ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
8 ta' Diċembru 2006


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Regolament (KE) Nru 1781/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Novembru 2006 dwar informazzjoni dwar il-pagatur, li għandha takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ( 3 )

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2006 ta' l-20 ta’ Novembru 2006 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 51/2006 u (KE) Nru 2270/2004, fir-rigward ta' opportunitajiet tas-sajd u kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet ta' ħut

10

 

 

II   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

Kunsill

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2005 dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Ftehim dwar il-Konservazzjoni ta' l-Għasafar ta' l-Ilma Migratorji Afro-Ewroasjatiċi

24

Ftehim dwar il-konservazzjoni ta' l-għasafar ta' l-ilma migratorji afro-ewroasjatiċi

26

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 345.

 

(3)   Test b'relevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

8.12.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


REGOLAMENT (KE) Nru 1781/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta' Novembru 2006

dwar informazzjoni dwar il-pagatur, li għandha takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Il-flussi ta' flus minn sorsi illegali permezz ta' trasferimenti ta' fondi jistgħu jagħmlu ħsara lill-istabbiltà u lir-reputazzjoni tas-settur finanzjarju u jheddu s-suq intern. It-terroriżmu jheżżeż l-istess sisien tas-soċjetà tagħna. Is-saħħa, l-integrità u l-istabbiltà tas-sistema ta' trasferimenti ta' fondi u l-kunfidenza fis-sistema finanzjarja, mill-aspett globali tagħha, jistgħu jiġu pperikolati serjament bl-isforzi tal-kriminali u s-soċji tagħhom sabiex jgħattu l-oriġini ta' rikavat kriminali jew sabiex jittrasferixxu fondi għal skopijiet terroristiċi.

(2)

Sabiex jiffaċilitaw l-attivitajiet kriminali tagħhom, dawk li jipprattikaw il-money laundering u jiffinanzjaw lit-terroristi jistgħu jippruvaw jieħdu vantaġġ mil-libertà tal-movimenti ta' kapitali meħtieġa fiż-żona finanzjarja integrata, sakemm ma jiġux adottati ċerti miżuri ta' koordinament fil-livell Komunitarju. Permezz ta' l-iskala tagħha, l-azzjoni Komunitarja għandha tiżgura li r-Rakkomandazzjoni Speċjali VII dwar trasferimenti elettroniċi (SR VII) tat-Task Force għal Azzjoni Finanzjarja (FATF) stabbilita mis-Summit tal-G7 ta' Pariġi ta' l-1989 tiġi trasposta b'mod uniformi ma' l-Unjoni Ewropea kollha, u, b'mod partikolari, li ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn pagamenti nazzjonali fi Stat Membru u pagamenti transkonfinali bejn Stati Membri. L-azzjoni mhux koordinata mill-Istati Membri waħedhom fil-qasam tat-trasferimenti transkonfinali tal-fondi tista' jkollha impatt sinifikattiv fuq il-funzjonament regolari tas-sistemi ta' pagament fil-livell ta' l-UE, u għalhekk tagħmel il-ħsara lis-suq intern fil-qasam tas-servizzi finanzjarji.

(3)

Wara l-attakki terroristiċi fl-Istati Uniti fil-11 ta' Settemrbu 2001, il-Kunsill Ewropew straordinarju fil-21 ta' Settembru 2001 tenna li l-ġlieda kontra t-terroriżmu hija għan ewlieni ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill Ewropew approva pjan ta' azzjoni li jittratta t-tisħiħ tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija, l-iżvilupp ta' strumenti legali internazzjonali kontra t-terroriżmu, il-prevenzjoni tal-finanzjament tat-terroriżmu, it-tisħiħ tas-sigurtà fl-ajru u żieda fil-konsistenza bejn il-linji politiċi relevanti kollha. Dan il-pjan ta' azzjoni ġie rivedut mill-Kunsill Ewropew wara l-attakki terroristiċi tal-11 ta' Marzu 2004 f'Madrid, u issa jindirizza speċifikament il-bżonn li jiżgura li l-qafas leġiżlattiv maħluq mill-Komunità sabiex jiġi miġġieled it-terroriżmu u tiġi mtejba l-koperazzjoni ġudizzjarja jiġi adattat għad-disa' Rakkomandazzonijiet Speċjali kontra l-Finanzjament tat-Terroriżmu adottat mill-FATF.

(4)

Kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, ttieħdu miżuri bl-għan li jkunu ffriżati fondi u riżorsi ekonomiċi ta' ċerti persuni, gruppi u entitajiet, inklużi r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2580/2001 (3) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 (4). Għall-istess skop, ittieħdu miżuri bl-għan li tiġi protetta s-sistema finanzjarja kontra l-użu ta' fondi u riżorsi ekonomiċi għall-finijiet tat-terroriżmu. Id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) fiha numru ta' miżuri bl-għan li jiġi miġġieled l-abbuż tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-money laundering u tal-finanzjament tat-terroriżmu. Madankollu dawn il-miżuri ma jimpedixxux kompletament lit-terroristi u kriminali oħra milli jkollhom aċċess għal sistemi ta' pagament sabiex iċaqilqu l-fondi tagħhom.

(5)

Sabiex jiġi inkoraġġit approċċ koerenti fil-kuntest internazzjonali tal-ġlieda kontra l-money laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu, azzjoni Komunitarja ulterjuri għandha tieħu kont ta' l-iżviluppi f'dak il-livell, jiġifieri tad-disa' Rakkomandazzjonijiet Speċjali kontra l-Finanzjament tat-Terroriżmu, adottati mill-FATF u partikolarment bl-SR VII, u tan-nota interpretattiva riveduta għall-implimentazzjoni tagħha.

(6)

It-traċċabbiltà sħiħa tat-trasferimenti ta' fondi tista' tkun għodda partikolarment importanti u valida fil-prevenzjoni, fl-investigazzjoni u fl-iskoperta tal-money laundering jew tal-finanzjament tat-terroriżmu. Għalhekk huwa xieraq, sabiex tkun żgurata t-trażmissjoni ta' l-informazzjoni dwar il-pagatur tul il-katina kollha ta' pagament, li tiġi stabbilita sistema li timponi l-obbligu fuq il-fornituri ta' servizzi ta' pagament li jiżguraw li t-trasferimenti ta' fondi jkunu akkumpanjati minn informazzjoni preċiża u utli dwar il-pagatur.

(7)

Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament japplikaw bla ħsara għad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6). Per eżempju, l-informazzjoni miġbura u miżmuma għall-finijiet ta' dan ir-Regolament ma għandhiex tintuża għal skopijiet kummerċjali.

(8)

Persuni li sempliċiment jaqilbu dokumenti tal-karta f'data elettronika u jaġixxu taħt kuntratt ma' fornitur ta' servizzi ta' pagament ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament; l-istess japplika għal kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tipprovdi lill-fornituri ta' servizzi ta' pagament biss ma' sistemi ta' messaġġi jew sistemi oħra ta' appoġġ għat-trażmissjoni ta' fondi jew ma' sistemi ta' ħlas u tas-saldu.

(9)

Huwa xieraq li trasferimenti ta' fondi li jirrappreżentaw riskju żgħir ta' money laundering jew tal-finanzjament tat-terroriżmu jkunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Tali esklużjonijiet għandhom ikopru karti ta' kreditu jew debitu, ġbid ta' flus permezz ta' l-Automated Teller Machines (ATM), l-addebitament dirett, ċekkijiet “truncated”, pagamenti ta' taxxi, multi jew imposti oħra, u trasferimenti ta' fondi fejn kemm il-pagatur kif ukoll ir-riċevitur ikunu fornituri ta' servizzi ta' pagament li jaġixxu f'isimhom stess. Minbarra dan, sabiex ikunu riflessi l-karatteristiċi speċjali tas-sistemi nazzjonali ta' pagament, huwa xieraq li l-Istati Membri jkollhom id-dritt li jeżentaw il-pagamenti “giro” elettroniċi, sakemm ikun dejjem possibbli li t-trasferiment ta' fondi jiġi traċċat lura sal-pagatur. Fejn Stati Membri jkunu applikaw id-deroga għall-flus elettroniċi fid-Direttiva 2005/60/KE, din għandha tapplika taħt dan ir-Regolament, sakemm l-ammont tat-tranżazzjoni ma jeċċedix EUR 1 000.

(10)

L-eżenzjoni għall-flus elettroniċi, kif definit fid-Direttiva 2000/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), tkopri l-flus elettroniċi irrispettivament jekk dak li joħroġ tali flus jibbenefikax minn deroga taħt l-Artikolu 8 ta' dik id-Direttiva.

(11)

Sabiex ma jkunx hemm xkiel għall-effiċjenza tas-sistemi ta' pagament, għandhom jiġu separati r-rekwiżiti għall-verifika ta' trasferimenti ta' fondi magħmula minn kont u dawk għal trasferimenti ta' fondi mhux magħmul minn kontijiet. Sabiex ikunu bbilanċjati r-riskji li t-tranżazzjonijiet jibdew isiru bil-moħbi, minħabba l-impożizzjoni ta' rekwiżiti eċċessivament stretti ta' identifikazzjoni, mat-theddida terroristika potenzjali ppreżentata minn trasferimenti żgħar ta' fondi, l-obbligu li jiġi verifikat jekk l-informazzjoni dwar il-pagatur hijiex preċiża għandu, fil-każ ta' trasferimenti ta' fondi li ma jsirux minn kont, jkun applikat biss fuq trasferimenti ta' fondi individwali ta' aktar minn EUR 1 000, bla ħsara għall-obbligi taħt id-Direttiva 2005/60/KE. Għal trasferimenti ta' fondi magħmula minn kont, il-fornituri tas-servizzi ta' pagament ma għandhomx ikunu meħtieġa jivverifikaw l-informazzjoni dwar il-pagatur li takkumpanja kull trasferiment ta' fondi fejn l-obbligi taħt id-Direttiva 2005/60/KE ikunu sodisfatti.

(12)

Fl-isfond tar-Regolament (KE) Nru 2560/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) u tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Qafas Legali Ġdid għall-Ħlasijiet fis-Suq Intern”, huwa biżżejjed li jkun hemm dispożizzjoni li t-trasferimenti ta' fondi fil-Komunità jridu jkunu akkumpanjati minn informazzjoni simplifikata dwar il-pagatur.

(13)

Sabiex l-awtoritajiet responsabbli mill-ġlieda kontra l-money laundering jew il-finanzjament tat-terroriżmu f'pajjiżi terzi jkunu jistgħu jittraċċaw is-sors ta' fondi użati għal dawk l-għanijiet, it-trasferimenti ta' fondi mill-Komunità 'il barra mill-Komunità għandhom ikunu akkumpanjati minn informazzjoni kompleta dwar il-pagatur. Dawk l-awtorijiet għandhom jingħataw aċċess għal informazzjoni kompleta dwar il-pagatur għandha tingħata biss għall-finijiet ta' prevenzjoni, investigazzjoni, u skoperta ta' money laundering jew finanzjament tat-terroriżmu.

(14)

Sabiex it-trasferimenti ta' fondi minn pagatur uniku lil diversi riċevituri jintbagħtu b'mod ekonomiku f'lottijiet skedati li jikkontjenu trasferimenti individwali mill-Komunità lejn barra mill-Komunità, għandu jsir provvediment sabiex tali trasferimenti individwali jikkontjenu biss in-numru tal-kont tal-pagatur jew identifikatur uniku, sakemm il-lott skedat jikkontjeni informazzjoni kompleta dwar il-pagatur.

(15)

Sabiex ikun iċċekkjat jekk l-informazzjoni meħtieġa dwar il-pagatur takkumpanjax it-trasferimenti tal-fondi, u sabiex tingħata għajnuna fl-identifikazzjoni ta' transazzjonijiet suspettużi, il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur għandu jkollu proċeduri effettivi stabbiliti sabiex jiġi skopert jekk ikunx hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar il-pagatur.

(16)

Minħabba t-theddida potenzjali tal-finanzjament tat-terroriżmu ppreżentata mit-trasferimenti anonimi, għandu jkun possibbli għall-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur li jevita jew jikkorreġi dawn is-sitwazzjonijiet meta jsir konxju li l-informazzjoni dwar il-pagatur ma tkunx kompleta. F'dan ir-rigward, għandha tkun permessa ċerta flessibbiltà fir-rigward ta' l-estensjoni ta' l-informazzjoni dwar il-pagatur fuq il-bażi tal-perċezzjoni tar-riskju. Addizzjonalment, il-preċiżjoni u l-kompletezza ta' l-informazzjoni dwar il-pagatur għandha tibqa' r-responsabbiltà tal-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur. Fil-każ fejn il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur ikun ibbażat barra mit-territorju tal-Komunità, għandha tiġi applikata b'mod imsaħħaħ id-diliġenza dovuta mal-klijent, konformement mad-Direttiva 2005/60/KE, fir-rigward ta' relazzjonijiet bankarji transkonfinali korrispondenti ma' dak il-fornitur ta' servizzi ta' pagament.

(17)

Fejn tingħata gwida mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fir-rigward ta' l-obbligi jew sabiex jiġu rrifjutati l-pagamenti kollha mingħand fornitur tas-servizzi ta' pagament li regolarment jonqos milli jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa dwar il-pagatur jew sabiex jiġi deċiż jekk tiġix jew le ristretta jew mitmuma relazzjoni ta' negozju mal-fornitur tas-servizzi ta' pagament, tali gwida għandha, inter alia, tkun ibbażata fuq il-konverġenza ta' l-aħjar prattika, u għandha wkoll tqis li n-nota interpretattiva riveduta għal SR VII tal-FATF tippermetti pajjiżi terzi biex jistipulaw limitu ta' EUR 1 000 jew USD 1 000 għall-obbligu li tintbagħat informazzjoni lill-pagatur, bla ħsara għall-objettiv li jiġu effikaċement miġġielda l-money laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu.

(18)

Fi kwalunkwe eventwalità, il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur għandu jeżerċita viġilanza speċjali, billi jagħmel stima tar-riskji, meta jsir konxju li l-informazzjoni dwar il-pagatur hija nieqsa jew mhijiex kompleta, u għandu jirrapporta tranżazzjonijiet suspettużi lill-awtoritajiet kompetenti konformement ma' l-obbligi ta' rappurtar stipulati fid-Direttiva 2005/60/KE u fil-miżuri implimentattivi nazzjonali.

(19)

Id-dispożizzjonijiet dwar trasferimenti ta' fondi fejn informazzjoni dwar il-pagatur tkun nieqsa jew ma tkunx kompluta għandhom japplikaw bla ħsara għal kwalunkwe obbligu tal-fornituri tas-servizzi ta' pagament li jissospendu jew jirrifjutaw trasferimenti ta' fondi li jiksru dispożizzjonijiet tal-liġi ċivili, amministrattiva jew kriminali.

(20)

Sakemm jitneħħew il-limitazzjonijiet tekniċi li jistgħu jżommu fornituri intermedjarji ta' servizzi ta' pagament milli jissodisfaw l-obbligu li jittrasmettu l-informazzjoni kollha riċevuta minnhom dwar il-pagatur, dawk il-fornituri intermedjarji ta' servizzi ta' pagament għandhom iżommu rekord ta' dik l-informazzjoni. Tali limitazzjonijiet tekniċi għandhom jitneħħew hekk kif is-sistemi ta' pagament jiġu mtejba.

(21)

Ladarba, fl-investigazzjonijiet kriminali l-identifikazzjoni tad-data meħtieġa jew ta' l-individwi involuti tista' ma tkunx possibbli sa ħafna xhur, jew anke snin, wara t-trasferiment oriġinali tal-fondi, il-fornituri ta' servizzi ta' pagament għandhom iżommu rekord ta' l-informazzjoni dwar il-pagatur għall-finijiet ta' prevenzjoni, investigazzjoni u skoperta tal-money laundering u tal-finanzjament tat-terroriżmu. Dan il-perjodu għandu jkun limitat.

(22)

Sabiex tkun possibbli azzjoni immedjata fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-fornituri ta' servizzi ta' pagament għandhom jirrispondu immedjatament talbiet għal informazzjoni dwar il-pagatur mill-awtoritajiet responsabbli mill-ġlieda kontra l-money laundering jew il-finanzjament tat-terroriżmu fl-Istat Membru fejn jinsabu.

(23)

In-numru ta' ġranet ta' xogħol fl-Istat Membru tal-fornitur tas-servizz ta' pagament tal-pagatur jiddetermina n-numru ta' ġranet li matulhom tingħata tweġiba għal talbiet għal informazzjoni dwar il-pagatur.

(24)

Minħabba l-importanza tal-ġlieda kontra l-money laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi fil-liġi nazzjonali tagħhom kontra n-nuqqas ta' konformità ma' dan ir-Regolament.

(25)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat implimentattivi konferiti lill-Kummissjoni (9).

(26)

Numru ta' pajjiżi u territorji li ma jiffurmawx parti mit-territorju tal-Komunità qegħdin f'unjoni monetarja ma' Stat Membru jew jiffurmaw parti miż-żona monetarja ta' Stat Membru jew iffirmaw konvenzjoni monetarja mal-Komunità Ewropea rappreżentati minn Stat Membru u għandhom fornituri ta' servizzi ta' pagament li jipparteċipaw direttament jew indirettament fis-sistemi ta' pagament u ta' kumpens ta' dak l-Istat Membru. Sabiex tkun evitata l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għal trasferimenti ta' fondi bejn l-Istati Membri kkonċernati u dawk il-pajjiżi jew territorji li jkollhom effett negattiv sinifikattiv fuq l-ekonomiji ta' dawk il-pajjiżi jew territorji, hu xieraq li jsir provvediment għall-possibbiltà li tali trasferimenti ta' fondi jkunu trattati bħala trasferimenti ta' fondi fl-Istat Membru kkonċernat.

(27)

Sabiex ma jiġux skoraġġati donazzjonijiet għal skopijiet karitattivi, l-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati jeżentaw fornituri ta' servizzi ta' pagament li jinsabu fit-territorju tagħhom milli jiġbru, jivverifikaw, jirreġistraw, jew jibagħtu informazzjoni dwar il-pagatur għal trasferimenti ta' fondi sa l-ammont massimu ta' EUR150 magħmula fl-istess territorju ta' dak l-Istat Membru. Din l-għażla għandha wkoll tingħata skond ir-rekwiżiti li jridu jkunu sodisfatti minn organizzazzjonijiet li joperaw mingħajr skop ta' qligħ sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jiżguraw li din l-eżenzjoni ma tippermettix abbuż minn terroristi bħala kopertura jew bħala mezz ta' faċilitazzjoni tal-finanzjament ta' l-attivitajiet tagħhom.

(28)

Ladarba l-għanijiet ta' dan ir-Regolament ma jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala jew l-effetti ta' l-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, konformement mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Konformement mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(29)

Sabiex ikun stabbilit approċċ koerenti fil-qasam tal-ġlieda kontra l-money laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu, id-dispożizzjonijiet ewlenin ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw mill-istess data bħad-dispożizzjonijiet relevanti adottati fil-livell internazzjonali,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT, DEFINIZZJONIJIET U KAMP TA' APPLIKAZZJONI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar l-informazzjoni dwar il-pagatur li għandha takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi għall-finijiet tal-prevenzjoni, ta' l-investigazzoni u ta' l-iskoperta tal-money laundering u tal-finanzjament tat-terroriżmu.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1)

“finanzjament tat-terroriżmu” tfisser l-għoti jew il-ġbir ta' fondi fis-sens ta' l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 2005/60/KE;

2)

“money laundering” tfisser kwalunkwe mġieba li, meta ssir bil-ħsieb, hi meqjusa bħala money laundering għall-finijiet ta' l-Artikolu 1(2) jew (3) tad-Direttiva 2005/60/KE;

3)

“pagatur” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li tkun id-detentur ta' kont u li jippermetti trasferiment ta' fondi minn dak il-kont, jew, fejn ma jkunx hemm kont, persuna fiżika jew ġuridika li tagħmel ordni ta' trasferiment ta' fondi;

4)

“riċevitur” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li tkun ir-riċevitur finali maħsub tal-fondi trasferiti;

5)

“fornitur ta' servizzi ta' pagament” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li n-negozju tagħha jinkludi l-provvista ta' servizzi ta' trasferiment ta' fondi;

6)

“fornitur intermedjarju ta' servizzi ta' pagament” tfisser fornitur ta' servizzi ta' pagament li jkun la tal-pagatur u lanqas tar-riċevitur, u li jipparteċipa fl-eżekuzzjoni tat-trasferimenti tal-fondi;

7)

“trasferiment ta' fondi” tfisser kwalunkwe tranżazzjoni magħmula f'isem pagatur permezz ta' fornitur ta' servizzi ta' pagament b'mezzi elettroniċi, bil-ħsieb li jqiegħed fondi għad-dispożizzjoni ta' riċevitur għand fornitur ta' servizzi ta' pagament, irrispettivament jekk il-pagatur u r-riċevitur ikunux l-istess persuna;

8)

“trasferiment ta' lott skedat” tfisser diversi trasferimenti individwali ta' fondi li jinġabru flimkien għat-trażmissjoni;

9)

“identifikatur uniku” tfisser kombinazzjoni ta' ittri, numri jew simboli, stabbiliti mill-fornitur ta' servizzi ta' pagament, konformement mal-protokolli tas-sistema ta' pagament u ta' kumpens jew tas-sistema ta' messaġġi li tintuża sabiex isir it-trasferiment ta' fondi.

Artikolu 3

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għal trasferimenti ta' fondi, fi kwalunkwe munita, li jintbagħtu jew li jiġu riċevuti minn fornitur ta' servizzi ta' pagament stabbilit fil-Komunità.

2.   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal trasferimenti ta' fondi li jsiru permezz ta' karta ta' kreditu jew ta' debitu, sakemm:

(a)

il-pagatur ikollu ftehim mal-fornitur tas-servizzi ta' pagament li jippermettilu li jħallas għall-fornitura ta' prodotti u servizzi;

u

(b)

identifikatur uniku, li jippermetti li t-tranżazzjoni tkun traċċata lura lill-pagatur, jakkumpanja t-trasferimenti ta' tali fondi.

3.   Fejn Stat Membru jagħżel li japplika d-deroga stipulata fl-Artikolu 11(5)(d) tad-Direttiva 2005/60/KE, dan ir-Regolament ma għandux jiġi applikat għal trasferimenti ta' fondi bl-użu ta' flus elettroniċi koperti minn dik id-deroga, ħlief fejn l-ammont trasferit jaqbeż EUR 1 000.

4.   Bla ħsara għall-paragrafu 3, dan ir-Regolament ma għandux japplika għal trasferimenti ta' fondi li jsiru permezz ta' telefon ċellulari jew kwalunkwe apparat ieħor diġitali jew informatiku, meta tali trasferimenti jkunu mħallsa minn qabel u ma jaqbiżx EUR 150.

5.   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal trasferimenti ta' fondi li jsiru permezz ta' telefon ċellulari jew kwalunkwe apparat ieħor diġitali jew informatiku, meta tali trasferimenti jitħallsu wara u jissodisfaw il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

ir-riċevitur ikollu ftehim mal-fornitur tas-servizzi ta' pagament li jippermettilu li jħallas għall-fornitura ta' prodotti u servizzi;

(b)

identifikatur uniku, li jippermetti li t-tranżazzjoni tkun traċċata lura lill-pagatur, jakkumpanja t-trasferiment tal-fondi;

u

(ċ)

il-fornitur tas-servizzi ta' pagament ikun suġġett għall-obbligi stipulati fid-Direttiva 2005/60/KE.

6.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan ir-Regolament għal trasferimenti ta' fondi f'dak l-Istat Membru f'kont ta' riċevitur li jippermetti ħlas għall-fornitura ta' prodotti u servizzi jekk:

(a)

il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur ikun suġġett għall-obbligi stipulati fid-Direttiva 2005/60/KE;

(b)

il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur ikun, permezz ta' identifikatur uniku ta' referenza, jista' jittraċċa, mir-riċevitur, it-trasferiment ta' fondi mill-persuna ġuridika jew fiżika li jkollha ftehim mar-riċevitur għall- fornitura ta' prodotti u servizzi;

u

(ċ)

l-ammont tat-tranżazzjoni ikun ta' EUR 1 000 jew inqas.

L-Istati Membri li jagħmlu użu minn din id-deroga għandhom jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni.

7.   Dan ir-Regolament ma japplikax għal trasferimenti ta' fondi:

(a)

fejn il-pagatur jiġbed flus mill-kont tiegħu stess;

(b)

fejn ikun hemm awtorizzazzjoni għal trasferiment ta' debitu bejn żewġ partijiet li tippermetti pagamenti bejniethom permezz ta' kontijiet, sakemm ikun hemm identifikatur uniku li jakkumpanja t-trasferiment tal-fondi, sabiex jippermetti li l-persuna ġuridika jew fiżika tkun traċċata;

(ċ)

fejn jintużaw ċekkijiet “truncated”;

(d)

lill-awtoritajiet pubbliċi għal taxxi, multi jew imposti oħra fi Stat Membru;

(e)

fejn kemm il-pagatur kif ukoll ir-riċevitur ikunu fornituri ta' servizzi ta' pagament, li jaġixxu f'isimhom stess.

