ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
11 ta' April 2006


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85  ( 3 )

1

Dikjarazzjonijiet

14

 

*

Direttiva 2006/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar l-immaniġġar ta’ skart mill-industriji ta’ estrazzjoni u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE

15

Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

34

 

*

Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE  ( 3 )

35

Dikjarazzjonijiet

44

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 102.

 

(3)   Test b' rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

11.4.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


REGOLAMENT (KE) Nru 561/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta' Marzu 2006

dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85

(Test b' rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 71 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3), fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni tat-8 ta' Diċembru 2005,

Billi:

(1)

Fil-qasam tat-trasport bit-triq, ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 ta' l-20 ta' Diċembru 1985 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (4) ipprova jarmonizza l-kondizzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn il-modi ta' trasport fil-pajjiż, speċjalment fir-rigward tas-settur tat-trasport fit-triq u t-titjib tal-kondizzjonijiet tax-xogħol u s-sigurtà fit-triq. Il-progress f'dawn l-oqsma għandu jitħares u jiġi estiż.

(2)

Id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' persuni li jwettqu attivitajiet mobbli ta' trasport bit-triq (5) titlob mill-Istati Membri li jadottaw miżuri li jillimitaw il-ħin massimu ta' xogħol fil-ġimgħa tal-ħaddiema mobbli.

(3)

Kien hemm diffikultajiet fl-interpretazzjoni, l-applikazzjoni, l-infurzar u l-monitoraġġ b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha ta' ċerti disposizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85 dwar ir-regoli tal-ħin ta' sewqan, il-pawżi u l-perjodi ta' mistrieħ għal xufiera involuti fit-trasport nazzjonali u internazzjonali bit-triq fil-Komunità, minħabba t-termini wesgħin użati fihom jiġu abbozzati.

(4)

Infurzar effettiv u uniformi ta' dawk id-disposizzjonijiet huwa mixtieq jekk l-oġġettivi tagħhom għandhom jintlaħqu u l-applikazzjoni tar-regoli ma tieħux isem ħażin. Għaldaqstant hemm il-bżonn ta' sett ta' regoli aktar ċari u sempliċi, li jkunu jistgħu jinftehmu, jiġu interpretati u applikati b'mod eħfef mill-industrija tat-trasport bit-triq u mill-awtoritajiet ta' infurzar.

(5)

Il-miżuri msemmija f'dan ir-Regolament dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol ma għandhomx jippreġudikaw id-dritt taż-żewġ naħat ta' l-industrija li jistabbilixxu, b'negozjar kollettiv jew b'xi mod ieħor, disposizzjonijiet li huma aktar vantaġġużi għall-ħaddiema.

(6)

Huwa mixtieq li jkun definit b'mod ċar il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, billi jkunu speċifikati l-kategoriji ewlenin ta' vetturi koperti.

(7)

Dan ir-Regolament għandu japplika għat-trasport bit-triq li jsir, jew esklużivament fil-Komunità, jew bejn il-Komunità, l-Isvizzera u l-pajjiżi li huma parti mill-ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea.

(8)

Il-Ftehim Ewropew dwar il-Ħidma ta' Ekwipaġġi ta' Vetturi involuti fit-Trasport Internazzjonali bit-Triq ta' 1 ta' Lulju 1970 (“l-AETR”), kif emendat, għandu jibqa' japplika għat-trasport bit-triq ta' merkanzija u passiġġieri permezz ta' vetturi rreġistrati fi kwalunkwe Stat Membru jew kwalunkwe pajjiż li huwa parti kontraenti għall-AETR, għall-vjaġġ kollu fejn dak il-vjaġġ huwa bejn il-Komunità u pajjiż terz minbarra l-Isvizzera u l-pajjiżi kontraenti għall-ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea jew jekk il-vjaġġ jgħaddi minn tali pajjiż. Huwa essenzjali li l-AETR jiġi modifikat mill-aktar fis possibbli, idealment fi żmien sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, sabiex id-disposizzjonijiet tiegħu jkunu konformi ma' dan ir-Regolament.

(9)

Fil-każ ta' trasport bit-triq permezz ta' vetturi rreġistrati f'pajjiż terz li ma hux parti kontraenti għall-AETR, id-disposizzjonijiet ta' l-AETR għandhom japplikaw għal dik il-parti tal-vjaġġ li ssir fil-Komunità jew fil-pajjiżi li huma partijiet kontraenti għall-AETR.

(10)

Peress li s-suġġett ta' l-AETR jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, is-setgħa li tinnegozja u li tikkonkludi l-Ftehim hija tal-Komunità.

(11)

Jekk xi emenda għar-regoli interni tal-Komunità fil-qasam in kwistjoni titlob emenda korrispondenti għall-AETR, l-Istati Membri għandhom jaġixxu flimkien sabiex iwettqu din l-emenda għall-AETR mill-aktar fis possibli, skond il-proċedura stabbilita f'dak il-ftehim.

(12)

Il-lista ta' l-eżenzjonijiet għandha tkun aġġornata sabiex tirriffletti l-iżviluppi fis-settur tat-trasport bit-triq matul dawn l-aħħar dsatax-il sena.

(13)

Għandhom jingħataw definizzjonijiet sħaħ tat-termini ewlenin sabiex l-interpretazzjoni ssir eħfef u biex ikun żgurat illi dan ir-Regolament ikun applikat b'mod uniformi. Barra minn hekk, għandhom isiru sforzi biex ikunu żgurati interpretazzjoni uniformi u applikazzjoni ta' dan ir-Regolament minn awtoritajiet nazzjonali ta' superviżjoni. Id-definizzjoni ta' “ġimgħa” li tingħata f'dan ir-Regolament ma għandhiex iżżomm lil xufiera milli jibdew il-ġimgħa ta' xogħol tagħhom fi kwalunkwe jum tal-ġimgħa.

(14)

Sabiex ikun hemm garanzija ta' infurzar effettiv, huwa essenzjali li l-awtoritajiet adatti, meta jagħmlu l-kontrolli fit-triq u wara perijodu ta' transizzjoni, ikunu kapaċi jassiguraw illi l-ħinijiet tas-sewqan u l-perijodi ta' mistrieħ ġew osservati sewwa fil-jum tal-kontroll u fit-28 jum ta' qabel.

(15)

Hemm bżonn li r-regoli bażiċi dwar il-ħin ta' sewqan ikunu kjarifikati u simplifikati sabiex jippermettu infurzar effettiv u uniformi permezz tat-takografu diġitali skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 ta' l-20 ta' Diċembru 1985 dwar it-tagħmir ta' reġistrazzjoni fit-trasport bit-triq (6) u dan ir-Regolament. Minbarra dan, permezz tal-kumitat permanenti, l-awtoritajiet ta' l-infurzar ta' l-Istati Membri għandhom jirsistu biex jilħqu ftehim komuni dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(16)

Ġie ppruvat li huwa possibbli taħt ir-regoli tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85 li jkunu skedati perijodi ta' kuljum ta' sewqan u ta' pawżi sabiex ix-xufier li jsuq għal ħin twil wisq mingħajr pawża sħiħa, b'mod li tonqos is-sigurtà fit-triq u jeħżienu l-kondizzjonijiet tax-xogħol tax-xufier. Huwa għalhekk xieraq li jkun żgurat li l-pawżi maqsuma jkunu ppjanati b'mod li ma jkunux jistgħu jsiru abbużi.

(17)

Dan ir-Regolament għandu l-iskop li jtejjeb il-kondizzjonijiet soċjali għall-impjegati li jaqgħu taħtu, kif ukoll li jtejjeb is-sigurtà ġenerali fit-triq. Jagħmel dan prinċipalment permezz tad-disposizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ħin massimu ta' sewqan kuljum, fil-ġimgħa u kull perijodu ta' ġimagħtejn konsekuttivi, tad-disposizzjoni li tobbliga lix-xufier jieħu perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa mill-inqas darba kull ġimagħtejn konsekuttivi u tad-disposizzjonijiet li jitolbu li taħt l-ebda ċirkustanza l-perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum ma jista' jkun anqas minn perijodu mhux interrott ta' disa' sigħat. Peress li dawn id-disposizzjonijiet jiggarantixxu mistrieħ adegwat, u tenut kont ukoll ta' l-esperjenza fil-prattiċi ta' infurzar fl-aħħar snin, s-sistema ta' kumpens għal perijodi mnaqqsa ta' mistrieħ ta' kuljum ma għadhiex aktar meħtieġa.

(18)

Ħafna operazzjonijiet tat-trasport bit-triq fil-Komunità jinvolvu t-trasport bil-lanċa jew bil-ferrovija għal parti mill-vjaġġ. Għandhom għaldaqstant jkunu stabbiliti disposizzjonijiet ċari u xierqa dwar il-perijodi ta' mistrieħ u ta' pawżi kuljum għal dawn l-operazzjonijiet.

(19)

Tenut kont taż-żieda fit-trasport minn pajjiż għall-ieħor ta' merkanzija u ta' passiġġieri, huwa mixtieq li, fl-interess tas-sigurtà fit-triq u ta' infurzar aħjar tal-kontrolli fit-triq u tal-kontrolli fil-fond ta' l-impriżi, il-ħinijiet tas-sewqan, il-perijodi ta' mistrieħ u ta' pawżi li jsiru fi Stati Membri oħra jew f'pajjiżi terzi jkunu koperti u li jkun determinat jekk ir-regoli relevanti ġewx osservati għal kollox u kif suppost.

(20)

Ir-responsabbiltà ta' l-impriżi tat-trasport għandha testendi mill-inqas għall-impriżi tat-trasport li huma persuni legali jew naturali, u ma għandhiex teskludi proċeduri kontra persuni fiżiċi li jwettqu, li jxewwxu jew li huma aċċessorji għall-ksur ta' dan ir-Regolament.

(21)

Hemm il-bżonn li x-xufiera li jaħdmu għal diversi impriżi tat-trasport jipprovdu lil kull waħda bl-informazzjoni adegwata sabiex din tkun tista' tissodisfa r-responsabbiltajiet tagħha skond dan ir-Regolament.

(22)

Sabiex ikun promoss il-progress soċjali u tiġi mtejba s-sigurtà fit-triq, kull Stat Membru għandu jżomm id-dritt li jadotta ċerti miżuri xierqa.

(23)

Derogi nazzjonali għandhom jirriflettu l-bidliet fis-settur tat-trasport bit-triq u għandhom ikunu ristretti għal dawk l-elementi li issa mhumiex suġġetti għal pressjonijiet ta' kompetizzjoni.

(24)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli għal vetturi li jintużaw għat-trasport ta' passiġġieri b'servizzi regolari fejn ir-rotta li jagħmlu ma taqbizx il-50 km. Dawk ir-regoli għandhom jipprovdu protezzjoni xierqa fir-rigward tal-ħinijiet tas-sewqan permessi u l-pawżi u l-perijodi ta' mistrieħ imposti.

(25)

Huwa mixtieq, fl-interessi ta' infurzar effettiv, illi s-servizzi nazzjonali u internazzjonali regolari kollha tat-trasport tal-passiġġieri jkunu kkontrollati billi jintuża mezz standard ta' reġistrazzjoni.

(26)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali li japplikaw għal ksur ta' dan ir-Regolament u jiżguraw li jkunu implimentati. Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati, dissważivi u mhux diskriminatorji. Il-possibilità li vettura tiġi immobilizzata fejn jinstab li hemm ksur serju għandha wkoll tkun inkluża fil-medda komuni ta' miżuri miftuħa għall-Istati Membri. Id-disposizzjonijiet f'dan ir-Regolament dwar penali jew proċeduri ma għandhomx jaffettwaw ir-regoli nazzjonali dwar l-obbligu tal-prova.

(27)

Huwa mixtieq fl-interessi ta' l-infurzar ċar u effettiv li jkunu żgurati disposizzjonijiet uniformi dwar ir-responsabbiltà ta' impriżi tat-trasport u tax-xufiera għal ksur ta' dan ir-Regolament. Din ir-responsabbiltà tista' twassal għal penali kriminali, ċivili jew amministrattivi skond kif ikun il-każ fl-Istati Membri.

(28)

Billi l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu stabbiliti regoli komuni u ċari dwar il-ħinijiet tas-sewqan, il-pawżi u l-perijodi ta' mistrieħ, ma jistax jintlaħaq tajjeb mill-Istati Membri u, għalhekk jista', minħabba l-bżonn ta' azzjoni kordinata, jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan.

(29)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għas-setgħat ta' l-implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (7).

(30)

Minħabba li d-disposizzjonijiet dwar l-età minima tas-sewwieqa issa ġew stabbiliti fid-Direttiva 2003/59/KE (8) u għandhom jiġu trasposti sa l-2009, f'dan ir-Regolament huma meħtieġa biss disposizzjonijiet transitorji dwar l-età minima ta' l-ekwipagg.

(31)

Ir-Regolament (KEE) Nru 3821/85 għandu jkun emendat sabiex jiċċara l-obbligi speċifiċi ta' l-impriżi tat-trasport u tax-xufiera kif ukoll biex jippromwovi ċ-ċertezza legali u biex jiffaċilta l-infurzar tal-ħin ta' sewqan u tal-limiti tal-perijodi ta' mistrieħ fil-kontrolli fit-triq.

(32)

Ir-Regolament (KEE) Nru 3821/85 għandu wkoll ikun emendat sabiex jiżgura ċ-ċertezza legali fir-rigward tad-dati għall-introduzzjoni tat-takografu diġitali u għad-disponibbiltà tal-card tax-xufier.

(33)

L-introduzzjoni ta' tagħmir ta' reġistrazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 2135/98, li jippermetti r-reġistrazzjoni elettronika ta' l-attivitajiet ta' sewwieq għal perijodu ta' 28 ġurnata fuq il-karta tiegħu ta' sewwieq u reġistrazzjonijiet elettroniċi tat-tħaddim tal-vettura għal perijodu ta' 365 jum, se jirrendu kontrolli fit-toroq iżjed rapidi u komprensivi fil-futur.

(34)

Taħt id-Direttiva 88/599/KEE (9) l-kontrolli fit-toroq isiru fil-ħin tas-sewqan ta' kuljum, perijodi ta' mistrieħ ta' kuljum, u pawżi. Meta jkun introdott tagħmir ta' reġistrazzjoni diġitali d-data dwar is-sewwieq u l-vettura tiddaħħal b'mod elettroniku u d-data tkun tista' tiġi evalwata b'mod elettroniku fil-post. Dan għandu jippermetti li jsiru kontrolli sempliċi fir-rigward tal-perijodi ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa u tal-perijodi ta' mistrieħ li jikkumpensaw għall-perijodi ridotti ta' mistrieħ ta' kuljum u ta' kull ġimgħa u mistrieħ kumpensat.

(35)

L-esperjenza tindika li konformità mad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari l-ħin massimu speċifikat tas-sewqan fuq perijodu ta' ġimagħtejn, ma jistax jiġi infurzat sakemm ma ssirx superviżjoni tajba u effettiva waqt il-kontrolli fit-triq fir-rigward ta' dak il-perijodu sħiħ.

(36)

L-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet legali fir-rigward tat-takografi diġitali għandha tkun f'konformità ma' dan ir-Regolament sabiex tinkiseb l-aħjar effettività fil-kontroll u fl-infurzar ta' ċerti disposizzjonijiet soċjali fir-rigward tat-trasport bit-triq.

(37)

Għal raġunijiet ta' ċarezza u razzjonalizzazzjoni, ir-Regolament (KEE) Nru 3820/85 għandu jiġi mħassar u mibdul b'dan ir-Regolament,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOSIZZJONIJIET TA' INTRODUZZJONI

Artikolu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli dwar il-ħinijiet ta' sewqan, il-pawżi u l-perijodi ta' mistrieħ għax-xufiera li jaħdmu fit-trasport ta' merkanzija u passiġġieri bit-triq sabiex ikunu armonizzati l-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni bejn il-modi ta' trasport fuq l-art, speċjalment fir-rigward tas-settur tat-triq, u sabiex jittejbu l-kondizzjonijiet tax-xogħol u s-sigurtà fit-triq. Dan ir-Regolament għandu l-għan ukoll li jippromwovi t-titjib fil-prattika ta' monitoraġġ u ta' infurzar mill-Istati Membri u t-tijib fil-prattiċi ta' xogħol fl-industrija tat-trasport bit-triq.

Artikolu 2

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għat-trasport bit-triq:

(a)

ta' merkanzija fejn il-massa massima permessa tal-vetturi, inkluż kwalunkwe karru, jew nofs-karru, taqbeż it-3,5 tunnellati, jew

(b)

ta' passiġġieri b'vetturi li huma magħmula jew addattati b'mod permanenti sabiex iġorru aktar minn disa' persuni nkluż ix-xufier, u li huma ntiżi għal dak l-iskop.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika, irrispettivament mill-pajjiż tar-reġistrazzjoni tal-vetturi, għat-trasport bit-triq li jsir:

(a)

esklużivament fil-Komunità; jew

(b)

bejn il-Komunità, l-Isvizzera u l-pajjiżi li huma partijiet għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea.

3.   L-AETR għandu japplika, minflok dan ir-Regolament, għal operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali bit-triq li parti minnhom issir barra ż-żoni msemmija fil-paragrafu 2, għal:

(a)

vetturi reġistrati fil-Komunità jew f'pajjiżi li huma partijiet kontraenti għall-AETR, għall-vjaġġ kollu;

(b)

vetturi rreġistrati f'pajjiż terz li ma hux parti kontraenti għall-AETR, għal dik il-parti biss tal-vjaġġ fit-territorju tal-Komunità jew ta' pajjiżi li huma partijiet kontraenti għall-AETR.

Id-disposizzjonijiet ta' l-AETR għandhom isiru konformi ma' dawk ta' dan ir-Regolament, sabiex id-disposizzjonijiet prinċipali f'dan ir-Regolament japplikaw, permezz ta' l-AETR, għal tali vetturi għal kwalunkwe parti tal-vjaġġ li jsir fil-Komunità.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament ma japplikax għat-trasport bit-triq permezz ta':

(a)

vetturi wżati għat-trasport tal-passiġġieri b'servizzi regolari fejn ir-rotta koperta minn dan is-servizz ma taqbiżx il-50 kilometru;

(b)

vetturi b'velocità massima awtorizzata li ma taqbiżx l-40 kilometru fis-siegħa;

(ċ)

vetturi li jkunu proprjetà ta', jew mikrija mingħajr xufier, mis-servizzi armati, is-servizzi tad-difiża ċivili, s-servizzi għat-tifi tan-nar u l-forzi responsabbli għaż-żamma ta' l-ordni pubblika fejn it-trasport isir bħala konsegwenza ta' l-obbligi mogħtija lil dawn is-servizzi u jkun taħt il-kontroll tagħhom;

(d)

vetturi inklużi vetturi użati f'operazzjonijiet ta' trasport mhux kummerċjali għat-trasport ta' għajnuna umanitarja wżati f'emerġenzi jew f'operazzjonijiet ta' salvataġġ;

(e)

vetturi speċjalizzati wżati għal skopijiet mediċi;

(f)

vetturi speċjalizzati ta' assistenza f'każ ta' ħsara li joperaw f'raġġ ta' 100 km mill-bażi tagħhom;

(g)

vetturi li jkunu qed isirulhom testijiet fit-triq għal żvilupp tekniku, għal tiswija jew għal skop ta' manutenzjoni, u vetturi ġodda jew li ġew mibnija mill-ġdid li ma jkunux għadhom tqiegħdu fis-servizz;

(h)

vetturi jew kombinazzjoni ta' vetturi b'massa massima permissibbli li ma jaqbiżx is-7,5 tunnellati wżati għat-trasport mhux kummerċjali ta' merkanzija;

(i)

vetturi kummerċjali, li għandhom stat storiku skond il-liġi ta' l-Istat Membru li fih ikunu misjuqa, u li jintużaw għat-trasport mhux kummerċjali ta' passiġġieri jew ta' merkanzija.

Artikolu 4

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“trasport bit-triq” tfisser kull vjaġġ li jsir kollu jew parti minnu f'toroq miftuħa għall-pubbliku minn vettura, kemm jekk ikollha tagħbija jew le, wżata għat-trasport ta' passiġġieri jew ta' merkanzija;

(b)

“vettura” tfisser vettura bil-mutur, tractor, karru jew nofs-karru jew kombinazzjoni ta' dawn il-vetturi, definiti kif ġej:

“vettura bil-mutur”: kull vettura li titmexxa bil-magni tagħha stess fit-triq, minbarra vettura li timxi b'mod permanenti fuq il-binarji, u li normalment tintuża għat-trasport ta' passiġġieri jew ta' merkanzija;

tractor”: kull vettura li titmexxa bil-magni tagħha stess fit-triq, minbarra vettura li timxi b'mod permanenti fuq il-binarji, u maħsuba speċjalment biex tiġbed, timbotta jew iċċaqlaq karrijet, nofs-karrijiet, għodod jew magni;

“karru”: kull vettura ddisinjata sabiex tingħaqad ma' vettura bil-mutur jew tractor;

“nofs-karru”: karru mingħajr fus tar-rota ta' quddiem ikkombinat b'tali mod li parti sostanzjali mill-piż tiegħu u l-piż tat-tagħbija tiegħu jinġarru miit-tractor jew il-vettura bil-mutur;

(ċ)

“xufier” tfisser kull persuna li ssuq il-vettura anki jekk għal perijodu qasir, jew li tkun qed tinġarr fil-vettura bħala parti mid-doveri tagħha, sabiex tkun disponibbli għas-sewqan jekk ikun hekk meħtieġ;

(d)

“pawżi” tfisser kull perijodu li fih ix-xufier ma jistax iwettaq sewqan jew xogħol ieħor u li jintuża esklużivament għall-irkupru;

(e)

“xogħol ieħor” tfisser l-attivitajiet kollha li huma definiti bħala ħin ta' xogħol fl-Artikolu 3(a) tad-Direttiva 2002/15/KE ħlief “sewqan”, inkluż kull xogħol għall-istess persuna li tħaddem jew għal xi persuna oħra li tħaddem, kemm fis-settur kif ukoll barra s-settur tat-trasport;

(f)

“perijodu ta' mistrieħ” tfisser kwalunkwe perijodu bla interruzzjoni li fih ix-xufier jista' jagħmel li jrid bil-ħin tiegħu;

(g)

“perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum” tfisser il-perijodu ta' kuljum li fih xufier jista' jagħmel li jrid bil-ħin tiegħu u jkopri “perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum” u “perijodu mnaqqas ta' mistrieħ ta' kuljum”:

“perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum” tfisser kull perijodu bla interruzzjoni ta' mistrieħ ta' mill-inqas 11-il siegħa. Bħala alternattiva, dan il-perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum jista' jittieħed f'żewġ perijodi, l-ewwel wieħed għandu jkun perijodu bla interruzzjoni ta' mill-inqas 3 sigħat u t-tieni wieħed ikun perijodu bla interruzzjoni ta' mill-inqas 9 sigħat;

“perijodu mnaqqas ta' mistrieħ ta' kuljum” tfisser kull perijodu ta' mistrieħ ta' mill-inqas 9 sigħat imma anqas minn 11-il siegħa;

(h)

“perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa” tfisser perijodu ta' kull ġimgħa li matulu xufier jista' juża l-ħin tiegħu kif irid u jkopri “perijodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa” u “perijodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa”.

“perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa” tfisser kwalunkwe perijodu ta' mistrieħ mill-inqas ta' 45 siegħa;

“perijodu mnaqqas ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa” tfisser kull perijodu ta' mistrieħ ta' anqas minn 45 siegħa, li jista', bla ħsara għall-kondizzjonijiet fl-Artikolu 8(6), jitqassar għal minimu ta' 24 siegħa konsekuttivi;

(i)

“ġimgħa” tfisser il-perijodu ta' ħin bejn 00.00 tat-Tnejn u 24.00 tal-Ħadd;

(j)

“ħin tas-sewqan” tfisser it-tul ta' attività tas-sewqan irreġistrata:

awtomatikament jew semi-awtomatikament permezz tat-tagħmir ta' reġistrazzjoni kif definit fl-Anness I u l-Anness IB tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85; jew

manwalment kif mitlub fl-Artikolu 16(2) tar-Regolament (KEE) Nru 3281/85

(k)

“ħin ta' sewqan ta' kuljum” tfisser it-total tal-ħin akkumulat ta' sewqan bejn it-tmiem ta' perijodu ta' mistrieħ wieħed ta' kuljum u l-bidu tal-perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum ta' wara jew bejn perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum u perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa;

(l)

“ħin ta' sewqan ta' kull ġimgħa” tfisser it-total tal-ħin akkumulat ta'sewqan f'ġimgħa;

(m)

“massa massima permissibbli” tfisser il-massa massima awtorizzata li tista' topera biha l-vettura li jkolha tagħbija sħiħa;

(n)

“servizzi regolari tal-passiġġieri” tfisser is-servizzi nazzjonali u internazzjonali kif definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 684/92 tas-16 ta' Marzu 1992 dwar ir-regoli komuni għat-trasport internazzjonali ta' passiġġieri b'coach u b'xarabank (10);

(o)

“multi-manning” tfisser is-sitwazzjoni fejn, matul kull perijodu ta' sewqan bejn kwalunkwe żewġ perijodu konsekuttivi ta' mistrieħ ta' kuljum, jew bejn perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum u perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa, hemm mill-inqas żewġ sewwieqa fil-vettura biex jagħmlu s-sewqan. Għall-ewwel siegħa ta' multi-manning il-preżenza ta' sewwieq ieħor jew sewwieqa oħra mhijiex obbligatorja iżda għall-bqija tal-perijodu hija obbligatorja;

(p)

“impriża tat-trasport” tfisser kull persuna naturali, kull persuna fiżika, kull assoċjazzjoni jew grupp ta' persuni mingħajr personalità legali, kemm jekk jagħmlu profitt u kemm jekk le, jew kull korp uffiċjali, kemm jekk għandu personalità ġuridika u kemm jekk jiddependi fuq awtorità li għandha din il-personalità, li jwettqu trasport bit-triq, kemm jekk b'kiri jew b'kumpens jew b'akkont tal-persuna nnifisha;

(q)

“Perijodu ta' sewqan” ifisser il-ħin ta' sewqan akkumulat minn meta xufier jibda jsuq wara perijodu ta' mistrieħ jew pawża sakemm hu jieħu perijodu ta' mistrieħ jew pawża. Il-perijodu ta' sewqan jista' jkun kontinwu jew imqassam.

KAPITOLU II

EKWIPAĠĠ, ĦINIJIET TAS-SEWQAN, PAWŻI U PERIJODI TA' MISTRIEĦ

Artikolu 5

1.   L-età minima għal kundutturi għandha tkun ta' 18-il sena.

2.   L-età minima għal assistenti tax-xufiera għandha tkun ta' 18-il sena. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jnaqqsu l-età minima għal assistenti tax-xufiera għal 16-il sena kemm-il darba:

(a)

it-trasport bit-triq isir fi Stat Membru f'raġġ ta' 50 kilometru mill-post fejn il-vettura hija bbażata, inklużi żoni amministrattivi lokali li għandhom iċ-ċentru tagħhom f'dak ir-raġġ,

(b)

it-tnaqqis huwa għal skopijiet ta' taħriġ vokazzjonali; u

(ċ)

ikun hemm konformità mal-limiti imposti mir-regoli nazzjonali ta' l-Istat Membru dwar kwistjonijiet ta' impjieg.

Artikolu 6

1.   Il-ħin ta' sewqan ta' kuljum ma għandux jeċċedi d-disa' sigħat.

Madankollu, il-ħin ta' sewqan ta' kuljum jista jiġi estiż għal massimu ta' 10 sigħat mhux aktar minn darbtejn f'ġimgħa.

2.   Il-ħin ta' sewqan ta' kull ġimgħa ma għandux jeċċedi is-56 siegħa u ma għandux jeċċedi l-ħin massimu ta' xogħol fil-ġimgħa kif stabbilit fid-Direttiva 2002/15/KE.

3.   It-total tal-ħin akkumulat tas-sewqan matul kull ġimagħtejn konsekuttivi ma għandux jeċċedi 90 siegħa.

4.   Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u ta' kull ġimgħa għandhom jinkludu l-ħin kollu ta' sewqan fit-territorju tal-Komunità jew ta' pajjiz terz.

5.   Ix-xufier għandu jirreġistra bħala xogħol ieħor kull ħin li jagħmel kif deskritt fl-Artikolu 4(e) kif ukoll kull ħin li jagħmel isuq il-vettura wżata għal operazzjonijiet kummerċjali li ma taqax fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, u għandu jirreġistra kull perijodu ta' “disponibbiltà”, kif definiti fl-Artikolu 15(3)(ċ) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85, mill-aħħar perijodu tiegħu ta' mistrieħ ta' kuljum jew ta' kull ġimgħa. Dan ir-rekord għandu jitniżżel manwalment fuq folja li fiha jiddaħħlu r-rekords, fuq karta stampata jew bl-użu ta' faċilitajiet oħra ta' reġistrazzjoni manwali fuq it-tagħmir ta' reġistrazzjoni.

Artikolu 7

Wara perijodu ta' sewqan ta' erba' sigħat u nofs, xufier għandu jieħu pawża bla interruzzjoni ta' mhux anqas minn ħamsa u erbgħin minuta, sakemm ma jieħux perijodu ta' mistrieħ.

Din il-pawża tista' tiġi mibdula minn pawża ta' mill-inqas 15-il minuta li tiġi segwita minn pawża ta' mill-inqas 30 minuta kull waħda mqassma fuq il-perijodu b'tali mod li tikkonforma mad-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1.

Artikolu 8

1.   Ix-xufier għandu jieħu perijodi ta' mistrieħ ta' kuljum u ta' kull ġimgħa.

2.   F'kull perijodu ta' 24 siegħa wara t-tmiem tal-perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum ta' qabel jew il-perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa ta' qabel ix-xufier għandu jkun ħa perijodu ġdid ta' mistrieħ ta' kuljum.

Jekk il-porzjon tal-perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum li taqa' f'dak il-perijodu ta' 24 siegħa huwa mhux inqas minn 9 sigħat imma inqas minn 11-il siegħa, il-perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum għandu jitqies bħala perijodu mnaqqas ta' mistrieħ ta' kuljum.

3.   Perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum jista' jkun estiż biex jagħmel perijodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa jew perijodu mnaqqas ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa.

4.   Xufier jista' jkollu ta' l-aktar tliet perijodi mnaqqsa ta' mistrieħ ta' kuljum bejn kull żewġ perijodi ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa.

5.   B'deroga mill-paragrafu 2, fi żmien 30 siegħa minn tmiem ta' perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum jew ta' kull ġimgħa, xufier li jkun għamel “multi-manning” għandu jkun ħa perijodu ġdid ta' mistrieħ ta' kuljum ta' mhux inqas minn 9 sigħat.

6.   F'kull ġimagħtejn konsekuttivi, xufier għandu jieħu mill-inqas:

żewġ perijodi regolari ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa, jew

perijodu wieħed regolari ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa u perijodu wieħed mnaqqas ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa ta' mhux inqas minn 24 siegħa. Madankollu, it-tnaqqis għandu jkun ikkumpensat minn mistrieħ ekwivalenti meħud en bloc qabel tmiem it-tielet ġimgħa wara l-ġimgħa in kwistjoni.

Perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa għandu jibda mhux aktar tard mit-tmiem ta' sitt perijodi ta' 24 siegħa il-wieħed mit-tmiem tal-perijodu ta' qabel ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa.

7.   Kwlaunkwe mistrieħ meħud bħala kumpens għal perijodu mnaqqas ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa għandu jittieħed flimkien ma' perijodu ieħor ta' mistrieħ ta' mill-inqas disa' sigħat.

8.   Fejn xufier jagħżel li jagħmel dan, perijodi ta' mistrieħ ta' kuljum u perijodi imnaqqsa ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa 'il bogħod mill-bażi jistgħu jittieħdu f'vettura, kemm-il darba din ikollha faċilitajiet għall-irqad xierqa għal kull xufier u l-vettura tkun wieqfa.

9.   Perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa li jiġi f'ġimagħtejn jista' jitqies f'xi waħda minn dawk il-ġimagħt, iżda mhux fit-tnejn.

Artikolu 9

1.   B'deroga mill-Artikolu 8, fejn ix-xufier jakkumpanja vettura li tkun qed tinġarr b'lanċa jew b'ferrovija, u jieħu perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum, dak il-perijodu jista' jkun interott mhux aktar minn darbtejn minn attivitajiet oħra li fit-total tagħhom ma jeċċedux siegħa. Matul il-perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum imsemmi fil-paragrafu 1, ix-xufier għandu jkollu aċċess għal sodda jew couchette.

2.   Kwalunkwe ħin li s-sewwieq jieħu biex jivvjaġġja lejn il-vettura u lura u li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, li mhix fid-dar tas-sewwieq jew fiċ-ċentru ta' operazzjonijiet ta' min iħaddem fejn is-sewwieq hu normalment ibbażat, m'għandux jitqies bħala perijodu ta' mistrieħ jew pawża sakemm ix-xufier mhuwiex fuq vapur jew trejn u għandu aċċess għal couchette.

3.   Kwalunkwe ħin li s-sewwieq jieħu bħala sewwieq ta' vettura li ma jaqax fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament minn jew lejn il-vettura li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, li mhix fid-dar tas-sewwieq jew fiċ-ċentru ta' operazzjonijiet ta' min iħaddem fejn is-sewwieq hu normalment ibbażat, għandu jitqies bħala “xogħol ieħor”.

KAPITOLU III

RESPONSABBILTÀ TA' L-IMPRIŻA TAT-TRASPORT

Artikolu 10

1.   Impriża tat-trasport ma għandhiex tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu għad-disposizzjoni tagħha xi ħlas, anke jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-vjaġġ li jkun sar u/jew l-ammont ta' merkanzija li nġarret jekk dak il-ħlas ikun tali li jista' jipperikola s-sigurtà fit-triq u/jew jinkoraġġixxi ksur ta' dan ir-Regolament.

2.   Impriża tat-trasport għandha torganizza x-xogħol tax-xufiera msemmija fil-paragrafu 1 b'tali mod illi x-xufiera jkunu jistgħu jikkonformaw mar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 u l-Kapitolu II ta' dan ir-Regolament. L-impriża tat-trasport għandha tagħti struzzjonijiet kif jixraq lix-xufier u għandha tagħmel kontrolli regolari sabiex tiżgura l-konformità mar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 u l-Kapitolu II ta' dan ir-Regolament.

3.   Impriża tat-trasport hija responsabbli għal ksur li jsir mix-xufiera ta' l-impriża, anki jekk il-ksur ikun sar fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jew pajjiż terz.

Bla ħsara għad-dritt ta' l-Istati Membri li jżommu impriżi tat-trasport kompletament responsabbli, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu din ir-responsabbiltà kondizzjonali fuq il-ksur mill-impriża tal-paragrafi 1 u 2. L-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw kull prova li l-impriża tat-trasport ma tistax b'mod raġonevoli tinżamm responsabbli għall-ksur li jkun sar.

4.   Impriżi, kunsinjatarji, burdnara, operaturi ta' ġiti, kuntratturi prinċipali, sub-kuntratturi u l-aġenziji għall-impjieg tax-xufiera għandhom jiżguraw illi l-iskedi tal-ħin tat-trasport miftiehma f'kuntratt iħarsu d-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

5.

(a)

Impriża tat-trasport li tuża vetturi li jkunu mgħammra b'tagħmir ta' reġistrazzjoni li jikkonforma ma' l-Anness IB tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 u li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha:

(i)

tiżgura illi d-data kollha tkun trasferita mit-tagħmir fil-vettura u mill-card tax-xufier b'mod regolari kif stipulat mill-Istat Membru u li d-data relevanti tkun trasferita aktar ta' spiss sabiex tiżgura li tkun trasferita d-data kollha dwar attivitajiet li jkunu saru minn jew għal dik l-impriża;

(ii)

tiżgura li d-data kollha trasferita kemm mil-tagħmir fil-vettura kif ukoll mill-card tax-xufier tinżamm mill-inqas għal tnax-il xahar wara li tkun ġiet irrekordjata u jekk tintalab minn uffiċjal awtorizzat li jispezzjona, din id-data hija, jew direttament jew mill-bogħod, mill-fond ta' l-impriża;

(b)

“trasferiment” f'dan il-paragrafu għandu jkun interpretat skond id-definizzjoni mniżżla fil-Anness I B, Kapitolu I punt (s) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85;

(ċ)

Il-perijodu massimu li fih d-data relevanti għandha tkun trasferita skond (a)(i) għandu jkun deċiż mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 24(2).

KAPITOLU IV

EĊĊEZZJONIJIET

Artikolu 11

Stat Membru jista' japplika minimi itwal ta' pawżi u perijodi ta' mistrieħ jew massimi iqsar ta' ħin ta' sewqan minn dawk imniżżla fl-Artikoli 6 sa 9 fil-każ ta' trasport fit-triq li jsir kollu kemm hu fit-territorju tiegħu. Permezz ta' dan, l-Istati Membri għandhom jieħdu kont ta' ftehim rilevanti kollettivi jew ftehim ieħor bejn l-imsieħba soċjali. Madankollu, r-Regolament għandu jibqa' japplika għal xufiera li jwettqu operazzjonijiet internazzjonali ta' trasport.

Artikolu 12

Sakemm ma tiġix preġudikata s-sigurtà fit-triq u sabiex il-vetturi jkunu jistgħu jaslu sa post ta' waqfien addatt, ix-xufier jista' jitbiegħed mill-Artikoli 6 sa 9 sal-livell meħtieġ biex jiżgura s-sigurtà tal-persuni, tal-vettura jew tat-tagħbija tagħha. Ix-xufier għandu jindika r-raġuni għaliex ikun hekk tbiegħed b'mod manwali fuq il-folja ta' reġistrazzjoni tat-tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fuq karta stampata mit-tagħmir tar-reġistrazzjoni jew fir-roster tax-xogħol, mhux aktar tard minn meta jasal f'post adatt għal waqfien.

Artikolu 13

1.   Sakemm ma jkunux preġudikati l-għanijiet ta' l-Artikolu 1, kull Stat Membru jista' jagħti eċċezzjonijiet għall-Artikoli 5 sa 9 u jagħmel tali eċċezzjonijiet soġġetti għal kondizzjonijiet individwali fit-territorju tiegħu stess jew, bi ftehim ma' l-Istati kkonċernati, fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, li jkunu applikabbli għat-trasport b' dawn li ġejjin:

(a)

vetturi li huma proprjetà ta', jew li jkunu mikrija mingħajr xufier minn awtoritajiet pubbliċi biex jagħmlu trasport fit-triq li ma jikkompetix ma' impriżi privati tat-trasport;

(b)

vetturi wżati jew mikrija mingħajr ix-xufier minn impriżi ta' agrikoltura, ortikultura, forestrija, biedja jew sajd għat-trasport ta' merkanzija bħala parti mill-attività intraprenditorjali tagħhom stess f'raġġ li ma jaqbiżx il-100 km mill-bażi ta' l-impriża;

(ċ)

tractors għall-agrikoltura u tractors għall-forestrija wżati għal attivitajiet agrikoli jew ta' forestrija, f'raġġ li ma jaqbiżx il-100 km mill-bażi ta' l-impriża li tkun il-proprjetarja tal-vettura, jew tikriha jew twelliha;

(d)

vetturi jew kombinazzjoni ta' vetturi b'massa massima permissibbli li ma taqbiżx is-7,5 tunnellati

wżati minn fornituri ta' servizzi universali kif imfisser f'Artikolu 2(13) tad-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewroprew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 1997 dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern ta' servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz (11) biex iwasslu oġġetti bħala parti mis-servizz universali; jew

sabiex iġorru materjal, tagħmir jew makkinarju għall-użu tax-xufier matul ix-xogħol tiegħu.

Dawn il-vetturi għandhom jintużaw biss f'raġġ ta' 50 kilometru mill-bażi ta' l-impriża, u bil-kondizzjoni illi s-sewqan tal-vetturi ma jkunx l-attività prinċipali tax-xufier;

(e)

vetturi li joperaw b'mod esklużiv fuq gzejjer li ma jaqbżux l-2 300 kilometru kwadru f'żona li ma tkunx magħquda mal-bqija tat-territorju nazzjonali permezz ta' pont, baxxfond jew mina miftuħa għall-użu minn vetturi bil-mutur;

(f)

vetturi wżati għat-trasport tal-merkanzija f'raġġ ta' 50 km mill-bażi ta' l-impriża u li jaħdmu bil-gass naturali jew likwifikat jew bl-elettriku b'massa massima permissibbli li, meta jkun inkluż il-piż ta' karru jew nofs-karru, ma jaqbiżx is-7,5 tunnellati;

(g)

vetturi wżati għat-tagħlim u l-eżaminazzjoni bl-iskop li tinkiseb liċenzja tas-sewqan jew ċertifikat ta' kompetenza professjonali, sakemm dawn ma jkunux qegħdin jintużaw għat-trasport kummerċjali ta' merkanzija jew ta' passiġġieri;

(h)

vetturi wżati b'konnessjoni ma' servizzi ta' dranaġġ, ta' protezzjoni mill-għargħar, manutenzjoni ta' l-ilma, gass u elettriku mal-manutenzjoni u l-kontroll tat-toroq, ma' servizzi ta' ġbir ta' skart bieb b'bieb u ta' rimi, servizzi tat-telegraf u telefon, xandir tar-radju u televixin u l-iskoperta ta' trasmettituri u riċevituri tar-radju jew tat-televixin;

(i)

vetturi b'10 sa 17-il sedil użati esklużivament għat-trasport mhux kummerċjali tal-passiġġieri;

(j)

vetturi speċjalizzati li jġorru tagħmir taċ-ċirku u ta' fun-fairs;

(k)

vetturi mgħammra partikolarment għal proġetti mobbli, li l-iskop primarju tagħhom huwa li jintużaw bħala faċilità edukattiva meta jkunu wieqfa;

(l)

vetturi wżati għall-ġbir tal-ħalib minn irziezet u t-twassil lura fl-irziezet ta' kontenituri tal-ħalib jew ta' prodotti tal-ħalib intiżi bħala għalf għall-annimali;

(m)

vetturi speċjalizzati li jġorru flus u/jew oġġetti ta' valur;

(n)

vetturi wżati sabiex iġorru skart jew karkassi ta' annimali li ma jkunux intiżi għall-konsum mill-bniedem;

(o)

vetturi wżati esklużivament f'toroq li jinsabu f'faċilitajiet ċentrali ta' attività bħal portijiet, interportijet u termini tal-ferrovija;

(p)

vetturi wżati għat-trasport ta' annimali ħajjin mill-irziezet lejn is-swieq lokali u viċi-versa jew mis-swieq lejn il-biċċeriji lokali f'distanza ta' mhux aktar minn 50 km.

2.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-eċċezzjonijiet mogħtija taħt il-paragrafu 1 u l-Kummissjoni għandha tavża lill-Istati Membri l-oħra dwar dan.

3.   Sakemm ma jiġux preġudikati l-għanijiet imniżżla fl-Artikolu 1 u tingħata protezzjoni xierqa lix-xufiera, Stat Membru jista', wara l-approvazzjoni mill-Kummissjoni, jagħti eżenzjonijiet żgħar minn dan ir-Regolament fit-territorju tiegħu għal vetturi li jintużaw f'żoni li jiġu stabbiliti minn qabel b'densità tal-popolazzjoni ta' anqas minn 5 persuni għal kull kilometru kwadru, fil-każijiet li ġejjin:

servizzi domestiċi regolari tal-passiġġieri, fejn l-iskeda tagħhom tkun konfermata mill-awtoritajiet (u f'dan il-każ eżenzjonjiet rigward pawżi biss huma permessi), u

operazzjonijiet domestiċi ta' trasport ta' merkanzija bit-triq fuq akkont ta' persuna nnifisha jew b'kiri jew b'kumpens, li ma għandhomx impatt fuq is-suq intern u li huma bżonnjużi sabiex imantnu ċerti setturi ta' l-industrija fit-territorju konċernat u fejn id-disposizzjonijiet ta' eżenzjoni ta' dan ir-Regolament jimponu raġġ limitat sa 100 km.

It-trasport bit-triq taħt din l-eżenzjoni jista' jinkludi vjaġġ għal żona b'densità ta' popolazzjoni ta' 5 persuni jew aktar għal kull kilometru kwadru biss sabiex jintemm jew jinbeda l-vjaġġ. Kull miżura bħal din għandha tkun proporzjonata fin-natura u l-firxa ta' applikazzjoni tagħha.

Artikolu 14

1.   Sakemm ma jiġux preġudikati l-għanijiet mniżżla fl-Artikolu 1, l-Istati Membri jistgħu, awtorizzati mill-Kummissjoni, jagħtu eċċezzjonijiet mill-applikazzjoni ta' l-Artikoli 6 sa 9 ta' dan ir-Regolament għal operazzjonijiet tat-trasport li jsiru f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

2.   F'każijiet urġenti l-Istati Membri jistgħu jagħtu eċċezzjoni temporanja għal perijodu li ma jaqbiżx it-tletin jum, u din għandha tkun notifikata minnufih lill-Kummissjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra b'kull eċċezzjoni mogħtija skond dan l-Artikolu.

Artikolu 15

L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi x-xufiera tal-vetturi li għalihom issir referenza fl-Artikolu 3(a) huma ggvernati mir-regoli nazzjonali li jipprovdu protezzjoni xierqa fir-rigward tal-ħinijiet permessi tas-sewqan u l-pawżi u l-perijodi ta' mistrieħ imposti.

KAPITOLU V

PROĊEDURI TA' KONTROLL U SANZJONIJIET

Artikolu 16

1.   Meta ma jkun installat fil-vettura l-ebda tagħmir ta' reġistrazzjoni skond ir-Regolament (KEE) Nru 3821/85, il-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu għandhom japplikaw għal:

(a)

servizzi regolari nazzjonali ta' passiġġieri, u

(b)

servizzi regolari internazzjonali ta' passiġġieri li l-vened tar-rotta tagħhom jinsabu f'distanza massima ta' 50 km f'linja dritta minn fruntiera bejn żewġ Stati Membri u li t-tul tar-rotta tagħhom ma teċċedix il-100 km.

2.   L-impriża tat-trasport għandha tagħmel skeda tas-servizz u roster tax-xogħol li għandhom juru, fir-rigward ta' kull xufier, l-isem, il-post fejn huwa bbażat u l-iskeda bil-quddiem għal diversi perijodi ta' sewqan, xogħol ieħor, pawżi u disponibbiltà.

Kull xufier li jingħata jaħdem servizz imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jġorr miegħu estratt mir-roster tax-xogħol u kopja ta' l-iskeda tas-servizz.

3.   Ir-roster tax-xogħol għandu:

(a)

jinkludi l-dettalji kollha mniżżla fil-paragrafu 2 għal perijodu minimu li jkopri it-28 jum ta' qabel; dawn il-partikolaritajiet għandhom ikunu aġġornati f'intervalli regolari, u ma jistax ikun hemm dewmien ta' aktar minn xahar bejniethom;

(b)

ikun iffirmat mill-kap ta' l-impriża tat-trasport jew minn persuna awtorizzata li tirrapreżentah;

(ċ)

jinżamm mill-impriża tat-trasport għal sena wara l-għeluq tal-perijodu kopert minnha. L-impriża tat-trasport għandha, meta tintalab, tagħti estratt mir-roster lix-xufiera kkonċernati; u

(d)

jiġi ppreżentat u jingħata fuq talba ta' l-uffiċjal awtorizzat li jispezzjona.

Artikolu 17

1.   L-Istati Membri għandhom, bil-mod standard stabbilit fid-Deċiżjoni 93/173/KEE (12), jibagħtu l-informazzjoni meħtieġa lill-Kummissjoni sabiex tkun tista', ta' kull sentejn, tagħmel rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u r-Regolament (KEE) Nru 3821/85 u żviluppi fl-oqsma in kwistjoni.

