ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 48
21 ta' Ġunju 2005


Werrej

 

Dokumenti dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea

Paġna

 

*

Opinjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Frar 2005 dwar l-applikazzjonijiet ta' adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

3

 

*

Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni tal-Bulgarija sabiex issir membru fl-Unjoni Ewropea (AA1/2/2005 - C6-0085/2005 - 2005/0901(AVC)) (Proċedura ta' kunsens)

5

 

*

Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni tar-Rumanija sabiex issir membru fl-Unjoni Ewropea (AA1/2/2005 - C6-0086/2005 - 2005/0902(AVC)) (Proċedura ta' kunsens)

7

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea 25 ta' April 2005 dwar l-ammissjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

9

 

*

Avviż dwar d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Adezjoni

10

 

*

Trattat bejn ir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, l-Irlanda, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Renju ta’ l-Olanda, ir-Repubblika ta’ l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju ta’ l-Isvezja, ir-Renju Unit tal-Gran Britannja u l-Irlanda ta’ Fuq (Stati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea), u r-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea

11

 

*

Protokoll dwar il-kondizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ammissjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

29

46

49

56

89

93

103

104

129

138

189

193

196

201

 

*

Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija u l-aġġustamenti lit-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea

203

221

224

231

264

268

277

278

302

311

362

366

369

374

 

*

Att finali

377

391

393

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 157.

 

(2)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 157.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


Dokumenti dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea

21.6.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

3


OPINJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-22 ta' Frar 2005

dwar l-applikazzjonijiet ta' adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 49 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija applikaw sabiex jidħlu membri fl-Unjoni Ewropea.

(2)

Fl-opinjonijiet tagħha tal-15 ta' Lulju 1997 dwar ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija, il-Kummissjoni diġà kellha l-opportunità tesprimi ruħha fuq ċerti aspetti essenzjali tal-problemi li jinqalgħu in konnessjoni ma' dawn l-applikazzjonijiet.

(3)

Il-Kunsill Ewropew li ltaqa' f'Kopenhagen f'Diċembru 1993 stipula għall-ewwel darba l-kriteriji ta' l-acquis kif ukoll kriterji politiċi u ekonomiċi ta' sħubija, li mexxew il-proċess ta' adeżjoni u l-analiżi regolari tal-Kummissjoni dwar kemm huma lesti r-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija. Il-kriterji politiċi jitolbu lir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija jiżguraw l-istabbilità ta' istituzzjonijiet li jagħtu garanzija ta' demokrazija, ir-regola tal-liġi, id-drittijiet umani u r-rispett u l-protezzjoni tal-minoranzi; dawn it-talbiet huma miġbura bħala prinċipji kostituzzjonali fit-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea u kienu enfasizzati fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea. Il-kriterji ekonomiċi jitolbu l-eżistenza ta' suq ekonomiku li jaħdem kif ukoll il-kapaċità li jlaħħqu mal-pressjoni tal-kompetizzjoni u l-forzi tas-suq fi ħdan l-Unjoni. Il-Kriterju ta' l-acquis jirreferi għall-abilità li tieħu l-obbligazzjonijiet tas-sħubija li jiġu mil-leġiżlazzjoni ta' l-Unjoni, l-acquis communautaire, inkluża l-fedeltà ma' l-għanijiet ta' l-unjoni politika, ekonomika u monetarja.

(4)

Il-kundizzjonijiet u l-ftehim għad-dħul taż-żewġ Stati ġew negozjati fil-Konferenzi bejn l-Istati Membri u r-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija.

(5)

Il-Kummissjoni, fid-Dokument ta' l-Istrateġija dwar progress fil-proċess ta' tkabbir adottat fis-6 ta' Ottubru 2004, tikkunsidra li r-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija jissodisfaw il-kriterji politiċi u hi u tikkunsidra l-progress milħuq miż-żewġ pajjiżi, l-istorja konsistenti fl-implimentazzjoni ta' l-impenji tagħhom, u x-xogħol preparatorju li għaddej bħalissa, tistenna minn dawn il-pajjiżi li jissodisfaw il-kriterji ekonomiċi u ta' l-acquis u jkunu lesti għal sħubija sa l-1 ta' Jannar 2007. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni ddikjarat li ser tagħmel kull sforz sabiex tilħaq l-għan tal-Kunsill ta' l-Ewropa sabiex tikkonkludi n-negozjati mar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija b'suċċess fl-2004, fuq il-bażi ta' merti tagħhom, bil-ħsieb li jiġi ffirmat it-Trattat ta' l-Adeżjoni malajr kemm jista' jkun fl-2005.

(6)

Dawn in-negozjati temmew f'Diċembru 2004, u jidher li d-dispożizzjonijiet miftehma huma ġusti u xierqa; għalhekk, it-tkabbir ta' l-UE, filwaqt li jippreserva il-koeżjoni u d-dinamiżmu intern tiegħu, jħalliha tieħu parti akbar fl-iżvilupp tar-relazzjonijiet internazzjonali.

(7)

Bis-sħubija fl-Unjoni Ewropea, ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija jaċċettaw mingħajr riservi, it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, u sad-dħul fis-seħħ tagħha, it-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea u l-għanijiet kollha tiegħu, id-deċiżjonijiet kollha meħuda minn meta daħlu fis-seħħ it-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej u t-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea u l-għażliet meħuda fil-konfront ta' l-iżvilupp u tisħiħ ta' dawk il-Komunitajiet u ta' l-Unjoni.

(8)

Huwa fattur essenzjali ta' l-ordni legali introdotta fit-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej u, meta jidħol fis-seħħ, it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa li ċerti mid-dispożizzjonijiet tagħhom u ċerti atti adottati mill-istituzzjonijiet huma direttament applikabbli, li l-liġi ta' l-Unjoni tieħu preċedenza fuq kull dispożizzjoni nazzjonali li tista' tkun f'kunflitt magħha, u li proċeduri jeżistu biex jiżguraw l-interpretazzjoni uniformi tal-liġi ta' l-Unjoni Ewropea; adeżjoni fl-Unjoni Ewropea timplika għarfien ta' l-irbiet ta' dawn ir-regoli, osservanza li hija indispensabbli biex tiggarantixxi l-effettività u l-unità tal-liġi ta' l-Unjoni.

(9)

Il-Kummissjoni tagħmel sejħa lir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija biex jaħdmu bis-serjetà fuq it-titjib li għad hemm bżonn isir fil-kuntest tal-kriterji għal sħubija politiċi u ekonomiċi u fil-konfront ta' l-adozzjoni, implimentazzjoni u infurzar ta' l-acquis. Il-Kummissjoni ser tkompli tosserva mill-qrib l-implimentazzjoni ta' l-impenni u l-obbligazzjonijiet meħuda miż-żewġ pajjiżi, u ser tgħinhom bl-istrumenti disponibbli. Ibbazat fuq dan il-monitoraġġ kontinwu, il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt tagħha, kif stipulat fit-Trattat ta' l-Adeżjoni, b'mod partikolari fl-Artikolu 39 tal-Protokoll ta' l-Adeżjoni, biex tippreżenta proposta li tirrakkomanda li tipposponi l-adeżjoni b'sena sa l-1 ta' Jannar 2008, jekk jidhrilha li hemm evidenza ċara li l-istat tal-preparamenti għall-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' l-acquis fir-Repubblika tal-Bulgarija jew Rumanija huwa tali li hemm riskju serju li xi wieħed minn dawn l-Istati mhux se jkun preparat biex jilħaq it-talbiet ta' sħubija sad-data ta' l-adeżjoni ta' l-1 ta' Jannar 2007 f'diversi oqsma importanti inklużi impenji speċifiċi u talbiet li japplikaw għar-Rumanija f'oqsma tal-Ġustizzja u ta' l-Intern u l-Kompetizzjoni. B'riżultat ta' dan il-monitoraġġ, il-Kummissjoni tirriżerva d-drittijiet tagħha ukoll biex tinvoka l-klawżoli diversi ta' ħarsien previsti fit-Trattat ta' l-Adeżjoni taż-Żewġ pajjiżi kif ukoll il-mekkaniżmu speċifiku dwar għajnuna ta' l-Istat stipulat fit-Trattat ta' l-Adeżjoni għar-Rumanija fil-każ li dan il-pajjiż ma jissodisfax l-impenji tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-infurzar f'dan il-qasam.

(10)

Il-Kummissjoni titlob lill-awtoritajiet Bulgari u Rumeni biex itemmu t-traduzzjoni u r-reviżjoni ta' l-acquis qabel id-data ta' l-adeżjoni sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni.

(11)

Wieħed mill-għanijiet ta' l-Unjoni Ewropea huwa li jsaħħaħ is-solidarjetà bejn il-popli filwaqt li jirrispetta l-istorja, il-kultura u t-tradizzjonijiet tagħhom.

(12)

It-Tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea permezz ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ser jgħin biex isaħħaħ il-garanziji ta' paċi u libertà fl-Ewropa.

B'DAN TESPRIMI OPINJONI FAVOREVOLI:

dwar l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

Din l-opinjoni hija indirizzata lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, fit-22 ta' Frar 2005.

Għall-Kummissjoni

Olli REHN

Membru tal-Kummissjoni responsabbli mit-tkabbir

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


21.6.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

5


RIŻOLUZZJONI LEĠISLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-applikazzjoni tal-Bulgarija sabiex issir membru fl-Unjoni Ewropea (AA1/2/2005 - C6-0085/2005 - 2005/0901(AVC))

(Proċedura ta' kunsens)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra t-talba tar-Repubblika tal-Bulgarija sabiex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra t-talba għal kunsens magħmula mill-Kunsill skond l-Artikolu 49 tat-Trattat UE (C6‐0085/2005),

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni (COM (2005)0055),

wara li kkunsidra l-abbozz tat-trattat tar-Repubblika tal-Bulgarija fl-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra l-iskambju ta' ittri bejn il-President tal-Parlament Ewropew u l-President tal-Kummissjoni dwar l-assoċjazzjoni sħiħa tal-Parlament Ewropew fuq il-possibiltà ta' rikors għal waħda mill-klawżoli ta' salvagwardja fit-Trattat ta' Adeżjoni,

wara li kkunsidra ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' April 2005 dwar l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (1).

wara li kkunsidra l-Artikoli 75 u 82(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0082/2005),

A.

billi l-kundizzjonijiet għal ammissjoni ta' pajjiżi applikanti u l-modifiki li l-adeżjoni tagħhom iġġib huma stabbiliti fit-trattat ta' adeżjoni u billi l-Parlament għandu jkun ikkonsultat dwar kwalunkwe modifika sostanzjali f'dan it-trattat,

B.

billi l-Kunsill u l-Kummissjoni iridu jinvolvu l-Parlament Ewropew fis-segwitu tal-proċess ta' adeżjoni tal-Bulgarija u fit-teħid ta' deċiżjonijiet fil-każ tal-possibiltà ta' rikors għal waħda mill-klawżoli ta' salvagwardja li jinsabu fit-trattat ta' adeżjoni fid-dawl ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija,

Ċ.

billi dan il-kunsens kien preċedut minn ftehim konġunt taż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja dwar il-pakkett finanzjarju li għandu jkun inkluż fit-trattat ta' adeżjoni u l-adozzjoni ta' dikjarazzjoni fuq il-konsegwenzi baġitarji u istituzzjonali ta' dan,

1.

Jagħti l-kunsens tiegħu għat-talba tal-Bulgarija sabiex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-posizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u r-Repubblika tal-Bulgarija.


(1)  P6_TA(2005)0116.


21.6.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

7


RIŻOLUZZJONI LEĠISLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-applikazzjoni tar-Rumanija sabiex issir membru fl-Unjoni Ewropea (AA1/2/2005 - C6-0086/2005 - 2005/0902(AVC))

(Proċedura ta' kunsens)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra t-talba tar-Rumanija sabiex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra t-talba għal kunsens magħmula mill-Kunsill skond l-Artikolu 49 tat-Trattat UE (C6‐0086/2005),

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni COM (2005)0055),

wara li kkunsidra l-abbozz tat-trattat tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra l-iskambju ta' ittri bejn il-President tal-Parlament Ewropew u l-President tal-Kummissjoni dwar l-assoċjazzjoni sħiħa tal-Parlament Ewropew fuq il-possibiltà ta' rikors għal waħda mill-klawżoli ta' salvagwardja fit-Trattat ta' Adeżjoni,

wara li kkunsidra ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' April 2005 dwar l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (1).

wara li kkunsidra l-Artikoli 75 u 82(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0083/2005),

A.

billi l-kundizzjonijiet għal ammissjoni ta' pajjiżi applikanti u l-modifiki li l-adeżjoni tagħhom iġġib huma stabbiliti fit-trattat ta' adeżjoni u billi l-Parlament għandu jkun ikkonsultat dwar kwalunkwe modifika sostanzjali f'dan it-trattat,

B.

billi l-Kunsill u l-Kummissjoni iridu jinvolvu l-Parlament Ewropew fis-segwitu tal-proċess ta' adeżjoni tar-Rumanija u fit-teħid ta' deċiżjonijiet fil-każ tal-possibiltà ta' rikors għal waħda mill-klawżoli ta' salvagwardja li jinsabu fit-trattat ta' adeżjoni fid-dawl ta' l-adeżjoni tar-Rumanija,

Ċ.

billi dan il-kunsens kien preċedut minn ftehim konġunt taż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja dwar il-pakkett finanzjarju li għandu jkun inkluż fit-trattat ta' adeżjoni u l-adozzjoni ta' dikjarazzjoni fuq il-konsegwenzi baġitarji u istituzzjonali ta' dan,

1.

Jagħti l-kunsens tiegħu għat-talba tar-Rumanija sabiex issir membru ta' l-Unjoni Ewropea;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-posizzjoni tal-Parlament lill-unsill u lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u r-Rumanija.


(1)  P6_TA(2005)0116.


21.6.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

9


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA

25 ta' April 2005

dwar l-ammissjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 49 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni (1),

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew (2),

Billi r-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija applikaw sabiex isiru membri ta' l-Unjoni Ewropea,

IDDEĊIEDA:

li jaċċetta dawn l-applikazzjonijiet għall-ammissjoni; il-kondizzjonijiet ta' ammissjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea, li jkunu meħtieġa b'tali ammissjoni, għandhom ikunu s-suġġett ta' ftehim bejn l-Istati Membri u r-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija.

Magħmula fil-Lussemburgu, 25 ta' April 2005.

Għall-Kunsill

Il-President

J. ASSELBORN


(1)  Opinjoni mogħtija fit-22 ta' Frar 2005 (li għadha ma ġietx pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Kunsens mogħti fit-13 ta' April 2005 (li għadu ma ġiex pubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).


21.6.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

10


“AVVIŻ DWAR D-DĦUL FIS-SEĦĦ TAT-TRATTAT TA' ADEZJONI

Soġġett għall-proċedura ta' ratifika, it-Trattat ta' Adezjoni għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2007, sakemm deċiżjoni tal-Kunsill ma tiġix meħuda taħt l-Artikolu 4(2) tiegħu biex tiġi pposponuta d-data ta' adezjoni għall-Bulgarija u/jew ir-Rumanija sa l-1 ta' Jannar 2008.”


21.6.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

11


TRATTAT

BEJN

IR-RENJU TAL-BELĠJU, IR-REPUBBLIKA ĊEKA, IR-RENJU TAD-DANIMARKA, IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA, IR-REPUBBLIKA TA' L-ESTONJA, IR-REPUBBLIKA ELLENIKA, IR-RENJU TA' SPANJA, IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA, L-IRLANDA, IR-REPUBBLIKA TALJANA, IR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU, IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA, IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA, IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU, IR-REPUBBLIKA TA' L-UNGERIJA, IR-REPUBBLIKA TA' MALTA, IR-RENJU TA' L-OLANDA, IR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA, IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA, IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA, IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA, IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA, IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA, IR-RENJU TA' L-ISVEZJA, IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ

(L-ISTATI MEMBRI TA' L-UNJONI EWROPEA)

U

R-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA U IR-RUMANIJA,

DWAR L-ADEŻJONI TAR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA U TAR-RUMANIJA MA' L-UNJONI EWROPEA

IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TAL-BELĠJANI,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TAD-DANIMARKA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA' L-ESTONJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TA' SPANJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

IL-PRESIDENT TA' L-IRLANDA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TALJANA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

L-ALTEZZA RJALI TIEGĦU L-GRAN DUKA TAL-LUSSEMBURGU,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA' L-UNGERIJA,

IL-PRESIDENT TA' MALTA,

IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TA' L-OLANDA,

IL-PRESIDENT FEDERALI TAR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IL-PRESIDENT TAR-RUMANIJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IL-GVERN TAR-RENJU TA' L-ISVEZJA,

IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TAR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ,

UNITI fix-xewqa li jfittxu li jilħqu l-għanijiet ta' l-Unjoni Ewropea,

DETERMINATI li jkomplu bil-proċess tal-ħolqien ta' unjoni dejjem eqreb bejn il-popli ta' l-Ewropa fuq il-pedamenti diġà mqiegħda,

BILLI l-Artikolu I-58 tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, bħall-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jagħti l-opportunità lill-Istati Ewropej li jsiru membri ta' l-Unjoni,

BILLI r-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija applikaw biex isiru membri ta' l-Unjoni,

BILLI l-Kunsill, wara li kiseb l-opinjoni tal-Kummissjoni u l-kunsens tal-Parlament Ewropew, iddikjara li huwa favur l-adeżjoni ta' dawn l-Istati,

BILLI, fil-mument ta' l-iffirmar ta' dan it-Trattat, it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa ġie ffirmat imma għadu ma ġiex ratifikat mill-Istati Membri kollha ta' l-Unjoni u billi r-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija se jissieħbu ma' l-Unjoni Ewropea, kif tinsab fl-1 ta' Jannar 2007,

IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TAL-BELĠJANI,

Karel DE GUCHT

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Didier DONFUT

Segretarju ta' l-Istat għall-Affarijiet Ewropej, imsieħeb mal-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

Georgi PARVANOV

President

Simeon SAXE-COBURG

Prim Ministru

Solomon PASSY

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Meglena KUNEVA

Ministru ta' l-Affarijiet Ewropej

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA ĊEKA,

Vladimír MÜLLER

Deputat Ministru ta' l-Affarijiet ta' l-Unjoni

Jan KOHOUT

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika Ċeka għall-Unjoni Ewropea

IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TAD-DANIMARKA,

Friis Arne PETERSEN

Segretarju ta' l-Istat Permanenti

Claus GRUBE

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Renju tad-Danimarka għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

Hans Martin BURY

Ministru ta' l-Istat għall-Ewropa

Wilhelm SCHÖNFELDER

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA' L-ESTONJA,

Urmas PAET

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Väino REINART,

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika ta' l-Estonja għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

Yannis VALINAKIS

Deputat Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Vassilis KASKARELIS

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika Ellenika għall-Unjoni Ewropea

IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TA' SPANJA,

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin u l-Kooperazzjoni

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ

Segretarju ta' l-Istat għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

Claudie HAIGNERÉ

Ministru b'responsabbiltà għall-Affarijiet Ewropej, imsieħba mal-Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Pierre SELLAL

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika Franċiża għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TA' L-IRLANDA,

Dermot AHERN

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Noel TREACY

Ministru ta' l-Istat għall-Affarijiet Ewropej

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TALJANA,

Roberto ANTONIONE

Sotto-segretarju ta' l-Istat għall-Affarijiet Barranin

Rocco Antonio CANGELOSI

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika Taljana għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,

George IACOVOU

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Nicholas EMILIOU

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika ta' Ċipru għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

Artis PABRIKS

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Eduards STIPRAIS

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika tal-Latvja għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

Antanas VALIONIS

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Albinas JANUSKA

Sotto-segretarju fil-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

L-ALTEZZA RJALI TIEGĦU L-GRAN DUKA TAL-LUSSEMBURGU,

Jean-Claude JUNCKER

Prim Ministru, Ministru ta' l-Istat, Ministru tal-Finanzi

Jean ASSELBORN

Deputat Prim Ministru, Ministru ta' l-Affarijiet Barranin u l-Immigrazzjoni

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA' L-UNGERIJA,

Dr. Ferenc SOMOGYI

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Dr. Etele BARÁTH

Ministru bla portafoll responsabbli ta' l-Affarijiet ta' l-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TA' MALTA,

L-Onor. Michael FRENDO

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Richard CACHIA CARUANA

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea

IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TA' L-OLANDA,

Dr. B.R. BOT

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Atzo NICOLAÏ

Ministru ta' l-Affarijiet Ewropej

IL-PRESIDENT FEDERALI TAR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA,

Hubert GORBACH

Viċi Kanċillier

Dr. Ursula PLASSNIK

Ministru Federali ta' l-Affarijiet Barranin

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

Adam Daniel ROTFELD

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Jarosław PIETRAS

Segretarju ta' l-Istat għall-Affarijiet Ewropej

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

Ministru ta' l-Istat u l-Affarijiet Barranin

Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES

Segretarju ta' l-Istat għall-Affarijiet Ewropej

IL-PRESIDENT TAR-RUMANIJA,

Traian BĂSESCU

Il-President tar-Rumanija

Călin POPESCU - TĂRICEANU

Il-Prim Ministru tar-Rumanija

Mihai - Răzvan UNGUREANU

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Leonard ORBAN

Negozjatur Ewlieni ma' l-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

Božo CERAR

Segretarju ta' l-Istat fil-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

Eduard KUKAN

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

József BERÉNYI

Segretarju ta' l-Istat għall-Affarijiet Barranin

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

Eikka KOSONEN

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tal-Finlandja għall-Unjoni Ewropea

IL-GVERN TAR-RENJU TA' L-ISVEZJA,

Laila FREIVALDS

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Sven-Olof PETERSSON

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Renju ta' l-Isvezja għall-Unjoni Ewropea

IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TAR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ,

Sir John GRANT KCMG

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq għall-Unjoni Ewropea

FTEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

1.   Ir-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija b'dan isiru membri ta' l-Unjoni Ewropea.

2.   Ir-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija jsiru Partijiet għat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa u għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika kif emendati jew supplementati.

3.   Il-kondizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ammissjoni qegħdin jiġu stabbiliti fil-Protokoll anness ma' dan it-Trattat. Id-disposizzjonijiet ta' dak il-Protokoll għandhom jagħmlu parti integrali minn dan it-Trattat.

4.   Il-Protokoll, inklużi l-Annessi u l-Appendiċi tiegħu, għandu jiġi anness mat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika, u d-disposizzjonijiet tiegħu għandhom jiffurmaw parti integrali minn dawk it-Trattati.

Artikolu 2

1.   Fil-każ li t-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa ma jkunx fis-seħħ fid-data ta' l-adeżjoni, ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija jsiru Partijiet għat-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni, kif emendati jew miżjuda.

F' dak il-każ l-Artikolu 1(2) sa (4) għandu jsir applikabbli mid-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.

2.   Il-kondizzjonijiet ta' l-ammissjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni, li saru meħtieġa b' din l-ammissjoni, li se japplikaw mid-data ta' l-adeżjoni sad-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, qegħdin jiġu stabbiliti fl-Att anness ma' dan it-Trattat. Id-disposizzjonijiet ta' dak l-Att għandhom jagħmlu parti integrali minn dan it-Trattat.

3.   Fil-każ li t-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa jidħol fis-seħħ wara l-adeżjoni, il-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 1(3) għandu jissostitwixxi l-Att imsemmi fl-Artikolu 2(2) dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat imsemmi. F' dak il-każ, id-disposizzjonijiet tal-Protokoll imsemmi hawn fuq ma għandhomx jiġu kkunsidrati bħala li qegħdin joħolqu effett legali ġdid, iżda għandhom jiġu kkunsidrati bħala li qegħdin jippreservaw, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika u f' dak il-Protokoll, l-effetti legali li diġà nħolqu mid-disposizzjonijiet ta' l-Att imsemmi fl-Artikolu 2(2).

