ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
22 ta' Settembru 2006


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 li tistabbilixxi linji gwida għal networks ta' l-enerġija trans-Ewropej u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 96/391/KE u d-Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE

1

 

 

II   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

Kunsill

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta’ Lulju 2006 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll Kontra t-Traffikar ta' Migranti bl-Art, bil-Baħar u bl-Ajru, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali li tikkonċerna d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll, safejn id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll jaqgħu fl-ambitu ta' l-Artikoli 179 u l-Artikolu 181a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea

24

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta' Lulju 2006 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll Kontra t-Traffikar ta' Migranti bl-Art, bil-Baħar u bl-Ajru, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali li tikkonċerna d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll, safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu tal-Parti III, Titolu IV tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea

34

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta’ Lulju 2006 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll Għall-Prevenzjoni, Soppressjoni u Punizzjoni tat-Traffikar ta' Persuni, Speċjalment ta' Nisa u Tfal, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali li tikkonċerna d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll, safejn id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll jaqgħu fl-ambitu ta' l-Artikoli 179 u 181a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea

44

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta' Lulju 2006 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll għall-Prevenzjoni, Soppressjoni u Punizzjoni tat-Traffikar ta' Persuni, Speċjalment ta' Nisa u Tfal, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali li tikkonċerna d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll, safejn id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll jaqgħu fl-ambitu tal-Parti III, Titolu IV tat-Trattatli jistabbilixxi l-Komunità Ewropea

51

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 262.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

22.9.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


DEĊIŻJONI NRU 1364/2006/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-6 ta' Settembru 2006

li tistabbilixxi linji gwida għal networks ta' l-enerġija trans-Ewropej u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 96/391/KE u d-Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 156 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Wara l-adozzjoni tad-Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003 li tistabbilixxi serje ta' linji gwida għan-networks trans-Ewropej ta' enerġija (3), inħoloq il-bżonn li l-Istati Membri ġodda, u l-pajjiżi aderenti u l-pajjiżi kandidati jkunu integrati bi sħiħ f'dawk il-linji gwida u li l-linji gwida jkomplu jkunu adattati, kif xieraq, għall-politika ġdida ta' viċinanza ta' l-Unjoni Ewropea.

(2)

Il-prijoritajiet għan-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija jemanaw mill-ħolqien ta' suq intern fl-enerġija aktar miftuħ u aktar kompetittiv b'riżultat ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2003/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003 dwar regoli komuni għas-suq intern fil-qasam ta' l-elettriku (4) u tad-Direttiva 2003/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003 dwar regoli komuni għas-suq intern fil-gass naturali (5). Dawk il-prijoritajiet jirriflettu l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Stokkolma tat-23 u l-24 ta' Marzu 2001 dwar l-iżvilupp ta' l-infrastruttura meħtieġa għall-funzjonament tas-suq fl-enerġija. Għandu jsir sforz speċjali sabiex jintlaħaq l-għan li jintużaw aktar sorsi ta' enerġija rinnovabbli bħala kontribuzzjoni għat-titjib ta' politika ta' żvilupp sostenibbli. Madanakollu, dan l-għan għandu jintlaħaq mingħajr ma jinħoloq tfixkil sproporzjonat fil-bilanċ normali tas-suq. Għandhom jitqiesu bis-sħiħ wkoll l-għanijiet tal-politika tal-Komunità rigward it-trasport u b'mod speċifiku l-possibbiltà li jitnaqqas it-traffiku fuq it-toroq permezz ta' sistemi ta' pipelines.

(3)

Din id-Deċiżjoni sservi sabiex jitqarreb l-għan tal-livell ta' interkonnessjoni fl-elettriku bejn Stati Membri li kien miftiehem fil-Kunsill Ewropew ta' Barċellona tal-15 u s-16 ta' Marzu 2002, u għalhekk sabiex tittejjeb il-kredibbiltà u l-integrità tan-network u tiżgura s-sigurtà tal-provvista u l-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

(4)

Bħala regola, l-bini u l-manutenzjoni ta' l-infrastruttura ta' l-enerġija għandhom ikunu suġġetti għall-prinċipji tas-suq. Dan huwa wkoll konformement mar-regoli komuni għall-ikkompletar tas-suq intern fl-enerġija u r-regoli komuni dwar il-liġi tal-kompetizzjoni li l-għan tagħhom huwa li jinħoloq suq intern fl-enerġija dejjem aktar miftuħ u kompetittiv. Għaldaqstant, l-għajnuna finanzjarja mill-Komunità għall-bini u l-manutenzjoni għandha tibqa' xi ħaġa eċċezzjonali ħafna, u tali eċċezzjonijiet għandhom ikunu ġustifikati kif dovut.

(5)

L-infrastruttura ta' l-enerġija għandha tinbena u tinżamm b'mod tali li tippermetti li s-suq intern ta' l-enerġija jiffunzjona b'mod effiċjenti, u dan b'rispett xieraq tal-proċeduri eżistenti għall-konsultazzjoni mal-persuni milquta, mingħajr ma jnaqqas mill-kriterji ta' servizz strateġiċi u, fejn meħtieġa, universali u mill-obbligi ta' servizz pubbliku.

(6)

Fid-dawl tas-sinerġiji potenzjali bejn in-networks tal-gass naturali u n-networks ta' l-olefin, għandha tingħata l-importanza dovuta għall-iżvilupp u l-integrazzjoni ta' networks ta' l-olefin sabiex ikunu sodisfatti l-bżonnijiet tal-konsum tal-gass ta' l-olefin mill-industriji fil-Komunità.

(7)

Il-prijoritajiet għan-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija jemanaw ukoll mill-importanza, li dejjem qiegħda tikber, tan-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija għas-sigurtà u għad-diversifikazzjoni tal-provvisti ta' enerġija tal-Komunità, għall-inkorporazzjoni tan-networks ta' l-enerġija ta' l-Istati Membri l-ġodda u tal-pajjiżi aderenti u kandidati, u għall-assigurazzjoni ta' l-operazzjoni koordinata tan-networks ta' l-enerġija fil-Komunità u fil-pajjiżi ġirien wara konsultazzjoni ma' l-Istati Membri konċernati. Fil-fatt, il-pajjiżi ġirien tal-Komunità għandhom rwol vitali fil-politika dwar l-enerġija tagħha. Huma jfornu l-parti l-kbira tal-ħtiġiet tal-Komunità għal gass naturali, huma sieħba kruċjali għat-tranżitu ta' enerġija primarja lejn il-Komunità u, b'mod progressiv se jsiru atturi aktar importanti fis-swieq interni tal-gass u l-elettriku.

(8)

Fost il-proġetti li jirrelataw ma' networks ta' l-enerġija trans-Ewropej, huwa neċessarju li jiġu enfasizzati l-proġetti prijoritarji, li huma importanti ħafna għall-funzjonament tas-suq intern ta' l-enerġija jew għas-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija. Minbarra dan, huwa kunsiljabbli li tiġi stabbilita dikjarazzjoni ta' Interess Ewropew għal dawk il-proġetti li jingħataw l-ogħla prijorità, kif ukoll aktar koordinazzjoni, fejn ikun il-każ.

(9)

Għall-iskop tal-ġbir ta' informazzjoni meħtieġa skond din id-Deċiżjoni, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom, safejn ikun possibbli, jużaw informazzjoni, li hija diġa disponibbli, dwar proġetti li jiġu dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew, sabiex jevitaw id-duplikazzjoni ta' l-isforzi. Per eżempju, din l-informazzjoni tista' tkun diġà disponibbli fil-kuntest tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2236/95 tat-18 ta' Settembru 1995 li jistabbilixxi regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità fil-qasam tan-Networks trans-Ewropej (6), fil-kuntest ta' leġiżlazzjoni Komunitarja oħra li tista' tipprovdi kofinanzjament ta' proġetti ta' networks trans-Ewropej u tad-deċiżjonijiet li japprovaw proġetti individwali skond tali leġiżlazzjoni, jew fil-kuntest tad-Direttivi 2003/54/KE u 2003/55/KE.

(10)

Il-proċedura għall-identifikazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni fil-kuntest ta' networks ta' l-enerġija trans-Ewropej għandha tiżgura l-applikazzjoni bla ostakli tar-Regolament (KE) Nru 2236/95. Dik il-proċedura għandha tiddistingwi bejn żewġ livelli: l-ewwel livell li jistabbilixxi numru ristrett ta' kriterji għall-identifikazzjoni ta' tali proġetti, u t-tieni livell li jiddeskrivi l-proġetti fid-dettal, imsejħa “speċifikazzjonijiet”.

(11)

Għandha tingħata prijorità xierqa lill-finanzjament taħt ir-Regolament (KE) Nru 2236/95 fir-rigward ta' proġetti dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew. L-Istati Membri, meta jippreżentaw proġetti taħt strumenti finanzjarji Komunitarji oħra, għandhom jagħtu attenzjoni partikulari lill-proġetti dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew.

(12)

Għall-biċċa l-kbira mill-proġetti dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew, dak li huwa meqjus bħala dewmien sinifikattiv attwali jew prospettiv jista' jkun dewmien mistenni li jestendi minn sena sa sentejn.

(13)

Ladarba l-ispeċifikazzjonijiet tal-proġetti jistgħu jinbidlu, jistgħu jingħataw biss b'mod indikattiv. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li taġġornahom. Billi l-proġetti jista' jkollhom implikazzjonijiet politiċi, ambjentali u ekonomiċi konsiderevoli, huwa importanti li jinstab bilanċ xieraq bejn sorveljanza leġislattiva u flessibbiltà fl-identifikazzjoni ta' proġetti li jistħoqqilhom sostenn Komunitarju potenzjali.

(14)

Fejn proġetti li jiġu dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew, taqsimiet ta' tali proġetti, jew gruppi ta' tali proġetti jiltaqgħu ma' diffikultajiet ta' implementazzjoni, koordinatur Ewropew jista' jagħmilha ta' medjatur billi jinkoraġġixxi l-koperazzjoni bejn il-partijiet kollha konċernati, u billi jiżgura li jsir monitoraġġ xieraq sabiex il-Komunità tinżamm informata dwar il-progress. Is-servizzi ta' koordinatur Ewropew għandhom isiru disponibbli wkoll għal proġetti oħra, fuq talba mill-Istati Membri konċernati.

(15)

Jeħtieġ li l-Istati Membri jkunu mistiedna li jikkordinaw l-implementazzjoni ta' ċerti proġetti, b'mod partikolari l-proġetti trans-konfinali jew taqsimiet ta' proġetti trans-konfinali.

(16)

Għandu jinħoloq kuntest aktar favorevoli għall-iżvilupp u l-bini ta' networks trans-Ewropej ta' l-enerġija, prinċipalment billi jkun provdut stimulu għal koperazzjoni teknika bejn l-entitajiet responsabbli għan-networks, permezz tal-faċilitazzjoni ta' l-implementazzjoni ta' proċeduri ta' awtorizzazzjoni applikati għal proġetti ta' networks fl-Istati Membri sabiex jitnaqqas id-dewmien u permezz ta' użu xieraq ta' dawk il-fondi, strumenti u programmi finanzjarji tal-Komunità disponibbli għal proġetti ta' networks. Jeħtieġ li l-Komunità tappoġġa l-miżuri meħuda mill-Istati Membri sabiex jintlaħaq dak il-għan.

(17)

Minħabba li l-baġit allokat għan-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija huwa maħsub prinċipalment sabiex jiffinanza studji ta' fattibbiltà, ikunu l-Fondi Strutturali, programmi u strumenti finanzjarji tal-Komunità li jippermettu, jekk ikun meħtieġ, li jkunu provduti fondi għal tali networks ta' interkonnessjoni, b'mod partikolari għan-networks interreġjonali.

(18)

L-identifikazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni, l-ispeċifikazzjonijiet tagħhom u proġetti prijoritarji, b'mod partikulari dawk ta' interess Ewropew, m'għandhiex tippreġudika r-riżultati ta' l-istima ta' l-impatt fuq l-ambjent tal-proġetti, tal-pjanijiet jew programmi.

(19)

Il-miżuri meħtieġa għall-implementazzjoni ta' din id-Deċiżjoni għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implementazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (7).

(20)

Il-Kummissjoni għandha perjodikament tħejji rapporti dwar l-implementazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

(21)

L-informazzjoni li tiġi skambjata jew mogħtija lill-Kummissjoni skond id-dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni aktarx tinżamm, fil-parti l-kbira tagħha, minn kumpanniji. Għalhekk, jista' jkun il-każ li l-Istati Membri jkollhom jikkoperaw ma' dawn il-kumpanniji sabiex tinkiseb dik l-informazzjoni.

(22)

Ladarba din id-Deċiżjoni tkopri l-istess suġġett u l-istess ambitu bħad-Deċiżjoni tal-Kunsill 96/391/KE tat-28 ta' Marzu 1996 li tippreskrivi serje ta' miżuri għall-ħolqien ta' kuntest aktar favorevoli għall-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej fis-settur ta' l-enerġija (8), u d-Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE, dawk iż-żewġ Deċiżjonijiet għandhom jiġu mħassra,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Deċiżjoni tiddefinixxi n-natura u l-ambitu ta' l-azzjoni Komunitarja sabiex tistabbilixxi linji gwida għal networks trans-Ewropej ta' l-enerġija. Hija tistabbilixxi serje ta' linji gwida li jkopru l-għanijiet, il-prijoritajiet u l-linji ġenerali ta' azzjoni mill-Komunità fir-rigward ta' networks trans-Ewropej ta' l-enerġija. Dawn il-linji gwida jidentifikaw proġetti ta' interess komuni u proġetti prijoritarji, inklużi dawk ta' interess Ewropew, fost networks trans-Ewropej ta' l-elettriku u tal-gass.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika:

(1)

fir-rigward ta' networks ta' l-elettriku, għal:

(a)

linji kollha ta' vultaġġ għoli, minbarra dawk ta' n-networks ta' distribuzzjoni, u għall-konnessjonijiet ta' taħt il-baħar, bil-kundizzjoni li din l-infrastruttura tkun użata għal trażmissjoni jew konnessjoni inter-reġjonali jew internazzjonali;

(b)

kull tagħmir jew installazzjoni meħtieġa sabiex is-sistema konċernata tkun tista' topera b'mod tajjeb, inklużi s-sistemi ta' protezzjoni, monitoraġġ u kontroll;

(2)

fir-rigward ta' networks tal-gass (trasport ta' gass naturali jew ta' gassijiet olefin), għal:

(a)

pipelines bi pressjoni għolja ta' gass, minbarra dawk tan-networks ta' distribuzzjoni, li jagħmluha possibbli li reġjuni tal-Komunità jkunu fornuti minn sorsi interni jew esterni;

(b)

impjanti ta' ħażna taħt l-art konnessi mal-pipelines bi pressjoni għolja ta' gass imsemmija hawn fuq;

(ċ)

impjanti ta' riċeviment, ta' ħażna u ta' rigassifikazzjoni għall-gass naturali fi stat likwidu (LNG) u wkoll għat-trasportaturi ta' l-LNG skond l-ammonti li jkollhom jiġu fornuti;

(d)

kull tagħmir jew installazzjoni meħtieġa sabiex is-sistema in kwistjoni topera b'mod tajjeb, inklużi s-sistemi ta' protezzjoni, monitoraġġ u kontroll.

Artikolu 3

Għanijiet

Il-Komunità għandha tippromwovi l-interkonnessjoni, l-interoperabbiltà u l-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej ta' l-enerġija kif ukoll l-aċċess għal tali networks skond il-liġi Komunitarja fis-seħħ, bil-għan li:

(a)

tinkoraġġixxi l-funzjonament effettiv u l-iżvilupp tas-suq intern b'mod ġenerali u tas-suq intern ta' l-enerġija b'mod partikolari, filwaqt li tinkoraġġixxi l-produzzjoni, it-trasportazzjoni, id-distrubuzzjoni u l-użu tar-riżorsi ta' l-enerġija b'mod razzjonali u l-iżvilupp u l-konnessjoni ta' riżorsi ta' enerġija rinnovabbli, sabiex titnaqqas l-ispiża ta' l-enerġija għall-konsumatur u jsir kontribut għad-diversifikazzjoni tas-sorsi ta' l-enerġija;

(b)

tiffaċilita l-iżvilupp u tnaqqas l-iżolament ta' reġjuni żvantaġġati u ta' reġjuni ta' gżejjer tal-Komunità, u b'hekk issaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali;

(ċ)

issaħħaħ is-sigurtà tal-provvisti ta' enerġija, per eżempju billi ssaħħaħ ir-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi fis-settur ta' l-enerġija fl-interess reċiproku tal-partijiet kollha konċernati, b'mod partikulari fil-qafas tat-Trattat tal-Karta dwar l-Enerġija u ta' ftehim ta' koperazzjoni konklużi mill-Komunità;

(d)

tikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli u għall-protezzjoni ta' l-ambjent, inter alia billi tinvolvi s-sorsi rinnovabbli ta' l-enerġija u billi tnaqqas r-riskji ambjentali marbuta mat-trasportazzjoni u t-trażmissjoni ta' enerġija.

Artikolu 4

Prijoritajiet għall-azzjoni

Il-prijoritajiet għal azzjoni mill-Komunità fil-qasam tan-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija għandhom ikunu kompatibbli ma' l-iżvilupp sostenibbli u għandhom ikunu kif ġej:

1)

kemm għan-network ta' l-elettriku kif ukoll għan-network tal-gass:

(a)

tadatta u tiżviluppa n-networks ta' l-enerġija bħala appoġġ għall-funzjonament tas-suq intern ta' l-enerġija u, b'mod partikolari, fis-soluzzjoni ta' problemi ta' imblukkar, b'mod speċjali dak trans-konfinali, ta' konġestjoni u ta' nuqqas ta' konnessjonijiet, u fil-kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet li jirriżultaw mill-funzjonament tas-suq intern għall-elettriku u għall-gass naturali u mit-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea;

(b)

tistabbilixxi networks ta' l-enerġija f'reġjuni ta' gżejjer, iżolati, periferiċi u ultraperiferiċi, filwaqt li tħeġġeġ id-diversifikazzjoni tas-sorsi ta' enerġija u l-użu ta' sorsi rinnovabbli ta' l-enerġija, flimkien mal-konnessjoni ta' dawk in-networks, fejn meħtieġ;

(2)

għan-networks ta' l-elettriku:

(a)

tadatta u tiżviluppa networks sabiex jiffaċilitaw l-integrazzjoni u l-konnessjoni tal-produzzjoni ta' l-enerġija rinnovabbli;

(b)

tiżgura l-interoperabbiltà ta' networks ta' l-elettriku fi ħdan il-Komunità, u flimkien ma' dawk tal-pajjiżi aderenti u tal-pajjiżi kandidati, u f'pajjiżi oħra fl-Ewropa u fil-baċiri tal-baħar Mediterranju u tal-Baħar l-Iswed;

(3)

għan-networks tal-gass:

(a)

tiżviluppa networks ta' gass naturali sabiex ilaħħqu mal-ħtiġijiet ta' konsum ta' gass naturali fil-Komunità u sabiex jikkontrollaw is-sistemi tal-provvista tal-gass naturali tagħha;

(b)

tiżgura l-interoperabbiltà ta' networks ta' gass naturali fi ħdan il-Komunità u ma' dawk tal-pajjiżi aderenti u tal-pajjiżi kandidati u pajjiżi oħra fl-Ewropa, fil-baċiri tal-Baħar Mediterran, tal-Baħar l-Iswed u tal-Baħar Kaspju, kif ukoll fir-reġjuni tal-Lvant Nofsani u tal-Golf, u d-diversifikazzjoni ta' sorsi ta' gass naturali u tar-rotot tal-provvista.

Artikolu 5

Linji ta' azzjoni

Il-linji ġenerali ta' azzjoni mill-Komunità fir-rigward tan-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija għandhom ikunu:

(a)

l-identifikazzjoni ta' proġetti b'interess komuni u ta' proġetti prijoritarji, inklużi dawk ta' interess Ewropew;

(b)

il-ħolqien ta' kuntest aktar favorevoli għall-iżvilupp ta' dawk in-networks.

Artikolu 6

Proġetti ta' interess komuni

1.   Il-kriterji ġeneriċi li għandhom ikunu applikati meta tittieħed deċiżjoni dwar l-identifikazzjoni, il-modifika, jew l-ispeċifikazzjonijiet jew applikazzjonijiet għall-aġġornament ta' proġetti ta' interess komuni għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

il-proġett ikun jinsab fl-ambitu ta' l-Artikolu 2;

(b)

il-proġett ikun jissodisfa l-għanijiet u l-prijoritajiet għall-azzjoni stipulati fl-Artikoli 3 u 4 rispettivament;

(ċ)

il-proġett ikun juri potenzjal ta' vijabbiltà ekonomika.

L-istima tal-vijabbiltà ekonomika ser tkun ibbażata fuq analiżi spejjeż-benefiċċji li tqis l-ispejjeż u l-benefiċċji kollha, inklużi dawk li jirriżultaw fuq perjodu ta' żmien medju u/jew twil, b'konnessjoni ma' aspetti ambjentali, mas-sigurtà tal-provvista u mal-kontribut li jsir għal koeżjoni ekonomika u soċjali. Il-proġetti ta' interess komuni marbuta mat-territorju ta' Stat Membru għandhom jeħtieġu l-approvazzjoni ta' l-Istat Membru konċernat.

