ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 237

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
8 ta' Settembru 2007


Werrej

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Bank Ċentrali Ewropew

 

 

2007/600/KE

 

*

Linja ta' gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-26 ta' April 2007 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2007/2)

1

 

 

2007/601/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew ta' l-24 ta' Lulju 2007 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE (BĊE/2007/7)

71

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Bank Ċentrali Ewropew

8.9.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 237/1


LINJA TA' GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-26 ta' April 2007

dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)

(BĊE/2007/2)

(2007/600/KE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b'mod partikolari l-ewwel u r-raba' inċiż ta' l-Artikolu 105(2),

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, b'mod partikolari l-Artikolu 3.1 u l-Artikoli 17, 18 u 22,

Billi:

(1)

Is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET) eżistenti għandha struttura diċentralizzata li tgħaqqad flimkien sistemi nazzjonali ta' settlement gross f'ħin reali (RTGS) u l-Mekkaniżmu ta' Ħlas tal-BĊE (EPM). Il-Linja ta' Gwida BĊE/2005/16 tat-30 ta' Diċembru 2005 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET) (1) hija l-istrument legali ewlieni li jirregola t-TARGET.

(2)

Mid-19 ta' Novembru 2007 'il quddiem, it-TARGET ser tinbidel bit-TARGET2, ikkaratterizzata bi pjattaforma teknika waħda msejħa Pjattaforma Mqassma Waħda (Single Shared Platform) (SSP). Għalkemm it-TARGET2 ser, bħat-TARGET, tkun legalment strutturata bħala multipliċità ta' sistemi ta' ħlas, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li r-regoli tas-sistemi komponenti tat-TARGET2 ikunu armonizzati kemm jista' jkun possibbli, b'ċerti derogi fil-każ ta' restrizzjonijiet minħabba liġijiet nazzjonali.

(3)

Hemm tliet livelli separati ta' kontroll għal kemm il-fażi ta' l-istabbilment u dik operattiva tat-TARGET2. Il-Livell 1 (Kunsill Governattiv) għandu l-kompetenza finali fir-rigward tat-TARGET2 u jissalvagwarda l-funzjoni pubblika tagħha. Il-Livell 2 (BĊi ta' l-Eurosistema) għandu kompetenza sussidjarja għat-TARGET2, waqt li l-Livell 3 (BĊi li jipprovdu l-SSP) jibni u jopera l-SSP għall-benefiċċju ta' l-Eurosistema.

(4)

Waqt li jaġixxi f'isem l-Eurosistema, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) se jidħol f'Kuntratt Qafas, kif ukoll fi ftehim ta' Kunfidenzjalità (Confidentiality and Non-disclosure Agreement), mal-provveditur tas-servizz tan-netwerk indikat mill-Kunsill Governattiv, li jistipula l-elementi ewlenin dwar l-għoti tan-netwerk lill-parteċipanti, inkużi l-prezzijiet.

(5)

Kif kien il-każ bit-TARGET, it-twaqqif tat-TARGET2 huwa essenzjali għat-twettiq ta' ċerti ħidmiet bażiċi ta' l-Eurosistema, jiġifieri l-implimentazzjoni tal-politika monetarja tal-Komunità u l-promozzjoni ta' l-operat bla xkiel ta' sistemi ta' ħlas.

(6)

L-emigrazzjoni mis-sistemi RTGS nazzjonali għall-SSP issir fi stadji u għalhekk l-Linja ta' Gwida BĊE/2005/16 tkompli tapplika għal dawk is-sistemi sakemm il-banek ċentrali rilevanti jemigraw għall-SSP. Sabiex klejms ta' kumpens jiġu kkunsidrati jekk ikun hemm ħsara teknika qabel it-tmiem ta' l-emigrazzjoni tal-SSP, jinħtieġ li jsiru xi emendi żgħar lil-Linja ta' Gwida BĊE/2005/16,

ADOTTA DIN IL-LINJA TA' GWIDA:

TAQSIMA 1

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u skop

1.   It-TARGET2 tipprovdi settlement gross f'ħin reali għal ħlasijiet fl-euro, b'settlement fi flus tal-bank ċentrali. Huwa stabbilit u jaħdem fuq il-bażi tal-SSP, li permezz tiegħu l-ordnijiet kollha ta' ħlas jintbagħtu u jiġu pproċessati u li permezz tiegħu l-ħlasijiet jiġi rċevuti bl-istess mod tekniku.

2.   It-TARGET2 hija strutturata legalment bħala multipliċità ta' sistemi RTGS.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din il-Linja ta' Gwida:

“BĊi li jipprovdu l-SSP” tfisser id-Deutsche Bundesbank, il-Banque de France u l-Banca d'Italia fil-kapaċità tagħhom bħala l-BĊNi li qed jibnu u joperaw l-SSP għall-benefiċċju ta' l-Eurosistema;

“Pjattaforma Waħda Mqassma (SSP)” tfisser l-infrastruttura ta' pjattaforma teknika waħda pprovduta mill-BĊi li jipprovdu l-SSP;

“sistema komponent tat-TARGET2' tfisser xi waħda mis-sistemi ta' ħlas gross f'ħin reali (RTGS) tal-BĊi ta' l-Eurosistema li jagħmlu parti mit-TARGET2;

‘BĊN parteċipanti’ tfisser il-bank ċentrali nazzjonali (BĊN) ta' Stat Membru li adotta l-euro;

‘Eurosistema’ tfisser il-BĊE u l-BĊNi parteċipanti;

‘BĊ ta' l-Eurosistema’ tfisser il-BĊE jew BĊN parteċipanti;

‘provveditur tas-servizz tan-netwerk’ tfisser il-provveditur ta' konnessjonijiet tan-netwerk ikkompjuterizzati għall-iskopijiet li jintbagħtu ordnijiet ta' ħlas fit-TARGET2;

‘parteċipant’ (jew ‘parteċipant dirett’) tfisser entità li għandha ta' l-anqas kont PM wieħed ma' BĊ ta' l-Eurosistema;

‘Modulu tal-Ħlasijiet (PM)’ tfisser modulu tal-SSP mandatorju fejn il-ħlasijiet tal-parteċipanti tat-TARGET2 jiġu settled f'kontijiet PM;

‘kont PM’ tfisser kont miżmum minn parteċipant tat-TARGET2 fil-PM ma' BĊ li huwa meħtieġ għal dak il-parteċipant tat-TARGET2 biex:

(a)

jibgħat ordnijiet ta' ħlas jew jirċievi ħlasijiet permezz tat-TARGET2; u

(b)

jagħmel settlement ta' dawn il-ħlasijiet ma' dan il-BĊ;

‘Stat Membru mhux parteċipanti’ tfisser Stat Membru li m'adottax l-euro;

‘BĊ konness’ tfisser BĊN, li ma jkunx BĊN parteċipanti, li huwa konness mat-TARGET2 bis-saħħa ta' ftehim speċifiku;

‘Kodiċi għall-Identifikazzjoni ta' Bank (BIC)’ tfisser kodiċi kif iddefinit mill-Istandard ISO Nru. 9362;

‘parteċipant indirett’ tfisser istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fiż-ŻEE, li kkonkludiet ftehim ma' parteċipant dirett biex tibgħat ordnijiet ta' ħlas u tirċievi ħlasijiet permezz tal-kont PM ta' dan il-parteċipant dirett, u li ġiet rikonoxxuta minn sistema komponent tat-TARGET2 bħala parteċipant indirett;

‘detentur ta' BIC indirizzabbli’ tfisser entità li (a) għandha Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC); u (b) m'hijiex rikonoxxuta bħala parteċipant indirett; u (ċ) hija korrispondent jew klijent ta' parteċipant dirett jew fergħa ta' parteċipant dirett jew indirett, u hija kapaċi tibgħat ordnijiet ta' ħlas lil u tirċievi ħlasijiet minn sistema komponent tat-TARGET2 permezz tal-parteċipant dirett;

‘jum tan-negozju’ tfisser kull jum meta t-TARGET2 tkun miftuħa għas-settlement ta' ordnijiet ta' ħlas, kif stabbilit fl-Appendiċi V ta' Anness II;

‘kreditu intraday’ tfisser kreditu estiż għal perijodu ta' anqas minn jum wieħed tan-negozju;

‘sistema anċillari (AS)’ tfisser sistema amministrata minn entità li tinsab fiż-ŻEE li hija suġġetta għal superviżjoni (supervision and oversight) minn awtorità kompetenti, li fiha ħlasijiet u/jew strumenti finanzjarji huma skambjati u/jew ikklerjati (cleared) filwaqt li l-obbligi monetarji riżultanti jiġu settled fit-TARGET2 skond din il-Linja ta' Gwida u arranġament bilaterali bejn is-sistema anċillari u l-BĊ rilevanti ta' l-Eurosistema;

‘perijodu tranżitorju’ tfisser, fir-rigward ta' kull BĊ ta' l-Eurosistema, il-perijodu ta' erba' snin li jibda mill-mument li l-BĊ ta' l-Eurosistema jemigra għall-SSP;

‘Kont Domestiku’ tfisser kont miftuħ barra l-PM minn BĊ għal entità li hija eliġibbli biex issir parteċipant indirett;

Interface tas-Sistema Anċillari (ASI)’ tfisser l-apparat tekniku li jippermetti lil AS juża firxa ta' servizzi speċjali u ddefiniti minn qabel biex jintbagħtu u jiġu settled struzzjonijiet ta' ħlas AS; jista' jintuża wkoll minn BĊN parteċipanti biex jiġu settled tranżazzjonijiet li jinvolvu flus kontanti li jirriżultaw minn depożiti u ġbid ta' flus kontanti;

Interface tal-Parteċipant (PI)’ tfisser l-apparat tekniku li jippermetti lil parteċipanti diretti jibagħtu u jagħmlu settlement ta' ordnijiet ta' ħlas permezz tas-servizzi offruti fil-PM;

‘servizzi ewlenin (core) tat-TARGET2’ tfisser l-ipproċessar ta' ordnijiet ta' ħlas fis-sistemi komponenti tat-TARGET2, is-settlement ta' tranżazzjonijiet relatati mas-sistema anċillari, u karatteristiċi ta' pooling ta' likwidità;

Artikolu 3

Sistemi komponenti tat-TARGET2

1.   Kull BĊ ta' l-Eurosistema għandu jopera s-sistema komponent tiegħu tat-TARGET2.

2.   Kull sistema komponent tat-TARGET2 għandha tkun sistema indikata bħala tali skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti li timplimenta d-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 1998 dwar il-finalità tas-settlement f'sistemi ta' ħlas u settlement ta' titoli (2).

3.   L-ismijiet tas-sistemi komponenti tat-TARGET2 għandhom jinkludu biss ‘TARGET2’ u l-isem jew l-abbrevjazzjoni tal-BĊ ta' l-Eurosistema rilevanti jew ta' l-Istat Membru ta' dan il-BĊ ta' l-Eurosistema. Is-sistema komponent tat-TARGET2 tal-BĊE għandha tissejjaħ TARGET2-BĊE.

Artikolu 4

Konnessjoni tal-BĊNi ta' Stati Membri mhux parteċipanti

Il-BĊNi ta' Stati Membri mhux parteċipanti jistgħu jikkonnettjaw biss mat-TARGET2 jekk jidħlu fi ftehim mal-BĊi ta' l-Eurosistema. Dan il-ftehim għandu jispeċifika li l-BĊi konnessi ser iħarsu din il-Linja ta' Gwida, bla ħsara għall-ispeċifikazzjonijiet u l-modifikazzjonijiet xierqa miftehma reċiprokament.

TAQSIMA II

KONTROLL

Artikolu 5

Livelli ta' kontroll

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 8 ta' l-Istatut, l-amministrazzjoni tat-TARGET2 għandha tkun ibbażata fuq skema ta' kontroll bi tliet livelli. Il-ħidmiet assenjati lill-Kunsill Governattiv (Livell 1), il-BĊi ta' l-Eurosistema (Livell 2) u l-BĊi li jipprovdu l-SSP (Livell 3) huma stabbiliti fl-Anness I.

2.   Il-Kunsill Governattiv għandu jkun responsabbli għad-direzzjoni, l-amministrazzjoni u l-kontroll tat-TARGET2. Il-ħidmet assenjati lil-Livell 1 jaqgħu taħt il-kompetenza esklużiva tal-Kunsill Governattiv. Il-Kumitat tas-Sistemi ta' Ħlas u Settlement (PSSC) tas-SEBĊ għandu jgħin lill-Kunsill Governattiv bħala korp konsultattiv fil-kwistjonijiet kollha relatati mat-TARGET2.

3.   Skond it-tielet paragrafu ta' l-Artikolu 12.1 ta' l-Istatut, il-BĊi ta' l-Eurosistema għandhom ikunu responsabbli għall-ħidmiet assenjati lil-Livell 2, fi ħdan il-qafas ġenerali ddefinit mill-Kunsill Governattiv. Flimkien mar-rwol tiegħu konsultattiv, il-PSSC għandu jwettaq il-ħidmiet assenjati lil-Livell 2. Il-BĊi konnessi għandhom jipparteċipaw mingħajr drittijiet tal-vot ta' dritt fi kwistjonijiet relatati mal-Livell 2. Il-BĊi ta' l-Istati Membri li la huma BĊi ta' l-Eurosistema lanqas BĊi konnessi għandu jkollhom status ta' osservaturi fil-Livell 2 biss.

4.   Il-BĊi ta' l-Eurosistema jorganizzaw rwieħhom billi jsiru parti ta' ftehim xierqa. Fi ħdan il-kuntest ta' dawn il-ftehim, it-teħid tad-deċiżjonijiet għandu jkun ibbażat fuq maġġoranza sempliċi, u kull BĊ ta' l-Eurosistema għandu jkollu vot wieħed.

5.   Skond it-tielet paragrafu ta' l-Artikolu 12.1 ta' l-Istatut, il-BĊi li jipprovdu l-SSP għandhom ikunu responsabbli għall-ħidmiet assenjati lil-Livell 3, fi ħdan il-qafas ġenerali ddefinit mill-Kunsill Governattiv.

6.   Il-BĊi li jipprovdu l-SSP għandhom isiru parti ta' ftehim mal-BĊi ta' l-Eurosistema li jikkuntrollaw is-servizzi li għandhom jiġu pprovduti mill-BĊi li jipprovdu l-SSP lill-BĊi ta' l-Eurosistema. Dan il-ftehim għandu jinkludi wkoll, meta xieraq, il-BĊi konnessi.

TAQSIMA III

TĦADDIM TAT-TARGET2

Artikolu 6

Kundizzjonijiet armonizzati għal parteċipazzjoni fit-TARGET2

1.   Kull BĊN li jipparteċipa għandu jadotta arranġamenti li jimplimentaw il-Kundizzjonijiet Armonizzati għal parteċipazzjoni fit-TARGET2 li huma stabbiliti fl-Anness II. Dawn l-arranġamenti għandhom jirregolaw b'mod esklużiv ir-relazzjoni bejn il-BĊN parteċipanti rilevanti u l-parteċipanti tiegħu fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' ħlasijiet fil-PM.

2.   Il-BĊE għandu jadotta t-termini u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE billi jimplimenta l-Kundizzjonijiet Armonizzati, ħlief li t-TARGET2-BĊE għandha tipprovdi servizzi lil organizzazzjonijiet ta' kklerjar (clearing) u settlement biss, inklużi entitajiet stabbiliti barra ż-ŻEE, bil-kundizzjoni li jkunu suġġetti għal superviżjoni minn awtorità kompetenti u li l-aċċess tagħhom għat-TARGET2-BĊE ikun approvat mill-Kunsill Governattiv.

3.   L-arranġamenti adottati mill-BĊi ta' l-Eurosistema li jimplimentaw il-Kundizzjonijiet Armonizzati għandhom isiru pubbliċi.

4.   Il-BĊi ta' l-Eurosistema jistgħu jitolbu derogi mill-Kundizzjonijiet Armonizzati fuq il-bażi ta' restrizzjonijiet tal-liġi nazzjonali. Il-Kunsill Governattiv għandu jikkunsidra dawn it-talbiet każ b'każ u għandu jagħti derogi meta jkun xieraq.

5.   Bla ħsara għall-ftehim monetarju rilevanti, il-BĊE jista' jiddetermina kundizzjonijiet xierqa għal parteċipazzjoni fit-TARGET2 ta' entitajiet imsemmija fl-Artikolu 4(2)(e) ta' l-Anness II.

6.   Il-BĊi ta' l-Eurosistema m'għandhomx iħallu entità tiddaħħal fis-sistema komponent tat-TARGET2 tagħhom bħala parteċipant indirett jew li tiġi rreġistrata bħala detentur ta' BIC indirizzabbli, jekk din l-entità taġixxi permezz ta' parteċipant dirett li huwa BĊN ta' Stat Membru ta' l-UE imma la jkun BĊ ta' l-Eurosistema u lanqas BĊ konnessi.

Artikolu 7

Kreditu intraday

1.   Il-BĊNi parteċipanti jistgħu jagħtu kreditu intraday, bil-kundizzjoni li dan isir skond l-arranġamenti li jimplimentaw ir-regoli dwar l-għoti ta' kreditu intraday stabbiliti fl-Anness III.

2.   Il-kriterji dwar l-eliġibbiltà għall-kreditu intraday tal-kontropartijiet tal-BĊE huma ddefiniti fid-Deċiżjoni BĊE/2003/NP2 tat-28 ta' Jannar 2003 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/1999/NP3 dwar il-Mekkaniżmu ta' Ħlas tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-kreditu intraday mogħti mill-BĊE għandu jibqa' llimitat għal dak il-jum rispettiv bl-ebda possibbiltà ta' estensjoni għall-kreditu overnight.

Artikolu 8

Sistemi anċillari

1.   Il-BĊi ta' l-Eurosistema għandhom jipprovdu servizzi ta' trasferiment ta' fondi fi flus tal-bank ċentrali lil sistemi anċillari fil-PM jew, matul il-perjodu ta' tranżizzjoni u jekk japplika, fir-rigward ta' Kontijiet Domestiċi. Dawn is-servizzi għandhom ikunu rregolati minn arranġamenti bilaterali bejn il-BĊi ta' l-Eurosistema u s-sistemi anċillari rispettivi.

2.   Arranġamenti bilaterali ma' sistemi anċillari li jużaw l-ASI għandhom jikkonformaw ma' l-Anness IV. Barra minn dan, il-BĊi ta' l-Eurosistema għandhom jiżguraw li f'dawn l-arranġamenti bilaterali japplikaw mutatis mutandis id-dispożizzjonijiet ta' l-Anness II li ġejjin:

Artikolu 8(1) (obbligi tekniċi u legali);

Artikolu 8(2) sa (5) (proċedura ta' applikazzjoni), ħlief li minflok tinħtieġ li tissodisfa l-kriterji ta' aċċess fl-Artikolu 4, is-sistema anċillari tinħtieġ tissodisfa l-kriterji ta' aċċess fid-definizzjoni ta' ‘sistema anċillari’ stabbilita fl-Artikolu 1 ta' l-Anness II;

l-iskeda operattiva fl-Appendiċi V;

l-Artikolu 11 (obbligi għal kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni); ħlief il-paragrafu 8;

l-Artikoli 27 u 28 (kontinwità tan-negozju u proċeduri ta' kontinġenza u obbligi dwar is-sigurtà);

l-Artikolu 31 (reġim dwar ir-responsabbiltà);

l-Artikolu 32 (regoli ta' evidenza);

l-Artikoli 33 u 34 (tul ta' żmien, tmiem u sospensjoni ta' parteċipazzjoni), ħlief l-Artikolu 34(1)(b);

l-Artikolu 35, fejn rilevanti (egħluq ta' kontijiet PM);

l-Artikolu 38 (regoli ta' kunfidenzjalità);

l-Artikolu 39 (obbligi għall-protezzjoni tad-data, il-prevenzjoni tal-ħasil ta' flus u kwistjonijiet relatati);

l-Artikolu 40 (obbligi għal notifiki);

l-Artikolu 41 (relazzjoni kuntrattwali mal-provveditur tas-servizz tan-netwerk); u

l-Artikolu 44 (regoli għal-liġi li tiggverna, ġurisdizzjoni u lok tat-twettiq).

3.   Arranġamenti bilaterali ma' sistemi anċillari li jużaw il-PI għandhom jikkonformaw ma':

(a)

l-Anness II, bl-eċċezzjoni tat-Titolu V u l-Appendiċijiet VI u VII; u

(b)

l-Artikolu 18 ta' l-Anness IV.

Artikolu 9

Metodoloġija ta' l-ispejjeż

1.   Il-Kunsill Governattiv għandu jiddetermina r-regoli applikabbli għall-iffinanzjar tal-SSP. Kull eċċess jew defiċit li jirriżulta mit-tħaddim ta' l-SSP għandu jitqassam lill-BĊNi parteċipanti skond l-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE, bis-saħħa ta' Artikolu 29 ta' l-Istatut.

2.   Il-Kunsill Governattiv għandu jiddetermina metodoloġija ta' l-ispejjeż u struttura tal-prezzijiet komuni għas-servizzi ewlenija tat-TARGET2.

Artikolu 10

Dispożizzjonijiet dwar is-sigurtà

1.   Il-Kunsill Governattiv għandu jispeċifika l-politika tas-sigurtà u l-ħtiġijiet tas-sigurtà u l-kontrolli għall-SSP u, matul il-perijodu tranżitorju, għall-infrastruttura teknika tal-Kont Domestiku.

2.   Il-BĊi ta' l-Eurosistema għandhom jikkonformaw, u għandhom jiżguraw li l-SSP jikkonforma, mal-miżuri memmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 11

Regoli tal-verifika

Valutazzjonijiet tal-verifika għandhom jitwettqu skond il-prinċipji u l-arranġamenti stabbiliti fil-Politika tal-Verifika tas-SEBĊ tal-Kunsill Governattiv.

TAQSIMA IV

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 12

Soluzzjoni tat-tilwim u liġi applikabbli

1.   Fil-każ ta' tilwima bejn il-BĊi ta' l-Eurosistema fir-rigward ta' din il-Linja ta' Gwida, il-partijiet affettwati għandhom jaraw li jsolvu t-tilwima skond il-Memorandum ta' Ftehim dwar il-Proċedura għas-Soluzzjoni tat-Tilwim ġewwa s-SEBĊ .

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, jekk tilwima dwar it-tqassim tal-ħidmiet bejn il-Livell 2 u l-Livell 3 ma tistax tiġi solvuta bi ftehim bejn il-partijiet affettwati, il-Kunsill Governattiv għandu jsolvi t-tilwima.

3.   Fil-każ ta' tilwima tat-tip imsemmi fil-paragrafu 1, id-drittijiet u l-obbligi rispettivi tal-partijiet għandhom ikunu ddeterminati primarjament bir-regoli u l-proċeduri preskritti f'din il-Linja ta' Gwida. F'tilwim dwar ħlasijiet bejn sistemi komponenti tat-TARGET2, sakemm ma toħloqx kunflitt ma' din il-Linja ta' Gwida għandha tapplika b'mod supplimentari l-liġi ta' l-Istat Membru fejn tinsab is-sede tal-BĊ ta' l-Eurosistema ta' min jitħallas.

Artikolu 13

Emigrazzjoni għall-SSP

1.   L-emigrazzjoni mis-sistemi kurrenti tat-TARGET2 għall-SSP għandha tidħol fis-seħħ fid-dati li ġejjin:

(a)

fid-19 ta' Novembru 2007 għall-Oesterreichische Nationalbank, id-Deutsche Bundesbank, il-Banque centrale du Luxembourg u l-Banka Slovenije;

(b)

fit-18 ta' Frar 2008 għal Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, is-Suomen Pankki, il-Banque de France, is-Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, id-De Nederlandsche Bank, il-Banco de Portugal u l-Banco de España; u

(ċ)

fid-19 ta' Mejju 2008 għall-BĊE, il-Bank of Greece u l-Banca d'Italia.

2.   Kull BĊ ta' l-Eurosistema li ma jkunx għadu emigra għall-SSP sad-19 ta' Mejju 2008 b'riżultat ta' ċirkostanzi mhux previsti għandu jemigra sal-15 ta' Settembru 2008.

Artikolu 14

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Din il-Linja ta' Gwida għandha tidħol fis-seħħ fit-30 ta' April 2007, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tranżitorji stabbiliti fl-Artikolu 15.

2.   Bla ħsara għall-Artikolu 15, il-Linji ta' Gwida BĊE/2005/16 u BĊE/2006/11 għandhom jiġu rrevokati b'effett mill-15 ta' Settembru 2008.

Artikolu 15

Mixxellanju u dispożizzjonijiet tranżitorji

1.   Kontijiet miftuħa barra l-PM minn BĊN parteċipanti għal istituzzjonijiet ta' kreditu u sistemi anċillari għandhom ikunu rregolati bir-regoli ta' dak il-BĊN parteċipanti, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' din il-Linja ta' Gwida li għandhom x'jaqsmu ma' Kontijiet Domestiċi u deċiżjonijiet oħra tal-Kunsill Governattiv. Kontijiet miftuħa barra l-PM minn BĊN parteċipanti għal entitajiet minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu u sistemi anċillari għandhom ikunu rregolati bir-regoli ta' dak il-BĊN parteċipanti.

2.   Il-Linja ta' Gwida BĊE/2005/16 għandha tkompli tapplika għal BĊ ta' l-Eurosistema sakemm is-sistema RTGS nazzjonali tiegħu (fil-każ tal-BĊE il-EPM) temigra għall-SSP u jibda l-perijodu ta' tranżizzjoni tiegħu. Minn dak il-mument 'il quddiem, għal dan il-BĊ ta' l-Eurosistema għandha tapplika din il-Linja ta' Gwida biss, bla ħsara għall-paragrafi 3 u 4, u r-referenzi għal-Linja ta' Gwida BĊE/2005/16 għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal din il-Linja ta' Gwida fir-rigward ta' dak il-BĊ ta' l-Eurosistema.

3.   L-iskeda tal-prezzijiet speċifikata fil-Linja ta' Gwida BĊE/2005/16 għandha tapplika għall-BĊi kollha ta' l-Eurosistema sakemm jagħlaq in-negozju fit-18 ta' Mejju 2008, irrispettivament ta' jekk ikunux emigraw għall-SSP sa dik id-data. Mid-19 ta' Mejju 2008, l-iskema tal-prezzijiet speċifikata fl-Appendiċi VI ta' l-Anness II u l-paragrafu 18 ta' l-Anness IV għandha tapplika għall-BĊi kollha ta' l-Eurosistema.

4.   Id-drittijiet u l-obbligi tal-Bċi ta' l-Eurosistema fir-rigward ta' ħlasijiet affettwati permezz ta' interlinking, kif iddefinit fil-Linja ta' Gwida BĊE/2005/16, għandhom jibqgħu rregolati bil-Linja ta' Gwida BĊE/2005/16, irrispettivament ta' jekk is-sistema RTGS nazzjonali rilevanti (fil-każ tal-BĊE il-EPM) tkunx emigrat diġà għall-SSP jew le.

5.   Irrispettivament ta' jekk il-BĊi rilevanti ta' l-Eurosistema ikunux emigraw għall-SSP jew le, kull diffikultà jew tilwima li tinqala” bejn kull BĊ ta' l-Eurosistema mid-19 ta' Novembru 2007 sad-19 ta' Mejju 2008, għandha tiġi solvuta skond l-Artikolu 12.

6.   Matul il-perjodu ta' tranżizzjoni tiegħu, kull BĊ ta' l-Eurosistema jista' jibqa' jagħmel settlement ta' ħlasijiet u tranżazzjonijiet oħra fil-Kontijiet Domestiċi tiegħu, inklużi dawn li ġejjin:

(a)

ħlasijiet bejn istituzzjonijiet ta' kreditu;

(b)

ħlasijiet bejn istituzzjonijiet ta' kreditu u sistemi anċillari; u

(ċ)

ħlasijiet fir-rigward ta' operazzjonijiet fis-suq miftuħ ta' l-Eurosistema.

7.   Ma' l-iskadenza tal-perijodu tranżitorju, jieqaf dan li ġej:

(a)

ir-reġistrazzjoni minn BĊ ta' l-Eurosistema bħala detentur ta' BIC indirizzabbli, fil-każ ta' l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 4(1)(a) u (b) ta' l-Anness II;

(b)

parteċipazzjoni indiretta ma' BĊ ta' l-Eurosistema; u

(ċ)

settlement f'Kontijiet Domestiċi tal-ħlasijiet kollha msemmija fil-paragrafu 6(a) sa (ċ).

8.   Id-definizzjoni ta' “ħsara ta' sistema RTGS nazzjonali” fl-Artikolu 1(1) tal-Linja ta' Gwida BĊE/2005/16 hija sostitwita b'li ġej:

“—

‘ħsara ta' sistema RTGS nazzjonali’ jew ‘ħsara tat-TARGET’ jew ‘ħsara’ tfisser diffikultajiet tekniċi jew kull diffikulta oħra, difett jew ħsara fl-infrastruttura teknika u/jew fis-sistemi tal-kompjuter ta' kull sistema RTGS nazzjonali, jew fil-mekkaniżmu ta' ħlas tal-BĊE, jew fil-konnessjonijiet ikkompjuterizzati tan-netwerk għall-interlinking jew fil-link bilaterali, jew kull każ ieħor relatat ma' kull sistema RTGS nazzjonali jew mal-mekkaniżmu ta' ħlas tal-BĊE, l-interlinking jew kull link bilaterali, li jagħmlu l-eżekuzzjoni u t-tkomplija ta' l-ipproċessar fl-istess ġurnata ta' l-ordnijiet ta' ħlas ġewwa t-TARGET2 impossibbli; id-definizzjoni għandha tkopri wkoll każijiet meta l-ħsara tiġri fl-istess waqt f'aktar minn sistema RTGS nazzjonali waħda (minħabba, per eżempju, breakdown relatat mal-provveditur tas-servizz tan-netwerk) jew meta, qabel l-emigrazzjoni għat-TARGET2, isseħħ xi ħsara fil-Pjattaforma Mqassma Waħda tat-TARGET2, kif iddefinit fil-Linja ta' Gwida BĊE/2007/2”.

9.   Is-subparagrafi (b) u (ċ) ta' l-Artikolu 8(4) tal-Linja ta' Gwida BĊE/2005/16 huma sostitwiti b'li ġej:

“(b)

Il-parteċipanti tat-TARGET għandhom jibagħtu l-formola(i) tat-talbiet tagħhom lill-BĊN fejn jinżamm il-kont ta' RTGS li ġie jew li suppost ġie ddebitat jew ikkreditat (il-BĊN home) fi żmien erba' ġimgħat mid-data li fiha tkun seħħet il-ħsara. Kull informazzjoni u evidenza addizzjonali mitluba mill-BĊN home għandha tingħata fi żmien ġimgħatejn minn meta ssir dik it-talba;

(ċ)

Il-Kunsill Governattiv tal-BĊE iwettaq il-valutazzjoni tal-klejms kollha riċevuti u jiddeċiedi jekk għandhomx isiru offerti ta' kumpens. Sakemm il-Kunsill Governattiv tal-BĊE jiddeċiedi mod ieħor u jikkomunika dan lill-parteċipanti tat-TARGET, din il-valutazzjoni għandha ssir mhux aktar tard minn erbatax–il ġimgħa wara li tkun seħħet il-ħsara.”

Artikolu 16

Destinatarji, miżuri implimentattivi u rapporti annwali

1.   Din il-Linja ta' Gwida tapplika għall-BĊi kollha ta' l-Eurosistema.

2.   Il-BĊNi parteċipanti għandhom sal-31 ta' Lulju 2007 jibagħtu lill-BĊE il-miżuri li bihom fi ħsiebhom jaderixxu ma' din il-Linja ta' Gwida.

3.   Il-BĊE għandu jħejji rapporti annwali biex jivvalutahom il-Kunsill Governattiv fir-rigward tat-tħaddim globali tat-TARGET2.

Magħmula fi Frankfurt am Main, 26 ta' April 2007.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew

Jean-Claude TRICHET


(1)  ĠU L 18, 23.1.2006, p. 1. Il-Linja ta' Gwida kif emendata mil-Linja ta' Gwida BĊE/2006/11 (ĠU L 221, 12.8.2006, p. 17).

(2)  ĠU L 166, 11.6.1998, p. 45.


ANNESS I

TARGET2 ARRANĠAMENTI TA' KONTROLL

Livell 1 – Kunsill Governattiv

Livell 2 – BĊi ta' l-Eurosistema

Livell 3 – BĊi li jipprovdu l-SSP

0.   Dispożizzjonijiet Ġenerali

Il-Livell 1 għandu l-kompetenza finali fir-rigward ta' kwistjonijiet domestiċi u dawk ta' bejn il-fruntieri tat-TARGET2, u huwa responsabbli biex jissalvagwarda l-funzjoni pubblika tat-TARGET2

Il-Livell 2 għandu kompetenza sussidjarja fir-rigward ta' kwistjonijiet imħollija għad-diskrezzjoni tiegħu mil-Livell 1

Il-Livell 3 jieħu deċiżjonijiet dwar it-tħaddim ta' kuljum tal-Pjattaforma Mqassma Waħda/Single Shared Platform (SSP) fuq il-bażi tal-livelli ta' servizz iddefiniti fil-ftehim imsemmi fl-Artikolu 5(6) ta' din il-Linja ta' Gwida

1.   Politika ta' l-ispejjeż u tal-prezzijiet

Jiddeċiedi dwar metodoloġija komuni ta' l-ispejjeż

Jiddeċiedi dwar struttura waħda ta' prezzijiet

Jiddeċiedu dwar prezzijiet ta' servizzi u/jew moduli addizzjonali

(Ma japplikax)

2.   Livell ta' servizz

Jiddeċiedi dwar x'inhuma servizzi ewlenin

Jiddeċiedu dwar servizzi u/jew moduli addizzjonali

Jagħtu input skond il-bżonnijiet tal-Livell 1/Livell 2

3.   Amministrazzjoni tar-riskju

Jiddeċiedi dwar il-qafas ġenerali għall-amministrazzjoni tar-riskju u l-aċċettazzzjoni tar-riskji li jifdal

Iwettqu l-amministrazzjoni attwali tar-riskju

Iwettqu analiżi tar-riskju u jkomplu jsegwu l-analiżi

Jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa għall-analiżi tar-riskju skond it-talbiet tal-Livell 1/Livell 2

4.   Kontroll u finanzjament

Jiddefinixxi regoli għall-proprjetà, it-teħid ta' deċiżjonijiet u l-iffinanzjar ta' l-SSP

Jistabbilixxi u jiżgura l-implimentazzjoni adegwata tal-qafas legali tas-SEBĊ għat-TARGET2

Iħejju r-regoli dwar il-kontroll u l-iffinanzjar deċiżi fil-Livell 1

Iħejju l-estimi, japprovawhom u jimplimentawhom

Ikollhom il-proprjetà u/jew il-kuntroll ta' l-applikazzjoni

Jiġbru fondi u remunerazzjoni ta' servizzi

Jagħtu figuri ta' l-ispejjeż lil-Livell 2 għall-għoti tas-servizz

5.   Żvilupp

Jiġi kkonsultat mil-Livell 2 dwar il-lok tal-SSP

Japprova l-pjan globali ta' proġett

Jiddeċiedu dwar id-disinn inizjali u l-iżvilupp tal-SSP

Jiddeċiedu dwar jew l-istabbilment mill-bidu jew l-istabbilment fuq il-bażi ta' pjattaforma eżistenti

Jiddeċiedu dwar l-għażla ta' l-operatur tal-SSP

Jistabbilixxu – bi qbil mal-Livell 3 – il-livelli ta' servizz tal-SSP

Jiddeċiedu dwar il-lok tal-SSP wara li jikkonsultaw il-Livell 1

Jipproponu d-disinn inizjali tal-SSP

Jipproponu jekk ikunx hemm jew l-istabbilment mill-bidu jew l-istabbilment fuq il-bażi ta' pjattaforma eżistenti

Jipproponu l-lok tal-SSP

Jabbozzaw l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali ġenerali u ddettaljati (speċifikazzjonijiet funzjonali interni ddettaljati u speċifikazzjonijiet funzjonali ta' l-utent ddettaljati)

 

Japprovaw il-metodoloġija tal-proċess ta' l-ispeċifikazzjoni u d-deliverables tal-Livell 3 meqjusin xierqa biex jiġi speċifikat u, aktar tard, jiġi ttestjat u aċċettat il-prodott (b'mod partikolari l-ispeċifikazzjonijiet ta' l-utent ġenerali u ddettaljati)

Jistabbilixxu pjan ta' proġett kbir

Jivvalutaw u jaċċettaw d-deliverables

Jistabbilixxu xenarji bi prova

Koordinazzjoni bi prova tal-banek ċentrali u ta' l-utenti, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Livell 3

Jabbozzaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ddettaljati

Jagħtu input (inizjali u dejjiemi) għal ippjanar ta' proġetti kbar u kuntroll

Jagħtu appoġġ tekniku u operattiv għal testijiet/provi (iwettqu testijiet fuq il-SSP, jagħtu input dwar xenarji bi prova relatati mal-SSP, jagħtu appoġġ lill-BĊi ta' l-Eurosistema fl-attivitajiet bi prova tagħhom tal-SSP)

6.   Implimentazzjoni w emigrazzjoni

Jiddeċiedi dwar l-istrateġija ta' l-emigrazzjoni

Jippreparaw u jikkoordinaw l-emigrazzjoni għall-SSP, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Livell 3

Jagħtu input dwar kwistjonijiet ta' emigrazzjoni skond talbiet tal-Livell 2

Iwettqu xogħol ta' emigrazzjoni relatat mal-SSP; jagħtu appoġġ addizzjonali lill-BĊi li jkunu fil- jew għadhom kemm lestew il-proċess ta' emigrazzjoni

7.   Tħaddim

Jamministra sitwazzjonijiet ta' kriżijiet severi

Jamministraw fir-rigward tar-responsabbiltajiet tas-sid tas-sistema

Iżommu kuntatti ma' utenti fuq livell Ewropew (bla ħsara għar-responsabbiltà unika tal-BĊi ta' l-Eurosistema għar-relazzjoni tan-negozju mal-klijenti tagħhom) u jissorveljaw l-attività ta' kuljum ta' l-utent minn perspettiva ta' negozju (ħidma tal-BĊ ta' l-Eurosistema)

Jissorveljaw żviluppi fin-negozju

Iħejju l-estimi, l-iffinanzjar, il-fatturazzjoni (ħidma tal-BĊ ta' l-Eurosistema) u ħidmiet amministrattivi oħra

Jamministraw is-sistema fuq il-bażi tal-ftehim imsemmi fl-Artikolu 5(6) ta' din il-Linja ta' Gwida


ANNESS II

KUNDIZZJONIJIET ARMONIZZATI GĦAL PARTEĊIPAZZJONI FIT-TARGET2

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

 

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dawn il-Kundizzjonijiet Armonizzati (minn issa 'l quddiem il-Kundizzjonijiet”), għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

“aċċess b'aktar minn destinatarju wieħed” (multi-addressee access) tfisser il-faċilità li permezz tagħha fergħat jew istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fiż-ŻEE jistgħu jkollhom aċċess għas-sistema komponent tat-TARGET2 rilevanti billi jibagħtu ordnijiet ta' ħlas u/jew jirċievu ħlasijiet direttament mingħand u lis-sistema komponent tat-TARGET2; din il-faċilità tawtorizza lil dawn l-entitajiet biex jibagħtu l-ordnijiet ta' ħlas tagħhom permezz tal-kont PM tal-parteċipant dirett mingħajr l-involviment ta' dan il-parteċipant;

“awtorizzazzjoni ta” debitu dirett' (direct debit authorisation) tfisser struzzjoni ġenerali minn pagatur lill-BĊ tiegħu li tintitola u tobbliga lil dak il-BĊ biex jiddebita l-kont tal-pagatur wara struzzjoni ta' debitu dirett minn min jitħallas;

“banek ċentrali (BĊi)” (central banks (CBs)) tfisser il-BĊi ta' l-Eurosistema u l-BĊi konnessi;

“BĊ ta' l-Eurosistema” (Eurosystem CB) tfisser il-BĊE jew il-BĊN ta' Stat Membru li adotta l-euro;

“BĊ konness” (connected CB) tfisser bank ċentrali nazzjonali (BĊN), li ma jkunx BĊ ta' l-Eurosistema, li huwa konness mat-TARGET2 bis-saħħa ta' ftehim separat;

“BĊi li jipprovdu l-SSP” (SSP-providing CBs) tfisser id-Deutsche Bundesbank, il-Banque de France u l-Banca d'Italia fil-kapaċità tagħhom ta' BĊi li qed jibnu u joperaw l-SSP għall-benefiċċju ta' l-Eurosistema;

“BĊN ta' l-AL” (AL NCB) tfisser BĊN parteċipanti li huwa parti ta' ftehim AL u li jaġixxi bħala l-kontroparti għall-membri tal-grupp AL li jipparteċipaw fis-sistema komponent tiegħu tat-TARGET2;

“BĊN li jimmaniġġja” (managing NCB) tfisser il-BĊN ta' l-AL tas-sistema komponent tat-TARGET2 li fiha l-maniġer tal-grupp AL jipparteċipa;

“detentur ta' BIC indirizzabbli” (addressable BIC holder) tfisser entità li (a) għandha Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Bank (BIC); u (b) m'hijiex rikonoxxuta bħala parteċipant indirett; u (ċ) hija korrispondent jew klijent ta' parteċipant dirett jew fergħa ta' parteċipant dirett jew indirett, u hija kapaċi tibgħat ordnijiet ta' ħlas lil u tirċievi ħlasijiet minn sistema komponent tat-TARGET2 permezz tal-parteċipant dirett;

“Direttiva Bankarja” (Banking Directive) tfisser id-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-14 ta' Ġunju 2006, dwar il-bidu u s-segwiment tan-negozju ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu (recast) (1);

“Direttiva dwar il-Finalità tas-Settlemen” (Settlement Finality Directive) tfisser id-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 1998 dwar il-finalità tas-settlement f'sistemi ta' ħlas u settlement ta' titoli (2);

“ditta ta' investiment” (investment firm) tfisser ditta ta' investiment fit-tifsira ta' [daħħal id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jimplimentaw l-Artikolu 4(1)(1) tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq fi strumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (3) ], bl-esklużjoni ta' l-istituzzjonijiet speċifikati f'[daħħal id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jimplimentaw l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2004/39/KE], iżda d-ditta ta' investiment imsemmija hija:

(a)

awtorizzata u ssorveljata minn awtorità kompetenti rikonoxxuta, indikata bħala tali skond id-Direttiva 2004/39/KE; u

(b)

intitolata twettaq l-attivitajiet imsemmijin skond [daħħal id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jimplimentaw il-punti 2, 3, 6 u 7 ta' Taqsima A ta' l-Anness I tad-Direttiva 2004/39/KE];

entry disposition” tfisser fażi ta' ipproċessar ta' ħlasijiet li matulha t-TARGET2 [daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] tipprova tagħmel settlement ta' ordni ta' ħlas li tkun ġiet aċċettata bis-saħħa ta' l-Artikolu 14, permezz ta' proċeduri speċifiċi, kif deskritt fl-Artikolu 20;

“faċilità ta' self marġinali” (marginal lending facility) tfisser standing facility ta' l-Eurosistema li l-kontropartijiet jistgħu jużaw biex jirċievu kreditu overnight minn BĊ ta' l-Eurosistema skond ir-rata ta' self marġinali speċifikata minn qabel;

“fergħa” (branch) tfisser fergħa fit-tifsira ta' [daħħal id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jimplimentaw l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva Bankarja];

“formola għall-ġbir ta' data statika” (static data collection form) tfisser formola żviluppata minn [niżżel l-isem tal-BĊ] għall-iskop li jiġu rreġistrati applikanti għas-servizzi tat-TARGET2 ta' [daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] u li jiġi rreġistrat kull tibdil fir-rigward ta' l-għoti ta' dawn is-servizzi;

“ftehim AL” (AL agreement) tfisser il-ftehim tal-likwidità aggregata multilaterali li l-membri tal-grupp AL u l-BĊNi rispettivi tagħhom ta' l-AL, għall-iskopijiet tal-modalità AL;

“grupp” (group) tfisser:

(a)

kompożizzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu inklużi fl-istqarrijiet finanzjarji kkonsolidati ta' kumpanija parent fejn il-kumpanija parent hija obbligata li tippreżenta stqarrijiet finanzjarji kkonsolidati skond l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 27 (IAS 27), adottat skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2238/2004 (4) u li jikkonsisti f'jew:

(i)

kumpanija parent u sussidjarja waħda jew iżjed; jew

(ii)

żewġ sussidjarji jew aktar ta' kumpanija parent;

(b)

kompożizzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu msemmija fis-subparagrafi a(i) jew (ii), fejn xi kumpanija parent ma tippreżentax stqarrijiet finanzjarji kkonsolidati skond l-IAS 27, imma tkun tista' tissodisfa l-kriterji ddefiniti fl-IAS 27 biex tiġi inkluża fl-istqarrijiet finanzjarji kkonsolidati, bla ħsara għall-verifika tal-BĊ tal-parteċipant dirett jew, fil-każ ta' grupp AL, tal-BĊN li jamministra; jew

(ċ)

netwerk bilaterali jew multilaterali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li hija:

(i)

organizzata permezz ta' qafas statutorju li jiddetermina l-affiljazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu f'dik in-netwerk; jew

(ii)

ikkaratterizzata minn mekkaniżmi ta' kooperazzjoni organizzati minnhom innifishom (li jippromwovu, jinkoraġġixxu u jirrappreżentaw l-interessi tan-negozju tal-membri tagħha) u/jew solidarjetà ekonomika li tmur lil hinn mill-kooperazzjoni ordinarja tas-soltu bejn istituzzjonijiet ta' kreditu, fejn din il-kooperazzjoni u s-solidarjetà hija permessa mil-liġijiet sussidjarji (by-laws) jew l-artikoli ta' inkorporazzjoni ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu, jew stabbilita bis-saħħa ta' ftehim separati;

u f'kull każ imsemmi f'(ċ) il-Kunsill Governattiv tal-BĊE ikun approva applikazzjoni biex titqies li qed tikkostitwixxi grupp;

“grupp AL” (AL group) tfisser grupp kompost minn membri tal-grupp AL li jużaw il-modalità AL;

“grupp CAI” (CAI group) tfisser grupp magħmul minn parteċipanti tat-TARGET2 li jużaw il-modalità CAI;

