ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
12 ta' Mejju 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 519/2007 tas-7 ta’ Mejju 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 527/2003 li jawtorizza l-offerta u l-konsenja għall-konsum dirett uman ta’ ċerti nbejjed importati mill-Arġentina li setgħu għaddew minn proċess enoloġiku li ma hemmx provvediment dwaru fir-Regolament (KE) Nru 1493/1999

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 520/2007 tas-7 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta’ ċerti ħażniet ta’ speċi li jpassu ħafna u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 973/2001

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 521/2007 tal-11 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

14

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 522/2007 tal-11 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi l-prezz minimu għall-bejgħ tal-butir għat-31 sejħa individwali għall-offerti miftuħa fil-kuntest tas-sejħa permanenti għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1898/2005

16

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 523/2007 tal-11 ta' Mejju 2007 dwar il-31 sejħa speċjali għall-offerti fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1898/2005, Kapitolu II

18

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 524/2007 tal-11 ta’ Mejju 2007 dwar il-31 sejħa speċjali għall-offerti fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1898/2005, Kapitolu III

19

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 525/2007 tal-11 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi l-prezz minimu tal-bejgħ għall-butir għas-63 sejħa individwali għall-offerti li saret fil-kuntest tas-sejħa permanenti għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2771/1999

20

 

 

Regolament tal-kummissjoni (KE) Nru 526/2007 tal-11 ta' Mejju 2007 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni għal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella ta' kwalità għolja, frisk, imkessaħ jew iffriżat

21

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 527/2007 ta' l-10 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tat-tusk fil-KE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII ta' l-ICES minn bastimenti li jtajru l-bandiera Spanjola

22

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 528/2007 ta' l-10 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tal-merluzz fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni ta' l-ICES I u II minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall

24

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 529/2007 tal-11 ta’ Mejju 2007 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja fuq l-importazzjoni ta’ laħam iffriżat ta' l-annimali bovini koperti mill-kodiċi NM 0202 u l-prodotti koperti mill-kodiċi NM 02062991 (mill-1 ta' Lulju 2007 sat-30 ta' Ġunju 2008)

26

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/330/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Mejju 2007 li tħassar il-projbizzjonijet dwar il-moviment ta’ ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali fuq il-gżira ta’ Ċipru skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 866/2004 u li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-moviment ta’ dawn il-prodotti (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 1911)  ( 1 )

30

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/331/KE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Mejju 2007 dwar il-monitoraġġ tal-livelli ta’ acrylamide fl-ikel (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 1873)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

12.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) NRU 519/2007

tas-7 ta’ Mejju 2007

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 527/2003 li jawtorizza l-offerta u l-konsenja għall-konsum dirett uman ta’ ċerti nbejjed importati mill-Arġentina li setgħu għaddew minn proċess enoloġiku li ma hemmx provvediment dwaru fir-Regolament (KE) Nru 1493/1999

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta’ l-inbid (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 45(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

B’deroga mill-Artikolu 45(1) tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 527/2003 (2) jawtorizza l-importazzjoni fil-Komunità ta’ nbejjed prodotti fl-Arġentina li jkunu għaddew minn prattiċi enoloġiċi li ma hemmx provvediment dwarhom fir-regoli Komunitarji, partikolarment iż-żieda ta’ l-aċidu maliku. Din l-awtorizzazzjoni skadiet fil-31 ta’ Diċembru 2006.

(2)

L-użu ta’ l-aċidu maliku huwa prattika enoloġika approvata mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tad-Dwieli u l-Inbid.

(3)

Bħalissa għadhom għaddejjin negozjati bejn il-Komunità u l-Mercosur, li tiegħu l-Arġentina hija membru, bil-għan li jiġi konkluż ftehim dwar il-kummerċ ta’ l-inbid. Dawn in-negozjati jikkonċernaw b’mod partikolari l-prattiċi enoloġiċi rispettivi taż-żewġ partijiet, kif ukoll il-protezzjoni ta’ l-indikazzjonijiet ġeografiċi.

(4)

Fl-istennija tad-dħul fis-seħħ ta’ Ftehim bejn il-Komunità u l-Mercosur dwar il-kummerċ fl-inbid li jirrikonoxxi reċiprokament il-prattiċi enoloġiċi ta’ kull parti u b’hekk jiffaċilita l-importazzjoni fil-Komunità ta’ nbejjed li joriġinaw mill-Arġentina li jkunu setgħu ġew miżjuda bl-aċidu maliku, jeħtieġ li l-awtorizzazzjoni tat-trattament imsemmi għall-inbejjed Arġentini tiġi estiża sad-dħul fis-seħħ imsemmi iżda mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2008.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 527/2003 għandu għaldaqstant jiġi emendat kif xieraq,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fit-tieni inċiż ta’ l-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 527/2003, id-data “il-31 ta’ Diċembru 2006” għandha tinbidel bid-data “il-31 ta’ Diċembru 2008”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2007.

Dan ir-Regolament huwa obbligatorju fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 7 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

H. SEEHOFER


(1)  ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  ĠU L 78, 25.3.2003, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1912/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 1).


12.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123/3


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 520/2007

tas-7 ta’ Mejju 2007

li jistabbilixxi ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta’ ċerti ħażniet ta’ speċi li jpassu ħafna u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 973/2001

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 37 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni 98/392/KE (1) l-Komunità approvat il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar li tinkludi prinċipji u regoli relatati mal-konservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin. Fil-qafas ta’ l-obbligi internazzjonali aktar wiesa’ tagħha, il-Komunità tieħu sehem fl-isforzi mwettqa fl-ibħra internazzjonali għall-konservazzjoni tal-ħażniet tal-ħut.

(2)

Skond id-Deċiżjoni 86/238/KEE (2), il-Komunità ilha Parti Kontraenti għall-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn ta’ l-Atlantiku, minn hawn ‘il quddiem “l-Konvenzjoni ICCAT”, mill-14 ta’ Novembru 1997.

(3)

Il-Konvenzjoni ICCAT tipprevedi qafas ta’ kooperazzjoni reġjonali dwar il-konservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi tat-tonn u speċi simili għat-tonn fl-Oċean Atlantiku u ta’ l-ibħra li jmissu miegħu, permezz ta’ l-istabbiliment ta’ Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn ta’ l-Atlantiku, minn hawn ‘il quddiem l-“ICCAT” u ta’ l-adozzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet dwar il-konservazzjoni u l-ġestjoni fiż-żona tal-Konvenzjoni li jsiru obbligatorji għall-Partijiet Kontraenti.

(4)

L-ICCAT irrakkomandat numru ta’ miżuri tekniċi għal ċerti ħażniet ta’ speċi li jpassu ħafna fl-Atlantiku u fil-Mediterran, li jispeċifikaw inter alia d-daqsijiet u l-piżijiet awtorizzati tal-ħut, u restrizzjonijiet dwar is-sajd f’ċerti żoni u perjodi ta’ żmien, b’ċertu tagħmir u dwar il-kapaċità. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma obbligatorji għall-Komunità u għalhekk għandhom jiġu implimentati.

(5)

Bid-Deċiżjoni 95/399/KE (3) il-Komunità approvat il-Ftehim dwar l-istabbiliment tal-Kummissjoni tat-Tonn ta’ l-Oċean Indjan. Dan il-Ftehim jipprovdi qafas adattat għal kooperazzjoni internazzjonali aktar mill-qrib u għall-użu razzjonali tat-tonn u speċi relatati fl-Oċean Indjan, permezz ta’ l-istabbiliment tal-Kummissjoni tat-Tonn ta’ l-Oċean Indjan, minn hawn ‘il quddiem l-“IOTC” u l-adozzjoni ta’ rakkommandazzjonijiet dwar il-konservazzjoni u l-ġestjoni fiż-żona ta’ l-IOTC li jsiru vinkolanti għall-Partijiet Kontraenti.

(6)

L-IOTC adottat rakkomandazzjoni li tistabbilixxi ċerti miżuri tekniċi għal ċerti ħażniet ta’ speċi li jpassu ħafna u b’mod partikolari r-restrizzjoni tal-kapaċità. Ir-rakkomandazzjoni hija vinkolanti għall-Komunità u għalhekk għandha tiġi implimentata.

(7)

Bid-Deċiżjoni 2005/938/KE (4), il-Komunità approvat il-Ftehim dwar il-Programm Internazzjonali għall-Konservazzjoni tad-Dniefel. Għalhekk, hija għandha tapplika d-dispożizzjonijiet stabbiliti f’dak il-Ftehim.

(8)

L-objettivi ta’ dan il-Ftehim jinkludu t-tnaqqis progressiv tal-mortalità inċidentali tad-dniefel li ssir minħabba s-sajd bit-tartarun għat-tonn fl-Oċean Paċifiku tal-Lvant sa livelli li joqorbu ż-żero billi jiġu stabbiliti limiti annwali, u s-sostenibilità għal perijodu fit-tul tal-ħażniet tat-tonn fiż-Żona tal-Ftehim.

(9)

Il-Komunità għandha interessi tas-sajd fl-Oċean Paċifiku tal-Lvant u ħadet sehem fil-proċedura għall-adozzjoni tal-Konvenzjoni għat-tisħiħ tal-Kummissjoni Interamerikana tat-Tonn Tropikali, minn hawn ‘il quddiem il-“Konvenzjoni ta’ Antigwa”. Bid-Deċiżjoni 2005/26/KE (5), hija ffirmat il-Konvenzjoni ta’ Antigwa u bdiet il-proċedura biex ssir parti għaliha. Waqt li tistenna d-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni ta’ Antigwa, il-Komunità, bħala parti kooperattiva non-kontraeneti għal-Kummissjoni Interamerikana tat-Tonn Tropikali, minn hawn ‘il quddiem l-“IATTC”, iddeċidiet li tapplika l-miżuri tekniċi adottati mill-IATTC. Għalhekk dawn il-miżuri għandhom jiġu inkorporati fil-liġi Komunitarja.

(10)

B’effett mill-25 ta’ Jannar 2005 u wara d-Deċiżjoni 2005/75/KE (6), il-Komunità hi Parti Kontraenti għall-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Immaniġġar ta’ Ħażniet ta’ Ħut li Jpassi Ħafna fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent, minn hawn ‘il quddiem il-“Konvenzjoni WCPFC”.

(11)

Il-Konvenzjoni WCPFC tipprovdi qafas ta’ kooperazzjoni reġjonali bil-ħsieb li tiggarantixxi l-konservazzjoni għal perijodu fit-tul u l-isfruttament sostenibbli ta’ ħażniet ta’ ħut li jpassu ħafna fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent, permezz ta’ l-istabbiliment ta’ Kummissjoni tas-Sajd għall-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Puntent (WCPFC).

(12)

Għalhekk il-Komunità għandha tapplika d-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Konvenzjoni kif ukoll il-miżuri tekniċi adottati mill-WCPFC.

(13)

Il-miżuri tekniċi adottati minn dawn l-organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajd ġew inkorporati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 973/2001 ta’ l-14 ta’ Mejju 2001 li jistabbilixxi miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta’ ċerti ħażniet ta’ speċi li jpassu ħafna (7).

(14)

L-adozzjoni ta’ miżuri tekniċi ġodda minn dawn l-organizzazzjonijiet kif ukoll l-aġġornament ta’ dawk fis-seħħ mill-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 973/2001 jesiġu t-tħassir ta’ dak ir-Regolament u s-sostituzzjoni tiegħu b’dan ir-Regolament.

(15)

Il-limiti fuq il-kapaċità għandhom ikunu determinati skond l-Artikolu 20 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd taħt il-Politika Komuni tas-Sajd (8).

(16)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (9),

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET INTRODUTTORJI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-miżuri tekniċi ta’ konservazzjoni applikabbli għall-qabda u għall-ħatt ta’ ċerti ħażniet ta’ speċi li jpassu ħafna kif imsemmija fl-Anness I, kif ukoll għall-qabdiet sekondarji.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9, dan ir-Regolament għandu japplika għall-bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ l-Istati Membri u huma reġistrati fil-Komunità, (minn hawn ‘il quddiem “bastimenti tas-sajd Komunitarji”).

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

1.

“Speċi li jpassu ħafna” tfisser l-ispeċi elenkati fl-Anness I;

2.

“Tonn u speċi relatati koperti mill-ICCAT” tfisser l-ispeċi elenkati fl-Anness II;

3.

“Limitu tal-mortalità tad-dniefel” tfisser il-limitu definit fl-Artikolu V tal-Ftehim dwar il-Programm Internazzjonali għall-Konservazzjoni tad-Dniefel (10).

4.

