ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 165

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
27 ta' Ġunju 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 723/2007 tat-18 ta’ Ġunju 2007 li jaddatta l-koeffiċjenti korrettorji applikabbli għar-remunerazzjonijiet ta’ l-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra tal-Komunitajiet Ewropej

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 724/2007 tas-27 ta’ Frar 2007 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3149/92 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-forniment ta' ikel mill-ħażna ta' intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità

2

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 725/2007 tas-27 ta’ Frar 2007 li jadotta r-Regolament (KEE) Nru 3149/92 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-forniment ta’ ikel mill-ħażna ta’ intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità, minħabba s-sħubija tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

4

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 726/2007 tas-26 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 727/2007 tas-26 ta’ Ġunju 2007 li jemenda l-Annessi I, III, VII u X tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-eradikazzjoni ta’ ċerti enċefalopatiji sponġiformi trasmissibbli ( 1 )

8

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2007/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Ġunju 2007 li temenda d-Direttiva 89/391/KEE tal-Kunsill, id-Direttivi partikulari tagħha kif ukoll id-Direttivi tal-Kunsill 83/447/KEE, 91/383/KEE, 92/29/KEE u 94/33/KE, bil-ħsieb li jiġu simplifikati u razzjonalizzati r-rapporti dwar l-implimentazzjoni prattika ( 1 )

21

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/39/KE tas-26 ta’ Ġunju 2007 li temenda l-Anness II għad-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE fir-rigward ta’ livelli massimi ta’ residwi għad-diazinon ( 1 )

25

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/441/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2007 li tawtorizza lir-Repubblika Taljana sabiex tapplika miżuri ta’ deroga mill-Artikoli 26(1)(a) u 168 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

33

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

27.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 165/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE, EURATOM) Nru 723/2007

tat-18 ta’ Ġunju 2007

li jaddatta l-koeffiċjenti korrettorji applikabbli għar-remunerazzjonijiet ta’ l-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra tal-Komunitajiet Ewropej

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej, u b’mod partikolari l-Artikolu 13 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolamenti tal-Persunal ta’ l-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kondizzjonijiet ta’ l-Impjieg ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej, stabbiliti bir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (1), b’mod partikolari l-Artikoli 63 u 64, l-Artikolu 65(2) u l-Annessi VII u XI ta’ l-imsemmija Regolamenti tal-Persunal, kif ukoll l-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 20, l-Artikolu 64 u l-Artikolu 92 ta’ l-imsemmija Kondizzjonijiet ta’ l-Impjieg,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Billi:

Kien hemm żieda sinifikanti fl-għoli tal-ħajja fl-Estonja fil-perjodu bejn Ġunju u Diċembru 2006. Huwa meħtieġ għalhekk li l-koeffiċjenti korrettorji li japplikaw għar-remunerazzjoni ta’ l-uffiċjali u impjegati oħra jiġu aġġustati,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B’effett mill-1 ta’ Jannar 2007, il-koeffiċjenti korrettorju applikabbli, taħt l-Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal, għar-remunerazzjoni ta’ l-uffiċjali u ħaddiema oħra fil-pajjiż imsemmi hawn taħt, huwa stabbilit kif ġej:

Estonja 83,4.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament ghandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Ufficjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, 18 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

F.-W. STEINMEIER


(1)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1895/2006 (ĠU L 397, 30.12.2006, p. 6).


27.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 165/2


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 724/2007

tas-27 ta’ Frar 2007

li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3149/92 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-forniment ta' ikel mill-ħażna ta' intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3730/87 ta' l-10 ta' Diċembru 1987 li jistipula r-regoli ġenerali applikabbli għall-forniment lil ċerti organizzazzjonijiet ta' prodotti ta' l-ikel, minn ħażniet ta' l-intervent maħsuba għad-distribuzzjoni lill-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità (1), u partikolarment l-Artikolu 6 tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea ta' l-1 ta' Jannar 1995 u ta' l-1 ta' Mejju 2004, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3149/92 (2) ma ġiex emendat biex jinkludi fih ir-referenzi għal-lingwi tal-pajjiżi membri ġodda li ssieħbu fid-dati msemmija. Jeħtieġ li dawn ir-referenzi jsiru wkoll bil-lingwi kkonċernati.

(2)

Għall-finijiet ta' konsistenza mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 725/2007 (3) li jemenda r-regolament (KEE) Nru 3149/92 wara s-sħubija tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea, jeħtieġ li dan ir-Regolament japplika sa mill-1 ta' Jannar 2007.

(3)

Ir-Regolament (KEE) Nru 3149/92 għandu għalhekk jiġi emendat.

(4)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni taċ-Ċereali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 3149/92 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 7(5), it-tielet inċiż, huwa sostitwit bit-test segwenti.

“Id-dikjarazzjoni ta' dispaċċ maħruġa mill-aġenzija ta' l-intervent għandha tinkludi waħda mir-referenzi li jidhru fl-Anness.”

(2)

It-test li jidher fl-Anness ta' dan ir-Regolament għandu jiżdied bħala Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Japplika mill-1 ta’ Jannar 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 27 ta’ Frar 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 352, 15.12.1987, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 2535/95 (ĠU L 260, 31.10.1995, p. 3).

(2)  ĠU L 313, 30.10.1992, p. 50. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 133/2006 (ĠU L 23, 27.1.2006, p. 11).

(3)  Vide paġna 4 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS

“ANNESS

Referenzi msemmija fl-Artikolu 7(5), it-tielet inċiż

Bl-Ispanjol

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

Biċ-Ċek

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

Bid-Daniż

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

Bil-Ġermaniż

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

Bl-Estonjan

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

Bil-Grieg

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

Bl-Ingliż

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

Bil-Franċiż

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

Bit-Taljan

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

Bil-Latvjan

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

Bil-Litwan

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

Bl-Ungeriż

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

Bil-Malti

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

Bl-Olandiż

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

Bil-Pollakk

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

Bil-Portugiż

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

Bis-Slovakk

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

Bis-Sloven

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

Bil-Finlandiż

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

Bl-Iżvediż

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.”


27.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 165/4


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 725/2007

tas-27 ta’ Frar 2007

li jadotta r-Regolament (KEE) Nru 3149/92 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-forniment ta’ ikel mill-ħażna ta’ intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fil-Komunità, minħabba s-sħubija tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija,

Wara li kkunsidrat l-Att ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija, u partikolarment l-Artikolu 56 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3149/92 (1) jinkludi referenzi fil-lingwi kollha tal-Komunità, kif kienet komposta fil-31 ta' Diċembru 2006. Jeħtieġ li dawn ir-referenzi jsiru wkoll bil-Bulgaru u bir-Rumen.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 3149/92 għandu, għalhekk, jiġi emendat,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92 huwa sostitwit bit-test li jinsab fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 27 ta’ Frar 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 313, 30.10.1992, p. 50. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 724/2007 (vide paġna 2 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).


ANNESS

“ANNESS

Referenzi li jinsabu fl-Artikolu 7, paragrafu 5, it-tielet inċiż

Bil-Bulgaru

:

Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

Bl-Ispanjol

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

Biċ-Ċek

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

Bid-Daniż

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

Bil-Ġermaniż

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

Bl-Estonjan

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

Bil-Grieg

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

Bl-Ingliż

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

Bil-Franċiż

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

Bit-Taljan

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

Bil-Latvjan

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

Bil-Litwan

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

Bl-Ungeriż

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

Bil-Malti

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

Bl-Olandiż

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

Bil-Pollakk

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

Bil-Portugiż

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

Bir-Rumen

:

Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

Bis-Slovakk

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

Bis-Sloven

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

Bil-Finlandiż

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

Bl-Iżvediż

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.”


27.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 165/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 726/2007

tas-26 ta’ Ġunju 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-27 ta’ Ġunju 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 26 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 386/2005 (ĠU L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANNESS

tar-Regolament tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

41,5

MK

39,3

TR

94,9

ZZ

58,6

0707 00 05

JO

159,1

TR

100,2

ZZ

129,7

0709 90 70

IL

42,1

TR

88,0

ZZ

65,1

0805 50 10

AR

53,1

TR

92,6

UY

68,9

ZA

53,3

ZZ

67,0

0808 10 80

AR

91,5

BR

80,6

CA

102,7

CL

86,6

CN

73,1

CO

90,0

NZ

99,1

US

112,0

UY

91,5

ZA

96,1

ZZ

92,3

0809 10 00

TR

195,4

ZZ

195,4

0809 20 95

TR

274,4

US

545,4

ZZ

409,9

0809 30 10 , 0809 30 90

ZA

88,5

ZZ

88,5

0809 40 05

IL

251,6

ZZ

251,6


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


27.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 165/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 727/2007

tas-26 ta’ Ġunju 2007

li jemenda l-Annessi I, III, VII u X tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-eradikazzjoni ta’ ċerti enċefalopatiji sponġiformi trasmissibbli

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 li jistipula regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-eradikazzjoni ta’ ċerti enċefalopatiji sponġiformi trasmissibbli (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6a(2) u l-Artikolu 23 tiegħu.

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 jistipula regoli għall-monitoraġġ ta’ enċefalopatiji sponġiformi trasmissibbli fl-annimali bovini, ovini u kaprini u għall-miżuri ta’ eradikazzjoni li għandhom jitwettqu wara konferma ta’ enċefalopatija sponġiformi trasmissibbli (TSE) fl-annimali ovini u kaprini.

(2)

F’Ottubru ta’ l-2005 l-Awtorità Ewropea tas-Sikurezza ta’ l-Ikel (l-EFSA) adottat opinjoni dwar il-klassifikazzjoni ta’ każijiet atipiċi tat-TSE f’annimali żgħar li jixtarru. Fl-opinjoni tagħha l-EFSA tikkonkludi li definizzjoni operattiva ta’ scarpie atipika hija possibbli u tipprovdi l-elementi għall-klassifikazzjoni ta’ każijiet ta’ scarpie. L-EFSA tirrakkomanda wkoll li jintużaw programmi ta’ sorveljanza, inklużi testijiet u arranġamenti ta’ teħid ta’ kampjuni, sabiex jippermettu l-iżvelar tal-forom kollha tat-TSE f’annimali żgħar li jixtarru.

(3)

Għalhekk jidher xieraq, li jiġu introdotti definizzjonijiet għat-TSE għal annimali żgħar li jixtarru, fil-każ ta’ scarpie, il-każ klassiku ta’ scarpie u l-każ atipiku ta’ scarpie.

(4)

Meta annimal imbiċċer għall-konsum uman jinstab pożittiv għal test rapidu skond ir-regoli attwali, speċifikament l-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 999/2001, mill-anqas il-karkassa li tippreċedi immedjatament il-karkassa li mmarkat pożittiv għat-test u ż-żewġ karkassi li jiġu wara l-karkassa li mmarkat pożittiv għat-test fl-istess linja ta’ tbiċċir iridu jinqerdu, flimkien mal-karkassa li mmarkat pożittiv għat-test.

(5)

Il-qerda totali, fl-istess linja ta’ tbiċċir, tat-tliet karkassi biswit dik li mmarkat pożittiv għat-test rapidu hija sproporzjonata fir-rigward tar-riskju. Dawn il-karkassi għandhom jinqerdu biss jekk ir-riżultat tat-test rapidu huwa kkonfermat pożittiv jew inkonklussiv wara eżaminazzjoni bil-metodi ta’ referenza.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001, kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 214/2005 (2) u (KE) Nru 1041/2006 (3) jipprevedi programmi miżjuda ta’ monitoraġġ fl-annimali kaprini u bovini, wara l-iżvelar ta’ l-enċefalopatija sponġiformi tal-bovini (BSE) fil-mogħoż fl-2005 u tliet każijiet mhux tas-soltu tat-TSE fin-ngħaġ fejn il-BSE ma setgħetx tiġi eskluża. Il-programmi ta’ monitoraġġ għandhom jiġu riveduti fid-dawl tar-riżultati ta’ sentejn ta’ ttestjar intensiv li ma wasslu għall-ebda żvelar ta’ kwalunkwe każ addizzjonali tal-BSE fl-annimali ovini u kaprini. Sabiex jiżguraw implimentazzjoni efiċċjenti tal-programmi r-rekwiżiti riveduti ta’ monitoraġġ għandhom japplikaw mill-1 ta’ Lulju 2007.

(7)

Il-programmi ta’ monitoraġġ f’annimali ovini u kaprini għandhom jiġu vverifikati u riveduti fid-dawl ta’ data xjentifika ġdida.