2.   Fl-Anness II hemm disposti kriterji addizzjonali għall-identifikazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni. Kwalunkwe bidla fil-kriterji addizzjonali għall-identifikazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni stipulati fl-Anness II għandha tkun deċiża skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat.

3.   Dawk il-proġetti elenkati fl-Anness III li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 1 u dawk stipulati fl-Anness II biss għandhom ikunu eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja mill-Komunità taħt ir-Regolament (KE) Nru 2236/95.

4.   L-ispeċifikazzjonijiet indikattivi tal-proġett, inkluża d-deskrizzjoni dettaljata tal-proġetti u, fejn xieraq, id-deskrizzjoni ġeografika tagħhom, huma stipulati fl-Anness III. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet għandhom ikunu aġġornati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2). L-aġġornamenti għandhom ikunu ta' natura teknika u għandhom ikunu limitati fil-każ ta' tibdiliet tekniċi ta' proġetti, jew fil-każ ta' modifika ta' parti mir-rotta speċifikata, jew fil-każ ta' adattament limitat tal-lok tal-proġett.

5.   L-Istati Membri għandhom jieħdu kwalunkwe miżura li jikkunsidraw li tkun meħtieġa sabiex jiffaċilitaw u jħaffu t-tlestija ta' proġetti ta' interess komuni u sabiex inaqqsu d-dewmien, filwaqt li jikkonformaw mal-liġi Komunitarja u ma' konvenzjonijiet internazzjonali dwar l-ambjent speċjalment fir-rigward ta' proġetti dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew. B'mod partikolari, il-proċeduri neċessarji għall-awtorizzazzjoni għandhom jitlestew malajr.

6.   Fejn partijiet mill-proġetti ta' interess komuni jinsabu fi ħdan it-territorju ta' pajjiżi terzi, il-Kummissjoni tista', wara li tkun intlaħqet ftehima ma' l-Istati Membri konċernati, tressaq proposti, fejn xieraq fil-qafas tal-ġestjoni tal-ftehim bejn il-Komunità u dawk il-pajjiżi terzi u skond it-Trattat tal-Karta dwar l-Enerġija u ta' ftehim multilaterali oħra ma' pajjiżi terzi li jkunu partijiet għat-Trattat, għall-proġetti li għandhom ukoll ikunu rikonoxxuti bħala proġetti ta' interess reċiproku mill-pajjiżi terzi konċernati, sabiex tkun faċilitata l-implementazzjoni tagħhom.

Artikolu 7

Proġetti prijoritarji

1.   Il-proġetti ta' interess komuni msemmija fl-Artikolu 6(3) u koperti mill-assi għall-proġetti prijoritarji esposti fl-Anness I għandhom ikollhom prijorità għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja mill-Komunità taħt ir-Regolament (KE) Nru 2236/95. L-emendi fl-Anness I għandhom jiġu deċiżi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat.

2.   Fir-rigward ta' proġetti ta' investiment trans-konfinali, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jiżguraw li, fil-kuntest tal-proċeduri nazzjonali ta' awtorizzazzjoni, il-fatt li proġetti bħal dawn iżidu l-kapaċità għall-interkonnessjoni ta' żewġ Stati Membri jew aktar u konsegwentement isaħħu s-sigurtà tal-provvista fl-Ewropa kollha jitqies bħala kriterju fl-istima ta' l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

3.   L-Istati Membri konċernati u l-Kummissjoni għandhom jagħmlu ħilithom, kull wieħed fl-isfera ta' kompetenza tiegħu, flimkien mal-kumpanniji responsabbli, sabiex ikomplu t-twettiq ta' proġetti prijoritarji, b'mod speċjali proġetti trans-konfinali.

4.   Il-proġetti prijoritarji għandhom ikunu kompatibbli ma' l-iżvilupp sostenibbli u għandhom jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:

(a)

għandhom ikollhom impatt sinifikattiv fuq il-funzjonament kompettittiv tas-suq intern; u/jew

(b)

għandhom isaħħu s-sigurtà tal-provvista fil-Komunità; u/jew

(ċ)

għandhom jirriżultaw f'żieda fl-użu ta' enerġiji rinnovabbli.

Artikolu 8

Proġetti ta' Interess Ewropew

1.   Numru ta' proġetti fuq l-assi għall-proġetti prijoritarji msemmija fl-Artikolu 7 li jkollhom dimensjoni trans-konfinali jew li jkollhom impatt sinifikattiv fuq il-kapaċità ta' trażmissjoni trans-konfinali jiġu dikjarati bħala proġetti ta' Interess Ewropew. Dawk il-proġetti huma stabbiliti fl-Anness I.

2.   Meta l-proġetti jkunu magħżula fl-ambitu tal-baġit għal networks trans-Ewropej, skond l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 2236/95, għandha tingħata prijorità xierqa lil proġetti dikjarati bħala proġetti ta' Interess Ewropew.

3.   Meta proġetti jkunu magħżula taħt fondi Komunitarji ta' kofinanzjament, għandha tingħata attenzjoni partikulari lil proġetti dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew.

4.   Fil-każ ta' dewmien sinifikattiv attwali jew prospettiv fil-progress ta' proġett dikjarat bħala proġett ta' interess Ewropew, il-Kummissjoni tista' titlob lill-Istati Membri konċernati sabiex, fi żmien tliet xhur, jagħtu r-raġunijiet għal dan id-dewmien.

Għal proġetti li jiġu dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew li għalihom ikun ġie maħtur koordinatur Ewropew, il-koordinatur Ewropew għandu jinkludi r-raġunijiet għad-dewmien fir-rapport tiegħu.

5.   Ħames snin wara t-tlestija ta' proġett dikjarat bħala proġett ta' interess Ewropew jew ta' waħda mit-taqsimiet tiegħu, il-Kummissjoni, megħjuna mill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 14(1), għandha tagħmel valutazzjoni ta' dak il-proġett li tinkludi l-impatt soċjo-ekonomiku tiegħu, l-impatt fuq l-ambjent, l-impatt fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri u l-impatt fuq il-koeżjoni territorjali u l-iżvilupp sostenibbli. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 14(1) bir-riżultat ta' dik il-valutazzjoni.

6.   Għal kull proġett dikjarat bħala proġett ta' interess Ewropew, u b'mod partikulari għat-taqsimiet trans-konfinali tiegħu, l-Istati Membri konċernati għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex jiġi żgurat li:

jsir skambju regolari ta' l-inforamzzjoni relevanti; u

jiġu organizzati laqgħat konġunti ta' koordinazzjoni skond kif ikun xieraq.

Il-laqgħat konġunti ta' koordinazzjoni għandhom jiġu organizzati kif meħtieġ fl-isfond tal-ħtiġijiet partikulari tal-proġett, bħall-fażi ta' l-iżvilupp tal-proġett, u d-diffikultajiet antiċipati jew riskontrati. Il-laqgħat konġunti ta' koordinazzjoni għandhom jindirizzaw b'mod partikulari l-proċeduri ta' valutazzjoni u ta' konsultazzjoni pubblika. L-Istati Membri konċernati għandhom jiżguraw li l-Kummissjoni tkun infurmata dwar il-laqgħat konġunti ta' koordinazzjoni u dwar l-iskambju ta' informazzjoni.

Artikolu 9

L-implementazzjoni ta' proġetti ta' interess Ewropew

1.   Il-proġetti ta' interess Ewropew għandhom jiġu implementati malajr.

Mhux aktar tard mit-12 ta' April 2007, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, billi jużaw bħala bażi abbozz ta' skeda ta' żmien provduta għal dak il-għan mill-Kummissjoni, skeda ta' żmien aġġornata u indikattiva għat-tlestija ta' dawk il-proġetti inklużi, sa fejn ikunu disponibbli, dettalji dwar:

(a)

kif il-proġett ikun previst li jgħaddi mill-proċess ta' approvazzjoni ta' l-ippjanar;

(b)

l-iskeda ta' żmien tal-fażi tal-fattibbiltà u ta' tfassil;

(ċ)

il-bini tal-proġett; u

(d)

id-dħul fis-servizz tal-proġett.

2.   Il-Kummissjoni, b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 14(1), għandha tippreżenta rapport kull sentejn dwar il-progress tal-proġetti msemmija fil-paragrafu 1.

Għal proġetti li jiġu dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew li għalihom ikun ġie maħtur koordinatur Ewropew, ir-rapporti annwali preżentati mill-koordinatur Ewropew għandhom jissostitwixxu dawn il-rapporti bijennali.

Artikolu 10

Koordinatur Ewropew

1.   Meta proġett dikjarat bħala proġett ta' interess Ewropew jiltaqa' ma' dewmien sinifikattiv jew diffikultajiet ta' implementazzjoni, anke f'sitwazzjonijiet li jinvolvu pajjiżi terzi, il-Kummissjoni tista', bi qbil ma' l-Istati Membri konċernati u wara li tkun ikkonsultat lill-Parlament Ewropew, taħtar koordinatur Ewropew. Fejn ikun neċessarju, l-Istati Membri jistgħu ukoll jitolbu li l-Kummissjoni taħtar koordinatur Ewropew għal proġetti oħra fir-rigward tan-networks trans-Ewropej ta' l-Enerġija.

2.   Il-koordinatur Ewropew għandu jintgħażel, b'mod partikolari, fuq il-bażi ta' l-esperjenza tiegħu ta' l-istituzzjonijiet Ewropej u tal-konoxxenza tiegħu ta' kwistjonijiet relatati mal-politika ta' l-enerġija u mal-finanzjament u l-valutazzjoni soċjo-ekonomika u ambjentali ta' proġetti maġġuri.

3.   Id-deċiżjoni tal-ħatra ta' koordinatur Ewropew għandha tispeċifika l-mod kif il-koordinatur għandu jwettaq il-kompiti tiegħu.

4.   Il-koordinatur Ewropew għandu:

(a)

jippromwovi d-dimensjoni Ewropea tal-proġett, kif ukoll id-djalogu trans-konfinali bejn il-promoturi tal-proġett u l-persuni konċernati;

(b)

jagħti kontribut għall-koordinazzjoni tal-proċeduri nazzjonali sabiex jiġu konsultati l-persuni konċernati; u

(ċ)

jippreżenta rapport kull sena lill-Kummissjoni dwar il-progress tal-proġett jew proġetti li għalihom ikun ġie maħtur bħala koordinatur Ewropew, u dwar kwalunkwe diffikultajiet u ostakli li aktarx iwasslu għal dewmien sinifikattiv. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi dan ir-rapport lill-Istati Membri konċernati.

5.   L-Istati Membri konċernati għandhom jikkoperaw mal-koordinatur Ewropew fl-eżekuzzjoni tiegħu tal-kompiti msemmija fil-paragrafu 4.

6.   Il-Kummissjoni tista' titlob l-opinjoni tal-koordinatur Ewropew meta teżamina l-applikazzjonijiet għall-finanzjament Komunitarju għal proġetti jew gruppi ta' proġetti li għalihom kien maħtur.

7.   Biex jiġi evitat piż amministrattiv bla bżonn, il-livell ta' koordinazzjoni għandu jkun proporzjonat ma' l-ispejjeż tal-proġett.

Artikolu 11

Kuntest aktar favorevoli

1.   Sabiex tikkontribwixxi lejn il-ħolqien ta' kuntest aktar favorevoli għall-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej ta' l-enerġija u ta' l-interoperabbiltà tagħhom, il-Komunità għandha tqis l-isforzi ta' l-Istati Membri magħmulin skond dak il-għan, għandha tagħti l-akbar importanza lil, u tippromwovi kif meħtieġ, il-miżuri li ġejjin:

(a)

koperazzjoni teknika bejn l-entitajiet responsabbli min-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija, b'mod partikolari għall-funzjonament tajjeb tal-konnessjonijiet imsemmija fil-punti 1, 2 u 7 ta' l-Anness II;

(b)

faċilitazzjoni ta' l-implementazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għal proġetti relatati ma' networks trans-Ewropej ta' l-enerġija sabiex jitnaqqas id-dewmien, speċjalment fir-rigward ta' proġetti dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew;

(ċ)

l-għoti ta' assistenza lil proġetti ta' interess komuni mill-Fondi tal-Komunità, mill-istrumenti u mill-programmi finanzjarji applikabbli għal dawk in-networks.

2.   Il-Kummissjoni għandha, f'kollaborazzjoni mill-qrib ma' l-Istati Membri konċernati, tieħu l-inizjattivi kollha sabiex tippromwovi l-koordinament ta' l-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1.

3.   Il-miżuri meħtieġa għall-implementazzjoni ta' l-attivitajiet imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 għandhom jiġu deċiżi mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2).

Artikolu 12

Effetti fuq il-kompetizzjoni

Meta jkunu meqjusa proġetti, għandhom jitqiesu l-effetti tagħhom fuq il-kompetizzjoni u fuq is-sigurtà tal-provvista. Il-finanzjament privat jew il-finanzjament mill-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu s-sorsi ewlenija ta' finanzjament u għandhom ikunu imħeġġa. Għandha tkun evitata kwalunkwe distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi fis-suq, konformement mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat.

Artikolu 13

Restrizzjonijiet

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mingħajr preġudizzju għall-impenji finanzjarji assunti minn Stat Membru jew mill-Komunità.

2.   Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mingħajr preġudizzju għar-riżultati ta' l-istima ta' l-impatt ambjentali tal-proġetti, tal-pjanijiet jew tal-programmi li jiddefinixxu l-qafas futur ta' awtorizzazzjonijiet għal tali proġetti. Ir-riżultati ta' l-istimi ta' l-impatt ambjentali, fejn tali stima tintalab skond il-leġislazzjoni Komunitarja relevanti, għandhom ikunu meqjusa qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar it-twettiq tal-proġetti skond il-leġislazzjoni Komunitarja relevanti.

Artikolu 14

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu ta' żmien stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3.   Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 15

Rapport

Kull sentejn il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar l-implementazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, li għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

F'dak ir-rapport, għandha tingħata attenzjoni lill-implementazzjoni u lill-progress magħmula fit-twettiq ta' proġetti prijoritarji li jikkonċernaw il-konnessjonijiet trans-konfinali kif imsemmi fil-punti 2, 4 u 7 ta' l-Anness II, kif ukoll l-arranġamenti dettaljati għall-finanzjament tagħhom, b'mod speċjali lill-kontribuzzjoni mill-fondi Komunitarji.

Artikolu 16

Tħassir

Id-Deċiżjoni Nru 96/391/KE u d-Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE huma b'dan imħassra.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dik tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 18

Indirizzati

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, is-6 ta' Settembru 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

P. LEHTOMÄKI


(1)  ĠU C 241, 28.9.2004, p. 17.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2005 (ĠU C 124 E, 25.5.2006, p. 68). Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta' l-1 ta' Diċembru 2005 (ĠU C 80 E, 4.4.2006, p. 1). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' April 2006 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), u d-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta' Lulju 2006.

(3)  ĠU L 176, 15.7.2003, p. 11.

(4)  ĠU L 176, 15.7.2003, p. 37. Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 2004/85/KE (ĠU L 236, 7.7.2004, p. 10).

(5)  ĠU L 176, 15.7.2003, p. 57.

(6)  ĠU L 228, 23.9.1995, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1159/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 22.7.2005, p. 16).

(7)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(8)  ĠU L 161, 29.6.1996, p. 154.


ANNESS I

NETWORKS TRANS-EWROPEJ TA' L-ENERĠIJA

Assi għall-proġetti prijoritarji, inklużi s-siti ta' proġetti ta' interess Ewropew, kif definiti fl-Artikoli 7 u 8

Il-proġetti prijoritarji, inklużi proġetti ta' interess Ewropew, li għandhom jitwettqu fuq kull assi għall-proġetti prijoritarji, huma elenkati hawn taħt.

NETWORKS TA' L-ELETTRIKU

EL.1.

Franza — il-Belġju — l-Olanda — il-Ġermanja:

 

tisħiħ fin-network ta' l-elettriku sabiex tiġi riżolta konġestjoni fiċ-ċirkolazzjoni ta' l-elettriku mill-pajjiżi tal-Benelux.

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Linja Avelin (FR) — Avelgem (BE)

 

Linja Moulaine (FR) — Aubange (BE)

EL.2.

Fruntieri ta' l-Italja ma' Franza, l-Awstrija, is-Slovenja u l-Iżvizzera:

 

tiżjid tal-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Linja Lienz (AT) — Cordignano (IT)

 

Interkonnessjoni ġdida bejn l-Italja u s-Slovenja

 

Linja Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

 

Linja S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

 

Linja Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

 

Linja St. Peter (AT) — Tauern (AT)

 

Linja Südburgenland (AT) — Kainachtal (AT)

 

Interkonnessjoni bejn l-Awstrija u l-Italja (Thaur-Brixen) li tgħaddi mill-mina tal-ferrovija ta' Brenner

EL.3.

Franza — Spanja — il-Portugall:

 

tiżjid fil-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku bejn dawn il-pajjiżi u għall-peniżola Iberika u żvilupp ta' networks f'reġjuni ta' gżejjer.

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Linja Sentmenat (ES) — Bescanό (ES) — Baixas (FR)

 

Linja Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) u l-impjanti ta' “Douro Internacional”

EL.4.

Il-Greċja — il-pajjiżi tal-Balkani — is-Sistema UCTE:

 

żvilupp ta' infrastruttura ta' l-elettriku sabiex tgħaqqad il-Greċja mas-sistema UCTE u sabiex tippermetti l-iżvilupp tas-suq fl-elettriku fl-Ewropa tan-Nofsinhar-Lvant

Inkluż il-proġett ta' interess Ewropew li ġej:

 

Linja Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

EL.5.

Ir-Renju Unit — l-Ewropa Kontinentali u l-Ewropa tat-Tramuntana:

 

stabbiliment/tiżjid fil-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku u l-integrazzjoni possibli ta' enerġija ġenerata mir-riħ f'impjanti fuq il-baħar.

Inkluż il-proġett ta' interess Ewropew li ġej:

 

Kejbil taħt il-baħar sabiex jgħaqqad l-Ingilterra (UK) u l-Olanda

EL.6.

L-Irlanda — ir-Renju Unit:

 

tiżjid fil-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku u l-integrazzjoni possibli ta' enerġija ġenerata mir-riħ f'impjanti fuq il-baħar.

Inkluż il-proġett ta' interess Ewropew li ġej:

 

Kejbil taħt il-baħar sabiex jgħaqqad l-Irlanda u Wales (UK)

EL.7.

Id-Danimarka — il-Ġermanja — Ċirkwit tal-Baltiku (inklużi n-Norveġja — l-Iżvezja — il-Finlandja — id-Danimarka — il-Ġermanja — il-Polonja — l-Istati Baltiċi — ir-Russja):

 

tiżjid fil-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku u l-integrazzjoni possibli ta' enerġija ġenerata mir-riħ f'impjanti fuq il-baħar.

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Linja Kasso (DK) — Hamburg/Dollern (DE)

 

Linja Hamburg/Krümmel (DE) — Schwerin (DE)

 

Linja Kasso (DK) — Revsing (DK) — Tjele (DK)

 

Linja Vester Hassing (DK) — Trige (DK)

 

Kejbil taħt l-ilma Skagerrak 4: bejn id-Danimarka u n-Norveġja

 

Konnessjoni bejn il-Polonja u l-Litwanja, inkluż it-tisħiħ neċessarju tan-network ta' l-elettriku Pollakk u tal-profil Pollakk-Ġermaniż sabiex tiġi aġevolata l-parteċipazzjoni fis-suq intern ta' l-enerġija

 

Kejbil taħt il-baħar bejn il-Finlandja u l-Estonja (Estlink)

 

Kejbil Fennoscan taħt il-baħar bejn il-Finlandja u l-Isvezja

 

Halle/Saale (DE) — Schweinfurt (DE)

EL.8.

Il-Ġermanja — il-Polonja — ir-Repubblika Ċeka — is-Slovakkja — l-Awstrija — l-Ungerija — is-Slovenja:

 

tiżjid fil-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Linja Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

 

Linja Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

 

Interkonnessjoni ġdida bejn il-Ġermanja u l-Polonja

 

Linja Veľké Kapušany (SK) — Lemešany (SK) — Moldava (SK) — Sajóivánka (HU),

 

Linja Gabčíkovo (SK) — Veľký Ďur (SK)

 

Linja Stupava (SK) — l-parti fin-nofsinhar-lvant ta' Vienna (AT)

EL.9.

Stati Membri tal-Mediterran — Ċirku ta' l-Elettriku tal-Mediterran

 

tiżjid fil-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku bejn l-Istati Membri tal-Mediterran u l-Marokk — l-Alġerija — it-Tuneżija — il-Libja — l-Eġittu — il-pajjiżi tal-Lvant Qarib — it-Turkija.

