ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
30 ta' Diċembru 2006


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

2006/87/KE
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 82/714/KEE

1

 

*

2006/137/KE
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva 2006 /87/KE li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti ta' passaġġi ta' l-ilma interni

261

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 389.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

30.12.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-12 ta' Diċembru 2006

li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 82/714/KEE

(2006/87/KE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 71(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 82/714/KEE ta' l-4 ta' Ottubru 1982 li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni (3) introduċiet kundizzjonijiet armonizzati għall-ħruġ ta' ċertifikati tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni fl-Istati Membri kollha, għalkemm teskludi l-operazzjonijiet fuq ir-Rhine. Madankollu, fil-livell Ewropew, baqgħu fis-seħħ bosta rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni. Sa issa, il-ko-eżistenza ta' diversi regolamenti internazzjonali u nazzjonali kienet ta' ostaklu għall-isforzi biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent reċiproku ta' ċertifikati tan-navigazzjoni nazzjonali mingħajr il-ħtieġa ta' spezzjoni addizzjonali ta' bastimenti barranin. Barra minn hekk, l-istandards li jinsabu fid-Direttiva 82/714/KEE ma jirriflettux aktar, sa ċertu punt, l-iżviluppi teknoloġiċi attwali.

(2)

Ir-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-annessi għad-Direttiva 82/714/KEE essenzjalment jinkorporaw d-disposizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament ta' l-Ispezzjoni ta' Bastimenti tar-Rhine, fil-verżjoni approvata fl-1982 mill-Kummissjoni Ċentrali għan-Navigazzjoni fuq ir-Rhine (CCNR). Il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi għall-ħruġ ta' ċertifikati ta' navigazzjoni interna taħt l-Artikolu 22 tal-Konvenzjoni Riveduta għan-Navigazzjoni tar-Rhine ġew riveduti regolarment minn dakinhar 'l hawn u huma magħrufa li jirriflettu l-iżviluppi teknoloġiċi attwali. Għal raġunijiet ta' kompetizzjoni u sigurtà huwa mistenni, b'mod speċifiku fl-interess tal-promozzjoni ta' l-armonizzazzjoni fuq livell Ewropew, li jiġu adottati l-kamp ta' applikazzjoni u l-kontenut ta' tali rekwiżiti tekniċi għar-rettikolat kollu tal-passaġġi ta' l-ilma interni tal-Komunità. Għandu jittieħed kont f'dan ir-rigward ta' l-isfidi tal-bidliet li seħħew f'dak ir-rettikolat.

(3)

Iċ-ċertifikati tal-Komunità ta' navigazzjoni fuq passaġġi fuq l-ilma interni li jiċċertifikaw konformità sħiħa tal-bastimenti mal-ħtieġiet tekniċi riveduti li ssemmew qabel għandhom ikunu validi għall-passaġġi fuq l-ilma interni kollha tal-Komunità.

(4)

Huwa mixtieq li jkun żgurat livell ogħla ta' armonizzazzjoni bejn il-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' ċertifikati Komunitarji supplimentari ta' navigazzjoni interna mill-Istati Membri għal operazzjonijiet fuq passaġġi fuq l-ilma (estwarji) taż-Żoni 1 u 2, kif ukoll għall-operazzjonijiet fuq passaġġi fuq l-ilma taż-Żona 4.

(5)

Fl-interess tas-sigurtà tat-trasport tal-passiġġieri huwa mixtieq li l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 82/714/KEE jiġi estiż biex jinkludi bastimenti tal-passiġġieri ddisinjati biex iġorru aktar minn 12-il passiġġier, skond il-linji tar-Regolament ta' Spezzjoni tal-Bastimenti tar-Rhine.

(6)

Fl-interess tas-sigurtà, l-armonizzazzjoni ta' l-istandards għandha tkun ta' livell għoli u għandha tinkiseb b'tali mod li ma tirriżultax f'xi tnaqqis ta' l-istandards ta' sigurtà fuq kwalunkwe kanal ta' l-ilma interni tal-Komunità.

(7)

Huwa xieraq li jkun hemm provvediment għal reġim tranżitorju għal bastimenti li jkunu qed joperaw iżda li għad m'għandhomx ċertifikat ta' navigazzjoni fuq passaġġi fuq l-ilma interni tal-Komunità meta jiġu soġġettati għall-ewwell spezzjoni teknika taħt ir-rekwiżiti tekniċi riveduti stabbiliti minn din id-Direttiva.

(8)

Huwa xieraq sa ċerti limiti u skond il-kategorija tal-bastiment ikkonċernat, li jiġi determinat il-perijodu ta' validità taċ-ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna f'kull każ speċifiku.

(9)

Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzoni mogħtija lill-Kummissjoni (4).

(10)

Huwa meħtieġ li l-miżuri previsti fid-Direttiva tal-Kunsill 76/135/KEE ta' l-20 ta' Jannar 1976 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' liċenzji dwar in-navigabbiltà ta' bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni (5) jibqgħu fis-seħħ għal dawk il-bastimenti li mhumiex koperti b'din id-Direttiva.

(11)

Fid-dawl tal-fatt li xi bastimenti jaqgħu kemm fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 94/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 1994 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mad-dgħajjes illi jintużaw għar-rikreazzjoni (6) kif ukoll fil-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva preżenti, f'każ li jkun hemm kuntradizzjonijiet jew inkonsistenzi bejn id-dispożizzjonijiet ta' dawk id-direttivi l-annessi taż-żewġ direttivi għandhom jiġu aġġustati kemm jista' jkun malajr skond il-proċedura relevanti tal-kumitat.

(12)

Skond il-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet (7), l-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom li jillustraw il-korrelazzjoni bejn id-Direttivi u l-miżuri ta' trasposizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi.

(13)

Id-Direttiva 82/714/KEE għandha tiġi mħassra,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Klassifikazzjoni tal-passaġġi fuq l-ilma

1.   Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, passaġġi fuq l-ilma interni tal-Komunità għandhom jiġu kklassifikati kif ġej:

(a)

Żoni 1, 2, 3 u 4

(i)

Żoni 1 u 2: il-passaġġi fuq l-ilma elenkati fil-Kapitolu 1 ta' l-Anness I;

(ii)

Żona 3: il-passaġġi fuq l-ilma elenkati fil-Kapitolu 2 ta' l-Anness I;

(iii)

Żona 4: il-passaġġi fuq l-ilma elenkati fil-Kapitolu 3 ta' l-Anness I.

(b)

Iż-Żona R: dawk il-passaġġi fuq l-ilma msemmija fil-punt (a) li għalihom iridu jinħarġu ċertifikati skond l-Artikolu 22 tal-Konvenzjoni Riveduta għan-Navigazzjoni fir-Rhine peress li dak l-Artikolu jiġi fformulat meta d-Direttiva tidħol fis-seħħ.

2.   Wara li jikkonsulta lill-Kummissjoni kull Stat Membru jista' jimmodifika l-klassifika tal-passaġġi fuq l-ilma tiegħu fiż-żoni elenkati fl-Anness I. Il-Kummissjoni għandha tiġi notifikata dwar dawn il-modifiki għall-inqas sitt xhur qabel id-dħul fis-seħħ tagħhom u għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva għandha, skond l-Artikolu 1.01 ta' l-Anness II, tapplika għall-inġenji ta' l-ilma li ġejjin:

(a)

bastimenti li għandhom tul (L) ta' 20 metru jew aktar;

(b)

bastimenti li għalihom il-prodott ta' tul(L), wisa' (B) u fundar (T) huwa volum ta' 100 m3 jew aktar.

2.   Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll, skond l-Artikolu 1.01 ta' l-Anness II, għall-inġenji ta' l-ilma li ġejjin:

(a)

lanċa ta' rmonk u lanċa li timbotta, maħsuba biex jirmonkaw jew jimbuttaw inġenji ta' l-ilma imsemmija fil-paragrafu 1 jew tagħmir li jżomm f'wiċċ l-ilma jew biex imexxu tali inġenji ta' l-ilma jew tali jew tagħmir li jżomm f'wiċċ l-ilma ma' ġenbhom;

(b)

bastiment maħsub għall-ġarr ta' passiġġieri li jgħabbi aktar minn 12-il passiġġier minbarra l-ekwipaġġ;

(ċ)

tagħmir li jżomm f'wiċċ l-ilma.

3.   L-inġenji ta' l-ilma li ġejjin għandhom ikunu esklużi minn din id-Direttiva:

(a)

tragetti għall-ġarr tan-nies;

(b)

bastimenti navali;

(ċ)

bastimenti li jaqsmu l-ibħra, inklużi laneċ ta' rmonk li jaqsmu l-ibħra u laneċ li jimbuttaw li:

(i)

jinnavigaw jew qegħdin f'ilmijiet ta' marea;

(ii)

jinnavigaw b'mod temporanju f'passaġġi fuq l-ilma interni, dment li jkollhom:

ċertifikat li juri konformità mal-Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1974 għas-Sigurtà tal-Ħajja fuq il-Baħar (SOLAS), jew l-ekwivalenti, u ċertifikat li juri konformità mal-Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1966 dwar il-Linji ta' tagħbija Massima, jew l-ekwivalenti, u ċertifikat internazzjonali għall-prevenzjoni tat-tniġġiż miż-żejt (IOPP) li juri konformità mal-Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1973 għall-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti (MARPOL); jew,

fil-każ ta' bastimenti tal-passiġġieri kollha mhux koperti minn dawn il-Konvenzjonijiet kollha msemmija fl-ewwel inċiż, ċertifikat dwar ir-regoli u l-istandards ta' sigurtà għall-bastimenti tal-passiġġieri maħruġa skond id-Direttiva tal-Kunsill 98/18/KE tas-17 ta' Marzu 1998 dwar regoli u standards ta' sigurtà għall-bastimenti tal-passiġġieri (8); jew,

fil-każ ta' inġenji ta' l-ilma użati għad-divertiment li mhumiex koperti mill-Konvenzjonijiet kollha msemmija fl-ewwel inċiż, ċertifikat tal-pajjiż tal-bandiera.

Artikolu 3

Obbligu ta' ċertifikat

1.   Inġenji ta' l-ilma li joperaw fil-passaġġi fuq l-ilma interni tal-Komunità msemmija fl-Artikolu 1 għandu jkollhom:

(a)

meta jkunu qed joperaw f'kanal ta' l-ilma taż-Żona R:

jew ċertifikat maħruġ skond l-Artikolu 22 tal-Konvenzjoni Riveduta għan-Navigazzjoni fir-Rhine;

jew ċertifikat Komunitarju ta' navigazzjoni interna maħruġ jew imġedded wara t-30 ta' Diċembru 2008 u li jiċċertifika l-konformità sħiħa ta' l-inġenju ta' l-ilma, mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet transitorji tal-Kapitolu 24 ta' l-Anness II, mar-rekwiżiti tekniċi kif definiti fl-Anness II li dwarhom ġiet stabbilita l-ekwivalenza mar-rekwiżiti tekniċi previsti fl-applikazzjoni tal-Konvenzjoni msemmija hawn fuq skond ir-regoli u l-proċeduri applikabbli;

(b)

meta jkunu qed joperaw fuq passaġġi fuq l-ilma oħrajn, ċertifikat Komunitarju ta' navigazzjoni interna, inklużi, fejn applikabbli, l-ispeċifikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5.

2.   Iċ-ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna għandhom jitfasslu fuq il-mudell espost fil-Parti I ta' l-Anness V u għandhom jinħarġu skond din id-Direttiva.

Artikolu 4

Ċertifikati Komunitarji Supplimentari ta' navigazzjoni interna

1.   L-inġenji tal-baħar kollha li jkollhom ċertifikat validu maħruġ skond l-Artikolu 22 tal-Konvenzjoni Riveduta għan-Navigazzjoni fir-Rhine jistgħu, suġġett għad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 5(5) ta' din id-Direttiva, jinnavigaw f'passaġġi fuq l-ilma komunitarji b'dak iċ-ċertifikat biss.

2.   Madankollu l-inġenji ta' l-ilma kollha li jkollhom iċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 1 għandhom ukoll ikunu provduti b'ċertifikat Komunitarju supplimentari għan-navigazzjoni interna:

(a)

meta jkunu qed jinnavigaw f'passaġġi fuq l-ilma taż-Żoni 3 u 4, jekk jixtiequ jieħdu vantaġġ tat-tnaqqis fir-rekwiżiti tekniċi f'dawk il-passaġġi fuq l-ilma;

(b)

meta jkunu qed jinnavigaw f'passaġġi fuq l-ilma taż-Żoni 1 u 2, jew, fir-rigward ta' bastimenti tal-passiġġieri, meta jkunu qed jinnavigaw f'passaġġi fuq l-ilma taż-Żona 3 li mhumiex konnessi mal-passaġġi navigabbli ta' l-ilma interni ta' Stat Membru ieħor, jekk l-Istat Membru kkonċernat ikun adotta rekwiżiti tekniċi addizzjonali għal dawn il-passaġġi fuq l-ilma, skond l-Artikolu 5(1), (2) u (3).

3.   Iċ-ċertifikat Komunitarju supplimentari għan-navigazzjoni interna għandu jiġi mfassal fuq il-mudell li hemm fil-Parti II ta' l-Anness V u għandu jinħareġ mill-awtoritajiet kompetenti meta jiġi ppreżentat iċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 1 u taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti għall-passaġġi fuq l-ilma in kwistjoni.

Artikolu 5

Rekwiżiti tekniċi addizzjonali jew imnaqqsa għal ċerti żoni

1.   Kull Stat Membru jista', wara li jikkonsulta lill-Kummissjoni u fejn applikabbli skond għar-rekwiżiti tal-Konvenzjoni Riveduta għan-Navigazzjoni fir-Rhine, jadotta rekwiżiti tekniċi addizzjonali ma' dawk li hemm fl-Anness II għal inġenji ta' l-ilma li jinnavigaw f'passaġġi fuq l-ilma taż-Żoni 1 u 2 fit-territorju tiegħu.

2.   Fir-rigward ta' bastimenti tal-passiġġieri li jinnavigaw f'passaġġi fuq l-ilma taż-Żona 3 fit-territorju tiegħu li mhumiex konnessi mal-passaġġi navigabbli ta' l-ilma interni ta' Stat Membru ieħor, kull Stat Membru jista' jżomm rekwiżiti tekniċi flimkien ma' dawk fl-Anness II. Emendi għal tali rekwiżiti tekniċi għandhom jeħtieġu l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni.

3.   Ir-rekwiżiti addizzjonali għandhom jiġu ristretti għas-suġġetti elenkati fl-Anness III. Il-Kummissjoni għandha tiġi notifikata dwar dawn ir-rekwiżiti addizzjonali mill-inqas sitt xhur qabel id-dħul fis-seħħ tagħhom u għandha tinforma l-Istati Membri l-oħrajn.

4.   Il-konformità ma' dawn ir-rekwiżiti addizzjonali għandha tiġi speċifikata fiċ-ċertifikat Komunitarju ta' navigazzjoni interna msemmi fl-Artikolu 3 jew, fejn japplika l-Artikolu 4(2), fiċ-ċertifikat Komunitarju supplimentari ta' navigazzjoni interna. Tali evidenza dwar konformità għandha tiġi rikonoxxuta fil-passaġġi fuq l-ilma komunitarji taż-żona korrispondenti.

5.

(a)

Fejn l-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet transitorji li hemm fil-Kapitolu 24(a) ta' l-Anness II tkun tirriżulta f'tnaqqis ta' l-istandards eżistenti ta' sigurtà nazzjonali, Stat Membru jista' ma japplikax dawk id-disposizzjonijiet transitorji fir-rigward ta' bastimenti tal-passiġġieri tal-passaġġi fuq l-ilma interni li joperaw fil-passaġġi fuq l-ilma interni tiegħu li mhumiex konnessi mal-passaġġi navigabbli ta' l-ilma interni ta' Stat Membru ieħor. F'tali ċirkostanzi l-Istat Membru jista' jeħtieġ li tali bastimenti li joperaw fil-passaġġi fuq l-ilma interni mhux konnessi tiegħu jikkonformaw bis-sħiħ mar-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-Anness II mit-30 ta' Diċembru 2008.

(b)

Stat Membru li jeżerċita d-disposizzjoni fil-punt (a) għandu jinforma lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tiegħu u jipprovdi lill-Kummissjoni bid-dettalji ta' l-istandards nazzjonali rilevanti li japplikaw għal bastimenti tal-passiġġieri li jinnavigaw fil-passaġġi fuq l-ilma interni tiegħu. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istati Membri l-oħra.

(ċ)

Il-konformità mar-rekwiżiti ta' Stat Membru biex jopera fil-passaġġi fuq l-ilma mhux konnessi tiegħu għandha tiġi speċifikata fiċ-ċertifikat Komunitarju ta' navigazzjoni interna msemmi fl-Artikolu 3 jew, fejn japplika l-Artikolu 4(2), fiċ-ċertifikat Komunitarju supplimentari ta' navigazzjoni interna.

6.   Inġenji ta' l-ilma li jinnavigaw biss fil-passaġġi fuq l-ilma taż-Żona 4 għandhom jikkwalifikaw għar-rekwiżiti imnaqqsa kif speċifikat fil-Kapitolu 19b ta' l-Anness II tal-passaġġi fuq l-ilma kollha f'dik iż-żona. Il-konformità ma' dawk ir-rekwiżiti imnaqqsa għandha tiġi speċifikata fiċ-ċertifikat Komunitarju ta' navigazzjoni interna msemmi fl-Artikolu 3.

7.   Wara li jikkonsulta lill-Kummissjoni kull Stat Membru jista' jippermetti tnaqqis fir-rekwiżiti tekniċi ta' l-Anness II għal inġenji ta' l-ilma li joperaw esklużivament fil-passaġġi fuq l-ilma taż-Żoni 3 u 4 fit-territorju tiegħu.

Tali tnaqqis għandu jiġi ristrett għas-suġġetti elenkati fl-Anness IV. Fejn il-karatteristiċi ta' inġenju ta' l-ilma jkunu jikkorrispondu mar-rekwiżiti tekniċi mnaqqsa, dan għandu jiġi speċifikat fiċ-ċertifikat Komunitarju ta' navigazzjoni internajew, fejn ikun japplika l-Artikolu 4(2), fiċ-ċertifikat Komunitarju supplimentari ta' navigazzjoni interna.

Il-Kummissjoni għandha tiġi notifikata dwar it-tnaqqis tar-rekwiżiti tekniċi ta' l-Anness II ta' l-inqas sitt xhur qabel ma jidħol fis-seħħ u għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħrajn.

Artikolu 6

Merkanzija perikoluża

Kull inġenju ta' l-ilma li jkollu ċertifikat maħruġ skond ir-Regolament għat-trasport ta' sustanzi perikolużi fir-Rhine (l-“ADNR”) jista' jġorr merkanzija perikoluża fit-territorju kollu tal-Komunità taħt il-kondizzjonijiet iddikjarati f'dak iċ-ċertifikat.

Kull Stat Membru jista' jeħtieġ li inġenji ta' l-ilma li ma jkollhomx ċertifikat bħal dan għandhom ikunu awtorizzati li jġorru merkanzija perikoluża fit-territorju tiegħu biss jekk l-inġenju ta' l-ilma jikkonforma ma' rekwiżiti barra minn dawk stabbiliti f'din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tiġi notifikata dwar tali rekwiżiti u għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħrajn.

Artikolu 7

Derogi

1.   L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw derogi minn din id-Direttiva kollha jew parti minnha għall-:

(a)

bastimenti, laneċ tar-rmonk, laneċ li jimbuttaw u tagħmir li jżomm f'wiċċ l-ilma li joperaw f'passaġġi navigabbli li mhumiex konnessi permezz ta' passaġġi fuq l-ilma interni, mal-passaġġi ta' Stati Membri oħrajn;

(b)

inġenji ta' l-ilma li għandhom piż li ma jaqbiżx it-350 tunnellata jew inġenji ta' l-ilma mhux maħsuba għat-trasport ta' merkanzija u li jispostaw minn taħthom inqas minn 100 m3 ta' ilma, li kienu varati qabel l-1 ta' Jannar 1950 u li joperaw biss fuq passaġġi fuq l-ilma nazzjonali.

2.   Fir-rigward ta' navigazzjoni fuq il-passaġġi fuq l-ilma nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw derogi minn disposizzjoni waħda jew aktar ta' din id-Direttiva għal vjaġġi limitati ta' interess lokali jew f'żoni portwali. Dawn id-derogi u l-vjaġġi u ż-żoni li għalihom ikunu validi għandhom jiġu speċifikati fiċ-ċertifikat tal-bastiment.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiġi nnotifikata dwar derogi awtorizzati skond il-paragrafi 1 u 2 u l-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra.

4.   Kwalunkwe Stat Membru li, minħabba derogi awtorizzati skond il-paragrafi 1 u 2, ma jkollu l-ebda inġenju ta' l-ilma li jopera soġġett għad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva ma għandux ikun meħtieġ jikkonforma ma' l-Artikoli 9, 10 u 12.

Artikolu 8

Ħruġ ta' ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna

1.   Il-ċertifikat Komunitarju ta' navigazzjoni interna għandu jinħareġ għal inġenji ta' l-ilma varati mit-30 ta' Diċembru 2008 wara spezzjoni teknika mwettqa qabel ma' l-inġenju ta' l-ilma jibda jopera u maħsuba biex tikkontrolla jekk l-inġenju ta' l-ilma jikkonformax mar-rekwiżiti tekniċi mniżżla fl-Anness II.

2.   Iċ-ċertifikat Komunitarju ta' navigazzjoni interna għandu jinħareġ għal inġenji ta' l-ilma li inizjalment kienu esklużi mill-ambitu tad-Direttiva 82/714/KEE, iżda kopert minn din id-Direttiva skond l-Artikolu 2 (1) u (2), wara spezzjoni teknika li għandha titwettaq hekk kif jiskadi ċ-ċertifikat attwali ta' l-inġenju ta' l-ilma, iżda fl-ebda każ mhux iżjed tard mit-30 ta' Diċembru 2018, biex tikkontrolla jekk l-inġenju ta' l-ilma jikkonformax mar-rekwiżiti tekniċi mniżżla fl-Anness II. Fl-Istati Membri fejn il-perijodu ta' validità taċ-ċertifikat attwali ta' l-inġenju ta' l-ilma huwa inqas minn ħames snin, tali ċertifikati jistgħu jinħarġu sa 5 snin wara t-30 ta' Diċembru 2008.

Kwalunkwe nuqqas biex jintlaħqu r-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-Anness II għandu jiġi speċifikat fiċ-ċertifikat Komunitarju ta' navigazzjoni interna. Sakemm l-awtoritajiet kompetenti jikkunsidraw li dawn in-nuqqasijiet ma jikkostitwixxux periklu evidenti, l-inġenji ta' l-ilma msemmija fl-ewwel subparagrafu jistgħu jkomplu joperaw sa meta dawk il-komponenti jew partijiet ta' l-inġenju ta' l-ilma li kienu ġew iċċertifikati bħala mhux konformi ma' dawk ir-rekwiżiti jiġu sostitwiti jew isirilhom xi tibdil, fejn imbagħad dawk il-komponenti jew partijiet għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' l-Anness II.

3.   Fi ħdan is-sens ta' dan l-Artikolu, periklu evidenti għandu jkun preżunt b'mod partikolari meta jiġu affettwati r-rekwiżiti rigward is-solidità ta' l-istruttura fiżika fil-bini tal-bastiment, in-navigazzjoni jew il-manuvrabbiltà jew il-karatteristiċi speċjali ta' l-inġenju skond l-Anness II tal-bastiment. Derogi kif permessi fl-Anness II m'għandhomx jiġu identifikati bħala nuqqasijiet li jikkostitwixxu periklu evidenti.

Is-sostituzzjoni ta' partijiet eżistenti ma' partijiet identiċi jew partijiet ta' teknoloġija u disinn ekwivalenti waqt tiswijiet u manutenzjoni m'għandhomx jiġu kkunsidrati bħala sostituzzjoni fis-sens ta' dan l-Artikolu.

4.   Il-konformità ta' inġenju ta' l-ilma mar-rekwiżiti addizzjonali msemmija fl-Artikolu 5(1), (2) u (3), fejn xieraq, tiġi kkontrollata waqt spezzjonijiet tekniċi previsti fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, jew matul ispezzjoni teknika mwettqa fuq talba ta' sid il-bastiment.

Artikolu 9

Awtoritajiet kompetenti

1.   Iċ-ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna jistgħu jinħarġu mill-awtoritajiet kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru.

2.   Kull wieħed mill-Istati Membri għandu jagħmel lista li tindika liema awtoritajiet tiegħu huma kompetenti għall-ħruġ ta' ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna u għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwarha. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 10

Twettiq ta' spezzjonijiet tekniċi

1.   L-ispezzjonijiet tekniċi msemmija fl-Artikolu 8 għandhom jittwettqu mill-awtoritajiet kompetenti li jistgħu ma jissottomettux l-inġenju ta' l-ilma, kollu kemm hu jew partijiet minnu, għal spezzjoni teknika fejn jidher ċar minn attestazzjoni valida maħruġa minn soċjetà ta' klassifikazzjoni rikonoxxuta skond l-Artikolu 1.01 ta' l-Anness II li l-inġenju ta' l-ilma jissodisfa bis-sħiħ jew in parti r-rekwiżiti tekniċi ta' l-Anness II. Soċjetajiet ta' klassifikazzjoni għandhom jiġu rikonoxxuti biss jekk jissodisfaw il-kriteji elenkati fil-Parti I ta' l-Anness VII.

2.   Kull wieħed mill-Istati Membri għandu jagħmel lista li tindika liema awtoritajiet tiegħu huma kompetenti biex iwettqu spezzjonijiet tekniċi u għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwarha. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 11

Validità ta' ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna

1.   Il-perijodu ta' validità taċ-ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna għandu jiġi ddeterminat f'kull każ speċifiku mill-awtorità kompetenti għall-ħruġ ta' dawn iċ-ċertifikati skond l-Anness II.

2.   Kull wieħed mill-Istati Membri jista', fil-każijiet speċifikati fl-Artikoli 12 u 16 u fl-Anness II, joħroġ ċertifikati Komunitarji provviżorji ta' navigazzjoni interna. Iċ-ċertifikati Komunitarji provviżorji ta' navigazzjoni interna għandhom jiġu mfassla skond il-mudell espost fil-Parti III ta' l-Anness V.

Artikolu 12

Sostituzzjoni ta' ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna

Kull wieħed mill-Istati Mmebri għandu jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom ċertifikat Komunitarju validu li jkun intilef jew li tkun saritlu xi ħsara ikun jista' jiġi sostitwit.

Artikolu 13

Tiġdid ta' ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna

1.   Iċ-ċertifikat Komunitarju ta' navigazzjoni interna għandu jiġġedded malli jiskadi l-perijodu ta' validità tiegħu, skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8.

2.   Għat-tiġdid ta' ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna maħruġa qabel it-30 ta' Diċembru 2008 għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet transitorji ta' l-Anness II.

3.   Għat-tiġdid ta' ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna maħruġa wara t-30 ta' Diċembru 2008 għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet transitorji ta' l-Anness II, li daħlu fis-seħħ wara l-ħruġ ta' tali ċertifikati.

Artikolu 14

Estensjoni tal-validità ta' ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna

Il-validità taċ-ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna tista' tiġi estiża eċċezzjonalment mingħajr spezzjoni teknika skond l-Anness II mill-awtorità li ħarġitu jew ġedditu. Tali estensjoni għandha tiġi indikata f'dak iċ-ċertifikat.

Artikolu 15

Ħruġ ta' ċertifikati Komunitarji ġodda ta' navigazzjoni interna

Fil-każ ta' alterazzjonijiet jew tiswijiet kbar li jaffettwaw is-solidità strutturali, in-navigazzjoni jew il-manuvrabbiltà jew karatteristiċi speċjali ta' l-inġenju ta' l-ilma skond l-Anness II dan għandu jerġa' jgħaddi minn spezzjoni teknika prevista fl-Artikolu 8 qabel kwalunkwe vjaġġ ieħor. Wara din l-ispezzjoni, għandu jinħareġ ċertifikat Komunitarju ġdid ta' navigazzjoni interna li jniżżel il-karatteristiċi tekniċi ta' l-inġenju ta' l-ilma jew iċ-ċertifikat attwali jiġi emendat b'konformita ma' dan. Jekk dan iċ-ċertifikat jinħareġ minn Stat Membru differenti minn dak li ħareġ jew ġedded iċ-ċertifikat inizjali, l-awtorità kompetenti li ħarġet jew ġeddet iċ-ċertifikat għandha tiġi informata għaldaqstant fi żmien xahar.

Artikolu 16

Rifjut ta' ħruġ jew ta' tiġdid, jew irtirar ta', ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna

Kwalunkwe deċiżjoni ta' rifjut li jinħareġ jew jiġġedded ċertifikat Komunitarju ta' navigazzjoni interna għandha tistqarr ir-raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata. Il-persuna kkonċernata għandha tiġi nnotifikata b'dan u dwar il-proċedura ta' appell u l-limiti ta' żmien tagħha fl-Istat Membru kkonċernat.

Kwalunkwe ċertifkat Komunitarju validu ta' navigazzjoni interna jista' jiġi irtirat mill-awtorità kompetenti li ħarġitu jew ġedditu jekk l-inġenju ta' l-ilma ma jibqax konformi mar-rekwiżiti tekniċi speċifikati fiċ-ċertifikat tiegħu.

Artikolu 17

Spezzjonijiet addizzjonali

L-awtoritajiet kompetenti ta' xi Stat Membru jistgħu, skond l-Anness VIII, jikkontrollaw fi kwalunkwe ħin jekk inġenju ta' l-ilma għandux ċertifikat validu taħt it-termini ta' din id-Direttiva u jissodisfax ir-rekwiżiti imniżżla f'tali ċertifikat(i) jew jikkostitwixxix periklu evidenti għall-persuni abbord, l-ambjent jew in-navigazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa skond l-Anness VIII.

Artikolu 18

Rikonoxximent ta' ċertifikati ta' navigazzjoni ta' inġenju ta' l-ilma minn pajjiżi terzi

Sakemm jiġu konklużi l-ftehimiet dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ċertifikati ta' navigazzjoni bejn il-Komunità u pajjiżi terzi, l-awtoritajiet kompetenti ta' xi Stat Membru jistgħu jirrikonoxxu ċ-ċertifikati ta' navigazzjoni ta' inġenji ta' l-ilma minn pajjiżi terzi għan-navigazzjoni fil-passaġġi fuq l-ilma ta' l-istess Stat Membru.

Il-ħruġ ta' ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna għal inġenji ta' l-ilma minn pajjiżi terzi għandu jkun skond l-Artikolu 8 (1).

Artikolu 19

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat stabbilit taħt l-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/672/KEE tas-16 ta' Diċembru 1991 dwar ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati nazzjonali ta' kaptani tal-bastimenti għat-trasport ta' merkanzija u passiġġieri fuq passaġġi fuq l-ilma interni (9) (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”).

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, tenut kont tad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8.

Artikolu 20

Adattament ta' l-annessi u rakkomandazzjonijiet dwar ċertifikati proviżorji

1.   Kwalunkwe emenda li tkun meħtieġa biex l-Annessi ma' din id-Direttiva jiġu adattati għal progress tekniku jew għal żviluppi f'dan il-qasam li jkunu r-riżultat tal-ħidma ta' organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn, b'mod partikolari dik tal-Kummissjoni Ċentrali għan-Navigazzjoni fir-Rhine (CCNR), biex jiġi żgurat li ż-żewġ ċertifikati msemmija fl-Artikolu 3 (1) (a) jinħarġu abbażi ta' rekwiżiti tekniċi li jiggarantixxu livell ta' sigurtà ekwivalenti, jew biex jieħdu kont tal-każijiet imsemmija fl-Artikolu 5, għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2).

Dawk l-emendi għandhom isiru malajr sabiex jiżguraw li r-rekwiżiti tekniċi meħtieġa għall-ħruġ taċ-ċertifikat Komunitarju ta' navigazzjoni interna rikonoxxuti għan-navigazzjoni fir-Rhine jagħtu livell ta' sigurtà ekwivalenti għal dak meħtieġ għall-ħruġ taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 22 tal-Konvenzjoni Riveduta dwar Navigazzjoni fir-Rhine.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar rakkomandazzjonijiet mill-Kumitat dwar il-ħruġ ta' ċertifikati Komunitarji proviżorji ta' navigazzjoni interna skond l-Artikolu 2.19 ta' l-Anness II.

Artikolu 21

Kontinwità ta' l-applikazzjoni tad-Direttiva 76/135/KEE

Għal dawk l-inġenji ta' l-ilma li ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 2 (1) u (2) ta' din id-Direttiva, iżda li jaqgħu taħt l-ambitu ta' l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva 76/135/KEE, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

Artikolu 22

Rekwiżiti nazzjonali addizzjonali jew imnaqqsa

Rekwiżiti addizzjonali li kienu fis-seħħ fi Stat Membru qabel it-30 ta' Diċembru 2008 għal inġenji ta' l-ilma li joperaw fit-territorju tiegħu fuq passaġġi fuq l-ilma taż-Żoni 1 u 2 jew tnaqqis fir-rekwiżiti tekniċi għal inġenji ta' l-ilma li joperaw fit-territorju tiegħu fil-passaġġi fuq l-ilma interni taż-Żoni 3 u 4 li kienu fis-seħħ fi Stat Membru qabel dik id-data għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm rekwiżiti tekniċi addizzjonali skond l-Artikolu 5(1) jew tnaqqis skond l-Artikolu 5(7) tal-preskrizzjonijiet tekniċi ta' l-Anness II jidħlu fis-seħħ, iżda sat-30 ta' Ġunju 2009 biss.

Artikolu 23

Trasposizzjoni

1.   L-Istati Membri li għandhom passaġġi fuq l-ilma interni kif imsemmija fl-Artikolu 1(1) għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva b'effett minn 30 ta' Diċembru 2008. Għandhom jinformaw il-Kummissjoni b'dan minnufih.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew tali riferenza għandha takkumpanjahom meta jkunu ppubblikati uffiċjalment. Il-metodi ta' kif issir tali riferenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-disposizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra b'dan.

Artikolu 24

Pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema ta' pieni applikabbli għall-ksur tad-disposizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn il-pieni jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet għaldaqstant previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 25

Tħassir tad-Direttiva 82/714/KEE

Id-Direttiva 82/714/KEE tiġi mħassra b'effett mit-30 ta' Diċembru 2008.

Artikolu 26

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 27

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri li għandhom passaġġi fuq l-ilma interni msemmija fl-Artikolu 1(1).

Magħmula fi Strasburgu, it-12 ta' Diċembru 2006

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

Josep BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

Mauri PEKKARINEN


(1)  ĠU C 157, 25.5.1998, p. 17.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Settembru 1999 (ĠU C 54, 25.2.2000, p. 79), Posizzjoni Komuni tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2006 (ĠU C 166 E, 18.7.2006, p. 1) Posizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 2006 (għada mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali u Deċizjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2006.

(3)  ĠU L 301, 28.10.1982, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003.

(4)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  ĠU L 21, 29.1.1976, p. 10. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 78/1016/KEE (ĠU L 349, 13.12.1978, p. 31).

(6)  ĠU L 164, 30.6.1994, p. 15. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(7)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(8)  ĠU L 144, 15.5.1998, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/75/KE (ĠU L 190, 30.7.2003, p. 6).

(9)  ĠU L 373, 31.12.1991, p. 29. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.


LISTA TA' ANNESSI

Anness I

Lista ta' passaġġi fuq l-ilma interni Komunitarji maqsuma b'mod ġeografiku f'Żoni 1, 2, 3, u 4 10

Anness II

Rekwiżiti tekniċi minimi applikabbli għal, bastimenti li jinnavigaw fuq passaġġi fuq l-ilma interni f'Żoni 1, 2, 3 u 4 kif ukoll regoli ta' proċedura 29

Anness III

Suġġetti għal possibbiltà ta' rekwiżiti tekniċi addizzjonali għal bastimenti f'passaġġi fuq l-ilma interni taż-Żoni 1 u 2 175

Anness IV

Suġġetti għal tnaqqis possibbli fir-rekwiżiti tekniċi applikabbli għal bastimenti f'passaġġi fuq l-ilma interni taż-Żoni 3 u 4 176

Anness V

Mudelli taċ-ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna 177

Anness VI

Reġistru mudell taċ-ċertifikati Komunitarji ta' navigazzjoni interna 194

Anness VII

Soċjetajiet ta' klassifikazzjoni 197

Anness VIII

Regoli ta' proċedura għat-twettiq ta' spezzjonijiet 199

Anness IX

Rekwiżiti applikabbli għal dwal ta' sinjalazzjoni, istallazzjonijiet tar-radar u indikaturi tar-rata tad-dawran 200

ANNESS I

LISTA TAL-PASSAĠĠI FUQ L-ILMA INTERNI TAL-KOMUNITÀ MAQSUMA B'MOD ĠEOGRAFIKU F'ŻONI 1, 2, 3 U 4

KAPITOLU 1

Żona 1

Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

Ems

Minn linja li tgħaqqad dak li kien il-fanal ta' Greetsiel u l-moll tal-punent tad-daħla tal-port f'Eemshaven fid-direzzjoni tal-baħar sal-latitudni 53° 30′ N u l-lonġitudni 6° 45′ E, jiġifieri kemmxejn lejn il-baħar miż-żona tal-ħatt għat-trasportaturi ta' tagħbija xotta f'Alte Ems (*)

Ir-Repubblika tal-Polonja

Il-parti tal-bajja tal-Bajja ta' Pomorska n-naħa tan-nofsinhar mil-linja li tgħaqqad NordPerd fuq il-Gżira Rugen u l-fanal ta' Niechorze

Il-parti tal-Bajja ta' Gdańska n-naħa tan-nofsinhar mil-linja li tgħaqqad il-fanal ta' Hel u l-baga tad-daħla fil-port ta' Baltijsk

Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

L-ISKOZJA

Blue Mull Sound

Bejn Gutcher u Belmont

Yell Sound

Bejn Tofts Voe u Ulsta

Sullom Voe

Sa linja mill-ponta tal-grigal ta' Gluss Island sal-ponta tat-tramuntana ta' Calback Ness

Dales Voe

Fix-xitwa:

 

sa linja mill-ponta tat-tramuntana ta' Kebister Ness sal-Kosta ta' Breiftila fuq il-lonġitudni 1° 10.8′W

Dales Voe

Fis-sajf:

 

l-istess bħal Lerwick

Lerwick

Fix-xitwa:

 

fiż-żona delimitata fit-tramuntana b'linja minn Scottle Holm sa Scarfi Taing fuq Bressay u fin-nofsinhar b'linja mill-fanal ta' Twageos Point sa Whalpa Taing fuq Bressay

Lerwick

Fis-sajf:

 

fiż-żona delimitata fit-tramuntana b'linja minn Brim Ness sar-rokna tal-grigal ta' Inner Score u fin-nofsinhar b'linja mit-tarf tan-nofsinhar ta' Ness of Sound sa Kirkabisterness

Kirkwall

Bejn Kirkwall u Rousay mhux fil-lvant ta' linja bejn il-Ponta ta' Graand (Egilsay) u Galt Ness (Shapinsay) jew bejn Head of Work (Mainland) mid-dawl ta' Helliar Holm sal-kosta ta' Shapinsay; mhux majjistral mill-ponta tax-xlokk ta' Eynhallow Island, mhux lejn il-baħar u linja bejn il-kosta fuq Rousay f'59°10.5N 002°57.1W u l-kosta fuq Egilsay f'59°10.0N 002°56.4W

Stromness

Lejn Scapa iżda mhux 'il barra minn Scapa Flow

Scapa Flow

F'żona delimitata b'linji mpinġija mill-Ponta ta' Cletts fuq il-gżira ta' Hoy sal-punt tat-trijangolazzjoni ta' Thomson's Hill fuq il-gżira ta' Fara u minn hemm sa Gibraltar Pier fuq il-gżira ta' Flotta; minn St Vincent Pier fuq il-gżira ta' Flotta sal-punt l-aktar fil-punent ta' Calf of Flotta; mill-punt l-aktar fil-lvant ta' Calf of Flotta sa Needle Point fuq il-Gżira ta' South Ronaldsay u minn Ness on Mainland sal-fanal ta' Point of Oxan fuq il-gżira ta' Graemsay u minn hemm sa Bu Point fuq il-gżira ta' Hoy; u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Balnakiel Bay

Bejn Eilean Dubh u A'Chleit

Cromarty Firth

Sa linja minn North Sutor sa Nairn Breakwater u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Inverness

Sa linja minn North Sutor sa Nairn Breakwater u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Xmara Tay — Dundee

Sa linja minn Broughty Castle sa Tayport u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Firth of Forth u Xmara Forth

Sa linja minn Kirkcaldy sax-Xmara Portobello u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Solway Firth

Sa linja minn Southerness Point sa Silloth

Loch Ryan

Sa linja minn Finnart's Point sa Milleur Point u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

The Clyde

Il-limitu ta' barra:

 

linja minn Skipness sa mil distanza lejn in-nofsinhar ta' Garroch Head u minn hemm sa Farland Head

Il-limitu fuq in-naħa ta' ġewwa fix-xitwa:

 

linja mill-Fanal ta' Cloch sa Dunoon Pier

Il-limitu fuq in-naħa ta' ġewwa fis-sajf:

 

linja minn Bogany Point, Isle of Bute sa Skelmorlie Castle u linja minn Ardlamont Point sa l-estremità tan-nofsinhar ta' Ettrick Bay ġewwa Kyles of Bute

Nota: Il-limitu ta' ġewwa tas-sajf ta' hawn fuq huwa estiż bejn il-5 ta' Ġunju u l-5 ta' Settembru (iż-żewġ dati inklużi) b'linja minn punt żewġ mili l-bogħod mill-kosta ta' Ayrshire fi Skelmorlie Castle sa Tomont End, Cumbrae, u linja minn Portachur Point, Cumbrae sa Inner Brigurd Point Ayrshire

Oban

F'żona delimitata fin-naħa tat-tramuntana b'linja minn Dunollie Point Light sa Ard na Chruidh u fin-naħa tan-nofsinhar b'linja minn Rudha Seanach sa Ard na Cuile

Kyle of Lochalsh

Minn Loch Alsh sal-ponta ta' Loch Duich

Loch Gairloch

Fix-xitwa:

 

xejn

Fis-sajf:

 

In-naħa tan-nofsinhar ta' linja li tmur lejn il-lvant minn Rubha na Moine sa Eilan Horrisdale u minn hemm sa Rubha nan Eanntag

L-IRLANDA TA' FUQ

Belfast Lough

Fix-xitwa:

 

xejn

Fis-sajf:

 

sa linja minn Carrickfergus sa Bangor

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Loch Neagh

F'distanza ta' aktar minn 2 mili mill-kosta

IL-KOSTA TAL-LVANT TA' L-INGILTERRA

Xmara Humber

Fix-xitwa:

 

sa linja minn New Holland sa Paull

Fis-sajf:

 

sa linja minn Cleethorpes Pier sa Patrington Church

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

WALES U L-KOSTA TAL-PUNENT TA' L-INGILTERRA

Xmara Severn

Fix-xitwa:

 

sa linja minn Blacknore Point sa Caldicot Pill, Porstkewett

Fis-sajf:

 

sa linja minn Barry Dock Pier sa Steepholm u minn hemm sa Brean Down

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Xmara Wye

Fix-xitwa:

 

sa linja minn Blacknore Point sa Caldicot Pill, Portskewett

Fis-sajf:

