ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
16 ta' Awwissu 2006


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Direttiva 2006/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-14 ta' Ġunju 2006 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpanniji, 83/349/KEE dwar kontijiet konsolidati, 86/635/KEE dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn u 91/674/KEE dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' intrapriżi ta' l-assigurazzjoni ( 3 )

1

 

 

II   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

Il-Kunsill

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjonili jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea

8

Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, biex jieħu kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea

10

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Frar 2005 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma' l-Unjoni Ewropea

14

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, (PCA) sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka mal-PCA u dwar l-aġġustamenti għall-PCA

15

Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra (PCA), dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka mall-PCA u dwar l-aġġustamenti għall-PCA

16

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni ta’ l-24 ta’ Jannar 2006 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, (PCA) dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka mal-PCA u dwar aġġustamenti għall-PCA

21

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2006 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni għat-Tisħiħ tal-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni ta’ l-1949 bejn l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika

22

Il-Konvenzjoni għat-tisħiħ tal-Kummissjoni Interamerikana għat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni ta’ l-1949 bejn l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika (il-Konvenzjoni ta’ Antigwa)

24

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 224.

 

(3)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

16.8.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


DIRETTIVA 2006/46/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta’ l-14 ta' Ġunju 2006

li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpanniji, 83/349/KEE dwar kontijiet konsolidati, 86/635/KEE dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn u 91/674/KEE dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' intrapriżi ta' l-assigurazzjoni

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 44(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Fil-21 ta' Mejju 2003, il-Kummissjoni adottat Pjan ta' Azzjoni li ħabbar miżuri sabiex tiġi mmodernizzata l-liġi tal-kumpanniji u tittejjeb it-tmexxija korporattiva fil-Komunità. Bħala prijorità għal perjodu ta' żmien qasir, il-Komunità kellha tikkonferma r-responsabbiltà kollettiva tal-membri tal-bord, iżżid it-trasparenza fit-transazzjonijiet ma' partijiet relatati u arranġamenti li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċi u ttejjeb l-iżvelar dwar il-prattika ta' tmexxija korporattiva applikata f'kumpannija.

(2)

Konformement ma' dak il-Pjan ta' Azzjoni, il-membri tal-korpi amministrattivi, ta' tmexxija u ta' sorveljanza ta' kumpannija kellhom, bħala rekwiżit minimu, ikunu kollettivament responsabbli lejn il-kumpannija għat-tfassil u l-pubblikazzjoni ta' kontijiet annwali u ta' rapporti annwali. L-istess approċċ kellu wkoll japplika għall-membri tal-korpi amministrattivi, ta' tmexxija u ta' sorveljanza ta' intrapriżi li jfasslu kontijiet konsolidati. Dawk il-korpi jaġixxu fil-limiti tal-kompetenzi mogħtija lilhom mil-liġijiet nazzjonali. Dan ma għandux jimpedixxi lill-Istati Membri milli jmorru lil hinn u jipprovdu għal responsabbiltà diretta lejn l-azzjonisti jew anke lejn il-partijiet interessati oħra. Min-naħa l-oħra, l-Istati Membri kellhom iżommu milli jagħżlu sistema ta' responsabbiltà li tkun limitata għal membri individwali tal-bord. Madankollu, dan m'għandux jipprekludi l-kapaċità tal-qrati jew ta' korpi oħra ta' infurzar fl-Istati Membri milli jimponu penali fuq membru individwali tal-bord.

(3)

Ir-responsabbiltà għat-tfassil u għall-pubblikazzjoni tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati, kif ukoll għar-rapporti annwali u għar-rapporti annwali konsolidati, hija msejsa fuq il-liġi nazzjonali. Għandhom japplikaw regoli xierqa dwar ir-responsabbiltà, kif stabbiliti minn kull Stat Membru skond il-liġijiet jew ir-regolamenti nazzjonali tiegħu, għall-membri tal-korpi amministrattivi, ta' tmexxija u ta' superviżjoni. L-Istati Membri għandhom jibqgħu liberi li jiddeterminaw il-limitu tar-responsabbiltà.

(4)

Sabiex jiġu promossi proċedimenti ta' rappurtaġġ finanzjarju kredibbli fl-Unjoni Ewropea kollha, il-membri tal-korp ta' kumpannija li jkun responsabbli għall-preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji tal-kumpannija għandhom ikollhom id-dmir li jiżguraw li l-informazzjoni finanzjarja inkluża fil-kontijiet annwali u fir-rapporti annwali tal-kumpannija tagħti stampa vera u ġusta.

(5)

Fis-27 ta' Settembru 2004 il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-abbuż finanzjarju u korporattiv li esponiet inter alia l-inizjattivi politiċi tal-Kummissjoni dwar il-kontroll intern fil-kumpanniji u r-responsabbiltà ta' membri tal-bord.

(6)

Fil-preżent ir-Raba' Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE (3) u s-Seba' Direttiva tal-Kunsill 83/349/KEE (4) jipprovdu biss għall-iżvelar ta' transazzjonijiet bejn kumpannija u l-intrapriżi affiljati tal-kumpannija. Bl-għan li kumpanniji li t-titoli tagħhom ma jkunux ammessi għan-negozju f'suq regolat jitqarrbu lejn kumpanniji li japplikaw standards internazzjonali ta' kontabbiltà għall-kontijiet konsolidati tagħhom, l-iżvelar għandu jkun estiż sabiex ikopri tipi oħra ta' partijiet relatati, bħal membri ewlenin fit-tmexxija u l-konjuġi ta' membri tal-bord, iżda biss fejn dawn it-transazzjonijiet ikunu sostanzjali u ma jkunux qegħdin isiru bl-istess kondizzjonijiet li japplikaw bejn partijiet mhux relatati. L-iżvelar ta' transazzjonijiet sostanzjali ma' partijiet relatati li ma jsirux taħt kondizzjonijiet tas-suq normali jistgħu jgħinu lill-utenti ta' kontijiet annwali sabiex jivvalutaw il-pożizzjoni finanzjarja tal-kumpannija kif ukoll, meta l-kumpannija tkun parti minn grupp, is-sitwazzjoni finanzjarja tal-grupp sħiħ. It-transazzjonijiet bejn partijiet relatati fi grupp għandhom jiġu eliminati fil-preparazzjoni ta' dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati.

(7)

Id-definizzjonijiet ta' parti relatata kif stabbiliti fi standards internazzjonali tal-kontabbiltà adottati mill-Kummissjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabbiltà (5), għandhom japplikaw għad-Direttivi 78/660/KEE u 83/349/KEE.

(8)

L-arranġamenti li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċi jistgħu jesponu lil kumpannija għal riskji u benefiċċji li jkunu importanti għall-valutazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja tal-kumpannija u, meta l-kumpannija tkun tagħmel parti minn grupp, tal-pożizzjoni finanzjarja tal-grupp sħiħ.

(9)

Tali arranġamenti li ma jkunux jidhru fuq il-karta tal-bilanċi jistgħu jkunu kwalunkwe transazzjoni jew ftehim li l-kumpanniji jistgħu jkollhom ma' entitajiet, anke dawk mhux inkorporati, li ma jkunux inklużi fil-karta tal-bilanċi. Tali arranġamenti li ma jkunux jidhru fuq il-karta tal-bilanċi jistgħu jkunu assoċjati mal-ħolqien jew l-użu ta' waħda jew aktar Entitajiet għal Skop Speċjali (SPE's) u attivitajiet offshore imfassla sabiex jindirizzaw inter alia għanijiet ekonomiċi, legali, fiskali jew relatati mal-kontabbiltà. Bħala eżempji ta' arranġamenti li ma jkunux jidhru fuq il-karta tal-bilanċi hemm arranġamenti dwar qsim ta' riskji u ta' benefiċċji jew obbligi kuntrattwali bħal debt factoring, ftehimiet konġunti ta' bejgħ u xiri mill-ġdid, arranġamenti dwar consignment stock, arranġamenti ta' take or pay, securitisation permezz ta' kumpanniji separati u entitajiet mhux inkorporati, l-irbit ta' assi b'kuntratti ta' rahan, arranġamenti ta' operating lease, outsourcing u simili. L-iżvelar adegwat tar-riskji u l-benefiċċji sostanzjali ta' arranġamenti bħal dawn li ma jkunux inklużi fil-karta tal-bilanċi għandhom ikunu esposti fin-noti mal-kontijiet jew mal-kontijiet konsolidati.

(10)

Il-kumpanniji li t-titoli tagħhom ikunu ammessi għan-negozju f'suq regolat u li jkollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom fil-Komunità, għandhom ikunu obbligati li jagħmlu dikjarazzjoni annwali dwar it-tmexxija korporattiva bħala taqsima speċifika u manifestament identifikabbli tar-rapport annwali. Dik id-dikjarazzjoni għandha għall-inqas tipprovdi lill-azzjonisti b'informazzjoni ewlenija, li tkun faċilment aċċessibbli, dwar il-prattika ta' tmexxija korporattiva li tkun attwalment applikata, inkluża deskrizzjoni tal-karatteristiċi ewlenin ta' kwalunkwe sistema ta' mmaniġġar tar-riskju u ta' kontrolli interni eżistenti b'relazzjoni mal-proċess ta' rappurtaġġ finanzjarju. Id-dikjarazzjoni dwar it-tmexxija korporattiva għandha turi b'mod ċar jekk il-kumpannija tapplikax xi dispożizzjonijiet dwar it-tmexxija korporattiva diversi minn dawk previsti fil-liġi nazzjonali, ikunux jew le dawk id-dispożizzjonijiet stipulati direttament f'kodiċi ta' tmexxija korporattiva li jkun jiggverna l-kumpannija jew fi kwalunkwe kodiċi ta' tmexxija korporattiva li l-kumpannija tista' tkun iddeċidiet li tapplika. Barra minn hekk, fejn ikun relevanti, il-kumpanniji jistgħu wkoll jipprovdu analiżi ta' l-aspetti ambjentali u soċjali meħtieġa sabiex wieħed jifhem l-iżvilupp, il-prestazzjoni u l-pożizzjoni tal-kumpannija. M'hemmx ħtieġa li jiġi mpost ir-rekwiżit ta' dikjarazzjoni separata dwar it-tmexxija korporattiva fuq intrapriżi li jagħmlu rapport annwali konsolidat. Madankollu, l-informazzjoni dwar is-sistema ta' mmaniġġar tar-riskju u s-sistema tal-kontroll intern tal-grupp għandha tiġi ppreżentata.

(11)

Il-miżuri diversi adottati taħt din id-Direttiva m'għandhomx neċessarjament japplikaw għall-istess tipi ta' kumpanniji jew intrapriżi. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jeżentaw kumpanniji żgħar, kif deskritti fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 78/660/KEE, mir-rekwiżiti dwar partijiet relatati u arranġamenti li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċi taħt din id-Direttiva. Il-kumpanniji li diġà jiżvelaw informazzjoni dwar transazzjonijiet ma' partijiet relatati fil-kontijiet tagħhom skond standards internazzjonali tal-kontabbiltà kif adottati fl-Unjoni Ewropea m'għandhomx ikunu meħtieġa li jiżvelaw aktar informazzjoni skond din id-Direttiva, billi l-applikazzjoni ta' l-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà tkun diġà qiegħda tagħti stampa vera u ġusta ta' tali kumpannija. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva relattivi għad-dikjarazzjoni dwar it-tmexxija korporattiva għandhom japplikaw għall-kumpanniji kollha, inklużi banek, intrapriżi ta' l-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u kumpanniji li jkunu ħarġu titolidiversi minn titoli ammessi għan-negozju f'suq regolat sa fejn dawn ma jkunux eżentati mill-Istati Membri. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar d-dmirijiet u r-responsabbiltajiet ta' membri tal-bord kif ukoll dwar il-penali għandhom japplikaw għall-kumpanniji kollha li għalihom japplikaw id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE, 86/635/KEE (6) u 91/674/KEE (7), u għall-intrapriżi kollha li jfasslu kontijiet konsolidati skond id-Direttiva 83/349/KEE.

(12)

Fil-preżent id-Direttiva 78/660/KEE tipprovdi li jsir eżami kull ħames snin ta', inter alia, il-limiti operattivi għall-karta tal-bilanċi u għat-turnover nett li l-Istati Membri jistgħu japplikaw sabiex jiddeterminaw liema kumpanniji jistgħu jiġu eżentati minn ċerti rekwiżiti ta' żvelar. Minbarra dawk l-eżamijiet ta' kull ħames snin, tista' tkun xierqa wkoll żieda ta' darba, addizzjonali, f'dawk il-limiti operattivi għall-karta tal-bilanċi u għat-turnover nett. M'hemm l-ebda obbligu fuq l-Istati Membri li jagħmlu użu minn dawk il-limiti operattivi miżjuda.

(13)

Peress li l-għanijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri li jitħaffu l-investimenti transkonfinali u li jittejbu l-komparabbiltà fl-UE kollha u l-kunfidenza tal-pubbliku fid-dikjarazzjonijiet u rapporti finanzjarji permezz ta' zvelar speċifiku mtejjeb u konsistenti, ma jistgħux jintlaħqu suffiċjentement mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti ta' din id-Direttiva, jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma teċċedix dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(14)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea.

(15)

Skond il-paragrafu 34 tal-ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet (8), l-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom li, sa fejn ikun possibbli, jillustraw il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta' traspożizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi.

(16)

Id-Direttivi 78/660/KEE, 83/349/KEE, 86/635/KEE u 91/674/KEE għandhom għalhekk jiġu emendati kif meħtieġ,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 78/660/KEE

Id-Direttiva 78/660/KEE hija b'dan emendata kif ġej:

1)

fl-Artikolu 11, l-ewwel paragrafu għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

fl-ewwel inċiż il-kliem “total tal-karta tal-bilanċi: EUR 3 650 000” għandu jinbidel bil-kliem “total tal-karta tal-bilanċi: EUR 4 400 000”;

(b)

fit-tieni inċiż il-kliem “turnover nett: EUR 7 300 000” għandu jinbidel bil-kliem “turnover nett: EUR 8 800 000”;

2)

fl-Artikolu 11, it-tielet paragrafu, il-kliem “id-Direttiva li tistabbilixxi dawk l-ammonti bħala konsegwenza tar-reviżjoni msemmija fl-Artikolu 53(2)” għandu jinbidel bi'“kwalunkwe Direttiva li tistabbilixxi dawk l-ammonti”;

3)

fl-Artikolu 27, l-ewwel paragrafu għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

fl-ewwel inċiż il-kliem “total tal-karta tal-bilanċi: EUR 14 600 000” għandu jinbidel bil-kliem “total tal-karta tal-bilanċi: EUR 17 500 000”;

(b)

fit-tieni inċiż il-kliem “turnover nett: EUR 29 200 000” għandu jinbidel bil-kliem “turnover nett: EUR 35 000 000”;

4)

fl-Artikolu 27, it-tielet paragrafu, il-kliem “id-Direttiva li tistabbilixxi dawk l-ammonti bħala konsegwenza tar-reviżjoni msemmija fl-Artikolu 53(2)” għandhom jinbidlu bi “kwalunkwe Direttiva li tistabbilixxi dawk l-ammonti”.

5)

fl-Artikolu 42a, għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

“(5a)   B'deroga mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3 u 4, l-Istati Membri jistgħu, skond l-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà kif adottati mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1725/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabbiltà skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), kif emendat sa 5 ta' Settembru 2006 jippermettu jew jesiġu valutazzjoni ta' strumenti finanzjarji, flimkien mar-rekwiżiti assoċjati ta' żvelarli hemmstipulati fl-istandardsinternazzjonali tal-kontabbiltà adottati skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabbiltà (**).

(*)  ĠU L 261, 13.10.2003, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 108/2006 (ĠU L 24, 27.1.2006, p. 1)."

(**)  ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.”"

6)

fl-Artikolu 43(1), għandhom jiddaħħlu l-punti li ġejjin:

“(7a)

in-natura u l-iskop tan-negozju ta' l-arranġamenti tal-kumpannija li ma jkunux inklużi fil-karta tal-bilanċi, u l-impatt finanzjarju fuq il-kumpannija ta' dawk l-arranġamenti, sakemm ir-riskji jew benefiċċji minn tali arranġamenti jkunu sostanzjali u sa fejn l-iżvelar ta' tali riskji jew benefiċċji jkun meħtieġ sabiex tiġi evalwata l-pożizzjoni finanzjarja tal-kumpannija.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-kumpanniji msemmija fl-Artikolu 27 sabiex jillimitaw l-informazzjoni li l-iżvelar tagħha jkun meħtieġ taħt dan il-punt san-natura u l-iskop tan-negozju ta' tali arranġamenti;

(7b)

transazzjonijiet magħmula mill-kumpannija ma' partijiet relatati, inklużi l-ammont ta' tali transazzjonijiet, in-natura tar-relazzjoni mal-partijiet relatati u informazzjoni oħra dwar it-transazzjonijiet li jkunu meħtieġa sabiex tinftiehem il-pożizzjoni finanzjarja tal-kumpannija, jekk tali transazzjonijiet ikunu sostanzjali u ma kienux konklużi taħt kondizzjonijiet normali tas-suq. L-informazzjoni dwar transazzjonijiet individwali tista' tiġi aggregata skond in-natura tagħhom, ħlief meta tkun meħtieġa informazzjoni separata sabiex jinftiehmu l-effetti tat-transazzjonijiet ma' partijiet relatati fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-kumpannija.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-kumpanniji msemmija fl-Artikolu 27 ma jiżvelawx dak li huwa stipulat f'dan il-punt sakemm dawk il-kumpanniji jkunu ta' tip imsemmi fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 77/91/KEE, f'liema każ l-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-iżvelar għal, bħala minimu, dawk it-transazzjonijiet li jsiru, direttament jew indirettament, bejn:

(i)

il-kumpannija u l-akbar azzjonisti tagħha,

u

(ii)

il-kumpannija u l-membri tal-korpi amministrattivi, ta' tmexxija u ta' sorveljanza tagħha.

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw transazzjonijiet magħmula bejn żewġ membri jew aktar ta' grupp, sakemm is-sussidjarji li jkollhom parti fit-transazzjoni jkunu kollha kemm huma proprjetà ta' tali membru.

‘Parti relatata’ għandha l-istess tifsira bħal fl-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà adottati skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002.”