Inkluż il-proġett ta' interess Ewropew li ġej:

 

Konnessjoni ta' l-elettriku sabiex tgħaqqad it-Tuneżija u l-Italja

NETWORKS TAL-GASS

NG.1.

ir-Renju Unit — l-Ewropa Kontinentali tat-Tramuntana, inklużi l-Olanda, il-Belġju, id-Danimarka, l-Isvezja u l-Ġermanja — il-Polonja — il-Litwanja — il-Latvja — l-Estonja — il-Finlandja — ir-Russja:

 

Pipelines ta' gass sabiex jgħaqqdu uħud mis-sorsi prinċipali tal-fornitura ta' gass fl-Ewropa, sabiex itejbu l-interoperabbiltà tan-networks, u tiżjid tas-sigurtà tal-provvista, inklużi l-pipelines ta' gass naturali permezz tar-rotta minn fuq il-baħar mir-Russja għall-UE u r-rotta fuq l-art mir-Russja għall-Polonja u l-Ġermanja, bini ta' pipeline ġdid, u żidiet fil-kapaċità tan-network ġo u bejn il-Ġermanja, id-Danimarka, u l-Isvezja, u ġewwa u bejn il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja, il-Ġermanja, u l-Awstrija.

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Pipeline tal-gass fit-Tramuntana ta' l-Ewropa

 

Pipeline tal-gass Yamal — Ewropa

 

Pipeline ta' gass naturali li jgħaqqad id-Danimarka, l-Ġermanja u l-Isvezja

 

Tiżjid fil-kapaċità ta' trażmissjoni fuq l-assi bejn il-Ġermanja — il-Belġju — ir-Renju Unit

NG.2.

l-Alġerija — Spanja — l-Italja — Franza — l-Ewropa Kontinentali tat-Tramuntana:

 

bini ta' pipelines ta' gass naturali ġodda mill-Alġerija sa Spanja, Franza u l-Italja, u tiżjid fil-kapaċitajiet tan-network ġo u bejn Spanja, Franza u l-Italja.

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Pipeline tal-gass bejn l-Alġerija — it-Tuneżija — l-Italja

 

Pipeline tal-gass bejn l-Alġerija — l-Italja li jgħaddi minn Sardinja u Korsika, b'fergħa għal Franza

 

Pipeline tal-gass ta' Medgas (Alġerija — Spanja — Franza — Ewropa Kontinentali)

NG.3.

Pajjiżi tal-Baħar Kaspju — Lvant Nofsani — Unjoni Ewropea:

 

networks ta' pipelines ta' gass naturali ġodda lejn l-Unjoni Ewropea minn sorsi ġodda, inklużi l-pipelines ta' gass naturali bejn it-Turkija u l-Greċja, bejn il-Greċja u l-Italja, bejn it-Turkija u l-Awstrija, u bejn il-Greċja, is-Slovenja u l-Awstrija (li tgħaddi mill-Balkani tal-punent).

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Pipeline tal-gass bejn it-Turkija — il-Greċja — l-Italja

 

Pipeline tal-gass Turkija — Awstrija

NG.4.

Terminals ta' gass naturali fil-forma likwida (LNG) fil-Belġju, Franza, Spanja, il-Portugall, l-Italja, il-Greċja, Ċipru u il-Polonja:

 

diversifikazzjoni ta' sorsi ta' provvista u tal-punti tad-dħul, inklużi il-pipelines tat-terminals ta' l-LNG man-network ta' trażmissjoni

NG.5.

Ħażna ta' gass naturali taħt l-art fi Spanja, l-Portugall, Franza, l-Italja, l-Greċja u r-reġjun tal-Baħar Baltiku:

 

tiżjid fil-kapaċità fi Spanja, Franza, l-Italja u r-reġjun tal-Baħar Baltiku u bini ta' l-ewwel impjanti fil-Portugall, il-Greċja u il-Litwanja

NG.6.

Stati Membri tal-Mediterran — Ċirku ta' Gass fil-Mediterran tal-Lvant:

 

Twaqqif u tiżjid fil-kapaċitajiet tal-pipelines ta' gass naturali bejn l-Istati Membri tal-Mediterran u l-Libja — l-Eġittu — il-Ġordan — is-Sirja — it-Turkija.

Inkluż il-proġett ta' interess Ewropew li ġej:

 

Pipeline tal-gass bejn il-Libja — l-Italja


ANNESS II

NETWORKS TRANS-EWROPEJ TA' ENERĠIJA

Kriterji addizzjonali għall-identifikazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni kif imsemmija fl-Artikolu 6(2)

NETWORKS TA' L-ELETTRIKU

1.

Żvilupp ta' networks ta' l-elettriku f'reġjuni ta' gżejjer, iżolati, periferiċi u ultraperiferiċi waqt li tkun promossa d-diversifikazzjoni ta' sorsi ta' enerġija u jissaħħaħ l-użu ta' enerġija rinnovabbli, u konnessjoni tan-networks ta' l-elettriku ta' dawk ir-reġjuni, jekk ikun il-każ:

L-Irlanda — ir-Renju Unit (Wales)

Il-Greċja (Gżejjer)

L-Italja (Sardinja) — Franza (Korsika) — l-Italja (kontinentali)

Konnessjonijiet f'reġjuni ta' gżejjer, inklużi konnessjonjiet mal-kontinent

Konnessjonijiet ma' reġjuni ultraperiferiċi fi Franza, fi Spanja, fil-Portugall

2.

L-iżvilupp ta' konnessjonijiet ta' l-elettriku, bejn l-Istati Membri li jkunu neċessarji għall-funzjonament tas-suq intern u sabiex ikunu żgurati l-fiduċja u l-effiċenza ta' l-operazzjoni tan-networks ta' l-elettriku:

Franza — Belġju — Olanda — Ġermanja

Franza — Ġermanja

Franza — Italja

Franza — Spanja

Portugall — Spanja

Finlandja — Żvezja

Finlandja — Estonja — Latvja — Litwanja

Awstrija — Italja

Italja — Slovenja

Awstrija — Italja — Slovenja — Ungerija

Ġermanja — Polonja

Ġermanja — Polonja — Repubblika Ċeka — Awstrija — Slovakkja — Ungerija

Ungerija — Slovakkja

Ungerija — Awstrija

Polonja — Litwanja

Irlanda — Renju Unit (Irlanda ta' Fuq)

Awstrija — Ġermanja — Slovenja — Ungerija

Olanda — Renju Unit

Ġermanja — Danimarka — Żvezja

Greċja — Italja

Ungerija — Slovenja

Malta — Italja

Finlandja — Estonja

Italja — Slovenja

3.

Żvilupp ta' konnessjonijiet ta' l-elettriku fl-Istati Membri fejn dan ikun meħtieġ sabiex jintużaw bl-aħjar mod il-konnessjonijiet bejn l-Istati Membri, il-funzjonament tas-suq intern jew il-konnessjoni ta' sorsi rinnovabbli ta' enerġija:

L-Istati Membri kollha

4.

Żvilupp ta' konnessjonijiet ta' l-elettriku ma' Stati li mhumiex membri, u b'mod partikolari mal-pajjiżi kandidati, sabiex dan jikkontribwixxi għall-interoperabbiltà, l-affidabbiltà u l-effiċenza operattiva tan-networks ta' l-elettriku jew tal-provvista ta' elettriku fil-Komunità Ewropea:

Il-Ġermanja — in-Norveġja

L-Olanda — in-Norveġja

L-Iżvezja — in-Norveġja

Ir-Renju Unit — in-Norveġja

Iċ-Ċirkwit ta' l-Elettriku tal-Baltiku: Il-Ġermanja — il-Polonja — il-Belarus — ir-Russja — il-Litwanja — il-Latvja — l-Estonja — il-Finlandja — l-Iżvezja — in-Norveġja — id-Danimarka

In-Norveġja — l-Iżvezja — il-Finlandja — ir-Russja

Iċ-Ċirkwit ta' l-Elettriku tal-Mediterran: Franza — Spanja — il-Marokk — l-Alġerija — it-Tuneżija — il-Libja — l-Eġittu — il-Pajjiżi tal-Lvant Qrib — it-Turkija — il-Greċja — l-Italja

Il-Greċja — it-Turkija

L-Italja — l-Iżvizzera

l-Awstrija — l-Iżvizzera

l-Ungerija — ir-Rumanija

l-Ungerija — Is-Serbja

l-Ungerija — Il-Kroazja

l-Italja — it-Tuneżija

Il-Greċja — il-Pajjiżi tal-Balkani

Spanja — il-Marokk

Spanja — l-Andorra — Franza

L-UE — il-Pajjiżi tal-Balkani — il-Belarus — ir-Russja — l-Ukrajna

Iċ-Ċirkwit ta' l-Elettriku tal-Baħar l-Iswed: Ir-Russja — l-Ukrajna — ir-Rumanija — il-Bulgarija — it-Turkija — il-Ġeorġja

Bulgarija — l-Ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja/Greċja — Albanija — Italja jew Bulgarija — Greċja — Italja

5.

Azzjonijiet li jtejbu l-operazzjoni tan-networks ta' l-elettriku interkonnessi fis-suq intern, b'mod partikolari, li jidentifikaw punti ta' konġestjoni u konnessjonijiet neqsin, li jiżviluppaw soluzzjonijiet sabiex tissolva l-konġestjoni u li jadattaw l-metodi ta' previżjoni u ta' l-operazzjoni ta' networks ta' l-elettriku:

Identifikazzjoni ta' punti ta' konġestjoni u konnessjonijiet neqsin, b'mod partikolari trans-konfinali, fin-networks ta' l-elettriku

Żvilupp ta' soluzzjonijiet għall-ġestjoni tal-fluss ta' l-elettriku sabiex jiġu trattati problemi ta' konġestjoni fin-networks ta' l-elettriku

Adattament tal-metodi ta' previżjoni u ta' l-operazzjoni ta' networks ta' l-elettriku kif meħtieġ għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern u l-użu ta' perċentwali għolja ta' sorsi rinnovabbli ta' enerġija.

NETWORKS TAL-GASS

6.

L-introduzzjoni ta' gass naturali f'reġjuni ġodda, prinċipalment gżejjer, reġjuni iżolati, periferiċi u ultraperiferiċi u l-iżvilupp ta' networks tal-gass naturali f'dawn ir-reġjuni:

Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta' Fuq)

L-Irlanda

Spanja

Il-Portugall

Il-Greċja

L-Iżvezja

Id-Danimarka

L-Italja (Sardinja)

Franza (Korsika)

Ċipru

Malta

Reġjuni ultraperiferiċi fi Franza, Spanja u l-Portugall

7.

Żvilupp ta' konnessjonijiet ta' gass naturali sabiex jintlaqgħu l-ħtiġiet tas-suq intern jew sabiex tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista, inkluża l-konnessjoni ta' networks separati għal gass naturali u għal gass olefin:

L-Irlanda — ir-Renju Unit

Franza — Spanja

Franza — l-Iżvizzera

Il-Portugall — Spanja

L-Awstrija — il-Ġermanja

L-Awstrija — l-Ungerija

L-Awstrija — l-Ungerija — is-Slovakkja — il-Polonja

Polonja — Repubblika Ċeka

Is-Slovakkja — Repubblika Ċeka — Ġermanja — Awstrija

L-Awstrija — l-Italja

Il-Greċja — Pajjiżi tal-Balkani

L-Awstrija — l-Ungerija — ir-Rumanija — il-Bulgarija — il-Ġreċja — it-Turkija

Franza — l-Italja

Il-Greċja — l-Italja

L-Awstrija — ir-Repubblika Ċeka

Il-Ġermanja — ir-Repubblika Ċeka — l-Awstrija — l-Italja

L-Awstrija — is-Slovenja — il-Kroazja

L-Ungerija — il-Kroazja

L-Ungerija — ir-Rumanija

L-Ungerija — is-Slovakkja

L-Ungerija — l-Ukrajna

Is-Slovenja — il-Pajjiżi Balkani

Il-Belġju — l-Olanda — il-Ġermanja

Ir-Renju Unit — l-Olanda — il-Ġermanja

Il-Ġermanja — il-Polonja

Id-Danimarka — ir-Renju Unit

Id-Danimarka — il-Ġermanja — l-Iżvizzera

Id-Danimarka — l-Olanda

8.

Żvilupp tal-kapaċitajiet sabiex jiġi riċevut LNG u sabiex jinħażen gass naturali meħtieġ sabiex tintlaqa' t-talba għalihom u sabiex ikunu kontrollati s-sistemi ta' provvista tal-gass, u sabiex ikunu diversifikati s-sorsi u r-rotot ta' provvista:

L-Istati Membri kollha

9.

Żvilupp tal-kapaċità ta' trasport ta' gass naturali (pipelines għall-provvista tal-gass) meħtieġa sabiex tintlaqa' d-domanda u sabiex ikunu diversifikati l-provvisti minn sorsi interni u esterni, kif ukoll ir-rotti tal-provvista:

Network tal-Gass Nordiku: In-Norveġja — id-Danimarka — il-Ġermanja — l-Iżvezja — il-Finlandja — ir-Russja — l-Istati tal-Baltiku — il-Polonja

L-Alġerija — Spanja — Franza

Ir-Russja — l-Ukrajna — l-UE

Ir-Russja — il-Belarus — l-Ukrajna — l-UE

Ir-Russja — il-Belarus — l-UE

Ir-Russja — il-Baħar Baltiku — il-Ġermanja

Ir-Russja — l-Istati Baltiċi — il-Polonja — il-Ġermanja

Il-Ġermanja — ir-Repubblika Ċeka — il-Polonja — il-Ġermanja — l-Istati Membri oħra

Il-Libja — l-Italja

It-Tuneżija — il-Libja — l-Italja

Il-Pajjiżi tal-Baħar Kaspju — l-UE

Ir-Russja — l-Ukrajna — il-Moldova — ir-Rumanija — il-Bulgarija — il-Greċja — is-Slovenja — il-Pajjiżi Balkani oħra

Ir-Russja — l-Ukrajna — is-Slovakkja — l-Ungerija — is-Slovenja — l-Italja

L-Olanda — il-Ġermanja — l-Iżvizzera — l-Italja

Il-Belġju — Franza — l-Iżvizzera — l-Italja

Id-Danimarka — l-Iżvezja — il-Polonja

In-Norveġja — ir-Russja — l-UE

L-Irlanda

L-Alġerija — l-Italja — Franza

L-Algerija — it-Tuneżija — l-Italja

Il-Lvant Nofsani — Iċ-Ċirkwit tal-Gass fil-Mediterran tal-Lvant — l-UE

Stazzjoni ta' taħlit f'Winksele (BE) fuq assi tramuntana–nofsinhar (taħlit ta' gass H ma' nitroġenu)

Tiżjid fil-kapaċità fuq l-assi lvant-punent: Zeebrugge (BE) — Eynatten (BE)

10.

Azzjonijiet li jtejbu l-operazzjoni tan-networks ta' gass naturali interkonnessi fis-suq intern u f'pajjiżi ta' transitu, b'mod partikolari, li jidentifikaw punti ta' konġestjoni u konnessjonijiet neqsin, li jiżviluppaw soluzzjonijiet sabiex tissolva l-konġestjoni u li jadattaw l-metodi tal-previżjoni u ta' l-operazzjoni networks ta' gass naturali b'mod effiċjenti u mingħajr periklu:

Identifikazzjoni tal-punti ta' konġestjoni u ta' konnessjonijiet neqsin, b'mod partikolari trans-konfinali, fin-networks ta' gass naturali.

Żvilupp ta' soluzzjonijiet għall-ġestjoni tal-fluss ta' gas naturali sabiex ikunu trattati problemi ta' konġestjoni fin-networks tal-gass.

Addattament tal-metodi ta' previżjoni u ta' l-operazzjoni tan-networks tal-gass naturali meħtieġa għall-funzjonament tas-suq intern.

Tiżjid fil-prestazzjoni u fis-sigurtà ġenerali tan-networks ta' gass naturali f'pajjiżi ta' transitu.

11.

Żvilupp u integrazzjoni tal-kapaċità ta' trasport tal-gassijiet olefini sabiex tintlaqa' d-domanda fis-suq intern:

L-Istati Membri kollha.


ANNESS III

NETWORKS TRANS-EWROPEJ TA' L-ENERĠIJA

Proġetti ta' interess komuni u l-ispeċifikazzjonijiet tagħhom, attwalment identifikati skond il-kriterji stabbiliti fl-Anness II

NETWORKS TA' L-ELETTRIKU

1.   Żvilupp ta' networks ta' l-elettriku f'reġjuni iżolati

1.1.

Cable taħt l-ilma bejn l-Irlanda uWales (UK)

1.2.

Konnessjoni tas-Cyclades tan-Nofsinhar (EL)(mas-Sistema Interkonnessa)

1.3.

Konnessjoni ta' 30kV permezz ta' cable taħt l-ilma bejn il-gżejjer ta' Faial, Pico u S. Jorge (Azores, PT)

1.4.

Konnessjoni u tisħiħ tan-network f'Terceira, Faial u S Miguel (Ażores, PT)

1.5.

Konnessjoni u tisħiħ tan-network f'Madeira (PT)

1.6.

Cable taħt il-baħar bejn Sardenja (IT) u l-peninsula ta' l-Italja

1.7.

Cable taħt il-baħar bejn Korsika (FR) u l-Italja

1.8.

Konnessjoni bejn il-peninsula ta' l-Italja u Sqallija (IT): irduppjar tal-konnessjoni bejn Sorgente (IT) u Rizziconi (IT)

1.9.

Konnessjonijiet ġodda bejn il-Gżejjer Baleariċi u l-Kanari (ES)

2.   Żvilupp tal-konnessjonijiet ta' l-elettriku bejn l-Istati Membri

2.1.

Il-linja Moulain (FR) — Aubange (BE)

2.2.

Il-linja Avelin (FR) — Avelgem (il-BE)

2.3.

Interkonnessjoni bejn il-Ġermanja u l-Belġju

2.4.

Il-linja Vigy(FR) — Marlenheim (FR)

2.5.

Il-linja Vigy(FR) — Uchtelfangen (DE)

2.6.

Phase transformer La Praz (FR)

2.7.

Aktar tiżjid fil-kapaċità permezz ta' l-interkonnessjoni eżistenti bejn Franza u l-Italja

2.8.

Interkonnessjoni ġdida bejn Franza u l-Italja

2.9.

Interkonnessjoni ġdida fil-Pirinej bejn Franza u Spanja

2.10.

Konnessjoni fil-Lvant tal-Pirinej bejn Franza u Spanja

2.11.

Konnessjonijiet bejn it-tramuntana tal-Portugall u l-Majjistral ta' Spanja

2.12.

Il-linja Sines (PT) — Alqueva (PT) — Bilbao (ES)

2.13.

Konnessjoni bejn in-nofsinhar tal-Portugal u l-lbiċ ta' Spanja

2.14.

Il-linja Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) u l-impjanti ta' “Douro Internacional”

2.15.

Konnessjonijiet fit-tramuntana tal-Golf ta' Bothnia u l-cable Fennoscan taħt il-baħar bejn il-Finlandja u l-Isvezja

2.16.

Il-linja Lienz (AT) — Cordignano (IT)

2.17.

Interkonnessjoni Somplago (IT) — Würmbach (AT)

2.18.

Interkonnessjoni bejn l-Awstrija u l-Italja (Thaur–Brixen) li tgħaddi mill-mina tal-ferrovija ta' Brenner

2.19.

Konnessjoni bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta' Fuq

2.20.

Il-linja St Peter (AT) — Isar (DE)

2.21.

Cable taħt il-baħar bejn ix-Xlokk ta' l-Ingilterra u l-Olanda ċentrali

2.22.

Tisħiħ tal-konnessjonijiet bejn id-Danimarka u l-Ġermanja, eż. il-linja Kasso-Hamburg

2.23.

Tisħiħ tal- konnessjonijiet bejn id-Danimarka u l-Iżvezja

2.24.

Interkonnessjoni ġdida bejn is-Slovenja u l-Ungerija: Cirkovce (SI) — Hévíz (HU)

2.25.

Sajóivánka (HU) — Rimavska Sobota (SK)

2.26.

Moldava (SK) — Sajóivánka (HU)

2.27.

Stupava (SK) — in-nofsinhar-lvant ta' Vienna (AT)

2.28.

Linja Polonja — Ġermanja (Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

2.29.

Konnessjoni Polonja — Litwanja (Elk — Alytus)

2.30.

Cable taħt il-baħar sabiex jgħaqqad il-Finlandja ma' l-Estonja

2.31.

Installazzjoni ta' sistemi flessibbli ta' trażmissjoni ta' kurrent alternanti sabiex jgħaqqdu l-Italja u s-Slovenja

2.32.

Konnessjonijiet ġodda sabiex jgħaqqdu s-sistemi UCTE u CENTREL

2.33.

Dürnrohr (AT) — Slavètice (CZ)

2.34.

Konnessjoni ta' l-elettriku taħt il-baħar sabiex tgħaqqad lil Malta (MT) u Sqallija (IT)

2.35.

Interkonnessjonijiet ġodda bejn l-Italja u s-Slovenja

2.36.

Linja Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

3.   Żvilupp tal-konnessjonijiet ta' l-elettriku fi ħdan l-Istati Membri

3.1.

Konnessjonijiet fuq l-assi Daniża bejn il-Lvant u l-Punent: konnessjoni bejn in-networks tad-Danimarka tal-Punent (UCTE) u tal-Lvant (NORDEL)

3.2.

Konnessjoni fl-assi bejn it-tramuntana u n-nofsinhar tad-Danimarka

3.3.

Konnessjonijiet ġodda fit-tramuntana ta' Franza

3.4.

