ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
20ta' Jannar 2006


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 51/2006 tat-22 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi ghall-2006 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet marbuta ma' certi ħażniet ta' hut u gruppi ta' ħażniet ta' hut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, ghall-bastimenti tal-Komunità, fl-ilmijiet fejn huma mehtiega l-limitazzjonijiet tal-qbid

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 52/2006 tat-22 ta' Diċembru 2005 li jiffissa l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti ħażniet ta' ħut u gruppi ta' ħażniet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2006

184

 

*

Addendum għar Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 51/2006 li jistabbilixxi għall-2006 l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kondizzjonijiet marbuta ma’ ċerti ħażniet ta’ ħut u gruppi ta’ ħażniet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għall-bastimenti tal-Komunità, fl-ilmijiet fejn huma meħtieġa l-limitazzjonijiet tal-qbid

200

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 16.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

20.1.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 51/2006

tal-22 ta' Diċembru 2005

li jistabbilixxi ghall-2006 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet marbuta ma' certi ħażniet ta' hut u gruppi ta' ħażniet ta' hut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, ghall-bastimenti tal-Komunità, fl-ilmijiet fejn huma mehtiega l-limitazzjonijiet tal-qbid

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitá Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 20 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/1996 tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tal-QTP u l-kwoti (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 2 tieghu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2004 tas-26 ta' Frar 2004 li jistabbilixxi l-miżuri għall-irkupru ta' ħażniet ta' merluzz (3), u b'mod partikolari l-Artikoli 6 u 8 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 811/2004 tal-21 ta' April 2004 li jistabbilixxi l-miżuri għall-irkupru ta' ħażniet ta' marlozz tat-tramuntana (4), u b'mod partikolari l-Artikolu 5 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 jitlob li l-Kunsill jadotta l-miżuri meħtieġa biex jiġu żgurati l-aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi u l-insegwiment sostenibbli ta’ attivitajiet ta’ sajd fil-kunsiderazzjoni tal-pariri xjentifiċi disponibbli u, b’mod partikolari, ir-rapport imħejji mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF).

(2)

Skond l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, huwa d-dmir tal-Kunsill, li jistabbilixxi l-qbid totali permess (TAC) għal kull tip ta' sajd jew gruppi ta' sajd. L-opportunitajiet ta' sajd għandhom jiġu allokati lill-Istati Membri u pajjiżi terzi skond il-kriterji stipulati fl-Artikolu 20 ta' dak ir-Regolament.

(3)

Sabiex tiġi żgurata tmexxija effettiva tat-TACs u l-kwoti, il-kondizzjonijiet li taħthom iseħħu l-ħidmiet tas-sajd għandhom jiġu stabbiliti.

(4)

Il-prinċipji u ċerti proċeduri għat-tmexxija tas-sajd jeħtieġ li jiġu stabbiliti f’livell Komunitarju, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jiżguraw it-tmexxija tal-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom.

(5)

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 jistabbilixxi d-definizzjonijiet rilevanti dwar l-allokazzjoni ta' l-opportunitajiet tas-sajd.

(6)

F’konformità ma' l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 il-ħażniet li huma suġġetti għad-diversi miżuri msemmija fih għandhom jiġu identifikati.

(7)

F'konformità mal-proċedura pprovduta fil-ftehimiet jew protokolli dwar relazzjonijiet ta' sajd, il-Komunità kellha konsultazzjonijiet dwar drittijiet ta' sajd man-Norveġja (5), il-Gżejjer Faroe (6), u Greenland (7).

(8)

Il-Komunità hija parti kontraenti f'diversi organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajd. Dawk l-organizzazzjonijiet tas-sajd irrakkomandaw it-twaqqif ta' limitazzjonijiet tal-qbid u regoli ta' konservazzjoni oħra għal ċerti speċi. Dawk ir-rakkomandazzjonijiet għandhom għalhekk jitwettqu mill-Komunità.

(9)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha f'Ġunju 2005, il-Kummissjoni Inter-Amerikana tat-Tonn Tropikali (IATTC) adottat limitazzjonijiet tal-qbid tat-tonn isfar, tonn bigeye u tonn qabbieżi, u miżuri tekniċi rigward it-trattament ta' qbid sekondarju. Għalkemm il-Komunità m'hijiex membru ta' l-IATTC, huwa meħtieġ li jitwettqu dawk il-miżuri biex tiġi żgurata t-tmexxija sostenibbli tar-riżorsi taħt il-ġurisdizzjoni ta' dik l-Organizzazzjoni.

(10)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2005, il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Preservazzjoni tat-Tonn Atlantiku (ICCAT) adottat tabelli li jindikaw l-utilizzazzjoni nieqsa u l-utilizzazzjoni żejda tal-possibbiltajiet tas-sajd tal-partijiet kontraenti ta' l-ICCAT. F'dak il-kuntest, l-ICCAT adottat Deċiżjoni li fiha osservat li matul is-sena 2004, il-Komunità ma kenitx sfruttat bi sħiħ il-kwota tagħha għal diversi ħażniet.

(11)

Sabiex jiġu onorati l-aġġustamenti tal-kwoti tal-Komunità stabbiliti mill-ICCAT, huwa meħtieġ li t-tqassim ta' l-opportunitajiet tas-sajd ġejjin mill-utilizzazzjoni nieqsa jsir fuq il-bażi tal-kontribut ta' kull Stat Membru lejn l-utilizzazzjoni nieqsa mingħajr ma tinbidel is-sistema ta' tqassim stabbilita f'dan ir-Regolament fir-rigward ta' l-allokazzjoni annwali tat-TACs.

(12)

L-opportunitajiet tas-sajd għandhom jintużaw f'konformità mal-leġislazzjoni tal-Komunità dwar is-suġġett, u b'mod partikolari skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1381/87 ta' l-20 ta' Mejju 1987 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-immarkar u d-dokumentazzjoni ta' bastimenti tas-sajd (8), ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2807/83 tat-22 ta' Settembru 1983 li jistabbilixxi regoli dettaljati għar-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar il-qbid ta' ħut ta' l-Istati Membri (9), ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll applikabbli għall-politika komuni tas-sajd (10), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 ta' l-4 ta' Novembru 2003 dwar it-tmexxija ta' l-isforz tas-sajd fir-rigward ta' ċerti żoni u riżorsi ta' sajd tal-Komunità (11), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1626/94 tas-27 ta' Ġunju 1994 li jistabbilixxi ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd fil-Mediterran (12), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1627/94 tas-27 ta' Ġunju 1994 li jistabbilixxi disposizzjonijiet ġenerali dwar permessi ta' sajd speċjali (13), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għal attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi marittimi ħajjin ta' l-Antartiku (14), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 tat-30 ta' Marzu 1998 dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-ħarsien taż-żgħar ta' organiżmi marittimi (15), ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3880/91 tas-17 ta' Diċembru 1991 dwar is-sottomissjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri fil-grigal ta' l-Atlantiku (16), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1434/98 tad-29 ta' Ġunju 1998 li jispeċifika l-kondizzjonijiet li taħthom jistgħu jinħattu l-art l-aringi għal skopijiet industrijali għajr għall-konsum dirett mill-bniedem (17), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2004 tas-26 ta' Frar 2004 li jistabbilixxi miżuri ta' rkupru ta' ħażniet ta' merluzz (18), ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2244/2003 tat-18 ta' Diċembru 2003 li jistabbilixxi disposizzjonijiet dettaljati dwar Sistemi ta' Monitoraġġ tal-Bastimenti bis-satellita (19), ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2930/86 tat-22 ta' Settembru 1986 li jiddefinixxi l-karatteristiċi tal-bastimenti tas-sajd (20), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 973/2001 ta' l-14 ta' Mejju 2001 li jistabbilixxi ċerti miżuri tekniċi għall- konservazzjoni ta' ċerti ħażniet ta' speċi li jpassu ħafna (21), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002 tas-16 ta' Diċembru 2002 li jistabbilixxi ħtiġiet speċifiċi għal aċċess u kondizzjonijiet assoċjati applikabbli għas-sajd għal ħażniet tal-baħar fond (22) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2340/2004 tat-22 ta' Diċembru 2004 li jiffisa għall-2005 u l-2006 l-opportnuitajiet ta' sajd għal bastimenti Komunitarji għal ċerti ħażniet ta' ħut tal-baħar fond (23).

(13)

Huwa meħtieġ, wara l-pariri tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES), li tiġi applikata sistema temporanja għat-tmexxija tal-limiti tal-qbid ta’ inċova fis-Subżona VIII.

(14)

Huwa meħtieġ, wara l-pariri ta' l-ICES, li tiġi applikata sistema temporanja għat-tmexxija ta' l-isforz tas-sajd għas-sallur fis-Subżona IV u d-Diviżjoni IIIa Tramuntana ta’ l-ICES.

(15)

Wara li ġie kkunsidrat it-tagħrif xjentifiku dwar l-istatus bijoloġiku ta' l-istokk tal-putassu u wara n-negozjati bejn l-Istati tal-Kosta dwar it-tmexxija ta' dak l-istokk huwa neċessarju li jiġu modifikati ż-żoni ta' tmexxija filwaqt li jittieħed kont tal-karatteristiċi speċifiċi tas-sajd konċernat.

(16)

Bħala miżura transizzjonali fid-dawl tal-pariri xjentifiċi l-aktar reċenti ta' l-ICES, l-isforz tas-sajd għal ċerti speċi tal-qiegħ għandu jitnaqqas ulterjorment.

(17)

Għall-aġġustament tal-limitazzjonijiet ta' l-isforz tas-sajd għall-merluzz kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 423/2004 arranġamenti alternattivi huma proposti biex l-isforz tas-sajd jiġi ġestit b'mod konsistenti mat-TAC, kif stabbilit fl-Artikolu 8(3) ta' l-imsemmi Regolament.

(18)

Il-pariri xjentifiċi jindikaw li l-istokk ta' barbun tat-tbajja' tal-Baħar tat-Tramuntana m'hijiex mistada b'mod sostenibbli u li l-livelli ta' rimi huma għoljin ħafna. Il-pariri xjentifiċi u l-pariri tal-Kunsill Konsultattiv Reġjonali għall-Baħar tat-Tramuntana jindikaw li jkun xieraq li jiġu aġġustati l-opportunitajiet tas-sajd f'termini ta' sforz tas-sajd ta' bastimenti li jarmaw għall-barbun tat-tbajja'.

(19)

Għall-ħażniet ta' lingwata fil-Kanal tal-Punent, hija meħtieġa l-applikazzjoni ta' skema proviżorja ta' tmexxija ta' l-isforz. Għall-ħażniet ta' merluzz fil-Kattegat, fil-Baħar tat-Tramuntana, l-Iskagerrak u l-Kanal tal-Punent, fil-Baħar Irlandiż u fil-punent ta' l-Iskozja, u l-ħażniet ta' marlozz u ta' awwista tan-Norveġja fid-Diviżjonijiet ICES VIIIc u IXa, l-iskema ta' tmexxija ta' l-isforz jeħtieġ li tiġi adattata.

(20)

L-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1434/98, ma jiżgurax li l-qbid ta' aringi jkunu limitati għall-limiti tal-qbid stabbiliti għall-ispeċi. Huwa għalhekk meħtieġ li jiġu introdotti miżuri transizzjonali li jiżguraw monitoraġġ u għadd xieraq ta' aringi f'ħatt l-art imħallat.

(21)

Il-prassi kurrenti waqt sajd bl-għeżula fl-ilmijiet fondi fil-punent ta' l-Iskozja u l-Irlanda jinvolvu l-użu ta' għeżula ta' tul eċċessiv, li jwasslu għal ħinijiet fl-ilma eċċessivi u rati ta' rimi għolja. Xbieki li jintilfu jew li jintremew deliberatament jistgħu jibqgħu jistadu għal għadd ta' snin mingħajr ma jintrefgħu. Investigazzjonijiet xjentifiċi wrew li din il-prassi ta' sajd tikkostitwixxi theddida serja għall-ispeċi tal-qiegħ u miżuri transizzjonali li jipprojbixxu dan is-sajd għandhom jitwettqu sakemm miżuri aktar permanenti jiġu adottati.

(22)

Sabiex jiġi żgurat sfruttament sostenibbli ta' ħażniet ta' marlozz u biex jitnaqqas ir-rimi, l-aħħar żviluppi dwar tagħmir selettiv għandhom jitwettqu bħala miżuri transizzjonali fis-Suddiviżjoni VIII a, b, d.

(23)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2004, il-Kummissjoni għas-Sajd ta' l-Atlantiku tal-Grigal (NEAFC) adottat rakkomandazzjoni biex tirrestrinġi s-sajd fil-limiti ta' ċerti żoni bl-iskop li tipproteġi ambjenti naturali tal-qiegħ vulnerabbli. Din ir-rakkomandazzjoni għandha titwettaq mill-Komunità.

(24)

Bħala kontribuzzjoni għall-konservazzjoni tal-qarnit u b'mod partikolari għall-ħarsien taż-żgħar tiegħu, huwa meħtieġ li jiġi stabbilit, fl-2006, qies minimu ta' qarnit għall-ilmijiet marittimi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi u li jinsabu fir-reġjun CECAF sakemm issir l-adozzjoni ta' regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/98.

(25)

F'Novembru 2005 n-NEAFC għamlet rakkomandazzjoni biex tpoġġi numru ta' bastimenti fil-lista ta' bastimenti li kienu kkonfermati li għamlu sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat. It-twettiq tar-rakkomandazzjonijiet fl-ordni legali Komunitarju għandu jiġi żgurat.

(26)

Fil-Laqgħa Annwali tal-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran (GFCM) fl-2005, il-GFCM adottat rakkomandazzjoni dwar it-tmexxija ta' ċertu sajd li jisfrutta l-ispeċi tal-qiegħ u rakkomandazzjoni dwar it-twaqqif ta' reġistru GFCM ta' bastimenti 'l fuq minn 15-il metru awtorizzati biex jaħdmu fiż-żona GFCM. Billi l-Komunità hija parti kontraenti tal-GFCM, dawn ir-rakkomandazzjonijiet jorbtu lill-Komunità u għandhom għalhekk jiġu mwettqa.

(27)

Biex jikkontribwixxu għall-konservazzjoni ta' ħażniet ta' ħut, ċerti miżuri supplimentari ta' kontroll u kondizzjonijiet tekniċi għas-sajd għandhom jitwettqu fl-2006.

(28)

Ċerti disposizzjonijiet se jiġu introdotti dwar l-użu ta' data VMS biex jipprovdu għal aktar effiċjenza u effettività fil-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza tat-tmexxija ta' l-isforz.

(29)

Sabiex jiġi żgurat li r-rendikont tal-qbid ta' putassu minn pajjiżi terzi ikun korrett, huwa meħtieġ li jissaħħu d-disposizzjonijiet ta' kontroll fuq tali bastimenti.

(30)

Skond l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 huwa d-dmir tal-Kunsill li jiddeċiedi dwar il-kondizzjonijiet assoċjati mal-limiti tal-qbid u/jew limiti ta' sforz ta' sajd. Pariri xjentifiċi jindikaw li qbid sostanzjali li jisboq it-TACs miftiehma jippreġudika s-sostenibbiltà tal-ħidmiet ta' sajd. Huwa għalhekk xieraq li jiġu introdotti kondizzjonijiet assoċjati li jissarfu fi twettiq aħjar tal-possibbiltajiet ta' sajd miftiehma.

(31)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2004, l-ICCAT adottat numru ta' miżuri tekniċi għal ċerti ħażniet ta' speċi li jpassu bil-kbir fl-Atlantiku u l-Mediterran, u speċifikat inter alia daqs minimu ġdid għat-tonn (bluefin), restrizzjonijiet ta' sajd f'ċerti żoni u perjodi ta' żmien għall-ħarsien tat-tonn bigeye, miżuri dwar attivitajiet ta' sajd għal sport u rikreazzjonali fil-Baħar Mediterran u t-twaqqif ta' programm ta' teħid ta' kampjuni għall-istima tad-daqs tat-tonn (bluefin) fil-gaġeġ. Biex jikkontribwixxi għall-konservazzjoni ta' ħażniet ta' ħut huwa neċessarju t-twettiq ta' dawn il-miżuri fl-2006 sakemm issir l-adozzjoni ta' regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 973/2001.