7)

għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 46a

1.   Kumpannija li t-titoli tagħha jkunu ammessi għan-negozju f'suq regolat, fis-sens tal-punt (14) ta' l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji (***), għandha tinkludi dikjarazzjoni dwar it-tmexxija korporattiva fir-rapport annwali tagħha. Dik id-dikjarazzjoni għandha tkun inkluża bħala taqsima speċifika tar-rapport annwali u għandha jkollha ta' l-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

referenza:

(i)

għall-kodiċi ta' tmexxija korporattiva li jiggverna lill-kumpannija,

u/jew

(ii)

għall-kodiċi ta' tmexxija korporattiva li l-kumpannija setgħet volontarjament iddeċidiet li tapplika,

u/jew

(iii)

għall-informazzjoni kollha relevanti dwar il-prattika ta' tmexxija korporattiva applikata lil hinn mir-rekwiżiti taħt il-liġi nazzjonali.

Fejn japplikaw il-punti (i) u (ii), il-kumpannija għandha ukoll tindika fejn it-testi relevanti jinsabu disponibbli għall-pubbliku; fejn japplika l-punt (iii), il-kumpannija għandha tagħmel disponibbli għall-pubbliku l-prattika tagħha ta' tmexxija korporattiva;

(b)

sa fejn kumpannija, skond il-liġi nazzjonali, ma ssegwix il-kodiċi ta' tmexxija korporattiva msemmi fil-punti (a)(i) jew (ii), spjegazzjoni mill-kumpannija dwar liema partijiet tal-kodiċi ta' tmexxija korporattiva hija ma ssegwix u r-raġunijiet għal dan. Fejn kumpannija ddeċidiet li ma ssegwix xi dispożizzjonijiet tal-kodiċi ta' tmexxija korporattiva msemmi fil-punti (a)(i) jew (ii), hija għandha tispjega r-raġunijiet tagħha għal dan;

(ċ)

deskrizzjoni tal-fatturi ewlenin tas-sistemi tal-kumpannija ta' kontroll intern u ta' l-immaniġġar tar-riskju fir-rigward tal-proċess ta' rappurtaġġ finanzjarju;

(d)

l-informazzjoni meħtieġa mill-punti (ċ), (d), (f), (h) u (i) ta' l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 2004/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar offerti ta' xiri (****), fejn il-kumpannija tkun suġġetta għal dik id-Direttiva;

(e)

ħlief jekk l-informazzjoni tkun diġa prevista fil-liġijiet jew regolamenti nazzjonali, l-operat tal-laqgħa ta' l-azzjonisti u s-setgħat ewlenin tagħha, u deskrizzjoni tal-jeddijiet ta' l-azzjonisti u kif dawn jistgħu jiġu eżerċitati;

(f)

il-kompożizzjoni u l-operazzjoni tal-korpi amministrattivi, ta' tmexxija u ta' sorveljanza u l-kumitati tagħhom.

2.   L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-informazzjoni meħtieġa minn dan l-Artikolu titqiegħed f'rapport separat pubblikat flimkien mar-rapport annwali bil-mod stabbilit fl-Artikolu 47, jew permezz ta' referenza fir-rapport annwali li turi fejn dan id-dokument ikun disponibbli għall-pubbliku fuq il-website tal-kumpannija. Fil-każ li jsir rapport separat, id-dikjarazzjoni dwar it-tmexxija korporattiva tista' tinkludi referenza għar-rapport annwali fejn l-informazzjoni meħtieġa fil-paragrafu 1, punt (d) tkun disponibbli. It-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 51 (1)għandu japplika għad-dispożizzjonijiet tal-punti (ċ) u (d) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Għall-bqija ta' l-informazzjoni, l-awditur statutorju għandu jivverifika li d-dikjarazzjoni dwar it-tmexxija korporattiva tkun ġiet prodotta.

3.   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw kumpanniji li jkunu ħarġu biss titoli diversi minn ishma ammessi għan-negozju f'suq regulat, fis-sens tal-punt (14) ta' l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE, milli japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-punti (a), (b), (e) u (f) tal-paragrafu 1, ħlief jekk dawn il-kumpanniji jkunu ħarġu ishma li jkunu negozjati f'sistema ta' negozju multilaterali, fis-sens tal-punt (15) ta' l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE.

(***)  ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1."

(****)  ĠU L 142, 30.4.2004, p. 12.”"

8)

għandha tiddaħħal it-Taqsima li ġejja:

“TAQSIMA 10A

Id-dmir u r-responsabbiltà tat-tfassil u l-pubblikazzjoni tal-kontijiet annwali u tar-rapport annwali

Artikolu 50b

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-membri tal-korpi amministrattivi, ta' tmexxija u ta' sorveljanza tal-kumpannija jkollhom kollettivament id-dmir li jiżguraw li l-kontijiet annwali, ir-rapporti annwali u, meta prodotti separatament, id-dikjarazzjoni dwar it-tmexxija korporattiva li għandha tiġi provduta skond l-Artikolu 46a, ikunu mfassla u pubblikati skond ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva u, fejn ikun applikabbli, skond l-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà adottati skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002. Tali korpi għandhom jaġixxu skond il-kompetenzi assenjati lilhom mil-liġi nazzjonali.

Artikolu 50c

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tagħhom dwar ir-responsabbiltà japplikaw għall-membri tal-korpi amministrattivi, ta' tmexxija u ta' sorveljanza msemmija fl-Artikolu 50b ta' din id-Direttiva, għall-inqas lejn il-kumpannija, għall-ksur tad-dmir imsemmi fl-Artikolu 50b.”

9)

l-Artikolu 53a għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Artikolu 53a

L-Istati Membri ma għandhomx jagħmlu disponibbli l-eżenzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 11, 27, 43(1), punti (7a) u (7b), 46, 47 u 51 fil-każ ta' kumpanniji li t-titoli tagħhom ikunu ammessi għan-negozju f'suq regulat fis-sens tal-punt (14) ta' l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE.”

10)

għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 60a

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn jiġu implementati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.”

11)

l-Artikolu 61a għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Artikolu 61a

Mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2007, il-Kummissjoni għandha tirrevedi d-dispożizzjonijiet fl-Artikoli 42a sa 42f, fl-Artikolu 43(1)(10) u (14), fl-Artikolu 44(1), fl-Artikolu 46(2)(f) u fl-Artikolu 59(2)(a) u (b) fid-dawl ta' l-esperjenza meħuda fl-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet dwar il-kontabbiltà fir-rigward tal-valur ġust, b'kont meħud partikolarment ta' l-IAS 39 kif approvat skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002, u b'kont meħud ta' l-iżviluppi internazzjonali fil-qasam tal-kontabbiltà u, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bil-ħsieb li jiġu emendati l-Artikoli msemmija hawn fuq.”

Artikolu 2

Emendi għad-Direttiva 83/349/KEE

Id-Direttiva 83/349/KEE hija b'dan emendata kif ġej:

1.

fl-Artikolu 34 għandhom jiddaħħlu l-punti li ġejjin:

“(7a)

In-natura u l-iskop tan-negozju ta' kwalunkwe arranġament li ma jkunx inkluż fil-karta tal-bilanċi konsolidata, u l-impatt finanzjarju ta' tali arranġamenti, sakemm ir-riskji jew benefiċċji minn tali arranġamenti jkunu sostanzjali u sa fejn l-iżvelar ta' tali riskji jew benefiċċji jkunu meħtieġa sabiex tiġi valutata l-pożizzjoni finanzjarja ta' l-intrapriżi inklużi fil-konsolidazzjoni kkunsidrata globalment.

(7b)

It-transazzjonijiet, ħlief għal transazzjonijiet fi ħdan il-grupp, magħmula mill-impriża prinċipali, jew minn impriżi oħra inklużi fil-konsolidazzjoni, ma' partijiet relatati, inklużi l-ammonti ta' dawn it-transazzjonijiet, in-natura tar-relazzjoni mal-partijiet relatati kif ukoll informazzjoni oħra dwar it-transazzjonijiet meħtieġa sabiex tinftiehem il-pożizzjoni finanzjarja ta' l-impriżi inklużi fil-konsolidazzjoni kkunsidrata globalment, jekk dawn it-transazzjonijiet ikunu sostanzjali u ma kienux konklużi taħt kondizzjonijiet normali tas-suq. L-informazzjoni dwar transazzjonijiet individwali tista' tiġi aggregata skond in-natura tagħhom, ħlief meta tkun meħtieġa informazzjoni separata sabiex jinftehmu l-effetti tat-transazzjonijiet ma' partijiet relatati dwar il-pożizzjoni finanzjarja ta' l-impriżi inklużi fil-konsolidazzjoni kkunsidrata globalment.”

2.

fl-Artikolu 36(2), għandu jiżdied il-punt li ġej:

“(f)

deskrizzjoni ta' l-aspetti ewlenin tas-sistemi ta' kontroll intern u ta' l-immaniġġar tar-riskju tal-grupp fir-rigward tal-proċess għall-preparazzjoni tal-kontijiet konsolidati, fejn impriża jkollha t-titoli tagħha ammessi għan-negozju f'suq regolat, fis-sens ta' l-Artikolu 4(1), punt (14) tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji (*****). Fil-każ li r-rapport annwali konsolidat u r-rapport annwali jiġu preżentati bħala rapport wieħed, din l-informazzjoni għandha tkun inkluża fit-taqsima tar-rapport li tinkludi d-dikjarazzjoni dwar it-tmexxija korporattiva kif prevista fl-Artikolu 46a tad-Direttiva 78/660/KEE.

Jekk Stat Membru jippermetti li l-informazzjoni meħtieġa mill-paragrafu 1 ta' l-Artikolu 46a tad-Direttiva 78/660/KEE titqiegħed f'rapport separat pubblikat flimkien mar-rapport annwali bil-mod stipulat fl-Artikolu 47 ta' dik id-Direttiva, l-informazzjoni provduta taħt l-ewwel subparagrafu għandha wkoll tagħmel parti minn dak ir-rapport separat. Għandu japplika t-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 37(1) ta' din id-Direttiva.

(*****)  ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1.”"

3.

għandha tiddaħħal it-Taqsima li ġejja:

“TAQSIMA 3A

Id-dmir u r-responsabbiltà għat-tfassil u għall-pubblikazzjoni tal-kontijiet konsolidati u tar-rapport annwali konsolidat

Artikolu 36a

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-membri tal-korpi amministrattivi, ta' tmexxija u ta' sorveljanza ta' impriżi li jfasslu l-kontijiet konsolidati u r-rapport annwali konsolidat ikollhom kollettivament id-dmir li jiżguraw li l-kontijiet konsolidati, ir-rapport annwali konsolidat u, meta prodotta separatament, id-dikjarazzjoni dwar it-tmexxija korporattiva li għandha tiġi provduta skond l-Artikolu 46a tad-Direttiva 78/660/KEE jitfasslu u jiġu pubblikati skond ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva u, fejn ikun applikabbli, skond l-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà adottati skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabbiltà (******). Tali korpi għandhom jaġixxu fil-limiti tal-kompetenzi assenjati lilhom mil-liġi nazzjonali.

Artikolu 36b

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tagħhom dwar ir-responsabbiltà japplikaw għall-membri tal-korpi amministrattivi, ta' tmexxija u ta' sorveljanza msemmija fl-Artikolu 36a, għall-inqas lejn l-impriża li tfassal il-kontijiet konsolidati, għall-ksur tad-dmir imsemmi fl-Artikolu 36a.

(******)  ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.”"

4.

fl-Artikolu 41, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“1a.   ‘Parti relatata’ għandha l-istess tifsira li għandha fl-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà, adottati skondir-Regolament (KE) Nru 1606/2002.”

5.

għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 48

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li jiġu implementati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.”

Artikolu 3

Emendi għad-Direttiva 86/635/KEE

L-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 86/635/KEE għandha tinbidel b'dan li ġej:

“L-Artikoli 2, 3, 4(1), (3) sa (6), l-Artikoli 6, 7, 13, 14, 15(3) u (4), l-Artikoli 16 sa 21, 29 sa 35, 37 sa 41, 42 l-ewwel sentenza, 42a sa 42f, 45(1), 46(1) u (2), 46a, l-Artikoli 48 sa 50, 50a, 50b, 50ċ, 51(1) u 51a, 56 sa 59, 60a, 61 u 61a tad-Direttiva 78/660/KEE għandhom japplikaw għall-istituzzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 ta' din id-Direttiva, ħlief fejn din id-Direttiva tipprovdi mod ieħor.”

Artikolu 4

Emendi għad-Direttiva 91/674/KEE

L-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 91/674/KEE għandha tinbidel b'dan li ġej:

“L-Artikoli 2, 3, 4(1), (3) sa (6), l-Artikoli 6, 7, 13, 14, 15(3) u (4), l-Artikoli 16 sa 21, 29 sa 35, 37 sa 41, 42, 42a sa 42f, 43 (1), punti 1 sa 7b u 9 sa 14, 45(1), 46(1) u (2), 46a, 48 sa 50, 50a, 50b, 50ċ, 51(1), 51a, 56 sa 59, 60a, 61 u 61a tad-Direttiva 78/660/KEE għandhom japplikaw għall-intrapriżi msemmija fl-Artikolu 2 ta' din id-Direttiva, ħlief fejn din id-Direttiva tipprovdi mod ieħor.”

Artikolu 5

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn 5 ta' Settembru 2008.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif għandha ssir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 7

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, nhar l-14 ta’ Ġunju 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

H. WINKLER


(1)  ĠU C 294, 25.11.2005, p. 4.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2005 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2006.

(3)  ĠU L 222, 14.8.1978, p. 11. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87).

(4)  ĠU L 193, 18.7.1983, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/43/KE.

(5)  ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

(6)  ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2003/51/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 178, 17.7.2003, p. 16).

(7)  ĠU L 374, 31.12.1991, p. 7. Direttiva kif emendata mid-Direttiva 2003/51/KE.

(8)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.


II Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Il-Kunsill

16.8.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

8


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tad-29 ta’ April 2004

dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjonili jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea

(2006/535/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 44(2), l-aħħar sentenza ta' l-Artikolu 47(2), u l-Artikoli 55, 57(2), 71, 80(2), 93, 94, 133 u 181a, flimkien ma' l-ewwel sentenza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat ta' l-Adeżjoni tas-16 ta' April 2003, u b'mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att anness mat-Trattat ta' l-Adeżjoni, u b'mod partikolari l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

It-8 ta' Diċembru 2003, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni, f'isem il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, sabiex tinnegozja mar-Repubblika tal-Moldova Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni li jieħu kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea, u li jipprovdi għal ċerti aġġustamenti tekniċi marbuta ma' l-iżviluppi istituzzjonali u legali fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

(2)

Suġġett għall-konklużjoni eventwali tiegħu f'data aktar tard, il-Protokoll ġie negozjat bejn il-Partijiet and issa għandu jiġi ffirmat f'isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha.

(3)

Il-Protokoll għandu jiġi applikat fuq bażi provviżorja mid-data ta' l-Adeżjoni, u dan sa meta jitlestew il-proċeduri relevanti għall-konklużjoni formali tiegħu,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat jinnomina l-persuna jew persuni li jkollhom is-setgħa jiffirmaw, f'isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, il-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Repubblika ta’ l-Ungerija ma’ l-Unjoni Ewropea, suġġett għall-konklużjoni eventwali tiegħu fi stadju aktar tard.

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni (1).

Artikolu 2

Sa meta jidħol fis-seħħ, il-Protokoll għandu jiġi applikat fuq bażi provviżorja mid-data ta' l-Adeżjoni.

Magħmula fil-Lussemburgu, nhar id-29 ta’ April 2004.

Għall-Kunsill

Il-President

J. PRÖLL


(1)  Ara paġna 10 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


PROTOKOLL

għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, biex jieħu kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TA' L-ESTONJA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA' SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-REPUBBLIKA TA' L-UNGERIJA,

IR-REPUBBLIKA TA' MALTA,

IR-RENJU TA' L-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TA' L-IŻVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ,

minn issa 'l quddiem imsejħa l-“Istati Membri”, rappreżentati mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, u

IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KOMUNITÀ EWROPEA TA’ L-ENERĠIJA ATOMIKA,

minn issa 'l quddiem imsejħa “l-Komunitajiet”, rappreżentati mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea,

min-naħa l-waħda, u

R-REPUBBLIKA TAL-MOLDOVA

min-naħa l-oħra,

WARA LI KKUNSIDRAW l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja ma' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja għandhom ikunu Partijiet għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni, li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, iffirmat fi Brussel fit-28 ta' Novembru 1994 (minn issa 'l quddiem il-“Ftehim”) u għandhom jadottaw u jieħdu nota rispettivament, bl-istess mod bħall-Istati Membri l-oħra, tat-testi tal-Ftehim, kif ukoll tad-Dikjarazzjonijiet Konġunti, l-Iskambji ta' Ittri, u d-Dikjarazzjoni tar-Repubblika tal-Moldova annessi ma' l-Att Finali iffirmat fl-istess data u l-Protokoll għall-Ftehim tal-15 ta' Mejju 1997 li daħal fis-seħħ fit-12 ta' Ottubru 2000.

Artikolu 2

Biex jittieħed kont ta' żviluppi istituzzjonali reċenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea, il-Partijiet jaqblu li, wara t-tmiem tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, dispożizzjonijiet eżistenti fil-Ftehim li jirreferu għall-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar għandhom jitqiesu li qed jirreferu għall-Komunità Ewropea li assumiet id-drittijiet u l-obbligi kollha kkuntrattati mill-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar.

Artikolu 3

Dan il-Protokoll għandu jifforma parti integrali tal-Ftehim.

Artikolu 4

1.   Dan il-Protokoll għandu jiġi approvat mill-Komunitajiet, mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea f'isem l-Istati Membri, u mir-Repubblika tal-Moldova skond il-proċeduri tagħhom stess.

2.   Il-Partijiet għandhom jinnotifikaw lil xulxin bit-twettieq tal-proċeduri korrispondenti msemmija fil-paragrafu ta' qabel dan. L-istrumenti ta' approvazzjoni għandhom jiġu depożitati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

1.   Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fl-istess jum bħat-Trattat ta' Adeżjoni ta' l-2003, basta li l-istrumenti ta' approvazzjoni kollha ta' dan il-Protokoll ikunu ġew depożitati qabel dik id-data.

2.   Meta mhux l-istrumenti ta' approvazzjoni kollha ta' dan il-Protokoll ikunu ġew depożitati qabel dik id-data, dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum ta' l-ewwel xahar wara d-data ta' meta jkun ġie depożitat l-aħħar strument ta' approvazzjoni

3.   Meta mhux l-istrumenti ta' approvazzjoni kollha ta' dan il-Protokoll ikunu ġew depożitati qabel l-1 ta' Mejju 2004, dan il-Protokoll għandu japplika b'mod provviżorju b'effett mill-1 ta' Mejju 2004.

