ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 116

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
4 ta' Mejju 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 490/2007 tat-3 ta' Mejju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 491/2007 tat-3 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1947/2005 dwar il-komunikazzjoni tad-data dwar iż-żrieragħ

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 492/2007 tat-3 ta’ Mejju 2007 li jemenda għas-75 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-Netwerk Al-Qaida u t-Taliban, u jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

5

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/275/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ April 2007 dwar il-listi ta’ annimali u prodotti li huma soġġetti għal kontrolli fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri skond id-Direttivi tal-Kunsill 91/496/KEE u 97/78/KE (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 1547)  ( 1 )

9

 

 

2007/276/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ April 2007 li temenda d-Deċiżjonijiet 2001/881/KE u 2002/459/KE fir-rigward tal-lista tal-postijiet għall-ispezzjoni fuq il-fruntiera. (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 1681)  ( 1 )

34

 

 

2007/277/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta’ April 2007 li tagħraf fil-prinċipju l-kompletezza tad-dossier li tressaq għal eżaminazzjoni dettalljata bil-ħsieb ta’ l-inklużjoni possibbli ta’ pyroxsulam fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 1698)  ( 1 )

59

 

 

2007/278/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ April 2007 li tistabbilixxi, għas-sena tas-suq 2007/2008, l-ammonti ta’ għajnuna għad-diversifikazzjoni u l-għajnuna addizzjonali għad-diversifikazzjoni li għandhom jingħataw taħt l-iskema temporanja għar-ristrutturazzjoni ta’ l-industrija taz-zokkor fil-Komunità (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 1717)  ( 1 )

62

 

 

Bank Ċentrali Ewropew

 

 

2007/279/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta’ April 2007 li tadotta regoli implimentattivi dwar il-protezzjoni tad-data fil-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2007/1)

64

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

4.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 116/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 490/2007

tat-3 ta' Mejju 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fir-4 ta’ Mejju 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 3 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 386/2005 (ĠU L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANNESS

tar-Regolament tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

41,9

TN

127,8

TR

153,0

ZZ

107,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

109,1

ZZ

107,0

0709 90 70

TR

107,7

ZZ

107,7

0805 10 20

CU

43,2

EG

47,2

IL

70,0

MA

41,2

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

52,3

IL

61,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

81,7

BR

74,1

CL

81,3

CN

71,3

NZ

115,3

US

132,2

UY

69,1

ZA

88,2

ZZ

89,2


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


4.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 116/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 491/2007

tat-3 ta’ Mejju 2007

li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1947/2005 dwar il-komunikazzjoni tad-data dwar iż-żrieragħ

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1947/2005 tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fiż-żrieragħ u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2358/71 u (KEE) Nru 1674/72 (1), u partikolarment l-Artikolu 11 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2004 tas-6 ta’ Diċembru 2004 li jistabbilixxi r-regoli għall-komunikazzjoni ta’ l-informazzjoni neċessarja għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2358/71 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fiż-żrieragħ (2), jirreferi għal speċijiet u gruppi ta’ varjetajiet elenkati fl-Anness tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2358/71. Dawn issa huma inklużi fl-Anness XI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi r-regoli komuni għall-iskemi ta’ appoġġ dirett skond il-politika agrikola komuni u jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa (3).

(2)

Fid-dawl tar-riforma tas-settur taż-żrieragħ huwa xieraq li l-komunikazzjoni ta’ l-informazzjoni neċessarja għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1947/2005 tkun riveduta. Għal finijiet ta’ ċarezza, ir-Regolament (KE) Nru 2081/2004 għandu jitħassar u jiġi ssostitwit minn Regolament ġdid.

(3)

Il-miżuri li għalihom jipprovdi dan ir-Regolament huma bi qbil ma’ l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ġestjoni taż-Żrieragħ,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għal kull speċi u grupp ta’ varjetajiet elenkati fl-Anness XI tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni permezz ta’ trażmissjoni elettronika, l-informazzjoni elenkata fl-Anness ta’ dan ir-Regolament mid-dati speċifikati fih.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 2081/2004 huwa mħassar.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 3 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 312, 29.11.2005, p. 3.

(2)  ĠU L 360, 7.12.2004, p. 6.

(3)  ĠU L 246, 5.11.1971, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1).


ANNESS

Id-data li trid tiġi kkommunikata mill-Istati Membri skond l-Artikolu 1:

Nru

In-natura ta' l-informazzjoni

(skond l-ispeċi u l-grupp tal-varjetà)

Id-data li fiha għandha tiġi provduta l-informazzjoni

Is-sena tal-ħsad

Is-sena kalendarja wara l-ħsad

1

It-total taż-żona aċċettata għaċ-ċertifikazzjoni (f'ettari)

Il-15 ta’ Novembru

 

2

L-istima tal-ħsad (f'tunnellati) (1)  (2)

Il-15 ta’ Novembru

 

3

It-total tal-kwantitajiet maħsuda (f'tunnellati) (3)

 

L-1 ta' Ottubru

4

L-istokkijiet li kellhom il-bejjiegħa bl-ingrossa fl-aħħar tas-sena tat-tqegħid fis-suq (f'tunnellati) (3)  (4)

 

L-1 ta' Ottubru


(1)  Din id-data tapplika biss għaż-żerriegħa bażika u ċertifikata.

(2)  Il-figuri għall-kwantitajiet taż-żerriegħa aċċettati għaċ-ċertifikazzjoni.

(3)  Il-figuri għall-kwantitajiet biex jirrelataw għall-ħtieġa taċ-ċertifikazzjoni.

(4)  Is-sena ta' tqegħid fis-suq kif speċifikat fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1947/2005 (ĠU L 312, 29.11.2005, p. 3).


4.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 116/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) NRU 492/2007

tat-3 ta’ Mejju 2007

li jemenda għas-75 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-Netwerk Al-Qaida u t-Taliban, u jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk Al-Qaida u t-Taliban, u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001 li jipprojbixxi l-esportazzjoni ta’ ċerti prodotti u servizzi lejn l-Afganistan, isaħħu l-projbizzjoni tat-titjir u jestendu t-twaqqif tal-fondi u riżorsi finanzjarji oħra fir-rigward tat-Talibani ta’ l-Afganistan (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(1), l-ewwel inċiż, tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuna, l-gruppi u l-entitajiet koperti mit-twaqqif tal-fondi u r-riżorsi ekonomiċi skond dak ir-Regolament.

(2)

Fis-17 ta’ April 2007, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jemenda l-lista ta’ persuni, gruppi u entitajiet li fil-konfront tagħhom għandu japplika t-twaqqif tal-fondi u r-riżorsi ekonomiċi. L-Anness I għandu għalhekk jiġi emendat kif xieraq.

(3)

Biex jiġi assigurat li l-miżuri li jipprovdi dan ir-Regolament huma effettivi, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 qed jiġi hawnhekk emendat kif stipulat fl-Anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-ġurnata wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 3 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni

Eneko LANDÁBURU

Direttur Ġenerali għar-Relazzjonijiet Esterni


(1)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 14/2007 (ĠU L 6, 11.1.2007, p. 6).


ANNESS

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat kif ġej:

(1)

Ir-referenza “Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad) Titolu: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Kariga: Kap ta’ l-Aġenzija Afgana tal-Kummerċ, Peshawar, il-Pakistan. Data tat-twelid: 1934. Post tat-twelid: Ghazni, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgan. Nru tal-Passaport: SE 011252.” taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titolu: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Kariga: Kap ta’ l-Aġenzija Afgana tal-Kummerċ, Peshawar, il-Pakistan. Data tat-twelid: 1934. Post tat-twelid: Ghazni, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgan. Nru tal-Passaport: SE 011252 (Passaport Afgan).

(2)

Ir-referenza “Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titolu: Maulavi. Kariga: Konslu Ġenerali, Taliban ‘Konsolat Ġenerali’, Peshawar, Pakistan. Data tat-twelid: 1954. Post tat-twelid: Farah. Nazzjonalità: Afgan. Nru tal-Passaport: 00737 (maħruġ fl-20.10.1996).” taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah). Titolu: Maulavi. Kariga: Konslu Ġenerali, Taliban “Konsolat Ġenerali”, Peshawar, il-Pakistan. Data tat-twelid: 1954. Post tat-twelid: Farah. Nazzjonalità: Afgan. Nru tal-Passaport: 00737 (Passaport Afgan maħruġ fl-20.10.1996).

(3)

Ir-referenza “Sayed Allamuddin Athear. Kariga: It-tieni Segrretarju, Taliban ‘Konsolat Ġenerali’, Peshawar, il-Pakistan. Data tat-twelid: 1955. Post tat-twelid: Badakshan. Nazzjonalità: Afgan. Nru tal-Passaport: D 000994.” taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Sayed Allamuddin Athear. Kariga: It-tieni Segretarju, Taliban “Konsolat Ġenerali”, Peshawar, il-Pakistan. Data tat-twelid: 15.2.1955. Post tat-twelid: Badakshan. Nazzjonalità: Afgan. Numru tal-Passaport: D 000994 (Passaport Afgan).

(4)

Ir-referenza “Abdul Qadeer. Titolu: Ġeneral. Kariga: Attaché Militari, ‘Ambaxxata’ tat-Taliban, Islamabad, il-Pakistan. Data tat-twelid: 1967. Post tat-twelid: Nangarhar, Afghanistan. Nazzjonalità: Afgan. Numru tal-Passaport: D 000974.” taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Abdul Qadeer. Titolu: Ġeneral. Kariga: Attaché Militari, “Ambaxxata” tat-Taliban, Islamabad, il-Pakistan. Data tat-twelid: 1964. Post tat-twelid: Nangarhar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgan. Numru tal-Passaport: D 000974 (Passaport Afgan).

(5)

Ir-referenza “Khalid Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz; Khalid; (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled. Indirizz: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, United Kingdom. Data tat-twelid: 25.8.1962.” taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled, (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz. Indirizz: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, United Kingdom. Data tat-twelid: (a) 25.8.1962, (b) 24.8.1962. Post tat-twelid: Kuwajt. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita. Numru tal-Passaport: 456682 (maħruġ fis-6.11.1990, skadut fit-13.9.1995). Informazzjoni oħra: Joqgħod f’Londra.

(6)

Ir-referenza “Al-Qadi, Yasin (magħruf bħala Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; magħruf bħala Kahdi, Yasin), Jeddah, l-Għarabja Sawdita” taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (alias (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi). Data tat-twelid: 23.2.1955. Post tat-twelid: Il-Kajr, l-Eġittu. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita. Numru tal-Passaport: (a) B 751550, (b) E 976177 (maħruġ fis-6.3.2004, jiskadi fil-11.1.2009). Informazzjoni oħra: Jeddah, l-Għarabja Sawdita.

(7)

Ir-referenza “Al-Sharif, Sa'd; imwieled c.1969, Għarabja Sawdita; ħaten u kollaboratur qrib ta’ Usama Bin Laden; maħsub li hu l-kap ta’ l-organizzazzjoni finanzjarja ta’ Usama Bin Laden.” Taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Data tat-twelid: (a) 1969, (b) 1963, (c) 11.2.1964. Post tat-twelid: Al-Medinah, l-Għarabja Sawdita. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita. Numru tal-Passaport: (a) B 960789, (b) G 649385 (maħruġ fit-8.9.2006, jiskadi fis-17.7.2011). Informazzjoni oħra: ħaten u kollaboratur qrib ta’ Usama Bin Laden; maħsub li hu l-kap ta’ l-organizzazzjoni finanzjarja ta’ Usama Bin Laden.

(8)

Ir-referenza “Wa'el Hamza Julaidan (magħruf bħala Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, u Abu Al-Hasan al Madani); data tat-twelid: 22 ta’ Jannar 1958; Post tat-twelid: Al-Madinah, l-Għarabja Sawdita. Passaport Sawdit Nru A-992535” taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan (alias (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani). Data tat-twelid: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Post tat-twelid: Al-Madinah, l-Għarabja Sawdita. Nazzjonalità: Sawdi. Numru tal-Passaport: (a) A-992535 (Passaport ta’ l-Għarabja Sawdita), (b) B 524420 (maħruġ fil-15.7.1998, skadut fit-22.5.2003).

(9)

Ir-referenza “Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (e) Abu Zubaydah, (f) Tariq). Data tat-twelid: 12.3.1971. Post tat-twelid: Riyadh, l-Għarabja Sawdita. Nazzjonalità: Palestinjan. Numru tal-Passaport: 484824 (Passaport Eġizzjan maħruġ fit-18.1.1984 fl-Ambaxxata Eġizzjana f’Riyadh). Informazzjoni oħra: Kollaboratur qrib ta’ Usama bin Laden u jiffaċilita l-ivvjaġġar tat-terroristi.” Taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq). Data tat-twelid: 12.3.1971. Post tat-twelid: Riyadh, l-Għarabja Sawdita. Nazzjonalità: Palestinjan. Numru tal-Passaport: 484824 (Passaport Eġizzjan maħruġ fit-18.1.1984 fl-Ambaxxata Eġizzjana f’Riyadh). Informazzjoni oħra: Kollaboratur qrib ta’ Usama bin Laden u jiffaċilita l-ivvjaġġar tat-terroristi.

(10)

Ir-referenza “Aqeel Abdulaziz Al-Aqil. Data tat-twelid: 29 ta’ April 1949” taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Data tat-twelid: 29.4.1949. Post tat-twelid: Unaizah, l-Għarabja Sawdita. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita. Numru tal-Passaport: (a) C 1415363 (maħruġ fil-21.5.2000 (16/2/1421H)), (b) E 839024 (maħruġ fit-3.1.2004, jiskadi fit-8.11.2008).

(11)

Ir-referenza “Suliman Al-Buthe. Data tat-twelid: 8 ta’ Diċembru 1961. Post tat-twelid: L-Eġittu. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita. Numru tal-Passaport: B049614” taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (alias Soliman H.S. Al Buthi). Data tat-twelid: 8.12.1961. Post tat-twelid: Il-Kajr, l-Eġittu. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita. Numru tal-Passaport: (a) B049614, (b) C 536660 (maħruġ fil-5.5.2001, skadut fil-11.5.2006).

(12)

Ir-referenza “Adel Abdul Jalil Batterjee (alias (a) ‘Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji). Indirizz: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia. Data tat-twelid: 1.7.1946. Post tat-twelid: Jeddah, l-Għarabja Sawdita. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita.” taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Adel Abdul Jalil Ibrahim Batterjee (alias (a) ‘Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, (d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Indirizz: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia. Data tat-twelid: (a) 1.7.1946, (b) 1.6.1946. Post tat-twelid: Jeddah, l-Għarabja Sawdita. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita. Numru tal-Passaport: F 572010 (maħruġ fit-22.12.2004, jiskadi fit-28.10.2009).

(13)

Ir-referenza “Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih). Titolu: Tabib. Indirizz: Londra, Renju Unit. Data tat-twelid: 1.2.1957. Post tat-twelid: Zubair, l-Iraq. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita.” taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, (b) Sa’ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa’d Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh). Titolu: Tabib. Indirizz: Londra, Renju Unit. Data tat-twelid: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Post tat-twelid: Zubair, l-Iraq. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita.

(14)

Ir-referenza “Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil (alias (a) Dr Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, (d) Dr Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu’jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abu Abdallah). Data tat-twelid: 28.4.1949. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita.” taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (alias (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu’jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (e) Abu Abdallah). Data tat-twelid: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Post tat-twelid: Kuwajt. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita. Numru tal-Passaport: F 137998 (maħruġ fit-18.4.2004, jiskadi fl-24.2.2009).

(15)

Ir-referenza “Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Indirizz: Shari Tunis, Sana’a, Yemen. Data tat-twelid: 1965. Post tat-twelid: Al-Mukalla, Jemen. Nazzjonalità: Jemenit. Numru tal-Passaport: 00385937. Informazzjoni oħra: (a) l-indirizz huwa l-indirizz ta' qabel, (b) xufier u gwardja tas-sigurtà privat ta’ Usama Bin Laden mill-1996 sa l-2001.” taħt l-intestatura “Persuni Naturali” għandu jinbidel b’:

Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi). Indirizz: Shari Tunis, Sana’a, Yemen. Data tat-twelid: 1965. Post tat-twelid: Al-Mukalla, Jemen. Nazzjonalità: Jemenit. Numru tal-Passaport: 00385937 (Passaport Jemenit). Informazzjoni oħra: (a) l-indirizz huwa l-indirizz ta’ qabel, (b) xufier u gwardja tas-sigurtà privat ta' Usama Bin Laden mill-1996 sa l-2001.


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kummissjoni

4.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 116/9


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-17 ta’ April 2007

dwar il-listi ta’ annimali u prodotti li huma soġġetti għal kontrolli fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri skond id-Direttivi tal-Kunsill 91/496/KEE u 97/78/KE

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 1547)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2007/275/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(5) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta’ Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 3(5) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 8(5) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 91/496/KEE tipprevedi li l-verifiki veterinarji rigward annimali minn pajjiżi terzi li jidħlu fil-Komunità għandhom isiru mill-Istati Membri skond dik id-Direttiva.

(2)

Id-Direttiva 97/78/KE tipprevedi l-verifiki veterinarji fuq ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali u fuq ċerti prodotti tal-pjanti li jiġu introdotti fil-Komunità minn pajjiżi terzi.

(3)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/349/KE tas-26 ta’ April 2002 li tistabbilixxi l-lista ta’ prodotti li għandhom jiġu eżaminati fil-kmamar ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera skond id-Direttiva 97/78/KE (4) tipprevedi li l-prodotti li joriġinaw mill-annimali li huma elenkati f’dik id-Deċiżjoni għandhom jiġu soġġetti għall-verifiki veterinarji fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri skond id-Direttiva 97/78/KE.

(4)

Peress li l-verifiki veterinarji fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri jsiru f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-uffiċjali tad-dwana, huwa xieraq li tintuża l-lista ta’ prodotti li tirreferi għan-Nomenklatura Magħquda (“NM”), prevista fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (5) bħala l-ewwel bażi għall-għażla tal-kunsinni. Il-listi tal-prodotti fid-Deċiżjoni 2002/349/KE, għalhekk, għandhom jiġu sostitwiti bil-lista fl-Anness I għal din id-Deċiżjoni.

(5)

Fl-interessi tar-razzjonalità tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità, huwa xieraq li l-lista fl-Anness I għal din id-Deċiżjoni tinkludi wkoll l-annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi.

(6)

Sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli mill-awtoritajiet kompetenti fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri, il-lista fl-Anness għal din id-Deċiżjoni għandha tforni deskrizzjoni kemm jista’ jkun preċiża ta’ l-annimali u tal-prodotti li għandhom jiġu soġġetti għall-verifiki veterinarji skond id-Direttiva 97/78/KE. Barra minn hekk, għal ċerti kodiċijiet NM, din id-Deċiżjoni tipprevedi li biss parti żgħira mill-prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitolu jew it-titolu rilevanti għandhom jiġu soġġetti għall-verifiki veterinarji. F’każijiet bħal dawn, il-kolonna 3 ta’ l-Anness I għal din id-Deċiżjoni, għandha tirreferi għall-kodiċi NM li japplika u tforni dettalji tal-prodotti li għandhom jiġu soġġetti għal dawk il-verifiki veterinarji.

(7)

Id-Deċiżjoni 2002/349/KE tipprevedi li l-prodotti ta’ l-ikel komposti li fihom biss persentaġġ limitat ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali għandhom ikomplu jiġu soġġetti għar-regoli nazzjonali.

(8)

Madankollu, sabiex jiġu evitati d-differenzi fl-interpretazzjoni bejn l-Istati Membri, li jwasslu għal tgħawiġ fil-kummerċ u għal riskji potenzjali għas-saħħa ta’ l-annimali, issa jridu jiġu stabbiliti regoli fuq il-livell tal-Komunità dwar il-prodotti komposti li jistgħu jiġu eżentati mill-verifiki veterinarji skond id-Direttiva 97/78/KE.

(9)

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (6) fih id-definizzjonijiet ta’ ċerti prodotti. Fl-interessi tal-konsistenza tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità, huwa xieraq li dawk id-definizzjonijiet jitqiesu f’din id-Deċiżjoni.

(10)

Hemm differenzi fir-riskju għas-saħħa ta’ l-annimali assoċjat ma’ l-importazzjonijiet ta’ tipi differenti ta’ prodotti ta’ l-annimali fil-Komunità. Għaldaqstant, din id-Deċiżjoni għandha tipprevedi li l-prodotti komposti kollha li fihom prodotti tal-laħam għandhom ikunu soġġetti għal verifiki veterinarji, waqt li għandhom jiġu applikati kriterji differenti għall-prodotti komposti li fihom prodotti oħra ta’ l-annimali bbażati fuq il-ħtieġa li jkun hemm regoli armonizzati fuq livell ta’ Komunità.

(11)

Matul il-manifattura, ċerti prodotti komposti jirċievu trattament li jnaqqas ir-riskju potenzjali għas-saħħa ta’ l-annimali li jkun preżenti fi prodotti bħal dawn. Id-dehra, l-istabbiltà fuq l-ixkaffa, u l-karatteristiċi fiżiċi, għalhekk, għandhom jintużaw bħala karatteristiċi distintivi li jingħarfu mill-awtoritajiet kompetenti li jridu jieħdu deċiżjoni dwar il-ħtieġa li jissoġġettaw il-prodotti komposti għal verifiki veterinarji.

(12)

Fl-interessi tal-konsistenza ta’ verifiki veterinarji fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri fuq prodotti komposti li qed jiġu introdotti fil-Komunità, huwa xieraq li tiġi stabbilita wkoll lista ta’ ċerti oġġetti ta’ l-ikel u ta’ prodotti komposti li jistgħu jiġu eżentati mill-verifiki veterinarji previsti fid-Direttiva 97/78/KE.

(13)

Fl-interessi tal-koerenza tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità, huwa xieraq li d-Deċiżjoni 2002/349/KE tiġi revokata u tiġi sostitwita b’din id-Deċiżjoni.

(14)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-Suġġett

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli dwar l-annimali u l-prodotti li għandhom jiġu soġġetti għal verifiki veterinarji fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri meta dawn jiġu introdotti fil-Komunità, skond id-Direttivi 91/496/KEE u 97/78/KE.

Artikolu 2

Id-Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“prodott kompost”: oġġett ta’ l-ikel maħsub għall-konsum uman li jkun fih kemm prodotti pproċessati li joriġinaw mill-annimali kif ukoll prodotti li joriġinaw mill-pjanti, u jinkludi dawk fejn l-ipproċessar tal-prodott primarju jkun parti integrali mill-produzzjoni tal-prodott finali;

(b)

“prodotti tal-laħam”: prodotti kif iddefiniti fil-punt 7.1 ta’ l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 853/2004;

(c)

“prodotti pproċessati”: il-prodotti pproċessati elenkati taħt il-punt 7 ta’ l-Anness 1 għar-Regolament (KE) Nru 853/2004;

(d)

“prodotti tal-ħalib”: prodotti kif iddefiniti fil-punt 7.2 ta’ l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 853/2004.

