (manwali/awtomatika/CVT (trasmissjoni kontinwament varjabbli)) (1)

4.6.   Proporzjonijiet tal-gerijiet

Gêr

Proporzjonijiet tal-gearbox interna (proporzjonijiet tal-magna għar-rivoluzzjonijiet tax-xaft ta’ l-output tal-gearbox)

Proporzjoni(jiet) tas-sewqan finali (proporzjon tax-xaft ta’ l-output tal-gearbox għar-rivoluzzjonijiet tar-rota misjuqa)

Proporzjonijiet tal-gêr totali

Massimu għas-CVT

1

2

3

Minimu għas-CVT

 

 

 

Rivers

 

 

 

4.7.   Veloċità massima tal-vettura (‘km/h) (w):

5.   FUSIJIET

5.1.   Deskrizzjoni ta’ kull fus:

5.2.   Għamla:

5.3.   Tip: …

5.4.   Pożizzjoni tal-fus(ijiet) ritrattabbli:

5.5.   Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jistgħu jiġu mgħobbija:

6.   SOSPENSJONI

Tip u disinn tas-sospensjoni ta’ kull fus jew rota:

6.2.1.   Aġġustament tal-livell: iva/le/mhux obbligatorja (1)

Sospensjoni ta’ l-arja għal fusi(jiet) tas-sewqan: iva/le (1)

6.2.3.1.   Sospensjoni tal-fus(ijiet) tas-sewqan ekwivalenti għal sospensjoni ta’ l-arja: iva/le (1)

6.2.3.2.   Frekwenza u tnaqqis ta’ l-oxxillazzjoni ta’ l-massa miqmusa:

Taħlita/taħlitiet ta’ Tajer/Rota (għat-tajers indika d-denominazzjoni tad-daqs, l-indiċi ta’ kapaċità ta’ tagħbija minima, is-simbolu tal-kategorija ta’ veloċità minima; għar-roti indika d-daqs(ijiet) tar-rimmijiet u l-off-set(s))

Fusijiet

6.6.1.1.1.   Fus 1:

6.6.1.1.2.   Fus 2:

eċċ.

6.6.1.2.   Stepni, jekk hemm:

L-aktar limiti għoljin u dawk baxxi tar-radii li jirroljaw

6.6.2.1.   Fus 1:

6.6.2.2.   Fus 2:

eċċ.

7.   KWARTIMENT

Trasmissjoni u kontroll

7.2.1.   Tip ta’ trasmissjoni ta’ l-ikkwartjar (ispeċifika għal quddiem u għal wara, jekk applikabbli):

7.2.2.   Rabta mar-roti (inklużi mezzi oħra barra dawk mekkaniċi; speċifika għal quddiem u għal wara, jekk applikabbli):

7.2.3.   Metodu ta’ assistenza, jekk jeżisti:

8.   BREJKIJIET

8.5.   Sistema ta’ l-ibbrejkjar anti-lock: iva/le/mhux obbligatorja (1)

8.9.   Deskrizzjoni qasira tas-sistemi ta’ bbrejkjar (skond il-punt 1.6 ta’ l-Addendum għall-Appendiċi 1 ta’ l-Anness IX għad-Direttiva 71/320/KEE):

8.11.   Dettalji tat-tip(i) tas-sistema/i ta’ bbrejkjar ta’ kapaċità ta’ reżistenza:

9.   KARROZZERIJA

9.1.   Tip ta’ karrozzerija:

Il-bibien, lukketti u ċappetti ta’ l-okkupant

9.3.1.   Konfigurazzjoni tal-bieb u numru ta’ bibien:

Tagħmir għal viżjoni indiretta

Mirja (iddikjara għal kull mera):

9.9.1.1.   Għamla:

9.9.1.2.   Marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

9.9.1.3.   Varjant:

9.9.1.4.   Tpinġija/ijiet għall-identifikazzjoni tal-mera li turi l-pożizzjoni tal-mera b’mod relattiv ma’ l-istruttura tal-vettura:

9.9.1.5.   Dettalji tal-metodu ta’ twaħħil inkluża dik il-parti ta’ l-istruttura tal-vettura li magħha hija mwaħħla:

9.9.1.6.   Tagħmir mhux obbligatorju li jista’ jaffettwa l-kamp ta’ viżjoni li jagħti għal wara:

9.9.1.7.   Deskirzzjoni qasira tal-komponenti elettroniċi (jekk hemm) tas-sistema ta’ aġġustament:

Tagħmir għal viżjoni indiretta ħlief dik tal-mirja:

Tip u karatteristiċi (bħal deskrizzjoni sħiħa tat-tagħmir):

9.9.2.1.1.   Fil-każ ta’ tagħmir ta’ kamera-monitor, id-distanza ta’ individwazzjoni (mm), kuntrast, firxa ta’ illuminazzjoni, korrezzjoni tal-leħħa qawwija ta’ dawl, prestazzjoni tal-wirja (iswed u abjad/kulur), frekwenza ta’ ripetizzjoni ta’ l-immaġni, kemm jagħti dawl il-monitor:

9.9.2.1.2.   Tpinġij/ijiet suffiċjentement dettaljata/i biex jidentifikaw it-tagħmir sħiħ, inkluż struzzjonijiet għall-installazzjoni; il-pożizzjoni għall-marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha tiġi indikata fuq it-tpinġija.

Aċċessorji ta’ ġewwa

Sedili

9.10.3.1.   Numru:

Pożizzjoni u arranġament:

9.10.3.2.1.   Numru ta’ pożizzjonijiet bil-qiegħda:

9.10.3.2.2.   Sedil(i) maħsuba għall-użu meta l-vettura tkun wieqfa biss:

9.10.4.1.   Tip(i) ta’ riffieda tar-ras: integrati/li jistgħu jinqalgħu/separati (1)

9.10.4.2.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip ta’ komponent, jekk jeżisti/u:

9.12.2.   Natura u pożizzjoni tas-sistemi ta’ trażżin supplimentari (indika iva/le/mhux obbligatorja):

(L = naħa tax-xellug, R = naħa tal-lemin, Ċ = ċentru)

 

Airbag ta’ quddiem

Airbag tal-ġenb

Apparat ta’ tagħbija minn qabel taċ-ċinturin

L-ewwel ringiela ta’ sedili

L

 

 

 

Ċ

 

 

 

R

 

 

 

It-tieni ringiela ta’ sedili (1)

L

 

 

 

Ċ

 

 

 

R

 

 

 

Pjanċi statutorji (id-Direttiva 76/114/KEE)

9.17.1.   Ritratti u/jew tpinġijiet tal-postijiet tal-pjanċi u l-iskrizzjonijiet statutorji u tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura:

Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-manifattur bil-ħtieġa tal-punt 1.1.1 ta’ l-Anness II għad-Direttiva 76/114/KEE

9.17.4.1.   Is-sens tal-karattri fit-tieni taqsima u, jekk applikabbli, fit-tielet taqsima użata għal konformità mal-ħtiġijiet tat-taqsima 5.3 ta’ l-Istandard ISO 3779-1983 għandu jkun spjegat:

9.17.4.2.   Jekk il-karattri fit-tieni taqsima huma wżati għal konformità mal-ħtiġijiet tat-taqsima 5.4 ta’ l-Istandard ISO 3779-1983, dawn il-karattri għandhom ikunu indikati:

Protezzjoni ta’ persuni mexjin

9.23.1.   Għandha tiġi pprovduta deskrizzjoni dettaljata, inkluż ritratti u/jew tpinġijiet, tal-vettura fir-rigward ta’ l-istruttura, id-dimensjonijiet, il-linja ta’ referenza rilevanti u l-materjali kostitwenti tal-parti ta’ quddiem tal-vettura (interna u esterna). Din id-deskrizzjoni għandha tinkludi dettall ta’ kwalunkwe sistema ta’ protezzjoni attiva installata.

11.   KONNESSJONIJIET BEJN IL-VETTURI TA’ RMUNKAR U KARRIJIET U SEMI-KARRIJIET

11.1.   Klassi u tip ta’ l-apparat(i) ta’ gganċjar mgħammra jew li jridu jiġu mgħammra:

11.3.   Istruzzjonijiet għat-tehmiż tat-tip ta’ gganċjar mal-vettura u ritratti jew tpinġijiet tal-punti ta’ twaħħil fil-vettura kif iddikjarat mill-manifattur; informazzjoni addizzjonali, jekk l-użu tat-tip ta’ gganċjar huwa ristrett għal ċerti varjanti jew verżjonijiet tat-tip ta’ vettura:

11.4.   Informazzjoni tat-twaħħil ta’ brekits speċjali ta’ l-irmunkar jew ta’ pjanċi ta’ l-immuntar:

11.5.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

12.7.1.   vettura mgħammra b’tagħmir tar-radar b’firxa qasira ta’ 24 GHz: Iva/Le (aqta’ barra li mhux applikabbli).

12.7.2.   vettura mgħammra b’tagħmir tar-radar b’firxa qasira ta’ 79 GHz: Iva/Le (aqta’ barra li mhux applikabbli).

