ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
4 ta' Frar 2006


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta' Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 96/61/KE ( 3 )

1

 

*

Id-Deċiżjoni Nru 167/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2006 li tikkonċerna l-attivitajiet ta’ ċerti pajjiżi terzi fil-qasam tan-navigazzjoni merkantili (Verżjoni kodifikata)

18

 

*

Id-Direttiva 2005/89/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2006 dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà fil-provvista ta’ l-elettriku u ta’ l-investiment fl-infrastruttura ( 3 )

22

 

*

Id-Direttiva 2005/90/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 2006 li temenda, għad-disgħa u għoxrin darba, id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (sustanzi klassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni — k/m/r) ( 3 )

28

 

*

Id-Direttiva 2006/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2006 dwar l-użu ta’ vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta’ merkanzija bit-triq (Verżjoni kodifikata) ( 3 )

82

 

 

Rettifika

 

*

Corrigendum għar-Regolament (KE) Nru 2110/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ Diċembru 2005 dwar l-aċċess għall-għajnuna esterna tal-Komunità ( ĠU L 344, 27.12.2005 )

86

 

*

Rettifika għad-Direttiva 2005/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar tniġġis ikkawżat minn vapuri u dwar l-introduzzjoni ta' sanzjonijiet għal ksur ( ĠU L 255, 30.9.2005 )

87

 

*

Rettifika għad-Direttiva 2005/84/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ Diċembru 2005 li temenda għat-tnejn u għoxrin darba d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mar-restrizzjonijiet dwar il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (ftalati f’ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal) ( ĠU L 344, 27.12.2005 )

88

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 33

 

(3)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

4.2.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


IR-REGOLAMENT (KE) Nru 166/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-18 ta' Jannar 2006

dwar il-ħolqien ta' Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 96/61/KE

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw mal-Kumitat tar-Reġjuni,

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2)

Billi:

(1)

Is-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali Komunitarja adottata b’Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) teħtieġ li jkun hemm appoġġ għall-għoti ta' informazzjoni aċċessibli liċ-ċittadini fuq l-istat u t-tendenzi ta' l-ambjent f'dak li għandu x'jaqsam ma’ tendenzi soċjali, ekonomiċi u ta' saħħa kif ukoll dwar iż-żieda ġenerali fil-kuxjenza ambjentali.

(2)

Il-Konvenzjoni tal-UN-ECE dwar Aċċess għall-Informazzjoni, Parteċipazzjoni Pubblika fit-teħid ta' Deċiżjonijiet u Aċċess għall-Ġustizzja f’Affarijiet Ambjentali (minn hawn 'il quddiem “il-Konvenzjoni ta' Aarhus”), iffirmata mill-Komunità Ewropea fil-25 ta' Ġunju 1998, tirrikonoxxi li ż-żieda ta' aċċess pubbliku għall-informazzjoni ambjentali u t-tixrid ta' tali informazzjoni jagħtu kontribut sabiex iqajjmu kuxjenza akbar dwar kwistjonijiet ambjentali, skambju liberu ta' ideat, parteċipazzjoni aktar effikaċi mill-pubbliku fit-teħid ta' deċiżjonijiet ambjentali u, eventwalment, għal ambjent aħjar.

(3)

Reġistri dwar ir-rilaxx u t-trasferiment ta' inkwinanti (minn hawn 'il quddiem “PRTR”) huma mezz ekonomikament vijabli sabiex jitħeġġeġ titjib fl-eżekuzzjoni ambjentali, għall-għoti ta' aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar rilaxx ta' inkwinanti u fuq it-trasferiment ta' inkwinanti u ta' skart barra mis-sit, u għall-użu ta' tendenzi fis-sekwenzi, li juru progress fit-tnaqqis ta' tniġġis, monitoraġġ ta' l-osservanza ta' ċerti ftehim internazzjonali, twaqqif ta' prijoritajiet u valutazzjoni tal-progress miksub permezz ta' politika u programmi Komunitarji jew nazzjonali dwar l-ambjent.

(4)

PRTR integrat u koerenti jipprovdi lill-pubbliku, lill-industrija, lix-xjentisti, lill-kumpanniji ta' assigurazzjoni, lill-awtoritajiet lokali, lill-organizzazzjonijiet non-governattivi u lill-persuni oħra involuti fit-teħid ta' deċiżjonijiet, database solida bħala referenza għat-tqabbil u għat-teħid ta' deċiżjonijijet fil-ġejjieni dwar affarijiet ambjentali.

(5)

Fil-21 ta' Mejju 2003 il-Komunità Ewropea iffirmat il-Protokoll tal-UN/ECE dwar ir-Reġistri għar-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti (minn hawn 'il quddiem “Protokoll”). Id-disposizzjonijiet tal-liġi Komunitarja għandhom ikunu konsistenti ma’ dak il-Protokoll bil-ħsieb tal-konklużjoni tiegħu mill-Komunità.

(6)

Reġistru Ewropew dwar l-Emissjoni ta' Inkwinanti (minn hawn 'il quddiem “EPER”) ġie stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/479/KE (4). Il-Protokoll huwa mfassal fuq l-istess prinċipji bħal EPER, iżda jmur lill-hinn, billi jinkludi rapportar dwar aktar inkwinanti, aktar attivitajiet, rilaxxi fl-art, rilaxxi minn sorsi diffużi u trasferimenti il-barra mis-sit.

(7)

L-għanijiet u s-skopijiet li jridu jitwettqu permezz ta' PRTR Ewropew jistgħu jinkisbu biss jekk id-data hija affidabbli u komparabbli. Armonizzazzjoni adegwata tas-sistema għall-ġbir ta' data u għat-trasferiment tagħha hija għalhekk meħtieġa sabiex tkun aċċertata l-kwalità u l-komparabbiltà tad-data. Skond il-Protokoll il-PRTR Ewropew għandu jiġi mfassal sabiex ikun hemm l-aktar faċilità possibli għall-aċċess pubbliku permezz ta' l-internet. Rilaxxi u trasferimenti għandhom jkunu identifikati faċilment taħt forom aggregati u mhux aggregati differenti sabiex jinkiseb aċċess massimu ta' informazzjoni fi żmien raġonevoli.

(8)

Sabiex jiġi promoss aktar l-għan li jiġi appoġġat il-forniment ta' informazzjoni aċċessibbli liċ-ċittadini dwar l-istat u t-tendenzi ta' l-ambjent kif ukoll dwar it-tqajjim ġenerali ta' kuxjenza ambjentali, il-PRTR Ewropew għandu ikollu konnessjonijiet ma’ databases oħra simili fi Stati Membri, Stati mhux Membri u organizzazzjonijiet internazzjonali.

(9)

Skond il-Protokoll, il-PRTR Ewropew għandu jinkludi wkoll informazzjoni dwar operazzjonijiet speċifiċi għar-rimi ta' l-iskart, sabiex ikunu rrappurtati bħala rilaxxi fl-art; operazzjonijiet ta' rkupru bħat-tifrix ta' ħama u ta' demel ma humiex rappurtati taħt din il-kategorija.

(10)

Sabiex jinkiseb l-għan tal-PRTR Ewropew li tingħata informazzjoni li tista' toqgħod fuqha lill-pubbliku u sabiex ikun possibli li jittieħdu deċiżjonijiet ibbażati fuq tagħrif miksub, huwa neċessarju li jingħataw skadenzi raġjonevoli imma stretti għall-ġbir ta' data u għal rappurtar; dan huwa partikolarment rilevanti għar-rappurtar li jsir mill-Istati Membri lill-Kummisjoni.

(11)

Ir-rappurtar dwar rilaxxi minn faċilitajiet industrijali, għalkemm għadu mhuwiex dejjem konsistenti, komplet, u komparabbli, huwa proċedura stabbilita sew f'bosta Stati Membri. Fejn ikun xieraq, ir-rappurtar ta' rilaxxi minn sorsi diffużi għandu jittejjeb sabiex iħeġġeġ lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet sabiex iqiegħdu f’kuntest aħjar dawk ir-rilaxxi u jagħżlu l-aktar soluzzjoni effikaċi għat-tnaqqis ta' tniġġis.

(12)

Data rappurtata minn Stati Membri għandha tkun ta' kwalità għolja b’mod partikolari fir-rigward tal-kompletezza, il-konsistenza u l-kredibilità tagħha. Hija ta' importanza ewlenija li jkunu koordinati l-isforzi futuri ta' l-operaturi u l-Istati Membri sabiex ikun hemm titjib fil-kwalità tad-data rrapurtata. Għalhekk il-Kummissjoni ser tibda xogħol, flimkien ma’ l-Istati Membri, fuq assigurazzjoni tal-kwalità.

(13)

Skond il-Konvenzjoni ta' Aarhus, il-pubbliku għandu jingħata aċċess għall-informazzjoni li jinsab fil-PRTR Ewropew mingħajr ma jiġi spjegat ebda interess, primarjament billi jkun aċċertat li l-PRTR Ewropew jkun aċċessibbli elettronikament b'mod dirett permezz ta' l-Internet.

(14)

Aċċess għall-informazzjoni mill-PRTR Ewropew m'għandux ikun ristrett u eċċezzjonijiet minn tali regola għandhom ikunu possibbli biss jekk jidher b'mod ċar li ġew mogħtija minn leġislazzjoni eżistenti tal-Komunità.

(15)

Skond il-Konvenzjoni ta' Aarhus, parteċipazzjoni pubblika għandha tkun assigurata permezz ta' żviluppi ulterjuri tal-PRTR Ewropew billi jkun hemm opportunitajiet bikrija u effettivi sabiex jiġu preżentati kummenti, informazzjoni, analiżi jew opinjonijiet relevanti għal proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Applikanti għandhom ikunu jistgħu jffitxu reviżjoni amministrattiva jew ġudizzjarja ta' l-atti jew ommissjonijiet ta' awtorità pubblika f'dak li għandu x'jaqsam ma’ rikjesta.

(16)

Sabiex ikun hemm żieda fl-utilità u l-impatt tal-PRTR Ewropew, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkoperaw fl-izvilupp ta' gwida li tappoġġja l-implementazzjoni tal-PRTR Ewropew, fil-promozzjoni ta' kuxjenza fost il-pubbliku u fil-forniment xieraq u f'waqtu ta' assistenza teknika.

(17)

Il-miżuri meħtieġa għall-implementazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju ta' setgħat ta' implementazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (5).

(18)

Minħabba li l-għan ta' l-azzjoni li għandha tittieħed, jiġifieri li jittejjeb l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni ambjentali permezz tal-ħolqien ta' database eletroniku integrat, koerenti u mifrux mal-Komunità kollha, ma jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri, minħabba li l-ħtieġa għal data komparabbli fl-Istati Membri kollha jitlob livell għoli ta' armonizzazzjoni, u b’hekk jista' jintlaħaq aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità hekk kif stabbilit f' dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(19)

Sabiex ir-rekwiżiti għar-rappurtar jiġu simplifikati u jsiru aktar effiċjenti d-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar skart perikoluż (6) u d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 dwar prevenzjoni u kontroll (7) integrati ta' tniġġis għandhom jiġu emendati.

(20)

Il-PRTR Ewrop0ew għandu l-għanijiet, fost affarijiet oħrajn, li jinforma l-pubbliku dwar emissjonijiet ta' inkwinanti importanti dovuti, b'mod partikolari, għal attivitajiet koperti mid-Direttiva 96/61/KE. Għaldaqstant, skond dan ir-Regolament, għandha tingħata informazzjoni lill-pubbliku dwar emissjonijiet minn installazzjonijiet koperti mill-Anness I ta' dik id-Direttiva.

(21)

Sabiex jitnaqqas rappurtar doppju, skond il-Protokoll, is-sistemi ta' reġistri għar-rilaxx u t-trasferiment ta' inkwinanti jistgħu jiġu integrati sa grad prattikabbli ma' sorsi eżistenti ta' informazzjoni bħal mekkaniżmi ta' rappurtar taħt liċenzji jew permessi ta' tħaddim. Skond il-Protokoll, id-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament m'għandhomx jaffettwaw id-dritt ta' l-Istati Membri li jżommu jew li jintroduċu reġistru għar-rilaxx u t-trasferiment ta' inkwinanti li jkun iktar estensiv jew iktar aċċessibbli għall-pubbliku minn dak li hu meħtieġ mill-Protokoll,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi reġistru integrat dwar ir-rilaxx u t-trasferiment ta' inkwinanti fuq livell Komunitarju (minn hawn 'il quddiem “il-PRTR Ewropew”) taħt forma ta' database eletroniku li huwa aċċessibbli mill-pubbliku u li jistabbilixxi regoli għall-funzjoni tiegħu, sabiex issir implementazzjoni tal-Protokoll UN-ECE dwar Reġistri għar-Rilaxx u Trasferiment ta' inkwinanti (minn hawn 'il quddiem “il-Protokoll”) u sabiex jiffaċilita parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta' deċizjonijiet dwar l-ambjent, kif ukoll sabiex jikkontribwixxi għal prevenzjoni u t-tnaqqis ta' tniġġis ta' l-ambjent.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1)

“il-pubbliku” jfisser waħda jew aktar persuna fiżika jew ġuridika, u, skond il-leġislazzjoni nazzjonali jew il-prattika, l-assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew gruppi tagħhom;

2)

“awtorità kompetenti” tfisser l-awtorità jew awtoritajiet nazzjonali, jew kwalunkwe korp jew korpi kompetenti, maħtura mill-Istati Membri;

3)

“installazzjoni” tfisser unità teknika stazzjonarja fejn attività waħda jew aktar elenkati fl-Anness I jitwettqu, u kwalunkwe attivitajiet oħra li huma direttament assoċjati li għandhom konnessjoni teknika ma’ l-attivitajiet imwettqa f'dak is-sit u li jista’ jkollhom effett fuq emissjonijiet u tniġġis;

4)

“faċilità” tfisser installazzjoni waħda jew aktar fuq l-istess sit li huma operati mill-istess persuna fiżika jew ġuridika;

5)

“sit” tfisser il-post ġeografiku fejn tinsab il-faċilità;

6)

“operatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li topera jew tikkontrolla l-faċilità jew, fejn dan huwa provdut fil-leġislazzjoni nazzjonali, lil min ġiet delegata setgħa ekonomika deċisiva fuq il-funzjonament tekniku tal-faċilità;

7)

“sena ta' rappurtar” tfisser is-sena kalendarja li fiha jrid isir il-ġbir ta' data dwar rilaxxi ta' inkwinanti u ta' trasferimenti 'l barra mis-sit;

8)

“sustanza” tfisser kwalunkwe element kimiku u l-komposti tiegħu, ħlief sustanzi radjuattivi;

9)

“inkwinant” tfisser sustanza jew grupp ta' sustanzi li jistà jkun ta' periklu għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem minħabba l-proprjetajiet tiegħu u l-introduzzjoni tiegħu fl-ambjent;

10)

“Rilaxx” tfisser kwalunkwe introduzzjoni ta' inkwinanti fl-ambjent bħala riżultat ta' kwalunkwe attività tal-bniedem, kemm jekk deliberata jew aċċidentali, ta' rutina jew mhux ta' rutina, inkluż tixrid, emissjoni, ħruġ, injezzjoni, rimi jew ħatt, jew permezz ta' sistemi ta' dranaġġ mingħajr tisfija finali tad-dranaġġ;

11)

“trasferiment ‘l barra mis-sit” tfisser il-moviment lill-hinn mill-fruntieri ta' faċilità ta' skart destinat għall-irkupru jew għar-rimi u għall-inkwinanti f’ilma ta' dranaġġ destinat għat-tisfija tad-dranaġġ;

12)

“sorsi diffużi” tfisser il-ħafna sorsi iżgħar jew mifruxa li minnhom jistà jkun hemm rilaxx ta' inkwinanti fl-art, fl-arja jew fl-ilma, li l-impatt magħqud tagħhom fuq dawk il-mezzi jistgħu jkunu sinifikattivi u li għalihom mhux prattiku li jinġabru rapporti għal kwalunkwe sors individwali;

13)

“skart” tfisser kwalunkwe sustanza jew oġġett kif definit fl-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta' Lulju 1975 dwar skart (8);

14)

“skart perikoluż” tfisser kwalunkwe sustanza jew oġġett kif definit fl-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 91/689/KEE;

15)

“ilma ta' dranaġġ” tfisser ilma ta' dranaġġ li ġej minn sorsi urbani, domestiċi jew industrijali, kif definit fl-Artikolu 2 (1), (2) u (3) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta' Mejju 1991 dwar it-tisfija ta' l-ilma ta' dranaġġ urban (9), u kwalunkwe ilma użat ieħor li huwa soġġett għar-regolamentazzjoni mill-liġi Komunitarja minħabba s-sustanzi jew oġġetti li fih;

16)

“rimi” tfisser kwalunkwe operazzjoni disposta f’Annes IIA tad-Direttiva 75/442/KEE;

17)

“irkupru” tfisser kwalunkwe operazzjoni disposta f’Annes IIB tad-Direttiva 75/442/KEE.

Artikolu 3

Kontenut tal-PRTR Ewropew

Il-PRTR Ewropew ser jinkludi informazzjoni dwar:

(a)

rilaxxi ta' inkwinanti imsemmija fl-Artikolu 5(1)(a) li għandhom jiġu rappurtati mill-operaturi tal-faċilitajiet li qegħdin iwettqu l-attivitajiet elenkati fl-Anness I;

(b)

trasferimenti 'l barra mis-sit ta' skart imsemmi fl-Artikolu 5(1)(b) u ta' inkwinanti f'ilma ta' dranaġġ imsemmi fl-Artikolu 5(1)(ċ), li għandu jiġi rrapurtat mill-operaturi tal-faċilitajiet fejn qed jitwettqu l-attivitajiet elenkati fl-Anness I;

(ċ)

rilaxxi ta' inkwinanti minn sorsi diffużi imsemmija fl-Artikolu 8(1), fejn disponibbli.

Artikolu 4

Disinn u Struttura

1.   Il-Kummissjoni ser tippubblika l-PRTR Ewropew, u b'hekk tippreżenta id-data f’forom kemm aggregati kif ukoll mhux aggregati, sabiex rilaxxi u trasferimenti jistgħu jiġu mfittxija u identifikati permezz ta':

(a)

faċilità, inkluża l-facilità tal-kumpanija prinċipali fejn japplika, u s-sit ġeografiku tagħha, inkluż il-baċir tax-xmara;

(b)

attività;

(ċ)

okkorrenza fuq livell ta' l-Istati Membri jew Komunitarju;

(d)

inkwinant jew skart, kif xieraq;

(e)

kull mezz ambjentali (l-arja, l-ilma, l-art) li fih sar ir-rilaxx ta' l-inkwinant;

(f)

trasferimenti ‘l barra mis-sit u d-destinazzjoni tagħhom, kif xieraq;

(ġ)

trasferimenti ‘l barra mis-sit ta' inkwinanti fl-ilma ta' dranaġġ;

(h)

sorsi diffużi;

(i)

sid jew operatur ta' faċilita'.

2.   Il-PRTR Ewropew għandu jkun imfassal sabiex l-aċċess pubbliku jkun l-iktar komdu possibbli sabiex l-informazzjoni, taħt kundizzjonijiet operattivi normali, tkun kontinwament u immedjatament aċċessibbli fl-internet u permezz ta' mezzi elettroniċi oħra. It-tfassil tiegħu għandu jieħu in konsiderazzjoni l-possibbiltà l-espansjoni tiegħu fil-ġejjieni u għandu jinkludi kull data li ġiet rapurtata fis-snin preċedenti ta' rappurtar, sa mill-inqas l-aħħar għaxar snin preċedenti ta' rappurtar.

3.   Il-PRTR Ewropew ser jinkludi konnessjonijiet ma’:

(a)

Il-PRTR nazzjonali ta' l-Istati Membri;

(b)

databases attwali oħra li huma rilevanti, aċċessibbli mill-pubbliku dwar affarijiet relatati mal-PRTR, li jinkludu PRTR nazzjonali ta' Partijiet oħra tal-Protokoll u, fejn jista' jsir, għal dawk ta' pajjiżi oħra;

(ċ)

websites tal-faċilitajiet jekk dawn jeżistu u jekk il-konnessjonijiet huma mogħtija b'mod volontarju mill-faċilitajiet.

Artikolu 5

Rappurtar mill-Operaturi

1.   L-operatur ta' faċilità li jieħu f’idejh attività waħda jew iktar mill-attivitajiet speċifikati fl-Anness I aktar mil-limiti ta' kapaċità applikabbli kif speċifikati fl-istess Anness għandu jirraporta lill-awtorità kompetenti tiegħu l-ammont annwali, flimkien ma’ indikazzjoni dwar jekk l-informazzjoni hijiex imfassla fuq kejl, kalkolu jew stima, ta' dan li ġej:

(a)

rilaxxi fl-arja, fl-ilma, jew fl-art ta' kwalunkwe inkwinant speċifikat fl-Anness II li għalihom il-limitu applikabbli speċifikat fl-Anness II ġie maqbuż;

(b)

trasferimenti ’l barra mis-sit ta' skart perikoluż ta' piż ogħla minn żewġ tunnellati fis-sena jew ta' skart mhux perikoluż li l-piż tiegħu hu ogħla minn 2 000 tunnellata fis-sena, għal kwalunkwe operazzjonijiet ta' rkupru jew rimi bl-eċċezzjoni ta' l-operazzjonijiet ta' rimi ta' trattament ta' l-art u ta' injezzjoni fil-fond kif imsemmi fl-Artikolu 6, b’indikazzjonijiet bl-ittri “R” jew “D” rispettivament jekk l-iskart huwa destinat għall-irkupru jew għar-rimi u, għal movimenti li jaqsmu l-fruntieri ta' skart perikoluż, l-isem u indirizz ta' min ser jirkupra jew min ser jarmi l-iskart u s-sit effettiv ta' fejn ser isir il-proċess ta' l-irkupru jew tar-rimi;

(ċ)

trasferimenti 'l barra mis-sit ta' kwalunkwe inkwinant speċifikat fl-Anness II f’ilma tad-dranaġġ li huwa destinat għat-tisfija ta' ilma ta' dranaġġ li għalih il-limitu speċifikat fl-Anness II, taħt kolonna 1b ġie maqbuż.