Artikolu 6

It-testi tal-Ftehim, ta’ l-Att Finali u tad-dokumenti kollha annessi miegħu, kif ukoll il-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni tal-15 ta' Mejju 1997, huma mfassla fil-lingwa Ċeka, Estona, Latvjana, Litwana, Maltija, Pollakka, Slovakka, Slovena u Ungeriża.

Dawn it-testi (1) huma annessi ma' dan il-Protokoll u huma ugwalment awtentiċi mat-testi fil-lingwi l-oħra li fihom huma imfassla l-Ftehim, l-Att Finali u d-dokumenti annessi miegħu, kif ukoll il-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni tal-15 ta' Mejju 1997.

Artikolu 7

Dan il-Protokoll huwa mfassal f'żewġ kopji fil-lingwa Ċeka, Daniża, Estona, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Slovena, Slovakka, Spanjola, Taljana, Ungeriża, Żvediża u Moldava, b’kull wieħed minn dawn it-testi jkun ugwalment awtentiku.

Hecho en Bruselas, el treinta de abril de dos mil cuatro.

V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro.

V Bruseli tridsiateho apríla dvetisícštyri.

V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra.

Întocmit la Bruxelles în a treizecea zi a lunii aprilie în anul doua mii patru.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Pentru Statele Membre

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Pentru Comunitatile Europene

Image

Image

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

Moldova részéről

Għar-Repubblika tal-Moldavja

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

På Republiken Moldaviens vägnar

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Il-verżjoni Ċeka, Estonjana, Latvjana. Litwana, Maltija, Pollakka, Slovakka, Slovena u Ungeriża ta' dan il-Ftehim għandhom jiġu ppubblikati fl-edizzjoni speċjali tal-Ġurnal Uffiċċjali f'data aktar tard.


16.8.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

14


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI

tal-21 ta’ Frar 2005

dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma' l-Unjoni Ewropea

(2006/536/KE, Euratom)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA U L-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 44(2), l-aħħar sentenza ta' l-Artikolu 47(2), u l-Artikoli 55, 57(2), 71, 80(2), 93, 94, 133 u 181a, flimkien mat-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 300(2) u l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari t-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 101 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat ta' Adeżjoni 2003, u b'mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Waqt li kkunsidraw l-Att ta’ Adeżjoni 2003, u b'mod partikulari l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-approvazzjoni tal-Kunsill skond l-Artikolu 101 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika,

Billi:

(1)

Il-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma' l-Unjoni Ewropea, ġie ffirmat f’isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri fit-30 ta' April 2004.

(2)

Sakemm jidħol fis-seħħ, il-Protokoll ġie applikat fuq bażi provviżorja mill-1 ta' Mejju 2004.

(3)

Il-Protokoll għandu jiġi approvat,

IDDEĊIDEW KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma' l-Unjoni Ewropea huwa hawnhekk approvat f’isem il-Komunità Ewropea, il-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika u l-Istati Membri.

It-test tal-Protokoll hu mehmuż ma' din id-Deċiżjoni (2).

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu, f’isem il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, jagħti n-notifika prevista fl-Artikolu 4 tal-Protokoll. Il-President tal-Kummissjoni għandu fl-istess ħin jagħti tali notifika f’isem il-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika.

Magħmula fi Brussel, nhar l-21 ta’ Frar 2005.

Għall-Kunsill

Il-President

J. ASSELBORN

Għall-Kummissjoni

Il-President

J. M. BARROSO


(1)  ĠU C 174 E, 14.7.2005, p. 43.

(2)  Ara paġna 10 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


16.8.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

15


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tad-29 ta’ April 2004

dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, (PCA) sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka mal-PCA u dwar l-aġġustamenti għall-PCA

(2006/537/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 44(2), l-aħħar sentenza ta' l-Artikolu 47(2), u l-Artikoli 55, 57(2), 71, 80(2), 93, 94, 133 u 181a, flimkien ma' l-ewwel sentenza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat ta' l-Adeżjoni tas-16 ta' April 2003, u b'mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att anness mat-Trattat ta' l-Adeżjoni, u b'mod partikolari l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

It-8 ta' Diċembru 2003, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni, f'isem il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, sabiex tinnegozja ma' l-Ukrajna Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni li jieħu kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea, u li jipprovdi għal ċerti aġġustamenti tekniċi marbuta ma' l-iżviluppi istituzzjonali u legali fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

(2)

Suġġett għall-konklużjoni eventwali tiegħu f'data aktar tard, il-Protokoll ġie negozjat bejn il-Partijiet and issa għandu jiġi ffirmat f'isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha.

(3)

Il-Protokoll għandu jiġi applikat fuq bażi provviżorja mid-data ta' l-Adeżjoni, u dan sa meta jitlestew il-proċeduri relevanti għall-konklużjoni formali tiegħu,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

I-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat jinnomina l-persuna jew persuni li jkollhom is-setgħa jiffirmaw, f'isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, il-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, (PCA) sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Repubblika ta’ l-Ungerija mal-PCA, suġġett għall-konklużjoni eventwali tiegħu fi stadju aktar tard.

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni (1).

Artikolu 2

Sa meta jidħol fis-seħħ, il-Protokoll għandu jiġi applikat fuq bażi provviżorja mid-data ta' l-Adeżjoni.

Magħmul fil-Lussemburgu, nhar id-29 ta’ April 2004.

Għall-Kunsill

Il-President

E. HEINÄLUOMA


(1)  Ara paġna 16 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


PROTOKOLL

għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra (PCA), dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka mall-PCA u dwar l-aġġustamenti għall-PCA

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TA' L-ESTONJA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA' SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-REPUBBLIKA TA' L-UNGERIJA,

IR-REPUBBLIKA TA' MALTA,

IR-RENJU TA' L-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TA' L-IŻVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ,

minn issa 'l quddiem imsejħa l-“Istati Membri”, rappreżentati mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, u

L-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KOMUNITÀ EWROPEA TA' L-ENERĠIJA ATOMIKA

minn issa 'l quddiem imsejħa “l-Komunitajiet”, rappreżentati mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea,

min-naħa l-waħda, u

L-UKRAJNA

min-naħa l-oħra,

minn issa 'l quddiem imsejħa “Partijiet” għall-għanijiet ta' dan il-Protokoll,

Wara li kkunsidraw id-dispożizzjonijiet tat-Trattat bejn ir-Renju tal-Belġju, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, l-Irlanda, ir-Repubblika Taljana, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Renju ta' l-Olanda, ir-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika Portugiża, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju ta' l-IŻvezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (Stati Membri ta' l-Unjoni Ewropea), u r-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka, dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka ma' l-Unjoni Ewropea, li ġie ffirmat f'Ateni fis-16 ta' April 2003 u li se jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 2004.

Wara li kkunsidraw is-sitwazzjoni l-ġdida fir-relazzjonijiet bejn l-Ukrajna u l-Unjoni Ewropea bħala riżultat ta' l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea ta' għaxar Stati Membri ġodda, li tiftaħ opportunitajiet u ġġib sfidi ġodda għall-kooperazzjoni bejn l-Ukrajna u l-Unjoni Ewropea.

Kont meħud tax-xewqat tal-Partijiet biex jiżguraw il-ksib u l-implimentazzjoni tal-miri u l-prinċipji tal-PCA,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka għandhom ikunu Partijiet għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni, li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Ukrajna min-naħa l-oħra, iffirmat fil-Lussemburgu fl-14 ta' Ġunju 1994 u daħal fis-seħħ fl-1 ta' Marzu 1998 (minn issa 'l quddiem il-“Ftehim”) u għandhom jadottaw u jieħdu nota rispettivament, bl-istess mod bħall-Istati Membri l-oħra tal-Komunità, tat-testi tal-Ftehim, u tad-Dikjarazzjonijiet Konġunti, id-Dikjarazzjonijiet u l-Iskambji ta' Ittri annessi ma' l-Att Finali iffirmat fl-istess data u l-Protokoll għall-Ftehim ta' l-10 ta' April 1997 li daħal fis-seħħ fit-12 ta' Ottubru 2000.

Artikolu 2

1.   Biex jittieħed kont ta' żviluppi istituzzjonali reċenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea, il-Partijiet jaqblu li wara t-tmiem tat-Trattat li jistabbilixxi il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, dispożizzjonijiet eżistenti fil-Ftehim li jirreferu għall-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar għandhom jitqiesu li qed jirreferu għall-Komunità Ewropea li assumiet id-drittijiet u l-obbligi kollha kkuntrattati mill-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar.

2.   Biex jittieħed kont ta' l-iżviluppi istituzzjonali li seħħew fis-sistema internazzjonali tal-kummerċ tal-GATT-WTO, il-Partijiet jaqblu li r-referenzi eżistenti għall-GATT tul it-test tal-Ftehim għandhom jitqiesu li qed jirreferu għall-GATT 1994, u d-dispożizzjoni “l-adeżjoni tal-Ukrajna mal-GATT” ghandha tinftiehem bħala “l-adeżjoni ta' l-Ukrajna mal-WTO”.

3.   Biex jittieħed kont ta' l-iżvilupp tal-bażi tat-trattat tal-Karta ta' l-Enerġija Ewropea, il-Partijiet jaqblu li referenzi eżistenti għall-Karta ta' l-Enerġija Ewropea tul it-test tal-Ftehim għandhom jitqiesu li jinkludu referenzi għall-Karta ta' l-Enerġija Ewropea u għall-Protokoll tal-Karta ta' l-Enerġija dwar l-Effiċjenza ta' l-Enerġija u l-Aspetti Ambjentali Relatati.

Artikolu 3

Dan il-Protokoll għandu jifforma parti integrali tal-Ftehim.

Artikolu 4

1.   Dan il-Protokoll għandu jiġi approvat mill-Komunitajiet, mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea f'isem l-Istati Membri, u mill-Ukrajna skond il-proċeduri tagħhom stess.

2.   Il-Partijiet għandhom jinnotifikaw lil xulxin bit-twettieq tal-proċeduri korrispondenti msemmija fil-paragrafu ta' qabel dan. L-istrumenti ta' approvazzjoni għandhom jiġu depożitati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

1.   Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fl-istess jum tat-Trattat ta' Adeżjoni basta li l-istrumenti ta' approvazzjoni kollha ta' dan il-Protokoll ikunu ġew depożitati qabel dik id-data.

2.   Meta mhux l-istrumenti ta' approvazzjoni kollha ta' dan il-Protokoll ikunu ġew depożitati qabel dik id-data, dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum ta' l-ewwel xahar wara d-data ta' meta jkun ġie depożitat l-aħħar strument ta' approvazzjoni.

3.   Meta mhux l-istrumenti ta' approvazzjoni kollha ta' dan il-Protokoll ikunu ġew depożitati qabel l-1 ta' Mejju 2004, dan il-Protokoll għandu japplika b'mod provviżorju b'effett mill-1 ta' Mejju 2004.

Artikolu 6

It-testi tal-Ftehim, ta’ l-Att Finali u tad-dokumenti kollha annessi miegħu kif ukoll il-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni ta' l-10 ta' April 1997, huma mfassla fil-lingwa Ċeka, Estona, Latvjana, Litwana, Maltija, Pollakka, Slovakka, Slovena u Ungeriża

Huma annessi (1) ma' dan il-Protokoll u huma ugwalment awtentiċi flimkien mat-testi fil-lingwi l-oħra li fihom huma imfassla l-Ftehim, l-Att Finali u d-dokumenti annessi miegħu, kif ukoll il-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni ta' l-10 ta' April 1997.

Artikolu 7

Dan il-Protokoll huwa mfassal f'żewġ kopji fil-lingwa Ċeka, Daniża, Estona, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Slovena, Slovakka, Spanjola, Taljana, Ungeriża, Żvediża u Ukrajina, b’kull wieħed minn dawn it-testi jkun ugwalment awtentiku.

Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.

V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.

Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Dublin, le vingt-neuf avril deux mille quatre.

Fatto a Dublino, addì ventinove aprile duemilaquattro.

Dublinā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Dubline.

Kelt Dublinban, a kétezer-negyedik év április havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f' Dublin fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Dublin, de negenentwintigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Dublim, em vinte e nove de Abril de dois mil e quatro.

V Dubline dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícštyri.

V Dublinu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Dublinissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Dublin den tjugonionde april tjugohundrafyra.

Вчинено у Дубліні, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі четвертого року.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

За Держави-Чпени

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

За Европейські Співтовариства

Image

Image

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Україну

Image


(1)  Il-verżjoni Ċeka, Estonjana, Latvjana. Litwana, Maltija, Pollakka, Slovakka, Slovena u Ungeriża tal-Ftehim għandhom jiġu ppubblikati fl-edizzjoni speċjali tal-Ġurnal Uffiċċjali f'data aktar tard.


16.8.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

21


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL U L-KUMMISSJONI

ta’ l-24 ta’ Jannar 2006

dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, (PCA) dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka mal-PCA u dwar aġġustamenti għall-PCA

(2006/538/KE, Euratom)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA U L-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidraw t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 44(2), l-aħħar sentenza ta' l-Artikolu 47(2), u l-Artikoli 55, 57(2), 71, 80(2), 93, 94, 133 u 181a, flimkien mat-tieni sentenza ta' l-Artikolu 300(2) u l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300 (3), tiegħu,

Wara li kkunsidraw t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari t-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 101 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat ta' Adeżjoni ta' l-2003, u b'mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003, u b'mod partikolari l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-approvazzjoni tal-Kunsill skond l-Artikolu 101 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika,

Billi:

(1)

Il-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, (PCA) dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka mal-PCA u dwar aġġustamenti għall-PCA ġie ffirmat f'isem i-Komunità Ewropea u l-Istati Membri fid-29 ta' April 2004 skond id-Deċiżjoni 2006/537/KE tal-Kunsill (2).

(2)

Sakemm jidħol fis-seħħ, il-Protokoll ġie applikat fuq bażi provviżorja sa mid-data ta' l-adeżjoni.

(3)

Il-Protokoll għandu jiġi approvat,

IDDEĊIDEW KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, (PCA) dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka mal-PCA u dwar aġġustamenti għall-PCA hu b'dan approvat f'isem il-Komunità Ewropea, i-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika u l-Istati Membri.

It-Test tal-Protokoll hu mehmuż ma' din id-Deċiżjoni (3).

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu, f'isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, jagħti notifika kif previst fl-Artikolu 4 tal-Protokoll. Il-President tal-Kummissjoni għandu fl-istess waqt jagħti tali notifika f'isem il-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika.

Magħmula fi Brussel, nhar l-24 ta’ Jannar 2006.

Għall-Kummissjoni

Il-President

K.-H. GRASSER

Għall-Kunsill

Il-President

J. M. BARROSO


(1)  ĠU C 174 E, 14.7.2005, p. 45.

(2)  Ara paġna 15 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(3)  Ara paġna 16 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


16.8.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

22


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-22 ta’ Mejju 2006

dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni għat-Tisħiħ tal-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni ta’ l-1949 bejn l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika

(2006/539/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 37, flimkien ma' l-ewwel sentenza ta' l-ewwel sottoparagrafu ta' l-Artikolu 300(2), u t-tieni sottoparagrafu ta' l-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-Komunità għandha kompetenza esklussiva li tadotta miżuri għall-konservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi tal-ħut u li tidħol fi ftehim ma’ pajjiżi u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra.

(2)

Il-Komunità hija Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar, li teħtieġ lill-membri kollha tal-komunità internazzjonali li jikkoperaw fil-konservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar.

(3)

Il-Komunità ffirmat u rratifikat fid-19 ta' Diċembru 2003 l-Ftehim dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar fl-10 ta’ Diċembru 1982 dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta’ Stokks Komuni ta’ Ħut u Stokks ta’ Ħut b'Tendenza Kbira li jpassi (2).

(4)

Il-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali (IATTC) ġiet stabbilita mill-Konvenzjoni bejn l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika, konkluża fl-1949. Matul il-61 Laqgħa tagħha f’Ġunju 1998, l-IATTC adottat Riżoluzzjoni li biha l-Partijiet Kontraenti ftiehmu li jfasslu Konvenzjoni ġdida biex issaħħaħ il-Kummissjoni u taġġorna l-istatut tagħha, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar.

(5)

Il-Komunità ġiet mistiedna tieħu sehem bis-sħiħ f’dan il-proċess mill-bidu, u kellha rwol attiv fih. Il-proċess intemm bl-adozzjoni tal-Konvenzjoni għat-Tisħiħ tal-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni ta’ l-1949 bejn l-Istati Uniti ta' l-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika (il-Konvenzjoni ta’ Antigwa), fis-70 Laqgħa ta' l-IATTC, li saret mill-24 sas-27 ta' Ġunju 2003 f'Antigwa, il-Gwatemala.

(6)

Il-Konvenzjoni ta’ Antigwa nfetħet għall-firem fl-14 ta’ Novembru fl-2003 f’Washington DC, l-Istati Uniti ta’ l-Amerika, u baqgħet hekk sal-31 ta’ Diċembru 2004, skond l-Artikolu XXVII tagħha.

(7)

Il-Komunità ffirmat il-Konvenzjoni fit-13 ta’ Diċembru 2004, f’konformità mad-Deċiżjoni 2005/26/KE adottata mill-Kunsill (3) fil-25 ta' Ottubru 2004.

(8)

Sajjieda Komunitarji jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni ta' Antigwa. Għalhekk, huwa fl-interess tal-Komunità li tissieħeb ma' l-IATTC. Għalhekk huwa xieraq li l-Komunità tapprova l-Konvenzjoni ta’ Antigwa.

(9)

Il-Konvenzjoni ta’ Antigwa għandha l-għan li tirrinforza u tipperpetwa l-IATTC. Hija ddestinata li tieħu post il-Konvenzjoni ta' l-1949 hekk kif tidħol fis-seħħ għall-Partijiet kollha ta’ dik il-Konvenzjoni. Għalhekk, skond l-ispirtu tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/405/KE ta' l-10 ta' Ġunju 1999 li tawtorizza lir-Renju ta' Spanja biex jaderixxi provviżorjament mal-Konvenzjoni li tistabbilixxi l-Kummissjoni tat-Tuna Tropikali Inter-Amerikana (IATTC) (4), Spanja għandha tiddenunzja l-Konvenzjoni ta’ l-1949 hekk kif il-Konvenzjoni ta’ Antigwa tidħol fis-seħħ,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Konvenzjoni ta’ Antigwa hija b’dan approvata f’isem il-Komunità Ewropea.