 

sa linja minn Barry Dock Pier sa Steepholm u minn hemm sa Brean Down

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Newport

Fix-xitwa:

 

xejn

Fis-sajf:

 

sa linja minn Barry Dock Pier sa Steepholm u minn hemm sa Brean Down

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Cardiff

Fix-xitwa:

 

xejn

Fis-sajf:

 

sa linja minn Barry Dock Pier sa Steepholm u minn hemm sa Brean Down

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Barry

Fix-xitwa:

 

Xejn

Fis-sajf:

 

sa linja minn Barry Dock Pier sa Steepholm u minn hemm sa Brean Down

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Swansea

Sa linja li tgħaqqad it-trufijiet tan-naħa tal-baħar tal-brejkwoters

Menai Straits

F'Menai Straits sa minn linja li tgħaqqad Llanddwyn Island Light u Dinas Dinlleu u l-linji li jgħaqqdu t-tarf tan-nofsinhar ta' Puffin Island u Trwyn DuPoint u l-Istazzjon tal-Ferrovija ta' Llanfairfechan u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Xmara Dee

Fix-xitwa:

 

sa linja minn Hilbre Point sa Point of Air

Fis-sajf:

 

sa linja minn Formby Point sa Point of Air

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Xmara Mersey

Fix-xitwa:

 

Xejn

Fis-sajf:

 

sa linja minn Formby Point sa Point of Air

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Preston u Southport

Sa linja minn Southport sa Blackpool ġewwa x-xtut

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Fleetwood

Fix-xitwa:

 

Xejn

Fis-sajf:

 

sa linja minn Rossal Point sa Humphrey Head

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Xmara Lune

Fix-xitwa:

 

Xejn

Fis-sajf:

 

sa linja minn Rossal Point sa Humphrey Head

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Heysham

Fix-xitwa:

 

Xejn

Fis-sajf:

 

sa linja minn Rossal Point sa Humphrey Head

Morecambe

Fix-xitwa:

 

Xejn

Fis-sajf:

 

sa linja minn Rossal Point sa Humphrey Head

Workington

Sa linja minn Southerness Point sa Silloth

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

IN-NOFSINHAR TA' L-INGILTERRA

Xmara Colne, Colchester

Fix-xitwa:

 

sa linja minn Colne Point sa Whitstable

Fis-sajf:

 

sa linja minn Clacton Pier sa Reculvers

Xmara Blackwater

Fix-xitwa:

 

sa linja minn Colne Point sa Whitstable

Fis-sajf:

 

sa linja Clacton Pier sa Reculvers

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Xmara Crouch u Xmara Roach

Fix-xitwa:

 

sa linja minn Colne Point sa Whitstable

Fis-sajf:

 

sa linja minn Clacton Pier sa Reculvers

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Xmara Thames u t-tributarji tagħha

Fix-xitwa:

 

sa linja minn Colne Point sa Whitstable

Fis-sajf:

 

sa linja minn Clacton Pier sa Reculvers

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Xmara Medway u s-Swale

Fix-xitwa:

 

sa linja minn Colne Point sa Whitstable

Fis-sajf:

 

sa linja minn Clacton Pier sa Reculvers

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Chichester

Ġewwa l-Isle of Wight f'żona delimitata minn linji mpinġija bejn il-kampnar tal-knisja, West Wittering, sa Trinity Church, Bembridge, lejn in-naħa tal-lvant, u the Needles sa Hurst Point lejn in-naħa tal-punent

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Langstone Harbour

Ġewwa l-Isle of Wight f'żona delimitata minn linji mpinġija bejn il-kampnar tal-knisja, West Wittering, sa Trinity Church, Bembridge, lejn in-naħa tal-lvant, u the Needles sa Hurst Point lejn in-naħa tal-punent

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Portsmouth

Ġewwa l-Isle of Wight f'żona delimitata minn linji mpinġija bejn il-kampnar tal-knisja, West Wittering, sa Trinity Church, Bembridge, lejn in-naħa tal-lvant, u the Needles sa Hurst Point lejn in-naħa tal-punent

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Bembridge, Isle of Wight

Ġewwa l-Isle of Wight f'żona delimitata minn linji mpinġija bejn il-kampnar tal-knisja, West Wittering, sa Trinity Church, Bembridge, lejn in-naħa tal-lvant, u the Needles sa Hurst Point lejn in-naħa tal-punent

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Cowes, Isle of Wight

Ġewwa l-Isle of Wight f'żona delimitata minn linji mpinġija bejn il-kampnar tal-knisja, West Wittering, sa Trinity Church, Bembridge, lejn in-naħa tal-lvant, u the Needles sa Hurst Point lejn in-naħa tal-punent

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Southampton

Ġewwa l-Isle of Wight f'żona delimitata minn linji mpinġija bejn il-kampnar tal-knisja, West Wittering, sa Trinity Church, Bembridge, lejn in-naħa tal-lvant, u the Needles sa Hurst Point lejn in-naħa tal-punent

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Xmara Beaulieu

Ġewwa l-Isle of Wight f'żona delimitata minn linji mpinġija bejn il-kampnar tal-knisja, West Wittering, sa Trinity Church, Bembridge, lejn in-naħa tal-lvant, u the Needles sa Hurst Point lejn in-naħa tal-punent

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Keyhaven Lake

Ġewwa l-Isle of Wight f'żona delimitata minn linji mpinġija bejn il-kampnar tal-knisja, West Wittering, sa Trinity Church, Bembridge, lejn in-naħa tal-lvant, u the Needles sa Hurst Point lejn in-naħa tal-punent

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Weymouth

Ġewwa Portland Harbour u bejn ix-Xmara Wey u Portland Harbour

Plymouth

Sa linja minn Cawsand sa Breakwater sa Staddon

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Falmouth

Fix-xitwa:

 

sa linja minn St. Anthony Head sa Rosemullion

Fis-sajf:

 

sa linja minn St. Anthony Head sa Nare Point

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż- Żona 2

Xmara Camel

Sa linja minn Stepper Point sa Trebetherick Point

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Bridgewater

'Il ġewwa mill-barriera u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Xmara Avon (Avon)

Fix-xitwa:

 

sa linja minn Blacknore Point sa Caldicot Pill, Portskewett

Fis-sajf:

 

sa linja minn Barry Pier sa Steepholm u minn hemm sa Brean Down

u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 2

Żona 2

Ir-Repubblika Ċeka

Id-diga tal-Lag Lipno

Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

Ems

minn linja matul l-Ems viċin id-daħla tal-port ta' Papenburg bejn l-istazzjon ta' l-ippumpjar ta' Diemen u l-ftuħ tad-diga f'Halte sa linja li tgħaqqad dak li kien il-fanal ta' Greetsiel u l-moll tal-punent tad-daħla tal-port f'Eemshaven

Jade

ġewwa linja li tgħaqqad is-salib tad-dawl ta' Schillig u t-torri tal-knisja ta' Langwarden

Weser

mit-tarf tal-majjistral tal-pont tal-ferrovija fi Bremen sa linja li tgħaqqad il-kampnari ta' Langwarden u Cappel, inklużi l-fergħat laterali ta' Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm u Schweiburg

Elbe

mill-limitu inferjuri tal-port ta' Hamburg sa linja li tgħaqqad il-fanal ta' Döse u t-tarf tal-punent tad-diga ta' Friedrichskoog (Dieksand), inklużi n-Nebenelbe u t-tributarji ta' Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau u Stör (f'kull każ mill-bokka sad-diga)

Meldorfer Bucht

ġewwa linja li tgħaqqad it-tarf tal-punent tad-diga ta' Friedrichskoog (Dieksand) u r-ras tal-moll tal-punent f'Büsum

Eider

mill-Kanal ta' Gieselau sad-diga ta' Eider

Flensburger Förde

'il ġewwa minn linja li tgħaqqad il-fanal ta' Kegnäs u Birknack

Schlei

'il ġewwa minn linja bejn l-irjus tal-moll ta' Schleimünde

Eckernförder Bucht

'il ġewwa minn linja li tgħaqqad il-Boknis-Eck u l-ponta tal-grigal ta' l-art kontinentali ħdejn Dänisch Nienhof

Kieler Förde

'il ġewwa minn linja li tgħaqqad il-fanal ta' Bülk u l-memorjal navali ta' Laboe

Nord-Ostsee-Kanal (Kanal ta' Kiel)

minn linja li tgħaqqad l-irjus tal-moll fi Brunsbüttel sa linja li tgħaqqad id-dwal tad-dħul f'Kiel-Holtenau, inklużi Obereidersee u Enge, Audorfer See, Borgstedter See u Enge, Schirnauer See, Flemhuder See u l-Kanal ta' Achterwehrer

Trave

mit-tarf tal-majjistral tal-pont-lift tal-ferrovija u t-tarf tat-tramuntana tal-Holstenbrücke (Stadttrave) f'Lübeck sa linja li tgħaqqad ir-ras tal-moll ta' ġewwa tan-nofsinhar u r-ras tal-moll ta' barra tat-tramuntana f'Travemünde, inklużi l-Pötenitzer Wiek, Dassower See u l-Altarmen fil-gżira ta' Teerhof

Leda

mid-daħla tal-port ta' barra tal-magħluq tal-baħar ta' Leer sal-bokka

Hunte

mill-port ta' Oldenburg u minn 140 m 'l isfel mill-Amalienbrücke f'Oldenburg sal-bokka

Lesum

mill-pont tal-ferrovija ta' Bremen-Burg sal-bokka

Este

mill-ilma ta' isfel tal-magħluq ta' Buxtehude sad-diga ta' Este

Lühe

mill-ilma ta' isfel ta' l-Au-Mühle f'Horneburg sad-diga ta' Lühe

Schwinge

mill-magħluq ta' Salztor fi Stade sad-diga ta' Schwinge

Oste

mit-tarf tal-grigal tad-diga tal-mitħna ta' Bremervörde sad-diga ta' Oste

Pinnau

mit-tarf tal-lbiċ tal-pont tal-ferrovija f'Pinneberg sad-diga ta' Pinnau

Krückau

mit-tarf tal-lbiċ tal-pont li jwassal minn/lejn il-Wedenkamp f'Elmshorn sad-diga ta' Krückau

Stör

mill-kejl tal-marea ta' Rensing sad-diga ta' Stör

Freiburger Hafenpriel

mit-tarf tal-lvant tal-magħluq fi Freiburg an der Elbe u tibqa' sejjer sal-bokka

Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff u ż-żona tal-port ta' Wismar

lejn il-baħar sa linja bejn Hoher Wieschendorf Huk u l-fanal ta' Timmendorf u linja li tgħaqqad il-fanal ta' Gollwitz fuq il-gżira ta' Poel u l-ponta tan-nofsinhar tal-peniżola ta' Wustrow

Warnow, inkluż il-Breitling u l-fergħat laterali

in-naħa ta' isfel tal-Mühlendamm mit-tarf tat-tramuntana tal-Geinitzbrücke f'Rostock lejn il-baħar sa linja li tgħaqqad il-ponot tat-tramuntana tal-mollijiet tal-punent u tal-lvant f'Warnemünde

Ilmijiet imdawra mill-art kontinentali u l-peniżoli ta' Darß u Zingst u l-gżejjer ta' Hiddensee u Rügen (inkluża ż-żona tal-port ta' Stralsund)

lejn in-naħa tal-baħar bejn

il-peniżola ta' Zingst u l-gżira ta' Bock: sal-latitudni 54° 26′ 42″ N

il-gżejjer ta' Bock u Hiddensee: sa linja li tgħaqqad il-ponta tat-tramuntana tal-gżira ta' Bock u l-ponta tan-nofsinhar tal-gżira ta' Hiddensee

il-gżira ta' Hiddensee u l-gżira ta' Rügen (Bug): sa linja li tgħaqqad il-ponta tax-xlokk ta' Neubessin u Buger Haken

Greifswalder Bodden u ż-żona tal-port ta' Greifswald, inkluż ir-Ryck

lejn il-baħar sa linja mill-ponta tal-lvant ta' Thiessower Haken (Südperd) sal-ponta tal-lvant tal-gżira ta' Ruden u tibqa' sejjer sal-ponta tat-tramuntana tal-gżira ta' Usedom (54° 10′ 37″ N, 13° 47′ 51″ E)

Ilmijiet imdawra mill-art kontinentali u l-gżira ta' Usedom (il-Peenestrom, inkluża ż-żona tal-port ta' Wolgast u Achterwasser, u Stettiner Haff)

lejn il-lvant sal-fruntiera mar-Repubblika tal-Polonja fi Stettiner Haff

Nota: Fil-każ ta' bastimenti li l-port prinċipali tagħhom ikun fi Stat ieħor, għandu jittieħed kont ta' l-Artikolu 32 tat-Trattat ta' Ems-Dollart tat-8 ta' April 1960 (BGBl. 1963 II, p. 602)

Ir-Repubblika Franċiża

Dordogne

'l isfel mill-pont tal-ġebel f'Libourne

Garonne u Gironde

'l isfel mill-pont tal-ġebel f'Bordeaux

Loire

'l isfel mill-pont ta' Haudaudine fuq id-driegħ tal-Madeleine u 'l isfel mill-pont ta' Pirmil fuq id-driegħ tal-Pirmil

Rhône

'l isfel mill-pont ta' Trinquetaille f'Arles u 'l hinn lejn Marsilja

Seine

'l isfel mill-pont ta' Jeanne-d'Arc f'Rouen

Ir-Repubblika ta' l-Ungerija

Lag Balaton

Ir-Renju ta' l-Olanda

Dollard

Eems

Waddenzee: inklużi l-kollegamenti mal-Baħar tat-Tramuntana

Ijsselmeer: inluż il-Markermeer u l-Ijmeer iżda mhux il-Gouwzee

Nieuwe Waterweg u x-Scheur

Caland Kanaal in-naħa tal-punent mill-port ta' Benelux

Hollands Diep

Breeddiep, Beerkanaal u l-portijiet kollegati tiegħu

Haringvliet u Vuile Gat: inklużi l-passaġġi fuq l-ilma bejn Goeree-Overflakkee fuq naħa waħda u Voorne-Putten u Hoeksche Waard fuq in-naħa l-oħra

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer u Brouwerschavensche Gat: inklużi l-passaġġi fuq l-ilma kollha bejn Schouwen-Duiveland u Goeree-Overflakkee

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Eastern Scheldt u Roompot: inklużi l-passaġġi fuq l-ilma bejn Walcheren, Noord-Beveland u Zuid-Beveland fuq naħa waħda u Schouwen-Duiveland u Tholen fuq in-naħa l-oħra, iżda mhux il-Kanal Scheldt-Rhine

Scheldt u Western Scheldt u l-ftuħ tagħha fuq il-baħar: inklużi l-passaġġi fuq l-ilma bejn Zeeland Flanders, fuq naħa waħda, u Walcheren u Zuid-Beveland, fuq in-naħa l-oħra, iżda mhux il-Kanal Scheldt-Rhine

Ir-Repubblika tal-Polonja

Il-Laguna ta' Szczecin

Il-Laguna ta' Kamień

Il-Laguna ta' Wisła

Il-Bajja ta' Puck

Il-Ġibjun ta' Włocławski

Lag Śniardwy

Lag Niegocin

Lag Mamry

Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

L-ISKOZJA

Scapa Flow

F'żona delimitata minn linji mpinġija minn Wharth fuq il-gżira ta' Flotta sa Martello Tower fuq South Walls, u minn Cletts Point fuq il-gżira ta' Hoy sal-ponta tat-triangulazzjoni ta' Thomson fuq il-gżira ta' Fara u minn hemm sa Gibraltar Pier fuq il-gżira ta' Flotta

Kyle of Durness

In-naħa tan-nofsinhar ta' Eilean Dubh

Cromarty Firth

Sa linja bejn North Sutor u South Sutor

Inverness

Sa linja minn Fort George sa Chanonry Point

Findhorn Bay

'Il ġewwa mill-ponta ta' l-art

Aberdeen

Sa linja minn South Jetty sa Abercromby Jetty

Montrose Basin

lejn il-punent minn linja mit-tramuntana għan-nofsinhar tul id-daħla tal-port ħdejn Scurdie Ness Lighthouse

Xmara Tay — Dundee

Sa linja mill-baċir tal-marea (baċir tal-ħut) Dundee sa Craig Head, East Newport

Firth of Forth u Xmara Forth

Ġewwa l-Firth of Forth iżda mhux fil-lvant tal-pont tal-ferrovija ta' Forth

Dumfries

Sa linja minn Airds Point sa Scar Point

Loch Ryan

Sa linja minn Cairn Point sa Kircolm Point

Ayr Harbour

'Il ġewwa mill-Barriera

Clyde

'Il fuq mill-ilmijiet taż-Żona 1

Kyles of Bute

Bejn Colintraive u Rhubodach

Campbeltown Harbour

Sa linja minn Macringan's Point sa Ottercharach Point

Loch Etive

Ġewwa Loch Etive 'il fuq mill-Falls of Lora

Loch Leven

'Il fuq mill-pont ta' Ballachulish

Loch Linnhe

In-naħa tat-tramuntana mill-fanal ta' Corran Point

Loch Eil

Il-Lag kollu

Caledonian Canal

Il-lagi Lochy, Oich u Ness

Kyle of Lochalsh

F'Kyle Akin mhux lejn il-punent ta' Eilean Ban Light jew lejn il-lvant ta' Eileanan Dubha

Loch Carron

Bejn Stromemore u Strome Ferry

Loch Broom, Ullapool

Sa linja minn Ullapool Pool Light sa Aultnaharrie

Kylesku

Tul Loch Cairnbawn fiż-żona bejn il-ponta l-aktar fil-lvant ta' Garbh Eilean u l-ponta l-aktar fil-punent ta' Eilean na Rainich

Stornoway Harbour

Sa linja minn Arnish Point sa Sandwick Bay Lighthouse, in-naħa tal-majjistral

The Sound of Scalpay

Mhux lejn il-lvant ta' Berry Cove (Scalpay) u mhux lejn il-punent ta' Croc a Loin (Harris)

North Harbour, Scalpay u Tarbert Harbour

Sa mil wieħed mill-kosta tal-gżira ta' Harris

Loch Awe

Il-lag kollu

Loch Katrine

Il-lag kollu

Loch Lomond

Il-lag kollu

Loch Tay

Il-lag kollu

Loch Loyal

Il-lag kollu

Loch Hope

Il-lag kollu

Loch Shin

Il-lag kollu

Loch Assynt

Il-lag kollu

Loch Glascarnoch

Il-lag kollu

Loch Fannich

Il-lag kollu

Loch Maree

Il-lag kollu

Loch Gairloch

Il-lag kollu

Loch Monar

Il-lag kollu

Loch Mullardach

Il-lag kollu

Loch Cluanie

Il-lag kollu

Loch Loyne

Il-lag kollu

Loch Garry

Il-lag kollu

Loch Quoich

Il-lag kollu

Loch Arkaig

Il-lag kollu

Loch Morar

Il-lag kollu

Loch Shiel

Il-lag kollu

Loch Earn

Il-lag kollu

Loch Rannoch

Il-lag kollu

Loch Tummel

Il-lag kollu

Loch Ericht

Il-lag kollu

Loch Fionn

Il-lag kollu

Loch Glass

Il-lag kollu

Loch Rimsdale/nan Clar

Il-lag kollu

L-IRLANDA TA' FUQ

Strangford Lough

Sa linja minn Cloghy Point sa Dogtail Point

Belfast Lough

Sa linja minn Holywood sa Macedon Point

Larne

Sa linja minn Larne Pier sal-moll tal-lanċa fuq Island Magee

Xmara Bann

Mit-trufijiet tan-naħa tal-baħar tal-brejkwoters sa Toome Bridge

Lough Erne

In-naħa ta' fuq u n-naħa ta' isfel ta' Lough Erne

Lough Neagh

Sa żewġ mili mill-kosta

IL-KOSTA TAL-LVANT TA' L-INGILTERRA

Berwick

'Il ġewwa mill-brejkwoters

Warkworth

'Il ġewwa mill-brejkwoters

Blyth

Ġewwa l-Outer Pier Heads

Xmara Tyne

Dunston Staithes sa Tyne Pier Heads

Xmara Wear

Fatfield sa Sunderland Pier Heads

Seaham

'Il ġewwa mill-brejkwoters

Hartlepool

Sa linja minn Middleton Jetty sa Old Pier Head

Sa linja li tgħaqqad North Pier Head ma' South Pier Head

Xmara Tees

Sa linja li testendi lejn il-punent minn Government Jetty sa Tees Barrage

Whitby

'Il ġewwa minn Whitby Pier Heads

Xmara Humber

Sa linja minn North Ferriby sa South Ferriby

Grimsby Dock

Sa linja mill-moll tal-punent tal-baċir tal-marea sal-moll tal-lvant tal-baċir ta' ħut, il-moll tat-tramuntana

Boston

Ġewwa n-New Cut

Xmara Dutch

Il-kanal kollu

Xmara Hull

Beverley Beck sax-Xmara Humber

Kielder Water

Il-lag kollu

Xmara Ouse

Taħt Naburn Lock

Xmara Trent

Taħt Cromwell Lock

Xmara Wharfe

Minn fejn tiltaqa' max-Xmara Ouse sa Tadcaster Bridge

Scarborough

'Il ġewwa minn Scarborough Pier Heads

WALES U L-KOSTA TAL-PUNENT TA' L-INGILTERRA

Xmara Severn

In-naħa tat-tramuntana ta' linja li tgħaddi għall-punent minn Sharpness Point (51° 43 4′N) sa Llanthony u Maisemore Weirs u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 3

Xmara Wye

F'Chepstow, tramuntana tal-latitudni (51° 38.0′N) sa Monmouth

Newport

In-naħa tat-tramuntana tal-linji ta' l-elettriku li jaqsmu minn fuq Fifoots Points

Cardiff

Sa linja minn South Jetty sa Penarth Head

u l-ilmijiet magħluqa lejn il-punent ta' Cardiff Bay Barrage

Barry

Sa linja li tgħaqqad it-trufijiet tan-naħa tal-baħar tal-brejkwoters

Port Talbot

Sa linja li tgħaqqad it-trufijiet tan-naħa tal-baħar tal-brejkwoters fuq ix-Xmara Afran 'il barra mill-baċiri magħluqa

Neath

Sa linja li tgħaddi lejn it-tramuntana mit-tarf tan-naħa tal-baħar ta' Baglan Bay Tanker Jetty (51° 37.2′N, 3° 50.5′W)

Llanelli u Burry Port

Ġewwa żona delimitata b'linja mpinġija minn Burry Port Western Pier sa Whiteford Point

Milford Haven

Sa linja minn South Hook Point sa Thorn Point

Fishguard

Sa linja li tgħaqqad it-trufijiet tan-naħa tal-baħar tal-brejkwoters tat-tramuntana u tal-lvant

Cardigan

Ġewwa n-Narrows f'Pen-Yr-Ergyd

Aberystwyth

Sat-trufijiet tan-naħa tal-baħar tal-brejkwoters

Aberdyfi

Sa linja minn Aberdyfi Railway Station sa Twyni Bach Beacon

Barmouth

Sa linja minn Barmouth Railway Station sa Penrhyn Point

Portmadoc

Sa linja minn Harlech Point sa Graig Ddu

Holyhead

F'żona delimitata mill-brejkwoter ewlieni u linja mpinġija mir-ras tal-brejkwoter sa Brynglas Point, Towyn Bay

Menai Straits

Fil-Menai Straits bejn linja li tgħaqqad Aber Menai Point ma' Belan Point u linja li tgħaqqad Beaumaris Pier ma' Pen-y-Coed Point

Conway

Sa linja minn Mussel Hill sa Tremlyd Point

Llandudno

'Il ġewwa mill-brejkwoter

Rhyl

'Il ġewwa mill-brejkwoter

Xmara Dee

'Il fuq minn Connah's Quay sal-punt ta' l-estrazzjoni ta' l-ilma f'Barrelwell Hill

Xmara Mersey

Sa linja bejn ir-Rock Lighthouse u l-baċir tal-majjistral ta' Seaforth iżda ma jinkludix baċiri oħra

Preston u Southport

Sa linja minn Lytham sa Southport u fil-baċiri ta' Preston

Fleetwood

Sa linja minn Low Light sa Knott

Xmara Lune

Sa linja minn Sunderland Point sa Chapel Hill sa u jinkludi l-baċir ta' Glasson

Barrow

Sa linja li tgħaqqad Haws Point, l-Isle of Walney sa Roa Island Slipway

Whitehaven

'Il ġewwa mill-brejkwoter

Workington

'Il ġewwa mill-brejkwoter

Maryport

'Il ġewwa mill-brejkwoter

Carlisle

Sa linja li tgħaqqad Carlisle Point ma' Torduff

Coniston Water

Il-lag kollu

Derwentwater

Il-lag kollu

Ullswater

Il-lag kollu

Windermere

Il-lag kollu

IN-NOFSINHAR TA' L-INGILTERRA

Il-Port u d-daħliet ta' Blakeney u Morston

Lejn il-lvant ta' linja li tgħaddi lejn in-nofsinhar minn Blakeney Point sad-daħla tax-Xmara Stiffkey

Xmara Orwell u Xmara Stour

Ix-Xmara Orwell sa linja mill-brejkwoter ta' Blackmanshead sa Landguard Point u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 3

Xmara Blackwater

Il-passaġġi fuq l-ilma kollha sa linja mill-estremità tal-lbiċ tal-Gżira ta' Mersea sa Sales Point

Xmara Crouch u Xmara Roach

Ix-Xmara Crouch sa linja minn Holliwell Point sa Foulness Point, inkluża x-Xmara Roach

Xmara Thames u t-tributarji tagħha

Ix-Xmara Thames 'il fuq minn linja mpinġija tramuntana/nofsinhar mill-estremità tal-lvant ta' Denton Wharf Pier, Gravesend sa Teddington Lock

Xmara Medway u s-Swale

Ix-Xmara Medway minn linja mpinġija minn Garrison Point sal-Grain Tower, sa Allington Lock; u s-Swale minn Whitstable sal-Medway

Xmara Stour (Kent)

Ix-Xmara Stour 'il fuq mill-bokka għall-inżul fi Flagstaff Reach

Il-Port ta' Dover

Sa linji mpinġija tul id-daħliet tal-lvant u tal-punent tal-port

Xmara Rother

Ix-Xmara Rother 'il fuq mill-Istazzjon tas-Sinjal tal-Marea f'Camber sa Scots Float Sluice u lejn il-magħluq tad-daħla fuq ix-Xmara Brede

Xmara Adur u Southwick Canal

Sa linja mpinġija tul id-daħla ta' Shoreham Harbour sa Southwick Canal Lock u t-tarf tal-punent ta' Tarmac Wharf

Xmara Arun

Ix-Xmara Arun 'il fuq minn Littlehampton Pier sa Littlehampton Marina

Ix-Xmara Ouse (Sussex) Newhaven

Ix-Xmara Ouse minn linja mpinġija tul il-mollijiet tad-daħla ta' Newhaven Harbour sat-tarf tat-tramuntana ta' North Quay

Brighton

Il-port fuq in-naħa ta' barra ta' Brighton Marina sa linja mit-tarf tan-nofsinhar ta' West Quay sat-tarf tat-tramuntana ta' South Quay

Chichester

Sa linja mpinġija bejn Eastoke Point u l-kampnar tal-knisja, West Wittering u lejn il-baħar mill-ilmijiet taż-Żona 3

Langstone Harbour

Sa linja mpinġija bejn Eastney Point u Gunner Point

Portsmouth

Sa linja mpinġija tul id-daħla tal-port minn Port Blockhouse sar-Round Tower

Bembridge, Isle of Wight

Ġewwa Brading Harbour

Cowes, Isle of Wight

Ir-Xmara Medina sa linja mill-Breakwater Light fuq ix-xatt tal-lvant sal-House Light fuq ix-xatt tal-punent

Southampton

Sa linja minn Calshot Castle sa Hook Beacon

Xmara Beaulieu

Fix-Xmara Beaulieu mhux fil-lvant ta' linja tramuntana/nofsinhar minn Inchmery House

Keyhaven Lake

Sa linja mpinġija lejn it-tramuntana minn Hurst Point Low Light sa Keyhaven Marshes

Christchurch

The Run

Poole

Sal-linja taċ-Chain Ferry bejn Sandbanks u South Haven Point

Exeter

Sa linja lvant-punent minn Warren Point sa l-Inshore Lifeboat Station biswit Checkstone Ledge

Teignmouth

Ġewwa l-Port

Xmara Dart

Sa linja minn Kettle Point sa Battery Point

Xmara Salcombe

Sa linja minn Splat Point sa Limebury Point

Plymouth

Sa linja minn Mount Batten Pier sa Raveness Point minn Drake's Islands; ix-Xmara Yealm sa linja minn Warren Point sa Misery Point

Fowey

Ġewwa l-Port

Falmouth

Sa linja minn St. Anthony Head sa Pendennis Point

Xmara Camel

Sa linja minn Gun Point sa Brea Hill

Xmajjar Taw u Torridge

Sa linja li ġġib 200° mill-fanal fuq Crow Point sal-kosta fi Skern Point

Bridgewater

In-naħa tan-nofsinhar ta' linja lejn il-lvant minn Stert Point (51° 13.0′N)

Xmara Avon (Avon)

Sa linja minn Avonmouth Pier sa Wharf Point, sa Netham Dam

KAPITOLU 2

Żona 3

Ir-Renju tal-Belġju

Maritime Scheldt ('l isfel mill-ankoraġġ miftuħ ta' Antwerp)

Ir-Repubblika Ċeka

Labe: mill-magħluq ta' Ústí nad Labem-Střekov sal-magħluq ta' Lovosice

Lagi artifiċjali: Baška, Brněnská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky, Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny, Plumov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy, Těrlicko, Žermanice

Lag Máchovo

Iż-Żona ta' l-Ilma ta' Velké Žernoseky

Għadajjar: Oleksovice, Svět, Velké Dářko

Lagi tat-tħaffir għar-ramel oħxon: Dolní Benešov, Ostrožná Nová Ves a Tovačov

Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

Danube

Minn Kelheim (km 2 414,72 ) sal-fruntiera Ġermaniża-Awstrijaka

Rhine

Mill-fruntiera Ġermaniża-Sviżżera sal-fruntiera Ġermaniża-Olandiża

Elbe

Mill-bokka tal-kanal Elbe-Seiten sal-limitu inferjuri tal-port ta' Hamburg

Müritz

 

Ir-Repubblika Franċiża

Rhine

Ir-Repubblika ta' l-Ungerija

Danube: minn rkm 1 812 sa rkm 1 433

Danube Moson: minn rkm 14 sa rkm 0

Danube Szentendre: minn rkm 32 sa rkm 0

Danube Ráckeve: minn rkm 58 sa rkm 0

Xmara Tisza: minn rkm 685 sa rkm 160

Xmara Dráva: minn rkm 198 sa rkm 70

Xmara Bodrog: minn rkm 51 sa rkm 0

Xmara Kettős-Körös: minn rkm 23 sa rkm 0

Xmara Hármas-Körös: minn rkm 91 sa rkm 0

Kanal Sió: minn rkm 23 sa rkm 0

Lag Velence

Lag Fertő

Ir-Renju ta' l-Olanda

Rhine

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten Ij, afgesloten Ij, Noordzeekanaal, il-port ta' Ijmuiden, iż-żona tal-port ta' Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordische Kil, Boven Merwede, Waal, Kanal Bijlandsch, Boven Rijn, Pannersdensch Canal, Geldersche Ijssel, Neder Rijn, Lek, Kanal-Amsterdam-Rhine, Veerse Meer, Kanal-Schelde-Rhine sal-bokka fil-Volkerak, Amer, Bergsche Maas, il-Meuse 'l isfel minn Venlo, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (il-lvant mill-port ta' Benelux), Hartelkanaal

Ir-Repubblika ta' l-Awstrija

Danube: mill-fruntiera mal-Ġermanja sal-fruntiera mas-Slovakkja

Inn: mill-bokka sa l-Impjant ta' l-Enerġija ta' Passau-Ingling

Traun: mill-bokka sa km 1,80

Enns: mill-bokka sa km 2,70

March: sa km 6,00

Ir-Repubblika tal-Polonja

Xmara Biebrza mill-estwarju tal-Kanal Augustowski sa l-estwarju tax-xmara Narwia

Xmara Brda mill-kollegament mal-Kanal Bydgoski f'Bydgoszcz sa l-estwarju tax-xmara Wisła

Xmara Bug mill-estwarju tax-xmara Muchawiec sa l-estwarju tax-Xmara Narwia

Lag Dąbie sal-fruntiera ma' l-ilmijiet tal-baħar interni

Kanal Augustowski mill-kollegament max-xmara Biebrza sal-fruntiera ta' l-istat, flimkien mal-lagi li jinsabu tul ir-rotta ta' dan il-Kanal

Kanal Bartnicki mil-Lag Ruda Woda sal-Lag Bartężek, flimkien mal-Lag Bartężek

Kanal Bydgoski

Kanal Elbląski mil-Lag Druzno sal-Lag Jeziorak u l-Lag Szeląg Wielki, flimkien ma' dawn il-lagi u mal-lagi fuq ir-rotta tal-Kanal, u passaġġ separat fid-direzzjoni ta' Zalewo mill-Lag Jeziorak sal-Lag Ewingi, inklużi

Kanal Gliwicki flimkien mal-Kanal Kędzierzyński

Kanal Jagielloński mill-kollegament max-Xmara Elbląg sax-xmara Nogat

Kanal Łączański

Kanal Ślesiński mal-lagi li jinsabu tul ir-rotta ta' dan il-Kanal u l-Lag Gopło

Kanal Żerański

Xmara Martwa Wisła mix-xmara Wisła fi Przegalina sal-fruntiera ma' l-ilmijiet tal-baħar interni

Xmara Narew mill-estwarju tax-xmara Biebrza sa l-estwarju tax-xmara Wisła, flimkien mal-Lag Zegrzyński

Xmara Nogat mix-xmara Wisła sa l-estwarju tal-Laguna ta' Wisła

Xmara Noteć (in-naħa ta' fuq) mill-Lag Gopło sal-kollegament mal-Kanal Górnonotecki u l-Kanal Górnonotecki u x-xmara Noteć (in-naħa ta' isfel) mill-kollegament tal-Kanal ta' Bydgoski sa l-estwarju tax-xmara Warta

Xmara Nysa Łużycka minn Gubin sa l-estwarju għax-xmara Odra

Xmara Odra mill-belt ta' Racibórz sal-kollegament max-Xmara Odra tal-Lvant li ddur fix-Xmara Regalica minn Piercing Klucz-Ustowo, flimkien ma' dik ix-xmara u l-fergħat tagħha sal-Lag Dąbie kif ukoll passaġġ separat tax-Xmara Odra mill-magħluq ta' Opatowice sal-magħluq fil-belt ta' Wrocław

Xmara Odra tal-Punent minn diga f'Widuchowa (704,1 km tax-Xmara Odra) sa fruntiera ma' l-ilmijiet tal-baħar interni, flimkien mal-fergħat laterali kif ukoll il-Piercing Klucz-Ustowo li tgħaqqad ix-Xmara Odra tal-Lvant max-Xmara Odra tal-Punent

Xmara Parnica u l-Piercing Parnicki mix-Xmara Odra tal-Punent sa fruntiera ma' l-ilmijiet tal-baħar interni

Xmara Pisa mil-Lag Roś sa l-estwarju tax-Xmara Narew

Xmara Szkarpawa mix-Xmara Wisła sa l-estwarju tal-Laguna ta' Wisła

Xmara Warta mil-Lag ta' Ślesiński sa l-estwarju tax-Xmara Odra

Sistema ta' Wielkie Jeziora Mazurskie li jinkludi l-lagi kkollegati bix-xmajjar u l-kanali li jiffurmaw rotta ewlenija mil-Lag Roś (inkluż) f'Pisz sal-Kanal Węgorzewski (inkluż dak il-kanal) f'Węgorzewo, flimkien mal-Lagi: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty u Święcajty, flimkien mal-Kanal Giżycki u l-Kanal Niegociński u l-Kanal Piękna Góra, u passaġġ separat tal-Lag Ryńskie (inkluż) f'Ryn sal-Lag Nidzkie (sa 3 km, li jifforma fruntiera mar-riżerva naturali tal-“Lag Nidzkie”), flimkien mal-Lagi: Bełdany, Guzianka Mała u Guzianka Wielka

Xmara Wisła mill-estwarju tax-Xmara Przemsza sal-kollegament mal-Kanal Łączański kif ukoll mill-estwarju ta' dak il-Kanal fi Skawina sa l-estwarju tax-Xmara Wisła sal-Bajja ta' Gdańsk, bl-esklużjoni tal-Ġibjun ta' Włocławski

Repubblika Slovakka

Danube: minn Devín (rkm 1 880,26) sal-fruntiera Slovakka-Ungeriża

Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

L-ISKOZJA

Leith (Edimburgu)

'Il ġewwa mill-brejkwoters

Glasgow

Strathclyde Loch

Crinan Canal

Crinan sa Ardrishaig

Caledonian Canal

Is-sezzjonijiet tal-kanal

IRLANDA TA' FUQ

Xmara Lagan

Lagan Weir sa Stranmillis

IL-LVANT TA' L-INGILTERRA

Xmara Wear (mhux tal-marea)

Old Railway Bridge, Durham sa Prebends Bridge, Durham

Xmara Tees

'Il fuq minn Tees Barrage

Grimsby Dock

Ġewwa l-magħluq

Immingham Dock

Ġewwa l-magħluq

Hull Docks

Ġewwa l-magħluq

Boston Dock

Ġewwa l-magħluq

Aire and Calder Navigation

Goole Docks sa Leeds; fejn jiltaqa' ma' Leeds-Liverpool Canal; Bank Dole Junction sa Selby (Xmara Ouse Lock); Castleford Junction sa Wakefield (Falling Lock)

Xmara Ancholme

Ferriby Sluice sa Brigg

Calder and Hebble Canal

Wakefield (Falling Lock) sa Broadcut Top Lock

Xmara Foss

Minn (Blue Bridge) Junction max-Xmara Ouse sa Monk Bridge

Fossdyke Canal

Fejn jiltaqa' max-Xmara Trent sa Brayford Pool

Goole Dock

Ġewwa l-kanċelli tal-magħluq

Hornsea Mere

Il-kanal kollu

Xmara Hull

Minn Struncheon Hill Lock sa Beverley Beck

Market Weighton Canal

River Humber Lock sa Sod Houses Lock

New Junction Canal

Il-kanal kollu

Xmara Ouse

Minn Naburn Lock sa Nun Monkton

Sheffield and South Yorkshire Canal

Keadby Lock sa Tinsley Lock

Xmara Trent

Cromwell Lock sa Shardlow

Xmara Witham

Boston Sluice sa Brayford Poole (Lincoln)

WALES U L-PUNENT TA' L-INGILTERRA

Xmara Severn

'Il fuq minn Llanthony u Maisemore Weirs

Xmara Wye

'Il fuq minn Monmouth

Cardiff

Roath Park Lake

Port Talbot

Ġewwa l-baċiri magħluqa

Swansea

Ġewwa l-baċiri magħluqa

Xmara Dee

'Il fuq mill-punt ta' l-estrazzjoni ta' l-ilma ta' Barrelwell Hill

Xmara Mersey

Il-baċiri (minbarra l-Baċir ta' Seaforth)

Xmara Lune

'Il fuq mill-baċir ta' Glasson

Xmara Avon (Midland)

Tewkesbury Lock sa Evesham

Gloucester

Gloucester City Docks Gloucester/Sharpness Canal

Hollingworth Lake

Il-lag kollu

Manchester Ship Canal

Il-kanal kollu u l-Baċiri ta' Salford inkluża x-Xmara Irwell

Pickmere Lake

Il-lag kollu

Xmara Tawe

Bejn Sea Barrage/Marina u l-Istadju ta' l-Atletika ta' Morfa

Rudyard Lake

Il-lag kollu

Xmara Weaver

'L isfel minn Northwich

IN-NOFSINHAR TA' L-INGILTERRA

Xmara Nene

Wisbech Cut u x-Xmara Nene sa Dog-in-a-Doublet Lock

Xmara Great Ouse

Kings Lynn Cut u x-Xmara Great Ouse taħt il-Pont ta' West Lynn Road

Yarmouth

L-Estwarju tax-Xmara Yare minn linja mpinġija tul it-trufijiet tal-mollijiet tad-daħla tat-tramuntana u tan-nofsinhar, inkluż Breydon Water

Lowestoft

Il-Port ta' Lowestoft taħt il-Magħluq ta' Mutford sa linja mpinġija tul il-mollijiet tad-daħla tal-port ta' barra

Xmajjar Alde u Ore

'Il fuq mid-daħla tax-Xmara Ore sa Westrow Point

Xmara Deben

'Il fuq mid-daħla tax-Xmara Deben sa Felixstowe Ferry

Xmara Orwell u Xmara Stour

Minn linja mpinġija minn Fagbury Point sa Shotley Point fuq ix-Xmara Orwell sal-Baċir ta' Ipswich; u minn linja mpinġija tramuntana/nofsinhar minn Erwarton Ness fuq ix-Xmara Stour sa Manningtree

Chelmer & Blackwater Canal

In-naħa tal-lvant tal-Magħluq ta' Beeleigh

Xmara Thames u t-tributarji tagħha

Ix-Xmara Thames 'il fuq mill-Magħluq ta' Teddington sa Oxford

Xmara Adur u Southwick Canal

Xmara Adur 'il fuq mit-tarf tal-punent ta' Tarmac Wharf, u ġewwa Southwick Canal

Xmara Arun

Xmara Arun 'il fuq minn Littlehampton Marina

Xmara Ouse (Sussex) Newhaven

Xmara Ouse 'il fuq mit-tarf tat-tramuntana ta' North Quay

Bewl Water

Il-lag kollu

Grafham Water

Il-lag kollu

Rutland Water

Il-lag kollu

Thorpe Park Lake

Il-lag kollu

Chichester

In-naħa tal-lvant ta' linja li tgħaqqad Cobnor Point u Chalkdock Point

Christchurch

Ġewwa l-port ta' Christchurch iżda mhux the Run

Exeter Canal

Il-kanal kollu

Xmara Avon (Avon)

Bristol City Docks

Netham Dam sa Pulteney Weir

KAPITOLU 3

Żona 4

Ir-Renju tal-Belġju

Ir-rettikolat Belġjan kollu minbarra l-passaġġi fuq l-ilma fiż-Żona 3

Ir-Repubblika Ċeka

Il-passaġġi fuq l-ilma l-oħra kollha mhux elenkati fiż-Żoni 1, 2 u 3

Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

Il-passaġġi fuq l-ilma interni kollha minbarra dawk fiż-Żoni 1, 2 u 3

Ir-Repubblika Franċiża

Ir-rettikolat kollu Franċiż minbarra l-passaġġi fuq l-ilma fiż-Żoni 1, 2 u 3

Ir-Repubblika Taljana

Xmara Po: minn Piacenza sal-bokka

Kanal Milan-Cremona, Xmara Po: l-aħħar ġibda ta' 15 km sal-Po

Xmara Mincio: minn Mantova, Governolo sal-Po

Il-passaġġ fuq l-ilma ta' Ferrara: mill-Po (Pontelagoscuro), Ferrara sa Porto Garibaldi

