ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
30 ta' Diċembru 2006


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Regolament Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni ta’ l-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi ta’ l-istatistika  ( 3 )

1

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 393.

 

(3)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

30.12.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


REGOLAMENT Nru 1893/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' l-20 ta' Diċembru 2006

li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni ta' l-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi ta' l-istatistika

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 285(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 (3) stabbilixxa l-klassifikazzjoni ta' l-istatistika fir-rigward ta' attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (aktar 'il quddiem magħrufa bħala “NACE Rev. 1” jew “NACE Rev. 1.1”).

(2)

Sabiex ikun rifless l-iżvilupp teknoloġiku u t-tibdil strutturali ta' l-ekonomija, għandha tkun stabbilita klassifikazzjoni aġġornata, li tissejjaħ NACE Reviżjoni 2 (aktar “il quddiem magħrufa bħala NACE Rev. 2”).

(3)

Klassifikazzjoni aġġornata bħal ma hi n-NACE Rev. 2 hija ċentrali għall-isforzi li qed tagħmel il-Kummissjoni sabiex tkun moderniżżata l-produzzjoni ta' l-istatistika tal-Komunità; din hija mistennija li tikkontribwixxi, permezz ta' data aktar komparabbli u rilevanti, għal governanza ekonomika aħjar kemm fil-livell Komunitarju kif ukoll dak nazzjonali.

(4)

Sabiex jiffunzjona, is-suq intern jeħtieġ normi ta' l-istatistika applikabbli għall-ġbir, it-trażmissjoni u l-pubblikazzjoni ta' l-istatistika nazzjonali u tal-Komunità sabiex in-negozji, l-istituzzjonijiet finanzjarji, il-gvernijiet u l-operaturi l-oħra kollha fis-suq komuni ikollhom aċċess għad-data ta' l-istatistika li tkun fidabbli u komparabbli. Għal dan il-għan, huwa vitali li l-kategoriji varji għall-klassifikazzjoni ta' l-attivitajiet fil-Komunità Ewropea jkunu interpretati b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha.

(5)

Statistika fidabbli u komparabbli hija neċessarja biex tippermetti lin-negozji jistmaw il-kompetittività tagħhom, u hija utli għall-istituzzjonijiet tal-Komunità fil-prevenzjoni ta' distorsjonijiet tal-kompetizzjoni.

(6)

L-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni riveduta ta' l-istatistika ta' l-attivitajiet ekonomiċi ma tobbligax lill-Istati Membri biex jiġbru, jippubblikaw jew ifornu d-data. Ikun possibbli li jkun ipprovdut tagħrif integrat bil-fidabbiltà, il-ħeffa, il-flessibiltà u l-grad ta' dettal meħtieġ għall-ġestjoni tas-suq intern biss jekk l-Istati Membri jużaw klassifikazzjonijiet ta' l-attivitajiet marbuta mal-klassifikazzjoni tal-Komunità.,

(7)

Għandu jkun hemm provvediment sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu, bil-għan li jissodisfaw r-rekwiżiti nazzjonali, jintegraw fil-klassifikazzjonijiet nazzjonali tagħhom kategoriji addizzjonali msejsa fuq il-klassifikazzjoni statistika ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea.

(8)

Il-komparabilità internazzjonali ta' l-istatistika fir-rigward ta' l-ekonomija teħtieġ li l-Istati Membri u l-Istituzzjonijiet tal-Komunità jużaw klassifikazzjonjiet ta' l-attivitajiet ekonomiċi li huma marbuta direttament ma' l-Istandard Internazzjonali ta' Klassifikazzjoni Industrijali ta' l-Attivitajiet Ekonomiċi kollha (ISIC) Rev. 4, kif adottat mill-Kummissjoni ta' l-Istatistika tan-Nazzjonijiet Uniti.

(9)

L-użu tal-klassifikazzjoni ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità jitlob li l-Kummissjoni tkun megħjuna mill-Kumitat għall-Programm Statistiku imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom (4) partikularment fir-rigward ta' l-eżami ta' problemi li jinħolqu mill-implimentazzjoni tan-NACE Rev. 2, u b'hekk tkun żgurata tranżizzjoni koordinata b'mod sħiħ min-NACE REV. 1 għan-NACE Rev. 2; u, għall-preparazzjoni ta' emendi futuri għan-NACE Rev. 2.

(10)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93 (5) stabbilixxa qafas komuni għat-twaqqif ta' reġistri ta' l-istatistika dwar in-negozju b'definizzjonijiet, karatteristiċi, ambitu u proċeduri ta' aġġornament armonizzati.

(11)

L-istabbiliment ta' klassifikazzjoni riveduta ta' l-istatistika dwar l-attivitajiet ekonomiċi jagħmel necessarja modifika speċifika tar-referenzi -għan-NACE Rev. 1 kif ukoll emenda ta' għadd ta' strumenti rilevanti. Għalhekk, jeħtieġ li jkunu emendati l-istrumenti li ġejjin: ir-Regolament (KEE) Nru 3037/90; ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 tad-19 ta' Diċembru 1991 dwar it-twaqqif ta' stħarriġ fil-Komunità dwar il-produzzjoni industrijali (6); ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 ta' l-20 ta' Diċembru 1996 dwar statistiċi strutturali kummerċjali (7); ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 tad-19 ta' Mejju 1998 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir (8); ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/98 tal-25 ta' Mejju 1998 dwar prospetti ta'l-istatistika rigward it-trasport ta' merkanzija bit-triq (9), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 530/1999 tad-9 ta' Marzu 1999 li jikkonċerna l-istatistiċi strutturali dwar il-qligħ u dwar l-ispejjeż tax-xogħol (10); ir-Regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 November 2002 fuq l-istatistika dwar l-iskart (11); ir-Regolament (KE) Nru 450/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-27 ta' Frar 2003 dwar l-indiċi ta' l-ispejjeż tax-xogħol (12); ir-Regolament (KE) Nru 48/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Diċembru 2003 dwar il-produzzjoni ta' statistika Komunitarja annwali rigward l-industrija ta' l-azzar għas-snin ta' riferenza 2003 – 2009 (13); ir-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 April 2004 dwar l-istatistiċi tal-Komunità fuq is-soċjetà ta' l-informazzjoni (14); ir-Regolament (KE) Nru 1552/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 (15) dwar l-istatistika dwar it-taħriġ vokazzjonali fl-intrapriżi (16).

(12)

Għadd ta' strumenti tal-Komunità jeħtieġ li jkunu emendati, skond il-proċeduri speċifiċi li kienu japplikaw għalihom, qabel it-tranżizzjoni għan-NACE Rev. 2, jiġifieri: ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 tal-25 ta' Ġunju 1996 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità (17); ir-Regolament (KE) Nru 138/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Diċembru 2003 dwar il-kontijiet ekonomiċi għall-agrikolutra fil-Komunità (18); u r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Jannar 2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ ta' pagamenti, kummerċ internazzjonali f'servizzi u investiment dirett barrani (19).

(13)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (20).

(14)

B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħa li temenda jew tissupplimenta n-NACE Rev. 2 sabiex tieħu kont ta' żviluppi teknoloġiċi jew ekonomiċi jew sabiex tallinjah ma' klassifikazzjonijiet oħra ekonomiċi u soċjali. Billi dawn il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament jew billi jissupplimentaw dan ir-Regolament biż-żieda ta' elementi mhux essenzjali ġodda, huma għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(15)

Peress li l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-ħolqien ta' standards ta' l-istatistika komuni li jippermettu l-produzzjoni ta' data armonizzata, ma jistax jintlaħaq b'mod sodisfaċenti mill-Istati Membri u jista' għalhekk jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dak il-għan.

(16)

Il-Kumitat tal-Programm dwar l-Istatistika kien ikkonsultat.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

TAQSIMA I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u ambitu

1.   Dan ir-Regolament jistabblixxi klassifikazzjoni komuni ta' l-istatisitka fir-rigward ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea, minn hawn 'il quddiem imsejjħa n-“NACE Rev. 2”. Din il-klassifikazzjoni tiżgura li l-klassifikazzjonijiet Komunitarji huma rilevanti għar-realtà ekonomika u ttejjeb il-komparabilità bejn il-klassifikazzjonijiet nazzjonali, tal-Komunità u internazzjonali u, b'hekk, ta' l-istatistika nazzjonali, tal-Komunità u internazzjonali.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-użu tal-klassifikazzjonijiet għal għanijiet ta' statistika.

Artikolu 2

Rev. 2 tan-NACE

1.   In-NACE Rev. 2 għandha tinkludi:

a)

l-ewwel livell, li jikkonsisti f'intestaturi identifikati b'kodiċi alfabetiku (taqsimiet),

b)

it-tieni livell, li jikkonsisti f'intestaturi identifikati b'kodiċi numeriku b'żewġ figuri (diviżjonijiet),

ċ)

it-tielet livell, li jikkonsisti f'intestaturi identifikati b'kodiċi numeriku bi tliet figuri (gruppi), u

d)

ir-raba' livell, li jikkonsisti f'intestaturi identifikati b'kodiċi numeriku b'erba' figuri (kategoriji).

2.   In-NACE Rev. 2 hija stipulata fl-Anness I.

Artikolu 3

Użu tan-NACE Rev. 2

Il-Kummissjoni għandha tuża n-NACE Rev. 2 għall-istatistiċi kollha klassifikati skond l-attivitajiet ekonomiċi.

Artikolu 4

Klassifikazzjonjiet nazzjonali ta' l-attivitajiet ekonomiċi

1.   L-istatistika ta' l-Istati Membri ppreżentata skond l-attivitajiet ekonomiċi għandha tkun prodotta permezz tan-NACE Rev. 2 jew ta' klassifikazzjoni nazzjonali li toħroġ minnha.

2.   Il-klassifikazzjoni nazzjonali tista' tintroduċi intestaturi u livelli addizzjonali u tista' tintuża kodifikazzjoni differenti. Kull wieħed mil-livelli, ħlief l-ogħla, għandu jkun jikkonsisti jew fl-istess intestaturi bħal tal-livell ekwivalenti tan-NACE Rev. 2 jew intestaturi li jikkostitwixxu taqsim preċiż tagħhom.

3.   L-Istati Membri għandhom iressqu quddiem il-Kummissjoni, għall-approvazzjoni tagħha qabel ma jkunu ppubblikati, l-abbozzi li jiddefinixxu jew jimmodifikaw il-klassifikazzjonjiet nazzjonali tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tikkontrolla l-konformità ta' dawn l-abbozzi mal-paragrafu 2 fi żmien xahrejn. Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-klassifikazzjoni nazzjonali approvata lill-Istati Membri l-oħra għall-informazzjoni. Il-klassifikazzjonjiet nazzjonali ta' l-Istati Membri għandhom jinkludu tabella ta' konkordanza bejn il-klassifikazzjonjiet nazzjonali u n-NACE Rev. 2.

4.   F'każ ta' inkompatibilità bejn ċerti intestaturi tan-NACE Rev. 2 u l-istruttura ekonomika nazzjonali, il-Kummissjoni tista' tawtorizza Stat Membru sabiex juża aggregazzjoni ta' l-intestaturi tan-NACE Rev. 2 f'settur speċifiku.

Biex iġib awtorizzazzjoni bħal din, l-Istat Membru kkonċernat irid jipprovdi lill-Kummissjoni bit-tagħrif kollu meħtieġ biex tikkunsidra t-talba tiegħu. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi fi żmien tliet xhur.

Madankollu, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2, din l-awtorizzazzjoni m'għandhiex tintitola lill-Istat Membru kkonċernat biex jissuddividi l-intestaturi aggregati b'mod differenti min-NACE Rev. 2.

5.   Il-Kummissjoni għandha, flimkien ma' l-Istat Membru kkonċernat, tirrevedi perjodikament l-awtorizzazzjonijiet mogħtija skond il-paragrafu 4 biex ikun ivverifikat jekk għadhomx iġġustifikati.

Artikolu 5

Attivitajiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni, b'koperazzjoni ma' l-Istati Membri, għandha tiżgura t-tixrid, iż-żamma u l-promozzjoni tan-NACE Rev. 2, partikularment billi:

(a)

tabbozza, taġġorna u tippubblika noti ta' spjegazzjoni għan-NACE Rev. 2;

(b)

tfassal u tippubblika linji ta' gwida biex l-unitajiet ta' l-istatistika jkunu klassifikati skond in-NACE Rev. 2;

(c)

tippubblika tabelli ta' korrispondenza bejn in-NACE Rev. 1.1 u n-NACE Rev. 2 u bejn in-NACE Rev. 2 u n-NACE Rev. 1.1;

(d)

taħdem sabiex ittejjeb il-konsistenza ma' klassifikazzjonjiet oħra soċjali u ekonomiċi.

Artikolu 6

Miżuri ta' implimentazzjoni

1.   Il-miżuri li ġejjin għall-implimentazzjoni tan-NACE Rev. 2 għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 7(2):

(a)

deċiżjonijiet meħtieġa f'każ ta' problemi li joħrġu mill-implimentazzjoni tan-NACE Rev. 2, inkluża l-assenjazzjoni ta' l-attivitajiet ekonomiċi f'kategoriji speċifiċi; u

(b)

miżuri tekniċi li jiżguraw it-tranżizzjoni koordinata bis-sħiħ min-NACE Rev. 1.1 għan-NACE Rev. 2, partikularment fir-rigward ta' kwistjonijiet dwar qtugħ fis-serji kronoloġiċi, inkluż rappurtaġġ doppju u estrapolazzjoni retroattiva tas-sensieli kronoloġiċi.

2.   Miżuri li jirrigwardaw in-NACE Rev. 2 bil-għan li jemendaw jew jissupplimentaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, li huma mfassla għall-għanijiet li ġejjin, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju imsemmija fl-Artikolu 7(3):

(a)

biex iqisu l-iżviluppi teknoloġiċi jew ekonomiċi; jew

(b)

biex ikun hemm allinjament ma' klassifikazzjonjiet oħra ekonomiċi u soċjali.

3.   Għandu jitqies il-prinċipju li l-benefiċċji mill-aġġornament iridu jkunu akbar mill-ispejjeż għalih, kif ukoll il-prinċipju li spejjeż u piżijiet addizzjonali jibqgħu f'limitu raġonevoli.

Artikolu 7

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tal-Programm dwar l-Istatistika, stabbilit bid-Deċiżjoni 89/382/KEE, Euratom.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandha tapplika l-proċedura stipulata fl-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, u jkunu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun iffissat għal tliet xhur.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandha tapplika l-proċedura stipulata fl-Artikoli 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, u jkunu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 8

Implimentazzjoni tan-NACE Rev. 2

1.   L-unitajiet statistiċi msemmija fir-reġistri tan-negozju, kif imwaqqfa bir-Regolament (KEE) Nru 2186/93, għandhom ikunu kklassifikati skond in-NACE Rev. 2.

2.   L-istatistika li tirreferri għall-attivitajiet ekonomiċi mwettqa mill-1 ta' Jannar 2008 'il quddiem għandha tkun prodotta mill-Istati Membri bl-użu tan-NACE Rev. 2 jew bi klassifikazzjoni nazzjonali li toħroġ minnha skond l-Artikolu 4.

3.   B'deroga għall-paragrafu 2, l-istatistika għal żmien qasir irregolata mir-Regolament (KE) Nru. 1165/98 u l-indiċi ta' l-ispejjeż tax-xogħol irregolat mir-Regolament (KE) Nru. 450/2003 għandhom isiru bl-użu tan-NACE Rev. 2 mill-1 ta Jannar 2009.

4.   Id-disposizzjoni tal-paragrafu 2 m'għandhiex tapplika għall-produzzjoni ta' l-istatistika li ġejja:

(a)

l-istatistika tal-Kontabilità Nazzjonali taħt ir-Regolament (KE) Nru 2223/96;

(b)

kontijiet ekonomiċi għall-agrikoltura skond ir-Regolament (KE) Nru. 138/2004; u

(ċ)

l-istatistika dwar il-bilanċ tal-ħlasijiet, il-kummerċ internazzjonali fis-servizzi u l-investiment dirett barrani taħt ir-Regolament (KE) Nru 184/2005.

TAQSIMA II

EMENDI TA' L-ATTI RELATATI

Artikolu 9

Emendi tar-Regolament (KEE) Nru 3037/90

L-Artikoli 3, 10, u 12 tar-Regolament (KEE) Nru 3037/90 għandhom jitħassru.

Artikolu 10

Emenda tar-Regolament (KEE) Nru 3924/91

Ir-Regolament (KEE) Nru 3924/91 għandu b'dan ikun emendat kif ġej:

(1)

Ir-“Rev.1 tan-NACE” għandha tinbidel bin-“NACE Rev. 2” fit-test kollu.

(2)

L-Artikolu 2(1) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“1.   Il-qasam kopert bl-istħarriġ imsemmi fl-Artikolu 1 għandu jkun dak ta' l-attivitajiet fit-taqsimiet B u Ċ tal-klassifikazzjonijiet ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (NACE Rev. 2)”.

Artikolu 11

Emenda tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97

Ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97 għandu b'dan ikun emendat kif ġej:

(1)

“NACE Rev.1” għandha tinbidel b'“NACE Rev.2” fit-testi u l-annessi kollha salv l-Anness 1, Taqsima 10 'Rapporti u studji pilota', l-Anness 3, Taqsima 5 'L-ewwel sena ta' referenza' u l-Anness 3, Taqsima 9 'Rapporti u studji pilota' fejn ir-referenza għar-“NACE Rev.1” għandha tinżamm.

(2)

L-Artikolu 3 (1) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“1.   Dan ir-Regolament għandu jkopri l-attivitajiet kollha tas-suq fit-Taqsimiet minn B sa N u minn P sa S tal-klassifikazzjoni ta' l-istatistika fir-rigward ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (NACE Rev. 2).”

(3)

L-Annessi għandhom ikunu emendati skond l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1165/98

Ir-Regolament (KE) Nru 1165/98 għandu b'dan ikun emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2 (1) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-attivitajiet kollha tas-suq fit-Taqsimiet minn B sa N u minn P sa S tal-klassifikazzjoni ta' l-istatistika fir-rigward ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (NACE Rev. 2).”

(2)

Fl-Artikolu 17, għandhom jiżdiedu il-punti li ġejjin:

“(k)

l-ewwel sena ta' bażi li għandha tkun applikata għas-sensieli kronoloġiċi fin-NACE Rev. 2

(l)

għas-serje ta' żmien qabel l-2009, li għandha tkun trażmessa skond in-NACE Rev. 2, il-livell ta' dettal, il-formola, l-ewwel perjodu ta' referenza, u l-perjodu ta' referenza”.

(3)

L-Annessi għandhom ikunu emendati skond l-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1172/98

Fir-Regolament (KE) Nru 1172/98 il-kliem “NACE Rev. 1” u “NACE Rev. 1.1” għandhom jinbidlu b'“NACE Rev. 2” fit-test kollu u fl-annessi.

Artikolu 14

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 530/1999

Ir-Regolament (KE) Nru 530/1999 għandu b'dan ikun emendat kif ġej:

(1)

“NACE Rev. 1” għandu jinbidel b'“NACE Rev. 2” fit-test kollu.

