ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 48
25 ta' Novembru 2005


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

 

*

Id-Direttiva 2005/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar mergers transkonfinali ta' kumpanniji ta' responsabbiltà limitata ( 3 )

1

 

*

Id-Direttiva 2005/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-possibbiltajiet ta' l-użu mill-ġdid, tar-riċiklaġġ u ta' l-irkupru tagħhom, u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE

10

 

*

Id-Direttiva 2005/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar it-titjib tas-sigurtà fil-portijiet ( 3 )

28

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 310.

 

(2)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 310.

 

(3)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

25.11.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


ID-DIRETTIVA 2005/56/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-26 ta' Ottubru 2005

dwar mergers transkonfinali ta' kumpanniji ta' responsabbiltà limitata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 44 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (1), Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Hemm il-ħtieġa ta' koperazzjoni u konsolidazzjoni bejn kumpanniji ta' responsabbiltà limitata minn Stati Membri differenti. Madankollu, fir-rigward ta' mergers transkonfinali ta' kumpanniji ta' responsabbiltà limitata, dawn jiltaqgħu ma' ħafna diffikultajiet leġislattivi u amministrattivi fil-Komunità. Huwa għaldaqstant meħtieġ, bil-ħsieb ta' l-ikkompletar u ta' l-iffunzjonar tas-suq waħdieni, li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet Komunitarji biex jiġi ffaċilitat it-twettiq ta' mergers transkonfinali bejn tipi differenti ta' kumpanniji ta' responsabbiltà limitata rregolati mil-liġijiet ta' Stati Membri diversi.

(2)

Din id-Direttiva tiffaċilita l-merger transkonfinali ta' kumpanniji ta' responsabbiltà limitata kif definiti f'din id-Direttiva. Il-liġijiet ta' l-Istati Membri jridu jippermettu l-merger transkonfinali ta' kumpannija ta' responsabbiltà limitata nazzjonali ma' kumpannija ta' responsabbiltà limitata minn Stat Membru ieħor jekk il-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru rilevanti tippermetti mergers bejn dawn it-tipi ta' kumpanniji.

(3)

Sabiex jiġu ffaċilitati l-operazzjonijiet ta' mergers transkonfinali, irid ikun stabbilit li, sakemm din id-Direttiva ma tgħidx mod ieħor, kull kumpannija li tieħu sehem f'merger transkonfinali, u kull terza parti kkonċernata, tibqa' suġġetta għad-dispożizzjonijiet u l-formalitajiet tal-liġi nazzjonali li tkun applikabbli fil-każ ta' merger nazzjonali. Ebda mid-dispożizzjonijiet u l-formalitajiet ta' liġi nazzjonali li għalihom issir referenza f'din id-Direttiva ma għandhom jintroduċu restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' stabbiliment jew fuq il-moviment liberu tal-kapital ħlief fejn dawn jistgħu ikunu ġustifikati skond il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u b'mod partikolari b'rekwiżiti ta' l-interess ġenerali u huma t-tnejn meħtieġa, u proporzjonali, għall-kisba ta' dawn ir-rekwiżiti prevalenti.

(4)

L-abbozz ta' termini komuni tal-merger transkonfinali jrid jitfassal fl-istess termini għal kull waħda mill-kumpanniji konċernati fl-Istati Membri differenti. Il-kontenut minimu ta' dan l-abbozz ta' termini komuni għandu b'hekk ikun speċifikat, filwaqt li l-kumpanniji jitħallew liberi li jiftiehmu fuq affarijiet oħra.

(5)

Sabiex jitħarsu l-interessi ta' membri u ta' oħrajn, kemm l-abbozz tat-termini tal-merger transkonfinali kif ukoll it-tlestija tal-merger transkonfinali jridu jiġu pubbliċizzati għal kull kumpannija li se tingħaqad permezz ta' daħla fir-reġistru pubbliku applikabbli.

(6)

Jeħtieġ li l-liġijiet ta' l-Istati Membri kollha jipprovdu għat-tħejjija fil-livell nazzjonali ta' rapport dwar l-abbozz ta' termini tal-merger transkonfinali minn espert wieħed jew iktar f'isem kull waħda mill-kumpanniji li qed jingħaqdu. Sabiex jiġu limitati l-ispejjeż ta' l-esperti marbuta ma' mergers transkonfinali, għandu jsir provvediment għall-possibilità li jitħejja rapport wieħed maħsub għall-membri kollha tal-kumpanniji li jkunu qed jieħdu sehem f'operazzjoni ta' merger transkonfinali. L-abbozz ta' termini komuni tal-merger transkonfinali jrid jiġi approvat mil-laqgħa ġenerali ta' kull waħda minn dawk il-kumpanniji.

(7)

Sabiex jiġu ffaċilitati l-operazzjonijiet ta' merger transkonfinali, għandu jkun previst li l-monitoraġġ tat-tlestija u l-legalità tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni f'kull kumpannija li qed tingħaqad jitwettaq mill-awtorità nazzjonali li jkollha ġurisdizzjoni fuq kull waħda minn dawk il-kumpanniji, filwaqt li l-monitoraġġ tat-tlestija u l-legalità ta' l-merger transkonfinali għandhom jitwettqu mill-awtorità nazzjonali li jkollha ġurisdizzjoni fuq il-kumpannija li tirrizulta mill-merger transkonfinali. L-awtorità nazzjonali in kwistjoni tista' tkun qorti, nutar jew kwalunkwe awtorità kompetenti oħra maħtura mill-Istat Membru kkonċernat. Il-liġi nazzjonali li tiddetermina d-data li fiha l-merger transkonfinali jieħu effett - li tkun il-liġi li għaliha tkun suġġetta l-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali - għandha tiġi speċifikata wkoll.

(8)

Sabiex jitħarsu l-interessi ta' membri u ta' oħrajn, l-effetti legali ta' l-merger transkonfinali - li jiddistingwu jekk il-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali hix kumpannija li takkwista jew kumpannija ġdida - għandhom jiġu speċifikati. Fl-interessi ta' ċertezza legali, m'għandux ikun iktar possibbli, wara d-data li fiha l-merger transkonfinali tidħol fis-seħħ, li jiġi ddikjarat li l-merger m'għandhiex effett legali.

(9)

Din id-Direttiva hija bla ħsara għall-applikazzjoni tal-leġislazzjoni dwar il-kontroll ta' konċentrazzjonijiet bejn impriżi, kemm fuq livell Komunitarju, bir-Regolament (KE) Nru 139/2004 (3) kif ukoll fuq il-livell ta' l-Istati Membri.

(10)

Din id-Direttiva ma taffettwax il-leġislazzjoni Komunitarja li tirregola l-intermedjarji ta' kreditu u impriżi finanzjarji oħra u r-regoli nazzjonali magħmula jew introdotti skond tali leġislazzjoni Komunitarja.

(11)

Din id-Direttiva hija bla ħsara għal-leġislazzjoni ta' Stat Membru li titlob informazzjoni dwar il-post tal-ġestjoni ċentrali jew tas-sede prinċipali propost għall-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali.

(12)

Id-drittijiet ta' l-impjegati, minbarra drittijiet ta' parteċipazzjoni, għandhom jibqgħu suġġetti għad-dispożizzjonijiet nazzjonali msemmija fid-Direttiva tal-Kunsill 98/59/KE ta' l-20 ta' Lulju 1998 dwar sitwazzjoni kollettiva ta' ħaddiema li jiġu ddikjarati żejda (4) fid-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 ta' Marzu 2001 dwar il-protezzjoni tad-drittijiet ta' l-impjegati fil-każ ta' trasferimenti ta' impriżi (5) fid-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni ta' l-impjegati fil-Komunità Ewropea (6) u fid-Direttiva tal-Kunsill 94/45/KE tat-22 ta' Settembu 1994 dwar l-istabbiliment ta' Kunsill Ewropew tax-Xogħlijiet jew proċedura fl-impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi ta' l-impriżi fuq skala Komunitarja għall-għanijiet ta' tagħrif u ta' konsultazzjoni għall-impjegati (7).

(13)

Jekk l-impjegati ikollhom drittijiet ta' parteċipazzjoni f'xi waħda mill-kumpanniji li qed jingħaqdu taħt iċ-ċirkostanzi stabbiliti f'din id-Direttiva u jekk il-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru li fih għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha l-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali ma tipprovdix għall-istess livell ta' parteċipazzjoni kif operat fil-kumpanniji li qed jingħaqdu rilevanti, inkluż f'kumitati tal-bord ta' superviżjoni li jkollhom setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet, jew ma tipprovdix għall-istess drittijiet ta' eżerċizzju ta' drittijiet għal impjegati ta' stabbilimenti li jirriżultaw mill-merger transkonfinali, il-parteċipazzjoni ta' l-impjegati fil-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali u l-involviment tagħhom fid-definizzjoni ta' dawn id-drittijiet iridu jiġu rregolati. Għal dak l-għan, il-prinċipji u l-proċeduri msemmija fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2157/2001 tat-8 ta' Ottubru 2001 dwar l-Istatut għal Kumpannija Ewropea (SE) (8) u fid-Direttiva tal-Kunsill 2001/86/KE tat-8 ta' Ottubru 2001 li tissupplimenta l-Istatut għal kumpannija Ewropea fir-rigward ta' l-involviment ta' l-impjegati (9), jittieħdu bħala bażi, suġġetti, madankollu, għal modifikazzjonijiet li jitqiesu meħtieġa għaliex il-kumpannija li tirriżulta tkun suġġetta għal-liġijiet nazzjonali ta' l-Istati Membri fejn hija jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha. Bidu minnufih għan-negozjati taħt l-Artikolu 16 ta' din id-Direttiva bil-ħsieb li mergers ma jiddewmux għalxejn, jista' jiġi żgurat mill-Istati Membri bi qbil ma' l-Artikolu 3(2)(b) tad-Direttiva 2001/86/KE.

(14)

Għall-fini li jiġi determinat l-livell ta' parteċipazzjoni ta' l-impjegati operat fil-kumpanniji li qed jingħaqdu rilevanti, għandu jittieħed ukoll kont tal-proporzjon tar-rappreżentanti ta' l-impjegati fost il-membri tal-grupp ta' ġestjoni, li jkopri l-unitajiet ta' qligħ tal-kumpanniji, suġġett għall-parteċipazzjoni ta' l-impjegati.

(15)

Billi l-għanijiet ta' l-azzjoni proposta, jiġifieri l-istabbiliment ta' regoli b'karatteristiċi komuni li japplikaw fuq il-livell transnazzjonali, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u, minħabba l-iskala u l-impatt ta' l-azzjoni proposta, jistgħu għalhekk jintlaħqu aħjar fuq livell Kommunitarju, il-Komunità tista' taġixxi skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(16)

Jeħtieġ li, skond il-paragrafu 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar tfassil ta' liġijiet aħjar (10), l-Istati Membri għandhom jiġu inkoraġġiti li jħejju, għalihom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom li, safejn ikun possibbli, juru l-korrelazzjoni bejn id-Direttiva u l-miżuri ta' trasposizzjoni u li jagħmluhom pubbliċi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

Kamp ta' Applikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tapplika għal mergers ta' kumpanniji ta' responsabbiltà limitata ffurmati skond il-liġi ta' xi Stat Membru u li jkollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom, il-ġestjoni ċentrali jew il-post prinċipali tan-negozju fil-Komunità, kemm-il darba mill-inqas tnejn minnhom ikunu regolati mil-liġijiet ta' Stati Membri differenti (hawn aktar 'il quddiem imsejħa mergers transkonfinali).

L-Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

1.

“kumpannija ta' responsabbiltà limitata”, minn hawn 'il quddiem imsejjħa “kumpannija”, tfisser:

(a)

kumpannija kif imsemmija fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 68/151/KEE (11) jew

(b)

kumpannija b'kapital azzjonarju li jkollha personalità ġuridika, u li jkollha attiv separat li waħdu jkopru l-passiv tagħha u suġġetta bil-liġi nazzjonali li tirregolaha għal kondizzjonijiet li jikkonċernaw garanziji bħalma huma msemmija mid-Direttiva 68/151/KEE, għall-ħarsien ta' l-interessi tal-membri u ta' oħrajn.

2.

merger” tfisser operazzjoni li biha:

(a)

kumpannija waħda jew iktar, meta jiġu xolti mingħajr likwidazzjoni, jitrasferixxu l-attiv u l-passiv kollu tagħhom lil kumpannija oħra eżistenti - il-kumpannija li qed takkwista - bħala skambju għall-ħruġ lill-membri tagħhom ta' titoli u ishma li jirrappreżentaw il-kapital ta' dik il-kumpannija l-oħra u, jekk ikun il-każ, ħlas fi flus li ma jkunx iktar minn 10 % tal-valur nominali, jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, tal-valur kontabbli ta' dawk it-titoli u l-ishma; jew

(b)

żewġ kumpanniji jew iktar, meta jiġu xolti mingħajr likwidazzjoni, jitrasferixxu l-attiv u l-passiv kollu tagħhom lil kumpannija li jiffurmaw bejniethom - il-kumpannija l-ġdida - bħala skambju għall-ħruġ lill-membri tagħhom ta' titoli u ishma li jirrappreżentaw il-kapital ta' dik il-kumpannija l-ġdida u jekk applikabbli, ħlas fi flus li ma jkunx iktar minn 10 % tal-valur nominali, jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, tal-parità kontabbli ta' dawk it-titoli u l-ishma; jew

(ċ)

kumpannija, meta tiġi xolta mingħajr likwidazzjoni, titrasferixxi l-attiv u l-passiv kollu tagħha lil kumpannija li jkollha t-titoli jew l-ishma kollha li jirrappreżentaw il-kapital tagħha.

L-Artikolu 3

Aktar dispożizzjonijiet dwar il-kamp ta' applikazzjoni

1.   Minkejja l-Artikolu 2(2), din id-Direttiva għandha tapplika wkoll għal mergers transkonfinali fejn il-liġi ta' mill-inqas wieħed mill-Istati Membri kkonċernati tippermetti li l-ħlas fi flus imsemmi fl-Artikolu 2(2)(a) u (b) jaqbeż l-10 % tal-valur nominali, jew, fl-assenza ta' valur nominali, tal-valur kontabbli tat-titoli jew l-ishma li jirrapreżentaw il-kapital tal-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali.

2.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx din id-Direttiva għal mergers transkonfinali li jkunu jinvolvu soċjeta koperattiva anki fil-każijiet fejn din ta' l-aħħar tkun taqa' fid-definizzjoni ta' kumpannija ta' responsabbiltà limitata kif previst fl-Artikolu 2(1).

3.   Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal mergers transkonfinali li jinvolvu kumpannija li l-għan tagħha jkun l-investiment kollettiv ta' kapital provdut mill-pubbliku, li topera fuq il-prinċipju ta' tifrix tar-riskju u li l-unitajiet tagħha jkunu, fuq it-talba tad-detenturi, mixtrija mill-ġdid jew mifdija, direttament jew indirettament, mill-attiv ta' dik il-kumpannija. Azzjoni meħuda minn tali kumpannija sabiex tiżgura li l-valur ta' l-unitajiet tagħha fuq il-borża ma jvarjax b'mod sinifikanti mill-valur nett ta' l-attiv tagħha għandha titqies bħala ekwivalenti għal tali xiri mill-ġdid jew fidi.