Il-kanali ta' Brondolo u Valle: mill-lvant tal-Po sal-laguna ta' Venezja

Il-kanal Fissero — Tartaro — Canalbianco: minn Adria sal-lvant tal-Po

Il-kosta Venezjana: mil-laguna ta' Venezja sa Grado

Ir-Repubblika tal-Litwanja

Ir-rettikolat kollu tal-Litwanja

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

Moselle

Ir-Repubblika ta' l-Ungerija

Il-passaġġi fuq l-ilma l-oħra kollha mhux elenkati fiż-Żoni 2 u 3

Ir-Renju ta' l-Olanda

Ix-xmajjar, il-kanali u l-ibħra interni l-oħra kollha mhux elenkati fiż-Żoni 1, 2 u 3

Ir-Repubblika ta' l-Awstrija

Thaya: sa Bernhardsthal

March: 'il fuq minn km 6,00

Ir-Repubblika tal-Polonja

Il-passaġġi fuq l-ilma l-oħra kollha mhux elenkati fiż-Żoni 1, 2 u 3

Ir-Repubblika Slovakka

Il-passaġġi fuq l-ilma l-oħra kollha mhux elenkati fiż-Żona 3

Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

L-ISKOZJA

Ratho and Linlithgow Union Canal

Il-kanal kollu

Glasgow

Forth and Clyde Canal

Monkland Canal, is-sezzjonijiet Faskine u Drumpellier

Hogganfield Loch

IL-LVANT TA' L-INGILTERRA

Xmara Ancholme

Brigg sa Harram Hill Lock

Calder and Hebble Canal

Broadcut Top Lock sa Sowerby Bridge

Chesterfield Canal

West Stockwith sa Worksop

Cromford Canal

Il-kanal kollu

Xmara Derwent

Minn fejn tiltaqa' max-Xmara Ouse sa Stamford Bridge

Driffield Navigation

Minn Struncheon Hill Lock sa Great Driffield

Erewash Canal

Trent Lock sa Langley Mill Lock

Huddersfield Canal

Minn fejn jiltaqa' ma' Calder u Hebble f'Coopers Bridge sa Huddersfield Narrow Canal f'Huddersfield

Bejn Ashton-Under-Lyne u Huddersfield

Leeds and Liverpool Canal

Minn Leeds River Lock sa Skipton Wharf

Light Water Valley Lake

Il-lag kollu

The Mere, Scarborough

Il-lag kollu

Xmara Ouse

'Il fuq minn Nun Monkton Pool

Pocklington Canal

Minn fejn jiltaqa' max-Xmara Derwent sa Melbourne Basin

Sheffield and South Yorkshire Canal

Tinsley Lock sa Sheffield

Xmara Soar

Trent Junction sa Loughborough

Trent and Mersey Canal

Shardlow sa Dellow Lane Lock

Xmara Ure u Ripon Canal

Minn fejn tiltaqa' max-Xmara Ouse sa Ripon Canal (Ripon Basin)

Ashton Canal

Il-kanal kollu

WALES U L-PUNENT TA' L-INGILTERRA

Xmara Avon (Midland)

'Il fuq minn Evesham

Birmingham Canal Navigation

Il-kanal kollu

Birmingham and Fazeley Canal

Il-kanal kollu

Coventry Canal

Il-kanal kollu

Grand Union Canal (minn Napton Junction sa Birmingham u Fazeley)

Is-sezzjoni kollha tal-kanal

Kennet and Avon Canal (Bath sa Newbury)

Is-sezzjoni kollha tal-kanal

Lancaster Canal

Il-kanal kollu

Leeds and Liverpool Canal

Il-kanal kollu

Llangollen Canal

Il-kanal kollu

Caldon Canal

Il-kanal kollu

Peak Forest Canal

Il-kanal kollu

Macclesfield Canal

Il-kanal kollu

Monmouthshire and Brecon Canal

Il-kanal kollu

Montgomery Canal

Il-kanal kollu

Rochdale Canal

Il-kanal kollu

Swansea Canal

Il-kanal kollu

Neath & Tennant Canal

Il-kanal kollu

Shropshire Union Canal

Il-kanal kollu

Staffordshire and Worcester Canal

Il-kanal kollu

Stratford-upon-Avon Canal

Il-kanal kollu

Xmara Trent

Ix-xmara kollha

Trent and Mersey Canal

Il-kanal kollu

Xmara Weaver

'Il fuq minn Northwich

Worcester and Birmingham Canal

Il-kanal kollu

IN-NOFSINHAR TA' L-INGILTERRA

Xmara Nene

'Il fuq minn Dog-in-a-Doublet Lock

Xmara Great Ouse

Kings Lynn 'il fuq mill-Pont ta' West Lynn Road; ix-Xmara Great Ouse u l-passaġġi fuq l-ilma kollha ta' Fenland konnessi magħha inkluża x-Xmara Cam u Middle Level Navigation

The Norfolk and Suffolk Broads

Ix-xmajjar, xmajjar wiesgħa, kanali u passaġġi fuq l-ilma navigabbli kollha, tal-marea u mhux, ġewwa n-Norfolk and Suffolk Broads inklużi l-Oulton Broad, u x-Xmajjar Waveney, Yare, Bure, Ant u Thurne ħlief kif speċifikat għal Yarmouth u Lowestoft

Xmara Blyth

Ix-Xmara Blyth, id-daħla sa Blythburgh

Xmajjar Alde u Ore

Fuq ix-Xmara Alde 'il fuq minn Westrow Point

Xmara Deben

Xmara Deben 'il fuq minn Felixstowe Ferry

Xmara Orwell u Xmara Stour

Il-passaġġi fuq l-ilma kollha fuq ix-Xmara Stour 'il fuq minn Manningtree

Chelmer & Blackwater Canal

In-naħa tal-punent ta' Beeleigh Lock

Xmara Thames u t-tributarji tagħha

Ix-Xmara Stort u x-Xmara Lee 'l fuq minn Bow Creek; Grand Union Canal 'il fuq mill-Magħluq ta' Brentford u Regents Canal 'il fuq minn Limehouse Basin u l-kanali kollha kollegati; ix-Xmara Wey 'il fuq minn Thames Lock; Kennet and Avon Canal; ix-Xmara Thames 'il fuq minn Oxford; Oxford Canal

Xmara Medway u s-Swale

Ix-Xmara Medway 'il Fuq minn Allington Lock

Xmara Stour (Kent)

Ix-Xmara Stour 'il fuq mill-inżul fi Flagstaff Reach

Il-Port ta' Dover

Il-port kollu

Xmara Rother

Ix-Xmara Rother u r-Royal Military Canal 'il fuq minn Scots Float Sluice u x-Xmara Brede 'il fuq mill-magħluq tad-daħla

Brighton

Il-port ta' ġewwa ta' Brighton Marina 'l fuq mill-magħluq

Wickstead Park Lake

Il-lag kollu

Kennet and Avon Canal

Il-kanal kollu

Grand Union Canal

Il-kanal kollu

Xmara Avon (Avon)

'Il fuq minn Pulteney Weir

Bridgewater Canal

Il-kanal kollu


(*)  Fil-każ ta' bastimenti li l-port tagħhom ikun xi mkien ieħor, għandu jittieħed kont ta' l-Artikolu 32 tat-Trattat ta' Ems-Dollart tat-8 ta' April 1960 (BGBl. 1963 II p. 602).

ANNESS II

REKWIŻITI TEKNIĊI MINIMI APPLIKABBLI GĦAL BASTIMENTI FIL-PASSAĠĠI FUQ L-ILMA INTERNI TAŻ-ŻONI 1, 2, 3 U 4

WERREJ

PARTI I 38
KAPITOLU 1 38
ĠENERALI 38

Artikolu 1.01 —

Definizzjonijiet 38

Artikolu 1.02 —

(Jitħalla vojt) 42

Artikolu 1.03 —

(Jitħalla vojt) 42

Artikolu 1.04 —

(Jitħalla vojt) 42

Artikolu 1.05 —

(Jitħalla vojt) 42

Artikolu 1.06 —

Ħtiġiet temporanji 42

Artikolu 1.07 —

Struzzjonijiet amministrattivi 42
KAPITOLU 2 42
PROĊEDURA 42

Artikolu 2.01 —

Kummissjonijiet ta' ispezzjoni 42

Artikolu 2.02 —

Talba għal ispezzjoni 43

Artikolu 2.03 —

Il-preżentazzjoni ta' l-inġenju għall-ispezzjoni 43

Artikolu 2.04 —

(Jitħalla vojt) 43

Artikolu 2.05 —

Iċ-ċertifikat Komunitarju proviżorju 43

Artikolu 2.06 —

Il-validità taċ-ċertifikat Komunitarju 44

Artikolu 2.07 —

Id-dettalji fiċ-ċertifikat Komunitarju u emendi għalih 44

Artikolu 2.08 —

(Jitħalla vojt) 44

Artikolu 2.09 —

L-ispezzjoni perjodika 44

Artikolu 2.10 —

L-ispezzjoni volontarja 44

Artikolu 2.11 —

(Jitħalla vojt) 44

Artikolu 2.12 —

(Jitħalla vojt) 44

Artikolu 2.13 —

(Jitħalla vojt) 44

Artikolu 2.14 —

(Jitħalla vojt) 45

Artikolu 2.15 —

Spejjeż 45

Artikolu 2.16 —

Informazzjoni 45

Artikolu 2.17 —

Ir-reġistru taċ-ċertifikati Komunitarji 45

Artikolu 2.18 —

In-numru uffiċjali 45

Artikolu 2.19 —

L-ekwivalenzi u d-derogi 45
PARTI II 46
KAPITOLU 3 46
IR-REKWIŻITI TAL-BINI TAL-BASTIMENTI 46

Artikolu 3.01 —

Ħtieġa bażika 46

Artikolu 3.02 —

Is-saħħa u l-istabbiltà 46

Artikolu 3.03 —

Il-Buq 47

Artikolu 3.04 —

Il-kmamar tal-magni u tal-bojler, il-bunkers 47
KAPITOLU 4 48
ID-DISTANZA TA' SIGURTÀ, IL-FREEBOARD U L-MARKI TAL-FUNDAR 48

Artikolu 4.01 —

Id-distanza ta' sigurtà 48

Artikolu 4.02 —

Il-freeboard 48

Artikolu 4.03 —

Il-freeboard minimu 50

Artikolu 4.04 —

Il-marki tal-fundar 50

Artikolu 4.05 —

Il-fundar massimu mgħobbi tal-bastimenti li l-istivi tagħhom mhux dejjem ikunu magħluqa biex jirreżistu r-raxx u t-temp 51

Artikolu 4.06 —

L-iskali tal-fundar 51
KAPITOLU 5 52
IL-MANUVRABBILTÀ 52

Artikolu 5.01 —

Ġenerali 52

Artikolu 5.02 —

It-testijiet tan-navigazzjoni 52

Artikolu 5.03 —

Iż-żona tat-test 52

Artikolu 5.04 —

Il-grad ta' tagħbija tal-bastimenti u l-konvojs waqt it-testijiet tan-navigazzjoni 52

Artikolu 5.05 —

L-użu tal-faċilitajiet abbord għat-test tan-navigazzjoni 52

Artikolu 5.06 —

Veloċità ('il quddiem) preskritta 53

Artikolu 5.07 —

Il-kapaċità ta' waqfien 53

Artikolu 5.08 —

Il-kapaċità ta' mixi b'lura 53

Artikolu 5.09 —

Il-kapaċità għal azzjoni evażiva 53

Artikolu 5.10 —

Il-kapaċità tad-dawran 53
KAPITOLU 6 53
IS-SISTEMA TAT-TMUN 53

Artikolu 6.01 —

Ħtiġiet ġenerali 53

Artikolu 6.02 —

L-unità tat-tħaddim ta' l-apparat tat-tmun 54

Artikolu 6.03 —

L-unità tat-tħaddim ta' l-apparat tat-tmun idrawliku 54

Artikolu 6.04 —

Is-sors ta' l-enerġija 54

Artikolu 6.05 —

Tħaddim manwali 55

Artikolu 6.06 —

Is-sistemi ta' l-iskrun tat-tmun, tal-ġett ta' l-ilma, ta' l-iskrun ċiklojdali u tal-propulsur tal-pruwa 55

Artikolu 6.07 —

It-tagħmir ta' l-indikaturi u s-sorveljanza 55

Artikolu 6.08 —

Ir-regolaturi tar-rata tad-dawran 55

Artikolu 6.09 —

Il-proċedura ta' l-aċċettazzjoni 55
KAPITOLU 7 56
IL-KAMRA TAT-TMUNIER 56

Artikolu 7.01 —

Ġenerali 56

Artikolu 7.02 —

Veduta libera 56

Artikolu 7.03 —

Ir-rekwiżiti ġenerali dwar it-tagħmir tal-kontroll, ta' l-indikazzjoni u tas-sorveljanza 57

Artikolu 7.04 —

Ir-rekwiżiti speċifiċi dwar it-tagħmir tal-kontroll, ta' l-indikazzjoni u tas-sorveljanza tal-magni ewlenin u tas-sistema tat-tmun 57

Artikolu 7.05 —

Id-dwal tan-navigazzjoni, is-sinjali tad-dawl u s-sinjali tal-ħoss 58

Artikolu 7.06 —

L-istallazzjonijiet tar-radar u l-indikaturi tar-rata tad-dawran 58

Artikolu 7.07 —

Is-sistemi ta' telefonija bir-radju għal bastimenti bi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda 59

Artikolu 7.08 —

Faċilitajiet ta' komunikazzjoni interna abbord 59

Artikolu 7.09 —

Is-sistema ta' l-allarm 59

Artikolu 7.10 —

It-tisħin u l-ventilazzjoni 59

Artikolu 7.11 —

It-tagħmir li jħaddem l-ankra tal-poppa 59

Artikolu 7.12 —

Il-kmamar tat-tmunier li jitreġġgħu lura 59

Artikolu 7.13 —

Dħul fiċ-ċertifikat Komunitarju għal bastimenti bi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda 60
KAPITOLU 8 60
ID-DISINN TAL-MAGNA 60

Artikolu 8.01 —

Ġenerali 60

Artikolu 8.02 —

It-tagħmir tas-sigurtà 60

Artikolu 8.03 —

L-impjant ta' l-enerġija 60

Artikolu 8.04 —

Is-sistema ta' l-egżost tal-magna 61

Artikolu 8.05 —

It-tankijiet tal-karburant, il-pajpijiet u l-aċċessorji 61

Artikolu 8.06 —

Il-ħażna taż-żejt tal-lubrikazzjoni, il-pajpijiet u l-aċċessorji 62

Artikolu 8.07 —

Il-ħażna taż-żjut użati fis-sistemi tat-trasmissjoni ta' l-enerġija, is-sistemi tal-kontroll u l-attivazzjoni u s-sistemi tat-tisħin, il-pajpijiet u l-aċċessorji 62

Artikolu 8.08 —

Is-sistemi tal-pompi tas-sentina u tad-drenaġġ 63

Artikolu 8.09 —

L-imħażen ta' l-ilma biż-żejt u taż-żejt użat 64

Artikolu 8.10 —

Il-ħsejjes li joħorġu mill-bastimenti 64

KAPITOLU 8a

(Jitħalla vojt) 64
KAPITOLU 9 64
IT-TAGĦMIR TA' L-ELETTRIKU 64

Artikolu 9.01 —

Ġenerali 64

Artikolu 9.02 —

Is-sistemi tal-provvista ta' l-elettriku 65

Artikolu 9.03 —

Protezzjoni kontra l-kuntatt fiżiku, l-intrużjoni ta' oġġetti solidi u d-dħul ta' l-ilma 65

Artikolu 9.04 —

Il-Protezzjoni minn xi splużjoni 66

Artikolu 9.05 —

L-ertjar 66

Artikolu 9.06 —

Il-vultaġġi massimi permissibbli 66

Artikolu 9.07 —

Is-sistemi ta' distribuzzjoni 67

Artikolu 9.08 —

Il-kollegament max-xatt u ma' networks oħra esterni 67

Artikolu 9.09 —

Il-provvista ta' elettriku lil inġenji oħra 68

Artikolu 9.10 —

Il-ġeneraturi u l-muturi 68

Artikolu 9.11 —

L-akkumulaturi 68

Artikolu 9.12 —

L-istallazzjonijiet tad-distribuzzjoni ta' l-elettriku 69

Artikolu 9.13 —

Salvaviti ta' emerġenza 70

Artikolu 9.14 —

It-tagħmir ta' l-istallazzjoni 70

Artikolu 9.15 —

Cables 70

Artikolu 9.16 —

L-istallazzjonijiet tad-dwal 71

Artikolu 9.17 —

Id-dwal tan-navigazzjoni 71

Artikolu 9.18 —

(Jitħalla vojt) 71

Artikolu 9.19 —

Is-sistemi ta' l-allarm u tas-sigurtà għat-tagħmir mekkaniku 71

Artikolu 9.20 —

It-tagħmir elettroniku 72

Artikolu 9.21 —

Il-kompatibbiltà elettromanjetika 73
KAPITOLU 10 73
IT-TAGĦMIR 73

Artikolu 10.01 —

It-tagħmir ta' l-ankra 73

Artikolu 10.02 —

Tagħmir ieħor 75

Artikolu 10.03 —

It-tagħmir tat-tifi tan-nar portabbli 76

Artikolu 10.03a —

Is-sistemi tat-tifi tan-nar stallati b'mod permanenti fl-ispazji ta' l-akkomodazzjoni, fil-kmamar tat-tmunier u fl-ispazji tal-passiġġieri 76

Artikolu 10.03b —

Is-sistemi tat-tifi tan-nar stallati b'mod permanenti fil-kmamar tal-magni, fil-kmamar tal-bojlers u fil-kmamar tal-pompi 77

Artikolu 10.04 —

Id-dgħajjes tal-bastiment 81

Artikolu 10.05 —

Il-bagi u l-ġkieket tas-salvataġġ 81
KAPITOLU 11 81
IS-SIGURTÀ FIL-POSTIJIET TAX-XOGĦOL 81

Artikolu 11.01 —

Ġenerali 81

Artikolu 11.02 —

Il-protezzjoni kontra l-waqgħat 81

Artikolu 11.03 —

Id-daqsijiet tal-postijiet tax-xogħol 82

Artikolu 11.04 —

Il-gverti tal-ġnub 82

Artikolu 11.05 —

L-aċċess għall-postijiet tax-xogħol 82

Artikolu 11.06 —

Il-ħruġ u l-ħruġ ta' l-emerġenza 83

Artikolu 11.07 —

Is-slielem, it-taraġ u t-tagħmir simili 83

Artikolu 11.08 —

L-ispazji ta' ġewwa 83

Artikolu 11.09 —

Il-protezzjoni kontra l-ħsejjes u l-vibrazzjoni 83

Artikolu 11.10 —

L-għati tal-bokkaporti 83

Artikolu 11.11 —

Il-Vinċijiet 84

Artikolu 11.12 —

Krejnijiet 84

Artikolu 11.13 —

Il-ħażna tal-likwidi li jaqbdu 85
KAPITOLU 12 85
AKKOMODAZZJONI 85

Artikolu 12.01 —

Ġenerali 85

Artikolu 12.02 —

Ħtiġiet speċjali ta' tfassil għall-akkomodazzjoni 86

Artikolu 12.03 —

L-istallazzjonijiet sanitarji 86

Artikolu 12.04 —

Il-kċejjen 87

Artikolu 12.05 —

L-ilma tax-xorb 87

Artikolu 12.06 —

It-tisħin u l-ventilazzjoni 88

Artikolu 12.07 —

Stallazzjonijiet oħra ta' l-akkomodazzjoni 88
KAPITOLU 13 88
IT-TISĦIN, IT-TISJIR U T-TKESSIĦ PERMEZZ TAL-KARBURANT IT-TAGĦMIR 88

Artikolu 13.01 —

Ġenerali 88

Artikolu 13.02 —

L-użu ta' karburanti likwidi, tagħmir imħaddem biż-żejt 88

Artikolu 13.03 —

Il-fuklari tal-berner taż-żejt bil-vaporizzazzjoni u apparati tat-tisħin tal-berner taż-żejt bl-atomizzazzjoni 89

Artikolu 13.04 —

Il-fuklari tal-berner taż-żejt bil-vaporizzazzjoni 89

Artikolu 13.05 —

L-apparati tat-tisħin tal-berner taż-żejt bl-atomizzazzjoni 89

Artikolu 13.06 —

L-apparati tat-tisħin bl-arja sfurzata 89

Artikolu 13.07 —

It-tisħin bil-karburant solidu 90
KAPITOLU 14 90
L-ISTALLAZZJONIJIET TAL-GASS LIKWIFIKAT GĦAL SKOPIJIET DOMESTIĊI 90

Artikolu 14.01 —

Ġenerali 90

Artikolu 14.02 —

L-istallazzjonijiet 90

Artikolu 14.03 —

Il-kontenituri 91

Artikolu 14.04 —

Il-post u l-arranġament ta' l-unitajiet tal-provvista 91

Artikolu 14.05 —

Il-kontenituri ta' riżerva u dawk vojti 91

Artikolu 14.06 —

Ir-regolaturi tal-pressjoni 91

Artikolu 14.07 —

Il-pressjoni 92

Artikolu 14.08 —

Il-pajpijiet u t-tubi flessibbli 92

Artikolu 14.09 —

Is-sistema ta' distribuzzjoni 92

Artikolu 14.10 —

L-apparati li jikkunsmaw il-gass u l-istallazzjoni tagħhom 92

Artikolu 14.11 —

Il-ventilazzjoni u l-evakwazzjoni tal-gassijiet tal-kombustjoni 93

Artikolu 14.12 —

Ir-rekwiżiti tat-tħaddim u tas-sigurtà 93

Artikolu 14.13 —

It-test ta' l-aċċettazzjoni 93

Artikolu 14.14 —

It-testijiet 93

Artikolu 14.15 —

L-attestazzjoni 94
KAPITOLU 15 94
ĦTIĠIET SPEĊIFIĊI APPLIKABBLI GĦALL-BASTIMENTI TAL-PASSIĠĠIERI 94

Artikolu 15.01 —

Dispożizzjonijiet ġenerali 94

Artikolu 15.02 —

Il-bwieq tal-bastimenti 94

Artikolu 15.03 —

L-Istabbiltà 96

Artikolu 15.04 —

Id-distanza ta' sigurtà u l-freeboard 100

Artikolu 15.05 —

In-numru massimu permess ta' passiġġieri 101

Artikolu 15.06 —

Il-kmamar u ż-żoni tal-passiġġieri 101

Artikolu 15.07 —

Is-sistema tal-propulsjoni 104

Artikolu 15.08 —

It-tagħmir tas-sigurtà 104

Artikolu 15.09 —

It-tagħmir tas-salvataġġ 105

Artikolu 15.10 —

It-tagħmir ta' l-elettriku 106

Artikolu 15.11 —

Il-protezzjoni kontra n-nar 107

Artikolu 15.12 —

It-tifi tan-nar 111

Artikolu 15.13 —

L-organizzazzjoni tas-sigurtà 112

Artikolu 15.14 —

Il-faċilitajiet tal-ġbir u r-rimi ta' l-ilma tad-drenaġġ 113

Artikolu 15.15 —

Derogi għal ċerti bastimenti tal-passiġġieri 113
KAPITOLU 15a 114
ĦTIĠIET SPEĊIFIĊI GĦALL-BASTIMENTI TAL-PASSIĠĠIERI BIL-QLUGĦ 114

Artikolu 15a.01 —

L-applikazzjoni tal-Parti II 114

Artikolu 15a.02 —

Eċċezzjonijiet għal ċerti bastimenti tal-passiġġieri bil-qlugħ 115

Artikolu 15a.03 —

Ir-rekwiżiti ta' stabbiltà għall-bastimenti bil-qlugħ 115

Artikolu 15a.04 —

Ir-rekwiżiti tal-bini tal-bastimenti u r-rekwiżiti mekkaniċi 115

Artikolu 15a.05 —

L-armar ta' l-arbli u l-ħbula b'mod ġenerali 116

Artikolu 15a.06 —

L-arbulatura b'mod ġenerali 116

Artikolu 15a.07 —

Dispożizzjonijiet speċjali għall-arbli 116

Artikolu 15a.08 —

Dispożizzjonijiet speċjali għall-arbli tal-gabja 117

Artikolu 15a.09 —

Dispożizzjonijiet speċjali għall-pupressi 118

Artikolu 15a.10 —

Dispożizzjonijiet speċjali tal-bsaten tal-flokk 118

Artikolu 15a.11 —

Dispożizzjonijiet speċjali għall-bomi l-kbar 118

Artikolu 15a.12 —

Dispożizzjonijiet speċjali għall-gaffi 119

Artikolu 15a.13 —

Dispożizzjonijiet ġenerali għall-armar wieqaf u dak korrenti 119

Artikolu 15a.14 —

Dispożizzjonijiet speċjali għall-armar wieqaf 119

Artikolu 15a.15 —

Dispożizzjonijiet speċjali għall-armar korrenti 120

Artikolu 15a.16 —

It-tagħmir u partijiet ta' l-armar 121

Artikolu 15a.17 —

Il-qlugħ 122

Artikolu 15a.18 —

It-tagħmir 122

Artikolu 15a.19 —

L-ittestjar 122
KAPITOLU 16 122
ĦTIĠIET SPEĊIFIĊI APPLIKABBLI GĦALL-INĠENJI MAĦSUBA LI JIFFURMAW PARTI MINN KONVOJ IMBUTTAT JEW IRMUNKAT JEW MINN FORMAZZJONI ĠENB MA' ĠENB 122

Artikolu 16.01 —

L-inġenji adatti biex jimbuttaw 122

Artikolu 16.02 —

L-inġenji adatti biex jiġu mbuttati 123

Artikolu 16.03 —

L-inġenji adatti biex imexxu formazzjonijiet ġenb ma' ġenb 123

Artikolu 16.04 —

L-inġenji adatti biex jiġu mmexxija f'konvojs 123

Artikolu 16.05 —

L-inġenji adatti għall-irmunkar 123

Artikolu 16.06 —

It-testijiet ta' navigazzjoni fuq konvojs 124

Artikolu 16.07 —

Dħul fuq iċ-ċertifikat Komunitarju 124
KAPITOLU 17 124
ĦTIĠIET SPEĊIFIĊI APPLIKABBLI GĦAT-TAGĦMIR LI JGĦUM F'WIĊĊ L-ILMA 124

Artikolu 17.01 —

Ġenerali 124

Artikolu 17.02 —

Derogi 124

Artikolu 17.03 —

Ħtiġiet oħra 125

Artikolu 17.04 —

Id-distanza ta' sigurtà residwa 125

Artikolu 17.05 —

Il-freeboard residwu 125

Artikolu 17.06 —

It-test ta' l-istabbiltà laterali 126

Artikolu 17.07 —

Il-konferma ta' l-istabbiltà 126

Artikolu 17.08 —

Il-konferma ta' l-istabbiltà fil-każ ta' freeboard residwu mnaqqas 127

Artikolu 17.09 —

Il-marki tal-fundar u l-iskali tal-fundar 128

Artikolu 17.10 —

It-tagħmir li jżomm f'wiċċ l-ilma mingħajr konferma ta' l-istabbiltà 128
KAPITOLU 18 128
ĦTIĠIET SPEĊIFIĊI APPLIKABBLI GĦALL-INĠENJI FUQ SIT TAX-XOGĦOL 128

Artikolu 18.01 —

Il-kondizzjonijiet tat-tħaddim 128

Artikolu 18.02 —

L-applikazzjoni tal-Parti II 128

Artikolu 18.03 —

Derogi 128

Artikolu 18.04 —

Id-distanza ta' sigurtà u l-freeboard 129

Artikolu 18.05 —

Id-dgħajjes tal-bastiment 129
KAPITOLU 19 129
ĦTIĠIET SPEĊIFIĊI APPLIKABBLI GĦALL-BASTIMENTI STORIĊI (Jitħalla vojt) 129
KAPITOLU 19a 129
ĦTIĠIET SPEĊIFIĊI APPLIKABBLI GĦAL BRAKEN TAL-KANAL (Jitħalla vojt) 129
KAPITOLU 19b 129
ĦTIĠIET SPEĊIFIĊI APPLIKABBLI GĦALL-BASTIMENTI LI JINNAVIGAW FIL-PASSAĠĠI FUQ L-ILMA TAŻ-ŻONA 4 129

Artikolu 19b.01 —

L-applikazzjoni tal-Kapitolu 4 129
KAPITOLU 20 129
ĦTIĠIET SPEĊIFIĊI APPLIKABBLI GĦALL-BASTIMENTI LI JBAĦĦRU (Jitħalla vojt) 129
KAPITOLU 21 129
ĦTIĠIET SPEĊIFIĊI APPLIKABBLI GĦALL-INĠENJI TAD-DIVERTIMENT 129

Artikolu 21.01 —

Ġenerali 129

Artikolu 21.02 —

L-applikazzjoni tal-Parti II 130

Artikolu 21.03 —

(Jitħalla vojt) 130
KAPITOLU 22 131
L-ISTABBILTÀ TAL-BASTIMENTI LI JĠORRU L-CONTAINERS 131

Artikolu 22.01 —

Ġenerali 131

Artikolu 22.02 —

Il-kondizzjonijiet tal-limitu u l-metodu tal-kalkolu għall-konferma ta' l-istabbiltà għat-trasport ta' containersmhux marbuta 131

Artikolu 22.03 —

Il-kondizzjonijiet tal-limitu u l-metodu tal-kalkolu għall-konferma ta' l-istabbiltà għat-trasport ta' containersmarbuta 133

Artikolu 22.04 —

Il-proċedura għall-valutazzjoni ta' l-istabbiltà abbord 134
KAPITOLU 22a 134
ĦTIĠIET SPEĊIFIĊI APPLIKABBLI GĦALL-INĠENJI ITWAL MINN 110 M 134

Artikolu 22a.01 —

L-applikazzjoni tal-Parti I 134

Artikolu 22a.02 —

L-applikazzjoni tal-Parti II 134

Artikolu 22a.03 —

Ir-robustezza 134

Artikolu 22a.04 —

Il-kapaċità ta' żamma f'wiċċ l-ilma u l-istabbiltà 134

Artikolu 22a.05 —

Ħtiġiet oħra 135

Artikolu 22a.06 —

L-applikazzjoni tal-Parti IV fil-każ ta' modifika 136
KAPITOLU 22b 136
ĦTIĠIET SPEĊIFIĊI APPLIKABBLI GĦALL-BASTIMENTI TA' VELOĊITÀ GĦOLJA 136

Artikolu 22b.01 —

Ġenerali 136

Artikolu 22b.02 —

L-applikazzjoni tal-Parti I 137

Artikolu 22b.03 —

L-applikazzjoni tal-Parti II 137

Artikolu 22b.04 —

Il-postijiet bil-qiegħda u ċ-ċinturini tas-sigurtà 137

Artikolu 22b.05 —

Il-freeboard 137

Artikolu 22b.06 —

Il-kapaċità ta' żamma f'wiċċ l-ilma, l-istabbiltà u s-suddiviżjoni 137

Artikolu 22b.07 —

Il-kamra tat-tmunier 137

Artikolu 22b.08 —

Tagħmir addizzjonali 138

Artikolu 22b.09 —

Żoni magħluqa 138

Artikolu 22b.10 —

Il-ħruġ u r-rotot ta' evakwazzjoni ta' emerġenza 138

Artikolu 22b.11 —

Il-protezzjoni min-nar u t-tifi tan-nar 139

Artikolu 22b.12 —

Dispożizzjonijiet transitorji 139
PARTI III 139
KAPITOLU 23 139
IT-TAGĦMIR TAL-BASTIMENTI FIR-RIGWARD TA' L-EKWIPAĠĠ 139

Artikolu 23.01 —

(Jitħalla vojt) 139

Artikolu 23.02 —

(Jitħalla vojt) 139

Artikolu 23.03 —

(Jitħalla vojt) 139

Artikolu 23.04 —

(Jitħalla vojt) 139

Artikolu 23.05 —

(Jitħalla vojt) 139

Artikolu 23.06 —

(Jitħalla vojt) 139

Artikolu 23.07 —

(Jitħalla vojt) 139

Artikolu 23.08 —

(Jitħalla vojt) 139

Artikolu 23.09 —

It-tagħmir tal-bastimenti 140

Artikolu 23.10 —

(Jitħalla vojt) 141

Artikolu 23.11 —

(Jitħalla vojt) 141

Artikolu 23.12 —

(Jitħalla vojt) 141

Artikolu 23.13 —

(Jitħalla vojt) 141

Artikolu 23.14 —

(Jitħalla vojt) 141

Artikolu 23.15 —

(Jitħalla vojt) 141
PARTI IV 141
KAPITOLU 24 141
DISPOŻIZZJONIJIET TRANSITORJI U FINALI 141

Artikolu 24.01 —

L-applikabbiltà tad-dispożizzjonijiet transitorji għall-inġenji li diġà qegħdin fis-servizz 141

Artikolu 24.02 —

Derogi għall-inġenji li diġà qegħdin fis-servizz 141

Artikolu 24.03 —

Derogi għall-inġenji li tqiegħdu fl-1 ta' April 1976 jew qabel 152

Artikolu 24.04 —

Derogi oħra 154

Artikolu 24.05 —

(Jitħalla vojt) 154

Artikolu 24.06 —

Derogi għall-inġenji mhux koperti mill-Artikolu 24.01 154

Artikolu 24.07 —

(Jitħalla vojt) 163
KAPITOLU 24a 163
DISPOŻIZZJONIJIET TRANSITORJI GĦALL-INĠENJI LI MHUMIEX JINNAVIGAW FIL-PASSAĠĠI FUQ L-ILMA TAŻ-ŻONA R 163

Artikolu 24a.01 —

L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet transitorji għall-inġenji li diġà qegħdin fis-servizz u l-validità taċ-ċertifikati Komunitarji ta' qabel 163

Artikolu 24a.02 —

Derogi għall-inġenji li diġà qegħdin fis-servizz 163

Artikolu 24a.03 —

Derogi għall-inġenji li l-karina tagħhom tqiegħdet qabel l-1 ta' Jannar 1985 169

Artikolu 24a.04 —

Derogi oħra 171

APPENDIĊI I —

IS-SINJALI TAS-SIGURTÀ 172

APPENDIĊI II —

STRUZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI 174

PARTI I

KAPITOLU 1

ĠENERALI

Artikolu 1.01

Definizzjonijiet

Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw f'din id-Direttiva:

 

Tipi ta' inġenji

1.

“inġenju”: bastiment jew oġġett ta' tagħmir li jżomm f'wiċċ l-ilma;

2.

“bastiment”: bastiment tal-passaġġi fuq l-ilma interni jew bastiment tal-baħar;

3.

“bastiment tal-passaġġi fuq l-ilma interni”: bastiment maħsub biss jew prinċipalment għan-navigazzjoni fil-passaġġi fuq l-ilma interni;

4.

“bastiment tal-baħar”: bastiment iċċertifikat għas-servizz fuq il-baħar;

5.

“bastiment bil-magna”: bastiment tal-merkanzija bil-magna jew tanker bil-magna;

6.

“tanker bil-magna”: bastiment maħsub għall-ġarr ta' merkanzija f'tankijiet fissi u mibni biex jinnaviga b'mod indipendenti bil-mezzi mekkaniċi ta' ġibda tiegħu stess;

7.

“bastiment tal-merkanzija bil-magna”: bastiment, għajr tanker bil-magna, maħsub għall-ġarr ta' merkanzija u mibni biex jinnaviga b'mod indipendenti bil-mezzi mekkaniċi ta' ġibda tiegħu stess;

8.

“barkun tal-kanali”: bastiment tal-passaġġi fuq l-ilma interni li ma jkunx itwal minn 38,5 m u mhux iktar wiesa' minn 5,05 m u normalment jitħaddem fil-Kanal Rhine-Rhône;

9.

“lanċa”: bastiment mibni apposta biex iwettaq ħidmiet ta' rmonk;

10.

“bastiment li jimbotta”: bastiment mibni apposta biex jimbotta konvoj 'il quddiem;

11.

“barkun”: barkun ordinarju jew barkun bit-tank;

12.

“barkun bit-tank”: bastiment maħsub għall-ġarr ta' merkanzija f'tankijiet fissi u mibni biex ikun rmunkat, mingħajr mezzi mekkaniċi ta' ġibda tiegħu stess jew inkella b'mezzi mekkaniċi ta' ġibda biżżejjed biss biex iwettaq manuvri ristretti;

13.

“barkun ordinarju”: bastiment, għajr barkun bit-tank, maħsub għall-ġarr ta' merkanzija u mibni biex ikun irmunkat, mingħajr mezzi mekkaniċi ta' ġibda tiegħu stess jew inkella b'mezzi mekkaniċi ta' ġibda biżżejjed biss biex iwettaq manuvri ristretti;

14.

“puntun”: puntun bit-tank, puntun tal-merkanzija jew puntun li jinġarr minn bastiment;

15.

“puntun bit-tank”: bastiment maħsub għall-ġarr ta' merkanzija f'tankijiet fissi, mibni jew modifikat apposta biex ikun imbuttat, mingħajr mezzi mekkaniċi ta' ġibda tiegħu stess jew inkella b'mezzi mekkaniċi ta' ġibda biżżejjed biss biex iwettaq manuvri ristretti meta ma jkunx parti minn konvoj imbuttat;

16.

“puntun tal-merkanzija”: bastiment, għajr puntun bit-tank, maħsub għall-ġarr ta' merkanzija u mibni jew modifikat apposta biex ikun imbuttat, mingħajr mezzi mekkaniċi ta' ġibda tiegħu stess jew inkella b'mezzi mekkaniċi ta' ġibda biżżejjed biss biex iwettaq manuvri ristretti meta mhux parti minn konvoj imbuttat;

17.

“puntun li jinġarr minn bastiment”: puntun mibni biex jinġarr abbord bastimenti tal-baħar u biex jinnavigaw fil-passaġġi fuq l-ilma interni;

18.

“bastiment tal-passiġġieri”: bastiment ta' vjaġġi ta' ġurnata jew bil-kabini mibni u mgħammar biex iġorr iktar minn 12-il passiġġier;

19.

“bastiment tal-passiġġieri bil-qlugħ”: bastiment tal-passiġġieri mibni u mgħammar ukoll biex jimxi bil-qlugħ;

20.

“bastiment ta' vjaġġi ta' ġurnata”: bastiment tal-passiġġieri mingħajr kabini tal-passiġġieri għal bil-lejl;

21.

“bastiment bil-kabini”: bastiment tal-passiġġieri b'kabini tal-passiġġieri għal bil-lejl;

22.

“bastiment ta' veloċità għolja”: inġenju bil-magni li kapaċi jilħaq veloċità ta' iktar minn 40 km/h fuq l-ilma;

23.

“tagħmir li jgħum f'wiċċ il-baħar”: sistema li tgħum f'wiċċ l-ilma li ġġorr tagħmir tax-xogħol bħal krejnijiet, tagħmir għat-tindif tal-ħama, magni li jwaħħlu l-puntali jew elevaturi;

24.

“inġenju ta' sit tax-xogħol”: bastiment, mibni apposta u mgħammar għall-użu f'siti tax-xogħol, bħal ma hu barkun tar-reklamazzjoni, barkun li jinfetaħ (hopper barge) jew barkun-puntun, puntun jew inġenju li jarmi l-ġebel;

25.

“inġenju ta' divertiment”: bastiment għajr bastiment tal-passiġġieri, maħsub għall-isport jew għad-divertiment;

26.

“dgħajsa tal-bastiment”: dgħajsa biex tintuża għat-trasport, għas-salvataġġ, u għax-xogħol;

27.

“stabbiliment li jgħum f'wiċċ l-ilma”: kwalunkwe sistema li tgħum f'wiċċ l-ilma li normalment ma tkunx maħsuba li tiċċaqlaq, bħalma huma vaska ta' l-għawm, baċir, moll jew remissa tad-dgħajjes;

28.

“oġġett li jgħum f'wiċċ l-ilma”: ċattra jew struttura oħra, oġġett jew sistema li kapaċi tinnaviga, li mhix bastiment jew tagħmir jew stabbiliment li jgħum f'wiċċ l-ilma.

 

Assemblamenti ta' inġenji

29.

“konvoj”: konvoj ta' inġenji riġidu jew irmunkat;

30.

“formazzjoni”: il-mod li bih ikun iffurmat konvoj;

31.

“konvoj riġidu”: konvoj imbuttat jew formazzjoni ġenb ma' ġenb;

32.

“konvoj imbuttat”: assemblament riġidu ta' inġenji li mill-inqas wieħed minnhom ikun fuq quddiem ta' l-inġenju li jipprovdi l-forza ta' propulsjoni tal-konvoj, magħruf bħala l-“bastiment(i) li jimbutta(w)”; konvoj magħmul minn bastiment li jimbotta u bastiment imbuttat li jkun igganċjat sabiex jippermetti artikolazzjoni ggwidata wkoll jitqies bħala riġidu;

33.

“formazzjoni ġenb ma' ġenb”: assemblament ta' inġenji gganċjati b'mod riġidu ġenb ma' ġenb, li l-ebda wieħed minnhom ma jkun fuq quddiem ta' l-inġenju li jipprovdi l-propulsjoni ta' l-assemblament;

34.

“konvoj irmunkat”: assemblament ta' inġenju, stabbiliment jew oġġett wieħed jew aktar li jgħumu f'wiċċ l-ilma u rmunkati b'inġenju wieħed jew aktar li jipprovdu l-propulsjoni tagħhom stess u jiffurmaw parti mill-konvoj.

 

Żoni partikolari abbord

35.

“kamra tal-magni ewlenija”: spazju fejn il-magni tal-propulsjoni jkunu stallati;

36.

“kamra tal-magni”: spazju fejn ikunu stallati l-magni li jaħdmu bil-kombustjoni;

37.

“kamra tal-bojler”: spazju fejn ikun hemm stallazzjoni mħaddma b'karburant imfassla biex tipproduċi l-fwar jew issaħħan fluwidu termali;

38.

“sovrastruttura magħluqa”: struttura li ma tagħmilx ilma, riġida, kontinwa u b'ħitan riġidi mwaħħla mal-gverta b'mod permanenti u li ma jagħmilx ilma;

39.

“kamra tat-tmunier”: il-post fejn ikun hemm l-istrumenti kollha tal-kontroll u s-sorveljanza meħtieġa għall-manuvrar tal-bastiment;

40.

“akkomodazzjoni”: spazju maħsub biex jintuża mill-persuni li normalment jgħixu abbord, inklużi kċejjen, spazju ta' ħażna għall-provvisti, toilets u faċilitajiet tal-ħasil, faċilitajiet ta' ħasil tal-ħwejjeġ, anti-kmamar u passaġġi, iżda mhux il-kamra tat-tmunier;

41.

“żona tal-passiġġieri”: żoni abbord maħsuba għall-passiġġieri u żoni magħluqa bħal swali, uffiċċji, ħwienet, ħwienet tal-parrukkiera, kmamar tat-tnixxif, lavanderiji, sawni, latrini, kmamar tal-banju, passaġġi, passaġġi ta' kollegament u taraġ mhux magħluq bil-ħitan;

42.

“ċentru tal-kontroll”: kamra tat-tmunier, żona li jkun fiha impjant ta' l-enerġija elettrika ta' emerġenza jew partijiet ta' dan, jew żona b'ċentru okkupat b'mod permanenti minn persunal abbord jew membri ta' l-ekwipaġġ, per eżempju għat-tagħmir għall-allarm tan-nirien, għall-kontrolli remoti tal-bibien jew għal fire dampers;

43.

“tromba tat-taraġ”: it-tromba ta' taraġ fuq ġewwa jew ta' lift;

44.

“sala”: kamra ta' akkomodazzjoni jew żona tal-passiġġieri. Abbord ta' bastimenti tal-passiġġieri, kċejjen ma jitqisux bħala swali;

45.