Artikolu 3

Il-verifiki veterinarji ta’ l-annimali u tal-prodotti elenkati fl-Anness 1

1.   L-annimali u l-prodotti elenkati fl-Anness I għal din id-Deċiżjoni għandhom ikunu soġġetti għal verifiki veterinarji fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri skond id-Direttivi 91/496/KEE u 97/78/KE.

2.   Din id-Deċiżjoni tapplika mingħajr preġudizzju għall-verifiki fuq prodotti komposti li jkunu meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti tas-saħħa pubblika tal-Komunità.

3.   L-għażla tal-bidu tal-prodotti għall-verifiki veterinarji magħmula fuq il-bażi tan-Nomenklatura Magħquda fil-Kolonna 1 ta’ l-Anness għandha tiġi kkwalifikata b’referenza għat-test speċifiku jew għal-leġiżlazzjoni veterinarja ċċitati fil-Kolonna 3.

Artikolu 4

Il-prodotti komposti soġġetti għal verifiki veterinarji

Il-prodotti komposti li ġejjin għandhom jiġu soġġetti għal verifiki veterinarji:

(a)

Il-prodotti komposti li fihom prodott tal-laħam ipproċessat.

(b)

Il-prodotti komposti li fihom nofs is-sustanza tagħhom jew aktar minn kwalunkwe prodott ipproċessat wieħed li joriġina mill-annimali, għajr prodott tal-laħam ipproċessat.

(c)

Il-prodotti komposti li ma fihom l-ebda prodott tal-laħam ipproċessat u inqas min-nofs is-sustanza tagħhom minn prodott tal-ħalib ipproċessat, fejn il-prodotti finali ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 6.

Artikolu 5

Iċ-ċertifikazzjoni li takkumpanja l-prodotti komposti soġġetti għal verifiki veterinarji

Dawk il-prodotti komposti li fihom prodott tal-laħam ipproċessat għandhom ikunu akkumpanjati, ma’ l-introduzzjoni fil-Komunità, miċ-ċertifikat rilevanti għall-prodotti tal-laħam stabbilit fil-leġiżlazzjoni tal-Komunità, irrispettivament minn kwalunkwe kontenut ta’ prodott ta’ l-annimali ieħor.

Dawk il-prodotti komposti msemmija fl-Artikolu 4(b) u 4(c), li fihom prodott tal-ħalib ipproċessat, għandhom ikunu akkumpanjati, ma’ l-introduzzjoni fil-Komunità, miċ-ċertifikat rilevanti stabbilit bil-leġiżlazzjoni tal-Komunità.

Il-prodotti komposti li fihom biss prodotti tas-sajd jew prodotti tal-bajd ipproċessati li joriġinaw mill-annimali għandhom ikunu akkumpanjati, ma’ l-introduzzjoni fil-Komunità, miċ-ċertifikat rilevanti stabbilit fil-leġiżlazzjoni tal-Komunità jew, fejn ma jkun hemm ħtieġa għall-ebda ċertifikat, minn dokument kummerċjali.

Artikolu 6

Id-deroga għal ċerti prodotti komposti u għal ċerti prodotti ta’ l-ikel

1.   Bħala deroga mill-Artikolu 3, il-prodotti komposti jew l-oġġetti ta’ l-ikel li ġejjin maħsuba għall-konsum uman, li ma fihom l-ebda prodott tal-laħam, m’għandhomx ikunu soġġetti għal verifiki veterinarji:

(a)

il-prodotti komposti li fihom inqas minn nofs is-sustanza tagħhom magħmula minn kwalunkwe prodott ipproċessat ieħor, sakemm prodotti bħal dawn:

(i)

jinżammu b’mod stabbli fuq l-ixkaffa f’temperatura ta’ l-ambjent jew fil-manifattura tagħhom ikunu għaddew b’mod ċar minn proċess sħiħ ta’ tisjir jew ta’ trattament bis-sħana fis-sustanza kollha tagħhom, sabiex kwalunkwe prodott mhux ipproċessat jiġi żnaturat;

(ii)

ikunu identifikati b’mod ċar bħala li huma maħsuba għall-konsum uman;

(iii)

ikunu ppakkjati jew issiġillati sew f’kontenituri nodfa;

(iv)

ikunu akkumpanjati minn dokument kummerċjali u ttikkettati f’lingwa uffiċjali ta’ Stat Membru, b’tali mod li dak id-dokument u dak it-tikkettar flimkien ifornu informazzjoni dwar in-natura, il-kwantità u n-numru ta’ pakketti tal-prodotti komposti, dwar il-pajjiż ta’ l-oriġini, dwar il-manifattur, u dwar l-ingredjent;

(b)

il-prodotti komposti u l-oġġetti ta’ l-ikel elenkati fl-Anness II.

2.   Madankollu, kwalunkwe prodott tal-ħalib inkluż fi kwalunkwe prodott kompost għandu jkun derivat, u ttrattat kif previst, mill-pajjiżi elenkati fl-Anness I għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/438/KE (7).

Artikolu 7

Ir-revoka

Id-Deċiżjoni 2002/349/KE qed tiġi revokata.

Artikolu 8

L-applikabilità

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika minn xahar wara d-data tal-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 9

Id-destinatarji.

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ April 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 24.9.1991, p. 56. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/104/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 352).

(2)  ĠU L 24, tat-30.1.1998, p. 9. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/104/KE.

(3)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  ĠU L 121, 8.5.2002, p. 6.

(5)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 301/2007 (ĠU L 81, 22.3.2007 p. 11).

(6)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(7)  ĠU L 154, 30.4.2004, p. 72.


ANNESS I

IL-LISTA TA’ L-ANNIMALI U TAL-PRODOTTI LI HUMA SOĠĠETTI GĦAL VERIFIKI VETERINARJI KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 3

Din il-lista tistabbilixxi l-annimali u l-prodotti skond in-nomenklatura ta’ l-oġġetti li qed tintuża fil-Komunità sabiex tingħata għajnuna fl-għażla tal-kunsinni li jridu jiġu sottomessi għal verifiki veterinarji f’post ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera.

Noti:

1.   Kolonna 1:

Fejn jintuża l-kodiċi b’erba’ figuri: sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, il-prodotti kollha li quddiemhom ikollhom jew ikunu koperti minn dawn l-erba’ figuri jridu jiġu mgħoddija lill-awtorità kompetenti għall-verifiki veterinarji.

Fejn ċerti prodotti biss taħt kwalunkwe kodiċi jkun meħtieġ li jiġu eżaminati taħt verifiki veterinarji u fejn ma jkun hemm l-ebda sotto-diviżjoni speċifika taħt dan il-kodiċi fin-nomenklatura ta’ l-oġġetti, il-kodiċi jiġi mmarkat Ex (pereżempju Ex30 02: il-verifika veterinarja meħtieġa biss għall-materjal derivat mill-annimali u mhux għat-titolu kollu)

Il-figuri bejn il-parenteżi fil-kolonna 1 m’għandhomx jitniżżlu fis-sistema TRACES stabbilita bid-Deċiżjoni 2004/292/KE tat-30 ta’ Marzu 2004 dwar l-introduzzjoni tas-sistema TRACES u li temenda d-Deċiżjoni 92/486/KEE (1).

2.   Kolonna 2:

Id-deskrizzjoni ta’ l-oġġetti hija kif ġie stabbilit fil-kolonna tad-deskrizzjoni ta’ l-Anness 1 għar-Regolament (KEE) Nru 2658/87. Għal aktar spjegazzjoni tal-kopertura eżatta tat-Tariffa Doganali Komuni, jekk jogħġbok irreferi għall-iktar emenda reċenti għal dak l-Anness.

NB: Aktar informazzjoni dwar il-prodotti koperti mill-Kapitoli u mit-Titoli differenti tista’ tinkiseb fin-Noti ta’ Spjegazzjoni tas-Sistema Armonizzata ta’ l-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana jew tista’ tinstab fin-Noti ta’ Spjegazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda fejn għandhom x’jaqsmu l-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda (NM).

3.   Kolonna 3: Din il-kolonna tagħti d-dettalji tal-prodotti koperti.

F’uħud mill-każijiet hemm ċerti annimali ħajjin (bħar-rettili, l-anfibji, l-insetti, id-dud, jew invertebrati oħra) jew prodotti ta’ l-annimali li jintbagħtu lill-veterinarju uffiċjali li għalihom ma ġiet stabbilita l-ebda kondizzjoni armonizzata għas-saħħa ta’ l-annimali sabiex jiġu importati fil-Komunità, u għalhekk ma hemm l-ebda ċertifikat ta’ l-importazzjoni armonizzat. Il-kondizzjonijiet ta’ l-importazzjoni għall-annimali ħajjin kollha li mhumiex speċifikati band’oħra jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar is-saħħa ta’ l-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta’, u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għall-ħtiġijet ta’ saħħa ta’ l-annimali meħtieġa f’regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A (I) għad-Direttiva 90/425/KEE (2), iżda fil-każ ta’ ċerti annimali japplikaw ir-regoli nazzjonali fejn għandha x’taqsam id-dokumentazzjoni meħtieġa sabiex takkumpanja l-kunsinni. Il-veterinarji uffiċjali jridu jeżaminaw il-kunsinni u joħorġu Dokument Komuni Veterinarju għad-Dħul (CVED), kif xieraq, sabiex jindikaw li jkun sar kontroll u li l-annimali jistgħu jiġu rilaxxati għal ċirkolazzjoni ħielsa.

F’ċerti każijiet, fejn jikkonċerna l-prodotti sekondarji ta’ l-annimali koperti mir-Regolament (KE) No 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji ta’ l-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman (3), il-medda sħiħa tal-kopertura tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità rigward prodotti derivati jew ipproċessati mhuwiex iddefinit b’mod preċiż. Iridu jsiru verifiki veterinarji fuq il-prodotti li jiġu pproċessati iżda li essenzjalment għadhom prodotti mhux ipproċessati li għandhom jiġu pproċessati aktar qabel ma jiġu ppreżentati lill-konsumatur finali.

F’dawn il-każijiet il-veterinarju uffiċjali fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri jrid jispeċifika jekk prodott derivat partikolari jiġix ipproċessat b’tali mod li jaqa’ barra mill-verifiki veterinarji previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Komunità.

IT-TABELLA

Minkejja r-regoli għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, l-għażla tal-kliem għad-deskrizzjoni tal-prodotti fil-Kolonna 2 għandha titqies bħala li m’għandhiex aktar minn valur indikattiv, bl-ambitu jiġi ddeterminat, fil-kuntest ta’ dan l-Anness mill-ambitu tal-kodiċijiet NM, hekk kif ikunu jeżistu meta tiġi adottata d-Deċiżjoni kurrenti.

Fejn f’din it-tabella ssir referenza għall-ex kodiċijiet NM, il-kopertura għandha tiġi ddeterminata bl-applikazzjoni tal-kodiċi NM u bid-deskrizzjoni korrispondenti meħudin flimkien.


Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifikazzjoni u spjegazzjoni

Kapitolu 1:   

Annimali Ħajjin

0101

Żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula ta’ l-irkib ħajjin

Kollha

0102

Annimali ta’ l-ifrat (bovini) ħajjin

Kollha

0103

Majjali ħajjin

Kollha

0104 10

Nagħaġ ħajjin

Kollha

0104 20

Mogħoż ħajjin

Kollha

0105

Tjur ħajjin, jiġifieri, tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżż, dundjani u fargħun

Kollha

0106

Annimali ħajjin oħra

Kollha

It-titolu jinkludi l-annimali domestiċi jew salvaġġi li ġejjin:

(A)

Il-mammiferi

(1)

Il-primati

(2)

Balieni, dniefel u foċeni (il-mammiferi ta’ l-ordni Cetacea); lamantini u dugongi (il-mammiferi ta’ l-ordni Sirenia)

(3)

Oħrajn (bħal renni, qtates, klieb, iljuni, tigri, orsijiet, iljunfanti, iġmla, żebri, fniek, liebri, ċriev, antilopi, kamoxxi, volpijiet, mink, u annimali oħrajn għall-irziezet tal-fêr).

(B)

Ir-rettili (inklużi s-sriep u l-fkieren)

(C)

L-għasafar:

(1)

Għasafar tal-priża

(2)

Psittaciformes (inklużi l-pappagalli, il-parrukketti, il-makaw u l-kakatuwi)

(3)

Oħrajn (bħal perniċi, faġan, summien, gallini, bekkaċċ, ħamiem, gallozz, ortolan, papri salvaġġi, wiżż salvaġġ, merill, malvizz iswed, alwetti, sponsuni, tits, kolibri, paguni, ċinji, u għasafar oħra mhux speċifikati fit-titolu 01.05 ).

(D)

Oħrajn, bħan-naħal (kemm jekk jivvjaġġaw f’kaxxi jew f’gaġeġ jew f’ġarriet tan-naħal), insetti oħra, żrinġijiet.

It-titolu 0106 jeskludi l-annimali li jiffurmaw parti minn ċirkli, minn postijiet fejn jitqiegħu annimali taċ-ċirkli jew tal-wirjiet (menageries) jew minn wirjiet simili oħra ta’ annimali li jivvjaġġaw (it-titolu 95.08 )

0106 11

Il-Primati

Kollha

0106 12

Balieni, dniefel, foċeni (il-mammiferi ta’ l-ordni Cetacea); lamantini u dugongi (il-mammiferi ta’ l-ordni Sirenia).

Kollha

0106 19

Oħrajn

Fniek domestiċi, u mammiferi għajr dawk li jiffurmaw parti minn 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 u 0106 12 Tinkludi l-klieb u l-qtates.

0106 20

Rettili (inklużi s-sriep u l-fkieren).

Kollha

0106 31

Għasafar: Għasafar tal-priża.

Kollha

0106 32

Għasafar: Psittaciformes (inklużi l-pappagalli, il-parrukketti, il-makaw u l-kakatuwi).

Kollha

0106 39

Oħrajn

Jinkludi: għasafar, għajr dawk li jaqgħu taħt it-titoli 0105 , 0106 31 and 0106 32 , inklużi l-ħamiem.

0106 90 00

Oħrajn

L-annimali l-oħra ħajjin kollha mhux inklużi band’oħra, għajr il-mammiferi, l-għasafar u r-rettili. Żrinġijiet ħajjin kemm jekk għall-vivarji sabiex jinżammu ħajjin, kemm jekk biex jinqatlu għall-konsum uman, huma koperti minn dan it-titolu.

Kapitolu 2:   

Laħam u ġewwieni li jittiekel

 

Dan il-kapitolu ma jkoprix

(a)

Il-prodotti tat-tip deskritt fit-titoli 0201 sa 0208 jew 0210 li mhumiex tajba jew mhumiex adattati għall-konsum uman;

(b)

imsaren, bżieżaq jew stonku ta’ l-annimali (it-titolu 0504 ) jew id-demm ta’ l-annimali (it-titolu 0511 jew 3002 );

(c)

xaħam ta’ l-annimali għajr il-prodotti tat-titolu 0209 (il-Kapitolu 15).

0201

Laħam ta’ annimali ta’ l-ifrat (bovini), frisk jew imkessaħ

Kollha

0202

Laħam ta’ annimali ta’ l-ifrat (bovini), iffriżat

Kollha

0203

Laħam tal-majjal, frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollha

0204

Laħam tan-nagħaġ jew tal-mogħoż, frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollha

0205 00

Laħam taż-żwiemel, tal-ħmir, tal-bgħula jew tal-bgħula ta’ l-irkib.

Kollha

0206

Ġewwieni li jittiekel ta’ annimali ta’ l-ifrat (bovini), majjali, nagħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula ta’ l-irkib, frisk, imkessaħ jew iffriżat.

Kollha

0207

Laħam u ġewwieni li jittiekel, tat-tjur tat-titolu 0105 , friski, imkessħin jew iffriżati.

Kollha

0208

Laħam u ġewwieni li jittiekel oħra, friski, imkessħin jew iffriżati.

Jeskludi: il-materjal mhux ipproċessat li mhux maħsub għall-konsum uman.

Dan jinkludi l-għadam u materjal ieħor għall-produzzjoni tal-ġelatina jew tal-collagen għall-konsum uman.

0208 10

Tal-fniek u tal-liebri

Kollha

0208 20 (00 )

Saqajn taż-żrinġijiet

Kollha

0208 30

Tal-primati

Kollha

0208 40

Tal-balieni, tad-dniefel u tal-foċeni (il-mammiferi ta’ l-ordni Cetacea); tal-lamantini u tad-dugongi (il-mammiferi ta’ l-ordni Sirenia).

Kollha

0208 50 (00 )

Tar-rettili (inklużi s-sriep u l-fkieren).

Kollha

0208 90

Oħrajn: tal-ħamiem domestiku, ta’ l-annimali tal-kaċċa għajr tal-fniek jew tal-liebri.

Jinkludi l-laħam tas-summien, il-laħam tal-foki, tar-renna jew ta’ kwalunkwe speċi oħra ta’ mammiferi.

0209 00

Xaħam tal-majjal, mingħajr ebda dgħif, u xaħam tat-tjur, mhux maħdum jew estratt mod ieħor, frisk, imkessaħ, iffriżat, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat.

Jinkludi kemm ix-xaħam kif ukoll ix-xaħam ipproċessat.

0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immelħin, fis-salmura, imnixxfin jew affumikati; dqiq u pasti mil-laħam jew mill-ġewwieni li jittieklu.

Kollha: Jinkludi l-laħam, il-prodotti tal-laħam u l-għadam għall-konsum uman u prodotti oħra li joriġinaw mill-annimali.

Il-proteini pproċessati ta’ l-annimali, inkluż il-fdal li ma dabx għall-konsum uman, huma koperti minn dan il-kapitolu. Tinkludi widnejn niexfa tal-majjali għall-konsum uman.

Iz-zalzett huwa inkluż taħt it-titolu 1601 .

Kapitolu 3:   

Ħut u Krustaċji, Molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn

Dan il-kapitolu ma jkoprix

(a)

Il-mammiferi tat-titolu 0106 ;

(b)

il-laħam tal-mammiferi tat-titolu 0106 (it-titolu 0106 (it-titolu 0208 jew 0210 );

(c)

il-ħut (inkluż il-fwied u l-bajd tagħhom) jew il-krustaċji, il-molluski jew invertebrati akkwatiċi oħra mejtin u li mhumiex tajba jew mhumiex adattati għall-konsum uman minħabba jew l-ispeċi tagħhom jew il-kondizzjoni tagħhom (il-Kapitolu 5); dqiq, pasti jew gerbub tal-ħut jew tal-krustaċji, tal-molluski jew ta’ invertebrati akkwatiċi oħra li mhumiex tajbin għall-konsum uman (it-titolu 2301 ); jew

(d)

il-kavjar jew is-sostituti tal-kavjar magħmulin mill-bajd tal-ħut (it-titolu 1604 )

 

 

Dan il-kapitolu jinkludi kemm ħut ħaj għat-trobbija u għar-riproduzzjoni, il-ħut ornamentali ħaj, u l-ħut ħaj jew il-krustaċji ħajjin li jiġi ttrasportat ħaj iżda li jiġi importat għall-konsum uman.

 

 

Il-prodotti kollha f’din it-taqsima huma soġġetti għal verifiki veterinarji.

0301

Ħut ħaj

Kollha: Jinkludi t-trot, is-sallur, il-karpjuni, jew kwalunkwe speċi oħra jew kwalunkwe ħuta oħra li tiġi importata għat-trobbija jew għar-riproduzzjoni.

Il-ħut ħaj importat għall-konsum immedjat mill-bniedem jiġi ttrattat, għal skopijiet ta’ verifiki veterinarji, daqslikieku kienu prodotti.

Jinkludi l-ħut ornamentali taħt it-titolu 0301 10 .

0302

Ħut, frisk jew imkessaħ, għajr qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut tat-titolu 0304 *.

Kollha

0302 70

Fwied u bajd

 

0303

Ħut, iffriżat, għajr qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut tat-titolu 0304 .

Kollha

Jinkludi: Is-Salamun tal-Paċifiku iżda esklużi l-fwied u l-bajd; is-salamun sockeye (salamun aħmar); salmonidae ieħor, esklużi l-fwied u l-bajd; it-trot; is-salamun ta’ l-Atlantiku; u l-ħut l-ieħor kollu.

0304

Qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut (kemm jekk ikkappuljat jew le), frisk, imkessaħ jew iffriżat.

 

0305

Ħut, imnixxef, immellaħ jew fis-salmura; ħut affumikat, kemm jekk imsajjar qabel jew matul il-proċess ta’ l-affumikar; dqiq, pasti u gerbub tal-ħut, tajbin għall-konsum uman.

Kollha: Jinkludi prodotti oħra tas-sajd bħal dqiq, pasti u gerbub tajbin għall-konsum uman magħmulin mill-ħut, mill-krustaċji jew minn invertebrati akkwatiċi oħra.

0306

Krustaċji, kemm jekk fil-qoxra jew le, ħajjin, friski, imkessħin, iffriżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura;

krustaċji, fil-qoxra, imsajrin bl-istim jew mgħollija fl-ilma, kemm jekk imkessħin jew le,

iffriżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; dqiq, pasti u gerbub tal-krustaċji, tajbin għall-konsum uman.

Kollha: Il-krustaċji ħajjin importati għall-konsum immedjat mill-bniedem jitqiesu u jiġu ttrattati, għal skopijiet ta’ verifiki veterinarji, daqslikieku kienu prodotti.

0307

Molluski, kemm jekk fil-qoxra jew le, ħajjin, friski, imkessħin, iffriżati, imnixxfin, immelħin jew fis-salmura;

invertebrati akkwatiċi għajr il-krustaċji u l-molluski, ħajjin, friski, imkessħin, iffriżati,

imnixxfin, immelħin jew fis-salmura; dqiq, pasti u gerbub ta’ invertebrati akkwatiċi għajr il-krustaċji, tajbin għall-konsum uman.

Kollha:

Dan jinkludi: Bonamia Ostreae u Martelia refringens, kif ukoll molluski u invertebrati akkwatiċi li setgħu kienu msajra u li mbagħad ġew imkessħin jew iffriżati.

Il-molluski ħajjin importati għall-konsum immedjat mill-bniedem jitqiesu u jiġu ttrattati, għal skopijiet ta’ verifiki veterinarji, daqslikieku kienu prodotti.

Dan jinkludi l-laħam ta’ l-ispeċi tal-bebbux.

0307 60 00

Il-bebbux għajr il-bebbux tal-baħar.

Jinkludi l-gastropodi ta’ l-art ta’ l-ispeċi Helix pomatiaLinné, Helix aspersaMuller, Helix lucorum u l-ispeċijiet tal-familja Achatinidae.

Jinkludi l-bebbux ħaj għall-konsum immedjat mill-bniedem kif ukoll il-laħam tal-bebbux għall-konsum uman.

Jinkludi l-bebbux imsajjar ftit minn qabel jew ipproċessat minn qabel.