L-Artikolu 4

Kondizzjonijiet li jirrigwardaw il-mergers transkonfinali

1.   Sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor f'din id-Direttiva,

(a)

mergers transkonfinali għandhom ikunu possibbli biss bejn tipi ta' kumpanniji li jistgħu jingħaqdu taħt il-liġi nazzjonali ta' l-Istati Membri rilevanti, u

(b)

kumpannija li tieħu sehem f'merger transkonfinali għandha tkun konformi mad-dispożizzjonijiet u l-formalitajiet tal-liġi nazzjonali li tkun taqgħa taħtha. Il-liġijiet ta' xi Stat Membru li jippermettu lill-awtoritajiet nazzjonali tiegħu li jopponu merger intern partikolari għal raġunijiet ta' interess pubbliku għandhom ukoll ikunu applikabbli għal merger transkonfinali fejn mill-inqas waħda mill-kunmpanniji li qed jingħaqdu tkun suġġetta għal-liġi ta' dak l-Istat membru. Din id-dispożizzjoni m'għandhiex tapplika sa fejn ikun applikabbli l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 139/2004.

2.   Id-dispożizzjonijiet u l-formalitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(b) għandhom b'mod partikulari jinkludu dawk li jikkonċernaw il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fir-rigward tal-merger u, filwaqt li jittieħed kont tan-natura transkonfinali tal-merger, tal-protezzjoni tal-kredituri tal-kumpanniji li qed jingħaqdu, tad-detenturi ta' obbligazzjonijiet u tad-detenturi ta' titoli jew ishma, kif ukoll ta' impjegati fir-rigward ta' drittijiet għajr dawk irregolati mill-Artikolu 16. Stat Membru jista', fil-każ ta' kumpanniji li jipparteċipaw f'merger transkonfinali u regolati mil-liġi tiegħu, jadotta dispożizzjonijiet maħsuba biex jiżguraw protezzjoni xierqa għal membri f'minoranza li opponew il-merger transkonfinali.

L-Artikolu 5

Abbozz ta' termini komuni ta' mergers transkonfinali

L-organi tal-ġestjoni jew ta' l-amministrazzjoni ta' kull waħda mill-kumpanniji li qed jingħaqdu għandhom iħejju abbozz ta' termini komuni ta' merger transkonfinali. L-abbozz ta' termini komuni ta' merger transkonfinali għandu jinkludi mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-forma, l-isem u l-uffiċċju rreġistrat tal-kumpanniji li qed jingħaqdu u dawk proposti għall-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali;

(b)

il-proporzjon applikabbli għall-iskambju ta' sigurtajiet u ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpannija u l-ammont ta' kull ħlas fi flus;

(ċ)

it-termini għall-assenjazzjoni ta' sigurtajiet jew ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali;

(d)

ir-riperkussjonijiet probabbli tal-merger fuq l-impjiegi;

(e)

id-data minn meta ż-żamma ta' dawn it-titoli jew ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpannija tintitola lid-detenturi li jkollhom parti mill-qligħ u kwalunkwe kondizzjonijiet speċjali li jaffettwaw dak id-dritt;

(f)

id-data minn meta t-transazzjonijiet tal-kumpanniji li qed jingħaqdu jiġu trattati għall-iskopijiet ta' kontabilità bħala dawk tal-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali;

(g)

id-drittijiet mogħtija mill-kumpannija maħluqa mill-merger lil membri li jkollhom drittijiet speċjali jew lil persuni oħra li jkollhom titoli li mhumiex ishma li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpannija, jew il-miżuri proposti li jikkonċernawhom;

(h)

xi vantaġġi speċjali mogħtija lill-esperti li jeżaminaw l-abbozz ta' termini ta' merger transkonfinali jew lil membri ta' l-organi amministrattivi, ta' ġestjoni, ta' sorveljanza jew ta' kontroll tal-kumpanniji li qed jingħaqdu;

(i)

l-istatuti tal-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali;

(j)

fejn hu xieraq, informazzjoni dwar il-proċeduri li bihom jiġu ddeterminati arranġamenti għall-involviment ta' impjegati fid-definizzjoni tad-drittijiet tagħhom li jipparteċipaw fil-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali skond l-Artikolu 16;

(k)

informazzjoni dwar l-evalwazzjoni ta' l-attiv u l-passiv li tintbagħat lill-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali;

(l)

id-dati tal-kontijiet tal-kumpanniji li qed jinqagħdu li kienu użati biex jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet tal-merger transkonfinali.

L-Artikolu 6

Pubblikazzjoni

1.   Abbozz tat-termini komuni tal-merger transkonfinali għandu jiġi ppubblikat bil-mod stipulat mil-liġijiet ta' kull wieħed mill-Istati Membri skond l-Artikolu 3 tad-Direttiva 68/151/KEE għal kull waħda mill-kumpanniji li qed jingħaqdu mill-inqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali li se tiddeċiedi dwar dan.

2.   Għal kull waħda mill-kumpanniji li qed jingħaqdu u suġġett għar-rekwiżiti addizzjonali imposti mill-Istat Membru li għalih il-kumpannija kkonċernata hija suġġetta, id-dettalji li ġejjin għandhom ikunu ppubblikati fil-gazzetta nazzjonali ta' dak l-Istat Membru:

(a)

it-tip, l-isem u l-uffiċċju rreġistrat ta' kull kumpannija li qed tingħaqad;

(b)

ir-reġistru li ġew ippreżentati d-dokumenti msemmija fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 68/151/KEE fir-rigward ta' kull kumpannija li qed tingħaqad, u n-numru ta' identifikazzjoni tad-daħla f'dak ir-reġistru;

(ċ)

indikazzjoni, għal kull kumpannija li se tingħaqad, ta' l-arranġamenti magħmula għall-eżerċizzju tad-drittijiet tal-kredituri u ta' kwalunkwe membri f'minoranza tal-kumpanniji li qed jingħaqdu u l-indirizz minn fejn wieħed jista' jikseb informazzjoni sħiħa u bla ħlas dwar dawn l-arranġamenti.

L-Artikolu 7

Rapport ta' l-organu ta' ġestjoni jew ta' amministrazzjoni

L-organu ta' ġestjoni jew ta' amministrazzjoni ta' kull waħda mill-kumpanniji li qed jingħaqdu għandu jlesti rapport għall-membri li jispjega u jiġġustifika l-aspetti ekonomiċi u legali tal-merger transkonfinali u li jispjega l-implikazzjonijiet tal-merger transkonfinali għall-membri, għall-kredituri u għall-impjegati

Ir-rapport għandu jkun disponibbli għall-membri u għar-rappreżentanti ta' l-impjegati, jew fejn m'hemmx rappreżentanti, lill-impjegati infushom, mhux inqas minn xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 9.

Fejn l-organu ta' ġestjoni jew ta' amministrazzjoni ta' kwalunkwe waħda mill-kumpanniji li qed jingħaqdu jirċievi opinjoni mir-rappreżentanti ta' l-impjegati tagħhom fil-ħin, kif inhu stipulat fil-liġi nazzjonali, dik l-opinjoni għandha tinehmeż mar-rapport.

L-Artikolu 8

Rapport minn esperti indipendenti

1.   Għal kull kumpannija li qed tingħaqad għandu jitħejja rapport magħmul minn esperti indipendenti maħsub għall-membri u mogħti għad-dispożizzjoni mill-inqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 9. Dawn l-esperti jistgħu ikunu persuni fiżiċi jew persuni ġuridiċi, skond il-liġi ta' kull Stat Membru.

2.   Bħala alternattiva għal esperti li joperaw f'isem kull waħda mill-kumpanniji li qed jingħaqdu, espert indipendenti wieħed jew iktar, maħtur għal dik il-fini wara talba konġunta mingħand il-kumpanniji minn awtorità ġuridika jew amministrattiva fl-Istat Membru ta' waħda mill-kumpanniji li qed jingħaqdu jew tal-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali jew approvat minn tali awtorità, jista' jeżamina l-abbozz ta' termini tal-merger transkonfinali u jħejji rapport waħdieni bil-miktub għall-membri kollha.

3.   Ir-rapport mill-esperti għandu jinkludi mill-inqas id-dettalji stipulati fl-Artikolu 10(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 78/855/KEE tad-9 ta' Ottubru 1978 dwar il-merger ta' kumpanniji pubbliċi ta' responsabbiltà limitata (12). L-esperti għandhom ikollhom id-dritt li jiksbu minn għand kull waħda mill-kumpanniji li qed jingħaqdu l-informazzjoni kollha li jikkunsidraw meħtieġa għat-twettiq tad-doveri tagħhom.

4.   La eżami ta' l-abbozz tat-termini tal-merger transkonfinali minn esperti indipendenti u lanqas rapport minn esperti m'għandhom ikunu meħtieġa jekk il-membri kollha ta' kull waħda mill-kumpanniji involuti fil-merger transkonfinali ikunu ftiehmu hekk.

L-Artikolu 9

Approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali

1.   Wara li tieħu kont tar-rapporti msemmija fl-Artikoli 7(2) u 8, il-laqgħa ġenerali ta' kull waħda mill-kumpanniji li qed jingħaqdu għandha tapprova l-abbozz ta' termini tal- merger transkonfinali.

2.   Il-laqgħa ġenerali ta' kull waħda mill-kumpanniji li qed jingħaqdu tista' tirriserva d-dritt li timplimenta l-merger transkonfinali bil-kondizzjoni li din tirratifika espressament l-arranġamenti li jiġu deċiżi fir-rigward tal-parteċipazzjoni ta' l-impjegati tal-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali.

3.   Il-liġijiet ta' Stat Membru mhumiex meħtieġa jirrikjedu l-approvazzjoni tal-merger mil-laqgħa ġenerali tal-kumpannija li qed takkwista jekk il-kondizzjonijiet fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 78/855/KEE ikunu sodisfatti.

L-Artikolu 10

Ċertifikat qabel il-merger

1.   Kull Stat Membru għandu jinnomina l-qorti, in-nutar jew xi awtorità oħra li jkunu kompetenti biex jiflu bir-reqqa l-legalità tal-merger transkonfinali fir-rigward ta' dik il-parti tal-proċedura li tikkonċerna kull kumpannija li qed tingħaqad li hija suġġetta għal-liġi nazzjonali tiegħu.

2.   F'kull Stat Membru kkonċernat l-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 għandha toħroġ mingħajr dewmien lil kull kumpannija li qed tingħaqad li tkun suġġetta għal-ligi nazzjonali ta' dak l-Istat ċertifikat li juri b'mod definittiv it-twettiq kif dovut ta' l-atti u tal-formalitajiet ta' qabel il-merger.

3.   Jekk il-liġi ta' xi Stat Membru li għaliha kumpannija li qed tingħaqad tkun suġġetta tistipula proċedura għall-iskrutinju u l-emendar tar-rata applikabbli għall-kambju ta' titoli jew ishma, jew proċedura għall-kumpens ta membri f'minoranza, mingħajr ma tipprevjeni ir-reġistrazzjoni tal-merger transkonfinali, din il-proċedura għandha tapplika biss jekk il-kumpanniji l-oħra li qed jingħaqdu li jkunu fi Stati Membri li ma jistipulawx tali proċedura jaċċettaw b'mod espliċitu, meta jkunu qed japprovaw l-abbozz ta' termini tal-merger transkonfinali skond l-Artikolu 9(1), il-possibilità għall-membri ta' dik il-kumpannija li qed tingħaqad li jkollhom rikors għal tali proċedura, li għandha tinbeda quddiem il-qorti li jkollha ġurisdizzjoni fuq dil il-kumpannija li qed tingħaqad. F'każijiet bħal dawn, l-awtorità msemmija fil-paragrafu 2 tista' toħroġ ċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 2 anki jekk tali proċedura tkun bdiet. Iċ-ċertifikat għandu, madankollu, jindika li l-proċedura hija pendenti. Id-deċiżjoni fil-proċedura għandha tkun torbot fuq il-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali u l-membri kollha tagħha.

L-Artikolu 11

Skrutinju tal-legalità tal-merger transkonfinali

1.   Kull Stat Membru għandu jinnomina l-qorti, in-nutar jew xi awtorita oħra li jkunu kompetenti biex jiflu bir-reqqa l-legalità tal-merger transkonfinali fir-rigward ta' dik il-parti tal-proċedura li tikkonċerna t-tlestija tal-merger transkonfinali u, fejn ikun xieraq, il-formazzjoni ta' kumpannija ġdida li tirriżulta mill-merger transkonfinali fejn il-kumpannija maħluqa mill-merger transkonfinali tkun suġġetta għal-liġi nazzjonali tiegħu. L-awtorità msemmija għandha tiżgura, b'mod partikulari, li l-kumpanniji li qed jingħaqdu jkunu approvaw l-abbozz tat-termini komuni ta' merger transkonfinali bl-istess kondizzjonijiet u, fejn hu xieraq, li l-arranġamenti għall-parteċipazzjoni ta' l-impjegati jkunu ġew iddeterminati bi qbil ma' l-Artikolu 16.

2.   Għal dak il-għan kull kumpannija li qed tingħaqad għandha tippreżenta lill-awtorità msemmija fil-paragrafu 1 ċ-ċertifikat msemmi fl-Artikolu 10(2) fi żmien sitt xhur minn meta dan jinħareġ, flimkien ma' l-abbozz tat-termini komuni ta' merger transkonfinali approvat mil-laqgħa ġenerali msemmija fl-Artikolu 9.

L-Artikolu 12

Dħul fis-seħħ tal-merger transkonfinali

Il-liġi ta' l-Istat Membru li għall-ġurisdizzjoni tiegħu l-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali tkun suġġetta għandha tiddetermina d-data li fiha l-merger transkonfinali jieħu effett. Id-data għandha tkun wara li jkun sar l-iskrutinju bir-reqqa msemmi fl-Artikolu 11.

L-Artikolu 13

Reġistrazzjoni

Il-liġi ta' l-Istat Membru li għall-ġurisdizzjoni tiegħu l-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali tkun suġġetta għandha tiddetermina, fir-rigward tat-territorju ta' dak l-Istat, l-arranġamenti, skond l-Artikolu 3 tad-Direttiva 68/151/KEE, għall-pubblikazzjoni tat-tlestija tal-merger transkonfinali fir-reġistru pubbliku li fih kull waħda mill-kumpanniji tintalab li tippreżenta dokumenti.

Ir-reġistru għar-reġistrazzjoni tal-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali għandu jinnotifika mingħajr dewmien lir-reġistru li fih kull waħda mill-kumpanniji kienet mitluba li tippreżenta dokumenti li l-merger transkonfinali jkun ħa effett. It-tħassir tar-reġistrazzjoni qadima, jekk applikabbli, għandu jitwettaq fuq irċevuta ta' dik in-notifika, iżda mhux qabel.

L-Artikolu 14

Konsegwenzi tal-merger transkonfinali

1.   Merger transkonfinali li jitwettaq kif stipulat fil-punti (a) u (ċ) ta' l-Artikolu 2(2) għandu jkollu l-konsegwenzi li ġejjin mid-data msemmija fl-Artikolu 12:

(a)

l-attiv u l-passiv kollu tal-kumpannija li qed tiġi akkwistata għandu jkun trasferit lill-kumpannija li qed takkwista;

(b)

il-membri tal-kumpannija li qed tiġi akkwistata għandhom isiru membri tal-kumpannija li qed takkwista;

(ċ)

il-kumpannija li qed tiġi akkwistata ma għandhiex tibqa teżisti.

2.   Merger transkonfinali li jitwettaq kif stipulat fil-punt (b) ta' l-Artikolu 2(2) għandu jkollu l-konsegwenzi li ġejjin mid-data msemmija fl-Artikolu 12:

(a)

l-attiv u l-passiv kollu tal- kumpanniji li qed jingħaqdu għandu jiġi trasferit lill-kumpannija l-ġdida;

(b)

il-membri tal-kumpanniji li qed jingħaqdu isiru membri tal-kumpannija l-ġdida;

(ċ)

il-kumpanniji li qed jingħaqdu ma jibqgħux jeżistu.

3.   Fejn, fil-każ ta' merger transkonfinali ta' kumpanniji koperti minn din id-Direttiva, il-liġijiet ta' l-Istati Membri jeħtieġu t-twettiq ta' formalitajiet speċjali qabel ma t-trasferiment ta' ċerti assi, drittijiet u obbligi mill-kumpanniji li qed jingħaqdu jieħu effett fir-rigward ta' terza parti, dawk il-formalitajiet għandhom jitwettqu mill-kumpannija li tirriżulta minn merger transkonfinali.

