ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 199

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
31 ta' Lulju 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (KE) NRU 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar

1

 

*

Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 311/76 dwar il-kumpilazzjoni ta’ statistika dwar ħaddiema barranin ( 1 )

23

 

*

Regolament (KE) Nru 863/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi mekkaniżmu għall-ħolqien ta’ Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 fir-rigward ta’ dak il-mekkaniżmu u li jirregola l-kompiti u l-poteri ta’ uffiċjali mistiedna

30

 

*

Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II)

40

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

31.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 199/1


REGOLAMENT (KE) NRU 861/2007 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Lulju 2007

li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 61(ċ) u 67 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Il-Komunità stabbilixxiet għaliha nnifisha l-għan li żżomm u tiżviluppa spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja li fih ikun żgurat il-moviment liberu tal-persuni. Għall-istabbiliment gradwali ta’ tali spazju, huwa meħtieġ li l-Komunità tadotta, inter alia, miżuri fil-qasam tal-koperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili li jkollhom implikazzjonijiet transkonfinali u li jkunu meħtieġa għall-funzjonament korrett tas-suq intern.

(2)

Skond l-Artikolu 65(ċ) tat-Trattat, dawk il-miżuri għandhom jinkludu miżuri li jeliminaw l-ostakoli għall-funzjonament korrett ta’ proċedimenti ċivili, jekk meħtieġ permezz tal-promozzjoni tal-kompatibbiltà ta’ regoli dwar proċedura ċivili applikabbli fl-Istati Membri.

(3)

F’dan ir-rigward, il-Komunità diġà adottat, fost miżuri oħra, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (3), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (4), id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE tat-28 ta’ Mejju 2001 li tistabbilixxi Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (5), ir-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 li joħloq Ordni Ewropew ta’ Infurzar għal talbiet mhux kontestati (6) u r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea (7).

(4)

Il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew f’Tampere fil-15 u s-16 ta’ Ottubru 1999 stiednet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jistabbilixxu regoli proċedurali komuni għal-litigazzjoni transkonfinali simplifikata u aċċelerata dwar talbiet żgħar imressqa mill-konsumaturi jew dawk kummerċjali.

(5)

Fit-30 ta’ Novembru 2000, il-Kunsill adotta programm konġunt tal-Kummissjoni u tal-Kunsill ta’ miżuri għall-implimentazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet f’materji ċivili u kummerċjali (8). Il-programm jirriferi għas-simplifikazzjoni u aċċelerament tar-risoluzzjoni tal-litigazzjoni transkonfinali dwar talbiet żgħar. Dan tmexxa ‘l quddiem mill-Programm ta’ l-Aja (9), adottat mill-Kunsill Ewropew fil-5 ta’ Novembru 2004, li sejjaħ sabiex ix-xogħol marbut mat-talbiet żgħar jitmexxa ‘l quddiem b’mod attiv.

(6)

Fl-20 ta’ Diċembru 2002, il-Kummissjoni adottat Green Paper dwar proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropew u dwar miżuri maħsuba sabiex jissimplifikaw u jaċċeleraw il-litigazzjoni dwar talbiet żgħar. Il-Green Paper varat konsultazzjoni dwar miżuri li jikkonċernaw is-simplifikazzjoni u l-aċċelerament ta’ litigazzjoni dwar talbiet żgħar.

(7)

Bosta Stati Membri introduċew proċeduri ċivili simplifikati għal talbiet żgħar billi l-ispejjeż, id-dewmien u l-komplessitajiet konnessi mal-litigazzjoni mhux neċessarjament jonqsu b’mod proporzjonali mal-valur tat-talba. L-ostakli għall-kisba ta’ deċiżjoni rapida u mhux għalja huma aggravati f’każijiet transkonfinali. B’hekk jeħtieġ li tiġi stabbilita Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Huwa meħtieġ li l-għan ta’ tali proċedura jkun il-faċilitazzjoni ta’ l-aċċess għall-ġustizzja. Id-distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq intern ikkawżata mill-iżbilanċi fir-rigward tal-funzjonament tal-mezzi proċedurali mogħtija lill-kredituri fi Stati Membri differenti toħloq il-ħtieġa ta’ leġislazzjoni Komunitarja li tiggarantixxi l-parità fil-kondizzjonijiet għall-kredituri u d-debituri fl-Unjoni Ewropea kollha. Meta jiġu ffissati l-ispejjeż imposti għat-trattament ta’ talba taħt il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, għandu jkun meħtieġ li jiġu kkunsidrati l-prinċipji tas-sempliċità, tar-rapidità u tal-proporzjonalità. Huwa kunsiljabbli li jkollhom isiru pubbliċi d-dettalji ta’ l-ispejjeż li jiġu imposti, u li jkunu trasparenti l-mezzi li bihom tiġi stabbilita kwalunkwe spiża bħal dawn.

(8)

Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tissimplifika u taċċelera l-litigazzjoni dwar talbiet żgħar f’każijiet transkonfinali, filwaqt li tnaqqas l-ispejjeż, billi toffri strument fakultattiv addizzjonali għall-possibbiltajiet li jeżistu taħt il-liġijiet ta’ l-Istati Membri, li mhumiex sejrin jintlaqtu. Dan ir-Regolament għandu wkoll jagħmilha aktar sempliċi li jinkiseb ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar fi Stat Membru ieħor.

(9)

Dan ir-Regolament huwa maħsub sabiex jippromwovi d-drittijiet fundamentali u jieħu kont, partikolarment, tal-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea. Huwa meħtieġ li l-qorti jew it-tribunal jirrispettaw id-dritt għal smigħ ġust u l-prinċipju ta’ proċess kontenzjuż, b’mod partikolari meta jiddeċiedu dwar il-ħtieġa ta’ seduta u dwar il-mezzi tal-prova u l-limiti xierqa għat-teħid tal-prova.

(10)

Sabiex jiġi ffaċilitat il-kalkolu tal-valur ta’ talba, m’għandhomx jitqiesu l-interessi, l-ispejjeż u l-infiq kollha. Dan ma għandu jinċidi la fuq is-setgħa tal-qorti jew tat-tribunal li jimponuhom fis-sentenzi tagħhom u lanqas fuq ir-regoli nazzjonali dwar il-kalkolu ta’ l-interessi.

(11)

Huwa meħtieġ, sabiex tiġi ffaċilitata l-introduzzjoni tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, li l-attur jibda l-applikazzjoni billi jimla formola tat-talba standard u jippreżentaha fil-qorti jew fit-tribunal. Il-formola tat-talba għandha tiġi ppreżentata biss lil qorti jew tribunal li jkollhom ġurisdizzjoni.

(12)

Huwa meħtieġ li l-formola tat-talba tkun akkumpanjata, fejn ikun il-każ, minn kwalunkwe dokument rilevanti ta’ sostenn. Madankollu, huwa meħtieġ li dan ma jwaqqafx lill-attur milli jippreżenta, fejn ikun il-każ, provi ulterjuri matul il-proċedura. L-istess prinċipju għandu japplika għar-risposta mill-konvenut.

(13)

Huwa meħtieġ li l-kunċetti ta’ “manifestament mingħajr bażi” u “inammissibbli” fil-kuntest taċ-ċaħda ta’ talba jew ta’ applikazzjoni jiġu determinati b’mod konformi mal-liġi nazzjonali.

(14)

Huwa kunsiljabbli li l-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tkun bil-miktub, sakemm seduta orali ma tkunx kunsidrata meħtieġa mill-qorti jew tribunal jew sakemm ma tiġix mitluba minn xi parti. Huwa meħtieġ li l-qorti jew it-tribunal ikunu jistgħu jiċħdu tali rikjesta. M’għandux ikun possibbli li tali ċaħda tiġi kkontestata separatament.

(15)

Il-partijiet ma għandhomx ikunu obbligati li jkunu rappreżentati minn avukat jew minn xi professjonist legali ieħor.

(16)

Huwa meħtieġ li l-kunċett ta’ “kontrotalba” jiġi interpretat fis-sens ta’ l-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 44/2001 fis-sens li din tibbaża ruħha fuq l-istess kuntratt jew fatti li fuqhom kienet ibbażata t-talba oriġinali. L-Artikoli 2 u 4 kif ukoll l-Artikolu 5(3), (4) u (5) għandhom japplikaw mutatis mutandis għal kontrotalbiet.

(17)

F’każijiet fejn il-konvenut jallega dritt ta’ tpaċija, tali talba m’għandhiex tikkostitwixxi kontrotalba għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. Għalhekk, il-konvenut m’għandux ikun obbligat juża l-formola standard A, kif tinsab fl-Anness I, sabiex jinvoka tali drittijiet.

(18)

L-Istat Membru destinatarju għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 6 ikun l-Istat Membru fejn għandha ssir in-notifika jew fejn għandu jintbagħat id-dokument. Sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż u d-dewmien, huwa meħtieġ li n-notifika tad-dokumenti ssir lill-partijiet primarjament permezz tas-servizz postali attestata permezz ta’ riċevuta, inkluża d-data tar-riċevuta.

(19)

Huwa kunsiljabbli li parti tkun tista’ tirrifjuta li taċċetta dokument fil-ħin tan-notifika jew billi tirritorna d-dokument fi żmien ġimgħa jekk ma jkunx miktub bil-lingwa uffiċjali, jew akkumpanjat minn traduzzjoni bil-lingwa uffiċjali, ta’ l-Istat Membru destinatarju (jew, jekk ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, bil-lingwa uffiċjali jew b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn in-notifika jkollha isseħħ jew fejn id-dokument ikollu jintbagħat) jew b’lingwa li d-destinatarju jifhem.

(20)

Huwa meħtieġ li fil-kuntest tas-seduta orali u tat-teħid tal-prova, l-Istati Membri jinkoraġġixxu l-użu tat-teknoloġija moderna tal-komunikazzjoni suġġett għal-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru fejn il-qorti jew it-tribunal ikollhom is-sede. Il-qorti jew it-tribunal għandhom jużaw mezzi ta’ teħid ta’ provi li jkunu l-aktar sempliċi u li jiswew l-inqas.

(21)

Huwa meħtieġ li l-assistenza prattika, li għandha tkun disponibbli lill-partijiet sabiex jimlew il-formoli ta’ applikazzjoni, tinkludi informazzjoni teknika dwar id-disponibbiltà u l-mili tagħhom.

(22)

Huwa meħtieġ li l-persunal tal-qorti jew tat-tribunal ikun jista’ jagħti informazzjoni dwar kwistjonijiet proċedurali b’mod konformi mal-liġi nazzjonali.

(23)

Fid-dawl ta’ l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament li jissimplifika u li jaċċelera l-litigazzjoni dwar talbiet żgħar f’każijiet transkonfinali, huwa meħtieġ li l-qorti jew it-tribunal jaġixxu malajr kemm jista’ jkun anki f’każijiet fejn dan ir-Regolament ma jippreskrivi l-ebda limitu ta’ żmien għal xi fażi speċifika tal-proċedura.

(24)

Għall-finijiet tal-kalkolu tal-limiti ta’ żmien previsti f’dan ir-Regolament, għandu jiġi applikat ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill tat-3 ta’ Ġunju 1971 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal perijodi, dati u limiti ta’ żmien (10).

(25)

Huwa meħtieġ, sabiex jiġi aċċelerat l-irkupru fir-rigward ta’ talbiet żgħar, li s-sentenza tkun eżegwibbli minkejja kull possibbiltà ta’ appell u mingħajr il-kondizzjoni ta’ l-għotja ta’ garanzija ħlief skond kif inhu previst f’dan ir-Regolament.

(26)

Huwa meħtieġ li kwalunkwe referenza f’dan ir-Regolament għal appell tinkludi kull mezz possibbli ta’ appell disponibbli taħt il-liġi nazzjonali.

(27)

Huwa meħtieġ li l-qorti jew it-tribunal jinkludu persuna kwalifikata sabiex isservi bħala imħallef skond il-liġi nazzjonali.

(28)

Huwa meħtieġ li kull meta l-qorti jew it-tribunal ikunu meħtieġa jistabbilixxu skadenza, il-parti konċernata tiġi mgħarrfa bil-konsegwenzi jekk ma tiġix rispettata dik l-iskadenza.

(29)

Huwa xieraq li l-parti telliefa tħallas l-ispejjeż tal-kawża. L-ispejjeż tal-kawża għandhom jiġu stabbiliti b’mod konformi mal-liġi nazzjonali. B’kont meħud ta’ l-objettivi tas-sempliċità u ta’ l-effikaċja meta mqabbla ma’ l-ispejjeż, huwa kunsiljabbli li l-qorti jew it-tribunal jordnaw li parti telliefa tkun obbligata tħallas biss għall-ispejjeż tal-kawża, inkluża per eżempju kwalunkwe spiża li tirriżulta mill-fatt li l-parti l-oħra kienet rappreżentata minn avukat jew professjonist legali ieħor, jew kwalunkwe spiża li tirriżulta min-notifika jew mit-traduzzjoni ta’ dokumenti, li jkunu proporzjonati għall-valur tat-talba jew li jkunu neċessarjament tħallsu.

(30)

Sabiex jiġu ffaċilitati r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni, huwa meħtieġ li sentenza mogħtija fi Stat Membru fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tiġi rikonoxxuta u eżegwita fi Stat Membru ieħor mingħajr il-bżonn ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà u mingħajr l-ebda possibbiltà li jiġi oppost ir-rikonoxximent tagħha.

(31)

Hemm il-ħtieġa ta’ standard minimi għar-reviżjoni ta’ sentenza f’sitwazzjonijiet fejn il-konvenut ma setax jikkontesta t-talba.

(32)

B’kont meħud ta’ l-objettivi ta’ sempliċità u ta’ effikaċja meta mqabbla ma’ l-ispejjeż, il-parti li titlob l-eżekuzzjoni m’għandhiex tkun meħtieġa li jkollha rappreżentant awtorizzat jew indirizz postali fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni, ħlief fir-rigward ta’ aġenti bil-kompetenza għall-proċedura ta’ l-eżekuzzjoni skond il-liġi nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru.

(33)

Huwa meħtieġ li l-Kapitolu III ta’ dan ir-Regolament japplika wkoll għad-determinazzjoni ta’ l-ispejjeż u l-infiq li jkunu saru minn uffiċjali tal-qorti jew tat-tribunal minħabba sentenzi mogħtija skond il-proċedura speċifikata f’dan ir-Regolament.

(34)

Huwa meħtieġ li l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (11).

(35)

B’mod partikolari huwa meħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-miżuri meħtieġa sabiex taġġorna jew tagħmel emendi tekniċi fil-formoli li jinsabu fl-Annessi. Billi dawk il-miżuri huma ta’ ambitu ġenerali u huma mfasslin sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament u/jew sabiex jissupplimentaw dan ir-Regolament biż-żieda ta’ elementi mhux essenzjali ġodda, huma għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(36)

Ladarba l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-istabbiliment ta’ proċedura li tissimplifika u taċċelera l-litigazzjoni dwar talbiet żgħar f’każijiet transkonfinali, u li tnaqqas l-ispejjeż, ma jistgħux jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti ta’ dan ir-Regolament, jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stabbilit f’dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(37)

Ir-Renju Unit u l-Irlanda, konformement ma’ l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u ta’ l-Irlanda anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, taw avviż dwar ix-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(38)

Konformement ma’ l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka ma tipparteċipax fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, u lanqas ma hija marbuta bih jew suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT U KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi proċedura Ewropea għal talbiet żgħar (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar”), bil-ħsieb li tissimplifika u taċċelera l-litigazzjoni dwar talbiet żgħar f’każijiet transkonfinali, u li tnaqqas l-ispejjeż. Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandu jkun disponibbli għal-litiganti bħala alternattiva għall-proċeduri eżistenti taħt il-liġijiet ta’ l-Istati Membri.

Dan ir-Regolament jelimina wkoll il-proċedimenti intermedji meħtieġa għar-rikonoxximent u għall-eżekuzzjoni, fi Stati Membri oħra, ta’ sentenzi mogħtija fi Stat Membru fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika, f’każijiet transkonfinali, għal materji ċivili u kummerċjali, irrispettivament min-natura tal-qorti jew tat-tribunal, fejn il-valur ta’ talba ma jaqbiżx l-EUR 2 000 fiż-żmien meta l-qorti jew it-tribunal kompetenti jirċievu l-formola tat-talba, esklużi l-interessi, l-ispejjeż u l-infiq kollha. M’għandux japplika, b’mod partikolari, għal kwistjonijiet ta’ dħul pubbliku, dwana jew għal materji amministrativi jew għar-responsabbiltà ta’ l-Istat għal atti u ommissjonijiet fl-eżerċizzju ta’ l-awtorità ta’ l-Istat (“acta jure imperii”).

2.   Dan ir-Regolament m’għandux japplika għal materji li jirrigwardaw:

(a)

l-istatus jew il-kapaċità ġuridika ta’ persuni fiżiċi;

(b)

drittijiet ta’ proprjetà derivanti minn relazzjonijiet matrimonjali, obbligi ta’ manteniment u suċċessjoni;

(ċ)

il-falliment, proċedimenti relatati ma’ l-istralċ ta’ kumpanniji insolventi jew ta’ persuni ġuridiċi oħra, arranġamenti ġudizzjali, kompożizzjonijiet u proċedimenti analogi;

(d)

is-sigurtà soċjali;

(e)

l-arbitraġġ;

(f)

il-liġi dwar l-impjiegi;

(g)

il-kiri ta’ proprjetà immobbli, ħlief azzjonijiet dwar talbiet monetarji;

(h)

il-ksur tad-dritt għall-ħajja privata u ta’ drittijiet relatati mal-personalità, inkluża d-diffamazzjoni.

3.   F’dan ir-Regolament, it-terminu “Stat Membru” għandu jfisser Stati Membri bl-eċċezzjoni tad-Danimarka.

Artikolu 3

Każijiet transkonfinali

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, każ transkonfinali huwa wieħed fejn mill-inqas waħda mill-partijiet hija domiċiljata jew abitwalment residenti fi Stat Membru divers mill-Istat Membru tal-qorti jew tat-tribunal fejn tkun saret it-talba.

2.   Id-domiċilju għandu jiġi stabbilit skond l-Artikoli 59 u 60 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001.

3.   Il-mument rilevanti sabiex jiġi ddeterminat jekk hemmx każ transkonfinali għandu jkun id-data li fiha tiġi riċevuta l-formola tat-talba mill-qorti jew mit-tribunal kompetenti.

KAPITOLU II

IL-PROĊEDURA EWROPEA GĦAL TALBIET ŻGĦAR

Artikolu 4

Bidu tal-Proċedura

1.   L-attur għandu jagħti bidu għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar billi jimla l-formola tat-talba standard A, kif tinsab fl-Anness I, u jippreżentaha fil-qorti jew fit-tribunal kompetenti direttament, bil-posta jew bi kwalunkwe mezz ieħor ta’ komunikazzjoni, bħall-fax jew bħall-posta elettronika, aċċettabbli għall-Istat Membru fejn tinbeda l-proċedura. Il-formola tat-talba għandha tinkludi deskrizzjoni tal-provi li jappoġġaw it-talba u tkun akkumpanjata, skond il-każ, minn kwalunkwe dokumenti rilevanti ta’ sostenn.

2.   L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar liema mezzi ta’ komunikazzjoni ikunu aċċettabbli għalihom. Il-Kummissjoni għandha tagħmel tali informazzjoni disponibbli għall-pubbliku.

3.   Fejn talba ma taqax fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament, il-qorti jew it-tribunal għandhom jgħarrfu lill-attur b’dan. Sakemm l-attur ma jirtirax it-talba, il-qorti jew it-tribunal għandhom jipproċedu bit-talba skond il-liġi proċedurali rilevanti applikabbli fl-Istat Membru fejn titmexxa l-proċedura.

4.   Fejn il-qorti jew it-tribunal jikkunsidraw li l-informazzjoni pprovduta mill-attur ma tkunx suffiċjentement ċara jew adegwata jew jekk il-formola tat-talba ma tkunx ġiet mimlija sew, u sakemm it-talba ma tkunx tidher manifestament mingħajr bażi jew l-applikazzjoni ma tkunx tidher inammissibbli, huma għandhom jagħtu lill-attur l-opportunità li jimla jew jirrettifika l-formola tat-talba jew li jipprovdi informazzjoni jew dokumenti supplimentari jew li jirtira t-talba, f’tali perijodu li huma jispeċifikaw. Il-qorti jew it-tribunal għandhom jużaw il-formola standard B, kif tinsab fl-Anness II, għal dan il-għan.

Fejn it-talba tkun tidher manifestament mingħajr bażi jew l-applikazzjoni tkun tidher inammissibbli jew l-attur jonqos milli jimla jew jirrettifika l-formola tat-talba fiż-żmien speċifikat, l-applikazzjoni għandha tiġi miċħuda.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-formola tat-talba tkun disponibbli fil-qrati u tribunali kollha li fihom tista’ tinbeda l-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.

Artikolu 5

Tmexxija tal-Proċedura

1.   Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tkun proċedura bil-miktub. Il-qorti jew it-tribunal għandhom jagħmlu seduta orali jekk huma jikkunsidraw li dan ikun meħtieġ jew jekk parti titlob dan. Il-qorti jew it-tribunal jistgħu jiċħdu tali talba jekk huma jikkunsidraw li fir-rigward taċ-ċirkostanzi tal-każ, seduta orali tkun manifestament mhux meħtieġa għat-tmexxija ġusta tal-kawża. Ir-raġunijiet għaċ-ċaħda għandhom jingħataw bil-miktub. Iċ-ċaħda ma tistax tiġi kkontestata separatament.

2.   Wara li jirċievu l-formola tat-talba korrettament mimlija, il-qorti jew it-tribunal għandhom jimlew il-Parti I tal-formola ta’ risposta standard C, kif tinsab fl-Anness III.