(2)

Fl-Artikolu 3:

(a)

il-paragrafu 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“1.   L-istatistika għandha tkopri l-attivitajiet ekonomiċi kollha mfissra fit-taqsimiet B (Minjieri u barrieri), Ċ (Manifattura), D (Provvista ta' Elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata), E (Provvista ta' ilma; sistemi ta' drenaġġi, ġestjoni ta' skart u attivitajiet ta' rimedjazzjoni), F (Kostruzzjoni), G (Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi), H (Trasport u ħżin), I (Akkomodazzjoni u attivitajiet ta' servizz marbuta ma' l-ikel), J (Attivitajiet ta' l-informatika u l-komunikazzjoni), K (Attivitajiet finanzjarji u ta' l-assigurazzjoni), L (Attivitajiet marbuta ma' propjetà immobbli), M (Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi), N (Attivitajiet amministrattivi u ta' servizz ta' sostenn), P (Edukazzjoni), Q (Attivitajiet ta' saħħa tal-bniedem u ta' xogħol soċjali), R (Attivitajiet ta' arti, divertiment u rikreazzjoni) u S (Attivitajiet oħra ta' servizz) tal-klassifikazzjoni ta' l-istatistika fir-rigward ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (NACE Rev. 2)”;

(b)

il-paragrafu 2 għandu jitħassar.

Artikolu 15

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002

Ir-Regolament (KE) Nru 2150/2002 għandu b'dan ikun emendat kif ġej:

(1)

“NACE Rev. 1” għandu jinbidel b'“NACE Rev. 2” fit-test kollu u fl-annessi.

(2)

L-Anness 1 għandu jkun emendat skond l-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 16

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 450/2003

Ir-Regolament (KE) Nru 450/2003 għandu b'dan ikun emendat kif ġej:

(1)

“NACE Rev. 1” għandu jinbidel b'“NACE Rev. 2” fit-test kollu.

(2)

L-artikolu 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 3

Ambitu

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-attivitajiet kollha mfissra fit-taqsimiet B sa S tan-NACE Rev. 2.

2.   L-inklużjoni ta' l-attivitajiet ekonomiċi mfissra fin-NACE Rev. 2 taqsimiet O sa S fl-ambitu ta' dan ir-Regolament għandha tkun iddeterminata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2), b'mod li jingħata kas ta' l-istudji ta' fattibilità mfissra fl-Artikolu 10.”

(3)

L-Artikolu 5 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 5

Frekwenza u data b'lura

1.   Id-data għal-LCI għandha l-ewwel tinġabar skond in-NACE Rev. 2 għall-ewwel tliet xhur ta' l-2009, u wara dan għal kull tliet xhur (il-perjodi jittieħdu sal-31 ta' Marzu, it-30 ta' Ġunju, it-30 ta' Settembru u l-31ta' Diċembru ta' kull sena).

2.   Data b'lura mill-ewwel tliet xhur ta' l-2000 sar-raba' perjodu ta' tliet xhur ta' l-2008 għandha ssir disponibbli mill-Istati Membri. Id-data b'lura għandha tiġi provduta għal kull waħda mit-taqsimiet B sa N tan-NACE Rev. u għall-punti ta' l-ispejjeż tax-xogħol msemmija fl-Artikolu 4(1).”

(4)

L-Artikolu 6(3) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.   Id-data b'lura msemmija fl-Artikolu 5 għandha tkun trażmessa lill-Kummissjoni (Eurostat) fl-istess ħin bħall-LCI għall-ewwel tliet xhur ta' l-2009.”

(5)

Fl-Artikolu 11, il-punt (ċ) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(ċ)

inklużjoni tan-NACE Rev. 2, minn taqsimiet O sa S (Artikolu 3);”

Artikolu 17

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 48/2004

L-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 48/2004 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Dan ir-Regolament għandu jkopri d-data fuq l-industrija ta' l-azzar, li hija mfissra bħala grupp 24.1 tal-klassifikazzjoni ta' l-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (NACE Rev. 2).”

Artikolu 18

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 808/2004

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 għandu jkun emendat skond l-Anness V ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 19

Emenda tar-Regolament (KE) Nru. 1552/2005

Ir-Regolament (KE) Nru 1552/2005 għandu b'dan ikun emendat kif ġej:

(1)

“Rev. 1.1 tan-NACE” għandu jinbidel b'“Rev. 2 tan-NACE” fit-test kollu.

(2)

L-Artikolu 2(2) għandu jitħassar.

(3)

L-Artikolu 4 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 4

Ambitu ta' l-istatistika

L-istatistika fuq it-taħriġ vokazzjonali fl-intrapriżi għandha tkopri għall-inqas l-attivitajiet ekonomiċi kollha mfissra fit-taqsimiet minn B sa N u minn R sa S tan-NACE Rev. 2.”

TAQSIMA III

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 20

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

Meta jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97, l-Istati Membri għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni (Eurostat) l-istatistika strutturali dwar in-negozju b'referenza għas-sena kalendarja 2008 skond kemm in-NACE Rev. 1.1 kif ukoll in-NACE Rev. 2.

Għal kull wieħed mill-Annessi għar-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97, l-elenku ta' karatteristiċi u d-diviżjonijiet meħtieġa li għandhom jiġu trażmessi skond in-NACE Rev. 1.1 għandhom ikunu deċiżi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 13 ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, 20 ta' Diċembru 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

J. KORKEAOJA


(1)  ĠU C 79, 1.4.2006, p. 31.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Ottubru 2006 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Diċembru 2006

(3)  ĠU L 293, 24.10.1990, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1.)

(4)  ĠU L 181, 28.6.1989, p. 47.

(5)  ĠU L 196, 5.8.1993, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(6)  ĠU L 374, 31.12.1991, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(7)  ĠU L 14, 17.1.1997, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(8)  ĠU L 162, 5.6.1998, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1503/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 281 tat-12.10.2006, p. 15).

(9)  ĠU L 163, 6.6.1998, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(10)  ĠU L 63 of 12.3.1999, p. 6. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(11)  ĠU L 332, 9.12.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 783/2005 tal-Kummissjoni (ĠU L 131, 25.5.2005, p. 38).

(12)  ĠU L 69, 13.3.2003, p. 1.

(13)  ĠU L 7, 13.1.2004, p. 1.

(14)  ĠU L 143, 30.4.2004, p. 49.

(15)  ĠU L 63 of 12.3.1999, p. 6. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(16)  ĠU L 255, 30.9.2005, p. 1.

(17)  ĠU L 310, 30.11.1996, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1267/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 180 tat-18.7.2003, p. 1).

(18)  ĠU L 33, 5.2.2004, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 909/2006 tal-Kummissjoni (ĠU L 168, 21.6.2006, p. 14).

(19)  ĠU L 35, 8.2.2005, p. 23. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 602/2006 tal-Kummissjoni (ĠU L 106, 19.4.2006, p. 10).

(20)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Regolament kif emendat bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).


ANNESS I

REV. 2 TAN-NACE

 

 

 

n.e.c. : li ma huma kklassifikati fl-ebda post ieħor

*parti minn

Diviżjoni

Grupp

Kategorija

 

Rev. 4 ta' l-ISIC

 

 

 

TAQSIMA A – AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

 

01

 

 

Produzzjoni ta' għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati

 

 

01.1

 

Tkabbir ta' għelejjel mhux perenni

 

 

 

01.11

Tkabbir ta' qmuħ (għajr ross), legumi u żrieragħ żejtnija

0111

 

 

01.12

Tkabbir ta' ross

0112

 

 

01.13

Tkabbir ta' ħxejjex u bettiegħ u dulliegħ, ħxejjex ikkultivati għall-għeruq tagħhom (bħaz-zunnarija u l-pitravi) u tuberi

0113

 

 

01.14

Tkabbir ta' kannamieli

0114

 

 

01.15

Tkabbir ta' tabakk

0115

 

 

01.16

Tkabbir ta' għelejjel fibrużi

0116

 

 

01.19

Tkabbir ta' għelejjel oħra mhux perenni

0119

 

01.2

 

Tkabbir ta' għelejjel perenni

 

 

 

01.21

Tkabbir ta' għeneb

0121

 

 

01.22

Tkabbir ta' frott tropikali u subtropikali

0122

 

 

01.23

Tkabbir ta' frott taċ-ċitru

0123

 

 

01.24

Tkabbir ta' frott pomaċi u frott bl-għadma

0124

 

 

01.25

Tkabbir ta' frott ieħor tas-siġar u ta' l-arbuxxell u ġewż

0125

 

 

01.26

Tkabbir ta' frott żejtni

0126

 

 

01.27

Tkabbir ta' għelejjel li minnhom isiru xarbiet

0127

 

 

01.28

Tkabbir ta' ħwawar, għelejjel aromatiċi, għelejjel mediċinali u għelejjel farmaċewtiċi

0128

 

 

01.29

Tkabbir ta' għelejjel perenni oħra

0129

 

01.3

 

Propagazzjoni ta' pjanti

 

 

 

01.30

Propagazzjoni ta' pjanti

0130

 

01.4

 

Produzzjoni ta' annimali

 

 

 

01.41

Trobbija ta' frat tal-ħalib

0141*

 

 

01.42

Trobbija ta' frat oħra u bufli

0141*

 

 

01.43

Trobbija ta' żwiemel u ekwini oħra

0142

 

 

01.44

Trobbija ta' iġmla u kamelidi oħra

0143

 

 

01.45

Trobbija ta' nagħaġ u mogħoż

0144

 

 

01.46

Trobbija ta' majjali/annimali ta' l-istess speċi

0145

 

 

01.47

Trobbija ta' tjur

0146

 

 

01.49

Trobbija ta' annimali oħra

0149

 

01.5

 

Biedja mħallta

 

 

 

01.50

Biedja mħallta

0150

 

01.6

 

Attivitajiet ta' sostenn għall-agrikoltura u attivitajiet ta' wara l-ħsad

 

 

 

01.61

Attivitajiet ta' sostenn għall-produzzjoni ta' għelejjel

0161

 

 

01.62

Attivitajiet ta' sostenn għall-produzzjoni ta' annimali

0162

 

 

01.63

Attivitajiet ta' wara l-ħsad

0163

 

 

01.64

Ipproċessar taż-żerriegħa għall-propagazzjoni

0164

 

01.7

 

Kaċċa, insib u attivitajiet ta' servizz relatati

 

 

 

01.70

Kaċċa, insib u attivitajiet ta' servizz relatati

0170

02

 

 

Forestrija u qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam

 

 

02.1

 

Silvikultura u attivitajiet oħra tal-forestrija

 

 

 

02.10

Silvikultura u attivitajiet oħra tal-forestrija

0210

 

02.2

 

Qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam

 

 

 

02.20

Qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam

0220

 

02.3

 

Ġbir ta' prodotti mhux ta' l-injam li jikbru fis-salvaġġ

 

 

 

02.30

Ġbir ta' prodotti mhux ta' l-injam li jikbru fis-salvaġġ

0230

 

02.4

 

Servizzi ta' sostenn għall-forestrija

 

 

 

02.40

Servizzi ta' sostenn għall-forestrija

0240

03

 

 

Sajd u akwakultura

 

 

03.1

 

Sajd

 

 

 

03.11

Sajd fil-baħar

0311

 

 

03.12

Sajd fl-ilma ħelu

0312

 

03.2

 

Akwakultura

 

 

 

03.21

Akwakultura tal-baħar

0321

 

 

03.22

Akwakultura ta' l-ilma ħelu

0322

 

 

 

TAQSIMA B – MINJERI U BARRIERI

 

05

 

 

Qtugħ ta' faħam u faħam kannella mill-minjieri

 

 

05.1

 

Qtugħ ta' faħam iebes mill-minjieri

 

 

 

05.10

Qtugħ ta' faħam iebes mill-minjieri

0510

 

05.2

 

Qtugħ ta' faħam u faħam kannella mill-minjieri

 

 

 

05.20

Qtugħ ta' faħam u faħam kannella mill-minjieri

0520

06

 

 

Estrazzjoni ta' żejt mhux irraffinat u gass naturali

 

 

06.1

 

Estrazzjoni ta' żejt mhux irraffinat

 

 

 

06.10

Estrazzjoni ta' żejt mhux irraffinat

0610

 

06.2

 

Estrazzjoni ta' gass naturali

 

 

 

06.20

Estrazzjoni ta' gass naturali

0620

07

 

 

Qtugħ ta' metall mill-minjieri

 

 

07.1

 

Qtugħ ta' ħadid mill-minjieri

 

 

 

07.10

Qtugħ ta' ħadid mill-minjieri

0710

 

07.2

 

Qtugħ ta' metall mhux ferruż mill-minjieri

 

 

 

07.21

Qtugħ ta' uranju u torju mill-minjieri

0721

 

 

07.29

Qtugħ ta' metall ieħor mhux ferruż mill-minjieri

0729

08

 

 

Minjieri u barrieri oħra

 

 

08.1

 

Qtugħ ta' ġebel, ramel u tafal mill-barrieri

 

 

 

08.11

Qtugħ ta' ġebel ornamentali u ġebel tal-bini, ġebel tal-franka, gypsum, ġibs, u lavanja

0810*

 

 

08.12

Operazzjoni ta' fosos taż-żrar u r-ramel; qtugħ ta' tafal u kawlina mill-minjieri

0810*

 

08.9

 

Minjieri u barrieri n.e.c.

 

 

 

08.91

Qtugħ ta' minerali kimiċi u fertilizzanti mill-minjieri

0891

 

 

08.92

Estrazzjoni ta' pit

0892

 

 

08.93

Estrazzjoni ta' melħ

0893

 

 

08.99

Minjieri u barrieri oħra n.e.c.

0899

09

 

 

Attiivitajiet ta' sostenn għall-minjieri

 

 

09.1

 

Attivitajiet ta' sostenn għall-estrazzjoni taż-żejt u l-gass naturali

 

 

 

09.10

Attivitajiet ta' sostenn għall-estrazzjoni għaż-żejt u l-gass naturali

0910

 

09.9

 

Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra

 

 

 

09.90

Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra

0990

 

 

 

TAQSIMA Ċ – MANIFATTURA

 

10

 

 

Manifattura ta' prodotti ta' l-ikel

 

 

10.1

 

Ipproċessar u priservar ta' laħam u produzzjoni ta' prodotti tal-laħam

 

 

 

10.11

Ipproċessar u priservar ta' laħam

1010*

 

 

10.12

Ipproċessar u priservar ta' laħam tat-tjur

1010*

 

 

10.13

Produzzjoni ta' laħam u prodotti ta' laħam tat-tjur

1010*

 

10.2

 

Ipproċessar u priservar ta' ħut, krustaċji u molluski

 

 

 

10.20

Ipproċessar u priservar ta' ħut, krustaċji u molluski

1020

 

10.3

 

Ipproċessar u priservar ta' frott u ħxejjex

 

 

 

10.31

Ipproċessar u priservar ta' patata

1030*

 

 

10.32

Manifattura ta' meraq tal-frott u tal-ħxejjex

1030*

 

 

10.39

Ipproċessar u ppreservar ieħor ta' frott u ħxejjex

1030*

 

10.4

 

Manifattura ta' żjut u xaħmijiet veġetali u mill-annimali

 

 

 

10.41

Manifattura ta' żjut u xaħmijiet

1040*

 

 

10.42

Manifattura ta' marġerina u xaħmijiet simili li jittieklu

1040*

 

10.5

 

Manifattura ta' prodotti tal-ħalib

 

 

 

10.51

Operazzjoni ta' mħaleb u manifattura ta' ġobon

1050*

 

 

10.52

Manifattura ta' ġelat

1050*

 

10.6

 

Manifattura ta' prodotti ta' l-imtieħen tal-qmuħ, lamti u prodotti oħra tal-lamtu

 

 

 

10.61

Manifattura ta' prodotti ta' l-imtieħen tal-qmuħ

1061

 

 

10.62

Manifattura ta' lamti u prodotti oħra tal-lamtu

1062

 

10.7

 

Manifattura ta' prodotti tal-furnara u magħmula bid-dqiq

 

 

 

10.71

Manifattura ta' ħobż; manifattura ta' oġġetti ta' l-għaġina u pasti friski

1071*

 

 

10.72

Manifattura ta' biskuttelli u gallettini; manifattura ta' oġġetti ta' l-għaġina u pasti ppriservati

1071*

 

 

10.73

Manifattura ta' mqarrun, taljarini, kuskus u prodotti oħra simili ta' l-għaġina

1074

 

10.8

 

Manifattura ta' prodotti oħra ta' l-ikel

 

 

 

10.81

Manifattura ta' zokkor

1072

 

 

10.82

Manifattura ta' ħelu tal-kawkaw, ċikkulata u zokkor

1073

 

 

10.83

Ipproċessar ta' te u kafè

1079*

 

 

10.84

Manifattura ta' kondimenti u ħwawar

1079*

 

 

10.85

Manifattura ta' ikliet u platti lesti

1075

 

 

10.86

Manifattura ta' preparazzjonijiet ta' l-ikel omoġenizzati u ikel dietetiku

1079*

 

 

10.89

Manifattura ta' prodotti oħra ta' l-ikel n.e.c.

1079*

 

10.9

 

Manifattura ta' għalf għall-annimali lest

 

 

 

10.91

Manifattura ta' għalf għal annimali ta' l-irziezet lest

1080*

 

 

10.92

Manifattura ta' ikel lest għall-annimali domestiċi

1080*

11

 

 

Manifattura ta' xarbiet

 

 

11.0

 

Manifattura ta' xarbiet

 

 

 

11.01

Distillazzjoni, rettifikazzjoni u taħlit ta' spirti

1101

 

 

11.02

Manifattura ta' inbid mill-għeneb

1102*

 

 

11.03

Manifattura ta' sidru u nbejjed oħra tal-frott

1102*

 

 

11.04

Manifattura ta' xarbiet oħra ffermentati mhux iddistillati

1102*

 

 

11.05

Manifattura ta' birra

1103*

 

 

11.06

Manifattura ta' malt

1103*

 

 

11.07

Manifattura ta' soft drinks; produzzjoni ta' ilmijiet minerali u ilmijiet oħra tal-fliexken

1104

12

 

 

Manifattura ta' prodotti tat-tabakk

 

 

12.0

 

Manifattura ta' prodotti tat-tabakk

 

 

 

12.00

Manifattura ta' prodotti tat-tabakk

1200

13

 

 

Manifattura ta' tessuti

 

 

13.1

 

Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti

 

 

 

13.10

Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti

1311

 

13.2

 

Insiġ ta' tessuti

 

 

 

13.20

Insiġ ta' tessuti

1312

 

13.3

 

Irfinar ta' tessuti

 

 

 

13.30

Irfinar ta' tessuti

1313

 

13.9

 

Manifattura ta' tessuti oħra

 

 

 

13.91

Manifattura ta' drappijiet maħduma bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)

1391

 

 

13.92

Manifattura ta' oġġetti tat-tessuti maħduma, għajr ilbies

1392

 

 

13.93

Manifattura ta' twapet u twapet żgħar (rugs)

1393

 

 

13.94

Manifattura ta' ċwiemi, ħbula, spag u xbieki

1394

 

 

13.95

Manifattura ta' oġġetti mhux minsuġa u oġġetti oħra magħmula minn oġġetti mhux minsuġa, għajr lbies

1399*

 

 

13.96

Manifattura ta' tessuti tekniċi u industrijali

1399*

 

 

13.99

Manifattura ta' tessuti oħra n.e.c.