(32)

Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2005, l-Organizzazzjoni tas-Sajd għall-Atlantiku tal-Xlokk (SEAFO) adottat miżura li tqiegħed osservaturi abbord il-bastimenti kollha li jaħdmu fiż-Żona tal-Konvenzjoni u li jiffokaw speċi li m'humiex suġġetti għas-sistemi ta' konservazzjoni u ta' tmexxija ta' organizzazzjonijiet tas-sajd reġjonali oħra kompetenti mill-1 ta' Jannar 2006. Din il-miżura torbot lill-Komunità u għalhekk għandha titwettaq.

(33)

Fis-27 Laqgħa Annwali tagħha tad-19 sat-23 ta' Settembru 2005, l-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO) adottat numru ta' miżuri tekniċi u ta' kontroll. Huwa meħtieġ li dawn il-miżuri jiġu implimentati.

(34)

Sabiex tonora l-obbligi internazzjonali li impenjat ruħha għalihom il-Komunità bħala Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Marittimi Ħajjin ta' l-Antartiku (CCAMLR), inkluż l-obbligu li tapplika l-miżuri adottati mill-Kummissjoni CCAMLR, għandhom jiġu applikati t-TACs adottati mill-Kummissjoni għall-istaġun 2005‐2006 u d-dati tal-limiti staġjonali relattivi.

(35)

Fl-XXIV Laqgħa Annwali fl-2005, is-CCAMLR adottat limiti ta' qbid rilevanti għal ħażniet miftuħa għal sajd stabbilit minn kwalunkwe Membru tas-CCAMLR. Is-CCAMLR approvat ukoll il-parteċipazzjoni ta' bastimenti tal-komunità f'sajd esploratorju għad-Dissostichus spp. fis-Subżoni FAO 88.1 u 88.2 u wkoll f'Diviżjonijiet 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) u 58.4.3b) u ssuġġettat l-attivitajiet tas-sajd rilevanti għal limiti ta' qbid u qbid sekondarju, u wkoll għal ċerti miżuri tekniċi speċifiċi. Dawk il-limiti u miżuri tekniċi għandhom jiġu applikati wkoll./

(36)

Sabiex jiġi żgurat l-għajxien tas-sajjieda tal-Komunità u sabiex jiġi evitat li r-riżorsi jitqiegħdu fil-periklu u kwalunkwe diffikultà minħabba li r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 27/2005 tat-22 ta' Diċembru 2004 li jistabbilixxi għall-2005 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kondizzjonijiet marbuta ma' ċerti ħażniet ta' ħut u gruppi ta' ħażniet ta' ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għall-bastimenti tal-Komunità, fl-ilmijiet fejn huma meħtieġa l-limitazzjonijiet tal-qbid (24) ma jibqax effettiv, huwa essenzjali li dan is-sajd jinfetaħ fl-1 ta' Jannar 2006 u matul ix-xahar ta' Jannar 2006 jibqgħu fis-seħħ xi regoli ta' dan ir-Regolament. Minħabba l-urġenza tal-kwistjoni, huwa imperattiv li tingħata eċċezzjoni għall-perijodu ta' sitt ġimgħat imsemmi fil-paragrafu I(3) tal-Protokoll dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għas-sena 2006, għal ċerti ħażniet ta' ħut u gruppi ta' ħażniet ta' ħut, u l-kondizzjonijiet assoċjati li taħthom tali opportunitajiet tas-sajd jistgħu jintużaw.

B' żieda ma' dan, huwa jistabbilixxi ċerti limiti ta' sforz u kondizzjonijiet assoċjati għal Jannar 2007 u għal ċerti ħażniet ta' l-Antartiku, huwa jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet speċifiċi għall-perjodi stipulati fl-Anness IE.

Artikolu 2

Kamp ta' Applikazzjoni

1.   Ħlief fejn hu pprovdut mod ieħor, dan ir-Regolament għandu japplika għal:

(a)

Bastimenti tas-sajd tal-Komunità (“Bastimenti tal-Komunità”); u

(b)

bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u huma rreġistrati fi, pajjiżi terzi (“bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi”) f'ilmijiet tal-Komunità (“ilmijiet tal-KE”).

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, dan ir-Regolament m'għandux japplika għal ħidmiet ta' sajd magħmula biss għal skopijiet ta' investigazzjoni xjentifika li jitwettqu bil-permess u taħt l-awtorità ta' l-Istat Membru kkonċernat u li bihom il-Kummissjoni u l-Istat Membru li fl-ilmijiet tiegħu tkun qed issir ir-riċerka jkunu ġew informati bil-quddiem.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, b'żieda mad-definizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)

“qbid totali permess” tfisser il-kwantità li tista' tittieħed minn kull stokk kull sena;

(b)

“kwota” tfisser proporzjon fissa mit-TAC allokata lill-Komunità, Stati Membri jew pajjiżi terzi;

(ċ)

“ilmijiet internazzjonali” tfisser ilmijiet li ma jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' ebda Stat;

(d)

“Żona Regolatorja NAFO” tfisser il-parti taż-żona tal-Konvenzjoni ta' l-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO) li ma taqax taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' l-Istati tal-kosta;

(e)

“Skagerrak” tfisser iż-żona kkonfinata mill-punent minn linja miġbuda mill-fanal ta' Hanstholm għall-fanal ta' Lindesnes u min-nofsinhar minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen għall-fanal ta' Tistlarna u minn dan il-punt għall-eqreb punt fuq il-kosta Svediża;

(f)

“Kattegat” tfisser iż-żona kkonfinata mit-tramuntana minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen għall-fanal ta' Tistlarna u minn dak il-punt għall-eqreb punt fuq il-kosta Svediża u min-nofsinhar minn linja miġbuda minn Hasenøre għal Gnibens Spids, minn Korshage għal Spodsbjerg u minn Gilbjerg Hoved għal Kullen;

(g)

“Golf ta' Cadiz” tfisser iż-żona tas-Suddiviżjoni IXa l-lvant tal-lonġitudni 7o23'48"W.

Artikolu 4

Żoni tas-sajd

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet taż-żoni li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)

Żoni ICES (Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) huma kif definiti fir-Regolament (KEE) Nru 3880/91. Jekk “ilmijiet tal-KE” tinżied ma' żona, ifisser li ż-żona tirreferi biss għall-ilmijiet tal-KE ta' dik iż-żona;

(b)

Żoni CECAF (Atlantiku Ċentrali tal-Lvant jew żona maġġuri ta' sajd FAO 34) huma kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2597/95 tat-23 ta' Ottubru 1995 dwar is-sottomissjoni ta' statistiċi tal-qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu f'ċerti żoni għajr dawk ta' l-Atlantiku tat-Tramuntana (25);

(ċ)

Żoni NAFO (Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral) huma kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2018/93 tat-30 ta' Ġunju 1993 dwar is-sottomissjoni ta' statistiċi ta' qbid u attività mill-Istati Membri li jistadu fl-Atlantiku tal-Majjistral (26);

(d)

Żoni CCAMLR (Konvenzjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Marittimi Ħajjin ta' l-Antartiku) huma kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 601/2004.

KAPITOLU II

OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD U KONDIZZJONIJIET ASSOĊJATI GĦALL-BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ

Artikolu 5

Limiti ta' qbid u allokazzjonijiet

1.   Il-limiti ta' qbid għall-bastimenti tal-Komunità fl-ilmijiet tal-Komunità jew f'ċerti ilmijiet mhux tal-Komunità u l-allokazzjoni ta' tali limiti ta' qbid bejn l-Istati Membri u kondizzjonijiet addizzjonali konformi ma' l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 huma stipulati fl-Anness I.

2.   Bastimenti Komunitarji huma b'dan awtorizzati jagħmlu qabdiet, fi ħdan il-limiti tal-kwota mniżżla fl-Anness I, fl-ibħra li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tas-sajd tal-Gżejjer Faroe, Greenland, l-Islanda u n-Norveġja, u ż-żona tas-sajd madwar Jan Mayen, bla ħsara għall-kondizzjonijiet imniżżla fl-Artikoli 10, 17 u 18.

3.   Il-Kummissjoni għandha immedjatament twaqqaf attivitajiet ta' sajd ta' l-inċova fis-subżona VIII jekk l-iSTECF jagħti parir li l-bijomassa ta' l-istokk tar-riproduzzjoni fi żmien ir-riproduzzjoni fl-2006 huwa inqas minn 28,000 tunnellata.

4.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-limiti tal-qabda finali għall-2006 għas-sajd għas-sallur fid-Diviżjonijiet IIa (ilmijiet tal-KE), IIIa, u s-Subżona IV (ilmijiet tal-KE) ta' l-ICES skond ir-regoli stipulati fil-punt 6 ta' l-Anness IId.

5.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-limiti ta' qbid għall-capelin fiż-żoni V, XIV (ilmijiet ta' Groenlandja) disponibbli għall-Komunità ekwivalenti għal 7,7 % tat-TAC tal-capelin malli t-TAC jiġi stabbilit.

6.   Il-limiti ta' qbid għal ħażniet ta' petriċi f'żoni IIa (ilmijiet KE) u IV (ilmijiet KE) u fiż-żoni Vb (ilmijiet KE), VI, XII, u XIV jistgħu jiġu riveduti mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 wara l-analiżi mill-iSTECF ta' data ta' sforz ta' qabda ta' unità miġbura matul l-ewwel kwart ta' l-2006.

7.   Limiti ta' qbid għall-istokk ta' Pout tan-Norveġja fiż-żoni IIa (ilmijiet tal-KE), IIIa u IV (ilmijiet tal-KE) u ta' stokk ta' sardin fiż-żoni IIa (ilmijiet tal-KE) u IV (ilmijiet tal-KE) jistgħu jiġu riveduti mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 fid-dawl ta' informazzjoni xjentifika miġbura matul l-ewwel nofs ta' l-2006

Artikolu 6

Disposizzjonijiet speċjali dwar allokazzjonijiet

1.   L-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati Membri kif stabbilita fl-Anness I għandha tkun bla preġudizzju għal:

(a)

skambji magħmula f'konformità ma' l-Artikolu 20(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002;

(b)

allokazzjonijiet mill-ġdid magħmula f'konformità ma' l-Artikoli 21(4), 23(1) u 32(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93;

(ċ)

ħatt l-art addizzjonali permess skond l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(d)

kwantitajiet miżmuma f'konformità ma' l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96;

(e)

tnaqqis magħmul f'konformità ma' l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 847/96.

2.   Għall-fini tal-kwoti miżmuma li jkunu se jiġu ttrasferiti għall-2007, l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu japplika, permezz ta' deroga minn dak ir-Regolament, għall-ħażniet kollha suġġetti għal TAC analitiku.

Artikolu 7

Limiti ta' sforz tas-sajd u kondizzjonijiet assoċjati għat-tmexxija ta' ħażniet

1.   Mill-1 ta' Frar 2006 sal-31 ta' Jannar 2007, il-limitazzjonijiet ta' l-isforz tas-sajd u kondizzjonijiet assoċjati stipulati f':

Anness IIa għandhom japplikaw għat-tmexxija ta' ċerti ħażniet fil-Kattegat, Skagerrak, Subżona IV, u Diviżjonijiet IIa (ilmijiet tal-KE), IIIa, VIa, VIIa u VIId ta' l-ICES;

Anness IIb għandhom japplikaw għat-tmexxija ta' marlozz fid-Diviżjonijiet VIIIc u IXa ta' l-ICES bl-eċċezzjoni tal-Golf ta' Cadiz;

Anness IIċ għandhom japplikaw għat-tmexxija ta' ħażniet ta' lingwata fid-Diviżjoni VIIe;

Anness IId għandhom japplikaw għat-tmexxija ta' ħażniet ta' sallur fl-Iskagerrak, Subżona IV u d-Diviżjoni IIa ta' l-ICES (ilmijiet tal-KE).

2.   Għall-perijodu 1 ta' Jannar 2006 sal-31 ta' Jannar 2006 għall-ħażniet imsemmija f'paragrafu 1, l-isforz tas-sajd u kondizzjonijiet assoċjati fl-Annessi IVa, IVb, IVċ u V fir-Regolament (KE) Nru 27/2005 għandhom jibqgħu japplikaw.

3.   Il-bastimenti li jużaw tipi ta' tagħmir identifikat fil-punt 4 ta' l-Anness IIa u fil-punt 3 ta' l-Annessi IIb u IIċ rispettivament u jistadu fiż-żoni definiti fil-punt 2 ta' l-Anness IIa, u fil-punt 1 ta' l-Annessi IIb u IIċ rispettivament għandu jkollhom permess tas-sajd speċjali maħruġ f'konformità ma' l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1627/94 kif previst f'dawn l-Annessi.

4.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-isforz tas-sajd finali għall-2006 għas-sajd għas-sallur fid-Diviżjonijiet IIa (ilmijiet tal-KE), IIIa, u s-Subżona IV ta' l-ICES skond ir-regoli stipulati fil-punt 6 ta' l-Anness IID.

5.   Stati Membri għandhom jiżguraw li għall-2006 l-livelli ta' l-isforz tas-sajd, imkejla bħala ġranet kilowatt barra mill-port, minn bastimenti detenturi ta' permessi tas-sajd għal tal-qiegħ ma jaqbżux 80% tal-medja ta' l-isforz tas-sajd annwali magħmul mill-bastimenti ta' l-Istati Membri fl-2003 fi vjaġġi meta nżammu l-permessi tas-sajd tal-qiegħ u l-ispeċi tal-qiegħ, kif elenkati fl-Anness I u fil-punt 15 ta' l-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 2347/2002, kienu jinqabdu. Dan il-paragrafu għandu japplika biss għal vjaġġi ta' sajd fejn jinqabdu aktar minn 100 kg ta' speċi tal-qiegħ, minbarra l-perlan greater silver

Artikolu 8

Kondizzjonijiet għal qabdiet żbarkati l-art u qabdiet sekondarji

1.   Ħut minn ħażniet li għalihom il-limiti ta' qbid huma stabbiliti għandhom jinżammu abbord jew jiġu żbarkati l-art biss jekk:

(a)

il-qabdiet ikunu ttieħdu minn bastimenti ta' Stat Membru li jkollu kwota u dik il-kwota ma tkunx eżawrita; jew

(b)

il-qabdiet jikkonsistu f'parti minn sehem tal-Komunità li ma jkunx ġie allokat permezz ta' kwota bejn l-Istati Membri, u dak is-sehem ma jkunx eżawrit.

2.   Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, il-ħut li ġej jista' jinżamm abbord u jinħatt l-art anki jekk l-Istat Membru m'għandux kwoti jew il-kwoti jew l-ishma jkunu eżawriti:

(a)

speċi, għajr l-aringi u l-kavalli, fejn

(i)

huma jinqabdu mħallta ma' speċi oħrajn bi xbieki li l-qies tal-malji tagħhom huwa inqas minn 32 mm f'konformità ma' l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 850/98, u;

(ii)

il-qabdiet ma jintgħażlux la abbord u lanqas mal-ħatt l-art;

jew

(b)

kavalli, fejn

(i)

huma jinqabdu mħallta mas-sawrell jew sardin (pilchard);

(ii)

huma ma jaqbżux 10 % tal-piż totali ta' kavalli, sawrell u sardin (pilchards) abbord u;

(iii)

il-qabdiet ma jintgħażlux la abbord u lanqas mal-ħatt l-art.

3.   L-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1434/98, ma japplikax għall-aringi maqbuda fis-Subżona IV ta' l-ICES u d-Diviżjonijiet IIa (ilmijiet tal-KE), IIIa u VIId ta' l-ICES.

4.   Il-ħatt l-art kollu għandu jgħodd imqabbel mal-kwota jew, jekk sehem il-Komunità ma jkunx ġie allokat bejn l-Istati Membri permezz ta' kwoti, imqabbel mas-sehem tal-Komunità, ħlief għall-qabdiet magħmula skond id-disposizzjonijiet tal-paragrafu 2.