2.   Din l-informazzjoni għandha tkun komunikata lill-Kummissjoni mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru tas-sena li tiġi wara t-tmiem tal-perijodu ta' sentejn ikkonċernat.

3.   Ir-rapport għandu jiddikjara x'użu jkun sar mill-eċċezzjonijiet previsti fl-Artikolu 13.

4.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fi żmien 13-il xahar mit-tmiem tal-perijodu ta' sentejn ikkonċernat.

Artikolu 18

L-Istati Membri għandhom jadottaw dawk il-miżuri li jkunu meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 19

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar penali li japplikaw għal ksur ta' dan ir-Regolament u r-Regolament (KEE) Nru 3821/85 u għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha sabiex jiżguraw illi jkunu implimentati. Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati, dissważivi u b'mod li ma jiddiskriminawx. L-ebda ksur ta' dan ir-Regolament u r-Regolament (KEE) Nru 3821/85 ma għandu jkun suġġett għal aktar minn penali jew proċedura waħda. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dawn il-miżuri sad-data imsemmija fit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 29. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri dwar dan.

2.   Stat Membru għandu jagħti l-kapaċità lill-awtoritajiet kompetenti li jimponu penali fuq impriża u/jew xufier għal ksur ta' dan ir-Regolament li jinqabad fit-territorju tiegħu u li għalih tkun għadha ma ġietx imposta penali, anki meta dak il-ksur ikun sar fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jew ta' pajjiz terz.

Bħala eċċezzjoni, fejn jinstab ksur:

li ma jkunx sar fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, u

li jkun sar minn impriża stabbilita, jew minn xufier li għandu l-post ta' l-impjieg tiegħu, fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż terz:

Stat Membru jista', sa l-1 ta' Jannar 2009, minflok ma jimponi penali, jinnotifika bil-fatti tal-ksur lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru jew fil-pajjiż terz fejn l-impriża hija stabbilita jew fejn ix-xufier għandu l-post ta' l-impjieg tiegħu.

3.   Kull meta Stat Membru jibda proċeduri jew jimponi penali għal ksur partikolari għandu jagħti lix-xufier prova xierqa ta' dan bil-miktub.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi sistema ta' penali proporzjonati, li jistgħu jinkludu penali finanzjarji, tkun fis-seħħ għal ksur ta' dan ir-Regolament jew ir-Regolament (KEE) Nru 3821/85 minn impriżi, jew kunsinjatarji, burdnara, operaturi tal-ġiti, kuntratturi prinċipali, sub-kuntratturi u aġenziji għall-impjieg ta' xufiera li jkunu assoċjati ma' impriżi.

Artikolu 20

1.   Ix-xufier għandu jżomm kull prova li tingħata minn Stat Membru dwar penali imposti jew il-bidu ta' proċeduri sakemm l-istess ksur ta' dan ir-Regolament ma jkunx jista' jwassal aktar għal tieni proċedura jew penali skond id-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

2.   Ix-xufier għandu jagħti, meta jintalab, l-evidenza msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Xufier li jkun impjegat jew li jkun qiegħed għad-disposizzjoni ta' aktar minn impriża waħda tat-trasport għandu jagħti informazzjoni biżżejjed lil kull impriża biex tkun tista' tikkonforma mal-Kapitolu II.

Artikolu 21

Sabiex jiġu ndirizzati każijiet fejn Stat Membru jikkunsidra li kien hemm ksur ta' dan ir-Regolament, liema ksur ikun tali li ċertament ser jikkawża periklu fis-sigurtà tat-triq, huwa għandu jawtorizza l-awtorità kompetenti rilevanti sabiex twaqqaf il-vettura konċernata sakemm il-kawża tal-ksur tkun rettifikata. L-Istati Membri jistgħu jġiegħlu lis-sewwieq jieħu perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum. L-Istati Membri jistgħu wkoll fejn xieraq, jirtiraw, jissospendu jew jirrestrinġu l-liċenzja ta' impriża, jekk l-impriża tkun stabbilita f'dak l-Istat Membru, jew jirtiraw, jissospendu jew jirrestrinġu l-liċenzja tas-sewqan ta' sewieq. Il-Kummissjoni li taġixxi bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 24 (2) għandha tiżviluppa linji gwida bil-għan li jippromwovu applikazzjoni armonizzata ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 22

1.   L-Istati Membri għandhom jgħinu lil xulxin fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u biex jikkontrollaw li hemm konformità miegħu.

2.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jiskambjaw b'mod regolari l-informazzjoni kollha disponibbli dwar:

(a)

il-ksur tar-regoli mniżżla fil-Kapitolu II minn persuni li mhumiex residenti u kull penali imposta għal dan il-ksur;

(b)

il-penali imposti minn Stat Membru fuq ir-residenti tiegħu għal ksur bħal dan li jitwettaq fi Stati Membri oħra.

3.   L-Istati Membri għandhom jibgħatu regolarment l-informazzjoni relevanti dwar l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni nazzjonali ta' dan ir-Regolament lill-Kummissjoni, li għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli fil-forma elettronika lill-Istati Membri l-oħra.

4.   Il-Kummissjoni għandha tappoġġa d-djalogu ta' bejn l-Istati Membri dwar l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni nazzjonali ta' dan ir-Regolament permezz tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 24 (1).

Artikolu 23

Il-Komunità għandha tidħol f'kull negozjati ma' pajjiżi terzi li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex ikun implimentat dan ir-Regolament.

Artikolu 24

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat imwaqqaf taħt l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3.   Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 25

1.   B'talba ta' Stat Membru, jew b'inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni għandha:

(a)

teżamina każijiet fejn iqumu differenzi fl-applikazzjoni u l-infurzar ta' kull disposizzjoni ta' dan ir-Regolament u b'mod partikolari dwar il-ħinijiet tas-sewqan, il- pawżi u l-perijodi ta' mistrieħ;

(b)

tiċċara d-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, bl-iskop li tippromovi approċċ komuni.

2.   Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni dwar approċċ rakkommandat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 24(2). Il-Kummissjoni għandha tikkomunika d-deċiżjoni tagħha lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Istati Membri.

KAPITOLU VI

DISPOSIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 26

Ir-Regolament (KEE) Nru 3821/85 għandu jinbidel b'li ġej:

1.

L-Artikolu 2 għandu jiġi emendat kif ġej:

“Artikolu 2

Għall-fini ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw it-tifsiriet li hemm fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 (*).

(*)  ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1”;"

2.

L-Artikolu 3(1), (2) u (3) għandhom jinbidlu b'dan li ġej:

“1.   It-tagħmir ta' reġistrazzjoni għandu jkun stallat u wżat fil-vetturi reġistrati fi Stat Membru li jintużaw għat-trasport ta' passiġġieri jew ta' merkanzija bit-triq, ħlief il-vetturi msemmija fl-Artikoli 3 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006. Vetturi msemmija fl-Artikolu 16(1) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u vetturi, li kienu eżentati mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85, iżda li ma għadhomx eżentati taħt ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 għandu jkollhom sa l-31 ta' Diċembru 2007 biex jikkonformaw ma' dan ir-rekwiżit.

2.   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw il-vetturi msemmija fl-Artikolu 13(1) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 mill-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

3.   L-Istati Membri jistgħu, wara awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni, jeżentaw mill-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament il-vetturi wżati għall-operazzjonijiet tat-trasport imsemmija fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006.”;

3.

L-Artikolu 14(2) għandu jinbidel kif ġej:

“2.   L-impriża għandha żżomm il-folji tar-rekords u l-karti stampati, kull meta jkunu nħarġu dawn il-karti stampati biex ikun hemm konformità ma' l-Artikolu 15(1), f'ordni kronoloġika u f'forma li tista' tinqara għal mill-inqas minn sena wara l-użu tagħhom u għandha tagħti kopji lix-xufiera kkonċernati li jitolbu għalihom. L-impriża għandha wkoll tagħti kopja tad-data mniżżla mill-cards tax-xufier, ix-xufiera kkonċernati li jitolbuhom u l-karti stampati ta' dawn il-kopji. Il-folji ta' reġistrazzjoni, il-karti stampati u l-informazzjoni mniżżla għandhom jintwerew jew jingħataw meta mitluba minn kull uffiċjal awtorizzat li jispezzjona.”;

4.

L-Artikolu 15 għandu jiġi emendat kif ġej:

Fil-paragrafu 1, għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Fejn il-card tax-xufier titħassar, ma tibqax taħdem tajjeb jew ma tkunx fil-pussess tax-xufier, ix-xufier għandu:

(a)

fil-bidu tal-vjaġġ tiegħu, jistampa d-dettalji tal-vettura li jkun qiegħed isuq ix-xufier, u għandu jdaħħal f'dik il-karta stampata:

(i)

id-dettalji li bihom ix-xufier jista' jiġi identifikat (l-isem, il-card tax-xufier jew in-numru tal-liċenzja tax-xufier), inkluża l-firma tiegħu;

(ii)

il-perijodi tal-ħin imsemmija fil-paragrafu 3, it-tieni inċiż (b), (ċ) u (d).

(b)

fl-aħħar tal-vjaġġ, jistampa l-informazzjoni dwar il-perijodi ta' ħin irreġistrati mit-tagħmir tar-reġistrazzjoni, jirreġistra kull perijodu ta' xogħol ieħor, disponibbiltà u mistrieħ li jkun ħa mill-ħin mindu kienet stampata il-folja fil-bidu tal-vjaġġ, meta ma jkunx reġistrat mit-takografu, u jimmarka fuq dak id-dokument id-dettalji li bihom ix-xufier jista' jiġi identifikat (l-isem, il-card tax-xufier jew in-numru tal-liċenzja tax-xufier), inkluża l-firma tiegħu.”;

Il-paragrafu 2, it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Meta x-xufier ma jkunx jista' juża t-tagħmir stallat fil-vettura minħabba li x-xufier kien 'il bogħod mill-vettura, il-perijodi tal-ħin imsemmija fil-paragrafu 3, it-tieni inċiż (b), (ċ) u (d) għandhom:

(a)

jekk il-vettura tkun stallata b'tagħmir ta' reġistrazzjoni skond l-Anness I, jiddaħħlu fil-folja tar-rekords, jew manwalment, jew b'reġistrazzjoni awtomatika jew b'mezzi oħra, b'mod li jistgħu jinqraw u mingħajr ma titħammeġ il-folja; jew

(b)

jekk il-vettura tkun attrezzata b'tagħmir tar-reġistrazzjoni skond l-Anness IB, jiddaħħlu fil-card tax-xufier permezz tal-faċilità ta' dħul manwali li hemm fit-tagħmir tar-reġistrazzjoni.

Fejn ikun hemm aktar minn xufier wieħed fuq il-vettura attrezzata bit-tagħmir ta' reġistrazzjoni skond l-Anness IB, kull xufier għandu jiżgura illi l-card tax-xufiera tiegħu tidħol fl-islott it-tajjeb fit-takografu.”;

Il-paragrafi (3)(b) u (ċ) għandhom jinbidlu b'dan li ġej:

“(b)

‘xogħol ieħor’ tfisser kull attività minbarra s-sewqan, kif imfisser fl-Artikolu 3(a) tad-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' persuni li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport bit-triq (**), kif ukoll kull xogħol għall-istess persuna li tħaddem jew għal xi persuna oħra li tħaddem kemm fis-settur tat-trasport jew barra minnu, u għandha tkun irreġistrata taħt dan is-sinjal

Image

.

(ċ)

‘disponibbiltà’ definita fl-Artikolu 3(b) tad-Direttiva 2002/15/KE għandha tkun irreġistrata taħt dan is-sinjal

Image

.

Il-paragrafu 4 għandu jitħassar;

Il-paragrafu 7 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“7.

(a)

Fejn ix-xufier isuq vettura li tkun attrezzata b'tagħmir ta' reġistrazzjoni skond l-Anness I, ix-xufier għandu jkun kapaċi juri, kull meta jintalab minn uffiċjali li jispezzjona:

(i)

il-folji tar-rekords għall-ġimgħa kurrenti u dawk użati mix-xufier fil-15-il jum ta' qabel;

(ii)

il-card tax-xufier jekk dan ikollu waħda, u

(iii)

kull rekord manwali u karti stampati li jkunu saru matul il-ġimgħa kurrenti u l-15-il jum ta' qabel kif meħtieġ taħt dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006.

Madankollu, wara l-1 ta' Jannar 2008, il-perijodi ta' ħin imsemmija f'(i) u (iii) għandhom ikopru l-jum kurrenti u t-28 jum ta' qabel.

(b)

Meta x-xufier isuq vettura attrezzata b'tagħmir ta' reġistrazzjoni skond l-Anness IB, ix-xufier għandu jkun kapaċi juri, kull meta jintalab minn uffiċjali li jispezzjona:

(i)

il-card tax-xufier tiegħu;

(ii)

kull rekord manwali u karta stampata li tkun saret matul il-ġimgħa kurrenti u l-15-il jum ta' qabel kif mitlub taħt dan ir-Regolament u Regolament (KE) Nru 561/2006, u

(iii)

il-folji tar-rekords li jaqblu ma' l-istess perijodu bħal dak imsemmi fis-subparagrafu ta' qabel li matulu huwa saq vettura attrezzata b'tagħmir ta' reġistrazzjoni skond l-Anness 1.

Madankollu, wara l-1 ta' Jannar 2008, il-perijodi ta' ħin imsemmija taħt (ii) għandhom ikopru il-jum kurrenti u t-28 jum ta' qabel.

(ċ)

Uffiċjali awtorizzat li jispezzjona jista' jiċċekkja l-konformità mar-Regolament (KE) Nru 561/2006 billi janalizza l-folji tar-rekords, tad-data murija jew stampata li tkun ġiet irreġistrata mit-tagħmir ta' reġistrazzjoni jew mill-card tax-xufier jew, fin-nuqqas ta' dan, billi janalizza kwalunkwe dokument ieħor ta' appoġġ illi jiġġustifika n-nuqqas ta' osservanza ta' xi disposizzjoni, bħal dawk imniżżla fl-Artikoli 16 (2) u (3).”

Artikolu 27

Ir-Regolament (KEE) Nru 2135/98 qiegħed jiġi emendat kif ġej:

1.

L-Artikolu 2(1)(a) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“1.

(a)

Mill-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali relatata mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 (***) vetturi mressqa għas-servizz għall-ewwel darba għandhom jitwaħħlilhom tagħmir ta' reġistrazzjoni skond il-ħtiġiet ta' l-Anness IB għar-Regolament (KEE) Nru 3821/85.

(***)  ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1”."

2.

L-Artikolu 2(2) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li huma qegħdin f'pożizzjoni li joħorġu karti tas-sewqan mhux aktar tard mill-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006”.

Artikolu 28

Ir-Regolament (KEE) Nru 3820/85 qiegħed b'dan jiġi mħassar u mibdul b'dan ir-Regolament.

Madankollu, il-paragrafi 1, 2 u 4 ta' Artikolu 5 tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85 għandhom jibqgħu japplikaw sad-dati mniżżla fl-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2003/59/KE.

Artikolu 29

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-11 ta' April 2007, minbarra l-Artikoli 10(5), 26(3) u (4) u 27, li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 2006.

Dan ir-Regolament għandu jkun jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-15 ta' Marzu 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

H. WINKLER


(1)  ĠU C 51 E, 26.2.2002, p. 234.

(2)  ĠU C 221, 17.9.2002, p. 19.

(3)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Jannar 2003 (ĠU C 38 E, 12.2.2004, p. 152), Posizzjoni Komuni tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2004 (ĠU C 63 E, 15.3.2005, p. 11), u Posizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' April 2005 (ĠU C 33 E, 9.2.2006, p. 425). Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Frar 2006 u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Frar 2006.

(4)  ĠU L 370, 31.12.1985, p. 1. Regolament kif emendat bid-Direttiva 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 226, 10.9.2003, p. 4).

(5)  ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35.

(6)  ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 432/2004 (ĠU L 71, 10.3.2004, p. 3).

(7)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(8)  Direttiva 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2003 dwar il-kwalifika inizjali u t-taħriġ perjodiku tas-sewwieqa ta' ċerti vetturi tat-triq għat-trasport ta' merkanzija jew ta' passiġġieri, li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 u d-Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE u li tħassar id–Direttiva tal-Kunsill 76/914/KEE (ĠU L 226, 10.9.2003, p. 4). Direttiva kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 2004/66/KE (ĠU L 168, 1.5.2004, p. 35).

(9)  Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE tat-23 ta' Novembru 1988 dwar il-proċeduri standard ta' kontroll għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u r-Regolament (KEE) Nru 3821/85 dwar it-tagħmir ta' reġistrazzjoni fit-trasport bit-triq (ĠU L 325, 29.11.1988, p. 55).

(10)  ĠU L 74, 20.3.1992, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2003.

(11)  ĠU L 15, 21.1.1998, p. 14. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(12)  ĠU L 72, 25.3.1993, p. 33.


DIKJARAZZJONIJIET

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex jiżguraw li, fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolamemt, id-disposizzjonijiet ta' l-AETR isiru konformi mad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Jekk tali konformità ma tkunx intlaħqet f'dak il-perijodu l-Kummissjoni għandha tipproponi azzjoni adatta sabiex tirranġa s-sitwazzjoni.


11.4.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

15


DIRETTIVA 2006/21/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta' Marzu 2006

dwar l-immaniġġar ta’ skart mill-industriji ta’ estrazzjoni u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3), fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fit-8 ta' Diċembru 2005.

Billi:

(1)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata “Operazzjoni sigura ta' attivitajiet fil-minjieri: segwitu għal inċidenti reċenti fil-minjieri” tistabbilixxi bħala waħda mill-azzjonijiet ta' prijorità tagħha inizzjattiva biex jiġi regolat l-immaniġġar ta' skart mill-industriji ta' estrazzjoni. Din l-azzjoni hi maħsuba biex tikkumplimenta inizzjattivi bis-saħħa tad-Direttiva 2003/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2003 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE dwar il-kontroll ta' perikli ta' inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi (4) kif ukoll il-produzzjoni ta' dokument ta' l-aħjar teknika disponibbli li jkopri l-immaniġġar ta' skart tal-ġebel u tailings minn attivitajiet ta' tħaffir fil-minjieri taħt l-awspiċi tad-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 li tikkonċerna l-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis (5).

(2)

Fir-riżoluzzjoni (6) tiegħu tal-5 ta' Lulju 2001 dwar dik il-Komunikazzjoni, il-Parlament Ewropew ta appoġġ qawwi lill-bżonn għal Direttiva dwar skart mill-industriji ta’ estrazzjoni.

(3)

Id-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 2002 li tistabbilixxi s-Sitt Programm ta' Azzjoni Komunitarju dwar l-Ambjent (7) tistabbilixxi bħala l-għan għal skartijiet li għadhom ikunu ġenerati li l-livell ta' perikolu tagħhom għandu jitnaqqas u li għandhom jippreżentaw l-inqas riskju possibbli, li preferenza għandha tingħata lill-irkuprar u b'mod speċjali lir-riċiklaġġ, li l-kwantità ta' skart għar-rimi għandha tkun minimizzata u tintrema b'mod sigur, u li l-iskart intiż għar-rimi għandu jiġi trattat kemm jista' jkun qrib il-post fejn ikun iġġenerat sakemm dan ma jwassalx għal tnaqqis fl-effikaċja ta' operazzjonijiet ta' trattament ta' l-iskart. Id-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tippreskrivi wkoll bħala azzjoni ta' prijorità, b'referenza għal inċidenti u diżastri, l-iżvilupp ta' miżuri li jgħinu jipprevjenu perikli ta' inċidenti kbar, b'rigward speċjali għal dawk li jirriżultaw mit-tħaffir fil-minjieri, u l-iżvilupp ta' miżuri dwar l-iskart mit-tħaffir fil-minjieri. Id-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tistabbilixxi wkoll bħala azzjoni ta' prijorità l-promozzjoni ta' mmaniġġar sostenibbli ta' industriji ta' estrazzjoni bil-ħsieb li jitnaqqas l-impatt ambjentali tagħhom.

(4)

Skond l-għanijiet tal-politika Komunitarja dwar l-ambjent, jeħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi sabiex jiġi prevenut jew imnaqqas kemm jista' jkun kwalunkwe effett negattiv fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-bniedem li jseħħ b' riżultat ta' l-immaniġġar ta' skart mill-industriji ta' estrazzjoni, bħal tailings (jiġifieri l-iskart solidu jew f'tajn li jibqa' wara t-trattament ta' minerali b'numru ta' tekniki), skart tal-ġebel u piż żejjed (jiġifieri l-materjal li operazzjonijiet ta' estrazzjoni jċaqalqu matul il-proċess ta' aċċess għal blat jew korp minerali, inkluż matul l-istadju ta' żvilupp tal-pre-produzzjoni), u ħamrija ta' fuq (i.e. il-livell ta' fuq ta' l-art) sakemm dan ikun skart skond id-definizzjoni rilevanti fid-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta' Lulju 1975 dwar l-iskart (8).

(5)

Skond il-paragrafu 24 tal-Pjan ta' Implimentazzjoni ta' Johannesburg dwar l-Iżvilupp Sostenibbli adottata fil- qafas tan-Nazzjonijiet Uniti fil-Laqgħa Għolja Dinjija dwar l-Iżvilupp Sostenibbli ta' l-2002 jeħtieġ li tiġi protetta l-bażi ta' riżorsi naturali ta' l-iżvilupp ekonomiku u soċjali u titreġġa' lura x-xejra attwali fid-degradazzjoni ta' riżorsi naturali billi l-bażi ta' riżorsi naturali tiġi mmaniġġata b'mod sostenibbli u integrat.

(6)

Għaldaqstant, din id-Direttiva għandha tkopri l-immaniġġar ta’ skart minn industriji ta’ estrazzjoni bbażati fuq l-art, jiġifieri l-iskart li jirriżulta mit-tiftix, l-estrazzjoni (inkluż fl-istadju ta' żvilupp tal-pre-produzzjoni), it-trattament u l-ħażna ta’ riżorsi minerali u mit-tħaddim tal-barrieri. Iżda, tali maniġġar għandu jirrifletti l-prinċipji u l-prijoritajiet identifikati fid-Direttiva 75/442/KEE li, skond l-Artikolu 2 (1) (b) (ii) tagħha, tkompli tapplika għal kwalunkwe aspett ta' l-immaniġġar ta' skart mill-industriji ta' l-estrazzjoni li mhuwiex kopert minn din id-Direttiva.

(7)

Sabiex jiġu evitati d-duplikazzjoni u rekwiżiti amministrattivi sproporzjonati, il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva għandu jiġi limitat għal dawk l-operazzjonijiet partikolari kkunsidrati li huma prijorità għall-finijiet li jintlaħqu l-għanijiet tagħha.

(8)

Għaldaqstant, id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva m'għandhomx japplikaw għal dawk il-forom differenti ta' skart li, għalkemm iġġenerati fil-kors ta' estrazzjoni ta' minerali jew operazzjonijiet ta' trattament, mhumiex marbutin b'mod dirett mal-proċess ta' l-estrazzjoni u t-trattament, eż. skart mill-ikel, żejt użat, vetturi li waslu fit-tmiem tagħhom, batteriji u akkumulaturi użati. L-immaniġġar ta' tali skart għandu jkun soġġett għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 75/442/KEE jew tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar l-irdim ta' l-iskart (9) jew kwalunkwe leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti oħra, bħal fil-każ ta' skart ġenerat f'sit ta' tiftix, estrazzjoni jew trattament u trasportat għal post li mhux faċilità ta' l-iskart skond din id-Direttiva.

(9)

Lanqas m'għandha din id-Direttiva tapplika għal skart li jirriżulta minn tiftix, estrazzjoni u trattament ta' riżorsi naturali 'l barra mix-xtut jew għall-injezzjoni ta' l-ilma u l-injezzjoni mill-ġdid ta' ilma ta' l-art ippumpjat, filwaqt li skart inerti, skart minn tiftix mhux perikoluż, ħamrija mhix imniġġsa u skart li jirriżulta mill-estrazzjoni, it-trattament u l-ħażna ta' pit għandu jiġi kopert biss minn sett limitat ta' rekwiżiti minħabba r-riskji ambjentali iktar baxxi tagħhom. Għal skart mhux perikoluż u li mhux inert, l-Istati Membri jistgħu jnaqqsu jew jeżentaw minn ċerti rekwiżiti. Iżda dawn l-eżenzjonijiet m'għandhomx japplikaw għal faċilitajiet ta' l-iskart ta' Kategorija A.