1399*

14

 

 

Manifattura ta' ħwejjeġ li jintlibsu

 

 

14.1

 

Manifattura ta' ħwejjeġ li jintlibsu, għajr lbies tal-fer

 

 

 

14.11

Manifattura ta' ħwejjeġ tal-ġilda

1410*

 

 

14.12

Manifattura ta' ħwejjeġ tax-xogħol

1410*

 

 

14.13

Manifattura ta' ħwejjeġ oħra ta' fuq

1410*

 

 

14.14

Manifattura ta' ħwejjeġ ta' taħt

1410*

 

 

14.19

Manifattura ta' ħwejjeġ oħra li jintlibsu u aċċessorji

1410*

 

14.2

 

Manifattura ta' oġġetti tal-fer

 

 

 

14.20

Manifattura ta' oġġetti tal-fer

1420

 

14.3

 

Manifattura ta' lbies maħdum bil-labar u bil-ganċ

 

 

 

14.31

Manifattura ta' maljerija maħduma bil-labar u bil-ganċ

1430*

 

 

14.39

Manifattura ta' lbies maħdum bil-labar u bil-ganċ

1430*

15

 

 

Manifattura ta' prodotti tal-ġilda u prodotti relatati

 

 

15.1

 

Kunzatura u rfinar ta' ġilda; manifattura ta' bagalji, ħendbegs, oġġetti tas-sarraġ u xedd; irfinar u żbigħ ta' fer

 

 

 

15.11

Kunzatura u rfinar ta' ġilda; kunzatura u rfinar ta' fer

1511

 

 

15.12

Manifattura ta' bagalji, hendbegs u oġġetti bħal dawn, oġġetti tas-sarraġ u xedd

1512

 

15.2

 

Manifattura ta' xedd tas-saqajn

 

 

 

15.20

Manifattura ta' xedd tas-saqajn

1520

16

 

 

Manifattura ta' injam u ta' prodotti ta' l-injam u tas-sufra, għajr għamara; manifattura ta' oġġetti tat-tiben u materjal għall-immaljar

 

 

16.1

 

Serrar u nċanar ta' njam

 

 

 

16.10

Serrar u nċanar ta' njam

1610

 

16.2

 

Manifattura ta' prodotti ta' l-injam, sufra, tiben u materjal għall-immaljar

 

 

 

16.21

Manifattura ta'folji tal-veneer u pannelli ta' l-injam

1621

 

 

16.22

Manifattura ta' art tal-parké mmuntata

1622*

 

 

16.23

Manifattura ta' xogħol ta' injam ieħor tal-bennejja

1622*

 

 

16.24

Manifattura ta' kontenituri magħmula mill-injam

1623

 

 

16.29

Manifattura ta' prodotti oħra ta' njam; manifattura ta' oġġetti ta' sufra, tiben u materjal għall-immaljar

1629

17

 

 

Manifattura ta' karta u ta' prodotti tal-karta

 

 

17.1

 

Manifattura ta' polpa, karta u kartun

 

 

 

17.11

Manifattura ta' polpa

1701*

 

 

17.12

Manifattura ta' karta u kartun

1701*

 

17.2

 

Manifattura ta' oġġetti tal-karti u kartun

 

 

 

17.21

Manifattura ta' karta u kartun immewġa u ta' kontenituri magħmula mill-karti u l-kartun

1702

 

 

17.22

Manifattura ta' oġġetti tad-dar u tal-kamra tal-banju u ta' ħtiġiet tat-twaletta

1709*

 

 

17.23

Manifattura ta' kartolerija tal-karti

1709*

 

 

17.24

Manifattura ta' karta tal-ħajt

1709*

 

 

17.29

Manifattura ta' oġġetti oħra tal-karti u l-kartun

1709*

18

 

 

Stampar u riproduzzjoni ta' midja rreġistrata

 

 

18.1

 

Attivitajiet ta' stampar u ta' servizz relatati ma' l-istampar

 

 

 

18.11

Stampar ta' gazzetti

1811*

 

 

18.12

Stampar ieħor

1811*

 

 

18.13

Servizzi bi tħejjija għall-istampar u bi tħejjija għall-midja

1812*

 

 

18.14

Illegar u servizzi relatati

1812*

 

18.2

 

Riproduzzjoni ta' midja rreġistrata

 

 

 

18.20

Rieproduzzjoni ta' midja rreġistrata

1820

19

 

 

Manifattura ta' kokk u prodotti taż-żejt irraffinat

 

 

19.1

 

Manifattura ta' prodotti tal-forn tal-kokk

 

 

 

19.10

Manifattura ta' prodotti tal-forn tal-kokk

1910

 

19.2

 

Manifattura ta' prodotti taż-żejt irraffinat

 

 

 

19.20

Manifattura ta' prodotti taż-żejt irraffinat

1920

20

 

 

Manifattura ta' kimiċi u prodotti kimiċi

 

 

20.1

 

Manifattura ta' kimiċi bażiċi, fertilizzanti u taħlitiet tan-nitroġenu, plastik u lasktu sintetiku f'forom primarji

 

 

 

20.11

Manifattura ta' gassijiet industrijali

2011*

 

 

20.12

Manifattura ta' koloranti u pigmenti

2011*

 

 

20.13

Manifattura ta' kimiċi bażiċi oħra mhux organiċi

2011*

 

 

20.14

Manifattura ta' kimiċi bażiċi oħra organiċi

2011*

 

 

20.15

Manifattura ta' fertilizzanti u taħlitiet tan-nitroġenu

2012

 

 

20.16

Manifattura ta' plastik f'forom primarji

2013*

 

 

20.17

Manifattura ta' lasktu sintetiku f'forom primarji

2013*

 

20.2

 

Manifattura ta' pestiċidi u prodotti oħra agrokimiċi

 

 

 

20.20

Manifattura ta' pestiċidi u prodotti oħra agrokimiċi

2021

 

20.3

 

Manifattura ta' żebgħa, verniċ u kisi simili, inka ta' l-istampar u mastiċi

 

 

 

20.30

Manifattura ta' żebgħa, verniċ u kisi simili, inka ta' l-istampar u mastiċi

2022

 

20.4

 

Manifattura ta' sapun u deterġenti, sustanzi għat-tindif u l-illustrar, fwejjaħ u preparazzjonijiet tat-twaletta

 

 

 

20.41

Manifattura ta' sapun u deterġenti, sustanzi għat-tindif u l-illustrar

2023*

 

 

20.42

Manifattura ta' fwejjaħ u preparazzjonijiet tat-twaletta

2023*

 

20.5

 

Manifattura ta' prodotti kimiċi oħra

 

 

 

20.51

Manifattura ta' splussivi

2029*

 

 

20.52

Manifattura ta' kolol

2029*

 

 

20.53

Manifattura ta' żjut essenzjali

2029*

 

 

20.59

Manifattura ta' prodotti oħra kimiċi n.e.c.

2029*

 

20.6

 

Manifattura ta' fibri magħmula mill-bniedem

 

 

 

20.60

Manifattura ta' fibri magħmula mill-bniedem

2030

21

 

 

Manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi bażiċi u sustanzi farmaċewtiċi

 

 

21.1

 

Manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi bażiċi

 

 

 

21.10

Manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi bażiċi

2100*

 

21.2

 

Manifattura ta' sustanzi farmaċewtiċi

 

 

 

21.20

Manifattura ta' sustanzi farmaċewtiċi

2100*

22

 

 

Manifattura ta' prodotti tal-lasktu u tal-plastik

 

 

22.1

 

Manifattura ta' prodotti tal-lasktu

 

 

 

22.11

Manifattura ta' tajers u tubi tal-lasktu; riġenerazzjoni u rikostruzzjoni ta' tajers tal-lasktu

2211

 

 

22.19

Manifattura ta' prodotti oħra tal-lasktu

2219

 

22.2

 

Manifattura ta' prodotti oħra tal-plastik

 

 

 

22.21

Manifattura ta' platti, folji, tubi u profili tal-plastik

2220*

 

 

22.22

Manifattura ta' oġġetti ta' l-ippakkjar magħmula mill-plastik

2220*

 

 

22.23

Manifattura ta' oġġetti tal-plastik li jintużaw fil-bini

2220*

 

 

22.29

Manifattura ta' prodotti oħra ta' plastik

2220*

23

 

 

Manifattura ta' prodotti oħra mhux metalliċi

 

 

23.1

 

Manifattura ta' ħġieġ u prodotti tal-ħġieġ

 

 

 

23.11

Manifattura ta' ħġieġ ċatt

2310*

 

 

23.12

Iffurmar u pproċessar ta' ħġieġ ċatt

2310*

 

 

23.13

Manifattura ta' ħġieġ imħaffer

2310*

 

 

23.14

Manifattura ta' fibri tal-ħġieġ

2310*

 

 

23.19

Manifattura u ipproċessar ta' ħġieġ ieħor, inkluż oġġetti tal-ħġieġ tekniċi

2310*

 

23.2

 

Manifattura ta' prodotti rifrattorji

 

 

 

23.20

Manifattura ta' prodotti rifrattorji

2391

 

23.3

 

Manifattura ta' materjal tal-bini tat-tafal

 

 

 

23.31

Manifattura ta' madum u ċangaturi taċ-ċeramika

2392*

 

 

23.32

Manifattura ta' briks, madum u prodotti tal-kostruzzjoni, magħmula mit-tafal moħmi

2392*

 

23.4

 

Manifattura ta' prodotti oħra tal-porċellana u ċ-ċeramika

 

 

 

23.41

Manifattura ta'oġġetti tad-dar u tat-tiżjin magħmula miċ-ċeramika

2393*

 

 

23.42

Manifattura ta' tagħmir sanitarju taċ-ċeramika

2393*

 

 

23.43

Manifattura ta' iżolaturi u tagħmir iżolatur taċ-ċeramika

2393*

 

 

23.44

Manifattura ta' prodotti oħra tekniċi taċ-ċeramika

2393*

 

 

23.49

Manifattura ta' prodotti oħra taċ-ċeramika

2393*

 

23.5

 

Manifattura ta' siment, ġir u ġibs

 

 

 

23.51

Manifattura ta' siment

2394*

 

 

23.52

Manifattura ta' ġir u ġibs

2394*

 

23.6

 

Manifattura ta' oġġetti tal-konkos, siment u ġibs

 

 

 

23.61

Manifattura ta' prodotti tal-konkos għall-għanijiet tal-kostruzzjoni

2395*

 

 

23.62

Manifattura ta' prodotti tal-ġibs għall-għanijiet tal-kostruzzjoni

2395*

 

 

23.63

Manifattura ta' konkos mħawwad għal-lest

2395*

 

 

23.64

Manifattura ta' taħlit ta' ġir jew siment, ramel u ilma

2395*

 

 

23.65

Manifattura ta' fibra tas-siment

2395*

 

 

23.69

Manifattura ta' oġġetti oħra tal-konkos, ġibs u siment

2395*

 

23.7

 

Qtugħ, iffurmar u rfinar ta' ġebel

 

 

 

23.70

Qtugħ, iffurmar u rfinar ta' ġebel

2396

 

23.9

 

Manifattura ta' prodotti li joborxu u prodotti minerali mhux metalliċi n.e.c.

 

 

 

23.91

Produzzjoni ta' prodotti li joborxu

2399*

 

 

23.99

Manifattura ta' prodotti oħra mhux metalliċi n.e.c.

2399*

24

 

 

Manifattura ta' metalli bażiċi

 

 

24.1

 

Manifattura ta' ħadid u azzar bażiċi u ta' ligi tal-ħadid

 

 

 

24.10

Manifattura ta' ħadid u azzar bażiċi u ta' ligi tal-ħadid

2410*

 

24.2

 

Manifattura ta' tubi, pajpijiet, profili vojta u tagħmir relatat, ta' l-azzar

 

 

 

24.20

Manifattura ta' tubi, pajpijiet, profili vojta u tagħmir relatat, ta' l-azzar

2410*

 

24.3

 

Manifattura ta' prodotti oħra ta' l-ewwel ipproċessar ta' l-azzar

 

 

 

24.31

Ġbid ta' vireg bil-kiesaħ

2410*

 

 

24.32

Ġbid ta' vireg dojoq bil-kiesaħ

2410*

 

 

24.33

Iffurmar jew tagħwiġ ta' taqsimiet bil-kiesaħ

2410*

 

 

24.34

Ġbid ta' wajer bil-kiesaħ

2410*

 

24.4

 

Manifattura ta'metalli prezzjużi bażiċi u metalli oħra mhux tal-ħadid bażiċi

 

 

 

24.41

Produzzjoni ta' metalli prezzjużi

2420*

 

 

24.42

Produzzjoni ta' aluminju

2420*

 

 

24.43

Produzzjoni ta' ċomb, żingu u landa

2420*

 

 

24.44

Produzzjoni ta' ram

2420*

 

 

24.45

Produzzjoni ta' metall ieħor mhux tal-ħadid

2420*

 

 

24.46

Ipproċessar ta' fjuwil nukleari

2420*

 

24.5

 

Tidwib ta' metalli

 

 

 

24.51

Tidwib ta' ħadid

2431*

 

 

24.52

Tidwib ta' azzar

2431*

 

 

24.53

Tidwib ta' metalli ħfief

2432*

 

 

24.54

Tidwib ta' metalli oħra mhux tal-ħadid

2432*

25

 

 

Manifattura ta' prodotti tal-metall iffabbrikat, għajr magni u tagħmir

 

 

25.1

 

Manifattura ta' prodotti strutturali tal-metall

 

 

 

25.11

Manifattura ta' strutturi u partijiet ta' strutturi tal-metall

2511*

 

 

25.12

Manifattura ta' bibien u twieqi tal-metall

2511*

 

25.2

 

Manifattura ta' tankijiet, reservoirs u kontenituri tal-metal

 

 

 

25.21

Manifattura ta' radjaturi u bojlers tat-tisħin ċentrali

2512*

 

 

25.29

Manifattura ta' tankijiet, ġibjuni u kontenituri tal-metall oħra

2512*

 

25.3

 

Manifattura ta' ġeneraturi tal-fwar, għajr bojlers tal-misħun tat-tisħin ċentrali

 

 

 

25.30

Manifattura ta' ġeneraturi tal-fwar, għajr bojlers tal-misħun tat-tisħin ċentrali

2513

 

25.4

 

Manifattura ta' armi u munizzjon

 

 

 

25.40

Manifattura ta' armi u munizzjon

2520

 

25.5

 

Funderija, pressa, ttimbrar u rrumblar ta' metall; metallurġija tat-trab

 

 

 

25.50

Funderija, pressa, ttimbrar u rrumblar ta' metall; metallurġija tat-trab

2591

 

25.6

 

Trattament u kisi ta' metalli; ħidma bil-magni

 

 

 

25.61

Trattament u kisi ta' metalli

2592*

 

 

25.62

Ħidma bil-magni

2592*

 

25.7

 

Manifattura ta' pożati, għodod u oġġetti ta' ferramenta

 

 

 

25.71

Manifattura ta' pożati

2593*

 

 

25.72

Manifattura ta' serraturi u ċappetti

2593*

 

 

25.73

Manifattura ta' għodod

2593*

 

25.9

 

Manifattura ta' prodotti oħra tal-metall iffabrikat

 

 

 

25.91

Manifattura ta' tankijiet ta' l-azzar u kontenituri simili

2599*

 

 

25.92

Manifattura ta' materjal ħafif għall-ippakkjar

2599*

 

 

25.93

Manifattura ta' prodotti tal-wajer, katina u molol

2599*

 

 

25.94

Manifattura ta' ganċijiet u prodotti tal-magni li jinvitaw

2599*

 

 

25.99

Manifattura ta' prodotti oħra tal-metall iffabbrikat n.e.c.

2599*

26

 

 

Manifattura ta' prodotti tal-kompjuter, elettroniċi u ottiċi

 

 

26.1

 

Manifattura ta' komponenti elettroniċi u bordijiet

 

 

 

26.11

Manifattura ta' komponenti elettroniċi

2610*

 

 

26.12

Manifattura ta' bordijiet elettroniċi illowdjati

2610*

 

26.2

 

Manifattura ta' kompjuters u tagħmir periferali

 

 

 

26.20

Manifattura ta' kompjuters u tagħmir periferali

2620

 

26.3

 

Manifattura ta' tagħmir għall-komunikazzjoni

 

 

 

26.30

Manifattura ta' tagħmir għal komunikazzjoni

2630

 

26.4

 

Manifattura ta' elettronika ta' konsum

 

 

 

26.40

Manifattura ta' elettronika ta' konsum

2640

 

26.5

 

Manifattura ta' strumenti u għodod għall-kejl, ittestjar, navigar; arloġġi ta' l-idejn u arloġġi oħra

 

 

 

26.51

Manifattura ta' strumenti u għodod għall-kejl, ittestjar u navigar

2651

 

 

26.52

Manifattura ta' arloġġi ta' l-idejn u arloġġi oħra

2652

 

26.6

 

Manifattura ta' tagħmir għall-irradjazzjoni, elettromediku u elettroterapewtiku

 

 

 

26.60

Manifattura ta' tagħmir għall-irradjazzjoni, elettromediku u elettroterapewtiku

2660

 

26.7

 

Manifattura ta' strumenti ottiċi u tagħmir fotografiku

 

 

 

26.70

Manifattura ta' strumenti ottiċi u tagħmir fotografiku

2670

 

26.8

 

Manifattura ta' mezzi manjetiċi u ottiċi

 

 

 

26.80

Manifattura ta' mezzi manjetiċi u ottiċi

2680

27

 

 

Manifattura ta' tagħmir ta' l-elettriku

 

 

27.1

 

Manifattura ta' muturi ta' l-elettriku, ġeneraturi, trasformaturi u apparat għat-tqassim u l-kontroll ta' l-elettriku

 

 

 

27.11

Manifattura ta' muturi ta' l-elettriku, ġeneraturi u trasformaturi

2710*

 

 

27.12

Manifattura ta' apparat għat-tqassim u l-kontoll ta' l-elettriku

2710*

 

27.2

 

Manifattura ta' batteriji u kumulaturi

 

 

 

27.20

Manifattura ta' batteriji u kumulaturi

2720

 

27.3

 

Manifattura ta' wajers u għodod għall-wajers

 

 

 

27.31

Manifattura ta' kejbils tal-fibre optic

2731

 

 

27.32

Manifattura ta' wajers u kejbils oħra elettroniċi u elettriċi

2732

 

 

27.33

Manifattura ta' għodod għall-wajers

2733

 

27.4

 

Manifattura ta' tagħmir tad-dawl elettriku

 

 

 

27.40

Manifattura ta' tagħmir tad-dawl elettriku

2740

 

27.5

 

Manifattura ta' apparat domestiku

 

 

 

27.51

Manifattura ta' apparat domestiku ta' l-elettriku

2750*

 

 

27.52

Manifattura ta' apparat domestiku mhux ta' l-elettriku

2750*

 

27.9

 

Manifattura ta' tagħmir għad-dawl elettriku

 

 

 

27.90

Manifattura ta' tagħmir għad-dawl elettriku

2790

28

 

 

Manifattura ta' magni u tagħmir n.e.c.