13.   DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL VETTURI UŻATI GĦALL-ĠARR TA’ PASSIĠĠIERI LI FIHOM AKTAR MINN TMIEN SEDILI MINBARRA S-SEDIL TAS-XUFIER

Klassi ta’ vettura (Klassi I, Klassi II, Klassi III, Klassi A, Klassi B):

13.1.1.   Tipi ta’ chassis fejn il-karrozzerija approvat għat-tip tal-KE jista’ jiġi installat (manifattur(i), u tip(i) ta’ vettura):

Numru ta’ passiġġieri (bil-qiegħda u bil-wieqfa)

13.3.1.   Total (N):

13.3.2.   Gverta ta’ fuq (Na) (1):

13.3.3.   Gverta ta’ taħt (Nb) (1):

Numru ta’ passiġġieri (bil-qiegħda)

13.4.1.   Total (A):

13.4.2.   Gverta ta’ fuq (Aa) (1):

13.4.3.   Gverta ta’ taħt (Ab) (1):

B:   Għall-kategorija O

0.   ĠENERALI

0.1.   Għamla (trade name tal-manifattur):

Tip:

0.2.1.   Isem/ismijiet kummerċjali (jekk disponibbli):

Mezzi ta’ identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-vettura (b):

0.3.1.   Post ta’ dak l-immarkar:

Kategorija ta’ vettura (c):

0.4.1.   Klassifikazzjoni(jiet) skond il-merkanzija perikoluża li l-vettura hija maħsuba li titrasporta:

0.5.   Isem u indirizz tal-manifattur:

0.8.   Indirizz(i) ta’ l-impjant(i) ta’ assemblaġġ:

0.9.   Isem u indirizz tar-rapprezentant tal-manifattur (jekk hemm): …

1.   KARATTERISTIĊI TA’ KONSTRUZZJONI ĠENERALI TAL-VETTURA

1.1.   Ritratti u/jew tpinġijiet ta’ vettura rappreżentattiva:

Numru ta’ fusijiet u roti:

1.3.2.   Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet ikkwartjati (steered axles):

1.4.   Chassis (jekk hemm) (tpinġija ġenerali):

2.   MASSES U DIMENSJONIJIET (e) (f’kg u mm)

(Irreferi għal tpinġija fejn applikabbli)

2.1.   Il-bażi(jiet) tar-rota (kompletament mgħobbija) (f):

2.3.1.   Trekk ta’ kull fus ikkwartjat (i):

2.3.2.   Trekk tal-fusijiet ikkwartjat l-oħra kollha (i):

Firxa ta’ dimensjonijiet tal-vettura (globalment)

Għal chassis b’karrozzerija

Tul (j):

2.4.2.1.1.   Tul taż-żona tat-tagħbija:

Wisa’ (k):

2.4.2.2.1.   Ħxuna tal-ħitan (fil-każ ta’ vetturi mfassla għall-ġarr ta’ merkanzija f’temperatura kkontrollata):

2.4.2.3.   Għoli (lesta għas-sewqan) (l) (għal sospensjonijiet aġġustabbli għall-għoli, indika l-pożizzjoni ta’ ħidma normali):

Massa tal-vettura bil-karrozzerija u, fil-każ ta’ vettura ta’ l-irmunkar ta’ kategorija għajr dik M1 b’apparat ta’ ggaċjar, jekk mgħammar mill-manifattur, lesta għas-sewqan, jew massa tax-chassis jew chassis bil-kabina, mingħajr karrozzerija u/jew apparat ta’ gganċjar jekk il-manifattur ma jgħammarx il-karrozzerija u/jew l-apparat ta’ l-igganċjar (inklużi l-likwidi, l-għodda, l-istepni, jekk mgħammra, u x-xufier u, għax-xarabanks u l-kowċis, membru ta’ l-ekwipaġġ jekk hemm sedil għall-ekwipaġġ fil-vettura) (o) (massimu u minimu għal kull varjant):

2.6.1.   Distribuzzjoni ta’ din il-massa fost il-fusijiet u, fil-każ ta’ semi-karru jew karru b’fus fin-nofs, tagħbija fuq il-punt ta’ gganċjar (massimu u minimu għal kull varjant):

2.7.   Massa minima tal-vettura kkompletata kif iddikjarat mill-manifattur, fil-każ ta’ vettura mhux kompluta:

Massa mgħobbija massima teknikament permissibbli ddikjarata mill-manifattur (y) (*):

2.8.1.   Distribuzzjoni ta’ din il-massa fost il-fusijiet u, fil-każ ta’ semi-karru jew karru bil-fus fin-nofs, tagħbija fuq il-punt ta’ gganċjar (*):

2.9.   Massa massima teknikament permissibbli fuq kull fus:

2.10.   Massa massima teknikament permissibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet:

Tagħbija/massa vertikali statika massima teknikament permissibbli fuq il-punt ta’ gganċjar tal-vettura

2.12.2.   Tas-semi-karru jew il-karru bil-fus fin-nofs:

Reġistrazzjoni maħsuba/masses massimi permissibbli f’servizzi (mhux obbligatorja: fil-każ fejn dawn il-valuri jiġu mogħtija, huma għandhom jiġu verifikati skond il-ħtiġijiet ta’ l-Anness IV għad-Direttiva 97/27/KE):

2.16.1.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa mgħobbija massima permissibli f’servizz (Diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

2.16.2.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa massima permissibbli f’servizz fuq kull fus u, fil-każ ta’ semi-karru jew karru bil-fus fin-nofs, it-tagħbija maħsuba fuq il-punt ta’ gganċjar iddikjarata mill-manifattur jekk tkun anqas mill-massa massima teknikament permissibli fuq il-punt ta’ gganċjar (Diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

2.16.3.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa mgħobbija massima permissibli f’servizz fuq kull grupp ta’ fusijiet (Diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

2.16.4.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa mgħobbija massima permissibli f’servizz li tista’ tiġi rmunkata (Diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

2.16.5.   Reġistrazzjoni maħsuba/massa mgħobbija massima permissibli f’servizz tat-taħlita (Diversi iskrizzjonijiet possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika (#)):

5.   FUSIJIET

5.1.   Deskrizzjoni ta’ kull fus:

5.2.   Għamla:

5.3.   Tip: …

5.4.   Pożizzjoni tal-fus(ijiet) ritrattabbli:

5.5.   Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jistgħu jiġu mgħobbija:

6.   SOSPENSJONI

Tip u disinn tas-sospensjoni ta’ kull fus jew rota:

6.2.1.   Aġġustament tal-livell: iva/le/mhux obbligatorja (1)

Taħlita/taħlitiet ta’ tajer/rota (għat-tajers indika d-denominazzjoni tad-daqs, l-indiċi ta’ kapaċità ta’ tagħbija minimu, is-simbolu tal-kategorija ta’ veloċità minima; għar-roti indika d-daqs(ijiet) tar-rimmijiet u l-off-set(s))

Fusijiet

6.6.1.1.1.   Fus 1:

6.6.1.1.2.   Fus 2:

eċċ.

6.6.1.2.   Stepni, jekk hemm:

L-aktar limiti għoljin u dawk baxxi tar-radii li jirroljaw

6.6.2.1.   Fus 1:

6.6.2.2.   Fus 2:

eċċ.

7.   KWARTIMENT

Trasmissjoni u kontroll

7.2.1.   Tip ta’ trasmissjoni ta’ l-ikkwartjar (ispeċifika għal quddiem u għal wara, jekk applikabbli):

7.2.2.   Rabta mar-roti (inklużi mezzi oħra barra dawk mekkaniċi; speċifika għal quddiem u għal wara, jekk applikabbli):

7.2.3.   Metodu ta’ assistenza, jekk jeżisti:

8.   BREJKIJIET

8.5.   Sistema ta’ l-ibbrejkjar antilock: iva/le/mhux obbligatorja (1)

8.9.   Deskrizzjoni qasira ta’ l-apparati ta’ bbrejkjar (skond il-punt 1.6 ta’ l-addendum għall-Appendiċi 1 ta’ l-Anness IX għad-Direttiva 71/320/KEE):

9.   KARROZZERIJA

9.1.   Tip ta’ karrozzerija:

Pjanċi statutorji (id-Direttiva 76/114/KEE)

9.17.1.   Ritratti u/jew tpinġijiet tal-postijiet tal-pjanċi u l-iskrizzjonijiet statutorji u tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura:

Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-manifattur bil-ħtieġa tal-punt 1.1.1 ta’ l-Anness II għad-Direttiva 76/114/KEE

9.17.4.1.   Is-sens tal-karattri fit-tieni taqsima u, jekk applikabbli, fit-tielet taqsima użata għal konformità mal-ħtiġijiet tat-taqsima 5.3 ta’ l-Istandard ISO 3779-1983 għandu jkun spjegat:

9.17.4.2.   Jekk il-karattri fit-tieni taqsima huma wżati għal konformità mal-ħtiġijiet tat-taqsima 5.4 ta’ l-Istandard ISO 3779-1983 dawn il-karattri għandhom ikunu indikati:

11.   KONNESSJONIJIET BEJN IL-VETTURI TA’ RMUNKAR U KARRIJIET U SEMI-KARRIJIET

11.1.   Klassi u tip ta’ l-apparat(i) ta’ gganċjar mgħammra jew li jridu jiġu mgħammra:

11.5.   Numru/i ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

PARTI II

Matriċi li juri t-taħlitiet permissibbli f’verżjonijiet ta’ vetturi ta’ dawk l-elementi fil-Parti I li għalihom hemm iskrizzjonijiet multipli. Għal dawk l-elementi ta’ iskrizzjonijiet multipli kull iskrizzjoni hija denotata b’ittra ta’ prefiss li tintuża f’dan il-matriċi sabiex tiddenota liema iskrizzjoni (jew iskrizzjonijiet) minn element partikolari huma applikabbli għal verżjoni partikolari.