L-operatur ta' kull faċilità li jieħu f'idejh waħda jew iktar mill-attivitajiet speċifikati fl-Anness I 'il fuq mil-limitu ta' kapaċità applikabbli speċifikat fl-istess Anness għandu jagħti lill-awtorità kompetenti tiegħu l-informazzjoni li tidentifika l-faċilità skond l-Anness III sakemm tali informazzjoni ma tkunx diġà disponibbli lill-awtorità kompetenti.

Fil-każ ta' data indikata bħala bbażata fuq kejl jew kalkoli l-metodu analitiku u/jew il-metodu ta' kalkolu għandhom jiġu rrapurtati.

Ir-rilaxxi imsemmija fl-Anness II rappurtati skond il-punt (a) ta' dan il-paragrafu għandu jinkludi r-rilaxxi kollha mis-sorsi kollha mdaħħla fl-Anness I fis-sit tal-faċilità.

2.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ser tinkludi informazzjoni dwar rilaxxi u trasferimenti li jirriżultaw bħala total ta' kull attività magħmula deliberatament, aċċidentalment, bħala rutina u mhux bħala rutina.

Meta jipprovdu din l-informazzjoni l-operaturi għandhom jispeċifikaw kwalunkwe data li tkun marbuta ma' rilaxxi aċċidentali, meta din tkun disponibbli.

3.   L-operatur ta' kull faċilità għandu jiġbor bi frekwenza xierqa l-informazzjoni meħtieġa sabiex jiġi determinat liema mir-rilaxxi mill-faċilità u mit-trasferimenti ‘il barra mis-sit huma soġġetti għar-rekwiżiti ta' rapurtar taħt paragrafu 1.

4.   Meta jiġi preparat ir-rapport, l-operatur ikkonċernat għandu jagħmel użu mill-aħjar informazzjoni disponibbli, li jista' tinkludi data minn monitoraġġ, fatturi ta' emissjoni, ekwazzjonijiet ta' bilanċ ta' massa, monitoraġġ indirett jew kalkoli oħra, ġudizzji ta' inġinerija u metodi oħra skond l-Artikolu 9(1) u skond metodoloġiji approvati internazzjonalment, fejn dawn huma disponibbli.

5.   L-operatur ta' kull faċilità kkonċernata għandu jżomm għall-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri r-reġistri tad-data li minnha ġiet l-informazzjoni rappurtata għal żmien ta' ħames snin, li jibdew mit-tmiem tas-sena ta' rappurtar ikkonċernata. Dawn ir-reġistri għandhom jispjegaw ukoll il-metodoloġija li ġiet użata għall-ġbir ta' data.

Artikolu 6

Rilaxxi fl-art

Skart li huwa soġġett għal operazzjonijiet ta' rimi ta' “trattament ta' l-art” jew “injezzjoni fil-fond”, kif speċifikat fl-Anness II A tad-Direttiva 75/442/KEE, għandu jiġi rapurtat bħala rilaxx fl-art biss mill-operatur tal-faċilità li joħloq l-iskart.

Artikolu 7

Rappurtar mill-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw, b’ kunsiderazzjoni meħuda għar-rekwiżiti imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, data sa meta l-operaturi ser ikollhom jipprovdu kull data msemmija fl-Artikoli 5(1) u (2) u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(3), (4) u (5) lill-awtoritajiet kompetenti tiegħu.

2.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu d-data kollha msemmija fl-Artikolu 5(1) u (2) lill-Kummissjoni permezz ta' trasferiment elettroniku skond il-format mogħti fl-Anness III u skond l-iskadenzi li ġejjin:

(a)

għall-ewwel sena ta' rappurtar, sa tmintax-il xahar mit-tmiem tas-sena ta' rappurtar;

(b)

għas-snin kollha ta' rappurtar wara dan, sa ħmistax-il xahar mit-tmiem tas-sena ta' rappurtar.

L-ewwel sena ta' rappurtar ser tkun is-sena 2007.

3.   Il-Kummissjoni, bl-għajnuna ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, għandha tinkorpora l-informazzjoni rappurtata mill-Istati Membri fil-PRTR Ewropew skond l-iskadenzi li ġejjin:

(a)

għall-ewwel sena ta' rappurtar, sa 21 xahar mit-tmiem tas-sena ta' rappurtar;

(b)

għas-snin ta' rappurtar wara dan, sa 16-il xahar wara t-tmiem tas-sena ta' rappurtar.

Artikolu 8

Rilaxxi minn Sorsi Diffużi

1.   Il-Kummissjoni, bl-għajnuna ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, għandha tinkludi fil-PRTR Ewropew informazzjoni dwar rilaxxi minn sorsi diffużi fejn tali informazzjoni teżisti u tkun diġà ġiet rapurtata mill-Istati Membri.

2.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ser tiġi organizzata b'tali mod sabiex l-utenti jkunu jistgħu jfittxu u jidentifikaw ir-rilaxxi ta' inkwinanti minn sorsi diffużi skond des-aggregazzjoni ġeografika adegwata u ser tinkludi informazzjoni dwar it-tip ta' metodoloġija użata sabiex tinkiseb l-informazzjoni.

3.   Fejn il-Kummissjoni tasal għall-konklużjoni li ma teżisti ebda data dwar rilaxxi minn sorsi diffużi, għandha tieħu miżuri sabiex jinbeda rappurtar dwar rilaxxi ta' inkwinanti relevanti minn sors diffuż wieħed jew aktar skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2), bl-użu ta' metodoloġiji approvati internazzjonalment fejn xieraq.

Artikolu 9

Assigurazzjoni ta' Kwalità u Valutazzjoni

1.   L-operatur ta' kull faċilità soġġett għar-rekwiżiti ta' rappurtar imsemmija fl-Artikolu 5 għandu jassigura l-kwalità ta' l-informazzjoni li jirraporta.

2.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jivvalutaw il-kwalità tad-data provduta mill-operaturi tal-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1, b’mod partikolari dwar il-kompletezza, konsistenza u kredibilità taghħom.

3.   Il-Kummissjoni għandha tikkoordina xogħol ta' assigurazzjoni ta' kwalità u ta' valutazzjoni ta' kwalità b'konsultazzjoni mal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 19(1).

4.   Il-Kummissjoni tista' taddotta linji gwida għall-monitoraġġ u l-irrappurtar ta' emissjonijiet skond il-proċedura msemmija fi Artikolu 19(2). Dawn il-linji gwida għandhom ikunu bi qbil ma' metodoloġiji approvati internazzjonalment, fejn xieraq, u għandhom ikunu konsistenti ma' leġislazzjoni Komunitarja oħra.

Artikolu 10

Aċċess għall-informazzjoni

1.   Il-Kummissjoni, bl-għajnuna ta l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, ser tagħmel il-PRTR Ewropew aċċessibbli għall-pubbliku permezz ta' disseminazzjoni mingħajr ħlas fuq l-Internet skond il-qafas ta' żmien dispost fl-Artikolu 7(3).

2.   Fejn l-informazzjoni li tinstab fil-PRTR Ewropew mhix faċilment aċċessibli għall-pubbliku permezz ta' mezzi elettroniċi diretti, l-Istat Membru konċernat u l-Kummissjoni għandhom jiffaċilitaw l-aċċess elettroniku għall-PRTR Ewropew f’postijiet aċċessibbli għall-pubbliku.

Artikolu 11

Kunfidenzjalità

Kull meta l-informazzjoni tinżamm kunfidenzjali minn Stat Membru skond l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għal informazzjoni ambjentali (10), l-Istat Membru għandu, fir-rapport tiegħu skond l-Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament għas-sena ta' rappurtar konċernata, jindika separatament għal kull faċilità li titlob kunfidenzjalità liema tip ta' informazzjoni ġiet miżmuma u r-raġuni għaliex inżammet.

Artikolu 12

Parteċipazzjoni Pubblika

1.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-pubbliku b’opportunitajiet bikrija u effettivi sabiex jieħu sehem fl-iżvilupp ulterjuri tal-PRTR Ewropew, inkluż bini tal-kapaċità u l-preparazzjoni ta' emendi lil dan ir-Regolament.

2.   Il-pubbliku ser ikollu l-opportunità li jippreżenta kwalunkwe kumment, informazzjoni, analiżi jew opinjonijiet li huma relevanti f'qafas ta' żmien raġonevoli.

3.   Il-Kummissjoni ser tieħu kont xieraq ta' tali input u ser tinforma lill-pubbliku dwar ir-riżultat tal-parteċipazzjoni pubblika.

Artikolu 13

Aċċess għall-Ġustizzja

Aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet relatati ma' l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni ambjentali ser jkun żgurat skond l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2003/4/KE u, fejn jikkonċerna l-istituzzjonijiet tal-Komunità, skond l-Artikoli 6, 7 u 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (11).

Artikolu 14

Dokument ta' Gwida

1.   Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa dokument ta' gwida li jservi ta' appoġġ għall-implementazzjoni tal-PRTR Ewropew mill-iktar fis possibbli imma mhux aktar tard minn erba' xhur qabel il-bidu ta' l-ewwel sena ta' rappurtar u f'konsultazzjoni mal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 19(1).

2.   Id-dokument ta' gwida għall-implementazzjoni tal-PRTR Ewropew ser jindirizza b’mod partikolari dettalji dwar dan li ġej:

(a)

proċeduri ta' rappurtar;

(b)

id-data li għandha tiġi rappurtata;

(ċ)

assigurazzjoni u valutazzjoni tal-kwalità;

(d)

indikazzjoni tat-tip ta' informazzjoni miżmuma u r-raġuni għaliex ġiet miżmuma fil-każ ta' data kunfidenzjali;

(e)

referenza għal metodi ta' determinazzjoni u analitiċi dwar rilaxx approvat internazzjonalment, metodoloġiji ta' ġbir ta' kampjuni;

(f)

indikazzjoni tal-kumpanniji prinċipali;

(ġ)

kodifikazzjoni ta' attivitajiet skond l-Anness I ta' dan ir-Regolament u tad-Direttiva 96/61/KE.

Artikolu 15

Tqajjim ta' Kuxjenza

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri sejrin jippromwovu kuxjenza pubblika dwar il-PRTR Ewropew u sejrin jassiguraw li tingħata assistenza għall-aċċess għal PRTR Ewropew u sabiex tiftiehem u tintuża l-informazzjoni li hemm fih.

Artikolu 16

Informazzjoni addizzjonali li trid tiġi rappurtata mill-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom, f’rapport wieħed ibbażat fuq informazzjoni minn l-aħħar tliet snin ta' rappurtar li jridu jiġu preżentati kull tliet snin flimkien mad-data provduta skond l-Artikolu 7, jinformaw lill-Kummissjoni dwar prattiki u miżuri meħuda dwar dan li ġej:

(a)

rekwiżiti skond l-Artikolu 5;

(b)

assigurazzjoni u valutazzjoni tal-kwalità skond l-Artikolu 9;

(ċ)

aċċess għall-informazzjoni skond l-Artikolu 10(2);

(d)

attivitajiet li jqajjmu kuxjenza skond l-Artikolu 15;

(e)

kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni skond l-Artikolu 11;

(f)

penali stabbiliti skond l-Artikolu 20 u esperjenzi mill-applikazzjoni tagħhom.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta għal kwestjonarju, li għandu jkun adottat skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 19(2) sabiex tiffaċilita r-rappurtar mill-Istati Membri imsemmi fil-paragrafu 1.

Artikolu 17

Reviżjoni mill-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-informazzjoni provduta mill-Istati Membri skond l-Artikolu 7 u wara konsultazzjoni ma' l-Istati Membri għandha tippubblika rapport kull tliet snin ibbażat fuq l-informazzjoni disponibbli mill-aħħar tliet snin ta' rappurtar, sitt xhur wara l-preżentazzjoni ta' din l-informazzjoni permezz ta' l-internet.

2.   Dan ir-rapport għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma' valutazzjoni ta' l-operazzjoni tal-PRTR Ewropew.

Artikolu 18

Emendi lill-Annessi

Kwalunkwe emenda meħtieġa għall-adattament ta':

(a)

L-Annessi II jew III ta' dan ir-Regolament mal-progress xjentifiku u tekniku,

jew

(b)

L-Annessi II u III ta' dan ir-Regolament bħala riżultat ta' l-adozzjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet mal-Protokoll ta' kwalunkwe emenda lill-Annessi tal-Protokoll,

għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2).

Artikolu 19

Proċedura ta' Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn kumitat.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu ta' żmien stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

Artikolu 20

Penali

1.   L-Istati Membri għandhom jistabilixxu r-regoli dwar penali applikabbli għall-ksur tad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom iwettqu l-miżuri kollha meħtiega sabiex jassiguraw li dawn jiġu implimentati. Dawn il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dawk id-disposizzjonijiet sa mhux aktar tard minn sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

Artikolu 21

Emendi għad-Direttivi 91/689/KEE u 96/61/KE

1.   L-artikolu 8(3) tad-Direttiva 91/689/KEE ser jiġi mħassar.

2.   L-artikolu 15(3) tad-Direttiva 96/61/KE ser jiġi mħassar.

Artikolu 22

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament ser jidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, nhar it-18 ta’ Jannar 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

H. WINKLER


(1)  Opinjoni tas-6 ta' April 2005 (għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Lulju 2005 (għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Diċembru 2005.

(3)  ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 192, 28.7.2000, p. 36.

(5)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  ĠU L 377, 31.12.1991, p. 20. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 94/31/KE (ĠU L 168, 2.7.1994, p. 28).

(7)  ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(8)  ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(9)  ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(10)  ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.

(11)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.


ANNESS I

Attivitajiet

Nru

Attività:

Limitu ta' Kapaċità

1.

Is-Settur ta' l-Enerġija

 

(a)

Raffineriji ta' żjut minerali u gassijiet

* (1)

(b)

Installazzjonijiet għall-gassifikazzjoni u likwefazzjoni

*

(ċ)

Power stations termali u installazzjonijiet oħra ta' kombustjoni

Bi dħul enerġetiku ta' sħana ta' 50 megawatt (MW)

(d)

Fran tal-kokk

*

(e)

Mtieħen li jdawru l-faħam

B’kapaċità ta' tunnellata fis-siegħa

(f)

Installazzjonijiet għall-manifattura ta' prodotti tal-faħam u fjuwil solidu li ma jdaħħanx

*

2.

Produzzjoni u proċessar ta' metalli

 

(a)

Installazzjonijiet ta' metalli mhux maħduma (inklużi metalli mhux maħduma taħt forma ta' sulfidi) għax-xiwi jew tagħqid bis-sħana

*

(b)

Installazzjonijiet għall-produzzjoni ta' ħadid jew azzar mhux pur (taħlil primarju jew sekondarju) inkluż l-iffurmar kontinwu

B’kapaċità ta' 2,5 tunnellata fis-siegħa

(ċ)

Installazzjonijiet għall-ipproċessar ta' metalli li għandhom proprjetajiet kimiċi bħal tal-ħadid:

 

(i)

Mtieħen li jduru fis-sħana

B’kapaċità ta' 20 tunnellata fis-siegħa ta' azzar mhux proċessat

(ii)

Ferreriji li jaħdmu bil-mazez

B’enerġija ta' 50 kiljoule għal kull mazza, fejn l-enerġija kalorifika użata teċċedi l-20 MW

(iii)

Applikazzjoni ta' kisja protettiva bil-metall imdewweb

Bi dħul ta' 2 tunnellati fis-siegħa ta' azzar mhux ipproċessat

(d)

Ferreriji ta' metalli li għandhom proprjetajiet kimiċi bħal tal-ħadid

B’kapaċità produttiva ta' 20 tunnellata fil-ġurnata

(e)

Installazzjonijiet:

 

(i)

Għall-produzzjoni ta' metalli mhux ipproċessati li m'għandhomx proprjetajiet bħal tal-ħadid minn metall mhux maħdum, konċentrati jew materjali li mhux maħduma sekondarji permezz ta' proċeduri metallurġiċi, kimiċi jew elettrolitiċi

*

(ii)

Għat-tidwib, inkluż l-illigar, ta' metalli li m’għandhomx proprjetajiet bħal tal-ħadid, inklużi rkuprati (raffinar, ifformar bil-forġa, eċċ.)

B’kapaċità ta' tidwib ta' 4 tunnellati fil-ġurnata għaċ-ċomb u l-kadmium jew 20 tunnellata kull ġurnata għall-metalli l-oħra kollha

(f)

Installazzjonijiet għat-trattament tas-superfiċi ta' metalli u materjali ta' plastik permezz ta' proċess ta' elettroliżi jew kimiku

Fejn il-volum tat-tankijiet fejn isir it-trattament huwa ta' 30 m3

3.

Industrija Minerali

 

(a)

Operazzjonijiet ta' xogħol f’minjieri taħt l-art u operazzjonijiet relatati

*

(b)

Proċess ta' tneħħija tas-saffi tal-wiċċ ta' minjieri u xogħol fil-barriera

Fejn is-superfice ta' l-erja li effettivament qed tiġi mħaffra hija ta' 25 ettaru

(ċ)

Installazzjonijiet għall-produzzjoni ta'

 

(i)

Gagazza tal-konkos f’kalkarijiet rotatorji

B’kapaċità ta' produzzjoni ta' 500 tunnellata kuljum

(ii)

Ġir f’kalkarijiet rotatorji

B’kapaċità ta' produzzjoni ta' 50 tunnellata kuljum

(iii)

Gagazza tal-konkos jew ġir fi fran oħra

B’kapaċità ta' produzzjoni ta' 50 tunnellata kuljum

(d)

Installazzjonijiet għall-produzzjoni ta' asbestos u l-manifattura ta' prodotti bbażati fuq l-asbestos

*

(e)

Installazzjonijiet għall-manifattura ta' ħġieġ, inkluża fibra tal-ħġieġ

B’kapaċità ta' tidwib ta' 20 tunnellata kuljum

(f)

Installazzjonijiet għat-tidwib ta' sustanzi minerali, inkluża l-produzzjoni ta' fibra tal-ħġieġ

B’kapaċità ta' tidwib ta' 20 tunnellata kuljum

(ġ)

Installazzjonijiet għall-manifattura ta' prodotti taċ-ċeramika permezz ta' ħami, b’mod partikolari madum tas-soqfa, briks, briks refrattorji, madum, prodotti tal-ġebel jew porċellana

B’kapaċità ta' produzzjoni ta' 75 tunnellata kuljum, jew b’kapaċità ta' kalkara ta' 4 m3 u b'densità ta' tagħqid għal kull kalkara ta' 300kg/m3

4.

Industrija tal-Kimika

 

(a)

Installazzjonijiet Kimiċi għall-produzzjoni fuq skala industrijali ta' kimiċi organiċi bażiċi, bħalma huma:

(i)

idrokarbonijiet sempliċi (linejari jew ċikliċi, saturati jew mhux saturati, alifatiċi jew aromatiċi)

(ii)

idrokarbonijiet li fihom l-ossiġenu bħall-alkoħolijiet, aldeħidi, ketonijiet, aċidi karboxiliċi, esteri, aċetati, eteri, perossidi, epoxi reżini

(iii)

idrokarbonijiet Sulferużi

(iv)

idrokarbonijiet Nitroġeniċi bħall-amini, amidi, komposti nitrużi, komposti nitro jew nitrati, nitrili, ċjanati, isoċjanati

(v)

idrokarbonijiet li fihom il-fosfru

(vi)

idrokarbonijiet ħaloġeniċi

(vii)

komposti organometalliċi

(viii)

materjali bażiċi tal-plastik (polimeri, fibri sintetiċi u fibri li huma bbażati fuq iċ-ċelluloża)

(ix)

lastki sintetiċi

(x)

kuluranti u pigmenti

(xi)

aġenti li huma attivi fuq il-wiċċ tagħhom u sustanzi li jnaqqsu s-surface tension

*

(b)

Installazzjonijiet Kimici għall-produzzjoni fuq skala industrijali ta' kimiċi inorganiċi bażiċi, bħalma huma:

(i)

Gassijiet, bħalma huma l-ammonja, kloru jew idrokloru, fluworu jew idrofluworu, ossidi tal-karbon, komposti tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu, idroġenu, dijossidu tal-kubrit, karbonil kloridu

(ii)

Aċidi, bħalma huma l-aċidu kromiku, aċidu idrofluworiku, aċidu fosforiku, aċidu nitriku, aċidu idrokloriku, aċidu sulforiku, oleum, aċidi sulferuż

(iii)

Bażi, bħalma huma l-ammonju idrossidu, il-potassju idrossidu, is-sodju idrossidu

(iv)

Melħ, bħalma huma amonja klorika, potassju klorat, karbonat tal-potassju, karbonat tas-sodju, perborat, nitrat tal-fidda

(v)

Sustanzi mhux metalliċi, ossidi tal-metall jew komposti inorganiċi oħra bħalma huma l-karbidu tal-kalċju, silicon, karbidu tas-silikon

*

(ċ)

Installazzjonijiet kimiċi għall-produzzjoni fuq skala industrijali ta' fertilizzanti bbażati fuq il-fosfru, nitroġenu jew potassju (fertilizzanti sempliċi jew komposti)

*

(d)

Installazzjonijiet kimiċi għall-produzzjoni ta' prodotti bażiċi għas-saħħa tal-pjanti u bijoċidi fuq skala industrijali

*

(e)

Installazzjonijiet li jużaw proċess kimiku jew bijoloġiku għall-produzzjoni fuq skala industrijali ta' prodotti farmaċewtiċi bażiċi

*

(f)

Installazzjonijiet għall-produzzjoni fuq skala industrijali ta' splussivi u prodotti pirotekniċi

*

5.

Maniġġjar ta' skart u ilma ta' dranaġġ

 

(a)

Installazzjonijiet għall-irkuprar jew ir-rimi ta' skart perikoluż

Jirċievu 10 tunnellati kuljum

(b)

Installazzjonijiet għall-inċeneriżazzjoni ta' skart mhux perikoluż fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-4 ta' Diċembru 2000 dwar il-ħruq ta' skart (2)

B’kapaċità ta' 3 tunnellati fis-siegħa

(ċ)

Installazzjonijiet għar-rimi ta' skart mhux perikoluż

B’kapaċità ta' 50 tunnellata kuljum

(d)

Landfills (ħlief landfills ta' skart inerti u landfills li ġew magħluqa definittivament qabel is-16.7.2001 jew li għalihom il-fażi ta' azzjonijiet wara li ngħalqu meħtieġa mill-awtoritajiet kompetenti skond l-Artikolu 13 tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar il-landfill ta' skart (3) tkun skadiet)

Jirċievu 10 tunnellati kuljum jew b’kapaċità ta' 25 000 tunnellata

(e)

Installazzjonijet għar-rimi jew riċiklaġġ ta' karkassi ta' annimali jew skart minn annimali

B’kapaċità ta' 10 tunnellati kuljum

(f)

Impjanti ta' trattament ta' ilma ta' dranaġġ urban

B’kapaċità ta' 100 000 ta' ekwivalenzi mal-popolazzjoni

(ġ)

Impjanti ta' trattament ta' ilma ta' dranaġġ industrijali li huma operati b'mod indipendenti li jiżvolġu waħda jew aktar mill-attivitajiet imfassla f’dan l-anness

B’kapacità ta' 10 000  m3 kuljum (4)

6.