Konnessjonijiet ġodda fil-lbiċ ta' Franza

3.5.

Il-linja Trino Vercellese (IT) — Lacchiarella (IT)

3.6.

Il-linja Turbigo (IT) — Rho (IT) — Bovisio (IT)

3.7.

Il-linja Voghera (IT) — La Casella (IT)

3.8.

Il-linja S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

3.9.

Il-linja Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

3.10.

Il-linja Redipuglia (IT) — Udine Ovest (IT)

3.11.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn il-lvant u l-punent ta' l-Italja

3.12.

Il-linja Tavarnuzze (IT) — Casallina (IT)

3.13.

Il-linja Tavarnuzze (IT) — S.Barbara (IT)

3.14.

Il-linja Rizziconi (IT) — Feroleto (IT) — Laino (IT)

3.15.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn it-tramuntana u n-nofsinhar ta' l-Italja

3.16.

Modifiki tan-network għall-faċilitazzjoni ta' konnessjonijiet tar-rinnovabbli fl-Italja

3.17.

Konnessjonijiet ġodda għall-enerġija mir-riħ fl-Italja

3.18.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi tat-Tramuntana ta' Spanja

3.19.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi tan-naħa tal-Mediterran ta' Spanja

3.20.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn Galicia (ES) u Centro (ES)

3.21.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn Centro (ES) u Aragón (ES)

3.22.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn Aragón (ES) u Levante (ES)

3.23.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn in-nofsinhar u ċ-ċentru ta' Spanja (ES)

3.24.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn il-Lvant u ċ-ċentru ta' Spanja (ES)

3.25.

Konnessjonijiet ġodda fl-Andalucía (ES)

3.26.

Il-linja Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) u l-impjanti ta' Pedralva

3.27.

Il-linja Recarei (PT) — Valdigem (PT)

3.28.

Il-linja Picote (PT) — Pocinho (PT) (aġġornar)

3.29.

Modifika tal-linja preżenti Pego (PT) — Cedillo (ES)/Falagueira (PT) u ta' l-impjanti ta' Falagueira

3.30.

Il-linja Pego (PT) — Batalha (PT) u l-impjanti fil-Batalha

3.31.

Il-linja I Sines (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) (aġġornar)

3.32.

Konnessjonijiet ġodda għall-enerġija mir-riħ fil-Portugall

3.33.

Il-linji Pereiros (PT) — Zêzere (PT) — Santarém (PT) u l-impjanti ta' Zêzere

3.34.

Il-linji I u II Batalha (PT) — Rio Maior (PT) (aġġornar)

3.35.

Il-linja Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) (aġġornar)

3.36.

Il-linja Valdigem (PT) — Viseu (PT) — Anadia (PT)

3.37.

Devjazzjoni tal-linja preżenti Rio Maior (PT) — Palmela (PT) għal Ribatejo (PT) u għall-impjanti ta' Ribatejo

3.38.

Substations u linji ta' konnessjoni ta' Thessaloniki (EL), ta' Lamia (EL) u ta' Patras (EL)

3.39.

Konnessjonijiet tar-reġjuni ta' Evia (EL), ta' Lakonia (EL) u ta' Thrace (EL)

3.40.

Tisħiħ tal-konnessjonijiet eżistenti ta' reġjuni periferiċi ma' l-art prinċipali fil-Greċja

3.41.

Il-linja Tynagh (IE) — Cashla (IE)

3.42.

Il-linja Flagford (IE) — East Sligo (IE)

3.43.

Konnessjonijiet fil-Grigal u fil-Punent ta' Spanja, b'mod partikulari sabiex ikun hemm konnessjoni man-network tal-kapaċitajiet tal-ġenerazzjoni ta' l-enerġija mir-riħ

3.44.

Konnessjonijiet fil-pajjiż Bask (ES), f'Aragón (ES) u f'Navarra (ES)

3.45.

Konnessjonijiet f'Galicia (ES)

3.46.

Konnessjonijiet fl-Iżvezja Ċentrali

3.47.

Konnessjonijiet fin-Nofsinhar ta' l-Iżvezja

3.48.

Linja Hamburg (DE) — reġjun ta' Schwerin (DE)

3.49.

Linja reġjun ta' Halle/Saale (DE) — reġjun ta' Scheinfurt (DE)

3.50.

Konnessjonijiet ġodda ta' enerġija ġġenerata mir-riħ f'impjanti fil-Ġermanja, kemm dawk fuq l-art u kemm dawk fuq il-baħar

3.51.

Titjib tan-network ta' 380 kV fil-Ġermanja sabiex titqabbad ma' impjanti fuq il-baħar fejn tkun ġenerata l-enerġija mir-riħ

3.52.

Konnessjonijiet fl-Irlanda ta' Fuq, f'relazzjoni ma' l-interkonnessjonijiet ma' l-Irlanda

3.53.

Konnessjonijiet fil-Majjistral tar-Renju Unit

3.54.

Konnessjonijiet fl-Iskozja u fl-Ingilterra, bil-ħsieb ta' użu akbar ta' sorsi rinnovabbli fil-produzzjoni ta' l-elettriku

3.55.

Konnessjonijiet ġodda għall-impjanti fuq il-baħar fejn tkun ġenerata l-enerġija mir-riħ fil-Belġju, inkluż titjib tan-network ta' 380 kV

3.56.

Substation f'Borssele (NL)

3.57.

Implementazzjoni ta' tagħmir għal kumpens ta' l-enerġija reattiva (NL)

3.58.

Installazzjoni ta' phase shifters u/jew batteriji capacitor fil-Belġju

3.59.

Titjib tan-network ta' 380 kV fil-Belġju sabiex titjieb il-kapaċità għall-importazzjoni

3.60.

Il-linja St Peter (AT) — Tauern (AT)

3.61.

Linja Süd-Burgenland (AT) — Kainachtal (AT)

3.62.

Dunowo (PL) — Żydowo (PL) — Krzewina (PL) — Plewiska (PL)

3.63.

Pątnów (PL) — Grudziądz (PL)

3.64.

Ostrów (PL) — Plewiska (PL)

3.65.

Ostrów (PL) — Trębaczew (Rogowiec) (PL)

3.66.

Plewiska (PL) — Pątnów (PL)

3.67.

Tarnów (PL) — Krosno (PL)

3.68.

Elk (PL) — Olsztyn Matki (PL)

3.69.

Elk (PL) — Narew (PL)

3.70.

Mikułowa (PL) — Świebodzice — Dobrzeń (Groszowice) (PL)

3.71.

Pątnów (PL) — Sochaczew (PL) — Warszawa (PL)

3.72.

Krsko (SI) — Bericevo (SI)

3.73.

Titjib tas-sistema ta' trażmissjoni Slovena minn 220 kV għal 400 kV

3.74.

Medzibrod (SK) — Liptovská Mara (SK)

3.75.

Lemešany (SK) — Moldava (SK)

3.76.

Lemešany (SK) — Veľké Kapušany (SK)

3.77.

Gabčíkovo (SK) — Veľký Ďur (SK)

3.78.

Konnessjonijiet fit-tramuntana ta' l-Isvezja

3.79.

Trasferiment tal-provvista f'Saaremaa (EE) għal 110 kV

3.80.

Titjib fil-provvista ta' enerġija f'Tartu (EE)

3.81.

Rinnovament tas-substation f'Eesti (EE) (330 kV)

3.82.

Rinnovament tas-substations'f'Kiisa (EE), Pussi (EE), u Viljandi (EE) (110 kV)

3.83.

Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): bini mill-ġdid tal-linja waħda ta' 400 kV bħala linja b'ċirkwitu doppju ta' 400 kV

3.84.

Krasikov (CZ) — Horní Životice (CZ): linja waħda ġdida ta' 400 kV

3.85.

Konnessjonijiet ġodda għall-ġenerazzjoni ta' enerġija mir-riħ f'Malta (MT)

4.   Żvilupp tal-konnessjonijiet ta' l-elettriku mal-pajjiżi li m'humiex Stati Membri

4.1.

Interkonnessjoni ġdida bejn l-Italja u l-Isvizzera

4.2.

Il-linja Philippi (EL) — Maritsa 3 (il-Bulgarija)

4.3.

Il-linja Amintaio (EL) — Bitola (l-Ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja)

4.4.

Il-linja Kardia (EL) — Elbasan (l-Albanija)

4.5.

Il-linja Elbasan (l-Albanija) — Podgorica (il-Montenegro)

4.6.

Is-substation u l-linji ta' konnessjoni ta' Mostar (Bożnija–Herzegovina)

4.7.

Is-substation u l-linji ta' konnessjoni ta' Ernestinovo (il-Kroazja)

4.8.

Konnessjonijiet ġodda bejn il-Greċja u l-Albanija, il-Bulgarija u l-Ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

4.9.

Il-linja Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

4.10.

Cable taħt il-baħar bejn il-grigal u l-lvant ta' l-Ingilterra u n-Norveġja tan-nofsinhar

4.11.

Il-konnessjoni Eemshaven (NL) — Feda (NO)

4.12.

Cable taħt il-baħar bejn in-nofsinhar ta' Spanja u l-Marokk (tisħiħ tal-konnessjoni eżistenti)

4.13.

Konnessjonijiet għaċ-Ċirkwit ta' l-Elettriku tal-Baltiku: Il-Ġermanja — il-Polonja — ir-Russja — l-Estonja — il-Latvja — il-Litwanja — l-Isvezja — il-Finlandja — id-Danimarka — il-Belarus

4.14.

Il-konnessjonijiet tal-Finlandja tan-nofsinhar u tar-Russja

4.15.

Konnessjonijiet ġodda bejn l-Isvezja tat-tramuntana u n-Norveġja tat-tramuntana

4.16.

Konnessjonijiet ġodda bejn l-Isvezja ċentrali u n-Norveġja ċentrali

4.17.

Il-linja Borgvik (S) – Hoesle (NO) — ir-reġjun ta' Oslo (NO)

4.18.

Konnessjonijiet ġodda bejn is-sistema UCTE/CENTREL u l-pajjiżi tal-Balkani

4.19.

Konnessjonijiet u interface bejn is-sistema ta' l-UCTE u l-Belarus, ir-Russja u l-Ukrajna, inkluż iċ-ċaqliq ta' l-istazzjonijiet ta' konverżjoni HVDC li kienu joperaw bejn l-Awstrija u l-Ungerija, bejn l-Awstrija u r-Repubblika Ċeka, u bejn il-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka

4.20.

Konnessjonijiet fiċ-Ċirkwit ta' l-Elettriku tal-Baħar l-Iswed: Ir-Russja — l-Ukrajna — ir-Rumanija — il-Bulgarija — it-Turkija — il-Ġeorġja

4.21.

Konnessjonijiet ġodda fiż-żona tal-Baħar l-Iswed bil-ħsieb ta' l-interoperabbiltà tas-sistema UCTE man-networks fil-pajjiżi koperti

4.22.

Konnessjonijiet ġodda fiċ-Ċirkwit ta' l-Elettriku tal-Mediterran: Franza — Spanja — il-Marokk — l-Alġerija — it-Tuneżija — il-Libja — l-Eġittu — il-Pajjiżi tal-Lvant Qarib — it-Turkija — il-Greċja — l-Italja

4.23.

Cable taħt il-baħar bejn Spanja tan-Nofsinhar u l-Majjistral ta' l-Alġerija

4.24.

Cable taħt il-baħar bejn l-Italja u l-Afrika ta' Fuq (Alġerija, Tuneżija, Libja)

4.25.

Konnessjoni ta' l-elettriku bejn it-Tuneżija u l-Italja

4.26.

Konnesjonijiet ġodda fiż-żona/fir-reġjun tal-Barents

4.27.

Titjib tal-konnessjonijiet bejn id-Danimarka u n-Norveġja

4.28.

Obermoorweiler (DE) — Meiningen (AT) — Bonaduz (CH): aktar tiżjid fil-kapaċità

4.29.

Békéscsaba (HU) — Oradea (RO)

4.30.

Pécs (HU) — Sombor (Serbia)

4.31.

Pécs (HU) — Ernestinovo (HR)

4.32.

Veĺke Kapušany (SK) — fruntiera ta' l-Ukrajna

4.33.

Andrall (ES) — Encamp (AND): tiżjid fil-kapaċità għal 220 kV

4.34.

Spanja — Andorra –Franza: titjib tal-konnessjonijiet

5.   Azzjonijiet li jtejbu l-funzjonament tan-networks ta' l-elettriku interkonnessi fi ħdan is-suq intern

(L-ebda speċifikazzjonijiet s'issa)

NETWORKS TAL-GASS

6.   Introduzzjoni tal-gass naturali f'reġjuni ġodda

6.1.

Żvilupp tan-network tal-gass minn Belfast lejn ir-reġjun fil-Majjistral ta' l-Irlanada ta' Fuq (UK) u, jekk japplika, lejn il-kosta tal-punent ta' l-Irlanda

6.2.

LNG f'Santa Cruz de Tenerife, fil-Gżejjer Kanari (ES)

6.3.

LNG f'Las Palmas, fil-Gran Kanarja (ES)

6.4.

LNG f' Madeira (PT)

6.5.

Żvilupp ta' network tal-gass fl-Isvezja

6.6.

Konnessjoni bejn il-Gżejjer Baleariċi (ES) u l-art prinċipali ta' Spanja

6.7.

Diramazzjoni ta' pressjoni għolja lejn Thrace (EL)

6.8.

Diramazzjoni ta' pressjoni għolja lejn Korintu (EL)

6.9.

Diramazzjoni ta' pressjoni għolja lejn il-Greċja tal-Majjistral (EL)

6.10.

Konnessjoni tal-gżejjer ta' Lolland (DK) u ta' Falster (DK)

6.11.

LNG fuq il-gżira ta' Ċipru, Ċentru ta' Enerġija ta' Vasilikos

6.12.

Konnessjoni bejn l-impjant ta' LNG f'Vasilikos (CY) u l-power station f'Moni (CY)

6.13.

LNG fuq il-gżira ta' Kreta (EL)

6.14.

Fergħa ta' pressjoni għolja lejn Patra (EL)

6.15.

LNG f'Malta

7.   L-iżvilupp ta' konnessjonijiet ta' gass sabiex ilaħħqu mad-domanda tas-suq intern jew sabiex tissaħħaħ is-sigurtà fil-provvista, inkluża l-konnessjoni ta' networks separati ta' gass naturali

7.1.

Interkonnessjoni addizzjonali tal-gass bejn l-Irlanda u l-Iskozja

7.2.

Interkonnessjoni bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar, inkluż il-pipeline Dublin-Belfast

7.3.

Stazzjoni ta' kompressjoni fuq il-pipeline ta' bejn Lacq (FR) u Calahorra (ES)

7.4.

Pipeline bejn Lussagnet (FR) u Bilbao (ES)

7.5.

Pipeline bejn Perpignan (FR) u Barċellona (ES)

7.6.

Tiżjid fil-kapaċità tat-trasport tal-pipelines tal-gass li jipprovdu l-gass lill-Portugall minn Spanja tan-Nofsinhar u l-Galicia u l-Asturias mill-Portugall

7.7.

Pipeline bejn Puchkirchen (AT) u Burghausen (DE)

7.8.

Pipeline bejn Andorf (AT) u Simbach (DE)

7.9.

Pipeline bejn Wiener Neustadt (AT) u Sopron (HU)

7.10.

Pipeline bejn Bad Leonfelden (AT) u Linz (AT)

7.11.

Pipeline tal-Greċja tal-Majjistrall — Elbasan (AL)

7.12.

Pipeline ta' interkonnessjoni bejn il-Greċja u l-Italja

7.13.

Stazzjon ta' kompressjoni fil-pipeline prinċipali fil-Greċja

7.14.

Konnessjoni bejn in-networks ta' l-Awstrija u tar-Repubblika Ċeka

7.15.

Passaġġ ta' trasport tal-gass fix-Xlokk ta' l-Ewropa li jgħaddi mill-Greċja, mill-Ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja, mis-Serbja, mill-Montenegro, mill-Bożnija Herzegovina, mill-Kroazja, mis-Slovenja u mill-Awstrija

7.16.

Passaġġ ta' trasport tal-gass bejn l-Awstrija u t-Turkija li jgħaddi mill-Ungerija, mir-Rumanija u mill-Bulgarija

7.17.

Pipelines interkonnessi li jgħaddu bejn ir-Renju Unit, l-Olanda u l-Ġermanja, li jgħaqqdu s-sorsi prinċipali u s-swieq ta' l-Ewropa tal-Majjistral

7.18.

Konnessjonijiet bejn il-Ġermanja tal-Grigal (iz-zona ta' Berlin) u l-Majjistral tal-Polonja (iz-zona ta' Szczecin) ma' fergħa minn Schmölln sa Lubmin (DE, iz-zona ta' Greifswald)

7.19.

Pipeline bejn Cieszyn (PL) u Ostrava (CZ)

7.20.

Görlitz (DE) — Zgorzelec (PL): estenzjoni u interkonnessjoni ta' networks ta' gass naturali

7.21.

Estenzjoni bejn Bernau (DE) u Szczecin (PL)

7.22.

Konnessjoni bejn impjanti 'il barra mill-kosta fil-Baħar tat-Tramuntana, jew mill-impjanti Daniżi 'il barra mill-kosta għal impjanti tar-Renju Unit 'il ġewwa mill-kosta.

7.23.

Tisħiħ tal-kapaċità tat-trasport bejn Franza u l-Italja

7.24.

L-interkonnettur tal-gass Baltiku bejn id-Danimarka — il-Ġermanja — l-Isvezja

7.25.

Stazzjoni ta' fużjoni f'Winksele (BE) fuq l-assi tramuntana-nofsinhar

7.26.

Zeebrugge (BE) — Eynatten (BE) titjib fil-kapaċità

7.27.

Titjib fil-kapaċità fuq l-assi mit-Tramuntana għall-Punent: Zelzate (BE) — Zeebrugge (BE)

7.28.

Bini ta' pipeline tal-gass bejn id-Danimarka u l-Olanda u li tgħaqqad impjanti ta' produzzjoni eżistenti fil-Baħar tat-Tramuntana

8.   Żvilupp tal-kapaċitajiet ta' riċeviment tal-LNG u sabiex jinħażen il-gass naturali

8.1.

LNG f'Le Verdon-sur-mer (FR, terminal ġdid) u pipeline għal ħażna lejn Lussagnet (FR)

8.2.

LNG f'Fos-sur-mer (FR)

8.3.

LNG f'Huelva (ES), estensjoni tat-terminal eżistenti

8.4.

LNG f'Cartagena (ES), estensjoni tat-terminal eżistenti

8.5.

LNG f'Galicia (ES), terminal ġdid

8.6.

LNG f'Bilbao (ES), terminal ġdid

8.7.

LNG fir-reġjun ta' Valencia (ES), terminal ġdid

8.8.

LNG f'Barċellona (ES), estensjoni tat-terminal eżistenti

8.9.

LNG f'Sines (PT), terminal ġdid

8.10.

LNG f'Revithoussa (EL), estensjoni tat-terminal eżistenti

8.11.

LNG fil-Kosta ta' l-Adrijatiku tat-Tramuntana (IT)

8.12.

LNG 'il barra mill-kosta fil-Kosta ta' l-Adrijatiku tat-Tramuntana (IT)

8.13.

LNG fil-Kosta ta' l-Adrijatiku tan-Nofsinhar (IT)

8.14.

LNG fil-Kosta Jonja (IT)

8.15.

LNG fil-Kosta tat-Tirrenu (IT)

8.16.

LNG fil-Kosta tal-Ligurja (IT)

8.17.

LNG f'Zeebrugge (BE, it-tieni fażi tat-tkabbir tal-kapaċità)

8.18.

LNG fl-Isle of Grain, Kent (ir-Renju Unit)

8.19.

Kostruzzjoni tat-tieni terminal tal-LNG fil-Greċja kontinentali

8.20.

Żvilupp ta' l-impjanti tal-ħażna tal-gass taħt l-art fl-Irlanda

8.21.

Ħażna f'Kavala tan-Nofsinhar (EL), konverżjoni ta' faċilità tal-gass żvujtata 'il barra mill-kosta

8.22.

Ħażna f'Lussagnet (FR), estensjoni tas-sit preżenti

8.23.

Ħażna f'Pecorade (FR), konverżjoni ta' faċilità taż-żejt żvujtata

8.24.

Ħażna fir-reġjun ta' Alsace (FR), żvilupp ta' ħażniet tal-melħ

8.25.

Ħażna fir-reġjun taċ-Ċentru (FR), żvilupp tal-water table

8.26.

Ħażna fuq l-assi tat-Tramuntana u n-Nofsinhar ta' Spanja (siti ġodda) fil-Cantabria, Aragon, Castilla y León, Castilla — f'La Mancha u Andalucia

8.27.

Ħażna fiċ-ċentru tal-Mediterran ta' Spanja (siti ġodda) f'Catalonia, f'Valencia u f'Murcia

8.28.

Ħażna f'Carriço (PT), sit ġdid

8.29.

Ħażna f'Loenhout (BG), estensjoni tas-sit preżenti

8.30.

Ħażna f'Stenlille (DK) u f'Lille Torup (DK), estensjoni tas-sit preżenti

8.31.

Ħażna f'Tønder (DK), sit ġdid

8.32.

