ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 48
7 ta' Ottubru 2005


Werrej

 

II   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Paġna

 

 

Il-Parlament Ewropew

 

*

Id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Settembru 2005 li tadotta l-istatut għall-membri tal-Parlament Ewropew (2005/684/KE, Euratom)

1

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 262.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Il-Parlament Ewropew

7.10.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


ID-DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

tat-28 ta' Settembru 2005

li tadotta l-istatut għall-membri tal-Parlament Ewropew

(2005/684/KE, Euratom)

IL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 190(5) tiegħu,

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 108(4) tiegħu,

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni (1),

bl-approvazzjoni tal-Kunsill (2),

billi:

(1)

Il-Parlament jikkonsisti f'“rappreżentanti tal-popli ta' l-Istati miġbura flimkien fil-Komunità”. Dawn ir-rappreżentanti huma, kif jingħad ukoll fl-Artikolu 190(1) tat-Trattat tal-KE, ir-“rappreżentanti tal-popli ta' l-Istati miġbura flimkien fil-Komunità”. L-istess kelma tintuża fl-Artikolu 190(2) tat-Trattat tal-KE (“in-numru ta' rappreżentanti eletti f'kull Stat Membru”) u fl-Artikolu 190(3) tat-Trattat tal-KE (“ir-Rappreżentanti għandhom jiġu eletti għal terminu ta' ħames snin”). Dawn id-dispożizzjonijiet, li fihom il-Membri huma r-rappreżentanti tal-popli, jiġġustifikaw l-użu fl-Istatut tal-kelma “Membru”.

(2)

Il-Parlament għandu d-dritt li jirregola l-affarijiet tiegħu fir-Regoli ta' Proċedura tiegħu, f'konformità ma' l-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 199 tat-Trattat tal-KE u f'konformità ma' dan l-Istatut.

(3)

L-Artikolu 1 ta' l-Istatut jieħu l-kunċett ta' “Membru” u jagħmilha ċara li l-Istatut ma jittrattax id-drittijiet u d-dmirijiet tal-Membri, iżda jkopri r-regoli u l-kundizzjonijiet ġenerali applikabbli għat-twettiq tal-mandat tagħhom.

(4)

Il-libertà u l-indipendenza tal-Membri, li huma mħarsa fl-Artikolu 2 u li m'humiex imsemmija fi kwalunkwe dispożizzjoni tal-liġi primarja, għandhom jirċievu protezzjoni statutorja. Li Membri jintrabtu li jħallu l-kariga f'xi żmien stabbilit, jew li jiddikjaraw li biħsiebhom iħallu l-kariga f'data mhux speċifikata, miżuri li l-partiti politiċi jistgħu jużaw kif jidhrilhom, għandhom jitqiesu bħala inkompatibbli mal-libertà u l-indipendenza tal-Membri u għaldaqstant ma għandhomx ikollhom rabta legali.

(5)

L-Artikolu 3(1) jirriproduċi fl-intier tagħhom id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 6(1) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew b'vot dirett u universali.

(6)

Id-dritt ta' inizjattiva msemmi fl-Artikolu 5 huwa d-dritt kardinali ta' kull Membru. Ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament ma jistgħux irendu dak id-dritt null.

(7)

Id-dritt għall-ispezzjoni ta' fajls, stipulat fl-Artikolu 6, li diġa' huwa mħares fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, huwa aspett essenzjali tat-twettiq tal-mandat ta' Membru u għaldaqstant għandu jiġi stipulat mill-Istatut.

(8)

L-Artikolu 7 huwa maħsub sabiex jiżgura li, minkejja stqarrijiet kuntrarji, id-diversità lingwistika tkompli tkun preservata. Kwalunkwe diskriminazzjoni kontra kwalunkwe lingwa uffiċjali għandha tiġi eskluża. Dan il-prinċipju għandu jkompli japplika wara kull tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea.