5.   Meta l-limiti ta' qbid ta' Stat Membru għall-aringi fis-Subżoni II (ilmijiet tal-KE), IV u Suddiviżjonijiet IIIa u VIId ta' l-ICES ikunu eżawriti, ikun ipprojbit għall-bastimenti, li jtajru l-bandiera ta' dak l-Istat Membru, u li jkunu rreġistrati fil-Komunità, u li jaħdmu fis-sajd li għalih japplikaw il-limitazzjonijiet rilevanti, li jħottu l-art qabdiet imħallta li jkun fihom l-aringi.

6.   Id-determinazzjoni tal-persentaġġ ta' qabdiet sekondarji u r-rimi tagħhom għandhom isiru f'konformità ma' l-Artikoli 4 u 11 tar-Regolament (KE) Nru 850/98.

Artikolu 9

Ħatt l-art ta' ħut imħallat fis-Subżona IV ta' l-ICES u d-Diviżjonijiet IIa (ilmijiet tal-KE), IIIa u VIId ta' l-ICES

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li programm ta' teħid ta' kampjuni adegwat ikun attwat biex jippermetti li jsir monitoraġġ effiċjenti ta' ħatt l-art imħallat skond l-ispeċi maqbudin fis-Subżona IV ta' l-ICES u d-Diviżjonijiet IIa (ilmijiet tal-KE), IIIa u VIId ta' l-ICES.

2.   Qabdiet imħallta fis-Subżona IV ta' l-ICES u d-Diviżjonijiet IIa (ilmijiet tal-KE), IIIa u VIId ta' l-ICES għandhom jinħattu l-art biss f'portijiet u postijiet ta' ħatt fejn jiġi attwat programm ta' teħid ta' kampjuni kif imsemmi fil-paragrafu 1.

Artikolu 10

Limiti ta' aċċess

Ebda sajd minn bastimenti tal-Komunità m'għandu jsir fl-Iskagerrak fil-limiti ta' 12-il mil nawtiku mil-linji bażi tan-Norveġja. Madankollu, il-bastimenti li jtajru l-bandiera tad-Danimarka jew l-Isvezja għandhom jitħallew jistadu sa erba' mili mil-linji bażi tan-Norveġja.

Artikolu 11

Miżuri tekniċi u ta' kontroll tranżitorji

Miżuri tekniċi u ta' kontroll tranżitorji għall-bastimenti tal-Komunità għandhom ikunu kif stipulati fl-Anness III.

KAPITOLU III

LIMITI TA' QBID U KONDIZZJONIJIET ASSOĊJATI GĦAL BASTIMENTI TAS-SAJD TA' PAJJIŻI TERZI

Artikolu 12

Miżuri transizzjonali tekniċi u ta' kontroll

Miżuri tekniċi u ta' kontroll transizzjonali dwar bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi għandhom ikunu kif stabbiliti fl-Anness III.

Artikolu 13

Awtorizzazzjoni

Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Barbados, il-Gujana, il-Ġappun, il-Korea ta' Isfel, in-Norveġja, is-Surinam, it-Trinidad u Tobago u l-Venezwela u bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-Gżejjer Faroe għandhom ikunu awtorizzati li jagħmlu qabdiet fl-ilmijiet tal-Komunità, fil-limiti ta' qbid stabbiliti fl-Anness I, u suġġetti għall-kondizzjonijiet provduti fl-Artikoli 14, 15 u 16 u 19 sa 25.

Artikolu 14

Restrizzjonijiet ġeografiċi

1.   Sajd minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja jew li huma rreġistrati fil-Gżejjer Faroe għandu jkun limitati għal dawk il-partijiet taż-żona ta' 200 mil nawtiku li tinsab 'il barra lejn il-baħar minn 12-il mil nawtiku mil-linji bażi ta' l-Istati Membri fis-Subżona IV ta' l-ICES, il-Kattegat u l-Oċean Atlantiku fit-tramuntana ta' 43o00'N, ħlief għaż-żona msemmija fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

2.   Sajd fl-Iskagerrak minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja għandu jitħalla jsir 'il barra lejn il-baħar minn erba' mili nawtiċi mil-linji bażi tad-Danimarka u l-Isvezja.

3.   Sajd minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Barbados, il-Gujana, il-Ġappun, il-Korea ta' Isfel, is-Surinam, it-Trinidad u Tobago u l-Venezwela għandu jkun limitat għal dawk il-partijiet taż-żona ta' 200 mil nawtiku li tinsab 'il barra lejn il-baħar minn 12-il mil nawtiku mil-linji bażi tad-Diviżjoni territorjali tal-Gujana Franċiża.

Artikolu 15

Transitu mill-ilmijiet tal-Komunità

Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi fi transitu mill-ilmijiet tal-Komunità għandhom jistivaw ix-xbieki tagħhom b'mod li ma jkunux għal-lest biex jintużaw skond il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

xbieki, piżijiet, u tagħmir simili għandhom ikunu maqlugħa minn mad-diriġenti u ħbula u wajers tal-ġbid u l-irfigħ tax-xibka tat-tkarkir,

(b)

xbieki fuq jew 'il fuq mill-gverta għandhom jintrabtu sew ma' xi parti tas-sovrastruttura.

Artikolu 16

Kondizzjonijiet ta' ħatt l-art ta' qabdiet u qabdiet sekondarji

Ħut minn ħażniet li dwarhom hemm stabbiliti limiti ta' qbid m'għandux jinżamm abbord jew jinħatt l-art ħlief jekk meħuda minn bastimenti tas-sajd ta' pajjiż terz li għandu kwota u dik il-kwota ma tkunx eżawrita.

KAPITOLU IV

ARRANĠAMENTI TA' LIĊENZJAR GĦAL BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ

Artikolu 17

Liċenzji u kondizzjonijiet assoċjati

1.   Minkejja r-regoli ġenerali dwar liċenzji tas-sajd u permessi tas-sajd speċjali provduti fir-Regolament (KE) Nru 1627/94, is-sajd minn bastimenti tal-Komunità fl-ilmijiet ta' pajjiż terz għandu jkun suġġett għal pussess ta' liċenzja maħruġa mill-awtoritajiet ta' dak il-pajjiż terz.

2.   Madankollu, il-paragrafu 1 m'għandux japplika għall-bastimenti tal-Komunità li ġejjin, waqt is-sajd fl-ilmijiet Norveġiżi tal-Baħar tat-Tramuntana:

(a)

bastimenti ta' tunnellaġġ ta' 200 GT jew inqas; jew

(b)

bastimenti li jkunu qed jistadu għal speċi għall-konsum tal-bniedem għajr kavalli; jew

(ċ)

bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Isvezja, skond il-prassi stabbilita.

3.   In-numru massimu ta' liċenzji u kondizzjonijiet assoċjati oħra għandhom jiġu stabbiliti kif stipulat fil-Parti I ta' l-Anness IV. Talbiet għal liċenzji għandhom jindikaw it-tip ta' sajd u l-isem u l-karatteristiċi tal-bastimenti tal-Komunità li għalihom jintalab il-ħruġ tal-liċenzji u għandhom jiġu indirizzati mill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tissottometti dawn it-talbiet lill-awtoritajiet tal-pajjiż terz konċernat.

4.   Jekk Stat Membru wieħed jittrasferixxi kwota lil Stat Membru ieħor (skambju) għaż-żoni ta' sajd imsemmija f'Parti I ta' l-Anness IV, it-trasferiment għandu jinkludi trasferiment xieraq ta' liċenzji u għandu jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni. Madankollu, in-numru totali ta' liċenzji għal kull żona ta' sajd, kif stipulat fil-Parti I ta' l-Anness IV, m'għandux jinqabeż.

5.   Il-bastimenti tal-Komunità għandhom jikkonformaw mal-miżuri ta' konservazzjoni u kontroll u d-disposizzjonijiet l-oħra kollha li jirregolaw iż-żona li jaħdmu fiha.

Artikolu 18

Il-Gżejjer Faroe

Il-bastimenti tal-Komunità liċenzjati biex jaħdmu f'sajd dirett għal speċi waħda fl-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe jistgħu jaħdmu f'sajd dirett għal speċi oħra sakemm huma jinnotifikaw bil-quddiem lill-awtoritajiet tal-Faroe.

KAPITOLU V

ARRANĠAMENTI TA' LIĊENZJAR GĦAL BASTIMENTI TAS-SAJD TA' PAJJIŻI TERZI

Artikolu 19

L-obbligu tal-pussess ta' liċenzja u permess tas-sajd speċjali

1.   Minkejja l-Artikolu 28b tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, bastimenti tas-sajd ta' inqas minn 200 GT li jtajru l-bandiera tan-Norveġja għandhom ikunu eżenti mill-obbligu li jkollhom liċenzja u permess tas-sajd speċjali.

2.   Il-liċenzja u l-permess tas-sajd speċjali għandhom jinżammu abbord. Madankollu, bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-Gżejjer Faroe jew in-Norveġja għandhom ikunu eżenti minn dak l-obbligu.

3.   Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi awtorizzati li jistadu fil-31 ta' Diċembru 2005 jistgħu jkomplu jistadu b'seħħ mill-1 ta' Jannar 2006 sakemm il-lista tal-bastimenti tas-sajd awtorizzati li jistadu tkun sottomessa, u approvata, mill-Kummissjoni.

Artikolu 20

Applikazzjoni għal liċenzja u permess tas-sajd speċjali

Applikazzjoni lill-Kummissjoni għal liċenzja u permess tas-sajd speċjali minn awtorità ta' pajjiż terz għandha tkun akkumpanjata mill-informazzjoni li ġejja:

(a)

isem il-bastiment;

(b)

in-numru ta' reġistrazzjoni;

(ċ)

l-ittri u n-numri esterni ta' identifikazzjoni;

(d)

il-port ta' reġistrazzjoni;

(e)

l-isem u l-indirizz tas-sid jew il-kerrej;

(f)

it-tunnellaġġ gross u t-tul totali;

(g)

is-saħħa tal-magna;

(h)

il-call sign u l-frekwenza tar-radju;

(i)

il-metodu ta' sajd previst;

(j)

iż-żona ta' sajd prevista;

(k)

l-ispeċi li għalihom huwa previst sajd;

(l)

il-perjodu li għalih qed tintalab liċenzja.

Artikolu 21

Numru ta' liċenzji

In-numru ta' liċenzji u kondizzjonijiet assoċjati speċjali għandhom jiġu stabbiliti kif stipulat fil-Parti II ta' l-Anness IV.

Artikolu 22

Tħassir u rtirar

1.   Liċenzji u permessi tas-sajd jistgħu jitħassru bil-ħsieb li jinħarġu liċenzji u permessi tas-sajd speċjali ġodda. Tali tħassir għandu jibda jgħodd mill-jum li jiġi qabel id-data tal-ħruġ tal-liċenzji u l-permessi tas-sajd speċjali l-ġodda mill-Kummissjoni. Il-liċenzji u l-permessi tas-sajd il-ġodda jibdew jgħoddu mid-data tal-ħruġ tagħhom.

2.   Liċenzji u permessi tas-sajd speċjali għandhom jiġu rtirati kompletament jew parzjalment qabel id-data ta' l-iskadenza tagħhom jekk il-kwota ta' l-istokk partikolari kif stipulat fl-Anness I tkun ġiet eżawrita.

3.   Liċenzji u permessi tas-sajd speċjali għandhom jiġu rtirati fil-każ ta' kull nuqqas fit-tħaris ta' l-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Artikolu 23

Nuqqas ta' konformità mar-regoli rilevanti

1.   Għal perjodu li ma jaqbiżx 12-il xahar, ebda liċenzja jew permess tas-sajd speċjali m'għandhom jinħarġu għal xi bastiment tas-sajd ta' pajjiż terz li tiegħu l-obbligi stipulati f'dan ir-Regolament ma jkunux tħarsu.

2.   Il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-awtoritajiet tal-pajjiż terz konċernat l-ismijiet u l-karatteristiċi tal-bastimenti tas-sajd ta' pajjiż terz li ma jkunx se jiġi awtorizzat jistad fiż-żona ta' sajd tal-Komunità fix-xahar jew xhur suċċessivi minħabba ksur tar-regoli rilevanti.

Artikolu 24

Obbligi tad-detentur ta' liċenzja

1.   Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi għandhom jikkonformaw mal-miżuri tal-konservazzjoni u kontroll u d-disposizzjonijiet l-oħra li jirregolaw is-sajd minn bastimenti tal-Komunità fiż-żona li jaħdmu fiha, b'mod partikolari r-Regolamenti (KEE) Nru 1381/87, (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94, (KE) Nru 88/98 (27), (KE) Nru 850/98, u (KE) Nru 1434/98.

2.   Il-bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom iżommu ġurnal ta' abbord u fih iniżżlu l-informazzjoni msemmija fil-Parti I ta' l-Anness V.

3.   Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi, ħlief bastimenti li jtajru l-bandiera Norveġiża li jkunu jistadu fid-Diviżjoni IIIa ta' l-ICES, għandhom jittrasmettu l-informazzjoni msemmija fl-Anness VI lill-Kummissjoni, f'konformità mar-regoli stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 25

Disposizzjonijiet speċifiċi li jirrigwardaw id-Diviżjoni territorjali tal-Gujana Franċiża

1.   L-għoti ta' liċenzji għal sajd fl-ilmijiet tad-Diviżjoni territorjali tal-Gujana Franċiża għandu jkun suġġett għal impenn mis-sid tal-bastiment tas-sajd ta' pajjiż terz konċernat li jippermetti t-tlugħ abbord ta' osservatur fuq talba tal-Kummissjoni.

2.   Il-kaptan ta' kull bastiment tas-sajd ta' pajjiż terz li jkollu liċenzja tas-sajd għall-ħut imġewnaħ jew it-tonn fl-ilmijiet tad-Diviżjoni territorjali tal-Gujana Franċiża għandu, malli jħott il-qbid l-art wara kull vjaġġ, jissottometti dikjarazzjoni lill-awtoritajiet Franċiżi tal-kwantitajiet ta' gambli maqbuda u miżmuma abbord mill-aħħar dikjarazzjoni 'l hawn. Din id-dikjarazzjoni għandha tkun skond il-mudell stabbilit fil-Parti III ta' l-Anness IV. Il-kaptan għandu jkun responsabbli għall-eżattezza tad-dikjarazzjoni. L-awtoritajiet Franċiżi għandhom jieħdu l-miżuri kollha xierqa biex jivverifikaw l-eżattezza tad-dikjarazzjonijiet, billi jivverifikawhom b'mod partikolari mal-ġurnal ta' abbord imsemmi fl-Artikolu 24(2). Id-dikjarazzjoni għandha tiġi ffirmata mill-uffiċjal kompetenti wara li tkun ġiet ivverifikata. Qabel l-aħħar ta' kull xahar, l-awtoritajiet Franċiżi għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni d-dikjarazzjonijiet kollha li jirrigwardaw ix-xahar ta' qabel.

3.   Bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi li jkunu jistadu fl-ilmijiet tad-Diviżjoni territorjali tal-Gujana Franċiża għandhom iżommu ġurnal ta' abbord li jaqbel mal-mudell muri fil-Parti II ta' l-Anness V. Kopja ta' dan il-ġurnal ta' abbord għandha tintbagħat lill-Kummissjoni fi żmien 30 jum mill-aħħar ġurnata ta' kull vjaġġ tas-sajd, permezz ta' l-awtoritajiet Franċiżi.

4.   Jekk, għal perjodu ta' xahar, il-Kummissjoni ma tirċievi ebda komunikazzjoni rigward bastiment tas-sajd ta' pajjiż terz li jkollu liċenzja għas-sajd f'ilmijiet tad-Diviżjoni territorjali tal-Gujana Franċiża, il-liċenzja ta' dak il-bastiment għandha tiġi rtirata.