Ħażna f'Puchkirchen (AT), estensjoni tas-sit preżenti, inkluż il-pipeline lejn is-sistema Penta West qrib ta' Andorf (l-AT)

8.33.

Ħażna f'Baumgarten (AT), sit ġdid

8.34.

Ħażna f'Haidach (AT), sit ġdid, inkluż pipeline għan-network Ewropew tal-gass

8.35.

Żvilupp ta' l-impjanti tal-ħażna tal-gass taħt l-art fl-Italja

8.36.

Ħażna f' Wierzchowice (PL), tkabbir tas-sît eżistenti

8.37.

Ħażna f'Kossakowo (PL), żvilupp ta' maħżen taħt l-art

8.38.

Pipeline tal-gass bejn Malta (MT) u Sqallija (IT)

8.39.

Hażna fil-Litwanja (sit ġdid)

9.   Żvilupp tal-kapaċità tat-trasport tal-gass (pipelines tal-provvista tal-gass)

9.1.

Il-ħolqien u l-iżvilupp ta' konnessjonijiet tan-Network tal-Gass Nordika: in-Norveġja — id-Danimarka — il-Ġermanja — l-Iżvezja — il-Finlandja — ir-Russja — l-Istati Baltiċi — il-Polonja

9.2.

Il-pipeline tal-gass taċ-Ċentru Nordiku: In-Norveġja, l-Iżvezja, il-Finlandja

9.3.

Il-pipeline tal-gass ta' l-Ewropa tat-Tramuntana: Ir-Russja, il-Baħar Baltiku, il-Ġermanja

9.4.

Pipeline tal-gass bejn ir-Russja u l-Ġermanja li tgħaddi mil-Latvja, mil-Litwanja u mill-Polonja, inkluż l-iżvilupp ta' impjanti għall-ħażna tal-gass taħt l-art (Proġett “Amber”)

9.5.

Il-pipeline tal-gass Finlandja — Estonja

9.6.

Pipelines tal-gass ġodda mill-Alġerija lejn Spanja u Franza u tiżjid fil-kapaċità relatata tan-networks interni f'dawn il-pajjiżi

9.7.

Tiżjid fil-kapaċità tat-trasport fil-pipeline l-Alġerija — il-Marokk — Spanja (lejn Córdoba)

9.8.

Il-pipeline Córdoba (ES) — Ciudad Real (ES)

9.9.

Il-pipeline Ciudad Real (ES) — Madrid (ES)

9.10.

Il-pipeline Ciudad Real (ES) — il-kosta tal-Mediterran (ES)

9.11.

Fergħat f'Castilla (ES) — La Mancha (ES)

9.12.

Estensjoni lejn il-Majjistral ta' Spanja

9.13.

Il-pipeline taħt il-baħar bejn l-Alġerija u Spanja u l-pipelines għall-konnessjoni ma' Franza

9.14.

Tiżjid fil-kapaċità tat-trasport tar-riżorsi Russi lejn l-Unjoni Ewropea li jgħaddi mill-Ukrajna, mis-Slovakkja u mir-Repubblika Ċeka

9.15.

Tiżjid fil-kapaċità tat-trasport tar-riżorsi Russi lejn l-Unjoni Ewropea li jgħaddi mill-Belarus u mill-Polonja

9.16.

Il-pipeline ta' gass naturali bejn Yamal u l-Ewropa II

9.17.

Il-pipeline tal-gass Yagal Sud (bejn il-pipeline STEGAL li jwassal għat-trijangolu DE, FR, CH)

9.18.

l-pipeline tal-gass tal-Lvant SUDAL (bejn il-pipeline MIDAL qrib il-pipeline Heppenheim sa Burghausen mal-pipeline PENTA fl-Awstrija)

9.19.

Tiżjid fil-kapaċità ta' trasport tal-pipeline tal-gass STEGAL għat-trasport ta' aktar gass mill-fruntiera bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Ġermanja u mill-fruntiera bejn il-Polonja u l-Ġermanja lejn Stati Membri oħra permezz tal-Ġermanja

9.20.

Pipeline tal-gass mir-riżorsi Libjani sa l-Italja

9.21.

Pipeline tal-gass mir-riżorsi fil-Pajjiżi tal-Baħar Kaspju sa l-Unjoni Ewropea

9.22.

Pipeline tal-gass bejn il-Greċja u t-Turkija

9.23.

Tiżjid fil-kapaċità tat-trasport mir-riżorsi Russi sal-Greċja u sa pajjiżi fil-Balkani oħra, li jgħaddi mill-Ukrajna, mill-Moldavja, mir-Rumanija u mill-Bulgarija

9.24.

Pipeline tal-gass St. Zagora (BG) — Ihtiman (BG)

9.25.

Pipeline li jaqsam il-Baħar Adrijatiku — pipeline ta' gass naturali sabiex jittrasporta l-gass naturali impurtat mir-reġjun tal-Baħar Kaspjan, mir-Russja, jew mil-Lvant Nofsani, li torbot l-Italja u l-iswieq ta' enerġija fin-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Ewropa

9.26.

Pipelines ta' konnessjoni bejn in-networks tal-gass Ġermaniżi, Ċeki, Awstrijaċi u Taljani

9.27.

Pipeline tal-gass minn riżorsi Russi lejn l-Italja, li jgħaddi mill-Ukrajna, mis-Slovakkja, mill-Ungerija u mis-Slovenja

9.28.

Tiżjid fil-kapaċità tat-trasport tal-pipeline tal-gass TENP li jestendi mill-Olanda lejn l-Italja permezz tal-Ġermanja,

9.29.

Pipeline tal-gass Taisnieres (FR) — Oltingue (CH)

9.30.

Pipeline tal-gass li jgħaddi mid-Danimarka sal-Polonja, possibilment permezz ta' l-Isvezja

9.31.

Pipeline tal-gass Nybro (DK) — Dragør (DK), inkluż il-pipeline ta' konnessjoni mal-ħażna fi Stenlille (DK)

9.32.

Network tal-gass mir-riżorsi tal-Baħar Barents sa l-Unjoni Ewropea li jgħaddi mill-Isvezja u mill-Finlandja

9.33.

Pipeline tal-gass mill-faċilità ta' Corrib (IE), 'il barra mill-kosta

9.34.

Pipeline tal-gass mir-riżorsi ta' l-Alġerija sa l-Italja li jgħaddi minn Sardenja u b'fergħa li twassal sa Korsika.

9.35.

Network tal-gass minn riżorsi fil-Lvant Nofsani sa l-Unjoni Ewropea

9.36.

Pipeline tal-gass min-Norveġja sar-Renju Unit

9.37.

Konnessjoni bejn Pécs (HU) u l-Kroazja

9.38.

Konnessjoni bejn Szeged (HU) u Oradea (RO)

9.39.

Konnessjoni bejn Vecsés (HU) u s-Slovakkja

9.40.

Tiżjid fil-kapaċita bejn Beregdaróc (HU) u l-Ukrajna

10.   Azzjonijiet li jtejbu l-funzjonament tan-networks interkonnessi tal-gass fi ħdan is-suq intern

(L-ebda speċifikazzjonijiet m'hi definita s'issa)


II Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Kunsill

22.9.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

24


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

ta' l-24 ta’ Lulju 2006

dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll Kontra t-Traffikar ta' Migranti bl-Art, bil-Baħar u bl-Ajru, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali li tikkonċerna d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll, safejn id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll jaqgħu fl-ambitu ta' l-Artikoli 179 u l-Artikolu 181a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea

(2006/616/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 179 u 181a flimkien ma' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2), u l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

L-elementi tal-Protokoll li huma suġġetti għall-kompetenza tal-Komunità ġew negozjati mill-Kummissjoni, bl-approvazzjoni tal-Kunsill, f'isem il-Komunità.

(2)

Il-Kunsill ta istruzzjoni lill-Kummissjoni sabiex tinnegozja l-adeżjoni tal-Komunità għall-ftehim internazzjonali in kwistjoni.

(3)

In-negozjati ġew konklużi b'suċċess u l-istrument li rriżulta ġie ffirmat mill-Komunità fit-12 ta' Diċembru 2000 skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/87/KE tat-8 ta' Diċembru 2000 (2).

(4)

Xi Stati Membri huma partijiet għall-Protokoll filwaqt li fi Stati Membri oħrajn għaddej il-proċess ta' ratifika.

(5)

Il-konklużjoni tal-Konvenzjoni ġiet approvata f'isem il-Komunità bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/579/KE tad-29 ta' April 2004 (3) li hija kondizzjoni għall-Komunità sabiex issir Parti għall-Protokoll, skond l-Artikolu 37(2) tal-Konvenzjoni.

(6)

Il-kondizzjonijiet l-oħra li jippermettu lill-Komunità sabiex tiddepożita l-istrument ta' approvazzjoni previst fl-Artikolu 36(3) tal-Konvenzjoni u l-Artikolu 21(3) tal-Protokoll ġew imwettqa.

(7)

Safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu ta' l-Artikoli 179 u 181a tat-Trattat, il-konklużjoni tal-Protokoll għandha tiġi approvata f'isem il-Komunità.

(8)

Safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu tal-Parti III, Titolu IV tat-Trattat, il-konklużjoni tal-Protokoll f'isem il-Komunità għandha tiġi approvata permezz ta' deċiżjoni separata tal-Kunsill (4).

(9)

Meta tiddepożita l-istrument ta' approvazzjoni, il-Komunità għandha tiddepożita wkoll dikjarazzjoni dwar l-ambitu ta' l-ambitu ta' kompetenza tal-Komunità fir-rigward ta' kwistjonijiet regolati mill-Protokoll taħt l-Artikolu 21(3) tal-Protokoll dwar it-Traffikar ta' Migranti,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Protokoll kontra t-traffikar ta' migranti bl-art, bl-ajru jew bil-baħar, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-kriminalità organizzata transnazzjonali, kif espost fl-Anness I, huwa b'dan approvat f'isem il-Komunità Ewropea.

L-istrument tal-konferma formali tal-Komunità għandu jkun fih dikjarazzjoni ta' kompetenza skond l-Artikolu 21(3) tal-Protokoll kif espost fl-Anness II.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu ta' l-Artikoli 179 u 181a tat-Trattat.

Artikolu 3

Il-President tal-Kunsill huwa awtorizzat li jaħtar il-persuna li jkollha s-setgħa li tiddepożita l-konferma formali sabiex b'hekk torbot lill-Komunità.

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, nhar l-24 ta' Lulju 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

K. RAJAMÄKI


(1)  Għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  ĠU L 30, 1.2.2001, p. 44.

(3)  ĠU L 261, 6.8.2004, p. 11.

(4)  Ara paġna 34 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS I

PROTOCOL

against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime

PREAMBLE

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,

DECLARING that effective action to prevent and combat the smuggling of migrants by land, sea and air requires a comprehensive international approach, including cooperation, the exchange of information and other appropriate measures, including socio-economic measures, at the national, regional and international levels,

RECALLING General Assembly resolution 54/212 of 22 December 1999, in which the Assembly urged Member States and the United Nations system to strengthen international cooperation in the area of international migration and development in order to address the root causes of migration, especially those related to poverty, and to maximize the benefits of international migration to those concerned, and encouraged, where relevant, interregional, regional and subregional mechanisms to continue to address the question of migration and development,

CONVINCED of the need to provide migrants with humane treatment and full protection of their rights,

TAKING INTO ACCOUNT the fact that, despite work undertaken in other international forums, there is no universal instrument that addresses all aspects of smuggling of migrants and other related issues,

CONCERNED at the significant increase in the activities of organised criminal groups in smuggling of migrants and other related criminal activities set forth in this Protocol, which bring great harm to the States concerned,

ALSO CONCERNED that the smuggling of migrants can endanger the lives or security of the migrants involved,

RECALLING General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organised crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument addressing illegal trafficking in and transporting of migrants, including by sea,

CONVINCED that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime with an international instrument against the smuggling of migrants by land, sea and air will be useful in preventing and combating that crime,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

I.   GENERAL PROVISIONS

Article 1

Relation with the United Nations Convention against Transnational Organised Crime

1.   This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organised Crime. It shall be interpreted together with the Convention.

2.   The provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol unless otherwise provided herein.

3.   The offences established in accordance with article 6 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2

Statement of purpose

The purpose of this Protocol is to prevent and combat the smuggling of migrants, as well as to promote cooperation among States Parties to that end, while protecting the rights of smuggled migrants.

Article 3

Use of terms

For the purposes of this Protocol:

(a)

‘smuggling of migrants’ shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident;

(b)

‘illegal entry’ shall mean crossing borders without complying with the necessary requirements for legal entry into the receiving State;

(c)

‘fraudulent travel or identity document’ shall mean any travel or identity document:

(i)

that has been falsely made or altered in some material way by anyone other than a person or agency lawfully authorised to make or issue the travel or identity document on behalf of a State; or

(ii)

that has been improperly issued or obtained through misrepresentation, corruption or duress or in any other unlawful manner; or

(iii)

that is being used by a person other than the rightful holder;

(d)

‘vessel’ shall mean any type of water craft, including non-displacement craft and seaplanes, used or capable of being used as a means of transportation on water, except a warship, naval auxiliary or other vessel owned or operated by a Government and used, for the time being, only on government non-commercial service.

Article 4

Scope of application

This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 6 of this Protocol, where the offences are transnational in nature and involve an organised criminal group, as well as to the protection of the rights of persons who have been the object of such offences.

Article 5

Criminal liability of migrants

Migrants shall not become liable to criminal prosecution under this Protocol for the fact of having been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

Article 6

Criminalisation

1.   Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally and in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit:

(a)

the smuggling of migrants;

(b)

when committed for the purpose of enabling the smuggling of migrants:

(i)

producing a fraudulent travel or identity document;

(ii)

procuring, providing or possessing such a document;

(c)

enabling a person who is not a national or a permanent resident to remain in the State concerned without complying with the necessary requirements for legally remaining in the State by the means mentioned in subparagraph (b) of this paragraph or any other illegal means.

2.   Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:

(a)

subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;

(b)

participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 (a), (b) (i) or (c) of this article and, subject to the basic concepts of its legal system, participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 (b) (ii) of this article;

(c)

organising or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

3.   Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as aggravating circumstances to the offences established in accordance with paragraph 1 (a), (b) (i) and (c) of this article and, subject to the basic concepts of its legal system, to the offences established in accordance with paragraph 2 (b) and (c) of this article, circumstances:

(a)

that endanger, or are likely to endanger, the lives or safety of the migrants concerned; or

(b)

that entail inhuman or degrading treatment, including for exploitation, of such migrants.

4.   Nothing in this Protocol shall prevent a State Party from taking measures against a person whose conduct constitutes an offence under its domestic law.

II.   SMUGGLING OF MIGRANTS BY SEA

Article 7

Cooperation

States Parties shall cooperate to the fullest extent possible to prevent and suppress the smuggling of migrants by sea, in accordance with the international law of the sea.

Article 8

Measures against the smuggling of migrants by sea

1.   A State Party that has reasonable grounds to suspect that a vessel that is flying its flag or claiming its registry, that is without nationality or that, though flying a foreign flag or refusing to show a flag, is in reality of the nationality of the State Party concerned is engaged in the smuggling of migrants by sea may request the assistance of other States Parties in suppressing the use of the vessel for that purpose. The States Parties so requested shall render such assistance to the extent possible within their means.

2.   A State Party that has reasonable grounds to suspect that a vessel exercising freedom of navigation in accordance with international law and flying the flag or displaying the marks of registry of another State Party is engaged in the smuggling of migrants by sea may so notify the flag State, request confirmation of registry and, if confirmed, request authorisation from the flag State to take appropriate measures with regard to that vessel. The flag State may authorise the requesting State, inter alia:

(a)

to board the vessel;

(b)

to search the vessel; and

(c)

if evidence is found that the vessel is engaged in the smuggling of migrants by sea, to take appropriate measures with respect to the vessel and persons and cargo on board, as authorised by the flag State.

3.   A State Party that has taken any measure in accordance with paragraph 2 of this article shall promptly inform the flag State concerned of the results of that measure.

4.   A State Party shall respond expeditiously to a request from another State Party to determine whether a vessel that is claiming its registry or flying its flag is entitled to do so and to a request for authorisation made in accordance with paragraph 2 of this article.

5.   A flag State may, consistent with article 7 of this Protocol, subject its authorisation to conditions to be agreed by it and the requesting State, including conditions relating to responsibility and the extent of effective measures to be taken. A State Party shall take no additional measures without the express authorisation of the flag State, except those necessary to relieve imminent danger to the lives of persons or those which derive from relevant bilateral or multilateral agreements.

6.   Each State Party shall designate an authority or, where necessary, authorities to receive and respond to requests for assistance, for confirmation of registry or of the right of a vessel to fly its flag and for authorisation to take appropriate measures. Such designation shall be notified through the Secretary-General to all other States Parties within one month of the designation.

7.   A State Party that has reasonable grounds to suspect that a vessel is engaged in the smuggling of migrants by sea and is without nationality or may be assimilated to a vessel without nationality may board and search the vessel. If evidence confirming the suspicion is found, that State Party shall take appropriate measures in accordance with relevant domestic and international law.

Article 9

Safeguard clauses

1.   Where a State Party takes measures against a vessel in accordance with article 8 of this Protocol, it shall:

(a)

ensure the safety and humane treatment of the persons on board;

(b)

take due account of the need not to endanger the security of the vessel or its cargo;

(c)

take due account of the need not to prejudice the commercial or legal interests of the flag State or any other interested State;

(d)

ensure, within available means, that any measure taken with regard to the vessel is environmentally sound.

2.   Where the grounds for measures taken pursuant to article 8 of this Protocol prove to be unfounded, the vessel shall be compensated for any loss or damage that may have been sustained, provided that the vessel has not committed any act justifying the measures taken.

3.   Any measure taken, adopted or implemented in accordance with this chapter shall take due account of the need not to interfere with or to affect:

(a)

the rights and obligations and the exercise of jurisdiction of coastal States in accordance with the international law of the sea; or

(b)

the authority of the flag State to exercise jurisdiction and control in administrative, technical and social matters involving the vessel.

4.   Any measure taken at sea pursuant to this chapter shall be carried out only by warships or military aircraft, or by other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorised to that effect.

III.   PREVENTION, COOPERATION AND OTHER MEASURES

Article 10

Information

1.   Without prejudice to articles 27 and 28 of the Convention, States Parties, in particular those with common borders or located on routes along which migrants are smuggled, shall, for the purpose of achieving the objectives of this Protocol, exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant information on matters such as:

(a)

embarkation and destination points, as well as routes, carriers and means of transportation, known to be or suspected of being used by an organised criminal group engaged in conduct set forth in article 6 of this Protocol;

(b)

the identity and methods of organisations or organised criminal groups known to be or suspected of being engaged in conduct set forth in article 6 of this Protocol;

(c)

the authenticity and proper form of travel documents issued by a State Party and the theft or related misuse of blank travel or identity documents;

(d)

means and methods of concealment and transportation of persons, the unlawful alteration, reproduction or acquisition or other misuse of travel or identity documents used in conduct set forth in article 6 of this Protocol and ways of detecting them;

(e)

legislative experiences and practices and measures to prevent and combat the conduct set forth in article 6 of this Protocol; and

(f)

scientific and technological information useful to law enforcement, so as to enhance each other's ability to prevent, detect and investigate the conduct set forth in article 6 of this Protocol and to prosecute those involved.

2.   A State Party that receives information shall comply with any request by the State Party that transmitted the information that places restrictions on its use.

Article 11

Border measures

1.   Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect the smuggling of migrants.

2.   Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of the offence established in accordance with article 6, paragraph 1 (a), of this Protocol.

3.   Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.

4.   Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.

5.   Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Protocol.

6.   Without prejudice to article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.

Article 12

Security and control of documents

Each State Party shall take such measures as may be necessary, within available means:

(a)

to ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and

(b)

to ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the State Party and to prevent their unlawful creation, issuance and use.

Article 13

Legitimacy and validity of documents

At the request of another State Party, a State Party shall, in accordance with its domestic law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for purposes of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

Article 14

Training and technical cooperation

1.   States Parties shall provide or strengthen specialised training for immigration and other relevant officials in preventing the conduct set forth in article 6 of this Protocol and in the humane treatment of migrants who have been the object of such conduct, while respecting their rights as set forth in this Protocol.

2.   States Parties shall cooperate with each other and with competent international organisations, non-governmental organisations, other relevant organisations and other elements of civil society as appropriate to ensure that there is adequate personnel training in their territories to prevent, combat and eradicate the conduct set forth in article 6 of this Protocol and to protect the rights of migrants who have been the object of such conduct. Such training shall include:

(a)

improving the security and quality of travel documents;

(b)

recognizing and detecting fraudulent travel or identity documents;

(c)

Gathering criminal intelligence, relating in particular to the identification of organised criminal groups known to be or suspected of being engaged in conduct set forth in article 6 of this Protocol, the methods used to transport smuggled migrants, the misuse of travel or identity documents for purposes of conduct set forth in article 6 and the means of concealment used in the smuggling of migrants;

(d)

improving procedures for detecting smuggled persons at conventional and non-conventional points of entry and exit; and

(e)

the humane treatment of migrants and the protection of their rights as set forth in this Protocol.

3.   States Parties with relevant expertise shall consider providing technical assistance to States that are frequently countries of origin or transit for persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol. States Parties shall make every effort to provide the necessary resources, such as vehicles, computer systems and document readers, to combat the conduct set forth in article 6.