KAPITOLU II

L-OBBLIGI TAL-FORNITUR TA' SERVIZZI TA' PAGAMENT TAL-PAGATUR

Artikolu 4

Informazzjoni kompleta dwar il-pagatur

1.   L-informazzjoni kompleta dwar il-pagatur għandha tikkonsisti fl-isem, fl-indirizz u fin-numru tal-kont tiegħu.

2.   L-indirizz jista' jiġi sostitwit bid-data u bil-post tat-twelid tal-pagatur, bin-numru ta' identifikazzjoni tiegħu bħala klijent jew bin-numru ta' l-identità nazzjonali tiegħu.

3.   Fejn il-pagatur ma jkollux numru ta' kont, il-fornitur ta' servizzi ta' pagament tal-pagatur għandu jibdlu b'identifikatur uniku li jippermetti li t-tranżazzjoni tkun traċċata lura sal-pagatur.

Artikolu 5

L-informazzjoni li takkumpanja trasferimenti ta' fondi u żamma ta' reġistri

1.   Il-fornituri ta' servizzi ta' pagament għandhom jiżguraw li t-trasferimenti ta' fondi jkunu akkumpanjati minn informazzjoni kompleta dwar il-pagatur.

2.   Il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur għandu, qabel jittrasferixxi l-fondi, jivverifika l-informazzjoni kompleta dwar il-pagatur abbażi tad-dokumenti, tad-data u ta' l-informazzjoni miksuba minn sors affidabbli u indipendenti.

3.   Fil-każ ta' trasferimenti ta' fondi minn kont, il-verifika tista' titqies li saret jekk:

(a)

l-identita ta' pagatur tkun ġiet verifikata b'konnessjoni mal-ftuħ tal-kont u l-informazzjoni miksuba permezz ta' din il-verifika tkun ġiet reġistrata konformement ma' l-obbligi stipulati fl-Artikoli 8(2) u 30(a) tad-Direttiva 2005/60/KE;

jew

(b)

il-pagatur jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 9(6) tad-Direttiva 2005/60/KE.

4.   Madankollu, bla ħsara għall-Artikolu 7(ċ) tad-Direttiva 2005/60/KE, fil-każ ta' trasferimenti ta' fondi li ma jsirux minn kont, il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur għandu jivverifika l-informazzjoni dwar il-pagatur biss fejn l-ammont ikun jaqbeż EUR 1 000, sakemm it-tranżazzjoni ma ssirx f'diversi operazzjonijiet li jidhru konnessi u li flimkien jaqbżu EUR 1 000.

5.   Il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur għandu għal ħames snin iżomm rekord ta' l-informazzjoni kompleta dwar il-pagatur li takkumpanja trasferimenti ta' fondi.

Artikolu 6

Trasferimenti ta' fondi fil-Komunità

1.   Bħala deroga mill-Artikolu 5(1), fejn kemm il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur kif ukoll il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur ikunu bbażati fil-Komunità, it-trasferimenti ta' fondi għandhom ikunu meħtieġa li jkunu akkumpanjati biss min-numru tal-kont tal-pagatur jew minn identifikatur uniku li jippermetti li t-tranżazzjoni tkun traċċata lura sal-pagatur.

2.   Madankollu, jekk hekk ikun mitlub mill-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur, il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur għandu jagħmel disponibbli lill-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur l-informazzjoni kompleta dwar il-pagatur, fi żmien tlitt ijiem ta' xogħol minn meta jirċievi dik it-talba.

Artikolu 7

Trasferimenti ta' fondi mill-Komunità 'il barra mill-Komunità

1.   It-trasferimenti ta' fondi fejn il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur jinsab barra mill-Komunità għandhom ikunu akkumpanjati minn informazzjoni kompleta dwar il-pagatur.

2.   Fil-każ ta' trasferimenti ta' lottijiet skedati minn pagatur uniku fejn il-fornituri tas-servizz ta' pagament tar-riċevituri jinsabu barra mill-Komunità, il-paragrafu 1 ma għandux japplika għat-trasferimenti individwali miġbura flimkien fiha, sakemm il-lott skedat ikun fih dik l-informazzjoni u t-trasferimenti individwali ikunu akkumpanjati min-numru tal-kont tal-pagatur jew minn identifikatur uniku.

KAPITOLU III

L-OBBLIGI TAL-FORNITUR TA' SERVIZZI TA' PAGAMENT TAR-RIĊEVITUR

Artikolu 8

L-iskoperta ta' informazzjoni nieqsa dwar il-pagatur

Il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur għandu jiskopri jekk, fis-sistema ta' messaġġi jew ta' pagament u kumpens użati sabiex isir trasferiment ta' fondi, l-oqsma rigward l-informazzjoni dwar il-pagatur imtlewx bl-użu tal-karattri jew inputs ammissibbli skond il-prattika ta' dik is-sistema ta' messaġġi jew ta' pagamenti u kumpens. Tali fornitur għandu jkollu proċeduri effettivi stabbiliti li jiskopru jekk l-informazzjoni li ġejja dwar il-pagatur tkunx nieqsa:

(a)

għal trasferimenti ta' fondi fejn il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur ikun jinsab fil-Komunità, l-informazzjoni meħtieġa taħt l-Artikolu 6;

(b)

għal trasferimenti ta' fondi fejn il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur ikun jinsab barra mill-Komunità, informazzjoni kompleta dwar il-pagatur kif imsemmi fl-Artikolu 4, jew, fejn ikun applikabbli, l-informazzjoni meħtieġa taħt l-Artikolu 13;

u

(ċ)

għal trasferimenti ta' lottijiet skedati fejn il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur ikun jinsab barra mill-Komunita, informazzjoni kompleta dwar il-pagatur kif imsemmi fl-Artikolu 4 fit-trasferiment biss ta' lott skedat, iżda mhux fit-trasferimenti individwali miġbura fih.

Artikolu 9

Trasferimenti ta' fondi b'informazzjoni nieqsa jew mhux kompleta dwar il-pagatur

1.   Jekk il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur isir jaf, meta jirċievi trasferimenti ta' fondi, li l-informazzjoni dwar il-pagatur meħtieġa taħt dan ir-Regolament mhijiex kompleta, għandu jew jirrifjuta t-trasferiment jew jitlob informazzjoni kompleta dwar il-pagatur. Fil-każijiet kollha, il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur għandu jkun konformi ma' kull liġi jew dispożizzjoni amministrattiva applikabbli relatata mal-money laundering jew mal-finanzjament tat-terroriżmu, partikolarment ir-Regolamenti (KE) Nru 2580/2001 u (KE) Nru 881/2002, id-Direttiva 2005/60/KE, u kull miżura implimentattiva nazzjonali.

2.   Fejn fornitur ta' servizzi ta' pagament jonqos regolarment milli jagħti l-informazzjoni meħtieġa dwar il-pagatur, il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur għandu jieħu passi, li għall-ewwel jistgħu jinkludu l-ħruġ ta' twissijiet u l-istipular ta' skadenzi, qabel jirrifjuta kwalunkwe trasferimenti futuri ta' fondi mingħand dak il-fornitur ta' servizzi ta' pagament jew jiddeċiedi jekk jirrestrinġix jew itemm ir-relazzjoni ta' negozju tiegħu ma' dak il-fornitur ta' servizzi ta' pagament jew le.

Il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur għandu jinforma lill-awtoritajiet responsabbli mill-ġlieda kontra l-money laundering jew il-finanzjament tat-terroriżmu.

Artikolu 10

Valutazzjoni bbażata fuq ir-riskju

Il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur għandu jikkunsidra l-informazzjoni li tkun nieqsa jew ma tkunx kompleta dwar il-pagatur bħala fattur fil-valutazzjoni jekk it-trasferiment tal-fondi, jew kwalunkwe tranżazzjoni relatata, hijiex suspettuża, u jekk għandhiex tiġirappurtata, skond l-obbligi stabbiliti fil-Kapitolu III tad-Direttiva 2005/60/KE, lill-awtoritajiet responsabbli mill-ġlieda kontra l-money laundering jew il-finanzjament tat-terroriżmu.

Artikolu 11

Iż-żamma tar-reġistri

Il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur għandu għal ħames snin iżomm rekord ta' kwalunkwe informazzjoni li tasal dwar il-pagatur.

KAPITOLU IV

L-OBBLIGI TA' FORNITURI INTERMEDJARJI TA' SERVIZZI TA' PAGAMENT

Artikolu 12

Iż-żamma ta' l-informazzjoni dwar il-pagatur mat-trasferiment

Il-fornituri intermedjarji ta' servizzi ta' pagament għandhom jiżguraw li l-informazzjoni kollha li jirċievu dwar il-pagatur li takkumpanja trasferimenti ta' fondi tinżamm mat-trasferiment.

Artikolu 13

Limitazzjonijiet tekniċi

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika fejn il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tal-pagatur jinsab barra mill-Komunità u l-fornitur intermedjarju tas-servizzi ta' pagament jinsab fil-Komunità.

2.   Sakemm il-fornitur intermedjarju tas-servizzi ta' pagament ma jsirx jaf, meta jirċievi trasferiment ta' fondi, li l-informazzjoni dwar il-pagatur meħtieġa taħt dan ir-Regolament tkun nieqsa jew mhux kompleta, huwa jista' juża sistema ta' pagament b'limitazzjonijiet tekniċi li timpedixxi li informazzjoni dwar il-pagatur takkumpanja t-trasferiment ta' fondi sabiex jagħmel trasferimenti ta' fondi lill-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur.

3.   Fejn il-fornitur intermedjarju tas-servizzi ta' pagament isir jaf, meta jirċievi trasferiment ta' fondi, li l-informazzjoni dwar il-pagatur meħtieġa taħt dan ir-Regolament tkun nieqsa jew mhux kompleta, huwa għandu juża sistema ta' pagament b'limitazzjonijiet tekniċi biss jekk ikun jista' jinforma lill-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur b'dan, fi ħdan sistema ta' messaġġi jew ta' pagament li tagħmel possibbli l-komunikazzjoni ta' dan il-fatt jew permezz ta' proċedura oħra, sakemm il-metodu ta' komunikazzjoni ikun aċċettat minn, jew miftiehem bejn, iż-żewġ fornituri tas-servizzi ta' pagament.

4.   Fejn il-fornitur intermedjarju tas-servizzi ta' pagament juża sistema ta' pagament b'limitazzjonijiet tekniċi, il-fornitur intermedjarju tas-servizzi ta' pagament għandu, fuq talba mill-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur, jagħmel disponibbli lil dak il-fornitur ta' servizzi ta' pagament l-informazzjoni kollha dwar il-pagatur li huwa jkun irċieva, irrispettivament jekk din tkunx kompleta jew le, fi żmien tlitt ijiem ta' xogħol minn meta jirċievi dik it-talba.

5.   Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3, il-fornitur intermedjarju tas-servizzi ta' pagament għandu għal ħames snin iżomm rekord ta' l-informazzjoni kollha li jkun irċieva.

KAPITOLU V

OBBLIGI ĠENERALI U SETGĦAT IMPLIMENTATTIVI

Artikolu 14

Obbligi ta' Koperazzjoni

Il-fornituri ta' servizzi ta' pagament għandhom jirrispondu b'mod sħiħ u mingħajr dewmien, konformement mar-rekwiżiti proċedurali stabbiliti fil-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru li jinsabu fih, għall-mistoqsijiet mill-awtoritajiet responsabbli mill-ġlieda kontra l-money laundering jew il-finanzjament tat-terroriżmu ta' dak l-Istat Membru li jikkonċernaw l-informazzjoni dwar il-pagatur li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi u l-informazzjoni reġistrata korrispondenti.

Bla ħsara għal-liġi kriminali nazzjonali u għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, dawk l-awtoritajiet jistgħu jużaw dik l-informazzjoni biss għall-finijiet ta' prevenzjoni, investigazzjoni jew skoperta tal-money laundering jew tal-finanzjament tat-terroriżmu.

Artikolu 15

Pieni u monitoraġġ

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jassiguraw li dawn jiġu implimentati. Tali pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. Għandhom japplikaw mill-15 ta' Diċembru 2007.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1, kif ukoll dwar l-awtoritajiet responsabbli mill-applikazzjoni tagħhom, sa mhux aktar tard mill-14 ta' Diċembru 2007, u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda sussegwenti li tolqothom.

3.   L-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-awtoritajiet kompetenti jimmonitorjaw b'mod effettiv, u jieħdu l-miżuri neċessarji bil-għan li jiżguraw il-konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 16

Proċedura ta' Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat dwar il-Prevenzjoni tal-Money Laundering u tal-Finanzjament tat-Terroriżmu stabbilit bid-Direttiva 2005/60/KE, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha u sakemm il-miżuri implimentattivi adottati skond din il-proċedura ma jimmodifikawx id-dispożizzjonijiet essenzjali ta' dan ir-Regolament.

Il-perjodu previst fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

KAPITOLU VI

DEROGI

Artikolu 17

Ftehim ma' territorji jew pajjiżi li ma jifformawx parti mit-territorju tal-Komunità

1.   Il-Kummissjoni tista' tawtorizza lil kwalunkwe Stat Membru sabiex jikkonkludi ftehim, taħt arranġamenti nazzjonali, ma' pajjiż jew territorju li ma jifformax parti mit-territorju tal-Komunità kif determinat skond l-Artikolu 299 tat-Trattat, li jinkludu derogi minn dan ir-Regolament, sabiex jippermettu li t-trasferimenti ta' fondi bejn dak il-pajjiż jew territorju u l-Istat Membru konċernat ikunu meqjusa bħala trasferimenti ta' fondi f'dak l-Istat Membru.

Dawn il-ftehim jistgħu jkunu awtorizzati biss jekk:

(a)

il-pajjiż jew territorju konċernat ikun f'unjoni monetarja ma' l-Istat Membru konċernat jew jifforma parti miż-żona monetarja ta' dak l-Istat Membru jew ikun iffirma Konvenzjoni Monetarja mal-Komunità Ewropea rappreżentat minn Stat Membru;

(b)

il-fornituri ta' servizzi ta' pagament fil-pajjiż jew territorji konċernati jipparteċipaw direttament jew indirettament fis-sistemi ta' pagament u ta' kumpens f'dak l-Istat Membru;

u

(ċ)

il-pajjiż jew territorju konċernat jeżiġi li l-fornituri tas-servizzi ta' pagament taħt il-ġuriżdizzjoni tiegħu japplikaw l-istess regoli bħal dawk stabbiliti taħt dan ir-Regolament.

2.   Kwalunkwe Stat Membru li jixtieq jikkonkludi xi ftehim kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jibgħat applikazzjoni lill-Kummissjoni u jagħtiha l-informazzjoni kollha meħtieġa.

Hekk kif il-Kummissjoni tirċievi applikazzjoni minn Stat Membru, it-trasferimenti ta' fondi bejn dak l-Istat Membru u l-pajjiż jew it-territorju konċernat għandhom ikunu provviżorjament trattati bħala trasferimenti ta' fondi f'dak l-Istat Membru, sakemm tittieħed deċiżjoni skond il-proċedura stabbilita f'dan l-Artikolu.

Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li ma għandhiex l-informazzjoni kollha neċessarja, għandha tikkuntattja lill-Istat Membru konċernat fi żmien xahrejn minn meta tirċievi l-appplikazzjoni u tispeċifika l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa.

Ladarba l-Kummissjoni jkollha l-informazzjoni kollha li tikkunsidra neċessarja għall-valutazzjoni tat-talba, hija għandha fi żmien xahar tinnotifika skond il-każ lill-Istat Membru li jagħmel it-talba u għandha tittrasmetti tali talba lill-Istati Membri l-oħra.

3.   Fi żmien tliet xhur min-notifika msemmija fir-raba' subparagrafu tal-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 16(2), jekk tippermettix lill-Istat Membru konċernat sabiex jikkonkludi l-ftehim imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Fi kwalunkwe eventwalità, għandha tiġi adottata deċiżjoni kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu fi żmien 18-il xahar mir-riċezzjoni ta' l-applikazzjoni mill-Kummissjoni.

Artikolu 18

Trasferimenti ta' fondi lil organizzazzjonijiet li joperaw mingħajr skop ta' qligħ fi Stat Membru

1.   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw fornituri ta' servizzi ta' pagament li jinsabu fit-territorju tagħhom mill-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 5, fir-rigward ta' trasferimenti ta' fondi lil organizzazzonijiet li jwettqu attivitajiet mingħajr skop ta' qligħ għal finijiet karitattivi, reliġjużi, kulturali, edukattivi, soċjali, xjentifiċi jew fraterni, sakemm dawk l-organizzazzjonijiet ikunu suġġetti għal rekwiżiti ta' rappurtar u ta' verifika esterna jew għal superviżjoni minn awtorità pubblika jew minn korp awto-regolatorju rikonoxxut taħt il-liġi nazzjonali u dawk it-trasferimenti ta' fondi jkunu limitati għal ammont massimu ta' EUR 150 kull trasferiment u jsiru esklussivament fit-territorju ta' dak l-Istat Membru.

2.   L-Istati Membri li jagħmlu użu minn dan l-Artikolu għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-miżuri li jkunu adottaw sabiex japplikaw il-fakultà prevista fil- paragrafu 1, inkluża lista ta' organizzazzjonijiet koperti mill-eżenzjoni, l-ismijiet tal-persuni fiżiċi li finalment jikkontrollaw dawk l-organizzazzjonijiet u spjegazzjoni dwar kif tiġi aġġornata l-lista. Din l-informazzjoni għandha titqiegħed ukoll għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet responsabbli mill-ġlieda kontra l-money laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu.

3.   Għandha tiġi komunikata mill-Istat Membru konċernat lista aġġornata ta' l-organizzazzjonijiet koperti minn din l-eżenzjoni lill-fornituri ta' servizzi ta' pagament li joperaw f'dak l-Istat Membru.

Artikolu 19

Klawsola ta' reviżjoni

1.   Sa 28 ta' Diċembru 2011 Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b'valutazzjoni sħiħa ekonomika u legali ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, akkumpanjata, jekk ikun il-każ, bi proposta għall-modifika jew għat-tħassir tagħha.

2.   Dak ir-rapport għandu b'mod partikolari jirrivedi:

(a)

l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 3 fir-rigward ta' esperjenza ulterjuri tal-possibbiltà ta' l-abbuż mill-flus elettroniċi, kif definit fl-Artikolu 1(3) tad-Direttiva 2000/46/KE, u metodi oħrajn ta' pagament li jkunu reċentement żviluppati, għall-finijiet ta' money laundering u tal-finanzjament tat-terroriżmu. Jekk ikun hemm riskju ta' tali abbuż, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta għall-emendament ta' dan ir-Regolament;

(b)

l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 13 fir-rigward tal-limitazzjonijiet tekniċi li jistgħu jimpedixxu li tiġi trażmessa informazzjoni kompleta dwar il-pagatur lill-fornitur tas-servizzi ta' pagament tar-riċevitur. Jekk ikun hemm il-possibbiltà li jingħelbu dawn il-limitazzjonijiet tekniċi fid-dawl ta' żviluppi ġodda fil-qasam tal-pagamenti, u b'kont meħud ta' l-ispejjeż relatati għall-fornituri tas-servizzi ta' pagament, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta għall-emendament ta' dan ir-Regolament.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, iżda fi kwalunkwe każ mhux qabel l-1 ta' Jannar 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, nhar il-15 ta’ Novembru 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J.BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

P. LEHTOMÄKI


(1)  ĠU C 336, 31.12.2005, p.109.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew mogħtija fis-6 ta' Lulju 2006 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill mogħtija fis-7 ta' Novembru 2006.

(3)  ĠU L 344, 28.12.2001, p. 70. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1461/2006 (ĠU L 272, 3.10.2006, p. 11).

(4)  ĠU L 139, 29.5.2002, p.9. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1508/2006 (ĠU L 280, p. 12.10.2006, p. 12).

(5)  ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15.

(6)  ĠU L 281, 23.11.1995, p.31. Direttiva kif emendata mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p.1).

(7)  ĠU L 275, 27.10.2000, p. 39.

(8)  Verżjoni kkoreġuta mill-ĠU L 344, 28.12.2001, p.13.

(9)  ĠU L 184, 17.7.1999, p.23. Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p.11).


8.12.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

10


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1782/2006

ta' l-20 ta’ Novembru 2006

li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 51/2006 u (KE) Nru 2270/2004, fir-rigward ta' opportunitajiet tas-sajd u kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet ta' ħut

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd taħt il-Politika Komuni tas-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 20 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2004 tas-26 ta’ Frar 2004 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru ta' l-istokkijiet ta' merluzz (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 8 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Permezz tar-Regolament (KE) Nru 51/2006 (3) il-Kunsill stabbilixxa ghall-2006 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet marbuta ma' certi ħażniet ta' hut u gruppi ta' ħażniet ta' hut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, ghall-bastimenti tal-Komunità, fl-ilmijiet fejn huma mehtiega l-limitazzjonijiet tal-qbid.

(2)

Għandha tiġi introdotta projbizzjoni fuq is-sajd għal, iż-żamma abbord ta', it-trasbord ta', u l-ħatt l-art tal-Gabdoll u l-Kelb Abjad fl-ilmijiet kollha tal-KE, dawk li m'humiex tal-KE u ilmijiet internazzjonali fid-dawl ta' l-obbligi internazzjonali għall-konservazzjoni u l-ħarsien ta' dawn l-ispeċi, ibbażati, inter alia, fuq il-Konvenzjoni dwar Speċi Migratorji u l-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċi ta' Fawna u Flora Salvaġġi fil-Periklu.

(3)

Fid-dawl tal-livelli attwali ta' qbid tal-merlangu fis-sajd industrijali fil-Baħar tat-Tramuntana, parti sostanzjali tal-qabda sekondarja permessa ta' merlangu tista' ssir disponibbli għall-kwota ta' konsum mill-bniedem għall-merlangu fil-Baħar tat-Tramuntana mingħajr żieda fil-possibbiltajiet tat-total tal-qabda globali.

(4)

Mill-konsultazzjonijiet bejn il-Komunità u l-Iżlanda fl-20 ta' Frar 2006 intlaħaq arranġament dwar il-kwoti għall-bastimenti Iżlandiżi li għandhom jinqabdu mill-kwota Komunitarja allokata taħt il-Ftehim tagħha mal-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern lokali ta' Greenland sat-30 ta' April 2006, u għall-bastimenti Komunitarji li jistgħu jistadu għar-Redfish fiż-Żona Ekonomika Esklussiva ta' l-Iżlanda bejn Lulju u Diċembru. Dan l-arranġament għandu jiġi inkorporat fis-sistema legali Komunitarja.

(5)

Id-definizzjoni ta' “jiem preżenti f'żona” rigward l-isforz tas-sajd għall-bastimenti fil-kuntest ta' l-irkupru ta' ċerti stokkijiet għandha tiġi ċċarata sabiex tkun żgurata applikazzjoni korretta tal-limitazzjonijiet ta' l-isforz tas-sajd.

(6)

Għandha tiġi riveduta l-preżentazzjoni ta' l-użu ta' ċerti tipi ta' tagħmir tas-sajd mingħajr kondizzjonijiet speċjali rigward in-numru massimu ta' jiem li matulhom bastiment jista' jkun preżenti f'żona fil-kuntest ta' l-irkupru ta' ċerti stokkijiet.

(7)

Għandu jkun hemm inċentiv għall-bastimenti li joperaw taħt sistema ta' liċenzji li jiġu sospiżi awtomatikament sabiex jużaw tagħmir aktar selettiv fil-Baħar tat-Tramuntana. Dan għandu jiġi rifless fl-allokazzjoni tan-numru ta' jiem preżenti f'żona.

(8)

Huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li meta jintuża aktar minn grupp wieħed ta' tagħmir tas-sajd matul is-sena, l-ebda tagħmir minnhom ma jkun jista' jintuża jekk in-numru totali ta' jiem fuq il-baħar diġà jkun jaqbeż in-numru ta' jiem stabbilit għal dak it-tagħmir.

(9)

Bastimenti li jistadu fil-kuntest ta' l-irkupru ta' l-istokkijiet tal-Lingwata fil-Kanal tal-Punent għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw mid-deroga fir-rigward tan-numru massimu ta' jiem ta' sajd taħt kondizzjonijiet speċjali. Għaldaqstant dawk ir-regoli għandhom jiġu ċċarati.

(10)

Bil-modifika tad-definizzjoni tal-jiem preżenti f'żona hemm il-ħtieġa li tiġi ċċarata d-deroga li tapplika għall-ħtiġijiet ta' sinjalazzjoni tad-data rigward l-isforzi tas-sajd minn bastimenti li jistadu fil-kuntest ta' l-irkupru ta' l-istokkijiet tal-Lingwata fil-Kanal tal-Punent.

(11)

Il-Polonja hija intitolata għal kwota ta' aringi fiż-żoni I u II skond l-Anness XII mat-Trattat ta' Adeżjoni ta' l-2003. Il-limitazzjonijiet kwantitattivi ta' liċenzji u permessi għas-sajd għandhom jirriflettu dan.

(12)

Għandu jsir xi titjib fl-abbozzar.

(13)

Permezz tar-Regolament (KE) Nru 2270/2004 (4) il-Kunsill iffissa għall-2005 u l-2006 l-possibbiltajiet tas-sajd miftuħa għall-bastimenti Komunitarji li jistadu għal ċerti stokkijiet ta' ħut ta' l-ilmijiet fondi.

