ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 243

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
18 ta' Settembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1063/2007 tas-17 ta’ Settembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1064/2007 tas-17 ta’ Settembru 2007 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità għal iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti ta’ l-ikel ta’ oriġini mill-annimali, fir-rigward ta' Avilamycin ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1065/2007 tas-17 ta’ Settemrbu 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 493/2006 dwar miżuri tranżitorji fil-kuntest tar-riforma ta’ l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1066/2007 tas-17 ta’ Settembru 2007 li jimponi dazji provviżorji anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti dijossidi tal-manganeżju li joriġinaw mill-Afrika ta’ Isfel

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1067/2007 tas-17 ta’ Settemrbu 2007 li jintroduċi denominazzjoni fir-Reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta’ l-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Staffordshire Cheese (DPO))

21

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1068/2007 tas-17 ta’ Settembru 2007 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott ta' denominazzjoni mniżżla fir-Reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta' l-oriġini u ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Queso Nata de Cantabria (DPO))

22

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1069/2007 tas-17 ta’ Settembru 2007 li jimponi dazju provviżorju kontra d-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ polyvinyl alcohol (PVA) li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

23

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/55/KE tas-17 ta’ Settembru 2007 li temenda ċerti Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 76/895/KEE, 86/362/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għal azinphos-methyl ( 1 )

41

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/56/KE tas-17 ta’ Settembru 2007 li temenda ċerti Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għal azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorobenzene, ioxynil, oxamyl u quinoxyfen  ( 1 )

50

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/57/KE tas-17 ta’ Settembru 2007 li temenda ċertu Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 76/895/KEE, 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għad-dithiocarbamates  ( 1 )

61

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/612/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ April 2007 Rigward l-għajnuna mill-Istat Ċ 14/06 li l-Belġju qed jippjana biex iwettaq favur ta’ General Motors Belgium f’Antwerp (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 435)  ( 1 )

71

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

18.9.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 243/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1063/2007

tas-17 ta’ Settembru 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-18 ta’ Settembru 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Settembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 756/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANNESS

tar-Regolament tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Settembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MK

55,1

XK

55,1

XS

36,3

ZZ

48,8

0707 00 05

JO

175,0

MK

43,7

TR

129,4

ZZ

116,0

0709 90 70

TR

110,3

ZZ

110,3

0805 50 10

AR

88,1

UY

42,9

ZA

67,7

ZZ

66,2

0806 10 10

EG

177,6

MK

28,3

TR

111,9

ZZ

105,9

0808 10 80

AR

62,4

AU

215,7

BR

117,4

CL

88,6

CN

79,8

NZ

98,5

US

98,4

ZA

87,3

ZZ

106,0

0808 20 50

CN

62,9

TR

122,2

ZA

107,6

ZZ

97,6

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

151,3

US

189,2

ZZ

170,3

0809 40 05

BA

49,8

IL

124,7

MK

49,8

TR

103,2

ZZ

81,9


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


18.9.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 243/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1064/2007

tas-17 ta’ Settembru 2007

li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità għal iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti ta’ l-ikel ta’ oriġini mill-annimali, fir-rigward ta' Avilamycin

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 tas-26 ta’ Ġunju 1990 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità għal iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti ta’ l-ikel ta’ oriġini mill-annimali (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 2 tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-opinjoni ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini fformulata mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju,

Billi:

(1)

Is-sustanzi farmakoloġikament attivi kollha użati fil-Komunità fil-prodotti mediċinali veterinarji maħsuba għall-animali li jagħtuna l-ikel għandhom ikunu vvalutati skond ir-Regolament (KEE) Nru 2377/90.

(2)

Applikazzjoni sabiex jiġu stabbiliti l-limiti massimi ta' residwi għall-Avilamycin, antibijotiku li jifforma parti mill-grupp ta' orthosomycins, intbagħtet lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini. Fuq il-bażi tar-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju, din is-sustanza għandha tiżdied fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2377/90 għall-ispeċi tal-ħnieżer (il-muskolu, il-ġilda u x-xaħam, il-fwied u l-kilwa), il-fniek (il-muskolu, ix-xaħam, il-fwied u l-kilwa) u t-tjur (il-muskolu, il-ġilda u x-xaħam, il-fwied u l-kilwa) sakemm, għal dawn ta’ l-aħħar, is-sustanza Avilamycin ma tintużax fi speċi tat-tjur li l-bajd tagħhom huwa prodott għall-konsum uman.

(3)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2377/90 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(4)

Għandu jiġi permess perjodu adegwat qabel ma dan ir-Regolament ikun applikabbli sabiex l-Istati Membri jingħataw iż-żmien li jagħmlu kwalunkwe aġġustament li jista' jkun meħtieġ fid-dawl ta' dan ir-Regolament għall-awtorizzazzjonijiet li jqiegħdu l-prodotti mediċinali veterinarji kkonċernati fis-suq li nħarġu skond id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji (2), sabiex iqisu d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

(5)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2377/90 huwa emendat skond l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. Għandu japplika mit-18 ta’ Novembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmula fi Brussell, 17 ta’ Settembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Günter VERHEUGEN

Viċi President


(1)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 703/2007 tal-Kummissjoni (ĠU L 161, 22.6.2007, p. 28).

(2)  ĠU L 311, 28. 11. 2001, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2004/28/KE (ĠU L 136, 30.4.2004, p. 58).


ANNESS

A. Is-sustanza li ġejja tiddaħħal fl-Anness I (Lista ta' sustanzi farmakoloġikament attivi li għalihom ġew iffissati l-limiti massimi ta' residwu)

1.   Aġenti kontra l-infezzjoni

1.2.   Antibijotiċi

1.2.15.   Orthosomycins

Sustanza(i) farmakoloġikament attiva/attivi

Limitu tar-residwu

L-ispeċi ta' l-annimal

MRLs

Tessuti fil-mira

Avilamycin

Aċidu Dichloroisoeverninic

Ħnieżer

50 μg/kg

Muskolu

100 μg/kg

Xaħam (1)

300 μg/kg

Fwied

200 μg/kg

Kilwa

Fenek

50 μg/kg

Muskolu

100 μg/kg

Xaħam

300 μg/kg

Fwied

200 μg/kg

Kilwa

Tjur (2)

50 μg/kg

Muskolu

100 μg/kg

Xaħam (3)

300 μg/kg

Fwied

200 μg/kg

Kilwa


(1)  Għall-ispeċi tal-ħnieżer u tat-tjur, din l-MRL għandha x’taqsam mal-ġilda u x-xaħam fi proporzjonijiet naturali.

(2)  Mhux għall-użu f'annimali li l-bajd tagħhom huwa prodott għall-konsum uman.

(3)  Għall-ispeċi tal-ħnieżer u tat-tjur, din l-MRL għandha x’taqsam mal-ġilda u x-xaħam fi proporzjonijiet naturali.


18.9.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 243/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1065/2007

tas-17 ta’ Settemrbu 2007

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 493/2006 dwar miżuri tranżitorji fil-kuntest tar-riforma ta’ l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 ta’ l-20 ta’ Frar 2006 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 44 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 493/2006 tas-27 ta’ Marzu 2006 dwar miżuri tranżitorji fil-kuntest tar-riforma ta’ l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1265/2001 u (KE) Nru 314/2002 (2) jipprevedi l-irtirar preventiv. Għaldaqstant, meta jinqabeż ċertu limitu, il-produzzjoni ta’ kull impriża, li tkun anqas mill-kwota, titqies bħala rtirata fis-sens ta’ l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006, jew fuq talba ta’ l-impriża, li għandha tiġi ppreżentata qabel il-31 ta’ Jannar 2007, meqjusa bħala prodotta barra l-kwota fis-sens ta’ l-Artikolu 12 ta’ l-imsemmi Regolament.

(2)

Fid-data ta’ skadenza tal-31 ta’ Jannar 2007, il-produtturi ta’ l-iżoglukożju, kuntrarjament għall-produtturi taz-zokkor, ma kinux f'qagħda li jressqu din it-talba, minħabba n-natura kontinwa tal-produzzjoni tagħhom, matul is-sena kollha. Għall-finijiet ta’ l-ekwità, jeħtieġ li l-iskadenza msemmija aktar ’il fuq, titressaq għall-aħħar tas-sena tas-suq 2006/2007 għall-produtturi ta’ l-iżoglukożju biex ikunu jistgħu jiddeċiedu u jressqu talba informata.

(3)

Għaldaqstant, jeħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 493/2006 jiġi emendat.

(4)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma f’konformità ma’ l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għaz-Zokkor,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 493/2006, il-paragrafu 1 huwa ssostitwit bit-test segwenti:

“1.   Għal kull impriża, il-parti tal-produzzjoni taz-zokkor, ta’ l-iżoglukożju u tal-ġulepp ta’ l-inulina għas-sena tas-suq 2006/2007, prodotta skond il-kwota allokata skond il-kwoti stipulati bl-Anness IV, li taqbeż il-limitu stabbilit bil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, hija meqjsua bħala rtirata fis-sens ta’ l-Artikolu 19 tar-Regolament(KE) Nru 318/2006 jew fuq talba ta’ l-impriża ppreżentata qabel il-31 ta’ Jannar 2007 għaz-zokkor u qabel it-30 ta’ Settembru 2007 għall-iżoglukożju, meqjusa in toto jew in parte bħala prodotta barra l-kwota fis-sena ta’ l-Artikolu 12 ta’ l-imsemmi Regolament.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Settembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 247/2007 (ĠU L 69, 9.3.2007, p. 3).

(2)  ĠU L 89, 28.3.2006, p. 11. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 739/2007 (ĠU L 169, 29.6.2007, p. 22).


18.9.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 243/7


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1066/2007

tas-17 ta’ Settembru 2007

li jimponi dazji provviżorji anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti dijossidi tal-manganeżju li joriġinaw mill-Afrika ta’ Isfel

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar il-ħarsien kontra importazzjoni li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u b’mod partikulari l-Artikolu 7 tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

A.   PROĊEDURA

1.   Inizjazzjoni

(1)

Fl-10 ta’ Novembru 2006, il-Kummissjoni rċeviet ilment li tressaq skond l-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 dwar il-ħarsien kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (“ir-Regolament bażiku”) minn Tosoh Hellas AIC (“il-kwerelant”) li jirrappreżenta proporzjon kbir, f’dan il-każ iktar minn 50 %, tal-produzzjoni totali tal-Komunità ta’ ċerti dijossidi tal-manganeżju.

(2)

L-ilment kien fih evidenza ta’ dumping u ta’ ħsara materjali li tirriżulta minnu, li tqieset bħala suffiċjenti biex tiġġustifika l-ftuħ ta’ proċediment.

(3)

Fil-21 ta’ Diċembru 2006, il-proċediment ingћata bidu bil-pubblikazzjoni ta’ avviż ta’ inizjazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea  (2).

2.   Il-partijiet ikkonċernati mill-proċediment

(4)

Il-Kummissjoni avżat uffiċjalment lill-kwerelant, lill-produttur l-ieћor tal-Komunità, lill-produttur li jesporta, lill-importatur, lill-utenti magћrufa li huma kkonċernati u lir-rappreżentanti ta’ l-Afrika ta’ Isfel dwar il-bidu tal-proċediment. Il-partijiet interessati ngћataw l-opportunità biex jagћtu l-opinjonijiet tagћhom bil-miktub u biex jitolbu smigћ fit-terminu stabbilit fl-avviż tal-bidu.

(5)

Il-produttur kwerelanti, il-produttur esportatur, l-importatur u l-utenti wasslu l-opinjonijiet tagħhom. Il-partijiet interessati kollha li gћamlu din it-talba u li wrew li kien hemm raġunijiet partikolari għaliex kellhom jinstemgħu, ingћataw seduta ta’ smigћ.

(6)

Intbagħtu kwestjonarji lill-partijiet kollha li kien magћruf li huma kkonċernati u lill-kumpaniji l-oћra kollha li ppreżentaw ruћhom fi żmien l-iskadenzi stipulati fl-avviż ta’ inizjazzjoni. Waslu r-risposti mill-produttur esportatur ġewwa l-Afrika ta’ Isfel, il-produttur kwerelanti, l-importatur tal-prodott ikkonċernat mill-Afrika ta’ Isfel u l-erba’ utenti tal-prodott ikkonċernat.

(7)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat it-tagħrif kollu li qieset meħtieġ gћad-determinazzjoni provviżorja ta’ dumping, għall-ћsara li rriżultat kif ukoll għall-interess tal-Komunità u wettqet żjarat ta’ verifika fuq il-post fil-kumpaniji li ġejjin:

(a)

Il-produtturi Komunitarji

Tosoh Hellas AIC, Thessaloniki, il-Greċja u l-aġent tal-bejgħ relatat tagħhom il-Mitsubishi International GmbH, Düsseldorf, il-Ġermanja

(b)

Produttur esportatur ġewwa l-Afrika ta’ Isfel

Delta E.M.D. (Pty) Ltd., Nelspruit, l-Afrika ta’ Isfel (“Delta”)

(ċ)

Fornitur relatat tal-produttur esportatur ġewwa l-Afrika ta’ Isfel

Manganese Metal Company (Pty) Ltd., Nelspruit, l-Afrika ta’ Isfel

(d)

Importatur fil-Komunità mhux interessat

Traxys France S.A.S., Courbevoie, Franza

(e)

Utenti fil-Komunità

Panasonic Battery Belgium N.V., Tessenderlo, il-Belġju

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Sulzbach, il-Ġermanja

Duracell Batteries BVBA, Aarschot, il-Belġju

3.   Il-perjodu ta’ l-investigazzjoni

(8)

L-investigazzjoni ta’ dumping u ta’ ħsara kopriet il-perjodu mill-1 ta’ Ottubru 2005 sat-30 ta’ Settembru 2006 (“il-perjodu ta’ l-investigazzjoni” jew il-“PI”). L-eżaminazzjoni tat-tendenzi gћall-evalwazzjoni tal-ћsara kopriet il-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2002 sat-tmiem tal-perjodu ta’ l-istħarriġ (il-perjodu meqjus).

B.   IL-PRODOTT IKKONĊERNAT U L-PRODOTT SIMILI

1.   Prodott ikkonċernat

(9)

Il-prodott ikkonċernat huwa d-dijossidu tal-manganeżju elettrolitiku (“EMD”) li joriġina mill-Afrika ta’ Isfel. Dan normalment jiġi ddikjarat skond il-kodiċi tan-NM ex 2820 10 00.

(10)

Il-prodott ikkonċernat huwa ta’ tip speċifiku tad-dijossidi tal-manganeżju li huwa mmanifatturat permezz ta’ proċess elettrolitiku li ma ġewx ipproċessati bis-sħana taħt proċess elettrolitiku. Dan jinkludi żewġ tipi ewlenin: il-grad EMD tal-karbonju-żingu u l-grad EMD alkaliniku. Iż-żewġ tipi huma prodotti permezz ta’ proċess elettrolitiku, permezz ta’ l-adattament ta’ ċerti parametri matul il-proċess sabiex jinkiseb il-grad EMD tal-karbonju-żingu jew il-grad EMD alkalin. Normalment huma t-tnejn ikollhom purezza għolja ta’ manganeżju u ġeneralment jintużaw bħala prodotti immedjati fil-produzzjoni ta’ batteriji għall-konsumatur li jkunu dry cell.

(11)

L-investigazzjoni wriet li, minkejja ċerti differenzi fit-termini ta’ ċerti karatteristiċi speċifiċi fiżiċi u speċifiċi bħalma huma d-densità, id-daqs medju tal-partiċella, il-potenzjal tas-superfiċji u l-potenzjal alkalin Brunauer-Emmet-Teller (“BET”), iż-żewġ tipi tal-prodott ikkonċernat għandhom l-istess karatteristiċi bażiċi fiżiċi, kimiċi u tekniċi u jintużaw għall-istess raġunijiet. Dawn għalhekk huma meqjusa li jikkostitwixxu prodott singolu għar-raġuni ta’ dan il-proċediment.

(12)

Għandu jiġi nnotat li jeżistu tipi oħrajn tad-dijossidi tal-manganeżju li m’għandhomx l-istess karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u/jew tekniċi bħalma għandu l-EMD u għandhom essenzjalment użi differenti. B’hekk dawn ma jagħmlux parti mill-prodott ikkonċernat. Dawn il-prodotti distinti jinkludu: id-dijossidi naturali tal-manganeżju, li fihom ċertu impuritajiet u huma normalment ikklassifikati skond il-kodiċi tan-NM 2602 00 00; id-dijossidi kimiċi tal-manganeżju li huma prodotti permezz ta’ proċess kimiku u għandhom densità li hija sinifikattivament iktar baxxa kif ukoll superfiċji BET sinifikattivament ogħla mill-EMD; u d-dijossidi tal-manganeżju elettrolitiku li huma pproċessati bis-sħana li, minkejja li huma mmanifatturati permezz tal-proċess elettrolitiku bħalma huwa l-EMD, huma differenti mill-EMD minħabba numru ta’ karatteristiċi bħal kontenut ta’ umdità, l-istruttura kristallina u l-potenzjal alkalin, li jagħmluhom xierqa għall-applikazzjoni ġewwa l-batteriji tal-litju, li huma bbażati fuq sistemi mhux akweji u li jkollhom il-metall tal-litju bħala l-anodu tagħhom, iżda mhux fil-batteriji tal-karbonju-żingu jew alkalini, li huma bbażati fuq sistemi akweji u li għandhom il-metall taż-żingu bħala l-anodu, bħall-EMD.

(13)

Għandu jiġi nnotat li l-ebda wieħed mill-partijiet interessati ma kkontestaw id-definizzjoni imsemmija hawn fuq jew id-distinzjoni bejn iż-żewġ tipi ewlenin tal-prodott ikkonċernat.

2.   Prodott Simili

(14)

L-investigazzjoni wriet li l-EMD li huwa prodott u mibjugħ mill-industrija Komunitarja u dak li huwa prodott u mibjugħ fl-Afrika ta’ Isfel fis-suq domestiku u/jew importat ġewwa l-Komunità mill-Afrika ta’ Isfel għandhom l-istess karatteristiċi bażiċi fiżiċi, kimiċi u tekniċi u għandhom l-istess użi.

(15)

Gћalhekk, ġie konkluż b’mod provviżorju li fit-tifsira ta’ l-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku dawn il-prodotti huma simili.

C.   DUMPING

1.   Il-valur normali

(16)

Sa fejn hija kkonċernata d-determinazzjoni tal-valur normali, l-ewwel il-Kummissjoni stabbiliet jekk il-bejgħ domestiku totali ta’ Delta għall-EMD kienx rappreżentattiv meta mqabbel ma’ l-esportazzjoni totali tiegħu lill-Komunità. Skond l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, il-bejgћ domestiku tqies bħala rappreżentattiv meta l-volum tal-bejgћ domestiku totali tal-produttur li jesporta kien iktar minn 5 % tal-volum tal-bejgћ totali ta’ l-esportazzjonijiet tiegħu lejn il-Komunità.

(17)

Il-Kummissjoni sussegwentement identifikat dawk it-tipi ta’ prodotti mibjugħa fis-suq domestiku, li għandhom bejgħ domestiku rappreżentattiv b’mod ġenerali, li kienu identiċi jew direttament komparabbli mat-tipi mibjugħa għall-esportazzjoni lejn il-Komunità.

(18)

Il-bejgħ domestiku ta’ tip partikolari ta’ prodott tqies bħala rappreżentattiv biżżejjed meta l-volum ta’ dak it-tip ta’ prodott mibjugħ fis-suq domestiku lil klijenti indipendenti matul il-perjodu ta’ l-investigazzjoni rrappreżenta 5 % jew aktar tal-volum totali tat-tip ta’ prodott komparabbli mibjugħ għall-esportazzjoni lejn il-Komunità.

(19)

Għat-tipi kollha tal-prodotti mibjugħa għall-esportazzjoni lejn il-Komunità, l-ebda tip tal-prodott identiku jew direttament komparabbli u mibjugħ fis-suq domestiku ma nstab fi kwantitajiet rappreżentattivi. Għalhekk, il-valur normali kellu jkun ikkalkolat għat-tipi kollha ta’ prodott esportat skond l-Artikolu 2 (3) tar-Regolament bażiku.

(20)

Il-valur normali kien mibni billi ma’ l-ispejjeż tal-manifattura tat-tipi esportati ta’ kull esportatur, aġġustati fejn meħtieġ, jiġi miżjud ammont raġonevoli għall-infiq għall-bejgħ, u dak ġenerali u amministrattiv (SG&A’) u għal ammont raġonevoli ta’ qligħ. L-SG&A u l-qligħ ġew stabbiliti skond il-metodi stabbiliti fl-Artikolu 2(6) tar-Regolament bażiku. Gћal dan l-gћan, il-Kummissjoni eżaminat jekk l-ammont ta’ l-ispejjeż ta’ l-SG&A li sar mid-Delta fis-suq domestiku kienx jifforma data rappreżentattiva.

(21)

L-ammont ta’ nfiq domestiku SG&A attwali tqies bħala kredibbli peress li l-volum ta’ bejgћ domestiku totali tal-kumpanija kkonċernata kien rappreżentattiv meta mqabbel mal-volum ta’ bejgћ ta’ l-esportazzjonijiet lejn il-Komunità, kif jissemma hawn fuq.

(22)

Sabiex ikun evalwat jekk il-qligħ li sar mid-Delta fis-suq domestiku ikkostitwixxiex data li hija affidabbli, il-Kummissjoni eżaminat l-ewwel jekk il-bejgħ domestiku ta’ kull tip ta’ prodott ikkonċernat li jinbiegħ domestikament fi kwantitajiet rappreżentattivi jistax jiġi kkunsidrat li sar matul it-twettiq ordinarju tal-kummerċ skond l-Artikolu 2(4) tar-Regolament bażiku. Dan sar billi ġie stabbilit il-proporzjon tal-bejgћ bi qligħ lill-klijenti indipendenti fis-suq domestiku ta’ dak it-tip in kwestjoni.

(23)

Minħabba li ma kien hemm ebda tip li għalih il-volum ta’ bejgħ bi qligħ irrappreżenta iktar minn 10 % tal-volum totali ta’ bejgħ ta’ dak it-tip fis-suq domestiku, ġie kkunsidrat li l-prezzijiet domestiċi setgħu ma pprovdewx bażi approprjata għall-istabbiliment tal-marġini tal-profitt li għandu jintuża fil-kostruzzjoni tal-valur normali.

(24)

Minħabba li d-Delta huwa l-uniku produttur magħruf ta’ l-EMD fl-Afrika ta’ Isfel, il-qligħ raġonevoli meħtieġ għall-kostruzzjoni tal-valur normali ma setax ikun ibbażat fuq il-qligħ attwali għal xi wħud mill-esportaturi li huma suġġetti għall-investigazzjoni fir-rigward tal-produzzjoni u l-bejgħ ta’ l-istess prodott fis-suq domestiku kif inhu deskritt fl-Artikolu 2(6)(a) tar-Regolament bażiku.

(25)

Aktar minn hekk, minħabba li l-EMD huwa l-uniku prodott magħmul u mibjugħ mid-Delta, il-qligħ raġonevoli meħtieġ għall-kostruzzjoni tal-valur normali ma setax ikun ibbażat fuq qligħ attwali applikabbli għall-produzzjoni u għall-bejgħ, matul it-twettiq ordinarju tal-kummerċ, ta’ l-istess kategorija ġenerali tal-prodotti għall-produttur esportatur in kwestjoni kif inhu deskritt fl-Artikolu 2(6)(b) tar-Regolament bażiku.

(26)

Il-qligħ raġonevoli meħtieġ għall-kostruzzjoni tal-valur normali kien b’hekk iddeterminat bi qbil ma’ l-Artikolu 2(6)(c) tar-Regolament bażiku.

(27)

F’dan ir-rigward, inġabret informazzjoni dwar il-profittabbiltà tal-produtturi l-oħrajn kollha magħrufa ta’ l-EMD fil-pajjiżi l-oħra. Instabet l-informazzjoni minn sorsi pubbliċi oħra li huma disponibbli għal produttur wieħed li jinsab fl-Indja, tnejn ġewwa l-Ġappun u tnejn fl-Istati Uniti. Madankollu, għal wieħed mill-produtturi fl-Istati Uniti u għal tnejn ġewwa l-Ġappun l-ebda informazzjoni ma kienet disponibbli dwar il-profittabbiltà jew għad-diviżjoni tal-kumpanija fejn l-EMD seta’ kien sinifikanti.

(28)

Ġie kkalkulat marġini medju ta’ qligħ għall-PI skond is-sorsi li huma disponibbli pubblikament għal produttur wieħed Indjan u l-produttur li jifdal ġewwa l-Istati Uniti kif ukoll l-informazzjoni pprovduta mid-Delta fir-rigward tal-profitabbiltà tal-kumpanija relatata tagħha id-Delta EMD Awstralja Proprietary Ltd., li tinsab fl-Awstralja, fis-suq domestiku tagħha. Il-marġini medju ta’ profitt ikkalkulat ammonta għal 9,2 %. Il-metodoloġija, skond l-informazzjoni disponibbli, ġiet ikkunsidrata bħala raġonevoli fi ħdan it-tifsira ta’ l-Artikolu 2(6)(c) tar-Regolament bażiku u r-riżultat konservattiv. L-informazzjoni disponibbli pubblikament wriet li dan il-marġini ta’ profitt ma kienx ogħla mill-profitt li sar minn produtturi oħrajn magħrufa ta’ l-istess kategorija ġenerali tal-prodotti (jiġifieri kimiċi speċjalizzati) ġewwa l-Afrika ta’ Isfel matul il-PI.

2.   Il-prezzijiet ta’ l-esportazzjoni

(29)

Id-Delta għamlu bejgħ ta’ esportazzjoni lill-Komunità esklussivament permezz ta’ aġent indipendenti, Traxys France S.A.S.

(30)

Il-prezzijiet ta’ l-esportazzjoni ġew stabbiliti abbażi tal-prezzijiet attwalment imħallsa jew dovuti għall-prodott ikkonċernat meta mibjugħ għall-esportazzjoni mill-Afrika ta’ Isfel lejn il-Komunità skond l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku.

3.   Tqabbil

(31)

Il-valur normali u l-prezzijiet ta’ l-esportazzjoni tqabblu b’mod li nbiegħu minn qabel. Sabiex jiġi żgurat paragun ġust bejn il-valur normali u l-prezz ta’ l-esportazzjoni, saret konċessjoni xierqa fil-forma ta’ aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-komparabilità tal-prezzijiet skond l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Ingћataw aġġustamenti xierqa dwar is-sansariji, it-trasport, l-assigurazzjoni, l-ispejjeż tat-tqandil u l-ispejjeż anċillari, l-ippakkjar, il-kreditu, u l-ispejjeż bankarji fil-każijiet kollha fejn instab li kienu raġonevoli, eżatti u appoġġjati b’evidenza vverifikata.

4.   Marġini tad-dumping

(32)

Il-koeffiċjent medju b’piż differenzjat tal-valur normali tal-prodott ikkonċernat li ġie esportat lejn il-Komunità ġie mqabbel mal-koeffiċjent medju b’piż differenzjat tal-prezz ta’ l-esportazzjonijiet tat-tip korrispondenti tal-prodott ikkonċernat, kif stipulat fl-Artikolu 2(11) u (12) tar-Regolament bażiku.

(33)

Fuq din il-bażi, il-koeffiċjent medju b’piż differenzjat tal-marġni provviżorju ta’ dumping imfisser bћala persentaġġ tal-prezz CIF fuq il-fruntiera tal-Komunità, qabel id-dazju, huwa ta’:

Il-kumpanija

Il-marġini provviżorju tad-dumping

Delta E.M.D. (Pty) Ltd.