It-test tal-Konvenzjoni huwa anness ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat jinnomina l-persuni bis-setgħa li jiddepożitaw l-istrument ta' approvazzjoni mal-Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika bħala d-Depożitarju tal-Konvenzjoni skond l-Artikolu XXXVII tagħha.

Artikolu 3

Mad-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni ta’ Antigwa, Spanja għandha tiddenunċja l-Konvenzjoni li tistabbilixxi l-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali.

Magħmula fi Brussell, nhar it-22 ta’ Mejju 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

J. PRÖLL


(1)  Opinjoni mogħtija fis-27 ta' April 2006. (Għadha mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali)

(2)  ĠU L 189, 3.7.1998, p. 14.

(3)  ĠU L 15, 19.1.2005, p. 9.

(4)  ĠU L 155, 22.6.1999, p. 37.


IL-KONVENZJONI GĦAT-TISĦIĦ TAL-KUMMISSJONI

Interamerikana għat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni ta’ l-1949 bejn l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika (“il-Konvenzjoni ta’ Antigwa”)

IL-PARTIJIET GĦAL DIN IL-KONVENZJONI:

KONXJI LI, skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi internazzjonali, kif riflessi fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar (l-UNCLOS) ta’ l-1982, l-Istati kollha għandhom id-dmir li jieħdu l-miżuri kollha li jistgħu jkunu neċessarji għall-ħarsien u għall-amministrazzjoni tar-riżorsi ħajjin tal-baħar, inklużi l-ispeċi b’tendenza kbira li jpassu, u li jikkoperaw ma’ Stati oħra fit-teħid ta’ tali miżuri;

FILWAQT LI JFAKKRU d-drittijiet sovrani ta’ l-Istati kostali għall-iskopijiet ta’ esplorazzjoni u esplojtazzjoni, ħarsien u amministrazzjoni tar-riżorsi ħajjin tal-baħar f’żoni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni nazzjonali kif ipprovdut fl-UNCLOS, u d-dritt ta’ l-Istati kollha li ċ-ċittadini tagħhom jistadu fl-ibħra internazzjonali skond l-UNCLOS;

FILWAQT LI JAFFERMAW MILL-ĠDID l-impenn tagħhom lejn id-Dikjarazzjoni ta’ Rio dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp u lejn l-Aġenda 21, b’mod partikolari għall-Kapitolu 17, adottati mill-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp (1992), u lejn id-Dikjarazzjoni ta’ Johannesburg u l-Pjan ta’ Implimentazzjoni adottat mil-Laqgħa Dinjija dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (2002);

FILWAQT LI JENFASIZZAW IL-ĦTIEĠA li jkunu implimentati l-prinċipji u l-istandards tal-Kodiċi tal-Kondotta għall-Industriji tas-Sajd Responsabbli adottati mill-Konferenza ta’ l-Organizzazzjoni ta’ l-Ikel u ta’ l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (l-FAO) fl-1995, inkluż il-Ftehim biex tkun Inkoraġġita l-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali ta’ Konservazzjoni u Amministrazzjoni minn Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Internazzjonali, ta’ l-1993, li jifforma parti integrali mill-Kodiċi, kif ukoll il-Pjanijiet Internazzjonali ta’ Azzjoni adottati mill-FAO fi ħdan il-qafas tal-Kodiċi tal-Kondotta;

FILWAQT LI JIEĦDU NOTA li l-50 Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, skond ir-riżoluzzjoni A/RES/50/24, adottat il-Ftehim għall-Implimentazzjoni tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar ta’ l-10 ta’ Diċembru 1982 dwar il-Konservazzjoni u l-Amministrazzjoni ta’ Stocks Imxerrdin f’Diversi Żoni u ta’ Stocks ta’ Ħut b’Tendenza Kbira li jpassi (“il-Ftehim ta’ l-1995 tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Istocks tal-Ħut”);

FILWAQT LI JQISU l-importanza tas-sajd għal stocks ta’ ħut b’tendenza kbira li jpassi bħala sors ta’ ikel, ta’ impjiegi u ta’ benefiċċji ekonomiċi għall-popolazzjonijiet tal-Partijiet u li l-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni jridu jindirizzaw dawk il-ħtiġijiet u jqisu l-impatti ekonomiċi u soċjali ta’ dawk il-miżuri;

FILWAQT LI JQISU ċ-ċirkostanzi u r-rekwiżiti speċjali tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw fir-reġjun, b’mod partikolari tal-pajjiżi tal-kosta, sabiex jilħqu l-għan tal-Konvenzjoni;

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU l-isforzi sinifikanti u l-kisbiet li jispikkaw tal-Kummissjoni Interamerikana għat-Tonn Tropikali, kif ukoll l-importanza tal-ħidma tagħha fl-industriji tas-sajd tat-tonn fil-Lvant ta’ l-Oċean Paċifiku;

XEWQANA li jibbenefikaw mill-esperjenzi li ġew mill-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ l-1949;

FILWAQT li jaffermaw mill-ġdid li l-koperazzjoni multilaterali tikkostitwixxi l-aktar mezz effettiv sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-konservazzjoni u ta’ l-użu sostenibbli tar-riżorsi ħajjin tal-baħar;

FILWAQT li huma impenjati li jiżguraw għal perjodu twil ta’ żmien il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli ta’ l-istocks ta’ ħut koperti minn din il-Konvenzjoni;

KONVINTI LI l-aħjar mod li bih jistgħu jintlaħqu l-għanijiet imsemmija qabel u t-tisħiħ tal-Kummissjoni Interamerikana tat-Tonn Tropikali huwa permezz ta’ l-aġġornament tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ l-1949 bejn l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika għat-twaqqif ta’ Kummissjoni Interamerikana għat-Tonn Tropikali;

FTIEHMU KIF ĠEJ:

PARTI I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu I

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din il-Konvenzjoni:

1.

“L-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni” tfisser l-istocks tat-tonn u l-ispeċijiet simili għat-tonn u speċijiet oħra ta’ ħut maqbuda minn bastimenti li jkunu qed jistadu għat-tonn u għall-ispeċijiet simili għat-tonn fiż-Żona tal-Konvenzjoni;

2.

“Sajd” tfisser:

(a)

li wieħed ifittex, jaqbad jew jiġbor, jew jipprova jfittex, jaqbad jew jiġbor stocks ta’ ħut koperti minn din il-Konvenzjoni;

(b)

li wieħed jieħu sehem fi kwalunkwe attività li b’mod raġonevoli tkun mistennija li twassal biex jinstabu, jinqabdu u jinġabru dawn l-istocks;

(ċ)

li wieħed iqiegħed, ifittex għal jew jirkupra apparat li jiġbor il-ħut fi gruppi jew tagħmir assoċjat miegħu, inklużi emittenti tas-sinjali tar-radju;

(d)

kwalunkwe operazzjoni fuq il-baħar bħala appoġġ jew bħala tħejjija għal kwalunkwe attività deskritta fis-sub-paragrafi (a), (b) u (c) ta’ dan il-paragrafu, għajr għal kwalunkwe operazzjoni f’emerġenzi li tinvolvi s-saħħa u s-sigurtà tal-membri ta’ l-ekwipaġġ jew is-sigurtà tal-bastiment;

(e)

li wieħed juża kwalunkwe vettura oħra, ta’ l-ajru jew ta’ fuq il-baħar, f’rabta ma’ kwalunkwe attività deskritta f’din id-definizzjoni għajr għall-emerġenzi li jinvolvu s-saħħa u s-sigurtà tal-membri ta’ l-ekwipaġġ jew is-sigurtà tal-bastiment;

3.

“Bastiment” tfisser kwalunkwe bastiment użat jew maħsub biex jintuża għas-sajd, inklużi l-bastimenti ta’ appoġġ, il-bastimenti tal-ġarr u kwalunkwe bastiment ieħor direttament involut f’tali operazzjonijiet tas-sajd;

4.

“L-Istat tal-bandiera” tfisser, jekk ma jkunx indikat mod ieħor:

(a)

Stat li l-bastimenti tiegħu jkunu intitolati li jtajru l-bandiera tiegħu,

jew

(b)

organizzazzjoni reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika li fiha l-bastimenti jkunu intitolati li jtajru l-bandiera ta’ Stat li huwa membru ta’ dik l-organizzazzjoni reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika;

5.

“Kunsens” tfisser l-adozzjoni ta’ deċiżjoni mingħajr votazzjoni u mingħajr ma tkun espressa kwalunkwe dikjarazzjoni ta’ oġġezzjoni;

6.

Il-“Partijiet” tfisser l-Istati u l-organizzazzjonijiet reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika li aċċettaw li jintrabtu minn din il-Konvenzjoni u li għalihom din il-Konvenzjoni hija fis-seħħ, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli XXVII, XXIX, u XXX ta’ din il-Konvenzjoni;

7.

Il-“Membri tal-Kummissjoni” tfisser il-Partijiet u kwalunkwe entità tas-sajd li skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu XXVIII ta’ din il-Konvenzjoni esprimiet l-impenn formali tagħha li tirrispetta t-termini ta’ din il-Konvenzjoni u li tkun konformi ma’ kwalunkwe miżura ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni adottata skond il-Konvenzjoni;

8.

“Organizzazzjoni reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika” tfisser organizzazzjoni reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika li l-Istati Membri jkunu għaddewlha l-kompetenza dwar kwistjonijiet koperti minn din il-Konvenzjoni, inkluża l-awtorità li tieħu deċiżjonijiet li jorbtu lill-Istati Membri tagħha fir-rigward ta’ dawk il-kwistjonijiet;

9.

“Il-Konvenzjoni ta’ l-1949” tfisser il-Konvenzjoni bejn l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u r-Repubblika tal-Kosta Rika għat-twaqqif ta’ Kummissjoni Interamerikana għat-Tonn Tropikali;

10.

Il-“Kummissjoni” tfisser il-Kummissjoni Interamerikana għat-Tonn Tropikali;

11.

L-“UNCLOS” tfisser il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar ta’ l-10 ta’ Diċembru 1982;

12.

“Il-Ftehim ta’ l-1995 tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Istocks tal-Ħut” tfisser il-Ftehim għall-Implimentazzjoni tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar ta’ l-10 ta’ Diċembru 1982 relatati mal-Konservazzjoni u ma’ l-Amministrazzjoni ta’ Stocks Imxerrdin f’Diversi Żoni u ta’ Stocks ta’ Ħut b’Tendenza Kbira li Jpassi, 1995;

13.

Il-“Kodiċi tal-Kondotta” tfisser il-Kodiċi tal-Kondotta għal Industriji tas-Sajd Responsabbli adottat mit-28 Sessjoni tal-Konferenza ta’ l-Organizzazzjoni ta’ l-Ikel u ta’ l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti f’Ottubru 1995;

14.

L-“AIDCP” tfisser il-Ftehim dwar il-Programm Internazzjonali tal-Konservazzjoni tad-Denfil tal-21 ta’ Mejju 1998.

Artikolu II

L-għan

L-għan ta’ din il-Konvenzjoni huwa li jkunu żgurati fit-tul il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli ta’ l-istocks ta’ ħut koperti minn din il-Konvenzjoni, skond ir-regoli rilevanti tal-liġi internazzjonali.

Artikolu III

Iż-żona ta’ applikazzjoni tal-Konvenzjoni

Iż-żona ta’ applikazzjoni tal-Konvenzjoni (“iż-Żona tal-Konvenzjoni”) tinkludi ż-żona ta’ l-Oċean Paċifiku mdawwar bil-kosta tat-Tramuntana, taċ-Ċentru u tan-Nofsinhar ta’ l-Amerika u bil-linji ta’ demarkazzjoni li ġejjin:

i)

il-50°N parallel mill-kosta ta’ l-Amerika ta’ Fuq sa l-intersezzjoni tiegħu mal-150°W meridjan;

ii)

il-150°W meridjan sa l-intersezzjoni tiegħu mal-50°S parallel;

u

iii)

il-50°S parallel ma’ l-intersezzjoni tiegħu mal-kosta ta’ l-Amerika t’Isfel.

PARTI II

IL-KONSERVAZZJONI U L-UŻU TA’ L-ISTOCKS TAL-ĦUT KOPERTI MINN DIN IL-KONVENZJONI

Artikolu IV

L-applikazzjoni tal-metodu ta’ prekawzjoni

1.   Il-membri tal-Kummissjoni, direttament jew permezz tal-Kummissjoni, għandhom japplikaw il-metodu ta’ prekawzjoni, kif deskritt fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kodiċi tal-Kondotta u/jew fil-Ftehim ta’ l-1995 tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Istocks tal-Ħut, għall-konservazzjoni, l-amministrazzjoni u l-użu sostenibbli ta’ l-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni.

2.   B’mod partikolari, il-membri tal-Kummissjoni għandhom ikunu iktar kawti meta l-informazzjoni ma tkunx ċerta, mhux ta’ min joqgħod fuqha jew inadegwata. In-nuqqas ta’ informazzjoni xjentifika adegwata m’għandux jintuża bħala raġuni biex ikunu posposti jew ma jittieħdux il-miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ amministrazzjoni.

3.   Fejn ikun hemm tħassib dwar l-istatus ta’ l-istocks fil-mira jew dawk mhux fil-mira jew dwar l-ispeċijiet assoċjati jew dipendenti, il-membri tal-Kummissjoni għandhom iqiegħdu stocks jew speċijiet bħal dawn taħt monitoraġġ akbar sabiex jirrivedu l-istatus tagħhom u l-effikaċja tal-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni. Għandhom jirrivedu dawk il-miżuri b’mod regolari fid-dawl ta’ l-informazzjoni xjentifika ġdida disponibbli.

Artikolu V

Il-kompatibilità tal-miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ amministrazzjoni

1.   Xejn f’din il-Konvenzjoni m’għandu jippreġudika jew idgħajjef is-sovranità jew id-drittijiet sovrani ta’ l-Istati kostali fir-rigward ta’ l-esplorazzjoni u l-utilizzazzjoni, il-konservazzjoni u l-amministrazzjoni tar-riżorsi ħajjin tal-baħar fi ħdan iż-żoni taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni nazzjonali tagħhom kif provdut fl-UNCLOS, jew id-dritt ta’ l-Istati kollha li ċ-ċittadini tagħhom jistadu fl-ibħra internazzjonali skond l-UNCLOS.

2.   Il-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni stabbiliti għall-ibħra internazzjonali u dawk adottati għal żoni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni nazzjonali għandhom ikunu kompatibbli, sabiex jiżguraw il-konservazzjoni u l-amministrazzjoni ta’ l-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni.

PARTI III

IL-KUMMISSJONI INTERAMERIKANA GĦAT-TONN TROPIKALI

Artikolu VI

Il-Kummissjoni

1.   Il-membri tal-Kummissjoni jaqblu li jżommu, bl-assi u l-piżijiet kollha tagħha, u li jsaħħu il-Kummissjoni Interamerikana għat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni ta’ l-1949.

2.   Il-Kummissjoni għandha tkun magħmula minn taqsimiet li jinkludu minn wieħed (1) sa erba’ (4) Kummissarji maħtura minn kull membru, li jistgħu jkunu akkumpanjati minn tali esperti jew konsulenti skond kemm il-membru jħoss li jkun jixraq.

3.   Il-Kummissjoni għandha jkollha personalità ġuridika u, fir-relazzjonijiet tagħha ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali oħra u mal-membri tagħha, għandha tgawdi mill-kapaċità legali li tista’ tkun meħtieġa biex twettaq il-funzjonijiet tagħha u tilħaq l-għanijiet tagħha, skond il-liġi internazzjonali. L-immunitajiet u l-privileġġi li l-Kummissjoni u l-uffiċjali tagħha se jgawdu minnhom għandhom ikunu suġġetti għal ftehim bejn il-Kummissjoni u l-membru rilevanti.

4.   Il-kwartieri ġenerali tal-Kummissjoni għandhom jibqgħu f’San Diego, Kalifornja, fl-Istati Uniti ta’ l-Amerika.

Artikolu VII

Il-funzjonijiet tal-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha twettaq il-funzjonijiet li ġejjin, waqt li tagħti prijorità lit-tonn u lill-ispeċijiet simili għat-tonn:

(a)

tinkoraġġixxi, twettaq u tikkordina riċerka xjentifika li tikkonċerna l-abbundanza, il-bijoloġija u l-bijometrija fiż-Żona tal-Konvenzjoni ta’ l-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni u, fejn huwa meħtieġ, ta’ speċijiet assoċjati jew dipendenti, u l-effetti tal-fatturi naturali u ta’ l-attivitajiet tal-bniedem fuq il-popolazzjonijiet ta’ dawn l-istocks u ta’ dawn l-ispeċijiet;

(b)

tadotta standards għall-ġbir, għall-verifika, għal skambju f’waqtu u għar-rapportar ta’ data li tikkonċerna s-sajd għall-istocks ta’ ħut kopert minn din il-Konvenzjoni;

(ċ)

tadotta miżuri li huma bbażati fuq l-aħjar evidenza xjentifika disponibbli sabiex tiżgura l-konservazzjoni u l-użu sostenibbli fit-tul ta’ l-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni u sabiex iżżomm jew tirriġenera l-popolazzjonijiet ta’ l-ispeċijiet miġbura għal livelli ta’ abbundanza li jistgħu jipproduċu l-massimu tal-produzzjoni sostenibbli, inter alia, billi jkun iffissat it-total permess ta’ qabdiet ta’ tali stocks tal-ħut skond kif tista’ tiddeċiedi l-Kummissjoni u/jew il-livell totali permess tal-kapaċità tas-sajd u/jew il-livell ta’ l-isforz tas-sajd għaż-Żona tal-Konvenzjoni kollha;

(d)

tiddetermina jekk, skond l-aħjar informazzjoni xjentifika disponibbli, stokk speċifiku tal-ħut kopert minn din il-Konvenzjoni hux qed isir sajd biżżejjed għalih jew jekk hux qed isir sajd iktar milli suppost u, fuq din il-bażi, jekk żjieda fil-kapaċità tas-sajd u/jew fil-livell ta’ sforz fis-sajd hiex se thedded il-konservazzjoni ta’ dak l-istock;

(e)

b’rabta ma’ l-istocks imsemmija fis-sub-paragrafu (d) ta’ dan il-paragrafu, tiddetermina, fuq il-bażi tal-kriterji li l-Kummissjoni tista’ tadotta jew tapplika, il-limitu safejn jistgħu jkunu akkomodati l-interessi tas-sajd ta’ membri ġodda tal-Kummissjoni, meta jitqiesu l-istandards u l-prattika rilevanti internazzjonali;