(9)

Skond l-Artikoli 9 u 10, il-Membri għandhom jirċievu salarju talli jwettqu dmirijiethom. Fir-rigward ta' l-ammont tas-salarju, grupp ta' esperti mlaqqa' mill-Parlament ippreżenta studju f'Mejju 2000, u li skond dan salarju ta' 38.5 % tas-salarju bażiku ta' mħallef tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej huwa ġustifikat.

(10)

Peress li s-salarju u l-allowance tranżitorju, kif ukoll il-pensjonijiet ta' l-età, ta' l-invalidità u tas-superstiti, huma ffinanzjati mill-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea, huwa xieraq li dawn ikunu suġġetti għat-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet.

(11)

Minħabba ċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-Membri, b'mod partikolari l-fatt li dawn m'huma taħt l-ebda dmir li jirrisjedu f'xi wieħed mill-postijiet ta' xogħol tal-Parlament u r-rabtiet speċifiċi tagħhom ma' l-Istat li fih ikunu eletti, huwa xieraq li jsiru dispożizzjonijiet għall-possibilità għall-Istati Membri li japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-liġi tat-taxxa nazzjonali tagħhom għas-salarju u l-allowance tranżitorju kif ukoll għall-pensjonijiet ta' l-età, ta' l-invalidità u tas-superstiti.

(12)

L-Artikolu 9(3) huwa meħtieġ għaliex il-partiti ta' spiss jistennew li l-benefiċċji msemmija fl-Artikolu 9(1) u (2) jintużaw f'parti minnhom għall-iskopijiet tagħhom. Din il-forma ta' finanzjament tal-partiti għandha tkun projbita.

(13)

L-allowance tranżitorju pprovdut fl-Artikoli 9(2) u 13 huwa maħsub, b'mod partikulari, sabiex jimla l-vojt fiż-żmien bejn meta jintemm il-mandat ta' Membru u meta dan jieħu kariga ġdida. Meta l-ex Membru jieħu mandat ieħor jew jieħu kariga pubblika, dan l-iskop ma jibqax rilevanti.

(14)

Fid-dawl ta' l-iżviluppi fl-Istati Membri fil-pensjonijiet ta' l-età, jidher li huwa xieraq li ex Membri jkunu intitolati għal pensjoni ta' l-età sa mill-għeluq tat-63 sena tagħhom. L-Artikolu 14 ma jaffettwax id-dritt ta' l-Istati Membri li jqisu pensjonijiet ta' l-età pagabbli taħt il-liġi nazzjonali meta jikkalkulaw il-pensjonijiet ta' l-età tal-Membri.

(15)

L-arranġamenti għal dispożizzjonijiet għas-superstiti huma essenzjalment konformi mal-liġi fis-seħħ fil-Komunità Ewropea. Id-dritt ta' konjuġi superstiti li reġa' żżewweġ huwa bbażat fuq l-idea moderna li dan għandu x'jaqsam ma' benefiċċju personali u mhux maħsub biss bħala “għajnuna għall-għixien”. Dan id-dritt mhux eskluż anke meta d-dħul jew il-ġid personali tal-konjuġi superstiti jkunu qed “jipprovdulhom” għall-għixien tagħhom.

(16)

L-Artikolu 18 huwa meħtieġ għaliex meta l-Istatut jidħol fis-seħħ, l-Istati Membri jieqfu jirrimborżaw l-ispejjeż li l-Membri jidħlu fihom b'riżultat ta' mard jew biex iħallsu parti mill-kontribuzzjonijiet għall-assikurazzjoni tas-saħħa. Spiss, dawn il-benefiċċji jinżammu wara li jkun intemm il-mandat tal-Membru.

(17)

Id-dispożizzjonijiet dwar ir-rimborż ta' l-ispejjeż għandhom ikunu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fis-sentenza “Lord Bruce” (3). Għalhekk, il-Parlament jitħalla jagħmel dan ir-rimborż permezz ta' somma fissa, f'dawk il-każijiet fejn dan ikun xieraq, sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi u l-piżijiet inerenti f'sistema li tinvolvi l-verifika ta' kull element ta' nfiq individwali. Dan, għaldaqstant, jixhed amministrazzjoni tajba.