(8)

Fid-dawl tar-riżultati tal-monitoraġġ miżjud fl-annimali ovini u kaprini, il-politika attwali ta’ qtil u ripopolazzjoni fil-merħliet affetwati mit-TSE tidher li hija sproporzjonata. Barra minn dan, bosta diffikultajiet, b’mod partikolari fir-rigward ta’ ripopolazzjoni ta’ merħliet infettati, ixekklu l-implimentazzjoni effettiva ta’ miżuri wara s-sejba tat-TSE f’merħla.

(9)

Fit-8 ta’ Marzu 2007 l-EFSA adottat opinjoni dwar ċerti aspetti relatati mar-riskju tat-TSE fl-annimali ovini u kaprini. Fl-opinjoni tagħha, l-Awtorità tqis li mhemmx evdienza għal rabta epidemoloġika jew molekulari bejn l-iscarpie klassika u/jew atipika u t-TSE fl-umani u li l-aġent tal-BSE huwa l-uniku aġent tat-TSE identifikat bħala żunotiku. Barra minn hekk, l-Awtorità tqis li testijiet attwali diskriminatorji kif deskritti fil-leġiżlazzjoni tal-KE li għandhom jintużaw għad-diskriminazzjoni bejn l-iscarpie u l-BSE huma ta’ min jorbot fuqhom għad-differenzjar tal-BSE mill-iscarpie klassiku u atipiku.

(10)

Fatturi addizzjonali li jikkonfermaw il-ħtieġa ta’ rikonsiderazzjoni tal-miżuri tal-qerda tat-TSE f’annimali żgħar li jixtarru jinkludu n-nuqqas ta’ evidenza xjentifika li tindika li l-iscarpie hija trażmissibbli lill-umani, l-esklużjoni tal-BSE f’każijiet ta’ TSE f’annimali żgħar li jixtarru u s-sejba ta’ każijiet atipiċi tat-TSE b’firxa limitata ta’ infezzjoni fi ħdan merħla iżda li qed toħroġ fin-ngħaġ b’ġenotipi meqjusa li huma reżistenti għall-BSE u għall-iscarpie klassika.

(11)

L-istruttura tas-settur tan-ngħaġ u l-mogħoż hija notorjament differenti madwar il-Komunità, u għalhekk l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li japplikaw politiki alternattivi, sakemm li huma stabbiliti regoli armonizzati.

(12)

Il-pjan ta’ rotta tal-Kummissjoni tat-TSE, adottat fil-15 ta’ Lulju 2005, jistabbilixxi bħala wieħed mill-għanijiet strateġiċi r-reviżjoni tal-miżuri tal-qerda għall-annimali żgħar li jixtarru filwaqt li jqis l-għodod dijanjostiċi disponibbli iżda jiżgura il-livell attwali ta’ ħarsien tal-konsumatur.

(13)

Fit-13 ta’ Lulju 2006 l-EFSA adottat opinjoni dwar il-Programmi ta’ Tgħammir għar-reżistenza tat-TSE fin-ngħaġ. Fl-opinjoni tagħha l-EFSA tikkonkludi li l-programmi ta’ tgħammir iżidu s-saħħa tal-popolazzjonijiet tan-ngħaġ kontra t-TSEs magħrufa u għalhekk jikkontribwixxu kemm għas-saħħa mtejba ta’ l-annimali kif ukoll għall-ħarsien tal-konsumatur. L-EFSA għamlet rakkomandazzjonijiet dwar id-determinazzjoni tal-ġenotip tal-proteina prijonika.

(14)

L-Artikolu 6a tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 jipprevedi li Stati Membri jistgħu jintroduċu programmi ta’ tgħammir għas-selezzjoni għar-reżistenza għat-TSEs fil-popolazzjonijiet tagħhom ta’ l-ovini. Jeħtieġ li jiġu introdotti rekwiżiti minimi armonizzati għal dawn il-programmi ta’ tgħammir.

(15)

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(16)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/100/KE tat-13 ta’ Frar 2003 tistipula r-rekwiżiti minimi għat-twaqqif ta’ programmi tat-tgħammir għar-reżistenza għall-enċefalopatiji sponġiformi trasmissibbli fin-ngħaġ (4) hija skaduta minħabba li d-dispożizzjonijiet previsti fiha issa għandhom jinbidlu bid-dispożizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament. Fl-interessi ta’ ċertezza u ċertezza legali dik id-Deċiżjoni għandha tiġi revokata.

(17)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I, III, VII u X tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 huma emendati skond l-Anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni 2003/100/KE hija revokata.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Il-Punt (2)(b)ta’ l-Anness għal dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 26 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1923/2006 (ĠU L 404, 30.12.2006, p. 1).

(2)  ĠU L 37, 10.2.2005, p. 9.

(3)  ĠU L 187, 8.7.2006, p. 10.

(4)  ĠU L 41, 14.2.2003, p. 41.


ANNESS

L-Annessi I, III, VII u X tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 huma emendati kif ġejjin:

(1)

Fl-Anness I il-punt 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.

Għall-għan ta’ dan ir-Regolament, għandhom jgħoddu wkoll id-definizzjonijet li ġejjin:

(a)

‘każ indiġenu ta’ BSE’ ifisser kull każ ta’ l-enċifalopatija sponġiformi tal-bovini li ma ġiex dimostrat b’mod ċar li hu dovut għal infezzjoni qabel l-importazzjoni bħala annimal ħaj;

(b)

‘tessut adipoż diskret’ ifisser xaħam tal-ġisem intern u estern imneħħi waqt il-proċess ta’ tbiċċir u taqtigħ, b’mod partikolari xaħam frisk mill-qalb, borqom u kliewi ta’ annimali bovini, u xaħam mill-kmamar tat-taqtigħ;

(ċ)

‘koorti’ tfisser grupp ta’ annimali bovini li jinkludi kemm:

(i)

annimali mwielda fl-istess merħla bħal dawn l-annimali bovini affettwati, u fi żmien 12-il xahar qabel jew wara l-jum tat-twelid ta’ l-annimal bovin affettwat; kif ukoll

(ii)

annimali li fi kwalunkwe żmien matul l-ewwel sena ta’ ħajjithom trabbew flimkien ma’ l-annimali bovin affettwat matul l-ewwel sena ta’ ħajtu;

(d)

‘każ ta’ indiċi’ tfisser l-ewwel annimal f”azjenda, jew fi grupp definit epidemjoloġikamnet, li fih infezzjoni tat-TSE hija kkonfermata.

(e)

‘TSE f’Annimali li Jixtarru’ tfisser każ ta’ enċefalopatiji sponġiformi trasmissibbli żvelat f’annimal ovin jew kaprin wara test ta’ konferma għal proteina abnormali PrP.

(f)

‘każ ta’ scrapie’ tfisser każ ikkonfermat ta’ enċefalopatiji sponġiformi trasmissibbli f’annimal ovin jew kaprin fejn dijanjosi ta’ BSE ġie eskluż skond il-kriterji stipulati fil-manwal tekniku ta’ referenza tal-laboratorju tal-Komunità dwar il-karatterizzazzjoni tal-varjetà tat-TSE f’annimali żgħar li jixtarru (*).

(g)

‘każ ta’ scrapie klassiku’ tfisser każ ikkonfermat ta’ scrapie kklassifikat skond il-kriterji stipulati fil-manwal tekniku ta’ referenza tal-laboratorju tal-Komunità dwar il-karatterizzazzjoni tal-varjetà tat-TSE f’annimali żgħar li jixtarru.

(h)

‘każ ta’ scrapie atipika’ tfisser każ ikkonfermat ta’ scrapie li huwa distint minn Scrapie klassiku skond il-kriterji stipulati fil-manwal tekniku ta’ referenza tal-laboratorju tal-Komunità dwar il-karatterizzazzjoni tal-varjetà tat-TSE f’annimali żgħar li jixtarru.

(*)  http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm”"

(2)

Fl-Anness III, il-Kapitolu A huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-parti I, il-punti 6.4 u 6.5 jinbidlu b’dan li ġej:

“6.4.

Il-partijiet kollha tal-ġisem ta’ annimali li nstab pożittiv jew inkonklussiv għat-test rapidu inkluża l-ġilda se jintremew skond l-Artikolu 4(2)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002, apparti mill-materjal li għandu jinżamm b’konnessjoni mar-reġistrazzjoni prevista fil-Kapitolu B(III).

6.5.

Meta annimal imbiċċer għall-konsum uman jinstab pożittiv jew inkonklussiv għal test rapidu, mill-anqas il-karkassa li kien hemm eżattament qablu u ż-żewġ karkassi li ġew immedjatament wara l-annimal li ttestja pożittiv jew inkonklussiv fl-istess linja ta’ tbiċċir għandhom jinqerdu skond il-punt 6.4. Permezz ta’ deroga, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jeqirdu l-karakassi msemmija qabel biss jekk ir-riżultat tat-test rapidu huwa kkonfermat li huwa pożittiv jew inkonklussiv permezz ta’ eżaminazzjonijiet ta’ konferma msemmija fl-Anness X, il-Kapitolu C, il-punt 3.1(b).”

(b)

Il-Parti II hija mibdula b’dan li ġej:

“II.   MONITORAĠĠ FUQ ANNIMALI BOVINI U KAPRINI

1.   Ġenerali

Monitoraġġ fuq annimali ovini u kaprini għandu jitwettaq skond il-metodi tal-laboratorju mniżżlin fl-Anness X, il-Kapitolu C, il-punt 3.2(b).

2.   Monitoraġġ ta’ annimali ovini jew kaprini maqtula għall-konsum uman

(a)

L-Istati Membri li fihom il-popolazzjoni ta’ nagħaġ u ħrief tan-nagħaġ mogħtija lill-muntun taqbeż is-750 000 annimal għandhom jittestjaw skond ir-regoli ta’ teħid ta’ kampjuni stipulati fil-punt 4 kampjun annwali minimu ta’ 10 000 annimal ovin imbiċċra għall-konsum uman;

(b)

L-Istati Membri li fihom il-popolazzjoni ta’ mogħoż li diġà welldu gidi u mogħoż mgħammra taqbeż is-750 000 annimal għandhom jittestjaw skond ir-regoli ta’ teħid ta’ kampjuni stipulati fil-punt 4 kampjun annwali minimu ta’ 10 000 annimal kaprin imbiċċra għall-konsum uman;

(ċ)

Fejn Stat Membru jsibha diffiċli jiġbor numri biżżejjed ta’ annimali ovini jew kaprini maqtula f’saħħithom sabiex ikun jista’ jilħaq id-daqs minimu ta’ kampjun allokat stabbilit lilu fil-punti (a) u (b), jista’ jagħżel li jibdel il-massimu ta’ 50 % tad-daqs minimu tal-kampjun tiegħu billi jittestja bhejjem kaprini mejta ta’ età ‘l fuq minn 18-il xahar bi proporzjon ta’ wieħed għal kull wieħed, u flimkien mad-daqs minimu tal-kampjuni stipulat fil-punt 3. Aktar minn hekk Stat Membru jista’ jagħżel li jbiddel massimu ta’ 10 % tad-daqs tal-kampjun tiegħu billi jittestja l-annimali ovini u kaprini maqtula fil-qafas ta’ kampanja għall-qerda tal-marda ta’ età ogħla minn 18–il xahar fil-proporzjon ta’ wieħed għal kull wieħed.

3.   Monitoraġġ ta’ annimali ovini jew kaprini mhux imbiċċra għall-konsum uman

L-Istati Membri għandhom jittestjaw skond ir-regoli tat-teħid ta’ kampjuni stipulati fil-punt 4 u d-daqsijiet minimi ta’ kampjun indikati fit-Tabella A u t-Tabella B, annimali ovini u kaprini li mietu jew inqatlu iżda li ma:

nqatlux fil-qafas ta’ kampanja għall-qerda ta’ marda, jew

tbiċċrux għall-konsum uman.

Tabella A

Popolazzjoni fl-Istati Membri tan-nagħaġ u tal-ħrief mgħammra għall-muntun

Daqs minimu tal-kampjun ta’ annimali ovini mejta (1)

> 750 000

10 000

100 000 –750 000

1 500

40 000 –100 000

100 % up to 500

< 40 000

100 % up to 100


Tabella B

Popolazzjoni fl-Istat Membru ta’ mogħoż li diġà welldu gidi u mogħoż tgħammru

Daqs minimu tal-kampjun ta’ annimali kaprini mejta (2)

> 750 000

10 000

250 000 –750 000

1 500

40 000 –250 000

100 % up to 500

< 40 000

100 % up to 100

4.   Regoli tat-teħid ta’ kampjun għall-annimali msemmija fil-punti 2 u 3

L-annimali għandhom ikollhom età akbar minn 18-il xahar jew ikollhom aktar minn żewġ sinniet inċiżivi li nibtu mill-ħanek.