Atti adottati qabel id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 1(3) abbażi ta' dan it-Trattat jew l-Att imsemmi fil-paragrafu 2 għandhom jibqgħu fis-seħħ u l-effetti legali tagħhom għandhom jiġu preservati sakemm dawk l-atti jiġu emendati jew imħassra.

Artikolu 3

Id-disposizzjonijiet li jirrigwardaw id-drittijiet u l-obbligi ta' l-Istati Membri u l-poteri u l-ġurisdizzjoni ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni kif stabbilit fit-Trattati li għalihom isiru Partijiet ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija għandhom japplikaw għal dan it-Trattat.

Artikolu 4

1.   Dan it-Trattat għandu jiġi ratifikat mill-Partijiet Kontraenti Għolja skond il-ħtiġijiet kostituzzjonali rispettivi tagħhom. L-istrumenti ta' ratifika għandhom jiġu depożitati mal-Gvern tar-Repubblika Taljana sa mhux aktar tard mil-31 ta' Diċembru 2006.

2.   Dan it-Trattat għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2007 sakemm l-istrumenti kollha ta' ratifika jkunu ġew depożitati qabel dik id-data.

Jekk, madanakollu, Stat imsemmi fl-Artikolu 1(1) ma jkunx iddepożita l-istrument ta' ratifika tiegħu fiż-żmien dovut, dan it-Trattat għandu jidħol fis-seħħ għall-Istat l-ieħor li jkun iddepożita l-istrument tiegħu. F'dak il-każ, il-Kunsill, li jaġixxi b'unanimità, għandu jiddeċiedi immedjatament dwar dawk l-aġġustamenti li jkunu saru indispensabbli għal dan it-Trattat, għall-Artikoli 10, 11(2), 12, 21(1), 22, 31, 34 u 46, għall-Anness III, punt 2(1)(b), 2(2) u 2(3) u għall-Anness IV, sezzjoni B, tal-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 1(3) u, skond kif ikun il-każ, ghall-Artikoli 9 sa 11, 14(3), 15, 24(1), 31, 34, 46 u 47, għall-Anness III, punt 2(1)(b), 2(2) u 2(3) u għall-Anness IV, sezzjoni B, ta' l-Att imsemmi fl-Artikolu 2(2); b'unanimità, il-Kunsill jista' jiddikjara wkoll li skadiet il-validità ta' dawk id-disposizzjonijiet tal-Protokoll imsemmi qabel, inklużi l-Annessi u l-Appendiċi tiegħu u, skond kif ikun il-każ, ta' l-Att imsemmi qabel, inklużi l-Annessi u l-Appendiċi tiegħu, li jirreferu espressament għal Stat li ma jkunx iddepożita l-istrument ta' ratifika tiegħu, jew jista' wkoll jaġġusthom.

Minkejja d-depożitu ta' l-istrumenti kollha ta' ratifika meħtieġa skond il-paragrafu 1, dan it-Trattat għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2008, jekk il-Kunsill jadotta deċiżjoni li tikkonċerna ż-żewġ Stati aderenti taħt l-Artikolu 39 tal-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 1(3), jew taħt l-Artikolu 39 ta' l-Att imsemmi fl-Artikolu 2(2) qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.

Jekk din id-deċiżjoni tittieħed fir-rigward ta' wieħed miż-żewġ Stati aderenti biss dan it-Trattat għandu jidħol fis-seħħ għal dak l-Istat fl-1 ta' Jannar 2008.

3.   Minkejja l-paragrafu 2, l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni jistgħu jadottaw qabel l-adeżjoni l-miżuri msemmija fl-Artikoli 3(6), 6(2) it-tieni subparagrafu, 6(4) it-tieni subparagrafu, 6(7) it-tieni u t-tielet subparagrafi, 6(8) it-tieni subparagrafu, 6(9) it-tielet subparagrafu, 17, 19, 27(1) u (4), 28(4) u (5), 29, 30(3), 31(4), 32(5), 34(3) u (4), 37, 38, 39(4), 41, 42, 55, 56, 57 u fl-Annessi IV sa VIII tal-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 1(3). Tali miżuri għandhom jiġu adottati taħt id-disposizzjonijiet ekwivalenti fl-Artikoli 3(6), 6(2) it-tieni subparagrafu, 6(4) it-tieni subparagrafu, 6(7) it-tieni u t-tielet subparagrafi, 6(8) it-tieni subparagrafu, 6(9) it-tielet subparagrafu, 20, 22, 27(1) u (4), 28(4) u (5), 29, 30(3), 31(4), 32(5), 34(3) u (4), 37, 38, 39(4), 41, 42, 55, 56, 57 u fl-Annesst IV sa VIII ta' l-Att imsemmi fl-Artikolu 2(2), qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.

Dawn il-miżuri għandhom jidħlu fis-seħħ biss skond it-Trattat u fil-jum tad-dħul fis-seħħ tiegħu.

Artikolu 5

It-test tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa mfassal bil-Bulgaru u bir-Rumen, għandu jiġu anness ma dan it-Trattat. Dawk it-testi għandhom ikunu awtentiċi taħt l-istess kondizzjonijiet bħat-testi tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa mfassla bil-lingwa Ċeka, Daniża, Estona, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Irlandiża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Slovakka, Slovena, Spanjola, Svediża, Taljana u Ungeriża.

Il-Gvern tar-Repubblika Taljana għandu jibgħat kopja awtentikata tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa bil-lingwi kollha msemmija fl-ewwel paragrafu lill-Gvernijiet tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija.

Artikolu 6

Dan it-Trattat, imfassal f' oriġinal uniku fil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Estona, Finlandiża, Franċiza, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Irlandiża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Svediża, Taljana u Ungeriża, bit-testi ta' kull waħda minn dawn il-lingwi ugwalment awtentiċi, għandu jiġi depożitat fl-arkivji tal-Gvern tar-Repubblika Taljana, li għandu jibgħat kopja awtentikata lil kull wieħed mill-Gvernijiet ta' l-Istati Firmatarji l-oħra.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezindenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кυπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


21.6.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

29


PROTOKOLL

dwar il-kondizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ammissjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

IL-PARTIJIET KONTRAENTI GĦOLJA,

WARA LI KKUNSIDRAW li r-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija jsiru membri ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007;

WARA LI KKUNSIDRAW li l-Artikolu I-58 tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa jipprovdi li l-kondizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ammissjoni għandhom ikunu s-suġġett ta' ftehim bejn l-Istati Membri u l-Istat kandidat;

FTIEHMU DWAR id-disposizzjonijiet li ġejjin, li għandhom ikunu annessi mat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika:

L-EWWEL PARTI

PRINĊIPJI

Artikolu 1

1.   Għall-finijiet ta' dan il-Protokoll:

l-espressjoni “Kostituzzjoni” tfisser it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa;

l-espressjoni “Trattat tal-KEEA” tfisser it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika, kif supplementat jew emendat bi trattati jew atti oħra li daħlu fis-seħħ qabel l-adeżjoni;

l-espressjoni “Stati Membri attwali” tfisser ir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, l-Irlanda, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Renju ta' l-Olanda, ir-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju ta' l-Isvezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq;

l-espressjoni “l-Istati Membri ġodda” tfisser ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija;

l-espressjoni “l-istituzzjonijiet” tfisser l-istituzzjonijiet stabbiliti bil-Kostituzzjoni.

2.   Ir-riferimenti f'dan il-Protokoll għall-Kostituzzjoni u għall-Unjoni għandhom, fejn ikun il-każ, jitqiesu bħala riferimenti, rispettivament, għat-Trattat tal-KEEA u għall-Komunità stabbilita bit-Trattat tal-KEEA.

Artikolu 2

Mid-data ta' l-adeżjoni, id-disposizzjonjiet tal-Kostituzzjoni, tat-Trattat tal-KEEA u ta' l-atti adottati mill-istituzzjonijiet qabel l-adeżjoni għandhom jorbtu lill-Bulgarija u r-Rumanija u għandhom japplikaw f'dawk l-Istati taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Kostituzzjoni, fit-Trattat tal-KEEA u f'dan il-Protokoll.

Artikolu 3

1.   Il-Bulgarija u r-Rumanija jaderixxu għad-deċiżjonijiet u l-ftehim adottati mir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri mlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill.

2.   Il-Bulgarija u r-Rumanija qegħdin fl-istess sitwazzjoni bħall-Istati Membri attwali fir-rigward ta' dikjarazzjonijiet jew riżoluzzjonijiet tal-Kunsill Ewropew jew il-Kunsill, jew ta' posizzjonijiet oħra meħuda minnhom, u fir-rigward ta' dawk li jikkonċernaw lill-Unjoni adottati bil-ftehim komuni ta' l-Istati Membri; huma għaldaqstant sejrin josservaw il-prinċipji u l-linji gwida li joħorġu minn dawk id-dikjarazzjonijiet, riżoluzzjonijiet jew posizzjonijiet oħra u sejrin jieħdu dawk il-miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex jiżguraw l-implimentazzjoni tagħhom.

3.   Il-Bulgarija u r-Rumanija jaderixxu għall-konvenzjonijiet u l-protokolli elenkati fl-Anness I. Dawk il-konvenzjonijiet u l-protokolli għandhom jidħlu fis-seħħ fir-rigward tal-Bulgarija u r-Rumanija fid-data determinata mill-Kunsill fid-deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 4.

4.   Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b' mod unanimu fuq rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni u wara li jkun ikkonsulta mal-Parlament Ewropew, għandu jadotta deċiżjonijiet Ewropej li jagħmlu l-aġġustamenti kollha meħtieġa minħabba l-adeżjoni għall-konvenzjonijiet u l-protokolli msemmija fil-paragrafu 3 u jippubblika t-test adattat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

5.   Il-Bulgarija u r-Rumanija jintrabtu fir-rigward tal-konvenzjonijiet u l-protokolli msemmija fil-paragrafu 3 li jintroduċu arranġamenti amministrattivi u arranġamenti oħra, bħal dawk adottati sad-data ta' l-adeżjoni mill-Istati Membri attwali jew mill-Kunsill, u li jiffaċilitaw koperazzjoni prattika bejn l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet ta' l-Istati Membri.

6.   Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'mod unanimu fuq proposta mill-Kummissjoni, jista' jadotta deċiżjonijiet Ewropej li jissupplimentaw l-Anness I b'dawk il-konvenzjonijiet, ftehim u protokolli ffirmati qabel id-data ta' l-adeżjoni.

7.   L-istrumenti partikolari msemmija f'dan l-Artikolu jinkludu dawk imsemmija fl-Artikolu IV‐438 tal-Kostituzzjoni.

Artikolu 4

1.   Id-disposizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen, imsemmija fil-Protokoll Nru 17 tal-Kostituzzjoni dwar l-acquis ta' Schengen integrat fil-qafas ta' l-Unjoni Ewropea, u l-atti li jibnu fuqu jew li huma b'xi mod ieħor relatati miegħu, elenkati fl-Anness II, kif ukoll kull att ieħor bħal dan adottat qabel id-data ta' l-adeżjoni, għandhom jorbtu lill-Bulgarija u r-Rumanija u jkunu applikabbli fihom mid-data ta' l-adeżjoni.

2.   Dawk id-disposizzjonjiet ta' l-acquis ta' Schengen kif integrat fil-qafas ta' l-Unjoni Ewropea u l-atti li jibnu fuqu jew li huma b'xi mod ieħor relatati miegħu mhux imsemmija fil-paragrafu 1, filwaqt li jorbtu lill-Bulgarija u r-Rumanija mid-data ta' l-adeżjoni, għandhom japplikaw biss f'kull wieħed minn dawk l-Istati skond deċiżjoni Ewropea tal-Kunsill għal dan il-għan wara verifika konformi mal-proċeduri applikabbli ta' valutazzjoni ta' Schengen li l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-applikazzjoni tal-partijiet kollha ta' l-acquis konċernat ikunu ġew sodisfatti f'dak l-Istat.

Il-Kunsill għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu, wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew, waqt li jaġixxi bl-unanimità tal-membri tiegħu li jirrappreżentaw il-Gvernijiet ta' l-Istati Membri li fir-rigward tagħhom id-disposizzjonijiet imsemmija f'dan il-paragrafu jkunu diġà ddaħħlu fis-seħħ u tar-rappreżentant tal-Gvern ta' l-Istat Membru li fir-rigward tiegħu dawk id-disposizzjonijiet jkunu jridu jiddaħħlu fis-seħħ. Il-membri tal-Kunsill li jirrappreżentaw il-Gvernijiet ta' l-Irlanda u tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq għandhom jieħdu sehem f'tali deċiżjoni safejn din tirrigwarda d-disposizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen u l-atti li jibnu fuqu jew li huma b'xi mod ieħor relatati miegħu, li fihom jipparteċipaw dawn l-Istati Membri.

Artikolu 5

Il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jipparteċipaw fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja mid-data ta' l-adeżjoni bħala Stati Membri b'deroga fis-sens ta' l-Artikolu III-197 tal-Kostituzzjoni.

Artikolu 6

1.   Il-ftehim jew konvenzjonijiet konklużi jew applikati b'mod provviżorju mill-Unjoni ma' Stat terz wieħed jew aktar, ma' organizzazzjoni internazzjonali jew ma' ċittadin ta' Stat terz, għandhom, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Kostituzzjoni u f'dan il-Protokoll, jorbtu lill-Bulgarija u r-Rumanija.

2.   Il-Bulgarija u r-Rumanija jimpenjaw ruħhom li jaderixxu, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan il-Protokoll, għall-ftehim jew konvenzjonijiet konklużi jew iffirmati mill-Unjoni u l-Istati Membri attwali, b'mod konġunt.

L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-ftehim jew mal-konvenzjonijiet konklużi jew iffirmati mill-Unjoni u l-Istati Membri attwali b'mod konġunt ma' organizzazzjonijiet internazzjonali jew pajjiżi terzi partikolari għandha tiġi miftiehma bil-konklużjoni ta' protokoll għal tali ftehim jew konvenzjonijiet bejn il-Kunsill, li jaġixxi b'mod unanimu f'isem l-Istati Membri, u l-organizzazzjoni internazzjonali jew pajjiż jew pajjiżi terzi konċernati. Il-Kummissjoni għandha tinnegozja dawn il-protokolli f'isem l-Istati Membri abbażi ta' Direttivi dwar in-negozjati approvati mill-Kunsill, li jaġixxi b'mod unanimu, u b'konsultazzjoni ma' kumitat magħmul mir-rappreżentanti ta' l-Istati Membri. Hija għandha tippreżenta abbozz tal-protokolli għal konklużjoni lill-Kunsill.

Din il-proċedura hija mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju tal-kompetenzi ta' l-Unjoni nnifisha u ma taffettwax l-allokazzjoni tas-setgħat bejn l-Unjoni u l-Istati Membri fir-rigward tal-konklużjoni ta' tali ftehim fil-ġejjieni jew ta' kwalunkwe emenda oħra li mhijiex relatata ma' l-adeżjoni.

3.   Hekk kif jaderixxu għall-ftehim u l-konvenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jiksbu l-istess drittijiet u obbligi taħt dawk il-ftehim u konvenzjonijiet bħall-Istati Membri attwali.

4.   Mid-data ta' l-adeżjoni, u sakemm jidħlu fis-seħħ il-protokolli meħtieġa msemmija fil-paragrafu 2, il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet tal-ftehim jew konvenzjonijiet konklużi b'mod konġunt mill-Unjoni u l-Istati Membri attwali qabel l-adeżjoni, bl-eċċezzjoni tal-ftehim dwar il-moviment liberu tal-persuni konkluż ma' l-Isvizzera. Dan l-obbligu japplika wkoll għal dawk il-ftehim jew konvenzjonijiet li l-Unjoni u l-Istati Membri attwali qablu li japplikaw b'mod provviżorju.

Sakemm jidħlu fis-seħħ il-protokolli msemmija fil-paragrafu 2, l-Unjoni u l-Istati Membri, waqt li jaġixxu b'mod konġunt kif ikun opportun fil-qafas tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, għandhom jieħdu kwalunkwe miżura adatta.

5.   Il-Bulgarija u r-Rumanija jaderixxu għall-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (1), iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000.

6.   Il-Bulgarija u r-Rumanija jimpenjaw ruħhom li jaderixxu, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan il-Protokoll, għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (2), skond l-Artikolu 128 ta' dak il-Ftehim.

7.   Mid-data ta' l-adeżjoni, il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom japplikaw il-ftehim u l-arranġamenti bilaterali dwar it-tessili konklużi mill-Unjoni ma' pajjiżi terzi.

Ir-restrizzjonijiet kwantitattivi applikati mill-Unjoni fuq l-importazzjonijiet ta' prodotti tat-tessuti u ta' lbies għandhom jiġu aġġustati sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni. Għal dak il-għan, l-Unjoni tista' tinnegozja emendi għall-ftehim bilaterali u l-arranġamenti msemmija hawn fuq mal-pajjiżi terzi konċernati qabel id-data ta' l-adeżjoni.

Jekk l-emendi għall-ftehim u l-arranġamenti bilaterali dwar it-tessili ma jkunux daħlu fis-seħħ sad-data ta' l-adeżjoni, l-Unjoni għandha tagħmel l-aġġustamenti meħtieġa għar-regoli tagħha dwar l-importazzjoni ta' prodotti tat-tessuti u ta' lbies minn pajjiżi terzi sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija.

8.   Ir-restrizzjonijiet kwantitattivi applikati mill-Unjoni fuq l-importazzjoni ta' azzar u ta' prodotti ta' l-azzar għandhom jiġu aġġustati abbażi ta' l-importazzjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija matul is-snin reċenti ta' prodotti ta' l-azzar li joriġinaw mill-pajjiżi fornituri konċernati.

Għal dak il-għan, l-emendi meħtieġa għall-ftehim u l-arranġamenti bilaterali dwar l-azzar konklużi mill-Komunità ma' pajjiżi terzi għandhom jiġu nnegozjati qabel id-data ta' l-adeżjoni.

Jekk l-emendi għall-ftehim u l-arranġamenti bilaterali ma jkunux daħlu fis-seħħ sad-data ta' l-adeżjoni, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet ta' l-ewwel subparagrafu.

9.   Ftehim dwar is-sajd konklużi qabel l-adeżjoni mill-Bulgarija u r-Rumanija ma' pajjiżi terzi għandhom jiġu amministrati mill-Unjoni.

Id-drittijiet u l-obbligi li jirriżultaw għall-Bulgarija u r-Rumanija minn dawk il-ftehim ma għandhomx ikunu milquta matul il-perjodu li fih id-disposizzjonijiet ta ' dawk il-ftehim jinżammu provviżorjament fis-seħħ.

Kemm jista' jkun malajr, u fi kwalunkwe każ qabel l-iskadenza tal-ftehim imsemmija fl-ewwel subparagrafu, għandhom jiġu adottati f'kull każ deċiżjonijiet adatti għall-kontinwazzjoni ta' l-attivitajiet ta' sajd li jirriżultaw minn dawk il-ftehim mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, inkluża l-possibbiltà li ċerti ftehim jiġu estiżi għal perijodi ta' mhux aktar minn sena.

10.   B'effett mid-data ta' l-adeżjoni, il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jirtiraw minn kull ftehim ta' kummerċ ħieles ma' pajjiżi terzi, inkluż il-Ftehim dwar il-Kummerċ Ħieles ta' l-Ewropa Ċentrali.

Safejn ftehim bejn il-Bulgarija, ir-Rumanija jew dawk iż-żewġ Stati minn naħa waħda, u pajjiż terz wieħed jew iktar min-naħa l-oħra, m' humiex kompatibbli ma' l-obbligi li joriġinaw minn dan il-Protokoll, il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jieħdu l-passi kollha xierqa sabiex jeliminaw l-inkompatibbiltajiet stabbiliti. Jekk il-Bulgarija jew ir-Rumanija tiltaqa' ma' diffikultajiet fl-aġġustament ta' ftehim konkluż ma' pajjiż terz wieħed jew aktar qabel l-adeżjoni, hija għandha, skond it-termini tal-ftehim, tirtira minn dak il-ftehim.

11.   Il-Bulgarija u r-Rumanija jaderixxu skond il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan il-Protokoll għall-ftehim interni konklużi mill-Istati Membri attwali għall-fini ta' l-implimentazzjoni tal-ftehim jew il-konvenzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2, 5 u 6.

12.   Il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jieħdu miżuri xierqa, fejn meħtieġ, sabiex jaġġustaw il-posizzjoni tagħhom fir-rigward ta' organizzazzjonjiet internazzjonali, u ta' dawk il-ftehim internazzjonali li l-Unjoni jew Stati Membri oħra huma wkoll partijiet fihom, għad-drittijiet u l-obbligi li joriġinaw mill-adeżjoni tagħhom ma' l-Unjoni.

B'mod partikolari fid-data ta' l-adeżjoni jew malajr kemm jista' jkun wara huma għandhom jirtiraw minn dawk l-organizzazzjonijiet u ftehim internazzjonali dwar is-sajd li tagħhom l-Unjoni wkoll hija parti, sakemm is-sħubija tagħhom ma tirrigwardax kwistjonijiet li mhumiex relatati mas-sajd.

13.   Fejn dan l-Artikolu jirreferi għal konvenzjonijiet u ftehim konklużi jew iffirmati mill-Unjoni, dawn jinkludu dawk imsemmija fl-Artikolu IV-438 tal-Kostituzzjoni.

Artikolu 7

Liġi Ewropea tal-Kunsill tista' tħassar id-disposizzjonijiet transitorji stabbiliti f'dan il-Protokoll, meta dawn ma jkunux applikabbli aktar. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'mod unanimu wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew.

Artikolu 8

1.   L-Atti adottati mill-istituzzjonijiet li għalihom jirrelataw id-disposizzjonijiet transitorji stabbiliti f'dan il-Protokoll għandhom iżommu l-istatus tagħhom fil-liġi; b'mod partikolari, il-proċeduri sabiex jiġu emendati dawk l-atti għandhom jibqgħu japplikaw.

2.   Id-disposizzjonijiet ta' dan il-Protokoll li għandhom l-għan jew l-effett li jħassru jew li jemendaw atti adottati mill-istituzzjonijiet, mhux bħala miżuri transitorji, għandhom ikollhom l-istess status fil-liġi bħad-disposizzjonijiet li huma jħassru jew jemendaw u għandhom ikunu soġġetti għall-istess regoli bħal dawk id-disposizzjonijiet.

Artikolu 9

L-applikazzjoni tal-Kostituzzjoni u l-atti adottati mill-istituzzjonijiet għandha, bħala miżura transitorja, tkun soġġetta għad-derogi previsti f'dan il-Protokoll.

IT-TIENI PARTI

AĠĠUSTAMENTI LILL-KOSTITUZZJONI

TITOLU I

DISPOSIZZJONIJIET ISTITUZZJONALI

Artikolu 10

1.   L-Artikolu 9, l-ewwel paragrafu, tal-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea, anness mal-Kostituzzjoni u mat-Trattat tal-KEEA, għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Meta, kull tliet snin, ikun hemm sostituzzjoni parzjali ta' l-Imħallfin, għandhom jiġu sostitwiti erbatax u tlettax-il-Imħallef alternattivament.”.

2.   L-Artikolu 48 tal-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea, anness mal-Kostituzzjoni u mat-Trattat tal-KEEA, għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Artikolu 48

Il-Qorti Ġenerali għandha tikkonsisti minn sebgħa u għoxrin Imħallef.”.

Artikolu 11

Il-Protokoll Nru 5 dwar l-Istatut tal-Bank Ewropew ta' l-Investiment, anness mal-Kostituzzjoni, b'dan jiġi emendat kif ġej:

1.

Fl-Artikolu 4(1), l-ewwel subparagrafu:

(a)

is-sentenza introduttiva għandha tiġi mibdula b'dan li ġej:

“1.