(10)

Barra minn dan, filwaqt li tkopri l-immaniġġar ta' skart minn industriji ta' estrazzjoni li jista' jkun radjuattiv, din id-Direttiva m'għandiex tkopri tali aspetti li huma speċifiċi għal radjuattività, li huma kwistjoni trattata taħt it-trattat tal-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika (Euratom).

(11)

Sabiex jinżammu l-prinċipji u prijoritajiet identifikati fid-Direttiva 75/442/KEE u, b'mod partikolari, fl-Artikoli 3 u 4 tagħha, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operaturi li jaħdmu fl-industrija ta' l-estrazzjoni jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jipprevjenu jew inaqqsu safejn hu possibbli kwalunkwe effett negattiv, attwali jew potenzjali, fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-bniedem li jseħħ bħala riżultat ta' l-immaniġġar ta' skart mill-industriji ta' estrazzjoni.

(12)

Dawn il-miżuri għandhom ikunu bbażati, inter alia, fuq il-kunċett ta' l-aħjar tekniki disponibbli, kif definit fid-Direttiva 96/61/KE u, meta jiġu applikati tali tekniki, huma l-Istati Membri li jiddeterminaw kif il-karatteristiċi tekniċi tal-faċilità ta' l-iskart, il-lokazzjoni ġeografika u l-kondizzjonijiet ambjentali lokali tagħha jistgħu, fejn xieraq, jittieħdu fil-kunsiderazzjoni.

(13)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operaturi ta' l-industrija ta' l-estrazzjoni ifasslu pjanijiet ta’ mmaniġġar ta’ skart xierqa għall-prevenzjoni jew il-minimizzazzjoni, it-trattament, l-irkupru u r-rimi ta' skart ta' l-estrazzjoni. Tali pjanijiet għandhom jiġu strutturati b'tali mod li jiżguraw pjanar xieraq ta' għażliet ta' mmaniġġar ta' skart bil-ħsieb li tiġi minimizzata l-ġenerazzjoni ta' skart u l-ħsara li tikkaġuna, u jiġi nkuraġġit l-irkuprar ta' l-iskart. Barra minn hekk, skart minn industriji ta' l-estrazzjoni għandu jiġi karatterizzat fir-rigward tal-kompożizzjoni tiegħu sabiex ikun żgurat li, safejn possibbli, tali skart jirreaġixxi biss b'modi li jistgħu jiġu previsti.

(14)

Sabiex jiġi minimizzat ir-riskju ta' inċidenti u jiġi garantit livell għoli ta' protezzjoni għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull operatur ta' faċilità ta' l-iskart tal-Kategorija A jadotta u japplika politika ta' prevenzjoni ta' inċidenti kbar għall-iskart. F'termini ta' miżuri preventivi, dan għandu jinvolvi l-provvediment ta' sistema ta' mmaniġġar tas-sigurtà, pjanijiet ta' emerġenza li għandhom jintużaw fil-każ ta' inċidenti u d-disseminazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sigurtà lil persuni li aktarx ikunu affetwati minn inċident kbir. Fil-każ ta' inċident, operaturi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa biex tiġi mitigata l-ħsara ambjentali attwali jew potenzjali. Dawn il-ħtiġiet partikolari m'għandhomx japplikaw għal dawk il-faċilitajiet ta' l-iskart mill-industriji estrattivi li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 96/82/KE.

(15)

Faċilità ta' l-iskart m'għandiex tiġi klassifikata fil-Kategorija A biss abbażi tar-riskji għall-protezzjoni tas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fl-industriji ta' estrazzjoni koperti minn leġiżlazzjoni Komunitarja oħra, b'mod partikolari d-Direttivi 92/91/KEE (10) u 92/104/KEE (11).

(16)

Minħabba n-natura speċjali ta' l-immaniġġar ta' skart minn industriji ta' estrazzjoni, jeħtieġ li jiġu introdotti proċeduri speċifiċi ta' applikazzjonijiet u ta' permessi fir-rigward ta' faċilitajiet ta' l-iskart użati biex jirċievu tali skart. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti perjodikament jikkunsidraw mill-ġdid u, fejn meħtieġ, jaġġornaw il-kondizzjonijiet għall-permess.

(17)

L-Istati Membri għandhom jiġu meħtieġa jiżguraw li, b'konformità mal-Konvenzjoni UNECE dwar l-Aċċess għal Informazzjoni, Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali tal-25 ta' Ġunju 1998 (Konvenzjoni ta' Aarhus) il-pubbliku jkun infurmat dwar l-applikazzjoni għal permess ta' mmaniġġar ta' skart u l-pubbliku konċernat ikun ikkonsultat qabel ma jingħata permess ta' mmaniġġar ta' skart.

(18)

Jeħtieġ li jiġu indikati b'mod ċar ir-rekwiżiti li bihom faċilitajiet ta' l-iskart li jagħtu servizz lill-industriji ta' estrazzjoni għandhom jikkonformaw fir-rigward ta' lok, maniġġar, kontroll, għeluq u miżuri preventivi u protettivi li għandhom jittieħdu kontra kwalunkwe theddida lill-ambjent f'perspettiva ta' perjodu qasir jew ta' perjodu twil, u b'mod iktar speċjali kontra t-tniġġis ta' l-ilma ta' l-art minn infiltrazzjoni leachate fil-ħamrija.

(19)

Jeħtieġ li jiġu definiti b'mod ċar il-faċilitajiet ta' l-iskart tal-Kategorija A użati biex jittrattaw l-iskart mill-industriji ta' estrazzjoni, filwaqt li jittieħed kont ta' l-effetti probabbli ta' kwalunkwe tniġġis li jirriżulta minn operazzjoni ta' tali faċilità jew minn inċident li fih l-iskart joħroġ minn tali faċilità.

(20)

Skart li jitpoġġa lura fl-spazji vojta ta' l-iskavar jew għar-riabilitazzjoni tiegħu jew għall-finijiet ta' bini relatat mal-proċess ta' estrazzjoni ta' minerali, bħall-bini jew iż-żamma fi spazji vojta ta' mezzi ta' aċċess għal makkinarju, rampi għat-trasport ta' oġġetti, paratijiet, barrikati jew berms ta' sigurtà, jeħtieġ ukoll li jkun soġġett għal ċerti rekwiżiti sabiex jiġi protett l-ilma tal-wiċċ u ta' l-art, tiġi assigurata l-istabbilità ta' tali skart, u jiġi żgurat il-monitoraġġ xieraq meta jieqfu tali attivitajiet. Għaldaqstant, tali skart m'għandux ikun soġġett għar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva li jirrelataw b'mod esklussiv ma' “faċilitajiet ta' l-iskart”, ħlief għar-rekwiżiti msemmija fid-dispożizzjoni speċifika dwar spazji vojta ta' l-iskavar.

(21)

Sabiex jiġi żgurat il-bini u ż-żamma kif jixraq ta' faċilitajiet ta' l-iskart li jittrattaw l-iskart mill-industriji ta' l-estrazzjoni, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li d-disinn, il-lok u l-immaniġġar ta' tali faċilitajiet huma mwettqa minn persuni teknikament kompetenti. Jeħtieġ li jiġi żgurat li t-taħriġ u l-għarfien miksuba minn operaturi u persunal jagħtuhom il-kompetenzi meħtieġa. Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jissodisfaw ruħhom li l-operaturi jiżguraw arranġamenti xierqa fir-rigward tal-kostruzzjoni u ż-żamma ta' faċilità ta' l-iskart ġdida jew għal kwalunkwe estensjoni jew modifika ta' faċilità eżistenti, inkluża l-fażi ta' wara l-għeluq.

(22)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri ta' monitoraġġ tul l-operazzjoni u wara l-għeluq tal-faċilitajiet ta' l-iskart. Għandu jiġi stabbilit perjodu ta' wara l-għeluq għall-monitoraġġ u l-kontoll ta' faċilitajiet ta' skart tal- Kategorija A li jkun proporzjonat għar-riskju magħluq mill-faċilità ta' skart individwali, b'mod simili għal dak li hu meħtieġ mid-Direttiva 1999/31/KE.

(23)

Jeħtieġ li jiġi definit meta u kif faċilità ta' l-iskart li tagħti servizz lill-industriji ta' estrazzjoni għandha tingħalaq u li jiġu stabbiliti l-obbligi u r-responsabbilitajiet li għandhom ikunu sodisfatti mill-operatur tul il-perjodu ta' wara l-għeluq.

(24)

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li operaturi ta' l-industriji ta' l-estrazzjoni japplikaw kontrolli ta' monitoraġġ u maniġġar sabiex jiġi prevenut it-tniġġis ta' l-ilma u l-ħamrija u li jiġi identifikat kwalunkwe effett negattiv li l-faċilitajiet ta' l-iskart tagħhom jista' jkollhom fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-bniedem. Barra minn hekk, għall-finijiet li jiġi minimizzat it-tniġġis ta' l-ilma, ir-rilaxx ta' skart fi kwalunkwe korp ta' l-ilma ta' l-ilqugħ għandu jikkonforma mad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma (12). Barra minn hekk, konċentrazzjonijiet f'għadajjar ta' tailings ta' ċjanur u komposti ta' ċjanur minn ċerti industriji ta' l-estrazzjoni għandhom, minħabba l-effetti dannużi u tossiċi tagħhom, jitnaqqsu għal-livelli l-iktar baxxi possibbli, bl-użu ta' l-aħjar tekniki disponibbli. Livelli massimi ta' konċentrazzjoni għandhom jiġu stabbiliti għaldaqstant u, fi kwalunkwe każ, skond il-ħtiġiet speċifiċi ta' din id-Direttiva biex jipprevjenu tali effetti.

(25)

L-operatur ta' faċilità ta' l-iskart li tagħti servizz lill-industriji ta' estrazzjoni għandu jkun meħtieġ li jagħti garanzija finanzjarja jew l-ekwivalenti skond proċeduri li għandhom jiġu deċiżi mill-Istati Membri biex ikun żgurat li l-obbligi kollha li joħorġu mill-permess jiġu sodisfatti, inklużi dawk relatati ma' l-għeluq u wara l-għeluq tal-faċilità ta' l-iskart. Il-garanzija finanzjarja għandha tkun biżżejjed biex tkopri l-prezz ta' riabilitazzjoni ta' l-art affettwata mill-faċilità ta' l-iskart, li tinkludi l-faċilità ta' l-iskart innifisha, kif deskritta fil-pjan ta' mmaniġġar ta' l-iskart ippreparat skond l-Artikolu 5 u meħtieġ mill-permess skond l-Artikolu 7, minn parti terza kwalifikata kif jixraq u indipendenti. Jeħtieġ ukoll li tali garanzija tiġi provduta qabel il-bidu ta' l-operazzjonijiet ta' depożitu fil-faċilità ta' l-iskart u li tkun aġġustata perjodikament. Barra minn hekk, skond il-prinċipju li min iniġġes iħallas u skond id-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar responsabbilità ambjentali fir-rigward tal-prevenzjoni u r-rimedju ta' ħsara ambjentali (13), hu importanti li jiġi ċċarat li operatur ta' faċilità ta’ l-iskart li tagħti servizz lill-industriji ta' estrazzjoni huwa soġġett għal responsabbilità adegwata fir-rigward ta' ħsara ambjentali kkawżata mill-operazzjonijiet tiegħu jew it-theddida imminenti ta' tali ħsara.

(26)

Fil-każ ta' l-operazzjoni ta' faċilitajiet ta' l-iskart li jagħtu servizz lill-industriji ta' l-estrazzjoni li aktarx li jkollhom effetti transkonfini negattivi sinifikanti fuq l-ambjent u kwalunkwe riskji għas-saħħa tal-bniedem b'riżultat ta' dan, fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, għandu jkun hemm proċedura komuni stabbilita biex tiffaċilita konsultazzjoni fost pajjiżi ġirien. Dan għandu jsir bil-ħsieb li jiġi żgurat li jkun hemm skambju xieraq ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet u li l-pubbliku jkun debitament infurmat dwar tali faċilitajiet ta' l-iskart li jista' jkollhom konsegwenzi negattivi għall-ambjent ta' dak l-Istat Membru l-ieħor.

(27)

Jeħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jorganizzaw sistema effettiva ta' spezzjonijiet jew miżuri ta' kontroll ekwivalenti fir-rigward ta' faċilitajiet ta' l-iskart li jagħtu servizz lill-industriji ta' l-estrazzjoni. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' l-operatur taħt il-permess, qabel il-bidu ta' l-operazzjonijiet ta' depożitu għandu jkun hemm spezzjoni biex jiġi kkontrollat li jkun hemm konformità mal-kondizzjonijiet ta' permess. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li operaturi u s-suċċessuri tagħhom iżommu reġistri aġġornati relatati ma' tali faċilitajiet ta' l-iskart u li operaturi jittrasferixxu lis-suċċessuri tagħhom informazzjoni dwar l-istat tal-faċilità ta' l-iskart u l-operazzjonijiet tagħha.

(28)

L-Istati Membri għandhom jibgħatu rapporti regolari lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, inkluża informazzjoni dwar inċidenti u kważi-inċidenti. Abbażi ta' dawk ir-rapporti, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(29)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar pieni għall-infrazzjoni ta' din id-Direttiva u jiżguraw li jiġu implimentati. Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u diswassivi.

(30)

Jeħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li jsir inventarju tal-faċilitajiet ta' l-iskart magħluqa inklużi dawk abbandunati, li jinsabu fit-territorju tagħhom sabiex jiġu identifikati dawk li jikkawżaw impatti negattivi ambjentali serji jew li għandhom il-potenzjal li fil-perjodu medju jew qasir ikunu ta' theddida serja għas-saħħa tal-bniedem jew ta' l-ambjent. Dawn l-inventarji għandhom jinfurmaw programm xieraq ta' miżuri.

(31)

Il-Kummissjoni għandha tiżgura skambju xieraq ta' informazzjoni xjentifika u teknika dwar kif jitwettaq inventarju ta' faċilitajiet ta' l-iskart magħluqa fil-livell ta' l-Istati Membri dwar l-iżvilupp ta' metodoloġiji li jassistu lill-Istati Membri biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva meta jirriabilitaw faċilitajiet ta' skart magħluqa. Barra minn hekk, skambju ta' informazzjoni għandu jiġu assigurat fi u bejn l-Istati Membri dwar l-aħjar tekniki disponibbli.

(32)

Biex l-Artikolu 6 tat-Trattat ikun applikat b'mod konsistenti, il-ħtiġijiet għall-ħarsien ta' l-ambjent għandhom jiġu integrati fl-implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet Komunitarji bl-iskop li jinkoraġixxu żvilupp sostenibbli.

(33)

Din id-Direttiva tista' tkun strument utli li għandu jittieħed kont tiegħu waqt il-verifika li proġetti li jirċievu fondi Komunitarji fil-kuntest ta' għajnuna għall-iżvilupp jinkludu l-miżuri meħtieġa biex jiġu prevenuti jew mnaqqsa safejn possibbli l-effetti negattivi fuq l-ambjent. Tali approċċ hu konsistenti ma' l-Artikolu 6 tat-Trattat, b'mod partikolari fir-rigward ta' l-integrazzjoni tal-ħtiġiet ta' protezzjoni ambjentali fil-politika Komunitarja fl-isfera tal-koperazzjoni fl-iżvilupp.

(34)

L-għan ta' din id-Direttiva, jiġifieri, it-titjib ta' l-immaniġġar ta' l-iskart mill-industriji ta' estrazzjoni, ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri li jaġixxu waħedhom minħabba li l-immaniġġar ħażin ta' tali skart jista' jikkawża tniġġis ta' natura transkonfini. Taħt il-prinċipju li min iniġġes iħallas jeħtieġ, inter alia, li jittieħed kont ta' kwalunkwe ħsara lill-ambjent ikkawżata minn skart minn industriji ta' l-estrazzjoni, u applikazzjonijiet nazzjonali differenti ta' dak il-prinċipju jistgħu jwasslu għal disparitajiet sostanzjali fil-piż finanzjarju fuq operaturi ekonomiċi. Barra minn hekk, l-eżistenza ta' linji politiċi differenti nazzjonali dwar l-immaniġġar ta' skart mill-industriji ta' estrazzjoni jfixkel l-għan li jiġi żgurat livell minimu ta' mmaniġġar sigur u responsabbli ta' tali skart u l-massimizzazzjoni ta' l-irkuprar tiegħu mal-Komunità kollha. Għalhekk, billi minħabba l-iskala u l-effetti ta' din id-Direttiva, l-għan tagħha jista' jinkiseb aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta’ proporzonalitá, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dan il-għan.

(35)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (14).

(36)

L-operazzjoni ta' faċilitajiet ta' mmaniġġar ta' skart li jeżistu fil-mument ta' traspożizzjoni ta' din id-Direttiva għandha tiġi regolata sabiex tieħu l-miżuri meħtieġa, f'perjodu ta' żmien speċifikat, għall-adattament tagħhom għar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva.

(37)

Skond il-paragrafu 34 tal-ftehim Interistituzzjonali dwar leġiżlazzjoni aħjar (15), l-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom, li, sa fejn ikun possibbli, juru l-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tipprevedi miżuri, proċeduri u gwida għall-prevenzjoni u t-tnaqqis sa fejn hu possibli ta' kwalunkwe effett negattiv fuq l-ambjent, b’mod partikolari fuq l-ilma, l-arja, il-ħamrija, il-fawna, il-flora u l-pajsaġġ, u kwalunkwe riskji għas-saħħa tal-bniedem li jirriżultaw, ikkawżati b'riżultat ta' l-immaniġġar ta’ l-iskart mill-industriji ta’ estrazzjoni.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Bla ħsara għal paragrafi 2 u 3, din id-Direttiva tkopri l-immaniġġar ta’ skart li jirriżulta mit-tfittix, l-estrazzjoni, it-trattament u l-ħażna ta’ riżorsi minerali u l-qtugħ tal-barrieri, minn issa ‘l quddiem “skart ta’ estrazzjoni”.

2.   Dan li ġej ser jiġi eskluż għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

a)

skart li hu ġġenerat mit-tfittix, l-estrazzjoni u t-trattament ta’ riżorsi minerali u l-qtugħ tal-barrieri, iżda li ma jirriżultax direttament minn dawk l-operazzjonijiet;

b)

skart li jirriżulta mit-tfittix, l-estrazzjoni u t-trattament ta’ riżorsi minerali ‘l barra mix-xtut;

ċ)

injezzjoni ta’ ilma jew injezzjoni mill-ġdid ta’ ilma ta’ taħt l-art ippumpjat kif definit fl-ewwel u t-tieni inċiż ta' l-Artikolu 11(3)(j) tad-Direttiva 2000/60/KE, safejn awtorizzat minn dak l-Artikolu.

3.   Skart inerti u ħamrija mhix imniġġsa li jirriżultaw mit-tfittix, l-estrazzjoni, it-trattament u l-ħażna ta’ riżorsi minerali u l-qtugh ta' barrieri u skart li jirriżulta mill-estrazzjoni, it-trattament u l-ħażna ta’ pit m'għandhomx ikunu soġġetti għall-Artikoli 7, 8, 11(1) u (3), 12, 13(6), 14 u 16, ħlief jekk ikunu depożitati f’faċilità ta’ l-iskart ta’ Kategorija A.

L-awtorità kompetenti tista’ tnaqqas jew tirrinunzja għar-rekwiżiti għad-depożitu ta’ skart mhux perikoluż iġġenerat mit-tfittix ta’ riżorsi minerali, ħlief iż-żejt u evaporiti minbarra l-ġibs u l-anidrid, kif ukoll għad-depożitu ta’ ħamrija mhux imniġġsa u ta’ skart li jirriżulta mill-estrazzjoni, it-trattament u l-ħażna ta’ pit dment li jintlaħqu r-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 4.

L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu jew jirrinunzjaw għar-rekwiżiti ta’ l-Artikoli 11(3), 12(5) u (6), 13(6), 14 u 16 għal skart mhux perikoluż u mhux inerti, ħlief jekk ikun depożitat f’faċilità ta’ l-iskart ta’ Kategorija A.

4.   Mingħajr preġudizzju għal leġiżlazzjoni Komunitarja oħra, l-iskart li jaqa’ taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta’ din id-Direttiva m' għandux ikun soġġett għad-Direttiva 1999/31/KE.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

1)

“skart” huwa kif definit fl-Artikolu 1(a) tad-Direttiva 75/442/KEE;

2)

“skart perikoluż”huwa kif definit fl-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1991 dwar skart perikoluż (16);

3)

“skart inerti” tfisser skart li ma jkunx soġġett għal xi trasformazzjoni fiżika, kimika jew bijoloġika sinifikanti. Skart inerti ma jdubx, ma jinħaraqx jew inkella ma jirreaġixxix fiżikament jew kimikament, ma jkunx bijodegradabbli jew ma jaffetwax ħażin materjal ieħor li jiġi f’kuntatt miegħu b’mod li x'aktarx joħloq tniġġiż lill-ambjent jew jagħmel ħsara lis-saħħa tal-bniedem. Il-kapaċità li jerħi u l-kontenut ta’ tniġġiż totali ta’ l-iskart u l-ekotossiċià tal-lissija għandhom ikunu insinifikanti, u partikolarment ma joħolqux periklu għall-kwalità ta’ l-ilma tal-wiċċ u/jew ta’ l-ilma ta' taħt l-art;

4)

“ħamrija mhux imniġġsa” tfisser ħamrija li titneħħa mis-saff ta’ fuq ta’ l-art waqt attivitajiet ta’ estrazzjoni u li mhix meqjusa bħala mniġġsa skond il-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru fejn jinsab is-sit jew skond il-liġi Komunitarja;

5)

“riżorsa minerali” jew “minerali” tfisser depożitu li jinsab b’mod naturali fil-qoxra tad-dinja ta’ sustanza organika jew inorganika, bħal per eżempju karburanti għall-enerġija, metalli mhux maħdumin, minerali industrijali u minerali ta’ kostruzzjoni, iżda eskluż l-ilma;

6)

“industriji ta’ l-estrazzjoni” tfisser l-istabbilimenti u l-impriżi kollha involuti fl-estrazzjoni, mill-wiċċ jew minn taħt l-art, ta’ riżorsi minerali għal finijiet kummerċjali, inkluża l-estrazzjoni permezz ta’ titqib ta’ spieri, jew it-trattament tal-materjal estratt;

7)

“barra mix-xtut” tfisser iż-żona tal-baħar u qiegħ il-baħar li testendi mill-marka ta’ l-ilma baxxa tal-marea ordinarja jew medja ‘l barra;

8)

“trattament” tfisser il-proċess mekkaniku, fiżiku, bijoloġiku, termali jew kimiku jew kombinazzjoni ta’ proċessi mwettqa fuq riżorsi minerali, inkluż mill-qtugħ ta' barrieri bil-ħsieb li jiġi estratt il-mineral, inklużi t-tibdil fid-daqs, il-klassifikazzjoni, is-separazzjoni u l-lissija, u l-ipproċessar mill-ġdid ta’ skart li ġie mormi preċedentement, iżda esklużi t-tidwib, il-proċessi ta’ manifatturar termali (ħlief il-ħruq tal-ġebla tal-franka) u proċessi metallurġiċi;

9)

tailings” tfisser l-iskart solidu jew taħlita ta’ materjal ta’ skart insolubbli li jibqa’ wara t-trattament ta’ minerali mill-proċessi ta’ separazzjoni (eż. tfarrik, tħin, għażla skond id-daqs, flotation u tekniki fiżiko-kemikali oħra) sabiex jitneħħew minerali ta’ valur minn blat ta’ valur minuri;

10)

“borġ” tfisser faċilità mgħammra għad-depożitu ta’ skart solidu fil-wiċċ;

11)

“diga” tfisser struttura mgħammra maħsuba għaż-żamma jew l-għeluq ta’ ilma u jew skart ġewwa għadira;

12)

“għadira” tfisser faċilità naturali jew mgħammra għall-eliminazzjoni ta’ skart fin, normalment tailings, flimkien ma’ ammonti varjabbli ta’ ilma ħieles, li jirriżulta mit-trattament ta’ riżorsi minerali u mid-depurazzjoni u r-reċiklaġġ ta’ ilma ta’ proċess;

13)

“ċjanur dissoċjabbli b’aċtu dgħajjef” tfisser ċjanur u komponenti taċ-ċjanur li huma dissoċjati b’aċtu dgħajjef f’pH definit;

14)

“lissija” tfisser kull likwidu li jiġi filtrat minn ġo skart depositat u li joħroġ minn jew jinżamm f’faċilità ta’ l-iskart, inkluż dranaġġ imniġġeż, li jista’ jeffettwa l-ambjent b’mod negattiv jekk mhux trattat b’mod adegwat;

15)

“faċilità ta’ l-iskart” tfisser kwalunkwe żona maħsuba għall-ġbir jew id-depożitu ta’ skart ta’ l-estrazzjoni, kemm jekk fi stat solidu jew likwidu jew f’soluzzjoni jew f’sospensjoni, għall-perjodi ta’ żmien li ġejjin:

l-ebda perjodu ta’ żmien għal faċilitajiet ta’ l-iskart ta' Kategorija A u faċilitajiet għal skart meqjus perikoluż fil-pjan ta’ l-immaniġġar ta’ l-iskart;

perjodu ta’ iżjed minn sitt xhur għal faċilitajiet għal iskart perikoluż iġġenerat b’mod mhux mistenni;

perjodu ta’ iżjed minn sena għal faċilitajiet għal iskart mhux perikoluż u mhux inerti;

perjodu ta’ iżjed minn tliet snin għal faċilitajiet għal ħamrija mhux imniġġsa, l-iskart mhux perikoluż mit-tiftix, l-iskart li jirriżulta mill-estrazzjoni, it-trattament u l-ħażna ta’ pit u skart inerti.