Matriċi separat irid jiġi kompilta għal kull varjant fit-tip.

Iskrizzjonijiet multipli li għalihom ma hemm l-ebda restrizzjoni fuq it-taħlita tagħhom fi ħdan varjant għandhom ikunu elenkati fil-kolonna bl-intestatura “kollha”.

Nru tal-punt

Kollha

Verżjoni 1

Verżjoni 2

Eċċ.

Nru tal-verżjoni

 

 

 

 

 

 

Din l-informazzjoni tista’ tiġi ppreżentata f’format jew dehra alternattivi dment li l-għan oriġinali jiġi sodisfatt.

Kull varjant u kull verżjoni għandhom jiġu identifikati b’kodiċi numeriku jew numru li jkun jikkonsisti f’taħlita ta’ ittri u numri, li jrid jiġi indikat ukoll fiċ-ċertifikat ta’ konformità (Anness IX) tal-vettura kkonċernata.

Fil-każ ta’ varjant(i) skond l-Anness XI jew l-Artikolu 20 il-manifattur għandu jassenja kodiċi speċjali.

PARTI III

Numri ta’ approvazzjoni tat-tip

Forni l-informazzjoni meħtieġa mit-tabella li ġejja fir-rigward tas-suġġetti applikabbli (***) għal din il-vettura fl-Anness IV jew l-Anness XI. (L-approvazzjonijiet rilevanti kollha għal kull suġġett għandhom jiġu inklużi)

Suġġett

Numru ta’ approvazzjoni tat-tip:

Stat Membru jew Parti Kontraenti (+) li qed joħroġ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE (++)

Data ta’ estensjoni

Varjant(i)/Verżjoni(jiet)

 

 

 

 

 

Iffirmata:

Pożizzjoni fil-kumpannija:

Data:


(1)  It-tabella tista’ tiġi estiża skond ma jkun meħtieġ għal vetturi b’aktar minn żewġ ringieli ta’ sedili jew jekk ikun hemm aktar minn tliet sedili matul il-wisa’ tal-vettura.

(+)  Partijiet Kontraenti għall-Ftehim ta’ l-1958 Rivedut.

(++)  Irid jiġi indikat jekk ma jistax jinkiseb min-numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE.

ANNESS IV

Lista ta’ ħtiġijiet għall-finijiet ta’ approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi

PARTI I

Lista ta’ atti regolatorji

(Skond ma jkun il-każ, b’kont meħud tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-aħħar emendi għal kull waħda mill-atti regolatorji elenkati hawn taħt. Fir-rigward ta’ regolamenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE), ir-referenza għall-att regolatorju turi serje relevanti ta’ emendi tar-Regolamenti ta’ l-UNECE li għalihom daħlet il-Komunità.)

Suġġett

Referenza ta’ l-att regolatorju

Referenza tal-Ġurnal Uffiċjali

Applikabbiltà

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Livelli ta’ ħoss

70/157/KEE

L 42, 23.2.1970, p. 16.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2.

Emissjonijiet

70/220/KEE

L 76, 6.4.1970, p. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3.

Tankijiet tal-fjuwil/apparati protettivi ta’ wara

70/221/KEE

L 76, 6.4.1970, p. 23.

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X

X

X

X

4.

Spazju tal-pjanċa ta’ reġistrazzjoni ta’ wara

70/222/KEE

L 76, 6.4.1970, p. 25.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Sforz ta’ kkwartjar

70/311/KEE

L 133, 18.6.1970, p. 10.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Lukketti u ċappetti tal-bibien

70/387/KEE

L 176, 10.8.1970, p. 5.

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7.

Twissija li tinstama’

70/388/KEE

L 176, 10.8.1970, p. 12.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8.

Tagħmir ta’ viżjoni indiretta

2003/97/KE (8)

L 25, 29.1.2004, p. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9.

Ibbrejkjar

71/320/KEE

L 202, 6.9.1971, p. 37.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

Suppressjoni (radju)

72/245/KEE

L 152, 6.7.1972, p. 15.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

Duħħan tad-diesel

72/306/KEE

L 190, 20.8.1972, p. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12.

Aċċessorji ta’ ġewwa

74/60/KEE

L 38, 11.2.1974, p. 2.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ta’ kontra s-serq u immobilizzatur

74/61/KEE

L 38, 11.2.1974, p. 22.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14.

Ikkwartjar protettiv

74/297/KEE

L 165, 20.6.1974, p. 16.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15.

Saħħa tas-sedil

74/408/KEE

L 221, 12.8.1974, p. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

16.

Projezzjonijiet ta’ barra

74/483/KEE

L 256, 2.10.1974, p. 4.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Metru tal-veloċità u tagħmir tat-treġġigħ lura

75/443/KEE

L 196, 26.7.1975, p. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18.

Pjanċi (statutorji)

76/114/KEE

L 24, 30.1.1976, p. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà

76/115/KEE

L 24, 30.1.1976, p. 6.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20.

Stallazzjoni ta’ dwal u apparati ta’ sinjalar tad-dwal

76/756/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21.

Rifletturi retro

76/757/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 32.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Fanali ta’ l-end-outline, tal-pożizzjoni ta’ quddiem (tal-ġenb), tal-pożizzjoni ta’ wara (tal-ġenb), tal-waqfien, ta’ l-immarkatur tal-ġenb, ta’ l-użu ta’ matul il-jum

76/758/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 54.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Indikaturi tad-direzzjoni

76/759/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 71.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Fanali tal-pjanċa ta’ reġistrazzjoni ta’ wara

76/760/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 85.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Fanali prinċipali ta’ quddiem (inklużi l-bozoz)

76/761/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 96.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.

Fanali taċ-ċpar ta’ quddiem

76/762/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 122.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27.

Ganċijiet ta’ rmunkar

77/389/KEE

L 145, 13.6.1977, p. 41.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28.

Fanali taċ-ċpar ta’ wara

77/538/KEE

L 220, 29.8.1977, p. 60.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Fanali tat-treġġigħ lura

77/539/KEE

L 220, 29.8.1977, p. 72.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Fanali ta’ l-ipparkjar

77/540/KEE

L 220, 29.8.1977, p. 83.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31.

Ċinturi tas-sigurtà u sistemi ta’ żamma

77/541/KEE

L 220, 29.8.1977, p. 95.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32.

Viżjoni ‘l quddiem

77/649/KEE

L 267, 19.10.1977, p. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Identifikazzjoni ta’ kontrolli

78/316/KEE

L 81, 28.3.1978, p. 3.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34.

Ta’ kontra l-ġelu/ta’ kontra t-titpin

78/317/KEE

L 81, 28.3.1978, p. 27.

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

35.

Ħasil/Timsiħ

78/318/KEE

L 81, 28.3.1978, p. 49.

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

36.

Sistemi li jsaħnu

2001/56/KE

L 292, 9.11.2001, p. 21.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

Rparijiet tar-roti

78/549/KEE

L 168, 26.6.1978, p. 45.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Riffieda tar-ras

78/932/KEE

L 325, 20.11.1978, p. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Emissjonijiet ta’ CO2/konsum ta’ fjuwil

80/1268/KEE

L 375, 31.12.1980, p. 36.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

40.

Potenza tal-magna

80/1269/KEE

L 375, 31.12.1980, p. 46.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41.

Emissjonijiet tad-diesel

88/77/KEE

L 36, 9.2.1988, p. 33.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42.

Protezzjoni laterali

89/297/KEE

L 124, 5.5.1989, p. 1.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43.

Sistemi ta’ suppressjoni tar-raxx

91/226/KEE

L 103, 23.4.1991, p. 5.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44.

Mases u dimensjonijiet (karozzi)

92/21/KEE

L 129, 14.5.1992, p. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Ħġieġ ta’ sikurezza

92/22/KEE

L 129, 14.5.1992, p. 11.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.

Tajers

92/23/KEE

L 129, 14.5.1992, p. 95.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47.

Limitaturi tal-veloċità

92/24/KEE

L 129, 14.5.1992, p. 154.

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48.

Masses u dimensjonijiet (minbarra vetturi msemmija fil-punt 44)

97/27/EC

L 233, 28.8.1997, p. 1.

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Projezzjonijiet esterni tal-kabini

92/114/KEE

L 409, 31.12.1992, p. 17.

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50.

Igganċjar

94/20/KE

L 195, 29.7.1994, p. 1.