Produzzjoni u proċessar ta' karta u injam

 

(a)

Impjanti industrijali għall-produzzjoni ta' polpa minn injam jew minn materjali fibrużi oħra

*

(b)

Impjanti industrijali għall-produzzjoni ta' karti u folja u ta' prodotti ta' injam primarji oħra (bħalma huma ċ-ċipbord, fiberbord, u plajwudd)

B’kapaċità produttiva ta' 20 tunnellata kuljum

(ċ)

Impjanti industrijali għall-preżervazzjoni ta' l-injam u prodotti ta' l-injam permezz tal-kimika

B’kapaċità produttiva ta' 50 m3 kuljum

7.

Produzzjoni intensiva ta' bhejjem u akkwakultura

 

(a)

Istallazzjonijiet għat-trobbija intensiva ta' tajr tad-dar jew ħnieżer

(i)

B’40 000 post għat-tajr

(ii)

B’2 000 post għall-produzzjoni ta' ħnieżer (b’piż iktar minn 30 kg)

(iii)

B’750 post għall-ħnieżer

(b)

Akkwakultura intensiva

B’kapaċità produttiva ta' 1 000 tunnellata ta' ħut jew frott tal-baħar fis-sena

8.

Prodotti annimali u veġetali mis-settur ta' l-ikel u tax-xorb

 

(a)

Biċċeriji

B’kapaċità produttiva ta' karkassi ta' 50 tunnellata kuljum

(b)

Trattament u pproċessar intenzjonat għall-produzzjoni ta' prodotti ta' ikel u xorb minn:

 

(i)

Materjali ewlenin minn annimali (ħlief ħalib)

B’kapaċità produttiva ta' prodott aħħari ta' 75 tunnellata kuljum

(ii)

Materjali ewlenin veġetali

B’kapaċità produttiva ta' prodott aħħari ta' 300 tunnellata kuljum (valur medju fuq medda ta' kwart ta' sena)

(ċ)

Trattament u pproċessar ta' ħalib

B’kapaċità li jirċievu 200 tunnellata ta' ħalib kuljum (valur medju fuq bażi annwali)

9.

Attivitajiet oħra

 

(a)

Impjanti għall-pretrattament (operazzjonijiet bħalma huma l-ħasil, l-ibbliċjar, il-merċeriżazzjoni) jew kolorazzjoni ta' fibri jew tessili

B’kapacità ta' trattament ta' 10 tunnellati kuljum

(b)

Impjanti għall-kunzatura ta' ġlud

B’kapaċità ta' trattament ta' 12-il tunnellata ta' prodott aħħari kuljum

(ċ)

Installazzjonijiet għat-trattament tal-wiċċ ta' sustanzi, oġġetti jew prodotti permezz ta' solventi organiċi, b’mod partikolari għat-tilbiż, stampar, kisi, tneħħija ta' grass, trattament waterproofing, alterazzjoni ta' dimensjoni, tpittir, tindif jew impregnazzjoni

B’kapaċità ta' konsum ta' 150 kg fis-siegħa jew 200 tunnellata fis-sena

(d)

Installazzjonijiet għall-produzzjoni ta' karbon (faħam solidu maħruq) jew elletro-grafita permezz ta' inċenerazzjoni jew grafitazzjoni

*

(e)

Installazzjonijiet għall-bini ta', jew għal- tpittir jew tneħħija ta' żebgħa minn bastimenti

B’kapaċità għal bastimenti li huma ta' tul ta' 100 metru


(1)  Asterisk (*) jindika li ma huwa applikabli ebda limitu ta' kapacità (kull faċilità hija soġġetta għar-rappurtar).

(2)  ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91.

(3)  ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1. Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(4)  Il-limitu tal-kapaċità għandu jkun rivedut sa mhux aktar tard mill-2010 fid-dawl tar-riżultati ta' l-ewwel ċiklu ta' rappurtar.


ANNESS II

Inkwinanti (*)

Nru

numru SAK

Inkwinant (1)

Limitu ta' rilaxx

(kolonna 1)

fl-arja

(kolonna 1a)

kg/sena

fl-ilma

(kolonna 1b)

kg/sena

fl-art

(kolonna 1ċ)

kg/sena

1

74-82-8

Metanu (CH4)

100 000

 (2)

2

630-08-0

MonossiduKarboniku (CO)

500 000

3

124-38-9

Dijossidu Karboniku (CO2)

100 miljun

4

 

Idro-fluworokarbonji (HFCs) (3)

100

5

10024-97-2

Nitro-Ossidu(N2O)

10 000

6

7664-41-7

Ammonja (NH3)

10 000

7

 

Komposti volatili organiċi mhux metaniċi (NMVOC)

100 000

8

 

Ossidi tan-Nitroġenu (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluworokarbonji (PFCs) (4)

100

10

2551-62-4

Kubrit ħexafluworidu (SF6)

50

11

 

Ossidi tal-kubrit (SOx/SO2)

150 000

12

 

Nitroġenu totali

50 000

50 000

13

 

Fosfru totali

5 000

5 000

14

 

Idroklorofluworokarbonji (HCFCs) (5)

1

15

 

Klorofluworokarbonji (CFCs) (6)

1

16

 

Ħalonijiet (7)

1

17

 

Arseniku u komposti tiegħu (bħala As) (8)

20

5

5

18

 

Kadmju u komposti tiegħu (bħala Cd) (8)

10

5

5

19

 

Kromju u komposti tiegħu (bħala Cr) (8)

100

50

50

20

 

Kupru u komposti (bħala Cu) (8)

100

50

50

21

 

Merkurju u komposti (bħala Hg) (8)

10

1

1

22

 

Nikel u komposti (bħala Ni) (8)

50

20

20

23

 

Ċomb u komposti (bħala Pb) (8)

200

20

20

24

 

Żingu u komposti (bħala Zn) (8)

200

100

100

25

15972-60-8

Alaklor

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrażin

1

1

28

57-74-9

Klordanu

1

1

1

29

143-50-0

Klordekonu

1

1

1

30

470-90-6

Klorfenvinfosu

1

1

31

85535-84-8

Kloro-alkani, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Klorpirifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dikloroetanu (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Diklorometanu (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dijeldrin

1

1

1

37

330-54-1

Djuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Komposti organiċi aloġenati (bħala AOX) (9)

1 000

1 000

41

76-44-8

Ħeptaklor

1

1

1

42

118-74-1

Ħexaklorobenżene (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Ħexaklorobutadijene (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-ħexakloroċikluħexanu (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindane

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (dijossini + furani) (bħala Teq) (10)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentaklorobenżin

1

1

1

49

87-86-5

Pentaklorofenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Bifenili Poliklorinati (PCBs)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazine

1

1

52

127-18-4

Tetrakloroetilene (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetraklorometanu (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Triklorobenżini (TCBs) (kollha isomeri)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trikloroetanu

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrakloroetanu

50

57

79-01-6

Trikloroetilene

2 000

10

58

67-66-3

Triklorometanu

500

10

59

8001-35-2

Toxafene

1

1

1

60

75-01-4

Vinil kloridu

1 000

10

10

61

120-12-7

Antraċene

50

1

1

62

71-43-2

Benżin

1 000

200

(bħala BTEX) (11)

200

(bħala BTEX) (11)

63

 

Difenileteri Brominati (PBDE) (12)

1

1

64

 

Nonilfenoli u Etoxilati Nonilfenoli (NP/NPEs)

1

1

65

100-41-4

Etil benżin

200

(bħala BTEX) (11)

200

(bħala BTEX) (11)

66

75-21-8

Etilene ossidu

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Naftalina

100

10

10

69

 

Komposti ta' Organotin (bħala totali Sn)

50

50

70

117-81-7

Di-(2-etil ħexil) ftalat (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Aċidu Karboliku (bħala totali C) (13)

20

20

72

 

Idrokarbonijiet poliċikliċi aromatiċi (PAHs) (14)

50

5

5

73

108-88-3

Toluene

200

(bħala BTEX) (11)

200

(bħala BTEX) (11)

74

 

Tributiltin u komposti (15)

1

1

75

 

Trifenilitin u komposti (16)

1

1

76

 

Korbonju organiku totali (TOC) (bħala totali C jew COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Xilenes (17)

200

(bħala BTEX) (11)

200

(bħala BTEX) (11)

79

 

Kloridi (bħala totali Cl)

2 miljuni

2 miljuni

80

 

Kloru u komposti inorganiċi (bħala HCl)

10 000

81

1332-21-4

Asbestos

1

1

1

82

 

Ċjanuri (bħala totali CN)

50

50

83

 

Fluworidi (bħala totali F)

2 000

2 000

84

 

Fluworu u komposti inorganiċi (bħala HF)

5 000

85

74-90-8

Aċidu ċjanuriku (HCN)

200

86

 

Materja Partikulata (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Oktilfenoli u Oktilfenol ethoxylates

1

88

206-44-0

Fluworantenu

1

89

465-73-6

Isodrin

1

90

36355-1-8

Hexabromobifenil

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i) perilene

 

1

 


(*)  Rilaxxi inkwinanti li jaqgħu taħt bosta kategoriji ta' inkwinanti għandhom ikunu rrappurtati għal kull waħda minn dawn il-kategoriji.

(1)  Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor kwalunkwe inkwinant imsemmi fl-Anness II għandu jiġi rappurtat bħala l-massa totali ta' dak l-inkwinant jew, f'każ li inkwinant ikun grupp ta' sustanzi, bħala l-massa totali tal-grupp.

(2)  Is-sing (-) jindika li l-parametru u l-mezz li qed jiġu diskussi ma joħolqux il-ħtieġa sabiex isir rapport.

(3)  Massa totali ta' Idro-fluworokarbonji: is-somma ta' HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(4)  Massa totali ta' perfluworokarbonji: is-somma ta' CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(5)  Massa totali tas-sustanzi inklużi l-isomeri tagħhom elenkati fil-Grupp VIII ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 2000 dwar sostanzi li jnaqqsu s-saff ta’ l-ożonu (ĠU L 244, 29.9.2000, p. 1) Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1804/2003 (ĠU L 265, 16.10.2003, p. 1).

(6)  Massa totali tas-sustanzi inklużi l-isomeri tagħhom elenkati fil-Grupp I u II ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000.

(7)  Massa totali tas-sustanzi elenkati inklużi l-isomeri tagħhom fil-Grupp III u VI ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000.

(8)  Il-metalli kollha għandhom ikunu rappurtati bħala l-massa totali ta' l-element fil-forom kemikali kollha preżenti fir-rilaxx.

(9)  Komposti organiċi aloġenati li jistgħu jiġu assorbiti mal-karbonju attivat deskritt bħala kloridju.

(10)  Deskritti bħala I-TEQ.

(11)  Inkwinanti singoli jridu jiġu rappurtati jekk il-livell għall-BTEX (il-parametru totali ta' benżin, toluene, etil benżin, xileni) jinqabeż.

(12)  Massa totali tad-difenileteri brominati: penta-BDE, octa-BDE u deca-BDE.

(13)  Massa totali ta' fenolu u sostituti sempliċi ta' fenoli deskritti bħala karbonju totali.

(14)  Idrokarboni poliċikliċi aromatiċi (PAH ijiet) jridu jitkejlu għar-rappurtar ta' rilaxxi fl-arja bħala benżo(a)pirene (50-32-8), benżo(b)fluworantene (205-99-2), benżo(k)fluworantene (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5) (derivati mir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar inkwinanti organiċi persistenti (ĠU L 229, 29.6.2004, p. 5).

(15)  Massa totali ta' komposti ta' tributiltin, deskritti bħala massa ta' tributiltin.

(16)  Massa totali ta' komposti ta' trifenilitin, deskritti bħala massa ta' trifenilitin.

(17)  Massa totali ta' xilenes (orto-xilenes, meta-xilenes, para-xilenes).


ANNESS III

Format għar-rappurtar ta' data dwar rilaxx u trasferiment mill-Istati Membri lill-Kummissjoni

Sena ta' referenza

 

Identifikazzjoni tal-faċilità

 

Isem tal-kumpannija prinċipali

Isem tal-faċilità

Numru ta' identifikazzjoni tal-faċilità

Triq

Belt/raħal

Kodiċi Postali

Pajjiż

Koordinati tal-post

Distrett fejn jinstab il-baċir tax-xmara (1)

Kodiċi NACE (4 numri)

Attività ekonomika prinċipali

Volum produzzjoni (opzjonali)

Numru ta' installazzjonijiet (opzjonali)

Numru ta' siegħat operattivi f'sena (opzjonali)

Numru ta' impjegati (opzjonali)

Referenza testwali għall-informazzjoni testwali jew indirizz tal-portal mogħti mill-faċilità jew kumpannija prinċipali (opzjonali)

 

Kull attività tal-faċilità imfassla fl-Anness I (skond is-sistema ta' kodiċi mogħtija fl-Anness I u l-kodiċi PKIT fejn applikabbli)

 

Attività 1 (Attività prinċipali minn Anness I)

Attività 2

Attività N

 

Data dwar rilaxx fl-arja għall-faċilitàjiet għal kull inkwinant li jeċċedu l-limitu tal-valur (skond Anness II)

Rilaxx fl-arja

Inkwinant 1

Inkwinant 2

Inkwinant N

M: imkejjel; Metodu Analitiku użat

Ċ: ikkalkulat; Metodu ta' kalkolu użat

E stmat

T:Total

f’kg/sena

A:Aċċidentali

f'kg/sena

Data dwar rilaxx fl-ilma għall-faċilitajiet għal kull inkwinant li jeċċedu l-limitu tal-valur (skond Anness II)

Rilaxx fl-ilma

Inkwinant 1

Agent ta' Tniggiż 2

Inkwinant N

M: imkejjel; Metodu Analitiku użat

Ċ: ikkalkulat; Metodu ta' kalkolu użat

E: stmat

T:Totali

f’kg/sena

A:Aċċidentali

f'kg/sena

Data dwar rilaxx fl-art ghall-faċilitajiet ghal kull inkwinant li jeċċedu l-limitu tal-valur (skond Anness II)

Rilaxx fl-art

Inkwinant 1

Inkwinant 2

Inkwinant N

M: imkejjel; Metodu Analitiku użat

Ċ: ikkalkulat; Metodu ta' kalkolu użat

E: stmat

T:Totali

f’kg/sena

A:Aċċidentali

f'kg/sena

Trasferimenti il barra mis-sit ta' kull inkwinant destinat għat-trattament ta' ilma ta' dranaġġ fi kwantitajiet li jeċċedu l-limitu tal-valur (skond Anness II)

 

Inkwinant 1

Inkwinant 2

Inkwinant N

M: imkejjel; Metodu Analitiku użat

Ċ: ikkalkulat; Metodu ta' kalkolu użat

E: stmat

f’kg/sena

Trasferimenti il barra mis-sit ta' skart perikoluż għal faċilità li teċċedi l-limitu tal-valur (skond l-Artikolu 5)

Ġewwa l-pajjiż:

Għall-irkuprar (R)

M: imkejjel; Metodu Analitiku użat

Ċ: ikkalkulat; Metodu ta' kalkolu użat

E stmat

f’tunnellati/sena

Ġewwa l-pajjiż:

Għar-Rimi (D)

M: imkejjel; Metodu Analitiku użat

Ċ: ikkalkulat; Metodu ta' kalkolu użat

E stmat

f’tunnellati/sena

Għal pajjiżi oħra:

Ghall-irkuprar (R)

Isem ta' min qed jirkupra

Indirizz ta' min qed jirkupra

Indirizz tas-sit effettiv ta' l-irkuprar li qed jirċievi t-trasferiment

M: imkejjel; Metodu Analitiku użat

Ċ: ikkalkulat; Metodu ta' kalkolu użat

E stmat

f’tunnellati/sena

Għal pajjiżi ohra:

Għar-Rimi (D)

Isem ta' min qed jarmi

Indirizz ta' min qed jarmi

Indirizz tas-sit effettiv tar-rimi li qed jirċievi t-trasferiment

M: imkejjel; Metodu Analitiku użat

Ċ: ikkalkulat; Metodu ta' kalkolu użat

E stmat

f’tunnellati/sena

Trasferiment ‘l barra mis-sit ta' skart mhux (skond l-Artikolu 5) perikoluż għal faċilità li teċċedi l-limitu tal-valur

Għall-irkuprar (R)

M: imkejjel; Metodu Analitiku użat

Ċ: ikkalkulat; Metodu ta' kalkolu użat

E stmat

f’tunnellati/sena

Għar-Rimi (D)

M: imkejjel; Metodu Analitiku użat

Ċ: ikkalkulat; Metodu ta' kalkolu użat

E stmat

f’tunnellati/sena

Awtoritajiet kompetenti għar-rikjesti mill-pubbliku

Isem

Triq

Belt/raħal

Numru tat-telefon

Numru tal-Fax:

E-mail

 


(1)  Skond l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi kwadru għall-azzjonij tal-Komunità fil-qasam tal-politika ta' l-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1). Direttiva kif emendata permezz tad-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE (ĠU L 331, 15.12.2001, p. 1).


4.2.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

18


ID-DEĊIŻJONI Nru 167/2006/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-18 ta’ Jannar 2006

li tikkonċerna l-attivitajiet ta’ ċerti pajjiżi terzi fil-qasam tan-navigazzjoni merkantili

(Verżjoni kodifikata)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 80 (2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 78/774/KEE tad-19 ta’ Settembru 1978 dwar l-attivitajiet ta’ ċerti pajjiżi terzi fil-qasam tan-navigazzjoni merkantili (3) ġiet emendata b’mod sostanzjali (4). Għal raġunijiet ta’ iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Deċiżjoni għandha tkun kodifikata.

(2)

Sistemi ta’ informazzjoni għandhom ikunu stabbiliti biex jippermettu li l-istituzzjonijiet tal-Komunità jinżammu infurmati dwar l-attivitajiet tal-flottot ta’ terzi pajjiżi li l- prassi tagħhom huwa ta’ ħsara għall-interessi tan-navigazzjoni ta’ l-Istati Membri u b’mod partikolari safejn dawn l-attivitajiet jaffettwaw b’mod ħażin il-parteċipazzjoni kompetittiva tal-flotot ta’ l-Istati Membri fil-kummerċ marittimu internazzjonali. Dawn is-sistemi ta’ informazzjoni għandhom jiffaċilitaw il-konsultazzjoni fuq livell Komunitarju.

(3)

Għandha tkun ipprovduta il-possibiltà li l-miżuri meħtieġa jiġu adottati fuq livell Komunitarju għall-eżerċizzju konġunt mill-Istati Membri tal-poteri tagħhom li jadottaw kontromiżuri fir-rigward ta’ l-attivitajiet tan-navigazzjoni merkantili ta’ ċerti pajjiżi terzi,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa kollha biex jimplimenta sistema li tippermettih li jiġbor informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-flotot ta’ pajjiżi terzi li jsegwu prassi li huwa ta’ ħsara għall-interessi tan-navigazzjoni ta’ l-Istati Membri u b’mod partikolari safejn dawn l-attivitajiet jaffettwaw b’mod ħażin il-parteċipazzjoni kompetittiva tal-flotot ta’ l-Istati Membri fil-kummerċ marittimu internazzjonali.

Din is-sistema għandha tippermetti safejn meħtieġ lil kull Stat Membru biex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fl-ewwel paragrafu, biex jiġbor informazzjoni dwar:

(a)

il-livell ta’ servizzi ta’ navigazzjoni merkantili offruti;

(b)

in-natura, il-volum, il-valur, l-oriġini u d-destinazjoni ta’ merkanzija mgħobbija jew imħatta fl-Istati Membri konċernati mill-bastimenti mqabbdin biex jaħdmu f’dawn is-servizzi;

u

(ċ)

il-livell ta’ tariffi għal tali servizzi.

Artikolu 2

1.   Il-Kunsill b’maġġoranza kkwalifikata, għandu jiddeċiedi lil liema flotot ta’ pajjiżi terzi s-sistema ta’ l-informazzjoni għandha tiġi applikata b’mod konġunt.

2.   Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tispeċifika t-tip ta’ navigazzjoni merkantili li għaliha għandha tapplika s-sistema ta’ informazzjoni, id-data ta’ l-introduzzjoni tagħha, l-intervalli li fihom għandha tiġi pprovduta l-informazzjoni u liema tipi ta’ informazzjoni mniżżlin fit-tieni paragrafu ta’ l- Artikolu 1 għandhom jinġabru.

3.   Kull Stat Membru għandu jgħaddi lill-Kummissjoni, perjodikament jew fuq it-talba ta’ dan ta’ l-aħħar, l-informazzjoni prodotta mis-sistema ta’ informazzjoni tiegħu.

4.   Il-Kummissjoni għandha tiġbor l-informazzjoni għall-Komunità kollha. L-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 77/587/KEE tat-13 ta’ Settembru 1977 li tistabbilixxi proċedura ta’ konsultazzjoni dwar ir-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fuq kwistjonijiet ta’ trasport bil-baħar u fuq azzjonijiet dwar dawn il-kwistjonijiet f’organizzazzjonijiet internazzjonali (5) għandu japplika għal dik l-informazzjoni.

Artikolu 3

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jeżaminaw regolarment, fi ħdan l-istruttura tal-proċedura ta’ konsultazzjoni stabbilita mid-Deċiżjoni 77/587/KEE u fuq il-bażi inter alia ta’ l-informazzjoni prodotta mis-sistema ta’ informazzjoni msemmija fl-Artikolu 1, l-attivitajiet tal-flotot ta’ pajjiżi terzi speċifikati fid-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 (1).

Artikolu 4

Il-Kunsill b’mod unanimu jista’ jiddeċiedi fuq l-applikazzjoni konġunt mill-Istati Membri fir-relazzjonijiet tagħhom ma’ pajjiż terz jew grupp ta’ pajjiżi terzi li dwarhom deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 2 (1) tkun adottata, ta’ kontromiżuri xierqa li jiffurmaw parti mil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom.

Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li japplikaw unilateralment is-sistemi ta’ informazzjoni nazzjonali tagħhom u l-kontromiżuri.

Artikolu 6

Id-Deċiżjoni 78/774/KEE hija permezz ta’ dan imħassra bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri fir-rigward tal-limiti ta’ żmien għall-implimentazzjoni ta’ dik id-Direttiva.

Referenzi magħmula għad-Deċiżjoni li ġiet imħassra għandhom jiġu implimentati billi jirreferu għal din id-Deċiżjoni u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 7

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, nhar it-18 ta’ Jannar 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

H. WINKLER


(1)  ĠU C 110, tat-30.4.2004, p. 14.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ Marzu 2004 (ĠU C 102 E, tat-28.4.2004, p. 107) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Diċembru 2005.

(3)  ĠU L 258, tal-21.9.1978, p. 35. Deċiżjoni kif emendata mid-Deċiżjoni 89/242/KEE (ĠU L 97, tal-11.4.1989, p. 47).

(4)  Ara l-Anness I.

(5)  ĠU L 239, tas-17.9.1977, p. 23.


ANNESS I

Deċiżjoni mħassra flimkien ma’ l-emendament tagħha

Deċiżjoni tal-Kunsill 78/774/KEE

(ĠU L 258, tal-21.9.1978, p. 35)

Deċiżjoni tal-Kunsill 89/242/KEE

(ĠU L 97, tal-11.4.1989, p. 47)


ANNESS II

Tabella Ta Korrelazzjoni

Deċiżjoni 78/774/KEE

Din id-Deċiżjoni

Artikolu 1, paragrafu 1

Artikolu 1, l-ewwel paragrafu.

Artikolu 1, paragrafu 2, sentenza tal-bidu

Artikolu 1, it-tieni paragrafu, sentenza tal-bidu

Artikolu 1, paragrafu 2, l-ewwel inċiż

Artikolu 1, it-tieni paragrafu, punt (a)

Artikolu 1, paragrafu 2, it-tieni inċiż

Artikolu 1, it-tieni paragrafu, punt (b)

Artikolu 1, paragrafu 2, it-tielet inċiż

Artikolu 1, it-tieni paragrafu, punt (ċ)

Artikoli 2-5

Artikoli 2-5

Artikolu 6

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 7

Anness I

Anness II


4.2.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

22


ID-DIRETTIVA 2005/89/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-18 ta’ Jannar 2006

dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà fil-provvista ta’ l-elettriku u ta’ l-investiment fl-infrastruttura

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw mal-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2003/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam ta’ l-elettriku (3) tat kontribut importanti għall-ħolqien tas-suq intern fil-qasam ta’ l-elettriku. Il-garanzija ta’ livell għoli ta’ sigurtà fil-provvista ta’ l-elettriku hija objettiv ewlieni għall-funzjonament b’suċċess tas-suq intern u dik id-Direttiva tagħti l-possibbiltà lill-Istati Membri li jimponu obbligi ta’ servizz pubbliku fuq intrapriżi fil-qasam ta’ l-elettriku, fost l-oħrajn, f’relazzjoni mas-sigurtà fil-provvista. Dawk l-obbligi ta’ servizz pubbliku għandhom ikunu definiti b’mod l-aktar preċiż u strett possibbli u m’għandhomx jirriżultaw fil-ħolqien ta’ kapaċità ta’ ġenerazzjoni ta’ l-elettriku li teċċedi dak li jkun neċessarju sabiex jiġi evitat qtugħ mhux mistenni fid-distribuzzjoni ta’ l-elettriku lill-konsumaturi finali.

(2)

It-talba għall-elettriku tkun normalment imbassra fuq żmien medju fuq il-bażi ta’ xenarji elaborati minn operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni jew minn organizzazzjonijiet oħra li jkunu kapaci jibnuhom fuq talba ta’ xi Stat Membru.

(3)

Suq waħdieni u kompetittiv fil-qasam ta’ l-elettriku fl-UE jeħtieġ linji politiċi trasparenti u mhux diskriminatorji dwar is-sigurtà tal-provvista ta’ l-elettriku li jkunu kompatibbli mar-rekwiżiti ta’ suq bħal dan. In-nuqqas ta’ tali linji politiċi fl-Istati Membri individwali, jew il-presenza ta’ differenzi sinifikattivi bejn il-linji politiċi ta’ l-Istati Membri jwasslu għal distorsjonijiet tal-kompetizzjoni. Id-definizzjoni ta’ rwoli u responsabbiltajiet ċari ta’ l-awtoritajiet kompetenti, kif ukoll ta’ l-Istati Membri nfushom u ta’ l-atturi relevanti kollha fis-suq, hija għalhekk kruċjali fis-salvagwardja tas-sigurtà tal-provvista ta’ l-elettriku u għal tħaddim korrett tas-suq intern filwaqt li fl-istess ħin timpedixxi l-ħolqien ta’ ostakoli għal min irid jidħol fis-suq, bħal kumpanniji li jiġġeneraw jew ifornu l-elettriku f’xi Stat Membru li jkunu reċentement bdew l-operazzjonijiet tagħhom f’dak l-Istat Membru, u timpedixxi l-ħolqien ta’ distorsjonijiet tas-suq intern ta’ l-elettriku jew ta’ diffikultajiet sinifikattivi għall-atturi fis-suq, inklużi kumpanniji b’ishma żgħar tas-suq, bħal ġeneraturi jew fornituri b’sehem żgħir ħafna tas-suq Komunitarju relevanti.

(4)

Id-Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) tistabbilixxi sensiela ta’ linji gwida għall-politika tal-Komunità dwar networks trans-Ewropej ta’ l-enerġija. Ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 dwar kondizzjonijiet għall-aċċess għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku (5) jistabbilixxi, inter alia, il-prinċipji ġenerali u regoli dettaljati fir-rigward ta’ ġestjoni tal-konġestjoni.

(5)

Fil-promozzjoni ta’ l-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, huwa meħtieġ li tiġi żgurata d-disponibbilità ta’ kapaċità assoċjata ta’ back-up, fejn tkun meħtieġa teknikament, sabiex tinżamm l-affidabbiltà u s-sigurtà tan-network.

(6)

Sabiex jintlaħqu l-impenji ambjentali tal-Komunità u sabiex titnaqqas id-dipendenza tagħha fuq l-enerġija importata, huwa importanti li jittieħed kont ta’ l-effetti fit-tul taż-żieda fid-domanda għall-elettriku.

(7)

Il-koperazzjoni bejn operaturi nazzjonali tas-sistema ta’ trasmissjoni fi kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tan-networks, inklużi d-definizzjoni tal-kapaċitajiet ta’ trasferiment, tal-forniment ta’ informazzjoni u tal-proġettazzjoni tan-networks, hija vitali għall-iżvilupp ta’ suq intern li jaħdem sew u tista’ tittejjeb aktar. In-nuqqas ta’ ko-ordinazzjoni fir-rigward tas-sigurtà tan-networks hija ta’ ħsara għall-iżvilupp ta’ kondizzjonijiet ugwali għall-kompetizzjoni.

(8)

L-għan prinċipali tar-regoli u r-rakkomandazzjonijiet tekniċi relevanti bħal dawk li jinsabu fil-manwal ta’ operazzjoni ta’ l-Unjoni għall-Ko-ordinazzjoni tat-Trasmissjoni ta’ l-Elettriku (UCTE), ta’ regoli u rakkomandazzjonijiet simili żviluppati min-NORDEL, tal-Kodiċi tar-Retikolat tal-Baltiku u ta’ dawk adottati għas-sistemi tar-Renju Unit u ta’ l-Irlanda, huwa li dawn jipprovdu sostenn lill-operazzjoni teknika tan-network interkonnessa, u b’hekk jikkontribwixxu sabiex tiġi sodisfatta l-ħtieġa ta’ operazzjoni kontinwa tan-network fil-każ ta’ qtugħ fis-sistema f’punt individwali jew f’punti fin-network u sabiex titnaqqas l-ispiza relatata mal-mitigazzjoni ta’ qtugħ bħal dan fil-provvista.

(9)

L-operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni u ta’ distribuzzjoni għandhom ikunu meħtieġa jfornu servizz ta’ livell għoli lill-konsumaturi finali f’termini ta’ frekwenza u ta’ dewmien ta’ qtugħ.

(10)

Il-miżuri li jistgħu jintużaw sabiex jiżguraw li jinżammu livelli xierqa ta’ kapaċità ta’ riżerva ta’ ġenerazzjoni, għandhom ikunu bbażati fuq is-suq u jkunu non-diskriminatorji u jistgħu jinkludu miżuri bħal garanziji kontrattwali u arranġamenti, għażliet ta’ kapaċità jew obbligi ta’ kapaċità. Dawn il-miżuri jistgħu jiġu supplementati bi strumenti non-diskriminatorji oħra bħal rati ta’ ħlas skond il-kapaċità.

(11)

Sabiex jiġi żgurat li tkun disponibbli informazzjoni adegwata minn qabel, l-Istati Membri għandhom jippubblikaw il-miżuri li jittieħdu sabiex jinżamm il-bilanċ bejn il-provvista u d-domanda fost investituri attwali u potenzjali fil-ġenerazzjoni u fost il-konsumaturi ta’ l-elettriku.

(12)

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 86, 87 u 88 tat-Trattat, huwa importanti li l-Istati Membri jwaqqfu qafas mhux ambigwu, adattat u stabbli li jiffaċilita s-sigurtà tal-provvista ta’ l-elettriku u jwassal għal investimenti fil-kapaċità ta’ ġenerazzjoni u għal metodi tekniċi ta’ l-immaniġġar tad-domanda. Huwa importanti wkoll li jittieħdu miżuri xierqa sabiex jiżguraw qafas regolatorju li jħeġġeġ l-investiment f’interkonnessjonijiet ġodda fit-trasmissjoni, speċjalment bejn l-Istati Membri.

(13)

Il-Kunsill Ewropew f’Barċellona fil-15 u s-16 ta’ Marzu 2002 qabel dwar livell ta’ interkonnessjoni bejn l-Istati Membri. Livelli baxxi ta’ interkonnessjoni għandhom l-effett li jifframmentaw is-suq u huma ta’ xkiel għall-iżvilupp tal-kompetizzjoni. L-eżistenza ta’ kapaċità ta’ interkonnessjoni fiżika adegwata ta’ trasmissjoni, sew jekk transkonfinali jew le, hija kruċjali iżda mhijiex kondizzjoni suffiċjenti sabiex il-kompetizzjoni tkun effettiva kompletament. Fl-interess tal-konsumaturi finali, ir-relazzjoni bejn il-benefiċji potenzjali ta’ proġetti ġodda ta’ interkonnessjoni u n-nefqa għal tali proġetti għandha tkun bilanċjata b’mod raġonevoli.

(14)

Filwaqt li huwa importanti li l-kapaċitajiet massimi ta’ trasferiment disponibbli jiġu determinati mingħajr il-ksur tar-rekwiżiti għal operazzjoni bla periklu tan-networks, huwa importanti wkoll f’dak ir-rispett li wieħed jiżgura trasparenza sħiħa fil-kalkolu ta’ kapaċità u fil-proċedura ta’ allokazzjoni fis-sistema ta’ trasmissjoni. B’dan il-mod jista’ jkun possibbli li jsir użu aħjar tal-kapaċità eżistenti u ma jingħatawx lis-suq sinjali foloz ta’ skarsezza, bħala sostenn lejn il-kisba ta’ suq intern kompetitiv kif previst fid-Direttiva 2003/54/KE.

(15)

L-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni u ta’ distribuzzjoni jeħtieġu qafas regolatorju adegwat u stabbli għall-investiment u għall-manteniment u t-tiġdid tan-networks.

(16)

L-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/54/KE jeħtieġ l-Istati Membri sabiex jissorveljaw u jressqu rapport dwar is-sigurtà tal-provvista ta’ l-elettriku. Dan ir-rapport għandu jkopri fatturi marbuta ma’ termini ta’ żmien qasir, ta’ żmien medju u ta’ żmien twil relevanti għas-sigurtà tal-provvista inkluża l-intenzjoni ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ trasmissjoni li jinvestu fin-network. Fit-tħejjija ta’ tali rapport, l-Istati Membri jkunu mistennija li jirreferu għal informazzjoni u stimi li jkunu diġà qegħdin isiru mill-operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni sew fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi kollettiva, anke fuq livell Ewropew.

(17)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-implementazzjoni effettiva ta’ din id-Direttiva.

(18)

Ladarba l-għanijiet ta’ l-azzjoni proposta, jiġifieri li jiġu żgurati l-provvisti ta’ l-elettriku abbażi ta’ kompetizzjoni ġusta u l-ħolqien ta’ suq intern ta’ l-elettriku kompletament operattiv, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti ta’ l-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tistà tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Konformement mal-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri mmirati lejn is-salvagwardja tas-sigurtà tal-provvista ta’ l-elettriku sabiex jiġi żgurat il-funzjonament korrett tas-suq intern ta’ l-elettriku u sabiex jiġu żgurati:

(a)

livell adegwat ta’ kapaċità ta’ ġenerazzjoni;

(b)

bilanċ adegwat bejn il-provvista u d-domanda;

u

(ċ)

livell xieraq ta’ interkonnessjoni bejn l-Istati Membri għall-iżvilupp tas-suq intern.

2.   Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas li fih l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu politika trasparenti, stabbli u mhux diskriminatorja dwar is-sigurtà tal-provvista ta’ l-elettriku kompatibbli mar-rekwiżiti ta’ suq intern kompetittiv għall-elettriku.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet disposti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/54/KE. Barra minn hekk, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“awtorità regolatorja” tfisser l-awtoritajiet regolatorji fl-Istati Membri, kif nominati skond l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2003/54/KE;

(b)

“sigurtà tal-provvista ta’ l-elettriku” tfisser il-kapaċità ta’ sistema ta’ l-elettriku li tipprovdi elettriku lill-konsumaturi finali, kif previst f’din id-Direttiva;

(ċ)

“sigurtà operattiva tan-network” tfisser l-operazzjoni kontinwa tan-network tat-trasmissjoni u, fejn ikun il-każ, ta’ distribuzzjoni taħt ċirkostanzi prevedibbli;

(d)

“bilanċ bejn provvista u domanda” tfisser is-sodisfazzjon ta’ domandi prevedibbli ta’ konsumaturi sabiex jużaw l-elettriku mingħajr il-ħtieġa li jiġu nfurzati miżuri sabiex jitnaqqas il-konsum.

Artikolu 3

Disposizzjonijiet Ġenerali

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw livell għoli ta’ sigurtà tal-provvista ta’ l-elettriku billi jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiffaċilitaw klima ta’ investiment stabbli u billi jiddefinixxu l-irwoli u r-responsabbiltajiet ta’ l-awtoritajiet kompetenti, inklużi l-awtoritajiet regolatorji fejn relevanti, u l-atturi relevanti kollha tas-suq, u jippubblikaw informazzjoni dwarhom. L-atturi relevanti tas-suq jinkludu, inter alia, l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni u ta’ distribuzzjoni, il-ġeneraturi ta’ l-elettriku, il-fornituri, u l-konsumaturi finali.

2.   Fl-implementazzjoni tal-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jieħdu kont ta’:

(a)

l-importanza li tiġi żgurata l-kontinwità tal-provvisti ta’ l-elettriku;

(b)

l-importanza ta’ qafas regolatorju trasparenti u stabbli;

(ċ)

is-suq intern u l-possibbiltajiet ta’ koperazzjoni transkonfinali f’dak li jirrigwarda s-sigurtà tal-provvista ta’ l-elettriku;

(d)

il-ħtieġa tal-manutenzjoni regolari u fejn meħtieġ tat-tiġdid tan-networks ta’ trasmissjoni u ta’ distribuzzjoni għall-manteniment tal-prestazzjoni tan-network;

(e)

l-importanza li tiġi żgurata l-implementazzjoni korretta tad-Direttiva 2001/77/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2001 dwar il-promozzjoni ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fis-suq intern ta’ l-elettriku (6) u tad-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2004 dwar il-promozzjoni ta’ kogenerazzjoni bbażata fuq domanda għal sħana utli fis-suq intern ta’ l-enerġija (7) sa fejn id-disposizzjonijiet tagħhom huma relatati mas-sigurtà tal-provvista ta’ l-elettriku;

(f)

il-ħtieġa li tiġi żgurata kapaċità ta’ riserva suffiċjenti ta’ trasmissjoni u ta’ ġenerazzjoni għall-operazzjoni stabbli;

u

(g)

l-importanza li jitħeġġeġ it-twaqqif ta’ swieq għall-ingrossa likwidi.

3.   Fl-implementazzjoni tal-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jieħdu kont ukoll ta’:

(a)

il-grad ta’ diversità fil-ġenerazzjoni ta’ l-elettriku fil-livell nazzjonali jew reġjonali relevanti;

(b)

l-importanza li jitnaqqsu l-effetti fuq żmien fit-tul taż-żieda fid-domanda għall-elettriku;

(ċ)

l-importanza li jitħeġġu l-effiċjenza fil-konsum ta’ l-enerġija u l-adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda, b’mod partikolari teknoloġiji għall-immaniġġar tad-domanda, teknoloġiji għall-enerġija rinnovabbli u l-ġenerazzjoni distribwita;

u

(d)

l-importanza li jitneħħew il-barrieri amministrattivi għall-investimenti fl-infrastruttura u fil-kapaċità ta’ ġenerazzjoni.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull miżura adottata skond din id-Direttiva tkun non-diskriminatorja u ma timponix piż eċċessiv fuq l-atturi tas-suq, inklużi l-atturi ġodda fis-suq u l-kumpanniji b’ishma żgħar fis-suq. L-Istati Membri għandhom ukoll jieħdu kont, qabel l-adozzjoni tagħhom, ta’ l-impatt tal-miżuri fuq il-prezz ta’ l-elettriku għall-konsumaturi finali.

5.   Filwaqt li jiġi żgurat livell xieraq ta’ interkonnessjoni bejn l-Istati Membri, kif imsemmi fl-Artikolu 1(1)(ċ), għandha tingħata konsiderazzjoni speċjali:

(a)

lis-sitwazzjoni ġeografika speċifika ta’ kull Stat Membru,

(b)

sabiex jinżamm bilanċ raġjonevoli bejn in-nefqa għall-bini ta’ interkonnetturi ġodda u l-benefiċċju għall-konsumaturi finali,

u

(ċ)

sabiex jiġi żgurat li l-interkonnetturi eżistenti ikunu wżati effiċjentement kemm jista’ jkun.

Artikolu 4

Sigurtà Operattiva tan-Networks

1.

(a)

L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni jistabbilixxu regoli u obbligi operattivi minimi ta’ sigurtà tan-network.

Qabel ma jistabbilixxu tali regoli u obbligi, huma għandhom jikkonsultaw ma’ l-atturi relevanti fil-pajjiżi li magħhom teżisti interkonnessjoni.

(b)

Minkejja l-ewwel paragrafu tal-punt (a), l-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni jippreżentaw dawn ir-regoli u obbligi lill-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni.

(ċ)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operaturi tas-sistemi tat-trasmissjoni u fejn ikun il-każ ta’ distribuzzjoni jikkonformaw mar-regoli u obbligi operattivi minimi ta’ sigurtà tan-network.

(d)

L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni jżommu livell xieraq ta’ sigurtà operattiva tan-network.

Għal dak il-għan, l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni għandhom iżommu livell ta’ kapaċità ta’ riserva ta’ trasmissjoni teknika għas-sigurtà operattiva tan-network u għandhom jikkoperaw ma’ l-operaturi konċernati tas-sistemi ta’ trasmissjoni li magħhom ikunu interkonnessi.

Il-livell ta’ ċirkustanzi prevedibbli li taħthom għandha tinżamm is-sigurtà għandu jkun definit fir-regoli tas-sigurtà operattiva tan-network.

(e)

L-Istati Membri għandhom, b’mod partikolari, jiżguraw li l-operaturi tas-sistemi interkonnessi ta’ trasmissjoni u, fejn ikun il-każ, ta’ distribuzzjoni jiskambjaw informazzjoni dwar l-operazzjoni tan-networks b’mod tempestiv u effettiv skond ir-rekwiżiti operattivi minimi. Fejn meħtieġ l-istess rekwiżiti għandhom, japplikaw għall-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jkunu interkonessi ma’ operaturi barra mill-Komunità.

2.   L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni u fejn ikun il-każ ta’ distribuzzjoni jistabbilixxu u jilħqu miri ta’ kwalità ta’ provvista u ta’ sigurtà operattiva tan-networks. Dawn il-miri għandhom ikunu suġġetti għall-approvazzjoni mill-Istati Membri jew mill-awtoritajiet kompetenti u l-implementazzjoni tagħhom għandha tkun immonitorjata minnhom. Dawn il-miri għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti u mhux diskriminatorji u għandhom jiġu pubblikati.

3.   Fit-teħid tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 24 tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1228/2003, l-Istati Membri ma għandhomx jiddiskriminaw bejn kuntratti transkonfinali u kuntratti nazzjonali.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-restrizzjonijiet fuq il-provvisti f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza jkunu bbażati fuq kriterji predefiniti relatati mal-immaniġġar ta’ l-iżbilanċi mill-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni. Kull miżura ta’ salvagwardja għandha tittieħed f’konsultazzjoni mill-qrib ma’ operaturi relevanti oħra ta’ sistemi ta’ trasmissjoni, fir-rispett ta’ kull ftehim bilaterali relevanti, inklużi dawk il-ftehmiet dwar l-iskambju ta’ informazzjoni.

Artikolu 5

Żamma ta’ bilanċ bejn il-provvista u d-domanda

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa sabiex iżommu bilanċ bejn id-domanda għall-elettriku u l-kapaċità ta’ ġenerazzjoni disponibbli.