“kċina”: kamra b'fuklar jew b'apparat għat-tisjir simili;

46.

“kamra tal-ħażna”: kamra għall-ħażna ta' likwidi li jieħdu n-nar jew kamra bi spazju ta' iktar minn 4 m2 għall-ħażna tal-provvisti;

47.

“stiva”: parti mill-bastiment, imdawra fil-pruwa u fil-poppa b'paratiji li jinfetħu jew jingħalqu b'bokkaporti, u maħsuba għall-ġarr ta' merkanzija, kemm jekk ippakkjata jew le, jew biex jitpoġġew tankijiet li ma jiffurmawx parti mill-buq;

48.

“tank fiss”: tank marbut mal-bastiment, b'ħitan li jikkonsistu mill-buq stess jew minn kaxxa separata mill-buq;

49.

“stazzjon tax-xogħol”: post fejn il-membri ta' l-ekwipaġġ iwettqu xogħlhom, inklużi l-passarella, il-gruwa u d-dgħajsa tal-bastiment;

50.

“passaġġ”: post maħsub għaċ-ċaqliq normali ta' persuni u merkanzija;

51.

“żona sigura”: il-post li minn barra jkun imdawwar b'wiċċ vertikali fuq distanza ta' 1/5 BWL b'mod parallel mal-kors tal-buq fil-linja tal-fundar massimu;

52.

“postijiet ta' ġemgħa”: il-postijiet tal-bastiment li jkunu protetti b'mod speċjali u fejn jinġabru l-passiġġieri f'każ ta' periklu;

53.

“postijiet ta' evakwazzjoni”: parti mill-postijiet ta' ġemgħa tal-bastiment li minnhom tista' ssir l-evakwazzjoni ta' persuni.

 

Termini ta' l-inġinerija marittima

54.

“pjan tal-fundar massimu”: il-pjan ta' l-ilma li jikkorrispondi għall-fundar massimu li fih il-bastiment huwa awtorizzat jinnaviga;

55.

“distanza ta' sigurtà”: id-distanza bejn il-pjan tal-fundar massimu u l-pjan parallel li jgħaddi mill-aktar punt baxx li 'l fuq minnu l-inġenju ma jistax jitqies aktar li ma jagħmilx ilma;

56.

“distanza ta' sigurtà residwa”: id-distanza vertikali disponibbli, fil-każ li l-bastiment imil fuq naħa waħda, bejn il-livell ta' l-ilma u l-aktar punt baxx tal-parti mgħarrqa, li lil hinn minnu l-bastiment ma jitqiesx aktar li ma jagħmilx ilma;

57.

“freeboard (f)”: id-distanza bejn il-pjan tal-fundar massimu u pjan parallel li jgħaddi mill-aktar punt baxx tal-murata jew, jekk ma jkunx hemm murata, l-aktar punt baxx tat-tarf ta' fuq tal-ġenb tal-bastiment;

58.

“freeboard residwu”: id-distanza vertikali disponibbli, fil-każ ta' bastiment li jmil fuq naħa waħda, bejn il-livell ta' l-ilma u l-wiċċ ta' fuq tal-gverta fl-aktar punt baxx tal-parti mgħarrqa jew, jekk ma jkunx hemm gverta, l-aktar punt baxx tal-wiċċ ta' fuq tal-ġenb fiss tal-bastiment;

59.

“linja ta' marġni”: linja immaġinarja fuq il-ġenb li mhix inqas minn 10 ċm 'l isfel mill-gverta tal-paratija u mhix inqas minn 10 ċm 'l isfel mill-aktar punt baxx tal-ġenb tal-bastiment li jagħmel l-ilma. Jekk m'hemmx gverta tal-paratija, għandha tintuża linja mhux anqas minn 10 ċm 'l isfel mill-aktar linja baxxa sa fejn il-pjanċi ta' barra ma jagħmlux ilma;

60.

“spjazzament ta' l-ilma (∇)”: il-volum mgħarraq tal-bastiment, f'm3;

61.

“spjazzament (Δ)”: il-piż totali tal-bastiment, inkluża l-merkanzija, f't;

62.

“koeffiċjent ta' finezza (CB)”: il-proporzjon bejn l-ispjazzament ta' l-ilma u l-prodott tat-tul LWL, il-wisgħa BWL u l-fundar T;

63.

“pjan laterali 'l fuq mill-ilma (AV)”: il-pjan laterali tal-bastiment 'il fuq mil-linja ta' l-ilma f'm2;

64.

“gverta tal-paratija”: il-gverta fejn jittieħdu l-paratiji li ma jagħmlux ilma meħtieġa u li minnha jitkejjel il-freeboard.

65.

“paratija”: ħajt ta' għoli speċifiku, normalment vertikali, li jaqsam il-bastiment f'kompartimenti u li jkun imdawwar bil-qiegħ tal-bastiment, bil-pjanċi jew b'paratiji oħra;

66.

“paratija trasversali”: paratija li testendi minn ġenb wieħed għall-ieħor tal-bastiment;

67.

“ħajt”: wiċċ li jiddividi, ġeneralment vertikali;

68.

“ħajt diviżorju”: ħajt li l-ilma jista' jgħaddi minnu;

69.

“tul (L)”: it-tul massimu tal-buq f'm, minbarra t-tmun u l-pupress.

70.

“tul totali (LOA)”: it-tul massimu tal-bastiment f'm, inklużi l-istallazzjonijiet fissi kollha bħas-sistema tat-tmun jew l-impjant ta' l-enerġija, it-tagħmir mekkaniku jew tagħmir simili ieħor;

71.

“tul tal-linja ta' l-ilma (LWL)”: it-tul tal-buq f'm, imkejjel fil-fundar massimu;

72.

“wisa' (B)”: il-wisa' massima tal-buq f'm, imkejla sat-tarf ta' barra tal-pjanċi tal-qoxra (minbarra r-roti tal-palella, il-parabordi, u affarijiet simili);

73.

“wisa' totali (BOA)”: il-wisa' massima tal-bastiment f'm, inkluż it-tagħmir fiss kollu bħar-roti tal-palella, il-parabordi, tagħmir mekkaniku u affarijiet simili;

74.

“wisa' tal-linja ta' l-ilma (BWL)”: il-wisa' tal-buq f'm, imkejla min-naħa ta' barra tal-pjanċi tal-ġenb fil-linja tal-fundar massimu;

75.

“għoli (H)”: l-iqsar distanza vertikali f'm bejn l-aktar punt baxx tal-buq jew tal-karina u l-aktar punt baxx tal-gverta fuq il-ġenb tal-bastiment;

76.

“fundar (T)”: id-distanza vertikali f'm bejn l-aktar punt baxx tal-buq jew tal-karina u l-linja tal-fundar massimu;

77.

“perpendikular ta' quddiem”: il-linja vertikali fil-punt ta' quddiem ta' l-intersezzjoni tal-buq mal-linja tal-fundar massimu;

78.

“wisa' liberu tal-gverta tal-ġenb”: id-distanza bejn il-linja vertikali li tgħaddi mill-iktar parti prominenti tal-muxxillara tal-bokkaporti fuq il-gverta tal-ġenb u l-linja vertikali li tgħaddi mit-tarf ta' ġewwa tal-protezzjoni kontra r-riskju taż-żliq (ilqugħ ta' protezzjoni, inkluż dak għas-saqajn) fuq in-naħa ta' barra tal-gverta tal-ġenb.

 

Is-sistema tat-tmun

79.

“sistema tat-tmun”: it-tagħmir kollu meħtieġ għall-kontroll tal-bastiment, sabiex tiġi żgurata, per eżempju, il-manuvrabbiltà stabbilita fil-Kapitolu 5;

80.

“tmun”: it-tmun jew tmunijiet, bix-xaft, inkluż il-kwadrant tat-tmun u l-komponenti li jingħaqdu ma' l-apparat tat-tmun;

81.

“apparat tat-tmun”: il-parti tas-sistema tat-tmun li tipproduċi l-moviment tat-tmun.

82.

“unità tat-tħaddim”: il-mezz tat-tħaddim tat-tmun, bejn is-sors ta' l-enerġija u l-apparat tat-tmun;

83.

“sors ta' l-enerġija”: il-provvista ta' l-enerġija għall-unità tat-tħaddim tat-tmun u l-apparat tat-tmun prodotta min-network, batteriji jew magna ta' kombustjoni interna abbord;

84.

“kontroll tat-tmun”: il-partijiet komponenti u ċ-ċirkuwiti elettriċi għall-operazzjoni ta' tmun imħaddem bl-enerġija;

85.

“unità tat-tħaddim ta' l-apparat tat-tmun”: il-kontroll għall-apparat tat-tmun, l-unità tat-tħaddim tiegħu u s-sors ta' l-enerġija tiegħu;

86.

“tħaddim manwali”: sistema li biha t-tħaddim manwali tar-rota ta' l-idejn iċaqlaq it-tmun permezz ta' trasmissjoni mekkanika, mingħajr sors ta' enerġija addizzjonali;

87.

“tħaddim idrawliku manwali”: kontroll manwali li jqanqal trasmissjoni idrawlika;

88.

“regolatur tar-rata tad-dawran”: tagħmir li awtomatikament jipproduċi u jżomm rata speċifika ta' dawran tal-bastiment skond valuri magħżula minn qabel;

89.

“kamra tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda”: kamra tat-tmunier mgħammra b'tali mod li, waqt navigazzjoni bir-radar, il-bastiment ikun jista' jiġi manuvrat minn persuna waħda.

 

Il-karatteristiċi tal-komponenti strutturali u l-materjali

90.

“ma jagħmilx ilma”: komponent jew tagħmir strutturali mwaħħal b'tali mod li jimpedixxi kwalunkwe dħul ta' ilma;

91.

“jirreżisti r-raxx u t-temp”: komponent jew tagħmir strutturali stallat b'tali mod li f'kondizzjonijiet normali jippermetti biss il-penetrazzjoni ta' kwantità negliġibbli ta' ilma;

92.

“issiġġillat mill-gass”: komponent jew tagħmir strutturali mwaħħal b'tali mod li jimpedixxi d-dħul ta' gass u fwar;

93.

“ma jiħux in-nar”: sustanza li la taqbad u lanqas tipproduċi fwar li jieħdu n-nar fi kwantitajiet tali li jieħdu n-nar spontanjament meta jissaħħnu għal madwar 750 °C;

94.

“ritardant tal-fjamma”: materjal li ma jiħux in-nar mill-ewwel, jew li l-wiċċ tiegħu għall-inqas jillimita l-firxa tal-fjammi skond il-proċedura ta' ttestjar imsemmija fl-Artikolu 15.11, sezzjoni 1(ċ);

95.

“reżistenza għan-nirien”: il-karatteristika ta' komponenti strutturali jew tagħmir kif iċċertifikati bil-proċedura ta' ttestjar imsemmija fl-Artikolu 15.11, sezzjoni 1(d);

96.

“Kodiċi għall-Proċeduri tat-Test tan-Nirien”: il-Kodiċi Internazzjonali għall-Applikazzjoni tal-Proċeduri tat-Test tan-Nirien adottat taħt ir-Riżoluzzjoni MSC.61(67) mill-Kumitat tas-Sigurtà Marittima ta' l-IMO.

 

Definizzjonijiet oħra

97.

“soċjetà ta' klassifikazzjoni approvata”: soċjetà ta' klassifikazzjoni li ġiet rikonoxxuta skond il-kriterji u l-proċeduri ta' l-Anness VI ta' din id-Direttiva;

98.

“stallazzjoni tar-radar”: tagħmir ta' navigazzjoni elettroniku biex jinstabu u jintwerew l-inħawi tal-madwar u t-traffiku;

99.

“ECDIS Intern”: sistema standarizzata biex fuqha jintwerew mapep ta' navigazzjoni elettroniċi għall-passaġġi fuq l-ilma interni u informazzjoni assoċjata, li turi informazzjoni magħżula minn mapep elettroniċi esklużivi tan-navigazzjoni għall-passaġġi fuq l-ilma interni u l-possibbiltà ta' informazzjoni minn sensuri oħra ta' l-inġenju;

100.

“stallazzjoni ta' ECDIS Intern”: stallazzjoni biex jintwerew mapep elettroniċi tan-navigazzjoni għall-passaġġi fuq l-ilma interni li tista' titħaddem b'żewġ modi differenti: il-mod ta' l-informazzjoni u l-mod tan-navigazzjoni;

101.

“mod ta' informazzjoni”: l-użu ta' l-ECDIS Intern għal għanijiet ta' informazzjoni biss mingħajr sovrappożizzjoni tar-radar;

102.

“mod ta' navigazzjoni”: l-użu ta' l-ECDIS Intern b'sovrappożizzjoni tar-radar għan-navigazzjoni ta' inġenju;

103.

“il-persunal abbord”: l-impjegati kollha abbord ta' bastiment tal-passiġġieri li mhumiex membri ta' l-ekwipaġġ;

104.

“persuni b'mobbiltà nieqsa”: persuni li qed jiffaċċjaw problemi partikolari meta jużaw it-trasport pubbliku, bħall-anzjani u l-persuni b'diżabbiltà u dawk b'diżabbiltajiet sensorji, persuni f'siġġijiet tar-roti, nisa tqal u persuni li qed jakkumpanjaw tfal żgħar;

105.

“ċertifikat Komunitarju”: ċertifikat maħruġ lil bastiment tal-passaġġi fuq l-ilma interni mill-awtorità kompetenti, li jikkonferma l-konformità mar-rekwiżiti tekniċi ta' din id-Direttiva.

Artikolu 1.02

(Jitħalla vojt)

Artikolu 1.03

(Jitħalla vojt)

Artikolu 1.04

(Jitħalla vojt)

Artikolu 1.05

(Jitħalla vojt)

Artikolu 1.06

Ħtiġiet temporanji

Jistgħu jiġu adottati rekwiżiti temporanji, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19, fejn jinstab li hu meħtieġ b'mod urġenti, għall-għanijiet ta' adattament għall-progress tekniku tat-trasport fil-passaġġi fuq l-ilma interni, li jippermettu derogi mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva qabel emenda mistennija fid-Direttiva stess jew li jippermettu testijiet. Ir-rekwiżiti għandhom jiġu ppubblikati u għandhom ikunu validi għal massimu ta' tliet snin. Huma għandhom jidħlu fis-seħħ fl-istess mument u għandhom jiġu annullati taħt l-istess kondizzjonijiet fl-Istati Membri kollha.

Artikolu 1.07

Struzzjonijiet amministrattivi

Sabiex l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva tkun eħfef u uniformi, jistgħu jiġu adottati struzzjonjijiet amministrattivi għall-ispezzjoni li jkunu jorbtu, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19.

KAPITOLU 2

PROĊEDURA

Artikolu 2.01

Kummissjonijiet ta' ispezzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kummissjonijiet ta' ispezzjoni.

2.   Il-kummissjonijiet ta' ispezzjoni għandhom jikkonsistu minn president u esperti.

Mill-inqas dawn li ġejjin għandhom jiffurmaw parti minn kull kummissjoni bħala esperti:

(a)

uffiċjal mill-amministrazzjoni li hi responsabbli għan-navigazzjoni interna;

(b)

espert fuq id-disinn ta' bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni u l-magni tagħhom;

(ċ)

espert nawtiku li jkollu ċertifikat tan-navigazzjoni.

3.   Il-President u l-esperti f'kull kummissjoni għandhom jiġu nnominati mill-awtoritajiet fl-Istat li fih il-kummissjoni tkun stabbilita. Meta jassumu d-dmirijiet tagħhom, il-President u l-esperti għandhom jissottomettu dikjarazzjoni bil-miktub li huma se jwettqu d-dmirijiet b'mod għal kollox indipendenti. Ma tkun meħtieġa l-ebda dikjarazzjoni mill-uffiċjali.

4.   Il-kummissjonijiet ta' ispezzjoni jistgħu jkunu megħjuna minn esperti speċjalisti skond id-dispożizzjonijiet nazzjonali li japplikaw.

Artikolu 2.02

Talba għal ispezzjoni

1.   Il-proċedura biex issir talba għal ispezzjoni u biex jiġu stabbiliti l-post u l-ħin ta' dik l-ispezzjoni, jaqgħu taħt il-kompetenza ta' l-awtoritajiet li joħorġu ċ-ċertifikat Komunitarju. L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina liema dokumenti għandhom jiġu sottomessi. Il-proċedura għandha sseħħ b'tali mod li jkun żgurat li l-ispezzjoni tkun tista' titwettaq fi żmien raġonevoli minn wara li tkun tressqet it-talba.

2.   Is-sid ta' l-inġenju li ma jkunx suġġett għal din id-Direttiva, jew ir-rappreżentant tiegħu, jista' jagħmel talba għal ċertifikat Komunitarju. It-talba tiegħu għandha tintlaqa' jekk il-bastiment jissodisfa r-rekwiżiti ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2.03

Il-preżentazzjoni ta' l-inġenju għall-ispezzjoni

1.   Is-sid, jew ir-rappreżentant tiegħu, għandu jippreżenta l-inġenju fi stat mhux mgħobbi, imnaddaf u mgħammar. Huwa għandu jipprovdi kull għajnuna meħtieġa għall-ispezzjoni, billi per eżempju jipprovdi dingi adatt u persunal, u billi jikxef il-partijiet tal-buq jew it-tagħmir li ma jidhrux jew mhumiex aċċessibbli direttament.

2.   Għall-ewwel darba, il-kummissjoni ta' ispezzjoni għandha titlob għal ispezzjoni fix-xott. Dik l-ispezzjoni fix-xott tista' tiġi eżentata jekk jiġi ppreżentat ċertifikat tal-klassifikazzjoni jew ċertifikat minn soċjetà ta' klassifikazzjoni approvata li juri li l-kostruzzjoni tissodisfa r-rekwiżiti meħtieġa, jew jekk jiġi ppreżentat ċertifikat li juri li diġà twettqet ispezzjoni fix-xott għal għanijiet oħra minn awtorità kompetenti. Fejn issir ispezzjoni perjodika jew ispezzjoni, kif previst fl-Artikolu 15, il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' teżiġi ispezzjoni barra mill-ilma.

Il-kummissjoni ta' ispezzjoni għandha twettaq provi ta' navigazzjoni waqt ispezzjoni tal-bidu fuq bastimenti bil-magna jew konvojs jew fejn isiru modifiki kbar fit-tagħmir tal-propulsjoni jew tat-tmun.

3.   Il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' teżiġi testijiet operattivi ulterjuri u dokumenti oħra ta' sostenn. Dik id-dispożizzjoni għandha tapplika wkoll matul il-bini tal-bastiment.

Artikolu 2.04

(Jitħalla vojt)

Artikolu 2.05

Iċ-Ċertifikat Komunitarju proviżorju

1.   L-awtorità kompetenti tista' toħroġ ċertifikat Komunitarju proviżorju:

(a)

lil inġenju maħsub biex jivvjaġġa lejn ċertu post bil-permess ta' l-awtorità kompetenti sabiex jikseb ċertifikat Komunitarju;

(b)

lil inġenju li ċ-ċertifikat Komunitarju tiegħu jkun ġie rtirat temporanjament f'wieħed mill-każijiet imsemmija fl-Artikolu 2.07 jew fl-Artikoli 12 u 16 tad-Direttiva;

(ċ)

lil inġenju li ċ-ċertifikat Komunitarju tiegħu jkun qed jitħejja wara ispezzjoni b'suċċess;

(d)

lil inġenju fejn ma jkunux intlaħqu l-kondizzjonijiet kollha meħtieġa biex jinkiseb ċertifikat Komunitarju stabbilita fil-Parti I ta' l-Anness V;

(e)

lil inġenju li jkollu ħsara b'mod li l-istat tiegħu ma jkunx aktar konformi maċ-ċertifikat Komunitarju;

(f)

lil stallazzjonijiet jew tagħmir li jgħumu f'wiċċ l-ilma fejn l-awtoritajiet responsabbli għal operazzjonijiet ta' trasport speċjali jagħtu l-awtorizzazzjoni biex titwettaq operazzjoni ta' trasport speċjali, kif previst mir-regolamenti applikabbli ta' l-awtoritajiet tan-navigazzjoni ta' l-Istati Membri, soġġett għall-kisba ta' tali ċertifikat Komunitarju.

(g)

lil inġenju li jiddevja mid-dispożizzjonijiet tal-Parti II, kif previst mill-Artikolu 2.19, sezzjoni 2.

2.   Iċ-ċertifikat Komunitarju proviżorju għandu jitfassal skond il-mudell stabbilit fil-Parti III ta' l-Anness V fejn in-navigabbiltà ta' l-inġenju, l-istabbiliment li jgħum f'wiċċ l-ilma jew l-oġġett li jgħum f'wiċċ l-ilma tkun tidher li ġiet żgurata b'mod adegwat.

Dan għandu jinkludi l-kondizzjonijiet meqjusa bħala meħtieġa mill-awtorità kompetenti u għandu jkun validu:

(a)

fil-każijiet imsemmija fis-sezzjoni 1(a), (d) sa (f), għal vjaġġ speċifiku wieħed li għandu jsir fi żmien perjodu xieraq li m'għandux ikun iktar minn xahar;

(b)

fil-każijiet imsemmija fis-sezzjoni 1(b) u (ċ), għal tul ta' żmien xieraq;

(ċ)

fil-każijiet imsemmija fis-sezzjoni 1(g), għal sitt xhur. Iċ-ċertifikat Komunitarju proviżorju jista' jiġi estiż b'sitt xhur kull darba sakemm il-Kumitat ikun ħa deċiżjoni.

Artikolu 2.06

Il-validità taċ-ċertifikat Komunitarju

1.   Il-perjodu tal-validità taċ-ċertifikati Komunitarji li jinħarġu lil bastimenti mibnijin ġodda skond id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandu jiġi determinat mill-awtorità kompetenti sa massimu ta':

(a)

ħames snin fil-każ ta' bastimenti tal-passiġġieri;

(b)

għaxar snin fil-każ tal-bastimenti l-oħra kollha.

Il-perjodu tal-validità għandu jitniżżel fuq iċ-ċertifikat Komunitarju.

2.   Fil-każ ta' bastimenti li jkunu diġà jaħdmu qabel l-ispezzjoni, l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi l-perjodu tal-validità taċ-ċertifikat Kommunitarju każ b'każ, fid-dawl tar-riżultati ta' l-ispezzjoni. Madankollu, il-validità ma tistax tkun iżjed mill-perjodi speċifikati fis-sezzjoni 1.

Artikolu 2.07

Id-dettalji fiċ-ċertifikat Komunitarju u emendi għalih

1.   Is-sid ta' inġenju, jew ir-rappreżentant tiegħu, għandu javża lill-awtorità kompetenti dwar kwalunkwe tibdil fl-isem jew fl-appartenenza ta' inġenju, dwar kwalunkwe kejl mill-ġdid, u dwar kwalunkwe tibdil fin-numru uffiċjali u fil-port tar-reġistrazzjoni, u għandu jibgħat iċ-ċertifikat Komunitarju lil dik l-awtorità biex jiġi emendat.

2.   Kull awtorità kompetenti tista' żżid kwalunkwe informazzjoni jew tibdil fiċ-ċertifikat Komunitarju.

3.   Fejn awtorità kompetenti żżid kwalunkwe tibdil jew informazzjoni f'ċertifikat Komunitarju, hija għandha tinforma dwar dan lill-awtorità kompetenti li tkun ħarġet iċ-ċertifikat Komunitarju.

Artikolu 2.08

(Jitħalla vojt)

Artikolu 2.09

L-ispezzjoni perjodika

1.   Inġenju għandu jiġi soġġett għal ispezzjoni perjodika qabel ma jiskadi ċ-ċertifikat Komunitarju tiegħu.

2.   Wara li tkun saret talba motivata mis-sid jew mir-rappreżentant tiegħu, l-awtorità kompetenti tista', b'eċċezzjoni, u mingħajr ispezzjonijiet ulterjuri, tagħti estensjoni lill-validità taċ-ċertifikat Komunitarju għal mhux iżjed minn sitt xhur. Dik l-estensjoni għandha tingħata bil-miktub u għandha tinżamm abbord l-inġenju.

3.   L-awtorità kompetenti għandha terġa' tistabbilixxi l-perjodu tal-validità taċ-ċertifikat Komunitarju skond ir-riżultati ta' dik l-ispezzjoni.

Il-perjodu tal-validità għandu jitniżżel fuq iċ-ċertifikat Komunitarju u jinġieb għall-attenzjoni ta' l-awtorità li tkun ħarġet dak iċ-ċertifikat Komunitarju.

4.   Jekk, minflok li jiġi estiż il-perjodu tal-validità tiegħu, ċertifikat Komunitarju jiġi sostitwit b'verżjoni ġdida, iċ-ċertifikat Komunitarju ta' qabel għandu jingħata lura lill-awtorità kompetenti li tkun ħarġitu.

Artikolu 2.10

L-Ispezzjoni volontarja

Is-sid ta' inġenju, jew ir-rappreżentant tiegħu, jista' volontarjament jitlob li ssir ispezzjoni fi kwalunkwe mument.

Dik it-talba għal ispezzjoni għandha tiġi sodisfatta.

Artikolu 2.11

(Jitħalla vojt)

Artikolu 2.12

(Jitħalla vojt)

Artikolu 2.13

(Jitħalla vojt)

Artikolu 2.14

(Jitħalla vojt)

Artikolu 2.15

Spejjeż

Is-sid ta' inġenju, jew ir-rappreżentant tiegħu, għandu jħallas l-ispejjeż kollha li jirriżultaw mill-ispezzjoni tal-bastiment u l-ħruġ taċ-ċertifikat Komunitarju skond lista speċjali ta' tariffi mfassla minn kull wieħed mill-Istati Membri.

Artikolu 2.16

Informazzjoni

L-awtorità kompetenti tista' tippermetti li persuni li juru interess ġustifikat jiġu mgħarrfa dwar il-kontenut ta' ċertifikat Komunitarju u tista' tgħaddi lil dawk il-persuni estratti jew kopji taċ-ċertifikati Komunitarji ċċertifikati bħala awtentiċi u ddefiniti bħala tali.

Artikolu 2.17

Ir-reġistru taċ-ċertifikati Komunitarji

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu numru ta' l-ordni liċ-ċertifikati Komunitarji li joħorġu. Huma għandhom iżommu reġistru skond il-mudell ipprovdut fil-Parti IV ta' l-Anness V ta' din id-Direttiva għaċ-ċertifikati Komunitarji kollha li joħorġu.

2.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom iżommu l-oriġinal jew kopja taċ-ċertifikati Komunitarji kollha li jkunu ħarġu, u għandhom iniżżlu fuq dawn kwalunkwe informazzjoni jew tibdil, flimkien ma' kwalunkwe kanċellazzjoni jew sostituzzjoni ta' ċertifikati Komunitarji.

Artikolu 2.18

Numru uffiċjali

1.   L-awtorità kompetenti li tkun ħarġet ċertifikat Komunitarju għandha tniżżel fuq dak iċ-ċertifikat Komunitarju n-numru uffiċjali assenjat lill-inġenju mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li fih l-inġenju jkun ġie rreġistrat jew fejn hemm il-port tar-reġistrazzjoni tiegħu.

Fejn jikkonċerna inġenji minn Stati li mhumiex Membri n-numru uffiċjali li għandu jiniżżel fiċ-ċertifikat Komunitarju għandu jiġi assenjat mill-awtorità kompetenti li toħroġ dak iċ-ċertifikat Komunitarju.

Dawn ir-rekwiżiti m'għandhomx japplikaw għal inġenji ta' divertiment.

2.   (Jitħalla vojt)

3.   (Jitħalla vojt)

4.   Is-sid ta' inġenju, jew ir-rappreżentant tiegħu, għandu japplika għand l-awtoritajiet kompetenti biex jiġi assenjat in-numru uffiċjali. Is-sid jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jkun responsabbli wkoll biex iwaħħal in-numru uffiċjali li jkun tniżżel fiċ-ċertifikat Komunitarju u li jneħħih hekk kif ma jibqax aktar validu.

Artikolu 2.19

L-ekwivalenzi u d-derogi

1.   Fejn id-dispożizzjonijiet tal-Parti II jeħtieġu abbord ta' inġenju l-użu, jew il-preżenza, ta' ċerti materjali, stallazzjonijiet jew oġġetti ta' tagħmir, jew l-adozzjoni ta' ċerti aspetti ta' disinn jew ċerti arranġamenti, l-awtorità kompetenti tista' tippermetti abbord l-imsemmi inġenju l-użu, jew il-preżenza, ta' materjali, stallazzjonijiet jew oġġetti ta' tagħmir oħra, jew l-adozzjoni ta' karatteristiċi ta' disinn jew arranġamenti oħra meta, skond il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 19, dawn huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti.

2.   Jekk, skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 19, il-Kumitat ma jilħaq l-ebda deċiżjoni fuq l-ekwivalenza, kif imsemmi fis-sezzjoni 1, l-awtorità kompetenti tista' toħroġ ċertifikat Komunitarju proviżorju.

Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrappurtaw lill-Kumitat fi żmien xahar mill-ħruġ taċ-ċertifikat Komunitarju proviżorju skond l-Artikolu 2.05, sezzjoni 1(g), u jagħtu l-isem u n-numru uffiċjali ta' l-inġenju, in-natura tad-deroga u l-Istat li fih l-inġenju jkun reġistrat jew fejn hemm il-port tar-reġistrazzjoni tiegħu.

3.   Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19, l-awtorità kompetenti tista', abbażi ta' rakkomandazzjoni mill-Kumitat, toħroġ ċertifikat Komunitarju għal skopijiet ta' prova u għal perjodu limitat lil inġenju speċifiku li jinkorpora speċifikazzjonijiet tekniċi ġodda li jidderogaw milr-rekwiżiti tal-Parti II, bil-kondizzjoni li dawk l-ispeċifikazzjonijiet joffru sigurtà ekwivalenti.

4.   L-ekwivalenzi u d-derogi msemmija fis-sezzjonijiet 1 u 3 għandhom jitniżżlu fiċ-ċertifikat Komunitarju. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa dwar dan.

PARTI II

KAPITOLU 3

IR-REKWIŻITI TAL-BINI TAL-BASTIMENTI

Artikolu 3.01

Ħtieġa bażika

Il-bastimenti għandhom jinbnew skond il-prattika tajba tal-bini tal-bastimenti.

Artikolu 3.02

Ir-robustezza u l-istabbiltà

1.   Il-buq għandu jkun robust biżżejjed biex jilqa' għall-forzi kollha li għalihom ikun normalment soġġett.

(a)

Fil-każ ta' bastimenti mibnijin ġodda jew konverżjonijiet kbar li jaffettwaw ir-robustezza tal-bastiment, ir-robustezza adegwata għandha tiġi murija billi tiġi ppreżentata prova tal-kalkoli tad-disinn. Dik il-prova ma tkunx meħtieġa meta jiġi ppreżentat ċertifikat ta' klassifikazzjoni jew dikjarazzjoni minn soċjetà ta' klassifikazzjoni approvata.

(b)

Meta ssir ispezzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 2.09, il-ħxuna minima tal-pjanċi tal-qiegħ, tas-sentina u tal-ġnub għandhom jiġu vverifikati skond il-kondizzjonijiet li ġejjin:

Għal bastimenti magħmulin mill-azzar il-ħxuna minima tmin tingħata mill-ogħla mill-valuri li jirriżultaw mill-formuli li ġejjin:

1.

għal bastimenti li huma itwal minn 40 m: tmin = f · b · c (2,3 + 0,04 L) [mm];

għal bastimenti ta' mhux iktar minn 40 m fit-tul: tmin = f · b · c (1,5 + 0,06 L) [mm], madankollu, mhux inqas minn 3.00 mm

2.

Formula

fejn:

a

=

l-ispazjar tal-qafas [mm];

f

=

fattur għall-ispazjar tal-qafas:

f

=

1 jekk a ≤ 500 mm

f

=

1 + 0,0013 (a — 500) jekk a > 500 mm

b

=

fattur għall-pjanċi tal-qiegħ, tal-ġnub jew tas-sentina

b

=

1,0 għall-pjanċi tal-qiegħ u l-pjanċi tal-ġnub

b

=

1,25 għall-pjanċi tas-sentina.

f = 1 jista' jittieħed għall-ispazjar tal-qafas fil-kalkolu tal-ħxuna minima tal-pjanċi tal-ġnub. Madankollu, il-ħxuna minima tal-pjanċi tas-sentina fl-ebda każ ma tista' tkun inqas minn dik tal-pjanċi tal-qiegħ u tal-ġnub.

c

=

fattur għat-tip ta' struttura:

c

=

0,95 għal bastimenti b'qiegħ doppju u bi spazji laterali doppji, fejn il-ħajt li jifred l-ispazji laterali u l-istiva jkun jinsab f'linja vertikali mal-muxxillara

c

=

1,0 għat-tipi l-oħra kollha ta' strutturi.

(ċ)

Fil-bastimenti b'qafas lonġitudinali u b'qiegħ doppju u spazji laterali doppji, il-valur minimu kkalkulat għall-ħxuna tal-pjanċi skond il-formuli fil-paragrafu (b) jista' jitnaqqas għal valur ikkalkulat li jiġi ċċertifikat minn soċjetà ta' klassifikazzjoni approvata u jagħti robustezza suffiċjenti lill-buq (robustezza lonġitudinali, laterali u lokali).

Il-pjanċi għandhom jiġu mibdula jekk il-pjanċi tal-qiegħ, tas-sentina jew tal-ġnub ikunu inqas mill-valur permissibbli stabbilit b'dan il-mod.

Il-valuri minimi kkalkulati skond il-metodu huma valuri ta' limitu li jieħdu kont ta' l-użu normali u uniformi, u bil-kondizzjoni li jintuża azzar tal-bini tal-bastimenti u li l-komponenti strutturali interni, bħalma huma l-qafas, l-art tal-qafas, u l-membri strutturali lonġitudinali u trasversali ewlenin, ikunu fi stat tajjeb u li l-buq ma juri ebda indikazzjoni ta' piż żejjed fuq ir-robustezza lonġitudinali.

Hekk kif dawn il-valuri ma jinkisbux iżjed il-pjanċi in kwistjoni għandhom jissewwew jew jiġu sostitwiti. Madankollu, ħxunijiet inqas, ta' mhux iktar minn 10 % ta' tnaqqis mill-valuri kkalkulati, huma aċċettabbli lokalment għal ċerti uċuh żgħar.

2.   Meta materjal li mhux azzar jintuża għall-bini tal-buq, għandu jiġi pprovat b'kalkolu li r-robustezza tal-buq (ir-robustezza lonġitudinali, laterali u lokali) tkun mill-inqas ugwali għar-robustezza li tirriżulta mill-użu ta' l-azzar, waqt li wieħed jassumi ħxuna minima skond it-taqsmina 1. Jekk jiġi ppreżentat ċertifikat ta' klassi jew dikjarazzjoni maħruġa minn soċjetà ta' klassifikazzjoni rikonoxxuta, il-prova b'kalkolu tista' ma tkunx meħtieġa.

3.   L-istabbiltà tal-bastimenti għandha tikkorrispondi għall-użu maħsub tagħhom.

Artikolu 3.03

Il-Buq

1.   Paratiji li jitilgħu 'l fuq sal-gverta jew, meta ma jkunx hemm gverta, sal-murata, għandhom jitwaħħlu fil-punti li ġejjin:

(a)

Paratija tal-ħbit f'distanza xierqa mill-pruwa b'tali mod li l-kapaċità li l-bastiment mgħobbi jżomm f'wiċċ l-ilma tkun żgurata, b'distanza ta' sigurtà residwa ta' 100 mm jekk jidħol l-ilma fil-kompartiment li ma jagħmilx ilma li jinsab quddiem il-paratija tal-ħbit.

Bħala regola ġenerali, ir-rekwiżit imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jitqies li jkun ġie sodisfatt jekk il-paratija tal-ħbit tkun ġiet stallata f'distanza ta' bejn 0,04 L u 0,04 L + 2 m, imkejla mill-perpendikular ta' quddiem fil-pjan tal-fundar massimu.

Jekk din id-distanza tkun iżjed minn 0,04 L + 2 m, ir-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 1 għandu jiġi pprovat b'kalkolu.

Id-distanza tista' titnaqqas sa 0,03 L. F'dak il-każ, ir-rekwiżit imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi pprovat b'kalkolu billi wieħed jassumi li l-kompartiment ta' quddiem il-paratija tal-ħbit u dawk ta' maġenb ikunu mtlew kollha bl-ilma.

(b)

Paratija tal-gavun tal-poppa f'distanza xierqa mill-poppa meta t-tul tal-bastiment L ikun iktar minn 25 m.

2.   Ma jistax ikun hemm spazji ta' akkomodazzjoni jew stallazzjonijiet meħtieġa għas-sigurtà jew it-tħaddim tal-bastiment 'il quddiem mill-pjan tal-paratija tal-ħbit. Dan ir-rekwiżit m'għandux japplika għat-tagħmir ta' l-ankra.

3.   L-ispazji ta' l-akkomodazzjoni, il-kmamar tal-magni u l-kmamar tal-bojler, u l-postijiet tax-xogħol li jiffurmaw parti minn dawn, għandhom ikunu separati mill-istivi permezz ta' paratiji trasversi li ma jagħmlux ilma u li jestendu 'l fuq sal-gverta.

4.   L-ispazji ta' l-akkomodazzjoni għandhom ikunu separati mill-kmamar tal-magna, mill-kmamar tal-bojler u mill-istivi, issiġillati għall-gass u aċċessibbli direttamenti mill-gverta. Jekk ma jkun hemm l-ebda aċċess bħal dan għandu jkun hemm ħruġ ta' emerġenza li jwassal direttament għall-gverta.

5.   Il-paratiji speċifikati fis-sezzjonijiet 1 u 3 u s-separazzjoni taż-żoni speċifikati fis-sezzjoni 4 m'għandu jkollhom l-ebda ftuħ.

Madankollu, bibien fil-paratija tal-gavun tal-poppa u l-infid, b'mod partikolari għal xaftijiet u pajpijiet, għandhom ikunu permessi fejn dawn ikunu mfassla b'mod li ma ttellifx l-effikaċja ta' dawk il-paratiji u tas-separazzjoni taż-żoni. Bibien fil-paratija tal-gavun tal-poppa għandhom ikunu permessi biss jekk ikun jista' jiġi ddeterminat b'sorveljanza minn distanza fil-kamra tat-tmunier jekk dawn ikunux miftuħa jew magħluqa u għandu jkollhom din l-istruzzjoni li tinqara b'mod ċar fuq iż-żewġ naħat:

“Il-bieb għandu jingħalaq minnufih wara l-użu”.

6.   Il-postijiet għad-dħul u l-iskariku ta' l-ilma, u l-pajpijiet li jagħtu għalihom, għandhom ikunu tali li ma jkun possibbli l-ebda dħul mhux intenzjonat ta' ilma fil-bastiment.

7.   Il-pruwa ta' bastiment għandha tkun mibnija b'tali mod li l-ankri la kollha kemm huma u lanqas parti minnhom ma joħorġu 'l barra aktar mill-pjanċi tal-ġenb.

Artikolu 3.04

Il-kmamar tal-magni u tal-bojler, il-bunkers

1.   Il-kmamar tal-magni jew tal-bojler għandhom ikunu mfassla b'tali mod li t-tagħmir li jkun hemm fihom jista' jitħaddem, jissewwa u jinżamm tajjeb b'mod faċli u bla periklu.

2.   Il-bunkers tal-karburant likwidu jew tal-lubrikant u ż-żoni tal-passiġġieri u ta' l-akkomodazzjoni ma jistax ikollhom uċuh komuni li jkunu taħt il-pressjoni statika tal-likwidu waqt is-servizz normali.

3.   Il-kamra tal-magni, il-kamra tal-bojler u l-paratiji tal-bunker, is-soqfa u l-bibien għandhom ikunu magħmula mill-azzar jew minn materjal ekwivalenti ieħor li ma jiħux in-nar.

Il-materjal ta' l-insulazzjoni li jintuża fil-kmamar tal-magni għandu jkun protett kontra d-dħul ta' karburanti jew fwar tal-karburanti.

Il-fetħiet kollha fil-ħitan, fis-soqfa u fil-bibien tal-kmamar tal-magni, il-kmamar tal-bojler, u l-kmamar tal-bunker għandhom ikunu b'tali mod li jistgħu jingħalqu minn barra l-kamra. It-tagħmir tal-qfil għandu jkun magħmul mill-azzar jew minn materjal ekwivalenti li ma jiħux in-nar.

4.   Il-kmamar tal-magni u tal-bojler u postijiet oħra fejn jista' jkun hemm ħruġ ta' gassijiet tossiċi jew li jieħdu n-nar għandhom ikunu jistgħu jiġu vventilati b'mod adegwat.

5.   Turġien u skaletti li jagħtu aċċess għall-kmamar tal-magni u tal-bojler u l-bunkers għandhom ikunu mwaħħla sew u jkunu magħmula mill-azzar jew minn materjal ieħor li jirreżisti għad-daqqiet u ma jiħux in-nar.

6.   Il-kmamar tal-magni u tal-bojler għandu jkollhom żewġ postijiet ta' ħruġ li wieħed minnhom jista' jkun ħruġ ta' emerġenza.

It-tieni post ta' ħruġ jista' ma jkunx meħtieġ jekk:

(a)

id-daqs totali tal-wiċċ ta' l-art (it-tul medju x il-wisa' medju fil-livell tal-pjanċi ta' l-art) tal-kamra tal-magni jew tal-bojler ma tkunx iżjed minn 35 m2, u

(b)

il-passaġġ bejn kull punt fejn se jsiru operazzjonijiet ta' tiswija jew manutensjoni u l-ħruġ, jew isfel tat-taraġ maġenb il-ħruġ li jagħti aċċess għal barra, ma jkunx itwal minn 5 m, u

(ċ)

ikun hemm tagħmir għat-tifi tan-nar fil-punt fejn isiru t-tiswijiet li hu l-iktar imbiegħed mill-bieb tal-ħruġ u wkoll, b'deroga mill-Artikolu 10.03, sezzjoni 1(e), fejn il-qawwa tal-magni ma tkunx ta' iktar minn 100 kW.

7.   Il-livell ta' ħsejjes massimu permissibbli fil-kmamar tal-magni għandu jkun ta' 110 dB(A). Il-punti tal-kejl għandhom jingħażlu bħala funzjoni tax-xogħol ta' manutensjoni meħtieġ matul it-tħaddim normali ta' l-impjant li jkun hemm ġewwa.

KAPITOLU 4

ID-DISTANZA TA' SIGURTÀ, IL-FREEBOARD U L-MARKI TAL-FUNDAR

Artikolu 4.01

Id-distanza ta' sigurtà

1.   Id-distanza ta' sigurtà għandha tkun mill-inqas 300 mm.

2.   Id-distanza ta' sigurtà fil-każ ta' bastimenti li l-aperturi tagħhom ma jistgħux jingħalqu b'tagħmir li jirreżisti r-raxx u t-temp, u għal bastimenti li jinnavigaw bl-istivi mikxufa, għandha tiżdied b'tali mod li kull waħda minn dawk l-aperturi għandha tkun mill-inqas 500 mm mill-pjan tal-fundar massimu.