Article 15

Other prevention measures

1.   Each State Party shall take measures to ensure that it provides or strengthens information programmes to increase public awareness of the fact that the conduct set forth in article 6 of this Protocol is a criminal activity frequently perpetrated by organised criminal groups for profit and that it poses serious risks to the migrants concerned.

2.   In accordance with article 31 of the Convention, States Parties shall cooperate in the field of public information for the purpose of preventing potential migrants from falling victim to organised criminal groups.

3.   Each State Party shall promote or strengthen, as appropriate, development programmes and cooperation at the national, regional and international levels, taking into account the socio-economic realities of migration and paying special attention to economically and socially depressed areas, in order to combat the root socio-economic causes of the smuggling of migrants, such as poverty and underdevelopment.

Article 16

Protection and assistance measures

1.   In implementing this Protocol, each State Party shall take, consistent with its obligations under international law, all appropriate measures, including legislation if necessary, to preserve and protect the rights of persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol as accorded under applicable international law, in particular the right to life and the right not to be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

2.   Each State Party shall take appropriate measures to afford migrants appropriate protection against violence that may be inflicted upon them, whether by individuals or groups, by reason of being the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

3.   Each State Party shall afford appropriate assistance to migrants whose lives or safety are endangered by reason of being the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

4.   In applying the provisions of this article, States Parties shall take into account the special needs of women and children.

5.   In the case of the detention of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol, each State Party shall comply with its obligations under the Vienna Convention on Consular Relations, (1) where applicable, including that of informing the person concerned without delay about the provisions concerning notification to and communication with consular officers.

Article 17

Agreements and arrangements

States Parties shall consider the conclusion of bilateral or regional agreements or operational arrangements or understandings aimed at:

(a)

establishing the most appropriate and effective measures to prevent and combat the conduct set forth in article 6 of this Protocol; or

(b)

enhancing the provisions of this Protocol among themselves.

Article 18

Return of smuggled migrants

1.   Each State Party agrees to facilitate and accept, without undue or unreasonable delay, the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol and who is its national or who has the right of permanent residence in its territory at the time of return.

2.   Each State Party shall consider the possibility of facilitating and accepting the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol and who had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the receiving State in accordance with its domestic law.

3.   At the request of the receiving State Party, a requested State Party shall, without undue or unreasonable delay, verify whether a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol is its national or has the right of permanent residence in its territory.

4.   In order to facilitate the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol and is without proper documentation, the State Party of which that person is a national or in which he or she has the right of permanent residence shall agree to issue, at the request of the receiving State Party, such travel documents or other authorisation as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.

5.   Each State Party involved with the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol shall take all appropriate measures to carry out the return in an orderly manner and with due regard for the safety and dignity of the person.

6.   States Parties may cooperate with relevant international organisations in the implementation of this article.

7.   This article shall be without prejudice to any right afforded to persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol by any domestic law of the receiving State Party.

8.   This article shall not affect the obligations entered into under any other applicable treaty, bilateral or multilateral, or any other applicable operational agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

IV.   FINAL PROVISIONS

Article 19

Saving clause

1.   Nothing in this Protocol shall affect the other rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.

2.   The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognised principles of non-discrimination.

Article 20

Settlement of disputes

1.   States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2.   Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organisation of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3.   Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4.   Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 21

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1.   This Protocol shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.

2.   This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organisations provided that at least one member State of such organisation has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3.   This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organisation may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its Member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organisation shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organisation shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4.   This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organisation of which at least one Member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organisation shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organisation shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 22

Entry into force

1.   This Protocol shall enter into force on the 90th day after the date of deposit of the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organisation shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organisation.

2.   For each State or regional economic integration organisation ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the 40th instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the 30th day after the date of deposit by such State or organisation of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 23

Amendment

1.   After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2.   Regional economic integration organisations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their Member States that are Parties to this Protocol. Such organisations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party 90 days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5.   When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 24

Denunciation

1.   A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2.   A regional economic integration organisation shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 25

Depositary and languages

1.   The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2.   The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.


(1)  Ibid., vol. 596, Nos 8638 to 8640.


ANNESS II

Dikjarazzjoni dwar il-kompetenza tal-Komunità Ewropea fir-rigward ta' kwistjonijiet regolati mill-Protokoll Kontra t-Traffikar ta' Migranti bl-Art, bl-Ajru jew bil-Baħar, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali

L-Artikolu 21(3) tal-Protokoll jipprovdi li l-istrument ta' adeżjoni ta' organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika u reġjonali għandu jinkludi dikjarazzjoni li tispeċifika l-kwistjonijiet regolati mill-Protokoll li fir-rigward tagħhom il-kompetenza ġiet trasferita lill-organizzazzjoni mill-Istati Membri li huma Partijiet għall-Protokoll.

Il-Protokoll kontra t-traffikar ta' migranti bl-art, bl-ajru jew bil-baħar għandu japplika, fir-rigward tal-kompetenzi trasferiti lill-Komunità Ewropea, għat-territorji li fihom huwa applikat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u taħt il-kondizzjonijiet stipulati f'dak it-Trattat, b'mod partikolari l-Artikolu 299 tiegħu u l-Protokolli annessi miegħu.

Din id-dikjarazzjoni hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda taħt il-Protokoll li jintegra l-acquis ta' Schengen fil-qafas ta' l-Unjoni Ewropea u taħt il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, annessi mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Din id-dikjarazzjoni hi ugwalment mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni tad-Danimarka taħt il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Skond l-Artikolu 299, din id-dikjarazzjoni lanqas ma tapplika għat-territorji ta' l-Istati Membri li għalihom it-Trattat imsemmi ma japplikax u hija mingħajr preġudizzju għal tali atti jew pożizzjonijiet li jistgħu jiġu adottati taħt il-Protokoll mill-Istati Membri konċernati f'isem u fl-interessi ta' dawk it-territorji. Skond id-dispożizzjoni msemmija hawn fuq, din id-dikjarazzjoni tindika l-kompetenza li l-Istati Membri jkunu ttrasferixxew lill-Komunità taħt it-Trattati fi kwistjonijiet regolati mill-Protokoll. L-ambitu u l-eżerċizzju ta' tali kompetenza Komunitarja huma, fin-natura tagħhom, suġġetti għal żvilupp kontinwu hekk kif il-Komunità tadotta ulterjorment regoli u regolamenti relevanti, u l-Komunità għandha tikkompleta jew temenda din id-dikjarazzjoni, skond l-Artikolu 21(3) tal-Protokoll.

Il-Komunità tafferma li hija għandha kompetenza fir-rigward tal-qsim tal-fruntieri esterni ta' l-Istati Membri, l-istandards u l-proċeduri regolatorji meta jitwettqu kontrolli fuq persuni f'tali fruntieri u r-regoli dwar il-viżi għal soġġorn ta' mhux aktar minn tliet xhur. Il-Komunità hija kompetenti wkoll li tieħu miżuri dwar il-politika ta' l-immigrazzjoni fir-rigward tal-kondizzjonijiet tad-dħul u r-residenza u l-miżuri kontra l-immigrazzjoni illegali u r-residenza illegali, inkluża r-ripatrijazzjoni tar-residenti illegali. Barra minn hekk, hija tista' tieħu miżuri sabiex tiżgura li jkun hemm koperazzjoni bejn id-dipartimenti relevanti ta' l-amministrazzjonijiet ta' l-Istati Membri, kif ukoll bejn dawk id-dipartimenti u l-Kummissjoni, fl-oqsma diġà msemmija. F'dawn l-oqsma l-Komunità adottat regoli u regolamenti u, fejn tkun għamlet hekk, tkun għalhekk esklussivament il-kompetenza tal-Komunità li tidħol fi ftehim esterni ma' Stati terzi jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti.

Barra minn hekk, il-politika tal-Komunità fil-qasam tal-koperazzjoni għall-iżvilupp tikkomplementa l-linji politiċi segwiti mill-Istati Membri u tinkludi dispożizzjonijiet għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar ta' migranti.


22.9.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

34


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

ta' l-24 ta' Lulju 2006

dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll Kontra t-Traffikar ta' Migranti bl-Art, bil-Baħar u bl-Ajru, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali li tikkonċerna d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll, safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu tal-Parti III, Titolu IV tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea

(2006/617/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 62 punt 2, l-Artikolu 63 punt 3, u l-Artikolu 66 flimkien ma' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2) u l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

L-elementi tal-Protokoll li huma suġġetti għall-kompetenza tal-Komunità ġew negozjati mill-Kummissjoni, bl-approvazzjoni tal-Kunsill, f'isem il-Komunità.

(2)

Il-Kunsill ta istruzzjoni lill-Kummissjoni sabiex tinnegozja l-adeżjoni tal-Komunità mal-ftehim internazzjonali in kwistjoni.

(3)

In-negozjati ġew konklużi b'suċċess u l-istrument li rriżulta ġie ffirmat mill-Komunità fit-12 ta' Diċembru 2000 skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/87/KE tat-8 ta' Diċembru 2000 (2).

(4)

Xi Stati Membri huma partijiet għall-Protokoll filwaqt li fi Stati Membri oħrajn għaddej il-proċess ta' ratifika.

(5)

Din id-Deċiżjoni hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda taħt il-Protokoll li jintegra l-acquis ta' Schengen fil-qafas ta' l-Unjoni Ewropea u taħt il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, annessi mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u għalhekk ir-Renju Unit u l-Irlanda mhumiex marbuta b'din id-Deċiżjoni safejn hi tikkonċerna l-eżerċizzju ta' setgħa esterna mill-Komunità f'oqsma fejn il-leġiżlazzjoni interna tagħha ma torbotx lir-Renju Unit u/jew l-Irlanda.

(6)

Din id-Deċiżjoni hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni tad-Danimarka taħt il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u għalhekk id-Danimarka ma tiħux sehem fl-adozzjoni tagħha u mhijiex marbuta biha.

(7)

Il-konklużjoni tal-Konvenzjoni ġiet approvata f'isem il-Komunità bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/579/KE tad-29 ta' April 2004 (3) li hija kondizzjoni għall-Komunità sabiex issir Parti għall-Protokoll, skond l-Artikolu 37(2) tal-Konvenzjoni.

(8)

Il-kondizzjonijiet l-oħra li jippermettu lill-Komunità sabiex tiddepożita l-istrument ta' approvazzjoni previst fl-Artikolu 36(3) tal-Konvenzjoni u fl-Artikolu 21(3) tal-Protokoll ġew imwettqa.

(9)

Safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu tal-Parti III, Titolu IV tat-Trattat, il-konklużjoni tal-Protokoll għandu jiġi approvat f'isem il-Komunità.

(10)

Safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu ta' l-Artikoli 179 u 181a tat-Trattat, il-konklużjoni tal-Protokoll f'isem il-Komunità għandha tiġi approvata permezz ta' deċiżjoni separata tal-Kunsill (4).

(11)

Meta tiddepożita l-istrument ta' approvazzjoni, il-Komunità għandha tiddepożita wkoll dikjarazzjoni dwar l-ambitu ta'l-ambitu ta' kompetenza tal-Komunità fir-rigward ta' kwistjonijiet regolati mill-Protokoll taħt l-Artikolu 21(3) tal-Protokoll dwar it-Traffikar ta' Migranti,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Protokoll kontra t-traffikar ta' migranti bl-art, bl-ajru jew bil-baħar, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-kriminalità organizzata transnazzjonali, kif espost fl-Anness I, huwa b'dan approvat f'isem il-Komunità Ewropea.

L-istrument tal-konferma formali tal-Komunità għandu jkun fih dikjarazzjoni ta' kompetenza skond l-Artikolu 21(3) tal-Protokoll kif espost fl-Anness II.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu tal-Parti III, Titolu IV tat-Trattat.

Artikolu 3

Il-President tal-Kunsill huwa awtorizzat li jaħtar il-persuna li jkollha s-setgħa li tiddepożita l-konferma formali sabiex b'hekk torbot lill-Komunità.

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, nhar l-24 ta' Lulju 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

K. RAJAMÄKI


(1)  Għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  ĠU L 30, 1.2.2001, p. 44.

(3)  ĠU L 261, 6.8.2004, p. 11.

(4)  Ara paġna ta' 24 dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS I

PROTOCOL

against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime

PREAMBLE

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,

DECLARING that effective action to prevent and combat the smuggling of migrants by land, sea and air requires a comprehensive international approach, including cooperation, the exchange of information and other appropriate measures, including socio-economic measures, at the national, regional and international levels,

RECALLING General Assembly resolution 54/212 of 22 December 1999, in which the Assembly urged Member States and the United Nations system to strengthen international cooperation in the area of international migration and development in order to address the root causes of migration, especially those related to poverty, and to maximize the benefits of international migration to those concerned, and encouraged, where relevant, interregional, regional and subregional mechanisms to continue to address the question of migration and development,

CONVINCED of the need to provide migrants with humane treatment and full protection of their rights,

TAKING INTO ACCOUNT the fact that, despite work undertaken in other international forums, there is no universal instrument that addresses all aspects of smuggling of migrants and other related issues,

CONCERNED at the significant increase in the activities of organised criminal groups in smuggling of migrants and other related criminal activities set forth in this Protocol, which bring great harm to the States concerned,

ALSO CONCERNED that the smuggling of migrants can endanger the lives or security of the migrants involved,

RECALLING General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organised crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument addressing illegal trafficking in and transporting of migrants, including by sea,

CONVINCED that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime with an international instrument against the smuggling of migrants by land, sea and air will be useful in preventing and combating that crime,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

I.   GENERAL PROVISIONS

Article 1

Relation with the United Nations Convention against Transnational Organised Crime

1.   This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organised Crime. It shall be interpreted together with the Convention.

2.   The provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol unless otherwise provided herein.

3.   The offences established in accordance with article 6 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2

Statement of purpose

The purpose of this Protocol is to prevent and combat the smuggling of migrants, as well as to promote cooperation among States Parties to that end, while protecting the rights of smuggled migrants.

Article 3

Use of terms

For the purposes of this Protocol:

(a)

‘smuggling of migrants’ shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident;

(b)

‘illegal entry’ shall mean crossing borders without complying with the necessary requirements for legal entry into the receiving State;

(c)

‘fraudulent travel or identity document’ shall mean any travel or identity document:

(i)

that has been falsely made or altered in some material way by anyone other than a person or agency lawfully authorised to make or issue the travel or identity document on behalf of a State; or

(ii)

that has been improperly issued or obtained through misrepresentation, corruption or duress or in any other unlawful manner; or

(iii)

that is being used by a person other than the rightful holder;

(d)

‘vessel’ shall mean any type of water craft, including non-displacement craft and seaplanes, used or capable of being used as a means of transportation on water, except a warship, naval auxiliary or other vessel owned or operated by a Government and used, for the time being, only on government non-commercial service.

Article 4

Scope of application

This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 6 of this Protocol, where the offences are transnational in nature and involve an organised criminal group, as well as to the protection of the rights of persons who have been the object of such offences.

Article 5

Criminal liability of migrants

Migrants shall not become liable to criminal prosecution under this Protocol for the fact of having been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

Article 6

Criminalisation

1.   Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally and in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit:

(a)

the smuggling of migrants;

(b)

when committed for the purpose of enabling the smuggling of migrants:

(i)

producing a fraudulent travel or identity document;

(ii)

procuring, providing or possessing such a document;

(c)

enabling a person who is not a national or a permanent resident to remain in the State concerned without complying with the necessary requirements for legally remaining in the State by the means mentioned in subparagraph (b) of this paragraph or any other illegal means.

2.   Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:

(a)

subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;

(b)

participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 (a), (b) (i) or (c) of this article and, subject to the basic concepts of its legal system, participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 (b) (ii) of this article;

(c)

organising or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

3.   Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as aggravating circumstances to the offences established in accordance with paragraph 1 (a), (b) (i) and (c) of this article and, subject to the basic concepts of its legal system, to the offences established in accordance with paragraph 2 (b) and (c) of this article, circumstances:

(a)

that endanger, or are likely to endanger, the lives or safety of the migrants concerned; or

(b)

that entail inhuman or degrading treatment, including for exploitation, of such migrants.

4.   Nothing in this Protocol shall prevent a State Party from taking measures against a person whose conduct constitutes an offence under its domestic law.

II.   SMUGGLING OF MIGRANTS BY SEA

Article 7

Cooperation

States Parties shall cooperate to the fullest extent possible to prevent and suppress the smuggling of migrants by sea, in accordance with the international law of the sea.

Article 8

Measures against the smuggling of migrants by sea

1.   A State Party that has reasonable grounds to suspect that a vessel that is flying its flag or claiming its registry, that is without nationality or that, though flying a foreign flag or refusing to show a flag, is in reality of the nationality of the State Party concerned is engaged in the smuggling of migrants by sea may request the assistance of other States Parties in suppressing the use of the vessel for that purpose. The States Parties so requested shall render such assistance to the extent possible within their means.

2.   A State Party that has reasonable grounds to suspect that a vessel exercising freedom of navigation in accordance with international law and flying the flag or displaying the marks of registry of another State Party is engaged in the smuggling of migrants by sea may so notify the flag State, request confirmation of registry and, if confirmed, request authorisation from the flag State to take appropriate measures with regard to that vessel. The flag State may authorise the requesting State, inter alia:

(a)

to board the vessel;

(b)

to search the vessel; and

(c)

if evidence is found that the vessel is engaged in the smuggling of migrants by sea, to take appropriate measures with respect to the vessel and persons and cargo on board, as authorised by the flag State.

3.   A State Party that has taken any measure in accordance with paragraph 2 of this article shall promptly inform the flag State concerned of the results of that measure.

4.   A State Party shall respond expeditiously to a request from another State Party to determine whether a vessel that is claiming its registry or flying its flag is entitled to do so and to a request for authorisation made in accordance with paragraph 2 of this article.

5.   A flag State may, consistent with article 7 of this Protocol, subject its authorisation to conditions to be agreed by it and the requesting State, including conditions relating to responsibility and the extent of effective measures to be taken. A State Party shall take no additional measures without the express authorisation of the flag State, except those necessary to relieve imminent danger to the lives of persons or those which derive from relevant bilateral or multilateral agreements.

6.   Each State Party shall designate an authority or, where necessary, authorities to receive and respond to requests for assistance, for confirmation of registry or of the right of a vessel to fly its flag and for authorisation to take appropriate measures. Such designation shall be notified through the Secretary-General to all other States Parties within one month of the designation.

7.   A State Party that has reasonable grounds to suspect that a vessel is engaged in the smuggling of migrants by sea and is without nationality or may be assimilated to a vessel without nationality may board and search the vessel. If evidence confirming the suspicion is found, that State Party shall take appropriate measures in accordance with relevant domestic and international law.

Article 9

Safeguard clauses

1.   Where a State Party takes measures against a vessel in accordance with article 8 of this Protocol, it shall:

(a)

ensure the safety and humane treatment of the persons on board;

(b)

take due account of the need not to endanger the security of the vessel or its cargo;

(c)

take due account of the need not to prejudice the commercial or legal interests of the flag State or any other interested State;

(d)

ensure, within available means, that any measure taken with regard to the vessel is environmentally sound.

2.   Where the grounds for measures taken pursuant to article 8 of this Protocol prove to be unfounded, the vessel shall be compensated for any loss or damage that may have been sustained, provided that the vessel has not committed any act justifying the measures taken.

3.   Any measure taken, adopted or implemented in accordance with this chapter shall take due account of the need not to interfere with or to affect:

(a)

the rights and obligations and the exercise of jurisdiction of coastal States in accordance with the international law of the sea; or

(b)

the authority of the flag State to exercise jurisdiction and control in administrative, technical and social matters involving the vessel.

4.   Any measure taken at sea pursuant to this chapter shall be carried out only by warships or military aircraft, or by other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorised to that effect.

III.   PREVENTION, COOPERATION AND OTHER MEASURES

Article 10

Information

1.   Without prejudice to articles 27 and 28 of the Convention, States Parties, in particular those with common borders or located on routes along which migrants are smuggled, shall, for the purpose of achieving the objectives of this Protocol, exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant information on matters such as:

(a)

embarkation and destination points, as well as routes, carriers and means of transportation, known to be or suspected of being used by an organised criminal group engaged in conduct set forth in article 6 of this Protocol;

(b)

the identity and methods of organisations or organised criminal groups known to be or suspected of being engaged in conduct set forth in article 6 of this Protocol;

(c)

the authenticity and proper form of travel documents issued by a State Party and the theft or related misuse of blank travel or identity documents;

(d)

means and methods of concealment and transportation of persons, the unlawful alteration, reproduction or acquisition or other misuse of travel or identity documents used in conduct set forth in article 6 of this Protocol and ways of detecting them;

(e)

legislative experiences and practices and measures to prevent and combat the conduct set forth in article 6 of this Protocol; and

(f)

scientific and technological information useful to law enforcement, so as to enhance each other's ability to prevent, detect and investigate the conduct set forth in article 6 of this Protocol and to prosecute those involved.

2.   A State Party that receives information shall comply with any request by the State Party that transmitted the information that places restrictions on its use.

Article 11

Border measures

1.   Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect the smuggling of migrants.