14,9  %

(34)

Fir-rigward tal-marġni tad-dumping li jsir mal-pajjiż kollu li japplika gћall-esportaturi l-oћra kollha fl-Afrika ta’ Isfel, il-Kummissjoni l-ewwelnett stabbiliet il-livell ta’ kooperazzjoni. Sar paragun bejn id-data ta’ l-Eurostat u t-tweġibiet għall-kwestjonarji li wasslu mill-produtturi esportaturi kooperanti ġewwa l-Afrika ta’ Isfel. Dan il-paragun wera li, mill-informazzjoni disponibbli, l-esportazzjonijiet tad-Delta lejn il-Komunità irrappreżentaw 100 % ta’ l-esportazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat mill-Afrika ta’ Isfel. Il-livell ta’ kooperazzjoni instab li kien b’hekk għoli ħafna, u l-marġini tad-dumping mal-pajjiż kollu ġie stabbilit fl-istess livell bħalma huwa l-marġini tad-dumping ikkalkolat għad-Delta.

D.   ĦSARA

1.   Il-produzzjoni tal-Komunità u l-industrija tal-Komunità

(35)

L-investigazzjoni stabbiliet li fil-bidu tal-perijodu kkunsidrat il-prodott simili ġie mmanifatturat minn tliet produtturi ġewwa l-Komunità. Madanakollu, wieħed mill-produtturi waqqaf il-produzzjoni fl-2003; b’hekk, matul il-PI, kien hemm biss żewġ produtturi ġewwa l-Komunità.

(36)

L-ilment sar biss minn produttur wieħed, li kkoopera b’mod sħiħ ma’ l-investigazzjoni. Minkejja li l-produttur l-ieħor ma kkooperax, dan ma opponiex l-ilment lanqas. Minћabba l-fatt li hemm biss kumpanija waћda li ressqet tweġiba sħiħa gћall-kwestjonarju, id-data kollha li tirreferri gћall-industrija tal-Komunità hija ppreżentata fil-forma ta’ indiċi jew f’sensiela ta’ limiti sabiex tiġi protetta l-kunfidenzjalità.

(37)

Gћalhekk gћall-finijiet ta’ l-Artikolu 4(1) tar-Regolament bażiku l-volum tal-produzzjoni tal-Komunità ġie kkalkulat provviżorjament billi żdiedet il-produzzjoni ta’ l-uniku produttur tal-Komunità li kkoopera flimkien mal-volum tal-produzzjoni tal-produttur l-ieћor, skond id-data fornuta mingħand il-kwerelant. Il-produzzjoni Komunitarja totali matul il-PI kienet bejn il-limiti ta’ 20 sa 30 elf tunnellata.

(38)

Il-produzzjoni tal-produttur Komunitarju kooperanti irrappreżentat iktar minn 50 % ta’ l-EMD prodott mill-Komunità. Gћalhekk skond it-tifsira ta’ l-Artikoli 4(1) u 5(4) tar-Regolament bażiku ġie kkunsidrat li din il-kumpanija tikkostitwixxi l-industrija tal-Komunità.

2.   Konsum Komunitarju

(39)

Il-konsum apparenti Komunitarju ġie stabbilit skond il-volum tal-bejgħ fis-suq tal-KE tal-produttur kwerelanti, il-bejgħ tal-produtturi Komunitarji l-oħra stabbilit skond ix-xiri li ġie rrapurtat mill-utenti u l-importazzjonijiet minn pajjiż ikkonċernat fuq ir-risposta vverifikata għall-kwestjonarju u pajjiżi terzi oħra li nġiebu mill-Eurostat.

(40)

Skond dan, il-konsum Komunitarju naqas b’7 % matul il-perijodu kkunsidrat. Saret żieda sostanzjali matul l-2003 u l-2004, li kkoinċidiet ma’ l-iktar żieda qawwija fil-volum bi prezzijiet baxxi ħafna (– 35 %) ta’ l-EMD importat mill-Afrika ta’ Isfel u bl-għeluq ta’ produttur Komunitarju ewlieni. Fl-2005 il-konsum reġa’ lura għal-livell preċedenti u sar tnaqqis sinifikanti ieħor fil-PI. It-tendenza fil-konsum dehret li kienet influwenzata mill-għeluq fl-2003 ta’ produttur ewlieni li kien jammonta għal terz tal-produzzjoni Komunitarja.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Konsum Komunitarju Indiċi 2002 = 100

100

102

113

102

93

3.   L-importazzjonijiet fil-Komunità mill-pajjiż ikkonċernat

Volum u sehem tas-suq ta’ importazzjonijiet ikkonċernati

(41)

Il-volum ta’ l-importazzjonijiet mill-Afrika ta’ Isfel kien ibbażat fuq figuri vverifikati li ġew fornuti mill-produttur esportatur. Kif issemma hawn fuq, gћal raġunijiet ta’ kunfidenzjalità, minћabba li l-analiżi tikkonċerna kumpanija waћda biss, ћafna mill-indikaturi ġew ippreżentati f’sensiela ta’ limiti.

(42)

F’termini ta’ volum u ta’ sehem tas-suq, l-evoluzzjoni ta’ l-importazzjonijiet kienet kif ġej:

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volum ta’ importazzjoni mill-Afrika ta’ Isfel (tunnellati), 2002 = 100

100

129

156

185

169

Sehem fis-suq fl-Afrika ta’ Isfel

30-40 %

40-50 %

44-54 %

60-70 %

60-70 %

Sehem fis-suq fl-Afrika ta’ Isfel, 2002 = 100

100

126

139

181

181

(43)

Filwaqt li l-konsum ta’ l-EMD naqas b’7 % matul il-perjodu kkunsidrat, l-importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat telgћu b’69 % matul l-istess perijodu. Konsegwentament, is-sehem fis-suq ta’ l-Afrika ta’ Isfel żdied drammatikament matul il-perijodu kkunsidrat b’81 % mis-sensiela ta’ limiti ta’ 30 sa 40 % għal-limiti ta’ 60 sa 70 %.

Il-prezzijiet ta’ l-importazzjonijiet u t-tnaqqis sostanzjali fil-prezz (undercutting)

(44)

Matul il-perijodu kkunsidrat il-prezzijiet medji ta’ l-importazzjoni waqgħu b’31 %, minkejja ż-żieda fil-prezz tal-materja prima prinċipali.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Prezzijiet ta’ importazzjoni mill-Afrika ta’ Isfel EUR/tunnellati, 2002 = 100

100

70

65

66

69

(45)

Għall-osservanza ta’ l-undercutting tal-prezzijiet matul il-PI, il-prezzijiet tal-bejgħ rilevanti ta’ l-industrija tal-Komunità kienu prezzijiet netti gћall-klijenti indipendenti, aġġustati fejn meћtieġ gћal-livell ta’ qabel ma jiġu inklużi x-xogћlijiet, jiġifieri esklużi l-ispejjeż tal-ġarr tal-merkanzija fil-Komunità u wara t-tnaqqis ta’ l-iskonti u r-rifużjonijiet. Dawn il-prezzijiet tqabblu mal-prezzijiet tal-bejgћ mitluba mill-produtturi esportaturi ta’ l-Afrika ta’ Isfel, bl-iskonti mnaqqsa u aġġustati fejn meћtieġ gћall-prezzijiet CIF fuq il-fruntiera tal-Komunità, b’aġġustament li jixraq gћall-ispejjeż tar-rilaxx mid-dwana u gћall-ispejjeż ta’ wara l-importazzjoni.

(46)

Il-paragun wera li matul il-PI il-marġini ta’ l-undercutting tal-prezz medju bil-koeffiċenti ddiferenzjat, espress bħala perċentwal tal-prezzijiet ta’ bejgħ ta’ l-industrija Komunitarja, kien fil-limiti ta’ 11 sa 14 %. Kien hemm livelli ogħla ta’ underselling minħabba li l-industrija Komunitarja kienet qed tbati telf sostanzjali matul il-PI.

4.   Il-qagħda ta’ l-industrija tal-Komunità

(47)

Bi qbil ma’ l-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku, l-eżaminazzjoni ta’ l-impatt ta’ l-importazzjonijet li huma oġġett ta’ dumping mill-Afrika ta’ Isfel fuq l-industrija Komunitarja kienet tinkludi analiżi tal-fatturi ekonomiċi u l-indiċi li jkollhom effett fuq l-istat ta’ l-industrija mill-2002 matul il-PI. Kif jissemma hawn fuq, ħafna mill-indikaturi huma ppreżentati fil-forma ta’ l-indiċi jew bħala sensiela ta’ limiti.

Il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità

(48)

L-evoluzzjoni tal-produzzjoni, tal-kapaċità tal-produzzjoni u ta’ l-użu tal-kapaċità ta’ l-industrija tal-Komunità kienu kif ġej:

 

2002

2003

2004

2005

IPI

Il-produzzjoni, 2002 = 100

100

87

128

135

130

Il-kapaċità, 2002 = 100

100

100

100

100

100

L-użu tal-kapaċità, 2002 = 100

100

87

128

135

130

(49)

Tul il-perjodu kkunsidrat, il-produzzjoni Komunitarja żdiedet b’30 %. Madankollu, il-kapaċità tal-produzzjoni baqgħet stabbli matul il-perijodu kollu kkunsidrat. Il-livell ta’ produzzjoni laħaq quċċata fl-2005 wara żieda sostanzjali fil-konsum fis-suq tal-KE fl-2004, li ġiet ikkombinata mal-likwidazzjoni ta’ produttur prinċipali u żieda fid-domanda fuq is-suq ta’ l-esportazzjoni fl-industrija Komunitarja. Mill-2004 sal-PI, meta l-prezzijiet ta’ materja prima irdoppjaw, l-industrija Komunitarja pprovat tikseb ekonomija fil-kobor u tnaqqas in-nefqa tal-produzzjoni għal kull unità matul il-PI.

Ħażniet

(50)

Il-ћażniet żdiedu b’32 % matul il-perijodu kkunsidrat, li jirrifletti d-diffikultà li qed tikber ta’ l-industrija biex tbigћ il-prodotti tagћha fis-suq tal-Komunità minħabba l-kompetizzjoni ma’ l-importazzjonijiet li huma oġġett ta’ dumping.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Il-ħażniet, 2002 = 100

100

71

48

113

132

Il-volum tal-bejgћ, l-ishma tas-suq, it-tkabbir u l-prezzijiet medji ta’ l-unità fil-Komunità

(51)

Iċ-ċifri ta’ hawn taћt jirrappreżentaw il-bejgћ ta’ l-industrija tal-Komunità lil klijenti indipendenti fil-Komunità.

 

2002

2003

2004

2005

IPI

Il-volum tal-bejgћ fis-suq tal-KE, 2002 = 100

100

80

152

113

91

Is-sehem mis-suq, 2002 = 100

100

78

135

110

97

Il-prezzijiet medji tal-bejgћ, 2002 = 100

100

76

71

75

75

(52)

Meta mqabbel ma’ l-isfond ta’ tnaqqis ta’ 7 % fil-konsum tal-KE, is-sehem fis-suq ta’ l-industrija Komunitarja naqas bi 3 %. Aktar minn hekk u f’termini assoluti, il-bejgħ globali tagħha fis-suq tal-KE naqas b’mod sinifikanti b’9 % matul il-perijodu kkunsidrat, b’żieda sostanzjali ta’ 22 punt perċentwal matul il-PI.

(53)

Filwaqt li fl-2004 l-industrija Komunitarja setgħet tibbenefika għal żmien qasir minn żieda fil-konsum billi żiedet il-volum tagħha tal-bejgħ bi 52 % u s-sehem fis-suq b’35 % meta mqabbel ma’ l-2002, fis-snin ta’ wara il-parteċipazzjoni tagħha fis-suq naqset parallelament maż-żieda sostanzjali fil-volum ta’ l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mill-Afrika ta’ Isfel.

(54)

Kien hemm tendenza negattiva fil-prezzijiet medji ta’ bejgħ lix-xerrejja mhux relatati fis-suq Komunitarju sa l-2004. Dan juri t-tentattivi ta’ l-industrija Komunitarja sabiex tikkompeti ma’ l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping u tibqa’ fis-suq. Madanakollu, fl-2004, il-prezzijiet laħqu punt baxx insostenibbli. Wara dawn żdiedu b’4 punti perċentwali fl-2005. Madanakollu, minkejja din iż-żieda żgħira fil-prezzijiet fl-2005, li ġiet ikkonfermata fil-PI, l-industrija Komunitarja ma setgħetx tirrifletti fil-prezzijiet tagħha l-iżvilupp fil-prezz ta’ mineral ta’ provenjenza tal-manganeżju, li tela’ sostanzjalment, bi kważi 100 % bejn l-2004 u l-2005.

Il-profittabilità u d-dћul u l-ћruġ tal-flus

(55)

Il-livelli tal-qligħ u tad-dћul u l-ћruġ tal-flus mill-bejgћ ta’ l-EMD mill-industrija Komunitarja huma negattivi ћafna.

 

2002

2003

2004

2005

IP

Marġini ta’ qligħ operattiv tal-prodott ikkonċernat (limiti, %)

0 % sa 20 %

0 % sa – 20 %

0 % sa 5 %

0 % sa 3 %

0 % sa – 20 %

Marġini ta’ qligħ operattiv tal-prodott ikkonċernat, indiċi 2002 = 100

100

–85

20

13

–72

(56)

Il-profittabilità marret lura sostanzjalment b’ – 172 % matul il-perjodu kkunsidrat. Din laħqet il-livell l-iktar baxx fl-2003 fiż-żmien ta’ l-iktar tnaqqis sostanzjali fil-prezzijiet ta’ l-importazzjonijiet (– 30 %). Issaħħet fl-2004 u fl-2005, b’żieda fil-kwantitajiet li nbiegħu. Matul il-PI il-profitabbilità marret lura sal-livell tagħha l-iktar baxx minħabba pressjoni fuq prezzijiet u spejjeż li telgħu tal-materji primi.

(57)

Id-dћul u l-ћruġ tal-flus ukoll mar lura matul il-perjodu kkunsidrat, b’mod konformi man-nuqqas fil-profittabilità.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Cash Flow, indiċi 2002 = 100

100

22

46

–35

–8

L-investimenti, il-qligħ fuq l-investimenti, u l-ћila li jinġabar il-kapital

(58)

L-investimenti żdiedu b’7 % matul il-perijodu kkunsidrat. Fin-nofs ta’ dan il-perijodu l-industrija Komunitarja rreġistrat ċertu ammont ta’ investiment sabiex tnaqqas l-ispejjeż tal-produzzjoni u għall-manutenzjoni ta’ makkinarju ġdid. Fis-snin li segwew l-investimenti baqgħu sejrin iżda fuq livell iktar baxx.

 

2002

2003

2004

2005

PI

L-Investimenti, 2002 = 100

100

67

126

109

107

(59)

Id-dħul mill-investimenti mill-produzzjoni u l-bejgħ ta’ prodott simili segwew it-tendenzi tal-bejgħ u l-profittabiltà u dan kien negattiv fl-2003 u fl-aħħar tal-perijodu kkunsidrat.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Profitt fuq investiment, (2002 = 100)

100

–58

18

10

–55

(60)

Il-kapaċità ta’ l-industrija Komunitarja biex tqajjem kapital instab li ma kinitx affettwata b’mod sinifikattiv matul il-perijodu kkunsidrat, fid-dawl tad-daqs ta’ l-investimenti, li kienu suffiċjenti biex ikopru l-investimenti fil-kapital meħtieġa.

L-impjiegi, il-produttività u l-pagi

(61)

L-evoluzzjoni ta’ l-impjiegi, tal-produttività u ta’ l-ispejjeż tax-xogћol fl-industrija tal-Komunità kienet kif ġej:

 

2002

2003

2004

2005

PI

In-numru ta’ l-impjegati, 2002 = 100

100

68

69

70

67

Il-produttività (tunnellati/impjegat), 2002 = 100

100

129

184

192

195

Spejjeż totali ta’ ħaddiema, 2002 = 100

100

77

79

84

82

L-ispejjeż tax-xogћol gћal kull impjegat, 2002 = 100

100

115

114

119

123

(62)

In-numru ta’ impjegati naqas b’33 % bejn l-2002 u l-PI. Dan kien ir-riżultat ta’ tnaqqis fil-bejgħ u ta’ l-isforzi ta’ l-industrija Komunitarja sabiex issaħħaħ il-produttività. Fil-fatt, ir-riżultat ta’ dan il-proċess ta’ razzjonalizzazzjoni fi ħdan l-industrija tal-Komunità kienu riflessi fil-produttività, li matul il-perijodu kkunsidrat wriet tendenza kbira ‘l fuq.

(63)

L-ispejjeż totali ta’ ħaddiema naqsu sinifikattivament, bi 18 %. L-ispejjeż medji għal kull impjegat żdiedu relattivament, bil-konsiderazzjoni ta’ l-iżvilupp ta’ l-inflazzjoni. Madanakollu, ġeneralment, is-sehem ta’ l-ispejjeż tal-ħaddiema fil-produzzjoni totali kienu mnaqqsa b’mod sinifikanti fejn sar titjib ċar fl-effiċjenza.

Il-kobor tal-marġni attwali tad-dumping u l-irkupru mid-dumping tal-passat

(64)

Il-marġni tad-dumping huwa speċifikat hawn fuq fis-sezzjoni dwar id-dumping. Dan il-marġni huwa mingħajr dubju ogħla mil-livell de minimis. Barra minn hekk, minħabba l-volum u l-prezz ta’ l-importazzjonijiet li huma oġġett ta’ dumping, l-impatt tal-livelli proprja ta’ dumping ma jistax jitqies negliġibbli.

(65)

Ma hemm ebda indikazzjoni li l-Komunità qed tirkupra mill-effetti ta’ dumping li sar fil-passat jew tas-sussidji.

5.   Konklużjoni dwar il-ħsara

(66)

Huwa mfakkar li l-importazzjonijiet mill-Afrika ta’ Isfel żdiedu b’mod konsiderevoli, f’termini assoluti u fit-termini tas-sehem fis-suq. Fil-fatt, matul il-perijodu kkonċernat l-importazzjonijiet żdiedu b’69 % f’termini assoluti u b’81 % meta mqabbla mal-konsum Komunitarju, fejn intlaħaq sehem fis-suq ta’ 60 sa 70 %.

(67)

Barra minn hekk, fil-PI, il-prezzijiet tal-bejgћ ta’ l-industrija tal-Komunità tnaqqsu sostanzjalment minћabba l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li kienu soġġetti gћad-dumping. Skond medja bil-koeffiċjenti matul il-PI, l-undercutting ta’ prezzijiet kien fil-limiti ta’ 11 sa 14 %.

(68)

Filwaqt li matul il-perjodu kkunsidrat il-konsum Komunitarju naqas b’7 %, il-volum tal-bejgħ ta’ l-industrija Komunitarja naqas b’ 9 % u s-sehem fis-suq bi 3 %. Kien hemm deterjorament drammatiku f’dawn l-indikaturi matul il-PI, fejn waqgħu bi 22 punt perċentwal fil-bejgħ u bi 13–il punt perċentwal fis-sehem fis-suq meta mqabbel ma’ l-2005.

(69)

Minħabba t-telf fil-volum tal-bejgħ, is-sehem fis-suq u l-prezzijiet, l-industrija Komunitarja ma setgħetx twassal iż-żieda globali fil-prezzijiet tal-materji primi lill-konsumaturi tagħha. Dan wassal għal sitwazzjoni ta’ profitabbiltà negattiva ħafna (telf).

(70)

Minkejja l-investimenti kbar ta’ l-industrija tal-Komunità matul il-perijodu kkunsidrat u l-isforzi kontinwi tagћha biex iżżid il-produttività u l-kompetittività, il-profittabilità, id-dћul u l-ћruġ tal-flus u l-qligħ fuq l-investiment naqsu drastikament ukoll, tant illi dawn laћqu livelli negattivi ћafna.

(71)

Is-sitwazzjoni ta’ deterjorament ta’ l-industrija tal-Komunità matul il-perijodu kkunsidrat hija kkonfermata wkoll bl-iżvilupp negattiv ta’ l-impjiegi.

(72)

Fid-dawl ta’ dak li gћadu kif ingћad, qed jiġi konkluż provviżorjament li fit-tifsira ta’ l-Artikolu 3 tar-Regolament bażiku l-industrija tal-Komunità sofriet ћsara materjali.

E.   LINK KAŻWALI

1.   Kumment preliminari

(73)

Skond l-Artikolu 3(6) u (7) tar-Regolament bażiku, ġie eżaminat jekk kienx hemm rabta kawżali bejn l-importazzjonijiet li huma soġġetti gћal dumping mill-Afrika ta’ Isfel u l-ћsara materjali li sofriet l-industrija tal-Komunità. Fatturi magћrufin gћajr dawk relatati ma’ l-importazzjonijiet li kienu soġġetti gћal dumping, li fl-istess ћin setgħu kienu qed jagћmlu ћsara lill-industrija Komunitarja, ġew eżaminati wkoll sabiex jiġi żgurat li l-ћsara possibbli kkawżata minn dawn il-fatturi l-oћra ma kinitx attribwita għall-importazzjonijiet li kienu soġġetti gћal dumping.

2.   L-effett ta’ l-importazzjonijiet mill-Afrika ta’ Isfel

(74)

Kif ġie stabbilit fil-premessi (43) u (44), l-importazzjonijiet żdiedu b’mod stabbli u sinfikanti matul il-perijodu kkunsidrat – b’69 % fit-termini tal-volum u b’81 % fit-termini tas-sehem fis-suq. Il-prezz ta’ bejgħ għal kull unità ta’ l-importazzjonijiet mill-Afrika ta’ Isfel naqsu b’31 % matul il-perijodu kkunsidrat. Matul il-PI il-prezzijiet ta’ l-importazzjonijiet li joriġinaw mill-Afrika ta’ Isfel waqqgħu il-prezzijiet industrijali Komunitarji bi 11 sa 14 %.

(75)

L-effetti ta’ l-importazzjonijiet li huma oġġett ta’ dumping huma murija b’mod ċar mid-deċiżjoni ta’ ħafna utenti ewlenin li jirrappreżentaw iktar minn 60 % tal-konsum totali, sabiex dawn jaqilbu x-xiri tagħhom mill-industrija Komunitarja għall-prodott ta’ l-Afrika ta’ Isfel. Filwaqt li fil-bidu tal-perijodu kkunsidrat dawn l-utenti xtraw biss kwantitajiet marġinali mill-Afrika ta’ Isfel, sa l-aħħar tal-perijodu kkunsidrat u matul il-PI, dawn kienu qed jixtru minn 70 sa 100 % tal-bżonnijiet tagħhom mill-Afrika ta’ Isfel.

(76)

Fl-istess ħin, l-industrija Komunitarja naqqset drastikament il-prezzijiet tagħha sabiex iżżomm il-kuntratti tagħha ta’ bejgħ ma’ l-utenti l-oħrajn.

(77)

Is-sehem fis-suq ta’ l-industrija Komunitarji li kien qed jonqos matul il-perijodu kkunsidrat għandu jitqabbel b’korrelazzjoni maż-żieda fil-volum u fis-sehem tas-suq ta’ l-importazzjonijiet mill-Afrika ta’ Isfel. Aktar minn hekk, matul l-2005 u l-PI, meta l-konsum Komunitarju waqa’ bi 18 % meta mqabbel maż-żieda sostanzjali tagħha matul l-2004, l-importazzjonijiet mill-Afrika ta’ Isfel żdiedu f’termini assoluti b’madwar 31 % f’sehem fis-suq. Fl-istess ħin, l-industrija Komunitarja tilfet 28 % tas-sehem fis-suq u 40 % tal-bejgħ.

(78)

Huwa għalhekk provviżorjament konkluż li l-pressjoni li saret fuq l-importazzjonijiet li huma oġġett ta’ dumping, li żiedet drammatikament il-volum tagħhom u s-sehem fis-suq mill-2002 ‘l hemm, u li saru fi prezzijiet dumped u f’livelli sinifikanti ta’ undercutting u underselling, kellha rwol determinanti fit-twaqqigħ tal-bejgħ ta’ l-industrija Komunitarja u konsegwentament fil-profitabbiltà tagħha, fil-cash flow u fis-sitwazzjoni negattiva fid-dħul mill-investiment, l-impjegar u ż-żieda fil-ħażniet.

3.   L-effett ta’ fatturi oћra

Importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra

(79)

L-iżvilupp ta’ l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi skond id-data ta’ l-Eurostat kien hekk kif ġej:

 

2002

2003

2004

2005

PI

Importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra

5 541

4 677

5 992

2 876

2 878

Indiċi, 2002 = 100

100

84

108

52

52

Is-sehem mis-suq

15  %

12  %

14  %

7  %

8  %

Indiċi, 2002 = 100

100

82

96

51

56

Prezzijiet medji ta’ l-importazzjonijiet

1 527

1 204

1 226

1 550

1 537

Indiċi, 2002 = 100

100

79

80

101

101

(80)

Fil-bidu tal-perijodu kkunsidrat l-importazzjonijiet EMD minn pajjiżi terzi oħra irrappreżentaw 15 % tas-sehem fis-suq. Fis-snin ta’ wara dawn l-importazzjonijiet naqsu b’mod sinfikanti, fejn irrappreżentaw biss 8 % tas-sehem fis-suq sa l-aħħar tal-PI. Il-prezzijiet ta’ dawk l-importazzjonijiet baqgħu l-iktar f’livell ogħla mill-prezzijiet ta’ l-Afrika ta’ Isfel u żdiedu saħansitra b’ 1 %.

(81)

Ħafna sottomissjonijiet allegaw li l-importazzjonijiet ta’ l-EMD miċ-Ċina, li mhuwiex pajjiż ikkonċernat bl-investigazzjoni, ikkontribwew b’mod sinifikanti lejn il-ħsara mġarrba mill-produttur Komunitarju. Madanakollu, l-importazzjonijiet miċ-Ċina matul il-PI, minkejja li bi prezzijiet medji iktar baxxi mill-prodott ta’ l-Afrika ta’ Isfel, irrappreżentaw biss 0,6 % ta’ l-importazzjonijiet kollha minn pajjiżi terzi u jistgħu b’hekk ma jiġux ikkunsidrati li jiksru l-link każwali bejn l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping u l-ħsara materjali li sofriet l-industrija Komunitarja.

Ir-rendiment ta’ l-esportazzjoni ta’ l-industrija tal-Komunità

(82)

Ġie eżaminat ukoll jekk l-esportazzjonijiet lejn pajjiżi oћra mhux membri ta’ l-UE setgћux jikkontribwixxu gћall-ћsara li din sofriet fil-perijodu kkunsidrat.

(83)

Instab li l-volumi ta’ l-esportazzjoni ta’ l-industrija Komunitarja żdiedu b’9 % matul il-perijodu kkunsidrat, u minkejja li l-prezzijiet ta’ l-esportazzjoni naqsu b’14 %, dan kien ħafna ogħla mill-ispiża ta’ produzzjoni għal kull unità. Għalhekk, ir-rendiment ta’ l-esportazzjoni ta’ l-industrija tal-Komunità ma setgħetx ikkontribwiet għal kwalunkwe ħsara li ġġarrbet matul dan il-perjodu.

Produtturi oħrajn tal-Komunità

(84)

Kif jissemma hawn fuq, kien hemm żewġ produtturi oħra fil-Komunità fil-bidu tal-perijodu kkunsidrat.

(85)

Wieħed mill-produtturi, li jinsab fl-Irlanda, waqqaf il-produzzjoni fl-2003, minħabba diffikultajiet finanzjarji wara tnaqqis importanti fil-bejgħ minħabba pressjoni qawwija fil-prezzijiet minn importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping. L-ieħor, li jinsab ġewwa Spanja, ma kkoperax mal-proċedimenti. B’riżultat ta’ dan in-nuqqas ta’ kooperazzjoni, id-data tal-bejgħ minn produtturi oħrajn fis-suq Komunitarju inkisbet minn kwestjonarji lill-utenti. Skond l-osservanzi ta’ l-investigazzjoni, il-kumpanija ta’ l-aħħar kienet involuta fil-produzzjoni tal-batteriji u ta’ l-EMD. Il-maġġoranza ta’ l-EMD prodott minn din il-kumpanija kien apparentament użat fil-produzzjoni proprja ta’ batteriji. Madankollu, din il-kumpanija kellha rwol li kien qed jiżdied fis-suq komunitarju ta’ l-EMD ukoll.