“ħsara teknika tat-TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) tfisser kull diffikulta, difett jew ħsara fl-istruttura teknika u/jew fis-sistemi tal-kompjuter użati mit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż], jew kull każ ieħor li jagħmel l-eżekuzzjoni u t-tkomplija ta' l-ipproċessar fl-istess jum tal-ħlasijiet fit-TARGET2 impossibbli – [daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] jew, matul il-perijodu ta' emigrazzjoni (migration), il-ħlasijiet minn sistemi RTGS nazzjonali li ma jkunux għadhom emigraw għat-TARGET2 u viċi versa;

“istituzzjoni ta' kreditu” (credit institution) tfisser istituzzjoni ta' kreditu fit-tifsira ta' [daħħal id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jimplimentaw l-Artikolu 4(1)(a) u, fejn rilevanti, l-Artikolu 2 tad-Direttiva Bankarja] li hija suġġetta għal superviżjoni minn awtorità kompetenti;

“jum tan-negozju” (business day) tfisser kull jum meta t-TARGET2 tkun miftuħa għas-settlement ta' ordnijiet ta' ħlas, kif stabbilit fl-Appendiċi V;

“każ ta' inadempjenza” (event of default) tfisser każ eżistenti jew li ser isseħħ, li meta jiġri jista' jhedded it-twettiq ta' l-obbligi ta' parteċipant skond dawn il-Kundizzjonijiet jew skond kull regola oħra li tapplika għar-relazzjoni bejn dak il-parteċipant u [niżżel l-isem tal-BĊ] jew kull BĊ ieħor, inkluż:

(a)

meta l-parteċipant ma jissodisfax aktar il-kriterji ta' aċċess stabbiliti fl-Artikolu 4 jew l-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 8(1)(a)(i);

(b)

il-ftuħ ta' proċeduri ta' insolvenza fir-rigward tal-parteċipant;

(ċ)

il-preżentazzjoni ta' applikazzjoni fir-rigward tal-proċedimenti msemmija fis-subparagrafu (b);

(d)

il-ħruġ mill-parteċipant ta' dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-inabbiltà tiegħu li jħallas id-djun kollha tiegħu jew parti minnhom jew li jissodisfa l-obbligi tiegħu fir-rigward tal-kreditu intraday;

(e)

id-dħul tal-parteċipant fi ftehim jew arranġament ġenerali volontarju mal-kredituri tiegħu;

(f)

meta l-parteċipant huwa, jew jitqies mill-BĊ tiegħu, li huwa insolventi jew li ma jistax iħallas id-djun tiegħu;

(ġ)

meta l-bilanċ ta' kreditu tal-parteċipant fil-kont PM tiegħu, jew l-assi kollha tal-parteċipant jew parti sostanzjali minnhom huma suġġetti għal ordni ta' iffriżar, sekwestru jew qbid jew kull proċedura oħra bil-għan li tipproteġi l-interess pubbliku jew id-drittijiet tal-kredituri tal-parteċipant;

(g)

meta l-parteċipazzjoni tal-parteċipant f'sistema komponent oħra tat-TARGET2 u/jew f'sistema anċillari tkun ġiet sospiża jew mitmuma;

(h)

meta kull rappreżentazzjoni materjali jew stqarrija oħra pre-kuntrattwali magħmula mill-parteċipant, jew li jinftiehem li tkun saret mill-parteċipant skond il-liġi applikabbli hija skorretta jew mhux vera;

(ħ)

iċ-ċessjoni ta' l-attiv kollu tal-parteċipant jew ta' parti sostanzjali minnu;

“każ ta' infurzar” (enforcement event) tfisser, fir-rigward ta' membru tal-grupp AL:

i.

kull każ ta' inadempjenza msemmi fl-Artikolu 34(1);

ii.

kull każ ieħor ta' inadempjenza msemmi fl-Artikolu 34(2) li dwaru l-[niżżel l-isem tal-BĊ] jkun iddeċieda, waqt li jkun ikkunsidra s-serjeta` tal-każ ta' inadempjenza jew tal-każ, li [Daħħal jekk japplika: [ir-rahan għandu jkun infurzat skond l-Artikolu 25b] [il-garanzija għandha tkun infurzata skond l-Artikolu 25ċ] u għandu jkun hemm bidu għal set-off tat-talbiet skond l-Artikolu 26; jew

iii.

kull deċiżjoni biex jissospendi jew itemm l-aċċess għall-kreditu intraday;

kull każ ta' inadempjenza jew deċiżjoni biex jiġi sospiż jew mitmum l-aċċess għall-kreditu intraday;

’Kodiċi għall-Identifikazzjoni ta' Bank (BIC)’ (Bank Identifier Code (BIC)) tfisser kodiċi kif imfisser mill-Istandard ta' l-ISO Nru 9362;

’Kont Domestiku’ (Home account) tfisser kont miftuħ barra l-PM minn BĊ għal entità li hija eliġibbli biex issir parteċipant indirett;

“kont PM” (PM account) tfisser kont miżmum minn parteċipant tat-TARGET2 fil-PM ma' BĊ li huwa meħtieġ għal dak il-parteċipant tat-TARGET2 biex:

(a)

jibgħat ordnijiet ta' ħlas jew jirċievi ħlasijiet permezz tat-TARGET2; u

(b)

jagħmel settlement ta' dawn il-ħlasijiet ma' dan il-BĊ;

“korp tas-settur pubbliku” (public sector body) tfisser entità fis-’settur pubbliku’, it-terminu ta' l-aħħar kif iddefinit fl-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3603/93 tat-13 ta' Diċembru 1993 li jispeċifika d-definizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-projbizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 104 u 104b(1) tat-Trattat (5) (fil-preżent l-Artikoli 101 u 103(1));

“kreditu intraday” (intraday credit) tfisser kreditu estiż għal perijodu ta' anqas minn jum wieħed tan-negozju;

“likwidità disponibbli” (jew ’likwidità’) (available liquidity or (liquidity)) tfisser bilanċ ta' kreditu f'kont PM ta' parteċipant tat-TARGET2 u, jekk japplika, kull linja ta' kreditu intraday mogħtija mill- BĊ rilevanti fir-rigward ta' dak il-kont;

“maniġer tal-grupp AL” (AL group manager) tfisser membru tal-grupp AL maħtur mill-membri l-oħra tal-grupp AL biex jimmaniġġja l-likwidità disponibbli ġol-grupp AL matul il-jum tan-negozju;

“maniġer tal-grupp CAI” (CAI group manager) tfisser membru tal-grupp CAI maħtur mill-membri l-oħra tal-grupp CAI biex josserva u jiddistribwixxi l-likwidità disponibbli li jkun hemm fil-grupp CAI matul il-jum tan-negozju;

“membru tal-grupp AL” (AL group member) tfisser parteċipant tat-TARGET2 li jkun daħal fi ftehim AL;

“messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM” (ICM broadcast message) tfisser informazzjoni disponibbli fl-istess ħin lill-parteċipanti kollha tat-TARGET2 jew grupp magħżul minnhom permezz tal-ICM;

“min jitħallas” (payee) tfisser parteċipant tat-TARGET2 li l-kont PM tiegħu jiġi kkreditat minħabba s-settlement ta' ordni ta' ħlas;

“modalità AL” (AL mode) tfisser l-aggregazzjoni ta' likwidità disponibbli f'kontijiet PM;

“modalità CAI” (CAI mode) tfisser l-għoti ta' informazzjoni kkonsolidata dwar il-kont fir-rigward tal-kontijiet PM permezz ta' l-ICM;

“Modulu tal-Ħlasijiet (PM)” (Payments Module (PM)) tfisser modulu tal-SSP mandatorju fejn il-ħlasijiet tal-parteċipanti tat-TARGET2 jiġu settled fuq kontijiet PM;

“Modulu ta' Informazzjoni u Kontroll (ICM)” (Information and Control Module (ICM)) tfisser il-modulu tal-SSP li jħalli lill-parteċipanti jiksbu informazzjoni on-line, u li jagħtihom il-possibbilità li jibagħtu ordnijiet ta' trasferiment ta' likwidità, jimmaniġġjaw il-likwidità u li jagħtu bidu għal ordnijiet ta' ħlas ta' riżerva (backup) f'sitwazzjonijiet ta' kontinġenza;

“Modulu ta' Kontinġenza” (Contingency Module) tfisser il-modulu tal-SSP li permezz tiegħu jsir l-ipproċessar ta' ħlasijiet kritiċi u kritiċi ħafna f'sitwazzjonijiet ta' kontinġenza;

“opinjoni tal-kapaċità” (capacity opinion) tfisser opinjoni speċifika għall-parteċipant li tinkludi valutazzjoni tal-kapaċità legali tal-parteċipant biex jidħol għal u jwettaq l-obbligi tiegħu skond dawn il-Kundizzjonijiet;

“ordni ta' ħlas” (payment order) tfisser ordni ta' trasferiment ta' kreditu, ordni ta' trasferiment ta' likwidità jew struzzjoni ta' ddebitar dirett;

“ordni ta' ħlas mhux imħallsa (settled)” (non-settled payment order) tfisser ordni ta' ħlas li ma tkunx ġiet settled fl-istess jum tax-xogħol li fih tkun ġiet aċċettata;

“ordni ta' trasferiment ta' kreditu” (credit transfer order) tfisser struzzjoni minn pagatur (payer) biex somma ta' flus issir disponibbli lil min jitħallas (payee) permezz ta' entrata fil-kotba (book entry) f'kont PM;

“ordni ta' trasferiment ta' likwidità” (liquidity transfer order) tfisser ordni ta' ħlas, li l-għan prinċipali tagħha huwa li tittrasferixxi likwidità bejn kontijiet differenti ta' l-istess parteċipant jew ġo grupp CAI jew AL;

“pagatur” (payer) tfisser parteċipant tat-TARGET2 li l-kont PM tiegħu jiġi ddebitat minħabba l-s-settlement ta' ordni ta' ħlas;

“parteċipant” (jew ’parteċipant dirett’) (participant (or direct participant)) tfisser entità li għandha ta' l-anqas kont PM wieħed ma' [niżżel l-isem tal-BĊ];

“parteċipant indirett” (indirect participant) tfisser istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fiż-ŻEE, li kkonkludiet ftehim ma' parteċipant dirett biex tibgħat ordnijiet ta' ħlas u tirċievi ħlasijiet permezz tal-kont PM ta' dan il-parteċipant dirett, u li ġiet rikonoxxuta minn sistema komponent tat-TARGET2 bħala parteċipant indirett;

“parteċipant li jagħti struzzjonijiet” (instructing participant) tfisser parteċipant tat-TARGET2 li ta bidu għal ordni ta' ħlas;

“parteċipant tat-TARGET2” (TARGET2 participant) tfisser kull parteċipant f'kull sistema komponent tat-TARGET2;

“Pjattaforma Waħda Mqassma (SSP)” (Single Shared Platform (SSP)) tfisser l-infrastruttura ta' pjattaforma teknika waħda pprovduta mill-BĊi li jipprovdu l-SSP;

“proċedimenti ta' insolvenza” (insolvency proceedings) tfisser proċedimenti ta' insolvenza fit-tifsira ta' l-Artikolu 2(j) tad-Direttiva dwar il-Finalità tas-Settlement;

“provveditur tas-servizz tan-netwerk” (network service provider) tfisser l-impriża maħtura mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE biex tipprovdi konnessjonijiet tan-netwerk ikkompjuterizzati għall-iskopijiet li jintbagħtu ordnijiet ta' ħlas fit-TARGET2;

“rata ta' self marġinali” (marginal lending rate) tfisser ir-rata ta' l-imgħax applikabbli għall-facilità ta' self marġinali;

“sistema anċillari (AS)” (ancillary system (AS)) tfisser sistema amministrata minn entità li tinsab fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) li hija suġġetta għal superviżjoni (supervision and oversight) minn awtorità kompetenti, li fiha ħlasijiet u/jew strumenti finanzjarji huma skambjati u/jew ikklerjati (cleared) filwaqt li l-obbligi monetarji riżultanti jitħallsu (settled) fit-TARGET2 skond il-Linja ta' Gwida BĊE/2007/2 u arranġament bilaterali bejn is-sistema anċillari u l-BĊ rilevanti;

“sistema komponent tat-TARGET2” (TARGET2 component system) tfisser xi waħda mis-sistemi ta' ħlas gross f'ħin reali (RTGS) tal-BĊi li jagħmlu parti mit-TARGET2;

“sospensjoni” (suspension) tfisser l-iffriżar temporanju tad-drittijiet u l-obbligi ta' xi parteċipant għal perijodu ta' żmien li jiġi ddeterminat minn [niżżel l-isem tal-BĊ];

“struzzjoni ta' debitu dirett” (direct debit instruction) tfisser struzzjoni minn min jitħallas mibgħuta lill-BĊ tiegħu u li skond din l-istruzzjoni l-BĊ tal-pagatur jiddebita l-kont tal-pagatur bl-ammont speċifikat f'dik l-istruzzjoni, fuq il-bażi ta' awtorizzazzjoni ta' debitu dirett;

“TARGET2” tfisser dak kollu li jirriżulta mis-sistemi komponenti kollha tat-TARGET2 tal-BĊi;

TARGET2 CUG” tfisser sett żgħir (subset) ta' klijenti tal-provveditur tas-servizz tan-netwerk miġburin flimkien għall-iskop ta' l-użu li huma jagħmlu mis-servizzi rilevanti u mill-prodotti tal-provveditur tas-servizz tan-netwerk meta jaċċessaw il-PM;

“TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż]” (TARGET2-[insert CB/country reference] tfisser sistema komponent tat-TARGET2 [daħħal isem il-BĊ].

Artikolu 2

Appendiċijiet

1.   L-Appendiċijiet li ġejjin jagħmlu parti integrali minn dawn il-Kundizzjonijiet:

Appendiċi I: Speċifikazzjonijiet tekniċi għall-ipproċessar ta' ordnijiet ta' ħlas

Appendiċi II: Skema ta' kumpens tat-TARGET2

Appendiċi III: Termini ta' referenza għall-opinjonijiet nazzjonali u tal-kapaċità

Appendiċi IV: Proċeduri għall-kontinwità tan-negozju u ta' kontinġenza

Appendiċi V: Skeda ta' l-operat

Appendiċi VI: Skeda tat-tariffi u fattura

Appendiċi VII: Ftehim ta' likwidità aggregata

2.   Fil-każ ta' kull kunflitt jew inkonsistenza bejn il-kontenut ta' kull appendiċi u l-kontenut ta' kull dispożizzjoni oħra f'dawn il-Kundizzjonijiet, dan ta' l-aħħar għandu jiddomina.

Artikolu 3

Deskrizzjoni ġenerali tat-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] u TARGET2

1.   It-TARGET2 tipprovdi settlement gross f'ħin reali għall-ħlasijiet f'euro, bis-settlement isir bi flus tal-banek ċentrali.

2.   L-ordnijiet ta' ħlas li ġejja huma pproċessati fit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż]:

(a)

ordnijiet ta' ħlas li jirriżultaw direttament minn jew li jsiru b'konnessjoni ma' l-operazzjonijiet tal-politika monetarja ta' l-Eurosistema;

(b)

settlement tal-parti euro ta' l-operazzjonijiet tal-kambju fi flus barranin li jinvolvu lill-Eurosistema;

(ċ)

settlement ta' trasferimenti ta' euro li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'sistemi ta' netting ta' valur kbir bejn il-fruntieri;

(d)

settlement ta' trasferimenti ta' euro li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'sistemi ta' ħlas bl-imnut f'euro ta' importanza sistemika; u

(e)

kull ordni ta' ħlas oħra f'euro indirizzata lil parteċipanti tat-TARGET2.

3.   It-TARGET2 hija stabbilita u taħdem fuq il-bażi tal-SSP. L-Eurosistema tispeċifika l-konfigurazzjoni teknika u l-karatteristiċi tal-SSP. Is-servizzi tal-SSP huma pprovduti mill-BĊi li jipprovdu l-SSP għall-benefiċċju tal-BĊi ta' l-Eurosistema, bis-saħħa ta' ftehim separati.

4.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] huwa l-provveditur tas-servizzi skond dawn il-Kundizzjonijiet. L-atti u l-ommissjonijiet tal-BĊi li jipprovdu l-SSP għandhom jitqiesu bħala atti jew ommissjonijiet ta' [niżżel l-isem tal-BĊ], li tagħhom għandu jassumi r-responsabbiltà skond l-Artikolu 31 hawn isfel. Il-parteċipazzjoni skond dawn il-Kundizzjonijiet m'għandhiex toħloq relazzjoni kuntrattwali bejn il-parteċipanti u l-BĊi li jipprovdu l-SSP meta dawn ta' l-aħħar jaġixxu f'dik il-kapaċità. L-istruzzjonijiet, il-messaġġi jew l-informazzjoni li parteċipant jirċievi mingħand, jew jibgħat lill-SSP, fir-rigward tas-servizzi pprovduti skond dawn il-Kundizzjonijiet, jitqiesu li huma rċevuti minn, jew mibgħuta lil, [niżżel l-isem tal-BĊ].

5.   It-TARGET2 hija mibnija legalment bħala multipliċità ta' sistemi ta' ħlas komposta mis-sistemi komponenti kollha tat-TARGET2, li huma msejħa bħala 'sistemi' skond il-liġijiet nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva dwar il-Finalità tas-Settlement. It-TARGET2-[daħħal riferenza għall-BĊ/pajjiż] hija msejħa bħala 'sistema' skond [daħħal id-dispożizzjoni legali rilevanti li timplimenta d-Direttiva dwar il-Finalità tas-Settlement].

6.   Il-parteċipazzjoni fit-TARGET2 tidħol fis-seħħ permezz ta' parteċipazzjoni fis-sistema komponent tat-TARGET2. Dawn il-Kundizzjonijiet jiddeskrivu d-drittijiet u l-obbligi reċiproċi tal-parteċipanti fit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] u [niżżel l-isem tal-BĊ]. Ir-regoli dwar l-ipproċessar ta' ordnijiet ta' ħlas (Titolu IV) jirriferu għall-ordnijiet ta' ħlas kollha mibgħuta jew għall-ħlasijiet irċevuti minn kull parteċipant tat-TARGET2.

TITOLU II

PARTEĊIPAZZJONI

Artikolu 4

Kriterji ta' Aċċess

1.   It-tipi ta' entitajiet li ġejja huma eliġibbli għall-parteċipazzjoni diretta fit-TARGET2 [daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż]:

(a)

istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fiż-ŻEE, inkluż meta jaħdmu permezz ta' fergħa li tinsab fiż-ŻEE;

(b)

istituzzjonijiet ta' kreditu inkorporati barra ż-ŻEE, bil-kundizzjoni li jaħdmu permezz ta' fergħa li tinsab fiż-ŻEE; u

(ċ)

BĊNi ta' l-Istati Membri ta' l-UE u l-BĊE.

2.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' fid-diskrezzjoni tiegħu, idaħħal ukoll l-entitajiet li ġejjin bħala parteċipanti diretti:

(a)

id-dipartimenti tat-teżor tal-gvernijiet ċentrali jew reġjonali ta' l-Istati Membri attivi fis-swieq tal-flus;

(b)

korpi tas-settur pubbliku ta' Stati Membri awtorizzati li jżommu kontijiet għall-klijenti;

(ċ)

ditti ta' investiment stabbiliti fiż-ŻEE;

(d)

organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi ta' ikklerjar (clearing) jew settlement li ma stabbiliti fiż-ŻEE u li huma suġġetti għal sorveljanza minn awtorità kompetenti; u

(e)

istituzzjonijiet ta' kreditu jew kull entità tat-tipi elenkati fis-subparagrafi (a) sa (d), fiż-żewġ każijiet fejn dawn huma nkorporati f'pajjiż li miegħu l-Komunità Ewropea għandha ftehim monetarju li jagħti aċċess, minn kull entità bħal dawk imsemmija, għal sistemi ta' ħlas fil-Komunità Ewropea, bla ħsara għall-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim monetarju u sakemm ir-reġim legali rilevanti li japplika fil-pajjiż huwa ekwivalenti għal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Komunità.

3.   L-istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi, fit-tifsira ta' [daħħal id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jimplimentaw l-Artikolu 1(3)(a) tad-Direttiva 2000/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Settembru 2000 dwar il-bidu, is-segwiment u s-superviżjoni prudenti tan-negozju ta' l-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi (6)], m'humiex intitolati jipparteċipaw fit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż].

Artikolu 5

Parteċipanti diretti

1.   Il-parteċipanti diretti tat-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] għandhom iħarsu l-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 8(1) u (2). Għandu jkollhom ta' l-anqas kont PM wieħed ma' [niżżel l-isem tal-BĊ].

2.   Il-parteċipanti diretti jistgħu jindikaw detenturi tal-BIC indirizzabbli, irrispettivament mill-post fejn huma inkorporati.

3.   Il-parteċipanti diretti jistgħu jindikaw entitajiet bħala parteċipanti indiretti, sakemm jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6.

4.   Jista' jingħata aċċess b'aktar minn destinatarju wieħed permezz tal-fergħat kif ġej:

(a)

Istituzzjoni ta' kreditu fi ħdan it-tifsira ta' l-Artikolu 4(1)(a) jew (b), li tkun ġiet aċċettata bħala parteċipant dirett, tista' tagħti aċċess lill-kont PM tagħha lil wieħed jew aktar mill-fergħat tagħha li jinsabu fiż-ŻEE, sabiex tibgħat ordnijiet ta' ħlas u/jew tirċievi ħlasijiet direttament, bil-kundizzjoni li [niżżel l-isem tal-BĊ] jkun dlonk infurmat.

(b)

Meta fergħa ta' istituzzjoni ta' kreditu tkun ġiet aċċettata bħala parteċipant dirett, il-fergħat l-oħra ta' l-istess entità legali u/jew l-uffiċċju ewlieni tagħha, fiż-żewġ każijiet bil-kundizzjoni li jinsabu fiż-ŻEE, jistgħu jaċċessaw il-kont PM tal-fergħa, bil-kundizzjoni li tkun infurmat lil [niżżel l-isem tal-BĊ].

Artikolu 6

Parteċipanti indiretti

1.   Kull wieħed mill-istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fiż-ŻEE jistgħu jidħlu f'kuntratt ma' parteċipant dirett wieħed li huwa jew istituzzjoni ta' kreditu fit-tifsira ta' l-Artikolu 4(1)(a) jew (b), jew BĊ, biex jibagħtu ordnijiet ta' ħlas u/jew jirċievu ħlasijiet, u biex iħallsuhom (settle) permezz tal-kont PM ta' dak il-parteċipant dirett. It-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] għandu jagħraf parteċipanti indiretti billi jirreġistra din il-parteċipazzjoni indiretta fid-direttorju tat-TARGET2, dan ta' l-aħħar kif deskritt fl-Artikolu 9.

2.   Meta parteċipant dirett, li huwa istituzzjoni ta' kreditu fit-tifsira ta' l-Artikolu 4(1)(a) jew (b), u parteċipant indirett jappartienu għall-istess grupp, il-parteċipant dirett jista' jawtorizza b'mod espliċitu lill-parteċipant indirett biex juża l-kont PM tal-parteċipant dirett biex jibgħat ordnijiet ta' ħlas u/jew jirċievi ħlasijiet permezz ta' aċċess b'aktar minn destinatarju wieħed relatat ma' grupp.

Artikolu 7

Responsabbiltà tal-parteċipant dirett

1.   Biex jiġi evitat kull dubju, ordnijiet ta' ħlas mibgħuta jew ħlasijiet irċevuti minn parteċipanti indiretti bis-saħħa ta' l-Artikolu 6, u minn fergħat skond l-Artikolu 5(4), għandhom jitqiesu li ntbagħtu jew li ġew irċevuti mill-parteċipant dirett innifsu.

2.   Il-parteċipant dirett għandu jkun marbut b'dawn l-ordnijiet ta' ħlas, irrispettivament mill-kontenut jew kull nuqqas ta' ħarsien ta' l-arranġamenti kuntrattwali jew ta' xort'oħra, bejn dak il-parteċipant u kull waħda mill-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 8

Proċedura ta' applikazzjoni

1.   Biex jissieħbu fit-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż], il-parteċipanti applikanti għandhom:

(a)

jissodisfaw l-obbligi tekniċi li ġejjin:

(i)

jinstallaw, jamministraw, joperaw u jimmonitorjaw u jiżguraw is-sigurtà ta' l-infrastruttura ta' l-IT meħtieġa biex jikkonnettjaw mat-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] u jdaħħlu ordnijiet ta' ħlas fis-sistema. Meta jagħmlu hekk, il-parteċipanti applikanti jistgħu jinvolvu lil terzi partijiet, imma jibqgħu unikament responsabbli. B'mod partikolari, l-applikanti parteċipanti għandhom jidħlu fi ftehim mal-provveditur tas-servizz tan-netwerk biex jiksbu l-konnessjoni u l-permessi meħtieġa, skond l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fl-Appendiċi I, u

(ii)

ikunu għaddew it-testijiet stipulati minn [niżżel l-isem tal-BĊ]; u

(b)

jissodisfaw l-obbligi legali li ġejjin:

(i)

jagħtu opinjoni ta' kapaċità fil-forma speċifikata fl-Appendiċi III, sakemm l-informazzjoni u r-rappreżentazzjonijiet biex jingħataw f'din l-opinjoni ta' kapaċita ikunu diġà ġew mogħtija minn [niżżel l-isem tal-BĊ] f'kuntest ieħor; u

(ii)

għall-entries imsemmija fl-Artikolu 4(1)(b), jagħtu opinjoni nazzjonali fil-forma speċifikata fl-Appendiċi III, sakemm l-informazzjoni u r-rappreżentazzjonijiet biex jingħataw f'din l-opinjoni ta' kapaċita ikunu diġa` ġew mogħtija minn [niżżel l-isem tal-BĊ] f'kuntest ieħor.

2.   L-applikanti għandhom japplikaw bil-miktub lil [niżżel l-isem tal-BĊ], bħala minimu jehmżu l-informazzjoni/dokumenti li ġejjin:

(a)

formoli kompluti ta' ġbir ta' data statika kif ipprovduti minn [niżżel l-isem tal-BĊ],

(b)

l-opinjoni ta' kapaċità, jekk mitluba minn [niżżel l-isem tal-BĊ], u

(ċ)

l-opinjoni nazzjonali, jekk mitluba minn [niżżel l-isem tal-BĊ].

3.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' jitlob ukoll kull informazzjoni addizzjonali li jqis xierqa biex jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni għall-parteċipazzjoni.

4.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jiċħad l-applikazzjoni għall-parteċipazzjoni jekk:

(a)

ma jiġux sodisfatti l-kriterji ta' aċċess imsemmija fl-Artikolu 4;

(b)

ma jiġux sodisfatti waħda jew iżjed mill-kriterji ta' parteċipazzjoni msemmija fil-paragrafu 1; u/jew

(ċ)

fil-valutazzjoni ta' [niżżel l-isem tal-BĊ], din il-parteċipazzjoni tipperikola l-istabbiltà, is-solvibbiltà u s-sigurtà globali tat-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż], jew ta' kull sistema komponent oħra tat-TARGET2, jew tipperikola t-twettiq tal-ħidmiet ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] kif deskritt fi [irreferi għal-liġi nazzjonali rilevanti] u l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew.

5.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jikkomunika lill-applikant, id-deċiżjoni tiegħu dwar l-applikazzjoni għall-parteċipazzjoni fi żmien xahar minn meta l-[niżżel l-isem tal-BĊ] jirċievi l-applikazzjoni għall-parteċipazzjoni. Meta l-[niżżel l-isem tal-BĊ] jitlob aktar informazzjoni bis-saħħa tal-paragrafu 3, id-deċiżjoni għandha tiġi kkomunikata fi żmien xahar minn meta l-[niżżel l-isem tal-BĊ] jirċievi din l-informazzjoni mingħand l-applikant. Kull deċiżjoni ta' ċaħda għandha tinkludi raġunijiet għal dik iċ-ċaħda.

Artikolu 9

Direttorju tat-TARGET2

1.   Id-direttorju tat-TARGET2 huwa d-database tal-BICs użati għar-routing ta' ordnijiet ta' ħlas indirizzati lil:

(a)

parteċipanti tat-TARGET2 u l-fergħat tagħhom b'aċċess b'aktar minn destinatarju wieħed;

(b)

parteċipanti indiretti tat-TARGET2, inklużi dawk b'aċċess b'aktar minn destinatarju wieħed; u

(ċ)

detenturi ta' BIC indirizzabbli tat-TARGET2.

Għandu jiġi aġġornat kull ġimgħa.

2.   Sakemm ma jintalabx xort'oħra mill-parteċipant, il-BICs għandhom jiġu ppubblikati fid-direttorju tat-TARGET2.

3.   Il-parteċipanti jistgħu jqassmu biss id-direttorju tat-TARGET2 lill-fergħat tagħhom u lill-entitajiet b'aċċess b'aktar minn destinatarju wieħed.

4.   L-entitajiet speċifikati fil-paragrafu 1(b) u (ċ) għandhom biss jużaw il-BIC tagħhom fir-rigward ta' parteċipant dirett wieħed.

TITOLU III

OBBLIGI TAL-PARTIJIET

Artikolu 10

Obbligi ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] u l-parteċipanti

1.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu joffri s-servizzi deskritti fit-Titolu IV. Bla ħsara għal kif stipulat xort'oħra f'dawn il-Kundizzjonijiet jew kif mitlub mil-liġi, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu juża l-mezzi kollha raġonevoli skond is-setgħat tiegħu biex iwettaq l-obbligi tiegħu skond dawn il-Kundizzjonijiet, mingħajr ma jiggarantixxi riżultat.

2.   Il-parteċipanti għandhom iħallsu lil [niżżel l-isem tal-BĊ] it-tariffi stabbiliti fl-Appendiċi VI.

3.   Il-parteċipanti għandhom jiżguraw li huma konnessi mat-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] fil-jiem tax-xogħol, skond l-iskeda ta' l-operat fl-Appendiċi V.

4.   Il-parteċipant jirrappreżenta u jiggarantixxi lil [niżżel l-isem tal-BĊ] li t-twettiq ta' l-obbligi tiegħu skond dawn il-Kundizzjonijiet ma jiksrux xi liġi, regolament jew liġi sussidjarja (by-law) li tapplika għalih jew xi ftehim li bih huwa jkun marbut.

Artikolu 11

Kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni

1.   Fit-twettiq ta' l-obbligi tagħhom u fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom skond dawn il-Kundizzjonijiet, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] u l-parteċipanti għandhom jikkooperaw mill-qrib biex jiżguraw l-istabbiltà, is-solvibbiltà u s-sigurtà tat-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż]. Għandhom jipprovdu lil xulxin kull informazzjoni jew dokument rilevanti għat-twettiq ta' l-obbligi u d-drittijiet rispettivi tagħhom skond dawn il-Kundizzjonijiet, bla ħsara għall-obbligi tas-segretezza bankarja.

2.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jistabbilixxi u jżomm system support desk biex jassisti lill-parteċipanti fir-rigward ta' diffikultajiet li jinqalgħu b'konnessjoni ma' l-operazzjonijiet tas-sistema.

3.   Informazzjoni aġġornata dwar l-istatus operattiv tal-SSP għandha tkun disponibbli fis-Sistema ta' Informazzjoni tat-TARGET2 (T2IS). It-T2IS tista' tintuża biex tinkiseb informazzjoni dwar kull każ li jaffettwa l-operat normali tat-TARGET2.

4.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' jew jikkomunika messaġġi lill-parteċipanti permezz ta' messaġġ ta' komunikazzjoni ta' l-ICM jew permezz ta' kull mezz ieħor ta' kommunikazzjoni.

5.   Il-parteċipanti huma responsabbli għall-aġġornament fil-ħin tal-formoli ta' ġbir ta' data statika eżistenti u biex jibagħtu l-formoli ta' ġbir ta' data statika ġdida lil [niżżel l-isem tal-BĊ]. Il-parteċipanti huma responsabbli biex jivverifikaw il-preċiżjoni ta' l-informazzjoni fir-rigward tagħhom li tiddaħħal fit-TARGET2 [daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] minn [niżżel l-isem tal-BĊ].

6.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jitqies li huwa awtorizzat jikkomunika lill-BĊi li jipprovdu l-SSP kull informazzjoni dwar il-parteċipanti li l-BĊi li jipprovdu l-SSP jista' jkollhom bżonn fir-rwol tagħhom ta' amministraturi tas-servizz, skond il-kuntratt fis-seħħ mal-provveditur tas-servizz tan-netwerk.

7.   Il-parteċipanti għandhom jinfurmaw lil [niżżel l-isem tal-BĊ] dwar kull tibdil fil-kapaċità legali tagħhom u dwar tibdiliet leġiżlattivi rilevanti li jaffettwaw kwistjonijiet koperti bl-opinjoni nazzjonali fir-rigward tagħhom.

8.   Il-parteċipanti għandhom jinfurmaw lil [niżżel l-isem tal-BĊ] dwar:

(a)

kull parteċipant indirett ġdid, detentur ta' BIC indirizzabbli jew entità b'aċċess b'aktar minn destinatarju wieħed li huma jirreġistraw; u

(b)

kull tibdil għall-entitajiet elenkati fil-paragrafu (a).

9.   Il-parteċipanti għandhom jinfurmaw minnufih lil [niżżel l-isem tal-BĊ] jekk iseħħ każ ta' inadempjenza fir-rigward tagħhom.

TITOLU IV

AMMINISTRAZZJONI TA' KONTIJIET PM U PPROĊESSAR TA' ORDNIJIET TA' ĦLAS

Artikolu 12

Ftuħ u amministrazzjoni ta' kontijiet PM

1.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jiftaħ u jopera ta' mill-anqas kont PM wieħed u, jekk applikabbli, subkontijiet, għal kull parteċipant.

2.   [Daħħal jekk applikabbli: M'għandu jitħalla l-ebda bilanċ ta' debitu fil-kontijiet PM].

3.   [Daħħal jekk applikabbli: Fil-bidu u fit-tmiem tal-jum tan-negozju, għandu jkun hemm bilanċ żero fil-kontijiet PM. Il-parteċipanti għandhom jitqiesu li jkunu taw struzzjonijiet lil [niżżel l-isem tal-BĊ] biex jittrasferixxi kull bilanċ fi tmiem il-jum tan-negozju għall-kont indikat mill-parteċipant].

4.   [Daħħal jekk applikabbli: Fil-bidu tal-jum ta' negozju li jmiss, dan il-bilanċ għandu jiġi ttrasferit mill-ġdid għall-kont PM tal-parteċipant].

5.   Il-kontijiet PM u s-subkontijiet tagħhom għandhom ikunu bla imgħax, sakemm ma jintużawx biex iżommu r-riżervi minimi. F'dak il-każ, il-kalkulazzjoni u l-ħlas tar-remunerazzjoni tal-holdings tar-riżervi minimi għandhom ikunu ggvernati bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2531/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar l-applikazzjoni tar-riżervi minimi mill-Bank Ċentrali Ewropew (7) u r-Regolament BĊE/2003/9 tat-12 ta' Settembru 2003 dwar l-applikazzjoni tar-riżervi minimi (8).

6.   Minbarra s-settlement ta' ordnijiet ta' ħlas fil-Modulu tal-Ħlasijiet, kont PM jista' jintuża biex jitħallsu (settled) ordnijiet ta' ħlas lil u minn Home Accounts skond ir-regoli stabbiliti minn [niżżel l-isem tal-BĊ].

7.   Il-parteċipanti għandhom jużaw l-ICM biex jiksbu informazzjoni dwar il-pożizzjoni tagħhom tal-likwidità. Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jipprovdi rendikont ta' kuljum tal-kontijiet lil kull parteċipant li jkun talab dan is-servizz.

Artikolu 13

Tipi ta' ordnijiet ta' ħlas

Dawn li ġejjin huma kklassifikati bħala ordnijiet ta' ħlas għall-finijiet tat-TARGET2:

(a)

ordnijiet ta' trasferiment ta' kreditu;

(b)

struzzjonijiet ta' iddebitar dirett eżekwiti skond awtorizzazzjoni ta' iddebitar dirett; u

(ċ)

ordnijiet ta' trasferiment ta' likwidità.

Artikolu 14

Aċċettazzjoni u ċaħda ta' ordnijiet ta' ħlas

1.   Ordnijiet ta' ħlas mibgħuta minn parteċipanti jitqiesu li ġew aċċettati minn [niżżel l-isem tal-BĊ] jekk:

(a)

il-messaġġ ta' ħlas huwa konformi mar-regoli stabbiliti mill-provveditur tas-servizz tan-netwerk;

(b)

il-messaġġ ta' ħlas huwa konformi mar-regoli ta' l-ifformattjar u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-[niżżel ir-referenza għall-BĊ/pajjiż], u jgħaddi d-double entry check, deskritta fl-Appendiċi I; u

(ċ)

fil-każ li xi pagatur jew min jitħallas ikunu ġew sospiżi, ikun inkiseb il-kunsens espliċitu tal-BĊ tal-parteċipant sospiż.

2.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jiċħad minnufih kull ordni ta' ħlas li ma tissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1. Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jinforma lill-parteċipant b'kull ċaħda ta' xi ordni ta' ħlas, kif speċifikat fl-Appendiċi I.

Artikolu 15

Regoli ta' prijorità

1.   Il-parteċipanti li jagħtu struzzjonijiet għandhom jindikaw kull ordni ta' ħlas bħala waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

ordni ta' ħlas normali (klassi ta' prijorità 2);

(b)

ordni ta' ħlas urġenti (klassi ta' prijorità 1); jew

(ċ)

ordni ta' ħlas urġenti ħafna (klassi ta' prijorità 0).

Jekk xi ordni ta' ħlas ma tindikax il-prijorità, għandha tiġi ttrattata bħala ordni ta' ħlas normali.

2.   Ordnijiet ta' ħlas urġenti ħafna jistgħu jiġu indikati biss minn:

(a)

BĊi, u

(b)

parteċipanti, fil-każijiet ta' ħlasijiet lis- u mingħand is-CLS International Bank u trasferimenti ta' likwidità favur is-sistemi anċillari.

L-istruzzjonijiet ta' ħlas kollha mibgħuta minn sistema anċillari permezz ta' l-Interface tas-Sistema Anċillari biex jiġu ddebitati jew ikkreditati l-kontijiet PM tal-parteċipanti, għandhom jitqiesu bħala ordnijiet ta' ħlas urġenti ħafna.

3.   Fil-każ ta' ordnijiet ta' ħlas urġenti u normali, il-pagatur jista' jibdel il-prijorità permezz ta' l-ICM b'effett immedjat. M'għandux ikun possibbli li tinbidel il-prijorità ta' ħlas urġenti ħafna.

Artikolu 16

Limiti ta' likwidità

1.   Parteċipant jista' jillimita l-użu ta' likwidità disponibbli għal ordnijiet ta' ħlas fir-rigward ta' parteċipanti oħra tat-TARGET2, ħlief fir-rigward ta' xi wieħed mill-BĊi, billi jiffissa limiti bilaterali jew multilaterali. Dawn il-limiti jistgħu jiġu ffissati biss fir-rigward ta' ordnijiet ta' ħlas normali.

2.   Il-limiti jistgħu jiġu ffissati biss minn jew fir-rigward ta' grupp AL kollu kemm hu. Il-limiti ma jistgħux jiġu ffissati fir-rigward ta' jew xi kont PM wieħed ta' xi membru tal-grupp AL jew minn membri tal-grupp AL fir-rigward ta' xulxin.

3.   Meta parteċipant jiffissa limitu bilaterali, huwa jagħti struzzjonijiet lil [niżżel l-isem tal-BĊ] li ordni ta' ħlas aċċettata m'għandhiex tiġi settled, jekk is-somma tiegħu ta' l-ordnijiet ta' ħlas normali dovuti lill-kont PM (outgoing) ta' parteċipant ieħor tat-TARGET2, imnaqqsa bis-somma ta' kull ħlas urġenti u normali dovuti mill-kont PM (incoming) ta' dak il-parteċipant tat-TARGET2, teċċedi dan il-limitu bilaterali.

4.   Parteċipant jista' jiffissa limitu multilaterali għal kull relazzjoni li mhix suġġetta għal limitu bilaterali. Limitu multilaterali jista' jiġi ffissat biss jekk il-parteċipant ikun iffissa ta' l-anqas limitu bilaterali wieħed. Jekk xi parteċipant jiffissa limitu multilaterali, huwa jagħti struzzjonijiet lil [niżżel l-isem tal-BĊ] li ordni ta' ħlas aċċettata m'għandhiex tiġi settled, jekk it-total tal-ħlasijiet normali tiegħu dovuti lill-kontijiet PM tal-parteċipanti kollha tat-TARGET2 li għalihom ma jkun ġie iffissat l-ebda limitu bilaterali, imnaqqsa bit-total tal-ħlasijiet urġenti u normali dovuti minn dawk il-kontijiet PM, teċċedi dan il-limitu multilaterali.

5.   L-ammont minimu ta' kull limitu għandu jkun ta' EUR 1 miljun. Limitu bilaterali jew multilaterali b'ammont ta' żero għandu jiġi ttrattat daqslikieku m'għandux limitu. Limiti bejn żero u EUR 1 miljun m'humiex possibbli.

6.   Il-limiti jistgħu jinbidlu f'ħin reali b'effett immedjat jew b'effett mill-jum tan-negozju li jmiss permezz ta' l-ICM. Jekk xi limitu jinġieb lura għal żero, m'għandux ikun possibbli li jerġa' jinbidel fl-istess jum tan-negozju. L-iffissar ta' limitu ġdid bilaterali jew multilaterali għandu jkun effettiv biss mill-jum ta' negozju li jmiss.

Artikolu 17

Faċilitajiet ta' riżervazzjoni ta' likwidità

1.   Il-parteċipanti jistgħu permezz ta' l-ICM jirriżervaw likwidità għal ordnijiet ta' ħlas urġenti u urġenti ħafna.

2.   Il-maniġer tal-grupp AL jista' biss jirriżerva likwidità għall-grupp AL fl-intier kollu tiegħu. Il-likwidità m'għandhiex tkun irriżervata għal kontijiet waħdiena ġol-grupp AL.

3.   Meta jitlob biex jirriżerva ċertu ammont ta' likwidità għal ordnijiet ta' ħlas urġenti ħafna, parteċipant jagħti struzzjonijiet lil [niżżel l-isem tal-BĊ] biex iħallas (settle) biss ordnijiet ta' ħlas urġenti u normali jekk ikun hemm likwidità disponibbli wara li jitnaqqas l-ammont irriżervat għal ordnijiet ta' ħlas urġenti ħafna.

4.   Meta jitlob biex jirriżerva ċertu ammont ta' likwidità għal ordnijiet ta' ħlas urġenti, parteċipant jagħti struzzjonijiet lil [niżżel l-isem tal-BĊ] biex iħallas (settle) biss ordnijiet ta' ħlas normali jekk ikun hemm likwidità disponibbli wara li jitnaqqas l-ammont irriżervat għal ordnijiet ta' ħlas urġenti u urġenti ħafna.

5.   Wara li jirċievi t-talba tar-riżervazzjoni l-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jivverifika jekk l-ammont tal-likwidità fil-kont PM tal-parteċipant huwiex biżżejjed għar-riżervazzjoni. Jekk dan mhux il-każ, għandha tiġi rriżervata biss il-likwidità disponibbli fil-kont PM. Il-bqija tar-riżervazzjoni tal-likwidità mitluba m'għandhiex tiġi rriżervata awtomatikament aktar tard, anke jekk l-ammont tal-likwidità disponibbli fil-kont PM tal-parteċipant jilħaq il-livell tat-talba ta' riżervazzjoni inizjali.

6.   Il-livell tar-riżervazzjoni tal-likwidità jista' jinbidel. Il-parteċipanti jistgħu jagħmlu talba permezz tal-ICM biex jirriżervaw ammonti ġodda b'effett immedjat jew b'effett mill-jum tan-negozju li jkun imiss.

Artikolu 18

Ħinijiet ta' settlement iddeterminati minn qabel

1.   Parteċipanti li jagħtu struzzjonijiet jistgħu jiddeterminaw minn qabel, f'jum tan-negozju, il-ħin meta għandu jsir is-settlement ta' l-ordnijiet ta' ħlas billi jużaw l-'Earliest Debit Time Indicator' jew il-'Latest Debit Time Indicator'.

2.   Meta jintuża l-'Earliest Debit Time Indicator', l-ordni ta' ħlas aċċettata tinħażen u tiddaħħal biss fl-entry disposition fil-ħin indikat.

3.   Meta jintuża l-'Latest Debit Time Indicator', l-ordni ta' ħlas aċċettata għandha tiġi rritornata lura bħala non-settled jekk ma tkunx tista' tiġi settled sal-ħin tad-debitu indikat. 15-il minuta qabel il-ħin tad-debitu ddefinit, għandha tintbagħat notifika awtomatika permezz ta' l-ICM lill-parteċipant li jagħti struzzjonijiet. Jew inkella, il-parteċipant li jagħti struzzjonijiet jista' juża wkoll l-'Latest Debit Time Indicator' bħala indikatur ta' twissija biss. F'dawn il-każijiet, l-ordni ta' ħlas rispettiva ma tiġix irritornata lura.

4.   Parteċipanti li jagħtu struzzjonijiet jistgħu jibdlu l-'Earliest Debit Time Indicator' u l-'Latest Debit Time Indicator' permezz ta' l-ICM.

5.   Aktar dettalji tekniċi jinsabu fl-Appendiċi I.

Artikolu 19

Ordnijiet ta' ħlas mibgħuta minn qabel

1.   Ordnijiet ta' ħlas jistgħu jintbagħtu sa ħamest ijiem tan-negozju qabel id-data speċifikata tas-settlement (ordnijiet ta' ħlas maħżuna (warehoused))

2.   Ordnijiet ta' ħlas maħżuna għandhom ikunu aċċettati u jiddaħħlu fl-entry disposition fid-data speċifikata mill-parteċipant li jagħti struzzjonijiet fil-bidu tal-fażi operattiva ta' bi nhar, kif imsemmi fl-Appendiċi V. Dawn għandhom jitqiegħdu qabel ordnijiet ta' ħlas ta' l-istess prijorità.