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

51.

Fjammabilità

95/28/KE

L 281, 23.11.1995, p. 1.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52.

Xarabankijiet u kowċijiet

2001/85/KE

L 42, 13.2.2002, p. 1.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53.

Impatt frontali

96/79/KE

L 18, 21.1.1997, p. 7.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Impatt tal-ġenb

96/27/KE

L 169, 8.7.1996, p. 1.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Vetturi maħsuba għat-trasport ta’ merkanzija perikoluża

98/91/KE

L 11, 16.1.1999, p. 25.

 

 

 

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

57.

Protezzjoni ta’ l-underrun ta’ quddiem

2000/40/KE

L 203, 10.8.2000, p. 9.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58.

Protezzjoni ta’ persuni mexjin.

2003/102/KE

L 321, 6.12.2003, p. 15.

X (6)

 

 

X (6)  (7)

 

 

 

 

 

 

X

:

Att regolatorju applikabbli.

Appendiċi

Lista ta’ ħtiġijiet għal approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vetturi li jappartejnu għall-kategorija M1, prodotti f’serje żgħar

(Skond ma jkun il-każ, b’kont meħud ta’ l-aħħar emendi għal kull waħda mill-atti regolatorji elenkati hawn taħt)

Suġġett

Referenza ta’ l-att regolatorju

Referenza tal-Ġurnal Uffiċjali

M1

1.

Livell ta’ ħoss

70/157/KEE

L 42, 23.2.1970, p. 16

A

2.

Emissjonijiet (bl-eċċezzjoni tas-sett sħiħ ta’ ħtiġijiet relatati mad-Dijanjostiċi Abbord (OBDs)

70/220/KEE

L 76, 6.4.1970, p. 1

A

3.

Tankijiet tal-fjuwil/Tagħmir protettiv ta’ wara

70/221/KEE

L 76, 6.4.1970, p. 23

B

4.

Spazju tal-pjanċa ta’ reġistrazzjoni ta’ wara

70/222/KEE

L 76, 6.4.1970, p. 25

B

5.

Sforz ta’ kkwartjar

70/311/KEE

L 133, 18.6.1970 p. 10

Ċ

6.

Lukketti u ċappetti tal-bibien

70/387/KEE

L 176, 10.8.1970, p. 5

Ċ

7.

Twissija li tinstema’

70/388/KEE

L 176, 10.8.1970, p. 12

B

8.

Tagħmir ta’ viżjoni indiretta

2003/97/KE (13)

L 25, 29.1.2004, p. 1

X (10)

B (12)

9.

Ibbrejkjar

71/320/KEE

L 202, 6.9.1971, p. 37

A

10.

Suppressjoni (radju)

72/245/KEE

L 152, 6.7.1972, p. 15

A (9)

C (11)

11.

Duħħan tad-diesel

72/306/KEE

L 190, 20.8.1972, p. 1

A

12.

Aċċessorji ta’ ġewwa

74/60/KEE

L 38, 11.2.1974, p. 2

Ċ

13.

Ta’ kontra s-serq u immobilizzatur

74/61/KEE

L 38, 11.2.1974, p. 22

A

14.

Ikkwartjar protettiv

74/297/KEE

L 165, 20.6.1974, p. 16

Ċ

15.

Saħħa tas-sedil

74/408/KEE

L 221, 12.8.1974, p. 1

Ċ

16.

Projezzjonijiet fuq barra

74/483/KEE

L 266, 2.10.1974, p. 4

Ċ

17.

Metru tal-veloċità u tagħmir tat-treġġigħ lura

75/443/KEE

L 196, 26.7.1975, p. 1

B

18.

Pjanċi (statutorji)

76/114/KEE

L 24, 30.1.1976, p. 1

B

19.

Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà

76/115/KEE

L 24, 30.1.1976, p. 6

B

20.

Stallazzjoni ta’ dwal u apparati ta’ senjalazzjoni bid-dwal

76/756/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 1

B

21.

Rifletturi ta’ wara

76/757/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 32

X

22.

Fanali ta’ l-end-outline, tal-pożizzjoni ta’ quddiem (tal-ġenb), tal-pożizzjoni ta’ wara (tal-ġenb), tal-waqfien, tal-markatur tal-ġenb, ta’ l-użu ta’ matul il-jum

76/758/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 54

X

23.

Indikaturi tad-direzzjoni

76/759/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 71

X

24.

Fanali tal-pjanċa ta’ reġistrazzjoni ta’ wara

76/760/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 85

X

25.

Fanali prinċipali ta’ quddiem (inklużi l-bozoz)

76/761/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 96

X

26.

Fanali taċ-ċpar ta’ quddiem

76/762/KEE

L 262, 27.9.1976, p. 122

X

27.

Ganċijiet ta’ rmunkar

77/389/KEE

L 145, 13.6.1977, p. 41

B

28.

Fanali taċ-ċpar ta’ wara

77/538/KEE

L 220, 29.8.1977, p. 60

X

29.

Fanali tat-treġġigħ lura

77/539/KEE

L 220, 29.8.1977, p. 72

X

30.

Fanali ta’ l-ipparkjar

77/540/KEE

L 220, 29.8.1977, p. 83

X

31.

Ċinturi tas-sigurtà u sistemi ta’ żamma

77/541/KEE

L 220, 29.8.1977, p. 95

A (10)

B (12)

32.

Viżjoni ‘l quddiem

77/649/KEE

L 267, 19.10.1977, p. 1

A

33.

Identifikazzjoni ta’ kontrolli

78/316/KEE

L 81, 28.3.1978, p. 3

X

34.

Ta’ kontra l-ġelu/ta’ kontra t-titpin

78/317/KEE

L 81, 28.3.1978, p. 27

Ċ

35.

Ħasil/Timsiħ

78/318/KEE

L 81, 28.3.1978, p. 49

Ċ

36.

Sistemi li jsaħħnu

2001/56/KE

L 292, 9.11.2001, p. 21

Ċ

37.

Rparijiet tar-roti

78/549/KEE

L 168, 26.6.1978, p. 45

B

39.

Konsum ta’ fjuwil

80/1268/KEE

L 375, 31.12.1980, p. 36

A

40.

Potenza tal-magna

80/1269/KEE

L 375, 31.12.1980, p. 46

Ċ

41.

Emissjonijiet tad-diesel

88/77/KEE

L 36, 9.2.1988, p. 33

A

44.

Mases u dimensjonijiet (karozzi)

92/21/KEE

L 129, 14.5.1992, p. 1

Ċ

45.

Ħġieġ ta’ sikurezza

92/22/KEE

L 129, 14.5.1992, p. 11

X (10)

B (12)

46.

Tajers

92/23/KEE

L 129, 14.5.1992, p. 95

X (10)

B (12)

50.

Igganċjar

94/20/KE

L 195, 29.7.1994, p. 1

X (10)

A (12)

53.

Impatt frontali

96/79/KE

L 18, 21.1.1997, p. 7

N/A

54.

Impatt tal-ġenb

96/27/KE

L 169, 8.7.1996, p. 1

N/A

58.

Protezzjoni ta’ persuni mexjin.

2003/102/KE

L 321, 6.12.2003, p. 15

N/A

PARTI II

Fejn issir referenza għal direttiva jew regolament separati, approvazzjoni maħruġa taħt ir-Regolamenti ta’ l-UNECE li ġejjin (b’kont meħud tal-kamp ta’ applikazzjoni (14), u l-emenda għal kull wieħed mir-Regolamenti UNECE elenkati hawn taħt) għandha tkun rikonoxxuta bħala alternattiva għal approvazzjoni tat-tip tal-KE mogħtija taħt id-Direttiva jew Regolament separati rilevanti fit-tabella fil-Parti I.

Dawn ir-Regolament ta’ l-UNECE huma dawk li magħhom aderiet il-Komunità bħala Parti Kontraenti għall-“Ftehim Rivedut ta’ Ġeneva ta’ l-1958” tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa bis-saħħa tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE, jew deċiżjonijiet tal-Kunsill sussegwenti kif msemmi fl-Artikolu 3(3) ta’ dik id-Deċiżjoni.

Kwalunkwe emenda ulterjuri għar-Regolamenti UNECE elenkati hawn taħt ġiet ukoll meqjusa bħala ekwivalenti, suġġetta għad-deċiżjoni tal-Komunità kif imsemmi fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 97/836/KE (++).

Suġġett

Numru tar-Regolament UNECE Bażiku

Serje ta’ emendi

1.

Livelli ta’ ħoss

51

02

1.

Sostituzzjoni sistemi ta’ silenzjar

59

00

2.

Emissjonijiet

83

03

2.

Sostituzzjoni ta’ konvertaturi katalitiċi

103

00

3.

Apparat protettiv ta’ wara

58

01

3.

Tankijiet tal-fjuwil

34

01

3.

Tankijiet tal-fjuwil

67

01

3.

Tankijiet tal-fjuwil

110

00

5.

Sforz ta’ kkwartjar

79

01

6.

Lukketti u ċappetti tal-bibien

11

02

7.

Twissija li tinstema’

28

00

8.