 

 

28.1

 

Manifattura ta' magni għal għanijiet ġenerali

 

 

 

28.11

Manifattura ta' magni u turbini, għajr inġenji ta' l-ajru, magni tal-vetturi u tal-muturi

2811

 

 

28.12

Manifattura ta' tagħmir idrawliku għall-enerġija

2812

 

 

28.13

Manifattura ta' pompi u kumpressuri oħra

2813*

 

 

28.14

Manifattura ta' viti u valvi oħra

2813*

 

 

28.15

Manifattura ta' berings, gerijiet, elementi tal-gerijiet u tas-sewqan

2814

 

28.2

 

Manifattura ta' magni oħra għal għanijiet ġenerali

 

 

 

28.21

Manifattura ta' fran, fuklari u berners tal-fuklari

2815

 

 

28.22

Manifattura ta' tagħmir biex jittellgħu l-oġġetti u għall-immaniġġar

2816

 

 

28.23

Manifattura ta' magni u tagħmir għall-uffiċċji (għajr kompjuters u tagħmir periferali)

2817

 

 

28.24

Manifattura ta' għodod ta' l-idejn li jaħdmu bl-elettriku

2818

 

 

28.25

Manifattura ta' tagħmir mhux domestiku għat-tkessiħ u l-ventilazzjoni

2819*

 

 

28.29

Manifattura ta' magni oħra għal għanijiet ġenerali n.e.c.

2819*

 

28.3

 

Manifattura ta' magni ta' l-agrikoltura u tal-forestrija

 

 

 

28.30

Manifattura ta' magni ta' l-agrikoltura u tal-forestrija

2821

 

28.4

 

Manifattura ta' magni tal-metall għall-iffurmar u għodod mekkaniċi

 

 

 

28.41

Manifattura ta' magni għall-iffurmar tal-metall

2822*

 

 

28.49

Manifattura ta' għodod oħra tal-magni

2822*

 

28.9

 

Manifattura ta' magni oħra għal għanijiet speċjali

 

 

 

28.91

Manifattura ta' makkinarju għall-metallurġija

2823

 

 

28.92

Manifattura ta' makkinarju għall-minjieri, il-barrieri u l-kostruzzjoni

2824

 

 

28.93

Manifattura ta' makkinarju għall-ipproċessar ta' ikel, xorb u tabakk

2825

 

 

28.94

Manifattura ta' makkinarju għall-produzzjoni ta' tessuti, lbies u ġilda

2826

 

 

28.95

Manifattura ta' makkinarju għall-produzzjoni tal-karta u l-kartun

2829*

 

 

28.96

Manifattura ta' makkinarju tal-plastik u l-lasktu

2829*

 

 

28.99

Manifattura ta' makkinarju ieħor għal għanijiet speċjali n.e.c.

2829*

29

 

 

Manifattura ta' vetturi bil-mutur, trejlers u semitrejlers

 

 

29.1

 

Manifattura ta' vetturi bil-mutur

 

 

 

29.10

Manifattura ta' vetturi bil-mutur

2910

 

29.2

 

Manifattura ta' karozzerija għal vetturi bil-mutur; manifattura ta' trejlers u semitrejlers

 

 

 

29.20

Manifattura ta' karozzerija għal vetturi bil-mutur; manifattura ta' trejlers u semitrejlers

2920

 

29.3

 

Manifattura ta' partijiet u aċċessorji għal vetturi bil-mutur

 

 

 

29.31

Manifattura ta' tagħmir elettriku u elettroniku għal vetturi bil-mutur

2930*

 

 

29.32

Manifattura ta' partijiet u aċċessorji oħra għal vetturi bil-mutur

2930*

30

 

 

Manifattura ta' tagħmir ieħor għat-trasport

 

 

30.1

 

Bini ta' vapuri u dgħajjes

 

 

 

30.11

Bini ta' dgħajjes u strutturi għal fuq wiċċ l-ilma

3011

 

 

30.12

Bini ta' dgħajjes tad-divertiment u ta' l-isport

3012

 

30.2

 

Manifattura ta' lokomottivi tal-ferrovija u materjal ċirkulanti

 

 

 

30.20

Manifattura ta' lokomottivi tal-ferrovija u materjal ċirkulanti

3020

 

30.3

 

Manifattura ta' inġenji ta' l-ajru u ta' l-ispazju u makkinarju relatat

 

 

 

30.30

Manifattura ta' inġenji ta' l-ajru u ta' l-ispazju u makkinarju relatat

3030

 

30.4

 

Manifattura ta' vetturi tal-ġlied militari

 

 

 

30.40

Manifattura ta' vetturi tal-ġlied militari

3040

 

30.9

 

Manifattura ta' tagħmir għat-trasport n.e.c.

 

 

 

30.91

Manifattura ta' muturi

3091

 

 

30.92

Manifattura ta' roti u siġġijiet bir-roti

3092

 

 

30.99

Manifattura ta' tagħmir ieħor għat-trasport n.e.c.

3099

31

 

 

Manifattura ta' għamara

 

 

31.0

 

Manifattura ta' għamara

 

 

 

31.01

Manifattura ta' għamara għall-uffiċċji u għall-ħwienet

3100*

 

 

31.02

Manifattura ta' għamara għall-kċejjen

3100*

 

 

31.03

Manifattura ta' saqqijiet

3100*

 

 

31.09

Manifattura ta' għamara oħra

3100*

32

 

 

Manifattura oħra

 

 

32.1

 

Manifattura ta' ġojjellerija, biġotterija u oġġetti relatati

 

 

 

32.11

Muniti ta' metall prezzjuż

3211*

 

 

32.12

Manifattura ta' ġojjellerija u oġġetti relatati

3211*

 

 

32.13

Manifattura ta' ġojjellerija ta' imitazzjoni u oġġetti reltati

3212

 

32.2

 

Manifattura ta' strumenti mużikali

 

 

 

32.20

Manifattura ta' strumenti mużikali

3220

 

32.3

 

Manifattura ta' oġġetti ta' l-isport

 

 

 

32.30

Manifattura ta' oġġetti ta' l-isport

3230

 

32.4

 

Manifattura ta' logħob u ġugarelli

 

 

 

32.40

Manifattura ta' logħob u ġugarelli

3240

 

32.5

 

Manifattura ta' strumenti u provvisti mediċi u tad-dentistrija

 

 

 

32.50

Manifattura ta' strumenti u provvisti mediċi u tad-dentistrija

3250

 

32.9

 

Manifattura, n.e.c.

 

 

 

32.91

Manifattura ta' xkupi u xkupilji

3290*

 

 

32.99

Manifatturar ieħor n.e.c.

3290*

33

 

 

Tiswija u installazzjoni ta' makkinarju u tagħmir

 

 

33.1

 

Tiswija ta' prodotti, makkinarju u tagħmir tal-metall iffabbrikat

 

 

 

33.11

Tiswija ta' prodotti tal-metall iffabbrikat

3311

 

 

33.12

Tiswija ta' makkinarju

3312

 

 

33.13

Tiswija ta' tagħmir elettroniku u ottiku

3313

 

 

33.14

Tiswija ta' tagħmir elettriku

3314

 

 

33.15

Tiswija u manutenzjoni ta' vapuri u dgħajjes

3315*

 

 

33.16

Tiswija u manutenzjoni ta' inġenji ta' l-ajru u inġenji ta' l-ispazju

3315*

 

 

33.17

Tiswija u manutenzjoni ta' tagħmir ieħor għat-trasport

3315*

 

 

33.19

Tiswija ta' tagħmir ieħor

3319

 

33.2

 

Installazzjoni ta' makkinarju u tagħmir industrijali

 

 

 

33.20

Installazzjoni ta' makkinarju u tagħmir industrijali

3320

 

 

 

TAQSIMA D – PROVVISTA TA' ELETTRIKU, GASS, FWAR U ARJA KKONDIZZJONATA

 

35

 

 

Provvista ta' elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata

 

 

35.1

 

Ġenerazzjoni, trażmissjoni u tqassim ta' l-elettriku

 

 

 

35.11

Produzzjoni ta' elettriku

3510*

 

 

35.12

Trażmissjoni ta' elettriku

3510*

 

 

35.13

Tqassim ta' elettriku

3510*

 

 

35.14

Negozju ta' elettriku

3510*

 

35.2

 

Manifattura ta' gass; tqassim ta' fjuwil fi stat ta' gass permezz ta' mejns

 

 

 

35.21

Manifattura ta' gass

3520*

 

 

35.22

Tqassim ta' fjuwil fi stat ta' gass permezz ta' mejns

3520*

 

 

35.23

Negozju ta' gass permezz ta' mejns

3520*

 

35.3

 

Provvista ta' fwar u arja kkondizzjonata

 

 

 

35.30

Provvista ta' fwar u arja kkondizzjonata

3530

 

 

 

TAQSIMA E – PROVVISTA TA' L-ILMA; SISTEMA TA' DRENAĠĠI, IMMANIĠĠAR TA' L-ISKART U ATTIVITAJIET TA' RIMEDJAZZJONI

 

36

 

 

Ġbir, trattament u provvista ta' l-ilma

 

 

36.0

 

Ġbir, trattament u provvista ta' l-ilma

 

 

 

36.00

Ġbir, trattament u provvista ta' l-ilma

3600

37

 

 

Sistema ta' drenaġġi

 

 

37.0

 

Sistema ta' drenaġġi

 

 

 

37.00

Sistema ta' drenaġġi

3700

38

 

 

Attivitajiet ta' ġbir u trattament ta' skart u disponiment minnu; irkupru ta' materjal

 

 

38.1

 

Ġbir ta' skart

 

 

 

38.11

Ġbir ta' skart mhux perikoluż

3811

 

 

38.12

Ġbir ta' skart perikoluż

3812

 

38.2

 

Trattament ta' skart u disponiment minnu

 

 

 

38.21

Trattament ta' skart mhux perikoluż u disponiment minnu

3821

 

 

38.22

Trattament ta' skart perikoluż u disponiment minnu

3822

 

38.3

 

Irkupru ta' materjal

 

 

 

38.31

Żarmar ta' tifrik

3830*

 

 

38.32

Irkupru ta' materjal magħżul

3830*

39

 

 

Attivitajiet ta' rimedjazzjoni u servizzi oħra ta' ġestjoni ta' skart

 

 

39.0

 

Attivitajiet ta' rimedjazzjoni u servizzi oħra ta' ġestjoni ta' skart

 

 

 

39.00

Attivitajiet ta' rimedjazzjoni u servizzi oħra ta' ġestjoni ta' skart

3900

 

 

 

TAQSIMA F – KOSTRUZZJONI

 

41

 

 

Kostruzzjoni ta' binjiet

 

 

41.1

 

Żvilupp ta' proġetti tal-bini

 

 

 

41.10

Żvilupp ta' proġetti tal-bini

4100*

 

41.2

 

Kostruzzjoni ta' binjiet residenzjali u mhux residenzjali

 

 

 

41.20

Kostruzzjoni ta' binjiet residenzjali u mhux residenzjali

4100*

42

 

 

Inġinerija ċivili

 

 

42.1

 

Kostruzzjoni ta' toroq u binarji tal-ferrovija

 

 

 

42.11

Kostruzzjoni ta' toroq u awtostradi

4210*

 

 

42.12

Kostruzzjoni ta' binarji tal-ferrovija u binarji tal-ferrovija taħt l-art

4210*

 

 

42.13

Kostruzzjoni ta' pontijiet u mini

4210*

 

42.2

 

Kostruzzjoni ta' proġetti ta' utilità pubblika

 

 

 

42.21

Kostruzzjoni ta' proġetti ta' utilità pubblika fir-rigward ta' fluwidi

4220*

 

 

42.22

Kostruzzjoni ta' proġetti ta' utilità pubblika fir-rigward ta' elettriku u telekomunikazzjoni

4220*

 

42.9

 

Kostruzzjoni ta' proġetti oħra ta' inġinerija ċivili

 

 

 

42.91

Kostruzzjoni ta' proġetti ta' l-ilma

4290*

 

 

42.99

Kostruzzjoni ta' proġetti oħra ta' inġinerija ċivili n.e.c.

4290*

43

 

 

Attivitajiet ta' kostruzzjoni speċjalizzati

 

 

43.1

 

Twaqqigħ u tħejjija tas-sit

 

 

 

43.11

Twaqqigħ

4311

 

 

43.12

Tħejjija tas-sit

4312*

 

 

43.13

Titqib u taħfir bi prova

4312*

 

43.2

 

Elettriku, plaming u attivitajiet oħra ta' installazzjoni tal-kostruzzjoni

 

 

 

43.21

Installazzjoni ta' elettriku

4321

 

 

43.22

Installazzjoni ta' plaming, tisħin u installazzjoni ta' arja kkondizzjonata

4322

 

 

43.29

Installazzjoni oħra tal-kostruzzjoni

4329

 

43.3

 

Tlestija u rfinar tal-bini

 

 

 

43.31

Tikħil

4330*

 

 

43.32

Installazzjoni ta' xogħol ta' l-injam

4330*

 

 

43.33

Kisi ta' art u ta' ħitan

4330*

 

 

43.34

Żebgħa u tqegħid ta' ħġieġ

4330*

 

 

43.39

Tlestija u rfinar oħra tal-bini

4330*

 

43.9

 

Attivitajiet oħra speċjalizzati tal-kostruzzjoni

 

 

 

43.91

Attivitajiet ta' tisqif

4390*

 

 

43.99

Attivitajiet oħra speċjalizzati tal-kostruzzjoni n.e.c.

4390*

 

 

 

TAQSIMA G – NEGOZJU BL-INGROSSA U BL-IMNUT; TISWIJA TA' VETTURI BIL-MUTUR U MUTURI

 

45

 

 

Negozju bl-ingrossa u bl-imnut u tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi

 

 

45.1

 

Bejgħ ta' vetturi bil-mutur

 

 

 

45.11

Bejgħ ta' karozzi u vetturi żgħar bil-mutur

4510*

 

 

45.19

Bejgħ ta' vetturi oħra bil-mutur

4510*

 

45.2

 

Manutenzjoni u tiswija ta' vetturi bil-mutur

 

 

 

45.20

Manutenzjoni u tiswija ta' vetturi bil-mutur

4520

 

45.3

 

Bejgħ ta' parts u aċċessorji ta' vetturi bil-mutur

 

 

 

45.31

Negozju bl-ingrossa ta' parts u aċċessorji ta' vetturi bil-mutur

4530*

 

 

45.32

Negozju bl-imnut ta' parts u aċċessorji ta' vetturi bil-mutur

4530*

 

45.4

 

Bejgħ, manutenzjoni u tiswija ta' parts u aċċessorji tal-muturi u oħrajn relatati

 

 

 

45.40

Bejgħ, manutenzjoni u tiswija ta' muturi u ta' parts relatati u aċċessorji

4540

46

 

 

Negozju bl-ingrossa, għajr ta' vetturi bil-mutur u muturi

 

 

46.1

 

Bejgħ bl-ingrossa fuq bażi ta' ħlas jew kuntratt

 

 

 

46.11

Aġenti involuti fil-bejgħ ta' materja prima agrikola, annimali ħajja, materja prima tat-tessuti u oġġetti imħejjija għall-aħħar stadju tal-manifattura

4610*

 

 

46.12

Aġenti involuti fil-bejgħ ta' fjuwil, minerali, metalli u kimiċi industrijali

4610*

 

 

46.13

Aġenti involuti fil-bejgħ ta' injam u materjal għall-bini

4610*

 

 

46.14

Aġenti involuti fil-bejgħ ta' makkinarju, tagħmir industrijali, vapuri u inġenji ta' l-ajru

4610*

 

 

46.15

Aġenti involuti fil-bejgħ ta' għamara, oġġetti għad-dar u ferramenta

4610*

 

 

46.16

Aġenti involuti fil-bejgħ ta' tessuti, ħwejjeġ, xedd tas-saqajn u oġġetti tal-ġilda

4610*

 

 

46.17

Aġenti involuti fil-bejgħ ta' ikel, xorb u tabakk

4610*

 

 

46.18

Aġenti li jispeċjalizzaw fil-bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti oħra

4610*

 

 

46.19

Aġenti involuti fil-bejgħ ta' varjetà ta' oġġetti

4610*

 

46.2

 

Bejgħ bl-ingrossa ta' materja prima agrikola u annimali ħajja

 

 

 

46.21

Bejgħ bl-ingrossa ta' qmugħ, tabakk mhux maħdum, żrieragħ u għalf ta' l-annimali

4620*

 

 

46.22

Bejgħ bl-ingrossa ta' fjuri u pjanti

4620*

 

 

46.23

Bejgħ bl-ingrossa ta' annimali ħajja

4620*

 

 

46.24

Bejgħ bl-ingrossa ta' ġlud

4620*

 

46.3

 

Bejgħ bl-ingrossa ta' ikel, xorb u tabakk

 

 

 

46.31

Bejgħ bl-ingrossa ta' frott u ħxejjex

4630*

 

 

46.32

Bejgħ bl-ingrossa ta' laħam u prodotti tal-laħam

4630*

 

 

46.33

Bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti tal-ħalib, bajd u żjut u xaħmijiet ta' l-ikel

4630*

 

 

46.34

Bejgħ bl-ingrossa ta' xorb

4630*

 

 

46.35

Bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti tat-tabakk

4630*

 

 

46.36

Bejgħ bl-ingrossa ta' zokkor u ċikkulata u dolċerija

4630*

 

 

46.37

Bejgħ bl-ingrossa ta' kafè, te, kawkaw u ħwawar

4630*

 

 

46.38

Bejgħ bl-ingrossa ta' ikel ieħor, inkluż ħut, krustaċji u molluski

4630*

 

 

46.39

Bejgħ bl-ingrossa mhux speċjalizzat ta' ikel, xorb u tabakk

4630*

 

46.4

 

Bejgħ bl-ingrossa ta' oġġetti għad-dar

 

 

 

46.41

Bejgħ bl-ingrossa ta' tessuti

4641*

 

 

46.42

Bejgħ bl-ingrossa ta' ħwejjeġ u xedd tas-saqajn

4641*

 

 

46.43

Bejgħ bl-ingrossa ta' apparat domestiku ta' l-elettriku

4649*

 

 

46.44

Bejgħ bl-ingrossa ta' kina u oġġetti tal-ħġieġ u materjal għat-tindif

4649*

 

 

46.45

Bejgħ bl-ingrossa ta' fwieħa u kożmetiċi

4649*

 

 

46.46

Bejgħ bl-ingrossa ta' oġġetti farmaċewtiċi

4649*

 

 

46.47

Bejgħ bl-ingrossa ta' għamara, twapet u tagħmir għad-dawl

4649*

 

 

46.48

Bejgħ bl-ingrossa ta' arloġġi ta' l-idejn u ġojjelli

4649*

 

 

46.49

Bejgħ bl-ingrossa ta' oġġetti oħra għad-dar

4649*

 

46.5

 

Bejgħ bl-ingrossa ta' tagħmir ta' l-informatika u tal-komunikazzjoni

 

 

 

46.51

Bejgħ bl-ingrossa ta' kompjuters, tagħmir periferali tal-kompjuter u softwer

4651

 

 

46.52

Bejgħ bl-ingrossa ta' tagħmir u parts ta' l-elettronika u t-telekomunikazzjoni

4652

 

46.6

 

Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju, tagħmir u provvisti oħra

 

 

 

46.61

Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju, tagħmir u provvisti agrikoli

4653

 