L-età ta’ l-annimal għandha tkun stmata abbażi tad-dentatura, is-sinjali ovvji ta’ maturità jew kull tagħrif ieħor affidabbli;

L-għażla tal-kampjun għandha titfassal bil-ħsieb li tiġi evitata s-sovrarappreżentazzjoni ta’ kwalunkwe grupp f’dak li għandu x’jaqsam ma’ oriġini, età, razza, tip ta’ produzzjoni jew kwalunkwe karatteristika oħra.

Il-kampjuni għandhom ikunu rappreżentattivi ta’ kull reġjun u staġun. Teħid multiplu ta’ kampjuni mill-istess merħla għandu jiġi evitat, fejn hu possibbli. L-Istati Membri għandhom jimmiraw il-programmi tagħhom ta’ monitoraġġ sabiex jiksbu, fejn huwa possibbli, li fi snin suċċessivi ta’ teħid ta’ kampjuni l-ażjendi kollha rreġistrati b’aktar minn 100 annimal u fejn qatt ma ġew żvelati każijiet tat-TSE jkunu soġġetti għat-testjar tat-TSE.

L-Istati Membri se jistabbilixxu sistema sabiex jikkontrollaw, fuq bażi mmirata jew ta’ tip ieħor, li l-annimali mhumiex qed jiġu ridirezzjonati mit-teħid tal-kampjuni.

Minkejja dan, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jeskludu mit-teħid ta’ kampjuni żoni remoti b’densità baxxa ta’ l-annimali, fejn ma tkun organizzata l-ebda ġabra ta’ annimali mejta. Stati Membri li jagħmlu użu minn din id-deroga għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwarha, u għandhom jippreżentaw lista ta’ dawn iż-żoni remoti fejn tapplika d-deroga. Id-deroga ma għandhiex tkopri aktar minn 10 % tal-popolazzjoni ovina u kaprina fl-Istati Membri kkonċernati.

5.   Monitoraġġ f’merħliet infettati

Annimali li għandhom età akbar minn 18-il xahar jew li għandhom aktar minn żewġ sinniet inċiżivi permanenti li nibtu mill-ħanek, u li nqatlu għall-qerda skond l-Anness VII, il-punt 2.3(b)(i) jew (ii) jew il-punt 5(a), għandhom jiġu ttestjati abbażi ta’ l-għażla ta’ kampjun sempliċi li jingħażel bil-polza, skond id-daqs tal-kampjun indikat fit-tabella li ġejja.

Numru ta’ annimali li għandhom età akbar minn 18-il xahar jew li għandhom aktar minn żewġ sinniet inċiżivi permanenti li nibtu mill-ħanek, li nqatlu għall-qerda fil-merħla

Daqs minimu tal-kampjun

70 jew inqas

L-annimali kollha eliġibbli

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 jew aktar

150

6.   Monitoraġġ fuq annimali oħra

Flimkien mal-programmi ta’ monitoraġġ imfassla fil-punti 2, 3, u 4, l-Istati Membri jistgħu fuq bażi voluntarja jwettqu monitoraġġ f’annimali oħra, b’mod partikolari:

annimali użati għall-produzzjoni tal-ħalib,

annimali li joriġinaw minn pajjiżi dijanjostikati b’TSEs indiġeni,

annimali li kkonsmaw għalf potenzjalment ikkontaminat,

annimali mwielda jew imnissla minn nisa infettati bit-TSE.

7.   Miżuri li jsegwu ttestjar ta’ annimali ovini u kaprini

7.1.

Fejn annimal ovin jew kaprin tbiċċer għall-konsum uman ingħażel għall-ittestjar tat-TSE skond il-punt 2, il-karkassa tiegħu m’għandhiex tiġi mmarkata b’marka sanitarja prevista fit-Taqsima I, il-Kapitolu III ta’ l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 854/2004 sakemm jinkiseb riżultat negattiv għat-test rapidu.

7.2.

L-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-punt 7.1. fejn hemm imwaqqfa sistema approvata mill-awtorità kompetenti fil-biċċerija li tiżgura li l-partijiet kollha ta’ annimal jistgħu jiġu ttraċċati u li l-ebda parti mill-annimal ittestjat li għandu marka sanitarja ma tista’ tħalli l-biċċerija sakemm jinkiseb riżultat negattiv għat-test rapidu.

7.3.

Il-partijiet kollha ta’ ġisem ta’ annimal ittestjat, inkluża l-ġilda, se jinżammu taħt kontroll uffiċjali sakemm jinkiseb riżultat negattiv għat-test rapidu skond l-Artikolu 4(2)(a), (b) jew (e) tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

7.4.

Minbarra l-materjal li għandu jinżamm b’konnessjoni mar-reġistrazzjoni prevista fil-Kapitolu B(III), il-Parti III ta’ dan l-Anness, il-partijiet kollha tal-ġisem ta’ annimali li nstab pożittiv jew inkonklussiv għat-test rapidu inkluża l-ġilda se jintremew direttament skond l-Artikolu 4(2)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

8.   Ġenotipar

8.1.

Il-ġenotip tal-proteina prijonika għall-kodoni 136, 154 u 171 għandu jiġi ddeterminat għal kull każ pożittiv tat-TSE fin-nagħaġ. Il-każijiet kollha tat-TSE misjuba f’nagħaġ li jikkodifikaw l-alanina fiż-żewġ alleli tal-kodon 136, l-arġinina fiż-żewġ alleli tal-kodon 154 u l-arġinina fiż-żewġ alleli tal-kodon 171, għandhom jiġu rrappurtati minnufih lill-Kummissjoni. Fejn il-każ tat-TSE pożittiv huwa każ ta’ scarpie atipiku għandu jiġi determinat il-ġenotip tal-proteina prijonika għall-kodon 141.

8.2.

Minbarra l-annimali li sarilhom ġenotip skond il-punt 8.1., għandu jiġi determinat il-ġenotip tal-proteina prijonika għall-kodoni 136, 141, 154 u 171 ta’ kampjun minimu ta’ annimali ovini. Fil-każ ta’ Stati Membri b’popolazzjoni tan-nagħaġ adulti ta’ aktar minn 750 000 annimal, dan il-kampjun minimu għandu jikkonsisti mill-anqas minn 600 annimal. Fil-każ ta’ Stati Membri oħra l-kampjun minimu għandu jikkonsisti mill-anqas minn 100 annimal. Il-kampjuni jistgħu jingħażlu minn annimali mbiċċra għall-konsum uman, minn annimali mejta fl-azjenda jew minn annimali ħajjin. It-teħid ta’ kampjuni għandu jkun rappreżentattiv tal-popolazzjoni sħiħa ta’ l-ovini.”

(3)

L-Anness VII jinbidel b’dan li ġej:

“ANNESS VII

IL-QERDA TA’ L-ENĊIFALOPATIJA SPONĠIFORMI TRASMISSIBBLI

KAPITOLU A

Miżuri li jsegwu konferma tal-preżenza ta’ TSE

1.

L-ISTĦARRIĠ li għalih saret referenza fl-Artikolu 13(1)(b) għandu jidentifika:

(a)

fil-każ ta’ annimali bovini:

l-annimali l-oħra kollha li jixtarru fl-azjenda ta’ l-annimal li fih il-marda kienet ikkonfermata,

fejn il-marda tiġi kkonfermata f’annimal mara, il-wild li jitwieled sentejn qabel jew wara, il-bidu kliniku tal-marda,

l-annimali kollha tal-koorti ta’ l-annimal li fih ġiet ikkonfermata l-marda,

l-oriġini possibbli tal-marda,

annimali oħra ta’ l-ażjenda li fiha tkun ġiet ikkonfermata l-marda jew f’ażjendi oħra li setgħu ġew infettati mill-aġent tat-TSE jew kienu esposti għall-istess tip ta’ għalf jew sorsi ta’ kontaminazzjoni,

il-moviment ta’ għalf li huwa potenzjalment ikkontaminat, ta’ materjali oħra jew ta’ kwalunkwe mezz ieħor ta’ trasmissjoni, li setgħu ttrasmettu l-aġent tat-TSE mill-ażjenda jew għall-ażjenda konċernata;

(b)

fil-każ ta’ annimali ovini u kaprini:

l-annimali l-oħra kollha li jixtarru ħlief l-annimali ovini u kaprini fl-ażjenda ta’ l-annimal li fih kienet ikkonfermata l-marda,

sa fejn huma identifikabbli, il-ġenituri, u fil-każ tan-nisa, l-embrijuni kollha, l-ova u l-aħħar wild ta’ l-annimal mara li fuqha l-marda tkun ġiet ikkonfermata,

l-annimali ovini u kaprini l-oħrajn kollha fl-ażjenda ta’ l-annimal li fuqu l-marda kienet ġiet ikkonfermata b’żieda ma’ dawk imsemmija fit-tieni inċiż,

l-oriġini possibbli tal-marda u l-identifikazzjoni ta’ ażjendi oħra li fihom hemm annimali, embrijuni jew ova li setgħu ġew infettati mill-aġent ta’ TSE jew ġew esposti għall-istess għalf jew sorsi ta’ kontaminazzjoni,

iċ-ċaqliq ta’ għalf potenzjalment ikkontaminat, materjal ieħor, jew kull mezz ieħor ta’ trasmissjoni, li setgħu ttrasmettu l-aġent tat-TSE mill-ażjenda jew għall-ażjenda konċernata;

2.

Il-miżuri stabbiliti fl-Artikolu 13(1)(c) għandhom jinkludu mill-inqas:

2.1.

F’każ ta’ konferma tal-BSE f’annimal bovin, il-qatla u l-qerda kompluta ta’ annimali bovini identifikati mill-istħarriġ imsemmi fit-tieni u t-tielet inċiż tal-punt 1(a); minkejja dan, Stat Membru jista’ jiddeċiedi:

li ma joqtolx u ma jeqridx annimali tal-koorti msemmija fit-tielet inċiż tal-punt 1(a) jekk ingħatat evidenza li annimali tali ma kellhomx aċċess għall-istess għalf bħall-annimal affettwat,

li jipposponu l-qatla u l-qerda ta’ annimali fil-koorti msemmija fit-tielet inċiż tal-punt 1(a) sa l-aħħar tal-ħajja produttiva tagħhom, sakemm huma barrin li konsistentement jinżammu f’ċentru tal-kollezzjoni tas-semen u jista’ jiġi żgurat li jinqerdu komplutament wara mewthom.

2.2.

Jekk hija suspettata t-TSE f’annimal ovin jew kaprin f’ażjenda fi Stat Membru, l-annimali l-oħra ovini u kaprini kollha minn dik l-azjenda għandhom jitqiegħdu taħt kull restrizzjoni uffiċjali ta’ ċaqliq sakemm ikunu disponibbli r-riżultati ta’ l-eżaminazzjoni. Jekk hemm evidenza li l-ażjenda fejn l-annimal affettwat kien preżenti meta ġiet konfermata t-TSE li x’aktarx m’hijiex l-ażjenda fejn l-annimal seta’ ġie espost għat-TSE, l-awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi li azjendi oħra jew l-azjenda biss fejn ġie espost titqiegħed taħt kontroll uffiċjali skond it-tagħrif epidemjoloġiku disponibbli.

2.3.

Fil-każ ta’ konferma tat-TSE f’annimal ovin jew kaprin:

(a)

jekk ma tistax tiġi eskluża l-BSE wara r-riżultati ta’ prova interlaboratorja mwettqa skond il-proċedura stipulata fl-Anness X, il-Kapitolu C, il-punt 3.2(c), il-qatla u l-qerda kompluta ta’ l-annimali, l-embrijuni u l-ova kollha identifikati permezz ta’ l-istħarriġ imsemmi fit-tieni sal-ħames inċiżi tal-punt 1(b).

(b)

Jekk il-BSE hija eskluża skond il-proċeduri stipulati fl-Anness X, il-Kapitolu C, il-punt 3.2(c), skond id-deċiżjoni ta’ l-awtorità kompetenti.