(f)

tadotta, kif ikun meħtieġ, miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni għal speċijiet li huma parti mill-istess ekosistema u li huma affettwati mis-sajd għal, jew jiddependu fuq jew huma assoċjati ma’, l-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni, bil-għan li żżomm jew tirriġenera l-popolazzjonijiet ta’ speċijiet bħal dawn f’livelli ogħla minn dawk li jistgħu jheddu b’mod serju r-riproduzzjoni tagħhom;

(g)

tadotta miżuri xierqa biex tevita, tnaqqas u ċċekken kemm tista’ l-iskart, ir-rimi, il-qbid b’apparat mitluf jew skartat, il-qbid ta’ speċijiet li mhumiex fl-ambitu tas-sajda (kemm speċijiet tal-ħut u kemm speċijiet mhux tal-ħut) u l-impatti fuq speċijiet assoċjati jew dipendenti, b’mod partikolari l-ispeċijiet fil-periklu;

(h)

tadotta miżuri xierqa biex tevita jew telimina s-sajd żejjed u l-eċċess fil-kapaċità tas-sajd u sabiex tiżgura li l-livelli tas-sajd ma jaqbżux dawk proporzjonati ma’ l-użu sostenibbli ta’ l-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni;

(i)

tistabbilixxi programm komprensiv għall-ġbir tad-data u għall-monitoraġġ li għandu jinkludi tali elementi li l-Kummissjoni tiddetermina li huma neċessarji. Kull membru tal-Kummissjoni jista’ wkoll iżomm il-programm tiegħu konsistenti mal-linji ta’ gwida adottati mill-Kummissjoni;

(j)

tiżgura li, fl-iżvilupp tal-miżuri li għandhom ikunu adottati skond is-sub-paragrafi (a) sa (i) ta’ dan il-paragrafu, titqies b’mod xieraq il-ħtieġa għall-kordinazzjoni u għall-kompatibilità ma’ miżuri adottati skond l-AIDCP;

(k)

tinkoraġġixxi, safejn huwa prattikabbli, l-iżvilupp u l-użu ta’ apparat tas-sajd u ta’ metodi li huma selettivi, li ma jqiegħdux lill-ambjent fil-periklu u li jagħtu profitt meta jitqiesu l-flus li ntefqu, flimkien ma’ attivitajiet oħra relatati, inklużi l-attivitajiet marbuta, inter alia, mat-trasferiment tat-teknoloġija u t-taħriġ;

(l)

fejn huwa meħtieġ, tiżviluppa kriterji għal, u tieħu deċiżjonijiet marbuta ma’, l-allokazzjoni tal-qbid totali permess, jew mal-kapaċità totali permessa tas-sajd, inkluża l-kapaċità tal-ġarr, jew il-livell ta’ l-isforz tas-sajd, waqt li tqis il-fatturi kollha rilevanti;

(m)

tapplika l-metodu ta’ prekawzjoni skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu IV ta’ din il-Konvenzjoni. F’każi fejn il-miżuri jkunu adottati mill-Kummissjoni skond il-metodu ta’ prekawzjoni fin-nuqqas ta’ informazzjoni xjentifika adegwata, kif stabbilit fil-paragrafu 2 ta’ l-Artikolu IV ta’ din il-Konvenzjoni, il-Kummissjoni għandha, mill-aktar fis possibbli, timpenja ruħha biex tikseb l-informazzjoni xjentifika meħtieġa sabiex iżżomm jew timmodifika kwalunkwe miżura bħal din;

(n)

tinkoraġġixxi l-applikazzjoni ta’ kwalunkwe dispożizzjoni rilevanti tal-Kodiċi tal-Kondotta u ta’ strumenti internazzjonali oħra rilevanti inklużi, inter alia, il-Pjanijiet Internazzjonali ta’ Azzjoni adottati mill-FAO fil-qafas tal-Kodiċi tal-Kondotta;

(o)

taħtar id-Direttur tal-Kummissjoni;

(p)

tapprova l-programm ta’ ħidma tagħha;

(q)

tapprova l-baġit tagħha, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu XIV ta’ din il-Konvenzjoni;

(r)

tapprova l-kontijiet għall-perjodu tal-baġit preċedenti;

(s)

tadotta jew temenda r-regoli u l-proċeduri, ir-regolamenti finanzjarji u regolamenti amministrattivi interni oħra tagħha stess skond kif ikun meħtieġ sabiex twettaq il-funzjonijiet tagħha;

(t)

tipprovdi s-Segretarjat għall-AIDCP, waqt li tqis id-dispożizzjonijiet fil-paragrafu 3 ta’ l-Artikolu XIV ta’ din il-Konvenzjoni;

(u)

tistabbilixxi l-korpi sussidjarji li tqis li hemm ħtieġa għalihom;

(v)

tadotta kwalunkwe miżura jew rakkomandazzjoni oħra, ibbażata fuq informazzjoni rilevanti, inkluża l-aħjar informazzjoni xjentifika disponibbli, kif tista’ tkun meħtieġa sabiex jintlaħaq l-għan ta’ din il-Konvenzjoni, inklużi miżuri mhux diskriminatorji u trasparenti li huma konsistenti mal-liġi internazzjonali, sabiex tevita, tiskoraġġixxi u telimina attivitajiet li jfixklu l-effikaċja tal-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni adottati mill-Kummissjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha żżomm staff kwalifikat fil-kwistjonijiet relatati ma’ din il-Konvenzjoni, inkluż f’oqsma amministrattivi, xjentifiċi u tekniċi, taħt is-superviżjoni tad-Direttur, u tiżgura li tinkludi l-istaff kollu meħtieġ għal applikazzjoni effiċjenti u effettiva ta’ din il-Konvenzjoni. Il-Kummissjoni għandha tfittex l-iktar staff kwalifikat disponibbli u għandha tqis b’mod xieraq l-importanza li tirrekluta staff fuq bażi ta’ ekwità sabiex tinkoraġġixxi r-rappreżentanza u l-parteċipazzjoni wiesgħa tal-membri tal-Kummissjoni.

3.   Meta tkun qed titqies gwida għall-programm ta’ ħidma dwar kwistjonijiet xjentifiċi li se jkunu indirizzati mill-istaff xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tqis, inter alia, il-parir, ir-rakkomandazzjonijiet u r-rapporti tal-Kumitat Xjentifiku ta’ Konsulenza stabbilit skond l-Artikolu XI ta’ din il-Konvenzjoni.

Artikolu VIII

Il-laqgħat tal-Kummissjoni

1.   Il-laqgħat ordinarji tal-Kummissjoni għandhom isiru mill-inqas darba fis-sena, f’tali post u f’tali data kif tiddeċiedi l-Kummissjoni.

2.   Il-Kummissjoni tista’ torganizza wkoll laqgħat straordinarji meta tqis li dan huwa meħtieġ. Dawn il-laqgħat għandhom jitlaqqgħu fuq it-talba ta’ mill-inqas żewġ membri tal-Kummissjoni, bil-kundizzjoni li l-maġġoranza tal-membri jappoġġjaw din it-talba.

3.   Il-laqgħat tal-Kummissjoni għandhom isiru biss meta jkun hemm kworum. Il-kworum jintlaħaq meta żewġ terzi tal-membri tal-Kummissjoni jkunu preżenti. Din ir-regola għandha tapplika wkoll għal-laqgħat tal-korpi sussidjarji mwaqqfa taħt din il-Konvenzjoni.

4.   Il-laqgħat għandhom isiru bl-Ingliż u bl-Ispanjol, u d-dokumenti tal-Kummissjoni għandhom isiru b’dawn iż-żewġ lingwi.

5.   Jekk ma jkunx deċiż mod ieħor, il-membri għandhom jeleġġu President u Viċi-President minn Partijiet differenti għal din il-Konvenzjoni. Iż-żewġ uffiċjali għandhom jiġu eletti għal perjodu ta’ sena waħda (1) u għandhom jibqgħu fil-kariga sakemm jinħatar is-suċċessur tagħhom.

Artikolu IX

It-teħid tad-deċiżjonijiet

1.   Sakemm ma jkunx provdut mod ieħor, id-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu mill-Kummissjoni fil-laqgħat imsejħa skond l-Artikolu VIII ta’ din il-Konvenzjoni għandhom isiru bil-kunsens tal-membri tal-Kummissjoni preżenti fil-laqgħa kkonċernata.

2.   Id-deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni ta’ l-emendi għal din il-Konvenzjoni u l-annessi tagħha, kif ukoll is-sejħiet għall-adeżjoni għal din il-Konvenzjoni skond il-paragrafu (ċ) ta’ l-Artikolu XXX ta’ din il-Konvenzjoni, għandhom jeħtieġu l-kunsens tal-Partijiet kollha. F’każijiet bħal dawn, il-President tal-laqgħa għandu jiżgura li l-membri kollha tal-Kummissjoni jkollhom l-opportunità li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom dwar id-deċiżjonijiet proposti, opinjonijiet li l-Partijiet għandhom iqisu qabel jaslu għad-deċiżjoni finali.

3.   Il-kunsens tal-membri kollha tal-Kummissjoni għandu jkun meħtieġ għal deċiżjonijiet dwar:

(a)

l-adozzjoni u l-emenda tal-baġit tal-Kummissjoni, u dawk li jiddeterminaw l-għamla u l-proporzjon tal-kontribuzzjonijiet tal-membri;

(b)

il-kwistjonijiet imsemmija fis-sub-paragrafu (1) tal-paragrafu 1 ta’ l-Artikolu VII ta’ din il-Konvenzjoni.

4.   Fir-rigward tad-deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, jekk Parti jew membru tal-Kummissjoni, skond x’ikun il-każ, ma jkunx preżenti għal-laqgħa konċernata u ma jkunx bagħat avviż skond il-paragrafu 6 ta’ dan l-Artikolu, id-Direttur għandu jinnotifika lil din il-Parti jew dan il-membru bid-deċiżjoni meħuda fil-laqgħa. Jekk, fi żmien tletin (30) ġurnata minn meta l-Parti jew il-membru jirċievi n-notifika, id-Direttur ikun għadu ma rċeviex risposta minn din il-Parti jew dan il-membru, dik il-Parti jew il-membru għandu jitqies li qabel mal-kunsens dwar id-deċiżjoni kkonċernata. Jekk, matul dan il-perjodu ta’ tletin ġurnata, il-Parti jew il-membru jwieġeb bil-miktub li ma tistax taqbel mal-kunsens milħuq dwar id-deċiżjoni kkonċernata, id-deċiżjoni m’għandu jkollha l-ebda effett, u l-Kummissjoni għandha tfittex li tilħaq kunsens fl-iqsar żmien possibbli.

5.   Meta Parti jew membru tal-Kummissjoni li ma kienx preżenti għal-laqgħa jinnotifika lid-Direttur, skond il-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu, li ma jistax jingħaqad mal-kunsens dwar deċiżjoni meħuda f’dik il-laqgħa, dak il-membru m’għandux ikun jista’ jopponi l-kunsens dwar l-istess kwistjoni jekk ma jkunx preżenti fil-laqgħa suċċessiva tal-Kummissjoni li fiha jkun hemm dik il-kwistjoni fuq l-aġenda.

6.   Jekk membru tal-Kummissjoni ma jistax jattendi għal-laqgħa tal-Kummissjoni minħabba ċirkustanzi straordinarji jew imprevisti li m’għandux kontroll fuqhom:

(a)

Għandu jinnotifika lid-Direttur; bil-miktub, qabel il-bidu tal-laqgħa jekk ikun possibbli jew inkella fl-ewwel opportunità li jkollu. Notifika bħal din għandha tkun effettiva malli d-Direttur jgħarraf lill-membru kkonċernat li rċieva n-notifika;

u

(b)

Sussegwentement u mill-aktar fis possibbli, id-Direttur għandu jinnotifika lill-membru bid-deċiżjonijiet kollha li ttieħdu f’dik il-laqgħa skond il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;

(ċ)

Fi żmien tletin (30) ġurnata mill-avviż imsemmi fis-sub-paragrafu (b) ta’ dan il-paragrafu, il-membru jista’ jinnotifika bil-miktub lid-Direttur li ma jaqbilx mal-kunsens dwar deċiżjoni jew iktar minn deċiżjoni waħda. F’każi bħal dawn, id-deċiżjoni jew id-deċiżjonijiet rilevanti m’għandhom ikollhom l-ebda effett, u l-Kummissjoni għandha tfittex li tilħaq kunsens fl-iqsar żmien possibbli.

7.   Id-deċiżjonijiet adottati mill-Kummissjoni skond din il-Konvenzjoni għandhom jorbtu lill-membri kollha ħamsa u erbgħin (45) jum wara n-notifika tagħhom, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f’din il-Konvenzjoni jew ma jkunx hemm xi ftehim meta tittieħed xi deċiżjoni.

Artikolu X

Il-Kumitat għar-reviżjoni ta’ l-implimentazzjoni tal-miżuri adottati mill-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Kumitat għar-reviżjoni ta’ l-implimentazzjoni tal-miżuri adottati mill-Kummissjoni, li għandu jkun magħmul minn dawk ir-rappreżentanti maħtura għal dan il-għan minn kull wieħed mill-membri tal-Kummissjoni, li jistgħu jkunu akkumpanjati minn tali esperti jew konsulenti skond kemm dak il-membru jħoss li jkun xieraq.

2.   Il-funzjonijiet tal-Kummissjoni għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness 3 għal din il-Konvenzjoni.

3.   Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu, il-Kumitat jista’, fejn huwa meħtieġ, u bl-approvazzjoni tal-Kummissjoni, jikkonsulta kwalunkwe organizzazzjoni amminstrattiva, teknika jew xjentifika ta’ l-industriji tas-sajd li għandha kompetenza fis-suġġett ta’ konsultazzjonijiet bħal dawn u jista’ jfittex tali parir ta’ esperti kif ikun meħtieġ f’kull każ.

4.   Il-Kumitat għandu jagħmel ħiltu biex jadotta r-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu permezz ta’ kunsens. Jekk kull sforz biex jintlaħaq kunsens ifalli, ir-rapporti għandhom jindikaw dan, u għandhom jirriflettu l-opinjonijiet tal-maġġoranza u tal-minoranza. Fuq talba ta’ kwalunkwe membru tal-Kumitat, għandhom ikunu inklużi wkoll l-opinjonijiet ta’ dak il-membru dwar ir-rapport kollu, jew dwar kwalunkwe parti minnu.

5.   Il-Kumitat għandu jiltaqa’ mill-inqas darba fis-sena, preferibbilment fl-okkażjoni tal-laqgħa ordinarja tal-Kummissjoni.

6.   Il-Kumitat jista’ jsejjaħ laqgħat addizzjonali fuq it-talba ta’ mill-inqas tnejn (2) mill-membri tal-Kummissjoni, bil-kundizzjoni li maġġoranza tal-membri jappoġġjaw din it-talba.

7.   Il-Kumitat għandu jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu skond ir-regoli ta’ proċedura, il-linji ta’ gwida u d-direttivi li l-Kummissjoni tista’ tadotta.

8.   Bħala appoġġ għall-ħidma tal-Kumitat, l-istaff tal-Kummissjoni għandu:

(a)

jiġbor l-informazzjoni neċessarja għall-ħidma tal-Kumitat u jiżviluppa database, skond il-proċeduri stabbiliti mill-Kummissjoni;

(b)

jipprovdi tali analiżijiet statistiċi li l-Kumitat iqis li huma neċessarji sabiex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu;

(ċ)

jipprepara r-rapporti għall-Kumitat;

(d)

iqassam lill-membri tal-Kumitat l-informazzjoni kollha rilevanti, b’mod partikolari dik stabbilita fis-sub-paragrafu (a) tal-paragrafu 8 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu XI

Il-Kumitat Xjentifiku ta’ Konsulenza

1.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Kumitat Xjentifiku ta’ Konsulenza, li għandu jkun magħmul minn rappreżentant innominat minn kull membru tal-Kummissjoni, li għandu jkollu l-kwalifiki xierqa jew l-esperjenza rilevanti fil-qasam ta’ kompetenza tal-Kumitat, u li jista’ jkun akkumpanjat minn l-esperti jew il-konsulenti kollha li dak il-membru jħoss li jkun xieraq.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tistieden biex jieħdu sehem fil-ħidma tal-Kumitat lil organizzazzjonijiet jew persuni b’esperjenza xjentifika rikonoxxuta fi kwistjonijiet relatati mal-ħidma tal-Kummissjoni.

3.   Il-funzjonijiet tal-Kumitat għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness 4 ta’ din il-Konvenzjoni.

4.   Il-Kumitat għandu jiltaqa’ mill-inqas darba fis-sena, preferibbilment qabel laqgħa tal-Kummissjoni.

5.   Il-Kumitat jista’ jsejjaħ laqgħat addizzjonali fuq talba ta’ mill-inqas tnejn (2) mill-membri tal-Kummissjoni, bil-kondizzjoni li l-maġġoranza tal-membri tappoġġja din it-talba.

6.   Id-Direttur għandu jservi bħala President tal-Kumitat jew jista’ jiddelega l-eżerċizzju ta’ din il-funzjoni bil-kondizzjoni li jkun hemm l-approvazzjoni tal-Kummissjoni.

7.   Il-Kumitat għandu jagħmel ħiltu biex jadotta r-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu permezz ta’ kunsens. Jekk kull sforz biex jintlaħaq kunsens ifalli, ir-rapporti għandhom jindikaw dan, u għandhom jirriflettu l-opinjonijiet tal-maġġoranza u tal-minoranza. Fuq it-talba ta’ kwalunkwe membru tal-Kumitat, għandhom ikunu inklużi wkoll l-opinjonijiet ta’ dak il-membru dwar ir-rapport kollu, jew kwalunkwe parti minnu.

Artikolu XII

L-amministrazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha taħtar, skond ir-regoli tal-proċedura li adottat u waqt li tqis kwalunkwe kriterju stabbilit fihom, Direttur, li l-kompetenza tiegħu fil-qasam ta’ din il-Konvenzjoni hija stabbilita u rikonoxxuta b’mod ġenerali, b’mod partikolari fl-aspetti xjentifiċi, tekniċi u amministrattivi, u li għandu jirrispondi għal għemilu quddiem il-Kummissjoni u li t-tneħħija tiegħu hija fid-diskrezzjoni ta’ l-istess Kummissjoni. Il-Direttur jiġi appuntat għal 4 snin, u jista’ jerġa’ jinħatar għal kemm-il darba tiddeċiedi l-Kummissjoni.