Mirja tal-veduta ta’ wara

46

01

8A.

Tagħmir għal viżjoni indiretta

46

02

9.

Ibbrejkjar

13

09

9.

Ibbrejkjar

13H

00

9.

Ibbrejkjar (lining)

90

01

10.

Soppressjoni tar-radju

10

02

11.

Duħħan tad-diesel

24

03

12.

Aċċessorji ta’ ġewwa

21

01

13.

Ta’ kontra s-serq

18

02

13.

Immobilizzatur

97

00

13.

Sistemi ta’ l-allarm

97

00

13.

Użu mhux awtorizzat

116

00

14.

Aġir ta’ l-apparat ta’ kkwartjar taħt impatt

12

03

15.

Saħħa tas-sedil

17

06

15.

Saħħa tas-sedil (xarabanks u kowċis)

80

01

16.

Projezzjonijiet ta’ barra

26

02

17.

Metru tal-veloċità

39

00

19.

Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà

14

04

20.

Stallazzjoni ta’ dwal u apparati ta’ sinjalar tad-dwal

48

01

21.

Rifletturi retro

3

02

22.

Fanali ta’ l-end-outline, tal-pożizzjoni ta’ quddiem (tal-ġenb), tal-pożizzjoni ta’ wara (tal-ġenb), tal-waqfien

7

02

22.

Fanali ta’ l-użu ta’ matul il-jum

87

00

22.

Fanali ta’ l-immarkar tal-ġenb

91

00

23.

Indikaturi tad-direzzjoni

6

01

24.

Fanali tal-pjanċa ta’ reġistrazzjoni ta’ wara

4

00

25.

Fanali prinċipali ta’ quddiem (R2u HS1)

1

01

25.

Fanali prinċipali ta’ quddiem (sealed beam)

5

02

25.

Fanali prinċipali ta’ quddiem (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, u/jew H8)

8

04

25.

Fanali prinċipali ta’ quddiem (H4)

20

02

25.

Fanali prinċipali ta’ quddiem (halogen sealed beam)

31

02

25.

Fanali tal-filament għal użu f’unitajiet ta’ fanali approvati

37

03

25.

Fanali prinċipali ta’ quddiem b’fonti ta’ dawl ta’ disċarġ tal-gass

98

00

25.

Fontijiet ta’ dawl ta’ disċarġ tal-gass għal użu f’unitajiet ta’ fanali ta’ disċarġ ta’ gass approvati

99

00

26.

Fanali taċ-ċpar ta’ quddiem

19

02

28.

Fanali taċ-ċpar ta’ wara

38

00

29.

Fanali tat-treġġigħ lura

23

00

30.

Fanali ta’ l-ipparkjar

77

00

31.

Ċinturi tas-sigurtà u sistemi ta’ żamma

16

04

31.

Ċinturi tas-sigurtà għat-tfal

44

03

38.

Riffieda tar-ras (magħquda mas-sedili)

17

06

38.

Riffieda tar-ras

25

04

39.

Konsum ta’ fjuwil

101

00

40.

Potenza tal-magna

85

00

41.

Emissjoni tad-diesel

49

02

42.

Protezzjoni laterali

73

00

45.

Ħġieġ ta’ sikurezza

43

00

46.

Tajers, vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom

30

02

46.

Tajers, vetturi kummerċjali u l-karrijiet tagħhom

54

00

46.

Stepnijiet/tajers għall-użu temporanju

64

00

46.

Ħoss ta’ rroljar

117

00

47.

Limitaturi tal-veloċità

89

00

50.

Igganċjar

55

01

51.

Fjammabilità

118

00

52.

Saħħa tas-superstruttura (xarabankijiet)

66

00

53.

Impatt frontali

94

01

54.

Impatt tal-ġenb

95

02

55.

Protezzjoni ta’ l-underrun ta’ quddiem

93

00


(1)  Vetturi ta’ din il-kategorij għandhom jiġu mgħammra b’apparat li jneħħi l-ġelu u t-titpin minn mal-windskrin.

(2)  Vetturi ta’ din il-kategorij għandhom jiġu mgħammra b’apparat adegwat li jaħsel u jimsaħ il-windskrin.

(3)  Il-ħtiġijiet tad-Direttiva 94/20/KE huma applikabbli biss għal vetturi mgħammra b’igganċjar.

(4)  Il-ħtiġijiet tad-Direttiva 98/91/KE huma applikabbli biss meta l-manifattur japplika għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vettura maħsuba għat-trasport ta’ merkanzija perikoluża.

(5)  Fil-każ ta’ vetturi li jużaw LPG jew CNG, sakemm ikun hemm l-adozzjoni ta’ l-emendi rilevanti għad-Direttiva 70/221/KEE sabiex ikunu inklużi t-tankijiet LPG u CNG, hija meħtieġa approvazzjoni ta’ vettura bi qbil mar-Regolament UNECE 67-01 jew 110.

(6)  Li l-massa massima ma taqbiżx iż-2,5 tunnellati.

(7)  Derivat minn vetturi tal-kategorija M1.

(8)  Sad-dati msemmija fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/97/KE, approvazzjonijiet mogħtija skond id-Direttiva 71/127/KEE għandhom jibqgħu validi għall-fini ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-vettura sħiħa.

(9)  Sub-assemblaġġ elettroniku.

(10)  Komponent.

(11)  Vettura.

(12)  Preskrizzjonijiet ta’ l-installazzjoni.

(13)  Sas-26 ta’ Jannar 2006 approvazzjonijiet skond id-direttiva 71/127/KEE jistgħu jiġu aċċettati bħala alternattiva.

Spjegazzjoni

X

:

Hi meħtieġa konformità sħiħa ma’ l-att regolatorju; għandu jinħareġ ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE; għandha tiġi żgurata konformità tal-produzzjoni.

A

:

M’hi permessa l-ebda eżenzjoni ħlief dawk speċifikati fl-att regolatorju. Mhumiex meħtieġa ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip u marka ta’ approvazzjoni tat-tip. Rapporti tat-testijiet għandhom jiġu stabbiliti minn servizz tekniku notifikat.

B

:

Il-preskrizzjonijiet tekniċi ta’ l-att regolatorju għandhom jiġu onorati. It-testijiet previsti fl-att regolatorju għandhom jitwettqu fl-intier tagħhom; soġġett għall-ftehim ta’ l-awtorità ta’ l-approvazzjoni, huma jistgħu jitwettqu mill-manifattur stess; hu jista’ jitħalla joħroġ ir-rapport tekniku; m’hemmx bżonn li jinħareġ ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip u mhix meħtieġa approvazzjoni tat-tip.

Ċ

:

Il-manifattur għandu juri għas-sodisfazzjon ta’ l-awtorità ta’ l-approvazzjoni li l-ħtiġijiet essenzjali ta’ l-att regolatorju huma sodisfatti.

N/A

:

Dan l-att regolatorju mhuwiex applikabbli (l-ebda ħtieġa).

(14)  Fejn id-direttivi jew ir-regolamenti separati fihom ħtiġijiet ta’ installazzjoni, dawn japplikaw ukoll għal komponenti u unitajiet tekniċi separati approvati skond ir-Regolamenti ta’ l-UNECE.

(++)  Għal emendi sussegwenti, ara UNECE TRANS/WP.29/343 fl-aktar reviżjoni riċenti tiegħu.

ANNESS V

Proċeduri li jridu Jiġu segwiti waqt approvazzjoni tat-tip tal-Ke ta’ vetturi

1.   Fil-każ ta’ applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi sħiħa, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha:

(a)

tivverifika li ċ-ċertifikati kollha ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE maħruġa skond l-atti regolatorji li huma applikabbli għal approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi jkopru t-tip ta’ vettura u jikkorrispondu mal-ħtiġijiet preskritti;

(b)

b’referenza għad-dokumentazzjoni tiżgura li l-ispeċifikazzjonijiet tal-vettura u d-data miżmuma fil-Parti I tad-dokument ta’ informazzjoni tal-vettura huma inklużi fid-data f’pakketti ta’ informazzjoni u fiċ-ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward ta’ l-atti regolatorji rilevanti; u meta numru ta’ punt f’Parti I tad-dokument ta’ informazzjoni mhux inkluż fil-pakkett ta’ informazzjoni ta’ kwalunkwe att regolatorju, tikkonferma li l-parti jew il-karatteristika rilevanti tikkonforma mad-dettalji fil-folder ta’ informazzjoni;

(ċ)

fuq kampjun magħżul ta’ vetturi mit-tip li għandu jiġi approvat twettaq jew tirranġa biex jitwettqu spezzjonijiet ta’ partijiet u sistemi tal-vettura biex tivverifika li l-vettura(i) hi/huma mibnija skond id-data rilevanti miżmuma fil-pakkett ta’ informazzjoni awtentikat fir-rigward taċ-ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE rilevanti;

(d)

twettaq jew tirranġa biex jitwettqu kontrolli ta’ installazzjoni rilevanti fir-rigward ta’ unitajiet tekniċi separati fejn applikabbli;

(e)

twettaq jew tirranġa biex jitwettqu kontrolli neċessarji fir-rigward tal-preżenza tat-tagħmir previst fin-noti ta’ qiegħ il-paġna (1) u (2) tal-Parti I ta’ l-Anness IV fejn applikabbli.

