ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 179

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
7 ta' Lulju 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 799/2007 tas-6 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2007 tas-6 ta’ Lulju 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1859/82 rigward l-għażla ta’ oqsma li jippreżentaw il-kontijiet sabiex jiġi determinat id-dħul ta’ l-oqsma agrikoli

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 801/2007 tas-6 ta’ Lulju 2007 li jikkonċerna l-esportazzjoni ta’ l-ikrupru ta’ ċerti tipi ta’ skart imniżżla fl-Anness III jew IIIA tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 lejn pajjiżi fejn id-Deċiżjoni ta’ l-OECD dwar il-kontroll ta’ movimenti intrakonfinali ta’ l-iskart ma tapplikax ( 1 )

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 802/2007 tal-5 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni fuq is-sajd għall-merluzz fiż-żona IV ta' l-ICES u l-ilmijiet taż-żona IIa tal-KE minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Iżvezja

36

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/470/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2007 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Kirgiża dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta’ l-ajru

38

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Kirgiża dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru

39

 

 

2007/471/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta’ Ġunju 2007 dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen relatati mas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen fir-Repubblika Ċeka, fir-Repubblika ta’ l-Estonja, fir-Repubblika tal-Latvja, fir-Repubblika tal-Litwanja, fir-Repubblika ta’ l-Ungerija, fir-Repubblika ta’ Malta, fir-Repubblika tal-Polonja, fir-Repubblika tas-Slovenja u fir-Repubblika Slovakka

46

 

 

2007/472/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 2007 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni ta’ Schengen ta’ l-1990, li temenda r-Regolament Finanzjarju dwar l-ispejjeż ta’ l-installazzjoni u l-operazzjoni tal-funzjoni ta’ sostenn tekniku għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (C.SIS)

50

 

 

2007/473/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 2007 dwar id-deklassifika ta’ ċerti partijiet mill-Manwal SIRENE adottat mill-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen ta’ l-14 ta’ Ġunju 1985

52

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/474/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kumissjoni ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 dwar l-allokazzjoni ta’ jiem addizzjonali fuq il-baħar fit-Taqsimiet VIIIc u IXa ta’ l-ICES bl-eċċezzjoni tal-Golf ta’ Cadiz, lill-Portugall (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3186)

53

 

 

FTEHIM

 

 

Kunsill

 

*

Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ ta’ Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar il-konklużjoni tan-negozjati rigward l-Artikolu XXIV:6 tal-GATT

55

 

 

 

*

Avviż lil qarrej(Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

7.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 179/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 799/2007

tas-6 ta’ Lulju 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-7 ta’ Lulju 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 6 ta’ Lulju 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 756/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANNESS

tar-Regolament tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

36,7

TR

95,6

ZZ

66,2

0707 00 05

JO

151,2

TR

74,4

ZZ

112,8

0709 90 70

IL

42,1

TR

97,2

ZZ

69,7

0805 50 10

AR

71,9

UY

55,8

ZA

64,3

ZZ

64,0

0808 10 80

AR

84,2

BR

79,5

CL

93,8

CN

92,0

NZ

99,1

US

125,3

UY

77,0

ZA

96,1

ZZ

93,4

0808 20 50

AR

78,3

CL

87,5

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

102,7

ZZ

85,5

0809 10 00

TR

203,0

ZZ

203,0

0809 20 95

TR

271,1

US

506,2

ZZ

388,7

0809 30 10 , 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


7.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 179/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 800/2007

tas-6 ta’ Lulju 2007

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1859/82 rigward l-għażla ta’ oqsma li jippreżentaw il-kontijiet sabiex jiġi determinat id-dħul ta’ l-oqsma agrikoli

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat r-Regolament tal-Kunsill Nru 79/65/KEE tal-15 ta’ Ġunju 1965 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta’ informazzjoni ta’ kontabilità dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta’ azjendi agrikoli fil-Komunità Ekonomika Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(4) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1859/82 (2) jistipula, għal kull Stat Membru, il-limitu tad-daqs ekonomiku tad-ditti tal-kontabilità, inklużi fil-qasam ta’ l-istħarriġ tan-netwerk dwar l-informazzjoni tal-kontabilità agrikola.

(2)

L-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 1859/82 jistipula l-għadd ta’ ditti tal-kontabilità għal kull diviżjoni.

(3)

Wara l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija, għandhom jiġu stabbiliti l-limiti kif ukoll l-għadd ta’ ditti tal-kontabilità għal dawn iż-żewġ Stati Membri.

(4)

Biex tkun garantita rappreżentanza effiċjenti tas-sitwazzjoni fis-Slovakkja, il-limitu kif ukoll l-għadd tad-ditti tal-kontabilità li jikkonċernaw is-Slovakkja għandhom ikunu adattati.

(5)

Ir-Regolament (KEE) Nru 1859/82 għandu għalhekk jiġi emendat f'dan is-sens.

(6)

Il-miżuri provduti f'dan ir-Regolament jikkonformaw ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Komunitarju għan-Netwerk dwar l-Informazzjoni tal-Kontabilità Agrikola.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 1859/82 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2 għandu jiġu sostitwit bis-segwenti:

“Artikolu 2

Għas-sena tal-kontijiet 2007 (perjodu ta’ 12-il xahar konsekuttiv li jibda bejn l-1 ta’ Jannar 2007 u l-1 ta’ Lulju 2007) u għas-snin tal-kontijiet sussegwenti, il-limitu li għalih issir referenza fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KEE) Nru 79/65 fl-ESU għandu jkun kif ġej:

Il-Belġju: 16-il ESU

Il-Bulgarija: ESU 1

Ir-Repubblika Ċeka: 4 ESU

Id-Danimarka: 8 ESU

Il-Ġermanja: 16-il ESU

L-Estonja: 2 ESU

L-Irlanda: 2 ESU

Il-Greċja: 2 ESU

Spanja: 2 ESU

Franza: 8 ESU

L-Italja: 4 ESU

Ċipru: 2 ESU

Il-Latvja: 2 ESU

Il-Litwanja: 2 ESU

Il-Lussemburgu: 8 ESU

L-Ungerija: 2 ESU

Malta: 8 ESU

L-Olanda: 16-il ESU

L-Awstrija: 8 ESU

Il-Polonja: 2 ESU

Il-Portugall: 2 ESU

Ir-Rumanija: ESU 1

Is-Slovenja: 2 ESU

Is-Slovakkja: 8 ESU

Il-Finlandja: 8 ESU

L-Iżvezja: 8 ESU

Ir-Renju Unit (bl-eċċezzjoni ta’ l-Irlanda ta’ Fuq): 16-il ESU

Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq biss) 8 ESU.”

(2)

Fl-Artikolu 5, għandu jiżdied is-subparagrafu segwenti:

“Il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-pjan ta’ l-għażla tagħhom għas-sena tal-kontijiet 2007 qabel il-31 ta’ Lulju 2007.”

(3)

L-Anness I huwa emendat skond l-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum mill-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mis-sena tal-kontijiet 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 6 ta’ Lulju 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU 109, 23.6.1965, p. 1859/65. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, tad-20.12.2006, p. 28).

(2)  ĠU L 205, 13.7.1982, p. 5. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1860/2006 (ĠU L 358, 16.12.2006, p. 31).


ANNESS

L-Anness I għar-Regolament (KEE) Nru 1859/82 huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-parti li tikkonċerna lis-Slovakkja għandha tiġi sostitwita bis-segwenti:

“810

SLOVAKKJA

502 ”

(2)

It-tabella segwenti li tikkonċerna lill-Bulgarija u lir-Rumanija għandha tiġi miżjuda:

“In-numru ta' referenza

Isem id-diviżjoni

L-għadd ta' ditti tal-kontabilità għas-sena tal-kontijiet

2007

2008

2009 ’l quddiem

830

IL-BULGARIJA

2 000

2 000

2 000  (*)


In-numru ta' referenza

Isem id-diviżjoni

L-għadd ta' ditti tal-kontabilità għas-sena tal-kontijiet

2007

2008

2009

2010 ’l quddiem

840

IR-RUMANIJA

1 000

2 000

4 000

6 000  (**)


(*)  Għall-2009 u għas-snin sussegwenti tal-kontijiet, il-Bulgarija għandu jkollha sitt diviżjonijiet (l-Anness għar-Regolament 79/65/KEE) u dan in-numru ta' ditti tal-kontabilità, li jikkorrispondi mat-total għall-pajjiż, għandu jiġi allokat għal kull diviżjoni.

(**)  Għall-2010 u għas-snin sussegwenti tal-kontijiet, ir-Rumanija għandu jkollha tmien diviżjonijiet (l-Anness għar-Regolament 79/65/KEE) u dan in-numru ta' ditti tal-kontabilità, li jikkorrispondi mat-total għall-pajjiż, għandu jiġi allokat għal kull diviżjoni.”


7.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 179/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 801/2007

tas-6 ta’ Lulju 2007

li jikkonċerna l-esportazzjoni ta’ l-ikrupru ta’ ċerti tipi ta’ skart imniżżla fl-Anness III jew IIIA tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 lejn pajjiżi fejn id-Deċiżjoni ta’ l-OECD dwar il-kontroll ta’ movimenti intrakonfinali ta’ l-iskart ma tapplikax

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill ta’ l-14 ta’ Ġunju 2006 dwar ġarr bil-vapur ta’ l-iskart (1), b’mod partikolari l-Artikolu 37(2) tiegħu,

Wara konsultazzjoni mal-pajjiżi kkonċernati,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, il-Kummissjoni bagħtet tweġiba bil-miktub lil kull pajjiż fejn id-Deċiżjoni C(2001)107/Finali tal-Kunsill ta’ l-OECD rigward ir-reviżjoni tad-Deċiżjoni C(92)39/Finali dwar il-kontroll tal-movimenti intrakonfinali ta’ l-iskart maħsub għall-operati ta’ rkupru ma tapplikax, biex tfittex konfermazzjoni bil-miktub li l-iskart, imniżżel fl-Anness III jew IIIA ta’ dan ir-Regolament u li l-esportazzjoni tiegħu mhix projbita skond l-Artikolu 36 tiegħu, jista’ jiġi esportat mill-Komunità għall-irkupri f’dak il-pajjiż u li jitlob indikazzjoni dwar liema proċedura ta’ kontroll, jekk hemm waħda, se tiġi segwita fil-pajjiż ta’ destinazzjoni.

(2)

F’dawn it-talbiet, kull pajjiż intalab jindika jekk kienx għażel projbizzjoni jew proċedura u kunsens b'notifika minn qabel bil-miktub, jew jekk ma kienx se jwettaq kontroll, rigward tali skart.