2.   Il-funzjonijiet tad-Direttur għandhom ikunu li:

(a)

jipprepara pjanijiet u programmi ta’ riċerka għall-Kummissjoni;

(b)

jipprepara l-estimi tal-baġit għall-Kummissjoni;

(ċ)

jawtorizza l-ħruġ ta’ fondi għall-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma u tal-baġit approvati mill-Kummissjoni u li jżomm il-kotba għall-fondi wżati għal dan il-għan;

(d)

jaħtar, ineħħi u jidderieġi l-istaff amministrattiv, xjentifiku u tekniku u lill-istaff l-ieħor, meħtieġ għall-funzjonijiet tal-Kummissjoni, skond ir-regoli tal-proċedura adottati mill-Kummissjoni;

(e)

fejn ikun meħtieġ għall-funzjonament effiċjenti tal-Kummissjoni, jaħtar Kordinatur tar-Riċerka Xjentifika, skond is-sub-paragrafu (d) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, li għandu jaħdem taħt is-superviżjoni tad-Direttur, li għandu jassenja lill-Kordinatur tar-Riċerka Xjentifika tali funzjonijiet u responsabbiltajiet li d-Direttur jiddetermina li huma xierqa;

(f)

jirranġa għall-koperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet jew individwi oħra, kif ikun xieraq, meta tkun meħtieġa għat-twettiq tal-funzjonijiet tal-Kummissjoni;

(g)

jikkordina l-ħidma tal-Kummissjoni ma’ dik ta’ organizzazzjonijiet u individwi li d-Direttur ikun irranġa biex jikseb il-koperazzjoni tagħhom;

(h)

jabbozza rapporti amministrattivi, xjentifiċi u rapporti oħra għall-Kummissjoni;

(i)

jipprepara abbozzi ta’ aġendi għal, u jsejjaħ, il-laqgħat tal-Kummissjoni u tal-korpi sussidjarji tagħha, f’konsultazzjoni mal-membri tal-Kummissjoni u filwaqt li jqis il-proposti tagħhom u jipprovdi appoġġ amministrattiv u tekniku għal-laqgħat bħal dawn;

(j)

jiżgura l-pubblikazzjoni u t-tixrid tal-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni li ġew adottati mill-Kummissjoni u li huma fis-seħħ u, safejn huwa prattikabbli, jiżgura l-manutenzjoni u t-tixrid tad-dokumentazzjoni tad-dokumentazzjoni dwar miżuri oħra applikabbli ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni, adottati mill-membri tal-Kummissjoni, li huma fis-seħħ fiż-Żona tal-Konvenzjoni;

(k)

jiżgura l-manutenzjoni ta’ dokumentazzjoni, ibbażata, inter alia, fuq l-informazzjoni provduta lill-Kummissjoni skond l-Anness 1 ta’ din il-Konvenzjoni, dwar il-bastimenti tas-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni, kif ukoll iċ-ċirkolazzjoni perjodika ta’ l-informazzjoni li tinsab f’dokumentazzjoni bħal din fost il-membri kollha tal-Kummissjoni, u, meta mitlub jagħmel dan, lil kwalunkwe membru individwali;

(l)

jaġixxi bħala rappreżentant legali tal-Kummissjoni;

(m)

iwettaq funzjonijiet oħra bħal dawn li huma neċessarji biex tkun żgurata l-ħidma effiċjenti u effettiva tal-Kummissjoni u funzjonijiet oħrajn li jistgħu jiġu assenjati lilu mill-Kummissjoni.

3.   Fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom, id-Direttur u l-istaff tal-Kummissjoni m’għandhomx jaġixxu bi kwalunkwe mod li jista’ ma jkunx kompatibbli ma’ l-istatus tagħhom jew ma’ l-għan u d-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni, u lanqas m’għandu jkollhom kwalunkwe interess finanzjarju f’attivitajiet bħal investigazzjoni u riċerka, esplorazzjoni, utilizzazzjoni, ipproċessar u kummerċjalizzazzjoni ta’ l-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni. Bl-istess mod, għandhom iżommu bħala konfidenzjali, waqt li jkunu impjegati mal-Kummissjoni u anke wara, kwalunkwe informazzjoni konfidenzjali li kisbu jew li kellhom aċċess għaliha waqt l-impjieg tagħhom.

Artikolu XIII

L-Istaff Xjentifiku

L-Istaff Xjentifiku għandu jopera taħt is-superviżjoni tad-Direttur, u tal-Kordinatur tar-Riċerka Xjentifika jekk dan jinħatar skond is-sub-paragrafi (d) u (e) tal-paragrafu 2 ta’ l-Artikolu XII ta’ din il-Konvenzjoni, u, waqt li jagħti prijorità lill-ispeċijiet tat-tonn u lil dawk simili għat-tonn, għandu jkollu l-funzjonijiet li ġejjin:

(a)

imexxi l-proġetti ta’ riċerka xjentifika u attivitajiet oħra ta’ riċerka approvati mill-Kummissjoni skond il-pjanijiet ta’ ħidma adottati għal dan il-għan;

(b)

jipprovdi lill-Kummissjoni, permezz tad-Direttur, b’pariri u b’rakkomandazzjonijiet xjentifiċi bħala appoġġ għall-formulazzjoni ta’ miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni u għal kwistjonijiet rilevanti oħra, wara konsultazzjonijiet mal-Kumitat Xjentifiku ta’ Konsulenza, minbarra f’ċirkustanzi fejn l-irbit evidenti tal-ħin jista’ jillimita l-ħila tad-Direttur milli jipprovdi lill-Kummissjoni b’tali pariri jew rakkomandazzjonijiet f’waqthom;

(ċ)

jipprovdi lill-Kumitat Xjentifiku ta’ Konsulenza bl-informazzjoni neċessarja biex iwettaq il-funzjonijiet speċifikati fl-Anness 4 ta’ din il-Konvenzjoni;

(d)

jipprovdi lill-Kummissjoni, permezz tad-Direttur, b’rakkomandazzjonijiet għal riċerka xjentifika bħala appoġġ għall-funzjonijiet tal-Kummissjoni skond is-sub-paragrafu (a) tal-paragrafu 1 ta’ l-Artikolu VII, ta’ din il-Konvenzjoni;

(e)

jiġbor u janalizza l-informazzjoni li għandha x’taqsam mal-kundizzjonijiet u t-tendenzi preżenti u ta’ l-imgħoddi tal-popolazzjonijiet ta’ l-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni;

(f)

jipprovdi lill-Kummissjoni, permezz tad-Direttur, bl-istandards proposti għall-ġbir, il-verifika u l-iskambju u l-irrapportar f’waqthom tad-data li tikkonċerna l-industriji tas-sajd għall-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni;

(g)

jiġbor data ta’ l-istatistika u t-tipi kollha ta’ rapporti li jikkonċernaw il-qbid ta’ stocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni u l-ħidmiet tal-bastimenti fiż-Żona tal-Konvenzjoni, u kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti li tikkonċerna l-industriji tas-sajd ta’ stocks bħal dawn, inklużi, fejn ikun xieraq, l-aspetti soċjali u ekonomiċi;

(h)

jistudja u jevalwa l-informazzjoni li tikkonċerna l-metodi u l-proċeduri għaż-żamma u ż-żieda tal-livelli ta’ l-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni;

(i)

jippubblika jew inkella jxerred b’xi mod ieħor ir-rapporti dwar is-sejbiet tiegħu u rapporti oħra bħal dawn li jaqgħu fl-ambitu ta’ din il-Konvenzjoni, kif ukoll data xjentifika, ta’ l-istatistika jew data oħra relatata ma’ l-industriji tas-sajd għall-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni, waqt li jiżgura s-segretezza skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu XXII ta’ din il-Konvenzjoni;

(j)

iwettaq funzjonijiet u kompiti oħra bħal dawn li jistgħu jkunu assenjati lilu.

Artikolu XIV

Il-baġit

1.   Kull sena, il-Kummissjoni għandha tadotta l-baġit tagħha għas-sena ta’ wara, skond il-paragrafu 3 ta’ l-Artikolu IX ta’ din il-Konvenzjoni. Meta tiġi biex tiddetermina d-daqs tal-baġit, il-Kummissjoni għandha tagħti l-importanza xierqa lill-prinċipju tal-benefiċċji miksuba meta jitqiesu l-flus li jintefqu.

2.   Id-Direttur għandu jressaq għall-konsiderazzjoni tal-Kummissjoni abbozz dettaljat ta’ baġit annwali li għandu jidentifika l-ħruġ tal-flus li għandu jsir mill-kontribuzzjonijiet li jissemmew fil-paragrafu 1 ta’ l-Artikolu XV u dawk li jissemmew fil-paragrafu 3 ta’ l-Artikolu XV ta’ din il-Konvenzjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha żżomm kontijiet separati għall-attivitajiet imwettqa taħt din il-Konvenzjoni u taħt l-AIDCP. Is-servizzi li għandhom ikunu provduti lill-AIDCP u l-ispejjeż korrispondenti li ġew ikkalkulati għandhom ikunu speċifikati fil-baġit tal-Kummissjoni. Id-Direttur għandu jipprovdi għal-Laqgħa tal-Partijiet għall-AIDCP għall-approvazzjoni tagħha, u qabel is-sena li fiha jkunu se jingħataw is-servizzi, l-estimi tas-servizzi u ta’ l-ispejjeż tagħhom korrispondenti għall-kompiti li għandhom jitwettqu skond dak il-Ftehim.

4.   Il-kontijiet tal-Kummissjoni għandhom ikunu suġġetti għal verifika finanzjarja indipendenti ta’ kull sena.

Artikolu XV

Il-kontribuzzjonijiet

1.   L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ kull membru tal-Kummissjoni għall-baġit għandu jkun iddeterminat skond l-iskema li l-Kummissjoni għandha tadotta, u temenda, kif ikun meħtieġ, skond il-paragrafu 3 ta’ l-Artikolu IX ta’ din il-Konvenzjoni. L-iskema adottata mill-Kummissjoni għandha tkun trasparenti u ġusta għall-membri kollha u għandha tkun stabbilita fir-regolamenti finanzjarji tal-Kummissjoni.

2.   Il-kontribuzzjonijiet miftiehma skond id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom jagħmlu possibbli l-ħidmiet tal-Kummissjoni u għandhom ikopru b’mod opportun il-baġit annwali adottat skond il-paragrafu 1 ta’ l-Artikolu XIV ta’ din il-Konvenzjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi fond li fih tirċievi kontribuzzjonijiet volontarji għar-riċerka dwar, u għall-konservazzjoni ta’ l-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni u, fejn ikun xieraq, għall-ispeċijiet assoċjati jew dipendenti, u għall-konservazzjoni ta’ l-ambjent tal-baħar.

4.   Minkejja d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu IX ta’ din il-Konvenzjoni, sakemm il-Kummissjoni ma tiddeċidiex mod ieħor, jekk membru tal-Kummissjoni jkun lura fil-pagament tal-kontribuzzjonijiet tiegħu b’ammont daqs jew ogħla mit-total tal-kontribuzzjonijiet li għandu jħallas għall-erbgħa u għoxrin (24) xahar preċedenti, dak il-membru m’għandux ikollu d-dritt li jieħu sehem fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-Kummissjoni sakemm iwettaq l-obbligi tiegħu skond dan l-Artikolu.

5.   Kull membru tal-Kummissjoni għandu jħallas minn butu l-ispejjeż li jinqalgħu minħabba li jattendi l-laqgħat tal-Kummissjoni u tal-korpi sussidjarji tagħha.

Artikolu XVI

It-trasparenza

1.   Il-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi t-trasparenza fl-implimentazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, fil-proċessi tagħha tat-teħid tad-deċiżjonijiet u f’attivitajiet oħra, inter alia, billi:

(a)

ixxerred fil-pubbliku informazzjoni rilevanti li mhix konfidenzjali;

u

(b)

fejn ikun xieraq, tiffaċilita konsultazzjonijiet ma’, u l-parteċipazzjoni effettiva ta’, organizzazzjonijiet mhux governattivi, rappreżentanti ta’ l-industrija tas-sajd, b’mod partikolari tal-flotta tas-sajd, u korpi u individwi oħra interessati.

2.   Ir-rappreżentanti ta’ dawk li mhumiex Parti għall-Konvenzjoni, ta’ l-organizzazzjonijiet intergovernattivi rilevanti, u ta’ l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, inklużi l-organizzazzjonjijiet ambjentali b’esperjenza rikonoxxuta fil-kwistjonijiet relatati mal-Kummissjoni u ma’ l-industrija tat-tonn ta’ kwalunkwe wieħed mill-membri tal-Kummissjoni li jopera fiż-Żona tal-Konvenzjoni, b’mod partikolari tal-flotta tas-sajd tat-tonn, għandhom jingħataw l-opportunità li jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Kummissjoni u tal-korpi sussidjarji tagħha, bħala osservaturi jew inkella, kif ikun xieraq, skond il-prinċipji u l-kriterji stabbiliti fl-Anness 2 ta’ din il-Konvenzjoni kif ukoll oħrajn li l-Kummissjoni tista’ tadotta. Parteċipanti bħal dawn għandhom ikollhom aċċess opportun għall-informazzjoni rilevanti, bla ħsara għar-regoli tal-proċedura u tas-segretezza li l-Kummissjoni tista’ tadotta, meta jkun hemm aċċess għal informazzjoni bħal din.

PARTI IV

ID-DRITTIJIET U L-OBBLIGI TAL-MEMBRI TAL-KUMMISSJONI

Artikolu XVII

Id-drittijiet ta’ l-Istati

L-ebda dispożizzjoni ta’ din il-Konvenzjoni ma tista’ tiġi interpretata b’tali mod li tippreġudika jew tfixkel is-sovranità, id-drittijiet sovrani, jew il-ġurisdizzjoni eżerċitata minn kwalunkwe Stat skond il-liġi internazzjonali, kif ukoll il-pożizzjoni jew l-opinjonijiet tiegħu fir-rigward ta’ kwistjonijiet marbuta mal-liġi tal-baħar.

Artikolu XVIII

L-implimentazzjoni, il-Konformità u l-infurzar min-naħa tal-Partijiet

1.   Kull Parti għandha tieħu l-miżuri neċessarji sabiex tiżgura l-implimentazzjoni ta’, u l-konformità ma’, din il-Konvenzjoni u kwalunkwe miżura ta’ konservazzjoni jew amministrazzjoni li tiġi adottata skond il-Konvenzjoni, inkluż l-adozzjoni tal-liġijiet u tar-regolamenti meħtieġa.

2.   Kull Parti għandha tipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha li tista’ tkun meħtieġa biex jintlaħaq l-għan ta’ din il-Konvenzjoni, inkluża informazzjoni bijoloġika jew dwar l-istatistika u informazzjoni li tikkonċerna l-attivitajiet tas-sajd tagħha fiż-Żona tal-Konvenzjoni, u għandha tipprovdi lill-Kummissjoni b’informazzjoni dwar l-azzjonijiet li ttieħdu biex ikunu implimentati l-miżuri adottati skond din il-Konvenzjoni, meta dawn jintalbu jagħmlu hekk mill-Kummissjoni u meta jkun xieraq, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu XXII ta’ din il-Konvenzjoni u skond ir-regoli tal-proċedura li għandhom jiġu żviluppati u adottati mill-Kummissjoni.

3.   Kull Parti għandha minnufih, permezz tad-Direttur, tinforma lill-Kumitat għar-Reviżjoni ta’ l-Implimentazzjoni tal-Miżuri Adottati mill-Kummissjoni stabbilit skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu X ta’ din il-Konvenzjoni b’dan li ġej:

(a)

id-dispożizzjonijiet legali u amministrattivi, inklużi dawk relatati ma’ ksur ta’ regolamenti u sanzjonijiet, applikabbli għall-konformità mal-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni adottati mill-Kummissjoni;

(b)

l-azzjonijiet meħuda sabiex tkun żgurata l-konformità mal-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni adottati mill-Kummissjoni, inkluż, fejn meħtieġ, analiżi ta’ każi individwali u d-deċiżjoni finali li tittieħed

4.   Kull Parti għandha:

(a)

tawtorizza l-użu u r-rilaxx, suġġett għal kwalunkwe regola ta’ segretezza applikabbli, ta’ informazzjoni rilevanti rreġistrata minn osservaturi tal-Kummissjoni jew ta’ programm nazzjonali li kienu abbord il-bastiment;

(b)

tiżgura li s-sidien tal-bastimenti u/jew il-kaptani jippermettu lill-Kummissjoni, skond ir-regoli ta’ proċedura adottati mill-Kummissjoni f’dan ir-rigward, tiġbor u tanalizza l-informazzjoni meħtieġa għat-twettiq tal-funzjonijiet tal-Kumitat għar-Reviżjoni ta’ l-Implimentazzjoni tal-Miżuri Adottati mill-Kummissjoni;

(ċ)

kull sitt xhur tipprovdi lill-Kummissjoni b’rapport dwar l-attivitajiet tal-bastimenti tagħha tas-sajd tat-tonn u kwalunkwe informazzjoni oħra neċessarja għall-ħidma tal-Kumitat għar-Reviżjoni ta’ l-Implimentazzjoni tal-Miżuri Adottati mill-Kummissjoni.

5.   Kull Parti għandha tieħu miżuri biex tiżgura li l-bastimenti li joperaw f’ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħha huma konformi ma’ din il-Konvenzjoni u mal-miżuri adottati fiha.

6.   Kull Parti, fejn għandha raġunijiet biżżejjed biex temmen li bastiment li jtajjar bandiera ta’ Stat ieħor qed iwettaq xi attività li tfixkel l-effikaċja tal-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni adottati għaż-Żona tal-Konvenzjoni, għandha tiġbed l-attenzjoni ta’ l-Istat tal-bandiera kkonċernat u tista’, kif ikun xieraq, tressaq il-kwistjoni għall-attenzjoni tal-Kummissjoni. Il-Parti kkonċernata għandha tipprovdi lill-Istat tal-bandiera b’evidenza sħiħa ta’ appoġġ u tista’ tipprovdi lill-Kummissjoni b’sommarju ta’ evidenza bħal din. Il-Kummissjoni m’għandhiex tiċċirkola informazzjoni bħal din qabel ma’ l-Istat tal-bandiera jkollu l-opportunità li jikkummenta, f’perjodu raġonevoli ta’ żmien, dwar l-allegazzjoni u l-evidenza mressqa għall-konsiderazzjoni tiegħu, jew li joġġezzjona għalihom skond kif ikun il-każ.