4.   Id-drittijiet u l-obbligi tal-kumpanniji li qed jingħaqdu li joħorġu mill-kuntratti ta' xogħol jew relazzjonijiet ta' xogħol u li jeżistu fid-data meta l-merger transkonfinali jieħu effett għandhom, minħabba li dak il-merger transkonfinali jkun ħa effett, jiġu trasferiti lill-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali fid-data meta l-merger jieħu effett.

5.   L-ebda ishma fil-kumpannija li qed takkwista m'għandhom jiġu skambjati ma' ishma fil-kumpannija li qed tiġi akkwistata li jkunu miżmuma jew:

(a)

mill-kumpannija li qed takkwista innifisha jew permezz ta' persuna li taġixxi f'isimha stess imma li tidher għall-kumpannija;

(b)

mill-kumpannija li qed tiġi akkwistata innifisha jew permezz ta' persuna li taġixxi f'isimha stess imma li tidher għall-kumpannija.

L-Artikolu 15

Formalitajiet simplifikati

1.   Fejn merger transkonfinali li jsir b'akkwist jitwettaq minn kumpannija li jkollha l-ishma kollha u titoli oħra li jagħtuha d-dritt li tivvota waqt il-laqgħat ġenerali tal-kumpannija jew kumpanniji li qed jiġu akkwistati.

L-Artikoli 5, punti (b), (ċ) u (e), 8 u 14(1)(b) m'għandhomx japplikaw;

L-Artikolu 9(1) m'għandux japplika għall-kumpannija jew il-kumpanniji li qed jiġu akkwistati.

2.   Fejn merger transkonfinali li jsir permezz ta' akkwist jitwettaq minn kumpannija li jkollha 90 % jew iktar ta' l-ishma, imma mhux kollha, u titoli oħra li jagħtuha d-dritt li tivvota waqt laqgħat ġenerali tal-kumpannija jew kumpanniji li qed jiġu akkwistati, rapporti minn espert jew esperti indipendenti, u d-dokumenti neċessarji għall-iskrutinju għandhom ikunu meħtieġa biss sakemm il-liġi nazzjonali li tirregola jew lill-kumpannija li qed takkwista inkella lill-kumpannija li qed tiġi akkwistata teħtieġ dan.

L-Artikolu 16

Parteċipazzjoni mill-impjegati

1.   Mingħajr ħsara għall-paragrafu 2, il-kumpannija li tirriżulta minn merger transkonfinali għandha tkun suġġetta għar-regoli fis-seħħ dwar il-parteċipazzjoni mill-impjegati, jekk ikun hemm, fl-Istat Membru fejn għandha l-uffiċju reġistrat.

2.   Madankollu, ir-regoli fis-seħħ dwar parteċipazzjoni mill-impjegati, jekk ikun hemm, fl-Istat Membru fejn il-kumpannija li tirriżulta minn merger transkonfinali għandha l-uffiċju reġistrat tagħha ma għandhomx japplikaw, fejn mill-inqas waħda mill-kumpanniji li qed tingħaqad għandha numru medju ta' impjegati, fis-sitt xhur ta' qabel il-pubblikazzjoni ta' l-abbozz tat-termini tal-merger transkonfinali kif imsemmi fl-Artikolu 6, li jaqbeż il-500 u li qed topera taħt sistema ta' parteċipazzjoni ta' l-impjegati skond it-tifsira tal-Artikolu 2(k) tad-Direttiva 2001/86/KE, jew fejn il-liġi nazzjonali applikabbli għall-kumpannija li tirriżulta mill-merger

(a)

ma tipprovdix għal mill-inqas l-istess livell ta' parteċipazzjoni ta' l-impjegati li tinsab fil-kumpanniji li qed jingħaqdu rilevanti, imkejjla b'riferenza għal proporzjon ta' rappreżentanti ta' l-impjegati fost il-membri tal-korp amministrattiv jew ta' superviżjoni jew il-kumitati tagħhom jew tal-grupp ta' ġestjoni li jkopri l-unitajiet ta' qligħ, suġġett għar- rappreżentanza tal-impjegati, jew

(b)

ma tipprovdix għal impjegati ta' stabbilimenti tal-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali li jinsabu fi Stati Membri oħrajn l-istess dritt għal eżerċizzju ta' drittijiet ta' parteċipazzjoni kif igawdu dawk l-impjegati li jaħdmu fl-Istat Membru fejn il-kumpannija li tirriżulta minn merger transkonfinali għandha uffiċju reġistrat.

3.   Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2, il-parteċipazzjoni ta' l-impjegati fil-kumpannija li tirriżulta mill-merger transkonfinali u l-involviment tagħhom fid-definizzjoni ta' drittijiet bħal dawn għandhom ikunu rregolati mill-Istati Membri, mutatis mutandis u soġġetti għall-paragrafi 4 sa 7 hawn taħt, bi qbil mal-prinċipji u mal-proċeduri stipulati fl-Artikolu 12(2), (3) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 2157/2001 u mad-dispożizzjonijiet li ġejjin tad-Direttiva 2001/86/KE:

(a)

l-Artikolu 3(1), (2) u (3), (4) l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż, u t-tieni subparagrafu, (5) u (7);

(b)

l-Artikolu 4(1), (2), il-punti (a), (g), u (h), u (3);

(ċ)

l-Artikolu 5;

(d)

l-Artikolu 6;

(e)

l-Artikolu 7(1), (2) l-ewwel subparagrafu, il-punt (b), u t-tieni subparagrafu, u (3). Madankollu, għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-perċentwali rekwiżiti mill-Artikolu 7(2), l-ewwel subparagrafu, punt (b) tad-Direttiva 2001/86/KE għall-applikazzjoni tar-regoli standard li jinsabu fil-Parti 3 tal-Anness għal dik id-Direttiva għandu jiżdied minn 25 % għal 331/3 %;

(f)

l-Artikoli 8, 10 u 12;

(g)

l-Artikolu 13(4);

(h)

Il-Parti 3 ta' l-Anness, punt (b).

4.   Meta jkunu qed jirregolaw il-prinċipji u l-proċeduri imsemmija fil-paragrafu 2, l-Istati Membri:

(a)

għandhom jagħtu lill-korpi relevanti tal-kumpanniji li jingħaqdu id-dritt ta' l-għażla mingħajr negozjar bil-quddiem sabiex ikunu soġġetti direttament għar-regoli standard għall-parteċipazzjoni msemmija fil-paragrafu 3(h), kif stabbilit fil-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru li fih il-kumpannija li tirriżulta minn merger transkonfinali ser ikollha l-uffiċju reġistrat, u sabiex jaderixxu ma' dawk ir-regoli mid-data ta' reġistrazzjoni;

(b)

jagħtu lill-Korp Speċjali ta' Negozjati id-dritt li jiddeċiedi, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tagħha li jirrappreżentaw mill-inqas żewġ terzi ta' l-impjegati, inklużi l-voti tal-membri li jirrappreżentaw l-impjegati f'mill-inqas żewġ Stati Membri differenti, li ma jiftaħx negozjati jew li jagħlaq negozjati li kienu diġà nfetħu u li jserrħu fuq ir-regoli ta' parteċipazzjoni fis-seħħ fl-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċju reġistrat tal-kumpannija li tirriżulta minn merger transkonfinali;

(ċ)

jistgħu, fil-każ fejn, wara negozjar bil-quddiem, japplikaw regoli standard għall-parteċipazzjoni u, minkejja dawn ir-regoli, jiddeċiedu li jillimitaw il-proporzjon ta' rappreżentanti ta' l-impjegati fil-korp amministrativ tal-kumpannija li tirriżulta minn merger transkonfinali. Madankollu, jekk f'waħda mill-kumpanniji li qed tingħaqad rappreżentanti ta' l-impjegati li jikkostitwixxu mill-inqas terz mill-bord amministrattiv jew ta' superviżjoni, il-limitazzjoni qatt ma tista' tirriżulta fi proporzjon iżgħar minn terz ta' rappreżentanti ta' l-impjegati fl-organu amministrattiv.

5.   L-estensjoni tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni lill-impjegati tal-kumpannija li tirriżulta minn merger transkonfinali li huma impjegati fi Stati Membri oħrajn, imsemmija fil-paragrafu 2(b), m'ghandhiex twassal għal xi obbligu għal Stati Membri li jagħżlu li jagħmlu dan li jikkunsidraw dawk l-impjegati meta jsir il-kalkolu tal-limitu tad-daqs tal-korp ta' l-impjegati li jwassal għal drittijiet ta' parteċipazzjoni taħt il-liġi nazzjonali.

6.   Meta mill-inqas waħda mill-kumpanniji li qed tingħaqad topera taħt sistema ta' parteċipazzjoni ta' l-impjegati u l-kumpannija li tirriżulta minn merger transkonfinali se tkun regolata minn tali sistema bi qbil mar-regoli imsemmija fil-paragrafu 2, dik il-kumpannija għandha l-obbligu li tadotta forma legali li tippermetti l-eżerċizzju tad-drittijiet ta' parteċipazzjoni.

7.   Meta l-kumpannija li tirriżulta minn merger transkonfinali qed topera taħt sistema ta' parteċipazzjoni ta' l-impjegati, dik il-kumpannija għandha l-obbligu li tadotta miżuri sabiex tiżgura li d-drittijiet ta' parteċipazzjoni ta' l-impjegati huma protetti jekk iseħħu mergers domestiċi sussegwenti għal perjodu ta' tlett snin wara li l-merger transkonfinali jkun seħħ, billi jiġu applikati mutatis mutandis b'analoġija r-regoli stabbiliti f'dan l-Artikolu.

L-Artikolu 17

Validità

Merger transkonfinali li jkun daħal fis-seħħ kif stipulat fl-Artikolu 12 ma jistax jiġi ddikjarat null u bla effett.

L-Artikolu 18

Reviżjoni

Ħames snin wara d-data msemmija fl-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 19, il-Kummissjoni għandha tirrevedi din id-Direttiva fid-dawl ta' l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tagħha, u, jekk meħtieġ, tipproponi l-emendar tagħha.

L-Artikolu 19

Trasposizzjoni

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa Diċembru ta' l-2007.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom jiġu akkumpanjati minn referenza ta' dan it-tip fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodu għall-għamla ta' din il-proċedura għandha tkun stabbilita mill-Istati Membri.

L-Artikolu 20

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 21

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Stasburgu, nhar is-26 ta' Ottubru 2005.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

D. ALEXANDER


(1)  ĠU C 117, tat-30.4.2004, p. 43.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Mejju 2005(għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali u d-Deċisjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Settembru 2005.

(3)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 ta' l-20 ta' Jannar 2004 fuq il-kontroll ta' konċentrazzjonijiet bejn impriżi (ir-Regolament tal-KE dwar il-mergers) (ĠU L 24, tad-29.1.2004, p. 1).

(4)  ĠU L 225, tat-12.8.1998, p. 16.

(5)  ĠU L 82, tat-22.3.2001, p. 16.

(6)  ĠU L 80, tat-23.3.2002, p. 29.

(7)  ĠU L 254, tat-30.9.1994, p. 64. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 97/74/KE (ĠU L 10, tas-16.1.1998, p. 22).

(8)  ĠU L 294, ta' l-10.11.2001, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 885/2004 (ĠU L 168, ta' l-1.5.2004, p. 1).

(9)  ĠU L 294, ta' l-10.11.2001, p. 22.

(10)  ĠU C 321, tal-31.12.2003, p. 1.

(11)  L-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 68/151/KEE tad-9 ta' Marzu ta' l-1968 dwar il-kordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni ta' l-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 58 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti f'kull parti tal-Komunità (ĠU L 65, ta' l-14.3.1968, p. 8). Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003.

(12)  ĠU L 295, ta' l-20.10.1978, p. 36. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003.


25.11.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

10


ID-DIRETTIVA 2005/64/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-26 ta' Ottubru 2005

dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-possibbiltajiet ta' l-użu mill-ġdid, tar-riċiklaġġ u ta' l-irkupru tagħhom, u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Konformement mad-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Settembru 2000 dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw (3), għandhom jitwaqqfu dispożizzjonijiet adegwati sabiex jiġi żgurat li vetturi tat-tip approvat li jaqgħu fil-kategorija M1, u dawk li jaqgħu fil-kategorija N1, ikunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq biss jekk jistgħu jerġgħu jintużaw u/jew jekk jistgħu jiġu riċiklati sa mill-inqas 85 % tal-massa tagħhom u jekk jistgħu jerġgħu jintużaw u/jew jekk jistgħu jiġu rkuprati sa mill-inqas 95 % tal-massa tagħhom.

(2)

Il-possibbiltajiet ta' l-użu mill-ġdid ta' partijiet komponenti, tar-riċiklaġġ u ta' l-rkupru ta' materjali jikkostitwixxu parti sostanzjali mill-istrateġija Komunitarja għall-immaniġġar ta' l-iskart. Għalhekk għandu jkun mitlub mill-manifatturi tal-vetturi u l-fornituri tagħhom li jinkludu dawk l-aspetti fl-iktar stadji bikrin ta' l-iżvilupp ta' vetturi ġodda, sabiex jeħfief it-trattament ta' vetturi meta dawn ma jibqgħux jintużaw.

(3)

Din id-Direttiva hija waħda mid-Direttivi separati fil-qafas tas-sistema ta' l-approvazzjoni tat-tip Komunitarja ta' vetturi sħaħ stabbilita mid-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri relatati ma' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (4).

(4)

Is-sistema ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi sħaħ bħalissa hija obbligatorja għall-vetturi li jaqgħu fil-kategorija M1 u ser tiġi estiża, fil-futur qarib, għall-kategoriji kollha ta' vetturi. Għalhekk hemm bżonn li jiġu inklużi fis-sistema ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi sħaħ dawk il-miżuri relatati mal-possibbiltajiet ta' l-użu mill-ġdid, tar-riċiklaġġ u ta' l-irkupru ta' vetturi.

(5)

Għal dan il-għan, hemm bżonn li jitwaqqfu dispożizzjonijiet li jikkunsidraw il-fatt li l-vetturi N1 għadhom mhux koperti mis-sistema ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi sħaħ.

(6)

Il-manifattur għandu jipprovdi lill-awtorità ta' l-approvazzjoni l-informazzjoni teknika relevanti kollha li tirrigwarda l-materjali kostitwenti u l-massi rispettivi tagħhom sabiex din tippermetti l-verifika tal-kalkoli tal-manifattur skond l-istandard ISO 22628: 2002.

(7)

Il-kalkoli tal-manifattur jistgħu jiġu validati kif suppost fiż-żmien ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi biss jekk il-manifattur ikun stabbilixxa arranġamenti u proċeduri sodisfaċenti sabiex imexxi l-informazzjoni kollha li jirċievi mill-fornituri tiegħu. Qabel ma tkun tista' tingħata kull approvazzjoni tat-tip, il-korp kompetenti għandu jwettaq evalwazzjoni preliminari ta' dawk l-arranġamenti u proċeduri u għandu joħroġ ċertifikat li jindika li huma sodisfaċenti.

(8)

Ir-relevanza ta' l-elementi differenti li jidħlu fil-kalkoli tar-rati tal-possibbiltajiet ta' riċiklaġġ u ta' rkupru għandha tiġi evalwata skond il-proċessi għat-trattament ta' vetturi li ma jintużawx aktar. Il-manifattur għalhekk għandu jirrakkomanda strateġija għat-trattament ta' vetturi li ma jibqgħux jintużaw u jipprovdi d-dettalji tagħhom lill-korp kompetenti. Din l-istrateġija għandha tkun ibbażata fuq teknoloġiji pruvati, li jkunu disponibbli jew li jkunu qegħdin jiġu żviluppati fiż-żmien meta tkun qiegħda ssir l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-vettura.