Artikolu 4.02

Il-Freeboard

1.   Il-freeboard tal-bastimenti bi gverta kontinwa, mingħajr taqwis tal-gverta u sovrastrutturi, għandha tkun 150 mm.

2.   Il-freeboard tal-bastimenti b'taqwis tal-gverta u sovrastrutturi għandha tiġi kkalkulata bil-formula li ġejja:

Formula

fejn:

α

huwa koeffiċjent ta' korrezzjoni li jieħu kont tas-sovrastrutturi kollha kkunsidrati;

ßv

huwa koeffiċjent li jikkoreġi l-effett tat-taqwis tal-gverta tal-pruwa li jirriżulta mill-preżenza ta' sovrastrutturi fil-kwart tan-naħa tal-pruwa tat-tul L tal-bastiment;

ßa

huwa koeffiċjent li jikkoreġi l-effett tat-taqwis tal-gverta tal-poppa li jirriżulta mill-preżenza ta' sovrastrutturi fil-kwart tan-naħa tal-poppa tat-tul L tal-bastiment;

Sev

huwa t-taqwis tal-gverta tal-pruwa effettiv f'mm;

Sea

huwa t-taqwis tal-gverta tal-poppa effettiv f'mm.

3.   Il-koeffiċjent α jiġi kkalkulat permezz tal-formula li ġejja:

Formula

fejn:

lem

huwa t-tul effettiv, f'metri, ta' sovrastruttura li tinsab fil-parti tan-nofs korrispondenti għal nofs it-tul L tal-bastiment;

lev

huwa t-tul effettiv, f'metri, ta' sovrastruttura fil-kwart tan-naħa tal-pruwa tat-tul L tal-bastiment;

lea

huwa t-tul effettiv, f'metri, tas-superstruttura fil-kwart tan-naħa tal-poppa tat-tul L tal-bastiment.

It-tul effettiv ta' sovrastruttura huwa kkalkulat permezz tal-formuli li ġejjin:

Formula

Formula

fejn:

l

huwa t-tul effettiv, f'metri, tas-sovrastruttura kkunsidrata;

b

huwa l-wisa', f'metri, tas-sovrastruttura kkunsidrata;

B1

huwa l-wisa' tal-bastiment, f'metri, imkejjel fuq in-naħa ta' barra tal-pjanċi vertikali tal-ġnub fil-livell tal-gverta f'nofs it-tul tas-sovrastruttura kkunsidrata;

h

huwa l-għoli, f'metri, tas-sovrastruttura kkunsidrata. Madankollu, fil-każ ta' bokkaporti, h jinkiseb billi jintaqqas l-għoli tal-muxxillara bin-nofs tad-distanza tas-sigurtà skond l-Artikolu 4.01, sezzjonijiet 1 u 2. Fl-ebda każ m'għandu jittieħed valur ta' iżjed minn 0,36 m għal h.

Jekk

Formula

jew

Formula

ikun inqas minn 0,6 t-tul effettiv le tas-sovrastruttura jkun żero.

4.   Il-koeffiċjenti βv u βa jiġu kkalkulati bil-formuli li ġejjin:

Formula

Formula

5.   It-taqwis tal-gverta effettiv tal-pruwa/poppa Sev/Sea huma kkalkulati bil-formuli li ġejjin:

 

Sev = Sv · p

 

Sea = Sa · p

fejn:

Sv

huwa t-taqwis tal-gverta reali tal-pruwa, f'mm; madankollu Sv m'għandux ikun iżjed minn 1 000 mm;

Sa

huwa t-taqwis tal-gverta reali tal-poppa, f'mm; madankollu Sa ma jistax ikun iżjed minn 500 mm;

p

huwa koeffiċjent li jiġi kkalkulat bil-formula li ġejja:

Formula

x

hija l-axxiża, imkejla mill-estremità tal-punt fejn it-taqwis tal-gverta huwa 0,25 Sv jew 0,25 Sa (ara d-disinn).

Image

Madankollu, il-koeffiċjent p ma jitteħidx bħala iktar minn 1.

6.   Jekk ßa · Sea jkun ikbar minn ßv · Sev, il-valur ta' ßv · Sev jittieħed bħala li huwa l-valur għal ßa · Sea.

Artikolu 4.03

Il-freeboard minimu

Minħabba t-tnaqqis imsemmi fl-Artikolu 4.02 il-freeboard minimu m'għandux ikun inqas minn 0 mm.

Artikolu 4.04

Il-marki tal-fundar

1.   Il-pjan tal-fundar massimu għandu jiġi ddeterminat b'tali mod li l-ispeċifikazzjonijiet li jikkonċernaw il-freeboard minimu u d-distanza ta' sigurtà minima jiġu sodisfatti t-tnejn. Madankollu, għal raġunijiet ta' sigurtà, il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' tistabbilixxi valur ikbar għad-distanza ta' sigurtà jew għall-freeboard. Il-pjan tal-fundar massimu għandu jiġi ddeterminat mill-inqas għaż-Żona 3.

2.   Il-pjan tal-fundar massimu għandu jkun indikat permezz ta' marki tal-fundar li jidhru sew u li ma jitħassrux.

3.   Il-marki tal-fundar għaż-Żona 3 għandhom jikkonsistu minn rettangolu ta' 300 mm tul u 40 mm fond, li l-bażi tiegħu tkun orizzontali u tikkoinċidi mal-pjan tal-fundar massimu awtorizzat. Kwalunkwe marka tal-fundar differenti għandha tinkludi dan ir-rettangolu.

4.   Il-bastimenti għandu jkollhom mill-inqas tliet pari ta' marki tal-fundar, li par wieħed minnhom għandu jkun jinsab fiċ-ċentru u t-tnejn l-oħra jkunu, rispettivament, f'distanza mill-pruwa u l-poppa li tkun daqs madwar wieħed minn kull sitta tat-tul.

Madankollu,

(a)

meta bastiment ikun inqas minn 40 m twil, ikun biżżejjed li jitwaħħlu żewġ pari ta' marki f'distanza mill-pruwa u mill-poppa, rispettivament, li tkun daqs kwart tat-tul;

(b)

meta bastiment ma jkunx maħsub għall-ġarr ta' merkanzija, ikun biżżejjed li jitwaħħal fuqu par wieħed ta' marki qrib lejn nofs it-tul tal-bastiment.

5.   Il-marki jew l-indikazzjonijiet li ma jibqgħux aktar validi wara ispezzjoni ulterjuri għandhom jitneħħew jew jiġu mmarkati bħala mhux aktar validi taħt is-superviżjoni tal-kummissjoni ta' ispezzjoni. Jekk marka tal-fundar ma tibqax tidher din tista' tiġi sostitwita biss taħt is-superviżjoni ta' kummissjoni ta' ispezzjoni.

6.   Meta bastiment ikun tkejjel għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' l-1966 dwar il-Kejl ta' Bastimenti tal-Passaġġi fuq l-Ilma Interni u l-pjan tal-marki tal-kejl jissodisfa r-rekwiżiti ta' din id-Direttiva dawk il-marki tal-kejl għandhom jieħdu post il-marki tal-fundar; dan għandu jiġi msemmi fiċ-ċertifikat Komunitarju.

7.   Għal bastimenti li joperaw f'żoni ta' passaġġi fuq l-ilma interni li mhumiex iż-Żona 3 (iż-Żoni 1, 2 jew 4), il-pari ta' marki tal-fundar tal-pruwa u l-poppa previsti fis-sezzjoni 4 għandhom jiġu supplimentati biż-żieda ta' linja vertikali li magħha għandha titwaħħal, jew fil-każ ta' diversi żoni jitwaħħlu, diversi linji tal-fundar addizzjonali b'tul ta' 150 mm li għandhom jitwaħħlu lejn in-naħa tal-pruwa, relattivi għall-marka tal-fundar għaż-Żona 3.

Din il-linja vertikali u l-linja orizzontali għandu jkollhom ħxuna ta' 30 mm. Minbarra l-marka tal-fundar lejn il-pruwa tal-bastiment, in-numri taż-żona rilevanti għandhom ikunu indikati b'ittri ta' 60 mm għoli × 40 mm fond (ara l-Figura 1).

Figura 1

Image

Artikolu 4.05

Il-fundar massimu mgħobbi tal-bastimenti li l-istivi tagħhom mhux dejjem ikunu magħluqa biex jirreżistu r-raxx u t-temp

Jekk il-pjan tal-fundar massimu għaż-Żona 3 ta' bastiment jiġi ddeterminat billi wieħed jassumi li l-istivi jistgħu jingħalqu b'tali mod li jirreżistu r-raxx u t-temp u jekk id-distanza bejn il-pjan tal-fundar massimu u t-tarf ta' fuq tal-muxxillara tkun inqas minn 500 mm, għandu jiġi ddeterminat il-fundar massimu għan-navigazzjoni bi stivi mhux mgħottija.

Id-dikjarazzjoni li ġejja għandha titniżżel fuq iċ-ċertifikat Komunitarju:

“Meta l-bokkaporti ta' l-istivi jkunu totalment jew parzjalment mikxufa l-bastiment jista' jitgħabba biss sa … mm 'l isfel mill-marki tal-fundar għaż-Żona 3.”

Artikolu 4.06

L-iskali tal-fundar

1.   Il-bastimenti li l-fundar tagħhom jista' jkun iżjed minn 1 m għandu jkollhom skala tal-fundar fuq kull naħa tal-ġnub tagħhom qrib il-poppa; dawn jista' jkollhom skali tal-fundar addizzjonali.

2.   Il-punti taż-żero fuq kull skala tal-fundar għandhom ikunu vertikali għal din fil-pjan li jgħaddi b'mod parallel għall-pjan tal-fundar massimu li jgħaddi mill-iktar punt baxx tal-buq jew tal-karina fejn din tkun teżisti. Id-distanza vertikali 'l fuq miż-żero għandha tkun murija bid-deċimetri. Din il-gradazzjoni għandha tkun tinsab fuq kull skala, mil-linja ta' l-ilma mhux mgħobbija sa 100 mm 'l fuq mill-fundar massimu permezz ta' marki mtaqqbin jew imħaffrin, u għandha tkun miżbugħa b'żewġ kuluri li jalternaw bejniethom f'forma ta' faxxa li tidher sew. Dik il-gradazzjoni għandha tkun identifikata b'figuri li jkunu f'distanza ta' kull ħames deċimetri mmarkati ħdejn l-iskala kif ukoll fuq nett tagħha.

3.   Iż-żewġ skali ta' kejl fuq il-poppa li jitwaħħlu skond il-Konvenzjoni msemmija fl-Artikolu 4.04, sezzjoni 6, jistgħu jieħdu post l-iskali tal-fundar, bil-kondizzjoni li huma jinkludu gradazzjoni li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti kif ukoll, fejn meħtieġ, il-figuri li juru l-fundar.

KAPITOLU 5

IL-MANUVRABBILTÀ

Artikolu 5.01

Ġenerali

Il-bastimenti u l-konvojs għandhom juru navigabbiltà u manuvrabbiltà adegwata.

Il-bastimenti li ma jaħdmux bil-muturi tagħhom u maħsuba biex jiġu rmunkati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi stabbiliti mill-kummissjoni ta' ispezzjoni.

Il-bastimenti bil-magni tagħhom u l-konvojs għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 5.02 sa 5.10.

Artikolu 5.02

It-testijiet tan-navigazzjoni

1.   In-navigabbiltà u l-manuvrabbiltà għandhom jiġu vverifikati permezz ta' testijiet tan-navigazzjoni. Il-konformità mar-rekwiżiti ta' l-Artikoli 5.06 sa 5.10 għandha, b'mod partikolari, tiġi eżaminata:

2.   Il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' teżenta t-testijiet kollha jew parti minnhom meta l-konformità mar-rekwiżiti tan-navigabbiltà u l-manuvrabbiltà tiġi pprovata b'mod ieħor.

Artikolu 5.03

Iż-żona tat-test

1.   It-testijiet tan-navigazzjoni msemmija fl-Artikolu 5.02 għandhom isiru f'żoni ta' passaġġi fuq l-ilma interni li jkunu ġew magħżula mill-awtoritajiet kompetenti.

2.   Dawk iż-żoni tat-test għandhom ikunu fuq medda ta' ilma mexxej jew staġnat li possibbilment tkun dritta, mill-inqas 2 km twila u wiesgħa biżżejjed u mgħammra b'marki distintivi sew biex tkun iddeterminata l-pożizzjoni tal-bastiment.

3.   Għandu jkun possibbli għall-kummissjoni ta' ispezzjoni li tipplottja d-dati idroloġiċi bħalma huma l-fond ta' l-ilma, il-wisa' tal-kanal navigabbli u l-veloċità medja tal-kurrent fiż-żona tan-navigazzjoni bħala funzjoni tad-diversi livelli ta' l-ilma.

Artikolu 5.04

Il-grad ta' tagħbija tal-bastimenti u l-konvojs waqt it-testijiet tan-navigazzjoni

Waqt it-testijiet tan-navigazzjoni, il-bastimenti u l-konvojs maħsuba għall-ġarr ta' merkanzija għandhom jitgħabbew sa mill-inqas 70 % tat-tunnellaġġ u t-tagħbija tagħhom, b'distribuzzjoni tali li tiżgura kemm jista' jkun attitudni orizzontali. Jekk it-testijiet isiru b'tagħbija inqas, l-approvazzjoni għan-navigazzjoni fid-direzzjoni tax-xmara għandha tkun ristretta għal dik it-tagħbija.

Artikolu 5.05

L-użu tal-faċilitajiet abbord għat-test tan-navigazzjoni

1.   Waqt it-test tan-navigazzjoni t-tagħmir kollu msemmi fil-punti 34 u 52 taċ-ċertifikat Komunitarju li jistgħu jitħaddmu mill-kamra tat-tmunier jistgħu jintużaw, minbarra l-ankri.

2.   Madankollu, waqt it-test li jinvolvi d-dawran għal ġol-kurrent imsemmi fl-Artikolu 5.10, l-ankri tal-pruwa jistgħu jintużaw.

Artikolu 5.06

Veloċità ('il quddiem) preskritta

1.   Il-bastimenti u l-konvojs għandhom jilħqu veloċità ta' mill-inqas 13 km/h relattiv ma' l-ilma. Dik il-kondizzjoni mhix obbligatorja meta l-laneċ li jimbuttaw ikunu qed jaħdmu waħidhom.

2.   Il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' tagħti eżenzjonijiet lill-bastimenti u l-konvojs li joperaw biss fl-estwarji u l-portijiet.

3.   Il-kummissjoni ta' ispezzjoni għandha tivverifika jekk il-bastiment mhux mgħobbi hux kapaċi li jaqbeż il-veloċità ta' 40 km/h relattiv ma' l-ilma. Jekk dan jista' jiġi kkonfermat, għandu jitniżżel dan li ġej taħt il-punt 52 taċ-ċertifikat Komunitarju:

“Il-bastiment kapaċi jaqbeż il-veloċità ta' 40 km/h relattiv ma' l-ilma.”

Artikolu 5.07

Il-kapaċità ta' waqfien

1.   Il-bastimenti u l-konvojs għandhom ikunu kapaċi li f'ħin tajjeb jieqfu bil-pruwa fid-direzzjoni tax-xmara waqt li jżommu kapaċità adegwata ta' manuvrabbiltà.

2.   Meta l-bastimenti u l-konvojs ma jkunux itwal minn 86 m u ma jkunux usa' minn 22.90 m, il-kapaċità ta' waqfien imsemmija hawn fuq tista' tiġi sostitwita bil-kapaċità tad-dawran.

3.   Il-kapaċità ta' waqfien għandha tiġi pprovata permezz ta' manuvri ta' waqfien li jsiru f'żona ta' test kif imsemmi fl-Artikolu 5.03, waqt li l-kapaċità tad-dawran għandha tiġi pprovata permezz ta' manuvri ta' dawran skond l-Artikolu 5.10.

Artikolu 5.08

Il-kapaċità ta' mixi b'lura

Meta l-manuvra tal-waqfien meħtieġa mill-Artikolu 5.07 ssir f'ilma staġnat din għandha tiġi segwita b'test tan-navigazzjoni bil-bastiment miexi b'lura.

Artikolu 5.09

Il-kapaċità għal azzjoni evażiva

Il-bastimenti u l-konvojs għandhom ikunu kapaċi jieħdu azzjoni evażiva f'ħin tajjeb. Dik il-kapaċità għandha tiġi pprovata permezz ta' manuvri evażivi li jsiru fiż-żona tat-test kif imsemmi fl-Artikolu 5.03.

Artikolu 5.10

Il-kapaċità tad-dawran

Il-bastimenti u l-konvojs li ma jkunux itwal minn 86 m jew usa' minn 22,90 m għandhom ikunu kapaċi li jduru f'ħin tajjeb.

Dik il-kapaċità tad-dawran tista' tiġi sostitwita bil-kapaċità ta' waqfien imsemmija fl-Artikolu 5.07.

Il-kapaċità tad-dawran għandha tiġi ppruvata permezz ta' manuvri ta' dawran kontra l-kurrent.

KAPITOLU 6

IS-SISTEMA TAT-TMUN

Artikolu 6.01

Ħtiġiet ġenerali

1.   Il-bastimenti għandhom ikunu mgħammra b'sistema tat-tmun affidabbli li tipprovdi mill-inqas il-manuvrabbiltà meħtieġa mill-Kapitolu 5.

2.   Sistemi tat-tmun bil-mutur għandhom ikunu mfassla b'tali mod li t-tmun ma jkunx jista' jibdel il-pożizzjoni jekk mhux intenzjonalment.

3.   Is-sistema tat-tmun bħala intier għandha tkun imfassla għal tiġnib permanenti sa 15° u għal temperaturi ta' l-ambjent minn -20 °C sa +50 °C.

4.   Il-partijiet komponenti tas-sistema tat-tmun għandhom ikunu b'saħħithom biżżejjed biex ikunu jifilħu għall-forzi li jistgħu jkunu soġġetti għalihom matul it-tħaddim normali. L-ebda forza esterna applikata fuq it-tmun m'għandha tfixkel il-kapaċità operattiva ta' l-apparat tat-tmun u ta' l-unità tat-tħaddim tiegħu.

5.   Is-sistema tat-tmun għandha tinkorpora unità ta' tħaddim bil-mutur jekk ikun neċessarju minħabba l-forzi meħtieġa biex jitħaddem it-tmun.

6.   Apparat tat-tmun b'unità ta' tħaddim bil-mutur għandu jkun protett kontra kariki żejda permezz ta' sistema li tillimita t-torque applikat mill-unità tat-tħaddim.

7.   L-infid għax-xaftijiet tat-tmun għandu jkun imfassal b'mod li jiġi evitat it-tixrid ta' lubrikanti li jniġġsu l-ilma.

Artikolu 6.02

L-unità tat-tħaddim ta' l-apparat tat-tmun

1.   Jekk l-apparat tat-tmun ikollu unità ta' tħaddim bil-mutur, għandu jkun possibbli li fi żmien ħames sekondi tintuża unità ta' tħaddim indipendenti oħra, jew tħaddim manwali, jekk l-unità tat-tħaddim ta' l-apparat tat-tmun ikollha l-ħsara jew taħdem ħażin.

2.   Jekk it-tieni unità tat-tħaddim jew it-tħaddim manwali ma jiddaħħalx fis-servizz awtomatikament, għandu jkun possibbli li dan isir minnufih permezz ta' operazzjoni waħda mit-tmunier li tkun sempliċi kif ukoll mgħaġġla.

3.   It-tieni unità tat-tħaddim jew it-tħaddim manwali għandu wkoll jiżgura l-manuvrabbiltà meħtieġa mill-Kapitolu 5.

Artikolu 6.03

L-unità tat-tħaddim ta' l-apparat tat-tmun idrawliku

1.   L-ebda konsumatur ta' enerġija ieħor ma jista' jkun imqabbad ma' l-unità tat-tħaddim ta' l-apparat tat-tmun idrawliku. Fejn ikun hemm żewġ unitajiet ta' tħaddim indipendenti, madankollu, ikun aċċettabbli li waħda mill-unitajiet tkun imqabbda b'dan il-mod jekk il-konsumaturi jkunu mqabbda mal-linja tar-ritorn u jistgħu jiġu skonnettjati mill-unità tat-tħaddim permezz ta' tagħmir ta' iżolament.

2.   Meta jkun hemm żewġ unitajiet tat-tħaddim idrawliċi jkun meħtieġ ħażna idrawlika separata għal kull wieħed miż-żewġ unitajiet. Madankollu, ħażniet doppji huma aċċettabbli. Il-ħażniet idrawliċi għandu jkollhom sistema ta' twissija li tissorvelja kwalunkwe tnaqqis fil-livell taż-żejt 'l isfel mill-inqas livell meħtieġ għal tħaddim affidabbli.

3.   Il-valv pilota m'għandux għalfejn jiġi rduppjat jekk dan jista' jiġi azzjonat manwalment jew permezz ta' tħaddim idrawliku manwali mill-kamra tat-tmun.

4.   Il-qisien, id-disinn u l-arranġament tas-sistema tal-pajpijiet għandhom kemm jista' jkun jeskludu kwalunkwe ħsara mekkanika jew ħsara li tirriżulta min-nirien.

5.   Sa fejn jirrigwarda l-unitajiet tat-tħaddim idrawliċi l-ebda sistema ta' pajpijiet separata m'għandha tkun meħtieġa għat-tieni unità jekk it-tħaddim indipendenti taż-żewġ unitajiet ikun iggarantit u jekk is-sistema tal-pajpijiet tkun kapaċi tiflaħ għal pressjoni ta' mill-inqas 1.5 darbiet iktar minn dik ta' l-ogħla pressjoni tas-servizz.

6.   Pajpijiet flessibbli huma permessi biss meta l-użu tagħhom hu essenzjali biex itaffi l-vibrazzjonijiet jew biex jippermetti ċ-ċaqliq ħieles tal-komponenti. Huma għandhom ikunu ddisinjati għal pressjoni li tkun mill-inqas ugwali għall-ogħla pressjoni tas-servizz.

Artikolu 6.04

Is-sors ta' l-enerġija

1.   Is-sistemi tat-tmun mgħammra b'żewġ unitajiet ta' tħaddim bil-mutur għandu jkollhom mill-inqas żewġ sorsi ta' enerġija.

2.   Jekk it-tieni sors ta' enerġija għall-apparat tat-tħaddim bil-mutur ma jkunx disponibbli l-ħin kollu waqt li l-bastiment ikun qed jopera, tagħmir ta' buffer b'kapaċità adegwata għandu jservi bħala riżerva matul il-perjodu meħtieġ għall-istartjar.

3.   Fil-każ ta' sorsi ta' enerġija elettrika, l-ebda konsumaturi ta' enerġija oħra ma jistgħu jiġu fornuti mis-sors ta' enerġija ewlieni għas-sistema tat-tmun.

Artikolu 6.05

Tħaddim manwali

1.   Ir-rota manwali m'għandhiex tiġi mħaddma minn unità tat-tħaddim bil-mutur.

2.   Irrispettivament mill-pożizzjoni tat-tmun, ritorn qawwi tar-rota għandu jiġi impedit meta t-tħaddim manwali jiddaħħal awtomatikament.

Artikolu 6.06

Is-sistemi ta' l-iskrun tat-tmun, tal-ġett ta' l-ilma, ta' l-iskrun ċiklojdali u tal-propulsur tal-pruwa

1.   Meta l-bdil fid-direzzjoni tal-propulsjoni ta' l-iskrun tat-tmun, tal-ġett ta' l-ilma, ta' l-iskrun ċiklojdali jew tal-propulsur tal-pruwa jitħaddem minn distanza b'mezzi elettriċi, idrawliċi jew pnewmatiċi, għandu jkun hemm żewġ sistemi ta' attwazzjoni, kull waħda indipendenti mill-oħra, bejn il-kamra tat-tmunier u s-sistema ta' propulsjoni li, mutatis mutandis, jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' l-Artikoli 6.01 sa 6.05.

Tali sistemi mhumiex soġġetti għal din is-sezzjoni jekk mhumiex meħtieġa biex tinkiseb il-manuvrabbiltà meħtieġa mill-Kapitolu 5 jew jekk huma meħtieġa biss għat-test tal-waqfien.

2.   Meta jkun hemm żewġ istallazzjonijiet jew aktar ta' skrejjen tat-tmun, tal-ġett ta' l-ilma jew ta' l-iskrun ċiklojdali li jkunu indipendenti minn xulxin, it-tieni sistema ta' attwazzjoni ma tkunx meħtieġa jekk il-bastiment jibqa' jżomm il-manuvrabbiltà meħtieġa mill-Kapitolu 5 jekk waħda mis-sistemi jkollha l-ħsara.

Artikolu 6.07

It-tagħmir ta' l-indikaturi u s-sorveljanza

1.   Il-pożizzjoni tat-tmun għandha tkun murija b'mod ċar fil-post tat-tmunier. Jekk l-indikatur tal-pożizzjoni tat-tmun ikun elettriku, dan għandu jkollu l-provvista ta' l-enerġija tiegħu stess.

2.   Fil-post tat-tmunier għandu jkun hemm mill-inqas l-indikaturi u t-tagħmir ta' sorveljanza li ġejjin:

(a)

il-livell taż-żejt fil-ħażniet idrawliċi skond l-Artikolu 6.03, sezzjoni 2, u l-pressjoni tas-servizz tas-sistema idrawlika;

(b)

ħsara fil-provvista elettrika għall-kontroll tat-tmun;

(ċ)

ħsara fil-provvista elettrika għall-unitajiet tat-tħaddim;

(d)

ħsara fir-regolatur tar-rata tad-dawran;

(e)

ħsara fit-tagħmir tal-buffer meħtieġ.

Artikolu 6.08

Ir-regolaturi tar-rata tad-dawran

1.   Ir-regolaturi tar-rata tad-dawran u l-komponenti tagħhom għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 9.20.

2.   It-tħaddim tajjeb tar-regolatur tar-rata tad-dawran għandu jiġi muri fil-post tat-tmunier permezz ta' dawl ta' indikazzjoni aħdar.

Kull nuqqas jew varjazzjoni mhux aċċettabbli fil-vultaġġ tal-provvista u tnaqqis mhux aċċettabbli fil-veloċità tad-dawran tal-ġiroskopju għandhom jiġu ssorveljati.

3.   Meta, minbarra r-regolatur tar-rata tad-dawran, ikun hemm sistemi oħra ta' tmun, għandu jkun possibbli li fil-post tat-tmunier ikun jidher b'mod ċar liema minn dawn is-sistemi tkun ġiet attivata. Għandu jkun possibbli li wieħed jaqleb minn sistema għal oħra minnufih. Ir-regolatur tar-rata tad-dawran m'għandu jkollu l-ebda influwenza fuq dawn is-sistemi l-oħra ta' tmun.

4.   Il-provvista ta' l-elettriku għar-regolatur tar-rata tad-dawran għandha tkun indipendenti minn konsumaturi oħra ta' enerġija.

5.   Il-ġiroskopji, ir-rilevaturi u l-indikaturi tar-rata tad-dawran użati fir-regolaturi tar-rata tad-dawran għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta' l-ispeċifikazzjonijiet minimi u l-kondizzjonijiet tat-test rigward l-indikaturi tar-rata tad-dawran għall-passaġġi fuq l-ilma interni, kif stabbilit fl-Anness IX.

Artikolu 6.09

Il-proċedura ta' l-aċċettazzjoni

1.   Il-konformità tas-sistema tat-tmun li tkun stallata għandha tiġi vverifikata minn kummissjoni ta' ispezzjoni. Għal dan il-għan, din tista' titlob għad-dokumenti li ġejjin:

(a)

deskrizzjoni tas-sistema tat-tmun;

(b)

disinji u informazzjoni dwar l-unitajiet tat-tħaddim u l-kontrolli tat-tmun;

(ċ)

informazzjoni dwar l-apparat tat-tmun;

(d)

skema tas-sistema elettrika;

(e)

deskrizzjoni tar-regolatur tar-rata tad-dawran;

(f)

struzzjonijiet ta' kif titħaddem is-sistema tat-tmun.

2.   It-tħaddim tas-sistema kollha tat-tmun għandu jiġi vverifikat permezz ta' test tan-navigazzjoni. Jekk hemm stallat regolatur tar-rata tad-dawran għandu jiġi vverifikat li rotta magħżula minn qabel tista' tinżamm b'mod affidabbli u li l-manuvrar fil-liwjiet jista' jitwettaq bla periklu.

KAPITOLU 7

IL-KAMRA TAT-TMUNIER

Artikolu 7.01

Ġenerali

1.   Il-kmamar tat-tmunier għandhom ikunu mfassla b'tali mod li t-tmunier ikun jista' fil-ħinijiet kollha jwettaq xogħlu waqt li l-bastiment ikun qed jopera.

2.   Taħt kondizzjonijiet normali ta' tħaddim il-volum tal-ħoss iġġenerat mill-bastiment u mkejjel fil-livell ta' ras it-tmunier fil-post tat-tmunier m'għandux ikun iżjed minn 70 dB(A).

3.   Meta kamra tat-tmunier tkun ġiet imfassla għal navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda, it-tmunier għandu jkun jista' jwettaq xogħlu bilqiegħda u l-istrumenti kollha tas-sorveljanza u l-kontrolli kollha meħtieġa għat-tħaddim tal-bastiment għandhom ikunu mqiegħda b'tali mod li t-tmunier jista' jużahom bil-kumdità waqt li l-bastiment ikun qed jopera, mingħajr ma jitlaq minn postu u filwaqt li jkun jista' jibqa' jara l-iskrin tar-radar.

Artikolu 7.02

Veduta libera

1.   Għandu jkun hemm veduta adegwatament mhux imfixkla fid-direzzjonijiet kollha mill-post tat-tmunier.

2.   L-ispazju ta' viżwali mgħottija għat-tmunier 'il quddiem mill-bastiment fi stat mhux mgħobbi, b'nofs il-provvisti tiegħu iżda mingħajr saborra, m'għandux ikun iżjed minn żewġ tulijiet tal-bastiment jew 250 m, skond liema jkun l-inqas, sal-wiċċ ta' l-ilma fuq ark li jibda mit-trasvers ta' kull ġenb u jgħaddi dritt għall-pruwa tal-bastiment.

Mezzi ottiċi u elettroniċi biex jitnaqqas l-ispazju tal-viżwali mgħottija ma jistgħux jittieħdu fil-kont waqt l-ispezzjoni.

Biex jitnaqqas aktar l-ispazju ta' viżjoni mgħottija, għandu jintuża biss tagħmir elettroniku adatt.

3.   Il-medda tal-viżwali mhux mgħottija tat-tmunier fil-post normali tiegħu għandha tkun mill-inqas 240° ta' l-orizzont li mill-inqas 140° minnha tkun ġewwa n-nofs ċirku li jħares 'il quddiem.

M'għandu jkun hemm l-ebda frejm ta' tieqa, arblu jew sovrastruttura fil-linja tal-viżwali normali tat-tmunier.

Anke fil-każ meta jkun hemm medda ta' viżwali mhux mgħottija ta' mill-inqas 240° ta' l-orizzont il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' teħtieġ miżuri oħra u b'mod partikolari l-istallazzjoni ta' tagħmir ottiku jew elettroniku awżiljari adatt jekk ma jkunx hemm viżwali mhux imfixkla tajba biżżejjed lejn il-poppa.

L-għoli tat-tarf ta' isfel tat-twieqi tal-ġnub għandu jinżamm baxx kemm jista' jkun u l-għoli tat-tarf ta' fuq tat-twieqi tal-ġnub u ta' wara għandu jinżamm għoli kemm jista' jkun.

Biex jiġi stabbilit jekk ir-rekwiżiti f'dan l-Artikolu għal viżwali mill-kamra tat-tmunier ikunux sodisfatti, wieħed għandu jassumi li l-għoli ta' għajnejn it-tmunier huwa 1 650 mm 'l fuq mill-gverta fil-post tat-tmunier.

4.   It-tarf ta' fuq tat-twieqi li jħarsu 'l quddiem tal-kamra tat-tmunier għandu jkun għoli biżżejjed biex jippermetti lil persuna fil-post tat-tmunier b'għoli ta' għajnejn ta' 1 800 mm viżwali ċara 'l quddiem ta' mill-inqas 10 gradi 'l fuq mill-orizzontali fl-għoli tal-livell ta' l-għajnejn.

5.   Għandu jkun hemm mezzi adatti biex f'kull tip ta' temp jipprovdu viżwali ċara mill-ħġieġa ta' quddiem.

6.   Il-ħġieġ tat-twieqi użat fil-kmamar tat-tmunier għandu jkun ħġieġ ta' sigurtà u jkollu livell ta' trasparenza ta' mill-inqas 75 %.

Biex jiġu evitati r-riflessjonijiet, it-twieqi ta' quddiem tal-briġġ għandhom ikunu ħielsa mill-leħħa tad-dawl u inklinati mill-pjan vertikali, u jkunu f'angolu 'l barra ta' mhux inqas minn 10° u mhux aktar minn 25°.

Artikolu 7.03

Ir-rekwiżiti ġenerali dwar it-tagħmir tal-kontroll, ta' l-indikazzjoni u tas-sorveljanza

1.   It-tagħmir tal-kontroll meħtieġ biex jitħaddem il-bastiment għandu jitqiegħed fil-pożizzjoni operattiva tiegħu mingħajr diffikultà. Dik il-pożizzjoni għandha tkun ċara mingħajr ambigwità.

2.   L-istrumenti tas-sorveljanza għandhom ikunu jinqraw b'mod faċli. Għandu jkun possibbli li d-dawl tagħhom jiġi aġġustat gradatament sakemm jintefa. Is-sorsi tad-dawl la għandhom itellfu u lanqas jostakolaw il-leġibbiltà ta' l-istrumenti tas-sorveljanza.

3.   Għandu jkun hemm sistema biex jiġu ttestjati d-dwal tat-twissija u l-indikaturi.

4.   Għandu jkun possibbli li jiġi stabbilit b'mod ċar jekk sistema tkunx qiegħda taħdem. Jekk dan it-tħaddim ikun indikat permezz ta' dawl indikatur dan għandu jkun ta' lewn aħdar.

5.   Kull nuqqas ta' tħaddim tajjeb jew ħsara fis-sistemi li jeħtieġu sorveljanza għandu jkun indikat permezz ta' dwal ta' twissija ta' lewn aħmar.

6.   Għandha titħaddem twissija li tinstema' fl-istess waqt li jixgħel dawl aħmar ta' twissija. It-twissijiet li jinstemgħu jistgħu jingħataw b'sinjal kollettiv wieħed. Il-livell tal-volum tal-ħoss ta' dak is-sinjal għandu jkun mill-inqas 3 dB(A) iżjed mill-ogħla livell ta' volum tal-ħoss ambjentali fil-post tat-tmunier.

7.   It-twissija li tinstema' għandha tkun kapaċi li tiġi mitfija wara li l-funzjonament ħażin jew il-ħsara tkun ġiet rikonoxxuta. Tali tifi m'għandux jimpedixxi lis-sinjal ta' l-allarm milli jerġa' jixgħel minħabba ħsarat oħra. Id-dwal ħomor tat-twissija għandhom jintfew biss meta l-ħsara tkun issewwiet.

8.   It-tagħmir tas-sorveljanza u l-indikaturi għandhom jitqabbdu awtomatikament ma' provvista alternattiva ta' enerġija jekk il-provvista tagħhom stess ma taħdimx.

Artikolu 7.04

Ir-rekwiżiti speċifiċi dwar it-tagħmir tal-kontroll, ta' l-indikazzjoni u tas-sorveljanza tal-magni ewlenin u tas-sistema tat-tmun

1.   Għandu jkun possibbli li l-magni u s-sistemi tat-tmun ewlenin jiġu kkontrollati u ssorveljati mill-post tat-tmunier. Il-magni ewlenin li jkunu mgħammra bi klaċċ li jista' jiġi attivat mill-post tat-tmunier, jew iħaddmu pitch propeller li jista' jiġi kkontrollat mill-post tat-tmunier, jeħtieġu biss ikunu jistgħu jinxtegħlu u jintfew mill-kamra tal-magni.

2.   Il-kontroll għal kull magna ewlenija għandu jkun fil-forma ta' lever wieħed li jippreskrivi ark fi pjan vertikali li jkun bejn wieħed u ieħor parallel għal-linja lonġitudinali tal-bastiment. Iċ-ċaqliq tal-lever lejn il-pruwa tal-bastiment għandu joħloq moviment 'il quddiem, waqt li ċ-ċaqliq tal-lever lejn il-poppa għandu jġiegħel lill-bastiment jimxi b'lura. Id-dħul tal-klaċċ u t-treġġigħ lura tad-direzzjoni tal-mixi għandhom isiru madwar il-pożizzjoni newtrali ta' dak il-lever. Il-lever għandu jaqbad mill-pożizzjoni newtrali.

3.   Fi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda, id-direzzjoni tal-forza tal-propulsjoni mogħtija lill-bastiment u l-veloċità tad-dawran ta' l-iskrun jew tal-magni ewlenin għandhom jiġu murija.

4.   It-tagħmir ta' l-indikazzjoni u tas-sorveljanza meħtieġ mill-Artikolu 6.07, sezzjoni 2, l-Artikolu 8.03, sezzjoni 2, u l-Artikolu 8.05, sezzjoni 13, għandu jkun jinsab fil-post tat-tmunier.

5.   Bastimenti bil-kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda għandhom jiġu diretti permezz ta' lever. Dan il-lever ikun jista' jiġi mċaqlaq bl-idejn mingħajr diffikultà. Il-pożizzjoni tal-lever imqabbla mal-linja lonġitudinali tal-bastiment għandha tikkorrispondi eżattament mal-pożizzjoni tax-xfafar tat-tmun. Għandu jkun possibbli li wieħed jerħi l-lever fi kwalunkwe pożizzjoni partikolari mingħajr ma tinbidel il-pożizzjoni tax-xfafar tat-tmun. Il-pożizzjoni newtrali tal-lever għandha tkun tingħaraf b'mod ċar.

6.   Fi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni minn persuna waħda, jekk il-bastiment ikun mgħammar bi tmunijiet tal-pruwa jew bi tmunijiet speċjali, b'mod partikolari għall-mixi b'lura, dawn ghandhom jiġu attivati b'levers speċjali li, mutatis mutandis, jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fis-sezzjoni 5.

Dan ir-rekwiżit għandu japplika wkoll fejn, f'konvojs, tintuża s-sistema tat-tmun mwaħħla fuq inġenju li mhux qed jipprovdi l-propulsjoni lill-konvoj.

7.   Meta jintużaw regolaturi tar-rata tad-dawran, il-kontroll tar-rata tad-dawran għandu jkun jista' jiġi merħi fi kwalunkwe pożizzjoni mingħajr ma tinbidel il-veloċità magħżula.

Il-kontroll għandu jdur f'ark wiesa' biżżejjed biex jiggarantixxi pożizzjonar adegwatament preċiż. Il-pożizzjoni newtrali għandha tkun tingħaraf b'mod ċar mill-pożizzjonijiet l-oħra. Id-dawl ta' l-iskala għandu jkun jista' jiġi varjat gradatament.

8.   It-tagħmir tal-kontroll minn distanza għas-sistema kollha tat-tmun għandu jkun immuntat b'mod permanenti u jkun irranġat b'tali mod li r-rotta magħżula tkun tidher b'mod ċar. Jekk it-tagħmir tal-kontroll minn distanza jkun jista' jiġi diżattivat, għandu jkun mgħammar b'indikatur li juri l-kondizzjonijiet operattivi rispettivi “mixgħul” jew “mitfi”. Id-dispożizzjoni u l-manipulazzjoni tal-kontrolli għandhom ikunu funzjonali.

Għal sistemi li jkunu sussidjarji għas-sistema tat-tmun, bħall-iskruni tal-pruwa attivi, it-tagħmir tal-kontroll minn distanza li ma jkunx stallat b'mod permanenti għandu jkun aċċettabbli bil-kondizzjoni li din l-istallazzjoni sussidjarja tista' tiġi attivata permezz ta' kontroll prijoritarju f'kull ħin minn ġewwa l-kamra tat-tmunier.

9.   Fil-każ ta' sistemi ta' l-iskrun tat-tmun, tal-ġett ta' l-ilma, ta' l-iskrun ċiklojdali u ta' l-iskrun tal-pruwa, tagħmir ekwivalenti għandu jkun aċċettabbli bħala tagħmir ta' kontroll, indikazzjoni u ta' sorveljanza.

Ir-rekwiżiti stabbiliti fis-sezzjonijiet 1 sa 8 għandhom japplikaw, mutatis mutandis, fid-dawl tal-karatteristiċi u l-arranġamenti speċifiċi magħżula għall-unitajiet tad-direzzjoni u l-propulsjoni attivi msemmija hawn fuq. Il-pożizzjoni tat-tagħmir ta' l-indikazzjoni għandha turi b'mod ċar għal kull stallazzjoni d-direzzjoni tal-propulsjoni li taġixxi fuq il-bastiment jew id-direzzjoni tal-ġett.

Artikolu 7.05

Id-dwal tan-navigazzjoni, is-sinjali tad-dawl u s-sinjali tal-ħoss

1.   F'dan l-Artikolu, it-terminu:

(a)

“dwal tan-navigazzjoni” jfisser id-dwal tal-quċċata ta' l-arblu, tal-ġnub u tal-poppa, u d-dwal li jidhru min-naħat kollha, id-dwal blu li jteptptu, id-dwal sofor qawwija li jteptptu bl-għaġla għal bastimenti ta' veloċità għolja u d-dwal blu għall-ġarr ta' merkanzija perikoluża;

(b)

“sinjali tad-dawl” ifisser id-dwal li jakkumpanjaw is-sinjali tal-ħoss u assenjati lill-pannell blu.

2.   Dwal indikaturi tal-kurrent jew tagħmir ekwivalenti ieħor, bħad-dwal ta' repetizzjoni, għas-sorveljanza tad-dwal tan-navigazzjoni għandhom ikunu stallati fil-kamra tat-tmunier, sakemm dik is-sorveljanza ma tistax issir direttament mill-kamra tat-tmunier.

3.   Fi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda, id-dwal ta' repetizzjoni għandhom ikunu stallati fuq il-pannell tal-kontroll sabiex ikun hemm sorveljanza tad-dwal tan-navigazzjoni u s-sinjali tad-dawl. Swiċċijiet tad-dwal tan-navigazzjoni għandhom jiġu inklużi fid-dwal ta' repetizzjoni jew ikunu maġembhom u għandhom jiġu assenjati lilhom b'mod ċar.

L-arranġament u l-lewn tad-dwal ta' repetizzjoni għad-dwal tan-navigazzjoni u s-sinjali tad-dawl għandhom jikkorrispondu għall-pożizzjoni u l-lewn attwali ta' dawk id-dwal u s-sinjali.

Jekk dawl tan-navigazzjoni jew sinjal tad-dawl ma jiffunzjonax dan għandu jwassal biex id-dawl ta' repetizzjoni korrispondenti għalih jintefa jew jipprovdi sinjal b'mod ieħor.

4.   Fi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda għandu jkun possibbli li s-sinjali tal-ħoss jiġu attivati bi swiċċ li jitħaddem bis-sieq. Dak ir-rekwiżit m'għandux japplika għas-sinjal “tersaqx 'l hawn” skond ir-regolamenti applikabbli ta' l-awtoritajiet tan-navigazzjoni ta' l-Istati Membri.

5.   Id-dwal tan-navigazzjoni għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness IX Parti I.

Artikolu 7.06

L-istallazzjonijiet tar-radar u l-indikaturi tar-rata tad-dawran

1.   It-tagħmir tar-radar u l-indikaturi tar-rata tad-dawran għandhom ikunu ta' tip li jkun ġie approvat mill-awtorità kompetenti. Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw l-istallazzjoni u l-ittestjar operattiv tat-tagħmir tar-radar u ta' l-indikaturi tar-rata tad-dawran, kif stabbilit fl-Anness IX, għandhom jiġu sodisfatti. It-tagħmir ta' l-ECDIS Intern li jista' jitħaddem bil-mod tan-navigazzjoni għandu jitqies bħala tagħmir tar-radar. Barra minn dan ir-rekwiżiti ta' l-istandard ta' l-ECDIS Intern għandhom jiġu sodisfatti.