(14)

Skond il-konsultazzjonijiet bejn il-Komunità u n-Norveġja fil-31 ta' Jannar 2006, u abbażi ta' parir xjentifiku, is-sajd għall-grenadier ta' mnieħru tond fiż-żona III, inklużi l-ilmijiet Norveġiżi, għandu jkun ristrett għall-qabda medja fil-perjodu mill-1996 sa l-2003. Din ir-restrizzjoni għandha tiġi inkorporata fir-Regolament (KE) Nru 2270/2004.

(15)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 51/2006 u (KE) Nru 2270/2004 għandhom għaldaqstant jiġu hekk emendati,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi lir-Regolament (KE) Nru 51/2006

Ir-Regolament (KE) Nru 51/2006 huwa b'dan emendat kif ġej:

1)

Is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied ma' l-Artikolu 5:

“8.   Għandu jkun ipprojbit li bastimenti Komunitarji jistadu għal, iżommu abbord, jittrasbordaw u jħottu l-art l-ispeċi li ġejjin fl-ilmijiet Komunitarji u mhux Komunitarji kollha:

Gabdoll (Cetorinhus maximus),

Kelb abjad (Carcharodon carcharias).”;

2)

Fl-Artikolu 7(1), it-tieni inċiż għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“—

Anness IIB għandhom japplikaw għat-tmexxija ta' marlozz u ta' awwist fid-Diviżjonijiet VIIIc u IXa ta' l-ICES bl-eċċezzjoni tal-Golf ta' Cadiz.”;

3)

Fl-Artikolu 7(1), ir-raba' inċiż għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“—

Anness IID għandhom japplikaw għat-tmexxija ta' ħażniet ta' sallur fid-Diviżjonijiet IIa (ilmijiet tal-KE), IIIa u Subarea IV”;

4)

Fl-Artikolu 10, għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Is-sajd mill-bastimenti Komunitarji fl-ilmijiet taħt il-ġurisdizzjoni ta' l-Iżlanda għandu jkun limitat għaż-żona definita mil-linji dritti li jgħaqqdu sekwenzjalment il-koordinati li ġejjin:

Żona tal-Lbiċ

1.

63° 12'T u 23° 05'P minn 62° 00'T u 26° 00'P,

2.

62° 58'T u 22° 25'P,

3.

63° 06'T u 21° 30'P,

4.

63° 03'T u 21° 00'P minn hemm 180° 00'N;

Żona tax-Xlokk

1.

63° 14'T u 10° 40'P,

2.

63° 14'T u 11° 23'P,

3.

63° 35'T u 12° 21'P,

4.

64° 00'T u 12° 30'P,

5.

63° 53'T u 13° 30'P,

6.

63° 36'T u 14° 30'P,

7.

63° 10'T u 17° 00'P u minn hemm 180° 00'N.”;

5)

L-Artikolu 13 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 13

Awtorizzazzjoni

1.   Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Barbados, tal-Gujana, tal-Ġappun, tal-Korea ta' Isfel, tan-Norveġja, tas-Surinam, ta' Trinidad u Tobago jew tal-Venezwela u bastimenti tas-sajd reġistrati fil-Gżejjer Faroe għandhom ikunu awtorizzati li jagħmlu qabdiet fl-ilmijiet tal-Komunità, fi ħdan il-limiti ta' qbid stabbiliti fl-Anness I u suġġetti għall-kondizzjonijiet previsti fl-Artikoli 14, 15 u 16 u 19 sa 25.

2.   Għandu jkun projbit li bastimenti ta' pajjiżi terzi jistadu għal, iżommu abbord, jittrasbordaw u jħottu l-art l-ispeċi li ġejjin fl-ilmijiet kollha Komunitarji:

Gabdoll (Cetorinhus maximus),

Kelb abjad (Carcharodon carcharias).”;

6)

L-Annessi IA, IB, IIA, IIB, IIC u IV għandhom jiġu emendati skond it-test li jinsab fl-Anness I ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Emendi lir-Regolament (KE) Nru 2270/2004

L-Anness mar-Regolament (KE) Nru 2270/2004 għandu jiġi emendat skond it-test li jidher fl-Anness II ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, nhar il-20 ta’ Novembru 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

J. KORKEAOJA


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 70, 9.3.2004, p. 8.

(3)  ĠU L 16, 20.1.2006, p. 1, hekk kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1642/2006 (ĠU L 308, 8.11.2006, p. 5).

(4)  ĠU L 396, 31.12.2004, p. 4, hekk kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 742/2006 (ĠU L 130,  18.5.2006, p. 7).


ANNESS I

L-Annessi mar-Regolament (KE) Nru 51/2006 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness IA:

(a)

L-entrata dwar l-ispeċi tal-Gabdoll fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IV, VI u VII titħassar.

(b)

L-entrata dwar l-ispeċi tal-merlangu fiż-żoni IIa (l-ilmijiet tal-KE) u IV tiġi sostitwita b'li ġej:

“Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

IIa (ilmijiet tal-KE), IV

WHG/2AC4.

Belġju

594

 

 

Danimarka

2 568

 

TAC prekawzjonarju.

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Ġermanja

668

 

 

Franza

3 860

 

 

Olanda

1 484

 

 

Żvezja

3

 

 

Renju Unit

10 243

 

 

KE

19 420

 (1)

 

Norveġja

2 380

 (2)

 

TAC

23 800

 

 

(2)

Fl-Anness IB:

(a)

L-entrata dwar l-ispeċi Kapelin fiż-żona V, XIV (l-ilmijiet ta' Greenland) għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Speċi:

Kapelin

Mallotus villosus

Żona:

V, XIV (l-ilmijiet ta' Greenland)

CAP/514GRN

Stati Membri kollha

0

 

 

KE

16 170

 (3)  (4)

 

TAC

Mhux relevanti

 

(b)

L-entrata dwar l-ispeċi Redfish fiż-żona Va (l-ilmijiet ta' l-Iżlanda) għandha tiġi sostitwita b'li ġej:

“Speċi:

Skorfon

Sebastes spp.

Żona

Va (l-ilmijiet ta' l-Islanda)

RED/05A-IS

Belġju

100

 (5)  (6)

 

Ġermanja

1 690

 (5)  (6)

 

Franza

50

 (5)  (6)

 

Renju Unit

1 160

 (5)  (6)

 

KE

3 000

 (5)  (6)

 

TAC

Mhux relevanti

 

3)

Fl-Anness IIA:

(a)

Il-punt 3 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“3.

Definizzjoni ta' jiem preżenti f'żona

Għall-finijiet ta' dan l-Anness, jum preżenti f'żona għandu jkun kwalunkwe perjodu kontinwu ta' 24 siegħa (jew parti minnu) li matulu bastiment ikun preżenti fiż-żona ġeografika definita fil-punt 2 u jkun nieqes mill-port. Il-ħin li minnu jibda jitkejjel il-perjodu kontinwu hu għad-diskrezzjoni ta' l-Istat Membru li tiegħu l-bastiment konċernat itajjar il-bandiera.”;

(b)

Il-Punt 8.1.(i) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“(i)

Il-bastiment kellu jkun preżenti fiż-żona fis-sena 2003, 2004 jew 2005 bit-tagħmir tas-sajd imsemmi fil-punt 4.b abbord. Fl-2006 l-kwantitajiet ta' merluzz miżmuma abbord għandhom jirrappreżentaw inqas minn 5 % tat-total ta' l-ispeċi kollha li nħattu l-art mill-bastiment skond il-piż ħaj tal-ħut li nħatt l-art reġistrat fil-ġurnal ta' abbord Komunitarju. Matul perjodu ta' ġestjoni meta bastiment jkun qed jagħmel użu minn din id-dispożizzjoni, il-bastiment ma jista' fl-ebda mument iġorr abbord tagħmir tas-sajd għajr dak speċifikat fil-punti 4.b.iii. jew 4.b.iv.”;

(ċ)

It-Tabella I fil-Punt 13 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“TABELLA I

Numru massimu ta' jiem fl-2006 li fihom bastiment jista' jkun preżenti f'żona skond it-tagħmir tas-sajd

 

Żoni kif definiti fil-punt:

Grupp tat-tagħmir

Punt 4

Kondizzjoni speċjali

Punt 8

Denominazzjoni (1)

2.1.a

Kattegat

2.1.b

1 – Skaggerak

2 – II, IVa, b, ċ,

3 – VIId

2.1.ċ

VIIa

2.1.d

Via

1

2

3

4.a.i

 

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'malji ta' qies ≥ 16 u < 32 mm

228 (2)

228 (2)

228

228

4.a.ii

 

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b’malji ta' qies ≥ 70 u < 90 mm

m.r.

m.r.

227

227

227

4.a.iii

 

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b' malji ta’ qies ≥90 u < 100 mm

103

103

227

227

227

4.a.iv

 

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'malji ta' qies ≥ 100 u < 120 mm

103

103

114

91

4.a.v

 

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b’malji ta’ qies ≥ 120 mm

103

103

114

91

4.a.iii

8.1.(a)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b’malji ta’ qies ≥ 90 u < 100 mm b'tieqa b'malji kwadri ta' 120 mm

137

137

227

227

227

4.a.iv

8.1.(a)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b’malji ta’ qies ≥ 100 u < 120 mm b'tieqa b'malji kwadri ta' 120 mm

137

137

103

114

91

4.a.v

8.1.(a)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b’malji ta’ qies ≥ 120 mm b’tieqa b'malji kwadri ta' 120 mm

137

137

103

114

91

4.a.v.

8.1.(j)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b’malji ta’ qies ≥ 120 mm b’tieqa b'malji kwadri ta' 140 mm

149

149

115

126

103

4a.ii

8.1.(b)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b’malji ta’ qies ≥ 70 u < 90 mm konformi mal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Appendiċi 2

Bla limitu

Bla limitu

Bla lim.

Bla lim.

4.a.iii

8.1.(b)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'malji ta' qies ta’ ≥ 90 u < 100 mm konformi mal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Appendiċi 2

Bla limitu

Bla limitu

Bla lim.

Bla lim.

4.a.iv

8.1.(ċ)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'malji ta' qies ≥ 100 u < 120 mm, it-track records għandhom jirrappreżentaw inqas minn 5 % ta’ merluzz

148

148

148

148

4.a.v

8.1.(ċ)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b’malji ta’ qies ≥ 120 mm, it-track records għandhom jirrappreżentaw inqas minn 5 % ta' merluzz

160

160

160

160

4.a.iv

8.1.(k)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'malji ta' qies ≥ 100 u < 120 mm, it-track records għandhom jirrappreżentaw inqas minn 5 % ta’ merluzz u aktar minn 60 % ta' barbun tat-tbajja'

m.r.

m.r.

166

m.r.

4.a.v

8.1.(k)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'malji ta' qies ≥120 mm, it-track records għandhom jirrappreżentaw inqas minn 5 % ta’ merluzz u aktar minn 60 % ta' barbun tat-tbajja'

m.r.

m.r.

178

m.r.

4.a.v

8.1.(h)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'malji ta' qies ta’ ≥ 120 mm li joperaw taħt sistema ta’ sospensjoni awtomatika tal-liċenzji tas-sajd

115

115

126

103

4.a.ii

8.1.(d)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'malji ta' qies ≥70 u < 90 mm, it-track records għandhom jirrappreżentaw inqas minn 5 % ta’ merluzz, lingwata u barbun tat-tbajja'

280

280

280

280

4.a.iii

8.1.(d)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'malji ta' qies ≥ 90 u < 100 mm, it-track records għandhom jirrappreżentaw inqas minn 5 % ta’ merluzz, lingwata u barbun tat-tbajja'

Bla limitu

Bla lim.

280

280

280

4.a.iv

8.1.(d)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'malji ta' qies ≥ 100 u < 120 mm, it-track records għandhom jirrappreżentaw inqas minn 5 % ta’ merluzz, lingwata u barbun tat-tbajja'

Bla limitu

Bla limitu

Bla lim.

Bla lim.

4.a.v

8.1.(d)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'malji ta' qies >120 mm, it-track records għandhom jirrappreżentaw inqas minn 5 % ta’ merluzz, lingwata u barbun tat-tbajja'

Bla limitu

Bla limitu

Bla lim.

Bla lim.

4.a.v

8.1.(h)

8.1.(j)

Xbieki tat-tkarkir jew tartaruni Daniżi b'malji ta' qies ta’ > 120 mm b'tieqa b'malji kwadri ta' 140 mm li joperaw taħt sistema ta’ sospensjoni awtomatika tal-liċenzji tas-sajd

m.r.

m.r.

127

138

115

4.b.i

 

Xbieki tat-tkarkir bit-travu b'malji ta' qies≥80 u < 90 mm

m.r.

143 (2)

Bla lim.

143

143 (2)

4.b.ii

 

Xbieki tat-tkarkir bit-travu b'malji ta' qies ≥ 90 u < 100 mm

m.r.

143 (2)

Bla lim.

143

143 (2)

4.b.iii

 

Xbieki tat-tkarkir bit-travu b'malji ta' qies ≥ 100 u < 120 mm

m.r.

143

Bla lim.

143

143

4.b.iv

 

Xbieki tat-tkarkir bit-travu b'malji ta' qies ≥ 120 mm

m.r.

143

Bla lim.

143

143

4.b.iii

8.1.(ċ)

Xbieki tat-tkarkir bit-travu b'malji ta' qies ≥ 100 u < 120 mm, it-track records għandhom jirrappreżentaw inqas minn 5 % ta’ merluzz

m.r.

155

Bla lim.

155

155

4.b.iii

8.1.(i)

Xbieki tat-tkarkir bit-travu b'malji ta' qies ≥ 100 u < 120 mm għal bastimenti li użaw xbieki tat-tkarkir bit-travu fl-2003, l-2004 jew l-2005.

m.r.

155

Bla lim.

155

155

4.b.iv

8.1.(ċ)

Xbieki tat-tkarkir bit-travu b'malji ta' qies ≥120 mm, it-track records għandhom jirrappreżentaw inqas minn 5 % ta’ merluzz

m.r.

155

Bla lim.

155

155

4.b.iv

8.1.(i)

Xbieki tat-tkarkir bit-travu b'malji ta' qies ≥120mm għal bastimenti li użaw xbieki tat-tkarkir bit-travu fl-2003, l-2004 jew l-2005.

m.r.

155

Bla lim.

155

155

4.b.iv

8.1.(e)

Xbieki tat-tkarkir bit-travu b'malji ta' qies ≥ 120 mm, it-track records għandhom jirrappreżentaw inqas minn 5 % ta’ merluzz u aktar minn 60 % ta' barbun tat-tbajja'

m.r.

155

Bla lim.

155

155

4.ċ.i

4.ċ.ii

4.ċ.iii

4.d

 

Għeżul u għeżul tat-tħabbil b'malji ta' qies:

< 110 mm

≥ 110 mm u < 220 mm

≥ 220 mm

u pariti

140

140

140

140

4.ċ.iii

8.1.(f)

Għeżul u għeżul tat-tħabbil b’malji ta’ qies ≥ 220 mm, it-track records għandhom jirrappreżentaw inqas minn 5 % merluzz u aktar minn 5 % braben imperjali u petriċa kbira

162

140

162

140

140

140

4.d

8.1.(g)

Pariti b'malji ta' qies < 110 mm. Il-bastiment m’għandux ikun ilu barra mill-port għal aktar minn 24 siegħa.

140

140

205

140

140

4.e

 

Konzijiet

173

173

173

173

(d)

Il-punt 14.3 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“14.3.

Għall-finijiet ta' dan l-Anness u b'referenza ghaż-żoni definiti fil-punt 2 u l-gruppi ta' tagħmir tas-sajd definiti fil-punt 4, il-gruppi ta' trasferiment li ġejjin għandhom jiġu definiti:

(a)

il-grupp ta' tagħmir tas-sajd 4.a.i fi kwalunkwe żona;

(b)

il-gruppi ta' tagħmir tas-sajd 4.a.ii fi kwalunkwe żona u 4.a.iii fiz-Żona IV, Diviżjoni IIa (l-ilmijiet tal-KE) VIa, VIIa u VIId;

(ċ)

il-gruppi ta' tagħmir tas-sajd 4.a.iii fil-Kattegat u Skagerak, 4.a.iv u 4.a.v fi kwalunkwe żona;

(d)

il-gruppi ta' tagħmir tas-sajd 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii, u 4.b.iv fi kwalunkwe żona;

(e)

il-gruppi ta' tagħmir tas-sajd 4.ċ.i, 4.ċ.ii, 4.ċ.iii u 4.d fi kwalunkwe żona;

(f)

il-grupp ta' tagħmir tas-sajd 4.e fi kwalunkwe żona.”;

(e)

Il-punt 14.6 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“14.6.

Fuq talba mill-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni dwar it-trasferimenti li jkunu saru. Bil-fini li din l-informazzjoni ssir disponibbli għall-Kummissjoni, jista' jiġi adottat format dettaljat ta' spreadsheet, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.”;

(f)

Il-punt 17.2 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“17.2.

Meta l-kaptan ta' bastiment jew ir-rappreżentant tiegħu jinnotifika l-użu ta' aktar minn grupp wieħed ta' tagħmir tas-sajd minn dawk definiti taħt il-punt 4, in-numru totali ta' jiem disponibbli matul is-sena m'għandux ikun aktar mill-medja aritmetika tal-jiem li jikkorrespondu għal kull tagħmir skond it-Tabella I, aġġustata 'l isfel għall-eqreb jum sħiħ.”;

(g)

Għandhom jiddaħħlu l-punti li ġejjin:

“17.2.a.

Jekk wieħed mill-gruppi ta' tagħmir innotifikat m'għandux limitazzjoni fin-numru ta' jiem, in-numru totali ta' jiem disponibbli matul is-sena għal dan il-grupp ta' tagħmir partikolari għandu jibqa' bla limitu.

17.2.b.

Fi kwalunkwe ħin, bastiment jista' juża wieħed mill-gruppi ta' tagħmir notifikati, u li għandhom numru limitat ta' jiem, suġġett għall-kondizzjoni li n-numru totali ta' jiem ta' sajd bi kwalunkwe wieħed mill-gruppi ta' tagħmir mill-bidu tas-sena għandu jkun:

(a)

mhux aktar min-numru ta' jiem disponibbli taħt il-punt 17.2,

u

(b)

mhux aktar min-numru ta' jiem li jkun allokat jekk dak it-tagħmir jintuża waħdu skond it-Tabella I.

17.2.ċ.

Kull meta Stat Membru jagħżel li jaqsam il-jiem f'perjodi ta' ġestjoni skond il-punt 9, il-kondizzjonijiet tal-punti 17.2, 17.2.a. u 17.2.b. għandhom japplikaw mutatis mutandis għal kull perjodu ta' ġestjoni fil-futur. Jekk Stat Membru ikun għażel perjodu ta' ġestjoni ta' tul ta' sena, il-kondizzjonijiet tal-punti 17.2.a. u 17.2.b. m'għandhomx japplikaw.”

(h)

Il-Punt 17.4 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“17.4

Għandhom jitwettqu ispezzjoni u sorveljanza fuq il-baħar u fil-port mill-awtoritajiet kompetenti għall-verifika ta' konformità mal-ħtiġijiet imsemmija fil-punt 17.3. Kwalunkwe bastiment li jinsab li ma jkunx konformi ma' dawn il-ħtiġijiet għandu b'effett immedjat jiġi pprojbit mill-użu ta' aktar minn grupp wieħed ta' tagħmir tas-sajd.”;

(i)

Il-punt 25 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“25.

Komunikazzjoni tad-data relevanti

25.1.

Fuq talba mill-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jipprovdu għad-dispożizzjoni tagħha spreadsheet bid-data msemmija fil-punt 24 fil-format speċifikat fit-Tabelli II u III billi jibagħtuha fl-indirizz xieraq tal-posta elettronika, li għandu jiġi kkomunikat lill-Istati Membri mill-Kummissjoni.

25.2.

Jista' jiġi adottat format ġdid ta' spreadsheet biex tiddaħħal id-data msemmija fil-punt 24 għad-disponibbiltà tal-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.”;

4)

Fl-Anness IIB:

(a)

Il-punt 2 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“2.

Definizzjoni ta' jiem preżenti f'żona

Għall-finijiet ta' dan l-Anness, jum preżenti f'żona għandu jkun kwalunkwe perjodu kontinwu ta' 24 siegħa (jew parti minnu) li matulu bastiment ikun preżenti fiż-żona ġeografika definita fil-punt 1 u jkun nieqes mill-port. Il-ħin li minnu jibda jitkejjel il-perjodu kontinwu hu għad-diskrezzjoni ta' l-Istat Membru li tiegħu il-bastiment konċernat itajjar il-bandiera.”;

(b)

Il-punt 12.4 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“12.4.

L-ebda trasferiment ta' jiem bejn bastimenti li jibbenefikaw mill-allokazzjoni msemmija fil-punt 7.1 m'għandu jkun permess.”;

(ċ)

Il-punt 12.5 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“12.5.

Fuq talba mill-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni dwar it-trasferimenti li jkunu saru. Il-formati ta' spreadsheet għall-ġbir u t-trasmissjoni ta' l-informazzjoni msemmija fil-punt preżenti jistgħu jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.”;

(d)

Il-punt 20 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“20.

Komunikazzjoni ta' data relevanti

20.1.

Fuq talba mill-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu għad-disponibbiltà tal-Kummissjoni spreadsheet bid-data msemmija fil-punt 19 fil-format speċifikat fit-Tabelli II u III billi jibagħtuha fl-indirizz tal-posta elettronika xieraq, li għandu jiġi kkomunikat lill-Istati Membri mill-Kummissjoni.

20.2.

Format ġdid ta' spreadsheet sabiex id-data msemmija fil-punt 19 issir disponibbli għall-Kummissjoni jista' jiġi adottat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.”;

5)

Fl-Anness IIĊ:

(a)

Il-punt 1 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.

Ambitu

1.1

Il-kondizzjonijiet stabbilit f’dan l-Anness għandhom japplikaw għal bastimenti tal-Komunità ta’ tul totali ta’ 10 metri jew aktar, li jġorru abbord kwalunkwe tagħmir definit fil-punt 3, u jistadu fid-Diviżjoni VIIe. Għall-finijiet ta' dan l-Anness, referenza għas-sena 2006 tfisser il-perjodu mill-1 ta' Frar 2006 sal-31 ta' Jannar 2007.

1.2

Bastimenti li jistadu bi xbieki fissi akbar minn 120 mm u bi track records ta' inqas minn 300 kg f'piż ħaj ta' lingwata skond il-ġurnal ta' abbord tal-KE fl-2004 għandhom ikunu eżenti mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness bil-kondizzjoni li:

(a)

tali bastimenti jaqbdu inqas minn 300 kg f'piż ħaj ta' lingwata fl-2006,

u

(b)

tali bastimenti ma jittrasbordawx ħut fuq il-baħar lil bastiment ieħor,

u

(ċ)

kull Stat Membru konċernat jippreżenta rapport lill-Kummissjoni sal-31 ta' Lulju 2006 u l-31 ta' Jannar 2007 dwar it-track records ta' dawn il-bastimenti għall-qbid ta' lingwata fl-2004 u l-qabdiet ta' lingwata fl-2006.

Meta xi waħda minn dawn il-kondizzjonijiet ma tkunx sodisfatta, il-bastimenti konċernati m'għandhomx jibqgħu jiġu eżentati mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness b'effett immedjat.”;

(b)

Il-punt 2 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“2.

Definizzjoni ta' jiem preżenti f'żona

Għall-finijiet ta' dan l-Anness, jum preżenti f'żona għandu jkun kwalunkwe perjodu ta' 24 siegħa (jew parti minnu) li matulu bastiment ikun preżenti fid-Diviżjoni VIIe u jkun nieqes mill-port. Il-ħin li minnu jibda jitkejjel il-perjodu kontinwu ikun għad-diskrezzjoni ta' l-Istat Membru li tiegħu il-bastiment konċernat itajjar il-bandiera.”;

(ċ)

Il-punt 7. għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“7.

Numru massimu ta’ jiem

7.1

In-numru massimu ta’ jiem fis-sena li fihom bastiment jista’ jkun preżenti fiż-żona waqt li jkun iġorr abbord u jagħmel użu minn kwalunkwe tagħmir tas-sajd imsemmi fil-punt 3 huwa muri fit-Tabella I.

7.2

In-numru ta’ jiem fis-sena li fihom bastiment ikun preżenti fiż-żona kollha koperta b’dan l-Anness u l-Anness IIA m’għandux jaqbeż in-numru muri fit-Tabella I ta’ dan l-Anness. Madankollu n-numru ta’ jiem li fihom il-bastiment ikun preżenti fiż-żoni koperti bl-Anness IIA għandu jkun konformi man-numru massimu ffissat skond l-Anness IIA.”;

(d)

Il-punt 11 jiġi mħassar;

(e)

It-Tabella I għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“TABELLA I

Numru massimu ta' jiem fis-sena li matulhom bastiment jista' jkun preżenti fiż-żona skond it-tagħmir tas-sajd

Grupp ta’ tagħmir punt 3

Denominazzjoni (3)

Kanal tal-Punent

3.a.

Xbieki tat-tkarkir bit-travu b’malji ta’ qies ≥ 80 mm

216

3.b.