Il-kapital tal-Bank għandu jkun 164 795 737 000 euro, sottoskritt mill-Istati Membri kif ġej (*):

(*)  Il-figuri kwotati għall-Bulgarija u r-Rumanija huma indikattivi u bbażati fuq id-data ta' l-2003 pubblikata mill-Eurostat.”;"

(b)

dan li ġej għandu jiġi inserit bejn l-entrati għall-Irlanda u s-Slovakkja:

“Rumanija

846 000 000”; u

(ċ)

dan li ġej għandu jiġi inserit bejn l-entrati għas-Slovenja u l-Litwanja:

“Bulgarija

296 000 000”.

2.

Fl-Artikolu 9(2), l-ewwel, it-tieni u t-tielet paragrafi għandhom jiġu mibdula b'dan li ġej:

“2.

Il-Bord tad-Diretturi għandu jikkonsisti minn tmienja u għoxrin direttur u tmintax-il direttur alternat.

Id-Diretturi għandhom jiġu maħtura mill-Bord tal-Gvernaturi għal ħames snin, b'kull Stat Membru jinnomina wieħed. Wieħed għandu wkoll jiġi nominat mill-Kummissjoni.

Id-diretturi alternati għandhom jiġu maħtura mill-Bord tal-Gvernaturi għal ħames snin kif jidher hawn taħt:

żewġ diretturi alternati nominati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja,

żewġ diretturi alternati nominati mir-Repubblika Franċiza,

żewġ diretturi alternati nominati mir-Repubblika Taljana,

żewġ diretturi alternati nominati mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq,

direttur alternat nominat bi qbil komuni bejn ir-Renju ta' Spanja u r-Repubblika Portugiża,

direttur alternat nominat bi qbil komuni bejn ir-Renju tal-Belġju, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu u r-Renju ta' l-Olanda,

żewġ diretturi alternati nominati bi qbil komuni bejn ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Ellenika, l-Irlanda u r-Rumanija,

żewġ diretturi alternati nominati bi qbil komuni bejn ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju ta' l-Isvezja,

tliet diretturi alternati nominati bi qbil komuni bejn ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka,

direttur alternat nominat mill-Kummissjoni.”.

Artikolu 12

L-Artikolu 134(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat tal-KEEA dwar il-komposizzjoni tal-Kumitat Xjentifiku u Tekniku għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“2.

Il-Kumitat għandu jikkonsisti minn wieħed u erbgħin membru, maħtura mill-Kunsill wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni.”

TITOLU II

AĠĠUSTAMENTI OĦRA

Artikolu 13

L-aħħar sentenza ta' l-Artikolu III-157(1) tal-Kostituzzjoni għandha tiġi mibdula b'dan li ġej:

“Rigward ir-restrizzjonijiet eżistenti skond il-liġi nazzjonali fil-Bulgarija, fl-Estonja u fl-Ungerija, id-data in kwistjoni għandha tkun il-31 ta' Diċembru 1999.”

Artikolu 14

L-Artikolu IV-440(1) tal-Kostituzzjoni għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“1.

Dan it-Trattat għandu japplika għar-Renju tal-Belġju, għar-Repubblika tal-Bulgarija, għar-Repubblika Ċeka, għar-Renju tad-Danimarka, għar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, għar-Repubblika ta' l-Estonja, għar-Repubblika Ellenika, għar-Renju ta' Spanja, għar-Repubblika Franċiża, għall-Irlanda, għar-Repubblika Taljana, għar-Repubblika ta' Ċipru, għar-Repubblika tal-Latvja, għar-Repubblika tal-Litwanja, għall-Gran Dukat tal-Lussemburgu, għar-Repubblika ta' l-Ungerija, għar-Repubblika ta' Malta, għar-Renju ta' l-Olanda, għar-Repubblika ta' l-Awstrija, għar-Repubblika tal-Polonja, għar-Repubblika Portugiża, għar-Rumanija, għar-Repubblika tas-Slovenja, għar-Repubblika Slovakka, għar-Repubblika tal-Finlandja, għar-Renju ta' l-Isvezja u għar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.”.

Artikolu 15

1.   Is-subparagrafu li gej għandu jiġi miżjud ma' l-Artikolu IV-448(1) tal-Kostituzzjoni:

“Konformement mat-Trattat ta' Adeżjoni, il-verżjoni Bulgara u Rumena ta' dan it-Trattat għandhom ukoll ikunu awtentiċi.”.

2.   It-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 225 tat-Trattat tal-KEEA għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Il-verżjonijiet bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Ingliż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bl-Irlandiż, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol u bl-Isvediż ta' dan it-Trattat għandhom ukoll ikunu awtentiċi.”.

IT-TIELET PARTI

DISPOSIZZJONIJIET PERMANENTI

TITOLU I

ADATTAMENTI LIL ATTI ADOTTATI MILL-ISTITUZZJONIJIET

Artikolu 16

L-atti elenkati fl-Anness III ma' dan il-Protokoll għandhom jiġu adattati kif speċifikat f'dak l-Anness.

Artikolu 17

L-adattamenti lill-atti elenkati fl-Anness IV ma' dan il-Protokoll li saru meħtieġa minħabba l-adeżjoni għandhom jiġu mfassla konformement mal-linji gwida stabbiliti f'dak l-Anness.

TITOLU II

DISPOSIZZJONIJIET OĦRA

Artikolu 18

Il-miżuri elenkati fl-Anness V ma' dan il-Protokoll għandhom jiġu applikati skond il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

Artikolu 19

Liġi Ewropea tal-Kunsill tista' tagħmel l-adattamenti għad-disposizzjonijiet ta' dan il-Protokoll relatati mal-politika agrikola komuni li jistgħu jkunu meħtieġa bħala riżultat ta' xi modifika tal-liġi ta' l-Unjoni. Il-Kunsill jaġixxi unanimament wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew.

IR-RABA' PARTI

DISPOSIZZJONIJIET TEMPORANJI

TITOLU I

MIŻURI TRANSITORJI

Artikolu 20

Il-miżuri elenkati fl-Annessi VI u VII ma' dan il-Protokoll għandhom japplikaw fir-rigward tal-Bulgarija u r-Rumanija taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dawk l-Annessi.

TITOLU II

DISPOSIZZJONIJIET ISTITUZZJONALI

Artikolu 21

1.   Fl-Artikolu 1(2) tal-Protokoll Nru. 34 dwar id-disposizzjonijiet transitorji relattivi għall-istituzzjonijiet u l-korpi ta' l-Unjoni, anness mal-Kostituzzjoni u mat-Trattat tal-KEEA, għandu jiġi miżjud is-subparagrafu li ġej:

“B'deroga min-numru massimu ta' Membri tal-Parlament Ewropew iffissat fl-Artikolu I-20(2) tal-Kostituzzjoni, in-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew għandu jiġi miżjud sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija bin-numru li ġej ta' Membri minn dawk il-pajjiżi għall-perjodu li jkopri mid-data ta' l-adeżjoni sal-bidu tat-term ta' l-2009‐2014 tal-Parlament Ewropew:

Bulgarija

18

Rumanija

35”.

2.   Qabel il-31 ta' Diċembru 2007, il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom rispettivament jagħmlu elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, b'vott dirett universali taċ-ċittadini tagħhom, għan-numru ta' Membri iffissat fil-paragrafu 1, skond id-disposizzjonijiet ta' l-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot dirett universali (3).

3.   B'deroga mill-Artikolu I-20(3) tal-Kostituzzjoni, jekk l-elezzjonijiet isiru wara d-data ta' l-adeżjoni, il-Membri tal-Parlament Ewropew li jirrappreżentaw liċ-ċittadini tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-perjodu mid-data ta' l-adeżjoni sa kull waħda mill-elezzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2, għandhom jiġu maħtura mill-Parlamenti ta' dawk l-Istati fihom infushom skond il-proċedura stabbilita minn kull wieħed minn dawk l-Istati.

Artikolu 22

1.   Fl-Artikolu 2(2), it-tieni suparagrafu, tal-Protokoll Nru. 34 dwar id-disposizzjonijiet transitorji relattivi għall-istituzzjonijiet u l-korpi ta' l-Unjoni, anness mal-Kostituzzjoni u mat-Trattat tal-KEEA, għandu jiġi inserit dan li ġej bejn l-entrati għall-Belġju u r-Repubblika Ċeka:

“Bulgarija

10”

u, bejn l-iskrizzjonijiet għall-Portugall u s-Slovenja:

“Rumanija

14”.

2.   L-Artikolu 2(2), it-tielet subparagrafu, tal-Protokoll Nru. 34 dwar id-disposizzjonijiet transitorji relattivi għall-istituzzjonijiet u l-korpi ta' l-Unjoni, anness mal-Kostituzzjoni u mat-Trattat tal-KEEA, għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“L-atti għandhom jiġu adottati jekk ikun hemm mill-inqas 255 vot favur li jirrappreżentaw maġġoranza tal-membri fejn, taħt il-Kostituzzjoni, għandhom jiġu adottati fuq proposta mill-Kummissjoni. F'każijiet oħra d-deċiżjonijiet għandhom jiġu adottati jekk hemm mill-inqas 255 vot favur li jirrappreżentaw mill-inqas żewġ terzi tal-membri.”.

Artikolu 23

Fl-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 34 dwar id-disposizzjonijiet transitorji relattivi għall-istituzzjonijiet u l-korpi ta' l-Unjoni, anness mal-Kostituzzjoni u mat-Trattat tal-KEEA, dan li ġej għandu jiġi inserit bejn l-entrati għall-Belġju u għar-Repubblika Ċeka:

“Bulgarija

12”

u, bejn l-entrati għall-Portugall u għas-Slovenja:

“Rumanija

15”.

Artikolu 24

Fl-Artikolu 7 tal-Protokoll Nru 34 dwar id-disposizzjonijiet transitorji relattivi għall-istituzzjonijiet u l-korpi ta' l-Unjoni, anness mal-Kostituzzjoni u mat-Trattat tal-KEEA, dan li ġej għandu jiġi inserit bejn l-entrati għall-Belġju u għar-Repubblika Ċeka:

“Bulgarija

12”

u, bejn l-entrati għall-Portugall u għas-Slovenja:

“Rumanija

15”.

TITOLU III

DISPOSIZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 25

 (4)

Bulgarija

EUR 14 800 000

Rumanija

EUR 42 300 000.

Dawn il-kontributi għandhom jiġu mħallsa fi tmien pagamenti ndaqs li għandhom isiru fil-31 ta' Mejju 2007, 31 ta' Mejju 2008, 31 ta' Mejju 2009, 30 ta' Novembru 2009, 31 ta' Mejju 2010, 30 ta' Novembru 2010, 31 ta' Mejju 2011 u 30 ta' Novembru 2011.

balance sheet

 (4)

Bulgarija

0,181 %

Rumanija

0,517%.

3.   Il-kapital u l-pagamenti previsti fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jitħallsu mill-Bulgarija u r-Rumanija f'euro fi flus kontanti, salv għal xi deroga deċiża b'mod unanimu mill-Bord tal-Gvernaturi.

Artikolu 26

1.   Il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom iħallsu l-ammonti li ġejjin lill-Fond għar-Riċerka għall-Faħam u l-Azzar imsemmi fid-Deċiżjoni 2002/234/KEFA tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, tas-27 ta' Frar 2002 dwar il-konsegwenzi finanzjarji ta' l-iskadenza tat-Trattat KEFA u dwar il-Fond għar-Riċerka għall-Faħam u l-Azzar (5):

(EUR miljuni, prezzijiet attwali)

Bulgarija

11,95

Rumanija

29,88 .

2009:

15 %

2010:

20 %

2011:

30 %

2012:

35 %.

Artikolu 27

1.   L-offerti ta' l-appalt, il-kuntrattazzjoni ta' l-implimentazzjoni u l-ħlasijiet għall-assistenza, ta' qabel l-adeżjoni, mogħtija permezz tal-programm Phare (6), tal-programm Phare CBC (7) u għall-assistenza mogħtija permezz tal-Faċilità ta' Transizzjoni msemmija fl-Artikolu 31 għandhom ikunu amministrati minn aġenziji ta' implimentazzjoni fil-Bulgarija u fir-Rumanija mid-data ta' l-adeżjoni.

Il-kontroll ex-ante mill-Kummissjoni fuq il-ħruġ ta' offerti u l-għoti ta' kuntratti għandha tiġi rinunċjata permezz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni għal dak il-għan, wara proċedura ta' akkreditazzjoni kondotta mill-Kummissjoni u stima pożittiva tas-Sistema ta' Implimentazzjoni Deċentralizzata Estiża (EDIS) skond il-kriterji u l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Anness mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1266/1999 dwar il-koordinazzjoni tal-għajnuna lill-pajjiżi applikanti fil-qafas ta' l-istrateġija ta' qabel l-adeżjoni u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru. 3906/89 (8) u fl-Artikolu 164 tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (9).

Jekk din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tirrinunċja l-kontroll ex-ante ma tkunx ittieħdet qabel id-data ta' l-adeżjoni, kwalunkwe kuntratt iffirmat bejn id-data ta' l-adeżjoni u d-data li fiha tittieħed id-deċiżjoni tal-Kummissjoni ma għandux ikun eliġibbli għal assistenza ta' qabel l-adeżjoni.

Madanakollu, jekk id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tirrinunċja l-kontroll ex-ante tiġi posposta għal wara d-data ta' l-adeżjoni għal raġunjiet li mhumiex attribwibbli lill-awtoritajiet tal-Bulgarija jew tar-Rumanija, il-Kummissjoni tista' taċċetta, eċċezzjonalment, f'każijiet debitament ġustifikati, l-eliġibbiltà għal assistenza ta' qabel l-adeżjoni ta' kuntratti ffirmati bejn id-data ta' l-adeżjoni u d-data tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, u l-kontinwazzjoni ta' l-implimentazzjoni ta' l-assistenza ta' qabel l-adeżjoni għal perjodu limitat, soġġett għal kontroll ex-ante mill-Kummissjoni fuq il-ħruġ ta' offerti u l-għoti ta' kuntratti.

2.   L-impenji finanzjarji assunti qabel l-adeżjoni taħt l-istrumenti finanzjarji ta' qabel l-adeżjoni msemmija fil-paragrafu 1 kif ukoll dawk assunti taħt il-Faċilità għat-Transizzjoni msemmija fl-Artikolu 31 wara l-adeżjoni, inklużi l-konklużjoni u r-reġistrazzjoni ta' impenji u pagamenti legali individwali sussegwenti magħmula wara l-adeżjoni għandhom ikomplu jiġu ggvernati mir-regoli u r-regolamenti ta' l-istrumenti finanzjarji ta' qabel l-adeżjoni u jiġu addebitati lill-kapitoli korrispondenti tal-budget sa l-għeluq tal-programmi u l-proġetti konċernati. Minkejja dan, il-proċeduri ta' l-akkwist pubbliku li nbdew wara l-adeżjoni għandhom jitwettqu skond id-disposizzjonijiet pertinenti ta' l-Unjoni.

3.   L-aħħar eżerċizzju ta' programmazzjoni għall-assistenza ta' qabel l-adeżjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandu jseħħ fl-aħħar sena qabel l-adeżjoni. L-azzjonijiet implimentati taħt dawn il-programmi ikollhom jiġu kuntrattati fi żmien is-sentejn ta' wara. Ma tista' tingħata l-ebda estensjoni mal-perjodu kuntrattwali. Eċċezzjonalment u f'każijiet debitament ġustifikati, jistgħu jingħataw estensjonijiet limitati f'termini ta' tul ta' żmien għall-eżekuzzjoni ta' kuntratti.

Minkejja dan, jistgħu jiġu mpenjati fondi ta' qabel l-adeżjoni, sabiex ikopru spejjeż amministrattivi, kif definit fil-paragrafu 4, fl-ewwel sentejn wara l-adeżjoni. Għal spejjeż ta' verifika u valutazzjoni, jistgħu jiġu mpenjati fondi ta' qabel l-adeżjoni sa ħames snin wara l-adeżjoni.

4.   Sabiex tiġi żgurata t-terminazzjoni gradwali neċessarja ta' l-istrumenti finanzjari ta' qabel l-adeżjoni msemmija fil-paragrafu 1 u tal-programm ISPA (10), il-Kummissjoni tista tieħu l-miżuri opportuni kollha sabiex tiżgura li l-persunal statutorju neċessarju jkun miżmum fil-Bulgarija u fir-Rumanija għal massimu ta' dsatax-il xahar wara l-adeżjoni. Matul dan il-perjodu, l-uffiċjali, il-persunal temporanju u l-persunal kuntrattwali assenjati postijiet fil-Bulgarija u fir-Rumanija qabel l-adeżjoni u li huma meħtieġa jibqgħu fis-servizz f'dawk l-Istati wara d-data ta' l-adeżjoni għandhom jibbenefikaw, bħala eċċezzjoni, mill-istess kondizzjonijiet finanzjarji u materjali bħal dawk li kienu applikati mill-Kummissjoni qabel l-adeżjoni skond ir-Regolamenti tal-Persunal ta' l-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kondizzjonijiet ta' Impjieg għal impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru. 259/68 (11). In-nefqa amministrattiva, inklużi s-salarji ta' persunal ieħor meħtieġ, għandha tkun koperta mill-intestatura “Terminazzjoni gradwali ta' assistenza ta' qabel l-adeżjoni għal Stati Membri ġodda” jew l-ekwivalenti fil-kuntest tal-qasam ta' politika pertinenti, fil-budget ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea, li jitratta dwar it-tkabbir.

Artikolu 28

1.   Miżuri li fid-data ta' l-adeżjoni kienu s-suġġett ta' deċiżjonijiet dwar assistenza taħt ir-Regolament (KE) Nru. 1267/1999 li jistabbilixxi Strument għal Politika Strutturali ta' Qabel l-Adeżjoni u li l-implimentazzjoni tagħhom ma ġietx kompletata sa dik id-data għandhom ikunu kkunsidrati bħallikieku ġew approvati mill-Kummissjoni taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1164/94 tas-16 ta' Mejju 1994 li jistabbilixxi Fond ta' Koeżjoni (12). Ammonti li għad iridu jiġu mpenjati bl-għan ta' l-implimentazzjoni ta' tali miżuri għandhom jiġu mpenjati taħt ir-Regolament relattiv għall-Fond ta' Koeżjoni fis-seħħ fid-data ta' l-adeżjoni u allokati lill-kapitolu li jikkorrispondi għal dak ir-Regolament taħt il-budget ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea. Sakemm il-paragrafi 2 u 5 ma jistipulawx mod ieħor, id-disposizzjonijiet li jirregolaw l-implimentazzjoni ta' miżuri approvati skond dan ir-Regolament ta' l-aħħar għandhom japplikaw għal dawk il-miżuri.

2.   Kwalunkwe proċedura ta' l-akkwist li tirrigwarda xi miżura msemmija fil-paragrafu 1 li fid- data ta' l-adeżjoni diġà kienet is-suġġett ta' stedina ta' offerti ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea għandha tiġi mplementata skond ir-regoli stabbiliti f'dik is-sejħa għal offerti. Madankollu, id-disposizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 165 tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej ma għandhomx japplikaw. Kwalunkwe proċedura ta' akkwist fir-rigward ta' miżura msemmija fil-paragrafu 1 li għadha ma kinetx is-suġġett ta' sejħa għal offerti ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea għandha tkun konformi mad-disposizzjonijiet tal-Kostituzzjoni, ma' l-atti adottati taħthom u mal-politika ta' l-Unjoni, inklużi dawk dwar il-protezzjoni ambjentali, it-trasport, ir-rettikolati trans-Ewropej, il-kompetizzjoni u l-għoti ta' kuntratti pubbliċi.

3.   Il-pagamenti magħmula mill-Kummissjoni taħt xi miżura msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu addebitati lill-impenn miftuħ l-iżjed kmieni magħmul l-ewwelnett skond ir-Regolament (KE) Nru. 1267/1999, u mbagħad skond ir-Regolament relattiv għall-Fond ta' Koeżjoni fis-seħħ f'dak iż-żmien.

4.   Ir-regoli li jiggvernaw l-eliġibbiltà ta' l-infiq skond ir-Regolament (KE) Nru. 1267/1999 għandhom jibqgħu applikabbli għall-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, ħlief f'każijiet debitament ġustifikati li tiddeċiedi dwarhom il-Kummissjoni fuq it-talba ta' l-Istat Membru konċernat.

5.   Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, f'każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, li tawtorizza eżenzjonijiet speċifiċi mir-regoli applikabbli skond ir-Regolament relattiv għall-Fond ta' Koeżjoni fis-seħħ fid-data ta' l-adeżjoni għall-miżuri msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 29

Fejn il-perjodu għall-impenji pluriennali magħmula fi ħdan il-programm (13) SAPARD fir-rigward ta' l-afforestazzjoni ta' art agrikola, tas-sostenn għall-istabbiliment ta' gruppi ta' produtturi jew skemi agro-ambjentali jestendi lil hinn mid-data finali permissibbli għall-pagamenti taħt SAPARD, l-impenji li jkun baqa' jiġu koperti fil-programm ta' żvilupp rurali 2007-2013. Jekk ikunu meħtieġa miżuri transitorji speċifiċi f'dan ir-rigward, dawn għandhom jiġu adottati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 50(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1260/1999 tal-21 ta' Ġunju 1999 li jistabbilixxi d-disposizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi Strutturali (14).

Artikolu 30

1.   Il-Bulgarija, wara li għalqet — skond l-impenji tagħha — b'mod definittiv, għad-diżattivazzjoni sussegwenti, l-Unità 1 u l-Unità 2 ta' l-Impjant ta' l-Enerġija Nukleari ta' Kozloduy qabel is-sena 2003, timpenja ruħha għall-għeluq definittiv ta' l-Unità 3 u l-Unità 4 ta' dan l-impjant fl-2006 u għad-diżattivazzjoni sussegwenti ta' dawn l-unitajiet.

2.   Matul il-perjodu 2007-2009, il-Komunità għandha tipprovdi lill-Bulgarija b'assistenza finanzjarja b'sostenn ta' l-isforzi tagħha sabiex tiddiżattiva u sabiex tindirizza l-konsegwenzi ta' l-għeluq u d-diżattivazzjoni ta' l-Unitajiet 1 sa 4 ta' l-Impjant ta' l-Enerġija Nukleari ta' Kozloduy.

L-assistenza għandha, inter alia, tkopri: miżuri b'sostenn tad-diżattivazzjoni ta' l-Unitajiet 1 sa 4 ta' l-Impjant ta' l-Enerġija Nukleari ta' Kozloduy; miżuri għat-titjib ambjentali b'mod konformi ma' l-acquis; miżuri għall-modernizzazzjoni tas-setturi ta' produzzjoni, trasmissjoni u distribuzzjoni konvenzjonali ta' l-enerġija fil-Bulgarija; miżuri għat-titjib ta' l-effiċenzja fl-użu ta' l-enerġija, għal żjieda fl-użu ta' fonti rinnovabbli ta' enerġija u għat-titjib tas-sigurtà tal-provvista ta' enerġija.

Għall-perjodu 2007-2009, l-assistenza għandha tammonta għal EUR 210 miljun (abbażi tal-prezzijiet ta' l-2004) f'approprjazzjonijiet ta' impenji, li għandhom jiġu mpenjati f'somom annwali ugwali ta' EUR 70 miljun (abbażi tal-prezzijiet ta' l-2004).

L-assistenza, jew partijiet minnha, tista' tiġi magħmula disponibbli bħala kontribut Komunitarju lill-Fond Internazzjonali ta' Sostenn għad-Diżattivazzjoni ta' Kozloduy, amministrat mill-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp.

3.   Il-Kummissjoni tista' tadotta regoli għall-implimentazzjoni ta' l-assistenza msemmija fil-paragrafu 2. Ir-regoli għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (15). B'dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. L-Artikoli 4 sa 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw. Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' sitt ġimgħat. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 31

1.   Għall-ewwel sena ta' adeżjoni, l-Unjoni għandha tipprovdi assistenza finanzjarja temporanja, minn hawn 'l quddiem imsejħa l-“Faċilità ta' Transizzjoni”, lill-Bulgarija u lir-Rumanija sabiex jiżviluppaw u jsaħħu l-kapaċità amministrattiva u ġudizzjarja tagħhom sabiex jimplimentaw u jinfurzaw il-liġi ta' l-Unjoni u sabiex jippromovu l-iskambju ta' l-aħjar prattika fost il-pari. Din l-assistenza għandha tiffinanzja proġetti ta' bini ta' istituzzjonijiet u investimenti subordinati li jkunu limitati u ta' skala żgħira.

