ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
20ta' Jannar 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti ħażniet ta' ħut u gruppi ta' ħażniet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta' qbid

1

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 15.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

20.1.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 41/2007

tal-21 ta' Diċembru 2006

li jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti ħażniet ta' ħut u gruppi ta' ħażniet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta' qbid

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 20 tiegħu,

Wara li kkunsidra Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tal-TAC u l-kwoti (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 2 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2004 tas-26 ta' Frar 2004 li jistabbilixxi miżuri għall-irkuprar tal-ħażna ta' merluzz (3), u b'mod partikolari l-Artikoli 6 u 8 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 811/2004 tal-21 ta' April 2004 li jistabbilixxi l-miżuri għall-irkupru tal-ħażna ta' marlozz tat-Tramuntana (4), u b'mod partikolari l-Artikolu 5 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2166/2005 ta' l-20 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru tal-ħażniet tal-marlozz tan-Nofsinhar u ta' l-awwist tan-Norveġja fil-Baħar Kantabriju u fil-Punent tal-Peniżola Iberika (5), u b'mod partikolari l-Artikoli 5 u 6 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 388/2006 tat-23 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi pjan multiannwali għall-isfruttar sostenibbli tal-ħażna ta' lingwata fil-Bajja ta' Biscay (6), u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Billi:

(1)

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 jeħtieġ li l-Kunsill jadotta l-miżuri meħtieġa biex jiġu żgurati l-aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi u l-iżvolġiment sostenibbli ta' attivitajiet ta' sajd fil-kunsiderazzjoni tal-pariri xjentifiċi disponibbli u, b'mod partikolari, ir-rapport imħejji mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF).

(2)

Skond l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, hija r-responsabbiltà tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Qabdiet Totali Permessi (TAC) għal kull tip ta' sajd jew grupp ta' tipi ta' sajd. L-opportunitajiet ta' sajd għandhom jiġu allokati lill-Istati Membri u pajjiżi terzi skond il-kriterji stipulati fl-Artikolu 20 ta' dak ir-Regolament.

(3)

Sabiex tiġi żgurata ġestjoni effettiva tat-TACs u l-kwoti, il-kondizzjonijiet speċifiċi li taħthom iseħħu l-operazzjonijiet tas-sajd għandhom jiġu stabbiliti.

(4)

Il-prinċipji u ċerti proċeduri għall-ġestjoni tas-sajd jeħtieġ li jiġu stabbiliti f'livell Komunitarju, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jiżguraw il-ġestjoni tal-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom.

(5)

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 jistabbilixxi d-definizzjonijiet rilevanti dwar l-allokazzjoni ta' l-opportunitajiet ta' sajd.

(6)

L-opportunitajiet ta' sajd għandhom jintużaw skond il-leġislazzjoni Komunitarja dwar is-suġġett, u b'mod partikolari mar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2807/83 tat-22 ta' Settembru 1983 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar ir-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar il-qabdiet ta' ħut ta' l-Istati Membri (7); ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2930/86 tat-22 ta' Settembru 1986 li jiddefinixxi l-karatteristiċi tad-dgħajjes tas-sajd (8); ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1381/87 ta' l-20 ta' Mejju 1987 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-immarkar u dokumentazzjoni ta' bastimenti tas-sajd (9); ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3880/91 tas-17 ta' Diċembru 1991 dwar is-sottomissjoni ta' statistika nominali dwar il-qabda mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal ta' l-Atlantiku (10); ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-politika tas-sajd komuni (11); ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1626/94 tas-27 ta' Ġunju 1994 li jesiġi ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd fil-Mediterran (12) ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1627/94 tas-27 ta' Ġunju 1994 li jniżżel ċerti dispożizzjonijiet rigward permessi speċjali tas-sajd (13) ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 tat-30 ta' Marzu 1998 dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar (14) ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1434/98 tad-29 ta'Ġunju 1998 li jispeċifika l-kondizzjonijiet li taħthom jistgħu jinħattu l-aringi għal skopijiet industrijali li mhux għall-konsum dirett tal-bniedem (15) ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 973/2001 ta' l-14 ta' Mejju 2001 li jistabbilixxi ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta' ċerti ħażniet ta' speċi li jpassu bil-kbir (16) ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002 tas-16 ta' Diċembru 2002 li jistabbilixxi ħtiġijiet speċifiċi ta' aċċess u kondizzjonijiet relattivi għas-sajd ta' ħażniet tal-baħar fond (17) ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 ta' l-4 ta' Novembru 2003 dwar l-immaniġġjar ta' l-isforz għas-sajd li jirrigwarda ċerti żoni u riżorsi tas-sajd tal-Komunità (18) ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2244/2003 tat-18 Diċembru 2003 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet dettaljati dwar is-sistemi ta' sorveljanza tal-vapuri bbażata fuq satellita (19) ir-Regolament (KE) Nru 423/2004, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi marittimi ħajjin ta' l-Antartiku (20) ir-Regolament (KE) Nru 811/2004, ir-Regolament (KE) Nru 2166/2005 ,ir-Regolament (KE) Nru 388/2006 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jiffissa għall-2007 u l-2008 l-opportunitajiet ta' sajd għal Bastimenti tas-sajd Komunitarji għal ċerti ħażniet ta' ħut tal-baħar fond (21).

(7)

Huwa meħtieġ, wara l-pariri tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES), li tinżamm applikata sistema temporanja għall-ġestjoni tal-limiti tal-qbid ta' l-inċova fiż-żona VIII ta' l-ICES.

(8)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1116/2006 ta' l-20 ta' Lulju 2006 li jipprojbixxi s-sajd għall-inċova fis-sub-żona ta' l-ICES VIII (22) għandu jitħassar.

(9)

Huwa meħtieġ, skond il-pariri ta' l-ICES, li tinżamm applikata u tiġi eżaminata mill-ġdid sistema temporanja għall-ġestjoni ta' l-isforzi tas-sajd għaċ-ċiċċirell fiż-żoni IIIa u IV u l-ilmijiet tal-KE taż-żona ICES IIa.

(10)

Bħala miżura tranżizzjonali fid-dawl tal-pariri xjentifiċi l-aktar reċenti ta' l-ICES, l-isforz tas-sajd għal ċerti speċi tal-qiegħ għandu jitnaqqas aktar.

(11)

Skond l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 huwa d-dmir tal-Kunsill li jiddeċiedi dwar il-kondizzjonijiet assoċjati mal-limiti tal-qbid u/jew limiti ta' l-isforz tas-sajd. Il-pariri xjentifiċi jindikaw li qbid sostanzjali li jisboq it-TACs miftiehma jippreġudika s-sostenibbiltà ta' l-operazzjonijiet tas-sajd. Huwa għalhekk xieraq li jiġu introdotti kondizzjonijiet assoċjati li jissarfu f'implimentazzjoni aħjar tal-possibbiltajiet ta' sajd miftiehma.

(12)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2006, l-Organizzazzjoni Għas-Sajd fil-Majjistral ta' l-Atlantiku (NAFO) adottat numru ta' miżuri tekniċi u ta' kontroll. Huwa meħtieġ li dawn il-miżuri jiġu implimentati.

(13)

Fil-XXV Laqgħa Annwali fl-2006, il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku (CCAMLR) adottat limiti ta' qbid rilevanti għall-ħażniet disponibbli għal sajd stabbilit minn kwalunkwe Membru tas-CCAMLR. Is-CCAMLR approvat ukoll il-parteċipazzjoni ta' bastimenti tal-Komunità f'sajd esploratorju għad-Dissostichus spp. fis-Subżoni FAO 88.1 u 88.2 u wkoll fid-Diviżjonijiet 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) u 58.4.3b) u rabtet l-attivitajiet tas-sajd rilevanti ma' limiti ta' qbid u ta' qbid inċidentali, u wkoll għal ċerti miżuri tekniċi speċifiċi. Dawk il-limiti u miżuri tekniċi għandhom jiġu applikati wkoll.

(14)

Għall-fini ta' konformità ma' l-obbligi internazzjonali li l-Kummissjoni impenjat ruħha fihom bħala Parti Kontraenti għas-CCAMLR, li jinkludu l-obbligu li tapplika l-miżuri adottati mill-Kummissjoni tas-CCAMLR, it-TACs adottati minn dik il-Kummissjoni għall-istaġun 2006-2007 u l-limiti ta' l-istaġun korrispondenti għandhom japplikaw.

(15)

Skond l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 huwa meħtieġ li jiġu identifikati l-ħażniet li huma suġġetti għal miżuri varji msemmija fih.

(16)

Bi qbil mal-proċeduri previsti fil-ftehimiet jew protokolli dwar relazzjonijiet tas-sajd, il-Komunità wettqet konsultazzjonijiet dwar drittijiet tas-sajd man-Norveġja (23), il-Ġżejjer Faroe (24), u Greenland (25).

(17)

Il-Komunità hija parti kontraenti għal bosta organizzazzjonijiet reġjonali għas-sajd. Dawk l-organizzazzjonijiet taw il-parir li għal ċerti speċi jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew limitazzjonijiet ta' l-isforz tas-sajd u regoli ta' konservazzjoni oħra. Dawk ir-rakkomandazzjonijiet għandhom għalhekk jiġu implimentati mill-Komunità.

(18)

Għall-aġġustament tal-limitazzjonijiet ta' l-isforzi tas-sajd għall-merluzz kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 423/2004 jinżammu arranġamenti alternattivi sabiex l-isforzi tas-sajd jiġu ġestiti b'mod konsistenti mat-TAC, kif stabbilit fl-Artikolu 8(3) ta' dak ir-Regolament .

(19)

Ċerti dispożizzjonijiet temporanji għandhom jinżammu dwar l-użu ta' data VMS sabiex jipprovdu għal aktar effiċjenza u effettività fil-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza tal-ġestjoni ta' l-isforzi.

(20)

Il-pariri xjentifiċi jindikaw li l-ħażniet ta' barbun tat-tbajja' u tal-lingwata fil-Baħar tat-Tramuntana mhumiex mistada b'mod sostenibbli u li l-livelli ta' rimi tal-barbun tat-tbajja' huma għoljin ħafna. Il-pariri xjentifiċi u l-pariri tal-Kunsill Konsultattiv Reġjonali għall-Baħar tat-Tramuntana jindikaw li huwa xieraq li jiġu aġġustati l-opportunitajiet tas-sajd f'termini ta' l-isforzi tas-sajd ta' bastimenti li jarmaw għall-barbun tat-tbajja'.

(21)

Il-pariri xjentifiċi jirrakkomandaw l-adozzjoni ta' pjan ta' rkupru għall-ħażniet ta' lingwata fil-Kanal tal-Punent.Jeħtieġ l-applikazzjoni ta' skema proviżorja tal-ġestjoni ta' l-isforzi, u fl-istess waqt il-Kunsill qed jikkunsidra arranġament fit-tul. Għall-ħażniet ta' merluzz fil-Baħar tat-Tramuntana, fl-iSkagerrak u l-Kanal tal-Punent, fil-Baħar Irlandiż u fil-punent ta' l-Iskozja, u l-ħażniet ta' marlozz u ta' awwista tan-Norveġja fiż-żoni ICES VIIIc u IXa, jeħtieġ li tiġu adattati l-livelli ta' l-isforzi permessibbli fi ħdan l-iskema tal-ġestjoni.

(22)

Biex jikkontribwixxu għall-konservazzjoni tal-ħażniet tal-ħut, ċerti miżuri supplimentari ta' kontroll u kondizzjonijiet tekniċi għas-sajd għandhom jiġu implimentati fl-2007.

(23)

Investigazzjonijiet xjentifiċi wrew li l-prassi ta' sajd bl-ixkitti u l-pariti fiż-żoni ta' l-ICES VIVIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk and XII jikkostitwixxu theddida serja għall-ispeċi tal-baħar fond. Madankollu, miżuri transitorji li jippermettu dan is-sajd taħt ċerti kondizzjoni għandhom jiġu implimentat sakemm jiġu adottati miżuri aktar permanenti.

(24)

Sabiex jiġi żgurat sfruttament sostenibbli ta' ħażniet ta' marlozz u biex jitnaqqas ir-rimi, l-aħħar żviluppi dwar l-irkaptu selettiv għandhom jinżammu bħala miżuri tranżizzjonali fiż-Żoni ta' l-ICES VIIIa, VIIIb u VIIId.

(25)

Jeħtieġ li jittejjeb il-kontroll tal-ħatt l-art u t-trasbord ta' ħut iffriżat minn bastimenti ta' pajjiżi terzi li jinħattu fil-portijiet tal-Komunità. F'Novembru 2006 il-Kummissjoni tas-Sajd fil-Grigal ta' l-Atlantiku (NEAFC) adottat rakkomandazzjoni li tinvolvi l-kontroll mill-Istat tal-port. L-implimentazzjoni ta' dik ir-rakkomandazzjoni fl-ordni legali tal-Komunità għandha tiġi żgurata.

(26)

F'Novembru 2006 in-NEAFC għamlet rakkomandazzjoni għas-sostituzzjoni ta' numru ta' bastimenti fil-lista ta' bastimenti li kienu kkonfermati li żvolġew sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat. L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet fl-ordni legali Komunitarju għandu jiġi żgurat

(27)

Bħala kontribuzzjoni għall-konservazzjoni tal-qarnit u b'mod partikolari għall-ħarsien taż-żgħar tiegħu, huwa meħtieġ li jiġi stabbilit, fl-2007, qies minimu ta' qarnit mill-ilmijiet marittimi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi u li jinsabu fir-reġjun CECAF sakemm jiġi adottat regolament li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98.

(28)

Fid-dawl tal-parir mill-STECF, is-sajd bix-xbieki tat-tkarkir bit-travu li jużaw impulsi ta' kurrent elettriku se jkun permess fiż-żoni ta' l-ICES IVc u IVb fin-nofsinhar taħt ċerti kondizzjonijiet.

(29)

Fil-Laqgħa Annwali fl-2006, il-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali (IATTC) adottat limitazzjonijiet ta' qbid għal tonn tal-pinen sofor, it-tonn għajnu kbira u l-palamit. Għalkemm il-Komunità m'hijiex membru ta' l-IATTC, huwa meħtieġ li jiġu implimentati dawk il-miżuri biex tiġi żgurata l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi taħt il-ġurisdizzjoni ta' dik l-organizzazzjoni.

(30)

Fit-Tieni Laqgħa Annwali tagħha, il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Paċifiku tal-Punent u Ċentrali (WCPFC) adottat limitazzjonijiet ta' qbid għat-tonn tal-pinen sofor, it-tonn għajnu kbira u l-palamit, kif ukoll miżuri tekniċi f'dak li għandu x'jaqsam mat-trattament ta' qabdiet inċidentali. Il-Komunità hija Parti Kontraenti tal-WCPFC minn Jannar 2005. Huwa għalhekk meħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fil-liġijiet tal-Komunità sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi taħt il-ġurisdizzjoni ta' dik l-organizzazzjoni.

(31)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2006, il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Preservazzjoni tat-Tonn Atlantiku (ICCAT) adottat tabelli li jindikaw in-nuqqas ta' utilizzazzjoni u l-utilizzazzjoni żejda tal-possibbiltajiet tas-sajd tal-partijiet kontraenti ta' l-ICCAT. F'dak il-kuntest, l-ICCAT adottat Deċiżjoni li fiha osservat li matul is-sena 2004, il-Komunità ma kenitx sfruttat biżżejjed il-kwota tagħha għal diversi ħażniet.

(32)

Sabiex jiġu rispettati l-aġġustamenti għall-kwoti tal-Komunità stabbiliti mill-ICCAT, huwa meħtieġ li d-distribuzzjoni ta' l-opportunitajiet tas-sajd li jinħolqu minn nuqqas ta' konsum tal-kwoti ssir fuq il-bażi tal-kontribuzzjoni rispettiva ta' kull Stat Membru lejn in-nuqqas ta' użu tal-kwota mingħajr ma jiġu mmodifikati l-arranġamenti tad-distribuzzjoni li jitrattaw l-allokazzjoni annwali tat-TACs.

(33)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2006, l-ICCAT adottat għadd ta' miżuri tekniċi għal ċerti ħażniet ta' speċi li jpassu ħafna fl-Atlantiku u l-Mediterran, u speċifikat inter alia daqs minimu ġdid għat-tonn, restrizzjonijiet tas-sajd f'ċerti żoni u perjodi ta' żmien għall-ħarsien tat-tonn għajnu kbira, miżuri dwar attivitajiet ta' sajd bħala sport u rikreazzjonali fil-Baħar Mediterran u l-istabbiliment ta' programm ta' kampjunar għall-istima tad-daqs tat-tonn fil-gaġeġ. Bħala kontribut għall-konservazzjoni tal-ħażniet ta' ħut huwa neċessarju li jiġu implimentati dawn il-miżuri fl-2007 sakemm jiġi adottat regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 973/2001]

(34)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha ta' l-2006, l-Organizzazzjoni tas-Sajd tax-Xlokk ta' l-Atlantiku (SEAFO) adottat miżuri ta' konservazzjoni sabiex ċerti żoni jingħalqu mill-1 ta' Jannar 2007 u b'hekk jiġu protetti ħabitats vulnerabbli tal-baħar fond, il-projbizzjoni tat-trasbord fuq il-baħar fiż-Żona tal-Konvenzjoni fi sforz kontra attivitajiet ta' Sajd illegali, mhux rapportati jew mhux regolati(IUU), skema ta' kontroll temporanja li temenda l-Arranġament Temporanju anness mal-Konvenzjoni SEAFO, l-inkorporazzjoni tal-Miżuri ta' Konservazzjoni li ġew adottati fil-Laqgħa Annwali ta' l-2005, kif ukoll miżuri tekniċi sabiex titnaqqas il-mortalità ta' l-għasafar tal-baħar mill-attivitajiet tas-sajd. Dawn il-miżuri jorbtu lill-Komunità u għalhekk għandhom jiġu implimentati.

(35)

M'għadux xieraq li jingħataw opportunitajiet ta' sajd għall-bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Barbados, Gujana, Surinam, Trinidad u Tobago, il-Ġappun u l-Korea fl-ilmijiet tal-Gujana Franċiża minħabba n-nuqqas ta' utilizzazzjoni ta' opportunitajiet ta' sajd, dan għandu jkun rifless fid-dispożizzjonijiet speċifiċi li jirrigwardaw id-Dipartiment tal-Gujana Franċiża.

(36)

Sabiex jiġi żgurat li r-rendikont tal-qbid ta' stokkafixx minn pajjiżi terzi ikun korrett, huwa meħtieġ li jinżammu d-dispożizzjonijiet ta' kontroll fuq tali bastimenti.

(37)

Sabiex jiġi assigurat l-għajxien tas-sajjieda tal-Komunità u sabiex jiġi evitat li r-riżorsi jiġu pperikolati kif ukoll kwalunkwe diffikultà li tista' tirriżulta minħabba l-iskadenza tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 51/2006 tat-22 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi għall-2006 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet marbuta ma' certi ħażniet ta' ħut u gruppi ta' ħażniet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għall-bastimenti tal-Komunità, fl-ilmijiet fejn huma meħtieġa l-limitazzjonijiet tal-qbid (26), huwa essenzjali li dan is-sajd jinfetaħ fl-1 ta' Jannar 2007 u li f'Jannar 2007 jinżammu fis-seħħ xi wħud mir-regoli ta' dak ir-Regolament. Minħabba l-urġenza tal-kwistjoni, huwa essenzjali li tingħata deroga għall-perjodu ta' sitt ġimgħat imsemmi f'paragrafu I(3) tal-Protokoll dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, annessa mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għas-sena 2007, għal ċerti ħażniet ta' ħut u gruppi ta' ħażniet ta' ħut, u l-kondizzjonijiet assoċjati li taħthom jistgħu jintużaw tali opportunitajiet tas-sajd.

Barra minn hekk dan ir-Regolament jiffissa ċerti limiti għall-isforzi kif ukoll kondizzjonijiet assoċjati għal Jannar 2008, u għal ċerti ħażniet ta' l-Antartiku, jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet speċifiċi għall-perjodi stabbiliti fl-Anness IE.

Artikolu 2

Il-kamp ta' applikazzjoni

1.   Ħlief fejn hu pprovdut mod ieħor, dan ir-Regolament għandu japplika għal:

(a)

Bastimenti tas-sajd tal-Komunità (“Bastimenti tal-Komunità”); kif ukoll

(b)

bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u huma reġistrati f'pajjiżi terzi (“bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi”) f'ilmijiet tal-Komunità (“ilmijiet tal-KE”).

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, dan ir-Regolament m'għandux japplika għal operazzjonijiet tas-sajd imwettqa biss għal skopijiet ta' investigazzjoni xjentifika u li jsiru bil-permess u taħt l-awtorità ta' l-Istat Membru kkonċernat u li ġew infurmati bihom bil-quddiem il-Kummissjoni u l-Istat Membru li fl-ilmijiet tiegħu tkun qed issir ir-riċerka.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, flimkien mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“qabdiet totali permessi” (TAC) tfisser il-kwantità li tista' tinqabad u tinħatt l-art minn kull ħażna kull sena;

(b)

“kwota” tfisser proporzjon mit-TAC allokata lill-Komunità, lill-Istati Membri jew lil pajjiżi terzi;

(ċ)

“ilmijiet internazzjonali” ifissru ilmijiet li ma jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' ebda Stat;

(d)

“Żona Regolatorja tan-NAFO” tfisser il-parti taż-żona tal-Konvenzjoni ta' l-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO) li ma taqax taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' l-Istati tal-kosta;

(e)

“Skagerrak” ifisser iż-żona kkonfinata mill-punent minn linja miġbuda mill-fanal ta' Hanstholm għall-fanal ta' Lindesnes u min-nofsinhar minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen għall-fanal ta' Tistlarna u minn dan il-punt għall-eqreb punt fuq il-kosta Svediża;

(f)

“Kattegat” ifisser iż-żona kkonfinata mit-tramuntana minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen għall-fanal ta' Tistlarna u minn dak il-punt għall-eqreb punt fuq il-kosta Svediża u min-nofsinhar minn linja miġbuda minn Hasenøre għal Gnibens Spids, minn Korshage għal Spodsbjerg u minn Gilbjerg Hoved għal Kullen;

(g)

“Golf ta' Cadiz” tfisser iż-żona ta' l-ICES IXa lvant tal-lonġitudni 7o23'48"W.