“Sajd waqt il-ħin liberu” tfisser l-attivitajiet tas-sajd li jisfruttaw riżorsi akkwatiċi ħajjin għar-rikreazzjoni jew għall-isport.

5.

“Xbieki tat-tidwir” tfisser xbieki li jaqbdu l-ħut billi jdawruhom miż-żewġ naħat u minn taħt; huma jistgħu jkunu mgħammra b’purse line jew le.

6.

“Tartarun tal-borża (purse seines)” tfisser kwalunkwe xibka tat-tidwir li t-tarf ta’ isfel tagħha huwa miġbur permezz ta’ lenza tat-tartarun li tgħaddi minn serje ta’ ħoloq ma’ tul il-ħabel fil-qiegħ u li tippermetti li x-xibka tinġabar flimkien u tingħalaq. It-tartaruni tal-borża jistgħu jintużaw biex jinqabdu speċi pelaġiċi żgħar, speċi pelaġiċi kbar u speċi tal-qiegħ.

7.

“Konzijiet” tfisser tagħmir tas-sajd li jinkludi lenza prinċipali b’ħafna snanar fuq lenez iqsar imdendlin minnha (brazzoli) ta’ tul u spazjar varjabbli skond l-ispeċi immirati. Jista’ jintuża vertikalment jew orizzontalment ma’ wiċċ il-baħar; jista’ jintrama mal-qiegħ jew viċin il-qiegħ (konzijiet tal-qiegħ) jew jinġarr mal-kurrent f’nofs ta’ l-ilma jew viċin wiċċ l-ilma (konzijiet tal-wiċċ);

8.

“Snanar” tfisser virga mgħawġa ta’ l-azzar u ttemprata normalment b’ponta mgħawġa lura. Il-ponta ta’ sunnara tista’ tkun kemm dritta jew anke maqluba u mgħawġa. Il-parti dritta tagħha għandha tkun ta’ tul u forma varjabbli u l-profil trasversali tagħha jista’ jkun tond (regolari) jew ċatta (mikwija fil-forġa). It-tul totali ta’ sunnara għandu jkun imkejjel bħala t-tul massimu globali tas-sieq tagħha mit-tarf tas-sunnara, li jservi biex miegħu tintrabat il-lenza u normalment jkollu l-forma ta’ għajn, sat-tarf tal-liwja. Il-wisa’ ta’ sunnara għandha titkejjel bħala l-akbar distanza orizzontali min-naħa esterna tal-parti d-dritta san-naħa esterna tal-ponta.

9.

“Tagħmir biex jinġabar il-ħut (FADs)” tfisser kwalunkwe tagħmir li jkun f’wiċċ il-baħar u bil-għan li jattira l-ħut.

10.

“Bastiment tat-tonn bil-qasab u x-xlief” tfisser bastimenti mgħammra għal qbid tat-tonn bil-qasab u x-xlief.

Artikolu 4

Żoni

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament dawn id-definizzjonijiet li ġejjin ta’ l-ilmijiet marittimi għandhom japplikaw:

1.

Żona 1

L-ilmijiet kollha ta’ l-Oċean Atlantiku u ta’ l-ibħra li jmissu miegħu inklużi fiż-żona tal-Konvenzjoni ICCAT kif definita fl-Artikolu 1 ta’ dik il-Konvenzjoni.

2.

Żona 2

L-ilmijiet kollha ta’ l-Oċean Indjan koperti mill-Ftehim għall-istabbiliment ta’ l-IOTC kif definit fl-Artikolu 2 tiegħu.

3.

Żona 3

L-ilmijiet kollha ta’ l-Oċean Paċifiku tal-Lvant kif definit fl-Artikolu 3 tal-Ftehim dwar il-Programm Internazzjonali għall-Konservazzjoni tad-Dniefel.

4.

Żona 4

L-ilmijiet kollha ta’ l-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent kif definit fl-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni tad-WCPFC.

TITOLU II

MIŻURI TEKNIĊI APPLIKABBLI FIŻ-ŻONA 1

KAPITOLU 1

Restrizzjonijiet fl-użu ta’ ċerti tipi ta’ bastimenti u tagħmir

Artikolu 5

Protezzjoni tat-tonn bigeye f’ċerti ilmijiet tropikali

1.   Is-sajd bit-tartaruni tal-borża jew b’bastimenti tat-tonn bil-qasab u x-xlief għandu jkun ipprojbit matul il-perijodu mill-1 sat-30 ta’ Novembru fiż-żoni li ġejjin:

il-limitu fin-Nofsinhar: 0° tal-latitudni fin-Nofsinhar,

il-limitu fit-Tramuntana: 5° tal-latitudni fit-Tramuntana

il-limitu fil-Punent: 20° tal-lonġitudni tal-Punent

il-limitu fil-Lvant: 10° tal-lonġitudni tal-Punent.

2.   Mhux aktar tard mill-15 ta’ Awwissu ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ din il-miżura, inkluża, fejn applikabbli, lista tal-vjolazzjonijiet imwettqin mill-bastimenti tas-sajd Komunitarji li jtajru l-bandiera tagħhom u segwiti mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

Artikolu 6

Sajd għat-tonn tal-pinen koħol fil-baħar Mediterran

1.   Is-sajd għat-tonn tal-pinen koħol b’tartarun tal-borża għandu jkun ipprojbit fil-baħar Mediterran mis-16 ta’ Lulju sal-15 ta’ Awwissu.

2.   Matul il-perijodu ta’ l-1 ta’ Ġunju u l-31 ta’ Lulju, għandu jkun ipprojbit li jsir sajd fil-Mediterran għat-tonn tal-pinen koħol bil-konzijiet tal-wiċċ b’bastimenti ta’ aktar minn 24 metru fit-tul. It-tul tal-bastimenti għandu jkun definit skond l-Anness III.

3.   Matul il-perijodu bejn l-1 sat-30 ta’ Ġunju, għandu jkun ipprojbit l-użu ta’ ajruplani jew ta’ ħelikopters t’appoġġ għal operazzjonijiet ta’ sajd għat-tonn tal-pinen koħol fil-Mediterran.

4.   Id-definizzjoni tal-perijodi u taż-żoni msemmija f’dan l-Artikolu u t-tul tal-bastimenti mogħti fl-Anness III jistgħu jiġu emendati mill-Kummissjoni skond ir-rakkomandazzjonijiet ta’ l-ICCAT li saru obbligatorji għall-Komunità, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30.

Artikolu 7

Sajd għat-tonn skipjack, it-tonn bigeye u t-tonn tal-pinen sofor f'’ċerti ilmijiet Portugiżi

Għandu jkun ipprojbit li tinżamm abbord kwalunkwe kwantità ta’ tonn skipjack, ta’ tonn bigeye u ta’ tonn tal-pinen sofor maqbudin permezz ta’ xbieki tas-sajd fl-ilmijiet li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tal-Portugall fis-sottożona X ta’ l-ICES (il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) fit-Tramuntana tal-parallel 36°30′ jew fiż-żoni COPACE (Kumitat tas-Sajd ta’ l-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant) fit-Tramuntana tal-parallel 31° tat-Tramuntana u fil-Lvant tal-meridjan 17°30′ tal-Punent jew li wieħed jistad għal dawn l-ispeċi fiż-żoni msemmijin bit-tagħmir imsemmi.

KAPITOLU 2

Daqs Minimu

Artikolu 8

Daqsijiet

1.   Speċi għandha tkun ikkunsidrata bħala ta’ daqs inferjuri jekk id-dimensjonijiet tagħha jkunu iżgħar mid-dimensjonijiet minimi speċifikati fl-Anness IV għall-ispeċi rilevanti.

2.   Id-dimensjonijiet imniżżla fl-Anness IV jistgħu jiġu mmodifikati skond ir-rakkomandazzjonijiet ta’ l-ICCAT li saru obbligatorji għall-Komunità skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30.

Artikolu 9

Projbizzjonijiet

1.   Ħut ta’ daqs inferjuri ta’ l-ispeċi elenkati fl-Anness IV li jinqabdu fiż-Żona 1 m’għandhomx jinżammu abbord jew jiġu trasbordati, maħtutin, trasportati, maħżunin, esposti jew offerti għall-bejgħ, mibjugħa jew ikkummerċjalizzati. Dawn l-ispeċi għandhom jerġgħu jinxteħtu fil-baħar immedjatament.

2.   Ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa jew il-kummerċalizzazzjoni fil-Komunità ta’ ħut ta’ daqs inferjuri ta’ l-ispeċi elenkati fl-Anness IV li joriġinaw f’pajjiżi terzi u li jinqabdu fiż-Zona 1 għandu jkun ipprojbit.

Artikolu 10

Tkejjil tad-daqs

1.   L-ispeċi kollha, ħlief l-istiophorides, għandhom ikunu mkejlin mit-tul furketta, jiġifieri, id-distanza vertikali bejn l-estremità tax-xedaq ta’ fuq u dik ta’ l-iqsar xewka tad-denb li tifred l-ġewnaħ.

2.   Id-daqs ta’ l-istiophorides għandu jitkejjel mill-punt tax-xedaq ta’ taħt sal-furketta tax-xedaq tan-naħa ta’ wara.

Artikolu 11

Proċedura tat-teħid ta’ kampjuni għall-gaġeġ tat-tonn tal-pinen koħol

1.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi proċedura tat-teħid ta’ kampjuni għall-valutazzjoni tan-numru ta’ tonn tal-pinen koħol maqbud, skond id-daqs.

2.   It-teħid ta’ kampjuni skond il-qisien fil-gaġeġ għandu jitwettaq fuq kampjun ta’ 100 kampjun għal 100 tunnellata ta’ ħut ħaj jew fuq kampjun ta’ 10 % min-numru totali ta’ ħut imqiegħed f’gaġġa. Il-kampjun tad-daqs għandu jittieħed waqt il-ġbir fir-razzett, skond il-metodu adottat mill-ICCAT għan-notifika tad-data bħala parti mill-Kompitu II.

3.   Għandhom jiġu żviluppati metodi u kampjuni addizzjonali għal ħut imrobbi għal aktar minn sena.

4.   It-teħid ta’ kampjuni għandu jitwettaq waqt il-ġabra meħuda każwalment u jkopri l-gaġeġ kollha. Id-data għandha tkun notifikata lill-ICCAT sal-31 ta’ Lulju għat-teħid ta’ kampjuni mwettaq is-sena kalendarja ta’ qabel.

KAPITOLU 3

Restrizzjonijiet fuq in-numru ta’ bastimenti

Artikolu 12

Tonn bigeye u alonga ta’ l-Atlantiku tat-Tramuntana

1.   Il-Kunsill, b’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 20 tar-Regolament (KEE) Nru 2371/2002, għandu jiddetermina n-numru u l-kapaċità totali f’tunnellaġġ gross (GT) tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji aktar minn 24 metru fit-tul li jistadu għat-tonn bigeye bħala speċi mmirata fiż-Żona 1. Dawn għandhom jkunu determinati:

(a)

bħala n-numru medju u tal-kapaċità fil-GT tal-bastimenti tas-sajd Komunitarji li kienu jistadu fiż-Zona 1 għat-tonn bigeye bħala speċi mmirata matul il-perijodu 1991/1992, u

(b)

abbażi tar-restrizzjoni fuq in-numru ta’ bastimenti Komunitarji li kienu jistadu għat-tonn bigeye fl-2005 notifikat lill-ICCAT fit-30 ta’ Ġunju 2005.

2.   Il-Kunsill, f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 20 tar-Regolament (KEE) Nru 2371/2002, għandu jiddetermina n-numru ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji li jistadu għall-alongi tat-Tramuntana ta’ l-Atlantiku bħala speċi mmirati. In-numru tal-bastimenti għandu jiġi ffissat bħala n-numru medju ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji li kienu jistadu għall-alongi tat-Tramuntana ta’ l-Atlantiku bħala speċi mmirata matul il-perijodi 1993-1995.

3.   Il-Kunsill, b’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, għandu jqassam fost l-Istati Membri:

(a)

in-numru u l-kapaċità fil-GT determinati skond il-paragrafu 1;

(b)

in-numru tal-bastimenti ddeterminat skond il-paragrafu 2.

4.   Qabel il-15 ta’ Mejju ta’ kull sena, kull Stat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni bil-mezzi tas-soltu tat-trasmissjoni tad-data:

(a)

il-lista tal-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu u li huma aktar minn 24 metru fit-tul li jistadu għat-tonn bigeye;

(b)

il-lista tal-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu u li qed jieħdu sehem f’sajda b’mira għall-alongi tat-Tramuntana ta’ l-Atlantiku.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat din l-informazzjoni lis-segretarjat ta’ l-ICCAT qabel il-31 ta’ Mejju ta’ kull sena.