Għandhom jiġu nnotifikati lill-konvenut, skond l-Artikolu 13, kopja tal-formola tat-talba, u fejn applikabbli, tad-dokumenti ta’ sostenn, flimkien mal-formola ta’ risposta hekk mimlija. Dawn id-dokumenti għandhom jintbagħtu fi żmien 14-il jum mir-riċezzjoni tal-formola tat-talba debitament mimlija.

3.   Il-konvenut għandu jippreżenta r-risposta tiegħu fi żmien 30 jum min-notifika tal-formola tat-talba u tal-formola ta’ risposta, billi jimla l-Parti II tal-formola standard ta’ risposta C, akkumpanjata, fejn ikun il-każ, minn kwalunkwe dokument ta’ sostenn rilevanti u jibgħatha lura lill-qorti jew lit-tribunal, jew bi kwalunkwe mod adegwat ieħor li ma jinvolvix l-użu tal-formola ta’ risposta.

4.   Fi żmien 14-il jum mir-riċezzjoni tar-risposta mill-konvenut, il-qorti jew it-tribunal għandha tintbagħat lill-attur kopja tagħha, flimkien ma’ kwalunkwe dokument rilevanti ta’ sostenn.

5.   Jekk, fir-risposta tiegħu, il-konvenut jiddikjara li l-valur ta’ talba mhux monetarja jeċċedi l-limitu stabbilit fl-Artikolu 2(1), il-qorti jew it-tribunal għandhom jiddeċiedu fi żmien 30 jum minn meta jibagħtu r-risposta lill-attur jekk it-talba taqax fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament. Din id-deċiżjoni ma tistax tiġi kkontestata separatament.

6.   Kwalunkwe kontrotalba, li għandha tiġi ppreżentata bl-użu tal-formola standard A, u kwalunkwe dokument rilevanti ta’ sostenn għandhom jiġu nnotifikati lill-attur skond l-Artikolu 13. Dawk id-dokumenti għandhom jintbagħtu fi żmien erbatax-il jum mir-riċezzjoni.

L-attur għandu jkollu 30 jum mid-data tan-notifika sabiex jirrispondi għal kwalunkwe kontrotalba.

7.   Jekk il-kontrotalba teċċedi l-limitu stabbilit fl-Artikolu 2(1), it-talba u l-kontrotalba m’għandhomx jipproċedu fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar iżda għandhom jiġu ttrattati skond il-liġi proċedurali rilevanti li tkun applikabbli fl-Istat Membru fejn titmexxa l-proċedura.

L-Artikoli 2 u 4 kif ukoll il-paragrafi 3, 4 u 5 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw, mutatis mutandis, għall-kontrotalbiet.

Artikolu 6

Lingwi

1.   Il-formola tat-talba, ir-risposta, kwalunkwe kontrotalba, kwalunkwe risposta għal kontrotalba u kwalunkwe deskrizzjoni ta’ dokumenti rilevanti ta’ sostenn għandhom jiġu preżentati bil-lingwa jew waħda mil-lingwi tal-proċedimenti tal-qorti jew tat-tribunal.

2.   Jekk xi dokument ieħor li l-qorti jew it-tribunal ikunu rċevew ma jkunx b’lingwa li biha jitmexxew il-proċedimenti, il-qorti jew it-tribunal jistgħu jesiġu traduzzjoni ta’ dak id-dokument fil-każ biss fejn ikun jidher li t-traduzzjoni tkun meħtieġa sabiex tingħata s-sentenza.

3.   Fejn parti tirrifjuta li taċċetta dokument minħabba li dan ma jkun fl-ebda waħda mil-lingwi li ġejjin:

(a)

il-lingwa uffiċjali ta’ l-Istat Membru destinatarju jew, jekk ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, il-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn għandha tingħata n-notifika jew fejn id-dokument għandu jintbagħat; jew

(b)

lingwa li d-destinatarju jifhem,

il-qorti jew it-tribunal għandhom jinformaw lill-parti l-oħra b’dan, bil-ħsieb li dik il-parti tipprovdi traduzzjoni tad-dokument.

Artikolu 7

Konklużjoni tal-Proċedura

1.   Fi żmien 30 jum wara r-riċezzjoni tar-risposta mill-konvenut jew mill-attur fil-limiti ta’ żmien stabbiliti fl-Artikolu 5(3) jew (6), il-qorti jew it-tribunal għandhom jagħtu sentenza, jew:

(a)

jesiġu dettalji ulterjuri dwar it-talba mill-partijiet f’perijodu speċifikat ta’ żmien, li ma jeċċedix 30 jum;

(b)

jieħdu l-provi skond l-Artikolu 9; jew

(ċ)

jordnaw l-attendenza tal-partijiet għal seduta orali li għandha tinżamm fi żmien 30 jum miċ-ċitazzjoni.

2.   Il-qorti jew it-tribunal għandhom jagħtu s-sentenza fi żmien 30 jum minn kwalunkwe seduta orali jew wara li jkunu rċevew l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex tingħata s-sentenza. Is-sentenza għandha tiġi nnotifikata lill-partijiet skond l-Artikolu 13.

3.   Jekk il-qorti jew it-tribunal ma jkunux irċevew risposta mill-parti rilevanti fil-limiti ta’ żmien stabbiliti fl-Artikolu 5 (3) jew (6), għandhom jagħtu s-sentenza fir-rigward tat-talba jew tal-kontrotalba.

Artikolu 8

Seduta orali

Il-qorti jew it-tribunal jistgħu jagħmlu seduta orali permezz ta’ konferenza video jew ta’ xi teknoloġija oħra ta’ komunikazzjoni jekk il-mezzi tekniċi jkunu disponibbli.

Artikolu 9

It-teħid tal-prova

1.   Il-qorti jew it-tribunal għandhom jiddeterminaw il-mezzi għat-teħid tal-prova u l-entità meħtieġa tal-prova għas-sentenza tagħhom skond ir-regoli applikabbli għall-ammissibbiltà tal-prova. Il-qorti jew it-tribunal jistgħu jaċċettaw it-teħid tal-prova permezz ta’ stqarrijiet ta’ xhieda, ta’ esperti jew tal-partijiet bil-miktub. Jistgħu jaċċettaw ukoll it-teħid tal-prova permezz ta’ konferenza video jew ta’ xi teknoloġija oħra ta’ komunikazzjoni jekk il-mezzi tekniċi jkunu disponibbli.

2.   Il-qorti jew it-tribunal jistgħu jisimgħu x-xiehda ta’ esperti jew xiehda orali biss jekk dan ikun meħtieġ għas-sentenza. Fit-teħid tad-deċiżjoni, il-qorti jew it-tribunal għandhom jieħdu kont ta’ l-ispejjeż.

3.   Il-qorti jew it-tribunal għandhom jagħżlu l-metodu ta’ teħid tal-prova li jkun l-aktar sempliċi u li jkun l-inqas oneruż.

Artikolu 10

Rappreżentanza tal-partijiet

Ir-rappreżentanza minn avukat jew minn professjonist legali ieħor ma’ għandhiex tkun obbligatorja.

Artikolu 11

Assistenza lill-partijiet

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun disponibbli għall-partijiet assistenza prattika sabiex jimlew il-formoli.

Artikolu 12

L-ambitu ta’ l-awtorità tal-qorti jew tat-tribunal

1.   Il-qorti jew it-tribunal m’għandhomx jesiġu li l-partijiet jagħmlu xi valutazzjoni ġuridika tat-talba.

2.   Jekk ikun meħtieġ, il-qorti jew it-tribunal għandhom jinformaw lill-partijiet dwar kwistjonijiet proċedurali.

3.   Kull meta jkun xieraq, il-qorti jew it-tribunal għandhom ifittxu soluzzjoni bonarja bejn il-partijiet.

Artikolu 13

Notifika ta’ dokumenti

1.   Id-dokumenti għandhom jiġu nnotifikati permezz ta’ servizz postali attestat b’konferma tar-riċevuta inkluża d-data tar-riċevuta.

2.   Jekk ma tkunx possibbli n-notifika skond il-paragrafu 1, in-notifika tista’ ssir bi kwalunkwe metodu previst fl-Artikoli 13 jew 14 tar-Regolament (KE) Nru 805/2004.

Artikolu 14

Limiti ta’ żmien

1.   Fejn l-qorti jew it-tribunal jiffissaw skadenza, il-parti konċernata għandha tiġi informata bil-konsegwenzi jekk ma tiġix rispettata dik l-iskadenza.

2.   Il-qorti jew it-tribunal jistgħu jestendu l-limiti ta’ żmien previsti fl-Artikolu 4(4), fl-Artikolu 5(3) u (6) u fl-Artikolu 7(1), f’ċirkostanzi eċċezzjonali, jekk dan ikun meħtieġ sabiex jiġu salvagwardati d-drittijiet tal-partijiet.

3.   Jekk, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, ma jkunx possibbli għall-qorti jew għat-tribunal li jirrispettaw il-limiti ta’ żmien previsti fl-Artikolu 5(2) sa (6), kif ukoll fl-Artikolu 7, huma għandhom jieħdu l-passi meħtieġa minn dawk id-dispożizzjonijiet mill-aktar fis possibbli.

Artikolu 15

L-eżekutorjetà tas-sentenza

1.   Is-sentenza għandha tkun eżegwibbli minkejja kwalunkwe appell possibbli. Ma’ għandux ikun meħtieġ l-għoti ta’ garanzija.

2.   L-Artikolu 23 għandu japplika wkoll fil-każ li s-sentenza jkollha tiġi eżegwita fl-Istat Membru fejn ingħatat is-sentenza.

Artikolu 16

Spejjeż

Il-parti telliefa għandha tħallas l-ispejjeż tal-kawża. Madankollu, il-qorti jew it-tribunal m’għandhomx jaġġudikaw l-ispejjeż lill-parti li favur tagħha tinqata’ l-kawża safejn dawn ma jkunux saru mingħajr ħtieġa jew ma jkunux proporzjonati għat-talba.

Artikolu 17

Appell

1.   L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni jekk appell ikunx disponibbli skond il-liġi proċedurali tagħhom kontra sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u f’liema limitu ta’ żmien għandu jsir tali appell. Il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli pubblikament.

2.   L-Artikolu 16 għandu japplika għal kwalunkwe appell.

Artikolu 18

Standards minimi għar-reviżjoni tas-sentenza

1.   Il-konvenut għandu jkun intitolat li japplika għar-reviżjoni tas-sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar quddiem il-qorti jew tribunal kompetenti ta’ l-Istat Membru fejn ingħatat is-sentenza fejn:

(a)

(i)

il-formola tat-talba jew iċ-ċitazzjoni għal seduta orali ġew notifikati b’metodu mingħajr prova ta’ riċevuta mogħtija minnu personalment, kif previst fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 805/2004, u

(ii)

in-notifika ma saritx fi żmien suffiċjenti li jippermettilu li jipprepara d-difiża tiegħu bla ebda nuqqas min-naħa tiegħu,

jew

(b)

il-konvenut ġie impedit milli joġġezzjona għat-talba għal raġuni ta’ force majeure, jew minħabba ċirkostanzi straordinarji mingħajr l-ebda nuqqas min-naħa tiegħu,

sakemm huwa jaġixxi fil-pront.

2.   Jekk il-qorti jew it-tribunal jiċħdu r-reviżjoni abbażi li ma tkun tapplika ebda waħda mir-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1, is-sentenza għandha tibqa’ fis-seħħ.

Jekk il-qorti jew it-tribunal jiddeċiedu li r-reviżjoni tkun ġustifikata abbażi ta’ xi waħda mir-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1, is-sentenza mogħtija fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tkun nulla.

Artikolu 19

Liġi proċedurali applikabbli

Suġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tkun regolata mil-liġi proċedurali ta’ l-Istat Membru li fih titmexxa l-proċedura.

KAPITOLU III

RIKONOXXIMENT U EŻEKUZZJONI FI STAT MEMBRU IEĦOR

Artikolu 20

Rikonoxximent u eżekuzzjoni

1.   Sentenza mogħtija fi Stat Membru fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tiġi rikonoxxuta u eżegwita fi Stat Membru ieħor mingħajr il-ħtieġa ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà u mingħajr l-ebda possibbiltà li jiġi oppost ir-rikonoxximent tagħha.

2.   Fuq talba ta’ waħda mill-partijiet, il-qorti jew it-tribunal għandhom joħorġu ċertifikat dwar sentenza fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar bl-użu tal-formola standard D, kif tinsab fl-Anness IV, mingħajr ma jintalab xi ħlas addizzjonali.

Artikolu 21

Proċedura ta’ eżekuzzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu, il-proċeduri ta’ eżekuzzjoni għandhom ikunu regolati mil-liġi ta’ l-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni.

Sentenza li tingħata fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandha tiġi eżegwita taħt l-istess kondizzjonijiet bħal sentenza mogħtija fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni.

2.   Il-parti li titlob l-eżekuzzjoni għandha tipproduċi:

(a)

kopja tas-sentenza li tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa sabiex tiġi stabbilita l-awtentiċità tagħha; u

(b)

kopja taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 20(2) u, fejn meħtieġ, it-traduzzjoni tiegħu bil-lingwa uffiċjali ta’ l-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni jew, jekk ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, bil-lingwa uffiċjali jew b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-proċedimenti tal-qorti jew tribunal tal-post fejn tintalab l-eżekuzzjoni skond il-liġi ta’ dak l-Istat Membru, jew b’lingwa oħra li l-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni jkun indika li jista’ jaċċetta. Kull Stat Membru jista’ jindika l-lingwa jew il-lingwi uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea, diversi minn tiegħu stess li hu jkun jista’ jaċċetta għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Il-kontenut tal-formola D għandu jiġi tradott minn persuna kwalifikata sabiex tagħmel it-traduzzjonijiet f’wieħed mill-Istati Membri.

3.   Il-parti li titlob l-eżekuzzjoni ta’ sentenza mogħtija fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar fi Stat Membru ieħor m’għandhiex tkun meħtieġa li jkollha:

(a)

rappreżentant awtorizzat; jew

(b)

indirizz postali

fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni, minbarra aġenti bil-kompetenza fil-proċedura ta’ l-eżekuzzjoni.

4.   L-ebda garanzija, pleġġ jew depożitu, irrispettivament mid-deskrizzjoni tagħhom, m’għandhom ikunu meħtieġa minn xi parti li, fi Stat Membru wieħed, tapplika għall-eżekuzzjoni ta’ sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar fi Stat Membru ieħor minħabba li tkun ċittadin barrani jew li ma jkollhiex id-domiċilju tagħha jew ir-residenza fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni.

Artikolu 22

Ċaħda ta’ l-eżekuzzjoni

1.   L-eżekuzzjoni, ma’ l-applikazzjoni mill-persuna li kontriha tintalab l-eżekuzzjoni, għandha tiġi miċħuda mill-qorti jew mit-tribunal kompetenti fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni jekk is-sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tkun irrikonċiljabbli ma’ sentenza preċedenti mogħtija fi kwalunkwe Stat Membru ieħor jew f’pajjiz terz, sakemm:

(a)

is-sentenza preċedenti tkun involviet l-istess kawża ta’ azzjoni u kienet bejn l-istess partijiet;

(b)

is-sentenza preċedenti ngħatat fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni jew tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għar-rikonoxximent tagħha fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni; u

(ċ)

l-irrikonċiljabbiltà ma tqajmitx u ma setgħetx titqajjem bħala oġġezzjoni fil-proċedimenti tal-qorti jew tribunal fl-Istat Membru fejn ingħatat is-sentenza fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.

2.   Sentenza mogħtija fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar ma’ għandha taħt l-ebda ċirkostanza tiġi riveduta fir-rigward tas-sustanza tagħha fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni.

Artikolu 23

Sospensjoni jew limitazzjoni ta’ l-eżekuzzjoni

Fejn parti kkontestat sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar jew tali kontestazzjoni għadha possibbli, jew fejn parti għamlet applikazzjoni għal reviżjoni fis-sens ta’ l-Artikolu 18, il-qorti, it-tribunal jew l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni jistgħu, fuq applikazzjoni mill-parti li kontriha tintalab l-eżekuzzjoni:

(a)

jillimitaw l-proċedimenti ta’ l-eżekuzzjoni għal miżuri protettivi;

(b)

jagħmlu l-eżekuzzjoni kondizzjonali fuq l-għoti ta’ tali garanzija kif huma jiddeterminaw; jew

(ċ)

taħt ċirkostanzi eċċezzjonali, jissospendu l-proċedimenti ta’ l-eżekuzzjoni.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 24

Informazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkoperaw sabiex jipprovdu lill-pubbliku ġenerali u lill-ambjenti professjonali b’informazzjoni dwar il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, inklużi l-ispejjeż, b’mod partikolari permezz tan-Network Ġudizzjarju Ewropew f’Materji Ċivili u Kummerċjali stabbilit skond id-Deċiżjoni 2001/470/KE.

Artikolu 25

Informazzjoni relatata ma’ ġurisdizzjoni, mezzi ta’ komunikazzjoni u appelli

1.   Sa l-1 ta’ Jannar 2008 l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni:

(a)

liema qrati jew tribunali jkollhom il-ġurisdizzjoni sabiex jagħtu sentenza fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar;

(b)

il-mezzi ta’ komunikazzjoni aċċettati għall-finijiet tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u disponibbli għall-qrati jew tribunali skond l-Artikolu 4(1);

(ċ)

jekk appell ikunx disponibbli taħt il-liġi proċedurali tagħhom skond l-Artikolu 17 u f’liema qorti jew tribunal dan jista’ jsir;

(d)

lingwi aċċettati skond l-Artikolu 21 (2)(b); u

(e)

liema awtoritajiet ikollhom il-kompetenza fir-rigward ta’ l-eżekuzzjoni u liema awtoritajiet ikollhom il-kompetenza għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 23.

L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe tibdil sussegwenti ta’ din l-informazzjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-informazzjoni notifikata skond il-paragrafu 1 disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea u permezz ta’ kwalunkwe mezz adegwat ieħor.

Artikolu 26

Miżuri implimentattivi

Il-miżuri maħsuba sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inklużi dawk li jissuplimentawh, relatati ma’ aġġornamenti jew emendi tekniċi tal-formoli fl-Annessi għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2).

Artikolu 27

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 28

Reviżjoni

Sa l-1 ta’ Jannar 2014 il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dettaljat li jirrivedi l-operazzjoni tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, anke dwar il-limitu tal-valur tat-talba msemmi fl-Artikolu 2(1). Dak ir-rapport għandu jkun fih valutazzjoni tal-proċedura kif ġiet operata u stima estiża ta’ l-impatt għal kull Stat Membru.

Għal dak il-għan u sabiex jiġi żgurat li l-aħjar prattika fl-Unjoni Ewropea tkun debitament meqjusa u tirrifletti l-prinċipji ta’ leġislazzjoni aħjar, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b’informazzjoni relatata ma’ l-operazzjoni transkonfinali tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Din l-informazzjoni għandha tkopri l-miżati tal-qorti, ir-rapidità tal-proċedura, l-effikaċja, il-faċilità ta’ l-użu u l-proċeduri interni għal talbiet żgħar ta’ l-Istati Membri.

Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jkun akkumpanjat, fejn ikun il-każ, bi proposti għall-adattament.

Artikolu 29

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2009, bl-eċċezzjoni ta’ l-Artikolu 25, li għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha skond it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta’ Lulju 2007.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

M. LOBO ANTUNES


(1)  ĠU C 88, 11.4.2006, p. 61.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-14 ta’ Diċembru 2006 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju 2007.

(3)  ĠU L 160, 30.6.2000, p. 37.

(4)  ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1. Ir-Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(5)  ĠU L 174, 27.6.2001, p. 25.

(6)  ĠU L 143, 30.4.2004, p. 15. Ir-Regolament kif emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1869/2005 (ĠU L 300, 17.11.2005, p. 6).

(7)  ĠU L 399, 30.12.2006, p. 1.

(8)  ĠU C 12, 15.1.2001, p. 1.

(9)  ĠU C 53, 3.3.2005, p. 1.

(10)  ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1.

(11)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).


KAPITOLU I

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS III

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IV

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

31.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 199/23


REGOLAMENT (KE) Nru 862/2007 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Lulju 2007

dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 311/76 dwar il-kumpilazzjoni ta’ statistika dwar ħaddiema barranin

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikolu 285(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni tat-28 u d-29 ta’ Mejju 2001 ikkunsidraw, fir-rigward ta’ l-analiżi komuni u l-iskambju mtejjeb ta’ l-istatistika dwar il-migrazzjoni u l-ażil, li hemm bżonn ta’ qafas komprensiv u koerenti għal azzjoni futura għat-titjib ta’ l-istatistika.

(2)

F’April 2003, il-Kummissjoni ħarġet Komunikazzjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew, li tistabbilixxi Pjan ta’ Azzjoni għall-ġbir u l-analiżi ta’ l-Istatistika Komunitarja fil-qasam tal-migrazzjoni. Din kienet tinkludi numru ta’ bidliet importanti maħsuba sabiex itejbu l-kompletezza u l-livell ta’ l-armonizzazzjoni ta’ din l-istatistika. Permezz tal-Pjan ta’ Azzjoni, il-Kummissjoni immirat sabiex tipproponi leġiżlazzjoni li tikkonċerna l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-ażil.

(3)

Il-Kunsill Ewropew ta’ Tessalonika tad-19 u l-20 ta’ Ġunju 2003 ikkonkluda li kienu meħtieġa mekkaniżmi aktar effikaċi għall-ġbir u l-analiżi ta’ l-informazzjoni dwar il-migrazzjoni u l-ażil fl-Unjoni Ewropea.