Tali faċilitajiet huma meqjusa li jinkludu kwalunkwe diga jew struttura oħra li sservi sabiex tikkontjeni, iżżomm, tikkonfina jew b'xi mod ieħor ssostni tali faċilità, u wkoll li jinkludu, iżda ma tkunx limitata għal borġijiet u għadajjar, iżda jeskludu spazji vojta ta' skavar li fihom l-iskart huwa sostitwit, wara l-estrazzjoni tal-minerali, għall-fini ta’ riabilitazzjoni u bini;

16)

“inċident maġġuri” tfisser ġrajja fis-sit waqt operazzjoni li tinvolvi l-immaniġġar ta’ skart ta' estrazzjoni fi kwalunkwe stabbiliment kopert min din id-Direttiva, li twassal għal periklu serju għas-saħħa tal-bniedem u/jew għall-ambjent, kemm jekk minnufih jew fuq tul ta’ żmien, fis-sit jew barra mis-sit;

17)

“sustanza perikoluża” tfisser sustanza, taħlita jew preparat li hija perikoluża skond it-tifsira fid-Direttiva 67/548/KEE (17) jew fid-Direttiva 1999/45/KE (18);

18)

“l-aqwa tekniki disponibbli” huwa kif definit fl-Artikolu 2(11) tad-Direttiva 96/61/KE;

19)

“korp ta’ l-ilma li jirċievi” tfisser ilmijiet tal-wiċċ, ilma ta’ taħt l-art, ilmijiet transizzjonali, u ilma tal-kosta kif definiti fl-Artikolu 2(1), (2), (6) u (7) tad-Direttiva 2000/60/KE, rispettivament;

20)

“riabilitazzjoni” tfisser it-trattament ta’ l-art affettwata minn faċilità ta’ l-iskart b’tali mod li l-art tinġieb lura fi stat sodisfaċenti, b’mod partikolari fir-rigward tal-kwalità tal-ħamrija, s-selvaġġina, l-ambjenti naturali, is-sistemi ta’ l-ilma ħelu, il-pajsaġġ u użi ta' benefiċċju xierqa;

21)

“tfittix” tfisser it-tfittxija għal depożiti minerali ta' valur ekonomiku inkluż it-teħid ta’ kampjuni, it-teħid ta’ kampjuni bil-kwantità, it-titqib u t-tħaffir ta’ trinek, iżda eskluż kwalunkwe xogħol meħtieġ għall-iżvilupp ta’ tali depożiti, u kwalunkwe attività marbuta ma’ operazzjoni eżistenti ta’ estrazzjoni;

22)

“il-pubbliku” tfisser persuna fiżika jew ġuridika, jew aktar minn waħda u, skond il-leġiżlazzjoni jew il-prattika nazzjonali, l-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet jew il-gruppi tagħhom;

23)

“il-pubbliku konċernat” tfisser il-pubbliku affettwat jew li probabbilment ikun effettwat minn, jew li għandu interess fi, t-teħid ta’ deċiżjoni ambjentali skond l-Artikoli 6 u 7 ta' din id-Direttiva attwali; għall-finijiet ta’ din id-definizzjoni, l-organizzazzjonijiet non-governattivi li jippromwovu l-protezzjoni ta’ l-ambjent u li jissodisfaw kwalunkwe ħtieġa skond il-liġi nazzjonali għandhom jitqiesu li għandhom tali interess;

24)

“operatur” tfisser il-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli għall-immaniġġar ta’ skart ta’ estrazzjoni, f’konformità mal-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru fejn iseħħ l-immaniġġar ta’ l-iskart, inkluż fir-rigward tal-ħażna temporanja ta’ l-iskart ta’ l-estrazzjoni kif ukoll il-fażijiet operazzjonali u dawk ta’ wara l-għeluq;

25)

“detentur ta’ l-iskart” tfisser il-produttur ta’ l-iskart jew il-persuna fiżika jew ġuridika li tkun fil-pussess tiegħu;

26)

“persuna kompetenti” tfisser persuna fiżika li għandha t-tagħrif tekniku u l-esperjenza, kif definit mil-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru li fih il-persuna topera, sabiex twettaq id-doveri li jirriżultaw minn din id-Direttiva;

27)

“awtorità kompetenti” tfisser l-awtorità jew l-awtoritajiet li Stat Membru jinnomina bħala responsabbli biex iwettqu d-doveri li jirriżultaw minn din id-Direttiva;

28)

“sit” tfisser l-art kollha li tinsab f’żona ġeografika preċiża taħt il-kontroll amministrattiv ta’ operatur;

29)

“bidla sostanzjali” tfisser bidla fl-istruttura jew l-operazzjoni ta’ faċilità ta’ l-iskart li, skond il-fehma ta’ l-awtorità kompetenti, jista’ ikollha effetti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent.

Artikolu 4

Rekwiżiti ġenerali

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-iskart ta’ estrazzjoni jiġi mmaniġġat mingħajr ma titqiegħed fil-periklu s-saħħa tal-bniedem u mingħajr ma jintużaw proċessi jew metodi li jistgħu jagħmlu ħsara lill-ambjent, u b’mod partikolari mingħajr riskju għall-ilma, l-arja, il-ħamrija u l-fawna u l-flora, mingħajr ma jinħoloq fastidju permezz ta’ ħsejjes jew irwejjaħ u mingħajr effetti negattivi fuq il-pajsaġġ jew postijiet ta’ interess speċjali. L-Istati Membri għandhom ukoll jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jipprojbixxu l-abbandun, ir-rimi jew id-depositu mhux ikkontrollat ta’ skart ta’ estrazzjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operatur jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jipprevjeni u jnaqqas kemm jista’ ikun kwalunkwe effett negattiv fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem ikkawżati b'riżultat ta' l-immaniġġar ta’ skart ta’ estrazzjoni. Dan jinkludi l-immaniġġar ta’ kwalunkwe faċilità ta’ l-iskart, ukoll wara l-għeluq tagħha, u l-prevenzjoni ta’ inċidenti maġġuri li jinvolvu dik il-faċilità u r-restrizzjoni tal-konsegwenzi tagħhom għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem.

3.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu bbażati, inter alia, fuq l-aħjar tekniki disponibbli, mingħajr ma jiġi preskritt l-użu ta’ kwalunkwe teknika jew teknoloġija speċifika, iżda b’kunsiderazzjoni għall-karatteristiċi tekniċi tal-faċilità ta’ l-iskart, il-lok ġeografiku u l-kondizzjonijiet ambjentali lokali.

Artikolu 5

Pjan ta’ mmaniġġar ta’ skart

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operatur ifassal pjan ta’ mmaniġġar ta’ l-iskart għall-minimizzazzjoni, it-trattament, l-irkupru u r-rimi ta' l-iskart ta’ l-estrazzjoni, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' żvilupp sostenibbli.

2.   L-għanijiet tal-pjan ta’ mmaniġġar ta’ l-iskart għandhom ikunu:

a)

il-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-produzzjoni ta’ l-iskart u l-ħsara tiegħu, b’mod partikolari billi jiġi kkunsidrat:

i)

l-immaniġġar ta’ l-iskart fil-fażi ta’ ippjanar u fl-għażla tal-metodu użat għall-estrazzjoni u t-trattament tal-minerali;

ii)

it-tibdiliet li l-iskart ta’ l-estrazzjoni jista’ ikun soġġett għalihom in konnessjoni ma’ żieda fil-firxa ta’ l-art u fl-espożizzjoni għall-kondizzjonijiet fuq l-art;

iii)

it-tqegħid ta’ skart ta’ estrazzjoni lura fl-ispazji li huma imħaffra wara l-estrazzjoni tal-minerali, safejn hu teknikament u ekonomikament possibbli u ambjentalment sigur skond l-istandards ambjentali eżistenti fuq livell Komunitarju u, fejn rilevanti, skond ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva;

iv)

it-tqegħid tal-ħamrija tal-wiċċ lura f’postha wara l-għeluq tal-faċilità ta’ l-iskart jew, jekk dan mhux possibbli b’mod prattiku, l-użu mill-ġdid tal-ħamrija tal-wiċċ x’imkien ieħor;

v)

l-użu ta’ sustanzi inqas perikolużi għat-trattament tar-riżorsi minerali;

b)

it-tħeġġiġ ta’ l-irkupru ta’ skart ta’ estrazzjoni permezz tar-reċiklaġġ, l-użu mill-ġdid jew l-irkupru ta’ tali skart, fejn dan hu ambjentalment sigur skond l-istandards ambjentali eżistenti fuq livell Komunitarju u skond ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva;

ċ)

l-iżgurar ta' rimi mhux perikoluż ta’ l-iskart ta’ estrazzjoni għal perjodu qasir u fit-tul, b’mod partikolari billi jitqies, waqt il-fażi ta' pjanar, l-immaniġġar waqt l-operazzjoni u wara l-għeluq ta’ faċilità ta’ l-iskart u billi jintgħażel disinn li:

i)

jeħtieġ ammont minimu u, jekk hu possibbli, fl-aħħar mill-aħħar, ebda monitoraġġ, kontroll u mmaniġġar tal-faċilità magħluqa;

ii)

jippreveni jew għallinqas jimminimizza kwalunkwe effett negattiv fuq perjodu ta' żmien twil, per eżempju li jista' jiġi attribwit għall-migrazzjoni ta' inkwinanti fl-arja jew fl-ilma mill-faċilità ta' l-iskart; u

iii)

tiġi żgurata l-istabbiltà ġeoteknika fuq żmien twil ta' kwalunkwe diga jew munzelli aktar għoljin mill-wiċċ ta' l-art diġà eżistenti;

3.   Il-pjan ta’ mmaniġġar ta’ l-iskart għandu jkun fih mill-inqas l-elementi li ġejjin:

a)

fejn applikabbli, il-klassifikazzjoni proposta għall-faċilità ta’ l-iskart skond il-kriterji stabbiliti fl-Anness III:

Dokument li juri li, skond l-Artikolu 6(3), jitpoġġew fis-seħħ politika ta’ prevenzjoni ta’ inċidenti maġġuri, sistema ta’ amministrazzjoni ta’ sigurtà għall-implimentazzjoni tagħha u pjan intern ta’ emerġenza, fil-każ li hi meħtieġa faċilità ta' skart tal-Kategorija A;

Meta l-operatur iqis li faċilità ta’ l-iskart tal-Kategorija A mhix meħtieġa, biżżejjed informazzjoni li tiġġustifika dan, inkluża identifikazzjoni ta’ perikli possibbli ta’ inċident;

b)

karatterizzazzjoni ta’ l-iskart skond l-Anness II u dikjarazjoni ta' l-istima tal-kwantitajiet totali ta’ skart ta’ estrazzjoni li għandhom jiġu prodotti waqt il-fażi operazzjonali;

ċ)

deskrizzjoni ta’ l-operazzjoni li tiġġenera tali skart u ta’ kwalunkwe trattament sussegwenti li hu suġġett għalih;

d)

deskrizzjoni ta’ kif l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem jistgħu jiġu affettwati b’mod negattiv mid-depożitu ta’ tali skart u l-miżuri preventivi li għandhom jittieħdu sabiex jiġi minimizzat l-impatt ambjentali waqt l-operazzjoni u wara l-għeluq, inklużi l-aspetti msemmija fl-Artikolu 11 (2) (a), (b), (d) u (e);

e)

il-proċeduri ta’ kontroll u monitoraġġ proposti skond l-Artikoli 10 (meta applikabbli), u 11 (2) (ċ);

f)

il-pjan propost għall-għeluq, inkluża ir-riabilitazzjoni, il-proċeduri ta’ wara l-għeluq u l-monitoraġġ kif previst fl-Artikolu 12;

g)

miżuri għall-prevenzjoni skond id-Direttiva 2000/60/KE u għall-prevenzjoni jew il-minimizzazzjoni tat-tniġġis ta' l-arja u tal-ħamrija jew il-minimizzazzjoni, tat-tniġġis ta' l-arja u tal-ħamrija skond l-Artikolu 13;

(h)

stħarriġ dwar il-kundizzjoni ta' l-art li se tkun affettwata mill-faċilità ta' skart.

Il-pjan ta’ mmaniġġar ta’ l-iskart għandu jipprovdi biżżejjed informazzjoni sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista’ tivvaluta l-kapaċità ta’ l-operatur li jilħaq l-għanijiet tal-pjan ta’ mmaniġġar ta’ l-iskart kif stabbiliti fil-paragrafu 2 u l-obbligi tiegħu skond din id-Direttiva. B'mod partikulari, il-pjan għandu jispjega kif l-għażla u l-metodu magħżula kif imsemmi fil-paragrafu 2(a)(i) se jilħqu l-objettivi tal-pjan għall-immaniġġar ta' l-iskart kif stipulat fil-paragrafu 2(a).

4.   Il-pjan ta’ mmaniġġar ta’ l-iskart għandu jiġi rivedut kull ħames snin u/jew emendat, kif xieraq, fil-każ ta’ tibdiliet sostanzjali fl-operazzjoni tal-faċilità ta’ l-iskart jew fl-iskart depożitat. Kwalunkwe emendi għandhom jiġu notifikati lill-awtorità kompetenti.

5.   Pjanijiet prodotti skond liġijiet nazzjonali jew Komunitarji oħrajn u li fihom l-informazzjoni speċifikata fil-paragrafu 3 jistgħu jintużaw fejn dan jevita d-duplikazzjoni mhux meħtieġa ta’ informazzjoni u r-ripetizzjoni tax-xogħol mill-operatur, bil-kondizzjoni li r-rekwiżiti kollha skond il-paragrafi 1 sa 4 jiġu milħuqa.

6.   L-awtorità kompetenti għandha tapprova l-pjan ta’ mmaniġġar ta’ l-iskart abbażi tal-proċeduri li għandhom jiġu deċiżi mill-Istati Membri u għandha tissorvelja l-implimentazzjoni tiegħu.

Artikolu 6

Prevenzjoni ta’ inċidenti maġġuri u informazzjoni

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għal faċilitajiet ta’ l-iskart tal-Kategorija A, ħlief għal dawk il-faċilitajiet ta’ l-iskart li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 96/82/KE.

2.   Mingħajr preġudizzju għal leġiżlazzjoni Komunitarja oħra, u b’mod partikolari d-Direttivi 92/91/KEE u 92/104/KEE, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-perikolu ta’ inċidenti maġġuri jiġi identifikat u li l-karatteristiċi meħtieġa jiġu inkorporati fl-ippjanar, il-kostruzzjoni, l-operazzjoni u l-manutenzjoni, l-għeluq u l-fażi ta’ wara l-għeluq tal-faċilità ta’ l-iskart sabiex jiġu evitati tali inċidenti u jiġu limitati l-konsegwenzi negattivi tagħhom għas-saħħa tal-bniedem u/jew l-ambjent, inkluż kwalunkwe impatt transkonfinali.

3.   Għall-finijiet tar-rekwiżiti taħt il-paragrafu 2, kull operatur għandu, qabel il-bidu ta’ l-operazzjonijiet, ifassal politika ta’ prevenzjoni ta’ l-inċidenti maġġuri għall-immaniġġar ta’ skart ta’ estrazzjoni u jpoġġi fis-seħħ sistema ta' amministrazzjoni tas-sigurtà li jimplimetaha, skond l-elementi stabbiliti f' Taqsima 1 ta’ l-Anness I, u għandu wkoll ipoġġi fis-seħħ pjan ta’ emerġenza intern li jispeċifika l-miżuri li għandhom jittieħdu fis-sit fil-każ ta’ inċident.

Bħala parti minn dik il-politika, l-operatur għandu jaħtar direttur tas-sigurtà responsabbli għall-implimentazzjoni u s-superviżjoni perjodika tal-politika ta' prevenzjoni ta' inċidenti maġġuri.

L-awtorità kompetenti għandha tfassal pjan ta' emerġenza estern li jispeċifika l-miżuri li għandhom jittieħdu barra mis-sit fil-każ ta’ inċident. Bħala parti mill-applikazzjoni għal permess, l-operatur għandu jipprovdi lill-awtorità kompetenti bl-informazzjoni meħtieġa sabiex din ta’ l-aħħar tkun tista’ tfassal dak il-pjan.

4.   Il-pjanijiet ta’ emerġenza msemmija fil-paragrafu 3 għandhom ikollhom l-għanijiet li ġejjin:

a)

sabiex jiġu kontenuti u kkontrollati l-inċidenti maġġuri u inċidenti oħra biex b’hekk jiġu minimizzati l-effetti tagħhom, u b’mod partikolari biex tiġi limitata l-ħsara għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent;

b)

sabiex jiġu implimentati l-miżuri meħtieġa għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-ambjent mill-effetti ta’ inċidenti maġġuri u inċidenti oħra;

ċ)

sabiex l-informazzjoni meħtieġa tiġi komunikata lill-pubbliku u lis-servizzi jew l-awtoritajiet relevanti fl-inħawi;

d)

sabiex jaħsbu għar-riabilitazzjoni, r-restawr u t-tindif ta’ l-ambjent wara inċident maġġuri.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f'każ ta' inċident maġġuri, l-operatur jipprovdi minnufih lill-awtorità kompetenti bl-informazzjoni kollha meħtieġa biex tgħin sabiex jiġu minimizzati l-konsegwenzi tiegħu għas-saħħa tal-bniedem u sabiex jiġi valutat u minimizzat il-grad tal-ħsara, attwali jew potenzjali, għall-ambjent.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pubbliku konċernat jingħata opportunitajiet bikrija u effettivi sabiex jipparteċipa fit-tħejjija jew ir-reviżjoni tal-pjan ta' emerġenza estern li għandu jiġi mfassal skond il-paragrafu 3. Għal dak il-għan, il-pubbliku konċernat għandu jiġi infurmat dwar kwalunkwe tali proposta u l-informazzjoni rilevanti għandha ssir disponibbli, inkluż inter alia informazzjoni dwar id-dritt għall-parteċipazzjoni fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u dwar l-awtorità kompetenti li lilha jistgħu jiġu ppreżentati kummenti u mistoqsijiet.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pubbliku konċernat ikollu d-dritt jesprimi kummenti f’termini ta’ żmien raġonevoli u li, fid-deċiżjoni dwar il-pjan ta' emerġenza estern, jittieħed kont dovut ta’ dawn il-kummenti.

6.   L-Istati Membru għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar il-miżuri ta’ sigurtà u dwar l-azzjoni meħtieġa fil-każ ta’ inċident, li fiha mill-inqas l-elementi mniżżla f' taqsima 2 ta’ l-Anness I tiġi pprovduta, mingħajr ħlas u awtomatikament, lill-pubbliku konċernat.

Dik l-informazzjoni għandha tiġi riveduta kull tliet snin u, fejn meħtieġ, aġġornata.

Artikolu 7

Applikazzjoni u permess

1.   L-ebda faċilità ta’ l-iskart m'għandha titħalla topera mingħajr permess mogħti mill-awtorità kompetenti. Il-permess għandu jkun fih l-elementi speċifikati fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u għandu jindika b’mod ċar il-kategorija tal-faċilità ta' l-iskart skond il-kriterji msemmija fl-Artikolu 9.

Bla ħsara għal konformità mar-rekwiżiti kollha skond dan l-Artikolu, kwalunkwe permess prodott skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali jew Komunitarja jista’ jiġi mgħaqqad sabiex jifforma permess wieħed, fejn tali format jevita d-duplikazzjoni mhux meħtieġa ta’ informazzjoni u r-ripetizzjoni ta' xogħol mill-operatur jew l-awtorità kompetenti. Id-dettalji speċifikati fil-paragrafu 2 jistgħu jiġu koperti minn permess uniku jew bosta permessi, sakemm ikun hemm konformità mar-rekwiżiti kollha taħt dan l-Artikolu.

2.   L-applikazzjoni għal permess għandu jkun fiha mill-inqas id-dettalji li ġejjin:

a)

l-identità ta’ l-operatur;

b)

il-lok propost tal-faċilità ta’ l-iskart, inkluż kwalunkwe sit alternattiv possibbli;

ċ)

il-pjan ta’ mmaniġġar ta’ skart skond l-Artikolu 5;

d)

arranġamenti xierqa għal garanzija finanzjarja jew l-ekwivalenti, kif meħtieġ mill-Artikolu 14;

e)

l-informazzjoni provduta mill-operatur skond l-Artikolu 5 tad-Direttiva 85/337/KEE (19) jekk hi meħtieġa valutazzjoni ta’ l-impatt ambjentali skond dik id-Direttiva.

3.   L-awtorità kompetenti għandha tagħti permess biss jekk hi sodisfatta li:

a)

l-operatur jikkonforma mal-ħtiġiet rilevanti skond din id-Direttiva;

b)

l-immaniġġar ta’ l-iskart ma jkunx f’kunflitt dirett jew b'xi mod ieħor ifixkel l-implimentazzjoni tal-pjan jew pjanijiet ta’ mmaniġġar ta’ l-iskart rilevanti msemmija fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 75/442/KEE.

4.   L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti perjodikament jikkunsidraw mill-ġdid u, fejn meħtieġ, jaġġornaw il-kondizzjonijiet tal-permess:

fejn ikun hemm tibdiliet sostanzjali fl-operazzjoni tal-faċilità ta' l-iskart jew fl-iskart depożitat;

abbażi tar-riżultati tal-monitoraġġ irrapurtat mill-operatur skond l-Artikolu 11(3) jew spezzjonijiet imwettqa skond l-Artikolu 17;

fid-dawl ta’ l-iskambju ta’ informazzjoni dwar tibdiliet sostanzjali fl-aqwa tekniki disponibbli skond l-Artikolu 21(3).

5.   L-informazzjoni f’permess mogħti skond dan l-Artikolu għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ l-awtoritajiet ta’ l-istatistika kompetenti kemm nazzjonali kif ukoll Komunitarji fejn mitluba għal finijiet ta’ statistika. Informazzjoni sensittiva ta’ natura purament kummerċjali, bħal informazzjoni dwar relazzjonijiet kummerċjali u komponenti ta' spiża u l-volum ta’ riżervi minerali ekonomiċi, ma għandhiex issir pubblika.