Jew

(i)

il-qtil u l-qerda kompluta ta’ l-annimali, l-embrijuni u l-ova kollha identifikati mill-istħarriġ imsemmi fit-tieni u t-tielet inċiżi ta’ punt 1(b); Il-kondizzjonijiet stipulati fil-punt 3 għandhom japplikaw għall-ażjenda,

inkella

(ii)

il-qtil u l-qerda kompluta ta’ l-annimali, l-embrijuni u l-ova kollha identifikati mill-istħarriġ imsemmi fit-tieni u t-tielet inċiżi tal-punt 1(b), bl-eċċezzjoni ta’:

imtaten għat-tgħammir tal-ġenotip ARR/ARR,

nagħaġ tat-tgħammir li għandhom mill-anqas allela waħda ARR u l-ebda allela VRQ u, fejn nagħaġ tali tat-tgħammir huma tqal fil-mument ta’ l-istħarriġ, il-ħrief li jitwieldu sussegwentament, jekk il-ġenotip tagħhom jilħaq ir-rekwiżiti ta’ dan is-subparagrafu,

nagħaġ li għandhom mill-anqas allela waħda ARR li huma maħsuba unikament għat-tbiċċir,

jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi hekk, nagħaġ u mogħoż li għandhom anqas minn tliet xhur li huma maħsuba unikament għat-tbiċċir;

Il-kondizzjonijiet stipulati fil-punt 3 għandhom japplikaw għall-ażjenda,

inkella

(iii)

Stat Membru jista’ jiddeċiedi li ma joqtolx u ma jeqridx l-annimali, identifikati mill-istħarriġ imsemmi fit-tieni u t-tielet inċiżi tal-punt 1(b) fejn huwa diffiċli li jinkisbu annimali ovini ta’ sostituzzjoni ta’ ġenotip magħruf jew fejn il-frekwenza ta’ l-allela ARR fi ħdan ir-razza jew l-ażjenda hija baxxa, jew fejn jitqies meħtieġ sabiex jiġi evitat tgħammir ta’ l-annimali bejn l-istess demm, jew abbażi ta’ konsiderazzjoni raġunata tal-fatturi epidemjoloġiċi kollha. Il-kondizzjonijiet stipulati fil-punt 4 għandhom japplikaw għall-ażjenda.

(ċ)

Permezz ta’ deroga mill-miżuri stipulati fil-punt (b), u biss fejn il-każ tat-TSE kkonfermat f’ażjenda huwa każ ta’ scrapie atipika, l-Istat Membru jista’ jiddeċiedi li japplika l-miżuri stipulati fil-punt 5.

(d)

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu:

(i)

li jissostitwixxu l-qatla u l-qerda kompluta ta’ l-annimali kollha msemmija f’b(i) permezz tat-tbiċċir għall-konsum uman.

(ii)

li jissostitwixxu l-qatla u l-qerda kompluta ta’ l-annimali kollha msemmija f’b(ii) permezz tat-tbiċċir għall-konsum uman.

sakemm:

l-annimali jitbiċċru fi ħdan it-territorju ta’ l-Istat Membru kkonċernat;

l-annimali kollha li għandhom aktar minn 18-il xahar jew li għandhom aktar minn żewġ sinniet inċiżivi permanenti li nibtu mill-ħanek u li jitbiċċru għall-konsum uman għandhom jiġu ttestjati għall-preżenza tat-TSE skond il-metodi tal-laboratorju stipulati fl-Anness X, il-Kapitolu C, il-punt 3.2. (b);

(e)

Il-ġenotip tal-proteina prijonika ta’ annimali ovini, sa massimu ta’ 50 maqtula u meqruda jew imbiċċra għall-konsum uman skond il-punti (b)(i) u (iii) għandu jiġi ddeterminat.

2.4.

Jekk l-annimal infettat kien introdott minn ażjenda oħra, l-Istat Membru jista’ jiddeċiedi, skond l-istorja tal-każ, li japplika miżuri ta’ eradizzjoni għall-ażjenda ta’ l-oriġini flimkien ma’ l-ażjenda li fiha tkun ikkonfermata l-marda, jew minflokha; fil-każ ta’ art użata għall-mergħa komuni b’aktar minn merħla waħda, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jillimitaw l-applikazzjoni ta’ dawk il-miżuri għal merħla waħda, fuq il-bażi ta’ konsiderazzjoni rraġunata tal-fatturi epidemjoloġiċi kollha; fejn aktar minn merħla waħda tinżamm f’ażjenda waħda, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jillimitaw l-applikazzjoni tal-miżuri għall-merħla li fiha ġiet ikkonfermata t-TSE, sakemm ġie vverifikat li l-merħliet inżammu iżolati minn xulxin u li l-firxa ta’ infezzjoni bejn il-merħliet permezz ta’ jew kuntatt dirett inkella indirett hija improbabbli;

3.

Wara l-applikazzjoni fuq ażjenda tal-miżuri msemmija fil-punt 2.3 (a) u (b)(i) u (ii):

3.1.

Dawn l-annimali li ġejjin biss jistgħu jiġu introdotti għall-ażjenda/ażjendi:

(a)

muntun tal-ġenotip ARR/ARR;

(b)

nagħaġ nisa li jkollhom mill-anqas allela ARR waħda u l-ebda alleli VRQ;

(ċ)

annimali kaprini, sakemm:

(i)

l-ebda annimal ovin għat-tgħammir minbarra dawk tal-ġenotipi msemmija fil-punti (a) u (b) m’huwa preżenti fl-ażjenda,

(ii)

tindif u disinfettazzjoni eżawrjenti ta’ l-inħawi kollha ta’ fejn jinżammu l-annimali twettqu wara li tkun tneħħiet il-merħla.

3.2.

Il-prodotti ġerminali obini li ġejjin biss jistgħu jintużaw fl-ażjenda/ażjendi:

(a)

semen minn muntuni tal-ġenotip ARR/ARR;

(b)

embrijuni li jkollhom mill-anqas allela ARR waħda u l-ebda allela VRQ.

3.3.

Ċaqliq ta’ l-annimali mill-ażjenda għandu jkun soġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ċaqliq tan-nagħaġ ARR/ARR mill-ażjenda ma għandu jkun soġġett għall-ebda restrizzjoni;

(b)

nagħaġ li għandhom allela waħda biss ARR jistgħu jintbagħtu mill-ażjenda biss għat-tbiċċir għall-komsum uman jew għar-raġunijiet tal-qerd; madankollu,

nagħaġ li għandhom allela ARR waħda u l-ebda allela VRQ jistgħu jintbagħtu f’ażjendi oħra li huma restritti wara l-applikazzjoni tal-miżuri skond il-punt 2.3 (b)(ii) jew 4,

jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi hekk, ħrief u gidjien jistgħu jintbagħtu għand ażjenda waħda oħra biss għall-għanijiet ta’ tismin qabel it-tbiċċir; l-ażjenda destinatarja ma għandu jkollha l-ebda annimal ovin jew kaprin minbarra dawk li qed jissemmnu qabel it-tbiċċir, u ma għandhiex tibgħat annimali ovini jew kaprini ħajjin lil ażjendi oħra, minbarra għal tbiċċir dirett;

(ċ)

annimali kaprini jistgħu jiċċaqalu sakemm l-ażjenda hija soġġetta għal monitoraġġ intensiv tat-TSE, inkluż l-ittestjar ta’ l-annimali kollha kaprini li għandhom aktar minn 18-il xahar u:

(i)

jitbiċċru għall-konsum uman fl-aħħar tal-ħajja produttiva tagħhom; jew

(ii)

mietu jew inqatlu fl-ażjenda, u jilħqu l-kondizzjonijiet stipulati fl-Anness III, il-Kapitolu A, il-Parti II, il-punt 3.

(d)

jekk Stat Membru jiddeċiedi hekk, ħrief u gidjien li għandhom anqas minn tliet xhur jistgħu jiċċaqalqu minn ażjenda sabiex imorru direttament għat-tbiċċir għal konsum uman.

3.4.

Ir-restrizzjonijiet stipulati fil-punti 3.1, 3.2 u 3.3 għandhom ikomplu japplikaw għall-ażjenda għall-perjodu ta’ sentejn minn:

(a)

id-data tal-kisba ta’ l-istatus ARR/ARR mill-annimali ovini kollha fl-ażjenda jew

(b)

l-aħħar data meta annimal ovin jew kaprin inżamm fil-post jew

(ċ)

id-data meta l-monitoraġġ intensifikat tat-TSE stipulat fi 3.3 (c) inbeda; inkella

(d)

id-data meta l-imtaten kollha tat-tgħammir fl-ażjenda huma tal-ġenotip ARR/ARR u n-nagħaġ kollha tat-tgħammir għandhom mill-anqas allela waħda ARR u l-ebda allela VRQ, sakemm matul il-perjodu ta’ sentejn, jinkisbu riżultati negattivi mill-ittestjar tat-TSE ta’ l-annimali li ġejjin li għandhom aktar minn 18-il xahar:

kampjun annwali ta’ annimali ovini mbiċċra għall-konsum uman fl-aħħar tal-ħajja produttiva tagħhom skond id-daqs tal-kampjun imsemmi fit-Tabella fl-Anness III, il-Kapitolu A, il-Parti II, il-punt 5; kif ukoll

l-annimali kollha msemmija fl-Anness III, il-Kapitolu A, il-Parti II, il-punt 3 li mietu jew inqatlu fl-ażjenda.

4.

Wara l-applikazzjoni f’ażjenda tal-miżuri stipulati fil-punt 2.3 (b)(iii) u għall-perjodu ta’ sentejn ta’ tgħammir wara s-sejba ta’ l-aħħar każ tat-TSE:

(a)

l-annimali ovini u kaprini kollha fl-ażjenda għandhom ikunu identifikati;

(b)

l-annimali ovini u kaprini kollha fl-ażjenda, jistgħu jiċċaqalqu biss fi ħdan it-territorju ta’ l-Istat Membru kkonċernat għat-tbiċċir għall-konsum uman jew għall-għanijiet tal-qerda; l-annimali kollha li għandhom aktar minn 18-il xahar imbiċċra għall-konsum uman għandhom jiġu ttestjati għall-preżenza tat-TSE skond il-metodi laboratorji stipulati fl-Anness X, il-Kapitolu C, il-punt 3.2(b);

(ċ)

l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-embrijuni u l-ova kollha ma jintbagħtux mill-ażjenda;

(d)

is-semen biss minn imtaten tal-ġenotip ARR/ARR u embrijuni li għandhom mill-anqas allela waħda ARR u l-ebda allela VRQ jista’ jintuża fl-ażjenda;

(e)

l-annimali kollha ovini u kaprini li għandhom aktar minn 18-il xahar li mietu jew inqatlu fl-ażjenda għandhom ikunu soġġetti għall-ittestjar tat-TSE;

(f)

nagħaġ irġiel tal-ġenotip ARR/ARR u annimali ovini nisa biss mill-ażjendi fejn ma nstab l-ebda każ tat-TSE jew minn merħliet li jilħqu l-kondizzjonijiet stipulati fil-punt 3.4 jistgħu jiġu introdotti fl-ażjenda;

(g)

annimali kaprini biss minn ażjendi fejn ma nstab l-ebda każ tat-TSE jew minn merħliet li jilħqu l-kondizzjonijiet tal-punt 3.4 biss jistgħu jiġu introdotti fl-ażjenda;

(h)

l-annimali kollha ovini u kaprini fl-ażjenda għandhom ikunu soġġetti għal restrizzjonijiet komuni ta’ mergħa li għandhom jiġu determinati mill-awtorità kompetenti, abbażi ta’ konsiderazzjoni raġjunata tal-fatturi epidemjoloġiċi kollha;

(i)

permezz ta’ deroga tal-punt (b) jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi hekk, ħrief u gidjien jistgħu jintbagħtu għand ażjenda oħra fi ħdan l-istess Stat Membru għall-għanijiet ta’ tismin qabel it-tbiċċir; sakemm l-ażjenda destinatarja ma jkollha l-ebda annimal ovin jew kaprin minbarra dawk li qed jissemmnu qabel it-tbiċċir, u ma għandhiex tibgħat annimali ovini jew kaprini ħajjin lil ażjendi oħra, minbarra għal tbiċċir dirett.

5.

Wara l-applikazzjoni tad-deroga prevista fil-punt 2.3 (c) għandhom japplikaw il-miżuri li ġejjin:

(a)

Jew il-qtil u l-qerda kompluta ta’ l-annimali, l-embrijuni u l-ova kollha identifikati mill-istħarriġ imsemmi fit-tieni u t-tielet inċiżi ta’ punt 1(b). L-Istati membri jistgħu jiddeċiedu li jiddeterminaw il-ġenotip tal-proteina prijonija ta’ annimali ovini li nqatlu u nqerdu;

(b)

inkella, għal perjodu ta’ sentejn ta’ tgħammir wara s-sejba ta’ l-aħħar każ tat-TSE, mill-anqas il-miżuri li ġejjin:

(i)

l-annimali ovini u kaprini kollha fl-ażjenda għandhom ikunu identifikati;

(ii)

l-ażjenda għandha tkun soġġetta għall-monitoraġġ intensifikat tat-TSE għal perjodu ta’ sentejn, inkluż l-ittestjar ta’ l-annimali ovini u kaprini kollha li għandhom aktar minn 18-il xahar u li tbiċċru għall-konsum uman u l-annimali ovini u kaprini kollha li għandhom aktar minn 18-il xahar li mietu jew inqatlu fl-ażjenda;

(iii)

l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li annimali ovini u kaprini ħajjin, embrijuni u ova mill-ażjenda ma jintbagħtux lil Stati Membri oħra jew pajjiżi terzi.