2.   In-numru ta’ vetturi li jridu jiġu spezzjonati għall-finijiet tal-paragrafu 1.ċ għandu jkun suffiċjenti biex jippermetti l-kontroll kif suppost ta’ taħlitiet varji biex ikunu approvati tat-tip skond il-kriterji li ġejjin:

Kategorija ta’ vettura

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Kriterji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magna

X

X

X

X

X

X

Gear box

X

X

X

X

X

X

Numru ta’ fusijiet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fusijiet motorizzati (powered axles) (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni)

X

X

X

X

X

X

Fusijiet ikkwartjati (numru u pożizzjoni)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stili ta’ body

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Numru ta’ bibien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Id tas-sewqan

X

X

X

X

X

X

Numru ta’ sedili

X

X

X

X

X

X

Livell ta’ tagħmir

X

X

X

X

X

X

3.   Fil-każ fejn mhu disponibbli l-ebda ċertifikat ta’ approvazzjoni għal kwalunkwe att -regolatorju rilevanti separat, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha:

(a)

tirranġa għat-testijiet u kontrolli neċessarji kif meħtieġ minn kull wieħed mill-atti regolatorji rilevanti;

(b)

tivverifika li l-vettura tikkonforma mad-dettalji fil-folder ta’ informazzjoni tal-vettura u li tilħaq il-ħtiġijiet tekniċi ta’ kull wieħed mill-atti regolatorji rilevanti;

(ċ)

twettaq jew tirranġa biex jitwettqu kontrolli ta’ installazzjoni rilevanti fir-rigward ta’ unitajiet tekniċi separati fejn applikabbli;

(d)

twettaq jew tirranġa biex jitwettqu kontrolli neċessarji fir-rigward tal-preżenza tat-tagħmir previst fin-noti ta’ qiegħ il-paġna (1) u (2) tal-Parti I ta’ l-Anness IV fejn applikabbli.

Appendiċi 1

Standards li magħhom l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 41 għandhom jikkonformaw

Attivitajiet relatati ma’ l-ittestjar għal approvazzjoni tat-tip, li għandhom jitwettqu skond l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV għal din id-Direttiva:

1.1.   Kategorija A (testijiet imwettqa fil-faċilitajiet tagħhom):

EN ISO/IEC 17025: 2005 dwar il-ħtiġijiet ġenerali għall-kompetenza tal-laboratorji ta’ l-ittestjar u ta’ l-ikkalibrar.

Servizz tekniku magħżul għal attivitajiet tal-kategorija A jista’ jwettaq jew jagħmel superviżjoni għat-testijiet previsti fl-atti regolatorji li għalihom ġie magħżul, fil-faċilitajiet ta’ manifattur jew ta’ parti terza.

1.2.   Kategorija B (superviżjoni ta’ testijiet imwettqa fil-faċilitajiet tal-manifattur jew fil-faċilitajiet ta’ parti terza:

EN ISO/IEC 17020: 2004 dwar il-kriterji ġenerali għall-operazzjoni ta’ varji tipi ta’ entitajiet li jwettqu spezzjoni.

Qabel iwettqu jew jagħmlu superviżjoni għal kwalunkwe test fil-faċilitajiet ta’ manifattur jew ta’ parti terza, is-servizz tekniku għandu jiċċekkja li l-faċilitajiet tat-test u t-tagħmir ta’ kejl jikkonformaw mal-ħtiġijiet xierqa ta’ l-istandard imsemmi fil-punt 1.1.

Attivitajiet relatati ma’ Konformità ta’ Produzzjoni

2.1.   Kategorija Ċ (proċedura għall-Valutazzjoni Inizjali u verifiki ta’ sorveljanza tas-sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità tal-manifattur):

EN 45012: 1998 dwar il-ħtiġijiet għal entitajiet li joperaw valutazzjoni u ċertifikazzjoni/reġistrazzjoni ta’ sistemi ta’ kwalità.

2.2.   Kategorija D (spezzjoni jew ittestjar ta’ kampjuni ta’ produzzjoni jew superviżjoni tagħhom):

EN ISO/IEC 17020: 2004 dwar il-kriterji ġenerali għall-operazzjoni ta’ varji tipi ta’ entitajiet li jwettqu spezzjoni.

Appendiċi 2

Proċedura għall-valutazzjoni tas-servizzi tekniċi

1.   SKOP TA’ DAN L-APPENDIĊI

1.1.   Dan l-Appendiċi jistabbilixxi l-kondizzjonijiet skond liema l-proċedura ta’ valutazzjoni tas-servizzi tekniċi għandha titwettaq mill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 42 ta’ din id-Direttiva.

1.2.   Dawn il-ħtiġijiet għandhom japplikaw mutatis mutandis għas-servizzi tekniċi kollha, irrispettivament mill-istatus legali tagħhom (organizzazzjoni indipendenti, manifattur jew awtorità ta’ l-approvazzjoni li taġixxi bħala servizz tekniku).

2.   PRINĊIPJI TA’ VALUTAZZJONI

Il-valutazzjoni hi kkaratterizzata minn dipendenza fuq numru ta’ prinċipji:

indipendenza li hi l-bażi għall-imparzjalità u l-oġġettività tal-konklużzjonijiet,

approċċ ibbażat fuq ix-xhieda li tiggarantixxi konklużjonijiet affidabbli u riproduċibbli.

L-awdituri għandhom juru fiduċja u integrità, u għandhom jirrispettaw il-kunfidenzjalità u d-diskrezzjoni. Huma għandhom jirrappurtaw b’mod onest u preċiż il-fatti misjuba u l-konklużjonijiet.

3.   ĦILIET MEĦTIEĠA TA’ L-AWDITURI

3.1.   Il-valutazzjonijiet jistgħu jitwettqu biss minn awdituri li jkollhom l-għarfien tekniku u amministrattiv xieraq għal tali skopijiet.

3.2.   L-awdituri għandhom ikunu ġew imħarrġa speċifikatament għal attivitajiet ta’ valutazzjoni. Flimkien ma’ dan, huma għandu jkollhom l-għarfien speċifiku tal-qasam tekniku li fih is-servizz tekniku se jeżerċita l-attivitajiet tiegħu.

3.3.   Bla preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ punti 3.1. u 3.2., il-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 42 paragrafu 4 għandha titwettaq minn awdituri indipendenti mill-attivitajiet li għalihom qed titwettaq il-valutazzjoni.

4.   APPLIKAZZJONI GĦALL-GĦAŻLA

4.1.   Rappreżentant debitament awtorizzat tas-servizz tekniku applikant għandu jagħmel applikazzjoni formali lill-awtorità kompetenti li tinkludi dan li ġej:

a)

karatteristiċi ġenerali tas-servizz tekniku, inkluż l-entità korporata, l-isem, l-indirizzi, l-istatus legali u r-riżorsi umani u tekniċi;

b)

informazzjoni ġenerali li tikkonċerna s-servizz tekniku bħal l-attivitajiet tiegħu, ir-relazzjoni tiegħu f’entità korporata akbar jekk hemm, u l-indirizzi tal-post(ijiet) fiżiċi kollha li jridu jiġu koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-għażla;

ċ)

ftehim biex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet għall-għażla u l-obbligi l-oħra tas-servizz tekniku kif applikabbli fid-direttivi rilevanti;

d)

deskrizzjoni tas-servizzi ta’ valutazzjoni tal-konformità li s-servizz tekniku jimpenja ruħu għalihom fil-qafas tad-direttivi applikabbli u lista tad-direttivi li għalihom is-servizz tekniku jfittex l-għażla, inkluż il-limiti tal-kapaċità fejn applikabbli;

e)

kopja tal-manwal ta’ kwalità tas-servizz tekniku.

4.2.   L-awtorità kompetenti għandha tirrevedi għall-adegwatezza l-informazzjoni fornita mis-servizz tekniku.

5.   REVIŻJONI TAR-RIŻORSA

L-awtorità kompetenti għandha tirrevedi l-abbiltà tagħha biex twettaq valutazzjoni tas-servizz tekniku, f’termini tal-politika tagħha, il-kompetenza tagħha u d-disponibbiltà ta’ awdituri u esperti xierqa.

6.   IS-SUB-KUNTRATTAMENT TAL-VALUTAZZJONI

6.1.   L-awtorità kompetenti tista’ tissubkuntrattja partijiet tal-valutazzjoni lil awtorità magħżula oħra jew titlob għal appoġġ minn esperti tekniċi provduti minn awtoritajiet kompetenti oħra. Is-subkuntratturi u esperti għandhom jiġu aċċettati mis-servizz tekniku applikanti.

6.2.   L-awtorità kompetenti għandha tieħu kont taċ-ċertifikati ta’ akkreditazzjoni bi skop adegwat sabiex tiffinalizza l-valutazzjoni globali tas-servizz tekniku.