(18)

Fit-28 ta' Mejju 2003, il-Burò tal-Parlament adotta sett ta' regoli ġodda dwar il-ħlas ta' spejjeż u allowances lill-Membri fuq il-bażi ta' spejjeż tabilħaqq magħmula, li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-istess żmien ma' dan l-Istatut.

(19)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jinżammu r-regoli li jpoġġu lill-Membri tal-Parlament Ewropew, meta jkunu qed iwettqu l-mandat tagħhom fl-Istat Membru tagħhom, fl-istess livell bħal membri tal-parlament nazzjonali. Mhux possibbli li din il-problema tissolva fuq livell Ewropew, peress li jeżistu bosta arranġamenti ferm differenti fl-Istati Membri. Mingħajr dawn ir-regoli, it-twettiq tal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew fl-Istat Membru li fih il-Membru ġie elett ikun imxekkel b'mod konsiderevoli, jekk mhux impossibbli. It-twettiq effettiv tal-mandat huwa wkoll fl-interess ta' l-Istati Membri.

(20)

L-Artikolu 25(1) huwa meħtieġ minħabba li l-bosta dispożizzjonijiet nazzjonali ferm differenti li l-Membri kellhom joqogħdu għalihom s'issa jagħmluha impossibbli li jissolvew fuq livell Ewropew il-problemi kollha marbuta mat-tranżizzjoni mis-sistema Ewropea antika għal dik ġdida. L-għoti ta' għażla lill-Membri jagħmilha impossibbli li jitnaqqsu d-drittijiet tal-Membri jew li dawn isofru telf finanzjarju bħala riżultat ta' din it-tranżizzjoni. Ir-regola li tinsab fl-Artikolu 25(2) hija konsegwenza tad-deċiżjoni magħmula skond l-Artikolu 25(1).

(21)

Id-diversità ta' sitwazzjonijiet nazzjonali hija indirizzata fl-Artikolu 29, li taħtu l-Istati Membri jitħallew jadottaw regoli differenti mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Istatut bħala miżura tranżitorja. Dik l-istess diversità tiġġustifika wkoll il-possibiltà li Stati Membri jistgħu jżommu parità fir-remunerazzjoni bejn Membri tal-Parlament Ewropew u membri tal-parlamenti nazzjonali.

IDDEĊIEDA:

TITOLU I

REGOLI U KUNDIZZJONIJIET ĠENERALI LI JIRREGOLAW IT-TWETTIQ TAD-DMIRIJIET TAL-MEMBRI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Artikolu 1

Dan l-Istatut jistabbilixxi r-regoli u l-kundizzjonijiet ġenerali dwar it-twettiq tad-dmirijiet tal-Membri tal-Parlament Ewropew.

Artikolu 2

(1)   Il-Membri għandhom ikunu ħielsa u indipendenti.

(2)   Ftehim dwar ir-riżenja mill-kariga ta' Membru qabel jew mat-tmiem ta' mandat parlamentari jkunu nulli u bla effett.

Artikolu 3

(1)   Il-Membri għandhom jivvutaw fuq bażi individwali u personali. Huma m'għandhomx ikunu marbuta b'xi istruzzjonijiet jew m'għandhomx jirċievu mandat li jorbot.

(2)   Ftehim dwar kif għandu jitwettaq il-mandat ikun null u bla effett.

Artikolu 4

Dokumenti u rekords elettroniċi li Membru jkun irċieva, ħejja jew bagħat m'għandhomx jitqiesu bħala dokumenti tal-Parlament, ħlief jekk jiġu ppreżentati skond ir-Regoli ta' Proċedura.

Artikolu 5

(1)   Kull Membru għandu jkollu l-jedd li jippreżenta proposti għall-atti tal-Komunità fil-kuntest tad-dritt ta' inizjattiva tal-Parlament.