Xbieki fissi b’malji ta’ qies < 220 mm

216

(f)

Il-punt 12.4 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“12.4.

Fuq talba mill-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jipprovdu rapporti dwar it-trasferimenti li jkunu saru. Format dettaljat ta' spreadsheet sabiex dawn ir-rapporti jsiru disponibbli għall-Kummissjoni jista' jiġi adottat skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.”;

(g)

Il-punt 17 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“17.

Messaġġi dwar sforz tas-sajd

L-Artikoli 19b, 19ċ, 19d, 19e u 19k tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 għandhom japplikaw għall-bastimenti li jġorru abbord it-tagħmir tas-sajd definit fil-punt 3 u li jitħaddem fiż-żona definita fil-punt 1. Bastimenti mgħammra b’sistemi ta’ monitoraġġ tal-bastimenti skond l-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 2244/2003 għandhom jiġu esklużi minn dawn il-ħtiġijiet ta’ sinjalazzjoni.”;

(h)

Il-punt 28 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“28.

Komunikazzjoni ta' data relevanti

28.1.

Fuq talba mill-Kummissjoni, l-Istati Membri għandu jipprovdu għad-dispożizzjoni tagħha spreadsheet bid-data msemmija fil-punt 27 fil-format speċifikat fit-Tabelli II u III billi jibagħtuha fl-indirizz tal-posta elettronika xieraq, li għandu jiġi kkomunikat lill-Istati Membri mill-Kummissjoni.

28.2.

Format ġdid ta' spreadsheet sabiex id-data msemmija fil-punt 27 issir disponibbli għall-Kummissjoni jista' jiġi adottat skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.”;

6)

Fl-Anness IV, il-Parti I għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“PARTI I   Limitazzjonijiet kwantitattivi ta' liċenzji u permessi tas-sajd għal bastimenti Komunitarji li jistadu f'ilmijiet ta' pajjiż terz

Żona ta' Sajd

Sajd

Numru ta' liċenzji

Allokazzjoni ta’ liċenzji fost l-Istati Membri

Numru massimu ta' bastimenti preżenti fi kwalunkwe ħin

Ilmijiet Norveġiżi u żona tas-sajd madwar Jan Mayen

Aringi, Tramuntana ta' 62° 00'T

77

DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17, PL: 1

55

Speċi li jgħixu qrib qiegħ il-baħar, Tramuntana ta' 62° 00'T

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Kavall, Nofsinhar ta' 62° 00'T, sajd bit-tantarun

11

DE: 1 (4), DK: 26 (4), FR: 2 (4), NL: 1 (4)

mhux relevanti

Kavall, Nofsinhar ta' 62° 00'T, sajd b'xibka tat-tkarkir

19

mhux relevanti

Kavall, Tramuntana ta' 62° 00'T, sajd bit-tantarun

11 (5)

DK: 11

mhux relevanti

Speċi industrijali, Nofsinhar ta' 62° 00'T

480

DK: 450, UK: 30

150

Ilmijiet tal-Gżejjer Faroe

Is-sajd kollu bix-xibka tat-tkarkir b'bastimenti ta' mhux iktar minn 180 pied fiż-żona bejn 12 u 21 mil mill-linji bażi tal-Gżejjer Faroe

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Sajd dirett għall-merluzz u l-bakkaljaw b'xibka minima ta' 135 mm, ristrett għaż-żona tan-nofsinhar ta' 62° 28'T u l-lvant ta' 6° 30'P.

8 (6)

 

4

Tkarkir barra l-21 mil mill-linja bażi tal-Gżejjer Faroe. Fil-perjodi mill-1 ta' Marzu sal-31 ta' Mejju u l-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru, dawn il-bastimenti jistgħu joperaw fiż-żona bejn 61° 20'T u 62° 00'T u bejn 12 u 21 mil mill-linji bażi.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Sajd bix-xibka tat-tkarkir għal-linarda b'xibka minima ta' 100 mm fiż-żona fin-nofsinhar ta' 61° 30'T u fil-punent ta' 9° 00'P u fiż-żona bejn 7° 00'P u 9° 00'P fin-nofsinhar ta' 60° 30'T u fiż-żona lbiċ minn linja bejn 60° 30'T, 7° 00'P u 60° 00'T, 6° 00'P.

70

DE: 8 (7), FR: 12 (7), UK: 0 (7)

20 (8)

Sajd dirett bix-xibka ta' tkarkir għall-merluzz b'xibka ta' qies minimu ta' 120 mm u bil-possibbiltà li jintużaw ċingi tondi madwar il-codend.

70

 

22 (8)

Sajd għall-putassu. In-numru totali ta' liċenzji jista' jiżdied b'erba' bastimenti li jiffurmaw pari, jekk l-awtoritajiet tal-Gżejjer Faroe jintroduċu regoli speċjali ta' aċċess għal żona msejjħa ‘żona prinċipali tas-sajd għall-putassu’

34

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Sajd bil-lenza

10

UK: 10

6

Sajd għall-kavall

12

DK: 12

12

Sajd għall-aringi fit-tramuntana ta' 62°T

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

Ilmijiet tal-Federazzjoni Russa

Is-sajd kollu

pm

 

pm

Sajd għall-merluzz

7 (9)

 

pm

Sajd għas-sardina ħadra

pm

 

pm"


(1)  Eskluża l-istima ta’ 2 000 tunnellata ta’ qbid sekondarju industrijali.

(2)  Jistgħu jittieħdu f'ilmijiet tal-KE. Qbid meħud f'din il-kwota għandu jitnaqqas mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.

Kondizzjonijiet speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jittieħdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni speċifikati.

 

Ilmijiet tan-Norveġja (WHG/*04N-)

KE

14 512 ”

(3)  Li minnhom 16 170 tunnellata huma allokati lill-Iżlanda.

(4)  Għandu jiġi mistad qabel it-30 ta' April 2006.”

(5)  Inklużi qabdiet sekondarji inevitabbli (il-merluzz mhux permess).

(6)  Li għandhom jiġu mistada bejn Lulju u Diċembru.”

(1)  Id-denominazzjonijiet fil-punti 4 u 8 biss huma użati.

(2)  Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 850/98 fejn jeżistu restrizzjonijiet.

m.r. tfisser mhux relevanti”;

(3)  Id-denominazzjonijiet fil-punt 3 biss.”

(4)  Din l-allokazzjoni hija valida għas-sajd bit-tartarun u bix-xibka tat-tkarkir.

(5)  Għandha ssir għażla mill-11-il liċenzja għas-sajd bit-tartarun borża għal kavalli fin-Nofsinhar ta’ 62° 00'N.

(6)  Wara r-Rekord Miftiehem ta' l-1999, iċ-ċifri għas-Sajd dirett għall-merluzz u l-bakkaljaw huma inklużi fiċ-ċifri għal ‘Is-sajd kollu bix-xibka b'bastimenti ta' mhux iktar minn 180 pied fiż-żona bejn 12 u 21 mil mill-linji bażi tal-Gżejjer Faroe’.

(7)  Dawn iċ-ċifri jirreferu għan-numru massimu ta' bastimenti preżenti fi kwalunkwe ħin.

(8)  Dawn iċ-ċifri huma inklużi fiċ-ċifri għal ’Sajd bit-tkarkir aktar minn 21 mil 'il-barra mil-linji ta' bażi tal-Gżejjer Faroe’.

(9)  Japplika biss għall-bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Latvja.”


ANNESS II

Fil-Parti 2 ta' l-Anness mar-Regolament (KE) Nru 2270/2004 l-entrata li tikkonċerna l-ispeċi grenadier ta' mnieħru tond fiż-żona III għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“Speċi:

Grenadier ta' mnieħru tond

Coryphaenoides rupestris

Żona: III

Danimarka

2612

 

Ġermanja

15

 

Żvezja

134

 

KE

2 761 ”

 


II Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Kunsill

8.12.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

24


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-18 ta’ Lulju 2005

dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Ftehim dwar il-Konservazzjoni ta' l-Għasafar ta' l-Ilma Migratorji Afro-Ewroasjatiċi

(2006/871/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u, b'mod partikolari, L-Artikolu 175(1), flimkien ma' l-Artikolu 300(2), l-ewwwel sentenza ta' l-ewwel subparagrafu, l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, u l-Artikolu 300(4), tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-Komunità hija Parti Kontraenti għall-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni ta' l-Ispeċi Migratorji ta' l-Annimali Salvaġġi (il-Konvenzjoni ta' Bonn) (2)

(2)

L-Artikolu IV tal-Konvenzjoni ta' Bonn jipprevedi li jiġu konklużi ftehim reġjonali li, għal dawk l-ispeċi bi stat sfavorevoli ta' konservazzjoni (speċi msemmija fl-Appendiċi II), għandhom isiru kemm jista' jkun malajr.

(3)

L-għasafar ta' l-ilma tar-rotot migratorji Afro-Ewroasjatiċi, li huma speċi msemmija fl-Appendiċi II, jeħtieġu attenzjoni immedjata sabiex jittejjeb l-istat tagħhom ta' konservazzjoni u sabiex tinġabar informazzjoni bħala bażi għal deċiżjonijiet ta' ġestjoni tajba.

(4)

L-ewwel laqgħa tal-Partijiet għall-Konvenzjoni ta' Bonn sejħet għat-tfassil ta' Ftehim għall-Konservazzjoni ta’ l-Anatidi Paleartiċi tal-Punent. L-abbozz tal-ftehim ġie żviluppat sussegwentement sabiex jinkludi speċi oħra ta' għasafar ta' l-ilma migratorji.

(5)

Fil-qasam relevanti għal dan il-Ftehim, il-Komunità adottat id-Direttivi tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-konservazzjoni ta' l-għasafar salvaġġi (3) u 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni ta’ l-habitat naturali u tal-fawna u l-flora salvaġġa (4).

(6)

Il-Kummissjoni ħadet sehem f'isem il-Komunità, u skond id-direttivi negozjali mogħtija mill-Kunsill fis-7 ta' Ġunju 1995, fil-laqgħa ta' negozjati li saret mit-12 sas-16 ta' Ġunju 1995 fl-Aja. Din il-laqgħa adottat b'konsensus il-Ftehim dwar il-Konservazzjoni ta' l-Għasafar ta' l-Ilma Migratorji Afro-Ewroasjatiċi(il-Ftehim).

(7)

Il-Ftehim ġie miftuħ għall-iffirmar mis-16 ta' Ottubru 1995. Dan ġie ffirmat s'isem il-Komunità fl-1 ta' Settembru 1997. Daħal fis-seħħ fl-1 ta' Novembru 1999.

(8)

L-Artikolu X tal-Ftehim jipprevedi li kwalunkwe emenda lill-Annessi għandha tidħol fis-seħħ disgħin jum wara l-Laqgħa tal-Partijiet li fiha ġew adottati għall-Partijiet kollha, minbarra l-Partijiet li jdaħħlu riserva skond il paragrafu 6 tiegħu.

(9)

L-Annessi mal-Ftehim ġew emendati bir-Riżoluzzjonijiet approvati fl-ewwel Laqgħa tal-Partijiet, li saret f'Cape Town, fl-Afrika t'Isfel, f'Novembru 1999, u fit-tieni Laqgħa tal-Partijiet, li saret f'Bonn, il-Ġermanja, f'Settembru 2002.

(10)

Huwa issa opportun li l-Komunità tikkonkludi l-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Ftehim dwar l-Għasafar ta' l-Ilma Migratorji Afro-Ewroasjatiċi, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ il-“Ftehim”, huwa b'dan approvat f'isem il-Komunità.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa awtorizzat jaħtar persuna jew persuni bis-setgħa li jiddepożitaw l-istrument ta' approvazzjoni mal-Gvern tar-Renju ta' l-Olanda, bħala Depożitarju tal-Ftehim, skond l-Artikolu XVII tal-Ftehim.

Artikolu 3

1.   Fir-rigward ta' kwistjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-kompetenza tal-Komunità, il-Kummissjoni hija awtorizzata tapprova, f'isem il-Komunità, l-emendi lill-Annessi mal-Ftehim adottati skond l-Artikolu X(5) tal-Ftehim.

2.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita fit-twettiq ta' dan il-kompitu minn kumitat speċjali maħtur mill-Kunsill.

3.   L-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għanda tkun limitata għal dawk l-emendi li huma konsistenti mal-liġi Komunitarja u li ma jinvolvu ebda modifika tagħha dwar il-konservazzjoni ta' l-għasafar salvaġġi u ta' l-habitat naturali tagħhom.

4.   Kull meta xi emenda li ssir lill-Annessi mal-Ftehim ma tiġix implementata skond il-liġi Komunitarja relevanti fi żmien disgħin ġurnata mid-data ta' l-adozzjoni tagħha fil-Laqgħa tal-Partijiet, il-Kummissjoni, b'notifika bil-miktub lid-Depożitur, għanda ddaħħal riserva fir-rigward ta' dik l-emenda skond l-Artikolu X(6) tal-Ftehim qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu ta' disgħin ġurnata. Fejn l-emenda tiġi sussegwentement implementata, il-Kummissjoni għandha tirtira n-notifika mingħajr dewmien.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, nhar it-18 ta’ Lulju 2005.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BECKETT


(1)  Għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  ĠU L 210, 19.7.1982, p. 10.

(3)  ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata mill-Att ta’ l-Adeżjoni ta' l-2003.

(4)  ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7. Direttiva kif l-aħħar emendata mill-Att ta’ l-Adeżjoni ta' l-2003.


FTEHIM

dwar il-konservazzjoni ta' l-għasafar ta' l-ilma migratorji afro-ewroasjatiċi

IL-PARTIJIET KONTRAENTI,

JIFTAKRU li l-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni ta' l-Ispeċi Migratorji ta' Annimali Salvaġġi, 1979, tinkoraġġixxi azzjoni koperattiva internazzjonali għall-konservazzjoni ta' l-ispeċi migratorji;

JIFTAKRU wkoll li l-ewwel laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni, li saret f'Bonn f'Ottubru 1985, tat istruzzjonijiet lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni sabiex jieħu miżuri xierqa għall-iżvilupp ta' Ftehim dwar l-Anatidi tal-Paleartiku;

JIKKUNSIDRAW li t-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji jikkostitwixxu parti importanti mid-diversità bijoloġika globali li, fl-ispirtu tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika 1992 u ta' l-Aġenda 21, għandha tiġi konservata għall-benefiċċju tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri;

KONXJI mill-benefiċċji ekonomiċi, soċjali, kulturali u ta' rikreazzjoni li jakkumulaw mill-qbid ta' ċerti speċi ta' għasafar u tjur ta' l-ilma migratorji u mill-valur ambjentali, ekoloġiku, ġenetiku, xjentifiku, estetiku, ta' rikreazzjoni, kulturali, edukattiv, soċjali u ekonomiku tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma b'mod ġenerali;

KONVINTI li kwalunkwe qabda ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji għandha ssir fuq bażi sostenibbli, fejn jittieħed kont ta' l-istat tal-konservazzjoni ta' l-ispeċi konċernati fuq il-medda sħiħa tagħhom kif ukoll tal-karatteristiċi bijoloġiċi tagħhom;

KONXJI li t-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji huma vulnerabbli b'mod partikolari minħabba li jpassu fuq distanzi twal u jiddependu minn sistemi retikolati ta' artijiet mistagħdra li qegħdin jonqsu f'termini ta' l-estensjoni tagħhom u li qegħdin jiġu degradati mill-attivitajiet mhux sostenibbli tal-bniedem, kif espress fil-Konvenzjoni dwar l-Artijiet Mistagħdra ta' Importanza Internazzjonali, speċjalment bħala l-Habitat għall-Għasafar ta' l-Ilma, 1971;

JIRRIKONOXXU l-ħtieġa li tittieħed azzjoni immedjata sabiex jitwaqqaf it-tnaqqis fl-ispeċi tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji u l-habitats tagħhom fiż-żona ġeografika tas-sistemi migratorji tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma Afrikani-Ewro-Asjatiċi;

KONVINTI li l-konklużjoni ta' Ftehim multilaterali u l-implementazzjoni tiegħu permezz ta' azzjoni koordinata jew miftiehma jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-konservazzjoni tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji u l-habitat tagħhom bl-iktar mod effiċjenti, u jkollu benefiċċji aniċillari għal bosta speċi ta' annimali u pjanti oħrajn; u

JGĦARFU li l-implementazzjoni effettiva ta' tali Ftehim tkun teħtieġ li tiġi provduta assistenza lil uħud mill-Istati fiż-Żona tal-Passa għar-riċerka, għat-taħriġ u għall-monitoraġġ ta' l-ispeċi tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji u l-habitats tagħhom, għall-ġestjoni ta' dawk il-habitats kif ukoll għat-twaqqif jew titjib ta' l-istituzzjonijiet xjentifiċi u amministrattivi għall-implementazzjoni ta' dan il-Ftehim,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu I

Ambitu, Definizzjonijiet u Interpretazzjoni

1.   L-ambitu ġeografiku ta' dan il-Ftehim huwa ż-żona tas-sistemi migratorji tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma Afrikani-Ewro-Asjatiċi, kif definit fl-Anness 1 ma' dan il-Ftehim, minn hawn ‘il quddiem “iż-Żona tal-Ftehim”.

2.   Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim:

(a)

“Konvenzjoni” tfisser il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni ta' l-Ispeċi Migratorji ta' Annimali Salvaġġi, 1979;

(b)

“Segretarjat tal-Konvenzjoni” tfisser il-korp imwaqqaf skond l-Artikolu IX tal-Konvenzjoni;

(ċ)

“Tjur u għasafar ta' l-ilma” tfisser dawk l-ispeċi ta' tjur u għasafar li huma ekoloġikament dipendenti mill-artijiet mistagħdra għal mill-inqas parti taċ-ċiklu annwali tagħhom, li għandhom medda għal kollox jew parzjalment fiż-Żona tal-Ftehim u huma elenkati fl-Anness 2 ma' dan il-Ftehim;

(d)

“Segretarjat tal-Ftehim” tfisser il-korp imwaqqaf skond is-subparagrafu (b) tal-paragrafu 7 ta' l-Artikolu VI, ta' dan il-Ftehim;

(e)

“Partijiet” tfisser, sakemm il-kuntest ma jindikax mod ieħor, il-Partijiet għal dan il-Ftehim;

u

(f)

“Partijiet preżenti u li jivvotaw” tfisser il-Partijiet preżenti u li jitfgħu l-vot tagħhom fl-affermattiv jew fin-negattiv; dawk li jastjenu milli jivvotaw ma għandhomx jitqiesu fost il-Partijiet preżenti u li jivvotaw.

Barra minn dan, it-termini definiti fis-subparagrafi 1(a) sa (k) ta' l-Artikolu I tal-Konvenzjoni għandhom ikollhom l-istess tifsira, mutatis mutandis, f'dan il-Ftehim.

3.   Dan il-Ftehim huwa Ftehim fis-sens tal-paragrafu 3 ta' l-Artikolu IV, tal-Konvenzjoni.

4.   L-Annessi ma' dan il-Ftehim jifformaw parti integrali minnu. Kwalunkwe referenza għall-Ftehim tinkludi referenza għall-Annessi tiegħu.

Artikolu II

Prinċipji Fondamentali

1.   Il-Partijiet għandhom jieħdu miżuri koordinati sabiex iżommu l-ispeċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji fi stat ta' konservazzjoni favorevoli jew sabiex jerġgħu iġibuhom f'dak l-istat. Għal dan il-għan, għandhom japplikaw fil-limiti tal-ġurisdizzjoni nazzjonali tagħhom il-miżuri stipulati fl-Artikolu III, flimkien ma' l-azzjonijiet speċifiċi determinati fil-Pjan ta' Azzjoni provdut fl-Artikolu IV, ta' dan il-Ftehim.

2.   Fl-implementazzjoni tal-miżuri stipulati fil-paragrafu 1 aktar 'il fuq, il-Partijiet għandhom jieħdu kont tal-prinċipju prekawzjonali.

Artikolu III

Miżuri Ġenerali ta' Konservazzjoni

1.   Il-Partijiet għandhom jieħdu miżuri sabiex jikkonservaw it-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji, b'attenzjoni speċjali għall-ispeċi minaċċjati kif ukoll għal dawk li ma għandhomx stat ta' konservazzjoni favorevoli.

2.   Għal dan il-għan, il-Partijiet għandhom:

(a)

jagħtu l-istess ħarsien strett lill-ispeċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji u li huma minaċċjati fiż-Żona tal-Ftehim kif hemm provdut fil-paragrafi 4 u 5 ta' l-Artikolu III tal-Konvenzjoni;

(b)

jiżguraw li kwalunkwe użu tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji huwa bbażat fuq valutazzjoni ta' l-aħjar konoxxenza disponibbli dwar l-ekoloġija tagħhom u li jkun sostenibbli għall-ispeċi kif ukoll għas-sistemi ekoloġiċi li jsostnuhom;

(ċ)

jidentifikaw siti u habitats għat-tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji li jinstabu fit-territorju tagħhom u jinkoraġġixxu l-ħarsien, il-ġestjoni, ir-rijabilitazzjoni u r-restawr ta' dawn is-siti, b'koperazzjoni ma' dawk il-korpi elenkati fil-paragrafi (a) u (b) ta' l-Artikolu IX, ta' dan il-Ftehim, li jikkonċernaw il-konservazzjoni tal-habitat;

(d)

jikkoordinaw l-isforzi tagħhom sabiex jiżguraw li tinżamm teżisti sistema retikolata ta' habitats adatti jew, fejn xieraq, li jiġi stabbilit mill-ġdid għall-medda sħiħa ta' kull speċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji konċernata, b'mod partikolari fejn l-artijiet mistagħdra jestendu tul żona ta' iktar minn Parti waħda għal dan il-Ftehim;

(e)

jinvestigaw il-problemi li jinħolqu jew li jistgħu jinħolqu minn attivitajiet tal-bniedem u jagħmlu ħilithom sabiex jimplementaw miżuri li jirrimedjaw, inklużi ir-rijabilitazzjoni u r-restawr tal-habitat, u miżuri ta' kumpens għat-telf tal-habitat;

(f)

jikkoperaw f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza li jeħtieġu azzjoni internazzjonali miftiehma u fl-identifikazzjoni ta' l-ispeċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji li huma l-iktar vulnerabbli għal dawn is-sitwazzjonijiet kif ukoll jikkoperaw fl-iżvilupp tal-proċeduri adegwati ta' emerġenza li jipproteġu iżjed lil dawn l-ispeċi f'sitwazzjonijiet bħal dawn u fil-preparazzjoni ta' linji gwida sabiex jassistu lil Partijiet individwali jiffaċċaw dawn is-sitwazzjonijiet;

(g)

jipprojbixxu l-introduzzjoni bil-ħsieb ta' speċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma mhux indiġeni fl-ambjent u jieħdu l-miżuri kollha adatti sabiex ma jħallux li speċi bħal dawn jinħelsu bla ħsieb jekk din l-introduzzjoni jew dan il-ħelsien jippreġudikaw l-istat ta' konservazzjoni tal-flora u tal-fawna salvaġġi; meta speċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma mhux indiġeni diġà ġew introdotti, il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri kollha adegwati sabiex ma jħallux lil dawn l-ispeċi jsiru theddida potenzjali għall-ispeċi indiġeni;

(h)

jibdew jew isostnu r-riċerka fil-bijoloġija u fl-ekoloġija tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji inkluża l-armonizzazzjoni tal-metodi tar-riċerka u tal-monitoraġġ u, fejn ikun xieraq, it-twaqqif ta' programmi ta' riċerka u ta' monitoraġġ konġunti jew koperattivi;

(i)

janalizzaw il-ħtiġijiet għat-taħriġ tagħhom għal, inter alia, studji dwar it-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji, monitoraġġ, ringing u l-ġestjoni ta' artijiet mistagħdra sabiex jiġu identifikati s-suġġetti u l-oqsma prijoritarji għat-taħriġ u sabiex jikkoperaw fl-iżvilupp u fl-offerta ta' programmi adegwati ta' taħriġ;

(j)

jiżviluppaw u jżommu fis-seħħ programmi li jqajmu l-kuxjenzi u joħolqu l-għarfien dwar kwistjonijiet tal-konservazzjoni tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji b'mod ġenerali u dwar l-għanijiet u d-dispożizzjonijiet partikolari ta' dan il-Ftehim;

(k)

jiskambjaw informazzjoni u riżultati mill-programmi ta' riċerka, ta' monitoraġġ, ta' konservazzjoni u ta' l-edukazzjoni;

u

(l)

jikkoperaw bil-għan li jassistu lil xulxin fl-implementazzjoni ta' dan il-Ftehim, b'mod partikolari fl-oqsma tar-riċerka u tal-monitoraġġ.

Artikolu IV

Pjan ta' Azzjoni u Linji Gwida dwar il-Konservazzjoni

1.   Maqgħud ma' dan il-Ftehim jinsab Pjan ta' Azzjoni bħala l-Anness 3. Huwa jispeċifika l-azzjonijiet li l-Partijiet għandhom jagħmlu fir-rigward ta' l-ispeċi u l-kwistjonijiet prijoritarji, taħt l-intestaturi li ġejjin, b'mod konsistenti mal-miżuri ġenerali ta' konservazzjoni speċifikati fl-Artikolu III ta' dan il-Ftehim:

(a)

konservazzjoni ta' l-ispeċi;

(b)

konservazzjoni tal-habitat;

(ċ)

ġestjoni ta' l-attivitajiet tal-bniedem;

(d)

riċerka u monitoraġġ;

(e)

edukazzjoni u informazzjoni;

u

(f)

implementazzjoni.