(h)

“Żona Regolatorja NEAFC” tfisser l-ilmijiet taż-Żoni tal-Konvenzjoni kif definiti fil-Konvenzjoni tal-Kummissjoni tas-Sajd fil-Grigal ta' l-Atlantiku (NEAFC) li jmorru lil hinn mill-ilmijiet taħt il-ġurisdizzjoni tal-Partijiet Kontraenti ta' l-NEAFC.

Artikolu 4

Żoni tas-sajd

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet taż-żoni li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)

Żoni ICES (il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) huma kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3880/91;

(b)

Żoni CECAF (Atlantiku Ċentrali tal-Lvant jew iż-żona maġġuri 34 tal-FAO tas-sajd) huma kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2597/95 tat-23 ta' Ottubru 1995 dwar is-sottomissjoni ta' statistiċi nominali tas-sajd mill-Istati Membri li jistadu f'żoni li m'humiex fin-Nord Atlantiku (27);

(ċ)

Żoni NAFO (Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Majjistral ta' l-Atlantiku) huma kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2018/93 tat-30 ta' Ġunju 1993 dwar il-preżentazzjoni ta' l-istatistika tal-qabda u ta' l-attività mibgħuta mill-Istati Membri li jistadu fil-Majjistral ta' l-Atlantiku (28),

(d)

Żoni CCAMLR (Il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku) huma kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 601/2004;

(e)

Iż-żona tal-IATTC (il-Konvenzjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali) hija hekk kif definita fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/539/KE tat- 22 ta' Mejju 2006 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni għat-Tisħiħ tal-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni ta' l-1949 bejn l-Istati Uniti ta' l-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika (29);

(f)

Iż-żona tal-WCPFC (il-Konvenzjoni għas-Sajd fil-Paċifiku tal-Punent u Ċentrali) hija hekk kif definita fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/75/KE tas-26 ta' April 2004 dwar l-adeżjoni tal-Komunità mal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta' Stokkijiet ta' Ħut Migratorju fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent (30);

(g)

Iż-żona tal-ICCAT (il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Preservazzjoni tat-Tonn Atlantiku) hija hekk kif definita fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 86/238/KEE tad-9 ta' Ġunju 1986 dwar l-Adeżjoni tal-Komunità fil-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn ta' l-Atlantiku, kif emendata bil-Protokoll mehmuż ma' l-Att Finali tal-Konferenza tal-Plenipotenzjari ta' l-Istati li jifformaw Parti mill-Konvenzjoni ffirmata f'Pariġi fl-10 ta' Lulju 1986 (31);

(h)

Żoni tas-SEAFO (Organizzazzjoni ta' Sajd tax-Xlokk ta' l-Atlantiku) huma kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2002/738/KE tat-22 ta' Lulju 2002 dwar il-konklużjoni mill-Komunità Ewropea dwar il-Konvenzjoni tal-Ħarsien u l-Amministrazzjoni ta' Risorsi tas-Sajd fix-Xlokk ta' l-Oċean Atlantiku (32);

(i)

iż-żona tal-GFCM (il-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran) hija hekk kif definita fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/416/KE tas-16 ta' Ġunju 1998 dwar l-adeżjoni tal-Komunita' Ewropea mal-Kummissjoni tas-Sajd Ġenerali għall-Mediterran (33);

KAPITOLU II

L-OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD U L-KONDIZZJONIJIET ASSOĊJATI GĦALL-BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ

Artikolu 5

Limiti ta' qbid u allokazzjonijiet

1.   Il-limiti ta' qbid għall-bastimenti tal-Komunità fl-ilmijiet tal-Komunità jew f'ċerti ilmijiet mhux tal-Komunità u l-allokazzjoni ta' tali limiti ta' qbid bejn l-Istati Membri kif ukoll il-kondizzjonijiet addizzjonali skond l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 huma stipulati fl-Anness I

2.   Il-bastimenti tal-Komunità huma b'dan awtorizzati li jagħmlu qabdiet, fil-limiti tal-kwoti stabbiliti fl-Anness I, f'ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tas-sajd tal-Gżejjer Faroe, Greenland, l-Iżlanda u n-Norveġja, u ż-żona tas-sajd madwar Jan Mayen, suġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 10, 17 u 18.

3.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-limiti tal-qabdiet finali għas-sajd għaċ-ċiċċirell fiż-Żoni IIIa u IV u l-ilmijiet tal-KE taż-żona ta' l-ICES IIa skond ir-regoli stipulati fil-punt 6 ta' l-Anness IIID.

4.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-limiti ta' qbid għall-capelin fiż-żoni V, ta' l-ICES u l-ilmijiet ta' Greenland taż-żona XIV ta' l-ICES disponibbli għall-Komunità ekwivalenti għal 7,7 % tat-TAC tal-capelin malli t-TAC jiġi stabbilit.

5.   Il-limiti ta' qbid għall-ħażna tan-Norway pout fiż-żona ta' l-ICES IIIa u fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni ta' l-ICES IIa u IV, għall-ħażna tal-laċċa kaħla fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni ta' l-ICES Iia u IV u għall-ħażna ta' inċova fiż-żona ta' l-ICES VIII jistgħu jiġu riveduti mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 fid-dawl ta' informazzjoni xjentifika miġbura fl-ewwel nofs ta' l-2007.

6.   Għandu jkun ipprojbit li bastimenti Komunitarji jistadu għal, iżommu abbord, jittrasbordaw jew iħottu l-art l-ispeċi li ġejjin fl-ilmijiet kollha, kemm tal-Komunità kif ukoll dawk li mhumiex.

Gabdoll (Cetorhinus maximus)

Kelb il-baħar Abjad (Carcharodon carcharias).

7.   Għandu jiġi projbit li bastimenti Komunitarji jistadu għall-orange roughy (Hoplostethus atlanticus) fil-partijiet taż-żoni V, VI u VII ta' l-ICES li jagħmlu parti miż-żona regolatorja ta' l-NEAFC.

8.   Għandu jiġi pprojbit li bastimenti Komunitarji jistadu għar-redfish (Sebastes mentella) fil-partijiet taż-Żoni I u II ta' l-ICES li jagħmlu parti miż-żona Regolatorja ta' l-NEAFC mill-1 ta' Jannar 2007 sat-30 ta' Ġunju 2007, bl-eċċezzjoni ta' qabdiet inċidentali li ma jistgħux jiġu evitati. Din il-projbizzjoni għandha tapplika wkoll mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2007, jekk hekk reakkomandat minn-NEAFC. F' dak il-każ, il-Kummissjoni għandha tippubblika notifika tar-Rakkomandazzjoni tan-NEAFC fis-serje 'C' tal-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 6

Dispożizzjonijiet speċjali dwar l-allokazzjonijiet

1.   L-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati Membri kif stabbiliti fl-Anness I għandha tkun bla preġudizzju għal:

(a)

skambji magħmula f'konformità ma' l-Artikolu 20(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(b)

allokazzjonijiet mill-ġdid magħmula f'konformità ma' l-Artikoli 21(4), 23(1) u 32(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93;

(c)

ħatt l-art addizzjonali permess skond l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(d)

kwantitajiet miżmuma f'konformità ma' l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(e)

tnaqqis magħmul f'konformità ma' l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

2.   Għall-fini taż-żamma tal-kwoti li jkunu se jiġu ttrasferiti għall-2008, l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu japplika, permezz ta' deroga minn dak ir-Regolament, għall-ħażniet kollha suġġetti għal TAC analitiku.

Artikolu 7

Limiti ta' l-isforzi tas-sajd u l- kondizzjonijiet assoċjati għall-ġestjoni tal-ħażniet

1.   Mill-1 ta' Frar 2007 sal-31 ta' Jannar 2008, il-limiti fuq l-isforzi tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati li huma stipulati fi:

(a)

L-Anness IIA għandu japplika għall-ġestjoni ta' ċerti ħażniet fi Kattegat, Skagerrak u ż-Żoni ta' l-ICES IV, VIa, VIIa, VIId u l-ilmijiet tal-KE taż-żoni ta' l-ICES IIa;

(b)

L-Anness IIb għandu japplika għall-ġestjoni tal-marlozz u l-awwist tan-Norveġja fiż-żoni ta' l-ICES VIIIc u IXa bl-eċċezzjoni tal-Golf ta' Cadiz.

(c)

L-Anness IIC għandu japplika għall-ġestjoni tal-ħażna tal-lingwata fiż-żona ta' l-ICES VIIe;

(d)

L-Anness IID għandu japplika għall-ġestjoni ta' ċerti ħażniet taċ-ċiċċirell fiż-żoni ta' l-ICES IIIa u IV u l-ilmijiet tal-KE taż-żoni ta' l-ICES IIa;

2.   Għall-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Jannar 2007 , għall-ħażniet imsemmija fil-paragrafu 1 l-isforzi tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati, stipulati fl-Annessi IIA, IIB, IIC u IID tar-Regolament (KE) Nru 51/2006 għandhom jibqgħu japplikaw.

3.   Il-bastimenti li jużaw tipi ta' rkaptu identifikati fil-punt 4.1 ta' l-Anness IIA, u fil-punt 3 ta' l-Annessi IIB u IIC rispettivament, kif ukoll li jistadu fiż-żoni definiti fil-punt 2 ta' l-Anness IIa, u fil-punt 1 ta' l-Annessi IIB u IIC rispettivament, għandu jkollhom permess speċjali tas-sajd maħruġ skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1627/94, skond kif inhu stipulat f'dawn l-Annessi.

4.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-isforz tas-sajd finali għall-2007 għas-sajd għaċ-ċiċċirell fiż-żoni ta' l-ICES IIIa u IV u fl-ilmijiet tal-KE taż-żona ta' l-ICES IIa skond ir-regoli stipulati fil-punt 7 ta' l-Anness IID.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li għall-2007 l-livelli ta' l-isforzi tas-sajd, imkejla bħala ġranet kilowatt barra mill-port, minn bastimenti detenturi ta' permessi tas-sajd għall-baħar fond ma jaqbżux 75 % tal-medja ta' l-isforz tas-sajd annwali magħmul mill-bastimenti ta' l-Istati Membri fl-2003 fi vjaġġi meta nżammu l-permessi tas-sajd fil-baħar fond u kienu jinqabdu speċi tal-baħar fond, kif elenkati fl-Annessi I u II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002. Dan il-paragrafu għandu japplika biss għal vjaġġi tas-sajd li fihom inqabdu aktar minn 100kg ta' speċi tal-baħar fond, minbarra l-greater silver smelt.

Artikolu 8

Il-kondizzjonijiet għall-ħatt l-art tal-qabdiet u qabdiet inċidentali

1.   Ħut minn ħażniet li għalihom il-limiti ta' qbid huma stabbiliti għandhom jinżammu abbord jew jinħattu l-art biss jekk:

(a)

il-qabdiet saru minn bastimenti ta' Stat Membru li għandu kwota u dik il-kwota ma ntlaħqitx; jew

(b)

il-qabdiet jikkonsistu f'parti minn sehem tal-Komunità li ma jkunx ġie allokat permezz ta' kwota bejn l-Istati Membri, u dak is-sehem ma jkunx ġie eżawrit.

2.   Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, il-ħut li ġej jista' jinżamm abbord u jinħatt l-art anki jekk l-Istat Membru m'għandux kwoti jew, il-kwoti jew l-ishma jkunu eżawriti:

(a)

speċi, minbarra l-aringi u l-kavalli, li

(i)

jinqabdu mħallta ma' speċi oħrajn bi xbieki li l-qies tal-malji tagħhom huwa inqas minn 32 mm f'konformità ma' l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 850/98, u

(ii)

ma jintgħażlux la abbord u lanqas mal-ħatt l-art;

jew

(b)

kavalli, meta

(i)

jinqabdu mħallta mas-sawrell jew sardin (pilchard);

(ii)

ma jaqbżux 10 % tal-piż totali ta' kavalli, sawrell u sardin abbord u;

(iii)

il-qabdiet ma jintgħażlux la abbord u lanqas mal-ħatt l-art.

3.   L-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1434/98 m' għandux japplika għal aringi maqbuda fiż-żoni ICES IIIa, IV u VIId u ilmijiet KE taż-żona IIa.

4.   Il-ħatt l-art kollu għandu jitnaqqas mill-kwota jew, jekk sehem il-Komunità ma jkunx ġie allokat bejn l-Istati Membri permezz ta' kwoti, minn sehem il-Komunità, ħlief għall-qabdiet magħmula skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2.

5.   Meta għal Stat Membru il-limiti ta' qbid ta' aringi fiż-żoni ICES IIIa, IV u VIId u l-ilmijiet tal-KE taż-żona ta' l-ICES IIA jiġu eżawriti, ikun ipprojbit għall-bastimenti, li jtajru l-bandiera ta' dak l-Istat Membru, u li jkunu rreġistrati fil-Komunità, u li jaħdmu fis-sajd li għalih japplikaw il-limitazzjonijiet rilevanti, li jħottu l-art qabdiet imħallta li jkun fihom l-aringi.

6.   Id-determinazzjoni tal-perċentwal tal-qabdiet inċidentali kif ukoll ir-rimi tagħhom għandhom isiru f'konformità ma' l-Artikoli 4 u 11 tar-Regolament (KE) Nru 850/98.

Artikolu 9

Ħatt l-art ta' ħut imħallat fiż-żoni ta' l-ICES IIIa, IV u VIId u l-ilmijiet tal-KE taż-żona ta' l-ICES IIa

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun fis-seħħ programm ta' kampjunar adegwat li jippermetti l-monitoraġġ effiċjenti ta' ħatt l-art imħallat skond l-ispeċi maqbuda fiż-żoni ta' l-ICES IIIa, IV u VIId u l-ilmijiet tal-KE taż-żona IIa ta' l-ICES.

2.   Qabdiet imħallta fiż-żoni ta' l-ICES IIIa, IV u VIId u ilmijiet tal-KE fiż-żona IIa ta' l-ICES għandhom jinħattu l-art biss f'portijiet u postijiet ta' ħatt fejn ikun fis-seħħ programm ta' teħid ta' kampjuni kif imsemmi fil-paragrafu 1.

Artikolu 10

Limiti ta' l-aċċess

L-ebda sajd minn bastimenti tal-Komunità m'għandu jsir fi Skagerrak fil-limiti ta' 12-il mil nawtiku mil-linji bażi tan-Norveġja. Madankollu, il-bastimenti li jtajru l-bandiera tad-Danimarka jew l-Iżvezja għandhom jitħallew jistadu sa erba' mili mil-linji bażi tan-Norveġja.

Artikolu 11

Miżuri tranżizzjonali tekniċi u ta' kontroll

Miżuri tranżitorji tekniċi u ta' kontroll għall-bastimenti tal-Komunità għandhom ikunu kif stipulati fl-Anness III.

KAPITOLU III

LIMITI TA' QBID U KONDIZZJONIJIET ASSOĊJATI GĦAL BASTIMENTI TAS-SAJD TA' PAJJIŻI TERZI

Artikolu 12

Miżuri tranżizzjonali tekniċi u ta' kontroll

Miżuri tranżizzjonali tekniċi u ta' kontroll għal bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi għandhom ikunu kif stabbiliti fl-Anness III.

Artikolu 13

Awtorizzazzjoni

1.   Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Venezwela jew in-Norveġja u bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-Gżejjer Faroe għandhom ikunu awtorizzati li jagħmlu qabdiet fl-ilmijiet tal-Komunità, fil-limiti ta' qbid stabbiliti fl-Anness I, u suġġetti għall-kondizzjonijiet previsti fl-Artikoli 14 sa16 u l-Artikoli 19 sa 25.

2.   Għandu jkun ipprojbit li bastimenti ta' pajjiżi terzi jistadu għal, iżommu abbord, jittrasbordaw jew iħottu l-art l-ispeċi li ġejjin fl-ilmijiet kollha tal-Komunità:

(a)

Gabdoll (Cetorhinus maximus);

(b)

Kelb il-baħar Abjad (Carcharodon carcharias).

Artikolu 14

Restrizzjonijiet ġeografiċi

1.   Sajd minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja jew li huma rreġistrati fil-Gżejjer Faroe għandu jkun limitat għal dawk il-partijiet taż-żona ta' 200 mil nawtiku li tinsab 'il barra lejn il-baħar minn 12-il mil nawtiku mil-linji ta' bażi ta' l-Istati Membri fiż-żona IV ta' l-ICES, il-Kattegat u l-Oċean Atlantiku fit-tramuntana ta' 43o00'N, ħlief għaż-żona msemmija fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

2.   Sajd fi Skagerrak minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja għandu jitħalla jsir 'il barra minn erba' mili nawtiċi mil-linji ta' bażi tad-Danimarka u l-Iżvezja.

3.   Sajd minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Venezwela għandu jkun limitat għal dawk il-partijiet taż-żona ta' 200 mil nawtiku li tinsab 'il barra minn 12-il mil nawtiku mil-linji ta' bażi tad-Dipartiment tal-Gujana Franċiża.

Artikolu 15

Tranżitu mill-ilmijiet tal-Komunità

Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi fi tranżitu mill-ilmijiet tal-Komunità għandhom jistivaw ix-xbieki tagħhom b'mod li ma jkunux għal-lest biex jintużaw skond il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

xbieki, iċ-ċomb, u rkaptu simili għandhom ikunu maqlugħa minn mad-diriġenti u ħbula u wajers tal-ġbid u l-irfigħ tax-xibka tat-tkarkir;

(b)

ix-xbieki mgħobbija fuq jew 'l fuq mill-gverta għandhom ikunu marbuta fis-sod ma' parti mill-istruttura ta' fuq tal-bastiment.

Artikolu 16

Il-kondizzjonijiet għall-ħatt l-art tal-qabdiet u qabdiet inċidentali

Ħut minn ħażniet li għalihom hemm stabbiliti limiti ta' qbid m'għandux jinżamm abbord jew jinħatt l-art ħlief jekk meħud minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiż terz li għandu kwota u dik il-kwota ma tkunx eżawrita.

KAPITOLU IV

ARRANĠAMENTI TA' LIĊENZJAR GĦAL BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ

Artikolu 17

Liċenzji u kondizzjonijiet assoċjati

1.   Minkejja r-regoli ġenerali dwar liċenzji tas-sajd u permessi tas-sajd speċjali provduti fir-Regolament (KE) Nru 1627/94, is-sajd minn bastimenti tal-Komunità fl-ilmijiet ta' pajjiż terz għandu jkun suġġett għal pussess ta' liċenzja maħruġa mill-awtoritajiet ta' dak il-pajjiż terz.

2.   Madankollu, il-paragrafu 1 m'għandux japplika għall-bastimenti tal-Komunità li ġejjin, huma u jistadu fl-ilmijiet Norveġiżi tal-Baħar tat-Tramuntana:

a)

bastimenti ta' tunnellaġġ ta' 200 GT jew inqas; jew

b)

bastimenti li jkunu qed jistadu għal speċi għall-konsum mill-bniedem, minbarra kavalli; jew

ċ)

bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Iżvezja, skond il-prassi stabbilita.

3.   In-numru massimu ta' liċenzji u kondizzjonijiet assoċjati oħra għandhom jiġu stabbiliti kif stipulat fil-Parti I ta' l-Anness IV. Talbiet għal liċenzji għandhom jindikaw it-tipi ta' sajd u l-isem u l-karatteristiċi tal-bastimenti tal-Komunità li għalihom jintalab il-ħruġ tal-liċenzji u għandhom jiġu indirizzati mill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tressaq dawn it-talbiet lill-awtoritajiet tal-pajjiż terz konċernat.

4.   Jekk Stat Membru jittrasferixxi l-kwota tiegħu lil Stat Membru ieħor (tpartit) fiż-żoni ta' sajd stipulati fil-Parti I ta' l-Anness IV, it-trasferiment għandu jinkludi trasferiment xieraq ta' liċenzji u dan għandu jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni Madankollu, l-għadd totali ta' liċenzji għal kull żona ta' sajd, kif stipulat fil-Parti I ta' l-Anness IV m'għandux jinqabeż.

5.   Il-bastimenti tal-Komunità għandhom jikkonformaw mal-miżuri ta' konservazzjoni u kontroll u d-dispożizzjonijiet l-oħra kollha li jirregolaw iż-żona li jaħdmu fiha.

Artikolu 18

Il-Gżejjer Faroe

Il-bastimenti tal-Komunità liċenzjati biex jaħdmu f'sajd dirett għal speċi waħda fl-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe jistgħu jistadu speċifikament għal speċi oħra sakemm huma jinnotifikaw bil-quddiem lill-awtoritajiet tal-Gżejjer Faroe.

KAPITOLU V

ARRANĠAMENTI TA' LIĊENZJAR GĦAL BASTIMENTI TAS-SAJD TA' PAJJIŻI TERZI

Artikolu 19

L-obbligu tal-pussess ta' liċenzja u permess speċjali tas-sajd

1.   Minkejja l-Artikolu 28b tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, bastimenti tas-sajd ta' inqas minn 200 GT li jtajru l-bandiera tan-Norveġja għandhom ikunu eżentati mill-obbligu li jkollhom liċenzja u permess speċjali tas-sajd.

2.   Il-liċenzja u l-permess speċjali tas-sajd għandhom jinżammu abbord. Madankollu, bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-Gżejjer Faroe jew in-Norveġja għandhom ikunu eżentati minn dak l-obbligu.

3.   Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi awtorizzati li jistadu fil-31 ta' Diċembru 2006 jistgħu jkomplu jistadu mill-1 ta' Jannar 2007 sakemm il-lista tal-bastimenti tas-sajd li huma awtorizzati jistadu tiġi mressqa lil, u approvata mill-Kummissjoni.