2.   Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of the offence established in accordance with article 6, paragraph 1 (a), of this Protocol.

3.   Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.

4.   Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.

5.   Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Protocol.

6.   Without prejudice to article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.

Article 12

Security and control of documents

Each State Party shall take such measures as may be necessary, within available means:

(a)

to ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and

(b)

to ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the State Party and to prevent their unlawful creation, issuance and use.

Article 13

Legitimacy and validity of documents

At the request of another State Party, a State Party shall, in accordance with its domestic law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for purposes of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

Article 14

Training and technical cooperation

1.   States Parties shall provide or strengthen specialised training for immigration and other relevant officials in preventing the conduct set forth in article 6 of this Protocol and in the humane treatment of migrants who have been the object of such conduct, while respecting their rights as set forth in this Protocol.

2.   States Parties shall cooperate with each other and with competent international organisations, non-governmental organisations, other relevant organisations and other elements of civil society as appropriate to ensure that there is adequate personnel training in their territories to prevent, combat and eradicate the conduct set forth in article 6 of this Protocol and to protect the rights of migrants who have been the object of such conduct. Such training shall include:

(a)

improving the security and quality of travel documents;

(b)

recognizing and detecting fraudulent travel or identity documents;

(c)

Gathering criminal intelligence, relating in particular to the identification of organised criminal groups known to be or suspected of being engaged in conduct set forth in article 6 of this Protocol, the methods used to transport smuggled migrants, the misuse of travel or identity documents for purposes of conduct set forth in article 6 and the means of concealment used in the smuggling of migrants;

(d)

improving procedures for detecting smuggled persons at conventional and non-conventional points of entry and exit; and

(e)

the humane treatment of migrants and the protection of their rights as set forth in this Protocol.

3.   States Parties with relevant expertise shall consider providing technical assistance to States that are frequently countries of origin or transit for persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol. States Parties shall make every effort to provide the necessary resources, such as vehicles, computer systems and document readers, to combat the conduct set forth in article 6.

Article 15

Other prevention measures

1.   Each State Party shall take measures to ensure that it provides or strengthens information programmes to increase public awareness of the fact that the conduct set forth in article 6 of this Protocol is a criminal activity frequently perpetrated by organised criminal groups for profit and that it poses serious risks to the migrants concerned.

2.   In accordance with article 31 of the Convention, States Parties shall cooperate in the field of public information for the purpose of preventing potential migrants from falling victim to organised criminal groups.

3.   Each State Party shall promote or strengthen, as appropriate, development programmes and cooperation at the national, regional and international levels, taking into account the socio-economic realities of migration and paying special attention to economically and socially depressed areas, in order to combat the root socio-economic causes of the smuggling of migrants, such as poverty and underdevelopment.

Article 16

Protection and assistance measures

1.   In implementing this Protocol, each State Party shall take, consistent with its obligations under international law, all appropriate measures, including legislation if necessary, to preserve and protect the rights of persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol as accorded under applicable international law, in particular the right to life and the right not to be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

2.   Each State Party shall take appropriate measures to afford migrants appropriate protection against violence that may be inflicted upon them, whether by individuals or groups, by reason of being the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

3.   Each State Party shall afford appropriate assistance to migrants whose lives or safety are endangered by reason of being the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

4.   In applying the provisions of this article, States Parties shall take into account the special needs of women and children.

5.   In the case of the detention of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol, each State Party shall comply with its obligations under the Vienna Convention on Consular Relations, (1) where applicable, including that of informing the person concerned without delay about the provisions concerning notification to and communication with consular officers.

Article 17

Agreements and arrangements

States Parties shall consider the conclusion of bilateral or regional agreements or operational arrangements or understandings aimed at:

(a)

establishing the most appropriate and effective measures to prevent and combat the conduct set forth in article 6 of this Protocol; or

(b)

enhancing the provisions of this Protocol among themselves.

Article 18

Return of smuggled migrants

1.   Each State Party agrees to facilitate and accept, without undue or unreasonable delay, the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol and who is its national or who has the right of permanent residence in its territory at the time of return.

2.   Each State Party shall consider the possibility of facilitating and accepting the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol and who had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the receiving State in accordance with its domestic law.

3.   At the request of the receiving State Party, a requested State Party shall, without undue or unreasonable delay, verify whether a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol is its national or has the right of permanent residence in its territory.

4.   In order to facilitate the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol and is without proper documentation, the State Party of which that person is a national or in which he or she has the right of permanent residence shall agree to issue, at the request of the receiving State Party, such travel documents or other authorisation as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.

5.   Each State Party involved with the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol shall take all appropriate measures to carry out the return in an orderly manner and with due regard for the safety and dignity of the person.

6.   States Parties may cooperate with relevant international organisations in the implementation of this article.

7.   This article shall be without prejudice to any right afforded to persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol by any domestic law of the receiving State Party.

8.   This article shall not affect the obligations entered into under any other applicable treaty, bilateral or multilateral, or any other applicable operational agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of persons who have been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol.

IV.   FINAL PROVISIONS

Article 19

Saving clause

1.   Nothing in this Protocol shall affect the other rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.

2.   The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognised principles of non-discrimination.

Article 20

Settlement of disputes

1.   States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2.   Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organisation of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3.   Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4.   Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 21

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1.   This Protocol shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.

2.   This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organisations provided that at least one member State of such organisation has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3.   This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organisation may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its Member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organisation shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organisation shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4.   This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organisation of which at least one Member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organisation shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organisation shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 22

Entry into force

1.   This Protocol shall enter into force on the 90th day after the date of deposit of the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organisation shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organisation.

2.   For each State or regional economic integration organisation ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the 40th instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the 30th day after the date of deposit by such State or organisation of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 23

Amendment

1.   After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2.   Regional economic integration organisations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their Member States that are Parties to this Protocol. Such organisations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party 90 days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5.   When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 24

Denunciation

1.   A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2.   A regional economic integration organisation shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 25

Depositary and languages

1.   The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2.   The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.


(1)  Ibid., vol. 596, Nos 8638 to 8640.


ANNESS II

Dikjarazzjoni dwar il-kompetenza tal-Komunità Ewropea fir-rigward ta' kwistjonijiet regolati mill-Protokoll Kontra t-Traffikar ta' Migranti bl-Art, bl-Ajru u bil-Baħar, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra il-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali

L-Artikolu 21(3) tal-Protokoll jipprovdi li l-istrument ta' adeżjoni ta' organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika u reġjonali għandu jinkludi dikjarazzjoni li tispeċifika l-kwistjonijiet regolati mill-Protokoll li fir-rigward tagħhom il-kompetenza tkun ġiet trasferita lill-organizzazzjoni mill-Istati Membri li huma Partijiet għall-Protokoll.

Il-Protokoll kontra t-traffikar ta' migranti bl-art, bl-ajru jew bil-baħar għandu japplika, fir-rigward tal-kompetenzi trasferiti lill-Komunità Ewropea, għat-territorji li fihom huwa applikat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u taħt il-kondizzjonijiet stipulati f'dak it-Trattat, b'mod partikolari l-Artikolu 299 tiegħu u l-Protokolli annessi miegħu.

Din id-dikjarazzjoni hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda taħt il-Protokoll li jintegra l-acquis ta' Schengen fil-qafas ta' l-Unjoni Ewropea u taħt il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, annessi mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Din id-dikjarazzjoni hi ugwalment mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni tad-Danimarka taħt il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Skond l-Artikolu 299, din id-dikjarazzjoni lanqas ma tapplika għat-territorji ta' l-Istati Membri li għalihom it-Trattat imsemmi ma japplikax u hija mingħajr preġudizzju għal tali atti jew pożizzjonijiet li jistgħu jiġu adottati taħt il-Protokoll mill-Istati Membri konċernati f'isem u fl-interessi ta' dawk it-territorji. Skond id-dispożizzjoni msemmija hawn fuq, din id-dikjarazzjoni tindika l-kompetenza li l-Istati Membri jkunu ttrasferixxew lill-Komunità taħt it-Trattati fi kwistjonijiet regolati mill-Protokoll. L-ambitu u l-eżerċizzju ta' tali kompetenza Komunitarja huma, fin-natura tagħhom, suġġetti għal żvilupp kontinwu hekk kif il-Komunità tadotta ulterjorment regoli u regolamenti relevanti, u l-Komunità għandha tikkompleta jew temenda din id-dikjarazzjoni, skond l-Artikolu 21(3) tal-Protokoll.

Il-Komunità tafferma li hija għandha kompetenza fir-rigward tal-qsim tal-fruntieri esterni ta' l-Istati Membri, l-istandards u l-proċeduri regolatorji meta jitwettqu kontrolli fuq persuni f'tali fruntieri u r-regoli dwar il-viżi għal soġġorn ta' mhux aktar minn tliet xhur. Il-Komunità hija kompetenti wkoll li tieħu miżuri dwar il-politika ta' l-immigrazzjoni fir-rigward tal-kondizzjonijiet tad-dħul u r-residenza u l-miżuri kontra l-immigrazzjoni illegali u r-residenza illegali, inkluża r-ripatrijazzjoni tar-residenti illegali. Barra minn hekk, hija tista' tieħu miżuri sabiex tiżgura li jkun hemm koperazzjoni bejn id-dipartimenti relevanti ta' l-amministrazzjonijiet ta' l-Istati Membri, kif ukoll bejn dawk id-dipartimenti u l-Kummissjoni, fl-oqsma diġà msemmija. F'dawn l-oqsma l-Komunità adottat regoli u regolamenti u, fejn tkun għamlet hekk, tkun għalhekk esklussivament il-kompetenza tal-Komunità li tidħol fi ftehim fi ftehim esterni ma' Stati terzi jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti.

Barra minn hekk, il-politika tal-Komunità fil-qasam tal-koperazzjoni għall-iżvilupp tikkomplementa l-linji politiċi segwiti mill-Istati Membri u tinkludi dispożizzjonijiet għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar ta' migranti.


22.9.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

44


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

ta' l-24 ta’ Lulju 2006

dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll Għall-Prevenzjoni, Soppressjoni u Punizzjoni tat-Traffikar ta' Persuni, Speċjalment ta' Nisa u Tfal, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali li tikkonċerna d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll, safejn id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll jaqgħu fl-ambitu ta' l-Artikoli 179 u 181a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea

(2006/618/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 179 u 181a, flimkien ma' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2), u l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

L-elementi tal-Protokoll li huma suġġetti għall-kompetenza tal-Komunità ġew negozjati mill-Kummissjoni, bl-approvazzjoni tal-Kunsill, f'isem il-Komunità.

(2)

Il-Kunsill ta istruzzjoni lill-Kummissjoni sabiex tinnegozja l-adeżjoni tal-Komunità fil-ftehim internazzjonali in kwistjoni.

(3)

In-negozjati ġew konklużi b'suċċess u l-istrument li rriżulta ġie ffirmat mill-Komunità fit-12 ta' Diċembru 2000 skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/87/KE tat-8 ta' Diċembru 2000 (2).

(4)

Xi Stati Membri huma partijiet għall-Protokoll filwaqt li fi Stati Membri oħrajn għaddej il-proċess ta' ratifika.

(5)

Il-konklużjoni tal-Konvenzjoni ġiet approvata f'isem il-Komunità bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/579/KE tad-29 ta' April 2004 (3) li hija kondizzjoni għall-Komunità sabiex issir Parti għall-Protokoll, skond l-Artikolu 37(2) tal-Konvenzjoni.

(6)

Il-kondizzjonijiet l-oħra li jippermettu lill-Komunità sabiex tiddepożita l-istrument ta' approvazzjoni previst fl-Artikolu 36(3) tal-Konvenzjoni u l-Artikolu 16(3) tal-Protokoll ġew imwettqa.

(7)

Safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu ta' l-Artikoli 179 u 181a tat-Trattat, il-konklużjoni tal-Protokoll għandha tiġi approvata f'isem il-Komunità.

(8)

Safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu tal-Parti III, Titolu IV tat-Trattat, il-konklużjoni tal-Protokoll f'isem il-Komunità għandha tiġi approvata permezz ta' deċiżjoni separata tal-Kunsill (4).

(9)

Meta tiddepożita l-istrument ta' approvazzjoni, il-Komunità għandha tiddepożita wkoll dikjarazzjoni dwar l-ambitu ta'l-ambitu ta' kompetenza tal-Komunità fir-rigward ta' kwistjonijiet regolati mill-Protokoll taħt l-Artikolu 16(3) tal-Protokoll kontra t-traffikar ta' persuni,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Protokoll għall-prevenzjoni, soppressjoni u punizzjoni tat-traffikar tal-persuni, speċjalment ta' nisa u tfal, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-kriminalità organizzata transnazzjonali kif espost fl-Anness I, huwa b'dan approvat f'isem il-Komunità Ewropea.

L-istrument ta' konferma formali tal-Komunità għandu jkun fih dikjarazzjoni ta' kompetenza skond l-Artikolu 16(3) tal-Protokoll kif espost fl-Anness II.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni ghandha tapplika safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu ta' l-Artikoli 179 u 181a tat-Trattat.

Artikolu 3

Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat li jaħtar persuna bis-setgħa li tiddepożita l-istrument ta' konferma formali sabiex b'hekk torbot lill-Komunità.

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, nhar l-24 ta' Lulju 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

K. RAJAMÄKI


(1)  Għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  ĠU L 30, 1.2.2001, p. 44.

(3)  ĠU L 261, 6.8.2004, p. 11.

(4)  Ara paġna 51 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS I

PROTOCOL

to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime

PREAMBLE

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,

DECLARING that effective action to prevent and combat trafficking in persons, especially women and children, requires a comprehensive international approach in the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such trafficking, to punish the traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their internationally recognised human rights,

TAKING INTO ACCOUNT the fact that, despite the existence of a variety of international instruments containing rules and practical measures to combat the exploitation of persons, especially women and children, there is no universal instrument that addresses all aspects of trafficking in persons,

CONCERNED that, in the absence of such an instrument, persons who are vulnerable to trafficking will not be sufficiently protected,

RECALLING General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organised crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument addressing trafficking in women and children,

CONVINCED that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime with an international instrument for the prevention, suppression and punishment of trafficking in persons, especially women and children, will be useful in preventing and combating that crime,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

I.   GENERAL PROVISIONS

Article 1

Relation with the United Nations Convention against Transnational Organised Crime

1.   This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organised Crime. It shall be interpreted together with the Convention.

2.   The provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol unless otherwise provided herein.

3.   The offences established in accordance with article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2

Statement of purpose

The purposes of this Protocol are:

(a)

to prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention to women and children;

(b)

to protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human rights; and

(c)

to promote cooperation among States Parties in order to meet those objectives.

Article 3

Use of terms

For the purposes of this Protocol:

(a)

‘trafficking in persons’ shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

(b)

the consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;

(c)

the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered ‘trafficking in persons’ even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;

(d)

‘child’ shall mean any person under 18 years of age.

Article 4

Scope of application

This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 5 of this Protocol, where those offences are transnational in nature and involve an organised criminal group, as well as to the protection of victims of such offences.

Article 5

Criminalisation

1.   Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct set forth in article 3 of this Protocol, when committed intentionally.

2.   Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:

(a)

subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;

(b)

participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and

(c)

organising or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

II.   PROTECTION OF VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS

Article 6

Assistance to and protection of victims of trafficking in persons

1.   In appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, each State Party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating to such trafficking confidential.

2.   Each State Party shall ensure that its domestic legal or administrative system contains measures that provide to victims of trafficking in persons, in appropriate cases:

(a)

information on relevant court and administrative proceedings;

(b)

assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence.

3.   Each State Party shall consider implementing measures to provide for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons, including, in appropriate cases, in cooperation with non-governmental organisations, other relevant organisations and other elements of civil society, and, in particular, the provision of:

(a)

appropriate housing;

(b)

counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victims of trafficking in persons can understand;

(c)

medical, psychological and material assistance; and

(d)

employment, educational and training opportunities.

4.   Each State Party shall take into account, in applying the provisions of this article, the age, gender and special needs of victims of trafficking in persons, in particular the special needs of children, including appropriate housing, education and care.

5.   Each State Party shall endeavour to provide for the physical safety of victims of trafficking in persons while they are within its territory.

6.   Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered.

Article 7

Status of victims of trafficking in persons in receiving States

1.   In addition to taking measures pursuant to article 6 of this Protocol, each State Party shall consider adopting legislative or other appropriate measures that permit victims of trafficking in persons to remain in its territory, temporarily or permanently, in appropriate cases.

2.   In implementing the provision contained in paragraph 1 of this article, each State Party shall give appropriate consideration to humanitarian and compassionate factors.

Article 8

Repatriation of victims of trafficking in persons

1.   The State Party of which a victim of trafficking in persons is a national or in which the person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall facilitate and accept, with due regard for the safety of that person, the return of that person without undue or unreasonable delay.

2.   When a State Party returns a victim of trafficking in persons to a State Party of which that person is a national or in which he or she had, at the time of entry into the territory of the receiving State Party, the right of permanent residence, such return shall be with due regard for the safety of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim of trafficking and shall preferably be voluntary.

3.   At the request of a receiving State Party, a requested State Party shall, without undue or unreasonable delay, verify whether a person who is a victim of trafficking in persons is its national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the territory of the receiving State Party.

4.   In order to facilitate the return of a victim of trafficking in persons who is without proper documentation, the State Party of which that person is a national or in which he or she had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall agree to issue, at the request of the receiving State Party, such travel documents or other authorisation as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.

5.   This article shall be without prejudice to any right afforded to victims of trafficking in persons by any domestic law of the receiving State Party.

6.   This article shall be without prejudice to any applicable bilateral or multilateral agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of victims of trafficking in persons.

III.   PREVENTION, COOPERATION AND OTHER MEASURES

Article 9

Prevention of trafficking in persons

1.   States Parties shall establish comprehensive policies, programmes and other measures:

(a)

to prevent and combat trafficking in persons; and

(b)

to protect victims of trafficking in persons, especially women and children, from revictimisation.

2.   States Parties shall endeavour to undertake measures such as research, information and mass media campaigns and social and economic initiatives to prevent and combat trafficking in persons.

3.   Policies, programmes and other measures established in accordance with this article shall, as appropriate, include cooperation with non-governmental organisations, other relevant organisations and other elements of civil society.

4.   States Parties shall take or strengthen measures, including through bilateral or multilateral cooperation, to alleviate the factors that make persons, especially women and children, vulnerable to trafficking, such as poverty, underdevelopment and lack of equal opportunity.

5.   States Parties shall adopt or strengthen legislative or other measures, such as educational, social or cultural measures, including through bilateral and multilateral cooperation, to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking.

Article 10

Information exchange and training

1.   Law enforcement, immigration or other relevant authorities of States Parties shall, as appropriate, cooperate with one another by exchanging information, in accordance with their domestic law, to enable them to determine:

(a)

whether individuals crossing or attempting to cross an international border with travel documents belonging to other persons or without travel documents are perpetrators or victims of trafficking in persons;

(b)

the types of travel document that individuals have used or attempted to use to cross an international border for the purpose of trafficking in persons; and

(c)

the means and methods used by organised criminal groups for the purpose of trafficking in persons, including the recruitment and transportation of victims, routes and links between and among individuals and groups engaged in such trafficking, and possible measures for detecting them.

2.   States Parties shall provide or strengthen training for law enforcement, immigration and other relevant officials in the prevention of trafficking in persons. The training should focus on methods used in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of the victims, including protecting the victims from the traffickers. The training should also take into account the need to consider human rights and child- and gender-sensitive issues and it should encourage cooperation with non-governmental organisations, other relevant organisations and other elements of civil society.

3.   A State Party that receives information shall comply with any request by the State Party that transmitted the information that places restrictions on its use.

Article 11

Border measures

1.   Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in persons.

2.   Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of offences established in accordance with article 5 of this Protocol.

3.   Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.

4.   Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.

5.   Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Protocol.

6.   Without prejudice to article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.

Article 12

Security and control of documents

Each State Party shall take such measures as may be necessary, within available means:

(a)

to ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and

(b)

to ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the State Party and to prevent their unlawful creation, issuance and use.

Article 13

Legitimacy and validity of documents

At the request of another State Party, a State Party shall, in accordance with its domestic law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for trafficking in persons.

IV.   FINAL PROVISIONS

Article 14

Saving clause

1.   Nothing in this Protocol shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention (1) and the 1967 Protocol (2) relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.

2.   The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are victims of trafficking in persons. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognised principles of non-discrimination.

Article 15

Settlement of disputes

1.   States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2.   Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organisation of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3.   Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4.   Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 16

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1.   This Protocol shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.

2.   This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organisations provided that at least one member State of such organisation has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3.   This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organisation may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organisation shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organisation shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4.   This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organisation of which at least one Member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organisation shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organisation shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 17

Entry into force

1.   This Protocol shall enter into force on the 90th day after the date of deposit of the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organisation shall not be counted as additional to those deposited by Member States of such organisation.

2.   For each State or regional economic integration organisation ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the 40th instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the 30th day after the date of deposit by such State or organisation of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 18

Amendment

1.   After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2.   Regional economic integration organisations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their Member States that are Parties to this Protocol. Such organisations shall not exercise their right to vote if their Member States exercise theirs and vice versa.