2.   Il-Pjan ta' Azzjoni għandu jiġi rivedut f'kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet, b'kont meħud tal-Linji Gwida dwar il-Konservazzjoni.

3.   Kwalunkwe emenda lill-Pjan ta' Azzjoni għandha tiġi adottata mil-Laqgħa tal-Partijiet, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu III ta' dan il-Ftehim.

4.   Il-Linji Gwida dwar il-Konservazzjoni għandhom jitressqu quddiem il-Laqgħa tal-Partijiet sabiex jiġu adottati fl-ewwel sessjoni, u għandhom jiġu riveduti b'mod regolari.

Artikolu V

Implementazzjoni u Finanzjament

1.   Kull Parti għandha:

(a)

tinnomina l-Awtorità jew l-Awtoritajiet sabiex jimplementaw dan il-Ftehim li għandhom, inter alia, jimmonitorjaw l-attivitajiet kollha li jistgħu jkollhom impatt fuq l-istat ta' konservazzjoni ta' dawk l-ispeċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji li tagħhom il-Parti hija Stat fiż-Żona tal-Passa;

(b)

tinnomina punt ta' kuntatt għall-Partijiet l-oħrajn, u tikkomunika mingħajr dewmien l-isem u l-indirizz tiegħu lis-segretarjat tal-Ftehim sabiex jiġi ċċirkolat minnfih lill-Partijiet l-oħrajn;

u

(ċ)

tipprepara għal kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet, mit-tieni sessjoni 'l quddiem, rapport dwar l-implementazzjoni tagħha tal-Ftehim b'referenza partikolari għall-miżuri ta' konservazzjoni li impenjat ruħha li tieħu. Il-format ta' dawn ir-rapporti għandu jiġi determinat mill-ewwel sessjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet u jiġi rivedut skond in-neċessità fi kwalunkwe sessjoni sussegwenti tal-Laqgħa tal-Partijiet. Kull rapport għandu jitressaq lis-segretarjat tal-Ftehim mhux iktar tard minn mija u għoxrin jum qabel is-sessjoni ordinarja tal-Ftehim tal-Partijiet li għaliha ġie preparat, u s-segretarjat tal-Ftehim għandu jiċċirkola l-kopji minnufih lill-Partijiet l-oħrajn.

2.

(a)

Kull Parti għandha tikkontribwixxi għall-baġit tal-Ftehim skond l-iskala ta' valutazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-kontribuzzjonijiet għandhom ikunu ristretti għal massimu ta' 25 fil-mija tal- baġit totali għal kwalunkwe Parti li hija Stat fiż-Żona tal-Passa. L-ebda organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali ma għandha tkun meħtieġa tikkontribwixxi iktar minn 2.5 fil-mija ta' l-ispejjeż amministrattivi.

(b)

Id-deċiżjonijiet konnessi mal- baġit u kwalunkwe bidla fl-iskala ta' valutazzjoni li eventwalment tiġi kunsidrata neċessarja għandhom jiġi adottati mil-Laqgħa tal-Partijiet unanimament.

3.   Il-Laqgħa tal-Partijiet tista' tistabbilixxi fond għall-konservazzjoni mill-kontribuzzjonijiet volontarji tal-Partijiet jew minn kwalunkwe sors ieħor bil-għan li jiġu ffinanzjati l-monitoraġġ, ir-riċerka, it-taħriġ u l-proġetti relatati mal-konservazzjoni, inklużi l-ħarsien u l-ġestjoni, ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji.

4.   Il-Partijiet huma mħeġġa jipprovdu taħriġ u appoġġ tekniku u finanzjarju lill-Partijiet l-oħra fuq bażi multilaterali jew bilaterali sabiex jassistuhom fl-implementazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim.

Artikolu VI

Il-Laqgħa tal-Partijiet

1.   Il-Laqgħa tal-Partijiet għandha tkun il-korp deċiżjonali fir-rigward ta' dan il-Ftehim.

2.   Id-Depożitarju għandu, b'konsultazzjoni mas-Segretarjat tal-Konvenzjoni, isejjaħ sessjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet mhux iktar tard minn sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim. Wara dan, is-Segretarjat tal-Ftehim għandu jsejjaħ, b'konsultazzjoni mas-Segretarjat tal-Konvenzjoni, sessjonijiet ordinarji tal-Laqgħa tal-Partijiet f'intervalli ta' mhux iktar minn tliet snin, sakemm il-Laqgħa tal-Partijiet ma tiddeċidix mod ieħor. Fejn hu possibbli li jsir dan, dawn is-sessjonijiet għandhom isiru flimkien mal-laqgħat ordinarji tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni.

3.   Fuq talba bil-miktub ta' mill-inqas terz tal-Partijiet, is-segretarjat tal-Ftehim għandu jsejjaħ sessjoni straordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet.

4.   In-Nazzjonijiet Uniti, l-Aġenziji Speċjalizzati tagħha, l-Aġenzija Internazzjonali dwar l-Enerġija Atomika, kwalunkwe Stat li mhux Parti għal dan il-Ftehim, u s-segretarjati tal-konvenzjonijiet internazzjonali involuti inter alia fil-konservazzjoni, inklużi l-ħarsien u l-ġestjoni, ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji, jistgħu jiġu rappreżentati permezz ta' osservaturi f'sessjonijiet tal-Laqgħa tal-Partijiet. Kwalunkwe aġenzija jew korp tekniku kwalifikat f'tali materji ta' konservazzjoni jew fir-riċerka dwar it-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji jistgħu wkoll ikunu rappreżentati fis-sessjonijiet tal-Laqgħa tal-Partijiet bħala osservaturi, sakemm ma joġġezzjonax mill-inqas terz tal-Partijiet preżenti.

5.   Il-Partijiet biss għandhom id-dritt tal-vot. Kull Parti għandha jkollha vot wieħed, iżda organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali li huma Partijiet għal dan il-Ftehim għandhom, fil-kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompetenza tagħhom, jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom b'numru ta' voti daqs in-numru ta' l-Istati Membri tagħhom li huma Partijiet għal dan il-Ftehim. Organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali ma għandiex teżerċita d-dritt tal-vot tagħha jekk l-Istati Membri tagħha jeżerċitaw tagħhom, u vice versa.

6.   Sakemm ma jkunx dispost mod ieħor f'dan il-Ftehim, id-deċiżjonijiet tal-Laqgħa tal-Partijiet għandhom jiġu adottati unanimament jew, jekk ma jistax jintlaħaq konsensus, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Partijiet preżenti u li jivvotaw.

7.   Fl-ewwel sessjoni tagħha, il-Laqgħa tal-Partijiet għandha:

(a)

tadotta unanimament ir-regoli ta' proċedura tagħha;

(b)

twaqqaf segretarjat tal-Ftehim fi ħdan is-Segretarjat tal-Konvenzjoni sabiex iwettaq il-funzjonijiet ta' segretarjat imsemmija fl-Artikolu VIII ta' dan il-Ftehim;

(ċ)

twaqqaf il-Kumitat Tekniku previst fl-Artikolu VII ta' dan il-Ftehim;

(d)

tadotta format għar-rapporti li għandhom jiġu ppreparati skond is-subparagrafu (ċ) tal-paragrafu 1 ta' l-Artikolu V ta' dan il-Ftehim;

u

(e)

tadotta kriterji li jiddefinixxu s-sitwazzjonijiet ta' emerġenza li jeħtieġu miżuri ta' konservazzjoni urġenti, u jiddeterminaw il-modalitajiet ta' l-allokazzjoni tar-responsabbiltà għall-azzjoni li tittieħed.

8.   F'kull sessjoni ordinarja tagħha, il-Laqgħa tal-Partijiet għandha:

(a)

tikkunsidra l-bidliet attwali u potenzjali fl-istat ta' konservazzjoni tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji u l-habitats li huma importanti għas-sopravvivenza tagħhom, kif ukoll il-fatturi li jistgħu jolqtuhom;

(b)

tirrivedi l-progress li sar u kwalunkwe diffikultà li qamet fl-implementazzjoni ta' dan il-Ftehim;

(ċ)

tadotta baġit u tikkunsidra kwalunkwe kwistjoni relatata ma' l-arranġamenti finanzjarji għal dan il-Ftehim;

(d)

tieħu ħsieb kwalunkwe kwistjoni relatata mas-segretarjat tal-Ftehim u mas-sħubija fil-Kumitat Tekniku;

(e)

tadotta rapport għall-komunikazzjoni lill-Partijiet f'dan il-Ftehim u lill-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni;

u

(f)

tiddetermina l-ħin u l-post tas-sessjoni li jmiss.

9.   Fi kwalunkwe waħda mis-sessjonijiet tagħha, il-Laqgħa tal-Partijiet tista':

(a)

tagħmel dawk ir-rakkomandazzjonijiet lill-Partijiet meqjusa minnha bħala meħtieġa jew xierqa;

(b)

tadotta azzjonijiet speċifiċi sabiex ittejjeb l-effikaċja ta' dan il-Ftehim u, skond kif ikun il-każ, il-miżuri ta' emerġenza kif previsti fil-paragrafu 4 ta' l-Artikolu VII ta' dan il-Ftehim;

(ċ)

tikkunsidra u tiddeċiedi dwar proposti li jemendaw dan il-Ftehim;

(d)

temenda l-Pjan ta' Azzjoni skond il-paragrafu 3 ta' l-Artikolu IV ta' dan il-Ftehim;

(e)

twaqqaf dawk il-korpi sussidjarji li tqis li huma meħtieġa sabiex jassistu fl-implementazzjoni ta' dan il-Ftehim, b'mod partikolari għall-koordinazzjoni ma' korpi stabbiliti permezz ta' trattati, konvenzjonijiet u ftehim internazzjonali oħrajn dwar oqsma ġeografiċi u tassonomiċi ta' interess komuni;

u

(f)

tiddeċiedi dwar kwalunkwe kwistjoni oħra konnessa ma' l-implementazzjoni ta' dan il-Ftehim.

Artikolu VII

Kumitat Tekniku

1.   Il-Kumitat Tekniku għandu jinkludi:

(a)

disa' esperti li jirrappreżentaw ir-reġjuni differenti taż-Żona tal-Ftehim, skond distribuzzjoni ġeografika bilanċjata;

(b)

rappreżentant wieħed mill-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura u tar-Riżorsi Naturali (IUCN), wieħed mill-Burò Internazzjonali ta' Riċerka dwar l-Għasafar ta' l-Ilma u l-Artijiet Mistagħdra (IWRB) u wieħed mill-Kunsill Internazzjonali għall-Konservazzjoni ta' l-Annimali tal-Kaċċa u l-Fawna Salvaġġa (CIC);

u

(ċ)

espert wieħed minn kull wieħed minn dawn l-oqsma: ekonomija rurali, ġestjoni ta' l-annimali tal-kaċċa, u liġi ambjentali.

Il-proċedura għall-ħatra ta' l-esperti, it-tul tal-mandat tagħhom u l-proċedura tal-ħatra tal-President tal-Kumitat Tekniku għandhom jiġu stabbiliti mil-Laqgħa tal-Partijiet. Il-President jista' jippermetti l-attendenza massimament ta' erba' osservaturi minn organizzazzjonijiet inter-governattivi u organizzazzjonijiet speċjalizzati internazzjonali mhux governattivi.

2.   Sakemm il-Laqgħa tal-Partijiet ma tiddeċidix mod ieħor, il-laqgħat tal-Kumitat Tekniku għandhom jissejħu mis-segretarjat tal-Ftehim flimkien ma' kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet u almenu darba bejn is-sessjonijiet ordinarji tal-Laqgħa tal-Partijiet.

3.   Il-Kumitat Tekniku għandu:

(a)

jipprovdi pariri u informazzjoni xjentifika u teknika lil-Laqgħa tal-Partijiet u, permezz tas-segretarjat tal-Ftehim, lill-Partijiet;

(b)

jagħmel rakkomandazzjonijiet lil-Laqgħa tal-Partijiet rigward il-Pjan ta' Azzjoni, l-implementazzjoni tal-Ftehim u aktar riċerka li għandha ssir;

(ċ)

jipprepara għal kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet rapport dwar l-attivitajiet tiegħu, li għandu jitressaq quddiem is-segretarjat tal-Ftehim mhux inqas minn mija u għoxrin jum qabel is-sessjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet, u l-kopji tiegħu għandhom jiġu ċċirkolati minnufih mis-Segretarjat tal-Ftehim lill-Partijiet;

u

(d)

jwettaq kwalunkwe kompitu ieħor assenjat lilu mil-Laqgħa tal-Partijiet.

4.   Fejn fl-opinjoni tal-Kumitat Tekniku tkun inħolqot emerġenza li teħtieġ l-adozzjoni ta' miżuri immedjati sabiex jiġi evitat id-deterjorament ta' l-istat ta' konservazzjoni ta' speċi waħda jew iżjed ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji, il-Kumitat Tekniku jista' jitlob lis-segretarjat tal-Ftehim sabiex isejjaħ b'mod urġenti laqgħa tal-Partijiet konċernati. Wara dan, dawn il-Partijiet għandhom jiltaqgħu mill-aktar fis possibbli u jwaqqfu bil-ħeffa mekkaniżmu sabiex jitħarsu l-ispeċi identifikati bħala l-iktar suġġetti għal theddida avversa. Fejn tiġi adottata rakkomandazzjoni f'laqgħa bħal din, il-Partijiet konċernati għandhom jinformaw lil xulxin u lis-segretarjat tal-Ftehim bil-miżuri li ħadu sabiex jimplementawha, jew bir-raġunijiet għaliex ir-rakkomandazzjoni ma setgħetx tiġi implementata.

5.   Il-Kumitat Tekniku jista' jwaqqaf dawk il-gruppi ta' ħidma li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex jieħdu ħsieb kompiti speċifiċi.

Artikolu VIII

Is-Segretarjat tal-Ftehim

Il-funzjonijiet tas-segretarjat tal-Ftehim għandhom ikunu li:

(a)

jirranġa u jagħti servizz lis-sessjonijiet tal-Laqgħa tal-Partijiet kif ukoll lil-laqgħat tal-Kumitat Tekniku;

(b)

iwettaq id-deċiżjonijiet indirizzati lilu mil-Laqgħa tal-Partijiet;

(ċ)

jmexxi 'il quddiem u jikkoordina l-attivitajiet taħt dan il-Ftehim, inkluż il-Pjan ta' Azzjoni skond id-deċiżjonijiet tal-Laqgħa tal-Partijiet;

(d)

jikkomunika ma' l-Istati fiż-Żona tal-Passa li mhumiex Partijiet u li jiffaċilita l-koordinazzjoni bejn il-Partijiet u ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali u nazzjonali, li l-attivitajiet tagħhom huma rilevanti għall-konservazzjoni b'mod dirett jew indirett, inklużi l-ħarsien u l-ġestjoni, tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji;

(e)

jiġbor u jivvaluta l-informazzjoni li ssostni aktar l-għanijiet u l-implementazzjoni tal-Ftehim u jirranġa għad-disseminazzjoni adegwata ta' tali informazzjoni;

(f)

jiġbed l-attenzjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet dwar kwistjonijiet konnessi ma' l-għanijiet ta' dan il-Ftehim;

(g)

jiċċirkola l-kopji tar-rapporti ta' l-Awtoritajiet imsemmija fis-subparagrafu (a) tal-paragrafu 1 ta' l-Artikolu V ta' dan il-Ftehim u tal-Kumitat Tekniku, flimkien mal-kopji tar-rapporti li huwa obbligat jipprovdi skond il-paragrafu (h) ta' dan l-Artikolu, lil kull Parti mhux inqas minn sittin jum qabel il-bidu ta' kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet;

(h)

jipprepara, fuq bażi annwali u għal kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet, rapporti dwar ix-xogħol tas-segretarjat u dwar l-implementazzjoni tal-Ftehim;

(i)

jamministra l- baġit għall-Ftehim u, jekk ikun stabbilit, il-fond ta' konservazzjoni tiegħu;

(j)

jipprovdi informazzjoni lill-pubbliku ġenerali dwar il-Ftehim u l-għanijiet tiegħu;

u

(k)

jwettaq dawk il-funzjonijiet l-oħra li jistgħu jingħatawlu taħt il-Ftehim jew mil-Laqgħa tal-Partijiet.

Artikolu IX

Relazzjonijiet ma' Korpi Internazzjonali li jieħdu ħsieb it-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji u l-habitats tagħhom

Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jikkonsulta:

(a)

fuq bażi regolari, mas-Segretarjat tal-Konvenzjoni u, fejn huwa xieraq, mal-korpi responsabbli mill-funzjonijiet ta' segretarjat taħt il-Ftehim konklużi skond il-paragrafi 3 u 4 ta' l-Artikolu IV tal-Konvenzjoni li huma rilevanti għat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji, il-Konvenzjoni dwar l-Artijiet Mistagħdra ta' Importanza Internazzjonali, speċjalment bħala l-Habitat ta' l-Għasafar ta' l-ilma, 1971, il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċi ta' Fawna u Flora Salvaġġi Minaċċjati, 1973, il-Konvenzjoni Afrikana dwar il-Konservazzjoni tan-Natura u tar-Riżorsi Naturali, 1968, il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tal-Fawna Salvaġġa u tal-Habitats Naturali Ewropej, 1979, u l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, 1992, bil-għan li l-Laqgħa tal-Partijiet tikkopera mal-Partijiet għal dawn il-konvenzjonijiet fuq il-kwistjonijiet kollha ta' interess komuni u, b'mod partikolari, fl-iżvilupp u fl-implementazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni;

(b)

mas-segretarjati ta' konvenzjonijiet pertinenti u ta' strumenti internazzjonali oħrajn dwar kwistjonijiet ta' interess komuni;

u

(ċ)

ma' organizzazzjonijiet oħra li huma kompetenti fil-qasam tal-konservazzjoni, inklużi l-ħarsien u l-ġestjoni, ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji u tal-habitats tagħhom, kif ukoll fl-oqsma tar-riċerka, ta' l-edukazzjoni u tas-sensibilizzazzjoni.

Artikolu X

Emendament tal-Ftehim

1.   Dan il-Ftehim jista' jiġi emendat fi kwalunkwe sessjoni ordinarja jew straordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet.

2.   Il-proposti għall-emendament jistgħu jsiru minn kwalunkwe Parti.

3.   It-test ta' kwalunkwe emenda proposta u r-raġunijiet tagħha għandhom jiġu komunikati lis-segretarjat tal-Ftehim mhux inqas minn mija u ħamsin jum qabel il-ftuħ tas-sessjoni. Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jibgħat minnufih kopji lill-Partijiet. Kwalunkwe kumment dwar it-test mill-Partijiet għandu jiġi komunikat lis-segretarjat tal-Ftehim mhux inqas minn sittin jum qabel il-ftuħ tas-sessjoni. Is-Segretarjat għandu, mill-aktar fis possibbli wara l-aħħar jum għall-preżentazzjoni tal-kummenti, jikkomunika lill-Partijiet il-kummenti kollha mressqa sa dak inhar.

4.   Emenda għall-Ftehim minbarra emenda għall-annessi tiegħu għandha tiġi adottata b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Partijiet preżenti u li jivvotaw u għandha tidħol fis-seħħ għal dawk il-Partijiet li aċċettawha fit-tletin jum wara d-data li fiha żewġ terzi tal-Partijiet għall-Ftehim fid-data ta' l-adozzjoni ta' l-emenda ddepożitaw l-istrumenti ta' aċċettazzjoni ta' l-emenda tagħhom mad-Depożitarju. Għal kull Parti li tiddepożita strument ta' aċċettazzjoni wara d-data li fiha żewġ terzi tal-Partijiet iddepożitaw l-istrumenti ta' aċċettazzjoni tagħhom, l-emenda għandha tidħol fis-seħħ fit-tlettax-il jum wara d-data li fiha tiddepożita l-istrument ta' aċċettazzjoni tagħha.

5.   Kwalunkwe annessi addizzjonali u kwalunkwe emenda għal anness għandha tiġi adottata b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Partijiet preżenti u li jivvotaw u għandha tidħol fis-seħħ għall-Partijiet kollha fid-disgħin jum wara d-data ta' adozzjoni tagħha mil-Laqgħa tal-Partijiet, ħlief għal dawk il-Partijiet li daħħlu riżerva skond il-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu.

6.   Matul il-perjodu ta' disgħin jum previst fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, kwalunkwe Parti tista', permezz ta' notifika bil-miktub lid-Depożitarju, iddaħħal riżerva fir-rigward ta' anness addizzjonali jew emenda għal anness. Riżerva bħal din tista' tiġi rtirata fi kwalunkwe ħin permezz ta' notifika bil-miktub lid-Depożitarju, u konsegwentement dan l-anness addizzjonali jew l-emenda għandu jidħol fis-seħħ għal dik il-Parti fit-tletin jum wara d-data ta' l-irtirar tar-riżerva.

Artikolu XI

L-effett ta' dan il-Ftehim fuq Konvenzjonijiet u Leġiżlazzjoni Internazzjonali

1.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim ma jmissux id-drittijiet u l-obbligi ta' kwalunkwe Parti li ġejjin minn trattati, konvenzjonijiet jew ftehim internazzjonali eżistenti.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim ma għandhom bl-ebda mod jolqtu d-dritt ta' kwalunkwe Parti li żżomm fis-seħħ jew tadotta miżuri iżjed iebsa għall-konservazzjoni tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma migratorji u tal-habitats tagħhom.

Artikolu XII

Soluzzjoni ta' vertenzi

1.   Kwalunkwe vertenza li tista' jqum bejn żewġ Partijiet jew iktar rigward l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim għandha tkun suġġetta għal negozjati bejn il-Partijiet involuti fl-argument.

2.   Jekk il-vertenza ma tistax tiġi solvuta skond il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Partijiet jistgħu, b'kunsens reċiproku, iressqu l-vertenza tagħhom għall-arbitraġġ, b'mod partikolari dak eżerċitat mill-Qorti Permanenti ta' l-Arbitraġġ f'The Hague, u l-Partijiet li jressqu l-vertenza għandhom ikunu marbutin bid-deċiżjoni arbitrali.

Artikolu XIII

Iffirmar, ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni, adeżjoni

1.   Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-iffirmar minn kwalunkwe Stat fiż-Żona tal-Passa, sew jekk hemm żoni fil-ġurisdizzjoni tiegħu li jinstabu fiż-Żona tal-Ftehim u sew jekk le, jew minn organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali, fejn almenu membru wieħed tagħha huwa Stat fiż-Żona tal-Passa, jew permezz ta':

(a)

firma mingħajr riżerva fir-rigward tar-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni;

jew

(b)

firma b'riżerva fir-rigward tar-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni, segwita mir-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni.

2.   Dan il-Ftehim għandu jibqa' miftuħ għall-iffirmar f'The Hague sad-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu.

3.   Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-adeżjoni minn kwalunkwe Stat fiż-Żona tal-Passa jew minn kwalunkwe organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali msemmija fil-paragrafu 1 hawn fuq fid-data u wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

4.   L-istrumenti tar-ratifika, ta' l-aċċettazzjoni, ta' l-approvazzjoni jew ta' l-adeżjoni għandhom jiġu depożitati mad-Depożitarju.

Artikolu XIV

Dħul fis-Seħħ

1.   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tielet xahar wara li almenu erbatax-il Stat fiż-Żona tal-Passa jew organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali, li jinkludu almenu sebgħa mill-Afrika u sebgħa Ewro-Asjatiċi, iffirmaw mingħajr riżerva fejn tidħol ir-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni, jew iddepożitaw l-istrumenti tar-ratifika, ta' l-aċċettazzjoni jew ta' l-approvazzjoni tagħhom skond l-Artikolu XIII ta' dan il-Ftehim.

2.   Għal kwalunkwe Stat fiż-Żona tal-Passa jew organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali li:

(a)

iffirma mingħajr riżerva fir-rigward tar-ratifika, l-aċċettazzjoni, jew l-approvazzjoni;

(b)

irratifika, aċċetta, jew approva;

jew

(ċ)

aderixxa ma' dan il-Ftehim wara d-data li fiha n-numru ta' Stati fiż-Żona tal-Passa u ta' l-organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali meħtieġa sabiex il-Ftehim ikun jista' jidħol fis-seħħ iffirmawh mingħajr riżervi jew irratifikawh, aċċettawh jew approvawh, dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tielet xahar wara l-firma mingħajr riżervi, jew id-depożitu, minn dak l-Istat jew dik l-organizzazzjoni, ta' l-istrument tar-ratifika, ta' l-aċċettazzjoni, ta' l-approvazzjoni jew ta' l-adeżjoni tiegħu.