(4)

Il-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Novembru 2003 (3) dwar il-Komunikazzjoni msemmija hawn fuq innota li kienet meħtieġa leġiżlazzjoni sabiex tiżgura l-produzzjoni ta’ statistika komprensiva neċessarja għall-iżvilupp ta’ linji politiċi Komunitarji ġusti u effikaċi dwar il-migrazzjoni. Ir-riżoluzzjoni tappoġġa l-pjanijiet tal-Kummissjoni sabiex tkun proposta leġiżlazzjoni dwar l-istatistika dwar il-migrazzjoni u l-ażil.

(5)

It-tkabbir ta’ l-Unjoni Ewropea ġab miegħu dimensjoni ġeografika u politika ikbar konnessa ma’ l-iskala tal-fenomeni assoċjati mal-migrazzjoni. Ħoloq ukoll impetu addizzjonali għad-domanda għall-informazzjoni fil-forma ta’ statistika korretta, f’waqtha u armonizzata. Hemm ukoll bżonn, li dejjem qed jiżdied, għal informazzjoni fil-forma ta’ statistika li tirrigwarda l-professjonijiet, l-edukazzjoni, il-kwalifiki u t-tip ta’ attività tal-migranti.

(6)

Hija essenzjali statistika Komunitarja armonizzata u komparabbli dwar il-migrazzjoni u l-ażil għall-iżvilupp u l-monitoraġġ tal-leġiżlazzjoni u l-linji politiċi Komunitarji relatati ma’ l-immigrazzjoni u l-ażil, u mal-moviment liberu tal-persuni.

(7)

Hemm bżonn li jkun imsaħħaħ l-iskambju ta’ l-informazzjoni fil-forma ta’ statistika dwar il-migrazzjoni u l-ażil u li tkun imtejba l-kwalità tal-ġbir u l-produzzjoni ta’ l-istatistika Komunitarja, li s’issa, saru fuq il-bażi ta’ sensiela ta’ “ftehim informali”.

(8)

Hu essenzjali li l-informazzjoni tkun disponibbli, ma’ l-Unjoni Ewropea kollha, għall-għanijiet ta’ monitoraġġ ta’ l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u l-politika Komunitarja. Essenzjalment, il-prattika attwali ma tiżgurax suffiċjentement, b’mod uniformi, it-twassil u l-d-disseminazzjoni regolari, f’waqthom u rapidi ta’ data armonizzata.

(9)

Dan ir-Regolament ma jkoprix stimi tan-numru ta’ persuni li jkunu residenti illegalment fl-Istati Membri. L-Istati Membri m’għandhomx jipprovdu tali stimi jew data dwar tali persuni lill-Kummissjoni (Eurostat), għalkemm dawn jistgħu jiġu inklużi f’raggruppamenti ta’ popolazzjoni minn stħarriġ.

(10)

Kull fejn ikun possibbli, id-definizzjonijiet użati għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament huma meħudin mir-Rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Istatistika tal-Migrazzjoni Internazzjonali, mir-Rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar iċ-Ċensimenti tal-Popolazzjonijiet u Akkomodazzjoni fir-Reġjun ta’ l-ECE jew mill-leġiżlazzjoni tal-KE, u għandhom ikunu aġġornati skond il-proċeduri rilevanti.

(11)

Il-bżonnijiet Komunitarji l-ġodda għall-istatistika dwar il-migrazzjoni u l-ażil juru li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 311/76 tad-9 ta’ Frar 1976 dwar il-kumpilazzjoni ta’ statistika ta’ ħaddiema barranin (4) m’għadhomx applikabbli.

(12)

Ir-Regolament (KEE) Nru 311/76 għandu għalhekk jiġi mħassar.

(13)

Ladarba l-objettiv ta’ dan ir-Regolament li jkunu stabbiliti regoli komuni għall-ġbir u l-kumpilazzjoni ta’ statistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali ma jistgħux jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala ta’ l-azzjoni, jintlaħqu b’mod aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu neċessarju sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.

(14)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta’ Frar 1997 dwar l-Istatistika Komunitarja (5) jikkostitwixxi l-qafas ta’ referenza għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. B’mod partikulari hu jitlob konformità ma’ l-istandards ta’ imparzjalità, fiduċja, oġġettività, indipendenza xjentifika, effikaċja tan-nefqa u konfidenzjalità ta’ l-istatistika.

(15)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (6).

(16)

B’mod partikulari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa sabiex taġġorna d-definizzjonijiet, tiddeċiedi dwar ir-raggruppament ta’ data u tqassim addizzjonali u tistabbilixxi r-regoli dwar il-preċiżjoni u l-istandards ta’ kwalità. Ladarba dawk il-miżuri għandhom ambitu ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament u sabiex jissupplimentawh billi jżidu elementi mhux ezzenzjali ġodda, huma għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(17)

Il-Kumitat tal-Programm ta’ Statistika, stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom tad-19 ta’ Ġunju 1989 li jistabbilixxi Kumitat għall-Programmi ta’ Statistika tal-Komunitajiet Ewropej (7), kien ikkonsultat skond l-Artikolu 3 ta’ dik id-Deċiżjoni,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli komuni għall-ġbir u l-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika Komunitarja dwar:

(a)

l-immigrazzjoni lejn u l-emigrazzjoni minn territorji ta’ l-Istat Membru, inklużi l-flussi mit-territorju ta’ Stat Membru għal dak ta’ Stat Membru ieħor u l-flussi bejn Stat Membru u t-territorju ta’ pajjiż terz;

(b)

iċ-ċittadinanza u l-pajjiż ta’ twelid ta’ persuni abitwalment residenti fit-territorju ta’ l-Istati Membri;

(ċ)

il-proċeduri u l-proċessi ġudizzjarji u amministrattivi fl-Istati Membri relatati ma’ l-immigrazzjoni, l-għoti tal-permess għar-residenza, iċ-ċittadinanza, l-ażil u forom l-oħrajn ta’ protezzjoni internazzjonali u l-prevenzjoni ta’ l-immigrazzjoni illegali.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet segwenti għandhom japplikaw:

(a)

“residenza abitwali” tfisser il-post li fih persuna normalment tqatta’ l-perjodu tal-mistrieħ tagħha matul il-ġurnata, irrispettivament minn assenzi temporanji għal finijiet ta’ rikreazzjoni, vakanza, żjarat lill-ħbieb u l-qraba, negozju, kura medika jew pellegrinaġġ reliġjuż; jew, jekk tali data ma tkunx disponibbli, il-post ta’ residenza legali jew reġistrata;

(b)

“immigrazzjoni” tfisser l-azzjoni li biha persuna tistabbilixxi r-residenza tagħha fit-territorju ta’ Stat Membru għal perjodu li hu, jew li hu mistenni li jkun, ta’ l-anqas tnax-il xahar, filwaqt li qabel kienet abitwalment residenti fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz;

(ċ)

“emigrazzjoni” tfisser l-azzjoni li biha persuna, li qabel kienet abitwalment residenti fit-territorju ta’ Stat Membru, tħalli r-residenza tagħha f’dak l-Istat Membru għal perjodu li hu, jew li hu mistenni li jkun, ta’ l-anqas tnax-il xahar;

(d)

“ċittadinanza” tfisser ir-rabta legali partikulari bejn individwu u l-Istat tiegħu, miksub permezz tat-twelid jew ta’ naturalizzazzjoni, kemm jekk permezz ta’ dikjarazzjoni, għażla, żwieġ kif ukoll jekk b’mezz ieħor skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali;

(e)

“pajjiż ta’ twelid” tfisser il-pajjiż ta’ residenza (fil-konfini preżenti tiegħu, jekk l-informazzjoni tkun disponibbli) ta’ l-omm fil-ħin tat-twelid, jew, jekk mhux disponibbli, il-pajjiż (fil-konfini preżenti tiegħu, jekk l-informazzjoni tkun disponibbli), li fih seħħ it-twelid;

(f)

“immigrant” tfisser persuna li twettaq azzjoni ta’ immigrazzjoni;

(g)

“emigrant” tfisser persuna li twettaq azzjoni ta’ emigrazzjoni;

(h)

“resident għat-tul” tfisser resident għat-tul kif definit fl-Artikolu 2(b) tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE tal-25 ta’ Novembru 2003 dwar l-istatus ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul (8);

(i)

“ċittadin ta’ pajjiż terz” tfisser kull persuna li mhix ċittadin ta’ l-Unjoni skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 17(1) tat-Trattat, inklużi l-persuni mingħajr Stat;

(j)

“applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali” tfisser l-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali kif definita fl-Artikolu 2(g) tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE tad-29 ta’ April 2004 dwar standards minimi għall-kwalifika u l-istat ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr Stat bħala refuġjati jew bħala persuni li nkella jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija (9);

(k)

“stat ta’ refuġjat” tfisser stat ta’ refuġjat kif definit fl-Artikolu 2 (d) tad-Direttiva 2004/83/KE;

(l)

“stat ta’ protezzjoni sussidjarja” tfisser stat ta’ protezzjoni sussidjarja kif definit fl-Artikolu 2(f) tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE;

(m)

“membri tal-familja” tfisser membri tal-familja kif definiti fl-Artikolu 2(i) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 343/2003 tat-18 ta’ Frar 2003 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex ikun determinat l-Istat Membru responsabbli sabiex jeżamina applikazzjoni għall-ażil depożitata f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz (10);

(n)

“protezzjoni temporanja” tfisser protezzjoni temporanja kif definita fl-Artikolu 2(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/55/KE ta’ l-20 ta’ Lulju 2001 dwar standards minimi sabiex tingħata protezzjoni temporanja fl-eventwalità ta’ influss bil-massa ta’ persuni spostati u dwar il-miżuri li jippromwovu bilanċ fl-isforzi bejn l-Istati Membri meta jirċievu dawn il-persuni u li jġorru l-konsegwenzi ta’ dawn (11);

(o)

“minorenni mhux akkumpanjat” tfisser minorenni mhux akkumpanjat kif definit fl-Artikolu 2(i) tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE;

(p)

“fruntieri esterni” tfisser fruntieri esterni kif definiti fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli dwar il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) (12);

(q)

“ċittadini ta’ pajjiż terz li jkunu ġew miċħuda d-dħul” tfisser ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jiġu mċaħħda d-dħul fil-fruntiera esterna minħabba li ma jissodisfawx il-kondizzjonijiet kollha ta’ dħul stabbiliti fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 u ma jiffurmawx parti mill-kategoriji ta’ persuni msemmija fl-Artikolu 5(4) ta’ dak ir-Regolament;

(r)

“ċittadini ta’ pajjiż terz misjuba preżenti b’mod illegali” tfisser ċittadini ta’ pajjiżi terzi uffiċjalment misjuba li jkunu fuq it-territorju ta’ Stat Membru u li ma jissodisfawx, jew ma baqgħux jissodisfaw, il-kondizzjonijiet sabiex jibqgħu jew il-kondizzjonijiet ta’ residenza f’dak l-Istat Membru;

(s)

“sistemazzjoni mill-ġdid” tfisser it-trasferiment ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz jew ta’ persuni mingħajr Stat fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni tal-bżonn tagħhom għal protezzjoni internazzjonali u għal soluzzjoni fit-tul, lejn Stat Membru, fejn huma jkunu permessi jirrisjedu bi status legali assigurat.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni (Eurostat) dwar l-użu u l-effetti probabbli ta’ stimi jew ta’ metodi oħrajn ta’ adattament ta’ l-istatistika bbażata fuq definizzjonijiet nazzjonali sabiex tkun konformi mad-definizzjonijiet armonizzati stipulati fil-paragrafu 1.

3.   Għas-sena ta’ referenza 2008, l-istatistika provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) taħt dan ir-Regolament tista’ tkun ibbażata fuq definizzjonijiet (nazzjonali) alternattivi. F’każijiet bħal dawn, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni (Eurostat) b’dawn id-definizzjonijiet alternattivi.

4.   Jekk Stat Membru ma jkunx marbut b’wieħed mit-testi legali jew aktar indikati fid-definizzjonijiet fil-paragrafu 1, dak l-Istat Membru għandu jipprovdi statistika komparabbli ma’ dik rikjesta taħt dan ir-Regolament fejn tista’ tiġi pprovduta taħt proċeduri leġiżlattivi u/jew amministrattivi eżistenti.

Artikolu 3

Statistika dwar il-migrazzjoni internazzjonali, popolazzjoni abitwalment residenti u l-akkwist taċ-ċittadinanza

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) statistika dwar in-numru ta’:

(a)

immigranti deħlin fit-territorju ta’ l-Istat Membru, imqassma kif ġej:

(i)

gruppi skond iċ-ċittadinanza, skond l-età u s-sess;

(ii)

gruppi skond il-pajjiż ta’ twelid, skond l-età u s-sess;

(iii)

gruppi skond il-pajjiż tar-residenza abitwali preċedenti skond l-età u s-sess;

(b)

emigranti ħerġin mit-territorju ta’ l-Istat Membru, imqassma kif ġej:

(i)

gruppi ta’ ċittadinanzi;

(ii)

skond l-età;

(iii)

skond is-sess;

(iv)

skond gruppi ta’ pajjiżi tar-residenza abitwali sussegwenti;

(ċ)

persuni li jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fl-Istat Membru fit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza, imqassma kif ġej:

(i)

gruppi skond iċ-ċittadinanza skond l-età u s-sess;

(ii)

gruppi skond il-pajjiż ta’ twelid skond l-età u s-sess;

(d)

persuni li jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fit-territorju ta’ l-Istat Membru u li kisbu, matul il-perjodu ta’ referenza, iċ-ċittadinanza ta’ l-Istat Membru u li qabel kellhom iċ-ċittadinanza ta’ Stat Membru ieħor jew ta’ pajjiż terz jew li qabel kienu mingħajr Stat, imqassma skond l-età u s-sess, u skond iċ-ċittadinanza preċedenti tal-persuni kkonċernati u skond jekk il-persuna kinitx preċedentement mingħajr Stat.

2.   L-istatistika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun relatata ma’ perjodi ta’ referenza ta’ sena kalendarja waħda u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien tnax-il xahar wara t-tmiem tas-sena ta’ referenza. L-ewwel sena ta’ referenza għandha tkun l-2008.

Artikolu 4

Statistika dwar il-protezzjoni internazzjonali

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) statistika dwar in-numri ta’:

(a)

persuni li ppreżentaw applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali jew li ġew inklużi f’applikazzjoni ta’ din ix-xorta bħala membri tal-familja matul il-perjodu ta’ referenza;

(b)

persuni li jkunu s-suġġett ta’ applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali li jkunu qegħdin jiġu kkunsidrati mill-awtorità nazzjonali responsabbli fl-aħħar tal-perjodu ta’ referenza;

(ċ)

applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali li jkunu ġew irtirati matul il-perjodu ta’ referenza.

Din l-istatistika għandha tkun imqassma skond l-età u s-sess, u skond iċ-ċittadinanza tal-persuni kkonċernati. Hija għandha tkun relatata mal-perjodi ta’ referenza ta’ xahar kalendarju u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien xahrejn mit-tmiem tax-xahar ta’ referenza. L-ewwel xahar ta’ referenza għandu jkun Jannar 2008.

2.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) statistika dwar in-numri ta’:

(a)

persuni koperti minn deċiżjonijiet ta’ l-ewwel istanza li jiċħdu applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali, bħal deċiżjonijiet li jqisu applikazzjonijiet bħala inammissibbli jew bħala bla bażi u deċiżjonijiet meħudin fi proċeduri ta’ prijorità aċċelerati, meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta’ referenza;

(b)

persuni koperti minn deċiżjonijiet ta’ l-ewwel istanza li jagħtu jew jirtiraw l-istat ta’ refuġjat, meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta’ referenza;

(ċ)

persuni koperti minn deċiżjonijiet ta’ l-ewwel istanza li jagħtu jew jirtiraw l-istat ta’ protezzjoni sussidjarja, meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta’ referenza;

(d)

persuni koperti minn deċiżjonijiet ta’ l-ewwel istanza li jagħtu jew jirtiraw protezzjoni temporanja, meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta’ referenza;

(e)

persuni koperti minn deċiżjonijiet oħrajn ta’ l-ewwel istanza li jagħtu jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni ta’ residenza għal raġunijiet umanitarji taħt il-liġi nazzjonali li tikkonċerna l-protezzjoni internazzjonali, meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta’ referenza.

Din l-istatistika għandha tkun imqassma skond l-età u s-sess, u skond iċ-ċittadinanza tal-persuni kkonċernati. Hija għandha tkun relatata ma’ perjodi ta’ referenza ta’ tliet xhur kalendarji u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien xahrejn mit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza. L-ewwel perjodu ta’ referenza għandu jkun Jannar sa Marzu 2008.

3.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) statistika dwar in-numri ta’:

(a)

applikanti għall-protezzjoni internazzjonali li jkunu kkunsidrati mill-awtorità nazzjonali responsabbli bħala minorenni mhux akkumpanjati matul il-perjodu ta’ referenza;

(b)

persuni koperti minn deċiżjonijiet finali li jiċħdu applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali, bħal deċiżjonijiet li jqisu applikazzjonijiet bħala inammissibbli jew bħala bla bażi u deċiżjonijiet meħudin fi proċeduri ta’ prijorità u aċċelerati, meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta’ referenza;

(ċ)

persuni koperti minn deċiżjonijiet li jagħtu jew jirtiraw l-istat ta’ refuġjat, meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta’ referenza;

(d)

persuni koperti minn deċiżjonijiet finali li jagħtu jew jirtiraw l-istat ta’ protezzjoni sussidjarja, meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta’ referenza;

(e)

persuni koperti minn deċiżjonijiet finali li jagħtu jew jirtiraw protezzjoni sussidjarja, meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji matul il-perjodu ta’ referenza;

(f)

persuni koperti minn deċiżjonijiet finali oħrajn, meħudin minn entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji fuq appell jew reviżjoni, li jagħtu jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni ta’ residenza għal raġunijiet umanitarji taħt il-liġi nazzjonali li tikkonċerna l-protezzjoni internazzjonali matul il-perjodu ta’ referenza;

(g)

persuni li ngħataw awtorizzazzjoni sabiex jirrisjedu fl-Istat Membru fi ħdan il-qafas ta’ skema nazzjonali jew Komunitarja ta’ sistemazzjoni mill-ġdid matul il-perjodu ta’ referenza, fejn tali skema tkun implimentata fl-Istat Membru.

Din l-istatistika għandha tkun imqassma skond l-età u s-sess, u skond iċ-ċittadinanza tal-persuni kkonċernati. Hija għandha tkun relatata mal-perjodi ta’ referenza ta’ sena kalendarja u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien tliet xhur mit-tmiem tas-sena ta’ referenza. L-ewwel sena ta’ referenza għandha tkun l-2008.

4.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-istatistika li ġejja dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 343/2003 u tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1560/2003 tat-2 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 343/2003 (13):

(a)

in-numru ta’ talbiet għar-riammissjoni jew għall-kustodja ta’ persuna li tfittex l-ażil;

(b)

id-dispożizzjonijiet li fuqhom ikunu bbażati t-talbiet msemmija fil-punt (a);

(ċ)

id-deċiżjonijiet meħudin bħala risposta għat-talbiet msemmija fil-punt (a);

(d)

in-numru ta’ trasferimenti bħala riżultat tad-deċiżjonijiet msemmija fil-punt (ċ);

(e)

in-numru ta’ talbiet għall-informazzjoni.

Din l-istatistika għandha tkun relatata ma’ perjodi ta’ referenza ta’ sena kalendarja u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien tliet xhur mit-tmiem tas-sena ta’ referenza. L-ewwel sena ta’ referenza għandha tkun l-2008.

Artikolu 5

Statistika dwar il-prevenzjoni ta’ dħul jew residenza illegali

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) bi statistika dwar in-numri ta’:

(a)

ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ġew miċħuda d-dħul fit-territorju ta’ l-Istat Membru fil-fruntiera esterna;

(b)

ċittadini ta’ pajjiżi terzi misjuba preżenti illegalment fit-territorju ta’ l-Istat Membru skond il-liġijiet nazzjonali relatati ma’ l-immigrazzjoni.

L-istatistika taħt il-punt (a) għandha tkun imqassma skond l-Artikolu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006.

L-istatistika taħt punt (b) għandha tkun imqassma skond l-età u s-sess, u skond iċ-ċittadinanza tal-persuni kkonċernati.

2.   L-istatistika indikata fil-paragrafu 1 għandha tkun relatata ma’ perjodi ta’ referenza ta’ sena kalendarja u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien tliet xhur mit-tmiem tas-sena ta’ referenza. L-ewwel sena ta’ referenza għandha tkun l-2008.

Artikolu 6

Statistika dwar il-permessi ta’ residenza u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) bi statistika dwar:

(a)

in-numru ta’ permessi ta’ residenza maħruġa lil persuni li jkunu ċittadini ta’ pajjiżi terzi, imqassam kif ġej:

(i)

permessi maħruġa matul il-perjodu ta’ referenza li bih il-persuna tkun qed tingħata l-permess sabiex tirrisjedi għall-ewwel darba, imqassma skond iċ-ċittadinanza, skond ir-raġuni għall-ħruġ tal-permess u skond it-tul tal-validità tal-permess;

(ii)

permessi maħruġa matul il-perjodu ta’ referenza u mogħtija meta persuna tkun qed tibdel l-istat ta’ l-immigrazzjoni jew ir-raġuni għala trid tibqa’, imqassma skond iċ-ċittadinanza, skond ir-raġuni għall-ħruġ tal-permess u skond it-tul tal-validità tal-permess;

(iii)

permessi validi fit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza (in-numru tal-permessi maħruġa, mhux irtirati u mhux skaduti), imqassma skond iċ-ċittadinanza, skond ir-raġuni tal-ħruġ tal-permess u skond it-tul tal-validità tal-permess;

(b)

in-numru ta’ residenti fit-tul, fit-tmiem tal-perjodu ta’ referenza, imqassam skond iċ-ċittadinanza.