(9)

Vetturi magħmula għal skop speċjali huma proġettati sabiex iwettqu funzjoni speċifika u jeħtieġu arranġamenti speċjali ta' karrozzerija li mhux kompletament taħt il-kontroll tal-manifattur. Għalhekk, ir-rati tal-possibbiltajiet ta' riċiklaġġ u ta' rkupru ma jistgħux jiġu kkalkolati sew. Għaldaqstant dawk il-vetturi għandhom jiġu esklużi mir-rekwiżiti dwar kalkoli.

(10)

Vetturi mhux kompluti jikkostitwixxu proporzjon sinifikattiv ta' vetturi N1. Il-manifattur tal-vettura bażi ma jistax jikkalkula r-rati tal-possibbiltajiet ta' riċiklaġġ u ta' rkupru għal vetturi kompluti billi d-data li tirrigwarda l-istadji aktar avvanzati tal-kostruzzjoni ma tkunx disponibbli fl-istadju tal-proġettazzjoni tal-vetturi bażi. Huwa għalhekk xieraq li l-obbligu ta' konformità ma' din id-Direttiva jiġi stabbilit biss fir-rigward tal-vettura bażi.

(11)

L-oqsma tas-suq ta' vetturi prodotti f'serje żgħira huma limitati ħafna, u għalhekk il-benefiċċju jkun żgħir għall-ambjent jekk ikollhom jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Għalhekk huwa xieraq li jiġu esklużi mill-ambitu ta' ċerti dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

(12)

Konformement mad-Direttiva 2000/53/KE, għandhom jittieħdu miżuri adatti, fl-interess tas-sigurtà fit-triq u tal-ħarsien ta' l-ambjent, sabiex jiġi prekluż l-użu mill-ġdid ta' ċerti partijiet komponenti li tneħħew minn vetturi li m'għadhomx jintużaw. Tali miżuri għandhom jiġu ristretti għall-użu mill-ġdid ta' partijiet fil-kostruzzjoni ta' vetturi ġodda.

(13)

Id-dispożizzjonijiet stipulati f'din id-Direttiva sejrin jimponu li l-manifatturi jipprovdu data ġdida dwar l-approvazzjoni tat-tip u għalhekk dawn il-partikularitajiet għandhom jiġu riflessi fid-Direttiva 70/156/KEE, li tistabbilixxi l-lista eżawrjenti ta' data li għandha tiġi preżentata għall-approvazzjoni tat-tip. Għalhekk huwa neċessarju li d-Direttiva tiġi emendata f'dan is-sens.

(14)

Il-miżuri neċessarji sabiex din id-Direttiva tiġi adattata għall-progress xjentifiku u tekniku għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja stipulata fl-Artikolu 13(3) tad-Direttiva 70/156/KEE.

(15)

Billi l-għan ta' din id-Direttiva, jiġifieri li jiġi minimizzat l-impatt fuq l-ambjent permezz tar-rekwiżit li l-vetturi jiġu proġettati mill-fażi ta' konċepiment bil-ħsieb li jkunu jistgħu jintużaw mill-ġdid, jiġu riċiklati u rkuprati, ma jistax jintlaħaq suffiċjentement mill-Istati Membri waħedhom u jista', għalhekk, minħabba l-firxa ta' l-azzjoni, jintlaħaq aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Konformement mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stipulat fl-imsemmi Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan.

(16)

Konformement mal-paragrafu 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar ta' liġijiet (5), l-Istati Membri jiġu mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, tabelli tagħhom stess li, safejn ikun possibbli, jillustraw il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta' trasposizzjoni u jagħmluhom pubbliċi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet amministrattivi u tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi koperti mill-Artikolu 2, bil-għan li jiġi żgurat li l-partijiet u l-materjali komponenti tagħhom ikunu jistgħu jerġgħu jintużaw, jiġu riċiklati u jiġu rkuprati fil-perċentwali minimi esposti fl-Anness I.

Id-Direttiva tistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi sabiex jiġi żgurat li l-użu mill-ġdid ta' partijiet komponenti ma jwassalx għal perikli għas-sigurtà u għall-ambjent.

L-Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-vetturi li jaqgħu fil-kategoriji M1 u N1, kif definiti fil-Parti A ta' l-Anness II tad-Direttiva 70/156/KEE, u għall-partijiet komponenti ġodda jew li jintużaw mill-ġdid ta' tali vetturi.

L-Artikolu 3

Eżenzjonijiet

Bla ħsara għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 7, din id-Direttiva ma għandiex tapplika:

(a)

għal vetturi magħmula għal skop speċjali kif definiti fil-Parti A, punt 5, ta' l-Anness II tad-Direttiva 70/156/KEE;

(b)

għal vetturi mibnija f'diversi stadji li jaqgħu fil-kategorija N1, sakemm il-vettura bażi tkun konformi ma' din id-Direttiva;

(ċ)

għal vetturi prodotti f'serje żgħira, imsemmija fl-Artikolu 8(2)(a) tad-Direttiva 70/156/KEE.

L-Artikolu 4

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1)

“vettura” tfisser vettura b'mutur;

2)

“parti komponenti” tfisser kwalunkwe parti jew kwalunkwe muntaġġ ta' partijiet li jkunu inklużi f'vettura fil-mument tal-produzzjoni tagħha, u tkopri wkoll komponenti u unitajiet tekniċi separati kif definiti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 70/156/KEE;

3)

“tip ta' vettur” tfisser it-tip ta' vettura kif definita fil-Parti B, punti 1 u 3, ta' l-Anness II tad-Direttiva 70/156/KEE;

4)

“vettura li m'għadhiex tintuża” tfisser vettura kif definita fil-punt 2 ta' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/53/KE;

5)

“vettura ta' referenza” tfisser il-verżjoni ta' tip ta' vettura, identifikata mill-awtorità ta' l-approvazzjoni, b'konsultazzjoni mal-manifattur u skond il-kriterji stabbiliti fl-Anness I, bħala l-iktar problematika fir-rigward tal-possibbiltajiet ta' użu mill-ġdid, ta' riċiklaġġ u ta' rkupru;

6)

“vettura mibnija f'diversi stadji” tfisser vettura li tirriżulta minn proċess ta' kostruzzjoni f'diversi stadji;

7)

“vettura bażi” tfisser vettura kif definita fir-raba' inċiż ta' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 70/156/KEE, li tkun użata fl-ewwel stadju ta' kostruzzjoni f'diversi stadji;

8)

“kostruzzjoni f'diversi stadji” tfisser il-proċess li permezz tiegħu vettura tiġi prodotta f'diversi stadji billi jiġu miżjuda partijiet komponenti ma' vettura bażi jew billi jiġu modifikati dawk il-partijiet komponenti;

9)

“użu mill-ġdid” tfisser użu mill-ġdid kif definit fil-punt 6 ta' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/53/KE;

10)

“riċiklaġġ” tfisser riċiklar kif definit fl-ewwel sentenza tal-punt 7 ta' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/53/KE;

11)

“irkupru ta' enerġija” tfisser irkupru ta' enerġija kif definit fit-tieni sentenza tal-punt 7 ta' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/53/KE;

12)

“irkupru” tfisser irkupru kif definit fil-punt 8 ta' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/53/KE;

13)

“possibbiltà ta' użu mill-ġdid” tfisser il-potenzjalità ta' użu mill-ġdid ta' partijiet komponenti meħuda minn vettura li m'għadiex tintuża;

14)

“possibbiltà ta' riċiklaġġ” tfisser il-potenzjalità ta' riċiklaġġ ta' partijiet komponenti meħuda minn vettura li m'għadhiex tintuża;

15)

“possibbiltà ta' rkupru” tfisser il-potenzjalità ta' rkupru ta' partijiet komponenti meħuda minn vettura li m'għadhiex tintuża;

16)

“rata tal-possibbiltà ta' riċiklaġġ ta' vettura (Rcyc)” tfisser il-perċentwali tal-massa ta' vettura ġdida li potenzjalment tista' terġa tintuża u tiġi rriċiklata;

17)

“rata tal-possibbiltà ta' rkupru ta' vettura (Rcov)” tfisser il-perċentwali tal-massa ta' vettura ġdida li potenzjalment tista' terġa tintuża u tiġi rkuprata;

18)

“strateġija” tfisser pjan fuq skala kbira li tikkonsisti f'azzjonijiet u f'miżuri tekniċi koordinati li jkollhom jittieħdu fir-rigward ta' żarmar jew ta' tqattigħ jew ta' proċessi simili, ta' riċiklaġġ u ta' rkupru ta' materjali sabiex jiġi żgurat li jkunu jistgħu jintlaħqu r-rati previsti tal-possibbiltajiet ta' riċiklaġġ u ta' rkupru fiż-żmien li l-vettura tkun qiegħda fl-istadju ta' żvilupp tagħha;

19)

“massa” tfisser il-massa tal-vettura fi stat tajjeb ta' tħaddim kif definit fil-punt 2.6 ta' l-Anness I tad-Direttiva 70/156/KEE, iżda teskludi dik tas-sewwieq, li l-massa tiegħu hija meqjusa li tkun 75 kg;

20)

“korp kompetenti” tfisser entità, per eżempju ta' servizz tekniku jew korp eżistenti ieħor, notifikat minn Stat Membru sabiex iwettaq evalwazzjoni preliminari tal-manifattur u sabiex joħroġ ċertifikat ta' konformità, skond id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Il-korp kompetenti jista' jkun l-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip, sakemm il-kompetenza tiegħu f'dan il-qasam tkun dokumenta adegwatament.

L-Artikolu 5

Dispożizzjonijiet għall-approvazzjoni tat-tip

1.   L-Istati Membri għandhom jagħtu, skond il-każ, l-approvazzjoni tat-tip tal-KE, jew l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali, fir-rigward tal-possibbiltà ta' użu mill-ġdid, ta' riċiklaġġ u ta' rkupru, biss lil dawk it-tipi ta' vetturi li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva.

2.   Għall-finijiet ta' l-applikazzjoni tal-paragrafu 1, il-manifattur għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni ta' l-awtorità ta' l-approvazzjoni l-informazzjoni teknika dettaljata meħtieġa għall-finijet tal-kalkoli u l-verifiki msemmija fl-Anness I ta' din id-Direttiva, li jirrigwardaw in-natura tal-materjali wżati fil-kostruzzjoni tal-vettura u tal-partijiet komponenti tagħha. F'każijiet fejn jintwera li tali informazzjoni hija koperta minn drittijiet ta' proprjetà intelletwali jew tikkostitwixxi konoxxenza teknika speċifika tal-manifattur jew tal-fornituri tiegħu, il-manifattur jew il-fornituri tiegħu għandhom jipprovdu informazzjoni suffiċjenti sabiex jippermettu li dawn il-kalkoli jsiru adegwatament.

3.   F'dak li jirrigwarda l-possibbiltà ta' użu mill-ġdid, ta' riċiklaġġ u ta' rkupru, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jkun qiegħed jippreżenta applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vettura skond l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 70/156/KEE, il-manifattur juża l-mudell tad-dokument ta' informazzjoni espost fl-Anness II ma' din id-Direttiva.

4.   Meta tagħti approvazzjoni tat-tip tal-KE skond l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 70/156/KEE, l-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip għandha tuża l-mudell taċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE espost fl-Anness III ma' din id-Direttiva.

L-Artikolu 6

Evalwazzjoni preliminari tal-manifattur

1.   L-Istati Membri ma għandhomx jagħtu kwalunkwe approvazzjoni tat-tip mingħajr ma jiżguraw minn qabel li l-manifattur ikun daħħal fis-seħħ arranġamenti u proċeduri sodisfaċenti, skond il-punt 3 ta' l-Anness IV, sabiex jimmaniġġa adegwatament l-aspetti tal-possibbiltajiet ta' użu mill-ġdid, ta' riċiklaġġ u ta' rkupru koperti minn din id-Direttiva. Meta tiġi mwettqa din l-evalwazzjoni preliminari, il-manifattur għandu jingħata ċertifikat imsejjaħ 'Ċertifikat ta' Konformità ma' l-Anness IV' (minn hawn 'il quddiem 'iċ-ċertifikat ta' konformità').

2.   Fil-qafas ta' l-evalwazzjoni preliminari tal-manifattur, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-materjali wżati għall-kostruzzjoni ta' tip ta' vettura jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 4(2)(a) tad-Direttiva 2000/53/KE.

Il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 9, tistabbilixxi r-regoli dettaljati meħtieġa sabiex tiġi vverifikata l-konformità ma' din id-dispożizzjoni.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-manifattur għandu jirrakkomanda strateġija li tiżgura ż-żarmar, l-użu mill-ġdid ta' partijiet komponenti, ir-riċiklaġġ u l-irkupru ta' materjali. L-istrateġija għandha tieħu kont tat-teknoloġiji ppruvati li jkunu disponibbli jew li jkunu qegħdin jiġu żviluppati fiż-żmien meta ssir l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip ta' vettura.

4.   L-Istati Membri għandhom jaħtru korp kompetenti, skond il-punt 2 ta' l-Anness IV, sabiex iwettaq l-evalwazzjoni preliminari tal-manifattur u sabiex joħroġ iċ-ċertifikat ta' konformità.

5.   Iċ-ċertifikat ta' konformità għandu jinkludi d-dokumentazzjoni adegwata u għandu jiddeskrivi l-istrateġija rakkomandata mill-manifattur. Il-korp kompetenti għandu juża l-mudell espost fl-Appendiċi ma' l-Anness IV.

6.   Iċ-ċertifikat ta' konformità għandu jibqa' validu għal mhux inqas minn sentejn mid-data ta' l-għoti taċ-ċertifikat qabel ma jsiru verifiki ġodda.

7.   Il-manifattur għandu jinforma l-korp kompetenti dwar kull bidla sinifikattiva li tista' tolqot il-pertinenza taċ-ċertifikat ta' konformità. Wara li jiġi konsultat il-manifattur, il-korp kompetenti għandu jiddeċiedi jekk ikunx hemm bżonn ta' verifiki ġodda.

8.   Fit-tmiem tal-perjodu ta' validità taċ-ċertifikat ta' konformità, il-korp kompetenti għandu joħroġ ċertifikat ġdid ta' konformità jew jestendi l-validità tiegħu għal perjodu ulterjuri ta' sentejn. Il-korp kompetenti għandu joħroġ ċertifikat ġdid f'każijiet fejn jiġi infurmat li saru tibdiliet sinifikattivi.

L-Artikolu 7

Użu mill-ġdid ta' partijiet komponenti

Il-partijiet komponenti elenkati fl-Anness V:

(a)

għandhom jitqiesu li ma jistgħux jintużaw mill-ġdid għall-finijiet tal-kalkoli tar-rati tal-possibbiltajiet ta' riċiklaġġ u ta' rkupru;

(b)

ma għandhomx jiġu użati mill-ġdid fil-kostruzzjoni ta' vetturi koperti mid-Direttiva 70/156/KEE.

L-Artikolu 8

Emendi għad-Direttiva 70/156/KEE

Id-Direttiva 70/156/KEE għandha tiġi emendata skond l-Anness VI ta' din id-Direttiva.

L-Artikolu 9

Emendi

Emendi għal din id-Direttiva li jkunu meħtieġa għall-adattament tagħha għall-progress xjentifiku u tekniku għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 13(3) tad-Direttiva 70/156/KEE.

L-Artikolu 10

Dati ta' implementazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip

1.   B'seħħ minn 15 ta' Diċembru 2006, l-Istati Membri ma għandhomx, fir-rigward ta' tip ta' vettura li jikkonforma mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva:

(a)

jirrifjutaw li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip tal-KE jew nazzjonali;

(b)

jipprojbixxu r-reġistrazzjoni jew il-bejgħ jew il-bidu ta' l-użu ta' vetturi ġodda.