Artikolu XV

Riżervi

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim ma għandhomx ikunu suġġetti għal riżervi ġenerali. Madankollu, riżerva speċifika tista' tiddaħħal minn kwalunkwe Stat jew organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali b'firma mingħajr riżerva fir-rigward tar-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni jew, skond il-każ, mad-depożitu ta' l-istrument tar-ratifika, ta' l-aċċettazzjoni jew ta' l-adeżjoni tiegħu fir-rigward ta' kwalunkwe speċi koperta mill-Ftehim jew ta' kwalunkwe dispożizzjoni speċifika tal-Pjan ta' Azzjoni. Tali riżerva tista' tiġi rtirata fi kwalunkwe waqt mill-Istat jew organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali li minnu jew minnha kienet ġiet imdaħħla, permezz ta' notifika bil-miktub lid-Depożitarju; tali Stat jew organizzazzjoni ma għandhomx ikunu marbuta bid-dispożizzjonijiet li huma l-oġġett tar-riżerva sa tletin jum wara d-data li fiha r-riżerva ġiet irtirata.

Artikolu XVI

Rinunzja

Kwalunkwe Parti tista' tirrinunzja dan il-Ftehim permezz ta' notifika bil-miktub lid-Depożitarju fi kwalunkwe waqt. Ir-rinunzja għandha jkollha effett tnax-il xahar wara d-data li fiha d-Depożitarju rċieva n-notifika.

Artikolu XVII

Depożitarju

1.   L-oriġinali ta' dan il-Ftehim, bl-Għarbi, bl-Ingliż, bil-Franċiż u bir-Russu, b'kull verżjoni ugwalment awtentika, għandha tiġi depożitata mal-Gvern tar-Renju ta' l-Olanda li għandu jkun id-Depożitarju. Id-Depożitarju għandu jittrasmetti kopji ċċertifikati ta' dawn il-verżjonijiet lill-Istati u lill-organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali kollha msemmija fil-paragrafu 1 ta' l-Artikolu XIII ta' dan il-Ftehim, u lis-segretarjat tal-Ftehim wara li dan jitwaqqaf.

2.   Hekk kif il-Ftehim jidħol fis-seħħ, kopja ċċertifikata tiegħu għandha tintbagħat mid-Depożitarju lis-Segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti għar-reġistrazzjoni u għall-pubblikazzjoni skond l-Artikolu 102 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti.

3.   Id-Depożitarju għandu jinforma l-Istati u l-organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali kollha li ffirmaw jew aderixxew għall-Ftehim, u s-segretarjat tal-Ftehim, dwar:

(a)

kwalunkwe ffirmar;

(b)

kwalunkwe depożitu ta' l-istrumenti tar-ratifika, ta' l-aċċettazzjoni, ta' l-approvazzjoni jew ta' l-adeżjoni;

(ċ)

id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim u ta' kwalunkwe anness addizzjonali kif ukoll ta' kwalunkwe emenda lill-Ftehim jew lill-annessi tiegħu;

(d)

kwalunkwe riżerva fir-rigward ta' xi anness addizzjonali jew ta' xi emenda lil xi anness;

(e)

kwalunkwe notifika ta' rtirar ta' riżerva;

u

(f)

kwalunkwe notifika ta' rinunzja tal-Ftehim.

Id-Depożitarju għandu jittrasmetti lill-Istati u lill-organizzazzjonijiet ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali kollha li ffirmaw jew aderixxew ma' dan il-Ftehim, u lis-segretarjat tal-Ftehim, it-test ta' kwalunkwe riżerva, ta' kwalunkwe anness addizzjonali u ta' kwalunkwe emenda lill-Ftehim jew lill-annessi tiegħu.

B'xiehda ta' dan, il-Partijiet hawn taħt imsemmija, debitament awtorizzati għal hekk, iffirmaw dan il-Ftehim.

Magħmul fl-Aja fis-sittax-il jum ta' Ġunju ta' din is-sena elf disa' mija u ħamsa u disgħin.

ANNESS 1

DEFINIZZJONI TAŻ-ŻONA TAL-FTEHIM

Il-delimitazzjoni taż-Żona tal-Ftehim hija definita kif ġej: mil-Pol Nord lejn in-Nofsinhar tul il-linja tal-lonġitudni 130°W sa 75°N; minn hemm lejn il-Lvant u lejn ix-Xlokk mill-Viscount Melville Sound, mill-Prince Regent Inlet, il-Golf ta' Boothia, il-Baċir ta' Foxe, il-Kanal ta' Foxe u l-Istrett ta' Hudson sa punt fil-Majjistral ta' l-Atlantiku li jinsab 60°N, 60°W; minn hemm lejn ix-Xlokk mill-Majjistral ta' l-Atlantiku sa punt li jinsab 50°N, 30°W; minn hemm lejn in-Nofsinhar tul il-linja tal-lonġitudni 30°W sa 10°N; minn hemm lejn ix-Xlokk sa l-Ekwatur b'20°W; minn hemm lejn in-Nofsinhar tul il-linja tal-lonġitudni 20°W sa 40°S; minn hemm lejn il-Lvant tul il-linja tal-latitudni 40°S sa 60°E; minn hemm lejn it-tramuntana tul il-linja tal-lonġitudni 60°E sa 35°N; minn hemm lejn Grieg il-Lvant f'ċirku kbir sa punt fl-Altai tal-punent li jinsab 49°N, 87° 27'E; minn hemm lejn il-grigal f'ċirku kbir lejn il-kosta ta' l-Oċean Artiku b'130°E; minn hemm lejn it-tramuntana tul il-linja tal-lonġitudni 130°E sal-Pol Nord. Il-kontorn taż-Żona tal-Ftehim huwa illustrat fil-mappa li ġejja.

Mappa taż-Żona tal-Ftehim

Image

ANNESS 2

L-ISPEċI TAT-TJUR U L-GħASAFAR TA' L-ILMA MIGRATORJI LI GħALIHOM JAPPLIKA L-FTEHIM (1)

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Il-pingwin Afrikan

GAVIIDAE

Gavia stellata

Il-bugħaddâs tal-maltemp

Gavia arctica

Black-throated Diver

Gavia immer

Great Northern Diver

Gavia adamsii

White-billed Diver

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis

Il-blonġun terz

Podiceps cristatus

Il-blonġun prim

Podiceps grisegena

Red-necked Grebe

Podiceps auritus

Slavonian Grebe

Podiceps nigricollis

Il-blonġun sekond

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Il-pellikan

Pelecanus rufescens

Pink-backed Pelican

Pelecanus crispus

Dalmatian Pelican

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Cape Gannet

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Il-margun tat-toppu

Phalacrocorax pygmeus

Pygmy Cormorant

Phalacrocorax neglectus

Bank Cormorant

Phalacrocorax carbo

Il-margun

Phalacrocorax nigrogularis

Socotra Cormorant

Phalacrocorax capensis

Cape Cormorant

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Black Heron

Egretta vinaceigula

Slaty Egret

Egretta garzetta

L-agrett l-abjad

Egretta gularis

L-agrett tax-xatt

Egretta dimorpha

Mascarent Reef Egret

Ardea cinerea

Ir-russett il-griż

Ardea melanocephala

Black-headed Heron

Ardea purpurea

Ir-russet l-aħmar

Casmerodius albus

Great Egret

Mesophoyx intermedia

Intermediate Egret

Bubulcus ibis

L-agrett tal-bhejjem

Ardeola ralloides

L-agrett isfar

Ardeola idae

Madagascar Pond-Heron

Ardeola rufiventris

Rufous-bellied Heron

Nycticorax nycticorax

Il-kwakka

Ixobrychus minutus

Ir-russett tas-siġar/Il-blonġos

Ixobrychus sturmii

Dwarf bittern

Botaurus stellaris

Il-kappun

CICONIIDAE

Mycteria ibis

Yellow-billed Stork

Anastomus lamelligerus

African Openbill

Ciconia nigra

Iċ-ċikonja s-sewda

Ciconia abdimii

Abdim's Stork

Ciconia episcopus

Woolly-necked Stork

Ciconia ciconia

Iċ-ċikonja

Leptoptilos crumeniferus

Marabou Stork

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

Shoebill

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus

Il-velleran

Geronticus eremita

Waldrapp

Threskiornis aethiopicus

Sacred Ibis

Platalea leucorodia

L-ispatula/Il-paletta

Platalea alba

African Spoonbill

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber

Il-flamingo

Phoenicopterus minor

Il-flamingo ż-żgħir

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Fulvous Whistling-Duck

Dendrocygna viduata

White-faced Whistling Duck

Thalassornis leuconotus

White-backed Duck

Oxyura leucocephala

Il-brajmla rasha bajda

Oxyura maccoa

Maccoa Duck

Cygnus olor

Iċ-ċinju mutu

Cygnus cygnus

Whooper Swan

Cygnus columbianus

Bewick's Swan

Anser brachyrhynchus

Pink-footed Goose

Anser fabalis

Il-wiżża tal-ful

Anser albifrons

Il-wiżża tal-maskra bajda

Anser erythropus

Lesser White-fronted Goose

Anser anser

Il-wiżża griża

Branta leucopsis

Barnacle Goose

Branta bernicla

Brent Goose

Branta ruficollis

Red-breasted Goose

Alopochen aegyptiacus

Il-wiżża ta' l-Eġittu

Tadorna ferruginea

Il-kuluvert aħmar

Tadorna cana

South African Shelduck

Tadorna tadorna

Il-kuluvert tas-salib

Plectropterus gambensis

Spur-winged Goose

Sarkidiornis melanotos

Comb Duck

Nettapus auritus

African Pygmy-goose

Anas penelope

Is-silfjun Ewropew

Anas strepera

Il-kuluvert griż

Anas crecca

Is-sarsella

Anas capensis

Cape Teal

Anas platyrhynchos

Il-kuluvert

Anas undulata

Yellow-billed Duck

Anas acuta

Is-silfjun

Anas erythrorhyncha

Red-billed Duck

Anas hottentota

Hottentot Teal

Anas querquedula

Is-sarsella l-ħamra

Anas clypeata

Il-palettuna

Marmaronetta angustirostris

Is-sarsella mnaqqxa

Netta rufina

Il-brajmla tat-toppu aħmar

Netta erythrophthalma

Southern Pochard

Aythya ferina

Il-brajmla

Aythya nyroca

Il-brajmla ta' għajnha bajda

Aythya fuligula

Il-brajmla tat-toppu

Aythya marila

Il-brajmla rasha sewda

Somateria mollissima

L-edredun

Somateria spectabilis

L-edredun rjali

Polysticta stelleri

L-edredun ta' Steller

Clangula hyemalis

Il-papra denbha twil

Melanitta nigra

Il-borka s-sewda

Melanitta fusca

Velvet Scoter

Bucephala clangula

Il-brajmla ta' l-għajn

Mergellus albellus

Is-serra l-bajda

Mergus serrator

Is-serra

Mergus merganser

Is-serra prima

GRUIDAE

Balearica pavonina

Black Crowned Crane

Balearica regulorum

Grey Crowned Crane

Grus leucogeranus

Siberian Crane

Grus virgo

Demoiselle Crane

Grus paradisea

Blue Crane

Grus carunculatus

Wattled Crane

Grus grus

Il-grawwa

RALLIDAE

Sarothrura elegans

Buff-spotted Flufftail

Sarothrura boehmi

Streaky-breasted Flufftail

Sarothrura ayresi

White-winged Flufftail

Rallus aquaticus

Il-gallozz tax-xitwa

Rallus caerulescens

African Rail

Crecopsis egregia

African Crake

Crex crex

Il-gallozz l-aħmar/Ir-re tas-summien

Amaurornis flavirostris

Black Crake

Porzana parva

Il-gallozz iż-żgħir

Porzana pusilla

Il-gallozz tal-faxxi

Porzana porzana

Il-gallozz tat-tikki

Aenigmatolimnas marginalis

Striped Crake

Porphyrio alleni

Allens' Gallinule

Gallinula chloropus

Il-gallozz l-iswed

Gallinula angulata

Lesser Moorhen

Fulica cristata

It-tiġieġa bit-toppu

Fulica atra

It-tiġieġa tal-baħar

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Crab Plover

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus

Il-gallina tal-baħar

Haematopus moquini

African Black Oystercatcher

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus

Il-Fras-Servjent

Recurvirostra avosetta

Ix-xifa

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis

Senegal Thick-knee

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius

Egyptian Plover

Glareola pratincola

Il-perniċjotta

Glareola nordmanni

Black-winged Pratincole

Glareola ocularis

Madagascar Pratincole

Glareola nuchalis

Rock Pratincole

Glareola cinerea

Grey Pratincole

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria

Il-pluviera

Pluvialis fulva

Il-pluviera ż-żgħira

Pluvialis squatarola

Il-pluviera pastarda

Charadrius hiaticula

Il-monakella prima

Charadrius dubius

Il-monakella

Charadrius pecuarius

Kittlitz's Plover

Charadrius tricollaris

Three-banded Plover

Charadrius forbesi

Forbes's Plover

Charadrius pallidus

Chestnut-banded Plover

Charadrius alexandrinus

Il-monakella saqajha suwed

Charadrius marginatus

White-fronted Plover

Charadrius mongolus

Mongolian Plover

Charadrius leschenaultii

Il-birwina tad-deżert

Charadrius asiaticus

Il-birwina ta' l-Asja

Eudromias morinellus

Il-birwina

Vanellus vanellus

Il-venewwa

Vanellus spinosus

Il-venewwa ta' l-ixpruni

Vanellus albiceps

White-headed Lapwing

Vanellus senegallus

Wattled Lapwing

Vanellus lugubris

Senegal Lapwing

Vanellus melanopterus

Black-winged Lapwing

Vanellus coronatus

Crowned Lapwing

Vanellus superciliosus

Brown-chested Lapwing

Vanellus gregarius

Il-venewwa tal-qtajja'

Vanellus leucurus

Il-venewwa denbha abjad

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

Il-gallina

Gallinago stenura

Pintail Snipe

Gallinago media

Il-bekkaċċ ta' Mejju

Gallinago gallinago

Il-bekkaċċ

Lymnocryptes minimus

Iċ-ċinkonja

Limosa limosa

Il-girwiel prim

Limosa lapponica

Il-girwiel denbu bl-istrixxi

Numenius phaeopus

Il-gurlin iż-żgħir

Numenius tenuirostris

Il-gurlin geddumu rqiq

Numenius arquata

Il-gurlin

Tringa erythropus

Iċ-ċuvett

Tringa totanus

Il-pluverott

Tringa stagnatilis

Iċ-ċewċewwa ż-żgħira

Tringa nebularia

Iċ-ċewċewwa

Tringa ochropus

Is-swejda

Tringa glareola

Il-pespus tal-baħar

Tringa cinerea

Il-beggazzina tax-xitwa

Tringa hypoleucos

Common Sandpiper

Arenaria interpres

Il-monakella imperjali

Calidris tenuirostris

Great Knot

Calidris canutus

Il-girwiel saqajh qosra/Il-pluverott iż-żgħir

Calidris alba

Il-pispisella bajda

Calidris minuta

It-tertuxa

Calidris temminckii

It-tertuxa l-griża

Calidris maritima

Il-beggazzina tan-nord

Calidris alpina

Il-beggazzina tat-tizz

Calidris ferruginea

Il-beggazzina l-ħamra

Limicola falcinellus

Il-beggazzina ta' munqarha wiesgħa

Philomachus pugnax

Il-girwiel

Phalaropus lobatus

Il-baruża

Phalaropus fulicaria

Grey Phalarope

LARIDAE

Larus leucophthalmus

White-eyed Gull

Larus hemprichii

Sooty Gull

Larus canus

Il-gawwija sekonda

Larus audouinii

Il-gawwija geddumha aħmar

Larus marinus

Great Black-backed Gull

Larus dominicanus

Kelp Gull

Larus hyperboreus

Il-gawwija l-bajda

Larus glaucoides

Iceland Gull

Larus argentatus

Il-gawwija prima saqajha roża

Larus heuglini

Heuglin's Gull

Larus armenicus

Armenian Gull

Larus cachinnans

Il-gawwija prima

Larus fuscus

Il-gawwija daharha iswed

Larus ichthyaetus

Il-gawwija imperjali

Larus cirrocephalus

Grey-headed Gull

Larus hartlaubii

Hartlaub's Gull

Larus ridibundus

Il-gawwija ta' rasha kannella

Larus genei

Il-gawwija geddumha rqiq

Larus melanocephalus

Il-gawwija rasha sewda

Larus minutus

Il-gawwija ż-żgħira

Xema sabini

Sabine's Gull

Sterna nilotica

Iċ-ċirlewwa geddumha oħxon

Sterna caspia

Iċ-ċirlewwa prima

Sterna maxima

Royal Tern

Sterna bengalensis

Lesser Crested Tern

Sterna bergii

Greater Crested Tern

Sterna sandvicensis

Iċ-ċirlewwa tax-xitwa

Sterna dougallii

Iċ-ċirlewwa r-roża

Sterna vittata

Iċ-ċirlewwa Antartika

Sterna hirundo

Iċ-ċirlewwa tal-baħar/L-isterna

Sterna paradisaea

Arctic Tern

Sterna albifrons

Iċ-ċirlewwa ż-żgħira

Sterna saundersi

Saunder's Tern

Sterna balaenarum

Damara Tern

Sterna repressa

White-cheeked Tern

Chlidonias hybridus

Iċ-ċirlewwa tal-mustaċċi

Chlidonias leucopterus

Iċ-ċirlewwa tal-ġewnah abjad

Chlidonias niger

Iċ-ċirlewwa s-sewda

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

African Skimmer


(1)  Kif adottat fit-Tieni sessjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet, li saret bejn il-25-27 ta’ Settembru 2002, f’Bonn, il-Ġermanja.

ANNESS 3

PJAN TA' AZZJONI (1)

1.   Ambitu ta' applikazzjoni

1.1.   Il-Pjan ta' Azzjoni huwa applikabbli għall-popolazzjonijiet ta' tjur u għasafar ta' l-ilma migratorji elenkati fit-Tabella 1 ma' dan l-Anness (minn hawn ‘il quddiem “it-Tabella 1”).

1.2.   It-Tabella 1 hija parti integrali ta' dan l-Anness. Kwalunkwe referenza għal dan il-Pjan ta' Azzjoni tinkludi referenza għat-Tabella 1.

2.   Il-konservazzjoni ta' l-ispeċi

2.1.   Miżuri legali

2.1.1.   Il-Partijiet bil-popolazzjonijiet elenkati fil-kolonna A tat-Tabella 1 għandhom jipprovdu ħarsien għal dawk il-popolazzjonijiet elenkati skond il-paragrafu 2(a) ta' l-Artikolu III ta' dan il-Ftehim. Dawn il-Partijiet għandhom b'mod partikolari u suġġett għall-paragrafu 2.1.3 hawn taħt:

(a)

jipprojbixxu l-qbid tat-tjur u l-għasafar u tal-bajd ta' dawk il-popolazzjonijiet li jinstabu fit-territorju tagħhom;

(b)

jipprojbixxu d-disturb intenzjonat safejn dak id-disturb jolqot sinifikattivament il-konservazzjoni tal-popolazzjoni konċernata;

u

(ċ)

jipprojbixxu l-pussess jew l-użu, u l-kummerċ, ta' tjur u għasafar jew bajd ta' dawk il-popolazzjonijiet li ttieħdu bi ksur tal-projbizzjonijiet stabbiliti skond is-subparagrafu (a) hawn fuq, kif ukoll il-pussess u l-użu, u l-kummerċ, ta' kwalunkwe parti jew derivazzjoni faċilment rikonoxxibbli ta' dawk it-tjur u għasafar u tal-bajd tagħhom.

Bħala eċċezzjoni għal dawk il-popolazzjonijiet elenkati fil-Kategoriji 2 u 3 fil-Kolonna A biss u li huma mmarkati b'asterisk, il-kaċċa tista' tkompli fuq bażi ta' użu sostenibbli fejn il-kaċċa ta' dawn il-popolazzjonijiet hija prattika kulturali li ilha stabbilita għal żmien twil. Dan l-użu sostenibbli għandu jsir fi ħdan il-qafas tad-dispożizzjonijiet speċjali ta' pjan ta' azzjoni għall-ispeċi fil-livell internazzjonali adegwat.

2.1.2.   Il-Partijiet b'popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 għandhom jirregolaw il-qbid tat-tjur u l-għasafar u tal-bajd tal-popolazzjonijiet kollha elenkati fil-kolonna B tat-Tabella 1. L-għan ta' miżuri legali bħal dawn għandu jkun li jżommu dawk il-popolazzjonijiet fi stat ta' konservazzjoni favorevoli jew li jikkontribwixxu sabiex dawk il-popolazzjonijiet jerġgħu lura għal stat ta' konservazzjoni favorevoli u li jiġi żgurat, fuq il-bażi ta' l-aħjar tagħrif disponibbli dwar id-dinamika popolamentari, li kwalunkwe qbid jew użu ieħor ikun sostenibbli. Tali miżuri legali, suġġett għall-paragrafu 2.1.3 hawn taħt, għandhom b'mod partikolari:

(a)

jipprojbixxu l-qbid ta' tjur u għasafar li huma parti mill-popolazzjonijiet konċernati waqt id-diversi stadji tar-riproduzzjoni u t-trobbija tagħhom u waqt ir-ritorn tagħhom għall-postijiet fejn ikollhom u jrabbu l-friegħ jekk il-qbid ikollu impatt sfavorevoli fuq l-istat ta' konservazzjoni tal-popolazzjoni konċernata;

(b)

jirregolaw il-modi ta' qbid;

(ċ)

jistabbilixxu limiti fuq il-qbid, fejn xieraq, u jipprovdu kontrolli adegwati sabiex jiġi żgurat li dawn il-limiti jiġu osservati;

u

(d)

jipprojbixxu l-pussess jew l-użu, u l-kummerċ, ta' tjur, għasafar u bajd tal-popolazzjonijiet li nqabdu bi ksur ta' kwalunkwe projbizzjoni stabbiliti skond id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu, kif ukoll il-pussess jew l-użu, jew il-kummerċ, ta' kwalunkwe parti ta' dawn it-tjur u għasafar u tal-bajd tagħhom.

2.1.3.   Il-Partijiet jistgħu jagħtu eżenzjonijiet għall-projbizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2.1.1 u 2.1.2, irrispettivament mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 5 ta' l-Artikolu III tal-Konvenzjoni, fejn ma jkunx hemm soluzzjoni sodisfaċenti oħra, għal dawn il-finijiet li ġejjin:

(a)

sabiex ma titħalliex issir ħsara serja lill-uċuh tar-raba', lill-ilma u lill-meded ta' ilmijiet fejn isir is-sajd għal finijiet kummerċjali;

(b)

fl-interess tas-sigurtà ta' l-ajru jew ta' interessi pubbliċi iktar importanti oħrajn;

(ċ)

għall-finijiet ta' riċerka u ta' l-edukazzjoni, ta' l-istabbiliment mill-ġdid u għat-trobbija meħtieġa għal dawn il-finijiet;

(d)

sabiex ikunu permess taħt kondizzjonijiet kontrollati b'mod strett, fuq bażi selettiva u limitatament, il-qbid u ż-żamma jew l-użu prudenti ieħor ta' ċerti tjur u għasafar f'numru żgħir;

u

(e)

għall-fini tat-tkattir tal-propagazzjoni u s-sopravvivenza tal-popolazzjonijiet konċernati.

Eżenzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu preċiżi rigward il-kontenut u limitati fl-ispazju u ż-żmien u ma għandhomx joperaw b'detriment tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1. Il-Partijiet għandhom mill-aktar fis possibbli jinformaw lis-segretarjat tal-Ftehim dwar kwalunkwe eżenzjoni mogħtija skond din id-dispożizzjoni.

2.2.   Pjanijiet ta' Azzjoni għal speċi waħda

2.2.1.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bil-għan li jiżviluppaw u jimplementaw pjanijiet ta' azzjoni internazzjonali għal speċi waħda għall-popolazzjonijiet elenkati fil-Kategorija 1 tal-Kolonna A tat-Tabella 1 bħala prijorità u għal dawk il-popolazzjonijiet elenkati b'asterisk fil-Kolonna A tat-Tabella 1. Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jikkoordina l-iżvilupp, l-armonizzazzjoni u l-implementazzjoni ta' pjanijiet bħal dawn.

2.2.2.   Il-Partijiet għandhom jippreparaw u jimplementaw pjanijiet ta' azzjoni għal speċi waħda nazzjonali għall-popolazzjonijiet elenkati fil-Kolonna A tat-Tabella 1 bil-għan li jtejbu l-istat ta' konservazzjoni ġenerali. Dan il-pjan ta' azzjoni għandu jinkludi dispożizzjonijiet speċjali għal dawk il-popolazzjonijiet immarkati b'asterisk. Fejn huwa xieraq, għandha tiġi kunsidrata l-problema ta' qtil aċċidentali ta' tjur u għasafar mill-kaċċaturi minħabba l-identifikazzjoni żbaljata ta' l-ispeċi.

2.3.   Miżuri ta' Emerġenza

Il-Partijiet għandhom, f'koperazzjoni mill-qrib ma' xulxin kull meta jkun possibbli u rilevanti, jiżviluppaw u jimplementaw miżuri ta' emerġenza għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1, meta jeżistu kondizzjonijiet eċċezzjonalment sfavorevoli jew perikolużi fi kwalunkwe parti taż-Żona tal-Ftehim.