2.   Fejn il-liġijiet nazzjonali u l-prattika amministrattiva ta’ l-Istat Membru jippermettu l-għotja ta’ kategoriji speċifiċi ta’ viża fit-tul jew ta’ stat ta’ immigrazzjoni minflok permessi ta’ residenza, l-għadd ta’ tali viżi u għotjiet ta’ l-istat għandhom ikunu inklużi fl-istatistika meħtieġa skond il-paragrafu 1.

3.   L-istatistika indikata fil-paragrafu 1 għandha tkun relatata ma’ perjodi ta’ referenza ta’ sena kalendarja u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien sitt xhur mit-tmiem tas-sena ta’ referenza. L-ewwel sena ta’ referenza għandha tkun l-2008.

Artikolu 7

Statistika dwar ir-ritorni

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) bi statistika relatata ma’:

(a)

in-numru ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz misjuba preżenti illegalment fit-territorju ta’ l-Istat Membru u li jkunu suġġetti għal deċiżjoni jew att amministrattiv jew ġudizzjarju li jattestaw jew jiddikjaraw li r-residenza tagħhom hija illegali u li jimponu obbligu sabiex iħallu t-territorju ta’ l-Istat Membru, imqassam skond iċ-ċittadinanza tal-persuni kkonċernati;

(b)

in-numru ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li fil-fatt ħallew it-territorju ta’ l-Istat Membru, wara deċiżjoni jew att amministrattiv jew ġudizzjarju, kif imsemmi fil-punt (a), imqassam skond iċ-ċittadinanza tal-persuni ritornati;

2.   L-istatistika indikata fil-paragrafu 1 għandha tkun relatata ma’ perjodi ta’ referenza ta’ sena kalendarja u għandha tkun provduta lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien tliet xhur mit-tmiem tas-sena ta’ referenza. L-ewwel sena ta’ referenza għandha tkun l-2008.

3.   L-istatistika msemmija fil-paragrafu 1 m’għandhiex tinkludi ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu trasferiti minn Stat Membru għal Stat Membru ieħor permezz tal-mekkaniżmu stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 343/2003 u r-Regolament (KE) Nru 1560/2003.

Artikolu 8

Tqassim addizzjonali

1.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri relatati mad-definizzjoni ta’ tqassim addizzjonali kif stipulat hawn taħt għall-istatistika li ġejja:

(a)

għall-istatistika meħtieġa taħt l-Artikolu 4 b’mod globali, bi tqassim skond:

(i)

is-sena li fiha tkun ġiet preżentata l-applikazzjoni;

(b)

għall-istatistika meħtieġa taħt l-Artikolu 4(4), tqassim skond:

(i)

in-numru ta’ persuni konċernati mit-talba, mid-deċiżjoni u mit-trasferiment;

(ċ)

għall-istatistika meħtieġa taħt l-Artikolu 5(1)(a), tqassim skond:

(i)

l-età;

(ii)

is-sess;

(d)

għall-istatistika meħtieġa taħt l-Artikolu 5(1)(b), tqassim skond:

(i)

ir-raġunijiet għall-arrest;

(ii)

il-post ta’ l-arrest;

(e)

għall-istatistika meħtieġa taħt l-Artikolu 6, tqassim skond:

(i)

is-sena li fiha l-permess ta’ residenza kien mogħti l-ewwel darba;

(ii)

l-età;

(iii)

is-sess;

(f)

għall-istatistika meħtieġa taħt l-Artikolu 7, tqassim skond:

(i)

ir-raġuni għad-deċiżjoni jew l-att li jimponu obbligu ta’ tluq;

(ii)

l-età;

(iii)

is-sess.

2.   It-tqassim addizzjonali msemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun provdut biss separatament, u mhux suġġett għal klassifikazzjonijiet inkroċjati mat-tqassim meħtieġ taħt l-Artikoli 4 sa 7.

3.   Meta tiddeċiedi jekk ikunx meħtieġ tqassim addizzjonali, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-ħtieġa ta’ din l-informazzjoni għall-finijiet ta’ żvilupp u monitoraġġ tal-linji politiċi Komunitarji u għandha tikkunsidra d-disponibbiltà ta’ sorsi adatti ta’ data u l-ispejjeż involuti.

In-negozjati dwar tqassim addizzjonali li jista’ jkun meħtieġ għall-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 4 sa 7 għandhom jinbdew mhux iktar tard mill-20 ta’ Awwissu 2009. L-ewwel sena ta’ referenza għall-implimentazzjoni ta’ tqassim addizzjonali għandha tkun l-2010.

Artikolu 9

Sorsi ta’ data u standards ta’ kwalità

1.   L-istatistika għandha tkun ibbażata fuq is-sorsi ta’ data li ġejjin skond id-disponibilità fl-Istat Membru u konformement mal-liġijiet u l-prattika nazzjonali:

(a)

ir-records ta’ l-azzjonijiet amministrattivi u ġudizzjarji;

(b)

ir-reġistri relatati ma’ l-azzjonijiet amministrattivi;

(ċ)

ir-reġistri tal-popolazzjoni ta’ persuni jew ta’ subgrupp partikulari ta’ dik il-popolazzjoni;

(d)

ċensimenti;

(e)

surveys kampjunarji;

(f)

sorsi adatti oħrajn.

Bħala parti mill-proċess ta’ l-istatistika, jistgħu jintużaw metodi ta’ stima statistika b’bażi xjentifika u dokumentati sew.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni (Eurostat) dwar is-sorsi ta’ data użati, ir-raġunijiet għall-għażla ta’ dawn is-sorsi u l-effetti tas-sorsi magħżula ta’ data fuq il-kwalità ta’ l-istatistika, u dwar il-metodi ta’ stima użati, u għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni (Eurostat) kull meta jkun hemm bidliet f’dawn.

3.   Fuq talba tal-Kummissjoni (Eurostat), l-Istati Membri għandhom jipprovduha bl-informazzjoni kollha neċessarja sabiex tevalwa l-kwalità, il-komparabbiltà u l-kompletezza ta’ l-informazzjoni statistika.

4.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni (Eurostat) mingħajr telf ta’ żmien bir-reviżjonijiet u l-korrezzjonijiet ta’ l-istatistika provduta bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament, u dwar kull bidla fil-metodi u s-sorsi użati ta’ data.

5.   Il-miżuri relatati mad-definizzjoni tal-formati adatti għat-trażmissjoni tad-data għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 11(2).

Artikolu 10

Miżuri ta’ implimentazzjoni

1.   Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament li jistabbilixxu r-regoli dwar il-formati adatti għat-trażmissjoni tad-data kif imsemmi fl-Artikolu 9 għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja imsemmija fl-Artikolu 11(2).

2.   Il-miżuri, li ġejjin, li jkunu neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali tiegħu, fost oħrajn billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 11(3):

(a)

l-aġġornament tad-definizzjonijiet disposti fl-Artikolu 2(1);

(b)

id-definizzjoni tal-kategoriji ta’ gruppi ta’ pajjiżi ta’ twelid, gruppi ta’ pajjiżi ta’ residenza abitwali preċedenti u sussegwenti u gruppi ta’ ċittadinanza kif previst fl-Artikolu 3(1);

(ċ)

id-definizzjoni tal-kategoriji tar-raġunijiet għall-permess kif previst fl-Artikolu 6(1)(a);

(d)

id-definizzjoni tat-tqassim addizzjonali u l-livelli ta’ tqassim li għandhom jiġu applikati għall-fatturi varjabbli kif previst fl-Artikolu 8;

(e)

l-iffissar tar-regoli dwar il-preċiżjoni u l-istandards ta’ kwalità.

Artikolu 11

Kumitat

1.   Meta tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat għall-Programmi ta’ Statistika stabbilit mid-Deċiżjoni 89/382/KEE, Euratom.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5 u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 12

Rapport

Sa l-20 ta’ Awwissu 2012 u kull tliet snin wara, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istatistika kompilata skond dan ir-Regolament u l-kwalità tagħha.

Artikolu 13

Tħassir

Ir-Regolament (KEE) Nru 311/76 huwa b’dan imħassar.

Artikolu 14

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta’ Lulju 2007.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

M. LOBO ANTUNES


(1)  ĠU C 185, 8.8.2006, p. 31.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Marzu 2007 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2007.

(3)  ĠU C 83 E, 2.4.2004, p. 94.

(4)  ĠU L 39, 14.2.1976, p. 1.

(5)  ĠU L 52, 22.2.1997, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(6)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(7)  ĠU L 181, 28.6.1989, p. 47.

(8)  ĠU L 16, 23.1.2004, p. 44.

(9)  ĠU L 304, 30.9.2004, p. 12.

(10)  ĠU L 50, 25.2.2003, p. 1.

(11)  ĠU L 212, 7.8.2001, p. 12.

(12)  ĠU L 105, 13.4.2006, p. 1.

(13)  ĠU L 222, 5.9.2003, p. 3.


31.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 199/30


REGOLAMENT (KE) Nru 863/2007 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Lulju 2007

li jistabbilixxi mekkaniżmu għall-ħolqien ta’ Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 fir-rigward ta’ dak il-mekkaniżmu u li jirregola l-kompiti u l-poteri ta’ uffiċjali mistiedna

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikoli 62(2)(a) u 66 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkonsultaw mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (1),

Billi:

(1)

Fis-26 ta’ Ottubru 2004, il-Kunsill adotta r-Regolament (KE) Nru 2007/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni ta’ l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea (2) (“l-Aġenzija”).

(2)

Stat Membru li jiffaċċja ċirkostanzi li jenħtieġu aktar assistenza teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni tiegħu jista’, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 64(2) tat-Trattat u skond l-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004 jitlob assistenza lill-Aġenzija f’forma ta’ koordinazzjoni, fejn huma involuti Stati Membri oħra.

(3)

Ġestjoni effettiva tal-fruntieri esterni permezz ta’ kontrolli u sorveljanza tgħin biex ikunu miġġielda l-immigrazzjoni illegali u t-traffikar tal-bnedmin u biex ma jkun hemm l-ebda theddida għas-sigurtà interna, għall-politika pubblika, għas-saħħa pubblika u għar-relazzjonijiet internazzjonali ta’ l-Istati Membri. Il-kontroll tal-fruntieri mhuwiex biss fl-interess ta’ l-Istat Membru fejn isir il-kontroll tal-fruntiera iżda hu fl-interess ta’ l-Istati Membri kollha li neħħew il-kontroll tal-fruntiera interna.

(4)

Ir-responsabbiltà għall-kontroll tal-fruntieri esterni hija ta’ l-Istati Membri. B’kont meħud tas-sitwazzjonijiet kritiċi li l-Istati Membri, minn żmien għal żmien, jiffaċċjaw fil-fruntieri esterni tagħhom, partikolarment fir-rigward tal-wasla f’punti tal-fruntieri esterni ta’ numri kbar ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jippruvaw jidħlu illegalment fit-territorju ta’ l-Istati Membri, jista’ jkun meħtieġ li tingħata assistenza lill-Istati Membri, billi jingħataw riżorsi xierqa u suffiċjenti, b’mod partikolari persunal.

(5)

Il-possibbiltajiet attwali għall-għoti ta’ assistenza prattika u effiċjenti fir-rigward tal-kontroll ta’ persuni fil-fruntieri esterni u s-sorveljanza tal-fruntieri esterni fil-livell Ewropew m’humiex meqjusa bħala suffiċjenti, partikolarment fejn l-Istati Membri jiffaċċjaw il-wasla ta’ numri kbar ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jippruvaw jidħlu illegalment fit-territorju ta’ l-Istati Membri.

(6)

Stat Membru għandu għalhekk ikollu l-possibbiltà li jitlob l-iskjerament, fil-qafas ta’ l-Aġenzija, ta’ Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri li jkun fih esperti b’taħriġ speċjali minn Stati Membri oħrajn fit-territorju tiegħu biex jassistu l-gwardji nazzjonali tal-fruntiera tiegħu fuq bażi temporanja. L-iskjerament tat-Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri jikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-solidarjetà u ta’ l-assistenza reċiproka bejn l-Istati Membri.

(7)

L-iskjerament ta’ Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri iseħħ biex jagħti appoġġ għal perijodu ta’ żmien limitat f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali u urġenti. Dawn iċ-ċirkostanzi jinqalgħu meta Stat Membru ikun qed jiffaċċja fluss ta’ massa ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li qed jippruvaw jidħlu illegalment fit-territorju tiegħu li jkun jitlob azzjoni immedjata u fejn l-iskjerament ta’ Tim ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri jista’ jikkontribwixxi għal azzjoni effettiva. It-Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri mhumiex maħsuba biex jipprovdu assistenza fuq perijodu twil.

(8)

Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri ser jiddependu fuq id-dmirijiet maħsuba, id-disponibbiltà u l-frekwenza ta’ l-iskjerament. Sabiex tkun żgurata operazzjoni effikaċi, l-Istati Membri għandhom jipprovdu numru xieraq ta’ gwardji tal-fruntiera (il-Grupp Rapidu) li jirrifletti b’mod speċjali l-ispeċjalizzazzjoni u d-daqs ta’ l-organizzazzjoni tal-gwardji tal-fruntiera tagħhom stess. L-Istati Membri għandhom għalhekk joħolqu gruppi ta’ esperti nazzjonali biex jgħinu jżidu l-effikaċja ta’ dan ir-Regolament. Id-daqs differenti ta’ l-Istati Membri u l-ispeċjalizzazzjonijiet tekniċi ta’ l-organizzazzjonijiet tal-gwardja tal-fruntiera tagħhom għandhom jiġu meqjusa mill-Aġenzija.

(9)

L-aħjar prattika minn għadd ta’ Stati Membri turi li meta wieħed ikun jaf il-profili (ħiliet u kwalifiki) tal-gwardji tal-fruntiera disponibbli qabel l-iskjerament, dan il-fatt jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-ippjanar u t-tmexxija effiċjenti ta’ l-operazzjonijiet. L-Aġenzija għandha tiddetermina l-profili u n-numru totali ta’ gwardji tal-fruntiera li għandhom jiġu pprovduti għat-Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri.

(10)

Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu għall-ħolqien ta’ Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri, li joffri kemm lill-Aġenzija kif ukoll lill-Istati Membri flessibbiltà suffiċjenti u jiżgura li l-operazzjonijiet jitwettqu b’livell għoli ta’ effiċjenza u effikaċja.

(11)

L-Aġenzija, għandha, inter alia, tikkordina l-kompożizzjoni, taħriġ u l-iskjerament tat-Timijet ta’ Intervent Rapidu. Hu għalhekk neċessarju li jkunu introdotti dispożizzjonijiet ġodda fir-Regolament (KE) Nru 2007/2004 dwar l-irwol ta’ l-Aġenzija fir-rigward ta’ dawk it-timijiet.

(12)

Meta Stat Membru jiffaċċja fluss ta’ massa ta’ ċittadini ta’ pajjizi terzi li qed jippruvaw jidħlu illegalment fit-territorju tiegħu, jew f’xi sitwazzjoni eċċezzjonali li taffettwa sustanzjalment it-twettiq ta’ kompiti nazzjonali, dan jista’ ma jibgħatx il-gwardji tal-fruntiera tiegħu biex jiġu skjerati.

(13)

Sabiex jaħdmu flimkien b’mod effikaċi mal-gwardji nazzjonali tal-fruntieri, il-membri tat-timijiet għandhom ikunu kapaċi jwettqu kompiti relatati mal-kontroll ta’ persuni u s-sorveljanza tal-fruntieri esterni waqt li jkunu skjerati fit-territorju ta’ l-Istat Membru li jitlob l-għajnuna tagħhom.

(14)

Bl-istess mod, l-effiċjenza ta’ operazzjonijiet konġunti kkoordinati mill-Aġenzija għandha titjieb aktar billi uffiċjali mistiedna ta’ Stati Membri oħrajn, jitħallew fuq bażi temporanja, iwettqu kompiti relatati mal-kontroll ta’ persuni fi u s-sorveljanza tal-fruntieri esterni.

(15)

Huwa għalhekk neċessarju wkoll li jiġu introdotti dispożizzjonijiet ġodda fir-Regolament (KE) Nru 2007/2004 dwar il-kompiti u l-poteri ta’ uffiċjali mistiedna li jkunu skjerati fit-territorju ta’ l-Istat Membru li jitlob l-għajnuna fil-qafas ta’ l-Aġenzija.

(16)

Dan ir-Regolament jikkontribwixxi għall-applikazzjoni xierqa tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi l-Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntieri (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) (3). Għal dan il-għan, l-uffiċjali mistiedna u l-membri tat-timijiet, filwaqt li jwettqu kontrolli u sorveljanza fil-fruntiera, m’għandhomx jiddiskriminaw kontra persuni għal raġunijiet ta’ sess, razza jew oriġini etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali. Kwalunkwe miżura meħuda fit-twettiq tal-kompiti tagħhom għandha tkun proporzjonata għall-objettivi ta’ tali miżuri.

(17)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti, b’mod partikolari, mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea. Hu għandu jkun applikabbli skond l-obbligi ta’ l-Istati Membri fir-rigward tal-protezzjoni internazzjonali u n-non-refoulement.

(18)

Dan ir-Regolament għandu jkun applikat b’rispett sħiħ ta’ l-obbligi li jirriżultaw mil-liġi internazzjonali tal-baħar, partikolarment fir-rigward tat-tfittxija u s-salvataġġ.

(19)

Id-Direttiva 95/46/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ l-individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (4) japplika għall-ipproċessar ta’ data personali mill-Istati Membri fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(20)

Fir-rigward ta’ l-Iżlanda u n-Norveġja, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen skond it-tifsira tal-Ftehim konkluż bejn il-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja fir-rigward ta’ l-assoċjazzjoni ta’ dawn ta’ l-aħħar fl-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen (5), li jaqgħu fl-ambitu imsemmi fl-Artikolu 1, punt A tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE (6) dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni ta’ dak il-Ftehim.

(21)

Fir-rigward ta’ l-Iżvizzera, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen, fit-tifsira tal-Ftehim iffirmat bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera fir-rigward ta’ l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen, li jaqa’ fil-qasam msemmi fl-Artikolu 1 punt A tad-Deċiżjoni 1999/437/KE moqri flimkien ma’ l-Artikolu 4(1) tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2004/849/KE (7) u 2004/860/KE (8).

(22)

B’mod konformi ma’ l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll fuq il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka mhijiex se tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ din ir-Regolament u mhijiex marbuta bih jew suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu. Minħabba li dan ir-Regolament jibni fuq l-acquis ta’ Schengen taħt id-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tal-Parti Tlieta tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka għandha, b’mod konformi ma’ l-Artikolu 5 tal-Protokoll imsemmi, tiddeċiedi fi żmien sitt xhur minn wara d-data ta’ l-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, jekk hijiex se tittrasponih jew le fil-liġi nazzjonali tagħha.

(23)

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen li fih ir-Renju Unit ma jiħux sehem, skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tat-29 ta’ Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u ta’ l-Irlanda ta’ Fuq biex jieħdu sehem f’xi wħud mid-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen (9). Ir-Renju Unit għalhekk mhux se jieħu sehem fl-adozzjoni tiegħu u mhuwiex marbut bih jew suġġett għall-applikazzjoni tiegħu.

(24)

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen li fih l-Irlanda ma tiħux sehem, skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta’ Frar 2002 dwar it-talba ta’ l-Irlanda biex tieħu sehem f’xi wħud mid-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen (10). Għalhekk l-Irlanda mhux se tieħu sehem fl-adozzjoni tiegħu u mhijiex marbuta bih jew suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

(25)

F’dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6(8) u (9) jikkostitwixxu, sal-punt li jirreferu għall-aċċess li jingħata għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen, dispożizzjonijiet li jibnu fuq l-acquis ta’ Schengen jew relatati miegħu b’mod ieħor skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 3(2) ta’ l-2003 u l-Artikolu 4(2) ta’ l-2005 ta’ l-Atti ta’ l-Adeżjoni.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi mekkaniżmu bil-għan li jipprovdi assistenza operattiva rapida għal perijodu limitat lil Stat Membru li jitlobha u li qed jiffaċċja sitwazzjoni ta’ pressjoni urġenti u eċċezzjonali, speċjalment il-wasla ta’ numri kbar ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi f’punti tal-fruntieri esterni li jkunu qed jippruvaw jidħlu illegalment fit-territorju ta’ l-Istat Membru, fil-forma ta’ Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri (aktar ’il quddiem imsejħa “timijiet”). Dan ir-Regolament jiddefinixxi wkoll il-kompiti li għandhom jitwettqu u l-poteri li għandhom jiġu eżerċitati minn membri tat-Timijiet waqt operazzjonijiet fi Stat Membru li mhuwiex dak tagħhom.

2.   Dan ir-Regolament jemenda r-Regolament (KE) Nru 2007/2004 b’riżultat ta’ l-istabbiliment tal-mekkaniżmu kif imsemmi fil-paragrafu 1 u bil-ħsieb li jkunu definiti l-kompiti li għandhom jitwettqu u l-poteri li għandhom jiġu eżerċitati mill-gwardji tal-fruntiera ta’ l-Istati Membri li jipparteċipaw f’operazzjonijiet konġunti u proġetti pilota fi Stat Membru ieħor.

3.   L-assistenza teknika meħtieġa għandha tiġi pprovduta lil Stat Membru li jagħmel it-talba skond l-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004.

Artikolu 2

Għan

Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tar-refuġjati u persuni li jitolbu protezzjoni internazzjonali, partikolarment fir-rigward ta’ non-refoulement.

KAPITOLU 1

TIMIJIET TA’ INTERVENT RAPIDU FIL-FRUNTIERI

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

1.

“l-Aġenzija” tfisser l-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta’ l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea;

2.

“membri tat-timijiet” tfisser gwardji tal-fruntiera ta’ Stati Membri li jservu mat-Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri li mhumiex dawk ta’ l-Istat Membru ospitanti;

3.

“Stat Membru li jagħmel it-talba” tfisser Stat Membru fejn l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jitolbu lill-Aġenzija biex tibgħat Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri fit-territorju tiegħu;

4.