5.   Il-listi imsemmija fil-paragrafu 4 għandhom jagħtu n-numru intern ta’ reġistrazzjoni tal-flotta tas-sajd assenjat lill-bastiment, skond l-Anness 1 għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 tat-30 ta’ Diċembru 2003 dwar ir-reġistru tal-flotta tas-sajd Komunitarja (11) kif ukoll it-tip ta’ tagħmir użat.

KAPITOLU 4

Speċi li mhumiex fil-mira u sajd sportiv u ta’ rikreazzjoni

Artikolu 13

Marlin

L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-użu ta’ konzijiet monofilament streamer bl-iswivels sabiex il-marlin blu u marlin abjad ħaj ikun jista’ jinħeles aktar faċilment.

Artikolu 14

Klieb il-baħar

1.   L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-ħelsien tal-klieb il-baħar ħajjin maqbudin aċċidentalment, b’mod partikolari dawk żgħar.

2.   L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu tnaqqis fir-rimi tal-klieb il-baħar billi jtejbu s-selettività tat-tagħmir tas-sajd.

Artikolu 15

Fkieren tal-baħar

L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-ħelsien tal-fkieren tal-baħar ħajjin maqbudin aċċidentalment.

Artikolu 16

Sajd sportiv u ta’ rikreazzjoni fil-Mediterran

1.   Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jipprojbixxi fil-Mediterran, fil-qasam ta’ l-attivitajiet tas-sajd sportiv u tal-ħin liberu, l-użu ta’ xbieki tat-tkarkir, xbieki tat-tidwir, xbieki tas-sajd, gangmi, pariti xkitti, pariti, konzijiet għas-sajd tat-tonn u speċi relatati fil-Mediterran.

2.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li t-tonn u l-ispeċi relatati maqbudin fil-Mediterran matul is-sajd sportiv u ta’ rikreazzjoni, ma jkunux kummerċjalizzati.

Artikolu 17

Rapport

Mhux aktar tard mill-15 ta’ Awwissu ta’ kull sena, kull Stat Membru għandu jibgħat rapport lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ dan il-Kapitolu.

TITOLU III

MIŻURI TEKNIĊI APPLIKABBLI FIŻ-ŻONA 2

KAPITOLU 1

Restrizzjonijiet fuq in-numru ta’ bastimenti

Artikolu 18

Numru ta’ bastimenti awtorizzati

1.   Il-Kunsill, b’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, għandu jiddetermina n-numru ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji li huma aktar minn 24 metru fit-tul globalment awtorizzati li jistadu fiż-Żona 2. In-numru ta’ bastimenti hu stabbilit fin-numru ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji reġistrati fir-reġistru tal-bastimenti ta’ l-IOTC fl-2003. Ir-restrizzjonijiet fuq in-numru għandu jikkorrispondi mat-tunnellaġġ gross (GT) globali. Fejn il-bastimenti jiġu sostitwiti t-tunnellaġġ globali m’għandux jiġi maqbuż.

2.   Il-Kunsill, b’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, għandu jqassam fost l-Istati Membri, in-numru ta’ bastimenti ddeterminat skond il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

KAPITOLU 2

Speċi li mhumiex immirati

Artikolu 19

Klieb il-baħar

1.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom kollha biex jinkoraġġixxu l-ħelsien tal-klieb il-baħar ħajjin maqbudin aċċidentalment, b’mod partikolari dawk żgħar.

2.   L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu tnaqqis fit-tfigħ lura tal-klieb il-baħar.

Artikolu 20

Fkieren

1.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom kollha biex inaqqsu l-impatt tas-sajd fuq il-fkieren tal-baħar, b’mod partikolari billi japplikaw il-miżuri previsti fil-paragrafi 2, 3 u 4.

2.   L-użu ta’ kwalunkwe tagħmir tas-sajd huwa soġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

trattament xieraq, inkluż l-irkupru jew il-ħelsien, tal-fkieren tal-baħar ħajjin magbudin aċċidentalment (sunnara jew xbieki) jew bħala qabda sekondarja.

(b)

preżenza abbord ta’ tagħmir meħtieġ għall-ħelsien tal-fkieren tal-baħar magbudin aċċidentalment jew bħala qabda sekondarja.

3.   L-użu tat-tartaruni għandu jkun soġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

jiġi evitat l-obbligu, fejn possibbli, li l-fkieren tal-baħar jiġu mdawwra bix-xbieki.

(b)

l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ l-ispeċifikazzjonijiet ta’ tagħmir xieraq sabiex il-qbid tal-fkieren tal-baħar b’mod sekondarju jiġi minimizzat.

(ċ)

adozzjoni tal-miżuri kollha meħtieġa għar-rilaxx tal-fkieren tal-baħar mdawra jew maqbudin.

(d)

l-adozzjoni tal-miżuri kollha meħtieġa għall-monitoraġġ tat-tagħmir biex jinġema’ l-ħut li fihom jista’ jinqabdu fkieren tal-baħar, għar-rilaxx ta’ dawk maqbudin u għall-irkupru ta’ l-FADs li ma jintużawx.

4.   L-użu ta’ konzijiet għandu jkun soġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-iżvilupp u l-attwazzjoni ta’ kombinazzjonijiet ta’ snanar tat-tip tal-lixkiet tal-fond u ta’ disinjar ta’ xbieki kif ukoll ta’ prassi tas-sajd sabiex jitnaqqsu l-qabdiet aċċidentali jew bħala qabda sekondarja u l-mortalità tal-fkieren tal-baħar.

(b)

il-preżenza abbord ta’ tagħmir meħtieġ għall-ħelsien tal-fkieren tal-baħar maqbudin aċċidentalment jew bħala qabda sekondarja, inklużi l-għodod biex jitneħħew mis-snanar jew biex jinqatgħu il-lenez kif ukoll ix-xbieki għall–ħut l-oħxon.

TITOLU IV

MIŻURI TEKNIĊI APPLIKABBLI FIŻ-ŻONA 3

Artikolu 21

Trasbordi

1.   Għandu jiġi pprojibit l-użu ta’ bastimenti awżiljarji li jappoġġaw il-bastimenti li jistadu bl-għajnuna ta’ tagħmir sabiex jinġema’ l-ħut.

2.   Għandhom jiġu pprojibiti t-trasbordi fuq il-baħar minn bastimenti bit-tartaruni.

Artikolu 22

Restrizzjonijiet fuq in-numru ta’ bastimenti

1.   Il-Kunsill, b’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, għandu jiddetermina n-numru ta’ bastimenti bit-tartaruni Komunitarji awtorizzati biex jistadu fiż-Żona 3. In-numru ta’ bastimenti għandhu jiġi stabbilit fin-numru ta’ bastimenti bit-tartaruni Komunitarji reġistrati fir-reġistru ta’ l-IATTC fit-28 ta’ Ġunju 2002.

2.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni qabel l-10 ta’ Diċembru ta’ kull sena, lista ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u bl-intenzjoni li jistadu għat-tonn fiż-Żona 3. Il-bastimenti li mhumiex inklużi f’dik il-lista għandhom jitqiesu mhux attivi u m’għandhomx ikunu awtorizzati li jistadu matul is-sena attwali.

3.   Il-listi għandhom isemmu n-numru intern ta’ reġistrazzjoni tal-flotta tas-sajd assenjat lill-bastiment, skond l-Anness 1 tar-Regolament (KE) Nru 26/2004 kif ukoll it-tip ta’ tagħmir użat.

Artikolu 23

Protezzjoni tad-dniefel

Il-bastimenti tas-sajd Komunitarji biss li joperaw taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim dwar il-Programm Internazzjonali għall-Konservazzjoni tad-Dniefel u li ngħataw Limitu ta’ Mortalità tad-Dniefel (DML) huma awtorizzati jiċċirkondaw ġlejjeb jew grupp ta’ dniefel bi xbieki tas-sajd waqt is-sajd għat-tonn tal-pinen sofor fiż-Żona 3.

Artikolu 24

Talbiet għal DMLs

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni qabel il-15 ta’ Settembru ta’ kull sena:

(a)

lista tal-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom li għandhom kapaċità ta’ aktar minn 363 tunnellata metrika (400 tunnellata netta) u li applikaw għal DML għas-sena ta’ wara kollha.

(b)

lista tal-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom li għandhom kapaċità ta’ aktar minn 363 tunnellata metrika (400 tunnellata netta) u li applikaw għal DML għall-ewwel u t-tieni nofs tas-sena ta’ wara.

(ċ)

għal kull bastiment li jitlob DML, ċertifikat li jiddikjara li l-bastiment għandu t-tagħmir u l-apparati kollha għall-protezzjoni tad-dniefel u li l-kaptan tiegħu segwa taħriġ approvat dwar is-salvataġġ u r-rilaxx tad-dniefel.

(d)

lista tal-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u li probabilment joperaw fiż-żona matul is-sena ta’ wara.

Artikolu 25

Allokazzjonijiet ta’ DMLs

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikazzjonijiet għal DMLs huma konformi mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim dwar il-Programm Internazzjonali għall-Protezzjoni tad-Dniefel u mal-miżuri ta’ konservazzjoni adottati mill-IATTC.

2.   Il-Kummissjoni għandha teżamina l-listi u tiżgura l-konformità tagħhom mad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim dwar il-Programm Internazzjonali għall-Protezzjoni tad-Dniefel u mal-miżuri ta’ konservazzjoni adottati mill-IATTC, u għandha tibgħathom lid-Direttur ta’ l-IATTC. Fejn dan l-eżami juri li l-applikazzjoni ma tissodisfax il-kondizzjonijiet imsemmija f’dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha minnufih tinforma lill-Istat Membru kkonċernat li hi ma tistax tibgħat l-applikazzjoni, jew parti minnha, lid-Direttur ta’ l-IATTC filwaqt li tiddikjara r-raġunijiet tagħha.

3.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat lil kull Stat Membru id-DMLs globali li jridu jitqassmu fost il-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom.

4.   Mal-15 ta’ Jannar ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, it-tqassim ta’ DMLs fost il-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom.

5.   Sa l-1 ta’ Frar ta’ kull sena, il-Kummissjoni għandha tibgħat lid-Direttur ta’ l-IATTC, il-lista u t-tqassim ta’ DMLs bejn l-bastimenti tas-sajd Komunitarji

Artikolu 26

Protezzjoni ta’ speċi oħra li mhumiex immirati

1.   Il-bastimenti tat-tartaruni għandhom jeħilsu fil-pront, mingħajr ma jagħmlulhom ħsara, sa fejn jista’ jkun, il-fkieren kollha tal-baħar, il-klieb il-baħar, il-palamit, ħut bil-munqar twil, ir-rajja, lampuki u speċi oħrajn li mhumiex immirati.

2.   Is-sajjieda għandhom ikunu inkoraġġuti biex jiżviluppaw u jużaw teknika u tagħmir li jiffaċilitaw ir-rilaxx żgur u ta’ malajr ta’ kwalunkwe tali annimal.

Artikolu 27

Fkieren

1.   Kull meta fekruna tal-baħar tidher f’xibka, għandhom isiru l-isforzi kollha raġjonevoli għas-salvataġġ tal-fekruna qabel ma titħabbel fix-xibka, inkluż, jekk meħtieġ, l-iskjeriment ta’ speedboat.

2.   Jekk fekruna titħabbel f’xibka, it-tkebbib tax-xibka għandu jieqaf hekk kif l-fekruna tinħareġ mill-ilma u m’għandux jerġa’ jibda qabel tiġi meħlusa u rilaxxata.

3.   Jekk fekruna tittella’ abbord bastiment, għandhom jitwettqu l-metodi kollha xierqa biex jgħinu l-irkupru tal-fekruna qabel ma terġa’ titniżżel il-baħar.

4.   Il-bastimenti kollha tas-sajd tat-tonn għandhom ikunu pprojbiti milli jarmu boroż tal-melħ jew kull tip ta’ skart tal-plastik fil-baħar.

5.   Fejn possibbli, il-fkieren tal-baħar maqbudin f’tagħmir sabiex jinġema’ l-ħut u tagħmir oħra tas-sajd għandhom jiġu rilaxxati.

6.   It-tagħmir sabiex jinġema’ l-ħut li ma jintużax fil-qasam tas-sajd għandu jiġi rkuprat.

TITOLU V

MIŻURI TEKNIĊI APPLIKABBLI FIŻ-ŻONA 4

Artikolu 28

Tnaqqis ta’ l-iskart

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jitnaqqas l-iskart, ir-rimi, il-qbid b’tagħmir mitluf jew abbandunat, it-tniġġis mill-bastimenti tas-sajd, il-qbid ta’ ħut u ta’ migranti ta’ speċi li mhumiex immirati, kif ukoll ir-riperkussjonijiet għall-ispeċi relatati jew dipendenti, b’mod partikolari l-ispeċi mhedda bl-estinzjoni.

TITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 29

Mammiferi tal-baħar

1.   Għandu jiġi pprojbit li ġlejjeb jew gruppi ta’ mammiferi tal-baħar jiġu mdawra bi xbieki tartaruni.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika għall-bastimenti tas-sajd Komunitarji kollha ħlief għall-bastimenti msemmijin fl-Artikolu 23.

TITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 30

Komitoloġija

Il-miżuri li għandhom jittieħdu skond l-Artikolu 6(4) u l-Artikolu 8(2) għandhom jiġu adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 30(3) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

Artikolu 31

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 973/2001 huwa b’dan imħassar.

Artikolu 32

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara li jiġi pubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 7 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

H. SEEHOFER


(1)  ĠU L 179, 23.6.1998, p. 1.

(2)  ĠU L 162, 18.6.1986, p. 33.

(3)  ĠU L 236, 5.10.1995, p. 24.

(4)  ĠU L 348, 30.12.2005, p. 26.

(5)  ĠU L 15, 19.1.2005, p. 9.

(6)  ĠU L 32, 4.2.2005, p. 1.

(7)  ĠU L 137, 19.5.2001, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 831/2004 (ĠU L 127, 29.4.2004, p. 33).

(8)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(9)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(10)  ĠU L 348, 30.12.2005, p. 28.

(11)  ĠU L 5, 9.1.2004, p. 25. Ir-Regolament hekk kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1799/2006 (ĠU L 341, 7.12.2006, p. 26).


ANNESS I

Lista ta’ l-ispeċi li jpassu ħafna

Tonn abjad alonga: Thunnus alalunga

Tonn aħmar: Thunnus thynnus

Bigeye tuna b’għajnejn kbar: Thunnus obesus

Tonn skipjack: Katsuwonus pelamis

Plamtu bid-dahar irrigat: Sarda sarda

Tonn tal-ġewnaħ isfar: Thunnus albacares

Tonn iswed: Thunnus atlanticus

Tonn żgħir: Euthynnus spp.

Tonn tal-pinen koħol tan-nofsinhar; Thunnus maccoyii

Tumbrell: Auxis spp.

Abramida tal-baħar (pixxi kastanja); Bramidae

Marlini: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

Sailfish: Istiophorus spp.

Pixxispad: Xiphias gladius

Sauries: Scomberesoxspp.; Cololabis spp.

Lampuka, lampuka kbira: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiliselis

Klieb il-baħar: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinide; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

Ċetaċew (balieni u foċeni): Physeteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.


ANNESS II

Lista tat-tonn u speċi relatati ta’ l-ICCAT

Tonn tal-pinen koħol: Thunnus thynnus

Tonn tal-pinen koħol tan-nofsinhar: Thunnus maccoyii

Tonn tal-pinen sofor: Thunnus albacares

Albacore tuna: Thunnus alalunga

Tonn b’għajnejn kbar: Thunnus obesus

Tonn bil-pinen suwed: Thunnus atlanticus

Tonn żgħir: Euthynnus alletteratus

Tonn skipjack: Katsuwonus pelamis

Plamtu bid-dahar irrigat: Sarda sarda

Tumbrell: Auxis thazard

Tumbrell: Auxis rochei

Palomette: Orcynopsis unicolor

Wahoo: Acanthocybium solandri

Pizzintun: Scomberemorus maculatus;

King mackerel: Scomberomourus cavalla

West Africa Spanish mackerel: Scomberomorus tritor

Serra Spanish mackerel: Scomberomorus brasilliensis

Cero: Scomberomorus regalis

Istiophorus: Istiophorus albicans

Makaira indica: Makaira indica

Makaira nigricans: Makaira nigricans

White marlin: Tetrapturus albidus

Pixxispad: Xiphias gladius

Tetrapturus pfuelgeri: Tetrapturus pfluegeri


ANNESS III

Tul tal-bastimenti (Artikolu 6(2))

Definizzjoni ta’ l-ICCAT tat-tul tal-bastimenti:

għal kwalunkwe bastiment tas-sajd mibni wara t-18 ta’ Lulju 1982, 96 % tat-tul totali fuq il-linja ta’ wiċċ l-ilma ta’ 85 % tal-fond li jkun l-anqas imżaqqaq imkejjel mill-quċċata tal-prim, jew it-tul min-naħa ta’ quddiem tal-pruwa sa l-assi tat-tmun fuq dik il-linja ta’ wiċċ l-ilma, jekk din tkun itwal. F’vapuri ddisinjati bil-prim angolat il-linja tal-buk li fuqha jitkejjel dan it-tul għandha tkun parallella mal-linja tal-buk imsemmija

għal kwalunkwe bastiment tas-sajd mibni qabel it-18 ta’ Lulju 1982, it-tul irreġistrat kif imniżżel fir-reġistri nazzjonali jew dokumentazzjoni oħra tal-bastimenti.


ANNESS IV

DAQSIJIET MINIMI

(Artikolu 8(1))

Speċi

Daqs minimu

Tonn bil-pinen koħol (Thunnus thynnus) (1)

6.4 kg jew 70 ċm

Tonn bil-pinen koħol (Thunnus thynnus) (2)

10 kg jew 80 ċm

Pixxispad (Xiphias gladius) (3)

25 kg jew 125 ċm (ix-xedaq ta’ taħt)


(1)  dan id-daqs minimu hu applikabbli biss għall-Oċean Atlantiku tal-Lvant

(2)  dan id-daqs minimu hu applikabbli biss għall-Baħar Mediterran

(3)  dan id-daqs minimu hu applikabbli biss għall-Oċean Atlantiku


12.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123/14


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 521/2007

tal-11 ta’ Mejju 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-12 ta’ Mejju 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 11 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 386/2005 (ĠU L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANNESS

tar-Regolament tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

39,4

TN

110,8

TR

113,3

ZZ

87,8

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

115,6

ZZ

107,5

0709 90 70

TR

107,0

ZZ

107,0

0805 10 20

EG

43,2

IL

62,2

MA

44,8

ZZ

50,1

0805 50 10

AR

50,0

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

86,7

BR

79,9

CL

81,7

CN

96,5

NZ

123,8

US

127,6

UY

88,5

ZA

85,4

ZZ

96,3


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


12.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123/16


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 522/2007

tal-11 ta’ Mejju 2007

li jistabbilixxi l-prezz minimu għall-bejgħ tal-butir għat-31 sejħa individwali għall-offerti miftuħa fil-kuntest tas-sejħa permanenti għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1898/2005

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (1), u partikolarment l-Artikolu 10 tiegħu,

Billi:

(1)

F'konformità ma' l-Artikolu 47 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2005 tad-9 ta' Novembru 2005 li jistipula r-regoli għall-impimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 f'dak li jirrigwarda l-miżuri ta' intervent fis-suq tal-butir u tal-krema tal-ħalib (2), l-organizzazzjonijiet ta' intervent qed jiftħu sejħa permanenti għall-offerti għall-bejgħ ta' ċerti kwantitajiet ta' butir ta' intervent miżmuma minnhom u għall-għoti ta' l-għajnuna għall-krema, għall-butir u għall-butir konċentrat. L-Artikolu 25 tar-Regolament imsemmi jistipula li filwaqt li jitqiesu l-offerti li jsiru għal kull sejħa partikolari, għandu jiġi ffissat prezz minimu għall-bejgħ tal-butir, kif ukoll ammont massimu ta’ għajnuna għall-krema, il-butir u l-butir konċentrat abbażi tad-distinzjoni bejniethom rigward id-destinazzjoni tagħhom, il-kontenut ta’ xaħam tal-butir u kif ukoll l-aħħar użu maħsub għalih. L-ammont tal-garanzija għall-ipproċessar imsemmi fl-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għalhekk għandu jiġi stipulat.

(2)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għat-31 sejħa għall-offerti fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1898/2005 il-prezzijiet minimi għall-bejgħ tal-butir ta' intervent kif ukoll l-ammont tal-garanzija għall-ipproċessar imsemmija fl-Artikolu 25 u 28 tar-Regolament imsemmi huma stabbiliti kif jidher fit-tabella fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-12 ta’ Mejju 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 11 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 48. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  ĠU L 308, 25.11.2005, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2107/2005 (ĠU L 337, 22.12.2005, p. 20).


ANNESS

Il-prezzijiet minimi għall-bejgħ tal-butir ta' intervent u l-ammont tal-garanzija għall-ipproċessar għat-31 sejħa individwali għall-offerti miftuħa fil-kuntest tas-sejħa permanenti għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formuli

A

B

L-aħħar użu previst

Bit-tracers

Mingħajr tracers

Bit-tracers

Mingħajr tracers

Il-prezz minimu tal-bejgħ:

Butir ≥ 82 %

Fl-istat

265,2

Konċentrat

Il-garanzija għall-ipproċessar:

Fl-istat

30

Konċentrat


12.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123/18


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 523/2007

tal-11 ta' Mejju 2007

dwar il-31 sejħa speċjali għall-offerti fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1898/2005, Kapitolu II

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (1), u partikolarment l-Artikolu 10 tiegħu,

Billi:

(1)

F'konformità ma' l-Artikolu 47 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2005 tad-9 ta' Novembru 2005 li jistipula r-regoli għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 f'dak li jirrigwarda l-miżuri ta' intervent fis-suq tal-butir u tal-krema tal-ħalib (2), l-organizzazzjonijiet ta' intervent qed jiftħu sejħa permanenti għall-offerti għall-bejgħ ta' ċerti kwantitajiet ta' butir ta' intervent miżmuma minnhom u għall-għoti ta' l-għajnuna għall-krema, għall-butir u għall-butir konċentrat. L-Artikolu 25 tar-Regolament imsemmi jistipula li filwaqt li jitqiesu l-offerti li jsiru għal kull sejħa partikolari, għandu jiġi ffissat prezz minimu għall-bejgħ tal-butir, kif ukoll l-ammont massimu ta’ għajnuna għall-krema, il-butir u l-butir konċentrat abbażi tad-distinzjoni bejniethom rigward id-destinazzjoni tagħhom, il-kontenut ta’ xaħam tal-butir u kif ukoll l-aħħar użu maħsub għalih. L-ammont tal-garanzija għall-ipproċessar imsemmi fl-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għalhekk għandu jiġi stipulat.

(2)

Fuq il-bażi ta’ l-eżami ta’ l-offerti rċevuti, il-proċedura ta’ l-appalt m’għandhiex issir.

(3)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għal-31 sejħa individwali għall-offerti fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitolu II, il-proċedura ta’ l-appalt m’għandhiex issir.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-12 ta' Mejju 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 11 ta' Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 48. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  ĠU L 308, 25.11.2005, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2107/2005 (ĠU L 337, 22.12.2005, p. 20).


12.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123/19


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 524/2007

tal-11 ta’ Mejju 2007

dwar il-31 sejħa speċjali għall-offerti fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1898/2005, Kapitolu III

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (1), u partikolarment l-Artikolu 10 tiegħu,

Billi:

(1)

F'konformità ma' l-Artikolu 47 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2005 tad-9 ta' Novembru 2005 li jistipula r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 f'dak li jirrigwarda l-miżuri ta' intervent fis-suq tal-butir u tal-krema tal-ħalib (2), l-organizzazzjonijiet ta' intervent qed jiftħu sejħa permanenti għall-offerti għall-għoti ta' l-għajnuna għall-butir ikkonċentrat. L-Artikolu 54 ta' dan ir-Regolament jistipula li filwaqt li jitqiesu l-offerti li jsiru għal kull sejħa partikolari, ammont massimu ta’ għajnuna huwa stabbilit għall-butir konċentrat ta’ kontenut minimu ta’ xaħam ta’ 96 %.

(2)

Jeħtieġ li tiġi pprovduta l-garanzija ta’ destinazzjoni msemmija fl-Artikolu 53(4) tar-Regolament Nru 1898/2005, sabiex jiġi żgurat li l-butir konċentrat jasal fis-settur kummerċjali tal-bejgħ bl-imnut.

(3)

Fuq il-bażi ta’ l-eżami ta’ l-offerti rċevuti, il-proċedura ta’ l-appalt m’għandhiex issir.

(4)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-31 sejħa individwali għall-offerti fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitolu III, il-proċedura ta’ l-appalt m’għandhiex issir.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-12 ta’ Mejju 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 11 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 48. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  ĠU L 308, 25.11.2005, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2107/2005 (ĠU L 337, 22.12.2005, p. 20).