Artikolu 8

Parteċipazzjoni tal-pubbliku

1.   Il-pubbliku għandu jkun infurmat, permezz ta’ avviżi pubbliċi jew mezzi xierqa oħra, bħal medja elettronika fejn disponibbli, dwar il-kwistjonijiet li ġejjin, kmieni fil-proċedura għall-għoti ta’ permess jew, l-aktar tard, hekk kif l-informazzjoni tista’ b’mod raġonevoli tiġi provduta:

a)

l-applikazzjoni għal permess;

b)

fejn applikabbli, il-fatt li deċiżjoni dwar applikazzjoni għal permess hija soġġetta għal konsultazzjoni bejn l-Istati Membri skond l-Artikolu 16;

ċ)

id-dettalji ta’ l-awtoritajiet kompetenti responsabbli biex jieħdu d-deċiżjoni, dawk li mingħandhom tista’ tinkiseb l-informazzjoni rilevanti, dawk li lilhom jistgħu jiġu sottomessi kummenti jew mistoqsijiet, u d-dettalji ta’ l-iskeda tal-ħin biex jiġu trasmessi kummenti jew mistoqsijiet;

d)

in-natura tad-deċiżjonijiet possibbli;

e)

fejn applikabbli, id-dettalji dwar proposta għall-aġġornament ta’ permess jew tal-kondizzjonijiet għal permess;

f)

indikazzjoni tal-ħinijiet u l-postijiet fejn, jew il-mezzi li bihom, l-informazzjoni rilevanti ssir disponibbli;

g)

id-dettalji ta’ l-arranġamenti għall-perteċipazzjoni u l-konsultazzjoni pubblika magħmula skond il-paragrafu 7.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f’termini ta’ żmien adegwati, dan li ġej isir disponibbli għall-pubbliku konċernat:

a)

skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali, ir-rapporti u l-pariri ewlenija mgħoddija lill-awtorità kompetenti fiż-żmien meta l-pubbliku ġie infurmat skond il-paragrafu 1;

b)

skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess għall-pubbliku għal informazzjoni dwar l-ambjent (20), kwalunkwe informazzjoni oħra barra dik imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu li hi rilevanti għad-deċiżjoni skond l-Artikolu 7 ta’ din id-Direttiva li ssir disponibbli biss wara ż-żmien li l-pubbliku jkun ġie infurmat skond il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri xierqa sabiex jiżguraw li l-pubbliku jiġi infurmat, skond il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, dwar aġġornament tal-kondizzjonijiet għall-permess skond l-Artikolu 7 (4).

4.   Il-pubbliku konċernat għandu jkollu d-dritt jesprimi kummenti u opinjonijiet lill-awtorità kompetenti qabel ma tittieħed deċiżjoni.

5.   Għandu jittieħed kont xieraq tar-riżultati tal-konsultazzjonijiet miżmuma skond dan l-Artikolu fit-teħid ta’ deċiżjoni.

6.   Meta tittieħed deċiżjoni, l-awtorità kompetenti għandha, skond il-proċeduri xierqa, tinforma lill-pubbliku konċernat u tqiegħed l-informazzjoni li ġejja għad-dispożizzjoni tal-pubbliku konċernat:

a)

il-kontenut tad-deċiżjoni, inkluża kopja tal-permess;

b)

ir-raġunijiet u l-konsiderazzjonijiet li fuqhom hi bbażata d-deċiżjoni.

7.   L-arranġamenti dettaljati għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku skond dan l-Artikolu għandhom ikunu determinati mill-Istati Membri sabiex il-pubbliku konċernat ikun jista’ jipprepara u jipparteċipa b’mod effettiv.

Artikolu 9

Sistema ta’ klassifikazzjoni għal faċilitajiet ta’ l-iskart

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikklassifikaw faċilità ta' l-iskart bħala Kategorija A skond il-kriterji stabbiliti fl-Anness III.

Artikolu 10

Spazji imħaffra

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta l-operatur ikun qed jitfa' l-iskart ta' l-estrazzjoni lura fl-ispazji imħaffra għal skopijiet ta' riabilitazzjoni u kostruzzjoni, kemm jekk saru permezz ta' estrazzjoni minn fuq wiċċ l-art kif ukoll minn taħt l-art, dan għandu jieħu miżuri xierqa sabiex:

1)

jiżgura l-istabbiltà ta' l-iskart ta' estrazzjoni skond, mutatis mutandis, l-Artikolu 11(2);

2)

jevita t-tniġġis tal-ħamrija, ta' l-ilma tal-wiċċ u ta' taħt l-art skond, mutatis mutandis, l-Artikolu 13(1), (3) u (5);

3)

jiżgura l-monitoraġġ ta' l-iskart ta' estrazzjoni u ta' l-ispazju mħaffer skond, mutatis mutandis, l-Artikolu 12(4) u (5).

2.   Id-Direttiva 1999/31/KE għandha tibqa' tapplika għall-iskart barra minn skart ta' estrazzjoni użat għall-mili ta' spazji imħaffra kif xieraq.

Artikolu 11

Kostruzzjoni u amministrazzjoni tal-faċilitajiet ta' l-iskart

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa sabiex jiżguraw li l-amministrazzjoni ta' faċilità ta' l-iskart tkun f'idejn persuna kompetenti u li jiġu provduti żvilupp tekniku u taħriġ tal-persunal.

2.   L-awtorità kompetenti għandha tissodisfa lilha nfisha li, meta tkun qed tinbena faċilità ta' l-iskart ġdida jew tkun qed tiġi modifikata faċilità eżistenti ta' l-iskart, l-operatur jiżgura li:

a)

il-faċilità ta' l-iskart tinsab f'post adegwat, filwaqt li jittieħed kont b'mod partikulari ta' l-obbligi Komunitarji u nazzjonali relatati ma' nħawi protetti, u ta' fatturi ġeoloġiċi, idroloġiċi, idroġeoloġiċi, sismiċi u ġeotekniċi, u tkun ippjanata b'mod li jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet meħtieġa sabiex, fil-perspettivi għall-perjodu qasir u għall-perjodu fit-tul, jiġi evitat t-tniġġis tal-ħamrija, ta' l-arja, ta' l-ilma tal-wiċċ jew ta' taħt l-art, u filwaqt li jittieħed kont b'mod speċjali tad-Direttivi 76/464/KEE (21), 80/68/KEE (22) u 2000/60/KE, u filwaqt li jiġi żgurat il-ġbir effiċjenti ta' l-ilma kontaminat u ta' l-lissija kif u meta meħtieġ skond il-permess, u t-tnaqqis ta' l-erożjoni kaġunata mill-ilma jew mir-riħ sakemm ikun teknikament possibbli u ekonomikament vijabbli;

b)

il-faċilità ta' l-iskart tkun mibnija, immexxija u miżmuma b'mod xieraq sabiex tkun żgurata l-istabbiltà fiżika tagħha u sabiex ikun evitat it-tniġġis jew kontaminazzjoni tal-ħamrija, ta' l-arja, ta' l-ilma tal-wiċċ jew ta' taħt l-art fil-perspettivi għall-perjodu qasir u għall-perjodu fit-tul kif ukoll tiġi minimizzata sa fejn possibbli l-ħsara lill-pajsaġġ;

ċ)

ikun hemm pjanijiet u arranġamenti xierqa għall-monitoraġġ u l-ispezzjoni regolari tal-faċilità ta' l-iskart minn persuni kompetenti u sabiex tittieħed azzjoni fil-każ li r-riżultati jindikaw instabbiltà jew tniġġis ta' l-ilma jew tal-ħamrija;

d)

isiru arranġamenti xierqa għar-riabilitazzjoni ta' l-art u għall-għeluq tal-faċilità ta' l-iskart;

e)

isiru arranġamenti xierqa għall-fażi ta' wara l-għeluq tal-faċilità ta' l-iskart.

Għandhom jinżammu reġistri tal-monitoraġġ u l-ispezzonijiet imsemmija fil-punt ċ), flimkien mad-dokumentazzjoni dwar il-permess sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni tingħadda b'mod xieraq, partikolarment fil-każ ta' bdil ta' l-operatur.

3.   L-operatur għandu, mingħajr dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 48 siegħa wara, jinnotifika lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe avveniment li x'aktarx ikun jaffettwa l-istabbiltà tal-faċilita' ta' l-iskart u b'kull effett ambjentali negattiv sinifikanti żvelat mill-proċeduri ta' kontroll u monitoraġġ tal-faċilità ta' l-iskart. L-operatur għandu jimplimenta l-pjan ta' emerġenza intern, fejn applikabbli, u jsegwi kwalunkwe istruzzjoni oħra mill-awtorità kompetenti fir-rigward tal-miżuri korrettivi li jridu jittieħdu.

L-operatur għandu jkopri l-ispejjeż tal-miżuri li jridu jittieħdu.

Bi' frekwenza li trid tiġi ddeterminata mill-awtorità kompetenti, u fi'kwalunkwe każ mill-inqas darba fis-sena, l-operatur għandu jirrapporta, abbażi tad-data aggregata, ir-riżultati kollha ta' monitoraġġ lill-awtoritajiet kompetenti bil-għan li tintwera l-konformità mal-kondizzjonijiet tal-permess u sabiex jiżdied it-tagħrif dwar l-imġieba ta' l-iskart u tal-faċilità ta' l-iskart. Abbażi ta' dan ir-rapport l-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li hi meħtieġa validazzjoni minn espert indipendenti.

Artikolu 12

Proċeduri ta' għeluq u ta' wara l-għeluq għall-faċilitajiet ta' l-iskart

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri sabiex jiżguraw konformità mal-paragrafi 2 sa 5.

2.   Faċilità ta' l-iskart għandha tibda proċedura ta' għeluq biss jekk tiġi sodisfatta waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

a)

ikunu ġew sodisfatti l-kondizzjonijiet rilevanti msemmija fil-permess;

b)

tingħata l-awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti, fuq talba ta' l-operatur;

ċ)

l-awtorità kompetenti toħroġ deċiżjoni raġunata għal dak l-iskop.

3.   Faċilità ta' l-iskart tista' biss tiġi kkunsidrata li tkun definittivament magħluqa wara li l-awtorità kompetenti tkun, mingħajr dewmien żejjed, wettqet spezzjoni finali fuq il-post, assessjat ir-rapporti kollha sottomessi mill-operatur, iċċertifikat li l-art affettwata mill-faċilità ta' l-iskart ġiet rriabilitata u kkomunikat lill-operatur l-approvazzjoni tagħha għall-għeluq.

Dik l-approvazzjoni ma tnaqqas b'ebda mod l-obbligi ta' l-operatur taħt il-kondizzjonijiet tal-permess jew mod ieħor skond il-liġi.

4.   L-operatur għandu jkun responsabbli għall-manutenzjoni, il-monitoraġġ, il-kontroll u l-miżuri korrettivifil-fażi ta' wara l-għeluq sakemm ikun meħtieġ mill-awtorità kompetenti, b'kont meħud tan-natura u tad-dewmien tal-periklu, ħlief fejn l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tassumi dawn id-doveri ta' l-operatur wara li faċilità ta' l-iskart tkun definittivament ingħalqet u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe leġiżlazzjoni nazzjonali jew Komunitarja li tirregola r-responsabbiltajiet tad-detentur ta' l-iskart.

5.   Meta, wara l-għeluq ta' faċilità ta' l-iskart, ikun ikkunsidrat meħtieġ mill-awtorità kompetenti biex jintlaħqu l-istandards ambjentali tal-Komunità, b'mod partikulari dawk fid-Direttivi 76/464/KEE, 80/68/KEE u 2000/60/KE, l-operatur għandu, inter alia, jikkontrolla l-istabbiltà fiżika u kimika tal-faċilità u jimminimizza kwalunkwe effett ambjentali negattiv, partikolarment fir-rigward ta' l-ilma tal-wiċċ u ta' taħt l-art, billi jiżgura li:

a)

l-istrutturi kollha li għandhom x'jaqsmu mal-faċilità huma sorveljati u kkonservati, b'apparat ta' kontroll u ta' kejl dejjem lest għall-użu;

b)

fejn applikabbli, il-kanali u l-passaġġi ta' tifwir għandhom jinżammu nodfa u liberi.

6.   Wara l-għeluq ta' faċilità ta' skart, l-operatur għandu, mingħajr dewmien, jinnotifika lill-awtorita' kompetenti bi kwalunkwe ġrajjiet jew żviluppi li x'aktarx jaffettwaw l-istabbiltà tal-faċilità ta' l-iskart u kwalunkwe effett ambjentali negattiv sinifikanti żvelat mill-proċeduri rilevanti ta' kontroll u monitoraġġ. L-operatur għandu jimplimenta l-pjan ta' emerġenza intern, fejn applikabbli, u jsegwi kwalunkwe istruzzjoni oħra mill-awtorità kompetenti fir-rigward tal-miżuri korrettivi li jridu jittieħdu.

L-operatur għandu jkopri l-ispejjeż tal-miżuri li jridu jittieħdu.

F'każijiet u bi frekwenza li trid tiġi ddeterminata mill-awtorità kompetenti, l-operatur għandu jirrapporta, abbażi tad-data aggregata, ir-riżultati kollha ta' monitoraġġ lill-awtoritajiet kompetenti bil-għan li tintwera l-konformità mal-kondizzjonijiet tal-permess u sabiex jiżdied it-tagħrif dwar l-imġiba ta' l-iskart u tal-faċilità ta' l-iskart.

Artikolu 13

Prevenzjoni tad-deterjorament ta' l-istatus ta' l-ilma, tat-tniġġis ta' l-arja u tal-ħamrija

1.   L-awtorità kompetenti għandha tissodisfa lilha nfisha li l-operatur ikun ħa l-miżuri meħtieġa sabiex jilħaq l-istandards ambjentali tal-Komunità, b'mod partikulari, biex jipprevjeni, skond id-Direttiva 2000/60/KE, id-deterjorament ta' l-istat attwali ta' l-ilma, inter alia billi:

a)

jivvaluta l-potenzjal ta' ġenerazzjoni tal-lissija, inkluż il-kontenut kontaminanti tal-lissija, ta' l-iskart depożitat matul il-fasi kemm operazzjonali kif ukoll ta' wara l-għeluq tal-faċilità ta' l-iskart u jiddetermina l-bilanċ ta' l-ilma tal-faċilità ta' l-iskart;

b)

jevita jew jimminimizza l-ġenerazzjoni tal-lissija u li l-ilma tal-wiċċ jew tal-qiegħ u l-ħamrija jiġu kkontaminati mill-iskart;

ċ)

jiġbor u jittratta l-ilma kkontaminat u l-lissija miġbura mill-faċilità ta' l-iskart sabiex jilħqu l-istandard xieraq meħtieġ għall-iskarikar tagħhom.

2.   L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-operatur ikun ħa miżuri xierqa sabiex jevita jew inaqqas l-emissjonijiet ta' trab u ta' gass.

3.   Fejn, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskji ambjentali, filwaqt li jittieħed kont, partikolarment, tad-Direttivi 76/464/KEE, 80/68/KEE jew 2000/60/KE, kif applikabbli, l-awtorità kompetenti tkun iddeċidiet li l-ġbir u t-trattament tal-lissija mhux meħtieġa jew ikun ġie stabbilit li l-faċilità ta' l-iskart ma toħloq ebda perikli potenzjali għall-ħamrija, l-ilma ta' taħt l-art jew tal-wiċċ, ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti b) u ċ) tal-paragrafu 1 jistgħu jitnaqqsu jew jitneħħew skond dan.

4.   L-Istati Membri għandhom iħallu li jsir rimi ta' skart ta' estrazzjoni, kemm f'forma solida, likwida jew tajn fi kwalunkwe korp ta' ilma li jirċievi barra minn wieħed mibni għall-iskop li jintrema skart ta' estrazzjoni bil-kondizzjoni li l-operatur jikkonforma mar-rekwiżiti rilevanti tad-Direttiva 76/464/KEE, 80/68/KEE u 2000/60/KE.

5.   Meta skart ta' estrazzjoni jitpoġġa lura fi spazji mħaffra, sew jekk hemm jekk saru permezz ta' estrazzjoni minn fuq wiċċ l-art kif ukoll minn taħt l-art, li jkunu se jitħallew jegħrqu wara l-għeluq, l-operatur għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jipprevjeni jew jimminimizza d-deterjorazzjoni ta' l-istatus ta' l-ilma u t-tniġġis tal-ħamrija skond, mutatis mutandis, il-paragrafu (1) u (3). L-operatur għandu jipprovdi lill-Awtorità Kompetenti bl-informazzjoni neċessarju biex tiżgura li jiġu eżegwiti l-obbligazzjonijiet tal-Komunità b'mod partikolari dawk imsemmija fid-Direttiva 2000/60/KE.

6.   Fil-każ ta' għadira li tkun tinvolvi l-preżenza taċ-ċjanur, l-operatur għandu jiżgura li l-konċentrazzjoni taċ-ċjanur dissoċjabbli b'aċtu dgħajjef fl-għadira titnaqqas għall-inqas livell possibbli billi jintużaw l-aħjar tekniki disponibbli u li, fi kwalunkwe każ, f'faċilitajiet li jkunu ngħataw permess qabel jew li kienu diġà joperaw fl-1 ta' Mejju 2008 li l-konċentrazzjoni ta' ċjanur dissoċjabbli b'aċtu dgħajjef fil-ħin ta' l-iskarigu tat-tailings mill-impjant ta' pproċessar għal ġewwa l-għadira ma jaqbiżx il-50 ppm mill-1 ta' Mejju 2008, il-25 ppm mill-1 ta' Mejju 2013, l-10 ppm mill-1 ta' Mejju 2018 u l-10 ppm f'faċilitajiet li jingħataw permess wara l-1 ta' Mejju 2008.

Jekk jiġi mitlub jagħmel hekk mill-awtorità kompetenti, l-operatur għandu juri, permezz ta' valutazzjoni tar-riskju li tieħu kont tal-kondizzjonijiet speċifiċi tas-sit, li ma hemmx bżonn li dawk il-limiti ta' konċentrazzjonijiet jitnaqqsu aktar.

Artikolu 14

Garanzija finanzjarja

1.   L-awtorità kompetenti għandha, qabel ma jinbdew kwalunkwe operazzjonijiet li jinvolvu l-akkumulu jew id-depożitu ta' skart ta' l-estrazzjoni ġo faċilità ta' l-iskart, titlob garanzija finanzjarja (p.e. f'forma ta' depożitu finanzjarju, inklużi fondi ta' garanzija reċiproka sponserjati mill-industrija) jew l-ekwivalenti, skond proċeduri li jridu jiġu deċiżi mill-Istati Membri, sabiex:

a)

l-obbligi kollha taħt il-permess li jinħareġ skond din id-Direttiva, inklużi d-dispożizzjonijiet ta' wara l-għeluq, jiġu sodisfatti;

b)

ikun hemm fondi faċilment disponibbli fi kwalunkwe ħin għar-riabilitazzjoni ta' l-art affettwata mill-faċilità ta' l-iskart, kif deskritta fil-pjan ta' mmanniġġar ta' skart ppreparat skond l-Artikolu 5 u meħtieġ mill-permess skond l-Artikolu 7.

2.   Il-kalkolu tal-garanzija msemmija fil-paragrafu 1 għandu jsir abbażi ta':

a)

l-impatt ambjentali probabbli tal-faċilità ta' skart, filwaqt li jittieħed kont partikolarment tal-kategorija tal-faċilità ta' skart, tal-karatteristiċi ta' l-iskart u ta' l-użu futur ta' l-art riabilitata;

b)

il-presunzjoni li terzi partijiet indipendenti u kwalifikati kif xieraq jivvalutaw u jwettqu kwalunkwe xogħol ta' riabilitazzjoni meħtieġ.

3.   L-ammont tal-garanzija għandu jiġi aġġustat perjodikament skond kwalunkwe xogħol ta' riabilitazzjoni li jeħtieġ li jitwettaq fil-faċilità ta' l-iskart, kif deskritta fil-pjan ta' mmanniġġar ta' skart ippreparat skond l-Artikolu 5 u meħtieġ mill-permess skond l-Artikolu 7.

4.   Fejn l-awtorità kompetenti tapprova l-għeluq skond l-Artikolu 12(3), għandha tipprovdi lill-operatur b'dikjarazzjoni bil-miktub li teħilsu mill-obbligu ta' garanzija msemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu bl-eċċezzjoni ta' l-obbligi ta' wara l-għeluq kif imsemmi fl-Artikolu 12(4).

Artikolu 15

Responsabbiltà ambjentali

Il-punt li ġej għandu jiżdied ma' l-Anness III tad-Direttiva 2004/35/KE kif ġej:

“13.

L-immaniġġar ta' l-iskart ta' estrazzjoni skond id-Direttiva 2006/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar l-immaniġġar ta’ skart minn industriji ta' estrazzjoni (*).

Artikolu 16

Effetti transkonfinali

1.   Meta Stat Membru li fih tinsab faċilità ta' skart jkun konxju li l-operazzjoni ta' faċilità ta' l-iskart ta' Kategorija A x'aktarx ikollha effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent ta', u kwalunkwe riskji li jirriżultaw għas-saħħa tal-bniedem fi, Stat Membru ieħor, jew meta Stat Membru li x'aktarx li jiġi effettwat b'dan il-mod jitlob hekk, l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu ġiet ppreżentata l-applikazzjoni għal permess skond l-Artikolu 7 għandu jibgħat l-informazzjoni provduta skond dak l-Artikolu lill-Istat Membru l-ieħor fl-istess waqt li fih jagħmilha disponibbli liċ-ċittadini tiegħu stess.

Tali informazzjoni għandha sservi ta' bażi għal kwalunkwe konsultazzjoni meħtieġa fil-kuntest ta' relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ Stati Membri fuq bażi reċiproka u ekwivalenti.

2.   Fil-qafas tar-relazzjonijiet bilaterali tagħhom, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1 l-applikazzjonijiet huma wkoll disponibbli għal perjodu xieraq ta' żmien lill-pubbliku kkonċernat ta' l-Istat Membru li x'aktarx ikun ser jiġi affettwat sabiex ikollu d-dritt jikkummenta dwarhom qabel ma l-awtorità kompetenti tieħu d-deċiżjoni tagħha.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f'każ ta' inċident li jkun jinvolvi faċilità ta' l-iskart kif imsemmi fil-paragrafu 1, l-informazzjoni pprovduta mill-operatur lill-awtorità kompetenti skond l-Artikolu 6(4) ta' dan l-Artikolu tgħaddi immedjatament lill-Istat Membru l-ieħor sabiex tgħin biex jiġu minimizzati l-konsegwenzi ta' l-inċident għas-saħħa tal-bniedem u sabiex jiġi valutat u minimizzat il-grad tal-ħsara attwali jew potenzjali għall-ambjent.

Artikolu 17

Spezzjonijiet mill-awtorità kompetenti

1.   Qabel ma jibdew l-operazzjonijiet ta' depożitu u, wara dan, f'intervalli regolari, inkluża l-fażi ta' wara l-għeluq, li jiġu deċiżi mill-Istat Membru kkonċernat, l-awtorità kompetenti għandha tispezzjona kwalunkwe faċilità ta' l-iskart koperta bl-Artikolu 7 sabiex tiżgura li tikkonforma mal-kondizzjonijiet rilevanti tal-permess. Riżultat affermattiv ma għandu b'ebda mod inaqqas mir-responsabbiltà ta' l-operatur taħt il-kondizzjonijiet tal-permess.

2.   L-Istati Membri għandhom jitolbu li l-operatur iżomm reġistri aġġornati ta' l-operazzjonijiet kollha dwar l-amministrazzjoni ta' l-iskart u jagħmilhom disponibbli għall-ispezzjoni mill-awtorità kompetenti u biex jiżgura li, f'każ ta' bidla ta' l-operatur matul l-amministrazzjoni ta' faċilità ta' l-iskart, ikun hemm trasferiment xieraq ta' l-informazzjoni u r-reġistri aġġornati rilevanti li għandhom x'jaqsmu mal-faċilità ta' skart.