“Stat Membru ospitanti” tfisser Stat Membru li fit-territorju tiegħu jintbagħtu Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri;

5.

“Stat Membru ta’ oriġini” tfisser l-Istat Membru fejn membru tat-tim huwa gwardja tal-fruntiera.

Artikolu 4

Kompożizzjoni u skjerament ta’ Timijiet ta’ Intervent Rapidu

1.   Il-kompożizzjoni tat-Timijiet għandha tkun iddeterminata mill-Aġenzija skond l-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004 kif emendat b’ dan ir-Regolament. L-iskjerament tagħhom għandu jkun regolat mill-Artikolu 8d ta’ dak ir-Regolament.

2.   Fuq proposta tad-Direttur Eżekuttiv ta’ l-Aġenzija, il-Bord Amministrattiv ta’ l-Aġenzija għandu jiddeċiedi b’maġġoranza ta’ tliet kwarti l-profili u n-numru sħiħ ta’ uffiċjali tal-fruntiera li jridu jkunu disponibbli għat-Timijiet (Il-Grupp Rapidu). L-istess proċedura għandha tapplika għal kwalunkwe bidla sussegwenti fil-profili u n-numru sħiħ ta’ gwardji tal-fruntiera tal-Grupp Rapidu. L-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu għall-Grupp Rapidu permezz ta’ grupp ta’ esperti nazzjonali bbażat fuq il-profili differenti definiti billi jaħtru gwardji tal-fruntiera li jikkorrispondu mal-profili meħtieġa.

3.   L-Istati Membri għandhom iqiegħdu l-gwardji tal-fruntiera disponibbli għall-iskjerament fuq talba ta’ l-Aġenzija, sakemm ma jkunux qed jiffaċċjaw sitwazzjoni eċċezzjonali li taffettwa sew it-twettiq ta’ kompiti nazzjonali. L-awtonomija ta’ l-Istat Membru ta’ oriġini f’relazzjoni ma’ l-għażla tal-persunal u t-tul ta’ żmien ta’ l-iskjerament tagħhom m’għandhiex tkun affettwata.

4.   L-ispejjeż relatati ma’ l-attivitajiet msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitħallsu mill-Aġenzija skond l-Artkolu 8h tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004.

Artikolu 5

Istruzzjonijiet għat-Timijiet ta’ Intervent Rapidu

1.   Waqt l-iskjerament tat-Timijiet, l-istruzzjonijiet lit-timijiet għandhom jinħarġu mill-Istat Membru ospitanti skond il-pjan operattiv imsemmi fl-Artikolu 8e tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004.

2.   L-Aġenzija, permezz ta’ l-uffiċjal li jikkoordina, kif imsemmi fl-Artikolu 8 g tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004, tista’ tikkomunika l-fehmiet tagħha dwar dawk l-istruzzjonijiet lill-Istat Membru ospitanti. Jekk tagħmel hekk, l-Istat Membru ospitanti għandu jikkunsidra dawk il-fehmiet.

3.   B’mod konformi ma’ l-Artikolu 8 g tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004 l-Istat Membru ospitanti għandu jagħti l-assistenza kollha meħtieġa lill-uffiċjal li jikkoordina, inkluż aċċess sħiħ għat-timijiet fil-ħinijiet kollha matul l-iskjerament.

Artikolu 6

Poteri u kompiti tal-membri tat-timijiet

1.   Il-Membri tat-timijiet għandu jkollhom il-kapaċità biex iwettqu l-kompiti kollha u jeżerċitaw il-poteri kollha għall-kontrolli u s-sorveljanza tal-fruntiera b’mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 562/2006 u li huma meħtieġa għall-kisba ta’ l-għanijiet ta’ dak ir-Regolament. Id-dettalji għal kull skjerament għandhom ikunu speċifikati fil-pjan operattiv ta’ dak l-iskjerament b’mod konformi ma’ l-Artikolu 8e tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004.

2.   Membri tat-timijiet għandhom, fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u meta jeżerċitaw il-poteri tagħhom, jirrispettaw bis-sħiħ id-dinjità umana. Kwalunkwe miżura meħuda fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u fl-eżerċizzju tal-poteri għandha tkun proporzjonata għall-objettivi ta’ tali miżuri. Waqt li jkunu qed iwettqu l-kompiti tagħhom u jeżerċitaw il-poteri tagħhom, il-membri tat-timijiet m’għandhomx jiddiskriminaw kontra persuni fuq bażi ta’ sess, razza jew oriġini etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali.

3.   Membri tat-timijiet jistgħu jwettqu biss kompiti u jeżerċitaw poteri taħt l-istruzzjoni u, bħala regola ġenerali, fil-preżenza ta’ uffiċjal tal-gwardja ta’ l-Istat Membru ospitanti.

4.   Il-membri tat-timijiet għandhom jilbsu l-uniformi tagħhom meta jwettqu l-kompiti tagħhom u meta jeżerċitaw il-poteri tagħhom. Huma għandhom jilbsu faxxa ta’ l-idejn blu bl-insinja ta’ l-Unjoni Ewropea u ta’ l-Aġenzija fuq l-uniformi tagħhom, li tidentifikahom bħala parteċipanti fi skjerament tat-Timijiet. Għall-finijiet ta’identifikazzjoni fil-konfront ta’ l-awtoritajiet nazzjonali ta’ l-Istat Membru ospitanti u ċ-ċittadini tiegħu, il-membri tat-timijiet għandhom f’kull ħin iġorru magħhom dokument ta’ akkreditazzjoni, previst fl-Artikolu 8, li huma għandhom jippreżentaw meta mitlubin.

5.   Meta jkunu qed iwettqu l-kompiti tagħhom u meta jeżerċitaw il-poteri tagħhom, il-membri tat-timijiet jistgħu jġorru armi, munizzjon u tagħmir tas-servizz kif awtorizzat skond il-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru ta’ oriġini. Madankollu, l-Istat Membru ospitanti jista’ jipprojbixxi l-ġarr ta’ ċerti armi, munizzjon u tagħmir tas-servizz, sakemm il-liġijiet tiegħu japplikaw l-istess projbizzjoni lill-gwardji tal-fruntiera tiegħu. L-Istat Membru ospitanti għandu, qabel l-iskjerament tat-timijiet, jinforma lill-Aġenzija dwar armi, munizzjon u tagħmir tas-servizz permissibbli u dwar il-kondizzjonijiet għall-użu tagħhom. L-Aġenzija għandha tqiegħed din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati Membri kollha li jipparteċipaw fl-iskjerament.

6.   Meta jkunu qed iwettqu l-kompiti tagħhom u meta jeżerċitaw il-poteri tagħhom, il-membri tat-timijiet għandhom ikunu awtorizzati jużaw il-forza, inkluż armi tas-servizz, munizzjon u tagħmir, bil-kunsens ta’ l-Istat Membru ta’ oriġini u ta’ l-Istat Membru ospitanti, fil-preżenza tal-gwardji tal-fruntiera ta’ l-Istat Membru ospitanti u b’mod konformi mal-liġi nazzjonali tiegħu.

7.   B’deroga mill-paragrafu 6, armi, munizzjon u tagħmir tas-servizz jistgħu jintużaw f’awto-difiża leġittima u f’difiża leġittima tal-membri tat-timijiet jew ta’ persuni oħra, b’mod konformi mal-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru ospitanti.

8.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament l-Istat Membru ospitanti jista’ jawtorizza lill-membri tat-timijiet biex jikkonsultaw il-bażijiet tad-data nazzjonali u Ewropej tiegħu li huma meħtieġa għall-kontrolli u s-sorveljanza tal-fruntiera. Il-membri tat-timijiet għandhom jikkonsultaw dik id-data biss li hija meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom u meta jeżerċitaw il-poteri tagħhom. L-Istat Membru ospitanti għandu, qabel l-iskjerament tat-timijiet, jinfurma lill-Aġenzija bil-bażijiet ta’ data nazzjonali u Ewropej li jistgħu jiġu kkonsultati. L-Aġenzija għandha tqiegħed din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati Membri kollha li jipparteċipaw fl-iskjerament.

9.   Il-konsultazzjoni kif imsemmija fil-paragrafu 8 għandha ssir b’mod konformi mal-liġi Komunitarja u l-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru ospitanti fil-qasam tal-protezzjoni tad-data.

10.   Deċiżjonijiet biex jiġi miċħud id-dħul skond l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 għandhom jittieħdu biss mill-gwardji tal-fruntiera ta’ l-Istat Membru ospitanti.

Artikolu 7

Status, drittijiet u obbligi tal-membri tat-timijiet

1.   Il-membri tat-timijiet għandhom jibqgħu gwardji nazzjonali tal-fruntieri ta’ l-Istati Membri ta’ oriġini tagħhom u għandhom jitħallsu minnhom.

2.   Il-gwardji tal-fruntiera li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Grupp Rapidu skond l-Artikolu 4 għandhom jipparteċipaw f’taħriġ avvanzat rilevanti għall-kompiti u l-poteri tagħhom kif ukoll fl-eżerċizzji regolari pprovduti mill-Aġenzija b’mod konformi ma’ l-Artikolu 8c tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004.

3.   Gwardji tal-fruntiera għandhom jirċievu kumpens għall-għajxien ta’ kuljum, inkluż spejjeż ta’ akkomodazzjoni, għat-tul tal-parteċipazzjoni tagħhom f’taħriġ u eżerċizzji organizzati mill-Aġenzija, u l-perijodi ta’ tħaddim tagħhom b’mod konformi ma’ l-Artikolu 8h tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004.

Artikolu 8

Dokument ta’ Akkreditazzjoni

1.   L-Aġenzija għandha, f’kooperazzjoni ma’ l-Istat Membru ospitanti, toħroġ dokument fil-lingwa uffiċjali ta’ l-Istat Membru ospitanti u f’lingwa uffiċjali oħra ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea lill-membri tat-timijiet bil-għan li huma jkunu identifikati u bħala prova tad-drittijiet tad-detentur biex iwettaq il-kompiti u jeżerċita l-poteri kif imsemmi fl-Artikolu 6(1). Id-dokument għandu jinkludi d-data li ġejja tal-membru tat-tim:

(a)

isem u nazzjonalità;

(b)

grad; u

(ċ)

ritratt reċenti diġitalizzat.

2.   Id-dokument għandu jkun irritornat lill-Aġenzija fi tmiem l-iskjerament tat-Tim.

Artikolu 9

Liġi applikabbli

1.   Meta jkunu qed iwettqu l-kompiti u jeżerċitaw il-poteri kif imsemmi fl-Artikolu 6(1), il-membri tat-timijiet għandhom jikkonformaw mal-liġi Komunitarja u l-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru ospitanti.

2.   Meta jkunu qed iwettqu l-kompiti u jeżerċitaw il-poteri kif imsemmi fl-Artikolu 6(1), il-membri tat-timijiet għandhom jibqgħu soġġetti għall-miżuri dixxiplinarji ta’ l-Istat Membru ta’ oriġini tagħhom.

3.   Regoli speċifiċi dwar il-ġarr u l-użu ta’ armi, munizzjon u tagħmir tas-servizz, kif ukoll dwar l-użu ta’ forza huma stabbiliti fl-Artikolu 6(5), (6) u (7).

4.   Regoli speċifiċi dwar ir-responsabbiltà ċivili u kriminali huma stabbiliti fl-Artikoli 10 u 11 rispettivament.

Artikolu 10

Responsabbiltà ċivili

1.   Fejn membri tat-timijiet joperaw fi Stat Membru ospitanti, dak l-Istat Membru għandu jkun responsabbli b’konformità mal-liġi nazzjonali tiegħu għal kwalunkwe ħsara li ssir minnhom waqt l-operazzjonijiet tagħhom.

2.   Fejn dik il-ħsara tiġi kkawżata minn negliġenza kbira jew intenzjonalment, l-Istat Membru ospitanti jista’ jitlob lill-Istat Membru ta’ oriġini is-somma li jkun ħallas lill-vittmi jew lill-persuni intitolati għan-nom tagħhom irrimborsati mill-Istat Membru ta’ oriġini.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu fil-konfront ta’ partijiet terzi kull Stat Membru għandu jirrinunzja milli jitlob lill-Istat Membru ta’ oriġini jew lil xi Stat Membru ħlas għad-danni li jkun sofra sakemm id-dannu ma jkunx ġie kkawżat minħabba negliġenza gravi jew intenzjonalment.

4.   Kwalunkwe tilwima, relatata ma’ l-applikazzjoni ta’ paragrafi 2 u 3, li ma tiġix solvuta permezz ta’ negozjati bejn l-Istati Membri, għandha tiġi sottomessa lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komuntajiet Ewropej b’konformità ma’ l-Artikolu 239 tat-Trattat.

5.   Mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu fil-konfront ta’ partijiet terzi, l-ispejjeż relatati mad-danni kkawżati lit-tagħmir ta’ l-Aġenzija matul l-iskjerament għandhom ikunu koperti mill-Aġenzija, sakemm id-dannu ma jkunx ġie kkawżat minħabba negliġenza gravi jew intenzjonalment.

Artikolu 11

Responsabbiltà kriminali

Matul l-iskjerament tat-Timijiet, membri tat-timijiet għandhom jiġu meqjusa bl-istess mod bħall-uffiċjali ta’ l-Istat Membru ospitanti fir-rigward ta’ kwalunkwe reat kriminali li jista’ jitwettaq kontrihom jew minnhom.

KAPITOLU II

EMENDI GĦAR-REGOLAMENT (KE) Nru 2007/2004

Artikolu 12

Emendi

Ir-Regolament (KE) Nru 2007/2004 huwa b’dan emendat kif ġej:

1.

L-Artikolu 1(4) għandu jitħassar;

2.

Għandu jiddaħħal l-Artikolu li jmiss:

“Artikolu 1a

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, ser japplikaw id-definizzjonijiet li jmiss:

1.

‘fruntiera esterna ta’ l-Istati Membri’ tfisser il-fruntieri fuq l-art u fuq il-baħar ta’ l-Istati Membri u l-ajruporti u l-portijiet tagħhom, li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja dwar il-qsim ta’ fruntieri esterni minn persuni;

2.

‘Stat Membru ospitanti’ tfisser Stat Membru fejn fit-territorju tiegħu jseħħ skjerament ta’ Tim ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri jew operazzjoni konġunta jew proġett pilota;

3.

‘Stat Membru ta’ oriġini’ tfisser l-Istat Membru fejn membru tat-tim jew l-uffiċjal mistieden huwa gwardja tal-fruntiera tiegħu;

4.

‘membri tat-timijiet’ tfisser gwardji tal-fruntiera ta’ Stati Membri li jservu mat-Tim ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri li mhumiex dawk ta’ l-Istat Membru ospitanti;

5.

‘Stat Membru li jagħmel it-talba’ tfisser Stat Membru fejn l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jitolbu lill-Aġenzija biex tibgħat Tim ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri fit-territorju tiegħu;

6.

‘Uffiċjali mistiedna’ tfisser l-uffiċjali tas-servizzi ta’ l-għassa tal-fruntiera ta’ Stati Membri oħra li mhux l-Istat Membru ospitanti li jipparteċipaw f’operazzjonijiet konġunti u proġetti pilota.”.

3.

Fl-Artikolu 2(1), il-punt li ġej għandu jiżdied:

“(g)

tiskjera Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri lil Stati Membri b’mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 863/2007 ta’ …  li jistabbilixxi mekkaniżmu għall-ħolqien ta’ Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 fir-rigward ta’ dak il-mekkaniżmu u li jirregola l-kompiti u l-poteri ta’ uffiċjali mistiedna (*).

(*)  ĠU L 199, 31.7.2007, p. 30.”"

4.

L-Artikolu 8(3) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“3.   L-Aġenzija tista’ takkwista tagħmir tekniku għall-kontroll u s-sorveljanza tal-fruntieri esterni biex jintuża mill-esperti tagħha u fil-qafas tat-Tim ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri għat-tul ta’ l-iskjerament tagħhom.”

5.

L-Artikoli li ġejjin għandhom jiddaħħlu:

“Artikolu 8a

Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri

Fuq talba minn Stat Membru li jkun qed jiffaċċja sitwazzjoni ta’ pressjoni urġenti u eċċezzjonali, speċjalment il-wasla f’punti tal-fruntieri esterni ta’ numri kbar ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jippruvaw jidħlu illegalment fit-territorji ta’ dak l-Istat Membru, l-Aġenzija tista’ tiskjera għal perijodu limitat Tim jew Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri (minn hawn ‘il quddiem imsejħa ‘tim(ijiet)’) fit-territorju ta’ l-Istat Membru li jagħmel it-talba għat-tul ta’ żmien adatt, b’mod konformi ma’ l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 863/2007.

Artikolu 8b

Kompożizzjoni tat-Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri

1.   F’każ ta’ sitwazzjoni kif deskritt fl-Artikolu 8a, l-Istati Membri għandhom immedjatament jikkomunikaw fuq talba ta’ l-Aġenzija n-numru, l-ismijiet u l-profili tal-gwardji tal-fruntiera mill-grupp nazzjonali tagħhom li huma jistgħu jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-membri tat-Tim ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri fi żmien ħamest ijiem. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu l-gwardji tal-fruntiera disponibbli għall-iskjerament fuq talba ta’ l-Aġenzija, sakemm l-Istat Membru ma jkunx qed jiffaċċja sitwazzjoni eċċezzjonali li taffettwa b’mod sostanzjali it-twettiq ta’ kompiti nazzjonali.

2.   Meta tiġi deċiża l-kompożizzjoni tat-Tim ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri għall-iskjerament, id-Direttur Esekuttiv għandu jieħu kont taċ-ċirkostanzi partikolari li qed jiffaċċja l-Istat Membru li jagħmel it-talba. It-tim għandu jkun kompost skond il-pjan operattiv imħejji skond l-Artikolu 8e.

Artikolu 8c

Taħriġ u eżerċizzji

L-Aġenzija għandha tipprovdi lill-gwardji tal-fruntiera li jiffurmaw parti mill-Grupp Rapidu, kif imsemmi fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 863/2007 taħriġ avvanzat rilevanti għall-kompiti tagħhom u għandha tmexxi b’mod regolari eżerċizzji ma’ dawk il-gwardji tal-fruntiera b’mod konformi ma’ l-iskeda ta’ taħriġ u eżerċizzju avvanzat imsemmija fil-programm ta’ ħidma annwali ta’ l-Aġenzija.

Artikolu 8d

Proċedura biex jiġi deċiż l-iskjerament tat-Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri

1.   Talba għall-iskjerament ta’ timijiet b’mod konformi ma’ l-Artikolu 8a għandha tinkludi deskrizzjoni tas-sitwazzjoni, il-miri possibbli u l-ħtiġijiet previsti għall-iskjerament. Jekk meħtieġ, id-Direttur Esekuttiv jista’ jibgħat esperti mill-Aġenzija biex jevalwaw is-sitwazzjoni fil-fruntieri esterni ta’ l-Istat Membru li jagħmel it-talba.

2.   Id-Direttur Esekuttiv għandu jinforma minnufih lill-Bord Amministrattiv b’talba ta’ Stat Membru għall-iskjerament tat-Timijiet.

3.   Meta jkun qed jiddeċiedi dwar it-talba ta’ Stat Membru id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu kont tas-sejbiet ta’ l-analiżi ta’ l-Aġenzija dwar ir-riskji kif ukoll kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti pprovduta mill-Istat Membru li għamel it-talba jew minn Stat Membru ieħor.

4.   Id-Direttur Esekuttiv għandu jieħu deċiżjoni dwar it-talba għall-iskjerament tat-Timijiet malajr kemm jista’ jkun u mhux iktar tard minn ħamest ijiem ta’ xogħol mid-data meta rċieva t-talba. Id-Direttur Eżekuttiv għandu fl-istess ħin javża bil-miktub lill-Istat Membru li għamel it-talba u lill-Bord ta’ Tmexxija bid-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha tiddikjara r-raġunijiet ewlenin li fuqhom hija bbażata.

5.   Jekk id-Direttur Esekuttiv jiddeċiedi li jibgħat wieħed jew iktar mit-Timijiet l-Aġenzija u l-Istat Membru li għamel it-talba għandhom ifasslu immedjatament pjan operattiv skond l-Artikolu 8e.

6.   Malli jkun hemm ftehim dwar il-pjan operattiv, id-Direttur Esekuttiv għandu jinforma lill-Istati Membri bin-numru mitlub u bil-profili ta’ uffiċjali tal-gwardja tal-fruntiera li ser jiġu skjerati fit-Timijiet. Din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta, bil-miktub, lill-punti nazzjonali ta’ kuntatt stabbiliti skond l-Artikolu 8f u għandha tindika d-data li fiha għandu jsir l-iskjerament. Għandha tiġi pprovduta wkoll lilhom kopja tal-pjan operattiv.

7.   Jekk id-Direttur Esekuttiv huwa assenti jew indispost, id-deċiżjonijiet relatati ma’ l-iskjerament tat-Timijiet għandhom jittieħdu mill-Viċi Direttur Eżekuttiv.

8.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-gwardji disponibbli għall-iskjerament tal-fruntiera fuq talba ta’ l-Aġenzija, sakemm l-Istat Membru ma jkunx qed jiffaċċja sitwazzjoni eċċezzjonali li taffettwa b’mod sostanzjali it-twettiq ta’ kompiti nazzjonali.

9.   L-iskjerament tat-Timijiet għandu jseħħ mhux iktar tard minn ħamest ijiem ta’ xogħol wara d-data li fiha jkun ġie miftiehem il-pjan operattiv bejn id-Direttur Esekuttiv u l-Istat Membru li jkun għamel it-talba.