3.   L-Artikoli 15(3), 22(2) u 29(1)(a) għandhom japplikaw mutatis mutandis għal ordnijiet ta' ħlas maħżuna.

Artikolu 20

Settlement ta' l-ordnijiet ta' ħlas fl-entry disposition

1.   Sakemm il-parteċipanti li jagħtu struzzjonijiet ikunu indikaw il-ħin tas-settlement fil-mod deskritt fl-Artikolu 18, ordnijiet ta' ħlas aċċettati għandhom ikunu settled minnufih jew sa mhux aktar tard mit-tmiem il-jum tan-negozju li fih ikunu ġew aċċettati, bil-kundizzjoni li jkun hemm fondi disponibbli biżżejjed fil-kont PM tal-pagatur, u wara li jitqiesu kull limitu u kull riżervazzjoni ta' likwidità kif imsemmi fl-Artikoli 16 u 17.

2.   Fondi jistgħu jiġu pprovduti:

(a)

mil-likwidità disponibbli fil-kont PM; jew

(b)

mill-ħlasijiet dovuti minn parteċipanti oħra (incoming) tat-TARGET2, bla ħsara għall-proċeduri applikabbli ta' titjib.

3.   Għal ordnijiet ta' ħlas urġenti ħafna għandu japplika l-prinċipju FIFO ('l-ewwel ġewwa, l-ewwel barra'). Dan ifisser li ordnijiet ta' ħlas urġenti ħafna għandhom ikunu settled f'ordni kronoloġika. Ordnijiet ta' ħlas urġenti u normali m'għandhomx jiġu settled fil-każ li ordnijiet ta' ħlas urġenti ħafna jkunu qed jitqiegħdu fi kju, jistennew biex jiġu settled.

4.   Għal ordnijiet ta' ħlas urġenti għandu japplika wkoll il-prinċipju FIFO. Ordnijiet ta' ħlas normali m'għandhomx jiġu settled jekk ordnijiet ta' ħlas urġenti u urġenti ħafna jkunu qed jitqiegħdu fi kju, jistennew biex jiġu settled.

5.   B'eċċezzjoni għall-paragrafi 3 u 4, ordnijiet ta' ħlas bi prijorità aktar baxxa (jew ta' l-istess prijorità imma aċċettati aktar tard) jistgħu jiġu settled qabel ordnijiet ta' ħlas bi prijorità ogħla (jew ta' l-istess prijorità imma aċċettati aktar kmieni), jekk l-ordnijiet ta' ħlas bi prijorità aktar baxxa joħolqu netting ma' ħlasijiet li jkunu għad iridu jiġu rċevuti u jekk jirriżultaw f'bilanċ f'żieda ta' likwidità għall-pagatur.

6.   Ordnijiet ta' ħlas normali għandhom ikunu settled skond il-prinċipju 'FIFO by-passing'. Dan ifisser li jistgħu jiġu settled minnufih (indipendentament minn ħlasijiet normali oħra mqiegħda fi kju jistennew biex jiġu settled, aċċettati f'xi ħin qabel) u għalhekk jistgħu jiksru l-prinċipju FIFO, sakemm ikun hemm biżżejjed fondi.

7.   Aktar dettalji dwar is-settlement ta' ordnijiet ta' ħlas fl-entry disposition jinsabu fl-Appendiċi I.

Artikolu 21

Settlement u ritorn lura ta' ordnijiet ta' ħlas fi kju

1.   Ordnijiet ta' ħlas li mhumiex settled minnufih fl-entry disposition, għandhom jitpoġġew fil-kju skond il-prijorità li jkun tahom il-parteċipant relevanti, kif imsemmi fl-Artikolu 15.

2.   Biex jittejjeb is-settlement ta' l-ordnijiet tal-ħlas fil-kju, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' juża l-proċeduri ta' titjib deskritti fl-Appendiċi I.

3.   Il-pagatur jista' jibdel il-pożizzjoni fil-kju ta' ordnijiet ta' ħlas li jkunu qiegħdin fi kju (jiġifieri jordnahom mill-ġdid) permezz ta' l-ICM. Ordnijiet ta' ħlas jistgħu jitressqu jew lejn il-quddiem jew lejn l-aħħar tal-kju rispettiv b'effett immedjat f'kull ħin matul il-fażi operattiva ta' bi nhar, kif imsemmi fl-Appendiċi V.

4.   Ordnijiet ta' trasferiment ta' likwidità mibdija fl-ICM għandhom ikunu rritornati lura minnufih bħala non-settled jekk ma jkunx hemm likwidità biżżejjed. Ordnijiet ta' ħlas oħra għandhom jiġu rritornati bħala non-settled jekk ma jkunux jistgħu jitħallsu sal-ħinijiet massimi stabbiliti (cut-off times) għat-tip ta' messaġġ rilevanti, kif speċifikat fl-Appendiċi V.

Artikolu 22

Dħul ta' ordnijiet ta' ħlas fis-sistema u l-irrevokabbiltà tagħhom

1.   Għall-finijiet ta' l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva dwar il-Finalità tas-Settlement u [daħħal id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jimplimentaw dan l-Artikolu tad-Direttiva dwar il-Finalità tas-Settlement], l-ordnijiet ta' ħlas jitqiesu li jiddaħħlu fit-TARGET2-[daħħal referenza għall-BĊ/pajjiż] fil-mument li l-kont PM tal-parteċipant rilevanti huwa ddebitat.

2.   Ordnijiet ta' ħlas jistgħu jiġu rrevokati sakemm jiddaħħlu fit-TARGET2-[daħħal referenza għall-BĊ/pajjiż] skond il-paragrafu 1. L-ordnijiet ta' ħlas li huma inklużi f'xi algoriżmu, kif imsemmi fl-Appendiċi I, ma jistgħux jiġu rrevokati matul il-perijodu li l-algoriżmu jkun qed jaħdem.

TITOLU V

POOLING TA' LIKWIDITÀ

Artikolu 23

Modalitajiet ta' pooling ta' likwidità

Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu joffri modalità ta' informazzjoni ta' kont ikkonsolidat (CAI) (consolidated account information) u modalità ta' likwidità aggregata (AL) (aggregated liquidity mode).

Artikolu 24

Modalità ta' informazzjoni ta' kont ikkonsolidat

1.   Dawn li ġejjin jistgħu jużaw il-modalità CAI:

(a)

istituzzjoni ta' kreditu u/jew il-fergħat tagħha (kemm jekk dawn l-entitajiet jipparteċipaw fl-istess sistema komponent tat-TARGET2 jew le), iżda l-entitajiet ikkonċernati għandhom ikollhom diversi kontijiet PM identifikati minn BICs differenti; jew

(b)

żewġ istituzzjonijiet, jew aktar, ta' kreditu li jappartjenu għall-istes grupp u/jew il-fergħat tagħhom, kull wieħed ikollu kont PM wieħed jew aktar identifikati minn BICs differenti.

2.

(a)

Skond il-modalità CAI, kull membru tal-grupp CAI u l-BĊi rispettivi tagħhom jingħataw il-lista ta' kontijiet PM tal-membri tal-grupp u l-informazzjoni addizzjonali li ġejja kkonsolidata fil-livell tal-grupp CAI:

(i)

linji ta' kreditu intraday (jekk japplikaw);

(ii)

bilanċi, inklużi bilanċi f'subkontijiet;

(iii)

fatturat (turnover);

(iv)

ħlasijiet settled; u

(v)

ordnijiet ta' ħlas fil-kju, jistennew biex jiġu settled.

(b)

Il-maniġer tal-grupp CAI u l-BĊ rispettiv għandu jkollu aċċess għall-informazzjoni dwar kull element indikat hawn fuq fir-rigward ta' kull kont PM tal-grupp CAI.

(ċ)

L-informazzjoni msemmija f'dan il-paragrafu hija pprovduta permezz ta' l-ICM.

3.   Il-maniġer tal-grupp CAI għandu jkun intitolat jibda trasferimenti ta' likwidità permezz ta' l-ICM bejn il-kontijiet PM, inklużi s-subkontijiet tagħhom, li jiffurmaw parti mill-istess grupp CAI.

4.   Grupp CAI jista' jinkludi wkoll kontijiet PM li huma inklużi fi grupp AL. F'dan il-każ, il-kontijiet PM kollha tal-grupp AL għandhom jiffurmaw parti mill-grupp CAI.

5.   Meta żewġ kontijiet PM jew aktar jiffurmaw parti minn grupp AL u, fl-istess waqt, minn grupp CAI (li jkopri kontijiet PM addizzjonali), ir-regoli applikabbli għall-grupp AL għandhom jiddominaw fir-rigward tar-relazzjoni ġewwa l-grupp AL.

6.   Grupp CAI, li jinkludi l-kontijiet PM ta' grupp AL, jista' jaħtar maniġer tal-grupp CAI li huwa differenti mill-maniġer tal-grupp AL.

7.   Il-proċedura biex tinkiseb l-awtorizzazzjoni għall-użu tal-modalità AL, stabbilita fl-Artikolu 25(4) u (5), għandha tapplika mutatis mutandis għall-proċedura biex tinkiseb l-awtorizzazzjoni għall-użu tal-modalità CAI.

Artikolu 25

Modalità ta' likwidità aggregata

1.   Dawn li ġejjin jistgħu jużaw il-modalità AL:

(a)

istituzzjoni ta' kreditu u/jew il-fergħat tagħha (kemm jekk dawn l-entitajiet jipparteċipaw fl-istess sistema komponent tat-TARGET2 jew le), sakemm l-entitajiet ikkonċernati huma stabbiliti fiż-żona ta' l-euro u għandhom diversi kontijiet PM identifikati minn BICs differenti;

(b)

fergħat stabbiliti fiż-żona ta' l-euro (kemm jekk dawn l-entitajiet jipparteċipaw fl-istess sistema komponent tat-TARGET2 jew le) ta' istituzzjoni ta' kreditu stabbilita barra ż-żona ta' l-euro, sakemm dawn il-fergħat għandhom diversi kontijiet PM identifikati minn BICs differenti; jew

(ċ)

żewġ istituzzjonijiet, jew aktar, ta' kreditu msemmija fis-subparagrafu (a) u/jew fergħat imsemmija fis-subparagrafu (b) li jappartienu għall-istess grupp.

F'kull każ imsemmi fis-subparagrafi (a) sa (ċ), għandu jkun meħtieġ ukoll li l-entitajiet ikkonċernati jkunu stabbilixxew arranġamenti ta' kreditu intraday mal-BĊN parteċipanti rispettiv.

2.   Skond il-modalità AL, għall-finijiet li jiġi vverifikat jekk xi ordni ta' ħlas hijiex koperta biżżejjed, tiġi aggregata l-likwidità disponibbli fil-kontijiet PM tal-membri kollha tal-grupp AL. Minkejja dan li ntqal, ir-relazzjoni bilaterali tal-kont PM bejn il-membru tal-grupp AL u l-BĊN AL tiegħu, għandha tibqa' rregolata mill-arranġamenti tas-sistema komponent tat-TARGET2 rilevanti, salvi t-tibdiliet stabbiliti fil-ftehim AL. Il-kreditu intraday estiż għal kull membru tal-grupp AL fil-kont PM tiegħu, jista' jkun kopert bil-likwidità disponibbli fil-kontijiet PM l-oħra miżmuma minn dan il-membru tal-grupp AL jew, fil-kontijiet PM miżmuma minn kull membru tal-grupp AL ma' l-istess BĊN jew BĊN AL ieħor.

3.   Sabiex juża l-modalità AL, parteċipant wieħed jew aktar tat-TARGET2 li jissodisfa l-kriteriji fil-paragrafu 1 għandu jidħol fi ftehim AL ma' [niżżel l-isem tal-BĊ] u, jekk japplika, BĊ(i) oħra tas-sistemi komponent tat-TARGET2 li fihom jipparteċipaw membri oħra tal-grupp AL. Parteċipant tat-TARGET2 jista' jidħol biss fi ftehim AL wieħed fir-rigward ta' kont PM partikolari. Il-ftehim AL għandha tkun konformi mal-mudell rilevanti fl-Appendiċi VII.

4.   Kull grupp AL għandu jagħżel maniġer tal-grupp AL. Fil-każ li l-grupp AL jikkonsisti f'parteċipant wieħed biss, dan il-parteċipant għandu jaġixxi bħala l-maniġer tal-grupp AL. Il-maniġer tal-grupp AL għandu jindirizza lill-BĊN li jimmaniġġja talba bil-miktub biex juża l-modalità AL (li tinkludi formoli ta' ġbir ta' data statika kif ipprovduti minn [niżżel l-isem tal-BĊ]), flimkien mal-ftehim AL eżegwit skond il-mudell ipprovdut mill-BĊN li jimmaniġġja. Il-membri tal-grupp AL li jifdal għandhom jindirizzaw it-talbiet bil-miktub tagħhom (li jinkludu formoli ta' ġbir ta' data statika kif ipprovduti minn [niżżel l-isem tal-BĊ]) lill-BĊNi AL rispettivi tagħhom. Il-BĊN li jimmaniġġja jista' jitlob kull informazzjoni jew dokument addizzjonali li jidhirlu xieraq sabiex jiddeċiedi fuq it-talba. Barra minn dan, il-BĊN li jimmaniġġja, fi ftehim mal-BĊNi AL l-oħra, jista' jitlob li tiddaħħal kull dispożizzjoni addizzjonali fil-ftehim AL li jidhirlu xieraq sabiex jiżgura t-twettiq kif suppost u fil-ħin ta' kull obbligu eżistenti u/jew futur tal-membri kollha tal-grupp AL favur kull BĊN AL.

5.   Il-BĊN li jimmaniġġja għandu jivverifika jekk l-applikanti jissodisfawx jew le l-obbligi biex jiffurmaw grupp AL u jekk il-ftehim AL ġiex eżegwit jew le kif suppost. Għal dan il-għan, il-BĊN li jimmaniġġja jista' jikkoordina mal-BĊNi AL l-oħra. Id-deċiżjoni tal-BĊN li jimmaniġġja għandha tkun indirizzata, bil-miktub, lill-maniġer tal-grupp AL fi żmien xahar minn meta l-BĊN li jimmaniġġja jirċievi t-talba msemmija fil-paragrafu 4, jew, jekk il-BĊN li jimmaniġġja jitlob informazzjoni addizzjonali, fi żmien xahar minn meta l-BĊN li jimmaniġgja jirċievi din l-informazzjoni. Kull deċiżjoni ta' ċaħda għandha tinkludi r-raġunijiet għaċ-ċaħda.

6.   Il-membri tal-grupp AL għandhom ikollhom aċċess għall-modalità CAI awtomatikament.

7.   L-aċċess għall-għoti ta' l-informazzjoni u l-miżuri interattivi kollha ta' kuntroll ġewwa l-grupp AL għandu jkun permezz tal-ICM.

Artikolu 25a

Rahan/infurzar

1.   It-talbiet preżenti u futuri ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] li joħorġu mir-relazzjoni legali bejn membru tal-grupp AL u l-[niżżel l-isem tal-BĊ] u li huma ggarantiti b'[daħħal it-terminu applikabbli: rahan/floating charge] skond l-Artikolu 36(1) u (2) ta' dawn il-Kundizzjonijiet, għandhom jinkludu t-talbiet ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] fil-konfront ta' dak il-membru tal-grupp AL li joħorġu mill-ftehim AL li tiegħu t-tnejn ikunu parti.

2.   [Daħħal jekk meħtieġ skond il-liġijiet tal-ġurisdizzjoni rilevanti: Bla ħsara għall-ftehim AL, dan ir-rahan m'għandux iżomm lill-parteċipant milli juża l-flus kontanti ddepożitati fil-kont(ijiet) PM tiegħu matul il-jum tan-negozju.]

3.   [Daħħal jekk meħtieġ skond il-liġijiet tal-ġurisdizzjoni rilevanti: Klawsola speċjali ta' allokazzjoni: Il-membru tal-grupp AL jalloka l-flus kontanti ddepożitati fil-kont PM tiegħu għat-twettiq ta' l-obbligi kollha tiegħu li jqumu minn [daħħal ir-referenza għall-arranġamenti li jimplimentaw il-Kundizzjonijiet Armonizzati].]

[Jekk japplika u jekk meħtieġ skond il-liġijiet tal-ġurisdizzjoni rilevanti:

Artikolu 25b

Infurzar tar-rahan

Malli jiġri xi każ ta' infurzar, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jkollu dritt mhux restritt jillikwida r-rahan mingħajr notifika minn qabel. [Daħħal jekk jitqies xieraq skond il-liġijiet tal-ġurisdizzjoni rilevanti: skond [daħħal id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali rilevanti li jirregolaw l-infurzar tar-rahan].]

[Jekk japplika u jekk meħtieġ skond il-liġijiet tal-ġurisdizzjoni rilevanti:

Artikolu 25ċ

Infurzar tal-garanzija

Malli jiġri xi każ ta' infurzar, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jkollu d-dritt jillikwida l-garanzija skond l-Artikolu 36.]

Artikolu 26

Tpaċija ta' talbiet skond l-Artikolu 36(4) u (5)

Malli jiġri xi każ ta' infurzar, kull talba ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] fil-konfront ta' dak il-membru tal-grupp AL għandha tiġi aċċellerata awtomatikament u minnufih u għandha tkun suġġetta għall-Artikolu 36(4) u (5) ta' dawn il-Kundizzjonijiet.

TITOLU VI

OBBLIGI TA' SIGURTÀ U KWISTJONIJIET TA' KONTINĠENZA

Artikolu 27

Proċeduri ta' kontinwità operattiva u ta' kontinġenza

Fil-każ li jseħħ xi każ estern straordinarju jew kull każ ieħor li jaffettwa l-operat tal-SSP, għandhom japplikaw il-proċeduri ta' kontinwità operattiva u ta' kontinġenza deskritti fl-Appendiċi IV.

Artikolu 28

Obbligi ta' sigurtà

1.   Il-parteċipanti għandhom jimplimentaw kuntrolli ta' sigurtà adegwati biex jipproteġu s-sistemi tagħhom minn aċċess u użu mhux awtorizzat. Il-parteċipanti għandhom ikunu responsabbli esklussivament għall-protezzjoni adegwata tal-kunfidenzjalità, l-integrità u d-disponibbiltà tas-sistemi tagħhom.

2.   Il-parteċipanti għandhom jinfurmaw lil [niżżel l-isem tal-BĊ] b'kull inċident relatat mas-sigurtà fl-infrastruttura teknika tagħhom, u fejn meħtieġ, b'inċidenti relatati mas-sigurtà li jseħħu fl-infrastruttura teknika ta' terzi partijiet li jagħtuhom servizz. Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' jitlob aktar informazzjoni dwar l-inċident u, jekk meħtieġ, jitlob biex il-parteċipant jieħu miżuri xierqa biex jevita milli jerġa' jseħħ xi inċident ta' dak it-tip.

3.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' jimponi obbligi ta' sigurtà addizzjonali fuq il-parteċipanti kollha u/jew fuq parteċipanti li huma kkunsidrati kritiċi minn [niżżel l-isem tal-BĊ].

TITOLU VII

IL-MODULU TA' INFORMAZZJONI U KUNTROLL

Artikolu 29

Użu tal-ICM

1.   Il-ICM:

(a)

jippermetti li l-parteċipanti jkollhom aċċess għall-informazzjoni fir-rigward tal-kontijiet tagħhom u biex jimmaniġġjaw il-likwidità;

(b)

jista' jintuża wkoll biex jinbdew ordnijiet ta' trasferiment ta' likwidità; u

(ċ)

jippermetti li l-parteċipanti jagħtu bidu għal ħlasijiet ta' riżerva (back-up) f'somma waħda u ħlasijiet ta' kontinġenza ta' riżerva fil-każ ta' xi ħsara fl-infrastruttura tal-ħlas tal-parteċipant.

2.   Aktar dettalji tekniċi fir-rigward tal-ICM jinsabu fl-Appendiċi I.

TITOLU VIII

KUMPENS, REĠIM TA' RESPONSABBILTÀ U EVIDENZA

Artikolu 30

Skema ta' kumpens

Jekk xi ordni ta' ħlas ma tistax tiġi settled fl-istess jum tan-negozju li fih tkun ġiet aċċettata minħabba xi ħsara teknika tat-TARGET2, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu joffri li jikkumpensa lill-parteċipanti diretti rispettivi skond il-proċedura speċjali stabbilita fl-Appendiċi II.

Artikolu 31

Reġim ta' responsabbiltà

1.   Meta jwettqu l-obbligi tagħhom bis-saħħa ta' dawn il-Kundizzjonijiet, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] u l-parteċipanti għandhom jintrabtu b'obbligu ġenerali ta' bonus paterfamilias fil-konfront ta' xulxin.

2.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jkun responsabbli lejn il-parteċipanti tiegħu f'każijiet ta' frodi (inkluż imma mhux biss aġir doluż) jew negliġenza kbira, għall kull telf li jirriżulta mill-operat tat-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż]. Fil-każijiet ta' negliġenza ordinarja, ir-responsabbiltà ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] għandha tkun illimitata għat-telf dirett tal-parteċipant, jiġifieri l-ammont tat-tranżazzjoni fil-kwistjoni u/jew it-telf ta' l-imgħax fuqu, eskluż kull telf konsegwenti.

3.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] mhuwiex responsabbli għall-ebda telf li jirriżulta minn ħsara operattiva jew ħsara li twassal għal waqfien fl-operat, ta' l-infrastruttura teknika (inkluż imma mhux illimitata għall-infrastruttura tal-kompjuter, il-programmi, id-data, l-applikazzjonijiet jew in-netwerks ta' [niżżel l-isem tal-BĊ]), jekk din il-ħsara operattiva jew il-ħsara li twassal għal waqfien fl-operat tiġri minkejja l-fatt li [niżżel l-isem tal-BĊ] ikun adotta dawk il-miżuri li huma raġonevolment meħtieġa għall-protezzjoni tat-tali infrastruttura kontra ħsara operattiva jew ħsara li twassal għal waqfien fl-operat, u biex jirriżolvi l-konsegwenzi ta' din il-ħsara operattiva jew il-ħsara li twassal għal waqfien fl-operat (dawn għandhom jinkludu imma ma jkunux illimitati għall-bidu u t-tkomplija tal-proċeduri ta' kontinwità operattiva u ta' kontinġenza msemmija fl-Appendiċi IV).

4.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] m'għandux ikun responsabbli:

(a)

sakemm it-telf ikun ikkawżat mill-parteċipant; jew

(b)

jekk it-telf jirriżulta minn każijiet esterni li l-[niżżel l-isem tal-BĊ] raġonevolment ma jkollux kuntroll fuqhom (forza maġġuri).

5.   Minkejja l-[niżżel id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva 97/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Jannar 1997 dwar it-trasferimenti ta' kreditu bejn il-fruntieri (9)], il-paragrafi 1 sa 4 għandhom japplikaw sakemm ir-responsabbiltà ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] tista' tiġi eskluża.

6.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] u l-parteċipanti għandhom jieħdu l-miżuri kollha raġonevoli u l-passi prattiċi biex inaqqsu kull dannu jew telf imsemmi f'dan l-Artikolu.

7.   Fit-twettiq ta' l-obbligi kollha tiegħu jew xi wħud minnhom skond dawn il-Kundizzjonijiet, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' jikkummissjona terzi partijiet f'ismu, b'mod partikolari provvedituri tat-telekomunikazzjonijiet jew ta' netwerks oħra jew entitajiet oħra, jekk dan ikun meħtieġ biex jiġu sodisfatti l-obbligi ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] jew jekk din tkun prattika standard fis-suq. L-obbligu ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jkun illimitat għall-għażla xierqa u l-kummissjoni ta' dawn it-terzi partijiet, u r-responsabbiltà ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] għandha tkun illimitata b'dan il-mod. Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, il-BĊi li jipprovdu l-SSP m'għandhomx jitqiesu bħala terzi partijiet.

Artikolu 32

Evidenza

1.   Sakemm ma jiġix ipprovdut xort'oħra f'dawn il-Kundizzjonijiet, il-messaġġi kollha ta' ħlas u dawk relatati ma' l-ipproċessar tal-ħlas fir-rigward tat-TARGET2, bħal konfermi ta' debiti jew krediti, jew messaġġi ta' stqarrija bejn il-[niżżel l-isem tal-BĊ] u l-parteċipanti, għandhom isiru permezz tal-provveditur tas-servizz tan-netwerk.

2.   Dokumenti elettroniċi jew miktuba tal-messaġġi miżmuma minn [niżżel l-isem tal-BĊ] jew mill-provveditur tas-servizz tan-netwerk għandhom jiġu aċċettati bħala mezz ta' evidenza tal-ħlasijiet ipproċessati permezz ta' [niżżel l-isem tal-BĊ]. Il-verżjoni maħżuna jew stampata tal-messaġġ oriġinali tal-provveditur tas-servizz tan-netwerk għandha tiġi aċċettata bħala mezz ta' evidenza, tkun xi tkun il-forma oriġinali tiegħu.

3.   Jekk konnessjoni ta' xi parteċipant mal-provveditur tas-servizz tan-netwerk, jiġrilha l-ħsara, il-parteċipant għandu juża l-mezzi alternattivi ta' trasmissjoni tal-messaġġi stabbiliti fl-Appendiċi IV. F'dawn il-każijiet, il-verżjoni maħżuna jew stampata tal-messaġġ prodott minn [niżżel l-isem tal-BĊ] għandha, għal finijiet ta' evidenza, titqies daqs li kieku hija verżjoni oriġinali, tkun xi tkun il-forma oriġinali tagħha.

4.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jżomm dokumenti kompluti ta' ordnijiet ta' ħlas mibgħuta u ta' ħlasijiet irċevuti mill-parteċipanti għal perijodu ta' [daħħal il-perjodu meħtieġ mil-liġi nazzjonali rilevanti] minn meta dawn l-ordnijiet ta' ħlas jintbagħtu u minn meta l-ħlasijiet jiġu rċevuti.

5.   Il-kotba u d-dokumenti ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] stess (kemm jekk miżmuma fuq il-karta, il-microfilm, il-microfiche, b'reġistrazzjoni elettronika jew manjetika, f'kull forma oħra riproduċibbli b'mod mekkaniku jew mod ieħor) għandhom jiġu aċċettati bħala mezz ta' evidenza ta' kull obbligu fuq il-parteċipanti u ta' kull fatt u każ li fuqhom qed jiddependu l-partijiet.

TITOLU IX

TMIEM TAL-PARTEĊIPAZZJONI U GĦELUQ TAL-KONTIJIET

Artikolu 33

Il-perijodu u tmiem ordinarju tal-parteċipazzjoni

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 34, il-parteċipazzjoni fit-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] hija għal perijodu ta' żmien indefinit.

2.   Parteċipant jista' jtemm il-parteċipazzjoni tiegħu fit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] f'kull ħin billi jagħti notifika ta' 14-il jum ta' negozju, sakemm ma jiftiehemx perijodu ta' notifika iqsar ma' [niżżel l-isem tal-BĊ].

3.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' jtemm il-parteċipazzjoni ta' parteċipant fit-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] f'kull ħin billi jagħti notifika ta' tliet xhur, sakemm ma jiftiehemx perijodu ta' notifika differenti ma' dak il-parteċipant.

4.   Mat-tmiem tal-parteċipazzjoni, id-dmirijiet tal-kunfidenzjalità stabbiliti fl-Artikolu 38 jibqgħu fis-seħħ għal perijodu ta' ħames snin li jibda jgħaddi mid-data tat-tmiem il-parteċipazzjoni.

5.   Mat-tmiem tal-parteċipazzjoni, il-kontijiet PM tal-parteċipant rispettiv għandhom jingħalqu skond l-Artikolu 35.

Artikolu 34

Sospensjoni u tmiem straordinarju tal-parteċipazzjoni

1.   Il-parteċipazzjoni ta' parteċipant fit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] għandha tintemm minnufih mingħajr notifika minn qabel jew tiġi sospiża jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

il-bidu ta' proċedimenti ta' insolvenza; u/jew

(b)

il-parteċipant ma jissodisfax aktar il-kriterji ta' aċċess stabbiliti fl-Artikolu 4.

2.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' jtemm mingħajr notifika minn qabel jew jissospendi l-parteċipazzjoni tal-parteċipant fit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] jekk:

(a)

iseħħ każ wieħed jew aktar ta' inadempjenza (ħlief għal dawk imsemmija fil-paragrafu 1);

(b)

il-parteċipant jikser b'mod sinifikanti dawn il-Kundizzjonijiet;

(ċ)

il-parteċipant jonqos milli jwettaq xi obbligu sinifikanti fil-konfront ta' [niżżel l-isem tal-BĊ];

(d)

il-parteċipant huwa eskluż minn, jew inkella jieqaf milli jkun membru ta', xi TARGET2 CUG; u/jew

(e)

jekk iseħħ xi każ ieħor relatat mal-parteċipant li fil-valutazzjoni ta' [niżżel l-isem tal-BĊ], jhedded l-istabbiltà, is-solvibbiltà u s-sigurtà globali tat-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] jew ta' xi sistema komponent oħra tat-TARGET2, jew jagħmel ħsara lit-twettiq tal-ħidmiet ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] kif deskritti fi [irreferi għal-liġi nazzjonali rilevanti] u l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew.

3.   Waqt li juża d-diskrezzjoni tiegħu bis-saħħa tal-paragrafu 2, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jqis, inter alia, is-serjetà tal-każ ta' inadempjenza jew tal-każijiet imsemmija fis-subparagrafi (a) sa (ċ).

4.

(a)

Fil-każ li l-[niżżel l-isem tal-BĊ] jissosspendi jew itemm il-parteċipazzjoni ta' xi parteċipant tat-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] skond il-paragrafu 1 jew 2, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jinforma immedjatament lil dak il-parteċipant, lill-BĊi u lill-parteċipanti l-oħra, b'dik is-sospensjoni jew it-tmiem tal-parteċipazzjoni permezz ta' messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM.

(b)

Fil-każ li l-[niżżel l-isem tal-BĊ] jiġi infurmat minn BĊ ieħor b'sospensjoni jew tmiem ta' parteċipazzjoni ta' parteċipant f'sistema komponent oħra tat-TARGET2, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jinforma minnufih lill-parteċipanti tiegħu b'dik is-sospensjoni jew it-tmiem tal-parteċipazzjoni permezz ta' messaġġ ta' komunikazzjoni ta' l-ICM.

(ċ)

Hekk kif il-parteċipanti jirċievu din il-messaġġ ta' komunikazzjoni ta' l-ICM, il-parteċipanti għandhom jitqiesu li ġew infurmati bit-tmiem/sospensjoni tal-parteċipazzjoni ta' xi parteċipant fit-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] jew f'sistema komponent oħra tat-TARGET2. Il-parteċipanti għandhom jassorbu kull telf li jirriżulta mis-sottomissjoni ta' xi ordni ta' ħlas lil parteċipanti li l-parteċipazzjoni tagħhom tkun ġiet sospiża jew mitmuma, jekk din l-ordni ta' ħlas tkun intbagħtet fit-TARGET2-[niżżel ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] wara li jirċievu l-messaġġ ta' komunikazzjoni ta' l-ICM.

5.   Mat-tmiem tal-parteċipazzjoni ta' xi parteċipant, it-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] m'għandhiex taċċetta ordnijiet ta' ħlas ġodda minn dan il-parteċipant. Għandhom jiġu rritornati lura ordnijiet ta' ħlas fil-kju jistennew biex jiġu settled, ordnijiet ta' ħlas maħżuna jew ordnijiet ta' ħlas ġodda favur dan il-parteċipant.

6.   Jekk xi parteċipant jiġi sospiż mit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż], il-ħlasijiet kollha dovuti lilu (incoming) u l-ordnijiet ta' ħlas dovuti lil ħaddieħor (outgoing) għandhom jinħażnu u jiddaħħlu fl-entry disposition biss wara li jkunu ġew aċċettati b'mod espliċitu mill-BĊ tal-parteċipant sospiż.

Artikolu 35

Għeluq tal-kontijiet PM

1.   Il-parteċipanti jistgħu jagħlqu l-kontijiet PM tagħhom f'kull ħin bil-kundizzjoni li jagħtu notifika ta' 14-il jum ta' negozju lil [niżżel l-isem tal-BĊ].

2.   Kif ikun hemm tmiem ta' parteċipazzjoni jew bis-saħħa ta' l-Artikolu 33 jew 34, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jagħlaq il-kontijiet PM tal-parteċipant rispettiv, wara li jkun:

(a)

settled jew irritorna lura kull ordni ta' ħlas fil-kju; u

(b)

għamel użu mid-drittijiet tiegħu tar-rahan u t-tpaċija skond l-Artikolu 36.

TITOLU X

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 36

Id-drittijiet tar-rahan u t-tpaċija ta' [niżżel l-isem tal-BĊ]

1.   [Daħħal jekk japplika: Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jkollu rahan fuq il-bilanċi ta' kreditu eżistenti u futuri tal-parteċipant fuq il-kontijiet PM tiegħu, b'hekk jiġu ggarantiti t-talbiet kollha kurrenti u futuri li joħorġu mir-relazzjoni legali bejn il-partijiet.]

1a.   [Daħħal jekk japplika: It-talbiet kurrenti u futuri ta' parteċipant fil-konfront ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] li joħorġu minn bilanċ ta' kreditu fil-kont PM għandhom ikunu ttrasferiti lil [niżżel l-isem tal-BĊ] bħala garanzija (jiġifieri bħala trasferiment fiduċjarju) għal kull talba kurrenti u futura ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] fil-konfront tal-parteċipant li toħroġ minn [daħħal ir-referenza għall-arranġament li jimplimenta dawn il-Kundizzjonijiet]. Din il-garanzija għandha tkun stabbilita sempliċiment mill-fatt li l-fondi jkunu ġew ikkreditati lill-kont PM tal-parteċipant.]

1b.   [Daħħal jekk japplika: Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jkollu floating charge fuq il-bilanċi ta' kreditu eżistenti u futuri tal-parteċipant fil-kontijiet PM tagħhom, b'hekk jiġu ggarantiti t-talbiet kollha kurrenti u futuri li joħorġu mir-relazzjoni legali bejn il-partijiet.]

2.   [Daħħal jekk japplika: Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jkollu d-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 anke jekk it-talbiet tiegħu huma biss kontinġenti jew għadhom mhumiex dovuti.]

3.   [Daħħal jekk japplika: Il-parteċipant, filwaqt li jaġixxi fil-kapaċità tiegħu bħala detentur tal-kont PM, qiegħed hawnhekk jirrikonoxxi l-ħolqien ta' rahan favur [niżżel l-isem tal-BĊ], li miegħu jkun infetaħ dak il-kont; dan ir-rikonoxximent għandu jikkostitwixxi l-għoti ta' attiv mirhun lil [niżżel l-isem tal-BĊ] imsemmi skond il-liġi [daħħal l-aġġettiv nazzjonali relevanti]. Kull ammont imħallas fil-kont PM li l-bilanċ tiegħu huwa mirhun, għandu, sempliċiment minħabba l-fatt li l-ammont ikun tħallas fil-kont, ikun mirhun irrevokabbilment, mingħajr l-ebda restrizzjoni, bħala garanzija ta' sigurtà għat-twettiq sħiħ ta' l-obbligi ggarantiti.]

4.   Malli jseħħ xi:

(a)

każ ta' inadempjenza msemmi fl-Artikolu 34(1); jew

(b)

kull każ ieħor ta' inadempjenza jew każ imsemmi fl-Artikolu 34(2) li wassal għat-tmiem jew għas-sospensjoni tal-parteċipazzjoni tal-parteċipant fit-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-pajjiż/BĊ],

minkejja l-bidu ta' proċedimenti ta' insolvenza fir-rigward ta' parteċipant u minkejja kull ċessjoni, sekwestru ġudizzjarju jew sekwestru ieħor jew dispożizzjoni oħra ta' jew fir-rigward tad-drittijiet tal-parteċipant, l-obbligi kollha tal-parteċipant għandhom ikunu mgħaġġla awtomatikament u minnufih, mingħajr notifika minn qabel u mingħajr il-bżonn għal xi approvazzjoni minn qabel ta' xi awtorità, biex b'hekk ikunu dovuti minnufih. Barra minn dan, l-obbligi reċiproċi tal-parteċipant u l-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandhom ikunu paċuti awtomatikament kontra xulxin, u l-parti li għandha tagħti l-ogħla ammont għandha tħallas lill-oħra d-differenza bejn l-ammonti dovuti.

5.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jagħti minnufih lill-parteċipant notifika ta' kull tpaċija skond il-paragrafu 4 wara li tkun twettqet dik it-tpaċija.

6.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista', mingħajr notifika minn qabel, jiddebita l-kont PM ta' kull parteċipant b'kull ammont li l-parteċipant għandu jagħti lil [niżżel l-isem tal-BĊ] li jirriżulta mir-relazzjoni legali bejn il-parteċipant u l-[niżżel l-isem tal-BĊ].

Artikolu 37

Drittijiet ta' sigurtà dwar fondi fis-subkontijiet

1.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jkollu [daħħal ir-referenza għat-teknika tal-proċess tal-ħolqien tal-garanzija (collateralisation) skond is-sistema legali applikabbli] fuq il-bilanċ f'subkont ta' parteċipant miftuħ għas-settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas relatati ma' AS skond il-ftehim bejn is-sistema anċillari rilevanti u l-BĊ tiegħu. Dan il-bilanċ għandu jiggarantixxi l-obbligu tal-parteċipant imsemmi fl-paragrafu 7 fil-konfront ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] fir-rigward ta' dak is-settlement.

2.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jiffriża l-bilanċ fis-subkont tal-parteċipant malli s-sistema anċillari tikkomunika dan (permezz ta' messaġġ 'start-of-cycle'). Dan l-iffriżar għandu jiskadi malli s-sistema anċillari tikkomunika dan (permezz ta' messaġġ 'end-of-cycle').

3.   Meta jikkonferma l-iffriżar tal-bilanċ fis-subkont tal-parteċipant, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jiggarantixxi lis-sistema anċillari ħlas sa l-ammont ta' dan il-bilanċ partikolari. Il-garanzija għandha tkun irrevokabbli, bla kundizzjoni u pagabbli ma l-ewwel talba. Jekk il-[niżżel l-isem tal-BĊ] mhuwiex il-BĊ tas-sistema anċillari, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jitqies li jkun ingħata struzzjonijiet biex joħroġ il-garanzija hawn fuq imsemmija lill-BĊ tas-sistema anċillari.

4.   Fin-nuqqas ta' proċedimenti ta' insolvenza fir-rigward tal-parteċipant, l-istruzzjonijiet ta' ħlas relatati ma' AS biex jitħallas l-obbligu tas-settlement tal-parteċipant għandhom ikunu settled mingħajr rikors għall-garanzija u mingħajr rikors għad-dritt tas-sigurtà fuq il-bilanċ tas-subkont tal-parteċipant.

5.   Fil-każ ta' l-insolvenza tal-parteċipant, l-istruzzjoni ta' ħlas relatata ma' AS biex jitħallas l-obbligu tas-settlement tal-parteċipant għandha tkun l-ewwel talba għal ħlas skond il-garanzija: l-iddebitar ta' l-ammont istruwit mis-subkont tal-parteċipant (u l-ikkreditar tal-kont tekniku ta' AS) għandu għalhekk jinvolvi bl-istess mod it-twettiq ta' l-obbligu tal-garanzija minn [niżżel l-isem tal-BĊ] u l-likwidazzjoni tad-dritt tiegħu tal-garanzija fuq il-bilanċ tas-subkont tal-parteċipant.

6.   Il-garanzija għandha tiskadi malli s-sistema anċillari tikkomunika li s-settlement ġie komplut (permezz ta' messaġġ 'end-of-cycle').

7.   Il-parteċipant għandu jkun obbligat jirrimborża lil [niżżel l-isem tal-BĊ] kull ħlas magħmul minn dan ta' l-aħħar taħt din il-garanzija.

Artikolu 38

Kunfidenzjalità

1.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jżomm kunfidenzjali l-informazzjoni kollha sensittiva jew sigrieta, inkluż meta din l-informazzjoni għandha x'taqsam ma' informazzjoni dwar ħlas, informazzjoni teknika jew organizzattiva li tappartjeni għall-parteċipant jew il-klijenti tal-parteċipant, sakemm il-parteċipant jew il-klijent tiegħu ikun ta l-kunsens tiegħu bil-miktub biex jiġi żvelat [daħħal il-frażi li ġejja jekk tapplika taħt il-liġi nazzjonali: jew dak l-iżvelar huwa permess jew meħtieġ skond [daħħal l-aġġettiv ta' isem il-pajjiż] il-liġi].

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, il-parteċipant jaqbel li l-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' jiżvela informazzjoni dwar ħlas jew informazzjoni teknika jew organizzattiva fir-rigward tal-parteċipant jew tal-klijenti tal-parteċipant miksuba waqt l-operat tat-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] ma' BĊi oħra jew terzi partijiet li huma involuti fl-operat tat-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż], safejn dan huwa meħtieġ għall-funzjonament effiċjenti tat-TARGET2, jew ma' awtoritajiet regolatorji ta' l-Istati Membri u tal-Komunità, safejn dan ikun meħtieġ biex iwettqu l-ħidmiet pubbliċi tagħhom, u bil-kundizzjoni li f'dawn il-każijiet kollha l-iżvelar ma joħloqx kunflitt mal-liġi applikabbli. Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] m'għandux ikun responsabbli għall-konsegwenzi finanzjarji u kummerċjali ta' dan l-iżvelar.

3.   B'deroga mill-paragrafu 1, u bil-kundizzjoni li dan ma jagħmilx possibbli, b'mod dirett jew indirett, l-identifikazzjoni tal-parteċipant jew tal-klijenti tal-parteċipant, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' juża, jiżvela jew jippubblika informazzjoni dwar ħlas fir-rigward tal-parteċipant jew tal-klijenti tal-parteċipant għal skop statistiku, storiku, xjentifiku jew skopijiet oħra fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet pubbliċi tiegħu jew ta' funzjonijiet ta' entitajiet pubbliċi oħra li lilhom tiġi żvelata l-informazzjoni.

4.   L-informazzjoni dwar l-operat tat-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] li kellhom aċċess għaliha l-parteċipanti, tista' tintuża biss għall-finijiet stabbiliti f''dawn il-Kundizzjonijiet. Il-parteċipanti għandhom iżommu din l-informazzjoni kunfidenzjali, sakemm il-[niżżel l-isem tal-BĊ] ma jkunx ta b'mod espliċitu l-kunsens tiegħu bil-miktub biex isir l-iżvelar. Il-parteċipanti għandhom jiżguraw li kull terza parti li lilha jingħatawlha b'kuntratt, jiġu ddelegati jew subappaltati ħidmiet li għandhom jew li jista' jkollhom impatt fuq it-twettiq ta' l-obbligi tagħhom skond dawn il-Kundizzjonijiet, hija marbuta bl-obbligi ta' kunfidenzjalità f'dan l-Artikolu.

5.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jkun awtorizzat, sabiex iħallas (settle) ordnijiet ta' ħlas, jipproċessa u jittrasferixxi d-data meħtieġa lill-provveditur tas-servizz tan-netwerk.

Artikolu 39

Protezzjoni tad-data, prevenzjoni ta' ħasil ta' flus u kwistjonijiet relatati

1.   Il-parteċipanti għandhom jitqiesu li jafu bi, u għandhom jaderixxu ma', l-obbligi kollha fil-konfront tagħhom fir-rigward tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data, il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, speċjalment fil-kwistjoni ta' l-implimentazzjoni ta' miżuri xierqa dwar kull ħlas iddebitat jew ikkreditat fil-kontijiet PM tagħhom. Il-parteċipanti għandhom jiffamiljarizzaw ukoll rwieħhom mal-politika ta' l-irkupru tad-data tal-provveditur tas-servizz tan-netwerk qabel ma jidħlu fir-relazzjoni kuntrattwali mal-provveditur tas-servizz tan-netwerk.

2.   Il-parteċipanti għandhom jitqiesu li jkunu awtorizzaw lil [niżżel l-isem tal-BĊ] biex jikseb kull informazzjoni dwarhom mingħand kull awtorità finanzjarja jew superviżorja jew korp tan-negozju, kemm nazzjonali jew barranin, jekk din l-informazzjoni hija meħtieġa għall-parteċipazzjoni tal-parteċipant fit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż].

Artikolu 40

Notifiki

1.   Ħlief meta jkun stabbilit xort'oħra f'dawn il-Kundizzjonijiet, in-notifiki kollha meħtieġa jew permessi bis-saħħa ta' dawn il-Kundizzjonijiet għandhom jintbagħtu bil-posta rreġistrata, faks jew inkella bil-miktub, jew b'messaġġ awtentikat permezz tal-provveditur tas-servizz tan-netwerk. Notifiki lil [niżżel l-isem tal-BĊ] għandhom jintbagħtu lill-kap ta' [niżżel id-dipartiment tas-sistemi ta' ħlas jew it-taqsima rilevanti tal-BĊ] ta' [niżżel l-isem tal-BĊ], [niżżel l-indirizz rilevanti tal-BĊ], jew lil [niżżel l-indirizz SWIFT tal-BĊ]. Notifiki lill-parteċipant għandhom jintbagħtulu fl-indirizz, in-numru tal-fax, jew l-indirizz SWIFT tiegħu billi l-parteċipant jista' jinnotifika minn żmien għal żmien lil [niżżel l-isem tal-BĊ].

2.   Biex ikun ippruvat li notifika tkun intbagħtet, għandu jkun biżżejjed li jiġi ppruvat li n-notifika kienet intbagħtet fl-indirizz rilevanti, jew li l-invilopp li fih kien hemm dik in-notifika kien indirizzat sewwa w impustat.

3.   In-notifiki kollha għandhom jingħataw bil-[daħħal il-lingwa nazzjonali rilevanti u/jew 'bl-Ingliż'].

4.   Il-parteċipanti għandhom ikunu marbuta bil-formoli u d-dokumenti kollha ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] li l-parteċipanti jkunu mlew u/jew iffirmaw, inklużi imma mhux illimitati għall-formoli ta' ġbir ta' data statika, kif imsemmi fl-Artikolu 8(2)(a), u għall-informazzjoni mogħtija skond l-Artikolu 11(5), li jkunu ntbagħtu f'konformità mal-paragrafi 1 u 2 u li [niżżel l-isem tal-BĊ] jemmem b'mod raġonevoli li jkun irċieva mill-parteċipanti, l-impjegati jew l-aġenti tagħhom.

Artikolu 41

Relazzjoni kuntrattwali mal-provveditur tas-servizz tan-netwerk

1.   Għall-finijiet ta' dawn il-Kundizzjonijiet, il-provveditur tas-servizz tan-netwerk huwa s-SWIFT. Kull parteċipant għandu jidħol fi ftehim separat mas-SWIFT fir-rigward tas-servizzi li għandhom jiġu pprovduti mis-SWIFT fir-rigward ta' l-użu tal-parteċipant tat-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż]. Ir-relazzjoni legali bejn il-parteċipant u s-SWIFT għandha tkun irregolata esklussivament bil-kundizzjonijiet tas-SWIFT.