7.   Kull Parti, fuq it-talba tal-Kummissjoni jew ta’ kwalunkwe Parti oħra, meta tkun provduta b’informazzjoni rilevanti li bastiment taħt il-ġurisdizzjoni tagħha iwettaq attivitajiet li jmorru kontra l-miżuri adottati skond din il-Konvenzjoni, għandha twettaq investigazzjoni bir-reqqa, u jekk ikun xieraq, tipproċedi skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha u tinforma, malajr kemm jista’ jkun, lill-Kummissjoni u, jekk japplika, lill-Parti l-oħra, bir-riżultati ta’ l-investigazzjonijiet tagħha u bl-azzjonijiet li ttieħdu.

8.   Kull Parti għandha tapplika, skond il-liġijiet nazzjonali tagħha u b’mod li huwa konsistenti mal-liġi internazzjonali, sanzjonijiet serji biżżejjed sabiex ikunu effettivi ħalli jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni u mal-miżuri adottati minħabba fiha u sabiex iċaħħdu lil min jikser il-liġi mill-benefiċċji li jkunu qed jakkumulaw mill-attivitajiet illegali tagħhom, inkluż, kif inhu xieraq, ċaħda, sospensjoni jew irtirar ta’ l-awtorizzazzjoni tas-sajd.

9.   Il-Partijiet li l-kosti tagħhom idawru ż-Żona tal-Konvenzjoni jew li l-bastimenti tagħhom jistadu għall-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni jew li l-qabda tal-ħut tinħatt u tiġi pproċessata fit-territorju tagħhom għandhom jikkoperaw sabiex tkun żgurata l-konformità ma’ din il-Konvenzjoni u sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni tal-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni adottati mill-Kummissjoni, inkluż permezz ta’ l-adozzjoni ta’ miżuri u skemi ta’ koperazzjoni, kif ikun xieraq.

10.   Jekk il-Kummissjoni tiddetermina li l-bastimenti li jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni wettqu attivitajiet li jfixklu l-effikaċja ta’, jew b’xi mod ieħor jiksru, il-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni adottati mill-Kummissjoni, il-Partijiet jistgħu jieħdu azzjoni, skond ir-rakkomandazzjonijiet adottati mill-Kummissjoni u skond din il-Konvenzjoni u l-liġi internazzjonali, biex jiskoraġġixxu lil bastimenti bħal dawn minn attivitajiet simili sakemm tittieħed azzjoni xierqa mill-Istat tal-bandiera biex jiżgura li bastimenti bħal dawn ma jissoktawx b’dawn l-attivitajiet.

Artikolu XIX

L-implimentazzjoni, il-Konformità u l-infurzar min-naħa ta’ l-entitajiet tas-sajd

L-Artikolu XVIII ta’ din il-Konvenzjoni japplika, mutatis mutandis, għall-entitajiet tas-sajd li huma membri tal-Kummissjoni.

Artikolu XX

Id-dmirijiet ta’ l-Istati tal-bandiera

1.   Kull Parti għandha, skond il-liġi internazzjonali, tieħu tali miżuri li jistgħu jkunu neċessarji sabiex tiżgura li l-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħha huma konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni u mal-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni adottati skond il-Konvenzjoni, u li bastimenti bħal dawn ma jwettqu l-ebda attività li tista’ tfixkel l-effikaċja ta’ miżuri bħal dawn.

2.   L-ebda Parti m’għandha tippermetti lil kwalunkwe bastiment li jkun intitolat li jtajjar il-bandiera tagħha li jintuża għas-sajd ta’ l-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni sakemm ma ġiex awtorizzat li jagħmel hekk mill-awtorità jew mill-awtoritajiet xierqa ta’ dik il-Parti. Parti għandha tawtorizza l-użu ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tagħha għas-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni biss meta tkun tista’ teżerċita b’mod effettiv ir-responsabbiltajiet tagħha fir-rigward ta’ bastimenti bħal dawn taħt din il-Konvenzjoni.

3.   Minbarra l-obbligi tagħha msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, kull Parti għandha tieħu tali miżuri li jistgħu jkunu neċessarji biex tiżgura li l-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħha ma jistadux f’żoni li jkunu taħt is-sovranità jew taħt il-ġurisdizzjoni nazzjonali ta’ kwalunkwe Stat ieħor fiż-Żona tal-Konvenzjoni mingħajr liċenzja, permess jew awtorizzazzjoni korrispondenti maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat.

Artikolu XXI

Id-dmirijiet ta’ l-entitajiet tas-sajd

L-Artikolu XX ta’ din il-Konvenzjoni japplika, mutatis mutandis, għall-entitajiet tas-sajd li huma membri tal-Kummissjoni.

PARTI V

IS-SEGRETEZZA

Artikolu XXII

Is-segretezza

1.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi regoli ta’ segretezza għall-korpi u għall-individwi kollha li, skond din il-Konvenzjoni, ingħataw aċċess għall-informazzjoni.

2.   Minkejja kwalunkwe regola ta’ segretezza li tista’ tkun adottata skond il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, kwalunkwe persuna b’aċċess għal informazzjoni konfidenzjali bħal din tista’ tikxef tali informazzjoni f’konnessjoni ma’ proċedimenti legali jew amministrattivi, jekk tintalab tagħmel dan mill-awtorità kompetenti kkonċernata.

PARTI VI

IL-KOPERAZZJONI

Artikolu XXIII

Il-koperazzjoni u l-assistenza

1.   Il-Kummissjoni għandha tfittex li tadotta miżuri relatati ma’ l-assistenza teknika, it-trasferiment tat-teknoloġija, it-taħriġ u forom oħra ta’ koperazzjoni, biex tassisti lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw li huma membri tal-Kummissjoni biex jilħqu l-obbligi tagħhom taħt din il-Konvenzjoni, kif ukoll biex ikabbru l-abbiltà tagħhom li jiżviluppaw industriji tas-sajd taħt il-ġurisdizzjoni nazzjonali rispettiva tagħhom u biex jipparteċipaw fl-industriji tas-sajd fl-ibħra internazzjonali fuq bażi sostenibbli.

2.   Il-membri tal-Kummissjoni għandhom jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu tali koperazzjoni, b’mod speċjali dik finanzjarja u teknika, u t-trasferiment tat-teknoloġija, kif tista’ tkun meħtieġa għall-implimentazzjoni effettiva tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu XXIV

Il-koperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet jew arranġamenti oħra

1.   Il-Kummissjoni għandha tikkopera ma’ organizzazzjonijiet u arranġamenti ta’ l-industriji tas-sajd sub-reġjonali, reġjonali u globali u, fejn huwa meħtieġ, għandha tistabbilixxi arranġamenti istituzzjonali rilevanti bħal kumitati konsultattivi, bi ftehim ma’ organizzazzjonijiet u arranġamenti bħal dawn, sabiex tinkoraġġixxi l-kisba ta’ l-għan ta’ din il-Konvenzjoni, tinkiseb l-aħjar informazzjoni xjentifika disponibbli, u jkun evitat l-irdoppjar tax-xogħol tagħhom.

2.   Il-Kummissjoni, fi ftehim ma’ l-organizzazzjonijiet jew l-arranġamenti rilevanti, għandha tadotta r-regoli ta’ ħidma għall-arranġamenti istituzzjonali stabbiliti skond il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Fejn iż-Żona tal-Konvenzjoni tidħol fuq iż-żona li taqa’ taħt ir-regolazzjoni ta’ organizzazzjoni oħra li tamministra l-industriji tas-sajd, il-Kummissjoni għandha tikkopera ma’ organizzazzjoni bħal din sabiex tiżgura li jintlaħaq l-għan ta’ din il-Konvenzjoni. Għal dan il-għan, permezz ta’ konsultazzjonijiet jew arranġamenti oħra, il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha biex tiftiehem ma’ l-organizzazzjoni l-oħra dwar il-miżuri rilevanti li għandhom jittieħdu, bħal li jkunu żgurati l-armonizzazzjoni u l-kompatibilità tal-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni adottati mill-Kummissjoni u mill-organizzazzjoni l-oħra, jew li jkun deċiż li l-Kummissjoni jew l-organizzazzjoni l-oħra, kif ikun xieraq, jevitaw li jieħdu miżuri fir-rigward ta’ speċijiet f’dik iż-żona li huma regolati mill-oħra.

4.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu applikati, kif ikun xieraq, għall-każ ta’ l-istocks tal-ħut li jgħaddu minn żoni li jaqgħu taħt l-ambitu tal-Kummissjoni u ta’ organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet jew arranġamenti oħra.

PARTI VII

RIŻOLUZZJONI TA’ TILWIM

Artikolu XXV

Ir-riżoluzzjoni tat-tilwim

1.   Il-membri tal-Kummissjoni għandhom jikkoperaw sabiex jevitaw it-tilwim. Kwalunkwe membru jista' jikkonsulta ma’ membru ieħor jew ma’ aktar minn wieħed dwar kwalunkwe argument relatat ma’ l-interpretazzjoni jew ma’ l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni sabiex jintlaħaq ftehim sodisfaċenti għal kulħadd malajr kemm jista’ jkun.

2.   Jekk ma jintlaħaqx ftehim dwar tilwima permezz ta’ konsultazzjoni bħal din f’perjodu raġonevoli, il-membri kkonċernati għandhom jikkonsultaw bejniethom mill-aktar fis possibbli sabiex isolvu l-argument bi kwalunkwe mezz paċifiku li jistgħu jaqblu dwaru, skond il-liġi internazzjonali.

3.   F’każi fejn żewġ membri tal-Kummissjoni jew aktar jaqblu li għandhom tilwima ta’ natura teknika, u li ma jistgħux isolvuha bejniethom, jistgħu jirreferu dan l-argument, bil-kunsens ta’ xulxin, lil bord ta’ esperti mhux vinkolanti ad hoc ifformat fi ħdan il-qafas tal-Kummissjoni skond il-proċeduri adottati mill-Kummissjoni għal dan il-għan. Il-bord għandu jikkonsulta mal-membri kkonċernati u għandu jipprova jsolvi t-tilwima malajr kemm jista’ jkun u mingħajr ma jirrikorri għall-proċeduri vinkolanti biex jinstab ftehim għall-argumenti.

PARTI VIII

DAWK LI MHUMIEX MEMBRI

Artikolu XXVI

Dawk li mhumiex membri

1.   Il-Kummissjoni u l-membri tagħha għandhom iħeġġu lill-Istati kollha u lill-organizzazzjonijiet reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika msemmija fl-Artikolu XXVII ta’ din il-Konvenzjoni u, kif inhu xieraq, lill-entitajiet tas-sajd imsemmija fl-Artikolu XXVIII ta’ din il-Konvenzjoni li mhumiex membri tal-Kummissjoni biex isiru membri jew biex jadottaw liġijiet u regolamenti li jkunu konsistenti ma’ din il-Konvenzjoni.

2.   Il-membri tal-Kummissjoni għandhom jiskambjaw l-informazzjoni bejniethom, jew direttament jew permezz tal-Kummissjoni, fejn għandhom x’jaqsmu l-attivitajiet tal-bastimenti ta’ dawk li mhumiex membri li jistgħu jfixklu l-effikaċja ta’ din il-Konvenzjoni.

3.   Il-Kummissjoni u l-membri tagħha għandhom jikkoperaw, b’mod konsistenti ma’ din il-Konvenzjoni u mal-liġi internazzjonali, biex flimkien jiskoraġġixxu bastimenti ta’ dawk li mhumiex membri milli jwettqu attivitajiet li jfixklu l-effikaċja ta’ din il-Konvenzjoni. Għal dan il-għan, il-membri għandhom, inter alia, jiġbdu l-attenzjoni ta’ dawk li mhumiex membri dwar attivitajiet bħal dawn imwettqa mill-bastimenti tagħhom.

PARTI IX

ID-DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu XXVII

L-iffirmar

1.   Din il-Konvenzjoni se tkun miftuħa għall-iffirmar f’Washington mill-14 ta’ Novembru 2003 sal-31 ta’ Diċembru 2004 min-naħa ta’:

(a)

il-Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ l-1949;

(b)

l-Istati li mhumiex Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ l-1949 b’kosta li ddawwar iż-Żona tal-Konvenzjoni;

u

(ċ)

l-Istati u l-organizzazzjonijiet reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika li mhumiex Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ l-1949 u li l-bastimenti tagħhom stadu għal stocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni fi kwalunkwe żmien matul l-erba’ snin preċedenti l-adozzjoni ta’ din il-Konvenzjoni u li ħadu sehem fin-negozjati ta’ din il-Konvenzjoni;

u

(d)

Stati oħra li mhumiex Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ l-1949 u li l-bastimenti tagħhom stadu għal stocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni fi kwalunkwe żmien matul l-erba’ snin qabel l-adozzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, wara konsultazzjonijiet mal-Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ l-1949.

2.   Fir-rigward ta’ l-organizzazzjonijiet reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika li jissemmew fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-ebda Stat li huwa membru ta’ organizzazzjonijiet bħal dawn ma jista’ jiffirma din il-Konvenzjoni sakemm ma jirrappreżentax territorju li jinsab barra mill-ambitu territorjali tat-trattat li jistabbilixxi l-organizzazzjoni u sakemm il-parteċipazzjoni ta’ tali Stat li huwa membru ta’ l-organizzazzjoni se tkun limitata għar-rappreżentazzjoni ta’ l-interessi ta’ dak it-territorju.

Artikolu XXVIII

L-entitajiet tas-sajd

1.   Kwalunkwe entità tas-sajd li l-bastimenti tagħha stadu għal stocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni fi kwalunkwe żmien matul l-erba’ snin qabel l-adozzjoni ta’ din il-Konvenzjoni tista’ tesprimi l-impenn sħiħ tagħha li timxi mat-termini ta’ din il-Konvenzjoni u tkun konformi ma’ kwalunkwe miżura ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni adottata skond il-Konvenzjoni, billi:

(a)

tiffirma, matul il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1 ta’ l-Artikolu XXVII ta’ din il-Konvenzjoni, strument abbozzat li jgħid dan skond riżoluzzjoni li għandha tkun adottata mill-Kummissjoni taħt il-Konvenzjoni ta’ l-1949;

u/jew

(b)

matul jew wara l-perjodu msemmi aktar ’il fuq, tipprovdi komunikazzjoni bil-miktub lid-Depożitarju skond riżoluzzjoni li għandha tkun adottata mill-Kummissjoni taħt il-Konvenzjoni ta’ l-1949. Id-Depożitarju għandu minnufih jipprovdi kopja ta’ din il-komunikazzjoni lill-firmatarji u lill-Partijiet kollha.

2.   L-impenn espress skond il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandu jidħol fis-seħħ mid-data msemmija fil-paragrafu 1 ta’ l-Artikolu XXXI ta’ din il-Konvenzjoni, jew fid-data tal-komunikazzjoni bil-miktub imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, skond liema minnhom hija l-aktar tard.

3.   Kwalunkwe entità tas-sajd imsemmija aktar ’il fuq tista’ tesprimi l-impenn sħiħ tagħha li timxi mat-termini ta’ din il-Konvenzjoni minħabba li tista’ tkun emendata skond l-Artikolu XXXIV jew l-Artikolu XXXV ta’ din il-Konvenzjoni billi tipprovdi komunikazzjoni bil-miktub li tgħid dan lid-Depożitarju skond ir-riżoluzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.   L-impenn espress skond il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu għandu jidħol fis-seħħ mid-dati msemmija fil-paragrafu 3 ta’ l-Artikolu XXXIV u fil-paragrafu 4 ta’ l-Artikolu XXXV ta’ din il-Konvenzjoni, jew fid-data tal-komunikazzjoni bil-miktub imsemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, liema minnhom hija l-aktar tard.

Artikolu XXIX

Ir-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni

Din il-Konvenzjoni hija suġġetta għal ratifika, aċċettazzjoni jew approvazzjoni min-naħa tal-firmatarji skond il-liġijiet u l-proċeduri interni tagħhom.

Artikolu XXX

L-adeżjoni

Din il-Konvenzjoni għandha tibqa’ miftuħa għall-adeżjoni min-naħa ta’ kwalunkwe Stat jew organizzazzjoni reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika:

(a)

li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ l-Artikolu XXVII ta’ din il-Konvenzjoni;

jew

(b)

li l-bastimenti tagħhom jistadu għall-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni, wara konsultazzjonijiet mal-Partijiet;

jew

(ċ)

li ġew mistiedna b’mod ieħor biex jaderixxi fuq il-bażi ta’ deċiżjoni meħuda mill-Partijiet.

Artikolu XXXI

Id-dħul fis-seħħ

1.   Din il-Konvenzjoni għandha tidħol fis-seħħ ħmistax(15)-il xahar wara li jiġi ddepożitat mad-Depożitarju s-seba’ strument tar-ratifika, ta’ l-aċċettazzjoni, approvazzjoni jew ta’ l-adeżjoni tal-Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ l-1949 li kienu Partijiet għal dik il-Konvenzjoni fid-data li fiha nfetħet din il-Konvenzjoni biex tkun iffirmata.

2.   Wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni, fir-rigward ta’ kull Stat jew organizzazzjoni reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika li tissodisfa r-rekwiżiti ta’ l-Artikolu XXVII jew ta’ l-Artikolu XXX, din il-Konvenzjoni għandha tidħol fis-seħħ għall-Istat imsemmi jew għall-organizzazzjoni reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika msemmija fit-tletin (30) jum wara d-depożitu ta’ l-istrument tagħha tar-ratifika, ta’ l-aċċettazzjoni, ta’ l-approvazzjoni jew ta’ l-adeżjoni.

3.   Mad-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni, din il-Konvenzjoni għandha tiddomina fuq il-Konvenzjoni ta’ l-1949, fejn għandhom x’jaqsmu l-Partijiet ta’ din il-Konvenzjoni u dawk tal-Konvenzjoni ta’ l-1949.

4.   Mad-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni, il-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni u l-arranġamenti l-oħra adottati mill-Kummissjoni taħt il-Konvenzjoni ta’ l-1949 għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm jiskadu, jintemmu b’deċiżjoni tal-Kummissjoni, jew jeħdulhom posthom miżuri oħra adottati skond din il-Konvenzjoni.

5.   Mad-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni, Parti għall-Konvenzjoni ta’ l-1949 li għadha ma tatx il-kunsens tagħha biex tintrabat minn din il-Konvenzjoni għandha tibqa’ titqies bħala membru tal-Kummissjoni sakemm din il-Parti ma tiddeċidix li ma tibqax membru billi tinnotifika din id-deċiżjoni bil-kitba lid-Depożitarju qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni.