L-indikatur tar-rata tad-dawran għandu jkun jinsab 'il quddiem mit-tmunier u fil-medda tal-viżjoni tiegħu.

2.   Fi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda:

(a)

l-iskrin tar-radar m'għandux ikun spostat sostanzjalment mil-linja tal-viżwali tat-tmunier fil-pożizzjoni normali tiegħu;

(b)

l-immaġini tar-radar għandha tibqa' perfettament viżibbli, mingħajr għata jew skrin, ikunu xi jkunu l-kondizzjonijiet tad-dawl barra mill-kamra tat-tmunier;

(ċ)

l-indikatur tar-rata tad-dawran għandu jkun stallat direttament fuq jew taħt l-immaġini tar-radar jew ikun inkorporat fiha.

Artikolu 7.07

Is-sistemi ta' telefonija bir-radju għal bastimenti bi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda

1.   Fejn kamra tat-tmunier ta' bastiment tkun ġiet imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda, ir-riċezzjoni min-netwerks ta' bejn il-bastimenti u dik ta' l-informazzjoni nawtika għandha tkun permezz ta' loudspeaker, u l-komunikazzjonijiet li jintbagħtu għandhom ikunu permezz ta' mikrofonu fiss. Il-kmand ibgħat/tirċievi għandu jingħażel permezz ta' buttuna.

M'għandux ikun possibbli li jintużaw il-mikrofoni ta' dawk in-netwerks għan-netwerk tal-korrispondenza pubblika.

2.   Meta kamra tat-tmunier ta' bastiment imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda tkun mgħammra b'sistema ta' telefonija bir-radju għan-netwerk tal-korrispondenza pubblika, għandha tkun possibbli r-riċezzjoni mis-siġġu tat-tmunier.

Artikolu 7.08

Faċilitajiet ta' komunikazzjoni interna abbord

Għandu jkun hemm faċilitajiet ta' komunikazzjoni interna abbord bastimenti b'kamra tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda.

Għandu jkun possibbli li jiġu stabbiliti linji ta' komunikazzjoni mill-post tat-tmunier:

(a)

mal-pruwa tal-bastiment jew konvoj;

(b)

mal-poppa tal-bastiment jew konvoj jekk l-ebda komunikazzjoni diretta ma tkun possibbli mill-post tat-tmunier;

(ċ)

ma' l-ispazji ta' l-akkomodazzjoni ta' l-ekwipaġġ;

(d)

mal-kabina tal-kaptan tal-bastiment.

Ir-riċezzjoni fil-postijiet kollha ta' dawn il-linji ta' komunikazzjoni interni għandha tkun permezz ta' loudspeaker, u t-trasmissjoni għandha tkun permezz ta' mikrofonu fiss. Il-komunikazzjoni mal-pruwa u l-poppa tal-bastiment jew konvoj tista' tkun bit-telefonija bir-radju.

Artikolu 7.09

Is-sistema ta' l-allarm

1.   Għandu jkun hemm sistema indipendenti ta' allarm li tkun tilħaq il-kmamar ta' l-akkomodazzjoni, tal-magni u, fejn meħtieġ, il-kmamar tal-pompi separati.

2.   It-tmunier għandu jkun jista' jilħaq swiċċ li jixgħel u jitfi s-sinjal ta' l-allarm; mhumiex aċċettabbli s-swiċċijiet li awtomatikament imorru lura għall-pożizzjoni mitfija meta jiġu merħija.

3.   Il-livell tal-volum tal-ħoss għas-sinjal ta' l-allarm għandu jkun mill-inqas 75 dB(A) fiż-żona ta' l-akkomodazzjoni.

Fil-kmamar tal-magni u fil-kmamar tal-pompi s-sinjal ta' l-allarm għandu jkun fil-forma ta' dawl iteptep li jkun jidher min-naħat kollha u jingħaraf b'mod ċar minn kullimkien.

Artikolu 7.10

It-tisħin u l-ventilazzjoni

Il-kamra tat-tmunier għandha tkun mgħammra b'sistema effettiva ta' tisħin u ventilazzjoni li tista' tiġi rregolata.

Artikolu 7.11

It-tagħmir li jħaddem l-ankra tal-poppa

Abbord bastimenti u konvojs li l-kamra tat-tmunier tagħhom tkun imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda u li jkunu itwal minn 86 m jew usa' minn 22.90 m, it-tmunier għandu jkun jista' jniżżel l-ankri tal-poppa mill-pożizzjoni tiegħu.

Artikolu 7.12

Il-kmamar tat-tmunier li jitreġġgħu lura

Kmamar tat-tmunier li jitreġġgħu lura għandhom ikunu mgħammra b'sistema ta' tniżżil ta' emerġenza.

L-operazzjonijiet kollha ta' tniżżil għandhom awtomatikament jixgħelu sinjal ta' twissija li jinstema' b'mod ċar. Dak ir-rekwiżit m'għandux japplika jekk ir-riskju ta' korriment li jista' jirriżulta mit-tniżżil jiġi evitat bi tfassil apposta għal dan.

Persuna għandha tkun tista' toħroġ bla periklu mill-kamra tat-tmunier, tkun xi tkun il-pożizzjoni tagħha.

Artikolu 7.13

Dħul fiċ-ċertifikat Komunitarju għal bastimenti bi kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda

Meta bastiment jikkonforma mad-dispożizzjonijiet speċjali għall-kmamar tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda kif stabbiliti fl-Artikoli 7.01, 7.04 sa 7.08 u 7.11, għandu jitniżżel dan li ġej fiċ-ċertifikat Komunitarju:

“Il-bastiment għandu kamra tat-tmunier imfassla għan-navigazzjoni bir-radar minn persuna waħda”.

KAPITOLU 8

ID-DISINN TAL-MAGNA

Artikolu 8.01

Ġenerali

1.   Il-magni u l-partijiet anċillari tagħhom għandhom ikunu mfassla, mibnija u stallati skond l-aħjar prattika.

2.   L-istallazzjonijiet li jeħtieġu spezzjoni regolari, speċjalment il-bojlers ta' l-istim, tagħmir ieħor tal-pressjoni u l-aċċessjori tiegħu, u l-liftijiet, għandhom jissodisfaw ir-regolamenti li japplikaw f'wieħed mill-Istati Membri tal-Komunità.

3.   Jistgħu jiġu stallati biss dawk il-magni li jaħdmu bil-kombustjoni interna u jużaw karburanti li għandhom il-punt meta jieħdu n-nar ogħla minn 55° C.

Artikolu 8.02

It-tagħmir tas-sigurtà

1.   Il-magni għandhom jiġu stallati u mmuntati b'tali mod li jkunu adegwatament aċċessibbli għat-tħaddim u l-manutenzjoni u m'għandhomx jipperikolaw lill-persuni li jkollhom dak ix-xogħol. Għandu jkun possibbli li jkun żgurat li ma jiġux startjati mingħajr intenzjoni.

2.   Il-magni ewlenin, dawk awżiljari, il-bojlers u t-tagħmir tal-pressjoni, u l-aċċessorji tagħhom, għandu jkollhom tagħmir ta' sigurtà.

3.   F'każ ta' emerġenza għandu jkun possibbli li l-muturi li jħaddmu l-blowers u l-fannijiet tal-ġbid ta' l-arja jiġu mitfija minn barra l-ispazju fejn ikunu jinsabu, u minn barra l-kamra tal-magni.

4.   Fejn meħtieġ, il-konnessjonijiet tal-pajpijiet li jġorru ż-żejt karburant, iż-żejt lubrikant, u ż-żjut użati fis-sistemi tat-trasmissjoni ta' l-enerġija, fis-sistemi tal-kontroll u l-attivazzjoni u fis-sistemi tat-tisħin għandhom ikunu mgħottija jew imħarsa b'mod adegwat biex jiġi evitat it-tixrid jew ħruġ ta' żjut fuq uċuh sħan, fil-ventijiet ta' l-arja tal-makkinarju, jew sorsi oħra ta' teħid tan-nar. In-numru ta' konnessjonijiet f'dawn is-sistemi ta' pajpijiet għandu jinżamm kemm jista' jkun baxx.

5.   Il-pajpijiet esterni ta' karburant ta' pressjoni għolja tal-magni tad-diesel, bejn il-pompi tal-karburant ta' pressjoni għolja u l-injettaturi tal-karburant, għandhom ikunu protetti b'sistema ta' pajpijiet miksija li tiflaħ iżżomm il-karburant jekk iċedi pajp ta' pressjoni għolja. Is-sistema ta' pajpijiet miksija għandha tinkludi mezzi għall-ġbir tat-tnixxijiet u għandu jkun hemm arranġamenti biex jingħata l-allarm jekk iċedi pajp tal-karburant, ħlief li ma jkun meħtieġ l-ebda allarm għall-magni li m'għandhomx aktar minn żewġ ċilindri. Is-sistemi ta' pajpijiet miksija m'hemmx għalfejn jitwaħħlu ma' magni fuq gverti miftuħa li jħaddmu l-vinċijiet u l-argni.

6.   L-insulazzjoni tal-partijiet tal-magna għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' l-Artikolu 3.04, sezzjoni 3, it-tieni paragrafu.

Artikolu 8.03

L-impjant ta' l-enerġija

1.   Għandu jkun possibbli li l-propulsjoni tal-bastiment tista' tistartja, tintefa' jew titreġġa' lura b'mod affidabbli u ta' malajr.

2.   Dawn li ġejjin għandhom ikunu ssorveljati b'tagħmir xieraq li jixgħel allarm malli jintlaħaq livell kritiku:

(a)

it-temperatura ta' l-ilma li jkessaħ il-magna ewlenija;

(b)

il-pressjoni taż-żejt lubrikanti għall-magni ewlenin u t-trasmissjonijiet;

(ċ)

il-pressjoni taż-żejt u ta' l-arja ta' l-unitajiet tal-mixi lura tal-magna ewlenija, it-trasmissjonijiet riversibbli jew l-iskrejjen.

3.   Meta l-bastimenti jkollhom biss magna ewlenija waħda dik il-magna m'għandhiex tintefa awtomatikament ħlief għall-ħarsien kontra l-veloċità żejda.

4.   Meta l-bastimenti jkollhom biss magna ewlenija waħda, dik il-magna jista' jkollha tagħmir awtomatiku li jnaqqas il-veloċità tal-magna fil-każ biss li tnaqqis awtomatiku tal-veloċità tal-magna jkun indikat b'mod ottiku kif ukoll akustiku fil-kamra tat-tmunier u t-tagħmir għat-tnaqqis tal-veloċità tal-magna jkun jista' jiġi mitfi mill-post tat-tmunier.

5.   Il-boxxli tax-xaft għandhom ikunu mfassla b'tali mod li jevita t-tixrid ta' lubrikanti li jniġġsu l-ilma.

Artikolu 8.04

Is-sistema ta' l-egżost tal-magna

1.   Il-gassijiet ta' l-egżost għandhom jinħarġu 'l barra għal kollox mill-bastiment.

2.   Għandhom jittieħdu l-miżuri xierqa kollha biex ikun evitat id-dħul tal-gassijiet ta' l-egżost fid-diversi kompartimenti. Il-pajpijiet ta' l-egżost li jgħaddu mill-parti ta' l-akkomodazzjoni jew mill-kamra tat-tmunier għandhom, f'dawn il-partijiet, ikollhom kisi protettiv li ma jgħaddix gass minnu. Il-vojt ta' bejn il-pajp ta' l-egżost u dan il-kisi għandu jkun jagħti għall-arja ta' barra.

3.   Il-pajpijiet ta' l-egżost għandhom ikunu mqiegħda u protetti b'tali mod li ma jkunux jistgħu jikkawżaw nar.

4.   Il-pajpijiet ta' l-egżost għandhom ikunu insulati jew imkessħa tajjeb fil-kmamar tal-magni. Il-protezzjoni kontra l-kuntatt fiżiku tkun biżżejjed barra l-kmamar tal-magni.

Artikolu 8.05

It-tankijiet tal-karburant, il-pajpijiet u l-aċċessorji

1.   Il-karburanti likwidi għandhom jinħażnu f'tankijiet ta' l-azzar li jew ikunu parti integrali mill-buq jew ikunu mwaħħla sew mal-buq. Jekk ikun meħtieġ hekk mid-disinn tal-bastiment, jista' jintuża materjal ekwivalenti f'termini ta' reżistenza għan-nirien. Dawn ir-rekwiżiti m'għandhomx japplikaw għal tankijiet b'kapaċità ta' mhux iktar minn 12-il litru li jkunu ġew inkorporati f'sistemi awżiljari matul il-manifattura tagħhom. It-tankijiet tal-karburant m'għandux ikollhom ħitan komuni mat-tankijiet ta' l-ilma tax-xorb.

2.   It-tankijiet u s-sistemi tal-pajpijiet tagħhom u l-aċċessorji l-oħra għandhom ikunu mqiegħda b'tali mod li la l-karburant u lanqas il-fwar tal-karburant ma jkunu jistgħu jilħqu l-intern tal-bastiment b'mod aċċidentali. Il-valvoli tat-tank maħsuba għat-teħid ta' kampjuni tal-karburant jew għad-drenaġġ ta' l-ilma għandhom jagħlqu awtomatikament.

3.   L-ebda tankijiet tal-karburant m'għandhom jitqiegħdu 'l quddiem mill-paratija tal-ħbit.

4.   It-tankijiet tal-karburant u t-tagħmir tagħhom m'għandhomx jitqiegħdu direttament 'il fuq mill-magni jew il-pajpijiet ta' l-egżost.

5.   Il-fetħiet li minnhom jimtlew it-tankijiet tal-karburant għandhom ikunu mmarkati sew.

6.   Il-fetħa għall-għenuq tat-tank tal-karburant għandha tkun fuq il-gverta, ħlief għat-tankijiet tal-provvista ta' kuljum. L-għonq tat-tank għandu jkollu tagħmir ta' konnessjoni skond l-istandard Ewropew EN 12827:1999.

Dawn it-tankijiet għandu jkollhom pajp ta' l-arja li jispiċċa fl-arja aperta 'l fuq mill-gverta u mqiegħed b'tali mod li ma jkunx jista' jidħol ilma fih. Il-cross-section tal-pajp ta' l-arja għandha tkun mill-inqas 1,25 darbiet daqs il-cross-section ta' l-għonq tat-tank.

Jekk it-tankijiet ikunu mqabbdin flimkien, il-cross-section tal-pajp li jgħaqqadhom għandha tkun mill-inqas 1,25 darba daqs il-cross-section ta' l-għonq tat-tank.

7.   Direttament fl-iżbokki tat-tank is-sistema tal-pajpijiet għad-distribuzzjoni tal-karburanti għandu jkollha tagħmir ta' għeluq li jista' jitħaddem minn fuq il-gverta.

Dan ir-rekwiżit m'għandux japplika għat-tankijiet immuntati direttament fuq il-magna.

8.   Il-pajpijiet tal-karburant, il-konnessjonijiet tagħhom, is-siġilli u t-tagħmir għandhom ikunu ta' materjali li jifilħu għall-pressjoni mekkanika, kimika u ta' sħana li għalihom x'aktarx ikunu soġġetti. Il-pajpijiet tal-karburant m'għandhomx ikunu soġġetti għal xi influwenza negattiva ta' sħana u għandhom ikunu jistgħu jiġu spezzjonati fit-tul kollu tagħhom.

9.   It-tankijiet tal-karburant għandu jkollhom tagħmir adegwat għall-kejl tal-kapaċità. Dan it-tagħmir għall-kejl tal-kapaċità għandu jkun jista' jinqara sa l-ogħla livell tal-mili. Strumenti tal-kejl tal-ħġieġ għandhom ikunu protetti b'mod effettiv kontra d-daqqiet, għandu jkollhom tagħmir ta' għeluq awtomatiku fil-bażi tagħhom u t-tarf ta' fuq tagħhom għandu jkun jagħti għat-tankijiet 'il fuq mill-ogħla livell tal-mili tagħhom. Il-materjal użat għall-istrumenti tal-kejl tal-ħġieġ m'għandux jitgħawweġ f'temperaturi ambjentali normali. Il-pajpijiet ta' l-iskandaljar m'għandhomx jispiċċaw fl-ispazji ta' l-akkomodazzjoni. Il-pajpijiet ta' l-iskandaljar li jispiċċaw f'kamra tal-magni jew tal-bojler għandu jkollhom tagħmir adegwat li jingħalaq waħdu.

10.

(a)

It-tankijiet tal-karburant għandhom ikunu mħarsa mit-tixrid tal-karburant waqt il-bankering permezz ta' tagħmir tekniku adegwat abbord li għandu jitniżżel taħt il-punt 52 taċ-ċertifikat Komunitarju.

(b)

Jekk il-karburant jittieħed mill-istazzjonijiet tal-bankering bit-tagħmir tekniku tagħhom stess biex ikun evitat it-tixrid ta' karburanti abbord waqt il-bankering, ir-rekwiżiti dwar tagħmir ta' (a) u s-sezzjoni 11 m'għandhomx japplikaw iżjed.

11.   Jekk it-tankijiet tal-karburant ikollhom tagħmir ta' għeluq awtomatiku, is-sensuri għandhom iwaqqfu l-fluss tal-karburant meta t-tank ikun 97 % mimli; dan it-tagħmir għandu jissodisfa r-rekwiżiti tas-“sikurezza” (“failsafe”).

Jekk is-sensur jixgħel kuntatt elettriku, li jista' jaqta' ċ-ċirkuwitu pprovdut mill-istazzjon tal-bankering b'sinjal binarju, għandu jkunu possibbli li jiġi trasmess is-sinjal lill-istazzjon tal-bankering permezz ta' plagg ta' konnessjoni li ma jagħmilx ilma li jissodisfa r-rekwiżiti tal-pubblikazzjoni ta' l-IEC 60309-1:1999 għal 40 sa 50 V DC, ta' lewn abjad, u bil-pożizzjoni tal-kuntatt ta' l-ert timmarka l-għaxra.

12.   It-tankijiet tal-karburant għandu jkollhom fetħiet b'sistemi ta' għeluq li ma jnixxux li jkunu maħsuba biex jippermettu t-tindif u l-ispezzjoni.

13.   It-tankijiet tal-karburant li jfornu direttament lill-magni ewlenin u l-magni meħtieġa għat-tħaddim bla periklu tal-bastiment għandu jkollhom tagħmir li jibgħat sinjali viżivi kif ukoll akustiċi fil-kamra tat-tmunier jekk il-livell tal-mili tagħhom ma jkunx biżżejjed biex jiżgura l-operat bla periklu.

Artikolu 8.06

Il-ħażna taż-żejt tal-lubrikazzjoni, il-pajpijiet u l-aċċessorji

1.   Iż-żejt lubrikanti għandu jkun maħżun f'tankijiet ta' l-azzar li jkunu parti integrali mill-buq jew inkella jkunu mwaħħla sew mal-buq. Jekk ikun meħtieġ hekk mid-disinn tal-bastiment, jista' jintuża materjal ekwivalenti f'termini ta' reżistenza għan-nirien. Dawn ir-rekwiżiti m'għandhomx japplikaw għat-tankijiet b'kapaċità ta' mhux iktar minn 25 litru. It-tankijiet taż-żejt lubrikanti m'għandux ikollhom ħitan komuni mat-tankijiet ta' l-ilma tax-xorb.

2.   It-tankijiet taż-żejt lubrikanti u s-sistema tal-pajpijiet tagħhom u l-aċċessorji l-oħra għandhom ikunu mqiegħda b'tali mod li la ż-żejt lubrikanti u lanqas il-fwar taż-żejt lubrikanti ma jkunu jistgħu jilħqu l-intern tal-bastiment b'mod aċċidentali.

3.   L-ebda tankijiet taż-żejt lubrikanti m'għandhom jitqiegħdu 'l quddiem mill-paratija tal-ħbit.

4.   It-tankijiet taż-żejt lubrikanti u t-tagħmir tagħhom m'għandhomx jitqiegħdu direttament 'il fuq mill-magni jew il-pajpijiet ta' l-egżost.

5.   Il-fetħiet għall-mili tat-tankijiet taż-żejt lubrikanti għandhom ikunu mmarkati b'mod ċar.

6.   Il-pajpijiet taż-żejt lubrikanti, il-konnessjonijiet, is-siġilli u t-tagħmir tagħhom għandhom ikunu ta' materjali li jifilħu għall-pressjonijiet mekkaniċi, kimiċi u ta' sħana li x'aktarx ikunu soġġetti għalihom. Il-pajpijiet m'għandhomx ikunu soġġetti għal xi influwenza negattiva ta' sħana u għandhom ikunu jistgħu jiġu spezzjonati fit-tul kollu tagħhom.

7.   It-tankijiet taż-żejt lubrikanti għandu jkollhom tagħmir adegwat għall-kejl tal-kapaċità. It-tagħmir għall-kejl tal-kapaċità għandu jkun jista' jinqara sa l-ogħla livell ta' mili. L-istrumenti tal-kejl tal-ħġieġ għandhom ikunu protetti b'mod effettiv kontra d-daqqiet, għandu jkollhom tagħmir ta' għeluq awtomatiku fil-bażi tagħhom u t-tarf ta' fuq tagħhom għandu jkun jagħti għat-tankijiet 'il fuq mill-ogħla livell tal-mili tagħhom. Il-materjal użat għall-istrumenti tal-kejl tal-ħġieġ m'għandux jitgħawweġ f'temperaturi ambjentali normali. Il-pajpijiet ta' l-iskandaljar m'għandhomx jispiċċaw fl-ispazji ta' l-akkomodazzjoni. Il-pajpijiet ta' l-iskandaljar li jispiċċaw f'kamra tal-magna jew tal-bojler għandu jkollhom tagħmir adegwat li jingħalaq waħdu.

Artikolu 8.07

Il-ħażna taż-żjut użati fis-sistemi tat-trasmissjoni ta' l-enerġija, is-sistemi tal-kontroll u l-attivazzjoni u s-sistemi tat-tisħin, il-pajpijiet u l-aċċessorji

1.   Iż-żjut użati fis-sistemi tat-trasmissjoni ta' l-enerġija, fis-sistemi tal-kontroll u l-attivazzjoni u fis-sistemi tat-tisħin għandhom jinħażnu f'tankijiet ta' l-azzar li jew ikunu parti integrali mill-buq jew inkella jkunu mwaħħla sew mal-buq. Jekk ikun meħtieġ hekk mit-tfassil tal-bastiment, jista' jintuża materjal ekwivalenti f'termini ta' reżistenza għan-nirien. Dawn ir-rekwiżiti m'għandhomx japplikaw għat-tankijiet b'kapaċità ta' mhux iktar minn 25 litru. Dawn it-tankijiet taż-żejt m'għandux ikollhom ħitan komuni mat-tankijiet ta' l-ilma tax-xorb.

2.   Dawn it-tankijiet taż-żjut u s-sistema tal-pajpijiet tagħhom u l-aċċessorji l-oħra għandhom jitqiegħdu b'tali mod li la dawn iż-żjut u lanqas il-fwar tagħhom ma jkunu jistgħi jilħqu l-intern tal-bastiment b'mod aċċidentali.

3.   L-ebda wieħed minn dawn it-tankijiet taż-żjut ma jistgħu jitqiegħdu 'l quddiem mill-paratija tal-ħbit.

4.   Dawn it-tankijiet taż-żjut u t-tagħmir tagħhom m'għandhomx jitqiegħdu direttament 'il fuq mill-magni jew il-pajpijiet ta' l-egżost.

5.   Il-fetħiet għall-mili ta' dawn it-tankijiet taż-żjut għandhom ikunu mmarkati sew.

6.   Dawn il-pajpijiet taż-żjut, il-konnessjonijiet, is-siġilli u t-tagħmir tagħhom għandhom ikunu ta' materjali li jifilħu għall-pressjonijiet mekkaniċi, kimiċi u ta' sħana li għalihom x'aktarx ikunu soġġetti. Il-pajpijiet m'għandhomx ikunu soġġetti għal xi influwenza negattiva ta' sħana u għandhom ikunu jistgħu jiġu spezzjonati fit-tul kollu tagħhom.

7.   Dawn it-tankijiet taż-żjut għandu jkollhom tagħmir adegwat għall-kejl tal-kapaċità. Dawn l-istrumenti għall-kejl tal-kapaċità għandhom ikunu jistgħu jinqraw sa l-ogħla livell ta' mili. L-istrumenti tal-kejl tal-ħġieġ għandhom ikunu protetti b'mod effettiv kontra d-daqqiet, għandu jkollhom tagħmir ta' għeluq awtomatiku fil-bażi tagħhom u t-tarf ta' fuq tagħhom għandu jagħti għat-tankijiet 'il fuq mill-ogħla livell tal-mili tagħhom. Il-materjal użat għall-istrumenti tal-kejl tal-ħġieġ m'għandux jitgħawweġ f'temperaturi ambjentali normali. Il-pajpijiet ta' l-iskandaljar m'għandhomx jispiċċaw fl-ispazji ta' l-akkomodazzjoni. Il-pajpijiet ta' l-iskandaljar li jispiċċaw f'kamra tal-magna jew tal-bojler għandu jkollhom tagħmir adegwat li jingħalaq waħdu.

Artikolu 8.08

Is-sistemi tal-pompi tas-sentina u tad-drenaġġ

1.   Għandu jkun possibbli li kull kompartiment li ma jagħmilx l-ilma jiġi ppompjat separatament. Madankollu, dak ir-rekwiżit m'għandux japplika għal kompartimenti li ma jagħmlux l-ilma u li normalment ikunu ssiġillati għal kollox waqt it-tħaddim.

2.   Il-bastimenti li jeħtieġu ekwipaġġ għandhom ikunu mgħammra b'żewġ pompi tas-sentina indipendenti li m'għandhomx ikunu stallati fl-istess spazju. Mill-inqas waħda minn dawn għandha tkun taħdem bil-mutur. Madankollu, għall-bastimenti b'qawwa ta' inqas minn 225 kW jew li jiflaħ piż massimu ta' inqas minn 350 t, jew meta l-bastimenti mhux maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija jkollhom spjazzament ta' inqas minn 250 m3, pompa waħda li titħaddem manwalment jew bil-mutur tkun biżżejjed.

Kull waħda mill-pompi meħtieġa għandha tkun tista' titħaddem fuq kull wieħed mill-kompartimenti li ma jagħmilx l-ilma.

3.   Il-kapaċità minima ta' l-ippumpjar Q1 ta' l-ewwel pompa tas-sentina għandha tinħadem bil-formula li ġejja:

 

Q1 = 0,1 · d1 2 [l/min]

d1 jiġi kkalkulat bil-formula li ġejja:

Formula

Il-kapaċità minima ta' l-ippumpjar Q2 tat-tieni pompa tas-sentina għandha tinħadem bil-formula li ġejja:

 

Q2 = 0,1 · d2 2 [l/min]

d2 jiġi kkalkulat bil-formula:

Formula

Madankollu, il-valur d2 m'hemmx għalfejn ikun iżjed mill-valur d1.

Għal biex jinħadem Q2 l għandu jittieħed bħala t-tul ta' l-itwal kompartiment li ma jagħmilx l-ilma.

F'dawn il-formuli:

l

huwa t-tul tal-kompartiment li ma jagħmilx l-ilma in kwistjoni, f'[m];

d1

huwa d-dijametru intern ikkalkulat tal-pajp ewlieni tad-drenaġġ, f'[mm];

d2

huwa d-dijametru intern ikkalkulat tal-pajp tal-fergħa, f'[mm].

4.   Fejn il-pompi tas-sentina jkunu mqabbda ma' sistema tad-drenaġġ il-pajpijiet tad-drenaġġ għandu jkollhom dijametru intern ta' mill-inqas d1, f'mm, u l-pajpijiet tal-fergħa għandu jkollhom dijametru intern ta' mill-inqas d2, f'mm.

Fejn il-bastimenti jkunu iqsar minn 25 m l-valuri d1 u d2 jistgħu jitnaqqsu għal 35 mm.

5.   Huma permessi biss il-pompi tas-sentina li jipprajmaw waħidhom.

6.   Għandu jkun hemm mill-inqas suction wieħed kemm fuq in-naħa tal-lemin kif ukoll tax-xellug tal-kompartimenti kollha b'qiegħ ċatt li jistgħu jitbattlu li huma usa' minn 5 m.

7.   Jista' jkun possibbli li l-gavun tal-poppa jitbattal mill-kamra tal-magna ewlenija permezz ta' tagħmir li jista' jingħalaq awtomatikament li jkun aċċessibbli mingħajr diffikultà.

8.   Il-pajpijiet tal-fergħa ta' kompartimenti singoli għandhom ikunu mqabbda mal-pajp ewlieni tad-drenaġġ permezz ta' valvola li ma treġġax lura li tista' tillokkja.

Il-kompartimenti jew spazji oħra li jistgħu jġorru s-saborra jridu jkunu mqabbda mas-sistema tad-drenaġġ biss permezz ta' tagħmir sempliċi li jingħalaq. Dak ir-rekwiżit m'għandux japplika għal stivi li kapaċi jġorru s-saborra. Dawn l-istivi għandhom jimtlew bl-ilma tas-saborra permezz ta' pajpijiet għas-saborra li tkun stallata b'mod permanenti u independenti mill-pajpijiet tad-drenaġġ, jew permezz ta' pajpijiet tal-fergħa li jistgħu jitqabbdu mal-pajp ewlieni tad-drenaġġ b'pajpijiet flessibbli jew b'adapters flessibbli. Il-valvoli għad-dħul ta' l-ilma li jinsabu fil-qiegħ ta l-istiva m'għandhomx jitħallew jintużaw għal dan il-għan.

9.   Is-sentini ta' l-istiva għandu jkollhom tagħmir għall-kejl.

10.   Meta sistema tad-drenaġġ tinkorpora pajpijiet stallati b'mod permanenti, il-pajpijiet tad-drenaġġ f'qiegħ is-sentina li jkunu maħsuba għall-estrazzjoni ta' l-ilma mħallat biż-żejt għandu jkollhom tagħmir għall-għeluq li jkunu ġew issiġillati fil-pożizzjonijiet tagħhom minn kummissjoni ta' ispezzjoni. In-numru u l-pożizzjonijiet ta' dawn l-għeluq għandhom jitniżżlu fiċ-ċertifikat Komunitarju.

11.   Li dawn l-għeluq jiġu llokkjati fil-pożizzjoni tagħhom għandu jitqies bħala ekwivalenti għall-issiġillar skond is-sezzjoni 10. Iċ-ċavetta jew iċ-ċwievet biex l-għeluq jiġu llokkjati għandhom ikunu indikati għaldaqstant u jinżammu f'post immarkat u li jintlaħaq faċilment fil-kamra tal-magni.

Artikolu 8.09

L-imħażen ta' l-ilma biż-żejt u taż-żejt użat

1.   Għandu jkun possibbli li jinħażen abbord l-ilma mħallat biż-żejt li jakkumula matul it-tħaddim. Is-sentina tal-kamra tal-magni titqies bħala maħżen għal dan il-għan.

2.   Biex jinħażnu ż-żjut użati, fil-kamra tal-magni għandu jkun hemm kontenitur speċifiku wieħed jew iktar b'kapaċità li tikkorrispondi għal mill-inqas 1,5 darbiet aktar mill-kwantità ta' żjut użati mis-samps tal-magni ta' kombustjoni interna u tat-trasmissjonijiet kollha stallati, flimkien mal-fluwidi idrawliċi mit-tankijiet tal-fluwidi idrawliċi.

Il-konnessjonijiet użati biex jitbattlu l-kontenituri msemmija hawn fuq għandhom jikkonformaw ma' l-istandard Ewropew EN 1305:1996.

3.   Meta l-bastimenti jintużaw biss għal vjaġġi qosra l-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' tagħti eżenzjonijiet mir-rekwiżiti tas-sezzjoni 2.

Artikolu 8.10

Il-ħsejjes li joħorġu mill-bastimenti

1.   Il-ħsejjes iġġenerati minn bastiment li jkun qed jaħdem, u b'mod partikolari l-ħsejjes tad-dħul ta' l-arja fil-magna u ta' l-egżost, għandhom jittaffew bl-użu ta' mezzi adatti.

2.   Il-ħoss iġġenerat minn bastiment li jkun qed jaħdem m'għandux ikun iżjed minn 75 dB(A) f'distanza laterali ta' 25 m mill-ġenb tal-vapur.

3.   Minbarra operazzjonijiet ta' trasbord, il-ħoss iġġenerat minn bastiment wieqaf m'għandux ikun iżjed minn 65 dB(A) f'distanza laterali ta' 25 m mill-ġenb tal-vapur.

KAPITOLU 8a

(Jitħalla vojt)

KAPITOLU 9

IT-TAGĦMIR TA' L-ELETTRIKU

Artikolu 9.01

Ġenerali

1.   Meta ma jkun hemm ebda rekwiżiti speċifiċi dwar ċerti partijiet ta' stallazzjoni, il-livell ta' sigurtà għandu jitqies bħala wieħed sodisfaċenti meta dawk il-partijiet ikunu ġew manifatturati skond standard Ewropew li jkun fis-seħħ jew skond ir-rekwiżiti ta' soċjetà ta' klassifikazzjoni approvata.

Id-dokumenti rilevanti għandhom jiġu sottomessi lill-kummissjoni ta' ispezzjoni.

2.   Dokumenti li jkollhom dan li ġej, u debitament ittimbrati mill-kummissjoni ta' ispezzjoni, għandhom jinżammu abbord:

(a)

disinji ġenerali dwar is-sistema kollha ta' l-elettriku;

(b)

disinn tas-sistema tas-swiċċijiet għas-swiċċbord ewlenija, is-swiċċbord ta' l-emerġenza u s-swiċċbord tad-distribuzzjoni, flimkien ma' l-iktar dati tekniċi imporanti bħall-amperaġġ u l-kurrent operattiv tat-tagħmir ta' protezzjoni u kontroll;

(ċ)

dati dwar il-potenza li jikkonċernaw il-makkinarju u t-tagħmir elettriku;

(d)

tipi ta' cable u informazzjoni dwar il-cross-sections tal-kondutturi.

Mhux meħtieġ li dawn id-dokumenti jinżammu abbord inġenju mingħajr ekwipaġġ, iżda dawn għandhom ikunu disponibbli dejjem mingħand is-sid.

3.   It-tagħmir għandu jkun imfassal għal tiġnib permanenti sa 15° u għal temperaturi ambjentali interni ta' bejn 0 °C u +40 °C, u fuq il-gverta bejn -20 °C u +40 °C. F'dawk il-limiti, huwa għandu jkun jaħdem perfettament.

4.   It-tagħmir u l-apparat elettriku u elettroniku għandu jkun totalment aċċessibbli u faċli biex jinżamm fi stat tajjeb.

Artikolu 9.02

Is-sistemi tal-provvista ta' l-elettriku

1.   Meta inġenju jkollu sistema ta' l-elettriku, fil-prinċipju dik is-sistema għandu jkollha mill-inqas żewġ sorsi ta' provvista b'tali mod li jekk ikun hemm ħsara f'sors wieħed is-sors li jifdal ikun jista' jipprovdi lill-konsumaturi l-provvista meħtieġa għal navigazzjoni bla periklu għal mill-inqas 30 minuta.

2.   Klassifikazzjoni adegwata tal-provvista għandha tiġi murija permezz ta' bilanċ ta' potenza. Hawnhekk jista' jittieħed fil-kont fattur xieraq ta' simultanjetà.

3.   Independentement mis-sezzjoni 1 hawn fuq, l-Artikolu 6.04 għandu japplika għas-sors ta' provvista għas-sistema tat-tmun (l-istallazzjonijiet tat-tmun).

Artikolu 9.03

Protezzjoni kontra l-kuntatt fiżiku, l-intrużjoni ta' oġġetti solidi u d-dħul ta' l-ilma

It-tip ta' protezzjoni minima għal partijiet ta' istallazzjoni stallati b'mod permanenti għandu jkun kif stabbilit fit-tabella li ġejja:

Post

Tip ta' protezzjoni minima

(skond il-pubblikazzjoni ta' l-IEC. 60529: 1992)

Ġeneraturi

Muturi

Transformers

Pannelli

Distributuri

Swiċċijiet

Tagħmir

Tagħmir tad-dawl

Postijiet ta' servizz, kmamar tal-magni, kompartimenti tat-tagħmir tat-tmun

IP 22

IP 22

IP 22 (2)

IP 22 (1)  (2)

IP 44

IP 22

Stivi

 

 

 

 

IP 55

IP 55

Kaxxirizzi tal-batteriji u ż-żebgħa

 

 

 

 

 

IP 44

u. (Ex) (3)

Gverti miftuħa u postijiet miftuħa tat-tmun

 

IP 55

 

IP 55

IP 55

IP 55

Il-kamra tat-tmunier

 

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

L-ispazji ta' l-akkomodazzjoni ħlief il-faċilitajiet sanitarji u l-kmamar tal-ħasil

 

 

 

IP 22

IP 20

IP 20

Faċilitajiet sanitarji u kmamar tal-ħasil

 

IP 44

IP 44

IP 44

IP 55

IP 44

Artikolu 9.04

Il-protezzjoni minn xi splużjoni

It-tagħmir elettriku biss li jiflaħ għall-isplużjonijiet (sigurtà ċċertifikata) jista' jiġi stallat fi spazji fejn x'aktarx jakkumulaw gassijiet jew taħlitiet ta' gassijiet li jistgħu jisplodu, bħall-kompartamenti maħsuba għall-akkumulaturi jew għall-ħażna ta' prodotti li jieħdu n-nar faċilment. L-ebda swiċċijiet tad-dawl jew ta' tagħmir ieħor elettriku m'għandhom jitwaħħlu f'dawn l-ispazji. Il-protezzjoni minn xi splużjoni għandha tieħu kont tal-karatteristiċi tal-gassijiet jew it-taħlitiet ta' gassijiet li jistgħu jisplodu li x'aktarx jiffurmaw (grupp ta' potenzjal splussiv, klassi ta' temperatura).

Artikolu 9.05

L-ertjar

1.   Sistemi taħt vultaġġ ta' iktar minn 50 V jeħtieġu jkunu ertjati.

2.   Il-partijiet tal-metall li huma miftuħa għall-kuntatt fiżiku u li, waqt it-tħaddim normali, ma jgħaddi ebda kurrent minnhom, bħall-frejms u l-koperturi tal-magni, l-apparat u t-tagħmir tad-dawl, għandhom ikunu ertjati separatament meta dawn ma jkollhomx kuntatt elettriku mal-buq bħala riżultat ta' l-istallazzjoni tagħhom.

3.   Il-koperturi tal-konsumaturi mobbli ta' l-elettriku u tat-tagħmir portabbli għandhom, waqt l-użu normali, ikunu ertjati permezz ta' konduttur ieħor ta' l-ert li jkun inkorporat fil-cable ta' l-elettriku.

Dik id-dispożizzjoni m'għandhiex tapplika fejn jintuża transformer protettiv għas-separazzjoni taċ-ċirkuwitu, u lanqas għal apparat b'tagħmir ta' insulazzjoni protettiva (insulazzjoni doppja).

4.   Il-cross-sections tal-kondutturi ta' l-ert m'għandhomx ikunu inqas minn kif mogħtija fit-tabella li ġejja:

Il-cross-section tal-kondutturi esterni

[mm2]

Il-cross-section minima tal-kondutturi ta' l-ert

f'cables insulati

[mm2]

imwaħħla separatament

[mm2]

minn 0,5 sa 4

l-istess cross-section bħal dik tal-konduttur estern

4

aktar minn 4 sa 16

l-istess cross-section bħal dik tal-konduttur estern

l-istess cross-section bħal dik tal-konduttur estern

aktar minn 16 sa 35

16

16

aktar minn 35 sa 120

in-nofs tal-cross-section tal-konduttur estern

in-nofs tal-cross-section tal-konduttur estern

aktar minn 120

70

70

Artikolu 9.06

Il-vultaġġi massimi permissibbli

1.   Il-vultaġġi li ġejjin m'għandhomx jinqabżu:

Tip ta' stallazzjoni

L-ogħla vultaġġ permissibbli

Kurrent dirett

Kurrent alternanti ta' fażi waħda

Kurrent alternanti ta' tliet fażijiet

a.

Stallazzjonijiet tal-qawwa u s-sħana inklużi s-sokits għal użu ġenerali

250 V

250 V

500 V

b.

Stallazzjonijiet ta' dwal, komunikazzjonijiet, kmand u informazzjoni, inklużi s-sokits għall-użu ġenerali

250 V

250 V

-

ċ.

Sokits maħsuba biex ifornu lil tagħmir portabbli li jintuża fuq gverti miftuħa jew f'kaxxirizzi tal-metall dojoq jew imxarrba, ħlief għall-bojlers u t-tankijiet:

 

 

 

1.

B'mod ġenerali

50 V (4)

50 V (4)

-

2.

Fejn transformerprotettiv tas-separazzjoni taċ-ċirkuwitu jipprovdi biss lil tagħmir wieħed

-

250 V (5)

-

3.

Fejn jintuża apparat ta' insulazzjoni protettiva (insulazzjoni doppja)

250 V

250 V

-

4.

Fejn jintużaw salvaviti ta' kurrent ≤ 30 mA.

-

250 V

500 V

d.

Konsumaturi mobbli tal-elettriku bħal tagħmir elettriku għall-kontejners, muturi, blowers u pompi mobbli li normalment ma jiċċaqalqux waqt is-servizz u li l-partijiet kondutturi tagħhom li huma miftuħa għall-kuntatt fiżiku jkunu ertjati permezz ta' konduttur ta' l-ert li jkun inkorporat fil-cable tal-konnessjoni u li, minbarra dak il-konduttur ta' l-ert, ikunu mqabbda mal-buq permezz tat-tqegħid speċifiku tagħhom jew permezz ta' konduttur ieħor

250 V

250 V

500 V

e.

Sokits maħsuba biex ifornu lil tagħmir portabbli li jintuża ġewwa l-bojlers u t-tankijiet

50 V (4)

50 V (4)

-

2.   B'deroga mis-sezzjoni 1, jekk jiġu applikati l-miżuri protettivi meħtieġa, vultaġġi ogħla jkunu aċċettabbli:

(a)

għal sistemi ta' qawwa fejn il-potenza tagħhom tkun teħtieġ hekk;

(b)

għal stallazzjonijiet speċjali abbord bħas-sistemi tar-radju u għall-istartjar.

Artikolu 9.07

Is-sistemi ta' distribuzzjoni

1.   Is-sistemi tad-distribuzzjoni li ġejjin huma awtorizzati għall-kurrent dirett u għall-kurrent alternanti ta' fażi waħda:

(a)

sistemi b'żewġ kondutturi li waħda minnhom tkun ertjata (L1/N/PE);

(b)

sistemi b'konduttur wieħed li jużaw il-prinċipju tar-ritorn tal-buq, għal stallazzjonijiet lokali biss (per eżempju, it-tagħmir li jqabbad il-magni tal-kombustjoni, il-protezzjoni katodika) (L1/PEN);

(ċ)

sistemi b'żewġ kondutturi li jkunu insulati mill-buq (L1/L2/PE).