B’mod partikolari, l-Istati Membri għandhom:

(a)

mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti partikolari ta’ sistemi żgħar u iżolati, jinkoraġġixxu t-twaqqif ta’ qafas ta’ suq ta’ l-ingrossa li jipprovdi sinjali adattati tal-prezzijiet għall-ġenerazzjoni u għall-konsum;

(b)

jesiġu li l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni jiżguraw li jkun disponibbli livell adattat ta’ kapaċità ta’ riserva ta’ ġenerazzjoni għall-finijiet ta’ bilanċ u/jew jadottaw miżuri ekwivalenti bbażati fuq is-suq.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat, l-Istati Membri jistgħu ukoll jieħdu miżuri addizzjonali, li jinkludu:

(a)

disposizzjonijiet li jiffaċilitaw kapaċità ġdida ta’ ġenerazzjoni u d-dħul fis-suq ta’ kumpanniji ġodda ta’ ġenerazzjoni;

(b)

it-tneħħija ta’ barrieri li jimpedixxu l-użu ta’ kuntratti interrompibbli;

(ċ)

it-tneħħija ta’ barrieri li jimpedixxu kuntratti li jvarjaw fit-tul kemm għall-produtturi kif ukoll għall-konsumaturi;

(d)

l-inkoraġġament ta’ l-adozzjoni ta’ teknoloġiji għall-immaniġġar tad-domanda fil-ħin reali bħal sistemi avvanzati ta’ kejl;

(e)

l-inkoraġġament ta’ miżuri għall-konservazzjoni ta’ l-enerġija;

(f)

proċeduri għall-offerti jew kull proċedura ekwivalenti f’termini ta’ trasparenza u non-diskriminazzjoni skond l-Artikolu 7 (1) tad-Direttiva 2003/54/KE.

3.   L-Istati Membri għandhom jippubblikaw il-miżuri li jittieħdu skond dan l-Artikolu u għandhom jiżguraw l-aktar disseminazzjoni mifruxa possibbli.

Artikolu 6

Investiment fin-Network

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu qafas regolatorju li:

(a)

jipprovdi sinjali ta’ investiment għal operaturi fin-networks tas-sistemi kemm ta’ trasmissjoni kif ukoll ta’ distribuzzjoni sabiex jiżviluppaw in-networks tagħhom sabiex ilaħħqu mad-domanda prevedibbli mis-suq;

u

(b)

jiffaċilita l-manutenzjoni u, fejn ikun meħtieġ, it-tiġdid tan-networks tagħhom.

2.   Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 1228/2003, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-investiment kummerċjali fl-interkonessjoni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-deċiżjonijiet dwar l-investimenti fl-interkonessjoni jittieħdu b’ko-operazzjoni mill-qrib bejn l-operaturi relevanti tas-sistemi ta’ trasmissjoni.

Artikolu 7

Rappurtar

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rapport imsemmi fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/54/KE jkopri l-adegwatezza ġenerali tas-sistema ta’ l-elettriku sabiex tforni kurrent u d-domanda prevista għall-elettriku, u jinkludi:

(a)

is-sigurtà operattiva tan-network;

(b)

il-bilanċ previst tal-provvista u d-domanda għall-perjodu tal-ħames snin li jkunu ġejjin;

(ċ)

il-prospetti għas-sigurtà tal-provvista ta’ l-elettriku għall-perjodu ta’ bejn 5 u 15 il-sena mid-data tar-rapport;

(d)

l-intenzjonijiet ta’ investiment, għall-ħames snin kalendarji jew aktar li jkunu ġejjin, ta’ l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni jew dawk ta’ xi parti oħra li bihom huma jkunu jafu fir-rigward tal-forniment ta’ kapaċità ta’ interkonnessjoni transkonfinali.

2.   L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħejju r-rapport f’kollaborazzjoni mill-qrib ma’ l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni. L-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni għandhom, jekk ikun il-każ, jikkonsultaw ma’ l-operaturi tas-sistemi viċini ta’ trasmissjoni.

3.   It-taqsima tar-rapport relatata ma’ l-intenzjonijiet ta’ investiment fl-interkonnessjoni msemmija fil-paragrafu (1)(d) għandha tieħu kont ta’:

(a)

il-prinċipji ta’ l-immaniġġar tal-konġestjoni, kif stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1228/2003;

(b)

il-linji ta’ trasmissjoni eżistenti u proġettati;

(ċ)

il-karatteristiċi mistennija ta’ ġenerazzjoni, provvista, skambji transkonfinali u konsum, b’kont meħud tal-miżuri tal-immaniġġar tad-domanda,

u

(d)

il-miri reġjonali, nazzjonali u Ewropej ta’ żvilupp sostenibbli, inklużi dawk il-proġetti li jagħmlu parti mill-Assi għall-proġetti prijoritarji esposti fl-Anness I mad-Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operauri tas-sistemi ta’ trasmissjoni jipprovdu informazzjoni dwar l-intenzjonijiet tagħhom ta’ investiment jew dwar dawk ta’ kull parti oħra li biha huma jkunu jafu dwar il-forniment ta’ kapaċità ta’ inter-konnessjoni transkonfinali.

L-Istati Membri jistgħu ukoll jesiġu li l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni jipprovdu informazzjoni dwar investimenti relatati ma’ kostruzzjoni ta’ linji interni li jolqtu materjalment il-forniment ta’ interkonnessjoni transkonfinali.

4.   L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-mezzi meħtieġa għall-aċċess għad-data relevanti jkunu aġevolati għall-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni u/jew għall-awtoritajiet kompetenti fejn din id-data tkun relevanti fl-izvilupp ta’ dan ix-xogħol.

Għandu jiġi żgurat li ma tiġix żvelata informazzjoni kunfidenzjali.

5.   Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni msemmija fir-raba’ inċiż tal-paragrafu 1(d), riċevuta mill-awtoritajiet kompetenti, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Istati Membri, lill-awtoritajiet kompetenti u lill-Grupp Ewropew Regolatorju għall-Elettriku u l-Gass stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummisjoni 2003/796/KE (8) dwar l-investimenti proġettati u l-kontribuzzjoni tagħhom għall-miri stabbiliti fl-Artikolu 1(1).

Dan ir-rapport jista’ jiġi marbut mar-rappurtar previst fil-punt (ċ) ta’ l-Artikolu 28(1) tad-Direttiva 2003/54/KE u għandu jiġi pubblikat.

Artikolu 8

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti, u disposizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa l-24 ta’ Frar 2008. Huma għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni b’dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom jinkludu riferiment għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn tali riferiment meta jiġu pubblikati uffiċjalment. Il-metodi kif isiru tali riferimenti għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   Sal-1 ta’ Diċembru 2007, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-disposizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 9

Rappurtar

Il-Kummissjoni għandha tissorvelja u tirrivedi l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u għandha tippreżenta rapport dwar il-progress miksub lill-Parlament Ewropej u lill-Kunsill sa l-24 ta’ Frar 2010.

Artikolu 10

Dħul fis-Seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 11

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, nhar it-18 ta’ Jannar 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

H. WINKLER


(1)  ĠU C 120, ta’ l-20.5.2005, p. 119.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Lulju 2005 (għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-1 ta’ Diċembru 2005.

(3)  ĠU L 176, tal-15.7.2003, p. 37. Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 2004/85/KE (ĠU L 236, tas-7.7.2004, p. 10).

(4)  ĠU L 176, tal-15.7.2003, p. 11.

(5)  ĠU L 176, tal-15.7.2003, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1223/2004 (ĠU L 233, tat-2.7.2004, p. 3).

(6)  ĠU L 283, tas-27.10.2001, p. 33. Direttiva kif emendata bl-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-2003.

(7)  ĠU L 52, tal-21.2.2004, p. 50.

(8)  ĠU L 296, ta’ l-14.11.2003, p. 34.


4.2.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

28


ID-DIRETTIVA 2005/90/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-18 ta' Jannar 2006

li temenda, għad-disgħa u għoxrin darba, id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (sustanzi klassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni — k/m/r)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Il-miżuri msemmija f’din id-Direttiva jaqgħu fil-qafas tal-pjan ta’ azzjoni adottat bid-Deċiżjoni Nru 1786/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Settembru 2002 li tadotta programm ta’ azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubblika (2003-2008) (3). Skond dik id-Deċiżjoni l-Komunità hija mpenjata sabiex tippromwovi u ttejjeb is-saħħa, tipprevjeni l-mard, u tikkumbatti perikli potenzjali għas-saħħa, bil-għan li tnaqqas il-morbożità evitabbli u l-mortalità prematura u d-diżabbiltà li tnaqqas l-attività.

(2)

Is-sustanzi li jidhru fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1967 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-ittikkettjar ta’ sustanzi perikolużi (4) u li huma klassifikati bħala karċinoġeni kategorija 1 jew 2 jistgħu jikkawżaw il-kanċer. Is-sustanzi li jidhru fl-Anness I tad-Direttiva 67/548/KEE u li huma klassifikati bħala mutaġeni kategorija 1 jew 2 jistgħu jikkawżaw dannu ġenetiku li jintiret. Is-sustanzi li jidhru fl-Anness I tad-Direttiva 67/548/KEE u huma klassifikati bħala tossiċi għar-riproduzzjoni kategorija 1 jew 2 jistgħu jikkawżaw difetti fit-twelid jew jistgħu jagħmlu l-ħsara lill-fertilità.

(3)

Sabiex tkun imtejba l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u s-sigurtà għall-konsumatur, l-użu ta’ sustanzi klassifikati mill-ġdid bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1 jew 2 għandu jkun regolat u t-tqegħid fis-suq ta' sustanzi u preparazzjonijiet li jkun fihom dawn is-sustanzi għandhom ikunu suġġetti għal restrizzjoni fuq il-bejgħ lill-pubbliku ġenerali.

(4)

Id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar restrizzjonijiet fuq il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (5) ssemmi restrizzjonijiet fuq il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi, bil-għan, fost oħrajn, li ttejjeb il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u s-sigurtà tal-konsumatur.

(5)

Id-Direttiva 94/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda għall-14-il darba d-Direttiva 76/769/KEE (6) tistabbilixxi, f'sura ta’ appendiċi ma’ l-Anness I tad-Direttiva 76/769/KEE, lista li fiha sustanzi klassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1 jew 2. Dawn is-sustanzi u preparazzjonijiet li jkun fihom għandhom ikunu suġġetti għal restrizzjoni fuq il-bejgħ lill-pubbliku ġenerali.

(6)

Id-Direttiva 94/60/KE tistabbilixxi li, mhux iktar tard minn sitt xhur wara l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta l-Unjoni Ewropea ta’ adattament għall-progress tekniku ta’ l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE, li jelenka sustanzi klassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni fil-kategorija 1 jew 2, il-Kummissjoni ser tressaq quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill proposta għal Direttiva li tirregola dawn is-sustanzi klassifikati mill-ġdid, sabiex ikun aġġornat l-Appendiċi ta’ l-Anness I tad-Direttiva 76/769/KEE. Il-proposta mill-Kummissjoni ser tqies r-riskji u l-vantaġġi tas-sustanzi klassifikati mill-ġdid, u tad-disposizzjonijiet leġislattivi Komunitarji dwar l-analiżi tar-riskju.

(7)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/73/KE tad-29 ta’ April 2004 li tadatta għall-progress tekniku għad-disgħa u għoxrin darba d-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE, u b’mod aktar partikolari l-Anness I tagħha, tinkludi 146 annotazzjoni li jkun fihom sustanzi klassifikati mill-ġdid bħala karċinoġeniċi kategorija 1, 21 annotazzjoni li jkun fihom sustanzi klassifikati mill-ġdid bħala karċinoġeniċi kategorija 2, 152 annotazzjoni li jkun fihom sustanzi klassifikati mill-ġdid bħala mutaġeniċi kategorija 2 u 24 daħla li fihom sustanzi klassifikati mill-ġdid bħala tossiċi għar-riproduzzjoni kategorija 2.

(8)

Id-Direttiva 2004/73/KE temenda wkoll in-noti dwar l-identifikazzjoni, il-klassifikazzjoni u l-ittikkettjar attribwita lil erbgħa sustanzi klassifikati bħala karċinoġeniċi kategorija 1, 36 annotazzjoni li jkun fihom sustanzi klassifikati bħala karċinoġeniċi kategorija 2, sitt annotazzjonijiet li jkun fihom sustanzi klassifikati bħala mutaġeniċi kategorija 2, żewġ annotazzjonijiet li jkun fihom sustanzi klassifikati bħala tossiċi għar-riproduzzjoni kategorija 1 u tliet annotazzjonijiet li jkun fihom sustanzi klassifikati bħala tossiċi għar-riproduzzjoni kategorija 2. Il-listi fl-Appendiċi ta’ l-Anness I tad-Direttiva 76/769/KEE għandhom jiġu emendati hekk.

(9)

Ir-riskji u l-vantaġġi tas-sustanzi, klassifikati mill-ġdid permezz tad-Direttiva 2004/73/KE, bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1 jew 2 tqiesu, b’mod partikolari dawk li għandhom x’jaqsmu mas-sustanzi li ma kinux għadhom suġġetti għal restrizzjoni għall-użu f’sustanzi u preparazzjonijiet imqiegħda fis-suq għall-bejgħ lill-pubbliku ġenerali (minħabba klassifikazzjoni li kellhom qabel). Din l-analiżi ikkonkludiet li dawn is-sustanzi klassifikati mill-ġdid jistgħu jiddaħlu fl-Appendiċi ta’ l-Anness I tad-Direttiva 76/769/KEE.

(10)

Din id-Direttiva għandha tapplika mingħajr preġudizzju għal-leġislazzjoni Komunitarja li tistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-protezzjoni ta’ ħaddiema msemmija fid-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (7), u Direttivi individwali ibbażati fuqha, b’mod partikolari id-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati ma’ l-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (8).

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Appendiċi ta’ l-Anness I tad-Direttiva 76/769/KEE għandu jiġi emendat kif stabbilit fl-Anness ma’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex iħarsu din id-Direttiva qabel l-24 ta’ Frar 2007. Huma għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni minnufih it-test ta' dawk il-miżuri u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawn il-miżuri u din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawk il-miżuri mill-24 ta’ Awwissu 2007.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’tali referenza mal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni it-test tad-disposizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, nhar it-18 ta’ Jannar 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

H. WINKLER


(1)  ĠU Ċ 255, ta’ l-14.10.2005, p. 33.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ġunju 2005 (Għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Diċembru 2005.

(3)  ĠU L 271, tad-9.10.2002, p. 1. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni Nru 786/2004/KE (ĠU L 138, tat-30.4.2004, p. 7).

(4)  ĠU L 196, tas-16.8.1967, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/73/KE (ĠU L 152, tat-30.4.2004, p. 1 bir-Rettifika pubblikata fil-ĠU L 216, tas-16.6.2004, p. 3).

(5)  ĠU L 262, tas-27.9.1976, p. 201. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/98/KE (ĠU L 305, ta’ l-1.10.2004, p. 63).

(6)  ĠU L 365, tal-31.12.1994, p. 1.

(7)  ĠU L 183, tad-29.6.1989, p. 1.

(8)  ĠU L 158, tat-30.4.2004, p. 50, bir-Rettifika ppubblikata fil-ĠU L 229, tad-29.6.2004, p. 23.


ANNESS

1.

L-intestatura “Noti” tal-Prefazzjoni għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

Jiġu mdaħħla n-noti li ġejjin:

“Nota A:

L-isem tas-sustanza jrid jidher fuq it-tikketta fil-forma ta’ waħda mit-tismijiet mogħtija fl-Anness I tad-Direttiva 67/548/KEE (ara l-Artikolu 23(2)(a)).

Fl-Anness I tad-Direttiva 67/548/KEE, xi kultant tiġi użata deskrizzjoni ġenerali bħal ‘…komposti’ jew ‘…imluħa’. F’dan il-każ, il-manifattur jew kwalunkwe persuna oħra li tqiegħed fis-suq din is-sustanza hi meħtieġa li tiddikjara fuq it-tikketta l-isem korrett, wara li jitqies b'mod xieraq il-kapitolu intitolat ‘Nomenklatura’ tal-Prefazju.

Id-Direttiva 67/548/KEE teħtieġ ukoll li s-simboli, indikazzjonijiet ta’ periklu, frażijiet R- u S- li għandhom jintużaw għal kull sustanza għandhom ikunu dawk li jidhru fl-Anness I (Artikolu 23(2)(ċ), (d) u (e)).

Għal sustanzi li jappartjenu għall-grupp ta’ sustanzi partikolari inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 67/548/KEE, is-simboli, indikazzjonijiet ta’ periklu, frażijiet R- u S- li għandhom jintużaw għal kull sustanza għandhom ikunu dawk li jidhru fl-annotazzjoni adegwata ta' dak l-Anness I.

Għal sustanzi li jappartjenu f’iktar minn grupp wieħed ta’ sustanzi inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 67/548/KEE, is-simboli, indikazzjonijiet ta’ periklu, frażijiet R- u S- li għandhom jintużaw għal kwalunkwe sustanza għandhom ikunu dawk li jidhru fiż-żewġ annotazzjonijiet adegwati mogħtija fl-Anness I. F’każijiet fejn żewġ klassifikazzjonijiet differenti huma mogħtija f’żewġ annotazzjonijiet għall-istess periklu, għandha tintuża l-klassifika li tirrifletti l-iktar periklu gravi.”

“Nota D:

Ċerti sustanzi li huma suxxettibbli għal polimerizzazzjoni jew dekomposizzjoni spontanja huma ġeneralment imqiegħda fis-suq f’forma stabbilizzata. Hi f'din il-forma li ġew imniżżla fl-Anness I tad-Direttiva 67/548/KEE.

Madanakollu, dawn is-sustanzi huma xi kultant imqiegħda fis-suq f’forma mhux stabbilizzata. F’dan il-każ, il-manifattur jew kwalunkwe persuna li tqiegħed tali sustanza fis-suq trid tiddikjara fuq it-tikketta l-isem tas-sustanza segwita bil-kliem ‘mhux stabbilizzata’.”

“Nota E:

Sustanzi b’effetti speċifiċi fuq is-saħħa tal-bniedem (ara l-kapitolu 4 ta’ l-Anness VI tad-Direttiva 67/548/KEE) li huma klassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi u/jew tossiċi għar-riproduzzjoni fil-kategoriji 1 jew 2 huma attribwiti in-Nota E jekk huma klassifikati wkoll bħala tossiċi ħafna (T+), tossiċi (T) jew ta' ħsara (Xn). Għal dawn is-sustanzi, il-frażijiet ta’ riskju R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (ta'ħsara), R48 u R65 kif ukoll kwalunkwe kombinazzjonijiet ta’ dawn il-frażijiet ta’ riskju għandhom jiġu preċeduti mill-kliem Kif Ukoll.”

“Nota H:

Il-klassifikazzjoni u t-tikketta li jidhru għal din is-sustanza tapplika għall-propjetà(jiet) perikolużi indikati mill-frażi(jiet) ta’ riskju flimkien mal-kategorija/i ta’ periklu indikat. Ir-rekwiżiti ta’ l-artikolu 6 tad-Direttiva 67/548/KEE dwar il-manifatturi, distributuri, u importaturi ta’ din is-sustanza japplikaw għall-aspetti l-oħrajn kollha tal-klassifikazzjoni u l-ittikkettjar. It-tikketta finali għandha tirrispetta r-rekwiżiti tas-sezzjoni 7 ta’ l-Anness VI tad-Direttiva 67/548/KEE.

Din in-nota tapplika għal ċerti sustanzi derivati mill-faħam u żejt u għal ċerti annotazzjonijiet għal gruppi ta’ sustanzi fl-Anness I tad-Direttiva 67/548/KEE.”

“Nota S:

Din is-sustanza tista ma teħtieġx tikketta skond l-Artikolu 23 tad-Direttiva 67/548/KEE (ara s-sezzjoni 8 ta’ l-Anness VI).”

(b)

Nota K hija mibdula bit-test li ġej:

“Nota K:

Il-klassifikazzjoni bħala karċinoġenu jew mutaġenu ma għandhiex tapplika jekk jista’ jintwera li s-sustanza fiħ inqas minn 0.1 % w/w 1,3-butadiene (Einecs Nru 203-450-8). Jekk is-sustanza mhiex klassifikata bħala karċinoġenu jew mutaġenu, ta’ l-inqas il-frażijiet S (2-)9-16 għandhom japplikaw. Din in-nota tapplika għal ċerti sustanzi kumplessi derivati miż-żejt fl-Anness I tad-Direttiva 67/548/KEE.”

2.