KAPITOLU VI

DISPOSIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ LI JISTADU FIŻ-ŻONA REGOLATORJA TAN-NAFO

SEZZJONI 1

Parteċipazzjoni tal-komunità

Artikolu 26

Lista ta' bastimenti

1.   Huma biss bastimenti tal-Komunità ta' aktar minn 50 tunnellata gross li ngħataw permessi tas-sajd speċjali mill-Istat Membru tal-bandiera tagħhom u li huma inklużi fir-reġistru tal-bastimenti tan-NAFO li għadhom jiġu awtorizzati, bil-kondizzjonijiet stipulati fil-permessi tagħhom, li jistadu, jżommu abbord, jittrasbordaw u jħottu l-art riżorsi tas-sajd miż-Żona Regolatorja tan-NAFO.

2.   Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni f'format li jinqara mill-kompjuter, minn ta' l-inqas 15-il jum qabel ma l-bastiment il-ġdid jidħol fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO, dwar kull emenda fil-lista tiegħu ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu rreġistrati fil-Komunità li huma awtorizzat li jistadu fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi din l-informazzjoni fil-pront lis-Segretarjat tan-NAFO.

3.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tinkludi dan li ġej:

(a)

in-numru intern tal-bastiment, kif definit fl-Anness I għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 tat-30 ta' Diċembru 2003 fir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità (28);

(b)

il-call sign internazzjonali tar-radju;

(ċ)

il-kerrej tal-bastiment, fejn japplika;

(d)

it-tip ta' bastiment.

4.   Għal bastimenti li temporanjament itajru l-bandiera ta' Stat Membru (bare boat charter), l-informazzjoni ppreżentata għandha barra minn hekk tinkludi:

(a)

id-data li minnha l-bastiment ġie awtorizzat li jtajjar il-bandiera ta' l-Istat Membru;

(b)

id-data li fiha l-bastiment ġie awtorizzat mill-Istat Membru li jaħdem għas-sajd fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO;

(ċ)

isem l-Istat fejn huwa rreġistrat il-bastiment jew fejn kien irreġistrat qabel u d-data li minnha waqaf itajjar il-bandiera ta' dak l-Istat;

(d)

isem il-bastiment;

(e)

in-numru ta' reġistrazzjoni uffiċjali tal-bastiment maħruġ mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti;

(f)

il-port ta' irmiġġ permanenti tal-bastiment wara t-trasferiment;

(g)

isem is-sid jew il-kerrej tal-bastiment;

(h)

dikjarazzjoni li l-kaptan ingħata kopja tar-regolamenti fis-seħħ fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO;

(i)

l-ispeċi prinċipali li jista' jistad għalihom il-bastiment fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO;

(j)

is-Subżoni fejn il-bastiment huwa mistenni li jistad.

SEZZJONI 2

Miżuri tekniċi

Artikolu 27

Qisien ta' malji

1.   L-użu ta' xbiek tat-tkarkir li għandha f'xi parti minnha malji ta' qies inqas minn 130 mm għandu jkun ipprojbit għal sajd dirett għal speċi ta' ħut ta' mal-qiegħ imsemmi fl-Anness VII. Dan il-qies ta' malji jista' jiċċekken għal minimu ta' 60 mm għal sajd dirett għall-klamar tal-pinen qsar (Illex illecebrosus). Għal sajd dirett għar-rebekkin u r-rajja (Rajidae) dan il-qies ta' malji jista' jiżdied għal minimu ta' 280 mm fil-manka u 220 mm fil-partijiet l-oħra kollha tax-xbiek tat-tkarkir.

2.   Bastimenti li jistadu għall-gambli (Pandalus borealis) għandhom jużaw xbieki b'qies minimu ta' malji ta' 40 mm.

Artikolu 28

Oġġetti mwaħħla max-xbiek

1.   L-użu ta' kwalunkwe mezz jew apparat għajr dawk deskritti f'dan l-Artikolu li jimblokka l-malji ta' xbiek jew li jċekken id-daqs tagħhom għandu jkun projbit.

2.   Kanvas, xibka jew xi materjal ieħor jista' jitwaħħal man-naħa ta' taħt tal-manka biex inaqqas jew jevita l-ħsara.

3.   Apparati jistgħu jitwaħħlu man-naħa ta' fuq tal-manka sakemm ma jimblukkawx il-malji tal-manka. L-użu ta' chafers fin-naħa ta' fuq għandu jkun limitat għal dawk elenkati fl-Anness VIII.

4.   Bastimenti li jistadu għall-gambli (Pandalus borealis) għandhom jużaw gradilji jew grilji ta' gradazzjoni bi spazju massimu bejn il-vireg ta' 22 mm. Bastimenti li jistadu għall-gambli fid-Diviżjoni 3L għandhom ikunu mgħammra b'toggle chains ta' tul minimu ta' 72 cm kif deskritt fl-Anness IX.

Artikolu 29

Qabdiet sekondarji

1.   Bastimenti tas-sajd ma jistgħux jaħdmu f'sajd dirett għal speċi li għalihom japplikaw limiti ta' qbid sekondarju. Sajd dirett għal speċi jkun qed isir meta dik l-ispeċi tkun tifforma l-ikbar persentaġġ ta' qabda skond il-piż f'refgħa waħda.

2.   Qabdiet sekondarji ta' l-ispeċi li għalihom ma ġew stabbiliti l-ebda kwoti mill-Komunità għal xi parti miż-Żona Regolatorja tan-NAFO u meħuda f'dik il-parti waqt sajd dirett għal kwalunkwe speċi ma jistgħux jaqbżu għal kull speċi 2 500 kg jew 10 % tal-piż tal-qbid totali miżmum abbord, skond liema minnhom ikun l-akbar. Madankollu, f'xi parti miż-Żona Regolatorja tan-NAFO fejn is-sajd dirett għal ċerti speċi huwa pprojbit jew xi kwota “ta' oħrajn” tkun ġiet utilizzata kompletament, qabdiet sekondarji ta' kull waħda mill-ispeċi elenkati fl-Anness ID m'għandhomx jaqbżu 1 250 kg jew 5 % rispettivament.

3.   Kull meta l-kwantitajiet totali ta' speċi suġġetti għal limiti ta' qbid sekondarju f'xi refgħa waħda jaqbżu l-limiti stabbiliti fil-paragrafu 2, skond liema minnhom japplika, il-bastimenti għandhom jitbiegħdu minimu ta' ħames mili nawtiċi mill-pożizzjoni tar-refgħa preċedenti. Kull meta l-ammonti totali ta' speċi suġġetti għal limiti ta' qbid sekondarju fi kwalunkwe refgħa sussegwenti jaqbżu dawk il-limiti, il-bastimenti għandhom għal darb'oħra jitbiegħdu minnufih minimu ta' ħames mili nawtiċi mill-pożizzjoni tar-refgħa preċedenti u m'għandhomx imorru lura fiż-żona għal mill-inqas 48 siegħa.

4.   Kull meta l-qabdiet sekondarji totali ta' l-ispeċi kollha f'xi refgħa jaqbżu 5 % bil-piż fid-Diviżjoni 3M u 2,5 % fid-Diviżjoni 3L, il-bastimenti li jkunu jistadu għall-gambli (Pandalus borealis), għandhom minnufih jitbiegħdu minimu ta' ħames mili nawtiċi mill-pożizzjoni tar-refgħa preċedenti.

5.   Qabdiet ta' gambli m'għandhomx jitqiesu fil-kalkolu tal-livell ta' qbid sekondarju ta' speċi ta' ħut ta' mal-qiegħ.

Artikolu 30

Daqs minimu ta' ħut

1.   Ħut miż-Żona Regolatorja tan-NAFO li m'għandux id-daqs meħtieġ kif stipulat fl-Anness X ma jistax jiġi pproċessat, miżmum abbord, ittrasbordat, maħtut l-art, ittrasportat, maħżun, mibjugħ, sponut jew offrut għall-bejgħ, imma għandu jintefa' lura l-baħar minnufih.

2.   Fejn il-kwantità ta' ħut maqbud li ma jilħaqx id-daqs meħtieġ kif stabbilit fl-Anness X jaqbeż l-10% tal-kwantità totali, il-bastiment għandu jitbiegħed distanza ta' mill-inqas ħames mili nawtiċi minn kwalunkwe pożizzjoni tar-refgħa preċedenti qabel ikompli jistad. Kull ħut ipproċessat li għalih japplikaw ħtiġijiet ta' daqs minimu li jkun ta' tul inqas minn dak fl-Anness XI, għandu jitqies li oriġina minn ħut li jaqa' taħt id-daqs minimu ta' ħut.

SEZZJONI 3

Miżuri ta' kontroll

Artikolu 31

Tikkettar tal-prodott u stivar separat

1.   Il-ħut kollu maħsud miż-Żona Regolatorja tan-NAFO għadu jiġi ttikkettjat b'tali mod li kull speċi u kategorija ta' prodott kif imsemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 tas-17 ta' Diċembru 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akwakultura (29) tkun identifikabbli. Hu għandu jiġi mmarkat ukoll bħala maqbud fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO.

2.   Il-gambli kollha maħsuda mid-Diviżjoni 3L u l-ħalibatt ta' Greenland kollu maħsud mis-Subżona 2 u d-Diviżjonijiet 3KLMNO għandhom jiġu mmarkati bħala maqbuda minn dawn iż-żoni rispettivi.

3.   Kont meħud tas-sigurtà leġittima u r-responsabbiltà navigazzjonali tal-kaptan tal-bastiment, għandu japplika dan li ġej:

Qabdiet ta' l-istess speċi għandhom jiġu stivati separatament b'mod ċar minn qabdiet ta' speċi oħra. Il-qabdiet kollha meħuda miż-Żona Regolatorja tan-NAFO għandhom jiġu stivati separatament minn qabdiet meħuda minn barra din iż-żona;

Il-qabdiet jistgħu jiġu stivati f'waħda jew iktar partijiet ta' l-istiva imma f'kull parti ta' l-istiva fejn jiġu stivati, huma għandhom jinżammu separati b'mod ċar, bl-użu ta' plastik, plajwudd, xibka, eċċ. minn qabdiet ta' speċi oħra.

Artikolu 32

Ġurnali ta' abbord tas-sajd u tal-produzzjoni u pjan ta' stivar

1.   Minbarra li jikkonformaw ma' l-Artikoli 6, 8, 11 u 12 tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, il-kaptani tal-bastimenti għandhom iniżżlu fil-ġurnal ta' abbord l-informazzjoni elenkata fl-Anness XI.

2.   Kull Stat Membru għandu, (qabel il-15 ta' kull xahar) jinnotifika lill-Kummissjoni, f'forma li tinqara mill-kompjuter, bil-kwantitajiet ta' ħażniet speċifikati fl-Anness XII maħtuta l-art matul ix-xahar preċedenti u jikkomunika kull informazzjoni li jkun irċieva taħt l-Artikoli 11 u 12 tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93.

3.   Il-kaptani ta' bastiment tal-Komunità għandhom, fir-rigward tal-qabdiet ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness IC, iżommu:

(a)

ġurnal ta' abbord tal-produzzjoni li fih iniżżlu l-produzzjoni kumulattiva tagħhom, skond l-ispeċi abbord bil-piż mogħti f'kilogrammi;

(b)

pjanta ta' stivar li juri fejn jinsabu l-ispeċi differenti fl-istivi.

4.   Il-ġurnal ta' abbord tal-produzzjoni u l-pjanta ta' stivar imsemmija fil-paragrafu 3 għandhom jiġu aġġornati ta' kuljum għall-ġurnata ta' qabel meqjusa mis-siegħa 00.00 (UTC) sas-siegħa 24.00 (UTC) u għandhom jinżammu abbord sakemm il-bastiment jinħatt kompletament.

5.   Il-kaptan għandu jipprovdi l-għajnuna meħtieġa biex il-kwantitajiet iddikjarati fil-ġurnal ta' abbord tal-produzzjoni u l-prodotti pproċessati abbord jkunu jistgħu jiġu vverifikati.

6.   Kull sentejn l-Istati Membri għandhom jiċċertifikaw l-eżattezza tal-pjanti tal-kapaċità tal-bastimenti kollha tal-Komunità awtorizzati għas-sajd skond l-Artikolu 26(1). Il-kaptan għandu jiżgura li kopja ta' tali ċertifikazzjoni tibqa' abbord biex tintwera lill-ispettur malli tintalab.

Artikolu 33

Ġarr ta' xbieki

1.   Waqt sajd dirett għal waħda jew aktar mill-ispeċi elenkati fl-Anness VII, il-bastimenti tal-Komunità m'għandhomx iġorru xbieki b'malji ta' qies iżgħar minn dak stipulat fl-Artikolu 27.

2.   Madankollu, il-bastimenti tal-Komunità li jkunu qed jistadu matul l-istess vjaġġ f'żoni għajr dawk taż-Żona Regolatorja tan-NAFO jistgħu jżommu abbord xbieki ta' qies iżgħar minn dak stipulat fl-Artikolu 27 sakemm dawn ikunu marbuta sew u stivati u ma jkunux lesti għal użu immedjat. Tali xbieki għandhom:

(a)

ikunu maħlula minn mad-diriġenti u l-wajers u l-ħbula ta' l-irfigħ jew tkarkir tagħhom; u

(b)

jekk ikunu qed jinġarru fuq jew 'il fuq mill-gverta għandhom ikunu marbuta sew ma' parti tas-sovrastruttura.

Artikolu 34

Trasbord

1.   Il-bastimenti tal-Komunità m'għandhomx jagħmlu ħidmiet ta' trasbord fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO ħlief jekk ikunu ngħataw awtorizzazzjoni minn qabel biex jagħmlu hekk mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

2.   Bastimenti tal-Komunità m'għandhomx jagħmlu ħidmiet ta' trasbord ta' ħut minn jew għal bastiment ta' Parti mhux Kontraenti li jkunu raw jew inkella identifikaw f'ħidmiet ta' sajd fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO.

3.   Il-bastimenti tal-Komunità għandhom jirrapportaw kull trasbord fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom. Bastimenti donaturi għandhom jagħmlu dak ir-rapport minn ta' l-inqas erbgħa u għoxrin siegħa bil-quddiem u l-bastimenti riċevituri mhux aktar tard minn siegħa wara t-trasbord.

4.   Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 3 għandu jinkludi l-ħin, il-pożizzjoni ġeografika, il-piż totali għal kull speċi għall-ħatt jew għat-tagħbija sa l-eqreb kilogramm kif ukoll il-call sign tal-bastimenti involuti fit-trasbord.

5.   Il-bastiment riċevitur għandu minbarra l-qabda abbord u l-piż totali li jkun se jinħatt l-art, jirrapporta l-isem tal-port u l-ħin mistenni tal-ħatt l-art minn ta' l-inqas 24 siegħa qabel kull ħatt l-art.

6.   L-Istati Membri għandhom jittrasmettu fil-pront ir-rapporti msemmija fil-paragrafi 3 u 5 lill-Kummissjoni li għandha mill-ewwel tgħaddihom lis-Segretarjat tan-NAFO.

Artikolu 35

Kiri ta' bastimenti tal-Komunità

1.   L-Istati Membri jistgħu japprovaw li bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera tagħhom u li huwa awtorizzat għas-sajd fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO jkun suġġett għal arranġament ta' kiri għall-użu ta' parti minn jew kwota sħiħa u/jew ġranet ta' sajd allokati lil Parti Kontraenti oħra tan-NAFO. Arranġamenti ta' kiri li jinvolvu bastimenti identifikati min-NAFO jew kwalunkwe Organizzazzjoni Reġjonali tas-sajd oħra bħala li kienu involuti f'attivitajiet ta' sajd Illegali, Mhux Irrapportati u Mhux Irregolati (IUU) m'għandhomx madankollu jkunu permessi.

2.   Fid-data tal-konklużjoni ta' ftehim ta' kiri, l-Istat Membru tal-bandiera għandu jibgħat l-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni li għandha tgħaddi din l-informazzjoni lis-Segretarju Eżekuttiv tan-NAFO:

(a)

il-kunsens tiegħu għall-ftehim ta' kiri;

(b)

l-ispeċi koperti mill-kiri u l-opportunitajiet tas-sajd allokati bil-kuntratt tal-kiri;

(ċ)

it-tul ta' l-arranġament tal-kiri;

(d)

l-isem ta' sid il-kiri;

(e)

Il-Parti Kontraenti li ħadet b'kiri l-bastiment;

(f)

l-azzjoni meħuda mill-Istat Membru biex jiżgura li l-bastimenti mikrija li jtajru l-bandiera tiegħu jikkonformaw mal-miżuri tal-konservazzjoni u l-infurzar tan-NAFO għal tul il-perjodu tal-kiri.