6.   Għall-Partijiet kollha għall-Konvenzjoni ta’ l-1949, mad-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni, il-Konvenzjoni ta’ l-1949 għandha titqies bħala mitmuma skond ir-regoli rilevanti tal-liġi internazzjonali kif riflessi fl-Artikolu 59 tal-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar il-Liġi tat-Trattati.

Artikolu XXXII

L-applikazzjoni provviżorja

1.   Skond il-liġijiet u r-regolamenti tagħhom, Stat jew organizzazzjoni reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ l-Artikolu XXVII jew ta’ l-Artikolu XXX ta’ din il-Konvenzjoni jistgħu japplikaw din il-Konvenzjoni b’mod provviżorju billi jinnotifikaw din id-deċiżjoni bil-miktub lid-Depożitarju. Applikazzjoni provviżorja bħal din għandha tibda f’liema data tiġi l-aktar tard bejn id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni u d-data li fiha d-Depożitarju jirċievi tali notifika.

2.   L-applikazzjoni provviżorja ta’ din il-Konvenzjoni min-naħa ta’ Stat jew ta’ organizzazzjoni reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha tintemm mad-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni għal dak l-Istat jew għal dik l-organizzazzjoni reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika, jew malli dak l-Istat jew dik l-organizzazzjoni reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika jinnotifika lid-Depożitarju bl-intenzjoni tiegħu li jtemm l-applikazzjoni provviżorja tiegħu ta’ din il-Konvenzjoni.

Artikolu XXXIII

Ir-riservi

Ma tista’ ssir l-ebda riserva għal din il-Konvenzjoni.

Artikolu XXXIV

L-emendi

1.   Kwalunkwe membru tal-Kummissjoni jista’ jipproponi emenda għall-Konvenzjoni billi jipprovdi t-test ta’ l-emenda proposta lid-Direttur mill-inqas sittin (60) jum qabel laqgħa tal-Kummissjoni. Id-Direttur għandu minnufih jipprovdi kopja ta’ dan it-test lill-membri l-oħra kollha.

2.   L-emendi għall-Konvenzjoni għandhom jiġu adottati skond il-paragrafu 2 ta’ l-Artikolu IX ta’ din il-Konvenzjoni.

3.   L-emendi għal din il-Konvenzjoni għandhom jidħlu fis-seħħ disgħin (90) jum wara li l-Partijiet kollha għall-Konvenzjoni, fiż-żmien li l-emendi ġew approvati, ikunu ddepożitaw l-istrumenti tagħhom tar-ratifika, ta’ l-aċċettazzjoni jew ta’ l-approvazzjoni ta’ emendi bħal dawn mad-Depożitarju.

4.   L-Istati jew l-organizzazzjonijiet reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika li jsiru Partijiet għall-Konvenzjoni wara d-dħul fis-seħħ ta’ l-emendi għall-Konvenzjoni jew għall-annessi tagħha għandhom jitqiesu bħala Parti għall-Konvenzjoni kif kienet emendata.

Artikolu XXXV

L-Annessi

1.   L-Annessi ta’ din il-Konvenzjoni huma parti integrali mill-Konvenzjoni u, sakemm ma jkunx espress mod ieħor, referenza għal din il-Konvenzjoni tinkludi referenza għall-Annessi tagħha

2.   Kwalunkwe membru tal-Kummissjoni jista’ jipproponi emenda għal Anness tal-Konvenzjoni billi jipprovdi t-test ta’ l-emenda proposta lid-Direttur mill-inqas sittin (60) jum qabel laqgħa tal-Kummissjoni. Id-Direttur għandu minnufih jipprovdi kopja ta’ dan it-test lill-membri l-oħra kollha.

3.   L-emendi għall-Annessi għandhom ikunu adottati skond il-paragrafu 2 ta’ l-Artikolu IX ta’ din il-Konvenzjoni.

4.   Jekk ma jkunx hemm ftehim mod ieħor, l-emendi għal Anness għandhom jidħlu fis-seħħ għall-membri kollha tal-Kummissjoni disgħin (90) jum wara l-adozzjoni tagħhom skond il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu XXXVI

L-irtirar

1.   Kwalunkwe Parti tista’ tirtira fi kwalunkwe żmien wara tnax(12)-il xahar mid-data li fiha daħlet fis-seħħ din il-Konvenzjoni fir-rigward ta’ dik il-Parti, billi tagħti avviż ta’ rtirar bil-miktub lid-Depożitarju. Id-Depożitarju għandu jinforma lill-Partijiet l-oħra bl-irtirar fi żmien tletin (30) jum minn mindu jirċievi avviż bħal dan. L-irtirar għandu jsir effettiv sitt (6) xhur wara li d-Depożitarju jkun irċieva tali avviż.

2.   Dan l-artikolu japplika, mutatis mutandis, għal kwalunkwe entità tas-sajd fir-rigward ta’ l-impenn tagħha taħt l-Artikolu XXVIII ta’ din il-Konvenzjoni.

Artikolu XXXVII

Id-depożitarju

It-testi oriġinali ta’ din il-Konvenzjoni għandhom ikunu ddepożitati mal-Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika, li għandu jibgħat kopji ċċertifikati tagħhom lill-firmatarji u lill-Partijiet għall-Konvenzjoni, u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti biex ikunu rreġistrati u ppubblikati, skond l-Artikolu 102 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti.

B’XHIEDA TA’ DAN, il-Plenipotenzjarji li isimhom jidher imniżżel hawn taħt, wara li ġew awtorizzati b’mod xieraq mill-Gvernijiet rispettivi tagħhom, iffirmaw din il-Konvenzjoni.

MAGĦMULA f’Washington, fl-14 ta’ Novembru, 2003, bl-Ingliż, bl-Ispanjol u bil-Franċiż, bit-tliet testi awtentiċi bl-istess mod.

ANNESS 1

Il-linji ta’ gwida u l-kriterji biex ikunu stabbiliti r-reġistri tal-bastimenti

1.

Fl-applikazzjoni tas-sub-paragrafu (k) tal-paragrafu 2 ta’ l-Artikolu XII ta’ din il-Konvenzjoni, kull Parti għandha żżomm reġistru tal-bastimenti intitolati li jtajru l-bandiera tagħha u li huma awtorizzati li jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni għall-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni, u għandha tiżgura li l-informazzjoni li ġejja titniżżel f’dak ir-reġistru għall-bastimenti kollha bħal dawk:

(a)

Isem il-bastiment, in-numru tar-reġistrazzjoni, l-ismijiet preċedenti (jekk ikunu magħrufa) u l-port tar-reġistrazzjoni;

(b)

Ritratt tal-bastiment li juri n-numru tar-reġistrazzjoni tiegħu;

(ċ)

L-isem u l-indirizz tas-sid jew tas-sidien;

(d)

L-isem u l-indirizz ta’ l-operatur(i) u/jew tal-maniġer(s) jekk hemm;

(e)

Il-bandiera preċedenti (jekk tkun magħrufa u jekk hemm);

(f)

Is-Sinjal Internazzjonali tas-Sejħa bir-Radju (jekk ikun il-każ);

(g)

Fejn u meta ġie mibni;

(h)

It-tip ta’ bastiment;

(i)

It-tip ta’ metodi tas-sajd;

(j)

It-tul, il-latta u l-għoli ta’ buq il-bastiment;

(k)

It-tunnellaġġ totali;

(l)

Il-qawwa tal-magna jew tal-magni prinċipali;

(m)

In-natura ta’ l-awtorizzazzjoni għas-sajd mogħtija mill-Istat tal-bandiera;

(n)

It-tip tal-friża, il-kapaċità tal-friża, u n-numru u l-kapaċità tal-post fejn jinżamm il-ħut.

2.

Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li teżenta xi bastimenti mir-rekwiżiti tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Anness fuq il-bażi tat-tul jew ta’ karatteristika oħra tagħhom.

3.

Kull Parti għandha tipprovdi lid-Direttur, skond il-proċeduri stabbiliti mill-Kummissjoni, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Anness u għandha minnufih tinnotifika lid-Direttur bi kwalunkwe bidla f’tali informazzjoni.

4.

Kull Parti wkoll għandha minnufih tinforma lid-Direttur bi:

(a)

kwalunkwe żieda fir-reġistru;

(b)

tħassir mir-reġistru minħabba:

(i)

l-abbandun volontarju jew in-nuqqqas ta’ tiġdid ta’ l-awtorizzazzjoni tas-sajd min-naħa tas-sid jew ta’ l-operatur tal-bastiment;

(ii)

l-irtirar ta’ l-awtorizzazzjoni tas-sajd maħruġa għall-bastiment skond il-paragrafu 2 ta’ l-Artikolu XX, ta’ din il-Konvenzjoni;

(iii)

il-fatt li l-bastiment m’għadux intitolat iktar li jtajjar il-bandiera tagħha;

(iv)

ir-rimi, l-irtirar mis-servizz jew it-telfa ta’ bastiment;

u

(v)

kwalunkwe raġuni oħra,

waqt li tiġi speċifikata liema minn dawn ir-raġunijiet elenkati aktar ’il fuq hija applikabbli.

5.

Dan l-Anness japplika, mutatis mutandis, għall-entitajiet tas-sajd li huma membri tal-Kummissjoni.

ANNESS 2

Il-principji u l-kriterji ghall-partecipazzjoni ta’ l-osservaturi fil-laqghat tal-Kummissjoni

1.

Id-Direttur għandu jistieden għal-laqgħat tal-Kummissjoni msejħa skond l-Artikolu VIII ta’ din il-Konvenzjoni lill-organizzazzjonijiet inter-governattivi li l-ħidma tagħhom hija rilevanti għall-implimentazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, kif ukoll lil dawk li mhumiex Partijiet għall-Konvenzjoni imma li huma interessati fil-konservazzjoni u fl-użu sostenibbli ta’ l-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni li jitolbu biex jattendu għal-laqgħat.

2.

L-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ l-Artikolu XVI ta’ din il-Konvenzjoni għandhom ikunu eliġibbli biex jipparteċipaw bħala osservaturi fil-laqgħat kollha tal-Kummissjoni u tal-korpi sussidjarji tagħha msejħa skond l-Artikolu VIII ta’ din il-Konvenzjoni, għajr għal dawk il-laqgħat li jsiru f’sessjoni eżekuttiva jew għal-laqgħat tal-Kapi tad-Delegazzjoni.

3.

Kwalunkwe NGO li tixtieq tieħu sehem bħala osservatur f’laqgħa tal-Kummissjoni għandha tinnotifika lid-Direttur bit-talba tagħha mill-inqas ħamsin (50) jum qabel il-laqgħa. Id-Direttur għandu jinnotifika lill-membri tal-Kummissjoni bl-ismijiet ta’ tali NGOs, flimkien ma’ l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 6 ta’ dan l-Anness, mill-inqas ħamsa u erbgħin (45) jum qabel il-bidu tal-laqgħa.

4.

Jekk laqgħa tal-Kummissjoni ssir b’inqas minn ħamsin (50) jum ta’ avviż, id-Direttur għandu jkun iktar flessibbli fir-rigward ta’ l-oqfsa ta’ żmien stabbiliti fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Anness.

5.

NGO li tixtieq tieħu sehem fil-laqgħat tal-Kummissjoni u tal-korpi sussidjarji tagħha tista’ tingħata wkoll il-permess li tagħmel dan fuq bażi annwali, bla ħsara għall-paragrafu 7 ta’ dan l-Anness.

6.

It-talbiet għall-parteċipazzjoni msemmija fil-paragrafi 3, 4 u 5 ta’ dan l-Anness għandhom jinkludu l-isem u fejn jinsab l-uffiċċju ta’ l-NGO, u deskrizzjoni tal-missjoni tagħha u kif il-missjoni u l-attivitajiet tagħha huma relatati mal-ħidma tal-Kummissjoni. Jekk ikun meħtieġ, tali informazzjoni għandha tkun aġġornata.

7.

NGO li tixtieq tipparteċipa bħala osservatur tista’ tagħmel dan, sakemm mill-inqas terz tal-membri tal-Kummissjoni ma joġġezzjonawx bil-miktub għal din il-parteċipazzjoni.

8.

L-osservaturi kollha li jitħallew jattendu għal xi laqgħa tal-Kummissjoni għandha tintbagħtilhom jew għandhom ikunu provduti bl-istess dokumentazzjoni li tkun disponibbli b’mod ġenerali għall-membri tal-Kummissjoni, għajr għal dokumentazzjoni li jkun fiha data konfidenzjali marbuta man-negozju.

9.

Kwalunkwe osservatur li jitħalla jattendi għal laqgħa tal-Kummissjoni jista’:

(a)

jattendi laqgħat, bla ħsara għall-paragrafu 2 ta’ dan l-Anness, imma ma jistax jivvota;

(b)

jagħmel dikjarazzjonijiet orali matul il-laqgħat fuq stedina tal-President;

(ċ)

iqassam dokumenti fil-laqgħa, bl-approvazzjoni tal-President;

u

(d)

jieħu sehem f’attivitajiet oħra, kif ikun xieraq u skond l-approvazzjoni tal-President.

10.

Id-Direttur jista’ jitlob lil osservaturi li mhumiex Partijiet għall-Konvenzjoni u li huma NGOs biex iħallsu miżati raġonevoli, u biex ikopru l-ispejjeż li jinħolqu minħabba l-preżenza tagħhom.

11.

L-osservaturi kollha li jitħallew jattendu għal-laqgħa tal-Kummissjoni għandhom ikunu konformi mar-regoli u mal-proċeduri kollha applikabbli għall-parteċipanti l-oħra tal-laqgħa.

12.

Kwalunkwe NGO li ma jkunx konformi mar-rekwiżiti tal-paragrafu 11 ta’ dan l-Anness għandu jiġi eskluż milli jipparteċipa f’aktar laqgħat, sakemm il-Kummissjoni ma tiddeċidix mod ieħor.

ANNESS 3

Il-Kumitat ghar-revizjoni ta’ l-implimentazzjoni tal-mizuri adottati mill-Kummissjoni

Il-funzjonijiet tal-Kumitat għar-Reviżjoni ta’ l-Implimentazzjoni tal-Miżuri Adottati mill-Kummissjoni li ġie stabbilit taħt l-Artikolu X ta’ din il-Konvenzjoni għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

ir-reviżjoni u l-monitoraġġ tal-konformità mal-miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni adottati mill-Kummissjoni, kif ukoll mal-miżuri ta’ koperazzjoni msemmija fil-paragrafu 9 ta’ l-Artikolu XVIII ta’ din il-Konvenzjoni;

(b)

janalizza l-informazzjoni skond il-bandiera jew, meta l-informazzjoni skond il-bandiera ma tkunx tkopri l-każ rilevanti, skond il-bastiment, u skond kwalunkwe informazzjoni oħra meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu;

(ċ)

jipprovdi l-Kummissjoni b’informazzjoni, pariri tekniċi u rakkomandazzjonijiet relatati ma’ l-implimentazzjoni ta’, u l-konformità ma’, miżuri ta’ konservazzjoni u amministrazzjoni;

(d)

jirrakkomanda lill-Kummissjoni mezzi biex tkun inkoraġġita l-kompatibilità fost il-miżuri ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-industriji tas-sajd tal-membri tal-Kummissjoni;

(e)

jirrakkomanda lill-Kummissjoni l-mezzi biex tkun inkoraġġita l-implimentazzjoni effettiva tal-paragrafu 10 ta’ l-Artikolu XVIII ta’ din il-Konvenzjoni;

(f)

f’konsultazzjoni mal-Kumitat Xjentifiku ta’ Konsulenza, jirrakkomanda lill-Kummissjoni l-prijoritajiet u l-għanijiet tal-programm għall-ġbir tad-data u għall-monitoraġġ stabbilit fis-sub-paragrafu (I) tal-paragrafu 1 ta’ l-Artikolu VII ta’ din il-Konvenzjoni u jivvaluta u jevalwa r-riżultati ta’ dak il-programm;

(g)

iwettaq funzjonijiet oħra bħal dawn skond ma titlob il-Kummissjoni.

ANNESS 4

Il-Kumitat Xjentifiku ta’ Konsulenza

Il-funzjonijiet tal-Kumitat Xjentifiku ta’ Konsulenza li ġie stabbilit taħt l-Artikolu XI ta’ din il-Konvenzjoni għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

jirrevedi l-pjanijiet, il-proposti u l-programmi ta’ riċerka tal-Kummissjoni, u jipprovdi lill-Kummissjoni bil-pariri kif ikun xieraq;

(b)

jirrevedi kwalunkwe valutazzjoni, analiżi, riċerka jew ħidma rilevanti, kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet ippreparati għall-Kummissjoni mill-istaff xjentifiku tagħha qabel ma l-Kummissjoni tqis rakkomandazzjonijiet bħal dawn, u li jipprovdi informazzjoni, pariri u kummenti addizzjonali, kif ordnat, lill-Kummissjoni dwar dawn il-kwistjonijiet;

(ċ)

jirrikkomanda lill-Kummissjoni kwistjonijiet u punti speċifiċi li għandhom ikunu indirizzati mill-istaff xjentifiku bħala parti mill-ħidma tal-ġejjieni tiegħu;

(d)

f’konsultazzjoni mal-Kumitat għar-Reviżjoni ta’ l-Implimentazzjoni tal-Miżuri Adottati mill-Kummissjoni, jirrakkomanda lill-Kummissjoni l-prijoritajiet u l-għanijiet tal-programm għall-ġbir u għall-monitoraġġ tad-data stabbilit fis-sub-paragrafu (i) tal-paragrafu 1 ta’ l-Artikolu VII ta’ din il-Konvenzjoni u jivvaluta r-riżultati ta’ dak il-programm;

(e)

jassisti lill-Kummissjoni u lid-Direttur biex jinstabu sorsi ta’ fondi ħalli ssir ir-riċerka li għandha titwettaq taħt din il-Konvenzjoni;

(f)

jiżviluppa u jinkoraġġixi koperazzjoni bejn u fost il-membri tal-Kummissjoni permezz ta’ l-istituzzjonijiet tar-riċerka tagħhom, bil-għan li jespandi l-għarfien u l-fehim ta’ l-istocks tal-ħut koperti minn din il-Konvenzjoni;

(g)

jinkoraġġixxi u jiffaċilita, kif ikun xieraq, il-koperazzjoni tal-Kummissjoni ma’ organizzazzjonijiet oħra nazzjonali u internazzjonali pubbliċi jew privati b’għanijiet simili;

(h)

iqis kwalunkwe kwistjoni li tirreferilu l-Kummissjoni;

(i)

iwettaq funzjonijiet u kompiti oħra bħal dawn skond kif ikun mitlub jew kif jiġi assenjat lilu mill-Kummissjoni.