6.

L-Istati Membri li japplikaw il-miżuri stipulati fil-punt 2.3(b)(iii) jew id-derogi previsti fil-punti 2.3(c) u (d) għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni rendikont tal-kondizzjonijiet u l-kriterji użati li minħabba fihom ingħataw. Fejn jinstabu każijiet addizzjonali tat-TSE f’merħliet fejn ġew applikati derogi, il-kondizzjonijiet għall-għotja ta’ derogi tali għandhom jiġu verifikati mill-ġdid.

KAPITOLU B

Rekwiżiti minimi għall-programm ta’ tgħammir għar-reżistenza tat-tse fin-nagħaġ f’konformità ma’ l-artikolu 6 a

PARTI 1

Rekwiżiti ġenerali

1.

Il-programm ta’ tgħammir għandu jikkonċentra fuq merħliet ta’ valur ġenetiku għoli.

2.

Bażi tad-dejta li ta’ l-anqas ikun fiha t-tagħrif li ġej għandha tiġi stabbilita:

(a)

L-identità, it-tgħammir u l-għadd ta’ annimali fil-mħliet kollha li jipparteċipaw fil-programm ta’ tgħammir;

(b)

l-identifikazzjoni ta’ l-annimali individwali li ttieħdu bħala kampjun taħt il-programm ta’ tgħammir;

(ċ)

Ir-riżultati ta’ kull test ta’ ġenotipar.

3.

Sistema ta’ ċertifikazzjoni uniformi għandha tiġi stabbilita li fiha l-ġenotip ta’ kull annimal meħud bħala kampjun taħt il-programm ta’ tgħammir huwa ċċertifikat b’referenza għan-numru ta’ identifikazzjoni individwali tiegħu.

4.

Sistema għall-identifikazzjoni ta’ annimali u kampjuni, l-ipproċessar ta’ kampjuni u t-twassil tar-riżultati għandhom jiġu stabbiliti li permezz tagħhom titnaqqas il-possibilità ta’ żball mill-bniedem. L-effettività ta’ din is-sistema għandha tiġi soġġetta għal verifika regolari u għalgħarrieda.

5.

Il-ġenotipar tad-demm jew ta’ tessuti oħra miġbura għall-iskopijiet tal-programm ta’ tgħammir għandu jitwettaq fil-laboratorji li ġew approvati taħt dan il-programm.

6.

L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru tista’ tgħin soċjetajiet ta’ tgħammir, biex jistabbilixxu banek ġenetiċi li jikkonsistu f’semen, ova u/jew embrijuni rappreżentattivi tal-ġenotipi ta’ proteina prijonika li probabbli jaslu biex ikunu rari bħala riżultat tal-programm ta’ tgħammir.

7.

Il-programmi ta’ tgħammir se jitfassal għal kull razza, meta tqis:

(a)

il-frekwenzi ta’ alleli differenti fi ħdan ir-razza;

(b)

ir-rarità tar-razza;

(ċ)

l-evitar ta’ tgħammir bejn annimali ta’ l-istess demm jew ta’ spostament ġenetiku.

PARTI 2

Regoli speċifiċi għall-parteċipazzjoni tal-merħliet

1.

Il-programm ta’ tgħammir għandu jkun immirat biex iżid il-frekwenza ta’ l-alleli ARR fi ħdan il-merħliet tan-nagħaġ, filwaqt li jnaqqas il-prevalenza ta’ dawk l-alleli li ġew murija li jikkontribwixxu għas-suxxettibilità tat-TSE.

2.

Ir-rekwiżiti minimi għall-parteċipazzjoni tal-merħliet għandhom ikunu kif ġej:

(a)

l-annimali kollha fil-merħla li għandhom jiġu ġenotipati għandhom jiġu identifikati individwalment permezz ta’ mezzi siguri;

(b)

l-imtaten kollha għat-tgħammir fi ħdan il-merħla għandhom jiġu ġenotipati qabel jintużaw għat-tgħammir;

(ċ)

kull annimal raġel li jġorr l-alleli VRQ għandu jinqatel jew jiġi kastrat, fi żmien sitt xhur wara li jiġi ddeterminat il-ġenotip tiegħu; kull annimal ta’ dan it-tip ma għandux jitlaq mill-azjenda jekk mhux għall-biċċerija;

(d)

annimali nisa li huwa magħruf li jġorru l-alleli VRQ ma għandhomx jitilqu mill-azjenda jekk mhux għall-biċċerija;

(e)

annimali irġiel, li jinkludu d-donaturi ta’ semen użat għall-inseminazzjoni artifiċjali, apparti dawk iċċertifikati taħt il-programm ta’ tgħammir, ma għandhomx jintużaw għat-tgħammir fi ħdan il-merħla.

3.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jagħtu derogi mir-rekwiżiti stipulati fil-punt 2(c) u (d) għall-iskopijiet ta’ ħarsien tar-razez jew tal-karetteristiċi tal-produzzjoni.

4.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b’derogi mogħtija taħt punt 3 u bil-kriterji użati.

PARTI 3

Il-qafas għar-rikonoxximent ta’ l-istatus ta’ reżistenti għat-TSE fil-merħliet tan-nagħaġ

1.

Il-qafas għandu jirrikonoxxi l-istatus ta’ reżistenti għat-TSE fil-merħliet tan-nagħaġ li bħala riżultat tal-parteċipazzjoni fil-programm ta’ tgħammir kif previst fl-Artikolu 6a, jissodisfa l-kriterji meħtieġa mill-programm.

Dan ir-rikonoxximent għandu jingħata mill-anqas fuq iż-żewġ livelli li ġejjin:

(a)

il-merħliet ta’ livell 1 għandhom ikunu merħliet li huma komposti interament min-nagħaġ tal-ġenotip ARR/ARR;

(b)

il-merħliet tal-livell II għandhom ikunu merħliet li ż-żgħar tagħhom ikunu esklussivament ta’ dixxendenza mill-imtaten tal-ġenotip ARR/ARR.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jagħtu rikonoxximent fuq livelli ulterjuri biex jissodisfaw ir-rekwiżiti nazzjonali.

2.

It-teħid regolari u għalgħarrieda ta’ kampjuni ta’ nagħaġ minn merħliet reżistenti għat-TSE għandu jitwettaq:

(a)

fir-razzett jew fil-biċċerija biex jivverifikaw il-ġenotip tagħhom;

(b)

fil-każ tal-merħliet ta’ livell I, f’annimali ta’ aktar minn 18-il xahar meta jaslu l-biċċerija, għall-ittestjar tat-TSE skond l-Anness III.

PARTI 4

Rapporti li għandhom jitressqu quddiem il-Kummissjoni mill-Istati Membri

L-Istati Membri li jintroduċu l-programmi nazzjonali ta’ tgħammir biex jagħżlu għar-reżistenza tat-TSE fil-popolazzjoni ta’ ovini tagħhom għandhom jinnofikaw lill-Kummissjoni r-rekwiżiti għal dawn il-programmi u għandhom jipprovdu rapport annwali fuq il-progress tagħhom. Ir-rapport annwali għandu jitressaq sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu tas-sena ta’ wara.”

(4)

Fl-Anness X, Kapitolu C huwa emendat kif ġej:

(a)

Punt 1 jinbidel bit-test li ġej:

“1.   It-teħid tal-kampjuni

Kull kampjun meħud biex jiġi eżaminat għall-preżenza tat-TSE għandu jittieħed permezz tal-metodi u l-protokolli stipulati fl-aħħar edizzjoni tal-Manwal għat-testijiet djanjostiċi u t-tilqim għall-Annimali Terrestri ta’ l-Uffiċċju Internazzjonali għall-Epiżuti (IOE/OIE) (‘il-Manwal’). Apparti dan, jew fin-nuqqas, ta’ metodi OIE u protokolli, u biex jiġi żgurat li biżżejjed materjal ikun disponibbli, l-awtorità kompetenti għandha tiżgura l-użu ta’ metodi u protokolli għat-teħid ta’ kampjuni li huma konformi mal-linji ta’ gwida maħruġa mil-Laboratorju ta’ Referenza tal-Komunità. B’mod partikolari l-awtorità kompetenti għandha tiġbor it-tessuti adattati, skond il-parir xjentifiku disponibbli u l-linji ta’ gwida tal-Laboratorju ta’ Referenza tal-Komunità, sabiex tiżgura s-sejba ta’ varjetajiet magħrufa ta’ TSE f’ruminanti żgħar u għandha żżomm mill-anqas nofs it-tessuti miġbura friski iżda mhux iffriżati sakemm ir-riżultat tat-test rapidu joħroġ negattiv. Meta r-riżultat ikun pożittiv jew ma jwassalx għal konklużjoni, it-tessuti li jifdal għandhom jiġi pproċessati skond il-linji ta’ gwida tal-Laboratorju ta’ Referenza tal-Komunità.

Il-kampjuni għandhom jiġu mmarkati korrettament fir-rigward ta’ l-identità ta’ l-annimal meħud bħala kampjun.”

(b)

Punt 3.2 (b) għandu jinbidel bit-test li ġej:

“(b)   Monitoraġġ tat-TSE

Kampjuni minn ovini u kaprini mibgħuta għall-ittestjar fil-laboratorju skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Anness III, Kapitolu A, Parti II (Monitoraġġ ta’ l-ovini u l-kaprini) għandhom jiġu eżaminati minn test rapidu bl-użu ta’ metodi u protokolli adattati, skond il-parir xjentifiku disponibbli u l-linji ta’ gwida tal-Laboratorju ta’ Referenza tal-Komunità, sabiex tiġi żgurata s-sejba tal-varjetajiet kollha magħrufa tat-TSE.

Meta r-riżultat tat-test rapidu ikun pożittiv jew ma jwassalx għal konklużjoni, it-tessuti meħuda bħala kampjun għandhom jintbagħtu immedjatament lil-laboratorju uffiċjali għall-eżamijiet ta’ konferma permezz ta’ immunoċitokimika, immunokolorazzjoni jew l-iżvelar tal-karatteristiċi permezz ta’ mikroskopija elettronika, kif imsemmi f’(a). Jekk ir-riżultat ta’ l-eżami ta’ konferma ikun negattiv jew ma jwassalx għal konklużjoni, ittestjar ta’ konferma addizzjonali għandu jitwettaq skond il-linji ta’ gwida tal-Laboratorju ta’ Referenza tal-Komunità.

Jekk ir-riżultat ta’ wieħed mill-eżamijiet ta’ konferma ikun pożittiv, l-annimal għandu jiġi meqjus bħala każ pożittiv ta’ TSE.”

(ċ)

F’punt 3.2 (c) (ii), it-tielet paragrafu għandu jinbidel b’li ġej:

“Testijiet ulterjuri għal kampjuni pożittivi ta’ TSE li nstabu f’merħliet infettati fl-istess azjenda għandhom jitwettqu mill-anqas fuq l-ewwel żewġ każijiet pożittivi ta’ TSE li jinstabu kull sena wara l-każ ta’ l-indiċi.”