3.   Meta jispiċċa l-arranġament tal-kiri, l-Istat Membru tal-bandiera għandu jinforma lill-Kummissjoni li għandha mill-ewwel tgħaddi din l-informazzjoni lis-Segretarju Eżekuttiv tan-NAFO.

4.   L-Istat Membru tal-bandiera għandu jaġixxi biex jiżgura li:

(a)

il-bastiment ma jkunx awtorizzat jistad matul il-perjodu ta' kiri mill-opportunitajiet tas-sajd allokati lill-Istat membru tal-bandiera;

(b)

il-bastiment ma jkunx awtorizzat jistad taħt aktar minn arranġament wieħed ta' kiri matul l-istess perjodu;

(ċ)

il-bastiment jikkonforma mal-miżuri tal-konservazzjoni u l-infurzar tan-NAFO għal tul il-perjodu tal-kiri;

(d)

il-qabdiet u qabdiet sekondarji kollha taħt arranġamenti ta' kiri nnotifikati jiġu mniżżla fil-ġurnal ta' abbord tas-sajd mill-bastiment mikri separatament mid-data ta' qbid ieħor.

5.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw il-qabdiet u l-qabdiet sekondarji kollha msemmija fil-paragrafu 4(d) lill-Kummissjoni separatament minn data nazzjonali ta' qbid oħra. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi dik id-data mill-ewwel lis-Segretarju Eżekuttiv tan-NAFO.

Artikolu 36

Monitoraġġ ta' l-isforz tas-sajd

1.   Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li l-isforz tas-sajd tal-bastimenti tiegħu huma proporzjonati ma' l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għal dak l-Istat Membru fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO.

2.   L-Istati Membri għandhom jittrasmettu lill-Kummissjoni l-pjan tas-sajd għall-bastimenti tagħhom li jkunu jistadu għal speċi fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar 2006 jew, minn dakinhar, mill-inqas 30 jum qabel il-bidu ta' tali attività. Il-pjan tas-sajd għandu jidentifika, inter alia, il-bastiment jew il-bastimenti li jkunu se jaħdmu f'dan is-sajd u n-numru ta' ġranet ta' sajd previsti li dawk il-bastimenti jkunu se jqattgħu fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO.

3.   L-Istati Membri għandhom, fuq bażi indikattiva, jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-attivitajiet li biħsiebhom iwettqu l-bastimenti f'żoni oħra.

4.   Il-pjan tas-sajd għandu jirrappreżenta l-isforz tas-sajd totali li se jitħaddem fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO fir-rigward ta' l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-Istat Membru li jagħmel in-notifikazzjoni.

5.   Mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2006 l-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar it-twettiq tal-pjanijiet tas-sajd tagħhom. Dawk ir-rapporti għandhom jinkludu n-numru ta' bastimenti attwalment involuti f'attivitajiet ta' sajd fiż-Żona Regolatorja tan-NAFO, il-qabdiet ta' kull bastiment u n-numru totali ta' ġranet li kull bastiment stad f'dik iż-Żona. L-attivitajiet ta' bastimenti li jkunu jistadu għall-gambli fid-Diviżjonijiet 3M u 3L għandhom jiġu rapportati separatament għal kull Diviżjoni.

SEZZJONI 4

Ħtiġijiet Speċjali għal ġbir tad-data

Artikolu 37

Ġbir ta' Data

1.   L-Istati Membri għandhom iwettqu, fejn hu possibbli, arranġamenti speċjali għall-ġbir tad-data tal-bastimenti tagħhom li jistadu fiż-żoni li ġejjin:

Żona

Koordinat 1

Koordinat 2

Koordinat 3

Koordinat 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

2.   Data li trid tinġabar skond il-paragrafu 1 għandha tinġabar abbażi ta' sett b'sett u għandha, safejn hu possibbli, tinkludi:

(a)

Il-kompożizzjoni ta' l-ispeċi f'għadd u piż;

(b)

Il-frekwenzi tat-tulijiet;

(ċ)

Otoliti;

(d)

Il-pożizzjoni tat-tfigħ, latitudnijiet u lonġitudnijiet;

(e)

It-tagħmir tas-sajd;

(f)

Il-fond mistad;

(g)

Il-ħin tal-ġurnata;

(h)

Id-dewmien fil-post tat-tfigħ;

(i)

Il-bidu tal-ġbid (għal tagħmir mobbli);

(j)

Teħid ieħor ta' kampjuni bijoloġiċi bħal maturità fejn hu possibbli.

3.   Id-data miġbura skond il-paragrafu 1 għandha tiġi rrapportata lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri biex jiġu trasmessi lis-Segretarjat tan-NAFO malajr kemm jista' jkun wara tmiem kull vjaġġ ta' sajd.

SEZZJONI 5

Disposizzjonijiet speċjali dwar il-Gambli tat-tramuntana

Artikolu 38

Sajd għall-gambli tat-tramuntana

Kull Stat Membru għandu jirrapporta lill-Kummissjoni ta' kuljum il-kwantitajiet ta' Gambli tat-tramuntana (Pandalus borealis) maqbuda fid-Diviżjoni 3L taż-Żona Regolatorja tan-NAFO minn bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu u rreġistrati fil-Komunità. L-attivitajiet kollha tas-sajd għandhom isiru f'fond ta' aktar minn 200 metru u għandhom ikunu limitati għal bastiment wieħed għal kull allokazzjoni ta' Stat Membru f'xi ħin partikolari.

SEZZJONI 6

Disposizzjonijiet speċjali għall-iskorfon

Artikolu 39

Sajd għall-iskorfon

1.   Kull tieni Tnejn, il-kaptan ta' bastiment tal-Komunità li jkun jistad għall-iskorfon fid-Diviżjoni Subżona 2 u d-Diviżjonijiet IF, 3K u 3M taż-Żona Regolatorja tan-NAFO, għandu jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru, li tiegħu il-bastiment itajjar il-bandiera jew li fih huwa rreġistrat, bil-kwantitajiet ta' skorfon maqbuda f'dawk iż-żoni fil-perjodu ta' ġimagħtejn li jispiċċa f'nofsillejl tal-Ħadd ta' qabel.

Meta l-qabdiet akkumulati jilħqu 50 % tat-TAC, in-notifika għandha ssir ta' kull ġimgħa kull nhar ta' Tnejn.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni kull tieni Tlieta qabel nofsinhar għall-ġimagħtejn li jintemmu f'nofsillejl tal-Ħadd ta' qabel il-kwantitajiet ta' skorfon maqbuda fis-Subżona 2 u d-Diviżjonijiet IF, 3K u 3M taż-Żona Regolatorja tan-NAFO minn bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom u huma rreġistrati fit-territorju tagħhom.

Meta l-qabdiet akkumulati jilħqu 50 % tat-TAC, ir-rapporti għandhom jintbagħtu darba f'ġimgħa.

KAPITOLU VII

DISPOSIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ LI JISTADU FIŻ-ŻONA TAS-CCAMLR

SEZZJONI 1

Restrizzjonijiet u ħtiġijiet ta' informazzjoni dwar bastimentI

Artikolu 40

Projbizzjonijiet u limitazzjonijiet tal-qbid

1.   Sajd dirett għall-ispeċi imsemmija fl-Anness XIII għandu jkun ipprojbit fiż-żoni u matul il-perjodi stipulati f'dak l-Anness.

2.   Għal sajd ġdid u esploratorju, il-limiti tal-qbid u tal-qbid sekondarju stabbiliti fl-Anness XV għandhom japplikaw fis-Subżoni msemmija f'dak l-Anness.

Artikolu 41

Ħtiġijiet ta' informazzjoni rigward bastimenti awtorizzati għas-sajd fiż-Żona tas-CCAMLR

1.   Minbarra l-ħtiġijiet ta' informazzjoni dwar il-bastimenti awtorizzati stipulati fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 601/2004, l-Istati Membri għandhom, b'effett mill-1 ta' Awwissu 2006, jgħarrfu lill-Kummissjoni b'dan li ġej fir-rigward ta' tali bastimenti:

(a)

in-numru IMO tal-bastiment (jekk inħareġ);

(b)

il-bandiera ta' qabel, jekk kien hemm;

(ċ)

il-call sign internazzjonali tar-Radju;

(d)

l-isem u l-indirizz tas-sid(ien) tal-bastiment u kwalunkwe sid(ien) benefiċjarju/i, jekk magħruf/a;

(e)

it-tip ta' bastiment;

(f)

fejn u meta nbena;

(g)

it-tul;

(h)

ritratt bil-kulur tal-bastiment, li għandu jikkonsisti minn:

(i)

ritratt mhux iżgħar minn 12 b'7 cm tan-naħa tal-lemin (starboard side), li juri t-tul kollu u l-karatteristiċi strutturali kollha tiegħu;

(ii)

ritratt mhux iżgħar minn 12 b'7 cm tan-naħa tax-xellug (port side), li juri t-tul kollu u l-karatteristiċi strutturali kollha tiegħu;

(iii)

ritratt mhux iżgħar minn 12 b'7 cm tal-poppa, miġbud direttament min-naħa tal-poppa;

(i)

il-miżuri meħuda biex jiżguraw it-tħaddim bla tbagħbis tat-tagħmir ta' l-osservazzjoni bis-satellita stallat abbord.

2.   B'effett mill-1 ta' Awwissu 2006, l-Istati Membri għandhom, safejn huwa prattikabbli, jgħaddu wkoll lill-Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja dwar il-bastimenti awtorizzati għas-sajd fiż-Żona tas-CCAMLR:

(a)

l-isem u l-indirizz ta' l-operatur, jekk differenti minn dak tas-sid(ien);

(b)

l-ismijiet u n-nazzjonalità tal-kaptan u, fejn japplika, tal-kaptan tas-sajd;

(ċ)

it-tip ta' metodu jew metodi tas-sajd;

(d)

il-wisa' (ta' l-aktar parti wiesgħa) (m);

(e)

it-tunnellaġġ gross reġistrat;

(f)

it-tip u n-numri tal-komunikazzjoni tal-bastiment (in-numri INMARSAT A, B u C);

(g)

in-numru normali ta' membri ta' l-ekwipaġġ;

(h)

is-saħħa tal-magna jew magni prinċipali (kW);

(i)

il-kapaċità tal-ġarr (tunnellati), numru ta' stivi tal-ħut u l-kapaċità tagħhom (m3);

(j)

kull informazzjoni oħra (e.g. klassifikazzjoni tas-silġ) ikkunsidrata xierqa.

SEZZJONI 2

Sajd esploratorju

Artikolu 42

Parteċipazzjoni f'sajd esploratorju

1.   Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' u huma rreġistrati fi Spanja li ġew innotifikati lis-CCAMLR f'konformità mad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 jistgħu jipparteċipaw f'sajd esploratorju bil-konzijiet għad-Dissostichus spp. fis-Subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO u wkoll fid-Diviżjonijiet 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) barra minn Żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali u 58.4.3b) barra minn Żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali.

2.   Mhux aktar minn bastiment tas-sajd wieħed għandu jistad fid-Diviżjonijiet 58.4.3a) u 58.4.3b) fl-istess ħin.

3.   Fir-rigward tas-Subżoni 88.1 u 88.2 u wkoll tad-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2, il-limiti tal-qbid u l-qbid sekondarju għal kull Subżona u Diviżjoni, u d-distribuzzjoni tagħhom f'Unitajiet ta' Riċerka fuq Skala Żgħira (SSRUs) fi ħdan kull waħda minnhom għandhom isiru kif stipulat fl-Anness XIV. Is-sajd fi kwalunkwe SSRU għandu jieqaf malli l-qbid irrapportat jilħaq il-limitu tal-qbid speċifiku u dik l-SSRU għandha tingħalaq għas-sajd għall-bqija ta' l-istaġun.

4.   Is-sajd għandu jsir f'medda ġeografika u batimetrika wiesgħa kemm jista' jkun sabiex jinkiseb it-tagħrif meħtieġ biex isir magħruf il-potenzjal tas-sajd u tiġi evitata l-konċentrazzjoni żejda ta' qbid u sforz tas-sajd. Madankollu, s-sajd fid-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 għandu jkun ipprojbit f'fond inqas minn 550 m.

Artikolu 43

Sistemi ta' rapportaġġ

Bastimenti tas-sajd li jipparteċipaw fis-sajd esploratorju msemmi fl-Artikolu 42 għandhom ikunu suġġetti għas-sistemi ta' rapportaġġ ta' qbid u sforz li ġejjin:

(a)

is-Sistema ta' Rapportaġġ tal-Qbid u l-Isforz kull Ħamest Ijiem stabbilita fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004, bl-eċċezzjoni li l-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni r-rapporti tal-qbid u l-isforz mhux aktar tard minn jumejn tax-xogħol wara tmiem kull perjodu ta' rapportaġġ, biex jiġu trasmessi immedjatament lis-CCAMLR. Fis-Subżoni 88.1 u 88.2 u wkoll fid-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.42, ir-rapportaġġ għandu jsir mill-Unità ta' Riċerka fuq Skala Żgħira;

(b)

is-Sistema ta' Rapportaġġ tal-Qbid u l-Isforz fuq skala fina ta' Kull Xahar stipulata fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004;

(ċ)

l-għadd u l-piż totali ta' Dissostichus eleginoidesDissostichus mawsoni mormija, inklużi dawk bil-kondizzjoni ġelatinuża (“jellymeat”), għandhom jiġu rrapportati.

Artikolu 44

Ħtiġijiet speċjali

1.   Is-sajd esploratorju kif imsemmi fl-Artikolu 42 għandu jsir f'konformità ma' l-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 600/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistipula ċerti miżuri tekniċi applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi marittimi ħajjin ta' l-Antartiku (30) fir-rigward ta' miżuri applikabbli għat-tnaqqis tal-mortalità inċidentali ta' tajr tal-baħar waqt sajd bil-konzijiet. Minbarra dawn il-miżuri:

(a)

ir-rimi ta' ġewwieni għandu jkun ipprojbit f'dan is-sajd;

(b)

il-bastimenti li jipparteċipaw f'sajd esploratorju fid-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 li jikkonformaw mal-Protokolli (A, B or C) tas-CCAMLR dwar il-piżijiet użati fil-konzijiet għandhom ikunu eżentati mill-ħtiġijiet tat-tfigħ bil-lejl; madankollu, bastimenti li jaqbdu total ta' tliet (3) tjur tal-baħar għandhom jaqilbu minnufih għal tfigħ bil-lejl f'konformità ma' l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004;

(ċ)

il-bastimenti li jipparteċipaw f'sajd esploratorju fis-Subżoni 88.1 u 88.2 u wkoll fid-Diviżjonijiet 58.4.3a) u 58.4.3b) li jaqbdu total ta' tliet (3) tjur tal-baħar għandhom jieqfu mis-sajd minnufih u m'għandhomx jitħallew jistadu barra l-istaġun normali tas-sajd għall-bqija ta' l-istaġun 2005/06.

2.   Il-bastimenti tas-sajd li jipparteċipaw f'sajd esploratorju fis-Subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO għandhom ikunu suġġetti għall-ħtiġijiet addizzjonali li ġejjin:

(a)

il-bastimenti għandhom ikunu pprojbiti milli jarmu:

(i)

żejt jew prodotti tal-fjuwil jew residwi żejtnija fil-baħar, ħlief kif permess fl-Anness I għall-MARPOL 73/78 (Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Prevenzjoni tat-Tniġġiż minn Bastimenti);

(ii)

żibel;

(iii)

skart ta' l-ikel li ma jgħaddix minn għarbiel b'toqob iżgħar minn 25 mm;

(iv)

tajr domestiku (poultry) jew partijiet minnu (inkluż qxur tal-bajd);

(v)

drenaġġ 'il ġewwa minn 12-il mil nawtiku minn blat maħruġ 'il barra ta' art jew silġ, jew drenaġġ waqt li l-bastiment ikun ibaħħar b'veloċità ta' inqas minn 4 knots; jew

(vi)

irmied ta' ħruq.