Artikolu 20

Applikazzjoni għal liċenzja u permess speċjali tas-sajd

Applikazzjoni lill-Kummissjoni għal liċenzja u permess speċjali tas-sajd minn awtorità ta' pajjiż terz għandha tkun akkumpanjata mill-informazzjoni li ġejja:

(a)

isem il-bastiment;

(b)

in-numru ta' reġistrazzjoni;

(ċ)

l-ittri u n-numri esterni ta' identifikazzjoni;

(d)

il-port ta' reġistrazzjoni;

(e)

l-isem u l-indirizz tas-sid jew is-sid tan-nolleġġ;

(f)

il-piż gross f'tunnellati u t-tul totali;

(g)

is-saħħa tal-magna/i;

(h)

il-kodiċi u l-frekwenza tar-radju;

(i)

il-metodu ta' sajd previst;

(j)

iż-żona ta' sajd prevista;

(k)

l-ispeċi li għalihom huwa previst is-sajd;

(l)

il-perjodu li għalih qed tintalab liċenzja.

Artikolu 21

Għadd ta' liċenzji

L-għadd ta' liċenzji u l-kondizzjonijiet l-oħra assoċjati għandhom jiġu stabbiliti kif stipulat fil-Parti II ta' l-Anness IV.

Artikolu 22

Tħassir u rtirar

1.   Liċenzji u permessi tas-sajd jistgħu jitħassru bil-ħsieb li jinħarġu liċenzji u permessi speċjali tas-sajd ġodda. Tali tħassir għandu jibda jgħodd mill-jum ta' qabel id-data tal-ħruġ tal-liċenzji u l-permessi speċjali tas-sajd il-ġodda mill-Kummissjoni. Il-liċenzji u l-permessi tas-sajd il-ġodda jibdew jgħoddu mid-data tal-ħruġ tagħhom.

2.   Liċenzji u permessi speċjali tas-sajd għandhom jiġu rtirati kompletament jew parzjalment qabel id-data ta' l-iskadenza tagħhom jekk il-kwota tal-ħażna partikolari kif stipulat fl-Anness I tkun ġiet eżawrita.

3.   Liċenzji u permessi tas-sajd speċjali għandhom jiġu rtirati fil-każ ta' kull nuqqas fil-konformità ma' l-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Artikolu 23

Nuqqas ta' konformità mar-regoli rilevanti

1.   Għal perjodu li ma jaqbiżx it-12-il xahar, m'għandhom jinħarġu l-ebda liċenzja jew permess speċjali tas-sajd għal bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi li ma jkunux ħarsu l-obbligi stipulati f'dan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni għandha tressaq għand l-awtoritajiet tal-pajjiż terz konċernat l-ismijiet u l-karatteristiċi tal-bastimenti tas-sajd ta' pajjiż terz li ma jkunx se jiġi awtorizzat jistad fiż-żona ta' sajd tal-Komunità fix-xahar jew xhur suċċessivi minħabba ksur tar-regoli rilevanti.

Artikolu 24

L-obbligi tad-detentur ta' liċenzja

1.   Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi għandhom jikkonformaw mal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' kontroll u mad-dispożizzjonijiet l-oħra li jirregolaw is-sajd minn bastimenti tal-Komunità fiż-żona li jaħdmu fiha, b'mod partikolari r-Regolamenti (KEE) Nru 1381/87,(KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 1434/98, u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 tal-21 ta' Diċembru 2005 għall-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi fil-baħar baltiku, fil-Belts u fis-Sound (34).

2.   Il-bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom iżommu ġurnal ta' abbord u fih iniżżlu l-informazzjoni msemmija fil-Parti I ta' l-Anness V.

3.   Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi, minbarra bastimenti li jtajru l-bandiera Norveġiża li jistadu fiż-żona IIIa ta' l-ICES, għandhom jittrażmettu l-informazzjoni msemmija fl-Anness VI lill-Kummissjoni, f'konformità mar-regoli stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 25

Dispożizzjonijiet speċifiċi li jirrigwardaw id-Dipartiment tal-Gujana Franċiża

1.   L-għoti ta' liċenzji għal sajd fl-ilmijiet tad-Dipartiment tal-Gujana Franċiża għandu jkun suġġett għal impenn minn sid il-bastiment tas-sajd ikkonċernat ta' pajjiż terz li jippermetti t-tlugħ abbord ta' osservatur fuq talba tal-Kummissjoni.

2.   Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi li jistadu fl-ilmijiet tad-Dipartiment tal-Gujana Franċiża għandhom iżommu ġurnal ta' abbord li jaqbel mal-mudell muri fil-Parti II ta' l-Anness V. Id-data dwar il-qabdiet għandha tintbagħat lill-Kummissjoni meta tintalab, permezz ta' l-awtoritajiet Franċiżi.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ LI JISTADU FIL-BAĦAR MEDITERRAN

Artikolu 26

L-istabbiliment ta' staġun magħluq għas-sajd tal-lampuki permezz ta' tgħamir li jiġma l-ħut

1.   Sabiex jiġi mħares il-lampuki (Coryphaena hippurus), b'mod partikolari l-ħut żgħir, is-sajd għal-lampuki permezz ta' tgħamir li jiġma l-ħut (FADs) għandu jkun ipprojbit mill-1 ta' Jannar sa l-14 ta' Awissu 2007, fis-subżoni geografiċi kollha taż-żona tal-Ftehim GFCM.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, jekk Stat Membru jista' juri li minħabba f'kondizzjonijiet ħżiena tat-temp, il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tiegħu ma setgħux jutilizzaw il-jiem normali tas-sajd tagħhom, dak l-Istat Membru jista' jgħaddi jiem mitlufa mill-bastimenti tiegħu fis-Sajd FAD sal-31 ta' Jannar tas-sena ta' wara. Stati Membri li jkunu jixtiequ jibbenefikaw minn din il-possibilità għandhom iressqu quddiem il-Kummissjoni, qabel l-1 ta' Jannar 2008, applikazzjoni għall-għadd ta' jiem addizzjonali li fihom bastiment ikun se jiġi awtorizzat jistad għal-lampuki bl-użu ta' tgħamir li jiġma l-ħut matul il-perjodu ta' projbizzjoni mill-1 ta' Jannar 2008 sal-31 ta' Jannar 2008. Tali applikazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

rapport bid-dettalji tal-waqfien mill-attivitajiet tas-sajd rilevanti, inkluż informazzjoni meterjoloġika ta' evidenza xierqa;

(b)

l-isem tal-bastiment;

(c)

in-numru ta' reġistrazzjoni;

(d)

l-ittri u n-numri ta' identifikazzjoni esterna, kif definiti fl-Anness I tar-egolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 tat-30 ta' Diċembru 2003 dwar ir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunita' (35);

Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-informazzjoni li tikseb mill-Istati Membri lis-Segretarjat Eżekuttiv tal-GFCM.

3.   L-Istati Membri għandhom jibgħatu lill-Kummissjoni, qabel l-1 ta' Novembru 2007, rapport dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 27

L-istabbiliment ta' żoni ristretti għas-sajd sabiex jitħarsu l-ħabitats sensittivi tal-baħar fond.

1.   Is-sajd bil-ħammiela rmunkati u bix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ għandu jkun ipprojbit fiż-żoni kkonfinati minn linji li jgħaqqdu l-koordinati li ġejjin:

(a)

Żona tal-baħar fond ristretta għas-sajd “Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca”

39o 27,72' N, 18o 10,74' E

39o 27,80' N, 18o 26,68' E

39o 11.16' N, 18o 04.28' E

39o 11,16' N, 18o 35,58' E

(b)

Żona tal-baħar fond ristretta għas-sajd “The Nile delta area cold hydrocarbon seeps”

31o 30.00' N, 33o 10.00' E

31o 30.00' N, 34o 00.00' E

32o 00.00' N, 34o 00.00' E

32o 00.00' N, 33o 10.00' E

(ċ)

Żona tal-baħar fond ristretta għas-sajd “The Eratosthemes Seamount”

33o 00.00' N, 32o 00.00' E

33o 00.00' N, 33o 00.00' E

34o 00.00' N, 33o 00.00' E

34o 00.00' N, 32o 00.00' E

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji għall-ħarsien tal-ħabitats sensittivi tal-baħar fond fiż-żoni msemmija fil-paragrafu 1 u b'mod partikolari għandhom jiżguraw li jħarsu dawn iż-żoni mill-impatti ta' kwalunkwe attività oħra ta' sajd li thedded il-konservazzjoni tal-karatteristiċi partikolari ta' dawn il-ħabitats speċifiċi.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ LI JISTADU FIŻ-ŻONA REGOLATORJA TAN-NAFO

TAQSIMA 1

Parteċipazzjoni tal-komunità

Artikolu 28

Lista ta' bastimenti

1.   Huma biss bastimenti tal-Komunità ta' aktar minn 50 tunnellata gross li ngħataw permessi tas-sajd speċjali mill-Istat Membru tal-bandiera tagħhom u li huma inklużi fir-reġistru tal-bastimenti tan-NAFO li għandhom jiġu awtorizzati, bil-kondizzjonijiet stipulati fil-permessi tagħhom, li jistadu, iżommu abbord, jittrasbordaw u jħottu l-art riżorsi tas-sajd miż-Żona Regolatorja tan-NAFO.

2.   Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni f'format li jinqara mill-kompjuter, minn ta' l-inqas 15-il jum qabel ma l-bastiment il-ġdid jidħol fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO, dwar kull emenda fil-lista tiegħu ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu rreġistrati fil-Komunità li huma awtorizzat li jistadu fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi din l-informazzjoni fil-pront lis-Segretarjat tan-NAFO.

3.   L-informazzjoni msemmija f'paragrafu 2 għandha tkopri dan li ġej:

(a)

in-numru intern tal-bastiment, kif definit fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 26/2004;

(b)

il-kodiċi internazzjonali tar-radju;

(c)

is-sid tan-nolleġġ tal-bastiment, fejn japplika;

(d)

it-tip ta' bastiment.

4.   Għal bastimenti li temporanjament itajru l-bandiera ta' Stat Membru (bare boat charter), l-informazzjoni ppreżentata għandha barra minn hekk tinkludi:

(a)

id-data li minnha l-bastiment ġie awtorizzat li jtajjar il-bandiera ta' l-Istat Membru;

(b)

id-data li li minnha l-bastiment ġie awtorizzat mill-Istat Membru li jkun involut fis-sajd fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO;

(c)

isem l-Istat fejn huwa rreġistrat il-bastiment jew fejn kien irreġistrat qabel u d-data li minnha waqaf itajjar il-bandiera ta' dak l-Istat;

(d)

isem il-bastiment;

(e)

in-numru ta' reġistrazzjoni uffiċjali tal-bastiment maħruġ mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti;

(f)

il-port ta' l-irmiġġ permanenti tal-bastiment wara t-trasferiment;

(g)

isem is-sid jew is-sid tan-nolleġġ tal-bastiment;

(h)

dikjarazzjoni li l-kaptan ingħata kopja tar-regolamenti fis-seħħ fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO;

(i)

l-ispeċi prinċipali li jista' jistad għalihom il-bastiment fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO;

(j)

is-Subżoni fejn il-bastiment huwa mistenni li jistad.

SEZZJONI 2

Miżuri tekniċi

Artikolu 29

Qisien tal-malji

1.   L-użu ta' xbieki tat-tkarkir li għandhom kwalunkwe sezzjoni tal-malji li jkunu iżgħar minn 130 mm għandhom ikunu pprojbiti milli jistadu għall-ispeċi ta' ħut tal-qiegħ imsemmija fl-Anness VII minbarra għas-Sebastes mentella kif jissemma' fil-paragrafu 3. Dan id-daqs tal-malja jista' jitnaqqas għal minimu ta' 60 mm għal sajd dirett ta' klamari tal-ġwienaħ qosra (Illex illecebrosus). Għal sajd dirett tar-rebekkini (Rajidae) dan id-daqs tal-malja għandu jiżdied għal minimu ta' 280 mm fil-manka u 220 mm f'kull parti oħra tax-xibka tat-tkarkir.

2.   Bastimenti li jistadu għall-gambli (Pandalus borealis) għandhom jużaw xbieki b'qies minimu tal-malji ta' 40 mm.

3.   Bastimenti li jistadu għas-Sebastes mentella pelaġika (Oceanic redfish) fis-Subżona 2 u d-Diviżjonijiet 1F u 3K għandhom jużaw xbieki b'qies minimu tal-malji ta' 100 mm.

Artikolu 30

Irkaptu mwaħħal max-xbiek

1.   L-użu ta' kwalunkwe mezz jew apparat għajr dawk deskritti f'dan l-Artikolu li jimblokka l-malji tax-xbiek jew li jċekken id-daqs tagħhom għandu jkun ipprojbit.

2.   Inċirati, xbieki u kull materjal ieħor jista' jitwaħħal mal-parti ta' taħt tal-manka sabiex titnaqqas jew ma ssirx ħsara.

3.   Jista' jitwaħħal irkaptu man-naħa ta' fuq tal-manka sakemm dan ma jxekkilx il-malji tal-manka. L-użu ta' sottovesti tan-naħa ta' fuq għandu jkun limitat għal dawk elenkati fl-Anness VIII.

4.   Bastimenti li jistadu għall-gambli (Pandalus borealis) għandhom jużaw gradilji jew grilji ta' gradazzjoni bi spazju massimu bejn il-vireg ta' 22 mm. Bastimenti li jistadu għall-gambli fid-Diviżjoni 3L għandhom ukoll ikunu mgħammra b'toggle chains ta' tul minimu ta' 72 cm kif deskritt fl-Anness IX.

Artikolu 31

Qabdiet inċidentali miżmuma abbord

1.   Il-bastimenti tas-sajd għandhom jillimitaw il-qabdiet inċidentali tagħhom għal massimu ta' 2 500 kg jew 10 %, skond liema jkun l-akbar għal kull speċi msemmija fl-Anness IC li għaliha ma tkun ġiet allokata l-ebda kwota lill-Komunità f'dik id-Diviżjoni.

2.   F'każijiet fejn tkun fis-seħħ projbizzjoni fuq is-sajd jew tkun ġiet utilizzata kompletament kwota “Oħrajn”, il-qabda inċidentali għall-ispeċi kkonċernata ma tistax tisboq il-1 250 kg jew 5 %, skond liem ikun l-akbar.

3.   Il-perċentwali fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu kkalkulati bħala l-perċentwal, f'piż, għal kull speċi tal-qabda totali miżmuma abbord. Qabdiet ta' gambli ma għandhomx jiġi inklużi fil-kalkolu mal-livell ta' qabdiet inċidentali ta' speċi ta' ħut tal-qiegħ.

Artikolu 32

Qabdiet inċidentali fi kwalunkwe refgħa waħda

1.   Jekk il-perċentwali ta' qabdiet inċidentali fi kwalunkwe refgħa waħda jkunu qabżu l-perċentwali stipulati fl-Artikolu 31(1) u (2), il-bastiment għandu immedjatament jiċċaqlaq għal 10 mili nawtiċi minn kwalunkwe pożizzjoni tas-sajda preċedenti u matul is-sajda li jmiss iżomm distanza minima ta' 10 mili nawtiċi minn kwalunkwe pożizzjoni tar-refgħa ta' qabel. Jekk wara li jkun iċċaqlaq, ir-refgħa li jmiss taqbeż dawn il-limiti ta' qabdiet inċidentali, il-bastimenti għandhom iħallu d-Diviżjoni u ma jirritornawx lura għall-inqas għal 60 siegħa.

2.   Fil-każ li t-total ta' qabdiet inċidentali ta' speċi ta' ħut tal-qiegħ soġġett għal kwota fi kwalunkwe refgħa fis-sajd għall-gambli jaqbeż il-5 % tal-piż fid-Diviżjoni 3M jew 2,5 % tal-piż fid-diviżjoni 3L, il-bastiment għandu jiċċaqlaq għal minimu ta' 10 mili nawtiċi minn kwalunkwe pożizzjoni tas-sajda preċedenti u matul ir-refgħa li jmiss iżomm distanza minima ta' 10 mili nawtiċi minn kwalunkwe pożizzjoni tar-refgħa ta' qabel. Jekk wara li jkun iċċaqlaq, ir-refgħa li jmiss taqbeż dawn il-limiti ta' qabdiet inċidentali, il-bastimenti għandhom iħallu d-Diviżjoni u ma jirritornawx lura għall-inqas għal 60 siegħa.

3.   Il-perċentwal tal-qabdiet inċidentali awtorizzati fi kwalunkwe refgħa waħda hija kkalkulata bħala l-perċentwal, f'piż, għal kull speċi tal-qabda totali f'dik ir-refgħa.

Artikolu 33

Sajd dirett u qabdiet inċidentali

1.   Il-kaptani tal-bastimenti tal-Komunità ma jistgħux iwettqu attivitajiet ta' sajd dirett għal speċi li għalihom japplikaw limiti ta' qabdiet inċidentali. Attività tas-sajd dirett għal speċi partikolari titqies li tkun seħħet meta dik l-speċi tinkludi l-akbar perċentwal fil-piż tal-qabda fi kwalunkwe refgħa waħda.

2.   Madankollu, meta bastiment ikun qed jistad direttament għar-raj bi xbieki bid-daqs tal-malji legali xieraq għal dawk it-tip ta' sajd, l-ewwel darba li, f'refgħa, qabdiet ta' speċi li għalihom il-limiti ta' qbid inċidentali jinkludu l-ogħla perċentwali, fil-piż tal-qabda totali, għandhom jitqiesu bħala inċidentali. F'dan il-każ il-bastiment għandu jibdel il-pożizzjoni immedjatament skond l-Artikolu 32(1) u (2).

3.   Wara kwalunkwe assenza ta' mill-inqas 60 siegħa minn Diviżjoni skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 32(1) u (2) il-kaptani ta' bastimenti Komunitarji għandhom jesegwixxu sajda bi prova, li m'għandhiex iddum aktar minn 3 siegħat. B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jekk f'refgħa minn sajda bi prova bħal din, il-qabdiet ta' speċi li għalihom il-limiti ta' qbid inċidentali jinkludu l-ogħla perċentwal, fil-piż tal-qabda totali, m'għandhiex titqies bħala sajda diretta.. F'dan il-każ il-bastiment għandu jibdel il-pożizzjoni immedjatament skond l-Artikolu 32(1) u (2).

Artikolu 34

Daqs minimu ta' ħut

1.   Ħut miż-Żona ta' Regolamentazzjoni NAFO li mhux tad-daqs stipulat fl-Anness X m'għandux jiġi pproċessat, jinżamm abbord, jiġi ttrasbordat, jinħatt l-art, jew jiġi ttrasportat, maħżun, mibjugħ, muri jew offrut għall-bejgħ, imma għandu jerġa' jitqiegħed immedjatament lura fil-baħar.

2.   Fejn il-kwantità ta' ħut maqbuda li mhux tad-daqs meħtieġ kif stipulat fl-Anness X jaqbeż l-10 % tal-kwantità totali, il-bastiment għandu jiċċaqlaq għal distanza ta' mill-anqas ħames mili nawtiċi minn kwalunkwe pożizzjoni tar-refgħa preċedenti qabel titkompla l-attività ta' sajd. Kwalunkwe ħut ipproċessat, li għalih japplika daqs minimu ta' ħut meħtieġ, li huwa iżgħar mill-ekwivalenti tat-tul li jissemmew fl-Anness X, għandu jitqies li joriġina minn ħut li huwa iżgħar mid-daqs minimu ta' ħut.

TAQSIMA 3

L-istabbiliment ta' żoni ristretti għas-sajd sabiex jitħarsu l-ħabitats sensittivi tal-baħar fond (għoljiet f'qiegħ il-baħar)

Artikolu 35

Rkaptu għas-sajd tal-qiegħ

Attivitajiet ta' sajd li jinvolvu rkaptu għas-sajd tal-qiegħ għandu jkun ipprojbit fiż-żoni li ġejjin:

Żona:

Koordinat 1

Koordinat 2

Koordinat 3

Koordinat 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

TAQSIMA 4

miżuri ta' kontroll

Artikolu 36

Tikkettjar tal-prodott u stivar separat

1.   Il-ħut kollu pproċessat li jinqabad miż-Żona Regolatorja tan-NAFO għadu jiġi ttikkettjat b'tali mod li kull speċi u kategorija ta' prodott kif imsemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 tas-7 ta' Diċembru 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura (36) u fil-każ tal-gambli, id-data tal-qbid tkun identifikabbli. Hu għandu jiġi mmarkat ukoll bħala maqbud fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO.

2.   Il-gambli kollha maqbuda mid-Diviżjoni 3L u 3M u l-Ħalibatt ta' Greenland kollu maqbud mis-Subżona 2 u d-Diviżjonijiet 3KLMNO għandhom jiġu mmarkati bħala maqbuda minn dawn iż-żoni rispettivi.

3.   Sabiex titqies is-sikurezza leġittima u r-responsabbiltajiet navigazzjonali tal-kaptan tal-bastiment, għandu japplika dan li ġej:

(a)

Il-qabdiet kollha meħuda miż-Żona Regolatorja tan-NAFO għandhom jiġu stivati separatament minn qabdiet maqbuda 'l barra minn din iż-żona. Huma għandhom jinżammu viżibbilment separati. Per eżempju permezz tal-plastik, plywood jew xbieki;

(b)

Il-qabdiet jistgħu jiġu stivati f'aktar minn parti waħda ta' l-istiva imma f'kull parti ta' l-istiva fejn huma stivati, għandhom ikunu rappreżentati b'mod ċar, fil-pjan ta' l-istiva li jissemma' fl-Artikolu 37.

Artikolu 37

Ġurnali ta' abbord tas-sajd u tal-produzzjoni u l-pjanta ta' l-istivar

1.   Minbarra li jikkonformaw ma' l-Artikoli 6, 8, 11 u 12 tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, il-kaptani tal-bastimenti Komunitarji għandhom iniżżlu fil-ġurnal ta' abbord l-informazzjoni elenkata fl-Anness XI ta' dan ir-Regolament.