2.   B'seħħ minn 15. ta' Diċembru 2008, l-Istati Membri għandhom, fir-rigward ta' tip ta' vettura li ma jikkonformax mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva:

(a)

jirrifjutaw li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip tal-KE;

(b)

jirrifjutaw li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali.

3.   B'seħħ minn 15. ta' Lulju 2010, l-Istati Membri għandhom, jekk ma jkunux sodisfatti r-rekwiżiti ta' din id-Direttiva:

(a)

jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità li jakkumpanjaw vetturi ġodda bħala mhux iżjed validi għall-finijiet ta' l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 70/156/KEE;

(b)

jirrifjutaw ir-reġistrazzjoni jew il-bejgħ jew il-bidu ta' l-użu ta' vetturi ġodda, salv fejn japplika l-Artikolu 8(2)(b) tad-Direttiva 70/156/KEE.

4.   L-Artikolu 7 għandu japplika b'seħħ minn 15. ta' Diċembru 2006.

L-Artikolu 11

Traspożizzjoni

1.   Mhux aktar tard minn 15. ta' Diċembru 2006 l-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk il-miżuri.

Dawn il-miżuri għandhom jibdew japplikaw minn 15. ta' Diċembru 2006.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew tali referenza għandha takkumpanjahom meta jiġu pubblikati uffiċjalment. Il-metodi sabiex issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

L-Artikolu 12

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 13

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, nhar is-26 ta' Ottubru 2005.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

D. ALEXANDER


(1)  ĠU C 74, tat-23.3.2005, p. 15.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' April 2005 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta' Ottubru 2005.

(3)  ĠU L 269, tal-21.10.2000, p. 34. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/438/KE (ĠU L 152, tal-15.6.2005, p. 19).

(4)  ĠU L 42, tat-23.2.1970, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/104/KE (ĠU L 337, tat-13.11.2004, p. 13).

(5)  ĠU C 321, tal-31.12.2003, p. 1.


L-ANNESS

LISTA TA' L-ANNESSI

L-Anness I:

Rekwiżiti

L-Anness II:

Dokument ta' informazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vettura

L-Anness III:

Mudell taċ-ċertifikat għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE

L-Anness IV:

Evalwazzjoni preliminari tal-manifattur

Appendiċi:

mudell taċ-ċertifikat ta' konformità

L-Anness V:

Partijiet komponenti meqjusa li ma jistgħux jintużaw mill-ġdid

L-Anness VI:

Emendi lid-Direttiva 70/156/KEE

L-ANNESS I

REKWIŻITI

1.

Vetturi li jaqgħu fil-kategorija M1 u dawk li jaqgħu fil-kategorija N1 għandhom jinbnew b'mod li jkunu:

jistgħu jintużaw mill-ġdid u/jew jirriċiklaw mill-inqas 85 % tal-massa tagħhom u,

jistgħu jintużaw mill-ġdid u/jew jirriċiklaw mill-inqas 95 % tal-massa tagħhom,

kif stabbilit mill-proċeduri imsemmija f'dan l-Anness.

2.

Għall-finijiet ta' l-approvazzjoni tat-tip, il-manifattur għandu jippreżenta formola ta' preżentazzjoni ta' data debitament mimlija, stabbilita skond l-Anness A ma' l-istandard ISO 22628: 2002. Din għandha tinkludi lista klassifikattiva tal-materjali.

Hija għandha tkun akkumpanjata minn lista tal-partijiet komponenti żarmati, dikjarati mill-manifattur fir-rigward ta' l-istadju ta' żarmar u l-proċess li jirrakkomanda għat-trattament tagħhom.

3.

Għall-finijiet ta' l-applikazzjoni tal-punti 1 u 2, il-manifattur għandu juri għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità ta' l-approvazzjoni li l-vetturi ta' referenza jissodisfaw ir-rekwiżiti. Għandu jiġi applikat il-metodu ta' kalkolu stipulat fl-Anness B ta' l-istandard ISO 22628: 2002.

Madankollu l-manifattur għandu jkun jista' juri li kull verżjoni tat-tip ta' vettura tikkonforma mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva.

4.

Għall-finijiet tas-selezzjoni tal-vetturi ta' referenza, għandu jittieħed kont tal-kriterji li ġejjin:

it-tip tal-karozzerija;

il-livelli ta' attrezzatura disponibbli (1);

l-aċċessorji (1) disponibbli li jistgħu jiġu installati taħt ir-responsabbiltà tal-manifattur.

5.

Jekk l-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip u l-manifattur flimkien ma jirnexxilhomx jidentifikaw il-verżjoni l-aktar problematika ta' tip ta' vettura, fir-rigward tal-possibbiltajiet ta' użu mill-ġdid, ta' riċiklaġġ u ta' rkupru, għandha tintgħażel vettura waħda ta' referenza:

(a)

għal kull “tip ta' karozzerija”, kif definit fil-punt 1 tal-Parti Ċ ta' l-Anness II mad-Direttiva 70/156/KEE fil-każ ta' vetturi M1;

(b)

għal kull 'tip ta' “karozzerija”, jiġifieri vann, chassis b'kabina, pick up, eċċ, fil-każ ta' vetturi N1.

6.

Għall-finijiet tal-kalkoli, it-tyres għandhom jitqiesu bħala riċiklabbli.

7.

Il-massa għandha tiġi espressa f'kg sa figura deċimali waħda. Ir-rati għandhom jiġu kalkolati bħala perċentwali sa figura deċimali waħda, u mbagħad arrotondati kif ġej:

(a)

jekk il-figura ta' wara l-punt deċimali tkun bejn 0 u 4, it-total għandu jiġi arrotondat 'l isfel;

(b)

jekk il-figura ta' wara l-punt deċimali tkun bejn 5 u 9, it-total għandu jiġi arrotondat 'il fuq.

8.

Sabiex jiġu vverifikati l-kalkoli msemmija f'dan l-Anness, l-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha tiżgura li l-formola ta' preżentazzjoni tad-data msemmija fil-punt 2 tkun koerenti ma' l-istrateġija rakkomandata annessa maċ-ċertifkat ta' konformità msemmi fl-Artikolu 6(1) ta' din id-Direttiva.

9.

Sabiex jiġu vverifikati l-materjali u l-massa tal-partijiet komponenti, il-manifattur għandu jagħmel disponibbli vetturi kif ukoll partijiet komponenti skond kif meqjus neċessarju mill-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip.


(1)  Jiġifieri tapizzerija tal-ġilda, sistema 'hi-fi', sistema ta' arja kkundizzjonata, roti ta' l-'alloy' eċċ.

L-ANNESS II

DOKUMENTI TA' INFORMAZZJONI GĦALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE TA' VETTURA

skond l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE (1) dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vettura fir-rigward tal-possibbiltajiet ta' l-użu mill-ġdid, tar-riċiklaġġ u ta' l-irkupru tagħha

L-informazzjoni li ġejja, jekk applikabbli, għandha tiġi provduta fi tliet kopji u tinkludi lista tal-kontenut. Kull disinn għandu jiġi provdut fi skala adegwata u f'dettall suffiċjenti fuq daqs A4 jew f'dossier ta' daqs A4. Jekk ikun hemm ritratti, dawn għandhom ikunu dettaljati suffiċjentement.

0.

ĠENERALI

0.1.

Marka (trade name tal-manifattur):…

0.2.

Tip:…

0.2.0.1.

Chassis:…

0.2.1.

Isem/Ismijiet kummerċjali (jekk disponibbli):…

0.3.

Mezz ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkata fuq il-vettura(b):…

0.3.1.

Pożizzjoni ta' din il-marka:…

0.4.

Kategorija tal-vettura(c):…

0.5.

Isem u indirizz tal-manifattur:…

0.8.

Indirizz(i) ta' l-impjant(i) ta' kostruzzjoni:…

1.

KARATTERISTIĊI ĠENERALI TAL-KOSTRUZZJONI TAL-VETTURA

1.1.

Ritratti u/jew disinji ta' vettura rappreżentattiva:…

1.2.

Disinn tal-vettura sħiħa bid-dimensjonijiet:…

1.3.

Numru ta' fusien u roti:…

1.3.1.

Numru u pożizzjoni ta' fusien b'roti doppji:…

1.3.3.

Fusien imħaddma b'enerġija mekkanika (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni):…

1.7.

Kabina tas-sewqan (forward control jew bonnetted)(z):…

3.

MUTUR(q) (Fil-każ ta' vettura li tista' taħdem jew bil-petrol, diesel, eċċ, jew ukoll flimkien ma' karburanti ieħor, l-elementi għandhom jiġu ripetuti(+))

3.1.

Manifattur:…

3.2.

Magna ta' kombustjoni interna

3.2.1.

Informazzjoni speċifika dwar il-magna

3.2.1.1.

Prinċipju ta' operazzjoni: positive ignition/compression ignition, four-stroke/two-stroke  (1)

3.2.1.2.

Numru u arranġament taċ-ċilindri:…

3.2.1.3.

Ċilindrata(s):… cm3

3.2.2.

Karburanti: diesel/petrol/LPG/NG/etanol: (1)

4.

TRASMISSJONI(v)

4.2.

Tip (mekkaniku, idrawliku, elettriku, eċċ.):…

4.5.

Gearbox

4.5.1.

Tip (manwali/awtomatiku/CVT (trasmissjoni b'varjazzjoni kontinwa)) (1)

4.9.

Differential lock: iva/le/fakultattiva ( (1))

9.

KAROZZERIJA

9.1.

Tip ta' karozzerija:…

9.3.1.

Konfigurazzjoni u numru ta' bibien:…

9.10.3.

Sedili

9.10.3.1.

Numru:…

15.

POSSIBBILTAJIET TA' UŻU MILL-ĠDID, TA' RIĊIKLAĠĠ U TA' RKUPRU

15.1.

Verżjoni li għaliha tappartjeni l-vettura ta' referenza:…

15.2.

Massa tal-vettura ta' referenza bil-karozzerija jew massa tax-chassis bil-kabina, mingħajr karozzerija u/jew coupling device jekk il-manifattur ma jinstallax il-karozzerija u/jew il-coupling device (inklużi likwidi, għodda, rota spare, jekk installati) eskluż ix-xufier:…

15.3.

Massa tal-materjali tal-vettura ta' referenza

15.3.1.

Massa tal-materjal kunsidrata fil-fażi ta' pre-trattament(##):…

15.3.2.

Massa tal-materjal kunsidrata fil-fażi taż-żarmar(##):…

15.3.3.

Massa tal-materjal kunsidrata fil-fażi tat-trattament tar-residwu mhux metalliku, meqjus riċiklabbli(##):…

15.3.4.

Massa tal-materjal kunsidrata fil-fażi tat-trattament tar-residwu mhux metalliku, meqjus li jista' jkun l-oġġett ta' rkupru enerġetiku(##):…

15.3.5.

Lista klassifikattiva tal-materjali(##):…

15.3.6.

Massa totali tal-materjali, li jistgħu jiġu wżati mill-ġdid u/jew riċiklati:…

15.3.7.

Massa totali tal-materjali, li jistgħu jiġu wżati mill-ġdid u/jew irkuprati:…

15.4.

Rati

15.4.1.

Rata tal-possibbiltà ta' riċiklaġġ “Rcyc( %)”:…

15.4.2.

Rata tal-possibbiltà ta' rkupru “Rcov( %)”:…


(1)  In-numerazzjoni ta' l-elementi u n-noti f'qiegħ il-paġni użati f'dan id-dokument ta' informazzjoni jikkorrispondu għal dawk esposti fl-Anness I tad-Direttiva 70/156/KEE. L-elementi li mhumiex relevanti għall-finijiet ta' din id-Direttiva qegħdin jitħallew barra.

L-ANNESS III

MUDELL TA' ĊERTIFIKAT TA' L-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

Format massimu: A4 (210 x 297mm)

ĊERTIFIKAT GĦALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

Timbru ta' l-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE

Komunikazzjoni dwar:

l-approvazzjoni tat-tip tal-KE (1) ta' tip ta' vettura

estensjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE( (1))

rifjut ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE( (1))

fir-rigward tad-Direttiva 2005/64/KE

Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Raġuni għall-estensjoni:

TAQSIMA I

0.1.

Marka (trade name tal-manifattur):…

0.2.

Tip:…

0.2.1.

Isem/Ismijiet kummerċjali (2) :…

0.3.

Mezz ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkati fuq il-vettura:…

0.3.1.

Pożizzjoni ta' din il-marka:…

0.4.

Kategorija tal-vettura (3) :…

0.5.

Isem u indirizz tal-manifattur:…

0.8.

Isem/ismijiet u indirizz(i) ta' l-impjant(i) ta' kostruzzjoni:(…)

[…]

TAQSIMA II

1.

Informazzjoni oħra:…

Rata(i) tal-possibbiltà ta' riċiklaġġ tal-vettura(i) ta' referenza:…

Rata(i) tal-possibbiltà ta' rkupru tal-vettura(i) ta' referenza:…

2.

Servizz tekniku responsabbli għat-twettiq tat-testijiet:…

3.

Data tar-rapport tat-test:…

4.

Referenza tar-rapport tat-test:…

5.

Rimarki (jekk ikun hemm):…

6.

Mehmużin: l-indiċi u l-pakkett ta' informazzjoni

7.

Il-vettura tissodisfa/ma tissodisfax (1) ir-rekwiżiti tekniċi ta' din id-Direttiva:…

(Post)

(Data)

(Firma)

Mehmużin: Pakkett ta' informazzjoni.


(1)  Ħassar fejn mhux applikabbli.

(2)  Jekk mhux disponibbli meta tiġi mogħtija l-approvazzjoni tat-tip, dan l-element għandu jiġi indikat mhux iktar tard minn meta l-vettura titqiegħed fis-suq.

(3)  Kif definita fil-Part A ta' l-Anness II tad-Direttiva 70/156/KEE.

L-ANNESS IV

EVALWAZZJONI PRELIMINARI

1.   Għan ta' dan l-Anness

Dan l-Anness jiddeskrivi l-evalwazzjoni preliminari li għandha titwettaq mill-korp kompetenti sabiex jiġi żgurat li l-manifattur stabbilixxa l-arranġamenti u l-proċeduri meħtieġa.

2.   Korp kompetenti

Il-korp kompetenti għandu jikkonforma ma' l-istandard EN 45012: 1989 jew mal-Gwida ISO/IEC 62: 1996 dwar il-kriterji ġenerali għall-korpi ta' ċertifkazzjoni li jwettqu ċertifikazzjoni ta' sistemi ta' kwalità fir-rigward ta' sistemi ta' mmaniġġar implimentati mill-manifattur.

3.   Verifiki li għandhom jitwettqu mill-korp kompetenti

3.1.   Il-korp kompetenti għandu jiżgura li l-manifattur ikun ħa l-miżuri meħtieġa sabiex:

(a)

jiġbor id-data adatta tul il-katina kollha tal-fornitura, b'mod partikulari dwar in-natura u l-massa tal-materjali kollha wżati fil-kostruzzjoni tal-vetturi sabiex jitwettqu l-kalkoli meħtieġa skond din id-Direttiva;

(b)

iżomm għad-dispożizzjoni tiegħu id-data adatta l-oħra kollha dwar il-vettura li jirrikjedi l-proċess tal-kalkolu, bħall-volum tal-fluwidi, eċċ.;

(ċ)

jivverifika b'mod adegwat l-informazzjoni li jkun irċieva mill-fornituri;

(d)

jimmaniġġa l-lista klassifikattiva tal-materjali;

(e)

ikun jista' jagħmel il-kalkoli tar-rati tal-possibbiltajiet ta' riċiklaġġ u ta' rkupru skond l-istandard ISO 22628: 2002;

(f)

jimmarka l-partijiet komponenti magħmula minn ’polymers’ jew ’elastomers’ skond id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/138/KE tas-27 ta' Frar 2003 li tistabilixxi l-istandards tal-kodifikazzjoni tal-komponenti u l-materjali tal-vetturi skond id-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw (1);

(g)

jivverifika li l-ebda parti komponenti elenkata fl-Anness V terġa' tintuża fil-kostruzzjoni ta' vetturi ġodda.