12.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123/20


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 525/2007

tal-11 ta’ Mejju 2007

li jistabbilixxi l-prezz minimu tal-bejgħ għall-butir għas-63 sejħa individwali għall-offerti li saret fil-kuntest tas-sejħa permanenti għall-offerti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 2771/1999

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fil-ħalib u fil-prodotti tal-ħalib (1), u partikolarment l-Artikolu 10(c) tiegħu,

Billi:

(1)

F'konformità ma' l-Artikolu 21 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2771/1999 tas-16 ta' Diċembru 1999 li jipprovdi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 f'dak li jirrigwarda l-miżuri ta' intervent fis-suq tal-butir u tal-krema tal-ħalib (2), l-organizzazzjonijiet ta' intervent qiegħdu għall-bejgħ ċerti kwantitajiet li kellhom ta' butir b'sejħa permanenti għall-offerti.

(2)

Skond l-offerti li jidħlu b'risposta għal kull sejħa għall-offerti individwali, jiġi ffissat prezz minimu tal-bejgħ jew inkella jiġi deċiż li ma tintlaqa' l-ebda waħda mill-offerti, skond l-Artikolu 24(a) tar-Regolament (KE) Nru 2771/1999.

(3)

Fid-dawl ta' l-offerti li saru, huwa f'loku li jiġi stabbilit prezz minimu tal-bejgħ.

(4)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għas-63 sejħa individwali għall-offerti li saret skond ir-Regolament (KE) Nru 2771/1999, li għaliha ż-żmien għat-tressiq ta' offerti skada fit-8 ta’ Mejju 2007, għall-butir il-prezz minimu tal-bejgħ huwa stabbilit għal EUR 248,00/100 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-12 ta’ Mejju 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 11 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 48. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  ĠU L 333, 24.12.1999, p. 11. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1802/2005 (ĠU L 290, 4.11.2005, p. 3).


12.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123/21


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 526/2007

tal-11 ta' Mejju 2007

dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni għal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella ta' kwalità għolja, frisk, imkessaħ jew iffriżat

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni tas-suq taċ-ċanga u l-vitella (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 936/97 tas-27 ta' Mejju 1997 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti ta' tariffi għaċ-ċanga friska ta' kwalità għolja, imkessħa u ffriżata u għal-laħam tal-buflu ffriżat (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 936/97 jipprevedi fl-Artikoli 4 u 5 tiegħu l-kundizzjonijiet għall-applikazzjonijiet u l-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni ta' laħam imsemmi fl-Artikolu 2(f) tiegħu.

(2)

Fl-Artikolu 2(f), ir-Regolament (KE) Nru 936/97 iffissa l-kwantità ta' laħam taċ-ċanga u tal-vitella ta' kwalità għolja, frisk, imkessaħ jew iffriżat skond id-definizzjoni stabbilita f'din l-istess dispożizzjoni, għal 11 500 tunnellata li jistgħu jkunu impurtati f'kundizzjonijiet speċjali għall-perjodu mill-1 ta' Lulju 2006 sat-30 ta' Ġunju 2007.

(3)

Jeħtieġ li jitfakkar li l-liċenzji li jinħarġu skond dan ir-Regolament jistgħu jintużaw tul il-perjodu ta' validità biss jekk huma permessi minn provvedimenti veterinarji eżistenti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Kull applikazzjoni għal liċenzja ta' importazzjoni li titressaq mill-1 sal-5 ta' Mejju 2007 għal laħam taċ-ċanga u tal-vitella ta' kwalità għolja, frisk, imkessaħ jew iffriżat kif imsemmi fl-Artikolu 2(f) tar-Regolament (KE) Nru 936/97 se tintlaqa' bis-sħiħ.

2.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji jistgħu jitressqu, skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 936/97, matul l-ewwel ħamest ijiem tax-xahar ta' Ġunju 2007 għal 9 751,474 tunnellata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-12 ta’ Mejju 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 11 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 21. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  ĠU L 137, 28.5.1997, p. 10. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 317/2007 (ĠU L 84, 24.3.2007, p. 4).


12.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123/22


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 527/2007

ta' l-10 ta’ Mejju 2007

li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tat-tusk fil-KE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII ta' l-ICES minn bastimenti li jtajru l-bandiera Spanjola

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 26(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-politika tas-sajd komuni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 21(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti ħażniet ta' ħut u gruppi ta ħażniet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità, u għal bastimenti Komunitarji, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta' qbid (3), jistabbilixxi l-kwoti għall-2007.

(2)

Skond l-informazzjoni li rċeviet il-Kummissjoni, il-qbid ta' l-istokk imsemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Istat Membru rreġistrat fl-Istat Membru msemmi fih eżawrew il-kwota allokata għall-2007.

(3)

Jeħtieġ għalhekk li jiġi pprojbit is-sajd għal dak l-istokk kif ukoll iż-żamma tiegħu fuq il-bastimenti, it-trasbord u l-ħatt tiegħu l-art,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-eżawriment tal-kwota

Il-kwota għas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi fih għall-2007 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stabbilita f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

Is-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament mill-bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Istat Membru msemmi fih jew li ġew irreġistrati f'dan il-pajjiż għandhom jiġu pprojbiti mid-data stabbilita f'dak l-Anness. Huwa pprojbit li t-tali stokk maqbud minn dawk il-bastimenti wara dik id-data jinżamm fuq il-bastimenti, jiġi ttrasbordat jew jinħatt l-art.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada ta’ meta ssir il-pubblikazzjoni tiegħu fil-Gurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 10 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Fokion FOTIADIS

Direttur Ġenerali għas-Sajd u l-Affarijiet Marittimi


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (ĠU L 409, 30.12.2006, p. 11, kif ikkoreġut mill-ĠU L 36, 8.2.2007, p. 6).

(3)  ĠU L 15, 20.1.2007, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 444/2007 (ĠU L 106, 24.4.2007, p. 22).


ANNESS

Nru

06

Stat membru

Spanja

Stokk

USK/567EI.

Speċi

Tusk (Brosme brosme)

Żona

KE u ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI u VII ta’ l-ICES.

Data

31 ta’ Marzu 2007


12.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123/24


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) NRU 528/2007

ta' l-10 ta’ Mejju 2007

li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tal-merluzz fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni ta' l-ICES I u II minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 26(4) tiegħu

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-politika tas-sajd komuni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 21(3) tiegħu

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti ħażniet ta' ħut u gruppi ta' ħażniet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità, u għal bastimenti Komunitarji, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta' qbid (3), jistabbilixxi l-kwoti għall-2007.

(2)

Skond l-informazzjoni li rċeviet il-Kummissjoni, il-qbid ta' l-istokk imsemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Istat Membru rreġistrat fl-Istat Membru msemmi fih eżawrew il-kwota allokata għall-2007.

(3)

Jeħtieġ għalhekk li jiġi pprojbit is-sajd għal dak l-istokk kif ukoll iż-żamma tiegħu fuq il-bastimenti, it-trasbord u l-ħatt tiegħu l-art,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-eżawriment tal-kwota

Il-kwota għas-sajd allokata lill-Istat Membru msemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi fih għall-2007 għandha titqies bħala eżawrita mid-data stabbilita f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

Is-sajd għall-istokk i msemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament mill-bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Istat Membru msemmi fih jew li ġew irreġistrati f'dan il-pajjiż għandhom jiġu pprojbiti mid-data stabbilita f'dak l-Anness. Huwa pprojbit li t-tali stokk maqbud minn dawk il-bastimenti wara dik id-data jinżamm fuq il-bastimenti, jiġi ttrasbordat jew jinħatt l-art.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada ta’ meta ssir il-pubblikazzjoni tiegħu fil-Gurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 10 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Fokion FOTIADIS

Direttur Ġenerali għas-Sajd u l-Affarijiet Marittimi


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (ĠU L 409, 30.12.2006, p. 11, kif l-aħħar ikkoreġut bil-ĠU L 36, 8.2.2007, p. 6).

(3)  ĠU L 15, 20.1.2007, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 444/2007 (ĠU L 106, 24.4.2007, p. 22).


ANNESS

Nru

07

Stat membru

Portugall

Stokk

COD/1N2AB.

Speċi

Merluzz (Gadus morhua)

Żona

Ilmijiet Norveġiżi taż-żoni ICES I u II

Data

13 ta’ April 2007


12.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123/26


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) NRU 529/2007

tal-11 ta’ Mejju 2007

li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja fuq l-importazzjoni ta’ laħam iffriżat ta' l-annimali bovini koperti mill-kodiċi NM 0202 u l-prodotti koperti mill-kodiċi NM 0206 29 91 (mill-1 ta' Lulju 2007 sat-30 ta' Ġunju 2008)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat it-Trattat ta' l-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija,

Wara li kkunsidrat l-Att ta’ Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija, u partikolarment l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 41 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni tas-suq taċ-ċanga u l-vitella (1), partikolarment l-Artikolu 32(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-iskeda CXL tal-WTO tirrikjedi lill-Komunità li tiftaħ kwota tariffarja annwali fuq l-importazzjoni ta' 53 000 tunnellata ta' ċanga ffriżata koperta mill-kodiċi NM 0202 u l-prodotti koperti mill-kodiċi NM 0206 29 91 (in-numru ta' l-ordni 09.4003). Ir-regoli ta' l-implimentazzjoni għandhom jiġu stabbiliti għas-sena tal-kwota 2007/2008 li tibda fl-1 ta' Lulju 2007.

(2)

Skond l-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999, l-importazzjonijiet fil-Komunità għandhom ikunu mmanniġġjati permezz tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni. Madankollu, huwa xieraq li din il-kwota tkun amministrata billi d-drittijiet ta' l-importazzjoni jkunu attribwiti bħala l-ewwel pass u l-ħruġ ta' liċenzji bħala t-tieni pass, kif stabbilit fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta' Awwissu 2006 li jistabbilixxi r-regoli komuni dwar l-amministrazzjoni tal-kwota tariffarja fuq l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli mmexxija minn sistema ta' liċenzji ta' importazzjoni (2). B'dan il-mod, l-operaturi li kisbu d-drittijiet ta' l-importazzjoni għandhom ikunu kapaċi jiddeċiedu matul il-perjodu tal-kwota, il-waqt meta jixtiequ li japplikaw għal liċenzji ta' importazzjoni, fid-dawl tal-flussi reali tal-kummerċ. Dak ir-Regolament jillimita l-perjodu tal-validità tal-liċenzji sa l-aħħar jum tal-perjodu tal-kwota tariffarja ta' l-importazzjoni.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1445/95 tas-26 ta’ Ġunju 1995 dwar regoli għall-applikazzjoni ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni u ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2377/80 (3) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2000 tad-9 ta' Ġunju 2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji ta' l-importazzjoni u ta' l-esportazzjoni u ta' ċertifikati ta' ffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli (4) għandhom japplikaw għal-liċenzji ta' l-importazzjoni skond dan ir-Regolament, ħlief fejn derogi jkunu xierqa.

(4)

Il-kwota ta' l-2006/2007 kienet amministrata skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 704/2006 tat-8 ta' Mejju 2006 li tiftaħ u tipprevedi l-amministrazzjoni ta' kwota tariffarja għal-laħam iffriżat ta' l-annimali bovini koperti mill-kodiċi NM 0202 u l-prodotti koperti mill-kodiċi NM 0206 29 91 (l-1 ta' Lulju 2006 sat-30 ta' Ġunju 2007) (5). Dak ir-Regolament stabbilixxa metodu ta' amministrazzjoni bbażat fuq kriterju tal-prestazzjoni ta' l-importazzjoni li jiżgura li l-kwota tiġi allokata lil operaturi professjonali li huma kapaċi jimpurtaw iċ-ċanga mingħajr ebda spekulazzjoni.

(5)

L-esperjenza miksuba mill-applikazzjoni ta' dak il-metodu turi li hemm riżultati pożittivi u li għalhekk ikun xieraq li għall-perjodu ta' kwota mill-1 ta' Lulju 2007 sat-30 ta' Ġunju 2008, jinżamm l-istess metodu ta' amministrazzjoni. Għalhekk huwa adegwat li jkun determinat perjodu ta' referenza għall-importazzjonijiet eliġibbli li huwa twil biżżejjed biex jipprovdi għal prestazzjoni rappreżentattiva waqt li jkun riċenti biżżejjed biex jirrifletti l-aħħar żvilupp fil-kummerċ.