(b)

ebda tajr domestiku ħaj jew tajr ħaj ieħor m'għandu jiddaħħal fis-Subżoni 88.1 u 88.2 u kull tajr domestiku pproċessat mhux ikkunsmat għandu jitneħħa mis-Subżoni 88.1 u 88.2;

(ċ)

is-sajd għad-Dissostichus spp. fis-Subżoni 88.1 u 88.2 għandu jiġi pprojbit 'il ġewwa minn 10 mili nawtiċi mill-kosta tal-Gżejjer Balleny.

Artikolu 45

Definizzjoni ta' refgħat (hauls)

1.   Għall-finijiet ta' din is-Sezzjoni, refgħa għandha tinkludi t-tfigħ ta' wieħed jew aktar konzijiet f'post wieħed. Il-pożizzjoni ġeografika preċiża ta' refgħa għandha tiġi ddeterminata mill-punt taċ-ċentru tal-konz jew konzijiet imħaddma għall-finijiet tar-rapportaġġ tal-qbid u l-isforz.

2.   Sabiex tiġi ddeżinjata bħala refgħa ta' riċerka:

(a)

kull refgħa ta' riċerka għandha tkun imbiegħda mhux anqas minn ħames mili nawtiċi minn kull refgħa ta' riċerka oħra, u d-distanza titkejjel miċ-ċentru ġeografiku ta' kull refgħa ta' riċerka;

(b)

kull refgħa għandu jkollha mhux anqas minn 3 500 sunnara u mhux iktar minn 10 000 sunnara; din tista' tkun magħmula minn konzijiet separati mitfugħa fl-istess post;

(ċ)

kull refgħa ta' konz għandha tagħmel ħin fl-ilma ta' mhux inqas minn sitt sigħat, meqjusa mill-ħin tat-tlestija tal-proċess tat-tfigħ sal-bidu tal-proċess ta' l-irfigħ.

Artikolu 46

Pjanijiet ta' riċerka

Il-bastimenti tas-sajd li jipparteċipaw fis-sajd esploratorju msemmi fl-Artikolu 42 għandhom iwettqu Pjanijiet ta' Riċerka, f'kull waħda u fl-SSRUs kollha li fihom is-Subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO u wkoll id-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 huma maqsuma. Il-Pjan ta' Riċerka għandu jitwettaq bil-mod li ġej:

(a)

ma' l-ewwel dħul f'SSRU, l-ewwel 10 refgħat, iddeżinjati “l-ewwel serje”, għandhom jiġu ddeżinjati “refgħat ta' riċerka” u għandhom jissodisfaw il-kriterji msemmija fl-Artikolu 45(2);

(b)

l-10 refgħat suċċessivi, jew 10 tunnellati ta' qbid, liema livell ta' skatt minnhom jintlaħaq l-ewwel, għandhom jiġu ddeżinjati “it-tieni serje”. Ir-refgħat tat-tieni serje jista', fid-diskrezzjoni tal-kaptan, isir sajd għalihom bħala parti minn sajd esploratorju normali. Madankollu, sakemm jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' l-Artikolu 45(2), dawn ir-refgħat jistgħu jiġu ddeżinjati wkoll bħala refgħat ta' riċerka;

(ċ)

malli jitlestew l-ewwel u t-tieni serje ta' refgħat, jekk il-kaptan jixtieq ikompli jistad fl-SSRU, il-bastiment għandu jidħol għal “tielet serje” li għandha tagħti total ta' 20 refgħa ta' riċerka magħmula b'kollox fit-tliet serjejiet. It-tielet serje ta' refgħat għandha titlesta matul l-istess żjara ta' l-ewwel u t-tieni serje f'SSRU;

(d)

malli jitlestew 20 refgħa ta' riċerka bit-tielet serje, il-bastiment jista' jkompli jistad fl-SSRU;

(e)

fl-SSRUs A, B, C, E u G fis-Subżoni 88.1 u 88.2 fejn qiegħ il-baħar li fih jista' jsir sajd huwa inqas minn 15 000 km2, il-punti (b), (c) u (d) m'għandhomx japplikaw u kif jitlestew 10 refgħat ta' riċerka l-bastiment jista' jkompli jistad fl-SSRU.

Artikolu 47

Pjanijiet ta' ġbir ta' data

1.   Il-bastimenti tas-sajd li jipparteċipaw fis-sajd esploratorju msemmi fl-Artikolu 42 għandhom iwettqu l-pjanijiet ta' ġbir ta' data, f'kull waħda u fl-SSRUs kollha li fihom is-Subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO u wkoll id-Diviżjonijiet 58.4.1 u 58.4.2 huma maqsuma. Il-Pjan ta' Ġbir ta' Data għandu jinkludi d-data li ġejja:

(a)

il-pożizzjoni u l-fond tal-baħar f'kull tarf ta' kull konz f'refgħa;

(b)

il-ħinijiet tat-tfigħ, tad-dewmien fl-ilma u ta' l-irfigħ;

(ċ)

l-għadd u l-ispeċi tal-ħut li jeħles fil-wiċċ;

(d)

in-numru ta' snanar mitfugħa;

(e)

it-tip ta' lixka;

(f)

is-suċċess tal-lixkar ( %);

(g)

it-tip ta' sunnara, u

(h)

il-kondizzjonijiet tal-baħar u s-sħab u l-fażi tal-qamar fil-ħin tat-tfigħ tal-konzijiet.

2.   Id-data kollha msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinġabar għal kull refgħa ta' riċerka; b'mod partikolari, il-ħut kollu f'refgħa ta' riċerka sa 100 ħuta għandu jitkejjel u għandu jittieħed kampjun ta' minn ta' l-inqas 30 ħuta għal studji bijoloġiċi. Fejn jinqabdu aktar minn 100 ħuta, metodu ta' random subsampling għandu jiġi applikat.

Artikolu 48

Programm ta' tteggjar

Kull bastiment tas-sajd li jipparteċipa fis-sajd esploratorju kif imsemmi fl-Artikolu 42 għandu jwettaq programm ta' tteggjar kif ġej:

(a)

Individwi Dissostichus spp. għandhom jiġu tteggjati u rilaxxati bir-rata ta' individwu għal kull tunnellata ta' green weight tal-qbid matul l-istaġun kollu f'konformità mal-Protokoll ta' l-Itteggjar tas-CCAMLR. Il-bastimenti għandhom jieqfu biss mill-itteggjar wara li jkunu tteggjaw 500 individwu, jew jieqfu mis-sajd wara li jkunu tteggjaw individwu għal kull tunnellata ta' green weight ta' qbid;

(b)

Il-programm għandu jkun immirat għal individwi ta' kull daqs sabiex tintlaħaq il-ħtieġa ta' tteggjar ta' individwu għal kull tunnellata ta' green weight ta' qbid. L-individwi kollha mitluqa għandhom jiġu tteggjati b'żewġ teggs u t-telqien għandu jkopri area ġeografika l-aktar wiesgħa possibbli;

(ċ)

it-teggs kollha għandhom ikunu stampati b'mod ċar b'numru tas-serje uniku u l-indirizz tas-sors sabiex l-oriġini tat-teggs tkun tista' tiġi ttraċċata lura fil-każ li l-individwu tteggjat jerġa' jinqabad;

(d)

kull individwi tteggjat maqbud mill-ġdid (i.e. ħut maqbud li kellu tegg minn qabel) m'għandux jiġi rilaxxat mill-ġdid, anki jekk kien liberu għal perjodu qasir biss;

(e)

kull individwu tteggjat maqbud mill-ġdid għandhom jittiħdulu d-dettalji bijoloġiċi (it-tul, il-piż, is-sess, l-istadju gonadali), u possibbilment jittiħidlu ritratt elettroniku, jiġu rkuprati l-otoliti u titneħħielu t-tegg;

(f)

id-data kollha rilevanti tat-tegg u kull qbid mill-ġdid ta' teggs li jirreġistraw id-data għandhom jiġu rrapportati b'mod elettroniku fil-format CCAMLR lis-CCAMLR fi żmien tliet xhur mit-tluq tal-bastiment minn dan is-sajd;

(g)

id-data rilevanti kollha tat-tegg, kull qbid mill-ġdid ta' teggs li jirreġistraw id-data, u eżemplari maqbuda mill-ġdid għandhom jiġu rrapportati wkoll b'mod elettroniku fil-format CCAMLR fl-arkivju reġjonali tad-data rispettiv kif imniżżel fil-Protokoll ta' l-Itteggjar tas-CCAMLR.

Artikolu 49

Osservaturi Xjentifiċi

Kull bastiment tas-sajd li jieħu sehem fis-sajd esploratorju msemmi fl-Artikolu 42 għandu jkollu minn ta' l-inqas żewġ osservaturi xjentifiċi, li wieħed minnhom għandu jkun osservatur maħtur skond l-Iskema ta' Osservazzjoni Xjentifika Internazzjonali, li jkunu abbord matul l-attivitajiet ta' sajd kollha fil-perjodu ta' sajd.

KAPITOLU VIII

DISPOSIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 50

Trażmissjoni ta' data

Meta f'konformità ma' l-Artikoli 15(1) u 18(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, l-Istati Membri jibagħtu d-data lill-Kummissjoni dwar il-ħatt l-art tal-kwantitajiet ta' ħażniet maqbuda, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet ta' ħażniet elenkati fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 51

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2006.

Fejn it-TACs taż-żona tas-CCAMLR huma stabbiliti għal perjodi li jibdew qabel l-1 ta' Jannar 2006, l-Artikolu 40 għandu japplika b'effett mill-bidu tal-perjodi rispettivi ta' l-applikazzjoni tat-TACs.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, 22 ta' Diċembru 2005.

Għall-Kunsill

Il-President

B. BRADSHAW


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59

(2)  ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3

(3)  ĠU L 70, 9.3.2004, p. 8

(4)  ĠU L 150, 30.4.2004, p. 1

(5)  ĠU L 226, 29.8.1996, p. 48.

(6)  ĠU L 226, 29.8.1980, p. 12.

(7)  ĠU L 29, 1.2.1985, p. 9.

(8)  ĠU L 132, 21.5.1987, p. 9.

(9)  ĠU L 276, 10.10.1983 p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1804/2005 (ĠU L 290, 4.11.2005, p. 10).

(10)  GU L 261, 20.10.1993, p. 1. Regolament kif emendat l-ahhar bir-Regolament (KE) Nru 768/2005 (GU L 128, 21.5.2005, p. 1).

(11)  ĠU L 289, 7.11.2003, p. 1.

(12)  ĠU L 171, 6.7.1994, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 813/2004 (ĠU L 150, 30.4.2004, p. 32).

(13)  ĠU L 171, 6.7.1994, p. 7.

(14)  ĠU L 97, 1.4.2004, p. 16.

(15)  ĠU L 125, 27.4.1998, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1568/2005 (ĠU L 252, 28.9.2005, p. 2).

(16)  ĠU L 365, 31.12.1998, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 448/2005 (ĠU L 74, 19.3.2005, p. 5).

(17)  ĠU L 191, 7.7.1998, p. 10.

(18)  ĠU L 70, 9.3.2004, p. 8.

(19)  ĠU L 333, 20.12.2003, p. 17.

(20)  ĠU L 274, 25.9.1986, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru. 3259/94 (ĠU L 339, 29.12.1994, p. 11).

(21)  ĠU L 137, 19.5.2001 p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 831/2004 (ĠU L 127, tad-29.4.2004, p. 33).

(22)  ĠU L 351, 28.12.2002, p. 6. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 2269/2004 (ĠU L 369, 31.12.2004, p. 1).

(23)  ĠU L 396, 31.12.2004, p. 4. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 830/2005 (ĠU L 134, 8.6.2005, p. 1).

(24)  ĠU L 12, 14.1.2005, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1936/2005 (ĠU L 311, 26.11.2005, p. 1).

(25)  ĠU L 270, 13.11.1995, p. 1.Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(26)  ĠU L 186, 28.7.1993, p. 1.Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(27)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 88/98 tat-18 ta' diċembru 1997 li jippreskrivi ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet tal-Baħar Baltiku, il-Belts u s-Sound (ĠU L 9, 15.1.1998, p. 1). Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 289/2005 (ĠU L 49, 22.2.2005, p. 1).

(28)  GU L 5, 9.1.2004, p. 25..

(29)  GU L 17, 21.1.2000, p. 22.

(30)  GU L 97, 1.4.2004, p. 1.


ANNESS I

LIMITI TA' QBID APPLIKABBLI GHAL BASTIMENTI TAL-KOMUNITÀ F'ZONI FEJN JEZISTU LIMITI TA' QBID GHAL BASTIMENTI TAS-SAJD TA' PAJJIZI TERZI F'ILMIJIET TAL-KE, SKOND L-SPECI U SKOND IZ-ZONA (F'TUNNELLATI TA' PIZ HAJ, GHAJR FEJN SPECIFIKAT MOD IEHOR)

Il-limiti ta' qbid stabbiliti f'dan l-Anness għandhom jitqiesu bħala kwoti għall-finijiet ta' l-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament, u għandhom għalhekk, ikunu suġġetti għar-regoli stipulati fir-Regolament (KE) Nru 2847/93, u b'mod partikolari l-Artikoli 14 u 15 tiegħu.

F'kull żona, l-hazniet tal-ħut huma msemmija fl-ordni alfabetika li ġejja ta' l-ismijiet ta' l-ispeċi bil-Latin. It-tabella ta' ekwivalenza ta' ismijiet komuni ma' ismijiet bil-Latin hija mogħtija għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

Isem Xjentifiku

Kodici Alpha-3

Isem komuni

Ammodytidae

SAN

Sallura

Anarhichas lupus

CAT

Budakkra kbira ta' l-Atlantiku

Aphanopus carbo

BSF

Fjamma sewda

Argentina silus

ARU

Arġentina (l-kbira)

Beryx spp.

ALF

Alfonsinos

Boreogadus saida

POC

Merluzz Polari

Brosme brosme

USK

Tusk

Centrophorus squamosus

GUQ

Kelb il-baħar (leafscale gulper)

Centroscymnus coelolepis

CYO

Mazzola Portugiża

Cetorhinus maximus

BSK

Gabdoll (speċi ta' kelb il-baħar)

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ħuta tas-silġ (tal-pinen suwed)

Champsocephalus gunnari

ANI

Ħuta tas-silġ ta' l-Antartiku

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ħuta tas-silġ (unikornu)

Chionoecetes spp.

PCR

Snow crab

Clupea harengus

HER

Aringi

Coryphaenoides rupestris

RNG

Roundnose grenadier

Dalatias licha

SCK

Kelb il-baħar kitefin

Deania calcea

DCA

Mazzola (munqar l-għasfur)

Dissostichus eleginoides

TOP

Toothfish ta' l-Antartiku

Engraulis encrasicolus

ANE

Inċova

Etmopterus princeps

ETR

Kelb il-baħar great lantern

Etmopterus pusillus

ETP

Kelb il-baħar smooth lantern

Etmopterus spinax

ETX

Velvet belly

Euphausia superba

KRI

Krill

Gadus morhua

COD

Merluzz

Galeorhinus galeus

GAG

Kelb il-baħar Tope

Germo alalunga

ALB

Tonn alonga

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Barbun witch

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Merluzz tal-blat (ħotbi)

Hippoglossoides platessoides

PLA

Barbun tat-tbajja' Amerikan

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ħalibatt ta' l-Atlantiku

Hoplostethus atlanticus

ORY

Orange roughy

Illex illecebrosus

SQI

Klamar tal-pinen qsar

Lamna nasus

POR

Pixxiplamtu

Lampanyctus achirus

LAC

Ħuta (lanterna)

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Merluzz tal-blat griż

Lepidorhombus spp.