2.   L-assistenza għandha tindirizza l-bżonn kontinwu li tissaħħaħ il-kapaċità istituzzjonali f'ċerti oqsma permezz ta' azzjoni li ma tistax tiġi ffinanzjata mill-Fondi Strutturali jew mill-Fondi għall-Iżvilupp Rurali.

3.   Għal proġetti ta' ġemellaġġ bejn amministrazzjonijiet pubbliċi bl-għan li jiġu żviluppati istituzzjonijiet, għandha tkompli tapplika l-proċedura tas-sejħa għal proposti permezz tar-retikolat ta' punti ta' kuntatt fl-Istati Membri, kif stabbilit fil-Ftehim Kwadru ma' l-Istati Membri bl-għan ta' assistenza ta' qabel l-adeżjoni.

L-approprjazzjonijiet ta' impenji għall-Faċilità għat-Transizzjoni, bil-prezzijiet ta' l-2004, għall-Bulgarija u r-Rumanija, għandhom ikunu ta' EUR 82 miljun fl-ewwel sena wara l-adeżjoni sabiex jiġu indirizzati l-prijoritajiet nazzjonali u orizzontali. L-approprjazzjonijiet għandhom jiġu awtorizzati mill-awtorità tal-budget fil-limiti tal-perspettiva finanzjarja.

4.   L-assistenza taħt il-Faċilita għat-Transizzjoni għandha tiġi deċiża u implimentata skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3906/89 dwar għajnuna ekonomika lil ċerti pajjiżi ta' l-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant.

Artikolu 32

1.   Hija b'dan stabbilita Faċilità ta' Cash flow u ta' Schengen bħala strument temporanju sabiex tgħin lill-Bulgarija u lir-Rumanija bejn id-data ta' l-adeżjoni u l-aħħar ta' l-2009 fil-finanzjament ta' azzjonijiet fuq il-fruntieri esterni ġodda ta' l-Unjoni għall-implimentazzjoni ta' l-acquis ta' Schengen u l-kontroll tal-fruntieri esterni u sabiex tgħin tittejjeb il-cash flow fil-budgets nazzjonali.

2.   Għall-perjodu 2007-2009, l-ammonti li ġejjin (abbażi tal-prezzijiet ta' l-2004) għandhom jitpoġġew għad-disposizzjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija f'forma ta' pagamenti ta' darba taħt il-Faċilità temporanja ta' Cash flow u ta' Schengen:

(EUR miljun, prezzijiet ta' l-2004)

 

2007

2008

2009

Bulgarija

121,8

59,1

58,6

Rumanija

297,2

131,8

130,8

3.   Mill-inqas 50 % ta' l-allokazzjoni ta' kull pajjiż taħt il-Faċilità temporanja ta' Cash flow u ta' Schengen għandha tintuża sabiex tagħti sostenn lill-Bulgarija u lir-Rumanija fl-obbligu tagħhom li jiffinanzjaw azzjonijiet fuq il-fruntieri esterni l-ġdida ta' l-Unjoni għall-implimentazzjoni ta' l-acquis ta' Schengen u l-kontroll tal-fruntieri esterni.

4.   Parti waħda minn tnax ta' kull ammont annwali għandha titħallas lill-Bulgarija u lir-Rumanija fl-ewwel jum ta' xogħol ta' kull xahar fis-sena korrispondenti. Il-pagamenti ta' darba għandhom jintużaw fi żmien tliet snin mill-ewwel pagament. Il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jippreżentaw, mhux iktar tard minn sitt xhur wara l-iskadenza ta' dan il-perjodu ta' tliet snin, rapport komprensiv dwar l-eżekuzzjoni finali tal-pagamenti ta' darba taħt il-parti ta' Schengen tal-Faċilità temporanja ta' Cash flow u Schengen b' dikjarazzjoni li tiġġustifika l-infiq. Kwalunkwe fondi li ma ġewx użati jew li intnefqu inġustifikabbilment għandhom jiġu rkuprati mill-Kummissjoni.

5.   Il-Kummissjoni tista' tadotta kwalunkwe disposizzjoni teknika meħtieġa għall-operazzjoni tal-Faċilità temporanja ta' Cash flow u ta' Schengen.

Artikolu 33

1.   Mingħajr preġudizzju għal deċiżjonijiet futuri ta' politika, l-approprazzjonijiet globali ta' impenn għall-azzjonijiet strutturali li għandhom isiru disponibbli għall-Bulgarija u r-Rumanija tul il-perjodu ta' tliet snin 2007‐2009 għandhom ikunu kif ġej:

(EUR miljun, prezzijiet ta' l-2004)

 

2007

2008

2009

Bulgarija

539

759

1 002

Rumanija

1 399

1 972

2 603

2.   Tul it-tliet snin 2007-2009, il-firxa ta' applikazzjoni u n-natura ta' l-interventi f'dawn il-pakketti ffissati tal-pajjiżi għandhom jiġu ddeterminati abbażi tad-disposizzjonijiet applikabbli f'dak iż-żmien għall-infiq ta' l-azzjonijiet strutturali.

Artikolu 34

1.   Minbarra r-regolamenti dwar l-iżvilupp rurali fis-seħħ fid-data ta' l-adeżjoni, id-disposizzjonijiet stabbiliti fis-Sezzjonijiet I sa III ta' l-Anness VIII għandhom japplikaw għall-Bulgarija u għar-Rumanija għall-perjodu 2007-2009 u d-disposizzjonijiet finanzjarji speċifiċi stabbiliti fis-Sezzjoni IV ta' l-Anness VIII għandhom japplikaw għall-Bulgarija u r-Rumanija tul il-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013.

2.   Mingħajr preġudizzju għal deċiżjonijiet futuri ta' politika, l-approprazzjonijiet ta' impenn mis-Sezzjoni ta' Garanzija ta' l-EAGGF għall-iżvilupp rurali għall-Bulgarija u r-Rumanija tul il-perjodu ta' tliet snin 2007-2009 għandhom jammontaw għal EUR 3 041 miljun (abbażi tal-prezzijiet ta' l-2004).

3.   Għandhom jiġu adottati regoli ta' implimentazzjoni, fejn meħtieġ, għall-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet ta' l-Anness VIII skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 50(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1260/1999.

4.   Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni, u wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew, għandu jagħmel kwalunkwe adattamenti lid-disposizzjonijiet ta' l-Anness VIII fejn meħtieġ sabiex jiżgura l-koerenza mar-regolamenti dwar l-iżvilupp rurali.

Artikolu 35

L-ammonti msemmija fl-Artikoli 30, 31, 32 u 33 u 34 għandhom jiġu aġġustati mill-Kummissjoni kull sena skond il-movimenti fil-prezzijiet bħala parti mill-aġġustamenti tekniċi annwali tal-perspettiva finanzjarja.

TITOLU IV

DISPOSIZZJONIJIET OĦRA

Artikolu 36

1.   Jekk, sa l-aħħar ta' perjodu ta' mhux aktar minn tliet snin wara l-adeżjoni, jinqalgħu diffikultajiet serji u li x'aktarx jippersistu fi kwalunkwe settur ta' l-ekonomija jew li jistgħu jikkawżaw xi deterjorazzjoni serja fis-sitwazzjoni ekonomika ta' xi żona partikolari, il-Bulgarija u r-Rumanija jistgħu japplikaw għall-awtorizzazzjoni sabiex jieħdu miżuri protettivi sabiex tiġi rettifikata s-sitwazzjoni u jiġi aġġustat is-settur konċernat għall-ekonomija tas-suq intern.

Fl-istess ċirkostanzi, kull Stat Membru attwali jista' japplika għall-awtorizzazzjoni sabiex jieħu miżuri protettivi fir-rigward tal-Bulgarija, tar-Rumanija, jew taż-żewġ Stati.

2.   Fuq talba ta' l-Istat konċernat, il-Kummissjoni għandha, permezz ta' proċedura ta' urġenza, tadotta r-regolamenti jew id-deċiżjonijiet Ewropej li jistabbilixxu l-miżuri protettivi li hija tikkunsidra meħtieġa, filwaqt li tispeċifika l-kondizzjonijiet u l-modalitajiet li taħthom għandhom isiru applikabbli.

Fil-każ ta' diffikultajiet ekonomiċi serji u fuq talba espressa ta' l-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni għandha taġixxi fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol mir-riċezzjoni tat-talba akkumpjata mill-informazzjoni dwar l-anteċedenzi pertinenti. Il-miżuri hekk deċiżi għandhom ikunu applikabbli minnufih, għandhom jieħdu kont ta' l-interess tal-partijiet konċernati kollha u ma għandhomx jinvolvu kontrolli fuq il-fruntieri.

3.   Il-miżuri awtorizzati taħt il-paragrafu 2 jistgħu jinvolvu derogi mir-regoli tal-Kostituzzjoni u b'mod partikolari minn dan il-Protokoll safejn ikunu, u għal dawk il-perjodi, strettament meħtieġa sabiex jinkisbu l-għanijiet imsemmija fil-paragrafu 1. Għandha tingħata prijorità lil tali miżuri li jfixklu mill-inqas il-funzjonament tas-suq intern.

Artikolu 37

Jekk il-Bulgarija jew ir-Rumanija ikunu naqsu milli jimplimentaw impenji meħuda fil-kuntest tan-negozjati dwar l-adeżjoni, u b'dan jikkawżaw xi ksur serju fil-funzjonament tas-suq intern, inkluż kwalunkwe impenn f'kull politika settorali li tikkonċerna l-attivitajiet ekonomiċi b'effett transkonfinali, jew xi riskju imminenti ta' tali ksur, il-Kummissjoni tista', sa l-aħħar tal-perjodu ta' mhux akar minn tliet snin wara l-adeżjoni, fuq talba motivata ta' Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tagħħa stess, tadotta regolamenti jew deċiżjonijiet Ewropej li jistabbilixxu miżuri opportuni.

Il-miżuri għandhom ikunu proporzjonali u għandha tingħata prijorità lil miżuri li l-inqas ifixklu l-funzjonament tas-suq intern u, fejn opportun, lill-applikazzjoni ta' mekkaniżmi eżistenti ta' salvagwardja settorali. Tali miżuri ta' salvagwardja ma għandhomx jiġu nvokati bħala mezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew ta' restrizzjoni travestita fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri. Il-klawsola ta' salvagwardja tista' tiġi nvokata anki qabel l-adeżjoni abbażi tar-riżultati tal-monitoraġġ, u l-miżuri adottati għandhom jidħlu fis-seħħ mill-ewwel jum ta' l-adeżjoni sakemm ma jipprovdux għal data iktar tard. Il-miżuri ma għandhomx jinżammu fis-seħħ għal żmien iktar milli huwa strettament meħtieġ u, f'kull każ, għandhom jitneħħew meta l-impenn pertinenti jiġi implimentat. Madanakollu jistgħu jiġu applikati wara l-perjodu speċifikat fl-ewwel paragrafu sakemm l-impenji pertinenti ma jkunux ġew imwettqa. Bi tweġiba għall-progress li jagħmel l-Istat Membru l-ġdid konċernat fit-twettiq ta' l-impenji tiegħu, il-Kummissjoni tista' tadatta l-miżuri skond kif ikun opportun. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kunsill fi żmien suffiċjenti qabel ma' tħassar ir-regolamenti u d-deċiżjonijiet Ewropej li jistabbilixxu l-miżuri ta' salvagwardja, u għandha debitament tikkunsidra kull osservazzjoni tal-Kunsill f'dan ir-rigward.

Artikolu 38

Jekk jeżistu nuqqasijiet serji jew kwalunkwe riskju imminenti ta' tali nuqqasijiet fil-Bulgarija jew ir-Rumanija fit-trasposizzjoni, fl-istat ta' implimentazzjoni, jew fl-applikazzjoni tad-deċizjonijiet-kwadru jew ta' kwalunkwe impenn pertinenti ieħor, ta' l-istrumenti ta' koperazzjoni u tad-deċizjonijiet relattivi għar-rikonoxximent reċiproku fil-qasam tal-liġi kriminali taħt it-Titolu VI tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u tad-Direttivi u r-Regolamenti relattivi għar-rikonoxximent reċiproku fi kwistjonijiet ċivili taħt it-Titolu IV tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u tal-liġijiet u l-liġijiet-kwadru Ewropej adottati abbażi tas-Sezzjonijiet 3 u 4 tal-Kapitolu IV tat-Titolu III tal-Parti III tal-Kostituzzjoni, il-Kummissjoni tista', sa l-aħħar ta' perjodu ta' mhux aktar minn tliet snin wara l-adeżjoni, fuq talba motivata ta' Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tagħha stess u wara li tikkonsulta lill-Istati Membri, tadotta regolamenti jew deċiżjonijiet Ewropej li jistabbilixxu miżuri opportuni u tispeċifika l-kondizzjonijiet u l-modalitajiet li taħthom dawn il-miżuri għandhom isiru applikabbli.

Dawn il-miżuri jistgħu jieħdu l-forma ta' sospensjoni temporanja ta' l-applikazzjoni ta' disposizzjonijiet u deċiżjonijiet pertinenti fir-relazzjonijiet bejn il-Bulgarija jew ir-Rumanija u kwalunkwe Stat Membru ieħor jew Stati Membri oħrajn, mingħajr preġudizzju għat-tkomplija tal-koperazzjoni ġudizzjarja mill-qrib. Il-klawsola ta' salvagwardja tista' tiġi nvokata anki qabel l-adeżjoni abbażi tar-riżultati tal-monitoraġġ u l-miżuri adottati għandhom jidħlu fis-seħħ mill-ewwel jum ta' l-adeżjoni sakemm ma jipprovdux għal data iktar tard. Il-miżuri ma għandhomx jinżammu għal żmien itwal minn dak strettament meħtieġ u, f'kull każ, għandhom jitneħħew meta n-nuqqasijiet jiġu rimedjati. Madanakollu jistgħu jkomplu jiġu applikati lil hinn mill-perjodu speċifikat fl-ewwel paragrafu sakemm dawn in-nuqqasijiet jippersistu. Bi tweġiba għall-progress magħmul mill-Istat Membru l-ġdid konċernat fir-rimedji tan-nuqqasijiet identifikati, il-Kummissjoni tista' tadatta l-miżuri kif xieraq wara li tikkonsulta l-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kunsill fi żmien suffiċjenti qabel ma' tħassar ir-regolamenti u d-deċiżjonijiet Ewropej li jistabbilixxu l-miżuri ta' salvagwardja, u għandha tieħu l-kont dovut ta' kwalunkwe osservazzjoni tal-Kunsill f'dan ir-rigward.

Artikolu 39

1.   Jekk, abbażi tal-monitoraġġ kontinwu mill-Kummissjoni ta' l-impenji assunti mill-Bulgarija u mir-Rumanija fil-kuntest tan-negozjati ta' l-adeżjoni u b'mod partikolari tar-rapporti ta' monitoraġġ tal-Kummissjoni, ikun hemm evidenza ċara li l-istat tal-preparazzjonijiet għall-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' l-acquis fil-Bulgarija u r-Rumanija huwa tali li hemm riskju serju li wieħed minn dawk l-Istati huwa manifestament mhux ippreparat sabiex jissodisfa l-ħtiġijiet ta' sħubija sad-data ta' l-adeżjoni ta' l-1 ta' Jannar 2007 f'numru ta' oqsma importanti, il-Kunsill jista', billi jaġixxi b'mod unanimu abbażi ta' rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, jiddeċiedi li d-data ta' l-adeżjoni ta' dak l-Istat tiġi posposta b'sena għall-1 ta' Jannar 2008.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, il-Kunsill jista', billi jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata abbazi ta' rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, jieħu d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 fir-rigward tar-Rumanija jekk ikunu ġew osservati nuqqasijiet serji fit-twettiq mir-Rumanija ta' wieħed jew iżjed mill-impenji u l-ħtiġijiet elenkati fl-Anness IX, punt I.

3.   Minkejja l-paragrafu 1, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 37, il-Kunsill jista', billi jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata abbazi ta' rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni u wara stima dettaljata li għandha ssir fil-ħarifa ta' l-2005 tal-progress magħmul mir-Rumanija fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni, jieħu d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 fir-rigward tar-Rumanija jekk ikunu ġew osservati nuqqasijiet serji fit-twettiq mir-Rumanija ta' l-obbligi assunti taħt il-Ftehim Ewropew (16) jew ta' wieħed jew iżjed mill-impenji u l-ħtiġijiet elenkati fl-Anness IX, punt II.

4.   Fil-każ ta' deċiżjoni meħuda taħt il-paragrafu 1, 2 jew 3, il-Kunsill għandu, billi jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, jiddeċiedi immedjatament dwar dawk l-aġġustamenti lil dan il-Protokoll, inklużi l-Annessi u l-Appendiċi tiegħu, li jkunu saru indispensabbli minħabba d-deċiżjoni ta' posponiment.

Artikolu 40

Sabiex ma jiġix ostakolat il-funzjonament korrett tas-suq intern, l-infurzar tar-regoli nazzjonali tal-Bulgarija u tar-Rumanija matul il-perjodi transitorji msemmija fl-Annessi VI u VII ma għandhomx iwasslu għal kontrolli fuq il-fruntieri bejn l-Istati Membri.

Artikolu 41

Jekk ikunu meħtieġa miżuri transitorji sabiex tiġi faċilitata t-transizzjoni mir-reġim eżistenti fil-Bulgarija u r-Rumanija għal dak li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-politika agrikola komuni taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan il-Protokoll, tali miżuri għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 25(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1784/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fiċ-ċereali (17), jew, skond il-każ, fl-Artikoli korrispondenti tar-Regolamenti l-oħra dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli jew tal-liġijiet Ewropej li jissostitwixxuhom jew il-proċedura pertinenti kif determinata fil-leġislazzjoni applikabbli. Il-miżuri transitorji msemmija f'dan l-Artikolu jistgħu jiġu adottati matul perjodu ta' tliet snin wara d-data ta' l-adeżjoni u l-applikazzjoni tagħhom għandha tkun limitata għal dak il-perjodu. Liġi Ewropea tal-Kunsill tista' testendi dan il-perjodu. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'mod unanimu wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew.

Il-miżuri transitorji relattivi għall-implimentazzjoni ta' l-istrumenti li jikkonċernaw il-politika agrikola komuni li mhumiex speċifikati f'dan il-Protokoll li jkunu meħtieġa bħala konsegwenza ta' l-adeżjoni għandhom jiġu stabbiliti qabel id-data ta' l-adeżjoni permezz ta' regolamenti jew deċiżjonijiet Ewropej adottati mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni jew, fejn imissu strumenti inizjalment adottati mill-Kummissjoni, permezz ta' regolamenti jew deċiżjonijiet adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura meħtieġa għall-adozzjoni ta' l-istrumenti in kwistjoni.

Artikolu 42

Jekk ikunu meħtieġa xi miżuri transitorji sabiex tiġi faċilitata t-transizzjoni mir-reġim eżistenti fil-Bulgarija u r-Rumanija għal dak li jirriżulta mill-applikazzjoni tar-regoli ta' l-Unjoni ta' natura veterinarja, fitosanitarja u dawk dwar is-sigurtà ta' l-ikel, tali miżuri għandhom ikunu adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura pertinenti kif determinat fil-leġislazzjoni applikabbli. Dawn il-miżuri għandhom jittieħdu matul il-perjodu ta' tliet snin wara d-data ta' l-adeżjoni u l-applikazzjoni tagħhom għandha tkun limitata għal dak il-perjodu.

IL-ĦAMES PARTI

DISPOSIZZJONIJIET RELATTIVI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TA' DAN IL-PROTOKOLL

TITOLU I

L-ISTABBILIMENT TA' L-ISTITUZZJONIJIET U TAL-KORPI

Artikolu 43

Il-Parlament Ewropew għandu jagħmel dawk l-adattamenti għar-Regoli ta' Proċedura tiegħu skond kif isir meħtieġ bl-adeżjoni.

Artikolu 44

Il-Kunsill għandu jagħmel dawk l-adattamenti għar-Regoli ta' Proċedura tiegħu skond kif isir meħtieġ bl-adeżjoni.

Artikolu 45

Għandu jinħatar fuq il-Kummissjoni ċittadin ta' kull Stat Membru ġdid mid-data ta' l-adeżjoni. Il-Membri l-ġodda tal-Kummissjoni għandhom jinħatru mill-Kunsill, bi qbil komuni mal-President tal-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u skond il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu I-26(4) tal-Kostituzzjoni.

Il-mandati tal-Membri hekk maħtura għandhom jiskadu fl-istess żmien bħal dawk tal-Membri li jkunu fil-kariga fiż-żmien ta' l-adeżjoni.

Artikolu 46

1.   Għandhom jinħatru żewġ Imħallfin fil-Qorti tal-Ġustizzja u żewġ Imħallfin għandhom jinħatru fil-Qorti Ġenerali.

2.   Il-mandat ta' wieħed mill-Imħallfin tal-Qorti tal-Ġustizzja maħtur skond il-paragrafu 1 għandu jiskadi fis-6 ta' Ottubru 2009. Dan l-Imħallef għandu jintgħażel bix-xorti. Il-mandat ta' l-Imħallef l-ieħor għandu jiskadi fis-6 ta' Ottubru 2012.

Il-mandat ta' wieħed mill-Imħallfin tal-Qorti Ġenerali maħtur skond il-paragrafu 1 għandu jiskadi fil-31 ta' Awissu 2007. Dan l-Imħallef għandu jintgħażel bix-xorti. Il-mandat ta' l-Imħallef l-ieħor għandu jiskadi fil-31 ta' Awissu 2010.

3.   Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tagħmel dawk l-adattamenti lir-Regoli ta' Proċedura tagħha skond kif isir meħtieġ bl-adeżjoni.

Il-Qorti Ġenerali, bi qbil mal-Qorti tal-Ġustizzja, għandha tagħmel dawk l-adattamenti lir-Regoli ta' Proċedura tagħha skond kif isir meħtieġ bl-adeżjoni.

Ir-Regoli ta' Proċedura kif adattati għandhom jeħtieġu l-kunsens tal-Kunsill.

4.   Għall-finijiet tad-deċiżjoni ta' każijiet pendenti quddiem il-Qrati fid-data ta' l-adeżjoni li bdew jinstemgħu oralment qabel dik id-data, il-Qrati plenarji jew l-Awli għandhom ikunu kostitwiti bħal ma kienu qabel l-adeżjoni u għandhom japplikaw ir-Regoli ta' Proċedura li kienu fis-seħħ fil-jum ta' qabel id-data ta' l-adeżjoni.

Artikolu 47

Għandu jinħatar fuq il-Qorti ta' l-Awdituri ċittadin ta' kull Stat Membru ġdid mid-data ta' l-adeżjoni għal mandat ta' sitt snin.

Artikolu 48

Il-Kumitat tar-Reġjuni għandu jiġi mkabbar bil-ħatra ta' 27 membru li jirrappreżentaw il-korpi reġjonali u lokali fil-Bulgarija u r-Rumanija, li jew għandhom mandat elettorali ta' awtorità reġjonali jew lokali, jew huma politikament responsabbli lejn assemblea eletta. Il-mandati tal-membri hekk maħtura għandhom jiskadu fl-istess żmien bħal dawk tal-membri li jkunu fil-kariga fiż-żmien ta' l-adeżjoni.

Artikolu 49

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali għandu jiġi mkabbar bil-ħatra ta' 27 membru li jirrappreżentaw il-komponenti varji ekonomiċi u soċjali tas-soċjetà ċivili organizzata fil-Bulgarija u r-Rumanija. Il-mandati tal-membri hekk maħtura għandhom jiskadu fl-istess żmien bħal dawk tal-membri li jkunu fil-kariga fiż-żmien ta' l-adeżjoni.