Artikolu 18

Obbligu ta' rappurtar

1.   L-Istati Membri għandhom, f'intervalli ta' tliet snin, jittrasmettu lill-Kummissjoni rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Ir-rapport għandu jitfassal abbażi ta' kwestjonarju jew prospett li jiġi adottat mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2). Ir-rapport għandu jiġi trasmess lill-Kummissjoni fi żmien disa' xhur mill-għeluq tal-perjodu tat-tliet snin li jkopri.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fi żmien disa' xhur minn meta tirċievi r-rapporti mill-Istati Membri.

2.   Kull sena l-Istati Membri għandhom jittrasmettu lill-Kummissjoni informazzjoni dwar avvenimenti nnotifikati mill-operaturi skond l-Artikoli 11(3) u 12(6). Il-Kummissjoni għandha tqiegħed din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni ta' l-Istati Membri fuq talba tagħhom. Mingħajr ħsara għal-liġi Komunitarja dwar l-aċċess mill-pubbliku għal informazzjoni dwar l-ambjent, l-Istati Membri għandhom min-naħa tagħhom iqiegħdu l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-membri tal-pubbliku konċernati fuq talba tagħhom.

Artikolu 19

Pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar pieni għall-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 20

Inventarju ta' faċilitajiet ta' l-iskart magħluqa

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsir inventarju li perjodikament jiġi aġġornat tal-faċilitajiet ta' l-iskart magħluqa, inklużi faċilitajiet ta' l-iskart abbandunati, li jinsabu fit-territorju tagħhom li jikkaġunaw impatti negattivi ambjentali serji jew li għandhom il-potenzjal li fil-perjodu medju jew qasir ikunu ta' theddid serju għas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent. Tali inventarju, li għandu jkun disponibbli lill-pubbliku, għandu jitwettaq sa l-1 ta' Mejju 2012, filwaqt li jittieħed kont tal-metodoloġiji kif imsemmi fl-Artikolu 21, jekk disponibbli.

Artikolu 21

Skambju ta' informazzjoni

1.   Il-Kummissjoni, assistita mill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 23, għandha tiżgura li hemm skambju xieraq ta' informazzjoni teknika u xjentifika bejn l-Istati Membri, bl-iskop li jiġu żviluppati metodoloġiji dwar:

a)

l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 20;

b)

ir-riabilitazzjoni ta' dawk il-faċilitajiet ta' l-iskart magħluqin identifikati taħt l-Artikolu 20 sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ta' l-Artikolu 4 ta' din id-Direttiva. Tali metodoloġiji għandhom jippermettu l-istabbiliment tal-proċeduri ta' valutazzjoni ta' riskju u l-azzjonijiet korrettivi l-aktar xierqa filwaqt li jittieħed kont tal-varjazzjoni tal-karatteristiċi ġeoloġiċi, idroġeoloġiċi u klimatoloġiċi madwar l-Ewropa.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti ssegwi l-iżviluppi fl-aqwa tekniki disponibbli jew tiġi infurmata dwarhom.

3.   Il-Kummissjoni għandha torganizza skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet ikkonċernati dwar l-aqwa tekniki disponibbli, il-monitoraġġ assoċjat u l-iżviluppi fihom. Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-riżultati dwar l-iskambju ta' informazzjoni.

Artikolu 22

Miżuri implimentattivi u li jemendaw

1.   Sa l-1 ta' Mejju 2012, il-Kummissjoni għandha tadotta, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2), id-dispożizzjonijiet meħtieġa għal dan li ġej, waqt li e), f) u g) jieħdu prijorità:

a)

l-armonizzazzjoni u t-trasmissjoni regolari ta' l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 7(5) u 12(6);

b)

l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 13(6), inklużi r-rekwiżiti tekniċi fir-rigward tad-definizzjoni taċ-ċjanur dissoċjabbli b'aċtu dgħajjef u l-metodu ta' kejl tiegħu;

ċ)

il-linji gwida tekniċi għall-istabbiliment tal-garanzija finanzjarja skond ir-rekwiżiti ta' l-Artikolu 14(2);

d)

il-linji gwida tekniċi għall-ispezzjonijiet skond l-Artikolu 17;

e)

l-ikkompletar tar-rekwiżiti tekniċi għall-karatterizzazzjoni ta' l-iskart li jinsabu fl-Anness II;

f)

l-interpretazzjoni tad-definizzjoni li tinsab f' punt 3 ta' l-Artikolu 3;

g)

id-definizzjoni tal-kriterji għall-klassifikazzjoni tal-faċilitajiet ta' l-iskart skond l-Anness III;

h)

id-determinazzjoni ta' kwalunkwe standards armonizzati għall-metodi ta' ġbir ta' kampjuni u analiżi meħtieġa għall-implimentazzjoni teknika ta' din id-Direttiva.

2.   Kwalunkwe emendi sussegwenti meħtieġa għall-adattament ta' l-Annessi għall-progress xjentifiku u tekniku għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2).

Dawk l-emendi għandhom isiru bl-iskop li jintlaħaq livell għoli ta' protezzjoni ambjentali.

Artikolu 23

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat imwaqqaf bl-Artikolu 18 tad-Direttiva 75/442/KEE, minn issa 'l quddiem “il-Kumitat”.

2.   Fejn hemm riferiment għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, filwaqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.

3.   Il-Kumitat għandu jadotta ir-Regoli ta' Proċedura tiegħu.

Artikolu 24

Dispożizzjoni transitorja

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe faċilità ta' l-iskart li tkun ingħatat permess jew li diġà tkun qed topera fl-1 ta' Mejju 2008 tkun konformi mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sa l-1 ta' Mejju 2012, ħlief għal dawk stabbiliti fl-Artikolu 14(1) li għalihom il-konformità trid tiġi żgurata sa l-1 ta' Mejju 2014 u għal dawk stabbiliti fl-Artikolu 13(6) li għalihom il-konformità trid tiġi żgurata skond il-programm ta' żmien stabbilit hemmhekk.

2.   Il-paragrafu 1 ma japplikax għal faċilitajiet ta' skart li jkunu magħluqa sa l-1 ta' Mejju 2008.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li mill-1 ta' Mejju 2006 u minkejja kull għeluq ta' faċilità ta' l-iskart imsemmija wara dik id-data u qabel l-1 ta' Mejju 2008, l-iskart ta' estrazzjoni jiġi mmaniġġat b'mod li ma jippreġudikax it-twettiq ta' l-Artikolu 4(1) ta' din id-Direttiva, u rekwiżiti ambjentali applikabbli oħra msemmija fil-leġiżlazzjoni tal-Komunità li tinkludi d-Direttiva 2000/60/KE.

4.   L-Artikoli 5, 6(3) sa (5), 7, 8, 12(1) u (2) u 14(1) sa (3) ta' din id-Direttiva ma għandhomx japplikaw għal dawk il-faċilitajiet ta' skart li:

waqfu milli jaċċettaw skart qabel l-1 ta' Mejju 2006,

qed ilestu l-proċeduri ta' għeluq skond il-liġi Komunitarja jew nazzjonali applikabbli jew il-programmi approvati mill-awtorità kompetenti u

sejrin ikunu effettivament magħluqa sal-31 ta' Diċembru 2010.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'tali każijiet sa l-1 ta' Awwissu 2008, u jiżguraw li dawn il-faċilitajiet jiġu amministrati b'mod li ma jippreġudikax il-kisba tal-miri ta' din id-Direttiva b'mod partikolari l-għanijiet ta' l- Artikolu 4(1) u dawk ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni Komunitarja oħra, inkluża d-Direttiva 2000/60/KE.

Artikolu 25

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva qabel l-1 ta' Mejju 2008. Għandhom minnufih jinformaw lill-Kummissjoni b'dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, għandu jkollhom riferenza għal din id-Direttiva jew tali riferenza għandha takkumpanjahom meta jkunu ppubblikati uffiċjalment. Il-mod kif issir tali riferenza għandu jiġi stabbilit mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 26

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara li tkun ġiet ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 27

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, nhar il-15 ta' Marzu 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

H. WINKLER


(1)  ĠU C 80, 30.3.2004, p. 35.

(2)  ĠU C 109, 30.4.2004, p. 3.

(3)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-31 ta' Marzu 2004 (ĠU C 103 E, 29.4.2004, p. 451), PożizzPożizzjoni Komuni tal-Kunsill tat-12 ta' April 2005 (ĠU C 172 E, 12.7.2005, p. 1) u PożizzPożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Settembru 2005 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Riżoluzzjoni leġiżleġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Jannar 2006 u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Jannar 2006.

(4)  ĠU L 345, 31.12.2003, p. 97.

(5)  ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26. Direttiva kif emendata l-aħħar minn Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 3, 9.2.2006, p. 1).

(6)  ĠU C 65 E, 14.3.2002, p. 382.

(7)  ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

(8)  ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39. Direttiva kif emendata l-aħħar minn Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Par; ament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(9)  ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1. Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(10)  Direttiva tal-Kunsill 92/91/KEE tat-3 ta’ Novembru 1992 li tikkonċerna l-ħtiġiet minimi għat-titjib tal-ħarsien tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema fl-industriji ta’ l-estrazzjoni tal-minerali permezz tat-tħaffir (il-ħdax-il-Direttiva individwali fil-qofol tat-tifsir ta’ l-Artikolu 16 (1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 348, 28.11.1992, p. 9).

(11)  Direttiva tal-Kunsill 92/104/KEE tat-3 ta’ Diċembru 1992 dwar il-ħtiġijiet minimi biex tittejjeb is-sigurtà u l-protezzjoni tas-saħħa ta’ ħaddiema ta’ l-industriji għall-estrazzjoni tal-minerali kemm fuq kif ukoll taħt l-art (it-tnax-il-Direttiva individwali fis-sens ta' l-Artikolu 16 (1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 404, 31.12.1992, p. 10).

(12)  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1. Direttiva kif emendata mid-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE (ĠU L 331, 15.12.2001, p. 1).

(13)  ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.

(14)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(15)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(16)  ĠU L 377, 31.12.1991, p. 20. Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 166/2006.

(17)  Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi perikolużi (ĠU 196, 16.8.1967, p. 1). Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/73/KE (ĠU L 152, 30.4.2004, p. 1).

(18)  Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 1999 li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikettar ta' preparazzjonjijiet perikolużi (ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1). Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/8/KE (ĠU L 19, 24.1.2006, p. 12).

(19)  Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta' Ġunju 1985 dwar l-istima ta' l-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40). Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17).

(20)  ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.

(21)  Direttiva tal-Kunsill 76/464/KEE ta’ l-4 ta’ Mejju 1976 dwar it-tniġġis ikkawżat minn ċerti sustanzi perikolużi skarikati fl-ambjent akwatiku tal-Komunità (ĠU L 129, 18.5.1976, p. 23). Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2000/60/KE.

(22)  Direttiva tal-Kunsill 80/68/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1979 dwar il-ħarsien ta’ ilma ta’ taħt l-art kontra tniġġiż ikkawżat minn ċerti sustanzi perikolużi (ĠU L 20, 26.1.1980, p. 43). Direttiva kif emendata mid-Direttiva 91/692/KEE (ĠU L 377, 31.12.1991, p. 48).


ANNESS I

Politika ta' prevenzjoni ta' inċidenti maġġuri u informazzjoni li trid tiġi kkomunikata lill-pubbliku konċernat

1.   Politika ta' prevenzjoni ta' inċidenti maġġuri

Il-politika ta' prevenzjoni ta' inċidenti maġġuri u s-sistema ta' amministrazzjoni tas-sigurtà ta' l-operatur għandhom ikunu proporzjonati għall-perikli ta' inċidenti maġġuri li toħloq il-faċilità ta' l-iskart. Għall-iskop li jiġu implimentati, għandu jittieħed kont ta' l-elementi li ġejjin:

1)

il-politika ta' prevenzjoni ta' inċidenti maġġuri għandha tinkludi l-għanijiet ġenerali u l-prinċipji ta' azzjoni ta' l-operatur fir-rigward tal-kontroll ta' perikli ta' inċidenti maġġuri;

2)

is-sistema ta' amministrazzjoni tas-sigurtà għandha tinkludi l-parti tas-sistema ta' amministrazzjoni ġenerali li tinkludi l-istruttura ta' organizzazzjoni, ir-responsabbiltajiet, il-prattiċi, il-proċeduri, il-proċessi u r-riżorsi sabiex tiġi determinata u implimentata l-politika ta' prevenzjoni ta' inċidenti maġġuri;

3)

il-kwistjonijiet li ġejjin għandhom jiġu indirizzati mis-sistema ta' amministrazzjoni tas-sigurtà:

a)

l-organizzazzjoni u l-persunal – ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-persunal involut fl-amministrazzjoni ta' perikli prinċipali fil-livelli kollha fl-organizzazzjoni; l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ta' taħriġ ta' tali persunal u l-forniment tat-taħriġ identifikat b'dan il-mod; u l-involviment ta' l-impjegati u, fejn xieraq, tas-sotto-kuntratturi;

b)

l-identifikazzjoni u l-evalwazzjoni ta' perikli prinċipali – l-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' proċeduri sabiex jiġu identifikati b'mod sistematiku l-perikli prinċipali li jinħolqu minn operazjonijiet normali u mhux normali u l-valutazzjoni tal-probabbiltà u tas-severità tagħhom;

ċ) kontroll operazzjonali – l-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-proċeduri u l-istruzzjonijiet għall-operazzjoni sigura, inklużi l-manutenzjoni ta' l-impjant, tal-proċessi, tat-tagħmir u l-waqfien temporanji;

d)

l-amministrazzjoni ta' bidliet – l-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' proċeduri għall-ippjanar ta' modifiki f'faċilitajiet ta' l-iskart ġodda jew għad-disinn tagħhom;

e)

l-ippjanar għal każijiet ta' emerġenza – l-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' proċeduri sabiex jiġu identifikati emerġenzi previdibbli b'analiżi sistematika u sabiex jiġu ppreparati, ittestjati u riveduti pjanijiet ta' emerġenza biex iwieġbu għal tali emerġenzi;

f)

il-monitoraġġ tal-funzjonament – l-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' proċeduri għall-valutazzjoni kontinwa tal-konformità ma' l-għanijiet stabbiliti mill-politika ta' prevenzjoni ta' inċidenti maġġuri u s-sistema ta' amministrazzjoni tas-sigurtà ta' l-operatur, u l-mekkaniżmi għall-investigazzjoni u għall-azzjoni korrettiva fil-każ ta' non-konformità. Il-proċeduri għandhom ikopru s-sistema ta' l-operatur li tirrapporta inċidenti maġġuri jew li kważi seħħew, partikolarment dawk li jinvolvu l-falliment ta' miżuri protettivi, u l-investigazzjoni u monitoraġġ tagħhom abbażi tal-lezzjonijiet meħuda;

g)

il-verifika u r-reviżjoni – l-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' proċeduri għall-valutazzjoni sistematika u perjodika tal-politika ta' prevenzjoni ta' inċidenti maġġuri u l-effikaċja u l-adegwatezza tas-sistema ta' amministrazzjoni tas-sigurtà; ir-reviżjoni dokumentata tal-funzjonament tal-politika u s-sistema ta' amministrazzjoni tas-sigurtà u l-aġġornament tagħha mill-persunal amministrattiv għoli.

2.   Informazzjoni li trid tiġi komunikata lill-pubbliku konċernat

1)

Isem ta' l-operatur u l-indirizz tal-faċilità ta' l-iskart.

2)

Identifikazzjoni, skond il-pożizzjoni okkupata, tal-persuna li tipprovdi l-informazzjoni.

3)

Il-konferma li l-faċilità ta' l-iskart hi soġġetta għar-regolamenti u/jew dispożizzjonijiet amministrattivi li jimplimentaw din id-Direttiva u, meta applikabbli, li l-informazzjoni rilevanti għall-elementi msemmija fl-Artikolu 6(2) ġiet ippreżentata lill-awtorità kompetenti.

4)

Spjegazzjoni bi kliem ċar u sempliċi ta' l-attività jew attivitajiet li ssir/jsiru fuq is-sit.

5)

L-ismijiet komuni jew l-ismijiet ġeneriċi jew il-klassifikazzjoni ta' periklu ġenerali tas-sustanzi u tal-preparati involuti fil-faċilità ta' l-iskart kif ukoll ta' l-iskart li jista' jagħti lok għal inċidenti maġġuri, b'indikazzjoni tal-karatteristiċi perikolużi prinċipali tagħhom.

6)

L-informazzjoni Ġenerali dwar in-natura tal-perikli ta' inċidenti maġġuri, inkluż l-effetti potenzjali tagħhom fuq il-popolazzjoni u l-ambjent tal-viċinanzi.

7)

Informazzjoni adegwata dwar kif il-popolazzjoni konċernata tal-viċinanzi għandha tiġi avżata u tinżamm infurmata f'każ ta' inċident maġġuri.

8)

Informazzjoni adegwata dwar l-azzjonijiet li l-popolazzjoni konċernata għandha tieħu, u dwar l-imġieba li għandha tadotta f'każ ta' inċident maġġuri.

9)

Konferma li l-operatur hu meħtieġ jagħmel arranġamenti xierqa fuq is-sit, partikolarment flimkien mas-servizzi ta' emerġenza, sabiex ikun jista' jiffaċċja inċidenti maġġuri u jimminimizza l-effett tagħhom.

10)

Riferenza għall-pjan ta' emerġenza estern imfassal sabiex ilaħħaq ma' kwalunkwe effetti barra mis-sit minn inċident. Dan għandu jinkludi parir sabiex ikun hemm koperazzjoni ma' kwalunkwe istruzzjonijiet jew talbiet mis-servizzi ta' emerġenza fil-ħin ta' inċident.

11)

Dettalji ta' fejn tista' tinkiseb aktar informazzjoni rilevanti, bla ħsara għall-ħtiġiet ta' kunfidenzjalità stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.


ANNESS II

Karatterizzazzjoni ta' l-iskart

L-iskart li għandu jiġi depożitat f'faċilità għandu jkun karatterizzat b'tali mod li tkun garantita għall-perjodu fit-tul l-istabbiltà fiżika u kimika ta' l-istruttura tal-faċilità u li jiġu evitati inċidenti maġġuri. Il-karatterizzazzjoni ta' l-iskart għandha tinkludi, fejn xieraq u skond il-kategorija tal-faċilità ta' skart, l-aspetti li ġejjin:

1)

Deskrizzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi mistennija ta' l-iskart li ser ikun depożitat fil-perjodu qasir u fil-perjodu fit-tul, b'riferenza partikolari għall-istabbiltà tiegħu taħt il-kondizzjonijiet atmosferiċi/meteoroloġiċi fil-wiċċ, filwaqt li jittieħħed kont tat-tip ta' mineral jew minerali li jridu jiġu estratti u n-natura ta' kwalunkwe minerali fis-saff ta' kopertura u/jew ta' kwalunkwe minerali superfluwi li se jinqalgħu waqt il-ħidmiet ta' estrazzjoni;

2)

Klassifikazzjoni ta' l-iskart skond l-annotazzjoni rilevanti fid-Deċiżjoni 2000/532/KE (1), b'konsiderazzjoni partikolari għall-karatteristiċi perikolużi tiegħu;

3)

Deskrizzjoni tas-sustanzi kimiċi li jridu jintużaw waqt it-trattament tar-riżorsa minerali u l-istabbiltà tagħhom;

4)

Deskrizzjoni tal-metodu ta' depożitu;

5)

is-sistema ta' trasport ta' l-iskart li trid tintuża.


(1)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 li tibdel id-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart skond l-Artikolu 1(a) tad- Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabilixxi lista ta’ skart perikoluż skond l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar skart perikoluż (ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3). Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/573/KE (ĠU L 203, 28.7.2001, p. 18).


ANNESS III

Kriterji sabiex tiġi determinata l-klassifikazzjoni tal-faċilitajiet ta' l-iskart

Faċilità ta' l-iskart għandha tiġi klassifikata fil-kategorija A jekk:

ħsara jew operazzjoni ħażina, per eżempju l-kollass ta' borġ jew iċ-ċediment ta' diga, tista' tikkaġuna inċident maġġuri, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju filwaqt li jittieħed kont tal-fatturi bħad-daqs preżenti jew futur, il-lok u l-impatt ambjentali tal-faċilità ta' l-iskart; jew

ikollha skart li jkun klassifikat bħala perikoluż taħt id-Direttiva 91/689/KEE 'l fuq minn ċertu limitu, jew

ikollha sustanzi jew preparati li jkunu klassifikati bħala perikolużi taħt id-Direttivi 67/548/KEE jew 1999/45/KE 'l fuq minn ċertu limitu.


DIKJARAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jilqgħu id-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Bulgarija u r-Rumanija dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva, dwar l-immaniġġar ta' skart mill-Industrija ta' Estrazzjoni.


11.4.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

35


DIRETTIVA 2006/22/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta Marzu 2006

dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni

tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85

dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 71(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2) fid-dawl tat-test konġunt approvat mill Kumitat ta' Konċiljazzjoni fit-8 ta' Diċembru 2005,

Billi:

(1)

Ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 ta' l-20 ta' Diċembru 1985 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċertu leġiżlazzjoni soċjali dwar it-trasport bit-triq (3) u (KEE) Nru 3821/85 ta' l-20 ta' Diċembru 1985 dwar tagħmir ta' reġistrazzjoni fit-trasport bit-triq (4) u d-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol tal-persuni li jwettqu attivitajiet ta' trasport mobbli bit-triq (5) huma importanti sabiex jinħoloq suq komuni għas-servizzi tat-trasport intern, għas-sigurtà fit-triq u għall-kondizzjonijiet tax-xogħol.

(2)

Fil-White Paper tagħha “Il-politika Ewropea dwar it-trasport għall-2010: iż-żmien tad- deċiżjonijiet”, il-Kummissjoni indikat in-neċessità ta' kontrolli u pieni aktar iebsa b'mod partikolari għal-leġiżlazzjoni soċjali rigward attivitajiet ta' trasport bit-triq, u speċifikatament biex jiżdied in-numru ta' kontrolli, biex jitħeġġeġ l-iskambju sistematiku ta' tagħrif bejn l-Istati Membri, biex ikunu koordinati l-attivitajiet ta' spezzjonar u biex ikun promoss it-taħriġ ta' uffiċjali responsabbli mill-infurzar.

(3)

Għalhekk huwa meħtieġ li tiġi assigurata l-applikazzjoni xierqa u l-interpretazzjoni armonizzata tar-regoli soċjali dwar it-trasport bit-triq permezz ta' l-istabbiliment ta' kondizzjonijiet minimi meħtieġa għal kontrolli uniformi u effettivi mill-Istati Membri b'konformità mad-dispożizzjonijiet relevanti. Dawk il-kontrolli għandhom iservu sabiex jonqos u jiġi prevenut il-ksur. Barra minn hekk, għandu jiġi introdott mekkaniżmu li jassigura li impriżi b'rata ta' riskju għolja jkunu kontrollati b'mod aktar mill-qrib u aktar spiss.

(4)

Ir-riskji ta' għejja tax-xufier għandhom ikunu indirizzati permezz ta' l-infurzar tad-Direttiva 2002/15/KE.

(5)

Il-miżuri li għalihom tipprovdi din id-Direttiva għandhom iwasslu mhux biss għal aktar sigurtà fit-triq imma għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-armonizzazzjoni ta' kondizzjonijiet tax-xogħol fil-Komunità u jippromwovu kondizzjonijiet ugwali għal kulħadd.

(6)

It-tibdil minn takografi analogi għal takografi diġitali jwassal progressivament biex volum akbar ta' data jiġi kkontrollat b'aktar ħeffa u b'aktar preċiżjoni u, għal din ir-raġuni, l-Istati Membri ser ikunu jistgħu jwettqu iktar kontrolli. Rigward il-kontrolli, il-perċentwali ta' jiem maħduma mix-xufiera ta' vetturi li jaqgħu taħt il-leġiżlazzjoni soċjali li huma kontrollati, għandu għalhekk jiżdied gradwalment għal 4 %.

(7)

Fir-rigward tas-sistemi ta' kontroll, għandu jkun l-objettiv li sistemi nazzjonali jiżviluppaw lejn interoperabiltà u prattikabbiltà Ewropea.