(1)  Daqsijiet minimi tal-kampjun huma stipulati sabiex jieħdu f’konsiderazzjoni d-daqs tal-popolazzjoni ta’ l-ovini fl-Istati Membri individwali u għandhom l-għan li jipprovdu miri li jistgħu jintlaħqu

(2)  Daqsijiet minimi tal-kampjun huma stipulati sabiex jieħdu f’konsiderazzjoni d-daqs tal-popolazzjoni tal-kaprini fl-Istati Membri individwali u għandhom l-għan li jipprovdu miri li jistgħu jintlaħqu


DIRETTIVI

27.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 165/21


DIRETTIVA 2007/30/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta’ l-20 ta’ Ġunju 2007

li temenda d-Direttiva 89/391/KEE tal-Kunsill, id-Direttivi partikulari tagħha kif ukoll id-Direttivi tal-Kunsill 83/447/KEE, 91/383/KEE, 92/29/KEE u 94/33/KE, bil-ħsieb li jiġu simplifikati u razzjonalizzati r-rapporti dwar l-implimentazzjoni prattika

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikolu 137(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

It-tfassil mill-Istati Membri ta’ rapporti ta’ implimentazzjoni prattika bħala bażi għar-rapporti perjodiċi, dwar l-implimentazzjoni tar-regoli tal-Komunità dwar is-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema, huwa stipulat fid-Direttiva 89/391/KEE tal-Kunsill, tat-12 ta’ Ġunju 1989, dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (3) kif ukoll mid-Direttivi partikulari skond l-Artikolu 16(1) tagħha, jiġifieri: id-Direttiva tal-Kunsill 89/654/KEE tat-30 ta’ Novembru 1989, dwar il-ħtiġijiet minimi ta’ sigurtà u ta’ saħħa fuq il-post tax-xogħol (4), id-Direttiva tal-Kunsill 89/655/KEE tat-30 ta’ Novembru 1989, li tirrigwarda l-ħtiġijiet minimi tas-sigurtà u s-saħħa fl-użu tat-tagħmir tax-xogħol mill-ħaddiema fuq ix-xogħol (5), id-Direttiva tal-Kunsill 89/656/KEE tat-30 ta’ Novembru 1989, dwar il-ħtiġijiet minimi ta’ sigurtà u ta’ saħħa għall-użu ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali mill-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol (6), id-Direttiva tal-Kunsill 90/269/KEE tad-29 ta’ Mejju 1990, dwar il-ħtiġijiet minimi tas-saħħa u tas-sigurtà għat-tqandil manwali tat-tagħbija fejn hemm riskju partikolarment ta’ korriment tad-dahar għall-ħaddiema (7), id-Direttiva tal-Kunsill 90/270/KEE tad-29 ta’ Mejju 1990, dwar il-ħtiġijiet minimi ta’ saħħa u sigurtà għax-xogħol b’tagħmir li għandu display screen  (8), id-Direttiva tal-Kunsill 92/57/KEE ta’ l-24 ta’ Ġunju 1992, dwar il-ħtiġijiet minimi ta’ sigurtà u saħħa li għandhom jiġu implimentati f’postijiet ta’ kostruzzjoni temporanji jew mobbli (9), id-Direttiva tal-Kunsill 92/58/KEE ta’ l-24 ta’ Ġunju 1992, dwar il-ħtiġijiet minimi għall-provvista ta’ sinjali tas-sigurtà u/jew tas-saħħa fuq ix-xogħol (10), id-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tal-Kunsill tad-19 ta’ Ottubru 1992, dwar l-introduzzjoni ta’ mizuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu (11), id-Direttiva tal-Kunsill 92/91/KEE tat-3 ta’ Novembru 1992, li tikkonċerna l-ħtiġijiet minimi għat-titjib tal-ħarsien tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema fl-industriji tal-estrazzjoni tal-minerali permezz tat-tħaffir (12), id-Direttiva tal-Kunsill 92/104/KEE tat-3 ta’ Diċembru 1992, dwar il-ħtiġijiet minimi biex tittejjeb is-sigurtà u l-protezzjoni tas-saħħa ta’ ħaddiema ta’ l-industriji għall-estrazzjoni tal-minerali kemm fuq, kif ukoll taħt l-art (13), id-Direttiva tal-Kunsill 93/103/KE, tat-23 ta’ Novembru 1993, li tirrigwarda l-ħtiġijiet minimi tas-sigurtà u s-saħħa għax-xogħol abbord il-bastimenti tas-sajd (14), id-Direttiva tal-Kunsill Nru 98/24/KE tas-7 ta’ April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x’jaqsmu ma’ l-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (15), id-Direttiva 1999/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Diċembru 1999, dwar il-ħtiġijiet minimi għat-titjib tas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema potenzjalment fir-riskju mill-atmosferi splussivi (16), id-Direttiva 2002/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar il-ħtiġijiet minimi tas-saħħa u tas-sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li jinħolqu mill-aġenti fiżiċi (il-vibrazzjonijiet) (17), id-Direttiva 2003/10/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Frar 2003 dwar il-ħtiġijiet minimi ta’ saħħa u sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni ta’ ħaddiema għal riskji li jirriżultaw minn aġenti fiżiċi (ħoss) (18), id-Direttiva 2004/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-ħtiġijiet minimi għas-saħħa u s-sigurtà fir-rigward ta’ l-espożizzjoni ta’ ħaddiema għal riskji li jiġu minn aġenti fiżiċi (kampi elettro-manjetiċi) (19), u d-Direttiva 2006/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-5 ta’ April 2006, relatata mal-ħtiġijiet minimi ta’ sigurtà u ta’ saħħa relatati ma’ l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji dovuti għall-aġenti fiżiċi (radjazzjonijiet ottiċi artifiċjali) (20).

(2)

Rapport ta’ implimentazzjoni huwa mitlub ukoll mid-Direttiva tal-Kunsill 91/383/KEE tal-25 ta’ Ġunju 1991 li tissupplimenta l-miżuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-sigurtà u s-saħħa fix-xogħol tal-ħaddiema li għandhom relazzjoni ta’ impjieg b’dewmien fiss jew ta’ impjieg temporanju (21), mid-Direttiva tal-Kunsill 92/29/KEE tal-31 ta’ Marzu 1992 dwar ħtiġijiet minimi ta’ sigurtà u ta’ saħħa għal trattament mediku mtejjeb abbord bastimenti (22) u mid-Direttiva tal-Kunsill 94/33/KE tat-22 ta’ Ġunju 1994 dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ fuq ix-xogħol (23).

(3)

Id-dispożizzjonijiet relatati mat-tfassil ta’ rapporti fid-Direttivi partikulari skond l-Artikolu 16(1), tad-Direttiva 89/391/KEE, kif ukoll fid-Direttivi 91/383/KEE, 92/29/KEE u 94/33/KE huma inkonsistenti fir-rigward tal-frekwenza u l-kontenut tagħhom.

(4)

L-obbligi imposti fuq l-Istati Membri biex jagħmlu rapport dwar l-implimentazzjoni prattika u fuq il-Kummissjoni biex tfassal rapport abbażi tar-rapporti nazzjonali, jikkostitwixxu parti importanti miċ-ċiklu leġiżlattiv u jipprovdi opportunita’ biex wieħed jara fejn wasal u biex ssir valutazzjoni ta’ l-aspetti differenti ta’ l-implimentazzjoni prattika tad-Direttivi; għalhekk huwa xieraq li dan l-obbligu jiġi estiż għad-Direttivi li ma jitobux it-tfassil ta’ rapporti, jiġifieri: id-Direttiva 2000/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati ma’ l-espożizzjoni għal aġenti bijoloġiċi fuq il-post tax-xogħol (is-seba’ direttiva individwali fis-sens ta’ l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (24), id-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati ma’ l-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (sitt direttiva individwali fis-sens ta’ l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (25), kif ukoll id-Direttiva 83/477/KEE tal-Kunsill tad-19 ta’ Settembru 1983 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi ma’ l-esponiment għall-asbestos fuq ix-xogħol (it-tieni direttiva individwali fis-sens ta’ l-Artikolu 8 tad-Direttiva 80/1107/KEE) (26).

(5)

Għalhekk jeħtieġ li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 89/391/KEE, tad-Direttivi partikulari fis-sens ta’ l-Artikolu 16(1) tagħha, kif ukoll tad-Direttivi 83/477/KEE, 91/383/KEE, 92/29/KEE u 94/33/KE jiġu armonizzati.

(6)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Addattament għat-tibdil fuq ix-xogħol u fis-soċjetà: strateġija Komunitarja ġdida għas-saħħa u għas-sigurtà 2002-2006” tipprevedi t-tfassil ta’ proposti leġiżlattivi li jissimplifikaw u jirrazzjonalizzaw ir-rapporti ta’ implimentazzjoni; din il-kwistjoni ġiet identifikaa ukoll bħala waħda mill-prijoritajiet għas-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja fil-kuntest ta’ l-inizjattiva dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

(7)

L-eżerċizzju għandu jiġi simplifikat billi tiġi armonizzata l-perjodiċità tal-preżentazzjoni tar-rapporti ta’ implimentazzjoni prattika lill-Kummissjoni u billi jiġi rikjest rapport wieħed biss ta’ implimentazzjoni prattika li jkun jinkludi parti ġenerali, applikabbli għad-direttivi kollha, u kapitoli speċifiċi dwar l-aspetti li huma partikulari għal kull direttiva. Dawn id-dispożizzjonijiet u notevolment l-introduzzjoni ta’ Artikolu 17a ġdid fid-Direttiva 89/391/KEE, barra minn hekk, jippermettu inklużjoni f’dan l-eżerċizzju ta’ rapport ta’ implimentazzjoni tad-Direttivi partikulari fis-sens ta’ l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE li ma jirrikjedux it-tfassil ta’ rapporti, jiġifieri: id-Direttivi 2000/54/KE u 2004/37/KE, kif ukoll kull direttiva partikulari futura fis-sens ta’ l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE.

(8)

Il-frekwenza xierqa biex l-Istati Membri ifasslu dawn ir-rapporti u jissottomettuhom lill-Kummissjoni għandha tkun kull ħames snin; l-ewwel rapport għandu b’eċċezzjoni jkopri perjodu itwal; l-istruttura ta’ dawn ir-rapporti għandha tkun konsistenti sabiex tippermetti l-isfruttament tagħhom; dawn ir-rapporti għandhom jitfasslu fuq bażi ta’ kwestjonarju mfassal mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol, u jinkludu informazzjoni relevanti dwar l-isforzi preventivi magħmula fl-Istati Membri sabiex jippermettu lill-Kummissjoni, waqt li tieħu kont tar-riżultati relevanti ta’ l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol u tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet ta’ l-Għajxien u x-Xogħol, sabiex tevalwa adegwatament kif taħdem il-leġiżlazzjoni fil-prattika.

(9)

F’konformità ma’ l-Artikolu 138(2), tat-Trattat, il-Kummissjoni kkonsultat l-imsieħba soċjali fuq il-livell Komunitarju dwar l-orjentazzjoni possibbli għal azzjoni Komunitarja f’dan il-qasam.

(10)

Wara din il-konsultazzjoni, il-Kummissjoni stmat li azzjoni Komunitarja kienet mixtieqa u mill-ġdid ikkonsultat l-imsieħba soċjali fuq il-livell Komunitarju dwar il-kontenut tal-proposta maħsuba, skond l-Artikolu 138(3), tat-Trattat.

(11)

Wara din it-tieni fażi ta’ konsultazzjoni, l-imsieħba soċjali ma infurmawx lill-Kummissjoni bix-xewqa tagħhom li jibdew il-proċess li jista’ jwassal għall-konklużjoni ta’ ftehim, hekk kif stipulat fl-Artikolu 138(4), tat-Trattat.

(12)

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jittrasponu l-modifiki previsti f’din id-Direttiva, li minħabba n-natura speċifika ta’ din id-Direttiva u jekk dan ikun xieraq, jistgħu jieħdu l-forma ta’ miżuri amministrattivi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emenda għad-Direttiva 89/391/KEE

Fid-Direttiva 89/391/KEE, għandu jiġi nserit l-Artikolu li ġej:

“L-Artikolu 17a

Rapporti ta’ implimentazzjoni

1.   Kull ħames snin, l-Istati Membri jissottomettu rapport uniku lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni prattika ta’ din id-Direttiva, kif ukoll tad-Direttivi partikulari fis-sens ta’ l-Artikolu 16(1), fejn jindikaw l-opinjoni ta’ l-imsieħba soċjali. Ir-rapport għandu jevalwa l-punti varji relatati ma’ l-implimentazzjoni prattika tad-Direttivi differenti u, fejn hu xieraq u disponibbli, jagħti data diżaggregata skond il-ġeneru.

2.   L-istruttura tar-rapport, flimkien ma’ kwestjonarju li jispeċifika l-kontenut tiegħu, għandha tiġi definita mill-Kummissjoni b’kooperazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol.

Ir-rapport għandu jinkludi parti ġenerali li tkopri d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva relatati mal-prinċipji komuni u mal-punti li japplikaw għad-Direttivi kollha msemmija fil-paragrafu 1.

Biex jikkomplementaw il-parti ġenerali, kapitoli speċifiċi se jkopru l-implimentazzjoni ta’ l-aspetti partikulari ta’ kull Direttiva, fosthom l-indikaturi speċifiċi, fejn dawn ikunu disponibbli.

3.   Il-Kummissjoni għandha tissottometti l-istruttura tar-rapport, flimkien mal-kwestjonarju msemmi hawn fuq, lill-Istati Membri mill-inqas sitt xhur qabel tmiem il-perjodu kopert mir-rapport. Ir-rapport għandu jiġi trażmess lill-Kummissjoni fi żmien tnax-il xahar minn tmiem il-perjodu ta’ ħames snin li huwa jkopri.