Artikolu 50

Għandhom isiru malajr kemm jista' jkun wara l-adeżjoni dawk l-adattamenti lir-regoli tal-Kumitati stabbiliti mill-Kostituzzjoni u lir-regoli ta' proċedura tagħhom, li jsiru meħtieġa bl-adeżjoni.

Artikolu 51

1.   Għandhom jinħatru membri ġodda tal-kumitati, gruppi jew korpi oħra maħluqa bil-Kostituzzjoni jew b'att ta' l-istituzzjonijiet taħt il-kondizzjonijiet u skond il-proċeduri stabbiliti għall-ħatra ta' membri ta' dawn il-kumitati, gruppi jew korpi oħra. Il-mandati tal-membri li jkunu għadhom kemm inħatru għandhom jiskadu fl-istess żmien bħal dak tal-membri li jkunu fil-kariga fiż-żmien ta' l-adeżjoni.

2.   Is-sħubija f'kumitati jew gruppi maħluqa bil-Kostituzzjoni jew b'att ta' l-istituzzjonijiet b'numru fiss ta' membri irrispettivament min-numru ta' Stati Membri għandha tiġi mġedda kompletament ma' l-adeżjoni, sakemm il-mandati tal-membri attwali ma jiskadux matul is-sena ta' wara l-adeżjoni.

TITOLU II

APPLIKABBILTÀ TA' L-ATTI TA' L-ISTITUZZJONIJIET

Artikolu 52

Ma' l-adeżjoni, il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jitqiesu bħala li kienu destinatarji ta' liġijiet kwadru, regolamenti u deċiżjonijiet Ewropej fis-sens ta' l-Artikolu I-33 tal-Kostituzzjoni, u ta' direttivi u deċiżjonijiet fis-sens ta' l-Artikolu 249 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u ta' l-Artikolu 161 tat-Trattat tal-KEEA, sakemm dawk il-liġijiet kwadru, regolamenti u deċiżjonijiet Ewropej, u dawk id-direttivi u deċiżjonijiet ikunu ġew indirizzati lill-Istati Membri attwali kollha. Ħlief fir-rigward ta' deċiżjonijiet Ewropej li jidħlu fis-seħħ bis-saħħa ta' l-Artikolu I-39(2) tal-Kostitutzzjoni, u ta' direttivi u deċiżjonijiet li daħlu fis-seħħ bis-saħħa ta' l-Artikolu 254(1) u (2) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jitqiesu bħala li jkunu rċevew notifika ta' tali deċiżjonijiet Ewropej, u tali direttivi u deċiżjonijiet ma' l-adeżjoni.

Artikolu 53

1.   Il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom idaħħlu fis-seħħ il-miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw, mid-data ta' l-adeżjoni, mad-disposizzjonijiet ta' liġijiet kwadru Ewropej u dawk ir-regolamenti Ewropej li jorbtu fir-rigward tar-riżultat li għandu jintlaħaq iżda jħallu l-għażla ta' forom u metodi f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali fis-sens ta' l-Artikolu I-33 tal-Kostituzzjoni, u ta' direttivi u deċiżjonijiet fis-sens ta' l-Artikolu 249 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u ta' l-Artikolu 161 tat-Trattat tal-KEEA, sakemm ma jkunx previst terminu perentorju ieħor f'dan il-Protokoll. Huma għandhom jikkomunikaw dawk il-miżuri lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mid-data ta' l-adeżjoni jew, fejn hu xieraq, fi żmien it-terminu perentorju previst f'dan il-Protokoll.

2.   Safejn emendi għal direttivi fis-sens ta' l-Artikolu 249 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u ta' l-Artikolu 161 tat-Trattat tal-KEEA introdotti b'dan il-Protokoll jeħtieġu modifika tal-liġijiet, ir-regolamenti jew id-disposizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri attwali, l-Istati Membri attwali għandhom idaħħlu fis-seħħ il-miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw, mid-data ta' l-adeżjoni, mad-direttivi emendati, sakemm ma jkunx previst terminu perentorju ieħor f'dan il-Protokoll. Huma għandhom jikkomunikaw dawk il-miżuri lill-Kummissjoni sad-data ta' l-adeżjoni jew, jekk aktar tard, sat-terminu perentorju previst f'dan il-Protokoll.

Artikolu 54

Id-disposizzjonijiet stabbiliti b'liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva mfassla sabiex jiżguraw il-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku ġenerali fit-territorju tal-Bulgarija u tar-Rumanija kontra l-perikli li jirriżultaw minn radjazzjoni jonizzanti għandhom, skond l-Artikolu 33 tat-Trattat tal-KEEA, jiġu komunikati minn dawk l-Istati lill-Kummissjoni fi żmien tliet xhur mill-adeżjoni.

Artikolu 55

Fuq talba debitament sostanzjata preżentata mill-Bulgarija jew mir-Rumanija lill-Kummissjoni mhux aktar tard mid-data ta' l-adeżjoni, il-Kunsill li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni, jew il-Kummissjoni, jekk l-att oriġinali ġie adottat mill-Kummissjoni, j/tista' j/tadotta regolamenti jew deċiżjonijiet Ewropej li jistabbilixxu derogi temporanji minn atti ta' l-istituzzjonijiet adottati bejn l-1 ta' Ottubru 2004 u d-data ta' l-adeżjoni. Il-miżuri għandhom jiġu adottati skond ir-regoli ta' votazzjoni li jirregolaw l-adozzjoni ta' l-att li minnu qed tintalab deroga temporanja. Meta dawn id-derogi jiġu adottati wara l-adeżjoni jistgħu jiġu applikati mid-data ta' l-adeżjoni.

Artikolu 56

Fejn atti ta' l-istituzzjonijiet adottati qabel l-adeżjoni jeħtieġu adattament minħabba l-adeżjoni, u l-adattamenti meħtieġa ma ġewx previsti f'dan il-Protokoll jew fl-Annessi tiegħu, il-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni, jew il-Kummissjoni, jekk l-att oriġinali ġie adottat mill-Kummissjoni, għandhom jadottaw l-atti meħtieġa għal dan il-għan. Meta dawn l-adattamenti jiġu adottati wara l-adeżjoni dawn jistgħu jiġu applikati sa mid-data ta' l-adeżjoni.

Artikolu 57

Sakemm ma jkunx ġie stipulat mod ieħor, il-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu jadotta r-regolamenti jew deċiżjonijiet Ewropej li jistabbilixxu l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-disposizzjonijiet ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 58

It-testi ta' l-atti ta' l-istituzzjonijiet adottati qabel l-adeżjoni u mfassla mill-Kunsill, mill-Kummissjoni jew mill-Bank Ċentrali Ewropew bil-Bulgaru u bir-Rumen għandhom, mid-data ta' l-adeżjoni, ikunu awtentiċi taħt l-istess kondizzjonijiet bħat-testi mfassla fil-lingwi uffiċjali attwali. Dawn għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea jekk it-testi tal-lingwi attwali kienu ġew hekk pubblikati.

TITOLU III

DISPOSIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 59

L-Annessi I sa IX u l-Appendiċi tagħhom għandhom jiffurmaw parti integrali minn dan il-Protokoll.

Artikolu 60

IL-Gvern tar-Repubblika Taljana għandu jibgħat lill-Gvern tar-Repubblika tal-Bulgarija u lill-Gvern tar-Rumanija kopja ċertifikata tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika, u t-Trattati li jemendawh jew iżidu miegħu, fil-lingwa Ċeka, Daniża, Olandiża, Ingliża, Estonjana, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ungeriża, Irlandiża, Taljana, Latvjana, Litwana, Maltija, Pollakka, Portugiża, Slovakka, Slovena, Spanjola u Svediża.

It-test ta' dak it-Trattat, imfassal bil-Bulgaru u bir-Rumen, għandu jiġi anness ma' dan il-Protokoll. Dawk it-testi għandhom ikun awtentiċi taħt l-istess kondizzjonijiet bħat-testi tat-Trattat imsemmi fl-ewwel paragrafu, imfassal bil-lingwi attwali.

Artikolu 61

Kopja ċertifikata tal-ftehim internazzjonali li jinsabu depożitati fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea għandha tintbagħat lill-Gvern tar-Repubblika tal-Bulgarija u lill-Gvern tar-Rumanija mis-Segretarju Ġenerali.


(1)  ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  ĠU L 1, 3.1.1994, p. 3.

(3)  ĠU L 278, 8.10.1976, p. 5. Att kif emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, Euratom (ĠU L 283, 21.10.2002, p. 1).

(4)  Il-figuri ċitati huma indikattivi u bbażati fuq id-data ta' l-2003 pubblikata mill-Eurostat.

(5)  ĠU L 79, 22.3.2002, p. 42.

(6)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3906/89 tat-18.12.1989 dwar għajnuna ekonomika lil ċerti pajjiżi ta' l-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant (ĠU L 375, 23.12.1989, p. 11). Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) 769/2004 (ĠU L 123, 27.4.2004, p. 1).

(7)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 2760/98 tat-18.12.1998 dwar l-implimentazzjoni ta' programm għal koperazzjoni bejn il-fruntieri fil-qafas tal-programm PHARE (ĠU L 345, 19.12.1998, p. 49). Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru. 1822/2003 (ĠU L 267, 17.10.2003, p. 9).

(8)  ĠU L 161, 26.6.1999, p. 68.

(9)  Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru. 1605/2002 tal-25.6.2002 (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1).

(10)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1267/1999 tal-21.6.1999 li jistabbilixxi Strument għal Politika Strutturali għal Qabel l-Adeżjoni (ĠU L 161, 26.6.1999, p. 73). Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru. 769/2004 (ĠU L 123, 27.4.2004, p. 1).

(11)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE, KEEA) Nru. 723/2004 (ĠU L 124, 27.4.2004, p. 1).

(12)  ĠU L 130, 25.5.1994, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2003 (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33).

(13)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1268/1999 tal-21.6.1999 dwar l-għajnuna mill-Komunità għal miżuri ta' qabel l-Adeżjoni għal żvilupp agrikolu u rurali fil-pajjiżi applikanti tal-Ewropa Ċentrali u Ta' Lvant matul il-perjodu ta' qabel l-Adeżjoni (ĠU L 161, 26.6.1999, p. 87). Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru. 2008/2004 (ĠU L 349, 25.11.2004, p. 12).

(14)  ĠU L 161, 26.6.1999, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2003 (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33).

(15)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(16)  Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ekonomiċi Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Rumanija, min-naħa l-oħra, (ĠU L 357, 31.12.1994, p. 2)

(17)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 78.


ANNESS I

Lista ta' konvenzjonijiet u protokolli li magħhom jaderixxu l-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-adeżjoni(msemmija fl-Artikolu 3(3) tal-Protokoll)

1.

Il-Konvenzjoni tad-19 ta' Ġunju 1980 dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980 (ĠU L 266, 9.10.1980, p. 1)

Il-Konvenzjoni ta' l-10 ta' April 1984 dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ellenika mal-Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980 (ĠU L 146, 31.5.1984, p. 1)

L-Ewwel Protokoll tad-19 ta' Diċembru 1988 dwar l-interpretazzjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tal-Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980 (ĠU L 48, 20.2.1989, p. 1)

It-Tieni Protokoll tad-19 ta' Diċembru 1988 li jagħti lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej ċerti setgħat sabiex tinterpreta l-Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980 (ĠU L 48, 20.2.1989, p. 17)

Il-Konvenzjoni tat-18 ta' Mejju 1992 dwar l-adeżjoni tar-Renju ta' Spanja u tar-Repubblika Portugiża mal-Konvenzjoni dwar il-Liġi applikabbli għal Obbligi Kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980 (ĠU L 333, 18.11.1992, p. 1)

Il-Konvenzjoni tad-29 ta' Novembru 1996 dwar l-adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, tar-Repubblika tal-Finlandja u tar-Renju ta' l-Isvezja mal-Konvenzjoni dwar il-Liġi applikabbli għal Obbligi Kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980, u għall-Ewwel u t-Tieni Protokolli dwar l-interpretazzjoni tagħha mill-Qorti tal-Ġustizzja (ĠU C 15, 15.1.1997, p. 10)

2.

Il-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja in konnessjoni ma' l-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati (ĠU L 225, 20.8.1990, p. 10)

Il-Konvenzjoni tal-21 ta' Diċembru 1995 dwar l-adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, tar-Repubblika tal-Finlandja u tar-Renju ta' l-Isvezja mal-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja b'konnessjoni ma' l-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati (ĠU C 26, 31.1.1996, p. 1)

Il-Protokoll tal-25 ta' Mejju 1999 li jemenda l-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja b'konnessjoni ma' l-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati (ĠU C 202, 16.7.1999, p. 1)

3.

Il-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, imfassla abbażi ta' l-Artikolu K.3. tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU C 316, 27.11.1995, p. 49)

Il-Protokoll tas-27 ta' Settembru 1996, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3. tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni, dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU C 313, 23.10.1996, p. 2)

Il-Protokoll tad-29 ta' Novembru 1996, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3. tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-interpretazzjoni, permezz ta' deċiżjonijiet preliminari, mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU C 151, 20.5.1997, p. 2)

It-Tieni Protokoll tad-19 ta' Ġunju 1997 magħmul abbażi ta' l-Artikolu K.3. tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU C 221, 19.7.1997, p. 12)

4.

Il-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, bażata fuq l-Artikolu K.3. tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-istabbiliment ta' Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni ta' l-Europol) (ĠU C 316, 27.11.1995, p. 2)

Il-Protokoll ta' l-24 ta' Lulju 1996, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3. tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-interpretazzjoni, permezz ta' deċiżjonijiet preliminari, mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tal-Konvenzjoni dwar l-istabbiliment ta' Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (ĠU C 299, 9.10.1996, p. 2)

Il-Protokoll tad-19 ta' Ġunju 1997, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3. tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea u ta' l-Artikolu 41 (3) tal-Konvenzjoni ta' l-Europol, dwar il-privileġġi u l-immunitajiet ta' l-Europol, tal-membri ta' l-organi tiegħu, tal-viċi diretturi u impjegati ta' l-Europol (ĠU C 221, 19.7.1997, p. 2)

Il-Protokoll tat-30 ta' Novembru 2000, imfassal abbażi ta' l-Artikolu 43(1) tal-Konvenzjoni, dwar l-istabbiliment ta' Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni ta' l-Europol) li jemenda l-Artikolu 2 u l-Anness ma' dik il-Konvenzjoni (ĠU C 358, 13.12.2000, p. 2)

Il-Protokoll tat-28 ta' Novembru 2002 li jemenda l-Konvenzjoni dwar l-istabbiliment ta' Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni ta' l-Europol) u l-Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet ta' l-Europol, tal-membri ta' l-organi tiegħu, tal-viċi diretturi u impjegati ta' l-Europol (ĠU C 312, 16.12.2002, p. 2)

Il-Protokoll tas-27 ta' Novembru 2003, imfassal abbażi ta' l-Artikolu 43(1) tal-Konvenzjoni, dwar l-Istabbiliment ta' Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni ta' l-Europol) li jemenda dik il-Konvenzjoni (ĠU Ċ 2, 6.1.2004, p. 3)

5.

Il-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, imfassla abbażi ta' l-Artikolu K.3. tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika għal finijiet doganali (ĠU C 316, 27.11.1995, p. 34)

Il-Protokoll tad-29 ta' Novembru 1996, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3. tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-interpretazzjoni, permezz ta' deċiżjonijiet preliminari, mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tal-Konvenzjoni dwar l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika għal finijiet doganali (ĠU C 151, 20.5.1997, p. 16)

Il-Protokoll tat-12 ta' Marzu 1999, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3. tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-ambitu tal-laundering tar-rikavati fil-Konvenzjoni dwar l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika għal finijiet doganali u l-inklużjoni tan-numru ta' reġistrazzjoni tal-mezzi ta' trasport fil-Konvenzjoni (ĠU C 91, 31.3.1999, p. 2)

Il-Protokoll tat-8 ta' Mejju 2003, stabbilit skond l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea li jemenda, fir-rigward tal-ħolqien ta' database għall-identifikazzjoni ta' dokumenti doganali, il-Konvenzjoni dwar l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika għal finijiet doganali (ĠU C 139, 13.6.2003, p. 2)

6.

Il-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997, imfassla abbażi ta' l-Artikolu K.3(2)(ċ) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (ĠU C 195, 25.6.1997, p. 2)

7.

Il-Konvenzjoni tat-18 ta' Diċembru 1997, imfassla abbażi ta' l-Artikolu K.3. tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar assistenza u koperazzjoni reċiproka bejn amministrazzjonijiet doganali (ĠU C 24, 23.1.1998, p. 2)

8.

Il-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998, imfassla abbażi ta' l-Artikolu K.3. tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar skwalifiki tas-sewqan (ĠU C 216, 10.7.1998, p. 2)

9.

Il-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000, stabbilita mill-Kunsill skond l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-Assistenza Reċiproka fi Kwistjonijiet Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (ĠU C 197, 12.7.2000, p. 3)

Il-Protokoll tas-16 ta' Ottubru 2001, stabbilit mill-Kunsill skond l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-Konvenzjoni dwar l-Assistenza Reċiproka fi Kwistjonijiet Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (ĠU C 326, 21.11.2001, p. 2)


ANNESS II

Lista ta' disposizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen kif integrat fil-qafas ta' l-Unjoni Ewropea u l-atti li jibnu fuqu jew li huma b' xi mod ieħor relatati miegħu, li għandhom jorbtu u jkunu applikabbli fl-Istati Membri l-ġodda mill-adeżjoni (imsemmija fl-Artikolu 4(1)tal-Protokoll)

1.

Il-Ftehim bejn il-Gvernijiet ta' l-Istati ta' l-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni tagħhom ta' l-14 ta' Ġunju 1985 (1).

2.

Id-disposizzjonijiet li ġejjin tal-Konvenzjoni iffirmata f'Schengen fid-19 ta' Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni tagħhom, l-Att Finali relatat tagħha u d-Dikjarazzjonijiet Konġunti (2), kif emendati minn xi uħud mill-atti elenkati fil-paragrafu 8 hawn taħt:

L-Artikolu 1 sal-punt li huwa relatat mad-disposizzjonijiet ta' dan il-paragrafu; l-Artikoli 3 sa 7, eskluż l-Artikolu 5(1)(d); l-Artikolu 13; l-Artikoli 26 u 27; l-Artikolu 39; l-Artikoli 44 sa 59; l-Artikoli 61 sa 63; l-Artikoli 65 sa 69; l-Artikoli 71 sa 73; l-Artikoli 75 u 76; l-Artikolu 82; l-Artikolu 91; l-Artikoli 126 sa 130 safejn huma relatati mad-disposizzjonijiet ta' dan il-paragrafu; u l-Artikolu 136; id-Dikjarazzjonijiet Konġunti 1 u 3 ta' l-Att Finali.

3.

Id-disposizzjonijiet li ġejjin tal-Ftehim dwar l-Adeżjoni mal-Konvenzjoni ffirmata f'Schengen fid-19 ta' Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni tagħhom, l-Atti Finali tagħhom u d-Dikjarazzjonijiet relatati, kif emendati b'ċerti atti elenkati fil-paragrafu 8 hawn taħt:

(a)

il-Ftehim iffirmat fis-27 ta' Novembru 1990 dwar l-Adeżjoni tar-Repubblika Taljana:

l-Artikolu 4,

id-Dikjarazzjoni Konġunta 1 fil-Parti II ta' l-Att Finali;

(b)

il-Ftehim iffirmat fil-25 ta' Ġunju 1991 dwar l-Adeżjoni tar-Renju ta' Spanja:

l-Artikolu 4,

id-Dikjarazzjoni Konġunta 1 fil-Parti II ta' l-Att Finali,

id-Dikjarazzjoni 2 fil-Parti III ta' l-Att Finali;

(ċ)

il-Ftehim iffirmat fil-25 ta' Ġunju 1991 dwar l-Adeżjoni tar-Repubblika Portugiża:

l-Artikoli 4, 5 u 6,

id-Dikjarazzjoni Konġunta 1 fil-Parti II ta' l-Att Finali;

(d)

il-Ftehim iffirmat fis-6 ta' Novembru 1992 dwar l-Adeżjoni tar-Repubblika Ellenika:

l-Artikoli 3, 4 u 5,

id-Dikjarazzjoni Konġunta 1 fil-Parti II ta' l-Att Finali,

id-Dikjarazzjoni 2 fil-Parti III ta' l-Att Finali;

(e)

il-Ftehim iffirmat fit-28 ta' April 1995 dwar l-Adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija:

l-Artikolu 4,

id-Dikjarazzjoni Konġunta 1 fil-Parti II ta' l-Att Finali;

(f)

il-Ftehim iffirmat fid-19 ta' Diċembru 1996 dwar l-Adeżjoni tar-Renju tad-Danimarka:

l-Artikoli 4, 5(2) u 6,

id-Dikjarazzjonijiet Konġunti 1 u 3 fil-Parti II ta' l-Att Finali;

(g)

il-Ftehim iffirmat fid-19 ta' Diċembru 1996 dwar l-Adeżjoni tar-Repubblika tal-Finlandja:

l-Artikoli 4 u 5,

id-Dikjarazzjonijiet Konġunti 1 u 3 fil-Parti II ta' l-Att Finali,

id-Dikjarazzjoni mill-Gvern tar-Repubblika tal-Finlandja dwar il-gżejjer Åland fil-Parti III ta' l-Att Finali;

(h)

il-Ftehim iffirmat fid-19 ta' Diċembru 1996 dwar l-Adeżjoni tar-Renju ta' l-Isvezja:

l-Artikoli 4 u 5,

id-Dikjarazzjonijiet Konġunti 1 u 3 fil-Parti II ta' l-Att Finali.

4.

Il-ftehim, li ġejjin, konklużi mill-Kunsill skond l-Artikolu 6 tal-Protokoll ta' Schengen:

il-Ftehim tat-18 ta' Mejju 1999 konkluż mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta' dan ta' l-aħħar ma' l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen, inkluż l-Annessi, l-Att Finali tiegħu, id-Dikjarazzjonijiet u l-Iskambji ta' Ittri annessi miegħu (3), approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/439/KE (4)

il-Ftehim tat-30 ta' Ġunju 1999 konkluż mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-istabbiliment tad-drittijiet u l-obbligi bejn l-Irlanda u r-Renju Unit tal-Gran Brettanja u l-Irlanda ta' Fuq, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja, min-naħa l-oħra, fl-oqsma ta' l-acquis ta' Schengen li japplikaw għal dawn l-Istati (5), approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/29/KE (6)

il-Ftehim iffirmat fil-25 ta' Ottubru 2004 mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u mill-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera ma' l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen (7).

5.

Id-disposizzjonijiet tad-Deċiżjonijiet li ġejjin tal-Kumitat Eżekuttiv stabbiliti mill-Konvenzjoni iffirmata f'Schengen fid-19 ta' Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni tagħhom, kif emendati b'ċerti atti elenkati fil-paragrafu 8 hawn taħt:

SCH/Com-ex (93) 10 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv ta' l-14 ta' Diċembru 1993 dwar id- dikjarazzjonijiet mill-Ministri u s-Segretarji ta' l-Istat

SCH/Com-ex (93) 14 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv ta' l-14 ta' Diċembru 1993 dwar it-titjib tal-kooperazzjoni ġudizzjarja prattika għall-ġlieda kontra t-traffikar tad-drogi

SCH/Com-ex (94) 16 rev Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-21 ta' Novembru 1994 dwar l-akkwist ta' timbri komuni ta' dħul u ta' ħruġ

SCH/Com-ex (94) 28 rev Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-22 ta' Diċembru 1994 dwar iċ-ċertifikat previst fl-Artikolu 75 għall-ġarr ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-22 ta' Diċembru 1994 dwar id-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen tad-19 ta' Ġunju 1990

SCH/Com-ex (95) 21 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv ta' l-20 ta' Diċembru 1995 dwar l-iskambju fi żmien qasir bejn l-Istati ta' Schengen ta' data statistika u speċifika dwar il-problemi li jistgħu jinqalgħu fuq il-fruntieri esterni.