0307 91 00

Invertebrati akkwatiċi ħajjin għajr il-krustaċji u l-molluski, ħajjin, friski, jew imkessħin.

Kollha

0307 99 90

Oħrajn: Dan il-kodiċi jinkludi dqiq, pasti u gerbub ta’ invertebrati akkwatiċi għajr il-krustaċji, tajbin għall-konsum uman.

Kollha: Jinkludi l-pasti tal-ħut għall-konsum uman.

Kapitoli 4:   

Prodotti tal-ħalib; bajd tat-tjur; għasel naturali; prodotti li jittieklu li joriġinaw mill-annimali, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra

1.

L-espressjoni “ħalib” tfisser ħalib intier (mhux xkumat) jew ħalib parzjalment jew kompletament xkumat.

2.

Għall-finijiet tat-titolu 0405 :

(a)

it-terminu “butir” ifisser butir naturali, butir tax-xorrox jew butir rikostitwit (frisk, immellaħ jew misnieħ, inkluż butir fil-laned) derivat esklużivament mill-ħalib, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib ta’ 80 % jew aktar iżda mhux iktar minn 95 % tal-piż, b’kontenut massimu ta’ solidi-mhux-xaħam ta’ 2 % tal-piż, u b’kontenut massimu ta’ ilma ta’ 16 % tal-piż. Il-butir m’għandux ikollu emulsjonanti miżjuda, iżda jista’ jkun fih klorur tas-sodju, ilwien ta’ l-ikel, melħ newtralizzanti u kolturi ta’ batterji li jipproduċu l-aċidu lattiku li ma jagħmlux ħsara;

(b)

l-espressjoni “dlik (pejst) ta’ prodotti tal-ħalib” tfisser emulsjoni li tinfirex tat-tip ilma-fiż-żejt, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib bħala l-uniku xaħam fil-prodott, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib ta’ 39 % jew iktar iżda inqas minn 80 % tal-piż.

3.

Il-prodotti miksuba bil-konċentrazzjoni tax-xorrox u biż-żjieda tal-ħalib jew tax-xaħam tal-ħalib għandhom jiġu kklassifikati bħala ġobon fit-titolu 0406 sakemm dawn ikollhom it-tliet karatteristiċi li ġejjin:

(a)

kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, tal-piż ta’ materjal xott, ta’ 5 % jew aktar;

(b)

kontenut ta’ materja niexfa, bil-piż, ta’ mill-inqas 70 % iżda mhux iżjed minn 85 %; u

(c)

dawn ikunu ffurmati jew jistgħu jingħataw forma.

4.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

il-prodotti miksuba mix-xorrox, li fihom, bil-piż, aktar minn 95 % ta’ laktows, espress bħala laktows anidru li jiġi meqjus fuq il-materjal xott (it-titolu 1702 ); jew

(b)

l-albumini (inklużi l-konċentrati ta’ żewġ proteini tax-xorrox jew aktar li fihom, bil-piż, aktar minn 80 % ta’ proteini tax-xorrox, meqjusin fuq il-materjal xott) (it-titolu 3502 ) jew il-globulini (it-titolu 3504 ).

0401

Ħalib u krema, mhux konċentrati u mingħajr ma fihom zokkor miżjud jew xi materjal ieħor li jagħti l-ħlewwa.

Kollha: Ħalib jinkludi l-ħalib li ma jkunx ipproċessat, li jkun pasturizzat, jew ipproċessat bis-sħana.

Jinkludi frazzjonjijiet tal-ħalib.

Ħalib għall-għalf ta’ l-annimali huwa inkluż taħt t-titolu 2309 .

0402

Ħalib u krema, konċentrati jew biz-zokkor miżjud jew xi materjal ieħor li jagħti l-ħlewwa.

Kollha

0403

Xorrox tal-butir, baqta u krema, jogurt, kefir u ħalib u krema oħrajn fermentati jew li saru aċidużi, kemm jekk konċentrati jew le jew biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħti l-ħlewwa jew imħawwrin jew bi frott, ġewż jew kawkaw miżjud.

Kollha

Jinkludi krema, butir, u ħalib imħawwar, magħmul ġelì, iffriżat u ffermentat, u l-ħalib ikkonċentrat għall-konsum uman.

Il-ġelat huwa inkluż taħt it-titolu 2105 .

0404

Xorrox, kemm jekk ikkonċentrat jew le jew biz-zokkor miżjud jew b’materjal ieħor li jagħti l-ħlewwa; prodotti li jikkonsistu minn kostitwenti tal-ħalib naturali, kemm jekk biz-zokkor miżjud jew b’materjal ieħor li jagħti l-ħlewwa jew le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra.

Kollha

0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħra derivati mill-ħalib; dlik (pejst) ta’ prodotti tal-ħalib.

Kollha: Jinkludi d-dlik (pejst) ta’ prodotti tal-ħalib

0406

Ġobon u baqta

Kollha

0407 00

Bajd tat-tjur, fil-qoxra, frisk, ippreservat jew imsajjar.

Kollha: Jinkludi l-bajd għat-tifqis u bajd Speċifikat Liberu mill-Patoġeni (SPF), kif ukoll bajd għall-konsum uman.

Jinkludi “bajd ta’ 100 sena”.

L-albumin tal-bajd li mhux tajjeb għall-konsum uman huwa inkluż taħt it-titolu 3502 .

0408

Il-bajd tat-tjur, mhux fil-qoxra, u l-isfra tal-bajd, friski, imnixxfin, imsajrin bl-istim jew bit-tgħolija fl-ilma, iffurmati, iffriżati jew ippreservati mod ieħor, kemm jekk biz-zokkor jew b’materjal ieħor li jagħti l-ħlewwa miżjud jew le.

Kollha: Dan it-titolu jinkludi l-prodotti tal-bajd kemm jekk ikunu ġew trattati bis-sħana jew le.

Dan it-titolu jinkludi bajd sħiħ mhux fil-qoxra, u l-isfra tal-bajd ta’ l-għasafar kollha. Il-prodotti ta’ dan it-titolu jistgħu jkunu friski, imnixxfin, imsajrin bl-istim jew bit-tgħolija fl-ilma, iffurmati (pereżempju “bajd twil” ċilindriku), iffriżat jew ippreservat mod ieħor. Dawn kollha jaqgħu fit-titolu kemm jekk miżjuda biz-zokkor jew b’materjal ieħor li jagħti l-ħlewwa jew le u kemm jekk jintużaw bħala ikel jew għal skopijiet industrijali (pereżempju fl-ikkunzar).

Dan it-titolu ma jkoprix

(a)

Żejt ta’ l-isfar tal-bajd (it-titolu 15.06 ).

(b)

Preparazzjonijiet tal-bajd li fihom tħawwir, ħwawar jew additivi oħra (it-titolu 21.06 ).

(c)

Lekitina (it-titolu 29.23 ).

(d)

Abjad tal-bajd separat (l-albumin tal-bajd) (it-titolu 35.02 ).

0409 00 00

Għasel naturali

Kollha

Dan it-titolu jinkludi l-għasel prodott min-naħal (Apis Mellifera) jew minn insetti oħra, iċċentrifugat jew fix-xehda jew li jkun fih biċċiet ta’ xehda, sakemm ma jkunx ġie miżjud iz-zokkor jew sustanza oħra. Għasel bħal dan jista’ jiġi magħżul skond is-sors, l-oriġini jew il-kulur tal-fjuri.

It-titolu jeskludi l-għasel artifiċjali u taħlitiet ta’ għasel naturali u artifiċjali (it-titolu 17.02 ).

0410 00 00

Prodotti li jittieklu li joriġinaw mill-annimali, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra.

Kollha

Dan it-titolu jinkludi r-Royal Jelly u l-Propolis u jinkludi wkoll l-għadam jew materjal ieħor ġej mill-annimali għall-konsum uman.

Insetti jew bajd ta’ l-insetti għall-konsum uman huma inklużi taħt dan it-titolu.

Dan it-titolu 0410 00 00 ikopri prodotti li joriġinaw mill-annimali għall-konsum uman, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra fin-nomenklatura magħquda. Dan jinkludi:

(a)

Il-bajd tal-fkieren

(b)

il-bejtiet tas-salangani (“bejtiet ta’ l-għasafar”)

It-titolu 0410 00 00 jeskludi d-demm ta’ l-annimali, li jittiekel jew le, likwidu jew imnixxef (it-titolu 05.11 jew 30.02 )

Kapitolu 5:   

Prodotti li joriġinaw mill-annimali, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra

 

 

Ir-rekwiżiti addizzjonali ta’ l-għażla għal ċerti prodotti f’dan il-kapitolu huma stabbiliti fil- Kapitolu VIII (suf, xagħar, lanżit tal-ħnieżer, rix u partijiet mir-rix) fl-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

prodotti li jittieklu (għajr imsaren, bżieżaq u stonku ta’ l-annimali, sħaħ u bċejjeċ minnhom, u demm ta’ l-annimali, likwidu jew niexef);

(b)

ġlud (inklużi l-ferijiet), għajr l-oġġetti tat-titolu 0505 u bċejjeċ u skart simili ta’ ġlud mhux maħduma tat-titolu 0511 (il-Kapitolu 41 jew 43);

(c)

materjali ta’ tessuti ta’ l-annimali, għajr il-krin u l-iskart tal-krin (it-Taqsima XI); jew

(d)

għoqiedi jew trofof lesti għall-manifattura ta’ xkupi jew xkupilji (it-titolu 9603 ).

2.

Matul in-nomenklatura kollha in-nejbiet ta’ l-iljunfanti, ta’ l-ippopotami, ta’ l-odobenu, tan-narwal u taċ-ċingjal, il-qrun tar-rinoċeronti u s-snien ta’ l-annimali kollha jitqiesu bħala “avorju”.

3.

Matul in-nomenklatura kollha, l-espressjoni “krin” tfisser ix-xagħar tal-krinieri jew tad-dnub ta’ annimali ekwini jew ta’ l-ifrat (bovini).

0502 10 00

Lanżit u xagħar tal-ħnieżer, jew tal-ħnieżer salvaġġi; skart ta’ lanżit jew xagħar bħal dan.

Il-lanżit tal-ħnieżer mhux ipproċessat ifisser il-lanżit tal-ħnieżer li ma jkunx għadda mill-ħasil tal-fabbrika, ma jkunx inkiseb mill-ikkunzar, jew ma jkunx ġie ttrattat b’xi metodu ieħor sabiex ikun żgurat li ma jibqa’ l-ebda patoġenu.

0503 00 00

Krin u skart tal-krin.

Ix-xagħar kollu taħt dan il-kodiċi jrid ikun innotifikat lill-awtorità veterinarja kompetenti. Il-prova ta’ l-istatus ta’ l-ispeċi u tat-trattament mogħti tista’ tkun meħtieġa.

It-titolu 0503 jeskludi x-xagħar li jkun għadda minn proċess ta’ għażil jew li jkun mgħaqqad tarf ma’ tarf. Dan il-kodiċi jinkludi mhux biss krin mhux maħdum iżda wkoll krin li jkun ġie maħsul, miżbugħ, ibbliċjat, mibrum jew ippreparat mod ieħor.

0504 00 00

Imsaren, bżieżaq u stonku ta’ l-annimali (għajr tal-ħut), sħaħ u bċejjeċ minnhom, friski, imkessħin, iffriżati, immellħin, fis-salmura, imnixxfin jew affumikati.

Kollha: Jinkludi stonku, bżieżaq u intestini mnaddfin, immellħin, imnixxfin jew imsaħħnin li joriġinaw minn annimali ta’ l-ifrat (bovini), porċini, ovini, kaprini jew minn tjur.

0505

Il-ġlud u partijiet oħra minn għasafar, bir-rix jew bl-ewwel rix tagħhom, rix u partijiet mir-rix (kemm bit-truf mirqumin jew le) u l-ewwel rix, mhux maħdumin aktar minn imnaddfin, iddiżinfettati jew ittrattati għall-preservazzjoni; trab u skart tar-rix jew ta’ partijiet tar-rix.

Kollha – għajr rix dekorattiv ittrattat, rix ittrattat li jinġarr minn vjaġġaturi għall-użu privat tagħhom jew kunsinni ta’ rix ittrattat mibgħuta lil individwi privati għal finijiet mhux industrijali.

It-titolu 0505 jkopri dawk mhux ittrattati kif ukoll dawk ittrattati kif ġej: sempliċement imnaddfa, iddiżinfettati jew ittrattati għall-preservazzjoni iżda li ma ġewx maħduma jew immuntati mod ieħor.

 

 

Rix ta’ tip li jintuża għall-mili; u l-ewwel rix, mhux ipproċessat jew rix ieħor.

0506

Għadam u ċ-ċentri tal-qrun, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, sempliċement ippreparati (iżda mhux maqtugħin għall-forma), ittrattati bl-aċidu jew deġelatinizzati; trab u skart ta’ dawn il-prodotti.

Jinkludi l-għadam għall-produzzjoni tal-ġelatina, jew tal-collagen jekk ikunu derivati minn karkassi li jkunu nqatlu għall-konsum uman u dqiq ta’ l-għadam għall-konsum uman.

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla huma stabbiliti fil-Kapitolu X (għadam u prodotti ta’ l-għadam, eċċ) ta’ l-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

0507

Avorju, il-qoxra tal-fekruna, (l-għadma tal-) balieni u x-xagħar ta’ l-għadam tal-balieni, qrejjen, qran imsarrġa, qawqab, dwiefer, dwiefer ippuntati u mnaqar, li mhumiex maħduma jew sempliċement ippreparati iżda mhumiex maqtugħin għall-forma; trab u skart ta’ dawn il-prodotti.

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla għat-trofej tal-kaċċa huma stabbiliti fil-Kapitolu VII ta’ l-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

Jinkludi trofej tal-kaċċa trattati minn għasafar u minn annimali bid-dwiefer li jkunu biss għadam, qrejjen, qawqab, dwiefer ippuntati, qrun imsaġġra, snien, ġlud minn pajjiżi terzi.

Ex05100000

Ambra griża, kastorju, żibett u misk, kantaridi, bila, imnixxfa jew le;

Glandoli u prodotti oħrajn ta’ l-annimali użati fil-preparazzjoni ta’ prodotti farmaċewtiċi, friski, imkessħa, iffriżati jew ippreservati proviżorjament mod ieħor.

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla huma stabbiliti fil-Kapitolu XI; prodotti sekondarji ta’ l-annimali għall-fabbrikazzjoni ta’ għalf, inkluż ikel għall-annimali domestiċi, u ta’ prodotti farmaċewtiċi u ta’ prodotti tekniċi oħrajn ta’ l-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

Il-glandoli, prodotti oħra ta’ l-annimali u l-bila huma koperti minn dan il-kodiċi.

Il-glandoli mnixxfa u l-prodotti huma koperti mit-titolu 3501 .

0511

Prodotti ta’ l-annimali mhux speċifikati jew inklużi band’oħra; annimali mejtin tal-Kapitolu 1 jew 3, li mhumiex tajbin għall-konsum uman.

Jinkludi materjal ġenetiku (semen u embrijuni li joriġinaw mill-annimali bħal speċijiet ta’ annimali ta’ l-ifrat (bovini), ovini, kaprini, ekwini u porċini).

Jinkludi wkoll il-prodotti sekondarji tal-kategoriji 1 u 2.

0511 10 00

Semen ta’ l-annimali ta’ l-ifrat (bovini)

 

0511 91

Il-prodotti tal-ħut jew tal-krustaċji, tal-molluski jew ta’ invertebrati akkwatiċi oħra; annimali mejtin tal-Kapitolu 3.

Kollha: jinkludi l-bajd tal-ħut għat-tifqis: u annimali mejtin. Jinkludi l-prodotti sekondarji ta’ l-annimali għall-fabbrikazzjoni ta’ l-ikel għall-annimali domestiċi u għal prodotti farmaċewtiċi jew tekniċi oħra.

0511 99 (10 )

Muskoli jew għeruq (tendons); bċejjeċ u skart simili ta’ ġlud mhux maħdumin.

Kollha

0511 99 90

Oħrajn

Kollha: l-embrijuni, l-ova, is-semen u l-materjal ġenetiku mhux kopert fi 0511 10 u ta’ l-ispeċijiet għajr l-annimali ta’ l-ifrat (bovini) li jaqgħu taħt dan t-titolu.

Jinkludi l-prodotti sekondarji ta’ l-annimali għall-fabbrikazzjoni ta’ ikel ta’ l-annimali domestiċi jew prodotti teknoloġiċi oħrajn.

Jinkludi l-prodotti tan-naħal għall-użu fl-apikultura.

Jinkludi wkoll l-annimali mejtin tal-Kapitolu I (klieb u qtates).

Jinkludi l-materjal fejn il-karatteristiċi essenzjali ma jkunux ġew imbiddla, u d-demm ta’ l-annimali li jittiekel li mhux derivat mill-ħut, għall-konsum uman.

Kapitolu 12:   

Żrieragħ u frott żejtnin, diversi qmuħ, żrieragħ u frott: pjanti industrijali jew mediċinali: tiben u magħlef

 

 

Ċerti prodotti tal-pjanti biss huma soġġetti għall-kontrolli veterinarji.

Ex12130000

Tiben u ħliefa taċ-ċereali, mhux ippreparati, kemm jekk imqattgħin bċejjeċ, mitħuna,

ippressati jew f’forma ta’ gerbub jew le.

Jinkludi biss ħuxlief u tiben.

Ex12 14 (90 )

Swedes, mangoldi, għeruq għall-għalf, ħuxlief, xnien (alfalfa), silla, sainfoin, kaboċċi għall-magħlef, lupina, ġulbiena u prodotti simili għall-għalf kemm jekk f’forma ta’ gerbub jew le;

Oħrajn.

Jinkludi biss ħuxlief u tiben.

Kapitolu 15:   

Xaħmijiet jew żjut ta’ annimali jew ħxejjex u prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet ippreparati tajbin għall-ikel; xamgħat ta’ annimali jew ħxejjex

1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix

(a)

ix-xaħam tal-majjal jew ix-xaħam tat-tjur tat-titolu 0209 ;

(b)

il-butir, ix-xaħam u ż-żejt tal-kawkaw (it-titolu 1804 );

(c)

preparazzjonijiet li jittieklu li fihom aktar minn 15 % bil-piż tal-prodotti tat-titolu 0405 (ġeneralment il-Kapitolu 21);

(d)

fdal li ma dabx (it-titolu 2301 ) jew il-fdalijiet tat-titoli 2304 sa 2306 ;

2.

It-titolu 1518 ma jkoprix xaħmijiet jew żjut jew il-frazzjonijiet tagħhom, żnaturati biss, li jiġu klassifikati taħt it-titolu xieraq għax-xaħmijiet u għaż-żjut u għall-frazzjonijiet korrispondenti tagħhom mhux żnaturati.

3.

Sapun sempliċi, tartru u residwi taż-żejt, żift ta’ l-istearina, żift tal-gliċerol u residwi tax-xaħam tas-suf jaqgħu fit-titolu 1522 .

 

 

Iż-żjut kollha derivati mill-annimali.

Ir-rekwiżiti addizzjonali ta’ l-għażla huma stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 kif indikat hawn taħt:

Il-Kapitolu IV ta’ l-Anness VII; xaħmijiet mirduda u żejt tal-ħut;

Il-Kapitolu XII ta’ l-Anness VIII; Xaħmijiet mirduda mill-materjali tal-kategorija 2 għal għanijiet oleokimiċi;

Il-Kapitolu XIII ta’ l-Anness VIII; id-derivattivi tax-xaħam.

Id-derivattivi tax-xaħam jinkludu l-prodotti ta’ l-ewwel stadju derivati minn xaħmijiet u żjut meta jkunu fl-istat pur tagħhom li jiġu prodotti b’metodu stabbilit fil-Kapitolu III ta’ l-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002. Id-derivattivi mħallta ma’ materjali oħra mhumiex inklużi.

1501 00

Xaħam tal-majjal (inkluż il-lardu) u xaħam tat-tjur, għajr dak tat-titolu 0209 jew 2.

Kollha

1502 00

Xaħmijiet ta’ annimali ta’ l-ifrat (bovini), tan-naħaġ jew tal-mogħoż, għajr dawk tat-titolu 1503 .

Kollha

1503 00

Stearina tal-lardu, żejt tal-lardu, oleostearina, oleo-oil u żejt tax-xaħam tad-dam, mhux emulsifikati jew imħallta jew ippreparati mod ieħor.

Kollha

1504

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, tal-ħut jew tal-mammiferi marini, kemm jekk irfinuti jew le, iżda mhux modifikati kimikament.

Iż-żjut tal-ħut – u ż-żjut minn mammiferi marini.

Il-preparazzjonijiet li jittieklu mħallta huma koperti mill-Kapitolu 21.

1506 00 00

Xaħmijiet u żjut oħra ta’ l-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, kemm jekk irfinuti jew le, iżda mhux modifikati kimikament.

Xaħmijiet jew żjut mhux maqsuma, kif ukoll il-frazzjonijiet inizjali tagħhom prodotti b’metodu stabbilit fil-Kapitolu III ta’ l-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

Id-derivattivi mħallta ma’ materjali oħra mhumiex inklużi.

It-titolu 1516 ikopri x-xaħmijiet u ż-żjut ta’ l-annimali u veġetali, li jkunu għaddew minn trasformazzjoni kimikali speċifika ta’ tip imsemmi hawn taħt, iżda li ma jkunux ġew ippreparati aktar.

It-titolu jkopri wkoll frazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali jew veġetali li ġew ittrattati b’mod simili.

L-idroġenizzazzjoni, li tiġi affettwata billi l-prodotti jiġu f’kuntatt ma’ idroġenu pur f’temperatura u taħt pressjoni adattati fil-preżenza ta’ katalista (ġeneralment nikil imfarrak b’mod fin), tgħolli l-punti tat-tidwib tax-xaħmijiet u żżid il-konsistenza taż-żjut billi tittrasforma l-gliċeridi mhux saturati fi gliċeridi saturati b’punti ogħla ta’ tidwib.

1516 10

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali u veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew kompletament idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew eladinizzati, kemm jekk irfinuti jew le, iżda mhux ippreparati aktar.

Ix-xaħmijiet u ż-żjut ta’ l-annimali biss. Id-derivattivi mħallta ma’ materjali oħra mhumiex inklużi fil-verifiki veterinarji.

Għal finijiet veterinarji, id-derivattivi tax-xaħam jinkludu l-prodotti ta’ l-ewwel stadju derivati minn xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali meta jkunu fl-istat pur tagħhom li jiġu prodotti b’metodu stabbilit fil-Kapitolu III ta’ l-Anness VI għar-Regolament 1774/2002.

Ex15 18 00

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali u l-ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidrati, mogħtija l-kubrit, minfuħa, polimerizzati bis-sħana f’vakwu jew f’gass inerti jew li jkunu modifikati kimikament mod ieħor, għajr dawk tat-titolu 1516 ; taħlitiet jew preparazzjonijiet li ma jittiklux minn xaħmijiet jew żjut ta’ l-annimali jew veġetali jew minn frazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut differenti f’dan il-Kapitolu, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra.