(6)

Sabiex tiżgura li jkun hemm kundizzjonijiet ugwali għall-applikanti kollha fil-Komunità kollha, se tiġi provduta miżura tranżizzjonali relatata ma' l-importazzjonijiet fil-Bulgarija u fir-Rumanija qabel il-31 ta' Diċembru 2006. L-applikazzjoni sottomessa għandha tinkludi evidenza, li tissodisfa l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, li tali importazzjonijiet li jintużaw bħala l-kwantità ta' referenza għall-finijiet ta' din il-kwota, oriġinaw mill-istabbilimenti u pajjiżi terzi jew partijiet ta' pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 79/542/KEE (6), fl-Artikolu 8(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE (7) u fl-Artikoli 11 u 12 tar-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8).

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 1301/2006 jistabbilixxi b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-applikazzjonijiet tad-drittijiet ta' l-importazzjoni u l-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006 għandhom japplikaw, mill-1 ta' Lulju 2007, għal dawk il-liċenzji li nħarġu skond dan ir-Regolament, mingħajr preġudizzju għal kundizzjonijiet addizzjonali stipulati f'dan ir-Regolament.

(8)

Sabiex tkun evitata l-ispekulazzjoni, għandha tiġi ffissata sigurtà relatata mad-drittijiet ta' l-importazzjoni għal kull wieħed mill-applikanti fil-kwota.

(9)

Sabiex l-operaturi jiġu obbligati li japplikaw għal liċenzji ta' l-importazzjoni għad-drittijiet kollha ta' l-importazzjoni allokati, għandu jiġi stabbilit li din l-obbligazzjoni tikkostitwixxi rekwiżit primarju fis-sens tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2220/85 tat-22 ta' Lulju 1985 li jippreskrivi regoli dettaljati li japplikaw is-sistema ta' sigurtajiet għall-prodotti agrikoli (9).

(10)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni taċ-Ċanga u l-Vitella,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Kwota tariffarja fuq l-importazzjoni li tammonta għal 53 000 tunnellata espressa fil-piż ta' laħam mingħajr għadam għal-laħam iffriżat ta' l-annimali bovini koperti mill-kodiċi NM 0202 u l-prodotti koperti mill-kodiċi NM 0206 29 91 għall-perjodu 1 ta' Lulju 2007 sat-30 ta' Ġunju 2008.

In-numru ta' l-ordni tal-kwota tariffarja għandu jkun 09.4003.

2.   Id-dazju tat-Tariffa Doganali Komuni tal-kwota previst fil-paragrafu 1 għandu jkun 20 % ad valorem.

Artikolu 2

1.   Il-kwota tariffarja fuq l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(1) għandha tkun amministrata billi d-drittjiet ta' l-importazzjoni jkunu attribwiti bħala l-ewwel pass u l-ħruġ tal-liċenzji ta' l-importazzjoni bħala t-tieni pass.

2.   Għandhom japplikaw ir-Regolamenti (KE) Nru 1445/95, (KE) Nru 1291/2000 u (KE) Nru 1301/2006, għajr meta pprovdut xorta oħra f'dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament,

(a)

100 kilogramma ta' laħam bl-għadam se jkun ekwivalenti għal 77 kilogramma ta' laħam mingħajr għadam;

(b)

“laħam iffriżat” ifisser laħam li huwa ffriżat u għandu temperatura interna ta' – 12 °C jew inqas meta jidħol fit-territorju tad-dwana tal-Komunità.

Artikolu 4

1.   Għall-finijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, l-applikanti għad-drittijiet ta' l-importazzjoni għandhom juru li l-kwantità ta' ċanga li taqa' taħt il-kodiċi NM 0201, 0202, 0206 10 95 jew 0206 29 91 kienet impurtata minnhom jew f'isimhom taħt id-dispożizzjonijiet tad-dwana rilevanti, bejn l-1 ta' Mejju 2006 u t-30 ta' April 2007 (minn hawn 'il quddiem “il-kwantità tar-referenza”).

2.   Kumpanija ffurmata mill-għaqda ta' kumpaniji li kull waħda minnhom impurtat kwantitajiet ta' referenza, tista' tuża dawk il-kwantitajiet ta' referenza bħala l-bażi għall-applikazzjoni tagħha.

3.   F'każ fejn il-kwantità ta' referenza hija konnessa ma' l-importazzjonijiet fil-Bulgarija u fir-Rumanija qabel il-31 ta' Diċembru 2006, l-applikanti għad-drittijiet ta' l-importazzjoni għandhom juru li l-importazzjonijiet oriġinaw minn stabbilimenti u pajjiżi terzi jew partijiet ta' pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 79/542/KEE, fl-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 2002/99/KE u fl-Artikoli 11 u 12 tar-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jiddeċiedu xi tkun tinvolvi l-evidenza dokumentata li turi l-konformità mal-kundizzjoni stipulata fl-ewwel subparagrafu.

Artikolu 5

1.   L-applikazzjonijiet għad-drittijiet ta' importazzjoni għandhom jiddaħħlu mhux aktar tard mis-13:00, ħin ta' Brussell, nhar l-1 ta’ Ġunju 2007.

Il-kwantità totali koperta mill-applikazzjonijiet għad-drittijiet ta' l-importazzjoni sottomessa fil-perjodu tal-kwota tariffarja fuq l-importazzjoni, ma tistax taqbeż il-kwantitajiet ta' referenza ta' l-applikant. L-applikazzjonijiet li ma jħarsux din ir-regola ma jiġux aċċettati mill-awtoritajiet kompetenti.

2.   Garanzija ta' EUR 6 kull 100 kilogramma ekwivalenti għal-laħam mingħajr għadam għandha tkun ippreżentata flimkien ma' l-applikazzjoni għad-drittijiet ta' l-importazzjoni.

3.   Sa mhux aktar tard mis-13:00, il-ħin ta' Brussell, fit-tielet Ġimgħa wara tmiem il-perjodu għas-sottomissjoni ta' l-applikazzjonijiet imsemmija f'paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-kwantitajiet totali li saret applikazzjoni għalihom.

Artikolu 6

1.   Id-drittijiet ta' l-importazzjoni għandhom jingħataw mis-seba' u mhux aktar tard mis-sittax-il ġurnata ta' ħidma wara tmiem il-perjodu għan-notifika msemmija fl-Artikolu 5(3).

2.   Jekk l-applikazzjoni tal-koeffiċjent ta' l-allokazzjoni msemmi fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (EC) Nru 1301/2006 tirriżulta li jridu jkunu allokati anqas drittijiet ta' importazzjoni milli kien hemm applikazzjoni għalihom, il-garanzija ppreżentata skond l-Artikolu 5(2) ta' dan ir-Regolament għandha tkun rilaxxata b'mod proporzjonali mingħajr dewmien.

Artikolu 7

1.   Ir-rilaxx f’ċirkulazzjoni ħielsa tal-kwantitajiet assenjati taħt il-kwota msemmija fl-Artikolu 1(1) huma soġġetti għall-preżentazzjoni ta' liċenzja għall-importazzjoni.

2.   L-applikazzjonijiet ta' l-importazzjoni għandhom ikopru l-kwantità totali allokata. Dan l-obbligu għandu jikkostitwixxi ħtieġa primarja skond it-tifsira ta' l-Artikolu 20(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2220/85.

Artikolu 8

1.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzi jistgħu jiġu ppreżentati biss fl-Istat Membru fejn l-applikant applika għal u kiseb id-drittijiet ta' l-importazzjoni skond il-kwota msemmija fl-Artikolu 1(1).

Kull ħruġ tal-liċenzja ta' importazzjoni għandu jirriżulta fi tnaqqis li jikkorrispondi mad-drittijiet ta' l-importazzjoni li nkisbu u l-garanzija ppreżentata skond l-Artikolu 5(2) għandha tkun rilaxxata b'mod proporzjonali mingħajr dewmien.

2.   Il-liċenzji ta' l-importazzjoni għandhom jinħarġu ma' l-applikazzjoni minn u f'isem l-operatur li kiseb id-drittijiet ta’ l-importazzjoni.

3.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzja u l-liċenzji ta' l-importazzjoni għandhom juru:

(a)

fil-kaxxa 16, wieħed mill-gruppi li ġejjin ta' kodiċijiet NM:

0202 10 00, 0202 20

0202 30, 0206 29 91;

(b)

fil-kaxxa 20, in-numru ta’ l-ordni tal-kwota (09.4003) u ta’ l-inqas waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 11 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 21. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13. Ir-Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 289/2007 (ĠU L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  ĠU L 143, 27.6.1995, p. 35. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1965/2006 (ĠU L 408, 30.12.2006, p. 26), Corrigendum ĠU L 47, 16.2.2007, p. 21.

(4)  ĠU L 152, 24.6.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2006 (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52).

(5)  ĠU L 122, 9.5.2006, p. 8. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1965/2006.

(6)  ĠU L 146, 14.6.1979, p. 15. Ir-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(7)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(8)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206, hekk kif korretta fil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1791/2006.

(9)  ĠU L 205, 3.8.1985, p. 5. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1913/2006.


ANNESS

Annotazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 8(3)(b)

:

Bil-Bulgaru

:

Замразено говеждо или телешко месо [Регламент (ЕО) № 529/2007]

:

Bl-Ispanjol

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 529/2007]

:

Biċ-Ċek

:

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 529/2007)

:

Bid-Daniż

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 529/2007)

:

Bil-Ġermaniż

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 529/2007)

:

Bl-Estonjan

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 529/2007)

:

Bil-Grieg

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 529/2007]

:

Bl-Ingliż

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 529/2007)

:

Bil-Franċiż

:

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 529/2007]

:

Bit-Taljan

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 529/2007]

:

Bil-Latvjan

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 529/2007)

:

Bil-Litwan

:

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 529/2007)

:

Bl-Ungeriż

:

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (529/2007/EK rendelet)

:

Bil-Malti

:

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 529/2007)

:

Bl-Olandiż

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 529/2007)

:

Bil-Pollakk

:

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 529/2007)

:

Bil-Portugiż

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 529/2007]

:

Bir-Rumen

:

Carne de vită congelată (Regulamentul (CE) nr. 529/2007)

:

Bis-Slovakk

:

Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č. 529/2007]

:

Bis-Sloven

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 529/2007)

:

Bil-Finlandiż

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 529/2007)

:

Bl-Iżvediż

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 529/2007)


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kummissjoni

12.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123/30


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta’ l-4 ta’ Mejju 2007

li tħassar il-projbizzjonijet dwar il-moviment ta’ ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali fuq il-gżira ta’ Ċipru skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 866/2004 u li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-moviment ta’ dawn il-prodotti

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 1911)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2007/330/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 866/2004 tad-29 ta’ April 2004 dwar reġim skond l-Artikolu 2 tal-Protokoll 10 ta’ l-Att ta’ l-Adeżjoni (1) u b’ mod partikolari l-Artikolu 4(9) tiegħu,

Billi:

(1)

Sakemm isseħħ ir-rijunifikazzjoni ta’ Ċipru, l-Artikolu 1(1) tal-Protokoll 10 ta’ l-Att ta’ Adeżjoni jissospendi l-applikazzjoni ta’ l-acquis f’dawk iz-zoni tar-Repubblika ta’ Ċipru li fihom il-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv.

(2)

Minħabba raġunijiet ta’ saħħa pubblika u dik ta’ l-annimali, ir-Regolament (KE) Nru 866/2004 jipprojbixxi l-moviment ta’ prodotti ta’ annimali minn naħa għal oħra tal-linja bejn dawn iz-zoni tar-Repubblika ta’ Ċipru li fihom il-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv lejn iż-żoni li fihom jeżerċitah.

(3)

Bħala l-ewwel pass u minħabba l-produzzjoni f’zoni tar-Repubblika ta’ Ċipru li fihom il-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv, jistgħu jitneħħew il-projbizzjonijiet għall-ħut frisk u l-għasel.

(4)

Jeħtieġ li jkun żgurat li s-saħħa pubblika u dik ta’ l-annimali ma jkunux kompromessi mit-tneħħija tal-projbizzjonijiet. Jeħtieġ ukoll li tkun ggarantita s-sigurtà ta’ l-ikel skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1480/2004 (2) li jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar prodotti li ġejjin minn zoni tar-Repubblika ta’ Ċipru li ma jinsabux taħt il-kontroll effettiv tal-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru fiz-zoni tar-Repubblika ta’ Ċipru li fihom il-Gvern jeżerċita kontroll effettiv. Skond dan, il-kummerċ fil-prodotti kkonċernati għandhom ikunu suġġetti għal ċerti kondizzjonijiet.