2.   Kull parteċipant għandu jipparteċipa wkoll f'TARGET2 CUG, kif speċifikat mill-BĊi li jipprovdu l-SSP li jaġixxu bħala l-amministraturi tas-servizz SWIFT għall-SSP. L-aċċettazzjoni u l-esklużjoni ta' parteċipant fi u mit-TARGET2 CUG għandha sseħħ ladarba tiġi kkomunikata lis-SWIFT mill-amministratur tas-servizz SWIFT.

3.   Il-parteċipanti għandhom jaderixxu mat-TARGET2 SWIFT Service Profile, kif magħmul disponibbli minn [niżżel l-isem tal-BĊ].

4.   Is-servizzi li s-SWIFT għandu jipprovdi m'għandhomx jagħmlu parti mis-servizzi li għandhom jitwettqu minn [niżżel l-isem tal-BĊ] fir-rigward tat-TARGET2.

5.   Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] m'għandux ikun responsabbli għal kull att, żball jew ommissjoni tas-SWIFT (inklużi d-diretturi, l-istaff u s-subkuntratturi tiegħu) bħala l-provveditur tas-servizzi SWIFT, jew għal kull att, żball jew ommissjoni tal-provvedituri tan-netwerk magħżula mill-parteċipanti biex jakkwistaw aċċess għan-netwerk SWIFT.

Artikolu 42

Proċedura ta' emenda

Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' f'kull ħin jemenda unilateralment dawn il-Kundizzjonijiet, inklużi l-Appendiċijiet tagħhom. L-emendi ta' dawn il-Kundizzjonijiet, inklużi l-Appendiċijiet tagħhom għandhom jitħabbru permezz ta' [niżżel il-mezz rilevanti ta' tħabbir]. L-emendi għandhom jitqiesu aċċettati sakemm il-parteċipant ma joġġezzjonax b'mod espliċitu fi żmien 14-il jum minn meta huwa jiġi mgħarraf b'dawn l-emendi. Jekk il-parteċipant joġġezzjona għall-emendi, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] huwa intitolat itemm minnufih il-parteċipazzjoni ta' dak il-parteċipant fit-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] u jagħlaq kull kont PM tiegħu.

Artikolu 43

Drittijiet ta' terzi partijiet

1.   Kull dritt, interess, obbligu, responsabbiltà u talba li joħorġu minn jew li għandhom x'jaqsmu ma' dawn il-Kundizzjonijiet ma jistgħux jiġu ttrasferiti, mirhuna jew ċeduti mill-parteċipanti lil xi terza parti mingħajr il-kunsens bil-miktub ta' [niżżel l-isem tal-BĊ].

2.   Dawn il-Kundizzjonijiet ma joħolqu l-ebda dritt jew obbligu, favur jew fil-konfront ta' xi entità ħlief [niżżel l-isem tal-BĊ] u l-parteċipanti tat-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż].

Artikolu 44

Liġi li tirregola, ġurisdizzjoni u lok tat-twettiq

1.   Ir-relazzjoni bilaterali bejn il-[niżżel l-isem tal-BĊ] u l-parteċipanti tat-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] għandha tkun irregolata mil-liġi [daħħal l-aġġettiv dwar isem il-pajjiż].

2.   Bla ħsara għall-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, kull tilwima li tqum minn kwistjoni li għandha x'taqsam mar-relazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 taqa' fil-kompetenza esklużiva tal-qrati kompetenti ta' [niżżel il-lok tas-sede tal-BĊ].

3.   Il-lok tat-twettiq fir-rigward tar-relazzjoni legali bejn [daħħal ir-referenza għall-BĊ] u l-parteċipanti għandu jkun [niżżel il-lok tas-sede tal-BĊ].

Artikolu 45

Separabbiltà

Jekk xi dispożizzjoni f'dawn il-Kundizzjonijiet hija jew ssir invalida, din m'għandhiex tippreġudika l-applikabbiltà tad-dispożizzjonijiet l-oħra kollha ta' dawn il-Kundizzjonijiet.

Artikolu 46

Dħul fis-seħħ u natura li torbot

1.   Dawn il-Kundizzjonijiet isiru effettivi minn [daħħal id-data rilevanti].

2.   [Daħħal jekk xieraq taħt il-liġi nazzjonali rilevanti: Bil-parteċipazzjoni fit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż], il-parteċipanti jaqblu awtomatikament ma' dawn il-Kundizzjonijiet bejniethom u fil-konfront ta' [niżżel l-isem tal-BĊ].]


(1)  ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 166, 11.6.1998, p. 45.

(3)  ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1.

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2238/2004 tad-29 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward ta' l-IASs IFRS 1, IASs Nri 1 sa 10, 12 sa 17, 19 sa 24, 27 sa 38, 40 u 41 u SIC Nri 1 sa 7, 11 sa 14, 18 sa 27 u 30 sa 33 (ĠU L 394, 31.12.2004, p. 1).

(5)  ĠU L 332, 31.12.1993, p. 1.

(6)  ĠU L 275, 27.10.2000, p. 39.

(7)  ĠU L 318, 27.11.1998, p. 1.

(8)  ĠU L 250, 2.10.2003, p. 10.

(9)  ĠU L 43, 14.2.1997, p. 25.

Appendiċi I

SPECIFIKAZZJONIJIET TEKNICI GHALL-IPPROCESSAR TA' ORDNIJIET TA' HLAS

Flimkien mal-Kundizzjonijiet Armonizzati, ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw għall-ipproċessar ta' ordnijiet ta' ħlas:

1.   Rekwiżiti tekniċi għall-parteċipazzjoni fit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] dwar l-infrastruttura, netwerk u formati

(1)

It-TARGET2 tuża s-servizzi SWIFT għall-iskambju ta' messaġġi. Għalhekk, kull parteċipant għandu bżonn konnessjoni mas-Secure IP Network tas-SWIFT. Il-kont PM ta' kull parteċipant għandu jkun identifikat b'BIC ta' 8- jew 11-il diġit tas-SWIFT. Barra minn dan, kull parteċipant għandu jgħaddi minn sensiela ta' testijiet biex jipprova l-kompetenza teknika u operattiva tiegħu qabel ma jkun jista' jipparteċipa fit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż].

(2)

Biex jintbagħtu ordnijiet ta' ħlas u jsir l-iskambju ta' messaġġi ta' ħlas fil-PM, għandu jintuża s-servizz SWIFTNet FIN Y-copy. SWIFT Closed User Group (CUG) iddedikat għandu jitwaqqaf għal dan l-iskop. Ordnijiet ta' ħlas ġewwa dan it-TARGET2 CUG għandhom ikunu indirizzati direttament lill-parteċipant tat-TARGET2 li jiriċievi billi jiddaħħal il-BIC tiegħu fl-intestatura tal-messaġġ SWIFTNet FIN.

(3)

Għas-servizzi ta' l-informazzjoni u ta' kontroll, is-servizzi SWIFTNet li ġejjin jistgħu jintużaw:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; u/jew

(ċ)

SWIFTNet Browse.

(4)

Is-sigurtà fl-iskambju tal-messaġġ bejn il-parteċipanti għandha tiddependi esklużivament fuq is-servizz tal-Public Key Infrastructure (PKI) tas-SWIFT. Informazzjoni dwar is-servizz PKI tinsab fid-dokumentazzjoni mogħtija mis-SWIFT.

(5)

Is-servizz ta' l-“immaniġġjar tar-relazzjoni bilaterali' ipprovdut mir-Relationship Management Application (RMA) tas-SWIFT għandu jintuża biss mal-BIC ta' destinazzjoni ċentrali tal-SSP u mhux għal messaġġi ta' ħlas bejn il-parteċipanti tat-TARGET2 .

2.   Tipi ta' messaġġi ta' ħlas

(1)

It-tipi ta' messaġġi tas-sistema SWIFTNet FIN li ġejjin huma proċessati:

Tip ta' messaġġ

Tip ta' użu

Deskrizzjoni

MT 103

Obbligatorju

Ħlas ta' klijent

MT 103+

Obbligatorju

Ħlas ta' klijent (Straight Through Processing)

MT 202

Obbligatorju

Ħlas minn bank lil bank

MT 204

Fakultattiv

Ħlas ta' debitu dirett

MT 011

Fakultattiv

Notifika ta' irċevuta

MT 012

Fakultattiv

Notifika ta' min jibgħat

MT 019

Obbligatorju

Notifika ta' tħassir

MT 900

Fakultattiv

Konferma ta' debitu

MT 910

Fakultattiv

Konferma ta' kreditu

MT 940/950

Fakultattiv

Messaġġ ta' stqarrija (ta” klijent)

MT 011, MT 012 and MT 019 huma messaġġi tas-sistema SWIFT.

(2)

Meta jirreġistraw mat-TARGET2-[daħħal ir-refernza għall-BĊ/pajjiż], il-parteċipanti diretti għandhom jiddikjaraw liema tipi ta' messaġġi fakultattivi ser jużaw, bl-eċċezzjoni ta' messaġġi MT 011 u MT 012 li dwarhom il-parteċipanti diretti għandhom jiddeċiedu minn żmien għal żmien jekk għandhomx jirċevuhom b'referenza għal messaġġi speċifiċi jew le.

(3)

Il-parteċipanti għandhom jikkonformaw ma' l-istruttura tal-messaġġ u l-ispeċifikazzjonijiet ta' l-entrata tas-SWIFT, kif iddefinit fid-dokumentazzjoni SWIFT u skond ir-restrizzjonijiet stabbiliti fit-TARGET2, kif deskritt fil-Kapitolu 9.1.2.2 tal-User Detailed Functional Specifications (UDFS), Ktieb 1.

(4)

Il-kontenuti ta' l-entrata għadhom ikunu vvalidati fil-livell tat-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-pajjiż/BĊ] skond ir-rekwiżiti tal-UDFS. Il-parteċipanti jistgħu jaqblu bejniethom dwar regoli speċifiċi fir-rigward tal-kontenut ta' l-entrata. Iżda, fit-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-pajjiż/BĊ] m'għandux ikun hemm verifiki speċifiċi dwar jekk il-parteċipanti jħarsux dawn ir-regoli jew le.

3.   Verifika tad-double entry

(1)

L-ordnijiet kollha ta' ħlas għandhom igħaddu mill-verifika tad-double entry, l-għan tal-verifika huwa li jinċaħdu ordnijiet ta' ħlas li jkunu ddaħħlu aktar minn darba bi żball.

(2)

L-entrati li ġejjin tat-tipi ta' messaġġi tas-SWIFT għandhom jiġu vverifikati:

Dettalji

Parti mill-messaġġ SWIFT

Entrata

Min jibgħat

Intestatura Bażika

Indirizz LT

Tip ta' Messaġġ

Intestatura ta' l- Applikazzjoni

Tip ta' Messaġġ

Min jirċievi

Intestatura ta' l- Applikazzjoni

Indirizz tad-Destinazzjoni

Numru ta' Referenza tat-Tranżazzjoni (TRN)

Blokka tat-Test

:20

Referenza relatata

Blokka tat-Test

:21

Data tal-Valur

Blokka tat-Test

:32

Ammont

Blokka tat-Test

:32

(3)

Jekk l-entrati kollha deskritti fis-subparagrafu 2 fir-rigward ta' ordni ta' ħlas mibgħuta riċentament ikunu identiċi għal dawk fir-rigward ta' ordni ta' ħlas li diġà tkun ġiet aċċettata, l-ordni ta' ħlas mibgħuta riċentament għandha tiġi rritornata.

4.   Kodiċijiet ta' l-iżbalji

Jekk tinċaħad ordni ta' ħlas, il-parteċipant li jagħti l-istruzzjonijiet għandu jirċievi notifika ta' tħassir (MT 019) li tindika r-raġuni għaċ-ċaħda bl-użu ta' kodiċijiet ta' l-iżbalji. Il-kodiċijiet ta' l-iżbalji huma ddefiniti fil-kapitolu 9.4.2 tal-UDFS.

5.   Ħinijiet ta' settlement predeterminati

(1)

Għal ordnijiet ta' ħlas li jużaw l-“Earliest Debit Time Indicator”, għandha tintuża l-kelma-kodiċi “/FROTIME/”.

(2)

Għal ordnijiet ta' ħlas li jużaw il-“Latest Debit Time Indicator”, għandu jkun hemm disponibbli żewġ għażliet.

(a)

Il-kelma-kodiċi “/REJTIME/”: jekk l-ordni ta' ħlas ma tistax tiġi settled sal-ħin ta' debitu indikat, l-ordni ta' ħlas għandha tiġi rritornata.

(b)

Il-kelma-kodiċi “/TILTIME/”: jekk l-ordni ta' ħlas ma tistax tiġi settled sal-ħin ta' debitu indikat, l-ordni ta' ħlas m'għandhiex tiġi rritornata imma għandha tinżamm fil-kju rilevanti.

Skond iż-żewġ għażliet, jekk ordni ta' ħlas b'“Latest Debit Time Indicator” ma tiġix settled ħmistax-il minuta qabel il-ħin indikat hemmhekk, awtomatikament għandha tintbagħat notifika permezz tal-ICM.

(3)

Jekk tintuża l-kelma-kodiċi “/CLSTIME/”, il-ħlas għandu jiġi ttrattat bl-istess mod bħallikieku kien ordni ta' ħlas imsemmija fis-subparagrafu 2(b).

6.   Is-settlement ta' ordnijiet ta' ħlas fl-entry disposition

(1)

“Verifiki ta' tpaċija”, u jekk xieraq, “verifiki estiżi ta' tpaċija” (iż-żewġ frażijiet kif iddefiniti fil-paragrafi 2 u 3) għandhom jitwettqu fuq ordnijiet ta' ħlas imdaħħla fl-entry disposition biex jipprovdu settlement – gross, ta' malajr u li jiffranka l-likwidità – ta' ordnijiet ta' ħlas.

(2)

“Verifika ta' tpaċija għandha tiddetermina jekk humiex disponibbli l-ordnijiet ta' ħlas ta' min jitħallas li jinsabu fil-bidu tal-kju “urġenti ħafna” jew, jekk ma japplikax, tal-kju “urġenti”, biex jiġu paċuti ma' l-ordni ta' ħlas tal-pagatur (minn issa 'l quddiem “ordnijiet ta' ħlas ta' tpaċija”). Jekk ordni ta' ħlas ta' tpaċija ma tipprovdix fondi biżżejjed għall-ordni ta' ħlas rispettiva tal-pagatur fl-entry disposition, għandu jiġi ddeterminat jekk hemmx likwidità disponibbli biżżejjed fil-kont PM tal-pagatur.

(3)

Jekk il-“verifika ta' tpaċija” tfalli, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' japplika “verifika estiża ta' tpaċija”. Verifika estiża ta' tpaċija tiddetermina jekk ordnijiet ta' ħlas ta' tpaċija humiex disponibbli f'xi wieħed mill-kjuwijiet ta' min jitħallas irrispettivament ta' meta ddaħħlu fil-kju. Madankollu, jekk fil-kju ta' min jitħallas ikun hemm ordnijiet ta' ħlas bi prijorità ogħla indirizzati lil parteċipanti oħra tat-TARGET2, il-prinċipju FIFO jista' jinkiser biss jekk is-settlement ta' din l-ordni ta' ħlas ta' tpaċija jwassal għal żieda fil-likwidità ta' min jitħallas.

7.   Settlement ta' ordnijiet ta' ħlas fil-kju

(1)

It-trattament ta' ordnijiet ta' ħlas imqiegħda fil-kjuwijiet jiddependi fuq il-klassi ta' prijorità li għaliha ġiet assenjata l-ordni ta' ħlas mill-parteċipant li jagħti struzzjonijiet.

(2)

L-ordnijiet ta' ħlas fil-kjuwijiet urġenti ħafna u urġenti għandhom jiġu settled bl-użu ta' verifiki ta' tpaċija deskritti fil-paragrafu 6, jibdew bl-ordni ta' ħlas fil-bidu tal-kju f'każijiet fejn hemm żieda fil-likwidità jew hemm intervent fil-livell tal-kju (bidla fil-pożizzjoni tal-kju, fil-ħin tas-settlement jew fil-prijorità, jew revoka ta' l-ordni ta' ħlas).

(3)

L-ordnijiet ta' ħlas fil-kju normali għandhom jiġu settled fuq bażi kontinwa inklużi l-ordnijiet ta' ħlas kollha urġenti ħafna u dawk urġenti li jkunu għadhom ma ġewx settled. Jintużaw mekkaniżmi differenti ta' ottimizzazzjoni (algoritmi). Jekk algoritmu jirnexxi, l-ordnijiet ta' ħlas inklużi jiġu settled; jekk algoritmu jfalli, l-ordnijiet ta' ħlas inklużi jibqgħu fil-kju. Għandhom jiġu applikati tliet algoritmi (1 sa 3) biex jiġu paċuti l-flussi tal-ħlas. Permezz ta' l-Algoritmu 4 għandu jkun hemm disponibbli l-proċedura ta' settlement 5 (kif iddefinita fil-Kapitolu 2.8.1 tal-UDFS) għas-settlement ta' l-istruzzjonijiet ta' ħlas ta' sistemi anċillari. Biex jiġi ottimizzat is-settlement ta' tranżazzjonijiet ta' sistema anċillari urġenti ħafna fuq is-subkontijiet ta' parteċipanti, għandu jintuża algoritmu speċjali (Algoritmu 5).

(a)

Bl-Algoritmu 1 (“kollox jew xejn”) il-[daħħal l-isem tal-BĊ] għandu, kemm għal kull relazzjoni li fir-rigward tagħha ġie ffissat limitu bilaterali, kif ukoll għas-somma totali ta' relazzjonijiet li għaliha ġie ffissat limitu multilaterali:

(i)

jikkalkula l-pożizzjoni globali ta' likwidità tal-kont PM ta' kull parteċipant tat-TARGET2 billi jistabbilixxi jekk l-aggregat ta' l-ordnijiet ta' ħlas kollha dovuti lil ħaddieħor (outgoing) u dovuti minn ħaddieħor (incoming) pendenti fil-kju huwiex negattiv jew pożittiv, u jekk huwa negattiv, jiċċekkja jekk jaqbiżx il-likwidità disponibbli tal-parteċipant (il-pożżizjoni globali ta' likwidità għandha tikkostitwixxi l-“pożizzjoni ta' likwidità totali”); u

(ii)

jivverifika jekk il-limiti u r-riżervazzjonijiet stabbiliti minn kull parteċipant tat-TARGET2 fir-rigward ta' kull kont PM rilevanti humiex irrispettati.

Jekk ir-riżultat ta' dawn il-kalkoli u l-verifiki huwa pożittiv għal kull kont PM rilevanti, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] u BĊi oħra involuti għandhom iwettqu settlement tal-ħlasijiet kollha fl-istess ħin fil-kontijiet PM tal-parteċipanti tat-TARGET2 ikkonċernati.

(b)

Skond l-Algoritmu 2 (“parzjali) il-[daħħal l-isem tal-BĊ] għandu:

(i)

jikkalkula u jivverifika l-pożizzjonijiet ta' likwidità, il-limiti u r-riżervazzjonijiet ta' kull kont PM rilevanti bħal fil-każ ta' l-Algoritmu 1; u

(ii)

jekk il-pożizzjoni ta' likwidità totali ta' kont PM rilevanti wieħed jew iżjed hija negattiva, joħroġ ordnijiet ta' ħlas waħdiena sakemm il-pożizzjoni ta' likwidità totali ta' kull kont PM rilevanti tkun pożittiva.

Imbagħad, il-[daħħal l-isem tal-BĊ] u BĊi oħra involuti għandhom, sakemm hemm fondi biżżejjed, iwettqu settlement tal-ħlasijiet kollha li jifdal (ħlief għall-ordnijiet ta' ħlas estratti) b'mod simultanju fil-kontijiet PM tal-parteċipanti tat-TARGET2 ikkonċernati.

Meta jiġu estratti ordnijiet ta' ħlas, il-[daħħal l-isem tal-BĊ] għandu jibda mill-kont PM tal-parteċipant tat-TARGET2 bl-ogħla pożizzjoni ta' likwidità totali negattiva u mill-ordni ta' ħlas fl-aħħar tal-kju bl-anqas prijorità. Il-proċess ta' l-għażla għandu jaħdem għal ħin qasir biss, li jiġi ddeterminat minn [daħħal l-isem tal-BĊ] fid-diskrezzjoni tiegħu.

(ċ)

Skond l-Algoritmu 3 (‘multiplu’) il-[daħħal l-isem tal-BĊ] għandu:

(i)

iqabbel pari ta' kontijiet PM ta' parteċipanti fit-TARGET2 biex jiddetermina jekk ordnijiet ta' ħlas fil-kju jistgħux jiġu settled fil-likwidità disponibbli tal-kontijiet PM taż-żewġ parteċipanti fit-TARGET2 ikkonċernati u fil-limiti iffissati minnhom (billi jibda mill-par ta' kontijiet PM li għandhom l-iżgħar differenza bejn l-ordnijiet ta' ħlas indirizzati lil xulxin), u l-BĊ(i) involuti għandhom jirriżervaw dawk il-ħlasijiet b'mod simultanju fil-kontijiet PM taż-żewġ parteċipanti fit-TARGET2; u

(ii)

jekk, fir-rigward ta' par ta' kontijiet PM kif deskritt skond (i), il-likwidità mhix biżżejjed biex tiffinanzja l-pożizzjoni bilaterali, joħroġ ordnijiet ta' ħlas waħdiena sakemm ikun hemm likwidità biżżejjed. F'dan il-każ il-BĊ(i) involuti għandhom jagħmlu settlement tal-ħlasijiet li jifdal, ħlief għal dawk estratti, b'mod simultanju fil-kontijiet PM taż-żewġ parteċipanti fit-TARGET2.

Wara li jsiru l-verifiki speċifikati fis-subparagrafi (i) sa (ii), il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jivverifika l-pożizzjonijiet tas-settlement multilaterli (bejn kont PM ta' parteċipant u kontijiet PM ta' parteċipanti oħra tat-TARGET2 li fir-rigward tagħhom ikun ġie ffissat limitu multilaterali. Għal dan l-iskop, il-proċedura deskritta fis-subparagrafi (i) sa (iii) għandha tapplika mutatis mutandis.

(d)

Skond l-Algoritmu 4 (‘parzjali flimkien ma' settlement ta' sistema anċillari’) il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jsegwi l-istess proċedura bħal fil-każ ta' l-Algoritmu 2, imma mingħajr ma joħroġ l-ordnijiet ta' ħlas fir-rigward tas-settlement ta' sistema anċillari (li twettaq settlement fuq bażi multilaterali simultanja).

(e)

Skond l-Algoritmu 5 (‘settlement ta' sistema anċillari permezz ta' subkontijiet’) il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jsegwi l-istess proċedura bħal fil-każ ta' l-Algoritmu 1 imma bla ħsara għal modifika li l-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jibda l-Algoritmu 5 permezz ta' l-Interface tas-Sistema Anċillari, u għandu jivverifika biss jekk hemmx fondi biżżejjed fis-subkontijiet tal-parteċipanti. Barra minn dan, m'għandhom jitqiesu l-ebda limiti u riżervazzjonijiet. L-Algoritmu 5 għandu jaħdem ukoll matul settlement ta' bil-lejl.

(4)

Ordnijiet ta' ħlas imdaħħla fl-entry disposition wara l-bidu ta' xi wieħed mill-algoritmi 1 sa 4 jistgħu madankollu jiġu settled minnufih fl-entry disposition, jekk il-pożizzjonijiet u l-limiti tal-kontijiet PM tal-parteċipanti fit-TARGET2 ikkonċernati huma kompatibbli kemm mas-settlement ta' dawn l-ordnijiet ta' ħlas u s-settlement ta' l-ordnijiet ta' ħlas fil-proċedura kurrenti ta' ottimizzazzjoni. Iżda żewġ algoritmi ma jistgħux jitħaddmu fl-istess ħin.

(5)

Matul l-ipproċessar ta' bi nhar l-algoritmi għandhom jitħaddmu b'mod sekwenzjali. Sakemm ma jkunx hemm settlement multilaterali simultanju ta' sistema anċillari, is-segwenza għandha tkun kif ġej:

(i)

algoritmu 1,

(ii)

jekk l-algoritmu 1 ma jaħdimx, allura l-algoritmu 2,

(iii)

jekk l-algoritmu 2 ma jaħdimx, allura l-algoritmu 3, jew jekk l-algoritmu 2 jirnexxi, irrepeti l-algoritmu 1.

Meta settlement multilaterali simultanju (il-‘proċedura 5’) fir-rigward ta' sistema anċillari jkun pendenti, għandu jitħaddem l-Algoritmu 4.

(6)

L-algoritmi għandhom jitħaddmu b'mod flessibbli billi tiġi stabbilita minn qabel pawsa bejn l-applikazzjoni ta' algoritmi differenti biex jiġi żgurat intervall minimu bejn it-tħaddim ta' żewġ algoritmi. Is-sekwenza ta' ħin għandha tkun ikkontrollata awtomatikament. Għandu jkun possibbli l-intervent manwali.

(7)

Meta tkun inkluża f'algoritmu li qed jaħdem, ordni ta' ħlas ma tistax tiġi ordnata mill-ġdid (bidla fil-pożizzjoni fil-kju) jew irrevokata. Talbiet għal ordni mill-ġdid jew għar-revoka ta' ordni ta' ħlas għandha titpoġġa fil-kju sakemm l-algoritmu jlesti. Jekk l-ordni ta' ħlas ikkonċernata tiġi settled waqt li l-algoritmu jkun qed jaħdem, it-talbiet għal ordni mill-ġdid jew għar-revoka għandhom jinċaħdu. Jekk l-ordni ta' ħlas ma tiġix settled, it-talbiet tal-parteċipant għandhom jitqiesu minnufih.

8.   Użu tal-ICM

(1)

Il-ICM jista' jintuża biex tiġi akkwistata informazzjoni u tiġi mmaniġġjata l-likwidità. Is-Secure IP Network (SIPN) tas-SWIFT għandha tkun in-netwerk bażiku għall-komunikazzjonijiet tekniċi, għall-iskambju ta' l-informazzjoni u t-tħaddim ta' miżuri ta' kontroll.

(2)

Bl-eċċezzjoni ta' ordnijiet ta' ħlas maħżuna u l-informazzjoni tad-data statika, id-data biss fir-rigward tal-jum tan-negozju kurrenti għandha tkun disponibbli permezz tal-ICM. L-iskrins għandhom ikunu offruti bl-Ingliż biss.

(3)

L-informazzjoni għandha tingħata f”“pull” mode, li jfisser li kull parteċipant għandu jitlob biex jingħata l-informazzjoni.

(4)

Il-modalitajiet (modes) tekniċi li ġejjin għandhom ikunu disponibbli għall-użu tal-ICM:

(a)

application-to-application mode (A2A)

Fl-A2A, l-informazzjoni u l-messaġġi jiġu ttrasferiti bejn il-PM u l-applikazzjoni interna tal-parteċipant. Għalhekk, il-parteċipant għandu jiżgura li jkun hemm applikazzjoni xierqa għall-iskambju tal-messaġġi XML (talbiet u tweġibiet) mal-ICM permezz ta' interface standardizzat. Aktar dettalji jinsabu fil-Manwal għall-Utent tal-ICM u fil-Ktieb 4 ta' l-UDFS.

(b)

user-to-application mode (U2A)

Il-U2A tippermetti komunikazzjoni diretta bejn parteċipant u l-ICM. L-informazzjoni tidher f'browser li jaħdem fuq sistema ta' PC (SWIFT Alliance WebStation). Għall-aċċess U2A permezz tas-SWIFT Alliance WebStation l-infrastruttura ta' l-IT għandha taċċetta cookiesJavaScript. Aktar dettalji jinsabu deskritti fil-Manwal għall-Utent tal-ICM.

(5)

Kull parteċipant għandu jkollu ta' l-anqas SWIFT Alliance WebStation wieħed biex ikollu aċċess għall-ICM permezz ta' l-U2A.

(6)

Id-drittijiet ta' aċċess għall-ICM għandhom jingħataw bl-użu tar-“Role Based Access Control” tas-SWIFT. Is-servizz “Non Repudiation of Emission (NRE)” tas-SWIFT li jista' jintuża mill-parteċipanti, iħalli lir-reċipjent ta' messaġġ XML biex jipprovdi evidenza li dak il-messaġġ ma ġiex imbagħbas.

(7)

Jekk parteċipant għandu problemi tekniċi u ma jistax jibgħat ordni ta' ħlas, huwa jista' jiġġenera ħlasijiet preformattjati f'somma waħda ta' riżerva (backup) u ħlasijiet ta' kontinġenża ta' riżerva billi juża l-ICM. Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jiftaħ din il-funzjonalità meta jintalab mill-parteċpant.

(8)

Il-parteċipanti jistgħu jużaw ukoll il-ICM biex jittrasferixxu likwidità:

(a)

[daħħal jekk japplika] mill-kont PM tagħhom lill-kont tagħhom barra l-PM;

(b)

bejn il-kont PM u s-subkontijiet tal-parteċipant; u

(ċ)

mill-kont PM lill-kont mera (mirror account) mmaniġġjat mis-sistema anċillari.

9.   L-UDFS u l-Manwal għall-Utent tal-ICM

Aktar dettalji u eżempji li jispjegaw ir-regoli ta' hawn fuq jinsabu fil-UDFS u l-Manwal għall-Utent tal-ICM, kif emendati minn żmien għal żmien u ppubblikati fil-websajt ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] u l-websajt tal-BĊE bl-Ingliż.

Appendiċi II

SKEMA TA' KUMPENS TAT-TARGET2

1.   Prinċipji ġenerali

(a)

Fil-każ li jkun hemm ħsara teknika fit-TARGET2, il-parteċipanti diretti jistgħu jibagħtu talbiet għall-kumpens skond l-iskema ta' kumpens tat-TARGET2 stabbilita f'dan l-Appendiċi.

(b)

Sakemm il-Kunsill Governattiv tal-BĊE jiddeċiedi mod ieħor, l-iskema ta' kumpens tat-TARGET2 m'għandhiex tapplika jekk il-ħsara teknika tat-TARGET2 tirriżulta minn każijiet esterni li mhumiex fil-kuntroll raġonevoli tal-BĊi rispettivi, jew minn atti jew ommissjonijiet ta' terzi partijiet.

(ċ)

Il-kumpens skond l-iskema ta' kumpens tat-TARGET2 għandha tkun l-unika proċedura ta' kumpens offruta fil-każ ta' ħsara teknika tat-TARGET2. Madankollu, il-parteċipanti jistgħu jużaw mezzi legali oħra biex jitolbu lura t-telf. Jekk parteċipant jaċċetta offerta ta' kumpens fl-iskema ta' kumpens tat-TARGET2, dan għandu jikkostitwixxi l-qbil irrevokabbli tal-parteċipant li b'hekk ikun qed jirrinunzja t-talbiet kollha – fir-rigward ta' dawk l-ordnijiet ta' ħlas li dwarhom huwa jaċċetta kumpens (inkluża kull talba għal telf konsegwenzjali) – li jista' jkollu kontra kull BĊ, u li l-irċevuta min-naħa tiegħu tal-ħlas ta' kumpens korrispondenti tikkostitwixxi l-ħlas sħiħ u finali ta' dawk it-talbiet kollha. Il-parteċipant għandu jindennizza lill-BĊi kkonċernati, sa massimu ta' l-ammont rċevut skond l-iskema ta' kumpens tat-TARGET2, fir-rigward ta' kull talba oħra li jqajjem kull parteċipant ieħor jew kull terza persuna oħra fir-rigward ta' l-ordni ta' ħlas jew tal-ħlas ikkonċernat.

(d)

Kull offerta ta' kumpens m'għandhiex tikkostitwixxi ammissjoni tar-responsabbiltà minn [niżżel l-isem tal-BĊ] jew minn kull BĊ ieħor fir-rigward ta' ħsara teknika fit-TARGET2.

2.   Kundizzjonijiet għal offerti ta' kumpens

(a)

Pagatur jista' jibgħat talba għal tariffa amministrattiva u kumpens ta' imgħax jekk minħabba ħsara teknika tat-TARGET2:

(i)

xi ordni ta' ħlas ma tkunx ġiet settled fl-istess jum tan-negozju li kienet ġiet aċċettata; jew

(ii)

matul il-perijodu ta' emigrazzjoni pagatur jista' juri li kellu l-intenzjoni li jibgħat ordni ta' ħlas lit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż], imma ma setax jagħmel dan minħabba l-istop sending status ta' xi sistema RTGS nazzjonali li ma tkunx għadha emigrat għat-TARGET2.

(b)

Min jitħallas jista' jibgħat talba għal tariffa amministrattiva jekk minħabba ħsara teknika tat-TARGET2 ma jkunx irċieva xi ħlas li kien qed jistenna li jirċievi f'xi jum tan-negozju partikolari. Min jitħallas jista' jibgħat ukoll talba għal kumpens ta' imgħax jekk jiġu sodisfatti waħda jew aktar mill-kundizzjonijiet li ġejja:

(i)

fil-każ ta' parteċipanti li jkollhom aċċess għall-faċilità tas-self marġinali: minħabba ħsara teknika tat-TARGET2, min jitħallas kellu rikors għall-faċilità tas-self marġinali; u/jew

(ii)

fil-każ tal-parteċipanti kollha: jew kien teknikament impossibbli li wieħed jirrikorri għas-suq tal-flus jew dak il-finanzjament mill-ġdid kien impossibbli minħabba raġunijiet oħra raġonevoli b'mod oġġettiv.

3.   Kalkolu ta' kumpens

(a)

Fir-rigward ta' offerta ta' kumpens għal xi pagatur:

(i)

it-tariffa amministrattiva għandha tkun ta' EUR 50 għall-ewwel ordni ta' ħlas mhux settled, ta' EUR 25 għal kull waħda mill-erba' ordnijiet ta' ħlas li jsegwu, u ta' EUR 12,50 għal kull ordni ta' ħlas oħra bħal dawn. It-tariffa amministrattiva għandha tiġi kkalkulata separatament fir-rigward ta' kull min jitħallas;

(ii)

il-kumpens ta' l-imgħax għandu jiġi ddeterminat bl-applikazzjoni ta' rata ta' riferenza ffissata minn jum għal jum. Din ir-rata ta' referenza għandha tkun dik l-aktar baxxa mir-rata medja ta' l-indiċi overnight ta' l-euro (EONIA) u r-rata ta' self marġinali. Ir-rata ta' referenza għandha tiġi applikata għall-ammont ta' l-ordni ta' ħlas mhux settled b'riżultat tal-ħsara teknika tat-TARGET2 għal kull jum fil-perijodu mid-data ta' l-ordnijiet ta' ħlas attwali jew fir-rigward ta' l-istess ordnijiet imsemmija fil-paragrafu 2(a)(ii), is-sottomissjoni maħsuba ta' l-ordni ta' ħlas sad-data li fiha l-ordni ta' ħlas kienet jew setgħet kienet ġiet settled b'suċċess. Id-dħul kollu li jsir mit-tqegħid tal-fondi, li jirriżultaw minn ordnijiet ta' ħlas mhux settled, f'depożitu ma' l-Eurosistema, għandu jitnaqqas mill-ammont ta' kull kumpens; u

(iii)

l-ebda kumpens ta' imgħax m'għandu jitħallas jekk u sakemm fondi li jirriżultaw minn ordnijiet ta' ħlas mhux settled jitqiegħdu fis-suq jew jintużaw biex jissodisfaw l-obbligi tar-riżrervi minimi.

(b)

Fir-rigward ta' offerta ta' kumpens għal min jitħallas:

(i)

it-tariffa amministrattiva għandha tkun ta' EUR 50 għall-ewwel ordni ta' ħlas mhux settled, ta' EUR 25 għal kull waħda mill-erba' ordnijiet ta' ħlas li jsegwu, u ta' EUR 12,50 għal kull ordni ta' ħlas oħra bħal dawn. It-tariffa amministrattiva għandha tiġi kkalkulata separatament fir-rigward ta' kull pagatur;

(ii)

il-metodu stabbilit fis-subparagrafu (a)(ii) biex jiġi kkalkulat il-kumpens ta' l-imgħax għandu japplika, ħlief li l-kumpens ta' l-imgħax għandu jitħallas b'rata ugwali għad-differenza bejn ir-rata ta' self marġinali u r-rata ta' referenza, u għandu jiġi kkalkulat fuq l-ammont ta' kull rikors għall-faċilità ta' self marġinali li jsir b'riżultat tal-ħsara teknika fit-TARGET2.

4.   Regoli proċedurali

(a)

Talba għal kumpens għandha tintbagħat fuq il-formola tat-talba li tinsab fuq il-websajt ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] bl-Ingliż (ara [daħħal ir-riferenza għall-websajt tal-BĊ]). Il-pagaturi għandhom jibagħtu formola tat-talba separata fir-rigward ta' kull min jitħallas, u min jitħallas għandhom jibagħtu formola tat-talba separata fir-rigward ta' kull pagatur. Għandha tingħata informazzjoni addizzjonali u dokumenti biżżejjed biex isaħħu l-informazzjoni indikata fil-formola tat-talba. Tista' tintbagħat talba waħda biss fir-rigward ta' ħlas speċifiku jew ordni ta' ħlas.

(b)

Il-parteċipanti għandhom jibagħtu l-formola(i) tat-talba tagħhom lil [niżżel l-isem tal-BĊ] fi żmien erba' ġimgħat minn meta ssir il-ħsara teknika tat-TARGET2. Kull informazzjoni w evidenza addizzjonali mitluba minn [niżżel l-isem tal-BĊ] għandha tingħata fi żmien ġimagħtejn minn meta ssir din it-talba.

(ċ)

Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jivvaluta t-talbiet u jibgħathom lill-BĊE. Sakemm il-Kunsill Governattiv tal-BĊE jiddeċiedi mod ieħor u jikkomunika lill-parteċipanti, it-talbiet kollha rċevuti għandhom jiġu vvalutati mhux aktar tard minn 14-il ġimgħa wara li tkun seħħet il-ħsara teknika fit-TARGET2.

(d)

Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jikkomunika r-riżultat tal-valutazzjoni msemmija fis-subparagrafu (ċ) lill-parteċipanti rilevanti. Jekk il-valutazzjoni timplika offerta ta' kumpens, il-parteċipanti kkonċernati għandhom, fi żmien erba' gimgħat mill-komunikazzjoni ta' din l-offerta, jew jaċċettawha jew jirrifjutawha, fir-rigward ta' kull ħlas jew ordni ta' ħlas li kull talba jkun fiha, billi jiffirmaw ittra standard ta' aċċettazzjoni (fil-formola li tinsab fuq il-websajt ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] (ara [daħħal ir-riferenza għall-websajt tal-BĊ]). Jekk il-[niżżel l-isem tal-BĊ] ma jirċevix din l-ittra fi żmien erba' ġimgħat, il-parteċipanti kkonċernati għandhom jitqiesu li jkunu rrifjutaw l-offerta ta' kumpens.

(e)

Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jagħmel ħlasijiet ta' kumpens meta jirċievi l-ittra ta' aċċettazzjoni għall-kumpens tal-parteċipant. M'għandu jitħallas l-ebda imgħax fuq ħlas ta' kumpens.

Appendiċi III

TERMINI TA' REFERENZA GĦALL-OPINJONIJIET TA' KAPAĊITÀ U DAWK NAZZJONALI

Termini ta' referenza għall-opinjonijiet ta' kapaċità għal parteċipanti tat-TARGET2

[Niżżel l-isem tal-BĊ]

[indirizz]

Parteċipazzjoni fil-[isem tas-sistema]

[post], [data]

Għażiż Sinjur jew Sinjura,

Intlabna nagħtu din l-Opinjoni bħala l-konsulenti legali [in-house jew esterni] ta' [speċifika l-isem tal-Parteċipant jew il-fergħa tal-Parteċipant] fir-rigward ta' kwistjonijiet li jqumu mil-liġijiet ta' [il-ġurisdizzjoni li fiha l-Parteċipant huwa stabbilit; minn issa 'l quddiem il-“ġurisdizzjoni”] b'konnessjoni mal-parteċipazzjoni ta' [speċifika l-isem tal-Parteċipant] (minn issa 'l quddiem il-“Parteċipant”) f'[isem is-sistema komponent tat-TARGET2] (minn issa 'l quddiem is-“Sistema”).

Din l-Opinjoni hija ristretta għal-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni] kif inhuma fis-seħħ fid-data ta' din l-Opinjoni. M'għamilna l-ebda stħarriġ dwar il-liġijiet ta' xi ġurisdizzjoni oħra bħala bażi għal din l-Opinjoni, u f'dan ir-rigward mhu qegħdin la nesprimu u lanqas infissru l-ebda opinjoni. Kull stqarrija w opinjoni msemmija hawn isfel tapplika bl-istess preċiżjoni u validità skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni], kemm jekk il-Parteċipant jaġixxi mill-uffiċċju ewlieni tiegħu jew minn fergħa waħda jew aktar li jinsabu ġewwa jew barra l-[ġurisdizzjoni], jew le, meta jibgħat ordnijiet ta' ħlas u jirċievi ħlasijiet.

I.   DOKUMENTI EŻAMINATI

Għall-finijiet ta' din l-Opinjoni, eżaminajna:

(1)

kopja ċċertifikata ta' [speċifika d-dokument(i) kostituzzjonali rilevanti] tal-Parteċipant hekk kif inhu/huma fis-seħħ fid-data tal-preżenti;

(2)

[jekk japplika] estratt minn [speċifika r-reġistru tal-kumpanija rilevanti], u [jekk applikabbli] [ir-reġistru ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu jew ir-reġistru analogu];

(3)

[safejn japplika] kopja tal-liċenzja tal-Parteċipant jew prova oħra ta' l-awtorizzazzjoni li huwa għandu biex jagħti servizz bankarju, ta' investiment, ta' trasferiment ta' fondi jew servizzi finanzjarji oħra f'[ġurisdizzjoni];

(4)

[jekk japplika] kopja ta' riżoluzzjoni adottata mill-bord tad-diretturi jew mill-bord governattiv rilevanti tal-Parteċipant f'[daħħal data], [daħħal sena], li tagħti xhieda li l-Parteċipant jaqbel li jaderixxi mad-Dokumenti tas-Sistema, kif iddefinit hawn isfel;

(5)

[speċifika l-prokuri kollha u dokumenti oħra li jikkostitwixxu jew jagħtu xhieda tas-setgħa neċessarja tal-persuna jew persuni li jiffirmaw id-Dokumenti tas-Sistema rilevanti (kif iddefinit hawn isfel) f'isem il-Parteċipant];

u d-dokumenti l-oħra kollha dwar il-kostituzzjoni, is-setgħat, u l-awtorizzazzjonijiet meħtieġa jew xierqa tal-Parteċipant għall-għoti ta' din l-Opinjoni (minn issa 'l quddiem id-“Dokumenti tal-Parteċipant”).

Għall-finijiet ta' din l-opinjoni, eżaminajna wkoll:

(1)

il-[daħħal ir-riferenza għall-arranġamenti li jimplimentaw il-Kundizzjonijiet Armonizzati għal parteċipazzjoni fit-TARGET2] għas-Sistema datata [daħħal data] (minn issa 'l quddiem ir-“Regoli”) u;

(2)

[…].

Ir-Regoli u l-[…] għandhom jissejħu minn issa 'l quddiem bħala d-“Dokumenti tas-Sistema” (u flimkien mad-Dokumenti tal-Parteċipant bħala “d-Dokumenti”).

II.   ASSUNZJONIJIET

Għall-finijiet ta' din l-Opinjoni assumejna fir-rigward tad-Dokumenti li:

(1)

id-Dokumenti tas-Sistema li ngħatajna huma oriġinali jew veri kopji tagħhom;

(2)

il-kundizzjonijiet tad-Dokumenti tas-Sistema u d-drittijiet u l-obbligi maħluqin minnhom huma validi u jorbtu legalment skond il-liġijiet ta' [daħħal ir-referenza għall-Istat Membru tas-Sistema], li bihom huma rregolati, u l-għażla tal-liġijiet ta' [daħħal ir-referenza għall-Istat Membru tas-Sistema] biex jirregolaw id-Dokumenti tas-Sistema hija rikonoxxuta mil-liġijiet ta' [daħħal ir-referenza għall-Istat Membru tas-Sistema];

(3)

id-Dokumenti tal-Parteċipant huma fil-kapaċità u s-setgħa ta' u ġew awtorizzati, adottati jew eżegwiti u, fejn meħtieġ, ikkonsenjati b'mod validu mill-partijiet rilevanti; u

(4)

id-Dokumenti tal-Parteċipant jorbtu lill-partijiet li lihom jindirizzaw, u ma kien hemm l-ebda ksur ta' xi waħda mill-kundizzjonijiet tagħhom.

III.   OPINJONIJIET DWAR IL-PARTEĊIPANT

A.

Il-Parteċipant huwa korporazzjoni stabbilita u rreġistrata kif suppost jew inkella inkorporata jew organizzata kif suppost skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni].

B.

Il-Parteċipant għandu s-setgħat korporattivi kollha meħtieġa biex jeżegwixxi u jwettaq id-drittijiet u l-obbligi skond id-Dokumenti tas-Sistema li tagħhom huwa parti.

Ċ.

L-adozzjoni jew l-eżekuzzjoni u t-twettiq mill-Parteċipant tad-drittijiet u l-obbligi skond id-Dokumenti tas-Sistema li tagħhom il-Parteċipant huwa parti, m'humiex ser jiksru bl-ebda mod xi dispożizzjoni tal-liġijiet jew regolamenti ta' [ġurisdizzjoni] applikabbli għall-Parteċipant jew għad-Dokumenti tal-Parteċipant.

D.

L-ebda awtorizzazzjoni, approvazzjoni, kunsens, preżentazzjoni, reġistrazzjoni, tranżunzjoni jew ċertifikazzjoni oħra ta' jew ma' kull qorti jew awtorità governattiva, ġudizzjarja jew pubblika li hija kompetenti fi [ġurisdizzjoni] m'hi meħtieġa mill-Parteċipant f'konnessjoni ma' l-adozzjoni, il-validità ta' l-infurzabbiltà ta' kull Dokument tas-Sistema jew l-eżekuzzjoni jew it-twettiq tad-drittijiet u l-obbligi li dawn ta' hawn fuq jinkludu.