Ix-xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali biss.

Ix-xaħmijiet mirduda biss.

Id-derivattivi tax-xaħam prodotti b’metodu stabbilit fil-Kapitolu III ta’ l-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

Id-derivattivi mħallta ma’ materjali oħra mhumiex inklużi.

1518 00 (91 )

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali u l-ħxejjex u l-frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidrati, mogħtija l-kubrit, minfuħa, polimerizzati bis-sħana f’vakwu jew f’gass inerti jew li jkunu modifikati kimikament mod ieħor, għajr dawk tat-titolu 1516 .

Ix-xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali biss.

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla huma stabbiliti fil-Kapitolu XIII ta’ l-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (għad-derivattivi tax-xaħam), u fil-Kapitolu XII ta’ l-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 għal xaħmijiet mirduda mill-materjali tal-kategorija 2 għal għanijiet oleokimiċi.

1518 00 (95 )

Taħlitiet jew preparazzjonijiet li ma jittiklux ta’ xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali u veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom.

Xaħmijiet u preparazzjonijiet ta’ żejt derivati mill-annimali.

1521 90 (91 )

Xema’ tan-naħal mhux maħduma u xamgħat oħrajn ta’ l-insetti kemm jekk irfinuti jew le.

Xema’ tan-naħal għal finijiet tekniċi.

Ir-rekwiżiti addizzjonali ta’ l-għażla huma stabbiliti fil-Kapitolu IX ta’ l-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 – il-Prodotti ta’ l-Apikultura.

1521 90 (99 )

Oħrajn.

Il-prodotti tan-naħal għal finijiet ta’ apikultura.

Ir-rekwiżiti addizzjonali ta’ l-għażla huma stabbiliti fil-Kapitolu IX ta’ l-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 – il-prodotti ta’ l-apikultura. Il-prodotti ta’ l-apikultura għajr il-prodotti tan-naħal għall-apikultura jridu jiġu sottomessi taħt il-kodiċi 0511 99 “Oħrajn”.

Kapitolu 16:   

Preparazzjonijiet ta’ laħam, ta’ ħut jew ta’ krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn:

1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix il-laħam, il-fdal tal-laħam, il-ħut, il-krustaċji, il-molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn li jiġu ppreparati jew ippreservati bil-proċess speċifikat fil-Kapitolu 2 jew 3 jew fit-titolu 0504 .

2.

Il-preparazzjonijiet ta’ l-ikel jaqgħu taħt dan il-kapitolu sakemm dawn ikollhom aktar minn 20 % tal-piż f’zalzett, laħam, fdal tal-laħam, demm, ħut jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħra, jew kwalunkwe taħlita tagħhom. Meta l-preparazzjoni jkun fiha tnejn jew aktar mill-prodotti msemmija aktar ’il fuq, din tiġi klassifikata fit-titolu tal-Kapitolu 16 li jikkorrispondi għall-komponent jew għall-komponenti li jippredominaw fil-piż. Dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx għall-prodotti mimlija tat-titolu 1902 jew għall-preparazzjonijiet tat-titolu 2103 jew 2104 .

 

 

Dan il-kapitolu jinkludi l-prodotti komposti li fihom prodott ipproċessat ta’ l-annimali.

1601 00

Zalzett u prodotti simili, tal-laħam, fdal tal-laħam jew demm; preparazzjonijiet ta’ l-ikel ibbażati fuq dawn il-prodotti.

Jinkludi laħam ippreservat f’forom differenti.

1602

Laħam, fdal tal-laħam jew demm oħrajn ippreparati jew ippreservati.

Jinkludi laħam ippreservat f’forom differenti.

1603 00

Estratti u sugu tal-laħam, tal-ħut jew tal-krustaċji, tal-molluski jew ta’ invertebrati akkwatiċi oħrajn.

Kollha: jinkludi s-surimi, il-proteini tal-ħut f’forma ta’ ġel kemm jekk imkessħin jew iffriżati.

1604

Ħut ippreparat jew ippreservat; kavjar u sostituti tal-kavjar ippreparati mill-bajd tal-ħut; ħut sħiħ jew f’biċċiet, iżda mhux ikkappuljat.

Kollha: preparazzjonijiet kulinari msajra jew imsajra minn qabel li fihom il-molluski jew il-ħut.

Jinkludi l-ħut fil-laned, u l-kavjar fil-laned f’kontenituri bla arja.

Il-prodotti tal-ħut imħallta bl-għaġin huma inklużi taħt it-titolu 1902 .

1605

Krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn, ippreparati jew ippreservati.

Kollha. Il-bebbux ippreparat b’mod sħiħ jew ippreparat minn qabel jaqa’ taħt dan it-titolu.

Jinkludi l-krustaċji, jew invertebrati akkwatiċi oħrajn fil-laned.

Kapitolu 17:   

Zokkor u ħelu taz-zokkor

 

Dan il-kapitolu ma jkoprix zokkrijiet kimikament puri għajr is-sukrows, il-laktows, il-maltosju, il-glukows u l-fruktows.

 

1702 11 00

Il-laktows u l-ġulepp tal-laktows, li fihom, bil-piż, 99 % jew aktar ta’ laktows, espress bħala laktows anidru, meqjus fuq il-materjal xott.

 

Kapitolu 19:   

Preparazzjonijiet ta’ ċereali, dqiq, lamtu jew ħalib; il-prodotti ta’ koki ta’ l-għaġina

Dan il-kapitolu ma jkoprix, għajr fil-każ tal-prodotti mimlija tat-titolu 1902 , preparazzjonijiet ta’ l-ikel li fihom aktar minn 20 %, bil-piż, ta’ zalzett, laħam, fdal tal-laħm, demm, ħut, jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħra, jew kwalunkwe taħlita tagħhom (il-Kapitolu 16).

 

 

Dan il-kapitolu jinkludi l-prodotti komposti li fihom prodotti ta’ l-annimali pproċessati.

1901

Estratt tax-xgħir; preparazzjonijiet ta’ ikel mid-dqiq, groats (xgħir u barli mitħun oħxon), pasta, lamtu jew estratt tax-xgħir, li ma fihomx kawkaw jew li fihom inqas minn 40 %, bil-piż, tal-kawkaw ikkalkulat fuq bażi totalment bla xaħam, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra; preparazzjonijiet ta’ l-ikel mill-prodotti tat-titoli 0401 sa 0404 , li ma fihomx kawkaw jew li fihom inqas min 5 %, bil-piż, tal-kawkaw ikkalkulat fuq bażi totalment bla xaħam, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra.

Il-preparazzjonijiet kulinari huma inklużi taħt il-Kapitoli 16 u 21.

Ex19 02

Għaġin, imsajjar jew le jew mimli (bil-laħam jew b’sustanzi oħra) u jew

ippreparat mod ieħor, bħal spagetti, imqarrun, taljarini, lażanja, injokki,

ravjul, kannelloni; kuskus, ippreparat jew le.

Jinkludi preparazzjonijiet kulinari msajra jew imsajra minn qabel li fihom prodotti ta’ l-annimali.

1902 20 (10 )

Li fihom iktar minn 20 %, bil-piż, ta’ ħut, krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħra.

Kollha

1902 20 (30 )

Li fihom iktar minn 20 %, bil-piż, ta’ zalzett u simili, ta’ laħam u ta’ fdal tal-laħam ta’ kwalunkwe tip, inklużi xaħmijiet ta’ kwalunkwe tip jew oriġini.

Kollha

1902 20 (91 )

Imsajra

Kollha

1902 20 (99 )

Oħrajn [għaġin mimli ieħor, mhux imsajjar].

Kollha

Ex19 05

Prodotti ta’ l-għaġina

Tinkludi dawk il-preparazzjonijiet li fihom il-laħam.

Kapitolu 20:   

Preparazzjonijiet ta’ ħxejjex, frott, ġewż, jew ta’ partijiet oħra ta’ pjanti

Dan il-kapitolu ma jkoprix il-preparazzjonijiet ta’ l-ikel li fihom aktar minn 20 %, bil-piż, ta’ zalzett, laħam, fdal tal-laħam, demm, ħut jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħra, jew kwalunkwe taħlita tagħhom (il-Kapitolu 16).

Ex20 04

Ħxejjex oħra ppreparati jew ippreservati mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżati, għajr il-prodotti tat-titolu 2006 .

Dan il-kapitolu jinkludi l-prodotti komposti li fihom prodotti ta’ l-annimali pproċessati.

Jinkludi dawk il-preparazzjonijiet li fihom il-laħam.

Ex20 05

Ħxejjex oħra ppreparati jew ippreservati mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, mhux iffriżati, għajr il-prodotti tat-titolu 2006 .

Jinkludi dawk il-preparazzjonijiet li fihom il-laħam.

Kapitolu 21:   

Preparazzjonijiet diversi tajbin għall-ikel

1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix il-preparazzjonijiet ta’ l-ikel, għajr il-prodotti deskritti fit-titoli 2103 jew 2104 , li fihom aktar minn 20 %, bil-piż, ta’ zalzett, laħam, fdal tal-laħam, demm, ħut jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, jew kwalunkwe taħlita oħra tagħhom (il-Kapitolu 16).

2.

Għall-għanijiet tat-titolu 2104 , l-espressjoni “preparazzjonijiet komposti ta’ l-ikel omoġenizzati” tfisser preparazzjonijiet magħmulin minn taħlita omoġenizzata fina ta’ żewġ ingredjenti bażiċi jew aktar bħal ħut, laħam, ħxejjex jew frott, ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut bħala ikel għat-trabi jew għal għanijiet dietetiċi, f’kontenituri ta’ kontenut ta’ piż nett li ma jaqbiżx il-250 g. Għall-applikazzjoni ta’ din id-definizzjoni, m’għandhomx jitqiesu l-kwantitajiet żgħar ta’ kwalunkwe ingredjent li jista’ jiġi miżjud mat-taħlita għat-taħwir, għall-preservazzjoni jew għal għanijiet oħrajn. Dawn il-preparazzjonijiet jista’ jkun fihom kwantità żgħira ta’ bċejjeċ viżibbli ta’ ingredjenti.

 

 

Dan il-kapitolu jinkludi l-prodotti komposti li fihom prodott ipproċessat ta’ l-annimali.

Ex21 03 (90 90 )

Zlazi u preparazzjoni tagħhom; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta; dqiq u pasta tal-mustarda, u mustarda ppreparata.

Oħrajn

Jinkludi dawk il-preparazzjonijiet li fihom il-laħam.

Ex21 04

Sopop u brodi u preparazzjonijiet tagħhom; preparazzjonijiet ta’ l-ikel komposti omoġenizzati.

Jinkludi dawk il-preparazzjonijiet li fihom il-laħam jew prodotti li joriġinaw mill-annimali skond din id-Deċiżjoni.

Ex21 05 00

Ġelati u silġ ieħor tajjeb għall-ikel, kemm jekk fihom il-kawkaw jew le.

Jinkludi dawk il-preparazzjonijiet li fihom il-ħalib ipproċessat skond din id-Deċiżjoni.

Ex21 06

Preparazzjonijiet ta’ l-ikel li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra.

Jinkludi dawk il-preparazzjonijiet li fihom il-laħam jew prodotti li joriġinaw mill-annimali skond din id-Deċiżjoni.

Ex21 06 10

Konċentrati ta’ proteini u sustanzi ta’ proteini minsuġa.

Jinkludi dawk il-preparazzjonijiet li fihom prodotti li joriġinaw mill-annimali skond din id-Deċiżjoni.

2106 90 (10 )

Fondues tal-ġobon

Kollha

2106 90 (98 )

Oħrajn

Jinkludi dawk il-preparazzjonijiet li fihom il-laħam jew prodotti li joriġinaw mill-annimali skond din id-Deċiżjoni.

Kapitolu 23:   

Fdal u skart mill-industrija ta’ l-ikel; għalf ta’ l-annimali ppreparat

It-titolu 2309 jinkludi l-prodotti ta’ kwalità li jintużaw għall-għalf ta’ l-annimali, li mhumiex speċifikati jew imsemmijin band’oħra, magħmulin permezz ta’ l-ipproċessar ta’ materjali veġetali jew ta’ l-annimali f’tali stat li jkunu jitilfu l-karatteristiċi essenzjali tal-materjal oriġinali, għajr l-iskart veġetali, il-fdal veġetali u l-prodotti sekondarji ta’ pproċessar bħal dan.

2301

Dqiq, pasta u gerbub, ta’ laħam jew ta’ fdal tal-laħam, ta’ ħut jew ta’ krustaċji, ta’ molluski jew ta’ invertebrati akkwatiċi oħra, li mhumiex tajbin għall-konsum uman; fdal li ma dabx.

Jinkludi: proteina pproċessata ta’ l-annimali mhux għall-konsum uman.

Pasta tal-laħam u ta’ l-għadam, pasta tar-rix, fdal li ma dabx imnixxef, kollha mhux għall-konsum uman.

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla għall-proteina pproċessata ta’ l-annimali huma kif stabbilit fil-Kapitolu II ta’ l-Anness VII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

Ex23 09

Preparazzjonijiet ta’ tip li jintużaw għall-għalf ta’ l-annimali.

Jinkludi ikel ta’ l-annimali domestiċi, mgħid tal-klieb (dog chews) u taħlitiet ta’ pasta.

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla għall-ikel ta’ l-annimali domestiċi u għall-mgħid tal-klieb (dog chews) huma kif stabbiliti fil-Kapitolu II ta’ l-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

2309 10

Ikel tal-klieb u l-qtates, ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut.

Kollha

2309 90

Oħrajn

Dan it-titolu jinkludi prodotti li fihom materjali li jinħallu tal-ħut jew tal-mammiferi marini, prodotti tal-ħalib jew karboidrati oħra.

Jinkludi l-colostrum u l-ħalib likwidu mhux għall-konsum uman, u l-prodotti li fihom il-ħalib li mhumiex għall-konsum uman.

2309 90 (99 )

Oħrajn

Jinkludi prodotti tal-bajd mhux għall-konsum uman u prodotti pproċessati oħra li joriġinaw mill-annimali mhux għall-konsum uman.

Il-prodotti għal finijiet ta’ għalf ta’ l-annimali, inklużi taħlitiet ta’ pasti (bħal qawqab u qrun eċċ).

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla għall-prodotti tal-bajd huma kif stabbiliti fil-Kapitolu X ta’ l-l-Anness VII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002

Kapitolu 28:   

Il-prodotti ta’ l-industrija kimikali jew dawk relatati magħha

Ex28 35

Fosfinati (ippofosfiti), fosfonati (fosfiti) u fosfati; polifosfati kemm jekk definiti kimikament jew le.

Ċerti fosfati tal-kalċju biss huma soġġetti għall-verifiki.

2835 (25 )

Ortofosfat ta’ idroġenu tal-kalċju (fosfat tal-kalċju) (‘fosfat dikalkariku’).

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla għall-fosfat dikalkariku huma stabbiliti fil-Kapitolu VII ta’ l-Anness VII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

2835 (26 )

Fosfati oħra tal-kalċju.

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla għall-fosfat trikalkariku huma kif stabbiliti fil-Kapitolu VIII ta’ l-Anness VII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

Kapitoli 30:   

Prodotti farmaċewtiċi

 

 

Il-prodotti mediċinali lesti mhumiex koperti mil-leġiżlazzjoni veterinarja għall-importazzjoni. Il-prodotti intermedji derivati mill-materjal tal-kategorija 3 u li huma maħsuba għall-użi tekniċi f’tagħmir mediku, f’dijanjożi in vitro, f’reaġenti tal-laboratorju u fil-kożmetiċi huma inklużi.

3001

Glandoli u organi oħra għal użi organo-terapewtiċi, imnixxfa, magħmulin trab jew le; estratti ta’ glandoli jew ta’ organi oħra jew tat-tnixxijiet tagħhom għal użi organo-terapewtiċi; ħeparina u l-melħ tagħha; sustanzi tal-bniedem jew ta’ l-annimali oħra li jiġu ppreparati għal użi terapewtiċi jew profilattiċi, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra.

Jinkludi: Materjal derivat mill-annimali biss.

Irreferi għar-rekwiżiti ta’ l-għażla fir-Regolament (KE) Nru 1774/2002:

Il-Kapitolu IV ta’ l-Anness VIII: id-demm u l-prodotti mid-demm għall-prodotti tekniċi għajr is-serum ta’ l-equidae, u l-Kapitolu XI ta’ l-Anness VIII, il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali għall-fabbrikazzjoni ta’ l-għalf, inkluż l-ikel għall-annimali domestiċi, u ta’ prodotti tekniċi esklużi l-prodotti intermedjarji kif imsemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni 2007/2006/KE (4).

3001 (10 )

Glandoli u organi oħrajn, imnixxfa, magħmulin trab jew le.

Il-prodotti li joriġinaw mill-annimali biss.

3001 (20 90 )

Estratti ta’ glandoli jew ta’ organi oħra jew tat-tnixxijiet tagħhom, oħrajn.

Il-prodotti li joriġinaw mill-annimali biss.

Ex30 02

Demm tal-bniedem; demm ta’ l-annimali li jiġi ppreparat għal użi terapewtiċi, profilattiċi jew dijanjostiċi; antisera u frazzjonijiet oħra tad-demm u prodotti immunoloġiċi modifikati, miksuba permezz ta’ proċessi bijoteknoloġiċi jew le; vaċċini, tossini, kolturi ta’ mikro-organiżmi (għajr ħmira) u prodotti simili.

Prodotti li joriġinaw mill-annimali biss.

3002 (10 10 )

Antisera u frazzjonijiet oħra tad-demm u prodotti immunoloġiċi modifikati, miksuba permezz ta’ proċessi bijoteknoloġiċi jew le.

Antisera li joriġinaw mill-annimali biss.

Jeskludi l-prodotti mediċinali ppreparati u lesti għall-konsumatur finali.

Taħt it-titolu 3002 ir-rekwiżiti ta’ l-għażla huma bħalma huma għall-prodotti sekondarji ta’ l-annimali koperti mir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 9 fi:

il-Kapitolu III ta’ l-Anness VII, (il-prodotti tad-demm);

il-Kapitolu IV ta’ l-Anness VIII, (demm u prodotti tad-demm għall-prodotti tekniċi);

il-Kapitolu V ta’ l-Anness VIII (is-serum ta’ l-equidae).

3002 (10 99 )

Emoglobina, globulini tad-demm u globulini tas-serum. Oħrajn.

Materjal derivat mill-annimali biss.

3002 (90 30 )

Demm ta’ l-annimali ppreparat għal użi terapewtiċi, profilattiċi jew dijanjostiċi.

 

Ex30 02 (90 50 )

Kolturi ta’ mikro-organiżmi.

Patoġeni u kolturi ta’ patoġeni.

Ex30 02 (90 90 )

Oħrajn

Patoġeni u kolturi ta’ patoġeni.

Kapitolu 31:   

Fertilizzanti

 

 

Dan il-kapitolu ma jkoprix id-demm ta’ l-annimali tat-titolu 0511 .

Ex31010000

Fertilizzanti ta’ l-annimali, imħallta flimkien jew ittrattati kimikament jew le; fertilizzanti prodotti bit-taħlit jew bi trattament kimiku ta’ prodotti ta’ l-annimali jew veġetali.

Prodotti derivati mill-annimali biss f’forma mhux adulterata. Jinkludi d-demel, iżda taħlitiet ta’ demel u kimiċi, u fertilizzanti huma esklużi.

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla għad-demel, għad-demel ipproċessat jew għall-prodotti mid-demel ipproċessat huma stabbiliti fil-Kapitolu III ta’ l-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

Kapitolu 35:   

Sustanzi albuminojdali; lamti modifikati; kolol; enżimi

Ex35 01

Kaseina, kaseinati u derivattivi oħra tal-kaseina; kolol tal-kaseina.

Kaseina għall-konsum uman jew għal finijiet ta’ għalf ta’ l-annimali.

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla għall-ħalib, għall-prodotti bbażati fuq il-ħalib u għall-colostrum mhux għall-konsum uman huma stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

Ex35 02

Albumini (inklużi l-konċentrati ta’ żewġ proteini tax-xorrox jew aktar, li fihom, bil-piż, aktar minn 80 % ta’ proteini tax-xorrox, meqjusa fuq il-materjal xott), albuminati u derivattivi oħra ta’ l-albumin.

Jinkludi l-prodotti derivati mill-bajd u derivati mill-ħalib kemm jekk għall-konsum uman jew mhux għall-konsum uman (inkluż għal finijiet ta’ l-għalf ta’ l-annimali) kif speċifikat aktar ‘l isfel.

Il-prodotti tal-bajd u l-prodotti tal-ħalib, u l-prodotti pproċessati għall-konsum uman huma kif iddefiniti fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 853/2004.

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla għall-prodotti tal-bajd mhux għall-konsum uman huma stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1774/2002: il-Kapitolu X ta’ l-Anness VII; u għall-ħalib, il-prodotti bbażati fuq il-ħalib u l-colostrums mhux għall-konsum uman huma stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1774/2002: il-Kapitolu V ta’ l-Anness VII.

Ex35 03 00

Ġelatina (inkluża l-ġelatina f’folji rettangolari [inklużi dawk kwadri], bil-wiċċ maħdum jew ikkuluriti jew le) u d-derivattivi tal-ġelatina; ġelì ċar; kolol oħra li joriġinaw mill-annimali, għajr il-kolol tal-kaseina tat-titolu 3501 .

Il-ġelatina għall-konsum uman u għall-industrija ta’ l-ikel.

Il-ġelatina taħt it-titolu 9602 , (kapsuli vojta) huma esklużi mill-verifiki veterinarji.

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla għall-ġelatina u għall-proteina idrolizzata mhux għall-konsum uman huma stabbiliti fil-Kapitolu VI ta’ l-Anness VII għar-Regolament 1774/2002.

Ex35040000

Peptuni u d-derivattivi tagħhom; sustanzi oħra ta’ proteini u d-derivattivi tagħhom, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra; trab għall-ġilda (hide powder) ikkromat jew le.

Collagen u proteini idrolizzati.

Ir-rekwiżiti ta’ l-għażla għall-ġelatina u għall-proteina idrolizzata huma stabbiliti fil-Kapitolu VI ta’ l-Anness VII għar-Regolament 1774/2002

Jinkludi l-prodotti tal-collagen ibbażati fuq il-proteini derivati mill-ġlud u mill-għeruq (tendons) ta’ l-annimali, inkluż l-għadam fil-każ tal-ħnieżer, tat-tjur u tal-ħut.

Jinkludi l-proteini idrolizzati li jikkonsistu minn polipeptidi, peptidi jew aċti amminiċi, u taħlitiet tagħhom, miksuba bl-idroliżi tal-prodotti sekondarji ta’ l-annimali.

Jinkludi kwalunkwe prodotti sekondarji tal-ħalib għall-konsum uman.

Ex35 07

Enżimi; enżimi ppreparati li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra.

Rennet u konċentrati għall-konsum uman

3507 10 00

Rennet u konċentrati tagħha.

 

Kapitolu 41:   

Ġlud mhux maħdumin (għajr ferijiet) u ġilda

 

 

Ġlud ta’ annimali bid-dwiefer u ta’ l-għasafar biss taħt it-titoli 4101 , 4102 , 4103 .

Ir-rekwiżiti addizzjonali ta’ l-għażla għall-ġlud ta’ annimali bid-dwiefer huma stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 l-Anness VIII Kapitolu VI.

4101

Ġlud mhux maħdumin ta’ bhejjem ta’ l-ifrat (bovini) (inkluż il-buflu) jew ta’ annimali ekwini (friski, jew immelħin, imnixxfin, ittrattati bil-ġir, imnaddfa bl-aċtu jew ippreservati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, imħejjija għall-parċmina jew ippreparati aktar) bix-xagħar imneħħi jew maqsumin jew le.

Il-verifiki veterinarji japplikaw biss għall-ġlud friski, imkessħa jew ittrattati.

Jinkludi ġlud imnixxfa, immelħin fix-xott, immelħin fin-niedi, jew ippreservati bi proċess għajr l-ikkunzar.

4102

Ġlud mhux maħdumin tan-nagħaġ jew tal-ħrief (friski, jew immelħin, imnixxfin, ittrattati bil-ġir, imnaddfa bl-aċtu jew ippreservati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, imħejjija għall-parċmina jew ippreparati aktar) bis-suf jew maqsumin jew le, għajr dawk esklużi bin-Nota 1 (c) għal dan il-Kapitolu.

Japplika biss għal ġlud friski, imkessħa jew ittrattati.

Jinkludi ġlud imnixxfa, immelħin fix-xott, immelħin fin-niedi, jew ippreservati bi proċess għajr l-ikkunzar.

4103

Ġlud mhux maħdumin oħra (friski, jew immelħin, imnixxfin, ittrattati bil-ġir, imnaddfa bl-aċitu jew ippreservati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, imħejjija għall-parċmina jew ippreparati aktar, bix-xagħar imneħħi jew maqsumin jew le, għajr dawk esklużi bin-Nota 1 (b) jew 1 (c) għal dan il-Kapitolu.

Jinkludi biss ġlud friski, imkessħa jew ittrattati.

Jinkludi ġlud ta’ għasafar jew ħut u possibilment trofej tal-kaċċa.

Kapitolu 42:   

Oġġetti tal-ġilda; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż ta’ l-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-musrana ta’ l-annimali (għajr il-musrana tad-dudu tal-ħarir)

1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix (fost prodotti oħra) dawn li ġejjin ta’ interess veterinarju:

(a)

korda tal-musrana kirurġika sterili jew materjali għas-sutura sterili simili (it-titolu 3006 );

(b)

kordi, ġlud għat-tnabar jew bħalhom, jew bċejjeċ oħra ta’ strumenti mużikali (it-titolu 9209 ).

4205 00 00

Oġġetti oħra tal-ġilda jew tal-ġilda artifiċjali.

Jinkludi materjali għall-manifattura ta’ mgħid għall-klieb (dog chews).

Ex42 06

Oġġetti mill-imsaren (għajr il-musrana tad-dudu tal-ħarir) tal-goldbeater’s skin, mill-bżieżaq jew mill-għeruq.

Jinkludi wkoll materjal għall-manifattura ta’ mgħid għall-klieb (dog chews).

Kapitolu 43:   

Ġild tal-fer u fer artifiċjali; manifatturi tagħhom

1.

Matul in-nomenklatura magħquda, ir-referenzi għal “ferijiet”, għajr għal ferijiet mhux maħduma tat-titolu 4301 , japplikaw għall-ġlud ta’ l-annimali kollha li ġew ikkunzati jew ippreparati bix-xagħar jew bis-suf mhux imneħħi.

2.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

il-ġlud ta’ l-għasafar jew bċejjeċ ta’ ġlud ta’ l-għasafar, bir-rix jew bl-ewwel rix tagħhom (it-titolu 0505 jew 6701 );

(b)

il-ġlud mhux maħdumin, bix-xagħar jew bis-suf mhux imneħħi, tal-Kapitolu 41 (ara n-nota 1(c) għal dak il-kapitolu).

Ex43 01

Ferijiet mhux maħduma (bl-irjus, bid-dnub, bis-saqajn u b’biċċiet jew qatgħat oħra, tajbin għall-użu ta’ min jaħdem il-fer), għajr il-ġlud mhux maħdumin tat-titoli 4101 , 4102 jew 4103 .

Ta’ l-għasafar jew ta’ l-annimali bid-dwiefer biss.

4301 (30 00 )

Tal-ħrief, li ġejjin: ta’ l-Astrakan, Broadtail, tal-Karakul, il-Persjani u ħrief simili, jew ta’ ħrief Indjani, Ċiniżi, Mongoli jew Tibetani, sħaħ, bir-ras, bid-denb jew bis-saqajn jew le.

Ir-rekwiżiti addizzjonali ta’ l-għażla għall-ġlud ta’ l-annimali bid-dwiefer huma stabbiliti fil-Kapitolu V ta’ l-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

4301 (80 80 )

Oħrajn

Ta’ l-għasafar jew ta’ l-annimali bid-dwiefer biss.

4301 (90 00 )

Irjus, dnub, saqajn u bċejjeċ jew qatgħat oħra tajbin għall-użu ta’ min jaħdem il-fer.

 

Kapitolu 51:   

Suf, xagħar fin jew aħrax ta’ l-annimali; ħjut u drapp minsuġ minn krin

(a)

“Suf” tfisser il-fibra fina imkabbra min-nagħaġ jew mill-ħrief.

(b)

“Xagħar fin ta’ l-annimali” tfisser ix-xagħar ta’ l-alpaka, tal-ljama, tal-vikunja, tal-ġemel, tal-jak, tal-mogħoż ta’ Angora, Tibetani, Kaxmer jew bħalhom (iżda mhux mogħoż komuni), tal-fenek, (inkluż il-fenek ta’ Angora), tal-liebru, tal-kastur, tan-nutria jew tal-far tal-misk ta’ l-ilma.

(c)

“Xagħar aħrax ta’ l-annimali” tfisser ix-xagħar ta’ l-annimali mhux imsemmija hawn fuq, għajr ix-xagħar u l-lanżit għall-manifattura ta’ l-ixkupilji (it-titolu 0502 ) u l-krin (it-titolu 0503 ).

 

 

Għat-titoli 5101 -5103 . Ir-rekwiżiti addizzjonali għall-għażla għas-suf, għal-lanżit tal-ħnieżer, għar-rix u għal partijiet mir-rix huma stabbiliti fil-Kapitolu VIII ta’ l-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

“Mhux ipproċessat” hija kif ġiet iddefinita għall-prodott rilevanti fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 ta’ hawn fuq.

5101

Suf, mhux imqardex jew mimxut.

Suf mhux ipproċessat

5102

Xagħar fin jew aħrax ta’ l-annimali, mhux imqardex jew mimxut.

Xagħar mhux ipproċessat

Ex51 03

Skart tas-suf jew ta’ xagħar fin jew aħrax ta’ l-annimali, inkluż skart tal-ħjut iżda eskluż materjal garnetted.

Suf mhux ipproċessat

5103 (10 10 )

Suf li jibqa’ fil-moxt tat-trixtil mhux karbonizzat.

Suf mhux ipproċessat

Kapitolu 95:   

Ġugarelli, logħob u rekwiżiti ta’ l-isports; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom

Ex95 08

Karużelli, bandli, postijiet għall-isparar fuq il-bersalji (shooting galleries) u logħob ieħor tal-luna park; ċirkli li jivvjaġġaw; postijiet mhux fissi fejn jitqiegħdu annimali taċ-ċirkli jew tal-wirjiet (travelling menageries); teatri li jivvjaġġaw.

Ċirkli u postijiet fejn jitqiegħdu annimali taċ-ċirkli jew tal-wirjiet (menageries) b’annimali ħajjin.

9508 10

Ċirkli li jivvjaġġaw u postijiet mhux fissi fejn jitqiegħdu annimali taċ-ċirkli jew tal-wirjiet (travelling menageries).

Ċirkli u postijiet fejn jitqiegħdu annimali taċ-ċirkli jew tal-wirjiet (menageries) b’annimali ħajjin.

Kapitolu 97:   

Xogħlijiet ta’ l-arti, bċejjeċ tal-kollezzjoni u antikitajiet

Ex97050000

Kollezzjonijiet u biċċiet tal-kollezzjonisti ta’ interess żoologiku, botaniku, mineraloġiku, anatomiku, storiku, arkeoloġiku, paleontoloġiku, etnolografiku jew numiżmatiku.

Prodotti derivati mill-annimali biss.

Ir-rekwiżiti addizzjonali ta’ l-għażla għat-trofej tal-kaċċa huma stabbiliti fil-Kapitolu VII ta’ l-Anness VIII għar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

Jeskludi t-trofej tal-kaċċa minn annimali bid-dwiefer jew minn għasafar li jkunu għaddew minn trattament komplut ta’ tassidermija sabiex tiġi żgurata l-preservazzjoni tagħhom f’temperaturi ambjentali, u trofej tal-kaċċa minn speċijiet oħra għajr l-annimali bid-dwiefer u l-għasafar (ittrattati jew mhux ittrattati).


(1)  ĠU L 94, 31.3.2004, p. 63.

(2)  ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54.

(3)  ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 379, 28.12.2006, p. 98.


ANNESS II

L-oġġetti ta’ l-ikel li mhumiex soġġetti għal verifiki veterinarji skond id-Direttiva 97/78/KE skond l-Artikolu 6.1. (b) ta’ din id-Deċiżjoni

 

Gallettini

 

Ħobż

 

Kejkijiet

 

Ċikkulata

 

Ħlewwiet (inkluż il-ħelu)

 

Kapsuli tal-ġelatina mhux mimlija

 

Supplimenti ta’ l-ikel ippakkjati għall-konsumatur finali, li fihom ammonti żgħar ta’ prodott ta’ l-annimali, u dawk li jinkludu l-glucosamine, il-chondroitin, jew il-chitosan.

 

Estratti tal-laħam u konċentrati tal-laħam.

 

Żebbuġ mimli bil-ħut.

 

Għaġin u taljarini mhux imħallta jew mimlija bi prodott tal-laħam.

 

Stokk tas-sopop u ħwawar ippakkjati għall-konsumatur finali, li fihom estratti tal-laħam, konċentrati tal-laħam, xaħmijiet ta’ l-annimali, jew żjut, trabijiet jew estratti tal-ħut.


4.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 116/34


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-19 ta’ April 2007

li temenda d-Deċiżjonijiet 2001/881/KE u 2002/459/KE fir-rigward tal-lista tal-postijiet għall-ispezzjoni fuq il-fruntiera.

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 1681)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2007/276/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar, veterinarju u żootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju ta’ ċerti annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u partikolarment l-Artikolu 20(3) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tistipula l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi, u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE, u 90/675/KEE (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta’ Diċembru 1997 li tistipula l-prinċipji li jiggvernaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(2) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/881/KE tas-7 ta’ Diċembru 2001 li tfassal lista ta’ stazzjonijiet ta’ l-ispezzjoni fil-fruntiera miftehma għal kontrolli veterinarji fuq annimali u prodotti ta’ l-annimali minn pajjiżi terzi u li taġġorna r-regoli dettaljati dwar il-kontrolli li għandhom iseħħu minn esperti tal-Kummissjoni (4) tistipula lista ta’ stazzjonijiet ta’ l-ispezzjoni fil-fruntiera għal kontrolli veterinarji fuq annimali ħajjin u prodotti ta’ l-annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni (“lista ta’ stazzjonijiet ta’ l-ispezzjoni fil-fruntiera”).

(2)

Il-lista ta’ postijiet ta’ ispezzjoni fil-fruntiera tinkludi n-numru ta’ unità TRACES għal kull post ta’ ispezzjoni fil-fruntiera. Traces hija sistema kompjuterizzata introdotta bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/292/KE tat-30 ta’ Marzu 2004 dwar l-introduzzjoni tas-sistema Traces u li temenda d-Deċiżjoni 92/486/KEE (5). Hija tieħu post is-sistema ta’ qabel, Animo, ibbażata fuq in-netwerk introdott bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 91/398/KEE tad-19 ta’ Lulju 1991 dwar netwerk kompjuterizzat li jgħaqqad flimkien l-awtoritajiet veterinarji (Animo) (6), għall-intraċċar tal-movimenti ta’ annimali u ċerti prodotti fil-kummerċ intra-Komunitarju u l-importazzjonijiet.

(3)

Wara spezzjoni sodisfaċenti skond id-Deċiżjoni 2001/881/KE, postijiet addizzjonali ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera f’Hrebenne, fil-Polonja, u f’Norrköping, fl-Iżvezja għandhom jiżdiedu mal-lista ta’ postijiet ta’ spezzjoni fil-fruntiera.

(4)

Wara komunikazzjonijiet mid-Danimarka u r-Renju Unit, postijiet ta’ spezzjoni fil-fruntiera f’Rønne, id-Danimarka, u Aberdeen, Goole u Grangemouth, fir-Renju Unit, għandhom jinqatgħu mil-lista ta’ postijiet ta’ spezzjoni fil-fruntiera.

(5)

Barra minn hekk, il-lista ta’ postijiet ta’ spezzjoni fil-fruntiera għandha tiġi aġġornata sabiex jitqiesu l-bidliet riċenti fir-rigward ta’ kategoriji ta’ annimali jew prodotti li jistgħu jiġu kkontrollati f’għadd ta’ postijiet għall-ispezzjoni fil-fruntiera diġà approvati skond id-Deċiżjoni 2001/881/KE, u l-organizzazzjoni ta’ ċentri ta’ l-ispezzjoni f’dawn il-postijiet.

(6)

Biex ir-referenza tkun eħfef u għal armonizzazzjoni mal-kodiċi użat fis-sistema Traces, huwa xieraq li jinbidel il-kodiċi Amino ta’ referenza unika li jidentifika kull post ta’ spezzjoni fil-fruntiera, u li l-ewwel żewġ ċifri ta’ identifikazzjoni tal-pajjiż jiġu ssostitwiti f’kull kodiċi bil-kodiċi ISO għal dak l-Istat Membru. Il-lista ta’ postijiet ta’ spezzjoni fil-fruntiera għandha tiġi emendata skond dan.

(7)

Il-lista ta’ unitajiet fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/459/KE ta’ l-4 ta’ Ġunju 2002 dwar il-units fl-Animo kompjuter network u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2000/287/KE (7) tinkludi n-numru ta’ l-unità Traces għal kull post ta’ spezzjoni fil-fruntiera fil-Komunità. Fl-interess tal-konsistenza tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, dik il-lista għandha tkun aġġornata skond dan sabiex jitqiesu l-bidliet u jkun żgurat li hija identika għal dik stabbilita fid-Deċiżjoni 2001/881/KE.

(8)

Id-Deċiżjonijiet 2001/881/KE u 2002/459/KE għandhom għalhekk jiġu emendati skond dan.

(9)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness I tad-Deċiżjoni 2001/881/KEE huwa mibdul bit-test fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

L-Anness tad-Deċiżjoni Nru 2002/459/KE huwa emendat skond l-Anness II ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 19 ta’ April 2007.

Ghall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2002/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 315, 19.11.2002, p. 14).

(2)  ĠU L 268, 24.9.1991, p. 56. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/104/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 352).

(3)  ĠU L 24, 30.1.1998, p. 9. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/104/KE.

(4)  ĠU L 326, tal-11.12.2001, p. 44. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1792/2006 (ĠU L 362, 20.12.2006, p. 1).

(5)  ĠU L 94, 31.3.2004, p. 63. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2005/515/KE (ĠU L 187, 19.7.2005, p. 29).

(6)  ĠU L 221, 9.8.1991, p. 30.

(7)  ĠU L 159, 17.6.2002, p. 27. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2007/13/KE (ĠU L 7, 12.1.2007, p. 23).


ANNESS I

“ПРИЛОЖЕНИЕ — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANEXO — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ — SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRI — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS — LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS — SUTARTŲ PASIENIO VETERINARIJOS POSTŲ SĄRAŠAS — A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK — LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LISTA POSTURILOR DE INSPECȚIE LA FRONTIERĂ APROBATE — ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC — SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Име — Název — Navn — Name — Nimi — Ονομασία — Name — Nombre — Nom — Nome — Vārds — Pavadinimas — Név — Isem — Naam — Nazwa — Nome — Denumire — Názov — Ime — Nimi — Namn

2

=

Код Traces — Kód Traces — Traces-kode — TRACES-Code — Traces-kood — Κωδικός Traces — Traces Code — Código Traces — Code TRACES — Codice TRACES — TRACES kods — TRACES kodas — Traces-kód — Kodiċi-Traces — Traces-code — Kod Traces — Código Traces — Cod TRACES — Kód Traces — Traces-koda — Traces-koodi — Traces-kod

3

=

Тип — Typ — Type — Art — Tüüp — Φύση — Type — Tipo — Type — Tipo — Tips — Tipas — Típus — Tip — Type — Rodzaj punktu — Tipo — Tip — Typ — Tip — Tyyppi — Typ

A

=

Летище — Letiště — Lufthavn — Flughafen — Lennujaam — Αεροδρόμιο — Airport — Aeropuerto — Aéroport — Aeroporto — Lidosta — Oro uostas — Repülőtér — Ajruport — Luchthaven — Na lotnisku — Aeroporto — Aeroport — Letisko — Letališče — Lentokenttä — Flygplats

F

=

Железница — Železnice — Jernbane — Schiene — Raudtee — Σιδηρόδρομος — Rail — Ferrocarril — Rail — Ferrovia — Dzelzceļš — Geležinkelis — Vasút — Ferrovija — Spoorweg — Na przejściu kolejowym — Caminho-de-ferro — Cale ferată — Železnica — Železnica — Rautatie — Järnväg

P

=

Пристанище — Přístav — Havn — Hafen — Sadam — Λιμένας — Port — Puerto — Port — Porto — Osta — Uostas — Kikötő — Port — Zeehaven — Na przejściu morskim — Porto — Port — Prístav — Pristanišče — Satama — Hamn

R

=

Път — Silnice — Landevej — Straße — Maantee — Οδός — Road — Carretera — Route — Strada — Ceļš — Kelias — Közút — Triq — Weg — Na przejściu drogowym — Estrada — Cale rutieră — Cesta — Cesta — Maantie — Väg

4

=

Център за инспекция — Kontrolní středisko — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Kontrollkeskus — Κέντρo ελέγχου — Inspection centre — Centro de inspección — Centre d'inspection — Centro d'ispezione — Pārbaudes centrs — Kontrolės centras — Ellenőrző központ — Ċentru ta' spezzjoni — Inspectiecentrum — Ośrodek kontroli — Centro de inspecção — Centru de inspecție — Inšpekčné stredisko — Kontrolno središče — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum

5

=

Продукти — Výrobky — Produkter — Erzeugnisse — Tooted — Προϊόντα — Products — Productos — Produits — Prodotti — Produkti — Produktai — Termékek — Prodotti — Producten — Produkty — Produtos — Produse — Produkty — Proizvodi — Tuotteet — Produkter

HC

=

Всички продукти за консумация от човека — Všechny výrobky pro lidskou spotřebu — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse — Kõik inimtarbitavad tooted — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for Human Consumption — Todos los productos destinados al consumo humano — Tous produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Visi patēriņa produkti — Visi žmonių maistui skirti vartoti produktai — Az emberi fogyasztásra szánt összes termék — Il-Prodotti kollha għall-Konsum tal-Bniedem — Producten voor menselijke consumptie — Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi — Todos os produtos para consumo humano — Toate produsele destinate consumului uman — Všetky produkty na ľudskú spotrebu — Vsi proizvodi za prehrano ljudi — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Други продукти — Ostatní výrobky — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Teised tooted — Λοιπά προϊόντα — Other products — Otros productos — Autres produits — Altri prodotti — Citi produkti — Kiti produktai — Egyéb termékek — Prodotti Oħra — Andere producten — Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi — Outros produtos — Alte produse — Ostatné produkty — Drugi proizvodi — Muut tuotteet — Andra produkter

NT

=

Няма изисквания за температура — žádné teplotní požadavky — Ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Ilma temperatuuri nõueteta — Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία — no temperature requirements — Sin requisitos de temperatura — sans conditions de température — che non richiedono temperature specifiche — nav prasību attiecībā uz temperatūru — Nėra temperatūros reikalavimų — Nincsenek hőmérsékleti követelmények — l-ebda ħtiġijiet ta' temperatura — Geen temperaturen vereist — Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — sem exigências quanto à temperatura — Fără condiții de temperatură — žiadne požiadavky na teplotu — nobenih temperaturnih zahtev — Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på temperatur

T

=

Замразени/охладени продукти — Zmražené/chlazené výrobky — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Külmutatud/jahutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/Chilled products — Productos congelados/refrigerados — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Sasaldēti/atdzesēti produkti — Užšaldyti/atšaldyti produktai — Fagyasztott/hűtött termékek — Prodotti ffriżati/mkessħin — Bevroren/gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — Produtos congelados/refrigerados — Produse congelate/refrigerate — Mrazené/chladené produkty — Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter

T(FR)

=

Замразени продукти — Zmražené výrobky — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Külmutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα — Frozen products — Productos congelados — Produits congelés — Prodotti congelati — Sasaldēti produkti — Užšaldyti produktai — Fagyasztott termékek — Prodotti ffriżati — Bevroren producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia — Produtos congelados — Produse congelate — Mrazené produkty — Zamrznjeni proizvodi — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter

T(CH)

=

Охладени продукти — Chlazené výrobky — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — Jahutatud tooted — Διατηρημένα με απλή ψύξη — Chilled products — Productos refrigerados — Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Atdzesēti produkti — Atšaldyti produktai — Hűtött termékek — Prodotti mkessħin — Gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia — Produtos refrigerados — Produse refrigerate — Chladené produkty — Ohlajeni proizvodi — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter

6

=

Живи животни — Živá zvířata — Levende dyr — Lebende Tiere — Elusloomad — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animales vivos — Animaux vivants — Animali vivi — Dzīvi dzīvnieki — Gyvi gyvūnai — Élő állatok — Annimali ħajjin — Levende dieren — Zwierzęta — Animais vivos — Animale vii — Živé zvieratá — Žive živali — Elävät eläimet — Levande djur

U

=

Копитни: едър рогат добитък, прасета, овце, кози, диви и домашни еднокопитни — Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci — Hovdyr: kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Kabjalised ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets- ja koduhobused. — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes — Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži. — Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiniai — Patások: marha, sertés, juh, kecske, vad és házi páratlanujjú patások — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, konie i koniowate — Ungulate: bovine, porcine, ovine, caprine, solipede sălbatice și domestice — Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky — Kopitarji: govedo, prašiči, ovce, koze, divji in domači enokopitarji — Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E

=

Регистрирани еднокопитни животни, както е определено в Директива 90/426/ЕИО на Съвета — Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF — Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Ülemkogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased. — Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered Equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Reģistrēts Equidae saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK. — Registruoti arkliniai gyvūnai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB — A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék — Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE — Geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Ecvidee înregistrate conform Directivei 90/426/CEE a Consiliului — Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS — Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O

=

Други животни (включително животни от зоологически градини) — Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich Zootiere) — Teised loomad (kaasa arvatud loomaaialoomad) — Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) — Other animals (including zoo animals) — Otros animales (incluidos los de zoológico) — Autres animaux (y compris animaux de zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus). — Kiti gyvūnai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus) — Egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat) — Annimali oħra (inklużi annimali taż-żu) — Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) — Pozostałe zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) — Alte animale (inclusiv animale din grădini zoologice) — Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO) — Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt) — Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker)

5–6

=

Особени забележки — Zvláštní poznámky — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Erimärkused — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Menciones especiales — Mentions spéciales — Note particolari — Īpašas atzīmes — Specialios pastabos — Különleges észrevételek — Rimarki speċjali — Bijzondere opmerkingen — Uwagi szczególne — Menções especiais — Observații speciale — Osobitné poznámky — Posebne opombe — Erityismainintoja — Anmärkningar

*

=

Спряно въз основа на член 6 от Директива 97/78/ЕО до ново известие, както е посочено в колони 1, 4, 5 и 6 — Pozdrženo na základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6 — Ophævet indtil videre i henhold til artikel 6 i Rådets direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6. — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni, nagu märgitud veergudes 1, 4, 5 ja 6. — Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 — Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) — Suspendu jusqu’à nouvel ordre sur la base de l’article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas 97/78/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts 1., 4., 5. un 6. kolonnās — Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolimesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse — További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, ami az 1., 4., 5. és 6. oszlopokban jelzésre került — Sospiża abbażi ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG van de Raad, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie z treścią kolumn 1, 4, 5 i 6 — Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Directiva 97/78/CE până la o comunicare ulterioară, conform indicațiilor din coloanele 1, 4, 5 și 6 — Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6 — Odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare genom artikel 6 direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6.