Il-lista taħt l-intestatura “Punt 29 – Karċinoġeni: kategorija 1” għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

Jiġu mdaħħla l-annotazzjonijiet li ġejjin:

Sustanzi

Numru ta’ l-Indiċi

Numru KE

Numru CAS

Noti

“Arsenat tat-Trietil

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Gassijiet (pitrolju), overhead tad-depropanizzatur tan-nafta katalitika maqsuma, bi provvista kbira ta' C3 u ħieles minn aċtu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ idrakarboni katalitiċi maqsuma u trattati sabiex jitneħħew impuritajiet ta’ l-aċtu. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C2 sa C4, l-predominantement C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), Sustanza katalitika li taqsam; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni tal-prodotti minn proċess ta’ qsim katalitiku. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), sustanza katalitika li taqsam, bi provvista kbira ta' C1-5; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ qsim katalitiku. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C6, predominantement C1 sa C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), overhead ta’ l-istabbilizzant polymd. katalitiku tan-nafta, bi provvista kbira ta' C2-4; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament ta’ nafta katalitika. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju minn C2 sa C6, predominantement C2 sa C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), riformatur katalitiku, bi provvista kbira ta'C1-4; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ riformar katalitiku. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C6, predominantement C1 sa C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), C3-5 alimentazzjoni ta’ alkilazzjoni olefinika-parafinika; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni olefiniċi u parafiniċi li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C5 li huma wżati bħala alimentazzjoni ta’ alkilazzjoni. It-temperatura ta’ l-ambjent normalment hija iktar mit-temperatura kritika ta’ dawn it-taħliet bi provvista kbira ta' C4)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), bi provvista kbira ta'C4; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ frazzjonament katalitiku. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C5, predominantement C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads ta' deetanizzant; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni tal-frazzjonijiet tal-gass u l-gasolina mill-proċess katalitiku ta’ qsim. Din fiha predominantement etanu u etilene.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Gassijiet (pitrolju), tower overheads ta' deisobutanizzanti; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni atmosferika ta’ nixxiegħa ta’ butan-butilene. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), depropanizzant niexef, bi provvista kbira ta' propene; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti mill-frazzjonijiet ta’ gass u gasolina ta’ proċess katalitiku ta’ qsim. Din tikkonsisti predominantement minn propilene b’xi etanu u propan.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads ta' depropanizzant; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti mill-frazzjonijiet ta’ gass u gasolina ta’ proċess katalitiku ta’ qsim. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads ta'depropanizzant ta’ l-impjant ta’ rkupru ta' gass; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ nixxiegħat imħalltin ta’ idrokarboni. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C4, predominantement propan.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Gassijiet (pitrolju), alimentazzjoni ta' unità ta’ Girbatol; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni li hija wżata bħala alimentazzjoni ta' unità ta’ Gibratol biex jitneħħa is-sulfidu ta’ l-idroġenu. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), frazzjonant isomerizzat ta' nafta, bi provvista kbira ta' C4, ħieles minn-sulfid ta’ l-idroġenu; Gass tal-pitrolju

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Gass skart (pitrolju), żejt katalitiku maqsum iċċarat u tanbur ta' frazzjonament ta' residwu ta' vaku termali maqsum; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ żejt iċċarat maqsum katalitikament u residwi tal-vaku maqsum termalment. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Gass skart (pitrolju), assorbitur ta’ istabbilizzazzjoni ta' nafta katalitika maqsuma; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni ta’ nafta katalitika maqsuma. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Gass skart (pitrolju), sustanza katalitika li taqsam, riformatur katalitiku u frazzjonant kombinat idrodesulfrizzant; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ prodotti minn qsim katalitiku, riformar katalitiku u proċessi ta’ idrodesulfurizzazzjoni trattati sabiex jitneħħew impuritajiet ta’ l-aċtu. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant ta' frazzjonament ta' nafta katalitika riformata; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament ta' nafta katalitika riformata. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Gass skart (pitrolju), nixxiegħa mħallta ta' pjanta ta' gassijiet saturati, bi provvista kbira ta' C4; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament ta’ nafta straight-run, distillazzjoni ta’ gass skart u gass skart stabbilizzant ta' nafta katalitika riformata. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C6, predominantement butan u isobutan.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Gass skart (pitrolju), pjanta għall-irkupru ta' gass saturat, bi provvista kbira ta' C1-2; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ gass skart distillat, nafta ta' distillazzjoni diretta, gass skart stabbilizzant ta' nafta katalitika riformata. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C5, predominantement metanu u etanu.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Gass skart (pitrolju), sustanza terminali li taqsam residwi f'vaku; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-qsim termali ta’ residwi ta' vaku. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Idrokarboni, bi provvista kbira ta' C3-4, distillat tal-pitrolju; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni u l-kondensazzjoni ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C5, predominantement C3 sa C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), nafta ‘dehexanizer off straight-run’ fil-varjazzjonijiet kollha; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta' nafta ta' distillazzjoni fil-varjazzjonijiet kollha. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), depropanizzant off, li jaqsam b'likwidu bi provvista kbira ta' idrokarboni; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ qsim b'likwidu. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4. Tista’ tikkuntieni wkoll ammonti żgħar ta’ idroġenu u sulfid ta’ l-idroġenu.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), stabbilizzant ta' nafta ħafifa ta' distillazzjoni diretta; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni ta’ nafta ħafifa ta' distilazzjoni diretta. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Residwi (pitrolju), separatur alkilazzjoni, bi provvista kbira ta' C4; Gass tal-pitrolju

(Residwu kumpless mid-distillazzjoni ta’ nixxigħat minn diversi operazzjonijiet ta’ raffinar. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C4 sa C5, predominantement butan, u li jagħli bejn wieħed u ieħor minn –11,7  °C sa 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Idrokarboni, C1-4; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni provduta mill-qsim termali u operazzjonijiet ta’ assorbiment u mid-distillazzjoni ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor nieqes 164 °C sa nieqes 0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Idrokarboni, C1-4, imħlewwa; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mis-suġġezzjoni ta’ gassijiet ta’ l-idrokarbonju għal proċess ta’ ħlewwa sabiex ikunu konvertiti mercaptans jew sabiex jitneħħew impuritajiet ta’ l-aċtu. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor – 164  °C sa –0,5  °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Idrokarboni, C1-3; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn minn C1 sa C3 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor – 164  °C sa –42  °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Idrokarboni, C1-4, frazzjoni ta' debutanizzant; Gass tal-pitrolju

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), C1-5, imxarrbin; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ żejt mhux irfinat u/jew il-qsim ta’ żejt tal-gass ta' distillazzjoni. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Idrokarboni, C2-4; Gass tal-pitrolju

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Idrokarboni, C3; Gass tal-pitrolju

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), alimentazzjoni ta’ l-alkilazzjoni; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mill-qsim katalitiku ta’ żejt tal-gass. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), frazzjonament ta' residwu ta' depropanizzant; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ residwu ta' depropanizzant. Din tikkonsisti predominantement minn butan, isobutan u butadiene.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), taħlita tar-raffinerija; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa miksuba minn proċessi varji. Din tikkonsisti minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), qsim katalitiku; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni tal-prodotti minn proċess ta’ qsim katalitiku. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), C2-4, imħlewwa; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba billi distillat tal-pitrolju jkun suġġett għal proċess ta’ ħlewwa sabiex ikunu konvertiti mercaptans jew sabiex jitneħħew impuritajiet ta’ l-aċtu. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni saturati u mhux saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C4 u li jagħlu minn bejn wieħed u ieħor –51  °C sa –34  °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), frazzjonament ta' żejt mhux irfinat; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mill-frazzjonament ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), dehexanizzant off; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ nixxiegħat kombinati ta’ nafta. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), stabbilizzant għall-frazzjonament tal-gasolina ħafifa u ta' distillazzjoni diretta; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ gasolina ħafifa u ta' distillazzjoni diretta. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Gassijiet (pitrolju), stripper ta' desulfurizzazzjoni ta’ unifiner ta' nafta; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti minn proċess ta’ desulfurizzazzjoni ta’ l-unifinatur tan-nafta u ipprivat mill-prodott tan-nafta. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), riformakatalitika ta' nafta ta' distillazzjoni diretta; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mir-riformar katalitiku ta’ nafta ta' distillazzjoni direttata u l-frazzjonament ta' l-effluwent totali. Din tikkonsisti minn metanu, etanu, u propan.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads ta’ splitter katalitiku li jaqsam fluwidizzat; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mill-frazzjonament tal-karga splitter tas-C3-C4. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), straight-run stabbilizzant ta' distillazzjoni diretta; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament tal-likwidu mill-ewwel torri użat fid-distillazzjoni ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), debutanizzant tan-nafta maqsum katalitikament; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta' nafta katalitika maqsuma. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Gass skart (pitrolju), distillat u stabbilizzant ta' nafta katalitiku maqsum; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ nafta katalitika maqsuma u distillat. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Gass skart (pitrolju), distillat maqsum termalment, gass taż-żejt u assorbitur ta' nafta; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mis-separazzjoni ta’ distillati maqsuma termalment, nafta u żejt tal-gass. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant tal-frazzjonament idrokarbonju maqsum termalment, coking tal-pitrolju; Gass tal-pitrolju

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament ta’ idrokarboni maqsumin termalment minn proċess ta’ coking tal-pitrolju. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Gassijiet (pitrolju, konċentrament tal-butadiene ħafif maqsum bil-fwar; Gass tal-pitrolju

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni prodotta mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ qsim termali. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement ta’ C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), overhead straight-run ta’ l-istabbilizzant tar-riformatur katalitiku tan-nafta; Gass tal-pitrolju

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mir-riformar katalitiku ta’ nafta straight-run u l-frazzjonament ta’ l-effluwent totali. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Idrokarboni, C4; Gass tal-pitrolju

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkani, C1-4, B’ħafna C3; Gass tal-pitrolju

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), sustanza li taqsam bil-fwar b’ħafna C3; Gass tal-pitrolju

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ qsim bil-fwar. Din tikkonsisti predominantement minn propilena b’xi propan u tagħli minn bejn wieħed u ieħor –70  °C sa 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Idrokarboni, C4, distillat tas-sustanza li taqsam bil-fwar; Gass tal-pitrolju

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni prodotta mid-distillazzjoni tal-prodotti ta’ proċess ta’ qsim bil-fwar. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numru ta’ karbonju ta’ C4, predominantement i1-butene u 2-butene, fiha wkoll il-butane u isobutan u tagħli minn bejn wieħed u ieħor –12  °C sa 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Gassijiet tal-pitrolju, likwifati, ħelwin, frazzjoni ta’ C4; Gass tal-pitrolju

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni miksuba billi taħlita ta’ Gass tal-pitrolju likwifat ikun suġġett għal proċess ta’ ħlewwa biex mercaptans ikunu ossidati jew biex jitneħħew impuritajiet ta’ l-aċidu. Din tikkonsisti predominantement minn C4 saturat u idrokarboni mhux saturati.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Raffinati (pitrolju), estrazzjoni kupruża ta’ l-aċetat ta’ l-ammonju C4 maqsum bil-fwar, mhux saturati b’C3-5 u C3-5 ħelsin mill-butadiene; Gass tal-pitrolju

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), sistema ta’ l-għotja ta’ l-amina; Gass tar-raffinar

(Il-gass ta’ l-għotja lis-sistema ta’ l-amina għat-tneħħija tas-sulfid ta’ l-idroġenu. Dan jikkonsisti primarjament minn idroġenu. Jistgħu jkunu preżenti wkoll monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju, sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), idrodesulfurizzant tal-units tal-benżina off; Gass tar-raffinar

(Gassijiet off prodotti mill-unit ta’ benżina. Dan jikkonsisti primarjament minn idroġenu. Jistgħu jkunu preżenti wkoll monossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6, u anke benżina.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), riċiklar tal-unit tal-benżina, b’ħafna idroġenu; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mir-riċiklar ta’ gassijiet tal-unit tal-benżina. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), żejt imħallat, b’ħafna idroġenu u nitroġenu; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mid-distillazzjoni ta’ żejt imħallat. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu u nitroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju, u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads ta’ l-Istripper tan-nafta riformati katalitikament; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni ta’ nafta riformata katalitikament. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), riċiklu bil-C6-8 tar-riformatur katalitiku; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn riformar katalitiku ta’ għotja ta’ C6-C8 u irriċiklat biex jikkonserva l-idroġenu. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu. Jista’ jkun fiha wkoll diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju, nitroġenu, u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), riformatur katalitiku C6-8; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn riformar katalitiku ta’ għotja ta’ C6-C8. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C5 u idroġenu.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), riċiklu bil-C6-8 tar-riformatur katalitiku, b’ħafna idroġenu; Gass li jirfina

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), nixxiegħa tar-ritorn ta’ C2; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-estrazzjoni ta’ idroġenu minn nixxiegħa ta’ gass li tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’ammonti żgħar ta’ nitroġenu, monossidu tal-karbonju, metan etan, u etilina. Din fiha predominantement idrokarboni bħall-metan, etan, u etilina b’ammonti żgħar ta’ idroġenu, nitroġenu u monossidu tal-karbonju.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), gass-concn.-unit-off nexfin qarsin; Gass li jirfina

(Il-kombinazzjoni kumplessa ta’ gassijiet nexfin minn unit ta’ konċentrazzjoni ta’ gass. Din tikkonsisti minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), distillazzjoni tar-riassorbitur tal-konċentrazzjoni tal-gass; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn nixxiegħat ta’ gass kombinati f’riassorbitur tal-konċentrazzjoni tal-gass. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu, monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju, nitroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), assorbitur ta’ l-Idroġenu off; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa miksuba mill-assorbiment ta’ l-Idroġenu minn nixxiegħa b’ħafna idroġenu. Din tikkonsisti minn idroġenu, monossidu tal-karbonju, nitroġenu, u metan b’ammonti żgħar ta’ idrokarboni C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), b’ħafna idroġenu; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa isseparata bħala gass minn gassijiet ta’ l-Idrokarbonu permezz tal-kesħa. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju, nitroġenu, metan, u idrokarboni C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), riċiklu tat-taħlita taż-żejt idrotrattanti, b’ħafna idroġenu u nitroġenu; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa miksuba minn taħlita ta’ żejt idrotrattat riċiklat. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu u nitroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), riċiklati, b’ħafna idroġenu; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa miksuba minn gassijiet tar-reattur riċiklati. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju, nitroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu, u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), għamla tar-riformatur, b’ħafna idroġenu; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa miksuba mir-riformaturi. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), idrotrattant li jirriforma; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa miksuba mill-proċess ta’ idrotrattar riformanti. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu, metan, u etan b’diversi ammonti żgħar ta’ sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), idrotrattant li jirriforma, b’ħafna idroġenu u metan; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa miksuba minn proċess ta’ idrotrattar riformanti. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu u metan b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju, nitroġenu u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), għamla ta’ l-idrotrattant li jirriforma, b’ħafna idroġenu; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa miksuba mill-proċess ta’ idrotrattar riformanti. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), distillazzjoni tal-qsim termali; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa prodotta mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ qsim termali. Din tikkonsisti minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu, monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Gass skart (pitrolju), assorbitur tar-rifrazzjonament tas-sustanza li taqsam katalitikament; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mir-rifrazzjonament ta’ prodotti minn proċess ta’ qsim katalitiku. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Gass skart (pitrolju), separatur tan-nafta riformata katalitikament; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mir-riformar katalitiku ta’ nafta straight-run. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant tan-nafta riformata katalitikament; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni ta’ nafta riformata katalitikament. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Gass skart (pitrolju), distillat maqsum idrotrattant separatur; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mit-trattament ta’ distillati maqsumi bl-idroġenu fil-preżenza ta’ katalist. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Gass skart (pitrolju), separatur tan-nafta straight-run idrodesulfurizzat; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-idrodesulfurizzazzjoni ta’ nafta straight-run. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads ta’ l-istabbilizzant tan-nafta riformati katalitikament u straight-run; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mir-riformar katalitiku ta’ nafta straight-run segwita mill-frazzjonament tal-effluwent totali. Din tikkonsisti minn idroġenu, metan, etan u propan.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), flash drum off riformatur effluwenti bi pressa għolja; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa prodotta mill-flashing bi pressa għolja tal-effluwent mir-reattur riformatur. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ metan, etan, u propan.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), flash drum off riformatur bi pressa baxxa; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa prodotta minn flashing bi pressa baxxa tal-effluwent mir-reattur riformatur. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ metane, etan, u propan.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), distillazzjoni off tal-gass ta’ l-impjanti tar-raffinar taż-żejt; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa isseparata permezz ta’ distillazzjoni ta’ nixxiegħa ta’ gass li fiha idroġenu, monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C6 jew miksuba permezz ta’ qsim ta’ etan u propan. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C2, idroġenu, nitroġenu, u monossidu tal-karbonju.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads tad-depentanizzanti ta’ l-unit ta’ l-idrotrattanti tal-benżina; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa prodotta permezz ta’ trattament tal-għotja mill-unit ta’ benżina bl-idroġenu fil-preżenza ta’ katalist segwit minn depentanizzazzjoni. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu, etan u propan b’diversi ammonti żgħar ta’ nitroġenu, monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6. Jista’ jkun fiha ammonti ta’ traċċi ta’ benżina.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), assorbitur sekondarju off, overheads fluidizzati tas-sustanza li taqsam katalitikament; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa prodotta bil-frazzjonament tal-prodotti overhead mill-proċess ta’ qsim katalitiku fis-sustanza li taqsam katalitikament fluwidizzata. Din tikkonsisti minn idroġenu, nitroġenu, u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Prodotti tal-pitrolju, gassijiet li jirfinaw; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa li tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ metan, etan u propan.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), separatur li jaqsam bl-ilma bi pressa baxxa; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa miksuba mis-separazzjoni bil-likwidu u l-fwar ta’ l-effluent tar-reattur tal-proċess ta’ qsim bl-ilma. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu u idrokarboni saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), impjanti għar-raffinar; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa miksuba minn diversi operazzjonijiet ta’ rfin tal-pitrolju. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), separatur off tal-prodotti tal-platformer; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa miksuba mir-riformar kimiku ta’ naftene għal aromatiċi. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), stabbilizzant off depentanizzant idrotrattat tal-kerosina qarsa; Gass li jirfina

(Il-kombinazzjoni kumplessa miksuba mill-istabbilizzazzjoni tad-depentanizzant ta’ kerosina idrotrattata. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu, metan, etan, u propan b’diversi ammonti żgħar ta’ nitroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu, monossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C4 sa C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), tanbur flash tal-kerosina qarsa idrotrattata; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa miksuba mill-flash drum ta’ l-unit ta’ kerosina qarsa trattata bl-idroġenu fil-preżenza ta’ katalist. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu u metan b’diversi ammonti żgħar ta’ nitroġenu, monossidu tal-karbonju, u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Gassijiet (pitrolju), desulfurizzazzjoni stripper off ta’ l-unifinatur tad-distillat; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa maqtuh mill-prodott likwidu tal-proċess ta’ desulfurizzazzjoni ta’ l-unifinatur. Din tikkonsisti minn sulfid ta’ l-idroġenu, metan, etan, u propan.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), frazzjonament off tas-sustanza fluwidizzata li taqsam katalitikament; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa prodotta mill-frazzjonament tal-prodott overhead tal-proċess ta’ qsim katalitiku fluwidizzat. Din tikkonsisti minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu, nitroġenu, u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), assorbitur sekondarju off tas-sustanza li taqsam katalitikament fluwidizzata; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa prodotta mill-iscrubbing ta’ l-overhead tal-gass mis-sustanza li taqsam katalitikament. Din tikkonsisti minn idroġenu, nitroġenu, metan, etan u propan.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), stripper off tad-desulfurizzazzjoni idrotrattanti distillata tqila; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa maqtuħ mill-prodott likwidu tal-proċess ta’ desulfurizzazzjoni idrotrattanti distillata tqila. Din tikkonsisti minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu, u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), stabbilizzant off tal-platformer, frazzjonament bi truf ħfief; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mill-frazzjonament tat-truf ħfief tar-reatturi tal-platinu ta’ l-unità tal-platformer. Din tikkonsisti minn idroġenu, metan, etan u propan.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), preflash tower off, distillazzjoni kruda; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa prodotta mill-ewwel tower użat fid-distillazzjoni ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn nitroġenu u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), stripper off tal-qatran; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mill-frazzjonament ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), stripper off unifinatur; Gass li jirfina

(Taħlita ta’ idroġenu u metan miksub mill-frazzjonament tal-prodotti mill-unità unifinatriċi.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Gass skart (pitrolju), separatur tan-nafta idrodesulfurizzat katalitiku; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-idrodesulfurizzazzjoni tan-nafta. Din tikkonsisti minn idroġenu, metan, etan, u propan.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Gass skart (pitrolju), idrodesulfurizzant tan-nafta straight-run; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mill-idrodesulfurizzazzjoni ta’ nafta straight-run. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), sponge absorber off, sustanza fluwidizzata li taqsam katalitikament u frazzjonament ta’ l-overhead tad-desulfurizzatur taż-żejt tal-gass; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mill-frazzjonament ta’ prodotti mis-sustanza fluwidizzata li taqsam u mid-desulfurizzatur taż-żejt tal-gass. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), distillazzjoni kruda u qsim katalitiku; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa prodotta mill-proċessi ta’ distillazzjoni kruda u qsim katalitiku. Din tikkonsisti minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu, nitroġenu, monossidu tal-karbonju u idrokarboni paraffiniċi u olefiniċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), scrubber off tad-dietanolamina taż-żejt tal-gass; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa prodotta mid-desulfurizzazzjoni ta’ żjut tal-gass bid-dietanolamina. Din tikkonsisti predominantement minn sulfid ta’ l-idroġenu, idroġenu u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), effluwent ta’ l-idrodesulfurizzazzjoni taż-żejt tal-gass; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mis-separazzjoni tal-fażi likwida mill-effluwent mir-reazzjoni ta’ idroġenazzjoni. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), porga ta’ l-idrodesulfurizzazzjoni taż-żejt tal-gass; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ gassijiet miksuba mir-riformatur u mill-porgi mir-reattur ta’ idroġenazzjoni. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), flash drum off ta’ l-effluwent ta’ l-idroġenatur; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ gassijiet miksuba minn flash ta’ l-effluwenti wara r-reazzjoni ta’ idroġenazzjoni. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), residwal tal-qsim bil-fwar tan-nafta bil-pressa għolja; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba bħala taħlita ta’ prozjonijiet mhux kondensabbli mill-prodott ta’ proċess ta’ qsim bil-fwar tan-nafta kif ukoll gassijiet residwali miksuba waqt il-preparazzjoni ta’ prodotti sussegwenti. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu u idrokarboni paraffiniċi u olefiniċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5 flimkien ma’ gass naturali jistgħu ikunu mħalltin ukoll.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), visbaking off tar-residwi; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mir-riduzzjoni ta’ viskosità tar-residwi ġewwa forn. Din tikkonsisti predominantement minn sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni paraffiniċi u olefiniċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), C3-4; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotta mid-distillazzjoni ta’ prodotti mill-qsim ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C4, predominantement minn propan u propilena, u tagħli minn bejn wieħed u ieħor –51  °C sa –1  °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Gass skart (pitrolju), distillat maqsum katalitikament u assorbitur tan-nafta tal-frazzjonar maqsum katalitikament; Gass tal-pitrolju