2.   Qabel il-15 ta' kull xahar, kull Stat Membru għandu, b'mod li jinqara mill-kompjuter, jinnotifika lill-Kummisjoni bil-kwantitajiet tal-ħażniet speċifikati fl-Anness XII u jikkomunika kull informazzjoni li rċieva skond l-Artikoli 11 u 12 tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93.

3.   Il-kaptani ta' bastimenti tal-Komunità għandhom, fir-rigward tal-qabdiet ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness IC, iżommu:

(a)

ġurnal ta' abbord tal-produzzjoni li fih iniżżlu l-produzzjoni kumulattiva tagħhom, skond l-ispeċi abbord bil-piż dikjarat f'kilogrammi;

(b)

pjanta ta' l-istivar li turi fejn jinsabu l-ispeċi differenti fl-istivi. Fil-każ tal-gambli, il-bastimenti għandhom iżommu pjanta ta' stivar li juri l-lok tal-gambli maqbuda fid-Diviżjoni 3L u fid-Diviżjoni 3M kif ukoll il-kwantitajiet ta' gambli skond id-Diviżjoni abbord f'piż tal-prodott dikjarat f'kilogrammi.

4.   Il-ġurnal ta' abbord tal-produzzjoni u l-pjanta ta' stivar imsemmi fil-paragrafu 3 għandu jiġi aġġornat kuljum għall-ġurnata ta' qabel ikkalkulati minn nofs il-lejl (00.00 UTC) sa nofs il-lejl (24.00 UTC) u għandhom jinżammu abbord sakemm ikun tniżżel l-art il-ħut kollu mill-bastiment.

5.   Il-kaptan ta' bastiment Komunitarju għandu jipprovdi l-għajnuna meħtieġa biex il-kwantitajiet iddikjarati fil-ġurnal ta' abbord tal-produzzjoni u l-prodotti pproċessati abbord jkunu jistgħu jiġu vverifikati.

6.   Kull sentejn l-Istati Membri għandhom jiċċertifikaw l-eżattezza tal-pjanijiet tal-kapaċità tal-bastimenti kollha tal-Komunità awtorizzati għas-sajd skond l-Artikolu 28(1). Il-kaptan għandu jiżgura li kopja ta' tali ċertifikazzjoni tibqa' abbord biex tintwera lill-ispettur malli tintalab.

Artikolu 38

Ġarr ta' xbieki

1.   Waqt sajd dirett għal waħda jew aktar mill-ispeċi elenkati fl-Anness VII, il-bastimenti tal-Komunità m'għandhomx iġorru xbieki b'malji ta' qies iżgħar minn dak stipulat fl-Artikolu 29.

2.   Madankollu, il-bastimenti tal-Komunità li jkunu qed jistadu matul l-istess vjaġġ f'żoni għajr dawk taż-Żona Regolatorja tan-NAFO jistgħu jżommu abbord xbieki ta' qies iżgħar minn dak stipulat fl-Artikolu 29 sakemm dawn ikunu marbuta sew u stivati u ma jkunux lesti għal użu immedjat. Tali xbieki għandhom:

(a)

ikunu maħlula minn mad-diriġenti u l-wajers u l-ħbula ta' l-irfigħ jew tkarkir tagħhom; kif ukoll

(b)

jekk ikunu qed jinġarru fuq jew 'il fuq mill-gverta għandhom ikunu marbuta sew ma' parti tas-sovrastruttura.

Artikolu 39

Trasbord

1.   Il-bastimenti tal-Komunità m'għandhomx jagħmlu ħidmiet ta' trasbord fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO ħlief jekk ikunu ngħataw awtorizzazzjoni minn qabel biex jagħmlu hekk mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

2.   Bastimenti tal-Komunità m'għandhomx jagħmlu ħidmiet ta' trasbord ta' ħut minn jew għal bastiment ta' parti mhux kontraenti li jkunu raw jew inkella identifikaw f'ħidmiet ta' sajd fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO.

3.   Il-bastimenti tal-Komunità għandhom jirrapportaw kull trasbord fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom. Bastimenti donaturi għandhom jagħmlu dak ir-rapport minn ta' l-inqas erbgħa u għoxrin siegħa bil-quddiem u l-bastimenti riċevituri mhux aktar tard minn siegħa wara t-trasbord.

4.   Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 3 għandu jinkludi l-ħin, il-pożizzjoni ġeografika, il-piż totali għal kull speċi għall-ħatt jew għat-tagħbija sa l-eqreb kilogramm kif ukoll is-sinal tas-sejħa tal-bastimenti involuti fit-trasbord.

5.   Il-bastiment riċevitur għandu, minbarra l-qabda abbord u l-piż totali li jkun ser jinħatt l-art, jirrapporta l-isem tal-port u l-ħin mistenni tal-ħatt l-art minn ta' l-inqas 24 siegħa qabel kull ħatt l-art.

6.   L-Istati Membri għandhom jittrasmettu fil-pront ir-rapporti msemmija fil-paragrafi 3 u 5 lill-Kummissjoni, li għandha tgħaddihom mill-ewwel lis-Segretarjat tan-NAFO.

Artikolu 40

Nolleġġ tal-bastimenti tal-Komunità

1.   L-Istati Membri jistgħu japprovaw li bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera tagħhom u li huwa awtorizzat għas-sajd fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO jkun suġġett għal arranġament ta' nolleġġ għall-użu ta' parti minn jew kwota sħiħa u/jew ġranet ta' sajd allokati lil Parti Kontraenti oħra tan-NAFO. Arranġamenti ta' nolleġġ li jinvolvu bastimenti identifikati min-NAFO jew kwalunkwe Organizzazzjoni Reġjonali tas-sajd oħra bħala bastimenti li kienu involuti f'attivitajiet ta' sajd Illegali, Mhux Irrapportat u Mhux Irregolat (IUU) madankollu m'għandhomx jkunu permessi.

2.   Fid-data tal-konklużjoni ta' ftehim ta' nolleġġ, l-Istat Membru tal-bandiera għandu jibgħat l-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni li għandha tgħaddi din l-informazzjoni lis-Segretarju Eżekuttiv tan-NAFO:

(a)

il-kunsens tiegħu għall-ftehim ta' nolleġġ;

(b)

l-ispeċi koperti min-nolleġġ u l-opportunitajiet tas-sajd allokati bil-kuntratt tan-nolleġġ;

(c)

it-tul ta' l-arranġament tan-nolleġġ;

(d)

l-isem ta' sid in-nolleġġ;

(e)

il-parti kontraenti li ħadet b'noll l-bastiment;

(f)

l-azzjoni meħuda mill-Istat Membru biex jiżgura li l-bastimenti nolleġġati li jtajru l-bandiera tiegħu jikkonformaw mal-miżuri tal-konservazzjoni u l-infurzar tan-NAFO għal tul il-perjodu ta' nolleġġ.

3.   Meta jispiċċa l-arranġament tan-nolleġġ, l-Istat Membru tal-bandiera għandu jinforma lill-Kummissjoni li għandha mill-ewwel tgħaddi din l-informazzjoni lis-Segretarju Eżekuttiv tan-NAFO.

4.   L-Istat Membru tal-bandiera għandu jaġixxi biex jiżgura li:

(a)

il-bastiment ma jkunx awtorizzat jistad matul il-perjodu ta' nolleġġ mill-opportunitajiet tas-sajd allokati lill-Istat Membru tal-bandiera;

(b)

il-bastiment ma jkunx awtorizzat jistad taħt aktar minn arranġament wieħed ta' nolleġġ matul l-istess perjodu;

(c)

il-bastiment jikkonforma mal-miżuri tal-konservazzjoni u l-infurzar tan-NAFO għal tul il-perjodu tan-nolleġġ;

(d)

il-qabdiet u qabdiet inċidentali kollha taħt arranġamenti ta' nolleġġ nnotifikati jiġu mniżżla fil-ġurnal ta' abbord tas-sajd mill-bastiment nolleġġat separatament mid-data ta' qbid ieħor.

5.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw il-qabdiet u l-qabdiet inċidentali kollha msemmija fil-paragrafu 4(d) lill-Kummissjoni separatament minn data nazzjonali ta' qabdiet oħra. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi dik id-data mill-ewwel lis-Segretarju Eżekuttiv tan-NAFO.

Artikolu 41

Monitoraġġ ta' l-isforz tas-sajd

1.   Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li l-isforz tas-sajd tal-bastimenti tiegħu huma kompatibbli ma' l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għal dak l-Istat Membru fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO.

2.   L-Istati Membri għandhom jittrasmettu lill-Kummissjoni l-pjan tas-sajd għall-bastimenti tagħhom li jistadu għal speċi fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar 2007 jew, minn dakinhar, mill-inqas 30 jum qabel il-bidu ta' tali attività. Il-pjan tas-sajd għandu jidentifika, inter alia, il-bastiment jew bastimenti li jkunu ser jaħdmu f'dan is-sajd u l-għadd ta' ġranet ta' sajd li dawk il-bastimenti jkunu ser iqattgħu fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO.

3.   L-Istati Membri għandhom, fuq bażi indikattiva, jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-attivitajiet li biħsiebhom iwettqu l-bastimenti f'żoni oħra.

4.   Il-pjan tas-sajd għandu jirrappreżenta l-isforz tas-sajd totali li fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO fir-rigward ta' l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-Istat Membru li jagħmel in-notifikazzjoni.

5.   L-Istati Membri għandhom, sa mhux aktar tard mill-15 ta' Jannar 2008, jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet tas-sajd tagħhom. Dawk ir-rapporti għandhom jinkludu l-għadd ta' bastimenti attwalment involuti f'attivitajiet ta' sajd fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO, il-qabdiet ta' kull bastiment u l-għadd totali ta' ġranet li kull bastiment stad f'dik iż-Żona. L-attivitajiet ta' bastimenti li jkunu jistadu għall-gambli fid-Diviżjonijiet 3M u 3L għandhom jiġu rapportati separatament għal kull Diviżjoni.

TAQSIMA 5

dispożizzjonijiet speċjali dwar il-gambli tat-tramuntana

Artikolu 42

Sajd għall-gambli tat-tramuntana

1.   Kull Stat Membru għandu, ta' kuljum, jirrapporta lill-Kummissjoni il-kwantitajiet ta' gambli tat-tramuntana (Pandalus borealis) maqbuda fid-Diviżjoni 3L taż-Żona Regolatorja tan-NAFO minn bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu u rreġistrati fil-Komunità. L-attivitajiet kollha tas-sajd għandhom isiru f'fond ta' aktar minn 200 metru u għandhom ikunu limitati għal bastiment wieħed għal kull allokazzjoni ta' Stat Membru f'ħin partikolari wieħed.

2.   Il-kaptan ta' bastiment tas-sajd għall-gambli fid-Diviżjoni 3L jew ir-rappreżentanti tiegħu għandu jikkomunika l-informazzjoni li ġejja lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru li l-portijiet tiegħu jixtieq/u juża/w, minn ta' l-inqas 24 siegħa qabel id-dħul fil-port:

a)

il-ħin tal-wasla fil-port;

b)

il-kwantitajiet ta' gambli miżmuma abbord;

ċ)

id-Diviżjoni/ijiet li fiha/hom saru l-qabdiet.

TAQSIMA 6

dispożizzjonijiet speċjali għar-redfish

Artikolu 43

Sajd tar-redfish

1.   Nhar ta' Tnejn kull ħmistax, il-kaptan ta' bastiment tal-Komunità li jkun jistad għar-redfish fid-Diviżjoni Subżona 2 u d-Diviżjonijiet IF, 3K u 3M taż-Żona Regolatorja tan-NAFO, għandu jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru, li tiegħu l-bastiment itajjar il-bandiera jew li fih huwa rreġistrat, il-kwantitajiet ta' redfish maqbuda f'dawk iż-żoni fil-perjodu ta' ġimagħtejn li jispiċċa f'nofsillejl tal-Ħadd ta' qabel.

Meta l-qabdiet akkumulati jilħqu 50 % tat-TAC, in-notifika għandha ssir ta' kull ġimgħa kull nhar ta' Tnejn.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni nhar it-Tlieta iva u l-ieħor le qabel nofsinhar għall-ġimagħtejn li jintemmu f'nofsillejl tal-Ħadd ta' qabel il-kwantitajiet ta' redfish maqbuda fis-Subżona 2 u d-Diviżjonijiet IF, 3K u 3M taż-Żona Regolatorja tan-NAFO minn bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u huma rreġistrati fit-territorju tagħhom.

Meta l-qabdiet akkumulati jilħqu 50 % tat-TAC, ir-rapporti għandhom jintbagħtu darba f'ġimgħa.

TAQSIMA 7

miżuri ta' infurzar

Artikolu 44

Azzjonijiet ta' segwitu għall-vjolazzjonijiet

1.   L-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru nnotifikati li bastiment tiegħu wettaq vjolazzjoni, għandhom jinvestigaw minnufih u kompletament din l-vjolazzjoni sabiex jiksbu l-evidenza meħtieġa, li għandha tinkludi, fejn jixraq, l-ispezzjoni fiżika tal-bastiment ikkonċernat.

2.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru għandhom jieħdu azzjoni ġudizzarja jew amministrattiva immedjatament skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom kontra dawk iċ-ċittadini responsabbli għall-bastiment li jtajjar il-bandiera ta' dak l-Istat, fejn il-miżuri adottati min-NAFO ma jkunux ġew rispettati.

3.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tal-bandiera għandhom jiżguraw li l-proċediment miftuħ skond il-paragrafu 2 jkun jista', skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali, jipprovdi miżuri effettivi li jkunu iebsa biżżejjed, jikseb l-konformità, jċaħħdu lil dawk responsabbli mill-benefiċċju ekonomiku tal-ksur, u jiskoraġġixxu effettivament il-vjolazzjonijiet fil-ġejjieni.

Artikolu 45

It-trattament tar-rapporti ta' vjolazzjoni mill-ispetturi

1.   Ir-rapporti ta' spezzjoni u sorveljanza mlestija mill-Ispetturi tan-NAFO għandhom jgħoddu bħala evidenza ammissibbli għal proċedimenti amministrattivi jew ġudizzjarji ta' kwalunkwe Stat Membru. Sabiex jiġu stabbiliti l-fatti dawk ir-rapporti għandhom jitqiesu fuq l-istess bażi bħal rapporti ta' spezzjoni u sorveljanza mill-ispetturi tiegħu stess.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkollaboraw sabiex jiffaċilitaw proċedimenti ġudizzjarji jew proċedimenti oħrajn li jirriżultaw minn rapport imressaq minn spettur taħt din l-iskema, soġġett għar-regoli li jiggvernaw l-ammissibbiltà ta' l-evidenza fis-sistema ġudizzjarja domestika jew sistema ġudizzjarja oħra.

Artikolu 46

Azzjoni ta' segwitu mtejba fir-rigward ta' ċerti vjolazzjonijiet serji

1.   Minbarra d-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1956/88 tad-9 ta' Ġunju 1988 li jadotta dispożizzjonijiet għall-applikazzjoni ta' l-iskema ta' spezzjoni internazzjonali konġunta adottata mill-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Majjistral ta' l-Atlantiku (37), partikolarment il-paragrafi 9 u 10 ta' l-Iskema annessa miegħu, l-Istat Membru tal-bandiera għandu jieħu azzjoni taħt din it-Taqsima meta bastiment li jtajjar il-bandiera tiegħu jkun wettaq waħda minn dawn il-vjolazzjonijiet serji li ġejjin:

(a)

stad direttament għal ħażna li hija soġġetta għal moratorju jew li għaliha s-sajd huwa pprojbit;

(b)

reġistrazzjoni inkorretta tal-qabdiet li għandhom jitqiesu għal azzjoni ta' segwitu skond dan l-Artikolu huma d-differenza bejn l-estimi ta' l-ispettur tal-qabdiet ipproċessati abbord, skond l-ispeċi jew fit-total u l-figuri mniżżla fil-ġurnal ta' abbord tal-produzzjoni li għandhom ikunu 10 tunnellati jew 20 %, skond liema jkun l-akbar, ikkalkulati bħala perċentwal tal-figuri fil-ġurnal ta' abbord. Sabiex tiġi stmata l-qabda abbord, għandu jintuża fattur ta' stivar maqbul bejn l-ispetturi tal-Parti Kontraenti li tispezzjona u l-Parti Kontraenti tal-bastimenti spezzjonati.

(c)

Ir-ripetizzjoni ta' l-istess vjolazzjoni serja msemmija fil-paragrafu 9 ta' l-Iskema annessa mar-Regolament (KEE) Nru 1956/88, li tkun ġiet ikkonfermata skond il-paragrafu 10 ta' l-Iskema matul perjodu ta' 100 jum jew matul iż-żmien ta' vjaġġ tas-sajd, skond liema jkun l-iqsar.

2.   L-Istat Membru tal-bandiera għandu jiżgura li wara l-ispezzjoni msemmija fil-paragrafu 3, il-bastiment ikkonċernat jieqaf mill-attivitajiet kollha ta' sajd u jiftaħ investigazzjoni dwar il-vjolazzjoni serja.

3.   Jekk l-ebda spettur jew persuna oħra maħtura mill-Istat Membru tal-bandiera tal-bastiment sabiex jagħmel l-investigazzjoni kif indikat fil-paragrafu 1 ma jkun preżenti fiż-żona Regolatorja, l-Istat Membru tal-bandiera għandu jesiġi li l-bastiment jipproċedi immedjatament lejn port fejn tista' tinfetaħ l-investigazzjoni.

4.   Hu u jlesti l-investigazzjoni dwar kwalunkwe vjolazzjoni serja ta' reġistrazzjoni inkorretta tal-qabda msemmija fil-paragrafu 1(b) l-Istat Membru tal-bandiera għandu jiżgura li l-ispezzjoni fiżika u l-enumerazzjoni tal-qabda totali abbord isiru taħt l-awtorità tiegħu fil-port. Tali spezzjoni tista' ssir fil-preżenza ta' spettur minn kwalunkwe Parti Kontraenti oħra li tixtieq tieħu sehem, suġġetta għall-kunsens ta' l-Istat Membru tal-bandiera.

5.   Meta bastiment huwa meħtieġ li jipproċedi f'port skond il-paragrafi 2, 3 u 4, spettur minn Parti Kontraenti oħra jista' jitla' fuq il-bastiment u/jew jibqa' abbord hekk kif ikun qed jipproċedi lejn port, bil-kondizzjoni li l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tal-bastiment spezzjonat ma jesiġix li l-ispettur jitlaq mill-bastiment.

Artikolu 47

Miżuri ta' infurzar

1.   Kull Stat Membru tal-bandiera għandu jieħu miżuri ta' infurzar fir-rigward ta' bastiment, fejn ikun ġie stabbilit, skond il-liġijiet tiegħu li dan il-bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera tiegħu wettaq vjolazzjoni serja msemmija fl-Aritkolu 46.

2.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jinkludu, partikolarment skond is-serjetà tal-vjolazzjoni u skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali:

(a)

multi;

(b)

il-konfiska ta' rkaptu tas-sajd illegali kif ukoll il-qabdiet;

(ċ)

is-sekwestru tal-bastiment;

(d)

is-sospensjoni jew l-irtirar ta' l-awtorizzazzjoni għas-sajd;

(e)

tnaqqis jew irtirar tal-kwota tas-sajd.

3.   L-Istat Membru tal-bandiera konċernat għandu jinnotifika lill-Kummissjoni mingħajr dewmien, dwar il-miżuri xierqa li jkun ħa skond dan l-Artikolu. Abbażi ta' din in-notifika, il-Kummissjoni għandha tinnotifika lis-Segretarjat tan-NAFO dwar dawk il-miżuri.

Artikolu 48

Rapport dwar il-vjolazzjonijiet

1.   Fil-każ ta' vjolazzjoni serja msemmija fl-Artikolu 46, l-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi lill-Kummissjoni b'rapport dwar il-progress ta' l-investigazzjoni li jinkludi d-dettalji ta' kwalunkwe azzjoni meħuda jew proposta li tittieħed fir-rigward tal-vjolazzjoni serja malajr kemm jista' jkun u fi kwalunkwe każ fi żmien tliet xhur min-notifika tal-vjolazzjoni kif ukoll rapport dwar ir-riżultati ta' l-investigazzjoni meta din titlesta.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiġbor rapport Komunitarju abbażi tar-rapporti ta' l-Istati Membri. Għandha tibgħat ir-rapport tal-Komunità dwar il-progress ta' l-investigazzjoni lis-Segretarjat tan-NAFO fi żmien erba' xhur wara n-notifika tal-ksur u malajr kemm jista' jkun ir-rapport dwar ir-riżultat ta' l-investigazzjoni meta din titlesta.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦATT L-ART JEW IT-TRASBORD TA' ĦUT IFFRIŻAT MAQBUD MINN BASTIMENTI TAS-SAJD TA' PAJJIŻI TERZI FIŻ-ŻONA REGOLATORJA TAN-NEAFC

Artikolu 49

Kontroll mill-Istat Portwali

Mingħajr preġudizzju għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1093/94 tas-6 ta' Mejju 1994 li jipprovdi l-kondizzjonijiet li taħthom bastimenti tas-sajd ta' pajjiż terz jistgħu jniżżlu direttament u jpoġġu fis-suq il-qbid tagħhom fil-portijiet tal-Komunità (38) il-proċeduri stipulati f'dan il-Kapitolu għandhom japplikaw mill-1 ta' Mejju 2007 għall-ħatt l-art jew it-trasbord fil-portijiet ta' l-Istati Membri fir-rigward ta' ħut iffriżat maqbud minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi fiż-żona Regolatorja tan-NEAFC kif stabbilit fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni mehmuża mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 81/608/KEE tat-13 ta' Lulju 1981 dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni dwar Kooperazzjoni Multilaterali fil-Ġejjieni fis-sajd tal-Grigal ta' l-Atlantiku (39).

Artikolu 50

Portijiet magħżula

Ħatt l-art u trasbord huwa permess biss f'portijiet magħżula.

L-Istati Membri għandhom jagħżlu post li jintuża għall-ħatt l-art jew post qrib ix-xatt (portijiet magħżula) fejn il-ħatt l-art jew ħidmiet ta' trasbord ta' ħut, imsemmija fl-Artikolu 49, ikunu permessi. Minkejja d-data ta' applikazzjoni stipulata fl-Artikolu 49, l-Istati Membri għandhom jibagħtu l-lista ta' dawn il-portijiet lill-Kummisjoni qabel il-15 ta' Jannar 2007. Kwalunkwe tibdil sussegwenti li jsir fil-lista għandu jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni għallinqas ħmistax-il jum qabel ma jidħol fis-seħħ it-tibdil.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista tal-portijiet magħżula u tibdil li jsirilha fis-serje 'C' tal-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u tqegħidha fuq is-sit ta' l-internet tagħha.

Artikolu 51

Avviż minn qabel dwar id-dħul fil-port

1.   Permezz ta' deroga mill-Artikolu 28e(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2807/93, il-kaptani ta' bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi jew ta' bastimenti Komunitarji li biħsiebhom jidħlu f'port għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-port li jixtiequ jużaw għallinqas 3 ijiet ta' xogħol qabel il-ħin stmat tal-wasla.

2.   In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun akkumpanjata mill-formola pprovduta fil-Parti I ta' l-Anness XV u l-Parti A tiegħu għandha tkun mimlija hekk:

a)

Il-Formola PSC 1 għandha tintuża meta bastiment tas-sajd ikun qed iħott il-qabda tiegħu stess;

b)

Il-Formola PSC 2 għandha tintuża meta bastiment tas-sajd ikun involut f'operazzjonijiet ta' trasbord. F'każijiet bħal dawn formola separata għandha tintuża għal kull bastiment donatur.

3.   L-Istat Membru tal-port għandu jibgħat kopja tal-formola kif imsemmi fil-paragrafu 2 minnufih lill-Istat tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd, u lill-Istat(i) tal-bandiera tal-bastimenti donaturi meta l-bastiment tas-sajd kien involut f'operazzjonijiet ta' trasbord.

Artikolu 52

Awtorizzazzjoni għall-ħatt l-art u t-trasbord

1.   Ħatt l-art jew trasbord jista' jiġi awtorizzat biss mill-Istat Membru tal-Port biss jekk l-Istat tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd li jkun biħsiebu jħott l-art jew jittrasborda, jew fejn il-bastiment kien involut f'operazzjonijiet ta' trasbord barra mill-port, l-Istat tal-bandiera jew l-Istati tal-bastimenti donaturi jkunu kkonfermaw billi bagħtu lura kopja tal-formola trasmessa skond l-Artikolu 51(3) bil-Parti B mimlija kif suppost, li:

(a)

il-bastimenti tas-sajd li ddikjaraw li qabdu l-ħut kellhom biżżejjed kwota għall-ispeċi iddikjarati;

(b)

il-kwantitajiet ta' ħut abbord ġew irrappurtati u tqiesu kif suppost għall-kalkolu ta' kwalunkwe limitazzjoni tal-qbid jew ta' l-isforz li jista' jkun applikabbli;

(c)

il-bastimenti tas-sajd li ddikjaraw li qabdu l-ħut kellhom l-awtorizzazzjoni li jistadu fiż-żoni ddikjarati;

(d)

Il-preżenza tal-bastiment fiż-żona tal-qabda ddikjarata ġiet ivverifikata skond id-data VMS.

L-operazzjonijiet ta' ħatt l-art jew trasbord jistgħu jibdew biss wara li tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Portwali.

2.   Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, l-Istat Membru Portwali jista' jawtorizza l-ħatt l-art kollu jew parti minnu fl-assenza tal-konferma msemmija fil-paragrafu 1 iżda f'każi bħal dawn iżomm il-ħut ikkonċernat maħżun taħt il-kontroll ta' l-awtoritajiet kompetenti. Il-ħut jista' jiġi biss rilaxxat għall-bejgħ, għall-għoti jew għat-trasport ladarba tkun waslet il-konferma msemmija fil-paragrafu 1. Jekk il-konferma ma tasalx fi żmien 14-il jum wara l-ħatt l-art, l-Istat Membru Portwali jista' jikkonfiska u jiddisponi mill-ħut skond ir-regoli nazzjonali.

3.   L-Istat Membru Portwali għandu jinnotifika mingħajr dewmien id-deċiżjoni tiegħu jekk jawtorizzax il-ħatt l-art jew it-trasbord billi jittrasmetti kopja tal-formola pprovduta fil-Parti I ta' l-Anness XV bil-Parti C mimlija kif jixraq lill-Kummissjoni u lis-Segretarju tan-NEAFC meta l-ħut maħtut l-art jew ittrasbordat ikun inqabad fiż-Żona tal-Konvenzjoni tan-NEAFC.

Artikolu 53

Spezzjonijiet

1.   L-Istati Membri għandhom iwettqu spezzjonijiet ta' għallinqas 15 % tal-ħatt l-art jew tat-trasbord minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi, imsemmija fl-Artikolu 49, fil-portijiet tagħhom kull sena.

2.   L-ispezzjonijiet għandhom jinvolvu l-monitoraġġ ta' l-iskariku kollu jew it-trasbord u għandhom jinkludu kontro-verifiki bejn il-kwantitajiet irreġistrati skond l-ispeċi fin-notifika preċedenti tal-ħatt l-art u l-kwantitajiet li jinħattu l-art jew li jiġu ttrasbordati, skond l-ispeċi.

3.   L-ispetturi għandhom jagħmlu l-isforzi kollha possibbli sabiex jevitaw illi jdewmu bastiment iżżejjed u jiżguraw li l-bastiment ibati l-minimu ta' indħil u inkonvenjent u li tiġi evitata d-degradazzjoni tal-kwalità tal-ħut.

Artikolu 54

Rapporti ta' l-ispezzjoni

1.   Kull spezzjoni għandha tiġi dokumentata billi jimtela rapport ta' l-ispezzjoni kif stipulat fil-Parti II ta' l-Anness XV.

2.   Kopja ta' kull rapport ta' spezzjoni għandha tintbagħat mingħajr dewmien lill-Istat tal-bandiera tal-bastiment, u lill-Istat(i) tal-bandiera tal-bastimenti donaturi fejn il-bastiment kien involut f'operazzjonijiet ta' trasbord ulis-Segretarju tan-NEAFC meta l-ħut li jinħatt l-art jew li jiġi ttrasbordat ikun inqabad fiż-Żona Regolatorja tan-NEAFC;

3.   L-oriġinal jew kopja ċertifikata ta' kull rapport ta' spezzjoni għandu jintbagħat fuq talba lill-Istat tal-bandiera tal-bastiment spezzjonat.

KAPITOLU IX

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ LI JISTADU FIŻ-ŻONA TAS-CCAMLR

TAQSIMA 1

Restrizzjonijiet u rekwiżiti ta' informazzjoni dwar il-bastimenti

Artikolu 55

Projbizzjonijiet u limitazzjonijiet tal-qbid

1.   Sajd dirett għall-ispeċi msemmija fl-Anness XIII għandu jkun ipprojbit fiż-żoni u matul il-perjodi stipulati f'dak l-Anness.

2.   Għal sajd ġdid u esploratorju, il-limiti tal-qbid u tal-qbid inċidentali stabbiliti fl-Anness XIV għandhom japplikaw fis-Subżoni msemmija f'dak l-Anness.

Artikolu 56

Rekwiżiti ta' informazzjoni rigward bastimenti awtorizzati li jistadu fiż-Żona tas-CCAMLR

1.   Mill-1 ta' Awissu 2007, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni, minbarra r-rekwiżiti ta' informazzjoni dwar il-bastimenti awtorizzati stipulati fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 601/2004, li ġej fir-rigward ta' tali bastimenti:

(a)

in-numru IMO tal-bastiment (jekk inħareġ);

(b)

il-bandiera ta' qabel, jekk kien hemm;

(c)

Kodiċi Internazzjonali tar-Radju;

(d)

l-isem u l-indirizz tas-sid(ien) tal-bastiment u kwalunkwe sid(ien) benefiċjarju/i, jekk magħruf/a;

(e)

it-tip ta' bastiment;

(f)

fejn u meta nbena;

(g)

it-tul;

(h)

ritratt bil-kulur tal-bastiment, li għandu jikkonsisti minn:

(i)

ritratt mhux iżgħar minn 12 b'7 cm tan-naħa tal-lemin (starboard side), li juri t-tul kollu u l-karatteristiċi strutturali kollha tiegħu;

(ii)

ritratt mhux iżgħar minn 12 × 7 cm li juri n-naħa tax-xellug tal-bastiment (port), li juri t-tul kumplessiv sħiħ tiegħu u l-fatturi strutturali kollha;

(iii)

ritratt mhux iżgħar minn 12 × 7 cm li juri l-poppa, meħud direttament minn wara;

(i)

il-miżuri meħuda biex jiżguraw it-tħaddim bla tbagħbis tat-tagħmir tal-monitoraġġ bis-satellita installat abbord.

2.   B'effett mill-1 ta' Awissu 2007, l-Istati Membri għandhom, safejn huwa prattikabbli, jgħaddu wkoll lill-Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja dwar il-bastimenti awtorizzati għas-sajd fiż-Żona tas-CCAMLR:

(a)

l-isem u l-indirizz ta' l-operatur, jekk differenti minn dak tas-sid(ien);

(b)

l-ismijiet u n-nazzjonalità tal-kaptan u, fejn japplika, tal-kaptan tas-sajd;

(c)

it-tip ta' metodu jew metodi tas-sajd;

(d)

il-wisa' (ta' l-aktar parti wiesgħa) (m);

(e)

it-tunnellaġġ gross reġistrat;

(f)

it-tip u n-numri tal-komunikazzjoni tal-bastiment (in-numri INMARSAT A, B u C);

(g)

l-għadd normali ta' membri ta' l-ekwipaġġ;

(h)

is-saħħa tal-magna jew magni prinċipali;

(i)

il-kapaċità tal-ġarr (tunnellati), l-għadd ta' stivi tal-ħut u l-kapaċità tagħhom (m3);

(j)

(j) kull informazzjoni oħra (e.g. klassifikazzjoni tas-silġ) ikkunsidrata xierqa.

Artikolu 57

Rappurtar dwar avvistamenti ta' bastimenti

1.   Fil-każ li l-kaptan ta' bastiment tas-sajd liċenzjat jilmaħ bastiment tas-sajd fiż-Żona tas-CCAMLR, il-kaptan għandu, fejn ikun possibbli, jirreġistra kemm jista' jkun informazzjoni dwar kull avvistament bħal dan, inkluż:

(a)

l-isem u deskrizzjoni tal-bastiment;

(b)

il-kodiċi tar-radju tal-bastiment;

(ċ)

in-numru ta' reġistrazzjoni u n-numru Lloyds/IMO tal-bastiment;

(d)

l-istat tal-bandiera tal-bastiment;

(e)

ritratti tal-bastiment b'appoġġ għar-rapport;

(f)

kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra dwar l-attivitajiet osservati tal-bastiment avvistat.

2.   Il-kaptan għandu jibgħat, malajr kemm jista' jkun, rapport bl-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lill-Istat tal-bandiera tiegħu. L-Istat tal-Bandiera għandu jressaq kwalunkwe rapporti bħal dawn lis-Segretarjat tas-CCAMLR jekk il-bastiment avvistat ikun involut f'attivitajiet illegali mhux rapportati jew mhux regolati (IUU) skond l-istandards tas-CCAMLR.

TAQSIMA 2

Sajd esploratorju

Artikolu 58

Parteċipazzjoni f'sajd esploratorju

1.   Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u li huma rreġistrati fi Spanja li ġew innotifikati lis-CCAMLR f'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 jistgħu jipparteċipaw f'sajd esploratorju bil-konzijiet għad-Dissostichus spp. fis-Subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO u wkoll fid-Diviżjonijiet 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) barra minn Żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali u 58.4.3b) barra minn Żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali.

2.   Mhux aktar minn bastiment tas-sajd wieħed għal kull Stat Membru m'għandu jistad fid-Diviżjonijiet 58.4.3a) u 58.4.3b) fl-istess ħin.

3.   Fir-rigward tas-Subżoni 88.1 u 88.2 u wkoll tad-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2, il-limiti tal-qbid u l-qbid inċidentali għal kull Subżona u Diviżjoni, u d-distribuzzjoni tagħhom f'Unitajiet ta' Riċerka fuq Skala Żgħira (SSRUs) fi ħdan kull waħda minnhom għandhom isiru kif stipulat fl-Anness XIV. Għandu jieqaf is-sajd f'kull SSRU meta l-qabda rrappurtata tilħaq il-limitu tal-bqid speċifikat u l-SSRU għandha tingħalaq għas-sajd għall-bqija ta' l-istaġun.

4.   Is-sajd għandu jseħħ fuq medda ġeografika u batimetrika kbira kemm jista' jkun sabiex jinkiseb it-tagħrif meħtieġ għad-determinazzjoni tal-potenzjal tas-sajd u sabiex jiġi evitat is-sajd u l-qbid bla rażan. Madankollu, is-sajd fid-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 għandu jkun ipprojbit f'fond inqas minn 550 m.

Artikolu 59

Sistemi ta' rappurtar

Bastimenti tas-sajd li jipparteċipaw fis-sajd esploratorju msemmi fl-Artikolu 58 għandhom ikunu suġġetti għas-sistemi ta' rappurtar ta' qbid u sforz li ġejjin:

(a)

is-Sistema ta' Rappurtar tal-Qbid u l-Isforz kull Ħamest Ijiem stabbilita fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004, bl-eċċezzjoni li l-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni r-rapporti tal-qbid u l-isforz mhux aktar tard minn jumejn tax-xogħol wara tmiem kull perjodu ta' rappurtar, biex jiġu trasmessi immedjatament lis-CCAMLR. Fis-Subżoni 88.1 u 88.2 u wkoll fid-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2, ir-rappurtar għandu jsir mill-Unitajiet ta' Riċerka fuq Skala Żgħira;

(b)

is-Sistema ta' Rappurtar tal-Qbid u l-Isforz fuq skala dettaljata ta' Kull Xahar stipulata fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004;

(ċ)

l-għadd u l-piż totali ta' Dissostichus eleginoides u Dissostichus mawsoni mormija, inklużi dawk bil-kundizzjoni ġelatinuża (“jellymeat”), għandhom jiġu rapportati.

Artikolu 60

Rekwiżiti speċjali

1.   Is-sajd esploratorju kif imsemmi fl-Artikolu 58 għandu jsir f'konformità ma' l-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 600/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jelenka certi miżuri tekniċi applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fl-inħawi koperti mill-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi ħajjin tal-baħar ta' l-Antartiku (40) fir-rigward ta' miżuri applikabbli għat-tnaqqis tal-mortalità inċidentali ta' tajr tal-baħar waqt sajd bil-konzijiet. Minbarra dawn il-miżuri:

(a)

ir-rimi ta' ġewwieni għandu jkun ipprojbit f'dan is-sajd;

(b)

il-bastimenti li jipparteċipaw f'sajd esploratorju fid-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 li jikkonformaw mal-Protokolli (A, B jew C) tas-CCAMLR dwar il-piżijiet użati fil-konzijiet għandhom ikunu eżentati mill-ħtiġijiet tat-tfigħ bil-lejl; madankollu, bastimenti li jaqbdu total ta' tlett itjur tal-baħar għandhom jaqilbu minnufih għal tfigħ bil-lejl f'konformità ma' l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004;

(c)

il-bastimenti li jipparteċipaw f'sajd esploratorju fis-Subżoni 88.1 u 88.2 u wkoll fid-Diviżjonijiet 58.4.3a) u 58.4.3b) li jaqbdu total ta' tliet tajriet tal-baħar għandhom jieqfu mis-sajd minnufih u m'għandhomx jitħallew jistadu barra l-istaġun normali tas-sajd għall-bqija ta' l-istaġun 2006/07.

2.   Il-bastimenti tas-sajd li jipparteċipaw f'sajd esploratorju fis-Subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO għandhom ikunu suġġetti għall-ħtiġijiet addizzjonali li ġejjin:

(a)

il-bastimenti huma pprojbiti milli jarmu:

(i)

żejt jew prodotti tal-fjuwil jew residwi żejtnija fil-baħar, ħlief kif permess fl-Anness I għall-MARPOL 73/78 (Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Bastimenti);

(ii)

żibel;

(iii)

skart ta' l-ikel li ma jgħaddix minn għarbiel b'toqob iżgħar minn 25 mm;

(iv)

tajr tar-razzett (poultry) jew partijiet minnu (inkluż qxur tal-bajd);

(v)

dranaġġ fi 12-il mil nawtiku mill-art jew xkafef tas-silġ, jew dranaġġ meta l-bastiment ikun għaddej b'veloċtà ta' anqas minn 4 knots;

(vi)

irmied ta' ħruq; jew

(vii)

ġewwieni.

b)

ebda tajr domestiku ħaj jew tajr ħaj ieħor m'għandu jiddaħħal fis-Subżoni 88.1 u 88.2 u kull tajr domestiku pproċessat mhux ikkunsmat għandu jitneħħa mis-Subżoni 88.1 u 88.2;

ċ)

is-sajd għad-Dissostichus spp. fis-Subżoni 88.1 u 88.2 għandu jiġi pprojbit 'il ġewwa minn 10 mili nawtiċi mill-kosta tal-Gżejjer Balleny.

Artikolu 61

Definizzjoni ta' refgħat (hauls)

1.   Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, refgħa għandha tinkludi l-kalar ta' konz wieħed jew aktar f'post wieħed. Il-pożizzjoni ġeografika preċiża ta' refgħa għandha tiġi ddeterminata mill-punt taċ-ċentru tal-konz jew konzijiet imħaddma għall-finijiet tar-rappurtar tal-qbid u l-isforz.

2.   Sabiex titqies bħala refgħa ta' riċerka:

(a)

kull refgħa ta' riċerka għandha tkun imbiegħda mhux anqas minn ħames mili nawtiċi minn kull refgħa ta' riċerka oħra, u d-distanza titkejjel miċ-ċentru ġeografiku ta' kull refgħa ta' riċerka;

(b)

kull qabda għandha tinkorpora għall-inqas 3 500 sunnara u mhux aktar minn 10 000 sunnara; dan jista' jinkludi għadd ta' konzijiet separati mqiegħda fl-istess post;

(c)

kull sajda b'konz għandha jkollha perijodu fil-baħar ta' mhux anqas minn 6 sigħat, imkejla mill-bidu tat-tlestija tal-proċess tat-tqegħid sal-bidu ta' l-irfigħ fuq il-bastiment.

Artikolu 62

Pjanijiet ta' riċerka

Il-bastimenti tas-sajd li jipparteċipaw fis-sajd esploratorju msemmi fl-Artikolu 58 għandhom iwettqu Pjanijiet ta' Riċerka, f'kull waħda u fl-SSRUs kollha li fihom is-Subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO u wkoll id-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 huma maqsuma. Il-Pjan ta' Riċerka għandu jitwettaq bil-mod li ġej:

(a)

ma' l-ewwel dħul f'SSRU, l-ewwel 10 refgħat, imsejħa “l-ewwel serje”, għandhom jissejħu “refgħat ta' riċerka” u għandhom jissodisfaw il-kriterji msemmija fl-Artikolu 61(2);

(b)

l-10 refgħat suċċessivi, jew 10 tunnellati ta' qbid, liema livell ta' skatt minnhom jintlaħaq l-ewwel, għandhom jiġu magħżula “it-tieni serje”. Ir-refgħat tat-tieni serje jista', fid-diskrezzjoni tal-kaptan, isir sajd għalihom bħala parti minn sajd esploratorju normali. Madankollu, sakemm jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' l-Artikolu 61(2), dawn ir-refgħat jistgħu jiġu magħżula wkoll bħala refgħat ta' riċerka;

(ċ)

malli jitlestew l-ewwel u t-tieni serje ta' refgħat, jekk il-kaptan jixtieq ikompli jistad fl-SSRU, il-bastiment għandu jidħol għal “tielet serje” u b'hekk jasal għal total ta' 20 refgħa ta' riċerka magħmula b'kollox fit-tliet sensiliet. It-tielet serje ta' refgħat għandha titlesta matul l-istess żjara ta' l-ewwel u t-tieni serje f'SSRU;

(d)

malli jitlestew 20 refgħa ta' riċerka bit-tielet serje, il-bastiment jista' jkompli jistad fl-SSRU;

(e)

fl-SSRUs A, B, C, E u G fis-Subżoni 88.1 u 88.2 fejn qiegħ il-baħar li fih jista' jsir sajd huwa inqas minn 15 000 km2, il-punti (b), (c) u (d) m'għandhomx japplikaw u kif jitlestew 10 refgħat ta' riċerka l-bastiment jista' jkompli jistad fl-SSRU.

Artikolu 63

Pjanijiet għall-ġbir ta' data

1.   Il-bastimenti tas-sajd li jipparteċipaw fis-sajd esploratorju msemmi fl-Artikolu 58 għandhom iwettqu l-pjanijiet ta' ġbir ta' data, f'kull waħda u fl-SSRUs kollha li fihom is-Subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO u wkoll id-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 huma maqsuma. Il-Pjan ta' Ġbir ta' Data għandu jinkludi d-data li ġejja:

(a)

il-pożizzjoni u l-fond tal-baħar f'kull tarf ta' kull konz f'refgħa;

(b)

il-ħinijiet meta tkalaw, tad-dewmien fl-ilma u ta' l-irfigħ;

(c)

l-għadd u l-ispeċi tal-ħut li jeħles fil-wiċċ;

(d)

in-numru ta' snanar kalati;

(e)

it-tip ta' lixka;

(f)

is-suċċess tal-lixkar (%);

(g)

it-tip ta' sunnara; kif ukoll

(h)

il-kundizzjonijiet tal-baħar u s-sħab u l-fażi tal-qamar fil-ħin tal-kalar tal-konzijiet.

2.   Id-data kollha msemmija taħt il-paragrafu 1 għandha tinġabar għal kull qabda ta' riċerka; b'mod partikolari, il-ħut kollu f' qabda ta' riċerka sa 100 ħuta għandhom jitkejlu u għall-inqas 30 ħuta meħuda b'kampjun għal studji bioloġiċi. Fejn jinqabdu aktar minn 100 ħuta, metodu ta' random subsampling għandu jiġi applikat.

Artikolu 64

Programm ta' tikkettjar

1.   Kull bastiment tas-sajd li jipparteċipa fis-sajd esploratorju kif imsemmi fl-Artikolu 58 għandu jwettaq programm ta' tikkettjar kif ġej:

(a)

individwi tad-Dissostichus spp. għandhom jiġu ttikkettjati u meħlusa skond id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Programm u fil-Protokoll tat-Tikkettar tas-CCAMLR għall-ispeċi tad-Dissostichus f'sajd esploratorju. Il-bastimenti għandhom jieqfu biss mit-tikkettjar wara li jkunu tikkettjaw 500 individwu, jew jieqfu mis-sajd wara li jkunu tikkettjaw individwu għal kull tunnellata ta' piż frisk li jinqabad;

(b)

il-programm għandu jkun immirat għal individwi ta' kull daqs sabiex jintlaħaq ir-rekwiżit ta' tikkettjar. It-toothfish f'kundizzjoni tajba biss għandhom jiġu tikkettjati. L-individwi meħlusa kollha għandhom ikunu tikkettjati darbtejn u l-ħelsien għandu jkopri medda ġeografika kbira kemm jista' jkun;

(c)

it-tikketti kollha għandhom ikunu stampati b'numru ta' serje uniku u indirizz ta' ritorn, sabiex l-oriġini tal-marki tista' terġa' tinstab fil-każ ta' qbid ta' individwu mmarkat;

(d)

l-individwi mmarkati li jerġgħu jinqabdu (i.e. ħut maqbud li kellu t-tikketta mdaħħla qabel) m'għandhomx jerġgħu jinħelsu, ukoll jekk kienu meħlusa biss għal perjodu qasir;

(e)

kull individwu tikkettjat maqbud mill-ġdid għandhom jittiħdulu d-dettalji bijoloġiċi (it-tul, il-piż, is-sess, l-istadju gonadali), u possibbilment jittiħidlu ritratt elettroniku, jiġu rkuprati l-otoliti u titneħħhielu t-tikketta;

(f)

id-data kollha rilevanti tat-tikketta u kull qbid mill-ġdid ta' tikketti li jirreġistraw id-data għandhom jiġu rrapportati b'mod elettroniku fil-format CCAMLR lis-CCAMLR fi żmien tliet xhur mit-tluq tal-bastiment minn dan is-sajd;

(g)

id-data rilevanti kollha tat-tikketta, kull qbid mill-ġdid ta' tikketti li jirreġistraw id-data, u eżemplari maqbuda mill-ġdid għandhom jiġu rrapportati wkoll b'mod elettroniku fil-format CCAMLR fl-arkivju reġjonali tad-data rispettiv kif imniżżel fil-Protokoll tat-Tikkettar tas-CCAMLR.

2.   Toothfish tikkettjati u meħlusa m'għandhomx jinqatgħu mil-limiti tal-qbid.

Artikolu 65

Osservaturi u spetturi xjentifiċi

1.   Kull bastiment tas-sajd li jieħu sehem fis-sajd esploratorju msemmi fl-Artikolu 58 għandu jkollu minn ta' l-inqas żewġ osservaturi xjentifiċi, li wieħed minnhom għandu jkun osservatur maħtur skond l-Iskema ta' Osservazzjoni Xjentifika Internazzjonali, li jkunu abbord matul l-attivitajiet ta' sajd kollha fil-perjodu ta' sajd.

2.   Kull Stat Membru, soġġett għal u skond il-liġijiet u r-regolamenti applikabbli tiegħu, fosthom regoli dwar l-ammissibbiltà ta' evidenza fil-qrati lokali, għandu jqis u jaġixxi fuq rapporti minn Spetturi ta' Membri tas-CCAMLR li huma jinnominaw, taħt din l-iskema fuq l-istess bażi tar-rapporti mill-Ispetturi tiegħu stess. Kemm il-Parti Kontraenti kif ukoll il-Membru li jinnomina kkonċernat għandhom jikkooperaw sabiex jiffaċilitaw proċedimenti ġudizzjarji jew proċedimenti oħra li jirriżultaw minn kwalunkwe rapport bħal dan.

Artikolu 66

Notifika ta' intenzjoni ta' parteċipazzjoni fis-sajd għall-krill

Kull Stat Membru li biħsiebu jistad għall-krill fiż-Żona tas-CCAMLR għandu jinnotifika lis-Segretarjat tas-CCAMLR bl-intenzjoni tiegħu mhux inqas minn erba' xhur qabel il-laqgħa annwali regolari tal-Kummissjoni, immedjatament qabel l-istaġun li fih biħsiebu jistad.

Artikolu 67

Projbizzjoni fuq il-kalar ta' l-għeżul fil-baħar fond

1.   L-użu ta' l-għeżula fiż-Żonatas-CCAMLR, għal għanijiet oħra minbarra r-riċerka xjentifika, huwa pprojbit sakemm il-Kumitat Xjentifiku jinvestiga u jirrapporta fuq l-impatti potenzjali ta' dan l-irkaptu u l-Kummissjoni tkun qablet abbażi tal-parir mill-Kumitat Xjentifiku li tali metodu jista' jintuża fiż-Żona tas-CCAMLR.

2.   L-użu ta' għeżula għar-riċerka xjentifika f'ilmijiet aktar fondi minn 100 metru għandhom jiġu nnotifikat minn qabel lill-Kumitat Xjentifiku u approvati mill-Kummissjoni qabel ma tkun tista' tibda riċerka bħal din.

3.   Kwalunkwe bastimenti li jrid jagħmel transitu fiż-Żona tas-CCAMLR u jġorr l-għeżula abbord għandu javża bil-quddiem bl-intenzjoni tiegħu, u jinkludi d-dati previsti tal-mogħdija miż-Żona tas-CCAMLR lis-Segretarjat tas-CCAMLR. Kwalunkwe bastiment fil-pussess ta' għeżula fiż-Żona tas-CCAMLR li ma jkunx ta notifika bħal din bil-quddiem, ikun qed jikser dawn id-dispożizzjonijiet.

Artikolu 68

Restrizzjonijiet temporanji fuq l-użu ta' rkaptu tat-tkarkir fil-qiegħ, fl-ibħra internazzjonali taż-Żona tas-CCAMLR għall-istaġuni tas-sajd 2006/2007 u 2007/2008

1.   L-użu ta' rkaptu tat-tkarkir tal-fond fl-ibħra internazzjonali taż-Żona tas-CCAMLR huwa ristrett għaż-żoni li għalihom il-Kummissjoni għandha fis-seħħ miżuri ta' konservazzjoni għall-irkaptu tat-tkarkir tal-qiegħ.

2.   Din il-miżura restrittiva m' għandiex tapplika għall-użu ta' rkaptu tat-tkarkir fit-twettiq ta' riċerka xjentifika fiż-Żona tas-CCAMLR.

KAPITOLU X

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ LI JISTADU FIŻ-ŻONA TAL-KONVENZJONI TAS-SEAFO

TAQSIMA 1

Awtorizzazzjoni ta' bastimenti

Artikolu 69

Awtorizzazzjoni ta' bastimenti

1.   L-Istati Membri għandhom iressqu elettronikament, fejn ikun possibbli, lill-Kummissjoni sa l-1 ta' Ġunju 2007, il-lista tal-bastimenti tagħhom li huma awtorizzati joperaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO permezz tal-ħruġ ta' permess tas-sajd.

2.   Is-sidien tal-bastimenti li huma inklużi fil-lista msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu ta' nazzjonalità jew għandhom entità legali fil-Komunità.

3.   Il-bastimenti tas-sajd jistgħu ikunu awtorizzati joperaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO biss jekk jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti u r-responsabbiltajiet taħt il-Konvenzjoni tas-SEAFO u l-miżuri tagħha tal-konservazzjoni u l-ġestjoni.

4.   L-ebda permess tas-sajd m'għandu jinħareġ lil bastimenti li jkollhom imgħoddi ta' attivitajiet ta' sajd IUU, sakemm is-sidien il-ġodda ma jipprovdux biżżejjed evidenza li s-sidien u l-operaturi preċedenti m'għadx għandhom ebda interess legali, benefiċjarju jew finanzjarju fi, u ma jeżerċitaw l-ebda kontroll fuq, dawk il-bastimenti, jew li, jekk wieħed iqis il-fatti rilevanti kollha, il-bastimenti tagħhom mhumiex involuti fi jew assoċjati ma' sajd IUU.

5.   Il-lista msemmija f'paragrafu 1 għandha tkopri din l-informazzjoni:

(a)

l-isem tal-bastiment, in-numru tar-reġistrazzjoni, ismijiet li seta' kellu qabel (jekk magħruf), u l-port fejn hu rreġistrat;

(b)

bandiera ta' qabel (jekk applikabbli);

(c)

il-Kodiċi Internazzjonali tar-Radju (jekk għandu);

(d)

l-isem u l-indirizz tas-sid jew is-sidien;

(e)

it-tip ta' bastiment;

(f)

it-tul;

(g)

l-isem u l-indirizz ta' l-operatur (manager), jew operaturi (managers) (fejn applikabbli);

(h)

it-tunnellaġġ gross reġistrat; kif ukoll

(i)

il-qawwa tal-magna jew magni prinċipali.

6.   L-Istati Membri għandhom minnufih jinnotifikaw lill-Kummissjoni, wara l-istabbiliment tal-lista inizjali tal-bastimenti awtorizzati, dwar kwalunkwe żieda magħha, tħassir minnha u/jew kwalunkwe modifika li tista' ssirilha fi kwalunkwe waqt li jsir tibdil bħal dan.

Artikolu 70

Obbligi għal bastimenti awtorizzati

1.   Il-bastimenti għandhom jikkonformaw mal-miżuri kollha rilevanti tas-SEAFO dwar il-konservazzjoni u l-ġestjoni.

2.   Bastimenti awtorizzati għandhom iżommu abbord ċertifikati validi tar-reġistrazzjoni tal-bastiment u awtorizzazzjoni valida għas-sajd u/jew għat-trasbord.

Artikolu 71

Bastimenti mhux awtorizzati

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jipprojbixxu s-sajd għal, iż-żamma abbord, it-trasbord u l-ħatt l-art ta' speċi koperti mill- Konvenzjoni tas-SEAFO minn bastimenti li ma jkunux imdaħħla fil-lista tas-SEAFO ta' bastimenti awtorizzati.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe informazzjoni fattwali li turi li teżisti bażi raġonevoli biex wieħed jissuspetta li bastimenti li ma jkunux fuq ir-reġistru tas-SEAFO ta' bastimenti awtorizzati jkunu involuti f'sajd għal u/jew trasbord ta' speċi koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li s-sidien tal-bastimenti inklużi fil-lista tas-SEAFO ta' bastimenti awtorizzati, ma jkunux involuti fi jew assoċjati ma' attivitajiet ta' sajd imwettqa minn bastimenti li ma jkunux iddaħħlu fil-lista ta' bastimenti awtorizzati fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO.

TAQSIMA 2

Trasbord

Artikolu 72

Projbizzjoni tat-trasbord fuq il-baħar

Kull Stat Membru għandu jipprojbixxi t-trasbord fuq il-baħar minn bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO, għal speċi koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO.

Artikolu 73

Trasbordi fil-port

1.   Bastimenti tas-sajd tal-Komunità li jaqbdu speċi koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO għandhom biss jittrasbordaw fil-port ta' Parti Kontraenti tas-SEAFO jekk għandhom awtorizzazzjoni minn qabel mill-Parti Kontraenti li fil-port tagħha tkun ser isseħħ l-operazzjoni. Bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom jitħallew jittrasbordaw biss jekk ikollhom din l-awtorizzazzjoni minn qabel għat-trasbord mill-Istat Membru tal-bandiera u l-Istat tal-Port.

2.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-bastimenti tas-sajd awtorizzati tiegħu jiksbu awtorizzazzjoni minn qabel sabiex jieħdu sehem f'operazzjonijiet ta' trasbord ġewwa l-port. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li kull trasbord ikun konsistenti ma' l-ammont tal-qbid irrappurtat ta' kull bastiment u għandhom jesiġu r-rappurtar ta' kull trasbord.

3.   Sid il-bastiment tas-sajd Komunitarju li jittrasborda lejn bastiment ieħor, minn issa 'l quddiem “il-bastiment riċevitur”, kwalunkwe kwantità ta' qabdiet ta' speċi koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO li nqabdu fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO għandu fil-ħin tat-trasbord jinforma lill-Istat tal-Bandiera tal-bastiment riċevitur dwar l-ispeċi u l-kwantitajiet involuti, bid-data tat-trasbord u fejn jinsabu l-qabdiet u għandu jippreżenta lill-Istat Membru tal-bandiera tiegħu, dikjarazzjoni tas-SEAFO dwar it-trasbord, skond il-format stipulat fl-Appendiċi 7 għall-Anness III.

4.   Il-kaptan tal-bastiment tas-sajd Komunitarju għandu jinnotifika, għallinqas 24 siegħa bil-quddiem, l-informazzjoni li ġejja lill-Parti Kontraenti tas-SEAFO li fil-port tagħha jkun ser iseħħ it-trasbord.

(a)

l-ismijiet tal-bastimenti tas-sajd li ser jittrasbordaw (iħottu),

(b)

l-ismijiet tal-bastimenti riċevituri,

(ċ)

it-tunnellaġġ skond l-ispeċi li għandhom jiġu ttrasbordati,

(d)

il-jum u l-port-tat-trasbord.

5.   Mhux aktar tard minn 24 siegħa qabel il-bidu, u t-tmiem tat-trasbord meta dan isir f'port ta' Parti Kontraenti tas-SEAFO, il-kaptan tal-bastiment riċevitur li jtajjar bandiera tal-komunità għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-istat tal-port il-kwantitajiet tal-qabdiet ta' l-ispeċi koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO li jinsabu abbord il-bastiment tiegħu u jittrasmetti d-dikjarazzjoni tas-SEAFO dwar it-trasbord lil dawn l-awtoritajiet kompetenti fi żmien 24 siegħa.

6.   Il-kaptan tal-bastiment riċevitur li jtajjar bandiera tal-Komunità għandu, 48 siegħa qabel ma jħott l-art, iressaq dikjarazzjoni tas-SEAFO dwar it-trasbord lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat tal-port li fih ikun ser isir il-ħatt l-art.

7.   Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri xierqa sabiex jivverifika l-eżattezza ta' l-informazzjoni li tasallu u għandu jikkoopera ma' l-Istat tal-bandiera sabiex jiżgura li l-ħatt l-art ikun konsistenti ma' l-ammonti tal-qabdiet rappurtati ta' kull bastiment.

8.   Kull Stat Membru li għandu bastimenti awtorizzati li jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO għal speċi koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO, għandu jinnotifika sa l-1 ta' Ġunju 2007 d-dettalji tat-trasbordi li jkunu saru mill-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu lill-Kummissjoni.

TAQSIMA 3

Miżuri ta' konservazzjoni għall-ġestjoni tal-ħabitats vulnerabbli u l-ekosistemi tal-baħar fond

Artikolu 74

Żoni magħluqa

L-attivitajiet kollha tas-sajd, għal speċi koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO, mill-bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom ikunu pprojbiti fiż-żoni ddefiniti hawn taħt:

(a)

Is-Subdiviżjoni A1

(i)

Dampier Seamount

10o00'S 02o00'W

10o00'S 00o00'E

12o00'S 02o00'W

12o00'S 00o00'E

(ii)

Malahit Guyot Seamount

11o00'S 02o00'W

11o00'S 04o00'W

13o00'S 02o00'W

13o00'S 04o00'W

(b)

Sub-diviżjoni B1

(i)

Molloy Seamount

27o00'S 08o00'E

27o00'S 10o00'E

29o00'S 08o00'E

29o00'S 10o00'E

(ċ)

Diviżjoni Ċ

(i)

Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

37o00'S 13o00E

37o00'S 17o00'E

40o00'S 13o00E

40o00'S 17o00'E

(ii)

Africana seamount

37o00'S 28o00E

37o00'S 30o00E

38o00'S 28o00E

38o00'S 30o00E

(iii)

Panzarini Seamount

39o00'S 11o00'E

39o00'S 13o00'E

41o00'S 11o00'E

41o00'S 13o00'E

(d)

Sub-diviżjoni C1

(i)

Vema Seamount

31o00'S 08o00'E

31o00'S 09o00'E

32o00'S 08o00'E

32o00'S 09o00'E

(ii)

Wust Seamount

33o00'S 06o00'E

33o00'S 08o00'E

34o00'S 06o00'E

34o00'S 08o00'E

(e)

Diviżjoni D

(i)

Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

41o00'S 06o00'W

41o00'S 03o00'E

44o00'S 06o00'W

44o00'S 03o00'E

(ii)

Schwabenland & Herdman Seamounts

44o00'S 01o00'W

44o00'S 02o00'E

47o00'S 01o00'W

47o00'S 02o00'E

Artikolu 75

Attivitajiet tas-sajd fil-passat

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni, sa l-1 ta' Ġunju 2007, fil-format li ġej, l-informazzjoni marbuta ma' l-attivitajiet ta' sajd tagħhom li saru fl-2004, l-2005 u l-2006 fiż-żoni msemmija fl-Artikolu 74.

Tip tas-sajd

Kejl ta' l-Isforz

Qabda Totali (Mt)

Bastimenti tat-tkarkir

a.

Kilowatt/jiem ta' sajd

b.

Bastiment/jiem ta' sajd

 

Bastimenti tas-sajd bil-konz

a.

Tunnellaġġ gross/jiem ta' sajd

b.

Medja ta' snanar kalati/għadd ta' kalati

 

Oħrajn

Tunnellaġġ gross/jiem ta' sajd

 

TAQSIMA 4

Miżuri dwar it-tnaqqis ta' qabdiet inċidentali ta' tjur tal-baħar

Artikolu 76

Informazzjoni dwar interazzjonijiet mat-tjur tal-baħar

L-Istati Membri għandhom jiġbru u jipprovdu l-informazzjoni kollha disponibbli lill-Kummissjoni sa l-1 ta' Ġunju 2007, dwar interazzjonijiet ma' tjur tal-baħar, inklużi qabdiet aċċidentali mill-bastimenti tas-sajd tagħhom, f'sajd għal speċi koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO.

Artikolu 77

Miżuri ta' mitigazzjoni

1.   Il-bastimenti Komunitarji kollha li jistadu fin-nofsinhar tal-parallela ta' latitudni ta' 30 grad fin-Nofsinhar għandhom iġorru u jużaw naffara (tori poles):

(a)

l-arbli tori għandhom ikunu skond il-linji ta' gwida għad-disinn u l-użu maqbul għal-linja tori, kif stipulat fl-Appendiċi 8 għall-Anness III;

(b)

l-arbli tori għandhom jintefgħu qabel ma jiġu kalati l-konzijiet, f'kull ħin fin-nofsinhar tal-parallel ta' latitudni 30 grad fin-Nofsinhar;

(c)

fejn ikun prattiku, il-bastimenti huma mħeġġa jużaw it-tieni arblu tori u naffara f'ħinijiet ta' abbundanza jew attività kbira ta' tjur;

(d)

naffara ta' riżerva għandhom jinġarru mill-bastimenti kollha u għandhom ikunu lesti għall-użu immedjat.

2.   Il-konzijiet għandhom jiġu kalati biss bil-lejl (jiġifieri matul is-sigħat ta' dlam bejn il-ħinijiet ta' l-għabex nawtiku (41). Waqt is-sajd bil-konzijiet matul il-lejl, għandu jintuża biss id-dawl minimu tal-bastiment li jkun meħtieġ għas-sikurezza.

3.   Ir-rimi ta' ġewwieni huwa pprojbit waqt li jkun qed jiġi kalat l-irkaptu. Ir-rimi ta' ġewwieni matul l-irfigħ ta' l-irkaptu għandu jiġi evitat. Kwalunkwe rimi bħal dan għandu jseħħ, kulfejn possibbli, fuq in-naħa l-oħra tal-bastiment li ma tkunx qed tintuża għall-irfigħ ta' l-irkaptu. Għal bastimenti jew sajd fejn mhux rekwiżit li jinżamm il-ġewwieni abbord il-bastiment, għandha tkun implimentata sistema sabiex jitneħħew is-snanar mill-ġewwieni u l-irjus tal-ħut qabel ma jintremew. Ix-xbieki għandhom jitnaddfu qabel ma jiġu kalati sabiex jitneħħew oġġetti li jistgħu jattiraw it-tjur tal-baħar.

4.   Bastimenti tas-sajd Komunitarji għandhom jadottaw proċeduri ta' kalar u rfigħ li jiminimizzaw il-ħin li x-xibka tgħum fil-wiċċ u l-malji jkunu laxki. Il-manutenzjoni tax-xbieki, sa fejn ikun possibbli, m'għandhiex issir meta x-xibka tkun fl-ilma.

5.   Bastimenti tas-sajd tal-Komunità għandhom ikunu mħeġġa jiżviluppaw konfigurazzjonijiet ta' rkaptu li jimminimizzaw il-possibilità li t-tjur jiltaqgħu ma' dik il-parti tax-xibka li għaliha jkunu l-aktar vulnerabbli. Dan jista' jinkludi ż-żieda taċ-ċomb jew it-tnaqqis ta' kemm iżżomm f'wiċċ l-ilma x-xibka sabiex b'hekk tinżel fil-qiegħ aktar malajr, jew inkella ż-żieda ta' naffara kkulurita jew apparat ieħor f'postijiet partikolari tax-xibka fejn id-daqs tal-malji joħloq periklu partikolari għall-għasafar.

6.   Bastimenti tas-sajd tal-Komunità li huma attrezzati b'tali mod li m'għandhom faċilitajiet ta' pproċessar abbord jew li m'għandhomx biżżejjed kapaċità li jżommu l-ġewwieni abbord, jew il-kapaċità li jarmu l-ġewwieni fuq in-naħa l-oħra tal-bastiment minn dik li jkun qed jintrefa' l-irkaptu, m'għandhomx ikunu awtorizzati jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO.

7.   Għandu jsir kull sforz sabiex jiġi żgurat li tjur maqbuda ħajjin matul operazzjonijiet ta' sajd jinħelsu ħajjin u li kull fejn ikun possibbli s-snanar jitneħħew mingħajr ma tiġi mhedda l-ħajja tat-tajra kkonċernata.

TAQSIMA 5

Kontroll

Artikolu 78

Komunikazzjoni dwar movimenti u qabdiet minn bastimenti

1.   Bastimenti tas-sajd u bastimenti tar-riċerka dwar is-sajd li huma awtorizzati jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO u li huma involuti fis-sajd għandhom jibagħtu rapporti tad-dħul, qbid u ħruġ lill-awtoritajiet ta' l-Istat Membru tal-bandiera permezz ta' VMS, jew mezz xieraq ieħor, u, jekk l-Istat Membru tal-bandiera jesiġi dan, lis-Segretarju Eżekuttiv tas-SEAFO.

2.   Ir-rapport tad-dħul għandu jsir mhux aktar tard minn 12-il siegħa u għall-inqas 6 sigħat qabel kull dħul fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO u għandu jinkludi d-data, il-ħin u l-pożizzjoni ġeografika tad-dħul tal-bastiment kif ukoll il-kwantità ta' ħut abbord skond l-ispeċi (Kodiċi 3 Alfa tal-FAO) u skond il-piż ħaj (Kg).

3.   Ir-rapport tal-Qbid għandu jsir skond l-ispeċi (Kodiċi 3 Alfa tal-FAO) u skond il-piż ħaj (Kg) fi tmiem kull xahar kalendarju.

4.   Ir-rapport tal-ħruġ għandu jsir mhux aktar tard minn 12-il siegħa għallinqas 6 sigħat qabel kull ħruġ miż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO. Għandu jinkludi d-data, il-ħin u l-pożizzjoni ġeografika tad-dħul tal-bastiment kif ukoll il-kwantità ta' ħut abbord skond l-ispeċi (Kodiċi 3 Alfa tal-FAO) u skond il-piż ħaj (Kg) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO mill-bidu tas-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO jew mill-aħħar rapport tal-qbid.

Artikolu 79

Osservazzjoni u ġbir xjentifiku ta' informazzjoni b'appoġġ għall-valutazzjoni tal-ħażniet

1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-bastimenti tas-sajd kollha tiegħu li jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni, għal speċi koperti mill-Konvenzjoni tas-SEAFO, ikollhom osservaturi xjentifiċi kwalifikati.

2.   Kull Stat Membru għandu jesiġi t-tressiq ta' l-informazzjoni miġbura mill-osservaturi fir-rigward ta' kull bastiment li jtajjar il-bandiera tiegħu, fi żmien 30 jum minn meta jitlaq iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO. Id-data għandha titressaq fil-format speċifikat mill-Kumitat Xjentifiku tas-SEAFO. L-Istat Membru għandu jipprovdi kopja ta' l-informazzjoni lill-Kummissjoni, malajr kemm jista' jkun, filwaqt li jqis il-ħtieġa għaż-żamma tal-kunfidenzjalità ta' data minn sorsi varji. L-Istat Membru jista' wkoll jipprovdi kopja ta' l-informazzjoni lis-Segretarju Eżekuttiv tas-SEAFO.

3.   L-informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu għandha, sa fejn ikun possibbli, tinġabar u tiġi vverifikata minn osservaturi maħtura sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2007.

Artikolu 80

Avvistamenti ta' bastimenti ta' Partijiet mhux Kontraenti

1.   Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru għandhom jirrappurtaw lill-Istat Membru tal-bandiera tagħhom informazzjoni dwar kwalunkwe attività ta' sajd possibbli minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Parti Mhux Kontraenti fiż-Żona tal-Konvenzjoni. Din l-informazzjoni għandha tinkludi, fost l-oħrajn:

(a)

l-isem tal-bastiment;

(b)

in-numru ta' reġistrazzjoni tal-bastiment;

(ċ)

l-Istat tal-Bandiera tal-bastiment;

(d)

kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra dwar il-bastiment avvistat.

2.   Kull Stat Membru għandu jibgħat l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni malajr kemm jista' jkun. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi din l-informazzjoni lis-Segretarjat Eżekuttiv tas-SEAFO.

KAPITOLU XI

SAJD ILLEGALI, MHUX RAPPURTAT U MHUX REGOLAT

Artikolu 81

It-Tramuntana ta' l-Atlantiku

Bastimenti involuti f'sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat fit-Tramuntana ta' l-Atlantiku għandhom ikunu soġġetti għall-miżuri stipulati fl-Anness XV.

KAPITOLU XII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 82

Trasmissjoni ta' data

Meta f'konformità ma' l-Artikoli 15(1) u 18(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, l-Istati Membri jibagħtu d-data lill-Kummissjoni dwar il-ħatt l-art tal-kwantitajiet ta' ħażniet maqbuda, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-ħażniet elenkati fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 83

tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 1116/2006 huwa b'dan imħassar.

Ir-Referenzi għar-Regolament revokat għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 84

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2007.

Fejn it-TACs taż-żona tas-CCAMLR huma stabbiliti għal perjodi li jibdew qabel l-1 ta' Jannar 2007, l-Artikolu 55 għandu japplika b'effett mill-bidu tal-perjodi rispettivi ta' l-applikazzjoni tat-TACs.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, 21 ta' Diċembru 2006

Għall-Kunsill

Il-President

J. KORKEAOJA


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3.

(3)  ĠU L 70, 9.3.2004, p. 8.

(4)  ĠU L 150, 30.4.2004, p. 1. Verżjoni kkoreġuta fil-ĠU L 185, 24.5.2004, p. 1.

(5)  ĠU L 345, 28.12.2005, p. 5

(6)  ĠU L 65, 7.3.2006, p. 1

(7)  ĠU L 276, 10.10.1983, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar permezz tar-Regolament (KE) Nru 1804/2005 (ĠU L 290, 4.11.2005, p. 10).

(8)  ĠU L 274, 25.9.1986, p. 1. Ir-Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 3259/94 (ĠU L 339, 29.12.1994, p. 11).

(9)  ĠU L 132, 21.5.1987, p. 9.

(10)  ĠU L 365, 31.12.1991, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament Nru 448/2005 (ĠU L 74, 19.3.2005, p. 5).

(11)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 768/2005 (ĠU L 128, 21.5.2005, p. 1).

(12)  ĠU L 171, 6.7.1994, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 813/2004 (ĠU L 150, 30.4.2004, p. 32).

(13)  ĠU L 171, 6.7.1994, p. 7.

(14)  ĠU L 125, 27.4.1998, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2166/2005 (ĠU L 345, 28.12.2005, p. 5).

(15)  ĠU L 191, 7.7.1998, p. 10. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2187/2005 (ĠU L 349, 31.12.2005, p. 1).

(16)  ĠU L 137, 19.5.2001, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 831/2004 (ĠU L 127, 29.4.2004, p. 33).

(17)  ĠU L 351, 28.12.2002, p. 6. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 2269/2004 (ĠU L 396, 31.12.2004, p. 1).

(18)  ĠU L 289, 7.11.2003, p. 1.

(19)  ĠU L 333, 20.12.2003, p. 17.

(20)  ĠU L 97, 1.4.2004, p. 16.

(21)  ĠU L 384, 29.12.2006, p. 28.

(22)  ĠU l 199, 21.7.2006, p. 8.

(23)  ĠU L 226, 29.8.1980, p. 48.

(24)  ĠU L 226, 29.8.1980, p. 12.

(25)  ĠU L 29, 1.2.1985, p. 9.

(26)  ĠU L 16, 20.1.2006, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1782/2006 (ĠU L 345, 8.12.2006, p. 10)

(27)  ĠU L 270, 13.11.1995, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(28)  ĠU L 186, 28.7.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(29)  ĠU L 224, 16.8.2006, p. 22.

(30)  ĠU L 32. 4.2.2005, p. 1.

(31)  ĠU L 162, 18.6.1986, p. 33.

(32)  ĠU L 234, 31.8.2002, p. 39.

(33)  ĠU L 190, 4.7.1998, p. 34.

(34)  ĠU L 349, 31.12.2005, p. 1

(35)  ĠU L 5, 9.1.2004, p. 25. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1799/2006 (ĠU L 341, 7.12.2006, p. 26)

(36)  ĠU L 17, 21.1.2000, p. 22. Ir-Regolament kif emendat b'Regolament (KE) Nru 1759/2006 (ĠU 335, 1.12.2006, p. 3).

(37)  ĠU L 175, 6.7.1988, p. 1.

(38)  ĠU L 121, 12.5.1994, p. 3

(39)  ĠU L 227, 12.8.1981, p. 22.

(40)  ĠU L 97, 1.4.2004, p. 1.

(41)  Il-ħinijiet eżatti ta' l-għabex nawtiku jidhru fit-tabelli ta' l-Almanakk Nawtiku għal-latitudni rilevanti, ħin lokali u data. Il-ħinijiet kollha, jekk hux għal operazzjonijiet ta' bastimenti jew għal rappurtar ta' osservazzjoni, għandhom ikunu referenzjati mal-GMT.


ANNESS I

LIMITI TA' QBID APPLIKABBLI GĦAL BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ F'ŻONI FEJN JEŻISTU LIMITI TA' QBID GĦAL BASTIMENTI TAS-SAJD TA' PAJJIŻI TERZI F'ILMIJIET TAL-KE, SKOND L-ISPEĊI U SKOND IŻ-ŻONA (F'TUNNELLATI TA' PIŻ ĦAJ, GĦAJR FEJN SPEĊIFIKAT MOD IEĦOR)

Il-limiti ta' qbid stabbiliti f'dan l-Anness għandhom jitqiesu bħala kwoti għall-finijiet ta' l-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament, u għandhom għalhekk, ikunu soġġetti għar-regoli stipulati fir-Regolament (KE) Nru 2847/93, u b'mod partikolari l-Artikoli 14 u 15 tiegħu.

F'kull żona, l-ħażniet tal-ħut huma msemmija fl-ordni alfabetika li ġejja ta' l-ismijiet ta' l-ispeċi bil-Latin. It-tabella ta' ekwivalenza ta' ismijiet komuni ma' ismijiet bil-Latin hija mogħtija għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

Isem Xjentifiku

Kodiċi Alpha-3

Isem komuni

Ammodytidae

SAN

Ċiċċirell

Anarhichas lupus

CAT

Atlantic catfish

Aphanopus carbo

BSF

Ċinturin iswed

Argentina silus

ARU

Greater silver smelt

Beryx spp.

ALF

Alfonsinos

Boreogadus saida

POC

Merluzz Polari

Brosme brosme

USK

Tusk

Centrophorus squamosus

GUQ

Leafscale gulper shark

Centroscymnus coelolepis

CYO

Mazzola Portugiża

Cetorhinus maximus

BSK

Gabdoll

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ħut tas-silġ (pinen suwed)

Champsocephalus gunnari

ANI

Ħuta tas-silġ ta' l-Antartiku

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ħuta tas-Silġ Unicorn

Chionoecetes spp.

PCR

Snow crab

Clupea harengus

HER

Aringi

Coryphaenoides rupestris

RNG

Roundnose grenadier

Dalatias licha

SCK

Murruna Sewda

Deania calcea

DCA

Mazzola (munqar l-għasfur)

Dissostichus eleginoides

TOP

Antarctic toothfish

Engraulis encrasicolus

ANE

Inċova

Etmopterus princeps

ETR

Mazzola kbira tal-fanal

Etmopterus pusillus

ETP

Mazzola tal-fanal (smooth)

Etmopterus spinax

ETX

Mazzola tal-Fanal (velvet belly)

Euphausia superba

KRI

Krill

Gadus morhua

COD

Merluzz

Galeorhinus galeus

GAG

Kelb il-baħar

Germo alalunga

ALB

Alonga

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Witch flounder

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Humped rockcod

Hippoglossoides platessoides

PLA

Barbun tat-tbajja Amerikan

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ħalibatt ta' l-Atlantiku

Hoplostethus atlanticus

ORY

Orange roughy

Illex illecebrosus

SQI

Klamar tal-ġwienaħ qosra

Lamna nasus

POR

Pixxiplamtu

Lampanyctus achirus

LAC

Lantern fish

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grey rockcod

Lepidorhombus spp.

LEZ

Megrims

Limanda ferruginea

YEL

Barbun denbu isfar

Limanda limanda

DAB

Dab

Lophiidae

ANF

Petriċi

Macrourus berglax

RHG

Roughead grenadier

Macrourus spp.

GRV

Grenadieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin blu

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Martialia hyadesi

SQS

Klamari

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Haddock

Merlangius merlangus

WHG

Merlangu

Merluccius merluccius

HKE

Marlozz

Micromesistius poutassou

WHB

Stokkafixx

Microstomus kitt

LEM

Lemon sole

Molva dypterigia

BLI

Linarda

Molva macrophthalmus

SLI

Lipp Spanjol

Molva molva

LIN

Lipp

Nephrops norvegicus

NEP

Awwista tan-Norveġja

Notothenia rossii

NOR

Marbled rockcod

Pagellus bogaraveo

SBR

Paġell

Pandalus borealis

PRA

Gambli tat-tramuntana

Paralomis spp.

PAI

Granċi

Penaeus spp.

PEN

Gambli Penaeus

Phycis spp.

FOX

Lipp tal-qawwi

Platichthys flesus

FLX

Barbun

Pleuronectes platessa

PLE

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectiformes

FLX

Ħut ċatt

Pollachius pollachius

POL

Pollakkju

Pollachius virens

POK

Pollakkju (saithe)

Psetta maxima

TUR

Barbun imperjali

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

South Georgian icefish

Rajidae

SRX-RAJ

Rebekkini u Raj

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ħalibatt ta' Greenland

Salmo salar

SAL

Salamun ta' l-Atlantiku

Scomber scombrus

MAC

Kavalli

Scopthalmus rhombus

BLL

Partun

Sebastes spp.

RED

Redfish

Solea solea

SOL

Lingwata komuni

Solea spp.

SOX

Lingwata

Sprattus sprattus

SPR

Laċċa kaħla

Squalus acanthias

DGS

Mazzola griża

Tetrapturus alba

WHM

Marlin Abjad

Thunnus alalunga

ALB

Alonga

Thunnus albacares

YFT

Tonn tal-pinen sofor

Thunnus obesus

BET

Tonn għajnu kbira

Thunnus thynnus

BFT

Tonn

Trachurus spp.

JAX

Sawrell

Trisopterus esmarki

NOP

Norway pout

Urophycis tenuis

HKW

Marlozz abjad

Xiphias gladius

SWO

Pixxispad

It-tabella ta' ekwivalenza li ġejja ta' ismijiet komuni ma' ismijiet bil-Latin hija mogħtija biss għal raġunijiet ta' spjegazzjoni:

Alonga

ALB

Thunnus alalunga

Alonga

ALB

Germo alalunga

Alfonsinos

ALF

Beryx spp.

Barbun tat-tbajja' Amerikan

PLA

Hippoglossoides platessoides

Inċova

ANE

Engraulis encrasicolus

Petriċi

ANF

Lophiidae

Ħuta tas-silġ ta' l-Antartiku

ANI

Champsocephalus gunnari

Antarctic toothfish

TOP

Dissostichus eleginoides

Atlantic catfish

CAT

Anarhichas lupus

Ħalibatt ta' l-Atlantiku

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Salamun ta' l-Atlantiku

SAL

Salmo salar

Gabdoll

BSK

Cetorhinus maximus

Tonn għajnu kbira

BET

Thunnus obesus

Mazzola (munqar l-għasfur)

DCA

Deania calcea

Ċinturin iswed

BSF

Aphanopus carbo

Ħut tas-silġ (pinen suwed)

SSI

Chaenocephalus aceratus

Linarda

BLI

Molva dypterigia

Marlin blu

BUM

Makaira nigricans

Stokkafixx

WHB

Micromesistius poutassou

Tonn

BFT

Thunnus thynnus

Partun

BLL

Scopthalmus rhombus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Merluzz

COD

Gadus morhua

Lingwata komuni

SOL

Solea solea

Granċi

PAI

Paralomis spp.

Dab

DAB

Limanda limanda

Ħut ċatt

FLX

Pleuronectiformes

Barbun

FLX

Platichthys flesus

Lipp tal-qawwi

FOX

Phycis spp.

Mazzola kbira tal-fanal

ETR

Etmopterus princeps

Greater silver smelt

ARU

Argentina silus

Ħalibatt ta' Greenland

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Grenadieri

GRV

Macrourus spp.

Grey rockcod

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Haddock

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Marlozz

HKE

Merluccius merluccius

Aringi

HER

Clupea harengus

Sawrell

JAX

Trachurus spp.

Humped rockcod

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Murruna Sewda

SCK

Dalatias licha

Krill

KRI

Euphausia superba

Lantern fish

LAC

Lampanyctus achirus

Leafscale gulper shark

GUQ

Centrophorus squamosus

Lemon sole

LEM

Microstomus kitt

Lipp

LIN

Molva molva

Kavalli

MAC

Scomber scombrus

Marbled rockcod

NOR

Notothenia rossii

Megrims

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gambli tat-tramuntana

PRA

Pandalus borealis

Awwista tan-Norveġja

NEP

Nephrops norvegicus

Norway pout

NOP

Trisopterus esmarki

Orange roughy

ORY

Hoplostethus atlanticus

Gambli 'Penaeus'

PEN

Penaeus spp.

Barbun tat-tbajja'

PLE

Pleuronectes platessa

Merluzz Polari

POC

Boreogadus saida

Pollakkju

POL

Pollachius pollachius

Pixxiplamtu

POR

Lamna nasus

Mazzola Portugiża

CYO

Centroscymnus coelolepis

Paġell

SBR

Pagellus bogaraveo

Redfish

RED

Sebastes spp.

Roughead grenadier

RHG

Macrourus berglax

Roundnose grenadier

RNG

Coryphaenoides rupestris

Pollakkju (saithe)

POK

Pollachius virens

Ċiċċirell

SAN

Ammodytidae

Klamar tal-ġwienaħ qosra

SQI

Illex illecebrosus

Rebekkini u Raj

SRX-RAJ

Rajidae

Mazzola tal-fanal (smooth)

ETP

Etmopterus pusillus

Snow crab

PCR

Chionoecetes spp.

Lingwata

SOX

Solea spp.

South Georgian icefish

SGI

Pseudochaenichthus georgianus

Lipp Spanjol

SLI

Molva macrophthalmus

Laċċa kaħla

SPR

Sprattus sprattus

Mazzola griża

DGS

Squalus acanthias

Klamari

SQS

Martialia hyadesi

Pixxispad

SWO

Xiphias gladius

Kelb il-baħar

GAG

Galeorhinus galeus

Barbun imperjali

TUR

Psetta maxima

Tusk

USK

Brosme brosme

Ħuta tas-Silġ Unicorn

LIC

Channichthys rhinoceratus

Mazzola tal-Fanal (velvet belly)

ETX

Etmopterus spinax

Marlozz abjad

HKW

Urophycis tenuis

Marlin Abjad

WHM

Tetrapturus alba

Merlangu

WHG

Merlangius merlangus

Witch flounder

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Tonn tal-pinen sofor

YFT

Thunnus albacares

Barbun denbu isfar

YEL

Limanda ferruginea

ANNESS IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, iż-żoni ta' l-ICES I, II, III, IV, l-ilmijiet tal-KE taż-żoni ta' l-ICES V, VI, VII, VIII, IX, X, l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF, l-ilmijiet tal-Gujana Franċiża

Speċi:

Ċiċċirell

Ammodytidae

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

SAN/04-N.

Id-Danimarka

19 000  (1)

 

Ir-Renju Unit

1 000  (1)

 

Il-KE

20 000  (1)

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku.

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Ċiċċirell

Ammodytidae

Żona:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV (2)

SAN/2A3A4.

Id-Danimarka

Mhux stabbilit.

 

Ir-Renju Unit

Mhux stabbilit.

 

L-Istati Membri kollha

Mhux stabbilit. (3)

 

Il-KE

Mhux stabbilit.

 

In-Norveġja

20 000  (4)  (5)

 

TAC

Mhux stabbilit.

TAC Analitiku.

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Greater silver smelt

Argentina silus

Żona:

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' I u II

ARU/1/2.

Il-Ġermanja

31

 

Franza

10

 

L-Olanda

25

 

Ir-Renju Unit

50

 

Il-KE

116

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Greater silver smelt

Argentina silus

Żona:

l-ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali ta' III u IV

ARU/3/4.

Id-Danimarka

11 800

 

Il-Ġermanja

12

 

Franza

8

 

L-Irlanda

8

 

L-Olanda

55

 

L-Iżvezja

46

 

Ir-Renju Unit

21

 

Il-KE

1 331

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Greater silver smelt

Argentina silus

Żona:

KE u l-ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

ARU/567.

Il-Ġermanja

405

 

Franza

9

 

L-Irlanda

378

 

L-Olanda

4 225

 

Ir-Renju Unit

297

 

Il-KE

5 311

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet tal-KE fiż-żoni IIa, IV, Vb, VI u VII

USK/2A47-C

Il-KE

Mhux rilevanti (6)

 

In-Norveġja

3 400  (7)  (8)

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Prekawzjonali.