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-21 ta' April 1998 dwar l-attivitajiet tat-Task Force, safejn hija relatata mad-disposizzjonijiet fil-paragrafu 2 hawn fuq

SCH/Com-ex (98) 26 def Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-16 ta' Settembru 1998 li tistabbilixxi Kumitat Permanenti dwar il-valutazzjoni u l-implimentazzjoni ta' Schengen

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-16 ta' Settembru 1998 dwar it-trasmissjoni tal-Manwali Komuni lill-Istati applikanti ta' l-UE

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-27 ta' Ottubru 1998 dwar l-adozzjoni ta' miżuri li jikkumbattu l-immigrazzjoni illegali, safejn hija relatata mad-disposizzjonijiet fil-paragrafu 2 hawn fuq

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-16 ta' Diċembru 1998 dwar il-koperazzjoni transkonfinali bejn il-pulizija fil-qasam tal-prevenzjoni u l-kxif ta' atti kriminali

SCH/Com-ex (98) 52 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-16 ta' Diċembru 1998 dwar il-Ktieb- Gwida dwar il-koperazzjoni transkonfinali bejn il-pulizija, safejn hija relatata mad-disposizzjonijiet fil-paragrafu 2 hawn fuq

SCH/Com-ex (98) 57 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-16 ta' Diċembru 1998 dwar l-introduzzjoni ta' formola armonizzata li tforni prova ta' stedina, sponsorizzazzjoni u akkomodazzjoni

SCH/Com-ex (98) 59 rev Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-16 ta' Diċembru 1998 dwar l-insedjament koordinat ta' konsulenti dwar id-dokumenti

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta' April 1999 dwar is-sitwazzjoni tad-drogi

SCH/Com-ex (99) 6 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta' April 1999 dwar l-acquis ta' Schengen dwar it-telekomunikazzjoni

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta' April 1999 dwar uffiċjali tal-kollegament

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta' April 1999 dwar il-prinċipji ġenerali li jirregolaw il-ħlas ta' informaturi

SCH/Com-ex (99) 10 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta' April 1999 dwar il-kummerċ illegali fl-armi tan-nar

SCH/Com-ex (99) 13 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta' April 1999 dwar il-verżjonijiet definittivi tal-Manwali Komuni u l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni:

l-Annessi 1-3, 7, 8 u 15 ta' l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni

Il-Manwali Komuni, sa fejn huwa relatat mad-disposizzjonijiet fil-paragrafu 2 hawn fuq, inklużi l-Annessi 1, 5, 5A, 6, 10, 13

SCH/Com-ex (99) 18 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta' April 1999 dwar it-titjib fil-koperazzjoni bejn il-pulizija fil-prevenzjoni u l-kxif ta' reati kriminali.

6.

Id-Dikjarazzjonijiet, li ġejjin, tal-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni ffirmata f'Schengen fid-19 ta' Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni tagħhom, sa fejn huma relatati mad-disposizzjonijiet fil-paragrafu 2 hawn fuq:

SCH/Com-ex (96) dikj 6 rev 2 Dikjarazzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-26 ta' Ġunju 1996 dwar l-estradizzjoni

SCH/Com-ex (97) dikj 13 rev 2 Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tad-9 ta' Frar 1998 dwar il-ħtif ta' minorenni.

7.

Id-Deċiżjonijiet li ġejjin tal-Grupp Ċentrali stabbilit mill-Konvenzjoni ffirmata f'Schengen fid-19 ta' Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni tagħhom, sa fejn huma relatati mad-disposizzjonijiet fil-paragrafu 2 hawn fuq:

SCH/C (98) 117 Deċiżjoni tal-Grupp Ċentrali tas-27 ta' Ottubru 1998 dwar l-adozzjoni ta' miżuri sabiex tiġi miġġielda l-immigrazzjoni illegali

SCH/C (99) 25 Deċiżjoni tal-Grupp Ċentrali tat-22 ta' Marzu 1999 dwar il-prinċipji ġenerali li jirregolaw il-ħlas ta' infurmaturi.

8.

L-atti, li ġejjin, li jibnu fuq l-acquis ta' Schengen jew li huma b'xi mod ieħor relatati miegħu:

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1683/95 tad-29 ta' Mejju 1995 li jistabbilixxi format uniformi għall-viżi (ĠU L 164, 14.7.1995, p. 1)

Id-Deċizjoni tal-Kunsill ta' l-1999/307/KE ta' l-1 ta' Mejju 1999 li tistabbilixxi l-arranġamenti dettaljati għall-integrazzjoni tas-Segretarjat ta' Schengen fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (ĠU L 119, 7.5.1999, p. 49)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/435/KE ta' l-20 ta' Mejju 1999 dwar id-definizzjoni ta' l-acquis ta' Schengen bil-għan li tiġi determinata, b'mod konformi mad-disposizzjonijiet rilevanti tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, il-bażi legali għal kull waħda mid-disposizzjonijiet jew id-deċiżjonijiet li jagħmlu l-acquis ta' Schengen (ĠU L 176, 10.7.1999, p. 1).

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/436/KE ta' l-20 ta' Mejju 1999 li tiddetermina, b'mod konformi mad-disposizzjonijiet rilevanti tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-bażi legali għal kull waħda mid-disposizzjonijiet jew id-deċiżjonijiet li jagħmlu l-acquis ta' Schengen (ĠU L 176, 10.7.1999, p. 17)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE tas-17 ta' Mejju 1999 dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja rigward l-assoċjazzjoni ta' dawk iż-żewġ stati ma' l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen (ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/848/KE tat-13 ta' Diċembru 1999 dwar l-applikazzjoni sħiħa ta' l-acquis ta' Schengen fil-Greċja (ĠU L 327, 21.12.1999, p. 58)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta' Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq sabiex jieħu sehem f'xi wħud mid-disposizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen (ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/586/ĠAI tat-28 ta' Settembru 2000 li tistabbilixxi proċedura għall-emenda ta' l-Artikoli 40(4) u (5), 41(7) u 65(2) tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni (ĠU L 248, 3.10.2000, p. 1)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/751/KE tat-30 ta' Novembru 2000 dwar id-deklassifikazzjoni ta' ċerti partijiet tal-Manwali Komuni adottat mill-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 (ĠU L 303, 2.12.2000, p. 29)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/777/KE ta' l-1 ta' Diċembru 2000 dwar l-applikazzjoni ta' l-acquis ta' Schengen fid-Danimarka, il-Finlandja u l-Isvezja, u fl-Islanda u n-Norveġja (ĠU L 309, 9.10.2000, p. 24)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 tal-15 ta' Marzu 2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (ĠU L 81, 21.3.2001, p. 1)

Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 789/2001/KE ta' l-24 ta' April 2001 li jirriserva għall-Kunsill poteri implimentattivi fir-rigward ta' ċerti disposizzjonijiet dettaljati u proċeduri prattiċi għall-eżami ta' applikazzjonijiet għall-viżi (ĠU L 116, 26.4.2001, p. 2)

Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 790/2001/KE ta' l-24 ta' April 2001 li jirriserva għall-Kunsill poteri implimentattivi fir-rigward ta' ċerti disposizzjonijiet dettaljati u proċeduri prattiċi għat-twettiq ta' kontrolli u sorveljanza fuq il-fruntieri (ĠU L 116, 26.4.2001, p. 5)

Id-Deċizjoni tal-Kunsill 2001/329/KE ta' l-24 ta' April 2001 li taġġorna l-parti VI u l-Annessi 3, 6 u 13 ta' l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni u l-Annessi 5(a), 6(a) u 8 tal-Manwali Komuni (ĠU L 116, 26.4.2001, p. 32), safejn għandha x'taqsam ma' l-Anness 3 għall-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni u l-Anness 5(a) tal-Manwali Komuni

Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/51/KE tat-28 ta' Ġunju 2001 li tissupplimenta d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 26 tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 (ĠU L 187, 10.7.2001, p. 45)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/886/ĠAI tas-6 ta' Diċembru 2001 dwar l-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS II) (ĠU L 328, 13.12.2001, p. 1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2414/2001 tas-7 ta' Diċembru 2001 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (ĠU L 327, 12.12.2001, p. 1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2424/2001 tas-6 ta' Diċembru 2001 dwar l-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS II) (ĠU L 328, 13.12.2001, p. 4)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 333/2002 tat-18 ta' Frar 2002 dwar format uniformi għal formoli għat-twaħħil tal-viża maħruġa mill-Istati Membri lil persuni li jkollhom dokumenti ta' l-ivvjaġġar mhux rikonoxxuti mill-Istat Membru li jfassal il-formola (ĠU L 53, 23.2.2002, p. 4)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 334/2002 tat-18 ta' Frar 2002 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1683/95 li jistabbilixxi format uniformi għall-viżi (ĠU L 53, 23.2.2002, p. 7)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta' Frar 2002 dwar it-talba ta' l-Irlanda sabiex tieħu sehem f'xi disposizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen (ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/352/KE tal-25 ta' April 2002 dwar ir-reviżjoni tal-Manwali Komuni (ĠU L 123, 9.5.2002, p. 47)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/353/KE tal-25 ta' April 2002 dwar id-deklassifikazzjoni tal-Parti II tal-Manwali Komuni adottat mill-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 (ĠU L 123, 9.5.2002, p. 49)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1030/2002 tat-13 ta' Ġunju 2002 li jistabbilixxi format uniformi għal permessi ta' residenza għal ċittadini ta' pajjiżi terzi (ĠU L 157, 15.6.2002, p. 1)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/587/KE tat-12 ta' Lulju 2002 dwar ir-reviżjoni tal-Manwal Komuni (ĠU L 187, 16.7.2002, p. 50)

Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/946/ĠAI tat-28 ta' Novembru 2002 dwar it-tisħiħ tal-qafas penali sabiex ikun impedut it-tħaffif tad-dħul, it-transitu u r-residenza mhux awtorizzati (ĠU L 328, 5.12.2002, p. 1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/90/KE tat-28 ta' Novembru 2002 li tiddefinixxi l-iffaċilitar ta' dħul, transitu u residenza mhux awtorizzati (ĠU L 328, 5.12.2002, p. 17)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/170/ĠAI tas-27 ta' Frar 2003 dwar l-użu komuni ta' uffiċjali ta' kollegament mibgħuta barra l-pajjiż mill-aġenziji ta' infurzar tal-liġi ta' l-Istati Membri (ĠU L 67, 12.3.2003, p. 27)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 453/2003 tas-6 ta' Marzu 2003 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom, meta jaqsmu l-fruntieri esterni, irid ikollhom fil-pussess tagħhom viża, u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (ĠU L 69, 13.3.2003, p. 10)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/725/ĠAI tat-2 ta' Ottubru 2003 li temenda d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 40(1) u (7) tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni (ĠU L 260, 11.10.2003, p. 37)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/110/KE tal-25 ta' Novembru 2003 dwar assistenza f'każijiet ta' transitu bl-għan ta' tneħħija bl-ajru (ĠU L 321, 6.12.2003, p. 26)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 377/2004 tad-19 ta' Frar 2004 dwar il-ħolqien ta' network ta' uffiċjali tal-kollegament ta' l-immigrazzjoni (ĠU L 64, 2.3.2004, p. 1)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/466/KE tad-29 ta' April 2004 li temenda l-Manwali Komuni sabiex jinkludi disposizzjoni għal kontrolli mmirati fuq il-fruntiera fuq minuri mhux akkumpanjati (ĠU L L 157, 30.4.2004, p. 136)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/82/KE tad-19 ta' April 2004 dwar l-obbligu ta' trasportaturi sabiex jikkomunikaw data dwar il-passiġġieri (ĠU L 261, 6.8.2004, p. 24)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/573/KE tad-29 ta' April 2004 dwar l-organizzazzjoni ta' titjiriet konġunti għat-tneħħija mit-territorju ta' żewġ Stati Membri jew iżjed, ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma s-suġġett ta' ordnijiet ta' tneħħija individwali (ĠU L 261, 6.8.2004, p. 28)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/574/KE tad-29 ta' April 2004 li temenda l-Manwal Komuni (ĠU L 261, 6.8.2004, p. 36)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE tat-8 ta' Ġunju 2004 li tistabbilixxi s-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viżi (VIS) (ĠU L 213, 15.6.2004, p. 5)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 tas-26 ta' Ottubru 2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Amministrazzjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fuq il-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (ĠU L 349, 25.11.2004, p. 1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2133/2004 tat-13 ta' Diċembru 2004 dwar il-ħtieġa li l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jittimbraw sistematikament id-dokumenti ta' l-ivvjaġġar ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi meta jaqsmu l-fruntieri esterni ta' l-Istati Membri u li jemenda d-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni li timplimenta l-ftehim ta' Schengen u l-manwali komuni għal dan il-għan (ĠU L 369, 16.12.2004, p. 5)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2252/2004 tat-13 ta' Diċembru 2004 dwar l-istandards għall-karatteristiċi u bijometriċi ta' sigurtà fil-passaporti u dokumenti ta' l-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri (ĠU L 385, 29.12.2004, p. 1).


(1)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 13.

(2)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19. Il-Konvenzjoni kif l-aħħar emendata bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 871/2004 (ĠU L 162, 30.4.2004, p. 29).

(3)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(4)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 35.

(5)  ĠU L 15, 20.1.2000, p. 2.

(6)  ĠU L 15, 20.1.2000, p. 1.

(7)  Sakemm dan il-Ftehim ikun għadu ma ġiex konkluż, safejn japplika b'mod provviżorju.


ANNESS III

Lista msemmija fl-Artikolu 19 tal-Protokoll: adattamenti lil atti adottati mill-istituzzjonijiet

1.   LIĠI TAL-KUMPANNIJI

DRITTIJIET TA' PROPRJETÀ INDUSTRIJALI

I.   TRADE MARK KOMUNITARJA

31994 R 0040: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 40/94 ta' l-20 ta' Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 11, 14.1.1994, p. 1), kif emendat bi:

31994 R 3288: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 3288/94 tat-22.12.1994 (ĠU L 349, 31.12.1994, p. 83),

32003 R 0807: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 807/2003 tal-14.4.2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 36),

12003 T: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati ‐ Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 R 1653: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1653/2003 tat-18.6.2003 (ĠU L 245, 29.9.2003, p. 36),

32003 R 1992: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1992/2003 tas-27.10.2003 (ĠU L 296, 14.11.2003, p. 1),

32004 R 0422: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 422/2004 tad-19.2.2004 (ĠU L 70, 9.3.2004, p. 1).

L-Artikolu 159a(1) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“1.

Mid-data ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija, tar-Repubblika Ċeka, ta' l-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta' l-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tar-Rumanija, tas-Slovenja u tas-Slovakkja (minn hawn 'il quddiem imsejħa ‘Stat(i) Membru/i ġdid/ġodda’), trade mark Komunitarja reġistrata jew li għaliha saret applikazzjoni skond dan ir-Regolament qabel id-data ta' l-adeżjoni rispettiva għandha tiġi estiża għat-territorju ta' dawk l-Istati Membri sabiex ikollha effett ugwali fil-Komunità kollha.”.

II.   ĊERTIFIKATI TA' PROTEZZJONI SUPPLEMENTARI

1.

31992 R 1768: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1768/92 tat-18 ta' Ġunju 1992 dwar il-ħolqien ta' ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali (ĠU L 182, 2.7.1992, p.1), kif emendat bi:

11994 N: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, tar-Repubblika tal-Finlandja u tar-Renju ta' l-Isvezja (ĠU C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a)

Dan li ġej jiżdied ma' l-Artikolu 19a:

“(k)

kull prodott mediċinali protett bi privattiva bażika valida u li għalih l-ewwel awtorizzazzjoni sabiex jitqiegħed fis-suq bħala prodott mediċinali tkun inkisbet wara l-1 ta' Jannar 2000 jista' jingħata ċertifikat fil-Bulgarija, sakemm l-applikazzjoni għal ċertifikat hi preżentata fi żmien sitt xhur mid-data ta' l-adeżjoni;

(l)

kull prodott mediċinali protett bi privattiva bażika valida u li għalih l-ewwel awtorizzazzjoni sabiex jitqiegħed fis-suq bħala prodott mediċinali tkun inkisbet wara l-1 ta' Jannar 2000 jista' jingħata ċertifikat fir-Rumanija. Fil-każijiet fejn il-perjodu previst fl-Artikolu 7(1) ikun skada, il-possibbiltà li ssir applikazzjoni għal ċertifikat għandha tibqa' disponibbli għal perjodu ta' sitt xhur li jibdew mhux aktar tard mid-data ta' l-adeżjoni.”

(b)

L-Artikolu 20(2) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“2.

Dan ir-Regolament għandu japplika għal ċertifikati ta' protezzjoni supplimentari mogħtija skond il-liġijiet nazzjonali tar-Repubblika Ċeka, ta' l-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta' Malta, tal-Polonja, tar-Rumanija, tas-Slovenja u tas-Slovakkja qabel id-data ta' l-adeżjoni rispettiva tagħhom.”.

2.

31996 R 1610: Regolament (KE) Nru 1610/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 1996 dwar il-ħolqien ta' ċertifikat supplimentari ta' ħarsien għall-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 198, 8.8.1996, p. 30), kif emendat bi:

12003 T: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a)

Dan li ġej jiżdied ma' l-Artikolu 19a:

“(k)

kull prodott għall-protezzjoni tal-pjanti protett bi privattiva bażika valida u li għalih l-ewwel awtorizzazzjoni sabiex jitqiegħed fis-suq bħala prodott għall-protezzjoni tal-pjanti tkun inkisbet wara l-1 ta' Jannar 2000 jista' jingħata ċertifikat fil-Bulgarija, sakemm l-applikazzjoni għal ċertifikat hi preżentata fi żmien sitt xhur mid-data ta' l-adeżjoni;

(l)

kull prodott għall-protezzjoni tal-pjanti protett bi privattiva bażika valida u li għalih l-ewwel awtorizzazzjoni sabiex jitqiegħed fis-suq bħala prodott għall-protezzjoni tal-pjanti tkun inkisbet wara l-1 ta' Jannar 2000 jista' jingħata ċertifikat fir-Rumanija. Fil-każijiet fejn il-perjodu previst fl-Artikolu 7(1) ikun skada, il-possibbiltà li ssir applikazzjoni għal ċertifikat għandha tibqa' disponibbli għal perjodu ta' sitt xhur li jibdew mhux aktar tard mid-data ta' l-adeżjoni.”

(b)

L-Artikolu 20(2) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“2.

Dan ir-Regolament għandu japplika għal ċertifikati ta' protezzjoni supplimentari mogħtija skond il-liġijiet nazzjonali tar-Repubblika Ċeka, ta' l-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta' Malta, tal-Polonja, tar-Rumanija, tas-Slovenja u tas-Slovakkja qabel id-data ta' l-adeżjoni rispettiva tagħhom.”.

III.   DISINNI KOMUNITARJI

32002 R 0006: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002 tat-12 ta' Diċembru 2001 dwar id-disinni Komunitarji (ĠU L 3, 5.1.2002, p. 1), kif emendat bi:

12003 T: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33).

L-Artikolu 110a(1) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“1.

Mid-data ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija, tar-Repubblika Ċeka, ta' l-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta' l-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tar-Rumanija, tas-Slovenja u tas-Slovakkja (minn hawn 'il quddiem imsejħa ‘Stat(i) Membru/i ġdid/ġodda’), disinn Komunitarju protett jew li għalih issir applikazzjoni skond dan ir-Regolament qabel id-data ta' l-adeżjoni rispettiva għandu jiġi estiż għat-territorju ta' dawk l-Istati Membri sabiex ikollu effett ugwali fil-Komunità kollha.”.

2.   AGRIKOLTURA

1.

31989 R 1576: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1576/89 tad-29 ta' Mejju 1989 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta' xorb spirituż (ĠU L 160, 12.6.1989, p. 1), kif emendat bi:

31992 R 3280: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3280/92 tad-9.11.1992 (ĠU L 327, 13.11.1992, p. 3),

31994 R 3378: Regolament (KE) Nru. 3378/94 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22.12.1994 (ĠU L 366, 31.12.1994, p. 1),

11994 N: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, tar-Repubblika tal-Finlandja u tar-Renju ta' l-Isvezja (ĠU C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 R 1882: Regolament (KE) Nru. 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29.9.2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(a)

Dan li ġej jiżdied ma' l-Artikolu 1(4), punt (i):

“(5)

L-isem ‘spirtu mill-frott’ jista' jinbidel bid-deskrizzjoni ‘Pălincă’ biss għax-xarba spirituża prodotta fir-Rumanija.”

(b)

Fl-Anness II, jiżdiedu l-indikazzjonijiet ġeografiċi li ġejjin:

fil-punt 4: “Vinars Târnave”, “Vinars Vaslui”, “Vinars Murfatlar”, “Vinars Vrancea”, “Vinars Segarcea”

fil-punt 6: “Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya minn Sungurlare”, “Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya minn Sliven)”, “Стралджанска mускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya minn Straldja”, “Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya minn Pomorie”, “Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Rusenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya minn Ruse”, “Бургаска mускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska muscatova rakiya/Muscatova rakiya minn Bourgas”, “Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya minn Dobrudja”, “Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya minn Suhindol”, “Карловска гроздова ракия/Гроздова pакия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova rakiya minn Karlovo”

fil-punt 7: “Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya minn Troyan”, “Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya minn Silistra”, “Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya minn Tervel”, “Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya minn Lovech”, “Ţuică Zetea de Medieşu Aurit”, “Ţuică de Valea Milcovului”, “Ţuică de Buzău”, “Ţuică de Argeş”, “Ţuică de Zalău”, “Ţuică ardelenească de Bistriţa”, “Horincă de Maramureş”, “Horincă de Cămârzan”, “Horincă de Seini”, “Horincă de Chioar”, “Horincă de Lăpuş”, “Turţ de Oaş”, “Turţ de Maramureş”.

2.

31991 R 1601: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1601/91 ta' l-10 ta' Ġunju 1991 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta' nbejjed aromatizzati, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails aromatizzati magħmula mill-prodotti ta' l-inbid (ĠU L 149, 14.6.1991, p. 1), kif emendat bi:

31992 R 3279: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3279/92 tad-9.11.1992 (ĠU L 327, 13.11.1992, p. 1),

11994 N: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, tar-Repubblika tal-Finlandja u tar-Renju ta' l-Isvezja (ĠU C 241, 29.8.1994, p. 21),

31994 R 3378: Regolament (KE) Nru. 3378/94 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22.12.1994 (ĠU L 366, 31.12.1994, p. 1),

31996 R 2061: Regolament (KE) Nru. 2061/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8.10.1996 (ĠU L 277, 30.10.1996, p. 1),

32003 R 1882: Regolament (KE) Nru. 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29.9.2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

Fl-Artikolu 2(3), jiġi inserit is-subparagrafu li ġej wara s-subparagrafu (h):

“(i)

Pelin: xarba aromatizzata bbażata fuq l-inbid prodotta minn inbid abjad jew aħmar, konċentrat ta' most ta' l-għeneb, ġulepp ta' l-għeneb (jew zokkor tal-pitravi) u traċċa speċifika ta' ħxejjex, li għandha potenza alkoħolika ta' mhux inqas minn 8,5 % bil volum, kontenut ta' zokkor espress f'zokkor mibdul ta' 45-50 gramma kull litru, u aċidità totali ta' mhux inqas minn 3 grammi kull litru espressa f'aċidu tartariku.”

u, subparagrafu (i) jingħata l-ittra (j).

3.