 

46.62

Bejgħ bl-ingrossa ta' għodod mekkanizzati

4659*

 

 

46.63

Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju tal-minjieri, tal-kostruzzjoni u ta' l-inġineriji ċivili

4659*

 

 

46.64

Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju għall-industrija tat-tessuti u ta' magni tal-ħjata u li jaħdmu s-suf

4659*

 

 

46.65

Bejgħ bl-ingrossa ta' għamara għall-uffiċċji

4659*

 

 

46.66

Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju u tagħmir ieħor għall-uffiċċji

4659*

 

 

46.69

Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju u tagħmir ieħor

4659*

 

46.7

 

Bejgħ ieħor speċjalizzat bl-ingrossa

 

 

 

46.71

Bejgħ bl-ingrossa ta' fjuwil soldu, likwidu u fi stat ta' gass u prodotti relatati

4661

 

 

46.72

Bejgħ bl-ingrossa ta' metalli u minerali tal-metall

4662

 

 

46.73

Bejgħ bl-ingrossa ta' injam, materjal għall-kostruzzjoni u tagħmir sanitarju

4663*

 

 

46.74

Bejgħ bl-ingrossa ta' ferramenta u tagħmir u provvisti għall-plaming u t-tisħin

4663*

 

 

46.75

Bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti kimiċi

4669*

 

 

46.76

Bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti oħra intermedji

4669*

 

 

46.77

Bejgħ bl-ingrossa ta' skart u ruttam

4669*

 

46.9

 

Negozju bl-ingrossa mhux speċjalizzat

 

 

 

46.90

Negozju bl-ingrossa mhux speċjalizzat

4690

47

 

 

Negozju bl-imnut, għajr ta' vetturi bil-mutur u muturi

 

 

47.1

 

Bejgħ bl-imnut minn ħwienet mhux speċjalizzati

 

 

 

47.11

Bejgħ bl-imnut minn ħwienet mhux speċjalizzati fejn jiddomina ikel, xorb jew tabakk

4711

 

 

47.19

Bejgħ ieħor bl-imnut minn ħwienet mhux speċjalizzati

4719

 

47.2

 

Bejgħ bl-imnut ta' ikel, xorb u tabakk minn ħwienet speċjalizzati

 

 

 

47.21

Bejgħ bl-imnut ta' frott u ħxejjex

4721*

 

 

47.22

Bejgħ bl-imnut ta' laħam u prodotti tal-laħam

4721*

 

 

47.23

Bejgħ bl-imnut ta' ħut, krustaċi u molluski

4721*

 

 

47.24

Bejgħ bl-imnut ta' ħobż, pasti, ħlewwiet tad-dqiq u dolċerija

4721*

 

 

47.25

Bejgħ bl-imnut ta' xorb

4722

 

 

47.26

Bejgħ bl-imnut ta' prodotti tat-tabakk

4723

 

 

47.29

Bejgħ ieħor bl-imnut ta' ikel minn ħwienet speċjalizzati

4721*

 

47.3

 

Bejgħ bl-imnut ta' fjuwil awtomotiv minn ħwienet speċjalizzati

 

 

 

47.30

Bejgħ bl-imnut ta' fjuwil awtomotiv minn ħwienet speċjalizzati

4730

 

47.4

 

Bejgħ bl-imnut ta' tagħmir ta' l-informatika u l-komunikazzjoni minn ħwienet speċjalizzati

 

 

 

47.41

Bejgħ bl-imnut ta' kompjuters, unitajiet periferali u softwer minn ħwienet speċjalizzati

4741*

 

 

47.42

Bejgħ bl-imnut ta' tagħmir tat-telekomunikazzjoni minn ħwienet speċjalizzati

4741*

 

 

47.43

Bejgħ bl-imnut ta' tagħmir awdjo u vidjo minn ħwienet speċjalizzati

4742

 

47.5

 

Bejgħ bl-imnut ta' tagħmir ieħor għad-dar minn ħwienet speċjalizzati

 

 

 

47.51

Bejgħ bl-imnut ta' tessuti minn ħwienet speċjalizzati

4751

 

 

47.52

Bejgħ bl-imnut ta' ferramenta, żebgħa u ħġieġ minn ħwienet speċjalizzati

4752

 

 

47.53

Bejgħ bl-imnut ta' twapet, twapet żgħar, kisi tal-ħajt u ta' l-art minn ħwienet speċjalizzati

4753

 

 

47.54

Bejgħ bl-imnut ta' apparat ta' l-elettriku għad-dar minn ħwienet speċjalizzati

4759*

 

 

47.59

Bejgħ bl-imnut ta' għamara, tagħmir għad-dawl u oġġetti għad-dar oħra minn ħwienet speċjalizzati

4759*

 

47.6

 

Bejgħ bl-imnut ta' oġġetti kulturali u ta' rikrekreazzjoni minn ħwienet speċjalizzati

 

 

 

47.61

Bejgħ bl-imnut ta' kotba minn ħwienet speċjalizzati

4761*

 

 

47.62

Bejgħ bl-imnut ta' gazzetti u kartolerija minn ħwienet speċjalizzati

4761*

 

 

47.63

Bejgħ bl-imnut ta' reġistrazzjonijiet ta' mużika u vidjo minn ħwienet speċjalizzati

4762

 

 

47.64

Bejgħ bl-imnut ta' tagħmir għall-isport minn ħwienet speċjalizzati

4763

 

 

47.65

Bejgħ bl-imnut ta' logħob u ġugarelli minn ħwienet speċjalizzati

4764

 

47.7

 

Bejgħ bl-imnut ta' oġġetti oħra minn ħwienet speċjalizzati

 

 

 

47.71

Bejgħ bl-imnut ta' ħwejjeġ minn ħwienet speċjalizzati

4771*

 

 

47.72

Bejgħ bl-imnut ta' xedd tas-saqajn u oġġetti tal-ġilda minn ħwienet speċjalizzati

4771*

 

 

47.73

Spiżjar fi ħwienet speċjalizzati

4772*

 

 

47.74

Bejgħ bl-imnut ta' oġġetti mediċi u ortopediċi minn ħwienet speċjalizzati

4772*

 

 

47.75

Bejgħ bl-imnut ta' oġġetti kożmetiċi u tat-twaletta minn ħwienet speċjalizzati

4772*

 

 

47.76

Bejgħ bl-imnut ta' fjuri, pjanti, żrieragħ, fertilizzanti, annimali domestiċi u ikel għall-annimali domestiċi minn ħwienet speċjalizzati

4773*

 

 

47.77

Bejgħ bl-imnut ta' arloġġi ta' l-idejn u ġojjellerija minn ħwienet speċjalizzati

4773*

 

 

47.78

Bejgħ ieħor bl-imnut ta' oġġetti ġodda minn ħwienet speċjalizzati

4773*

 

 

47.79

Bejgħ bl-imnut ta' oġġetti wżati minn ħwienet

4774

 

47.8

 

Bejgħ bl-imnut permezz ta' tilari u swieq

 

 

 

47.81

Bejgħ bl-imnut permezz ta' tilari u swieq, ta' ikel, xorb u prodotti tat-tabakk

4781

 

 

47.82

Bejgħ bl-imnut permezz ta' swieq, ta' tessuti, ħwejjeġ u xedd tas-saqajn

4782

 

 

47.89

Bejgħ bl-imnut permezz ta' tilari u swieq, ta' oġġetti oħra

4789

 

47.9

 

Bejgħ bl-imnut mhux minn tilari jew swieq

 

 

 

47.91

Bejgħ bl-imnut permezz ta' postijiet għall-ordnijiet bil-posta jew permezz ta' l-Internet

4791

 

 

47.99

Bejgħ ieħor bl-imnut mhux minn ħwienet, tilari jew swieq

4799

 

 

 

TAQSIMA H – TRASPORT U ĦAŻNA

 

49

 

 

Trasport bl-art u transport permezz ta' sistemi ta' katusi

 

 

49.1

 

Trasport ta' passiġġieri bil-ferrovija, interurban

 

 

 

49.10

Trasport ta' passiġġieri bil-ferrovija, interurban

4911

 

49.2

 

Trasport ta' merkanzija bil-ferrovija

 

 

 

49.20

Trasport ta' merkanzija bil-ferrovija

4912

 

49.3

 

Trasport ieħor tal-passiġġieri bl-art

 

 

 

49.31

Trasport tal-passiġġieri bl-art f'żona urbana usuburbana

4921

 

 

49.32

Operazzjoni ta' taksis

4922*

 

 

49.39

Trasport ieħor tal-passiġġieri bl-art n.e.c.

4922*

 

49.4

 

Trasport tal-merkanzija bit-triq u servizzi tal-ġarr

 

 

 

49.41

Trasport ta'merkanzija bit-triq

4923*

 

 

49.42

Servizzi ta' ġarr

4923*

 

49.5

 

Trasport permezz ta' sistema ta' katusi

 

 

 

49.50

Transport permezz ta' sistema ta' katusi

4930

50

 

 

Trasport bl-ilma

 

 

50.1

 

Trasport ta' passiġġieri fuq il-baħar u mal-kosta

 

 

 

50.10

Trasport ta' passiġġieri fuq il-baħar u mal-kosta

5011

 

50.2

 

Trasport ta' merkanzija fuq il-baħar u mal-kosta

 

 

 

50.20

Trasport ta' merkanzija fuq il-baħar u mal-kosta

5012

 

50.3

 

Trasport ġewwieni ta' passiġieri fuq l-ilma

 

 

 

50.30

Trasport ġewwieni ta' passiġieri fuq l-ilma

5021

 

50.4

 

Trasport ġewwieni ta' merkanzija fuq l-ilma

 

 

 

50.40

Trasport ġewwieni ta' merkanzija fuq l-ilma

5022

51

 

 

Trasport bl-ajru

 

 

51.1

 

Trasport ta' passiġġieri bl-ajru

 

 

 

51.10

Trasport ta' passiġġieri bl-ajru

5110

 

51.2

 

Trasort ta' merkanzija bl-ajru u trasport fl-ispazju

 

 

 

51.21

Trasport ta' merkanzija bl-ajru

5120*

 

 

51.22

Trasport fl-ispazju

5120*

52

 

 

Magazzinaġġ u attivitajiet ta' sostenn għat-trasport

 

 

52.1

 

Magazzinaġġ u ħażna

 

 

 

52.10

Magazzinaġġ u ħażna

5210

 

52.2

 

Attivitajiet ta' sostenn għat-trasport

 

 

 

52.21

Attivitajiet ta' servizz minn ħwienet speċjalizzati inċidentali għat-trasport bl-art

5221

 

 

52.22

Attivitajiet ta' servizz inċidentali għat-trasport fuq l-ilma

5222

 

 

52.23

Attivitajiet ta' servizz inċidentali għat-trasport bl-ajru

5223

 

 

52.24

Immaniġġar ta' merkanzija

5224

 

 

52.29

Attivitajiet oħra tat-trasport ta' sostenn

5229

53

 

 

Attivitajiet ta' posta u ta' kurjer

 

 

53.1

 

Attivitajiet postali taħt obbligu ta' servizz universali

 

 

 

53.10

Attivitajiet postali taħt obbligu ta' servizz universali

5310

 

53.2

 

Attivitajiet oħra postali u ta' kurjer

 

 

 

53.20

Attivitajiet oħra postali u ta' kurjer

5320

 

 

 

TAQSIMA I – AKKOMODAZZJONI U IKEL ATTIVITAJIET TA' SERVIZZ

 

55

 

 

Akkomodazzjoni

 

 

55.1

 

Lukandi u akkomodazzjoni simili

 

 

 

55.10

Lukandi u akkomodazzjoni simili

5510*

 

55.2

 

Akkomodazzjoni għal vaganza u għal waqfiet qosra oħra

 

 

 

55.20

Akkomodazzjoni għal vaganza u għal waqfiet qosra oħra

5510*

 

55.3

 

Postijiet għall-kampeġġ, parkeġġi għal vetturi ta' rikreazzjoni u parkeġġi għal trejlers

 

 

 

55.30

Postijiet għall-kampeġġ, parkeġġi għal vetturi ta' rikreazzjoni u parkeġġi għal trejlers

5520

 

55.9

 

Akkomodazzjoni oħra

 

 

 

55.90

Akkomodazzjoni oħra

5590

56

 

 

Attivitajiet ta' servizz ta' ikel u xorb

 

 

56.1

 

Ristoranti u attivitajiet mobbli ta' servizz ta' ikel

 

 

 

56.10

Ristoranti u attivitajiet mobbli ta' servizz ta' ikel

5610

 

56.2

 

Attivitajiet ta' forniment ta' ikel u ta' servizzi oħra ta' ikel

 

 

 

56.21

Attivitajiet ta' forniment ta' ikel

5621

 

 

56.29

Attivitajiet ta' sevizzi oħra ta' ikel

5629

 

56.3

 

Attivitajiet ta' servizz ta' xorb

 

 

 

56.30

Attivitajiet ta' servizz ta' xorb

5630

 

 

 

TAQSIMA J – INFORMATIKA U KOMUNIKAZZJONI

 

58

 

 

Attivitajiet ta' pubblikazzjoni

 

 

58.1

 

Pubblikazzjoni ta' kotba, perjodiċi u attivitajiet oħra ta' pubblikazzjoni

 

 

 

58.11

Pubblikazzjoni ta' kotba

5811

 

 

58.12

Pubblikazzjoni ta' direttorji u elenki ta' indirizzi

5812

 

 

58.13

Pubblikazzjoni ta' gazzetti

5813*

 

 

58.14

Pubblikazzjoni ta' ġurnali u perjodiċi

5813*

 

 

58.19

Attivitajiet oħra ta' pubblikazzjoni

5819

 

58.2

 

Pubblikazzjoni ta' softwer

 

 

 

58.21

Pubblikazzjoni ta' logħob tal-kompjuter

5820*

 

 

58.29

Pubblikazzjoni oħra ta' softwer

5820*

59

 

 

Produzzjoni ta' films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin, reġistrazzjoni ta' ħoss u attivitajiet ta' pubblikazzjoni ta' mużika

 

 

59.1

 

Attivitajiet ta' films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin

 

 

 

59.11

Produzzjoni ta' films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin

5911

 

 

59.12

Attivitajiet ta' produzzjoni ta' films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin

5912

 

 

59.13

Attivitajiet ta' tqassim ta' films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin

5913

 

 

59.14

Attivitajiet ta' projezzjoni ta' films taċ-ċinema

5914

 

59.2

 

Reġistrazzjoni ta' ħoss u attivitajiet ta' pubblikazzjoni ta' mużika

 

 

 

59.20

Reġistrazzjoni ta' ħoss u attivitajiet ta' pubblikazzjoni ta' mużika

5920

60

 

 

Attivitajiet ta' programmi u xandir

 

 

60.1

 

Xandir bir-radju

 

 

 

60.10

Xandir bir-radju

6010

 

60.2

 

Programmi tat-televixin u attivitajiet tax-xandir

 

 

 

60.20

Programmi tat-televixin u attivitajiet tax-xandir

6020

61

 

 

Telekomunikazzjoni

 

 

61.1

 

Attivitajiet ta' telekomunikazzjoni bil-fili

 

 

 

61.10

Attivitajiet ta' telekomunikazzjoni bil-fili

6110

 

61.2

 

Attivitajiet ta' telekomunikazzjoni mingħajr fili

 

 

 

61.20

Attivitajiet ta' telekomunikazzjoni mingħajr fili

6120

 

61.3

 

Attivitajiet ta' telekomunikazzjoni bis-satellita

 

 

 

61.30

Attivitajiet ta' telekomunikazzjoni mingħajr fili

6130

 

61.9

 

Attivitajiet oħra ta' telekomunikazzjoni

 

 

 

61.90

Attivitajiet oħra ta' telekomunikazzjoni

6190

62

 

 

Kompjuter programming u attivitajiet ta' konsulenza u relatati

 

 

62.0

 

Kompjuter programming u attivitajiet ta' konsulenza u relatati

 

 

 

62.01

Attivitajiet ta' programmar ta' kompjuters

6201

 

 

62.02

Attivitajiet ta' konsulenza marbuta mal-kompjuter

6202*

 

 

62.03

Attivitajiet ta' ġestjoni ta' faċilitajiet tal-kompjuter

6202*

 

 

62.09

Attivitajiet oħra ta' teknoloġija ta' l-informatika u ta' servizzi tal-kompjuter

6209

63

 

 

Attivitajiet ta' servizz marbuta ma' l-informatika

 

 

63.1

 

Ipproċessar ta' data, hosting u attivitajiet relatati; ripożitorji tranżnazzjonali

 

 

 

63.11

Ipproċessar ta' data, hosting u attivitajiet relatati

6311

 

 

63.12

Ripożitorji tranżnazzjonali

6312

 

63.9

 

Attivitajiet ta' servizz oħra marbuta ma' l-informatika

 

 

 

63.91

Attivitajiet ta' l-aġenziji ta' l-aħbarijiet

6391

 

 

63.99

Attivitajiet ta' servizz oħra marbuta ma' l-informatika n.e.c.

6399

 

 

 

TAQSIMA K – ATTIVITAJET FINANZJARJI U MARBUTA MA' ASSIGURAZZJONI

 

64

 

 

Attivitajiet ta' servizzi finanzjarji, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni

 

 

64.1

 

Intermedjazzjoni monetarja

 

 

 

64.11

Banek ċentrali

6411

 

 

64.19

Intermedjazzjoni monetarja oħra

6419

 

64.2

 

Attivitajiet ta' soċjetajiet holding

 

 

 

64.20

Attivitajiet ta' soċjetajiet holding

6420

 

64.3

 

Trusts, fondi u entitajiet finanzjarji simili

 

 

 

64.30

Trusts, fondi u entitajiet finanzjarji simili

6430

 

64.9

 

Attivitajiet ta' servizzi finanzjarji oħra, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni

 

 

 

64.91

Leasing finanzjarju

6491

 

 

64.92

Għotjiet oħra ta' flus

6492

 

 

64.99

Attivitajiet ta' servizzi finanzjarji oħra, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni n.e.c.