(86)

Ma hemmx dubju li l-istampa ġenerali ta’ produtturi oħrajn fil-KE hija influwenzata mill-fatt li wieħed temm l-attivitajiet tiegħu fl-2003 u l-ieħor ma biegħ l-ebda kwantitajiet sostanzjali fis-suq tal-KE matul il-perijodu kkunsidrat. Madankollu, mid-data miksuba fl-investigazzjoni jista’ jiġi konkluż li dawn il-produtturi Komunitarji kienu wkoll affettwati mill-pressjoni li saret fuq il-prezzijiet mill-importazzjonijiet ta’ l-Afrika ta’ Isfel u l-iżviluppi fis-suq, minħabba li s-sehem tagħhom fis-suq naqas b’ammonti fil-limiti minn 10 sa 25 % għal 4 sa 10 %. Konsegwentament, il-bejgħ tal-produtturi Komunitarji l-oħrajn ma setax kien il-kawża tal-ħsara li sofriet l-industrija Komunitarja.

Talba ta’ kontrazzjoni

(87)

Ġie eżaminat ukoll jekk il-kontrazzjoni fid-domanda fis-suq Komunitarju setgћetx tikkontribwixxi gћall-ћsara li din sofriet fil-perijodu kkunsidrat. Instab li dan ma kienx il-każ. Kif stabbilit fil-premessi 52 u 76, il-bejgħ mill-industrija Komunitarja naqas b’iktar mit-total tal-konsum Komunitarju filwaqt li s-sehem fis-suq korrispondenti mill-importazzjonijiet mill-Afrika ta’ Isfel żdied b’mod sinifikanti.

Iż-żieda fil-prezzijiet tal-materja prima

(88)

Ġie argumentat li l-ħsara ġiet ikkawżata l-iktar minħabba żieda globali fil-prezz tal-materja prima bażi, il-manganeżju mhux maħdum. Il-prezzijiet tal-manganeżju mhux maħdum li baqgħu stabbli sa l-2004 irdoppjaw f’daqqa u naqsu xi ftit matul il-PI. Dan żied in-nefqa għall-produzzjoni ta’ l-industrija Komunitarja għal kull unità b’19 %.

(89)

Madankollu, minħabba li l-prezzijiet ta’ l-importazzjoni mill-Afrika ta’ Isfel żdiedu b’punt perċentwali wieħed matul l-istess perijodu (2004/2005), l-industrija Komunitarja li pprovat tikkompeti ma’ l-importazzjonijiet li huma oġġett ta’ dumping, ma setgħetx tgħaddi ż-żieda totali fl-ispejjeż lill-utenti t’isfel. L-industrija Komunitarja setgħet biss iżżid il-prezzijiet tagħha b’4 punti perċentwali, li b’hekk baqgħu taħt l-ispiża tal-produzzjoni.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Nefqa totali tal-produzzjoni, 2002 = 100

100

89

103

110

119

L-ispiża totali ta’ l-unità gћal kull tunnellata, 2002 = 100

100

98

80

85

95

Il-prezz tal-bejgћ ta’ l-unità, 2002 = 100

100

76

71

75

75

(90)

F’dawn iċ-ċirkostanzi, ġie kkunsidrat li ż-żieda fl-ispejjeż ma kinitx per se il-fattur li wassal għall-ħsara iżda iktar il-fatt li l-industrija Komunitarja ma setgħetx tgħaddi ż-żieda fin-nefqa lill-konsumaturi tagħha minħabba l-pressjoni ‘l isfel tal-prezzijiet ta’ l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping min-naħa ta’ l-Afrika ta’ Isfel, li ma jirriflettux iż-żieda fil-prezzijiet tal-materja prima. Għalhekk, din l-asserzjoni kellha tiġi rifjutata.

Oversupply globali ta’ l-EMD

(91)

Ġie argumentat minn xi partijiet li l-oversupply globali ta’ l-EMD ikkawżat mill-kapaċità ta’ produzzjoni fiċ-Ċina wassal biex ibaxxi l-prezzijiet ta’ l-EMD u huwa b’hekk il-kawża ta’ ħsara fl-industrija Komunitarja.

(92)

Madankollu, fid-dawl tal-volum baxx ta’ importazzjonijiet miċ-Ċina u minkejja l-prezzijiet tagħhom relattivament baxxi fil-perijodu kkunsidrat, instab li din l-allegazzjoni ma kinitx valida.

Kompetizzjoni li qed tiżdied fost produtturi tal-batteriji

(93)

Barra minn hekk, ġie argumentat minn xi partijiet li t-tnaqqis fil-prezzijiet ta’ bejgħ Komunitarju ta’ l-EMD kien riżultat ta’ kompetizzjoni li qed tiżdied fost produtturi tal-batteriji u l-pressjoni fil-prezzijiet li sofrew huma iktar milli ta’ l-importazzjonijiet li huma oġġett ta’ dumping mill-Afrika ta’ Isfel.

(94)

L-investigazzjoni wriet li fil-fatt il-produtturi tal-batteriji fil-KE kienu suġġetti għall-pressjoni fil-prezzijiet li rriżultat minn żieda globali fl-ispejjeż tal-materja prima u żieda fil-kompetizzjoni. Madankollu, instab li skond in-numru ta’ produtturi ta’ l-EMD li joperaw fis-suq fil-Komunità, huma kellhom poter sinifikanti biex jinnegozjaw il-prezzijiet tal-prodott ikkonċernat mal-produtturi tal-batteriji. Huwa għalhekk ikkunsidrat li t-tnaqqis fil-prezzijiet ta’ bejgħ fil-Komunità ta’ l-EMD ġej direttament mill-importazzjonijiet li huma oġġett ta’ dumping u mill-undercutting li huwa pprattikat mill-produttur esportatur ta’ l-Afrika ta’ Isfel mill-bidu tal-perijodu kkunsidrat u mhux mill-pressjoni allegata fuq il-prezzijiet li hija eżerċitata fuq il-produtturi tal-batteriji. Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, huwa konkluż provviżorjament li ż-żieda fil-kompetizzjoni fost produtturi tal-batteriji ma tkissirx il-link każwali bejn l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mill-Afrika ta’ Isfel u l-ħsara li sofriet l-industrija Komunitarja.

4.   Konklużjoni dwar il-kawżalità

(95)

L-analiżi hawn fuq turi li kien hemm żieda drammatika fil-volum u fis-sehem fis-suq ta’ l-importazzjonijiet li joriġinaw mill-Afrika ta’ Isfel matul il-perijodu kollu kkunsidrat, flimkien ma’ tnaqqis konsiderevoli fil-prezzijiet tagħhom ikkombinat ma’ undercutting sinifikanti fil-prezzijiet matul il-PI. Din iż-żieda fis-sehem fis-suq ta’ l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping ikkoinċidiet mat-tnaqqis sinifikanti fil-volum tal-bejgħ u fis-sehem fis-suq ta’ l-industrija Komunitarja. Dan, flimkien ma’ pressjoni negattiva fuq il-prezzijiet, irriżulta, inter alia, f’telf sostanzjali għall-industrija Komunitarja matul il-PI.

(96)

Aktar minn hekk, eżaminazzjoni tal-fatturi li setgħu għamlu ħsara lill-industrija Komunitarja wriet li l-ebda wieħed minn dawn ma seta’ kellu impatt negattiv fuq l-industrija bħalma kellhom l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping mill-Afrika ta’ Isfel.

(97)

Skond dan għalhekk, huwa konkluż provviżorjament li l-importazzjonijiet li huma oġġett ta’ dumping ħolqu danni materjali għall-industria tal-Komunità fil-qofol tat-tifsira ta’ l-Artikolu(6) tar-Regolament bażiku.

F.   L-INTERESS TAL-KOMUNITÀ

1.   Konsiderazzjonijiet ġenerali

(98)

Skond l-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku, ġie eżaminat jekk, minkejja l-konklużjonijiet dwar id-dumping, jeżistux raġunijiet konvinċenti li jistgћu jwasslu gћall-konklużjoni li ma jkunx fl-interess tal-Komunità li timponi miżuri ta’ anti-dumping fuq l-importazzjonijiet li joriġinaw mill-pajjiż ikkonċernat.

(99)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarju lill-uniku importatur ta’ l-EMD mill-Afrika ta’ Isfel u lill-utenti industrijali kollha magħrufin jew dawk li huma probabbli li jkunu ikkonċernati dwar il-miżuri. Ir-risposti għall-kwestjonarju waslu mill-importatur u mill-erba’ utenti ewlenin tal-prodott ikkonċernat fil-Komunità.

2.   L-interess ta’ l-indsutrija tal-Komunità

(100)

Ta’ min ifakkar li l-industrija tal-Komunità tikkonsisti minn produttur wieћed, bil-faċilitajiet tal-produzzjoni fil-Greċja, li matul il-perjodu kkunsidrat il-profittabilità u l-bejgħ tiegћu iddeterjoraw b’mod sinifikanti, tant illi wasslu gћal impatt negattiv fuq is-sehem tagħha fis-suq, fuq l-impjiegi u fuq id-dħul ta’ l-investiment u l-cash flow.

(101)

Jekk il-miżuri ma jiġux imposti huwa probabbli li, b’riżultat tal-pressjoni fuq il-prezzijiet minn importazzjonijiet li huma oġġett ta’ dumping, in-nuqqas ta’ profittabiltà għandu jġiegħel lill-industrija Komunitarja biex twaqqaf il-produzzjoni ta’ l-EMD ġewwa l-Komunità. Huwa mfakkar li wieħed mill-produtturi Komunitarji waqqaf il-produzzjoni matul il-perijodu kkunsidrat. Dan ikkoinċida ma’ żieda fil-pressjoni mill-importazzjonijiet mill-Afrika ta’ Isfel fuq is-suq Komunitarju. Aktar minn hekk, il-kwerelant produttur Komunitarju ġie kostrett li jwaqqaf temporanjament il-produzzjoni għal xahar fl-2003, u informa lill-Kummissjoni dwar sitwazzjoni simili għal perijodu itwal matul l-2007.

(102)

Għandu jiġi nnotat li, bħall-produttur esportatur fl-Afrika ta’ Isfel, l-industrija fil-Komunità tipproduċi biss EMD u l-linji tal-produzzjoni ma jistgħux jintużaw biex jipproduċu ebda prodott ieħor.

(103)

Madanakollu, wara l-impożizzjoni tal-miżuri anti-dumping, huwa mistenni li l-volumi ta’ bejgħ u l-prezzijiet ta’ l-industrija Komunitarja fis-suq Komunitarju għandhom jiżdiedu, b’hekk tissaħħaħ il-profitabbiltà ta’ l-industrija Komunitarja u jipprevjenu li dawn jagħlqu.

(104)

Gћalhekk jidher ċar li l-miżuri ta’ anti-dumping huma fl-interess ta’ l-industrija tal-Komunità.

3.   L-interess ta’ l-utenti

(105)

L-unika industrija li tuża l-EMD huma l-produtturi ta’ batteriji ta’ ċellula alkalina u żingu-karbonju.

(106)

Kif jissemma hawn fuq, il-kwestjonarji intbagħtu lill-produtturi magħrufin tal-batteriji fil-Komunità. Waslu r-risposti minn erba’ kumpaniji li jirrappreżentaw 93 % tal-konsum Komunitarju; tliet risposti ġew ivverifikati fil-pront.

(107)

Kif jissemma hawn fuq, instab li l-produtturi tal-batteriji ġewwa l-KE kienu taħt pressjoni konsiderevoli kaġun ta’ żieda globali fil-prezzijiet tal-materja prima (żingu, nikel, ram, azzar) u żieda fil-kompetizzjoni globali fis-suq tal-batteriji. Huma sostnew li l-impożizzjoni tal-miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet mill-Afrika ta’ Isfel għandhom isaħħu l-pressjoni fuq il-prezzijiet u jikkawżaw telf, minħabba li dawn mhux se jkunu fil-pożizzjoni li jgħaddu l-ebda żieda fil-prezz fuq il-klijenti tagħhom. Madankollu, instab li huma kienu ġeneralment f’sitwazzjoni finanzjarja tajba, bi qligħ qabel it-taxxi sostanzjali matul il-PI u li huma żiedu l-bejgħ tagħhom matul il-perijodu kkunsidrat minħabba d-dehra pubblika pożittiva tal-brands tagħhom. Skond l-informazzjoni li waslet, kien possibbli li jivverifikaw li l-ispejjeż ta’ l-EMD għall-produzzjoni tal-batteriji jistgħu ivarjaw bejn 10 % u 15 % (skond id-daqs tal-batterija) ta’ l-ispejjeż totali u kien possibbli li tiġi stmata li l-impożizzjoni tad-dazju anti-dumping fil-livell propost m’għandux iżid il-livell stmat ta’ prezzijiet ta’ batteriji b’iktar minn EUR 0,01 sa EUR 0,02. Iż-żieda fil-prezzijiet tal-batterija li tista’ tirriżulta minn impożizzjoni ta’ dazji anti-dumping inkisbet bl-applikazzjoni tal-livell ta’ dazju propost fuq l-ispejjeż tal-produzzjoni tad-dimensjonijiet differenti tal-batteriji.

(108)

Filwaqt li ġeneralment jiġu opposti l-miżuri, ħafna utenti ammettew li l-għajbien ta’ l-industrija Komunitarja għandu probabbliment ikollu effett negattiv fuq is-sitwazzjoni tagħhom u l-kompetizzjoni fis-suq tal-KE, minħabba li l-industrija Komunitarja hija produttriċi ta’ EMD ta’ kwalità għolja adattata għall-produzzjoni ta’ batteriji ta’ kwalita tajba. B’hekk, kieku l-industrija Komunitarja kellha tisparixxi, l-utenti jkollhom jirriskjaw li jsiru dipendenti fuq l-EMD mill-Afrika ta’ Isfel biss.

(109)

Fid-dawl ta’ dan, jista’ jiġi konkluż provviżorjament li l-impożizzjoni ta’ kull miżura anti-dumping mhux probabbli li jkollha effett serju fuq is-sitwazzjoni ta’ l-industrija ta’ l-utent.

4.   L-interess ta’ l-importaturi/negozjanti mhux relatati fil-Komunità

(110)

L-uniku importatur Komunitarju ta’ l-EMD mill-Afrika ta’ Isfel ikkopera fl-investigazzjoni. Skond l-informazzjoni mressqa, instab li dan l-importatur kien l-aġent esklussiv indipendenti tad-Delta. L-importazzjonijiet kollha tad-Delta mill-Afrika ta’ Isfel inbiegħu fil-Komunità permezz ta’ din il-kumpanija. L-attivitajiet kummerċjali tagħha irrappreżentaw inqas minn 20 % tal-bejgħ tagħha. Dan l-importatur esprima dubji dwar l-impożizzjoni possibbli tal-miżuri. Madankollu, anke jekk il-bejgħ tiegħu naqas wara l-impożizzjoni tal-miżuri u s-senseriji ta’ l-aġent ġew imnaqqsa, huwa mistenni li jibqa’ finanzjarjament b’saħħtu u mhux probabbli li l-importatur ikun affettwat b’mod sinifikanti mill-miżuri. Għalhekk jidher ċar li l-impatt tad-dazju anti-dumping għandu jinġarr mill-utenti.

(111)

Fuq din il-bażi, ġie konkluż provviżorjament li l-impożizzjoni ta’ miżuri ta’ anti-dumping x’aktarx ma jkollhiex effett negattiv serju fuq is-sitwazzjoni ta’ l-importaturi fil-Komunità.

5.   Konklużjoni fuq l-interess Komunitarju

(112)

L-effetti ta’ l-impożizzjoni tal-miżuri x’aktarx mistennija li jippermettu lill-industrija tal-Komunità li tikseb mill-ġdid il-bejgћ u l-ishma tas-suq mitlufa kif ukoll li ttejjeb il-profittabilità tagћha. Minћabba s-sitwazzjoni ta’ deterjorament ta’ l-industrija tal-Komunità, hemm ir-riskju konsiderevoli illi, fin-nuqqas ta’ miżuri, l-industrija tal-Komunità jista’ jkollha tagћlaq il-faċilitajiet tal-produzzjoni tagћha u tagћti s-sensji lill-ћaddiema.

(113)

Fid-dawl ta’ l-użu tal-prodott ikkonċernat fil-produzzjoni tal-batteriji, fejn l-ispejjeż ta’ l-EMD ma kinux sinfikanti meta mqabbla mal-valur tal-prodott aħħari, l-impatt għall-utenti m’għandux ikun sinifikanti, kif spjegat fil-premessa 107 hawn fuq.

(114)

Minћabba dan ta’ hawn fuq, qed jiġi konkluż provviżorjament li m’hemmx raġunijiet konvinċenti gћaliex m’gћandhomx jiġu imposti d-dazji ta’ anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ ċertu dijossidi tal-manganeżju li joriġinaw mill-Afrika ta’ Isfel.

G.   MIŻURI PROVVIŻORJI ANTI-DUMPING

1.   Il-livell ta’ l-eliminazzjoni tal-ћsara

(115)

Fid-dawl tal-konklużjonijiet li ntlaћqu dwar id-dumping, il-ћsara li rriżultat, il-kawżalità u l-interess tal-Komunità, gћandhom jiġu imposti miżuri provviżorji sabiex tiġi evitata aktar ћsara li qed tiġi kkawżata lill-industrija tal-Komunità mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping.

(116)

Il-miżuri għandhom jiġu imposti fuq livell suffiċjenti sabiex jelimina l-ħsara kkawżata lill-industrija Komunitarja minn dawn l-importazzjonijiet mingħajr ma jinqabeż il-marġini tad-dumping misjub. Meta kien qed jiġi kkalkulat l-ammont ta’ dazju meħtieġ biex jitneħħew l-effetti ta’ dumping dannuż, tqies li kull miżura għandha tagħti lok lill-industrija Komunitarja biex tkopri l-ispejjeż tal-produzzjoni tagħha u tikseb b’mod globali qligħ fuq il-bejgħ ta’ prodott simili ġewwa l-Komunità qabel it-taxxa li jista’ jinkiseb b’mod raġonevoli minn din l-industrija f’kundizzjonijiet normali ta’ kompetizzjoni, jiġifieri fin-nuqqas ta’ importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping. Il-marġini ta’ qligħ qabel it-taxxa użat għal dan il-kalkolu ikkorrisponda għall-qligħ miksub mill-industrija Komunitarja fil-bidu tal-perijodu kkunsidrat, jiġifieri fi żmien meta l-prezzijiet ta’ l-EMD mill-Afrika ta’ Isfel kienu fl-istess livell bħalma kienu dawk ta’ prodott simili mibjugħ mill-industrija Komunitarja.

(117)

Iż-żieda meħtieġa fil-prezz ġiet imbagħad iddeterminata fuq il-bażi ta’ paragun tal-prezz medju ta’ l-importazzjoni bil-piż differenzjat, kif stabbilit għall-kalkoli tal-bejgħ li jwaqqgħu il-prezz, (ara l-inċiżi 45), mal-prezz ta’ mingħajr ħsara tal-prodotti simili mibjugħa mill-industrija tal-Komunità fis-suq tal-Komunità. Il-prezz ta’ mingħajr ħsara inkiseb bl-aġġustament tal-prezz tal-bejgħ ta’ l-industrija tal-Komunità bit-telf jew qligħ reali magħmul matul il-PI u biż-żieda tal-marġini ta’ qligħ imsemmi hawn fuq. Kull differenza li tirriżulta minn dan il-paragun kienet espressa bħala persentaġġ tal-valur ta’ l-importazzjoni CIF totali.

(118)

Il-marġini ta’ ħsara kien sinifikattivament ogħla mill-marġini ta’ dumping osservat.

2.   Il-miżuri provviżorji

(119)

Fid-dawl ta’ dak li ssemma’ aktar ‘il fuq, jitqies li bi qbil ma’ l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku gћandu jiġi impost dazju provviżorju ta’ anti-dumping fil-livell tal-marġni ta’ dumping minħabba li huwa iktar baxx mill-marġni ta’ ћsara li ġie kkalkulat hawn fuq.

(120)

Fuq il-bażi ta’ dan ta’ hawn fuq, ir-rati provviżorji tad-dazju proposti huma:

Delta E.M.D (Pty) Ltd.

14,9  %

Il-kumpaniji l-oħra kollha

14,9  %

H.   ID-DISPOŻIZZJONI FINALI

(121)

Fl-interess ta’ amministrazzjoni tajba, gћandu jiġi ffissat perijodu li fih il-partijiet interessati li gћamlu lilhom infushom magћrufa fiż-żmien speċifikat fl-avviż tal-bidu jkunu jistgћu jagћtu l-opinjonijiet tagћhom bil-miktub u jitolbu smigћ. Barra minn hekk, irid jiġi ddikjarat li s-sejbiet dwar l-impożizzjoni ta’ dazji ta’ anti-dumping magћmula gћall-finijiet ta’ dan ir-Regolament huma provviżorji u jistgћu jiġu kkunsidrati mill-ġdid gћall-gћan ta’ kwalunkwe miżura definittiva,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Dazju provviżorju anti-dumping huwa hawnhekk impost fuq l-importazzjonijiet tad-dijossidu tal-manganeżju elettrolitiku prodott permezz ta’ proċess elettrolitiku, mhux ipproċessat bis-sħana wara l-proċess elettrolitiku, li jaqgħu taħt il-kodiċi tan-NM ex 2820 10 00 (kodiċi TARIC 2820100010) u li joriġinaw mill-Afrika ta’ Isfel.

2.   Ir-rata tad-dazju provviżorju ta’ l-anti-dumping applikabbli għall-prezz nett ħieles fuq il-fruntiera tal-Komunità, qabel id-dazju, tal-prodotti manufatturati mill-kumpaniji ta’ hawn isfel għandha tkun:

Il-kumpanija

Id-Dazju Anti-dumping

Il-Kodiċi Addizzjonali TARIC

Delta E.M.D. (Pty) Ltd.

14,9  %

A828

Il-kumpaniji l-oħra kollha

14,9  %

A999

3.   Ir-rilaxx taċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità ta’ prodott imniżżel fil-paragrafu 1 għandu jkun suġġett għad-disposizzjonijiet tas-sigurta’ ekwivalenti għall-ammont ta’ taxxa provviżorja.

4.   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieћor, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar id-dazji tad-dwana li huma fis-seħħ.

Artikolu 2

Mingћajr ħsara gћall-Artikolu 20 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96, fi żmien xahar mid-data tad-dћul fis-seћћ ta’ dan ir-Regolament, il-partijiet interessati jistgћu jagħmlu talba għall-iżvelar tal-fatti u tal-konsiderazzjonijiet essenzjali li fuq il-bażi tagћhom ġie adottat dan ir-Regolament, jagћtu l-opinjonijiet tagћhom bil-miktub u japplikaw biex jinstemgћu oralment mill-Kummissjoni.

Skond l-Artikolu 21(4) tar-Regolament (KE) Nru 384/96, il-partijiet ikkonċernati jistgћu jikkummentaw dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fi żmien xahar mid-data tad-dћul fis-seћћ tiegћu.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament gћandu japplika gћal perjodu ta’ sitt xhur.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Settembru 2007.

Gћall-Kummissjoni

Peter MANDELSON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1 Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2117/2005 (ĠU L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  ĠU C 314, 21.12.2006, p. 78.


18.9.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 243/21


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1067/2007

tas-17 ta’ Settemrbu 2007

li jintroduċi denominazzjoni fir-Reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta’ l-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Staffordshire Cheese (DPO))

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 ta’ l-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni ta’ l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjoni ta’ l-oriġini tal-prodotti agrikoli u ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel (1), u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006 u bl-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 17(2) ta’ l-imsemmi Regolament, it-talba tar-Renju Unit għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Staffordshire Cheese” ġiet ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea  (2).

(2)

Dikjarazzjoni ta’ oġġezzjoni, skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, ġiet notifikata lill-Kummissjoni. Billi din id-dikjarazzjoni ta’ oġġezzjoni ġiet sussegwentement irtirata, id-denominazzjoni msemmija għaldaqstant għandha tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament għandha tiġi rreġistrata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Settembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 952/2007 (ĠU L 210, 10.8.2007, p. 26).

(2)  ĠU C 148, 24.6.2006, p. 12.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum tal-bniedem elenkati fl-Anness I tat-Trattat:

Klassi 1.3

Ġobon

IR-RENJU UNIT

Staffordshire Cheese (DPO)


18.9.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 243/22


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1068/2007

tas-17 ta’ Settembru 2007

li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott ta' denominazzjoni mniżżla fir-Reġistru tad-denominazzjonijiet protetti ta' l-oriġini u ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Queso Nata de Cantabria (DPO))

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 ta' l-20 ta' Marzu 2006 dwar il-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi u denominazzjonijiet ta' l-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-prodotti ta' l-ikel (1), u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 7(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 9(1), u bl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, il-Kummissjoni eżaminat it-talba ta' Spanja għall-approvazzjoni ta' emenda fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott tad-denominazzjoni protetta ta' l-oriġini “Queso de Cantabria”, irreġistrata skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1107/96 (2).

(2)

Peress li l-emenda kkonċernata mhijiex emenda minuri fit-tifsira ta' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, il-Kummissjoni ppubblikat it-talba għal emenda fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, skond l-Artikolu 6 tar-Regolament imsemmi (3). Ġaladarba l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta' oġġezzjoni skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, l-emenda għandha tiġi approvata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-emenda fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea fil-25.11.2006 marbuta mad-denominazzjoni li tidher fl-Anness ta' dan ir-Regolament hija approvata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Settembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 952/2007 (ĠU L 210, 10.8.2007, p. 26).

(2)  ĠU L 148, 21.6.1996, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2156/2005 (ĠU L 342, 24.12.2005, p. 54).

(3)  ĠU C 288, 25.11.2006, p. 8.


ANNESS

Prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum tal-bniedem elenkati fl-Anness I tat-Trattat

Klassi 1.3.

Ġobon

SPANJA

Queso Nata de Cantabria (DPO)


18.9.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 243/23


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1069/2007

tas-17 ta’ Settembru 2007

li jimponi dazju provviżorju kontra d-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ polyvinyl alcohol (PVA) li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar il-ħarsien mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u b'mod partikolari l-Artikolu 7 tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

1.   PROĊEDURA

1.1.   Inizjazzjoni

(1)

Fid-19 ta’ Diċembru 2006, skond l-Artikolu 5 tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni ħabbret, permezz ta’ avviż (“l-avviż ta’ inizjazzjoni”) ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej  (2), il-bidu ta’ proċediment kontra d-dumping fir-rigward ta’ importazzjonijiet fil-Komunità ta’ polyvinyl alcohol (“PVA”), li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“PRĊ”) u t-Tajwan (“il-pajjiżi kkonċernati”).

(2)

Il-proċediment inbeda wara ilment li tressaq fis-6 ta’ Novembru 2006 minn Kuraray Specialities Europe GmbH (“min għamel l-ilment”), li minn Jannar saret tissejjaħ Kuraray Europe GmbH, u li tirrappreżenta proporzjon kbir, f'dan il-każ iktar minn 25 %, tal-produzzjoni totali tal-Komunità ta’ polyvinyl alcohol (PVA). L-ilment kien fih evidenza prima facie ta’ l-eżistenza ta’ dumping ta’ PVA li joriġina mill-pajjiżi kkonċernati u ta’ ħsara materjali li rriżultat minnu, u din l-evidenza tqieset biżżejjed biex tiġġustifika l-bidu ta’ proċediment.

1.2.   Il-partijiet ikkonċernati mill-proċediment

(3)

Il-Kummissjoni uffiċjalment avżat lill-produttur li għamel l-ilment u lill-produtturi oħra tal-Komunità, lill-produtturi esportaturi fil-pajjiżi kkonċernati, lill-importaturi/in-negozjanti u l-utenti magħrufa li huma kkonċernati u lir-rappreżentanti tal-pajjiżi esportaturi kkonċernati, bil-bidu tal-proċediment. Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità li jressqu l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub u li jitolbu seduta fil-limitu taż-żmien stipulat fl-avviż ta’ inizjazzjoni. Il-partijiet interessati kollha li gћamlu din it-talba u li wrew li kien hemm raġunijiet partikolari gћaliex kellhom jinstemgħu, ingћataw seduta ta’ smigћ.