Artikolu 8e

Pjan Operattiv

1.   Id-Direttur Esekuttiv u l-Istat Membru li jagħmel it-talba għandhom jiftehmu dwar pjan operattiv li jagħti l-kondizzjonijiet preċiżi għall-iskjerament tat-Timijiet. Il-pjan operattiv għandu jinkludi dan li ġej:

(a)

deskrizzjoni tas-sitwazzjoni bil-modus operandi u l-għanijiet ta’ l-iskjerament, inkluż l-għan operattiv;

(b)

it-tul previst ta’ iskjerament tat-Timijiet;

(ċ)

iż-żona ġeografika ta’ responsabbiltà fl-Istat Membru li jagħmel it-talba fejn ser jintbagħtu it-Timijiet;

(d)

deskrizzjoni tal-kompiti u ta’ l-istruzzjonijiet speċjali għal membri tat-timijiet inkluż dawk dwar il-konsultazzjoni permissibbli ta’ bażijiet ta’ data u armi, munizzjon u tagħmir permissibbli tas-servizz fl-Istat Membru ospitanti;

(e)

il-kompożizzjoni tat-Timijiet;

(f)

l-ismijiet u l-gradi tal-gwardji tal-fruntiera ta’ l-Istat Membru ospitanti responsabbli għall-kooperazzjoni mat-timijiet, partikolarment dawk fost il-gwardji tal-fruntiera li ser ikollhom il-kmand tat-Timijiet waqt il-perijodu ta’ skjerament, u l-post tat-timijiet fil-katina tal-kmand;

(g)

it-tagħmir tekniku li jrid jiġi skjerat flimkien mat-Timijiet b’mod konformi ma’ l-Artikolu 8;

2.   Għandu jkun hemm ftehim dwar kull emenda jew adattament għall-pjan operattiv kemm mid-Direttur Eżekuttiv ta’ l-Aġenzija kif ukoll ta’ l-Istat Membru li jagħmel it-talba. Għandha tintbagħat minnufih kopja tal-pjan operattiv emendat jew adattat mill-Aġenzija lill-Istati Membri parteċipanti.

Artikolu 8f

Punt ta’ kuntatt nazzjonali

L-Istati Membri għandhom jagħżlu punt ta’ kuntatt nazzjonali għall-komunikazzjoni ma’ l-Aġenzija fuq il-kwistjonijiet kollha li jkollhom x’jaqsmu mat-Timijiet. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali għandu jkun jista’ jintlaħaq f’kull ħin.

Artikolu 8g

Uffiċjal tal-Koordinazzjoni

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaħtar espert wieħed jew aktar mill-persunal ta’ l-Aġenzija biex jiġi skjerat bħala uffiċjal tal-koordinazzjoni. Id-Direttur Eżekuttiv għandu javża lill-Istat Membru ospitanti bil-ħatra.

2.   L-uffiċjal tal-koordinazzjoni għandu jaġixxi f’isem l-Aġenzija fl-aspetti kollha ta’ l-iskjerament tat-timijiet. B’mod partikulari, l-uffiċjal tal-koordinazzjoni għandu:

(a)

jaġixxi bħala kollegament bejn l-Aġenzija u l-Istat Membru ospitanti;

(b)

jaġixxi bħala kollegament bejn l-Aġenzija u l-membri tat-timijiet, u jipprovdi assistenza, f’isem l-Aġenzija, dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-kondizzjonijiet ta’ l-iskjerament tagħhom mat-timijiet;

(ċ)

jimmonitorja l-implimentazzjoni korretta tal-pjan operattiv;

(d)

jirrapporta lill-Aġenzija dwar l-aspetti kollha ta’ l-iskjerament tat-timijiet.

3.   B’mod konformi ma’ l-Artikolu 25(3)f, id-Direttur Eżekuttiv ta’ l-Aġenzija jista’ jawtorizza lill-uffiċjal tal-koordinazzjoni biex jassisti ħalli jsolvi kwalunkwe nuqqas ta’ qbil dwar l-eżekuzzjoni tal-pjan operattiv u l-iskjerament tat-Timijiet.

4.   Fil-qadi ta’ dmirijietu, l-uffiċjal ta’ koordinazzjoni għandu jieħu biss struzzjonijiet mill-Aġenzija.

Artikolu 8h

Spejjeż

1.   L-Aġenzija għandha tkopri bis-sħiħ l-ispejjeż li ġejjin li jkunu sofrew l-Istati Membri meta qiegħdu għad-dispożizzjoni l-gwardji tal-fruntiera tagħhom għall-finijiet imsemmija fl-Artikolu 8a u 8c.

(a)

l-ispejjeż ta’ l-ivvjaġġar mill-Istat Membru ta’ oriġini għall-Istat Membru ospitanti u mill-Istat Membru ospitanti sa l-Istat Membru ta’ oriġini;

(b)

l-ispejjeż relatati mat-tilqim;

(ċ)

l-ispejjeż relatati mal-ħtiġijiet ta’ assigurazzjoni speċjali;

(d)

l-ispejjeż relatati mal-kura tas-saħħa;

(e)

il-konċessjonijiet għall-għajxien ta’ kuljum, inklużi l-ispejjeż għall-akkomodazzjoni;

(f)

l-ispejjeż relatati mat-tagħmir tekniku ta’ l-Aġenzija.

2.   Regoli dettaljati dwar il-ħlas tal-konċessjoni għall-għajxien ta’ kuljum tal-membri tat-Timijiet għandhom jiġu stabbiliti mill-Bord Amministrattiv.”;

6.

L-Artikolu 10 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 10

Poteri u kompiti ta’ uffiċjali mistiedna

1.   L-uffiċjali mistiedna għandu jkollhom il-kapaċità biex iwettqu l-kompiti kollha u jeżerċitaw il-poteri kollha għall-kontrolli tal-fruntiera u s-sorveljanza tal-fruntiera b’mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntieri (il-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) (**), kif ukoll dawk li huma meħtieġa għall-ksib ta’ l-għanijiet ta’ dak ir-Regolament.

2.   Meta jkunu qed iwettqu il-kompiti tagħhom u jeżerċitaw il-poteri tagħhom, l-uffiċjali mistiedna għandhom jikkonformaw mal-liġi Komunitarja u mal-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru ospitanti.

3.   L-uffiċjali mistiedna jistgħu jwettqu biss kompiti u jeżerċitaw poteri fuq l-istruzzjoni u, bħala regola ġenerali, fil-preżenza ta’ l-uffiċjali tal-gwardja ta’ l-Istat Membru ospitanti.

4.   L-uffiċjali mistiedna jistgħu jilbsu l-uniformi tagħhom meta jkunu qed iwettqu l-kompiti tagħhom u meta jeżerċitaw il-poteri tagħhom. Huma għandhom jilbsu faxxa ta’ l-idejn blu bl-insinja ta’ l-Unjoni Ewropea u ta’ l-Aġenzija fuq l-uniformi tagħhom, li tidentifikahom bħala parteċipanti f’operazzjoni konġunta jew proġett pilota. Għall-finijiet ta’ identifikazzjoni fil-konfront ta’ l-awtoritajiet nazzjonali ta’ l-Istat Membru ospitanti u ċ-ċittadini tiegħu, l-uffiċjali mistiedna għandhom f’kull ħin iġorru magħhom dokument ta’ akkreditazzjoni, previst fl-Artikolu 10a, li għandhom jippreżentaw meta mitlubin.

5.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 2, meta jkunu qed iwettqu l-kompiti tagħhom u meta jeżerċitaw il-poteri tagħhom, l-uffiċjali mistiedna jistgħu jġorru armi, munizzjon u tagħmir tas-servizz kif awtorizzat b’mod konformi mal-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru ta’ oriġini. Madankollu, l-Istat Membru ospitanti jista’ jipprojbixxi l-ġarr ta’ ċerti armi, munizzjon u tagħmir tas-servizz, sakemm il-liġijiet tiegħu ikunu jinkludu l-istess dispożizzjonijiet għall-gwardji tal-fruntiera tiegħu. L-Istat Membru ospitanti għandu, qabel l-iskjerament ta’ l-uffiċjali mistiedna, jinforma lill-Aġenzija dwar armi, munizzjon u tagħmir permissibbli tas-servizz u dwar il-kondizzjonijiet għall-użu tagħhom. L-Aġenzija għandha tqiegħed din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati Membri.

6.   Bħala deroga mill-paragrafu 2, meta jkunu qed iwettqu l-kompiti tagħhom u meta jeżerċitaw il-poteri tagħhom, il-membri tat-timijiet għandhom ikunu awtorizzati jużaw il-forza, inkluż armi tas-servizz, munizzjon u tagħmir, biss bil-kunsens ta’ l-Istat Membru ta’ oriġini u ta’ l-Istat Membru ospitanti, fil-preżenza tal-gwardji tal-fruntiera ta’ l-Istat Membru ospitanti u b’mod konformi mal-liġi nazzjonali tiegħu.

7.   Bħala deroga mill-paragrafu 6, armi, munizzjon u tagħmir tas-servizz jistgħu jintużaw f’awto-difiża leġittima u f’difiża leġittima ta’ l-uffiċjali mistiedna jew ta’ persuni oħra, b’mod konformi mal-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru ospitanti.

8.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament l-Istat Membru ospitanti jista’ jawtorizza lill-uffiċjali mistiedna biex jikkonsultaw il-bażijiet tad-data nazzjonali u Ewropej tiegħu li huma meħtieġa għall-kontrolli u s-sorveljanza tal-fruntiera. L-uffiċjali mistiedna għandhom jikkonsultaw biss dik id-data li hija meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom u meta jeżerċitaw il-poteri tagħhom. L-Istati Membri għandhom, qabel l-iskjerament ta’ l-uffiċjali mistiedna, jinfurmaw lill-Aġenzija bil-bażijiet ta’ data nazzjonali u Ewropej li jistgħu jiġu kkonsultati. L-Aġenzija għandha tqiegħed din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati Membri kollha li jipparteċipaw fl-iskjerament.

9.   Il-konsultazzjoni kif imsemmija fil-paragrafu 8 għandha ssir b’mod konformi mal-liġi Komunitarja u l-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru ospitanti fil-qasam tal-protezzjoni tad-data.

10.   Deċiżjonijiet biex ikun miċħud id-dħul b’mod konformi ma’ l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 għandhom jittieħdu biss mill-gwardji tal-fruntiera ta’ l-Istat Membru ospitanti.

Artikolu 10a

Dokument ta’ Akkreditazzjoni

1.   L-Aġenzija għandha, f’kooperazzjoni ma’ l-Istat Membru ospitanti, toħroġ dokument fil-lingwa uffiċjali ta’ l-Istat Membru ospitanti u lingwa uffiċjali oħra ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea lill-uffiċjali mistiedna bil-għan li huma jkunu identifikati u bħala prova tad-drittijiet tad-detentur biex iwettaq il-kompiti u jeżerċita l-poteri kif imsemmi fl-Artikolu 10(1). Id-dokument għandu jinkludi d-data li ġejja ta’ l-uffiċjal mistieden:

(a)

isem u nazzjonalità;

(b)

grad; u

(ċ)

ritratt reċenti diġitalizzat.

2.   Id-dokument għandu jkun irritornat lill-Aġenzija fi tmiem l-operazzjoni konġunta jew il-proġett pilota.

Artikolu 10b

Responsabbiltà ċivili

1.   Fejn l-uffiċjali mistiedna ikunu qed joperaw fi Stat Membru ospitanti, dak l-Istat Membru għandu jkun responsabbli b’konformità mal-liġi nazzjonali tiegħu għal kwalunkwe ħsara kkawżata minnhom waqt l-operazzjonijiet tagħhom.

2.   Fejn dik il-ħsara tiġi kkawżata minn negliġenza gravi jew intenzjonalment, l-Istat Membru ospitanti jista’ jitlob lill-Istat Membru ta’ oriġini is-somma li jkun ħallas lill-vittmi jew lill-persuni intitolati għan-nom tagħhom mħallsa minnu.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu fil-konfront ta’ partijiet terzi, kull Stat Membru għandu jirrinunzja milli jitlob lill-Istat Membru ta’ oriġini jew minn xi Stat Membru ieħor ħlas għad-danni li jkun sofra sakemm id-dannu ma jkunx ġie kkawżat minħabba negliġenza gravi jew intenzjonalment.

4.   Kwalunkwe tilwima bejn l-Istati Membri, relatata ma’ l-applikazzjoni ta’ paragrafi 2 u 3, li ma tiġix solvuta permezz ta’ negozjati, għandha tiġi sottomessa lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropew b’konformità ma’ l-Artikolu 239 tat-Trattat.

5.   Mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu fil-konfront ta’ partijiet terzi, l-ispejjeż relatati mad-danni kkawżati lit-tagħmir ta’ l-Aġenzija matul l-iskjerament għandhom ikunu koperti mill-Aġenzija, sakemm id-dannu ma jkunx ġie kkawżat minħabba negliġenza gravi jew intenzjonalment.

Artikolu 10c

Responsabbiltà kriminali

Matul l-iskjerament ta’ operazzjoni konġunta jew ta’ proġett pilota, l-uffiċjali mistiedna għandhom jiġu meqjusa bl-istess mod bħall-uffiċjali ta’ l-Istat Membru ospitanti fir-rigward ta’ kwalunkwe reat kriminali li jista’ jitwettaq kontrihom jew minnhom.

(**)  ĠU L 105, 13.4.2006, p. 1.”"

KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 13

Evalwazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament sena wara d-dħul fis-seħħ tiegħu u tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill akkumpanjat, fejn hemm bżonn, bi proposti li jemendaw dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri, skond it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta’ Lulju 2007.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

M. LOBO ANTUNES


(1)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta’ April 2007. (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċizjoni tal-Kunsill tat-12 ta’ Ġunju 2007.

(2)  ĠU L 349, 25.11.2004, p. 1.

(3)  ĠU L 105, 13.4.2006, p. 1.

(4)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(5)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(6)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.

(7)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/849/KE tal-25 ta’ Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni proviżorja ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tax-Schengen acquis (ĠU L 368, 15.12.2004, p. 26).

(8)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/860/KE tal-25 ta’ Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni proviżorja ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tax-Schengen acquis (ĠU L 370, 17.12.2004, p. 78).

(9)  ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43.

(10)  ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20.


ANNESS

Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jenfassizzaw li f’każ ta’ sitwazzjoni ta’ pressjoni urġenti u eċċezzjonali fil-fruntieri esterni li teħtieġ l-intervent ta’ Tim ta’ Intervent Rapidu fuq il-Fruntiera u possibilment f’ każ ta’ nuqqas ta’ mezzi finanzjarji fil-baġit ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Immaniġġjar tal-Koperazzjon Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta’ l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea (FRONTEX) sabiex jagħmlu dan, il-possibbiltajiet kollha sabiex jiġi żgurat il-finanzjament għandhom jiġu esplorati. Il-Kummissjoni ser tivverifika b’urġenza kbira jekk jista’ jsir tqassim mill-ġdid tal-fondi. F’każ li tkun meħtieġa deċiżjoni ta’ l-awtorita’ baġitarja, il-Kummissjoni ser tagħti bidu għal proċedura li hi skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju, jiġifieri l-Artikolu 23 u 24, sabiex tiżgura deċiżjoni bikrija taż-żewġ kapaċitajiet ta’ l-awtorita’ baġitarja dwar il-mezzi biex tipprovdi għal finanzjament addizjonali għall-FRONTEX sabiex jibgħat Tim ta’ Intervent Rapidu fuq il-Fruntiera. L-awtorità baġitarja timpenja ruħa sabiex taġixxi kemm jista’ jkun malajr, filwaqt li tqis l-urġenza.


31.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 199/40


REGOLAMENT (KE) Nru 864/2007 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta’ Lulju 2007

dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“Ruma II”)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 61(ċ) u 67 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni tal-25 ta’ Ġunju 2007 (2),

Billi:

(1)

Il-Komunità stabbilixxiet għaliha stess l-objettiv li żżomm u tiżviluppa żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja. Għall-istabbiliment progressiv ta’ tali żona, il-Komunità għandha tadotta miżuri relatati mal-koperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili li jkollhom impatt trans-konfinali sa fejn ikun neċessarju għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

(2)

Skond l-Artikolu 65(b) tat-Trattat, dawn il-miżuri għandhom jinkludu dawk li jippromwovu l-kompatibbiltà tar-regoli applikabbli fl-Istati Membri li jikkonċernaw il-konflitti ta’ liġijiet u ta’ ġurisdizzjoni.

(3)

Il-Kunsill Ewropew li ltaqa’ f’Tampere fil-15 u s-16 ta’ Ottubru 1999 ikkonferma l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi u deċiżjonijiet oħra ta’ awtoritajiet ġudizzjarji bħala l-pedament tal-koperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u stieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jadottaw programm ta’ miżuri sabiex jimplementaw dak il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku.

(4)

Fit-30 ta’ Novembru 2000, il-Kunsill adotta programm konġunt tal-Kummissjoni u l-Kunsill ta’ miżuri għall-implementazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet f’materji ċivili u kummerċjali (3). Il-programm jidentifika miżuri li jirrelataw ma’ l-armonizzazzjoni ta’ regoli tal-konflitt ta’ liġijiet bħala dawk li jiffaċilitaw ir-rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi.

(5)

Il-Programm ta’ l-Aja (4), adottat mill-Kunsill Ewropew fil-5 ta’ Novembru 2004, sejjaħ sabiex titwettaq ħidma b’mod attiv dwar ir-regoli tal-konflitt ta’ liġijiet fir-rigward ta’ obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“Ruma II”).

(6)

Il-funzjonament tajjeb tas-suq intern jeżiġi li r-regoli tal-konflitt ta’ liġijiet fl-Istati Membri jindikaw l-istess liġi nazzjonali irrispettivament mill-pajjiż tal-qorti li fih tkun saret il-kawża, u dan sabiex jittejbu l-prevedibbiltà tar-riżultat tal-kawżi, iċ-ċertezza dwar il-liġi applikabbli u l-moviment liberu tas-sentenzi.

(7)

Il-kamp sostantiv u d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu konsistenti mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u infurzar ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (5) (“Brussel I”) u l-istrumenti relattivi għal-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali.

(8)

Dan ir-Regolament għandu japplika irrispettivament min-natura tal-qorti jew tat-tribunal li quddiemhom tressqet it-talba.

(9)

It-talbiet li jirriżultaw minn “acta iure imperii” għandhom jinkludu talbiet magħmula kontra uffiċjali li jaġixxu f’isem l-Istat u r-responsabbiltà għal atti ta’ awtoritajiet pubbliċi, inkluża r-responsabbiltà ta’ funzjonarji pubbliċi. Għalhekk, dawn il-kwistjonijiet għandhom ikunu esklużi mill-ambitu ta’ dan ir-Regolament.

(10)

Ir-relazzjonijiet familjari għandhom ikopru relazzjonijiet bejn axxendenti u dixxendenti, żwieġ, affinità u qraba kollaterali. Ir-referenza fl-Artikolu 1(2) għal relazzjonijiet b’effetti komparabbli ma’ dawk ta’ żwieġ u relazzjonijiet familjari oħrajn għandha tiġi interpretata skond il-liġi ta’ l-Istat Membru li fih tkun il-qorti li quddiemha tressqet it-talba.

(11)

Il-kunċett ta’ obbligazzjoni mhux kuntrattwali jvarja minn Stat Membru għal ieħor. Għalhekk għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-kunċett ta’ obbligazzjoni mhux kuntrattwali għandu jinftiehem bħala kunċett awtonomu. Huwa meħtieġ li r-regoli dwar il-konflitt ta’ liġijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament ikopru wkoll obbligi mhux kuntrattwali li jirriżultaw minn responsabbiltà oġġettiva.

(12)

Il-liġi applikabbli għandha tirregola wkoll il-kwistjoni tal-kapaċità ta’ persuna li tiġi attribwita reponsabbilta’ fil-każ ta’ delitt jew kważi-delitt ċivili.

(13)

Regoli uniformi, applikati irrispettivament mil-liġi li huma jinvokaw, jistgħu jevitaw ir-riskju ta’ distorzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn litiganti Komunitarji.

(14)

Ir-rekwiżit taċ-ċertezza legali u l-ħtieġa li ssir ġustizzja f’każijiet individwali huma elementi essenzjali f’qasam tal-ġustizzja. Dan ir-Regolament jipprevedi l-fatturi ta’ rabta li huma l-aktar adatti sabiex jintlaħqu dawn l-objettivi. Għalhekk, dan ir-Regolament jipprevedi regola ġenerali iżda wkoll regoli speċifiċi u, f’ċerti dispożizzjonijiet, “klawsola liberatorja” li tippermetti deroga minn dawn ir-regoli fejn ikun jidher ċar miċ-ċirkostanzi kollha tal-każ li d-delitt jew kważi-delitt ċivili huwa manifestament marbut aktar mill-qrib ma’ pajjiż ieħor. Dan il-grupp ta’ regoli b’hekk joħloq qafas flessibbli ta’ regoli dwar il-konflitt ta’ liġijiet. Bl-istess mod, jagħti s-setgħa lill-qorti li quddiemha tressqet it-talba sabiex tittratta kull każ individwali b’mod adatt.

(15)

Il-prinċipju ta’ “lex loci delicti commissi” huwa s-soluzzjoni bażika għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali fi kważi l-Istati Membri kollha, iżda l-applikazzjoni prattika tal-prinċipju fejn l-elementi tal-każ ikunu mifruxa f’diversi pajjiżi tvarja. Din is-sitwazzjoni hija sors ta’ inċertezza dwar il-liġi applikabbli.

(16)

Regoli uniformi għandhom itejbu l-prevedibbiltà tad-deċiżjonijiet tal-qrati u jiżguraw bilanċ raġonevoli bejn l-interessi tal-persuna allegatament responsabbli u dawk tal-persuna li ġarrbet id-dannu. Konnessjoni mal-pajjiż fejn seħħ id-dannu dirett (lex loci damni) toħloq bilanċ ġust bejn l-interessi tal-persuna miżmuma responsabbli u tal-persuna li ġġarrab id-dannu, u tirrifletti wkoll l-approċċ modern tar-responsabbiltà ċivili u l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ responsabbiltà oġġettiva.