6499

65

 

 

Assigurazzjoni, riassigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni, barra sigurtà soċjali obbligatorja

 

 

65.1

 

Assigurazzjoni

 

 

 

65.11

Assigurazzjoni fuq il-ħajja

6511

 

 

65.12

Assigurazzjoni oħra

6512

 

65.2

 

Riassigurazzjoni

 

 

 

65.20

Riassigurazzjoni

6520

 

65.3

 

Flus mogħtija għal pensjoni

 

 

 

65.30

Flus mogħtija għal pensjoni

6530

66

 

 

Attivitajiet awżiljarji għal attivitajiet ta' servizzi finanzjarji u ta' assigurazzjoni

 

 

66.1

 

Attivitajiet awżiljarji għal servizzi finanzjarji, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni

 

 

 

66.11

Amministrazzjoni ta' swieq finanzjarji

6611

 

 

66.12

Senserija ta' kuntratti ta' titoli u komoditajiet

6612

 

 

66.19

Attivitajiet awżiljarji oħra għal servizzi finanzjarji, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni

6619

 

66.2

 

Attivitajiet awżiljari għal assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni

 

 

 

66.21

Valutazzjoni ta' riskji u ħsara

6621

 

 

66.22

Attivitajiet ta' aġenti ta' l-assigurazzjoni u brokers

6622

 

 

66.29

Attivitajiet oħra awżiljari għal assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni

6629

 

66.3

 

Attivitajiet ta' ġestjoni ta' fondi

 

 

 

66.30

Attivitajiet ta' ġestjoni ta' fondi

6630

 

 

 

TAQSIMA L – ATTIVITAJIET MARBUTA MA' PROPRJETÀ IMMOBBLI

 

68

 

 

Attivitajiet marbuta ma' proprjetà immobbli

 

 

68.1

 

Xiri u bejgħ ta' proprjetà immobbli ta' l-individwu

 

 

 

68.10

Xiri u bejgħ ta' proprjetà immobbli ta' l-individwu

6810*

 

68.2

 

Kiri u operazzjoni ta' proprjetà immobbli ta' l-individwu jew mikrija lill-individwu

 

 

 

68.20

Kiri u operazzjoni ta' proprjetà immobbli ta' l-individwu jew mikrija lill-individwu

6810*

 

68.3

 

Attivitajiet marbuta ma' proprjetà immobbli fuq bażi ta' drittijet jew kuntratt

 

 

 

68.31

Aġenziji tal-proprjetà immobbli

6820*

 

 

68.32

Ġestjoni ta' proprjetà immobbli fuq bażi ta' ħlas jew kuntratt

6820*

 

 

 

TAQSIMA M – ATTIVITAJIET PROFESSJONALI, XJENTIFIĊI U TEKNIĊI

 

69

 

 

Attivitajiet legali u tal-kontabilità

 

 

69.1

 

Attivitajiet legali

 

 

 

69.10

Attivitajiet legali

6910

 

69.2

 

Attivitajiet ta' kontabilità, żamma tal-kontijiet u verifika; konsulenza dwar taxxa

 

 

 

69.20

Kontabilità, żamma tal-kontijiet u verifika; konsulenza dwar taxxa

6920

70

 

 

Attivitajiet ta' uffiċċji ċentrali; attivitajiet ta' konsulenza dwar ġestjoni

 

 

70.1

 

Attivitajiet ta' uffiċċji ċentrali

 

 

 

70.10

Attivitajiet ta' uffiċċji ċentrali

7010

 

70.2

 

Attivitajiet ta' konsulenza dwar ġestjoni

 

 

 

70.21

Attivitajiet ta' relazzjonijiet pubbliċi u komunikazzjoni

7020*

 

 

70.22

Negozju u attivitajiet oħra ta' konsulenza dwar ġestjoni

7020*

71

 

 

Attivitajiet arkitetturali u ta' inġinerija; testijiet tekniċi u analiżi

 

 

71.1

 

Attivitajiet ta' arkitettura u inġinerija u konsulenza teknika relatata

 

 

 

71.11

Attivitajiet arkitettoniċi

7110*

 

 

71.12

Attivitajiet ta' inġinerija u konsulenza teknika relatata

7110*

 

71.2

 

Testijiet tekniċi u analiżi

 

 

 

71.20

Testijiet tekniċi u analiżi

7120

72

 

 

Riċerka xkentifika u żvilupp

 

 

72.1

 

Riċerka u żvilupp esperimentali dwar xjenzi naturali u inġinerija

 

 

 

72.11

Riċerka u żvilupp esperimentali dwar bioteknoloġija

7210*

 

 

72.19

Riċerka u żvilupp esperimentali oħra dwar xjenzi naturali u inġinerija

7210*

 

72.2

 

Riċerka u żvilupp esperimentali dwar xjenzi soċjali u l-umanitajiet

 

 

 

72.20

Riċerka u żvilupp esperimentali oħra dwar xjenzi soċjali u l-umanitajiet

7220

73

 

 

Riklamar u riċerka dwar is-suq

 

 

73.1

 

Riklamar

 

 

 

73.11

Aġenziji ta' riklamar

7310*

 

 

73.12

Rappreżentazzjoni tal-midja

7310*

 

73.2

 

Riċerka dwar is-suq u stħarriġ tal-fehma pubblika

 

 

 

73.20

Riċerka dwar is-suq u stħarriġ tal-fehma pubblika

7320

74

 

 

Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi u tekniċi

 

 

74.1

 

Attivitajiet speċjali ta' disinn

 

 

 

74.10

Attivitajiet speċjali ta' disinn

7410

 

74.2

 

Attivitajiet fotografiċi

 

 

 

74.20

Attivitajiet fotografiċi

7420

 

74.3

 

Attivitajiet ta' traduzzjoni u interpretazzjoni

 

 

 

74.30

Attivitajiet ta' traduzzjoni u interpretazzjoni

7490*

 

74.9

 

Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi u tekniċi n.e.c.

 

 

 

74.90

Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi u tekniċi n.e.c.

7490*

75

 

 

Attivitajiet veterinarji

 

 

75.0

 

Attivitajiet veterinarji

 

 

 

75.00

Attivitajiet veterinarji

7500

 

 

 

TAQSIMA N – ATTIVITAJIET TA' SERVIZZ ADMINISTRATTIVI U TA' SOSTENN

 

77

 

 

Attivitajiet ta' kiri u leasing

 

 

77.1

 

Kiri u leasing ta' vetturi bil-mutur

 

 

 

77.11

Kiri u leasing ta' karozzi u vetturi ħfief

7710*

 

 

77.12

Kiri u leasing ta' trakkijiet

7710*

 

77.2

 

Kiri u leasing ta' oġġetti personali u għad-dar

 

 

 

77.21

Kiri u leasing ta' oġġetti tar-rikreazzjoni u ta' l-isport

7721

 

 

77.22

Kiri ta' tejps u diski tal-vidjo

7722

 

 

77.29

Kiri u leasing ta' oġġetti oħra personali u għad-dar oħra

7729

 

77.3

 

Kiri u leasing ta' makkinarju, tagħmir u oġġetti tanġibbli oħra

 

 

 

77.31

Kiri u leasing ta' makkinarju u tagħmir agrikolu

7730*

 

 

77.32

Kiri u leasing ta' makkinarju u tagħmir tal-kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili

7730*

 

 

77.33

Kiri u leasing ta' makkinarju u tagħmir għall-uffiċċju (inklużi kompjuters)

7730*

 

 

77.34

Kiri u leasing ta' tagħmir għat-trasport ta' l-ilma

7730*

 

 

77.35

Kiri u leasing ta' tagħmir għat-trasport ta' l-arja

7730*

 

 

77.39

Kiri u leasing ta' makkinarju, tagħmir u oġġetti tanġibbli oħra n.e.c.

7730*

 

77.4

 

Leasing ta' proprjetà intelletwali u ta' prodotti simili, ħlief xogħolijiet bid-dritt ta' l-awtur

 

 

 

77.40

Leasing ta' proprjetà intelletwali u ta' prodotti simili, ħlief xogħolijiet bid-dritt ta' l-awtur

7740

78

 

 

Attivitajiet marbuta ma' l-impjiegi

 

 

78.1

 

Attivitajiet ta' aġenziji ta' avvjament ta' l-impjiegi

 

 

 

78.10

Attivitajiet ta' avvjament ta' l-impjiegi

7810

 

78.2

 

Attivitajiet ta' aġenziji ta' impjiegi temporanji

 

 

 

78.20

Attivitajiet ta' aġenziji ta' impjiegi temporanji

7820

 

78.3

 

Provvediment ta' riżorsi umani oħra

 

 

 

78.30

Provvediment ta' riżorsi umani oħra

7830

79

 

 

Aġenziji ta' l-ivjaġġar, operaturi tal-vjaġġi u servizzi ta' riservazzjoni u attivijitajiet relatati

 

 

79.1

 

Attivitajiet ta' aġenzija ta' l-ivjaġġar u operaturi tal-vjaġġi

 

 

 

79.11

Attivitajiet ta' aġenzija ta' l-ivjaġġar

7911

 

 

79.12

Attivitajiet ta' operaturi tal-vjaġġi

7912

 

79.9

 

Attivitajiet ta' servizz ta' riservazzjoni oħra u attivitajiet relatati

 

 

 

79.90

Attivitajiet ta' servizz ta' riservazzjoni oħra u attivitajiet relatati

7990

80

 

 

Attivitajiet tas-sigurtà u ta' investigazzjoni

 

 

80.1

 

Attivitajiet ta' sigurtà privata

 

 

 

80.10

Attivitajiet ta' sigurtà privata

8010

 

80.2

 

Attivitajiet ta' servizz ta' sistemi ta' sigurtà

 

 

 

80.20

Attivitajiet ta' servizz ta' sistemi ta' sigurtà

8020

 

80.3

 

Attivitajiet ta' investigazzjoni

 

 

 

80.30

Attivitajiet ta' investigazzjoni

8030

81

 

 

Servizzi fir-rigward ta' binjiet u attivitajiet marbuta ma' pajsaġġ

 

 

81.1

 

Attivitajiet ta' sostenn għal faċilitajiet ikkombinati

 

 

 

81.10

Attivitajiet ta' sostenn għal faċilitajiet ikkombinati

8110

 

81.2

 

Attivitajiet ta' tindif

 

 

 

81.21

Tindif ġenerali ta' bini

8121

 

 

81.22

Attivitajiet oħra ta' tindif ta' bini u industrijali

8129*

 

 

81.29

Attivitajiet oħra ta' tindif

8129*

 

81.3

 

Attivitajiet ta' servizz ta' kura tal-pajsaġġ

 

 

 

81.30

Attivitajiet ta' servizz ta' kura tal-pajsaġġ

8130

82

 

 

Attivitajiet ta' servizz ta' amministrazzjoni ta' uffiċċji, sostenn għal uffiċċji u negozju ieħor

 

 

82.1

 

Attivitajiet ta' amministrazzjoni ta' uffiċċji u ta' sostenn

 

 

 

82.11

Attivitajiet ikkombinati ta' servizz ta' amministrazzjoni ta' uffiċċji

8211

 

 

82.19

Fotokopjar, tħejjija ta' dokumenti u attivitajiet oħra speċjalizzati ta' sostenn għall-uffiċċji

8219

 

82.2

 

Attivitajiet ta' ċentri ta' sejħiet

 

 

 

82.20

Attivitajiet ta' ċentri ta' sejħiet

8220

 

82.3

 

Organizzaturi ta' konvenzjonijiet u wirjiet tan-negozju

 

 

 

82.30

Organizzaturi ta' konvenzjonijiet u wirjiet tan-negozju

8230

 

82.9

 

Attivitajiet ta' servizz ta' sostenn għal negozju n.e.c.

 

 

 

82.91

Attivitajiet ta' aġenziji għall-irkupru u uffiċċji ta' kreditu

8291

 

 

82.92

Attivitajiet ta' ppakkjar

8292

 

 

82.99

Attivitajiet oħra ta' servizz ta' sostenn fil-kummerċ n.e.c.

8299

 

 

 

TAQSIMA O – AMMINISTRAZZJONI PUBBLIKA U DIFIŻA; SIGURTÀ SOĊJALI OBBLIGATORJA

 

84

 

 

Amministrazzjoni pubblika u difiża; sigurtà soċjali obbligatorja

 

 

84.1

 

Amministrazzjoni ta' l-Istat u l-politika ekonomika u soċjali tal-Komunità

 

 

 

84.11

Attivitajiet ġenerali ta' amministrazzjoni pubblika

8411

 

 

84.12

Regolazzjoni ta' l-attivitajiet ta' provvediment ta' kura tas-saħħa, edukazzjoni, servizzi kulturali u servizzi soċjali oħra, barra sigurtà soċjali

8412

 

 

84.13

Regolazzjoni ta' u kontibut lejn operat aktar effiċjenti tan-negozji

8413

 

84.2

 

Provvediment ta' servizzi lil komunità kollha

 

 

 

84.21

Affarijiet barranin

8421

 

 

84.22

Attivitajiet ta' difiża

8422

 

 

84.23

Attivitajiet tal-ġustizzja u ġudizzjarji

8423*

 

 

84.24

Attivitajiet ta' ordni pubblika u ta' sigurtà

8423*

 

 

84.25

Attivitajiet ta' servizz marbuta ma' tifi tan-nar

8423*

 

84.3

 

Attivitajiet ta' sigurtà soċjali obbligatorji

 

 

 

84.30

Attivitajiet ta' sigurtà soċjali obbligatorji

8430

 

 

 

TAQSIMA P – EDUKAZZJONI

 

85

 

 

Edukazzjoni

 

 

85.1

 

Edukazzjoni ta' qabel il-primarja

 

 

 

85.10

Edukazzjoni ta' qabel il-primarja

8510*

 

85.2

 

Edukazzjoni primarja

 

 

 

85.20

Edukazzjoni primarja

8510*

 

85.3

 

Edukazzjoni sekondarja

 

 

 

85.31

Edukazzjoni sekondarja ġenerali

8521

 

 

85.32

Edukazzjoni sekondarja teknika u vokazzjonali

8522

 

85.4

 

Edukazzjoni għolja

 

 

 

85.41

Edukazzjoni post-sekondarja, mhux terzjarja

8530*

 

 

85.42

Edukazzjoni terzjarja

8530*

 

85.5

 

Edukazzjoni oħra

 

 

 

85.51

Edukazzjoni sportiva u ta' rikreazzjoni

8541

 

 

85.52

Edukazzjoni kulturali

8542

 

 

85.53

Attivitajiet ta' skejjel tas-sewqan

8549*

 

 

85.59

Edukazzjoni oħra n.e.c.

8549*

 

85.6

 

Attivitajiet ta' appoġġ għall-edukazzjoni

 

 

 

85.60

Attivitajiet ta' appoġġ għall-edukazzjoni

8550

 

 

 

TAQSIMA Q – ATTIVITAJIET MARBUTA MAS-SAĦĦA UMANA U ĦIDMA SOĊJALI

 

86

 

 

Attivitajiet marbuta mas-saħħa umana

 

 

86.1

 

Attivitajiet ta' sptarijiet

 

 

 

86.10

Attivitajiet ta' sptarijiet

8610

 

86.2

 

Attivitajiet ta' prattika medika u dentali

 

 

 

86.21

Attivitajiet ta' prattika medika ġenerali

8620*

 

 

86.22

Attivitajiet ta' prattika medika speċjalizzata

8620*

 

 

86.23

Attivitajiet ta' prattika dentali

8620*

 

86.9

 

Attivitajiet oħra marbuta mas-saħħa umana

 

 

 

86.90

Attivitajiet oħra marbuta mas-saħħa umana

8690

87

 

 

Attivitajiet ta' kura residenzjali

 

 

87.1

 

Attivitajiet ta' kura residenzjali minn infermiera

 

 

 

87.10

Attivitajiet ta' kura residenzjali minn infermiera

8710

 

87.2

 

Attivitajiet ta' kura residenzjali fir-rigward ta' ritardazzjoni mentali, saħħa mentali u abbuż minn sustanzi

 

 

 

87.20

Attivitajiet ta' kura residenzjali fir-rigward ta' ritardazzjoni mentali, saħħa mentali u abbuż minn sustanzi

8720

 

87.3

 

Attivitajiet ta' kura residenzjali għall-anzjani u persuni b'diżabilità

 

 

 

87.30

Attivitajiet ta' kura residenzjali għall-anzjani u persuni b'diżabilità

8730

 

87.9

 

Attivitajiet oħra ta' kura residenzjali

 

 

 

87.90

Attivitajiet oħra ta' kura residenzjali

8790

88

 

 

Attivitajiet ta' ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni

 

 

88.1

 

Attivitajiet ta' ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni għall-anzjani u persuni b'diżabilità

 

 

 

88.10

Attivitajiet ta' ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni għall-anzjani u persuni b'diżabilità

8810

 

88.9

 

Attivitajiet oħra ta' ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni

 

 

 

88.91

Attivitajiet ta' kura tat-tfal matul il-jum

8890*

 

 

88.99

Attivitajiet oħra ta' ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni n.e.c.

8890*

 

 

 

TAQSIMA R – ARTI, DIVERTIMENT U RIKREAZZJONI

 

90

 

 

Attivitajiet kreattivi, ta' l-arti u divertiment

 

 

90.0

 

Attivitajiet kreattivi, ta' l-arti u divertiment

 

 

 

90.01

Arti teatrali

9000*

 

 

90.02

Attivitajiet ta' sostenn għall-arti teatrali

9000*

 

 

90.03

Kreazzjoni artistika

9000*

 

 

90.04

Operazzjoni ta' faċilitajiet ta' l-arti

9000*

91

 

 

Libreriji, arkivji, mużewijiet u attivitajiet kulturali oħra

 

 

91.0

 

Libreriji, arkivji, mużewijiet u attivitajiet kulturali oħra

 

 

 

91.01

Attivitajiet ta' libreriji u arkivji

9101

 

 

91.02

Attivitajiet tal-mużewijiet

9102*

 

 

91.03

Operazzjoni ta' siti u binjiet storiċi u attrazzjonijiet simili għall-viżitaturi

9102*

 

 

91.04

Attivitajiet ta ta' ġonna botaniċi u żuoloġiċi u riservi tan-natura

9103

92

 

 

Attivitajiet ta' logħob ta' l-azzard u mħatri

 

 

92.0

 

Attivitajiet ta' logħob ta' l-azzard u mħatri

 

 

 

92.00

Attivitajiet ta' logħob ta' l-azzard u mħatri

9200

93

 

 

Attivitajiet ta' sport u attivitajiet ta' mogħdija ta' żmien u rikreazzjoni

 

 

93.1

 

Attivitajiet ta' sport

 

 

 

93.11

Operazzjoni ta' faċilitajiet ta' l-isport

9311*

 

 

93.12

Attivitajiet ta' sport clubs

9312

 

 

93.13

Faċilitajiet ta'fitness

9311*

 

 

93.19

Attivitajiet oħra ta' l-isports

9319

 

93.2

 

Attivitajiet ta' mogħdija ta' żmien u rikreazzjoni

 

 

 

93.21

Attivitajiet ta' parks tal-mogħdija ta' żmien u parks b'tema

9321

 

 

93.29

Attivitajiet oħra ta' mogħdija ta' żmien u rikreazzjoni

9329

 

 

 

TAQSIMA S – ATTIVITAJIET OĦRA TA' SERVIZZ

 

94

 

 

Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet bi sħubija

 

 

94.1

 

Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet tan-negozju, ta' l-impjegati u bi sħubija professjonali

 

 

 

94.11

Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet tan-negozju, ta' l-impjegati

9411

 

 

94.12

Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet bi sħubija professjonali

9412

 

94.2

 

Attivitajiet ta' trejdjunjins

 

 

 

94.20

Attivitajiet ta' trejdjunjins

9420

 

94.9

 

Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet oħra bi sħubija

 

 

 

94.91

Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet reliġjużi

9491

 

 

94.92

Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet politiċi

9492

 

 

94.99

Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet oħra bi sħubija n.e.c.