(4)

Sabiex il-produtturi esportaturi fir-RPĊ jkollhom l-opportunità jressqu talba gћal trattament ta’ l-ekonomija tas-suq (“MET” – market economy treatment) jew għal trattament individwali (“IT” – individual treatment) jekk ikunu jixtiequ, il-Kummissjoni bagћtet il-formoli xierqa lill-produtturi esportaturi magћrufa li huma kkonċernati kif ukoll lill-awtoritajiet tar-RPĊ. Produttur esportatur wieħed fir-RPĊ talab MET skond l-Artikolu 2(7) tar-Regolament bażiku, jew inkella IT f'każ li l-investigazzjoni tistabbilixxi li ma jkunx jissodisfa l-kundizzjonijiet gћal MET.

(5)

Minħabba n-numru apparentement kbir ta’ produtturi esportaturi fir-RPĊ u importaturi fil-Komunità, fl-avviż ta’ inizjazzjoni kien maħsub li jittieħdu kampjuni ta’ dawk il-partijiet biex ikunu ddeterminati d-dumping u l-ħsara, skond l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku.

(6)

Madankollu, safejn għandhom x'jaqsmu l-produtturi esportaturi fir-RPĊ, minħabba li tliet produtturi esportaturi biss ikkooperaw, ġie deċiż sussegwentement li mhux se jkun meħtieġ teħid ta’ kampjuni.

(7)

Fir-rigward ta’ l-importaturi tal-PVA, il-Kummissjoni talbet lill-importaturi kollha magħrufa biex jipprovdu informazzjoni dwar importazzjonijiet u bejgħ tal-prodott ikkonċernat. Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni li waslet mingħand l-14-il importatur li kkoopera, il-Kummissjoni għażlet kampjun ta’ ħames importaturi, li minnhom tnejn kienu bbażati fil-Ġermanja, wieħed fl-Italja, wieħed fl-Olanda u wieħed fl-Istati Uniti ta’ l-Amerika. Dawn l-importaturi rrappreżentaw l-ikbar volum rappreżentattiv ta’ bejgħ fil-Komunità (madwar 80 %) ta’ l-importaturi li kkooperaw, li seta' jiġi investigat b'mod raġonevoli fiż-żmien disponibbli.

(8)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarji lill-partijiet kollha magħrufa li huma kkonċernati u lill-kumpaniji l-oħra kollha li mmanifestaw ruħhom fl-iskadenzi stabbiliti fl-avviż ta’ l-inizjazzjoni. Waslu tweġibiet tal-kwestjonarju mingħand żewġ produtturi Komunitarji, tliet produtturi esportaturi fir-RPĊ, produttur esportatur wieħed fit-Tajwan, il-ħames importaturi fil-kampjun u seba' utenti fil-Komunità.

(9)

Fir-rigward tat-tweġibiet tal-kwestjonarju li waslu mingħand l-utenti, tnejn minnhom ma kinux kompluti u għalhekk ma tqisux. Barra minn hekk, bosta utenti ressqu kummenti mingħajr ma wieġbu għall-kwestjonarju.

(10)

Wieħed mill-importaturi fil-kampjun ikkanċella darbtejn fi stadju avvanzat żjara ta’ verifika. B'konsegwenza, id-data mressqa minn din il-kumpanija ma setgħetx tiġi vverifikata u provviżorjament ma tqisitx.

(11)

Il-Kummissjoni kisbet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset meħtieġa għall-iskop ta’ MET/IT fil-każ tar-RPĊ u għal determinazzjoni preliminarja tad-dumping, il-ħsara li rriżultat u l-interess Komunitarju għaż-żewġ pajjiżi kkonċernati. Saru żjarat ta’ verifika fl-istabbilimenti ta’ dawn il-kumpaniji li ġejjin:

(a)

Il-produtturi Komunitarji

Kuraray Europe GmbH, Frankfurt, il-Ġermanja

Celanese Chemicals Ibérica S.L., Tarragona, Spanja

(b)

Produttur esportatur fit-Tajwan

Chang Chun Petrochemical Co. Ltd., Tajpej

(ċ)

Produttur esportatur fir-RPĊ

Shanxi Sanwei Group Co., Ltd., Hongdong

(d)

Importaturi mhux relatati fil-Komunità

Cordial Beheer en Registergoederen BV, Winschoten, l-Olanda

Menssing Chemiehandel & Consultants Gmbh, Hamburg, il-Ġermanja

Omya Peralta GmbH, Hamburg, il-Ġermanja

(e)

Utenti fil-Komunità

Cordial Beheer en Registergoederen BV, Winschoten, l-Olanda

Wacker Chemie AG, Burghausen, il-Ġermanja

(12)

Minћabba l-ћtieġa li jiġi stabbilit valur normali gћall-produtturi esportaturi fir-RPĊ li ma talbux MET, jew f'każ li ma jingћatalhomx MET, saret verifika fl-istabbiliment tal-produttur li ġej sabiex jiġi stabbilit il-valur normali fuq il-bażi tad-data tal-pajjiż analogu msemmi fl-avviż ta’ inizjazzjoni, f'dan il-każ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika:

Kuraray Japan, Tokyo

1.3.   Il-perjodu ta’ l-investigazzjoni

(13)

L-investigazzjoni tad-dumping u l-ħsara kopriet il-perjodu mill-1 ta’ Ottubru 2005 sat-30 ta’ Settembru 2006 (“il-perjodu ta’ l-investigazzjoni” jew il-“PI”). L-eżaminazzjoni tat-tendenzi relevanti gћall-valutazzjoni tal-ћsara kopriet il-perjodu mill-1 ta Jannar 2003 sat-tmiem tal-perjodu ta’ l-investigazzjoni (“il-perjodu meqjus”).

2.   IL-PRODOTT IKKONĊERNAT U L-PRODOTT SIMILI

2.1.   Il-prodott ikkonċernat

(14)

Il-prodott ikkonċernat huwa ċertu polyvinyl alcohols (PVA) f'għamla ta’ reżina omo-polimera b'viskożità (imkejla f'soluzzjoni ta’ 4 %), ta’ 3 mPas jew iżjed iżda mhux aktar minn 61 mPas u b'livell ta’ idroliżi ta’ 84,0 mol % jew iżjed imma mhux aktar minn 99,9 mol %, li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u t-Tajwan (“il-prodott ikkonċernat”), li normalment jiġi ddikjarat fil-kodiċi tan-NM ex 3905 30 00.

(15)

Il-PVA isir mill-idroliżi tal-polyvinyl acetate li huwa mmanifatturat mill-polimerizzazzjoni ta’ vinyl acetate monomer (dan ta’ l-aħħar jiġi prodott primarjament mill-etilene u l-aċidu aċetiku). Il-PVA jintuża għal diversi applikazzjonijiet. Fil-Komunità, jintuża l-iktar għall-produzzjoni ta’ polyvinyl butyral (“PVB”) (25 %-29 % tal-konsum), sustanzi li jgħinu l-polimerizzazzjoni (21 %-25 %), kisi tal-karti (17 %-21 %), adesivi (13 %-17 %) u għal “sizing” tat-tessuti (8 %-12 %).

(16)

Utent Komunitarju wieħed saħaq li prodott speċifiku li jixtri mir-RPĊ ma għandux jitqies bħala l-prodott ikkonċernat għaliex (i) ma kienx mudell standard tal-PVA u kellu karatteristiċi kimiċi u fiżiċi differenti u speċifiċi ħafna; u (ii) għandu użi jew applikazzjonijiet differenti mill-prodott “PVA”.

(17)

Fir-rigward ta’ l-ewwel argument, instab li dan il-mudell jaqa' taħt id-deskrizzjoni tal-prodott kif deskritt fil-premessa 2.1 ta’ hawn fuq u li għandu l-istess karatteristiċi fiżiċi u tekniċi bażiċi bħall-mudelli l-oħra li jaqgħu taħt id-definizzjoni tal-prodott. Fir-rigward tat-tieni argument, dan il-mudell partikolari tal-PVA jintuża għall-produzzjoni tal-PVB, li mhuwiex biss, kif indikat fil-premessa (14) hawn fuq, l-iktar applikazzjoni importanti, iżda wkoll l-iktar suq li qed jikber b'rata mgħaġġla għall-PVA fil-Komunità. Ma jkunx realistiku li dan is-suq jiġi kkaratterizzat bħala wieħed mhux standard. Barra minn hekk, instab li l-prezzijiet medji mħallsa għall-PVA għall-applikazzjonijiet differenti kienu fl-istess firxa. Fid-dawl ta’ dawn is-sejbiet kollha, tqies li m'hemmx raġuni għall-esklużjoni ta’ dan il-mudell mid-definizzjoni tal-prodott u għalhekk din it-talba ma ntlaqgħetx.

2.2.   Prodott simili

(18)

L-investigazzjoni wriet li l-PVA prodott u mibjugħ fil-Komunità mill-industrija tal-Komunità fil-Komunità, il-PVA prodott u mibjugħ fis-swieq domestiċi tar-RPĊ u t-Tajwan, u l-PVA prodott fir-RPĊ u t-Tajwan u esportat lill-Komunità, kif ukoll dak prodott u mibjugħ fil-Ġappun, għandhom essenzjalment l-istess karatteristiċi bażiċi u fiżiċi u l-istess użi bażiċi. Għalhekk huma proviżorjament meqjusa simili skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

3.   DUMPING

3.1.   It-Tajwan

3.1.1.   Valur normali

(19)

Għad-determinazzjoni tal-valur normali, l-ewwelnett ġie stabbilit jekk il-bejgħ domestiku tal-prodott simili lil klijenti indipendenti tal-produttur esportatur uniku fit-Tajwan kienx rappreżentattiv, jiġifieri jekk il-volum totali ta’ dan il-bejgħ kienx jirrappreżenta għallinqas 5 % tal-volum totali tal-bejgħ mill-esportazzjoni tal-prodott ikkonċernat lejn il-Komunità, skond l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku.

(20)

Għal kull tip ta’ prodott mibjugħ mill-produttur esportatur fis-suq domestiku tiegħu u li nstab li huwa komparabbli direttament mat-tip ta’ prodott mibjugħ għall-esportazzjoni lejn il-Komunità, ġie stabbilit jekk il-bejgħ domestiku kienx rappreżentattiv biżżejjed. Il-bejgħ domestiku ta’ tip ta’ prodott partikolari kien ikkunsidrat rappreżentattiv biżżejjed meta l-volum totali ta’ bejgħ domestiku ta’ dak it-tip ta’ prodott mibjugħ lil klijenti indipendenti matul il-PI rrappreżenta 5 % jew aktar tal-volum totali ta’ bejgħ tat-tip ta’ prodott komparabbli esportat lill-Komunità.

(21)

Il-Kummissjoni sussegwentement eżaminat jekk il-bejgħ domestiku ta’ kull tip ta’ prodott mibjugħ fis-suq domestiku fi kwantitajiet rappreżentattivi setax jitqies li sar tul l-andament normali tal-kummerċ skond l-Artikolu 2(4) tar-Regolament bażiku. Dan sar bl-istabbiliment, għal kull tip ta’ prodott esportat, il-proporzjon ta’ bejgħ domestiku bi profitt lil klijenti indipendenti matul il-PI.

(22)

Għal dawk it-tipi ta’ prodotti li aktar minn 80 % bil-volum tal-bejgħ tagħhom fis-suq domestiku ma kienx taħt l-ispiża unitarja u fejn il-prezz tal-bejgħ medju ddifferenzjat kien daqs jew ogħla mill-medja ddifferenzjata ta’ l-ispiża tal-produzzjoni, il-valur normali, skond it-tip ta’ prodott, ġie kkalkolat bħala l-medja ddifferenzjata tal-prezzijiet tal-bejgħ kollha fis-suq domestiku tat-tip ikkonċernat.

(23)

Fejn il-volum tal-bejgħ bi profitt ta’ tip ta’ prodott irrappreżenta 80 % jew inqas mill-volum totali tal-bejgħ ta’ dak it-tip, jew fejn il-prezz medju ddifferenzjat ta’ dak it-tip kien inqas mill-ispiża tal-produzzjoni, il-valur normali ġie bbażat fuq il-prezz domestiku effettiv, ikkalkulat bħala l-medja ddifferenzjata tal-bejgħ bi profitt ta’ dak it-tip biss, sakemm dan il-bejgħ kien jirrappreżenta 10 % jew aktar mill-volum tal-bejgħ totali ta’ dak it-tip.

(24)

Fejn il-volum tal-bejgħ bi profitt ta’ kwalunkwe tip ta’ prodott kien jirrappreżenta inqas minn 10 % tal-volum tal-bejgħ totali ta’ dak it-tip, tqies li dan it-tip partikolari nbiegħ fi kwantitajiet żgħar wisq biex il-prezz domestiku jkun jipprovdi bażi xierqa għall-istabbiliment tal-valur normali.

(25)

Kulfejn il-prezzijiet domestiċi ta’ tip ta’ prodott partikolari mibjugħ minn produttur esportatur ma setgħux jintużaw sabiex jiġi stabbilit il-valur normali, il-valur normali kellu jiġi stabbilit skond l-Artikolu 2(3) tar-Regolament bażiku.

(26)

Fl-istabbiliment tal-valur normali skond l-Artikolu 2(3) tar-Regolament bażiku, l-ammonti għall-ispejjeż għall-bejgħ, dawk amministrattivi u ġenerali u għall-profitti ġew ibbażati, skond l-Artikolu 2(6) tar-Regolament bażiku, fuq id-data effettiva marbuta mal-produzzjoni u l-bejgħ, fl-andament ordinarju tal-kummerċ, tal-prodott simili, mill-produttur esportatur li qiegħed jiġi investigat.

3.1.2.   Il-prezz ta’ l-esportazzjoni

(27)

L-uniku produttur esportatur esporta l-prodott ikkonċernat direttament lil klijenti indipendenti fil-Komunità. Għalhekk, il-prezzijiet ta’ l-esportazzjoni ġew stabbiliti fuq il-bażi tal-prezzijiet effettivament imħallsa jew li jistgħu jitħallsu minn dawn il-klijenti indipendenti għall-prodott ikkonċernat, skond l-Artikolu 2(8) tar-Regolament Bażiku.

3.1.3.   Tqabbil

(28)

Il-valur normali u l-prezzijiet ta’ esportazzjoni għall-uniku produttur esportatur ġew imqabbla fuq bażi tal-prezz ex-works (fejn il-produttur mhux responsabbli għall-ispejjeż u r-riskji tal-konsenja). Għall-iskop li jiġi żgurat tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezzijiet ta’ l-esportazzjoni, ittieħed kont xieraq, f'għamla ta’ aġġustamenti, tad-differenzi fl-ispejjeż tat-trasport u l-assikurazzjoni, l-amministrazzjoni, it-tagħbija u spejjeż anċillari, l-ispejjeż ta’ imballaġġ, l-ispejjeż ta’ kreditu, l-ispejjeż ta’ wara l-bejgħ (garanzija) u fatturi oħra (spejjeż tal-bank) fejn dawn kienu applikabbli u ġġustifikati, skond l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku.

3.1.4.   Il-marġni ta’ dumping

(29)

It-tqabbil tal-valuri normali mal-prezzijiet ta’ l-esportazzjoni wera marġni ta’ dumping ta’ – 2,30 % għall-uniku produttur esportatur tat-Tajwan, Chang Chun Petrochemical Co. Ltd., matul il-PI.

(30)

Meta wieħed iqis li l-unika kumpanija li kkoperat hija l-uniku produttur esportatur tal-prodott ikkonċernat fit-Tajwan u li din tirrappreżenta 100 % ta’ l-esportazzjonijiet tat-Tajwan lill-KE matul il-PI, ġie konkluż li ma nstab ebda dumping għat-Tajwan.

3.2.   Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (RPĊ)

3.2.1.   Trattament ta’ Ekonomija tas-Suq (“MET”)

(31)

Skond l-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament bażiku, f'investigazzjonijiet kontra d-dumping dwar prodotti li joriġinaw fir-RPĊ, il-valur normali għandu jiġi ddeterminat skond il-paragrafi 1 sa 6 ta’ l-Artikolu 2 għal dawk il-produtturi li jkunu nstabu li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2(7)(ċ) tar-Regolament bażiku, jiġifieri fejn jintwera minn dawn il-produtturi esportaturi li l-manifattura u l-bejgħ tal-prodott simili jsiru fil-kundizzjonijiet ta’ ekonomija tas-suq. Fil-qosor, u gћall-finijiet ta’ referenza biss, dawn il-kriterji huma stipulati hawn taћt f'forma mqassra:

id-deċiżjonijiet kummerċjali jsiru b'reazzjoni għas-sinjali tas-suq, mingħajr indħil sinifikanti mill-Istat, u l-ispejjeż jirriflettu l-valuri fis-suq;

l-intrapriżi jkollhom sett wieћed ċar ta’ rekords ta’ kontabilità bażika li jiġu vverifikati b'mod indipendenti skond standards internazzjonali tal-kontabilità, u jiġu applikati gћall-gћanijiet kollha;

ma hemm l-ebda tagћwiġ sinifikanti li għadu mis-sistema preċedenti ta’ l-ekonomija mhux tas-suq;

il-liġijiet dwar il-falliment u l-proprjetà jiggarantixxu stabbiltà u ċertezza ġuridika;

il-konverżjonijiet tar-rati tal-kambju jitwettqu bir-rati tas-suq.

(32)

Produttur esportatur Ċiniż wieħed u l-kumpanija kummerċjali relatata tiegħu talbu MET skond l-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament bażiku u wieġbu għall-formola tal-MET gћall-produtturi esportaturi fiż-żmien stabbilit. Il-produttur jimmanifattura l-prodott ikkonċernat, filwaqt li l-kumpanija kummerċjali relatata tiegħu hija involuta fil-bejgħ ta’ esportazzjoni tal-prodott ikkonċernat. Tabilħaqq, hija l-prassi konsistenti tal-Kummissjoni li teżamina jekk grupp ta’ kumpaniji relatati, kumplessivament, jissodisfax il-kundizzjonijiet għall-MET.

(33)

Għall-produttur li jesporta u l-kumpanija kummerċjali relatata tiegħu li qed jitolbu MET, il-Kummissjoni talbet l-informazzjoni kollha li qieset meħtieġa u vverifikat l-informazzjoni mogħtija fir-rikjesta għal MET fl-istabbiliment tal-kumpaniji kkonċernati kif dehrilha li kien meħtieġ.

(34)

L-investigazzjoni kixfet li ma jistax jingħata MET lill-produttur esportatur Ċiniż għaliex dan ma jissodisfax il-kriterju 2 stipulat fl-Artikolu 2(7)(ċ) tar-Regolament bażiku.

(35)

Il-produttur esportatur, kif ukoll il-kumpanija kummerċjali relatata tiegħu, instabu li huma kkontrollati minn kumpaniji li huma kompletament proprjetà ta’ l-Istat li kienu rappreżentati minn maġġoranza deċiżiva tal-membri tal-Bord tad-Diretturi fi proporzjon li kien sproporzjonat meta mqabbel ma’ l-ishma tagħhom. Barra minn hekk, il-maġġoranza ta’ l-ishma kienu effettivament proprjetà ta’ l-Istat matul il-PI. Billi l-kumpaniji kkonċernati ma tawx evidenza li setgħet titqies bħala suffiċjenti biex tneħħi dubji ta’ interferenza sinifikanti mill-Istat fid-deċiżjonijiet ta’ tmexxija, ġie ddeterminat li dan il-grupp ta’ kumpaniji jinsab taħt kontroll u interferenza sinifikanti ta’ l-Istat. Il-partijiet interessati ngћataw l-opportunità li jikkummentaw fuq is-sejbiet ta’ hawn fuq. Il-kummenti li waslu ma kinux ta’ natura li tbiddel il-konklużjonijiet.

(36)

Fuq il-bażi ta’ dan ta’ hawn fuq, il-produttur esportatur Ċiniż u l-kumpanija kummerċjali relatata tiegħu ma wrewx li jissodisfaw il-kriterji kollha stipulati fl-Artikolu 2(7)(ċ) tar-Regolament bażiku u, għalhekk, ma jistgħux jingħataw MET.

3.2.2.   It-trattament individwali (“IT”- Individual Treatment)

(37)

Skond l-Artikolu 2(7) tar-Regolament bażiku, dazju nazzjonali fuq l-importazzjonijiet, jekk ikun il-każ, jiġi stabbilit għal pajjiżi li jaqgħu taħt dak l-Artikolu, ħlief f'dawk il-każijiet fejn il-kumpaniji jkunu fil-qagħda li juru li jissodisfaw il-kriterji kollha stipulati fl-Artikolu 9(5) tar-Regolament bażiku.

(38)

Safejn għandha x'taqsam ir-RPĊ, l-uniku produttur esportatur u l-kumpanija kummerċjali relatata tiegħu, li talbu MET, talbu wkoll IT fil-każ li ma jingħatawx MET.

(39)

Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni disponibbli, instab li l-produttur esportatur u l-kumpanija kummerċjali tiegħu ma wrewx li ssodisfaw kumulativament ir-rekwiżiti għal IT kif stipulati fl-Artikolu 9(5) tar-Regolament bażiku. Primarjament, ġie stabbilit li l-produttur esportatur u l-kumpanija kummerċjali tiegħu ma ssodisfawx il-kriterju stipulat fl-Artikolu 9(5)(ċ) tar-Regolament bażiku li l-maġġoranza ta’ l-ishma għandhom ikunu ta’ persuni privati u li uffiċjali ta’ l-istat li jkunu fuq il-Bord tad-Diretturi jew li jkollhom pożizzjonijiet maniġerjali ewlenin għandhom jew ikunu f'minoranza jew inkella għandu jintwera li l-kumpanija madankollu hija indipendenti biżżejjed minn interferenza ta’ l-Istat, għar-raġunijiet spjegati fil-premessa (35).

3.2.3.   Il-pajjiż analogu

(40)

Skond l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, il-valur normali gћall-produtturi esportaturi li ma ngћatawx MET gћandu jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-prezzijiet jew tal-valur maħdum f'pajjiż analogu.

(41)

Fl-avviż ta’ l-inizjazzjoni, il-Kummissjoni indikat l-intenzjoni tagћha li tuża lill-Ġappun bћala pajjiż analogu xieraq biex jiġi stabbilit il-valur normali gћall-RPĊ, u l-partijiet interessati ġew mistiedna biex jikkummentaw dwar dan. Xi wħud mill-partijiet interessati ma qablux ma’ din il-proposta u ssuġġerew li minflok tintuża l-Indja jew it-Tajwan.

(42)

Fl-Indja ma kienx hemm produzzjoni sinifikanti tal-prodott simili. It-Tajwan kienet soġġetta għall-investigazzjoni u, għalhekk, id-data f'dak il-pajjiż tista' jkollha distorsjoni minħabba d-dumping. Għalhekk, il-partijiet ġew infurmati li l-Ġappun intagħżel bħala l-pajjiż analogu minħabba li mhuwiex soġġett għall-investigazzjoni, hemm produzzjoni rappreżentattiva tal-prodott simili u l-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni dehru li kienu xierqa.

(43)

Il-Kummissjoni talbet kooperazzjoni minn erba' produtturi magħrufa fil-Ġappun u bagħtitilhom il-kwestjonarju rilevanti. Tnejn mill-produtturi Ġappuniżi wieġbu għall-kwestjonarju. Madankollu, wieħed minnhom ma bagħtx data kompluta u ma aċċettax li ssir żjara ta’ verifika. Id-data mressqa mill-uniku produttur Ġappuniż li kkoopera ġiet ivverifikata fuq il-post.

(44)

Madankollu, wara ż-żjara ta’ verifika għand il-produttur esportatur fit-Tajwan, instab li l-Tajwan ma kinitx qed iwettaq dumping matul il-PI. Il-kwistjoni ta’ l-għażla tal-pajjiż analogu għalhekk reġgħet tqieset.

(45)

F'dan ir-rigward, instab li l-volum tal-produzzjoni fit-Tajwan huwa ikbar minn 100 % tal-volum ta’ l-esportazzjonijiet Ċiniżi tal-prodott ikkonċernat lejn il-Komunità. Barra minn hekk, is-suq tat-Tajwan jista' jiġi kkaratterizzat bħala miftuħ, meta wieħed iqis li l-livell tad-dazju fuq l-importazzjoni hija baxxa (dazju MFN ta’ 5 %). L-investigazzjoni wriet ukoll li kien hemm bejgħ domestiku sinifikanti tal-prodott simili fit-Tajwan u li kien hemm biżżejjed importazzjonijiet fis-suq tat-Tajwan. Għalhekk, it-Tajwan iqies suq kompetittiv u rappreżentattiv b'mod suffiċjenti sabiex jiġi ddeterminat il-valur normali tar-RPĊ.

(46)

Barra minn hekk, l-importazzjonijiet tal-PVA fit-Tajwan jirrappreżentaw madwar 15 % tal-konsum domestiku meta mqabbel ma’ madwar 3 % fil-każ tal-Ġappun, u dan indika li s-suq Ġappuniż kien inqas xieraq mit-Tajwan fir-rigward tal-kompetizzjoni mill-importazzjonijiet. Fid-dawl ta’ dak li gћadu kif ingћad, ġie provviżorjament deċiż li t-Tajwan jintuża bħala l-pajjiż analogu għaliex huwa l-aktar pajjiż analogu xieraq skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 2(7) tar-Regolament bażiku.

3.2.4.   Il-valur normali

(47)

Wara l-għażla tat-Tajwan bħala l-pajjiż analogu kif indikat fil-premessa (46) hawn fuq, u skond l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, il-valur normali stabbilit għat-Tajwan skond il-premessi 3.1.1 sa (26) hawn fuq intuża fil-kalkolu tad-dumping għar-RPĊ.

3.2.5.   Il-prezz ta’ l-esportazzjoni

(48)

Billi t-tliet produtturi esportaturi Ċiniżi li kkooperaw, flimkien irrappreżentaw kważi t-totalità ta’ l-esportazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat lejn il-Komunità matul il-PI, id-data ta’ l-esportazzjoni tagħhom intużat għall-istabbiliment tal-prezz ta’ l-esportazzjoni. L-affidabilità ta’ l-informazzjoni li ngħatat kienet madankollu kkonfermata mad-data ta’ l-Eurostat dwar l-importazzjoni u nstab li kien hemm qbil raġonevoli.

(49)

It-tliet produtturi esportaturi li kkooperaw fir-RPĊ għamlu bejgħ ta’ esportazzjoni lill-Komunità jew direttament lil klijenti indipendenti fil-Komunità jew permezz tal-kumpaniji kummerċjali relatati li jinsabu fil-pajjiż ta’ l-esportazzjoni.

(50)

Għall-bejgħ kollu ta’ l-esportazzjoni, il-prezzijiet ta’ l-esportazzjoni ġew stabbiliti fuq bażi tal-prezzijiet li effettivament tħallsu jew li jistgħu jitħallsu, skond l-Artikolu 2(8) tar-Regolament Bażiku.

3.2.6.   Tqabbil

(51)

Il-valuri normali tal-produttur uniku fil-pajjiż analogu, it-Tajwan u l-prezzijiet ta’ esportazzjoni għat-tliet produtturi esportaturi Ċiniżi li kkooperaw ġew imqabbla fuq bażi ex-works. Għall-iskop li jiġi żgurat tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezzijiet ta’ l-esportazzjoni, ittieħed kont xieraq, f'għamla ta’ aġġustamenti, tad-differenzi fl-ispejjeż tat-trasport u l-assikurazzjoni, l-amministrazzjoni, it-tagħbija u spejjeż anċillari, l-ispejjeż ta’ imballaġġ, l-ispejjeż ta’ kreditu u kummissjonijiet fejn dawn kienu applikabbli u ġġustifikati, skond l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku.

3.2.7.   Il-marġni ta’ dumping

(52)

Billi ma ngħatax MET jew IT lil ebda wieħed mill-produtturi esportaturi Ċiniżi li kkooperaw, ġie kkalkulat marġni tad-dumping għall-pajjiż kollu għar-RPĊ kollha bl-użu tal-medja ddifferenzjata tal-prezzijiet ex-works ta’ l-esportazzjoni tat-tliet produtturi esportaturi li kkooperaw.

(53)

It-tqabbil tal-medja ddifferenzjata tal-prezz Ċiniż ta’ l-esportazzjoni u l-medja ddifferenzjata tal-valur normali tal-pajjiż analogu wera marġni ta’ dumping ta’ 10,06 %.