(17)

Il-liġi applikabbli għandha tiġi determinata abbażi ta’ fejn iseħħ id-dannu, irrispettivament mill-pajjiż jew pajjiżi fejn jistgħu jseħħu l-konsegwenzi indiretti. Għaldaqstant, f’każijiet ta’ korriment personali jew ta’ dannu lill-proprjetà, il-pajjiż fejn seħħ id-dannu għandu jkun il-pajjiż fejn kien sostnut il-korriment jew fejn sar dannu lill-proprjetà rispettivament.

(18)

Ir-regola ġenerali f’dan ir-Regolament għandha tkun il-“lex loci damni” prevista fl-Artikolu 4(1). L-Artikolu 4(2) għandu jitqies bħala eċċezzjoni għal dan il-prinċipju ġenerali, li joħloq konnessjoni speċjali fejn il-partijiet ikollhom ir-residenza abitwali fl-istess pajjiż. L-Artikolu 4(3) għandu jinftiehem bħala “klawżola ta’ salvagwardja” mill-Artikolu 4(1) u (2) fejn ikun ċar miċ-ċirkostanzi kollha tal-każ li d-delitt/kważi-delitt ċivili jkun b’mod ċar iżjed marbut mill-qrib ma’ pajjiż ieħor.

(19)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli speċifiċi għal delitti/kważi-delitti ċivili speċjali fejn ir-regola ġenerali ma tippermettix li jintlaħaq bilanċ raġonevoli bejn l-interessi litigati.

(20)

Ir-regola dwar il-konflitt ta’ liġijiet, għal dak li jirrigwarda r-responsabbiltà għal dannu minn prodotti, għandha tilħaq l-objettivi li r-riskji inerenti f’soċjetà moderna ta’ teknoloġija avvanzata jinfirxu b’mod ġust, li tiġi protetta s-saħħa tal-konsumaturi, li tiġi stimulata l-innovazzjoni, li tiġi ggarantita l-kompetizzjoni mhux distorta u li jiġi ffaċilitat il-kummerċ. Il-ħolqien ta’ sistema kaskata ta’ fatturi ta’ konnessjoni, flimkien ma’ klawżola ta’ prevedibbiltà, hija soluzzjoni bbilanċjata fir-rigward ta’ dawn l-objettivi. L-ewwel element li jrid jittieħed kont tiegħu huwa l-liġi tal-pajjiż li fih il-persuna li ssofri d-dannu jkollha r-residenza abitwali tagħha meta jsir id-dannu, jekk il-prodott kien kummerċjalizzat f’dak il-pajjiż. L-elementi l-oħra tal-kaskata jiskattaw jekk il-prodott ma kienx kummerċjalizzat f’dak il-pajjiż, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4(2) u għall-possibbiltà ta’ konnessjoni manifestament aktar stretta ma’ pajjiż ieħor.

(21)

Ir-regola speċjali fl-Artikolu 6 mhijiex eċċezzjoni għar-regola ġenerali fl-Artikolu 4(1) iżda hija pjuttost kjarifika tagħha. Fi kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni żleali, ir-regola dwar il-konflitt ta’ liġijiet għandha tipproteġi l-kompetituri, il-konsumaturi u l-pubbliku ġenerali u tiżgura li l-ekonomija tas-suq tiffunzjona sew. Il-konnessjoni mal-liġi tal-pajjiż fejn ir-relazzjonijiet kompetittivi jew l-interessi kollettivi tal-konsumaturi ikunu, jew probabbilment jiġu, milquta ġeneralment tissodisfa dawn l-objettivi.

(22)

L-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li jiġu mir-restrizzjonijiet tal-kompetizzjoni fl-Artikolu 6(3) għandhom ikopru ksur kemm tal-liġi nazzjonali tal-kompetizzjoni kif ukoll tal-liġi Komunitarja tal-kompetizzjoni. Il-liġi applikabbli għal tali obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali għandha tkun il-liġi tal-pajjiż fejn is-suq ikun, jew probabbilment ikun, milqut. F’każijiet fejn s-suq ikun, jew probabbilment ikun, milqut f’aktar minn pajjiż wieħed, l-attur għandu jkun jista’, f’ċerti ċirkostanzi, jagħżel li jibbaża t-talba tiegħu fuq il-liġi tal-qorti li quddiemha tressqet it-talba.

(23)

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, huwa meħtieġ li l-kunċett ta’ restrizzjoni tal-kompetizzjoni jkopri projbizzjonijiet ta’ ftehim bejn impriżi, ta’ deċiżjonijiet minn assoċjazzjonijiet ta’ impriżi u ta’ prattika miftiehma li jkollhom bħala oġġett jew effett il-prevenzjoni, ir-restrizzjoni jew id-distorzjoni tal-kompetizzjoni fi ħdan Stat Membru jew fi ħdan is-suq intern, kif ukoll projbizzjonijiet ta’ l-abbuż ta’ pożizzjoni dominanti fi ħdan Stat Membru jew fi ħdan is-suq intern, fejn dawn il-ftehim, deċiżjonijiet, prattika miftiehma jew abbużi jkunu projbiti mill-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat jew mil-liġi ta’ Stat Membru.

(24)

Huwa meħtieġ li “dannu ambjentali” tkun tfisser bidla avversa f’riżors naturali, bħall-ilma, l-art jew l-arja, jew indeboliment ta’ funzjoni mwettqa minn dak ir-riżors naturali għall-benefiċċju ta’ riżors naturali ieħor jew tal-pubbliku, jew indeboliment tal-varjabbiltà fost organiżmi ħajjin

(25)

Fir-rigward ta’ danni ambjentali, l-Artikolu 174 tat-Trattat, li jipprovdi li għandu jkun hemm livell għoli ta’ protezzjoni bbażata fuq il-prinċipju ta’ prekawzjoni u l-prinċipju li għandha tittieħed azzjoni preventiva, il-prinċipju ta’ prijorità għal azzjoni korrettiva fis-sors u l-prinċipju li min iniġġes iħallas, jiġġustifika bis-sħiħ l-użu tal-prinċipju ta’ diskriminazzjoni favur il-persuna li ssofri d-dannu. Il-kwistjoni dwar meta l-persuna li tfittex il-kumpens tista’ tagħmel l-għażla tal-liġi applikabbli għandha tiġi determinata skond il-liġi ta’ l-Istat Membru fejn tkun il-qorti li quddiemha tressqet it-talba.

(26)

Fir-rigward ta’ ksur ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, għandu jinżamm il-prinċipju ta’ lex loci protectionis rikonoxxut universalment. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, it-terminu “drittijiet ta’ proprjetà intellettwali” għandu jiġi interpretat bħala li jfisser, per eżempju, id-dritt ta’ l-awtur, id-drittijiet relatati, id-dritt sui generis għall-protezzjoni ta’ databases u d-drittijiet ta’ proprjetà industrijali.

(27)

Il-kunċett preċiż ta’ azzjoni industrijali, bħal azzjoni ta’ “strike” jew ta’ qfil tal-ħaddiema barra mill-post tax-xogħol, ivarja minn Stat Membru għal ieħor u huwa regolat mir-regoli interni ta’ kull Stat Membru. Għalhekk, dan ir-Regolament jassumi bħala prinċipju ġenerali li għandha tapplika l-liġi tal-pajjiż fejn tittieħed l-azzjoni industrijali, bil-għan li jiġu protetti d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet tal-ħaddiema u ta’ min iħaddem.

(28)

Ir-regola speċjali dwar azzjoni industrijali fl-Artikolu 9 hija mingħajr preġudizzju għall-kondizzjonijiet relatati ma’ l-eżerċizzju ta’ tali azzjoni skond il-liġi nazzjonali u mingħajr preġudizzju għall-istatus legali ta’ l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-ħaddiema jew tat-trade unions kif previst fil-liġijiet ta’ l-Istati Membri.

(29)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli speċjali għal meta d-dannu jirriżulta minn att divers minn delitt jew kważi-delitt ċivili, bħal fil-każijiet ta’ arrikkiment inġust, negotiorum gestio u culpa in contrahendo.

(30)

Il-kunċett ta’ culpa in contrahendo għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament huwa kunċett awtonomu u m’għandux neċessarjament jiġi interpretat fis-sens tal-liġi nazzjonali. Huwa għandu jinkludi l-vjolazzjoni ta’ l-obbligu ta’ l-iżvelar u l-falliment ta’ negozjati kuntrattwali. L-Artikolu 12 ikopri biss obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li jippreżentaw konnessjoni diretta ma’ relazzjonijiet qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt. Dan ifisser li jekk, waqt li qiegħed jiġi negozjat kuntratt, persuna ssofri dannu personali, għandu japplika l-Artikolu 4 jew dispożizzjonijiet relevanti oħra ta’ dan ir-Regolament.

(31)

Sabiex ikun rispettat il-prinċipju ta’ l-awtonomija ta’ kull parti u sabiex tittejjeb iċ-ċertezza ġuridika, għandu jkun permess lill-partijiet li jagħmlu għażla fir-rigward tal-liġi applikabbli għal obbligazzjoni mhux kuntrattwali. Din l-għażla għandha tiġi espressa jew manifestata b’ċertezza raġonevoli miċ-ċirkostanzi tal-każ. Fejn tistabbilixxi l-eżistenza ta’ ftehim, il-qorti għandha tirrispetta l-intenzjonijiet tal-partijiet. Għandha tingħata protezzjoni lill-partijiet l-iżjed dgħajfa billi jiġu imposti ċerti kondizzjonijet fuq l-għażla.

(32)

Il-konsiderazzjonijiet ta’ l-interess pubbliku jiġġustifikaw il-possibbiltà mogħtija lill-qrati ta’ l-Istati Membri li, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, japplikaw eċċezzjonijiet ibbażati fuq il-prinċipju ta’ l-ordni pubbliku u fuq dispożizzjonijiet obbligatorji prevalenti. B’mod partikolari, l-applikazzjoni, ta’ dispożizzjoni tal-liġi indikata minn dan ir-Regolament, li jkollha l-effett li tikkawża l-impożizzjoni ta’ danni, eżemplari jew punittivi, mhux kompensatorji ta’ natura eċċessiva tista’, skond iċ-ċirkostanzi tal-każ u s-sistema ġuridika ta’ l-Istat Membru tal-qorti li quddiemha tressqet it-talba, tiġi meqjusa bħala kuntrarja għall-ordni pubbliku (“ordre public”) tal-forum.

(33)

Skond ir-regoli nazzjonali attwali dwar kumpens mogħti lill-vittmi ta’ inċidenti tat-traffiku tat-triq, fil-kwantifikazzjoni ta’ danni għal korriment personali f’każijiet fejn l-aċċident iseħħ fi Stat divers minn dak tar-residenza abitwali tal-vittma, il-qorti li quddiemha tressqet it-talba għandha tieħu kont taċ-ċirkostanzi reali rilevanti kollha tal-vittma speċifika, inklużi partikolarment id-danni reali u l-ispejjeż ta’ kura post-operatorja u ta’ l-attenzjoni medika.

(34)

Sabiex jintlaħaq bilanċ raġonevoli bejn il-partijiet, għandu jittieħed kont, safejn ikun xieraq, tar-regoli ta’ sigurtà u ta’ kondotta fis-seħħ fil-pajjiż li fih twettaq l-att dannuż, anke fejn l-obbligazzjoni mhux kuntrattwali tkun regolata minn liġi ta’ pajjiż ieħor. It-terminu “regoli ta’ sigurtà u ta’ kondotta” għandu jiġi interpretat fis-sens li jirreferi għar-regolamenti kollha li jkollhom kwalunkwe relazzjoni mas-sigurtà u l-kondotta, inklużi, per eżempju, ir-regoli tas-sigurtà fit-triq f’każ ta’ aċċident.

(35)

Għandha tiġi evitata s-sitwazzjoni fejn ir-regoli tal-konflitt ta’ liġijiet ikunu dispersi fost diversi strumenti u fejn ikunu jeżistu differenzi bejn dawk ir-regoli. Dan ir-Regolament, madankollu, ma jeskludix il-possibbiltà ta’ inklużjoni ta’ regoli tal-konflitt ta’ liġijiet relatati ma’ obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali f’dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja fir-rigward ta’ materji partikolari.

Dan ir-Regolament m’għandux jippreġudika l-applikazzjoni ta’ strumenti oħra li jistabbilixxu dispożizzjonijiet imfasslin sabiex jikkontribwixxu għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern sa fejn ma jkunux jistgħu jiġu applikati flimkien mal-liġi indikata mir-regoli ta’ dan ir-Regolament. L-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet tal-liġi applikabbli indikata mir-regoli ta’ dan ir-Regolament ma għandhiex tirrestrinġi l-moviment liberu ta’ merkanzija u ta’ servizzi kif regolat mill-istrumenti Komunitarji, bħad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (“Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku”) (6).

(36)

Ir-rispett għall-impenji internazzjonali li assumew l-Istati Membri jfisser li dan ir-Regolament m’għandux jinċidi fuq il-konvenzjonijiet internazzjonali li għalihom ikunu partijiet xi Stat Membru wieħed jew iżjed fid-data meta dan ir-Regolament jiġi adottat. Sabiex tagħmel ir-regoli aktar aċċessibbli, il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista tal-konvenzjonijiet relevanti fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea abbażi ta’ l-informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri.

(37)

Il-Kummissjoni sejra tagħmel proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fir-rigward tal-proċeduri u l-kondizzjonijiet skond liema l-Istati Membri jkunu intitolati jinnegozjaw u jikkonkludu f’isimhom ftehim ma’ pajjiżi terzi f’każi individwali u eċċezzjonali, li jikkonċernaw kwistjonijiet settorjali, li jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali.

(38)

Ladarba l-għan ta’ dan ir-Regolament ma jistax jintlaħaq suffiċjentement mill-Istati Membri, u jista’ għalhekk, minħabba l-iskala ta’ azzjoni u l-effetti ta’ dan ir-Regolament, jintlaħaq aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, konformement mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan.

(39)

Konformement ma’ l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u ta’ l-Irlanda anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, ir-Renju Unit u l-Irlanda qed jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(40)

Konformement ma’ l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka ma tipparteċipax fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhijiex marbuta bih jew suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu,

ADDOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

AMBITU TA’ APPLIKAZZJONI

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika, f’sitwazzjonijiet li jinvolvu konflitt ta’ liġijiet, għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali f’materji ċivili u kummerċjali. Huwa ma għandux japplika, b’mod partikolari, għal materji fiskali, doganali u amministrativi jew għar-responsabbiltà ta’ l-Istat għal atti u ommissjonijiet fl-eżerċizzju ta’ l-awtorità ta’ l-Istat (“acta iure imperii”).

2.   Dawn li ġejjin għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament:

(a)

obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li jirriżultaw minn relazzjonijiet familjari u relazzjonijiet li skond il-liġi applikabbli għal tali relazzjonijiet ikollhom effetti komparabbli, inklużi obbligazzjonijiet ta’ manteniment;

(b)

obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li jirriżultaw minn reġimi matrimonjali, minn reġimi patrimonjali ta’ relazzjonijiet li skond il-liġi applikabbli għal tali relazzjonijiet għandhom effetti komparabbli ma’ dawk taż-żwieġ, u mis-suċċessjoni;

(ċ)

obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li jirriżultaw minn kambjali, ċekkijiet u noti promissorji u strumenti negozjabbli oħra sa fejn l-obbligazzjonijiet taħt tali strumenti negozjabbli oħra jirriżultaw mill-karattru negozjabbli tagħhom;

(d)

obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li jirriżultaw mil-liġi dwar il-kumpanniji u dwar korpi oħra, ġuridiċi jew mhux inkorporati, li jirrigwardaw materji bħall-ħolqien, permezz tar-reġistrazzjoni jew b’mod ieħor, il-kapaċità ġuridika, l-organizzazzjoni interna jew l-istralċ ta’ kumpanniji u ta’ korpi oħra ġuridiċi jew mhux inkorporati, ir-responsabbiltà personali ta’ uffiċjali u ta’ membri simili għall-obbligazzjonijiet tal-kumpannija jew tal-korp u r-responsabbiltà personali ta’ awdituri lejn kumpannija jew lejn il-membri tagħha fil-verifiki statutorji ta’ dokumenti ta’ kontabbiltà;

(e)

obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li jirriżultaw minn relazzjonijiet bejn is-settlors, it-trustees jew il-benefiċjarji ta’ trust maħluq volontarjament;

(f)

obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li jirriżultaw minn dannu nukleari;

(g)

obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li jirriżultaw minn vjolazzjonijiet tal-privatezza u tad-drittijiet relatati mal-personalità, inkluża d-diffamazzjoni.

3.   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-prova u għall-proċedura, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 21 u 22.

4.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, “Stat Membru” għandha tfisser kwalunkwe Stat Membru minbarra d-Danimarka.

Artikolu 2

Obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, dannu għandu jkopri kwalunkwe konsegwenza li tirriżulta minn delitt/kważi-delitt ċivili, arrikkiment inġust, negotiorum gestio jew culpa in contrahendo.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li probabbilment jirriżultaw.

3.   Kwalunkwe referenza f’dan ir-Regolament għal:

(a)

avveniment li jwassal għal dannu għandu jinkludi avvenimenti, li jwasslu għal dannu, li probabbilment iseħħu; u

(b)

dannu għandu jinkludi dannu li probabbilment iseħħ.

Artikolu 3

Applikazzjoni universali

Kwalunkwe liġi speċifikata minn dan ir-Regolament għandha tiġi applikata kemm jekk tkun l-liġi ta’ Stat Membru kif ukoll jekk ma tkunx.

KAPITOLU II

DELITTI JEW KWAŻI-DELITTI ĊIVILI

Artikolu 4

Regola ġenerali

1.   Sakemm ma jkunx previst mod ieħor f’dan ir-Regolament, il-liġi applikabbli għal obbligazzjoni mhux kuntrattwali li tirriżulta minn delitt jew kważi-delitt ċivili għandha tkun il-liġi tal-pajjiż fejn iseħħ id-dannu irrispettivament mill-pajjiż fejn seħħ l-avveniment li wassal għad-dannu u irrispettivament mill-pajjiż jew pajjiżi fejn iseħħu l-konsegwenzi indiretti ta’ dak l-avveniment.

2.   Madankollu, fejn kemm l-persuna allegatament responsabbli kif ukoll il-persuna li ssofri d-dannu ikollhom ir-residenza abitwali tagħhom fl-istess pajjiż fil-mument meta jseħħ id-dannu, il-liġi applikabbli għandha tkun il-liġi ta’ dak il-pajjiż.

3.   Fejn ikun jidher ċar miċ-ċirkustanzi kollha tal-każ li d-delitt jew kważi-delitt ċivili huwa manifestament konness aktar mill-qrib ma’ pajjiż divers minn dak indikat fil-paragrafi 1 jew 2, għandha tapplika l-liġi ta’ dak il-pajjiż l-ieħor. Konnessjoni manifestament aktar mill-qrib ma’ pajjiż ieħor tista’ tkun ibbażata b’mod partikolari fuq relazzjoni pre-eżistenti bejn il-partijiet, bħal kuntratt, li tkun konnessa mill-qrib mad-delitt jew kważi-delitt ċivili in kwistjoni.

Artikolu 5

Responsabbiltà għal dannu minn prodotti

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4(2), il-liġi applikabbli għal obbligazzjoni mhux kuntrattwali li tirriżulta minn dannu kawżat minn prodott għandha tkun:

(a)

il-liġi tal-pajjiż fejn il-persuna li ssofri d-dannu kellha r-residenza abitwali tagħha meta seħħ id-dannu, jekk il-prodott kien kummerċjalizzat f’dak il-pajjiż; jew, fin-nuqqas ta’ din,

(b)

il-liġi tal-pajjiż minn fejn kien akkwistat il-prodott, jekk il-prodott kien kummerċjalizzat f’dak il-pajjiż; jew, fin-nuqqas ta’ din,

(ċ)

il-liġi tal-pajjiż fejn ikun seħħ id-dannu, jekk il-prodott kien kummerċjalizzat f’dak il-pajjiż.

Madankollu, il-liġi applikabbli għandha tkun il-liġi tal-pajjiż fejn il-persuna allegatament responsabbli tkun abitwalment residenti jekk ma setgħetx raġonevolment tipprevedi l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott, jew ta’ prodott ta’ l-istess tip, fil-pajjiż li l-liġi tiegħu tkun applikabbli taħt (a), (b) jew (ċ).

2.   Fejn ikun jidher ċar miċ-ċirkustanzi kollha tal-każ li d-delitt jew kważi-delitt ċivili huwa manifestament konness aktar mill-qrib ma’ pajjiż divers minn dak indikat fil-paragrafu 1, għandha tapplika l-liġi ta’ dak il-pajjiż l-ieħor. Konnessjoni manifestament aktar mill-qrib ma’ pajjiż ieħor tista’ tkun ibbażata b’mod partikolari fuq relazzjoni pre-eżistenti bejn il-partijiet, bħal kuntratt, li tkun konnessa mill-qrib mad-delitt jew kważi-delitt ċivili in kwistjoni.

Artikolu 6

Kompetizzjoni żleali u atti li jirrestrinġu l-kompetizzjoni libera

1.   Il-liġi applikabbli għal obbligazzjoni mhux kuntrattwali li tirriżulta minn att ta’ kompetizzjoni żleali għandha tkun il-liġi tal-pajjiż fejn ir-relazzjonijiet ta’ kompetittività jew l-interessi kollettivi tal-konsumaturi ikunu, jew probabbilment jiġu, milquta.

2.   Fejn att ta’ kompetizzjoni żleali jolqot esklussivament l-interessi ta’ kompetitur speċifiku, għandu japplika l-Artikolu 4.

3.

a)

Il-liġi applikabbli għal obbligazzjoni mhux kuntrattwali li tirriżulta minn restrizzjoni ta’ kompetizzjoni għandha tkun il-liġi tal-pajjiż fejn is-suq ikun, jew probabbilment ikun, milqut.

b)

Fejn is-suq ikun, jew probabbilment ikun, milqut f’aktar minn pajjiż wieħed, il-persuna li tfittex kumpens għal dannu li tħarrek fil-qorti tad-domiċilju tal-konvenut, tista’ minflok tagħżel li tibbaża t-talba tagħha fuq il-liġi tal-qorti li quddiemha tressqet it-talba, sakemm is-suq f’dak l-Istat Membru ikun fost dawk direttament u sostanzjalment milquta mir-restrizzjoni tal-kompetizzjoni li minnha tirriżulta l-obbligazzjoni mhux kuntrattwali li fuqha tkun ibbażata t-talba; fejn l-attur iħarrek, skond ir-regoli applikabbli ta’ ġurisdizzjoni, aktar minn konvenut wieħed f’dik il-qorti, huwa jista’ jagħżel biss li jibbaża t-talba tiegħu fuq il-liġi ta’ dik il-qorti jekk ir-restrizzjoni tal-kompetizzjoni, li fuqha tistrieħ it-talba kontra kull wieħed minn dawn l-konvenuti, direttament u sostanzjalment tolqot ukoll lis-suq ta’ l-Istat Membru ta’ dik il-qorti.

4.   Il-liġi applikabbli taħt dan l-Artikolu ma tistax tiġi derogata b’xi ftehim skond l-Artikolu 14.

Artikolu 7

Dannu ambjentali

Il-liġi applikabbli għal obbligazzjoni mhux kuntrattwali li tirriżulta minn dannu ambjentali jew dannu sostnut minn persuni jew proprjetà bħala riżultat ta’ tali dannu għandha tkun il-liġi stabbilita skond l-Artikolu 4(1), sakemm il-persuna li titlob kumpens għad-dannu ma tagħżilx li tibbaża t-talba tagħha fuq il-liġi tal-pajjiż li fih ikun seħħ l-avveniment li wassal għad-dannu.

Artikolu 8

Ksur tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali

1.   Il-liġi applikabbli għal obbligazzjoni mhux kuntrattwali li tirriżulta minn ksur ta’ dritt ta’ proprjetà intellettwali għandha tkun il-liġi tal-pajjiż li għalih tkun intalbet il-protezzjoni.

2.   Fil-każ ta’ obbligazzjoni mhux kuntrattwali li tirriżulta minn ksur ta’ dritt Komunitarju unitarju ta’ proprjetà intellettwali, il-liġi applikabbli għandha tkun, għal kwalunkwe kwistjoni mhux regolata mill-istrument Komunitarju relevanti, il-liġi tal-pajjiż fejn ikun seħħ il-ksur.

3.   Il-liġi applikabbli taħt dan l-Artikolu ma tistax tiġi derogata b’xi ftehim skond l-Artikolu 14.

Artikolu 9

Azzjoni industrijali

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4(2), il-liġi applikabbli għal obbligazzjoni mhux kuntrattwali fir-rigward tar-responsabbiltà ta’ persuna fil-kapaċità ta’ ħaddiem jew ta’ persuna li tħaddem jew ta’ l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-interessi professjonali tagħhom għal danni kawżati b’azzjoni industrijali, pendenti jew eżegwita, għandha tkun il-liġi tal-pajjiż fejn l-azzjoni tkun sejra titwettaq jew diġà twettqet.

KAPITOLU III

ARRIKKIMENT INĠUST, NEGOTIORUM GESTIO U CULPA IN CONTRAHENDO

Artikolu 10

Arrikkiment inġust

1.   Jekk obbligazzjoni mhux kuntrattwali li tirriżulta minn arrikkiment inġust, inkluż il-pagament ta’ ammonti indebitament riċevuti, tikkonċerna relazzjoni eżistenti bejn il-partijiet, bħal waħda li tirriżulta minn kuntratt jew delitt jew kważi-delitt ċivili, li tkun konnessa mill-qrib ma’ dak l-arrikkiment inġust, dik l-obbligazzjoni għandha tkun regolata mil-liġi li tirregola dik ir-relazzjoni.

2.   Fejn il-liġi applikabbli ma tistax tkun determinata abbażi tal-paragrafu 1 u l-partijiet għandhom ir-residenza abitwali tagħhom fl-istess pajjiż meta jseħħ l-avveniment li jwassal għall-arrikkiment inġust, il-liġi applikabbli għandha tkun il-liġi ta’ dak il-pajjiż.

3.   Fejn il-liġi applikabbli ma tistax tiġi determinata abbażi tal-paragrafi 1 jew 2, il-liġi applikabbli għandha tkun il-liġi tal-pajjiż li fih ikun seħħ l-arrikkament inġust.

4.   Fejn ikun jidher ċar miċ-ċirkustanzi kollha tal-każ li l-obbligazzjoni mhux kuntrattwali li tirriżulta minn arrikkament inġust hija manifestament konnessa aktar mill-qrib ma’ pajjiż divers minn dak indikat fil-paragrafi 1, 2 u 3, għandha tapplika l-liġi ta’ dak il-pajjiż l-ieħor.

Artikolu 11

Negotiorum gestio

1.   Jekk obbligazzjoni mhux kuntrattwali li tirriżulta minn att imwettaq mingħajr l-awtorità debita b’konnessjoni ma’ l-affarijiet ta’ persuna oħra tikkonċerna relazzjoni eżistenti bejn il-partijiet, bħal waħda li tirriżulta minn kuntratt jew delitt jew kważi-delitt ċivili, li tkun konnessa mill-qrib ma’ dik l-obbligazzjoni mhux kuntrattwali, din għandha tkun regolata mil-liġi li tirregola dik ir-relazzjoni.

2.   Fejn il-liġi applikabbli ma tistax tiġi determinata abbażi tal-paragrafu 1, u l-partijiet ikollhom ir-residenza abitwali tagħhom fl-istess pajjiż meta jseħħ l-avveniment li jwassal għad-dannu, il-liġi applikabbli għandha tkun il-liġi ta’ dak il-pajjiż.

3.   Fejn il-liġi applikabbli ma tistax tiġi determinata abbażi tal-paragrafi 1 jew 2, hija għandha tkun il-liġi tal-pajjiż fejn twettaq l-att.

4.   Fejn ikun jidher ċar miċ-ċirkustanzi kollha tal-każ li l-obbligazzjoni mhux kuntrattwali li tirriżulta minn att imwettaq mingħajr l-awtorità debita b’konnessjoni ma’ l-affarijiet ta’ persuna oħra hija manifestament konnessa aktar mill-qrib ma’ pajjiż divers minn dak indikat fil-paragrafi 1, 2 u 3, għandha tapplika l-liġi ta’ dak il-pajjiż l-ieħor.

Artikolu 12

Culpa in contrahendo

1.   Il-liġi applikabbli għal obbligazzjoni mhux kuntrattwali li tirriżulta minn relazzjonijiet qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, irrispettivament minn jekk il-kuntratt kienx fil-fatt ġie konkluż jew le, għandha tkun il-liġi li tapplika għall-kuntratt jew li kienet tkun applikabbli għalih kieku ġie konkluż.

2.   Fejn il-liġi applikabbli ma tistax tiġi determinata abbażi tal-paragrafu 1, hija għandha tkun:

(a)

il-liġi tal-pajjiż li fih iseħħ id-dannu, irrispettivament mill-pajjiż li fih seħħ l-avveniment li wassal għad-dannu u irrispettivament mill-pajjiż jew pajjiżi li fihom seħħew il-konsegwenzi indiretti ta’ dak l-avveniment, jew

(b)

fejn il-partijiet ikollhom ir-residenza abitwali tagħhom fl-istess pajjiż meta jseħħ l-avveniment li jwassal għad-dannu, il-liġi ta’ dak il-pajjiż, jew

(ċ)

ikun jidher ċar miċ-ċirkustanzi kollha tal-każ li l-obbligazzjoni mhux kuntrattwali li tirriżulta minn relazzjonijiet qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt hija manifestament konnessa aktar mill-qrib ma’ pajjiż divers minn dak indikat fil-punti (a) u (b), il-liġi ta’ dak il-pajjiż l-ieħor.

Artikolu 13

L-applikabbiltà ta’ l-Artikolu 8

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, l-Artikolu 8 għandu japplika għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li jirriżultaw minn ksur ta’ dritt ta’ proprjetà intellettwali.

KAPITOLU IV

IL-LIBERTÀ TA’ L-GĦAŻLA

Artikolu 14

Il-libertà ta’ l-għażla

1.   Il-partijiet jistgħu jiftiehmu li jissottoponu obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali għal liġi magħżula minnhom:

(a)

bi ftehim konkluż wara li jkun seħħ l-avveniment li wassal għad-dannu li sar;

jew

(b)

fejn il-partijiet kollha jeżerċitaw attività kummerċjali, ukoll bi ftehim liberament negozjat qabel ma jkun seħħ l-avveniment li wassal għad-dannu li sar.

L-għażla għandha tkun espressa jew manifestata b’mod raġonevolment ċert miċ-ċirkostanzi tal-każ u m’għandhiex tippreġudika d-drittijiet ta’ partijiet terzi.

2.   Fejn l-elementi kollha pertinenti għas-sitwazzjoni fil-mument meta jseħħ l-avveniment li jwassal għad-dannu jkunu jinsabu f’pajjiż divers mill-pajjiż li tiegħu ġiet magħżula l-liġi, l-għażla tal-partijiet ma għandhiex tippreġudika l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet tal-liġi ta’ dak il-pajjiż ieħor li minnhom dik il-liġi ma tippermettix deroga permezz ta’ ftehim.

3.   Fejn l-elementi kollha pertinenti għas-sitwazzjoni fil-mument meta jseħħ l-avveniment li jwassal għad-dannu jkunu jinsabu fi Stat Membru wieħed jew f’aktar, l-għażla tal-partijiet ta’ liġi applikabbli li ma tkunx dik ta’ Stat Membru ma għandiex tippreġudika l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja, fejn ikun il-każ, kif implementata fl-Istat Membru tal-forum, li minnhom ma tkunx permessa deroga permezz ta’ ftehim.

KAPITOLU V

REGOLI KOMUNI

Artikolu 15

L-ambitu tal-liġi applikabbli

Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali taħt dan ir-Regolament għandha tirregola b’mod partikolari:

(a)

il-bażi u l-medda tar-responsabbiltà, inkluża d-determinazzjoni ta’ persuni li jistgħu jinżammu responsabbli għal atti mwettqa minnhom;

(b)

ir-raġunijiet għal eżenzjoni mir-responsabbiltà, kwalunkwe limitazzjoni tar-responsabbiltà u kwalunkwe diviżjoni tar-responsabbiltà;

(ċ)

l-eżistenza, in-natura u l-istima tad-danni jew ir-rimedju mitlub;

(d)

fil-limiti tas-setgħat mogħtija lill-qorti mil-liġi proċedurali tagħha, il-miżuri li qorti tista’ tieħu għall-prevenzjoni jew għat-terminazzjoni ta’ leżjoni jew dannu jew sabiex jiġi żgurat l-għoti ta’ kumpens;

(e)

il-kwistjoni dwar jekk jistax jiġi trasferit jedd għal indenniz jew riparazzjoni, anke permezz ta’ wirt;

(f)

il-persuni intitolati għal kumpens għal dannu subit personalment;

(g)

ir-responsabbiltà għall-atti ta’ persuna oħra;

(h)

il-mod li bih tista’ tispiċċa obbligazzjoni u r-regoli ta’ preskrizzjoni u limitazzjoni, inklużi regoli relatati mal-bidu, ma’ l-interruzzjoni u mas-sospensjoni ta’ perjodu ta’ preskrizzjoni jew limitazzjoni.

Artikolu 16

Dispożizzjonijiet obbligatorji prevalenti

F’dan ir-Regolament xejn m’għandu jirrestrinġi l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-forum f’sitwazzjoni fejn huma jkunu obbligatorji irrispettivament mil-liġi li diversament kienet tkun applikabbli għall-obbligazzjoni mhux kuntrattwali.

Artikolu 17

Regoli ta’ sigurtà u ta’ kondotta

Fl-eżami tal-komportament tal-persuna allegatament responsabbli, għandu jittieħed kont, bħala fatt u sa fejn ikun xieraq, tar-regoli ta’ sigurtà u ta’ kondotta li kienu fis-seħħ fil-post u fil-mument ta’ l-avveniment li wassal għar-responsabbiltà.

Artikolu 18

Azzjoni diretta kontra l-assiguratur tal-persuna responsabbli

Il-persuna li tkun sofriet id-dannu tista’ tressaq it-talba tagħha direttament kontra l-assiguratur tal-persuna responsabbli sabiex jipprovdi l-kumpens jekk hekk ikun previst mill-liġi applikabbli għall-obbligazzjoni mhux kuntrattwali jew mill-liġi applikabbli għall-kuntratt ta’ assigurazzjoni.

Artikolu 19

Surroga

Fejn persuna (“il-kreditur”) ikollha talba mhux kuntrattwali kontra oħra (“id-debitur”), u persuna terza jkollha dmir li tissodisfa lill-kreditur, jew tkun fil-fatt issodisfat lill-kreditur fit-twettiq ta’ dak id-dmir, il-liġi li tirregola d-dmir tal-persuna terza li tissodisfa lill-kreditur għandha tiddetermina jekk, u sa liema punt, il-persuna terza tkun intitolata teżerċita kontra d-debitur id-drittijiet li l-kreditur kellu kontra d-debitur taħt il-liġi li tirregola r-relazzjoni tagħhom.

Artikolu 20

Responsabbiltà multipla

Jekk kreditur ikollu talba kontra diversi debituri li jkunu responsabbli għall-istess talba, u wieħed mid-debituri diga’ ssodisfa t-talba totalment jew parzjalment, il-kwistjoni tal-jedd ta’ dak id-debitur li jitlob kumpens mid-debituri l-oħra għandha tkun regolata mill-liġi applikabbli għall-obbligazzjoni mhux kuntrattwali ta’ dak id-debitur lejn il-kreditur.

Artikolu 21

Validità formali

Att unilaterali maħsub sabiex ikollu effett ġuridiku u relattiv għal obbligazzjoni mhux kuntrattwali għandu jkun formalment validu jekk jissodisfa r-rekwiżiti formali tal-liġi li tirregola l-obbligazzjoni mhux kuntrattwali in kwistjoni jew il-liġi tal-pajjiż fejn isir l-att.

Artikolu 22

L-oneru tal-prova

1.   Il-liġi li tirregola obbligazzjoni mhux kuntrattwali taħt dan ir-Regolament għandha tapplika sa fejn, f’materji ta’ obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali, hija tipprovdi regoli li jistabbilixxu preżunzjonijiet tal-liġi jew li jiddeterminaw l-oneru tal-prova.

2.   Atti attribwiti effett ġuridiku jistgħu jiġu provati bi kwalunkwe mezz ta’ prova rikonoxxut mil-liġi tal-forum jew minn kwalunkwe waħda mil-liġijiet imsemmija fl-Artikolu 21 li taħtha dak l-att ikun formalment validu, sakemm tali prova tkun tista’ tinġieb fil-forum.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRA

Artikolu 23

Residenza abitwali

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, ir-residenza abitwali ta’ kumpanniji u ta’ korpi oħra, ġuridiċi jew mhux inkorporati, għandha tkun il-post ta’ l-amministrazzjoni ċentrali.

Fejn l-avveniment li jirriżulta fid-dannu jseħħ, jew id-dannu jirriżulta, waqt l-eżerċizzju ta’ l-attività ta’ fergħa, aġenzija jew kwalunkwe stabbiliment ieħor, il-post fejn il-fergħa, l-aġenzija jew kwalunkwe stabbiliment ieħor ikunu jinsabu għandu jitqies bħala l-post tar-residenza abitwali.

2.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, ir-residenza abitwali ta’ persuna fiżika li taġixxi fl-eżerċizzju ta’ l-attività ta’ negozju tagħha għandha tkun il-post prinċipali ta’ negozju tagħha.

Artikolu 24

Esklużjoni ta’ renvoi

L-applikazzjoni ta’ liġi, ta’ kwalunkwe pajjiż, speċifikata minn dan ir-Regolament tfisser l-applikazzjoni tar-regoli tal-liġi fis-seħħ f’dak il-pajjiż diversi mir-regoli tad-dritt internazzjonali privat tiegħu.

Artikolu 25

Stati b’aktar minn sistema legali waħda

1.   Fejn Stat jinkludi diversi unitajiet territorjali, b’kull waħda minnhom bir-regoli legali tagħha fir-rigward ta’ obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali, kull unità territorjali għandha titqies bħala pajjiż għall-finijiet ta’ l-identifikazzjoni tal-liġi applikabbli taħt dan ir-Regolament.

2.   Stat Membru li fih unitajiet territorjali differenti ikollhom ir-regoli legali proprji tagħhom fir-rigward ta’ obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali ma għandux ikun meħtieġ li japplika dan ir-Regolament għal konflitti bejn il-liġijiet ta’ tali unitajiet biss.

Artikolu 26

L-ordni pubbliku tal-forum

L-applikazzjoni ta’ dispożizzjoni ta’ liġi, ta’ kwalunkwe pajjiż, speċifikata minn dan ir-Regolament tista tiġi eskluża biss jekk tali applikazzjoni tkun manifestament inkompatibbli ma’ l-ordni pubbliku (“ordre public”) tal-forum.

Artikolu 27

Ir-relazzjoni ma’ dispożizzjonijiet oħra tal-liġi Komunitarja

Dan ir-Regolament ma għandux jippreġudika l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja li, relattivament għal materji partikolari, jistabbilixxu regoli tal-konflitt ta’ liġijiet fir-rigward ta’ obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali.

Artikolu 28

Ir-relazzjoni ma’ konvenzjonijiet internazzjonali eżistenti

1.   Dan ir-Regolament ma għandux jippreġudika l-applikazzjoni ta’ konvenzjonijiet internazzjonali li għalihom Stat Membru wieħed jew aktar ikunu Partijiet fiż-żmien meta jiġi adottat dan ir-Regolament u li jistabbilixxu regoli tal-konflitt ta’ liġijiet fir-rigward ta’ obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali.

2.   Madankollu, bejn l-Istati Membri, dan ir-Regolament għandu jipprevalixxi fuq konvenzjonijiet konklużi esklussivament bejn tnejn jew aktar minnhom sa fejn tali konvenzjonijiet jikkonċernaw materji regolati minn dan ir-Regolament.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 29

Lista ta’ konvenzjonijiet

1.   Sal-11 ta’ Lulju 2008, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-lista ta’ konvenzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 28(1). Wara dik id-data, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-denunzji kollha ta’ tali konvenzjonijiet.

2.   Il-Kummissjoni għandha, fi żmien sitt xhur mir-riċezzjoni, tippubblika fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea:

(i)

lista tal-konvenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1;

(ii)

id-denunzji msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 30

Klawsola ta’ reviżjoni

1.   Mhux aktar tard mill-20 ta’ Awwissu 2011, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Jekk ikun meħtieġ, ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposti għall-adattament ta’ dan ir-Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi:

(i)

studju dwar l-effetti tal-mod li bih liġi barranija tiġi trattata fil-ġurisdizzjonijiet differenti u dwar il-miżura sa fejn il-qrati fl-Istati Membri japplikaw liġi barranija fil-prattika skond dan ir-Regolament;

(ii)

studju dwar l-effetti ta’ l-Artikolu 28 ta’ dan ir-Regolament fir-rigward tal-Konvenzjoni ta’ l-Aja ta’ l-4 ta’ Mejju 1971 dwar il-liġi applikabbli għall-aċċidenti tat-traffiku.

2.   Mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2008, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew studju dwar is-sitwazzjoni fil-qasam tal-liġi applikabbli għal obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li jirriżultaw minn vjolazzjonijiet tal-privatezza u ta’ drittijiet marbuta mal-personalità, b’kont meħud ta’ regoli relatati mal-liberta’ ta’ l-istampa u l-libertà ta’ l-espressjoni fil-media, u kwistjonijiet dwar il-konflitt ta’ liġijiet relatati mad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (7).

Artikolu 31

Regola temporali relattiva għall-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu japplika għal avvenimenti li jwasslu għal dannu li jseħħu wara d-dħul fis-seħħ tiegħu.

Artikolu 32

Id-data ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu japplika mill-11 ta’ Jannar 2009, ħlief għall-Artikolu 29, li għandu japplika mill-11 ta’ Lulju 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skond it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta’ Lulju 2007.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

M. LOBO ANTUNES


(1)  ĠU C 241, 28.9.2004, p. 1.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Lulju 2005 (ĠU C 157 E, 6.7.2006, p. 371), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-25 ta' Settembru 2006 (ĠU C 289 E, 28.11.2006, p. 68) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Jannar 2007 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Riżoluzzjoni Leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Ġunju 2007.

(3)  ĠU C 12, 15.1.2001, p. 1.

(4)  ĠU C 53, 3.3.2005, p. 1.

(5)  ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(6)  ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

(7)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.


Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-klawsola ta' reviżjoni (artikolu 30)

Il-Kummissjoni, wara l-istedina tal-Parlament u tal-Kunsill fil-qafas ta' l-Artikolu 30 tar-Regolament “Ruma II”, ser tressaq, mhux aktar tard minn Diċembru ta' l-2008, studju dwar is-sitwazzjoni fil-qasam tal-liġi applikabbli għal obbligi mhux kuntrattwali li joħorġu minn ksur tal-privatezza u ta' drittijiet marbuta mal-personalità. Il-Kummissjoni ser tikkunsidra l-aspetti kollha tas-sitwazzjoni u tieħu miżuri xierqa jekk dawn ikun meħtieġa.