2.   Is-sistemi ta' distribuzzjoni li ġejjin huma awtorizzati għal kurrent alternanti ta' tliet fażijiet:

(a)

sistemi ta' erba' kondutturi b'ert tal-punt newtrali, mingħajr użu tal-prinċiplu tar-ritorn tal-buq (L1/L2/L3/N/PE) = (netwerk TN-S) jew (netwerk TT);

(b)

sistemi ta' tliet kondutturi insulati mill-buq (L1/L2/L3/PE) = (netwerk IT);

(ċ)

sistemi ta' tliet kondutturi bl-ert tal-punt newtrali bl-użu tal-prinċipju tar-ritorn tal-buq, li madankollu m'għandhomx jiġu awtorizzati għaċ-ċirkuwiti tat-terminal (L1/L2/L3/PEN).

3.   Il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' tippermetti l-użu ta' sistemi oħra.

Artikolu 9.08

Il-kollegament max-xatt u ma' netwerks oħra esterni

1.   Linji ta' provvista min-netwerks fuq l-art jew min-netwerks esterni oħra għall-istallazzjonijiet tan-netwerk abbord għandu jkollhom konnessjoni permanenti abbord fil-forma ta' terminali fissi jew sokits tal-plagg fissi. Il-kollegamenti tal-cables m'għandhom ikunu soġġetti għal ebda forza ta' ġibda.

2.   Il-buq għandu jkun jista' jiġi ertjat b'mod effettiv meta l-vultaġġ tal-kollegament jaqbeż il-50 V. Il-konnessjoni ta' l-ert għandha tkun immarkata b'mod speċifiku.

3.   It-tagħmir tas-swiċċijiet għall-konnessjoni għandu jkun imfassal b'tali mod li jevita t-tħaddim fl-istess ħin tal-ġeneraturi tan-netwerk abbord u tan-netwerk ta' fuq l-art jew ta' xi netwerk estern ieħor. Perjodu qasir ta' tħaddim fl-istess ħin għandu jkun permess meta ssir bidla minn sistema waħda għal oħra mingħajr ma' jinqata' l-vultaġġ.

4.   Il-konnessjoni għandha tkun protetta kontra xi xort jew kurrent eċċessiv.

5.   Is-swiċċbord ewlenija għandha tindika jekk il-konnessjoni tkunx attiva.

6.   Għandu jiġi stallat tagħmir ta' indikazzjoni biex jippermetti t-tqabbil tal-polarità fil-każ ta' kurrent dirett u s-sekwenza tal-fażi fil-każ ta' kurrent alternanti ta' tliet fażijiet, bejn il-konnessjoni u n-netwerk abbord.

7.   Pannell maġenb il-konnessjoni għandu jindika:

(a)

il-miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita l-konnessjoni;

(b)

it-tip ta' kurrent u l-vultaġġ nominali u, għall-kurrent alternanti, il-frekwenza.

Artikolu 9.09

Il-provvista ta' elettriku lil inġenji oħra

1.   Meta jiġi pprovdut elettriku lil inġenji oħra, għandha tintuża konnessjoni separata. Jekk jintużaw sokits ta' l-elettriku kklassifikati ogħla minn 16 A biex jiġi pprovdut kurrent lil inġenji oħra, għandu jiġi pprovdut tagħmir (bħal swiċċijiet jew interlocks) biex jiġi żgurat li dik il-konnessjoni u l-iskonnettjar jistgħu jseħħu biss meta l-linja tkun mejta.

2.   Konnessjonijiet tal-cable m'għandhom ikunu soġġetti għal ebda forza ta' ġibda.

3.   L-Artikolu 9.08, sezzjonijiet 3 sa 7, għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 9.10

Il-ġeneraturi u l-muturi

1.   Il-ġeneraturi, il-muturi u l-kaxex tat-terminali tagħhom għandhom ikunu aċċessibbli għal spezzjonijiet, kejl u tiswijiet. It-tip ta' protezzjoni għandu jikkorrispondi għall-post fejn ikunu jinsabu (ara l-Arikolu 9.03).

2.   Il-ġeneraturi mħaddma mill-magna ewlenija, mix-xaft ta' l-iskrun jew minn grupp awżiljari maħsub għal għanijiet oħra għandhom ikunu mfassla skond il-medda ta' veloċitajiet ta' dawran li jistgħu jseħħu waqt it-tħaddim normali.

Artikolu 9.11

L-akkumulaturi

1.   L-akkumulaturi għandhom ikunu aċċessibbli u mqiegħda b'mod sabiex ma jiċċaqalqux mal-movimenti ta' l-inġenju. Huma m'għandhom jitqiegħdu fejn ikunu esposti għal sħana eċċessiva, kesħa estrema, raxx, stim jew fwar.

Huma m'għandhomx jiġu stallati fil-kamra tat-tmunier, fl-ispazju ta' l-akkomodazzjoni jew fl-istivi. Dan ir-rekwiżit m'għandux japplika għal akkumulaturi ta' tagħmir portabbli, jew għal akkumulaturi li jeħtieġu inqas minn 0,2 kW biex jiġu ċċarġjati.

2.   L-akkumulaturi li jeħtieġu aktar minn 2,0 kW biex jiġu ċċarġjati (maħduma abbażi tal-kurrent massimu ta' l-iċċarġjar u l-vultaġġ nominali ta' l-akkumulatur u b'kont meħud tal-kurva ta' l-iċċarġjar karatteristika tat-tagħmir ta' l-iċċarġjar) għandhom jiġu stallati f'kamra speċjali. Jekk ikunu jinsabu fuq il-gverta jkun biżżejjed li jiġu magħluqa f'armadju.

L-akkumulaturi li jeħtieġu mhux aktar minn 2,0 kW biex jiġu ċċarġjati jistgħu jiġu stallati f'armadju jew f'kaxxa mhux biss jekk ikunu fuq il-gverta iżda wkoll taħtha. Huma jistgħu wkoll jiġu stallati f'kamra tal-magni jew f'xi spazju ieħor ivventilat tajjeb bil-kondizzjoni li jkunu protetti kontra t-twaqqigħ ta' oġġetti jew ilma jqattar.

3.   L-uċuh interjuri ta' kwalunkwe kamra, armadju jew kaxxa, xkaffar jew spazju fiss maħsub għal akkumulaturi għandhom ikunu protetti kontra l-effetti ħżiena ta' l-elettroliti.

4.   Għandu jkun hemm provvediment għal ventilazzjoni effettiva meta l-akkumulaturi jkunu stallati f'kompartiment, armadju jew kaxxa magħluqa. Għandha tiġi pprovduta ventilazzjoni ta' arja sfurzata għall-akkumulaturi tan-nikil-kadmju li jeħtieġu aktar minn 2 kW biex jiġu ċċarġjati u għall-akkumulaturi taċ-ċomb-aċidu li jeħtieġu aktar minn 3 kW.

L-arja għandha tidħol minn isfel u toħroġ minn fuq sabiex tiġi żgurata l-estrazzjoni sħiħa tal-gass.

Il-ventijiet ta' l-arja m'għandhom jinkludu ebda tagħmir li jostakola l-fluss ta' l-arja, bħal per eżempju valvoli tal-waqfien.

5.   Il-volum ta' arja meħtieġa (Q) għandu jinħadem bil-formula li ġejja:

 

Q = 0,11 · I · n [m3/h]

fejn:

I

=

Formula tal-kurrent massimu, f'A, ipprovdut mit-tagħmir li jiċċarġja;

n

=

in-numru ta' ċelel.

Fil-każ ta' akkumulaturi tal-molol mewwieta li jkun hemm fin-netwerk abbord, il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' taċċetta metodi oħra ta' kalkolu b'kont meħud tal-kurva karatteristika ta' l-iċċarġjar tat-tagħmir li jiċċarġja, bil-kondizzjoni li dawn il-metodi jkunu bbażati fuq id-dispożizzjonijiet ta' soċjetajiet ta' klassifikazzjoni approvati jew fuq standards rilevanti.

6.   Meta tintuża ventilazzjoni naturali, il-cross-section tal-ventijiet għandha tkun biżżejjed għall-volum ta' arja meħtieġ abbażi ta' veloċità ta' fluss ta' l-arja ta' 0,5 m/sec. Madankollu, il-cross-section għandha tkun mill-inqas 80 ċm2 għall-akkumulaturi taċ-ċomb-aċidu u 120 ċm2 għall-akkumulaturi tan-nikil-kadmju.

7.   Meta tintuża ventilazzjoni sfurzata, għandu jiġi pprovdut fann — preferibbilment tat-tip li jiġbed — li l-mutur tiegħu għandu jkun imwarrab minn fejn ikun għaddej il-gass jew l-arja.

Il-fannijiet għandhom ikunu mfassla b'mod li tiġi evitata l-ġenerazzjoni ta' xrar bil-kuntatt bejn xafra u l-kopertura tal-fann u jiġi evitat ukoll iċ-ċarg elettrostatiku.

8.   Is-sinjal “Nar, fjammi mikxufa u tipjip mhumiex permessi” skond il-Fig. 2 ta' l-Appendiċi I li jkollu dijametru minimu ta' 10 ċm għandu jitwaħħal mal-bibien jew l-għata ta' kompartimenti, armadji u kaxex li jkollhom fihom l-akkumulaturi.

Artikolu 9.12

L-istallazzjonijiet tad-distribuzzjoni ta' l-elettriku

1.   Swiċċbords ta' l-elettriku

(a)

It-tagħmir, is-swiċċijiet, il-fuses u l-istrumenti tas-swiċċbord għandhom ikunu rranġati b'mod ċar u għandhom ikunu aċċessibbli għall-manutenzjoni u t-tiswija.

Terminali għal vultaġġi sa 50 V, u dawk għal vultaġġi ogħla minn 50 V, għandhom jinżammu separati u jkunu mmarkati b'mod xieraq.

(b)

Għas-swiċċijiet u t-tagħmir kollu, għandhom jitwaħħlu mas-swiċċbords pjanċi b'marki li jidentifikaw iċ-ċirkuwitu.

L-amperaġġ nominali u ċ-ċirkuwitu għall-fuses għandhom ikunu identifikati.

(ċ)

Meta tagħmir b'vultaġġ operattiv ogħla minn 50 V ikun stallat wara xi bieb, il-komponenti ta' dak it-tagħmir li fihom il-kurrent għandhom ikunu protetti kontra kull kuntatt aċċidentali waqt li l-bieb ikun miftuħ.

(d)

Il-materjali tas-swiċċbords għandu jkollhom robustezza mekkanika adegwata, ikunu ritardant tal-fjammi u jintfew waħedhom; lanqas m'għandhom ikunu igroskopiċi.

(e)

Jekk fis-swiċċbords ikun hemm stallati fuses ta' kapaċità ta' qtugħ għolja (HRC), għandu jkun hemm disponibbli l-aċċessorji u t-tagħmir protettiv personali biex jiġu stallati jew imneħħija dawn il-fuses.

2.   Swiċċijiet, tagħmir protettiv

(a)

Iċ-ċirkuwiti tal-ġeneraturi u ċ-ċirkuwiti tal-konsumaturi ta' l-elettriku għandhom ikunu protetti kontra kull xort u kurrent eċċessiv fuq il-kondutturi kollha li ma jkunux ertjati. Għal dan il-għan jistgħu jintużaw fuses jew tagħmir ta' swiċċijiet li jattivaw ruħhom meta jkun hemm xi xort jew kurrent eċċessiv.

Iċ-ċirkuwiti li jipprovdu lill-muturi elettriċi ta' l-unitajiet tat-tħaddim (is-sistema tat-tmun) u ċ-ċirkuwiti tal-kontroll tagħhom għandhom ikunu protetti biss kontra xi xort. Meta ċ-ċirkuwiti jinkludu salvaviti termali, dawn għandhom ikunu newtralizzati jew issettjati għal mhux inqas mid-doppju ta' l-amperaġġ nominali.

(b)

Il-ħruġ mis-swiċċbord ewlieni għall-konsumaturi ta' l-elettriku li joperaw b'iktar minn 16 A għandu jinkludi swiċċ tal-kurrent jew tal-potenza.

(ċ)

Il-konsumaturi ta' l-elettriku għall-propulsjoni ta' l-inġenju, is-sistema tat-tmun, l-indikatur tal-pożizzjoni tat-tmun, is-sistemi tan-navigazzjoni jew tas-sigurtà, u l-konsumaturi ta' l-elettriku b'amperaġġ nominali ogħla minn 16 A għandhom ikunu pprovduti b'ċirkuwiti separati.

(d)

Iċ-ċirkuwiti tal-konsumaturi ta' l-elettriku meħtieġa għall-propulsjoni u l-manuvrar tal-bastiment għandhom ikunu pprovduti direttament mis-swiċċbord ewlieni.

(e)

It-tagħmir tas-salvavita għandu jiġi magħżul abbażi ta' l-amperaġġ nominali, ir-reżistenza termali jew dinamika, u l-kapaċità tal-qtugħ. Is-swiċċijiet għandhom jitfu simultanjament il-kondutturi ħajjin kollha. Il-pożizzjoni tas-swiċċijiet għandha tkun tingħaraf.

(f)

Il-fuses għandhom ikunu tat-tip tal-fużjoni magħluqa (enclosed-melt) u magħmulin miċ-ċeramika jew materjal ekwivalenti. Għandu jkun possibbli li dawn jitbiddlu mingħajr l-ebda periklu ta' kuntatt fiżiku għall-operatur.

3.   It-tagħmir tal-kejl u s-sorveljanza

(a)

Iċ-ċirkuwiti tal-ġeneraturi, l-akkumulaturi u d-distribuzzjoni għandu jkollhom tagħmir ta' kejl u sorveljanza meta t-tħaddim bla periklu tas-sistema jkun jeħtieġ hekk.

(b)

Netwerks mhux ertjati u b'vultaġġ ogħla minn 50 V għandu jkollhom tagħmir li jsib l-ert u li jkun kapaċi jagħti allarm li jidher u jinstema'. F'sistemi sekondarji, bħalma huma ċ-ċirkuwiti tal-kontroll, dan it-tagħmir jista' jkun eżentat.

4.   Il-post tas-swiċċbords ta' l-elettriku

(a)

Is-swiċċbords għandhom ikunu f'post aċċessibbli u vventilati tajjeb u jkunu protetti kontra l-ilma u l-ħsara mekkanika.

Il-pajpijiet u l-ventijiet ta' l-arja għandhom ikunu mqiegħda b'tali mod li fil-każ ta' xi tnixxija s-swiċċbords ma jkun jista' jiġrilhom ebda ħsara. Jekk l-immuntar tagħhom qrib swiċċbords ta' l-elettriku ma jistax jiġi evitat, il-pajpijiet m'għandux ikollhom konnessjonijiet li jinqalgħu fil-viċin.

(b)

L-armadji u l-ispazji vojta fil-ħitan fejn hemm stallat tagħmir ta' swiċċijiet mhux protett għandhom ikunu ta' materjal ritardant tal-fjammi jew protett minn kisi tal-metall jew ta' ritardant tal-fjammi ieħor.

(ċ)

Meta l-vultaġġ ikun ogħla minn 50 V, gradi jew paljetti ta' insulazzjoni għandhom jitqiegħdu fil-pożizzjoni ta' l-operatur quddiem is-swiċċbord ewlieni.

Artikolu 9.13

Salvaviti ta' emerġenza

Is-salvaviti ta' l-emerġenza għall-berners taż-żejt, il-pompi tal-karburant, is-separaturi tal-karburant u l-ventilaturi tal-kamra tal-magni għandhom ikunu mwaħħla ċentralment barra l-ispazji li jkun fihom it-tagħmir.

Artikolu 9.14

It-tagħmir ta' l-istallazzjoni

1.   Id-dħul tal-cables għandu jkollu daqsijiet skond il-cables li se jiġu kkonnettjati u jkun adatt għat-tipi ta' cables użati.

2.   Is-sokits għaċ-ċirkuwiti tad-distribuzzjoni b'vultaġġi jew frekwenzi differenti għandhom ikunu impossibbli li jiġu mitfixkla.

3.   Is-swiċċijiet għandhom jixegħlu simultanjament il-kondutturi kollha ta' ċirkuwitu li ma jkunux ertjati. Madankollu, swiċċijiet ta' pol wieħed f'ċirkuwitu mhux ertjat għandhom ikunu permessi fiċ-ċirkuwiti li jdawlu l-ispazji ta' l-akkomodazzjoni, ħlief għal lavanderiji, kmamar tal-banju, kmamar tal-ħasil u kmamar oħra b'faċilitajiet fejn ikun hemm l-ilma.

4.   Meta l-amperaġġ ikun ogħla minn 16 A għandu jkun possibbli li s-sokits jillokkjaw permezz ta' swiċċ b'tali mod li l-plagg jista' jiddaħħal u jinħareġ biss meta ma jkunx għaddej kurrent.

Artikolu 9.15

Cables

1.   Il-cables għandhom ikunu ritardanti għall-fjammi, jintfew waħidhom u jirreżistu l-ilma u ż-żejt.

Fl-ispazji ta' l-akkomondazzjoni jistgħu jintużaw tipi oħra ta' cable, bil-kondizzjoni li dawn ikunu protetti b'mod effettiv, ikunu ritardanti għall-fjammi u jkunu jintfew waħidhom.

L-istandards ta' ritardant tal-fjammi tal-cables ta' l-elettriku għandhom ikunu konformi ma':

(a)

il-pubblikazzjonijiet IEC 60332-1:1993, 60332-3:2000, jew

(b)

regolamenti ekwivalenti rikonoxxuti minn wieħed mill-Istati Membri.

2.   Il-kondutturi tal-cables użati għaċ-ċirkuwiti tal-qawwa u d-dawl għandu jkollhom cross-section minima ta' 1,5 mm2.

3.   L-armatura, l-ilqugħ u l-kisi tal-metall tal-cables m'għandhomx, taħt kondizzjonijiet normali ta' tħaddim, jintużaw bħala kondutturi jew għall-ert.

4.   L-ilqugħ u l-kisi tal-metall tal-cables fis-sistemi tal-qawwa u tad-dawl għandhom ikunu ertjati mill-inqas minn tarf wieħed.

5.   Il-cross-section tal-kondutturi għandha tieħu kont ta' l-ogħla temperatura finali permissibbli tagħhom (kemm jifilħu kurrent) kif ukoll tal-waqgħa permissibbli fil-vultaġġ. Il-waqgħa fil-vultaġġ bejn is-swiċċbord ewlieni u l-inqas punt favorevoli tas-sistema m'għandhiex tkun iktar minn 5 % għad-dwal jew iktar minn 7 % għaċ-ċirkuwiti tal-qawwa jew tas-sħana, imqabbel mal-vultaġġ nominali.

6.   Il-cables għandhom ikunu protetti kontra l-ħsara mekkanika.

7.   Il-mezzi biex jitwaħħlu l-cables għandhom jiżguraw li kwalunwe forza ta' ġibda tibqa' fil-limiti permissibbli.

8.   Meta l-cables jgħaddu minn paratiji jew gverti, ir-robustezza mekkanika, ir-reżistenza għad-dħul ta' l-ilma u r-reżistenza għan-nirien ta' dawn il-paratiji u l-gverti m'għandhomx ikunu affettwati bl-infid.

9.   It-truf u l-ġonot fil-kondutturi kollha għandhom ikunu magħmula b'tali mod li jżommu l-karatteristiċi oriġinali elettriċi, mekkaniċi, ta' ritardant tal-fjammi u, fejn meħtieġ, ta' reżistenza għan-nirien.

10.   Il-cables imqabbda ma' kmamar tat-tmunier li jitreġġgħu lura għandhom ikunu flessibbli biżżejjed u jkollhom insulazzjoni flessibbli biżżejjed sa -20 °C kif ukoll reżistenza għall-istim u l-fwar, ir-raġġi ultravjola u l-ożonu.

Artikolu 9.16

L-istallazzjonijiet tad-dwal

1.   It-tagħmir tad-dwal għandu jkun stallat b'tali mod li s-sħana li jarmi ma tkunx tista' tqabbad in-nar lill-oġġetti jew il-komponenti fil-qrib li jistgħu jieħdu n-nar.

2.   It-tagħmir tad-dwal fuq gverti miftuħa għandu jkun stallat b'tali mod li ma jfixkilx l-għarfien tad-dwal tan-navigazzjoni.

3.   Meta tagħmir tad-dawl wieħed jew aktar ikun stallat f'kamra tal-magni jew f'kamra tal-bojler, dan għandu jkun ipprovdut b'mill-inqas żewġ ċirkuwiti differenti. Dan ir-rekwiżit għandu japplika wkoll għall-postijiet fejn ikun hemm stallati makkinarju tat-tkessiħ, makkinarju idrawliku, jew muturi ta' l-elettriku.

Artikolu 9.17

Id-dwal tan-navigazzjoni

1.   Is-swiċċbords għad-dwal tan-navigazzjoni għandhom ikunu stallati fil-kamra tat-tmunier. Dawn għandhom ikunu pprovduti minn feeder separat mis-swiċċbord ewlieni jew minn żewġ distribuzzjonijiet sekondarji independenti.

2.   Id-dwal tan-navigazzjoni għandhom ikunu pprovduti, protetti u mixgħula separatament mis-swiċċbord tad-dwal tan-navigazzjoni.

3.   L-ebda ħsara fl-istallazzjoni tas-sorveljanza, kif prevista fl-Artikolu 7.05, sezzjoni 2, m'għandha taffettwa t-tħaddim tad-dawl li din tissorvelja.

4.   Diversi dwal li jiffurmaw unità funzjonali u li jkunu stallati flimkien fl-istess punt jistgħu jkunu pprovduti, mixgħula u ssorveljati flimkien. Is-sistema tas-sorveljanza għandha tkun tista' tidentifika ħsara fi kwalunkwe wieħed minn dawn id-dwal. Madankollu, m'għandux ikun possibbli li jintużaw iż-żewġ sorsi ta' dawl f'dawl doppju (żewġt idwal immuntati wieħed fuq l-ieħor jew fl-istess kaxxa) fl-istess waqt.

Artikolu 9.18

(Jitħalla vojt)

Artikolu 9.19

Is-sistemi ta' l-allarm u tas-sigurtà għat-tagħmir mekkaniku

Is-sistemi ta' l-allarm u tas-sigurtà għas-sorveljanza u l-protezzjoni tat-tagħmir mekkaniku għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

Is-sistemi ta' l-allarm

Is-sistemi ta' l-allarm għandhom ikunu mfassla b'tali mod li l-ebda ħsara fis-sistema ta' l-allarm ma tista' tirriżulta fi ħsara tat-tagħmir jew l-istallazzjoni ssorveljata.

Trasmettituri binarji għandhom ikunu mfassla fuq il-prinċipju tal-kurrent mhux attiv (quiescent current) jew dak tal-kurrent attiv sorveljat (monitored load-current).

L-allarmi viżwali għandhom jibqgħu jidhru sakemm tissewwa l-ħsara; allarm li jkun ingħaraf għandu jkun differenti minn wieħed li jkun għadu ma ngħarafx. Kull allarm għandu jinkudi wkoll twissija li tinstema'. Għandu jkun possibbli li l-allarmi akustiċi jiġu mitfija. It-tifi ta' allarm akustiku wieħed m'għandux jimpedixxi lil sinjal ieħor milli jixgħel għal xi raġuni oħra.

Jistgħu jitħallew xi eċċezzjonijiet fil-każ ta'sistemi ta' allarm li jkollhom inqas minn ħames punti ta' kejl.

(b)

Is-sistemi tas-sigurtà

Is-sistemi tas-sigurtà għandhom ikunu mfassla biex iwaqqfu jew inaqqsu t-tħaddim tat-tagħmir affettwat, jew biex iwissu lil stazzjon ekwipaġġat b'mod permanenti biex jagħmel dan qabel ma tintlaħaq sitwazzjoni kritika.

Trasmettituri binarji għandhom ikunu mfassla skond il-prinċipju tal-kurrent attiv (load-current).

Jekk is-sistemi tas-sigurtà ma jkunux imfassla biex jissorveljaw lilhom infushom għandu jkun possibbli li wieħed jivverifika li dawn ikunu qed jaħdmu tajjeb.

Is-sistemi tas-sigurtà għandhom ikunu independenti minn sistemi oħra.

Artikolu 9.20

It-tagħmir elettroniku

1.   Ġenerali

Il-kondizzjonijiet tat-test fis-sezzjoni 2 hawn taħt għandhom japplikaw biss għal tagħmir elettroniku li jkun meħtieġ għas-sistema tat-tmun u għall-impjanti ta' l-enerġija ta' l-inġenju, inklużi l-anċillarji tagħhom.

2.   Il-kondizzjonijiet tat-test

(a)

Il-pressjonijiet li jirriżultaw mit-testijiet li ġejjin m'għandhomx jikkawżaw ħsara jew difetti fil-funzjoni tat-tagħmir elettroniku. It-testijiet skond l-istandards internazzjonali rilevanti, bħalma hi l-pubblikazzjoni IEC 60092-504:2001, ħlief it-test tal-kondizzjoni tal-kesħa, għandhom jitwettqu bit-tagħmir mixgħul. Dawn it-testijiet għandhom jinkludu verifika ta' funzjonament korrett.

(b)

Varjazzjonijiet fil-vultaġġ u l-frekwenza

 

Varjazzjonijiet

kontinwi

għal perjodu qasir

Ġenerali

Frekwenza

± 5 %

± 10 % 5 s

Vultaġġ

± 10 %

± 20 % 1.5 s

Funzjonament tal-batterija

Vultaġġ

+ 30 %/- 25 %

 

(ċ)

It-test tas-sħana

Il-kampjun jitwassal sa temperatura ta' 55 °C fi żmien nofs siegħa. Wara li dik it-temperatura tkun intlaħqet, din tinżamm għal 16-il siegħa. Wara dan isir it-test tal-funzjonament.

(d)

It-test tal-kondizzjoni tal-kesħa

Il-kampjun jiġi mitfi u mkessaħ sa -25 °C u jinżamm f'dik it-temperatura għal sagħtejn. It-temperatura mbagħad tiġi mtellgħa għal 0 °C u wara jsir it-test tal-funzjonament.

(e)

It-test tal-vibrazzjoni

It-test tal-vibrazzjoni għandu jitwettaq tul it-tliet assi fuq il-frekwenza tar-risonanza tat-tagħmir jew tal-komponenti għal perjodu ta' 90 minuta f'kull każ. Jekk ma jkun hemm l-ebda risonanza ċara t-test tal-vibrazzjoni għandu jitwettaq fuq frekwenza ta' 30 Hz.

It-test tal-vibrazzjoni għandu jsir permezz ta' oxxillazzjoni sinusojdali fil-limiti li ġejjin:

Ġenerali:

f = 2,0 sa 13,2 Hz; a = ± 1 mm

(amplitudni a = Formula il-wisgħa tal-vibrazzjoni)

f = 13,2 Hz sa 100 Hz: aċċellerazzjoni ± 0,7 g.

It-tagħmir maħsub għall-magni bid-diesel jew għall-apparat tat-tmun għandu jiġi ttestjat kif ġej:

f = 2,0 sa 25 Hz; a = ± 1,6 mm

(amplitudni a = Formula il-wisgħa tal-vibrazzjoni)

f = 25 Hz sa 100 Hz; aċċellerazzjoni ± 4 g.

Is-sensuri maħsuba biex jitwaħħlu fil-pajpijiet ta' l-egżost ta' magni bid-diesel jistgħu jiġu esposti għal pressjonijiet konsiderevolment ogħla. Għandu jittieħed kont ta' dan matul it-testijiet.

(f)

It-test tal-kompatibbiltà elettromanjetika għandu jsir abbażi tal-pubblikazzjonijiet IEC 61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995, bil-livell tat-test numru 3.

(g)

Il-manifattur għandu juri prova li t-tagħmir elettroniku jkun adegwat għal dawn il-kondizzjonijiet tat-test. Ċertifikat minn soċjetà ta' klassifikazzjoni approvata għandu wkoll jitqies bħala prova.

Artikolu 9.21

Kompatibbiltà elettromanjetika

It-tħaddim tas-sistemi elettriċi u elettroniċi m'għandux jiġi mħassar b'interferenza elettromanjetika. Miżuri ġenerali għandhom, bl-istess importanza, jestendu għal:

(a)

qtugħ fil-passaġġi tat-trasmissjoni bejn is-sors ta' l-interferenza u t-tagħmir affettwat;

(b)

tnaqqis tal-kawżi tad-disturb fis-sors tagħhom;

(ċ)

tnaqqis tas-sensittività tat-tagħmir affettwat għall-interferenza.

KAPITOLU 10

IT-TAGĦMIR

Artikolu 10.01

It-tagħmir ta' l-ankra

1.   Bastimenti maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija, ħlief il-puntuni li jinġarru minn bastiment li mhumiex itwal minn 40m, għandhom ikunu mgħammra b'ankri tal-pruwa li l-massa totali tagħhom P tinkiseb bil-formula li ġejja:

 

P = k · B · T [kg]

fejn

k

huwa koeffiċjent li jieħu kont tar-relazzjoni bejn it-tul L u l-wisgħa B, u tat-tip ta' bastiment:

Formula

għall-puntuni, madankollu, għandu jintuża k = c;

c

huwa koeffiċjent empiriku mniżżel fit-tabella li ġejja:

Tunnellaġġ massimu li jiflaħ f't

Koeffiċjent c

sa 400 inklużi

45

minn 400 sa 650 inkużi

55

minn 650 sa 1 000  inkużi

65

aktar minn 1 000

70

Fuq bastimenti li jifilħu tunnellaġġ ta' mhux aktar minn 400 t u li, minħabba d-disinn u l-iskop maħsub tagħhom, jintużaw biss għal vjaġġi qosra predeterminati, il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' taċċetta li żewġ terzi biss mill-massa totali P tkun meħtieġa għall-ankri tal-pruwa.

2.   Il-bastimenti tal-passiġġieri u l-bastimenti li mhumiex maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija, ħlief dawk li jimbuttaw, għandhom ikunu mgħammra b'ankri tal-pruwa li l-massa totali tagħhom P tinkiseb bil-formula li ġejja:

 

P = k · B · T [kg]

fejn:

k

huwa l-koeffiċjent li jikkorrispondi għas-sezzjoni 1, iżda fejn biex jinkiseb il-valur tal-koeffiċjent empiriku (c) l-ispjazzament ta' l-ilma f'm3 mniżżel fiċ-ċertifikat Komunitarju għandu jittieħed minflok it-tunellaġġ massimu li jiflaħ.

3.   Il-bastimenti msemmija fis-sezzjoni 1 li t-tul massimu tagħhom ma jeċċedix 86 m għandhom ikunu mgħammra b'ankri tal-poppa li l-massa totali tagħhom tkun ugwali għal 25 % tal-massa P.

Bastimenti li l-ikbar tul tagħhom jeċċedi 86 m għandhom ikunu mgħammra b'ankri tal-poppa li l-massa totali tagħhom tkun ugwali għal 50 % tal-massa P maħduma skond is-sezzjoni 1 jew is-sezzjoni 2.

L-ankri tal-poppa mhumiex meħtieġa għal:

(a)

bastimenti li għalihom il-massa ta' l-ankra tal-poppa tkun inqas minn 150 kg; fil-każ tal-bastimenti msemmija fis-sezzjoni 1, l-aħħar paragrafu, għandha tittieħed fil-kont il-massa mnaqqsa ta' l-ankri tal-pruwa;

(b)

puntuni.

4.   Bastimenti maħsuba għall-propulsjoni ta' konvojs riġidi li t-tul massimu tagħhom ma jeċċedix 86 m għandhom ikunu mgħammra b'ankri tal-poppa li l-massa totali tagħhom tkun ugwali għal 25 % ta' l-ikbar massa P maħduma skond is-sezzjoni 1 għall-formazzjonijiet (meqjusa bħala unità nawtika) permessi u mniżżla fiċ-ċertifikat Komunitarju.

Bastimenti maħsuba għall-propulsjoni fid-direzzjoni tax-xmara ta' konvojs riġidi li jeċċedu 86 m għandhom ikunu mgħammra b'ankri tal-poppa li l-massa totali tagħhom tkun ugwali għal 50 % ta' l-ikbar massa P maħduma skond is-sezzjoni 1 għall-formazzjonijiet (meqjusa bħala unità nawtika) permessi u mniżżla fiċ-ċertifikat Komunitarju.

5.   Il-mases ta' l-ankri stabbiliti skond is-sezzjonijiet 1 sa 4 jistgħu jiġu mnaqqsa għal ċerti ankri speċjali.

6.   Il-massa totali P speċifikata għall-ankri tal-pruwa tista' tkun imqassma bejn ankra waħda jew tnejn. Din tista' titnaqqas bi 15 % meta l-bastiment ikun mgħammar b'ankra tal-pruwa waħda biss u l-kubija ta' l-ankra tkun tinsab f'nofs il-bastiment.

Il-massa totali meħtieġa għall-ankri tal-poppa għall-bastimenti li jimbuttaw u dawk li l-ikbar tul tagħhom hu itwal minn 86 m tista' tkun imqassma bejn ankra waħda jew tnejn.

Il-massa ta' l-eħfef ankra m'għandhiex tkun inqas minn 45 % ta' dik il-massa totali.

7.   Ankri tal-ħadid fondut mhumiex permessi.

8.   Il-massa ta' l-ankri għandha tkun indikata fuqhom b'figuri imbozzati b'mod li jibqgħu hekk għal ħafna żmien.

9.   Ankri li jkollhom massa ta' iktar minn 50 kg għandhom ikunu mgħammra bil-vinċijiet.

10.   Kull katina ta' l-ankra tal-pruwa għandu jkollha tul ta' mill-inqas:

(a)

40 m għal bastimenti li ma jkunux itwal minn 30 m;

(b)

10 m itwal mill-bastiment meta dan ikun itwal minn 30 m u mhux itwal minn 50 m;

(ċ)

60 m meta l-bastiment ikun itwal minn 50 m.

Kull waħda mill-ktajjen ta' l-ankri tal-poppa għandha tkun twila mill-inqas 40 m. Madankollu, meta meta l-bastimenti jkunu jeħtieġu jieqfu u jħarsu fid-direzzjoni tax-xmara, għandu jkollhom ktajjen ta' l-ankri tal-poppa li jkunu twal mill-inqas 60 m kull waħda.

11.   Is-saħħa tat-tensjoni minima R tal-ktajjen ta' l-ankri għandha tiġi kkalkulata bil-formuli li ġejjin:

(a)

ankri li jkollhom massa sa 500 kg:

R = 0,35 · P' [kN];

(b)

ankri li jkollhom massa ta' iktar minn 500 kg u mhux iktar minn 2 000 kg:

Formula;

(ċ)

ankri li jkollhom massa ta' iktar minn 2 000 kg:

R = 0,25 · P' [kN].

fejn

P'

hija l-massa teoretika ta' kull ankra stabbilita skond is-sezzjonijiet 1 sa 4 u 6.

Is-saħħa tat-tensjoni tal-ktajjen ta' l-ankri għandha tkun iddikjarata skond standard li jkun fis-seħħ fi Stat Membru.

Meta l-ankri jkollhom massa ikbar minn dik meħtieġa mis-sezzjonijiet 1 sa 6, is-saħħa tat-tensjoni tal-katina ta' l-ankri għandha tiġi stabbilita bħala funzjoni tal-massa proprja ta' l-ankri.

12.   F'każijiet fejn ikun hemm abbord ankri itqal bi ktajjen ta' l-ankri korrispondentement iktar b'saħħithom, huma biss il-mases minimi u s-saħħiet tat-tensjoni minimi meħtieġa skond is-sezzjonijiet 1 sa 6 u 11 li għandhom jitniżżlu fiċ-ċertifikat Komunitarju.

13.   Il-biċċiet ta' l-irbit (swivels) bejn l-ankra u l-katina għandhom ikunu jifilħu għal tensjoni 20 % ogħla mis-saħħa tat-tensjoni tal-katina korrispondenti.

14.   L-użu ta' cables minflok ktajjen ta' l-ankri huwa permess. Il-cables għandu jkollhom l-istess saħħa tat-tensjoni bħal dik meħtieġa għall-ktajjen, iżda għandhom ikunu 20 % itwal.

Artikolu 10.02

Tagħmir ieħor

1.   Skond ir-regolamenti applikabbli ta' l-awtoritajiet tan-navigazzjoni li hemm fis-seħħ fl-Istati Membri, mill-inqas it-tagħmir li ġej għandu jkun abbord:

(a)

sistema ta' telefonija bir-radju;

(b)

tagħmir u apparat li jagħti sinjali viżwali u li jinstemgħu kif ukoll għall-immarkar tal-bastimenti bi nhar u bil-lejl;

(ċ)

dwal ta' riżerva li jaħdmu b'mod indipendenti għad-dwal preskritti ta' l-irmiġġ;

(d)

kontenitur immarkat u reżistenti għan-nar, mgħotti, biex jitpoġġew fih ċraret għall-ħasil żejtnin;

(e)

kontenitur immarkat u reżistenti għan-nar, mgħotti, biex jitpoġġa fih skart solidu perikoluż jew inkwinanti u kontenitur immarkat reżistenti għan-nar, mgħotti, biex jitpoġġa fih skart likwidu perikoluż jew inkwinanti skond ir-regoli rilevanti applikabbli ta' l-awtoritajiet tan-navigazzjoni;

(f)

kontenitur immarkat u reżistenti għan-nar, mgħotti, biex jitpoġġew fih ir-residwi taż-żjut (slops).

2.   Barra minn dan, it-tagħmir għandu jinkludi mill-inqas:

(a)

Cables ta' l-irmiġġ:

Il-bastimenti għandhom ikunu mgħammra bi tliet cables ta' l-irmiġġ. It-tulijiet minimi tagħhom għandhom ikunu mill-inqas dawn li ġejjin:

—   l-ewwel cable : L + 20 m, iżda mhux iktar minn 100 m,

—   it-tieni cable : 2/3 ta' l-ewwel cable,

—   it-tielet cable : 1/3 ta' l-ewwel cable.

L-iqsar cable mhuwiex meħieġ abbord bastimenti li għandhom L inqas minn 20 m.

Il-cables għandu jkollhom saħħa tat-tensjoni Rs li tiġi kkalkulata bil-formuli li ġejjin;

għal L · B · T sa 1 000 m3: Formula;

għal L · B · T aktar minn 1 000 m3: Formula.

Għall-cables meħtieġa għandu jkun hemm abbord ċertifikat skond l-istandard Ewropew EN 10 204:1991, taħt in-Nru 3.1.

Dawn il-cables jistgħu jiġu sostitwiti bi ħbula li jkollhom l-istess tul u saħħa ta' tensjoni. Is-saħħa tat-tensjoni minima ta' dawn il-ħbula għandha tkun indikata fiċ-ċertifikat.

(b)

Cables ta' l-irmonk:

 

Il-laneċ għandhom ikunu mgħammra b'numru ta' cables li jkunu tajbin għall-operazzjoni tagħhom.

 

Madankollu, il-cable ewlieni għandu jkun mill-inqas 100 m twil u jkollu saħħa ta' tensjoni, f'kN, ta' mhux inqas minn terz tal-qawwa totali, f'kW, tal-magna jew magni ewlenin.

 

Bastimenti bil-magni u dawk li jimbuttaw u jistgħu wkoll jirmunkaw għandhom ikunu mgħammra b'cable ta' l-irmonk li jkun mill-inqas 100m twil u li s-saħħa tat-tensjoni tiegħu, f'kN, ma tkunx inqas minn kwart tal-qawwa totali, f'kW, tal-magna jew magni ewlenin.

(ċ)

Siegla;

(d)

Skala ta' l-imbark mill-inqas 0,4 m wiesgħa u 4 m twila u li t-truf tal-ġenb tagħha jkunu ddefiniti bi strixxa ta' lewn jgħajjat; dik l-iskala għandha tkun mgħammra b'poġġaman. Il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' tippermetti skali iqsar għal bastimenti żgħar;

(e)

Ganċ tal-gaff;

(f)

Sett xieraq ta' l-ewwel għajnuna bil-kontenut skond standard relevanti ta' Stat Membru. Dan is-sett ta' l-ewwel għajnuna għandu jinżamm f'kamra ta' l-akkomodazzjoni jew fil-kamra tat-tmunier u jiġi maħżun b'tali mod li jekk meħtieġ ikun jintaħaq faċilment u bla periklu. Jekk is-settijiet ta' l-ewwel għajnuna jiġu maħżuna f'post mgħotti, l-għata għandha tkun immarkata b'simbolu għal sett ta' l-ewwel għajnuna skond il-Fig. 8 ta' l-Appendiċi I, b'tul ta' naħa ta' mill-inqas 10 ċm;

(g)

Par binokli, 7 × 50 jew b'lentijiet ta' dijametru ikbar;

(h)

Avviż dwar is-salvataġġ u r-rianimazzjoni tal-persuni li jaqgħu l-baħar;

(i)

Searchlight li tista' titħaddem mill-kamra tat-tmunier.

3.   Għandu jkun hemm taraġ jew sellum ta' l-imbark fuq bastimenti li l-għoli tal-ġnub tagħhom 'il fuq mil-linja ta' l-ilma mhux mgħobbija jkun iżjed minn 1,50 m.

Artikolu 10.03

It-tagħmir tat-tifi tan-nar portabbli

1.   Għandu jkun hemm mill-inqas tagħmir tat-tifi tan-nar portabbli wieħed skond l-istandard Ewropew EN 3:1996 f'kull wieħed mill-postijiet li ġejjin:

(a)

fil-kamra tat-tmunier;

(b)

qrib kull daħla mill-gverta sa l-ispazji ta' l-akkomodazzjoni;

(ċ)

qrib kull daħla għall-ispazji tas-servizzi li ma jkunux aċċessibbli mill-ispazji ta' l-akkomodazzjoni u li jkun fihom tagħmir tat-tisħin, tat-tisjir jew tar-refriġerazzjoni li jużaw karburanti solidi jew likwidi jew gass likwifikat;

(d)

f'kull daħla għall-kmamar tal-magni u l-kmamar tal-bojler;

(e)

f'postijiet adatti taħt il-gverta fil-kmamar tal-magni u fil-kmamar tal-bojler b'tali mod li l-ebda post f'dak l-ispazju ma jkun aktar minn 10 metri mixi 'l bogħod minn tagħmir tat-tifi tan-nar.

2.   Għat-tagħmir tat-tifi tan-nar portabbli meħtieġ mis-sezzjoni 1, jista' jintuża biss tagħmir tat-tifi tan-nar li jaħdem bit-trab b'kontenut ta' mill-inqas 6 kg jew tagħmir tat-tifi tan-nar portabbli ieħor bl-istess kapaċità ta' tifi. Dawn għandhom jkunu adatti għal nirien tal-Klassi A, B u C u għal nirien f'sistemi ta' l-elettriku sa 1 000 V.

3.   Minbarra dan jistgħu jintużaw ċilindri tat-tifi tan-nar li jaħdmu bit-trab, bl-ilma jew bil-fowm li jkunu adatti għall-inqas għall-klassi ta' nar li l-iktar x'aktarx iseħħ fil-kamra li għalih ikunu maħsuba.

4.   Tagħmir tat-tifi tan-nar portabbli li juża s-CO2 jista' jintuża biss biex jitfi nirien fi kċejjen u fi stallazzjonijiet elettriċi. Il-kontenut ta' dan it-tagħmir għat-tifi tan-nar m'għandux ikun iktar minn 1 kg għal kull 15 m3 tal-kamra li fiha jkun disponibbli biex jintuża.

5.   It-tagħmir tat-tifi tan-nar portabbli għandu jiġu ċċekkjati mill-inqas kull sentejn. Għandu jinħareġ ċertifikat ta' ispezzjoni, li jkun iffirmat mill-ispettur u juri d-data ta' l-ispezzjoni.