(1)

=

Проверка според изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, взето в изпълнение на член 19, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО на Съвета — Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES. — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EWG des Rates angenommen wurde — Kontrollida kooskõlas komisjoni otsusega 93/352/EMÜ nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19(3) täideviimisel. — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC — De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en aplication de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu. — Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą — A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva — Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w ramach wykonania art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho — Controale desfășurate conform dispozițiilor Deciziei 93/352/CEE a Comisiei, adoptată în vederea punerii în aplicare a articolului 19 alineatul (3) din Directiva 97/78/CE a Consiliului — Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES. — Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG.

(2)

=

Само опаковани продукти — Pouze balené výrobky — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Ainult pakitud tooted — Συσκευασμένα προϊόντα μόνο — Packed products only — Únicamente productos embalados — Produits emballés uniquement — Unicamente prodotti imballati — Tikai fasēti produkti — Tiktai supakuoti produktai — Csak csomagolt áruk — Prodotti ppakkjati biss — Uitsluitend verpakte producten — Tylko produkty pakowane — Apenas produtos embalados — Numai produse ambalate — Len balené produkty — Samo pakirani proizvodi — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter

(3)

=

Само рибни продукти — Pouze rybářské výrobky — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Ainult pakitud kalatooted — Αλιεύματα μόνο — Fishery products only — Únicamente productos pesqueros — Produits de la pêche uniquement — Unicamente prodotti della pesca — Tikai zivju produkti — Tiktai žuvininkystės produktai — Csak halászati termékek — Prodotti tas-sajd biss — Uitsluitend visserijproducten — Tylko produkty rybne — Apenas produtos da pesca — Numai produse din domeniul pescuitului — Len produkty rybolovu — Samo ribiški proizvodi — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Само животински протеини — Pouze živočišné bílkoviny — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ainult loomsed valgud — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο — Animal proteins only — Únicamente proteínas animales — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Tikai dzīvnieku proteīns — Tiktai gyvuliniai baltymai — Csak állati fehérjék — Proteini ta' l-annimali biss — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Tylko białko zwierzęce — Apenas proteínas animais — Numai proteine animale — Len živočíšne bielkoviny — Samo živalske beljakovine — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein

(5)

=

Само кожи с вълна и кожи — Pouze surové kůže s vlnou — Kun uld, skind og huder — Nur Wolle, Häute und Felle — Ainult villad, karusnahad ja loomanahad — Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Únicamente lana, cueros y pieles — Laine et peaux uniquement — Unicamente lana e pelli — Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas — Tiktai vilna, kailiai ir odos — Csak irhák és bőrök — Ġlud tas-suf biss — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Tylko skóry futerkowe i inne — Apenas lã e peles — Numai lână și piei — Len vlnené prikrývky a kože — Samo kožuh in koža — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Само течни мазнини, масла и рибени масла — Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle — Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid fats, oils, and fish oils — Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa — Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai — Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok — Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne — Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Numai grăsimi, uleiuri și uleiuri de pește lichide — Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje — Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja — Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Исландски понита (само от април до октомври) — Islandští poníci (pouze od dubna do října) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) — Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) — Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Poneys d’Islande (d’avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim) — Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.) — Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) — Ponijiet Islandiżi (minn April sa Ottubru biss) — IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do października) — Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Ponei islandezi (numai între lunile aprilie și octombrie) — Islandské poníky (len od apríla do októbra) — Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober)

(8)

=

Само еднокопитни — Pouze koňovití — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Ainult hobuslased — Μόνο ιπποειδή — Equidaes only — Equinos únicamente — Équidés uniquement — Unicamente equidi — Tikai Equidae — Tiktai arkliniai gyvūnai — Csak lófélék — Ekwidi biss — Uitsluitend paardachtigen — Tylko koniowate — Apenas equídeos — Numai ecvidee — Len zvieratá koňovité — Samo equidae — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur

(9)

=

Само тропически риби — Pouze tropické ryby — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Ainult troopilised kalad — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish only — Únicamente peces tropicales — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Tikai tropu zivis — Tiktai tropinės žuvys — Csak trópusi halak — Ħut tropikali biss — Uitsluitend tropische vissen — Tylko ryby tropikalne — Apenas peixes tropicais — Numai pești tropicali — Len tropické ryby — Samo tropske ribe — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar

(10)

=

Само котки, кучета, гризачи, зайцеподобни, живи риби и влечуги — Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby a plazi — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk og krybdyr — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und Reptilien — Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, eluskalad, roomajad ja muud linnud, välja arvatud jaanalinnulased. — Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή — Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, and reptiles — Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos y reptiles. — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants et reptiles — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi e rettili — Tikai kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, un reptiļi. — Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys, ropliai. — Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak és hüllők — Qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ħut ħaj, u rettili biss. — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vissen en reptielen — Tylko psy, koty, gryzonie, zającokształtne, żywe ryby i gady — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos e répteis — Numai pisici, câini, rozătoare, lagomorfe, pești vii și reptile — Len mačky, psy, hlodavce, zajacovité zvieratá, živé ryby a plazy. — Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe, plazilci in ptiči — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut. — Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar.

(11)

=

Само насипна храна за животни — Pouze krmiva ve velkém — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Ainult pakendamata loomatoit — Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Únicamente alimentos a granel para animales — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Unicamente alimenti per animali in massa — Tikai beramā lopbarība — Tiktai neįpakuoti pašarai — Csak ömlesztett takarmányok — Oġġetti ta' l-għalf fi kwantitajiet kbar biss — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Tylko żywność luzem — Apenas alimentos para animais a granel — Numai furaje la vrac — Len voľne uložené krmivá — Samo krma v razsutem stanju — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt

(12)

=

За (U), в случай на еднокопитни, само тези, предназначени за зоологически градини; и за (O), само пилета на един ден, риба, кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологически градини — Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have — Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. — Ainult (U) loomaaeda mõeldud hobuslaste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda mõeldud loomade puhul. — Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο — For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo — En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico — Pour ‘U’, dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour ‘O’, uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo. — Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo — (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam. — (U) neporakanopinių atveju – tiktai jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) – tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai. — Az (U) páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok — Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss — Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren — Przy (U) w przypadku koniowatych – tylko przeznaczone do zoo; a przy (O) – tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos ou outros animais de jardim zoológico — Pentru (U) în cazul solipedelor, numai cele încredințate unei grădini zoologice; și pentru (O), doar pui de o zi, pești, câini, pisici, insecte sau alte animale încredințate unei grădini zoologice — Pre (U) v prípade nepárnokopytníkov len tie, ktoré sa posielajú do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá posielané do ZOO. — Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O), samo dan stari piščanci, ribe, psi, mačke, žuželke, ali druge živali, namenjene v živalski vrt — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet — För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter eller andra djur i djurparker.

(13)

=

Предназначено за транзитното преминаване през Европейската общност на пратки с някои продукти от животински произход за консумация от човека, идващи за или от Русия, по реда на процедурите на съответното общностно законодателство. — Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů tušených v příslušném právu Společenství. — Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser — Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren — Määratud transiidiks üle Euroopa Ühenduse teatud inimtarbimiseks mõeldud loomset päritolu toodete partiidele, mis lähevad või tulevad Venemaalt ning on ette nähtud ühenduse seadusandluse vastavate protseduuride alla kuulumiseks. — Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία — Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation. — Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente — Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable. — Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria — Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību. — Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka. — Az Európai Közösségen keresztül történő tranzit szállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint. — Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt il-proċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti. — Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving — Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty. — Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente — Desemnat pentru tranzitul în cadrul Comunității Europene privind transportul anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, înspre sau dinspre Rusia, conform unor proceduri specifice prevăzute de legislația comunitară relevantă — Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu pochádzajúce z Ruska podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva. — Določeno za tranzit preko Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. — Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen — För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

(14)

=

Разрешени са ограничен брой видове, така както е определено от компетентния национален орган — Povoluje se omezený počet druhů podle definice příslušných vnitrostátních orgánů. — Et begrænset antal arter som fastsat af den kompetente nationale myndighed. — Es ist nur eine begrenzte, von der zuständigen nationalen Behörde festgelegte Anzahl Arten zugelassen — Lubatud on ainult piiratud arv liike, mille on kindlaks määranud pädev siseriiklik asutus. — Επιτρέπεται περιορισμένος μόνο αριθμός ειδών, τα οποία καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή — A limited number of species are permitted, as defined by the competent national authority — Se permite un número limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad nacional competente — Suivant la définition de l’autorité nationale compétente, un nombre limité d’espèces sont autorisées. — Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall'autorità nazionale competente — Atļauts ierobežots sugu skaits, kā noteikusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde — Leidžiamas ribotas skaičius rūšių, kaip nustatyta kompetentingos nacionalinės institucijos — Korlátozott számú faj engedélyezett az illetékes nemzeti hatóság meghatározása szerint. — Numru limitat ta' speċi huwa permess, kif definit mill-awtorità nazzjonali kompetenti. — Een beperkt aantal soorten is toegelaten, als omschreven door de bevoegde nationale autoriteit — Dopuszcza się ograniczoną liczbę gatunków, jak określiły właściwe władze krajowe. — É permitido um número limitado de espécies, a definir pela autoridade nacional competente — Este permis un număr limitat de specii, stabilit de autoritatea națională competentă. — Je povolený obmedzený počet druhov, ako určil príslušný národný orgán. — Dovoljeno je omejeno število vrst, kakor je določil pristojni nacionalni organ. — Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittelemä rajoitettu määrä lajeja sallitaan — Ett begränsat antal arter tillåts, enligt vad som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

(15)

=

Това одобрение важи единствено до 31.7.2011 г. — Toto schválení platí pouze do 31. července 2011. — Denne godkendelse gælder kun indtil den 31. juli 2011 — Diese Genehmigung gilt nur bis zum 31.7.2011 — See heakskiit kehtib ainult 31. juulini 2011. — Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο έως τις 31 Ιουλίου 2011 — This approval is valid only until 31.7.2011. — Esta autorización únicamente es válida hasta el 31 de julio de 2011 — Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 31 juillet 2011. — La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 31.7.2011 — Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2011. gada 31. jūlijam. — Šis patvirtinimas galioja tik iki 2011 m. liepos 31 d. — A jóváhagyás 2011. július 31-ig érvényes. — Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-31 ta’ Lulju 2011. — Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 31 juli 2011 — Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do dnia 31 lipca 2011 r. — Esta aprovação só é válida até 31 de Julho de 2011 — Această aprobare este valabilă numai până la 31 iulie 2011 — Toto schválenie je platné len do 31. júla 2011. — Ta odobritev velja samo do 31.7.2011. — Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 31 päivään heinäkuuta 2011 saakka. — Detta godkännande är bara giltigt till den 31 juli 2011.

Страна: Белгия — Země: Belgie — Land: Belgien — Land: Belgien — Riik: Belgia — Χώρα: Βέλγιο — Country: Belgium — País: Bélgica — Pays: Belgique — Paese: Belgio — Valsts: Beļģija — Šalis: Belgija — Ország: Belgium — Pajjiż: Belġju — Land: België — Kraj: Belgia — País: Bélgica — Țara: Belgia — Krajina: Belgicko — Država: Belgija — Maa: Belgia — Land: Belgien

1

2

3

4

5

6

Antwerpen

BE 02699

P

Kaai 650

HC, NHC

 

 

 

Kallo

HC, NHC

 

Brussel-Zaventem

BE 02899

A

Flight Care

HC-T (2)

 

Flight Care 2

NHC (2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T (2)

 

WFS

HC-T (2)

 

Swiss Port

HC-T (2)

 

Gent

BE 02999

P

 

HC-NT (6), NHC-NT (6)

 

Liège

BE 03099

A

 

HC, NHC-NT (2), NHC-T(FR)

U, E, O

Oostende

BE 02599

P

 

HC-T (2)

 

Oostende

BE 03199

A

 

HC (2)

E

Zeebrugge

BE 02799

P

OCHZ

HC (2), NHC (2)

 

Страна: България — Země: Bulharsko — Land: Bulgarien — Land: Bulgarien — Riik: Bulgaaria — Χώρα: Βουλγαρία — Country: Bulgaria — País: Bulgaria — Pays: Bulgarie — Paese: Bulgaria — Valsts: Bulgārija — Šalis: Bulgarija — Ország: Bulgária — Pajjiż: il-Bulgarija — Land: Bulgarije — Kraj: Bułgaria — País: Bulgária — Țara: Bulgaria — Krajina: Bulharsko — Država: Bolgarija — Maa: Bulgaria — Land: Bulgarien

1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC(2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC(2), NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC(2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC(2), NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC(2), NHC

 

Страна: Чешка република — Země: Česká republika — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Riik: Tšehhi Vabariik — Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία — Country: Czech Republic — País: República Checa — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Valsts: Čehija — Šalis: Čekijos Respublika — Ország: Cseh Köztársaság — Pajjiż: Repubblika Ċeka — Land: Tsjechië — Kraj: Czechy — País: República Checa — Țara: Republica Cehă — Krajina: Česká republika — Država: Češka — Maa: Tšekki — Land: Tjeckien

1

2

3

4

5

6

Praha-Ruzyně

CZ 00099

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC(NT)(2)

E, O

Страна: Дания — Země: Dánsko — Land: Danmark — Land: Dänemark — Riik: Taani — Χώρα: Δανία — Country: Denmark — País: Dinamarca — Pays: Danemark — Paese: Danimarca — Valsts: Dānija — Šalis: Danija — Ország: Dánia — Pajjiż: Danimarka — Land: Denemarken — Kraj: Dania — País: Dinamarca — Țara: Danemarca — Krajina: Dánsko — Država: Danska — Maa: Tanska — Land: Danmark

1

2

3

4

5

6

Ålborg 1 (Greenland Port) 1

DK 02299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)

 

Ålborg 2 (Greenland Port) 2

DK 51699

P

 

HC(2), NHC (2)

 

Århus

DK 02199

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)(11)

 

Esbjerg

DK 02399

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(11)

 

Fredericia

DK 11099

P

 

HC(1)(2), NHC(2), NHC-(NT)11

 

Hanstholm

DK 11399

P

 

HC-T(FR)(1)(3)

 

Hirtshals

DK 11599

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

 

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)

 

Billund

DK 01799

A

 

HC-T(1)(2), NHC(2)

U, E, O

København

DK 11699

A

Centre 1, SAS 1 (North)

HC(1)(2), NHC*

 

Centre 2, SAS 2 (East)

HC*, NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E, O

København

DK 21699

P

 

HC(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kolding

DK 01899

P

 

NHC(11)

 

Skagen

DK 01999

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Страна: Германия — Země: Německo — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Riik: Saksamaa — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — País: Alemania — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Valsts: Vācija — Šalis: Vokietija — Ország: Németország — Pajjiż: Ġermanja — Land: Duitsland — Kraj: Niemcy — País: Alemanha — Țara: Germania — Krajina: Nemecko — Država: Nemčija — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Berlin-Tegel

DE 50299

A

 

HC, NHC

O

Brake

DE 51599

P

 

NHC-NT(4)

 

Bremen

DE 50699

P

 

HC, NHC

 

Bremerhaven

DE 50799

P

 

HC, NHC

 

Cuxhaven

DE 51699

P

IC 1

HC-T(FR)(3)

 

IC 2

HC-T(FR)(3)

 

Düsseldorf

DE 51999

A

 

HC(2), NHT-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Frankfurt/Main

DE 51099

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

DE 55999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

DE 50999

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hamburg Hafen*

DE 50899

P

 

HC, NHC

*E(7)

Hannover-Langenhagen

DE 51799

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

DE 52699

P

 

HC, NHC

E

Köln

DE 52099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Konstanz Straße

DE 53199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Lübeck

DE 52799

P

 

HC, NHC

U, E

München

DE 49699

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Rostock

DE 51399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Rügen

DE 51199

P

 

HC(3)

 

Schönefeld

DE 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Stuttgart

DE 49099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Weil/Rhein

DE 49199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein Mannheim

DE 53299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Естония — Země: Estonsko — Land: Estland — Land: Estland — Riik: Eesti — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — País: Estonia — Pays: Estonie — Paese: Estonia — Valsts: Igaunija — Šalis: Estija — Ország: Észtország — Pajjiż: Estonja — Land: Estland — Kraj: Estonia — País: Estónia — Țara: Estonia — Krajina: Estónsko — Država: Estonija — Maa: Viro — Land: Estland

1

2

3

4

5

6

Luhamaa

EE 00199

R

 

HC, NHC

U, E

Muuga

EE 00399

P

IC 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

AS Refetra

HC-T(FR)2

 

Narva

EE 00299

R

 

HC, NHC-NT

 

Paldiski

EE 00599

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Paljassaare

EE 00499

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Страна: Гърция — Země: Řecko — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Riik: Kreeka — Χώρα: Ελλάδα — Country: Greece — País: Grecia — Pays: Grèce — Paese: Grecia — Valsts: Grieķija — Šalis: Graikija — Ország: Görögország — Pajjiż: Greċja — Land: Griekenland — Kraj: Grecja — País: Grécia — Țara: Grecia — Krajina: Grécko — Država: Grčija — Maa: Kreikka — Land: Grekland

1

2

3

4

5

6

Evzoni

GR 06099

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Athens International Airport

GR 05599

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

GR 06299

F

 

 

U, E

Kakavia

GR 07099

R

 

HC(2), NHC-NT

 

Neos Kafkassos

GR 06399

F

 

HC(2), NHC-NT

U, E

Neos Kafkassos

GR 06399

R

 

HC, NHC-NT

U, E

Peplos

GR 07299

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Pireas

GR 05499

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Thessaloniki

GR 05799

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Thessaloniki

GR 05699

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Испания — Země: Španělsko — Land: Spanien — Land: Spanien — Riik: Hispaania — Χώρα: Ισπανία — Country: Spain — País: España — Pays: Espagne — Paese: Spagna — Valsts: Spānija — Šalis: Ispanija — Ország: Spanyolország — Pajjiż: Spanja — Land: Spanje — Kraj: Hiszpania — País: Espanha — Țara: Spania — Krajina: Španielsko — Država: Španija — Maa: Espanja — Land: Spanien

1

2

3

4

5

6

A Coruña–Laxe

ES 48899

P

A Coruña

HC, NHC

 

Laxe

HC

 

Algeciras

ES 47599

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Alicante

ES 49999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Alicante

ES 48299

P

 

HC, NHC-NT

 

Almería

ES 50099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Almería

ES 48399

P

 

HC, NHC-NT

 

Asturias

ES 50199

A

 

HC(2)

 

Barcelona

ES 50299

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Barcelona

ES 47199

P

 

HC, NHC

 

Bilbao

ES 50399

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Bilbao

ES 48499

P

 

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

 

Cádiz

ES 47499

P

 

HC, NHC

 

Cartagena

ES 48599

P

 

HC, NHC

 

Castellón

ES 49799

P

 

HC, NHC

 

Gijón

ES 48699

P

 

HC, NHC

 

Gran Canaria

ES 50499

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Huelva

ES 48799

P

Puerto interior

HC

 

Puerto exterior

NHC-NT

 

Las Palmas de Gran Canaria

ES 48199

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Madrid

ES 47899

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Málaga

ES 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Málaga

ES 47399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Marín

ES 49599

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Palma de Mallorca

ES 47999

A

 

HC(2)-NT, HC(2)-T(CH), HC(2)-T(FR)*, NHC(2)-NT, NHC(2)-T(CH), NHC(2)-T(FR)*

O

Santa Cruz de Tenerife

ES 48099

P

Dársena

HC

 

Dique

NHC

U, E, O

Santander

ES 50799

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Santander

ES 48999

P

 

HC, NHC

 

Santiago de Compostela

ES 49899

A

 

HC(2), NHC(2)

 

San Sebastián*

ES 50699

A

 

HC(2)*, NHC(2)*

 

Sevilla

ES 50899

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Sevilla

ES 49099

P

 

HC, NHC

 

Tarragona

ES 49199

P

 

HC, NHC

 

Tenerife Norte

ES 50999

A

 

HC(2)

 

Tenerife Sur

ES 49699

A

Productos

HC(2), NHC(2)

 

Animales

 

U, E, O

Valencia

ES 51099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Valencia

ES 47299

P

 

HC, NHC

 

Vigo

ES 51199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Vigo

ES 47699

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Pantalan 3

HC-T(FR)(2,3)

 

Frioya

HC-T(FR)(2,3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2,3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2,3)

 

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2,3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

 

Vilagarcia–Ribeira–Caramiñal

ES 49499

P

Vilagarcia

HC(2), NHC(2,11)

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC

 

Vitoria

ES 49299

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O

Zaragoza

ES 49399

A

 

HC(2)

 

Страна: Франция — Země: Francie — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Riik: Prantsusmaa — Χώρα: Γαλλία — Country: France — País: Francia — Pays: France — Paese: Francia — Valsts: Francija — Šalis: Prancūzija — Ország: Franciaország — Pajjiż: Franza — Land: Frankrijk — Kraj: Francja — País: França — Țara: Franța — Krajina: Francúzsko — Država: Francija — Maa: Ranska — Land: Frankrike