(2)   Il-Parlament għandu jistabbilixxi fir-Regoli ta' Proċedura tiegħu l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

Artikolu 6

(1)   Il-Membri għandu jkollhom il-jedd li jispezzjonaw il-fajls kollha miżmuma mill-Parlament.

(2)   Il-paragrafu 1 m'għandux japplika għal fajls u kontijiet personali.

(3)   Il-paragrafu 1 għandu japplika bla ħsara għall-atti ta' l-Unjoni Ewropea u għal ftehim mill-Istituzzjonijiet dwar aċċess għad-dokumenti.

(4)   Il-Parlament għandu jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

Artikolu 7

(1)   Id-dokumenti tal-Parlament għandhom jiġu tradotti fil-lingwi uffiċjali kollha.

(2)   Id-diskorsi għandhom jiġu interpretati simultanjament fil-lingwi uffiċjali l-oħra kollha.

(3)   Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 8

(1)   Il-Membri jistgħu jiffurmaw ruħhom fi gruppi politiċi.

(2)   Il-Parlament għandu jistabilixxi fir-Regoli ta' Proċedura tiegħu il-kondizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

Artikolu 9

(1)   Il-Membri għandhom ikunu intitolati għal salarju xieraq sabiex tiġi mħarsa l-indipendenza tagħhom.

(2)   Fit-tmiem tal-mandat tagħhom, għandhom ikunu intitolati għal allowance ta' tranżizzjoni u għal pensjoni.

(3)   Ftehim dwar l-użu tas-salarju, ta' l-allowance tranżitorju tat-tmiem tas-servizz u tal-pensjoni għal skopijiet oħra għajr dawk privati jkun null u mingħajr effett.

(4)   Id-dipendenti superstiti tal-Membri jew ex Membri għandhom ikollhom jedd għal pensjoni ta' superstiti.

Artikolu 10

L-ammont tas-salarju għandu jkun ta' 38,5 % tas-salarju bażiku ta' mħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 11

Is-salarju li jirċievi Membru għat-twettiq ta' mandat f'parlament ieħor għandu jitnaqqas mis-salarju.

Artikolu 12

(1)   Is-salarju, kif jingħad fl-Artikolu 9 għandu jkun suġġett għat-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet skond l-istess pattijiet u kundizzjonijiet bħal dawk stabbiliti, fuq il-bażi ta' l- Artikolu 13 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet, għall-uffiċjali u impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej.

(2)   It-tnaqqis għal spejjeż ta' xogħol u personali u dawk ta' natura familjari jew soċjali, kif jingħad fl-Artikolu 3(2) sa (4) tar-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru. 260/68 tal-Kunsill tad-29 ta' Frar 1968 li jistabilixxi l-kundizzjonijiet u l-proċedura sabiex tiġi applikata t-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet Ewropej (4), m'għandhomx ikunu applikabbli.

(3)   Il-paragrafu 1 ikun bla ħsara għas-setgħa ta' l-Istati Membri li jagħmlu dan is-salarju suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet nazzjonali dwar it-taxxa, kemm-il darba tiġi evitata kwalunkwe tassazzjoni doppja.

(4)   L-Istati Membri għandhom ikollhom id-dritt li jieħdu kont tas-salarju meta jkunu qed jistabilixxu r-rata ta' tassazzjoni applikabbli għal dħul ieħor.

(5)   Dan l-Artikolu għandu japplika wkoll għall-allowance tranżitorju kif ukoll għall-pensjonijiet ta' l-età, ta' l-invalidità u tas-superstiti, li jitħallsu skond l-Artikoli 13, 14, 15 u 17.

(6)   Benefiċċji taħt l-Artikoli 18, 19 u 20 u kontribuzzjonijiet għall-Fond tal-Pensjoni taħt l-Artikolu 27 m'għandhomx ikunu suġġetti għat-taxxa.

Artikolu 13

(1)   Fit-tmiem tal-mandat tagħhom il-Membri għandhom ikunu intitolati għal allowance tranżitorju ekwivalenti għas-salarju skond l-Artikolu 10.