(It-taħlita kumplessa ta’ idrokarboni mid-distillazzjoni tal-prodotti minn distillati maqsumin katalitikament u nafta maqsuma katalitikament. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant tan-nafta tal-frazzjonar polymn. katalitiku; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni mill-prodotti ta’ l-istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament mill-polimerizzazzjoni tan-nafta. Dan jikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant tan-nafta tal-frazzjonar riformat katalitikament, ħieles mis-sulfid ta’ l-idroġenu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament ta’ nafta riformata katalitikament u li minnha s-sulfid ta’ l-idroġenu tneħħa bi trattament ta’ amina. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Gass skart (pitrolju), distillat maqsum ta’ l-istripper idrotrattant; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mit-trattament ta’ distillati maqsumin termalment bl-idroġenu fil-preżenza ta’ katalist. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Gass skart (pitrolju), idrodesulfurizzant bid-distillat straight-run, ħieles mis-sulfid ta’ l-idroġenu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-idrodesulfurizzazzjoni katalitika ta’ distillati straight-run u li minnha tneħħa s-sulfid ta’ l-idroġenu bi trattament ta’ l-amina. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Gass skart (pitrolju), assorbitur taż-żejt tal-gass li jaqsam katalitikament; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mid-distillazzjoni ta’ prodotti mill-qsim katalitiku ta’ żejt tal-gass. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Gass skart (pitrolju), pjanta ta’ l-irkupru tal-gass; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn nixxiegħat ta’ idrokarboni varji. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Gass skart (pitrolju), deetanizzant tal-pjanta ta’ l-irkupru tal-gass; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn nixxiegħat ta’ idrokarboni varji. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Gass skart (pitrolju), distillat idrodesulfurizzat u frazzjonatur tan-nafta idrodesulfurizzat, ħieles mill-aċidu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ nafta idrodesulfurizzata u nixxiegħat ta’ idrokarbonu distillat u trattat biex jitneħħew impuritajiet ta’ l-aċidu. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Gass skart (pitrolju), stripper idrodesulfurizzat taż-żejt tal-gass tal-vaku, ħieles mis-sulfid ta’ l-idroġenu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni ta’ l-Istripping idrodesulfurizzat ta’ żejt tal-gass tal-vaku u li minnu tneħħa s-sulfid ta’ l-idroġenu bit-trattament ta’ l-amina. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant ħafif tan-nafta straight run, ħieles mis-sulfid ta’ l-idroġenu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni ta’ l-Istripping ta’ nafta ħafifa straight-run u li minnha tneħħa is-sulfid ta’ l-idroġenu bit-trattament ta’ l-amina. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Gass skart (pitrolju), deetanizzant tal-prep ta’ l-alkilazzjoni ta’ l-għotja tal-propan-propilena; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mid-distillazzjoni tal-prodotti tar-reazzjoni tal-propan mal-propilena. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Gass skart (pitrolju), idrodesulfurizzant taż-żejt tal-vaku, ħieles mis-sulfid ta’ l-idroġenu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-idrodesulfurizzazzjoni katalitika taż-żejt tal-gass tal-vaku u li minnu tneħħa s-sulfid ta’ l-idroġenu bit-trattament ta’ l-amina. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads maqsuma katalitikament; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti mill-proċess ta’ qsim katalitiku. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C5 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor –48  °C sa 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkani, C1-2; Gass tal-pitrolju

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkani, C2-3; Gass tal-pitrolju

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkani, C3-4; Gass tal-pitrolju

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkani, C4-5; Gass tal-pitrolju

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Gassijiet karburanti; Gass tal-pitrolju

(Taħlita ta’ gassijiet ħfief. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu u/jew idrokarboni b’piż molekolari żgħir.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Gassijiet karburanti, żejt mhux irfinat tad-distillati; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ gassijiet ħfief prodotti mid-distillazzjoni ta’ żejt mhux irfinat u b’riformar katalitiku tan-nafta. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor – 217  °C sa –12  °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Idrokarboni, C3-4; Gass tal-pitrolju

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Idrokarboni, C4-5; Gass tal-pitrolju

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Idrokarboni, C2-4, b’ħafna C3; Gass tal-pitrolju

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), likwifati; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotta mid-distillazzjoni ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C7 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor –40  °C sa 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Gassijiet (pitrolju), likwifikati, ħelwin; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba billi t-taħlita ta’ gass tal-pitrolju likwifikat tkun suġġetta għal proċess ta’ ħlewwa biex ikunu konvertiti mercaptans jew biex jitneħħew impuritajiet ta’ l-aċidu. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C7 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor –40  °C sa 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Gassijiet (pitrolju), C3-4, b’ħafna isobutena; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni mid-distillazzjoni ta’ idrokarboni saturati u mhux saturati normalment b’numri ta’ karbonju minn C3 sa C6, predominantement butan u isobutan. Din tikkonsisti minn idrokarboni saturati u mhux saturati li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C4, predominantement isobutan.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Distillati (pitrolju), C3-6, b’ħafna piperilina; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni mid-distillazzjoni ta’ idrokarboni alifatiċi saturati u mhux saturati normalment b’numri ta’ karbonju minn C3 sa C6. Din tikkonsisti minn idrokarboni saturati u mhux saturati li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C6, predominantement piperilina.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads ta’ l-Isplitter tal-butan; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mid-distillazzjoni tan-nixxiegħa tal-butan. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), C2-3; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotta mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ frazzjonament katalitiku. Din fiha predominantement etan, etilina, propan, u propilena.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), żejt tal-gass maqsum katalitikament, qigħan tad-depropanizzanti, b’ħafna C4 u ħelsin mill-aċidu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ nixxiegħa ta’ żejt tal-gass ta’ l-Idrokarboni maqsum katalitikament u trattat biex jitneħħa s-sulfid ta’ l-idroġenu u komponenti ta’ l-aċidu oħrajn. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C5, predominantement C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), qigħan tad-debutanizzanti tan-nafta, maqsuma katalitikament, b’ħafna C3-5; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni ta’ nafta maqsuma katalitikament. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant tal-frazzjonar iżomerizzat tan-nafta; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-prodotti ta’ l-Istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament min-nafta iżomerizzata. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K”

(b)

Id-daħliet bin-numri ta’ l-indiċi 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 u 612-042-00-2 jiġu mibdula b’dawn li ġejjin:

Sustanzi

Numru ta’ l-Indiċi

Numru KE

Numru CAS

Noti

“Triossidu tal-Kromju (VI)

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Benżina

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-Naftilamina; beta-naftilamina

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

Benżina; 4,4′-diaminobifenil; bifenil-4,4′-ilenediamina 1,1′-bifenil-4,4′-diamina

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

E”

3.

Il-lista taħt l-intestatura “Punt 29 — Karċinoġeni: kategorija 2” għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

Jiġu miżjuda d-daħliet li ġejjin:

Sustanzi

Numru ta’ l-Indiċi

Numru KE

Numru CAS

Noti

“Nitrat ta’ l-Isobutil

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

Sulfid tal-Kadmju

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

Kadmju (piroforiku)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

Isoprene (stabilizzat)

2-Metil-1,3-butadiene

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Kloroprena (stabilizzata)

2-Chlorobuta-1,3-diene

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

1,2,3-Trikloropropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

α, α, α, 4-Tetraklorotoluena

p-Klorobenzotrikloride

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

4,4′-Bis(dimentilamino)benzofenone

Michler's ketone

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

Ossiranemetanol, 4-metilbenżina-sulfonat, (S)-

607-411-00-x

417-210-7

70987-78-9

 

2-Nitrotoluena

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

(Metilenebis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)propyl)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossipiridina-5,3-diyl)))-1,1′-dipiridinju dikloridu deidrokloridu

611-099-00-0

401-500-5

 

Diaminotoluene, prodott tekniku - taħlita ta’ [2] u [3]

metil-fenilendiamina [1]

4-metil-m-fenilina diamina [2]

2-metil-m-fenilina diamina [3]

612-151-00-5

246-910-3[1]

202-453-1 [2]

212-513-9 [3]

25376-45-8 [1]

95-80-7 [2]

823-40-5 [3]

E

4-Kloro-o-toluidina [1]

4-kloro-o-toluidina idrokloridu [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

E

2,4,5-Trimetilanilina [1]

2,4,5-trimetilanilina idrokloridu [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]-[2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

E

4,4′-Tiodianilina [1] u l-imluħa tagħha

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4′-Ossidianilina [1] u l-imluħa tagħha

p-Aminofenil eter [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

2,4-Diaminoanisol [1]

4-metossi-m-fenilenediamina

2,4-sulfat tad-diaminoanisola [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-metilendianilina

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. Basic Violet 3 b’ ≥ 0,1 % minn Michler's ketone (KE Nru. 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

6-Metossi-m-toluidina

p-kresidina

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

Taħlita ta’: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triażina-2,4,6-trione;

Taħlita ta’ oligomeri ta’ 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triażina-2,4,6-trion

613-199-00-x

421-550-1

 

Żejt tal-kreosot, frazzjoni ta’ l-aċenfatena

Żejt tal-ħasil

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

Żejt tal-kreosot

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

Kreosot

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

H”

(b)

Id-daħliet bin-numri ta’ l-indiċi 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 u 649-006-00-0 jiġu mibdula b’dawn li ġejjin:

Sustanzi

Numru ta’ l-Indiċi

Numru KE

Numru CAS

Noti

“Hydrażina

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

1,2-Dimetilhydrażina

007-013-00-0

540-73-8

E

Sulfat tad-dimetil

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

Dikromat tal-potassju

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Dikromat ta’ l-ammonju

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Dikromat anidrat tas-sodju

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Dikromat tas-sodju, disidrat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Dikloridu tal-kobalt

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

Sulfat tal-kobalt

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

Ossidu tal-kadmju

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

Fluoridu tal-kadmju

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kloridu tal-kadmju

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

Sulfat tal-kadmju

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1,2-Dibromoetan; etilina dibromid

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,4-Diklorobut-2-ina

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

2,3-Epossipropan-1-ol; gliċidolu ossiranemetanol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

5-Allyl-1,3-benzodioxole; safrole

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

Akrilonitril

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

2,4-Dinitrotoluena; dinitrotoluena, grad tekniku [1] dinitrotoluena [2];

609-007-00-9

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

E

2,6-Dinitrotoluena

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

Ażobenżina

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

Trisodju-[4′-(8-aċetilamino-3,6-disulfonato-2-naftilażo)-4″-(6-benżoilamino-3-sulfonato-2-naftilażo)bifenil-1,3′,3″, 1‴-tetraolato-O, O′, O″, O‴]ram(II)

611-063-00-4

413-590-3

 

2-Metossianilina; o-anisidina,

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

4,4′-Diaminodifenilmetan; 4,4′-metilenedianilina

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

N-nitrosodimetilamina; dimetilnitrosamina

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

2-Metilażiridina; propileneimina

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

Żejt tal-kreosot, frazzjoni ta’ l-aċenafatena, ħieles mill-aċenafatena; Ridistillat taż-żejt tal-ħasil

(Iż-żejt li jibqa’ wara t-tneħħija permezz ta’ proċess ta’ kristillazzjoni ta’ l-aċenfatena miż-żejt ta’ l-aċenfatena mill-qatran tal-faħam. Dan hu kompost primarjament min-naftalena u alkilnaftaleni.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

Residwi (qatran tal-faħam), distillazzjoni taż-żejt tal-kreosot; Ridistillat taż-żejt tal-ħasil

(Ir-residwu mid-distillazzjoni frazzjonali ta’ żejt tal-ħasil li jagħli minn bejn wieħed u ieħor minn 270 °C sa 330 °C. Dan jikkonsisti predominantement minn idrokarboni aromatiċi u eteroċikliċi denukleari.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

Żejt tal-kreosot, distillat li jagħli malajr; Żejt tal-ħasil

(Il-frazzjoni tad-distillazzjoni li tagħli malajr miksuba mill-karbonizzazzjoni b’temperatura għolja ta’ faħam bituminous li hu irfinat iktar biex jitneħħew mluħ kristallini żejda. Din tikkonsisti primarjament minn żejt tal-kreosot b’xi mluħ aromatiċi polinukleari normali, li huma komponenti tad-distillati tal-qatran tal-faħam, mneħħija. Din hi ħielsa mill-kristalli bejn wieħed u ieħor f’temperatura ta’ 5 °C.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

Residwi ta’ l-estratti (faħam), aċidu taż-żejt tal-kreosot; Residwu tal-estratt taż-żejt tal-ħasil

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni mill-frazzjoni ħielsa mill-bażi mid-distillazzjoni ta’ qatran tal-faħam, li tagħli minn bejn wieħed u ieħor 250 °C sa 280 °C. Din tikkonsisti predominantement minn of biphenyl and isomeric difenilnaftaleni.)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

Żejt tal-kreosot, distillat b’togħlija baxxa; Żejt tal-ħasil

(Il-frazzjoni tad-distillazzjoni b’togħlija baxxa miksuba mill-karbonizzazzjoni b’temperatura għolja ta’ faħam bituminous, li hu rfinat iktar biex jitneħħew mluħ kristallini żejda. Din tikkonsisti primarjament minn żejt tal-kreosot b’xi mluħ aromatiċi polinukleari normali, li huma komponenti tad-distillat tal-qatran tal-faħam, mneħħija. Din hi ħielsa mill-kristalli bejn wieħed u ieħor f’temperatura ta’ 38 °C.)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

Estratti (pitrolju), solvent ħafif tad-distillat nafteniku

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

Estratti (pitrolju), solvent tqil tad-distillat paraffiniku

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

Estratti (pitrolju), solvent ħafif tad-distillat paraffiniku

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

H

Estratti (pitrolju), solvent tqil tad-distillat nafteniku

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

Estratti (pitrolju), solvent ħafif taż-żejt tal-gass tal-vaku

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

Idrokarboni C26-55, b’ħafna arom.

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

H”

(c)

Fid-daħla bin-numru ta’ l-indiċi 611-063-00-4, in-numru “164058-22-4” hu inkluż fil-kolonna intestata “Numru CAS”.

(d)

Id-daħliet bin-numri ta’ l-indiċi 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 u 649-210-00-X huma mħassra.

4.

Il-lista taħt l-intestatura “Punt 30 — Mutaġeniċi: kategorija 2” għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

Jiġu inseriti d-daħliet li ġejjin:

Sustanzi

Numru ta’ l-Indiċi

Numru KE

Numru CAS

Noti

“Kromju (VI) triossidu

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Sulfat tal-kadmju

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

Benżina

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-Nitrotoluena

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4′-ossidianilina [1] u l-imluħ tagħha

p-aminofenil eter [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

Karbendażim (ISO)

metil benżimidażol-2-ilkarbamat

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomil (ISO)

metil 1-(butilkarbamoyl)benżimidażol-2-ilkarbamat

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

Gassijiet (pitrolju), overhead tad-depropanizzanti tan-nafta maqsuma katalitikament, b’ħafna C3 ħelsin mill-aċidu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ idrokarboni maqsumin katalitikament u trattati biex jitneħħew l-impuritajiet aċidiċi. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C2 sa C4, predominantement C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), sustanza li taqsam katalitikament; Gass tal-pitrolju

(Kombinazzjoni kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni tal-prodotti minn proċess ta’ qsim katalitiku. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), sustanza li taqsam katalitikament, b’ħafna C1-5; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ qsim katalitiku. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C6, predominantement C1 sa C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), overhead ta’ l-istabbilizzant polymd. katalitiku tan-nafta, b’ħafna C2-4; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament ta’ nafta polimerizzata katalitikament. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju minn C2 sa C6, predominantement C2 sa C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), riformatur katalitiku, b’ħafna C1-4; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ riformar katalitiku. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C6, predominantement C1 sa C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), C3-5 għotja ta’ l-alkilazzjoni olefinika-parafinika; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni olefiniċi u parafiniċi li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C5 li huma wżati bħala għotja ta’ l-alkilazzjoni. Temperaturi ta’ l-ambjent normalment ikunu iktar mit-temperatura kritika ta’ dawn il-kombinazzjonijiet.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), b’ħafna C4; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ frazzjonament katalitiku. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C5, predominantement C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads tad-deetanizzanti; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni tal-frazzjonijiet ta’ gass u gasoline mill-proċess ta’ qsim katalitiku. Din fiha predominantement etan u etilina.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads ‘l fuq tad-deisobutanizzanti; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni atmosferika ta’ nixxiegħa ta’ butan u butilina. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), depropanizzant niexef, b’ħafna propena; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti mill-frazzjonijiet ta’ gass u gasolina ta’ proċess ta’ qsim katalitiku. Din tikkonsisti predominantement minn propilena b’xi etan u propan.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads tad-depropanizzanti; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti mill-frazzjonijiet ta’ gass u gasolina ta’ proċess ta’ qsim katalitiku. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads tad-depropanizzanti ta’ l-impjanti ta’ l-irkupru tal-gass; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ nixxiegħat ta’ idrokarboni mħalltin. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C4, predominantement propan.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Gassijiet (pitrolju), għotja ta’ Girbatol bil-unit; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni li hija użata bħala ikel fl-unità Girbatol biex jitneħħa l-idroġenu sulfide. Din tikkonsisti minn aliphatic idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), frazzjonant tan-nafta isomerizzata, C4-rich, ħieles mis-sulfid ta’ l-idroġenu; Gass tal-pitrolju

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Gass skart (pitrolju), żejt iċċarat maqsum katalitikament u tanbur tar-rifluss tar-residwi fil-vaku maqsuma termalment; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ żejt iċċarat maqsum katalitikament u residwu tal-vaku maqsum termalment. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Gass skart (pitrolju), assorbitur ta’ l-istabbilizzazzjoni tan-nafta maqsuma katalitikament; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni ta’ nafta maqsuma katalitikament. Din tikkonsissti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Gass skart (pitrolju), sustanza li taqsam katalitikament, riformatur katalitiku u frazzjonant kombinat idrodesulfurizzant; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ prodotti minn proċessi ta’ qsim katalitiku, riformar katalitiku u ta’ idrodesulfurizzazzjoni trattati biex jitneħħew l-impuritajiet ta’ l-aċidu. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant tal-frazzjonament tan-nafta riformata katalitikament; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament ta’ nafta riformata katalitikament. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Gass skart (pitrolju), nixxiegħa mħallta tal-pjanta tal-gassijiet saturati, b’ħafna C4; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament ta’ nafta straight-run, gass skart tad-distillazzjoni u gass skart stabbilizzant tan-nafta riformata katalitikament. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C6, predominantement butan u isobutan.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Gass skart (pitrolju), pjanta ta’ l-irkupru tal-gass saturat, b’ħafna C1-2; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ gass skart distillat, nafta straight-run, gass skart stabbilizzant tan-nafta riformata katalitikament. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C5, predominantement metan u etan.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Gass skart (pitrolju), sustanza li taqsam termalment ir-residwi fil-vaku; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-qsim termali ta’ residwi fil-vaku. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Idrokarboni, b’ħafna C3-4, distillat tal-pitrolju; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni u kondensazzjoni ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C5, predominantement C3 sa C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), full-range straight-run naphtha dehexanizer off; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament tan-nafta full-range straight-run. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), depropanizzant off li jaqsam bl-ilma, b’ħafna idrokaroni; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ qsim bl-ilma. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4. Jista’ jkun fiha ammonti żgħar ta’ idroġenu u sulfid ta’ l-idroġenu.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), stabbilizzant off tan-nafta straight-run ħafifa; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni ta’ nafta straight-run ħafifa. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Residwi (pitrolju), oġġett li jaqsam bl-alkilazzjoni, b’ħafna C4; Gass tal-pitrolju

(Residwu kumpless mid-distillazzjoni ta’ nixxiegħat minn diversi operazzjonijiet ta’ irfinar. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C4 sa C5, predominantement butan, u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor –11,7  °C għal 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Idrokarboni, C1-4; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni provduta mill-operazzjonijiet ta’ qsim termali u assorbiment u mid-distillazzjoni ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor minus 164 °C għal minus 0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Idrokarboni, C1-4, ħelwin; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba billi l-gassijiet ta’ l-idrokarboni ikunu suġġetti għal proċess ta’ ħlewwa biex il-mercaptans ikunu konvertiti jew biex jitneħħew l-impuritajiet ta’ l-aċidu. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor – 164  °C sa –0,5  °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Idrokarboni, C1-3; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C3 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor – 164  °C sa –42  °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Idrokarboni, C1-4, frazzjoni tad-debutanizzanti; Gass tal-pitrolju

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), C1-5, imxarrbin; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ żejt mhux irfinat u/jew il-qsim ta’ żejt tal-gass tower. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Idrokarboni, C2-4; Gass tal-pitrolju

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Idrokarboni, C3; Gass tal-pitrolju

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), għotja ta’ l-alkilazzjoni; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mill-qsim katalitiku taż-żejt tal-gass. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), frazzjonament off tal-qigħan tad-depropanizzanti; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ qigħan tad-depropanizzanti. Din tikkonsisti predominantement minn butan, isobutan u butadiene.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), taħlita tal-pjanta li tirfina; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa miksuba minn diversi proċessi. Din tikkonsisti minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), qsim katalitiku; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni tal-prodotti minn proċess ta’ qsim katalitiku. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), C2-4, ħelwin; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba billi distillat tal-pitrolju jkun suġġett għal proċess ta’ ħlewwa biex ikunu konvertiti il-mercaptans jew biex jitneħħew impuritajiet ta’ l-aċidu. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni saturati u mhux saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C4 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor –51  °C sa –34  °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), frazzjonament off taż-żejt mhux irfinat; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mill-frazzjonament ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), dehexanizzant off; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ nixxiegħat kombinati tan-nafta. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), stabbilizzant off tal-frazzjonament tal-gasolina ħafifa u straight-run; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ gasolina straight-run ħafifa. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Gassijiet (pitrolju), naphtha unifiner desulfurization stripper off; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti bi proċess ta’ naphtha unifiner desulfurization u stripped minn prodott tan-nafta. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), straight-run off katalitiku li jirriforma n-nafta; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mir-riformar katalitiku ta’ nafta straight-run u l-frazzjonament ta’ l-effluwent totali. Din tikkonsisti minn metan, etan, u propan.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads ta’ l-isplitter li jaqsam katalitikament fluwidizzat; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mill-frazzjonament tal-karga fl-isplitter C3-C4. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), straight-run stabbilizzant off; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament tal-likwidu mill-ewwel tower użat fid-distillazzjoni taż-żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), debutanizzant tan-nafta maqsuma katalitikament; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ nafta maqsuma katalitikament. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Gass skart (pitrolju), distillat maqsum katalitikament u stabbilizzant tan-nafta; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ nafta maqsuma katalitikament u d-distillat. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Gass skart (pitrolju), distillat, gass taż-żejt u assorbitur tan-nafta, maqsum termalment; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mis-separazzjoni ta’ distillati, nafta u żejt tal-gass maqsumin termalment. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant tal-frazzjonament idrokarbonu maqsum katalitikament, coking tal-pitrolju; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament ta’ idrokarboni maqsumin termalment minn proċess ta’ coking tal-pitrolju. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), konċentrament tal-butadiene ħafif maqsum bil-fwar; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ qsim termali. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numru ta’ karbonju predominantement ta’ C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), overhead straight-run ta’ l-istabbilizzant tar-riformatur katalitiku tan-nafta; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba bir-riformar katalitiku ta’ nafta straight-run u l-frazzjonament ta’ l-effluwent totali. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Idrokarboni, C4; Gass tal-pitrolju

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkani, C1-4, b’ħafna C3; Gass tal-pitrolju