(5)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma stipulati b’konformità ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti fuq il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-projbizzjonijiet ta’ l-Artikolu 4 (9) tar-Regolament (KE) Nru 866/2004 dwar il-moviment ta’ prodotti li ġejjin mill-annimali minn naħa għal oħra tal-linja bejn iz-zoni tar-Repubblika ta’ Ċipru li fihom il-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv u z-zoni li fihom jeżerċitah m’għandomx aktar japplikaw fir-rigward tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali msemmija fl-Annessi I u II ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 4 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 161, 30.4.2004, p. 128. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1283/2005 (ĠU L 203, 4.8.2005, p. 8).

(2)  ĠU L 272, 20.8.2004, p. 3.


ANNESS I

Ħut Frisk

A.   Prodott li joriġina mill-Annimali u Ħut frisk

B.   Kondizzjonijiet

1.

Il-ħut frisk għandu jinħatt direttament minn bastimenti tas-sajd li fuqhom il-qabdiet għandhom jinżammu għal inqas minn 24 siegħa. Dawn il-bastimenti tas-sajd għandhom joperaw f’konformità mal-ħtiġijiet fl-Anness III, Sezzjoni VIII, Kapitoli I(I,)(A) u II tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (1).

Esperti indipendenti nominati mill-Kummissjoni jridu jispezzjonaw il-bastimenti u jibagħtu l-lista ta’ bastimenti li jikkonformaw lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ser tikkomunika din il-lista lill-awtorità veterinarja kompetenti tar-Repubblika ta’ Ċipru u tagħmilha disponibbli fuq il-websajt tagħha.

2.

Kull konsenja ta’ ħut frisk għandha tiġi akkumpanjata minn dokument maħruġ skond l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1480/2004. Dan id-dokument irid jinħareġ mill-Kamra tal-Kummerċ Torka-Ċiprijotta, awtorizzat kif xieraq għal dan il-għan mill-Kummissjoni fi ftehim mal-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru, jew minn xi korp ieħor awtorizzat b’dan il-mod fi ftehim ma’ dan ta’ l-aħħar. Dan id-dokument irid jinħareġ skond il-proċedura stabbilita fl-Artikoli (5) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 866/2004 u jrid jiddikjara li l-ħut jinħatt direttament mid-dgħajjes tas-sajd li qegħdin fil-lista ta’ dgħajjes konformi msemmija fil-punt 1, li se tiġi pprovduta kif xieraq.

3.

Il-Ħut frisk għandu jkun intiż għall-ħwienet, ristoranti jew bejgħ dirett lill-konsumatur.


(1)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.


ANNESS II

Għasel maħsub għall-konsum mill-bniedem

A.   Prodott li joriġina mill-Annimali: Għasel għall-konsum mill-bniedem

B.   Kondizzjonijiet

1.

L-għasel irid jiġi prodott kollu kemm hu mill-produtturi li huma residenti f’ dawk iz-zoni tar-Repubblika ta’ Ċipru li fihom il-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv.

2.

L-għasel jista’ jiġi ttrasportat jew:

(a)

bl-ingrossa; jew

(b)

ippakkjat f’kontenituri individwali xierqa għas-suq b’mezz li huwa mgħammar għal dan il-għan skond l-Anness I, Parti A, II tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel (1).

3.

Kull konsenja ta’ għasel għandha tkun akkumpanjata minn dokument maħruġ skond l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1480/2004. Dan id-dokument għandu jinħareġ mill-Kamra tal-Kummerċ Torka-Ċiprijotta, awtorizzata kif xieraq għal dan il-għan mill-Kummissjoni fi ftehim mal-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru, jew xi korp ieħor hekk awtorizzat fi ftehim ma’ dan ta’ l-aħħar. Dan id-dokument irid jinħareġ skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 4(5) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 866/2004 u jrid jistqarr li l-għasel jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-punt 1.

4.

Qabel ma l-kummerċ fl-għasel jista’ jibda 10 kampjuni ta’ għasel iridu jittieħdu mill-katina tal-produzzjoni minn esperti indipendenti nominati mill-Kummissjoni u jiġu analizzati u r-riżultati ta’ l-analiżi jintbagħtu lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ser tikkomunika r-riżultati ta’ l-analiżi lill-awtorità veterinarja kompetenti tar-Repubblika ta’ Ċipru u tagħmilhom disponibbli fuq il-websajt tagħha.

L-analiżi trid issir f’laboratorju approvat kif definit fl-Artikolu 2(f) tad-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE tad-29 ta’ April 1996 li tistabbilixxi l-miżuri biex isir monitoraġġ fuq ċerti sustanzi u residwi tagħhom fl-annimali ħajjin u prodotti ta’ annimali u li tirrevoka d-Deċiżjonijiet 85/358/KEE u 86/469/KEE u d-Deċiżjonijiet 89/187/KEE u 91/664/KEE (2). It-tqassim tal-kampjuni jrid isir kif ġej:

(a)

sitta mill-kampjuni għall-ittestjar ta’ l-Antibijotiċi (grupp B1) u Carbamaets u pyretoids (grupp B2 sustanza Antiparasstita);

(b)

erba’ mill-kampjuni għall-ittestjar tal-Pestiċidi (grupp B3a għall-Organochlorines, grupp B3b għall-organophosphorus) u metalli li jissejħu tqal (grupp B3c).

5.

It-teħid ta’ kampjuni u l-analiżi msemmija fil-punt 4 għandhom jiġu ripetuti kull sena.

6.

L-għasel li jgħaddi minn post għal ieħor skond din id-Deċiżjoni għandu jkun suġġett għall-ħtiġijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2001/110/KE ta’ l-20 ta’ Diċembru 2001 li għandhom x’jaqsmu ma’ l-għasel (3).


(1)  ĠU L 139, 30.4.2004.

(2)  ĠU L 125, 23.5.1996, p. 10.

(3)  ĠU L 10, 12.1.2002, p. 47.


RAKKOMANDAZZJONIJIET

Kummissjoni

12.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 123/33


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-3 ta’ Mejju 2007

dwar il-monitoraġġ tal-livelli ta’ acrylamide fl-ikel

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 1873)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2007/331/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari t-tieni inċiż ta’ l-Artikolu 211 tiegħu,

Billi,

(1)

Il-Bord Xjentifiku dwar l-aġenti ta’ Kontaminazzjoni fil-Katina Alimentari ta’ l-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta’ l-Ikel (EFSA – European Food Safety Authority) adotta stqarrija fid-19 ta’ April 2005 dwar l-acrylamide fl-ikel li fiha huwa kkonferma l-valutazzjoni ta’ riskju ta’ l-acrylamide fl-ikel li twettqet fi Frar 2005 mill-Kumitat Espert Konġunt ta’ l-FAO/WHO dwar l-Addittivi ta’ l-Ikel (JECFA - Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives). F’dik il-valutazzjoni l-JECFA kkonkluda li l-marġni ta’ l-esponiment għall-konsumaturi medji u għolja kienu baxxi għal kompost li huwa ġenotossiku u karċinoġeniku u li dan jista’ jkun ta’ tħassib għas-saħħa tal-bniedem. Għalhekk għandhom jissoktaw l-isforzi xierqa biex jitnaqqsu l-konċentrazzjonijiet ta’ l-acrylamide fl-ikel.

(2)

L-industrija ta’ l-ikel u l-Istati Membri investigaw mogħdijiet ta’ formazzjoni ta’ l-acrylamide. L-industrija ta’ l-ikel żviluppat miżuri voluntarji, bħal l-hekk imsejħa strateġija tal-“kaxxa ta’ l-għodda” (1), li tipprovdi gwida biex tgħin lill-produtturi u lill-proċessuri jidentifikaw mezzi biex ibaxxu l-acrylamide fil-prodotti rispettivi tagħhom. Saru sforzi estensivi sa mill-2002 biex jitnaqqsu l-livelli ta’ l-acrylamide fl-ikel ipproċessat.

(3)

Huwa meħtieġ li tinġabar data affidabbli dwar il-livelli ta’ l-acrylamide fl-ikel fuq mill-inqas medda ta’ 3 snin madwar il-Komunità kollha biex ikun hemm stampa ċara tal-livelli ta’ acrylamide f’dak l-ikel li hu magħruf li għandu livelli għoljin ta’ l-acrylamide u/jew li jikkontribwixxi sew għall-ammont dijetitiku li jittieħed mill-popolazzjoni sħiħa u minn gruppi vulnerabili, bħat-trabi u t-tfal zgħar.

(4)

Huwa importanti li din id-data tkun irrappurtata darba fis-sena lill-EFSA li għandha tiżgura l-kompilazzjoni ta’ din id-data f’bażi tad-data.

(5)

Ir-riżultati analitiċi għandhom jiġu evalwati biex jivvalutaw l-effettività tal-miżuri volontarji. Il-programm ta’ monitoraġġ stipulat f’din ir-Rakkomandazzjoni jista’ jiġi adattat fi kwalunkwe żmien jekk dan ikun xieraq fid-dawl ta’ l-esperjenzi miksuba.

B’DAN TIRRAKKOMANDA:

(1)

Li l-Istati Membri jwettqu l-monitoraġġ tal-livelli ta’ l-acrylamide darba fis-sena fl-2007, l-2008 u l-2009, skond l-Anness 1, fl-oġġetti ta’ l-ikel imsemmija f’dan l-Anness.

(2)

Li l-Istati Membri jipprovdu sa l-1 ta’ Ġunju kull sena d-data ta’ monitoraġġ tas-sena ta’ qabel lill-EFSA bl-informazzjoni u fil-format kif stipulat fl-Anness II għal kompilazzjoni f’bażi tad-data waħda.

(3)

Li l-Istati Membri, għall-għan tal-programm ta’ monitoraġġ, isegwu l-proċeduri tat-teħid ta’ kampjuni kif stipulat fil-parti B ta’ l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 333/2007 tat-28 ta’ Marzu 2007 rigward il-metodi tat-teħid ta’ kampjuni u ta’ analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-livelli taċ-ċomb, tal-kadmju, tal-merkurju, tal-landa inorganika, tat-3-MCPD u tal-benzo(a)pyrene fl-oġġetti ta’ l-ikel (2) biex ikun żgurat li l-kampjuni huma rappreżentattivi għal-lott ikkampjunat.

(4)

Li l-Istati Membri jwettqu l-analiżi ta’ l-acrylamide skond il-kriterja stipulati fil-punti 1 u 2 ta’ l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar kontrolli uffiċjali biex tkun żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi ta’ l-għalf u ta’ l-ikel, mas-saħħa ta’ l-annimali u mar-regoli tal-benesseri ta’ l-annimali (3).

Magħmul fi Brussell, 3 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Il-‘kaxxa ta’ l-għodda’ fiha 13-il parametru differenti (‘għodda’), miġburin flimkien f’4 kategoriji ewlenin (‘kompartimenti tal-kaxxa ta’ l-għodda’) li jistgħu jintużaw b'mod selettiv mill-produtturi ta’ l-ikel, skond il-ħtiġijiet partikolari tagħhom sabiex ibaxxu l-livelli ta’ l-acrylamide fil-prodotti tagħhom. L-4 kompartimenti jirreferu għall-fatturi agronomiċi, ir-riċetta ta’ l-ikel, l-ipproċessar u għat-tħejjija finali.

(2)  ĠU L 88, 29.3.2007, p. 29.

(3)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bis-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).


ANNESS I

A.   Punti u l-proċedura tal-kampjunar:

1.

Il-kampjunar tal-prodotti għandu jitwettaq f’livell tas-suq (eż. f’supermarkets, ħwienet żgħar, fran tal-ħobż, u fil-ħwienet taċ-ċips u r-restoranti), fejn hemm traċċabilità tajba, jew fuq siti ta’ produzzjoni. Il-prodotti li joriġinaw f’wieħed mill-Istati Membri għandhom jiġu kkampjunati fejn possibbli (1).

2.

Il-kampjunar u l-analiżi għandhom jitwettqu qabel id-data ta’ skadenza tal-kampjun.

B.   Prodotti, l-għadd u l-frekwenzi tal-kampjuni, rekwiżiti analitiċi

1.

It-Tabella 1 tagħti ħarsa ġenerali dwar l-għadd minimu ta’ kampjuni għall-analiżi ta’ kull sena għal kull kategorija ta’ prodott. L-Istati Membri huma mistiedna jieħdu aktar kampjuni fejn possibbli. It-tqassim tal-kampjuni għal kull Stat Membru huwa msejjes fuq iċ-ċifri tal-popolazzjoni b’għadd minimu ta’ 4 kampjuni għal kull prodott u għal kull Stat Membru.

2.

L-għadd ta’ kampjuni jirreferi għall-għadd minimu ta’ kampjuni li għandu jittieħed fis-sena. Fejn japplikaw kundizzjonijiet speċifiċi (eż. il-kampjunar darbtejn fis-sena) dan huwa speċifikat fl-Anness I, punt C għal kull grupp ta’ prodott.