4.   Fuq il-bażi ta’ dawn ir-rapporti, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni tad-Direttivi kkonċernati fir-rigward tar-relevanza tagħhom, tar-riċerka u tal-konoxxenza xjentifika ġdida fl-oqsma differenti kkonċernati. Fi żmien 36 xahar minn tmiem il-perjodu ta’ ħames snin, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol bir-riżultati ta’ din il-valutazzjoni u, jekk ikun hemm bżonn, b’kull inizjattiva għat-titjib tal-funzjonament tal-qafas regolatorju.

5.   L-ewwel rapport għandu jkopri l-perjodu mill-2007 sa l-2012 inklużi.”

Artikolu 2

Emendi għad-Direttivi 83/477/KEE, 91/383/KEE, 92/29/KEE u 94/33/KE

1.   Fid-Direttiva 83/477/KEE, għandu jiġi nserit l-Artikolu li ġej:

“L-Artikolu 17a

Rapport ta’ implimentazzjoni:

Kull ħames snin, l-Istati Membri jissottomettu rapport lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni prattika ta’ din id-Direttiva fil-forma ta’ kapitolu speċifiku tar-rapport uniku msemmi fl-Artikolu 17a (1), (2) u (3) tad-Direttiva 89/391/KEE li jservi ta’ bażi għall-valutazzjoni li trid issir mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 17a (4) ta’ dik id-Direttiva.”

2.   l-Artikolu li ġej għandu jiġi nserit fid-Direttiva 91/383/KEE:

“L-Artikolu 10a

Rapport ta’ implimentazzjoni

Kull ħames snin, l-Istati Membri għandhom jissottomettu rapport lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni prattika ta’ din id-Direttiva fil-forma ta’ kapitolu speċifiku tar-rapport uniku msemmi fl-Artikolu 17a (1), (2) u (3) tad-Direttiva 89/391/KEE li jservi ta’ bażi għall-valutazzjoni li trid issir mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 17a (4) ta’ dik id-Direttiva.”

3.   L-Artikolu li ġej għandu jiġi nserit fid-Direttiva 92/29/KEE:

“L-Artikolu 9a

Rapport ta’ implimentazzjoni:

Kull ħames snin, l-Istati Membri għandhom jissottomettu rapport lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni prattika ta’ din id-Direttiva fil-forma ta’ kapitolu speċifiku tar-rapport uniku msemmi fl-Artikolu 17 a(1), (2) u (3), tad-Direttiva 89/391/KEE li jservi ta’ bażi għall-valutazzjoni li trid issir mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 17a (4) ta’ dik id-Direttiva.”

4.   L-Artikolu li ġej għandu jiġi nserit fid-Direttiva 94/33/KE:

“L-Artikolu 17a

Rapport ta’ implimentazzjoni:

Kull ħames snin, l-Istati Membri jissottomettu rapport lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni prattika ta’ din id-Direttiva taħt il-forma ta’ kapitolu speċifiku tar-rapport uniku msemmi fl-Artikolu 17a (1), (2) u (3), tad-Direttiva 89/391/KEE li jservi ta’ bażi għall-valutazzjoni li trid issir mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 17a(4) ta’ dik id-Direttiva.”

Artikolu 3

Revoka

Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom jiġu mħassra b’effett mis-27 ta’ Ġunju 2007:

(1)

l-Artikolu 18(3) u (4) tad-Direttiva 89/391/KEE;

(2)

l-Artikolu 10(3) u (4) tad-Direttiva 89/654/KEE;

(3)

l-Artikolu 10(3) u (4) tad-Direttiva 89/655/KEE;

(4)

l-Artikolu 10(3) u (4) tad-Direttiva 89/656/KEE;

(5)

l-Artikolu 9(3) u (4) tad-Direttiva 90/269/KEE;

(6)

l-Artikolu 11(3) u (4) tad-Direttiva 90/270/KEE;

(7)

l-Artikolu 10(3) u (4) tad-Direttiva 91/383/KEE;

(8)

l-Artikolu 9(3) u (4)tad-Direttiva 92/29/KEE;

(9)

l-Artikolu 14(4) u (5) tad-Direttiva 92/57/KEE;

(10)

l-Artikolu 11(4) u (5)tad-Direttiva 92/58/KEE;

(11)

l-Artikolu 14(4), (5) u (6) tad-Direttiva 92/85/KEE;

(12)

l-Artikolu 12(4) tad-Direttiva 92/91/KEE;

(13)

l-Artikolu 13(4) tad-Direttiva 92/104/KEE;

(14)

l-Artikolu 13(3) u (4) tad-Direttiva 93/103/KE;

(15)

l-Artikolu 17(4) u (5) tad-Direttiva 94/33/KE;

(16)

l-Artikolu 15 tad-Direttiva 98/24/KE;

(17)

l-Artikolu 13(3) tad-Direttiva 1999/92/KE;

(18)

l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2002/44/KE;

(19)

l-Artikolu 16 tad-Direttiva 2003/10/KE;

(20)

l-Artikolu 12 tad-Direttiva 2004/40/KE;

(21)

l-Artikolu 12 tad-Direttiva 2006/25/KE.

Artikolu 4

Implimentazzjoni

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2012.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal- pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 6

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, 20 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

G. GLOSER


(1)  Opinjoni mogħtija fis-17 ta’ Jannar 2006.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta’ April 2007 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2007

(3)  ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1. Direttiva kif emendata mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1)

(4)  ĠU L 393, 30.12.1989, p. 1.

(5)  ĠU L 393, 30.12.1989, p. 13. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata mid-Direttiva 2001/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 195, 19.7.2001, p. 46).

(6)  ĠU L 393, 30.12.1989, p. 18.

(7)  ĠU L 156, 21.6.1990, p. 9.

(8)  ĠU L 156, 21.6.1990, p. 14.

(9)  ĠU L 245, 26.8.1992, p. 6.

(10)  ĠU L 245, 26.8.1992, p. 23.

(11)  ĠU L 348, 28.11.1992, p. 1.

(12)  ĠU L 348, 28.11.1992, p. 9.

(13)  ĠU L 404, 31.12.1992, p. 10.

(14)  ĠU L 307, 13.12.1993, p. 1.

(15)  ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11.

(16)  ĠU L 23, 28.1.2000, p. 57.

(17)  ĠU L 177, 6.7.2002, p. 13.

(18)  ĠU L 42, 15.2.2003, p. 38.

(19)  ĠU L 159, 30.4.2004, p. 1. Verżjoni korretta ppubblikata fil-ĠU L 184, 24.5.2004, p. 1.

(20)  ĠU L 114, 27.4.2006, p. 38.

(21)  ĠU L 206, 29.7.1991, p. 19.

(22)  ĠU L 113, 30.4.1992, p. 19. Id-Direttiva kif emendata mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(23)  ĠU L 216, 20.8.1994, p. 12.

(24)  ĠU L 262, 17.10.2000, p. 21.

(25)  ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50. Verżjoni korretta ppublikata fil-ĠU L 229, 29.6.2004, p. 23.

(26)  ĠU L 263, 24.9.1983, p. 25. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata mid-Direttiva 2003/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 97, 15.4.2003, p. 48)


27.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 165/25


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2007/39/KE

tas-26 ta’ Ġunju 2007

li temenda l-Anness II għad-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE fir-rigward ta’ livelli massimi ta’ residwi għad-diazinon

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE tas-27 ta’ Novembru ta’ l-1990 dwar l-iffissar ta’ livelli massimi għal residwi tal-pestiċidi ġewwa u fuq ċerti prodotti li joriġinaw mill-pjanti, inklużi l-frott u l-ħaxix (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Billi:

(1)

L-Istat Membru rapporteur informa lill-Kummissjoni li jista’ jkun neċessarju li jiġu riveduti l-MRLs għad-diazinon fid-Direttiva 90/642/KEE fid-dawl tad-dubji fil-konsum tal-konsumatur. Proposti għar-reviżjoni tal-livelli massimi ta’ residwi tal-Komunità tressqu quddiem il-Kummissjoni.

(2)

L-MRLs u l-livelli li huma rrakkomandati mill-Codex Alimentarius huma stabbiliti u evalwati skond proċeduri simili. Hemm numru ta’ Codex MRLs għad-diazinon. L-MRLs Komunitarji li huma bbażati fuq il-Codex MRLs ġew ukoll ivvalutati mill-Istat Membru rapporteur fid-dawl ta’ l-informazzjoni l-ġdida dwar riskju għall-konsumaturi.

(3)

L-esponiment tal-konsumaturi matul ħajjithom kif ukoll għal perjodu qasir għad-diazinon, permezz tal-prodotti ta’ l-ikel, ġie studjat mill-ġdid u vvalutat skond il-proċeduri u l-prattiki Komunitarji, filwaqt li tqiesu l-linji ta’ gwida ppubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (2). Fuq din il-bażi, huwa xieraq li jiġu ffissati livelli massimi ġodda ta’ residwi, li jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda esponiment inaċċettabbli tal-konsumatur.

(4)

Fejn huwa rilevanti, l-esponiment akut tal-konsumaturi għad-diazinon permezz ta’ kull wieħed mill-prodotti ta’ l-ikel li jista’ jkun fihom residwi ġie studjat u evalwat skond il-proċeduri u l-prattiki tal-Komunità, filwaqt li tqiesu l-linji ta’ gwida ppubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Il-konklużjoni hija li l-preżenza ta’ residwi ta’ pestiċidi fil-livelli massimi ġodda ta’ residwi jew taħthom mhijiex se tikkawża effetti tossiċi qawwija.

(5)

Għaldaqstant huwa neċessarju li jkunu mmodifikati l-MRLs stabbiliti fl-Anness II tad-Direttiva 90/642/KEE, sabiex jippermettu sorveljanza u kontroll xierqa tal-projbizzjoni ta’ l-użi tagħhom u għall-ħarsien tal-konsumatur.

(6)

Permezz ta’ l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, is-sħab kummerċjali tal-Komunità ġew ikkonsultati dwar il-livelli massimi ġodda ta’ residwi u tqiesu l-kummenti tagħhom dwar dawn il-livelli.

(7)

L-Anness II għad-Direttiva 90/642/KEE għandu, għalhekk, jiġi emendat kif imiss.

(8)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta’ l-Ikel u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 90/642/KEE hija emendata skond l-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mis-27 ta’ Diċembru 2007, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Għandhom minnufih jipprovdu lill-Kummissjoni t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mit-28 ta’ Diċembru 2007.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir referenza bħal din.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 26 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 350, 14.12.1990, p. 71. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/28/KE (ĠU L 135, 26.5.2007, p. 6).

(2)  Il-Linji ta’ Gwida għat-tbassir tal-konsum djetetiku ta’ residwi tal-pestiċidi (riveduti), imħejjija mill-GEMS/Programm ta’ Ikel f’kollaborazzjoni mal-Kumitat Codex fuq ir-Residwi tal-Pestiċidi, ippubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ANNESS

Fil-Parti A ta’ l-Anness II għad-Direttiva 90/642/KEE, il-linji għad-diazinon jinbidlu b’dan li ġej:

Residwi ta’ Pestiċida u livelli massimi ta’ residwu (mg/kg)

“Gruppi u eżempji ta’ prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta’ residwu

Diazinon

1.   

Frott, frisk, imnixxef jew nej, ippreżervat fil-friża, mingħajr zokkor miżjud; ġewż

(i)

FROTT TAĊ-ĊITRU

0,01  (*)

Grejpfrut

 

Lumi

 

Lajm

 

Mandolin (inkluzi l-klementini u ibridi oħra)

 

Larinġ

 

Pomelos

 

Oħrajn

 

(ii)

ĠEWŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew mingħajrha)

 

Lewż

0,05

Ġewż tal-Brażil

 

Ġewż ta’ l-anakardju

 

Qastan

 

Ġewż ta’ l-Indi

 

Ġellewż

 

Makadamja

 

Ġewż tal-Pekan

 

Ġewż ta’ l-arżnu

 

Pistaċċi

 

Ġewż

 

Oħrajn

0,01  (*)

(iii)

FROTT TAŻ-ŻERRIEGĦA

0,01  (*)

Tuffieħ

 

Lanġas

 

Sfarġel

 

Oħrajn

 

(iv)

FROTT TA’ L-GĦADMA

0,01  (*)

Berquq

 

Ċiras

 

Ħawħ (inkluż in-nuċiprisk u ibridi simili)

 

Għanbaqar

 

Oħrajn

 

(v)

BERRIES U FROTT ŻGĦIR

 

(a)

Għeneb tal-mejda u ta’ l-inbid

0,01  (*)

Għeneb tal-mejda

 

Għeneb ta’ l-inbid

 

(b)

Frawli (ħlief dak selvaġġ)

0,01  (*)

(ċ)

Frott tal-qasab (għajr dak selvaġġ)

0,01  (*)

Tut

 

Dewberries

 

Loganberries

 

Lampun

 

Oħrajn

 

(d)

Frott żgħir ieħor u berries (ħlief dak selvaġġ)

 

Bilberries

 

Cranberries

0,2

Passolina (aħmar, iswed u abjad)

 

Gooseberries

 

Oħrajn

0,01  (*)

(e)

Berries u frott żgħir selvaġġ

0,01  (*)

(vi)

DIVERSI

 

Avokado

 

Banana

 

Tamal

 

Tin

 

Kiwi

 

Kumquats

 

Litchis

 

Mango

 

Żebbuġ (konsum domestiku)

 

Żebbuġ (estrazzjoni taż-żejt)

 

Papaja

 

Passion fruit

 

Ananas

0,3

Rummien

 

Oħrajn

0,01  (*)

2.   