31992 R 2075: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2075/92 tat-30 ta' Ġunju 1992 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tat-tabakk mhux ipproċessat (ĠU L 215, 30.7.1992, p. 70), kif emendat bi:

11994 N: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, tar-Repubblika tal-Finlandja u tar-Renju ta' l-Isvezja (ĠU C 241, 29.8.1994, p. 21),

31994 R 3290: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 3290/94 tat-22.12.1994 (ĠU L 349, 31.12.1994, p. 105),

31995 R 0711: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 711/95 tas-27.3.1995 (ĠU L 73, 1.4.1995, p. 13),

31996 R 0415: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 415/96 ta' l-4.3.1996 (ĠU L 59, 8.3.1996, p. 3),

31996 R 2444: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2444/96 tas-17.12.1996 (ĠU L 333, 21.12.1996, p. 4),

31997 R 2595: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2595/97 tat-18.12.1997 (ĠU L 351, 23.12.1997, p. 11),

31998 R 1636: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1636/98 ta' l-20.7.1998 (ĠU L 210, 28.7.1998, p. 23),

31999 R 0660: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 660/1999 tat-22.3.1999 (ĠU L 83, 27.3.1999, p. 10),

32000 R 1336: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1336/2000 tad-19.6.2000 (ĠU L 154, 27.6.2000, p. 2),

32002 R 0546: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 546/2002 tal-25.3.2002 (ĠU L 84, 28.3.2002, p. 4),

32003 R 0806: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 806/2003 ta' l-14.4.2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 1),

32003 R 2319: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2319/2003 tas-17.12.2003 (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 17),

12003 T: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a)

Fl-Anness, punt V. “Sun-cured”, jiżdied dan li ġej:

 

“Molotovata

 

Ghimpaţi

 

Bărăgan”

(b)

Fl-Anness, punt VI. “Basmas”, jiżdied dan li ġej:

 

“Djebel

 

Nevrokop

 

Dupnitsa

 

Melnik

 

Ustina

 

Harmanli

 

Krumovgrad

 

Iztochen Balkan

 

Topolovgrad

 

Svilengrad

 

Srednogorska yaka”

(ċ)

Fl-Anness, punt VIII. “Kaba Koulak (klassiku)”, jiżdied dan li ġej:

 

“Severna Bulgaria

 

Tekne”.

4.

31996 R 2201: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2201/96 tat-28 ta' Ottubru 1996 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (ĠU L 297, 21.11.1996, p. 29), kif emendat bi:

31997 R 2199: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2199/97 tat-30.10.1997 (ĠU L 303, 6.11.1997, p. 1),

31999 R 2701: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2701/1999 ta' l-14.12.1999 (ĠU L 327, 21.12.1999, p. 5),

32000 R 2699: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2699/2000 ta' l-4.12.2000 (ĠU L 311, 12.12.2000, p. 9),

32001 R 1239: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1239/2001 tad-19.6.2001 (ĠU L 171, 26.6.2001, p. 1),

32002 R 0453: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 453/2002 tat-13.3.2002 (ĠU L 72, 14.3.2002, p. 9),

12003 T: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

32004 R 0386: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 386/2004 ta' l-1.3.2004 (ĠU L 64, 2.3.2004, p. 25).

L-Anness III jiġi mibdul b'dan li ġej:

“ANNESS III

Il-limiti ta' l-ipproċessar imsemmija fl-Artikolu 5

Piż nett tal-prodott frisk

(f'tunnellati metriċi)

 

 

Tadam

Ħawħ

Lanġas

Limiti Komunitarji

8 860 061

560 428

105 659

Limiti nazzjonali

Bulgarija

156 343

17 843

m.a.

Repubblika Ċeka

12 000

1 287

11

Greċja

1 211 241

300 000

5 155

Spanja

1 238 606

180 794

35 199

Franza

401 608

15 685

17 703

Italja

4 350 000

42 309

45 708

Ċipru

7 944

6

m.a.

Latvja

m.a.

m.a.

m.a.

Ungerija

130 790

1 616

1 031

Malta

27 000

m.a.

m.a.

Olanda

m.a.

m.a.

243

Awstrija

m.a.

m.a.

9

Polonja

194 639

m.a.

m.a.

Portugall

1 050 000

218

600

Rumanija

50 390

523

m.a.

Slovakkja

29 500

147

m.a.

m.a. = mhux applikabbli”.

5.

31998 R 2848: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 2848/98 tat-22 ta' Diċembru 1998 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2075/92 dwar l-iskema ta' premium, kwoti ta' produzzjoni u l-għajnuna speċifika li għandha tingħata lill-gruppi ta' produtturi fis-settur tat-tabakk mhux maħdum (ĠU L 358, 31.12.1998, p. 17), kif emendat bi:

31999 R 0510: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 510/1999 tat-8.3.1999 (ĠU L 60, 9.3.1999, p. 54),

31999 R 0731: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 731/1999 tas-7.4.1999 (ĠU L 93, 8.4.1999, p. 20),

31999 R 1373: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1373/1999 tal-25.6.1999 (ĠU L 162, 26.6.1999, p. 47),

31999 R 2162: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 2162/1999 tat-12.10.1999 (ĠU L 265, 13.10.1999, p. 13),

31999 R 2637: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 2637/1999 ta' l-14.12.1999 (ĠU L 323, 15.12.1999, p. 8),

32000 R 0531: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 531/2000 ta' l-10.3.2000 (ĠU L 64, 11.3.2002, p. 13),

32000 R 0909: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 909/2000 tat-2.5.2000 (ĠU L 105, 3.5.2000, p. 18),

32000 R 1249: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1249/2000 tal-15.6.2000 (ĠU L 142, 16.6.2000, p. 3),

32001 R 0385: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 385/2001 tas-26.2.2001 (ĠU L 57, 27.2.2001, p. 18),

32001 R 1441: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1441/2001 tas-16.7.2001 (ĠU L 193, 17.7.2001, p. 5),

32002 R 0486: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 486/2002 tat-18.3.2002 (ĠU L 76, 19.3.2002, p. 9),

32002 R 1005: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1005/2002 tat-12.6.2002 (ĠU L 153, 13.6.2002, p. 3),

32002 R 1501: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1501/2002 tat-22.8.2002 (ĠU L 227, 23.8.2002, p. 16),

32002 R 1983: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1983/2002 tas-7.11.2002 (ĠU L 306, 8.11.2002, p. 8),

32004 R 1809: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1809/2004 tat-18.10.2004 (ĠU L 318, 19.10.2004, p. 18).

L-Anness I jiġi mibdul b'dan li ġej:

“ANNESS I

Perċentwali tal-limitu ta' garanzija ta' kull stat membru jew reġjun speċifiku għall-għarfien ta' gruppi ta' produtturi

Stat Membru jew żona speċifika ta' l-istabbiliment tal-grupp ta' produtturi

Perċentwal

Ġermanja, Spanja (minbarra Castile-Leon, Navarra u ż-żona ta' Campezo fil-Pajjiż Bask), Franza (minbarra Nord-Pas-de-Calais u Picardie), Italja, Portugall (minbarra r-Reġjun Awtonomu ta' l-Azores), Belġju, Awstrija u Rumanija

2 %

Greċja (minbarra Epirus), Reġjun Awtonomu ta' l-Azores (Portugall), Nord-Pas-de-Calais u Picardie (Franza), Bulgarija (minbarra l-muniċipalitajiet ta' Banite, Zlatograd, Madan u Dospat, l-muniċipalitajiet taż-żona Djebel u l-muniċipalitajiet Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla u Antonov fiż-żona tal-Bulgarija tat-Tramuntana)

1 %

Castile-Leon (Spanja), Navarra (Spanja), iż-żona ta' Campezo fil-Pajjiż Bask (Spanja), Epirus (il-Greċja), u l-muniċipalitajiet ta' Banite, Zlatograd, MadanDospat fiż-żona ta' Djebel u l-muniċipalitajiet ta' Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, u l-muniċipalitajiet ta' Shabla u Antonovo fiż-żona tal-Bulgarija tat-Tramuntana (Bulgarija)

0,3  %”.

6.

31999 R 1493: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1493/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid (ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1), kif emendat bi:

32000 R 1622: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1622/2000 ta' l-24.7.2000 (ĠU L 194, 31.7.2000, p. 1),

32000 R 2826: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2826/2000 tad-19.12.2000 (ĠU L 328, 23.12.2000, p. 2),

32001 R 2585: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2585/2001 tad-19.12.2001(ĠU L 345, 29.12.2001, p. 10),

32003 R 0806: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 806/2003 ta' l-14.4. 2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 1),

12003 T: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati - l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 R 1795: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1795/2003 tat-13.10.2003 (ĠU L 262, 14.10.2003, p. 13).

(a)

Dan li ġej jiżdied ma' l-Artikolu 6:

“5.

Għandhom jiġu allokati lill-Bulgarija u lir-Rumanija drittijiet ġodda ta' tħawwil għall-produzzjoni ta' nbejjed ta' kwalità psr li jammontaw għal 1,5 % tal-qasam totali tad-dwieli, li jammontaw għal 2 302,5 ettari għall-Bulgarija u 2 830,5 ettari għar-Rumanija fid-data ta' l-adeżjoni. Dawn id-drittijiet għandhom jiġu allokati lil riserva nazzjonali li għaliha għandu japplika l-Artikolu 5.”

(b)

Fl-Anness III (Żoni tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid), dan li ġej jiżdied mal-punt 2:

“(g)

fir-Rumanija, iż-żona ta' Podişul Transilvaniei”

(ċ)

Fl-Anness III (Żoni tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid), l-aħħar sentenza fil-punt 3 tiġi mibdula b'dan li ġej:

“(d)

fis-Slovakkja, ir-reġjun ta' Tokay

(e)

fir-Rumanija, żoni bid-dwieli mhux inklużi fil-punti 2(g) jew 5(f).”

(d)

Fl-Anness III (Żoni tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid), dan li ġej jiżdied mal-punt 5:

“(e)

fil-Bulgarija, żoni bid-dwieli fir-reġjuni li ġejjin: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина)

(f)

fir-Rumanija, żoni bid-dwieli fir-reġjuni li ġejjin: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului u Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, ir-reġjun ta' l-inbid tan-Nofsinhar inkluż ir-ramel u reġjuni favorevoli oħra”

(e)

Fl-Anness III (Żoni tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid), dan li ġej jiżdied mal-punt 6:

“Fil-Bulgarija, iż-żona tat-tkabbir tad-dwieli għall-inbid Ċ III a) hija magħmula miż-żoni bid-dwieli mhux inklużi fil-punt 5(e)”

(f)

Fl-Anness V, il-Parti D.3, jiżdied dan li ġej:

“u fir-Rumanija”.

7.

32000 R 1673: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1673/2000 tas-27 ta' Lulju 2000 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-kittien u tal-qanneb imkabbra għall-ħjut  (ĠU L 193, 29.7.2000, p. 16), kif emendat bi:

32002 R 0651: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 651/2002 tas-16.4.2002 (ĠU L 101, 17.4.2002, p. 3),

12003 T: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati - l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 R 1782: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1782/2003 tad-29.9.2003 (ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1),

32004 R 0393: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 393/2004 ta' l-24.2.2004 (ĠU L 65, 3.3.2004, p. 4).

(a)

Fl-Artikolu 3, is-subparagrafu (1) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“1.

Għandha tiġi stabbilita kwantità massima garantita ta' 80 878 tunnellata metrika għal kull sena tas-suq għall-ħjut twal tal-kittien u mqassma f'porzjonijiet bejn l-Istati Membri kollha bħala kwantitajiet nazzjonali garantiti. Dik il-kwantità għandha tiġi mqassma f'porzjonijiet kif ġej:

13 800 tunnellata metrika għall-Belġju,

13-il tunnellata metrika għall-Bulgarija,

1 923 tunnellata metrika għar-Repubblika Ċeka,

300 tunnellata metrika għall-Ġermanja,

30 tunnellata metrika għall-Estonja,

50 tunnellata metrika għal Spanja,

55 800 tunnellata metrika għal Franza,

360 tunnellata metrika għal-Latvja,

2 263 tunnellata metrika għal-Litwanja,

4 800 tunnellata metrika għall-Olanda,

150 tunnellata metrika għall-Awstrija,

924 tunnellata metrika għall-Polonja,

50 tunnellata metrika għall-Portugall,

42 tunnellata metrika għar-Rumanija,

73 tunnellata metrika għas-Slovakkja,

200 tunnellata metrika għall-Finlandja,

50 tunnellata metrika għall-Isvezja,

50 tunnellata metrika għar-Renju Unit.”

(b)

Fl-Artikolu 3(2), il-paragrafu introduttorju u s-subparagrafu (a) jiġu mibdula b'dan li ġej:

“2.

Għandha tiġi stabbilita kwantità massima garantita ta' 147 265 tunnellata metrika għal kull sena tas-suq għall-ħjut qosra tal-kittien u l-ħjut tal-qanneb li għalihom tista' tingħata l-għajnuna. Dik il-kwantità għandha titqassam f'forma ta':

(a)

kwantitajiet nazzjonali garantiti għall-Istati Membri li ġejjin:

10 350 tunnellata metrika għall-Belġju,

48 tunnellata metrika għall-Bulgarija,

2 866 tunnellata metrika għar-Repubblika Ċeka,

12 800 tunnellata metrika għall-Ġermanja,

42 tunnellata metrika għall-Estonja,

20 000 tunnellata metrika għal Spanja,

61 350 tunnellata metrika għal Franza,

1 313 tunnellata metrika għal-Latvja,

3 463 tunnellata metrika għal-Litwanja,

2 061 tunnellata metrika għall-Ungerija,

5 550 tunnellata metrika għall-Olanda,

2 500 tunnellata metrika għall-Awstrija,

462 tunnellata metrika għall-Polonja,

1 750 tunnellata metrika għall-Portugall,

921 tunnellata metrika għar-Rumanija,

189 tunnellata metrika għas-Slovakkja,

2 250 tunnellata metrika għall-Finlandja,

2 250 tunnellata metrika għall-Isvezja,

12 100 tunnellata metrika għar-Renju Unit.

Madankollu, il-kwantità nazzjonali garantita ffissata għall-Ungerija tikkonċerna l-ħjut tal-qanneb biss.”

8.

32003 R 1782: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1782/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru. 2019/93, (KE) Nru. 1452/2001, (KE) Nru. 1453/2001, (KE) Nru. 1454/2001, (KE) Nru. 1868/94, (KE) Nru. 1251/1999, (KE) Nru. 1254/1999, (KE) Nru. 1673/2000, (KE) Nru. 2358/71 u (KE) Nru. 2529/2001 (ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1), kif emendat bi:

32004 R 0021: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 21/2004 tas-17.12.2003 (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8),

32004 R 0583: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 583/2004 tat-22.3.2004 (ĠU L 91, 30.3.2004, p. 1),

32004 D 0281: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/281/KE tat-22.3.2004 (ĠU L 93, 30.3.2004, p.1)

32004 R 0864: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 864/2004 tad-29.4.2004 (ĠU L 161, 30.4.2004, p. 48).

(a)

L-Artikolu 2(g) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“(g)

‘Stati Membri ġodda’ tfisser il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovenja u s-Slovakkja.”

(b)

Fl-Artikolu 5(2), dan li ġej jiżdied fl-aħħar ta' l-ewwel subparagrafu:

“Madankollu, il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jiżguraw li art li kienet bħala mergħa permanenti fl-1 ta' Jannar 2007 tinżamm bħala mergħa permanenti.”

(ċ)

Fl-Artikolu 54(2), dan li ġej jiżdied fl-aħħar ta' l-ewwel subparagrafu:

“Madankollu, għall-Bulgarija u r-Rumanija, id-data prevista għall-applikazzjonijiet għall-għajnuna għaż-żona għandha tkun it-30 ta' Ġunju 2005.”

(d)

Dan li ġej jiżdied ma' l-Artikolu 71g:

“9.

Għall-Bulgarija u r-Rumanija:

(a)

il-perjodu ta' referenza ta' tliet snin imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun dak mill-2002 sa l-2004;

(b)

is-sena msemmija fil-paragrafu 3(a) għandha tkun l-2004;

(ċ)

fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 4, ir-referenza għall-2004 u/jew l-2005 għandha tkun l-2005 u/jew l-2006, u r-referenzi għall-2004 għandhom ikunu għall-2005.”

(e)

Dan li ġej jiżdied ma' l-Artikolu 71h:

“Madankollu, għall-Bulgarija u r-Rumanija r-referenza għat-30 ta' Ġunju 2003 għandha tkun għat-30 ta' Ġunju 2005.”

(f)

L-Artikolu 74(1) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“1.

L-għajnuna għandha tingħata għal base areas nazzjonali fiż-żoni ta' produzzjoni tradizzjonali elenkati fl-Anness X.

Il-base area għandha tkun kif ġej:

Bulgarija

21 800 ettaru

Greċja

617 000 ettaru

Spanja

594 000 ettaru

Franza

208 000 ettaru

Italja

1 646 000 ettaru

Ċipru

6 183 ettaru

Ungerija

2 500 ettaru

Awstrija

7 000 ettaru

Portugall

118 000 ettaru”

(g)

L-Artikolu 78(1) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“1.

Żona massima garantita ta' 1 648 000 ettaru li għaliha tista' tingħata l-għajnuna hija b'dan stabbilita.”

(h)

L-Artikolu 80(2) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“2.

L-għajnuna għandha tkun kif ġej, skond l-ammonti ta' produzzjoni fl-Istati Membri konċernati:

 

Sena tas-suq 2004/2005 u f'każ fejn japplika l-Artikolu 71

(EUR/ettaru)

Sena tas-suq 2005/2006 u 'l quddiem

(EUR/ettaru)

Bulgarija

-

345,225

Greċja

1 323,96

561,00

Spanja

1 123,95

476,25

Franza:

 

 

territorju metropolitan

971,73

411,75

Guyana Franċiża

1 329,27

563,25

Italja

1 069,08

453,00

Ungerija

548,70

232,50

Portugall

1 070,85

453,75

Rumanija

-

126,075 ”

(i)

L-Artikolu 81 jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Artikolu 81

Żoni

Base area nazzjonali għal kull Stat Membru produttur hija b'dan stabbilita. Madankollu, żewġ base areas huma stabbiliti għal Franza. Il-base areas għandhom ikunu kif ġej:

Bulgarija

4 166 ettaru

Greċja

20 333 ettaru

Spanja

104 973 ettaru

Franza:

territorju metropolitan

19 050 ettaru

il-Gujana Franċiża

4 190 ettaru

Italja

219 588 ettaru

Ungerija

3 222 ettaru

Portugall

24 667 ettaru

Rumanija

500 ettaru

Stat Membru jista' jissuddividi l-base area jew base areas tiegħu f'sub-base areas skond kriterji oġġettivi.”

(j)

L-Artikolu 84 jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Artikolu 84

Żoni

1.   Stat Membru għandu jagħti l-għajnuna tal-Komunità fil-limitu ta' ammont massimu kalkulat bil-multiplikazzjoni tan-numru ta' ettari ta' l-NGA tiegħu kif iffissat fil-paragrafu 3 bl-ammont medju ta' EUR 120,75.

2.   Żona massima garantita hi ta' 829 229 ettaru hija b'dan stabbilita.

3.   Iż-żona massima garantita msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiġi maqsuma fl-NGA li ġejjin:

Superfiċji Nazzjonali Garantiti (NGA)

Belġju

100 ettaru

Bulgarija

11 984 ettaru

Ġermanja

1 500 ettaru

Greċja

41 100 ettaru

Spanja

568 200 ettaru

Franza

17 300 ettaru

Italja

130 100 ettaru

Ċipru

5 100 ettaru

Lussemburgu

100 ettaru

Ungerija

2 900 ettaru

Olanda

100 ettaru

Awstrija

100 ettaru

Polonja

4 200 ettaru

Portugall

41 300 ettaru

Rumanija

1 645 ettaru

Slovenja

300 ettaru

Slovakkja

3 100 ettaru

Renju Unit

100 ettaru

4.   Stat Membru jista' jissuddividi l-NGA tiegħu f'sub-areas skond kriterji oġġettivi, b'mod partikolari fil-livell reġjonali jew fir-rigward tal-produzzjoni.”

(k)

Fl-Artikolu 95(4), jiżdiedu is-subparagrafi li ġejjin:

“Għall-Bulgarija u r-Rumanija l-kwantitajiet totali msemmija fl-ewwel subparagrafu huma stabbiliti fit-tabella (f) ta' l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1788/2003 u riveduti skond is-sitt subparagrafu ta' l-Artikolu 6(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1788/2003.

Għall-Bulgarija u r-Rumanija l-perjodu ta' 12-il xahar imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jkun dak ta' l-2006/2007.”

(l)

Fl-Artikolu 103, dan li ġej jiżdied mat-tieni paragrafu:

“Madankollu, għall-Bulgarija u r-Rumanija l-kondizzjoni għall-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu sejra tkun li l-iskema ta' pagament uniku għaż-żona tiġi applikata fl-2007 u li tkun ġiet magħżula l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 66.”

(m)

L-Artikolu 105(1) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“1.

Suppliment għall-pagament taż-żona ta':

EUR 291/ettaru għas-sena ta' marketing 2005/2006,

EUR 285/ettaru għas-sena ta' marketing 2006/2007 u 'l quddiem,

għandhom jitħallsu għaż-żona bil-qamħ fiż-żoni tradizzjonali ta' produzzjoni mniżzla fl-Anness X, soġġett għal-limiti li ġejjin:

(ettari)

Bulgarija

21 800

Greċja

617 000

Spanja

594 000

Franza

208 000

Italja

1 646 000

Ċipru

6 183

Ungerija

2 500

Awstrija

7 000

Portugall

118 000 ”

(n)

Fl-Artikolu 108, dan li ġej jiżdied mat-tieni paragrafu:

“Madankollu, għall-Bulgarija u r-Rumanija, ma jistgħux isiru applikazzjonijiet għal pagamenti fir-rigward ta' art li, fit-30 ta' Ġunju 2005, kienet tintuża bħala mergħa permanenti, għall-uċuħ tar-raba' b'mod permanenti jew għall-imsaġar jew kienet użata għal għanijiet mhux agrikoli.”

(o)

L-Artikolu 110ċ(1) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“1.

Base area nazzjonali hija b'dan stabbilita għal:

Bulgarija 10 237 ettaru

Greċja: 370 000 ettaru

Spanja: 70 000 ettaru

Portugall: 360 ettaru.”

(p)

L-Artikolu 110ċ(2) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“2.

L-ammont ta' l-għajnuna għal kull ettaru eliġibbli għandu jkun fi:

Bulgarija: EUR 263

Greċja: EUR 594 għal 300 000 ettaru u EUR 342,85 għas-70 000 ettaru li jibqa'

Spanja: EUR 1 039

Portugall: EUR 556.”

(q)

L-Artikolu 116(4) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“4.

Il-limiti massimi li ġejjin għandhom japplikaw:

Stat Membru

Drittijiet (x 1 000 )

Belġju

70

Bulgarija

2 058,483

Repubblika Ċeka

66,733

Danimarka

104

Ġermanja

2 432

Estonja

48

Greċja

11 023

Spanja

19 580

Franza

7 842

Irlanda

4 956

Italja

9 575

Ċipru

472,401

Latvja

18,437

Litwanja

17,304

Lussemburgu

4

Ungerija

1 146

Malta

8,485

Olanda

930

Awstrija

206

Polonja

335,88

Portugall

2 690

Rumanija

5 880,620

Slovenja

84,909

Slovakkja

305,756

Finlandja

80

Isvezja

180

Renju Unit

19 492

Total

89 607,008 ”

(r)

L-Artikolu 123(8) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“8.

Il-limiti massimi reġjonali li ġejjin għandhom japplikaw:

Belġju

235 149

Bulgarija

90 343

Repubblika Ċeka

244 349

Danimarka

277 110

Ġermanja

1 782 700

Estonja

18 800

Greċja

143 134

Spanja

713 999  (*)

Franza

1 754 732  (**)

Irlanda

1 077 458

Italja

598 746

Ċipru

12 000

Latvja

70 200

Litwanja

150 000

Lussemburgu

18 962

Ungerija

94 620

Malta

3 201

Olanda

157 932

Awstrija

373 400

Polonja

926 000

Portugall

175 075  (***)

Rumanija

452 000

Slovenja

92 276

Slovakkja

78 348

Finlandja

250 000

Isvezja

250 000

Renju Unit

1 419 811  (****)

(s)

L-Artikolu 126(5) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“5.