E.

Il-Parteċipant ħa l-azzjoni korporattiva kollha meħtieġa, u passi oħra meħtieġa skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni] biex jiżgura li l-obbligi tiegħu skond id-Dokumenti tas-Sistema huma legali, validi u jorbtu legalment.

Din l-Opinjoni ġġib id-data tal-preżenti u hija indirizzata biss lil [niżżel l-isem tal-BĊ] u lil [Parteċipant]. L-ebda persuna oħra ma tista' tiddependi fuqha, u l-kontenut ta' din l-Opinjoni ma jistax jiġi żvelat lil persuni oħra ħlief għal min kien intiż u l-konsulent legali tiegħu mingħajr il-kunsens tagħna minn qabel bil-miktub, bl-eċċezzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-banek ċentrali nazzjonali tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali [u [l-bank ċentrali nazzjonali/l-awtoritajiet regolatorji rilevanti] ta' [ġurisdizzjoni]].

Dejjem tiegħek,

[firma]

Termini ta' referenza għall-opinjonijiet nazzjonali għal parteċipanti li mhumiex fiż-ŻEE tat-TARGET2

[Niżżel l-isem tal-BĊ]

[indirizz]

[isem tas-sistema]

[post], [data]

Għażiż Sinjur jew Sinjura,

Bħala l-konsulenti legali [esterni] ta' [speċifika l-isem tal-Parteċipant jew il-fergħa tal-Parteċipant] (il-“Parteċipant”) fir-rigward ta' kwistjonijiet li jqumu mil-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni li fiha l-Parteċipant huwa stabbilit; minn issa 'l quddiem il-“ġurisdizzjoni”] ġejna mitluba biex nagħtu din l-Opinjoni skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni] b'konnessjoni mal-parteċipazzjoni tal-Parteċipant f'sistema li hija komponent tat-TARGET2 (minn issa 'l quddiem is-“Sistema”). Ir-referenzi hawnhekk għal-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni] jinkludu r-regolamenti kollha applikabbli ta' [ġurisdizzjoni]. Qed nesprimu hawnhekk opinjoni skond il-liġi ta' [ġurisdizzjoni], b'mod partikolari għall-Parteċipant stabbilit barra [daħħal ir-referenza għall-Istat Membru tas-Sistema] fir-rigward tad-drittijiet u l-obbligi li jqumu mill-parteċipazzjoni fis-Sistema, kif stabbilit fid-Dokumenti tas-Sistema ddefiniti hawn isfel.

Din l-Opinjoni hija ristretta għal-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni] kif inhuma fis-seħħ fid-data ta' din l-Opinjoni. M'għamilna l-ebda stħarriġ dwar il-liġijiet ta' xi ġurisdizzjoni oħra bħala bażi għal din l-Opinjoni, u f'dan ir-rigward mhu qegħdin la nesprimu u lanqas infissru l-ebda opinjoni. Assumejna li fil-liġijiet ta' ġurisdizzjoni oħra m'hemm xejn li jaffettwa din l-Opinjoni.

1.   DOKUMENTI EŻAMINATI

Għall-finijiet ta' din l-Opinjoni, eżaminajna d-dokumenti elenkati hawn isfel u dawk id-dokumenti l-oħra li dehrilna xierqa jew meħtieġa:

(1)

il-[daħħal ir-riferenza għall-arranġamenti li jimplimentaw il-Kundizzjonijiet Armonizzati għal parteċipazzjoni fit-TARGET2] għas-Sistema datata [daħħal data] (minn issa 'l quddiem ir-“Regoli”); u

(2)

kull dokument ieħor li jirregola s-Sistema u/jew ir-relazzjoni bejn il-Parteċipant u parteċipanti oħra fis-Sistema, u bejn il-parteċipanti fis-Sistema u l-[niżżel l-isem tal-BĊ].

Ir-Regoli u l-[…] għandhom jissejħu minn issa 'l quddiem “Dokumenti tas-Sistema”.

2.   ASSUNZJONIJIET

Biex nagħtu din l-Opinjoni assumejna fir-rigward tad-Dokumenti tas-Sistema li:

(1)

id-Dokumenti tas-Sistema huma fil-kapaċità u s-setgħa ta' u ġew awtorizzati, adottati jew eżegwiti u, fejn meħtieġ, ikkonsenjati b'mod validu mill-partijiet rilevanti;

(2)

il-kundizzjonijiet tad-Dokumenti tas-Sistema u d-drittijiet u l-obbligi maħluqin minnhom huma validi u jorbtu legalment skond il-liġijiet ta' [daħħal ir-referenza għall-Istat Membru tas-Sistema], li bihom huma rregolati, u l-għażla tal-liġijiet ta' [daħħal ir-referenza għall-Istat Membru tas-Sistema] biex jirregolaw id-Dokumenti tas-Sistema hija rikonoxxuta mil-liġijiet ta' [daħħal ir-referenza għall-Istat Membru tas-Sistema];

(3)

il-parteċipanti fis-Sistema li permezz tagħhom tintbagħat kull ordni ta' ħlas jew jiġu irċevuti ħlasijiet, jew li permezz tagħhom kull dritt jew obbligu skond id-Dokumenti tas-Sistema jiġi eżegwit jew imwettaq, huma lliċenzjati biex jipprovdu servizzi ta' trasferiment ta' fondi, fil-ġurisdizzjonijiet kollha rilevanti; u

(4)

id-dokumenti li ntbagħtulna bħala kopja jew kampjuni jikkonformaw ma' l-oriġinal.

3.   OPINJONI

Fuq il-bażi ta' u bla ħsara għal dak li ntqal qabel, u bla ħsara f'kull każ għall-punti msemmija hawn isfel, aħna tal-fehma li:

3.1   Aspetti legali speċifiċi għall-pajjiż [safejn japplikaw]

Il-karatteristiċi li ġejjin tal-leġiżlazzjoni ta' [ġurisdizzjoni] huma konsistenti ma' u bl-ebda mod ma jwarrbu l-obbligi tal-Parteċipant li joħorġu mid-Dokumenti tas-Sistema: [lista ta' aspetti legali speċifiċi għall-pajjiż].

3.2   Kwistjonijiet ġenerali ta' insolvenza

3.2.a.   Tipi ta' proċedimenti ta' insolvenza

L-uniċi tipi ta' proċedimenti ta' insolvenza (inklużi kompożizzjoni jew rijabilitazzjoni) – li, għall-finijiet ta' din l-Opinjoni, għandhom jinkludu l-proċedimenti kollha fir-rigward ta' l-assi tal-Parteċipant jew kull fergħa li jista' jkollu fi [ġurisdizzjoni] – li għalihom il-Parteċipant jista' jkun suġġett fi [ġurisdizzjoni], huma dawn li ġejjin: [elenka l-proċedimenti fil-lingwa oriġinali u t-traduzzjoni bl-Ingliż] (flimkien imsejħa l-'Proċedimenti ta' Insolvenza').

Minbarra l-Proċedimenti ta' Insolvenza, il-Parteċipant, kull parti mill-assi tiegħu, jew kull fergħa li jista' jkollu fi [ġurisdizzjoni] jistgħu jsiru suġġett fi [ġurisdizzjoni] għal [elenka kull moratorju, receivership, jew kull proċedimenti oħra applikabbli, li b'riżultat tagħhom, ħlasijiet lil u/jew mill-Parteċipant jistgħu jiġu sospiżi, jew fir-rigward ta' dawn il-ħlasijiet jistgħu jiġu mposti xi limitazzjonijiet, jew proċedimenti simili fil-lingwa oriġinali u t-traduzzjoni bl-Ingliż] (flimkien imsejħa bħala l-“Proċedimenti”).

3.2.b.   Trattati ta' insolvenza

[ġurisdizzjoni] jew ċerti subdiviżjonijiet politiċi fi [ġurisdizzjoni], kif speċifikat, huwa/huma parti tat-trattati ta' insolvenza li ġejjin: [speċifika, jekk japplika li għandhom jew jista' jkollhom impatt fuq din l-Opinjoni].

3.3   Infurzabbiltà ta' Dokumenti tas-Sistema

Bla ħsara għall-punti msemmija hawn isfel, id-dispożizzjonijiet kollha tad-Dokumenti tas-Sistema jkunu jorbtu w infurzabbli skond il-kundizzjonijiet tagħhom skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni], b'mod partikolari fil-każ tal-ftuħ ta' Proċedimenti ta' Insolvenza jew Proċedimenti fir-rigward tal-Parteċipant.

B'mod partikolari aħna ta' l-opinjoni li:

3.3.a.   L-ipproċessar ta' ordnijiet ta' ħlas

Id-dispożizzjonijiet dwar l-ipproċessar ta' ordnijiet ta' ħlas [lista ta' l-artikoli] tar-Regoli huma validi w infurzabbli. Partikolarment, l-ordnijiet ta' ħlas kollha pproċessati bis-saħħa ta' dawn l-artikoli jkunu validi, jorbtu w infurzabbli skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni]. Id-dispożizzjoni tar-Regoli li tispeċifika l-punt preċiż tal-ħin meta l-ordnijiet ta' ħlas mibgħuta mill-Parteċipant lis-Sistema jsiru infurzabbli w irrevokabbli ([żid l-artikolu tar-Regoli]) hija valida, torbot u infurzabbli skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni].

3.3.b.   L-awtorità ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu

Il-bidu ta' Proċedimenti ta' Insolvenza jew Proċedimenti fir-rigward tal-Parteċipant ma jaffettwawx l-awtorità u s-setgħat ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] li joħorġu mid-Dokumenti tas-Sistema. [Speċifika [safejn japplika] li: l-istess opinjoni tapplika wkoll fir-rigward ta' kull entità oħra li tipprovdi lill-Parteċipanti b'servizzi direttament u meħtieġa biex jipparteċipaw fis-Sistema (eż. provveditur tas-servizz tan-netwerk)].

3.3.ċ.   Rimedji fil-każ ta' inadempjenza

[Meta japplika fir-rigward tal-Parteċipant, id-dispożizzjonijiet li jinsabu fi [lista ta' l-artikoli] tar-Regoli dwar it-twettiq aċċellerat ta' klejms li għadhom ma mmaturawx, it-tpaċija ta' klejms minħabba l-użu tad-depożiti tal-Parteċipant, l-infurzar ta' xi rahan, is-sospensjoni u t-tmiem ta' parteċipazzjoni, il-klejms għal imgħax applikabbli (default interest), u t-tmiem ta' ftehim u tranżazzjonijiet ([daħħal klawsoli oħra rilevanti tar-Regoli jew tad-Dokumenti tas-Sistema]) huma validi w infurzabbli skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni].

3.3.d.   Sospensjoni u tmiem

Meta japplika fir-rigward tal-Parteċipant, id-dispożizzjonijiet li jinsabu fi [lista ta' l-artikoli] tar-Regoli (fir-rigward tas-sospensjoni u t-tmiem tal-parteċipazzjoni tal-Parteċipant fis-Sistema dwar il-bidu ta' Proċedimenti ta' Insolvenza jew Proċedimenti jew każijiet oħra ta' inadempjenza, kif iddefiniti fid-Dokumenti tas-Sistema, jew jekk il-Parteċipant jirrappreżenta xi tip ta' riskju sistemiku jew għandu problemi operattivi serji) huma validi w infurzabbli skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni].

3.3.e.   Reġim ta' penali

Meta japplika fir-rigward tal-Parteċipant, id-dispożizzjonijiet li jinsabu fi [lista ta' l-artikoli] tar-Regoli fir-rigward ta' penali imposti fuq Parteċipant li ma jkunx f'qagħda li jirrimborża fil-ħin kreditu tat-tip intraday jew overnight, safejn japplikaw, huma validi w infurzabbli skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni].

3.3.f.   Ċessjoni ta' drittijiet u obbligi

Id-drittijiet u l-obbligi tal-Parteċipant ma jistgħux jiġu ċeduti, mibdulin jew inkella ttrasferiti mill-Parteċipant lil terzi partijiet mingħajr il-kunsens bil-miktub u bil-quddiem ta' [niżżel l-isem tal-BĊ].

3.3.ġ.   Għażla tal-liġi governattiva u ġurisdizzjoni

Id-dispożizzjonijiet li jinsabu fi [lista ta' l-artikoli] tar-Regoli, u b'mod partikolari fir-rigward tal-liġi governattiva, ir-riżoluzzjoni ta' xi tilwima, il-qrati kompetenti, u n-notifika tal-proċess huma validi w infurzabbli skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni].

3.4   Preferenzi annullabbli

Aħna tal-fehma li l-ebda obbligu li joħroġ mid-Dokumenti tas-Sistema, it-twettiq tiegħu, jew il-konformità miegħu qabel il-ftuħ ta' kull Proċediment ta' Insolvenza jew Proċedimenti fir-rigward tal-Parteċipant ma jista' jitwarrab f'dawn il-proċedimenti bħala preferenza, tranżazzjoni annullabbli jew mod ieħor skond il-liġi ta' l-insolvenza ta' [ġurisdizzjoni].

B'mod partikolari, u mingħajr limitazzjoni għal dak li ntqal hawn fuq, nesprimu din il-fehma fir-rigward ta' kull ordni ta' ħlas mibgħuta minn kull parteċipant fis-Sistema. B'mod partikolari, aħna tal-fehma li d-dispożizzjonijiet ta' [lista ta' l-artikoli] tar-Regoli li jistabbilixxu l-infurzabbiltà u l-irrevokabbiltà ta' l-ordnijiet ta' ħlas huma validi w infurzabbli, u li ordni ta' ħlas mibgħuta minn kull parteċipant u pproċessata bis-saħħa ta' [lista ta' l-artikoli] tar-Regoli ma tistax titwarrab f'kull Proċediment ta' Insolvenza jew Proċedimenti bħala preferenza, tranżazzjoni annullabbli jew mod ieħor skond il-liġi ta' l-insolvenza ta' [ġurisdizzjoni].

3.5   Sekwestru

Jekk xi kreditur tal-Parteċipant jitlob ordni ta' sekwestru (inkluża kull ordni ta' iffriżar, ordni ta' qbid, jew kull proċedura oħra tal-liġi pubblika jew privata li hija maħsuba biex tipproteġi l-interess pubbliku jew id-drittijiet tal-kredituri tal-Parteċipant) – minn issa 'il quddiem imsejħa bħala “Sekwestru” – skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni] minn qorti jew awtorità governattiva, ġudizzjarja jew pubblika li hija kompetenti f'[ġurisdizzjoni], aħna tal-fehma li [daħħal l-analiżi u d-diskussjoni].

3.6   Garanzija (collateral) [safejn applikabbli]

3.6.a.   Ċessjoni ta' drittijiet jew depożitu ta' assi għall-finijiet ta' garanzija, rahan, repo u/jew garanzija (guarantee)

Ċessjonijiet għall-finijiet ta' garanzija huma validi w infurzabbli skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni]. B'mod speċifiku, il-ħolqien u l-infurzar ta' rahan jew repo skond [daħħal ir-referenza għall-arranġament rilevanti mal-BĊ] ikun validu w infurzabbli skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni]. Fil-każ li tinħtieġ garanzija minn entità legali oħra biex il-Parteċipant jaderixxi ruħu mas-Sistema, din il-garanzija tkun torbot lil min jiggarantixxi (guarantor) u tkun infurzabbli bis-sħiħ kontrih, mingħajr limitu fir-rigward ta' l-ammont tal-garanzija, tkun xi tkun is-sitwazzjoni tal-Parteċipant.

3.6.b.   Prijorità ta' l-interess ta' ċessjonarji, ta' detenturi ta' rahan jew xerrejja ta' repos fuq dak ta' kredituri oħra

Fil-każ ta' Proċedimenti ta' Insolvenza jew Proċedimenti fir-rigward tal-Parteċipant, id-drittijet jew l-assi ċessjonati għal finijiet ta' garanzija, jew mirhuna mill-Parteċipant favur ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] jew parteċipanti oħra fis-Sistema, se tingħatalhom prijorità ta' ħlas qabel il-klejms tal-kredituri l-oħra kollha tal-Parteċipant u ma jkunux suġġetti għal prijorità jew kredituri ppreferuti.

3.6.ċ.   Infurzar ta' titolu taħt il-garanzija (security)

Anke fil-każ ta' Proċedimenti ta' Insolvenza jew Proċedimenti fir-rigward tal-Parteċipant, parteċipanti oħra fis-Sistema u l-[niżżel l-isem tal-BĊ] bħala [ċessjonarji, detenturi ta' rahan jew xerrejja ta' repos skond kif japplika] xorta jkunu ħielsa biex jinfurzaw u “jiġbru” d-drittijiet jew l-assi tal-Parteċipant permezz ta' l-azzjoni ta' [niżżel l-isem tal-BĊ] skond ir-Regoli.

3.6.d.   Rekwiżiti għall-formola u r-reġistrazzjoni

M'hemm l-ebda rekwiżit għall-formola għaċ-ċessjoni għal finijiet ta' garanzija ta', jew il-ħolqien u l-infurzar ta' rahan jew repo fuq id-drittijiet jew l-assi tal-Parteċipant, u mhuwiex neċessarju għal [iċ-ċessjoni għal finijiet ta' garanzija, rahan jew repo, skond kif japplika,] jew kull dettall ta' dan [iċ-ċessjoni, rahan, jew repo, skond kif japplika,] biex jiġu rreġistrati jew ippreżentati f'kwalunkwe qorti kompetenti jew awtorità governattiva, ġudizzjarja jew pubblika li hija kompetenti f'[ġurisdizzjoni].

3.7   Fergħat [safejn japplika]

3.7.a.   L-opinjoni tapplika għal azzjoni permezz tal-fergħat

Kull dikjarazzjoni w opinjoni msemmija hawn fuq fir-rigward tal-Parteċipant tapplika bl-istess preċiżjoni u validità skond il-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni] f'sitwazzjonijiet fejn il-Parteċipant jaġixxi permezz ta' waħda jew iżjed mill-fergħat tiegħu li jinsabu barra [ġurisdizzjoni].

3.7.b.   Konformità mal-liġi

La l-eżekuzzjoni u t-twettiq tad-drittijiet u l-obbligi skond id-Dokumenti tas-Sistema, u lanqas l-għoti, it-trasmissjoni jew l-irċevuta ta' ordnijiet ta' ħlas minn xi fergħa tal-Parteċipant, m'huma bl-ebda mod ser jiksru l-liġijiet ta' [ġurisdizzjoni].

3.7.ċ.   Awtorizzazzjonijiet meħtieġa

La l-eżekuzzjoni u t-twettiq tad-drittijiet u l-obbligi skond id-Dokumenti tas-Sistema, u lanqas l-għoti, it-trasmissjoni jew l-irċevuta ta' ordnijiet ta' ħlas minn fergħa ta' Parteċipant ma jkunu jeħtieġu kwalunkwe awtorizzazzjoni, approvazzjoni, kunsens, preżentazzjoni, reġistrazzjoni, tranżunzzjoni jew ċertifikazzjoni oħra ta' jew ma' kwalunkwe qorti jew awtorità governattiva, ġudizzjarja jew pubblika li huma kompetenti fi [ġurisdizzjoni].

Din l-Opinjoni ġġib id-data tal-preżenti u hija indirizzata biss lil [niżżel l-isem tal-BĊ] u lil [Parteċipant]. L-ebda persuna oħra ma tista' tiddependi fuqha, u l-kontenut ta' din l-Opinjoni ma jistax jiġi żvelat lil persuni oħra ħlief għal min kien intiż u l-konsulent legali tiegħu mingħajr il-kunsens tagħna minn qabel bil-miktub, bl-eċċezzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-banek ċentrali nazzjonali tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali [u [l-bank ċentrali nazzjonali/l-awtoritajiet regolatorji rilevanti] ta' [ġurisdizzjoni]].

Dejjem tiegħek,

[firma]

Appendiċi IV

PROĊEDURI GĦALL-KONTINWITÀ TAN-NEGOZJU U KONTINĠENZA

1.   Dispożizzjonijiet ġenerali

(a)

Dan l-Appendiċi jistabbilixxi l-arranġamenti bejn [niżżel l-isem tal-BĊ] u l-parteċipanti, jew sistemi anċillari, jekk komponent wieħed jew aktar tal-SSP jew in-netwerk tat-telekommunikazzjonijiet ifallu jew jiġu affettwati minn każ estern mhux normali, jew jekk il-ħsara taffettwa parteċipant jew sistema anċillari.

(b)

Ir-referenzi kollha għal ħinijiet speċifiċi f'dan l-Appendiċi jirreferu għall-ħin tal-Bank Ċentrali Ewropew, jiġifieri l-ħin lokali fis-sede tal-BĊE.

2.   Miżuri ta' kontinwità tan-negozju u ta' ipproċessar ta' kontinġenza

(a)

Fil-każ li jiġri xi każ estern mhux normali u/jew ikun hemm ħsara fil-SSP jew in-netwerk tat-telekomunikazzjonijiet li taffettwa l-operat normali tat-TARGET2, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jkun intitolat biex jadotta miżuri ta' kontinwità tan-negozju u ta' ipproċessar ta' kontinġenza.

(b)

Il-miżuri prinċipali ta' kontinwità tan-negozju u ta' ipproċessar ta' kontinġenza li ġejjin għandhom ikunu disponibbli fit-TARGET2:

(i)

ir-rijallokazzjoni ta' l-operat tal-SSP għal sit alternattiv;

(ii)

il-bidla fis-sigħat ta' l-operat tal-SSP; u

(iii)

il-bidu ta' ipproċessar ta' kontinġenza ta' ħlasijiet kritiċi ħafna u dawk kritiċi, kif iddefinit fil-paragrafu 6(ċ) u (d) rispettivament.

(ċ)

Fir-rigward tal-miżuri ta' kontinwità tan-negozju u ta' ipproċessar ta' kontinġenza, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jkollu d-diskrezzjoni sħiħa fir-rigward ta' jekk u liema miżuri għandhom jiġu adottati biex jiġu settled ordnijiet ta' ħlas.

3.   Komunikazzjoni dwar xi inċident

(a)

L-informazzjoni dwar il-ħsara fil-SSP u/jew dwar każ estern mhux normali għandha tiġi kkomunikata lill-parteċipanti permezz tal-kanali domestiċi ta' komunikazzjoni, l-ICM u t-T2IS. B'mod partikolari, il-komunikazzjonijiet lill-parteċipanti għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja:

(i)

deskrizzjoni tal-każ;

(ii)

id-dewmien antiċipat fl-ipproċessar (jekk wieħed ikun jafu);

(iii)

informazzjoni dwar il-miżuri li jkunu diġa“ttieħdu; u

(iv)

parir lill-parteċipanti.

(b)

Barra minn dan, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' jinnotifika lill-parteċipanti dwar kull każ ieħor eżistenti jew antiċipat li jkollu l-potenzjal li jaffettwa l-operat normali tat-TARGET2.

4.   Rijallokazzjoni ta' l-operat tal-SSP għal sit alternattiv

(a)

Fil-każ li jiġri xi wieħed mill-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2(a), l-operat tal-SSP jista' jiġi rijallokat għal sit alternattiv, jew fl-istess reġjun jew f'reġjun ieħor.

(b)

Fil-każ li l-operat tal-SSP jiġi rijallokat għal reġjun ieħor, il-parteċipanti għandhom jagħmlu l-għalmu tagħhom biex jirrikonċiljaw il-pożizzjonijiet tagħhom sal-mument tal-ħsara jew sa meta jkun ġara l-każ estern mhux normali, u jipprovdu lil [niżżel l-isem tal-BĊ] l-informazzjoni kollha rilevanti f'dan ir-rigward.

5.   Bidla fis-sigħat tax-xogħol

(a)

L-ipproċessar ta' bi nhar tat-TARGET2 jista' jiġi estiż, jew jista' jiddewwem il-ħin tal-ftuħ ta' jum ġdid tan-negozju. Matul kull ħin ta' l-operat estiż tat-TARGET2, l-ordnijiet ta' ħlas għandhom jiġu pproċessati skond il-[niżżel ir-referenza għall-arranġamenti li jimplimentaw il-Kundizzjonijiet Armonizzati], bla ħsara għall-modifikazzjonijiet li jinsabu f'dan l-Appendiċi.

(b)

L-ipproċessar ta' bi nhar jista' jiġi estiż u għalhekk jiddewwem il-ħin ta' l-egħluq jekk tkun seħħet xi ħsara fil-SSP matul il-jum imma tkun ġiet solvuta qabel is-18.00. Dan id-dewmien fil-ħin ta' l-egħluq għandu, f'ċirkostanzi normali, ma jeċċedix sagħtejn u għandu jitħabbar lill-parteċipanti kmieni kemm jista' jkun. Jekk dan id-dewmien jitħabbar qabel il-16.50, il-perijodu minimu ta' siegħa bejn il-cut-off time għal ordnijiet ta' ħlas tal-klijenti u dawk ta' bejn il-banek (interbank payment orders) għandu jibqa' fis-seħħ. Ladarba jitħabbar dan id-dewmien, ma jkunx possibli li jiġi rtirat.

(ċ)

Il-ħin ta' l-egħluq għandu jiddewwem f'każijiet fejn il-ħsara fil-SSP tkun ġrat qabel is-18:00 u ma tkunx ġiet solvuta sas-18.00. Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jikkomunika minnufih id-dewmien fil-ħin ta' l-egħluq lill-parteċipanti.

(d)

Malli l-SSP jirkupra, għandhom jittieħdu l-passi li ġejjin:

(i)

Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jara li jagħmel settlement tal-ħlasijiet kollha fil-kju f'siegħa; dan il-ħin jitnaqqas għal 30 minuta fil-każ li l-ħsara tal-SSP isseħħ fil-17.30 jew aktar tard (f'każijiet fejn il-ħsara fil-SSP kienet għadha għaddejja fis-18.00).

(ii)

Il-bilanċi finali tal-parteċipanti għandhom jiġu stabbiliti f'siegħa; dan il-ħin għandu jitnaqqas għal 30 minuta fil-każ li l-ħsara fil-SSP isseħħ fil-17.30 jew aktar tard, f'każijiet fejn il-ħsara fil-SSP kienet għadha għaddejja fis-18.00.

(iii)

Fil-cut-off time għal ħlasijiet ta' bejn il-banek (interbank payments), għandu jseħħ l-ipproċessar ta' tmiem il-jum, inkluż ir-rikors għall-istanding facilities ta' l-Eurosistema.

(e)

Sistemi anċillari li jeħtieġu likwidità filgħodu kmieni għandhom ikunu diġa' stabbilixxew mezzi dwar kif se jlaħħqu ma' każijiet fejn l-ipproċessar ta' bi nhar ma jkunx jista' jinbeda fil-ħin minħabba difett fil-SSP fil-jum ta' qabel.

6.   Ipproċessar ta' kontinġenza

(a)

Jekk jidhirlu li jkun meħtieġ, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jibda l-ipproċessar ta' kontinġenza ta' ordnijiet ta' ħlas fil-Modulu ta' Kontinġenza tal-SSP. F'dawn il-każijiet, il-parteċipanti għandhom jingħataw biss livell ta' servizz minimu. Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jinforma lill-parteċipanti tiegħu bil-bidu ta' l-ipproċessar ta' kontinġenza permess ta' kull mezz disponibbli ta' komunikazzjoni.

(b)

Fl-ipproċessar ta' kontinġenza, l-ordnijiet ta' ħlas għandhom ikunu pproċessati b'mod manwali mill-[niżżel l-isem tal-BĊ].

(ċ)

Il-ħlasijiet li ġejjin għandhom jitqiesu ‘kritiċi ħafna’ u [niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jagħmel l-għalmu tiegħu biex jipproċessahom f'sitwazzjonijiet ta' kontinġenza:

(i)

ħlasijiet relatati mas-CLS Bank International;

(ii)

settlement fi tmiem il-jum ta' EURO1; u

(iii)

margin calls tal-kontroparti ċentrali.

(d)

It-tipi ta' ħlas li ġejjin għandhom jitqiesu ‘kritiċi’ u [niżżel l-isem tal-BĊ] jista' jiddeċiedi biex jibda pproċessar ta' kontinġenza fir-rigward tagħhom:

(i)

ħlasijiet fir-rigward tas-settlement f'ħin reali ta' sistemi interfaced ta' settlement ta' titoli; u

(ii)

ħlasijiet addizjonali, jekk meħtieġa biex jiġi evitat ir-riskju sistemiku.

(e)

Il-parteċipanti għandhom jibagħtu ordnijiet ta' ħlas għall-ipproċessar ta' kontinġenza, u l-informazzjoni lil min jitħallas għandha tingħata permezz ta' [niżżel il-mezzi ta' komunikazzjoni]. L-informazzjoni dwar il-bilanċi tal-kontijiet u l-entrati ta' debitu u kreditu tista' tiġi akkwistata permezz ta' [niżżel l-isem tal-BĊ].

(f)

Ordnijiet ta' ħlas li jkunu ntbagħtu diġa” lit-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż], imma li jkunu fil-kju, jistgħu ukoll igħaddu mill-ipproċessar ta' kontinġenza. F'dawn il-każijiet il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jipprova bis-sħiħ biex jevita l-ipproċessar doppju ta' ordnijiet ta' ħlas, imma għandhom ikunu l-parteċipanti li jassumu r-riskju ta' dan l-ipproċessar doppju jekk dan iseħħ.

(ġ)

Għall-ipproċessar ta' kontinġenza ta' ordnijiet ta' ħlas, il-parteċipanti għandhom jipprovdu garanzija addizzjonali. Matul l-ipproċessar ta' kontinġenza ħlasijiet ta' kontinġenza dovuti mingħand oħrajn (incoming) jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw ħlasijiet ta' kontinġenza dovuti lil oħrajn (outgoing). Għall-finijiet ta' l-ipproċessar ta' kontinġenza, il-likwidità disponibbli tal-parteċipanti tista' ma titqisx mill-[niżżel l-isem tal-BĊ].

7.   Ħsarat marbuta ma' parteċipanti jew sistemi anċillari

(a)

Fil-każ li parteċipant ikollu problema li żżommu milli jagħmel settlement ta' ħlasijiet fit-TARGET2, tkun ir-responsabbiltà tiegħu biex isolvi l-problema. B'mod partikolari, parteċipant jista' juża soluzzjonijiet in-house jew il-funzjonalità ta' l-ICM, jiġifieri ħlasijiet f'somma waħda ta' riżerva (backup) u ħlasijiet ta' kontinġenza ta' riżerva (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

(b)

Jekk parteċipant jiddeċiedi li juża l-funzjonalità ta' l-ICM biex jagħmel ħlasijiet f'somma waħda ta' riżerva, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu, jekk il-parteċipant jitlob hekk, jiftaħ din il-funzjonalità permezz ta' l-ICM. Jekk il-parteċipant jitlob hekk, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jittrasmetti messaġġ ta' komunikazzjoni ta' l-ICM biex jinforma lil parteċipanti oħra dwar l-użu ta' dak il-parteċipant ta' ħlasijiet f'somma waħda ta' riżerva. Il-parteċipant għandu jkun responsabbli biex jibgħat dawn il-ħlasijiet f'somma waħda ta' riżerva esklużivament lil parteċipanti oħra li magħhom ikun qabel bilateralment dwar l-użu ta' dawk il-ħlasijiet, u għandu jkun responsabbli wkoll għal passi oħra fir-rigward ta' dawn il-ħlasijiet.

(ċ)

Jekk jintużaw il-miżuri kollha msemmija fis-subparagrafu (a) jew jekk huma ineffiċjenti, il-parteċipant jista' jitlob għajnuna minn [niżżel l-isem tal-BĊ].

(d)

Fil-każ li xi ħsara taffettwa sistema anċillari, dik is-sistema anċillari għandha tkun responsabbli biex issolvi l-ħsara. Jekk is-sistema anċillari titlob hekk, il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' jaġixxi f'isimha. Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] għandu jkollu d-diskrezzjoni biex jiddeċiedi liema għajnuna għandu jagħti lis-sistema anċillari, inkluż matul l-operazzjonijiet ta' bil-lejl tas-sistema anċillari. Jistgħu jittieħdu l-miżuri ta' kontinġenza li ġejjin:

(i)

is-sistema anċillari tagħti bidu għal ħlasijiet nodfa (jiġifieri ħlasijiet li mhumiex marbuta mat-tranżazzjoni relatata) permezz ta' l-Interface tal-Parteċipant;

(ii)

il-[niżżel l-isem tal-BĊ] joħloq u/jew jipproċessa struzzjonijiet/fajls XML f'isem is-sistema anċillari; u/jew

(iii)

il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jagħmel ħlasijiet nodfa f'isem is-sistema anċillari.

(e)

Il-miżuri ta' kontinġenza ddettaljati fir-rigward ta' sistemi anċillari għandhom jiġu nklużi fl-arranġamenti bilaterali bejn il-[niżżel l-isem tal-BĊ] u s-sistema anċillari rilevanti.

8.   Dispożizzjonijiet oħra

(a)

Fil-każ li ċerta data ma tkunx disponibbli minħabba li jkun seħħ xi wieħed mill-każijiet msemmija fil-paragrafu 3(a), il-[niżżel l-isem tal-BĊ] huwa intitolat jibda jew ikompli jipproċessa ordnijiet ta' ħlas u/jew jopera t-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] fuq il-bażi ta' l-aħħar data disponibbli, kif iddeterminat minn [niżżel l-isem tal-BĊ]. Jekk mitlub minn [niżżel l-isem tal-BĊ], il-parteċipanti u s-sistemi anċillari għandhom jibagħtu mill-ġdid il-messaġġi FileAct/Interact tagħhom jew jieħdu kull azzjoni oħra li titqies xierqa minn [niżżel l-isem tal-BĊ].

(b)

Fil-każ ta' xi ħsara ta' [niżżel l-isem tal-BĊ], xi wħud minn jew il-funzjonijiet kollha tekniċi tiegħu fir-rigward tat-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] jistgħu jitwettqu minn BĊi oħra ta' l-Eurosistema.

(ċ)

Il-[niżżel l-isem tal-BĊ] jista' jitlob li l-parteċipanti jipparteċipaw f'ittestjar regolari jew ad hoc ta' miżuri ta' kontinwità tan-negozju u ta' ipproċessar ta' kontinġenza, f'taħriġ jew f'kull arranġament preventiv ieħor, kif jitqies meħtieġ minn [niżżel l-isem tal-BĊ]. L-ispejjeż kollha li l-parteċipanti jkollhom b'riżultat ta' dan l-ittestjar jew arranġamenti oħra għandhom jitħallsu mill-parteċipanti biss.

Appendiċi V

SKEDA OPERATTIVA

1.

It-TARGET2 tkun miftuħa fil-jiem kollha ħlief għas-Sibtijiet, il-Ħdud, l-Ewwel tas-Sena, il-Ġimgħa l-Kbira u t-Tnejn l-Għada ta' l-Għid (skond il-kalendarju applikabbli fis-sede tal-BĊE), l-1 ta' Mejju, Jum il-Milied u s-26 ta' Diċembru.

2.

Il-ħin ta' referenza għas-sistema huwa l-ħin tal-Bank Ċentrali Ewropew, jiġifieri il-ħin lokali fis-sede tal-BĊE.

3.

Il-jum tan-negozju kurrenti jiftaħ filgħaxija tal-jum tan-negozju ta' qabel u jopera skond l-iskeda li ġejja:

Ħin

Deskrizzjoni

6.45 – 7.00

Pawsa ta' negozju għall-preparazzjoni ta' l-operazzjonijiet ta' bi nhar (*)

7.00 – 18.00

L-ipproċessar ta' bi nhar

17.00

Il-cut-off time għal ħlasijiet tal-klijenti (jiġifieri ħlasijiet meta l-oriġinatur u/jew il-benefiċjarju ta' xi ħlas mhuwiex parteċipant dirett jew indirett kif identifikat fis-sistema bl-użu ta' messaġġ MT 103 jew MT 103+)

18.00

Il-cut-off time għal ħlasijiet ta' bejn il-banek (interbank payments) (jiġifieri ħlasijiet oħra minbarra dawk tal- tal-klijenti)

18.00 – 18.45 (**)

L-ipproċessar ta' tmiem il-jum

18.15 (**)

Il-cut-off time ġenerali għall-użu ta' standing facilities

(Ftit wara) 18.30 (***)

Id-data għall-aġġornament tas-sistemi ta' kontabilità tinsab disponibbli lill-BĊi

18.45 – 19.30 (***)

L-ipproċessar tal-bidu tal-jum (jum ġdid tan-negozju)

19.00 (***) – 19.30 (**)

Għoti ta' likwidità fil-kont PM

19.30 (***)

Messaġġ “tal-bidu tal-proċedura” u settlement ta' l-istanding orders biex tiġi ttrasferita l-likwidità mill-kontijiet PM għas-subkont(ijiet)/kont mera (settlement relatat mas-sistema anċillari)

19.30 (***) – 22.00

Eżekuzzjoni ta' trasferimenti addizzjonali ta' likwidità permezz ta' l-ICM qabel ma s-sistema anċillari tibgħat il-messaġġ “tal-bidu taċ-ċiklu”; perijodu ta' settlement ta' operazzjonijiet ta' bil-lejl tas-sistema anċillari (għall-proċedura ta' settlement Nru. 6 tas-sistema anċillari biss, kif imsemmi fl-Anness IV)

22.00 – 1.00

Perijodu ta' manutenzjoni teknika

1.00 – 6.45

Il-proċedura ta' settlement għal operazzjonijiet ta' bil-lejl tas-sistema anċillari (għall-proċedura ta' settlement Nru. 6 tas-sistema anċillari biss)

4.

L-ICM huwa disponibbli għal trasferimenti ta' likwidità mis-19.30 (1) sas-18.00 ta' l-għada, ħlief għal matul il-perjodu ta' manutenzjoni teknika bejn l-22.00 sas-1.00.

5.

Is-sigħat operattivi jistgħu jinbidlu fil-każ li jiġu adottati miżuri ta' kontinwità tan-negozju skond il-paragrafu 5 ta' l-Appendiċi IV.


(*)  L-operazzjonijiet ta' bi nhar tfisser l-ipproċessar ta' bi nhar u l-ipproċessar ta' tmiem il-jum.

(**)  Tispiċċa 15-il minuta aktar tard fl-aħħar jum tal-perijodu ta' manutenzjoni tar-riżerva.

(***)  Tibda 15-il minuta aktar tard fl-aħħar jum tal-perijodu ta' manutenzjoni tar-riżerva.

(1)  Tibda 15-il minuta aktar tard fl-aħħar jum tal-perijodu ta' manutenzjoni tar-riżerva.

Appendiċi VI

SKEDA TA' TARIFFI U FATTURAZZJONI

Tariffi għal parteċipanti diretti

1.

It-tariffa ta' kull xahar għall-ipproċessar ta' ordnijiet ta' ħlas fit-TARGET2-[daħħal ir-riferenza għall-BĊ/pajjiż] għal parteċipanti diretti, jiddependi skond liema għażla jkun għamel il-parteċipant dirett, għandha tkun jew:

(a)

EUR 100 għal kull kont PM u tariffa fissa għal kull tranżazzjoni (entrata ta' debitu) ta' EUR 0,80; jew

(b)

EUR 1 250 għal kull kont PM u tariffa għal kull tranżazzjoni (entrata ta' debitu) ddeterminata kif ġej, ibbażata skond il-volum tat-tranżazzjonijiet (numru ta' elementi pproċessati) kull xahar:

Medda

Minn

Sa

Prezz

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

’Il fuq minn 100 000

EUR 0,125

Fir-rigward ta' trasferimenti ta' likwidità bejn kont PM ta' parteċipant u s-subkontijiet tiegħu m’għandux ikunu hemm spejjeż (charges).

2.

It-tariffa ta' kull xahar għal aċċess b’aktar minn destinatarju wieħed għandha tkun ta' EUR 80 għal kull indirizz BIC bi 8 diġits minbarra l-BIC tal-kont tal-parteċipant dirett.

3.

Għandu jkun hemm tariffa ta' kull xahar addizzjonali, ta' EUR 30 kull kont, għal parteċipanti diretti li ma jixtiqux li l-BIC tal-kont tagħhom ikun ippubblikat fid-direttorju tat-TARGET2.

4.

t-tariffa għal kull reġistrazzjoni minn parteċipant dirett ta' parteċipant indirett fid-direttorju tat-TARGET2 għandha tkun ta' EUR 20.

5.

It-tariffa għal kull reġistrazzjoni fid-direttorju tat-TARGET2 ta' detentur ta' BIC indirizzabbli, inklużi fergħat ta' parteċipanti diretti w indiretti għandha tkun ta' EUR 5.

Tariffi għal pooling ta' likwidità

6.

Għall-modalità CAI, it-tariffa ta' kull xahar għandha tkun ta' EUR 100 għal kull kont inkluż fil-grupp.

7.

Għall-modalità AL, it-tariffa ta' kull xahar għandha tkun ta' EUR 200 għal kull kont inkluż fil-grupp AL. Jekk il-grupp AL juża l-modalità CAI, kontijiet mhux inklużi fil-modalità AL għandhom iħallsu t-tariffa ta' kull xahar tal-CAI ta' EUR 100 kull kont.

8.

Kemm għall-modalità AL u l-modalità CAI, l-istruttura tat-tariffi għal tranżazzjoni digressiva stabbilita fit-tabella fil-paragrafu 1(b) għandha tapplika għall-ħlasijiet kollha mill-parteċipanti fil-grupp, bħallikieku dawn il-ħlasijiet intbagħtu minn kont ta' parteċipant wieħed.

9.

It-tariffa ta' kull xahar ta' EUR 1 250 imsemmija fil-paragrafu 1(b) għandha titħallas mill-maniġer tal-grupp rilevanti u t-tariffa ta' kull xahar ta' EUR100 imsemmija fil-paragrafu 1(a) għandha titħallas mill-membri l-oħra kollha tal-grupp. Jekk il-grupp AL huwa parti minn grupp CAI, u l-maniġer tal-grupp AL huwa l-istess maniġer tal-grupp CAI, it-tariffa ta' kull xahar ta' EUR 1 250 għandha titħallas darba waħda biss. Jekk il-grupp AL huwa parti minn grupp CAI u l-maniġer tal-grupp CAI huwa differenti mill-maniġer tal-grupp AL, allura l-maniġer tal-grupp CAI għandu jħallas tariffa addizjonali ta' kull xahar ta' EUR 1 250. F'dawn il-każijiet il-fattura għat-tariffi totali għall-kontijiet kollha fil-grupp CAI (inklużi l-kontijiet tal-grupp AL) għandha tintbagħat lill-maniġer tal-grupp CAI.

Fatturazzjoni

10.

Fil-każ ta' parteċipanti diretti, japplikaw ir-regoli tal-fatturazzjoni li ġejjin. Il-parteċipant dirett (il-maniġer tal-grupp AL jew tal-grupp CAI fil-każ li jintużaw il-modalitajiet AL jew CAI) għandu jirċievi l-fattura għax-xahar ta' qabel fejn tispeċifika t-tariffi li għandhom jitħallsu, mhux aktar tard mill-ħames jum tan-negozju tax-xahar ta' wara. Il-ħlas għandu jsir mhux aktar tard mill-għaxar jum tax-xogħol ta' dak ix-xahar, fil-kont speċifikat minn [niżżel l-isem tal-BĊ] jew, għandu jiġi ddebitat mill-kont PM ta' dak il-parteċipant.

Appendiċi VII

FTEHIM TA' LIKWIDITÀ AGGREGATA – VARJANT A

Mudell għall-użu tal-modalità AL minn aktar minn istituzzjoni ta' kreditu waħda

Bejn, min-naħa l-waħda:

[parteċipant], detentur ta' kont (ijiet) PM Nru [...................................], ma' [niżżel isem il-BĊ] irrappreżentat minn [.............................................................], jaġixxi bħala [............................................],

[parteċipant], detentur ta' kont (ijiet) PM Nru [...................................], ma' [niżżel isem il-BĊ] irrappreżentat minn [.............................................................], jaġixxi bħala [.............................................],

[parteċipant], detentur ta' kont (ijiet) PM Nru [...................................], ma' [niżżel isem il-BĊ] irrappreżentat minn [...........................................................], jaġixxi bħala [...............................................],

(minn issa 'l quddiem “il-membri tal-grupp AL”)

u min-naħa l-oħra,

[niżżel isem il-BĊN tal-AL]

[niżżel isem il-BĊN tal-AL]

[niżżel isem il-BĊN tal-AL]

(minn issa 'l quddiem “il-BĊNi tal-AL”)

(Il-membri tal-grupp AL u l-BĊNi tal-AL minn issa 'l quddiem imsejħa kollettivament bħala l-“Partijiet”)

Billi:

(1)

It-TARGET2 hija strutturata legalment bħala multipliċità ta' sistemi ta' ħlas, kull waħda minnhom hija indikata bħala sistema taħt il-leġislazzjoni nazzjonali rilevanti li timplimenta d-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 1998, dwar il-finalità tas-settlement f'sistemi ta' ħlas u settlement ta' titoli (1).

(2)

Il-parteċipanti f'sistema komponent waħda jew iżjed tat-TARGET2 jistgħu, taħt ċerti kundizzjonijiet stabbiliti fil-kundizzjonijiet rispettivi għal parteċipazzjoni f'sistemi komponenti tat-TARGET2, jistabbilixxu grupp AL, fejn il-likwidità fil-kontijiet PM tal-membri tal-grupp AL tiġi aggregata.

(3)

L-aggregazzjoni tal-likwidità tippermetti lill-membri tal-grupp AL jagħmlu settlement ta' ordnijiet ta' ħlas għal ammont li jeċċedi l-likwidità disponibbli fil-kontijiet PM rispettivi tagħhom, bil-kundizzjoni li l-valur totali ta' dawn l-ordnijiet kollha ta' ħlas qatt ma jaqbeż l-ammont aggregat tal-likwidità disponibbli f'dawk il-kontijiet PM kollha. Il-pożizzjoni ta' debitu li tirriżulta f'wieħed minn dawn il-kontijiet PM jew aktar, tikkostitwixxi kreditu intraday, li l-għoti tiegħu huwa ggvernat mill-arranġamenti nazzjonali rispettivi, salvi l-modifikazzjonijiet deskritti f'dan il-ftehim; b'mod partikolari, din il-pożizzjoni ta' debitu hija ggarantita (collateralised) mal-likwidità disponibbli fil-kontijiet PM ta' membri oħra tal-grupp AL.

(4)

L-effett ta' dan il-mekkaniżmu m'hu bl-ebda mod biex jingħaqdu l-kontijiet PM varji, li, salvi l-limitazzjonijiet deskritti f'dan il-ftehim, jibqgħu esklussivament miżmuma mid-detenturi rispettivi tagħhom.

(5)

Dan il-mekkaniżmu jaħseb biex jevita l-ifframmentar tal-likwidità fis-sistemi komponenti tat-TARGET2 differenti, u jissimplifika l-immaniġġjar tal-likwidità ġewwa grupp ta' istituzzjonijiet ta' kreditu.

(6)

Dan il-mekkaniżmu jtejjeb l-effiċjenza globali tas-settlement tal-ħlasijiet fit-TARGET2.

(7)

[Parteċipant], [parteċipant] u [parteċipant] huma konnessi rispettivament mat-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż], TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż], u TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] u huma marbuta bi [daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimentaw il-Kundizzjonijiet Armonizzati] ta' [niżżel id-dati rilevanti],

Issa, għalhekk, il-Partijiet jaqblu dan li ġej:

Artikolu 1

Effettività ta' dan il-ftehim

Dan il-ftehim u kull emenda tiegħu għandhom ikunu effettivi biss meta l-BĊN li jimmaniġġja, wara li jkun akkwista kull informazzjoni jew dokumenti li huwa jidhirlu xieraq, jikkonferma bil-miktub li dan il-ftehim jew xi emendi tiegħu jaderixxu ma' l-obbligi stabbiliti fil-kundizzjonijiet rispettivi għal parteċipazzjoni f'sistemi komponenti tat-TARGET2.

Artikolu 2

Interess reċiproku tal-membri tal-grupp AL u tal-BĊNi tal-AL

1.   Il-membri tal-grupp AL jiddikjaraw b'mod ċar u jirrikonoxxu li l-parteċipazzjoni tagħhom f'dan il-ftehim isservi tajjeb l-interessi ekonomiċi, soċjali u finanzjarji reċiproċi tagħhom billi l-ordnijiet ta' ħlas tal-membri kollha tal-grupp AL jistgħu jiġu settled fis-sistemi komponenti tat-TARGET2 rispettivi tagħhom, sa ammont li jikkorrispondi mal-likwidità disponibbli fil-kontijiet PM tal-membri kollha tal-grupp AL, b'hekk tiġi ddistribwita (leveraging) l-likwidità disponibbli f'sistemi komponenti oħra tat-TARGET2.

2.   Il-BĊNi tal-AL għandhom interess reċiproku li jipprovdu kreditu intraday lill-membri tal-grupp AL, billi dan jippromwovi l-effiċjenza globali tas-settlement tal-ħlasijiet fit-TARGET2. Il-kreditu intraday huwa ggarantit (collateralised) skond l-Artikolu 18 ta' l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew billi l-bilanċ ta' debitu li jirriżulta mill-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ħlas huwa kopert bil-likwidità disponibbli fil-kontijiet PM miżmuma mill-membri l-oħra tal-grupp AL mal-BĊNi tal-AL rispettivi tagħhom, li huma ggarantiti (collateralised) għat-twettiq ta' l-obbligi min-naħa ta' xi membru tal-grupp AL favur il-BĊNi tal-AL.

Artikolu 3

Id-drittijiet u l-obbligi tal-membri tal-grupp AL

1.   Il-membri tal-grupp AL għandhom ikunu flimkien u in solidum bejniethom responsabbli lejn il-BĊNi tal-AL kollha fir-rigward tat-talbiet kollha li jirriżultaw mis-settlement, fis-sistema komponent tat-TARGET2 rispettiva tagħhom, ta' l-ordni ta' ħlas ta' xi membru tal-grupp AL. Il-membri tal-grupp AL m'għandhomx ikunu intitolati jistrieħu fuq xi arranġamenti interni tal-grupp dwar it-tqassim tar-responsabbiltajiet biex jevitaw xi responsabbiltà lejn il-BĊNi tal-AL fir-rigward ta' l-aggregazzjoni tar-responsabbiltajiet kollha hawn fuq imsemmija.

2.   Il-valur totali ta' l-ordnijiet kollha ta' ħlas settled mill-membri tal-grupp AL fil-kontijiet PM tagħhom ma jista' qatt jaqbeż l-ammont aggregat tal-likwidità kollha disponibbli f'dawk il-kontijiet PM kollha.

3.   Il-membri tal-grupp AL għandhom ikunu awtorizzati biex jużaw il-modalità CAI, kif deskritt fi [daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) il-Kundizzjonijiet Armonizzati].

4.   Il-membri tal-grupp AL għandhom jiżguraw li jkun hemm ftehim intern bejniethom li jinkludi inter alia:

(a)

ir-regoli ta' l-organizzazzjoni interna tal-grupp AL;

(b)

il-kundizzjonijiet li skondhom il-maniġer tal-grupp AL għandu l-obbligu li jirrapporta lill-membri tal-grupp AL;

(ċ)

l-ispejjeż tal-modalità AL (inkluża l-allokazzjoni tagħhom bejn il-membri tal-grupp AL); u

(d)

it-tariffi biex jitħallsu bħala remunerazzjoni bejn il-membri tal-grupp AL għas-servizzi skond il-ftehim AL, u r-regoli biex tiġi kkalkulata l-kunsiderazzjoni finanzjarja.

Bl-eċċezzjoni tas-subparagrafu (d), il-membri tal-grupp AL jistgħu jiddeċiedu jekk jiżvelawx jew le dan il-ftehim intern jew xi partijiet minnu lill-BĊNi tal-AL. Il-membri tal-grupp AL għandhom jiżvelaw l-informazzjoni msemmija fis-subparagrafu (d) lill-BĊNi tal-AL.

Artikolu 4

Id-drittijiet u l-obbligi tal-BĊNi tal-AL

1.   Meta xi membru tal-grupp AL jibgħat ordni ta' ħlas lis-sistema komponent tat-TARGET2 rispettiva tiegħu għal ammont li jeċċedi l-likwidità disponibbli fil-kont PM ta' dan il-membru tal-grupp AL, il-BĊN tal-AL rispettiv tiegħu għandu jestendi l-kreditu intraday li huwa ggarantit (collateralised) bil-likwidità disponibbli f'kontijiet PM oħra miżmuma mill-membru tal-grupp AL mal-BĊN tal-AL rispettiv tiegħu jew fil-kontijiet PM miżmuma mill-membri l-oħra tal-grupp AL mal-BĊNi tal-AL rispettivi tagħhom. Dan il-kreditu intraday għandu jkun irregolat bir-regoli li japplikaw għall-għoti ta' kreditu intraday minn dak il-BĊN tal-AL.

2.   Ordnijiet ta' ħlas mibgħuta minn xi membru tal-grupp AL li għandhom l-effett li jeċċedu l-likwidità disponibbli fil-kontijiet PM kollha tal-membri tal-grupp AL, għandhom jitqiegħdu fil-kju sakemm issir disponibbli likwidità biżżejjed.

3.   Ħlief għall-bidu ta' proċedimenti ta' insolvenza kontra xi wieħed jew aktar mill-membri tal-grupp AL, BĊN tal-AL jista' jitlob minn kull membru tal-grupp AL it-twettiq sħiħ ta' l-obbligi kollha li jirriżultaw mis-settlement ta' l-ordnijiet ta' ħlas ta' kull membru tal-grupp AL fis-sistema komponent tat-TARGET2 ta' l-istess membru.

Artikolu 5

Ħatra u rwol tal-maniġer tal-grupp AL

1.   Il-membri tal-grupp AL qiegħdin hawnhekk jaħtru bħala l-maniġer tal-grupp AL [indika l-parteċipant maħtur bħala l-maniġer tal-grupp AL], li għandu jkun il-kuntatt għall-kwistjonijiet amministrattivi kollha relatati mal-grupp AL.

2.   Il-membri kollha tal-grupp AL għandhom jipprovdu lill-BĊN tal-AL rispettiv tagħhom, kif ukoll lill-maniġer tal-grupp AL, kull informazzjoni li tista' taffettwa l-validità, l-infurzabbiltà u l-implimentazzjoni ta' dan il-ftehim, inkluż, mingħajr limitu, kull modifika jew it-tmiem tar-rabtiet bejn il-membri tal-grupp AL meħtieġa għall-konformità mad-definizzjoni ta' grupp stabbilita fi [daħħal ir-referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti fl-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati], is-seħħ ta' xi każ ta' inadempjenza fit-tifsira ta' [daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati] jew kull każ li jista' jaffettwa l-validità u/jew l-infurzabbiltà ta' [daħħal ir-referenza għar-rahan, id-dispożizzjonijiet dwar il-close-out netting jew kull dispożizzjoni rilevanti oħra ta' l-arranġament(i) li jimplimenta(w) il-Kundizzjonijiet Armonizzati].

3.   Il-maniġer tal-grupp AL għandu jgħaddi immedjatament lill-BĊN li jimmaniġġja kull informazzjoni deskritta fil-paragrafu 2 li jkollha x'taqsam miegħu nnifsu jew ma' kull membru ieħor tal-grupp AL.

4.   Il-maniġer tal-grupp AL għandu jkun responsabbli fir-rigward tas-sorveljar intraday tal-likwidità disponibbli ġol-grupp AL.

5.   Il-maniġer tal-grupp AL għandu jkollu prokura fuq il-kontijiet PM tal-membri tal-grupp AL u, b'mod partikolari, għandu jaġixxi bħala l-aġent tal-membri tal-grupp AL fir-rigward ta' l-operazzjonijiet li ġejjin:

(a)

kull operazzjoni tal-ICM fir-rigward tal-kontijiet PM tal-membri tal-grupp AL, inklużi, imma mhux illimitati għal, kull tibdil fil-prijorità ta' ordni ta' ħlas, revoka, bidla fil-ħin tas-settlement, trasferimenti ta' likwidità (inklużi minn u lis-subkontijiet), l-irranġar mill-ġdid ta' tranżazzjonijiet fil-kju, ir-riżervazzjoni ta' likwidità fir-rigward tal-grupp AL, u l-iffissar u t-tibdil tal-limiti fir-rigward tal-grupp AL;

(b)

it-tranżazzjonijiet kollha ta' likwidità ta' tmiem il-jum bejn il-kontijiet PM tal-membri tal-grupp AL li jiżguraw li l-bilanċi kollha tal-kontijiet PM tal-membri tal-grupp AL huma llivellati (levelled out), sabiex l-ebda minn dawn il-kontijiet ma jkollu bilanċ ta' debitu fi tmiem il-jum jew, meta applikabbli, bilanċ ta' debitu mhux iggarantit minn garanzija eliġibbli (minn issa 'l quddiem din il-proċedura hija msemmija bħala “livellar” (levelling out));

(ċ)

struzzjonijiet ġenerali li skondhom għandu jsir livellar awtomatiku, jiġifieri d-definizzjoni tas-sekwenza tal-kontijiet PM tal-membri tal-grupp AL b'likwidità disponibbli biex jiġu ddebitati ġol-livellar;

(d)

fin-nuqqas ta' kull struzzjoni ċara mill-maniġer tal-grupp AL, kif stabbilit fis-subparagrafi (b) u (ċ), għandu jitwettaq livellar awtomatiku, fejn jibda bil-kont PM bl-ogħla bilanċ ta' kreditu lejn il-kont PM bl-ogħla bilanċ ta' debitu.

L-istess kriterji kif iddefiniti fis-subparagrafi (ċ) u (d) għandhom jintużaw jekk iseħħ xi każ ta' infurzar, kif iddefinit fi [daħħal ir-referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti fl-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati].

6.   Il-membri tal-grupp AL jirrinunzjaw b'mod espliċitu kull dritt li jista' jkollhom kontra l-maniġer tal-grupp AL skond [daħħal, jekk tapplika, referenza għad-dispożizzjoni relevanti tal-liġi nazzjonali], li jirriżultaw mit-taħlita tal-kapaċità ta' dak il-maniġer bħala detentur ta' kont PM u membru tal-grupp AL bil-kapacità tiegħu bħala maniġer tal-grupp AL.

Artikolu 6

Rwol tal-BĊN li jimmaniġġja

1.   Il-BĊN li jimmaniġġja għandu jkun il-kuntatt regolari għall-kwistjonijiet amministrattivi kollha fir-rigward tal-grupp AL.

2.   Il-BĊNi tal-AL kollha għandhom jipprovdu minnufih lill-BĊN li jimmaniġġja kull informazzjoni dwar il-membru(i) tal-grupp AL rispettiv(i) tagħhom li tista' taffettwa l-validità, l-infurzabbiltà u l-implimentazzjoni ta' dan il-ftehim, inkluża imma mhux illimitata għal kull modifika jew it-tmiem tar-rabtiet bejn il-membri tal-grupp AL meħtieġa għall-konformità mad-definizzjoni ta' grupp, is-seħħ ta' xi każ ta' inadempjenza fit-tifsira ta' [daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati] jew każijiet li jistgħu jaffettwaw il-validità u/jew l-infurzabbiltà ta' [daħħal ir-referenza għad-dispożizzjonijiet dwar ir-rahan, il-close-out netting jew dispożizzjonijiet oħra rilevanti ta' l-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati].

3.   Il-BĊN li jimmaniġġja għandu jkollu aċċess għall-informazzjoni kollha rilevanti fir-rigward tal-kontijiet PM kollha tal-membri tal-grupp AL, inkluż, imma mhux illimitat għal, informazzjoni fir-rigward ta' kull linja ta' kreditu, bilanċ, fattura totali, ħlasijiet settled, ħlasijiet fil-kju, kif ukoll informazzjoni dwar il-limiti u r-riżervazzjonijiet ta' likwidità tal-membri tal-grupp AL.

Artikolu 7

Tul ta' żmien u tmiem ta' dan il-ftehim

1.   Dan il-ftehim għandu jibqa' fis-seħħ għal żmien indefinit.

2.   Kull wieħed mill-membri tal-grupp AL jista' itemm unilateralment il-parteċipazzjoni tiegħu f'dan il-ftehim, iżda jrid jagħti notifika bil-miktub ta' 14-il jum ta' negozju lil dak il-BĊN ta' l-AL li fis-sistema komponent tat-TARGET2 tiegħu huwa jipparteċipa, u lill-BĊN li jimmaniġġja. Il-BĊN li jimmaniġġja għandu jikkonferma mal-membru tal-grupp AL id-data tat-tmiem tal-parteċipazzjoni tiegħu fil-ftehim AL, u għandu jikkomunika din id-data lill-BĊNi ta' l-AL kollha, li għandhom jinfurmaw lill-membri tal-grupp AL tagħhom dwar dan. Jekk dak il-membru tal-grupp AL kien il-maniġer tal-grupp AL, il-membri tal-grupp AL li jifdal għandhom jaħtru minnufih maniġer ġdid tal-grupp AL.

3.   Dan il-ftehim jew il-parteċipazzjoni ta' kull membru tal-grupp AL f'dan il-ftehim, skond kif ikun il-każ, għandha tkun awtomatikament imtemma mingħajr notifika minn qabel u b'effett immedjat jekk iseħħ xi wieħed jew aktar mill-każijiet li ġejjin:

(a)

modifika jew tmiem tar-rabtiet bejn il-membri kollha tal-grupp AL meħtieġa għall-konformità mad-definizzjoni ta' grupp, kif stabbilit fi [daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati], jew li taffettwa xi membru jew aktar tal-grupp AL; u/jew

(b)

kull rekwiżit ieħor biex tintuża' l-modalità AL, kif deskritt fi [daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati] m'humiex aktar sodisfatti mill-membri kollha tal-grupp AL, jew membru jew aktar tal-grupp AL.

4.   Minkejja li jseħħ xi wieħed mill-każijiet deskritti fil-paragrafu 3, ordni ta' ħlas li tkun intbagħtet diġa“minn membru tal-grupp AL fis-sistema komponent tat-TARGET2 rilevanti għandha tibqa” valida w infurzabbli fir-rigward tal-membri kollha tal-grupp AL u l-BĊNi ta' l-AL. [Daħħal jekk rilevanti: Barra minn dan, il-[daħħal ir-referenza għall-arranġamenti tar-rahan u/jew dwar il-close-out netting jew arranġamenti oħra tas-sigurtà rilevanti] għandu jibqa' validu wara t-tmiem ta' dan il-ftehim sakemm il-pożizzjonijiet kollha ta' debitu, fil-kontijiet PM li l-likwidità tagħhom kienet aggregata, huma onorati għal kollox mill-membri tal-grupp AL.]

5.   Bla ħsara għall-paragrafu 3, il-BĊN li jimmaniġġja, bi ftehim mal-BĊN tal-AL rilevanti, jista' f'kull ħin itemm mingħajr notifika minn qabel u b'effett immedjat, il-parteċipazzjoni ta' kull membru tal-grupp AL f'dan il-ftehim jekk dak il-membru tal-grupp AL ikun qed jikser xi waħda mid-dispożizzjonijiet. Din id-deċiżjoni għandha tiġi indirizzata bil-miktub lill-membri kollha tal-grupp AL fejn tinkludi r-raġunijiet wara dik id-deċiżjoni. Jekk il-parteċipazzjoni tintemm b'dan il-mod, il-membri tal-grupp AL li l-parteċipazzjoni tagħhom f'dan il-ftehim ma tkunx intemmet, huma intitolati biex itemmu l-parteċipazzjoni tagħhom f'dan il-ftehim bil-kundizzjoni li jagħtu lill-BĊN li jimmaniġġja u lill-BĊN tal-AL rilevanti notifika bil-miktub ta' ħamest ijiem ta' negozju. Jekk il-parteċipazzjoni tal-maniġer tal-grupp AL tintemm, il-membri tal-grupp AL li jifdal għandhom jaħtru minnufih maniġer ġdid tal-grupp AL.

6.   Il-BĊN li jimmaniġġja, bi ftehim mal-BĊNi tal-AL l-oħra, jista' itemm dan il-ftehim mingħajr notifika minn qabel u b'effett immedjat jekk l-involviment tiegħu jkun se jipperikola l-istabbiltà globali, il-validità u s-sigurtà tat-TARGET2, jew jippreġudika t-twettiq mill-BĊNi tal-AL, tal-ħidmiet tagħhom skond l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew. Kull deċiżjoni biex jagħmel dan għandha tiġi indirizzata bil-miktub lill-membri tal-grupp AL, filwaqt li tinkludi r-raġunijiet għad-deċiżjoni.

7.   Dan il-ftehim għandu jibqa' validu sakemm ikun hemm mill-anqas żewġ membri tal-grupp AL.

Artikolu 8

Proċedura ta' emenda

Kull tibdil ta' dan il-ftehim, inkluża l-estensjoni tal-grupp AL għal parteċipanti oħra, għandu jkun validu w infurzabbli biss jekk ikun hemm qbil ċar mill-partijiet kollha bil-miktub.

Artikolu 9

Liġi li tirregola

Dan il-ftehim għandu jkun irregolat, miftiehem u implimentat skond il-[daħħal ir-referenza għal-liġi li tirregola l-kont PM tal-maniġer tal-grupp AL miżmum mal-BĊN li jimmaniġġja]. Dan għandu jkun bla ħsara għal:

(a)

ir-relazzjoni bejn membru tal-grupp AL u l-BĊN tal-AL rispettiv tiegħu rregolata bil-liġi tal-BĊN tal-AL rispettiv, u

(b)

id-drittijiet u l-obbligi bejn il-BĊNi tal-AL irregolati bil-liġi tal-BĊN tal-AL li jżomm il-kont PM tal-membru tal-grupp AL li l-likwidità disponibbli tiegħu tintuża bħala garanzija.

Artikolu 10

Applikazzjoni ta' [daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati]

1.   Fir-rigward ta' kull membru tal-grupp AL u l-BĊNi tal-AL rispettivi tagħhom, id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' [daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati] għandhom jirregolaw kull kwistjoni mhux irregolata b'mod ċar minn dan il-ftehim.

2.   [Daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati] u dan il-ftehim għandhom jitqiesu li jagħmlu parti mill-istess relazzjoni kuntrattwali.

Magħmul, f'numru ta' kopji daqs kemm hawn partijiet, il-[...data….]

FTEHIM TA' LIKWIDITÀ AGGREGATA – VARJANT B

Mudell għall-użu tal-modalità AL minn istituzzjoni ta' kreditu waħda

Bejn, min-naħa l-waħda: [isem u indirizz ta' istituzzjoni ta' kreditu] irrappreżentata minn [.....], jaġixxi bħala

[parteċipant], detentur ta' kont (ijiet) PM Nru [...................................], ma' [niżżel isem il-BĊ],

[parteċipant], detentur ta' kont (ijiet) PM Nru [...................................], ma' [niżżel isem il-BĊ],

[parteċipant], detentur ta' kont (ijiet) PM Nru [...................................], ma' [niżżel isem il-BĊ],

(il-parteċipanti minn issa 'l quddiem imsejħa il-“membri tal-grupp AL”)

u min-naħa l-oħra,

[niżżel isem il-BĊN tal-AL]

[niżżel isem il-BĊN tal-AL]

[niżżel isem il-BĊN tal-AL]

(minn issa 'l quddiem “il-BĊNi tal-AL”)

(Il-membri tal-grupp AL u l-BĊNi tal-AL minn issa 'l quddiem kollettivament imsejħa bħala l-“Partijiet”)

Billi:

(1)

It-TARGET2 hija strutturata legalment bħala multipliċità ta' sistemi ta' ħlas, kull waħda minnhom hija indikata bħala sistema taħt il-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti li timplimenta d-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 1998, dwar il-finalità tas-settlement f'sistemi ta' ħlas u settlement ta' titoli (2).

(2)

Istituzzjoni ta' kreditu b'diversi kontijiet PM f'sistema komponent waħda jew iżjed tat-TARGET2 tista', taħt ċerti kundizzjonijiet stabbiliti fil-kundizzjonijiet rispettivi għal parteċipazzjoni f'sistemi komponenti tat-TARGET2, tistabbilixxi grupp AL, fejn il-likwidità f'dawk il-kontijiet PM tal-membri tal-grupp AL tiġi aggregata.

(3)

L-aggregazzjoni tal-likwidità tħalli lill-membri tal-grupp AL iwettqu settlement ta' ordnijiet ta' ħlas għal ammont li jeċċedi l-likwidità disponibbli f'kont PM wieħed, bil-kundizzjoni li l-valur totali ta' dawn l-ordnijiet kollha ta' ħlas qatt ma jaqbeż l-ammont aggregat tal-likwidità disponibbli f'dawk il-kontijiet PM kollha tal-membri tal-grupp AL. Il-pożizzjoni ta' debitu li tirriżulta f'wieħed minn dawn il-kontijiet PM jew aktar tikkostitwixxi kreditu intraday, li l-għoti tiegħu huwa rregolat mill-arranġamenti nazzjonali rispettivi, salvi l-modifikazzjonijiet deskritti f'dan il-ftehim; b'mod partikolari, din il-pożizzjoni ta' debitu hija ggarantita (collateralised) bil-likwidità disponibbli fil-kontijiet PM kollha tal-membri tal-grupp AL.

(4)

L-effett ta' dan il-mekkaniżmu m'hu bl-ebda mod biex jingħaqdu l-kontijiet PM varji, li, salvi l-limitazzjonijiet deskritti f'dan il-ftehim, jibqgħu miżmuma separatament mill-membri tal-grupp AL.

(5)

Dan il-mekkaniżmu jaħseb biex jevita l-ifframmentar tal-likwidità fis-sistemi komponenti tat-TARGET2 differenti u jissimplifika l-immaniġġjar tal-likwidità tal-membri tal-grupp AL.

(6)

Dan il-mekkaniżmu jtejjeb l-effiċjenza globali tas-settlement tal-ħlasijiet fit-TARGET2.

(7)

[Parteċipant], [parteċipant] u [parteċipant] huma konnessi rispettivament mat-TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż], TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż], u TARGET2-[daħħal ir-referenza għall-BĊ/pajjiż] u huma marbuta bi [daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) il-Kundizzjonijiet Armonizzati] ta' [niżżel id-dati rilevanti],

Issa, għalhekk, il-Partijiet jaqblu dan li ġej:

Artikolu 1

Effettività ta' dan il-ftehim

Dan il-ftehim u kull emenda tiegħu għandhom ikunu effettivi biss meta l-BĊN li jimmaniġġja, wara li jkun akkwista kull informazzjoni jew dokumenti li huwa jidhirlu xieraq, jikkonferma bil-miktub li dan il-ftehim jew xi emendi tiegħu jaderixxu ma' l-obbligi stabbiliti fil-kundizzjonijiet rispettivi għal parteċipazzjoni f'sistemi komponenti tat-TARGET2

Artikolu 2

Interess reċiproku tal-BĊNi tal-AL

Il-BĊNi tal-AL għandhom interess reċiproku li jipprovdu kreditu intraday lill-membri tal-grupp AL, billi dan jippromwovi l-effiċjenza globali tas-settlement tal-ħlasijiet fit-TARGET2. Il-kreditu intraday huwa ggarantit (collateralised) skond l-Artikolu 18 ta' l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew billi l-bilanċ ta' debitu li jirriżulta mill-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ħlas huwa kopert bil-likwidità disponibbli fil-kontijiet PM miżmuma mill-membri tal-grupp AL mal-BĊNi tal-AL rispettivi, li huma ggarantiti (collateralised) għat-twettiq ta' l-obbligi min-naħa tal-membri tal-grupp AL favur il-BĊNi tal-AL.

Artikolu 3

Id-drittijiet u l-obbligi tal-membri tal-grupp AL

1.   Il-membri tal-grupp AL għandhom ikunu responsabbli lejn il-BĊNi tal-AL kollha fir-rigward tat-talbiet kollha li jirriżultaw mis-settlement fis-sistemi komponenti tat-TARGET2 rispettivi tagħhom, ta' l-ordnijiet ta' ħlas ta' kull membru tal-grupp AL.

2.   Il-valur totali ta' l-ordnijiet kollha ta' ħlas settled mill-membri tal-grupp AL fil-kontijiet PM tagħhom qatt ma jista' jaqbeż l-ammont aggregat tal-likwidità disponibbli f'dawk il-kontijiet PM kollha.

3.   Il-membri tal-grupp AL għandhom ikunu awtorizzati biex jużaw il-modalità ta' l-informazzjoni tal-kont ikkonsolidat (CAI), kif deskritt fi [daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) nazzjonali li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati].

Artikolu 4

Id-drittijiet u l-obbligi tal-BĊNi tal-AL

1.   Meta membru tal-grupp AL jibgħat ordni ta' ħlas lil sistema komponent tat-TARGET2 għal ammont li jeċċedi l-likwidità disponibbli fil-kont PM ta' dak il-membru tal-grupp AL, il-BĊN tal-AL relevanti għandu jestendi l-kreditu intraday li huwa ggarantit (collateralised) bil-likwidità disponibbli f'kontijiet PM oħra miżmuma mill-membru tal-grupp AL mal-BĊN tal-AL rispettiv tiegħu, jew f'kontijiet PM miżmuma minn membri oħra tal-grupp AL mal-BĊNi tal-AL rispettivi tagħhom. Dan il-kreditu intraday għandu jkun irregolat bir-regoli li japplikaw għall-għoti ta' kreditu intraday minn dawk il-BĊNi tal-AL.

2.   Ordnijiet ta' ħlas mibgħuta mill-membri tal-grupp AL li għandhom l-effett li jeċċedu l-likwidità disponibbli fil-kontijiet PM kollha tal-membri tal-grupp AL, għandhom jitqiegħdu fi kju sakemm likwidità biżżejjed issir disponibbli.

3.   Kull BĊN tal-AL jista' jitlob mill-membri tal-grupp AL it-twettiq sħiħ ta' l-obbligi kollha li jirriżultaw mis-settlement ta' l-ordnijiet ta' ħlas tal-membri tal-grupp AL fis-sistemi komponenti tat-TARGET2 li fihom iżommu kontijiet PM.

Artikolu 5

Ħatra u rwol tal-maniġer tal-grupp AL

1.   Il-membri tal-grupp AL qiegħdin hawnhekk jaħtru bħala l-maniġer tal-grupp AL [indika l-parteċipant maħtur bħala l-maniġer tal-grupp AL], li għandu jkun il-kuntatt għall-kwistjonijiet amministrattivi kollha relatati mal-grupp AL.

2.   Il-membri tal-grupp AL għandhom jipprovdu lill-BĊNi tal-AL rilevanti kull informazzjoni li tista' taffettwa l-validità, l-infurzabbiltà u l-implimentazzjoni ta' dan il-ftehim, inkluż, mingħajr limitu, is-seħħ ta' kull każ ta' inadempjenza fit-tifsira ta' [daħħal ir-referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati] jew kull każ li jista' jaffettwa l-validità u/jew l-infurzabbiltà ta' [daħħal ir-referenza għad-dispożizzjonijiet dwar ir-rahan, dwar il-close-out netting jew kull dispożizzjoni rilevanti oħra ta' l-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati].

3.   Il-maniġer tal-grupp AL għandu jgħaddi minnufih lill-BĊN li jimmaniġġja kull informazzjoni deskritta fil-paragrafu 2.

4.   Il-maniġer tal-grupp AL għandu jkun responsabbli fir-rigward tas-sorveljar intraday tal-likwidità disponibbli ġewwa l-grupp AL.

5.   Il-maniġer tal-grupp AL għandu jkollu prokura fuq il-kontijiet PM kollha tal-membri tal-grupp AL u, b'mod partikolari, għandu jwettaq l-operazzjonijiet li ġejjin:

(a)

kull operazzjoni tal-ICM fir-rigward tal-kontijiet PM tal-membri tal-grupp AL, inkluż, imma mhux illimitat għal, kull tibdil fil-prijorità ta' xi ordni ta' ħlas, revoka, bidla fil-ħin tas-settlement, trasferimenti ta' likwidità (inkluż minn u lil subkontijiet), l-irranġar mill-ġdid ta' tranżazzjonijiet fil-kju, ir-riżervazzjoni ta' likwidità fir-rigward tal-grupp AL, u l-iffissar u t-tibdil tal-limiti fir-rigward tal-grupp AL;

(b)

it-tranżazzjonijiet kollha ta' likwidità ta' tmiem il-jum bejn il-kontijiet PM tal-membri tal-grupp AL li jiżguraw li l-bilanċi kollha tal-kontijiet PM tal-membri tal-grupp AL huma llivellati (levelled out), sabiex l-ebda minn dawn il-kontijiet ma jkollu bilanċ ta' debitu fi tmiem il-jum jew, meta applikabbli, bilanċ ta' debitu mhux iggarantit minn garanzija eliġibbli (minn issa 'l quddiem din il-proċedura hija msemmija bħala “livellar” (levelling out));

(ċ)

struzzjonijiet ġenerali liema skond għandu jsir livellar awtomatiku, jiġifieri d-definizzjoni tas-sekwenza tal-kontijiet PM tal-membri tal-grupp AL b'likwidità disponibbli biex jiġu ddebitati ġol-livellar;

(d)

fin-nuqqas ta' kull struzzjoni espliċita mill-maniġer tal-grupp AL, kif stabbilit fis-subparagrafi (b) u (ċ), għandu jitwettaq livellar awtomatiku, fejn jibda bil-kont PM bl-ogħla bilanċ ta' kreditu lejn il-kont PM bl-ogħla bilanċ ta' debitu.

L-istess kriterji kif iddefiniti fis-subparagrafi (ċ) u (d) għandhom jintużaw jekk iseħħ xi każ ta' infurzar, kif iddefinit fi [daħħal ir-referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti fl-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati].

Artikolu 6

Rwol tal-BĊN li jimmaniġġja

1.   Il-BĊN li jimmaniġġja għandu jkun il-kuntatt regolari għall-kwistjonijiet amministrattivi kollha fir-rigward tal-grupp AL.

2.   Il-BĊNi tal-AL kollha għandhom jipprovdu minnufih lill-BĊN li jimmaniġġja kull informazzjoni dwar il-membru tal-grupp AL li tista' taffettwa l-validità, l-infurzabbiltà u l-implimentazzjoni ta' dan il-ftehim, inkluża imma mhux illimitata għas-seħħ ta' xi każijiet ta' inadempjenza fit-tifsira ta' [daħħal ir-referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti fl-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati] jew każijiet li jistgħu jaffettwaw il-validità u/jew l-infurzabbiltà ta' [daħħal ir-riferenza għad-dispożizzjonijiet dwar ir-rahan, dwar il-close-out netting jew dispożizzjonijiet oħra rilevanti ta' l-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati].

3.   Il-BĊN li jimmaniġġja għandu jkollu aċċess għall-informazzjoni kollha rilevanti fir-rigward tal-kontijiet PM kollha tal-membri tal-grupp AL, inkluża, imma mhux illimitata għal, informazzjoni fir-rigward ta' kull linja ta' kreditu, il-bilanċ, il-fattura totali, ħlasijiet settled, ħlasijiet fi kju, kif ukoll l-informazzjoni dwar il-limiti u r-riżervazzjonijiet ta' likwidità tal-membri tal-grupp AL.

Artikolu 7

Tul ta' żmien u tmiem ta' dan il-ftehim

1.   Dan il-ftehim għandu jibqa' fis-seħħ għal żmien indefinit.

2.   Kull wieħed mill-membri tal-grupp AL jista' itemm unilateralment il-parteċipazzjoni tiegħu f'dan il-ftehim, iżda jrid jagħti notifika bil-miktub ta' 14-il jum ta' negozju lil dak il-BĊN ta' l-AL li fis-sistema komponent tat-TARGET2 tiegħu huwa jipparteċipa, u lill-BĊN li jimmaniġġja. Il-BĊN li jimmaniġġja għandu jikkonferma mal-membru tal-grupp AL id-data tat-tmiem tal-parteċipazzjoni tiegħu fil-ftehim AL, u għandu jikkomunika din id-data lill-BĊNi tal-AL kollha li għandhom jinfurmaw lill-membri tal-grupp AL tagħhom dwar dan. Jekk dak il-membru tal-grupp AL kien il-maniġer tal-grupp AL, il-memrbi tal-grupp AL li jifdal għandhom jaħtru minnufih maniġer ġdid tal-grupp AL.

3.   Dan il-ftehim għandu jintemm awtomatikament mingħajr notifika minn qabel u b'effett immedjat jekk l-obbligi biex tintuża l-modalità AL, kif deskritt fi [daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati] m'humiex aktar sodisfatti.

4.   Minkejja li jseħħ xi wieħed mill-każijiet deskritti fil-paragrafu 3, ordni ta' ħlas li tkun intbagħtet diġa“mill-membru tal-grupp AL fis-sistema komponent tat-TARGET2 rilevanti, għandha tibqa” valida w infurzabbli fir-rigward tal-membri kollha tal-grupp AL u l-BĊNi ta' l-AL. [Daħħal jekk rilevanti: Barra minn dan, il-[daħħal ir-referenza għall-arranġamenti dwar ir-rahan u/jew dwar il-close-out netting jew arranġamenti oħra dwar sigurtà rilevanti] għandu jibqa' validu wara t-tmiem ta' dan il-ftehim, sakemm il-pożizzjonijiet kollha ta' debitu fil-kontijiet PM li l-likwidità tagħhom kienet aggregata, huma onorati għal kollox mill-membri tal-grupp AL.]

5.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, il-BĊN li jimmaniġġja, bi ftehim mal-BĊNi tal-AL rilevanti, jista' f'kull ħin itemm dan il-ftehim jekk xi membru tal-grupp AL ikun qed jikser xi waħda mid-dispożizzjonijiet tiegħu. Din id-deċiżjoni għandha tiġi indirizzata bil-miktub lill-membri kollha tal-grupp AL fejn tinkludi r-raġunijiet wara dik id-deċiżjoni.

6.   Il-BĊN li jimmaniġġja, bi ftehim mal-BĊNi tal-AL l-oħra, jista' jtemm dan il-ftehim jekk l-involviment tiegħu jkun se jipperikola l-istabbiltà globali, il-validità u s-sigurtà tat-TARGET2, jew jippreġudika t-twettiq, mill-BĊNi tal-AL, tal-ħidmiet tagħhom skond l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew. Kull deċiżjoni biex itemm dan il-ftehim għandha tiġi indirizzata bil-miktub lill-membri tal-grupp AL, filwaqt li tinkludi r-raġunijiet għad-deċiżjoni.

Artikolu 8

Proċedura ta' emenda

Kull tibdil ta' dan il-ftehim, inkluża l-estensjoni tal-grupp AL għal parteċipanti oħra, għandu jkun validu w infurzabbli biss jekk ikun hemm qbil ċar mill-partijiet kollha bil-miktub.

Artikolu 9

Liġi li tirregola

Dan il-ftehim għandu jkun irregolat, miftiehem u implimentat skond il-[daħħal ir-referenza għal-liġi li tirregola l-kont PM tal-maniġer tal-grupp AL]. Dan għandu jkun bla ħsara għal:

(a)

ir-relazzjoni bejn il-membri tal-grupp AL u l-BĊNi tal-AL rispettivi tagħhom irregolata bil-liġi tal-BĊN tal-AL rispettiv, u

(b)

id-drittijiet u l-obbligi bejn il-BĊNi tal-AL irregolati bil-liġi tal-BĊN tal-AL li jżomm il-kont PM li fih il-likwidità disponibbli tintuża bħala garanzija.

Artikolu 10

Applikazzjoni ta' [daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati]

1.   Fir-rigward ta' kull wieħed mill-kontijiet PM tal-membri tal-grupp AL, id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' [daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati] għandhom jirregolaw kull kwistjoni mhux irregolata b'mod ċar minn dan il-ftehim.

2.   Il-[daħħal ir-referenza għall-arranġament(i) li jimplimenta(w) l-Kundizzjonijiet Armonizzati] u dan il-ftehim għandhom jitqiesu li jagħmlu parti mill-istess relazzjoni kuntrattwali.

Magħmul, f'numru ta' kopji daqs kemm hawn partijiet, il-[...data ….]


(1)  ĠU L 166, 11.6.1998, p. 45.

(2)  ĠU L 166, 11.6.1998, p. 45.


ANNESS III

GĦOTI TA' KREDITU INTRADAY

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan l-Anness:

“Direttiva Bankarja” tfisser id-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-14 ta' Ġunju 2006 dwar il-bidu u s-segwiment tan-negozju ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu (recast) (1);

“istituzzjoni ta' kreditu” tfisser istituzzjoni ta' kreditu fit-tifsira ta' l-Artikoli 2 u 4(1)(a) tad-Direttiva Bankarja, kif implimentata fil-liġi nazzjonali, li hija suġġetta għas-superviżjoni ta' awtorità kompetenti;

“faċilità ta' self marġinali” tfisser standing facility ta' l-Eurosistema li l-kontropartijiet jistgħu jużaw biex jirċievu kreditu overnight minn BĊN bir-rata ta' self marġinali speċifikata minn qabel.

“rata ta' self marġinali” tfisser ir-rata ta' imgħax applikabbli għall-faċilità ta' self marġinali;

“fergħa” tfisser fergħa fit-tifsira ta' l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva Bankarja; kif implimentata fil-liġi nazzjonali;

“korp tas-settur pubbliku” tfisser entità fis-“settur pubbliku”, il-frażi ta' l-aħħar kif imfissra fl-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3603/93 tat-13 ta' Diċembru 1993 li jispeċifika d-definizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-projbizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 104 u 104b(1) tat-Trattat (2) (issa l-Artikoli 101 u 103(1));

“ditta ta' investiment” tfisser ditta ta' investiment skond it-tifsira ta' l-Artikolu 4(1)(1) tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar swieq fi strumenti finanzjarji, li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (3), esklużi l-istituzzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2004/39/KE, sakemm id-ditta ta' investiment imsemmija hija: (a) awtorizzata u ssorveljata minn awtorità kompetenti rikonoxxuta, indikata bħala tali taħt id-Direttiva 2004/39/KE; u (b) intitolata twettaq attivitajiet imsemmija fil-paragrafi 2, 3, 6 u 7 tat-Taqsima A ta' l-Anness 1 tad-Direttiva 2004/39/KE;

“rabtiet mill-qrib (close links)” tfisser rabtiet mill-qrib fit-tifsira tal-Kapitolu 6 ta' l-Anness I tal-Linja ta' Gwida BĊE/2000/7 tal-31 ta' Awwissu 2000 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja ta' l-Eurosistema (4);

“proċedimenti ta' insolvenza” tfisser proċedimenti ta' insolvenza fit-tifsira ta' l-Artikolu 2(j) tad-Direttiva 98/26/KE;

“każ ta' inadempjenza” tfisser kull każ eżistenti jew li ser isseħħ, li meta jseħħ jista' jhedded il-qadi minn entità ta' l-obbligi tagħha skond l-arranġamenti nazzjonali li jimplimentaw din il-Linja ta' Gwida jew kull regola oħra li tapplika għar-relazzjoni bejn dik l-entità u kull BĊ ta' l-Eurosistema, inkluż:

(a)

meta l-entità ma tissodisfax aktar il-kriterji ta' aċċess u/jew ir-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-Anness II;

(b)

il-ftuħ ta' proċeduri ta' insolvenza fir-rigward ta' l-entità;

(ċ)

il-preżentazzjoni ta' applikazzjoni dwar il-proċedimenti msemmija fis-subparagrafu (b);

(d)

il-ħruġ mill-entità ta' dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-inabbiltà tagħha biex tħallas id-djun kollha tagħha jew parti minnhom, jew biex tissodisfa l-obbligi tagħha li joħorġu mill-kreditu intraday;

(e)

id-dħul ta' l-entità fi ftehim ġenerali volontarju jew arranġament mal-kredituri tagħha;

(f)

meta l-entità hija, jew titqies mill-BĊN parteċipanti rilevanti, li hija insolventi jew li ma tistax tħallas id-djun tagħha;

(ġ)

meta l-bilanċ ta' kreditu ta' l-entità fil-kont PM tagħha, jew l-assi kollha ta' l-entità jew parti sostanzjali minnhom, huma suġġetti għal ordni ta' iffriżar, sekwestru, qbid jew kull proċedura oħra maħsuba biex tipproteġi l-interess pubbliku jew id-drittijiet tal-kredituri ta' l-entità;

(g)

meta l-parteċipazzjoni ta' l-entità f'sistema komponent tat-TARGET2 u/jew f'sistema anċillari tkun ġiet sospiża jew mitmuma;

(h)

meta kull rappreżentazzjoni sinifikanti jew stqarrija oħra pre-kontrattwali magħmula mill-entità jew li huwa mifhum li saret mill-entità skond il-liġi applikabbli, hija skorretta jew mhux vera; jew

(ħ)

iċ-ċessjoni ta' l-assi kollha ta' l-entità jew parti sostanzjali minnhom.

Entitajiet eliġibbli

1.

Kull BĊN parteċipanti għandu jipprovdi kreditu intraday lill-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 2 u li għandhom kont mal-BĊN parteċipanti rilevanti. Madankollu, l-ebda kreditu intraday ma jista' jingħata lil entità stabbilita f'pajjiż ħlief f'dak l-Istat Membru fejn jinsab is-sede tal-BĊN parteċipanti li miegħu din l-entità għandha kont.

2.

Il-kreditu intraday jista' jingħata biss lill-entitajiet li ġejjin:

(a)

istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fiż-ŻEE li huma kontropartijiet eliġibbli għall-operazzjonijiet tal-politika monetarja ta' l-Eurosistema u li għandhom aċċess għall-faċilità ta' self marġinali, inklużi meta dawn l-istituzzjonijiet ta' kreditu jaġixxu permezz ta' fergħa stabbilita fiż-ŻEE w inklużi fergħat stabbiliti fiż-ŻEE ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li huma stabbiliti barra ż-ŻEE;

(b)

istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fiż-ŻEE li m'humiex kontrapartijiet eliġibbli għall-operazzjonijiet tal-politka monetarja ta' l-Eurosistema u/jew m'għandhomx aċċess għall-faċilità ta' self marġinali, inkluż meta dawn jaġixxu permezz ta' fergħa stabbilita fiż-ŻEE w inklużi fergħat stabbiliti fiż-ŻEE ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li huma stabbiliti barra ż-ŻEE;

(ċ)

dipartimenti tat-teżor ta' gvernijiet ċentrali jew reġjonali ta' Stati Membri attivi fis-swieq tal-flus u korpi tas-settur pubbliku awtorizzati li jżommu kontijiet għal klijenti;

(d)

ditti ta' investiment stabbiliti fiż-ŻEE sakemm ikunu kkonkludew arranġament ma' kontroparti tal-politika monetarja ta' l-Eurosistema biex jiżguraw li kull pożizzjoni ta' debitu residwa fi tmiem il-jum rilevanti tkun koperta; u

(e)

entitajiet minbarra dawk li jaqgħu taħt is-subparagrafi (a) u (b) li jipprovdu servizzi ta' kklerjar u settlement, li huma stabbiliti fiż-ŻEE u li huma suġġetti għal sorveljanza minn awtorità kompetenti, sakemm l-arranġamenti għall-għoti ta' kreditu intraday lil dawn l-entitajiet ikunu ntbagħtu lill-Kunsill Governattiv minn qabel u jkunu ġew approvati mill-istess Kunsill.

3.

Għall-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 2(b) sa (e), il-kreditu intraday għandu jkun illimitat għall-jum imsemmi u l-ebda estenzjoni għal kreditu overnight ma għandha tkun possibbli.

Garanzija eliġibbli

4.

Il-kreditu intraday għandu jkun ibbażat fuq garanzija eliġibbli u mogħti permezz ta' owverdrafts intraday iggarantiti u/jew tranżizzjonijiet ta' xiri mill-ġdid intraday f'konformità mal-karatteristiċi komuni minimi li l-Kunsill Governattiv jispeċifika fir-rigward ta' l-operazzjonijiet tal-politika monetarja ta' l-Eurosistema. Il-garanzija eliġibbli għandha tikkonsisti fl-istess assi u strumenti bħall-assi eliġibbli għall-operazzjonijiet tal-politika monetarja ta' l-Eurosistema, u għandhom ikunu suġġetti għall-istess regoli ta' valutazzjoni u ta' kontroll tar-riskju bħal dawk stabbiliti fl-Anness I tal-Linja ta' Gwida BĊE/2000/7.

5.

Strumenti ta' debitu maħruġa jew iggarantiti mill-entità, jew minn kull terza persuna oħra li magħha l-entità għandha rabtiet mill-qrib, jistgħu jiġu aċċettati biss bħala garanzija eliġibbli fis-sitwazzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima 6.2 ta' l-Anness I tal-Linja ta' Gwida BĊE/2000/7.

6.

Il-Kunsill Governattiv jista', fuq proposta mill-BĊN parteċipanti rilevanti, jeżenta d-dipartimenti tat-teżor imsemmija fil-paragrafu 2(ċ) mill-obbligu li jipprovdu garanzija adegwata qabel ma jiksbu l-kreditu intraday.

Proċedura ta' l-estenzjoni ta' kreditu

7.

L-aċċess għall-kreditu intraday jista' jingħata biss fil-jiem tan-negozju.

8.

Il-kreditu intraday għandu jingħata mingħajr il-ħlas ta' imgħax.

9.

In-nuqqas minn entità msemmija fil-paragrafu 2(a) biex tirrimborża l-kreditu intraday fi tmiem il-jum għandu jkun ikkunsidrat awtomatikament bħala talba minn dik l-entità biex tirrikorri għall-faċilità ta' self marġinali.

10.

In-nuqqas minn entità msemmija fil-paragrafu 2(b), (d) jew (e) biex tirrimborża l-kreditu intraday fi tmiem il-jum għal kwalunkwe raġuni għandu jagħmel lil dik l-entità responsabbli għall-penalitajiet li ġejja:

(a)

jekk l-entità msemmija għandha bilanċ ta' debitu fil-kont tagħha fi tmiem il-jum għall-ewwel darba matul perijodu ta' tnax-il xahar, allura din l-entità teħel imgħax penali kkalkulat bir-rata ta' ħames punti ta' persentaġġ aktar mir-rata ta' self marġinali fuq l-ammont ta' dak il-bilanċ ta' debitu;

(b)

jekk l-entità msemmija għandha bilanċ ta' debitu fil-kont tagħha fi tmiem il-jum għal mill-anqas it-tieni darba matul l-istess perijodu ta' tnax-il xahar, allura l-imgħax penali msemmi fis-subparagrafu (a) għandu jiżdied b'2,5 punti ta' persentaġġ għal kull darba addizzjonali ma' l-ewwel darba li tkun seħħet pożizzjoni ta' debitu matul dan il-perijodu ta' tnax-il xahar.

11.

Il-Kunsill Governattiv jista' jiddeċiedi li jneħħi jew li jnaqqas il-penalitajiet imposti bis-saħħa tal-paragrafu 10, jekk il-bilanċ ta' debitu ta' l-entità msemmija fi tmiem il-jum huwa attribwibbli għal forza maġġuri u/jew ħsara teknika tat-TARGET2, din ta' l-aħħar kif iddefinita fl-Anness II.

Sospensjoni jew tmiem ta' kreditu intraday

12.

BĊNi parteċipanti jistgħu jissospendu jew itemmu l-aċċess għall-kreditu intraday jekk iseħħ xi każ ta' inadempjenza u/jew xi waħda minn dawn il-każijiet:

(a)

il-kont ta' l-entità mal-BĊN parteċipanti jiġi sospiż jew jingħalaq;

(b)

l-entità kkonċernata ma tibqax tissodisfa xi wieħed mill-obbligi stabbiliti f'dan l-Anness għall-għoti ta' kreditu intraday.

13.

Meta BĊN parteċipanti jissospendi jew itemm l-aċċess ta' kontroparti tal-politika monetarja ta' l-Eurosistema għall-kreditu intraday, din is-sospensjoni jew tmiem m'għandhiex tidħol fis-seħħ sakemm il-BĊE jkun approvaha.

14.

B'deroga mill-paragrafu 13, f'ċirkostanzi urġenti, BĊN parteċipanti jista' jissospendi l-aċċess ta' kontroparti tal-politika monetarja ta' l-Eurosistema għall-kreditu intraday b'effett immedjat. F'dawn il-każijiet il-BĊN parteċipanti rispettiv għandu jinnotifika minnufih lill-BĊE dwar dan bil-miktub. Il-BĊE għandu jkollu s-setgħa li jreġġa' lura l-azzjoni tal-BĊN parteċipanti. Iżda, jekk il-BĊE ma jibgħatx lill-BĊN parteċipanti notifika li jkun reġġa' lura d-deċiżjoni fi żmien għaxat ijiem tan-negozju minn meta l-BĊE jkun irċieva n-notifika, il-BĊE għandu jitqies li jkun approva l-azzjoni tal-BĊN parteċipanti.


(1)  ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 332, 31.12.1993, p. 1.

(3)  ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1.

(4)  ĠU L 310, 11.12.2000, p. 1.


ANNESS IV

PROĊEDURI TA' SETTLEMENT GĦAL SISTEMI ANĊILLARI

1.   Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan l-Anness u b'riferenza għad-definizzjonijiet fl-Artikolu 2:

“struzzjoni ta' kreditu” tfisser struzzjoni ta' ħlas mogħtija minn AS u indirizzata lil ASCB biex jiġi ddebitat wieħed mill-kontijiet miżmuma u/jew immaniġġjati mill-AS fil-PM, u biex jiġi kkreditat kont PM jew subkont ta' bank tas-settlement bl-ammont speċifikat;

“struzzjoni ta' debitu” tfisser struzzjoni ta' ħlas indirizzata lil SCB u mibgħuta minn AS biex jiġi ddebitat kont PM jew subkont ta' bank tas-settlement bl-ammont speċifikat, fuq il-bażi ta' mandat ta' debitu, u biex jiġi kkreditat jew wieħed mill-kontijiet ta' l-AS fil-PM, jew kont PM jew subkont ieħor tal-bank tas-settlement;

“struzzjoni ta' ħlas” jew “struzzjoni ta' ħlas AS” ifisser struzzjoni ta' kreditu jew struzzjoni ta' debitu;

“bank ċentrali tas-sistema anċillari (ASCB)” tfisser BĊ ta' l-Eurosistema li miegħu l-AS rilevanti għandu arranġament bilaterali biex jiġu settled struzzjonijiet ta' ħlas AS fil-PM;

“bank ċentrali tas-settlement (SCB)” tfisser BĊ ta' l-Eurosistema li għandu kont PM ta' bank tas-settlement;

“bank tas-settlement” tfisser parteċipant li l-kont PM jew subkont tiegħu jintuża biex jiġu settled struzzjonijiet ta' ħlas ta' l-AS;

“Modulu ta' Informazzjoni u Kontroll (ICM)” tfisser il-modulu SSP li jħalli lill-parteċipanti jiksbu informazzjoni on-line u li jagħtihom il-possibbiltà li jibagħtu odnijiet ta' trasferiment ta' likwidità, jimmaniġjaw il-likwidità u jagħtu bidu għal ordnijiet ta' ħlas f'sitwazzjonijiet ta' kontinġenza;

“messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM” tfisser informazzjoni li ssir disponibbli fl-istess ħin lill-parteċipanti kollha tat-TARGET2, jew grupp magħżul minnhom, permezz tal-ICM;

“mandat ta' debitu” tfisser awtorizzazzjoni minn bank tas-settlement fil-forma pprovduta mill-BĊi ta' l-Eurosistema fil-forom tad-data statika indirizzati lil kemm l-AS u l-SCB tiegħu, li jintitola lill-AS jibgħat struzzjonijiet ta' debitu, u jagħti struzzjonijiet lill-SBC biex jiddebita l-kont PM jew is-subkont tal-bank tas-settlement b'riżultat ta' struzzjonijiet ta' debitu;

“qasir (short)” tfisser li jkunu dovuti flus lil ħaddieħor (owing money) matul is-settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas AS.

twil (long)” tfisser li jkunu dovuti flus minn ħaddieħor (owed money) matul is-settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas AS.

2.   Rwol tal-SCBs

Kull BĊ ta' l-Eurosistema għandu jaġixxi bħala l-SCB fir-rigward ta' kull bank tas-settlement li għalih huwa għandu kont PM.

3.   L-immaniġġjar tar-relazzjoni bejn il-BĊi, l-ASs u l-banek tas-settlement

(1)

Il-ASCBs għandhom jiżguraw li l-ASs, li magħhom għandhom arranġamenti bilaterali, jipprovdu lista ta' banek tas-settlement li jkollha d-dettalji tal-kont PM tal-banek tas-settlement, li l-ASCB għandu jaħżen fil-Modulu (għall-maniġment) tad-Data Statika tal-SSP. Kull AS jista' jaċċessa l-lista tal-banek tas-settlement rispettivi tiegħu permezz tal-ICM.

(2)

Il-ASCBs għandhom jiżguraw li l-ASs, li magħhom għandhom arranġamenti bilaterali, jinfurmawhom mingħajr dewmien b'kull tibdil fir-rigward tal-lista tal-banek tas-settlement. Il-ASCBs għandhom jinfurmaw lill-SCB rilevanti dwar dan it-tibdil permezz ta' messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM.

(3)

Il-ASCBs għandhom jiżguraw li l-ASs, li magħhom għandhom arranġamenti bilaterali, jiġbru l-mandati ta' debitu u dokumenti rilevanti oħra mill-banek tas-settlement tagħhom u jibagħtuhom lill-ASCB. Dawn id-dokumenti għandhom jingħataw bl-Ingliż u/jew il-lingwa(i) nazzjonali rilevanti tal-ASCB. Jekk il-lingwa(i) nazzjonali tal-ASCB mhix/m'humiex identiċi mal-lingwa(i) nazzjonali tal-SCB, id-dokumenti meħtieġa għandhom jingħataw biss bl-Ingliż jew kemm bl-Ingliż kif ukoll fil-lingwa(i) nazzjonali rielvani tal-ASCB. Fil-każ ta' l-ASs li jwettqu settlement permezz tat-TARGET2-BĊE, id-dokumenti għandhom jingħataw bl-Ingliż.

(4)

Jekk bank tas-settlement huwa parteċipant fis-sistema komponent tat-TARGET2 tal-ASCB rilevanti, il-ASCB għandu jivverifika l-validità tal-mandat ta' debitu mogħti mill-bank tas-settlement u jagħmel kull entrata meħtieġa fil-Modulu (għall-maniġment) tad-Data Statika. Jekk bank tas-settlement m'huwiex wieħed parteċipanti fis-sistema komponent tat-TARGET2 tal-ASCB rilevanti, il-ASCB għandu jibgħat il-mandat ta' debitu (jew kopja elettronika tiegħu, jekk ikun hemm qbil bejn il-ASCB u l-SCB) lill-SCB(s) rilevanti għall-verifika tal-validità tiegħu. Il-SCB(s) għandu jwettaq din il-verifika u għandu jinforma lill-ASCB rilevanti bir-riżultat tal-verifika fi żmien ħamest ijiem tan-negozju wara li jirċievi dik it-talba. Wara l-verifika, il-ASCB għandu jaġġorna l-lista ta' banek tas-settlement fl-ICM.

(5)

Il-verifika magħmula mill-ASCB għandha tkun bla ħsara għar-responsabbiltà ta' l-AS li jirrestrinġi l-istruzzjonijiet ta' ħlas għal-lista ta' banek tas-settlement imsemmija fis-subparagrafu 1.

(6)

Sakemm ma jkunux l-istess, il-ASCBs u l-SCBs għandhom jiskambjaw informazjoni dwar kull każ sinifikanti matul il-proċess tas-settlement.

4.   Bidu ta' struzzjonijiet ta' ħlas permezz ta' l-ASI

(1)

L-istruzzjonijiet ta' ħlas kollha mibgħuta minn AS permezz ta' l-ASI għandhom ikunu fil-forma ta' messaġġi XML.

(2)

L-istruzzjonijiet kollha ta' ħlas mibgħuta minn AS permezz ta' l-ASI għandhom jiġu kkunsidrati bħala 'urġenti ħafna' u għandhom jiġu settled skond id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness II.

(3)

Struzzjoni ta' ħlas għandha titqies aċċettata mill-ASCB jekk:

(a)

l-istruzzjoni ta' ħlas tikkonforma mar-regoli stabbiliti mill-provveditur tas-servizz tan-netwerk;

(b)

l-istruzzjoni ta' ħlas tikkonforma mar-regoli ta' l-ifformattjar u l-kundizzjonijiet tas-sistema komponent tat-TARGET2 tal-ASCB;

(ċ)

il-bank tas-settlement huwa fuq il-lista ta' banek tas-settlement imsemmija fil-paragrafu 3(1); u

(d)

fil-każ li l-parteċipazzjoni ta' bank tas-settlement fit-TARGET2 tkun ġiet sospiża, il-kunsens espliċitu tal-bank tal-SCB tal-bank tas-settlement sospiż irid jingħata.

5.   Dħul ta' struzzjonijiet ta' ħlas fis-sistema u l-irrevokabbiltà tagħhom

(1)

Struzzjonijiet ta' kreditu għandhom jitqiesu li ddaħħlu fis-sistema komponent rilevanti tat-TARGET2 fil-mument u rrevokabbli mill-mument li jiġu aċċettati mill-ASCB. Struzzjonijiet ta' debitu għandhom jitqiesu li ddaħħlu fis-sistema komponent rilevanti tat-TARGET2 fil-mument u rrevokabbli mill-mument li jiġu aċċetati mill-SCB.

(2)

L-applikazzjoni tas-subparagrafu 1 m'għandhiex ikollha effett fuq kull regola ta' l-ASs li tistipula mument ta' dħul fl-AS u/jew l-irrevokabbiltà ta' ordnijiet ta' trasferiment mibgħuta lil dan l-AS f'ħin qabel il-mument ta' dħul ta' l-istruzzjoni ta' ħlas rispettiva fis-sistema komponent rilevanti tat-TARGET2.

6.   Proċeduri ta' settlement

(1)

Jekk AS jitlob l-użu ta' proċedura ta' settlement, il-ASCB ikkonċernat għandu joffri proċedura ta' settlement waħda jew iżjed speċfikati hawn isfel:

(a)

proċedura ta' settlement 1 (“trasferiment ta' likwidità”);

(b)

proċedura ta' settlement 2 (“settlement f'ħin reali”);

(ċ)

proċedura ta' settlement 3 (“settlement bilaterali”);

(d)

proċedura ta' settlement 4 (“settlement multilaterali standard”);

(e)

proċedura ta' settlement 5 (“settlement multilaterali simultanju”);

(f)

proċedura ta' settlement 6 (“likwidità ddedikata”).

(2)

Il-SCBs għandhom jappoġġjaw is-settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas ta' l-AS skond l-għażla ta' proċeduri ta' settlement imsemmija fis-subparagrafu 1 billi, fost l-oħrajn, jwettqu settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas fil-kontijiet jew subkontijiet PM tal-banek tas-settlement.

(3)

Aktar dettalji dwar il-proċeduri ta' settlement imsemmija fis-subparagrafu 1 jinsabu fil-paragrafi 9 sa 14.

7.   L-ebda obbligu biex jinfetaħ kont PM

L-ASs m'għandhomx ikunu obbligati li jsiru parteċipanti diretti f'sistema komponent tat-TARGET2 jew li jżommu kont PM waqt li jużaw l-ASI.

8.   Kontijiet biex jappoġġaw proċeduri ta' settlement

(1)

Minbarra l-kontijiet PM, it-tipi ta' kontijiet li ġejjin jistgħu jinfetħu fil-PM u jintużaw mill-ASCBs, l-ASs u l-banek ta' settlement għall-proċeduri ta' settlement imsemmija fil-paragrafu 6(1):

(a)

kontijiet tekniċi,

(b)

kontijiet mera (mirror accounts),

(ċ)

kontijiet ta' fondi ta' garanzija,

(d)

subkontijiet.

(2)

Meta ASCB joffri l-proċeduri ta' settlement 4, 5 jew 6 għal mudelli interfaced, huwa għandu jiftaħ kont tekniku fis-sistema komponent tiegħu tat-TARGET2 għall-ASs ikkonċernati. Dawn il-kontijiet jistgħu jiġu offruti mill-ASCB bħala għażla għall-proċeduri ta' settlement 2 u 3. Għandhom jinfetħu kontijiet tekniċi separati fir-rigward tal-proċeduri ta' settlement 4 u 5. Il-bilanċ f'kontijiet tekniċi għandu jkun żero jew pożittiv fi tmiem il-proċess ta' settlement ta' l-AS rilevanti u l-bilanċ fi tmiem il-jum għandu jkun żero. Kontijiet tekniċi għandhom ikunu identifikati permezz tal-BIC ta' l-AS rilevanti.

(3)

Meta joffri l-proċedura ta' settlement 1 jew 6 għal mudelli integrati, il-ASCB għandu, u meta joffri l-proċeduri ta' settlement 3 jew 6 għal mudelli interfaced, jiftaħ kontijiet mera fis-sistema komponent tiegħu tat-TARGET2. Kontijiet mera huma kontijiet PM speċifiċi miżmuma mill-ASCB fis-sistema komponent tat-TARGET2 għall-użu mill-AS. Kontijiet mera huma identifikati mill-BIC ta' l-AS rilevanti.

(4)

Meta joffri l-proċedura ta' settlement 4 jew 5, il-ASCB jista' jiftaħ kont ta' fondi ta' garanzija fis-sistema komponent tiegħu tat-TARGET2 għall-ASs. Il-bilanċi ta' dawn il-kontijiet għandhom jintużaw biex jiġu settled l-istruzzjonijiet ta' ħlas ta' l-AS fil-każ li ma jkunx hemm likwidità disponibbli fil-kont PM tal-bank tas- settlement. Detenturi ta' kont ta' fond ta' garanzija jistgħu jkunu ASCBs, ASs jew min jagħti garanzija. Kontijiet ta' fond ta' garanzija huma identifikati mill-BIC tad-detentur tal-kontijiet rilevanti.

(5)

Meta joffri proċedura ta' pagament 6 (mudell interfaced), il-SCB għndu jiftaħ sub-kont wieħed jew iżjed fis-sistema ta' komponent TARGET2 għall-banek ta' ħlas, li jiġi ddedikat għal-likwidità. Is-sub-kontijiet għandhom jiġu identifikati bill-BIC tal-kont PM li għadhom li għandhom x'jaqsmu miegħu, flimkien ma numru ta' kont li huwa speċifiku għas-sub-kont rilevanti. In-numru tal-kont huwa kompost mill-kodiċi tal-pajjiż flimkien ma' mhux aktar minn 32 karattru (jiddependi fuq l-istruttura tal-kont bankarju nazzjonali rilevanti).

(6)

Il-kontijiet msemmijin fis-subparagrafi 1(a) sa (d) m'gandhomx jiġu ppubblikati fid-direttorju tat-TARGET2. Jekk jitlob hekk il-parteċipant, l-istqarrijiet ta' kontijiet rilevanti (MT 940 u MT 950) għal dawk il-kontijiet kollha għandhom ikunu disponibli għad-detentur tal-kont fl-aħħar ta' kull jum tax-xogħol.

(7)

Ir-regoli ddettaljati fuq il-ftuħ ta' tipi ta' kontijiet msemmijin f'dan l-Artikolu u fq l-applikazzjoni tagħhom meta jappoġġaw il-proċeduri ta' pagament għandhom jiġi speċifikati l-arranġamenti bilaterali bejn l-ASs u l-ASCBs u/jew il-SCBs.

9.   Proċedura ta' settlement 1 – Trasferiment ta' likwidità

(1)

Meta joffru l-proċedura ta' settlement 1, il-ASCBs u l-SCBs għandhom jappoġġjaw it-trasferiment ta' likwidità minn kont mera lil kont PM ta' bank tas-settlement permezz ta' l-ASI. It-trasferiment ta' likwidità jista' jinbeda jew mill-AS jew mill-ASCBs meta jaġixxu f'isem l-AS.

(2)

Proċedura ta' settlement 1 għandha tintuża biss għall-mudell integrat meta l-AS rilevanti jkollu juża kont mera, l-ewwel biex jiġbor il-likwidità meħtieġa li tkun ġiet iddedikata mill-bank tas-settlement tiegħu, u t-tieni, biex jittrasferixxi din il-likwidità lura għall-kont PM tal-bank tas-settlement.

(3)

Il-ASCBs jistgħu joffru s-settlement ta' struzzjonijiet tal-ħlas f'ċerti limiti ta' żmien li jiġu ddefiniti mill-AS, kif imsemmi fil-paragrafu 15(2) u (3).

(4)

Il-banek tas-settlement għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni permezz ta' l-ICM. L-ASs għandhom jiġu nnotifikati malli s-settlement jitlesta jew jonqas milli jsir. Jekk l-AS jibda t-trasferiment tal-likwidità mill-kont mera ghall-kont PM tal-bank tas-settlement, il-bank tas-settlement għandu jkun infurmat bl-ikkreditar permezz ta' messaġġ SWIFT MT 202.

10.   Proċedura ta' settlement 2 – Settlement f'ħin reali

(1)

Meta joffru proċedura ta' settlement 2, il-ASCBs u l-SCBs għandhom jappoġġjaw is-settlement tal-parti kontanti tat-tranżazzjonijiet AS billi jwettqu settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas mibgħuta mill-AS fuq bażi individwalizzata, minflok f'biċċiet. Jekk struzzjoni ta' ħlas biex jiġi ddebitat kont PM tal-bank tas-settlement qasir jitqiegħed fi kju skond l-Anness II, is-SCB rispettiv għandu jinforma lill-bank tas-settlement permezz ta' messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM.

(2)

Proċedura ta' settlement 2 tista' tiġi offruta wkoll lill-AS għas-settlement ta' bilanċi multilaterali u f'dawn il-każijiet il-ASCB għandu jiftaħ kont tekniku għal dan l-AS. Barra minn dan, il-ASCB m'għandux joffri lill-AS is-servizzi ta' l-immaniġġjar xieraq tas-sekwenza ta' ħlasijiet dovuti minn oħrajn (incoming) u dovuti lil oħrajn (outgoing) kif jista' jinħtieġ għal dan is-settlement multilaterali. L-AS innifsu għandu jassumi r-responsabbiltà għas-sekwenzjar meħtieġ.

(3)

Il-ASCB jista' joffri s-settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas f'ċerti limiti ta' żmien li jiġu ddefiniti mill-AS, kif imsemmi fil-paragrafu 15(2) u (3).

(4)

Il-banek tas-settlement u l-ASs għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni permezz tal-ICM. L-ASs għandhom jiġu nnotifikati malli s-settlement jitlesta jew jonqos milli jsir. Jekk jitolbu hekk, il-banek tas-settlement għandhom jiġu nnotifikati bis-suċċess tas-settlement pemezz ta' messaġġ SWIFT MT 900 jew MT 910.

11.   Proċedura ta' settlement 3 – Settlement bilaterali

(1)

Meta joffru l-proċedura ta' settlement 3, il-ASCBs u l-SCBs għandhom jappoġġaw is-settlement tal-parti kontanti tat-tranżazzjonijiet AS billi jwettqu settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas li l-AS jibgħat f'batch mode. Jekk struzzjoni ta' ħlas biex jiġi ddebitat kont PM ta' bank tas-settlement qasir titqiegħed fi kju skond l-Anness II, il-SCB rispettiv għandu jinforma lil dan il-bank tas-settlement permezz ta' messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM.

(2)

Il-proċedura ta' settlement 3 tista' tiġi offruta wkoll lill-AS għas-settlement ta' bilanċi multilaterali. Il-paragrafu 10(2) għandu japplika mutatis mutandis, bla ħsara għall-modifiki li ġejjin:

(a)

struzzjonijiet ta' ħlas: (i) biex jiġu ddebitati il-kontijiet PM ta' banek tas-settlement qasir u jiġi kkreditat il-kont tekniku ta' l-AS; u (ii) jiġi ddebitat il-kont tekniku ta' l-AS u jiġu kkreditati l-kontijiet PM ta' banek tas-settlement qasir jintbagħtu f'fajls separati; u

(b)

il-kontijiet PM tal-banek tas-settlement twil għandhom jiġu kkreditati biss wara li l-kontijiet PM kollha tal-banek tas-settlement qasir jiġu ddebitati.

(3)

Jekk is-settlement multilaterali jfalli (per eżempju, għaliex mhux il-ġbir kollu mill-kontijiet tal-banek tas-settlement qasir ikun ta' suċċess), l-AS għandu jibgħat struzzjonijiet ta' ħlas biex ireġġa' lura tranżazzjonijiet ta' debitu diġà settled.

(4)

Il-ASCBs jistgħu joffru:

(a)

is-settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas f'ċerti limiti ta' żmien iddefiniti mill-AS, kif imsemmi fil-paragrafu 15(3); u/jew

(b)

il-funzjonalità tal-“perjodu ta' informazzjoni”, kif imsemmi fil-paragrafu 15(1).

(5)

Il-banek tas-settlement u l-ASs għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni permezz tal-ICM. L-ASs għandu jkunu nnotifikati malli s-settlement jitlesta jew jonqos milli jsir. Jekk jitolbu hekk, il-banek tas-settlement għandhom jiġu nnotifikati bis-settlement ta'suċċess permezz ta' messaġġ SWIFT MT 900 jew MT 910.

12.   Proċedura ta' settlement 4 – Settlement multilaterali standard

(1)

Meta joffru l-proċedura ta' settlement 4, il-ASCBs u l-SCBs għandhom jappoġġjaw is-settlement ta' bilanċi multilaterali ta' kontanti ta' tranżazzjonijiet AS billi jwettqu settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas li l-AS jibgħat f'batch mode. Il-ASCBs għandhom jiftħu kont tekniku speċifiku għal dan l-AS.

(2)

Il-ASCBs u l-SCBs għandhom jiżguraw is-segwenza meħtieġa ta' struzzjonijiet ta' ħlas. Għandhom jibbukkjaw biss il-krediti jekk id-debiti kollha jkunu nġabru b'suċċċess. Struzzjonijiet ta' ħlas: (a) biex jiġu ddebitati l-kontijiet PM tal-banek tas-settlement qasir u jiġi kkreditat il-kont tekniku ta' l-AS; u (b) biex jiġu kkreditati kontijiet ta' banek tas-settlement twal u jiġi ddebitat il-kont tekniku ta' l-AS jintbagħtu f'fajl wieħed.

(3)

Għandhom l-ewwel jiġu settled l-istruzzjonijiet ta' ħlas biex jiġi ddebitat il-kont PM tal-banek tas-settlement qasir u biex jiġi kkreditat il-kont tekniku AS; mas-settlement ta' dawn l-istruzzjonijiet ta' ħlas kollha biss (inkluż l-iffinanzjar possibbli tal-kont tekniku b'mekkaniżmu ta' fond iggarantit) għandhom jiġu kkreditati l-kontijiet PM tal-banek tas-settlement twal.

(4)

Jekk titpoġġa fi kju struzzjoni ta' ħlas biex jiġi ddebitat kont PM ta' bank tas-settlement qasir skond l-Anness II, il-SCBs għandhom jinfurmaw lil dan il-bank tas-settlement permezz ta' messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM.

(5)

Jekk bank tas-settlement qasir m'għandux fondi biżżejjed fil-kont PM tiegħu, il-mekkaniżmu ta' fond iggarantit għandu jiġi attivat mill-ASCB jekk dan huwa maħsub fl-arranġament bilaterali bejn il-ASCB u l-AS.

(6)

Jekk l-ebda mekkaniżmu ta' fond iggarantit m'hu ipprovdut u s-settlement sħiħ ifalli, allura l-ASCBs u l-SCBs għandhom jitqiesu li jkunu ngħataw struzzjonijiet biex jirritornaw l-istruzzjonijiet kollha ta' ħlas fil-fajl, u għandhom ireġġgħu lura l-istruzzjonijiet ta' ħlas li jkunu diġà tħallsu.

(7)

Il-ASCBs għandhom jinfurmaw lill-banek tas-settlement b'nuqqas ta' settlement permezz ta' messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM.

(8)

Il-ASCBs jistgħu joffru:

(a)

is-settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas f'ċerti limiti ta' żmien iddefiniti mill-AS, kif imsemmi fil-paragrafu 15(3);

(b)

il-funzjonalità tal-“perjodu ta' informazzjoni', kif imsemmi fil-paragrafu 15(1);

(ċ)

mekkaniżmu ta' fond iggarantit, kif imsemmi fil-paragrafu 15(4).

(9)

Il-banek tas-settlement u l-ASs għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni permezz tal-ICM. L-ASs għandu jkunu nnotifikati malli s-settlement jitlesta jew jonqos milli jsir. Jekk jitolbu hekk, il-banek tas-settlement għandhom jiġu nnotifikati bis-settlement ta'suċċess permezz ta' messaġġ SWIFT MT 900 jew MT 910.

13.   Proċedura ta' settlement 5 – Settlement multilaterali simultanju

(1)

Meta joffru l-proċedura ta' settlement 5, il-ASCBs jew l-SCBs għandhom jappoġġjaw is-settlement ta' bilanċi multilaterali ta' kontanti ta' tranżazzjonijiet AS billi jwettqu settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas mibgħuta mill-AS. Biex isir is-settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas rilevanti għandu jintuża l-Algoritmu 4 (ara l-Appendiċi I ta' l-Anness II). Kuntrarjament għall-proċedura ta' settlement 4, il-proċedura ta' settlement 5 taħdem fuq il-bażi ta' ‘kollox jew xejn’. F'din il-proċedura l-iddebitar ta' kontijiet PM ta' banek tas-settlement qasir u l-ikkreditar ta' kontijiet PM ta' banek tas-settlement twal għandu jsir b'mod simultanju (aktar milli b'mod segwenzjali bħal fil-każ tal-proċedura ta' settlement 4). Il-paragrafu 12 għandu japplika mutatis mutandis bla ħsara għall-modifika li ġejja. Jekk struzzjoni waħda jew aktar ta' ħlas ma jistgħux jiġu settled, l-istruzzjonijiet kollha ta' ħlas għandhom jitqiegħdu fi kju, u l-Algoritmu 4, kif deskritt fil-paragrafu 16(1), għandu jiġi rrepetut sabiex l-istruzzjonijiet ta' ħlas ta' l-AS fil-kju jiġu settled.

(2)

Il-ASCBs jistgħu joffru:

(a)

is-settlement ta' struzzjonijiet ta' ħlas f'ċerti limiti ta' żmien iddefiniti mill-AS, kif imsemmi fil-paragrafu 15(3);

(b)

il-funzjonalità tal-‘perjodu ta' informazzjoni’, kif imsemmi fil-paragrafu 15(1);

(ċ)

mekkaniżmu ta' fond iggarantit, kif imsemmi fil-paragrafu 15(4).

(3)

Il-banek tas-settlement u l-ASs għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni permezz tal-ICM. L-ASs għandu jkunu nnotifikati malli s-settlement jitlesta jew jonqos milli jsir. Jekk jitolbu hekk, il-banek tas-settlement għandhom jiġu nnotifikati bis-settlement ta'suċċess permezz ta' messaġġ SWIFT MT 900 jew MT 910.

(4)

Jekk struzzjoni ta' ħlas biex jiġi ddebitat kont PM ta' bank tas-settlement qasir titqiegħed fi kju skond l-Anness II, il-SCB rispettiv għandu jinforma lill-banek tas-settlement permezz ta' messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM.

14.   Proċedura ta' settlement 6 – Likwidità ddedikata

(1)

Il-proċedura ta' settlement 6 tista' tintuża kemm għall-mudell interfaced u dak integrat, kif deskritt fis-subparagrafi 3 sa 10 u 11 sa 13 hawn isfel, rispettivament. Fil-każ tal-mudell integrat, l-AS rilevanti għandu juża kont mera biex jiġbor il-likwidità meħtieġa mwarrba mill-banek tiegħu tas-settlement. Fil-każ tal-mudell interfaced, il-bank tas-settlement għandu jiftaħ mill-anqas subkont wieħed dwar AS speċifiku.

(2)

Jekk jitolbu hekk, il-banek tas-settlement għandhom jiġu nnotifikati pemezz ta' messaġġ SWIFT MT 900 jew MT 910 bl-ikkreditar jew l-iddebitar tal-kontijiet PM tagħhom u, jekk japplika, tas-subkontijiet tagħhom.

(A)   Mudell interfaced

(3)

Meta joffru l-proċedura ta' settlement 6, il-ASCBs u l-SCBs għandhom jappoġġjaw is-settlement ta' bilanċi bilaterali u/jew multilaterali ta' kontanti billi:

(a)

jippermettu li bank tas-settlement jiffinanzja minn qabel l-obbligu tas- settlement prospettiv tiegħu permezz ta' trasferimenti ta' likwidità mill-kont PM tiegħu għal ġo s-subkont tiegħu (minn issa 'il quddiem ‘likwidità ddedikata’) qabel l-ipproċessar AS; u

(b)

l-istruzzjonijiet ta' ħlas ta' l-AS jiġu settled wara li jitlesta l-ipproċessar AS: fir-rigward tal-banek tas-settlement qasir billi s-subkontijiet tagħhom jiġu ddebitati (fil-limiti tal-fondi pprovduti f'dak il-kont) u billi jiġi kkreditat il-kont tekniku ta' l-AS, u fir-rigward tal-banek tas-settlement twal billi jiġu kkreditati s-subkontijiet tagħhom u jiġi ddebitat il-kont tekniku ta' l-AS.

(4)

Meta joffru l-proċedura ta' settlement 6:

(a)

il-SCBs għandhom jiftħu mill-anqas subkont wieħed fir-rigward ta' AS wieħed għal kull bank tas-settlement; u

(b)

il-ASCB għandu jiftaħ kont tekniku għall-AS biex: (i) (jiġu kkreditati fondi miġbura mis-subkontijiet tal-banek tas-settlement qasir; u (ii) jiġu ddebitati fondi meta jsiru krediti fis-subkontijiet iddedikati tal-banek tas-settlement twal.

(5)

Il-proċedura ta' settlement 6 għandha tkun offruta kemm għal ipproċessar ta' bi nhar u operazzjonijiet ta' bil-lejl ta' l-ASs. Fil-każ ta' l-aħħar, il-jum ġdid tan-negozju għandu jibda minnufih malli jiġu sodisfatti l-obbligi tar-riżervi minimi; kull debitu jew kreditu magħmul fil-kontijiet rilevanti wara għandhom jitqiesu għall-valur tal-jum ġdid tan-negozju.

(6)

Fil-proċedura ta' settlement 6 u fir-rigward tad-dedikazzjoni tal-likwidità, il-ASCBs u l-SCBs għandhom joffru t-tipi li ġejjin ta' servizz ta' trasferiment ta' likwidità fil- u mis-subkont:

(a)

standing orders li banek tas-settlement jistgħu jibagħtu jew jimmodifikaw f'kull ħin matul jum tan-negozju permezz tal-ICM (meta jkun disponibbli). Standing orders mibgħuta wara li jintbagħat messaġġ ta' ‘bidu-ta'-proċedura’ f'jum ta' negozju partikolari għandhom ikunu validi biss għall-jum tan-negozju li jmiss. Jekk ikun hemm diversi standing orders biex jikkreditaw subkontijiet differenti, dawn għandhom jiġu settled fl-ordni skond l-ammont tagħhom, jibdew bl-ogħla. Matul l-operazzjonijiet ta' bil-lejl ta' sistema anċillari, jekk ikun hemm standing orders li għalihom ma jkunx hemm fondi biżżejjed fil-kont PM, dawk l-ordnijiet għandhom jiġu settled wara tnaqqis pro-rata ta' l-ordnijiet kollha;

(b)

ordnijiet kurrenti, li jistgħu jintbagħtu biss jew minn bank tas-settlement (permezz ta' l-ICM) jew ta' l-AS rilevanti permezz ta' messaġġ XML matul it-tħaddim tal-proċedura ta' settlement 6 (identifikata bl-intervall ta' bejn il-messaġġ ta' ‘bidu-ta'-proċedura’ sa dak ta' ‘tmien-ta'-proċedura’) u li jiġu settled biss sakemm iċ-ċiklu ta' l-ipproċessar AS ma jkunx għadu beda. Jekk l-AS jibgħat ordni kurrenti li għaliha ma jkunx hemm fondi biżżejjed fil-kont PM, din l-ordni għandha tiġi settled parzjalment; u

(ċ)

ordnijiet SWIFT li jmorru permezz ta' messaġġ MT 202 li jistgħu jintbagħtu biss waqt it-tħaddim ta' proċedura ta' settlement 6 u matul l-ipproċessar ta' bi nhar biss. Dawn l-ordnijiet għandhom jiġu settled minnufih. Fil-każ ta' ċiklu li jkun qed jaħdem, dan għandu jsir mingħajr ma jiġi nnotifikat l-AS.

(7)

Il-proċedura ta' settlement 6 għandha tibda permezz ta' messaġġ ta' ‘bidu-ta'- proċedura’ u tispiċċa permezz ta' messaġġ ta' ‘tmiem-ta'-proċedura’, biż-żewġ messaġġi jintbagħtu mill-AS. Iżda, għall-operazzjonijiet ta' bil-lejl tas-sistema anċillari, il-messaġġ ta' ‘bidu-ta'-proċedura’ jintbagħat mill-ASCB. Messaġġi ta' ‘bidu-ta'-proċedura’ għandhom jibdew is-settlement ta' standing orders għat-trasferiment ta' likwidità fis-subkontijiet. Il-messaġġ ta' ‘tmiem-ta'-proċedura’ iwassal għal trasferiment mill-ġdid awtomatiku ta' likwidità mis-subkont għall-kont PM.

(8)

Fil-proċedura ta' settlement 6, il-likwidità ddedikata fis-subkontijiet għandha tiġi ffriżata sakemm iċ-ċiklu ta' l-ipproċessar AS ikun qed jaħdem (li jibda b'messaġġ ta' ‘bidu-ta'-ċiklu’ u jispiċċa b'messaġġ ta' ‘tmiem-ta'-ċiklu’, it-tnejn li huma jintbagħtu mill-AS) u rrilaxxata wara.

(9)

F'kull ċiklu ta' l-ipproċessar AS, l-istruzzjonijiet ta' ħlas għandhom jiġu settled mil-likwidità ddedikata fejn bħala regola għandu jintuża l-Algoritmu 5 (kif imsemmi fl-Appendiċi I ta' l-Anness II).

(10)

F'kull ċiklu ta' l-ipproċessar AS, il-likwidità ddedikata ta' bank tas-settlement tista' tiżdied permezz ta' l-ikkreditar ta' ċerti ħlasijiet dovuti minn ħaddieħor (incoming) direttament fis-subkontijiet tiegħu (jiġifieri kupuni u ħlasijiet ta' fidi). F'dawn il-każijiet, il-likwidità l-ewwel għandha tiġi kkreditata fil-kont tekniku, imbagħad iddebitata minn dan il-kont qabel ma l-likwidità tiġi kkreditata fis-subkont (jew fil-kont PM).

(B)   Mudell integrat

(11)

Meta joffru l-proċedura ta' settlement 6 għall-mudelli integrati, il-ASCBs jew il-SCBs għandhom jappoġġjaw dak is-settlement. Fil-każ li tintuża l-proċedura ta' settlement 6 għall-ipproċessar ta' bi nhar, tiġi offruta biss funzjonalità limitata.

(12)

Fil-proċedura ta' settlement 6 u fir-rigward tal-mudell integrat, il-ASCBs u l-SCBs għandhom joffru t-tipi li ġejjin ta' servizz ta' trasferment ta' likwidità f'kont mera:

(a)

standing orders (għal ipproċessar ta' bi nhar u operazzjonijiet ta' bil-lejl tas-sistema anċillari), li l-banek tas-settlement jistgħu jibagħtu jew jimmodifikaw f'kull ħin matul jum tan-negozju permezz tal-ICM (meta jkun disponibbli). Standing orders mibgħuta wara li jintbagħat messaġġ ta' ‘bidu-ta'-proċedura’ f'jum ta' negozju partikolari għandhom ikunu validi biss għall-jum tan-negozju li jmiss. Jekk ikun hemm diversi standing orders, dawn għandhom jiġu settled fl-ordni skond l-ammont tagħhom, jibdew bl-ogħla. Jekk standing order għall-ipproċessar ta' bi nhar mhix koperta, din tinċaħad. Matul l-operazzjonijiet ta' bil-lejl ta' sistema anċillari, jekk ikun hemm standing orders li għalihom ma jkunx hemm fondi biżżejjed fil-kont PM, dawk l-ordnijiet għandhom jiġu settled wara tnaqqis pro-rata ta' l-ordnijiet kollha;

(b)

ordnijiet kurrenti, li jistgħu jintbagħtu biss jew minn bank tas-settlement (permezz tal-ICM) jew ta' l-AS rilevanti permezz ta' messaġġ XML matul it-tħaddim tal-proċedura ta' settlement 6 (identifikata bl-intervall ta' bejn il-messaġġ ta' ‘bidu-ta'-proċedura’ sa dak ta' ‘tmien-ta'-proċedura’) u li jiġu settled biss sakemm iċ-ċiklu ta' l-ipproċessar AS ma jkunx għadu beda. Jekk ikun hemm ordni kurrenti li għaliha ma jkunx hemm fondi biżżejjed fil-kont PM, din l-ordni għandha tiġi settled parzjalment; u

(ċ)

ordnijiet SWIFT li jmorru permezz ta' messaġġ MT 202 li jistgħu jintbagħtu biss waqt l-ipproċessar ta' bi nhar biss. Dawn l-ordnijiet għandhom jiġu settled minnufih.

(13)

Ir-regoli rigward il-messaġġi ta' ‘bidu-ta'-proċedura’ u ‘tmiem-ta'-proċedura’, kif ukoll rigward il-bidu u t-tmiem taċ-ċiklu għall-mudell interfaced, għandhom japplikaw mutatis mutandis.

15.   Mekkaniżmi konnessi fakultattivi

(1)

Il-mekkaniżmu konness fakultattiv ‘Perijodu ta' informazzjoni’ jista jiġi offrut mill-ASCBs għall-proċeduri ta' settlement 3, 4 u 5. Jekk l-AS (jew il-ASCB f'ismu) ikun speċifika ħin fakultattiv għall-‘perijodu ta' informazzjoni’, il-bank tas-settlement għandu jirċievi messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM li jindika l-ħin sa meta l-bank tas-settlement jista' jitlob li titreġġa” lura l-istruzzjoni rilevanti ta' ħlas. Din it-talba għandha tiġi kkunsidrata biss mill-SCB jekk tiġi kkomunikata permezz ta' u approvata mill-AS. Is-settlement għandu jibda jekk il-SCB ma jirċevix din it-talba sal-ħin li fih jiskadi l-“Perijodu ta' Informazzjoni”. Malli l-SCB jirċievi din it-talba fil-“Perijodu ta' Informazzjoni”:

(a)

meta l-proċedura ta' settlement 3 tintuża għas-settlement bilaterali, l-istruzzjoni ta' ħlas rilevanti għandha titreġġa' lura; u

(b)

meta l-proċedura ta' settlement 3 tintuża għas-settlement ta' bilanċi multilaterali, jew jekk fil-proċedura ta' settlement 4, is-settlement sħiħ ifalli, l-istruzzjonijiet ta' ħlas kollha rilevanti għandhom jitreġġgħu lura, u l-banek tas-settlement kollha u l-AS għandhom jiġu nfurmati permezz ta' messaġġ ta' komunikazzjoni tal-ICM.

(2)

Jekk AS jibgħat l-istruzzjonijiet tas-settlement qabel il-ħin skedat tas-settlement (“from”), l-istruzzjonijiet jinħażnu sakemm isir il-ħin skedat. F'dan il-każ, l-istruzzjonijiet ta' ħlas jiddaħħlu fl-entry disposition biss meta jsir il-ħin “from”. Dan il-mekkaniżmu fakultattiv jista' jintuża fil-proċedura tas-settlement 1 u 2.

(3)

Il-perijodu ta' settlement (“till”) jagħmilha possibbli biex jiġi allokat perijodu ta' ħin limitat għal settlement AS sabiex ma jinżammx milli jseħħ jew jiddewwem is-settlement ta' tranżazzjonijiet oħra relatati ma' l-AS jew tat-TARGET2. Jekk struzzjoni ta' ħlas ma tiġix settled sa meta jsir il-ħin “till”, dawn l-istruzzjonijiet ta' ħlas jew jiġu rritornati lura jew, fil-każ tal-proċeduri ta' settlement 4 u 5, il- mekkaniżmu ta' fond iggarantit jista' jiġi attivat. Il-perijodu ta' settlement (“till”) jsita' jiġi speċifikat għall-proċeduri ta' settlement 1 sa 5.

(4)

Il-mekaniżmu ta' fond iggarantit jista' jintuża jekk il-likwidità ta' bank tas-settlement ma tkunx biżżejjed biex tkopri l-obbligi kollha tiegħu li jqumu mis-settlement AS. Sabiex jitħalla s-settlement ta' l-istruzzjonijiet kollha ta' ħlas involuti f'settlement AS, dan il-mekkaniżmu jintuża biex jipprovdi l-likwidità addizzjonali meħtieġa. Dan il-mekkaniżmu jista' jintuża għal proċeduri ta' settlement 4 u 5. Jekk għandu jintuża l-mekkaniżmu ta' fond iggarantit, ikun meħtieġ li jinżamm kont speċjali ta' fond iggarantit fejn tinżamm disponibbli, jew issir disponibbli fuq talba, “likwidità ta' emerġenza”.

16.   Algoritmi wżati

(1)

L-Algoritmu 4 jinkoraġġixxi l-proċedura ta' settlement 5. Biex is-settlement jiġi ffaċilitat u biex titnaqqas il-likwidità meħtieġa, l-ordnijiet ta' ħlas AS huma inklużi (irrispettivament mill-prijorità tagħhom). L-istruzzjonijiet ta' ħlas ta' l-AS li għandhom jiġu settled wara l-proċedura ta' settlement 5 jaqbżu l-entry disposition u jinżammu fil-PM separatament sat-tmiem tal-proċess kurrenti ta' ottimizzazzjoni. Fl-istess tħaddim ta' l-Algoritmu 4, ikunu nklużi diversi ASs li jużaw il-proċedura ta' settlement 5 jekk ikunu qed jaħsbu li jwettqu settlement fl-istess ħin.

(2)

Fil-proċedura ta' settlement 6, il-bank tas-settlement jista' jiddedika ammont ta' likwidità biex jagħmel settlement ta' bilanċi li jiġu minn AS speċifiku. Id-dedika tista' ssir billi titwarrab il-likwidità meħtieġa f'subkont speċifiku (mudell interfaced). L-Algoritmu 5 jintuża kemm għal operazzjonijiet ta' bil-lejl tas-sistema anċillari u għal ipproċessar ta' bi nhar. Il-proċess ta' settlement iseħħ billi jiġu ddebitati s-subkontijiet tal-banek tas-settlement qasir favur il-kont tekniku AS, u mbagħad il-kont tekniku AS jiġi ddebitat favur is-subkontijiet tal-banek tas-settlement twil. Fil-każ ta' bilanċi ta' kreditu, il-booking jista' jsir direttament – jekk indikat mill-AS fit-tranżazzjoni rilevanti – fil-kont PM tal-bank tas-settlement. Jekk is-settlement ta' struzzjoni ta' debitu waħda jew iżjed ma jkunx b'suċċess (jiġifieri b'riżultat ta' żball ta' l-AS), il-ħlas rispettiv jitqiegħed fi kju fis-sub-kont. Il-proċedura ta' settlement 6 tista' tagħmel użu mill-Algoritmu 5 jaħdem fis-sub-kontijiet. Barra minn dan, l-Algoritmu 5 m'għandux iqis kull limitu jew riżervazzjoni. Għal kull bank tas-settlement il-pożizzjoni totali hija kkalkulata u jekk il-pożizzjonijiet totali kollha huma koperti, jiġu settled it-tranżazzjonijiet kollha. It-tranżazzjonijiet li mhumiex koperti jitqiegħdu lura fil-kju.

17.   Effett tas-sospensjoni jew tmiem

Jekk is-sospensjoni jew it-tmiem ta' l-użu ta' l-ASI minn AS jidħlu fis-seħħ matul iċ-ċiklu tas-settlement ta' l-istruzzjonijiet ta' ħlas AS, il-ASCB għandu jitqies li jkun awtorizzat biex ikompli ċ-ċiklu tas-settlement f'isem l-AS.

18.   Skeda ta' tariffi u fatturazzjoni

(1)

Sistema anċillari li tuża l-ASI jew l-Interface tal-Parteċipant, irrispettivament min-numru ta' kull kont li jista' jkollha mal-ASCB u/jew il-SCB, għandha tkun suġġetta għal skeda ta' tariffa li tikkonsisti fi tliet elementi, kif stabbilit hawn taħt.

(a)

Tariffa fissa ta' kull xahar ta' EUR 1 000 biex tiġi mposta fuq kull AS (Tariffa Fissa I).

(b)

Tariffa oħra (it-tieni) fissa ta' kull xahar ta' bejn EUR 417 u EUR 4 167, f'proporzjon mal-valur gross bażiku tat-tranżazzjonijiet tas-settlement tal-flus kontanti f'euro ta' l-AS (Tariffa Fissa II):

Faxxa

Minn (EUR miljun/jum)

Għal (EUR miljun/jum)

Tariffa annwali

Tariffa ta' kull xahar

1

0

anqas minn 1 000

EUR 5 000

EUR 417

2

1 000

anqas minn 2 500

EUR 10 000

EUR 833

3

2 500

anqas minn 5 000

EUR 20 000

EUR 1 667

4

5 000

anqas minn 10 000

EUR 30 000

EUR 2 500

5

10 000

anqas minn 50 000

EUR 40 000

EUR 3 333

6*

'Il fuq minn 50 000

EUR 50 000

EUR 4 167

Il-valur gross tat-tranżazzjonijiet tas-settlement tal-flus kontanti f'euro ta' l-AS għandu jkun ikkalkulat mill-ASCB darba f'sena fuq il-bażi ta' dan il-valur gross matul is-sena ta' qabel, u l-valur gross ikkalkulat għandu jiġi applikat biex tiġi kkalkolata t-tariffa mill-1 ta' Jannar ta' kull sena kalendarja.

(ċ)

It-tariffa ta' tranżazzjoni kkalkulata fuq l-istess bażi bħall-iskeda stabbilita għall-parteċipanti tat-TARGET2 fl-Appendiċi VI ta' l-Anness II. L-AS jista' jagħżel waħda miż-żewġ għażliet: jew iħallas tariffa fissa ta' EUR 0,80 għal kull struzzjoni ta' ħlas (Għażla A), jew iħallas tariffa kkalkulata fuq bażi digressiva (Għażla B), bla ħsara għall-modifikazzjonijiet li ġejjin:

għal Għażla B, il-limiti tal-faxex relatati mal-volum ta' struzzjonijiet ta' ħlas jinqasmu fi tnejn; u

tariffa fissa ta' kull xahar ta' EUR 100 (skond l-Għażla A) jew ta' EUR 1 250 (skond l-Għażla B) għandha tiġi mposta minbarra t-Tariffa Fissa I u t-Tariffa Fissa II.

(2)

Kull tariffa pagabbli fir-rigward ta' struzzjoni ta' ħlas mibgħuta jew ħlas riċevut minn AS, permezz ta' jew l-Interface tal-Parteċipant jew l-ASI, għandhom ikunu mposti esklużivament fuq l-AS. Il-Kunsill Governattiv jista' jistabbilixxi regoli aktar iddettaljati għad-determinazzjoni ta' tranżazzjonijiet bi ħlas settled permezz ta' l-ASI.

(3)

Kull AS għandu jirċievi fattura mill-ASCB rispettiv tiegħu għax-xahar ta' qabel, ibbażata fuq it-tariffi msemmija fis-subparagrafu 1, mhux aktar tard mill-ħames jum tan-negozju tax-xahar ta' wara. Il-ħlasijiet għandhom isiru mhux aktar tard mill-għaxar jum tan-negozju ta' dan ix-xahar fil-kont speċifikat mill-ASCB, jew għandhom jiġu ddebitati minn kont speċifikat mill-AS.

(4)

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, kull AS li jkun ġie indikat skond id-Direttiva 98/26/KE għandu jiġi ttrattat separatament, anke jekk tnejn jew aktar minnhom huma operati mill-istess entità legali. L-istess regola għandha tapplika għall-ASs li ma jkunux ġew indikati skond id- Direttiva 98/26/KE, f'liema każijiet l-ASs għandhom ikunu identifikati b'referenza għall-kriterji li ġejjin: (a) arranġament formali, ibbażat fuq strument kuntrattwali jew leġiżlattiv (e.ż. ftehim bejn il-parteċipanti u l-operatur tas-sistema); (b) bi sħubijiet multipli; (ċ) regoli komuni u arranġamenti standardizzati; u (d) għall-ikklerjar (clearing), netting u/jew settlement ta' ħlasijiet u/jew titoli bejn il-parteċipanti.


8.9.2007   

MT EN EN EN EN EN EN EN

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 237/71


DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

ta' l-24 ta' Lulju 2007

dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE

(BĊE/2007/7)

(2007/601/KE)

IL-BORD EŻEKUTTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunita` Ewropea, u b'mod partikolari r-raba' inċiż ta' l-Artikolu 105(2),

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, b'mod partikolari l-Artikolu 11.6 u l-Artikoli 17, 22 u 23,

Billi:

(1)

Politika monetarja waħda tfisser il-ħtieġa għal arranġament ta' ħlas li permezz tiegħu, l-operazzjonijiet tal-politika monetarja bejn il-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) u l-istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu jitwettqu b'mod puntwali u sikur, u li jinkoraġġixxi l-uniċità tas-suq tal-flus fiż-żona ta' l-euro.

(2)

Is-sistema oriġinali Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET) qed tiġi sostitwita bit-TARGET2, li hija kkaratterizzata bi pjattaforma teknika waħda msejħa l-Pjattaforma Waħda Mqassma (SSP). It-TARGET2 se tibqa' tissodisfa l-istss skopijiet bażiċi bħat-TARGET, billi tipprovdi mekkaniżmu tajjeb u effiċjenti, li jiffunzjona fuq il-bażi tal-SSP, biex tagħmel settlement tal-ħlasijiet fil-euro.

(3)

Il-Kunsill Governattiv adotta l-Linja Gwida BĊE/2007/2 tas-26 t' April 2007 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (1).

(4)

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) se jipparteċipa fit-TARGET2 sabiex jipproċessa l-ħlasijiet tal-BĊE tiegħu stess u l-ħlasijiet tal-klijenti tiegħu fit-TARGET2, u biex jipprovdi, permezz tat-TARGET2, servizzi ta' settlement lil organizzazzjonijiet ta' kklerjar u ta' settlement, inklużi entitajiet stabbiliti barra ż-Żona Ekonomika Ewropea (EEA), bil-kundizzjoni li dawn huma suġġetti għal superviżjoni minn awtorita` kompetenti u li l-aċċess tagħhom għat-TARGET2-BĊE ikun ġie approvat mill-Kunsill Governattiv.

(5)

Il-BĊE jista' jaċċetta biss bħala klijenti banek ċentrali w organizzazzjonijiet Ewropej u internazzjonali.

(6)

Skond din id-Deċiżjoni l-BĊE jista' jagħti kreditu intraday lil klijenti li huma organizzazzjonijiet Ewropej jew internazzjonali biss.

(7)

Il-Kunsill Governattiv iddeċieda li r-regoli tas-sistemi komponenti tat-TARGET2 se jkunu armonizzati sakemm ikun possibbli u jsiru pubbliċi,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Skop

1.   It-TARGET2-BĊE tista' biss:

a)

tipproċessa l-ħlasijiet tal-BĊE tiegħu stess;

b)

tipproċessa l-ħlasijiet tal-klijenti tal-BĊE; u

ċ)

tagħti servizzi ta' settlement lil organizzazzjonijiet ta' kklerjar u ta' settlement, inklużi entitajiet stabbiliti barra ż-EEA, bil-kundizzjoni li dawn huma suġġetti għal superviżjoni minn awtorita` kompetenti u li l-aċċess tagħhom għat-TARGET2-BĊE ikun ġie approvat mill-Kunsill Governattiv.

2.   Il-BĊE jista' jaċċetta biss bħala klijenti banek ċentrali u organizzazzjonijiet Ewropej u internazzjonali.

Artikolu 2

Kreditu Intraday

1.   Il-BĊE jista' jagħti kreditu intraday lil klijenti li huma organizzazzjonijiet Ewropej jew internazzjonali biss permezz ta' owverdrafts fil-kont(ijiet) ta' dawn il-klijenti. L-owverdrafts m'għandhomx jeċċedu, f'kull ħin matul il-jum, l-ammont iddefinit fil-ftehim mal-klijent għal kull wieħed mill-kontijiet. Il-kreditu intraday mogħti mill-BĊE għandu jibqa' illimitat għall-jum rispettiv, mingħajr l-ebda possibbilta` ta' estensjoni għal kreditu overnight.

2.   Kull għotja ta' kreditu intraday mill-BĊE għandha ssir skond ir-regoli dwar l-għoti ta' kreditu intraday stabbiliti fl-Anness III mal-Linja ta' Gwida BĊE/2007/2.

Artikolu 3

Kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE

Il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE għandhom ikunu dawk li jinsabu fl-Anness ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-19 ta' Mejju 2008.

2.   Id-Deċiżjoni BĊE/1999/NP3 tas-16 ta' Marzu 1999 dwar il-Mekkaniżmu ta' Ħlas tal-Bank Ċentrali Ewropew u d-Deċiżjoni BĊE/2003/NP 2 tat-28 ta' Jannar 2003 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/1999/NP3 dwar il-Mekkaniżmu ta' Ħlas tal-Bank Ċentrali Ewropew, għandha tiġi rrevokata b'effett mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni, u r-referenzi għad-Deċiżjonijiet BĊE/1999/NP3 u BĊE/2003/NP2 għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Deċiżjoni.

Magħmul fi Frankfurt am Main, 24 ta' Lulju 2007.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ara l-paġna 1 tal-Ġurnal Uffiċjali preżenti.


ANNEX

TERMS AND CONDITIONS OF TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the ‘Conditions’), the following definitions apply:

‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Bank Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,

‘ancillary system (AS)’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB,

‘ancillary system central bank (ASCB)’ means the Eurosystem CB with which the relevant AS has a bilateral arrangement for the settlement of AS payment instructions in the PM,

‘Ancillary System Interface (ASI)’ means the technical device allowing an AS to use a range of special, predefined services for the submission and settlement of AS payment instructions,

‘available liquidity’ (or ‘liquidity’) means a credit balance on a TARGET2 participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant CB in relation to such account,

‘Banking Directive’ means Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (1);

‘Bank Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

‘branch’ means a branch within the meaning of § 24a of the Gesetz über das Kreditwesen (KWG, German Law on banking),

‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected CBs,

‘connected CB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,

‘Contingency Module’ means the SSP module enabling the processing of critical and very critical payments in contingency situations,

‘credit institution’ means a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG,

‘credit instruction’ means a payment instruction submitted by an AS and addressed to the ASCB to debit one of the accounts kept and/or managed by the AS in the PM, and to credit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein,

‘credit transfer order’ means an instruction by a payer to make funds available to a payee by means of a book entry on a PM account,

‘debit instruction’ means a payment instruction addressed to the SCB and submitted by an AS to debit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein, on the basis of a debit mandate, and to credit either one of the AS's accounts in the PM or another settlement bank's PM account or sub-account,

‘direct debit authorisation’ means a general instruction by a payer to its CB entitling and obliging that CB to debit the payer's account upon a direct debit instruction from a payee,

‘direct debit instruction’ means an instruction from a payee submitted to its CB pursuant to which the CB of the payer debits the payer's account by the amount specified in the instruction, on the basis of a direct debit authorization,

‘debit mandate’ means an authorisation by a settlement bank in the form provided by the Eurosystem CBs in the static data forms addressed to both its AS and its SCB, entitling the AS to submit debit instructions, and instructing the SCB to debit the settlement bank's PM account or sub-account as a result of debit instructions,

‘entry disposition’ means a payment processing phase during which TARGET2-ECB attempts to settle a payment order which has been accepted pursuant to Article 12, by means of specific procedures, as described in Article 18,

‘Eurosystem CB’ means the ECB or the NCB of a Member State that has adopted the euro,

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(i);

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in subparagraph (b);

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

(g)

where the participant's credit balance on its PM account or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue; or

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;

‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows participants to obtain on-line information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations,

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of TARGET2 participants via the ICM,

‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a direct participant to submit payment orders and receive payments via such direct participant's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of the Settlement Finality Directive,

‘instructing participant’ means a TARGET2 participant that has initiated a payment order,

‘intraday credit’ means credit extended for a period of less than one business day,

‘liquidity transfer order’ means a payment order, the main purpose of which is to transfer liquidity between different accounts of the same participant,

‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,

‘marginal lending rate’ means the interest rate applicable to the marginal lending facility,

‘multi-addressee access’ means the facility by which branches or credit institutions established in the EEA can access the relevant TARGET2 component system by submitting payment orders and/or receiving payments directly to and from the TARGET2 component system; this facility authorises these entities to submit their payment orders through the direct participant's PM account without that participant's involvement,

‘network service provider’ means the undertaking appointed by the ECB's Governing Council to provide computerised network connections for the purpose of submitting payment messages in TARGET2,

‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same business day as that on which it is accepted,

‘participant’ (or ‘direct participant’) means an entity that holds at least one PM account with the ECB,

‘Participant Interface (PI)’ means the technical device allowing direct participants to submit and settle payment orders via the services offered in the PM,

‘payee’ means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a result of a payment order being settled,

‘payer’ means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a result of a payment order being settled,

‘payment instruction’ or ‘AS payment instruction’ means a credit instruction or a debit instruction,

‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order or a direct debit instruction,

‘Payments Module (PM)’ means an SSP module in which payments of TARGET2 participants are settled on PM accounts,

‘PM account’ means an account held by a TARGET2 participant in the PM with a CB which is necessary for such TARGET2 participant to:

(a)

submit payment orders or receive payments via TARGET2; and

(b)

settle such payments with such CB;

‘public sector body’ means an entity within the ‘public sector’, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (2) (now Articles 101 and 103(1)),

‘settlement bank’ means a participant whose PM account or sub-account is used to settle AS payment instructions,

‘settlement central bank (SCB)’ means a Eurosystem CB holding a settlement bank's PM account,

‘Settlement Finality Directive’ means Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (3);

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing CBs,

‘SSP-providing CBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicants for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,

‘TARGET2 CUG’ means a subset of the network service provider's customers grouped for the purpose of their use of the relevant services and products of the network service provider when accessing the PM,

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB or, during the migration period, payments from national RTGS systems that have not yet migrated to TARGET2 and vice versa.

Article 2

Appendices

1.   The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I

:

Technical specifications for the processing of payment orders

Appendix II

:

TARGET2 compensation scheme

Appendix III

:

Terms of reference for capacity and country opinions

Appendix IV

:

Business continuity and contingency procedures

Appendix V

:

Operating schedule

Appendix VI

:

Fee schedule and invoicing

2.   In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 3

General description of TARGET2-ECB and TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money.

2.   The following payment orders are processed in TARGET2-ECB:

(a)

payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; and

(e)

any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP. The Eurosystem specifies the SSP's technical configuration and features. The SSP services are provided by the SSP-providing CBs for the benefit of the Eurosystem CBs, pursuant to separate agreements.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and the SSP-providing CBs when the latter act in that capacity. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under § 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of participants in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders (Title IV) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant.

7.   No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.

TITLE II

PARTICIPATION

Article 4

Access criteria

Organisations providing clearing or settlement services (including entities established outside the EEA) that are subject to oversight by a competent authority and whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.

Article 5

Direct participants

Direct participants in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6(1) and (2). They shall have at least one PM account with the ECB.

Article 6

Application procedure

1.   To join TARGET2-ECB, applicant participants shall fulfil the following technical and legal requirements:

(a)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET2-ECB and submit payment orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant participants shall enter into an agreement with the network service provider to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications in Appendix I; and

(b)

have passed the tests required by the ECB;

(c)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

(d)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.

2.   Applicants shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB,

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB, and

(c)

the country opinion, if required by the ECB.

3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to participate.

4.   The ECB shall reject the application to participate if:

(a)

access criteria referred to in Article 4 are not met;

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

(c)

in the ECB's assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

5.   The ECB shall communicate its decision on the application to participate to the applicant within one month of the ECB's receipt of the application to participate. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 7

TARGET2 directory

1.   The TARGET2 directory is the database of BICs used for the routing of payment orders addressed to:

(a)

TARGET2 participants and their branches with multi-addressee access;

(b)

indirect participants of TARGET2, including those with multi-addressee access; and

(c)

addressable BIC holders of TARGET2.

It shall be updated weekly.

2.   Unless otherwise requested by the participant, BICs shall be published in the TARGET2 directory.

3.   Participants may only distribute the TARGET2 directory to their branches and entities with multi-addressee access.

4.   Entities specified in paragraph 1(b) and (c) shall only use their BIC in relation to one direct participant.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 8

Obligations of the ECB and the participants

1.   The ECB shall offer the services described in Title IV. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2.   Participants shall pay to the ECB the fees laid down in Appendix VI.

3.   Participants shall ensure that they are connected to TARGET2-ECB on business days, in accordance with the operating schedule in Appendix V.

4.   The participant represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.

Article 9

Cooperation and information exchange

1.   In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and participants shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.

2.   The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist participants in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3.   Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS). The T2IS may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of TARGET2.

4.   The ECB may either communicate messages to participants by means of an ICM broadcast or by any other means of communication.

5.   Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. Participants are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.

6.   The ECB shall be deemed to be authorised to communicate to the SSP-providing CBs any information relating to participants which the SSP-providing CBs may need in their role as service administrators, in accordance with the contract entered into with the network service provider.

7.   Participants shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them.

8.   Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to them.

TITLE IV

MANAGEMENT OF PM ACCOUNTS AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

Article 10

Opening and management of PM accounts

1.   The ECB shall open and operate at least one PM account and, if applicable, sub-accounts, for each participant.

2.   No debit balance shall be allowed on PM accounts.

3.   PM accounts and their sub-accounts shall be interest free.

4.   Participants shall use the ICM to obtain information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any participant that has opted for such service.

Article 11

Types of payment orders

The following are classified as payment orders for the purposes of TARGET2:

(a)

credit transfer orders;

(b)

direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation; and

(c)

liquidity transfer orders.

Article 12

Acceptance and rejection of payment orders

1.   Payment orders submitted by participants are deemed accepted by the ECB if:

(a)

the payment message complies with the rules established by the network service provider;

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I; and

(c)

in cases where a payer or a payee has been suspended, the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained.

2.   The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the participant of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I.

Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

(a)

normal payment order (priority class 2);

(b)

urgent payment order (priority class 1); or

(c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in favour of ancillary systems.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants' PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment.

Article 14

Liquidity limits

1.   A participant may limit the use of available liquidity for payment orders in relation to other TARGET2 participants, except any of the CBs, by setting bilateral or multilateral limits. Such limits may only be set in relation to normal payment orders.

2.   By setting a bilateral limit, a participant instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to another TARGET2 participant's PM account minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such TARGET2 participant's PM account would exceed this bilateral limit.

3.   A participant may set a multilateral limit for any relationship that is not subject to a bilateral limit. A multilateral limit may only be set if the participant has set at least one bilateral limit. If a participant sets a multilateral limit, it instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to all TARGET2 participants' PM accounts in relation to which no bilateral limit has been set, minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such PM accounts would exceed this multilateral limit.

4.   The minimum amount of any of the limits shall be EUR 1 million. A bilateral or a multilateral limit with an amount of zero shall be treated as if no limit has been set. Limits between zero and EUR 1 million are not possible.

5.   Limits may be changed in real time with immediate effect or with effect from the next business day via the ICM. If a limit is changed to zero, it shall not be possible to change it again on the same business day. The setting of a new bilateral or multilateral limit shall only be effective from the next business day.

Article 15

Liquidity reservation facilities

1.   Participants may reserve liquidity for highly urgent or urgent payment orders via the ICM.

2.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for highly urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle urgent and normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for highly urgent payment orders has been deducted.

3.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for urgent and highly urgent payment orders has been deducted.

4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant's PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity reservation shall not be reserved automatically at any later point in time, even if the amount of liquidity available on the participant's PM account reaches the level of the initial reservation request.

5.   The level of the liquidity reservation may be changed. Participants may make a request via the ICM to reserve new amounts with immediate effect or with effect from the next business day.

Article 16

Predetermined settlement times

1.   Instructing participants may predetermine the settlement time of the payment orders within a business day by using the Earliest Debit Time Indicator or the Latest Debit Time Indicator.

2.   When the Earliest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order is stored and only entered into the entry disposition at the indicated time.

3.   When the Latest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order shall be returned as non-settled if it cannot be settled by the indicated debit time. 15 minutes prior to the defined debit time, the instructing participant shall be sent an automatic notification via the ICM. Instructing participant may also use the Latest Debit Time Indicator solely as a warning indicator. In such cases, the payment order concerned shall not be returned.

4.   Instructing participants can change the Earliest Debit Time Indicator and the Latest Debit Time Indicator via the ICM.

5.   Further technical details are contained in Appendix I.

Article 17

Payment orders submitted in advance

1.   Payment orders may be submitted up to five business days before the specified settlement date (warehoused payment orders).

2.   Warehoused payment orders shall be accepted and entered into the entry disposition on the date specified by the instructing participant at the start of daytime processing, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of payment orders of the same priority.

3.   Articles 13(3), 20(2) and 23(1)(a) shall apply mutatis mutandis to warehoused payment orders.

Article 18

Settlement of payment orders in the entry disposition

1.   Unless instructing participants have indicated the settlement time in the manner described in Article 16, accepted payment orders shall be settled immediately or at the latest by the end of the business day on which they were accepted, provided that sufficient funds are available on the payer's PM account and taking into account any liquidity limits and liquidity reservations as referred to in Articles 14 and 15.

2.   Funding may be provided by:

(a)

the available liquidity on the PM account; or

(b)

incoming payments from other TARGET2 participants, subject to the applicable optimisation procedures.

3.   For highly urgent payment orders the ‘first in, first out’ (FIFO) principle shall apply. This means that highly urgent payment orders shall be settled in chronological order. Urgent and normal payment orders shall not be settled for as long as highly urgent payment orders are queued.

4.   For urgent payment orders the FIFO principle shall also apply. Normal payment orders shall not be settled if urgent and highly urgent payment orders are queued.

5.   By derogation from paragraphs 3 and 4, payment orders with a lower priority (or of the same priority but accepted later) may be settled before payment orders with a higher priority (or of the same priority which were accepted earlier), if the payment orders with a lower priority would net out with payments to be received and result on balance in a liquidity increase for the payer.

6.   Normal payment orders shall be settled in accordance with the FIFO by-passing principle. This means that they may be settled immediately (independently of other queued normal payments accepted at an earlier time) and may therefore breach the FIFO principle, provided that sufficient funds are available.

7.   Further details on the settlement of payment orders in the entry disposition are contained in Appendix I.

Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   The payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.

Article 20

Entry of payment orders into the system and their irrevocability

1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the Insolvenzordnung (German Insolvency Code) and the sixth sentence of § 46a(1) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant's PM account is debited.

2.   Payment orders may be revoked until they are entered into TARGET2-ECB in accordance with paragraph 1. Payment orders that are included in an algorithm, as referred to in Appendix I, may not be revoked during the period that the algorithm is running.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS AND CONTINGENCY ISSUES

Article 21

Business continuity and contingency procedures

In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

Article 22

Security requirements

1.   Participants shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. Participants shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.

2.   Participants shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the participant take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.

3.   The ECB may impose additional security requirements on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.

TITLE VI

THE INFORMATION AND CONTROL MODULE

Article 23

Use of the ICM

1.   The ICM:

(a)

allows participants to access information relating to their accounts and to manage liquidity;

(b)

may be used to initiate liquidity transfer orders; and

(c)

allows participants to initiate backup lump sum and backup contingency payments in the event of a failure of the participant's payment infrastructure.

2.   Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I.

TITLE VII

COMPENSATION, LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

Article 24

Compensation scheme

If a payment order cannot be settled on the same business day on which it was accepted due to a technical malfunction of TARGET2, the ECB shall offer to compensate the direct participants concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 25

Liability regime

1.   In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the participants shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.

2.   The ECB shall be liable to its participants in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the participant's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.

3.   The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).

4.   The ECB shall not be liable:

(a)

to the extent that the loss is caused by the participant; or

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5.   Notwithstanding § § 676a, 676b, 676c, 676e and 676g of the Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.

6.   The ECB and the participants shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.

7.   In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing CBs shall not be considered as third parties.

Article 26

Evidence

1.   Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to TARGET2, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and participants shall be made through the network service provider.

2.   Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.

3.   If a participant's connection to the network service provider fails, the participant shall use the alternative means of transmission of messages laid down in Appendix IV. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.

4.   The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by participants for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received.

5.   The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VIII

TERMINATION OF PARTICIPATION AND CLOSURE OF ACCOUNTS

Article 27

Duration and ordinary termination of participation

1.   Without prejudice to Article 28, participation in TARGET2-ECB is for an indefinite period of time.

2.   A participant may terminate its participation in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.

3.   The ECB may terminate a participant's participation in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that participant.

4.   On termination of participation, the confidentiality duties laid down in Article 32 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.

5.   On termination of participation, the PM accounts of the participant concerned shall be closed in accordance with Article 29.

Article 28

Suspension and extraordinary termination of participation

1.   A participant's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

(b)

the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4.

2.   The ECB may terminate without prior notice or suspend the participant's participation in TARGET2-ECB if:

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

(b)

the participant is in material breach of these Conditions;

(c)

the participant fails to carry out any material obligation to the ECB;

(d)

the participant is excluded from, or otherwise ceases to be a member of, a TARGET2 CUG; and/or

(e)

any other participant-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

3.   In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in subparagraphs (a) to (c).

4.

(a)

In the event that the ECB suspends or terminates a participant's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform that participant, other CBs and the other participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(b)

In the event that the ECB is informed by another CB of a suspension or termination of a participant in another TARGET2 component system, the ECB shall immediately inform its participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(c)

Once such an ICM broadcast message has been received by the participants, the latter shall be deemed informed of the termination/suspension of a participant's participation in TARGET2-ECB or another TARGET2 component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-ECB after receipt of the ICM broadcast message.

5.   Upon termination of a participant's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders from such participant. Payment orders in the queue, warehoused payment orders or new payment orders in favour of such participant shall be returned.

6.   If a participant is suspended from TARGET2-ECB, all its incoming payments and outgoing payment orders shall be stored and only entered into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended participant's CB.

Article 29

Closure of PM accounts

1.   Participants may close their PM accounts at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2.   On termination of participation, pursuant to either Article 27 or 28, the ECB shall close the PM accounts of the participant concerned, after having:

(a)

settled or returned any queued payment orders; and

(b)

made use of its rights of pledge and set-off under Article 30.

TITLE IX

FINAL PROVISIONS

Article 30

The ECB's rights of pledge and set-off

1.   The ECB shall have a pledge over the participant's existing and future credit balances on its PM accounts, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.

2.   On the occurrence of:

(a)

an event of default referred to in Article 28(1); or

(b)

any other event of default or event referred to in Article 28(2) that has led to the termination or suspension of the participant's participation in TARGET2-ECB

notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a participant and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the participant's rights, all obligations of the participant shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the participant and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3.   The ECB shall promptly give the participant notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.

4.   The ECB may without prior notice debit any participant's PM account by any amount which the participant owes the ECB resulting from the legal relationship between the participant and the ECB.

Article 31

Security rights in relation to funds on sub-accounts

1.   The ECB shall have a pledge over the balance on a participant's sub-account opened for the settlement of AS-related payment instructions under the arrangements between the relevant ancillary system and its CB. Such balance shall collateralise the participant's obligation referred to in paragraph 7 towards the ECB in relation to such settlement.

2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a ‘start-of-cycle’ message). Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an ‘end-of-cycle’ message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant's sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. The guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system's CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system's CB.

4.   In the absence of any insolvency proceedings in relation to the participant, the AS-related payment instructions for the squaring of the participant's settlement obligation shall be settled without drawing on the guarantee and without recourse to the security right over the balance on the participant's sub-account.

5.   In the event of the participant's insolvency, the AS-related payment instruction for the squaring of the participant's settlement obligation shall be a first demand for payment under the guarantee; the debiting of the instructed amount from the participant's sub-account (and crediting of the AS's technical account) shall therefore equally involve the discharge of the guarantee obligation by the ECB and a realisation of its collateral right over the balance on the participant's sub-account.

6.   The guarantee shall expire upon communication by the ancillary system that the settlement has been completed (via an ‘end-of-cycle’ message).

7.   The participant shall be obliged to reimburse to the ECB any payment made by the latter under such guarantee.

Article 32

Confidentiality

1.   The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the participant or the participant's customers, unless the participant or its customer has given its written consent to disclose.

2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Community, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

3.   By derogation from paragraph 1 and provided this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to whom the information is disclosed.

4.   Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which participants have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. Participants shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

5.   The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the network service provider.

Article 33

Data protection, prevention of money laundering and related issues

1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider's data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.

2.   Participants shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the participant's participation in TARGET2-ECB.

Article 34

Notices

1.   Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing or by an authenticated message through the network service provider. Notices to the ECB shall be submitted to Director General of the ECB's Directorate General Payment Systems and Market Infrastructure, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany or to the SWIFT address of the ECB: ECBFDEFF. Notices to the participant shall be sent to it at the address, fax number or its SWIFT address as the participant may from time to time notify to the ECB.

2.   To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.

3.   All notices shall be given in English.

4.   Participants shall be bound by all forms and documents of the ECB that the participants have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 9(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the participants, their employees or agents.

Article 35

Contractual relationship with network service provider

1.   For the purposes of these Conditions, the network service provider is SWIFT. Each participant shall enter into a separate agreement with SWIFT regarding the services to be provided by SWIFT in relation to the participant's use of TARGET2-ECB. The legal relationship between a participant and SWIFT shall be exclusively governed by SWIFT's terms and conditions.

2.   Each participant shall also participate in a TARGET2 CUG, as specified by the SSP-providing CBs acting as the SWIFT service administrator for the SSP. Admission and exclusion of a participant to or from a TARGET2 CUG shall take effect once communicated to SWIFT by the SWIFT service administrator.

3.   Participants shall comply with the TARGET2 SWIFT Service Profile, as made available by the ECB.

4.   The services to be provided by SWIFT shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET2.

5.   The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of SWIFT (including its directors, staff and subcontractors) as provider of SWIFT services, or for any acts, errors or omissions of network providers selected by participants to gain access to the SWIFT network.

Article 36

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including its Appendices. Amendments to these Conditions, including its Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the participant expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a participant objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate that participant's participation in TARGET2-ECB and close any of its PM accounts.

Article 37

Third party rights

1.   Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by participants to any third party without the ECB's written consent.

2.   These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and participants in TARGET2-ECB.

Article 38

Governing law, jurisdiction and place of performance

1.   The bilateral relationship between the ECB and participants in TARGET2-ECB shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany.

2.   Any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main, without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Communities.

3.   The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the participants shall be Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany.

Article 39

Severability

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

Article 40

Entry into force and binding nature

1.   These Conditions become effective from 19 May 2008, unless the ECB communicates another date of entry into force to the participants.

2.   By participating in TARGET2-ECB, participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.


(1)  OJ L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.

(3)  OJ L 166, 11.6.1998, p. 45.

Appendix I

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

In addition to the terms and conditions of TARGET2-ECB, the following rules shall apply to the processing of payment orders:

1.   Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

(1)

TARGET2 uses SWIFT services for the exchange of messages. Each participant therefore needs a connection to SWIFT’s Secure IP Network. Each participant’s PM account shall be identified by an eight- or 11-digit SWIFT BIC. Furthermore, each participant shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.

(2)

For the submission of payment orders and the exchange of payment messages in the PM the SWIFTNet FIN Y-copy service shall be used. A dedicated SWIFT Closed User Group (CUG) shall be set up for this purpose. Payment orders within such TARGET2 CUG shall be directly addressed to the receiving TARGET2 participant by entering its BIC in the header of the SWIFTNet FIN message.

(3)

For the information and control services the following SWIFTNet services may be used:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; and/or

(c)

SWIFTNet Browse.

(4)

The security of the message exchange between participants shall rely exclusively on SWIFT’s Public Key Infrastructure (PKI) service. Information on the PKI service is available in the documentation provided by SWIFT.

(5)

The ‘bilateral relationship management’ service provided by SWIFT’s Relationship Management Application (RMA) shall only be used with the central destination BIC of the SSP and not for payment messages between TARGET2 participants.

2.   Payment message types

(1)

The following SWIFTNet FIN/SWIFT system message types are processed:

Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message

MT 011, MT 012 and MT 019 are SWIFT system messages.

(2)

When they register with TARGET2-ECB, direct participants shall declare which optional message types they will use, with the exception of MT 011 and MT 012 messages in relation to which direct participants shall decide from time to time whether or not to receive them with reference to specific messages.

(3)

Participants shall comply with the SWIFT message structure and field specifications, as defined in the SWIFT documentation and under the restrictions set out for TARGET2, as described in Chapter 9.1.2.2 of the User Detailed Functional Specifications (UDFS), Book 1.

(4)

Field contents shall be validated at the level of TARGET2-ECB in accordance with the UDFS requirements. Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents. However, in TARGET2-ECB there shall be no specific checks as to whether participants comply with any such rules.

3.   Double-entry check

(1)

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been submitted more than once by mistake.

(2)

The following fields of the SWIFT message types shall be checked:

Details

Part of the SWIFT message

Field

Sender

Basic Header

LT Address

Message Type

Application Header

Message Type

Receiver

Application Header

Destination Address

Transaction Reference Number (TRN)

Text Block

:20

Related Reference

Text Block

:21

Value Date

Text Block

:32

Amount

Text Block

:32

(3)

If all the fields described in subparagraph 2 in relation to a newly submitted payment order are identical to those in relation to a payment order that has already been accepted, the newly submitted payment order shall be returned.

4.   Error codes

If a payment order is rejected, the instructing participant shall receive an abort notification (MT 019) indicating the reason for the rejection by using error codes. The error codes are defined in Chapter 9.4.2 of the UDFS.

5.   Predetermined settlement times

(1)

For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the codeword ‘/FROTIME/’shall be used.

(2)

For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available.

(a)

Codeword ‘/REJTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall be returned.

(b)

Codeword ‘/TILTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall not be returned but shall be kept in the relevant queue.

Under both options, if a payment order with a Latest Debit Time Indicator is not settled 15 minutes prior to the time indicated therein, a notification shall automatically be sent via the ICM.

(3)

If the codeword ‘/CLSTIME/’ is used, the payment shall be treated in the same way as a payment order referred to in subparagraph 2(b).

6.   Settlement of payment orders in the entry disposition

(1)

Offsetting checks and, if appropriate, extended offsetting checks (both terms as defined in paragraphs 2 and 3) shall be carried out on payment orders entered into the entry disposition to provide quick, liquidity-saving gross settlement of payment orders.

(2)

An offsetting check shall determine whether the payee’s payment orders that are at the front of the highly urgent or, if inapplicable, the urgent queue are available to be offset against the payer’s payment order (hereinafter ‘offsetting payment orders’). If an offsetting payment order does not provide sufficient funds for the respective payer’s payment order in the entry disposition, it shall be determined whether there is sufficient available liquidity on the payer’s PM account.

(3)

If the offsetting check fails, the ECB may apply an extended offsetting check. An extended offsetting check determines whether offsetting payment orders are available in any of the payee’s queues regardless of when they joined the queue. However, if in the queue of the payee there are higher priority payment orders addressed to other TARGET2 participants, the FIFO principle may only be breached if settling such an offsetting payment order would result in a liquidity increase for the payee.

7.   Settlement of payment orders in the queue

(1)

The treatment of payment orders placed in queues depends on the priority class to which it was designated by the instructing participant.

(2)

Payment orders in the highly urgent and urgent queues shall be settled by using the offsetting checks described in paragraph 6, starting with the payment order at the front of the queue in cases where there is an increase in liquidity or there is an intervention at queue level (change of queue position, settlement time or priority, or revocation of the payment order).

(3)

Payments orders in the normal queue shall be settled on a continuous basis including all highly urgent and urgent payment orders that have not yet been settled. Different optimisation mechanisms (algorithms) are used. If an algorithm is successful, the included payment orders will be settled; if an algorithm fails, the included payment orders will remain in the queue. Three algorithms (1 to 3) shall be applied to offset payment flows. By means of Algorithm 4, settlement procedure 5 (as defined in Chapter 2.8.1 of the UDFS) shall be available for the settlement of payment instructions of ancillary systems. To optimise the settlement of highly urgent ancillary system transactions on participants’ sub-accounts, a special algorithm (Algorithm 5) shall be used.

(a)

Under Algorithm 1 (‘all-or-nothing’) the ECB shall, both for each relationship in respect of which a bilateral limit has been set and also for the total sum of relationships for which a multilateral limit has been set:

(i)

calculate the overall liquidity position of each TARGET2 participant’s PM account by establishing whether the aggregate of all outgoing and incoming payment orders pending in the queue is negative or positive and, if it is negative, check whether it exceeds that participant’s available liquidity (the overall liquidity position shall constitute the ‘total liquidity position’); and

(ii)

check whether limits and reservations set by each TARGET2 participant in relation to each relevant PM account are respected.

If the outcome of these calculations and checks is positive for each relevant PM account, the ECB and other CBs involved shall settle all payments simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

(b)

Under Algorithm 2 (‘partial’) the ECB shall:

(i)

calculate and check the liquidity positions, limits and reservations of each relevant PM account as under Algorithm 1; and

(ii)

if the total liquidity position of one or more relevant PM accounts is negative, extract single payment orders until the total liquidity position of each relevant PM account is positive.

Thereafter, the ECB and the other CBs involved shall, provided there are sufficient funds, settle all remaining payments (except the extracted payment orders) simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

When extracting payment orders, the ECB shall start from the TARGET2 participant’s PM account with the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the lowest priority. The selection process shall only run for a short time, to be determined by the ECB at its discretion.

(c)

Under Algorithm 3 (‘multiple’) the ECB shall:

(i)

compare pairs of TARGET2 participants’ PM accounts to determine whether queued payment orders can be settled within the available liquidity of the two TARGET2 participants’ PM accounts concerned and within the limits set by them (by starting from the pair of PM accounts with the smallest difference between the payment orders addressed to each other), and the CB(s) involved shall book those payments simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts; and

(ii)

if, in relation to a pair of PM accounts as described under point (i), liquidity is insufficient to fund the bilateral position, extract single payment orders until there is sufficient liquidity. In this case the CB(s) involved shall settle the remaining payments, except the extracted ones, simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts.

After performing the checks specified under subparagraphs (i) to (ii), the ECB shall check the multilateral settlement positions (between a participant’s PM account and other TARGET2 participants’ PM accounts in relation to which a multilateral limit has been set). For this purpose, the procedure described under subparagraphs (i) to (ii) shall apply mutatis mutandis.

(d)

Under Algorithm 4 (‘partial plus ancillary system settlement’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 2, but without extracting payment orders in relation to the settlement of an ancillary system (which settles on a simultaneous multilateral basis).

(e)

Under Algorithm 5 (‘ancillary system settlement via sub-accounts’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 1, subject to the modification that the ECB shall start Algorithm 5 via the Ancillary System Interface and shall only check whether sufficient funds are available on participants’ sub-accounts. Moreover, no limits and reservations shall be taken into account. Algorithm 5 shall also run during night-time settlement.

(4)

Payment orders entered into the entry disposition after the start of any of algorithms 1 to 4 may nevertheless be settled immediately in the entry disposition if the positions and limits of the TARGET2 participants’ PM accounts concerned are compatible with both the settlement of these payment orders and the settlement of payment orders in the current optimisation procedure. However, two algorithms shall not run simultaneously.

(5)

During daytime processing the algorithms shall run sequentially. As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system, the sequence shall be as follows:

(a)

algorithm 1,

(b)

if algorithm 1 fails, then algorithm 2,

(c)

if algorithm 2 fails, then algorithm 3, or if algorithm 2 succeeds, repeat algorithm 1.

When simultaneous multilateral settlement (‘procedure 5’) in relation to an ancillary system is pending, Algorithm 4 shall run.

(6)

The algorithms shall run flexibly by setting a pre-defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms. The time sequence shall be automatically controlled. Manual intervention shall be possible.

(7)

While included in a running algorithm, a payment order shall not be reordered (change of the position in a queue) or revoked. Requests for reordering or revocation of a payment order shall be queued until the algorithm is complete. If the payment order concerned is settled while the algorithm is running, any request to reorder or revoke shall be rejected. If the payment order is not settled, the participant’s requests shall be taken into account immediately.

8.   Use of the ICM

(1)

The ICM may be used for obtaining information and managing liquidity. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) shall be the underlying technical communications network for exchanging information and running control measures.

(2)

With the exception of warehoused payment orders and static data information, only data in relation to the current business day shall be available via the ICM. The screens shall be offered in English only.

(3)

Information shall be provided in ‘pull’ mode, which means that each participant has to ask to be provided with information.

(4)

The following modes shall be available for using the ICM:

(a)

Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the PM and the participant’s internal application. The participant therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses) with the ICM via a standardised interface. Further details are contained in the ICM User Handbook and in Book 4 of the UDFS.

(b)

User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation). For U2A access through the SWIFT Alliance WebStation the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.

(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation to have access to the ICM via U2A.

(6)

Access rights to the ICM shall be granted by using SWIFT’s ‘Role Based Access Control’. The SWIFT ‘Non Repudiation of Emission’ (NRE) service, which may be used by participants, allows the recipient of an XML message to prove that such message has not been altered.

(7)

If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup lump sum and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant.

(8)

Participants may also use the ICM to transfer liquidity:

(a)

from their PM account to their account outside the PM;

(b)

between the PM account and the participant’s sub-accounts; and

(c)

from the PM account to the mirror account managed by the ancillary system.

9.   The UDFS and the ICM User Handbook

Further details and examples explaining the above rules are contained in the UDFS and the ICM User Handbook, as amended from time to time and published on the ECB’s website in English.

Appendix II

TARGET2 COMPENSATION SCHEME

1.   General principles

(a)

If there is a technical malfunction of TARGET2, direct participants may submit claims for compensation in accordance with the TARGET2 compensation scheme laid down in this Appendix.

(b)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET2 compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET2 arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.

(c)

Compensation under the TARGET2 compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of TARGET2. Participants may, however, use other legal means to claim for losses. If a participant accepts a compensation offer under the TARGET2 compensation scheme, this shall constitute the participant's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the payment orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The participant shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET2 compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the payment order or payment concerned.

(d)

The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of TARGET2.

2.   Conditions for compensation offers

(a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2:

(i)

a payment order was not settled on the business day on which it was accepted; or

(ii)

during the migration period a payer can show that it intended to submit a payment order to TARGET2-ECB, but was unable to do so due to the stop-sending status of a national RTGS system that had not yet migrated to TARGET2.

(b)

A payee may submit a claim for an administration fee if due to a technical malfunction of TARGET2 it did not receive a payment that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:

(i)

in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET2, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or

(ii)

in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3.   Calculation of compensation

(a)

With respect to a compensation offer for a payer:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;

(ii)

interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average (EONIA) rate and the marginal lending rate. The reference rate shall be applied to the amount of the payment order not settled as a result of the technical malfunction of TARGET2 for each day in the period from the date of the actual or, in relation to payment orders referred to in paragraph 2(a)(ii), intended submission of the payment order until the date on which the payment order was or could have been successfully settled. Any proceeds made by placing funds resulting from non-settled payment orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from the amount of any compensation; and

(iii)

no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from non-settled payment orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.

(b)

With respect to a compensation offer for a payee:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;

(ii)

the method set out in subparagraph (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET2.

4.   Procedural rules

(a)

A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB in English (see www.ecb.int). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.

(b)

Within four weeks of a technical malfunction of TARGET2, participants shall submit their claim form(s) to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.

(c)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the participants, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET2 occurs.

(d)

The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in subparagraph (c) to the relevant participants. If the assessment entails a compensation offer, the participants concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each payment or payment order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see www.ecb.int). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the participants concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.

(e)

The ECB shall make compensation payments on receipt of a participant's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.

Appendix III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

Participation in TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of Participant] (hereinafter the ‘Participant’) in TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the Participant acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

I.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional document(s)] of the Participant such as is/are in effect on the date hereof;

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

(3)

[to the extent applicable] a copy of the Participant's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the Participant on [insert date], [insert year], evidencing the Participant's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the Participant];

and all other documents relating to the Participant's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘Participant Documents’).

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

[…].

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the Participant Documents as the ‘Documents’).

II.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the Participant Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

(4)

the Participant Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III.   OPINIONS REGARDING THE PARTICIPANT

A.

The Participant is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].

B.

The Participant has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.

C.

The adoption or execution and the performance by the Participant of the rights and obligations under the System Documents to which the Participant is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the Participant or the Participant Documents.

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the Participant in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.