LEZ

Megrims

Limanda ferruginea

YEL

Barbun (denbu isfar)

Limanda limanda

DAB

Barbun

Lophiidae

ANF

Petriċi

Macrourus berglax

RHG

Grenadier roughead

Macrourus spp.

GRV

Grenadier

Makaira nigricans

BUM

Marlin blu

Mallotus villosus

CAP

Kapelin

Martialia hyadesi

SQS

KlamariMelanogrammus

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Bakkaljaw

Merlangius merlangus

WHG

Merlangu

Merluccius merluccius

HKE

Marlozz

Micromesistius poutassou

WHB

Putassu

Microstomus kitt

LEM

Lingwata lemon

Molva dypterigia

BLI

Molva Kaħla

Molva macrophthalmus

SLI

Molva Spanjola

Molva molva

LIN

Ling

Nephrops norvegicus

NEP

Awwista tan-Norveġja

Notothenia rossii

NOR

Merluzz tal-blat (irħamat)

Pagellus bogaraveo

SBR

Paġella ħamra

Pandalus borealis

PRA

Gamblu tat-tramuntana

Paralomis spp.

PAI

Granċijiet

Penaeus spp.

PEN

Gambli Penaeus

Phycis spp.

FOX

Lipp

Platichthys flesus

FLX

Barbun

Pleuronectes platessa

PLE

Barbun

Pleuronectiformes

FLX

Ħut Ċatt

Pollachius pollachius

POL

Pollakkju

Pollachius virens

POK

Merluzz

Psetta maxima

TUR

Barbun imperjali

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Ħuta tas-silġ (Ġeorġjana)

Rajidae

SRX-RAJ

Rebekkini u Rajja

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ħalibatt ta' Greenland

Salmo salar

SAL

Salamun ta' l-Atlantiku

Scomber scombrus

MAC

kavalli

Scopthalmus rhombus

BLL

Barbun Lixx

Sebastes spp.

RED

Skorfon

Solea solea

SOL

Lingwata komuni

Solea spp.

SOX

Lingwata

Squalus acanthias

DGS

Mazzola griża

Tetrapturus alba

WHM

Marlin abjad

Thunnus alalunga

ALB

Tonn alonga

Thunnus albacares

YFT

Tonn tal-pinen sofor

Thunnus obesus

BET

Tonn (għajnu kbira)

Thunnus thynnus

BFT

Tonn (bluefin tuna)

Trachurus spp.

JAX

Sawrell

Trisopterus esmarki

NOP

Pout tan-Norveġja

Urophycis tenuis

HKW

White hake

Xiphias gladius

Ammodytidae

SWO

SAN

Pixxispad

Sallura

L-ANNESS IA

L-ISKAGERRAK, IL-KATTEGAT, IL-BAĦAR TAT-TRAMUNTANA U L-ILMIJIET TAL-KOMUNITÀ TAL-PUNENT, iż-żoni ta' l-ICES Vb (ilmijiet tal-KE), VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (ilmijiet tal-KE), u l-Gujana Franċiża

Speċi:

Sallura

Ammodytidae

Żona:

IV (Ilmijiet tan-Norveġja)

SAN/04-N.

Danimarka

0 (1)

 

Renju Unit

0 (1)

 

KE

0 (1)

 

TAC

Mhux rilevanti

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Sallura

Ammodytidae

Żona:

IIa (ilmijiet tal-KE) (2), IIIa, IV (ilmijiet tal-KE) (2)

SAN/2A3A4.

Danimarka

Mhux stabbilit

 

Renju Unit

Mhux stabbilit

 

Stati Membri kollha

Mhux stabbilit (3)

 

KE

Mhux stabbilit

 

Norveġja

0 (4)  (5)

 

TAC

Mhux stabbilit

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Arġentina (l-kbira)

Argentina silus

Żona:

KE u ilmijiet internazzjonali I u II

ARU/1/2.

Ġermanja

31

 

Franza

10

 

Olanda

25

 

Renju Unit

50

 

KE

116

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Arġentina (l-kbira)

Argentina silus

Żona:

KE u ilmijiet internazzjonali ta' III u IV

ARU/3/4.

Danimarka

1 180

 

Ġermanja

12

 

Franza

8

 

Irlanda

8

 

Olanda

55

 

Svezja

46

 

Renju Unit

21

 

KE

1 331

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika


Speċi:

Arġentina (l-kbira)

Argentina silus

Żona:

KE u ilmijiet internazzjonali ta' V, VI u VII

ARU/567.

Ġermanja

405

 

Franza

9

 

Irlanda

375

 

Olanda

4 225

 

Renju Unit

297

 

KE

5 310

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

ilmijiet tal-KE fiż-żoni IIa, IV, Vb, VI, VII

USK/2A47-C

KE

Mhux rilevanti (6)

 

Norveġja

4 000  (7)  (8)

 

TAC

Mhux rilevanti

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

IV (Ilmijiet tan-Norveġja)

USK/04-N.

Belġju

1

 

Danimarka

191

 

Ġermanja

1

 

Franza

1

 

Olanda

1

 

Renju Unit

5

 

KE

200

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Gabdoll (speċi ta' kelb il-baħar)

Cetorhinus maximus

Żona:

ilmijiet tal-KE taż-żoni IV, VI u VII

BSK/467.

KE

0

 

TAC

0

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringa (9)

Clupea harengus

Żona:

IIIa

HER/03A.

Danimarka

34 052

 

Ġermanja

545

 

Svezja

35 620

 

KE

70 217

 

Gżejjer Faroe

500 (10)

 

TAC

81 600

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringa (11)

Clupea harengus

Żona:

IV fit-Tramuntana ta' 53°30' N

HER/04A., HER/04B.

Danimarka

76 348

 

Ġermanja

47 836

 

Franza

22 769

 

Olanda

57 938

 

Svezja

4 627

 

Renju Unit

63 333

 

KE

272 851

 

Norveġja

50 000  (12)

 

TAC

454 751

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

Ilmijiet tan-Norveġja fin-Nofsinhar ta' 62° N

HER/04-N.

Svezja

963 (13)

 

KE

963

 

TAC

Mhux rilevanti

 


Speċi:

Aringa (14)

Clupea harengus

Żona:

IIIa (qabdiet sekondarji)

HER/03A-BC

Danimarka

17 547

 

Ġermanja

156

 

Svezja

2 825

 

KE

20 528

 

TAC

20 528

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringa (15)

Clupea harengus

Żona:

IIa (ilmijiet tal-KE), IV, VIId (qabdiet sekondarji)

HER/2A47DX

Belġju

211

 

Danimarka

40 684

 

Ġermanja

211

 

Franza

211

 

Olanda

211

 

Svezja

199

 

Renju Unit

773

 

KE

42 500

 

TAC

42 500

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringa (16)

Clupea harengus

Żona:

IVc (17), VIId

HER/4CXB7D

Belġju

9 122  (18)

 

Danimarka

1 088  (18)

 

Ġermanja

682 (18)

 

Franza

12 347  (18)

 

Olanda

21 998  (18)

 

Renju Unit

4 786  (18)

 

KE

50 023

 

TAC

454 751

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

Vb, VIaN (19)(ilmijiet tal-KE), VIb

HER/5B6ANB

Ġermanja

3 727

 

Franza

705

 

Irlanda

5 036

 

Olanda

3 727

 

Renju Unit

20 145

 

KE

33 340

 

Gżejjer Faroe

660 (20)

 

TAC

34 000

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VIaS (21),VIIbc

HER/6AS7BC

Irlanda

14 000

 

Olanda

1 400

 

KE

15 400

 

TAC

15 400

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VIa Clyde (22)

HER/06ACL.

Renju Unit

800

 

KE

800

 

TAC

 

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Irlanda

1 250

 

Renju Unit

3 550

 

KE

4 800

 

TAC

4 800

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VIIe,f

HER/7EF.

Franza

500

 

Renju Unit

500

 

KE

1 000

 

TAC

1 000

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Aringi

Clupea harengus

Żona:

VIIg,h,j,k (24)

HER/7G-K.

Ġermanja

123

 

Franza

682

 

Irlanda

9 549

 

Olanda

682

 

Renju Unit

14

 

KE

11 050

 

TAC

11 050

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona:

VIII

ANE/08.

Spanja

4 500  (25)

 

Franza

500 (25)

 

KE

5 000  (25)

 

TAC

5 000  (25)

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona:

IX, X, CECAF 34.1.1 (ilmijiet tal-KE)

ANE/9/3411

Spanja

3 826

 

Portugall

4 174

 

KE

8 000

 

TAC

8 000

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

Skagerrak

COD/03AN.

Belġju

8

 

Danimarka

2 652

 

Ġermanja

66

 

Olanda

17

 

Svezja

464

 

KE

3 207

 

TAC

3 315

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

Kattegat

COD/03AS.

Danimarka

524

 

Ġermanja

11

 

Svezja

315

 

KE

850

 

TAC

850

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

IIa (ilmijiet tal-KE), IV

COD/2AC4.

Belġju

686

 

Danimarka

3 940

 

Ġermanja

2 498

 

Franza

847

 

Olanda

2 226

 

Svezja

26

 

Renju Unit

9 037

 

KE

19 260

 

Norveġja

3 945  (26)

 

TAC

23 205

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

Ilmijiet tan-Norveġja fin-Nofsinhar ta' 62° N

COD/04-N.

Svezja

382

 

KE

382

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

Vb (ilmijiet tal-KE), VI, XII, XIV

COD/561214

Belġju

1

 

Ġermanja

9

 

Franza

97

 

Irlanda

138

 

Renju Unit

368

 

KE

613

 

TAC

613

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Kondizzjonijiet speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jittieħdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni speċifikati:

 

Vb (żona tal-KE), VIa (COD/*5BC6A)

Belġju

1

Ġermanja

9

Franza

93

Irlanda

132

Renju Unit

353

KE

588


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

VIIa

COD/07A.

Belġju

24

 

Franza

67

 

Irlanda

1 204

 

Olanda

6

 

Renju Unit

527

 

KE

1 828

 

TAC

1 828

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Gadus morhua

Żona:

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ilmijiet tal-KE)

COD/7X7A34

Belġju

236

 

Franza

4 053

 

Irlanda

818

 

Olanda

34

 

Renju Unit

439

 

KE

5 580

 

TAC

5 580

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

IIa (ibħra tal-KE), IV (ibħra tal-KE)

LEZ/2AC4-C

Belġju

5

 

Danimarka

4

 

Ġermanja

4

 

Franza

28

 

Olanda

22

 

Renju Unit

1 677

 

KE

1 740

 

TAC

1 740

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

Vb (ilmijiet tal-KE), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Spanja

327

 

Franza

1 277

 

Irlanda

373

 

Renju Unit

903

 

KE

2 880

 

TAC

2 880

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

VII

LEZ/07.

Belġju

494

 

Spanja

5 490

 

Franza

6 663

 

Irlanda

3 029

 

Renju Unit

2 624

 

KE

18 300

 

TAC

18 300

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Spanja

1 176

 

Franza

949

 

KE

2 125

 

TAC

2 125

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ilmijiet tal-KE)

LEZ/8C3411

Spanja

1 171

 

Franza

59

 

Portugall

39

 

KE

1 269

 

TAC

1 269

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Braben u Lingwati

Limanda limanda u Platichthys flesus

Żona:

IIa (ibħra tal-KE), IV (ibħra tal-KE)

D/F/2AC4-C

Belġju

466

 

Danimarka

1 752

 

Ġermanja

2 627

 

Franza

182

 

Olanda

10 594

 

Svezja

6

 

Renju Unit

1 473

 

KE

17 100

 

TAC

17 100

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

IIa (ibħra tal-KE), IV (ibħra tal-KE)

ANF/2AC4-C

Belġju

365

 

Danimarka

804

 

Ġermanja

393

 

Franza

75

 

Olanda

276

 

Svezja

9

 

Renju Unit

8 392

 

KE

10 314  (27)

 

TAC

10 314  (27)

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

IV (Ilmijiet tan-Norveġja)

ANF/04-N.

Belġju

53

 

Danimarka

1 343

 

Ġermanja

21

 

Olanda

19

 

Renju Unit

314

 

KE

1 750

 

TAC

Mhux rilevanti

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

Vb (ilmijiet tal-KE), VI, XII, XIV

NF/561214

Belġju

168

 

Ġermanja

192

 

Spanja

180

 

Franza

2 073

 

Irlanda

469

 

Olanda

162

 

Renju Unit

1 442

 

KE

4 686  (28)

 

TAC

4 686  (28)

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

VII

ANF/07.

Belġju

2 445  (29)

 

Ġermanja

273 (29)

 

Spanja

971 (29)

 

Franza

15 688  (29)

 

Irlanda

2 005  (29)

 

Olanda

317 (29)

 

Renju Unit

4 757  (29)

 

KE

26 456  (29)

 

TAC

26 456  (29)

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Spanja

1 137

 

Franza

6 325

 

KE

7 462

 

TAC

7 462

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ilmijiet tal-KE)

ANF/8C3411

Spanja

1 629

 

Franza

2

 

Portugall

324

 

KE

1 955

 

TAC

1 955

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Bakkaljaw

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

IIIa, IIIbcd (ilmijiet tal-KE)

HAD/3A/BCD

Belġju

15

 

Danimarka

2 468

 

Ġermanja

157

 

Olanda

3

 

Svezja

292

 

KE

2 935  (30)

 

TAC

3 189

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Bakkaljaw

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

IIa (ilmijiet tal-KE), IV

HAD/2AC4.

Belġju

472

 

Danimarka

3 248

 

Ġermanja

2 067

 

Franza

3 602

 

Olanda

354

 

Svezja

229

 

Renju Unit

34 574

 

KE

44 546  (31)

 

Norveġja

7 016

 

TAC

51 850

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Bakkaljaw

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

Ilmijiet tan-Norveġja, fin-Nofsinhar ta' 62° N

HAD/04-N.

Svezja

707

 

KE

707

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Bakkaljaw

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belġju

1

 

Ġermanja

2

 

Franza

66

 

Irlanda

47

 

Renju Unit

481

 

KE

597

 

TAC

597

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Bakkaljaw

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

Vb, VIa (ilmijiet tal-KE)

HAD/5BC6A.

Belġju

18

 

Ġermanja

21

 

Franza

862

 

Irlanda

615

 

Renju Unit

6 294

 

KE

7 810

 

TAC

7 810

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Bakkaljaw

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

VII , VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ilmijiet tal-KE)

HAD/7/3411

Belġju

128

 

Franza

7 680

 

Irlanda

2 560

 

Renju Unit

1 152

 

KE

11 520

 

TAC

11 520

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Kondizzjonijiet speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jittieħdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt mid-Diviżjoni:

 

VIIa (HAD/*07A.)

Belġju

20

Franza

92

Irlanda

552

Renju Unit

611

KE

1 275

Fir-rapportaġġ lill-Kummissjoni ta' l-utilizzazzjoni tal-kwoti tagħhom, l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw il-kwantitajiet meħuda f'VIIa. Ħatt l-art ta' bakkaljaw maqbud fid-Diviżjoni VIIa għandu jkun ipprojbit meta t-total ta' tali ħatt l-art jaqbeż 1 275 tunnellata.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

IIIa

WHG/03A.

Danimarka

819

 

Olanda

3

 

Svezja

88

 

KE

910 (32)

 

TAC

1 500

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

IIa (ilmijiet tal-KE), IV

WHG/2AC4.

Belġju

531

 

Danimarka

2 297

 

Ġermanja

597

 

Franza

3 452

 

Olanda

1 328

 

Svezja

3

 

Renju Unit

9 162

 

KE

17 370  (33)

 

Norveġja

2 380  (34)

 

TAC

23 800

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

Vb (ilmijiet tal-KE), VI, XII, XIV

WHG/561214

Ġermanja

8

 

Franza

166

 

Irlanda

406

 

Renju Unit

780

 

KE

1 360

 

TAC

1 360

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

VIIa

WHG/07A.

Belġju

1

 

Franza

15

 

Irlanda

252

 

Olanda

0

 

Renju Unit

169

 

KE

437

 

TAC

437

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belġju

195

 

Franza

11 964

 

Irlanda

5 544

 

Olanda

97

 

Renju Unit

2 140

 

KE

19 940

 

TAC

19 940

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

VIII

WHG/08.