1

2

3

4

5

6

Beauvais

FR 16099

A

 

 

E

Bordeaux

FR 13399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Bordeaux

FR 23399

P

 

HC-NT

 

Boulogne

FR 16299

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

 

Brest

FR 32999

A

 

HC-T(CH)(1)(2)

 

Brest

FR 12999

P

 

HC-T(FR), NHC-T(FR)

 

Châteauroux–Déols

FR 13699

A

 

HC-T(2)

 

Concarneau–Douarnenez

FR 22999

P

Concarneau

HC-T(1)(3)

 

Douarnenez

HC-T(FR)(1)(3)

 

Deauville

FR 11499

A

 

 

E

Dunkerque

FR 15999

P

Caraïbes

HC-T(1), HC-NT

 

Maison Blanche

NHC-NT

 

Ferney-Voltaire (Genève)

FR 20199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT, NHC

O

Le Havre

FR 17699

P

Hangar 56

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Dugrand

HC-T(FR)(1)(2)

 

EFBS

HC-T(FR)(1)(2)

 

Fécamp

HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Lorient

FR 15699

P

STEF TFE

HC-T(1), HC-NT

 

CCIM

NHC

 

Lyon–Saint-Exupéry

FR 16999

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Marseille Port (15)

FR 11399

P

Hangar 14

 

E

STEF

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

 

Marseille–Fos-sur-Mer

FR 31399

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Marseille aéroport

FR 21399

A

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

O

Nantes–Saint-Nazaire

FR 14499

P

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

 

Nice

FR 10699

A

 

HC-T(CH)(2)

O

Orly

FR 29499

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Air France

HC-T(l), HC-NT

 

Réunion–Port Réunion

FR 29999

P

 

HC, NHC

 

Réunion–Roland-Garros

FR 19999

A

 

HC, NHC

O

Roissy Charles-de-Gaulle

FR 19399

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Station animalière

 

U, E, O

Rouen

FR 27699

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Louis Bâle

FR 26899

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Saint-Louis Bâle

FR 16899

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Malo

FR 13599

P

 

NHC-NT

 

Saint-Julien Bardonnex

FR 17499

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, O

Sète

FR 13499

P

Frontignan

HC-T(1), HC-NT

 

Toulouse-Blagnac

FR 13199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O

Vatry

FR 15199

A

 

HC-T(CH)(2)

 

Страна: Ирландия — Země: Irsko — Land: Irland — Land: Irland — Riik: Iirimaa — Χώρα: Ιρλανδία — Country: Ireland — País: Irlanda — Pays: Irlande — Paese: Irlanda — Valsts: Īrija — Šalis: Airija — Ország: Írország — Pajjiż: Irlanda — Land: Ierland — Kraj: Irlandia — País: Irlanda — Țara: Irlanda — Krajina: Írsko — Država: Irska — Maa: Irlanti — Land: Irland

1

2

3

4

5

6

Dublin Airport

IE 02999

A

 

 

E, O

Dublin Port

IE 02899

P

 

HC(2), NHC

 

Shannon

IE 03199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Италия — Země: Itálie — Land: Italien — Land: Italien — Riik: Itaalia — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — País: Italia — Pays: Italie — Paese: Italia — Valsts: Itālija — Šalis: Italija — Ország: Olaszország — Pajjiż: Italja — Land: Italië — Kraj: Włochy — País: Itália — Țara: Italia — Krajina: Taliansko — Država: Italija — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

4

5

6

Ancona

IT 10199

A

 

HC, NHC

 

Ancona

IT 00199

P

 

HC

 

Bari

IT 00299

P

 

HC, NHC

 

Bergamo

IT 03999

A

 

HC, NHC

 

Bologna–Borgo Panigale

IT 00499

A

 

HC, NHC

O

Campocologno

IT 03199

F

 

 

U

Chiasso

IT 10599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

IT 00599

R

 

HC, NHC

U, O

Gaeta

IT 03299

P

 

HC-T(3)

 

Genova

IT 01099

P

Calata Sanità

(terminal Sech)

HC, NHC-NT

 

Nino Ronco

(terminal Messina)

NHC-NT

 

Porto di Voltri

(Voltri)

HC, NHC-NT

 

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

 

Porto di Vado (Vado Ligure–Savona)

HC-T(FR), NHC-NT

 

Genova

IT 11099

A

 

HC, NHC

O

Gioia Tauro

IT 04099

P

 

HC, NHC

 

Gran San Bernardo–Pollein

IT 02099

R

 

HC, NHC

 

La Spezia

IT 03399

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno–Pisa

IT 01399

P

Porto commerciale

HC, NHC

 

Sintermar

HC, NHC

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

 

Livorno–Pisa

IT 04299

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Milano–Linate

IT 01299

A

 

HC, NHC

O

Milano–Malpensa

IT 01599

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC, NHC

O

SEA

 

U, E

Cargo City MLE

HC, NHC

O

Napoli

IT 01899

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

IT 11899

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

IT 02299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Palermo

IT 01999

A

 

HC, NHC

 

Palermo

IT 11999

P

 

HC, NHC

 

Ravenna

IT 03499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Sapir 1

NHC-NT

 

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Setramar

NHC-NT

 

Docks Cereali

NHC-NT

 

Reggio Calabria

IT 01799

P

 

HC, NHC

 

Reggio Calabria

IT 11799

A

 

HC, NHC

 

Roma-Fiumicino

IT 00899

A

Alitalia

HC, NHC

O

Cargo City ADR

HC, NHC

 

Isola Veterinaria

 

U, E, O

Rimini

IT 04199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

IT 03599

P

 

HC, NHC

 

Taranto

IT 03699

P

 

HC, NHC

 

Torino-Caselle*

IT 02599

A

 

HC-T(2), NHC-NT(2)*

O*

Trapani

IT 03799

P

 

HC

 

Trieste

IT 02699

P

Hangar 69

HC, NHC

 

Molo ‘O’

 

U, E

Mag. FRIGOMAR

HC-T*

 

Venezia

IT 12799

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Venezia

IT 02799

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Verona

IT 02999

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Кипър — Země: Kypr — Land: Cypern — Land: Zypern — Riik: Küpros — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — País: Chipre — Pays: Chypre — Paese: Cipro — Valsts: Kipra — Šalis: Kipras — Ország: Ciprus — Pajjiż: Ċipru — Land: Cyprus — Kraj: Cypr — País: Chipre — Țara: Cipru — Krajina: Cyprus — Država: Ciper — Maa: Kypros — Land: Cypern

1

2

3

4

5

6

Larnaka

CY 40099

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lemesos

CY 50099

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Латвия — Země: Lotyšsko — Land: Letland — Land: Lettland — Riik: Läti — Χώρα: Λεττονία — Country: Latvia — País: Letonia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Valsts: Latvija — Šalis: Latvija — Ország: Lettország — Pajjiż: Latvja — Land: Letland — Kraj: Łotwa — País: Letónia — Țara: Letonia — Krajina: Lotyšsko — Država: Latvija — Maa: Latvia — Land: Lettland

1

2

3

4

5

6

Daugavpils

LV 81699

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Grebņeva (13)

LV 72199

R

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Pātarnieki

LV 73199

R

IC1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC2

 

U, E, O

Rēzekne (13)

LV 74299

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Rīga (Riga port)

LV 21099

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Rīga (Baltmarine Terminal)

LV 05099

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Terehova (14)

LV 72299

R

 

HC, NHC-NT

E, O

Ventspils

LV 31199

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Литва — Země: Litva — Land: Litauen — Land: Litauen — Riik: Leedu — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania — País: Lituania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Valsts: Lietuva — Šalis: Lietuva — Ország: Litvánia — Pajjiż: Litwanja — Land: Litouwen — Kraj: Litwa — País: Lituânia — Țara: Lituania — Krajina: Litva — Država: Litva — Maa: Liettua — Land: Litauen

1

2

3

4

5

6

Kena (13)

LT 01399

F

 

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kybartai (13)

LT 01899

R

 

HC, NHC

 

Kybartai (13)

LT 02199

F

 

HC, NHC

 

Lavoriškės (13)

LT 01199

R

 

HC, NHC

 

Medininkai (13)

LT 01299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Molo

LT 01699

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Malkų įlankos

LT 01599

P

 

HC, NHC

 

Pilies

LT 02299

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Panemunė (13)

LT 01799

R

 

HC, NHC

 

Pagėgiai (13)

LT 02099

F

 

HC, NHC

 

Šalčininkai (13)

LT 01499

R

 

HC, NHC

 

Vilnius

LT 01999

A

 

HC, NHC

O

Страна: Люксембург — Země: Lucembursko — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Riik: Luksemburg — Χώρα: Λουξεμβούργο — Country: Luxembourg — País: Luxemburgo — Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Valsts: Luksemburga — Šalis: Liuksemburgas — Ország: Luxemburg — Pajjiż: Lussemburgu — Land: Luxemburg — Kraj: Luksemburg — País: Luxemburgo — Țara: Luxemburg — Krajina: Luxembursko — Država: Luksemburg — Maa: Luxemburg — Land: Luxemburg

1

2

3

4

5

6

Luxembourg

LU 00199

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

NHC-NT

U, E, O

Страна: Унгария — Země: Maďarsko — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Riik: Ungari — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — País: Hungría — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Valsts: Ungārija — Šalis: Vengrija — Ország: Magyarország — Pajjiż: Ungerija — Land: Hongarije — Kraj: Węgry — País: Hungria — Țara: Ungaria — Krajina: Maďarsko — Država: Madžarska — Maa: Unkari — Land: Ungern

1

2

3

4

5

6

Budapest–Ferihegy

HU 00399

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Eperjeske

HU 02899

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Gyékényes

HU 00499

F

 

HC(2), NHC(2)

 

Kelebia

HU 02499

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Letenye

HU 01199

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Röszke

HU 02299

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

HU 02799

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E

Страна: Малта — Země: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Riik: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — País: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Valsts: Malta — Šalis: Malta — Ország: Málta — Pajjiż: Malta — Land: Malta — Kraj: Malta — País: Malta — Țara: Malta — Krajina: Malta — Država: Malta — Maa: Malta — Land: Malta

1

2

3

4

5

6

Luqa

MT 01099

A

 

HC(2), NHC(2)

O, U, E

Marsaxlokk

MT 03099

P

 

HC, NHC

 

Valetta

MT 02099

P

 

 

U, E, O

Страна: Нидерландия — Země: Nizozemsko — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Riik: Holland — Χώρα: Κάτω Χώρες — Country: Netherlands — País: Países Bajos — Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Valsts: Nīderlande — Šalis: Nyderlandai — Ország: Hollandia — Pajjiż: Olanda — Land: Nederland — Kraj: Niderlandy — País: Países Baixos — Țara: Țările de Jos — Krajina: Holandsko — Država: Nizozemska — Maa: Alankomaat — Land: Nederländerna

1

2

3

4

5

6

Amsterdam

NL 01399

A

Aero Ground Services

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)

Amsterdam

NL 01799

P

Cornelius Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex, Velsen

HC-T

 

PCA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer, Ijmuiden

HC-T(FR)

 

Eemshaven

NL 01899

P

 

HC-T (2), NHC-T (FR)(2)

 

Harlingen

NL 02099

P

Daalimpex

HC-T

 

Maastricht

NL 01599

A

 

HC, NHC

U, E, O

Rotterdam

NL 01699

P

EBS

NHC-NT(11)

 

Eurofrigo, Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Kloosterboer

HC-T(FR)

 

Wibaco

HC-T(FR)2, HC-NT(2)

 

Van Heezik

HC-T(FR)(2)

 

Vlissingen

NL 02199

P

Daalimpex

HC(2), NHC

 

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT

 

Страна: Австрия — Země: Rakousko — Land: Østrig — Land: Österreich — Riik: Austria — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — País: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Valsts: Austrija — Šalis: Austrija — Ország: Ausztria — Pajjiż: Awstrija — Land: Oostenrijk — Kraj: Austria — País: Áustria — Țara: Austria — Krajina: Rakúsko — Država: Avstrija — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Feldkirch-Buchs

AT 01399

F

 

HC-NT(2), NHC-NT

 

Feldkirch-Tisis

AT 01399

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Höchst

AT 00699

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Linz

AT 00999

A

 

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien-Schwechat

AT 01599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Полша — Země: Polsko — Land: Polen — Land: Polen — Riik: Poola — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — País: Polonia — Pays: Pologne — Paese: Polonia — Valsts: Polija — Šalis: Lenkija — Ország: Lengyelország — Pajjiż: Polonja — Land: Polen — Kraj: Polska — País: Polónia — Țara: Polonia — Krajina: Poľsko — Država: Poljska — Maa: Puola — Land: Polen

1

2

3

4

5

6

Bezledy (13)

PL 28199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Dorohusk

PL 06399

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

O

Gdańsk

PL 22299

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Gdynia

PL 22199

P

IC 1

HC, NHC

U, E, O

IC 2

HC-T(FR)(2)

 

Hrebenne

PL 06499

R

 

HC, NHC

 

Korczowa

PL 18199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kukuryki–Koroszczyn

PL 06199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka (13)

PL 20199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Świnoujście

PL 32299

P

 

HC, NHC

 

Szczecin

PL 32199

P

 

HC, NHC

 

Terespol–Kobylany

PL 06299

F

 

HC, NHC

 

Warszawa Okęcie

PL 14199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Португалия — Země: Portugalsko — Land: Portugal — Land: Portugal — Riik: Portugal — Χώρα: Πορτογαλία — Country: Portugal — País: Portugal — Pays: Portugal — Paese: Portogallo — Valsts: Portugāle — Šalis: Portugalija — Ország: Portugália — Pajjiż: Portugall — Land: Portugal — Kraj: Portugalia — País: Portugal — Țara: Portugalia — Krajina: Portugalsko — Država: Portugalska — Maa: Portugali — Land: Portugal

1

2

3

4

5

6

Aveiro

PT 04499

P

 

HC-T(3)

 

Faro

PT 03599

A

 

HC-T(2)

O

Funchal (Madeira)

PT 05699

A

 

HC, NHC

O

Funchal (Madeira)

PT 03699

P

 

HC-T

 

Horta (Açores)

PT 04299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Lisboa

PT 03399

A

Centre 1

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lisboa

PT 03999

P

Liscont

HC(2), NHC-NT

 

Xabregas

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peniche

PT 04699

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 03799

A

 

NHC-NT

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 05799

P

 

HC-T(FR)(3), NHC-T(FR)(3)

 

Porto

PT 03499

A

 

HC-T, NHC-NT

O

Porto

PT 04099

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Praia da Vitória (Açores)

PT 03899

P

 

 

U, E

Setúbal

PT 04899

P

 

HC(2), NHC

 

Sines

PT 05899

P

 

HC(2), NHC

 

Viana do Castelo

PT 04399

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Страна: Румъния — Země: Rumunsko — Land: Rumænien — Land: Rumänien — Riik: Rumeenia — Χώρα: Ρουμανία — Country: Romania — País: Rumanía — Pays: Roumanie — Paese: Romania — Valsts: Rumānija — Šalis: Rumunija — Ország: Románia — Pajjiż: ir-Rumanija — Land: Roemenië — Kraj: Rumunia — País: Roménia — Țara: România — Krajina: Rumunsko — Država: Romunija — Maa: Romania — Land: Rumänien

1

2

3

4

5

6

Albița

RO 40199

R

IC 1

HC(2)

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC 3

 

U, E, O

București Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

IC 2

 

E, O

Constanța Nord

RO 15199

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Constanța Sud–Agigea

RO 15299

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Iași

RO 25199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Stamora Moravița

RO 38199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Страна: Словения — Země: Slovinsko — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Riik: Sloveenia — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — País: Eslovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Valsts: Slovēnija — Šalis: Slovėnija — Ország: Szlovénia — Pajjiż: Slovenja — Land: Slovenië — Kraj: Słowenia — País: Eslovénia — Țara: Slovenia — Krajina: Slovinsko — Država: Slovenija — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

1

2

3

4

5

6

Dobova

SI 00699

F

 

HC(2), NHC(2)

U, E

Gruškovje

SI 00199

R

 

HC, NHC-T (FR), NHC-NT

O

Jelšane

SI 00299

R

 

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

O

Koper

SI 00399

P

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Ljubljana Brnik

SI 00499

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Obrežje

SI 00599

R

 

HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Страна: Словакия — Země: Slovensko — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Riik: Slovakkia — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia — País: Eslovaquia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Valsts: Slovākija — Šalis: Slovakija — Ország: Szlovákia — Pajjiż: Slovakkja — Land: Slowakije — Kraj: Słowacja — País: Eslováquia — Țara: Slovacia — Krajina: Slovensko — Država: Slovaška — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

1

2

3

4

5

6

Bratislava

SK 00399

A

IC1

HC(2), NHC(2)

 

IC2

 

E, O

Vyšné Nemecké

SK 00199

R

I/C 1

HC, NHC

 

I/C 2

 

U, E

Čierna nad Tisou

SK 00299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Финландия — Země: Finsko — Land: Finland — Land: Finnland — Riik: Soome — Χώρα: Φινλανδία — Country: Finland — País: Finlandia — Pays: Finlande — Paese: Finlandia — Valsts: Somija — Šalis: Suomija — Ország: Finnország — Pajjiż: Finlandja — Land: Finland — Kraj: Finlandia — País: Finlândia — Țara: Finlanda — Krajina: Fínsko — Država: Finska — Maa: Suomi — Land: Finland

1

2

3

4

5

6

Hamina

FI 20599

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Helsinki

FI 10199

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Helsinki

FI 00199

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Vaalimaa

FI 10599

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Страна: Швеция — Země: Švédsko — Land: Sverige — Land: Schweden — Riik: Rootsi — Χώρα: Σουηδία — Country: Sweden — País: Suecia — Pays: Suède — Paese: Svezia — Valsts: Zviedrija — Šalis: Švedija — Ország: Svédország — Pajjiż: Żvezja — Land: Zweden — Kraj: Szwecja — País: Suécia — Țara: Suedia — Krajina: Švédsko — Država: Švedska — Maa: Ruotsi — Land: Sverige

1

2

3

4

5

6

Göteborg

SE 14299

P

 

HC(2), NHC(2)-NT

E*, O*

Göteborg–Landvetter

SE 14199

A

IC 1

HC(2), NHC(2)

O

IC 2

 

E

Helsingborg

SE 12399

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Norrköping

SE 05199

A

 

 

E

Stockholm

SE 01199

P

 

HC(2)

 

Stockholm–Arlanda

SE 01299

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Обединено кралство — Země: Spojené království — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — Riik: Suurbritannia — Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο — Country: United Kingdom — País: Reino Unido — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Valsts: Apvienotā Karaliste — Šalis: Jungtinė Karalystė — Ország: Egyesült Királyság — Pajjiż: Renju Unit — Land: Verenigd Koninkrijk — Kraj: Zjednoczone Królestwo — País: Reino Unido — Țara: Regatul Unit — Krajina: Spojené kráľovstvo — Država: Združeno kraljestvo — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket

1

2

3

4

5

6

Belfast

GB 41099

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Belfast

GB 40099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

 

Bristol

GB 11099

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Falmouth

GB 14299

P

 

HC-T(1), HC-NT(1)

 

Felixstowe

GB 13099

P

TCEF

HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

ATEF

HC-NT(1)

 

Gatwick

GB 13299

A

IC1

 

O

IC2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Glasgow

GB 31099

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Grimsby–Immingham

GB 12299

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)

 

Centre 2

NHC-NT

 

Grove Wharf Wharton

GB 11599

P

 

NHC-NT

 

Heathrow

GB 12499

A

Centre 1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Centre 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O

Hull

GB 14199

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Invergordon

GB 30299

P

 

NHC-NT(4)

 

Ipswich

GB 13199

P

 

HC-NT(1), NHC-NT(2)

 

Liverpool

GB 12099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(1), NHC-NT

 

Luton

GB 10099

A

 

 

U, E

Manchester

GB 13799

A

IC 1

 

O(10)

IC 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2),

 

IC 3

NHC(2)

 

Manston

GB 14499

A

 

HC(1)(2), NHC(2)

 

Nottingham East Midlands

GB 12199

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peterhead

GB 30699

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Prestwick

GB 31199

A

 

 

U, E

Southampton

GB 11399

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC

 

Stansted

GB 14399

A

 

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

U, E

Sutton Bridge*

GB 13599

P

 

NHC-NT(4)*

 

Thamesport

GB 11899

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Tilbury

GB 10899

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T (FR), NHC-NT”

 


ANNESS II

L-Anness tad-Deċiżjoni 2002/459/KE huwa emendat kif ġej:

(1)

Fit-Taqsima għall-postijiet għall-ispezzjoni fuq il-fruntiera fir-Renju Unit jitneħħew ir-reġistrazzjonijiet li ġejjin:

“0730399

P

ABERDEEN (PORT)”

“0714099

P

GOOLE”

“0730899

P

GRANGEMOUTH”

(2)

Fit-Taqsima għall-postijiet għall-ispezzjoni fuq il-fruntiera fid-Danimarka, titħassar l-annotazzjoni li ġejja:

“0941699

P

RØNNE”

(3)

Fit-Taqsima għall-postijiet għall-ispezzjoni fuq il-fruntiera fl-Isvezja, jitniżżel in-notament li ġej:

“SE 05199

A

NORRKÖPING”

(4)

Fit-Taqsima għall-postijiet għall-ispezzjoni fuq il-fruntiera fil-Polonja, jitniżżel in-notament li ġej:

“PL 06499

R

HREBENNE”


4.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 116/59


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta’ l-20 ta’ April 2007

li tagħraf fil-prinċipju l-kompletezza tad-dossier li tressaq għal eżaminazzjoni dettalljata bil-ħsieb ta’ l-inklużjoni possibbli ta’ pyroxsulam fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 1698)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2007/277/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju ta’ l-1991 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (1), u partikolarment l-Artikolu 6 (3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 91/414/KEE tipprevedi l-iżvilupp ta’ lista tal-Komunità ta’ sustanzi attivi awtoriżżati għall-inkorporazzjoni fil-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

(2)

Dossier għas-sustanza attiva pyroxsulam kien ippreżentat minn Dow AgroSciences GmbH lill-awtoritajiet tar-Renju Unit fid-28 ta’ Frar 2006 b'applikazzjoni għall-kisba ta’ l-inklużjoni tagħha fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE.

(3)

L-awtoritajiet tar-Renju Unit indikaw lill-Kummissjoni li, fuq eżami preliminari, id-dossier għas-sustanza attiva kkonċernata jidher li jissodisfa r-rekwiżiti tad-data u t-tagħrif stabbiliti fl-Anness II tad-Direttiva 91/414/KEE. Id-dossier li tressaq jidher ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti ta’ data u tagħrif stipulati fl-Anness III tad-Direttiva 91/414/KEE fir-rigward ta’ prodott wieħed għall-ħarsien tal-pjanti li għandu s-sustanza attiva kkonċernata. F'konformità ma’ l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE, id-dossier kien tressaq sussegwentament mill-applikant għand il-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra, u kien referut lill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta’ l-Ikel u s-Saħħa ta’ l-Annimali.