3.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party 90 days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5.   When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 19

Denunciation

1.   A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2.   A regional economic integration organisation shall cease to be a Party to this Protocol when all of its Member States have denounced it.

Article 20

Depositary and languages

1.   The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2.   The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.


(1)  United Nations, Treaty Series, vol. 189, No 2545.

(2)  Ibid., vol. 606, No 8791.


ANNESS II

Dikjarazzjoni li tikkonċerna l-kompetenza tal-Komunità Ewropea fir-rigward ta' kwistjonijiet regolati mill-Protokoll għall-Prevenzjoni, Soppressjoni u Punizzjoni tat-Traffikar tal-Persuni, Speċjalment ta' Nisa u Tfal, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali

L-Artikolu 16(3) tal-Protokoll għall-prevenzjoni, soppressjoni u punizzjoni tat-traffikar tal-persuni, speċjalment ta' nisa u tfal, jipprovdi li l-istrument ta' ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni ta' organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika u reġjonali għandu jinkludi dikjarazzjoni li tispeċifika l-kwistjonijiet regolati mill-Protokoll li fir-rigward tagħhom il-kompetenza ġiet trasferita lill-organizzazzjoni mill-Istati Membri li huma Partijiet għall-Protokoll.

Il-Protokoll għall-prevenzjoni, soppressjoni u punizzjoni tat-traffikar tal-persuni, speċjalment ta' nisa u tfal, għandu japplika, fir-rigward tal-kompetenzi trasferiti lill-Komunità Ewropea, għat-territorji li fihom it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dak it-Trattat, b'mod partikolari l-Artikolu 299 tiegħu u l-Protokolli annessi miegħu.

Din id-dikjarazzjoni hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda taħt il-Protokoll li jintegra l-acquis ta' Schengen fil-qafas ta' l-Unjoni Ewropea u taħt il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, annessi mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat.

Din id-dikjarazzjoni hi ugwalment mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni tad-Danimarka taħt il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea u t-Trattat.

Skond l-Artikolu 299, din id-dikjarazzjoni lanqas ma tapplika għat-territorji ta' l-Istati Membri li għalihom it-Trattat imsemmi ma japplikax u hija mingħajr preġudizzju għal tali atti jew pożizzjonijiet li jistgħu jiġu adottati taħt il-Protokoll mill-Istati Membri konċernati f'isem u fl-interessi ta' dawk it-territorji. Skond id-dispożizzjoni msemmija hawn fuq, din id-dikjarazzjoni tindika l-kompetenza li l-Istati Membri jkunu ttrasferixxew lill-Komunità taħt it-Trattati fi kwistjonijiet regolati mill-Protokoll. L-ambitu u l-eżerċizzju ta' tali kompetenza Komunitarja huma, fin-natura tagħhom, suġġetti għal żvilupp kontinwu hekk kif il-Komunità tadotta ulterjorment regoli u regolamenti relevanti, u l-Komunità għandha tikkompleta jew temenda din id-dikjarazzjoni, skond l-Artikolu 16(3) tal-Protokoll.

Il-Komunità tafferma li hija għandha kompetenza fir-rigward tal-qsim tal-fruntieri esterni ta' l-Istati Membri, l-istandards u l-proċeduri regolatorji meta jitwettqu kontrolli fuq persuni f'tali fruntieri u r-regoli dwar il-viżi għal soġġorn ta' mhux aktar minn tliet xhur.

Il-Komunità hija kompetenti wkoll li tieħu miżuri dwar il-politika ta' l-immigrazzjoni fir-rigward tal-kondizzjonijiet tad-dħul u r-residenza u l-miżuri kontra l-immigrazzjoni illegali u r-residenza illegali, inkluża r-ripatrijazzjoni tar-residenti illegali. Barra minn hekk, hija tista' tieħu miżuri sabiex tiżgura li jkun hemm koperazzjoni bejn id-dipartimenti relevanti ta' l-amministrazzjonijiet ta' l-Istati Membri, kif ukoll bejn dawk id-dipartimenti u l-Kummissjoni, fl-oqsma diġà msemmija. F'dawn l-oqsma l-Komunità adottat regoli u regolamenti u, fejn tkun għamlet hekk, tkun għalhekk esklussivament il-kompetenza tal-Komunità li tidħol fi ftehim esterni ma' Stati terzi jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti.

Barra minn hekk, il-politika tal-Komunità fil-qasam tal-koperazzjoni għall-iżvilupp tikkomplementa l-linji politiċi segwiti mill-Istati Membri u tinkludi dispożizzjonijiet li jipprevjenu u jiġġieldu kontra t-traffikar ta' persuni.


22.9.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

51


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

ta' l-24 ta' Lulju 2006

dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll għall-Prevenzjoni, Soppressjoni u Punizzjoni tat-Traffikar ta' Persuni, Speċjalment ta' Nisa u Tfal, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali li tikkonċerna d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll, safejn id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll jaqgħu fl-ambitu tal-Parti III, Titolu IV tat-Trattatli jistabbilixxi l-Komunità Ewropea

(2006/619/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 62 punt 2, l-Artikolu 63 punt 3, u l-Artikolu 66 flimkien ma' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2) u l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

L-elementi tal-Protokoll li huma suġġetti għall-kompetenza tal-Komunità ġew negozjati mill-Kummissjoni, bl-approvazzjoni tal-Kunsill, f'isem il-Komunità.

(2)

Il-Kunsill ta istruzzjoni lill-Kummissjoni sabiex tinnegozja l-adeżjoni tal-Komunità fil-ftehim internazzjonali in kwistjoni.

(3)

In-negozjati ġew konklużi b'suċċess u l-istrument li rriżulta ġie ffirmat mill-Komunità fit-12 ta' Diċembru 2000 skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/87/KE tat-8 ta' Diċembru 2000 (2).

(4)

Xi Stati Membri huma partijiet għall-Protokoll filwaqt li fi Stati Membri oħrajn għaddej il-proċess ta' ratifika.

(5)

Din id-Deċiżjoni hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda taħt il-Protokoll li jintegra l-acquis ta' Schengen fil-qafas ta' l-Unjoni Ewropea u taħt il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, annessi mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, għalhekk ir-Renju Unit u l-Irlanda mhumiex marbuta b'din id-Deċiżjoni safejn hi tikkonċerna l-eżerċizzju ta' setgħa esterna mill-Komunità f'oqsma fejn il-leġiżlazzjoni interna tagħha ma torbotx lir-Renju Unit u/jew l-Irlanda.

(6)

Din id-Deċiżjoni hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni tad-Danimarka taħt il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, għalhekk id-Danimarka ma tiħux sehem fl-adozzjoni tagħha u mhix marbuta biha.

(7)

Il-konklużjoni tal-Konvenzjoni ġiet approvata f'isem il-Komunità bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/579/KE tad-29 ta' April 2004 (3) li hija kondizzjoni għall-Komunità sabiex issir Parti għall-Protokoll, skond l-Artikolu 37(2) tal-Konvenzjoni.

(8)

Il-kondizzjonijiet l-oħra li jippermettu lill-Komunità sabiex tiddepożita l-istrument ta' approvazzjoni previst fl-Artikolu 36(3) tal-Konvenzjoni u l-Artikolu 16(3) tal-Protokoll ġew imwettqa.

(9)

Safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu tal-Parti III, Titolu IV tat-Trattat, il-konklużjoni tal-Protokoll għandu jiġi approvat f'isem il-Komunità.

(10)

Safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu ta' l-Artikoli 179 u 181a tat-Trattat, il-konklużjoni tal-Protokoll f'isem il-Komunità għandha tiġi approvata permezz ta' deċiżjoni separata tal-Kunsill (4).

(11)

Meta tiddepożita l-istrument ta' approvazzjoni, il-Komunità għandha tiddepożita wkoll dikjarazzjoni dwar l-ambitu ta' kompetenza tal-Komunità fir-rigward ta' kwistjonijiet regolati mill-Protokoll taħt l-Artikolu 16(3) tal-Protokoll kontra t-traffikar ta' persuni,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Protokoll għall-prevenzjoni, soppressjoni u punizzjoni tat-traffikar tal-persuni, speċjalment ta' nisa u tfal, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-kriminalità organizzata transnazzjonali, kif espost fl-Anness I, huwa b'dan approvat f'isem il-Komunità Ewropea.

L-istrument tal-konferma formali tal-Komunità għandu jkun fih dikjarazzjoni ta' kompetenza skond l-Artikolu 16(3) tal-Protokoll kif espost fl-Anness II.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika safejn id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll jaqgħu fl-ambitu tal-Parti III, Titolu IV tat-Trattat.

Artikolu 3

Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat li jaħtar il-persuna li jkollha s-setgħa li tiddepożita l-konferma formali sabiex b'hekk torbot lill-Komunità.

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, nhar il-24 ta' Lulju 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

K. RAJAMÄKI


(1)  Għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali .

(2)  ĠU L 30, 1.2.2001, p. 44.

(3)  ĠU L 261, 6.8.2004, p. 11.

(4)  Ara paġna 44 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS I

PROTOCOL

to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime

PREAMBLE

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,

DECLARING that effective action to prevent and combat trafficking in persons, especially women and children, requires a comprehensive international approach in the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such trafficking, to punish the traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their internationally recognised human rights,

TAKING INTO ACCOUNT the fact that, despite the existence of a variety of international instruments containing rules and practical measures to combat the exploitation of persons, especially women and children, there is no universal instrument that addresses all aspects of trafficking in persons,

CONCERNED that, in the absence of such an instrument, persons who are vulnerable to trafficking will not be sufficiently protected,

RECALLING General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organised crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument addressing trafficking in women and children,

CONVINCED that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime with an international instrument for the prevention, suppression and punishment of trafficking in persons, especially women and children, will be useful in preventing and combating that crime,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

I.   GENERAL PROVISIONS

Article 1

Relation with the United Nations Convention against Transnational Organised Crime

1.   This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organised Crime. It shall be interpreted together with the Convention.

2.   The provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol unless otherwise provided herein.

3.   The offences established in accordance with article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2

Statement of purpose

The purposes of this Protocol are:

(a)

to prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention to women and children;

(b)

to protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human rights; and

(c)

to promote cooperation among States Parties in order to meet those objectives.

Article 3

Use of terms

For the purposes of this Protocol:

(a)

‘trafficking in persons’ shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

(b)

the consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;

(c)

the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered ‘trafficking in persons’ even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;

(d)

‘child’ shall mean any person under 18 years of age.

Article 4

Scope of application

This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 5 of this Protocol, where those offences are transnational in nature and involve an organised criminal group, as well as to the protection of victims of such offences.

Article 5

Criminalisation

1.   Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct set forth in article 3 of this Protocol, when committed intentionally.

2.   Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:

(a)

subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;

(b)

participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and

(c)

organising or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

II.   PROTECTION OF VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS

Article 6

Assistance to and protection of victims of trafficking in persons

1.   In appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, each State Party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating to such trafficking confidential.

2.   Each State Party shall ensure that its domestic legal or administrative system contains measures that provide to victims of trafficking in persons, in appropriate cases:

(a)

information on relevant court and administrative proceedings;

(b)

assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence.

3.   Each State Party shall consider implementing measures to provide for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons, including, in appropriate cases, in cooperation with non-governmental organisations, other relevant organisations and other elements of civil society, and, in particular, the provision of:

(a)

appropriate housing;

(b)

counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victims of trafficking in persons can understand;

(c)

medical, psychological and material assistance; and

(d)

employment, educational and training opportunities.

4.   Each State Party shall take into account, in applying the provisions of this article, the age, gender and special needs of victims of trafficking in persons, in particular the special needs of children, including appropriate housing, education and care.

5.   Each State Party shall endeavour to provide for the physical safety of victims of trafficking in persons while they are within its territory.

6.   Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered.

Article 7

Status of victims of trafficking in persons in receiving States

1.   In addition to taking measures pursuant to article 6 of this Protocol, each State Party shall consider adopting legislative or other appropriate measures that permit victims of trafficking in persons to remain in its territory, temporarily or permanently, in appropriate cases.

2.   In implementing the provision contained in paragraph 1 of this article, each State Party shall give appropriate consideration to humanitarian and compassionate factors.

Article 8

Repatriation of victims of trafficking in persons

1.   The State Party of which a victim of trafficking in persons is a national or in which the person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall facilitate and accept, with due regard for the safety of that person, the return of that person without undue or unreasonable delay.

2.   When a State Party returns a victim of trafficking in persons to a State Party of which that person is a national or in which he or she had, at the time of entry into the territory of the receiving State Party, the right of permanent residence, such return shall be with due regard for the safety of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim of trafficking and shall preferably be voluntary.

3.   At the request of a receiving State Party, a requested State Party shall, without undue or unreasonable delay, verify whether a person who is a victim of trafficking in persons is its national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the territory of the receiving State Party.

4.   In order to facilitate the return of a victim of trafficking in persons who is without proper documentation, the State Party of which that person is a national or in which he or she had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall agree to issue, at the request of the receiving State Party, such travel documents or other authorisation as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.

5.   This article shall be without prejudice to any right afforded to victims of trafficking in persons by any domestic law of the receiving State Party.

6.   This article shall be without prejudice to any applicable bilateral or multilateral agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of victims of trafficking in persons.

III.   PREVENTION, COOPERATION AND OTHER MEASURES

Article 9

Prevention of trafficking in persons

1.   States Parties shall establish comprehensive policies, programmes and other measures:

(a)

to prevent and combat trafficking in persons; and

(b)

to protect victims of trafficking in persons, especially women and children, from revictimisation.

2.   States Parties shall endeavour to undertake measures such as research, information and mass media campaigns and social and economic initiatives to prevent and combat trafficking in persons.

3.   Policies, programmes and other measures established in accordance with this article shall, as appropriate, include cooperation with non-governmental organisations, other relevant organisations and other elements of civil society.

4.   States Parties shall take or strengthen measures, including through bilateral or multilateral cooperation, to alleviate the factors that make persons, especially women and children, vulnerable to trafficking, such as poverty, underdevelopment and lack of equal opportunity.

5.   States Parties shall adopt or strengthen legislative or other measures, such as educational, social or cultural measures, including through bilateral and multilateral cooperation, to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking.

Article 10

Information exchange and training

1.   Law enforcement, immigration or other relevant authorities of States Parties shall, as appropriate, cooperate with one another by exchanging information, in accordance with their domestic law, to enable them to determine:

(a)

whether individuals crossing or attempting to cross an international border with travel documents belonging to other persons or without travel documents are perpetrators or victims of trafficking in persons;

(b)

the types of travel document that individuals have used or attempted to use to cross an international border for the purpose of trafficking in persons; and

(c)

the means and methods used by organised criminal groups for the purpose of trafficking in persons, including the recruitment and transportation of victims, routes and links between and among individuals and groups engaged in such trafficking, and possible measures for detecting them.

2.   States Parties shall provide or strengthen training for law enforcement, immigration and other relevant officials in the prevention of trafficking in persons. The training should focus on methods used in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of the victims, including protecting the victims from the traffickers. The training should also take into account the need to consider human rights and child- and gender-sensitive issues and it should encourage cooperation with non-governmental organisations, other relevant organisations and other elements of civil society.

3.   A State Party that receives information shall comply with any request by the State Party that transmitted the information that places restrictions on its use.

Article 11

Border measures

1.   Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in persons.

2.   Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of offences established in accordance with article 5 of this Protocol.

3.   Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.

4.   Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.

5.   Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Protocol.

6.   Without prejudice to article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.

Article 12

Security and control of documents

Each State Party shall take such measures as may be necessary, within available means:

(a)

to ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and

(b)

to ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the State Party and to prevent their unlawful creation, issuance and use.

Article 13

Legitimacy and validity of documents

At the request of another State Party, a State Party shall, in accordance with its domestic law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for trafficking in persons.

IV.   FINAL PROVISIONS

Article 14

Saving clause

1.   Nothing in this Protocol shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention (1) and the 1967 Protocol (2) relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.

2.   The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are victims of trafficking in persons. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognised principles of non-discrimination.

Article 15

Settlement of disputes

1.   States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2.   Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organisation of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3.   Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4.   Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 16

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1.   This Protocol shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.

2.   This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organisations provided that at least one member State of such organisation has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3.   This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organisation may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organisation shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organisation shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4.   This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organisation of which at least one Member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organisation shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organisation shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 17

Entry into force

1.   This Protocol shall enter into force on the 90th day after the date of deposit of the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organisation shall not be counted as additional to those deposited by Member States of such organisation.

2.   For each State or regional economic integration organisation ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the 40th instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the 30th day after the date of deposit by such State or organisation of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 18

Amendment

1.   After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2.   Regional economic integration organisations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their Member States that are Parties to this Protocol. Such organisations shall not exercise their right to vote if their Member States exercise theirs and vice versa.

3.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party 90 days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5.   When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 19

Denunciation

1.   A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2.   A regional economic integration organisation shall cease to be a Party to this Protocol when all of its Member States have denounced it.

Article 20

Depositary and languages

1.   The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2.   The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.


(1)  United Nations, Treaty Series, vol. 189, No 2545.

(2)  Ibid., vol. 606, No 8791.


ANNESS II

Dikjarazzjoni li tikkonċerna l-kompetenza tal-Komunità ewropea fir-kwistjonijiet regolati mill-Protokoll għall-Prevenzjoni, Soppressjoni u Punizzjoni tat-Traffikar ta' Persuni, Speċjalment ta' Nisa u Tfal, li Jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata transnazzjonali

L-Artikolu 16(3) tal-Protokoll għall-prevenzjoni, soppressjoni u punizzjoni tat-traffikar tal-persuni, speċjalment ta' nisa u tfal, jipprovdi li l-istrument ta' ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni ta' organizzazzjoni ta' integrazzjoni ekonomika u reġjonali għandu jinkludi dikjarazzjoni li tispeċifika l-kwistjonijiet regolati mill-Protokoll li fir-rigward tagħhom il-kompetenza ġiet trasferita lill-organizzazzjoni mill-Istati Membri li huma Partijiet għall-Protokoll.

Il-Protokoll għall-prevenzjoni, soppressjoni u punizzjoni tat-traffikar tal-persuni, speċjalment ta' nisa u tfal, għandu japplika, fir-rigward tal-kompetenzi trasferiti lill-Komunità Ewropea, għat-territorji li fihom huwa applikat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan it-Trattat, b'mod partikolari l-Artikolu 299 tiegħu u l-Protokolli annessi miegħu.

Din id-dikjarazzjoni hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda taħt il-Protokoll li jintegra l-acquis ta' Schengen fil-qafas ta' l-Unjoni Ewropea u taħt il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, annessi mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Din id-dikjarazzjoni hi ugwalment mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni tad-Danimarka taħt il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Skond l-Artikolu 299, din id-dikjarazzjoni lanqas ma tapplika għat-territorji ta' l-Istati Membri li għalihom it-Trattat imsemmi ma japplikax u hija mingħajr preġudizzju għal tali atti jew pożizzjonijiet li jistgħu jiġu adottati taħt il-Protokoll mill-Istati Membri konċernati f'isem u fl-interessi ta' dawk it-territorji. Skond id-dispożizzjoni msemmija hawn fuq, din id-dikjarazzjoni tindika l-kompetenza li l-Istati Membri jkunu ttrasferixxew lill-Komunità taħt it-Trattati fi kwistjonijiet regolati mill-Protokoll. L-ambitu u l-eżerċizzju ta' tali kompetenza Komunitarja huma, fin-natura tagħhom, suġġetti għal żvilupp kontinwu hekk kif il-Komunità tadotta ulterjorment regoli u regolamenti relevanti, u l-Komunità għandha tikkompleta jew temenda din id-dikjarazzjoni, skond l-Artikolu 16(3) tal-Protokoll.

Il-Komunità tafferma li hija għandha kompetenza fir-rigward tal-qsim tal-fruntieri esterni ta' l-Istati Membri, l-istandards u l-proċeduri regolatorji meta jitwettqu kontrolli fuq persuni f'tali fruntieri u r-regoli dwar il-viżi għal soġġorn ta' mhux aktar minn tliet xhur.

Il-Komunità hija kompetenti wkoll li tieħu miżuri dwar il-politika ta' l-immigrazzjoni fir-rigward tal-kondizzjonijiet tad-dħul u r-residenza u l-miżuri kontra l-immigrazzjoni illegali u r-residenza illegali, inkluża r-ripatrijazzjoni tar-residenti illegali. Barra minn hekk, hija tista' tieħu miżuri sabiex tiżgura li jkun hemm koperazzjoni bejn id-dipartimenti relevanti ta' l-amministrazzjonijiet ta' l-Istati Membri, kif ukoll bejn dawk id-dipartimenti u l-Kummissjoni, fl-oqsma diġà msemmija. F'dawn l-oqsma l-Komunità adottat regoli u regolamenti u, fejn tkun għamlet hekk, tkun għalhekk esklussivament il-kompetenza tal-Komunità li tidħol fi ftehim esterni ma' Stati terzi jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti.

Barra minn hekk, il-politika tal-Komunità fil-qasam tal-koperazzjoni għall-iżvilupp tikkomplementa l-linji politiċi segwiti mill-Istati Membri u tinkludi dispożizzjonijiet li jipprevjenu u jiġġieldu kontra t-traffikar ta' persuni.