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), sustanza li taqsam bil-fwar, b’ħafna C3; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti bid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ qsim bil-fwar. Din tikkonsisti predominantement minn propilena b’xi propan u tagħli minn bejn wieħed u ieħor –70  °C sa 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Idrokarboni, C4, distillat tas-sustanza li taqsam bil-fwar; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni tal-prodotti ta’ proċess ta’ qsim bil-fwar. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numru ta’ karbonju ta’ C4, predominantement 1-butene u 2-butene, kif ukoll butan u isobutene u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor –12  °C sa 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), likwifikati, ħelwin, frazzjoni ta’ C4; Gass tal-pitrolju

(Taħlita Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba billi taħlita ta’ gass tal-pitrolju likwifat ikun suġġett għal proċess ta’ ħlewwa biex il-mercaptans ikunu ossidizzati jew biex jitneħħew impuritajiet ta’ l-aċidu. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni C4 saturati u mhux saturati.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Raffinati (pitrolju), estrazzjoni kupruża ta’ l-aċetat ta’ l-ammonju C4 maqsum bil-fwar, mhux saturati b’C3-5 u C3-5, ħelsin mill-butadiene; Gass tal-pitrolju

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), sistema ta’ l-għotja ta’ l-amina; Gass li jirfina

(Il-gass ta’ l-għotja fis-sitema ta’ l-amina għat-tneħħija tas-sulfid ta’ l-idroġenu. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu. Jistgħu jinstabu wkoll il-monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju, sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), idrodesulfurizzant tal-units tal-benżina off; Gass li jirfina

(Gassijiet off prodotti mill-unità tal-benżina. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu. Jistgħu jinstabu wkoll il-monossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6, inkluża l-benżina.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), riċiklar tal-unit tal-benżina, b’ħafna idroġenu; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mir-riċiklar tal-gassijiet tal-unit tal-benżina. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), żejt imħallat, b’ħafna idroġenu-nitroġenu; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mid-distillazzjoni ta’ żejt imħallat. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu u nitroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju, u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads ta’ l-istripper tan-nafta riformati katalitikament; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni ta’ nafta riformata katalitikament. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), riċiklu bir-riformatur katalitiku C6-8; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn riformar katalitiku ta’ l-għotja ta’ C6-C8 u riċiklat biex jikkonserva l-idroġenu. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu. Jista’ jkun fiha wkoll diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju, nitroġenu, u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), C6-8 riformatur katalitiku; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn riformar katalitiku tal-għotja ta’ C6-C8. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C5 u idroġenu.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), riċiklu bir-C6-8 tar-riformatur katalitiku, b’ħafna idroġenu; Gass li jirfina

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), nixxiegħa tar-ritorn ta’ C2; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-estrazzjoni ta’ l-Idroġenu minn nixxiegħa ta’ gass li tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’ammonti żgħar ta’ nitroġenu, monossidu tal-karbonju, metan, etan, u etilena. Din fiha predominantement idrokarboni bħall-metan, etan, u etilena b’ammonti żgħar ta’ idroġenu, nitroġenu u monossidu tal-karbonju.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), nexfin qarsin, konċentrazzjoni ta’ gass unit-off; Gass li jirfina

(It-taħlita kumplessa ta’ gassijiet nexfin minn unit ta’ konċentrazzjoni ta’ gass. Din tikkonsisti minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), distillazzjoni tar-riassorbitur tal-konċentrazzjoni tal-gass; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn nixxiegħat kombinati ta’ gass f’riassorbitur tal-konċentrazzjoni tal-gass. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu, monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju, nitroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), assorbitur ta’ l-idroġenu off; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mill-assorbiment ta’ l-Idroġenu minn nixxiegħa b’ħafna idroġenu. Din tikkonsisti minn idroġenu, monossidu tal-karbonju, nitroġenu, u metan b’ammonti żgħar ta’ idrokarboni C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), b’ħafna idroġenu; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa separata bħala gass minn gassijiet ta’ l-idrokarboni bil-kesħa. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju, nitroġenu, metan, u idrokarboni C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), riċiklu taż-żejt imħallat idrotrattanti, b’ħafna idroġenu u nitroġenu; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba minn żejt imħallat idrotrattat riċiklat. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu u nitroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), riċiklati, b’ħafna idroġenu; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba minn gassijiet reatturi riċiklati. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju, nitroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu, u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), għamla tar-riformatur, b’ħafna idroġenu; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mir-riformaturi. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), idrotrattant li jirriforma; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mill-proċess idrotrattanti li jirriforma. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu, metan, u etan b’diversi ammonti żgħar ta’ sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), idrotrattant li jirriforma, b’ħafna idroġenu u metan; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mill-proċess ta’ riformar idrotrattanti. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu u metan b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju, nitroġenu u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), għamla ta’ l-idrotrattant li jirriforma, b’ħafna idroġenu; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mill-proċess ta’ riformar idrotrattanti. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ monossidu tal-karbonju u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), distillazzjoni tal-qsim termali; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa prodotta mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ qsim termali. Din tikkonsisti minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu, monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Gass skart (pitrolju), assorbitur tar-rifrazzjonament tas-sustanza li taqsam katalitikament; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mir-rifrazzjonament ta’ prodotti minn proċess ta’ qsim katalitiku. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Gass skart (pitrolju), separatur tan-nafta riformata katalitikament; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mir-riformar katalitiku ta’ nafta straight-run. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant tan-nafta riformata katalitikament; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni ta’ nafta riformata katalitikament. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Gass skart (pitrolju), distillat maqsum idrotrattant separatur; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba billi d-distillati maqsumin ikunu trattati bl-idroġenu fil-preżenza ta’ katalist. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Gass skart (pitrolju), separatur tan-nafta idrodesulfurizzat straight-run; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-idrodesulfurizzazzjoni ta’ nafta straight-run. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads ta’ l-istabbilizzant tan-nafta riformata katalitikament u straight-run; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mir-riformar katalitiku ta’ nafta straight run segwita bil-frazzjonament tal-effluwent totali. Din tikkonsisti minn idroġenu, metan, etan u propan.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), flash drum off riformatur effluwenti bi pressa għolja; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa prodotta bil-fashing bi pressa għolja tal-effluwent mir-reattur riformanti. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ metan, etan, u propan.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), flash drum off riformatur effluwenti bi pressa baxxa; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa prodott minn flashing bi pressa baxxa tal-effluwent mir-reattur riformanti. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ metan, etan, u propan.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), distillazzjoni off tal-gass ta’ l-impjanti tar-raffinar taż-żejt; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa separata bid-distillazzjoni ta’ nixxiegħa ta’ gass li fiha l-idroġenu, monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C6 jew miksuba bil-qsim tal-etan u l-propan. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C2, idroġenu, nitroġenu, u monossidu tal-karbonju.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads tad-depentanizzanti tal-unit ta’ l-idrotrattanti tal-benżina; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa prodotta mit-trattament ta’ l-għotja mill-unit tal-benżina bl-idroġenu fil-preżenza ta’ katalist segwit mid-depentanizzazzjoni. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu, etan u propan b’diversi ammonti żgħar ta’ nitroġenu, monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6. Jista’ jkun fiha ammonti fi traċċi ta’ benżina.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), assorbitur sekondarju off, frazzjonatur tal-overheads fluwidizzati tas-sustanza li taqsam katalitikament; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa prodotta mill-frazzjonament tal-prodotti overhead mill-proċess ta’ qsim katalitiku fis-sustanza li taqsam katalitikament fluwidizzata. Din tikkonsisti minn idroġenu, nitroġenu, u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Prodotti tal-pitrolju, gassijiet li jirfinaw; Gass li jirfina

(Kombinazzjoni kumplessa li tikkonsisti primarjament minn idroġenu b’diversi ammonti żgħar ta’ metan, etan u propan.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), separatur li jaqsam bl-ilma bi pressa baxxa; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mis-separazzjoni bil-likwidu u l-fwar tal-effluwent reattur tal-proċess ta’ qsim bl-ilma. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu u idrokarboni saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Gassijiet (pitrolju), impjanti tar-raffinar; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba minn varji operazzjonijiet ta’ irfinar tal-pitrolju. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), separatur off tal-prodotti tal-platformer; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mir-riformar kimiku tan-nafteni għal aromatiċi. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), stabbilizzant off depentanizzant idrotrattat tal-kerosina qarsa; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mill-istabbilizzazzjoni tad-depentanizzant ta’ kerosina idrotrattata. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu, metan, etan, u propan b’diversi ammonti żgħar ta’ nitroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu, monossidu tal-karbonju u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C4 sa C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), tanbur flash tal-kerosina qarsa idrotrattat; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mit-tnabur flash tal-unit li titratta l-kerosina qarsa bl-idroġenu fil-preżenza ta’ katalist. Din tikkonsisti primarjament minn idroġenu u metan b’diversi ammonti żgħar ta’ nitroġenu, monossidu tal-karbonju, u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C2 sa C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Gassijiet (pitrolju), desulfurizzazzjoni stripper off ta’ l-unifinatur tad-distillat; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa stripped mill-prodott likwidu tal-proċess ta’ desulfurizzazzjoni tal-unifinatur. Din tikkonsisti minn sulfid ta’ l-idroġenu, metan, etan, u propan.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), frazzjonament off tas-sustanza li taqsam katalitikament; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa prodotta mill-frazzjonament tal-prodott overhead tal-proċess ta’ qsim katalitiku fluwidizzat. Din tikkonsisti minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu, nitroġenu, u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), assorbitur sekondarju off tas-sustanza li taqsam katalitikament fluwidizzata; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa prodotta mill-iscrubbing tal-gass mis-sustanza li taqsam katalitikament fluwidizzata. Din tikkonsisti minn idroġenu, nitroġenu, metan, etan u propan.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), stripper off tad-desulfurizzazzjoni idrotrattanti distillata tqila; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa stripped mill-prodott likwidu mill-proċess ta’ desulfurizzazzjoni ta’ l-Idrotrattant distillat tqil. Din tikkonsisti minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu, u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), stabbilizzant off tal-platformer, frazzjonament bi truf ħfief; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mill-frazzjonament tat-truf ħfief tar-reatturi tal-platinu ta’ l-unit tal-platformer. Din tikkonsisti minn idroġenu, metan, etan u propan.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), preflash tower off, distillazzjoni kruda; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa prodotta mill-ewwel tower użat fid-distillazzjoni ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn nitroġenu u idrokarboni alifatiċi saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), stripper off tal-qatran; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mill-frazzjonament ta’ żejt mhux irfinat ridott. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), stripper off unifinatur; Gass li jirfina

(Taħlita ta’ idroġenu u metan miksuba mill-frazzjonament ta’ prodotti mill-unit unifinatur.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Gass skart (pitrolju), separatur tan-nafta idrodesulfurizzat katalitiku; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-idrodesulfurizzazzjoni tan-nafta. Din tikkonsisti minn idroġenu, metan, etan, u propan.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Gass skart (pitrolju), idrodesulfurizzant tan-nafta straight-run; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mill-idrodesulfurizzazzjoni ta’ nafta straight-run. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), sponge absorber off, sustanza fluwidizzata li taqsam katalitikament u frazzjonament ta’ l-overhead tad-desulfurizzatur taż-żejt tal-gass; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mill-frazzjonament ta’ prodotti mis-sustanza fluwidizzata li taqsam katalitikament u d-desulfurizzatur taż-żejt tal-gass. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Gassijiet (pitrolju), distillazzjoni kruda u qsim katalitiku; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa prodotta mill-proċessi ta’ distillazzjoni kruda u ta’ qsim katalitiku. Din tikkonsisti minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu, nitroġenu, monossidu tal-karbonju u idrokarboni paraffiniċi u olefiniċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Gassijiet (pitrolju), scrubber off tad-dietanolamina taż-żejt tal-gass; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa prodotta mid-desulfurizzazzjoni ta’ żjut tal-gass bid-dietanolamina. Din tikkonsisti predominantement minn sulfid ta’ l-idroġenu, idroġenu u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), effluwent ta’ l-Idrodesulfurizzazzjoni taż-żejt tal-gass; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mis-separazzjoni tal-fażi likwida mill-effluwent mir-reazzjoni ta’ idroġenazzjoni. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu, sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), proga ta’ l-idrodesulfurizzazzjoni taż-żejt tal-gass; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ gassijiet miksuba mir-riformatur u mill-porgi mir-reattur ta’ idroġenazzjoni. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Gassijiet (pitrolju), flash drum off ta’ l-effluwent ta’ l-idroġenatur; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa ta’ gassijiet miksuba mill-flash ta’ l-effluwenti wara r-reazzjoni ta’ idroġenazzjoni. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu u idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Gassijiet (pitrolju), residwal tal-qsim bil-fwar tan-nafta bil-pressa għolja; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba bħala taħlita tal-porzjonijiet mhux kondensabbli mill-prodott ta’ proċess ta’ qsim bil-fwar tan-nafta kif ukoll bħala gassijiet residwali miksuba waqt il-preparazzjoni tal-prodotti sussegwenti. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu u idrokarboni paraffiniċi u olefiniċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5 li magħhom jistgħu jitħalltu wkoll gassijiet naturali.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Gassijiet (pitrolju), visbaking off tar-residwi; Gass li jirfina

(Taħlita kumplessa miksuba mir-riduzzjoni tal-viskosità tar-residwi ġo forn. Din tikkonsisti predominantement minn sulfid ta’ l-idroġenu u idrokarboni paraffiniċi u olefiniċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), C3-4; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti mill-qsim ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C4, predominantement minn propan u propilena, u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor –51  °C sa –1  °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Gass skart (pitrolju), distillat maqsum katalitikament u assorbitur tan-nafta tal-frazzjonar maqsum katalitikament; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni mid-distillazzjoni tal-prodotti minn distillati maqsumin katalitikament u nafta maqsuma katalitikament. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant tan-nafta tal-frazzjonar polymn. katalitiku; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni mill-istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament ta’ prodotti minn polimerizzazzjoni ta’ nafta. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C1 sa C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant tan-nafta tal-frazzjonar riformat katalitikament, ħieles mis-sulfid ta’ l-idroġenu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament ta’ nafta riformata katalitikament u li minnha tneħħa s-sulfid ta’ l-idroġenu bit-trattament ta’ l-amina. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Gass skart (pitrolju), distillat maqsum ta’ l-istripper idrotrattant; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mit-trattament ta’ distillati maqsumin termalment bl-idroġenu fil-preżenza ta’ katalist. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni saturati li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Gass skart (pitrolju), idrodesulfurizzant bid-distillat straight-run, ħieles mis-sulfid ta’ l-idroġenu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-idrodesulfurizzazzjoni katalitika ta’ distillati straight run u li minnha tneħħa s-sulfid ta’ l-idroġenu bi trattament ta’ l-amina. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Gass skart (pitrolju), assorbitur taż-żejt tal-gass li jaqsam katalitikament; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mid-distillazzjoni ta’ prodotti mill-qsim katalitiku ta’ żejt tal-gass. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Gass skart (pitrolju), pjanta ta’ l-irkupru tal-gass; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn nixxiegħat ta’ idrokarboni imħalltin. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Gass skart (pitrolju), deetanizzant tal-pjanta ta’ l-irkupru tal-gass; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn nixxiegħat ta’ idrokarboni imħalltin. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Gass skart (pitrolju), distillat idrodesulfurizzat u frazzjonatur tan-nafta idrodesulfurizzat, ħieles mill-aċidu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ nafta idrodesulfurizzata u nixxiegħat ta’ idrokarboni distillati u trattati biex jitneħħew l-impuritajiet ta’ l-aċidu. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Gass skart (pitrolju), stripper idrodesulfurizzat taż-żejt tal-gass tal-vaku, ħieles mis-sulfid ta’ l-idroġenu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba milli-stabbilizzazzjoni ta’ l-istripping ta’ żejt tal-gass tal-vaku katalitiku idrodesulfurizzat u li minnha tneħħa s-sulfid ta’ l-idroġenu bi trattament ta’ l-amina. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant ħafif tan-nafta straight-run, sulfid ta’ l-idroġenu; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament ta’ nafta straight-run ħafifa u li minnha tneħħa s-sulfid ta’ l-idroġenu bi trattament ta’ l-amina. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Gass skart (pitrolju), deetanizzant tal-prep ta’ l-alkilazzjoni ta’ l-għotja tal-propan-propilena; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mid-distillation tal-prodotti tar-reazzjoni tal-propan mal-propilena. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Gass skart (pitrolju), idrodesulfurizzant taż-żejt tal-gass tal-vaku, ħieles mis-sulfid ta’ l-idroġenu; Gass tal-pitrolju

(Taħlitakumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-idrodesulfurizzazzjoni katalitika ta’ żejt tal-gass tal-vaku u li minnha tneħħa s-sulfid ta’ l-idroġenu bi trattament ta’ l-amina. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads maqsuma katalitikament; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti mill-proċess ta’ qsim katalitiku. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C5 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor –48  °C sa 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkani, C1-2; Gass tal-pitrolju

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkani, C2-3; Gass tal-pitrolju

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkani, C3-4; Gass tal-pitrolju

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkani, C4-5; Gass tal-pitrolju

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Gassijiet karburanti; Gass tal-pitrolju

(Taħlita ta’ gassijiet ħfief. Din tikkonsisti predominantement minn idroġenu u/jew idrokarboni b’piż molekulari baxx.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Gassijiet karburanti, distillati taż-żejt mhux irfinat; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ gassijiet ħfief prodotti mid-distillazzjoni ta’ żejt mhux irfinat u mir-riformar katalitiku tan-nafta. Din tikkonsisti minn idroġenu u idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor – 217  °C sa –12  °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Idrokarboni, C3-4; Gass tal-pitrolju

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Idrokarboni, C4-5; Gass tal-pitrolju

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Idrokarboni, C2-4, C3-rikk; Gass tal-pitrolju

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), likwifati; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ żejt mhux irfinat. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C7 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor –40  °C sa 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Gassijiet (pitrolju), likwifati, ħelwin; Gass tal-pitrolju

(Taħlitakumplessa ta’ idrokarboni miksuba billi t-taħlita ta’ gass tal-pitrolju likwifat ikun suġġett għal proċess ta’ ħlewwa biex il-mercaptans jiġu ikkonvertiti jew biex jitneħħew l-impuritajiet ta’ l-aċidu. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C7 u li tagħli minn bejn wieħed u ieħor –40  °C sa 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Gassijiet (pitrolju), C3-4, b’ħafna isobutena; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni mid-distillazzjoni ta’ idrokarboni saturati u mhux saturati is-soltu b’numri ta’ karbonju minn C3 sa C6, predominantement butan u isobutan. Din tikkonsisti minn idrokarboni saturati u mhux saturati li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C4, predominantement isobutan.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Distillati (pitrolju), C3-6, b’ħafna piperilina; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni mid-distillazzjoni ta’ idrokarboni alifatiċi saturati u mhux saturati is-soltu b’numri ta’ karbonju minn C3 sa C6. Din tikkonsisti minn idrokarboni saturati u mhux saturati li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C6, predominantement piperileni.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), overheads ta’ l-Isplitter tal-butan; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mid-distillazzjoni tan-nixxiegħa tal-butan. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Gassijiet (pitrolju), C2-3; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni prodotti mid-distillazzjoni ta’ prodotti minn proċess ta’ frazzjonament katalitiku. Din fiha predominantement etan, etilina, propan, u propilina.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Gassijiet (pitrolju), żejt tal-gass maqsum katalitikament, qigħan tad-depropanizzanti, b’ħafna C4 ħelsin mill-aċidu; Gass tal-pitrolju

(Taħlitakumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-frazzjonament ta’ nixxiegħa ta’ l-Idrokarboni ta’ żejt tal-gass maqsum katalitikament u trattat biex jitneħħa s-sulfid ta’ l-idroġenu u komponenti ta’ l-aċidu oħrajn. Din tikkonsisti minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju minn C3 sa C5, predominantement C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Gassijiet (pitrolju), qigħan tad-debutanizzanti tan-nafta maqsuma katalitikament, b’ħafna C3-5; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-istabbilizzazzjoni ta’ nafta maqsuma katalitikament. Din tikkonsisti minn idrokarboni alifatiċi li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C3 sa C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Gass skart (pitrolju), stabbilizzant tal-frazzjonar iżomerizzat tan-nafta; Gass tal-pitrolju

(Taħlita kumplessa ta’ idrokarboni miksuba mill-prodotti ta’ l-Istabbilizzazzjoni tal-frazzjonament minn nafta iżomerizzata. Din tikkonsisti predominantement minn idrokarboni li għandhom numri ta’ karbonju predominantement minn C1 sa C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K”

(b)

Id-daħliet bin-numri ta’ l-indiċi 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 u 048-008-00-3 jiġu mibdula b’dawn li ġejjin:

Sustanzi

Numru ta’ l-Indiċi

Numru KE

Numru CAS

Noti

“Dikromat tal-Potassju

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Dikromat ta’ l-ammonju

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Anidrite tad-dikromat tas-sodju

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Dikromat tas-sodju, didratat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Fluworidu tal-kadmju

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kloridu tal-kadmju

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E”

5.

Fil-lista taħt l-intestatura “Punt 31 — Tossiċi għar-riproduzzjoni: kategorija 1”, id-daħliet bin-numri ta’ l-indiċi 082-001-00-6 u 082-002-00-1 għandhom jiġu mibdula b’dawn li ġejjin:

Sustanzi

Numru ta’ l-Indiċi

Numru KE

Numru CAS

Noti

“Komposti taċ-ċomb bl-eċċezzjoni ta’ dawk speċifikati bnadi oħra f' dan l-Anness

082-001-00-6

A, E

Alkili taċ-ċomb

082-002-00-1

A, E”

6.

Il-lista taħt l-intestatura “Punt 31 — Tossiċi għar-riproduzzjoni: kategorija 2” għandha tiġiemendata kif ġej:

(a)

Jiġu inseriti d-daħliet li ġejjin:

Sustanzi

Numru ta’ l-Indiċi

Numru KE

Numru CAS

Noti

“Linuron (ISO)

3-(3,4-diklorofenil)-1-metossi-1-metilurea

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

E

Dikromat tal-potassju

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Dikromat ta’ l-ammonju

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Anidirite tad-dikromat tas-sodju

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Dikromat tas-sodju, didratat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Kromat tas-sodju

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Sulfat tal-kadmju

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1-Bromopropan

Propil bromid

n-Propil bromid

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-Trikloropropan

602-062-00-X