9499

95

 

 

Tiswija ta' kompjuters u oġġetti personali u għad-dar

 

 

95.1

 

Tiswija ta' kompjuters u tagħmir għall-komunikazzjoni

 

 

 

95.11

Tiswija ta' kompjuters u tagħmir periferali

9511

 

 

95.12

Tiswija ta' tagħmir għall-komunikazzjoni

9512

 

95.2

 

Tiswija ta' oġġetti personali u għad-dar

 

 

 

95.21

Tiswija ta' elettronika ta' konsum

9521

 

 

95.22

Tiswija ta' apparat għad-dar u tagħmir għad-dar u l-ġonna

9522

 

 

95.23

Tiswija ta' xedd tas-saqajn u oġġetti tal-ġilda

9523

 

 

95.24

Tiswija ta' għamara u arredamenti għad-dar

9524

 

 

95.25

Tiswija ta' arloġġi ta' l-idejn, arloġġi oħra u ġojjellerija

9529*

 

 

95.29

Tiswija ta' oġġetti personali u għad-dar oħra

9529*

96

 

 

Attivitajiet oħra ta' servizz personali

 

 

96.0

 

Attivitajiet oħra ta' servizz personali

 

 

 

96.01

Ħasil u tindif (dry-cleaning) ta' prodotti tat-tessuti u tal-fer

9601

 

 

96.02

Hairdressing u trattament kożmetiku ieħor

9602

 

 

96.03

Attivitajiet ta' funerali u attivitajiet relatati

9603

 

 

96.04

Attivitajiet ta' benessri fiżiku

9609*

 

 

96.09

Attivitajiet oħra ta' servizz personali n.e.c.

9609*

 

 

 

TAQSIMA T – ATTIVITAJIET TA' PERSUNI TAD-DAR BĦALA PERSUNI LI JĦADDMU; ATTIVITAJIET TA' PRODUZZJONI TA' OĠĠETTI U SERVIZZI MHUX IDDIFFERENZJATI GĦALL-UŻU TA' L-INDIVIDWU STESS

 

97

 

 

Attivitajiet ta' persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu persunal domestiku

 

 

97.0

 

Attivitajiet ta' persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu persunal domestiku

 

 

 

97.00

Attivitajiet ta' persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu persunal domestiku

9700

98

 

 

Attivitajiet mhux iddifferenzjati ta' produzzjoni ta' oġġetti u servizzi minn persuni tad-dar għall-użu tagħhom individwali

 

 

98.1

 

Attivitajiet ta' produzzjoni ta' oġġetti mhux iddifferenzjati minn persuni tad-dar għall-użu tagħhom individwali

 

 

 

98.10

Attivitajiet ta' produzzjoni ta' oġġetti mhux iddifferenzjati minn persuni tad-dar għall-użu tagħhom individwali

9810

 

98.2

 

Attivitajiet ta' produzzjoni ta' servizzi mhux iddifferenzjati minn persuni tad-dar għall-użu tagħhom individwali

 

 

 

98.20

Attivitajiet ta' produzzjoni ta' servizzi mhux iddifferenzjati minn persuni tad-dar għall-użu tagħhom individwali

9820

 

 

 

TAQSIMA U – ATTIVITAJIET TA' ORGANIZZAZZJONIJIET U ENTITAJIET EKSTRATERRITORJALI

 

99

 

 

Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali

 

 

99.0

 

Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali

 

 

 

99.00

Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali

9900


ANNESS II

L-Annessi 1, 2, 3, 4, 5, 6 u 7 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97 għandu jkun emendat kif ġej:

1.

L-Anness 1 (Modulu komuni għall-istatistika strutturali annwali) għandu jkun emendat kif ġej:

1.1.

Fit-test kollu għandu jsir it-tibdil li ġej:

Test preċedenti

Test emendat

In-NACE Rev. 1 Taqsima J

In-NACE Rev. 2 Taqsima K

In-NACE Rev. 1 grupp 65.2 u d-diviżjoni 67

Ir-Rev 2 tan-NACE gruppi 64.2, 64.3 u 64.9 u d-diviżjoni 66

It-Taqsimiet minn Ċ sa G tan-NACE Rev. 1

It-Taqsimiet minn B sa G tan-NACE Rev. 2

L-attività tan-NACE Rev.1 kategorija 65.11

L-attività tan-NACE Rev.2 kategorija 64.11

Id-Diviżjonijiet 65 u 66 tan-NACE Rev. 1

Id-Diviżjonijiet 64 u 65 tan-NACE Rev. 2

It-Taqsimiet H, I u K tan-NACE Rev. 1

It-Taqsimiet H, I, J, L, M, N u d-diviżjoni 95 tan-NACE Rev. 2

1.2.

It-Taqsima 9 għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Taqsima 9

Gruppi ta' attivitajiet

Il-gruppi ta' attivitajiet li ġejjin jirreferu għall-klassifikazzjonitan-NACE Rev. 2.

IT-TAQSIMIET B, Ċ, D, E U F

Minjieri u barrieri; manifattura; provvista ta' elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata; provvista ta' ilma; sistemi ta' drenaġġi, ġestjoni ta' skart u attivitajiet ta' rimedjazzjoni; kostruzzjoni

Sabiex jippermettu l-ġbir ta' l-istatistika tal-komunità, l-Istati Membri se jittrażmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma f'kategoriji tan-NACE Rev. 2.

TAQSIMA G

Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi

Sabiex jippermettu l-ġbir ta' l-istatistika tal-komunità, l-Istati Membri se jittrażmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma f'kategoriji tan-NACE Rev. 2.

TAQSIMA H

Trasport u ħżin

49.1+49.2

’Trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija, interurban’ u ’Trasport tal-merkanzija bil-ferrovija’

49.3

Trasport ieħor tal-passiġġieri bl-art

49.4

Trasport tal-merkanzija bl-art u servizzi ta' ġarr

49.5

Trasport permezz ta' sistemi ta' katusi

50.1+50.2

’Trasport fuq l-ilma, fuq il-baħar u mal-kosta’ u ’Trasport ta' merkanzija fuq l-ilma, fuq il-baħar u mal-kosta’

50.3+50.4

’Trasport ġewwieni ta' passiġġieri fuq l-ilma’ u ’trasport ġewwieni ta' merkanzija fuq l-ilma’

51

Trasport bl-ajru

52

Magazzinaġġ u attivitajiet ta' sostenn għat-trasport

53.1

Attivitajiet postali taħt obbligu ta' servizz universali

53.2

Attivitajiet oħrajn postali u ta' kurjer

TAQSIMA I

Akkomodazzjoni u attivitajiet ta' servizz ta' ikel

55

Akkomodazzjoni

56

Attivitajiet ta' servizz ta' ikel u xorb

TAQSIMA J

Informatika u komunikazzjoni

58

Attivitajiet ta' pubblikazzjoni

59

Produzzjoni ta' films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin, reġistrazzjoni ta' ħoss u attivitajiet ta' pubblikazzjoni ta' mużika

60

Attivitajiet ta' programmiazzjoni u xandir

61

Telekomunikazzjoni

62

Kompjuter programming u attivitajiet ta' konsulenza u relatati

63

Attivitajiet ta' servizz ta' l-informatika

TAQSIMA K

Attivitajiet finanzjarji u ta' l-assigurazzjoni

Sabiex jippermettu l-ġbir ta' l-istatistika tal-komunità, l-Istati Membri se jittrażmettu riżultati nazzjonali komponenti maqsuma f'kategoriji tan-NACE Rev. 2.

TAQSIMA L

Attivitajiet marbuta ma' proprjetà immobbli

68

Attivitajiet marbuta ma' proprjetà immobbli

TAQSIMA M

Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi

69+70

’Attivitajiet legali u ta' kontabilità’ u ’Attivitajiet ta' uffiċċji ċentrali; attivitajiet ta' konsulenza dwar ġestjoni’

71

Attivitajiet ta' arkitettura u inġinerija; testijiet tekniċi u analiżi

72

Riċerka xjentifika u żvilupp

73.1

Riklamar

73.2

74

75

Riċerka dwar is-suq u stħarriġ tal-fehma pubblika

Attivitajiet oħra professjonali xjentifiċi u tekniċi

Attivitajiet veterinarji

TAQSIMA N

Attivitajiet amministrattivi u ta' servizz ta' sostenn

77.1

77.2

Kiri u leasing ta' vetturi bil-mutur

Kiri u leasing ta' oġġetti personali u għad-dar

77.3

Kiri u leasing ta' makkinarju, tagħmir u oġġetti tanġibbli oħra

77.4

Leasing ta' proprjetà intellettwali u prodotti simili, barra xogħol protett mid-dritt ta' l-awtur

78

Attivitajiet marbuta ma' l-impjiegi

79

Aġenziji ta' l-ivvjaġġar, operaturi tal-vjaġġi u attivitajiet oħra ta' servizz ta' riservar u attivitajiet relatati

80

Attivitajiet tas-sigurtà u ta' investigazzjoni

81

Servizzi fir-rigward ta' binjiet u attivitajiet marbuta ma' pajsaġġ

82

Attivitajiet ta' amministrazzjoni ta' uffiċċji, sostenn għal uffiċċji u negozju ieħor

TAQSIMA S

Attivitajiet oħra ta' servizz

95.11

Tiswija ta' kompjuters u tagħmir periferali

95.12

Tiswija ta' tagħmir tal-komunikazzjoni

95.21

Tiswija ta' elettronika ta' konsum

95.22

Tiswija ta' apparat għad-dar u tagħmir għad-dar u l-ġonna

95.23

Tiswija ta' xedd tas-saqajn u oġġetti tal-ġilda

95.24

Tiswija ta' għamara u arredamenti għad-dar

95.25

Tiswija ta' arloġġi ta' l-idejn, arloġġi oħra u ġojellerija

95.29

Tiswija ta' oġġetti personali u oġġetti għad-dar oħra”

2.

L-Anness 2 (Modul dettaljat għal statistika strutturali fl-industrija) għandu jkun emendat kif ġej:

2.1.

Fit-test kollu għandu jsir it-tibdil li ġej:

Test preċedenti

Test emendat

Taqsima Ċ tan-NACE Rev. 1

Taqsima B tan-NACE Rev. 2

Taqsima D tan-NACE Rev. 1

Taqsima Ċ tan-NACE Rev. 2

Taqsima E tan-NACE Rev. 1

It-Taqsimiet D u E of Rev. 2 tan-NACE

Id-Diviżjonijiet 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 tan-NACE Rev. 1

Id-Diviżjonijiet 13/14/15/17/18/22/25/26/31 tan-NACE Rev. 2

2.2

It-taqsima 3 għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Taqsima 3

Kopertura

L-istatistiċi għandhom ikunu ikkompilati għall-attivitajiet kollha koperti mis-Sezzjonijiet B, C, D u E tan-NACE Rev. 2. Dawn is-sezzjonijiet ikopru l-attivitajiet ta' qtugħ mill-minjieri u qtugħ mill-barrieri (B), ta' manifattura (ċ), ta' elettriku, ta' gass, ta' fwar u ta' forniment ta' arja kondizzjonata (D) u ta' forniment ta' l-ilma, tad-dranaġġ u attivitajiet ta' mmaniġġjar ta' l-iskart u dekontaminazzjoni (E). L-istatistika ta' l-intrapriżi tirreferi għall-popolazzjoni ta' l-intrapriżi kollha li l-attività ewlenija tagħhom hija kklassifikata fis-sezzjonijiet B, C, D jew E.”

3.

L-Anness 3 (Modulu dettaljat għal statitistika struttuta dwar kummerċ ta' tqassim) għandu jkun emendat kif ġej:

3.1.

It-Taqsima 3 paragrafu 1 għandu jinbidel b' dan li ġej:

“1.

L-istatistika għandha tinġabar għall-attivitajiet kollha koperti bit-Taqsima G tan-NACE Rev. 2. Dan is-settur ikopri l-attivitajiet tal-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi. L-istatistika dwar l-intrapriżi tirreferi għall-popolazzjoni ta' l-intrapriżi kollha li l-attività prinċipali tagħhom hija klassifikata fit-Taqsima G.”

3.2.

Fit-test kollu għandu jsir it-tibdil li ġej:

Test preċedenti

Test emendat

Diviżjoni 50 tan-NACE Rev. 1

Diviżjoni 45 tan-NACE Rev. 2

Diviżjoni 51 tan-NACE Rev. 1

Diviżjoni 46 tan-NACE Rev. 2

Diviżjoni 52 tan-NACE Rev. 1

Diviżjoni 47 tan-NACE Rev. 2

Fit-Taqsima 5 “L-ewwel sena ta' referenza” u t-Taqsima 9 “Rapporti u studji pilota”, ir-referenza għad-“diviżjonijiet 50, 51 u 52 tar-Rev.1 tan-NACE” għandha tinżamm.

4.

L-Anness 4 (Modulu dettaljat għal statistika strutturata fil-kostruzzjoni) għandu jkun emendat kif ġej:

Fit-test kollu, għandha ssir it-tibdila li ġejja:

Test preċedenti

Test emendat

Il-gruppi 451 u 452 tan-NACE Rev. 1

Id-Diviżjonijiet 41 u 42 u l-gruppi 43.1 u 43.9 tar-Rev. tan-NACE

5.

L-Anness 5 (Modulu dettaljat għal statistika strutturali fl-assigurazzjoni) għandu jkun emendat kif ġej:

Fit-test kollu għandha ssir it-tibdila li ġejja:

Test preċedenti

Test emendat

Diviżjoni 66 għajr il-klassi 66.02 tan-NACE Rev. 1

Id-Diviżjonijiet 65 għajr il-grupp 65.3 tan-NACE Rev. 2

6.

L-Anness 6 (Modulu dettaljat għal statistika strutturata fuq l-istituzzjonijiet ta' kreditu) għandu jkun emendat kif ġej:

Fit-test kollu għandha ssir it-tibdila li ġejja:

Test preċedenti

Test emendat

Il-kategorija 65.12 u 65.22 tan-NACE Rev. 1

Il-kategorija 64.19 u 64.92 tan-NACE Rev. 2

7.

L-Anness 7 (Modulu dettaljat għal statistika strutturata fuq flus mogħtija għal pensjoni) għandu jkun emendat kif ġej:

Fit-test kollu għandha ssir it-tibdila li ġejja:

Test preċedenti

Test emendat

Kategorija 66.02 tan-NACE Rev. 1

Grupp 65.3 tan-NACE Rev. 2


ANNESS III

L-Annessi A, B, Ċ u D tar-Regolament (KE) Nru 1165/98 għandhom ikunu emendati kif ġej:

1.   Anness A

1.1.

Fl-Anness A, il-punt (a) (“Kamp ta' Applikazzjoni”) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

Kamp ta' applikazzjoni

Dan l-Anness japplika għall-attivitajiet kollha elenkati fit-Taqsimiet minn B sa E tan-NACE Rev. 2, jew kif ikun il-każ, għall-prodotti kollha elenkati fit-Taqsimiet minn B sa E tas-CPA. It-tagħrif m'huwiex meħtieġ għad-diviżjoni 37, għall-gruppi 38.1, 38.2 u għad-diviżjoni 39 tan-NACE Rev. 2. L-elenku ta' l-attivitajiet jista' jkun irrivedut skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18.”

1.2.

Fl-Anness A, punt (ċ) (“Elenku ta' fatturi”), il-paragrafi 6, 7 u 8, għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

“6.

It-tagħrif dwar il-produzzjoni (No 110) m'huwiex meħtieġ għad-Diviżjoni 36 u għall-Gruppi 35.3 u 38.3 tan-NACE Rev. 2.

7.

It-tagħrif dwar turnover (No 120, 121, 122) m'huwiex meħtieġ għat-Taqsimiet D u E tan-NACE Rev. 2.

8.

It-tagħrif dwar l-ordnijiet (Nri. 130, 131, 132) huwa meħtieġ biss għad-Diviżjonijiet li ġejjin tan-NACE Rev. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. L-elenku ta' attivitajiet jista' jkun revedut skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 18.”

1.3.

Fl-Anness A punt (ċ) (“Lista ta' fatturi”), il-paragrafi 9 u 10 għandhom jinbidlu b'dan li ġej:

“9.

It-tagħrif dwar il-fatturi Nri 210, 220, 230 mhuwiex meħtieġ għall-Grupp 38.3 tar-Rev. 2 ta' l-NACE.

10.

It-tagħrif dwar il-prezzijiet tal-produzzjoni u l-prezzijiet ta' l-importazzjoni (Nri 310, 311, 312 jew 340) mhux meħtieġ għall-gruppi jew għall-kategoriji li ġejjin tan-NACE Rev. 2 rispettivament is-CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 u 38.3. L-elenku ta' attivitajiet jista' jkun irrevedut skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 18.

11.

Il- fattur tal-prezzijiet ta' l-importazzjoni (No 340) huwa kkalkulat fuq il-bażi ta' prodotti tas-CPA. L-unitajiet tat-tip ta' attività ta' l-importazzjoni jistgħu jkunu klassifikati barra l-attivitajiet tat-Taqsimiet B sa E tan-NACE Rev. 2.”

1.4.

L-Anness A, il-punt (f) (“Livell ta' dettal”), il-paragrafi 1 u 2 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

“1.

Il-fatturi kollha għajr il-fattur tal-prezz ta' l-importazzjoni (No 340), għandhom ikunu trażmessi fil-livell tat-Taqsima (ittra waħda) u d-Diviżjoni b'żewġ figuri tan-NACE Rev. 2. Il-fattur 340 għandu jkun trażmess fil-livell tat-Taqsima (ittra waħda) u d-Diviżjoni b'żewġ figuri tas-CPA.

2.

Barra minn hekk, fir-rigward tat-Taqsima Ċ tan-NACE Rev. 2, l-indiċi tal-produzzjoni (No 110) u l-indiċi tal-prezzijiet ta' l-output (Nri 310, 311, 312) għandhom ikunu trażmessi fil-livelli ta' tliet figuri u erba' figuri tan-NACE Rev. 2. L-indiċijiet trażmessi għall-prezzijiet tal-produzzjoni u l-output fil-livelli ta' tliet figuri u erba figuri jridu jkunu jirrappreżentaw għall-inqas 90 % tal-valur totali miżjud għal kull Stat Membru tat-Taqsima Ċ tan-NACE Rev. 2 f'sena ta' bażi stipulata. Il-fatturi m'għandhomx għalfejn ikunu trażmessi f'dawn il-livelli dettaljati minn dawk l-Istati Membri li l-valur totali miżjud tagħhom tat-Taqsima Ċ tan-NACE Rev. 2 f'sena ta' bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 4 % tat-total tal-Komunità Ewropea.”

1.5.

Fl-Anness A, punt (f), (“Livell ta' detall”), paragrafu 3 “NACE Rev. 1” għandha tinbidel b'“NACE Rev. 2”.

1.6.

Fl-Anness A, punt (f) (“Livell ta' detall”), il-paragrafi 4, 5, 6 u 7 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

“4.

Barra minn hekk, il-fatturi kollha għajr il-fatturi tat-turnover u l-ordnijiet il-ġodda (Nri 120, 121, 122, 130, 131, 132) għandhom ikunu trażmessi għall-industrija totali mfissra bħala t-Taqsimiet minn B sa E tan-NACE Rev. 2 I u l-gruppi industrijali prinċipali (MIGs) kif imfissra fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 586/2001 (1).

5.

Il-fatturi tat-turnover (Nri 120, 121, 122) għandhom ikunu trażmessi għall-industrija totali mfissra bħala t-Taqsimiet B u C tan-NACE Rev. 2 u l-MIGs bl-eċċezzjoni tal-grupp industrijali prinċipali mfisser għal attivitajiet relatati ma' l-enerġija.

6.