(3)

Il-Kummissjoni rċeviet tweġibiet għat-talbiet bil-miktub tagħha mill-Alġerija, Andorra, l-Arġentina, il-Botswana, il-Belarus, iċ-Ċili, iċ-Ċina, iċ-Ċina (Ħong Kong), il-Kosta Rika, il-Gujana, l-Indja, il-Liechtenstein, il-Moldova, l-Oman, il-Peru, il-Filippini, il-Federazzjoni Russa, is-Sri Lanka, it-Tajwan, it-Tajlandja, il-Vjetnam.

(4)

Ċerti pajjiż ma ħarġux konferma bil-miktub li l-iskart jista’ jiġi esportat lilhom mill-Komunità għall-irkupru. Għalhekk, skond it-tieni sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, dawn il-pajjiżi għandhom jitqiesu bħala li għażlu proċedura ta’ kunsens minn qabel bil-miktub.

(5)

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom jieħdu post id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1547/1999 tat-12 ta’ Lulju 1999 li jistabbilixxi l-proċeduri ta' kontroll skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 259/93 li għandhom japplikaw għat-trasport ta' ċertu tipi ta' skart lejn ċerti pajjiżi li għalihom ma tapplikax id-Deċiżjoni finali tal-OECD C(92)39 (2). Ir-Regolament (KEE) Nru 1461/1999 għandu għalhekk jitħassar,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-esportazzjoni għall-irkupru ta’ l-iskart elenkat fl-Anness III jew IIIA tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, u li l-esportazzjoni tagħhom mhix projbita skond l-Artikolu 36 tagħha, għal ċerti pajjiżi fejn id-Deċiżjoni ta’ l-OECD ma tapplikax, se titmexxa minn proċeduri li jirriflettu l-għażliet magħmula minn dawk il-pajjiżi bejn

(a)

projbizzjoni;

(b)

proċedura ta’ avviż jew kunsens minn qabel bil-miktub, jew

(ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni,

kif stipulat fl-Anness.

Artikolu 2

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1547/1999 huwa mħassar.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 6 ta’ Lulju 2007.

Għall-Kummissjoni

Peter MANDELSON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 185, 17.7.1999, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1792/2006 (ĠU L 362, 20.12.2006, p. 1).


ANNESS

Għażliet magħmula minn ċerti pajjiżi skond l-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006

L-ALĠERIJA

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

 

GC030 ex 890800

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

L-oħrajn kollha

ANDORRA

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

Kull skart

 

 

L-ARĠENTINA

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

 

B1010

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

B1140

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

Minn B3010:

alkoħol ta' polivinil

Skart ta' raża vulkanizzata jew prodotti ta' kondensazzjoni li jinkludi dawn li ġejjin:

raża ta' urea formaldehyde

raża ta' phenol formaldehyde

raża ta' melamine formaldehyde

raża ta' expoxy

raża ta' alkyd

polyamidi

It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat (1):

Perfluoroetilene/propylene (FEP)

Perfluoro alkoxyl alkane

Etere ta' Tetrafluoroetilene/per fluoro vinil (PFA)

Etere ta' Tetrafluoroetilene/per fluoro methylvinil (MFA)

Polivinilflworidu (PVF)

Polivinilideneflworidu (PVDF)

minn B3010 l-oġġetti l-oħra kollha

minn B3010:

butyral ta' polivinil

l-aċetat polivinil

minn B3020:

Karti jew kartun magħmul prinċipalment minn polpa mekanika (pereżempju, gazzetti, ġurnali u

Materjal stampat b'mod simili) - oħrajn, li jinkludu iżda mhux limitati għal tnejn. skart mhux separat.

minn B3020 l-oġġetti l-oħra kollha

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

minn B3070:

Fungu miċelju deattivat mill-produzzjoni ta' penisilin li ser jintużaw bħala ikel għall-annimali

Minn: B3070 l-oġġetti l-oħra kollha

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040

262030

262090

 

 

GC010

 

GC020

 

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

IL-BELARUS

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

 

minn B1010:

Ruttam tal-Ġermanju

Ruttam tal-Vanadju

Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

Ruttam tat-Torju

minn B1010: l-oġġetti l-oħra kollha

 

minn B1020:

Ruttam tal-Berillju

Ruttam tal-Tellurju

minn B1020: l-oġġetti l-oħra kollha

 

minn B1030:

trab tal-Vanadju

minn B1030: l-oġġetti l-oħra kollha

 

minn B1031:

trab tat-Titanju

minn B1031: l-oġġetti l-oħra kollha

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

B1080

 

 

 

B1090

 

B1100

 

 

B1115

 

 

Minn B1120: Metalli ta’ tranżizzjoni

Minn B1120| Lantanidi (metalli ta' l-art rari):

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

 

B1190

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

minn B2020:

Skart tal-Ħġieġ f'forma mhux dispersibbli

Skart ta' ħġieġ miksur u ruttam ta' ħġieġ minbarra ħġieġ minn tubi vakwi u ħġieġ attivat ieħor

skart ta’ ħġieġ li fih sustanzi speċifiċi

minn B2020 l-oġġetti l-oħra kollha

 

 

B2030

 

minn B2040:

Sulfat ta' kalċju raffinat parzjalment li jiġi mit-tnehhija ta' kubrit mit-tromba ta' ċumnija tal-gass (FGD)

Fdal mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid (’il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

minn B2040:

Skart ta' ġibs ta' bordijiet tal-ħitan jew ġibsbord li jiġi mit-twaqqigħ tal-bini

Kubrit solidu

Ħaġra tal-ġir mill-produzzjoni taċ-ċjanamid tal-kalċju (li għandu pH anqas minn 9)

Kloruri tas-sodju, potassju u kalċju

Karborundu (karburju tas-silikon)

Konkrit imfarrak

Litju-Tantalu u Litju-Niobju li fih ruttam ta' ħġieġ

 

B2060

 

 

B2070

 

 

 

B2080

 

 

B2090

 

B2100

 

 

B2110

 

minn B2120 soluzzjonijiet bażiċi u ta’ l-aċtu għall-iskart li fihom sustanzi speċifiċi

minn B2120 l-oġġetti l-oħra kollha

 

 

 

B2130

 

 

 

 

minn B3010:

Il-materjali tal-plastik u tal-plastik imħallat li ġejjin, sakemm ma jkunux imħallta bi skart ieħor u huma ppreparati skond xi speċifikazzjoni:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

etilene

styrene

polypropylene

polyetilene terephthalate

acrylonitrile

butadiene

polyamidi

polybutylene terephthalate

polykarbonji

Polimeri ta' akriliku

polyuretanu (li ma fihx CFC)

methacrylate ta' polimethyl

alkoħol ta' polivinil

butyral ta' polivinil

l-aċetat polivinil

Skart ta' raża vulkanizzata jew prodotti ta' kondensazzjoni li jinkludi dawn li ġejjin:

raża ta' urea formaldehyde

raża ta' phenol formaldehyde

raża ta' melamine formaldehyde

raża ta' expoxy

raża ta' alkyd

polyamidi

minn B3010:

Il-materjali tal-plastik u tal-plastik imħallat li ġejjin, sakemm ma jkunux imħallta bi skart ieħor u huma ppreparati skond xi speċifikazzjoni:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

polyacetals

polyeteri

Sulfidi ta' polyfenilene

Alkani C10-C13 (li jintużaw sabiex isir il-plastik)

polysiloxanes

* It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat

Perfluoroetilene/propylene (FEP)

Perfluoro alkoxyl alkane

Etere ta' Tetrafluoroetilene/per fluoro vinil (PFA

Etere ta' Tetrafluoroetilene/per fluoro methylvinil (MFA)

Polivinilflworidu (PVF)

Polivinilideneflworidu (PVDF)

 

 

B3020

 

minn B3030:

Skart tas-suf jew tax-xagħar fin jew aħrax ta' l-annimali, inkluż l-iskart tal-ħjut iżda eskluż il-materjal “garnetted”

minn B3030 l-oġġetti l-oħra kollha

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

B3050

 

minn B3060:

Tneħħija ta' gass: fdalijiet li jirriżultaw mit-trattament ta' sustanzi tax-xaħam jew xemgħat ta' l-annimali jew veġetali

Skart ta' l-għadam u l-punti ċentrali tal-qrun, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, ippreparati b'mod sempliċi (imma mhux maqtugħin fil-forom), trattati bl-aċtu jew bil-ġelatina mneħħija

Skart tal-ħut

minn B3060 l-oġġetti l-oħra kollha

 

 

B3065

 

minn B3070:

Skart ta' xagħar uman

Minn: B3070 l-oġġetti l-oħra kollha

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

Ex GB040 Kagaxxa galvanika li fiha r-ram

 

Ex GB040 kagazzi minn metalli prezzjużi

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

Ex GE020 skart tal-fibri tal-ħġieġ li fihom karatteristiċi fiżikokimiċi simili għall-asbestos

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

IL-BOTSWANA

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

B1

 

 

B2

 

 

B3010

 

 

from B3020

All others

minn B3020:

Il-materjali li ġejjin, sakemm ma jkunux imħallta bi skart perikoluż: Skart u ruttam ta' karti jew ta' kartuna ta':

Karta jew kartun mhux ibbliċjati jew ta' karti jew kartun immewġin

Karti jew kartun ieħor, magħmul prinċipalment minn polpa ibbliċjata kimikament, mhux ikkuluriti fil-massa

Karti jew kartun magħmul prinċipalment minn polpa mekanika (per eżempju, gazzetti, ġurnali u materjal stampat b'mod simili)

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3036

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

IĊ-ĊILÌ

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

 

B1010

 

 

B1031

 

 

B1050

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1115

 

 

B1250

 

 

B2060

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 minn 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 minn 7001

Minn 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 minn 2621

 

 

GG030 minn 2621

 

 

GH013 391530

minn 390410—40

 

 

GN010 minn 050200

 

 

GN020 minn 050300

 

 

GN030 minn 050590

 

 

 

L-oħrajn kollha

IĊ-ĊINA

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

minn B1010:

Ruttam tal-Molibdenu

Ruttam tal-Kobalt

Ruttam tal-Bismut

Ruttam taż-Żirkonju

Ruttam tal-Manganiż

Ruttam tal-Ġermanju

Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

Ruttam tat-Torju

Ruttam tal-membri tal-grupp ta' elementi metalliċi rari

Ruttam tal-Kromju

minn B1010:

Ruttam tat-Tungstenu

Ruttam tal-Manjesju

Ruttam tat-Titanju

Ruttam tal-Vanadju

minn B1010:

Metalli Prezzjużi (deheb, fidda, il-grupp tal-platinu, imma mhux merkurju)

Ruttam tal-ħadid u l-Azzar

Ruttam tar-Ram

Ruttam tan-Nîkil

Ruttam ta' l-Alluminju

Ruttam taż-Żingu

Ruttam tal-Landa

Ruttam tat-Tantalu

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

B1090

 

 

minn B1100 l-oġġetti l-oħra kollha

 

minn B1100:

Żingu mhux pur u iebes

 

B1115

 