3.2.   Il-manifattur għandu jipprovdi lill-korp kompetenti bl-informazzjoni relevanti kollha, f'forma dokumentata. B'mod partikulari, ir-riċiklaġġ u l-irkupru ta' materjali għandhom jiġu dokumentati kif suppost.


(1)  ĠU L 53, tat-28.2.2003, p. 58.

Appendiċi ma' l-Anness IV

MUDELL TAĊ-ĊERTIFKAT TA' KONFORMITÀ

Image

Test ta 'immaġni

L-ANNESS V

PARTIJIET KOMPONENTI MEQJUSA LI MA JISTGĦUX JINTUŻAW MILL-ĠDID

1.   Introduzzjoni

Dan l-Anness jindirizza l-partijiet komponenti ta' vetturi li jaqgħu fil-kategorija M1 u dawk li jaqgħu fil-kategorija N1 li m'għandhomx jiġu użati mill-ġdid fil-kostruzzjoni ta' vetturi ġodda.

2.   Lista ta' partijiet komponenti

L-'airbags' (1) kollha, inklużi cushions, actuators pirotekniċi, unitajiet elettroniċi ta' kontroll u sensors;

Muntaġġi automatiċi jew mhux automatiċi ta' seatbelts, inklużi webbing, bokkli, retractorsactuators pirotekniċi;

Seats (fil-każijiet biss fejn l-ankraġġi tas-seatbelts u/jew airbags huma inkorporati fis-seat);

Muntaġġi tas-sokra ta' l-isteering li jikkontrollaw il-kolonna ta' l-isteering;

Immobilizzaturi inklużi transponders u unitajiet elettroniċi ta' kontroll;

Sistemi għall-post-trattament ta' l-emissjonijiet (per eżempju, konvertituri katalitiċi, filtri ta' partikulati');

Exhaust silencers


(1)  Meta l-airbag ikun installat fl-isteering, l-isteering innifsu.

L-ANNESS VI

EMENDI LID-DIRETTIVA 70/156/KEE

Id-Direttiva 70/156/KEE għandha tiġi emendata kif ġej:

(1)

Jiġu miżjuda l-punti li ġejjin fl-Anness I:

“15.

POSSIBBILTÀ TA' UŻU MILL-ĠDID, POSSIBBILTÀ TA' RIĊIKLAĠĠ U POSSIBBILTÀ TA' RKUPRU

15.1.

Verżjoni li għaliha tappartjeni l-vettura ta' referenza:

15.2.

Massa tal-vettura ta' referenza bil-karozzerija jew massa tax-chassis bil-kabina, mingħajr karozzerija u/jew strument ta' l-igganċjar jekk il-manifattur ma jinstallax il-karozzerija u/jew l-istrument ta' l-igganċjar (inklużi likwidi, għodda, rota spare, jekk installati) eskluż ix-xufier:

15.3.

Massa tal-materjali tal-vettura ta' referenza

15.3.1.

Massa tal-materjal kunsidrata fil-fażi ta' pre-trattament (##):

15.3.2.

Massa tal-materjal kunsidrata fil-fażi taż-żarmar (##):

15.3.3.

Massa tal-materjal kunsidrata fil-fażi tat-trattament tar-residwu mhux metalliku, meqjus riċiklabbli (##):

15.3.4.

Massa tal-materjal kunsidrata fil-fażi tat-trattament tar-residwu mhux metalliku, meqjus li jista' jkun l-oġġett ta' rkupru enerġetiku (##):

15.3.5.

Lista klassifikattiva tal-materjali (##):

15.3.6.

Massa totali tal-materjali, li jistgħu jiġu wżati mill-ġdid u/jew riċiklati:

15.3.7.

Massa totali tal-materjali, li jistgħu jiġu wżati mill-ġdid u/jew irkuprati:

15.4.

Rati

15.4.1.

Rata tal-possibbiltà ta' riċiklaġġ ‘Rcyc( %)’:

15.4.2.

Rata tal-possibbiltà ta' rkupru ‘Rcov( %)’:

(##)  Dawn it-termini huma definiti fl-istandard ISO 22628: 2002.”"

(##)  Dawn it-termini huma definiti fl-istandard ISO 22628: 2002.”"

(##)  Dawn it-termini huma definiti fl-istandard ISO 22628: 2002.”"

(##)  Dawn it-termini huma definiti fl-istandard ISO 22628: 2002.”"

(##)  Dawn it-termini huma definiti fl-istandard ISO 22628: 2002.”"

(2)

L-element li ġej jiġi miżjud fil-Parti I ta' l-Anness IV:

“Suġġett:

Numru tad-Direttiva

Referenza tal-Ġurnal Uffiċjali

Applikabbiltà

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59.

Possibbiltà ta' riċiklaġġ

2005/64/KE

L 310, 25 ta' Novembru 2005, p. 10

X

X

 

 

 

(3)

L-Anness XI jiġi emendat kif ġej:

(a)

L-element li ġej jiġi miżjud fl-Appendiċi 1:

“Element

Suġġett

Numru tad-Direttiva

M1 ≤ 2 500

(1) kg

M1 > 2 500

(1) kg

M2

M3

59

Possibbiltà ta' riċiklaġġ

2005/64/KE

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

—”

(b)

L-element li ġej jiġi miżjud fl-Appendiċi 2:

“Element

Suġġett

Numru tad-Direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

Possibbiltà ta' riċiklaġġ

2005/64/KE

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

—”

(ċ)

L-element li ġej jiġi miżjud fl-Appendiċi 3:

“Element

Suġġett

Numru tad-Direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O4

59

Possibbiltà ta' riċiklaġġ

2005/64/KE

Mhux applikabbli

—”25.11.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

28


ID-DIRETTIVA 2005/65/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-26 ta' Ottubru 2005

dwar it-titjib tas-sigurtà fil-portijiet

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

Inċidenti li huma riżultat ta' terroriżmu huma fost l-akbar theddida għall-ideali tad-demokrazija u tal-libertà u għall-paċi, liema ideali huma l-qofol ta' l-Unjoni Ewropea.

(2)

Persuni, infrastruttura u tagħmir fil-portijiet għandhom ikunu protetti minn inċidenti kontra s-sigurtà u l-effetti devastanti tagħhom. Tali protezzjoni tkun ta' benefiċċju għal min juża t-trasport, għall-ekonomija, u għas-soċjetà kollha kemm hi.

(3)

Fil-31 ta' Marzu 2004 il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea adottaw ir-Regolament (KE) Nru 725/2004 dwar it-titjib fis-sigurtà tal-faċilitajiet tal-portijiet u tal-vapuri (4). Il-miżuri tas-sigurtà marittima imposti minn dak ir-Regolament huma biss parti mill-miżuri meħtieġa sabiex jinkiseb livell adegwat ta' sigurtà tul il-ktajjen tat-trasport li huma konnessi mal-marittimu. Dan ir-Regolament huwa limitat fil-kamp ta' applikazzjoni għal miżuri ta' sigurtà fuq bastimenti u x-ship/port interface immedjat.

(4)

Sabiex tinkiseb il-protezzjoni massima possibbli għall-industriji marittimi u tal-port, għandhom jiġu introdotti miżuri ta' sigurtà tal-portijiet, li jkopru kull port fil-konfini definiti mill-Istat Membru kkonċernat, u b'hekk jiġi assigurat li l-miżuri tas-sigurtà meħuda fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 725/2004 jibbenefikaw minn sigurtà mtejba fl-oqsma ta' attività ta' portijiet. Dawn il-miżuri għandhom japplikaw għal dawk il-portijiet li fihom tinsab waħda jew aktar mill-faċilitajiet tal-port koperti mir-Regolament (KE) Nru 725/2004.

(5)

Jeħtieġ li l-objettiv ta' sigurtà ta' din id-Direttiva jintlaħaq billi jiġu adottati miżuri xierqa mingħajr preġudizzju għar-regoli ta' l-Istati Membri fil-qasam tas-sigurtà nazzjonali u miżuri li jistgħu jittieħdu abbażi tat-Titolu VI tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

(6)

L-Istati Membri għandhom jimxu fuq valutazzjonijiet tas-sigurtà dettaljati sabiex jidentifikaw id-delimitazzjonijiet eżatti taż-żoni rilevanti għas-sigurtà fil-port, kif ukoll fuq il-miżuri varji li huma meħtieġa sabiex tiġi żgurata sigurtà tal-portijiet xierqa. Jeħtieġ li tali miżuri jkunu differenti skond il-livell tas-sigurtà fil-post u jirriflettu differenzi fil-profil tar-riskju ta' żoni differenti fil-port.

(7)

L-Istati Membri għandhom japprovaw pjanijiet ta' sigurtà tal-portijiet li jinkludu s-sejbiet tal-valutazzjonijiet tas-sigurtà tal-portijiet. L-effettività tal-miżuri tas-sigurtà tirrikjedi wkoll id-diviżjoni ċara tax-xogħol bejn il-partijiet kollha involuti kif ukoll eżerċizzji regolari. Din id-diviżjoni ċara tax-xogħol u l-istabbiliment proċeduri ta' eżerċizzju fil-format tal-pjan tas-sigurtà tal-portijiet huma kkunsidrati li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-effettività tal-miżuri tas-sigurtà tal-portijiet, kemm dawk preventivi kif ukoll dawk ta' rimedju.

(8)

Bastimenti roll-on roll-off huma partikolarment vulnerabbli għal inċidenti kontra s-sigurtà, b'mod partikolari jekk iġorru passiġġieri kif ukoll merkanzija. Għandhom jittieħdu miżuri adegwati abbażi tal-valutazzjoni tar-riskji li jassiguraw li l-karozzi u l-vetturi tal-merkanzija destinati għat-trasport fuq bastimenti roll-on roll-off fuq rotot domestiċi u internazzjonali ma jkunux ta' riskju għall-bastiment, il-passiġġieri jew l-ekwipaġġ, kif ukoll għall-merkanzija. Il-miżuri għandhom jittieħdu b'tali mod li jsir lanqas tfixkil possibbli għall-effiċjenza ta' l-operazzjonijiet.

(9)

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu kumitati għas-sigurtà tal-portijiet fdati bix-xogħol li joffru pariri prattiċi fil-portijiet koperti minn din id-Direttiva.

(10)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-responsabbiltajiet għas-sigurtà tal-portijiet huma rikonoxxuti b'mod ċar mill-partijiet kollha involuti. L-Istati Membri għandhom jissorveljaw l-aderenza mar-regoli tas-sigurtà u jistabbilixxu b'mod ċar awtorità ta' responsabbiltà għall-portijiet kollha tagħhom, japprovaw kull valutazzjoni u pjan ta' sigurtà għall-portijiet tagħhom, jistabbilixxu u jikkomunikaw kif xieraq il-livelli ta' sigurtà u jiżguraw li l-miżuri huma kkomunikati, implimentati u kkordinati tajjeb.

(11)

L-Istati Membri għandhom japprovaw il-valutazzjoni u l-pjanijiet u jissorveljaw l-implimentazzjoni tagħhom fil-portijiet tagħhom. Sabiex id-diżordni fil-portijiet u l-piż amministrattiv fuq l-organi ta' spezzjoni jinżammu għall-inqas li jista' jkun, is-sorveljanza ta' l-implimentazzjoni mill-Kummissjoni ta' din id-Direttiva għandha titwettaq b'mod konġunt ma' l-ispezzjonijiet stipolati fl-Artikolu 9(4) tar-Regolament (KE) Nru 725/2004.

(12)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li punt fokali jieħu r-rwol ta' punt ta' kuntatt bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar liema portijiet huma koperti minn din id-Direttiva abbażi tal-valutazzjonijiet tas-sigurtà imwettqa.

(13)

L-implimentazzjoni effettiva u standard ta' miżuri li jaqaw taħt din il-politika ta' sigurtà tqajjem mistoqsijiet importanti fir-rigward ta' l-iffinanzjar tagħha. L-iffinanzjar ta' miżuri addizzjonali ta' sigurtà m'għandux jikkawża tagħwiġ fil-kompetizzjoni. Sat-30 ta' Ġunju 2006 l-aktar tard, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-riżultati ta' valutazzjoni dwar in-nefqa involuta fil-miżuri meħuda taħt din id-Direttiva, li jindirizzaw b'mod speċjali l-mod kif l-iffinanzjar jinqasam bejn l-awtoritajiet pubbliċi, l-awtoritajiet tal-portijiet u l-operaturi.

(14)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea.

(15)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (5).

(16)

Għandha tkun definita proċedura għall-adattazzjoni ta' din id-Direttiva biex jittieħed kont ta' l-iżviluppi fi strumenti internazzjonali u, fid-dawl ta' l-esperjenza, biex tadatta jew tikkumplementa d-dispożizzjonijiet dettaljati ta' l-Annessi ta' din id-Direttiva mingħajr ma jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

(17)

Billi l-għan ta' din id-Direttiva, jiġifieri l-introduzzjoni u l-applikazzjoni bbilanċjata ta' miżuri xierqa fil-qasam tal-politika tat-trasport marittimu u l-politika tal-portijiet, jistgħu jintlaħqu aħjar fuq livell Komunitarju, minħabba d-dimensjoni Ewropea ta' din id-Direttiva, il-Komunità tista' tadotta miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(18)

Billi din id-Direttiva titratta l-portijiet marittimi, l-obbligazzjonijiet imsemmija hawn ma japplikawx għall-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Lussemburgu jew is-Slovakkja.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Is-Suġġett

1.   L-għan ewlieni ta' din id-Direttiva huwa li jintroduċi miżuri Komunitarji biex tittejjeb is-sigurtà tal-portijiet fil-każ ta' theddid ta' inċidenti kontra s-sigurtà.

Din id-Direttiva għandha tiżgura wkoll li l-miżuri tas-sigurtà meħuda permezz ta' l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 725/2004 jibbenefikaw minn sigurtà mtejba tal-portijiet.

2.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jikkonsistu fi:

(a)

regoli bażiċi komuni dwar miżuri ta' sigurtà tal-portijiet;

(b)

mekkaniżmu ta' implimentazzjoni ta' dawn ir-regoli;

(ċ)

mekkaniżmi xierqa ta' sorveljanza tal-konformità.

Artikolu 2

Il-Kamp ta' applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri tas-sigurtà li għandhom jiġu osservati fil-portijiet. L-istati Membri jistgħu japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva f'żoni relatati mal-portijiet.

2.   Il-miżuri stabbiliti f'din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kull port fit-territorju ta' Stat Membru li fih tinsab faċilità tal-portijiet waħda jew aktar koperti minn pjan ta' sigurtà approvat għall-faċilità tal-portijiet skond ir-Regolament (KE) Nru 725/2004. Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għall-installazzjonijiet militari fil-portijiet.

3.   L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu għal kull port id-delimitazzjonijiet tal-port għall-finijiet ta' din id-Direttiva, filwaqt li jieħdu kont ta' l-informazzjoni li tirriżulta mill-valutazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet kif inhu xieraq.

4.   Fejn il-konfini ta' faċilità tal-port fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 725/2004 ġew definiti minn Stat Membru bħala li effettivament ikopru l-port, id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 725/2004 għandhom jieħdu preċedenza fuq dawk ta' din id-Direttiva.

Artikolu 3

Id-Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

1.