(2)   Dan il-jedd għandu jdum xahar għal kull sena li fiha wettqu l-mandat tagħhom, imma mhux għal inqas minn sitt xhur jew għal iżjed minn 24 xahar.

(3)   Fil-każ li Membru jieħu mandat f'parlament ieħor jew jieħu kariga pubblika, l-allowance tranżitorju għandu jitħallas sakemm jibda il-mandat jew tittieħed il-kariga pubblika.

(4)   Fil-każ ta' mewt, l-allowance ta' tranżizzjoni għandha titħallas għall-aħħar darba fix-xahar li fih miet l-ex-Membru.

Artikolu 14

(1)   Ex-Membri għandhom ikunu intitolati għal pensjoni ta' l-età mill-età ta' 63.

(2)   Din il-pensjoni għandha tkun, għal kull sena sħiħa tat-twettiq ta' mandat, ta' 3.5 % tas-salarju skond l-Artikolu 10 u parti waħda minn tnax ta' dan għal kull xahar sħiħ ieħor, iżda mhux aktar minn 70 % b'kollox.

(3)   Id-dritt għall-pensjoni ta' l-età għandu jingħata irrispettivament minn kull pensjoni oħra.

(4)   L-Artikolu 11 għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 15

(1)   Membri li jsiru invalidi matul iż-żmien tal-mandat tagħhom, għandhom ikunu intitolati għal pensjoni.

(2)   L-Artikolu 14(2) għandu japplika mutatis mutandis. Madankollu, l-ammont tal-pensjoni għandu jkun mhux inqas minn 35 % tas-salarju skond l-Artikolu 10.

(3)   Il-jedd għandu jieħu effett meta l-Membru kkonċernat iħalli l-kariga.

(4)   Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kondizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

(5)   L- Artikolu 11 għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 16

Jekk ex-Membru ikun intitolat simultanjament għall-ħlas ta' l-allowance tranżitorju skond l-Artikolu 13 u għall-pensjoni skond l-Artikolu 14 jew l-Artikolu 15, huwa għandu jiddeċiedi liema arranġament għandu jiġi applikat.

Artikolu 17

(1)   Fil-każ ta' mewt ta' Membru jew ta' ex-Membru li meta jmut ikun intitolat, jew kien ikun intitolat fil-ġejjieni għal pensjoni skond l-Artikolu 14 jew l-Artikolu 15, il-konjuġi u l-ulied dipendenti għandhom ikunu intitolati għal pensjoni tas-superstiti.

(2)   L-ammont totali tal-pensjoni m'għandux jaqbeż il-pensjoni li l-Membru kien ikun intitolat għaliha fit-tmiem tal-mandat parlamentari tiegħu jew li l-ex-Membru kien intitolat għaliha jew kien ikun intitolat għaliha.

(3)   Il-konjuġi superstiti għandu jirċievi 60 % ta' l-ammont imsemmi fil-paragrafu 2, imma f'kull każ mhux inqas minn 30 % tas-salarju skond l-Artikolu 10. Dan id-dritt m'għandux jiġi affetwat jekk il-konjuġi superstiti jerġa' jiżżewweġ. Dan id-dritt għandu jintilef jekk iċ-ċirkustanzi speċifiċi ta' xi każ individwali ma jħallu l-ebda dubju raġonevoli li ż-żwieġ seħħ biss għall-iskop li tinkiseb pensjoni.

(4)   Wild dipendenti għandu jirċievi 20 % ta' l-ammont imsemmi fil-paragrafu 2.

(5)   Jekk ikun meħtieġ, l-ammont massimu tal-pensjoni li għandu jitħallas għandu jiġi diviż bejn il-konjuġi u l-ulied fil-proporzjon tal-persentaġġi speċifikati fil-paragrafi 3 u 4.

(6)   Il-pensjoni għandha titħallas mill-ewwel ġurnat tax-xahar ta' wara d-data tal-mewt.