Ħxejjex, friski jew mhux imsajrin, iffriżati jew imnixxfin

(i)

ĦXEJJEX F’SURA TA’ TUBERI JEW GĦERUQ

 

Pitrava zokkrija

 

Karrotti

 

Cassava

 

Krafes

 

Mustarda użata għaz-zalza

 

Qaqoċċ

 

Zunnarija bajda

 

Parsley root

 

Ravanell

0,1

Sassefrika

 

Patata ħelwa

 

Swedes

 

Turnips

 

Jam

 

Oħrajn

0,01  (*)

(ii)

ĦXEJJEX F’SURA TA’ BASAL

 

Tewm

 

Basal

0,05

Shallots

 

Spring onions

 

Oħrajn

0,01  (*)

(iii)

ĦXEJJEX LI HUMA L-FROTTA TAL-PJANTA

 

(a)

Solanacea

 

Tadam

 

Bżar

0,05

Brunġiel

 

Okra

 

Oħrajn

0,01  (*)

(b)

Kukurbiti - tal-qoxra li tittiekel

0,01  (*)

Ħjar

 

Gherkins

 

Qarabali

 

Oħrajn

 

(ċ)

Kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

0,01  (*)

Bettieħ

 

Squashes

 

Dulliegħ

 

Oħrajn

 

(d)

Qamħirrum

0,02

(iv)

ĦXEJJEX BRASSICA

 

(a)

Brassica li tagħmel il-fjuri

0,01  (*)

Brokkoli

 

Pastard

 

Oħrajn

 

(b)

Brassica bir-ras

 

Kaboċċi ta’ Brussell

 

Kaboċċi tar-ras

0,5

Oħrajn

0,01  (*)

(ċ)

Brassica bil-weraq

 

Kaboċċi taċ-Ċina

0,05

Kale

 

Oħrajn

0,01  (*)

(d)

Ġdur

0,2

(v)

ĦXEJJEX LI L-WERAQ TAGĦHOM JITTIEKEL U ĦWAWR FRISK

0,01  (*)

(a)

Ħass u simili

 

Krexxuni

 

Ħass tal-ħaruf

 

Ħass

 

Scarole (endive tal-werqa wiesgħa)

 

Insalata

 

Weraq u zkuk tal-brassica

 

Oħrajn

 

(b)

Spinaċi u simili

 

Spinaċi

 

Weraq tal-pitravi

 

Oħrajn

 

(ċ)

Krexxuni ta’ l-ilma

 

(d)

Witloof

 

(e)

Ħwawar

 

Maxxita

 

Kurrat selvaġġ

 

Tursin

 

Weraq tal-karfus

 

Oħrajn

 

(vi)

ĦXEJJEX LEGUMI (friski)

0,01  (*)

Fażola (bl-imżiewed)

 

Fażola (mingħajr imżiewed)

 

Piżelli (bl-imżiewed)

 

Piżelli (mingħajr imżiewed)

 

Oħrajn

 

(vii)

ĦXEJJEX FORMA TA’ ZOKK (friski)

0,01  (*)

Asparagu

 

Kardun

 

Karfus

 

Bużbież

 

Qaqoċċ

 

Kurrat

 

Rabarbru

 

Oħrajn

 

(viii)

FAQQIEGĦ

0,01  (*)

(a)

Faqqiegħ ikkoltivat

 

(b)

Faqqiegħ selvaġġ

 

3.

Żrieragħ imnixxfin

0,01  (*)

Fażola

 

Għazz

 

Piżelli

 

Lupini

 

Oħrajn

 

4.

Żejt taż-żrieragħ

0,02  (*)

Żerriegħa tal-kittien

 

Karawett

 

Żerriegħa tal-peprin

 

Ġulġlien

 

Żerriegħa tal-ġirasol

 

Żerriegħa tal-lift

 

Żerriegħa tas-sojja

 

Żerriegħa tal-mustarda

 

Żerriegħa tal-qoton

 

Żerriegħa tal-qanneb

 

Oħrajn

 

5.

Patata

0,01  (*)

Patata bikrija

 

Varjazzjonijiet ta’ patata

 

6.

Te (weraq u zkuk, imnixxef, iffermentat jew ieħor, mill-weraq tal-Camellia sinensis)

0,02  (*)

7.

Ħops (imnixxef), inklużi ħbub tal-ħops u ħops fil-forma trab mhux ikkonċentrat

0,5


(*)  Jindika l-limitu l-iktar baxx għad-determinazzjoni analitika”


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kunsill

27.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 165/33


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-18 ta’ Ġunju 2007

li tawtorizza lir-Repubblika Taljana sabiex tapplika miżuri ta’ deroga mill-Artikoli 26(1)(a) u 168 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

(2007/441/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 395(1) tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

F’ittra datata d-9 ta’ Ottubru 2006 u li ġiet reġistrata mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni fil-11 ta’ Ottubru 2006, l-Italja talbet awtorizzazzjoni sabiex tintroduċi miżuri ta’ deroga mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE tas-17 ta’ Mejju 1977 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ - Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima (2), li jirregolaw id-dritt ta’ persuna taxxabbli li tnaqqas il-VAT imħallsa fuq oġġetti ta’xiri, kif ukoll mid-dispożizzjonijiet li jeħtieġu dikjarazzjoni tat-taxxa fuq assi kummerċjali użati għal skopijiet privati.

(2)

Id-Direttiva 77/388/KEE ġiet sostitwita mid-Direttiva 2006/112/KE.

(3)

Skond l-Artikolu 395(2) tad-Direttiva 2006/112/KEE, il-Kummissjoni ttrasmettiet, permezz ta’ ittra datata t-28 ta’ Frar 2007, lill-Istati Membri l-oħra t-talba magħmula mill-Italja. Permezz ta’ ittra datata l-21 ta’ Novembru 2006, il-Kummissjoni nnotifikat lill-Italja li kellha l-informazzjoni kollha li hija kkunsidrat meħtieġa sabiex tivvaluta t-talba.

(4)

L-Artikolu 168 tad-Direttiva 2006/112/KE jistabbilixxi d-dritt ta’ persuna taxxabbli li tnaqqas il-VAT imposta fuq provvisti ta’ merkanzija u servizzi riċevuti minnha għall-użu fit-tranżazzjonijiet taxxabbli tagħha. L-Artikolu 26(1)(a) ta’ l-istess Direttiva tistipula li tiġi ddikjarata l-VAT meta xi assi kummerċjali jintuża b’mod privat.

(5)

Huwa diffiċli li jiġi identifikat preċiżament l-użu privat ta’ vetturi, u anki fejn dan ikun possibbli, il-mekkaniżmu meħtieġ spiss joħloq diffikultajiet. Taħt il-miżuri mitluba, l-ammont ta’ VAT fuq l-infiq eliġibbli għat-tnaqqis fir-rigward ta’ vetturi li ma jintużawx esklussivament għal skopijiet kummerċjali għandu jkun stabbilit f’rata perċentwali fissa, b’ċerti eċċezzjonijiet. Abbażi ta’ l-informazzjoni attwalment disponibbli, l-awtoritajiet Taljani jidhrilhom li rata ta’ 40 % tkun ġustifikabbli. Fl-istess waqt, sabiex ikun evitat l-intaxxar doppju, għandu jkun sospiż ir-rekwiżit li jittieħed kont tal-VAT fuq l-użu privat ta’ vettura, fejn din tkun suġġetta għal din ir-restrizzjoni. Dawn il-miżuri jistgħu jkunu ġġustifikati mill-ħtieġa tas-simplifikazzjoni tal-proċedura ta’ l-impożizzjoni tal-VAT u mill-ħtieġa tal-prevenzjoni ta’ l-evażjoni tat-taxxa li ssir permezz ta’ kontabbiltà skorretta.

(6)

Dawn il-miżuri ta’ deroga għandhom ikollhom limitu ta’ żmien, sabiex tkun permessa valutazzjoni ta’ l-effikaċja tagħhom u tal-perċentwal adatt, billi l-perċentwal propost huwa bbażat fuq konklużjonijiet inizjali dwar l-użu kummerċjali.

(7)

Fl-4 ta’ Novembru 2004, il-Kummissjoni ressqet proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 77/388/KEE, issa 2006/112/KE, fir-rigward tad-dritt għat-tnaqqis tal-VAT (3). Il-miżura ta’ deroga għandha tintemm mad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva proposta, jekk dan isir qabel id-data speċifikata f’din id-Deċiżjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

B’deroga mill-Artikolu 168 tad-Direttiva 2006/112/KE, l-Italja hija b’dan awtorizzata sabiex tillimita għal 40 % id-dritt tat-tnaqqis tal-VAT imposta fuq l-infiq marbut mal-vetturi bil-mutur li ma jintużawx esklussivament għal skopijiet kummerċjali.

Artikolu 2

B’deroga mill-Artikolu 26(1)(a) tad-Direttiva 2006/112/KE, l-Italja hija wkoll meħtieġa li ma tqisx bħala provvisti intaxxabbli ta’ servizzi bi ħlas l-użu għal skopijiet privati ta’ vetturi inklużi fl-assi ta’ negozju ta’ persuna taxxabbli fejn il-vettura kkonċernata tkun suġġetta għal restrizzjoni tad-dritt tat-tnaqqis taħt din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

L-infiq marbut ma’ vetturi huwa eskluż mir-restrizzjoni tad-dritt tat-tnaqqis kif awtorizzata minn din id-Deċiżjoni jekk il-vettura kkonċernata taqa’ fi kwalunkwe waħda minn dawn il-kategoriji li ġejjin:

il-vettura tifforma parti mill-istokk ta’ merkanzija tal-persuna taxxabbli fl-eżerċizzju ta’ l-attività tagħha;

il-vettura tintuża bħala taxi;

il-vettura tintuża għat-tagħlim minn skola tas-sewqan;

il-vettura tintuża għall-kiri jew leasing;

il-vettura tintuża minn rappreżentanti kummerċjali.

Artikolu 4

L-infiq relatat għandu jkopri x-xiri ta’ vettura, inklużi kuntratti ta’ muntaġġ u simili, il-manifattura, l-akkwist intra-Komunitarju, l-importazzjoni, il-leasing jew il-kiri, il-modifika, it-tiswija jew il-manutenzjoni, u l-infiq fuq provvisti jew servizzi mogħtija relattivament għal vetturi u għall-użu tagħhom, inklużi l-lubrikanti u l-karburant.

Artikolu 5

L-Artikolu 1 u 2 għandhom japplikaw għal kull vettura bil-mutur, minbarra t-tratturi li jintużaw fl-agrikoltura jew fil-forestrija, li tintuża normalment għall-ġarr ta’ persuni jew merkanzija fit-toroq b’massa massima awtorizzata ta’ mhux aktar minn 3 500 kilogramma u li jkollha mhux aktar minn tmien postijiet addizzjonalment għal dak tas-sewwieq.

Artikolu 6

Għandha tiġi preżentata valutazzjoni ta’ l-ewwel sentejn ta’ l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, inkluża reviżjoni tar-restrizzjoni perċentwali applikata, lill-Kummissjoni sentejn wara l-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, u f’kull każ qabel l-31 ta’ Diċembru 2009.

Artikolu 7

Din id-Deċiżjoni għandha tiskadi fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ regoli Komunitarji li jiddeterminaw l-infiq relatat mal-vetturi bil-mutur li ma jkunx eliġibbli għal tnaqqis totali tat-taxxa fuq il-valur miżjud, iżda mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2010.

Artikolu 8

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Taljana.

Magħmul fil-Lussemburgu, 18 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

F.-W. STEINMEIER


(1)  ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2006/138/KE (ĠU L 384, 29.12.2006, p. 92).

(2)  ĠU L 145, 13.6.1977, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2006/98/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 129).

(3)  ĠU C 24, 29.1.2005, p. 10.