“port” tfisser kull żona speċifika ta' art u ilma, bil-konfini definiti mill-Istat Membru li fih jinsab il-port, li jkun fih xogħlijiet u tagħmir iddisinnjat biex jiffaċilita l-operazzjonijiet kummerċjali tat-trasport marittimu;

2.

ship/port interface” tfisser l-interazzjonijiet li jseħħu meta bastiment huwa direttament u immedjatament effettwat minn azzjonijiet li jinvolvu l-moviment ta' persuni jew ta' merkanzija jew il-provvista ta' servizzi tal-port lill-bastiment jew minnu;

3.

“faċilità tal-port” tfisser post fejn iseħħ ix-ship/port interface; dan jinkludi żoni bħalma huma ankraġġi, irmiġġi u approċċi min-naħa tal-baħar, kif ikun xieraq;

4.

“punt fokali għas-sigurtà tal-portijiet” tfisser il-korp inkarigat minn kull Stat Membru sabiex iservi bħala punt ta' kuntatt għall-Kummissjoni u għall-Istati Membri oħra u li jiffaċilita, isegwi u jinforma dwar l-applikazzjoni tal-miżuri tas-sigurtà tal-portijiet stabbiliti f'din id-Direttiva;

5.

“awtorità tas-sigurtà tal-portijiet” tfisser l-awtorità responsabbli mill-kwistjonijiet ta' sigurtà f'port partikolari.

Artikolu 4

Kordinazzjoni mal-miżuri meħuda fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 725/2004

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri tas-sigurtà tal-portijiet introdotti minn din id-Direttiva huma kordinati fil-qrib mal-miżuri meħuda fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 725/2004.

Artikolu 5

Awtorità għas-sigurtà tal-portijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jinnominaw awtorità għas-sigurtà tal-portijiet għal kull port kopert minn din id-Direttiva. Awtorità għas-sigurtà tal-portijiet tista' tiġi maħtura għal aktar minn port wieħed.

2.   L-awtorità għas-sigurtà tal-portijiet għandha tkun responsabbli mill-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' sigurtà tal-portijiet ibbażati fuq ir-riżultat tal-valutazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet.

3.   L-Istati Membri jistgħu jinnominaw “awtorità kompetenti għas-sigurtà marittima” prevista taħt ir-Regolament (KE) Nru 725/2004 bħala awtorità għas-sigurtà tal-portijiet.

Artikolu 6

Valutazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-valutazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet titwettaq għal dawk il-portijiet koperti minn din id-Direttiva. Dawn il-valutazzjonijiet għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-partikolaritajiet tas-setturi differenti ta' port u, fejn jitqies xieraq mill-awtorità relevanti ta' l-Istat Membru, taż-żoni kontigwi tiegħu jekk dawn ikollhom impatt fuq is-sigurtà fil-port u għandhom jikkunsidraw il-valutazzjonijiet ta' faċilitajiet tal-port fil-konfini tagħhom kif imwettqa fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 725/2004.

2.   Kull valutazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet għandha titwettaq billi jitqiesu mill-inqas il-ħtiġijiet minimi msemmija fl-Anness I.

3.   Valutazzjonijiet tas-sigurtà tal-portijiet jistgħu jitwettqu minn organizzazzjoni rikonoxxuta tas-sigurtà skond l-Artikolu 11.

4.   Valutazzjonijiet tas-sigurtà tal-portijiet għandhom jiġu approvati mill-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 7

Pjan tas-sigurtà tal-portijiet

1.   Skond ir-riżultati tal-valutazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pjanijiet ta' sigurtà tal-portijiet huma żviluppati, miżmuma tajjeb u aġġornati. Il-pjanijiet tas-sigurtà tal-portijiet għandhom jindirizzaw b'mod adegwat il-partikolaritajiet tas-sezzjonijiet differenti tal-port u għandhom jintegraw il-pjanijiet tas-sigurtà għall-faċilitajiet tal-port fil-konfini tagħhom kif stabbilit fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 725/2004.

2.   Pjanijiet tas-sigurtà tal-portijiet għandhom jidentifikaw, għal kull wieħed mill-livelli differenti tas-sigurtà msemmija fl-Artikolu 8:

(a)

il-proċedura li trid tiġi segwita;

(b)

il-miżuri li għandhom jiġu stabbiliti;

(ċ)

l-azzjonijiet li jridu jittieħdu.

3.   Kull pjan ta' sigurtà tal-portijiet għandu jqis mill-inqas il-ħtiġijiet dettaljati speċifikati fl-Anness II. Meta u safejn ikun xieraq, il-pjan tas-sigurtà tal-portijiet għandu b'mod partikulari jinkludi l-miżuri ta' sigurtà li għandhom jiġu applikati għall-passiġġieri u l-vetturi lesti għall-imbark fuq bastimenti fuq il-baħar li jġorru passiġġieri u vetturi. Fil-każ tas-servizzi internazzjonali għat-trasport marittimu, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkoperaw fil-valutazzjoni tas-sigurtà.

4.   Pjanijiet għas-sigurtà tal-portijiet jistgħu jkunu żviluppati minn organizzazzjoni rikonoxxuta għas-sigurtà kif imsemmi fl-Artikolu 11.

5.   Pjanijiet għas-sigurtà tal-portijiet għandhom jiġu approvati mill-Istat Membru kkonċernat qabel ma jkunu implementati.

6.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-pjanijiet għas-sigurtà tal-portijiet hija sorveljata. Is-sorveljanza għandha tkun ikkordinata ma' attivitajiet oħra ta' kontroll mwettqa fil-port.

7.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li eżerċizzji adegwati jiġu mwettqa, b'kont meħud tal-ħtiġijiet bażiċi ta' l-eżerċizzju ta' taħriġ għas-sigurtà elenkati fl-Anness III.

Artikolu 8

Livelli ta' sigurtà

1.   L-Istati Membri għandhom jintroduċu sistema ta' livelli tas-sigurtà għall-portijiet jew għall-partijiet minn portijiet.

2.   Għandu jkun hemm 3 livelli ta' sigurtà, kif definiti mir-Regolament (KE) Nru 725/2004:

“Livell ta' sigurtà 1” ifisser il-livell li għalih miżuri ta' sigurtà protettivi minimi xierqa għandhom jiġu miżmuma f'kull ħin;

“Livell ta' sigurtà 2” ifisser il-livell li għalih miżuri ta' sigurtà protettivi addizzjonali xierqa għandhom jiġu miżmuma għal perjodu ta' żmien minħabba riskju elevat ta' inċident kontra s-sigurtà;

“Livell ta' sigurtà 3” ifisser il-livell li għalih miżuri ta' sigurtà protettivi speċifiċi xierqa għandhom jiġu miżmuma għal perjodu limitat ta' żmien meta inċident kontra s-sigurtà huwa probabbli jew imminenti, minkejja li jista' ma jkunx possibli li tiġi identifikata l-mira speċifika.

3.   L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-livelli ta' sigurtà li għandhom japplikaw għal kull port jew għal kull parti ta' port. F'kull livell ta' sigurtà, Stat Membru jista' jiddetermina li miżuri differenti ta' sigurtà għandhom jiġu implimentati f'partijiet differenti tal-port, skond ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tas-sigurtà tal-portijiet.

4.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-persuna jew persuni xierqa l-livell ta' sigurtà fis-seħħ għal kull port jew għal kull parti ta' port kif ukoll kull bidla li sseħħ f'dan ir-rigward.

Artikolu 9

L-uffiċjal tas-sigurtà tal-portijiet

1.   Uffiċjal tas-sigurtà tal-portijiet għandu jkun approvat mill-Istat Membru kkonċernat għal kull port. Kull port għandu, fejn ikun prattiku, ikollu uffiċjal għas-sigurtà tal-portijiet differenti, iżda jista', jekk xieraq, jikkondividi uffiċjal tas-sigurtà.

2.   L-uffiċjali tas-sigurtà tal-portijiet għandhom iwettqu l-irwol ta' punt ta' kuntatt għal kwistjonijiet tas-sigurtà tal-portijiet.

3.   Fejn uffiċjal tas-sigurtà mhuwiex l-istess bħall-uffiċjal/i tas-sigurta tal-faċilità/ajiet tal-portijiet skond ir-Regolament (KE) Nru 725/2004, għandha tiġi żgurata koperazzjoni mill-qrib bejniethom.

Artikolu 10

Reviżjonijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-valutazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet u l-pjanijiet għas-sigurtà tal-portijiet ikunu riveduti kif jixraq. Għandhom jiġu riveduti ta' l-inqas darba kull ħames snin.

2.   Il-kamp ta' applikazzjoni tar-reviżjoni għandha tkun dik ta' l-Artikoli 6 jew 7, kif jixraq.

Artikolu 11

Organizzazzjoni rikonoxxuta għas-sigurtà

L-Istati Membri jistgħu jaħtru organizzazzjonijiet rikonoxxuti għas-sigurtà għall-finijiet speċifikati f'din id-Direttiva. Organizzazzjonijiet rikonoxxuti għas-sigurtà għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness IV.

Artikolu 12

Punt fokali għas-sigurtà tal-port

L-Istati Membri għandhom jaħtru punt fokali għal aspetti ta' sigurtà tal-portijiet. L-Istati Membri jistgħu jinnominaw għal aspetti ta' sigurtà tal-portijiet il-punt fokali maħtur skond ir-Regolament (KE) Nru 752/2004. Il-punt fokali għas-sigurtà tal-portijiet għandu jikkomunika lill-Kummissjoni l-lista tal-portijiet ikkonċernati minn din id-Direttiva u għandu jinformaha b'kull bidla f'dik il-lista.

Artikolu 13

Kontroll ta' l-implimentazzjoni u tal-konformità

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema li tiżgura superviżjoni adegwata u regolari tal-pjanijiet tas-sigurtà tal-portijiet u l-implimentazzjoni tagħhom.

2.   Il-Kummissjoni, b'koperazzjoni mal-punti fokali msemmija fl-Artikolu 12, għandha tissorvelja l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva mill-Istati Membri.

3.   Din is-sorveljanza għandha titwettaq b'mod konġunt ma' l-ispezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 9(4) tar-Regolament (KE) Nru 725/2004.

Artikolu 14

Adattamenti

L-Annessi I sa IV jistgħu jiġu emendati bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 15(2), mingħajr ma jitwessa' il-kamp ta' l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Artikolu 15

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummisjoni għandha tkun assistita mill-kumitat stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 725/2004.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, wara li jittieħed in konsiderazzjoni l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu taż-żmien preskritt fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal xahar.

3.   Il-Kumitat għandu jadotta r-Regoli ta' Proċedura tiegħu.

Artikolu 16

Il-kunfidenzjalità u t-tixrid ta' l-informazzjoni

1.   Fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni, bi qbil mad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom (6), għandha tieħu miżuri xierqa sabiex tiġi mħarsa l-informazzjoni skond ir-rekwiżit ta' kunfidenzjalità li għaliha għandha aċċess jew li hija kkomunikata lilha mill-Istati Membri.

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri ekwivalenti bi qbil mal-leġislazzjoni nazzjonali rilevanti.

2.   Kwalunkwe persunal li jagħmel spezzjonijiet ta' sigurtà, jew li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni kunfidenzjali relatata ma' din id-Direttiva, għandu jkollu livell xieraq ta' awtorizzazzjoni fir-rigward tas-sigurtà mill-Istat Membru li tiegħu l-persuna konċernat ikun ċittadin.

Artikolu 17

Penali

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li penali effettivi, proporzjonali u diswassivi jiġu introdotti għal ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jiġu adottati b'segwitu għal din id-Direttiva.

Artikolu 18

Implimentazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa għall-konformità ma' din id-Direttiva sa 15 Ġunju 2007. Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan minnufih.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'din ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 19

Rapport ta' Valutazzjoni

Mhux iktar tard minn 15 Diċembru 2008 u kull ħames snin minn hemm 'il quddiem, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport ta' valutazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ibbażat, fost l-oħrajn, fuq l-informazzjoni miksuba skond l-Artikolu 13. Fir-rapport, il-Kummissjoni għandha tanalizza l-konformità ma' din id-Direttiva mill-Istati Membri u l-effettività tal-miżuri meħuda. Jekk ikun neċessarju, din għandha tippreżenta proposti għal miżuri addizzjonali.

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak li fih tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 21

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri li għandhom portijiet kif imsemmi fl-Artikolu 2(2).

Magħmula fi Strasburgu, nhar is-26 ta' Ottubru 2005.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

D. ALEXANDER


(1)  ĠU C 120, ta' l-20.5.2005, p. 28.

(2)  ĠU C 43, tat-18.2.2005, p. 26.

(3)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Mejju 2005 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta' Ottubru 2005.

(4)  ĠU L 129, tad-29.4.2004, p. 6.

(5)  ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

(6)  ĠU L 317, tat-3.12.2001, p. 1. Deċiżjoni kif l-aħħar emendata mid-Deċiżjoni 2005/94/KE, Euratom (ĠU L 31, tal-4.2.2005, p. 66).


ANNESS I

VALUTAZZJONI TAS-SIGURTÀ TAL-PORT

Il-valutazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet hija l-bażi għall-pjan tas-sigurtà tal-portijiet u l-implimentazzjoni tiegħu. Il-valutazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet se tkopri mill-inqas:

l-identifikazzjoni u l-valutazzjoni ta' l-assi u l-infrastruttura importanti, li huwa importanti li jiġu protetti;

l-identifikazzjoni ta' theddid possibbli għall-assi u l-infrastruttura u l-probabbilità li dawn iseħħu, sabiex jiġu stabbiliti u prijoritizzati l-miżuri ta' sigurtà;

l-identifikazzjoni, l-għażla u l-prijoritizzazzjoni tal-kontro-miżuri u l-bidliet ta' proċedura u l-livelli ta' effettività tagħhom fit-tnaqqis tal-vulnerabbilità; u

l-identifikazzjoni tad-dgħufijiet, inklużi l-fatturi umani fl-infrastruttura, il-politika u proċeduri.