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta' I, II u XIV

USK/1214EI

Il-Ġermanja

7

 

Franza

7

 

Ir-Renju Unit

7

 

Oħrajn

4 (9)

 

Il-KE

25

 


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' III

USK/3EI.

Id-Danimarka

15

 

L-Iżvezja

8

 

Il-Ġermanja

8

 

Il-KE

31

 


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' IV

USK/4EI.

Id-Danimarka

69

 

Il-Ġermanja

21

 

Franza

49

 

L-Iżvezja

7

 

Ir-Renju Unit

104

 

Oħrajn

7 (10)

 

Il-KE

257

 


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' V, VI u VII

USK/567EI.

Il-Ġermanja

7

 

Spanja

24

Franza

282

L-Irlanda

27

Ir-Renju Unit

136

Oħrajn

7 (11)

Il-KE

483


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

USK/4AB-N.

Il-Belġju

1

 

Id-Danimarka

191

 

Il-Ġermanja

1

 

Franza

1

 

L-Olanda

1

 

Ir-Renju Unit

5

 

Il-KE

200

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi (12)

Clupea harengus

Żona:

IIIa

HER/03A.

Id-Danimarka

28 907

 

Il-Ġermanja

463

 

L-Iżvezja

30 239

 

Il-KE

59 609

 

Il-Gżejjer Faroe

500 (13)

 

TAC

69 360

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi (14)

Clupea harengus

Żona:

IV fit-tramuntana ta' 53o30' N

HER/04A., HER/04B.

Id-Danimarka

50 349

 

Il-Ġermanja

34 118

 

Franza

19 232

 

L-Olanda

47 190

 

L-Iżvezja

3 470

 

Ir-Renju Unit

50 279

 

Il-KE

204 638

 

In-Norveġja

50 000  (15)

 

TAC

341 063

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

L-ilmijiet tan-Norveġja fin-Nofsinhar ta' 62oN

HER/04-N.

L-Iżvezja

846 (16)

 

Il-KE

846

TAC

mhux rilevanti


Speċi:

Aringi (17)

Clupea harengus

Żona:

Qabdiet inċidentali fiż-żona IIIa

HER/03A-BC

Id-Danimarka

13 160

 

Il-Ġermanja

117

 

L-Iżvezja

2 119

 

Il-KE

15 396

 

TAC

15 396

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi (18)

Clupea harengus

Żona:

Qabdiet inċidentali f'IV, VIId u l-ilmijiet tal-KE ta' IIa

HER/2A47DX

Il-Belġju

158

 

Id-Danimarka

30 514

 

Il-Ġermanja

158

 

Franza

158

 

L-Olanda

158

 

L-Iżvezja

149

 

Ir-Renju Unit

580

 

Il-KE

31 875

 

TAC

31 875

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi (19)

Clupea harengus

Żona:

VIId; IVc (20)

HER/4CXB7D

Il-Belġju

8 277  (21)

 

Id-Danimarka

651 (21)

 

Il-Ġermanja

441 (21)

 

Franza

9 014  (21)

 

L-Olanda

15 710  (21)

 

Ir-Renju Unit

3 424  (21)

 

Il-KE

37 517

 

TAC

341 063

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

Vb u Vib; l-ilmijiet tal-KE ta' VIaN (22)

HER/5B6ANB

Il-Ġermanja

3 727

 

Franza

705

 

L-Irlanda

5 036

 

L-Olanda

3 727

 

Ir-Renju Unit

20 145

 

Il-KE

33 340

 

Il-Gżejjer Faroe

660 (23)

 

TAC

34 000

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VIIbc; VIaS (24)

HER/6AS7BC

L-Irlanda

12 600

 

L-Olanda

1 260

 

Il-KE

13 860

 

TAC

13 860

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VI Clyde (25)

HER/06ACL.

Ir-Renju Unit

800

 

Il-KE

800

 

TAC

800

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VIIa (26)

HER/07A/MM

L-Irlanda

1 250

 

Ir-Renju Unit

3 550

 

Il-KE

4 800

 

TAC

4 800

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VIIe u VIIf

HER/7EF.

Franza

500

 

Ir-Renju Unit

500

 

Il-KE

1 000

 

TAC

1 000

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27) u VIIk (27)

HER/7G-K.

Il-Ġermanja

104

 

Franza

580

 

L-Irlanda

8 117

 

L-Olanda

580

 

Ir-Renju Unit

12

 

Il-KE

9 393

 

TAC

9 393

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona:

VIII.

ANE/08.

Spanja

0 (28)

 

Franza

0 (28)

 

Il-KE

0 (28)

 

TAC

0 (28)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona:

IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 34.1.1

ANE/9/3411

Spanja

3 826

 

Il-Portugall

4 174

 

Il-KE

8 000

 

TAC

8 000

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

Skagerrak (29)

COD/03AN.

Il-Belġju

7

 

Id-Danimarka

2 282

 

Il-Ġermanja

57

 

L-Olanda

14

 

L-Iżvezja

399

 

Il-KE

2 759

 

TAC

2 851

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

Kattegat (30)

COD/03AS.

Id-Danimarka

451

 

Il-Ġermanja

9

 

L-Iżvezja

271

 

Il-KE

731

 

TAC

731

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

IV; l-ilmijiet tal-KE ta' IIa

COD/2AC4.

Il-Belġju

590 (31)

 

Id-Danimarka

3 388  (31)

 

Il-Ġermanja

2 148  (31)

 

Franza

728 (31)

 

L-Olanda

1 914  (31)

 

L-Iżvezja

23 (31)

 

Ir-Renju Unit

7 773  (31)

 

Il-KE

16 564

 

In-Norveġja

3 393  (31)

 

TAC

19 957

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

L-ilmijiet tan-Norveġja fin-nofsinhar ta' 62o N

COD/04-N.

L-Iżvezja

382

 

Il-KE

382

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

VI; Vb fl-ilmijiet tal-KE; l-ilmijiet tal-KE u ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

COD/561214

Il-Belġju

1

 

Il-Ġermanja

7

 

Franza

78

 

L-Irlanda

110

 

Ir-Renju Unit

294

 

Il-KE

490

 

TAC

490

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Kondizzjonijiet Speċjali

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, mhux aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt jistgħu jinqabdu miż-żoni ICES speċifikati:

 

VIa; l-ilmijiet tal-KE ta' Vb

(COD/*5BC6A)

Il-Belġju

1

Il-Ġermanja

7

Franza

78

L-Irlanda

110

Ir-Renju Unit

294

Il-KE

490


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

VIIa

COD/07A.

Il-Belġju

19

 

Franza

54

 

L-Irlanda

963

 

L-Olanda

5

 

Ir-Renju Unit

421

 

Il-KE

1 462

 

TAC

1 462

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

VIIb-k, VIII, IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 34.1.1

COD/7X7A34

Il-Belġju

197

 

Franza

3 377

 

L-Irlanda

775

 

L-Olanda

28

 

Ir-Renju Unit

366

 

Il-KE

4 743

 

TAC

4 743

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

L-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

LEZ/2AC4-C

Il-Belġju

4

 

Id-Danimarka

4

 

Il-Ġermanja

4

 

Franza

24

 

L-Olanda

19

 

Ir-Renju Unit

1 424

 

Il-KE

1 479

 

TAC

1 479

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

VI; Vb fl-ilmijiet tal-KE; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

LEZ/561214

Spanja

327

 

Franza

1 277

 

L-Irlanda

373

 

Ir-Renju Unit

903

 

Il-KE

2 880

 

TAC

2 880

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

VII

LEZ/07.

Il-Belġju

494

 

Spanja

5 490

 

Franza

6 663

 

L-Irlanda

3 029

 

Ir-Renju Unit

2 624

 

Il-KE

18 300

 

TAC

18 300

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

LEZ/8ABDE.

Spanja

1 176

 

Franza

949

 

Il-KE

2 125

 

TAC

2 125

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 31.1.1

LEZ/8C3411

Spanja

1 330

 

Franza

66

 

Il-Portugall

44

 

Il-KE

1 440

 

TAC

1 440

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Barbun (Dabflounder)

Limanda limanda u Platichthys flesus

Żona:

L-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

D/F/2AC4-C

Il-Belġju

466

 

Id-Danimarka

1 752

 

Il-Ġermanja

2 627

 

Franza

182

 

L-Olanda

10 594

 

L-Iżvezja

6

 

Ir-Renju Unit

1 473

 

Il-KE

17 100

 

TAC

17 100

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

L-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

ANF/2AC4-C

Il-Belġju

401

 

Id-Danimarka

884

 

Il-Ġermanja

432

 

Franza

82

 

L-Olanda

303

 

L-Iżvezja

10

 

Ir-Renju Unit

9 233

 

Il-KE

11 345

 

TAC

11 345

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

ANF/4AB-N.

Il-Belġju

50

 

Id-Danimarka

1 266

 

Il-Ġermanja

20

 

L-Olanda

18

 

Ir-Renju Unit

296

 

Il-KE

1 650

 

TAC

Mhux rilevanti

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

VI; Vb fl-ilmijiet tal-KE; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

ANF/561214

Il-Belġju

185

 

Il-Ġermanja

212

 

Spanja

198

 

Franza

2 280

 

L-Irlanda

516

 

L-Olanda

178

 

Ir-Renju Unit

1 586

 

Il-KE

5 155

 

TAC

5 155

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

VII

ANF/07.

Il-Belġju

2 595  (32)

 

Il-Ġermanja

289 (32)

 

Spanja

1 031  (32)

 

Franza

16 651  (32)

 

L-Irlanda

2 128  (32)

 

L-Olanda

336 (32)

 

Ir-Renju Unit

5 050  (32)

 

Il-KE

28 080  (32)

 

TAC

28 080  (32)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

ANF/8ABDE.

Spanja

1 206

 

Franza

6 714

 

Il-KE

7 920

 

TAC

7 920

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 31.1.1

ANF/8C3411

Spanja

1 629

 

Franza

2

 

Il-Portugall

324

 

Il-KE

1 955

 

TAC

1 955

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

IIIa, l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

HAD/3A/BCD

Il-Belġju

16 (33)

 

Id-Danimarka

2 708  (33)

 

Il-Ġermanja

172 (33)

 

L-Olanda

3 (33)

 

L-Iżvezja

320 (33)

 

Il-KE

3 219  (33)

 

TAC

3 360  (33)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

IV; l-ilmijiet tal-KE ta' IIa

HAD/2AC4.

Il-Belġju

498 (34)

 

Id-Danimarka

3 425  (34)

 

Il-Ġermanja

2 180  (34)

 

Franza

3 799  (34)

 

L-Olanda

374 (34)

 

L-Iżvezja

241 (34)

 

Ir-Renju Unit

36 466  (34)

 

Il-KE

46 983  (34)

 

In-Norveġja

7 657  (34)

 

TAC

54 640  (34)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

L-ilmijiet tan-Norveġja fin-nofsinhar ta' 62o N

HAD/04-N.

L-Iżvezja

707

 

Il-KE

707

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

VIb, XII u XIV

HAD/6B1214

Il-Belġju

10

 

Il-Ġermanja

12

 

Franza

509

 

L-Irlanda

363

 

Ir-Renju Unit

3 721

 

Il-KE

4 615

 

TAC

4 615

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

L-ilmijiet tal-KE ta' Vb u VIa

HAD/5BC6A.

Il-Belġju

15

 

Il-Ġermanja

18

 

Franza

738

 

L-Irlanda

1 037

 

Ir-Renju Unit

5 392

 

Il-KE

7 200

 

TAC

7 200

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Haddock

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

VII, VIII, IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 34.1.1

HAD/7/3411

Il-Belġju

128

 

Franza

7 680

 

L-Irlanda

2 560

 

Ir-Renju Unit

1 152

 

Il-KE

11 520

 

TAC

11 520

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Kondizzjonijiet Speċjali

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żona:

 

VIIa

(HAD/*07)

Il-Belġju

19

Franza

85

L-Irlanda

511

Ir-Renju Unit

564

Il-KE

1 179

Meta jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar l-użu tal-kwoti, l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw il-kwantitajiet meħuda fiż-żona ta' l-ICES VIIa. Ħatt l-art tal-haddock maqbud fiż-żona ta' l-ICES VIIa għandu jkun ipprojbit meta t-total ta' dan il-ħatt l-art jaqbeż il-1 179 tunnellata.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

IIIa

WHG/03A.

Id-Danimarka

1 326  (35)

 

L-Olanda

5 (35)

 

L-Iżvezja

142 (35)

 

Il-KE

1 473  (35)

 

TAC

1 500

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

IV; l-ilmijiet tal-KE ta' IIa

WHG/2AC4.

Il-Belġju

655 (36)

 

Id-Danimarka

2 833  (36)

 

Il-Ġermanja

737 (36)

 

Franza

4 257  (36)

 

L-Olanda

1 637  (36)

 

L-Iżvezja

4 (36)

 

Ir-Renju Unit

11 297  (36)

 

Il-KE

21 420  (36)

 

In-Norveġja

2 380  (37)

 

TAC

23 800

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

VI; Vb fl-ilmijiet tal-KE; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

WHG/561214

Il-Ġermanja

6

 

Franza

124

 

L-Irlanda

305

 

Ir-Renju Unit

585

 

Il-KE

1 020

 

TAC

1 020

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

VIIa

WHG/07A.

Il-Belġju

1

 

Franza

13

 

L-Irlanda

213

 

L-Olanda

0

 

Ir-Renju Unit

144

 

Il-KE

371

 

TAC

371

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh u VIIk

WHG/7X7A.

Il-Belġju

195

 

Franza

11 964

 

L-Irlanda

5 544

 

L-Olanda

97

 

Ir-Renju Unit

2 140

 

Il-KE

19 940

 

TAC

19 940

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

VIII

WHG/08.

Spanja

1 440

 

Franza

2 160

 

Il-KE

3 600

 

TAC

3 600

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 31.1.1

WHG/9/3411

Il-Portugall

653

 

Il-KE

653

 

TAC

653

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu u Pollakkju

Merlangius merlangus u Pollachius pollachius

Żona:

L-ilmijiet tan-Norveġja fin-nofsinhar ta' 62o N

W/P/04-N.

L-Iżvezja

190

 

Il-KE

190

 

TAC

Mhux rilevanti

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

HKE/3A/BCD

Id-Danimarka

1 463

 

L-Iżvezja

125

 

Il-KE

1 588

 

TAC

1 588  (38)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

L-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

HKE/2AC4-C

Il-Belġju

26

 

Id-Danimarka

1 070

 

Il-Ġermanja

123

 

Franza

237

 

L-Olanda

61

 

Ir-Renju Unit

333

 

Il-KE

1 850

 

TAC

1 850  (39)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

VI u VII; Vb fl-ilmijiet tal-KE; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV

HKE/571214

Il-Belġju

272 (40)

 

Spanja

8 708

 

Franza

13 448  (40)

 

L-Irlanda

1 629

 

L-Olanda

175 (40)

 

Ir-Renju Unit

5 309  (40)

 

Il-KE

29 541

 

TAC

29 541  (41)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

HKE/8ABDE.

Il-Belġju

9 (42)

 

Spanja

6 062

 

Franza

13 612

 

L-Olanda

18 (42)

 

Il-KE

19 701

 

TAC

19 701  (43)

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 34.1.1

HKE/8C3411

Spanja

3 922

 

Franza

376

 

Il-Portugall

1 830

 

Il-KE

6 128

 

TAC

6 128

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

WHB/4AB-N.

Id-Danimarka

18 050

 

Ir-Renju Unit

950

 

Il-KE

19 000

 

TAC

1 700 000

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Stokkafixx

(Micromesistius poutassou)

Żona:

L-ilmijiet tal-KE u Internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

WHB/1 X 14

Id-Danimarka

42 605  (44)  (45)

 

Il-Ġermanja

16 565  (44)  (45)

 

Spanja

36 119  (44)  (45)

 

Franza

29 649  (44)  (45)

 

L-Irlanda

32 992  (44)  (45)

 

L-Olanda

51 951  (44)  (45)

 

Il-Portugall

3 355  (44)  (45)

 

L-Iżvezja

10 539  (44)  (45)

 

Ir-Renju Unit

55 283  (44)  (45)

 

Il-KE

279 058  (44)  (45)

 

In-Norveġja

140 000  (46)  (47)

 

Il-Gżejjer Faroe

43 500  (48)  (49)

 

TAC

1 700 000

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 34.1.1

WHB/8C3411

Spanja

37 954  (50)

 

Il-Portugall

9 488  (50)

 

Il-KE

47 442  (50)

 

TAC

1 700 000

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

L-ilmijiet tal-KE ta' II, IVa, V, VI fit-tramuntana ta' 56o30'N u VII fil-punent ta' 12oW

WHB/24A567

In-Norveġja

272 161  (51)  (52)

 

Il-Gżejjer Faroe

27 000  (53)  (54)

TAC

1 700 000


Speċi:

Lingwati lemonwitch

Microstomus kitt u Glyptocephalus cynoglossus

Żona:

L-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

L/W/2AC4-C

Il-Belġju

334

 

Id-Danimarka

921

 

Il-Ġermanja

118

 

Franza

252

 

L-Olanda

767

 

L-Iżvezja

10

 

Ir-Renju Unit

3 773

 

Il-KE

6 175

 

TAC

6 175

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Linarda

Molva dypterigia

Żona:

L-ilmijiet tal-KE fiż-żoni IIa, IV, Vb, VI u VII

BLI/2A47-C

Il-KE

Mhux rilevanti (55)

 

In-Norveġja

160

TAC

Mhux rilevanti


Speċi:

Linarda

Molva dypterigia

Żona:

L-ilmijiet tal-KE ta' VIa fit-tramuntana ta' 56o30'N u VIb

BLI/6AN6B.

Il-Gżejjer Faroe

200 (56)

 

TAC

Mhux rilevanti


Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' I u II

LIN/1/2.

Id-Danimarka

10

 

Il-Ġermanja

10

 

Franza

10

 

Ir-Renju Unit

10

 

Oħrajn (57)

5

 

Il-KE

45

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

LIN/03.

Il-Belġju

8

 

Id-Danimarka

62

 

Il-Ġermanja

8

 

L-Iżvezja

24

 

Ir-Renju Unit

8

 

Il-KE

109

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-KE tas-IV

LIN/04.

Il-Belġju

20(1)

 

Id-Danimarka

318

 

Il-Ġermanja

197(1)

 

Franza

177

 

L-Olanda

7(1)

 

L-Iżvezja

14

 

Ir-Renju Unit

2 440

 

Il-KE

3 173

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' V;

LIN/05.

Il-Belġju

10

 

Id-Danimarka

7

 

Il-Ġermanja

7

 

Franza

7

 

Ir-Renju Unit

7

 

Il-KE

38

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

L-ilmijiet tal-KE u internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV

LIN/6X14.

Il-Belġju

45

 

Id-Danimarka

8

 

Il-Ġermanja

163

 

Spanja

3 299

 

Franza

3 518

 

L-Irlanda

882

 

Il-Portugall

8

 

Ir-Renju Unit

4 050

 

Il-KE

11 973

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

L-ilmijiet tal-KE fiż-żoni IIa, IV, Vb, VI u VII

LIN/2A47-C

Il-KE

Mhux rilevanti (58)

 

In-Norveġja

5 780  (59)  (60)

 

Il-Gżejjer Faroe

250 (61)  (62)

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Lipp

Molva molva

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

LIN/4AB-N.

Il-Belġju

7

 

Id-Danimarka

878

 

Il-Ġermanja

25

 

Franza

10

 

L-Olanda

1

 

Ir-Renju Unit

79

 

Il-KE

1 000

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

NEP/3A/BCD

Id-Danimarka

3 800

 

Il-Ġermanja

11

 

L-Iżvezja

1 359

 

Il-KE

5 170

 

TAC

5 170

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

L-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

NEP/2AC4-C

Il-Belġju

1 368

 

Id-Danimarka

1 368

 

Il-Ġermanja

20

 

Franza

40

 

L-Olanda

704

 

Ir-Renju Unit

22 644

 

Il-KE

26 144

 

TAC

26 144

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV

NEP/4AB-N.

Id-Danimarka

1 230

 

Il-Ġermanja

1

 

L-Iżvezja

69

 

Il-KE

1 300

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

VI; l-ilmijiet tal-KE ta' Vb

NEP/5BC6.

Spanja

40

 

Franza

161

 

L-Irlanda

269

 

Ir-Renju Unit

19 415

 

Il-KE

19 885

 

TAC

19 885

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

VII

NEP/07.

Spanja

1 509

 

Franza

6 116

 

L-Irlanda

9 277

 

Ir-Renju Unit

8 251

 

Il-KE

25 153

 

TAC

25 153

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

NEP/8ABDE.

Spanja

259

 

Franza

4 061

 

Il-KE

4 320

 

TAC

4 320

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

VIIIc

NEP/08C.

Spanja

126

 

Franza

5

 

Il-KE

131

 

TAC

131

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

IX u X; l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF 34.1.1

NEP/9/3411

Spanja

109

 

Il-Portugall

328

 

Il-KE

437

 

TAC

437

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Gambli tat-tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

IIIa

PRA/03A.

Id-Danimarka

4 033

 

L-Iżvezja

2 172

 

Il-KE

6 205

 

TAC

11 620

TAC Analitiku

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Gambli tat-tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

L-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

PRA/2AC4-C

Id-Danimarka

2 960

 

L-Olanda

28

 

L-Iżvezja

119

 

Ir-Renju Unit

877

 

Il-KE

3 984

 

TAC

3 984

TAC Prekawzjonali

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Gambli tat-tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

L-ilmijiet tan-Norveġja fin-nofsinhar ta' 62o N

PRA/04-N.

Id-Danimarka

900

 

L-Iżvezja

164 (63)

 

Il-KE

1 064

 

TAC