6.   Jekk jitwaħħal tagħmir tat-tifi tan-nar b'tali mod li ma jkunx jidher, il-pannell li jgħattih għandu jkun identifikat b'simbolu għal tagħmir tat-tifi tan-nar kif muri fil-Fig. 3 ta' l-Appendiċi I, u b'tul ta' naħa ta' mill-inqas 10 ċm.

Artikolu 10.03a

Is-sistemi tat-tifi tan-nar stallati b'mod permanenti fl-ispazji ta' l-akkomodazzjoni, fil-kmamar tat-tmunier u fl-ispazji tal-passiġġieri

1.   Il-protezzjoni min-nar fl-ispazji ta' l-akkomodazzjoni, fil-kmamar tat-tmunier u fl-ispazji tal-passiġġieri għandha tiġi pprovduta biss permezz ta' bexxiexa awtomatiċi adatti ta' ilma taħt pressjoni stallati bħala sistemi permanenti għat-tifi tan-nar.

2.   L-istallazzjoni jew il-konverżjoni tas-sistemi għandha titwettaq biss minn ditti speċjalizzati.

3.   Is-sistemi għandhom ikunu magħmula mill-azzar jew materjali ekwivalenti li ma jieħdux in-nar.

4.   Is-sistemi għandhom ikunu kapaċi jbexxu l-ilma b'rata ta' mill-inqas 5 l/m2 kull minuta fl-ispazju kollu ta' l-ikbar kamra li tkun se tiġi protetta.

5.   Sistemi li jbexxu kwantitajiet iżgħar ta' ilma għandu jkollhom approvazzjoni tat-tip skond ir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO A 800(19) jew standard ieħor rikonoxxut skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19 ta' din id-Direttiva. L-approvazzjoni tat-tip għandha titwettaq minn soċjetà ta' klassifikazzjoni approvata jew minn istituzzjoni ta' l-ittestjar akkreditata. L-istituzzjoni ta' l-ittestjar akkreditata għandha tikkonforma ma' l-istandard Ewropew għalr-rekwiżiti ġenerali għall-kompetenza tal-laboratorji ta' l-ittestjar u l-kalibrazzjoni (EN ISO/IEC 17025: 2000).

6.   Is-sistemi għandhom jiġu ċċekkjati minn espert:

(a)

qabel jiddaħħlu fis-servizz;

(b)

qabel jiddaħħlu lura fis-servizz wara li jkunu ġew attivati;

(ċ)

wara kull modifika jew tiswija;

(d)

regolarment mill-inqas kull sentejn.

7.   Meta jsir il-kontroll skond is-sezzjoni 6, l-espert għandu jivverifika jekk is-sistemi jissodisfawx ir-rekwiżiti ta' din is-sezzjoni.

Il-kontroll għandu jinkludi mill-inqas:

(a)

spezzjoni minn barra tas-sistema sħiħa;

(b)

l-ittestjar funzjonali tas-sistemi tas-sigurtà u taż-żennuni;

(ċ)

l-ittestjar funzjonali tat-tankijiet tal-pressjoni u tas-sistema tal-pompi.

8.   Għandu jinħareġ ċertifikat ta' ispezzjoni, iffirmat mill-ispettur u li jkun juri d-data ta' l-ispezzjoni.

9.   In-numru ta' sistemi stallati għandu jitniżżel fiċ-ċertifikat Komunitarju.

10.   Għall-protezzjoni ta' oġġetti fl-ispazji ta' l-akkomodazzjoni, fil-kmamar tat-tmunier u fl-ispazji tal-passiġġieri, sistemi permanenti tat-tifi tan-nar għandhom ikunu permessi biss abbażi ta' rakkomandazzjonijiet mill-Kumitat skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva.

Artikolu 10.03b

Is-sistemi tat-tifi tan-nar stallati b'mod permanenti fil-kmamar tal-magni, fil-kmamar tal-bojlers u fil-kmamar tal-pompi

1.   Materjali li jitfu n-nar

Għall-protezzjoni tal-kmamar tal-magni, il-kmamar tal-bojlers u l-kmamar tal-pompi, il-materjali li jitfu n-nar li ġejjin jistgħu jintużaw f'sistemi permanenti tat-tifi tan-nar:

(a)

CO2 (diossidu tal-karbonju);

(b)

HFC 227ea (eptafloropropan);

(ċ)

IG-541 (52 % nitroġenu, 40 % argon, 8 % diossidu tal-karbonju).

Materjali li jitfu n-nar jistgħu jintużaw biss skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19.

2.   Ventilazzjoni, dħul ta' arja

(a)

L-arja tal-kombustjoni għall-magni tal-propulsjoni m'għandhiex tiġi estratta mill-kmamar li se jiġu protetti bis-sistemi permanenti tat-tifi tan-nar. Dan m'għandux japplika fejn ikun hemm żewġt ikmamar tal-magni ewlenin indipendenti minn xulxin u ermetikament separati jew jekk maġenb il-kamra tal-magni ewlenija jkun hemm kamra tal-magni separata bi skrun tal-pruwa, li jiżgura li l-bastiment ikun jista' jaħdem bil-qawwa tiegħu stess fil-każ ta' xi nar fil-kamra tal-magni ewlenija.

(b)

Kull ventilazzjoni sfurzata li jkun hemm fil-kamra li se tiġi protetta għandha tintefa awtomatikament jekk tiġi attivata s-sistema tat-tifi tan-nar.

(ċ)

Għandu jkun hemm disponibbli tagħmir li bih l-aperturi kollha li jippermettu li tidħol l-arja jew li joħroġ il-gass mill-kamra li se tiġi protetta jkunu jistgħu jingħalqu malajr. Għandu jkun jidher ċar jekk dawn humiex miftuħa jew magħluqa.

(d)

L-arja li toħroġ mill-valvoli tar-rilaxx tat-tankijiet ta' l-arja kkompressata stallati fil-kmamar tal-magni għandha tinħareġ għall-arja aperta.

(e)

Pressjoni żejda jew baxxa li tirriżulta mill-influss ta' materjal li jitfi n-nar m'għandhiex teqred il-komponenti tal-partijiet ta' madwar il-kamra li se tiġi protetta. Għandu jkun possibbli li l-pressjoni tibbilanċja ruħha mingħajr periklu.

(f)

Il-kmamar protetti għandu jkollhom faċilità għall-estrazzjoni tal-materjal li jitfi n-nar u tal-gassijiet tal-kombustjoni. Dawn il-faċilitajiet għandhom ikunu jistgħu jitħaddmu minn postijiet barra mill-kmamar protetti u li jibqgħu aċċessibbli jekk jiżviluppa xi nar f'dawk il-kmamar. Jekk ikun hemm estratturi stallati b'mod permanenti, m'għandux ikun possibbli li dawn jinxtegħlu waqt li n-nar ikun qed jiġi mitfi.

3.   Sistema ta' allarm kontra n-nar

Il-kamra li se tiġi protetta għandha tkun issorveljata permezz ta' sistema adatta ta' allarm kontra n-nar. L-avviż ta' l-allarm għandu jasal fil-kamra tat-tmunier, fl-ispazji ta' l-akkommodazzjoni u fil-kamra li trid tiġi mħarsa.

4.   Is-sistema tal-pajpijiet

(a)

Il-materjal li jitfi n-nar għandu jiġi mgħoddi għall-kamra li se tiġi protetta u jiġi distribwit hemm permezz ta' sistema ta' pajpijiet fissi. Fil-kamra li se tiġi protetta l-pajpijiet u t-tagħmir assoċjat għandhom ikunu magħmula mill-azzar. Il-pajpijiet li jaqbdu mat-tank u l-ġonot ta' espansjoni għandhom ikunu eżentati minn dan bil-kondizzjoni li l-materjali użati jkollhom karatteristiċi ekwivalenti fil-każ ta' nar. Il-pajpijiet għandhom ikunu protetti minn barra u minn ġewwa kontra l-korrużjoni.

(b)

Iż-żennuni tal-ħruġ għandhom ikunu ta' qies u mgħammra b'tali mod li l-materjal li jitfi n-nar jiġi distribwit b'mod uniformi.

5.   Tagħmir ta' attivazzjoni

(a)

Is-sistemi tat-tifi tan-nar b'attivazzjoni awtomatika m'għandhomx ikunu permissibbli.

(b)

Għandu jkun possibbli li s-sistema tat-tifi tan-nar tiġi attivata minn post adatt barra l-kamra li se tiġi protetta.

(ċ)

It-tagħmir ta' attivazzjoni għandu jkun stallat b'tali mod li jkun jista' jitħaddem anke fil-każ ta' nar u li fil-każ ta' ħsara minn xi nar jew splużjoni fil-kamra li se tiġi protetta l-kwantità meħtieġa ta' materjal li jitfi n-nar xorta waħda tkun tista' titwassal.

It-tagħmir ta' attivazzjoni mhux mekkaniku għandu jitħaddem minn żewġ sorsi ta' enerġija differenti u independenti minn xulxin. Dawn is-sorsi ta' enerġija għandhom ikunu jinsabu fuq barra tal-kamra li se tiġi protetta. Il-linji tal-kontroll fil-kamra li se tiġi protetta għandhom ikunu mfassla b'mod li jibqgħu jaħdmu għal mill-inqas 30 minuta fil-każ ta' nar. Dan ir-rekwiżit ikun intlaħaq fil-każ ta' wajers ta' l-elettriku jekk dawn ikunu konformi ma' l-istandard IEC 60331-21:1999.

Jekk tagħmir ta' attivazzjoni jkun stallat b'mod li ma jkunx jidher il-pannell li jgħattih għandu jkun identifikat bis-simbolu “stallazzjoni tat-tifi tan-nar” kif muri fil-Fig. 6 ta' l-Appendiċi I, b'tul ta' naħa ta' mill-inqas 10 ċm, u l-kitba li ġejja b'ittri ħomor fuq sfond abjad:

“Feuerlöscheinrichtung

Installation d'extinction

Brandblusinstallatie

Fire-fighting installation”.

(d)

Jekk is-sistema tat-tifi tan-nar tkun maħsuba għall-protezzjoni ta' diversi kmamar, it-tagħmir ta' attivazzjoni ta' kull kamra jrid ikun separat u identifikat b'mod ċar għal kull kamra.

(e)

Maġenb kull tagħmir ta' attivazzjoni għandu jkun hemm imwaħħla f'post fejn jidhru u b'mod li ma jitħassarx l-istruzzjonijiet tat-tħaddim f'waħda mil-lingwi ta' l-Istati Membri. Dawn għandhom ikollhom, b'mod partikolari, struzzjonijiet dwar:

(aa)

l-attivazzjoni tas-sistema tat-tifi tan-nar;

(bb)

il-ħtieġa ta' verifika biex jiġi żgurat li l-persuni kollha jkunu ħallew il-kamra li se tiġi protetta;

(ċċ)

l-azzjoni li għandha tittieħed mill-ekwipaġġ meta tiġi attivata s-sistema tat-tifi tan-nar;

(dd)

l-azzjoni li għandha tittieħed mill-ekwipaġġ f'każ ta' ħsara fis-sistema tat-tifi tan-nar.

(f)

L-istruzzjonijiet tat-tħaddim għandhom jiġbdu l-attenzjoni li qabel tiġi attivata s-sistema tat-tifi tan-nar il-magni tal-kombustjoni li jiġbdu l-arja mill-kamra li se tiġi protetta għandhom jiġu mitfija.

6.   Is-sistema tat-twissija

(a)

Is-sistemi tat-tifi tan-nar permanenti għandu jkollhom sistemi ta' twissija li jinstemgħu u li jidhru.

(b)

Is-sistema ta' twissija għandha tixgħel awtomatikament hekk kif is-sistema tat-tifi tan-nar tiġi attivata. Is-sinjal ta' twissija għandu jinstema' għal ħin adegwat qabel ma jiġi rrilaxxat il-materjal li jitfi n-nar, u m'għandux ikun possibbli li jiġi mitfi.

(ċ)

Is-sinjali ta' twissija għandhom ikunu jidhru b'mod ċar fil-kmamar li se jiġu protetti u barra d-daħliet għalihom, u jkunu jinstemgħu ċar anke fil-kondizzjonijiet ta' xogħol li jipproduċu l-iktar volum għoli ta' ħoss. Huma għandhom ikunu jingħarfu b'mod ċar minn kull sinjal akustiku u ottiku ieħor fil-kamra li se tiġi protetta.

(d)

Is-sinjali ta' twissija akustiċi għandhom ikunu jinstemgħu b'mod ċar fil-kmamar fil-qrib anke meta l-bibien ta' bejniethom ikunu magħluqa u fil-kondizzjonijiet ta' xogħol li jipproduċu l-iktar volum għoli ta' ħoss.

(e)

Jekk is-sistema ta' twissija ma tkunx awto-protetta fejn jikkonċerna xi xort elettriku, qtugħ tal-wajers u waqgħat fil-vultaġġ, għandu jkun possibbli li jiġi vverifikat li tkun qed taħdem sew.

(f)

Fid-daħla għal kull kamra li tista' tiġi pprovduta b'materjal li jitfi n-nar, għandu jitwaħħal avviż li jidher ċar u li jkollu l-kliem li ġej miktub b'ittri ħomor fuq sfond abjad:

“Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung!

Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen!

Attention, installation d'extinction d'incendie!

Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)

Let op, brandblusinstallatie!

Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten!

Warning, fire-fighting installation!

Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)”.

7.   It-tankijiet tal-pressjoni, it-tagħmir u l-pajpijiet tal-pressjoni

(a)

It-tankijiet tal-pressjoni, it-tagħmir u l-pajpijiet tal-pressjoni għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet li hemm fis-seħħ f'wieħed mill-Istati Membri.

(b)

It-tankijiet tal-pressjoni għandhom jiġu stallati skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur.

(ċ)

It-tankijiet tal-pressjoni, it-tagħmir u l-pajpijiet tal-pressjoni m'għandhomx jiġu stallati fl-ispazji ta' l-akkommodazzjoni.

(d)

It-temperatura fl-armadji u fl-ispazji ta' stallazjoni li jkun hemm fihom tankijiet tal-pressjoni m'għandhiex tkun aktar minn 50 °C.

(e)

Il-kabinetti jew l-ispazji ta' l-istallazzjonijiet fuq il-gverta għandhom ikunu mwaħħla sew fil-post u jkollhom ventijiet ta' l-arja li għandhom ikunu b'tali mod li f'każ li jkun hemm xi tnixxija fit-tank tal-pressjoni, l-ebda gass ma jkun jista' jispiċċa fil-partijiet ta' ġewwa tal-bastiment. Il-konnessjonijiet diretti għal kmamar oħra mhumiex permessi.

8.   Il-kwantità ta' materjal li jitfi n-nar

Jekk il-kwantità ta' materjal li jitfi n-nar tkun maħsuba biex tħares iktar minn kamra waħda, l-ammont totali disponibbli ta' materjal li jitfi n-nar m'hemmx għalfejn ikun ikbar mill-kwantità meħtieġa għall-ikbar kamra li trid tkun protetta.

9.   L-immuntar, l-ispezzjoni u d-dokumentazzjoni

(a)

Is-sistema għandha tkun immuntata jew konvertita biss minn ditta li tispeċjalizza fis-sistemi tat-tifi tan-nar. Ir-rekwiżiti speċifikati mill-manifattur tal-materjal li jitfi n-nar u mill-manifattur tas-sistema (id-data sheet tal-prodott, id-data sheet tas-sigurtà) għandhom jintlaħqu.

(b)

Is-sistema għandha tiġi ċċekkjata minn espert:

(aa)

qabel tiddaħħal fis-servizz;

(bb)

qabel ma tiddaħħal mill-ġdid fis-servizz wara li tkun ġiet attivata;

(ċċ)

wara kull modifika jew tiswija;

(dd)

regolarment mill-inqas kull sentejn.

(ċ)

Fl-ispezzjoni, l-espert għandu jiċċekkja jekk is-sistema tilħaqx ir-rekwiżiti ta' dan il-kapitolu.

(d)

L-ispezzjoni għandha tkopri mill-inqas dawn li ġejjin:

(aa)

spezzjoni minn barra ta' l-istallazzjoni sħiħa;

(bb)

iċċekkjar dwar l-issikkar tal-pajpijiet;

(ċċ)

iċċekkjar dwar kemm jaħdmu s-sistemi tal-kontroll u li jqabbdu;

(dd)

iċċekkjar dwar il-pressjoni tat-tank u l-kontenut;

(ee)

iċċekkjar dwar l-issikkar u l-faċilitajiet biex il-kamra li se tiġi protetta tkun illokkjata;

(ff)

iċċekkjar dwar is-sistema ta' allarm kontra n-nar;

(gg)

iċċekkjar dwar is-sistema tat-twissija.

(e)

Għandu jinħareġ ċertifikat ta' l-ispezzjoni, li jkun iffirmat mill-ispettur u li jkun juri d-data ta' l-ispezzjoni.

(f)

In-numru ta' sistemi tat-tifi tan-nar stallati b'mod permanenti għandu jitniżżel fiċ-ċertifikat tal-Komunità.

10.   Sistemi tat-tifi tan-nar bis-CO2

Is-sistemi tat-tifi tan-nar li jużaw is-CO2 bħala l-komponent li jitfi n-nar għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet li ġejjin, minbarra r-rekwiżiti li hemm taħt is-sezzjonijiet 1 sa 9:

(a)

Il-kontenituri tas-CO2 għandhom jitpoġġew barra mil-kamra li se tiġi protetta fi spazju jew kabinett li jkun separat ermetikament minn kmamar oħra. Il-bibien għal dawn l-ispazji ta' stallazzjoni u l-kabinetti għandhom jinfetħu 'l barra, ikunu jistgħu jillokkjaw u jkollhom fuq barra s-simbolu għal “Twissija ta' periklu ġenerali” skond il-figura 4 ta' l-Appendiċi I, li dan ikun mill-inqas 5 ċm għoli, flimkien mal-marka “CO2” fl-istess kulur u ta' l-istess għoli.

(b)

L-ispazji ta' stallazzjoni taħt il-gverti għall-kontenituri tas-CO2 għandhom ikunu aċċessibbi biss mill-arja ta' barra. Dawn l-ispazji għandu jkollhom is-sistema ta' ventilazzjoni artifiċjali xierqa tagħhom stess b'ventijiet ta' l-estrazzjoni, li jkunu separati kompletament minn sistemi oħrajn ta' ventilazzjoni abbord.

(ċ)

Il-kontenituri tas-CO2 m'għandhomx jimtlew sa iktar minn 0,75 kg/l. Il-volum speċifiku ta' gass CO2 mhux ippressat għandu jittieħed bħala 0,56 m3/kg.

(d)

Il-volum ta' CO2 għall-kamra li se tiġi protetta għandu jkun mill-inqas 40 % tal-volum gross tiegħu. Għandu jkun possibbli li dan il-volum ikun fornut f'120 sekonda, u li jiġi ċċekjat jekk il-provvistà tkunx ġiet kompluta.

(e)

IL-ftuħ tal-valvs tal-kontenitur u t-tħaddim tal-valv tal-mili għandhom ikunu operazzjonijiet ta' kontroll separati.

(f)

Il-ħin xieraq imsemmi taħt is-sezzjoni 6(b) għandu jkun mill-inqas 20 sekonda. Għandu jkun hemm tagħmir ta' min jorbot fuqu biex jiġi żgurat id-dewmien qabel ma jitwassal il-gass CO2.

11.   Sistemi tat-tifi tan-nar — HFC-227ea

Sistemi tat-tifi tan-nar li jużaw l-HFC 227ea bħala l-komponent li jitfi n-nar għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet li ġejjin, barra r-rekwiżiti li hemm taħt is-sezzjonijiet 1 sa 9:

(a)

Jekk ikun hemm diversi kmamar li se jiġu protetti, kull waħda b'volum gross differenti, kull kamra għandha tiġi provduta bis-sistema tat-tifi tan-nar tagħha stess.

(b)

Kull kontenitur ta' HFC 227ea li jkun installat fil-kamra li se tiġi protetta għandu jkun mgħammar b'valv tar-rilaxx għall-pressjoni żejda. Dan għandu jħalli joħroġ mingħajr ħsara l-kontenut tal-kontenitur fil-kamra li se tiġi protetta jekk il-kontenitur ikun espost għall-effetti tan-nar u s-sistema tat-tifi tan-nar ma tkunx ġiet attivata.

(ċ)

Kull kontenitur għandu jkollu tagħmir li jiċċekkja l-pressjoni tal-gass.

(d)

Il-kontenituri m'għandhomx jimtlew sa iktar minn 1.15 kg/l. Il-volum speċifiku ta' l-HFC 227ea mhux ippressat għandu jittieħed bħala 0,1374 m3/kg.

(e)

Il-volum ta' HFC 227ea għall-kamra li se tiġi protetta għandu jkun mill-inqas 8 % tal-volum gross tal-kamra. Dan il-volum għandu jkun fornut f'10 sekondi.

(f)

Il-kontenituri ta' l-HFC 227ea għandu jkollhom monitur tal-pressjoni li jitfa' sinjal ta' allarm li jinstema' u li jidher fil-kamra tat-tmunier f'każ ta' telf ta' fjuwil mhux awtorizzat. Jekk ma jkunx hemm kamra tat-tmunier, dan is-sinjal ta' allarm għandu jingħata minn fuq barra tal-kamra li se tiġi protetta.

(g)

Wara li timtela, il-konċentrazzjoni fil-kamra li se tiġi protetta m'għandhiex tkun iżjed minn 10,5 %.

(h)

Is-sistema tat-tifi tan-nar m'għandhiex ikollha xi partijiet magħmulin mill-aluminju.

12.   Is-sistemi tat-tifi tan-nar — IG-541

Is-sistemi tat-tifi tan-nar li jużaw l-IG-541 bħala l-komponent li jitfi n-nar għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet li ġejjin, minbarra r-rekwiżiti li hemm taħt is-sezzjonijiet 1 sa 9:

(a)

Jekk ikun hemm diversi kmamar li se jiġu protetti, kull waħda b'volum gross differenti, kull kamra għandu jkollha s-sistema tat-tifi tan-nar tagħha stess.

(b)

Kull kontenitur ta' IG-541 li jkun stallat fil-kamra li se tiġi protetta għandu jkun mgħammar b'valv tar-rilaxx għall-pressjoni żejda. Dan għandu jħalli joħroġ mingħajr ħsara l-kontenut tal-kontenitur fil-kamra li se tiġi protetta jekk il-kontenitur ikun espost għall-effetti tan-nar u s-sistema tat-tifi tan-nar ma tkunx ġiet attivata.

(ċ)

Kull kontenitur għandu jkollu tagħmir biex jiċċekkja l-kontentut.

(d)

Il-pressjoni tal-mili tal-kontenitur m'għandhiex tkun iżjed min 200 bar fi +15 °C.

(e)

Il-volum ta' IG-541 għall-kamra li se tiġi protetta għandu jkun mill-inqas 44 % u mhux iktar minn 50 % tal-volum gross tal-kamra. Dan il-volum għandu jkun fornut f'120 sekonda.

13.   Sistemi tat-tifi tan-nar għall-oġġetti li jipproteġu

Għall-oġġetti li jipproteġu fil-kmamar tal-magna, kmamar tal-bojler u kmamar tal-pompa, sistemi permanenti tat-tifi tan-nar għandhom ikunu awtorizzati fuq il-bażi biss ta' rakkomandazzjonijiet mill-Kumitat.

Artikolu 10.04

Id-dgħajjes tal-bastiment

1.   L-inġenju li ġej għandu jġorr dgħajsa tal-bastiment skond l-istandard Ewropew EN 1914: 1997:

(a)

bastimenti bil-magna u barkuni li jkollhom piż massimu ta' iktar minn 150 t;

(b)

laneċ u bastimenti li jimbuttaw bi spostament ta' l-ilma ta' iktar minn 150 m3;

(ċ)

tagħmir li jgħum f'wiċċ l-ilma;

(d)

bastimenti tal-passiġġieri.

2.   Għandu jkun possibbli li persuna waħda tkun tista' tvara tali dgħajjes tal-bastiment bla perikolu f'5 minuti mill-ewwel azzjoni manwali meħtieġa. Jekk jintuża tagħmir ta' varar li jaħdem bl-enerġija, dan għandu jkun tali li l-varar bla periklu u bil-ħeffa ma jkunx imfixkel jekk il-provvistà ta' l-enerġija tieqaf milli taħdem.

3.   Id-għajjes li jintefħu tal-bastiment għandhom jiġu spezzjonati skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur.

Artikolu 10.05

Il-bagi u l-ġkieket tas-salvataġġ

1.   Abbord il-vapur għandu jkun hemm mill-inqas tliet bagi skond l-istandard Ewropew EN 14144: 2002. Dawn għandhom ikunu lesti biex jintużaw u mwaħħla mal-gverta f'postijiet xierqa mingħajr ma jkunu mwaħħla ma' l-immuntar tagħhom. Mill-inqas baga waħda għandha tkun fil-viċin qrib tal-kamra tat-tmunier u tkun mgħammra b'dawl li jaħdem bil-batterija, jixgħel waħdu li ma jintefiex fl-ilma.

2.   Ġakketta tas-salvataġġ personalizzata u li tintefaħ awtomatikament skond l-istandards Ewropej EN 395: 1998 jew EN 396: 1998; għandha tkun qrib kull persuna li tkun regolarment abbord l-inġenju.

Ġkieket tas-salvataġġ li ma jintefħux skond dawn l-istandards għandhom ikunu ammissibbli għat-tfal.

3.   Il-ġkieket tas-salvataġġ għandhom ikunu spezzjonati skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur.

KAPITOLU 11

IS-SIGURTÀ FIL-POSTIJIET TAX-XOGĦOL

Artikolu 11.01

Ġenerali

1.   Il-bastimenti għandhom jinbnew, jiġu rranġati u mgħammra b'tali mod li jippermettu 'l-persuni jaħdmu u jiċċaqqalqu fis-sigurtà.

2.   Il-faċilitajiet installati b'mod permanenti li huma meħtieġa għax-xogħol abbord għandhom ikunu rranġati, imfassla u mħarsa b'tali mod li jippermettu tħaddim, użu u manutenzjoni bla perikolu u b'mod faċli. Jekk ikun meħtieġ, il-komponenti mobbli jew ta' temperatura għolja għandu jkollhom tagħmir protettiv.

Artikolu 11.02

Il-protezzjoni kontra l-waqgħat

1.   Il-gverti u l-gverti tal-ġnub għandhom ikunu ċatti u fl-ebda punt ma jkunu li x'aktarx jikkawżaw il-waqgħat; għandu jkun impossibbli li jiffurmaw għadajjar.

2.   Il-gverti, il-gverti tal-ġnub, l-artijiet tal-kmamar tal-magna, l-inżulijiet, it-turġien u l-uċuh tal-bolardi tal-gverti tal-ġnub għandu jkollhom uċuh li ma jiżolqux.

3.   L-uċuh tal-bolardi tal-gverta tal-ġnub u l-ostakoli fil-passaġġi, bħat-trufijiet tat-turġien, għandhom ikunu miżbugħa f'kulur li jvarja mill-gverta ta' madwar.

4.   It-trufijiet ta' barra tal-gverti, kif ukoll il-postijiet tax-xogħol fejn il-persuni jistgħu jaqgħu aktar minn 1 m, għandu jkollhom murati jew muxxillara li huma ta' l-inqas 0,70 m għolja jew poġġaman li jħares skond l-istandard Ewropew EN 711:1995, li għandu jkun fih poġġaman ta' l-idejn, poġġaman f'għoli ta' l-irkoppa u poġġaman tas-saqajn. Il-gverti tal-ġenb għandu jkollhom poġġaman tas-saqajn u poġġaman ta' l-idejn kontinwu li huwa mqabbad mal-muxxillara. Il-poġġamani ta' l-idejn tal-muxxillara m'għandhomx ikunu meħtieġa fejn il-gverti tal-ġenb ikollhom poġġamani li jħarsu tan-naħa tal-vapur li ma jistgħux jitreġġgħu lura.

5.   F'postijiet tax-xogħol fejn hemm il-perikolu ta' waqgħat ta' aktar minn 1 m il-kummissjoni ta' ispezzjoni tista' titlob tagħmir u apparat xieraq sabiex tiżgura ħidma bla perikolu.

Artikolu 11.03

Id-daqsijiet tal-postijiet tax-xogħol

Il-postijiet tax-xogħol għandhom ikunu kbar biżejjed biex jipprovdu lil kull persuna li taħdem fihom libertà ta' caqliq adegwata.

Artikolu 11.04

Il-gverti tal-ġenb

1.   Il-wisa' ċara ta' gverta tal-ġenb għandha tkun ta' l-inqas 0,60 m. Dik il-figura tista' titnaqqas għal 0,50 m f'ċerti postijiet li huma neċessarji għall-ħidma tal-bastiment bħall-valvs għall-ħasil tal-gverta. Tista' titnaqqas għal 0,40 m f'bolardi u bitti.

2.   Sa tul ta' 0,90 m 'il fuq mill-gverta tal-ġenb, il-wisa' ċara tal-gverta tal-ġenb tista' titnaqqas sa 0,54 m sakemm li l-wisa' ċara 'l fuq, bejn it-tarf ta' barra tal-buq u t-tarf ta ġewwa ta' l-istiva, mhuwiex anqas minn 0,65 m. Fdan il-każ, il-wisa' ċara tal-gverta tal-ġenb tista' titnaqqas sa 0,50 m jekk it-tarf ta' barra tal-gverta tal-ġenb ikollu poġġaman li jħares skond l-istandard Ewropew EN 711:1995 biex jevita l-waqgħat. Fuq il-bastimenti ta' 55 m jew anqas tul b'akkomodazzjoni fuq il-poppa biss, il-poġġaman li jħares jista' jitwarrab.

3.   Ir-rekwiżiti tas-sezzjonijiet 1 u 2 għandhom japplikaw sad-daqs ta' 2,00 m 'l fuq mill-gverta tal-ġenb.

Artikolu 11.05

L-aċċess għall-ispazji tax-xogħol

1.   Il-punti ta' aċċess u l-passaġġi għaċ-ċaqliq tal-persuni u l-oġġetti għandhom ikunu ta' daqs biżżejjed u irranġati b'tali mod illi:

(a)

quddiem il-ftuħ ta' l-aċċess, hemm spazju biżżejjed biex ma jfixkilx il-moviment;

(b)

il-wisa' ċara tal-passaġġ għandha tkun xierqa għall-użu maħsub tal-postijiet tax-xogħol u m'għandhiex tkun anqas minn 0,60 m, għajr fil-każ ta' inġenju anqas minn 8 m wiesa', fejn tista' titnaqqas sa' 0,50 m;

(ċ)

it-tul ċar tal-passaġġ, inkluż is-soll mhuwiex anqas minn 1,90 m.

2.   Il-bibien għandhom ikunu rranġati b'tali mod li jkunu jistgħu jinfetħu u jingħalqu bla perikolu minn kull naħa. Għandhom jiġu protetti mill-ftuħ u l-egħluq b'mod aċċidentali.

3.   Taraġ, slielem jew turġien għandhom jiġu stallati fl-aċċessi, il-ħruġ u l-passaġġi fejn hemm aktar minn 0,50 m differenza fil-livell ta' l-art.

4.   L-ispazji tax-xogħol li huma ekwipaġġati b'mod kontinwu għandu jkollhom taraġ jekk hemm differenza fil-livell ta' l-art ta' aktar minn 1,00 m. Dan ir-rekwiżit m'għandux japplika għall-ħruġ ta' l-emerġenza.

5.   Il-bastimenti bi stivi għandu jkollhom ta' l-inqas mezz ta' aċċess wieħed istallat b'mod permanenti f'kull tarf ta' kull stiva.

B'deroga mill-ewwel sentenza, il-mezz ta' aċċess istallat b'mod permanenti jista' jkun eżentat jekk ikun hemm ta' l-inqas żewġ slielem li jiċċaqalqu li jilħqu ta' l-inqas 3 skalluni fuq il-muxxillara tal-bokkaporti f'angolu ta' inklinazzjoni ta' 60°.

Artikolu 11.06

Postijiet ta' ħruġ u postijiet ta' ħruġ ta' emerġenza

1.   In-numru, l-arranġament u d-dimensjonijiet tal-ħruġ, inklużi l-ħruġ ta' l-emerġenza, għandhom ikunu skond l-iskop u d-daqsijiet ta' l-ispazju rilevanti. Fejn wieħed mill-ħruġ huwa ħruġ ta' l-emerġenza, dan għandu jkun immarkat hekk b'mod ċar.

2.   Il-ħruġ ta' l-emerġenza jew it-twieqi jew il-koperturi tat-tamboċċ li għandhom jintużaw bħala ħruġ ta' emerġenza għandu jkollhom ftuħ ċar ta' mhux anqas minn 0,36 m2, u l-iżgħar daqs għandu jkun mhux anqas minn 0,50 m.

Artikolu 11.07

Slielem, turġien u tagħmir simili

1.   It-taraġ u s-slielem għandhom ikunu mqabbda sewwa. It-taraġ m'għandhomx ikunu anqas minn 0,60 m wiesa' u l-wisa' ċara bejn il-poġġamani ta' l-idejn m'għandhiex tkun anqas minn 0,15 m fonda; it-turġien għandu jkollhom uċuh li ma jiżolqux u taraġ b'aktar minn tliet tarġiet għandu jkollhom il-poġġamani ta' l-idejn.

2.   Is-slielem u l-iskaluni mqabbda b'mod separat għandu jkollhom wisa' ċara ta' mhux anqas minn 0,30 m; l-iskaluni m'għandhomx ikunu aktar minn 0,30 m il-bogħod u d-distanza bejn l-iskaluni u l-istrutturi m'għandhiex tkun anqas minn 0,15 m.

3.   Is-slielem u l-iskaluni mqabbda b'mod separat għandhom ikunu jingħarfu b'mod ċar minn dawn ta' hawn fuq u għandu jkollhom pumi tas-sigurtà 'l fuq mill-ftuħ tal-ħruġ.

4.   Is-slielem li jiċċaqalqu għandhom ikunu ta' l-inqas 0,40 m wiesa', u ta' l-inqas 0,50 m wiesa' fil-bażi; għandu jkun possibbli li jiġi żgurat illi dawn ma jinqalbux jew jisskiddjaw; l-iskaluni għandhom ikunu mwaħħla dritti.

Artikolu 11.08

L-ispazji ta' ġewwa

1.   Id-daqsijiet, l-arranġament u l-cross-section ta' l-ispazji tax-xogħol ta' ġewwa għandhom ikunu skond ix-xogħol li għandu jsir u għandhom jilħqu r-rekwiżiti tas-saħħa u s-sigurtà. Għandu jkollhom dawl suffiċjenti li ma jgħammex u b'arranġamenti tal-ventilazzjoni suffiċjenti. Jekk ikun meħtieġ, għandu jkollhom strumenti tat-tisħin li jistgħu jżommu temperatura adegwata.

2.   L-artijiet ta' l-ispazji tax-xogħol ta' ġewwa għandhom ikunu solidi u jtulu fiż-żmien, u għandhom ikunu imfassla biex ma jikkawżawx waqgħat u żlieq. Il-fetħiet fil-gverti u l-artijiet għandhom, meta miftuħa, ikunu mħarsa kontra l-perikolu ta' waqgħat, u t-twieqi u t-tamboċċi għandhom ikunu mqiegħda u mwaħħla b'tali mod li jkunu jistgħu jiġu mħaddma u mnaddfa mingħajr perikolu.

Artikolu 11.09

Il-protezzjoni kontra l-ħsejjes u l-vibrazzjoni

1.   L-ispazji tax-xogħol għandhom ikunu jinstabu, mgħammra u mfassla b'tali mod li l-membri ta' l-ekwipaġġ ma jkunux esposti għall-vibrazzjonijiet li jagħmlu l-ħsara.

2.   L-ispazji tax-xogħol permanenti għandhom, minbarra dan, ikunu mibnija u mħarsa mill-ħsejjes b'tali mod illi s-saħħa u s-sigurtà tal-membri ta' l-ekwipaġġ ma jkunux affettwati bil-ħoss.

3.   Għall-membri ta' l-ekwipaġġ li x'aktarx ikunu esposti kuljum għall-livelli tal-ħoss li jaqbżu 85 dB(A) għandhom ikunu disponibbli tagħmir tal-protezzjoni akustika individwali. Fl-ispazji tax-xogħol fejn il-livelli tal-ħoss jaqbżu 90 dB(A) għandu jintwera li l-ilbies tat-tagħmir tal-protezzjoni akustika huwa obbligatorju b'simbolu “Ilbes tagħmir tal-protezzjoni akustika” b'dijametru ta' l-inqas 10 ċm skond Fig. 7 ta' Appendiċi I.

Artikolu 11.10

L-għati tal-bokkaporti

1.   L-għati tal-bokkaporti għandha tkun aċċessibbli b'mod faċli u tista' timmanuvraha mingħajr perikolu. Il-komponenti ta' l-għatu tal-bokkaporti li jiżnu aktar minn 40 kg għandhom ikunu mfassla biex jiżżerżqu jew iduru jew ikollhom tagħmir ta' ftuħ mekkaniku. L-għati tal-bokkaporti li jaħdmu b'tagħmir ta' l-irfiegħ għandu jkollhom tagħmir adegwat u li huwa faċilment aċċessibbli. L-għati tal-bokkaporti li ma jistgħux jinbiddlu ma' xulxin u s-solli ta' fuq għandhom ikunu mmarkati b'mod ċar biex juru l-bokkaporti li magħhom huma jagħmlu parti u l-pożizzjoni tajba tagħhom fuq dawk il-bokkaporti.

2.   L-għati tal-bokkaporti għandhom ikunu imħarsa milli jiġu imxaqilba bir-riħ jew bit-tagħmir tat-tagħbija. L-għati li jiżżerżqu għandu jkollhom qabdiet biex jevitaw ċaqliq orizzontali aċċidentali ta' aktar minn 0,40 m; għandhom ikunu jistgħu jiġu llokkjati fil-pożizzjoni finali tagħhom. Għandu jkun hemm tagħmir xieraq biex iżomm l-għati tal-bokkaporti fil-pożizzjoni.

3.   Il-provvistà ta' l-enerġija għall-għati tal-bokkaporti li jaħdmu b'mod mekkaniku għandha tinqata' b'mod awtomatiku meta jintreħa l-iswiċċ tal-kontroll.

4.   L-għati tal-bokkaporti għandhom ikunu jistgħu jifilħu t-tagħbijiet li għalihom x'aktarx li se jkunu suġġetti: L-għati tal-bokkaporti mfassla biex isir mixi fuqhom għanhom ikunu jistgħu jifilħu tagħbijiet konċentrati ta' l-inqas 75 kg. L-għati tal-bokkaporti mhux imfassla biex isir mixi fuqhom għandhom ikunu mmarkati bħala tali. L-għati tal-bokkaporti mfassla biex jirċievu merkanzija fuq il-gverta għandu jkollhom it-tagħbija permessa f' t/m2 immarkata fuqhom. Fejn hemm bżonn ta' appoġġ biex tintlaħaq it-tagħbija massima permissibbli dan għandu jintwera f'post xieraq; f'dan il-każ it-tpinġijiet rilevanti għandhom jinżammu abbord.

Artikolu 11.11

Vinċijiet

1.   Il-vinċijiet għandhom ikunu mfassla b'tali mod sabiex jgħinu x-xogħol jitwettaq bla perikolu. Għandu jkollhom tagħmir illi jevita r-rilaxx tat-tagħbija mhux intenzjonali. Il-vinċijiet illi ma jillokkjawx b'mod awtomatiku għandu jkollhom brejk li huwa adegwat biex jittrata mal-qawwa tal-ġbid tagħhom.

2.   Il-vinċijiet li jaħdmu bl-idejn għandu jkollhom tagħmir biex jevitaw ir-ritorn qawwi tal-krank. Il-vinċijiet li jaħdmu kemm bl-enerġija u kif ukoll manwalment għandhom ikunu intiżi b'tali mod li l-kontroll tal-mezzi mekkaniċi ta' ġibda ma jistax jattwa l-kontroll manwali.

Artikolu 11.12

Krejnijiet

1.   Il-krejnijiet għandhom jinbnew skond l-aqwa prattika. Il-forzi li jirriżultaw matul il-ħidma tagħhom għandhom jintbagħtu b'mod sikur fl-istruttura tal-bastiment; m'għandhomx ifixxklu l-istabbiltà tiegħu.

2.   Il-plakka tal-manifattur li jkun fiha t-tagħrif li ġej għandha tiġi mwaħħla mal-krejnijiet:

(a)

l-isem u l-indirizz tal-manifattur;

(b)

l-immarkar CE, flimkien mas-sena tal-manifattura;

(ċ)

ir-riferenza tas-serje jew tat-tip;

(d)

fejn ikun japplika, in-numru tas-serje.

3.   It-tagħbijiet massimi permissibbli għandhom ikunu immarkati b'mod permanenti b'mod li jinqara b'mod ċar fuq il-krejnijiet.

Fejn it-tagħbija tal-ħidma sikura tal-krejn ma taqbiżx l-2 000kg din tkun suffiċjenti jekk it-tagħbija tal-ħidma massima possibli tkun immarkata b'mod permanenti b'mod li tinqara b'mod ċar fuq il-krejn.

4.   Għandu jkun hemm tagħmir li jipproteġi kontru inċidenti ta' tgħaffiġ jew qtugħ. Il-partijiet ta' barra tal-krejn għandhom iħallu vojt tas-sigurtà ta' 0,5 m 'il fuq, 'l isfel u lejn il-ġnub, bejniethom u l-oġġetti tal-madwar kollha. Il-vojt tas-sigurtà lejn il-ġnub m'għandux ikun meħtieġ barra l-istazzjonijiet tax-xogħol u l-passaġġi.

5.   Għandu jkun possibbli li jiġu mħarsa l-krejnijiet li jaħdmu bl-enerġija kontra użu mhux awtorizzat. L-unika punt possibbli minn fejn dawn jiġu mqabbda għandha tkun mill-pożizzjoni tas-sewqan tal-krejn biss. Il-kontroll għandu jkun tat-tip awtomatiku bir-ritorn (buttuni mingħajr waqfiet); id-direzzjoni tal-ħidma tagħhom għandha tkun ċara mingħajr ambigwitajiet.

Jekk il-mezz mekkaniku ta' ġibda jfalli m'għandux ikun possibbli għat-tagħbija li taqa' b'mod mhux ikkontrollat. Ċaqliq mhux intenzjonali tal-krejn għandu jiġi evitat.

Kwalunkwe ċaqliq 'l fuq tat-tagħmir li jtella' u kwalunkwe qabża tat-tagħbija tal-ħidma sikura għandha tkun limitata b'tagħmir xieraq. Kwalunkwe moviment 'l isfel tat-tagħmir li jtella' għandu jkun limitat jekk taħt kwalunkwe kondizzjonijiet ta' ħidma maħsuba fil-mument tal-qabda tal-ganġ jista' jkun hemm anqas minn żewġ tidwiriet tal-kejbil fuq it-tanbur. Il-kontro ċaqliq li jikkorispondi għandu xorta jibqa' possibbli wara li t-tagħmir li jillimita awtomatiku jkun ġie attwat.

Ir-robustezza tat-tensili tal-kejbils għall-armar korrenti għandha tikkorrispondi għal ħames darbiet it-tagħbija permissibbli tal-kejbil. Il-kostruzzjoni tal-kejbil għandha tkun mingħajr