4.   IL-ĦSARA

4.1.   Il-produzzjoni tal-Komunità u l-industrija tal-Komunità

(54)

Fil-Komunità, il-prodott simili jiġi mmanifatturat għall-bejgħ minn tliet kumpaniji: Kuraray Europe GmbH (“KEG”) fil-Ġermanja, Celanese Ibérica Chemicals (“Celanese”) fi Spanja u produttur ieħor li jipproduċi volumi limitati ħafna iżda li ma kkooperax fl-investigazzjoni. KEG u Celanese ikkooperaw bis-sħiħ fl-investigazzjoni.

(55)

Barra mill-produzzjoni msemmija hawn fuq, tliet produtturi Komunitarji pproduċew il-prodott simili għal użu intern biss. Tnejn minn dawn il-kumpaniji kkooperaw fl-investigazzjoni bħala utenti għaliex huma wkoll jixtru kwantitajiet sinifikanti tal-prodott ikkonċernat għall-produzzjoni tal-prodotti downstream tagħhom.

(56)

Billi ż-żewġ produtturi li kkooperaw imsemmija fil-premessa 54 hawn fuq irrappreżentaw 80 % tal-produzzjoni Komunitarja totali (għal użu intern u mhux) matul il-PI, tqies li dawn jirrappreżentaw proporzjon maġġuri tal-produzzjoni Komunitarja totali tal-prodott simili. Għalhekk, dawn tqiesu li jikkostitwixxu l-industrija Komunitarja skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 5(4) tar-Regolament bażiku u minn issa 'l quddiem se jissejħu “l-industrija Komunitarja”.

(57)

Billi l-industrija Komunitarja għandha biss żewġ produtturi, id-data marbuta ma’ l-industrija Komunitarja kellha tiġi indiċjata sabiex tkun miżmuma l-kunfidenzjalità skond l-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku.

(58)

Sabiex jiġi stabbilit jekk l-industrija Komunitarja ġarrbitx ħsara jew le, u biex jiġu ddeterminati l-konsum u l-indikaturi ekonomiċi varji marbuta mas-sitwazzjoni ta’ l-industrija Komunitarja, ġie eżaminat sa liema punt l-użu sussegwenti tal-produzzjoni ta’ l-industrija Komunitarja tal-prodott simili kellu jitqies fl-analiżi.

(59)

Il-PVA jintuża bħala materjal intermedju għal varjetà ta’ prodotti oħra. Fil-Komunità, ħafna drabi jintuża fil-produzzjoni ta’ polyvinyl butyral (“PVB”), jintuża bħala adeżiv, għall-kisi tal-karti, bħala sustanza li tgħin il-polimerizzazzjoni u għas-sizing tat-tessuti. Instab fl-investigazzjoni li wieħed mill-produtturi Komunitarji, li jbiegħ il-biċċa l-kbira mill-PVA li jipproduċi hu stess fis-suq miftuħ, juża wkoll volumi sinifikanti tal-PVA li jipproduċi hu stess għal proċessi avvanzati fl-istess kumpanija. Din is-sitwazzjoni tissejjaħ “użu intern”. Kif spjegat fil-premessa 4.1 hawn fuq, tliet kumpaniji oħra fil-Komunità jipproduċu PVA għal użu intern biss u minbarra din il-produzzjoni għal użu intern, għallinqas tnejn minnhom xtraw ukoll volumi sinifikanti ta’ PVA mis-suq bħala utent għal proċessi fi stadji iktar avvanzati.

(60)

Instab li l-kwantitajiet użati għal użu intern mill-kumpaniji kkonċernati fil-Komunità, fil-prinċipju jistgħu jiġu sostitwiti b'PVA mixtri, eż. jekk iċ-ċirkostanzi tas-suq u/jew kunsiderazzjonijiet finanzjarji jistgħu jagħtu lok għal din il-bidla. Għaldaqstant, ġew inklużi fl-analiżi tas-suq Komunitarju.

4.2.   Il-konsum tal-Komunità

(61)

Il-konsum Komunitarju ġie stabbilit fuq il-bażi tal-volumi ta’ bejgħ fis-suq ħieles tal-produzzjoni ta’ l-industrija Komunitarja stess, l-użu intern ta’ l-industrija Komunitarja, il-kwantitajiet ta’ produzzjoni tal-produtturi Komunitarji l-oħra (iżgħar) kif miksub mill-iktar data li tintuża f'dan in-negozju partikolari, l-użu intern taż-żewġ utenti msemmija fil-premessa 4.1 hawn fuq, il-volumi vverifikati ta’ importazzjonijiet ta’ l-uniku produttur tat-Tajwan, u d-data tal-volumi ta’ importazzjonijiet tal-Komunità li tikkonċerna l-pajjiżi l-oħra kollha miksuba mill-Eurostat.

Data ta’ l-Eurostat

(62)

Fir-rigward tad-data dwar il-volumi ta’ importazzjonijiet Komunitarji miksuba mill-Eurostat, kif imsemmi fil-premessa 2.1, il-prodott ikkonċernat bħalissa jiġi ddikjarat bil-kodiċi NM ex 3905 30 00. Id-data ta’ l-Eurostat tikkonċerna dan l-ex kodiċi NM u tinkludi wkoll ċerti prodotti niċċa mhux koperti mill-ambitu tal-prodott. Billi ma kienx possibbli li tinkiseb id-data għall-prodott ikkonċernat biss mill-kategorija usa' ta’ prodotti, għalhekk, ġew aġġustati fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni dwar l-importazzjonijiet ta’ dawn il-prodotti niċċa li kienu fl-ilment.

(63)

Fir-rigward tad-data ta’ l-Eurostat ġie nnutat ukoll li ċerti importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat ġew irrappurtati taħt “secret extra” u, għalhekk, ma kienx hemm dettalji disponibbli fid-database pubblika. Id-dettalji dwar il-pajjiżi ta’ l-oriġini ta’ l-importazzjonijiet iddikjarati bħala tali, ġew akkwistati mill-awtoritajiet doganali rilevanti u għalhekk ġew inklużi fit-tabelli u l-analiżijiet rilevanti kollha.

(64)

Fuq il-bażi ta’ dak li ssemma hawn fuq, instab li l-konsum tal-PVA żdied ħafna matul il-perjodu meqjus u speċjalment bejn l-2004 u l-2005. Matul il-perjodu meqjus, il-konsum żdied b'14 % u dan kien primarjament minħabba domanda dejjem ikbar għall-PVA bħala materja prima għall-produzzjoni tal-polyvinyl butyral (PVB), li jintuża għall-produzzjoni tal-film jew folji tal-PVB. Il-film tal-PVB jintuża bħala saff intermedju fil-produzzjoni tal-ħġieġ illaminat ta’ sikurezza, fis-swieq tal-karozzi u ta’ l-arkitettura, li huwa suq li qed jikber b'rata mgħaġġla fil-Komunità.

 

2003

2004

2005

PI

Konsum f'tunnellati

142 894

148 807

163 851

163 096

Indiċi (2003 = 100)

100

104

115

114

4.3.   Importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati

(65)

Billi l-marġni tad-dumping li nstab għat-Tajwan kien taħt de minimis, l-importazzjonijiet li joriġinaw f'dan il-pajjiż għandhom jiġu provviżorjament esklużi mill-evalwazzjoni tal-ħsara.

(a)   Volum u sehem tas-suq ta’ l-importazzjonijiet ikkonċernati

(66)

Il-volumi ta’ l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat naqsu b'39 punt perċentwali bejn l-2003 u l-2004, imbagħad żdiedu b'29 punt perċentwali fl-2005 u, wara dan naqsu ħarira, bir-riżultat ta’ tnaqqis ta’ 11 % matul il-PI meta mqabbel ma’ l-2003.

Importazzjonijiet

2003

2004

2005

PI

Tunnellati RPĊ

24 067

14 710

21 561

21 513

Indiċi (2003 = 100)

100

61

90

89

(67)

Is-sehem tas-suq miżmum mill-importazzjonijiet mir-RPĊ wkoll naqas f'daqqa u mbagħad reġa' żdied. Matul l-2005 u l-PI, l-importazzjonijiet mir-RPĊ rrappreżentaw 13 % mis-suq Komunitarju kollu.

Sehem tas-suq RPĊ

2003

2004

2005

PI

Suq Komunitarju

17 %

10 %

13 %

13 %

Indiċi (2003 = 100)

100

59

78

78

(b)   Il-prezzijiet

(68)

Bejn l-2003 u l-PI, il-prezz medju ta’ l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġina fir-RPĊ naqas b'żewġ punti perċentwali.

Prezzijiet Unitarji

2003

2004

2005

PI

RPĊ (EUR/tunnellata)

1 150

1 115

1 164

1 132

Indiċi (2003 = 100)

100

97

101

98

(c)   Prezzijiet orħos

(69)

Għad-determinazzjoni tal-prezzijiet orħos, ġiet analizzata d-data tal-prezzijiet li tirreferi għall-PI. Il-prezzijiet rilevanti tal-bejgħ ta’ l-industrija tal-Komunità kienu prezzijiet netti wara t-tnaqqis ta’ skonti u rifużjonijiet. Fejn meħtieġ, dawn il-prezzijiet ġew aġġustati għal livell ta’ ex-works, jiġifieri bl-esklużjoni ta’ l-ispejjeż tat-trasport tal-merkanzija fil-Komunità. Il-prezzijiet ta’ l-importazzjoni tar-RPĊ tneħħewlhom ukoll l-iskontijiet u r-rifużjonijiet u ġew aġġustati fejn kien meħtieġ għal valur CIF fuq il-fruntiera tal-Komunità b'aġġustament xieraq għad-dazji doganali (6,5 %) u l-ispejjeż post-importazzjoni, kif imġarrba mill-importaturi fil-Komunità.

(70)

Il-prezzijiet tal-bejgħ ta’ l-industrija tal-Komunità u l-prezzijiet ta’ l-importazzjoni tar-RPĊ tqabblu fl-istess livell ta’ kummerċ, speċifikament lil konsumaturi indipendenti fi ħdan is-suq tal-Komunità. Billi tqies li t-tqabbil għal kull mudell kellu jagħmel sens u jkun ġust, u għalhekk, ebda tqabbil bejn grad standard u grad speċjali li jaqa' fid-definizzjoni tal-prodott ma għandu jkun permess, tqies xieraq li jiġi eskluż għadd limitat ta’ mudelli mit-tqabbil. Dawn il-mudelli jirrappreżentaw 35 % ta’ l-importazzjonijiet mir-RPĊ iżda kwantità żgħira ħafna tal-bejgħ ta’ l-industrija Komunitarja fis-suq tal-Komunità.

(71)

Matul il-PI, il-medja ddifferenzjata tal-marġni ta’ twaqqigħ ta’ prezz ikkalkulata b'dan il-mod, espressa bħala perċentwali tal-prezzijiet tal-bejgħ ta’ l-industrija tal-Komunità, kienet ta’ 3,3 % għar-RPĊ.

4.4.   Il-qagħda ta’ l-industrija tal-Komunità

(72)

Skond l-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku, l-eżami ta’ l-impatt ta’ l-importazzjonijiet li kienu oġġetti ta’ dumping fuq l-industrija Komunitarja inkluda valutazzjoni tal-fatturi ekonomiċi rilevanti kollha li għandhom rilevanza għall-istat ta’ l-industrija Komunitarja matul il-perjodu meqjus. Għal raġunijiet ta’ kunfidenzjalità, minћabba li l-analiżi tikkonċerna żewġ kumpaniji biss, ћafna mill-indikaturi huma ppreżentati f’forma indiċjata jew inkella jingħataw firxiet.

(a)   Produzzjoni, kapaċità u utilizzazzjoni tal-kapaċità

 

2003

2004

2005

PI

Produzzjoni f'tunnellati

(firxiet)

60 000 -80 000

65 000 -85 000

70 000 -90 000

75 000 -95 000

Produzzjoni (indiċi)

100

103

119

126

Kapaċita' produttiva (tunn.)

(firxiet)

60 000 -80 000

65 000 -85 000

70 000 -90 000

75 000 -95 000

Kapaċita' produttiva (indiċi)

100

107

129

133

Użu tal-kapaċita' (indiċi)

100

97

92

94

(73)

Il-volum ta’ produzzjoni ta’ l-industrija Komunitarja żdied b'26 % matul il-perjodu eżaminat. Iż-żieda sinifikanti fil-kapaċità produttiva, partikolarment fl-2005, kienet ir-riżultat taż-żieda fid-domanda fis-suq Komunitarju.

(74)

Bejn l-2003 u l-PI, inkisbet kapaċità addizzjonali ta’ produzzjoni mill-industrija tal-Komunità. Matul l-istess perjodu, l-utilizzazzjoni tal-kapaċità naqset b'6 %.

(b)   Volumi tal-bejgħ u s-sehem mis-suq fil-Komunità

(75)

It-tabella ta’ hawn taħt turi l-andament ta’ l-industrija tal-Komunità fir-rigward tal-bejgħ tagħha lil klijenti indipendenti fil-Komunità.

Industrija tal-Komunita'

2003

2004

2005

PI

Volum ta' bejgħ (indiċi)

100

110

112

122

Sehem mis-suq (indiċi)

100

104

97

104

(76)

Il-volumi tal-bejgħ ta’ l-industrija Komunitarja lil klijenti indipendenti fil-Komunità żdiedu b'22 % mill-2003 sal-PI. Dan għandu jitqies fid-dawl ta’ żieda fil-konsum fil-Komunità.

(77)

Is-sehem mis-suq ta’ l-industrija Komunitarja żdied fl-2004, u mbagħad naqas f'daqqa fl-2005 u matul il-PI kien 4 % ogħla milli fl-2003.

(c)   Il-prezzijiet fil-Komunità

(78)

Il-materja prima ewlenija użata fil-produzzjoni tal-PVA hija vinyl acetate monomer jew “VAM”. VAM hija kommodità u għalhekk il-prezzijiet tal-VAM jiġu ddeterminati fuq il-bażi tal-bilanċ fis-suq bejn id-domanda u l-provvista. Barra minn hekk, il-prezz tas-suq tal-VAM huwa influwenzat ħafna mill-iżvilupp tal-prezzijiet tal-gass u taż-żejt għaliex il-materji ewlenin għall-produzzjoni tal-VAM huma l-aċidu aċetiku (il-produzzjoni tiegħu tuża ħafna gass naturali) u l-etilene (prodott mid-distillazzjoni ta’ l-idrokarburi). Barra minn hekk, l-enerġija hija wkoll spiża maġġuri fil-produzzjoni tal-PVA mill-VAM. Il-piż totali ta’ l-ispiża għall-enerġija fil-produzzjoni tal-PVA sussegwentement jammonta għal 50 %-60 % u għalhekk, f'ċirkostanzi normali, bidla sinifikanti fil-prezzijiet taż-żejt u l-gass hija mistennija jkollha impatt dirett fuq il-prezz tal-bejgħ tal-PVA.

(79)

Instab li l-prezzijiet tas-suq dinji ta’ dawn il-materji primi żdied b'mod sinifikanti bejn l-2003 u l-PI. Matul dan il-perjodu, il-prezzijiet tal-VAM żdiedu b'20 %-30 % u ż-żieda fil-prezzijiet ta’ l-enerġija kienet saħansitra ogħla ħafna. Madankollu, din l-evoluzzjoni drammatika fil-prezzijiet tal-materji primi ewlenin ma kinitx riflessa fil-prezzijiet ogħla tal-bejgħ fl-industrija tal-Komunità: il-prezzijiet tal-bejgħ ta’ l-industrija tal-Komunità naqsu matul l-istess perjodu b'5 %, b'sena partikolarment ħażina fl-2004 (– 7 %). Għalhekk, minflok ma għaddiet iż-żieda globali fl-ispiża għall-konsumaturi tagħha, l-industrija Komunitarja kellha tnaqqas il-prezzijiet biex ma titlifx il-klijenti tagħha.

 

2003

2004

2005

PI

Prezzijiet unitarji f'EUR (firxiet)

1 300 -1 800

1 100 -1 600

1 200 -1 700

1 200 -1 700

Prezzijiet unitarji (indiċi)

100

93

95

95

(d)   Stokks

(80)

Iċ-ċifri ta’ hawn taћt jirrappreżentaw il-volumi ta’ l-istokks fi tmiem kull perjodu.

 

2003

2004

2005

PI

Stokks f'tunnellati (firxiet)

10 000 -15 000

8 000 -13 000

9 000 -14 000

8 000 -13 000

Stokks (indiċi)

100

87

96

87

(81)

Il-livell ta’ stokks baqa' stabbli sew b'mod globali. Naqas bi 13 % bejn l-2003 u l-2004, sussegwentement żdied b'9 punti perċentwali sa tmiem l-2005 u mbagħad naqas għal darb'oħra b'9 punti perċentwali.

(e)   Investimenti u l-kapaċità li jiġi mmobilizzat il-kapital

 

2003

2004

2005

PI

Investimenti (indiċi)

100

369

177

62

(82)

L-investimenti laħqu massimu fl-2004 u l-2005 meta l-kapaċità produttiva ta’ l-industrija Komunitarja żdiedet wara ż-żieda fid-domanda fis-suq Komunitarju. Matul l-investigazzjoni nstab li l-investimenti fil-bini, fl-impjanti u fil-makkinarju fl-2003, kif ukoll matul il-PI, fil-biċċa l-kbira saru sabiex jippriżervaw il-kapaċità produttiva.

(83)

L-investigazzjoni wriet li l-prestazzjonijiet finanzjarji ta’ l-industrija tal-Komunità ddeterjoraw iżda ma żvelatx li l-kapaċità tagħha li timmobilizza l-kapital kienet serjament affettwata sa dak iż-żmien, matul il-perjodu meqjus.

(f)   Profittabiltà, profitt fuq l-investiment u l-likwidità

(84)

Fid-dawl ta’ spejjeż straordinarji, kbar ħafna u distorti mġarrba mill-produttur Komunitarju ewlieni matul il-perjodu meqjus, ma tqisx raġonevoli li l-profittabbiltà tiġi stabbilita fuq il-bażi tal-profitt nett qabel it-taxxa. Dawn l-ispejjeż straordinarji kienu marbuta mal-bidla tas-sid tal-produttur Komunitarju ewlieni fl-2001. Għaldaqstant, il-profittabbiltà ta’ l-industrija Komunitarja ġiet stabbilita bl-espressjoni tal-profitt operattiv fuq il-bejgħ tal-prodott simili lil klijenti mhux relatati bħala perċentwali tal-fatturat ta’ dan il-bejgħ.

 

2003

2004

2005

PI

Profittabbiltà fuq il-bejgħ fil-KE (firxa)

7 %-17 %

3 %-13 %

2 %-12 %

(– 5 %)-(+ 5 %)

Profittabbiltà fuq il-bejgħ fil-KE (indiċi)

100

38

29

8

Redditu fuq l-investimenti totali (firxa)

(80 %)-(100 %)

(10 %)-(30 %)

(5 %)-(20 %)

(0 %)-(15 %)

Redditu fuq l-investimenti totali (indiċi)

100

17

12

4

Likwidita' (indiċi)

100

55

26

–7

(85)

It-tnaqqis fil-prezzijiet tal-bejgħ bejn l-2003 u l-PI affettwa b'mod sinifikanti l-profittabbiltà miksuba mill-industrija Komunitarja. Din il-profittabbiltà naqset b'iktar minn 10 punti perċentwali matul il-perjodu meqjus. Ir-redditu fuq l-investiment totali ġie kkalkolat bl-espressjoni tal-profitt operattiv tal-prodott simili bħala perċentwali tal-valur nett ta’ kontabilità ta’ assi fissi allokati lill-prodott simili. Dan l-indikatur segwa xejra simili bħall-profittabbiltà, u naqas sewwa matul il-perjodu meqjus. F'dak li għandu x'jaqsam mal-likwidità ġġenerata mill-industrija tal-Komunità, instabet xejra negattiva simili, li rriżultat f'deterjorazzjoni ġenerali drammatika tal-qagħda finanzjarja ta’ l-industrija tal-Komunità fil-PI.

(g)   Impjiegi, produttività u pagi

 

2003

2004

2005

PI

Għadd ta' impjegati (indiċi)

100

100

97

96

Spiża medja tax-xogħol kull impjegat

(indiċi)

100

105

97

95

Produttività (indiċi)

100

103

123

132

(86)

Minħabba sforzi serji biex jitnaqqsu l-ispejjeż, l-għadd ta’ staff impjegati mill-industrija Komunitarja naqas b'4 % mill-2004. Mill-2003 sal-PI, l-industrija Komunitarja rnexxielha żżid il-produttività għal kull impjegat bi 32 %. Matul l-istess perjodu, l-ispiża medja għal kull ħaddiem naqset b'5 %. Għalhekk, jista' jiġi konkluż li, matul il-perjodu meqjus, l-industrija Komunitarja għamlet progress sinifikanti ħafna fir-rigward ta’ l-effiċjenza fl-infiq.

(h)   Id-daqs tal-marġni tad-dumping

(87)

Fid-dawl tal-volum u l-prezz ta’ l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping, l-impatt ta’ l-marġnijiet effettivi tad-dumping ma jistax jitqies bħala negliġibbli.

(i)   Irkupru minn dumping preċedenti

(88)

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe informazzjoni dwar l-eżistenza ta’ dumping qabel is-sitwazzjoni evalwata fil-proċediment preżenti, din il-kwistjoni titqies li hija irrelevanti.

(i)   Tkabbir ekonomiku

(89)

L-investigazzjoni wriet li matul il-perjodu meqjus, l-industrija Komunitarja żiedet is-sehem tagħha mis-suq Komunitarju b'1 %-2 %.

4.5.   Konklużjoni dwar il-ħsara

(90)

Bejn l-2003 u l-PI, għadd ta’ indikaturi ta’ ħsara żviluppaw b'mod pożittiv: l-industrija Komunitarja rnexxielha żżid il-volumi tal-bejgħ u s-sehem tagħha mis-suq, u investiet b'mod sinifikanti f'kapaċità addizzjonali ta’ produzzjoni.

(91)

Madankollu, l-indikaturi finanzjarji tagħha żviluppaw dramattikament: il-marġni raġonevoli tal-profitt miksub fl-2003 naqas b'mod rapidu u kontinwament mill-2004 sa tmiem il-PI. Ir-redditu fuq l-investiment u s-sitwazzjoni tal-flussi tal-flus żviluppaw b'mod esponenzjali negattiv. Ir-raġuni għal dan l-iżvilupp hija li ż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-materja prima tista' tiġi riflessa fil-prezzijiet tal-bejgħ tal-prodott simili. Billi, fid-dawl taż-żieda tal-prezzijiet tal-materja prima, f'sitwazzjoni normali tas-suq, żieda tal-prezz tal-bejgħ tal-PVA b'10 %-20 % setgħet kienet mistennija, il-prezzijiet tal-bejgħ tal-prodott simili mmanifatturat mill-industrija Komunitarja naqsu b'5 %, għad-detriment tal-profittabbiltà tiegħu. Madankollu, matul il-PI, il-prezzijiet ta’ l-importazzjonijiet mir-RPĊ kienu orħos minn dawk ta’ l-industrija tal-Komunità fuq bażi medja ddifferenzjata ta’ 3,3 %.

(92)

Fid-dawl ta’ dak li ntqal, huwa konkluż provviżorjament li l-industrija Komunitarja soffriet ħsara materjali fis-sens ta’ l-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku.

5.   KAWŻALITÀ

5.1.   Daħla

(93)

Skond l-Artikoli 3(6) u 3(7) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk l-importazzjonijiet li kienu oġġett ta’ dumping tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw fir-RPĊ ikkawżawx ħsara lill-industrija Komunitarja sa grad li jista' jitqies ta’ sustanza. Fatturi magħrufa minbarra l-importazzjonijiet li kienu l-oġġett ta’ dumping, li fl-istess ħin setgħu għamlu ħsara lill-industrija Komunitarja, kienu eżaminati wkoll biex ikun żgurat li l-ħsara possibbli kkawżata minn dawn il-fatturi l-oħra ma tiġix attribwita lill-importazzjonijiet li kienu l-oġġett ta’ dumping.

5.2.   Effetti ta’ l-importazzjonijiet li kien oġġett ta’ dumping

(94)

L-importazzjonijiet mir-RPĊ kienu f'livelli sinifikanti matul il-perjodu meqjus, jiġifieri, kienu jirrappreżentaw, b'mod kostanti, 10 % tas-sehem mis-suq jew iktar. Fl-istesss ħin, il-prezzijiet medji tal-produtturi esportaturi kollha fir-RPĊ naqsu b'2 % u kienu orħos mill-prezzijiet medji ta’ l-industrija Komunitarja b'3,3 % fil-PI. L-industrija Komunitarja, sabiex tiżgura l-preżenza tagħha fis-suq domestiku tagħha u minħabba l-prezzijiet baxxi ħafna tas-suq stabbiliti mill-importazzjonijiet mir-RPĊ, ħassitha obbligata tnaqqas il-prezzijiet tal-bejgħ tagħha b'5 % matul il-perjodu meqjus.

(95)

Għaldaqstant, l-effett ta’ din l-imġiba inġusta fl-ipprezzar ta’ l-importazzjonijiet oġġett ta’ dumping mir-RPĊ kien li l-prezzijiet ta’ l-industrija Komunitarja ġew soppressi u li ma setgħux ikopru ż-żieda sostanzjali ta’ l-ispiża tal-materja prima. Dan kien ikkonfermat bit-tnaqqis sinifikanti fil-profittabbiltà ta’ l-industrija Komunitarja.

(96)

Fuq il-bażi tal-kunsiderazzjonijiet ta’ hawn fuq, instab li l-importazzjonijiet bi prezz baxx mir-RPĊ li kienu orħos b'mod sinifikanti mill-prezzijiet ta’ l-industrija Komunitarja kellhom rwol determinanti fid-deterjorament tas-sitwazzjoni ta’ l-industrija Komunitarja, li huwa rifless fit-tnaqqis qawwi ta’ profittabbiltà u deterjorament qawwi ta’ l-indikaturi finanzjarji l-oħra.

5.3.   Effetti ta’ fatturi oħra

(a)   Importazzjonijiet li joriġinaw f'pajjiżi terzi minbarra r-RPĊ, l-Istati Uniti u t-Tajwan

(97)

Skond Eurostat u l-informazzjoni miġbura matul l-investigazzjoni, il-pajjiżi terzi ewlenin li minnhom jiġi impurtat il-PVA huma l-Istati Uniti, il-Ġappun u t-Tajwan.

Importazzjonijiet li joriġinaw f'pajjiżi terzi (kwantità)

Importazzjonijiet (tunnellati)

2003

2004

2005

PI

USA

11 313

21 207

22 919

22 638

Indiċi (2003 = 100)

100

187

203

200

Ġappun

13 682

11 753

12 694

14 151

Indiċi (2003 = 100)

100

86

93

103

Tajwan (firxiet)

11 000 -14 000

13 000 -16 500

10 000 -13 000

9 000 -12 000

Indiċi (2003 = 100)

100

118

88

83

Importazzjonijiet li joriġinaw minn pajjiżi terzi (prezz medju)

Prezz medju (EUR)

2003

2004

2005

PI

USA

1 334

1 282

1 298

1 358

Indiċi (2003 = 100)

100

96

97

102

Ġappun

1 916

1 532

1 846

1 934

Indiċi (2003 = 100)

100

80

96

101

Tajwan

1 212

1 207

1 308

1 302

Indiċi (2003 = 100)

100

100

108

108

Is-sehem mis-suq

Sehem mis-suq (%)

2003

2004

2005

PI

USA

7,9 %

14,3 %

14,0 %

13,9 %

Ġappun

9,6 %

7,9 %

7,7 %

8,7 %

Tajwan (indiċi)

100

113

77

73

(98)

L-importazzjonijiet mill-Istati Uniti żdiedu b'mod qawwi mill-2003 u matul il-PI kienu jirrappreżentaw iktar minn 22 000 tunnellata, kważi 14 % tat-total (għal użu intern u mhux) tas-suq Komunitarju. L-investigazzjoni wriet li l-biċċa l-kbira ta’ dan il-bejgħ kien bejn partijiet relatati u li l-prezzijiet unitarji medji ta’ dan il-bejgħ ta’ trasferiment kienu, matul il-perjodu meqjus, bejn 15 % u 20 % 'l fuq mill-prezzijiet CIF medji ta’ l-importazzjonijiet Ċiniżi. Barra minn hekk, ġie stabbilit li l-kwantitajiet ġew mibjugħa mill-ġdid lil klijenti indipendenti bi prezzijiet 10 %-20 % ogħla mill-prezzijiet ta’ importazzjoni ta’ trasferiment imsemmija qabel. Billi l-prezzijiet tas-suq tal-PVA li joriġinaw fl-Istati Uniti kienu konsegwentement fl-istess sitwazzjoni bħall-prezzijiet tal-bejgħ tal-PVA prodotta mill-industrija Komunitarja, ma kellhomx rwol fit-tnaqqis tal-prezzijiet osservat matul il-perjodu meqjus. Għalhekk, ġie konkluż li dawn l-importazzjonijiet ma kellhomx impatt sinifikanti fuq l-istat ta’ l-industrija tal-Komunità.

(99)

Matul il-perjodu meqjus, kien hemm ukoll importazzjonijiet sinifikanti mill-Ġappun li jirrappreżentaw kważi 9 % tas-suq Komunitarju matul il-PI. Wara li l-importazzjonijiet Ġappuniżi waqgħu fl-2004, żdiedu għal darb'oħra mill-2005 u kienu 3 % ogħla matul il-PI meta mqabbel ma’ l-2003. Madankollu, l-analiżi tal-prezzijiet tal-bejgħ ta’ dawn l-importazzjonijiet wriet li l-prezzijiet medji ta’ l-importazzjoni ta’ dawn l-importazzjonijiet kienu ogħla mill-prezzijiet li l-industrija Komunitarja setgħet tikseb u għalhekk ma kinux kontribut għax-xejra negattiva fil-prezzijiet li wasslet għal deterjorament serju tas-sitwazzjoni ta’ l-industrija Komunitarja.

(100)

L-importazzjonijiet mit-Tajwan huma minn produttur wieħed biss li kkoopera bis-sħiħ ma’ l-investigazzjoni. Dawn iċ-ċifri nstabu li huma iktar affidabbli mid-data ta’ l-Eurostat minħabba li l-kodiċi tan-NM ikopri prodotti oħra minbarra l-prodott ikkonċernat. Għal raġunijiet ta’ kunfidenzjalità qed jiġu ppreżentati f'indiċijiet jew firxiet. L-importazzjonijiet mit-Tajwan, wara żieda qawwija fl-2004, naqsu gradwalment u rrappreżentaw 6 %-7 % tas-suq Komunitarju kollu matul il-PI (madwar nofs is-sehem mis-suq ta’ l-importazzjonijiet mir-RPĊ). Matul l-istess perjodu, il-prezzijiet medji ta’ dawn l-importazzjonijiet żdiedu bi 8 % li huwa l-oppost tax-xejra fil-prezzijiet osservata fir-rigward ta’ l-importazzjonijiet mir-RPĊ. Konsegwentement, id-differenza fil-prezz bejn il-PVA impurtat mir-RPĊ u l-PVA impurtat mit-Tajwan żdiedet għal 12 %-18 % matul il-PI. Fid-dawl ta’ dawn is-sejbiet, huwa provviżorjament konkluż li dawn l-importazzjonijiet ma kellhomx impatt sinifikanti fuq l-istat ta’ l-industrija Komunitarja.

(101)

Barra l-importazzjonijiet mill-Istati Uniti, il-Ġappun u t-Tajwan, ma hemmx importazzjonijiet sinifikanti minn pajjiżi oħra. Fuq il-bażi tas-sejbiet fir-rigward ta’ dawn l-importazzjonijiet, kif deskritt fil-premessi 5.3 sa (100) hawn fuq, jista' jiġi konkluż provviżorjament li importazzjonijiet li mhux ġejjin mir-RPĊ mhumiex ta’ kontribut għall-ħsara materjali li sofriet l-industrija Komunitarja.

(b)   Bejgħ Komunitarju eventwali ta’ produtturi Komunitarji oħra

(102)

Kif stipulat fil-premessi 4-4.1 hawn fuq, apparti miż-żewġ produtturi li jagħmlu l-industrija Komunitarja, fil-Komunità hemm erba' kumpaniji magħrufa oħra li jipproduċu l-prodott ikkonċernat. Tlieta minnhom, li minn dawn tnejn ikkooperaw ma’ l-investigazzjoni bħala utenti, jikkunsmaw il-PVA kollu li jipproduċu fil-manifattura ta’ prodotti oħra. Ir-raba' wieħed jipproduċi kwantitajiet limitati ħafna biss. Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-produtturi Komunitarji l-oħra jitqiesu li ma kellhomx rwol fit-tnaqqis tal-prezz fis-suq u l-ħsara sussegwenti li batiet l-industrija Komunitarja.

(c)   Ħsara kkaġuntata mill-industrija Komunitarja stess minħabba ineffiċenzja fl-infiq

(103)

Bosta partijiet interessati saħqu li kwalunkwe ħsara li sofriet l-industrija Komunitarja kienet marbuta mal-fatt li l-industrija Komunitarja ma rnexxilhiex iżżomm l-infiq kompetittiv u li ħadet deċiżjonijiet ta’ investiment mhux raġonevoli. F'dan ir-rigward, kif deskritt fil-premessa (86), l-investigazzjoni wriet li l-industrija Komunitarja, matul il-perjodu meqjus, żiedet b'mod sinifikanti l-produttività tagħha, minħabba żieda fil-produzzjoni u tnaqqis fl-għadd ta’ ħaddiema. Ġie stabbilit ukoll li l-investimenti involuti fiż-żieda tal-kapaċità produttiva (ara l-premessa (73) hawn fuq) ma influwenzatx b'mod sinifikanti x-xejra drammatikament negattiva osservata fl-iżvilupp tal-pożizzjoni finanzjarja ta’ l-industrija Komunitarja.

(104)

Il-fattur waħdieni li affettwa ħażin b'mod sinifikanti l-ispiża tal-produzzjoni tal-prodott simili matul il-perjodu meqjus, għalhekk, kienet iż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-materja prima użata fil-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat, kif spjegat fil-premessi (78)-(79). L-investigazzjoni wriet li l-iżvilupp tal-prezzijiet tax-xiri ta’ l-industrija Komunitarja tal-VAM u l-enerġija kienet fi proporzjon ma’ l-iżvilupp ta’ dawn il-prezzijiet tal-materja prima fis-suq globali u għalhekk ma jistgħux jiġu attribwiti għall-mod kif xtrathom l-industrija Komunitarja. Dan l-argument huwa għalhekk irrifjutat.

(d)   Perjodu ta’ żmien għall-aġġustament tal-prezz

(105)

Utent importanti tal-PVA qal li huwa normali għal dan is-settur partikolari li ż-żieda fil-prezz tax-xiri tal-VAM tkun għadha ma waslitx għal aġġustament 'l fuq fil-prezz tal-bejgħ tal-PVA. Dan ikun spjegat mill-fatt li l-kuntratti fit-tul huma standard fis-settur u, għalhekk, perjodu ta’ żmien sinifikanti huwa fenomenu normali. F'dan ir-rigward, filwaqt li huwa rikonoxxut li ċertu bejgħ ta’ l-industrija Komunitarja jsir permezz ta’ ftehimiet fit-tul, mhuwiex komuni li dawn il-ftehimiet jinkludu prezz fiss għal perjodu ta’ iktar minn sena. F'dawn il-ftehimiet, għalhekk, il-prezzijiet jiġu nnegozjati mill-ġdid wara ċertu perjodu jew jekk il-prezzijiet tal-materji primi jinbidlu b'mod sinifikanti. Għalhekk, dan l-argument kien miċħud.

5.4.   Konklużjoni dwar il-kawżalità

(106)

B'konklużjoni, l-analiżi ta’ hawn fuq uriet li l-importazzjonijiet mir-RPĊ matul il-perjodu meqjus ipprovokaw tnaqqis sostanzjali fil-prezz fis-suq tal-Komunità matul dak il-perjodu. Matul il-PI, il-prezzijiet ta’ l-importazzjoni mir-RPĊ kienu orħos b'mod sinifikanti mill-prezzijiet ta’ l-industrija Komunitarja.

(107)

Dan it-tnaqqis fil-prezzijiet wassal għal tnaqqis konsiderevoli fil-prezzijiet tal-bejgħ ta’ l-industrija Komunitarja u dan min-naħa tiegħu kkoinċida ma’ waqgħa qawwija fil-profittabbiltà ta’ l-industrija Komunitarja, ir-redditu tagħha fuq l-investimenti u l-flussi ta’ flus mill-attivitajiet operattivi tagħha.

(108)

Min-naħa l-oħra, l-eżami tal-fatturi l-oħra li setgħu kienu ta’ ħsara għall-industrija Komunitarja wrew li ebda minnhom ma seta' kellu impatt negattiv sinifikanti.

(109)

Fuq il-bażi ta’ l-analiżi hawn fuq, li ddistingwiet u sseparat b'mod xieraq l-effetti tal-fatturi kollha magħrufa fuq is-sitwazzjoni ta’ l-industrija Komunitarja mill-effetti ta’ ħsara ta’ l-importazzjonijiet oġġett ta’ dumping, huwa konkluż provviżorjament li l-importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat ikkawżaw ħsara materjali lill-industrja tal-Komunità fis-sens ta’ l-Artikolu 3(6) tar-Regolament bażiku.

6.   L-INTERESS TAL-KOMUNITÀ

(110)

Il-Kummissjoni eżaminat jekk, minkejja l-konklużjonijiet dwar id-dumping, il-ħsara u l-kawżalità, kienx hemm raġunijiet konvinċenti li jwasslu għall-konklużjoni li ma jkunx fl-interess tal-Komunità li jiġu imposti miżuri f'dan il-każ partikolari. Għal dan l-iskop, u skond l-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni qieset l-impatt li x'aktarx ikollhom il-miżuri għall-partijiet kollha kkonċernati.

6.1.   L-interess ta’ l-industrija tal-Komunità

(111)

Kif indikat fil-premessa (56), l-industrija Komunitarja hija komposta minn żewġ kumpaniji, b'faċilitajiet ta’ produzzjoni fil-Ġermanja u Spanja, li jimpjegaw madwar 200-300 persuni direttament involuti fil-produzzjoni, il-bejgħ u l-amministrazzjoni tal-prodott simili. Jekk il-miżuri jiġu imposti, huwa mistenni li t-tnaqqis tal-prezz fuq is-suq Komunitarju jiġi fi tmiemu u li l-prezzijiet tal-bejgħ ta’ l-industrija Komunitarja jibdew jirkupraw u, b'konsegwenza ta’ dan, is-sitwazzjoni finanzjarja ta’ l-industrija Komunitarja titjieb.

(112)

Min-naħa l-oħra, jekk ma jiġux imposti miżuri kontra d-dumping, aktarx li x-xejra negattiva fl-iżvilupp ta’ l-indikaturi finanzjarji ta’ l-industrija Komunitarja u partikolarment il-profittabbiltà tagħha, jissoktaw. L-industrija Komunitarja mbagħad titlef is-sehem sinifikanti tagħha mis-suq għaliex ma tkunx tista' tkompli ssegwi l-prezzijiet tas-suq stabbiliti mill-importazzjonijiet mir-RPĊ. Fl-agħar każ, l-industrija Komunitarja tkun imġiegħla toħroġ mis-suq ħieles u tkompli bil-produzzjoni tal-PVA għall-użu intern biss. Fiż-żewġ każijiet, dan jirriżulta fi tnaqqis fil-produzzjoni u l-investimenti, l-għeluq ta’ ċerti kapaċitajiet ta’ produzzjoni u tnaqqis ta’ impjiegi fil-Komunità.

(113)

Bħala konklużjoni, l-impożizzjoni ta’ miżuri kontra d-dumping jippermettu lill-industrija tal-Komunità li tirkupra mill-effetti dannużi tad-dumping li nstab.

6.2.   L-interess ta’ l-importaturi mhux relatati

(114)

Kif deskritt fil-premessa (8), ħames importaturi f'kampjun bagħtu tweġibiet lill-kwestjonarju u dawn irrappreżentaw madwar 80 % ta’ l-importazzjonijiet Komunitarji tal-prodott ikkonċernat matul il-PI. L-informazzjoni mressqa minn wieħed mill-importaturi fil-kampjun ma setgħetx titqies f'dan l-istadju għaliex l-importatur ikkanċella darbtejn iż-żjara ta’ verifika ppjanata. Tlieta mit-tweġibiet għall-kwestjonarju ġew ivverifikati fuq il-post.

(115)

Il-piż globali rrappreżentat mill-PVA fil-fatturat totali ta’ l-attivitajiet ta’ dawn l-importaturi kien żgħir ħafna. Fuq bażi medja, 3 %-4 % ta’ l-attivitajiet ta’ dawn l-importaturi jista' jiġi marbut ma’ importazzjonijiet ta’ PVA mir-RPĊ. L-importaturi għandhom kamp ħafna usa' ta’ attivitajiet li jista' jinkludi wkoll kummerċ u distribuzzjoni ġenerali. Ċerti importaturi jixtru l-prodott taħt l-investigazzjoni mhux biss mir-RPĊ iżda wkoll minn sorsi oħra fil-Komunità u barra, inkluż mill-industrija Komunitarja. Il-marġni ta’ profitt medju miksub mill-importaturi fil-kampjun fil-kummerċ tagħhom tal-PVA, huwa madwar 5 %.

(116)

L-importaturi fil-Komunità ma jaqblux ma’ l-impożizzjoni tal-miżuri. L-importaturi li kkooperaw argumentaw li l-impożizzjoni ta’ miżuri jista' jagħmel ħsara serja lill-operat tagħhom, għaliex ma jkunux jistgħu jittrasferixxu ż-żieda fil-prezz lill-utenti. F'dan ir-rigward, l-impożizzjoni ta’ dazju kontra d-dumping fuq importazzjonijiet mir-RPĊ, kif spjegat fil-premessa (111) hawn fuq, aktarx twassal għal korrezzjoni 'l fuq tal-prezzijiet tas-suq. Għaldaqstant, huwa mistenni li l-importaturi li jixtru l-prodott ikkonċernat mir-RPĊ jkunu jistgħu jgħaddu dawn l-ispejjeż tad-dazju lill-klijent finali. Il-prezzijiet orħos sewwa li baqgħu jinstabu wara aġġustament tal-prezzijiet CIF fuq il-fruntiera Komunitarja għal spejjeż wara l-importazzjoni wkoll jissuġġerixxi li hemm lok għal żieda fil-prezz. Fi kwalunkwe każ, fid-dawl tal-piż limitat ta’ bejgħ ta’ dan il-prodott fl-attivitajiet ta’ l-importaturi, u l-marġni ta’ profitt li attwalment jinkiseb globalment u fid-dawl tal-bejgħ tagħhom tal-PVA biss, huwa mistenni li d-dazju kif stabbilit provviżorjament mhux se jaffettwa s-sitwazzjoni finanzjarja ta’ dawn l-operaturi ekonomiċi b'mod sinifikanti.

(117)

Minkejja li l-importaturi/distributuri mhumiex favur dawn il-miżuri, jista' jiġi konkluż fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni disponibbli li kwalunkwe vantaġġ li jistgħu jiksbu jekk ma jiġux imposti miżuri kontra d-dumping ikun ferm inqas mill-interess ta’ l-industrija Komunitarja li jkollha l-effett ta’ prassi inġusti u dannużi mir-RPĊ newtralizzat.

6.3.   L-interess ta’ l-utenti

(118)

Seba' utenti mlew kwestjonarju ta’ l-utenti. It-tweġibiet ta’ tnejn minn dawn il-kumpaniji ma kinux kompluti u għalhekk ma setgħux jiġu inklużi fl-analiżi. Il-ħames kumpaniji li baqa' kienu qed jużaw il-PVA għal diversi applikazzjonijiet: għall-produzzjoni ta’ adeżivi, il-produzzjoni ta’ trabijiet industrijali, il-produzzjoni tal-PVB, sizing u finishing tat-tessuti, u l-produzzjoni tar-reżina.

(119)

Barra informazzjoni dwar xiri li rrappurtaw fit-tweġibiet tagħhom għall-kwestjonarji, ix-xiri matul il-PI tal-ħames utenti li kooperaw irrappreżenta madwar 19 % tal-konsum Komunitarju kollu ta’ PVA u l-importazzjonijiet Ċiniżi tagħhom irrappreżentaw madwar 22 % ta’ l-importazzjonijiet totali mir-RPĊ. Huwa importanti li jiġi nnutat li l-importazzjonijiet mir-RPĊ jirrappreżentaw, b'mod ġenerali, parti żgħira biss mix-xiri tagħhom, jiġifieri, 15 %. Madankollu, din l-istampa mhijiex uniformi: wieħed mill-utenti li kkoopera ma importa xejn mir-RPĊ matul il-PI filwaqt li utent ieħor li kkoopera akkwista l-PVA kollu tiegħu mir-RPĊ.

(120)

L-utenti li kkooperaw indikaw għadd ta’ argumenti kontra l-impożizzjoni tad-dazji.

(121)

Żewġ kumpaniji użaw il-PVA għall-produzzjoni ta’ l-adeżivi. Ġie stabbilit li, għall-produzzjoni ta’ dawn l-adeżivi, il-PVA kien fattur ewlieni ta’ l-ispiża li, skond il-kompożizzjoni tat-taħlita, jista' jirrappreżenta sa 80 % ta’ l-ispiża tal-manifattura. Il-kumpaniji argumentaw li, fid-dawl ta’ l-importanza sinifikanti tal-PVA fl-ispiża tal-produzzjoni u l-marġnijiet ta’ profitt miksuba fil-bejgħ ta’ l-adeżivi, dazju kontra d-dumping jista' jwassal għal falliment jew iġiegħlhom iċaqilqu l-faċilitajiet tal-produzzjoni 'l barra mill-Komunità. Dawn il-kumpaniji esprimew dubji kbar ħafna dwar jekk il-klijenti tagħhom ikunux lesti li jħallsu żieda eventwali fil-prezz minħabba d-dazji. F'dan ir-rigward, filwaqt li huwa magħruf li l-marġnijiet ta’ profitt miksuba f'dan is-settur partikolari huma żgħar, għandu jiġi nnutat ukoll li l-miżuri proposti jaffettwaw direttament il-prezzijiet tax-xiri tal-PVA b'oriġini Ċiniża biss, li huwa sors wieħed tal-provvista, u dawn il-prezzijiet kienu orħos sewwa mill-prezzijiet ta’ l-industrija Komunitarja matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Għalhekk, l-impatt tad-dazju fuq l-ispiża tal-produzzjoni ta’ l-adeżivi ta’ dawn il-kumpaniji mhuwiex sinifikanti iżda, fid-dawl tal-livell ta’ dazju propost, ma jidhirx li hemm raġunijiet għaliex il-klijenti tagħhom ma jkunux iridu jġorru għallinqas parti tajba minn din iż-żieda fil-prezz.

(122)

Żewġ kumpaniji oħra użaw il-PVA għall-produzzjoni tal-PVB. Fil-każ tal-produzzjoni tal-PVB ukoll, il-PVA hija fattur importanti fil-prezz. Waħda minn dawn il-kumpaniji, li sussegwentement tuża l-PVB għall-produzzjoni tal-film tal-PVB, issuġġeriet li l-miżuri eventwali jistgħu jġiegħlu l-kumpanija ċċaqlaq il-produzzjoni tal-PVB tagħha 'l barra mill-Komunità. Din il-kumpanija qalet ukoll li fid-dawl taż-żmien li jkollha tieħu biex tikkwalifika l-PVA għal din l-applikazzjoni, il-bdil tal-fornitur huwa proċess ikkumplikat u ta’ piż għalihom. Il-produttur tal-PVB l-ieħor li kkoopera bħala utent, li uża l-PVA mhux biss għall-produzzjoni tal-PVB iżda l-biċċa l-kbira għall-produzzjoni ta’ trabijiet industrijali, ġibed l-attenzjoni wkoll lejn il-proċess diffiċli u twil biex jasal għall-bdil tal-fornitur u lissen ukoll it-tħassib tiegħu dwar iż-żieda fl-ispejjeż li jistgħu jwasslu għaliha l-miżuri.

(123)

Huwa magħruf li żieda fil-prezz tax-xiri tal-PVA se tirrifletti fi spiża ogħla tal-manifattura tal-PVB. Fl-istess ħin, madankollu, billi l-importazzjonijiet mir-RPĊ jammontaw għal 13 % tas-suq Komunitarju, 87 % tal-PVA kkunsmat fil-Komunità mhux se jiġi affettwat direttament minn dawn il-miżuri. Barra minn hekk, ir-rata tad-dazju proposta hija moderata. Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq u b'kunsiderazjzoni tal-kundizzjonijiet tajba tas-suq tal-PVB, l-effett ta’ dan id-dazju jitqies li jista' jinġarr.

(124)

Fir-rigward tal-proċedura ta’ kwalifikazzjoni, huwa rikonoxxut li, f'applikazzjonijiet partikolari, il-karatteristiċi tal-PVA jistgħu tabilħaqq ikunu speċifiċi u jitolbu ħafna attenzjoni u dan jirriżulta fi proċess twil ta’ kwalifikazzjoni li jinkludi testijiet intensivi. Madankollu, wieħed għandu jżomm f'moħħu li l-miżuri kontra d-dumping mhumiex maħsuba biex ċerti fornituri ma jingħatalhomx aċċess għas-suq Komunitarju. Kwalunkwe miżura proposta hija maħsuba biss biex tirranġa sitwazzjoni tas-suq distorta u treġġagħha lura għal waħda ġusta u korretta. Għalhekk, u speċjalment fid-dawl tal-livell tad-dazju propost, ma hemmx raġuni għalfejn ċerti utenti jkollhom jibdlu l-fornitur ladarba l-miżuri jiġu implimentati.

(125)

Utent wieħed li kkoopera, li huwa manifattur tat-tessuti tal-polijester/qoton u tal-qoton, li juża l-PVA fis-sizing u l-finishing tat-tessuti greige, indika li l-miżuri jistgħu jġiegħlu l-kumpanija ċċaqlaq l-attivitajiet tagħha ta’ l-għażil u l-insiġ barra mill-Komunità. F'dan ir-rigward, ġie stabbilit li s-sehem ta’ l-ispiża għall-PVA fl-ispiża ta’ manifattura tal-prodotti ta’ din il-kumpanija kien pjuttost limitat, jiġifieri bejn 0,2 % u 0,8 %. Fid-dawl tar-rata ta’ dazju proposta, jitqies għalhekk li l-impatt ta’ dan id-dazju ma jkunx sinifikanti.

(126)

Fl-aħħarnett, min għamel l-ilment, KEG, qal li jekk ma jittiħdux miżuri dan imur kontra l-interessi ta’ l-utenti, għaliex ir-riżultati finanzjarji ħżiena fuq l-attivitajiet tiegħu marbuta mal-PVA jistgħu jġiegħlu lil KEG joħroġ mis-suq tan-negozjanti u jiffoka fuq swieqdownstream. Huwa argumenta li jekk dan iseħħ, l-industrija ta’ l-utent ma jkollhiex biżżejjed prodotti għax il-KEG hija provveditur kbir u affidabbli. Minkejja li dan l-argument ma kienx appoġġjat espliċitament mill-utenti kkonċernati, huwa tabilħaqq ikkonfermat li tlieta mill-ħames utenti kkonċernati jixtru kwantitajiet sinifikanti ta’ PVA mingħand KEG u li din il-kumpanija tista' titqies bħala l-iktar fornitur importanti fis-suq Komunitarju. Għalhekk, jekk għal xi raġuni, KEG joħroġ mis-suq, ma jistax ikun eskluż li l-industrija ta’ l-utenti tista' taffaċċja problemi serji ta’ forniment.

6.4.   Konklużjoni dwar l-interess Komunitarju

(127)

L-effetti ta’ l-impożizzjoni ta’ miżuri huma mistennija li jippermettu lill-industrija Komunitarja ttejjeb il-profittabbiltà tagħha. Minћabba s-sitwazzjoni ta’ deterjorament ta’ l-industrija tal-Komunità, hemm riskju reali li, fin-nuqqas tat-teħid ta’ miżuri, l-industrija tal-Komunità jista' jkollha tagћlaq il-faċilitajiet tal-produzzjoni tagћha u tagћti s-sensji lill-ћaddiema. B'mod ġenerali, l-utenti fil-Komunità jibbenefikaw ukoll mill-impożiżzjoni ta’ miżuri, għaliex il-provvista ta’ biżżejjed volumi ta’ PVA ma tkunx fil-periklu filwaqt li ż-żieda ġenerali fil-prezz tax-xiri tal-PVA tkun moderata. Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, huwa provviżorjament konkluż li ma jeżistux raġunijiet konvinċenti biex ma jiġux imposti miżuri fil-każ preżenti minħabba raġunijiet ta’ interess Komunitarju.

7.   PROPOSTA GĦAL MIŻURI PROVIŻORJI KONTRA D-DUMPING

(128)

Fid-dawl tal-konklużjonijiet li ntlaћqu dwar id-dumping, il-ћsara, il-kawżalità u l-interess tal-Komunità, gћandhom jiġu imposti miżuri provviżorji fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw mir-RPĊ sabiex tiġi evitata aktar ћsara lill-industrija tal-Komunità mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping.

(129)

Sa fejn għandhom x'jaqsmu l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw mit-Tajwan, provviżorjament ma nstab ebda dumping, kif indikat fil-premessa 3.1.4 hawn fuq. Konsegwentement, mhux ser jiġu imposti miżuri provviżorji. Fid-dawl ta’ meta għandha sseħħ din id-determinazzjoni, tqies xieraq li jingħata perjodu ta’ xahar lill-partijiet interessati biex jikkummentaw dwar din is-sejba provviżorja, bil-ħsieb li jiġi possibbilment itterminat il-proċediment fir-rigward ta’ l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw fit-Tajwan minn dakinhar 'il quddiem.

7.1.   Il-livell tat-tneħħija tal-ћsara

(130)

Il-miżuri provviżorji fuq l-importazzjonijiet li joriġinaw mir-RPĊ għandhom jiġu imposti f'livell suffiċjenti sabiex jeliminaw il-ħsara kkawżata lill-industrija Komunitarja minn dawn l-importazzjonijiet oġġetti tad-dumping, mingħajr ma jinqabeż il-marġni tad-dumping misjub. Huwa u jsir il-kalkolu ta’ l-ammont ta’ dazju meħtieġ għat-tneħħija ta’ l-effetti tad-dumping dannuż, tqies li kull miżura għandha tħalli lill-industrija tal-Komunità li tkopri l-ispejjeż tagħha u tikseb profitt globali qabel it-taxxa li jista' jintlaħaq raġonevolment f'kundizzjonijiet normali ta’ kompetizzjoni, jiġifieri fin-nuqqas ta’ importazzjonijiet oġġett ta’ dumping.

(131)

Jitqies li fl-2003 kien hemm sitwazzjoni kompetittiva normali fis-suq tal-Komunità fejn l-industrija Komunitarja, fin-nuqqas ta’ dumping dannuż, għamlet profitt normali fil-firxa deskritta fil-premessa (84) hawn fuq. Konsegwentement, fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni disponibbli, instab provviżorjament li marġni ta’ profitt li jikkorrispondi għal dak il-livell għandu jitqies bħala livell xieraq li l-industrija Komunitarja tkun mistennija tikseb fin-nuqqas ta’ dumping dannuż.

(132)

Iż-żieda meħtieġa fil-prezz ġiet imbagħad iddeterminata fuq il-bażi ta’ tqabbil, fl-istess livell ta’ kummerċ, tal-prezz medju ddifferenzjat ta’ l-importazzjoni, kif stabbilit għall-kalkoli tal-bejgħ taħt il-prezz, mal-prezz mhux dannuż tal-prodotti mibjugħa mill-industrija Komunitarja fis-suq Komunitarju. Il-prezz mhux dannuż inkiseb bl-aġġustament tal-prezz tal-bejgħ ta’ kull produttur ta’ l-industrija Komunitarja għal punt fejn id-dħul jibbilanċja l-infiq u biż-żieda tal-marġni ta’ profitt imsemmi hawn fuq. Kull differenza li tirriżulta minn dan it-tqabbil ġiet imbagħad espressa bħala perċentwali tal-valur CIF totali ta’ l-importazzjoni. Minħabba li ebda wieħed mill-produtturi Ċiniżi li kkooperaw ma ngħata MET jew IT, u fid-dawl tal-livell għoli ta’ kooperazzjoni, il-livell provviżorju waħdieni ta’ eliminazzjoni tal-ħsara għall-pajjiż kollu ġie kkalkulat bħala l-medja ddifferenzjata ta’ ħsara tat-tliet produtturi esportaturi Ċiniżi li kkooperaw.