Spanja

1 440

 

Franza

2 160

 

KE

3 600

 

TAC

3 600

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

IX, X, CECAF 34.1.1 (ilmijiet tal-KE)

WHG/9/3411

Portugall

653

 

KE

653

 

TAC

653

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merlangu u Pollakkju

Merlangius merlangus u Pollachius pollachius

Żona:

Ilmijiet tan-Norveġja, fin-Nofsinhar ta' 62° N

W/P/04-N.

Svezja

190

 

KE

190

 

TAC

Mhux rilevanti

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

IIIa, IIIbcd (ilmijiet tal-KE)

HKE/3A/BCD

Danimarka

1 219

 

Svezja

104

 

KE

1 323

 

TAC

1 323  (35)

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

IIa (ibħra tal-KE), IV (ibħra tal-KE)

HKE/2AC4-C

Belġju

22

 

Danimarka

891

 

Ġermanja

102

 

Franza

197

 

Olanda

51

 

Renju Unit

278

 

KE

1 541

 

TAC

1 541  (36)

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

Vb (ilmijiet tal-KE), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belġju

226

 

Spanja

7 257

 

Franza

11 206

 

Irlanda

1 358

 

Olanda

146

 

Renju Unit

4 424

 

KE

24 617

 

TAC

24 617  (37)

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Belġju

7

 

Spanja

5 052

 

Franza

11 345

 

Olanda

15

 

KE

16 419

 

TAC

16 419  (38)

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Marlozz

Merluccius merluccius

Żona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ilmijiet tal-KE)

HKE/8C3411

Spanja

4 263

 

Franza

409

 

Portugall

1 989

 

KE

6 661

 

TAC

6 661

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Putassu

Micromesistius poutassou

Żona:

IV (Ilmijiet tan-Norvegja)

WHB/04-N.

Danimarka

18 050

 

Renju Unit

950

 

KE

19 000

 

TAC

2 000 000

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Putassu

Micromesistius poutassou

Żona:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabde, XII u XIV (KE u ilmijiet internazzjonali)

WHB/1 X 14

Danimarka

52 529  (44)

 

Ġermanja

20 424  (44)

 

Spanja

44 533  (39)  (44)

 

Franza

36 556  (44)

 

Irlanda

40 677  (44)

 

Olanda

64 053  (44)

 

Portugall

4 137  (39)  (44)

 

Svezja

12 994  (44)

 

Renju Unit

68 161  (44)

 

KE

344 063  (44)

 

Norveġja

152 442  (40)  (41)

 

Gżejjer Faroe

45 000  (42)  (43)

 

TAC

2 000 000

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Putassu

Micromesistius poutassou

Żona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ilmijiet tal-KE)

WHB/8C3411

Spanja

46 795  (45)

 

Portugall

11 699  (45)

 

KE

58 494  (45)

 

TAC

2 000 000

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Putassu

Micromesistius poutassou

Żona:

Ilmijiet tal-KE ta' 'II, IVa (47), V, VI (48), VII (49)

WHB/24A567

Norveġja

320 189  (46)

 

TAC

2 000 000

 


Speċi:

Lingwati lemon u witch

Microstomus kitt u Glyptocephalus cynoglossus

Żona:

IIa (ibħra tal-KE), IV (ibħra tal-KE)

L/W/2AC4-C

Belġju

334

 

Danimarka

921

 

Ġermanja

118

 

Franza

252

 

Olanda

767

 

Svezja

10

 

Renju Unit

3 773

 

KE

6 175

 

TAC

6 175

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Molva Kaħla

Molva dypterigia

Żona:

IIa, IV, Vb, VI, VII (ilmijiet tal-KE)

BLI/2A47-C

KE

Mhux rilevanti (50)

 

Norveġja

200

 

TAC

Mhux rilevanti

 


Speċi:

Molva Kaħla

Molva dypterigia

Żona:

ilmijiet tal-KE taż-żoni VIa (fit-Tramuntana ta’ 56° 30' N), VIb

BLI/6AN6B.

Gżejjer Faroe

400 (51)

 

TAC

Mhux rilevanti

 


Speċi:

Ling

Molva molva

Żona:

KE u ilmijiet internazzjonali I u II

LIN/1/2.

Danimarka

10

 

Ġermanja

10

 

Spanja

10

 

Renju Unit

10

 

Oħrajn (52)

5

 

KE

45

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Ling

Molva molva

Żona:

III (ilmijiet tal-KE)

LIN/03.

Belġju

10

 

Danimarka

76

 

Ġermanja

10

 

Svezja

30

 

Renju Unit

10

 

KE

136

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Ling

Molva molva

Żona:

IV (ilmijiet tal-KE)

LIN/04.

Belġju

25

 

Danimarka

397

 

Ġermanja

246

 

Franza

221

 

Olanda

8

 

Svezja

17

 

Renju Unit

3 052

 

KE

3 966

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Ling

Molva molva

Żona:

V (KE u ilmijiet internazzjonali)

LIN/05.

Belġju

12

 

Danimarka

9

 

Ġermanja

9

 

Franza

9

 

Renju Unit

9

 

KE

48

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Ling

Molva molva

Żona:

KE u ilmijiet internazzjonali ta’ VI, VII,VIII, IX, X, XII, XIV

LIN/6X14.

Belġju

56

 

Danimarka

10

 

Ġermanja

204

 

Spanja

4 124

 

Franza

4 397

 

Irlanda

1 102

 

Portugall

10

 

Renju Unit

5 063

 

KE

14 966

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Ling

Molva molva

Żona:

ilmijiet tal-KE fiż-żoni IIa, IV, Vb, VI, VII

LIN/2A47-C

KE

Mhux rilevanti (53)

 

Norveġja

6 800  (54)  (55)

 

Gżejjer Faroe

300 (56)  (57)

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Ling

Molva molva

Żona:

IV (Ilmijiet tan-Norveġja)

LIN/04-N.

Belġju

7

 

Danimarka

878

 

Ġermanja

25

 

Franza

10

 

Olanda

1

 

Renju Unit

79

 

KE

1 000

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

IIIa (ilmijiet tal-KE), IIIbcd (ilmijiet tal-KE)

NEP/3A/BCD

Danimarka

3 800

 

Ġermanja

11

 

Svezja

1 359

 

KE

5 170

 

TAC

5 170

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

IIa (ibħra tal-KE), IV (ibħra tal-KE)

NEP/2AC4-C

Belġju

1 472

 

Danimarka

1 472

 

Ġermanja

22

 

Franza

43

 

Olanda

758

 

Renju Unit

24 380

 

KE

28 147

 

TAC

28 147

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

IV (Ilmijiet tan-Norveġja)

NEP/04-N.

Danimarka

1 230

 

Ġermanja

1

 

Renju Unit

69

 

KE

1 300

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

Vb (ilmijiet tal-KE), VI

NEP/5BC6.

Spanja

36

 

Franza

143

 

Irlanda

239

 

Renju Unit

17 257

 

KE

17 675

 

TAC

17 675

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

VII

NEP/07.

Spanja

1 290

 

Franza

5 228

 

Irlanda

7 928

 

Renju Unit

7 052

 

KE

21 498

 

TAC

21 498

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Spanja

242

 

Franza

3 788

 

KE

4 030

 

TAC

4 030

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

VIIIc

NEP/08C.

Spanja

140

 

Franza

6

 

KE

146

 

TAC

146

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona:

IX, X, CECAF 34.1.1 (ilmijiet tal-KE)

NEP/9/3411

Spanja

122

 

Portugall

364

 

KE

486

 

TAC

486

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

IIIa

PRA/03A.

Danimarka

3 887

 

Svezja

2 094

 

KE

5 981

 

TAC

11 200

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

IIa (ibħra tal-KE), IV (ibħra tal-KE)

PRA/2AC4-C

Danimarka

3 700

 

Olanda

35

 

Svezja

149

 

Renju Unit

1 096

 

KE

4 980

 

TAC

4 980

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

Ilmijiet tan-Norveġja, fin-Nofsinhar ta’ 62° N

PRA/04-N.

Danimarka

900

 

Svezja

158 (58)

 

KE

1 058

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Gambli Penaeus

Penaeus spp

Żona:

Gujana Franċiża

PEN/FGU.

Franza

4 000  (59)

 

KE

4 000  (59)

 

Barbados

24 (59)

 

Guyana

24 (59)

 

Surinam

0 (59)

 

Trinidad u Tobago

60 (59)

 

TAC

4 108  (59)

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Barbun

Pleuronectes platessa

Żona:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belġju

46

 

Danimarka

5 979

 

Ġermanja

31

 

Olanda

1 150

 

Svezja

320

 

KE

7 526

 

TAC

7 680

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Barbun

Pleuronectes platessa

Żona:

Kattegat

PLE/03AS.

Danimarka

1 709

 

Ġermanja

19

 

Svezja

192

 

KE

1 920

 

TAC

1 920

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Barbun

Pleuronectes platessa

Żona:

IIa (ilmijiet tal-KE), IV

PLE/2AC4.

Belġju

3 435

 

Danimarka

11 164

 

Ġermanja

3 220

 

Franza

644

 

Olanda

21 470

 

Renju Unit

15 887

 

KE

55 820

 

Norveġja

1 621

 

TAC

57 441

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Kondizzjonijiet speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jittieħdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni speċifikati:

 

Ilmijiet tan-Norveġja (PLE/*04N-)

KE

22 905


Speċi:

Barbun

Pleuronectes platessa

Żona:

Vb (ilmijiet tal-KE), VI, XII, XIV

PLE/561214

Franza

22

 

Irlanda

287

 

Renju Unit

477

 

KE

786

 

TAC

786

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Barbun

Pleuronectes platessa

Żona:

VIIa

PLE/07A.

Belġju

41 (60)

 

Franza

18 (60)

 

Irlanda

1 051  (60)

 

Olanda

13 (60)

 

Renju Unit

485 (60)

 

KE

1 608  (60)

 

TAC

1 608  (60)

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Barbun

Pleuronectes platessa

Żona:

VIIb,c

PLE/7BC.

Franza

29

 

Irlanda

115

 

KE

144

 

TAC

144

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Barbun

Pleuronectes platessa

Żona:

VIId,e

PLE/7DE.

Belġju

843

 

Franza

2 810

 

Renju Unit

1 498

 

KE

5 151

 

TAC

5 151

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Barbun

Pleuronectes platessa

Żona:

VIIf,g

PLE/7FG.

Belġju

118

 

Franza

213

 

Irlanda

33

 

Renju Unit

112

 

KE

476

 

TAC

476

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Barbun

Pleuronectes platessa

Żona:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Belġju

25

 

Franza

50

 

Irlanda

172

 

Olanda

99

 

Renju Unit

50

 

KE

396

 

TAC

396

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Barbun

Pleuronectes platessa

Żona:

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ilmijiet tal-KE)

PLE/8/3411

Spanja

75

 

Franza

298

 

Portugall

75

 

KE

448

 

TAC

448

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

Vb (ilmijiet tal-KE), VI, XII, XIV

POL/561214

Spanja

6

 

Franza

216

 

Irlanda

63

 

Renju Unit

165

 

KE

450

 

TAC

450

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

VII

POL/07.

Belġju

476

 

Spanja

29

 

Franza

10 959

 

Irlanda

1 168

 

Renju Unit

2 668

 

KE

15 300

 

TAC

15 300

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Spanja

286

 

Franza

1 394

 

KE

1 680

 

TAC

1 680

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

VIIIc

POL/08C.

Spanja

236

 

Franza

26

 

KE

262

 

TAC

262

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

IX, X, CECAF 34.1.1 (ilmijiet tal-KE)

POL/9/3411

Spanja

278

 

Portugall

10

 

KE

288

 

TAC

288

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Pollachius virens

Żona:

IIa (ilmijiet tal-KE), IIIa, IIIbcd (ilmijiet tal-KE), IV

POK/2A34.

Belġju

43

 

Danimarka

5 111

 

Ġermanja

12 906

 

Franza

30 374

 

Olanda

129

 

Svezja

702

 

Renju Unit

9 895

 

KE

59 160

 

Norveġja

64 090  (61)

 

TAC

123 250

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Pollachius virens

Żona:

Vb (ilmijiet tal-KE), VI, XII, XIV

POK/561214

Ġermanja

798

 

Franza

7 930

 

Irlanda

467

 

Renju Unit

3 592

 

KE

12 787

 

TAC

12 787

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Merluzz

Pollachius virens

Żona:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ilmijiet tal-KE)

POK/7X1034

Belġju

12

 

Franza

2 666

 

Irlanda

1 333

 

Renju Unit

727

 

KE

4 738

 

TAC

4 738

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Barbun Imperjali u Barbun Lixx

Psetta maxima u Scopthalmus rhombus

Żona:

IIa (ibħra tal-KE), IV (ibħra tal-KE)

N/B/2AC4-C

Belġju

317

 

Danimarka

677

 

Ġermanja

173

 

Franza

82

 

Olanda

2 401

 

Svezja

5

 

Renju Unit

668

 

KE

4 323

 

TAC

4 323

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Rebekkini u Rajja

Rajidae

Żona:

IIa (ibħra tal-KE), IV (ibħra tal-KE)

SRX/2AC4-C

Belġju

461

 

Danimarka

18

 

Ġermanja

23

 

Franza

72

 

Olanda

393

 

Renju Unit

1 770

 

KE

2 737

 

TAC

2 737

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Ħalibatt ta' Greenland

Reinhardtius hippoglossoides

Żona:

IIa (ilmijiet tal-KE) IV, VI (ilmijiet tal-KE u internazzjonali)

GHL/2A-C46

Danimarka

8

 

Ġermanja

14

 

Estonja

8

 

Spanja

8

 

Franza

130

 

Irlanda

8

 

Litwanja

8

 

Polonja

8

 

Renju Unit

510

 

KE

1 052  (62)

 

TAC

Mhux rilevanti

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

kavalli

Scomber scombrus

Żona:

IIa (ilmijiet tal-KE), IIIa, IIIb,c,d (ilmijiet tal-KE), IV

MAC/2A34.

Belġju

154

 

Danimarka

12 287

 

Ġermanja

160

 

Franza

483

 

Olanda

487

 

Svezja

3 599  (63)  (64)

 

Renju Unit

451

 

KE

17 621  (63)

 

Norveġja

30 178  (65)

 

TAC

415 824  (66)

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

kavalli

Scomber scombrus

Żona:

IIa (ilmijiet mhux tal-KE), Vb(ilmijiet tal-KE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

MAC/2CX14

Ġermanja

14 369

 

Spanja

20

 

Estonja

119

 

Franza

9 580

 

Irlanda

47 894

 

Latvja

88

 

Litwanja

88

 

Olanda

20 954

 

Polonja

1 012

 

Renju Unit

131 713

 

KE

225 837

 

Norveġja

9 000  (67)

 

Gżejjer Faroe

3 496  (68)

 

TAC

415 824  (69)

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

kavalli

Scomber scombrus

Żona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ilmijiet tal-KE)

MAC/8C3411

Spanja

21 574  (71)

 

Franza

143 (71)

 

Portugall

4 459  (71)

 

KE

26 176

 

TAC

26 176

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona:

IIIa, IIIbcd (ilmijiet tal-KE)

SOL/3A/BCD

Danimarka

755

 

Ġermanja

44

 

Olanda

73

 

Svezja

28

 

KE

900

 

TAC

900

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona:

II, IV (ilmijiet tal-KE)

SOL/24.

Belġju

1 456

 

Danimarka

666

 

Ġermanja

1 165

 

Franza

291

 

Olanda

13 143

 

Renju Unit

749

 

KE

17 470

 

Norveġja

200

 

TAC

17 670

TAC Analitiku.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.


Speċi:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona:

Vb (ilmijiet tal-KE), VI, XII, XIV

SOL/561214

Irlanda

54

 

Renju Unit

14

 

KE

68

 

TAC

68

TAC Prekawzjonarju.

l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.