(4)

Permezz ta’ din id-Deċiżjoni għandu jiġi formalment ikkonfermat fuq livell Komunitarju li d-dossier għandu jitqies li fil-prinċipju jissodisfa r-rekwiżiti tad-data u t-tagħrif stipulati fl-Anness II u, għal mill-anqas prodott wieħed għall-ħarsien tal-pjanti li fih is-sustanza attiva kkonċernata, ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness III tad-Direttiva 91/414/KEE.

(5)

Din id-Deċiżjoni m'għandhiex tippreġudika d-dritt tal-Kummissjoni li tirrikjedi lill-applikant jippreżenta data jew tagħrif ulterjuri sabiex jiċċara ċerti punti fid-dossier.

(6)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta’ l-Ikel u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 91/414/KEE, id-dossier li jikkonċerna s-sustanza attiva identifikata fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni, li tressaq lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri bil-viżjoni li tinkiseb l-inklużjoni ta’ din is-sustanza fl-Anness I ma’ din id-Direttiva, jissodisfa fil-prinċipju r-rekwiżiti tad-data u t-tagħrif stipulati fl-Anness II ta’ din id-Direttiva.

Id-dossier jissodisfa wkoll ir-rekwiżiti tad-data u t-tagħrif stipulati fl-Anness III ta’ din id-Direttiva fir-rigward ta’ prodott wieħed għall-ħarsien tal-pjanti li fih is-sustanza attiva, filwaqt li jitqiesu l-użi proposti.

Artikolu 2

L-Istat Membru rapporteur għandu jsegwi l-eżaminazzjoni dettaljata tad-dossier ikkonċernat u għandu jirrapporta l-konklużjonijiet mill-eżaminazzjonijiet tiegħu flimkien ma’ kwalunkwe rakkomandazzjoni dwar l-inklużjoni jew in-noninklużjoni tas-sustanza attiva kkonċernata fl-Anness I tad-Direttiva 91/44/KEE u kwalunkwe kondizzjoni relatata magħha lill-Kummissjoni Ewropea malajr kemm jista' jkun u mhux iktar tard minn perjodu ta’ sena mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ April 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/21/KE (ĠU L 97, 12.4.2007, p. 4.).


ANNESS

IS-SUSTANZA ATTIVA KKONĊERNATA B’DIN ID-DEĊIŻJONI

Nru

Isem Komuni, Numru ta’ l-Identifikazzjoni CIPAC

L-applikant

Id-data ta’ l-applikazzjoni

L-Istat Membru Rapporteur

1

Pyroxsulam

In-Nru CIPAC. għadu ma ġiex allokat

Dow AgroSciences GmbH

fit-28 ta’ Frar 2006.

UK


4.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 116/62


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-23 ta’ April 2007

li tistabbilixxi, għas-sena tas-suq 2007/2008, l-ammonti ta’ għajnuna għad-diversifikazzjoni u l-għajnuna addizzjonali għad-diversifikazzjoni li għandhom jingħataw taħt l-iskema temporanja għar-ristrutturazzjoni ta’ l-industrija taz-zokkor fil-Komunità

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 1717)

(It-testi bl-Ispanjol, biċ-Ċek, bil-Grieg, bit-Taljan, bil-Latvjan, bl-Ungeriż, bil-Portugiż, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Iżvediż u bil-Finlandiż biss huma awtentiċi)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2007/278/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 ta’ l-20 ta’ Frar 2006 li jistabbilixxi skema temporanja ta’ ristrutturazzjoni għall-industrija taz-zokkor fil-Komunità, u r-Regolament emendat (KE) Nru 1290/2005 dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 968/2006 tas-27 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 li jistabbilixxi skema temporanja ta’ ristrutturazzjoni għall-industrija taz-zokkor tal-Komunità (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Sal-31 ta’ Marzu 2007, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-ammonti li għandhom jiġu allokati lil kull Stat Membru kkonċernat, bħala għajnuna għad-diversifikazzjoni, skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 320/2006, għall-għajnuna addizzjonali għad-diversifikazzjoni skond l-Artikolu 7 ta’ l-istess Regolament, u għall-għajnuna tranżitorja lil ċerti Stati Membri, skond l-Artikolu 9 ta’ l-istess Regolament.

(2)

L-ammonti ta’ għajnuna għad-diversifikazzjoni u ta’ l-għajnuna addizzjonali għad-diversifikazzjoni huma kkalkulati abbażi tat-tunnellati tal-kwota taz-zokkor irrenunzjati fis-sena tas-suq 2007/2008 fl-Istat Membru kkonċernat, skond l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 968/2006,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-ammonti, għal kull Stat Membru kkonċernat, ta’ l-għajnuna għad-diversifikazzjoni u ta’ l-għajnuna addizzjonali għad-diversifikazzjoni stipulati rispettivament fl-Artikoli 6 u 7 tar-Regolament (KE) Nru 320/2006, kif stipulati għall-kwoti rrinunzjati fis-sena tas-suq 2007/2008, huma mniżżlin fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Ċeka, lir-Repubblika Ellenika, lir-Renju ta’ Spanja, lir-Repubblika Taljana, lir-Repubblika tal-Latvja, lir-Repubblika ta’ l-Ungerija, lir-Repubblika tal-Portugall, lir-Repubblika tas-Slovenja, lir-Repubblika Slovakka u lir-Repubblika Finlandiża.

Magħmul fi Brussell, 23 ta’ April 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 42.

(2)  ĠU L 176, 30.6.2006, p. 32.


ANNESS

L-ammonti allokati lil kull Stat Membru bħala għajnuna għad-diversifikazzjoni u l-għajnuna addizzjonali għad-diversifikazzjoni għas-sena tas-suq 2007/2008

L-Istat Membru

L-għajnuna għad-diversifikazzjoni

L-għajnuna addizzjonali għad-diversifikazzjoni

Ir-Repubblika Ċeka

11 220 770,83 EUR

Il-Greċja

17 388 600,00 EUR

8 694 300,00 EUR

Spanja

1 826 328,60 EUR

L-Italja

2 722 224,64 EUR

1 361 112,32 EUR

Il-Latvja

7 282 297,50 EUR

7 282 297,50 EUR

L-Ungerija

11 836 183,50 EUR

Il-Portugall

2 135 250,00 EUR

2 565 530,25 EUR

Is-Slovakkja

7 679 563,50 EUR

Is-Slovenja

5 800 543,50 EUR

5 800 543,50 EUR

Il-Finlandja

6 141 526,50 EUR


Bank Ċentrali Ewropew

4.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 116/64


DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-17 ta’ April 2007

li tadotta regoli implimentattivi dwar il-protezzjoni tad-data fil-Bank Ċentrali Ewropew

(BĊE/2007/1)

(2007/279/KE)

IL-BORD EŻEKUTTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b’mod partikolari l-Artikolu 286,

Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ l-individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità, u dwar il-moviment ħieles ta’ dik id-data  (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 24(8),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 jistabbilixxi l-prinċipji tal-protezzjoni tad-data u r-regoli applikabbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-Komunità u jaħseb għal Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data (DPO) li għandu jinħatar minn kull istituzzjoni u korp tal-Komunità.

(2)

Bis-saħħa ta’ l-Artikolu 24(8) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, kull istituzzjoni jew korp tal-Komunità għandu jadotta regoli ta’ implimentazzjoni oħra dwar l-DPO skond id-dispożizzjonijiet fl-Anness ta’ dak ir-Regolament,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

TAQSIMA 1

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u skop

1.   Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli ġenerali li jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 fir-rigward tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE). B’mod partikolari, tissupplimenta d-dispożizzjonijiet fir-Regolament (KE) Nru 45/2001 dwar il-ħatra u l-istatus ta’ l-DPO, kif ukoll dwar il-ħidmiet, id-dmirijiet u s-setgħat tagħhom.

2.   Din id-Deċiżjoni tikkjarifika wkoll ir-rwoli, il-ħidmiet u d-dmirijiet tal-kontrolluri u l-koordinaturi tal-protezzjoni tad-data u timplimenta r-regoli li bis-saħħa tagħhom is-suġġetti tad-data jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, u bla ħsara għad-definizzjonijiet fir-Regolament (KE) Nru 45/2001, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)

“kontrollur” tfisser maniġer responsabbli għal dipartiment organizzattiv li jiddetermina l-iskopijiet u l-mezzi ta’ l-ipproċessar tad-data personali;

(b)

koordinatur tal-protezzjoni tad-data” tfisser membru ta’ l-istaff li jassisti kontrollur fit-twettiq ta’ l-obbligi ta’ dan ta’ l-aħħar fir-rigward tal-protezzjoni tad-data. Din il-persuna għandha tkun speċjalista fl-immaniġġjar tad-dokumenti.

TAQSIMA 2

L-UFFIĊJAL TAL-PROTEZZJONI TAD-DATA

Artikolu 3

Ħatra, status u kwistjonijiet organizzattivi

1.   Il-Bord Eżekuttiv għandu:

(a)

jaħtar l-DPO minn fost l-istaff tal-BĊE li huma anzjani biżżejjed biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001;

(b)

jiffissa l-mandat ta’ l-DPO ta’ bejn sentejn u ħames snin; u

(ċ)

jirreġistra lill-DPO mar-Regolatur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data (EDPS).

2.   Il-Bord Eżekuttiv għandu jiżgura li l-DPO jista’ jwettaq il-ħidmiet u d-dmirijiet ta’ l-DPO b’mod indipendenti. Mingħajr preġudizzju għal din l-indipendenza:

(a)

l-DPO għandu jkun suġġett għall-kundizzjonijiet ta’ l-impjieg tal-BĊE;

(b)

għall-finijiet amministrativi l-DPO għandu jkun allokat f’wieħed mill-oqsma tax-xogħol tal-BĊE; u

(ċ)

l-istimaturi ta’ l-DPO għandhom jikkonsultaw lir-EDPS qabel ma jistmaw il-ħidma ta’ l-DPO fir-rigward tax-xogħol u d-dmirijiet ta’ l-DPO.

3.   Il-kontrollur rilevanti għandu jiżgura li l-DPO jinżamm infurmat mingħajr dewmien:

(a)

meta tqum kwistjoni li għandha, jew jista’ jkollha, implikazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni tad-data; u

(b)

fir-rigward tal-kuntatti kollha ma’ partijiet esterni dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, b’mod partikolari fir-rigward ta’ kull interazzjoni mar-EDPS.

4.   Il-Bord Eżekuttiv għandu jaħtar Deputat ta’ l-DPO, li għandhom japplikaw għalih il-paragrafi 1 u 2. Id-Deputat ta’ l-DPO għandu jappoġġa lill-DPO fit-twettiq tal-ħidmiet u d-dmirijiet ta’ l-DPO u jagħmilha ta’ deputat fl-assenza ta’ l-DPO.

5.   L-istaff kollu li jipprovdi appoġġ lill-DPO fir-rigward ta’ kwistjonijiet tal-protezzjoni tad-data għandu jaġixxi biss skond l-istruzzjonijiet ta’ l-DPO.

Artikolu 4

Il-ħidmiet u d-dmirijiet ta’ l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data

Meta jkun qed iwettaq il-ħidmiet speċifikati fl-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u fl-Anness ta’ dak ir-Regolament, l-DPO għandu jwettaq id-dmirijiet li ġejjin, wara li jqis il-kontribuzzjonijiet mill-oqsma tax-xogħol rilevanti tal-BĊE meta jkun meħtieġ:

(a)

jagħti parir lill-Bord Eżekuttiv, lill-kontrolluri u lill-koordinaturi tal-protezzjoni tad-data dwar kwistjonijiet li jittrattaw l-applikazzjoni fil-BĊE ta’ dispożizzjonijiet tal-protezzjoni tad-data. L-DPO jista’ jiġi kkonsultat mill-Bord Eżekuttiv, minn kull kontrollur ikkonċernat, mill-Kumitat ta’ l-Istaff jew minn kull individwu dwar kwalunkwe kwistjoni li tittratta l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 45/2001;

(b)

fuq l-inizjattiva ta’ l-DPO innifsu jew fuq it-talba tal-Bord Eżekuttiv, xi kontrollur, il-Kumitat ta’ l-Istaff jew kull individwu, jinvestigaw kwistjonijiet u ġrajjiet direttament relatati mal-ħidmiet u d-dmirijiet ta’ l-DPO li jiġu għall-attenzjoni tad-DPO, u jirrapportaw lura lill-persuna li tkun ikkummissjonat l-investigazzjoni. L-DPO għandu jikkunsidra kwistjonijiet u fatti b’mod imparzjali wara li jqis debitament id-drittijiet tas-suġġett tad-data. Jekk l-DPO jqis li jkun xieraq, l-DPO għandu dlonk jinforma lill-partijiet l-oħra kollha kkonċernati. Jekk min qed jagħmel it-talba huwa individwu, jew min qed jagħmel it-talba jaġixxi f’isem individwu, l-DPO għandu, sakemm ikun possibbli, jiżgura li t-talba tibqa’ kunfidenzjali, sakemm is-suġġett tad-data kkonċernat jagħti l-kunsens tiegħu b’mod ċar biex it-talba tiġi ttrattata mod ieħor;

(ċ)

jikkoopera ma’ l-DPOs ta’ istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Komunità, partikolarment billi jiskambja l-esperjenza u jaqsam in-know-how u jirrappreżenta lill-BĊE fid-diskussjonijiet kollha – minbarra l-kawżi ġudizzjarji – dwar kwistjonijiet tal-protezzjoni tad-data; u

(d)

jibgħat programm annwali ta’ xogħol u rapport annwali dwar l-attivitajiet ta’ l-DPO lill-Bord Eżekuttiv u lir-EDPS.

Artikolu 5

Setgħat ta’ l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data

L-DPO jista’:

(a)

jitlob opinjoni minn kull qasam tax-xogħol tal-BĊE li tittratta kull kwistjoni dwar il-ħidmiet u d-dmirijiet ta’ l-DPO;

(b)

jagħti opinjoni dwar il-legalità ta’ operazzjonijiet ta’ l-ipproċessar attwali jew proposti, jew li tittratta kull kwistjoni dwar in-notifika ta’ l-operazzjonijiet ta’ l-ipproċessar;

(ċ)

jiġbed l-attenzjoni tal-Bord Eżekuttiv lejn kull nuqqas ta’ xi membru ta’ l-istaff fl-osservazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 45/2001; u

(d)

iwettaq il-ħidmiet l-oħra speċifikati fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

TAQSIMA 3

KONTROLLURI U KOORDINATURI TAL-PROTEZZJONI TAD-DATA

Artikolu 6

Ħidmiet u dmirijiet tal-kontrolluri u tal-koordinaturi tal-protezzjoni tad-data

1.   Il-kontrolluri għandhom jiżguraw li l-operazzjonijiet kollha ta’ l-ipproċessar li jinvolvu d-data personali mwettqa fil-qasam tar-responsabbiltà tagħhom ikunu josservaw ir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

2.   Meta jkunu qed iwettqu l-obbligu tagħhom biex jassistu lill-DPO u r-EDPS fil-qadi ta’ dmirijiethom, il-kontrolluri għandhom jipprovdulhom l-informazzjoni kollha, jagħtuhom aċċess għad-data personali u jwieġbu l-mistoqsijiet f’għoxrin jum ta’ xogħol minn meta tiġi rċevuta t-talba.

3.   Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet tal-kontrolluri:

(a)

Il-koordinaturi tal-protezzjoni tad-data għandhom jassistu lill-kontrolluri fit-twettiq ta’ l-obbligi tagħhom, fuq it-talba tal-kontrolluri jew fuq l-inizjattiva tagħhom stess. Meta jagħmlu hekk, il-koordinaturi tal-protezzjoni tad-data għandhom jikkoordinaw ma’ l-istaff tal-kontrolluri, li għandhom jipprovdulhom l-informazzjoni kollha meħtieġa. Dan jista’, fid-diskrezzjoni tal-kontrollur rilevanti, jinkludi l-aċċess għad-data personali pproċessata taħt ir-responsabilità ta’ dak il-kontrollur.

(b)

Il-koordinaturi tal-protezzjoni tad-data għandhom jassistu lill-DPO:

(i)

fl-identifikazzjoni tal-kontrolluri rilevanti ta’ l-operazzjonijiet ta’ l-ipproċessar fir-rigward tad-data personali;

(ii)

fil-pubblikazzjoni tal-parir ta’ l-DPO u fl-appoġġ lill-kontrolluri taħt il-gwida ta’ l-DPO;

(iii)

f'aspetti oħra tal-programm tax-xogħol ta’ l-DPO kif miftiehem bejn l-DPO u l-maniġment tal-koordinaturi.

Artikolu 7

Proċedura ta’ notifika

1.   Qabel ma jiġu introdotti operazzjonijiet ġodda ta’ l-ipproċessar dwar id-data personali, il-kontrollur rilevanti għandu jinnotifika lill-DPO dwar dan bl-użu ta’ l-interface on-line aċċessibbli permezz tal-websajt ta’ l-DPO fl-intranet tal-BĊE. Kull operazzjoni ta’l-ipproċessar li hija suġġetta għal verifika minn qabel bis-saħħa ta’ l-Artikolu 27(3) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, għandha tiġi nnotifikata biżżejjed minn qabel l-introduzzjoni biex ir-EDPS ikun jista’ jivverifikaha minn qabel.

2.   Il-kontrolluri għandhom jinfurmaw lill-DPO minnufih b’kull bidla li taffettwa l-informazzjoni li tinsab f’xi notifika li tkun intbagħtet diġà lill-DPO.

TAQSIMA 4

DRITTIJIET TAS-SUĠĠETTI TAD-DATA

Artikolu 8

Reġistru

Ir-reġistru li jinżamm mill-DPO bis-saħħa ta’ l-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, għandu jservi bħala indiċi ta’ l-operazzjonijiet kollha ta’ l-ipproċessar li jittrattaw data personali mwettqa fil-BĊE. Is-suġġetti tad-data jistgħu jużaw l-informazzjoni li tinsab fir-reġistru biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom skond l-Artikoli 13 sa 19 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Artikolu 9

Eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data

1.   Minbarra d-dritt tagħhom li jiġu infurmati kif jixraq dwar kull ipproċessar tad-data personali tagħhom, is-suġġetti tad-data jistgħu javviċinaw lill-kontrollur rilevanti biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bis-saħħa ta’ l-Artikoli 13 sa 19 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, kif speċifikat hawn isfel.

(a)

Dawn id-drittijiet jistgħu jiġu eżerċitati biss mis-suġġett tad-data jew ir-rappreżentant debitament awtorizzat tagħhom. Dawn il-persuni jistgħu jeżerċitaw kull dritt bħal dan mingħajr ħlas.

(b)

Talbiet biex jiġu eżerċitati dawn id-drittijiet għandhom jiġu indirizzati bil-miktub lill-kontrollur rilevanti. Il-kontrollur għandu jissodisfa biss din it-talba jekk l-identità ta’ min jagħmel it-talba u, jekk rilevanti, id-dritt tiegħu biex jirrappreżenta lis-suġġett tad-data, ikunu ġew ivverifikati kif jixraq. Il-kontrollur għandu mingħajr dewmien jinforma lis-suġġett tad-data bil-miktub jekk it-talba ntlaqgħetx jew le. Jekk it-talba tkun ġiet miċħuda, il-kontrollur għandu jinkludi r-raġunijiet wara ċ-ċaħda.

(ċ)

Il-kontrollur għandu, f’kull ħin fi żmien tliet xhur kalendarji minn meta tiġi rċevuta t-talba, jagħti aċċess bis-saħħa ta’ l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, billi jħalli lis-suġġett tad-data jikkonsulta dawn id-data fil-post jew jirċievi kopja tagħhom, skond kif jippreferi l-applikant.

(d)

Is-suġġetti tad-data jistgħu jikkuntattjaw lill-DPO fil-każ li l-kontrollur ma jirrispettax xi wieħed mil-limiti ta’ żmien fil-paragrafi (b) jew (ċ). Fil-każ ta’ abbuż ovvju minn xi suġġett tad-data fl-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu, il-kontrollur jista’ jirriferi s-suġġett tad-data lill-DPO. Jekk il-każ jintbagħat lill-DPO, l-DPO jiddeċiedi fuq il-mertu tat-talba u l-azzjoni xierqa li għandha tittieħed wara. Fil-każ li ma jintlaħaqx ftehim bejn is-suġġett tad-data u l-kontrollur, iż-żewġ partijiet għandu jkollhom id-dritt li jikkonsultaw lill-DPO.

2.   Membri ta’ l-istaff tal-BĊE jistgħu jikkonsultaw lill-DPO qabel ma’ jagħmlu lment mar-EDPS bis-saħħa ta’ l-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Artikolu 10

Eżenzjonijiet u restrizzjonijiet

1.   Il-kontrollur jista’ jirrestrinġi d-drittijiet imsemmija fl-Artikoli 13 sa 17 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 għar-raġunijiet, u skond il-kundizzjonijiet, stabbiliti fl-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, iżda l-DPO għandu jiġi kkonsultat minn qabel.

2.   Kull persuna affettwata tista’ tistaqsi lir-EDPS biex japplika l-Artikolu 47(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Artikolu 11

Proċedura ta’ investigazzjoni

1.   Kull talba għall-investigazzjoni skond l-Artikolu 4(b) għandha tiġi indirizzata lill-DPO bil-miktub.

2.   L-DPO għandu jibgħat riċevuta tat-talba lil dak li jkun għamel it-talba fi żmien għoxrin jum tax-xogħol minn meta tiġi rċevuta t-talba.

3.   L-DPO jista’ jinvestiga l-kwistjoni fil-post u jitlob stqarrija bil-miktub mill-kontrollur. Il-kontrollur għandu jipprovdi r-risposta tiegħu lill-DPO fi żmien għoxrin jum tax-xogħol, li jibdew igħoddu minn dak il-jum li fih il-kontrollur jirċievi t-talba ta’ l-DPO. L-DPO jista’ jitlob informazzjoni jew assistenza addizzjonali minn kull qasam tax-xogħol tal-BĊE. Il-qasam tax-xogħol għandu jipprovdi dik l-informazzjoni jew assistenza addizzjonali fi żmien 20 jum tax-xogħol mit-talba ta’ l-DPO.

4.   L-DPO għandu jirrapporta lura lil min jagħmel it-talba fi żmien tliet xhur kalendarji minn meta tiġi rċevuta t-talba.

Artikolu 12

Rimedji

Flimkien mar-rimedji preskritti fl-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, li huma disponibbli għas-suġġetti kollha tad-data, ir-rimedji preskritti fil-Kundizzjonijiet ta’ l-Impjieg tal-BĊE għandhom ikunu disponibbli għas-suġġetti tad-data li huma membri ta’ l-istaff tal-BĊE.

TAQSIMA 5

DĦUL FIS-SEĦĦ

Artikolu 13

Dispożizzjoni finali

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak li fih tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Frankfurt am Main, 17 ta’ April 2007.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.