(133)

Il-marġni ta’ ħsara li għalhekk ġie stabbilit għar-RPĊ kien ogħla sewwa mill-marġni ta’ dumping li nstab.

7.2.   Il-miżuri proviżorji

(134)

Fid-dawl ta’ dak li ssemma aktar 'il fuq u skond l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku, jitqies li gћandu jiġi impost dazju provviżorju kontra d-dumping fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw fir-RPĊ fl-iktar livell baxx tad-dumping u l-marġnijiet ta’ ħsara li nstabu, skond ir-regola ta’ l-inqas dazju.

(135)

Fuq il-bażi ta’ hawn fuq, ir-rata ta’ dazju proposta għall-prodott ikkonċernat li joriġina fir-RPĊ hija ta’ 10,0 %.

7.3.   Dispożizzjoni Finali

(136)

Fl-interess ta’ amministrazzjoni tajba, gћandu jiġi ffissat perjodu li fih il-partijiet interessati li gћamlu lilhom infushom magћrufa fiż-żmien speċifikat fl-avviż ta’ l-inizjazzjoni jkunu jistgћu jagћtu l-opinjonijiet tagћhom bil-miktub u jitolbu seduta. Barra minn hekk, wieħed għandu jgħid li s-sejbiet li jikkonċernaw l-impożizzjoni tad-dazji magħmula għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament huma provviżorji u jista' jkun li jkollhom jerġgħu jitqiesu għall-finijiet ta’ kwalunkwe miżuri definittivi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   B'dan huwa impost dazju kontra d-dumping fuq ċerti polyvinyl alcohols f'għamla ta’ reżina omo-polimera b'viskożità (imkejla f'soluzzjoni ta’ 4 %), ta’ 3 mPas jew iżjed iżda mhux aktar minn 61 mPas u bi grad ta’ idroliżi ta’ 84,0 mol % jew iżjed imma mhux aktar minn 99,9 mol %, li jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 3905 30 00 (kodiċi TARIC 3905300020) u li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina.

2.   Ir-rata tad-dazju provviżorju kontra d-dumping applikabbli għall-prezz nett, ħieles fil-fruntiera, qabel id-dazju, għall-prodotti deskritti fil-paragrafu 1 għandu jkun ta’ 10 %.

3.   Ir-rilaxx gћaċ-ċirkolazzjoni ћielsa fil-Komunità tal-prodott imsemmi fil-paragrafu 1 gћandu jkun soġġett gћall-għoti ta’ garanzija, ekwivalenti gћall-ammont tad-dazju provviżorju.

4.   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieћor, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar id-dazji doganali li huma fis-seħħ.

Artikolu 2

Mingћajr ħsara gћall-Artikolu 20 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96, fi żmien xahar mid-data tad-dћul fis-seћћ ta dan ir-Regolament, il-partijiet interessati jistgћu jagħmlu rikjesta għall-iżvelar tal-fatti u tal-konsiderazzjonijiet essenzjali li fuq il-bażi tagћhom ġie adottat dan ir-Regolament, jagћtu l-opinjonijiet tagћhom bil-miktub u japplikaw biex jinstemgћu oralment mill-Kummissjoni.

Skond l-Artikolu 21(4) tar-Regolament (KE) Nru 384/96, il-partijiet ikkonċernati jistgћu jikkummentaw dwar l-applikazzjoni ta dan ir-Regolament fi żmien xahar mid-data tad-dћul fis-seћћ tiegћu.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Gurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament gћandu japplika gћal perjodu ta’ sitt xhur.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Settembru 2007.

Gћall-Kummissjoni

Peter MANDELSON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2117/2005 (ĠU L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  ĠU Ċ 311, 19.12.2006, p. 47.


DIRETTIVI

18.9.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 243/41


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2007/55/KE

tas-17 ta’ Settembru 2007

li temenda ċerti Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 76/895/KEE, 86/362/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għal azinphos-methyl

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 76/895/KEE tat-23 ta’ Novembru ta’ l-1976 dwar l-iffissar ta’ livelli massimi għar- residwi ta’ pestiċidi ġewwa l-frott u ħaxix u fuqhom, (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 5 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/362/KEE ta’ l-24 ta’ Lulju 1986 dwar l-iffissar tal-livelli massimi għar-residwi tal-pestiċidi ġewwa ċ-ċereali u fuqhom (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/363/KEE ta’ l-24 ta’ Lulju 1986 dwar l-iffissar ta’ livelli massimi għal residwi ta’ pestiċidi ġewwa affarijiet ta’ l-ikel ta’ oriġini mill-annimali u fuqhom (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE tas-27 ta’ Novembru 1990 dwar l-iffissar ta’ livelli massimi għal residwi tal-pestiċidi ġewwa ċerti prodotti oriġinarji mill-pjanti u fuqhom, inkluż il-frott u l-ħaxix (4), u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Billi:

(1)

Il-Kummissjoni kienet mgħarrfa li għal azinphos-methyl l-MRLs (Livelli Massimi ta’ Residwi) attwali jista’ jkun li jeħtieġu li jiġu riveduti fid-dawl tad-disponibilità ta’ tagħrif ġdid dwar it-tossikoloġija u l-konsum tal-konsumatur. Il-Kummissjoni talbet lill-Istati Membri li qagħdu bħala rapporteur għal azinphos-methyl skond id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (5), sabiex jagħmlu proposta għar-reviżjoni ta’ l-MRLs tal-Komunità. Proposta bħal din tressqet quddiem il-Kummissjoni.

(2)

L-MRLs tal-Komunità u l-livelli rrakkomandati mill-Codex Alimentarius huma stabbiliti u evalwati skond proċeduri simili. Hemm numru ta’ MRLs tal-Codex għal azinphos-methyl. L-MRLs tal-Komunità bbażati fuq l-MRLs tal-Codex ġew evalwati wkoll mill-Istat Membru Rapporteur fid-dawl tat-tagħrif ġdid dwar ir-riskji għall-konsumaturi.

(3)

Is-soġġettar ta’ matul il-ħajja u dak fuq terminu ta’ żmien qasir tal-konsumaturi għal azinphos-methyl permezz tal-prodotti ta’ l-ikel ġie evalwat mill-ġdid skond il-proċeduri u l-prattiċi tal-Komunità, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida ppubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (6). Fuq din il-bażi, huwa xieraq li jiġu ffissati livelli massimi ġodda ta’ residwi, li jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda soġġettar inaċċettabbli tal-konsumatur.

(4)

Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur jitħares kif xieraq mis-soġġettar għar-residwi li jirriżultaw mill-użu mhux awtorizzat tal-prodotti tal-ħarsien tal-pjanti, livelli massimi ta’ residwi għandhom ikunu stabbiliti għall-permutazzjonijiet ta’ prodotti/perstiċidi rilevanti fil-limitu minimu tad-determinazzjoni analitika.

(5)

Għalhekk jinħtieġ li jitbiddlu l-livelli massimi ta’ residwi stipulati fl-Annessi tad-Direttivi 76/895/KEE, 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/EEC, sabiex jippermettu sorveljanza u kontroll xierqa tal-projbizzjoni ta’ l-użi tagħhom u sabiex iħarsu l-konsumatur.

(6)

Permezz ta’ l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, l-imsieħba kummerċjali tal-Komunità kienu mgħarrfa dwar il-livelli massimi ġodda ta’ residwi u se jitqiesu l-kummenti tagħhom dwar dawn il-livelli.

(7)

Għalhekk id-Direttivi 76/895/KEE, 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE għandhom jiġu emendati skond dan.

(8)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Fl-Anness II tad-Direttiva 76/895/KEE, titħassar l-entrata relatata ma’ azinphos-methyl.

Artikolu 2

Id-Direttiva 86/362/KEE hija emendata skond l-Anness I ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 3

Id-Direttiva 86/363/KEE hija emendata skond l-Anness II ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 4

Id-Direttiva 90/642/KEE hija emendata skond l-Anness III ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mit-18 ta’ Marzu 2008, il-liġijiet, ir-regolamenti, u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mid-19 ta’ Marzu 2008.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’referenza tali meta jiġu uffiċjalment ippubblikati. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif trid issir din it-tip ta’ referenza.

Artikolu 6

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 7

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Settembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 340, 9.12.1976, p. 26. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/8/KE (ĠU L 63, 1.3.2007, p. 9).

(2)  ĠU L 221, 7.8.1986, p. 37. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/27/KE (ĠU L 128, 16.5.2007, 31).

(3)  ĠU L 221, 7.8.1986, p. 43. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/28/KE (ĠU L 135, 26.5.2007, p. 6).

(4)  ĠU L 350, 14.12.1990, p. 71. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/39/KE (ĠU L 165, 27.6.2007, p. 25).

(5)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/52/KE (ĠU L 214, 17.8.2007, p. 3).

(6)  Il-Linji Gwida għat-tbassir tal-konsum djetetiku ta’ residwi tal-pestiċidi (riveduti), imħejjija mill-GEMS/Programm ta’ Ikel f’kollaborazzjoni mal-Kumitat Codex dwar ir-Residwi tal-Pestiċidi, ippubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ANNESS I

Fil-Parti A ta' l-Anness II tad-Direttiva 86/362/KEE, tiżdied il-linja li ġejja:

Residwi tal-Pestiċida

Livelli massimi f’mg/kg

“Azinphos-methyl

0,05 (*)

ĊEREALI”


ANNESS II

Fil-Parti A ta' l-Anness II tad-Direttiva 86/363/KEE, tiżdied il-linja li ġejja:

 

Livelli massimi f'mg/kg (ppm)

Residwi tal-Pestiċida

tax-xaħam fil-laħam, preparazzjonijiet tal-laħam, il-ġewwieni u xaħmijiet ta’ l-annimali elenkati fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri ex 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 u 1602 (1) (4)

għal ħalib tal-baqra u ħalib tal-baqra sħiħ elenkat fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri 0401 ; għal oġġetti ta' l-ikel oħra fl-intestaturi Nri. 0401 , 0402 , 0405 00 u 0406 skond (2) (4)

ta’ bajd frisk mingħajr qoxra, ta’ bajd ta’ l-għasafar u l-isfar tal-bajd elenkati fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri 0407 00 u 0408 (3) (4)

“Azinphos-methyl

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)


(*)  tindika l-aktar limitu baxx tad-determinazzjoni analitika”


ANNESS III

Fil-Parti A ta' l-Anness II tad-Direttiva 90/642/KEE, tiżdied il-kolonna li ġejja:

“Gruppi u eżempji ta’ prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Azinphos-methyl

1.   

Frott, frisk, imnixxef jew mhux imsajjar, ippreżervat bl-iffriżar, li ma fihx zokkor miżjud, ġewż

(i)

IL-FROTT TAĊ-ĊITRU

0,05  (*)

Grejpfrut

 

Lumi

 

Lajm

 

Mandolin (inklużi l-klementini u ibridi oħra)

 

Larinġ

 

Pomelos

 

Oħrajn

 

(ii)

ĠEWŻ TAS-SIĠAR (TREE NUTS) (bil-qoxra jew mingħajrha)

0,5

Lewż

 

Ġewż tal-Brażil

 

Ġewż ta’ l-anakardju

 

Qastan

 

Ġewż ta' l-Indi

 

Ġellewż

 

Makadamja

 

Ġewż tal-Pekan

 

Ġewż ta’ l-arznu (pine nuts)

 

Pistaċċi

 

Ġewż

 

Oħrajn

 

(iii)

FROTT TAŻ-ŻERRIEGĦA (POME FRUIT)

0,5  (t)

Tuffieħ

 

Lanġas

 

Sfarġel

 

Oħrajn

 

(iv)

FROTT TA’ L-GĦADMA

0,5  (t)

Berquq

 

Ċirasa

 

Ħawħ (inklużi n-nuċiprisk u ibridi simili)

 

Għanbaqar

 

Oħrajn

 

(v)

BERRIES U FROTT ŻGĦIR

 

(a)

Għeneb tal-mejda u ta’ l-inbid

0,05  (*)

Għeneb tal-mejda

 

Għeneb ta' l-inbid

 

(b)

Frawli (ħlief dak selvaġġ)

0,5  (t)

(ċ)

Frott tal-qasab (ħlief dak selvaġġ)

0,5  (t)

Tut

 

Dewberries

 

Loganberries

 

Ċawsli

 

Oħrajn

 

(d)

Frott żgħir ieħor u berries (ħlief dak selvaġġ)

 

Bilberries

 

Cranberries

0,1

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

0,5  (t)

Gooseberries

0,5  (t)

Oħrajn

0,05  (*)

(e)

Berries u frott salvaġġ

0,05  (*)

(vi)

MĦALLTIN

0,05  (*)

Avokado

 

Banana

 

Tamal

 

Tin

 

Kiwi

 

Kumquats

 

Litchis

 

Mango

 

Żebbuġ (konsum domestiku)

 

Żebbuġ (estrazzjoni taż-żejt)

 

Papaja

 

Passion fruit

 

Ananas

 

Rummien

 

Oħrajn

 

2.   

Ħxejjex, friski jew mhux imsajrin, iffriżati jew imnixxfin

(i)

ĦXEJJEX FIL-FORMA TA’ TUBERI JEW GĦERUQ

0,05  (*)

Pitrava zokkrija

 

Zunnarija

 

Cassava

 

Krafes

 

Fiġel

 

Artiċokks

 

Zunnarija bajda

 

Għeruq tat-tursin

 

Ravanell

 

Sassefrika

 

Patata ħelwa

 

Swedes

 

Ġdur

 

Ġamm

 

Oħrajn

 

(ii)

ĦXEJJEX F’SURA TA’ BASAL

0,05  (*)

Tewm

 

Basal

 

Shallots

 

Spring onions

 

Oħrajn

 

(iii)

ĦXEJJEX LI HUMA L-FROTTA TAL-PJANTA

 

(a)

Solanacea

0,05  (*)

Tadam

 

Bżar

 

Brunġiel

 

Okra

 

Oħrajn

 

(b)

Kukurbiti - tal-qoxra li tittiekel

 

Ħjar

0,2

Gherkins

 

Qarabali

 

Oħrajn

0,05  (*)

(ċ)

Kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

0,05  (*)

Bettieħ

 

Squashes

 

Dulliegħ

 

Oħrajn

 

(d)

Qamħirrum ħelu

0,05  (*)

(iv)

ĦXEJJEX BRASSIKA

0,05  (*)

(a)

Brassika li tagħmel il-fjuri

 

Brokkli (inkluża l-Calabrese)

 

Pastard

 

Oħrajn

 

(b)

Brassika bir-ras

 

Brussels sprouts

 

Kaboċċa tar-ras

 

Oħrajn

 

(ċ)

Brassika bil-weraq

 

Kaboċċa taċ-Ċina

 

Kale

 

Oħrajn

 

(d)

Ġidra

 

(v)

ĦXEJJEX LI L-WERAQ TAGĦHOM JITTIEKEL U ĦAXIX AROMATIKU FRISK

0,05  (*)

(a)

Ħass u simili

 

Krexxuni

 

Ħass tal-ħaruf

 

Ħass

 

Scarole (spinaċi tal-werqa wiesa)

 

Insalata

 

Weraq u zkuk tal-brassika, inklużi l-ħxejjex tal-ġidra

 

Oħrajn

 

(b)

Spinaċi u simili

 

Spinaċi

 

Weraq tal-pitravi (chard)

 

Oħrajn

 

(ċ)

Krexxuni ta’ l-ilma

 

(d)

Witloof

 

(e)

Ħaxix aromatiku

 

Maxxita

 

Il-kurrat salvaġġ

 

Tursin

 

Weraq tal-karfus

 

Oħrajn

 

(vi)

ĦXEJJEX LEGUMI (friski)

0,05  (*)

Fażola (bl-imżiewed)

 

Fażola (mingħajr imżiewed)

 

Piżelli (bl-imżiewed)

 

Piżelli (mingħajr imżiewed)

 

Oħrajn

 

(vii)

ĦXEJJEX FORMA TA’ ZOKK (friski)

0,05  (*)

Asparagu

 

Kardun

 

Karfus

 

Bużbież

 

Qaqoċċ

 

Kurrat

 

Ir-Rabarbru

 

Oħrajn

 

(viii)

FAQQIEGĦ

0,05  (*)

(a)

Faqqiegħ ikkoltivat

 

(b)

Faqqiegħ salvaġġ

 

3.

Żrieragħ imnixxfin

0,05  (*)

Fażola

 

Għads

 

Piżelli

 

Lupini

 

Oħrajn

 

4.   

Żjut ta’ żrieragħ

Żerriegħa tal-kittien

 

Karawett

 

Żerriegħa tal-pepprin

 

Ġulġlien

 

Żerriegħa tal-ġirasol

 

Żerriegħa tal-lift

 

Żerriegħa tas-sojja

 

Żerriegħa tal-mustarda

 

Żerriegħa tal-qoton

0,2

Żerriegħa tal-qanneb

 

Oħrajn

0,05  (*)

5.

Patata

0,05  (*)

Patata bikrija

 

Varjazzjonijiet ta’ patata

 

6.

Te (weraq imnixxef u zkuk, iffermentati jew mod ieħor, Camellia sinensis)

0,1  (*)

7.

Ħops (imnixxef), inklużi ħbub tal-ħops u ħops fil-forma ta' trab mhux ikkonċentrat

0,1  (*)


(*)  Tindika l-anqas limitu tad-determinazzjoni analitika.

(t)  Il-livelli massimi temporanji ta’ residwi sat-18 ta’ Settembru 2008. Wara din id-data l-livelli massimi ta’ residwi għandhom ikunu 0.05 (*) mg/kg sakemm ma jitbiddlux permezz ta' Direttiva jew Regolament.”.


18.9.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 243/50


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2007/56/KE

tas-17 ta’ Settembru 2007

li temenda ċerti Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għal azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorobenzene, ioxynil, oxamyl u quinoxyfen

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/362/KEE ta’ l-24 ta’ Lulju 1986 dwar l-iffissar tal-livelli massimi tal-fdalijiet tal-pestiċidi ġewwa u fuq iċ-ċereali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/363/KEE ta’ l-24 ta’ Lulju 1986 dwar l-iffissar ta' livelli massimi għal residwi ta' pestiċidi ġewwa u fuq affarijiet ta' l-ikel ta' oriġini mill-annimali (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE tas-27 ta’ Novembru 1990 dwar l-iffissar ta' livelli massimi għal residwi tal-pestiċidi ġewwa u fuq ċerti prodotti oriġinarji mill-pjanti, inkluż il-frott u l-ħaxix (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (4), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(1)(f), tagħha,

Billi:

(1)

Skond id-Direttiva 91/414/KEE, l-awtorizzazzjonijiet ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għall-użu fuq ħxejjex speċifiċi huma r-responsabbiltà ta’ l-Istati Membri. Awtorizzazzjonijiet ta' dan it-tip għandhom ikunu bbażati fuq l-evalwazzjoni ta’ l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u ta’ l-annimali u ta’ l-influwenza fuq l-ambjent. L-elementi li għandhom jitqiesu f'dawn l-evalwazzjonijiet jinkludu l-espożizzjoni ta’ l-operaturi u ta’ persuni fil-qrib u l-impatt fuq l-ambjenti ta' l-art, l-ilma u l-arja, kif ukoll l-impatt fuq il-bnedmin u l-annimali mill-konsum ta’ residwi fuq ħxejjex li jkunu ġew ittrattati.

(2)

Il-livelli massimi ta’ residwi (MRLs) jirriflettu l-użu ta’ kwantitajiet minimi ta’ pestiċidi għall-protezzjoni effettiva tal-pjanti, li jiġu applikati b’tali mod li l-ammont ta’ residwi jkun l-iżgħar ammont prattikabbli u jkun tossikoloġikament aċċettabbli, b'mod partikolari fir-rigward ta’ l-istima tal-konsum fid-dieta.

(3)

L-MRLs għall-pestiċidi koperti mid-Direttiva 90/642/KEE għandhom jinżammu taħt reviżjoni u jistgħu jiġu mmodifikati sabiex jitqiesu użi li ġew mibdula jew użi ġodda. Tagħrif dwar użi ġodda jew mibdula ġie kkomunikat lill-Kummissjoni, li għandu jwassal għal bidliet fil-livelli ta' residwi ta' azoxystrobin, chlorothalonil, ioxynil u quinoxyfen.

(4)

Għal hexachlorobenzene, ingħadda tagħrif lill-Kummissjoni li dan il-pestiċida, minħabba kontaminazzjoni ambjentali, jista’ jinstab fiż-żerriegħa tal-qargħa ħamra, prodott li jiġi kkunsmat bħala ikel f’bosta Stati Membri, f’livelli ogħla mil-limitu tad-determinazzjoni analitika. Għaldaqstant, jinħtieġ li “żerriegħa tal-qargħa ħamra” tiddaħħal fl-Anness I tad-Direttiva 90/642/KEE u li jiġu ffissati MRLs għaż-żerriegħa tal-qargħa ħamra biex il-konsumaturi jitħarsu minn residwi eċċessivi ta’ hexachlorobenzene.

(5)

Għal oxamyl, ġew stabbiliti MRLs temporanji fid-Direttiva 90/642/KEE mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/59/KE (5), sakemm titressaq id-data tal-provi. Konsegwentement, id-data tal-provi għal oxamyl tressqet u ġiet evalwata. B’riżultat ta’ dan, l-MRLs temporanji għall-oxamyl jistgħu jiġu kkonfermati.

(6)

Għad-deltamethrin, ġew stabbiliti wkoll MRLs temporanji fid-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE mid-Direttiva 2006/59/KE, sakemm issir ir-reviżjoni tad-dossier ta' l-Anness III skond id-Direttiva 91/414/KEE u r-reġistrazzjoni mill-ġdid tal-formolazzjonijiet tad-deltamethrin fil-livell ta' l-Istat Membru. Wara eżaminazzjoni ulterjuri, deher li għandu jingħata aktar żmien sabiex ikun żgurat li l-użi tad-deltamethrin awtorizzati fil-livell ta’ l-Istat Membru jingħataw kunsiderazzjoni xierqa. Għaldaqstant, jixraq li tiġi estiża l-validità ta’ l-MRLs temporanji għad-deltamethrin.

(7)

L-espożizzjoni tul il-ħajja tal-konsumaturi għal dawk il-pestiċidi permezz ta’ prodotti alimentari li jista’ jkun fihom ir-residwi ta’ dawk il-pestiċidi, ġiet assessjata u evalwata skond il-proċeduri u l-prassi użati fi ħdan il-Komunità, filwaqt li tqiesu l-Linji Gwida ppubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (6). Skond dawk l-istimi u l-evalwazzjonijiet, l-MRLs għal dawk il-pestiċidi għandhom jiġu ffissati sabiex ikun żgurat li ma jinqabiżx il-limitu aċċettabbli ta’ konsum ta’ kuljum fid-dieta.

(8)

Fil-każ ta' chlorothalonil u ioxynil li għalihom teżisti doża ta' referenza akuta (ARfD), l-espożizzjoni akuta tal-konsumaturi minn kull wieħed mill-prodotti alimentari li għandhom imnejn ikun fihom residwi ta' dawn il-pestiċidi, ġiet assessjata u evalwata skond il-proċeduri u l-prassi użati attwalment fi ħdan il-Komunità, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida ppubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. L-opinjonijiet tal-Kumitat Xjentifiku dwar il-Pjanti (SCP – Scientific Committee on Plants), b’mod partikolari l-pariri u r-rakkomandazzjonijiet li jikkonċernaw il-protezzjoni tal-konsumaturi mill-prodotti alimentari li jkunu ġew ittrattati bil-pestiċidi (7), ġew meqjusa. Skond l-istima tal-konsum fid-dieta, l-MRLs għal dawk il-pestiċidi għandhom jiġu ffissati sabiex ikun żgurat li ma jinqabiżx l-ARfD. Fil-każ tas-sustanzi l-oħra, l-istima tat-tagħrif disponibbli wriet li l-ebda ARfD mhi meħtieġa u li għaldaqstant mhix neċessarja stima fuq perjodu ta' żmien qasir.

(9)

Fejn l-użi awtorizzati ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ma jirriżultawx f’livelli li jistgħu jiġu osservati ta’ residwi ta’ pestiċidi ġewwa jew fuq il-prodott alimentari, jew fejn ma hemmx użi awtorizzati, jew fejn l-użi li jkunu ġew awtorizzati mill-Istati Membri ma jkunux ġew sostnuti bid-data meħtieġa, jew fejn l-użi f'pajjiżi terzi li jirriżultaw f’residwi ġewwa jew fuq il-prodotti alimentari li għandhom imnejn jidħlu fiċ-ċirkolazzjoni fis-suq Komunitarju ma jkunux ġew sostnuti bit-tali data meħtieġa, l-MRLs għandhom jiġu ffissati fil-livell minimu tad-determinazzjoni analitika.

(10)

L-iffissar jew il-modifika ta' MRLs proviżorji fil-livell Komunitarju ma jżommx lill-Istati Membri milli jistabbilixxu MRLs proviżorji għal ioxynil u quinoxyfen skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE u l-Anness VI ta' dik id-Direttiva. Huwa meqjus li perjodu ta’ erba’ snin huwa biżżejjed sabiex jiġu permessi aktar użi ta’ dawn is-sustanzi. L-MRLs proviżorji tal-Komunità għandhom imbagħad isiru definittivi.

(11)

Għalhekk jeħtieġ li jiġu modifikati l-MRLs stabbiliti fl-Annessi tad-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE, sabiex ikun jista' jkun hemm sorveljanza u kontroll xierqa ta' l-użi tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kkonċernati u biex jitħares il-konsumatur. Fejn l-MRLs diġà ġew definiti fl-Annessi ta' dawk id-Direttivi, huwa xieraq li jiġu mmodifikati. Fejn l-MRLs għadhom ma ġewx definiti, huwa xieraq li jiġu ffisstati għall-ewwel darba.

(12)

Id-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE għandhom għalhekk jiġu emendati skond dan.

(13)

Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 86/362/KEE hija emendata skond l-Anness I ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

Id-Direttiva 86/363/KEE hija emendata skond l-Anness II ta' din id-Direttiva.

Artikolu 3

Id-Direttiva 90/642/KEE hija emendata kif ġej:

(1)

fl-Anness I, fil-grupp 4 “Żerriegħa taż-żejt”, tiżdied l-entrata “Żerriegħa tal-qargħa ħamra”.

(2)

L-Anness II huwa emendat skond l-Anness III ta' din id-Direttiva.

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mit-18 ta’ Diċembru 2007, il-liġijiet, ir-regolamenti, u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mid-19 ta’ Diċembru 2007.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif trid issir din ir-referenza.

Artikolu 5

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 6

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Settembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 221, 7.8.1986, p. 37. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/27/KE (ĠU L 128, 16.5.2007, p. 31).

(2)  ĠU L 221, 7.8.1986, p. 43. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/28/KE (ĠU L 135, 26.5.2007, p. 6).

(3)  ĠU L 350, 14.12.1990, p. 71. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/39/KE (ĠU L 165, 27.6.2007, p. 25).

(4)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/52/KE (ĠU L 214, 17.8.2007, p. 3).

(5)  ĠU L 175, 29.6.2006, p. 61.