(7)   Fil-każ ta' mewt tal-konjuġi, il-jedd jiskadi fl-aħħar tax-xahar li matulu seħħet il-mewt.

(8)   Il-jedd ta' wild jiskadi fl-aħħar tax-xahar li matulu jagħlaq 21 sena. Madankollu, dan ikompli għat-tul ta' l-edukazzjoni jew taħriġ vokazzjonali, imma jiskadi mhux iżjed tard mill-aħħar tax-xahar li matulu jagħlaq 25 sena. Il-jedd ikompli jekk il-wild ma jkunx kapaċi jsostni lilu nnifsu minħabba mard jew infermità.

(9)   Sħab minn relazzjonijiet rikonoxxuti fl-Istati Membri għandhom jiġu ttrattati bħala ekwivalenti għal konjuġi.

(10)   Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

Artikolu 18

(1)   Membri u ex-Membri li jieħdu pensjoni, u persuni intitolati għall-pensjoni tas-superstiti, għandhom ikunu intitolati għar-rimborż ta' żewġ terzi ta' l-ispejjeż li jidħlu fihom b'riżultat ta' mard, tqala jew it-twelid ta' wild.

(2)   Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

Artikolu 19

(1)   Il-Membri għandhom ikollhom jedd għal kopertura ta' assikurazzjoni għar-riskji marbuta mat-twettiq tal-mandat tagħhom.

(2)   Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt. Il-Membri għandhom iħallsu terz mill-permiums ta' assigurazzjoni li jirriżultaw.

Artikolu 20

(1)   Il-Membri għandhom ikollhom jedd għal rimborż ta' l-ispejjeż li jidħlu fihom fit-twettiq tal-mandat tagħhom.

(2)   Il-Parlament għandu jirrimborża l-ispejjeż li l-Membri tabilħaqq jidħlu fihom fi vjaġġi minn u lejn il-postijiet ta' xogħol u marbuta ma' vjġġi oħra fuq xogħol.

(3)   Spejjeż oħra li jidħlu fihom il-Membri fit-twettiq tal-mandat tagħhom jistgħu jiġu rimburżati permezz ta' somma fissa.

(4)   Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

(5)   L-Artikolu 9(3) għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 21

(1)   Il-Membri għandhom ikollhom jedd għal assistenza minn staff personali li huma jistgħu jagħżlu liberament.

(2)   Il-Parlament għandu jħallas l-ispejjeż li l-Membri tabilħaqq jidħlu fihom għall-impjieg ta' dan l-istaff personali.

(3)   Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

Artikolu 22

(1)   Il-Membri għandhom ikunu intitolati li jużaw il-faċilitajiet ta' l-uffiċċji, it-tagħmir għat-telekomunikazzjoni u l-vetturi uffiċjali tal-Parlament.

(2)   Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

Artikolu 23

(1)   Il-ħlasijiet kollha għandhom isiru mill-baġit ta' l-Unjoni Ewropea.

(2)   Il-ħlasijiet dovuti skond l-Artikoli 10, 13, 14, 15 u 17 għandhom isiru kull xahar f'euro jew - fuq għażla tal-Membru - fil-valuta ta' l-Istat Membru fejn huwa domiċiljat. Il-Parlament għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom għandhom isiru l-ħlasijiet.

Artikolu 24

Deċiżjonijiet dwar l-implimentazzjoni ta' dan l-Istatut għandhom jidħlu fis-seħħ malli jiġu ppublikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

TITOLU II

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

Artikolu 25

(1)   Il-Membri li kienu fil-Parlament qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Istatut u li reġgħu ġew eletti jistgħu jagħżlu s-sistema nazzjonali applikabbli sa dak iż-żmien fir-rigward tas-salarju, ta' l-allowance tranżitorju u tal-pensjonijiet għall-perjodu sħiħ li fih ikunu Membri tal-Parlament Ewropew.