Għal dan il-għan, il-valutazzjoni se tkopri mill-inqas:

l-identifikazzjoni taż-żoni kollha li huma rilevanti għas-sigurtà tal-port, biex b'hekk jiġu definiti wkoll il-konfini tal-port. Dan jinkludi faċilitajiet ta' portijiet li huma diġà koperti mir-Regolament (KE) Nru 725/2004 u li l-valutazzjoni tar-riskju tagħhom ser isservi ta' bażi;

l-identifikazzjoni ta' oqsma tas-sigurtà li jirriżultaw mill-interface bejn faċilità tal-port u miżuri oħra tas-sigurtà tal-port;

l-identifikazzjoni ta' liema persunal tal-port se jkun suġġett għal kontrolli dwar il-passat u/jew għal awtorizzazzjoni ta' sigurtà minħabba l-involviment tiegħu f'żoni ta' riskju għoli;

it-taqsim, jekk utli, tal-port skond il-possibbiltà ta' inċidenti kontra s-sigurtà. Iż-żoni mhux ser ikunu ġġudikati biss fuq il-profil dirett tagħhom bħala mira potenzjali, iżda wkoll fuq l-irwol potenzjali tal-mogħdija meta żoni fil-viċinanzi jkunu l-mira;

l-identifikazzjoni ta' varjazzjoni tar-riskji, eż. dawk ibbażati fuq l-istaġun;

l-identifikazzjoni tal-karatteristiċi speċifiċi ta' kull sub-żona, bħalma huma l-lokal, l-aċċessi, il-forniment ta' l-elettriku, is-sistema tal-komunikazzjoni, il-proprjetà u l-utenti kif ukoll elementi oħra li huma kkunsidrati bħala rilevanti għas-sigurtà;

l-identifikazzjoni ta' xenarji potenzjali ta' theddid għall-port. Il-port kollu jew partijiet speċifiċi ta' l-infrastruttura, tal-merkanzija, tal-bagalji, tan-nies jew tat-tagħmir tat-trasport tiegħu fi ħdan il-port jistgħu jkunu l-mira diretta ta' theddida identifikata;

l-identifikazzjoni tal-konsegwenzi speċifiċi ta' xenarju ta' theddid. Il-konsegwenzi jistgħu jolqtu sub-żona waħda jew aktar. Kemm il-konsegwenzi diretti kif ukoll dawk indiretti se jiġu identifikati. Attenzjoni speċjali se tingħata lir-riskju ta' diżgrazzji umani;

l-identifikazzjoni tal-possibiltà ta' gruppi ta' effetti ta' inċidenti kontra s-sigurtà;

l-identifikazzjoni tal-vulnerabbiltà ta' kull sub-żona;

l-identifikazzjoni ta' l-aspetti organizzattivi li huma rilevanti għas-sigurtà kumplessiva tal-port, inkluż it-taqsim ta' l-awtoritajiet li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà, ir-regoli u l-proċeduri eżistenti;

l-identifikazzjoni tal-vulnerabbiltà tas-sigurtà globali tal-portijiet li għandha x'jaqsam ma' l-aspetti leġislattivi u ta' proċedura;

l-identifikazzjoni ta' miżuri, proċeduri u azzjonijiet li huma mmirati lejn it-tnaqqis ta' vulnerabbiltà kritika. Attenzjoni speċifika se tingħata lill-bżonn għal, u l-mezzi ta' kontroll ta' l-aċċess jew restrizzjonijiet għall-port kollu kemm hu jew għal partijiet speċifiċi tal-port, inklużi l-identifikazzjoni tal-passiġġieri, l-impjegati tal-port jew ħaddiema oħra, viżitaturi u ekwipaġġi tal-bastimenti, ħtiġijiet ta' sorveljanza taż-żona jew ta' l-attività, il-kontroll tal-merkanzija u tal-bagalji. Miżuri, proċeduri u azzjonijiet se jikkorrispondu mar-riskju perċepit, li jista' jvarja bejn żona u oħra tal-port;

l-identifikazzjoni ta' kif miżuri, proċeduri u azzjonijiet se jiġu rinforzati fl-eventwalità ta' żieda fil-livell ta' sigurtà;

l-identifikazzjoni ta' ħtiġijiet speċifiċi sabiex jiġu trattati problemi stabbiliti ta' sigurtà, bħalma huma merkanzija, bagalji, tankijiet, proviżjonijiet jew persuni “suspettużi”, pakketti mhux magħrufa, perikli magħrufa (eż. bomba). Dawn il-ħtiġijiet se janaliżżaw il-kundizzjonijiet ta' jekk huwiex meħtieġ li r-riskju jitneħħa fil-post fejn ikun jew wara li jiġi mċaqlaq għal żona sigura;

l-identifikazzjoni ta' miżuri, proċeduri u azzjonijiet immirati lejn il-limitazzjoni u t-tnaqqis tal-konsegwenzi;

l-identifikazzjoni tat-taqsim tax-xogħlijiet li jippermettu li sseħħ l-implimentazzjoni xierqa u korretta tal-miżuri, proċeduri u azzjonijiet li ġew identifikati;

l-għotja ta' attenzjoni speċifika, fejn xieraq, lir-relazzjoni ma' pjanijiet oħra tas-sigurtà (eż. pjanijiet tas-sigurtà tal-faċilitajiet tal-port) u miżuri tas-sigurtà diġà eżistenti. Attenzjoni se tingħata wkoll lir-relazzjoni ma' pjanijiet oħra ta' rispons (eż. pjan ta' rispons għat-tixrid taż-żejt, pjan ta' kontinġenza tal-port, pjan ta' intervenzjoni medika, pjan għal diżastru nukleari, eċċ.);

l-identifikazzjoni ta' ħtiġijiet ta' komunikazzjoni għall-implimentazzjoni tal-miżuri u tal-proċeduri;

l-għotja ta' attenzjoni speċifika għall-miżuri sabiex informazzjoni sensittiva dwar is-sigurtà tiġi protetta mill-iżvelar;

l-identifikazzjoni tal-ħtieġa li persuna tkun taf għal dawk kollha li huma direttament involuti, kif ukoll, fejn hu xieraq, il-pubbliku ġenerali.


ANNESS II

PJAN TAS-SIGURTÀ TAL-PORTIJIET

Il-pjan tas-sigurtà tal-portijiet jistipola l-arranġamenti tas-sigurtà tal-portijiet. Ser ikun ibbażat fuq is-sejbiet fil-valutazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet. Ser jistipola miżuri dettaljati b'mod ċar. Ser ikollu mekkaniżmu ta' kontroll li jippermetti, fejn hu meħtieġ, li jittieħdu l-miżuri korrettivi xierqa.

Il-pjan tas-sigurtà tal-portijiet ser ikun ibbażat fuq l-aspetti ġenerali li ġejjin:

jiddefinixxi ż-żoni kollha li huma rilevanti għas-sigurtà tal-portijiet. Skond il-valutazzjoni tas-sigurtà tal-port, miżuri, proċeduri u azzjonijiet jistgħu jvarjaw minn sub-żona għall-oħra. Fil-fatt, xi sub-żoni jistgħu jirrekjedu miżuri preventivi ikbar minn oħrajn. Attenzjoni speċjali għandha tingħata lill-interfaces bejn sub-żona u oħra, kif identifikati fil-valutazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet;

jiżgura l-kordinazzjoni bejn miżuri tas-sigurtà għal żoni b'karatteristiċi tas-sigurtà differenti;

jipprovdi, fejn hu meħtieġ, għal miżuri varjabbli kemm fir-rigward ta' partijiet differenti tal-port, livelli ta' sigurtà li jinbidlu, u għarfien speċifiku;

jidentifika struttura ta' organizzazzjoni li tappoġġja t-titjib tas-sigurtà tal-portijiet.

Abbażi ta' dawn l-aspetti ġenerali, il-pjan tas-sigurtà tal-portijiet se jattribwixxi xogħlijiet u jispeċifika pjanijiet ta' xogħol f'dawn l-oqsma:

ħtiġijiet ta' aċċess. Għal ċerti żoni, il-ħtiġijiet jidħlu fis-seħħ biss meta livelli tas-sigurtà jeċċedu l-limiti minimi. Il-ħtiġijiet u l-limiti kollha se jiġu inklużi fil-pjan tas-sigurtà tal-port;

ħtiġijiet relatati mal-kontroll ta' ID, bagalji u merkanzija. Ħtiġijiet jistgħu japplikaw għal sub-żoni jew le; ħtiġijiet jistgħu japplikaw bis-sħiħ għal sub-żoni differenti jew le. Persuni deħlin, jew li qegħdin f'sub-żona jistgħu jiġu kkontrollati. Il-pjan tas-sigurtà tal-portijiet ser jirrispondi b'mod xieraq għas-sejbiet tal-valutazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet, li huwa l-għodda li permezz tagħha l-ħtiġijiet tas-sigurtà ta' kull sub-żona u fuq kull livell tas-sigurtà jistgħu jiġu identifikati. Meta karti ta' l-identità apposta huma żviluppati għal finijiet tas-sigurtà tal-portijiet, proċeduri ċari se jiġu stabbiliti għall-ħruġ, il-kontroll ta' l-użu u r-ritorn ta' tali dokumenti. Tali proċeduri se jieħdu in konsiderazzjoni l-partikolaritajiet ta' ċerti gruppi ta' persuni li jużaw il-port sabiex miżuri xierqa jkunu jistgħu jiġu implimentati sabiex l-impatt negattiv ta' ħtiġijiet ta' kontroll ta' l-aċċess ikun limitat. Kategoriji se jinkludu mill-inqas il-baħħara, l-uffiċjali ta' l-awtorità, persuni li ta' sikwit jaħdmu fil-port jew iżuru l-port, residenti li jgħixu fil-port u persuni li xi kultant jaħdmu fil-port jew iżuru l-port;

il-komunikazzjoni ma' l-awtoritajiet tal-kontroll tal-merkanzija, tal-bagalji u tal-passiġġieri. Fejn hu meħtieġ, il-pjan huwa li jkun hemm provvediment sabiex sistemi ta' informazzjoni u ta' clearance ta' dawn l-awtoritajiet jiġu konnessi, inklużi s-sistemi ta' clearance ta' qabel il-wasla;

proċeduri u miżuri ta' kif għandhom jiġu trattati merkanzija, bagalji, tankijiet, proviżjonijiet jew persuni li jqajmu suspett, inklużi l-identifikazzjoni ta' żona sigura; kif ukoll għal kwistjonijiet oħra tas-sigurtà u ta' ksur tas-sigurtà tal-port;

ħtiġijiet ta' sorveljanza għal sub-żoni jew attivitajiet f'sub-żoni. Kemm il-ħtieġa għal soluzzjonijiet tekniċi u s-soluzzjonijiet tekniċi nfushom se joħorġu mill-valutazzjoni tas-sigurtà tal-port;

sinjali. Żoni li għandhom ħtiġijiet ta' aċċess u/jew ta' kontroll, ser ikunu indikati sewwa permezz ta' sinjali. Il-ħtiġijiet ta' kontroll u aċċess se jiġu fformulati b'konsiderazzjoni xierqa tal-liġijiet u l-prattika eżistenti. Is-sorveljanza ta' l-attivitajiet se tkun indikata sewwa jekk dan huwa meħtieġ mil-leġislazzjoni nazzjonali;

clearance ta' komunikazzjoni u sigurtà. Kull informazzjoni rilevanti għas-sigurtà se tiġi komunikata sewwa skond l-istandards ta' clearance ta' sigurtà inklużi fil-pjan. Minħabba s-sensittività ta' xi ftit mill-informazzjoni, il-komunikazzjoni ser tkun ibbażata fuq “il-bżonn li persuna tkun taf”, iżda se tinkludi fejn huwa meħtieġ, il-proċeduri għal komunikazzjonijiet indirizzati lill-pubbliku ġenerali. Standards ta' clearance ta' sigurtà se jagħmlu parti mill-pjan u huma mmirati lejn il-protezzjoni ta' informazzjoni sensittiva fir-rigward tas-sigurtà minn żvelar mhux awtorizzat;

rappurtar ta' inċidenti ta' sigurtà. Bl-iskop li tiġi żgurata rispons veloċi, il-pjan tas-sigurtà tal-portijiet se jistipula ħtiġijiet ċari ta' rappurtar ta' kull inċident kontra s-sigurtà lill-uffiċjal tas-sigurtà tal-portijiet u/jew lill-awtorità kompetenti għas-sigurtà tal-port;

integrazzjoni ma' pjanijiet jew attivitajiet oħra ta' prevenzjoni. Il-pjan se jittratta speċifikament l-integrazzjoni ma' attivitajiet ta' prevenzjoni u kontroll fis-seħħ fil-port;

l-integrazzjoni ma' pjanijiet oħra ta' rispons u/jew inklużjoni ta' miżuri, proċeduri u azzjonijiet speċifiċi ta' rispons. Il-pjan se jagħti kont b'mod dettaljat ta' l-interazzjoni u l-kordinazzjoni ma' pjanijiet oħra ta' rispons u ta' emerġenza. Fejn hu meħtieġ, kunflitti u nuqqasijiet għandhom jiġu solvuti;

ħtiġijiet ta' taħriġ u eżerċizzju;

l-organizzazzjoni ta' l-operat għas-sigurtà tal-portijiet u proċeduri ta' xogħol. Il-pjan tas-sigurtà tal-portijiet se jittratta speċifikament l-organizzazzjoni tas-sigurtà tal-port, it-taqsim tax-xogħlijiet u l-proċeduri ta' xogħol. Se jittratta wkoll il-kordinazzjoni ma' l-uffiċjali tal-faċilità tal-port u tas-sigurtà tal-bastimenti, fejn hu xieraq. Se jiddetermina r-responsabbiltajiet tal-kumitat tas-sigurtà tal-port, jekk dan jeżisti;

proċeduri għall-adattament u l-aġġornament ta' pjan tas-sigurtà tal-portijiet.


L-ANNESS III

ĦTIĠIJIET BAŻIĊI TA' L-EŻERĊIZZJU TA' TAĦRIĠ GĦAS-SIGURTÀ

Tipi varji ta' eżerċizzji ta' taħriġ li jistgħu jinvolvu l-parteċipazzjoni ta' uffiċjali tas-sigurtà tal-faċilitajiet tal-portijiet, flimkien ma' l-awtoritajiet rilevanti ta' l-Istati Membri, uffiċjali tas-sigurtà ta' kumpanniji, jew uffiċjali tas-sigurtà tal-bastimenti, jekk dawn huma disponibbli, ser isiru għall-inqas darba kull sena b'mhux iktar minn 18-il xahar bejn l-eżerċizzji. Talbiet għall-parteċipazzjoni minn uffiċjali tas-sigurtà ta' kumpanniji jew uffiċjali tas-sigurtà tal-bastimenti f'eżerċizzji konġunti ta' taħriġ ser isiru tenut kont ta' l-implikazzjonijiet għas-sigurtà u x-xogħol fuq il-bastiment. Dawn l-eżerċizzji ta' taħriġ se jittestjaw il-komunikazzjoni, il-kordinazzjoni, id-disponibiltà tar-riżorsi u r-rispons. Dawn l-eżerċizzji ta' taħriġ jistgħu jkunu:

(1)

ta' skala normali jew live;

(2)

simulazzjoni madwar mejda jew seminar; jew

(3)

konġunti ma' eżerċizzji oħra bħalma huma rispons ta' l-emerġenza jew eżerċizzji oħra ta' l-awtorijiet ta' l-Istat tal-portijiet.


L-ANNESS IV

KONDIZZJONIJIET LI GĦANDHOM JIĠU SODISFATTI MINN ORGANIZZAZZJONI RIKONOXXUTA GĦAS-SIGURTÀ

Organizzazzjoni rikonoxxuta għas-sigurtà trid tkun kapaċi turi:

(1)

għarfien tajjeb ta' l-aspetti rilevanti tas-sigurtà tal-portijiet;

(2)

għarfien xieraq ta' l-operat tal-portijiet, inkluż l-għarfien tad-disinn u l-kostruzzjoni tal-portijiet;

(3)

għarfien xieraq ta' l-operazzjonijiet tas-sigurtà rilevanti oħra li jaffetwaw potenzjalment is-sigurtà tal-portijiet;

(4)

il-kapaċità li tiżen ir-riskji probabbli għas-sigurtà tal-portijiet;

(5)

il-kapaċità li żżomm u ttejjeb l-għarfien tajjeb tas-sigurtà tal-portijiet tal-persunal tagħha;

(6)

il-kapaċità li tissorvelja l-affidabilità kontinwa tal-persunal tagħha;

(7)

il-kapaċità li żżom fis-seħħ miżuri xierqa sabiex l-iżvelar mhux awtorizzat, u l-aċċess għal, materjal li huwa sensittiv għas-sigurtà jiġi evitat;

(8)

għarfien tal-leġislazzjoni nazzjonali u internazzjonali u ħtiġijiet tas-sigurtà rilevanti.

(9)

għarfien ta' theddid kurrenti għas-sigurtà u t-tendenzi;

(10)

l-abiltà li tirrikonoxxi u ssib armi, sustanzi u mezzi perikolużi;

(11)

l-abiltà li tirrikonoxxi, fuq bażi mhux diskriminatorja, il-karatteristiċi u l-mudelli ta' mġieba ta' persuni li x'aktarx jistgħu jheddu s-sigurtà tal-portijiet;

(12)

għarfien tat-tekniċi li jistgħu jintużaw sabiex jiġu evitati l-miżuri tas-sigurtà;

(13)

għarfien tat-tagħmir u sistemi tas-sigurtà u s-sorveljanza u l-limitazzjonijiet operazzjonali tagħhom.

Organizzazzjoni rikonoxxuta tas-sigurtà li tkun għamlet valutazzjoni tas-sigurtà tal-portijiet jew irrivediet tali valutazzjoni għal port mhijiex permessa tistabbilixxi jew tirrevedi l-pjan tas-sigurtà għall-istess port.