3.

Billi kull kategorija ta’ prodott hija magħmula minn varjetà sħiħa ta’ prodotti bi speċifikazzjonijiet differenti, għandha tiġi pprovduta informazzjoni addizzjonali għal kull prodott fil-kampjun (kif speċifikat fl-Anness I, punt C). Sabiex jidhru x-xejriet taż-żmien huwa importanti li l-prodotti bl-istess speċifikazzjonijiet (eż. l-istess tip ta’ ħobż, l-istess ditta, eċċ) huma kkampjunati kull sena fejn possibbli. Għaċ-ċips ikkampjunati fi ħwienet żgħar, għandhom jintgħażlu l-istess ħwienet jekk possibbli.

4.

Jekk fi prodotti bl-istess karatteristiċi jinkisbu ripetutament riżultati ’l isfel mil-limitu ta’ kwantifikazzjoni (LOQ – limit of quantification) dan il-prodott jista’ jinbidel ma’ ieħor sakemm jaqa’ fl-istess kategorija ta’ prodotti u sakemm tingħata deskrizzjoni tal-prodott.

5.

Biex tkun żgurata l-komparabilità ta’ riżultati analitiċi għandhom jintgħażlu metodi li jistgħu jiksbu LOQ ta’ 30 μg/kg (l-iżjed tranżizzjoni ta’ ion/ion intensa) għall-ħobż u l-ikel tat-trabi u ta’ 50 μg/kg għall-prodotti tal-patata, prodotti ċereali oħrajn, kafè u għal prodotti oħra. Ir-riżultati għandhom jiġu rrappurtati kkorreġuti għall-irkupru.

Tabella 1

Għadd minimu ta’ kampjuni għal kull kategorjia ta’ prodotti

Pajjiż li qed ibigħ

Ċips mibjugħin lesti biex jittieklu (1)

Krisps (2)

Ċips jew prodotti oħra tal-patata misjura minn qabel/għat-tisjir fid-dar (3)

Ħobż (4)

Ċereali tal-kolazzjon (5)

Gallettini, inkl. l-gallettini tat-trabi (6)

Kafè inkaljat (7)

Ikel tat-trabi fil-vażetti (8)

Ikel tat-trabi pproċessat abbażi ta’ ċereali (9)

Prodotti oħra (10)

Total

AT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

BE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

CY

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

CZ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

DE

24

24

24

24

24

24

24

24

24

14

230

DK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

ES

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

EE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

GR

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

FR

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

FI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

HU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

IT

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

IE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

LU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

MT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

NL

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

62

PT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

PL

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

SE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

SI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

SK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

UK

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

BG

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

RO

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

80

Total

202

202

202

202

202

202

202

202

202

224

2 042

C.   Informazzjoni minima addizzjonali li għandha tiġi pprovduta għal kull prodott

L-informazzjoni minima addizzjonali li għandha tiġi pprovduta għal kull prodott fil-kampjun hija speċifikata fil-punti 1 sa 10. L-Istati Membri huma mistiedna jipprovdu informazzjoni aktar dettaljata.

1.

   Ċips, mibjugħin lesti biex jittieklu: kampjunar darbtejn fis-sena f’Marzu u f’Novembru (2), li jirriżulta fl-għadd totali ta’ kampjuni speċifikati fit-tabella. Prodotti lesti biex jittieklu għandhom jiġu kkampjunati fi ħwienet żgħar, fil-katini tal-fast food u fir-restoranti. Kull sena l-kampjunar għandu jsir fl-istess ħwienet fejn possibbli.

Informazzjoni speċifika li għandha tingħata: il-kondizzjoni tal-prodott fil-bidu, patata friska jew ipproċessata, żieda ta’ ingredjenti oħra.

2.

   Krisps: kampjunar darbtejn fis-sena f’Marzu u f’Novembru (2), li jirriżulta fl-għadd totali ta’ kampjuni speċifikati fit-tabella.

Informazzjoni speċifika li għandha tingħata: materja prima, il-kondizzjoni tal-prodott fil-bidu, patata friska jew ipproċessata, żieda ta’ ingredjenti oħra, togħmiet jew addittivi.

3.

    Ċips/prodotti tal-patata misjura minn qabel għat-tisjir fid-dar: inklużi prodotti mibjugħin iffriżati. Kampjunar darbtejn fis-sena f’Marzu u f’Novembru (2), li jirriżulta fl-għadd totali ta’ kampjuni speċifikati fit-tabella. L-analiżi ta’ kull kampjun għandha ssir fuq il-prodott wara t-tħejjija (eż. qali, ħami, eċċ). It-tħejjija għandha ssir fil-laboratorju skond l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta. Informazzjoni speċifika li għandha tingħata: il-kondizzjoni tal-prodott fil-bidu patata friska jew ipproċessata, żieda ta’ ingredjenti oħra, prodott mibjugħ frisk jew iffriżat, kondizzjonijiet użati għat-tħejjija skond it-tikketta.

4.

    Ħobż: Informazzjoni speċifika li għandha tingħata: ħobż artab jew iqarmeċ, kontenut ta’ fibra, tip ta’ qamħ, iffermentat/mhux iffermentat, tip ta’ fermentazzjoni (eż. ħmira), ingredjienti oħra. L-għażla tat-tip ta’ ħobż għall-kampjunar għandu jirrifletti d-drawwiet fl-ikel ta’ kull pajjiż.

5.

    Ċereali għall-kolazzjon: għajr il-muesliu l-porridge Informazzjoni speċifika li għandha tingħata: tip ta’ qamħ, ingredjenti oħra (eż. zokkor, ġewż, għasel, ċikkulata).

6.

    Gallettini (inkl. l-gallettini tat-trabi): Informazzjoni speċifika li għandha tingħata: rotob jew iebsa, għall-popolazzjoni normali jew għad-diabetiċi, lista sħiħa ta’ ingredjenti.

7.

    Kafè inkaljat: Informazzjoni speċifika li għandha tingħata: il-grad ta’ inkaljar (eż. medju, skur), tip ta’ żrieragħ tal-kafè jekk disponibbli, mibjugħa bħala kafè mitħun jew żrieragħ.

8.

    Ikel tat-trabi fil-vażetti: L-attenzjoni għandha tkun fuq l-ikel li fih il-patata, il-legumi ta’ l-għerq jew ċereali. Informazzjoni speċifika li għandha tingħata: Kompożizzjoni tal-vażett.

9.

   Ikel tat-trabi pproċessat abbażi ta’ ċereali analizzat kif mibjugħ.

Informazzjoni speċifika li għandha tingħata: tip ta’ qamħ, ingredjenti oħra.

10.

   Prodotti oħra: Din il-kategorija tinkludi l-prodotti tal-patata, taċ-ċereali, tal-kafè, tal-kokotina u ikel tat-trabi għajr dawk il-prodotti speċifikati f’wieħed mill-kategoriji hawn fuq (eż. roesti tal-patata, gingerbread, sostituti tal-kafè). Il-kampjuni għandhom jintgħażlu biex jirriflettu d-drawwiet nazzjonali fl-ikel ta’ l-Istati Membri. Għandu mnejn ikollhom jiġu analizzati wara t-tisjir skond it-tikketta. Jekk inhu hekk, il-kundizzjonijiet użati għandhom ikunu speċifikati.

Informazzjoni speċifika li għandha tingħata: deskrizzjoni dettaljata tal-prodott (eż. ingredjenti ewlenin), kundizzjonijiet użati għat-tħejjija skond it-tikketta.


(1)  F’każijiet eċċezzjonali prodott speċifiku jista’ jkun biss fis-suq bħala wieħed importat minn pajjiż terz. F’każijiet bħal dawn jistgħu jittieħdu kampjuni tal-prodott importat.

(2)  Fil-każ li l-ikel huwa prodott minn patata pproċessata mhux meħtieġ li jittieħdu kampjuni darbtejn fis-sena.


ANNESS II

A.   Format ta’ rappurtaġġ

Image

Test ta 'immaġni

B.   Noti ta’ spjegazzjoni għall-format tar-rapurtaġġ

Pajjiż li qed jirraporta: L-Istat Membru li fih twettaq il-monitoraġġ.

Sena: sena ta’ kampjunar.

Kodiċi tal-kampjun: kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-laboratorju tal-kampjun.

Numru tal-klassi tal-prodott: Numru tal-klassi tal-prodott skond l-Anness I, Tabella 1 (daħħal iċ-ċifri minn 1-10, eż Ċips (1), krisps (2), eċċ.

Isem il-prodott: Jinkludi l-isem il-prodott bl-Ingliż u bil-lingwa oriġinali.

Deskrizzjoni tal-prodott: Għandha tingħata deskrizzjoni qasira tal-prodott li tikkunsidra mill-inqas l-informazzjoni meħtieġa taħt l-Anness I, punt C.

Produttur: isem il-produttur jekk magħruf.

Pajjiż tal-produzzjoni: jekk magħruf. Uża l-kodiċi ta’ l-ISO għall-pajjiż tal-produzzjoni (għall-Kodiċi ta’ l-ISO ara l-Anness I, Tabella 1, l-ewwel kolonna). Skond l-Anness I, punt A il-prodott għall-kampjunar għandu joriġina f’wieħed mill-Istati Membri fejn dan huwa possibbli (ara r-referenza 4).

L-aħjar qabel id-data: skond kif indikat fuq it-tikketta. Ipprovdi d-data fil-format jj/xx/ss.

Data tal-produzzjoni: fejn magħruf skond kif indikat fuq it-tikketta. Ipprovdi d-data fil-format jj/xx/ss.

Data tal-kampjunar: Data meta ttieħed il-kampjun. Ipprovdi d-data fil-format jj/xx/ss.

Punt ta’ kampjunar: il-post minn fejn inġabar il-kampjun, eż supermarket, ħanut żgħir, forn tal-ħobż, katina tal-fast food, eċċ.

Daqs tal-pakkett: daqs tal-pakkett (g) tal-prodott li minnu ttieħdu l-kampjuni inkrimentali fejn applikabbli.

Piż tal-kampjun: piż tal-kampjun (g) tat-total tal-kampjun.

Kundizzjonijiet ta’ tħejjija: Il-kundizzjonijiet ta’ tħejjija għandhom jiġu speċifikati fil-każ ta’ ċips misjura minn qabel, jew ta’ prodotti tal-patata għat-tisjir fi-dar (klassi 3 tal-prodott) li għandhom jiġu kkampjunati u analizzati wara li jissajru. L-istruzzjonijiet għat-tisjir ta’ fuq it-tikketta għandhom jissegwew u jkunu speċifikati f’dan il-qasam. L-istess għandu mnejn japplika għal xi whud mill-“Prodotti l-oħra”(klassi 10 tal-prodotti).

Data ta’ l-analiżi: kieku l-kampjun kien omoġeneizzat u maħżun qabel l-analiżi għandha tingħata d-data attwali tal-bidu tal-proċedura analitika. F’dan il-każ, għandhom jingħataw dettalji rigward il-kundizzjonijiet tal-ħażna.

Metodu akkreditat: jekk jogħġbok indika b’“I” (iva) jew “L” (le) jekk ir-rirżultat analitiku kienx iġġenerat b’metodu akkreditat skond l-EN ISO 17025.

Metodu analitiku: jekk jogħġbok indika liema metodu analitiku intuża (GC-MS b’derivatizzazzjoni, GC-MS mingħajr derivatizzazzjoni, LC-MS-MS jew ieħor) u agħti deskrizzjoni qasira tat-tħejjija tal-kampjuni (eż. il-proċedura tat-tindif, eċċ.).

Dettalji dwar it-testijiet ta’ profiċjenza: jekk jogħġbok agħti informazzjoni dwar l-organizzatur tat-test ta’ profiċjenza, in-numru ta’ l-iskema, in-numru tal-fażi, il-matriċi u ż-z-score (1) miksuba fil-format il-qasir li ġej: Organizzatur/skema/fażi/matriċi/z-score. (Eżempju: FAPAS/30/6/ħobż iqarmeċ imsejjaħ Knäckerbrot/1,6).

Livell ta’ acrylamide: espress f’μg/kg, korrett għall-irkupru.

Limitu ta’ sejba: f’ μg/kg.

Limitu ta’ kwantifikazzjoni: f’ μg/kg.

Inċertezza tal-miżura: jekk disponibbli, jekk jogħġbok agħti l-informazzjoni dwar l-inċertezza tal-miżura (il-medda għandha tingħata f’%).


(1)  Jekk jogħġbok innota li ż-z-scores se jintużaw biss biex jiġġudikaw il-kwalità tad-data. Għandhom jinżammu kunfidenzjali.