Il-fatturi ta' l-ordnijiet il-ġodda (Nri 130, 131, 132) għandhom ikunu trażmessi għall-manifattura totali, Taqsima Ċ tan-NACE Rev. 2 u sett rridott tal-MIGs ikkalkulat mill-kopertura ta' l-elenku tad-Diviżjonijiet tan-NACE Rev. 2 mfissra fil-paragrafu 8 taħt l-intestatura (ċ) (‘Lista ta' fatturi’) ta'dan l-Anness.

7.

Il-fattur tal-prezz ta' l-importazzjoni (No 340) għandu jkun trażmess għall-prodotti ta' l-industrija totali, it-Taqsimiet minn B sa E tas-CPA u l-MIGs imfissra skond ir-Regolament (KE) No 586/2001 minn gruppi ta' prodotti tas-CPA. Dan il-fattur m'għandux għalfejn ikun trażmess minn dawk l-Istati Membri li m'adottawx l-ewro bħala l-munita tagħhom.”

1.7.

L-Anness A, punt (f) (“Livell ta' dettall”), il-paragrafi 9 u 10 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

“9.

Il-fatturi fuq is-swieq mhux domestiċi (Nri 122, 132 u 312) għandhom ikunu trażmessi skond id-distinzjoni bejn iż-żona ta' l-ewro u żona mhux ta' l-ewro. Id-distinzjoni għandha tkun applikata għall-industrija totali mfissra bħala t-Taqsimiet minn B sa E tan-NACE Rev. 2, il-MIGs, it-Taqsima (ittra waħda) u l-livell tad-Diviżjoni b'żewġ figuri tan-NACE Rev. 2. It-tagħrif dwar in-NACE Rev. 2 D u E ma huwiex meħtieġ fir-rigward tal-fattur 122. Barra minn hekk, il-fattur tal-prezz ta' l-importazzjoni (No 340) għandu jkun trażmess skond id-distinzjoni bejn iż-żona ta' l-ewro u żona mhux ta' l-ewro. Id-distinzjoni għandha tkun applikata għall-industrija totali mfissra bħala t-Taqsimiet minn B sa E tas-CPA, il-MIGs, it-Taqsima (ittra waħda) u l-livell tad-Diviżjoni b'żewġ figuri tas-CPA. Għad-distinzjoni bejn iż-żona ta' l-ewro u żona mhux ta' l-ewro, il-Kummissjoni tista' tiddetermina, skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18, it-termini għall-applikazzjoni ta' kampjuni ta' skemi Ewropej kif imfisser fil-punt (d) ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 4(2). Il-kampjun ta' skema Ewropea jista' jillimita l-ambitu tal-fattur tal-prezz ta' l-importazzjoni għall-importazzjoni ta' prodotti minn pajjiżi mhux taż-żona Ewropea. Id-distinzjoni bejn iż-żona ta' l-ewro u żona mhux ta' l-ewro għall-fatturi 122, 132, 312 u 340 m'għandhiex għalfejn tkun trażmessa minn dawk l-Istati Membri li m'adottawx l-ewro bħala l-munita tagħhom.

10.

Dawk l-Istati Membri li l-valur miżjud tagħhom fit-Taqsimiet B, Ċ, D u E tan-NACE Rev. 2 f'sena ta' bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 1 % tat-total tal-Komunità Ewropea għandhom għalfejn jittrażmettu biss id-data għall-industrija totali, l-MIGs, u l-livell ta' Taqsima tan-NACE Rev. 2, jew il-livell ta' Taqsima tas-CPA.”

1.8.

Fl-Anness A, punt (g) (“Termini ta' żmien għat-trażmissjoni tad-data”), il-paragrafu 2 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“2.

It-terminu ta' żmien jista' jkun sa 15-il jum kalendarju aktar għad-data fuq il-livell ta' grupp jew Kategorija tan-NACE Rev. 2 jew il-livelli ta' Grupp u Kategorija tas-CPA. Għal daw l-Istati Membri li l-valur miżjud tagħhom fit-Taqsimiet B, Ċ, D u E tan-NACE Rev. 2 f'sena ta' bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 3 % tat-total tal-Komunità Ewropea, it-terminu ta' żmien jista' jkun sa 15-il jum kalendarju aktar għal data dwar l-industrija totali, l-MIGs, il-livell ta' Taqsima u Diviżjoni tan-NACE Rev. 2. u l-livell ta' Taqsima u Diviżjoni tas-CPA.”

1.9.

Il-paragrafu li ġej għandu jiżdied ma' l-Anness A, punt (i) (“L-ewwel perjodu ta' referenza”):

“L-ewwel perjodu ta' referenza li għalih għandhom ikunu trażmessi l-fatturi kollha tan-NACE Rev. 2 huwa Jannar 2009 għad-data ta' kull xahar u l-ewwel kwart 2009 għad-data ta' kull tliet xhur.”

2.   Anness B

2.1.

Fl-Anness B il-punt (a) (“Ambitu”) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

Ambitu

Dan l-Anness japplika għall-attivitajiet kollha elenkati fit-Taqsima F tan-NACE Rev. 2.”

2.2.

Fl-Anness B (e) (“Perjodu ta' referenza”) “NACE” għandha tinbidel b'“NACE Rev. 2.”

2.3.

Fl-Anness B, punt (f) (“Livell ta' dettall”), il-paragrafi 1 u 2 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

“1.

Il-fatturi No 110, 210, 220 u 230 għandhom ikunu trażmessi għall-inqas fil-livell ta' Taqsima tan-NACE Rev. 2.

2.

Il-fatturi ta' l-ordnijiet il-ġodda (No 130, 135 u 136) huma meħtieġa biss għall-Grupp 41.2 u għad-Diviżjoni 42 tan-NACE Rev. 2.”

2.4.

Fl-Anness B, punt (f) (“Livell ta' dettall”), paragrafu 6, “NACE” għandha tinbidel b' “NACE Rev. 2.”

2.5.

Fl-Anness B, punt (g), (“Termini ta' żmien għat-trażmissjoni tad-data”), paragrafu 2 “NACE Rev.1” għandha tinbidel b'“NACE Rev. 2”.

2.6.

Fl-Anness B, punt (i) (“L-ewwel sena ta' referenza”) għandha tiżdied is-sentenza li ġejja :

“L-ewwel perjodu ta' referenza li għalih għandhom ikunu trażmessi l-fatturi kollha tan-NACE Rev. 2 huwa Jannar 2009 għad-data ta' kull xahar u l-ewwel kwart 2009 għad-data ta' kull tliet xhur.”

3.   Anness Ċ

3.1.

Fl-Anness Ċ, il-punt (a) (“Ambitu”) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

Ambitu

Dan l-Anness japplika għall-attivitajiet elenkati fid-Diviżjoni 47 tan-NACE Rev. 2.”

3.2.

Fl-Anness Ċ, punt (f) (“Livell ta' dettal”), il-paragrafi 1, 2, 3, 4 u 5 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

“1.

Il-fattur tat-turnover (No 120) u l-fatturi tad-deflator tal-bejgħ/tal-volum tal-bejgħ (No 330/123) għandhom ikunu trażmessi skond il-livelli ta' detall imfissra fil-paragrafi 2 u 3. Il-fattur ta' l-għadd ta' persjuni (No 210) għandu jkun trażmess skond id-livell ta' dettall imfisser fil-paragrafu 4.

2.

Ragruppar dettaljat tal-livelli tal-kategoriji u l-gruppi tan-NACE Rev. 2:

Kategorija 47.11;

Kategorija 47.19;

Grupp 47.2;

Grupp 47.3;

total tal-Kategoriji (47.73, 47.74 u 47.75);

total tal-Kategoriji (47.51, 47.71 u 47.72);

total tal-Kategoriji (47.43, 47.52, 47.54, 47.59 u 47.63);

total tal-Kategoriji (47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 u 47.78);

Kategorija 47.91.

3.

Raggruppar aggregat tal-livelli tal-kategoriji u l-gruppi tan-NACE Rev. 2:

total tal-Kategorija (47.11) u tal-Grupp (47.2);

total tal-Gruppi u tal-Kategoriji (47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 u 47.9);

Diviżjoni 47

Diviżjoni 47 mingħajr 47.3"

4.

Diviżjoni 47

Diviżjoni 47 mingħajr 47.3

5.

Dawk l-Istati Membri li t-turnover tagħhom fid-Diviżjoni 47 tan-NACE Rev. 2 f'sena ta' bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 1 % tat-total tal-Komunità Ewropea, għandhom biss għajfejn jittrażmettu l-fattur tat-turnover (No 120) u l-fatturi tad-deflator tal-bejgħ/tal-volum tal-bejgħ (No 330/123) skond il-livelli ta' detall imfissra fil-paragrafu 3.”

3.3.

Fl-Anness Ċ, punt (g) (“Termini ta' żmien għat-trażmissjoni tad-data”), il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

“1.

Il-fatturi għandhom ikunu trażmmessi għat-turnover (Nru 120) u d-deflator tal-bejgħ/tal-volum tal-bejgħ (No 330/123) fi żmien xahrejn fil-livelli ta' detall speċifikati fil-paragrafu 2 taħt l-intestatura (f) ta' dan l-Anness. It-terminu ta' żmien jista' jkun sa 15-il jum aktar milli għal dawk l-Istati Membri li t-turnover tagħhom fid-Diviżjoni 47 tan-NACE Rev. 2 f'sena ta' bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 3 % tat-total tal-Komunità Ewropea.

2.

Il-fatturi għandhom ikunu trażmessi għat-turnover (No 120) u d-deflator tal-bejgħ/tal-volum tal-bejgħ (No 330/123) fi żmien xahar għal-livell ta' dettall speċifikat fil-paragrafu 3 taħt l-intestatura (f) ta' dan l-Anness. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jipparteċipaw għall-fatturi tat-turnover u d-deflator tal-bejgħ/tal-volum tal-bejgħ No 120 u 330/123 b'kontribuzzjonijiet skond l-allokazzjoni ta' kampjun ta' skema Ewropea kif imfisser fil-punt (d) ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 4(2). It-termini ta' l-allokazzjoni għandhhom ikunu determinati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18.

3.

Il-fattur ta' l-għadd ta' persuni impjegati għandu jkun trażmess fi żmien xahrejn wara t-tmiem tal-perjodu ta' referenza. It-terminu ta' żmien jista' jkun sa 15-il jum itwal għal dawk l-Istati Membri li t-turnover tagħhom fid-Diviżjoni 47 tan-NACE Rev. 2 f'sena ta' bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 3 % tat-total tal-Komunità Ewropea.”

3.4.

Is-sentenza li ġejja għandha tiżdied ma' l-Anness Ċ, punt (i) (“L-ewwel sena ta' referenza”):

“L-ewwel perjodu ta' referenza li għalih ghandhom ikunu trażmessi l-fatturi kollha tan-NACE Rev. 2 huwa Jannar 2009 għad-data ta' kull xahar u l-ewwel tliet xhur ta' l-2009 għad-data ta' kull tliet xhur.”

4.   Anness D

4.1.

Fl-Anness D, il-punt (a) (“Ambitu”) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

Ambitu

Dan l-Anness japplika għall-attivitajiet kollha elenkati fid-Diviżjonijiet 45 u 46 u t-Taqsimiet minn H sa N u minn P sa S tan-NACE Rev. 2.”

4.2.

Fl-Anness D, punt (ċ) (“Elenku ta' fatturi”) punt 4 (d) “NACE” għandha tinbidel b'“Rev. 2 tan-NACE.”

4.3.

Fl-Anness D, punt (f) (“Livell ta' dettal”), il-punti 1, 2, 3, 4 u 5 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

“1.

Il-fattur tat-turnover (No 120) għandu jkun trażmess skond il-gruppi tan-NACE Rev.2 li ġejjin:

46 fi tliet figuri;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

it-total ta' (45.1, 45.3 u 45.4);

it-total ta' (55 u 56);

it-total ta'(69 u 70.2).

2.

Il-fattur tal-persuni impjegati (No 210) għandu jkun trażmess skond il-gruppi li ġejjin tan-NACE Rev. 2:

Id-Diviżjonijiet 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

it-total ta' (69, 70.2, 71, 73 u 74);

it-total ta' (55 u 56);

it-total ta' (78, 79, 80, 81.2 u 82).

3.

Għad-Diviżjonijiet 45 u 46 tan-NACE Rev. 2, il-fattur tat-turnover għandu biss għalfejn ikun trażmess fil-livell ta' żewġ figuri minn dawk l-Istati Membri li t-turnover tagħhom f'dawk id-Diviżjonijiet tan-NACE Rev. 2 f'sena ta' bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 4 % tat-total tal-Komunità Ewropea.

4.

Għat-Taqsimiet H u J tan-NACE Rev. 2, il-fattur ta' l-għadd ta' persuni impjegati (No 210) għandu biss għalfejn ikun trażmess fil-livell ta' Taqsima minn dawk l-Istati Membri li valur totali miżjud tagħhom fit-Taqsimiet H u J tan-NACE Rev. 2 f'sena ta' bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 4 % tat-total tal-Komunità Ewropea.

5.

Il-fattur tal-prezz ta' l-output (No 310) għandu jkun trażmess skond l-attivitajiet u l-gruppi li ġejjin tan-NACE Rev. 2:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

it-total ta' (50.1 u 50.2);

it-total ta' (69.1, 69.2 u 70.2).

In-NACE Rev. 2 Diviżjoni 78 tkopri t-totali tal-prezz tar-reklutaġġ u l-persunal ipprovdut.”

4.4.

Fl-Anness D, punt (f) (“Livell ta' dettal”), il-punt 7 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“7.

Għad-Diviżjoni 63 tan-NACE Rev. 2, il-fattur tal-prezz ta' l-output (No 310) għandu biss għalfejn ikun trażmess fil-livell ta' żewġ figuri minn dawk l-Istati Membri li t-turnover tagħhom f'din id-Diviżjoni tan-NACE Rev. 2 f'sena ta' bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 4 % tat-total tal-Komunità Ewropea.”

4.5.

Fl-Anness D, punt (h) (“Studji pilota”), il-punt 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“3.

il-fattibilità u rilevanza tal-ġbir tad-data għandhom ikunu stmati fuq:

(i)

attivitajiet ta' ġestjoni ta' kumpaniji holding Rev. 2 tan-NACE Gruppi 64.2 u 70.1;

(ii)

il-proprjetà immobbli Rev. 2 tan-NACE Diviżjoni 68;

(iii)

ir-riċerka u l-iżvilupp Rev. 2 tan-NACE Diviżjoni 72;

(iv)

l-attività tal-kiri Rev. 2 tan-NACE Diviżjoni 77;

(v)

Rev. 2 tan-NACE Taqsimiet K, P, Q, R, S;”

4.6.

Il-paragrafu li ġej għandu jiżdied ma' l-Anness D, punt (i) (“L-ewwel perjodu ta' referenza”):

“L-ewwel perjodu ta' referenza li għalih ghandhom ikunu trażmessi l-fatturi kollha tan-NACE Rev. 2 huwa l-ewwel kwart 2009.”

4.7.

Fl-Anness D, il-punt (j), (“Perjodu ta' tranżizzjoni”) għandu jinbidel b'dan li ġej:

(j)

Perjodu ta' tranżizzjoni

“Jista' jingħata perjodu ta' tranżizzjoni li jintemm mhux aktar tard mill-11 ta' Awissu 2008 għall-fattur No 310 skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18. Perjodu ieħor ta' tranżizzjoni ta' sena jista' jingħata għall-implimentazzjoni tal-fattur No 310 għan-NACE Rev. 2 Diviżjonijiet 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 u 81 skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18. Barra minn dawk il-perjodi ta' tranżizzjoni, jista' jingħata perjodu ta' tranżizzjoni addizzjonali ta' sena, skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18, għal dawk l-Istati Membri li t-turnover tagħhom fl-attivitajiet tan-NACE Rev. 2 msemmija taħt l-intestatura (a) Ambitu f'sena ta' bażi stipulata jirrappreżenta inqas minn 1 % tat-total tal-Komunità Ewropea.”


(1)  ĠU L 86, 27.3.2001, p. 11.


ANNESS IV

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002 għandu jkun emendat kif ġej:

1.

It-Taqsima 1 għandha tinbidel b’dan li ġej:

“Taqsima 1 – Kopertura

L-istatistika għandha tinġabar fir-rigward ta’ l-attivitajiet kollha kklassifikati fil-kopertura tat-Taqsimiet minn A sa V tan-NACE Rev. 2. Dawn it-taqsimiet ikopru l-attivitajiet ekonomiċi kollha.

Dan l-Anness ikopru wkoll:

(a)

skart iġġenerat mid-djar;

(b)

skart li jirriżulta minn operazzjonijiet ta’ rkupru u/jew disponiment.”

2.

Fit-Taqsima 8, il-punt (1.1) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“1.1.

l-oġġetti li ġejjin, kif deskritti fit-termini tan-NACE Rev. 2:

Nru ta’l- oġġett

Kodiċi tan-NACE Rev. 2

Deskrizzjoni

1

Diviżjoni 01

Produzzjoni ta’ għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati ta’ servizz

 

Diviżjoni 02

Forestrija u qtugħ u trasport ta’ siġar għall-injam

2

Diviżjoni 03

Sajd u akwakultura

3

Taqsima B

Minjieri u barrieri

4

Diviżjoni 10

Manifattura ta’ oġġetti ta’ l-ikel

 

Diviżjoni 11

Manifattura ta’ xorb

 

Diviżjoni 12

Manifattura ta’ prodotti tat-tabakk

5

Diviżjoni 13

Manifattura ta’ tessuti

 

Diviżjoni 14

Manifattura ta’ ħwejjeġ li jintlibsu

 

Diviżjoni 15

Manifattura ta’ ġilda u prodotti relatati

6

Diviżjoni 16

Manifattura ta’ injam u ta’ prodotti ta’ l-injam u s-sufra, għajr għamara; manifattura ta’ oġġetti tat-tiben u materjal għall-immaljar

7

Diviżjoni 17

Manifattura ta’ karta u prodotti tal-karti

 

Diviżjoni 18

Stampar u riproduzzjoni ta’ midja rreġistrati

8

Diviżjoni 19

Manifattura ta’ kokk u prodotti taż-żejt irraffinat

9

Diviżjoni 20

Manifattura ta’ kimiċi u prodotti kimiċi

 

Diviżjoni 21

Manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi, mediċinali, kimiċi u botaniċi

 

Diviżjoni 22

Manifattura ta’ prodotti tal-lasktu u tal-plastik

10

Diviżjoni 23

Manifattura ta’ prodotti oħra minerali mhux metalliċi

11

Diviżjoni 24

Manifattura ta’ metalli bażiċi

 

Diviżjoni 25

Manifattura ta’ prodotti tal-metall iffabbrikat, għajr makkinarju u tagħmir

12

Diviżjoni 26

Manifattura ta’ prodotti tal-kompjuter, elettroniċi u ottiċi

 

Diviżjoni 27

Manifattura ta’ tagħmir elettriku

 

Diviżjoni 28

Manifattura ta’ makkinarju u tagħmir n.e.c.

 

Diviżjoni 29

Manifattura ta’ vetturi bil-mutur

 

Diviżjoni 30

Manifattura ta’ tagħmir ieħor tat-trasport

13

Diviżjoni 31

Manifattura ta’ għamara

 

Diviżjoni 32