(6)  Il-Linji Gwida għat-tbassir tal-konsum djetetiku ta’ residwi tal-pestiċidi (riveduti), imħejjija mill-GEMS/Programm ta’ Ikel f’kollaborazzjoni mal-Kumitat Codex dwar ir-Residwi tal-Pestiċidi, ippubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(7)  L-opinjoni tirrigwarda l-kwistjonijiet konnessi ma' l-emendar ta' l-Annessi għad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE (Opinjoni espressa mill-SCP nhar l-14 ta’ Lulju 1998). L-opinjoni tirrigwarda r-residwi tal-pestiċidi varjabbli fil-frott u l-ħxejjex (Opinjoni espressa mill-SCP nhar l-14 ta’ Lulju 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ANNESS I

Fil-Parti A ta’ l-Anness II tad-Direttiva 86/362/KEE, il-linja għal “Deltamethrin” tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

Residwi tal-Pestiċida

Livelli massimi f’mg/kg

“Deltamethrin (cis-deltamethrin) (1)

2

ĊEREALI


(1)  MRLs temporanji validi sa l-1 ta’ Novembru 2008, fl-istennija ta' reviżjoni tad-dossier ta' l-Anness III skond id-Direttiva 91/414/KEE u r-reġistrazzjoni mill-ġdid tal-formolazzjonijiet tad-deltamethrin fil-livell ta' l-Istati Membri.”


ANNESS II

Fil-Parti A ta’ l-Anness II tad-Direttiva 86/363/KEE, il-linja għal “Deltamethrin (cis-deltamethrin)” tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

 

Livelli massimi f’mg/kg

Residwi tal-Pestiċida

tax-xaħam fil-laħam, il-preparazzjonijiet tal-laħam, il-ġewwieni ta’ l-annimali u xaħmijiet ta’ l-annimali elenkati fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri ex 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 , 0210 , 1601 u 1602

(1) (4)

ta' ħalib tal-baqra u l-krema tal-ħalib tal-baqra sħiħ elenkat fl-Anness I taħt l-intestatura Nru 0401 ; għal oġġetti ta' l-ikel oħra fl-intestaturi Nri. 0401 , 0402 , 0405 00 u 0406 skond

(2) (4)

ta’ bajd frisk mingħajr qoxra, ta’ bajd u isfar tal-bajd tat-tjur elenkati fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri 0407 u 0408

(3) (4)

“Deltamethrin (cis-deltametrin) (1)

fwied u kliewi 0.03 (*), tjur tar-razzett u prodotti tagħhom 0,1, oħrajn 0.5

0,05

0,05  (*)


(*)  jindika l-limitu minimu tad-determinazzjoni analitika

(1)  MRL temporanju validu sa l-1 ta’ Novembru 2008, fl-istennija ta' reviżjoni tad-dossier ta' l-Anness III skond 91/414/KEE u r-reġistrazzjoni mill-ġdid tal-formolazzjonijiet tad-deltamethrin fil-livell ta' l-Istati Membri.”


ANNESS III

Fil-parti A ta’ l-Anness II tad-Direttiva 90/642/KEE, il-kolonni għal azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorobenzene, ioxynil, oxamyl u quinoxyfen jinbidlu b’dan li ġej:

 

“Ir-residwu tal-pestiċidi u l-livell ta’ residwi massimu (mg/kg)

Gruppi u eżempji ta’ prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs

Azoxystrobin

Chlorothalonil

Deltamethrin (cis-deltamethrin) (1)

Hexachlorobenzene

Ioxynil inklużi l-esteri espressi bħala loxynil

Oxamyl

Quinoxyfen

1.

Frott, frisk, imnixxef jew nej, ippriservat fil-friża, mingħajr zokkor miżjud; ġwież

 

 

 

0,01  (*)

0,05  (*)  (p)

 

 

(i)

FROTT TAĊ-ĊITRU

1

0,01  (*)

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)  (p)

Grejpfrut

 

 

 

 

 

 

 

Lumi

 

 

 

 

 

 

 

Lajm

 

 

 

 

 

 

 

Mandolin (inklużi l-klementini u ibridi oħra)

 

 

 

 

 

0,02  (*)  (p)

 

Larinġ

 

 

 

 

 

 

 

Pomelos

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

0,01  (*)  (p)

 

(ii)

ĠWIEŻ TAS-SIĠAR (TREE NUTS) (bil-qoxra jew mingħajrha)

0,1  (*)

0,01  (*)

0,05  (*)

 

 

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

Lewż

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż ta’ l-anakardju

 

 

 

 

 

 

 

Qastan

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż ta' l-Indi

 

 

 

 

 

 

 

Ġellewż

 

 

 

 

 

 

 

Makadamja

 

 

 

 

 

 

 

Ġwież tal-Pekan

 

 

 

 

 

 

 

Ġwież ta’ l-arznu

 

 

 

 

 

 

 

Pistaċċi

 

 

 

 

 

 

 

Ġewż

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

(iii)

FROTT TAŻ-ŻERRIEGĦA (POME FRUIT)

0,05  (*)

1

 

 

 

0,01  (*)  (p)

 

Tuffieħ

 

 

0,2

 

 

 

0,05  (p)

Lanġas

 

 

 

 

 

 

 

Sfarġel

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

0,1

 

 

 

0,02  (*)  (p)

(iv)

FROTT TA’ L-GĦADMA

0,05  (*)

 

 

 

 

0,01  (*)  (p)

 

Berquq

 

1

 

 

 

 

0,05  (p)

Ċirasa

 

 

0,2

 

 

 

0,3  (p)

Ħawħ (inklużi n-nuċiprisk u ibridi simili)

 

1

 

 

 

 

0,05  (p)

Għanbaqar

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

0,01  (*)

0,1

 

 

 

0,02  (*)  (p)

(v)

BERRIES U FROTT ŻGĦIR

 

 

 

 

 

0,01  (*)  (p)

 

(a)

Għeneb tal-mejda u ta’ l-inbid

2

 

0,2

 

 

 

1  (p)

Għeneb tal-mejda

 

1

 

 

 

 

 

Għeneb ta' l-inbid

 

3

 

 

 

 

 

(b)

Frawli (ħlief dak selvaġġ)

2

3

0,2

 

 

 

0,3  (p)

(c)

Frott tal-qasab (ħlief dak selvaġġ)

 

0,01  (*)

 

 

 

 

0,02  (*)  (p)

Tut

3

 

0,5

 

 

 

 

Dewberries

 

 

 

 

 

 

 

Loganberries

 

 

 

 

 

 

 

Ċawsli

3

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

0,05  (*)

 

0,05  (*)

 

 

 

 

(d)

Frott u berries żgħar oħra (ħlief dak selvaġġ)

0,05  (*)

 

 

 

 

 

2  (p)

Bilberries

 

 

 

 

 

 

 

Cranberries

 

2

 

 

 

 

 

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

 

10

0,5

 

 

 

 

Gooseberries

 

10

0,2

 

 

 

 

Oħrajn

 

0,01  (*)

0,05  (*)

 

 

 

 

(e)

Berries u frott salvaġġ

0,05  (*)

0,01  (*)

0,05  (*)

 

 

 

0,02  (*)  (p)

(vi)

MIXXELLANJA

 

 

 

 

 

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

Banana

2

0,2

 

 

 

 

 

Tamal

 

 

 

 

 

 

 

Tin

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

0,2

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

 

 

 

Litchis

 

 

 

 

 

 

 

Mango

0,2

 

 

 

 

 

 

Żebbuġ (konsum domestiku)

 

 

1

 

 

 

 

Żebbuġ (estrazzjoni taż-żejt)

 

 

1

 

 

 

 

Papaja

0,2

20

 

 

 

 

 

Passion fruit

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

Rummien

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

0,05  (*)

0,01  (*)

0,05  (*)

 

 

 

 

2.

Ħxejjex, friski jew mhux imsajrin, iffriżati jew imnixxfin

 

 

 

0,01  (*)

 

 

 

(i)

ĦXEJJEX FIL-FORMA TA’ TUBERI JEW GĦERUQ

 

 

0,05  (*)

 

 

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

Pitrava zokkrija

 

 

 

 

 

 

 

Zunnarija

0,2

1

 

 

0,2  (p)

 

 

Cassava

 

 

 

 

 

 

 

Krafes

0,3

1

 

 

 

 

 

Horseradish

0,2

 

 

 

 

 

 

Artiċokks

 

 

 

 

 

 

 

Zunnarija bajda

0,2

 

 

 

0,2  (p)

 

 

Tursin ta’ l-għeruq

0,2

 

 

 

 

 

 

Ravanell

0,2

 

 

 

 

 

 

Sassefrika

0,2

 

 

 

 

 

 

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

 

 

Swedes

 

 

 

 

 

 

 

Turnips

 

 

 

 

 

 

 

Jam

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

0,05  (*)

0,01  (*)

 

 

0,05  (*)  (p)

 

 

(ii)

ĦXEJJEX F’SURA TA’ BASAL

 

 

 

 

 

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

Tewm

 

0,5

0,1

 

0,2  (p)

 

 

Basal

 

0,5

0,1

 

0,2  (p)

 

 

Shallots

 

0,5

0,1

 

0,2  (p)

 

 

Il-basal żgħir

2

5

0,1

 

3  (p)

 

 

Oħrajn

0,05  (*)

0,01  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)  (p)

 

 

(iii)

ĦXEJJEX LI HUMA L-FROTTA TAL-PJANTA

 

 

 

 

0,05  (*)  (p)

 

 

(a)

Solanacea

2

2

 

 

 

 

0,02  (*)  (p)

Tadam

 

 

0,3

 

 

0,02  (p)

 

Bżar

 

 

 

 

 

0,02  (p)

 

Brunġiel

 

 

0,3

 

 

0,02  (p)

 

Okra

 

 

0,3

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

0,2

 

 

0,01  (*)  (p)

 

(b)

Kukurbiti - tal-qoxra li tittiekel

1

 

0,2

 

 

 

0,02  (*)  (p)

Ħjar

 

1

 

 

 

0,02  (p)

 

Gherkins

 

5

 

 

 

0,02  (p)

 

Qarabagħli

 

 

 

 

 

0,03  (p)

 

Oħrajn

 

0,01  (*)

 

 

 

0,01  (*)  (p)

 

(c)

Kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

0,5

1

0,2

 

 

0,01  (*)  (p)

0,05  (p)

Bettieħ

 

 

 

 

 

 

 

Squashes

 

 

 

 

 

 

 

Dulliegħ

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Qamħirrum ħelu

0,05  (*)

0,01  (*)

0,05  (*)

 

 

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

(iv)

ĦXEJJEX BRASSIKA

 

 

 

 

0,05  (*)  (p)

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

(a)

Brassika li tagħmel il-fjuri

0,5

3

0,1

 

 

 

 

Brokkli (inkluża l-Calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

Pastard

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Brassika bir-ras

0,3

 

0,1

 

 

 

 

Brussels sprouts

 

3

 

 

 

 

 

Kaboċċa tar-ras

 

3

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

0,01  (*)

 

 

 

 

 

(c)

Brassika bil-weraq

5

0,01  (*)

0,5

 

 

 

 

Kaboċċa taċ-Ċina

 

 

 

 

 

 

 

Kale

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Ġidra

0,2

0,01  (*)

0,05  (*)

 

 

 

 

(v)

ĦXEJJEX LI L-WERAQ TAGĦHOM JITTIEKEL U ĦAXIX AROMATIKU FRISK

 

 

 

 

0,05  (*)  (p)

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

(a)

Ħass u simili

3

0,01  (*)

0,5

 

 

 

 

Krexxuni

 

 

 

 

 

 

 

Ħass tal-ħaruf

 

 

 

 

 

 

 

Ħass

 

 

 

 

 

 

 

Scarole (endive tal-werqa wiesgħa)

 

 

 

 

 

 

 

Rukola

 

 

 

 

 

 

 

Weraq u zkuk tal-brassika, inklużi l-weraq tat-turnip

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Spinaċi u simili

0,05  (*)

0,01  (*)

0,5

 

 

 

 

Spinaċi

 

 

 

 

 

 

 

Weraq tal-pitravi (chard)

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Krexxuni ta’ l-ilma

0,05  (*)

0,01  (*)

0,05  (*)

 

 

 

 

(d)

Witloof

0,2

0,01  (*)

0,05  (*)

 

 

 

 

(e)

Ħaxix aromatiku

3

5

0,5

 

 

 

 

Maxxita

 

 

 

 

 

 

 

Kurrat salvaġġ

 

 

 

 

 

 

 

Tursin

 

 

 

 

 

 

 

Weraq tal-karfus

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

(vi)

ĦXEJJEX LEGUMI (friski)

 

 

0,2

 

0,05  (*)  (p)

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

Fażola (bl-imżiewed)

1

5

 

 

 

 

 

Fażola (mingħajr imżiewed)

0,2

2

 

 

 

 

 

Piżelli (bl-imżiewed)

0,5

2

 

 

 

 

 

Piżelli (mingħajr imżiewed)

0,2

0,3

 

 

 

 

 

Oħrajn

0,05  (*)

0,01  (*)

 

 

 

 

 

(vii)

ĦXEJJEX FORMA TA’ ZOKK (friski)

 

 

 

 

 

0,01  (*)  (p)

 

Asparagu

 

 

 

 

 

 

 

Kardun

 

 

 

 

 

 

 

Karfus

5

10

 

 

 

 

 

Bużbież

5

 

 

 

 

 

 

Qaqoċċ

1

 

0,1

 

 

 

0,3  (p)

Kurrat

2

10

0,2

 

3  (p)

 

 

Rabarbru

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

0,05  (*)

0,01  (*)

0,05  (*)

 

0,05  (*)  (p)

 

0,02  (*)  (p)

(viii)

FAQQIEGĦ

0,05  (*)

 

0,05

 

0,05  (*)  (p)

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

(a)

Faqqiegħ ikkoltivat

 

2

 

 

 

 

 

(b)

Faqqiegħ selvaġġ

 

0,01  (*)

 

 

 

 

 

3.

Żrieragħ imnixxfin

0,1

0,01  (*)

1

0,01  (*)

0,05  (*)  (p)

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

Fażola

 

 

 

 

 

 

 

Għazz

 

 

 

 

 

 

 

Piżelli

 

 

 

 

 

 

 

Lupini

 

 

 

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

4.

Żjut ta’ żrieragħ

 

 

 

 

0,1  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

0,05  (*)  (p)

Żerriegħa tal-kittien

 

 

 

 

 

 

 

Karawett

 

0,05

 

 

 

 

 

Żerriegħa tal-peprin

 

 

 

 

 

 

 

Ġulġlien

 

 

 

 

 

 

 

Żerriegħa tal-ġirasol

 

 

 

 

 

 

 

Żerriegħa tal-lift

0,5

 

0,1

 

 

 

 

Żerriegħa tas-sojja

0,5

 

 

 

 

 

 

Żerriegħa tal-mustarda

 

 

0,1

 

 

 

 

Żerriegħa tal-qoton

 

 

 

 

 

 

 

Żerriegħa tal-qanneb

 

 

 

 

 

 

 

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

 

 

 

0,05

 

 

 

Oħrajn

0,05  (*)

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

 

 

 

5.

Patata

0,05  (*)

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01

0,05  (*)  (p)

0,01  (*)  (p)

0,02  (*)

Patata bikrija

 

 

 

 

 

 

 

Varjazzjonijiet ta’ patata

 

 

 

 

 

 

 

6.

Te (weraq u zkuk imnixxfa, iffermentati jew mod ieħor, Camellia sinensis)

0,1  (*)

0,1  (*)

5

0,02  (*)

0,1  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

0,05  (*)  (p)

7.

Ħops (imnixxef), inklużi ħbub tal-ħops u ħops fil-forma ta' trab mhux ikkonċentrat

20

50

5

0,02  (*)

0,1  (*)  (p)

0,02  (*)  (p)

0,5  (p)


(*)  Tindika l-limitu minimu tad-determinazzjoni analitika.

(1)  MRLs temporanji validi sa l-1 ta' Novembru 2008, fl-istennija ta' reviżjoni tad-dossier ta' l-Anness III skond id-Direttiva 91/414/KEE u r-reġistrazzjoni mill-ġdid tal-formolazzjonijiet tad-deltamethrin fil-livell ta' l-Istati Membri.

(p)  Tindika li l-livell massimu ta’ residwi jkun ġie stabbilit proviżorjament skond l-Artikolu 4(1)(f) tad-Direttiva 91/414/KEE.”


18.9.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 243/61


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2007/57/KE

tas-17 ta’ Settembru 2007

li temenda ċertu Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 76/895/KEE, 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għad-dithiocarbamates

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 76/895/KEE tat-23 ta’ Novembru 1976 dwar l-iffissar ta’ livelli massimi għal residwi ta’ pestiċidi fi u fuq frott u ħaxix (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 5 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/362/KEE ta’ l-24 ta’ Lulju 1986 dwar l-iffissar tal-livelli massimi tal-fdalijiet tal-pestiċidi ġewwa u fuq iċ-ċereali (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/363/KEE ta’ l-24 ta’ Lulju 1986 dwar l-iffissar ta’ livelli massimi għal residwi ta’ pestiċidi fi u fuq affarijiet ta’ l-ikel ta’ oriġini mill-annimali (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE tas-27 ta’ Novembru ta’ l-1990 dwar l-iffissar tal-livelli massimi ta’ residwi ta’ pestiċidi ġewwa u fuq ċerti prodotti li joriġinaw mill-pjanti, inklużi l-frott u l-ħxejjex (4), u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Billi:

(1)

Il-livelli massimi ta’ residwi (MRLs) jirriflettu l-użu ta’ kwantitajiet minimi ta’ pestiċidi għall-protezzjoni effettiva tal-pjanti, li jiġu applikati b’tali mod li l-ammont ta’ residwu jkun l-iżgħar ammont prattikabbli u tossikoloġikament aċċettabbli, b'mod partikolari fit-termini ta’ stima ta’ konsum fid-dieta.

(2)

L-MRLs għall-pestiċidi jinżammu taħt reviżjoni u jinbidlu sabiex titqies l-informazzjoni ġdida, inklużi użi ġodda jew mibdula. L-informazzjoni dwar użi ġodda jew mibdula ġiet ikkomunikata lill-Kummissjoni, li b’hekk għandha twassal għal tibdil fil-livelli tar-residwi tal-maneb, mancozeb, metiram, propineb u thiram.

(3)

Is-sostanza attiva, ziram, ġiet inkluża fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (5) bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/81/KE (6). L-inklużjoni fl-Anness I għad-Direttiva 91/414/KEE kienet ibbażata fuq il-valutazzjoni ta’ l-informazzjoni mressqa dwar l-użu propost. It-tagħrif disponibbli ġie rivedut u huwa biżżejjed sabiex jippermetti li jiġu ffissati ċerti MRLs.

(4)

Jeżitu diġà MRLs Komunitarji fid-Direttivi 76/895/KEE, 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE għall-maneb, mancozeb, metiram, propineb u thiram. Dawk il-livelli ttieħdu in konsiderazzjoni meta ġew adattati l-MRLs kkonċernati minn din id-Direttiva. Partikolarment, peress li waqt monitoraġġ ta’ rutina ir-residwi tal-maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram ma jistgħux jiġu identifikati individwalment, l-MRLs huma ffissati għall-grupp kollu ta’ dawk il-pestiċidi li huma magħrufin ukoll bħala d-dithiocarbamates. Madanakollu għall-propineb, thiram u ziram jeżistu methodi singoli, minkejja li mhux fuq bażi ta’ rutina. Dawk il-metodi għandhom jintużaw fuq bażi ta’ każ każ, meta kwantifikazzjoni speċifika tal-propineb, ziram u/jew thiram tkun meħtieġa.

(5)

Ir-rapporti ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni li tħejjew għall-inklużjoni fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE tas-sustanzi attivi kkonċernati, iffissaw id-Doża Aċċettabbli ta’ Kuljum (ADI) u jekk meħtieġ, id-Doża Akuta ta’ Referenza (ARfd) għal dawn is-sustanzi. L-espożizzjoni tal-konsumaturi għall-prodotti ta’ l-ikel ittrattati bis-sustanza attiva kkonċernata ġiet assessjata u vvalutata bi qbil mal-proċeduri tal-Komunità. Ittieħdu wkoll f’kunsiderazzjoni l-linji ta’ gwida ppubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (7) u l-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar il-Pjanti (8) dwar il-metodoloġija użata. Ġie konkluż li l-MRLs proposti mhux ser iwasslu biex dawk l-ADI jew ARfD jkunu misbuqa.

(6)

Fejn l-użu awtorizzat ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ma jirriżultax f’livelli li jistgħu jiġu osservati ta’ residwi ta’ pestiċidi ġewwa jew fuq il-prodott alimentari, jew fejn ma hemmx użu awtorizzat, jew fejn l-użu li jkun ġie awtorizzat mill-Istati Membri ma jkunx ġie sostnut bid-data meħtieġa, jew fejn l-użu f'pajjiżi terzi li jirriżulta f’residwi ġewwa jew fuq il-prodotti alimentari li għandhom mnejn jidħlu fiċ-ċirkolazzjoni fis-suq Komunitarju ma jkunx ġie sostnut bit-tali data meħtieġa, l-MRLs għandhom jiġu ffissati fil-livell l-iktar baxx tad-determinazzjoni analitika.

(7)

Għalhekk jeħtieġ li jiġu modifikati l-MRLs stabbiliti fl-Annessi tad-Direttivi 76/895/KEE, 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE, sabiex jista' jkun hemm sorveljanza xierqa u kontroll tal-projbizzjoni ta’ l-użu tagħhom u jipproteġu lill-konsumatur. Fejn l-MRLs diġà ġew definiti fl-Annessi ta’ dawk id-Direttivi, huwa xieraq li jiġu mmodifikati. Fejn l-MRLs għadhom ma ġewx definiti, huwa xieraq li jitfasslu għall-ewwel darba.

(8)

Id-Direttivi 76/895/KEE, 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE għandhom għalhekk jiġu emendati skond dan.

(9)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Fl-Anness II tad-Direttiva 76/895/KEE, l-entrata dwar it-thiram hija mħassra.

Artikolu 2

Id-Direttiva 86/362/KEE hija emendata skond l-Anness I ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 3

Id-Direttiva 86/363/KEE hija emendata skond l-Anness II ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 4

Id-Direttiva 90/642/KEE hija emendata skond l-Anness III ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mit-18 ta’ Marzu 2008, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu fi qbil ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mid-19 ta’ Marzu 2008.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir referenza bħal din.

Artikolu 6

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 7

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Settembru 2007.

Ghall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 340, 9.12.1976, p. 26. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/8/KE (ĠU L 63, 1.3.2007, p. 9).

(2)  ĠU L 221, 7.8.1986, p. 37. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/27/KE (ĠU L 128, 16.5.2007, p. 31).

(3)  ĠU L 221, 7.8.1986, p. 43. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/28/KE (ĠU L 135, 26.5.2007, p. 6).

(4)  ĠU L 350, 14.12.1990, p. 71. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/39/KE (ĠU L 165, 27.6.2007, p. 25).

(5)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/52/KE (ĠU L 214, 17.8.2007, p. 3).

(6)  ĠU L 224, 6.9.2003, p. 29.

(7)  Linji Gwida għat-tbassir tal-konsum djetetiku ta’ residwi tal-pestiċidi (riveduti), mħejjija mill-GEMS/Programm ta’ Ikel f’kollaborazzjoni mal-Kumitat Codex fuq ir-Residwi tal-Pestiċidi, ippubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(8)  L-Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar il-Pjanti dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw l-emendar ta’ l-Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE (Parir espress mill-Kumitat Xjentifiku dwar il-Pjanti, ta’ l-14 ta’ Lulju 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


ANNESS I

Fil-parti A ta’ l-Anness II għad-Direttiva 86/362/KEE, il-linji “għall-Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (espressi bħala CS2)” huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Residwi tal-Pestiċida

Livelli massimi f’mg/kg

Dithiocarbamates, espressi bħala CS2, inklużi maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram  (1), (2)

1 Qamħ, Segala, Triticale, Spelt (ma, mz)

2 Xgħir, Ħafur (ma, mz)

0,05 (*) Ċereali oħrajn

Propineb (espressi bħala propilendiammine) (3)

0,05 (*)

ĊEREALI

Thiram (espress bħala Thiram) (3)

0,1 (*)

ĊEREALI

Ziram (espress bħala Ziram) (3)

0,1 (*)

ĊEREALI


(1)  L-MRLs espressi bħala CS2 jistgħu jinħolqu minn Dithiocarbamates differenti u b’hekk dawn ma jirriflettux Prassi Agrikola Tajba (GAP) singola. Huwa għalhekk mhux xieraq li jintużaw dawn l-MRLs biex jiċċekkjaw il-konformità mal-GAP.

(2)  Fil-parentesi l-oriġini tar-residwu (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: thiram z: ziram).

(3)  Minħabba li d-Dithiocarbamates kollha jirriżultaw fir-residwu finali CS2, diskriminazzjoni bejniethom hija ġeneralment impossibbli. Madanakollu metodi ta’ residwu singolu huma disponibbli għall-propineb, ziram u thiram. Dawn il-metodi għandhom jiġu implimentati fuq bażi ta’ każ każ, meta kwantifikazzjoni speċifika tal-propineb, ziram u/jew thiram tkun meħtieġa.

(*)  Tindika l-limitu minimu tad-determinazzjoni analitika.”


ANNESS II

Fil-Parti B ta’ l-Anness II għad-Direttiva 86/363/KEE, il-linji “għall-Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (espressi bħala CS2)” huma sostitwiti b’dan li ġej:

 

Livelli massimi f’mg/kg

Residwi ta' pestiċidi

tal-laħam, inkluż xaħam, preparazzjonijiet ta’ laħam, il-ġewwieni u xaħmijiet ta’ l-annimali elenkati fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri ex 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 u 1602

għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib elenkati fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri. 0401 , 0402 , 0405 00 u 0406

ta’ bajd frisk bla qoxra, ta’ bajd ta’ l-għasafar u l-isfar tal-bajd elenkati fl-Anness I taħt l-intestaturi Nri 0407 00 u 0408

Dithiocarbamates, espressi bħala CS2, inklużi maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)


(*)  tindika l-limitu minimu tad-determinazzjoni analitika.”


ANNESS III

Fil-parti A ta’ l-Anness II għad-Direttiva 90/642/KEE, il-linja “għall-Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (espressi bħala CS2)” hija sostitwita b’dan li ġej:

 

“Ir-residwu tal-pestiċidi u l-livell ta’ residwu massimu (mg/kg)

Gruppi u eżempji ta’ prodotti individwali li għalihom japplikaw l-LMRs

Dithiocarbamates, espressi bħala CS2, inklużi maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram u ziram  (1), (2)

Propineb (espressi bħala propilendiammine) (3)

Thiram (espress bħala thiram) (3)

Ziram (espress bħala ziram) (3)

1.   

Frott, frisk, imnixxef jew nej, ippriservat fil-friża, mingħajr zokkor miżjud; ġewż

(i)

IL-FROTT TAĊ-ĊITRU

5 (mz)

0,05  (*)

0,1  (*)

0,1  (*)

Grejpfruut

 

 

 

 

Lumi

 

 

 

 

Lajm

 

 

 

 

Mandolin (inkluzi l-klementini u ibridi oħra)

 

 

 

 

Larinġ

 

 

 

 

Pomelos

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

(ii)

ĠWIEŻ TAS-SIĠAR (TREE NUTS) (bil-qoxra jew mingħajrha)

 

0,05  (*)

0,1  (*)

0,1  (*)

Lewż

 

 

 

 

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

 

Ġewż ta’ l-anakardju

 

 

 

 

Qastan

 

 

 

 

Ġewż ta’ l-Indi’

 

 

 

 

Ġellewż

 

 

 

 

Makadamja

 

 

 

 

Ġwież tal-Pekan

 

 

 

 

Ġwież ta’ l-arznu (pine nuts)

 

 

 

 

Pistaċċi

 

 

 

 

Ġewż

0,1 (mz)

 

 

 

Oħrajn

0,05  (*)

 

 

 

(iii)

FROTT TAŻ-ŻERRIEGĦA (POME FRUIT)

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,3

 

 

Tuffieħ

 

 

5

0,1  (*)

Lanġas

 

 

5

1

Sfarġel

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

0,1  (*)

0,1  (*)

(iv)

FROTT TA’ L-GĦADMA

 

 

 

 

Berquq

2 (mz, t)

 

3

 

Ċirasa

2 (mz, me, pr, t, z)

0,3

3

5

Ħawħ (inklużi n-nuċiprisk u ibridi simili)

2 (mz, t)