(8)

Tagħmir standard u adegwat u setgħat legali xierqa għandhom ikunu għad-dispożizzjoni tat-taqsimiet kollha ta' l-infurzar sabiex ikunu f'pożizzjoni li jwettqu d-doveri tagħhom b'mod effettiv u effiċjenti.

(9)

L-Istati Membri għandhom jassiguraw, mingħajr preġudizzju għall-eżekuzzjoni xierqa tal-kompiti imposti minn din id-Direttiva, li kontrolli fit-triq jitwettqu b'mod effiċjenti u bil-ħeffa, bl-għan li l-kontroll jitlesta fl-iqsar ħin possibbli u bl-inqas telf ta' ħin għax-xufier.

(10)

F'kull Stat Membru għandu jkun hemm korp wieħed għall-koperazzjoni intrakomunitarja ma' awtoritajiet kompetenti rilevanti oħra. Dak il-korp għandu jiġbor statistika rilevanti. L-Istati Membri għandhom ukoll japplikaw strateġija nazzjonali koerenti ta' infurzar fit-territorju tagħhom u jistgħu jaħtru korp wieħed sabiex jikkordina l-implimentazzjoni tagħha.

(11)

Koperazzjoni bejn awtoritajiet responsabbli mill-infurzar ta' l-Istati Membri għandha tiġi promossa permezz ta' kontrolli organizzati, inizjattivi ta' taħriġ konġunt, l-iskambju elettroniku ta' informazzjoni, u l-iskambju ta' tagħrif u esperjenza.

(12)

L-aħjar prattika f'operazzjonijiet ta' infurzar fit-trasport bit-triq, b'mod partikolari sabiex jiġi assigurat approċċ armonizzat għall-ħruġ ta' prova tal-leave annwali jew il-leave tal-mard ta' xufier, għandha tkun faċilitata u promossa fi ħdan forum għall-awtoritajiet ta' l-infurzar ta' l-Istati Membri.

(13)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (6).

(14)

Peress li l-objettiv ta' din id-Direttiva, jiġifieri li jistabbilixxi regoli ċari, komuni dwar kondizzjonijiet minimi għall-kontroll ta' implimentazzjoni tajba u uniformi tar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 u tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-15 ta' Marzu tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali fir-rigward tat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li tħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (7), ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, u jista' minħabba l-ħtieġa ta' azzjoni transnazzjonali koordinata, jintlaħaq aħjar fuq livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.

(15)

Id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (8) dwar il-proċeduri standard ta' kontroll għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 għandha għalhekk titħassar,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85.

Artikolu 2

Sistemi ta' kontroll

1.   L-Istati Membri għandhom jorganizzaw sistema ta' kontrolli adatti u regolari fuq implimentazzjoni korretta u konsistenti, kif imsemmi fl-Artikolu 1, kemm fit-triq kif ukoll fuq il-post tal-kategoriji kollha tat-trasport.

Dawn il-kontrolli għandhom ikopru kull sena kampjun wiesa' u rappreżentattiv ta' ħaddiema mobbli, xufiera, impriżi u vetturi tal-kategoriji kollha tat-trasport li jaqgħu fl-ambitu tar-Regolamenti (KEE) Nru 3820/85 u 3821/85.

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li tkun applikata fit-territorju tagħhom strateġija koerenti ta' infurzar nazzjonali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu jaħtru korp biex jikkordinaw l- azzjonijiet meħuda taħt l-Artikoli 4 u 6, u f'dan il-każ il-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra għandhom ikunu infurmati b'dan.

2.   Sakemm dan ma jkunx diġà l-każ, kull Stat Membru għandu, sa mhux aktar tard mill-1 ta' Mejju 2007 jagħti lill-uffiċjali ta' ispezzjonijiet awtorizzati s-setgħat legali adegwati sabiex jippermettilhom li jwettqu l-obbligi ta' spezzjoni kif meħtieġ minn din id-Direttiva.

3.   Kull Stat Membru għandu jorganizza kontrolli b'mod li mill-1 ta' Mejju 2007 1 % tal-jiem maħduma minn xufiera ta' vetturi li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85 u (KEE) Nru 3821/85 huma kontrollati. Dan il-perċentwali jiżdied ta' l-inqas għal 2 % wara l-1 ta' Jannar 2008 u ta' l-inqas għal 3 % wara l-1 ta' Jannar 2010.

Wara l-1 ta' Jannar 2012, dan il-perċentwali minimu jista' jiżdied għal 4 % mill-Kummissjoni, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2), kemm-il darba l-istatistika miġbura skond l-Artikolu 3 tkun turi li, bħala medja, aktar minn 90 % tal-vetturi kontrollati huma attrezzati b'takografu diġitali. Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tikkonsidra l-effettività ta' miżuri eżistenti ta' infurzar, b'mod partikolari d-disponibbiltà ta' tagħrif ta' takografu diġitali fuq il-post.

Mhux anqas minn 15 % tan-numru totali ta' jiem maħduma kontrollati għandhom jkunu kontrollati fit-triq u mhux anqas minn 30 % fuq il-post. Wara l-1 ta' Jannar 2008, mhux anqas minn 30 % tan-numru totali tal-jiem maħduma kontrollati għandhom ikunu kontrollati fit-triq u mhux anqas minn 50 % għandhom ikunu kontrollati fuq il-post.

4.   It-tagħrif mgħoddi lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85 għandu jinkludi n-numru ta' xufiera kontrollati fit-triq, in-numru ta' kontrolli fuq il-post, in-numru ta' jiem maħduma kontrollati u n-numru u t-tip ta' okkażjonijiet ta' ksur rappurtati, flimkien ma' reġistru dwar jekk kienux traspurtati passiġġieri jew merkanzija.

Artikolu 3

Statistika

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li statistika miġbura dwar il-kontrolli organizzati skond l-Artikolu 2(1) u (3) tkun imqassma f'dawn il-kategoriji li ġejjin:

(a)

għal kontrolli fit-triq:

(i)

tip tat-triq, jiġifieri jekk hijx awtostrada, triq nazzjonali jew sekondarja, pajjiż ta' reġistrazzjoni tal-vettura spezzjonata, sabiex tiġi evitata diskriminazzjoni;

(ii)

tip ta' takografu, analogu jew diġitali;

(b)

għal kontroll fuq il-post:

(i)

tip ta' attività tat-trasport, jiġifieri jekk l-attività hijiex internazzjonali jew nazzjonali; persuni jew merkanzija; fuq akkont personali jew b'kiri jew bi ħlas;

(ii)

daqs tal-flotta ta' vetturi tal-kumpannija;

(iii)

tip ta' takografu, analogu jew diġitali.

Din l-istatistika għandha tiġi ppreżentata kull sena lill-Kummissjoni, u għandha tkun ippubblikata f'rapport.

L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għandhom iżommu rekord tad-data miġbura għas-sena ta' qabel.

L-intrapriżi responsabbli għax-xufiera għandhom iżommu għal perijodu ta' sena, d-dokumenti, ir-rekords tar-riżultati u data rilevanti oħra mgħoddija lilhom mill-awtoritajiet ta' l-infurzar dwar kontrolli li jkunu saru fuqhom fl-istabbilimenti tagħhom u/jew fuq ix-xufiera tagħhom fit-triq.

Kull kjarifika ulterjuri meħtieġa tad-definizzjonijiet tal-kategoriji msemmija taħt (a) u (b) għandha tkun stabbilita mill-Kummissjoni, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2).

Artikolu 4

Kontrolli fit-triq

1.   Kontrolli fit-triq għandhom ikunu organizzati f'diversi postijiet u f'kull ħin u għandhom ikopru parti estiża biżżejjed tan-netwerk tat-toroq b'mod li jkun diffiċli li jiġu evitati l-postijiet tal-kontrolli.

2.   L-Istati Membri għandhom jassiguraw li:

(a)

isir provvidiment biżżejjed għall-punti ta' kontroll dwar toroq eżistenti u ppjanati jew qribhom u, jekk meħtieġ, li stazzjonijiet ta' servizz jew postijiet siguri oħra matul l-awtostradi, jistgħu jservu ta' punti ta' kontroll;

(b)

il-kontrolli jsiru skond sistema ta' rotazzjoni każwali, b'bilanċ ġeografiku xieraq,

3.   Il-punti li għandhom ikunu eżaminati fit-toroq huma stabbiliti fil-Parti A ta' l-Anness I. Il-kontrolli jistgħu jiffokaw fuq punt speċifiku jekk ikun meħtieġ skond is-sitwazzjoni.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9(2), kontrolli fit-triq għandhom isiru mingħajr diskriminazzjoni. B'mod partikolari, uffiċjali ta' l-infurzar m'għandhomx jiddiskriminaw minħabba xi waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

(a)

pajjiż tar-reġistrazzjoni tal-vettura;

(b)

pajjiż tar-residenza tax-xufier;

(ċ)

pajjiż ta' fejn tkun stabbilita l-impriża;

(d)

il-punt tat-tluq u d-destinazzjoni tal-vjaġġ;

(e)

tip ta' takografu: analogu jew diġitali.

5.   L-uffiċjali ta' l-infurzar għandhom jingħataw:

(a)

lista tal-punti prinċipali li għandhom jiġu kontrollati, kif stabbilit fil-Parti A ta' Anness I;

(b)

tagħmir standard ta' kontroll, kif stabbilit fl-Anness II.

6.   Jekk, fi Stat Membru, ir-riżultati ta' kontroll li jsir fit-triq fuq ix-xufier ta' vettura reġistrata fi Stat Membru ieħor jagħtu lil wieħed x'jifhem illi ġie mwettaq xi ksur li ma jistax jiġi stabbilit matul il-kontroll minħabba n-nuqqas ta' data meħtieġa, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri konċernati għandhom jgħinu lil xulxin sabiex jiċċaraw is-sitwazzjoni.

Artikolu 5

Kontrolli organizzati

L-Istati Membri għandhom, ta' l-anqas sitt darbiet fis-sena, jagħmlu kontrolli flimkien fit-triq ta' xufiera u vetturi li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85. Dawn il-kontrolli għandhom isiru fl-istess ħin mill-awtoritajiet ta' l-infurzar ta' żewġ Stati Membri jew aktar, kull waħda topera fit-territorju tagħha.

Artikolu 6

Kontrolli fuq il-post

1.   Il-kontrolli fil-post għandhom ikunu organizzati fid-dawl ta' l-esperjenza tal-passat fir-rigward tad-diversi tipi ta' trasport u impriżi. Dawn għandhom ukoll jitwettqu jekk ikun instab xi ksur serju tar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 jew 3821/85 waqt kontroll fit-triq.

2.   Kontrolli fuq il-post għandhom ikopru l-punti elenkati fil-Parti A u fil-Parti B ta' l-Anness I.

3.   L-uffiċjali ta' l-infurzar għandhom jingħataw:

(a)

lista tal-punti prinċipali li għandhom jiġu kontrollati, kif hemm provdut fil-Parti A u fil-Parti B ta' l-Anness I;

(b)

tagħmir standard tal-kontroll, kif hemm provdut fl-Anness II.

4.   Matul il-kontroll l-uffiċjal ta' l-infurzar fi Stat Membru għandu jqis kull informazzjoni provduta mill-korp ta' l-infurzar nominat għar-relazzjonijiet fi Stat Membru ieħor kif imsemmi fl-Artikolu 7(1), li jikkonċerna l-attivitajiet ta' l-impriża f'dak l-Istat Membru l-ieħor.

5.   Għall-finijiet tal-paragrafi 1 sa 4, kontrolli li jsiru fil-fond ta' l-awtoritajiet kompetenti, abbażi ta' dokumenti rilevanti jew ta' data mogħtija minn impriżi b'talba ta' l-awtoritajiet imsemmija, għandu jkollhom l-istess status bħal kontrolli li jsiru fil-fond ta' impriżi.

Artikolu 7

Relazzjonijiet intrakomunitarji

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru korp li għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:

(a)

li jassigura l-kordinazzjoni ma' korpi ekwivalenti fl-Istati Membri l-oħra konċernati fir-rigward ta' azzjonijiet meħuda taħt l-Artikolu 5;

(b)

li jgħaddi l-prospetti ta' l-istatistika li jsiru darbtejn fis-sena lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85;

(ċ)

ikollu responsabbiltà prinċipali sabiex jassisti l-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri oħra skond l-Artikolu 4(6).

Il-korp għandu jkun rappreżentat fil-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 12(1).

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-ħatra ta' dan il-korp u l-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra b'dan.

3.   L-iskambju ta' data, ta' esperjenza u ta' informazzjoni bejn Stati Membri għandu jkun promoss b'mod attiv, primarjament iżda mhux esklużivament permezz tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 12(1) u kull korp ieħor li l-Kummissjoni tista' tinnomina skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2).

Artikolu 8

Skambju ta' tagħrif

1.   Tagħrif li jsir disponibbli bilateralment skond l-Artikolu 17(3) tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85 jew l-Artikolu 19(3) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 għandu jiġi skambjat bejn il-korpi nominati notifikati lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 7(2):

(a)

ta' l-anqas darba kull sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva;

(b)

b'talba speċifika minn Stat Membru f'każijiet individwali.

2.   L-Istati Membri għandhom ifittxu li jistabbilixxu sistemi għall-iskambju elettroniku ta' l-informazzjoni. Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2), il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi metodoloġija komuni għall-iskambju effettiv ta' tagħrif.

Artikolu 9

Sistema li tkejjel ir-riskju

1.   L-Istati Membri għandhom jintroduċu sistema li tkejjel ir-riskju għal impriżi bbażata fuq in-numru u s-serjetà ta' kull ksur tar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 jew 3821/85 li impriżi individwali jkunu wettqu. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa d-djalogu bejn l-Istati Membri biex tinkoraġġixxi aktar koerenza bejn dawn is-sistemi ta' valutazzjoni tar-riskju.

2.   Impriżi b'rata għolja ta' riskju għandhom ikunu kkontrollati b'akbar reqqa u aktar spiss. Il-kriterji u r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' tali sistema għandhom ikunu diskussi fil-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 12, bl-għan li tiġi stabbilita sistema għall-iskambju ta' tagħrif fuq l-aħjar prattiċi.

3.   Lista inizjali ta' ksur tar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 tinsab fl-Anness III.

Bil-ħsieb li jingħataw linji ta' gwida dwar il-kejl tal-piż tal-ksur tar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85, il-Kummissjoni tista', kif adegwat, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2), tadotta l-Anness III tieħu inizjattivi bil-ħsieb li tistabbilixxi linji ta' gwida dwar firxa komuni ta' ksur tar-regolamenti, maqsuma f'kategoriji skond is-serjetà tagħhom.

Il-kategorija għall-ksur tar-regolamenti l-aktar serju għandha tinkludi dak fejn in-nuqqas ta' rispett tad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 joħolqu riskju serju ta' riskju ta' mewt jew ta' korriment personali gravi.

Artikolu 10

Rapport

Sa l-1 ta' Mejju 2009, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li janalizza l-pieni għal ksur serju li tipprovdi għalihom il-leġiżlazzjoni ta' l-Istati Membri.

Artikolu 11

L-aħjar prattika

1.   Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2), il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji ta' gwida dwar l-aħjar prattika fl-infurzar.

Dawk il-linji ta' gwida għandhom ikunu ppubblikati f'rapport li jsir darbtejn fis-sena tal-Kummissjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu programmi ta' taħriġ konġunt dwar l-aħjar prattika li għandhom isiru ta' l-anqas darba fis-sena u għandhom jiffaċilitaw skambji, ta' l-anqas darba fis-sena, ta' persunal tal-korpi rispettivi tagħhom għal koperazzjoni intrakomunitarja mal-kontropartijiet tagħhom fi Stati Membri oħra.

3.   Formola elettronika u li tista' tiġi stampata għandha tiġi mħejjija mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2), li għandha tintuża meta xufier ikun fuq leave minħabba mard jew leave annwali, jew meta xufier ikun saq vettura oħra li hija eżenti mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85, fil-perijodu msemmi fl-ewwel inċiż ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 15(7) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85.

4.   L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-uffiċjali ta' l-infurzar huma mħarrġa sew biex iwettqu xogħolhom.

Artikolu 12

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat stabbilit skond l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, tenut kont tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.

3.   Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 13

Miżuri ta' implimentazzjoni

B'talba ta' Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2), tadotta miżuri ta' implimentazzjoni, li jkollhom wieħed minn dawn l-għanijiet partikulari:

(a)

li tippromwovi approċċ komuni għall-implimentazzjoni tad-Direttiva;

(b)

li tħeġġeġ koerenza fl-approċċ bejn awtoritajiet ta' l-infurzar u interpretazzjoni armonizzata tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85 bejn l-awtoritajiet ta' l-infurzar;

(ċ)

li tiffaċilita d-djalogu bejn is-settur ta' trasport u l-awtoritajiet ta' l-infurzar.

Artikolu 14

Negozjati ma' pajjiżi terzi

Ladarba din id-Direttiva tidħol fis-seħħ, il-Komunità għandha tibda negozjati mal-pajjiżi terzi rilevanti bil-ħsieb li jkunu applikati regoli ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva.

Fl-istennija tal-konklużjoni ta' dawn in-negozjati, l-Istati Membri għandhom jinkludu data dwar kontrolli, fuq vetturi minn pajjiżi terzi, fl-informazzjoni tagħhom lill-Kummissjoni kif stabbilit fl-Artikolu 16(2) tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85.

Artikolu 15

Aġġornament ta' l-annessi

Emendi għall-Annessi li huma meħtieġa sabiex jiġu adattati għal żviluppi fl-aħjar prattika għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2).

Artikolu 16

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa l-aktar tard l-1 ta' April 2007. Dawn għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, għandu jkun fihom riferenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali riferenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi għall-għamla ta' din ir-referenza għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam iggvernat minn din id-Direttiva.

Artikolu 17

Tħassir

1.   Id-Direttiva 88/599/KEE hija b'dan imħassra.

2.   Kwalunkwe referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu li qed isiru għal din id-Direttiva.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum ta' wara dak tal-publikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 19

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, nhar il-15 ta' Marzu 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

H. WINKLER


(1)  ĠU C 241, 28.9.2004, p. 65.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta' April 2004 (ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 385), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2004, (ĠU C 63 E, 15.3.2005, p. 1) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' April 2005 (ĠU C 33 E, 9.2.2006, p. 415). Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Frar 2006 u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Frar 2006.

(3)  ĠU L 370, 31.12.1985, p. 1. Regolament emendat mid-Direttiva 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 226, 10.9.2003, p. 4).

(4)  ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) NruNru 432/2004 (ĠU L 71, 10.3.2004, p. 3).

(5)  ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35.

(6)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(7)  ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1.

(8)  ĠU L 325, 29.11.1988, p. 55. Direttiva kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) NruNru 2135/98 (ĠU L 274, 9.10.1998, p. 1).


ANNESS I

PARTI A

KONTROLLI FIT-TRIQ

Il-punti li ġejjin għandhom, b'mod ġenerali, ikunu koperti minn kontrolli fit-triq:

(1)

ħinijiet ta' sewqan kuljum u ta' kull ġimgħa, pawżi u perijodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa; anke l-folji li fihom jitniżżlu r-rekords tal-jiem preċedenti u li għandhom jinġarru abbord il-vettura skond l-Artikolu 15(7) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 u/jew id-data maħżuna għall-istess perijodu fuq il-kard tax-xufier u/jew fil-memorja tat-tagħmir ta' reġistrazzjoni skond l-Anness II ta' din id-Direttiva u/jew fil-materjal f'forma stampata;

(2)

għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 15(7) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85, każijiet fejn tinqabeż il-veloċità awtorizzata tal-vettura, jiġifieri kull perijodu ta' aktar minn minuta li fiha l-veloċità tal-vettura teċċedi d-90 kilometru fis-siegħa għal vetturi fil-kategoriji N3 jew il-105 kilometru fis-siegħa km/h għal vetturi fil-kategorija M3 (kategoriji N3 u M3 huma skond id-definizzjoni fl-Anness II, Parti A tad-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (1);

(3)

fejn xieraq, veloċitajiet momentanji li jkunu ġew milħuqa mill-vettura kif reġistrati mit-tagħmir ta' reġistrazzjoni f'mhux aktar mill-aħħar 24 siegħa ta' użu tal-vettura;

(4)

it-tħaddim tajjeb tat-tagħmir ta' reġistrazzjoni (li tkun determinata l-possibiltà ta' użu ħażin tat-tagħmir u/jew il-kard tax-xufier u/jew il-folji li fihom jitniżżlu r-rekords) jew, fejn xieraq, il-preżenza tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 14(5) tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85.

PARTI B

KONTROLLI FUQ IL-POST

Il-punti li ġejjin għandhom ikunu kontrollati fuq il-post, flimkien ma' dawk il-punti imsemmija fil-Parti A:

(1)

perijodi ta' mistrieħ fil-ġimgħa u ħinijiet ta' sewqan fil-ġimgħa bejn dawn il-perijodi ta' mistrieħ;

(2)

osservanza tal-limitu ta' ħinijiet tas-sewqan fuq perijodu ta' ġimgħatejn;

(3)

folji li fihom jitniżżlu r-rekords, l-unità ta' vettura u d-data fil-kard tax-xufier u materjal f'forma stampata;

L-Istati Membri jistgħu, jekk ikun xieraq, jikkontrollaw ir-responsabbilità konġunta ta' instigaturi jew aċċessorji oħra fil-katina tat-trasport, bħalma huma dawk li jieħdu ħsieb il-merkanzija trasportata, burdnara jew kuntratturi, jekk ikun instab li twettaq xi ksur, inkluż il-verifika li l-kuntratti għall-provvista tat-trasport jippermettu l-konformità mar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85.


(1)  ĠU L 42, 23.2.1970, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/28/KE (ĠU L 65, 7.3.2006, p. 27).


ANNESS II

Tagħmir standard li għandu jkun disponibbli għat-taqsimiet ta' l-infurzar

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li t-tagħmir standard li ġej hu disponibbli għat-taqsimiet ta' l-infurzar li jwettqu d-doveri stabbiliti fl-Anness I:

(1)

tagħmir li jista' jniżżel data mill-unità ta' vettura u mill-kard tax-xufier ta' takografi diġitali, jaqra d-data, u janalizza data u/jew jittrasmetti s-sejbiet lejn database ċentrali għal analiżi;

(2)

tagħmir li jikkontrolla l-folji tat-takografu.


ANNESS III

Ksur

Skond l-Artikolu 9(3), għal finijiet ta' din id-Direttiva il-lista mhux eżawrenti li ġejja tipprovdi gwida għal dak li għandu jkun ikkunsidrat bħala ksur:

1.

li jinqabeż il-massimu ta' kuljum, ta' sitt ijiem jew ta' ħmistax-il-jum;

2.

li ma jingħatax kas tal-perijodu ta' mistrieħ minimu ta' kuljum jew ta' kull ġimgħa;

3.

li ma jingħatax kas tal-pawża minima;

4.

in-nuqqas li jitwaħħal takografu skond ir-rekwiżiti tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85.


DIKJARAZZJONIJIET

Il-Kummissjoni tiddikjara li fir-rigward tal-klassifika ta' ksur serju, l-intendiment tagħha huwa li ksur serju kontra r-Regolament dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali dwar it-trasport bit-triq jinkludi dan li ġej:

1.

li jinqabeż il-massimu ta' kuljum, ta' sitt ijiem jew ta' ħmistax-il-jum b' marġini ta' 20 % jew aktar;

2.

li ma jingħatax kas tal-perijodu ta' mistrieħ minimu ta' kuljum jew ta' kull ġimgħa b' marġini ta' 20 % jew aktar;

3.

li ma jingħatax kas tal-pawża minima b' marġini ta' 33 % jew aktar; u

4.

takografu li ma jkunx imwaħħal sakond ir-rekwiżiti tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) 3821/85.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex jiżguraw li, fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, id-dispożizzjonijiet ta' l-AETR ikunu allinjati mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Jekk dan l-allinjament ma jkunx intlaħaq fi żmien dak il-perijodu l-Kummissjoni għandha tipproponi azzjoni adegwata biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni.