ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 205

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
7 ta' Awwissu 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 893/2007 tat-23 ta' Lulju 2007 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kiribati, min-naħa l-oħra

1

Ftehim ta' sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kiribati, min-naħa l-oħra

3

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 894/2007 tat-23 ta’ Lulju 2007 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim ta’ Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta’ São Tomé e Príncipe u l-Komunità Ewropea

35

Ftehim ta’ Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta’ São Tomé e Príncipe u l-Komunità Ewropea

36

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/532/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' lulju 2007 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jistipula l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea għall-perjodu bejn l-1 ta' Ġunju 2006 u l-31 ta' Mejju 2010

59

Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jistipula l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-ftehim bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe; u l-Komunità Ewropea għall-perjodu mill-1 ta' Ġunju 2006 sal-31 ta' Mejju 2010

61

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU VI TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI tat-12 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta’ Schengen Tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II)

63

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

7.8.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 205/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 893/2007

tat-23 ta' Lulju 2007

dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kiribati, min-naħa l-oħra

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 37 flimkien ma' l-Artikolu 300(2) u l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew ĠU C,

Billi:

(1)

Il-Komunità nnegozjat mar-Repubblika ta' Kiribati Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd li jipprovdi lil bastimenti Komunitarji b' opportunitajiet ta' sajd fl-ilmijiet li l-Kiribati għandha sovranità jew ġurisdizzjoni fuqhom f'dak li għandu x'jaqsam mas-sajd.

(2)

B'riżultat ta' dawk in-negozjati ġie inizjalat Ftehim ta' Sħubija ġdid dwar is-Sajd fid-19 ta' Lulju 2006.

(3)

Huwa fl-interess tal-Komunità li tapprova dak il-Ftehim.

(4)

Huwa importanti li jiġi definit il-mod li bih jitqassmu l-opportunitajiet ta' sajd bejn l-Istati Membri,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kiribati, min-naħa l-oħra, huwa b'dan approvat f'isem il-Komunità.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-opportunitajiet ta' sajd stabbiliti fil-Protokoll tal-Ftehim għandhom jiġu allokati fost l-Istati Membri kif ġej:

bastimenti tas-sajd bil-purse seines

Franza:

Spanja:

27 % tal-liċenzji disponibbli

73 % tal-liċenzji disponibbli

bastimenti bil-konzijiet

Spanja:

Il-Portugall:

6 bastimenti.

6 bastimenti.

Jekk l-applikazzjonijiet għal liċenzji minn dawn l-Istati Membri ma jkoprux l-opportunitajiet ta' sajd kollha ffissati fil-Protokoll, il-Kummissjoni tista' tikkunsidra applikazzjonijiet għal liċenzji minn kull Stat Membru ieħor.

Artikolu 3

L-Istati Membri li l-bastimenti tagħhom jistadu skond il-Ftehim imsemmi fl-Artikolu 1 għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-kwantitajiet ta' kull ħażna maqbuda fiż-żona tas-sajd ta' Kiribati f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 500/2001 ta' l-14 ta' Marzu 2001 li jniżżel regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 dwar is-sorveljanza tal-qbid meħuda mid-dgħajjes tas-sajd tal-Komunità f'ibħra ta' pajjiżi terzi u fl-ibħra miftuħa (1).

Artikolu 4

Il-President tal-Kunsill b'dan huwa awtorizzat jinnomina l-persuna(i) bis-setgħa li tiffirma l-Ftehim li jorbot il-Komunità.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membru kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta' Lulju 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

L. AMADO


(1)  ĠU L 73, 15.3.2001, p. 8.


FTEHIM TA' SĦUBIJA DWAR IS-SAJD

bejn il-Komunità Ewropea minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kiribati, min-naħa l-oħra

IL-KOMUNITÀ EWROPEA, minn hawn ’il quddiem “il-Komunità”

minn naħa waħda,

u

IR-REPUBBLIKA TA' KIRIBATI, minn hawn ’il quddiem “Kiribati”,

min-naħa l-oħra

minn hawn ’il quddiem “il-Partijiet”,

FILWAQT LI JQISU r-relazzjoni ta' ħidma mill-qrib bejn il-Komunità u Kiribati, partikolarment fil-kuntest tal-Ftehim ta' Cotonou, u x-xewqa reċiproka tagħhom li jsaħħu dik ir-relazzjoni,

FILWAQT LI JQISU x-xewqa taż-żewġ Partijiet li jippromwovu l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd permezz tal-koperazzjoni,

FILWAQT LI JQISU l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar u l-Ftehim tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Ħażniet tal-Ħut;

FILWAQT LI JGĦARFU li Kiribati teżerċita d-drittijiet sovrani tagħha u tal-ġurisdizzjoni fiż-żona li testendi sa 200 mil nawtiku mil-linji tal-bażi skond il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar,

KONXJI mill-importanza tal-prinċipji stabbiliti mill-Kodiċi ta' l-imġiba għal sajd responsabbli adottat waqt il-konferenza ta' l-FAO fl-1995,

IDDETERMINATI li jikkoperaw, fl-interess reċiproku tagħhom, sabiex jippromwovu sajd responsabbli li jassigura l-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar fuq żmien twil,

KONVINTI li din il-koperazzjoni għandha tieħu l-forma ta' inizjattivi u miżuri li, esegwiti waħedhom jew flimkien, huma komplementari u jiżguraw politiki konsistenti u s-sinerġija ta' l-isforzi,

BI ĦSIEBHOM, għal dawn il-finijiet, li jiftħu djalogu dwar il-politika settorjali tas-sajd adottata mill-Gvern ta' Kiribati u li jidentifikaw il-mezzi xierqa sabiex tiġi assigurata l-implimentazzjoni effikaċi ta' din il-politika kif ukoll sabiex l-operaturi ekonomiċi u s-soċjetà ċivili jiddaħħlu fil-proċess;

XEWQANA li jistabbilixxu l-modalitajiet u l-kondizzjonijiet li jikkontrollaw l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti Komunitarji fl-ilmijiet ta' Kiribati, u dawk li jikkonċernaw l-appoġġ mill-Komunità għall-introduzzjoni ta' sajd sostenibbli f'dawk l-ilmijiet;

DEĊIŻI li jsegwu koperazzjoni ekonomika aktar mill-qrib fl-industrija tas-sajd u ta' l-attivitajiet marbuta magħha, permezz tal-ħolqien u l-iżvilupp ta' impriżi konġunti li jinvolvu kumpanniji miż-żewġ Partijiet,

JAQBLU DWAR DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

Dan il-Ftehim jistabbilixxi l-prinċipji, ir-regoli u l-proċeduri li jirregolaw:

(a)

il-kooperazzjoni ekonomika, finanzjarja, teknika u xjentifika fil-qasam tas-sajd bil-għan li jitrawwem is-sajd responsabbli fl-ilmijiet ta' Kiribati sabiex jiġu żgurati l-konservazzjoni u sfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u sabiex is-settur tas-sajd f'Kiribati jiżviluppa;

(b)

il-kundizzjonijiet li jkopru l-aċċess għall-ilmijiet ta' Kiribati minn opri tas-sajd tal-Komunità

(c)

il-koperazzjoni dwar il-modalitajiet tal-monitoraġġ tas-sajd fl-ibħra ta' Kiribati sabiex jiġi assigurat il-ħarsien tar-regoli u l-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq, li l-miżuri ta' konservazzjoni u tal-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd ikunu effettivi u li s-sajd illegali, mhux iddikjarat u mhux irregolat (sajd IUU) ma jitħalliex isir;

(d)

is-sħubijiet bejn kumpanniji bil-għan li jiġu żviluppati attivitajiet ekonomiċi fis-settur tas-sajd u attivitajiet relatati, fl-interess komuni.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim:

(a)

“awtoritajiet ta' Kiribati” tfissier il-Gvern ta' Kiribati;

(b)

“awtoritajiet tal-Komunità” tfisser il-Kummissjoni Ewropea;

(c)

“ilmijiet ta' Kiribati”, tfisser l-ilmijiet li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġuriżdizzjoni ta' Kiribati;

(d)

“sajd” tfisser is-sajd attwali jew attentat ta' sajd, qbid, teħid, qtil jew ħsad ta' ħut, u jinkludi kwalunkwe attività oħra li raġonevolment tista' tiġi mistennija li tirriżulta fis-sajd jew attentat ta' sajd, qbid, teħid, qtil jew ħsad ta' ħut, jew kalunkwe attività b'appoġġ ta' jew bi tħejjija għal kwalunkwe waħda mill-attivitajiet imsemmija.

(e)

“bastiment tas-sajd” tfisser kwalunkwe bastiment użat jew adattat għall-użu fis-sajd kummerċjali u tinkludi inġenji, bastimenti ta' appoġġ, ħelikopters u ajruplani żgħar użati f'operazzjonijiet ta' sajd;

(f)

“bastiment Komunitarju” tfisser bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru tal-Komunità u li hu rreġistrat fil-Komunità;

(g)

“impriża konġunta” tfisser kumpannija kummerċjali mwaqqfa f'Kiribati mis-sidien tal-bastiment jew minn impriżi nazzjonali mill-Partijiet sabiex ikunu jistgħu jistadu jew ikunu involuti f'attivitajiet relatati;

(h)

“Kumitat Konġunt” tfisser kumitat magħmul minn rappreżentanti tal-Komunità u ta' Kiribati, li l-funzjonijiet tiegħu huma deskritti fl-Artikolu 9 ta' dan il-Ftehim.

(i)

“trażbord” tfisser trasferiment magħmul fil-port tal-qabdiet, jew ta' parti minnhom, minn bastiment tas-sajd għal ieħor

(j)

“sid ta' bastiment” tfisser kwalunkwe persuna li hija ġuridikament responsabbli mill-bastiment tas-sajd, li tmexxih u tikkontrollah

(k)

“baħrin AKP” tfisser kwalunkwe baħri li ġej minn pajjiż mhux Ewropew li ffirma l-Ftehim ta' Cotonou. Għalhekk, baħri minn Kiribati hu baħri AKP

Artikolu 3

Il-prinċipji u l-għanijiet fuqhom hija bbażata l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim

1.   Il-Partijiet jintrabtu li jippromwovu sajd responsabbli fl-ilmijiet ta' Kiribati skond il-prinċipji stipulati fil-Kodiċi ta' mġiba tal-FAO għas-sajd responsabbli u għall-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni bejn il-flotot differenti li jistadu f'dawk l-ilmijiet, mingħajr preġudizzju għall-ftehimiet konklużi bejn il-pajjiżi ta' l-istess reġjun ġeografiku li jkunu qed jiżviluppaw, fosthom ftehimiet reċiproki fil-qasam tas-sajd.

2.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bil-għan li jissorveljaw ir-riżultati ta' l-implimentazzjoni ta' politika settorjali tas-sajd adottata mill-Gvern ta' Kiribati u għandhom jagħtu bidu għal djalogu politiku dwar ir-riformi meħtieġa. Huma għandhom jikkonsultaw lil xulxin sabiex jadottaw il-miżuri eventwali f'dan il-qasam.

3.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw ukoll fit-twettiq ta' l-evalwazzjonijiet tal-miżuri, tal-programmi u ta' l-azzjonijiet implimentati abbażi ta' dan il-Ftehim. Ir-riżultati ta' l-evalwazzjonijiet għandhom jiġu analizzati mill-Kumitat Konġunt stabbilit skond l-Artikolu 9.

4.   Il-Partijiet jintrabtu li jassiguraw l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim skond il-prinċipji ta' tmexxija ekonomika u soċjali tajba filwaqt li jitħares l-istat tal-ħażniet tal-ħut.

5.   It-tħaddim ta' baħrin minn Kiribati u/jew AKP abbord il-bastimenti Komunitarji hu kkontrollat mid-Dikjarazzjoni ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol (ILO) dwar il-Prinċipji u d-Drittijiet Fundamentali fuq ix-Xogħol, li tapplika bis-sħiħ fil-qafas tal-kuntratti korrispondenti u tal-kundizzjonijiet ġenerali tax-xogħol. Dan jirrigwarda b'mod partikolari il-libertà ta' assoċjazzjoni u ta' l-għarfien effettiv tad-dritt ta' negozjar kollettiv tal-ħaddiema u tal-qerda tad-diskriminazzjoni fil-qasam ta' l-impjiegi u l-professjonijiet.

Artikolu 4

Kooperazzjoni fil-qasam xjentifiku

1.   Sakemm idum japplika l-Ftehim, il-Komunità u Kiribati għandhom jissorveljaw il-qagħda tar-riżorsi fiż-żona tas-sajd ta' Kiribati.

2.   Skond il-konklużjonijiet ta' aqwa parir xjentifiku disponibbli, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin fi ħdan il-Kumitat Konġunt imsemmi f'Artikolu 9 u, fejn meħtieġ, permezz ta' qbil miż-żewġ naħat, jieħdu miżuri sabiex jiżguraw il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd.

3.   Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw bejniethom, jew direttament inkella fi ħdan l-organizzazzjonijiet reġjonali jew internazzjonali kkonċernati, sabiex jiżguraw il-ġestjoni u l-konservazzjoni tar-riżorsi b'tendenza kbira li jpassu fir-reġjun, u li jikkooperaw fir-riċerka xjentifika rilevanti.

Artikolu 5

L-aċċess tal-bastimenti Komunitarji għar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta' Kiribati

1.   Kiribati tintrabat li tawtorizza lill-bastimenti Komunitarji sabiex jeżerċitaw attivitajiet tas-sajd fiż-żona tas-sajd tagħha skond dan il-Ftehim, inklużi l-Protokoll u l-Anness tiegħu.

2.   L-attivitajiet tas-sajd koperti b'dan il-Ftehim għandhom ikunu soġġetti għal-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ f'Kiribati. L-awtoritajiet ta' Kiribati għandhom jinnotifikaw lill-Komunità dwar kwalunkwe emendi għal-leġiżlazzjoni msemmija kif ukoll dwar kwalunwke leġiżlazzjoni oħra li jista' jkollha impatt fuq il-leġiżlazzjonijiet tas-sajd.

3.   Kiribati għandha tassumi responsabbiltà għall-applikazzjoni effikaċi tad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll dwar il-monitoraġġ tas-sajd. Il-bastimenti Komunitarji għandhom jikkoperaw ma' l-awtoritajiet ta' Kiribati li għandhom ir-responsabbiltà li jwettqu dak il-monitoraġġ. Il-passi meħuda mill-awtoritajiet ta' Kiribati sabiex jirregolaw is-sajd fl-interessi tal-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd għandhom ikunu bbażati fuq kriterji oġġettivi u xjentifiċi, fosthom l-approċċ prekawzjonali. Dawn għandhom jgħoddu mingħajr diskriminazzjoni għal bastimenti Komunitarji kif ukoll għal dawk ta' Kiribati u ta' pajjiżi barranin, mingħajr preġudizzju għall-ftehimiet magħmula bejn pajjiżi li qed jiżviluppaw ġewwa reġjun ġeografiku wieħed, fosthom ftehimiet reċiproċi dwar is-sajd.

4.   Il-Komunità tintrabat li tieħu l-miżuri kollha xierqa sabiex tassigura l-ħarsien tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim mill-bastimenti tagħha, kif ukoll il-ħarsien tal-leġiżlazzjoni li tikkontrolla s-sajd fl-ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni ta' Kiribati.

Artikolu 6

Liċenzji

1.   Il-bastimenti Komunitarji jistgħu biss jistadu fiż-żona tas-sajd ta' Kiribati jekk ikollhom liċenzja tas-sajd valida maħruġa skond dan il-Ftehim.

2.   Il-proċedura li tippermetti l-kisba ta' liċenzja tas-sajd għal bastiment, it-taxxi li japplikaw u l-mod tal-ħlas mis-sidien ta' bastimenti huma ddefiniti fl-Anness tal-Protokoll.

Artikolu 7

Il-kontribuzzjoni finanzjarja

1.   Il-Komunità għandha tagħti kontribuzzjoni finanzjarja lil Kiribati skond it-termini u l-kondizzjonijiet stipulati fil-Protokoll u l-Annessi. Din il-kontribuzzjoni waħdanija għandu jkollha żewġ komponenti relatati, jiġifieri:

(a)

aċċess mill-opri tal-Komunità għar-riżorsi tas-sajd ta' Kiribati, u

(b)

l-appoġġ finanzjarju tal-Komunità għall-promozzjoni ta' sajd responsabbli u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta' Kiribati.

2.   Il-komponent tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmi fil-paragrafu hawn fuq għandu jiġi ddeterminat u ġestit fid-dawl ta' l-għanijiet identifikati bejn il-Partijiet bi qbil reċiproku skond il-Protokoll, li għandhom jinkisbu fil-kuntest tal-qafas tal-politika settorjali tas-sajd imfassla mill-Gvern ta' Kiribati u skond programm annwali u multijannwali għall-implimentazzjoni tagħha.

3.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija mill-Komunità għandha titħallas kull sena skond il-Protokoll u għandha tkun soġġetta għal dan il-Ftehim u dan il-Protokoll fil-każ ta' kwalunkwe tibdil għall-ammont tal-kontribuzzjoni b'riżultat ta':

(a)

ċirkostanzi mhux tas-soltu, minbarra fenomeni naturali, li ma jippermettux is-sajd fl-ilmijiet ta' Kiribati;

(b)

it-tnaqqis ta' l-opportunitajiet ta' sajd mogħtija lill-bastimenti Komunitarji, bi qbil reċiproku, għall-ġestjoni tal-ħażniet konċernati, fejn dan jitqies bħala meħtieġ għall-konservazzjoni u għall-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi skond l-aqwa parir xjentifiku disponibbli;

(c)

żieda, bi qbil bejn il-Partijiet, fl-opportunitajiet ta' sajd mogħtija lill-bastimenti Komunitarji jekk, skond l-aqwa opinjoni xjentifika disponibbli, il-qagħda tar-riżorsi tippermetti dan;

(d)

evalwazzjoni mill-ġdid tal-kundizzjonijiet ta' l-appoġġ finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-politika settorjali tas-sajd f'Kiribati meta r-riżultati tal-programmar annwali u multijannwali kkonstatati mill-Partijiet jiġġustifikaw dan;

(e)

terminazzjoni ta' dan il-Ftehim skond l-Artikolu 12.

(f)

is-sospensjoni ta' l-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim skond l-Artikolu 13.

Artikolu 8

Il-promozzjoni tal-kooperazzjoni fost l-operaturi ekonomiċi u fis-soċjetà ċivili

1.   Il-Partijiet għandhom iħeġġu l-koperazzjoni ekonomika, xjentifika u teknika fis-settur tas-sajd u s-setturi relatati miegħu. Huma għandhom jikkonsultaw lil xulxin sabiex jikkoordinaw l-azzjonijiet differenti possibbli f'dan ir-rigward.

2.   Il-Partijiet għandhom iħeġġu l-iskambju ta' l-informazzjoni dwar it-tekniki u l-irkaptu tas-sajd, il-metodi ta' konservazzjoni u l-proċeduri industrijali ta' l-ipproċessar tal-prodotti tas-sajd.

3.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex joħolqu l-kondizzjonijiet xierqa għall-promozzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-intrapriżi tal-Partijiet fil-qasam tekniku, dak ekonomiku u kummerċjali billi iħeġġu l-ħolqien ta' ambjent favorevoli għall-iżvilupp tal-kummerċ u l-investimenti.

4.   Iż-żewġ Partijiet għandhom jintrabtu li jimplimentaw pjan ta' azzjoni bejn l-operaturi ta' Kiribati u dawk tal-Komunità bil-għan li jiżviluppaw il-ħatt l-art lokali minn bastimenti Komunitarji.

5.   Il-Partijiet għandhom iħeġġu, b'mod partikolari, il-ħolqien ta' impriżi konġunti fl-interess reċiproku tagħhom li jkunu konformi b'mod sistematiku mal-leġiżlazzjoni ta' Kiribati u dik Komunitarja.

Artikolu 9

Kumitat Konġunt

1.   Għandu jiġi stabbilit Kumitat Konġunt sabiex jissorvelja l-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim. Il-Kumitat Konġunt għandu jaqdi l-funzjonijiet li ġejjin:

(a)

jissorvelja l-eżekuzzjoni, l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim u b'mod partikolari d-definizzjoni ta' l-ipprogrammar annwali u multijannwali previst fl-Artikolu 7(2) u l-evalwazzjoni ta' l-implimentazzjoni tiegħu;

(b)

jipprovdi l-kuntatti meħtieġa għal kwistjonjiet ta' interess komuni marbuta mas-sajd;

(c)

iservi ta' forum sabiex jissolvew amikevolment kwalunkwe tilwimiet li jistgħu jinqalgħu mill-interpretazzjoni jew l-implimentazzjoni tal-Ftehim;

(d)

jivvaluta mill-ġdid, jekk ikun hemm il-ħtieġa, il-livell ta' opportunitajiet ta' sajd possibbli u, konsegwentament, il-kontribuzzjoni finanzjarja;

(e)

jaqdi kwalunkwe funzjoni oħra li l-Partijiet jiddeċiedu dwarha bi qbil komuni.

2.   Il-Kumitat Konġunt għandu, fil-prinċipju, jiltaqa' darba fis-sena, darba f'Kiribati u d-darba ta' wara fil-Komunità, jew fi kwalunkwe post ieħor skond il-qbil komuni tal-Partijiet, u għandu jkun ippresedut mill-Parti li tkun qed tospita l-laqgħa. Hu jiltaqa' f'sessjoni straordinarja fuq talba ta' waħda mill-Partijiet.

Artikolu 10

Iż-żona ġeografika li għaliha japplika l-Ftehim

Dan il-Ftehim għandu japplika, minn naħa waħda, għat-territorji li fih japplika t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, skond il-kundizzjonijiet stipulati f'dak it-Trattat u, min-naħa l-oħra, għat-territorju ta' Kiribati.

Artikolu 11

Perjodu effettiv

Dan il-Ftehim għandu japplika għal sitt snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu; huwa għandu jiġġedded għal perjodi supplimentari ta' sitt snin, sakemm ma jiġix terminat skond l-Artikolu 12.

Artikolu 12

Terminazzjoni

1.   Dan il-Ftehim jista' jiġi tterminat minn kwalunkwe waħda mill-Partijiet f'każ ta' ċirkostanzi mhux normali, bħad-degradazzjoni tal-ħażniet konċernati, jekk jirriżulta tnaqqis fil-livell ta' l-opportunitajiet ta' sajd mogħtija lill-bastimenti Komunitarji jew għan-nuqqas ta' ħarsien ta' l-impenji meħuda mill-Partijiet fir-rigward tal-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux iddikjarat u mhux irregolat.

2.   Il-Parti kkonċernata għandha tinnotifika bil-miktub lill-Parti l-oħra bl-intenzjoni tagħha li tittermina l-Ftehim mill-inqas sitt xhur qabel l-iskadenza ta' l-ewwel perjodu jew ta' kull perjodu supplimentari.

3.   Meta tintbagħat in-notifika msemmija fil-paragrafu preċedenti, il-Partijiet jibdew il-konsultazzjonijiet.

4.   Il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 7 għas-sena li fiha t-terminazzjoni tidħol fis-seħħ jitnaqqas proporzjonalment u pro rata temporis.

Artikolu 13

Sospensjoni

1.   L-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim tista' tiġi sospiża fuq l-inizjattiva ta' waħda mill-Partijiet f'każ ta' tilwim serju fir-rigward ta' l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet stabbiliti fih. Din is-sospensjoni hija soġġetta għan-notifika bil-miktub mill-Parti interessata mill-inqas tliet xhur qabel id-data li fiha din is-sospensjoni tidħol fis-seħħ. Malli jirċievu din in-notifika, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin bil-għan li jsolvu t-tilwim tagħhom b'mod amikevoli.

2.   Il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 7 għandha titnaqqas proporzjonalment u pro rata temporis, skond it-tul ta' żmien tas-sospensjoni.

Artikolu 14

Il-Protokoll u l-Anness

Il-Protokoll u l-Anness jifformaw parti integrali minn dan il-Ftehim.

Artikolu 15

Il-Liġi Nazzjonali

L-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità li joperaw fl-ilmijiet ta' Kiribati għandhom jitmexxew mil-liġi applikabbli f'Kiribati, sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor f'dan il-Ftehim jew il-Protokoll, l-Anness u l-appendiċi tiegħu.

Artikolu 16

Klawsola ta' reviżjoni

Matul it-tielet sena ta' l-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim, il-Partijiet jistgħu jerġgħu jaraw id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim, u, jekk ikun il-każ, jagħmlu xi emendi.

Artikolu 17

Tħassir

Fid-data li jidħol fis-seħħ, dan il-Ftehim iħassar u jissostitwixxi l-Ftehim, tas-16 ta' Settembru 2003, bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta' Kiribati dwar is-sajd ’il barra mill-kosta ta' Kiribati.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ

Dan il-Ftehim, imfassal duplikatament bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bl-Eston, bid-Daniż, bl-Olandiż, bl-Ingliż, bil-Finlandiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol u bl-Iżvediż, b'kull wieħed minn dawn it-testi ugwalment awtentiku, għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri tagħhom.

PROTOKOLL

li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-Ftehim ta’ sħubija bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta’ Kiribati dwar is-sajd ‘il barra mill-kosta ta' Kiribati għall-perjodu bejn is-16 ta’ Settembru 2006 u l-15 ta’ Settembru 2012

Artikolu 1

Il-perjodu ta’ l-applikazzjoni u l-opportunitajiet ta’ sajd

1.   Kiribati għandha tagħti liċenzji annwali tas-sajd lil bastimenti Komunitarji tas-sajd tat-tonn skond l-Artikolu 6 tal-Ftehim fil-limiti stabbiliti mill-Arranġament ta' Palau għall-Ġestjoni tas-Sajd bil-purse seines fil-Punent tal-Paċifiku, minn issa 'l quddiem “l-Arranġament ta' Palau”.

2.   Mis-16 ta’ Settembru 2006 u għal perjodu ta’ 6 snin, l-opportunitajiet ta’ sajd mogħtija skond l-Artikolu 5 tal-Ftehim huma stabbiliti kif ġej:

L-ispeċijiet migratorji ħafna (l-ispeċijiet elenkati fl-Anness I tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti ta’ l-1982)

bastimenti tas-sajd bil-purse seines 4 bastimenti;

bastimenti tas-sajd bil-konz: 12-il bastiment.

3.   Mit-tieni sena ta' l-applikazzjoni tal-Protokoll u mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 9(d) tal-Ftehim u 4 tal-Protokoll, fuq talba mill-Komunità, in-numru ta' liċenzji tas-sajd għal bastimenti li jistadu bil-purse seines mogħtija fl-Artikolu 1(2) tal-Protokoll jistgħu jiżdiedu, jekk ir-riżorsi jippermettu u skond il-limitazzjonijiet ta' kull sena fl-Arranġament ta' Palau kif ukoll mal-valutazzjoni xierqa ta' l-istokkijiet tat-tonn li tkun ibbażata fuq kriterji oġġettivi u xjentifiċi, fosthom il-“Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks” li tiġi ppublikata kull sena mis-Segretarjat tal-Komunità tal-Paċifiku.

4.   Il-Paragrafi 1, 2 u 3 għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 4 u 5 ta’ dan il-Protokoll.

5.   Il-bastimenti tal-Komunità jistgħu jistadu fl-ilmijiet ta' Kiribati biss jekk ikollhom liċenzja tas-sajd valida maħruġa skond dan il-Protokoll f'konformità ma' l-Anness ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 2

Il-Kontribuzzjonijiet finanzjarji — Il-modalitajiet tal-ħlas

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 7 tal-Ftehim għandha tikkonsisti, għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 1, minn ammont annwali ta’ EUR 416 000 li huwa ekwivalenti għal tunnellaġġ ta’ referenza ta’ 6 400 tunnellata fis-sena, kif ukoll minn ammont speċifiku ta’ EUR 62 400 fis-sena għall-appoġġ u l-implimentazzjoni ta’ inizjattivi meħuda fil-qafas tal-politika settorjali tas-sajd ta’ Kiribati. Dan l-ammont speċifiku għandu jkun parti integrali mill-kontribuzzjoni finanzjarja unika ddefinita fl-Artikolu 7 tal-Ftehim.

2.   Il-paragrafu 1 japplika mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 4, 5 u 7 ta’ dan il-Protokoll.

3.   Is-somma ta’ l-ammonti msemmija fil-paragrafu 1, jiġifieri EUR 478 400, titħallas kull sena mill-Komunità matul il-perjodu ta’ l-applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll.

4.   Jekk il-kwantità kumplessiva tal-qabdiet mill-bastimenti tal-Komunità fl-ilmijiet ta' Kiribati taqbeż is-6 400 tunnellata fis-sena kif provdut fl-Art. 2.1. tal-Protokoll, l-ammont tal-kontribut finanzjarju, kif provdut fl-Art. 2.1. tal-Protokoll (EUR 416 000) għandu jiżdied b'EUR 65 għal kull tunnellata aktar li tinqabad. Madankollu, l-ammont totali annwali mħallas mill-Komunità ma jistax jaqbeż id-doppju ta’ l-ammont indikat fil-paragrafu 3 (EUR 956 800). Meta l-kwantitajiet maqbuda mill-bastimenti tal-Komunità jaqbżu l-kwantitajiet li jikkorrispondu għad-doppju ta’ l-ammont totali annwali, l-ammont dovut għall-kwantità li taqbeż dan il-limitu għandu jitħallas is-sena ta’ wara.

5.   Il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-paragrafu 1 għandu jsir sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2007 għall-ewwel sena u mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2008, 2009, 2010, 2011 u 2012 għas-snin ta’ wara.

6.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7, l-attribuzzjoni ta' dan il-kumpens taqa' taħt id-diskrezzjoni esklussiva ta' l-awtoritajiet ta' Kiribati.

7.   Is-sehem tal-kontribuzzjoni finanzjarja indikata fl-Aritkolu 7(1) tal-Protokoll għandu jiġi ttrasferit għall-kont Nru 4 tal-Gvern ta' Kiribati ma' l-ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa (“Fisheries Development Fund”) li nfetaħ għall-Gvern ta' Kiribati mill-Ministeru tal-Finanzi. Is-sehem li jibqa' tal-kontribuzzjoni finanzjarja għandu jiġi ttrasferit għall-kont Nru 1 tal-Gvern ta' Kiribati ma' l-ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa li nfetaħ għall-Gvern ta' Kiribati mill-Ministeru tal-Finanzi.

8.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja li tirrigwarda l-miżuri stipulati fl-Art. 5 tal-protokoll ta' qabel li ma kenitx għadha tħallset fid-data ta' skadenza tagħha għandha titħallas taħt dan il-protokoll.

Artikolu 3

Il-kooperazzjoni għal sajd responsabbli — Laqgħa xjentifika annwali

1.   Iż-żewġ partijiet jintrabtu li jippromwovu sajd responsabbli fl-ilmijiet ta' Kiribati skond il-prinċipji tal-Kodiċi ta’ l-Imġiba għal sajd responsabbli ta’ l-FAO u l-prinċipju tan-non-diskriminazzjoni bejn il-flotot differenti li jkunu jistadu f’dawk l-ibħra.

2.   Matul il-perjodu kopert minn dan il-Protokoll, il-Komunità u l-awtoritajiet ta’ Kiribati għandhom isegwu l-qagħda tar-riżorsi fiż-żona tas-sajd ta’ Kiribati.

3.   Skond l-Artikolu 4 tal-Ftehim, il-partijiet, skond il-konklużjonijiet tal-laqgħa annwali tal-membri ta' l-“Arranġament ta' Palau” u skond l-evalwazzjoni annwali ta' l-istokkijiet li jagħmel is-Segretarjat tal-Komunità tal-Paċifiku, għandhom jikkonsultaw lil xulxin fi ħdan il-Kumitat Konġunt stabbilit bl-Artikolu 9 tal-Ftehim, jekk ikun il-każ wara laqgħa xjentifika. Bi qbil mal-Komunità, Kiribati tista' tadotta miżuri fir-rigward ta' bastimenti Komunitarji sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd.

Artikolu 4

Ir-reviżjoni ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd bi qbil reċiproku

1.   L-opportunitajiet ta’ sajd imsemmija fl-Artikolu 1 jistgħu jiżdiedu bi qbil reċiproku, sakemm il-konklużjonijiet tal-laqgħa annwali tal-membri ta' l-“Arranġament ta' Palau” u r-reviżjoni annwali tal-qagħda ta' l-istokkijiet li jagħmel is-Segretarjat tal-Komuntià tal-Paċifiku jikkonfermaw li żieda bħal din ma tipperikolax il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi ta' Kiribati. F’każ bħal dan, il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 2(1) għandha tiżdied proporzjonalment u pro rata temporis.

Madankollu, l-ammont totali tal-kontribuzzjoni finanzjarja mħallas mill-Komunità Ewropea ma għandux jaqbeż id-doppju ta’ l-ammont indikat fl-Artikolu 2(1). Meta l-kwantitajiet maqbuda mill-bastimenti tal-Komunità jaqbżu d-doppju tal-kwantitajiet li jikkorrispondu għall-ammont totali annwali rivedut, l-ammont dovut għall-kwantità li taqbeż dan il-limitu għandu jitħallas is-sena ta’ wara.

2.   Min-naħa l-oħra, jekk il-partijiet jaqblu li jadottaw it-tnaqqis fl-opportunitajiet ta’ sajd li jissemma fl-Artikolu 1, il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha titnaqqas proporzjonalment u pro rata temporis.

3.   It-tqassim ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd bejn kategoriji differenti ta’ bastimenti jista’ wkoll ikun soġġett għal reviżjoni bi qbil bejn iż-żewġ partijiet u b’ħarsien ta’ kull rakkomandazzjoni eventwali tal-laqgħa xjentifika msemmija fl-Artikolu 3 fir-rigward tal-ġestjoni ta' l-istokkijiet li jistgħu jkunu affetwati minn dan it-tqassim mill-ġdid. Il-partijiet jiftiehmu dwar l-aġġustament korrispondenti tal-kontribuzzjoni finanzjarja jekk it-tqassim mill-ġdid ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd jiġġustifika dan.

Artikolu 5

L-opportunitajiet tas-sajd mhux marbuta mat-tonn

1.   Fil-każ li l-bastimenti tas-sajd tal-Komunità jkunu interessati f’attivitajiet ta’ sajd li ma jkunux indikati fl-Artikolu 1, il-Partijiet jikkonsultaw lil xulxin qabel ma tingħata kwalunkwe awtorizzazzjoni min-naħa ta’ l-awtoritajiet ta’ Kiribati. Jekk ikun il-każ, il-partijiet jiftiehmu dwar il-kondizzjonijiet li japplikaw għal dawn l-opportunitajiet ġodda ta’ sajd u, jekk ikun meħtieġ, jemendaw dan il-Protokoll u l-Anness tiegħu.

2.   Għalhekk, u fuq talba ta’ waħda mill-partijiet, huma għandhom jikkonsultaw lil xulxin u għal kull każ jiddeterminaw l-ispeċijiet rilevanti, il-kundizzjonijiet u l-parametri l-oħra għas-sajd esploratorju fl-ilmijiet ta' Kiribati.

3.   Il-partijiet se jwettqu s-sajd esploratorju skond il-parametri li huma għandhom jaqblu dwarhom huma t-tnejn f'arranġament amministrattiv, kif jixraq. Jista' jintlaħaq qbil għall-awtorizzazzjonijiet ta' sajd esploratorju għal perjodu massimu ta’ tliet xhur.

4.   Fil-każ li l-Partijiet jikkonkludu li l-kampanji esploratorji jkunu taw riżultati pożittivi, il-Gvern ta’ Kiribati jista’ jalloka opportunitajiet ta’ sajd għall-ispeċijiet il-ġodda lill-flotta tal-Komunità sa l-iskadenza tal-Protokoll attwali. Għalhekk, il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 2(1) tal-Protokoll attwali tiżdied.

Artikolu 6

Is-sospensjoni u r-reviżjoni tal-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja f'każ ta' force majeure

1.   Fil-każ ta’ ċirkostanzi mhux normali, minbarra l-fenomeni naturali, li jipprojbixxu l-eżerċizzju ta’ l-attivitajiet ta’ sajd fiż-Żona Ekonomika Esklussiva (ŻEE) ta’ Kiribati, il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 2(1) jista’ jiġi sospiż mill-Komunità wara konsultazzjonijiet bejn iż-żewġ partijiet fi żmien xahrejn mit-talba ta’ waħda miż-żewġ partijiet u bil-kondizzjoni li l-Komunità Ewropea tkun ħallset kull ammont dovut meta ssir is-sospensjoni.

2.   Il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja għandu jerġa jibda malli l-partijiet jaraw, bi qbil reċiproku, wara li jsiru l-konsultazzjonijiet, li ċ-ċirkostanzi li wasslu għall-waqfien ta’ l-attivitajiet ta’ sajd inbidlu u/jew li s-sitwazzjoni tista’ tippermetti li jerġgħu lura għall-attivitajiet ta’ sajd.

3.   Il-validità tal-liċenzji mogħtija lill-bastimenti tal-Komunità skond l-Artikolu 6 tal-Ftehim għandha tiġi estiża bi żmien twil daqs il-perjodu li fih ġew sospiżi l-attivitajiet ta’ sajd.

Artikolu 7

Il-promozzjoni ta' sajd responsabbli fl-ilmijiet ta' Kiribati

1.   30 % ta’ l-ammont totali tal-kontribuzzjoni finanzjarja stabbilit bl-Artikolu 2 għandu jiġi allokat fl-ewwel sena għall-appoġġ u l-implimentazzjoni ta' l-inizjattivi meħuda fil-kuntest tal-politika settorjali tas-sajd imfassla mill-Gvern ta' Kiribati. Dan il-perċentwal huwa ffissat għal 40 % fit-tieni siena u 60 % s-sena ta' wara dik.

Kiribati għandha tieħu ħsieb l-ammont korrispondenti fid-dawl ta' l-għanijiet identifikati bi ftehim reċiproku bejn il-partijiet u l-ipprogrammar annwali u multijannwali sabiex dawn l-għanijiet jinkisbu.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-Komunità u Kiribati għandhom jiftiehmu fi ħdan il-Kumitat Konġunt stabbilit bl-Artikolu 9 tal-Ftehim, malli l-Protokoll jidħol fis-seħħ u sa mhux aktar tard mit-tliet xhur wara d-dħul ta’ dan il-Protokoll fis-seħħ, dwar programm settorjali multijannwali u r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tiegħu, li jinkludi b’mod partikolari:

a)

il-linji ta' gwida annwali u multijannwali għall-użu tal-perċentwal tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-paragrafu 1 u l-ammonti speċifiċi li jittieħdu minnhom għat-twettiq ta' l-inizjattivi fl-2007;

b)

l-għanijiet li jridu jintlaħqu, kemm annwali kif ukoll multiannwali, sabiex jitrawwem sajd sostenibbli u responsabbli, filwaqt li jitqiesu l-prijoritajiet li Kiribati esprimiet fi ħdan il-politika nazzjonali tas-sajd u ta' politiki oħra konnessi jew li għandhom impatt fuq il-promozzjoni tas-sajd responsabbli u sostenibbli;

ċ)

il-kriterji u l-proċeduri għall-evalwazzjoni tar-riżultati miksuba, fuq bażi annwali.

3.   Kull emenda proposta fil-programm settorjali multijannwali jew fl-użu ta’ l-ammonti speċifiċi għall-inizjattivi li għandhom isiru fl-2007 għandha tkun approvata miż-żewġ Partijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt.

4.   Kull sena, Kiribati għandha talloka sehem korrispondenti għall-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1, għall-implimentazzjoni tal-programm multijannwali. Għall-ewwel sena tal-validità tal-Protokoll, dik l-allokazzjoni trid diġi notifikata lill-Komunità malli l-programm settorjali multiannwali jiġi approvat fi ħdan il-Kumitat Konġunt. Għal kull sena sussegwenti li fiha jiġi applikat il-Protokoll, Kiribati għandha tinnotifika lill-Komunità bl-allokazzjoni sa mhux aktar tard mill-1 ta' Marzu tas-sena kkonċernata.

5.   Fil-każ li l-evalwazzjoni annwali tal-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-programm settorjali multiannwali tiġġustifika dan, il-Komunità Ewropea tkun tista’ titlob li jerġa’ jsir aġġustament tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 2(1) tal-Protokoll sabiex tadatta l-ammont effettiv tar-riżorsi finanzjarji allokati għall-implimentazzjoni tal-Programm għal dawn ir-riżultati.

Artikolu 8

It-tilwim — is-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni tal-Protokoll

1.   Kull tilwim bejn il-partijiet fir-rigward ta’ l-interpretazzjoni tal-Protokoll jew l-applikazzjoni tiegħu għandu jkun is-suġġett ta’ konsultazzjonijiet bejn il-partijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt stabbilit fl-Artikolu 9 tal-Ftehim, jekk ikun meħtieġ, imlaqqgħa f’sessjoni straordinarja.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9, l-applikazzjoni tal-Protokoll tista’ tiġi sospiża fuq l-inizjattiva ta’ waħda mill-Partijiet meta t-tilwim bejn iż-żewġ Partijiet jitqies bħala serju u meta l-konsultazzjonijiet li jsiru fi ħdan il-Kumitat Konġunt skond il-paragrafu 1 ma jkunux wasslu għal arranġament amikevoli.

3.   Is-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni tal-Protokoll hija soġġetta għan-notifika bil-miktub mill-parti interessata mill-inqas tliet xhur qabel id-data li fiha din is-sospensjoni tkun se tidħol fis-seħħ.

4.   F’każ ta’ sospensjoni, il-partijiet għandhom ikomplu jikkonsultaw lil xulxin bil-għan li jsibu soluzzjoni amikevoli għat-tilwim ta' bejniethom. Meta tinstab soluzzjoni, il-Protokoll jerġa’ jibda japplika u l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja għandha titnaqqas proporzjonalment u pro rata temporis skond it-tul ta’ żmien li fih l-applikazzjoni tal-Protokoll tkun ġiet sospiża.

Artikolu 9

Is-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni tal-Protokoll minħabba nuqqas ta’ ħlas

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 6, fil-każ li l-Komunità tonqos milli tagħmel il-ħlas imsemmi fl-Artikolu 2, l-applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll tista’ tiġi sospiża bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

a)

L-awtoritajiet kompetenti ta' Kiribati għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-nuqqas ta’ ħlas. Din tgħaddi għall-verifiki xierqa u, jekk ikun meħtieġ, għall-ħlas f’terminu massimu ta’ 60 jum ta’ xogħol mid-data ta’ l-irċevuta tan-notifika.

b)

Jekk il-ħlas ma jsirx, u dan ma jkunx ġustifikat kif jixraq fiż-żmien stipulat fl-Artikolu 2(6) ta' dan il-Protokoll, l-awtoritajiet kompetenti ta' Kiribati għandhom ikollhom id-dritt li jissospendu l-applikazzjoni tal-Protokoll. Huma għandhom jinformaw lill-Kummissjoni Ewropea b’dan mill-ewwel.

ċ)

Il-Protokoll jerġa’ jibda japplika malli jsir il-ħlas ikkonċernat.

Artikolu 10

Liġi nazzjonali

L-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità li joperaw fl-ilmijiet ta' Kiribati skond dan il-Protokoll għandhom ikunu mmexxija mil-liġi applikabbli f'Kiribati, ħlief jekk il-Ftehim u dan il-Protokoll flimkien ma’ l-Anness u l-Appendiċi tiegħu jiddisponu dwar dan mod ieħor.

Artikolu 11

Il-klawsola ta’ reviżjoni

Matul it-tielet sena ta’ l-applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll, ta’ l-Anness u l-Appendiċi tiegħu, il-Partijiet jistgħu jirrevedi d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll, ta’ l-Anness u l-Appendiċi u, jekk ikun il-każ, jagħmlu xi emendi.

Artikolu 12

Revoka

L-Anness tal-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ Kiribati dwar is-sajd 'il barra mill-kosta ta' Kiribati huwa revokat u sostitwit b'dan il-Protokoll.

Artikolu 13

Id-dħul fis-seħħ

1.   Dan il-Protokoll u l-Anness u l-Appendiċi tiegħu jidħlu fis-seħħ fid-data li fiha l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin li ġew kompletati l-proċeduri meħtieġa għal dan l-għan.

2.   Għandu jgħodd b'effett mis-16 ta' Settembru 2006.

ANNESS

Il-kondizzjonijiet għall-eżerċizzju tas-sajd fiż-żona tas-sajd ta' Kiribati mill-bastimenti tal-komunità

KAPITOLU I

REĠISTRAZZJONI U LIĊENZJI

TAQSIMA 1

Reġistrazzjoni

1.   Is-sajd eżerċitat minn bastimenti Komunitarji fiż-żona tas-sajd ta' Kiribati għandu jkun soġġett għall-ħruġ ta' numru ta' reġistrazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti ta' Kiribati.

2.   L-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni għandhom isiru fil-forma pprovduta għal dak il-għan mill-awtoritajiet ta' Kiribati li huma responsabbli għas-sajd, skond il-kampjun stipulat fl-Appendiċi I.

3.   Ir-reġistrazzjoni hija soġġetta għall-preżentazzjoni ta' ritratt ta' 15cm b' 20cm tal-bastiment li jkun qed iressaq l-applikazzjoni u ħlas ta' EUR 600 għal kull bastiment bħala tariffa tar-reġistrazzjoni, li għandu jiġi ttrasferit fil-Kont Nru 1 tal-Gvern ta' Kiribati skond l-Artikolu 2(7) tal-Protokoll, wara li jkun sar kwalunkwe tnaqqis rilevanti.

TAQSIMA 2

Il-Liċenzji

1.   Il-bastimenti eliġibbli biss jistgħu jiksbu liċenzja tas-sajd fiż-żona tas-sajd ta’ Kiribati fil-qafas tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-Ftehim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ Kiribati dwar is-sajd ‘il barra mill-kosta ta' Kiribati għall-perjodu mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim sal-15 ta' Settembru 2012.

2.   Sabiex bastiment ikun eliġibbli, la s-sid, la l-kaptan u lanqas il-bastiment innifsu ma jistgħu jkunu pprojbiti milli jistadu f'Kiribati. Huma jrid ikollhom kollox f'postu fir-rigward ta' l-awtoritajiet ta' Kiribati fis-sens li jridu jkunu ssodisfaw l-obbligi preċedenti li jirriżultaw mill-attivitajiet ta' sajd tagħhom f'Kiribati skond il-ftehimiet dwar is-sajd konklużi mal-Komunità.

3.   Kull bastiment tal-Komunità li japplika għal liċenzja tas-sajd jista’ jiġi rrappreżentat minn aġent li jgħix f’Kiribati. L-isem u l-indirizz ta’ dan l-aġent għandhom jiġu ddikjarati fl-applikazzjoni għal-liċenzja. Madankollu, kwalunkwe bastiment li japplika għal liċenzja tas-sajd li tipprovdi għall-ħatt l-art jew it-trażbord f'port ta' Kiribati jrid ikun rappreżentat minn aġent li jkun residenti f'Kiribati.

4.   L-awtoritajiet rilevanti tal-Komunità għandhom iressqu talba lill-Ministeru responsabbli għas-sajd f'Kiribati, applikazzjoni għal kull bastiment li jkun jixtieq jistad skond dan il-Ftehim, mill-inqas 15-il jum qabel il-bidu tal-perjodu ta' validità mitlub.

5.   L-applikazzjonijiet għandhom jitressqu lill-Ministeru responsabbli għas-Sajd f'Kiribati skond il-kampjuni tal-formoli fl-Appendiċi I.

6.   L-applikazzjonijiet kollha għal liċenzja għandu jkollhom magħhom id-dokumenti li ġejjin:

irċevuta tal-ħlas tat-tariffa għall-perjodu ta' validità tal-liċenzja;

kull dokument jew ċertifikat ieħor meħtieġ skond id-dispożizzjonijiet partikolari li japplikaw għat-tip ta’ bastiment ikkonċernat skond dan il-Protokoll.

7.   It-tariffa għandha titħallas fil-kont Nru 1 tal-Gvern ta' Kiribati, skond l-Artikolu 2(7) tal-Protokoll, wara li jkun sar kwalunkwe tnaqqis rilevanti.

8.   It-tariffi jinkludu t-taxxi nazzjonali u lokali kollha. Madankollu, it-taxxi tal-port, it-tariffi tat-trażbord u l-ispejjeż għall-għoti ta’ servizzi m’humiex inklużi fil-ħlas ta’ din it-tariffa.

9.   Il-liċenzji għall-bastimenti kollha jinħarġu lis-sidien tal-bastimenti jew lill-aġenti tagħhom permezz tad-Delegazzjoni tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għal Kiribati (“id-Delegazzjoni”) fi żmien 15-il jum mill-wasla tad-dokumenti kollha msemmija fil-punt 6 għand il-Ministeru responsabbli għas-Sajd f'Kiribati.

10.   Fil-każ li meta tkun se tiġi ffirmata l-liċenzja l-uffiċċji tad-Delegazzjoni jkunu magħluqin, din tista’, jekk ikun jixraq, tintbagħat direttament lill-aġent tal-bastiment u tinbagħat kopja.

11.   Il-liċenzja tinħareġ f’isem bastiment partikolari u m’hijiex trasferibbli.

12.   Madankollu, fuq talba tal-Komunità Ewropea u f’każ ta’ force majeure ippruvata, il-liċenzja ta’ bastiment għandha tiġi sostitwita b’liċenzja ġdida f’isem bastiment ieħor ta’ l-istess kategorija ta' l-ewwel bastiment mingħajr ma jkollha titħallas tariffa oħra. F’dan il-każ, fil-kalkolu tal-livell tal-qabdiet għandu jitqies it-total tal-qabdiet kollha taż-żewġ bastimenti biex jiġi ddeterminat jekk għandux isir ħlas addizzjonali.

13.   Sid l-ewwel bastiment, jew l-aġent tiegħu, għandu jirritorna l-liċenzja annullata lill-awtoritajiet kompetenti ta' Kiribati permezz tad-Delegazzjoni.

14.   Id-data li fiha l-liċenzja l-ġdida issir effettiva hija dik li fiha sid il-bastiment jagħti lura l-liċenzja annullata lill-Ministeru responsabbli għas-sajd f'Kiribati. Id-Delegazzjoni għandha tiġi informata bit-trasferiment tal-liċenzja.

15.   Il-liċenzja għandha dejjem tinżamm abbord. Madankollu, malli tasal in-notifika tal-ħlas bil-quddiem mibgħut lill-awtoritajiet ta' Kiribati mill-Kummissjoni Ewropea, il-bastiment għandu jitniżżel f'lista ta' bastimenti awtorizzati li jistadu, li għandha tintbagħat lill-awtoritajiet ta' Kiribati responsabbli għall-ispezzjoni tas-sajd. Kopja tal-lista tista’ tinkiseb permezz ta’ faks sakemm tasal il-liċenzja; dik il-kopja għandha tinżamm abbord.

TAQSIMA 3

Validità u tariffi

1.   Il-liċenzji huma validi għal sena. Huma jistgħu jiġġeddu.

2.   Il-ħlas stabbilit huwa ta’ EUR 35 għal kull tunnellata maqbuda fiż-żona tas-sajd ta' Kiribati għall-bastimenti li jistadu għat-tonn bit-tartarun u għall-bastimenti li jistadu bil-konz tal-wiċċ.

3.   Il-liċenzji jinħarġu wara li jitħallsu l-ammonti stabbiliti li ġejjin lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti:

EUR 21 000 għal kull bastiment li jistad għat-tonn bit-tartarun, li huma ekwivalenti għat-tariffi dovuti għal 600 tunnellata ta’ speċijiet li jpassu ħafna u speċijiet assoċjati magħhom maqbuda kull sena;

EUR 4 200 għal kull bastiment li jistad bil-konz tal-wiċċ, li huma ekwivalenti għat-tariffi dovuti għal 120 tunnellata ta’ speċijiet li jpassu ħafna u speċijiet assoċjati magħhom maqbuda kull sena.

4.   Ir-rendikont finali tat-tariffi dovuti għas-sena n għandu jiġi deċiż mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej sa mhux aktar tard mill-30 ta’ Lulju tas-sena n+1 fuq il-bażi tad-dikjarazzjonijiet tal-qabdiet magħmula minn kull operatur u kkonfermati mill-istituti xjentifiċi kompetenti għall-verifika tad-data dwar il-qabdiet fl-Istati Membri, bħall-Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l-Instituto Español de Oceanografía (IE), l-Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR) u mis-Segretarjat tal-Komunità tal-Paċifiku (SPC).

5.   Dan il-kont jiġi kkomunikat fl-istess ħin lill-Ministeru responsabbli għas-sajd f'Kiribati u lis-sidien għall-verifika u l-approvazzjoni. L-awtoritajiet ta’ Kiribati jistgħu joġġezzjonaw għall-kont bil-miktub u bir-raġunijiet ġustifikati kif jixraq f’terminu ta’ 30 jum mid-data tat-trażmissjoni. Jekk ma jintlaħaqx qbil, il-Kumitat Konġunt għandu jiġi kkonsultat. Jekk ma ssir l-ebda oġġezzjoni fit-terminu stabbilit, il-kont għandu jiġi aċċettat.

6.   Kull ħlas addizzjonali għandu jsir mis-sidien lill-awtoritajiet kompetenti ta' Kiribati sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Settembru tas-sena ta’ wara fil-kont Nru 1 tal-Gvern ta' Kiribati skond l-Artikolu 2(7) tal-Protokoll, wara li jkun sar kwalunkwe tnaqqis rilevanti.

7.   Madankollu, jekk il-kont finali jkun inqas mill-ammont tal-ħlas bil-quddiem imsemmi fil-punt 3 ta’ din it-Taqsima, is-sid ma jkunx jista’ jieħu lura l-bilanċ li jirriżulta.

KAPITOLU II

IŻ-ŻONI TAS-SAJD

1.   Il-bastimenti għandhom ikunu awtorizzati li jkunu involuti f'attivitajiet ta' sajd fiż-żona tas-sajd ta' Kiribati ħlief f'dawk iż-żoni indikati bħala żoni magħluqa fil-mappa 83005-FLC, skond il-Fisheries Ordinance (Cap. 33) u l-Marine Zone (Declaration) Act tal-Gvern ta' Kiribati. Kiribati għandu jikkomunika lill-Kummissjoni kwalunkwe modifika għaż-żoni tas-sajd imsemmija għallinqas xahrejn qabel ma dawn jidħlu fis-seħħ.

2.   Fi kwalunkwe każ, is-sajd m'għandux ikun permess fiż-żoni li ġejjin:

‘il ġewwa mit-tnax-il mil nawtiku mil-linji tal-bażi

'il ġewwa minn tliet mili nawtiċi minn kwalunkwe rkaptu biex jinġema' l-ħut li l-post fejn hu jinsab għandu jiġi notifikat skond il-koordinati ġeografiċi.

3.   Partikolarment fir-rigward ta' bastimenti li jistadu bil-purse seines, is-sajd huwa pprojbit 'il ġewwa minn 60 mil nawtiku mil-linji ta' bażi tal-gżejjer ta' Tarawa, Kanton u Kiritimati;

KAPITOLU III

IR-REĠIM TAR-RAPPURTAR TAL-QABDIET U TAD-DIKJARAZZJONIJIET TAL-ĦATT L-ART

1.   Il-kaptani għandhom jagħtu lid-Direttur tas-Sajd l-informazzjoni dwar il-ħin, il-pożizzjoni tal-bastiment tas-sajd liċenzjat u l-qabda miżmuma abbord, bil-mod deskritt fl-Appendiċi IV bil-faks jew email f'waħda minn dawn l-okkażjonijet:

għallinqas 24 siegħa qabel id-dħul fiż-żona tas-sajd ta' Kiribati u immedjatament mat-tluq miż-żona tas-sajd;

kull nhar ta' Tlieta matul il-perjodu mqatta' ġewwa ż-żona tas-sajd ta' Kiribati wara r-rapport tad-dħul jew l-aħħar rapport ta' kull ġimgħa;

Għallinqas 48 siegħa qabel il-ħin stmat tad-dħul ġewwa kwalunkwe port ta' Kiribati u immedjatament mat-tluq mill-port;

immedjatament wara t-trażbord tal-qabda għal bastiment b'sistema ta' tkessiħ liċenzjat għall-ġarr, u;

għallinqas 24 siegħa qabel ma jerġa' jieħu l-fjuwil minn bastiment liċenzjat għall-provvista tal-fjuwil

Din l-informazzjoni għandha tiġi kkomunikata b'faks (686) 21120/22287 jew email lill-indirizz li ġej: flue@mfmrd.gov.ki

2.   Bastiment li jinqabad jistad mingħajr ma jkun avża lid-Direttur tas-Sajd jitqies bħala wieħed li mhux konformi mal-leġiżlazzjoni nazzjonali ta' Kiribati.

Matul perjodu ta' sena ta' validità tal-liċenzja, id-dikjarazzjonijiet għandhom jinkludu l-qabdiet tal-bastiment għal kull vjaġġ fiż-żona WCPFC. Vjaġġ ġdid jibda minn kull trażbord jew ħatt l-art tal-qabdiet fiż-żona WCPFC.

3.1.   Il-bastimenti għandhom jiddikjaraw il-qabdiet tagħhom fil-folja korrispondenti tal-logsheet, skond il-kampjun fl-Appendiċi III A u III B. Il-kliem “Barra miż-ŻEE ta' Kiribati” jew l-isem taż-ŻEE korrispondenti ta' Stat kostali rilevanti ieħor fiż-żona WCPFC għandu jiddaħħal fil-ġurnal ta' abbord imsemmi hawn fuq fir-rigward tal-perjodi li matulhom il-bastiment ma jkunx fl-ilmijiet ta' Kiribati.

4.   Għall-iskopijiet ta' dan l-Annes, it-tul ta’ żmien tal-vjaġġ minn bastiment tal-Komunità fl-ilmijiet ta' Kiribati huwa ddefinit kif ġej:

jew il-perjodu li jgħaddi bejn d-dħul u l-ħruġ miż-żona tas-sajd ta' Kiribati;

jew il-perjodu li jgħaddi bejn d-dħul u l-ħruġ fiż-żona tas-sajd ta' Kiribati u t-trażbord;

jew il-perjodu li jgħaddi bejn d-dħul fiż-żona tas-sajd ta' Kiribati u l-ħatt l-art f'Kiribati.

5.   Il-bastimenti kollha awtorizzati biex jistadu fl-ilmijiet ta' Kiribati fil-qafas tal-Ftehim għandhom jikkomunikaw il-qabdiet tagħhom lill-Ministeru responsabbli għas-sajd f'Kiribati sabiex ikun jista' jivverifika l-kwantitajiet maqbuda, li jiġu vvalidati mill-istituti xjentifiċi kompetenti skond il-proċedura msemmija fil-paragrafu 4 tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu I ta’ dan l-Anness. Il-modalitajiet ta’ komunikazzjoni tal-qabdiet huma dawn li ġejjin:

Il-logsheet oriġinali għandha tiġi ppreżentata lill-awtoritajiet kompetenti lokali ta' Kiribati jew tintbagħat permezz ta' posta rreġistrata jew courier lill-Ministeru responsabbli għas-sajd f'Kiribati fi żmien 45 jum mit-tmiem ta’ l-aħħar vjaġġ li jkun sar matul il-perjodu msemmi. Fl-istess ħin għandhom jintbagħtu kopji b’mezzi jew permezz ta’ faks lill-Istat Membru tal-bandiera u lill-Ministeru responsabbli għas-sajd f'Kiribati.

Il-formoli għandhom jimtlew b’mod li jinqara u b’ittri kapitali, u għandhom jiġu ffirmati mill-kaptan tal-bastiment jew mir-rappreżentant legali tiegħu.

6.   F’każ li ma jitħarsux id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu, il-Gvern ta’ Kiribati jirriżerva d-dritt li jissospendi l-liċenzja tal-bastiment li wettaq in-nuqqas sakemm jitlestew il-formalitajiet u tiġi applikata l-penali stabbilita fil-leġiżlazzjoni attwali ta' Kiribati.

7.   Id-Direttur għas-Sajd u s-sidien ta' bastimenti għandhom iżommu kopja ta' komunikazzjonijiet bil-faks jew messaġi ta' l-email sakemm iż-żewġ partijiet ikunu qablu mad-dikjarazzjoni finali tat-tariffi dovuti msemmija fil-Kapitolu 1.

8.   Is-sidien tal-bastimenti li jistadu bil-purse seines għandhom jgħaddu kopja ta' l-irċevuta tal-ħatt l-art wara li jintemm kull vjaġġ ta' sajd li jkun sar kollu kemm hu jew parzjalment fiż-żona tas-sajd ta' Kiribati. Jekk dawn id-disposizzjonijiet ma jiġux osservati, id-Direttur tas-Sajd jirriżerva d-dritt li jissospendi l-liċenzja tal-bastiment li jkun qed jikser ir-regoli rilevanti, sakemm jitwettqu l-formalitajiet u jiġu applikati l-penali pprovduti skond il-liġijiet nazzjonali ta' Kiribati.

KAPITOLU IV

L-IMBARK TAL-BAĦRIN

1.   L-operaturi tal-bastimenti li jistadu għat-tonn u tal-bastimenti li jistadu bil-konz tal-wiċċ għandhom iħaddmu baħrin li ġejjin mill-pajjiżi AKP, fosthom minn Kiribati, taħt il-kondizzjonijiet u bil-limiti li ġejjin:

għall-flotta tal-bastimenti li jistadu għat-tonn bit-tartarun, mill-inqas sitt baħrin AKP għandhom jiġu imbarkati matul l-istaġun tas-sajd għat-tonn fiż-żona tas-sajd ta’ Kiribati,

għall-flotta tal-bastimenti li jistadu bil-konz tal-wiċċ, mill-inqas erba’ baħrin AKP għandhom jiġu imbarkati matul l-istaġun tas-sajd fiż-żona tas-sajd ta’ Kiribati.

2.   Is-sidien tal-bastimenti għandhom jagħmlu ħilithom sabiex itellgħu abbord baħrin addizzjonali minn Kiribati.

3.   Is-sidien tal-bastimenti għandhom ikunu ħielsa li jagħżlu l-baħrin li jtellgħu abbord il-bastimenti tagħhom mill-ismijiet fuq il-listi ppreżentati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Pajjiżi AKP ikkonċernati, inkluż minn Kiribati.

4.   Meta jkunu ġew iffirmati kuntratti ma' ċittadini ta' Kiribati, skond il-punt 1 ta’ dan l-Artikolu, sid il-bastiment jew l-aġent għandu jgħaddi lill-awtorità kompetenti ta’ Kiribati l-ismijiet tal-baħrin lokali abbord il-bastiment ikkonċernat, fejn tissemma wkoll il-pożizzjoni tagħhom fl-ekwipaġġ.

5.   Id-Dikjarazzjoni ta’ l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji u d-drittijiet fundamentali fuq ix-xogħol tapplika b’mod sħiħ għall-baħrin imħaddma fuq bastimenti ta' l-UE. Dan jirrigwarda b’mod partikolari il-libertà ta’ assoċjazzjoni u ta’ l-għarfien effettiv tad-dritt ta’ negozjar kollettiv tal-ħaddiema u tal-qerda tad-diskriminazzjoni fil-qasam ta’ l-impjiegi u l-professjonijiet.

6.   Il-kuntratti tax-xogħol ta’ baħrin minn Kiribati, skond il-punt 1 ta’ dan l-Artikolu, għandhom jiġu ffirmati mir-rappreżentant(i) tas-sid u l-baħrin u/jew it-trejdjunjins tagħhom jew ir-rappreżentanti tagħhom f'konsultazzjoni ma’ l-awtorità marittima ta’ Kiribati. Għandha tintbagħat kopja lill-firmatarji. Dawn il-kuntratti għandhom jiggarantixxu lill-baħrin il-benefiċċju tar-reġim tas-sigurtà soċjali li japplika għalihom, li jinkludi assigurazzjoni fuq il-mewt, mard jew inċidenti.

7.   Is-sidien tal-bastiment huma responsabbli għas-salarju tal-baħrin. Dan għandu jiġi stabbilit, qabel ma jinħarġu l-liċenzji, bi qbil reċiproku bejn l-operaturi jew ir-rappreżentanti tagħhom u l-awtoritajiet tal-pajjiż AKP ikkonċernat. Madankollu, il-kondizzjonijiet tal-ħlas tal-baħrin lokali ma jistgħux ikunu anqas minn dawk li japplikaw għall-ekwipaġġi ta' Kiribati u fl-ebda ċirkostanzi m'għandhom ikunu anqas minn dawk stabbiliti skond l-istandards ta' l-ILO.

8.   Kull baħri impjegat fuq bastimenti tal-Komunità għandu jippreżenta ruħu lill-kaptan tal-bastiment rilevanti lejlet id-data proposta għall-imbark tiegħu. Jekk il-baħri ma jkunx preżenti fid-data u l-ħin previsti għall-imbarkazzjoni, sid il-bastiment jinħeles awtomatikament mill-obbligu li jimbarka lil dak il-baħri.

9.   Madankollu, f’każ li ebda baħri mill-pajjiżi AKP ma jittella' abbord għal raġunijiet differenti minn dawk stipulati fil-punt preċedenti, is-sidien tal-bastimenti tal-Komunità kkonċernati għandhom ikunu obbligati jħallsu, għal kull jum ta’ sajd fl-ibħra tal-pajjiż AKP ikkonċernat, somma stabbilita minn qabel ta’ EUR 20 kuljum. Il-ħlas ta’ din is-somma għandu jsir sa mhux aktar tard mit-termini stabbiliti fil-punt I.2.6 ta’ dan l-Anness. Mad-dħul tagħhom fiż-ŻEE ta' Kiribati, is-sidien tal-bastimenti Komunitarji għandhom jinnotifikaw l-għadd tal-baħrin AKP abbord.

10.   Din is-somma għandha tintuża għat-taħriġ tal-baħrin lokali u titħallas fil-kont indikat mill-awtoritajiet tal-pajjiż AKP ikkonċernat.

KAPITOLU V

IL-MIŻURI TEKNIĊI

Il-bastimenti għandhom josservaw il-miżuri u r-rakkomandazzjonijiet adottati mil-WCPFC għar-reġjun, għal dak li għandu x’jaqsam ma’ l-irkaptu tas-sajd, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tagħhom u kull miżura teknika oħra li tapplika għall-attivitajiet tas-sajd tagħhom.

KAPITOLU VI

L-OSSERVATURI

1.   Fil-mument li l-bastiment jiġi rreġistrat, il-bastimenti Komunitarji kollha għandhom jagħtu kontribuzzjoni ta’ EUR 400 għall-“Fond tal-Proġett għall-Osservazzjoni tas-Sajd”, li għandha titħallas fil-kont Nru 4 tal-Gvern ta' Kiribati, skond l-Artikolu 2(7) tal-Protokoll, wara li jkun sar kwalunkwe tnaqqis rilevanti.

2.   Il-bastimenti awtorizzati jistadu fl-ilmijiet ta' Kiribati fil-qafas tal-ftehim għandhom itellgħu abbord osservaturi magħżula mill-WCPFP, bil-kondizzjonijiet stabbiliti hawn taħt.

Fuq talba tal-WCPFC, il-bastimenti tal-Komunità għandhom itellgħu abbord osservatur magħżul minn din l-organizzazzjoni sabiex jivverifika l-qabdiet li jkunu saru fl-ilmijiet ta' Kiribati.

Il-WCPFC għandha tistabbilixxi lista tal-bastimenti magħżula biex itellgħu osservatur abbord, kif ukoll lista ta’ l-osservaturi maħtura. Dawn il-listi għandhom jinżammu aġġornati. Dawn għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni Ewropea hekk kif jiġu stabbiliti u mbagħad kull tliet xhur fir-rigward ta’ l-aġġornament eventwali tagħhom.

L-WCPFC għandha tinnotifika lis-sidien tal-bastimenti jew lir-rappreżentanti tagħhom bl-isem ta' l-osservatur nominat biex jittella' abbord il-bastiment tagħhom u dan mal-ħruġ tal-liċenzja jew sa mhux aktar tard minn 15-il jum qabel id-data stipulata biex l-osservatur jittella' abbord.

3.   L-osservatur jibqa’ fuq il-bastiment għal vjaġġ wieħed. Madankollu, fuq talba espliċita tal-WCPFC, dan l-imbark jista’ jkopri aktar minn vjaġġ wieħed skond it-tul medju tal-vjaġġi previsti għal bastiment partikolari. Din it-talba ssir mill-WCPFC kompetenti meta jiġi kkomunikat l-isem ta’ l-osservatur magħżul biex jimbarka fuq il-bastiment ikkonċernat.

4.   Il-kondizzjonijiet ta’ l-imbark ta’ l-osservatur huma ddefiniti bi qbil bejn l-operatur jew ir-rappreżentant tiegħu u l-WCPFC kompetenti.

5.   It-tlugħ abbord ta' l-osservatur għandu jsir fil-port magħżul minn sid il-bastiment fil-bidu ta’ l-ewwel vjaġġ fl-ilmijiet ta' Kiribati, wara n-notifika tal-lista tal-bastimenti magħżula.

6.   Is-sidien konċernati għandhom, fi żmien ġimgħatejn u b'avviż minn qabel ta' għaxart ijiem, jinnotifikaw id-dati u l-portijiet tas-sotto-reġjun, previsti għat-tlugħ abbord ta' l-osservaturi.

7.   Fil-każ li l-osservatur jittella' abbord f’port barra s-sottoreġjun, l-ispejjeż tal-vjaġġ ta’ l-osservatur jitħallsu minn sid il-bastiment. Jekk bastiment li jkollu abbord osservatur reġjonali joħroġ barra miż-żona tas-sajd reġjonali, għandha tittieħed kull miżura biex jiġi ggarantit li l-osservatur jittieħed lura f’pajjiżu malajr kemm jista’ jkun u l-ispejjeż jitħallsu mill-operatur.

8.   Jekk l-osservatur ma jkunx preżenti fil-ħin u fil-post miftiehem u matul it-tnax-il siegħa mill-ħin miftiehem, sid il-bastiment ikun awtomatikament meħlus mill-obbligu tiegħu li jtella' lil dak l-osservatur abbord.

9.   Meta jkun abbord, l-osservatur għandu jiġi ttrattat bħala uffiċjal. Hu jaqdi dawn id-dmirijiet:

josserva l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti;

jivverifika l-pożizzjoni tal-bastimenti involuti f’operazzjonijiet ta’ sajd;

jipproċedi f’ħidmiet ta’ ġbir ta’ kampjuni bijoloġiċi fil-qafas tal-programmi xjentifiċi,

jinnota l-irkaptu tas-sajd użat,

jivverifika l-informazzjoni li tidher fil-ġurnal ta' abbord dwar il-qabdiet li jkunu saru fl-ilmijiet ta' Kiribati;

jivverifika l-perċentwali tal-qabdiet inċidentali u jagħmel stima tal-volum ta' l-ispeċijiet ta' ħut (fin-fish) mormija li huma tajbin għall-kummerċ;

jirrapporta d-data dwar is-sajd, bi kwalunkwe mezz xieraq inkluż il-volum tal-qabdiet prinċipali u inċidentali li jkunu abbord, darba fil-ġimgħa meta l-bastiment ikun qed jistad fl-ilmijiet ta' Kiribati.

10.   Il-kaptan għandu jagħmel kull ma jista' biex jiżgura s-sikurezza fiżika u morali ta’ l-osservaturi waqt li jaqdu dmirijiethom.

11.   Kemm jista' jkun l-osservaturi għandhom ikunu offruti l-faċilitajiet kollha meħtieġa sabiex jaqdu dmirijiethom il-kaptan għandu jagħtihom aċċess għall-mezzi ta’ komunikazzjoni meħtieġa biex jaqdu dmirijiethom, għad-dokumenti marbuta direttament ma’ l-attivitajiet tas-sajd tal-bastiment, li jinkludu b’mod partikolari l-ġurnal ta’ abbord u l-ġurnal ta’ navigazzjoni, kif ukoll għall-partijiet tal-bastiment meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jwettqu l-kompiti tagħhom bħala osservaturi aktar faċilment.

12.   Waqt li jkun fuq il-bastiment, l-osservatur:

jieħu l-miżuri kollha xierqa sabiex jiżgura il-kundizzjonijiet tat-tlugħ tiegħu abbord, kif ukoll il-preżenza tiegħu fuq il-bastiment, ma jinterrompux u lanqas itellfu l-ħidmiet tas-sajd,

jirrispetta l-proprjetà u l-irkaptu li jinsabu fuq il-bastiment, kif ukoll il-kunfidenzjalità ta’ kull dokument li jappartjeni lill-bastiment rilevanti.

13.   Fi tmiem il-perjodu ta’ l-osservazzjoni u qabel ma jitlaq minn fuq il-bastiment, l-osservatur jagħmel rapport ta’ l-attivitajiet li għandu jintbagħat lill-WCPFC u li tingħata kopja tiegħu lill-kaptan tal-bastiment.

14.   Sid il-bastiment huwa responsabbli għall-ispejjeż ta' l-akkomodazzjoni u ta’ l-ikel ta’ l-osservatur bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għall-uffiċjali, skond il-possibbiltajiet prattiċi tal-bastiment.

15.   Is-salarju u l-kontribuzzjonijijet tas-sigurtà soċjali ta’ l-osservatur jitħallsu mill-WCPFC.

16.   Iż-żewġ partijiet se jikkonsultaw malajr kemm jista’ jkun bejniethom u lill-pajjiżi terzi kkonċernati dwar id-definizzjoni ta’ sistema ta’ osservaturi reġjonali u l-għażla ta’ l-organizzazzjoni reġjonali tas-sajd kompetenti. Sakemm tiġi implimentata sistema ta’ osservaturi reġjonali, il-bastimenti awtorizzati biex jistadu fl-ilmijiet ta' Kiribati, minflok l-osservaturi reġjonali, għandhom itellgħu abbord osservaturi magħżula mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Kiribati skond ir-regoli stabbiliti hawn fuq.

KAPITOLU VII

IL-MONITORAĠĠ

1.   Il-Komunità Ewropea għandha żżomm lista aġġornata ta' bastimenti li għalihom tkun inħarġet liċenzja tas-sajd skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll. Din il-lista għandha tiġi notifikata lill-awtoritajiet ta' Kiribati, li huma inkarigati mill-kontroll tas-sajd hekk kif tiġi stabbilita u kull meta tiġi aġġornata.

2.   Id-dħul u l-ħruġ miż-żona

Il-bastimenti tal-Komunità jinnotifikaw, mill-inqas 3 sigħat minn qabel, lill-awtoritajiet ta' Kiribati responsabbli għall-monitoraġġ tas-sajd, l-intenzjoni tagħhom li jidħlu jew joħorġu miż-żona tas-sajd ta' Kiribati, kif imsemmi fl-Appendiċi IV. Huma għandhom ukoll jiddikjaraw il-kwantitajiet globali u l-ispeċijiet abbord.

Meta jinnotifika l-ħruġ tiegħu, kull bastiment għandu wkoll jagħti l-pożizzjoni tiegħu. Dawn il-komunikazzjonijiet preferibbilment għandhom isiru bil-faks, u, fin-nuqqas ta’ dan, għall-bastimenti mhux mgħammrin bil-faks, bir-radju u bl- e-mail.

Bastiment li jinqabad jistad mingħajr ma jkun avża lill-awtorità kompetenti Kiribati jitqies bħala bastiment li kiser il-liġi.

In-numri tal-faks u tat-telefown kif ukoll l-indirizz elettroniku jingħataw ukoll meta tinħareġ il-liċenzja tas-sajd.

3.   Il-proċeduri ta' kontroll

Il-kaptani tal-bastimenti tal-Komunità li jkunu involuti f’attivitajiet ta’ sajd fl-ilmijiet ta' Kiribati għandhom jippermettu u jiffaċilitaw l-imbark u t-twettiq tad-dmirijiet ta’ kwalunkwe uffiċjal ta' Kiribati inkarigat mill-ispezzjoni u l-kontroll ta’ l-attivitajiet tas-sajd.

Il-preżenza abbord ta’ dawn l-uffiċjali m'għandhiex teċċedi ż-żmien meħtieġ għat-twettiq tal-kompitu tagħhom.

Fit-tmiem ta’ kull spezzjoni u kull monitoraġġ fil-port, jingħata ċertifikat lill-kaptan tal-bastiment.

4.   L-immarkar tal-bastimenti

Il-bastimenti Komunitarji għandhom ikollhom immarkar estern skond ir-regoli tal-FAO.

5.   Il-monitoraġġ bis-satellita

Il-bastimenti tas-sajd Komunitarji kollha li jistadu taħt dan il-ftehim għandhom ikunu soġġetti għall-monitoraġġ bis-satellita skond l-Appendiċi V. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jidħlu fis-seħħ fl-10 jum wara n-notifika mill-Gvern ta' Kiribati lid-Delegazzjoni dwar il-bidu tal-ħidmiet tal-korp responsabbli għall-monitoraġġ tal-bastimenti tas-sajd ta' Kiribati.

6.   It-tlugħ abbord

L-awtoritajiet kompetenti ta' Kiribati għandhom jinfurmaw lill-Istat tal-bandiera u lill-Kummissjoni Ewropea, fi żmien massimu ta’ 24 siegħa, b'kull infrazzjoni u penali imposti fuq bastimenti Komunitarji fl-ilmijiet ta' Kiribati.

L-Istat tal-bandiera u l-Kummissjoni Ewropea għandhom jirċievu fl-istess waqt rapport qasir dwar iċ-ċirkostanzi u r-raġunijiet li wasslu għall-ispezzjoni li matulha tkun ġiet osservata l-infrazzjoni.

7.   Ir-rapport ta' l-ispezzjoni

Wara li l-awtoritajiet kompetenti ta' Kiribati jkunu ħejjew l-istqarrija, il-kaptan tal-bastiment għandu jiffirmaha.

Din il-firma m'għandhiex tippreġudika d-drittijiet tal-kaptan jew kwalunkwe difiża li jista' jagħmel għall-ksur allegat.

Il-kaptan għandu jieħu l-bastiment tiegħu fil-port indikat mill-awtoritajiet ta' Kiribati. Fil-każijiet ta’ infrazzjoni minuri, l-awtorità kompetenti ta' Kiribati tista’ tawtorizza lill-bastiment spezzjonat biex ikompli l-attivitajiet tas-sajd tiegħu.

8.   Il-proċedura għall-ispezzjoni

Qabel ma jittieħdu proċeduri ġudizzjarji, għandu jsir tentattiv sabiex l-ksur allegat jiġi riżolt bonarjament. Din il-proċedura għandha tintemm sa mhux aktar tard minn ħamest ijiem tax-xogħol wara d-dħul fil-port b'riżultat ta' l-ispezzjoni.

F’każ ta’ tranżazzjoni bonarja, l-ammont tal-multa applikata għandu jiġi determinat skond il-liġi ta' Kiribati.

F’każ li l-kwistjoni ma tkunx setgħet tissolva permezz ta’ tranżazzjoni bonarja u li din titressaq quddiem awtorità ġudizzjarja kompetenti, sid il-bastiment għandu jiddepożita garanzija bankarja, f’ammont li jiġi ffissat meta jitqiesu l-ispejjeż li l-ispezzjoni u l-monitoraġġ tal-bastiment iġibu magħhom, kif ukoll l-ammont tal-multi u tal-kumpens li jistgħu jeħlu dawk responsabbli mill-infrazzjoni, fil-kont tal-bank magħżul mill-awtoritajiet kompetenti ta' Kiribati.

Il-garanzija bankarja tkun irrevokabbli qabel ma tintemm il-proċedura ġudizzjarja. Hija tiġi rrevokata malli l-proċedura tintemm mingħajr kundanna. Bl-istess mod, f’każ ta’ kundanna li twassal għal multa inferjuri għall-garanzija depożitata, id-differenza tiġi rilaxxata mill-awtoritajiet kompetenti ta' Kiribati.

Il-bastiment għandu jinħeles u l-ekwipaġġ tiegħu jitħalla jitlaq mill-port:

malli jitwettqu l-obbligi li joħorġu mill-proċedura ta’ tranżazzjoni bonarja, inkella

malli l-garanzija bankarja msemmija fil-punt (ċ) tkun ġiet depożitata u aċċettata mill-awtoritajiet kompetenti ta' Kiribati, sakemm jintemma l-proċeduri ġudizzjarji.

9.   It-Trażbord

Kull bastiment tal-Komunità li jixtieq jittrażborda qabdiet li jkun għamel fl-ilmijiet ta' Kiribati għandu jagħmel dan fil-portijiet ta' Kiribati.

Is-sidien ta' dawn il-bastimenti għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti ta' Kiribati bl-informazzjoni f'konformità ma' l-Appendiċi IV, mill-anqas minn 48 siegħa minn qabel:

It-trażbord jitqies bħala ħruġ miż-żona tas-sajd ta' Kiribati. Il-bastimenti għandhom għalhekk jippreżentaw il-ġurnali ta' abbord lill-awtoritajiet kompetenti ta' Kiribati u jiddikaraw jekk humiex bi ħsiebhom ikomplu jistadu jew jitilqu miż-żona tas-sajd ta' Kiribati, skond l-Appendiċi III A u III B.

Kull operazzjoni ta’ trażbord ta' qabdiet fiż-żona tas-sajd ta' Kiribati jew li mhix imsemmija fil-punti ta’ hawn fuq hija pprojbita fiż-żona tas-sajd ta' Kiribati. Kull persuna li ma tħarisx din id-dispożizzjoni għandha tkun soġġetta għall-penali stabbiliti fil-liġi ta' Kiribati.

10.   Il-Kaptani tal-bastimenti tal-Komunità li huma involuti f’operazzjonijiet ta’ ħatt l-art jew ta’ trażbord f’port ta' Kiribati għandhom jippermettu u jiffaċilitaw ispezzjoni ta’ dawn l-operazzjonijiet mill-ispetturi ta' Kiribati. Ladarba tkun tlestiet l-ispezzjoni, kopja tar-rapport ta' spezzjoni tingħata lill-kaptan tal-bastiment.

Appendiċi

I

Formola ta' applikazzjoni għall-inklużjoni ta' bastiment tas-sajd fir-reġistru tar-Repubblika ta' Kiribati

II.

Formola ta' applikazzjoni għal liċenzja tas-sajd

III A.

Logsheet reġjonali dwar l-użu tal-purse seines fil-Paċifiku tan-nofsinhar

III A.

Logsheet reġjonali dwar l-użu tal-konzijiet fil-Paċifiku tan-nofsinhar

IV.

Dettalji ta' rappurtar

V.

Il-protokoll VMS

Appendiċi I

Formola ta' Applikazzjoni għall-inklużjoni ta' Bastiment tas-Sajd fir-Reġistru tar-Repubblika ta' Kiribati

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi II

Applikazzjoni għal liċenzja tas-sajd

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi III A

Logsheet reġjonali tal-purse seines fin-nofsinhar tal-paċifiku

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi III B

Logsheet reġjonali tal-konzijiet fin-nofsinhar tal-paċifiku

Image

Test ta 'immaġni

Appendix IV

DETTALJI TAR-RAPPURTAR

rapporti lid-direttur tas-sajd

Tel.: (686) 21099Faks: (686) 21120 E-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Rappurtar ta' Dħul fiż-Żona

24 siegħa qabel id-dħul fil-limiti taż-żona.

(a)

Kodiċi tar-rapport (ZENT);

(b)

Numru ta' reġistrazzjoni: jew tal-liċenzja;

(c)

Il-kodiċi tar-radju jew l-ittri tas-sinjal;

(d)

Id-data tad-dħul (JJ-XX-SS);

(e)

Il-ħin tad-dħul (GMT);

(f)

Pożizzjoni tad-dħul;

(g)

Qabda totali abbord skond il-piż u l-ispeċi.

 

PALAMIT (SJ)___.__(Mt)

 

TONN TAX-XEWKA SAFRA (YF)___.__(Mt)

 

OĦRAJN (OT)___.__(Mt)

e.g. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Rappurtar tat-Tluq miż-Żona

Immedjatament mat-tluq mil-limiti taż-żona tas-sajd:

(a)

Kodiċi tar-rapport (ZDEP);

(b)

Numru ta' reġistrazzjoni: jew tal-liċenzja;

(c)

Il-kodiċi tar-radju jew l-ittri tas-sinjal;

(d)

Data tat-tluq;

(e)

Il-ħin tat-tluq (GMT);

(f)

Il-pożizzjoni tat-tluq;

(g)

Qabda abbord skond il-piż u l-ispeċi.

 

PALAMIT (SJ)___.__(Mt)

 

TONN TAX-XEWKA SAFRA (YF)___.__(Mt)

 

OĦRAJN (OT)___.__(Mt)

(h)

Qabda totali fiż-żona skond il-piż u l-ispeċi (bħall-Qabda Abbord);

(i)

Total ta' jiem mistada (l-għadd reali ta' jiem li fihom tkun saret sajda fiż-Żona)

eż ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Rappurtar ta' kull ġimgħa dwar il-pożizzjoni u l-qabda filwaqt li ġewwa ż-Żona

Kull nhar ta' Tlieta matul il-perjodu mqatta' ġewwa l-limiti taż-żona tas-sajd wara r-rapport tad-dħul jew l-aħħar rapport ta' kull ġimgħa;

(a)

Kodiċi tar-rapport (WPCR);

(b)

Numru ta' reġistrazzjoni: jew tal-liċenzja;

(c)

Il-kodiċi tar-radju jew l-ittri tas-sinjal;

(d)

Data tal-WPCR (JJ:XX:SS);

(e)

Pożizzjoni tar-rappurtar;

(f)

Qabda mill-aħħar rapport ’l hawn:

 

PALAMIT (SJ)___.__(Mt)

 

TONN TAX-XEWKA SAFRA (YF)___.__(Mt)

 

OĦRAJN (OT)___.__(Mt)

(g)

Jiem mistada mill-aħħar rapport ’l hawn

Per eżempju: WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Dħul fil-port, inkluż dħul għat-trażbord, għall-proviżjonament mill-ġdid, l-iżbark ta' l-ekwipaġġ jew emerġenza

Għallinqas 48 siegħa qabel ma jidħol fil-port il-bastiment:

(a)

Kodiċi tar-rapport (PENT);

(b)

Numru ta' reġistrazzjoni: jew tal-liċenzja;

(c)

Il-kodiċi tar-radju jew l-ittri tas-sinjal;

(d)

Id-data tar-rappurtar (JJ-XX-SS);

(e)

Pożizzjoni tar-rappurtar;

(f)

Isem il-port;

(g)

Ħin stmat tal-wasla (LST)JJXX:ssmm;

(h)

Qabda abbord skond il-piż u l-ispeċi.

 

PALAMIT (SJ)___.__(Mt)

 

TONN TAX-XEWKA SAFRA (YF)___.__(Mt)

 

OĦRAJN (OT)___.__(Mt)

(i)

Raġuni għad-dħul fil-port

Per eżempju: PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Tluq mill-port

Immedjatament wara t-tluq mill-port

(a)

Kodiċi tar-rapport (PDEP);

(b)

Numru ta' reġistrazzjoni: jew tal-liċenzja;

(c)

Il-kodiċi tar-radju jew l-ittri tas-sinjal;

(d)

Id-data tar-rappurtar (GMT) (JJ-XX-SS);

(e)

Isem il-Port;

(f)

Id-data u l-ħin tat-tluq (LST) GGMM:ssmm;

(g)

Qabda abbord skond il-piż u l-ispeċi.

 

PALAMIT (SJ)___.__(Mt)

 

TONN TAX-XEWKA SAFRA (YF)___.__(Mt)

 

OĦRAJN (OT)___.__(Mt)

(h)

Id-destinazzjoni li jmiss

Per eżempju: PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/ŻONA TAS-SAJD

6.   Dħul fi jew Tluq minn Żona Magħluqa

Għallinqas 12-il siegħa qabel ma jidħol u immedjatament wara li jitlaq miż-żona magħluqa:

(a)

It-tip tar-Rapport (ENCA għad-dħul u DECA għall-ħruġ);

(b)

Numru ta' reġistrazzjoni: jew tal-liċenzja;

(c)

Il-kodiċi tar-radju jew l-ittri tas-sinjal;

(d)

Id-data ta' ENCA jew DECA;

(e)

Il-ħin ta' l-ENCA jew DECA (GMT) JJ-XX-SS:ssmm;

(f)

Pożizzjoni ta' l-ENCA jew DECA (sa minuta ta' l-arc);

(g)

Veloċità u rotta;

(h)

Raġuni għall-ENCA

Pereżempju: ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7.   Avviż ta' teħid ta' Fjuwil

għallinqas 24 siegħa qabel ma jerġa' jieħu l-fjuwil minn tanker liċenzjat

(a)

Tip ta' rapport (FUEL);

(b)

Numru ta' reġistrazzjoni: jew tal-liċenzja;

(c)

Il-kodiċi tar-radju jew l-ittri tas-sinjal;

(d)

Ħin tar-rappurtar (GMT);

(e)

Pożizzjoni tar-rappurtar (sa minuta ta' l-arc);

(f)

Ammont ta' fjuwil abbord (Kilolitri);

(g)

Data stmata tat-teħid tal-fjuwil;

(h)

Pożizzjoni stmata għat-teħid tal-fjuwil;

(i)

Isem it-tanker:

Per eżempju: FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Rapport dwar l-Attività ta' teħid tal-Fjuwil

Immedjatament wara t-teħid tal-fjuwil minn tanker liċenzjat.

(a)

Tip ta' rapport (BUNK);

(b)

Numru ta' reġistrazzjoni: jew tal-liċenzja;

(c)

Il-kodiċi tar-radju jew l-ittri tas-sinjal;

(d)

Id-data u l-ħin tat-teħid tal-fjuwil (GMT) JJ-XX-SS:ssmm;

(e)

Pożizzjoni stmata għat-teħid tal-fjuwil;

(f)

Ammont ta' fjuwil imtella' abbord f'kilolitri;

(g)

Il-ħin tat-tlestija mit-teħid tal-fjuwil (GMT);

(h)

Pożizzjoni fejn ikun intemm it-teħid tal-fjuwil;

(i)

Isem it-tanker:

Per eżempju: BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Rapport dwar l-Attività ta' Trażbord

Immedjatament wara t-trażbord f'port awtorizzat f'Kiribati f'bastiment liċenzjat għall-ġarr.

(a)

Tip ta' rapport (TSHP);

(b)

Numru ta' reġistrazzjoni: jew tal-liċenzja;

(c)

Il-kodiċi tar-radju jew l-ittri tas-sinjal;

(d)

Id-data tar-rilaxx (JJ-XX-SS);

(e)

Il-port tar-rilaxx;

(f)

Qabda trażbordata skond il-piż u l-ispeċi;

 

PALAMIT (SJ)___.__(Mt)

 

TONN TAX-XEWKA SAFRA (YF)___.__(Mt)

 

OĦRAJN (OT)___.__(Mt)

(g)

Isem it-trasportatur bl-istiva mkessħa;

(h)

Destinazzjoni tal-qabda

Per eżempju: TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

10.   Rapport tat-Tlestija

Fi żmien 48 siegħa mit-tlestija ta' vjaġġ billi tiġi rilaxxata l-qabda f'portijiet oħra tas-sajd (barra Kiribati) inklużi portijiet operattivi jew il-port ta' residenza.

(a)

Tip ta' rapport (COMP);

(b)

Isem il-bastiment;

(c)

Numru tal-liċenzja;

(d)

L-ittri tal-kodiċi tar-radju;

(e)

Id-data tar-rilaxx (JJ-XX-SS);

(f)

Qabda rilaxxata skond l-ispeċi

 

PALAMIT (SJ)___.__(Mt)

 

TONN TAX-XEWKA SAFRA (YF)___.__(Mt)

 

OĦRAJN (OT)___.__(Mt)

(g)

Isem il-port.

Per eżempju: COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Appendiċi V

Protokoll (VMS)

Dispożizzjonijiet applikabbli għall-monitoraġġ permezz tas-satellita tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità li jistadu fiż-ŻEE ta’ Kiribati

1.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll jikkompletaw il-protokoll dwar l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija bejn il-Kommunità Ewropea u r-Repubblika ta' Kiribati dwar is-sajd 'il barra mill-Kosta ta' Kiribati għall-perjodu bejn is-16 ta' Settembru 2006 u l-15 ta' Settembru 2012, u japplikaw skond punt 5 ta' “Kapitolu VII — Monitoraġġ” ta' l-Anness tiegħu.

2.   Il-bastimenti kollha tas-sajd li jkunu itwal minn 15-il metru fl-itwal parti tagħhom, li jistadu fil-qafas tal-Ftehim dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u Kiribati għandhom ikunu mmonitorjati permezz tas-satellita meta jkunu fiż-ŻEE ta' Kiribati.

L-awtoritajiet Kiribati għandhom jikkomunikaw lill-Parti Komunitarja l-pożizzjonijiet taż-żoni tas-sajd (latitudni u lonġitudni) taż-ŻEE ta' Kiribati sabiex il-bastimenti jkunu mmonitorjati permezz tas-satellita.

L-awtoritajiet ta' Kiribati għandhom jgħaddu l-informazzjoni elettronikament fi gradi deċimali (WGS 84).

3.   Il-Partijiet għandhom jipproċedu għal skambju ta’ informazzjoni li tikkonċerna l-indirizzi X.25 u l-ispeċifikazzjonijiet utilizzati fil-komunikazzjonijiet elettroniċi ta’ bejn iċ-Ċentri ta' Kontroll tagħhom skond il-punti 5 sa 7. Din l-informazzjoni għandha tinkludi dan li ġej jekk jeżistu: l-ismijiet, in-numri tat-telefon, tat-teleks u tal-faks u l-indirizzi elettroniċi (Internet jew X.400) li jistgħu jintużaw għall-komunikazzjoni ġenerali bejn iċ-Ċentri tal-Kontroll.

4.   Il-pożizzjoni tal-bastiment tiġi ddeterminata b’marġini ta’ żball inqas minn 500 metru u b’intervall ta’ kunfidenza ta’ 99 %.

5.   Meta bastiment li jkun qed jistad fil-qafas tal-Ftehim u li jkun immonitorjat permezz tas-satellita skond il-leġiżlazzjoni tal-Komunità jidħol fiż-ŻEE ta' Kiribati, ir-rapporti tal-pożizzjoni sussegwenti (identifikazzjoni tal-bastiment, lonġitudni, latitudni, rotta u veloċità) jiġu kkomunikati mill-ewwel miċ-Ċentru ta' Kontroll ta’ l-Istat ta’ tal-bandiera liċ-Ċentru ta' Monitoraġġ tas-Sajd ta' Kiribati (FMC) kultant ħin f'perjodi massimi ta’ tliet sigħat. Dawn il-messaġġi jiġu identifikati bħala rapporti tal-pożizzjoni.

6.   Il-messaġġi speċifikati fil-punt 5 jintbagħtu b’mezz elettroniku fil-format X.25, mingħajr l-ebda protokoll ulterjuri. Dawn il-messaġġi għandhom jiġu kkomunikati fil-ħin reali skond il-format tat-Tabella II.

7.   F’każ li l-apparat ta’ monitoraġġ permanenti permezz tas-satellita installat abbord il-bastiment tas-sajd ikollu ħsara teknika jew jieqaf jaħdem, il-kaptan ta’ dan il-bastiment għandu jibgħat l-informazzjoni speċifikata fil-punt 5 meta suppost liċ-Ċentru ta' Kontroll ta’ l-Istat tal-bandiera u lill-FMC ta’ Kiribati permezz ta’ faks. F’dawn iċ-ċirkostanzi, ikun meħtieġ li jintbagħat Rapport tal-Pożizzjoni globali kull tmien sigħat. Dan ir-rapport ta’ pożizzjoni globali se jinkludi r-rapporti tal-pożizzjoni hekk kif irreġistrati mill-Kaptan tal-bastiment kull tliet sigħat skond ir-rekwiżiti stipulati fil-punt 5.

Iċ-Ċentru ta' Kontroll ta’ l-Istat tal-bandiera għandu jibgħat immedjatament dawn il-messaġġi lill-FMC ta' Kiribati. It-tagħmir difettuż għandu jissewwa jew jiġi sostitwit fi żmien massimu ta’ xahar. Ladarba jgħaddi dan it-terminu, il-bastiment ikkonċernat ikollu joħroġ miż-ŻEE ta' Kiribati.

8.   Iċ-Ċentri ta' Kontroll ta’ l-Istati tal-bandiera għandhom jissorveljaw il-movimenti tal-bastimenti tagħhom fl-ilmijiet tal-Kiribati. Fil-każ li l-monitoraġġ tal-bastimenti ma jsirx skond il-kondizzjonijiet stabbiliti, l-FMC ta’ Kiribati għandu jiġi informat b’dan malli dan isir magħruf, u l-proċedura prevista fil-punt 7 għandha tkun applikabbli.

9.   Jekk l-FMC ta’ Kiribati jara li l-Istat tal-bandiera ma jkunx qed jibgħat l-informazzjoni prevista fil-punt 5, id-dipartimenti kompetenti tal-Kummissjoni Ewropea jiġu informati b’dan mill-ewwel.

10.   Id-data tal-monitoraġġ kkomunikata lill-parti l-oħra, skond dawn id-dispożizzjonijiet hija maħsuba biss għall-użu mill-awtoritajiet ta' Kiribati għall-kontroll u l-monitoraġġ tal-flotta tal-Komunità li tistad skond il-Ftehim dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u Kiribati. Din l-informazzjoni ma tkun tista’ fl-ebda każ tiġi kkomunikata lil partijiet oħra.

11.   Il-komponenti tas-softwer u t-tagħmir fiżiku tas-sistema ta’ monitoraġġ permezz tas-satellita għandhom ikunu affidabbli u m’għandhom jippermettu l-ebda falsifikazzjoni tal-pożizzjonijiet u lanqas m’għandhom ikunu jistgħu jiġu mbagħbsa manwalment.

Is-sistema għandha tkun kompletament awtomatika u kapaċi topera f'kull ħin u indipendentement mill-kondizzjonijiet ambjentali u klimatiċi. Huwa pprojbit li wieħed jeqred, jagħmel ħsara, iwaqqaf jew jinterferixxi mas-sistema ta’ monitoraġġ permezz tas-satellita.

Il-kaptani tal-bastimenti għandhom jassiguraw li:

l-informazzjoni ma titbiddel bl-ebda mod;

l-antenna jew l-antenni mqabbda mat-tagħmir tal-monitoraġġ permezz tas-satellita bl-ebda mod ma jiġu ostakolati

l-alimentazzjoni elettrika tat-tagħmir tal-monitoraġġ permezz tas-satellita ma tiġi interrotta bl-ebda mod; kif ukoll

it-tagħmir tal-monitoraġġ permezz tas-satellita ma jitneħħiex minn fuq il-bastiment.

12.   Il-partijiet jaqblu li jaqsmu bejniethom, jekk jintalbu jagħmlu dan, l-informazzjoni dwar it-tagħmir użat għall-monitoraġġ permezz tas-satellita sabiex jiżguraw li kull biċċa tagħmir tkun kompletament kompatibbli ma’ l-esiġenzi tal-parti l-oħra għall-finijiet ta’ dawn il-miżuri.

13.   Kull tilwim dwar l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu s-suġġett ta’ konsultazzjoni bejn il-partijiet fil-qafas tal-Kumitat Konġunt stabbilita fl-Artikolu 9 tal-Ftehim.

14.   Il-partijiet jaqblu li jirrevedu, jekk ikun meħtieġ, dawn id-dispożizzjonijiet.

Il-komunikazzjoni tal-messaġġi VMS lil Kiribati

Rapport tal-pożizzjoni

Element tad-Data

Il-Kodiċi

Obbligatorju/Fakultattiv

Kummenti

Bidu tar-reġistrazzjoni

SR

O

Informazzjoni dwar is-sistema — jindika l-bidu tar-reġistrazzjoni

Destinatarju

AD

O

Informazzjoni dwar il-messaġġ — destinatarju. Kodiċi ISO Alpha 3 tal-pajjiż

Speditur

FR

O

Informazzjoni dwar il-messaġġ — min qed jitrażmetti. Kodiċi ISO Alpha 3 tal-pajjiż

L-Istat tal-bandiera

FS

F

 

Tip ta’ messaġġ

TM

O

Informazzjoni dwar il-messaġġ — tip ta’ messaġġ “POS”

Kodiċi tar-Radju

RC

O

Informazzjoni dwar il-bastiment — kodiċi internazzjonali tar-radju tal-bastiment

Numru ta’ referenza intern għall-Parti kontraenti

IR

F

Numru uniku tal-parti kontraenti bħala kodiċi ISO-3 ta’ l-Istat tal-bandiera segwit b'numru)

Numru tar-reġistrazzjoni estern

XR

O

Informazzjoni dwar il-bastiment — in-numru li jidher fuq il-ġenb tal-vapur

Latitudni

LA

O

Informazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-bastiment — il-pożizzjoni fi gradi u minuti N/S GGMM (WGS-84)

Lonġitudni

LO

O

Informazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-bastiment — il-pożizzjoni fi gradi u minuti E/W GGMM (WGS-84)

Rotta

CO

O

Ir-rotta tal-bastiment fuq skala ta' 360°

Veloċità

SP

O

Il-veloċità tal-vapur f'deċmi ta’ knots

Dati

DA

O

Informazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-bastiment — id-data tar-reġistrazzjoni tal-pożizzjoni UTC (SSSSXXJJ)

Ħin

TI

O

Informazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-bastiment — il-ħin tar-reġistrazzjoni tal-pożizzjoni UTC (SSMM)

Tmiem tar-reġistrazzjoni

ER

O

Informazzjoni dwar is-sistema — tindika t-tmiem tar-reġistrazzjoni

Sett ta’ karattri: ISO 8859.1

It-trażmissjoni tad-data hija strutturata kif ġej:

linja doppja mmejla (//) u kodiċi li jimmarkaw il-bidu tal-messaġġ;

linja waħda mmejla (/) timmarka s-separazzjoni bejn il-kodiċi u d-data.

Elementi ta' data fakultattiva għandhom jiddaħħlu bejn il-bidu u t-tmiem tar-reġistrazzjoni.

Il-limiti taż-ŻEE ta' Kiribati

Il-koordinati taż-ŻEE

Il-koordinati ta' l-FMC ta' Kiribati

Isem ta’ l-FMC:

Tel. VMS:

Faks VMS:

Email VMS:

Tel. DSPG:

Faks DSPG:

Indirizz X25 =

Dikjarazzjoni dħul/ħruġ:


7.8.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 205/35


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 894/2007

tat-23 ta’ Lulju 2007

dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim ta’ Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta’ São Tomé e Príncipe u l-Komunità Ewropea

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 37 tiegħu flimkien ma’ l-Artikolu 300(2) u l-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

Il-Komunità u r-Repubblika Demokratika ta’ São Tomé e Príncipe nnegozjaw u inizjalaw Ftehim ta’ Sħubija fis-settur tas-sajd li jagħti lis-sajjieda tal-Komunità opportunitajiet ta’ sajd fl-ilmijiet li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tar-Repubblika Demokratika ta’ São Tomé e Príncipe.

(2)

Huwa fl-interess tal-Komunità li dan il-Ftehim jiġi approvat.

(3)

Jeħtieġ li jiġi definit il-metodu għat-tqassim ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd fost l-Istati Membri,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-Ftehim ta’ Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta’ São Tomé e Príncipe u l-Komunità Ewropea huwa b’dan approvat f’isem il-Komunità.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-opportunitajiet ta’ sajd stabbiliti mill-Protokoll għall-Ftehim huma mqassma bejn l-Istati Membri kif ġej:

Kategorija ta’ sajd

Tip ta’ bastiment

Stat Membru

Liċenzji jew kwota

Sajd għat-tonn

Bastimenti bil-friża li jistadu għat-tonn bit-tartarun

Spanja

13

Franza

12

Sajd għat-tonn

Bastimenti bil-konzijiet tal-wiċċ

Spanja

13

Il-Portugall

5

Jekk it-talbiet għal liċenzji ta’ dawn l-Istati Membri ma jeżawrixxux l-opportunitajiet tas-sajd stipulati mill-Protokoll, il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra talbiet għal liċenzji mill-Istati Membri l-oħra kollha.

Artikolu 3

L-Istati Membri li l-bastimenti tagħhom jistadu taħt il-qafas tal-Ftehim għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-kwantitajiet, minn kull stokk, maqbuda fiż-żoni tas-sajd ta’ São Tomé, skond it-termini previsti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 500/2001 ta’ l-14 ta’ Marzu 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 dwar is-sorveljanza tal-qbid mid-dgħajjes tas-sajd tal-Komunità f’ibħra ta’ pajjiżi terzi u fl-ibħra miftuħa (1).

Artikolu 4

Il-President tal-Kunsill huwa awtorizzat jinnomina l-persuni li jkollhom is-setgħa sabiex jiffirmaw il-Ftehim sabiex tintrabat il-Komunità.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-publikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ Lulju 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

L. AMADO


(1)  ĠU L 73, 15.3.2001, p. 8.


FTEHIM TA’ SĦUBIJA FIS-SETTUR TAS-SAJD

bejn ir-Repubblika Demokratika ta’ São Tomé e Príncipe u l-Komunità Ewropea

IR-REPUBBLIKA DEMOKRATIKA ta’ SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

minn hawn ‘il quddiem “São Tomé e Príncipe”,

u

IL-KOMUNITÀ EWROPEA,

minn hawn ‘il quddiem “il-Komunità”,

minn hawn ‘il quddiem “il-Partijiet”,

FILWAQT LI JQISU r-relazzjoni ta’ koperazzjoni mill-qrib bejn il-Komunità u São Tomé e Príncipe, speċjalment fil-kuntest tal-Konvenzjoni ta’ Cotonou, u x-xewqa tagħhom li jsaħħu din ir-relazzjoni;

FILWAQT LI JQISU x-xewqa taż-żewġ Partijiet li jippromwovu l-isfruttament responsabbli tar-riżorsi tas-sajd permezz tal-koperazzjoni;

FID-DAWL tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar;

DETERMINATI li japplikaw id-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn fl-Atlantiku, minn issa ‘l quddiem “ICCAT”;

KONXJI ta’ l-importanza tal-prinċipji stabbiliti permezz tal-Kodiċi ta’ Mġiba dwar sajd responsabbli adottat fil-Konferenza tal-FAO fl-1995;

DETERMINATI li jikkoperaw, fl-interess reċiproku tagħhom, għall-istabbiliment ta’ sajd responsabbli sabiex tiġi żgurata l-konservazzjoni fit-tul u l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi ħajjin tal-baħar;

KONVINTI li din il-koperazzjoni għandha tkun imsejsa fuq il-komplementarjetà ta’ l-inizjattivi u l-azzjonijiet imwettqa, kemm b’mod konġunt kif ukoll minn kull waħda mill-Partijiet, sabiex jiżguraw il-koerenza tal-politika u s-sinerġija ta’ l-isforzi;

DEĊIŻI li, għal dawk il-finijiet, jibdew djalogu dwar il-politika settorali tas-sajd adottata mill-gvern ta’ São Tomé e Príncipe, sabiex jiġu identifikati l-mezzi addattati sabiex jiżguraw l-implimentazzjoni ta’ din il-politika kif ukoll l-involviment, fil-proċess, ta’ l-operaturi ekonomiċi u tas-socjetà ċivili,

ĦERQANA sabiex jistabbilixxu regoli dettaljati u l-kondizzjonijiet li jirregolaw l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tal-Komunità fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe, kif ukoll dawk dwar l-appoġġ mogħti mill-Komunità għall-istabbiliment ta’ sajd responsabbli f’dawn l-istess ilmijiet;

RIŻOLTI sabiex jikkoperaw ekonomikament aktar mill-qrib fil-qasam ta’ l-industrija tas-sajd u fl-attivitajiet marbuta magħha, permezz tat-twaqqif u l-iżvilupp ta’ impriżi konġunti li jinvolvu kumpanniji miż-żewġ Partijiet;

FTIEHMU DWAR DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Suġġett

Dan il-Ftehim jistabbilixxi l-prinċipji, ir-regoli u l-proċeduri li jirregolaw:

Il-koperazzjoni ekonomika, finanzjarja, teknika u xjentifika fil-qasam tas-sajd, bil-ħsieb tal-promozzjoni ta’ sajd responsabbli fiż-żoni tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe sabiex ikunu żgurati l-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u l-iżvilupp tas-settur tas-sajd f’São Tomé e Príncipe;

il-kondizzjonijiet ta’ aċċess għall-bastimenti tas-sajd tal-Komunità, għaż-żoni tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe;

il-koperazzjoni dwar metodi ta’ kontroll tas-sajd fiż-żoni tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe sabiex jiġu żgurati l-osservanza tal-kondizzjonijiet imsemmija hawn fuq, l-effikaċja tal-miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd, u l-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux dikjarat u mhux regolat;

sħubijiet bejn kumpanniji bil-għan li, fl-interess komuni, jiġu żviluppati attivitajiet ekonomiċi fis-settur tas-sajd u fl-attivitajiet marbuta miegħu.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, l-espressjonjiet li ġejjin huma definiti kif ġej:

(a)

“awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe”, il-gvern ta’ São Tomé e Príncipe

(b)

“awtoritajiet Komunitarji”, il-Kummissjoni Ewropea;

(c)

“żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe”, l-ilmijiet li, għall-finijiet ta’ sajd, jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ São Tomé e Príncipe;

(d)

“bastiment tas-sajd”, kwalunkwe bastiment mgħammar bil-ħsieb ta’ l-isfruttament kummerċjali tar-riżorsi ħajjin tal-baħar;

(e)

“bastiment tal-Komunità”, bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru tal-Komunità u rreġistrat fil-Komunità;

(f)

“kumitat konġunt” kumitat magħmul minn rappreżentanti tal-Komunità u ta’ São Tomé e Príncipe kif speċifikat fl-Artikolu 9 ta’ dan il-Ftehim;

(g)

“trasbord”, it-trasferiment fil-port jew fil-baħar tal-qabda kollha ta’ bastiment, jew ta’ parti minnha, għal bastiment ieħor;

(h)

“ċirkostanzi mhux normali”, ċirkostanzi għajr il-fenomeni naturali, li jaħarbu l-kontroll raġonevoli ta’ waħda mill-Partijiet, b’tali mod li jtellfu l-eżerċizzju ta’ l-attività tas-sajd fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe;

(i)

“baħri ta’ l-ACP”, kwalunkwe baħri ċittadin ta’ pajjiż mhux Ewropew firmatarju tal-Ftehim ta’ Cotonou. Bħala tali, baħri minn São Tomé e Príncipe huwa baħri ta’ l-ACP.

(j)

“qabdiet supplimentari”, il-kwantità kollha ta’ l-ispeċi maqbuda li mhumiex elenkati fl-Anness 1 mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti ta’ l-1982.

Artikolu 3

Prinċipji u għanijiet fundamentali li jispiraw l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim

1.   Il-Partijiet jintrabtu li jippromwovu s-sajd responsabbli fiż-żoni tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe imsejjes fuq il-prinċipju tan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni bejn il-flotot tas-sajd preżenti f’dawk l-ilmijiet, mingħajr ħsara għall-arranġamenti milħuqa bejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-istess reġjun ġeografiku, inklużi l-arranġamenti reċiproċi dwar is-sajd.

2.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bil-għan li jimplimentaw politika settorali tas-sajd adottata mill-gvern ta’ São Tomé e Príncipe, u għal dan il-għan għandhom jagħtu bidu għal djalogu politiku dwar ir-riformi meħtieġa. Għandhom jikkonsultaw bejniethom bil-għan ta’ l-adozzjoni ta’ miżuri eventwali f’dan il-qasam.

3.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw ukoll sabiex jagħmlu evalwazzjonijiet ex-ante, waqt il-proċess, u ex-post, kemm flimkien kif ukoll unilateralment, tal-miżuri, programmi u azzjonijiet implimentati abbażi tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim.

4.   Il-Partijiet jintrabtu li jiżguraw l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim skond il-prinċipji tat-treġija ekonomika u soċali tajba, u b’rispett għall-qagħda tar-riżorsi tas-sajd.

5.   B’mod partikolari, l-impjieg tal-baħrin ta’ l-ACP fuq il-bastimenti tal-Komunità huwa rregolat mid-Dikjarazzjoni ta’ l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji u d-drittijiet fundamentali tax-xogħol li japplikaw fl-intier tagħhom fil-qafas tal-kuntratti konċernati u l-kondizzjonijiet ġenerali tax-xogħol. Dan jirrigwarda, b’mod partikolari, il-libertà ta’ l-assoċjazzjoni u r-rikonoxximent effettiv tad-dritt tal-ħaddiema għal negozjar kollettiv u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fi kwistjonijiet ta’ xogħol u professjoni.

Artikolu 4

Kooperazzjoni fil-qasam xjentifiku

1.   Sakemm jibqa’ fis-seħħ dan il-Protokoll, il-Komunità u l-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe ser jagħmlu minn kollox sabiex isegwu t-tibdil li jseħħ fir-riżorsi taż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe;

2.   Iż-żewġ Partijiet, abbażi tar-rakkomandazzjonijiet u r-reżoluzzjonijiet adottati fi ħdan il-Kummissjoni dwar is-Sajd tat-Tonn fl-Oċean Indjan (ICCAT) u fid-dawl ta’ l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, għandhom jikkonsultaw bejniethom fi ħdan il-Kumitat konġunt previst fl-Artikolu 9 tal-Ftehim, sabiex, jekk ikun il-każ, wara laqgħa xjentifika u bi qbil komuni, jadottaw miżuri bil-għan tal-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd li jolqtu l-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità.

3.   Il-Partijiet jintrabtu li jikkonsultaw bejniethom, kemm direttament, inkluż fuq il-livell tas-subreġjun fil-qafas tal-COREP (Il-Kumitat Reġjonali għas-Sajd fil-Golf tal-Guinea), kif ukoll fi ħdan l-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti, sabiex jiżguraw il-ġestjoni u l-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi fl-Atlantiku u sabiex jikkoperaw fir-riċerka xjentifika relevanti.

Artikolu 5

L-aċċess tal-bastimenti tal-Komunità għas-sajd fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe

1.   São Tomé e Príncipe jintrabtu li jawtorizzaw lill-bastimenti tal-Komunità jieħdu sehem f’attivitajiet tas-sajd fiż-żona tas-sajd tagħhom skond dan il-Ftehim, inklużi l-Protokoll u l-Anness.

2.   L-attivitajiet tas-sajd imsemmija f’dan il-Ftehim huma suġġetti għal-leġiżlazzjoni u r-regolamenti fis-seħħ f’São Tomé e Príncipe. L-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe għandhom jinnotifikaw lill-Komunità b’kull tibdil li jsir fil-leġiżlazzjoni msemmija.

3.   São Tomé e Príncipe jintrabtu li jieħdu l-miżuri meħtieġa għall-applikazzjoni effikaċi tad-dispożizzjonijiet li jolqtu l-kontroll tas-sajd previst fil-Protokoll. Il-bastimenti tal-Komunità għandhom jikkoperaw ma’ l-awtoritajiet kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe għat-twettiq ta’ dawn il-kontrolli.

4.   Il-Komunita' tintrabat li tieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex tiżgura l-osservanza, mill-bastimenti tagħha, tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim u tal-leġiżlazzjoni li tirregola s-sajd fl-ilmijiet relattivi tal-ġurisdizzjoni ta’ São Tomé e Príncipe.

Artikolu 6

Liċenzji

1.   Il-bastimenti tal-Komunità ma’ jistgħux jeżerċitaw attivitajiet tas-sajd fiż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe jekk ma jkollhomx liċenzja tas-sajd maħruġa fil-qafas ta’ dan il-Ftehim u l-Protokoll anness miegħu.

2.   Il-proċedura sabiex bastiment jikseb liċenzja tas-sajd, it-taxxi applikabbli u l-metodu ta’ ħlas li jrid jintuża’ mis-sidien tal-bastimenti għandhom ikunu dawk stipulati fl-Anness tal-Protokoll.

Artikolu 7

Kumpens finanzjarju

1.   Il-Komunità għandha tħallas lil São Tomé e Príncipe kumpens finanzjarju skond it-termini u l-kondizzjonijiet stipulati fil-Protokoll u fl-Anness. Dan il-kumpens waħdani huwa definit abbażi ta’ żewġ komponenti relattivi, rispettivament:

(a)

l-aċċess tal-bastimenti tal-Komunità għall-ilmijiet u għar-riżorsi tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe, u

(b)

l-appoġġ finanzjarju tal-Komunità għall-promozzjoni ta’ sajd responsabbli u l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe.

2.   Il-komponent tal-kumpens finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1(a) hawn fuq għandu jiġi determinat fid-dawl ta’ l-għanijiet identifikati bi qbil komuni bejn iż-żewġ Partijiet, u skond id-dispożizzjonjiet stabbiliti fil-Protokoll, li jridu jintlaħqu fil-kuntest tal-politika settorali tas-sajd kif definita mill-gvern ta’ São Tomé e Príncipe u tal-programmazzjoni annwali u pluriennali għall-implimentazzjoni tagħha.

3.   Il-kumpens finanzjarju min-naħa tal-Komunità għandu jitħallas kull sena skond it-termini stabbiliti fil-Protokoll, u suġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim u tal-Protokoll rigward il-modifika eventwali tat-total tiegħu minħabba:

(a)

ċirkustanzi mhux normali;

(b)

it-tnaqqis, bi qbil komuni, ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd mogħtija lill-bastimenti Komunitarji fl-applikazzjoni tal-miżuri tal-ġestjoni ta’ l-istokkijiet konċernati meqjusa neċessarji għall-konservazzjoni u għall-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi skond l-aqwa parir xjentifiku disponibbli;

(ċ)

iż-żieda, bi qbil komuni bejn il-Partijiet, ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd mogħtija lill-bastimenti Komunitarji jekk, skond l-aqwa parir xjentifiku disponibbli, il-qagħda tar-riżorsi tippermetti dan;

(d)

l-evalwazzjoni mill-ġdid tal-kondizzjonijiet ta’ l-appoġġ finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-politika settorali tas-sajd f’São Tomé e Príncipe, meta din tkun iġġustifikata bir-riżultati tal-programmazzjoni annwali u pluriennali osservati miż-żewġ Partijiet;

(e)

it-terminazzjoni ta’ dan il-Ftehim skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 13 tiegħu;

(f)

is-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim skond l-Artikolu 12 tiegħu.

Artikolu 8

Promozzjoni tal-koperazzjoni fil-livell ta’ l-operaturi ekonomiċi u s-soċjetà ċivili

1.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu l-koperazzjoni ekonomika, xjentifika u teknika fis-settur tas-sajd u s-setturi konnessi miegħu. Għandhom jikkonsultaw flimkien sabiex jikkoordinaw id-diversi azzjonijiet li jkunu prevedibbli f’dan ir-rigward.

2.   Il-Partijiet jintrabtu li jippromwovu l-iskambju ta’ l-informazzjoni dwar tekniki tas-sajd u l-irkaptu tas-sajd, il-metodi ta’ konservazzjoni u l-ipproċessar industrijali tal-prodotti tas-sajd.

3.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex joħolqu l-kondizzjonijiet adatti għall-promozzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-impriżi tagħhom, fl-oqsma tekniċi, ekonomiċi u kummerċjali, billi jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ ambjent favorevoli għall-iżvilupp tan-negozju u l-investimenti.

4.   Il-Partijiet b’mod partikolari jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ impriżi konġunti b’interess reċiproku b’osservanza sistematika tal-leġiżlazzjoni ta’ São Tomé e Príncipe u Komunitarja li tkun fis-seħħ.

Artikolu 9

Kumitat Konġunt

1.   Għandu jitwaqqaf Kumitat Konġunt bil-għan li jissorvelja l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim. Il-Kumitat Konġunt għandu jwettaq il-funzjonijiet li ġejjin:

(a)

jissorvelja l-eżekuzzjoni, l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-Ftehim u, b’mod partikulari, id-definizzjoni u l-evalwazzjoni ta’ l-implimentazzjoni tal-programmazzjoni annwali u pluriennali msemmija fl-Artikolu 7(2);

(b)

jiżgura l-komunikazzjoni meħtieġa dwar kwistjonijiet ta’ interess komuni fil-qasam tas-sajd, b’mod partikolari l-analiżi ta’ l-istatistika ta’ l-informazzjoni dwar il-qabdiet;

(ċ)

iservi ta’ forum sabiex jissolvew bonarjament il-kwistjonijiet li jistgħu jinqalgħu mill-interpretazzjoni jew l-implimentazzjoni tal-Ftehim;

(d)

jevalwa mill-ġdid, jekk ikun hemm il-ħtieġa, il-livelli ta’ sajd possibbli u, konsegwentament, il-kumpens finanzjarju;

(e)

kull funzjoni oħra li l-Partijiet, bi qbil komuni, jiddeċiedu li jafdawlu.

2.   Il-Kumitat Konġunt għandu jiltaqa’ għall-anqas darba fis-sena, darba f’São Tomé e Príncipe u darba fil-Komunità, u jkun presedut mill-Parti fejn issir il-laqgħa. Għandu jitlaqqa’ f’seduta straordinarja fuq talba ta’ waħda mill-Partijiet.

Artikolu 10

Iż-żona ġeografika li għaliha japplika l-Ftehim

Dan il-Ftehim japplika, minn naħa waħda, fit-territorji fejn japplika t-Trattat li jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea, skond il-kondizzjonijiet stipulati mill-imsemmi Trattat, u min-naħa l-oħra, fit-territorju ta’ São Tomé e Príncipe.

Artikolu 11

Il-perjodu ta’ applikazzjoni tal-Ftehim

Dan il-Ftehim għandu japplika għal 4 snin mid-data tad-dħul tiegħu fis-seħħ; jiġġedded b’mod taċitu għal perjodi supplimentari ta’ 4 snin, ħlief fil-każ ta’ terminazzjoni skond l-Artikolu 13 tiegħu.

Artikolu 12

Sospensjoni

1.   L-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim tista’ tiġi sospiża fuq l-inizjattiva ta’ xi waħda mill-Partijiet f’każ ta’ nuqqas ta’ ftehim serju fir-rigward ta’ l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tiegħu. Din is-sospensjoni hija suġġetta għan-notifika mill-Parti konċernata dwar l-intenzjoni tagħha, bil-miktub, mhux anqas minn tliet xhur qabel id-data meta din is-sospensjoni jkollha tidħol fis-seħħ. Mill-ħruġ ta’ din in-notifika, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw bil-għan li jsolvu n-nuqqas ta’ ftehim bonarjament.

2.   Il-ħlas tal-kumpens finanzjarju msemmi fl-Artikolu 7 għandu jitnaqqas, proporzjonalment u pro rata temporis, għat-tul ta’ żmien tas-sospensjoni.

Artikolu 13

Terminazzjoni

1.   Dan il-Ftehim jista’ jiġi tterminat minn xi waħda mill-Partijiet, fil-każ ta’ ċirkostanzi mhux normali relatati, fost oħrajn, mad-degradazzjoni ta’ l-istokkijiet konċernati, l-osservazzjoni ta’ livell ridott ta’ l-użu ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd allokati għall-bastimenti tal-Komunità, jew in-nuqqas ta’ osservanza ta’ l-obbligi tal-Partijiet fil-kwistjoni tal-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux dikjarat u mhux regolat.

2.   Il-Parti konċernata għandha tgħarraf bil-miktub lill-Parti l-oħra bl-intenzjoni tagħha li tirtira mill-Ftehim talanqas sitt xhur qabel l-iskadenza tal-perjodu inizjali jew ta’ kull perjodu supplimentari.

3.   Meta tintbagħat in-notifika msemmija fil-paragrafu preċedenti, għandhom jinfetħu l-konsultazzjonijiet bejn il-Partijiet.

4.   Il-ħlas tal-kumpens finanzjarju regolat mill-Artikolu 7, għas-sena li fiha t-terminazzjoni tidħol fis-seħħ, għandu jitnaqqas b’mod proporzjonali u pro rata temporis.

Artikolu 14

Il-Protokoll u l-Anness

Il-Protokoll u l-Anness huma parti integrali minn dan il-Ftehim.

Artikolu 15

Id-dispożizzjonjiet applikabbli tal-liġi nazzjonali

L-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji li joperaw fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe huma rregolati mill-liġi applikabbli f’ São Tomé e Príncipe, sakemm il-Ftehim, il-Protokoll preżenti, l-Anness u l-appendiċi tiegħu ma jistipulawx xort’oħra.

Artikolu 16

Abrogazzjoni

Fid-data tad-dħul tiegħu fis-seħħ, dan il-Ftehim għandu jabbroga u jissostitwixxi l-Ftehim dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Demokratika ta’ São Tomé e Príncipe dwar is-sajd ‘il barra mill-kosta ta’ São Tomé li daħal fis-seħħ fil-25 ta’ Frar 1984.

Madanakollu l-Protokoll li jistipula, għall-perjodu mill-1 ta’ Ġunju 2006 sal-31 ta’ Mejju 2010, l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kumpens finanzjarju previsti fil-Ftehim tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u São Tomé e Príncipe dwar is-sajd ‘il barra mill-kosta ta’ São Tomé e Príncipe għandu jibqa’ fis-seħħ matul il-perjodu msemmi fl-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 1 tiegħu u għandu jagħmel parti integrali minnu.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ

Dan il-Ftehim, imfassal duplikatament biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Eston, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bl-Iżvediż, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bis-Slovakk, bis-Sloven, bit-Taljan u bl-Ungeriż, b’kull wieħed minn dawn it-testi ugwalment awtentiku, għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin li jkunu tlestew il-proċeduri interni rispettivi tagħhom meħtieġa għal dan il-għan.

PROTOKOLL

li jistipula l-opportunitajiet ta’ sajdu l-kumpens finanzjarju previsti fil-Ftehim bejn ir-Repubblika Demokratika ta’ São Tomé e Príncipe u l-Komunità Ewropea dwar is-sajd ‘il barra mill-kosta ta’ São Tomé e Príncipe għall-perjodu mill-1 ta’ Ġunju 2006 sal-31 ta’ Mejju 2010

Artikolu 1

Perjodu ta’ applikazzjoni u opportunitajiet ta’ sajd

1.   Mill-1 ta’ Ġunju 2006 u għal perjodu ta’ erba’ snin, l-opportunijtajiet tas-sajd konċessi skond l-Artikolu 5 tal-Ftehim għandhom ikunu kif ġej:

L-ispeċi b’tendenza ferm migratorja (l-ispeċi elenkati fl-Anness 1 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti ta’ l-1982)

bastimenti bil-friża li jistadu għat-tonn bit-tartarun: 25 bastiment,

bastimenti tas-sajd bil-konzijiet tal-wiċċ: 18-il bastiment,

2.   Il-paragrafu 1 japplika b’riżerva għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 4 u 5 ta’ dan il-Protokoll.

3.   Il-bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru tal-Komunità Ewropea ma jistgħux iwettqu attivitajiet tas-sajd fiż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe ħlief jekk ikollhom liċenzja valida tas-sajd maħruġa fil-qafas ta’ dan il-Protokoll, u skond il-metodi deskritti fl-Anness ta’ dan il-Protokoll.

Artikolu 2

Il-kumpens finanzjarju — Metodi ta’ ħlas

1.   Il-kumpens finanzjarju previst fl-Artikolu 7 tal-Ftehim huwa magħmul għall-perjodu stipulat fl-Artikolu 1, minn ammont ta’ EUR 552 500 fis-sena ekwivalenti għal tunnellaġġ ta’ referenza ta’ 8 500 tunnellata fis-sena, kif ukoll minn ammont speċifiku ta’ EUR 1 105 000 fis-sena, allokati għall-għajnuna u għall-implimentazzjoni ta’ l-inizjattivi meħuda fil-qafas tal-politika settorali tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe. Dan l-ammont speċifiku huwa parti integrali mill-kumpens finanzjarju waħdani kif definit fl-Artikolu 7 tal-Ftehim.

2.   Il-paragrafu 1 japplika b’riżerva għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 4 u 5 ta’ dan il-Protokoll.

3.   L-ammont totali skond il-paragrafu 1, jiġifieri EUR 663 000, għandu jitħallas darba fis-sena mill-Komunità matul il-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll.

4.   Jekk il-kwantità totali ta’ ħut maqbuda mill-bastimenti Komunitarji fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe teċċedi t-8 500 tunnellata fis-sena, l-ammont ta’ EUR 552 500 tal-kumpens finanzjarju jitla’ għal EUR 65 għal kull tunnellata supplimentari maqbuda. Madankollu, l-ammont annwali totali mħallas mill-Kommunità ma jistax jeċċedi d-doppju ta’ l-ammont ekwivalenti għat-tunnellaġġ ta’ referenza (ta’ EUR 1 105 000). Meta l-kwantitajiet maqbuda mill-bastimenti Komunitarji jeċċedu l-kwantitajiet li jikkorrispondu għad-doppju ta’ l-ammont totali annwali (17 000 tunnellata), l-ammont dovut għall-kwantità li teċċedi dak il-limitu għandu jitħallas is-sena ta’ wara.

5.   Il-ħlas tal-kumpens finanzjarju skond il-paragrafu 1 għandu jsir sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Mejju 2007 għall-ewwel sena u sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju 2007, 2008, 2009 għas-snin segwenti.

6.   B’riżerva għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6, l-attribuzzjoni ta’ dan il-kumpens taqa’ taħt il-kompetenza esklussiva ta’ l-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe.

7.   Il-kumpens finanzjarju għandu jitħallas f’kont wieħed tat-Teżor Pubbliku ta’ São Tomé e Príncipe li għandu jinfetaħ ma’ istituzzjoni finanzjarja speċifikata mill-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe.

Artikolu 3

Kooperazzjoni għal sajd responsabbli — Kooperazzjoni xjentifika

1.   Iż-żewġ Partijiet jimpenjaw ruħhom sabiex jippromwovu sajd responsabbli fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe imsejjes fuq il-prinċipju tan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni bejn il-flotot differenti preżenti f’dawn fl-ilmijiet.

2.   Sakemm jibqa’ fis-seħħ dan il-Protokoll, il-Komunità u l-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe ser jagħmlu minn kollox sabiex isegwu t-tibdil li jseħħ fir-riżorsi taż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe;

3.   Iż-żewġ partijiet jimpenjaw ruħhom sabiex jippromwovu l-kooperazzjoni fuq il-livell tas-subreġjun, għal sajd responsabbli b’mod partikolari fi ħdan il-COREP.

4.   Skond l-Artikolu 4 tal-Ftehim u abbażi tar-rakkomandazzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati fi ħdan il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn fl-Oċean Atlantiku (ICCAT) u fid-dawl ta’ l-aħjar opinjonijiet xjentifiċi disponibbli, il-Partijiet se jikkonsultaw bejniethom fi ħdan il-Kumitat Konġunt regolat mill-Artikolu 9 tal-Ftehim, sabiex jadottaw, bi qbil bejniethom u jekk ikun meħtieġ wara laqgħa xjentifika fil-livell tas-subreġjun, miżuri għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd li jolqtu l-attivitajiet tal-bastimenti Komunitarji.

Artikolu 4

Reviżjoni ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd bi qbil reċiproku

1.   L-opportunitajiet ta’ sajd stipulati fl-Artikolu 1 jistgħu jiżdiedu bi qbil bejn il-Partijiet sakemm, skond il-konklużjonijiet tal-laqgħa xjentifika regolata mill-Artikolu 3(4), din iż-żieda ma tkunx ta’ ħsara għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi ta’ São Tomé e Príncipe. F’ dan il-każ, il-parti tal-kumpens finanzjarju ta’ EUR 552 500 stipulata Artikolu 2(1) tiżdied proporzjonalment u prorata temporis. Madanakollu, is-somma totali tal-kumpens finanzjarju maħruġa mill-Komunità Ewropea u mmirata għat-tunnellaġġ ta’ referenza, ma tistax teċċedi d-doppju tas-somma ta’ EUR 552 500. Meta l-kwantitajiet maqbuda mill-bastimenti Komunitarji jeċċedu d-doppju ta’ 8 500 tunnellata (jiġifieri 17 000 tunnellata) fis-sena, is-somma dovuta għall-kwantità li teċċedi dan il-limitu, titħallas is-sena ta’ wara.

2.   Min-naħa l-oħra jekk il-Partijiet jaqblu dwar l-adozzjoni ta’ tnaqqis tal-possibbiltajiet tas-sajd stipulati fl-Artikolu 1, il-kumpens finanzjarju jitnaqqas proporzjonalment u prorata temporis.

3.   It-tqassim ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd bejn il-kategoriji differenti tal-bastimenti jista’, bl-istess mod, jiġi preżentat għar-reviżjoni wara konsultazzjoni u bi ftehim komuni bejn il-Partijiet, b’kunsiderazzjoni għal kull rakkomandazzjoni li tista’ ssir mill-laqgħa xjentifika regolata mill-Artikolu 3(4), fir-rigward tal-ġestjoni ta’ l-istokkijiet li jistgħu jiġu milquta minn dan it-tqassim mill-ġdid. Il-Partijiet għandhom jiftiehmu dwar l-aġġustament tal-kumpens finanzjarju jekk dan ikun ġustifikat minħabba t-tqassim mill-ġdid ta’ l-opportunitajiet ta’ sajd.

Artikolu 5

L-opportunitajiet ġodda tas-sajd

F’każ li l-bastimenti tas-sajd Komunitarji jkunu interessati fl-attivitajiet tas-sajd li mhumiex imsemmija fl-Artikolu 1, il-Komunità għandha tikkonsulta lil São Tomé e Príncipe sabiex tinkiseb awtorizazzjoni eventwali għal dawn l-attivitajiet il-ġodda. Jekk ikun meħtieġ, il-Partijiet jaqblu dwar il-kondizzjonijiet applikabbli għal dawn l-opportunitajiet il-ġodda tas-sajd u jekk neċessarju, jemendaw il-Protokoll u l-Anness tiegħu.

Artikolu 6

Is-sospensjoni u r-reviżjoni tal-ħlas tal-kumpens finanzjarju f’ċirkostanzi anormali

1.   F’ċirkostanzi anormali, għajr fenomini naturali li jwaqqfu l-eżerċizzju ta’ l-attivitajiet tas-sajd fiż-Żona Ekonomika Esklussiva (ŻEE) ta’ São Tomé e Príncipe, il-ħlas tal-kumpens finanzjarju skond l-Artikolu 2(1), jista’ jiġi sospiż mill-Komunità Ewropea. Id-deċiżjoni għal sospensjoni tittieħed wara konsultazzjonijiet bejn iż-żewġ Partijiet sa mhux aktar tard minn xahrejn mid-data tat-talba magħmula minn waħda mill-Partijiet, u bil-kondizzjoni li l-Komunità Ewropea tkun ħallset kwalunkwe ammont dovut fil-mument tas-sospensjoni.

2.   Il-ħlas tal-kumpens finanzjarju jerġa’ jsir dovut minn meta jistabbilixxu l-Partijiet, wara konsultazzjonijiet u bi qbil komuni li ċ-ċirkonstanzi li taw lok għall-waqfien ta’ l-attivitajiet tas-sajd jkunu għebu u/jew is-sitwazzjoni tkun tali li tippermetti li l-attivitajiet tas-sajd jinbdew mill-ġdid.

3.   Il-validità tal-liċenzji mogħtija lill-bastimenti Komunitarji, li bħal ħlas tal-kumpens finanzjarju tkun ġiet sospiża, hija estiża b’perjodu ta’ żmien li jkun jikkorrispondi għas-sospensjoni ta’ l-attivitajiet tas-sajd.

Artikolu 7

Il-promozzjoni ta’ sajd responsabbli fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe

1.   Mis-somma totali tal-kumpens finanzjarju (EUR 663 000) stipulata fl-Artikolu 2, 50 % (jiġifieri EUR 331 500) għandhom jikkontribwixxu ta’ kull sena għall-appoġġ u għall-implimentazzjoni ta’ l-inizjattivi meħuda fil-qafas tal-politika settorali tas-sajd definita mill-gvern ta’ São Tomé e Príncipe.

L-amministrazzjoni minn São Tomé e Príncipe tas-somma korrispondenti, tistrieħ fuq l-identifikazzjoni miż-żewġ Partijiet ta’ Ftehim komuni, b’konformità mal-prijoritajiet attwali tal-politika tas-sajd f’São Tomé e Príncipe, bl-għan li tiġi assigurata tmexxija sostenibbli u responsabbli tas-settur u għanijiet li jridu jintlaħqu, fosthom l-ippjanar annwali u pluriennali, skond il-paragrafu 2 hawn taħt.

2.   Fuq proposta ta’ São Tomé e Príncipe u sabiex jiġi implimentat il-paragrafu preċedenti, il-Komunità u São Tomé e Príncipe jiftiehmu, fi ħdan il-Kumitat Konġunt previst fl-Artikolu 9 tal-Ftehim, sa mid-dħul fis-seħħ tal-Protokoll u sa mhux aktar tard minn tliet xhur mid-dħul tiegħu fis-seħħ, dwar Programm Settorali Pluriennali, u dwar il-mod kif għandu jiġi applikat, inklużi b’mod partikolari:

(a)

l-għażliet fuq bażi annwali u pluriennali li fuqhom il-perċentwal tal-kumpens finanzjarju stipulat fil-paragrafu 1 imsemmi hawn fuq u l-ammonti speċifiċi għall-inizjattivi meħuda fuq bażi annwali jiġu utiliżżati.

(b)

l-għanijiet li jridu jintlaħqu fuq bażi annwali u pluriennali sabiex jitrawwem sajd sostenibbli u responsabbli, filwaqt li jitqiesu l-prijoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe fi ħdan il-politika nazzjonali tas-sajd u ta’ politiki oħra konnessi jew li għandhom impatt fuq il-promozzjoni tas-sajd responsabbli u sostenibbli.

(ċ)

il-kriterji u l-proċeduri li jridu jintużaw sabiex issir l-evalwazzjoni tar-riżultati milħuqa, fuq bażi annwali.

(d)

ir-reviżjoni eventwali tal-perċentwal tas-somma totali tal-kumpens finanzjarju regolat mill-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, applikabbli għas-snin ta’ wara l-ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-Protokoll preżenti.

3.   L-emendi kollha proposti għall-Programm Settorali Pluriennali jew għall-użu tas-somom speċifiċi għall-inizjattivi li se jittieħdu kull sena jridu jiġu approvati miż-żewġ Partijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt.

4.   Kull sena, São Tomé e Príncipe jallokaw l-valur korrispondenti għall-perċentwal stabbilit fil-paragrafu 1, għall-implimentazzjoni tal-Programm Pluriennali. Rigward l-ewwel sena ta’ validità tal-Protokoll, din l-allokazzjoni trid tiġi trażmessa lill-Komunità fil-mument ta’ l-approvazzjoni tal-Programm Settorali Pluriennali mill-Kumitat Konġunt. Għal kull sena sussegwenti, São Tomé e Príncipe għandhom jinnotifikaw lil Komunità b’din l-allokazzjoni sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Mejju tas-sena ta’ qabel.

5.   Jekk l-evalwazzjoni annwali tar-riżultati ta’ l-implimentazzjoni tal-Programm Settorali Pluriennali tiġġustifikah, il-Komunità Ewropea tkun tista’ tilob aġġustament mill-ġdid tal-kumpens finanzjarju stipulat fl-Artikolu 2(1) ta’ dan il-Protokoll, sabiex is-somma effettiva tal-fondi allokati għall-implimentazzjoni tal-Programm tiġi adattata għal dawn ir-riżultati.

Artikolu 8

Disputi — is-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni tal-Protokoll

1.   Kull disputa bejn il-Partijiet dwar l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll u l-applikazzjoni tiegħu għandha titressaq għall-konsultazzjoni bejn il-Partijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt stabbilit mill-Artikolu 9 tal-Ftehim, u jekk meħtieġ, għandha tissejjaħ laqgħa straordinarja.

2.   Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 9, l-applikazzjoni tal-Protokoll tista’ tiġi sospiża, fuq inizjattiva ta’ xi waħda mill-Partijiet meta d-disputa bejn iż-żewġ Partijiet titqies bħala serja u l-konsultazzjonijiet li jkunu saru fi ħdan il-Kumitat Konġunt skond l-ewwel paragrafu ma jkunux wasslu għal riżoluzzjoni bonarja.

3.   Is-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni tal-Protokoll hija suġġetta għan-notifika mill-Parti interessata ta’ l-intenzjoni tagħha, liema notifika għandha tkun bil-miktub u ta’ mhux anqas minn tliet xhur qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din is-sospensjoni.

4.   F’każ ta’ sospensjoni, il-Partijiet għandhom ikomplu bil-konsultazzjonijiet sabiex isibu riżoluzzjoni bonarja għad-diverġenzi ta’ bejniethom. Meta jintlaħaq Ftehim bonarju, il-Protokoll jibda japplika mill-ġdid u s-somma tal-kumpens finanzjarju għandha titnaqqas b’mod proporzjonali u prorata temporis skond it-tul ta’ żmien li matulu l-applikazzjoni tal-Protokoll kienet sospiża.

Artikolu 9

Is-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni tal-Protokoll minħabba nuqqas ta’ ħlas

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6, f’każ li l-Komunità Ewropea tonqos milli tagħmel il-ħlasijiet previsti fl-Artikolu 2, l-applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll tista’ tiġi sospiża bil-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

L-awtoritajiet kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-nuqqas ta’ ħlas. Din tgħaddi għall-verifiki meħtieġa u jekk ikun il-każ għall-ħlas sa mhux aktar tard minn 60 ġurnata tax-xogħol, li għandhom jibdew jgħoddu mid-data li fiha l-Kummissjoni tkun ġiet notifikata.

(b)

F’każ ta’ nuqqas ta’ ħlas jew ġustifikazzjoni xierqa għan-nuqqas ta’ ħlas fiż-żmien stipulat fl-Artikolu 2(5) ta’ dan il-Protokoll, l-awtoritajiet kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe jkunu fid-dritt li jissospendu l-applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll. Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni Ewropea dwar dan minnufih.

(ċ)

Il-Protokoll għandu jibda japplika mill-ġdid, hekk kif isir il-ħlas.

Artikolu 10

Id-dispożizzjonjiet applikabbli tal-liġi nazzjonali

L-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji li joperaw fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe huma rregolati mill-liġi applikabbli f’ São Tomé e Príncipe, sakemm il-Ftehim, il-Protokoll preżenti, l-Anness u l-Appendiċi tiegħu ma jistipulawx xort’oħra.

Artikolu 11

Abrogazzjoni

L-Anness għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ São Tomé e Príncipe dwar is-sajd ‘il barra minn São Tomé e Príncipe huwa abrogat u sostitwit bl-Anness ta’ dan il-Protokoll.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ

1.   Dan il-Protokoll u l-Anness tiegħu għandhom jidħlu fis-seħħ fid-data li fiha l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri meħtieġa fir-rigward.

2.   Għandhom japplikaw mill-1 ta’ Ġunju 2006.

ANNESS

Kondizzjonijiet li jirregolaw is-sajd fiż-żona tas-sajd ta’ Sāo Tomé e Príncipe mill-bastimenti tal-Komunità

KAPITOLU I

FORMALITAJIET APPLIKABBLI GĦAT-TALBA U GĦALL-ĦRUĠ TAL-LIĊENZJI

SEZZJONI 1

Ħruġ ta’ liċenzji

1.   Huma biss il-bastimenti eliġibbli li jistgħu jingħataw liċenzja sabiex jistadu fiż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe.

2.   Sabiex bastiment ikun eliġibbli, is-sid, il-kaptan u l-bastiment innifsu ma jistgħux ikunu pprojbiti mill-attivitajiet tas-sajd f’ São Tomé e Príncipe. Jeħtiġilhom ikunu f’qagħda regolari ma’ l-amministrazzjoni ta’ São Tomé e Príncipe, fis-sens li jridu jkunu meħlusa mill-obbligi kollha preċedenti li jirriżultaw mill-attivitajiet tas-sajd tagħhom f’São Tomé e Príncipe fil-qafas ta’ l-arranġamenti tas-sajd konklużi mal-Komunità.

3.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Komunità għandhom iressqu talba (elettronikament) lill-Ministru responsabbli mis-sajd f’São Tomé e Príncipe, għal kull bastiment li jixtieq jistad jew jassisti fl-attività tas-sajd bis-saħħa tal-Ftehim, mill-anqas 15-il ġurnata tax-xogħol qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tal-validità mitluba.

4.   It-talbiet għandhom jiġu ppreżentati lill-ministeru responsabbli mis-sajd skond il-formoli li l-format tagħhom jinsab f’Appendiċi I. L-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex l-informazzjoni li jirċievu fil-kuntest tat-talba għal-liċenzji, tkun trattata b’mod kunfidenzjali. Din l-informazzjoni tintuża biss fil-kuntest ta’ l-implimentazzjoni tal-Ftehim tas-sajd.

5.   Kull talba għal liċenzja għandha jkollha magħha d-dokumenti li ġejjin:

prova tal-ħlas bil-quddiem tas-somma stipulata, għall-perjodu tal-validità tagħha.

(kwalunkwe dokument ieħor jew prova oħra rikjesti mid-dispożizzjonijiet partikolari li japplikaw skond it-tip tal-bastiment bis-saħħa ta’ dan il-Protokoll).

6.   Il-ħlas ta’ l-ammont dovut għal-liċenzja għandu jsir fil-kont indikat mill-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe skond l-Artikolu 2(7) tal-Protokoll.

7.   Il-ħlasijiet jinkludu t-taxxi kollha nazzjonali u lokali, esklużi t-taxxi tal-port u l-ammonti dovuti għall-provvista tas-servizzi.

8.   Il-liċenzji għall-bastimenti kollha għandhom jinħarġu fi żmien 15-il ġurnata tax-xogħol minn meta l-ministeru responsabbli għas-sajd f’São Tomé e Príncipe jirċievi d-dokumentazzjoni kollha stipulata f’punt 5 hawn fuq, lis-sidien tal-bastimenti jew lir-rappreżentanti tagħhom mill-intermedjarju tad-delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fil-Gabon.

9.   Il-liċenzja tinħareġ f’isem bastiment indikat u mhijiex trasferibbli.

10.   Madanakollu, fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea u f’każ ta’ prova ta’ forza maġġuri, il-liċenzja ta’ bastiment għandha tiġi sostitwita b’liċenzja ġdida li tinħareġ fuq bastiment ieħor ta’ l-istess kategorija tal-bastiment sostitwit, kif stipulat fl-Artikolu 1 tal-Protokoll, mingħajr ħlas ulterjuri. F’dan il-każ, meta jiġi kkalkolat il-livell ta’ ħut maqbud, għad-determinazzjoni tal-ħlas eventwali addizzjonali, għandu jitqies it-total tal-ħut maqbud miż-żewġ bastimenti.

11.   Is-sid tal-bastiment li jkun qed jiġi sostitwit, jew ir-rappreżentant tiegħu, għandu jagħti lura l-liċenzja annullata lill-ministeru responsabbli għas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe, permezz ta’ l-intermedjarju tad-Delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.

12.   Id-data li fiha l-liċenzja l-ġdida ssir effettiva hija dik li fiha sid il-bastiment jagħti lura l-liċenzja annullata lill-ministeru responsabbli għas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe. Id-Delegazzjoni tal-Komunità Ewropea f’ għandha tiġi mgħarrfa dwar it-trasferiment tal-liċenzja.

13.   Il-liċenzja għandha tinżamm abbord f’kull ħin. Il-Komunità Ewropea għandha żżomm aġġornament ta’ l-abbozz tal-lista ta’ bastimenti li għalihom tkun saret talba għal-liċenzja tas-sajd skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll. L-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe għandhom jiġu nnotifkati b’dan l-abbozz meta jsir għall-ewwel darba u kull meta jiġi aġġornat. Meta jiġu nnotifikati dan l-abbozz tal-lista kif ukoll il-ħlas bil-quddiem indirizzat mill-Komunità Ewropea lill-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe, il-bastiment jiġi rreġistrat mill-awtorità kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe fuq lista tal-bastimenti awtorizzati li jistadu, li għandha tiġi nnotifikata lill-awtoritajiet responsabbli mill-kontroll tas-sajd. F’dan il-każ, kopja ta’ din il-lista tintbagħat lil sid il-bastiment u għandha tinżamm abbord, minflok il-liċenzja tas-sajd, sakemm tasal din ta’ l-aħħar.

SEZZJONI 2

Il-kondizzjonijiet tal-liċenzja — ħlasijiet u ħlasijiet bil-quddiem

1.   Il-liċenzji għandhom validità ta’ sena. Jistgħu jiġġeddu.

2.   Il-ħlas huwa stabbilit għal EUR 35 għal kull tunnellata ta’ ħut maqbuda fiż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe għall-bastimenti għas-sajd tat-tonn bit-tartarun u l-konzijiet tal-wiċċ.

3.   Il-liċenzji jinħarġu wara li jsir il-ħlas lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta’ l-ammonti segwenti:

EUR 5 250 għal kull bastiment għas-sajd tat-tonn bit-tartarun, ekwivalenti għall-ammonti dovuti għal 150 tunnellata fis-sena;

EUR 1 925 għal kull bastiment għas-sajd tat-tonn bit-tartarun, ekwivalenti għall-ammonti dovuti għal 55 tunnellata fis-sena;

4.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni Ewropea sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Ġunju ta’ kull sena, dwar it-tunnellaġġ tal-qabdiet li jkunu saru matul is-sena li tkun għadha kif għaddiet, kif ikkonfermat mill-istituti xjentifiċi regolati minn punt 5 hawn taħt.

5.   It-tnaqqis finali ta’ l-ammonti dovuti fuq bażi annwali għandu jiġi deċiż mill-Kummissjoni Ewropea sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju tas-sena n + 1, abbażi tad-dikjarazzjonijiet dwar il-qabdiet magħmula minn kull sid ta’ bastiment u konfermati mill-istituti xjentifiċi kompetenti sabiex jivverifikaw l-informazzjoni dwar il-qabdiet fl-Istati Membri, bħalma huma l-IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l-IEO (Instituto Español de Oceanografia), l-IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), mill-intermedjarju tad-Delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.

6.   Dan it-tnaqqis għandu jiġi nnotifikat fl-istess waqt lill-ministeru responsabbli għas-sajd f’São Tomé e Príncipe u lis-sidien tal-bastimenti.

7.   Kull ħlas addizzjonali eventwali (għall-kwantitajiet maqbuda li jeċċedu l-150 tunnelata għall-bastimenti tat-tonn bit-tartarun u l-55 tunnellata għall-bastimenti bil-konzijiet tal-wiċċ) għandu jsir mis-sidien tal-bastimenti lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Awwissu tas-sena n + 1, fil–kont imsemmi fil-paragrafu 6 ta’ l-1 Sezzjoni tal-Kapitolu preżenti, bir-rata ta’ EUR 35 għal kull tunnellata.

8.   Madanakollu, jekk it-tnaqqis finali huwa inqas mis-somma mħallsa bil-quddiem skond il-punt 3 tas-sezzjoni preżenti, l-ammont residwu korrispondenti ma jistax jiġi rkuprat minn sid il-bastiment.

KAPITOLU II

IŻ-ŻONI TAS-SAJD

1.   Il-bastimenti tal-Komunità jkunu jistgħu jistadu fl-ilmijiet ‘il barra mit-12-il mil nawtiku mil-linji tal-bażi fil-każ tal-bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun u tal-bastimenti tas-sajd għat-tonn bil-konzijiet tal-wiċċ.

2.   Mingħajr diskriminazzjoni, l-attività kollha tas-sajd fiż-żona maħsuba għall-isfruttament konġunt minn São Tomé e Príncipe u n-Niġerja, kif definita mill-pożizzjonijiet fl-Appendiċi 3, hija projbita.

KAPITOLU III

ID-DIKJARAZZJONI TAL-QABDIET TAL-ĦUT

1.   Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, il-perjodu ta’ żmien li matulu bastiment Komunitarju ikun fiż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe, għall-finijiet ta’ dan l-anness huwa definit kif ġej:

iż-żmien li jgħaddi bejn id-dħul u l-ħruġ miż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe;

iż-żmien li jgħaddi bejn id-dħul fiż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe u t-trasbord u/jew l-iżbark f’São Tomé e Príncipe.

2.   Il-bastimenti kollha awtorizzati li jistadu fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe fil-qafas tal-Ftehim, għandhom jinnotifikaw il-qabdiet tagħhom lill-ministeru inkarigat mis-sajd f’São Tomé e Príncipe, sabiex dawn l-awtoritajiet ikunu jistgħu jikkontrollaw il-kwantitajiet tal-qabdiet kif ikkonfermati mill-Istituti xjentifiċi kompetenti, skond il-proċedura stipulata f’Kapitolu I sezzjoni 2, parti 4 ta’ l-anness preżenti. Il-qabdiet għandhom ikunu nnotifikati kif ġej:

2.1.

Matul perjodu ta’ sena ta’ validità tal-liċenzja, fis-sens ta’ Sezzjoni 2 tal-Kapitolu I ta’ l-Anness preżenti, id-dikjarazzjonijiet għandhom jinkludu l-qabdiet tal-bastiment għal kull vjaġġ. L-oriġinal tad-dikjarazzjonijiet għandu jiġi nnotifikat lill-ministeru responsabbli mis-sajd f’São Tomé e Príncipe, permezz ta’ dokument tanġibbli, fi żmien 45 ġurnata mill-aħħar vjaġġ magħmul fl-imsemmi perjodu.

2.2.

Il-bastimenti għandhom jiddikjaraw il-qabdiet tagħhom permezz tal-formola rilevanti li tinsab fil-ġurnal ta’ abbord, li l-mudell tagħha jinsab f’Appendiċi 2. Għall-perjodi li matulhom il-bastiment ma jkunx fiż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe, għandu jdaħħal nota fil-ġurnal ta’ abbord bir-referenza segwenti: “‘Il Barra miż-Żona tas-Sajd ta’ São Tomé e Príncipe”.

2.3.

Il-formoli għandhom jimtlew b’mod li jinqara faċilment u għandhom ikunu ffirmati mill-kaptan tal-bastiment jew mir-rappreżentant legali tiegħu.

3.   Fuq talba ta’ waħda mill-Partijiet, il-Kumitat Konġunt jista’ jiltaqa’ sabiex jikkompara l-informazzjoni dwar l-attivitajiet tas-sajd.

4.   F’każ ta’ ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu, il-Gvern ta’ São Tomé e Príncipe jirriżerva d-dritt li jissospendi l-liċenzja tal-bastiment inkriminat sakemm tiġi sodisfatta l-formalità u li jimponi l-penali fuq sid il-bastiment skond ir-regoli fis-seħħ f’São Tomé e Príncipe. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istat tal-bandiera għandhom jiġu infurmati b’dan.

KAPITOLU IV

TRAŻBORD

Iż-żewġ Partijiet għandhom jikkoperaw bl-għan ta’ titjib fil-possibbiltajiet ta’ trasbord fiż-żoni portwarji u l-portijiet ta’ São Tomé e Príncipe.

1.   Trasbord:

Il-bastimenti tat-tonn Komunitarji li jħottu minn jeddhom f’żona portwarja jew f’port f’São Tomé e Príncipe, jibbenifikaw minn tnaqqis fuq l-ammont dovut ta’ EUR 5 għal kull tunnellata maqbuda fiż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe fuq is-somma indikata f’sezzjoni 2, paragrafu 2 tal-Kapitolu I ta’ l-Anness.

Dan il-mekkaniżmu għandu japplika għal kull bastiment Komunitarju sa massimu ta’ 50 % fuq l-ammont finali tal-qabdiet (kif definit fil-Kapitolu III ta’ l-Anness) mill-ewwel sena ta’ dan il-Protokoll.

2.   Il-mod ta’ kif għandu jsir il-kontroll tat-tunnellaġġ li jkun ġie trażbordat għandu jiġi definit matul l-ewwel laqgħa tal-Kumitat Konġunt.

3.   Evalwazzjoni:

Il-livell ta’ l-inċentivi finanzjarji kif ukoll il-perċentwal massimu ta’ tnaqqis finali fuq il-qabdiet għandhom jiġu aġġustati fi ħdan il-Kumitat Konġunt, skond l-impatt soċjo-ekonomiku tal-ħatt l-art li jkun sar matul is-sena rilevanti.

KAPITOLU V

L-IMBARKAZZJONI TAL-BAĦRIN

1.   Is-sidien tal-bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun u tal-bastimenti tas-sajd għat-tonn bil-konzijiet tal-wiċċ jimpenjaw irwieħhom sabiex jimpjegaw ċittadini mill-pajjjiżi ACP bil-kondizzjonijiet u fil-limiti li ġejjin:

għall-flotta tal-bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun, mill-inqas 20 % tal-baħrin li jitilgħu abbord matul il-kampanja tas-sajd għat-tonn fiż-żona tas-sajd tal-pajjiż terz għandhom ikunu ġejjin minn pajjiżi ACP,

għall-flotta tal-bastimenti bil-konzijiet tal-wiċċ, mill-inqas 20 % tal-baħrin li jitilgħu abbord matul il-kampanja tas-sajd fiż-żona tas-sajd tal-pajjiż terz għandhom ikunu ġejjin minn pajjiżi ACP.

2.   Is-sidien tal-bastimenti għandhom jimpenjaw irwieħhom sabiex itellgħu abbord baħrin supplimentari minn São Tomé e Príncipe.

3.   Id-Dikjarazzjoni ta’ l-Organizazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji u d-drittijiet fundamentali tax-xogħol, għandha tapplika fl-intier tagħha għall-baħrin li jittellgħu abbord bastimenti Komunitarji. B’mod partikolari l-applikazzjoni tad-dritt ta’ assoċjazzjoni u ta’ l-għarfien effettiv tad-dritt għan-negozjar kollettiv tal-ħaddiema u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fil-qasam ta’ l-impjiegi u tal-professjonijiet.

4.   Il-kuntratti tax-xogħol tal-baħrin ta’ l-ACP, li kopja tagħhom qed tingħata lill-firmatarji ta’ dawn il-kuntratti, isiru bejn ir-rappreżentant(i) tas-sidien tal-bastimenti u l-baħrin u/jew it-trejdjunjins jew ir-rappreżentanti tagħhom. Dawn il-kuntratti jiggarantixxu lill-baħrin il-benefiċċju tas-sistema tas-sigurtà soċjali applikabbli għalihom, li tinkludi assigurazzjoni f’każ ta’ mewt, mard u inċident.

5.   Is-salarju tal-baħrin ta’ l-ACP jitħallas mis-sidien tal-bastimenti. Għandu jiġi ffissat bi qbil komuni bejn is-sidien tal-bastimenti jew ir-rappreżentanti tagħhom u l-baħrin u/jew it-trejdjunjins jew ir-rappreżentanti tagħhom. Madankollu, il-kondizzjonijiet ta’ ħlas tal-baħrin ta’ l-ACP ma jistgħux ikunu agħar minn dawk applikabbli għall-ekwipaġġi tal-pajjiż rispettiv tagħhom u fi kwalunkwe każ ma jistgħux ikunu inferjuri għall-istandards ta’ l-ILO.

6.   Kull baħri impjegat mill-bastimenti tal-Komunità għandu jippreżenta ruħu lill-kaptan tal-bastiment maħtur lejlet id-data proposta għall-imbarkazzjoni tiegħu. Jekk il-baħri ma jkunx preżenti fid-data u l-ħin previsti għall-imbarkazzjoni, sid il-bastiment jinħeles awtomatikament mill-obbligu li jimbarka lil dak il-baħri.

7.   Madanakollu, f’kaz ta’ nuqqas ta’ tlugħ abbord ta’ baħrin li ġejjin mill-ACP għal raġunijiet għajr dawk stipulati fil-punt preċedenti, is-sidien tal-bastimenti Komunitarji konċernati ikunu obbligati li jħallsu l-ammont stipulat ta’ USD 20, għal kull jum li matulu l-bastiment jibqa’ fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe. Dan il-ħlas għandu jsir sa mhux aktar tard mill-limiti stipulati f’Kapitolu I, sezzjoni 2, punt 7 ta’ dan l-Anness.

KAPITOLU VI

MIŻURI TEKNIĊI

1.   Il-bastimenti għandhom josservaw il-miżuri u r-rakkomandazzjonijiet adottati mill-ICCAT għar-reġjun, għal dak li għandu x’jaqsam ma’ l-inġenji tas-sajd, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tagħhom u kull miżura teknika oħra li tapplika għall-attivitajiet tas-sajd tagħhom.

2.   Il-bastimenti għas-sajd tat-tonn bit-tartarun għandhom ipoġġu l-qabdiet addizjonali tagħhom għad-dispożizzjoni tad-direttorat tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe, li jkun responsabbli sabiex jirkuprahom u jiżbarkahom.

3.   Iż-żewġ Partijiet jaqblu li jaslu għal fethim komuni dwar dispożizzjoni li tassigura l-implimentazzjoni effettiva tal-punt preċedenti jew li jaslu għal ftehim dwar soluzzjoni alternattiva fi żmien l-ewwel Kumitat Konġunt, regolat mill-Artikolu 9 tal-Ftehim. F’dan ir-rigward, il-Kumitat Konġunt għandu janalizza l-possibbiltajiet kollha, inklużu l-obbligu tal-bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun li jħallsu kontribuzzjoni annwali ekwivalenti għal parti tal-valur tal-qabdiet addizjonali, li tmur f’fond tad-Direttorat tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe maħsub għall-appoġġ tas-sajd artiġjanali.

KAPITOLU VII

OSSERVATURI

1.   Il-bastimenti awtorizzati li jistadu fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe fil-qafas tal-Ftehim jistgħu jtellgħu abbord osservaturi magħżula mill-organizzazzjoni reġjonali tas-sajd (ORP) kompetenti, bil-kondizzjonijiet stabbiliti hawn taħt:

1.1.

Fuq talba ta’ l-awtorità kompetenti, il-bastimenti Komunitarji jtellgħu abbord osservatur maħtur minnha, li jkollu l-kompitu li jivverifika l-qabdiet li jkunu saru fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe.

1.2.

L-awtorità kompetenti tistabbilixxi lista tal-bastimenti magħżula sabiex itellgħu osservatur abbord, kif ukoll lista ta’ l-osservaturi maħtura sabiex jittellgħu abbord. Dawn il-listi għandhom jinżammu aġġornati. Dawn għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni Ewropea hekk kif jiġu stabbiliti u mbagħad kull tliet xhur fir-rigward ta’ l-aġġornament eventwali tagħhom.

1.3.

L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lis-sidien tal-bastimenti jew lir-rappreżentanti tagħhom bl-isem ta’ l-osservatur nominat sabiex jittella’ abbord il-bastiment tagħhom u dan mal-ħruġ tal-liċenzja jew sa mhux aktar tard minn 15-il jum qabel id-data stipulata sabiex l-osservatur jittella’ abbord.

2.   L-osservatur għandu jibqa’ abbord il-bastiment għal vjaġġ wieħed. Madankollu, fuq talba speċifika ta’ l-awtoritajiet kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe, il-perjodu li matulu l-osservatur jibqa’ abbord jista’ jiġi estiż għal diversi vjaġġi skond it-tul taż-żmien medju tal-vjaġġi previsti għall-bastiment partikolari. Din it-talba għandha ssir mill-awtorità kompetenti meta jiġi nnotifikat l-isem ta’ l-osservatur maħtur sabiex jitla’ abbord il-bastiment konċernat.

3.   Il-kondizzjonijiet għat-tlugħ abbord ta’ l-osservatur għandhom jiġu maqbula bi ftehim komuni bejn is-sid tal-bastimenti jew ir-rappreżentant tiegħu u l-awtorità kompetenti.

4.   It-tlugħ abbord ta’ l-osservatur għandu jsir fil-port magħżul minn sid il-bastiment fil-bidu ta’ l-ewwel vjaġġ fl-ilmijiet tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe, wara n-notifika tal-lista tal-bastimenti magħżula.

5.   Is-sidien konċernati għandhom, fi żmien ġimgħatejn u b’avviż minn qabel ta’ għaxart ijiem, jinnotifikaw id-dati u l-portijiet tas-subreġjun, previsti għat-tlugħ abbord ta’ l-osservaturi.

6.   Jekk l-osservatur jittella’ abbord f’pajjiż li jinsab ‘il barra mis-subreġjun, l-ispejjeż tal-vjaġġ ta’ l-osservatur għandhom jitħallsu minn sid il-bastiment. Jekk bastiment li jkollu osservatur reġjonali abbord joħroġ miż-żona tas-sajd reġjonali, għandhom jittieħdu l-miżuri kollha sabiex jiġi assigurat li l-osservatur jittieħed lura f’pajjiżu malajr kemm jista’ jkun, bl-ispejjeż jiġu mħallsa minn sid il-bastiment.

7.   Jekk l-osservatur ma jkunx preżenti fil-ħin u fil-post miftiehem u matul it-12-il siegħa mill-ħin miftiehem, sid il-bastiment ikun awtomatikament meħlus mill-obbligu tiegħu li jtella’ lil dak l-osservatur abbord.

8.   Meta jkun abbord, l-osservatur għandu jiġi ttrattat bħala uffiċjal. Meta l-bastiment ikun qed jopera fl-ilmjiet ta’ São Tomé e Príncipe, għandu jwettaq id-dmirijiet segwenti:

8.1.

josserva l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti;

8.2.

jivverifika l-pożizzjoni tal-bastimenti impenjati fl-attivitajiet tas-sajd,

8.3.

jipproċedi f’ħidmiet ta’ ġbir ta’ kampjuni bijoloġiċi fil-qafas tal-programmi xjentifiċi,

8.4.

jinnota l-irkaptu tas-sajd użat,

8.5.

jivverifika l-informazzjoni li tidher fil-ġurnal ta’ abbord dwar il-qabdiet li jkunu saru fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe;

8.6.

jivverifika l-perċentwali tal-qabdiet addizzjonali u jagħmel stima tal-volum ta’ l-ispeċi ta’ ħut mormija li huma tajbin għall-kummerċ;

8.7.

jikkomunika, permezz ta’ kull mezz xieraq, l-informazzjoni dwar is-sajd, inkluż il-volum tal-qabdiet prinċipali u addizzjonali li jkunu abbord.

9.   Il-kaptan għandu jagħmel dak kollu li hu fil-poter tiegħu sabiex jiżgura s-sikurezza fiżika u morali ta’ l-osservatur fit-twettiq ta’ dmirijietu.

10.   L-osservatur għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-faċilitajiet kollha neċessarji għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu. Il-kaptan għandu jagħtih aċċess għall-mezzi ta’ komunikazzjoni meħtieġa għall-eżerċizzju tal-kompiti tiegħu, għad-dokumenti marbuta direttament ma’ l-attivitajiet tas-sajd tal-bastiment, li jinkludu b’mod partikolari l-ġurnal ta’ abbord u l-ġurnal tan-navigazzjoni, kif ukoll għall-partijiet tal-bastiment meħtieġa sabiex ikun jista’ jwettaq il-kompiti tiegħu aktar faċilment.

11.   Waqt li jkun abbord, l-osservatur għandu:

11.1.

jieħu l-miżuri kollha xierqa sabiex il-kondizzjonijiet tat-tlugħ tiegħu abbord, kif ukoll il-preżenza tiegħu fuq il-bastiment, ma jinterrompux u lanqas itellfu l-ħidmiet tas-sajd,

11.2.

jirrispetta l-proprjetà u l-irkaptu li jinsabu fuq il-bastiment, kif ukoll il-kunfidenzjalità ta’ kull dokument li jappartjeni lill-bastiment rilevanti.

12.   Fi tmiem il-perjodu ta’ l-osservazzjoni u qabel ma jitlaq minn fuq il-bastiment, l-osservatur għandu jagħmel rapport ta’ l-attivitajiet, li għandu jintbagħat lill-awtoritajiet kompetenti b’kopja tiegħu tintbagħat lill-Kummissjoni Ewropea. Għandu jiffirmah fil-preżenza tal-kaptan li jista’ jżid jew jitlob li jiżdiedu l-osservazzjonijiet kollha li huwa jqis li huma utli u jiffirma taħthom. Kopja tar-rapport għandha tingħata lill-kaptan qabel ma l-osservatur jitniżżel l-art.

13.   Sid il-bastiment huwa responsabbli għall-ispejjeż ta’ l-akkomodazzjoni u ta’ l-ikel ta’ l-osservatur bl-istess kondizzjonijiet li japplikaw għall-uffiċjali, skond il-possibbiltajiet prattiċi tal-bastiment.

14.   Is-salarju u l-kontribuzzjonijiet soċjali ta’ l-osservatur għandhom jitħallsu mill-awtoritajiet kompetenti.

15.   Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lill-pajjiżi terzi interessati, mill-aktar fis possibbli dwar id-definizzjoni ta’ sistema ta’ osservaturi reġjonali u l-għażla ta’ l-organizzazzjoni reġjonali tas-sajd kompetenti. Fl-istennija ta’ l-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ osservaturi reġjonali, il-bastimenti awtorizzati li jistadu fiż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe fil-qafas tal-Ftehim għandhom itellgħu abbord, minflok u fil-post ta’ l-osservaturi reġjonali, osservaturi maħtura mill-awtoritajiet kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe skond ir-regoli stabbiliti aktar ‘il fuq.

KAPITOLU VIII

KONTROLL

1.   Skond il-punt 13 tas-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu I ta’ dan l-Anness, il-Komunità Ewropea għandha żżomm aġġornat l-abbozz tal-lista ta’ bastimenti li nħarġitilhom liċenzja tas-sajd skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll. Din il-lista għandha tiġi notifikata lill-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe inkarigati mill-kontroll tas-sajd hekk kif tiġi stabbilita u sussegwentament kull meta tiġi aġġornata.

2.   Hekk kif jiġi rċevut l-abbozz tal-lista kif ukoll in-notifika tal-ħlas bil-quddiem (stipulat f’punt 3 ta’ Sezzjoni 2 tal-Kapitolu I ta’ l-Anness preżenti) indirizzat mill-Kummissjoni Ewropea lill-awtoritajiet tal-pajjiż kostali, il-bastiment jiġi rreġistrat mill-awtorità kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe fuq lista tal-bastimenti awtorizzati sabiex jistadu, li tiġi nnotifikata lill-awtoritajiet responsabbli mill-kontroll tas-sajd. F’dan il-każ, kopja ta’ din il-lista tintbagħat lil sid il-bastiment u għandha tinżamm abbord, minflok il-liċenzja tas-sajd, sakemm tasal din ta’ l-aħħar.

3.   Id-dħul fiż-żona u l-ħruġ minnha:

3.1.

Il-bastimenti Komunitarji għandhom jinnotifikaw, mill-inqas minn 3 sigħat qabel, lill-awtoritajiet kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe inkarigati mill-kontroll tas-sajd, bl-intenzjoni tagħhom li jidħlu jew joħorġu miż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe. Għandhom jiddikjaraw ukoll il-kwantitajiet totali u l-ispeċi abbord, skond il-format misjub fl-anness.

3.2.

Meta jinnotifika l-ħruġ tiegħu, kull bastiment għandu wkoll jagħti l-pożizzjoni tiegħu. Dawn in-notifiki għandhom isiru, f’din l-ordni, permezz tal-fax (+ 239 222 828) jew tal-posta elettronika (dpescas1@cstome.net) u/jew, fin-nuqqas, permezz tar-radju (Kodiċi ta’ l-identifikazzjoni bir-radju: filgħodu bejn it-08:00 u l-10:00, 12.00 Hz, wara nofsinhar mill-14:00 sal-17:00 8 634 Hz).

3.3.

Bastiment li jinqabad jistad mingħajr ma jkun avża lill-awtorità kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe jitqies bħala bastiment li kiser il-liġi.

3.4.

In-numri tal-fax u tat-telefon kif ukoll l-indirizz elettroniku jingħataw ukoll meta tinħareġ il-liċenza tas-sajd.

4.   Il-Proċeduri ta’ kontroll

4.1.

Il-kaptani tal-bastimenti tal-Komunità li jkunu involuti f’attivitajiet ta’ sajd fl-ilmijiet tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe għandhom jippermettu u jiffaċilitaw it-tlugħ abbord u t-twettiq tad-dmirijiet ta’ kull uffiċjal ta’ São Tomé e Príncipe inkarigat mill-ispezzjoni u l-kontroll ta’ l-attivitajiet tas-sajd.

4.2.

Il-preżenza abbord ta’ dawn l-uffiċjali m’għandhiex teċċedi ż-żmien meħtieġ għat-twettiq tal-kompitu tagħhom.

4.3.

Wara kull ispezzjoni u kontroll, tingħata dikjarazzjoni lill-kaptan tal-bastiment.

5.   Il-kontroll bis-satellita

5.1.

Il-bastimenti kollha Komunitarji li jistadu fil-qafas ta’ dan il-Ftehim ser ikunu sorveljati permezz tas-satellita skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Appendiċi 4. Dawn id-dispożizzjonijiet jidħlu fis-seħħ fit-tieni jum min-notifika tal-Gvern ta’ São Tomé e Príncipe lid-Delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fil-Gabon, li ċ-Ċentru tas-Sorveljanza tas-Sajd f’São Tomé e Príncipe (CSP) beda jiffunzjona.

6.   L-ispezzjoni

6.1.

L-awtoritajiet kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe għandhom jinfurmaw lill-Istat tal-bandiera u lill-Kummissjoni Ewropea, fi żmien massimu ta’ 24 siegħa, b’kull ispezzjoni u b’kull applikazzjoni ta’ sanzjoni ta’ bastiment Komunitarju, li jkun daħal fl-ilmijiet tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe.

6.2.

L-Istat tal-bandiera u l-Kummissjoni Ewropea għandhom jirċievu fl-istess waqt rapport qasir dwar iċ-ċirkostanzi u r-raġunijiet li wasslu għall-ispezzjoni.

7.   Ir-rapport ta’ l-ispezzjoni

7.1.

Il-kaptan tal-bastiment, wara li jinkiteb ir-rapport mill-awtorità kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe, għandu jiffirmah.

7.2.

Din il-firma ma tippreġudikax id-drittijiet u l-mezzi ta’ difiża li l-kaptan jista’ jkollu sabiex iwieġeb għall-ksur li jkun inġab kontrih. Jekk jirrifjuta li jiffirma d-dokument, irid jagħti r-raġunijiet preċiżi għal dan u l-ispettur irid iniżżel ir-referenza “irrifjuta li jiffirma”.

7.3.

Il-kaptan għandu jiddiriġi l-bastiment tiegħu fil-port indikat mill-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe. F’ każ ta’ ksur minuri, l-awtorità kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe tista’ tawtorizza lill-bastiment spezzjonat sabiex ikompli l-attivitajiet tas-sajd tiegħu.

8.   Il-laqgħa ta’ konsultazzjoni f’każ ta’ spezzjoni

8.1.

Qabel ma jiġu kkunsidrati l-miżuri eventwali fil-konfront tal-kaptan jew ta’ l-ekwipaġġ tal-bastiment jew kull azzjoni oħra li tirrigwarda t-tagħbija u t-tagħmir tal-bastiment, għajr dawk maħsuba għall-konservazzjoni tal-provi dwar il-ksur allegat, għandha ssir laqgħa ta’ konsultazzjoni, fi żmien ġurnata tax-xogħol minn meta jasal dan it-tagħrif, bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe, bil-parteċipazzjoni eventwali ta’ rappreżentant ta’ l-Istat Membru konċernat.

8.2.

Matul din il-laqgħa, il-Partijiet għandhom jiskambjaw bejniethom id-dokumentazzjoni kollha jew kwalunkwe informazzjoni utli li tista’ tgħin sabiex tiċċara ċ-ċirkostanzi tal-fatti allegati. Sid il-bastiment jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jiġi mgħarraf bir-riżultat ta’ din il-laqgħa u bil-miżuri kollha li jistgħu jirriżultaw mill-ispezzjoni.

9.   Il-proċedura għall-ispezzjoni

9.1.

Qabel ma jittieħdu proċeduri ġudizzjarji, għandu jsir tentattiv sabiex l-ksur allegat jiġi riżolt bonarjament. Din il-proċedura għandha tintemm sa mhux iktar tard minn tliett ijiem tax-xogħol mill-ispezzjoni.

9.2.

F’każ ta’ tranżazzjoni bonarja, l-ammont tal-multa applikata għandu jiġi determinat skond ir-regoli applikabbli f’São Tomé e Príncipe.

9.3.

F’każ li t-tilwima ma setgħetx tissolva bonarjament u f’każ li titressaq quddiem awtorità ġudizzjarja kompetenti, sid il-bastiment għandu jagħmel garanzija bankarja ma’ bank magħżul mill-awtoritajiet kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe, f’ammont li għandu jiġi ffissat b’kunsiderazzjoni għall-ispejjeż konnessi ma’ l-ispezzjoni kif ukoll l-ammont tal-multa u tal-kumpens li jistgħu jeħlu dawk responsabbli għall-ksur.

9.4.

Il-garanzija bankarja tkun irrevokabbli qabel ma tintemm il-proċedura ġudizzjarja. Tiġi rilaxxata f’każ ta’ liberazzjoni. Bl-istess mod, f’każ ta’ kundanna li twassal għal multa inferjuri għall-garanzija depożitata, id-differenza tiġi rilaxxata mill-awtoritajiet kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe.

9.5.

Il-bastiment jinħeles u l-ekwipaġġ tiegħu jitħalla jitlaq mill-port:

kemm meta jitwettqu l-obbligi miftehma fil-proċedura bonarja;

kemm wara d-depożitu tal-garanzija bankarja skond il-punt 9.3 aktar ‘il fuq u l-aċċettazzjoni tagħha mill-awtoritajiet kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe, sakemm l-eżitu tal-proċedura ġudizzjarja ikun għadu pendenti.

10.   Trażbord

10.1.

Kull bastiment Komunitarju li jixtieq jagħmel trażbord tal-qabdiet fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe għandu jagħmel dan fil-portijiet u/jew fiż-żoni tal-portijiet ta’ São Tomé e Príncipe.

10.2.

Is-sidien ta’ dawn il-bastimenti għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe bl-informazzjoni li ġejja, mill-anqas minn 24 siegħa minn qabel:

l-isem tal-bastimenti tas-sajd qabel it-trasbord;

l-isem, in-numru ta’ l-IMO u tar-reġistrazzjoni tal-bastiment tal-ġarr;

it-tunnellaġġ, għal kull speċi, li jkun ser jiġi trażbordat;

il-jum u l-post tat-trażbord;

10.3.

It-trażbord huwa meqjus bħala ħruġ miż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe. Il-kaptani tal-bastimenti għandhom jissottomettu d-dikjarazzjonijiet tal-qabdiet lill-awtoritajiet kompetenti ta’ São Tomé e Príncipe u jinnotifikawhom bl-intenzjoni tagħhom, jew li jkomplu jistadu jew inkella li joħorġu miż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe.

10.4.

Kull operazzjoni ta’ trasbord tal-qabdiet li mhijiex imsemmija fil-punti indikati hawn fuq hija pprojbita fiż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe. Kull ksur ta’ din id-dispożizzjoni huwa suġġett għas-sanzjonijiet previsti mir-regoli fis-seħħ f’São Tomé e Príncipe.

11.   Il-kaptani tal-bastimenti Komunitarji li huma involuti f’operazzjonijiet ta’ ħatt jew ta’ trasbord f’port ta’ São Tomé e Príncipe għandhom jippermettu u jiffaċilitaw il-kontroll ta’ dawn l-operazzjonijiet mill-ispetturi ta’ São Tomé e Príncipe. Wara’ kull ispezzjoni u kontroll fil-port, jingħata ċertifikat ta’ l-ispezzjoni u tal-kontroll jew attestazzjoni lill-kaptan tal-bastiment.

Appendiċijiet

1.

Formola ta’ applikazzjoni għal-liċenzja

2.

Il-ġurnal ta’ abbord ta’ l-ICCAT

3.

Il-pożizzjoni taż-żona projbita tas-sajd

4.

Id-dispożizzjonijiet applikabbli għas-sistema ta’ sorveljanza tal-bastimenti bis-satellita (VMS) u l-pożizzjoni taż-żona tas-sajd ta’ São Tomé e Príncipe.

Appendiċi 1

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi 2

ĠURNAL TA’ ABBORD TAS-CICTA GĦAS-SAJD TAT-TONN

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi 3

Latitude

Longitude

Degrés

Minutes

Secondes

Degrés

Minutes

Secondes

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Appendiċi 4

Protokoll (VMS)

li jistipula d-dispożizzjonijiet ta’ sorveljanza bis-satellita tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji li jistadu fiż-ŻEE ta’ São Tomé e Príncipe

1.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Protokoll jikkompletaw il-Protokoll dwar l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kumpens finanzjarju previsti fil-Ftehim bejn il-Kommunità Ewropea u r-Repubblika Demokratika ta’ São Tomé e Príncipe dwar is-sajd ‘il barra minn São Tomé e Príncipe għall-perjodu bejn l-1 ta’ Ġunju 2006 u l-31 ta’ Mejju 2010, u japplikaw skond punt 5 ta’ “Kapitolu VIII — Kontroll” ta’ l-Anness tiegħu.

2.   Il-bastimenti kollha tas-sajd li jkollhom tul totali ta’ aktar minn 15-il metru, u li jistadu fil-qafas tal-Ftehim tas-sajd KE/São Tomé e Príncipe, ser ikunu ssorveljati permezz tas-satellita meta jkunu fiż-ŻEE ta’ São Tomé e Príncipe.

Għall-finijiet ta’ sorveljanza permezz tas-satellita, l-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe javżaw lill-Parti Komunitarja dwar il-pożizzjonijiet (latitudni u lonġitudni) taż-ŻEE ta’ São Tomé e Príncipe.

L-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe għandhom jgħaddu din l-informazzjoni elettronikament fi gradi deċimali (WGS 84).

3.   Il-Partijiet għandhom jipproċedu għal skambju ta’ informazzjoni li tikkonċerna l-indirizzi X.25 u l-ispeċifikazzjonijiet utilizzati fil-komunikazzjonijiet elettroniċi ta’ bejn iċ-Ċentri tal-Kontroll tagħhom b’konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-punti 5 u 7. Din l-informazzjoni għandha tinkludi, sa fejn ikun possibbli, l-ismijiet, in-numri tat-telefon, tat-telekx u tal-fax u l-indirizzi elettroniċi (Internet jew X.400) li jistgħu jkunu użati għall-komunikazzjonijiet ġenerali bejn iċ-Ċentri ta’ Kontroll.

4.   Il-pożizzjoni tal-bastimenti hija determinata b’marġini ta’ żball inferjuri għal 500 m u b’intervall ta’ fiduċja ta’ 99 %.

5.   Meta bastiment li qed jistad fil-kuntest tal-Ftehim u li jkun suġġett għas-sorvaljanza permezz tas-satellita fit-termini tal-leġislazzjoni Komunitarja jerġa’ jidħol fiż-ŻEE ta’ São Tomé e Príncipe, ir-rapporti tal-pożizzjoni sussegwenti jiġu kkomunikati immedjatament miċ-Ċentru tal-Kontroll ta’ l-Istat tal-bandiera lis-Sorveljanza tas-Sajd ta’ São Tomé e Príncipe (FMC), b’intervalli massimi ta’ 3 sigħat (l-identifikazzjoni tal-bastiment, il-lonġitudni, il-latitudni, ir-rotta u l-veloċità). Dawn il-messaġġi huma identifikati bħala Rapporti tal-Pożizzjoni.

6.   Il-messaġġi stipulati fil-punt 5 jiġu trażmessi elettronikament fil-format X.25, jew kwalunkwe protokoll ieħor sikur. Dawn il-messaġġi għandhom jiġu kkomunikati mill-ewwel, skond il-format ta’ Tabella II.

7.   F’każ li l-apparat ta’ sorveljanza permanenti, permezz tas-satellita, installat abbord il-bastiment tas-sajd iġarrab xi nuqqas tekniku jew jieqaf jaħdem, il-kaptan ta’ dak il-bastiment għandu mill-aktar fis possibbli jitrażmetti l-informazzjoni stipulata fil-punt 5 permezz ta’ fax, liċ-Ċentru tal-Kontroll ta’ l-Istat tal-bandiera u lill-FMC ta’ São Tomé e Príncipe. F’dawn iċ-ċirkostanzi, ikun neċessarju li jintbagħat Rapport tal-Pożizzjoni globali kull 9 sigħat. Dan ir-rapport tal-pożizzjoni globali għandu jinkludi r-rapporti tal-pożizzjoni kif reġistrati mill-kaptan tal-bastiment kull 3 sigħat skond il-kondizzjonijiet stipulati fil-punt 5.

Iċ-Ċentru ta’ Kontroll ta’ l-Istat tal-bandiera għandu jibgħat dawn il-messaġġi lill-FMC ta’ São Tomé e Príncipe. It-tagħmir difettuż għandu jissewwa jew jinbidel fi żmien massimu ta’ xahar. Ladarba jgħaddi dan it-terminu, il-bastiment konċernat ikollu joħroġ miż-ŻEE ta’ São Tomé e Príncipe.

8.   Iċ-Ċentri ta’ Kontroll ta’ l-Istati tal-bandiera għandhom jissorveljaw il-movimenti tal-bastimenti tagħhom fl-ilmijiet ta’ São Tomé e Príncipe. F’każ fejn is-sorveljanza tal-bastimenti ma sseħħx skond il-kondizzjonijiet stipulati, l-FMC ta’ São Tomé e Príncipe għandha tiġi infurmata immedjatament, hekk kif dan jiġi osservat, u l-proċedura stipulata fil-punt 7 għandha tiġi applikata.

9.   Jekk l-FMC ta’ São Tomé e Príncipe jistabbilixxi li l-Istat tal-bandiera ma jkunx għadda l-informazzjoni stipulata fil-punt 5, is-servizzi kompetenti tal-Kummissjoni għandhom jiġu infurmati immedjatament.

10.   L-informazzjoni dwar is-sorveljanza mgħoddija lill-parti l-oħra, skond dawn id-dispożizzjonijiet, għandha tintuża esklussivament għall-kontroll u s-sorveljanza mill-awtoritajiet ta’ São Tomé e Príncipe tal-flotta Komunitarja li qed tistad fil-qafas tal-Ftehim KE/São Tomé e Príncipe. Din l-informazzjoni fl-ebda każ ma tista’ tiġi kkomunikata lill-partijiet oħra.

11.   L-komponenti tas-softwer u l-materjal tat-tagħmir tas-sistema ta’ sorveljanza permezz tas-satellita għandhom ikunu affidabbli, ma jkunu jippermettu l-ebda falsifikazzjoni tal-pożizzjonijiet u ma jkunux jistgħu jiġu mibdula manwalment.

Is-sistema għandha tkun totalment awtomatika u taħdem f’kull mument u b’mod indipendenti mill-kondizzjonijiet ta’ l-ambjent u tal-klima. M’huwiex permess li tinqered, issir ħsara, titwaqqaf milli taħdem jew ikun hemm interferenza fis-sistema ta’ sorveljanza permezz tas-satellita.

Il-kaptani tal-bastimenti għandhom jassiguraw li:

l-informazzjoni ma tiġix mibdula;

l-antenna jew l-antenni marbuta mat-tagħmir ta’ sorveljanza permezz tas-satellita ma tkunx/jkunux imxekkla;

il-provvista ta’ l-elettriku tat-tagħmir ta’ sorveljanza permezz tas-satellita ma tkunx interrotta;

it-tagħmir tas-sorveljanza permezz tas-satellita ma jitneħħiex.

12.   Il-Partijiet jaqblu li, fuq talba, isir skambju ta’ l-informazzjoni li tikkonċerna t-tagħmir utilizzat għas-sorveljanza permezz tas-satellita, sabiex ikun verifikat li kull tagħmir huwa kompatibbli bis-sħiħ ma’ l-eżiġenzi tal-parti l-oħra għall-iskopijiet ta’ dawn id-dispożizzjonijiet.

13.   Kull tilwima dwar l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet hija suġġetta għall-konsultazzjoni bejn il-Partijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt stabbilit mill-Artikolu 9 tal-Ftehim.

14.   Il-Partijiet jaqblu li jirrivedu, jekk ikun meħtieġ, dawn il-miżuri.

Il-Komunikazzjoni tal-messaġġi VMS f’ São Tomé e Príncipe

Ir-Rapport tal-pożizzjoni

Informazzjoni

Kodiċi

Obbligatorju/Mhux obbligatorju

Osservazzjonijiet

Bidu tar-reġistrazzjoni

SR

O

Informazzjoni dwar is-sistema — indika l-bidu tar-reġistrazzjoni

Destinatarju

AD

O

Informazzjoni dwar il-messaġġ — destinatarju. Kodiċi ISO Alpha 3 tal-pajjiż

Trażmettitur

FR

O

Informazzjoni dwar il-messaġġ — trażmettitur. Kodiċi ISO Alpha 3 tal-pajjiż

L-Istat tal-bandiera

FS

F |

 

Tip ta’ messaġġ

TM

O

Informazzjoni dwar il-messaġġ — tip ta’ messaġġ “POS”

Kodiċi tas-sinjal tar-radju

RC

O

Informazzjoni dwar il-vapur — kodiċi internazzjonali tas-sinjal tar-radju tal-vapur

Numru ta’ referenza intern għall-Parti kontraenti

IR

F |

Informazzjoni dwar il-bastiment — numru uniku tal-parti kontraenti (kodiċi ISO-3 ta’ l-Istat tal-bandiera segwit b’numru)

Numru tar-reġistrazzjoni esterna

XR

O

Informazzjoni dwar il-bastiment — in-numru li jidher fuq il-ġenb tal-vapur

Latitudni

LA

O

Informazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-bastiment — il-pożizzjoni fi gradi u minuti N/S DD ddd (WGS-84)

Lonġitudni

LO

O

Informazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-bastiment — il-pożizzjoni fi gradi u minuti E/W DDD ddd (WGS-84)

Kap

CO

O

Ir-rotta tal-vapur fuq skala ta’ 360°

Veloċità

SP

O

Il-veloċità tal-vapur f’deċmi ta’ knots

Data

DA

O

Informazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-bastiment — id-data tar-reġistrazzjoni tal-pożizzjoni UTC (SSSSXXJJ)

Ħin

TI

O

Informazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-bastiment — il-ħin tar-reġistrazzjoni tal-pożizzjoni UTC (SSMM)

Tmiem tar-reġistrazzjoni

ER

O

Informazzjoni dwar is-sistema — tindika t-tmiem tar-reġistrazzjoni

Sett tal-karattri: ISO 8859.1

It-trażmissjoni ta’ l-informazzjoni hija strutturata kif ġej:

linja doppja mmejla (//) u kodiċi li jimmarkaw il-bidu tat-trażmissjoni,

linja waħda mmejla (/) timmarka s-separazzjoni bejn il-kodiċi u l-informazzjoni.

L-informazzjoni li mhijiex obbligatorja għandha tiddaħħal bejn il-bidu u t-tmiem tar-reġistrazzjoni.

Il-limiti taż-ŻEE ta’ São Tomé e Príncipe

Il-koordinati taż-ŻEE

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-FMC ta’ Sao Tome e Príncipe

L-isem ta’ l-FMC:

Tel.. SSN:

Fax SSN:

Posta elettronika SSN:

Tel.. DSPG:

Fax DSPG:

Indirizz X25 =

Dikjarazzjoni dħul/ħruġ:


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kunsill

7.8.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 205/59


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-23 ta' lulju 2007

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jistipula l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea għall-perjodu bejn l-1 ta' Ġunju 2006 u l-31 ta' Mejju 2010

(2007/532/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 300(2) flimkien ma' l-Artikolu 37 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Il-Komunità u r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe nnegozjaw u inizjalaw Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd li jagħti lis-sajjieda tal-Komunità opportunitajiet ta' sajd fl-ilmijiet li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tar-Repubblika ta' São Tomé u Príncipe.

(2)

Huwa meħtieġ li tiġi assigurata t-tkomplija ta' l-attivitajiet tas-sajd bejn id-data li fiha jiskadi l-Protokoll preċedenti li jistipula l-opportunitajiet ta' sajd lil hinn mix-xtut ta' São Tomé u Príncipe u d-data li fiha jidħol fis-seħħ il-Protokoll il-ġdid, li jistipula l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fl-imsemmi Ftehim ta' Sħubija.

(3)

Għal dan il-għan il-Komunità u r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe inizjalaw ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll il-ġdid.

(4)

Huwa fl-interess tal-Komunità li jiġi approvat l-imsemmi l-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri.

(5)

Huwa meħtieġ li jiġi definit il-metodu għat-tqassim ta' l-opportunitajiet ta' sajd fost l-Istati Membri,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jistipula l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea għall-perjodu bejn l-1 ta' Ġunju 2006 u l-31 ta' Mejju 2010 huwa b'dan approvat f'isem il-Komunità.

It-test tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-Protokoll għandu japplika provviżorjament mill-1 ta' Ġunju 2006.

Artikolu 3

L-opportunitajiet ta' sajd stipulati mill-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija huma mqassma bejn l-Istati Membri kif ġej:

Kategorija ta' sajd

Tip ta' bastiment

Stat Membru

Liċenzji jew kwota

Sajd għat-tonn

Bastimenti bil-friża li jistadu għat-tonn bit-tartarun

Spanja

13

Franza

12

Sajd għat-tonn

Bastimenti bil-konzijiet tal-wiċċ

Spanja

13

Il-Portugall

5

Jekk it-talbiet għal liċenzji ta' dawn l-Istati Membri ma jeżawrixxux l-opportunitajiet ta' sajd stipulati mill-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd, il-Kummissjoni tista' tikkunsidra talbiet għal liċenzji mill-Istati Membri l-oħra kollha.

Artikolu 4

L-Istati Membri li l-bastimenti tagħhom jistadu taħt il-qafas ta' dan il-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-kwantitajiet, minn kull stokk, maqbuda fiż-żoni tas-sajd ta' São Tomé, skond it-termini previsti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 500/2001 ta' l-14 ta' Marzu 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 dwar is-sorveljanza tal-qbid mid-dgħajjes tas-sajd tal-Komunità f'ibħra ta' pajjiżi terzi u fl-ibħra miftuħa (1).

Artikolu 5

Il-President tal-Kunsill huwa awtorizzat jinnomina l-persuni li jkollhom is-setgħa sabiex jiffirmaw il-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri sabiex tintrabat il-Komunità.

Magħmul fi Brussell, 23 ta' lulju 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

L. AMADO


(1)  ĠU L 73, 15.3.2001, p. 8.


FTEHIM

fil-forma ta' skambju ta' ittri dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jistipula l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-ftehim bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe; u l-Komunità Ewropea għall-perjodu mill-1 ta' Ġunju 2006 sal-31 ta' Mejju 2010

A.   Ittra tal-Gvern tar-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe

Sinjur,

B'referenza għall-Protokoll inizjalat il-Ħamis 25 ta' Mejju 2006, li jistipula l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja għall-perjodu mill-1 ta' Ġunju 2006 sal-31 ta' Mejju 2010, għandi l-unur ninfurmak li r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe hija lesta li tapplika dan il-Protokoll provviżorjament, mill-1 ta' Ġunju 2006 sad-dħul tiegħu fis-seħħ skond l-Artikolu 12 tiegħu, sakemm il-Komunità Ewropea tkun disposta li tagħmel l-istess.

Huwa mifhum li f'dan il-każ il-ħlas ta' l-ewwel parti tal-kontribuzzjoni finanzjarja, speċifikata fl-Artikolu 2 tal-Protokoll, għandu jsir sal-15 ta' Mejju 2007.

Inkunlek grat jekk tikkonferma l-qbil tal-Komunità Ewropea ma' tali applikazzjoni provviżorja.

Nassigurak, Sinjur, mill-ikbar stima li għandi lejk.

Għall-Gvern ta' São Tomé u Príncipe

B.   Ittra tal-Komunità

Sinjur,

Għandi l-pjaċir ninfurmak li rċevejt l-ittra tiegħek ta' llum li tgħid hekk:

“B'referenza għall-Protokoll inizjalat il-Ħamis 25 ta' Mejju 2006, li jistipula l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja għall-perjodu mill-1 ta' Ġunju 2006 sal-31 ta' Mejju 2010, għandi l-unur ninfurmak li r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe hija lesta li tapplika dan il-Protokoll provviżorjament, mill-1 ta' Ġunju 2006 sad-dħul tiegħu fis-seħħ skond l-Artikolu 12 tiegħu, sakemm il-Komunità Ewropea tkun disposta li tagħmel l-istess.

Huwa mifhum li f'dan il-każ il-ħlas ta' l-ewwel parti tal-kontribuzzjoni finanzjarja, speċifikata fl-Artikolu 2 tal-Protokoll, għandu jsir sal-15 ta' Mejju 2007.”

Għandi l-unur nikkonferma l-qbil tal-Komunità Ewropea ma' tali applikazzjoni provviżorja.

Nassigurak, Sinjur, mill-ikbar stima li għandi lejk.

F'isem il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea


III Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU VI TAT-TRATTAT TA' L-UE

7.8.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 205/63


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2007/533/ĠAI

tat-12 ta’ Ġunju 2007

dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta’ Schengen Tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 30(1)(a) u (b), l-Artikoli 31 (1)(a) u (b) u l-Artikolu 34(2)(ċ) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Is-sistema ta’ informazzjoni ta’ Schengen stabbilita skond id-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tal-Konvenzjoni tad-19 ta’ Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen ta’ l-14 ta’ Ġunju 1985 bejn il-gvernijiet ta’ l-Istati ta’ l-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali ta’ verifiki fil-fruntieri komuni tagħhom (2), u l-iżvilupp tagħha, SIS 1+, tikkostitwixxi għodda essenzjali għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen kif inhu integrat fil-qafas ta’ l-Unjoni Ewropea.

(2)

L-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-SIS (3) ġie fdat lill-Kummissjoni skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2424/2001 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/886/ĠAI tas-6 ta’ Diċembru 2001 dwar l-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS II) (4). Is-SIS II ser tissostitwixxi s-SIS kif maħluqa skond il-Konvenzjoni ta’ Schengen.

(3)

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi l-bażi leġislattiva meħtieġa biex is-SIS II tiġi regolata dwar materji li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ it-“Trattat ta’ l-UE”). Ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-SIS II (5) jikkostitwixxi l-bażi leġislattiva meħtieġa biex is-SIS II tiġi regolata dwar materji li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (it-“Trattat”).

(4)

Il-fatt li l-bażi leġislattiva meħtieġa biex is-SIS II tiġi regolata tikkonsisti minn strumenti separati ma jaffettwax il-prinċipju li s-SIS II tikkostitwixxi sistema waħda unika ta’ informazzjoni li għandha taħdem b’dan il-mod. Ċerti dispożizzjonijiet ta’ dawn l-istrumenti għandhom għalhekk ikunu identiċi.

(5)

Is-SIS II għandha tikkostitwixxi miżura kumpensatorja li tikkontribwixxi biex jinżamm livell għoli ta’ sigurtà fiż-żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja ta’ l-UE billi tappoġġa l-kooperazzjoni operattiva bejn l-awtoritajiet tal-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji f’materji kriminali.

(6)

Huwa meħtieġ li jiġu speċifikati l-objettivi tas-SIS II, inklużi l-arkitettura teknika u l-iffinanzjar tagħha, u li jiġu stabbiliti regoli dwar it-tħaddim u l-użu u li jiġu definiti r-responsabbiltajiet tagħha, il-kategoriji tad-data li għandhom jiġu mdaħħla fis-sistema, il-finijiet għaliex dawn għandhom jiġu mdaħħla, il-kriterji biex jiġu mdaħħla, l-awtoritajiet awtorizzati li jkollhom aċċess għad-data, ir-rabta reċiproka bejn allerti u aktar regoli dwar l-ipproċessar ta’ data u l-protezzjoni ta’ data personali.

(7)

SIS II għandha tinkludi sistema ċentrali (SIS II Ċentrali) u applikazzjonijiet nazzjonali. In-nefqa involuta fit-tħaddim tas-SIS II Ċentrali u l-infrastruttura ta’ komunikazzjoni relatata għandha titħallas mill-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea.

(8)

Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit manwal li jistipula r-regoli dettaljati għall-iskambju ta’ ċerta informazzjoni supplimentari li tikkonċerna l-azzjoni meħtieġa mill-allerti. L-awtoritajiet nazzjonali f’kull Stat Membru għandhom jiżguraw l-iskambju ta’ din l-informazzjoni.

(9)

Għal perijodu transitorju, il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għat-tmexxija operattiva tas-SIS II Ċentrali u ta’ partijiet mill-infrastruttura ta’ komunikazzjoni. Madankollu, sabiex tiġi żgurata transizzjoni bla xkiel lejn is-SIS II, hija tista’ tiddelega r-responsabbiltajiet kollha jew uħud minnhom lil żewġ korpi nazzjonali tas-settur pubbliku. Fil-perijodu ta’ żmien fit-tul, u wara valutazzjoni ta’ l-impatt, li fiha analiżi sostantiva ta’ alternattivi minn perspettiva finanzjarja, operattiva u organizzattiva, u proposti leġislattivi mill-Kummissjoni, għandha tiġi stabbilita awtorità tat-tmexxija li għandha tkun responsabbli minn dawn il-kompiti. Il-perijodu ta’ transizzjoni m’għandux idum għal aktar minn ħames snin mid-data ta’ applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

(10)

Is-SIS II għandu jkun fiha allerti dwar persuni li huma mfittxija għall-arrest għal finijiet ta’ konsenja u li huma mfittxija għall-arrest għal finijiet ta’ estradizzjoni. Minbarra allerti, huwa xieraq li jiġi previst l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari li huwa meħtieġ għall-proċeduri ta’ konsenja u estradizzjoni. B’mod partikolari, id-data msemmija fl-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/584/ĠAI tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-Mandat ta’ Arrest Ewropew u l-proċeduri ta’ konsenja bejn l-Istati Membri (6) għandha tiġi pproċessata fis-SIS II.

(11)

Għandu jkun possibbli li tiżdied mas-SIS II traduzzjoni tad-data addizzjonali mdaħħla għall-fini ta’ konsenja taħt il-Mandat ta’ Arrest Ewropew u għall-fini ta’ estradizzjoni.

(12)

Is-SIS II għandu jkun fiha allerti dwar persuni nieqsa sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tagħhom jew il-prevenzjoni ta’ theddid, dwar persuni mfittxija għal proċedura ġudizzjarja, dwar persuni u oġġetti għal verifiki diskreti jew verifiki speċifiċi u dwar oġġetti għall-qbid jew għall-użu bħala prova fi proċedimenti kriminali.

(13)

L-allerti ma għandhomx jinżammu fis-SIS II għal aktar żmien minn dak meħtieġ biex jintlaħqu l-finijiet li għalihom ikunu ngħataw. Bħala prinċipju ġenerali, allerti dwar persuni għandhom awtomatikament jiġu mħassra mis-SIS II wara perijodu ta’ tliet snin. Allerti dwar oġġetti mdaħħla għal verifiki diskreti jew verifiki speċifiċi għandhom awtomatikament jiġu mħassra mis-SIS II wara perijodu ta’ ħames snin. Allerti dwar oġġetti għall-qbid jew għall-użu bħala evidenza fi proċeduri kriminali għandhom awtomatikament jiġu mħassra mis-SIS II wara perijodu ta’ għaxar snin. Deċiżjonijiet li jinżammu allerti dwar persuni għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjoni individwali komprensiva. L-Istati Membri għandhom jirrevedu l-allerti dwar persuni fiż-żmiem il-perijodu definit u jżommu statistiċi dwar in-numru ta’ allerti dwar persuni li l-perjodu taż-żamma tagħhom ġie estiż.

(14)

Is-SIS II għandha tippermetti li tiġi pproċessata data bijometrika sabiex tassisti fl-identifikazzjoni affidabbli ta’ l-individwi kkonċernati. Fl-istess perspettiva, is-SIS II għandha wkoll tippermetti l-ipproċessar ta’ data li tikkonċerna individwi li l-identità tagħhom intużat b’mod żbaljat sabiex jiġu evitati l-inkonvenjenzi kkaġunati mill-identifikazzjoni żbaljata tagħhom, soġġetti għal salvagwardji xierqa, b’mod partikolari l-kunsens ta’ l-individwu kkonċernat u limitazzjoni stretta tal-finijiet li għalihom tali data tista’ tiġi pproċessata skond il-liġi.

(15)

Għandu jkun possibbli għal Stat Membru li jżid indikazzjoni, imsejħa marka, ma’ allert, li tindika li l-azzjoni li għandha tittieħed abbażi ta’ l-allert m’hijiex ser tittieħed fit-territorju tiegħu. Meta jinħarġu allerti għall-arrest għal finijiet ta’ konsenja, xejn f’din id-Deċiżjoni ma għandu jiġi interpretat bħala li qed jidderoga minn jew jipprevjeni l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet imniżżlin fid-Deċiżjoni Kwadru 2002/584/ĠAI. Id-deċiżjoni li tiżdied marka ma’ allert għandha tkun ibbażata biss fuq ir-raġunijiet għal rifjut li jinsabu f’dik id-Deċiżjoni Kwadru.

(16)

Meta marka tkun żdiedet u jsir magħruf il-post fejn tinsab il-persuna mfittxija għal arrest għal konsenja, il-post li fih tinsab għandu dejjem jiġi kkomunikat lill-awtorità ġudizzjarja emittenti, li tista’ tiddeċiedi li tittrasmetti Mandat ta’ Arrest Ewropew lill-awtorità ġudizzjarja kompetenti skond id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru 2002/584/ĠAI.

(17)

Għandu jkun possibli għall-Istati Membri biex jistabbilixxu rabtiet bejn allerti fis-SIS II. L-istabbiliment minn Stat Membru ta’ rabtiet bejn żewġ allerti jew aktar m’għandux ikollu impatt fuq l-azzjoni li għandha tittieħed, il-perijodu ta’ żamma jew id-drittijiet għal aċċess għall-allerti.

(18)

Data pproċessata fis-SIS II b’applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni m’għandhiex tiġi trasferita jew titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ pajjiżi terzi jew ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali. Madankollu, huwa xieraq li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Interpol bil-promozzjoni ta’ skambju effiċjenti ta’ data tal-passaport. Meta data personali tiġi trasferita mis-SIS II għall-Interpol, din id-data personali għandha tiġi soġġetta għal livell ta’ protezzjoni adegwat, iggarantit bi ftehim, li jipprovdi salvagwardji u kondizzjonijiet stretti.

(19)

L-Istati Membri kollha rratifikaw il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa tat-28 ta’ Jannar 1981 għall-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar awtomatiku ta’ data personali. Dik il-Konvenzjoni jippermetti eċċezzjonijiet u restrizzjonijiet għad-drittijiet u l-obbligi li tipprevedi, f’ċerti limiti. Id-data personali pproċessata fil-kuntest ta’ l-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandha tiġi protetta skond il-prinċipji tal-Konvenzjoni. Il-prinċipji stipulati fil-Konvenzjoni għandhom jiġu supplimentati jew iċċarati f’din id-Deċiżjoni fejn meħtieġ.

(20)

Il-prinċipji li jinsabu fir-Rakkomandazzjoni Nru R (87) 15 tal-Kumitat ta’ Ministri tal-Kunsill ta’ l-Ewropa tas-17 ta’ Settembru 1987 li tirregola l-użu ta’ data personali fis-settur tal-pulizija għandhom jitqiesu meta data personali tiġi pproċessata mill-awtoritajiet tal-pulizija fl-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

(21)

Il-Kummissjoni ppreżentat proposta lill-Kunsill għal Deċiżjoni Kwadru dwar il-protezzjoni tad-data ta’ data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali, li għandha tiġi approvata sa l-aħħar ta’ l-2006 u applikata għad-data personali li hija pproċessata fil-qafas tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen u l-iskambju relatat ta’ informazzjoni supplimentari skond din id-Deċiżjoni;

(22)

Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji u dwar il-moviment liberu ta’ tali data  (7) u b’mod partikolari l-Artikoli 21 u 22 tiegħu fir-rigward tal-kunfidenzjalità u s-sigurtà ta’ l-ipproċessar japplika għall-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji meta jkunu qed iwettqu r-responsabbilitajiet tagħhom bħala responsabbli mit-tmexxija operattiva tas-SIS II fit-twettiq ta’ l-attivitajiet kollha jew parti minnhom li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi Komunitarja. Parti mill-ipproċessar ta’ data personali fis-SIS II jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi Komunitarja. Applikazzjoni konsistenti u omoġenja tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ l-individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali teħtieġ kjarifika li, meta l-Kummissjoni tkun qed tipproċessa data personali fl-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 huwa applikabbli għaliha.

(23)

Safejn jikkonċerna l-kunfidenzjalità, id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolamenti tal-Persunal għall-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u l-kondizzjonijiet ta’ l-impjieg ta’ impjegati oħrajn tal-Komunitajiet Ewropej għandhom japplikaw għal uffiċjali jew impjegati oħrajn li jkunu impjegati u qed jaħdmu f’konnessjoni mas-SIS II.

(24)

Huwa xieraq li awtoritajiet nazzjonali ta’ kontroll jimmonitorjaw il-legalità ta’ l-ipproċessar ta’ data personali mill-Istati Membri, filwaqt li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, maħtur skond id-Deċiżjoni 2004/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2003 li taħtar il-korp ta’ kontroll indipendenti previst fl-Artikolu 286 tat-Trattat tal-KE (8), għandu jimmonitorja l-attivitajiet ta’ l-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali b’kont meħud tal-kompiti limitati ta’ l-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji fir-rigward tad-data nnifisha.

(25)

Kemm l-Istati Membri kif ukoll il-Kummissjoni għandhom jippreparaw pjan ta’ sigurtà sabiex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta’ obbligi ta’ sigurtà u għandhom jikkooperaw ma’ xulxin sabiex jindirizzaw kwistjonijiet ta’ sigurtà minn perspettiva komuni.

(26)

Id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tas-26 ta’ Lulju 1995 dwar l-istabbiliment ta’ Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (9) (minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-“Konvenzjoni ta’ l-Europol”) dwar il-protezzjoni tad-data japplikaw għall-ipproċessar tad-data tas-SIS II mill-Europol, inklużi s-setgħat tal-Korp Konġunt ta’ Kontroll, stabbilit taħt il-Konvenzjoni ta’ l-Europol, biex jimmonitorja l-attivitajiet ta’ l-Europol u r-responsabbiltà għal kwalunkwe pproċessar illegali tad-data personali mill-Europol.

(27)

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2002/187/ĠAI tat-28 ta’ Frar 2002 li tistabbilixxi l-Eurojust bil-ħsieb li tiġi msaħħa l-ġlieda kontra l-kriminalità serja (10) dwar il-protezzjoni tad-data japplikaw għall-ipproċessar tad-data tas-SIS II mill-Eurojust, inklużi s-setgħat tal-Korp Konġunt ta’ Kontroll, stabbilit taħt dik id-Deċiżjoni, biex jimmonitorja l-attivitajiet ta’ l-Eurojust u r-responsabbiltà għal kwalunkwe pproċessar illegali tad-data personali mill-Eurojust.

(28)

Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza, kull sentejn għandu jsir rapport mill-Kummissjoni, jew, meta tkun stabbilita, mill-Awtorità ta’ Tmexxija dwar il-funzjonament tekniku tas-SIS II Ċentrali u l-infrastruttura ta’ komunikazzjoni, inkluża s-sigurtà tagħha, u dwar l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari. Il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni ġenerali kull erba’ snin.

(29)

Ċerti aspetti tas-SIS II bħal ma huma regoli tekniċi dwar id-dħul ta’ data, inkluża data meħtieġa għad-dħul ta’ allert, aġġornament, tħassir u tfittix ta’ data, regoli dwar il-kompatibbiltà u l-prijorità ta’ allerti, iż-żieda ta’ marki, rabtiet bejn allerti u skambju ta’ informazzjoni supplementari ma jistgħux jiġu koperti b’mod eżawrjenti mid-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni minħabba n-natura teknika tagħhom, il-livell ta’ dettall u l-ħtieġa għal aġġornament regolari. Setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ dawk l-aspetti għandhom għalhekk jiġu ddelegati lill-Kummissjoni. Regoli tekniċi dwar allerti ta’ tfittix għandhom jieħdu kont tat-tħaddim bla xkiel ta’ applikazzjonijiet nazzjonali. Soġġett għal valutazzjoni ta’ impatt mill-Kummissjoni, ser jiġi deċiż safejn il-miżuri implimentattivi jistgħu jkunu r-responsabbiltà ta’ l-Awtorità tat-tmexxija, ladarba din tiġi stabbilita.

(30)

Din id-Deċiżjoni għandha tiddefinixxi l-proċedura għall-adozzjoni tal-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni tagħha. Il-proċedura għall-adozzjoni ta’ miżuri implimentattivi taħt din id-Deċiżjoni u r-Regolament (KE) Nru 1987/2006 għandhom ikunu l-istess.

(31)

Huwa xieraq li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet transitorji fir-rigward ta’ allerti maħruġa fis-SIS 1+ li ser jiġu trasferiti għas-SIS II. Xi dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen għandhom jibqgħu japplikaw għal perijodu ta’ żmien limitat sakemm l-Istati Membri jkunu eżaminaw il-kompatibbiltà ta’ dawk l-allerti mal-qafas legali l-ġdid. Il-kompatibbiltà ta’ allerti dwar persuni għandha tiġi eżaminata bħala materja ta’ prijorità. Barra minn hekk, kwalunkwe modifika, żieda, korrezzjoni jew aġġornament ta’ allert trasferit mis-SIS 1+ għas-SIS II, kif ukoll kwalunkwe ħjiel ta’ tali allert, għandu jagħti bidu għal eżami immedjat tal-kompatibbiltà tiegħu mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni.

(32)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċjali rigward il-parti tal-baġit maħsub għall-operazzjonijiet tas-SIS li m’humiex parti mill-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea.

(33)

Peress li l-objettivi ta’ l-azzjoni li għandha tittieħed, jiġifieri l-istabbiliment u r-regolamentazzjoni ta’ sistema konġunta ta’ informazzjoni, ma jistgħux jinkisbu biżżejjed mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti ta’ l-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell ta’ l-Unjoni Ewropea, il-Kunsill jista’ jadotta miżuri skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-KE u msemmi fl-Artikolu 2 tat-Trattat ta’ l-UE. Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-KE, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jinkisbu dawk l-objettivi.

(34)

Din id-Deċiżjoni tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tħares il-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea.

(35)

Ir-Renju Unit qiegħed jieħu sehem f’din id-Deċiżjoni, skond l-Artikolu 5 tal-Protokoll li jintegra l-acquis ta’ Schengen fil-qafas ta’ l-Unjoni Ewropea anness għat-Trattat ta’ l-UE u għat-Trattat tal-KE, u l-Artikolu 8(2) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta’ Mejju 2000 rigward it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq sabiex jieħdu sehem f’xi wħud mid-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen (11).

(36)

L-Irlanda qed tieħu sehem f’din id-Deċiżjoni skond l-Artikolu 5 tal-Protokoll li jintegra l-acquis ta’ Schengen fil-qafas ta’ l-Unjoni Ewropea anness għat-Trattat ta’ l-UE u għat-Trattat tal-KE, u l-Artikolu 6(2) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta’ Frar 2002 rigward it-talba ta’ l-Irlanda li tieħu sehem f’xi wħud mid-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen (12).

(37)

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għall-arranġamenti għall-parteċipazzjoni parzjali tar-Renju Unit u ta’ l-Irlanda fl-acquis ta’ Schengen, kif definita fid-Deċiżjoni 2000/365/KE u 2002/192/KE, rispettivament.

(38)

Fir-rigward ta’ l-Islanda u n-Norveġja, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen fi ħdan it-tifsira tal-Ftehim konkluż bejn il-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja rigward l-assoċjazzjoni ta’ dawk iż-żewġ Stati ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen (13), li jaqgħu taħt il-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, il-punt G tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE (14) dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni ta’ dak il-Ftehim.

(39)

Għandu jsir arranġament biex jippermetti lil rappreżentanti ta’ l-Islanda u n-Norveġja jkunu assoċjati mal-ħidma ta’ kumitati li jassistu lill-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat implimentattivi tagħha. Tali arranġament ġie kkontemplat fl-Iskambji ta’ Ittri bejn il-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja li jikkonċernaw kumitati li jassistu lill-Kummissjoni Ewropea fl-eżerċizzju tas-setgħat eżekuttivi (15) tagħha, annessi għall-Ftehima imsemmija hawn fuq.

(40)

Fir-rigward ta’ l-Iżvizzera, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp fid-dispożizzjonijiet ta’ l-Acquis ta’ Schengen, fis-sens tal-Ftehim ffirmat bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-Acquis ta’ Schengen, li jaqgħu taħt il-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, punt G, tad-Deċiżjoni 1999/437/KE li jinqara flimkien ma’ l-Artikolu 4(1) tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2004/849/KE (16) u 2004/860/KE (17).

(41)

Għandu jsir arranġament biex jippermetti rappreżentanti ta’ l-Isvizzera jkunu assoċjati mal-ħidma ta’ kumitati li jassistu l-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat implimentattivi tagħha. Tali arranġament ġie kkontemplat fl-Iskambju ta’ Ittri bejn il-Komunità u l-Iżvizzera, anness għall-Ftehim imsemmi hawn fuq.

(42)

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi att li jibni fuq l-acquis ta’ Schengen jew li huwa relatat miegħu b’xi mod ieħor fi ħdan it-tifsira ta’ l-Artikolu 3(2) ta’ l-Att ta’ l-Adeżjoni ta’ l-2003 u ta' l-Artikolu 4(2) ta’ l-Att ta’ l-Adeżjoni ta' l-2005.

(43)

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għar-Renju Unit, l-Irlanda u l-Iżvizzera f’dati ddeterminati skond il-proċeduri stipulati fl-istrumenti rilevanti rigward l-applikazzjoni ta’ l-acquis ta’ Schengen għal dawk l-Istati,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Stabbiliment u għan ġenerali tas-SIS II

1.   Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (“SIS II”) hija stabbilita b’dan.

2.   Il-fini tas-SIS II għandu jkun, f’konformità ma’ din id-Deċiżjoni, li jiġi żgurat livell għoli ta’ sigurtà fiż-żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja ta’ l-UE inkluża ż-żamma ta’ sigurtà pubblika u ta’ politika pubblika u s-salvagwardja tas-sigurtà fit-territorji ta’ l-Istati Membri, u li jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tal-Parti III tat-Trattat tal-KE) fir-rigward tal-moviment ta’ persuni fit-territorji tagħhom, bl-użu ta’ l-informazzjoni kkomunikata permezz ta’ din is-sistema.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċeduri għad-dħul u l-ipproċessar fis-SIS II ta’ allerti dwar persuni u oġġetti u l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari u ta’ data addizzjonali għall-fini ta’ kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali.

2.   Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi wkoll dispożizzjonijiet dwar l-arkitettura teknika tas-SIS II, ir-responsabbiltajiet ta’ l-Istati Membri u ta’ l-awtorità tat-tmexxija msemmijin fl-Artikolu 15, l-ipproċessar ġenerali tad-data, id-drittijiet tal-persuni kkonċernati u r-responsabbiltà.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

1.   Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“allert” tfisser sett ta’ data mdaħħla fis-SIS II li jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti jidentifikaw persuna jew oġġett fid-dawl ta’ azzjoni speċifika;

(b)

“informazzjoni supplementari” tfisser l-informazzjoni mhux maħżuna fis-SIS II, iżda konnessa ma’ allerti tas-SIS II, li ser tiġi skambjata:

(i)

sabiex tippermetti lill-Istati Membri jikkonsultaw jew jinfurmaw lil xulxin meta jdaħħlu allert;

(ii)

wara riżultat pożittiv għal tfittxija sabiex tkun tista’ tittieħed l-azzjoni xierqa;

(iii)

meta l-azzjoni meħtieġa ma tkunx tista’ tittieħed;

(iv)

meta tkun qed tiġi trattata l-kwalità tad-data tas-SIS II;

(v)

meta tkun qed tiġi trattata l-kompatibbiltà u l-prijorità ta’ l-allerti;

(vi)

meta jkun qed jiġi trattat id-dritt għal aċċess;

(ċ)

data addizzjonali” tfisser id-data maħżuna fis-SIS II u konnessa ma’ allerti tas-SIS II li se ssir disponibbli minnufih lill-awtoritajiet kompetenti fejn persuna li dwarha tkun iddaħħlet data fis-SIS II (“is-suġġett tad-data”) tinstab bħala riżultat ta’ tfittxijiet li jsiru hemmhekk;

(d)

data personali” għandha tfisser kwalunkwe informazzjoni relatata ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli (“suġġett tad-data”); persuna identifikabbli hija persuna li tista’ tiġi identifikata, direttament jew indirettament

(e)

“proċessar ta’ data personali” (“proċessar”) għandha tfisser kwalunkwe operazzjoni jew sett ta’ operazzjonijiet imwettqa fuq data personali, kemm jekk b’mezzi awtomatiċi kif ukoll jekk le, bħall-ġbir, ir-reġistrar, l-organizzazzjoni, il-ħażna, l-adattament jew l-alterazzjoni, l-irkupru, il-konsultazzjoni, l-użu, l-iżvelar permezz ta’ trasmissjoni, id-disseminazzjoni jew it-tqegħid għad-dispożizzjoni b’mod ieħor, l-allinjament jew il-kombinazzjoni, l-imblukkar, it-tħassir jew il-qerda;

2.   Kwalunkwe referenza f’din id-Deċiżjoni għal dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru 2002/584/ĠAI għandha tinftiehem bħala li tinkludi d-dispożizzjonijiet korrispondenti ta’ Ftehim konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi abbażi ta’ l-Artikoli 24 u 38 tat-Trattat dwar l-UE għall-fini tal-konsenja ta’ persuni abbażi ta’ mandat ta’ arrest li jipprevedu għat-trasmissjoni ta’ tali mandat ta’ arrest permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen.

Artikolu 4

Arkitettura teknika u modi kif titħaddem is-SIS II

1.   Is-SIS II għandha tkun magħmula minn:

(a)

sistema ċentrali (“is-SIS II Ċentrali”) magħmula minn:

funzjoni ta’ appoġġ tekniku (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “CS-SIS”) li jkun fiha d-database tas-SIS II;

interface nazzjonali uniformi (“NI-SIS”);

(b)

sistema nazzjonali (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “N.SIS II”) f’kull wieħed mill-Istati Membri, li tikkonsisti fis-sistemi ta’ data nazzjonali li jikkomunikaw mas-SIS II Ċentrali. N.SIS II jista’ jkun fiha fajl ta’ data (“kopja nazzjonali”), li jkun fih kopja sħiħa jew parzjali tad-database tas-SIS II;

(ċ)

infrastruttura tal-komunikazzjoni bejn is-CS-SIS u l-NI-SIS (“Infrastruttura tal-Komunikazzjoni”) li tipprovdi netwerk virtwali kripotografiku ddedikat għad-data tas-SIS II u l-iskambju ta’ data bejn l-Uffiċċji SIRENE kif imsemmi fl-Artikolu 7(2).

2.   Id-data tas-SIS II għandha tiddaħħal, tiġi aġġornata, imħassra u mfittxija permezz tas-sistemi varji ta’ l-N.SIS II. Għandha tkun disponibbli kopja nazzjonali bil-fini li jitwettqu tfittxijiet awtomatiċi fit-territorju ta’ kull wieħed mill-Istati Membri li jużaw tali kopja. M’għandux ikun possibbli li jsir tfittix fil-fajls ta’ data ta’ l-N.SIS II ta’ Stati Membri oħrajn.

3.   Is-CS-SIS, li twettaq funzjonijiet ta’ superviżjoni u amministrazzjoni teknika, għandha tinsab fi Strasburgu (Franza) u CS-SIS ta’ riżerva (backup), kapaċi li tiżgura l-funzjonalitajiet kollha tas-CS-SIS prinċipali f’każ ta’ ħsara f’din is-sistema, għandha tinsab f’Sankt Johann f’Pongau (l-Awstrija).

4.   Is-CS-SIS għandha tipprovdi s-servizzi meħtieġa għad-dħul u l-ipproċessar ta’ data tas-SISII, inkluż l-aġġornament ta’, u t-tfittxijiet fid-database tas-SIS II. Għall-Istati Membri li jużaw kopja nazzjonali s-CS-SIS għandha:

(a)

tipprovdi l-aġġornament on-line tal-kopji nazzjonali;

(b)

tipprovdi s-sinkronizzazzjoni u l-koerenza bejn il-kopji nazzjonali u d-database tas-SIS II;

(ċ)

tipprovdi t-tħaddim għall-inizjalizzazzjoni u r-restawrazzjoni tal-kopji nazzjonali.

Artikolu 5

Spejjeż

1.   L-ispejjeż ta’ l-istabbiliment, it-tħaddim u l-manutenzjoni tas-SIS II Ċentrali u l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni għandhom jitħallsu ġenerali mill-baġit ta’ l-Unjoni Ewropea.

2.   Dawn l-ispejjeż għandhom jinkludu l-ħidma magħmula fir-rigward tas-CS-SIS li tiżgura l-forniment tas-servizzi msemmijin fl-Artikolu 4(4).

3.   L-ispejjeż għall-istabbiliment, it-tħaddim u l-manutenzjoni ta’ kull N.SIS II għandhom jitħallsu mill-Istat Membru konċernat.

KAPITOLU II

RESPONSABBILTAJIET TA’ L-ISTATI MEMBRI

Artikolu 6

Sistemi Nazzjonali

Kull Stat Membru għandu jkun responsabbli mill-istabbiliment, it-tħaddim u l-manutenzjoni ta’ l-N.SIS II tiegħu u mill-kollegament ta’ l-N.SIS II tiegħu ma’ l-NI-SIS.

Artikolu 7

Uffiċċju N.SIS II u Uffiċċju SIRENE

1.   Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità (“Uffiċċju N.SIS II”), li għandu jkollha r-responsabbiltà ċentrali għall-N.SIS II tiegħu.

Dik l-awtorità għandha tkun responsabbli għat-tħaddim bla xkiel ta’ l-N.SIS II, għandha tiżgura l-aċċess ta’ l-awtoritajiet kompetenti għas-SIS II u għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiġi żgurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni.

Kull Stat Membru għandu jittrasmetti l-allerti tiegħu permezz ta’ l-Uffiċċju N.SIS II tiegħu.

2.   Kull Stat Membru għandu jaħtar l-awtorità li għandha tiżgura l-iskambju ta’ l-informazzjoni supplimentari kollha (“l-Uffiċċju SIRENE”) skond id-dispożizzjonijiet tal-Manwal SIRENE, kif imsemmi fl-Artikolu 8.

Dawk l-Uffiċċji għandhom jikkoordinaw ukoll il-verifika tal-kwalità ta’ l-informazzjoni li tiddaħħal fis-SIS II. Għal dawk il-finijiet huwa għandu jkollu aċċess għad-data pproċessata fis-SIS II.

3.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-awtorità tat-tmexxija dwar l-uffiċċju N.SIS II tagħhom u dwar l-Uffiċċju SIRENE tagħhom. L-awtorità ta’ tmexxija għandha tippubblika l-lista tagħhom flimkien mal-lista msemmija fl-Artikolu 46(8).

Artikolu 8

Skambju ta’ informazzjoni supplimentari

1.   Informazzjoni supplimentari għandha tiġi skambjata skond id-dispożizzjonijiet tal-Manwal SIRENE u bl-użu ta’ l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni. F’każ li l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni ma tkunx disponibbli, l-Istati Membri jistgħu jużaw mezzi tekniċi oħrajn protetti b’mod adegwat għall-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari.

2.   Informazzjoni supplimentari għandha tintuża biss għall-fini li għalih intbagħtet.

3.   Talbiet għal informazzjoni supplimentari magħmula minn Stati Membri oħrajn għandhom jiġu mwieġba malajr kemm jista’ jkun.

4.   Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari skond il-proċedura definita fl-Artikolu 67 fl-għamla ta’ manwal imsejjaħ il-“Manwal SIRENE”, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ l-istrument li jistabbilixxi l-awtorità tat-tmexxija msemmija fl-Artikolu 15.

Artikolu 9

Konformità teknika

1.   Sabiex tiġi żgurata t-trasmissjoni fil-pront u effettiva ta’ data, kull Stat Membru għandu josserva, meta jkun qed jistabbilixxi l-N.SIS II tiegħu, il-protokolli u l-proċeduri tekniċi stabbiliti sabiex jiżgura l-kompatibbiltà ta’ l-N-SIS II tiegħu mas-CS-SIS. Dawn il-protokolli u l-proċeduri tekniċi għandhom jiġu stabbiliti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 67, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ l-istrument li jistabbilixxi l-awtorità tat-tmexxija.

2.   Jekk Stat Membru juża kopja nazzjonali huwa għandu jiżgura, permezz tas-servizzi provduti mis-CS-SIS li d-data maħżuna fil-kopja nazzjonali tkun, permezz ta’ l-aġġornamenti awtomatiċi msemmija fl-Artikolu 4(4), identika għal u konsistenti mad-database tas-SIS II, u li tfittxija fil-kopja nazzjonali tiegħu tipproduċi riżultat ekwivalenti għal dak ta’ tfittxija fid-database tas-SIS II.

Artikolu 10

Sigurtà — L-Istati Membri

1.   Kull Stat Membru għandu, fir-rigward ta’ l-N.SIS II tiegħu, jadotta l-miżuri meħtieġa, inkluż pjan ta’ sigurtà, sabiex:

(a)

fiżikament jipproteġi d-data inkluż billi jsiru pjanijiet ta’ kontinġenza għall-protezzjoni ta’ infrastruttura kritika;

(b)

jiċħad l-aċċess lil persuni mhux awtorizzati għal faċilitajiet li jipproċessaw id-data użati għall-ipproċessar ta’ data personali (kontroll ta’ l-aċċess għall-faċilitajiet);

(ċ)

jimpedixxi l-qari, l-ikkupjar, il-modifika jew it-tneħħija mhux awtorizzati ta’ medja tad-data (kontroll tal-medja tad-data);

(d)

jimpedixxi d-dħul mhux awtorizzat ta’ data u l-ispezzjoni, il-modifika jew it-tħassir mhux awtorizzati ta’ data personali maħżuna (kontroll tal-ħażna);

(e)

jimpedixxi l-użu ta’ sistemi awtomatizzati ta’ pproċessar ta’ data minn persuni mhux awtorizzati bl-użu ta’ tagħmir għall-komunikazzjoni tad-data (kontroll ta’ l-utent);

(f)

jiżgura li persuni awtorizzati biex jużaw sistema awtomatizzata ta’ pproċessar ta’ data jkollhom aċċess biss għad-data koperta mill-awtorizzazzjoni għall-aċċess tagħhom, permezz ta’ identitajiet ta’ l-utenti individwali u uniċi u modalitajiet ta’ aċċess kunfidenzjali biss (kontroll ta’ l-aċċess għad-data);

(g)

jiżgura li l-awtoritajiet kollha bi dritt għal aċċess għas-SIS II jew tal-faċilitajiet ta’ proċessar ta’ data joħolqu profili li jiddeskrivu l-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet ta’ persuni li jkunu awtorizzati li jaċċessaw, idaħħlu, jaġġornaw, iħassru u jfittxu d-data u jagħmlu dawn il-profili disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali ta’ kontroll imsemmija fl-Artikolu 60 mingħajr dewmien fuq talba tagħhom (profili tal-persunal);

(h)

jiżgura li jkun possibbli li jiġi verifikat u stabbilit lil liema korpi tista’ tintbagħat id-data personali bl-użu ta’ tagħmir għall-komunikazzjoni tad-data (kontroll tal-komunikazzjoni);

(i)

jiżgura li jkun sussegwentement possibbli li jiġi verifikat u stabbilit liema data personali tkun iddaħħlet f’sistemi awtomatizzati ta’ pproċessar ta’ data, meta, minn min u għal liema fini ddaħħlet id-data (kontroll tad-dħul);

(j)

jimpedixxi l-qari, l-ikkupjar, il-modifika jew it-tħassir mhux awtorizzati ta’ data personali waqt trasferimenti ta’ data personali jew waqt trasportazzjoni ta’ medja tad-data, b’mod partikolari b’teknika kriptografika adatta (kontroll tat-trasport);

(k)

jimmonitorja l-effettività tal-miżuri tas-sigurtà msemmijin f’dan il-paragrafu u tieħu l-miżuri organizzattivi meħtieġa relatati mal-monitoraġġ intern biex tiżgura l-konformità ma’ din id-Deċiżjoni (awto-verifika).

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri ekwilvalenti għal dawk imsemmijin fil-paragrafu 1 fir-rigward tas-sigurtà dwar l-iskambju ta’ l-informazzjoni supplimentari.

Artikolu 11

Kunfidenzjalità — L-Istati Membri

Kull Stat Membru għandu japplika r-regoli tiegħu ta’ segretezza professjonali jew dmirijiet ekwivalenti oħrajn ta’ kunfidenzjalità lill-persuni u l-korpi kollha li meħtieġa jaħdmu bid-data tas-SIS II u bl-informazzjoni supplimentari, skond il-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu. Dan l-obbligu għandu jgħodd ukoll wara li dawk il-persuni jħallu l-kariga jew l-impjieg jew wara t-tmiem ta’ l-attivitajiet ta’ dawk il-korpi.

Artikolu 12

Żamma ta’ reġistri f’livell nazzjonali

1.   L-Istati Membri li m’humiex jużaw il-kopji nazzjonali għandhom jiżguraw li kull aċċess għal u kull skambju ta’ data personali mas-CS-SIS jiġu rreġistrati fl-N.SIS II tagħhom għall-finijiet ta’ verifika jekk it-tfittxija tkunx skond il-liġi jew le, għall-fini ta’ monitoraġġ tal-legalità ta’ l-ipproċessar tad-data, awto-monitoraġġ u sabiex ikun żgurat il-funzjonament tajjeb ta’ l-N.SIS II, l-integrità u s-sigurtà tad-data.

2.   L-Istati Membri li jkunu qed jużaw kopji nazzjonali għandhom jiżguraw li kull aċċess għal u kull skambju tad-data tas-SIS II jiġu rreġistrati għall-finijiet speċifikati fil-paragrafu 1. Dan ma japplikax għall-proċessi msemmija fl-Artikolu 4(4).

3.   Ir-reġistri għandhom juru, b’mod partikolari, l-istorja ta’ l-allerti, id-data u l-ħin tat-trażmissjoni tad-data, id-data użata biex issir tfittxija, referenza għad-data mibgħuta u l-isem ta’ l-awtorità kompetenti kif ukoll tal-persuna responsabbli għall-ipproċessar tad-data.

4.   Ir-reġistri jistgħu jintużaw biss għall-fini msemmi fil-paragrafu 1 u 2 u għandhom jitħassru wara mhux qabel minn sena, u mhux iktar tard minn tliet snin, wara li jkunu nħolqu. Ir-reġistri li jinkludu l-istorja ta’ l-allerti għandhom jitħassru wara perijodu ta’ bejn sena u tliet snin wara li jitħassru l-allerti.

5.   Ir-reġistri jistgħu jinżammu għal perijodu itwal jekk ikunu meħtieġa għal proċeduri ta’ monitoraġġ li jkunu diġà bdew.

6.   L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti responsabbli milli jivverifikaw jekk it-tfittxijiet ikunux skond il-liġi jew le, mill-monitoraġġ tal-legalità ta’ l-ipproċessar tad-data, mill-awto-monitoraġġ u milli jiżgura l-funzjonament tajjeb ta’ l-N.SIS II, l-integrità u s-sigurtà tad-data, għandu jkollhom aċċess, fil-limiti tal-kompetenza tagħhom u fuq talba tagħhom, għal dawn ir-reġistri sabiex jiżguraw li huma jwettqu l-kompiti tagħhom.

Artikolu 13

Awto-monitoraġġ

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull awtorità intitolata għal aċċess għad-data tas-SIS II tieħu l-miżuri meħtieġa biex tikkonforma ma’ din id-Deċiżjoni u tikkoopera, fejn meħtieġ, ma’ l-awtorità nazzjonali ta’ kontroll.

Artikolu 14

Taħriġ tal-persunal

Qabel ma jkun awtorizzat biex jipproċessa data maħżuna fis-SIS II, il-persunal ta’ l-awtoritajiet li jkollu dritt ta’ aċċess għas-SIS II għandu jirċievi taħriġ xieraq dwar is-sigurtà tad-data u r-regoli tal-protezzjoni tad-data u għandu jiġi mgħarraf dwar kwalunkwe reat kriminali u penali rilevanti.

KAPITOLU III

RESPONSABBILTAJIET TA’ L-AWTORITÀ TAT-TMEXXIJA

Artikolu 15

Tmexxija operattiva

1.   Wara perjodu transitorju, awtorità tat-tmexxija (“Awtorità tat-tmexxija”), iffinanzjata mill-baġit ta’ l-Unjoni Ewropea, għandha tkun responsabbli għat-tmexxija operattiva tas-SIS II Ċentrali.

2.   L-Awtorità tat-tmexxija għandha tiżgura, f’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, li għas-SIS II Ċentrali tintuża dejjem l-aqwa teknoloġija disponibbli, soġġetta għal analiżi ta’ kost-benefiċċju. Hi għandha tkun responsabbli wkoll għall-kompiti li ġejjin relatati ma’ l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni:

(a)

kontroll;

(b)

sigurtà;

(c)

il-koordinazzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-fornitur.

3.   Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-kompiti l-oħrajn kollha relatati ma’ l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni, b’mod partikolari:

(a)

kompiti relatati ma’ l-implimentazzjoni tal-baġit;

(b)

akkwist u tiġdid;

(c)

kwistjonijiet kuntrattwali.

4.   Matul perijodu transitorju qabel ma l-Awtorità tat-tmexxija tibda bil-ħidma tagħha, il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għat-tmexxija operattiva tas-SIS II Ċentrali. Il-Kummissjoni tista’ ttiddelega dak il-kompitu u l-kompiti relatati ma’ l-implimentazzjoni tal-baġit, skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (18), lil korpi nazzjonali tas-settur pubbliku, f’żewġ pajjiżi differenti.

5.   Kull korp nazzjonali tas-settur pubbliku, kif imsemmi fil-paragrafu 4, għandu jikkonforma b’mod partikolari mal-kriterji ta’ selezzjoni li ġejjin:

(a)

għandu juri li għandu esperjenza twila fit-tħaddim ta’ sistema ta’ informazzjoni fuq skala kbira bil-funzjonalitajiet imsemmija fl-Artikolu 4(4);

(b)

għandu jkollu kompetenza konsiderabbli fil-ħtiġiet ta’ servizz u ta’ sigurtà ta’ sistema ta’ informazzjoni komparabbli mal-funzjonalitajiet imsemmija fl-Artikolu 4(4);

(ċ)

għandu jkollu persunal biżżejjed u ta’ esperjenza bil-ħiliet professjonali u lingwistiċi adatti biex jaħdem f’ambjent ta’ kooperazzjoni internazzjonali bħalma hu dak rikjest mis-SIS II;

(d)

għandu jkollu disponibbli infrastruttura ta’ faċilità sigura u mibnija apposta, b’mod partikolari biex tappoġġa u tiggarantixxi l-funzjonament kontinwu ta’ sistemi ta’ l-IT fuq skala kbira; u

(e)

l-ambjent amministrattiv tiegħu għandu jippermettilu jimplimenta l-kompiti tiegħu tajjeb u jevita kwalunkwe konflitt ta’ interessi.

6.   Qabel xi tali delega kif imsemmija fil-paragrafu 4 u wara dan f’intervalli regolari, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-termini tad-delega, il-kamp ta’ applikazzjoni preċiż tagħha, u l-korpi li lilhom jiġu ddelegati l-kompiti.

7.   Fejn il-Kummissjoni tiddelega r-responsabbiltà tagħha waqt il-perijodu transitorju skond il-paragrafu 4 hija għandha tiżgura li din id-delega tirrispetta bis-sħiħ il-limiti stabbiliti mis-sistema istituzzjonali mniżżla fit-Trattat tal-KE. Hija għandha tiżgura, b’mod partikolari, li din id-delega ma taffettwax ħażin kwalunkwe mekkaniżmu ta’ kontroll effettiv taħt il-liġi ta’ l-Unjoni Ewropea, sew jekk hi mill-Qorti tal-Ġustizzja, mill-Qorti ta’ l-Awdituri kif ukoll jekk mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

8.   It-tmexxija operattiva tas-SIS II Ċentrali għandha tikkonsisti mill-kompiti kollha meħtieġa biex is-SIS II Ċentrali tinżamm tiffunzjona 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa b’mod konformi ma’ din id-Deċiżjoni, b’mod partikolari l-ħidma ta’ manutenzjoni u l-iżviluppi tekniċi meħtieġa għat-tħaddim mingħajr xkiel tas-sistema.

Artikolu 16

Sigurtà

1.   L-Awtorità tat-tmexxija għandha, fir-rigward tas-SIS II Ċentrali u l-Kummissjoni fir-rigward ta’ l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni, tadotta l-miżuri meħtieġa, inkluż pjan ta’ sigurtà, sabiex:

(a)

fiżikament tipproteġi d-data inkluż billi jsiru pjanijiet ta’ kontinġenza għall-protezzjoni ta’ infrastruttura kritika;

(b)

tiċħad l-aċċess lil persuni mhux awtorizzati għal faċilitajiet li jipproċessaw id-data użati għall-ipproċessar ta’ data personali (kontroll ta’ l-aċċess għall-faċilitajiet);

(ċ)

timpedixxi l-qari, l-ikkupjar, il-modifika jew it-tneħħija mhux awtorizzati ta’ medja tad-data (kontroll tal-medja tad-data);

(d)

timpedixxi d-dħul mhux awtorizzat ta’ data u l-ispezzjoni, il-modifika jew it-tħassir mhux awtorizzati ta’ data personali maħżuna (kontroll tal-ħażna);

(e)

timpedixxi l-użu ta’ sistemi awtomatizzati ta’ pproċessar ta’ data minn persuni mhux awtorizzati bl-użu ta’ tagħmir għall-komunikazzjoni tad-data (kontroll ta’ l-utent);

(f)

tiżgura li persuni awtorizzati biex jużaw sistema awtomatizzata ta’ pproċessar ta’ data jkollhom aċċess biss għad-data koperta mill-awtorizzazzjoni għall-aċċess tagħhom permezz ta’ identitajiet ta’ l-utenti individwali u uniċi u modalitajiet ta’ aċċess kunfidenzjali biss (kontroll ta’ l-aċċess għad-data);

(g)

toħloq profili li jiddeskrivu l-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet għal persuni li huma awtorizzati jaċċedu d-data jew il-faċilitajiet ta’ pproċessar tad-data u tagħmel dawn il-profili disponibbli għall-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data msemmi fl-Artikolu 61 mingħajr dewmien fuq talba tiegħu (profili tal-persunal);

(h)

tiżgura li jkun possibbli li jiġi verifikat u stabbilit lil liema korpi tista’ tintbagħat id-data personali bl-użu ta’ tagħmir għall-komunikazzjoni tad-data (kontroll tal-komunikazzjoni);

(i)

tiżgura li jkun sussegwentement possibbli li jiġi vverifikat u stabbilit liema data personali ddaħħlet f’sistemi awtomatiċi ta’ pproċessar tad-data, meta u minn min iddaħħlet id-data (kontroll tad-dħul);

(j)

timpedixxi l-qari, l-ikkupjar, il-modifika jew it-tħassir mhux awtorizzat ta’ data personali waqt trasferimenti ta’ data personali jew waqt trasportazzjoni ta’ medja tad-data b’mod partikolari b’tekniki kriptografiċi adatti (kontroll tat-trasport);

(k)

timmonitorja l-effettività tal-miżuri tas-sigurtà msemmijin f’dan il-paragrafu u tieħu l-miżuri organizzattivi meħtieġa relatati mal-monitoraġġ intern biex tiżgura l-konformità ma’ din id-Deċiżjoni (awto-verifika).

2.   L-Awtorità tat-tmexxija għandha tieħu miżuri ekwivalenti għal dawk imsemmija fil-paragrafu 1 fir-rigward tas-sigurtà fir-rigward ta’ l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari permezz ta’ l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni.

Artikolu 17

Kunfidenzjalità — l-Awtorità tat-tmexxija

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 17 tar-Regolamenti tal-Persunal ta’ Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, l-Awtorità tat-tmexxija għandha tapplika regoli adatti ta’ segretezza professjonali jew dmirijiet ekwivalenti oħrajn ta’ kunfidenzjalità dwar standards komparabbli għal dawk previsti fl-Artikolu 11 ta’ din id-Deċiżjoni lill-persunal kollu tagħha meħtieġ li jaħdem b’data tas-SIS II. Dan l-obbligu għandu japplika wkoll wara li dawk il-persuni jħallu l-kariga jew l-impjieg tagħhom jew wara t-tmiem ta’ l-attivitajiet tagħhom.

2.   L-Awtorità tat-tmexxija għandha tieħu miżuri ekwivalenti għal dawk imsemmija fil-paragrafu 1 fir-rigward tal-kunfidenzjalità fir-rigward ta’ l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari permezz ta’ l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni.

Artikolu 18

Żamma ta’ rekords f’livell ċentrali

1.   L-Awtorità tat-tmexxija għandha tiżgura li kull aċċess għal u l-iskambji kollha ta’ data personali fis-CS-SIS jiġu rreġistrati għall-finijiet imsemmija fl-Artikolu 12(1) u (2).

2.   Ir-reġistri għandhom juru, b’mod partikolari, l-istorja ta’ l-allerti, id-data u l-ħin tad-data mibgħuta, id-data użata biex isiru tfittxijiet, ir-referenza għad-data mibgħuta u l-isem ta’ l-awtorità kompetenti responsabbli għall-ipproċessar tad-data.

3.   Ir-reġistri jistgħu jintużaw biss għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u għandhom jitħassru wara mhux qabel sena u mhux iktar minn tliet snin wara li jkunu nħolqu. Ir-reġistri li jinkludu l-istorja ta’ l-allerti għandhom jitħassru wara perijodu ta’ bejn sena u tliet snin wara li jitħassru l-allerti.

4.   Ir-reġistri jistgħu jinżammu għal perijodu itwal jekk ikunu meħtieġa għal proċeduri ta’ monitoraġġ li jkunu diġà bdew.

5.   L-awtoritajiet kompetenti responsabbli milli jivverifikaw jekk it-tfittxija hix skond il-liġi jew le, il-monitoraġġ tal-legalità ta’ l-ipproċessar tad-data, għall-awto-monitoraġġ, waqt li jkun żgurat il-funzjonament tajjeb tas-CS-SIS, l-integrità u s-sigurtà tad-data, għandu jkollhom aċċess, fil-limiti tal-kompetenza tagħhom u fuq talba tagħhom, għal dawk ir-reġistri għall-fini li jwettqu l-kompiti tagħhom.

Artikolu 19

Kampanja ta’ Informazzjoni

Il-Kummissjoni għandha, f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet nazzjonali ta’ kontroll, u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, imsemmi fl-Artikolu 60, takkumpanja l-bidu tat-tħaddim tas-SIS II b’kampanja ta’ informazzjoni biex tgħarraf lill-pubbliku dwar l-objettivi, id-data maħżuna, l-awtoritajiet b’aċċess u d-drittijiet tal-persuni. Wara l-istabbiliment tagħha, l-Awtorità tat-tmexxija, f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet nazzjonali ta’ kontroll u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, għandha tirrepeti regolarment tali kampanji. L-Istati Membri għandhom, f’kooperazzjoni ma’ l-Awtoritajiet nazzjonali ta’ kontroll tagħhom, jiżviluppaw u jimplimentaw il-linji politiċi meħtieġa biex jinformaw liċ-ċittadini tagħhom dwar is-SIS II ġeneralment.

KAPITOLU IV

KATEGORIJI TA’ DATA U MMARKAR

Artikolu 20

Kategoriji ta’ data

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8(1) jew id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni li jipprevedu għall-ħażna ta’ data addizzjonali, is-SIS II għandu jkun fiha biss dawk il-kategoriji ta’ data li jingħataw minn kull wieħed mill-Istati Membri, kif meħtieġ għall-finijiet stabbiliti fl-Artikoli 26, 32, 34, 36 u 38.

2.   Il-kategoriji ta’ data għandhom ikunu kif ġej:

(a)

persuni li fir-rigward tagħhom inħareġ allert;

(b)

oġġetti msemmija fl-Artikoli 36 u 38.

3.   L-informazzjoni dwar il-persuni li fir-rigward tagħhom inħareġ allert m’għandhiex tkun aktar minn dan li ġej:

(a)

kunjom(ijiet) u isem/ismijiet, isem/ismijiet fit-twelid u ismijiet użati qabel u kwalunkwe psewdonimu, li jistgħu jiddaħħlu separatament;

(b)

kwalunkwe karatteristika fiżika speċifika u oġġettiva li ma tinbidilx;

(ċ)

post u data tat-twelid;

(d)

sess;

(e)

ritratti;

(f)

marki tas-swaba’;

(g)

nazzjonalità(ajiet);

(h)

jekk il-persuna kkonċernata hijiex armati, vjolenti jew maħruba;

(i)

raġuni għall-allert;

(j)

l-awtorità li qed toħroġ l-allert;

(k)

referenza għad-deċiżjoni li wasslet għall-allert;

(l)

azzjoni li għandha tittieħed;

(m)

kollegament(i) ma’ allerti oħrajn maħruġin fis-SIS II skond l-Artikolu 52;

(n)

it-tip ta’ reat.

4.   Ir-regoli tekniċi meħtieġa biex tiddaħħal, tiġi aġġornata, titħassar u tiġi mfittxija d-data msemmija fil-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu stabbiliti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 67, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ l-istrument li jistabbilixxi l-Awtorità tat-tmexxija.

5.   Ir-regoli tekniċi meħtieġa għat-tfittxija tad-data msemmija fil-paragrafu 3 għandhom ikunu simili għal tfittxijiet fis-CS-SIS, f’kopji nazzjonali u f’kopji tekniċi, kif imsemmi fl-Artikolu 46(2).

Artikolu 21

Proporzjonalità

Qabel ma joħroġ allert Stat Membru għandu jiddetermina jekk il-każ hux adegwat, rilevanti u importanti biżżejjed li jistħoqqlu dħul ta’ l-allert fis-SIS II.

Artikolu 22

Regoli speċifiċi għar-ritratti u l-marki tas-swaba’

L-użu u r-ritratti u l-marki tas-swaba’ kif imsemmija fl-Artikolu 20(3)(e) u (f) għandhom jintużaw soġġett għad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ir-ritratti u l-marki tas-swaba’ għandhom jiddaħħlu biss wara verifika speċjali ta’ kwalità biex jiġi żgurat li jintlaħaq standard minimu ta’ kwalità tad-data. L-ispeċifikazzjoni tal-verifika speċjali tal-kwalità għandha tiġi stabbilita skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 67, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ l-istrument li jistabbilixxi l-Awtorità ta’ Tmexxija;

(b)

ir-ritratti u l-marki tas-swaba’ għandhom jintużaw biss biex tiġi kkonfermata l-identità ta’ persuna li nstabet bħala riżultat ta’ tfittxija alfanumerika magħmula fis-SIS II.

(ċ)

hekk kif ikun teknikament possibbli, il-marki tas-swaba’ jistgħu jintużaw ukoll biex tiġi identifikata persuna abbażi ta’ l-identifikatur bijometriku tagħha. Qabel ma’ din il-funzjonalità tiġi implimentata fis-SIS II, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar id-disponibbiltà u l-istat ta’ tħejjija tat-teknoloġija meħtieġa, li dwaru għandu jiġi kkonsultat il-Parlament Ewropew.

Artikolu 23

Rekwiżit biex jiddaħħal allert

1.   Allerti dwar persuni ma jistgħux jiddaħħlu mingħajr id-data msemmija fl-Artikoli 20(3)(a), (d), (l), kif ukoll, fejn applikabbli, (k).

2.   Barra minn hekk, meta tkun disponibbli, id-data l-oħra kollha elenkata fl-Artikolu 20(3) għandha wkoll tiddaħħal.

Artikolu 24

Dispożizzjonijiet Ġenerali dwar l-Immarkar

1.   Fejn Stat Membru jikkonsidra li l-għoti ta’ effett lil allert imdaħħal skond l-Artikoli 26, 32 jew 36 huwa inkompatibbli mal-liġi nazzjonali tiegħu, l-obbligi internazzjonali tiegħu jew interessi nazzjonali essenzjali, dan jista’ sussegwentement jeħtieġ li tiżdied marka ma’ l-allert bir-riżultat li l-azzjoni li għandha tittieħed abbażi ta’ l-allert ma tittiħidx fit-territorju tiegħu. Il-marka għandha tinżdied mill-Uffiċċju SIRENE ta’ l-Istat Membru li daħħal l-allert.

2.   Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jitolbu li tinżdied marka ma’ allert maħruġ skond l-Artikolu 26, l-Istati Membri kollha għandhom jiġu nnotifikati awtomatikament dwar kwalunkwe allert ġdid ta’ dik il-kategorija bl-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari.

3.   Jekk f’każijiet partikolarment urġenti u serji, Stat Membru li joħroġ allert jitlob l-esekuzzjoni ta’ l-azzjoni, l-Istat Membru li jesegwixxi allert għandu jeżamina jekk jistax jippermetti li tiġi rtirata l-marka miżjuda fuq talba tiegħu. Jekk l-Istat Membru li jesegwixxi l-azzjoni jista’ jagħmel dan, hu għandu jieħu l-passi meħtieġa biex jiżgura li l-azzjoni li għandha tittieħed tista’ ssir minnufih.

Artikolu 25

Immarkar relatat ma’ allerti għal finijiet ta’ arrest

1.   Fejn tapplika d-Deċiżjoni Kwadru 2002/584/ĠAI, marka li tipprevjeni l-arrest għandha tiżdied biss ma’ allert għal arrest għal finijiet ta’ konsenja fejn l-awtorità ġudizzjarja kompetenti taħt il-liġi nazzjonali għall-esekuzzjoni ta’ Mandat ta’ Arrest Ewropew tkun irrifjutat l-esekuzzjoni tiegħu abbażi ta’ raġuni għal non-esekuzzjoni u fejn tkun meħtieġa ż-żieda tal-marka.

2.   Madankollu, fuq it-talba ta’ awtorità ġudizzjarja kompetenti taħt il-liġi nazzjonali, jew abbażi ta’ istruzzjoni ġenerali jew f’każ speċifiku, jista’ jkun meħtieġ li tiġi miżjuda marka ma’ allert għal arrest għall-finijiet ta’ konsenja jekk ikun ovvju li l-esekuzzjoni tal-Mandat ta’ Arrest Ewropew ser ikollu jiġi rifjutat.

KAPITOLU V

ALLERTI FIR-RIGWARD TA’ PERSUNI MFITTXIJA GĦAL ARREST GĦAL FINIJIET TA’ KONSENJA JEW TA’ ESTRADIZZJONI

Artikolu 26

Objettivi u kondizzjonijiet biex jinħarġu allerti

1.   Data dwar persuni mfittxijin għall-arrest għall-finijiet ta’ konsenja abbażi ta’ Mandat ta’ Arrest Ewropew jew imfittxijin għal arrest għal finijiet ta’ estradizzjoni għandha tiddaħħal fuq it-talba ta’ l-awtorità ġudizzjarja ta’ l-Istat Membru li jkun qed joħroġ l-allert.

2.   Data dwar persuni mfittxija għal arrest għal finijiet ta’ konsenja għandha wkoll tiddaħħal abbażi ta’ mandati ta’ arrest maħruġa skond Ftehim konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi abbażi ta’ l-Artikoli 24 u 38 tat-Trattat dwar l-UE għall-fini tal-konsenja ta’ persuni abbażi ta’ mandat ta’ arrest li jipprevedu t-trasmissjoni ta’ tali mandat ta’ arrest permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen.

Artikolu 27

Data addizzjonali dwar persuni mfittxija għal arrest għal finijiet ta’ konsenja

1.   Jekk persuna tkun imfittxija għal arrest għal finijiet ta’ konsenja abbażi ta’ Mandat ta’ Arrest Ewropew, l-Istat Membru li jkun qed joħroġ l-allert għandu jdaħħal fis-SIS II kopja ta’ l-oriġinal tal-Mandat ta’ Arrest Ewropew.

2.   L-Istat Membru li qed joħroġ l-allert jista’ jdaħħal kopja ta’ traduzzjoni ta’ Mandat ta’ Arrest Ewropew f’lingwa uffiċjali waħda oħra jew aktar ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 28

Informazzjoni supplimentari dwar persuni mfittxija għal arrest għal finijiet ta’ konsenja

L-Istat Membru li jkun daħħal l-allert fis-SIS II għal arrest għal finijiet ta’ konsenja għandu jikkomunika l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(1) tad-Deċiżjoni Kwadru 2002/584/ĠAI lill-Istati Membri kollha permezz ta’ l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari.

Artikolu 29

Informazzjoni supplimentari dwar persuni mfittxija għal arrest għal finijiet ta’ estradizzjoni

1.   L-Istat Membru li jkun daħħal l-allert fis-SIS II għal finijiet ta’ estradizzjoni għandu jikkomunika d-data li ġejja lill-Istati Membri kollha permezz ta’ l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari:

(a)

l-awtorità li ħarġet it-talba għal arrest;

(b)

jekk hemm mandat ta’ arrest jew dokument li għandu l-istess effett legali, jew sentenza inforzabbli;

(ċ)

in-natura u l-klassifikazzjoni legali tar-reat;

(d)

deskrizzjoni taċ-ċirkostanzi fejn seħħ ir-reat, inklużi l-ħin, il-post u l-grad ta’ parteċipazzjoni fir-reat mill-persuna li għaliha nħareġ l-allert;

(e)

sa fejn hu possibbli, il-konsegwenzi tar-reat;

(f)

kwalunkwe informazzjoni utli jew meħtieġa oħra għall-esekuzzjoni ta’ l-allert.

2.   Id-data msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhiex tiġi kkomunikata fejn id-data msemmija fl-Artikoli 27 jew 28 A tkun diġà ġiet ipprovduta u hija kkonsidrata bħala suffiċjenti għall-esekuzzjoni ta’ l-allert mill-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 30

Konverżjoni ta’ allerti dwar persuni mfittxija għal arrest għal finijiet ta’ konsenja jew ta’ estradizzjoni

Jekk arrest ma jkunx jista’ jsir jew minħabba li Stat Membru li jkun intalab jirrifjuta skond il-proċeduri dwar l-immarkar stipulati fl-Artikoli 24 jew 25, jew minħabba li, fil-każ ta’ allert għal arrest għal finijiet ta’ estradizzjoni, ma tkunx tlestiet investigazzjoni, l-Istat Membru li jkun intalab għandu jqis l-allert bħala wieħed għall-finijiet tal-komunikazzjoni ta’ l-inħawi fejn tkun tinsab il-persuna kkonċernata.

Artikolu 31

Esekuzzjoni ta’ azzjoni abbażi ta’ allert dwar persuna mfittxija għal arrest bil-ħsieb ta’ konsenja jew ta’ estradizzjoni

1.   Fejn din id-Deċiżjoni Kwadru tkun tapplika, allert imdaħħal fis-SIS II skond l-Artikolu 26 flimkien mad-data addizzjonali msemmija fl-Artikolu 27, għandu jikkostitwixxi u jkollu l-istess effett bħal Mandat ta’ Arrest Ewropew maħruġ skond id-Deċiżjoni Kwadru 2002/584/ĠAI,

2.   Fejn ma tapplikax id-Deċiżjoni Kwadru 2002/584/ĠAI, allert imdaħħal fis-SIS II skond l-Artikoli 26 u 29 għandu jkollu l-istess forza legali bħal talba għal arrest proviżorju taħt l-Artikolu 16 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar l-Estradizzjoni tat-13 ta’ Diċembru 1957 jew l-Artikolu 15 tat-Trattat tal-Benelux rigward Estradizzjoni u Assistenza Reċiproka f’Materji Kriminali tas-27 ta’ Ġunju 1962.

KAPITOLU VI

ALLERTI FUQ PERSUNI NEQSIN

Artikolu 32

Objettivi u kondizzjonijiet biex jinħarġu allerti

1.   Data dwar persuni neqsin li jeħtieġ li jitqiegħdu taħt protezzjoni u/jew li l-inħawi fejn jinsabu jeħtieġ li jkunu aċċertati għandha tiddaħħla fis-SIS II fuq talba ta’ l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membri li joħroġ l-allert.

2.   Il-kategoriji li ġejjin ta’ persuni nieqsa jistgħu jiddaħħlu:

(a)

persuni neqsin li jeħtieġ li jitqiegħdu taħt protezzjoni

(i)

għall-protezzjoni tagħhom stess;

(ii)

għall-prevenzjoni ta’ theddid;

(b)

persuni neqsin li ma jeħtieġx li jitqiegħdu taħt protezzjoni.

3.   Il-paragrafu 2(a) għandu japplika biss għal persuni li għandhom jiġu internati wara deċiżjoni minn awtorità kompetenti.

4.   Il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom japplikaw b'mod partikolari għal minuri

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data mdaħħla fis-SIS II tindika f’liema mill-kategoriji msemmijin fil-paragrafu 2 il-persuna nieqsa taqa’.

Artikolu 33

Esekuzzjoni ta’ azzjoni bbażata fuq allert

1.   Fejn persuna msemmija fl-Artikolu 32 tinstab, l-awtoritajiet kompetenti għandhom, soġġett għall-paragrafu 2, jikkomunikaw fejn tkun qiegħda lill-Istat Membru li jkun qed joħroġ l-allert. Huma jistgħu, fil-każijiet imsemmijin fl-Artikolu 32(2)(a) jċaqalqu l-persuna għal post sigur sabiex iwaqqfuha milli tkompli l-vjaġġ tagħha, jekk ikunu awtorizzati jagħmlu hekk mil-liġi nazzjonali.

2.   Il-komunikazzjoni, minbarra dik bejn l-awtoritajiet kompetenti, ta’ data dwar persuna nieqsa li nstabet u li hi maġġorenni għandha tkun soġġetta għall-kunsens ta’ dik il-persuna. Madankollu, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jikkomunikaw il-fatt li l-allert tħassar minħabba li l-persuna nstabet lill-persuna li rrapportat il-persuna nieqsa.

KAPITOLU VII

ALLERTI DWAR PERSUNI MFITTXIJA SABIEX IKUNU JISTGĦU JASSISTU FI PROĊEDURA ĠUDIZZJARJA

Artikolu 34

Objettivi u kondizzjonijiet biex jinħarġu allerti

Għall-finijiet li jikkomunikaw il-post ta’ residenza jew ta’ domiċilju tagħhom l-Istati Membri għandhom, fuq it-talba ta’ awtorità kompetenti, jdaħħlu fis-SIS II data dwar:

(a)

xhieda;

(b)

persuni mħarrka jew persuni mfittxija biex jitħarrku biex jidhru quddiem l-awtoritajiet ġudizzjarji b’konnessjoni ma’ proċedimenti kriminali sabiex jagħtu kont ta’ atti li jkunu qed jiġu akkużati bihom;

(ċ)

persuni li jkunu qed jistennew sentenza kriminali jew dokumenti oħrajn b’konnessjoni ma’ proċedimenti kriminali biex jagħtu kont ta’ atti li jkunu qed jiġu proċessati għalihom;

(d)

persuni li ser jitħarrku biex jidhru sabiex iservu penali li tinvolvi ċaħda tal-libertà.

Artikolu 35

Eżekuzzjoni ta’ l-azzjoni bbażata fuq allert

Informazzjoni mitluba għandha tiġi kkomunikata lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba permezz ta’ l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari.

KAPITOLU VIII

ALLERTI DWAR PERSUNI U OĠĠETTI GĦAL KONTROLLI DISKRETI JEW KONTROLLI SPEĊIFIĊI

Artikolu 36

Objettivi u kondizzjonijiet biex jinħarġu allerti

1.   Data dwar persuni jew vetturi, inġenji tal-baħar u ta’ l-ajru u kontejners għandha tiddaħħal skond il-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru li joħroġ l-allert, għall-finijiet ta’ kontrolli diskreti jew kontrolli speċifiċi skond l-Artikolu 37(4).

2.   Tali allert jista’ jinħareġ għall-finijiet ta’ prosekuzzjoni ta’ reati kriminali u għall-prevenzjoni ta’ theddid għas-sigurtà pubblika:

(a)

fejn ikun hemm indikazzjoni ċara li persuna għandha l-intenzjoni li tikkommetti suwiċidju jew li qed twettaq reat kriminali serju, bħar-reati msemmija fl-Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni Kwadru 2002/584/ĠAI; jew

(b)

fejn valutazzjoni ġenerali ta’ persuna, b’mod partikolari abbażi ta’ reati kriminali fl-imgħoddi, tagħti raġuni għaliex wieħed jissoponi li dik il-persuna ser twettaq ukoll reati kriminali gravi fil-futur, bħar-reati msemmija fl-Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni Kwadru 2002/584/ĠAI.

3.   Barra minn hekk, jista’ jinħareġ allert skond il-liġi nazzjonali, fuq it-talba ta’ l-awtoritajiet responsabbli għas-sigurtà nazzjonali, fejn hemm indikazzjoni konkreta li l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 37(1) hija meħtieġa sabiex tipprevjeni theddida serja mill-persuna kkonċernata jew theddid ieħor serju għas-sigurtà nazzjonali interna jew esterna. L-Istat Membru li jkun qed joħroġ l-allert skond dan il-paragrafu għandu jkun obbligat jinforma lill-Istati Membri l-oħra dwaru. Kull Stat Membru għandu jiddetermina lil liema awtoritajiet għandha tiġi trasmessa din l-informazzjoni.

4.   Allerti dwar vetturi, inġenji tal-baħar u ta’ l-ajru u kontejners jistgħu jinħarġu fejn hemm indikazzjoni ċara li huma marbuta mar-reati kriminali serji msemmijin fil-paragrafu 2 jew it-theddid serju msemmi fil-paragrafu 3.

Artikolu 37

Eżekuzzjoni ta’ l-azzjoni bbażata fuq allert

1.   Għall-finijiet ta’ kontrolli diskreti jew kontrolli speċifiċi, l-informazzjoni kollha li ġejja jew ftit minnha tista’ tinġabar u tiġi kkomunikata lill-awtorità li tkun qed toħroġ l-allert meta jitwettqu kontrolli fuq il-fruntiera jew kontrolli oħrajn tal-pulizija u doganali fl-Istat Membru:

(a)

il-fatt li nstabet il-persuna jew il-vettura, l-inġenju tal-baħar jew ta’ l-ajru jew il-kontejner li għaliha nħareġ allert;

(b)

il-post, il-ħin jew ir-raġuni għall-kontroll;

(ċ)

ir-rotta u d-destinazzjoni tal-vjaġġ;

(d)

il-persuni li jakkumpanjaw lill-persuni kkonċernati jew l-okkupanti tal-vettura, inġenju tal-baħar jew ta’ l-ajru li jistgħu jiġu mistennija b’mod raġjonevoli li jiġu assoċjati mal-persuni kkonċernati;

(e)

il-vettura, l-inġenju tal-baħar jew ta’ l-ajru jew il-kontejner użat;

(f)

l-oġġetti li nġarru;

(g)

iċ-ċirkostanzi li fihom instabu l-persuna jew il-vettura, l-inġenju tal-baħar jew ta’ l-ajru jew il-kontejner.

2.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi kkomunikata bl-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari.

3.   Għall-ġbir ta’ l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex ma jqegħdux fil-periklu n-natura diskreta tal-kontroll.

4.   Matul il-kontrolli speċifiċi, persuni, vetturi, inġenji tal-baħar, inġenji ta’ l-ajru, kontejners u oġġetti li jinġarru jistgħu jiġu mfitxijin skond il-liġi nazzjonali għall-finijiet imsemmijin f’dak l-Artikolu 36. Jekk il-liġi ta’ Stat Membru ma tippermettix kontrolli speċifiċi, dawn għandhom awtomatikament jiġu ssostitwiti, f’dak l-Istat Membru, minn kontrolli diskreti.

KAPITOLU IX

ALLERTI DWAR OĠĠETTI GĦALL-QBID JEW GĦALL-UŻU BĦALA PROVA FI PROĊEDIMENTI KRIMINALI

Artikolu 38

Objettivi u kondizzjonijiet biex jinħarġu allerti

1.   Id-data dwar oġġetti mfittxijin għall-finijiet ta’ qbid jew ta’ użu bħala prova fi proċedimenti kriminali għandha tiddaħħal fis-SIS II.

2.   Għandhom jiddaħħlu l-kategoriji li ġejjin ta’ oġġetti li jintgħarfu mill-ewwel:

(a)

vetturi bil-mutur b’kapaċità ċilindrika ta’ aktar minn 50cc, inġenji tal-baħar u ta’ l-ajru;

(b)

trejlers li meta vojta ma jiżnux aktar minn 750 kg, karavans, tagħmir industrijali, magni outboard u kontejners;

(ċ)

armi tan-nar;

(d)

formoli vojta ta’ dokumenti uffiċjali li nsterqu, misapproprjati jew mitlufa;

(e)

dokumenti ta’ identità maħruġin bħal passaporti, karti ta’ l-identità, liċenzji tas-sewqan, permessi ta’ residenza u dokumenti ta’ l-ivvjaġġar li nsterqu, misapproprjati, mitlufa jew invalidati;

(f)

ċertifikati ta’ reġistrazzjoni u pjanċi tan-numru ta’ vettura li nsterqu, misapproprjati, mitlufa jew invalidati;

(g)

karti tal-flus (karti tal-flus irreġistrati);

(h)

garanziji u mezzi ta’ ħlas bħal ċekkijiet, karti tal-kreditu, titoli, sigurtajiet u azzjonijiet li nsterqu, ġew misapproprjati, mitlufa jew invalidati.

3.   Ir-regoli tekniċi meħtieġa biex tiddaħħal, tiġi aġġornata, titħassar u tiġi mfittxija d-data msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu stabbiliti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 67, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ l-istrument li jistabbilixxi l-Awtorità tat-tmexxija.

Artikolu 39

Eżekuzzjoni ta’ l-azzjoni bbażata fuq allert

1.   Jekk tfittxija tiżvela allert għal oġġett li nstab, l-awtorità li qabblet iż-żewġ biċċiet ta’ data għandha tikkuntattja lill-awtorità li ħarġet l-allert, sabiex jiftiehmu dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu. Għal dan il-fini, id-data personali tista’ tiġi kkomunikata wkoll skond din id-Deċiżjoni.

2.   L-informazzjoni imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi kkomunikata bl-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari.

3.   L-Istat Membru li jkun sab l-oġġett għandu jieħu miżuri skond il-liġi nazzjonali tiegħu.

KAPITOLU VIII A

DRITT GĦAL AĊĊESS GĦAL U ŻAMMA TA’ ALLERTI

Artikolu 40

Awtoritajiet li għandhom dritt ta’ aċċess għall-allerti

1.   Aċċess għal data mdaħħla fis-SIS II skond din id-Deċiżjoni u d-dritt ta’ tfittxija ta’ tali data direttament jew f’kopja tad-data tas-CS-SIS għandu jkun riżervat esklussivament għall-awtoritajiet responsabbli għal:

(a)

kontroll tal-fruntiera, skond ir-Regolament (KE) 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntieri (kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) (19);

(b)

kontrolli oħrajn doganali u mill-pulizija mwettqa fl-Istat Membru kkonċernat, u l-koordinazzjoni ta’ tali kontrolli mill-awtoritajiet maħtura jew id-dħul ta’ data fis-SIS II.

2.   Madankollu, id-dritt ta’ aċċess għad-data mdaħħla fis-SIS II u d-dritt li ssir tfittxija diretta f’din id-data jistgħu jiġu eżerċitati wkoll minn awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali, inkluż, minn dawk responsabbli mill-bidu ta’ prosekuzzjonijiet pubbliċi fi proċedimenti kriminali u minn inkjesti ġudizzjarji qabel l-akkuża, fil-qadi ta’ dmirijiethom, kif tipprovdi l-leġislazzjoni nazzjonali, u mill-awtoritajiet ta’ koordinazzjoni tagħhom.

3.   L-Awtoritajiet imsemmija f’dan l-Artikolu għandom jiġu inklużi fil-lista msemmija fl-Artikolu 46(8).

Artikolu 41

Aċċess għad-data tas-SIS II mill-Europol

1.   L-Uffiċċju tal-Pulizija Ewropew (Europol) għandu jkollu fil-mandat tiegħu d-dritt ta’ aċċess għal, u li jfittex direttament, data mdaħħla fis-SIS II skond l-Artikoli 26, 36 u 38.

2.   Fejn tfittxija mill-Europol tiżvela l-eżistenza ta’ allert fis-SIS II, l-Europol għandha tinforma, permezz tal-mezzi definiti mill-Konvenzjoni ta’ l-Europol, lill-Istat Membru li jkun ħareġ dan l-allert.

3.   L-użu ta’ informazzjoni miksuba minn tfittxija fis-SIS II huwa soġġett għall-kunsens ta’ l-Istat Membru kkonċernat. Jekk l-Istat Membru jagħti l-permess għall-użu ta’ tali informazzjoni, l-immaniġġar tagħha għandu jkun irregolat mill-Konvenzjoni ta’ l-Europol. L-Europol tista’ tikkomunika biss tali informazzjoni lil terzi pajjiżi u korpi terzi bil-kunsens ta’ l-Istat Membru kkonċernat.

4.   L-Europol jista’ jitlob aktar informazzjoni mill-Istat Membru kkonċernat skond id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ l-Europol.

5.   L-Europol:

(a)

għandu jirreġistra kull aċċess u tfittxija magħmula minnu, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 12;

(b)

bla preġudizzju għall-paragrafi 3 u 4, ma għandux jikkollega partijiet tas-SIS II u lanqas jittrasferixxi d-data li hemm fiha, li għaliha għandu aċċess, fi kwalunkwe sistema oħra ta’ kompjuter għall-ġbir u l-ipproċessar tad-data mħaddma mill-Europol jew fl-Europol u lanqas jagħmel downloading jew jikkopja kwalunkwe parti tas-SIS II;

(ċ)

għandu jillimita l-aċċess għad-data mdaħħla fis-SIS II għall-impjegati ta’ l-Europol li huma speċifikament awtorizzati;

(d)

għandu jadotta u japplika miżuri previsti fl-Artikoli 10 u 11;

(e)

għandu jagħti l-permess lill-Korp Konġunt ta’ Kontroll, stabbilit skond l-Artikolu 24 tal-Konvenzjoni ta’ l-Europol, sabiex jirrevedi l-attivitajiet ta’ l-Europol fit-twettiq tad-dritt ta’ aċċess għal u li jfittex data mdaħħla fis-SIS II.

Artikolu 42

Aċċess għad-data tas-SIS II mill-Eurojust

1.   Il-membri nazzjonali ta’ l-Eurojust u l-assistenti tagħhom għandhom, fil-limiti tal-mandat tagħhom, ikollhom id-dritt għall-aċċess u li jfittxu d-data mdaħħla skond l-Artikoli 26, 32, 34 u 38 fis-SIS II.

2.   F’każ li tfittxija minn membru nazzjonali ta’ l-Eurojust tiżvela l-eżistenza ta’ allert fis-SIS II, hu jew hi għandu/ha j/tinforma lill-Istat Membru li ħareġ l-allert dwarha. Kwalunkwe komunikazzjoni ta’ informazzjoni miksuba permezz ta’ tali tfittxija tista’ tiġi kkomunikata lil terzi pajjiżi u korpi terzi biss bil-kunsens ta’ l-Istat Membru li jkun ħareġ l-allert.

3.   Xejn f’dan l-artikolu ma għandu jiġi interpretat li jkollu effett fuq id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2002/187/ĠAI li tistabbilixxi l-Eurojust dwar il-protezzjoni tad-data u r-responsabbiltà għal kwalunkwe proċessar mhux awtorizzat jew skorrett ta’ tali data min-naħa tal-membri nazzjonali ta’ l-Eurojust jew l-assistenti tagħhom, jew li jkollu effett fuq is-setgħat tal-Korp Konġunt ta’ Kontroll stabbilit skond l-Artikolu 23 ta’ dik id-Deċiżjoni.

4.   Għandu jinżamm reġistru ta’ kull tfittxija mwettqa minn membru nazzjonali ta’ l-Eurojust jew minn assistent skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 12 u għandu jinżamm reġistru ta’ kull użu li sar minnhom tad-data li aċċedew għaliha.

5.   Ma għandha ssir ebda konnessjoni bejn parti mis-SIS II u lanqas isir trasferiment tad-data li hemm fiha, li għaliha għandhom aċċess il-membri nazzjonali jew l-assistenti tagħhom, ma’ kwalunkwe sistema oħra ta’ kompjuter għall-ġbir u l-ipproċessar tad-data mħaddma mill-Eurojust jew fl-Eurojust u lanqas ma għandu jsir downloading ta’ kwalunkwe parti tas-SIS II.

6.   L-aċċess għad-data mdaħħla fis-SIS II għandu jkun limitat għall-membri nazzjonali u l-assistenti tagħhom u ma mq għandux ikun estiż għall-persunal ta’ l-Eurojust.

7.   Għandhom jiġu adottati u applikati miżuri li jiżguraw is-sigurtà u l-kunfidenzjalità kif previst fl-Artikoli 10 u 11.

Artikolu 43

Ambitu ta’ aċċess

Utenti, inkluża l-Europol, il-membri nazzjonali ta’ l-Eurojust u l-assistenti tagħhom jistgħu jfittxu biss data li jeħtieġu għall-qadi ta’ dmirijiethom.

Artikolu 44

Perjodu ta’ żamma ta’ allerti dwar persuni

1.   Allerti dwar persuni li jiddaħħlu fis-SIS II skond din id-Deċiżjoni għandhom jinżammu biss għaż-żmien meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet li għalihom ikunu ddaħħlu.

2.   Stat Membru li joħroġ allert għandu, fi żmien tliet snin minn meta jiddaħħal tali allert fis-SIS II jirrevedi l-ħtieġa li jinżamm. Il-perijodu għandu jkun ta’ sena fil-każ ta’ allerti dwar persuni skond l-Artikolu 36.

3.   Kull Stat Membru għandu, fejn xieraq, jistabbilixxi perijodi iqsar ta’ reviżjoni skond il-liġi tiegħu.

4.   Fil-perjodu ta’ reviżjoni, l-Istat Membru li jkun qed joħroġ l-allert jista’, wara valutazzjoni individwali komprensiva li għandha tkun reġistrata, jiddeċiedi li jżomm l-allert għal aktar żmien jekk dan jirriżulta neċessarju għall-finijiet li għalihom ikun inħareġ l-allert. F’dan il-każ il-paragrafu 2 għandu japplika wkoll għall-estensjoni. Kwalunkwe estensjoni ta’ l-allert għandha tiġi kkomunikata lis-CS-SIS.

5.   L-allerti għandhom jitħassru awtomatikament wara li jiskadi l-perjodu ta’ reviżjoni msemmi fil-paragrafu 2. Dan ma japplikax f’każ li l-Istat Membru li joħroġ l-allert ikkomunika l-estensjoni ta’ l-allert lis-CS-SIS bi qbil mal-paragrafu 4. Is-CS-SIS għandha awtomatikament tinforma lill-Istati Membri dwar tħassir skedat ta’ data mis-sistema erba’ xhur minn qabel.

6.   L-Istati Membri għandhom iżommu statistika dwar in-numru ta’ allerti li l-perijodu ta’ żamma tagħhom kien estiż skond il-paragrafu 4.

Artikolu 45

Perjodu ta’ żamma ta’ allerti dwar oġġetti

1.   Allerti dwar oġġetti li ddaħħlu fis-SIS II skond din id-Deċiżjoni għandhom jinżammu biss għaż-żmien meħtieġ biex jinkisbu l-finijiet li għalihom ikunu ddaħħlu.

2.   Allerti dwar oġġetti mdaħħla skond l-Artikolu 36 għandhom jinżammu sa massimu ta’ ħames snin.

3.   Allerti dwar oġġetti mdaħħla skond l-Artikolu 38 għandhom jinżammu sa massimu ta’ għaxar snin.

4.   Il-perjodi ta’ żamma msemmijin fil-paragrafi 2 u 3 jistgħu jiġu estiżi jekk dan ikun meħtieġ għall-finijiet li għalihom ikun inħareġ l-allert. F’dan il-każ, il-paragrafi 2 u 3 għandhom japplikaw ukoll għall-estensjoni.

KAPITOLU XI

REGOLI ĠENERALI GĦALL-IPPROĊESSAR TAD-DATA

Artikolu 46

Proċessar tad-data tas-SIS II

1.   L-Istati Membri jistgħu jipproċessaw id-data msemmija fl-Artikoli 20, 26, 32, 34, 36 u 38 biss għall-finijiet stabbiliti għal kull kategorija ta’ allert imsemmija f’dawk l-Artikoli.

2.   Id-data tista’ tiġi kkupjata biss għal finijiet tekniċi, dejjem jekk tali kkupjar ikun meħtieġ sabiex l-awtoritajiet imsemmijin fl-Artikolu 40 iwettqu tfittxija diretta. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni għandhom japplikaw għal dawn il-kopji. L-allerti maħruġa minn Stat Membru wieħed ma jistgħux jiġu kkupjati mill-N.SIS II tiegħu għal fajls tad-data nazzjonali oħrajn.

3.   Kopji tekniċi, kif imsemmi fil-paragrafu 2, li jwasslu għal databases off-line jistgħu jinżammu biss għal perijodu li ma jeċċedix it-48 siegħa. Dak il-perijodu jista’ jiġi estiż f’emerġenza sakemm tintemm is-sitwazzjoni ta’ emerġenza.

L-Istati Membri għandhom iżommu inventarju aġġornat ta’ tali kopji, jagħmlu dan l-inventarju disponibbli għal dik l-awtorità nazzjonali ta’ kontroll u jiżguraw li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni, b’mod partikolari dawk ta’ l-Artikolu 10, ikunu applikati fir-rigward ta’ dawn il-kopji.

4.   L-aċċess għad-data għandu jkun awtorizzat biss fil-limiti tal-kompetenza ta’ l-awtoritajiet nazzjonali msemmija fl-Artikolu 40 u lil persunal debitament awtorizzat.

5.   Fir-rigward ta’ l-allerti stabbiliti fl-Artikoli 26, 32, 34, 36 u 38 ta’ din id-Deċiżjoni, kwalunkwe pproċessar ta’ informazzjoni li tinsab fiha għal finijiet li mhumiex dawk li għalihom iddaħħlet fis-SIS II għandu jkun relatat ma’ każ speċifiku u ġġustifikat mill-ħtieġa tal-prevenzjoni ta’ theddida imminenti gravi għall-politika pubblika u s-sigurtà pubblika, abbażi ta’ raġunijiet gravi ta’ sigurtà nazzjonali jew għall-finijiet tal-prevenzjoni ta’ reat kriminali gravi. Għandha tinkiseb awtorizzazzjoni minn qabel għal dan il-fini mill-Istat Membru li joħroġ l-allert.

6.   Id-data ma tistax tintuża għal finijiet amministrattivi.

7.   Kwalunkwe użu ta’ data li ma jikkonformax mal-paragrafi 1 sa 6 għandu jitqies bħala użu ħażin skond il-liġi nazzjonali ta’ kull Stat Membru.

8.   Kull Stat Membru għandu jibgħat lill-Awtorità tat-tmexxija lista ta’ l-awtoritajiet kompetenti tagħha li huma awtorizzati jagħmlu tiftix direttament fid-data li tinsab fis-SIS II skond din id-Deċiżjoni kif ukoll kwalunkwe tibdil għal-lista. Il-lista għandha tispeċifika, għal kull awtorità, f’liema data tista’ tagħmel tiftix u għal liema finijiet. L-Awtorità tat-tmexxija ghandha tiżgura l-pubblikazzjoni annwali tal-lista fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

9.   Sakemm il-liġi ta’ l-Unjoni ma tistabbilixxix dispożizzjonijiet speċifiċi, għandha tapplika l-liġi ta’ kull Stat Membru għad-data mdaħħla fl-N.SIS II tiegħu.

Artikolu 47

Data tas-SIS II u fajls nazzjonali

1.   L-Artikolu 46(2) m’għandux jippreġudika d-dritt ta’ Stat Membru li jżomm fil-fajl nazzjonali tiegħu d-data tas-SIS II li fir-rigward tagħha ttieħdet azzjoni fit-territorju tiegħu. Tali data għandha tinżamm fil-fajls nazzjonali għal perijodu massimu ta’ tliet snin, ħlief jekk xi dispożizzjonijiet speċifiċi fil-liġi nazzjonali jipprevedu perijodu ta’ żamma itwal.

2.   L-Artikolu 46(2) m’għandux jippreġudika d-dritt ta’ Stat Membru li jżomm fil-fajls nazzjonali tiegħu d-data li tinsab f’allert partikolari maħruġ fis-SIS II minn dak l-Istat Membru.

Artikolu 48

Informazzjoni f’każ ta’ non-eżekuzzjoni ta’ allert

Jekk l-azzjoni mitluba ma tistax titwettaq, l-Istat Membru mitlub għandu immedjatament jinforma lill-Istat Membru li jkun qed joħroġ l-allert.

Artikolu 49

Kwalità tad-data pproċessata fis-SIS II

1.   Stat Membru li jkun qed joħroġ allert għandu jkun responsabbli li jiżgura li d-data hi eżatta, aġġornata u hi mdaħħla fis-SIS II b’mod legali.

2.   L-Istat Membru li jkun ħareġ allert biss għandu jkun awtorizzat li jimmodifika, iżid ma’, jikkoreġi jew iħassar data li jkun daħħal.

3.   Jekk Stat Membru għajr dak li jkun ħareġ l-allert ikollu provi li jissuġġerixxu li xi punt tad-data huwa fattwalment inkorrett jew inħażen illegalment, hu għandu, permezz ta’ l-iskambju ta’ informazzjoni supplementari, javża lill-Istat Membru li jkun qed joħroġ l-allert dwar dan kemm jista’ jkun malajr u mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara li jkun sar jaf b’dawn il-provi. L-Istat Membru li jkun ħareġ l-allert għandu jivverifika l-komunikazzjoni u, jekk meħtieġ, jikkoreġi jew iħassar mingħajr dewmien id-data in kwistjoni.

4.   Jekk l-Istati Membri ma jkunux jistgħu jilħqu ftehim fi żmien xahrejn, l-Istat Membru li ma jkunx ħareġ l-allert għandu jissottometti l-kwistjoni lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data li flimkien ma’ l-awtoritajiet nazzjonali ta’ kontroll ikkonċernati għandu jaġixxi ta’ medjatur.

5.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu skambju ta’ informazzjoni supplementari jekk persuna tilmenta li mhix il-persuna msemmija fl-allert. Jekk l-eżitu tal-verifika huwa li fil-fatt hemm żewġ persuni differenti l-persuna li tilmentq għandha tiġi mgħarrfa bid-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 51.

6.   Fejn persuna tkun diġà s-suġġett ta’ allert fis-SIS II, Stat Membru li jdaħħal allert ulterjuri għandu jilħaq ftehim dwar id-dħul ta’ l-allert ma’ l-Istat Membru li jkun daħħal l-ewwel allert. Il-ftehim għandu jintlaħaq fuq il-bażi ta’ l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari.

Artikolu 50

Distinzjoni bejn persuni b’karatteristiċi simili

Meta, waqt l-introduzzjoni ta’ allert ġdid, jidher li diġà hemm persuna fis-SIS II bl-istess elementi tad-deskrizzjoni ta’ l-identità, għandha tiġi segwita l-proċedura li ġejja:

(a)

l-Uffiċċju SIRENE għandu jikkuntattja lill-awtorità li tkun qed tagħmel it-talba biex tiċċara jekk l-allert hux dwar l-istess persuna jew le;

(b)

jekk il-kontro-verifika tiżvela li s-suġġett ta’ l-allert il-ġdid huwa tabilħaqq l-istess wieħed, l-uffiċċju SIRENE għandu japplika l-proċedura biex jiddaħħlu allerti multipli kif imsemmi fl-Artikolu 49 (6). Jekk l-eżitu tal-verifika huwa li fil-fatt hemm żewġ persuni differenti, l-Uffiċċju SIRENE għandu japprova t-talba biex jiddaħħal allert ieħor billi jżid l-elementi meħtieġa sabiex tiġi evitata kwalunkwe identifikazzjoni żbaljata.

Artikolu 51

Data addizzjonali sabiex jiġu ttrattati l-identitajiet użati ħażin

1.   Fejn tista’ tqum konfużjoni bejn il-persuna li fil-fatt kellha tkun is-suġġett ta’ allert dwarha u persuna li l-identità tagħha ġiet użata ħażin, l-Istat Membru li daħħal l-allert għandu, soġġett għall-kunsens espliċitu ta’ dik il-persuna, iżid data relatata ma’ din ta’ l-aħħar ma’ l-allert sabiex jiġu evitati l-konsegwenzi negattivi ta’ identifikazzjonijiet żbaljati.

2.   Id-data relatata ma’ persuna li l-identità tagħha ntużat ħażin għandha tintuża biss għall-finijiet li ġejjin:

(a)

biex l-awtorità kompetenti tkun tista’ tiddistingwi bejn il-persuna li l-identità tagħha ntużat ħażin u l-persuna li fil-fatt hija s-suġġett ta’ l-allert;

(b)

biex il-persuna li l-identità tagħha ntużat ħażin tkun tista’ tipprova l-identità tagħha u tistabbilixxi li l-identità tagħha ntużat ħażin.

3.   Għall-fini ta’ dan l-Artikolu ma jista’ jiddaħħal u jiġi proċessat fis-SIS II xejn aktar minn din id-data personali li ġejja:

(a)

kunjom(ijiet) u isem/ismijiet, isem/ismijiet fit-twelid u ismijiet użati qabel u kwalunkwe psewdonimu, jekk jista’ jkun imdaħħal separatament;

(b)

kwalunkwe karatteristika oġġettiva u fiżika speċifika mhux soġġetta għal bidla;

(ċ)

post u data tat-twelid;

(d)

sess;

(e)

ritratti;

(f)

marki tas-swaba’;

(g)

nazzjonalità(jiet);

(h)

in-numru/i tal-karta/i ta’ l-identità u d-data tal-ħruġ.

4.   Ir-regoli tekniċi meħtieġa biex tiddaħħal u tkun ipproċessata iktar id-data msemmija fil-paragrafu 3 għandhom jiġu stabbiliti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 67, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ l-istrument li jistabbilixxi l-Awtorità tat-tmexxija.

5.   Id-data msemmija fil-paragrafu 3 għandha titħassar fl-istess ħin ta’ l-allert korrispondenti jew aktar kmieni jekk il-persuna titlob hekk.

6.   L-awtoritajiet li għandhom dritt ta’ aċċess għall-allert korrispondenti biss jista’ jkollhom aċċess għad-data msemmija fil-paragrafu 3. Jistgħu jagħmlu dan għall-fini uniku li jevitaw identifikazzjoni żbaljata.

Artikolu 52

Kollegamenti bejn allerti

1.   Stat Membru jista’ joħloq kollegament bejn l-allerti li joħroġ fis-SIS II. L-effett ta’ tali kollegament għandu jkun li tiġi stabbilita relazzjoni bejn żewġ allerti jew aktar.

2.   Il-ħolqien ta’ kollegament m’għandux jaffettwa l-azzjoni speċifika li għandha tittieħed abbażi ta’ kull allert ikkollegat jew il-perijodu ta’ żamma ta’ kull wieħed mill-allerti kkollegati.

3.   Il-ħolqien ta’ kollegament m’għandux jaffettwa d-drittijiet ta’ l-aċċess previsti f’din id-Deċiżjoni. L-awtoritajiet mingħajr dritt għal aċċess għal ċerti kategoriji ta’ allerti m’għandhomx ikunu jistgħu jaraw il-kollegament ma’ allert li m’għandhomx aċċess għalih.

4.   Stat Membru għandu joħloq kollegament bejn allerti fil-każ biss li tinħoloq ħtieġa operattiva ċara.

5.   Il-kollegamenti jistgħu jinħolqu minn Stat Membru skond il-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu dejjem jekk huma rrispettati l-prinċipji deskritti f’dan l-Artikolu.

6.   Meta Stat Membru jqis li l-ħolqien minn Stat Membru ieħor ta’ kollegament bejn allerti huwa inkompatibbli mal-liġi nazzjonali jew ma’ obbligi internazzjonali tiegħu, hu jista’ jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li ma jista’ jkun hemm l-ebda aċċess għall-kollegament mit-territorju nazzjonali tiegħu jew mill-awtoritajiet tiegħu li jkunu barra mit-territorju tiegħu.

7.   Ir-regoli tekniċi għall-ikkollegar bejn allerti għandhom jiġu adottati skond il-proċedura ddefinita fl-Artikolu 67, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ l-istrument li jistabbilixxi l-Awtorità tat-tmexxija.

Artikolu 53

Fini u perijodu ta’ żamma ta’ informazzjoni supplimentari

1.   L-Istati Membri għandhom iżommu referenza għad-deċiżjonijiet li jwasslu għall-allert fl-Uffiċċju SIRENE biex jappoġġaw l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari.

2.   Id-data personali miżmuma f’fajls mill-Uffiċċju SIRENE bħala riżultat ta’ informazzjoni skambjata skond dak il-paragrafu, għandha tinżamm biss għal dak iż-żmien meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet li għalihom ingħatat. Fi kwalunkwe każ, għandha titħassar mhux aktar tard minn sena wara li l-allert relatat jkun tħassar mis-SIS II.

3.   Il-paragrafu 2 huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ Stat Membru li jżomm f’fajls nazzjonali data relatata ma’ allert partikolari li dak l-Istat Membru kien ħareġ jew ma’ allert konness ma’ azzjoni li tkun ittieħdet fuq it-territorju tiegħu. Il-perijodu li għalih tali data tista’ tinżamm f’tali fajls għandu jkun irregolat mil-liġi nazzjonali.

Artikolu 54

Trasferiment ta’ data personali lil terzi

1. Data pproċessata fis-SIS II bi qbil ma’ din id-Deċiżjoni m’għandhiex tiġi trasferita jew titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ pajjiżi terzi jew ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali.

Artikolu 55

Skambju ta’ data dwar passaporti misruqa, misapproprjati, mitlufa jew invalidati ma’ l-Interpol

1.   B’deroga mill-Artikolu 54, in-numru tal-passaport, il-pajjiż tal-ħruġ u t-tip ta’ dokument ta’ passaporti misruqa, misappropjati, mitlufa jew invalidati mdaħħla fis-SIS II jistgħu jiġu skambjati ma’ membri ta’ l-Interpol billi tiġi stabbilita konnessjoni bejn is-SIS II u d-database ta’ l-Interpol dwar dokumenti ta’ l-ivvjaġġar misruqa jew nieqsa, soġġett għall-konklużjoni ta’ Ftehim bejn l-Interpol u l-Unjoni Ewropea. Il-Ftehim għandu jipprovdi li t-trasmissjoni ta’ data mdaħħla minn Stat Membru għandha tkun soġġetta għall-kunsens ta’ dak l-Istat Membru.

2.   Il-Ftehim imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jipprevedi li d-data kondiviża għandha tkun aċċessibbli biss għal membri ta’ l-Interpol minn pajjiżi li jiżguraw livell adegwat ta’ protezzjoni ta’ data personali. Qabel ma jikkonkludi dan il-Ftehim, il-Kunsill għandu jfittex l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni ta’ data personali u r-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali fir-rigward ta’ l-ipproċessar awtomatiku ta’ data personali mill-Interpol u minn pajjiżi li ddelegaw membri lill-Interpol.

3.   Il-Ftehim imsemmi fil-paragrafu 1 jista’ jipprevedi wkoll aċċess permezz tas-SIS II għall-Istati Membri għal data mid-database ta’ l-Interpol dwar dokumenti ta’ l-ivvjaġġar misruqa jew neqsin, skond id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ din Deċiżjoni li jirregolaw allerti dwar passaporti misruqa, misapproprjati, mitlufa jew invalidati mdaħħla fis-SIS II.

KAPITOLU XII

PROTEZZJONI TAD-DATA

Artikolu 56

Proċessar ta’ kategoriji sensittivi ta’ data

L-ipproċessar ta’ kategoriji ta’ data elenkati fl-ewwel sentenza ta’ l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa għall-Protezzjoni ta’ Individwi fir-rigward ta’ l-Ipproċessar Awtomatiku ta’ Data Personali tat-28 ta’ Jannar 1981, huwa pprojbit.

Artikolu 57

Applikazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa dwar il-protezzjoni tad-data

Id-data personali pproċessata skond din id-Deċiżjoni għandha tiġi protetta skond il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa tat-28 ta’ Jannar 1981 għall-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar awtomatiku tad-data personali u l-emendi sussegwenti għaliha.

Artikolu 58

Dritt għal aċċess, korrezzjoni ta’ data mhix eżatta u t-tħassir ta’ data maħżuna illegalment

1.   Id-dritt ta’ persuni biex ikollhom aċċess għal data li tirrigwardahom imdaħħla fis-SIS II skond din id-Deċiżjoni għandu jiġi eżerċitat skond il-liġi ta’ l-Istat Membru li mingħandu jinvokaw dak id-dritt.

2.   Jekk il-liġi nazzjonali tipprevedi hekk, l-awtorità nazzjonali ta’ kontroll prevista fl-Artikolu 53(1) għandha tiddeċiedi jekk l-informazzjoni għandhiex tiġi kkomunikata u b’liema proċeduri.

3.   Stat Membru li ma jkunx ħareġ l-allert jista’ jikkomunika informazzjoni dwar tali data biss jekk ikun ta minn qabel, lill-Istat Membru li jkun ħareġ l-allert opportunità biex jiddikjara l-pożizzjoni tiegħu. Dan għandu jsir bl-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari.

4.   Informazzjoni ma għandhiex tkun ikkomunikata lis-suġġett tad-data jekk dan ikun indispensabbli għat-twettiq ta’ kompitu legali b’konnessjoni ma’ allert jew għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ partijiet terzi.

5.   Kwalunkwe persuna għandha d-dritt li tiġi korretta data dwarha li fattwalment ma tkunx eżatta jew li tiġi mħassra data dwarha li tkun inħażnet illegalment.

6.   L-individwu kkonċernat għandu jiġi informat kemm jista’ jkun malajr u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 60 jum mid-data li fiha japplika għal aċċess jew aktar kmieni jekk il-liġi nazzjonali tipprovdi hekk.

7.   L-individwu għandu jkun informat dwar is-segwitu mogħti lill-eżerċizzju ta’ drittijiet tiegħu ta’ korrezzjoni jew tħassir kemm jista’ jkun malajr u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 3 xhur mid-data li fiha huwa japplika għal korrezzjoni jew tħassir jew aktar kmieni jekk il-liġi nazzjonali tipprovdi hekk.

Artikolu 59

Rimedji

1.   Kwalunkwe persuna tista’ tressaq azzjoni quddiem il-qrati jew l-awtorità kompetenti taħt il-liġi nazzjonali ta’ kawlunkwe Stat Membru biex taċċedi għal, tikkoreġi, tħassar jew tikseb informazzjoni jew biex tikseb kumpens b’konnessjoni ma’ allert li jkun jirrigwardaha.

2.   L-Istati Membri jimpenjaw ruħhom reċiprokament li jinfurzaw deċiżjonijiet finali meħuda mill-qrati jew l-awtoritajiet imsemmijin fil-paragrafu 1, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 64.

3.   Sat-23 ta’ Awwissu 2009 r-regoli dwar rimedji previsti f’dan l-Artikolu għandhom jiġu evalwati mill-Kummissjoni.

Artikolu 60

Kontroll ta’ l-N.SIS II

1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li awtorità indipendenti (minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-“Awtorità Nazzjonali ta’ Kontroll”) timmonitorja b’mod indipendenti l-leġittimità ta’ l-ipproċessar tad-data personali tas-SIS II fit-territorju tiegħu, u t-trażmissjoni tagħha mit-territorju tagħhom, u l-iskambju u l-ipproċessar ulterjuri ta’ informazzjoni supplimentari.

2.   L-Awtorità Nazzjonali ta’ Kontroll għandha tiżgura li mill-inqas kull erba’ snin issir verifika ta’ l-operazzjonijiet ta’ pproċessar tad-data fl-N.SIS II skond standards ta’ verifika internazzjonali.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Awtorità Nazzjonali ta’ Kontroll tagħhom ikollha riżorsi suffiċjenti biex twettaq l-kompiti fdati lilha minn din id-Deċiżjoni.

Artikolu 61

Kontroll ta’ l-Awtorità tat-tmexxija

1.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jikkontrollaw li l-attivitajiet ta’ pproċessar ta’ data personali ta’ l-Awtorità tat-tmexxija huma magħmula bi qbil ma’ din id-Dieċiżjoni. Id-dmirijiet u l-poteri msemmijin fl-Artikoli 46 u 47 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

2.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jiżgura li mill-inqas kull erba’ snin issir verifika ta’ l-attivitajiet ta’ pproċessar ta’ data personali ta’ l-Awtorità tat-tmexxija skond standards ta’ verifika internazzjonali. Ir-rapport tal-verifika għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Awtorità tat-tmexxija, lill-Kummissjoni u lill-Awtoritajiet ta’ Kontroll Nazzjonali. L-Awtorità tat-tmexxija għandha tingħata l-opportunità li tikkummenta qabel ma r-rapport jiġi adottat.

Artikolu 62

Kooperazzjoni bejn l-Awtoritajiet Nazzjonali ta’ Kontroll u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

1.   L-Awtoritajiet ta’ Kontroll Nazzjonali u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, kull wieħed jaġixxi fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-kompetenzi rispettivi tiegħu, għandhom jikkooperaw b’mod attiv fil-qafas tar-responsabbiltajiet tagħhom u għandhom jiżguraw kontroll ikkoordinat tas-SIS II.

2.   Huma għandhom, kull wieħed jaġixxi fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-kompetenzi rispettivi tiegħu, jagħmlu skambju ta’ informazzjoni rilevanti, jassistu lil xulxin fit-twettiq ta’ verifiki u spezzjonijiet, jeżaminaw diffikultajiet ta’ interpretazzjoni jew applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, jistudjaw problemi fl-eżerċizzju ta’ kontroll indipendenti jew fl-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data, ifasslu proposti armonizzati għal soluzzjonijiet konġunti għal kwalunkwe problema u jippromwovu kuxjenza dwar id-drittijiet ta’ protezzjoni tad-data, skond il-ħtieġa.

3.   L-Awtoritajiet Nazzjonali ta’ Kontroll u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom jiltaqgħu għal dak il-fini mill-inqas darbtejn fis-sena. L-ispejjeż u s-servizzi ta’ appoġġ ta’ dawn il-laqgħat għandhom jitħallsu mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Għandhom jiġu adottati regoli ta’ proċedura fl-ewwel laqgħa. Għandhom jiġu żviluppati metodi ta’ ħidma ulterjuri b’mod konġunt skond il-ħtieġa. Kull sentejn għandu jintbagħat rapport konġunt ta’ l-attivitajiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità tat-tmexxija.

Artikolu 63

Protezzjoni tad-data matul il-perijodu transitorju

Fejn il-Kummissjoni tiddelega r-responsabbiltajiet tagħha matul il-perijodu transitorju lil korp jew korpi oħrajn, skond l-Artikolu 15(4), hija għandha tiżgura li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu d-dritt u huwa kapaċi jeżerċita bis-sħiħ il-kompiti tiegħu inkluża l-possibbiltà li jwettaq kontrolli fuq il-post jew li jeżerċita kwalunkwe setgħa oħra mogħtija lilu mill-Artikolu 47 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

KAPITOLU XIII

RESPONSABBILTÀ U PENALI

Artikolu 64

Responsabbiltà

1.   Kull Stat Membru għandu jkun responsabbli skond il-liġi nazzjonali tiegħu għal kwalunkwe dannu kkawżat lil persuna minħabba l-użu ta’ l-N.SIS II. Dan għandu japplika wkoll għad-dannu kkawżat mill-Istat Membru li jkun ħareġ l-allert, fejn dan ta’ l-aħħar ikun daħħal data fattwalment mhux eżatta jew ikun ħażen data illegalment.

2.   Jekk l-Istat Membru li ssir azzjoni kontrih mhuwiex l-Istat Membru li jkun qed joħroġ l-allert, dan ta’ l-aħħar għandu jintalab jirrimborża, fuq talba, is-somom imħallsa bħala kumpens dment li l-użu tad-data ma tkunx intużat bi ksur ta’ din id-Deċiżjoni mill-Istat Membru li għamel it-talba għar-rimborż.

3.   Jekk nuqqas minn Stat Membru li jikkonforma ma’ l-obbligi tiegħu skond din id-Deċiżjoni jikkawża dannu lis-SIS II, dak l-Istat Membru għandu jinżamm responsabbli għal tali dannu, ħlief jekk u sa fejn l-Awtorità tat-tmexxija jew l-Istati Membri l-oħrajn li qed jieħdu sehem fis-SIS II ikunu naqsu milli jieħdu passi raġonevoli biex jipprevjenu li jseħħ id-dannu jew li jimminimizzaw l-impatt tiegħu.

Artikolu 65

Penali

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe użu ħażin tad-data mdaħħla fis-SIS II jew kwalunkwe skambju ta’ informazzjoni supplimentari kontrarju għal din id-Deċiżjoni jkun soġġett għal penali effettivi, proporzjonati u dissważivi skond il-liġi nazzjonali.

KAPITOLU XIV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 66

Monitoraġġ u statistika

1.   L-Awtorità tat-tmexxija għandha tiżgura li huma attwati proċeduri li jimmonitorjaw il-funzjonament tas-SIS II skond l-objettivi, f’termini ta’ riżultati, kost-effettività, sigurtà u l-kwalità tas-servizz.

2.   Għall-finijiet tal-manutenzjoni teknika, ir-rapportar u l-istatistika, l-Awtorità tat-tmexxija għandu jkollha aċċess għall-informazzjoni meħtieġa relatata ma’ l-operazzjonijiet ta’ pproċessar imwettqa fis-SIS II Ċentrali.

3.   Kull sena l-Awtorità tat-tmexxija għandha tippubblika statistika li turi n-numru ta’ rekords għal kull kategorija ta’ allert, in-numru ta’ riżultati pożittivi għal kull kategorija ta’ allert u d-drabi li kien hemm aċċess fis-SIS II, bħala total u għal kull Stat Membru.

4.   Sentejn wara li tibda taħdem is-SIS II u kull sentejn wara dan, l-Awtorità tat-tmexxija għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar il-funzjonamnet tekniku tas-SIS II Ċentrali u l-Infrastruttura ta’ komunikazzjoni, inkluż is-sigurtà tiegħu, dwar l-iskambju bilaterali u multilaterali ta’ informazzjoni supplimentari bejn l-Istati Membri.

5.   Tliet snin wara li tibda taħdem is-SIS u kull erba’ snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tipproduċi evalwazzjoni ġenerali tas-SIS II Ċentrali u l-iskambju bilaterali u multilaterali ta’ informazzjoni supplimentari bejn l-Istati Membri. Din l-evalwazzjoni ġenerali għandha tinkludi l-eżami tar-riżultati miksuba meta mqabbla ma’ l-objettivi, l-valutazzjoni tal-validità kontinwa tar-razzjonal sottostanti, l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni fir-rigward tas-SIS II Ċentrali, is-sigurtà tas-SIS II Ċentrali u kwalunkwe implikazzjoni ta’ operazzjonijiet futuri. Il-Kummissjoni għandha tittrasmetti r-rapporti dwar l-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Awtorità tat-tmexxija u lill-Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa għall-abbozzar tar-rapporti msemmijin fil-paragrafi 3, 4 u 5.

7.   L-Awtorità tat-tmexxija għandha tipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa biex tipproduċi l-evalwazzjonijiet ġenerali msemmijin fil-paragrafu 5.

Artikolu 67

Kumitat Regolatorju

1.   Fejn issir referenza għal dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat regolatorju kompost mir-rappreżentanti ta’ l-Istati Membri u ppresedut mir-rappreżentant tal-Kummissjoni. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jissottometti lill-Kumitat abbozz tal-miżuri li għandhom jittieħdu. Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz f’limitu ta’ żmien li l-President jista’ jistabbilixxi skond l-urġenza tal-kwistjoni. L-opinjoni għandha tingħata mill-maġġoranza stabbilita fl-Artikolu 205(2) tat-Trattat KE fil-każ ta’ deċiżjonijiet li l-Kunsill għandu jadotta dwar proposta mill-Kummissjoni. Il-voti tar-rappreżentanti ta’ l-Istati Membri fil-Kumitat għandhom ikunu peżati bil-mod stipulat f’dak l-Artikolu. Il-President m’għandux jivvota.

2.   Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu fuq proposta magħmula mill-President abbażi tar-regoli standard ta’ proċedura ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

3.   Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri maħsuba jekk dawn ikunu konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat. Jekk il-miżuri maħsubin mhumiex skond l-opinjoni tal-Kumitat, jew jekk ma ngħatat l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tippreżenta lill-Kunsill proposta dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu.

4.   Il-Kunsill jista jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata fuq il-proposta, fi żmien xahrejn mid-data tar-riferiment lill-Kunsill. Jekk f’dak il-perijodu l-Kunsill ikun indika b’maġġoranza kwalifikata li jopponi l-proposta, il-Kummissjoni għandha teżaminaha mill-ġdid. Din tista’ tissottometti proposta emendata lill-Kunsill, terġa’ tissottometti l-proposta tagħha jew tippreżenta proposta leġislattiva. Jekk fid-data ta’ skadenza ta’ dak il-perijodu l-Kunsill ma jkunx għadu adotta la l-att ta’ implimentazzjoni propost u lanqas ma jkun indika l-oppożizzjoni tiegħu għall-proposta għall-miżuri ta’ implimentazzjoni, l-att ta’ implimentazzjoni propost għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni.

5.   Il-Kumitat imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jeżerċita l-funzjoni tiegħu mit-23 ta’ Awwissu 2007.

Artikolu 68

Emenda għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Acquis ta’ Schengen

1.   Għall-finijiet ta’ materji li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat UE, din id-Deċiżjoni għandha tissostitwixxi fid-data msemmija fl-Artikolu 71(2) id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 64 u 92 sa 119 tal-Konvenzjoni ta’ Schengen, bl-eċċezzjoni ta’ l-Artikolu 102 A tagħha.

2.   Għall-finijiet ta’ materji li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat UE, din id-Deċiżjoni għandha tissostitwixxi wkoll, fid-data msemmija fl-Artikolu 71(1a), id-dispożizzjonijiet li ġejjin ta’ l-acquis ta’ Schengen li jimplimentaw dawk l-artikoli (20):

(a)

Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv ta’ l-14 ta’ Diċembru 1993 dwar ir-Regolament Finanzjarju dwar l-ispejjeż ta’ l-installazzjoni u tat-tħaddim tas-sistema ta’ l-informazzjoni ta’ Schengen (C.SIS) (SCH/Com-ex (93) 16);

(b)

Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-7 ta’ Ottubru 1997 dwar l-iżvilupp tas-SIS (SCH/Com-ex (97) 24);

(ċ)

Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-15 ta’ Diċembru 1997 li temenda r-Regolament Finanzjarju dwar is-C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35);

(d)

Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-21 ta’ April 1998 dwar is-C.SIS b’konnessjonijiet 15/18 (SCH/Com-ex (98) 11);

(e)

Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-25 ta’ April 1997 dwar l-għoti tal-kuntratt għall-Istudju Preliminari tas-SIS II (SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2);

(f)

Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta’ April 1999 dwar in-nefqa ta’ l-installazzjoni tas-C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4);

(g)

Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta’ April 1999 dwar l-aġġornament tal-Manwal SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);

(h)

Dikjarazzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-18 ta’ April 1996 li tiddefinixxi l-kunċett ta’ barrani (SCH/Com-ex (96) dik. 5);

(i)

Dikjarazzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta’ April 1999 dwar l-istruttura tas-SIS (SCH/Com-ex (99) dik. 2 rev.);

(j)

Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-7 ta’ Ottubru 1997 dwar kontribuzzjonijiet min-Norveġja u l-Islanda għall-ispejjeż ta’ l-installazzjoni u tat-tħaddim tas-C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18).

3.   Għall-finijiet ta’ materji li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat UE, ir-referenzi għall-artikoli sostitwiti tal-Konvenzjoni ta’ Schengen u d-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ l-acquis ta’ Schengen li jimplimentaw dawk l-artikoli għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 69

Revoka

Id-Deċiżjoni 2004/201/ĠAI, id-Deċiżjoni 2005/211/ĠAI, id-Deċiżjoni 2005/719/ĠAI, id-Deċiżjoni 2005/727/ĠAI, id-Deċiżjoni 2006/228/ĠAI, id-Deċiżjoni 2006/229/ĠAI, u d-Deċiżjoni 2006/631/ĠAI huma rrevokati fid-data msemmija fl-Artikolu 71(2).

Artikolu 70

Perijodu transitorju u baġit

1.   L-allerti għandhom jiġu trasferiti mis-SIS 1+ lis-SIS II. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, billi jagħtu prijorità lill-allerti dwar persuni, li l-kontenuti ta’ l-allerti li jkunu trasferiti mis-SIS 1+ għas-SIS II jissodisfaw id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni kemm jista’ jkun malajr u u mhux aktar tard minn tliet snin wara d-data msemmija fl-Artikolu 71(2). Matul dan il-perijodu transitorju, l-Istati Membri jistgħu jibqgħu japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 94, 95, 97 u 100 tal-Konvenzjoni ta’ Schengen għall-kontenuti ta’ l-allerti li jkunu trasferiti mis-SIS 1+ għas-SIS II soġġetti għar-regoli li ġejjin:

(a)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw, fil-każ ta’ modifika ta’, żieda għal jew korrezzjoni jew aġġornament tal-kontenut ta’ allert trasferit mis-SIS 1+ għas-SIS II, li l-allert jissodisfa d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni sa miż-żmien ta’ dik il-modifika, addizzjoni, korrezzjoni jew aġġornament;

(b)

l-Istati Membri għandhom jeżaminaw, fil-każ ta’ segwitu għal riżultat ta’ allert trasferit mis-SIS 1+ għas-SIS II, il-kompatibbiltà ta’ dak l-allert mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni minnufih iżda mingħajr ma jdewem u l-azzjoni li għandha tittieħed fuq il-bażi ta’ dak l-allert.

2.   Il-bqija tal-baġit fid-data stabbilita skond l-Artikolu 71(2), li ġie approvat skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 119 tal-Konvenzjoni ta’ Schengen, għandu jitħallas lura lill-Istati Membri. L-ammonti li għandhom jitħallsu lura għandhom jiġu kkalkolati abbażi tal-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv ta’ l-14 ta’ Diċembru 1993 dwar ir-regolament finanzjarju dwar l-ispejjeż ta’ l-installazzjoni u tat-tħaddim tas-Sistema ta’ Informazzjoni Schengen.

3.   Matul il-perijodu transitorju msemmi fl-Artikolu 15(4), referenzi f’din id-Deċiżjoni għall-Awtorità tat-tmexxija għandhom jinftiehmu bħala referenzi għall-Kummissjoni.

Artikolu 71

Dħul fis-seħħ, applikabbiltà u migrazzjoni

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

2.   Għandha tapplika għall-Istati Membri li jipparteċipaw fis-SIS 1+ minn dati li jridu jiġu ffissati mill-Kunsill, li jaġixxi b’unanimità tal-Membri tiegħu li jirrappreżentaw lill-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri li jipparteċipaw fis-SIS 1+.

3.   Id-dati msemmijin fil-paragrafu 1a għandhom jiġu ffissati wara li:

(a)

jiġu adottati l-miżuri implimentattivi meħtieġa;

(b)

l-Istati Membri kollha li jipparteċipaw bis-sħiħ fis-SIS 1+ ikunu nnotifikaw lill-Kummissjoni li huma jkunu għamlu l-arranġamenti tekniċi u legali meħtieġa biex jipproċessaw data tas-SIS II u jiskambjaw informazzjoni supplimentari;

(ċ)

il-Kummissjoni tkun iddikjarat it-tlestija b’suċċess ta’ test komprensiv tas-SIS II, li għandu jitmexxa mill-Kummissjoni flimkien ma’ l-Istati Membri, u l-korpi ta’ tħejjija tal-Kunsill ikunu vvalidaw ir-riżultat propost tat-test u kkonfermaw li l-livell ta’ prestazzjoni tas-SIS II huwa ta’ l-inqas ekwivalenti għal dak miksub mis-SIS 1+;

(d)

il-Kummissjoni tkun għamlet l-arranġamenti tekniċi meħtieġa biex tippermetti lis-SIS II Ċentrali tkun ikkollegata ma’ l-N.SIS II ta’ l-Istati Membri kkonċernati;

4.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew bir-riżultati tat-testijiet imwettqa skond il-paragrafu 3(ċ).

5.   Kwalunkwe Deċiżjoni tal-Kunsill meħuda skond il-paragrafu 2 għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fil-Lussemburgu, 12 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kunsill,

Il–President

W. SCHÄUBLE


(1)  Opinjoni tal-25 ta’ Ottubru 2006 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19. Il-Konvenzjoni kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1160/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 22.7.2005, p. 18).

(3)  ĠU L 328, 13.12.2001, p. 4.

(4)  ĠU L 328, 13.12.2001, p. 1.

(5)  ĠU L 381, 28.12.2006, p. 4.

(6)  ĠU L 190, 18.7.2002, p. 1.

(7)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  ĠU L 12, 17.1.2004, p. 47.

(9)  ĠU C 316, 27.11.1995, p. 2.

(10)  ĠU L 63, 6.3.2002, p. 1.

(11)  ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43.

(12)  ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20.

(13)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(14)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.

(15)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 53.

(16)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/849/KE tal-25 ta’ Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja ta’ xi dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunita’ Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-Acquis ta’ Schengen (ĠU L 368, 15.12.2004, p. 26).

(17)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/860/KE tal-25 ta’ Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f’isem il-Komunita’ Ewropea, fl-applikazzjoni proviżorja ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-Acquis ta’ Schenger (ĠU L 370, 17.12.2004, p. 78).

(18)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(19)  ĠU L 105, 13.4.2006, p. 1.

(20)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 439.