7.   TĦEJJIJA GĦAL VALUTAZZJONI

7.1.   L-awtorità kompetenti għandha formalment taħtar skwadra ta’ valutazzjoni. Ta’ l-ewwel għandha tiżgura li l-kompetenza li tinġab għal kull kompitu hi xierqa. B’mod partikolari, l-iskwadra bħala waħda sħiħa:

a)

għandu jkollha għarfien xieraq ta’ l-iskop speċifiku li għalih qed titfittex l-għażla, u

b)

għandu jkollha fehim suffiċjenti biex tagħmel valutazzjoni affidabbli tal-kompetenza tas-servizz tekniku biex topera fi ħdan l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-għażla.

7.2.   L-awtorità kompetenti għandha tiddefenixxi b’mod ċar il-kompitu mogħti lill-iskwadra ta’ valutazzjoni. Il-kompitu ta’ l-iskwadra ta’ valutazzjoni hu li tirrevedi d-dokumenti miġbura mis-servizz tekniku applikant u li twettaq valutazzjoni fuq il-post.

7.3.   L-awtorità kompetenti għandha taqbel, flimkien mas-servizz tekniku u l-iskwadra ta’ valutazzjoni magħżula, dwar id-data u l-iskeda għall-valutazzjoni. Madankollu, tibqa’ r-responsabbiltà ta’ l-awtorità kompetenti li tfittex data li hi konformi mal-pjan ta’ sorveljanza u rivalutar.

7.4.   L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-iskwadra ta’ valutazzjoni hi fornita bid-dokumenti ta’ kriterji xierqa, rekords ta’ valutazzjoni ta’ qabel, u d-dokumenti rilevanti u rekords tas-servizz tekniku.

8.   VALUTAZZJONI FUQ IL-POST

L-iskwadra ta’ valutazzjoni għandha twettaq il-valutazzjoni tas-servizz tekniku fil-faċilitajiet tas-servizz tekniku li minnu titwettaq attività ewlenija waħda jew iżjed u, fejn rilevanti, għandha twettaq ix-xhieda f’postijiet oħra magħżula fejn jopera s-servizz tekniku.

9.   ANALIŻI TAL-FATTI MISJUBA U RAPPORT TA’ VALUTAZZJONI

9.1.   L-iskwadra ta’ valutazzjoni għandha tanalizza l-informazzjoni u x-xhieda rilevanti miġbura matul ir-reviżjoni tad-dokument u r-rekord u l-valutazzjoni fuq il-post. Din l-analiżi għandha tkun biżżejjed biex tippermetti l-iskwadra tiddetermina l-punt tal-kompetenza u l-konformità tas-servizz tekniku mal-ħtiġijiet għall-għażla.

Il-proċeduri ta’ rappurtar ta’ l-awtorità kompetenti għandhom jiżguraw li l-ħtiġijiet li ġejjin huma sodisfatti.

9.2.1.   Għandha ssir laqgħa bejn l-iskwadra ta’ valutazzjoni u s-servizz tekniku qabel jitilqu minn fuq il-post. F’din il-laqgħa, l-iskwadra ta’ valutazzjoni għandha tipprovdi rapport bil-miktub/orali dwar il-fatti misjuba miksuba mill-analiżi. Għandha tiġi pprovduta opportunità għas-servizz tekniku biex isaqsi mistoqsijiet dwar il-fatti misjuba, inkluż in-nuqqas ta’ konformitajiet, jekk hemm, u l-bażi tagħhom.

9.2.2.   Rapport bil-miktub dwar ir-riżultat tal-valutazzjoni għandu jinġab mill-ewwel għall-attenzjoni tas-servizz tekniku. Dan ir-rapport ta’ valutazzjoni għandu jinkludi kummenti dwar il-kompetenza u l-konformità, u għandu jidentifika in-nuqqas ta’ konformitajiet, jekk hemm, li jridu jiġu riżolti sabiex ikun konformi mal-ħtiġijiet kollha ta’ l-għażla.

9.2.3.   Is-servizz tekniku għandu jiġi mistieden jirrispondi għar-rapport ta’ valutazzjoni u jiddeskrivi l-azzjonijiet speċifiċi meħuda jew ippjanati biex jittieħdu, fi żmien definit, biex kwalunkwe nuqqas ta’ konformitajiet identifikati jiġu riżolti.

9.3.   L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li r-rispons tas-servizz tekniku biex jiġu riżolti in-nuqqas ta’ konformitajiet huwa rivedut biex tara jekk l-azzjonijiet jidhrux li huma biżżejjed u effettivi. Jekk ir-rispons tas-servizz tekniku jinsab li mhuwiex biżżejjed, għandha tintalab informazzjoni ulterjuri. B’żieda ma’ dan, tista’ tintalab xhieda ta’ implimentazzjoni effettiva ta’ azzjonijiet meħuda, jew tista’ titwettaq valutazzjoni b’segwitu biex tivverifika implimentazzjoni effettiva ta’ azzjonijiet korrettivi.

9.4.   Ir-rapport ta’ valutazzjoni għandu jinkludi, bħala minimu

a)

identifikazzjoni unika tas-servizz tekniku;

b)

data(i) tal-valutazzjoni fuq il-post;

c)

isem(ismijiet) ta’ l-awditur(i) u/jew esperti involuti fil-valutazzjoni;

d)

identifikazzjoni unika tal-postijiet kollha valutati;

e)

skop propost ta’ l-għażla li ġiet valutata;

f)

dikjarazzjoni dwar l-adegwatezza ta’ l-organizzazzjoni u l-proċeduri interni adottati mis-servizz tekniku biex jagħti kunfidenza fil-kompetenza tiegħu, kif determinat fl-issodisfar tal-ħtiġijiet għall-għażla;

g)

informazzjoni dwar ir-riżoluzzjoni tan-nuqqas ta’ konformitajiet kollha;

h)

rakkomandazzjoni ta’ jekk l-applikant għandux jiġi magħżul jew konfermat bħala servizz tekniku u, jekk iva, l-iskop ta’ l-għażla.

10.   L-GĦOTI/IL-KONFERMA TA’ L-GĦAŻLA

10.1.   L-awtorità li tapprova għandha, mingħajr dewmien mhux dovut, tieħu d-deċiżjoni dwar jekk tagħtix, tikkonfermax, jew testendix in-nomina ta’ servizz tekniku fuq il-bażi ta’ rapport(i) u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra.

10.2.   L-awtorità li tapprova għandha tipprovdi ċertifikat lis-servizz tekniku. Dan iċ-ċertifikat għandu jidentifika dan li ġej:

a)

ll-identità u l-logo ta’ l-awtorità li tapprova;

b)

l-identità unika tas-servizz tekniku magħżul;

c)

id-data effettiva ta’ l-għoti tal-ħatra u d-data ta’ l-iskadenza;

d)

indikazzjoni fil-qosor ta’ jew referenza għall-iskop tal-ħatra (direttivi applikabbli, regolamenti jew parti minnhom);

e)

dikjarazzjoni ta’ konformità u referenza għad-direttiva preżenti.

11.   VALUTAZZJONI MILL-ĠDID U SORVELJANZA

11.1.   Valutazzjoni mill-ġdid hi simili għal valutazzjoni inizjali ħlief li l-esperjenza miksuba matul il-valutazzjonijiet ta’ qabel trid tittieħed f’kont. Valutazzjonijiet ta’ sorveljanza fuq il-post huma anqas komprensivi minn valutazzjonijiet mill-ġdid.

11.2.   L-awtorità kompetenti għandha tfassal il-pjan tagħha għall-valutazzjoni mill-ġdid u sorveljanza ta’ kull servizz tekniku magħżul sabiex kampjuni rappreżentattivi ta’ l-iskop ta’ l-għażla huma valutati fuq bażi regolari.

L-intervall bejn valutazzjonijiet fuq il-post, kemm valutazzjonijiet mill-ġdid jew sorveljanza, jiddependi fuq l-istabbiltà ppruvata li s-servizz tekniku laħaq.

11.3.   Meta, waqt is-sorveljanza jew il-valutazzjonijiet mill-ġdid, jiġu identifikati in-nuqqas ta’ konformitajiet, l-awtorità kompetenti għandha tiddefinixxi limiti ta’ żmien stretti għal azzjonijiet korrettivi li jridu jiġu implimentati.

11.4.   Meta l-azzjonijiet korrettivi jew ta’ titjib ma jkunux twettqu fil-qafas ta’ żmien miftiehem jew jitqiesu li mhumiex suffiċjenti, l-awtorità kompetenti għandha tadotta miżuri xierqa bħal, twettiq ta’ valutazzjoni ulterjuri, is-sospensjoni/irtirar tal-ħatra għal waħda jew iżjed mill-attivitajiet li għalihom is-servizz tekniku ġie magħżul.

11.5.   Meta l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tissospendi jew tirtira l-ħatra ta’ servizz tekniku, hi għandha tinforma lil dan ta’ l-aħħar permezz ta’ ittra reġistrata. Fi kwalunkwe każ, l-awtorità kompetenti għandha tadotta l-miżuri kollha neċessarji biex tiżgura l-kontinwità ta’ l-attivitajiet ġa mibdija mis-servizz tekniku.