(2)   Dawn il-pagamenti għandhom isiru mill-baġit ta' l-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 26

(1)   Il-Membri li jixtiequ jkomplu bis-sistema nazzjonali applikabbli sa dak iż-żmien skond l-Artikolu 25(1) għandhom javżaw lill-President tal-Parlament bil-miktub b'din id-deċiżjoni sa 30 ġurnata mid-dħul fis-seħħ ta' dan l-Istatut.

(2)   Id-deċiżjoni tkun aħħarija u irrevokabbli.

(3)   Jekk din in-notifika ma ssirx fil-limitu ta' żmien, id-dispożizzjonijiet ta' l-Istatut għandhom japplikaw.

Artikolu 27

(1)   Il-fond għall-pensjoni volontarja mwaqqaf mill-Parlament Ewropew għandu jinżamm wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Istatut għall-Membri jew ex-Membri li diġà kisbu drittijiet jew jeddijiet futuri f'dak il-fond.

(2)   Drittijiet miksuba u drittijiet futuri għandhom jinżammu fl-intier tagħhom. Il-Parlament jista' jistabilixxi kriterji u kondizzjonijiet li jirregolaw l-akkwist ta' drittijiet jew jeddijiet ġodda.

(3)   Il-Membri li jirċievu salarju skond l-Artikolu 10 ma jistgħu jiksbu l-ebda drittijiet jew jeddijiet futuri ġodda fuq il-fond għall-pensjoni volontarja.

(4)   Il-fond m'għandux ikun miftuħ għal Membri li jiġu eletti għall-ewwel darba fil-Parlament wara li dan l-Istatut isir applikabbli.

(5)   L-Artikoli 9(3) u 14(3) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 28

(1)   Kull dritt għal pensjoni li Membru kiseb skond arranġamenti nazzjonali fiż-żmien meta dan l-Istatut jiġi applikat għandu jinżamm fl-intier tiegħu.

(2)   Jekk it-tul tal-mandat imwettaq fil-Parlament Ewropew jew f'parlament nazzjonali ma jkunx biżżejjed taħt l-arranġamenti nazzjonali sabiex jagħti lok għal kwalunkwe jedd ta' pensjoni, għandu jittieħed kont tal-perjodu kkonċernat fil-kalkolu tal-pensjoni ibbażata fuq dan l-Istatut. Il-Parlament jista' jikkonkludi ftehim ma' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri dwar it-trasferiment tal-jeddijiet miksuba.

Artikolu 29

(1)   Kull Stat Membru jista' jadotta, għall-Membri eletti minnu, regoli differenti mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Istatut fir-rigward tas-salarju, l-allowance tranżitorju u l-pensjonijiet għal perjodu tranżitorju li m'għandux jisboq it-tul ta' żewġ mandati parlamentari tal-Parlament Ewropew.

(2)   Dawk ir-regoli għandhom ipoġġu l-Membri, mill-inqas, fuq l-istess livell mal-membri tal-parlamenti nazzjonali rispettivi tagħhom.

(3)   Kull ħlas għandu jsir mill-baġit ta' l-Istat Membru kkonċernat.

(4)   Il-jeddijiet tal-Membri skond l-Artikoli 18 sa 22 m'għandhomx ikunu affettwati minn tali regoli.

TITOLU III

DISPOŻIZZJONI AĦĦARIJA

Artikolu 30

Dan l-Istatut għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tal-mandat parlamentari tal-Parlament Ewropew li jibda fl-2009.

Magħmul fi Strasburgu, nhar it-28 ta' Settembru 2005

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Opinjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ġunju 2003, ikkonfermata mill-Viċi-President Wallström waqt is-seduta tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' Ġunju 2005.

(2)  Ittra tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2005.

(3)  Sentenza tal-15 ta' Settembru 1981, Każ 208/80 Rt. Hon. Lord Bruce of Donington v. Eric Gordon Aspden [1981] ECR 2205.

(4)  ĠU L 56, ta' l-4.3.1968, p. 8. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE, Euratom) Nru. 723/2004 (ĠU L 124, tas-27.4.2004, p. 1).