Minn B1120

Lantanidi (metalli ta' l-art rari):

minn B1120 l-oġġetti l-oħra kollha

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

 

B1210

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

minn B3010:

Il-materjali tal-plastik u tal-plastik imħallat li ġejjin, sakemm ma jkunux imħallta bi skart ieħor u huma ppreparati skond xi speċifikazzjoni:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

etilene

styrene

polypropylene

polyetilene terephthalate

acrylonitrile

butadiene

polyacetals

polyamidi

polybutylene terephthalate

polykarbonji

Skart ta' raża vulkanizzata jew prodotti ta' kondensazzjoni li jinkludi dawn li ġejjin:

raża ta' urea formaldehyde

raża ta' melamine formaldehyde

raża ta' expoxy

raża ta' alkyd

minn B3010:

Il-materjali tal-plastik u tal-plastik imħallat li ġejjin, sakemm ma jkunux imħallta bi skart ieħor u huma ppreparati skond xi speċifikazzjoni:

Polyeteri

Sulfidi ta' polyfenilene

Polimeri ta' akriliku

Alkani C10-C13 (li jintużaw sabiex isir il-plastik)

Polyuretanu (li ma fihx CFC)

Polysiloxanes

Methacrylate ta' polimethyl

Alkoħol ta' polivinil

Butyral ta' polivinil

L-aċetat polivinil

Skart ta' raża vulkanizzata jew prodotti ta' kondensazzjoni li jinkludi dawn li ġejjin:

raża ta' phenol formaldehyde

polyamidi

It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat (2):

Perfluoroetilene/propylene (FEP)

Perfluoro alkoxyl alkane

Etere ta' Tetrafluoroetilene/per fluoro vinil (PFA)

Etere ta' Tetrafluoroetilene/per fluoro methylvinil (MFA)

Polivinilflworidu (PVF)

Polivinilideneflworidu (PVDF)

 

 

 

B3020

Minn B3030 l-oħrajn kollha

 

minn B3030:

Mill-iskart tal-qoton (li jinkludi skart ta' ħjut u stokk ta' granata)

Skart ta’ ħjut (li jinkludi skart ta’ ħajt)

Oħrajn

Skart (li jinkludi suf qasir, skart ta’ ħjut u stokk ta' granata) ta'

fibri sintetiċi

fibri artifiċjali

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

minn B3060 l-oħrajn kollha

 

minn B3060:

minn skart li jiġi minn industriji agrikoli ta’ l-ikel sakemm ma jkunx infettuż:

Skart ta' l-għadam u l-punti ċentrali tal-qrun, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, ippreparati b'mod sempliċi (imma mhux maqtugħin fil-forom), trattati bl-aċtu jew bil-ġelatina mneħħija

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

IĊ-ĊINA (ĦONG KONG)

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

Minn B1010 ruttam tat-tantalju

 

minn B1010 l-oġġetti l-oħra kollha

 

 

B1020

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

minn B1100 Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram

 

minn B1100 l-oġġetti l-oħra kollha

 

 

B1115

minn B1120:

Lantanidi (metalli ta' l-art rari):

 

minn B1120 l-oġġetti l-oħra kollha

 

 

B1130

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

minn B3010:

Il-materjali tal-plastik u tal-plastik imħallat li ġejjin, sakemm ma jkunux imħallta bi skart ieħor u huma ppreparati skond xi speċifikazzjoni:

polyacetals

polyeteri

Alkani C10-C13 (li jintużaw sabiex isir il-plastik)

* It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat

Perfluoroetilene/propylene (FEP)

Perfluoro alkoxyl alkane

Etere ta' Tetrafluoroetilene/per fluoro vinil (PFA)

Etere ta' Tetrafluoroetilene/per fluoro methylvinil (MFA)

Polivinilflworidu (PVF)

Polivinilideneflworidu (PVDF)

 

minn B3010:

Il-materjali tal-plastik u tal-plastik imħallat li ġejjin, sakemm ma jkunux imħallta bi skart ieħor u huma ppreparati skond xi speċifikazzjoni:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

etilene

styrene

polypropylene

polyetilene terephthalate

acrylonitrile

butadiene

polyamidi

polybutylene terephthalate

polykarbonji

Sulfidi ta' polyfenilene

Polimeri ta' akriliku

polyuretanu (li ma fihx CFC)

polysiloxanes

methacrylate ta' polimethyl

alkoħol ta' polivinil

butyral ta' polivinil

l-aċetat polivinil

Skart ta' raża vulkanizzata jew prodotti ta' kondensazzjoni li jinkludi dawn li ġejjin:

raża ta' urea formaldehyde

raża ta' phenol formaldehyde

raża ta' melamine formaldehyde

raża ta' expoxy

raża ta' alkyd

polyamidi

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

IL-KOSTA RIKA

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

Kull skart

 

 

IL-GUJANA

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

 

 

Kollha

L-INDJA

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

 

 

Kollha

IL-LIECHTENSTEIN

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

 

 

Kollha

IL-MOLDOVA

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

minn B3020:

minn B3020:

Il-materjali li ġejjin, sakemm ma jkunux imħallta bi skart perikoluż: Skart u ruttam ta' karti jew ta' kartuna ta':

Karta jew kartun mhux ibbliċjati jew ta' karti jew kartun immewġin

karti jew kartun ieħor, magħmul prinċipalment minn polpa ibbliċjata kimikament, mhux ikkuluriti fil-massa

Karti jew kartun magħmul prinċipalment minn polpa mekanika (pereżempju, gazzetti, ġurnali u materjal stampat b'mod simili)

 

L-oħrajn kollha

 

 

L-OMAN

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

minn B1010 l-oħrajn kollha

minn B1010:

Ruttam tal-ħadid u l-Azzar

 

L-oħrajn kollha

 

 

IL-PERU

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

 

Kull skart

 

IL-FILIPPINI

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

minn B1010 ruttam tal-Kobalt

minn B1010 l-oġġetti l-oħra kollha

 

minn B1020:

Ruttam tal-Ċomb (imma li jeskludi batteriji ta' aċidu ta' ċomb)

minn B1020 l-oġġetti l-oħra kollha

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

minn B1120: Kobalt, Lantanu

minn B1120 l-oġġetti l-oħra kollha

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

 

minn B2030:

Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta' metall u ċeramika)

minn B2030:

Fibri b'bażi ta' ċeramika mhux speċifikati jew inklużi f'postijiet oħra

 

B2040

 

B2060

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1010

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

B2110

 

 

 

B2120

B2130

 

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

B3140

 

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

GE020 ex 7001

 

GE020 ex 701939

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

IS-SRI LANKA

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

 

Kull skart

 

IT-TAJWAN

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

 

minn B1010:

Metalli Prezzjużi (deheb, fidda, il-grupp tal-platinu, imma mhux merkurju)

Ruttam tat-Tantalu

Ruttam tal-Molibdenu

Ruttam tal-Kobalt

Ruttam tal-Bismut

Ruttam taż-Żirkonju

Ruttam tal-Manganiż

Ruttam tal-Vanadju

Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

Ruttam tat-Torju

Ruttam tal-membri tal-grupp ta' elementi metalliċi rari

Ruttam tal-Kromju

minn B1010:

Ruttam tal-ħadid u l-Azzar

Ruttam tar-Ram

Ruttam tan-Nîkil

Ruttam ta' l-Alluminju

Ruttam taż-Żingu

Ruttam tal-Landa

Ruttam tat-Tungstenu

Ruttam tal-Manjesju

Ruttam tat-Titanju

Ruttam tal-Ġermanju

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

B1040

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

minn B1100:

Tneħħija ta' alluminju mill-wiċċ ta' likwidu (jew tneħħija mill-wiċċ ta' likwidu) li jeskludi fdalijiet ta' melħ minn metall imdewweb

Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi mdewwbin għal iżjed raffinar

Fdalijiet minn landa mdewba li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0.5 % landa

minn B1100:

Żingu mhux pur u iebes

Ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu:

Ħmieġ ta' fuq ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (>90 % Zn)

Ħmieġ ta' isfel ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (>92 % Zn)

Ħmieġ taż-żingu użat fil-proċess li bih isir xogħol fondut minn forom tal-metall (>85 % Zn)

Ħmieġ ta' biċċiet taż-żingu ġej minn magna li tiggalvanizza b'għadsa taħraq (mazzi) (>92 % zn)

Tneħħija ta' żingu mill-wiċċ ta' likwidu

 

B1115

 

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

minn B2040 l-oħrajn kollha

minn B2040:

Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid (’il fuq minn 20 %) u ipproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

minn B3010:

polyuretanu (li ma fihx CFC)

Raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni

ex B3010 L-oħrajn kollha

 

 

B3020

 

B3030

 

 

B3035

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

 

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

IT-TAJLANDJA

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

 

 

B1010

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

minn B1100 l-oħrajn kollha

minn B1100:

Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi mdewwbin għal iżjed raffinar

Fdalijiet minn landa mdewba li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0.5 % landa

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

 

B2030

 

minn B2040:

Fdal mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid (’il fuq minn 20 %) u pproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

Ħaġra tal-ġir mill-produzzjoni taċ-ċjanamid tal-kalċju (li għandu pH anqas minn 9)

Litju-Tantalu u Litju-Niobju li fih ruttam ta' ħġieġ

minn B2040 l-oħrajn kollha

 

 

B2060

 

 

B2070

 

B2080

 

 

B2090

 

 

 

B2100

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

minn B3010:

Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri li ġejjin

It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat (3)

minn B3010:

Raża ta’ l-iskart vulkanizzata jew prodotti ta’ kondensazzjoni

 

 

B3020

 

minn B3030:

Skart (li jinkludi suf qasir, skart ta’ ħjut u stokk ta' granata) ta' fibri magħmula mill-bniedem

Ċraret użati, ruttam ta' ħjut tal-qanneb, ħbula, ħabel u kajbils u oġġetti ta' ħjut tal-qanneb użati, ħbula, ħabel jew kajbils tat-tessuti

minn B3030 l-oħrajn kollha

 

B3035

 

 

minn B3040:

Skart ieħor tal-lastiku (li jeskludi dak l-iskart speċifikat f'postijiet oħra)

minn B3040:

Skart u ruttam ta' lastiku iebes (e.ż. ebone)

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

IL-VJETNAM

a)

projbizzjoni;

b)

notifika u kunsens minn qabel bil-miktub

ċ)

l-ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni

minn B1010:

Metalli Prezzjużi (deheb, fidda, il-grupp tal-platinu, imma mhux merkurju)

Ruttam tat-Tantalu

Ruttam tal-Kobalt

Ruttam tal-Bismut

Ruttam tal-Ġermanju

Ruttam tal-Vanadju

Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

Ruttam tat-Torju

Ruttam tal-membri tal-grupp ta' elementi metalliċi rari

 

minn B1010:

Ruttam tal-ħadid u l-Azzar

Ruttam tar-Ram

Ruttam tan-Nîkil

Ruttam ta' l-Alluminju

Ruttam taż-Żingu

Ruttam tal-Landa

Ruttam tat-Tungstenu

Ruttam tal-Molibdenu

Ruttam tal-Manjesju

Ruttam tat-Titanju

Ruttam taż-Żirkonju

Ruttam tal-Manganiż

Ruttam tal-Kromju

minn B1020:

Ruttam tal-Berillju

Ruttam tal-Kadmju

Ruttam tas-Selenju

Ruttam tal-Tellurju

 

minn B1020:

Ruttam ta' l-Antimonju

Ruttam tal-Ċomb (imma li jeskludi batteriji ta' aċtu ta' ċomb)

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

minn B2040 L-oħrajn kollha

 

minn B2040:

Sulfat ta' kalċju raffinat parzjalment li jiġi mit-tnehhija ta' kubrit mit-tromba ta' ċumnija tal-gass (FGD)

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

minn B3010: L-oħrajn kollha

 

minn B3010:

etilene

styrene

polypropylene

polyetilene terephthalate

polykarbonji

 

 

B3020

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

 

GC010

GC020

 

 

 

 

GC030 ex 890800

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 


(1)  Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna fil-paġna 63 fir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).

(2)  Ara n-nota tal-qiegħ fil-paġna 64 fir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).

(3)  Ara n-nota tal-qiegħ fil-paġna 64 fir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).


7.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 179/36


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 802/2007

tal-5 ta’ Lulju 2007

li jistabbilixxi projbizzjoni fuq is-sajd għall-merluzz fiż-żona IV ta' l-ICES u l-ilmijiet taż-żona IIa tal-KE minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Iżvezja

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 26(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta’ Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-politika tas-sajd komuni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 21(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jiffissa għall-2007 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kundizzjonijiet assoċjati għal ċerti ħażniet [stokkijiet] ta' ħut u gruppi ta' ħażniet ta' ħut applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u għal bastimenti tal-Komunità, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limitazzjonijiet fuq il-qbid (3), jistabbilixxi l-kwoti għall-2007.

(2)

Skond l-informazzjoni li rċeviet il-Kummissjoni, il-qabdiet ta' l-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament mill-bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Istat Membru msemmi hemmhekk, jew li huma rreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2007.

(3)

Jeħtieġ għalhekk li jiġi pprojbit is-sajd għal dak l-istokk kif ukoll iż-żamma tiegħu fuq il-bastimenti, it-trasbord u l-ħatt tiegħu l-art,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata għall-Istat Membru msemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2007 titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

Is-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ l-Istat Membru msemmi hemmhekk jew li huma rreġistrati fih għandu jiġi pprojbit mid-data stipulata f’dak l-Anness. Huwa pprojbit li t-tali stokk maqbud minn dawk il-bastimenti wara dik id-data jinżamm fuq il-bastimenti, jiġi ttrasbordat jew jinħatt l-art.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada ta’ meta ssir il-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 5 ta’ Lulju 2007.

Għall-Kummissjoni

Fokion FOTIADIS

Direttur Ġenerali għas-Sajd u l-Affarijiet Marittimi


(1)  ĠU L 358, tal-31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (ĠU L 409, 30.12.2006, p. 11, kif ikkoreġut l-aħħar mill-ĠU L 36, 8.2.2007, p. 6).

(3)  ĠU L 15, 20.1.2007, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 444/2007 (ĠU L 106, 24.4.2007, p. 22).


ANNESS

Nru

17

Stat Membru

L-IŻVEZJA

Stokk

COD/2AC4.

Speċi

Merluzz (Gadus morhua)

Żona

IV; l-ilmijiet tal-KE taż-żona IIa

Data

13.6.2007


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kunsill

7.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 179/38


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-30 ta’ Mejju 2007

dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Kirgiża dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta’ l-ajru

(2007/470/KE)

IL-KUNSILL ta’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 80(2), flimkien ma’ l-ewwel sentenza ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 300(2),

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni fil-5 ta’ Ġunju ta’ l-2003 tiftaħ in-negozjati ma’ pajjiżi terzi dwar il-bdil ta’ ċerti dispożizzjonijiet fi ftehimiet bilaterali eżistenti bi ftehim Komunitarju;

(2)

Il-Kummissjoni nnegozjat f’isem il-Komunità Ftehim mar-Repubblika Kirgiża dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta’ l-ajru fi qbil mal-mekkaniżmi u d-Direttivi fl-Anness tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Kummissjoni tiftaħ negozjati ma’ pajjiżi terzi dwar il-bdil ta’ ċerti dispożizzjonijiet fi ftehimiet bilaterali eżistenti bi ftehim Komunitarju;

(3)

Suġġett għall-konklużjoni possibbli tiegħu f’data aktar ‘il quddiem, il-Ftehim negozjat mill-Kummissjoni għandu jiġi ffirmat u applikat provviżorjament.

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-iffirmar tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Kirgiża dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta’ l-ajru huwa hawnhekk approvat f’isem il-Komunità, soġġett għad-Deċiżjoni tal-Kunsill rigward il-konklużjoni ta’ dan il-Ftehim.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Suġġett għal l-konklużjoni tiegħu f’data aktar ‘il quddiem, il-President tal-Kunsill b’dan qed jiġi awtorizzat jinnomina l-persuna jew il-persuni bis-setgħa li tiffirma/jiffirmaw il-Ftehim f’isem il-Komunità.

Artikolu 3

Sakemm jidħol fis-seħħ, dan il-Ftehim għandu japplika provviżorjament mill-ewwel jum tax-xahar wara d-data li fiha l-Partijiet innotifikaw lil xulxin dwar it-tlestija tal-proċeduri neċessarji għal dan il-għan.

Artikolu 4

Il-President tal-Kunsill huwa permezz ta’ dan awtorizzat li jagħmel in-notifika prevista fl-Artikolu 9(2) tal-Ftehim.

Magħmul fi Brussell, 30 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

F. MÜNTEFERING


FTEHIM

bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Kirgiża dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru

IL-KOMUNITÀ EWROPEA

fuq naħa waħda, u

L-GVERN TAR-REPUBBLIKA KIRGIŻA,

min-naħa l-oħra

(minn hawn 'il quddiem “il-Partijiet”)

FILWAQT LI JINNUTAW li ftehimiet bilaterali ta’ servizzi ta’ l-ajru ġew konklużi bejn bosta Stati Membri tal-Komunità Ewropea u r-Repubblika Kirgiża li fihom dispożizzjonijiet li jmorru kontra l-liġi Komunitarja,

FILWAQT LI JINNUTAW li l-Komunità Ewropea għandha l-kompetenza esklussiva fir-rigward ta’ bosta aspetti li jistgħu jiġu inklużi fi ftehimiet ta’ servizzi bilaterali ta’ l-ajru bejn l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u pajjiżi terzi,

FILWAQT LI JINNUTAW li skond il-liġi tal-Komunità Ewropea t-trasportaturi ta’ l-ajru Komunitarji stabbiliti f’xi wieħed mill-Istati Membri għandhom id-dritt għal aċċess mhux diskriminatorju għar-rotot ta’ l-ajru bejn l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u pajjiżi terzi.

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW il-ftehimiet bejn il-Komunità Ewropea u ċerti pajjiżi terzi li jipprovdu l-possibilità għaċ-ċittadini ta’ dawn il-pajjiżi terzi li jiksbu sehem f'kumpaniji ta’ l-ajru liċenzjati bi qbil mal-liġi Komunitarja Ewropea,

FILWAQT LI JAGĦRFU li ċerti dispożizzjonijiet tal-ftehimiet għal servizzi bilaterali ta’ l-ajru bejn l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u r-Repubblika Kirgiża, li jmorru kontra l-liġi Komunitarja Ewropea, iridu jinġiebu f'konformità sħiħa ma’ dawn sabiex tiġi stabbilita bażi legali tajba għas-servizzi ta’ l-ajru bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Kirgiża u biex tiġi ppreservata l-kontinwità ta’ dawn is-servizzi ta’ l-ajru,

FILWAQT LI JAGĦRFU li d-dispożizzjonijiet fil-ftehimiet bilaterali dwar is-servizzi ta’ l-ajru konklużi bejn l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u r-Repubblika Kirgiża li (i) jeħtieġu jew jiffavorixxu l-adozzjoni ta’ ftehimiet bejn il-kumpaniji, deċiżjonijiet minn assoċjazzjonijiet ta’ kumpaniji jew prattiki konċertati li jipprevjenu, jgħawġu jew jirrestrinġu l-kompetizzjoni bejn it-trasportaturi ta’ l-ajru fuq ir-rotot rilevanti; jew (ii) isaħħu l-effetti ta’ kull ftehim, deċiżjoni jew prattika kkonċertata bħal dawn; jew (iii) jiddelegaw lit-trasportaturi ta’ l-ajru jew operaturi ekonomiċi privati oħra r-responsabbiltà għat-teħid ta’ miżuri li jipprevjenu, jgħawġu jew jirrestrinġu l-kompetizzjoni bejn it-trasportaturi ta’ l-ajru fuq ir-rotot rilevanti jistgħu jagħmlu ineffettivi r-regoli tal-kompettizzjoni applikabbli għall-kumpaniji.

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, ‘Stati Membri’ tfisser l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea.

2.   Ir-referenzi f’kull wieħed mill-ftehimiet elenkati fl-Anness I għal ċittadini ta’ l-Istat Membru li huwa parti minn dak il-ftehim għandhom jittieħdu li qed jirreferu għal ċittadini ta’ l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea.

3.   Ir-referenzi f’kull wieħed mill-ftehimiet elenkati fl-Anness I għal trasportaturi ta’ l-ajru jew linji ta’ l-ajru ta’ l-Istat Membru li huwa parti minn dak il-ftehim għandhom jittieħdu li qed jirreferu għal trasportaturi ta’ l-ajru jew linji ta’ l-ajru ddeżinjati minn dak l-Istat Membru.

4.   L-għoti tad-drittijiet tat-traffiku jibqa' jitwettaq permezz tal-ftehimiet bilaterali eżistenti jew ġejjiena.

Artikolu 2

Id-deżinjazzjoni minn Stat Membru

1.   Id-dispożizzjonijiet fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu għandhom jieħdu post id-dispożizzjonijiet li jikkorrispondu magħhom fl-artikoli elenkati fl-Anness II (a) u (b) rispettivament, f'dak li għandu x'jaqsam mad-deżinjazzjoni tat-trasportaturi ta’ l-ajru mill-Istati Membri kkonċernati, l-awtorizzazzjonijiet u l-permessi mogħtija mir-Repubblika Kirgiża, u r-rifjut, ir-revoka, is-sospensjoni jew il-limitazzjoni ta’ l-awtorizzazzjonijiet jew il-permessi tat-trasportaturi ta’ l-ajru, rispettivament.

2.   Malli tirċievi deżinjazzjoni mingħand Stat Membru, ir-Repubblika Kirgiża għandha tagħti l-awtorizzazzjonijiet u l-permessi xierqa bl-anqas dewmien proċedurali, sakemm:

(i)

it-trasportatur ta’ l-ajru jkun stabbilit, skond it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, fit-territorju ta’ l-Istat Memrbu li jkun qed jiddeżinjah skond it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u jkollu Liċenzja Operattiva valida skond il-liġi tal-Komunità Ewropea;

(ii)

kontroll regolatorju effettiv tat-trasportatur ta’ l-ajru jkun imħaddem u mantnut mill-Istat Membru responsabbli mill-ħruġ taċ-Ċertifikat ta’ l-Operaturi ta’ l-Ajru tiegħu u l-awtorità aeronawtika relevanti tkun identifikata b'mod ċar fid-deżinjazzjoni; u

(iii)

it-trasportatur ta’ l-ajru huwa proprjetà, direttament jew permezz ta’ l-akbar sehem azzjonarju, u kkontrollat effettivament mill-Istati Membri u/jew miċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri, u/jew mill-istati l-oħra elenkati fl-Anness III u/jew miċ-ċittadini ta’ dawn l-istati l-oħra.

3.   Ir-Repubblika Kirgiża tista' tirrifjuta, tirrevoka, tissospendi jew tillimita l-awtorizzazzjonijiet jew il-permessi ta’ trasportatur ta’ l-ajru minn Stat Membru f'każ li:

(i)

it-trasportatur ta’ l-ajru ma jkunx stabbilit, skond it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, fit-territorju ta’ l-Istat Membru li jkun qed jiddeżinjah skond it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea jew ma jkollux Liċenzja Operattiva valida skond il-liġi tal-Komunità Ewropea;

(ii)

ma jkunx imħaddem u mantnut kontroll regolatorju effettiv tat-trasportatur ta’ l-ajru mill-Istat Membru responsabbli mill-ħruġ taċ-Ċertifikat ta’ l-Operaturi ta’ l-Ajru tiegħu, jew l-awtorità aeronawtika relevanti ma tkunx identifikata b'mod ċar fid-deżinjazzjoni; jew

(iii)

it-trasportatur ta’ l-ajru huwa proprjetà, direttament jew permezz ta’ l-akbar sehem azzjonarju, u kkontrollat effettivament mill-Istati Membri u/jew miċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri, u/jew mill-istati l-oħra elenkati fl-Anness III u/jew miċ-ċittadini ta’ stati oħra bħal dawn.

Waqt li qed teżerċita d-dritt tagħha taħt dan il-paragrafu, ir-Repubblika Kirgiża mhix ser tiddiskrimina bejn trasportaturi ta’ l-ajru fuq il-bażi ta’ nazzjonalità.

Artikolu 3

Is-Sigurezza

1.   Id-dispożizzjonijiet fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu ser jikkomplimentaw id-dispożizzjonijiet korrispondenti fl-artikoli elenkati fl-Anness II(ċ).

2.   Meta Stat Membru ddeżinja trasportatur ta’ l-ajru li l-kontroll regolatorju huwa eżerċitat u miżmum minn Stat Membru ieħor, id-drittijiet tar-Repubblika Kirgiża taħt id-dispożizzjonijiet ta’ protezzjoni tal-ftehim bejn l-Istat Membru li ddeżinja t-trasportatur ta’ l-ajru u r-Repubblika Kirgiża għandu japplika b'mod ugwali fir-rigward ta’ l-adozzjoni, l-eżerċizzju jew iż-żamma ta’ standards ta’ sigurezza mill-Istat Membru l-ieħor u fir-rigward ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tħaddim ta’ dak it-trasportatur ta’ l-ajru.

Artikolu 4

It-tassazzjoni tal-fjuwil ta’ l-avjazzjoni

1.   Id-dispożizzjonijiet fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu jikkomplimentaw id-dispożizzjonijiet korrispondenti fl-artikoli elenkati fl-Anness II(d).

2.   Minkejja kull dispożizzjoni oħra kontra dan, xejn f'kull wieħed mill-ftehimiet elenkati fl-Anness II(d) m'għandu jżomm Stat Membru milli jimponi taxxi, imposti, dazji, drittijiet jew ħlasijiet fuq fjuwil li jiġi fornut fit-territorju tiegħu għall-użu f'vettura ta’ l-ajru ta’ trasportatur ta’ l-ajru deżinjata tar-Repubblika Kirgiża li topera bejn punt fit-territorju ta’ Stat Membru u punt ieħor fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru jew fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor.

Artikolu 5

Tariffi għall-ġarr fi ħdan il-Komunità Ewropea:

1.   Id-dispożizzjonijiet fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu jikkomplimentaw id-dispożizzjonijiet korrispondenti fl-artikoli elenkati fl-Anness II(e).

2.   It-tariffi li għandhom jiġu ddebitati mit-trasportatur(i) ta’ l-ajru deżinjata/i mir-Repubblika Kirgiża permezz ta’ ftehim elenkat fl-Anness I li fih dispożizzjoni elenkata fl-Anness II (e) għal ġarr li jseħħ kollu kemm hu fi ħdan il-Komunità Ewropea għandhom ikunu suġġetti għal-liġi Komunitarja Ewropea.

Artikolu 6

Kompatibbiltà mar-regoli tal-kompetizzjoni

1.   Minkejja kull dispożizzjoni kontra, xejn f'kull wieħed mill-ftehimiet elenkati fl-Anness I m'għandu (i) jiffavorixxi l-adozzjoni ta’ ftehimiet bejn impriżi, deċiżjonijiet minn assoċjazzjonijiet ta’ impriżi jew prattiki kkonċertati li jipprevjenu jew ixekklu l-kompetizzjoni; (ii) isaħħu l-effetti ta’ kull ftehim, deċiżjoni jew prattika kkonċertata ta’ dan it-tip; jew (iii) jiddelega lil operaturi ekonomiċi privati r-responsabbiltà għat-teħid ta’ miżuri li jipprevjenu, jirrestrinġu jew ixekklu l-kompetizzjoni.

2.   Id-dispożizzjonijiet elenkati fil-ftehimiet imniżżla fl-Anness I li huma inkompatibbli mal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu m’ għandhomx jiġu applikati

Artikolu 7

Annessi għal dan il-Ftehim

L-Annessi għal dan il-Ftehim ser jifformaw parti integrali minnu.

Artikolu 8

Reviżjoni jew emendar

Il-Partijiet jistgħu, f’kull waqt, jirrevedu jew jemendaw dan il-Ftehim b’kunsens reċiproku.

Artikolu 9

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni proviżorja

1.   Dan il-Ftehim ser jidħol fis-seħħ meta l-Partijiet ikunu nnotifikaw lil xulxin bil-miktub li l-proċeduri interni rispettivi meħtieġa għad-dħul fis-seħħ tiegħu, ġew kompluti.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, il-Partijiet jaqblu li japplikaw b'mod proviżorju dan il-Ftehim mill-ewwel jum tax-xahar wara d-data li fiha l-Partijiet ikunu nnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri meħtieġa għal dan il-għan.

3.   Dan il-Ftehim se japplika għall-Ftehimiet kollha u l-arranġamenti l-oħrajn bejn l-Istati Membri u r-Repubblika Kirgiża elenkati fl-Anness I li, dakinhar ta’ l-iffirmar ta’ dan il-Ftehim, ikunu għadhom ma daħlux fis-seħħ, mad-dħul fis-seħħ jew l-applikazzjoni proviżorja tagħhom.

Artikolu 10

Terminazzjoni

1.   Fil-każ li ftehim elenkat fl-Anness I jiġi fi tmiemu, id-dispożizzjonijiet kollha ta’ dan il-Ftehim li għandhom x'jaqsmu mal-ftehim elenkat fl-Anness 1 ikkonċernat għandhom jintemmu fl-istess ħin.

2.   Fil-każ li l-ftehimiet kollha elenkati fl-Anness I jiġu fi tmiemhom, dan il-Ftehim għandu jintemm fl-istess ħin.

B’XIEHDA ta’ DAN, il-firmatarji, awtorizzati kif jixraq, iffirmaw dan il-Ftehim.

Magħmula fi Brussell b'mod duplikat, fl-ewwel jum ta’ Ġunju 2007 bil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Estonjana, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Rumena, Russa, Slovakka, Slovena, Spanjola, Taljana, Ungeriża, Żvediża u Kirgiża.

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Европa Шериктештиги γчγн

За Европейское Сообщество

Image

Image

За правителствοтο на Рeпублика Киргизстан

Por el Gobierno de la República Kirguisa

Za vládu Kyrgyzské republiky

For Den Kirgisiske Republiks regering

Für die Regierung der Kirgisischen Republik

Kirgiisi Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηοη της Δημοκρατίας της Κιργιζίας

For the Government of the Kyrgyz Republic

Pour le gouvernement de la République kirghize

Per il governo della Repubblica del Kirghizistan

Kirgizstānas Republikas valdības vārdā

Kirgizijos Respublikos Vyriausybės vardu

A Kirgiz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern Tar-Repubblika Kirgiża

Voor de Regering van de Republiek Kirgizië

W imieniu rządu Republiki Kirgiskiej

Pelo Governo da República do Quirguizistão

Pentru Guvernul Republicii Kârgâszstan

Za vládu Kirgizskej republiky

Za vlado Kirgiške republike

Kirgisian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Kirgizistans regering

Image

За Правительство Кыргызской Республики

Image

ANNESS I

Lista ta’ ftehimiet imsemmija fl-Artikolu 1 ta’ dan il-Ftehim

Ftehimiet ta’ servizzi ta’ l-ajru bejn ir-Republika Kirgiża u l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea li, dakinhar ta’ l-iffirmar ta’ dan il-Ftehim, kienu ġew konklużi, iffirmati u/jew qed jiġu applikati provviżorjament

Il-Ftehim tat-Trasport bl-Ajru bejn il-Gvern Federali Awstrijak u l-Gvern tar-Repubblika Kirgiża magħmul fi Vjenna fis-17 ta’ Marzu 1998, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “Il-Ftehim Kirgiżtan – Awstrija” fl-Anness II;

Il-Ftehim tas-Servizzi ta’ l-Ajru bejn il-Gvern tar-Repubblika Ċeka u l-Gvern tar-Repubblika Kirgiża, magħmul fi Praga fid-29 ta’ April 2004, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “Il-Ftehim Kirgiżtan- Repubblika Ċeka” fl-Anness II;

Il-Ftehim tat-Trasport bl-Ajru bejn il-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u l-Gvern tar-Repubblika Kirgiża, magħmul f’Bishkek fit-13 ta’ Mejju 1997, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “Il-Ftehim Kirgiżtan – Ġermanja” fl-Anness II;

Il-Ftehim tas-Servizzi ta’ l-Ajru bejn il-Gvern tar-Repubblika Kirgiża u l-Gvern tar-Repubblika Ellenika, magħmul f’Ateni fl-1 ta’ Novembru 2004, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “Il-Ftehim Kirgiżtan – Greċja” fl-Anness II;

Il-Ftehim tas-Servizzi ta’ l-Ajru bejn il-Gvern tar-Repubblika Kirgiża u l-Gvern tar-Repubblika Slovakka, inizjalat f’Bishkek fis-27 ta’ Settembru 2006, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “Il-Ftehim Kirgiżtan – Slovakkja” fl-Anness II;

Ftehim bejn il-Gvern tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u l-Gvern tar-Repubblika Kirgiża dwar is-servizzi ta’ l-ajru, magħmul f’Londra fit-8 ta’ Diċembru 1994, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “Il-Ftehim Kirgiżtan- Renju Unit” fl-Anness II;

Emendat l-aħħar mill-Memorandum ta’ Ftehim (MOU) bejn l-Awtoritajiet ta’ l-Avjazzjoni Ċivili taż-żewġ pajjiżi magħmul f’Londra fit-2 ta’ Settembru 2003, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “MOU Kirgiżtan – Renju Unit”;

ANNESS II

Lista ta’ l-artikoli fil-ftehimiet elenkati fl-Anness I u msemmija fl-Artikoli 2 sa 5 ta’ dan il-Ftehim

a)

Deżinjazzjoni minn Stat Membru:

L-Artikolu 3, paragrafu 5 tal-Ftehim Kirgiżtan – Awstrija;

L-Artikolu 3, paragrafu 4 tal-Ftehim Kirgiżtan – Repubblika Ċeka;

L-Artikolu 3, paragrafu 4 tal-Ftehim Kirgiżtan – Ġermanja;

L-Artikolu 3 paragrafu 2 (a) tal-Ftehim Kirgiżtan – Greċja;

L-Artikolu 4, paragrafu 4 tal-Ftehim Kirgiżtan – Renju Unit u l-Anness B, Artikolu 4(a), tal-MOU Kirgiżtan – Renju Unit

(b)

Rifjut, revoka, sospensjoni jew limitazzjoni ta’ l-awtorizzazzjonijiet jew il-permessi:

L-Artikolu 4 paragrafu 1 (a) tal-Ftehim Kirgiżtan – Awstrija;

L-Artikolu 4, paragrafu 1 (b) tal-Ftehim Kirgiżtan – Repubblika Ċeka;

L-Artikolu 4 paragrafu 1 (a) tal-Ftehim Kirgiżtan – Greċja;

L-Artikolu 5, paragrafu 1 (a) tal-Ftehim Kirgiżtan – Renju Unit u l-Anness B, Artikolu 5 (1) (a), tal-MOU Kirgiżtan – Renju Unit

(ċ)

Sikurezza:

L-Artikolu 6 tal-Ftehim Kirgiżtan – l-Awstrija;

L-Artikolu 7 tal-Ftehim Kirgiżtan – Repubblika Ċeka;

L-Artikolu 12 tal-Ftehim Kirgiżtan – Ġermanja;

LArtikolu 8 tal-Ftehim Kirgiżtan – Greċja;

L-Anness B, l-Artikolu 13 biss tal-MOU Kirgiżtan – Renju Unit;

(d)

It-tassazzjoni tal-fjuwil għall-avjazzjoni:

L-Artikolu 7 tal-Ftehim Kirgiżtan – l-Awstrija;

L-Artikolu 8 tal-Ftehim Kirgiżtan – Repubblika Ċeka;

L-Artikolu 6 tal-Ftehim Kirgiżtan – Ġermanja;

LArtikolu 9 tal-Ftehim Kirgiżtan – Greċja;

L-Artikolu 8 tal-Ftehim Kirgiżtan – Slovakkja;

L-Artikolu 8 tal-Ftehim Kirgiżtan – Renju Unit;

(e)

Tariffi għall-ġarr fi ħdan il-Komunità Ewropea:

L-Artikolu 11 tal-Ftehim Kirgiżtan – l-Awstrija;

L-Artikolu 12 tal-Ftehim Kirgiżtan – Repubblika Ċeka;

L-Artikolu 10 tal-Ftehim Kirgiżtan – Ġermanja;

LArtikolu 13 tal-Ftehim Kirgiżtan – Greċja;

L-Artikolu 7 tal-Ftehim Kirgiżtan – Renju Unit; u l-Anness B, l-Artikolu 7 tal-MOU Kirgiżtan – Renju Unit;

ANNESS III

Lista ta’ stati oħra msemmija fl-Artikolu 2 ta’ dan il-Ftehim

(a)

Ir-Repubblika ta’ l-Iżlanda (taħt il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea);

(b)

Il-Prinċipat tal-Liechtenstein (taħt il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea);

(c)

Ir-Renju tan-Norveġja (taħt il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea);

(d)

Il-Konfederazzjoni Żvizzera (taħt il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar it-Trasport ta’ l-Ajru).


7.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 179/46


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-12 ta’ Ġunju 2007

dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen relatati mas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen fir-Repubblika Ċeka, fir-Repubblika ta’ l-Estonja, fir-Repubblika tal-Latvja, fir-Repubblika tal-Litwanja, fir-Repubblika ta’ l-Ungerija, fir-Repubblika ta’ Malta, fir-Repubblika tal-Polonja, fir-Repubblika tas-Slovenja u fir-Repubblika Slovakka

(2007/471/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra l-Att dwar il-kondizzjonijiet ta’ Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hi mwaqqfa l-Unjoni Ewropea, (minn hawn 'il quddiem, “l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-2003”), u b’ mod partikolari l-Artikolu 3(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

L-Artikolu 3(2) ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-2003 jipprevedi li d-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen minbarra dawk imsemmija fl-Anness I għall-Att imsemmi għandhom japplikaw biss fi Stat Membru ġdid fis-sens ta’ dak l-istrument skond Deċiżjoni tal-Kunsill għal dak l-effett wara verifika li jkunu ntlaħqu l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ dak l-acquis.

(2)

Il-Kunsill ivverifika jekk ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka (minn hawn 'il quddiem, “l-Istati Membri konċernati”) jiżgurawx livelli sodisfaċenti ta’ protezzjoni tad-data permezz ta’ dawn il-passi:

Bit-trasmissjoni ta’ kwestjonarju sħiħ lill-Istati Membri konċernati, li t-tweġibiet tagħhom ġew reġistrati, u bi żjajjar ta’ verifika u evalwazzjoni magħmula fl-Istati Membri kollha konċernati, skond il-proċeduri ta’ evalwazzjoni ta’ Schengen applikabbli kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv li stabbilixxiet Kumitat Permanenti dwar l-evalwazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (1), fil-qasam tal-Protezzjoni tad-Data.

(3)

Fil-5 ta’ Diċembru 2006, il-Kunsill ikkonkluda li l-kondizzjonijiet f'dan il-qasam kienu ġew sodisfatti mir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja u r-Repubblika tas-Slovenja. Fil-11 ta’ Ġunju 2007, il-Kunsill ikkonkluda li l-kondizzjonijiet f'dan il-qasam kienu ġew sodisfatti mir-Repubblika ta’ l-Estonja u mir-Repubblika Slovakka. Għaldaqstant huwa possibbli li tiġi stabbilita data minn meta l-acquis ta’ Schengen relatat mas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) jista' japplika f'dawk l-Istati Membri.

(4)

Id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni għandu jippermetti li tiġi trasferita data reali tas-SIS lill-Istati Membri konċernati. L-użu konkret ta’ din id-data għandu jippermetti lill-Kunsill, permezz tal-proċeduri ta’ evalwazzjoni applikabbli ta’ Schengen kif imniżżel fl-SCH/Com-ex (98) 26 def., biex jivverifika l-applikazjoni korretta tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen relatati mas-SIS fl-Istati Membri konċernati. Ladarba dawn l-evalwazzjonijiet jkunu ġew mwettqa, il-Kunsill għandu jiddeċiedi dwar it-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni ma’ l-Istati Membri konċernati.

(5)

Huwa meħtieġ li tittieħed Deċiżjoni tal-Kunsill, separata, li tistabbilixxi data għat-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni. Sa meta tasal id-data, tat-tneħħija tal-kontrolli, stabbilita f'dik id-Deċiżjoni, huwa meħtieġ li jiġu imposti ċerti restrizzjonijiet fuq l-użu tas-SIS.

(6)

Fir-rigward ta' l-Islanda u n-Norveġja, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen fis-sens tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta' dawk iż-żewġ Stati ma' l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen (2), li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punt G ta' l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 1999/437/KE (3) dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni ta' dak il-Ftehim,

IDDEĊIDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

1.   Id-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen relatati mas-SIS, kif imsemmi fl-Anness I, għandhom japplikaw għar-Repubblika Ċeka, għar-Repubblika ta’ l-Estonja, għar-Repubblika tal-Latvja, għar-Repubblika tal-Litwanja, għar-Repubblika ta’ l-Ungerija, għar-Repubblika ta’ Malta, għar-Repubblika tal-Polonja, għar-Repubblika tas-Slovenja u għar-Repubblika Slovakka bejniethom u fir-relazzjonijiet tagħhom mar-Renju tal-Belġju, mar-Renju tad-Danimarka, mar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, mar-Repubblika Ellenika, mar-Renju ta’ Spanja, mar-Repubblika ta’ Franza, mar-Repubblika Taljana, mal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, mar-Renju ta’ l-Olanda, mar-Repubblika ta’ l-Awstrija, mar-Repubblika Portugiża, mar-Repubblika tal-Finlandja u mar-Renju ta’ l-Iżvezja, kif ukoll mar-Repubblika ta’ l-Islanda u mar-Renju tan-Norveġja mill-1 ta’ Settembru 2007.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen relatati mas-SIS, kif imsemmi fl-Anness II, għandhom japplikaw għar-Repubblika Ċeka, għar-Repubblika ta’ l-Estonja, għar-Repubblika tal-Latvja, għar-Repubblika tal-Litwanja, għar-Repubblika ta’ l-Ungerija, għar-Repubblika ta’ Malta, għar-Repubblika tal-Polonja, għar-Repubblika tas-Slovenja u għar-Repubblika Slovakka bejniethom u fir-relazzjonijiet tagħhom mar-Renju tal-Belġju, mar-Renju tad-Danimarka, mar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, mar-Repubblika Ellenika, mar-Renju ta’ Spanja, mar-Repubblika ta’ Franza, mar-Repubblika Taljana, mal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, mar-Renju ta’ l-Olanda, mar-Repubblika ta’ l-Awstrija, mar-Repubblika Portugiża, mar-Repubblika tal-Finlandja u mar-Renju ta’ l-Iżvezja, kif ukoll mar-Repubblika ta’ l-Islanda u mar-Renju tan-Norveġja mid-data prevista f'dawk id-dispożizzjonijiet.

3.   Mis-7 ta’ Lulju 2007, tista' tiġi ttrasferita data reali tas-SIS lill-Istati Membri konċernati.

Mill-1 ta’ Settembru 2007, l-Istati Membri konċernati, bħall-Istati Membri li fir-rigward tagħhom l-acquis ta’ Schengen diġà ġie implimentat, ser ikunu jistgħu jdaħħlu d-data fis-SIS u jużaw id-data fis-SIS, suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4.

4.   Sad-data tat-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni ma’ l-Istati Membri konċernati, dawk l-Istati Membri:

(a)

ma’ għandhomx ikunu obbligati jirrifjutaw id-dħul fit-territorju tagħhom jew li jkeċċu ċittadini ta’ Stati terzi li għalihom ikun ħareġ allert tas-SIS minn Stat Membru ieħor għall-finijiet tar-rifjut għad-dħul;

(b)

m'għandhomx idaħħlu d-data koperta mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 96 tal-Konvenzjoni tad-19 ta’ Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen ta’ l-14 ta’ Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet ta’ l-Istati ta’ l-unjoni ekonomika tal-Benelux, tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u tar-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali ta’ kontrolli fil-fruntieri komuni tagħhom (minn hawn 'il quddiem, “il-Konvenzjoni ta’ Schengen”) (4).

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fil-Lussemburgu, 12 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

W. SCHÄUBLE


(1)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 138.

(2)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(3)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.

(4)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19. Konvenzjoni kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 381, 28.12.2006, p. 4).


ANNESS 1

Lista tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen relatati mas-SIS fis-sens ta' l-Artikou 3(2) ta' l-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003 li għandhom isiru applikabbli għall-Istati Membri konċernati

(1)

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Schengen:

l-Artikolu 64 u l-Artikoli 92 sa 119 tal-Konvenzjoni ta' Schengen;

(2)

Dispożizzjonijiet oħrajn li jikkonċernaw is-SIS:

(a)

fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjonijiet segwenti tal-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni ta' Schengen:

Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-15 ta' Diċembru 1997 li temenda r-Regolament Finanzjarju dwar C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35) (1);

(b)

rigward id-dispożizzjonijiet tad-Dikjarazzjonijiet segwenti tal-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni ta' Schengen:

(i)

Dikjarazzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-18 ta' April 1996 li tiddefinixxi l-kunċett ta' barrani (SCH/Com/Ex (96) dikj. 5 rev) (2);

(ii)

Dikjarazzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta' April 1999 dwar l-istruttura tas-SIS (SCH/Com-ex (99) dikj. 2 rev) (3),

(c)

strumenti oħra:

(i)

Deċiżjoni tal-Kunsill (2000/265/KE) tas-27 ta' Marzu 2000 dwar it-twaqqif ta' regolament finanzjarju li jirregola l-aspetti li għandhom x'jaqsmu mal-budget tat-treġija mid-Deputat Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, ta' kuntratti konklużi f'ismu, f'isem ċerti Stati Membri, li jirrelataw għall-installazzjoni u l-ħidma ta' l-infrastruttura tal-komunikazzjoni għall-ambjent ta' Schengen, “Sisnet” (4),

(ii)

Il-Manwal SIRENE (5),

(iii)

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 871/2004 tad-29 ta' April 2004 li għandu x'jaqsam ma' xi funzjonijiet ġodda għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (6), u kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti dwar id-data ta' applikazzjoni ta' dawk il-funzjonijiet;

(iv)

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/211/ĠAI ta' l-24 ta' Frar 2005 li għandu x'jaqsam ma' xi funzjonijiet ġodda għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (7), u kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti dwar id-data ta' applikazzjoni ta' dawk il-funzjonijiet;

(v)

Regolament (KE) Nru 1160/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2005 li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni, fir-rigward ta' l-aċċess għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli mill-ħruġ taċ-ċertifikati ta' reġistrazzjoni għal vetturi (8),

(vi)

L-Artikolu 5(4)(a) u d-dispożizzjonijiet tat-Titolu II u l-Annessi miegħu li jirriferu għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) (9).


(1)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 444. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/472/KE (Ara paġna 50 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 458.

(3)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 459.

(4)  ĠU L 85, 6.4.2000, p. 12. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2007/155/KE (ĠU L 68, 8.3.2007, p. 5).

(5)  Xi partijiet mill-Manwal Sirene ġew pubblikati fil-ĠU C 38, 17.2.2003, p. 1. Il-Manwal ġie emendat mid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2006/757/KE (ĠU L 317, 16.11.2006, p. 1) u 2006/758/KE (ĠU L 317, 16.11.2006, p. 41).

(6)  ĠU L 162, 30.4.2004, p. 29.

(7)  ĠU L 68, 15.3.2005, p. 44.

(8)  ĠU L 191, 22.7.2005, p. 18.

(9)  ĠU L 105, 13.4.2006, p. 1.


ANNESS II

Lista tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen relatati mas-SIS fis-sens ta' l-Artikolu 3(2) ta' l-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003 li għandhom isiru applikabbli għall-Istati Membri konċernati mid-data prevista f'dawk id-dispożizzjonijiet

(1)

Regolament (KE) Nru 1986/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess għas-Sistema ta' Informazzjoni Schengen tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta' ċertifikati ta' reġistrazzjoni tal-vetturi (1);

(2)

Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (2);

(3)

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/…/KE ta' … 2007 dwar l-istabbiliment, l-operazzjoni u l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (3).


(1)  ĠU L 381, 28.12.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 381, 28.12.2006, p. 4.

(3)  Ara d-dokument tal-Kunsill 14914/06. Id-Deċiżjoni għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali, izda adottata fit-12 ta’ Ġunju 2007, ħlief bil-Bulgaru u bir-Rumen (l-adozzjoni f’dawn il-lingwi hija pprogrammata għall-10 ta’ Lulju 2007).


7.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 179/50


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-25 ta’ Ġunju 2007

li temenda d-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni ta’ Schengen ta’ l-1990, li temenda r-Regolament Finanzjarju dwar l-ispejjeż ta’ l-installazzjoni u l-operazzjoni tal-funzjoni ta’ sostenn tekniku għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (C.SIS)

(2007/472/KE)

IL-KUNSILL ta’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra l-Artikolu 119 tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen ta’ l-14 ta’ Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet ta’ l-Istati ta’ l-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u tar-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali ta’ kontrolli fil-fruntieri komuni tagħhom (il-“Konvenzjoni ta’ Schengen ta’ l-1990”),

Billi:

(1)

L-Artikolu 119 tal-Konvenzjoni ta’ Schengen ta’ l-1990 jipprevedi li l-ispejjeż li jirriżultaw mill-installazzjoni u l-operazzjoni tas-sistema C.SIS, imsemmijin fl-Artikolu 92(3) tagħha, għandhom jitħallsu b’mod konġunt mill-Partijiet Kontraenti.

(2)

L-obbligi finanzjarji li jirriżultaw mill-installazzjoni u l-operazzjoni tas-sistema C.SIS huma regolati minn Regolament Finanzjarju speċifiku, adottat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv ta’ Schengen tal-15 ta’ Diċembru 1997 dwar il-modifika tar-Regolament Finanzjarju tas-sistema C.SIS (minn hawn ‘il quddiem “ir-Regolament Finanzjarju C.SIS”).

(3)

Ir-Regolament Finanzjarju C.SIS japplika għad-Danimarka, Finlandja u Svezja, kif ukoll għall-Islanda u n-Norveġja permezz tad-Deċiżjoni 2000/777/KE (1).

(4)

L-Istati Membri l-ġodda, bl-eċċezzjoni ta’ Ċipru, għandhom jiġu integrati fl-ewwel ġenerazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) f’data li għad trid tiġi deċiża mill-Kunsill skond l-Artikolu 3(2) ta’ l-Att ta’ l-Adeżjoni ta’ l-2003, fil-qafas tal-proġett SISone4ALL.

(5)

Minn dik id-data ‘l quddiem, dawk l-Istati Membri għandhom jipparteċipaw fir-Regolament Finanzjarju C.SIS.

(6)

Huwa raġonevoli li dawk l-Istati Membri jikkontribwixxu għall-ispejjeż storiċi tas-sistema C.SIS. Madankollu, billi huma ngħaqdu ma’ l-Unjoni Ewropea biss fl-2004, huwa kkunsidrat xieraq li huma jkollhom jikkontribwixxu għall-ispejjeż storiċi skond l-installazzjoni tas-sistema C.SIS mill-1 ta’ Jannar 2005. Huwa kkunsidrat ukoll raġonevoli li huma jikkontribwixxu għall-ispejjeż storiċi ta’ l-operazzjoni mill-1 ta’ Jannar 2007.

(7)

Fir-rigward ta’ l-Islanda u n-Norveġja, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen fis-sens tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawk iż-żewġ Stati ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen (2), li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punt G ta’ l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 1999/437/KE (3) dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni ta’ dak il-Ftehim.

(8)

Fir-rigward ta’ l-Isvizzera, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen fis-sens tal-Ftehim iffirmat bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen, li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punt G ta’ l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 1999/437/KE kunsidrat flimkien ma’ l-Artikolu 4(1) tad-Deċiżjonijiet 2004/849/KE (4) u 2004/860/KE (5).

(9)

Ir-Renju Unit qed jieħu sehem f’din id-Deċiżjoni, skond l-Artikolu 5 tal-Protokoll li jintegra l-acquis ta’ Schengen fil-qafas ta’ l-Unjoni Ewropea anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u l-Artikolu 8(2) tad-Deċiżjoni 2000/365/KE (6).

(10)

L-Irlanda qed tieħu sehem f’din id-Deċiżjoni, skond l-Artikolu 5 tal-Protokoll li jintegra l-acquis ta’ Schengen fil-qafas ta’ l-Unjoni Ewropea anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u l-Artikolu 6(2) tad-Deċiżjoni 2002/192/KE (7).

(11)

Fir-rigward tar-Repubblika ta’ Ċipru, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi dispożizzjoni li tibni fuq l-acquis ta’ Schengen jew li hija diversament relatata miegħu fis-sens ta’ l-Artikolu 3(2) ta’ l-Att ta’ l-Adeżjoni ta’ l-2003.

(12)

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi dispożizzjoni li tibni fuq l-acquis ta’ Schengen jew li hija diversament relatata miegħu fis-sens ta’ l-Artikolu 4(2) ta’ l-Att ta’ l-Adeżjoni ta’ l-2005,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 3 tat-Titolu I tar-Regolament Finanzjarju C.SIS:

“—

Fil-każ ta’ l-Istati li saru Membri ta’ l-Unjoni Ewropea fl-2004, dan l-ammont għandu jiġi kkalkolat biss abbażi ta’ l-ispejjeż magħmulin għall-installazzjoni tas-sistema C.SIS mill-1 ta’ Jannar 2005. Huma għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-ispejjeż ta’ l-operazzjoni tas-sistema C.SIS mill-1 ta’ Jannar 2007.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha jkollha effett mid-data tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fil-Lussemburgu, 25 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

A. SCHAVAN


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/777/KE ta’ l-1 ta’ Diċembru 2000 dwar l-applikazzjoni ta’ l-acquis ta’ Schengen fid-Danimarka, fil-Finlandja u fl-Isvezja, u fl-Islanda u n-Norveġja (ĠU L 309, 9.12.2000, p. 24).

(2)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(3)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.

(4)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/849/KE tal-25 ta’ Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen (ĠU L 368, 15.12.2004, p. 26).

(5)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/860/KE tal-25 ta’ Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f’isem il-Komunità Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen (ĠU L 370, 17.12.2004, p. 78).

(6)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u Irlanda ta’ Fuq biex jieħdu parti f’xi dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen (ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43).

(7)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta’ Frar 2002 rigward it-talba ta’ l-Irlanda biex tieħu sehem f’xi dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen (ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20).


7.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 179/52


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-25 ta’ Ġunju 2007

dwar id-deklassifika ta’ ċerti partijiet mill-Manwal SIRENE adottat mill-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen ta’ l-14 ta’ Ġunju 1985

(2007/473/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA:

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207(3) tiegħu,

Billi,

(1)

Bid-Deċiżjoni 2003/19/KE ta’ l-14 ta’ Ottubru 2002 dwar id-deklassifika ta’ ċerti partijiet mill-Manwal SIRENE adottat mill-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen ta’ l-14 ta’ Ġunju 1985 (1) il-Kunsill iddeklassifika ċerti partijiet tal-Manwal SIRENE, u ddegrada t-Taqsima 2.3 tal-Manwal SIRENE kif ukoll l-Annessi 1, 2, 3, 4, 5 u 6 għal ‘Restreint UE’.

(2)

L-aħħar verżjoni tal-Manwal SIRENE, hekk kif jinsab fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/757/KE (2) u fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/758/KE (3) dwar l-emendar tal-Manwal SIRENE ma fihiex dispożizzjoni ekwivalenti għat-Taqsima 2.3 hekk kif kienet meta saret l-adozzjoni tad-Deċiżjoni 2003/19/KE.

(3)

Il-Kunsill issa jqis li hu adegwat li jiġu deklassifikati partijiet oħrajn mill-Manwal SIRENE.

(4)

Il-klassifikazzjoni ta’ l-Annessi 1, 3, 4 u 6 għandha tibqa’ “Restreint UE”,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-Annessi 2 u 5 tal-Manwal SIRENE għandhom ikunu deklassifikati.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fil-Lussemburgu, 25 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

A. SCHAVAN


(1)  ĠU L 8, 14.1.2003, p. 34.

(2)  ĠU L 317, 16.11.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 317, 16.11.2006, p. 41.


Kummissjoni

7.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 179/53


DEĊIŻJONI TAL-KUMISSJONI

ta’ l-4 ta’ Lulju 2007

dwar l-allokazzjoni ta’ jiem addizzjonali fuq il-baħar fit-Taqsimiet VIIIc u IXa ta’ l-ICES bl-eċċezzjoni tal-Golf ta’ Cadiz, lill-Portugall

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3186)

(It-test Portugiż biss huwa awtentiku)

(2007/474/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti ħażniet ta’ ħut u gruppi ta’ ħażniet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji, f’ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta’ qbid (1), u b’mod partikolari punt 9 ta’ Anness IIB tiegħu,

Billi:

(1)

Punt 7 ta’ Anness IIB għar-Regolament (KE) Nru 41/2007 jispeċifika n-numru massimu ta’ ġranet li fihom bastimenti tal-Komunità ta’ tul totali ta’ 10 metri jew aktar u li jġorru abbord xbieki tat-tkarkir b’malji ta’ daqs ta’ 32 mm jew akbar, xkitti b’malji ta’ daqs ta’ 60 mm jew akbar jew konzijiet tal-qiegħ, jistgħu jkunu preżenti fit-taqsimiet VIIIċ u IXa ta’ l-ICES Taqsimiet bl-eċċezzjoni tal-Golf ta’ Cadiz kif definit f’Anness IIB, mill-1 ta’ Frar 2007 sal-31 ta’ Jannar 2008.

(2)

Punt 9 ta’ Anness IIB jippermetti li l-Kummissjoni talloka numru ta’ ġranet addizzjonali fuq il-baħar fejn bastiment jista’ jkun preżenti fiz-zona ġeografika, meta jkun qed iġorr irkaptu bħal dan, abbażi tal-waqfien permanenti li seħħ fl-attivitajiet tas-sajd li saru mill-1 ta’ Jannar 2004 ’l hawn.

(3)

Fl-10 ta’ Ottubru 2006, fl-14 ta’ Novembru 2006 u fit-12 ta’ Marzu 2007, il-Portugall issottometta dejta li turi li bastimenti, li waqfu mill-attivitajiet, mill-1 ta’ Jannar 2004, għamlu, rispettivament, 9,61 % tas-sajd li sar fl-2003 mill-bastimenti Portugiżi fiz-zona ġeografika u li jġorru abbord xbieki tat-tkarkir b’malji ta’ 32 mm jew akbar, 6,75 % tas-sajd li sar fl-2003 mill-bastimenti Portugiżi fiz-zona ġeografika u li jġorru abbord xkitti b’malji ta’ 60 mm jew akbar u 14,12 % tas-sajd li sar fl-2003 mill-bastimenti Portugiżi fiz-zona ġeografika u li jġorru abbord konzijiet tal-qiegħ.

(4)

Meta titqies id-dejta sottomessa u jitqies il-metodu tal-kalkulazzjoni mniżżel f’punt 9.1 ta’ Anness IIB, għandhom jiġu allokati lill-Portugall, 21 jum addizzjonali fuq il-baħar għal bastimenti li jġorru abbord rkaptu skond it-tip 3(a), 15 il-jum addizzjonali fuq il-baħar għal bastimenti li jġorru abbord rkaptu skond it-tip 3(b) u 30 jum addizzjonali fuq il-baħar għal bastimenti li jġorru abbord rkaptu skond it-tip 3(ċ) għall-perjodu ta’ żmien mill-1 ta’ Frar 2007 sal-31 ta’ Jannar 2008.

(5)

Il-miżuri li għalihom hemm ipprovdut f’din id-Deċiżjoni huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat għas-Sajd u l-Akwakultura,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI

Artikolu 1

1.   In-numru massimu ta’ ġranet li fihom bastiment tas-sajd bil-bandiera Portugiża u li jġorr abbord irkaptu, imsemmi f’punti 3(a) ta’ Anness IIB għar-Regolament (KE) Nru 41/2007 u ma hu suġġett għall-ebda waħda mill-kundizzjonijiet speċjali elenkati f’punt 7.1 ta’ dak l-anness jistgħu jkunu preżenti fit-Taqsimiet VIIIc u IXa ta’ l-ICES, bl-eċċezzjoni tal-Golf ta’ Cadiz, kif imniżżla f’Tabella I ta’ dak l-anness, għandhom jiġu emendati għal 237 jum fis-sena.

2.   In-numru massimu ta’ ġranet li fihom bastiment tas-sajd bil-bandiera Portugiża u li jġorr abbord irkaptu msemmi f’punti 3(b) ta’ Anness IIB għar-Regolament (KE) Nru 41/2007 u mhux suġġett għall-ebda waħda mill-kundizzjonijiet speċjali elenkati f’punt 7.1 ta’ dak l-anness jistgħu jkunu preżenti fi ħdan l-ICES Taqsimiet VIIIċ u IXa bl-eċċezzjoni tal-Golf ta’ Cadiz, kif imniżżla f’Tabella I ta’ dak l-anness, għandhom jiġu emendati għal 231 jum fis-sena.

3.   In-numru massimu ta’ ġranet li fihom bastiment tas-sajd bil-bandiera Portugiża u li jġorr abbord irkaptu, imsemmi f’punti 3(ċ) ta’ Anness IIB għar-Regolament (KE) Nru 41/2007 u mhux suġġett għall-ebda waħda mill-kundizzjonijiet speċjali elenkati f’punt 7.1 ta’ dak l-anness jistgħu jkunu preżenti fi ħdan l-ICES Taqsimiet VIIIċ u IXa bl-eċċezzjoni tal-Golf ta’ Cadiz, kif imniżżla f’Tabella I ta’ dak l-anness, għandhom jiġu emendati għal 246 jum fis-sena.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Portugall.

Magħmul fi Brussell, 4 ta’ Lulju 2007.

Għall-Kummissjoni

Joe BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 15, 20.1.2007, p. 1.


FTEHIM

Kunsill

7.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 179/55


Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ ta’ Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar il-konklużjoni tan-negozjati rigward l-Artikolu XXIV:6 tal-GATT

Il-Ftehim ta’ hawn fuq bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada (ĠU L 169, 29.6.2007) daħal fis-seħħ fil-25 ta’ Ġunju 2007.


7.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 179/s3


AVVIŻ LIL QARREJ

Minħabba s-sitwazzjoni li nqalgħet wara t-tkabbir, xi edizzjonijiet tal-Ġurnal Uffiċjali tas-27, 29 u tat-30 ta’ Diċembru 2006 ġew ippubblikati, b’mod issemplifikat, fil-lingwi uffiċjali ta’ dakinhar.

Ġie deċiż li jerġgħu jiġu ppubblikati l-Atti li jidhru f’dawn il-Ġurnali Uffiċjali, bħala corrigenda u bil-mod tradizzjonali tal-Ġurnal Uffiċjali.

Għal din ir-raġuni il-Ġurnali Uffiċjali li fihom dawn il-corrigenda ġew ippubblikati biss fil-verżjonijiet lingwistiċi ta’ qabel it-tkabbir. It-traduzzjonijiet ta’ l-Atti fil-lingwi ta’ l-Istati Membri l-ġodda se jiġu ppubblikati f’edizzjoni speċjali tal-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea li se jkun fiha testi ta’ l-Istituzzjonijiet u tal-Bank Ċentrali Ewropew adottati qabel l-1 ta’ Jannar 2007.

Hawn taħt issib lista tal-Ġurnali Uffiċjali ppubblikati fis-27, fid-29 u fit-30 ta’ Diċembru 2006 u l-corrigenda li jikkorrispondu għalihom.

ĠU tas-27 ta’ Diċembru 2006

ĠU koreġġuti (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


ĠU tad-29 ta’ Diċembru 2006

ĠU koreġġuti (2007)

L 387

L 34


ĠU tat-30 ta’ Diċembru 2006

ĠU koreġġuti (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50