12.   REKORDS TA’ SERVIZZI TEKNIĊI MAGĦŻULA

12.1.   L-awtorità kompetenti għandha żżomm rekords dwar is-servizzi tekniċi biex turi li l-ħtiġijiet għall-ħatra, inkluż il-kompetenza, ġew milħuqa b’mod effettiv.

12.2.   L-awtorità kompetenti għandha żżomm ir-rekords dwar is-servizzi tekniċi sikuri sabiex tiżgura l-kunfidenzjalità.

12.3.   Rekords dwar is-servizzi tekniċi għandhom jinkludu almenu:

a)

il-korrispondenza rilevanti;

b)

ir-rekords ta’ valutazzjoni u rapporti;

ċ)

kopji taċ-ċertifikati ta’ l-għażla.

ANNESS VI

MUDELL A

Format massimu: A4 (210 × 297 mm)

ĊERTIFIKAT TA’ APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

Timbru ta’ l-awtorità ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE

Komunikazzjoni dwar:

Ta’ tip ta’:

Approvazzjoni tat-tip tal-KE (1)

vettura kompluta (1)

estensjoni ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE (1)

vettura kkompletata (1)

ċaħda ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE (1)

vettura mhux kompluta (1)

irtirar ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE (1)

vettura b’varjanti kompluti u mhux kompluti (1)

vettura b’varjanti kkompletata u mhux kompluti (1)

fir-rigward tad-Direttiva 2007/46/KE

Numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Raġuni għall-estensjoni:

TAQSIMA I

0.1.   Għamla (trade name tal-manifattur):

Tip:

0.2.1.   Isem/ismijiet kummerċjali (2):

Mezzi ta’ identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-vettura:

0.3.1.   Post ta’ dak l-immarkar:

0.4.   Kategorija ta’ vettura (3):

0.5.   Isem u l-indirizz tal-manifattura tal-vettura kompluta (1):

Isem u l-indirizz tal-manifattura tal-vettura bażi (1)  (4):

Isem u indirizz tal-manifattur ta’ l-istadju mibni l-aħħar tal-vettura mhux kompluta (1)  (4):

Isem u l-indirizz tal-manifattura tal-vettura kkompletata (1)  (4):

0.8.   Isem(ismijiet) u indirizz(i) ta’ l-impjant(i) ta’ assemblaġġ:

0.9.   Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk jeżisti):

TAQSIMA II

L-hawn taħt iffirmat b’dan jiċċertifika l-preċiżjoni tad-deskrizzjoni tal-manifattur fid-dokument ta’ informazzjoni mehmuż tal-vettura/i deskritta/i hawn fuq (kampjun(i) ġew magħżula mill-awtorità ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE u sottomess(i) mill-manifattur bħala prototip(i) tat-tip tal-vettura) u li r-riżultati ta’ l-ittestjar mehmuża huma applikabbli għat-tip ta’ vettura.

1.   Għal vetturi/varjanti kompluti u kkompletati (1):

It-tip tal-vettura jissodisfa/ma jissodisfax (1) (i)l-ħtiġijiet tekniċi ta’ l-atti regolatorji separati rilevanti kollha kif preskritt fl-Anness IV u l-Anness XI (1)  (4) għad-Direttiva 2007/46/KE.

2.   Għal vetturi/varjanti mhux kompluti (1):

It-tip tal-vettura jissodisfa/ma jissodisfax (1) (i)l-ħtiġijiet tekniċi ta’ l-atti regolatorji elenkati fit-tabella fuq in-naħa 2.

3.   L-approvazzjoni hija mogħtija/rifjutata/rtirata (1).

4.   L-approvazzjoni hija mogħtija skond l-Artikolu 20 u l-validità ta’ l-approvazzjoni hija għalhekk limitata għal jj/xx/ss.

(Post)

(Firma)

(Data)


Dokumenti mehmuża:

Pakkett ta’ informazzjoni.

Riżultati ta’ l-ittestjar (ara l-Anness VIII).

Isem/Ismijiet u kampjun(i) tal-firma/firem tal-persuna/i awtorizzata/i biex tiffirma/jiffirmaw (i)ċ-ċertifikati ta’ konformità u d-dikjarazzjoni tal-pożizzjoni tagħhom fil-kumpannija.

NB: Jekk dan il-mudell huwa użat għall-approvazzjoni tat-tip skond l-Artikolu 20, 22 jew 23, ma jistax iġorr l-intestatura “Ċertifikat ta’ Approvazzjoni tat-Tip tal-KE ta’ Vetturi”, ħlief:

fil-każ imsemmi fl-Artikolu 20 fejn il-Kummissjoni ddeċidiet li tippermetti lil Stat Membru jagħti approvazzjoni tat-tip skond din id-Direttiva,

fil-każ ta’ vetturi tal-kategorija M1, approvata għat-tip skond il-proċedura preskritta fl-Artikolu 22.

ĊERTIFIKAT TA’ APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE TA’ VETTURA

Naħa 2

Din l-approvazzjoni tat-tip tal-KE hija, fejn huma kkonċernati vetturi jew varjanti mhux kompluti jew ikkompletati, ibbażata fuq l-approvazzjoni(jiet) għal vetturi mhux kompluti elenkati hawn taħt:

Stadju 1: Manifattur tal-vettura bażi:

Numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Datata:

Applikabbli għal varjanti:

Stadju 2: Manifattur:

Numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Datata:

Applikabbli għal varjanti:

Stadju 3: Manifattur:

Numru ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Datata:

Applikabbli għal varjanti:

Fil-każ fejn l-approvazzjoni tinkludi varjant mhux komplut wieħed jew aktar, elenka dawk il-varjanti li huma kompluti jew ikkompletati.

Varjant(i) komplut(i)/ikkompletat(i):

Lista ta’ ħtiġijiet applikabbli għat-tip ta’ vettura jew varjant mhux komplut(a) approvat(a) (skond ma jkun il-każ, b’kont meħud tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-aktar emenda riċenti għal kull waħda mill-atti regolatorji elenkati hawn taħt).

Punt

Suġġett

Referenza ta’ l-att regolatorju

Emendata l-aħħar:

Applikabbli għall-varjanti

 

 

 

 

 

(Elenka biss suġġetti li għalihom teżisti Direttiva separata ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE.)

Fil-każ ta’ vetturi bi skop speċjali, eżenzjonijiet mogħtija jew dispożizzjonijiet speċjali applikati skond l-Anness XI u eżenzjonijiet mogħtija skond l-Artikolu 20:

Referenza ta’ l-att regolatorju

Numru ta’ l-element

Għamla ta’ approvazzjoni u natura ta’ l-eżenzjoni

Applikabbli għall-varjanti

 

 

 

 

Appendiċi

Lista ta’ atti regolatorji li għalihom tikkonforma t-tip ta’ vettura

(li għandha timtela biss fil-każ ta’ approvazzjoni tat-tip skond l-Artikolu 6(3).

Suġġett

Referenza ta’l-att regolatorju (5)

kif emendata minn

Applikabbli għall-varjanti

1.

Livelli ta’ ħoss

70/157/KEE

 

 

2.

Emissjonijiet

70/220/KEE

 

 

3.

Tankijiet tal-fjuwil/tagħmir protettiv ta’ wara

70/221/KEE

 

 

4.

Spazju tal-pjanċa ta’ reġistrazzjoni ta’ wara

70/222/KEE

 

 

5.

Sforz ta’ kkwartjar

70/311/KEE

 

 

6.

Lukketti u ċappetti tal-bibien

70/387/KEE

 

 

7.

Twissija li tinstama’

70/388/KEE

 

 

8.

Viżibbiltà ta’ wara

71/127/KEE

 

 

8A.

Tagħmir ta’ viżjoni indiretta

2003/97/KE

 

 

9.

Ibbrejkjar

71/320/KEE

 

 

10.

Suppressjoni (radju)

72/245/KEE

 

 

11.

Duħħan tad-diesel

72/306/KEE

 

 

12.

Aċċessorji ta’ ġewwa

74/60/KEE

 

 

13.

Ta’ kontra s-serq u immobilizzatur

74/61/KEE

 

 

14.

Ikkwartjar protettiv

74/297/KEE

 

 

15.

Saħħa tas-sedil

74/408/KEE

 

 

16.

Projezzjonijiet ta’ barra

74/483/KEE

 

 

17.

Metru tal-veloċità u tagħmir tat-treġġigħ lura

75/443/KEE

 

 

18.

Pjanċi (statutorji)

76/114/KEE

 

 

19.

Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà

76/115/KEE

 

 

20.

Stallazzjoni ta’ dwal u apparati ta’ sinjalar tad-dwal

76/756/KEE

 

 

21.

Rifletturi retro

76/757/KEE

 

 

22.

Fanali ta’ l-end-outline, tal-pożizzjoni ta’ quddiem (tal-ġenb), tal-pożizzjoni ta’ wara (tal-ġenb), tal-waqfien, ta’ l-immarkatur tal-ġenb, ta’ l-użu ta’ matul il-jum

76/758/KEE

 

 

23.