2.4.   Ristabbilimenti

Il-Partijiet għandhom jeżerċitaw l-ikbar attenzjoni meta jirristabbilixxu popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 f'partijiet tal-medda tradizzjonali tagħhom fejn ma għadhomx jeżistu. Għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jiżviluppaw u jsegwu pjan dettaljat ta' ristabbiliment ibbażat fuq studji xjentifiċi adatti. Kull pjan ta' ristabbiliment għandu jikkostitwixxi parti integrali mill-pjanijiet ta' azzjoni, għal speċi waħda, nazzjonali u, fejn huwa xieraq, anki internazzjonali. Kull pjan ta' ristabbiliment għandu jinkludi valutazzjoni dwar l-impatt fuq l-ambjent u għandu jkun disponibbli kemm jista' jkun b'mod wiesa'. Il-Partijiet għandhom jinformaw lis-segretarjat tal-Ftehim, bil-quddiem, dwar il-programmi kollha ta' ristabbiliment għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

2.5.   Introduzzjonijiet

2.5.1.   Il-Partijiet għandhom, jekk jikkunsidrawh meħtieġ, jipprojbixxu l-introduzzjoni ta' speċi ta' annimali u pjanti li mhumiex indiġeni li jistgħu jkunu ta' detriment għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

2.5.2.   Il-Partijiet għandhom, jekk jikkunsidrawh meħtieġ, jesiġu li jittieħdu l-prekawzjonijiet xierqa sabiex tiġi evitata l-ħarba aċċidentali ta' għasafar maqbudin li huma ta' speċi mhux indiġeni.

2.5.3.   Il-Partijiet għandhom jieħdu miżuri sa fejn huwa fattibbli u xieraq, inkluż il-qbid, sabiex ikun żgurat li meta speċi jew ibridi tagħhom li mhumiex indiġeni ikunu diġà ddaħħlu fit-territorju tagħhom, dawk l-ispeċi jew l-ibridi tagħhom ma jkunux ta' periklu potenzjali għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

3.   Konservazzjoni tal-habitat

3.1.   Inventarji tal-habitat

3.1.1.   Il-Partijiet, fejn huwa xieraq bi ftehim ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti, għandhom jimpenjaw irwieħhom u jippubblikaw inventarji nazzjonali tal-habitats fit-territorju tagħhom li huma importanti għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

3.1.2.   Il-Partijiet għandhom jipprovaw, bħala prijorità, jidentifikaw is-siti kollha ta' importanza internazzjonali jew nazzjonali għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

3.2.   Konservazzjoni taż-Żoni

3.2.1.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex ikomplu jistabbilixxu żoni mħarsa sabiex jikkonservaw habitats importanti għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1, u sabiex jiżviluppaw u jimplementaw pjanijiet ta' amministrazzjoni għal dawn iż-żoni.

3.2.2.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jagħtu ħarsien speċjali lil dawk l-artijiet mistagħdra li jilħqu l-kriterji internazzjonalment aċċettati ta' importanza internazzjonali.

3.2.3.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jagħmlu użu bil-għaqal u sostenibbli ta' l-artijiet mistagħdra kollha fit-territorju tagħhom. B'mod partikolari għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jevitaw id-degradazzjoni u t-telf tal-habitats li jsostnu l-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 permezz ta' l-introduzzjoni ta' regoli jew standards u miżuri ta' kontroll xierqa. B'mod partikolari, għandhom jagħmlu ħilithom sabiex:

(a)

jiżguraw, fejn huwa prattikabbli, li jkunu prattikatti kontrolli statutorji xierqa relatati ma' l-użu ta' kimiċi agrikoli, proċeduri ta' kontroll ta' l-insetti u l-annimali li jeqirdu l-pjanti, l-ikel eċċ., u r-rimi ta' l-ilma maħmuġ, li jkunu konformi man-normi internazzjonali, bil-għan li jkunu minimizzati l-impatti avversi tagħhom fuq il-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1;

u

(b)

jippreparaw u jqassmu materjali ta' informazzjoni, fil-lingwi xierqa, li jiddeskrivu dawk ir-regoli, standards u miżuri ta' kontroll fis-seħħ u l-benefiċċji tagħhom għall-persuni u għall-annimali salvaġġi.

3.2.4.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jiżviluppaw strateġiji, skond approċċ ekosistemiku, għall-konservazzjoni tal-habitats tal-popolazzjonijiet kollha elenkati fit-Tabella 1, inklużi l-habitats ta' dawk il-popolazzjonijiet dispersi.

3.3.   Riabilitazzjoni u risanament

Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jirriabilitaw u jirrisanaw, fejn ikun possibbli u kunsiljabbli, iż-żoni li qabel kienu importanti għall-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

4.   Ġestjoni ta' l-attivitajiet tal-bniedem

4.1.   Il-kaċċa

4.1.1.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw sabiex jiżguraw li l-liġijiet tagħhom dwar il-kaċċa jimplementaw il-prinċipju ta' l-iżvilupp sostenibbli kif previst f'dan il-Pjan ta' Azzjoni, b'kont meħud tal-medda ġeografika sħiħa tal-popolazzjoni tat-tjur u għasafar ta' l-ilma konċernati u l-karatteristiċi taċ-ċikli ta' ħajjithom.

4.1.2.   Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jinżamm informat mill-Partijiet dwar il-liġijiet tagħhom dwar il-kaċċa tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

4.1.3.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bil-għan li tiġi żviluppata sistema kredibbli u armonizzata għall-ġbir ta' data dwar il-qbid sabiex tkun tista' ssir valutazzjoni tal-qabda annwali tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1. Għandhom jipprovdu lis-segretarjat tal-Ftehim bi stimi dwar il-qabda totali annwali għal kull popolazzjoni, meta din tkun disponibbli.

4.1.4.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jeliminaw f'fażijiet l-użu taċ-ċomb fl-iskrataċ għall-kaċċa fl-artijiet mistagħdra sas-sena 2000.

4.1.5.   Il-Partijiet għandhom jiżviluppaw u jimplementaw miżuri li jnaqqsu, u sa fejn ikun possibbli jeliminaw, l-użu ta' lixki bil-velenu.

4.1.6.   Il-Partijiet għandhom jiżviluppaw u jimplementaw miżuri li jnaqqsu, u sa ikun fejn possibbli jeliminaw, il-qbid illegali.

4.1.7.   Fejn huwa xieraq, Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu lill-kaċċaturi, fuq livelli lokali, nazzjonali u internazzjonali, sabiex jifformaw klabbs jew organizzazzjonijiet sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom u tiġi żgurata s-sostenibbiltà.

4.1.8.   Il-Partijiet għandhom, fejn huwa xieraq, jippromowovu r-rekwiżit ta' test ta' profiċjenza għall-kaċċaturi, li jinkludi, fost affarijiet oħra, l-identifikazzjoni tat-tjur u l-għasafar.

4.2.   Eko-turiżmu

4.2.1.   Il-Partijiet għandhom jinkoraġġixxu, fejn huwa xieraq iżda mhux fil-każ taż-żoni ċentrali ta' żoni mħarsa, l-elaborazzjoni ta' programmi ta' koperazzjoni bejn dawk kollha konċernati sabiex jiġi żviluppat turiżmu ekoloġiku sensittiv u adegwat fl-artijiet mistagħdra li fihom konċentrazzjonijiet tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

4.2.2.   Il-Partijiet, f'koperazzjoni ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti, għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jivvalutaw l-ispejjeż, il-benefiċċji u l-konsegwenzi l-oħra li jistgħu jirriżultaw mit-turiżmu ekoloġiku f'artijiet mistagħdra magħżula b'konċentrazzjonijiet tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1. Għandhom jikkomunikaw ir-riżultati ta' kwalunkwe valutazzjoni bħal din lis-segretarjat tal-Ftehim.

4.3.   Attivitajiet oħrajn tal-bniedem

4.3.1.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu valutazzjoni ta' l-impatt tal-proġetti proposti li jistgħu jwasslu għal konflitti bejn il-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 li huma fiż-żoni msemmija fil-paragrafu 3.2 u l-interessi tal-bniedem, u għandhom jagħmlu r-riżultati tal-valutazzjonijiet disponibbli għall-pubbliku.

4.3.2.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jiġbru informazzjoni dwar il-ħsara, b'mod partikolari għall-uċuh tar-raba' u għall-meded ta' baħar fejn jinqabad il-ħut għall-kummerċ, kawżata mill-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1, u jirraportaw ir-riżultati lis-segretarjat tal-Ftehim.

4.3.3.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bil-għan li tiġi identifikata teknika adatta sabiex il-ħsara tiġi minimizzata, jew sabiex jittaffew l-effetti tal-ħsara, b'mod partikolari għall-uċuh tar-raba' u għall-meded ta' baħar fejn jinqabad il-ħut għall-kummerċ, kawżata mill-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1, abbażi ta' l-esperjenza miksuba f'inħawi oħrajn tad-dinja.

4.3.4.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bil-għan li jiżviluppaw pjanijiet ta' azzjoni għal speċi waħda għall-popolazzjonijiet li jikkawżaw ħsara sinifikanti, b'mod partikolari għall-uċuh tar-raba' u għall-meded ta' baħar fejn jinqabad il-ħut għall-kummerċ. Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jikkoordina l-iżvilupp u l-armonizzazzjoni ta' pjanijiet bħal dawn.

4.3.5.   Il-Partijiet għandhom, sa fejn huwa possibbli, jinkoraġġixxu standards ambjentali għolja fl-ippjanar u fil-kostruzzjoni ta' strutturi sabiex ikun minimizzat l-impatt tagħhom fuq il-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1. Għandhom jikkunsidraw passi sabiex jimminimizzaw l-impatt ta' strutturi diġà eżistenti fejn isir evidenti li dawn jikkostitwixxu impatt negattiv għall-popolazzjonijiet konċernati.

4.3.6.   F'każijiet fejn l-indħil tal-bniedem jhedded l-istat ta' konservazzjoni tal-popolazzjonijiet tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma elenkati fit-Tabella 1, il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jieħdu miżuri sabiex jillimitaw il-livell tat-theddida. Għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-problema ta' l-indħil tal-bniedem fir-rigward ta' kolonji ta' tjur u għasafar ta' l-ilma li jbejtu fi gruppi li jkunu qegħdin jildu u jrabbu, b'mod speċjali meta dawn jinstabu fiż-żoni li huma popolari għal rikreazzjoni fil-miftuħ. Miżuri xierqa jistgħu jinkludu, inter alia, it-twaqqif ta' żoni ħielsa mill-indħil f'żoni mħarsa fejn ikun projbit l-aċċess għall-pubbliku.

5.   Riċerka u monitoraġġ

5.1.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu kemm jistgħu studji f'żoni li ma tantx huma magħrufa, li jistgħu jkollhom konċentrazzjonijiet importanti tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1. Ir-riżultati ta' studji bħal dawn għandhom jiġu ampjament disseminati.

5.2.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jimmonitorjaw il-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1. Ir-riżultati ta' dan il-monitoraġġ għandhom jiġu pubblikati jew jintbagħtu lill-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti, sabiex jippermettu reviżjonijiet ta' l-istat u t-tendenzi tal-popolazzjonijiet.

5.3.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw sabiex itejbu l-kejl tat-tendenzi tal-popolazzjoni tat-tjur u l-għasafar bħala kriterju għad-deskrizzjoni ta' l-istat ta' dawk il-popolazzjonijiet.

5.4.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw bil-għan li jiddeterminaw ir-rotot tal-passa tal-popolazzjonijiet kollha elenkati fit-Tabella 1, billi jużaw il-konoxxenza disponibbli dwar id-distribuzzjonijiet staġonali tat-trobbija u dawk mhux tat-trobbija u ta' riżultati ta' ċensimenti, u billi jipparteċipaw fi programmi koordinati ta' ringing.

5.5.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jibdew u jsostnu proġetti ta' riċerka konġunti fl-ekoloġija u fid-dinamika popolamentari tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 u tal-habitats tagħhom, sabiex jiġu determinati l-kundizzjonijiet meħtieġa speċifiċi tagħhom kif ukoll it-teknika l-aktar adatta għall-konservazzjoni u l-ġestjoni tagħhom.

5.6.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu li jistgħu sabiex iwettqu studji dwar l-effetti tat-telf u d-degradazzjoni ta' l-artijiet mistagħdra u dwar l-effetti ta' l-indħil fuq il-kapaċità ekoloġika ta' l-artijiet mistagħdra użati mill-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 u fuq id-drawwiet migratorji ta' dawk il-popolazzjonijiet.

5.7.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu li jistgħu sabiex iwettqu studji dwar l-impatt tal-kaċċa u tal-kummerċ fuq il-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1 u fuq l-importanza ta' dawn il-forom ta' użu fuq l-ekonomija lokali u nazzjonali.

5.8.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jikkoperaw ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti u jsostnu l-proġetti tar-riċerka u tal-monitoraġġ.

6.   Edukazzjoni u informazzjoni

6.1.   Il-Partijiet għandhom, fejn meħtieġ, jagħmlu arranġamenti għal programmi tat-taħriġ sabiex jiżguraw li l-persunal responsabbli mill-implementazzjoni ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni ikollu konoxxenza adegwata sabiex jimplementah b'mod effettiv.

6.2.   Il-Partijiet għandhom jikkoperaw flimkien u mas-segretarjat tal-Ftehim bil-għan li jiżviluppaw programmi ta' taħriġ u jiskambjaw riżorsi materjali.

6.3.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jiżviluppaw programmi, materjali u mekkaniżmi ta' informazzjoni sabiex itejbu l-livell ta' għarfien tal-pubbliku ġenerali rigward l-għanijiet, id-dispożizzjonijiet u l-kontenuti ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni. F'dan ir-rigward, għandhom jingħataw attenzjoni partikolari dawk il-persuni li jgħixu ġewwa jew madwar artijiet mistagħdra importanti, lill-utenti ta' dawn l-artijiet mistagħdra (il-kaċċaturi, is-sajjieda, it-turisti, eċċ.) u lill-awtoritajiet lokali u lil partijiet oħra li jieħdu deċiżjonijiet.

6.4.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jorganizzaw kampanji speċifiċi ta' sensibilizzazzjoni tal-pubbliku għall-konservazzjoni tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1.

7.   Implementazzjoni

7.1.   Fl-implementazzjoni ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni, il-Partijiet għandhom, fejn huwa xieraq, jagħtu prijorità lil dawk il-popolazzjonijiet elenkati fil-Kolonna A tat-Tabella 1.

7.2.   Fejn, fil-każ tal-popolazzjonijiet elenkati fit-Tabella 1, iktar minn popolazzjoni waħda ta' l-istess speċi tinstab fit-territorju ta' Parti, dik il-Parti għandha tapplika miżuri adegwati ta' konservazzjoni għall-popolazzjoni jew għall-popolazzjonijiet li għandhom l-iktar stat ta' konservazzjoni batut.

7.3.   Is-segretarjat tal-Ftehim, f'koordinazzjoni mal-Kumitat Tekniku u bl-assistenza ta' l-esperti mill-Istati fiż-Żona tal-Passa, għandu jikkoordina l-iżvilupp ta' Linji Gwida għall-konservazzjoni skond il-paragrafu 4 ta' l-Artikolu IV ta' dan il-Ftehim sabiex jassistu l-Partijiet fl-implementazzjoni ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni. Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jiżgura, fejn huwa possibbli, l-koerenza mal-Linji Gwida approvati skond strumenti internazzjonali oħrajn. Dawn il-Linji Gwida għall-konservazzjoni għandhom ikollhom il-mira li jintroduċu l-prinċipju ta' l-iżvilupp sostenibbli. Għandhom ikopru, inter alia:

(a)

pjanijiet ta' azzjoni għal speċi waħda;

(b)

miżuri ta' emerġenza;

(ċ)

il-preparazzjoni ta' l-inventarji tas-siti u l-metodi ta' l-amministrazzjoni tal-habitat;

(d)

il-prassi tal-kaċċa;

(e)

il-kummerċ fit-tjur u l-għasafar ta' l-ilma;

(f)

it-turiżmu;

(g)

it-tnaqqis tal-ħsara ta' l-uċuh tar-raba';

u

(h)

protokoll dwar il-monitoraġġ tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma.

7.4.   Is-segretarjat tal-Ftehim, f'koordinazzjoni mal-Kumitat Tekniku u mal-Partijiet, għandu jipprepara serje ta' reviżjonijiet internazzjonali meħtieġa għall-implementazzjoni ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni, inklużi reviżjonijiet ta':

(a)

rapporti dwar l-istat u t-tendenzi tal-popolazzjonijiet;

(b)

defiċjenzi fl-informazzjoni derivata minn studji;

(ċ)

sistemi retikolati tas-siti użati minn kull popolazzjoni, inklużi r-reviżjonijiet ta' l-istat ta' konservazzjoni ta' kull sit kif ukoll tal-miżuri ta' ġestjoni li ttieħdu f'kull każ;

(d)

liġijiet rilevanti dwar il-kaċċa u l-kummerċ f'kull pajjiż relatati ma' l-ispeċi elenkati fl-Anness 2 ta' dan il-Ftehim;

(e)

l-istadju ta' preparazzjoni u ta' implementazzjoni ta' pjanijiet ta' azzjoni għal speċi waħda;

(f)

proġetti ta' ristabbiliment;

u

(g)

l-istat ta' speċi ta' tjur u għasafar ta' l-ilma, u l-ibridi tagħhom, mhux indiġeni li jkunu ġew introdotti.

7.5.   Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jagħmel ħiltu sabiex jiżgura li r-reviżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 7.4 ikunu aġġornati f'intervalli ta' mhux iktar minn tliet snin.

7.6.   Il-Kumitat Tekniku għandu jivvaluta l-Linji Gwida u r-reviżjonijiet preparati skond il-paragrafi 7.3 u 7.4, u għandu jifformola abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet u riżoluzzjonijiet rigward l-iżvilupp, il-kontenut u l-implementazzjoni tagħhom għall-konsiderazzjoni f'sessjonijiet tal-Laqgħa tal-Partijiet.

7.7.   Is-segretarjat tal-Ftehim għandu jimpenja ruħu li jwettaq reviżjoni b'mod regolari tal-mekkaniżmi potenzjali li jipprovdu riżorsi addizzjonali (fondi u assistenza teknika) għall-implementazzjoni ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni, u għandu jagħmel rapport lil kull sessjoni ordinarja tal-Laqgħa tal-Partijiet.

TABELLA 1

L-ISTAT TAL-POPOLAZZJONIJIET TAT-TJUR U L-GĦASAFAR TA' L-ILMA MIGRATORJI (1)

Tifsira tal-klassifikazzjoni

It-tifsira tat-Tabella 1 li ġejja hija l-bażi għall-implementazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni:

Kolonna A

Kategorija 1:

(a)

L-ispeċi li huma inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni ta' l-Ispeċi Migratorji ta' Annimali Salvaġġi;

(b)

L-ispeċi li huma elenkati bħala mhedda fi Tjur u Għasafar Mhedda tad-Dinja (BirdLife International 2000);

jew

(ċ)

Popolazzjonijiet, li jammontaw għal inqas minn, approssimament, 10 000 tajra.

Kategorija 2:

Popolazzjonijiet li jammontaw, bejn wieħed u ieħor, minn 10 000 sa 25 000 tajra jew għasfur.

Kategorija 3:

Popolazzjonijiet li jammontaw, bejn wieħed u ieħor, minn 25 000 sa 100 000 tajra jew għasfur u jitqiesu li huma fil-periklu minħabba:

(a)

il-konċentrazzjoni f'numru żgħir ta' siti fi kwalunkwe stadju taċ-ċiklu annwali tagħhom;

(b)

id-dipendenza mit-tip ta' habitat, li qiegħed f'periklu serju;

(ċ)

li juru tnaqqis sinifikanti tul żmien twil;

jew

(d)

li juru oxxillazzjonijiet estremi fid-daqs jew fit-tendenza tal-popolazzjoni.

Għall-ispeċi elenkati fil-kategoriji 2 u 3 hawn fuq, ara l-paragrafu 2.1.1 tal-Pjan ta' Azzjoni fl-Anness 3 għal dan il-Ftehim.

Kolonna B

Kategorija 1:

Popolazzjonijiet li jammontaw, bejn wieħed u ieħor, minn 25 000 sa 100 000 tajra jew għasfur u li ma jissodisfawx il-kundizzjonjiet fir-rigward tal-kolonna A, kif deskritti hawnfuq.

Kategorija 2:

Popolazzjonijiet li jammontaw għal iktar minn, bejn wieħed u ieħor, 100 000 tajra jew għasfur u li jitqiesu li għandhom bżonn ta' attenzjoni speċjali minħabba:

(a)

il-konċentrazzjoni f'numru żgħir ta' siti fi kwalunkwe stadju taċ-ċiklu annwali tagħhom;

(b)

id-dipendenza mit-tip ta' habitat, li qiegħed f'periklu serju;

(ċ)

li juru tnaqqis sinifikanti tul żmien twil;

jew

(d)

li juru oxxillazzjonijiet estremi fid-daqs jew fit-tendenza tal-popolazzjoni.

Kolonna Ċ

Kategorija 1:

Popolazzjonijiet li jammontaw għal iktar minn, approssimament, 100 000 tajra jew għasfuq li jistgħu jibbenefikaw b'mod sinifikanti mill-koperazzjoni internazzjonali u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet la fir-rigward tal-kolonna A u lanqas fir-rigward tal-kolonna B, hawn fuq.

Reviżjoni tat-tabella 1

It-Tabella għandha tkun:

(a)

Riveduta b'mod regolari mill-Kumitat Tekniku skond il-paragrafu 3(b) ta' l-Artikolu VII tal-Ftehim;

u

(b)

Emendata skond il-ħtieġa mil-Laqgħa tal-Partijiet, skond il-paragrafu 9(d) ta' l-Artikolu VI tal-Ftehim, fid-dawl tal-konklużjonijiet ta' dawn ir-reviżjonijiet.

Definizzjoni tat-termini ġeografiċi użati fid-deskrizzjonijiet ta' żoni tal-passa

L-Afrika ta' Fuq

L-Alġerija, l-Eġittu, il-Ġamaħirija Għarbija tal-Libja, il-Marokk, it-Tuneżija.

L-Afrika tal-Punent

Il-Benin, Burkina Faso, il-Kamerun, iċ-Ċad, il-Kosta ta' l-Avorju, il-Gambja, il-Gana, il-Ginea, il-Ginea-Bissaw, il-Liberja, il-Mali, il-Mawritanja, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal, is-Sierra Leone, it-Togo.

L-Afrika tal-Lvant

Il-Burundi, Ġibuti, l-Eritrea, l-Etjopja, il-Kenja, ir-Rwanda, is-Somalja, is-Sudan, l-Uganda, ir-Repubblika Magħquda tat-Tanżanija.

Il-Grigal ta' l-Afrika

Ġibuti, l-Eġittu, l-Eritrea, l-Etjopja, is-Somalja, is-Sudan.

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

L-Angola, il-Botswana, il-Lesoto, il-Malawi, il-Możambik, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel, is-Sważiland, iż-Żambja, iż-Żimbabwe.

L-Afrika Ċentrali

Il-Kamerun, ir-Repubblika ta' l-Afrika Ċentrali, il-Kongo, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Ginea Ekwatorjali, il-Gabon, Sao Tome u Principe.

L-Afrika fin-Nofsinhar

L-Istati Afrikani kollha fin-Nofsinhar tas-Sahara. tas-Sahara

L-Afrika Tropikali

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara esklużi l-Lesoto, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u s-Sważiland.

Il-Paleartiku tal-Punent

Kif definit fil-Manwâl dwar l-Għasafar ta' l-Ewropa, tal-Lvant Nofsani u ta' l-Afrika ta' Fuq (Handbook of the Birds of Ewropa, the Middle East and Northern Africa) (Cramp & Simmons 1977).

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

Il-Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Iżlanda, l-Irlanda, il-Lussemburgu, l-Olanda, in-Norveġja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.

Il-Punent ta' l-Ewropa

Il-Majjistral ta' l-Ewropa flimkien mal-Portugall u Spanja.

Il-Grigal ta' l-Ewropa

Il-parti tat-tramuntana tal-Federazzjoni Russa fil-Punent ta' l-Urali.

Il-Lvant ta' l-Ewropa

Il-Belarus, il-Federazzjoni Russa fil-Punent ta' l-Urali, l-Ukrajna.

L-Ewropa Ċentrali

L-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Liechtenstein, il-Litwanja, il-Polonja, il-Federazzjoni Russa madwar il-Golf tal-Finlandja u Kaliningrad, is-Slovakkja, l-Iżvizzera.

It-Tramuntana ta' l-Atlantiku

Il-Faroes, Greenland, l-Iżlanda, l-Irlanda, in-Norveġja, il-kosta tal-majjistral tal-Federazzjoni Russa, Svalbard, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.

Il-Lvant ta' l-Atlantiku

Ir-reġjun kostier ta' l-Ewropa u ta' l-Afrika ta' Fuq ma' l-Atlantiku mit-tramuntana tan-Norveġja sal-Marokk.

Il-Punent tas-Siberja

Il-Federazzjoni Russa fil-Lvant ta' l-Urali sax-xmara Yenisey u 'l isfel sal-fruntiera tal-Kazakstan.

Is-Siberja Ċentrali

Il-Federazzjoni Russa mix-xmara Yenisey sal-fruntiera tal-Lvant tal-Peniżola Taimyr u lejn in-Nofsinhar sal-Muntanji Altai.

Il-Punent tal-Mediterran

L-Alġerija, Franza, l-Italja, Malta, Monako, il-Marokk, il-Portugall, San Marino, Spanja, it-Tuneżija.

Il-Lvant tal-Mediterran

L-Albanija, il-Bożnia u Ħerzegovina, il-Kroazja, Ċipru, l-Eġittu, il-Greċja, l-Iżrael, il-Lebanon, il-Ġamaħirija Għarbija tal-Libja, l-Islovenja, ir-Repubblika Għarbija tas-Sirja, dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, it-Turkija, il-Jugoslavja.

Il-Baħar l-Iswed

L-Armenja, il-Bulgarija, il-Ġeorġja, ir-Repubblika tal-Moldovja, ir-Rumanija, il-Federazzjoni Russa, it-Turkija, l-Ukrajna.

Il-Kaspju

L-Ażerbajġan, l-Iran (ir-Repubblika Iżlamika ta'), il-Kazakstan, il-Federazzjoni Russa, it-Turkmenistan, l-Użbekistan.

Il-Lbiċ ta' l-Asja

Il-Baħrajn, l-Iran (ir-Repubblika Iżlamika ta'), l-Iraq, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Kazakstan, il-Kuwajt, il-Lebanon, l-Oman, il-Qatar, l-Għarabja Sawdita, ir-Repubblika Għarbija tas-Sirja, it-Turkija tal-Lvant, it-Turkmenistan, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Użbekistan, il-Jemen.

Il-Punent ta'l-Asja

Il-partijiet tal-Punent tal-Federazzjoni Russa fil-Lvant ta' l-Urali u l-pajjiżi tal-baħar Kaspju.

L-Asja Ċentrali

L-Afganistan, il-Każakstan, il-Kirgiżtan, it-Taġikistan, it-Turkmenistan, l-Użbekistan.

In-Nofsinhar ta' l-Asja

Il-Bangladexx, il-Butan, l-Indja, il-Maldive, in-Nepal, il-Pakistan, is-Sri Lanka.

Tifsira tat-taqsiriet u tas-simboli

għmr

:

jgħammru

N

:

tat-Tramuntana

S

:

tan-Nofsinhar

NE

:

tal-Grigal

SE

:

tax-Xlokk

xit

:

f'waqfa tul ix-xitwa

E

:

tal-Lvant

W

:

tal-Punent

NW

:

tal-Majjistral

SW

:

tal-Lbiċ

()

L-istat tal-popolazzjoni mhux magħruf. L-istat ta' konservazzjoni huwa stmat.

*

Bħala eċċezzjoni għal dawk il-popolazzjonijiet markati b'asterisk, il-kaċċa tista' tkompli fuq bażi ta' użu sostenibbli fejn il-kaċċa ta' tali popolazzjonijiet hija prattika kulturali li ilha mwaqqfa (ara l-paragrafu 2.1.1 ta' l-Anness 3 tal-Ftehim).

Noti

1.

Id-data dwar il-popolazzjoni użata sabiex tiġi kompilata t-Tabella 1 tikkorrispondi, sa fejn huwa possibbli, għan-numru ta' tjur u għasafar li huma potenzjalment tar-refgħa fiż-Żona tal-Ftehim. L-istat huwa bbażat fuq l-aħjar stimi tal-popolazzjoni pubblikati li huma disponibbli.

2.

Is-suffissi (għmr) jew (xit) fil-listi tal-popolazzjoni huma biss għajnuniet għall-identifikazzjoni tal-popolazzjoni. Huma ma jindikawx restrizzjonijiet staġonali ta' l-azzjonijiet rigward dawk il-popolazzjonijiet li jaqgħu taħt il-Ftehim u l-Pjan ta' Azzjoni.

3.

Id-deskrizzjonijiet qosra użati għall-identifikazzjoni tal-popolazzjonijiet huma bbażati fuq id-deskrizzjonijiet użati fit-tielet edizzjoni ta' l-Istimi tal-popolazzjonijiet tat-tjur u l-għasafar ta' l-ilma (Waterbird Population Estimates).

4.

Is-sinjali ta' linja djagonali (/) huma użati sabiex jiġu separati ż-żoni ta' tgħammir u trobbija minn żoni fejn it-tjur u l-għasafar iqattgħu ix-xitwa.

5.

Fejn popolazzjoni ta' speċi hija elenkata fit-Tabella 1 b'kategorizzazzjoni multipla, l-obbligi tal-Pjan ta' Azzjoni jirrigwardaw il-kategorija elenkata l-aktar stretta.

 

A

B

C

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1b

2a 2c

 

GAVIIDAE

Gavia stellata

Il-Majjistral ta' l-Ewropa (xit)

 

2c

 

Il-Kaspju, il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran (xit)

 

(1)

 

Gavia arctica arctica

It-Tramuntana ta' l-Ewropea u l-Punent tas-Siberja/l-Ewropa

 

2c

 

Gavia arctica suschkini

Is-Siberja Ċentrali/il-Kaspju

 

 

(1)

Gavia immer

L-Ewropa (xit)

1c

 

 

Gavia adamsii

L-Ewropa ta' Fuq (xit)

1c

 

 

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

L-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika

 

 

1

Podiceps cristatus cristatus

Il-Majjistral u l-Punent ta' l-Ewropa

 

 

1

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran (xit)

 

 

1

Il-Kaspju u l-Lbiċ ta' l-Asja (xit)

2

 

 

Podiceps grisegena grisegena

Il-Majjistral ta' l-Ewropa (xit)

 

1

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran (xit)

 

(1)

 

Il-Kaspju (xit)

2

 

 

Podiceps cristatus infuscatus

Il-Lvant ta' l-Afrika (mill-Etjopja sat-Tramuntana taż-Żambja)

1c

 

 

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

Podiceps auritus auritus

Il-Majjistral ta' l-Ewropa (munqaru kbir)

1c

 

 

Il-Grigal ta' l-Ewropa (munqaru żgħir)

 

1

 

Il-Kaspju u n-Nofsinhar ta' l-Asja (xit)

2

 

 

Podiceps nigricollis nigricollis

L-Ewropa/n-Nofsinhar ta' l-Ewropa u l-Punent u t-Tramuntana ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ u n-Nofsinhar ta' l-Asja

 

1

 

Podiceps nigricollis gurneyi

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

2

 

 

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Punent ta' l-Afrika

 

1

 

Il-Lvant ta' l-Afrika

 

 

1

L-Ewropa u l-Punent ta' l-Asja (għmr)

1a 3c

 

 

Pelecanus rufescens

L-Afrika Tropikali u l-Lbiċ ta' l-Għarabja

 

1

 

Pelecanus crispus

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran (xit)

1a 1c

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja u n-Nofsinhar ta' l-Asja (xit)

1a 2

 

 

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1b

2a 2c

 

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Mal-kosta tal-Lbiċ ta' l-Afrika

1c

 

 

Phalacrocorax pygmeus

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

1

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja

 

1

 

Phalacrocorax neglectus

Mal-kosti tal-Lbiċ ta' l-Afrika

1b 1c

 

 

Phalacrocorax carbo carbo

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

Phalacrocorax carbo sinensis

It-Tramuntana ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali

 

 

1

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

 

1

Il-Punent u l-Lbiċ ta' l-Asja

 

 

(1)

Phalacrocorax carbo lucidus

Mal-kosti tal-Punent ta' l-Afrika

 

1

 

L-Afrika Ċentrali u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

1

Mal-kosti tan-Nofsinhar ta' l-Afrika

2

 

 

Phalacrocorax nigrogularis

Il-Golf u l-Baħar Għarbi

1b

2a 2c

 

Phalacrocorax capensis

Mal-kosta tan-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

2a 2c

 

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

3c

 

 

Egretta vinaceigula

In-Nofsinhar Ċentrali ta' l-Afrika

1b 1c

 

 

Egretta garzetta garzetta

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

(1)

L-Ewropa, il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran/Il-Punent ta' l-Afrika u l-Afrika Ċentrali

 

 

1

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Grigal u l-Lvant ta' l-Afrika

 

(1)

 

Egretta gularis gularis

Il-Punent ta' l-Afrika

 

(1)

 

Egretta gularis schistacea

Il-Grigal ta' l-Afrika u l-Baħar l-Aħmar

 

(1)

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja u n-Nofsinhar ta' l-Asja

2

 

 

Egretta dimorpha

Mal-kosta tal-Lvant ta' l-Afrika

2

 

 

Ardea cinerea cinerea

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

1

L-Ewropa u l-Afrika ta' Fuq (għmr)

 

 

1

Il-Punent u l-Lbiċ ta' l-Asja (għmr)

 

 

(1)

Ardea melanocephala

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

(1)

Ardea purpurea purpurea

L-Afrika Tropikali

 

1

 

Il-Punent ta' l-Ewropa u l-Punent tal-Mediterran/il-Punent ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Lvant ta' l-Ewropa u l-Lbiċ ta' l-Asja/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

(2c)

 

Casmerodius albus albus

Il-Punent, iċ-Ċentru u x-Xlokk ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

2

 

 

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja

 

(1)

 

Casmerodius albus melanorhynchos

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara u l-Madagaskar

 

 

(1)

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

1

 

Bubulcus ibis ibis

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

1

L-Afrika Tropikali

 

 

1

Il-Lbiċ ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Lvant tal-Mediterran u l-Lbiċ ta' l-Asja

2

 

 

Ardeola ralloides ralloides

Il-Mediterran, il-Baħar l-Iswed u l-Afrika ta' Fuq/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

3c

 

 

Il-Punent u l-Lbiċ ta' l-Asja/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

(1)

 

Ardeola ralloides paludivaga

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara u l-Madagaskar

 

 

(1)

Ardeola idae

Il-Madagaskar u Aldabra/l-Afrika Ċentrali u l-Lvant ta'

1b 1c

 

 

Ardeola rufiventris

Il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika Tropikali

 

(1)

 

Nycticorax nycticorax nycticorax

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara u l-Madagaskar

 

(1)

 

L-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika/il-Mediterran u l-Afrika

 

2c

 

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

(1)

 

Ixobrychus minutus minutus

L-Ewropa u l-Afrika ta' Fuq/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

2c

 

Il-Punent u l-Lbiċ ta' l-Asja/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

(1)

 

Ixobrychus minutus payesii

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

(1)

 

Ixobrychus sturmii

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

(1)

 

Botaurus stellaris stellaris

L-Ewropa (għmr)

3c

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja (xit)

2

 

 

Botaurus stellaris capensis

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

CICONIIDAE

Mycteria ibis

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara (eskluż il-Madagaskar)

 

1

 

Anastomus lamelligerus lamelligerus

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

1

Ciconia nigra

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Afrika

1c

 

 

L-Ewropa Ċentrali u l-Lvant ta' l-Ewropa/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

2

 

 

Ciconia abdimii

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara u l-Lbiċ ta' l-Għarabja

 

(2c)

 

Ciconia episcopus microscelis

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

(1)

 

Ciconia ciconia ciconia

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

L-Iberja u l-Majjistral ta' l-Afrika/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

3b

 

 

L-Ewropa Ċentrali u l-Lvant ta' l-Ewropa/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

1

Il-Punent ta' l-Asja/Il-Lbiċ ta' l-Asja

2

 

 

Leptoptilos crumeniferus

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

1

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

L-Afrika Tropikali Ċentrali

1c

 

 

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara (għmr)

 

 

1

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran/il-Punent ta' l-Afrika

3c

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja/il-Lvant ta' l-Afrika

 

(1)

 

Geronticus eremita

Il-Marokk

1a 1b 1c

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja

1a 1b 1c

 

 

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

1

L-Iraq u l-Iran

1c

 

 

Platalea leucorodia leucorodia

Il-Punent ta' l-Ewropa/il-Punent tal-Mediterran u l-Punent ta' l-Afrika

1c

 

 

L-Ewropa Ċentrali u x-Xlokk ta' l-Ewropa/il-Mediterran u l-Afrika Tropikali

2

 

 

Platalea leucorodia archeri

Il-Baħar l-Aħmar u s-Somalja

1c

 

 

Platalea leucorodia balsaci

Mal-kosta tal-Punent ta' l-Afrika (il-Mawritanja)

1c

 

 

Platalea leucorodia major

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja u n-Nofsinhar ta' l-Asja

2

 

 

Platalea alba

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

2*

 

 

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

Il-Punent ta' l-Afrika

3a

 

 

Il-Lvant ta' l-Afrika

3a

 

 

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (sal-Madagaskar)

3a

 

 

Il-Punent tal-Mediterran

 

2a

 

Il-Lvant tal-Mediterran, il-Lbiċ u n-Nofsinhar ta' l-Asja

 

2a

 

Phoenicopterus minor

Il-Punent ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Lvant ta' l-Afrika

 

2a 2c

 

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (sal-Madagaskar)

3a

 

 

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Il-Punent ta' l-Afrika (mis-Senegal saċ-Ċad)

 

 

(1)

Il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

(1)

Dendrocygna viduata

Il-Punent ta' l-Afrika (mis-Senegal saċ-Ċad)

 

 

1

Il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

1

Thalassornis leuconotus leuconotus

Il-Punent ta' l-Afrika

1c

 

 

Il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

2*

 

 

Oxyura leucocephala

Il-Punent tal-Mediterran (Spanja u l-Marokk)

1a 1b 1c

 

 

L-Alġerija u t-Tuneżija

1a 1b 1c

 

 

Il-Lvant tal-Mediterran, it-Turkija u l-Lbiċ ta' l-Asja

1a 1b 1c

 

 

Oxyura maccoa

Il-Lvant ta' l-Afrika

1c

 

 

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

1c

 

 

Cygnus olor

Il-Majjistral tal-kontinent Ewropew u l-Ewropa Ċentrali

 

 

1

Il-Baħar l-Iswed

 

1

 

Il-Punent ta' l-Asja u l-Asja Ċentrali/il-Kaspju

 

2a 2d

 

Cygnus Cygnus

L-Iżlanda/ir-Renju Unit u l-Irlanda

2

 

 

Il-Majjistral tal-kontinent ta' l-Ewropa

 

1

 

It-Tramuntana ta' l-Ewropa u l-Punent tas-Siberja/il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran

2

 

 

Il-Punent tas-Siberja u s-Siberja Ċentrali/Il-Kaspju

2

 

 

Cygnus columbianus bewickii

Il-Punent tas-Siberja u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Majjistral ta' l-Ewropa

3c

 

 

It-Tramuntana tas-Siberja/il-Kaspju

1c

 

 

Anser brachyrhynchus

Il-Lvant ta' Greenland u l-Iżlanda/ir-Renju Unit

 

2a

 

Svalbard/il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

1

 

Anser fabalis fabalis

Il-Grigal ta' l-Ewropa/il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

1

 

Anser fabalis rossicus

Il-Punent tas-Siberja u s-Siberja Ċentrali/Il-Grigal u l-Lbiċ ta' l-Ewropa

 

 

(1)

Anser fabalis johanseni

Il-Punent tas-Siberja u s-Siberja Ċentrali/mit-Turkmenistan sal-Punent taċ-Ċina

 

 

(1)

Anser albifrons albifrons

Il-Majjistral tas-Siberja u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/l-Ewropa Ċentrali

3c*

 

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Baħar l-Iswed u t-Turkija

 

 

1

It-Tramuntana tas-Siberja/il-Kaspju u l-Iraq

2

 

 

Anser albifrons flavirostris

Greenland/l-Irlanda u r-Renju Unit

3a*

 

 

Anser erythropus

It-Tramuntana ta' l-Ewropa u l-Punent tas-Siberja/il-Baħar l-Iswed u l-Kaspju

1a 1b 2

 

 

Anser anser anser

L-Iżlanda/ir-Renju Unit u l-Irlanda

 

1

 

Il-Majjistral ta' l-Ewropa/il-Lbiċ ta' l-Ewropa

 

 

1

L-Ewropa Ċentrali/L-Afrika ta' Fuq

 

1

 

Anser anser rubrirostris

Il-Baħar l-Iswed u t-Turkija

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Kaspju u l-Iraq

 

 

1

Branta leucopsis

Il-Lvant ta' Greenland/l-Iskozja u l-Irlanda

 

1

 

Svalbard/il-Lbiċ ta' l-Iskozja

2

 

 

Ir-Russja/il-Ġermanja u l-Olanda

 

 

1

Branta bernicla bernicla

Il-Punent tas-Siberja/il-Punent ta' l-Ewropa

 

2b 2c

 

Branta bernicla hrota

Svalbard/id-Danimarka u r-Renju Unit

1c

 

 

Il-Kanada u Greenland/l-Irlanda

2

 

 

Branta ruficollis

It-Tramuntana tas-Siberja/il-Baħar l-Iswed u l-Kaspju

1a 1b 3a

 

 

Alopochen aegyptiacus

Il-Punent ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

1

Tadorna ferruginea

Il-Majjistral ta' l-Afrika

1c

 

 

Il-Lvant tal-Mediterran u l-Baħar l-Iswed/il-Grigal ta' l-Afrika

2

 

 

Il-Punent ta' l-Asja u l-Kaspju/l-Iran u l-Iraq

 

1

 

Tadorna cana

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

1

 

Tadorna tadorna

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

2a

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

3c

 

 

Il-Punent ta' l-Asja/il-Kaspju u l-Lvant Nofsani

 

1

 

Plectropterus gambensis gambensis

Il-Punent ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Lvant ta' l-Afrika (mis-Sudan saż-Żambja)

 

 

1

Plectropterus gambensis niger

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

1

 

Sarkidiornis melanotos melanotos

Il-Punent ta' l-Afrika

 

1

 

In-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

1

Nettapus auritus

Il-Punent ta' l-Afrika

1c

 

 

In-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Anas capensis

Il-Lvant ta' l-Afrika (il-Wied Rift)

1c

 

 

Il-baċir tal-Lag Ċad2

1c

 

 

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (mit-Tramuntana sa l-Angola u ż-Żambja)

 

 

1

Anas strepera strepera

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

1

 

Il-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

2c

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

 

(1)

Anas penelope

Il-Punent tas-Siberja u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

2c

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

2c

 

Anas platyrhynchos platyrhynchos

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Punent tal-Mediterran

 

 

1

Il-Lvant ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran

 

2c

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja

 

 

(1)

Anas undulata undulata

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

1

Anas clypeata

Il-Majjistral ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali (xit)

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja, il-Grigal u l-Lvant ta' l-Ewropa/in-Nofsinhar ta' l-Ewropa u l-Punent ta' l-Afrika

 

2c

 

il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Grigal u l-Lvant ta' l-Afrika

 

2c

 

Anas erythrorhyncha

In-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Lvant ta' l-Afrika

 

 

1

Il-Madagaskar

2

 

 

Anas acuta

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja, il-Grigal u l-Lvant ta' l-Ewropa /in-Nofsinhar ta' l-Ewropa u l-Punent ta' l-Afrika

 

2c

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Anas querquedula

Il-Punent tas-Siberja u l-Ewropa/il-Punent ta' l-Afrika

 

2c

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja, il-Grigal u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Anas crecca crecca

Il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

2c

 

Anas hottentota

Il-baċir tal-lag Ċad

1c

 

 

Il-Lvant ta' l-Afrika (min-Nofsinhar sat-Tramuntana taż-Żambja)

 

1

 

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (mit-Tramuntana san-Nofsinhar taż-Żambja)

 

1

 

Marmaronetta angustirostris

Il-Punent tal-Mediterran/il-Punent tal-Mediterran u l-Punent ta' l-Afrika

1a 1b 1c

 

 

Il-Lvant tal-Mediterran

1a 1b 1c

 

 

Il-Lbiċ ta' l-Asja

1a 1b 2

 

 

Netta rufina

Il-Lbiċ ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali/il-Punent tal-Mediterran

 

1

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran

3c

 

 

Il-Punent ta' l-Asja u l-Asja Ċentrali/il-Lbiċ ta' l-Asja

 

 

1

Netta erythrophthalma brunnea

In-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

1

Aythya ferina

Il-Grigal ta' l-Ewropa/il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

 

1

L-Ewropa Ċentrali u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja

 

2c

 

Aythya nyroca

Il-Punent tal-Mediterran/it-Tramuntana u l-Punent ta' l-Afrika

1a 1c

 

 

Il-Lvant ta' l-Ewropa/il-Lvant tal-Mediterran u l-Afrika tar-reġjun ta' Sahel

1a 3c

 

 

Il-Punent ta' l-Asja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

1a 3c

 

 

Aythya fuligula

Il-Majjistral ta' l-Ewropa (xit)

 

 

1

L-Ewropa Ċentrali, il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran (xit)

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Grigal ta' l-Afrika

 

 

(1)

Aythya marila marila

It-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Ewropa

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/il-Baħar l-Iswed u l-Kaspju

 

 

1

Somateria mollissima mollissima

Il-Baltiku, id-Danimarka u l-Olanda

 

 

1

In-Norveġja u r-Russja

 

 

1

Somateria mollissima borealis

Svalbard u Franz Joseph (għmr)

 

1

 

Somateria spectabilis

Il-Lvant ta' Greenland, il-Grigal ta' l-Ewropa u l-Punent tas-Siberja

 

 

1

Polysticta stelleri

Il-Punent tas-Siberja/il-Grigal ta' l-Ewropa

1a

1

 

Clangula hyemalis

L-Iżlanda u Greenland

 

 

1

Il-Punent tas-Siberja/it-Tramuntana ta' l-Ewropa

 

 

1

Melanitta nigra nigra

Il-Punent tas-Siberja u t-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Punent ta' l-Ewropa u l-Majjistral ta' l-Afrika

 

2a

 

Melanitta fusca fusca

Il-Punent tas-Siberja u t-Tramuntana ta' l-Ewropa/il-Majjistral ta' l-Ewropa

 

2a

 

Il-Baħar l-Iswed u l-Kaspju

1c

 

 

Bucephala clangula clangula

Il-Majjistral ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali (xit)

 

 

1

Il-Grigal ta' l-Ewropa/l-Adrijatiku

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja u l-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed

2

 

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Kaspju

2

 

 

Mergellus albellus

Il-Majjistral ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali (xit)

3a

 

 

Il-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Lvant tal-Mediterran

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja

3c

 

 

Mergus serrator serrator

Il-Majjistral ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali (xit)

 

 

1

Il-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed u l-Mediterran

 

1

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja u l-Ewropa Ċentrali

1c

 

 

Mergus merganser merganser

Il-Majjistral ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali (xit)

 

 

1

Il-Grigal ta' l-Ewropa/il-Baħar l-Iswed

1c

 

 

Il-Punent tas-Siberja/il-Kaspju

2

 

 

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

Il-Punent ta' l-Afrika (mis-Senegal saċ-Ċad)

2

 

 

Balearica pavonina ceciliae

Il-Lvant ta' l-Afrika (mis-Sudan sa l-Uganda)

3c

 

 

Balearica regulorum regulorum

In-Nofsinhar ta' l-Afrika (mit-Tramuntana sa l-Angola u n-Nofsinhar taż-Żimbabwe)

1c

 

 

Balearica regulorum gibbericeps

Il-Lvant ta' l-Afrika (mill-Kenja sal-Możambik)

3c

 

 

Grus leucogeranus

L-Iran (xit)

1a 1b 1c

 

 

Grus virgo

Il-Baħar l-Iswed (l-Ukrajna)/il-Grigal ta' l-Afrika

1c

 

 

It-Turkija (għmr)

1c

 

 

Il-Kalmikja/il-Grigal ta' l-Afrika

 

1

 

Grus paradisea

In-Nofsinhar estrem ta' l-Afrika

1b 2

 

 

Grus carunculatus

L-Afrika Ċentrali u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

1b 1c

 

 

Grus grus

Il-Majjistral ta' l-Ewropa/l-Iberja u l-Marokk

 

1

 

Il-Grigal ta' l-Ewropa u l-Ewropa Ċentrali/l-Afrika ta' Fuq

 

1

 

Il-Lvant ta' l-Ewropa/it-Turkija, il-Lvant Nofsani u l-Grigal ta' l-Afrika

3c

 

 

It-Turkija u l-Ġeorġja (għmr)

1c

 

 

Il-Punent tas-Siberja/in-Nofsinhar ta' l-Asja

 

(1)

 

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

Il-Grigal, il-Lvant u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

 

 

(1)

Sarothrura elegans reichenovi

Mil-Lbiċ ta' l-Afrika sa l-Afrika Ċentrali

 

 

(1)

Sarothrura boehmi

L-Afrika Ċentrali

1c

 

 

Sarothrura ayresi

L-Etjopja u n-Nofsinhar ta' l-Afrika

1a 1b 1c

 

 

Rallus aquaticus aquaticus

L-Ewropa u l-Afrika ta' Fuq

 

 

1

Rallus aquaticus korejewi

Il-Punent tas-Siberja/il-Lbiċ ta' l-Asja

 

 

(1)

Rallus caerulescens

In-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Afrika

 

 

(1)

Crecopsis egregia

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

(1)

Crex crex

L-Ewropa u l-Punent ta' l-Asja/l-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

1b

2c

 

Amaurornis flavirostris

L-Afrika fin-Nofsinhar tas-Sahara

 

 

1

Porzana parva parva

Il-Punent ta' l-Ewropa u l-Asja /l-Afrika

 

2c

 

Porzana pusilla intermedia