Il-limiti massimi nazzjonali li ġejjin għandhom japplikaw:

Belġju

394 253

Bulgarija

16 019

Repubblika Ċeka

90 300

Danimarka

112 932

Ġermanja

639 535

Estonja

13 416

Greċja

138 005

Spanja (*****)

1 441 539

Franza (******)

3 779 866

Irlanda

1 102 620

Italja

621 611

Ċipru

500

Latvja

19 368

Litwanja

47 232

Lussemburgu

18 537

Ungerija

117 000

Malta

454

Olanda

63 236

Awstrija

375 000

Polonja

325 581

Portugall (*******)

416 539

Rumanija

150 000

Slovenja

86 384

Slovakkja

28 080

Finlandja

55 000

Isvezja

155 000

Renju Unit

 

(t)

Fl-Artikolu 130(3), it-tieni subparagrafu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Għall-Istati Membri l-ġodda l-limiti massimi nazzjonali għandhom ikunu dawk li jinsabu fit-tabella li ġejja.

 

Barrin, gniedes, baqar u għoġġiela

Għoġġiela ta' aktar minn xahar u anqas minn 8 xhur u ta' piż ta' karkassa sa 185 kg

Bulgarija

22 191

101 542

Repubblika Ċeka

483 382

27 380

Estonja

107 813

30 000

Ċipru

21 000

Latvja

124 320

53 280

Litwanja

367 484

244 200

Ungerija

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Polonja

1 815 430

839 518

Rumanija

1 148 000

85 000

Slovenja

161 137

35 852

Slovakkja

204 062

62 841 ”

(u)

Il-paragrafu li ġej jiżdied ma' l-Artikolu 143a:

“Madankollu, għall-Bulgarija u r-Rumanija pagamenti diretti għandhom jiġu introdotti skond l-iskeda ta' żidiet li ġejja espressi bħala perċentwal tal-livell applikabbli ta' tali pagamenti fil-Komunità kif kostitwita fit-30 ta' April 2004:

25 % fl-2007,

30 % fl-2008,

35 % fl-2009,

40 % fl-2010,

50 % fl-2011

60 % fl-2012,

70 % fl-2013,

80 % fl-2014,

90 % fl-2015,

100 % mill-2016 'il quddiem.”

(v)

Is-subparagrafu li ġej jiżdied ma' l-Artikolu 143b(4):

“Madankollu, għall-Bulgarija u r-Rumanija, iż-żona agrikola taħt l-iskema ta' pagament uniku għaż-żona għandha tkun il-parti taż-żona agrikola użata li tkun miżmuma f'kondizzjoni agrikola tajba, kemm jekk tkun kif ukoll jekk ma tkunx tipproduċi, fejn xieraq aġġustata skond il-kriterji oġġettivi li għandhom jiġu stabbiliti mill-Bulgarija jew ir-Rumanija wara l-approvazzjoni mill-Kummissjoni.”

(w)

L-Artikolu 143b(9) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“9.

Għal kull Stat Membru ġdid l-iskema ta' pagament uniku għaż-żona għandha tkun disponibbli għal perjodu ta' applikazzjoni sa l-aħħar ta' l-2006 bil-possibbiltà li tiġġedded darbtejn b'sena fuq talba ta' l-Istat Membru l-ġdid. Madankollu, għall-Bulgarija u r-Rumanija, l-iskema ta' pagament uniku għaż-żona għandha tkun disponibbli għal perjodu ta' applikazzjoni sa l-aħħar ta' l-2009 bil-possibbiltà li tiġġedded darbtejn b'sena fuq talba tagħhom. Soġġett għad-disposizzjonijiet tal-paragrafu 11, kwalunkwe Stat Membru ġdid jista' jiddeċiedi li jtemm l-applikazzjoni ta' l-iskema fl-aħħar ta' l-ewwel jew tat-tieni sena tal-perjodu ta' applikazzjoni bil-ħsieb li japplika l-iskema ta' pagament uniku. Stati Membri ġodda għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li jitterminaw l-iskema sa l-1 ta' Awissu ta' l-aħħar sena ta' applikazzjoni.”

(x)

Is-subparagrafu li ġej jiżdied ma' l-Artikolu 143b(11):

“Għall-Bulgarija u r-Rumanija, sa l-aħħar tal-perjodu ta' 5 snin ta' l-applikazzjoni ta' l-iskema ta' pagament uniku għaż-żona (jiġifieri l-2011), għandha tapplika r-rata ta' perċentwal stipulata fit-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 143a. Jekk l-applikazzjoni ta' l-iskema ta' pagament uniku għaż-żona tkun estiża 'l hinn minn dik id-data fuq deċiżjoni li tittieħed taħt il-punt(b), ir-rata ta' perċentwal stipulata fit-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 143a għall-2011 għandha tapplika sat-tmiem ta' l-aħħar sena li fiha tkun tapplika l-iskema ta' pagament uniku għaż-żona.”

(y)

Fl-Artikolu 143ċ, il-paragrafu (2) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“2.

L-Istati Membri ġodda għandhom ikollhom il-possibbiltà, soġġetta għall-awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni, li jikkomplementaw kwalunkwe pagamenti diretti sa:

(a)

fir-rigward tal-pagamenti diretti kollha, 55 % tal-livell ta' pagamenti diretti fil-Komunità kif kostitwita fit-30 ta' April 2004 fl-2004, 60 % fl-2005 u 65 % fl-2006 u mill-2007 sa 30 punt ta' perċentwal 'il fuq mil-livell applikabbli msemmi fl-Artikolu 143a fis-sena rilevanti. Fir-rigward tal-Bulgarija u r-Rumanija, għandu japplika dan li ġej: 55 % tal-livell ta' pagamenti diretti fil-Komunità kif kostitwita fit-30 ta' April 2004 fl-2007, 60 % fl-2008 u 65 % fl-2009 u mill-2010 sa 30 punt ta' perċentwal 'il fuq mil-livell applikabbli msemmi fit-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 143a fis-sena rilevanti. Madankollu, ir-Repubblika Ċeka tista' tikkomplementa pagamenti diretti fis-settur tal-lamtu mill-patata sa 100 % tal-livell applikabbli fil-Komunità kif kostitwita fit-30 ta' April 2004. Madankollu, għall-pagamenti diretti msemmija fil-Kapitolu 7 tat-Titolu IV ta' dan regolament għandhom japplikaw ir-rati massimi li ġejjin: 85 % fl-2004, 90 % fl-2005, 95 % fl-2006 u 100 % sa mill-2007. Fir-rigward tal-Bulgarija u r-Rumanija, ir-rati massimi li ġejjin għandhom japplikaw: 85 % fl-2007, 90 % fl-2008, 95 % fl-2009 u 100 % sa mill-2010;

jew

(b)

(i)

fir-rigward ta' pagamenti diretti barra l-iskema ta' pagament uniku, il-livell totali ta' sostenn dirett li l-bidwi kien ikun intitolat li jirċievi, abbażi ta' prodott bi prodott, fl-Istat Membru l-ġdid fis-sena kalendarja 2003 taħt skema nazzjonali li tixbaħ lill-CAP miżjud b'10 punti ta' perċentwal. Madankollu s-sena ta' referenza għall-Litwanja għandha tkun is-sena kalendarja 2002. Għall-Bulgarija u r-Rumanija s-sena ta' referenza għandha tkun is-sena kalendarja 2006. Għas-Slovenja ż-żieda għandha tkun ta' 10 punti ta' perċentwal fl-2004, 15-il punt ta' perċentwal fl-2005, 20 punt ta' perċentwal fl-2006 u 25 punt ta' perċentwal mill-2007;

(ii)

fir-rigward ta' l-iskema ta' pagament uniku l-ammont totali ta' għajnuna diretta nazzjonali komplementarja li tista' tingħata minn Stat Membru ġdid fir-rigward ta' sena speċifika għandha tkun limitata minn dotazzjoni finanzjarja speċifika. Din id-dotazzjoni għandha tkun ugwali għad-differenza bejn:

l-ammont totali ta' sostenn dirett nazzjonali li jixbaħ lill-CAP li jkun disponibbli fl-Istat Membru l-ġdid rilevanti fir-rigward tas-sena kalendarja 2003 jew, fil-każ tal-Litwanja, tas-sena kalendarja 2002, kull darba miżjud b'10 punti ta' perċentwal. Madankollu, għall-Bulgarija u r-Rumanija s-sena ta' referenza għandha tkun is-sena kalendarja 2006. Għas-Slovenja ż-żieda għandha tkun ta' 10 punti ta' perċentwal fl-2004, 15-il punt ta' perċentwal fl-2005, 20 punt ta' perċentwal fl-2006 u 25 punt ta' perċentwal mill-2007,

u

il-limitu massimu nazzjonali ta' dak l-Istat Membru l-ġdid elenkat fl-Anness VIIIa aġġustat, fejn hu l-każ, skond l-Artikoli 64(2) u 70(2).

Għall-iskop li jiġi kkalkolat l-ammont totali msemmi fl-ewwel inċiż hawn fuq, għandhom jiġu inklużi l-pagamenti diretti nazzjonali u/jew il-komponenti tiegħu korrispondenti għall-pagamenti diretti Komunitarji u/jew il-komponenti tiegħu li ġew ikkonsidrati għall-kalkolu tal-limitu massimu effettiv ta' l-Istat Membru l-ġdid ikkonċernat skond l-Artikoli 64(2), 70(2) u 71ċ.

Għal kull pagament dirett ikkonċernat Stat Membru ġdid jista' jagħ żel li japplika jew l-għa żla (a) jew l-għa żla (b) ta' hawn fuq.

Is-sostenn dirett totali li l-bidwi jista' jingħata fl-Istati Membri l-ġodda wara l-adeżjoni taħt il-pagament dirett rilevanti inkluż kull pagament dirett nazzjonali komplementari ma għandux jaqbeż il-livell ta' sostenn dirett li l-bidwi jkun intitolat jirċievi taħt il-pagament dirett korrispondenti applikabbli dakinhar għall-Istati Membri fil-Komunità kif kostitwita fit-30 ta' April 2004.”

(z)

L-Artikolu 154a(2) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“2.

Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu adottati matul perjodu li jibda fl-1 ta' Mejju 2004 u jiskadi fit-30 ta' Ġunju 2009 u ma għandhomx japplikaw lil hinn minn dik id-data. Madankollu, għall-Bulgarija u r-Rumanija l-perjodu għandu jibda fl-1 ta' Jannar 2007 u jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2011. Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'maġġoranza kkwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, jista' jestendi dawn il-perijodi.”

(aa)

Fl-Anness III, jiżdiedu n-noti ta' qiegħ il-paġna li ġejjin:

mat-titolu tal-punt A:

“* Għall-Bulgarija u r-Rumanija r-referenza għall-2005 għandha tinqara bħala referenza għall-ewwel sena ta' applikazzjoni ta' l-Iskema ta' Pagament Uniku.”

mat-titolu tal-punt B:

“* Għall-Bulgarija u r-Rumanija r-referenza għall-2006 għandha tinqara bħala referenza għat-tieni sena ta' applikazzjoni ta' l-Iskema ta' Pagament Uniku.”

u, mat-titolu tal-punt Ċ:

“* Għall-Bulgarija u r-Rumanija r-referenza għas-sena 2007 għandha tinqara bħala referenza għat-tielet sena ta' applikazzjoni ta' l-Iskema ta' Pagament Uniku.”

(ab)

L-Anness VIIIA jiġi mibdul b'dan li ġej:

“ANNESS VIIIA

Limiti massimi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 71ċ

Il-limiti massimi ġew ikkalkolati b'kont meħud ta' l-iskeda ta' żidiet prevista fl-Artikolu 143a, u għalhekk ma jinħtieġx li jiġu mnaqqsa.

(EUR miljuni)

Sena kalendarja

Bulgarija

Repubblika Ċeka

Estonja

Ċipru

Latvja

Litwanja

Ungerija

Malta

Polonja

Rumanija

Slovenja

Slovakkja

2005

-

228,8

23,4

8,9

33,9

92,0

350,8

0,67

724,6

-

35,8

97,7

2006

-

266,7

27,3

12,5

39,6

107,3

420,2

0,83

881,7

-

41,9

115,4

2007

200,3

343,6

40,4

16,3

55,6

146,9

508,3

1,64

1 140,8

440,0

56,1

146,6

2008

240,4

429,2

50,5

20,4

69,5

183,6

634,9

2,05

1 425,9

527,9

70,1

183,2

2009

281,0

514,9

60,5

24,5

83,4

220,3

761,6

2,46

1 711,0

618,1

84,1

219,7

2010

321,2

600,5

70,6

28,6

97,3

257,0

888,2

2,87

1 996,1

706,4

98,1

256,2

2011

401,4

686,2

80,7

32,7

111,2

293,7

1 014,9

3,28

2 281,1

883,0

112,1

292,8

2012

481,7

771,8

90,8

36,8

125,1

330,4

1 141,5

3,69

2 566,2

1 059,6

126,1

329,3

2013

562,0

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 236,2

140,2

365,9

2014

642,3

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 412,8

140,2

365,9

2015

722,6

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 589,4

140,2

365,9

snin sussegwenti

802,9

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 766,0

140,2

365,9 ”

(aċ)

Dan li ġej ji żdied ma' l-Anness X:

 

“BULGARIJA

 

Starozagorski

 

Haskovski

 

Slivenski

 

Yambolski

 

Burgaski

 

Dobrichki

 

Plovdivski”

(ad)

L-Anness XIB jiġi mibdul b'dan li ġej:

“ANNESS XIB

Base areas nazzjonali ta' wċuħ tar-raba' u reference yields fl-Istati Membri l-ġodda msemmija fl-Artikoli 101 u 103

 

Base areas

(ettari)

Reference yields

(t/ha)

Bulgarija

2 625 258

2,90

Repubblika Ċeka

2 253 598

4,20

Estonja

362 827

2,40

Ċipru

79 004

2,30

Latvja

443 580

2,50

Litwanja

1 146 633

2,70

Ungerija

3 487 792

4,73

Malta

4 565

2,02

Polonja

9 454 671

3,00

Rumanija

7 012 666

2,65

Slovenja

125 171

5,27

Slovakkja

1 003 453

4,06 ”.

9.

32003 R 1788: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1788/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi taxxa fil-qasam tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib (ĠU L 270, 21.10.2003, p. 123), kif emendat bi:

32004 D 0281: Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/281/KE tat-22.3.2004 (ĠU L 93, 30.3.2004, p. 1).

(a)

Is-subparagrafu li ġej jiżdied ma' l-Artikolu 1(4):

“Għall-Bulgarija u r-Rumanija għandha tiġi stabbilita riżerva speċjali ta' ristrutturazzjoni kif indikat fit-tabella (g) ta' l-Anness I. Din ir-riżerva għandha tiġi rilaxxata mill-1 ta' April 2009 sakemm l-konsum tal-ħalib u tal-prodotti mill-ħalib fl-irziezet stess f'kull wieħed minn dawn il-pajjiżi jkun naqas mill-2002. Id-deċiżjoni dwar ir-rilaxx tar-riserva u d-distribuzzjoni tagħha għall-kwota tat-twassil u tal-bejgħ dirett għandha tittieħed mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2) abbażi ta' stima ta' rapport li għandu jiġi ppreżentat mill-Bulgarija u r-Rumanija lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2008. Dan ir-rapport għandu jkun fih dettalji dwar ir-riżultati u x-xejriet tal-proċess attwali ta' ristrutturazzjoni fis-settur tal-produzzjoni mill-ħalib tal-pajjiż u b'mod partikolari l-bidla mill-produzzjoni mmirata lejn il-konsum fir-razzett stess għall-produzzjoni għas-suq.”

(b)

L-Artikolu 1(5) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“5.

Għall-Bulgarija, għar-Repubblika Ċeka, għall-Estonja, għal Ċipru, għal-Latvja, għal-Litwanja, għall-Ungerija, għal Malta, għar-Rumanija, għall-Polonja, għas-Slovenja u għas-Slovakkja l-kwantitajiet ta' referenza nazzjonali għandhom jinkludu l-ħalib tal-baqra kollu jew ekwivalenti ta' ħalib kollu mwassal lil xerrej jew mibjugħ direttament, kif definit fl-Artikolu 5 ta' dan regolament, irrispettivament jekk jiġix prodott jew imqiegħed fis-suq taħt xi miżura tranżitorja applikabbli f'dawn il-pajjiżi.”

(ċ)

Il-paragrafu li ġej jiżdied ma' l-Artikolu 1:

“6.

Għall-Bulgarija u r-Rumanija t-taxxa għandha tapplika mill-1 ta' April 2007.”

(d)

Fl-Artikolu 6(1), it-tieni u t-tielet subparagrafi jiġu mibdula b'dan li ġej:

“Għall-Bulgarija, għar-Repubblika Ċeka, għall-Estonja, għal Ċipru, għal-Latvja, għal-Litwanja, għall-Ungerija, għal Malta, għar-Rumanija, għall-Polonja, għas-Slovenja u għas-Slovakkja l-bażi tal-kwantitajiet ta' referenza individwali msemmija hija stabbilita fit-tabella (f) ta' l-Anness I.

Fil-każ tal-Bulgarija, tar-Repubblika Ċeka, ta' l-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta' l-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tar-Rumanija, tas-Slovenja u tas-Slovakkja il-perjodu ta' tnax-il xhar għall-istabbiliment tal-kwantitajiet ta' referenza individwali għandu jibda fi: l-1 ta' April 2001 għall-Ungerija, l-1 ta' April 2002 għal Malta u l-Litwanja, l-1 ta' April 2003 għar-Repubblika Ċeka, Ċipru, l-Estonja, il-Latvja u s-Slovakkja, l-1 ta' April 2004 għall-Polonja u s-Slovenja u l-1 ta' April 2006 għall-Bulgarija u r-Rumanija.”

(e)

Is-subparagrafu li ġej jiżdied ma' l-Artikolu 6(1):

“Għall-Bulgarija u r-Rumanija d-distribuzzjoni tal-kwantità totali bejn twassil u bejgħ dirett kif stabbiliti fit-tabella (f) ta' l-Anness I għandha tiġi riveduta abbażi tal-figuri attwali ta' l-2006 dwar it-twassil u l-bejgħ dirett u, jekk ikun neċessarju, għandha tiġi aġġustata mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2).”

(f)

Fl-Artikolu 9(2), it-tieni subparagrafu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Għall-Bulgarija, għar-Repubblika Ċeka, għall-Estonja, għal Ċipru, għal-Latvja, għal-Litwanja, għall-Ungerija, għall-Polonja, għar-Rumanija, għas-Slovenja u għas-Slovakkja, il-kontenut ta' referenza ta' xaħam msemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun l-istess bħall-kontenut ta' referenza ta' xaħam tal-kwantitajiet allokati lill- produtturi fid-dati li ġejjin: il-31 ta' Marzu 2002 għall-Ungerija, il-31 ta' Marzu 2003 għall-Litwanja, il-31 ta' Marzu 2004 għar-Repubblika Ċeka, Ċipru, l-Estonja, il-Latvja u s-Slovakkja, il-31 ta' Marzu 2005 għall-Polonja u s-Slovenja u l-31 ta' Marzu 2007 għall-Bulgarija u r-Rumanija.”

(g)

Is-subparagrafu li ġej jiżdied ma' l-Artikolu 9(5):

“Għar-Rumanija l-kontenut ta' referenza ta' xaħam stabbilit fl-Anness II għandu jiġi rivedut abbażi tal-figuri għas-sena sħiħa 2004 u, jekk ikun neċessarju, għandu jiġi aġġustat mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2).”

(h)

Fl-Anness I, it-tabelli (d), (e), (f) u (g) jiġu mibdula b'dan li ġej:

“(d)

Il-perjodu 2007/2008

Stat Membru

Kwantitajiet, tunnellati mettriċi

Belġju

3 343 535,000

Bulgarija

979 000,000

Repubblika Ċeka

2 682 143,000

Danimarka

4 499 900,000

Ġermanja

28 143 464,000

Estonja

624 483,000

Greċja

820 513,000

Spanja

6 116 950,000

Franza

24 478 156,000

Irlanda

5 395 764,000

Italja

10 530 060,000

Ċipru

145 200,000

Latvja

695 395,000

Litwanja

1 646 939,000

Lussemburgu

271 739,000

Ungerija

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Olanda

11 185 440,000

Awstrija

2 776 895,000

Polonja

8 964 017,000

Portugall

1 939 187,000

Rumanija

3 057 000,000

Slovenja

560 424,000

Slovakkja

1 013 316,000

Finlandja

2 431 047,324

Isvezja

3 336 030,000

Renju Unit

14 755 647,000

(e)

Il-perjodu 2008/2009 sa' l-2014/2015

Stat Membru

Kwantitajiet, tunnellati metriċi

Belġju

3 360 087,000

Bulgarija

979 000,000

Repubblika Ċeka

2 682 143,000

Danimarka

4 522 176,000

Ġermanja

28 282 788,000

Estonja

624 483,000

Greċja

820 513,000

Spanja

6 116 950,000

Franza

24 599 335,000

Irlanda

5 395 764,000

Italja

10 530 060,000

Ċipru

145 200,000

Latvja

695 395,000

Litwanja

1 646 939,000

Lussemburgu

273 084,000

Ungerija

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Olanda

11 240 814,000

Awstrija

2 790 642,000

Polonja

8 964 017,000

Portugall

1 948 550,000

Rumanija

3 057 000,000

Slovenja

560 424,000

Slovakkja

1 013 316,000

Finlandja

2 443 069,324

Isvezja

3 352 545,000

Renju Unit

14 828 597,000

(f)

Il-kwantitajiet ta' referenza għat-twassil u bejgħ dirett imsemmija fit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 6(1)

Stat Membru

Kwantitajiet ta' referenza għat-twassil, tunnellati metriċi

Kwantitajiet ta' referenza għal bejgħ dirett, tunnellati metriċi

Bulgarija

722 000

257 000

Repubblika Ċeka

2 613 239

68 904

Estonja

537 188

3 863

Ċipru

141 337

87 365

Latvja

468 943

226 452

Litwanja

1 256 440

390 499

Ungerija

1 782 650

164 630

Malta

48 698

Polonja

8 500 000

464 017

Rumanija

1 093 000

1 964 000

Slovenja

467 063

93 361

Slovakkja

990 810

22 506

(g)

Il-kwantitajiet tar-riżerva speċjali għar-ristrutturazzjoni imsemmija fl-Artikolu 1(4)

Stat Membru

Kwantitajiet tar-riserva speċjali għar-ristrutturazzjoni, tunnellati metriċi

Bulgarija

39 180

Repubblika Ċeka

55 788

Estonja

21 885

Latvja

33 253

Litwanja

57 900

Ungerija

42 780

Polonja

416 126

Rumanija

188 400

Slovenja

16 214

Slovakkja

27 472 ”

(i)

Fl-Anness II, it-tabella tiġi mibdula b'dan li ġej:

“KONTENUT TA' REFERENZA TA' XAĦAM

Stat Membru

Kontenut ta' referenza ta' xaħam (g/kg)

Belġju

36,91

Bulgarija

39,10

Repubblika Ċeka

42,10

Danimarka

43,68

Ġermanja

40,11

Estonja

43,10

Greċja

36,10

Spanja

36,37

Franza

39,48

Irlanda

35,81

Italja

36,88

Ċipru

34,60

Latvja

40,70

Litwanja

39,90

Lussemburgu

39,17

Ungerija

38,50

Olanda

42,36

Awstrija

40,30

Polonja

39,00

Portugall

37,30

Rumanija

35,93

Slovenja

41,30

Slovakkja

37,10

Finlandja

43,40

Isvezja

43,40

Renju Unit

39,70 ”.

3.   POLITIKA TAT-TRASPORT

31996 L 0026: Id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE tad-29 ta' April 1996 dwar dħul għall-impjieg ta' operatur tat-trasport ta' merkanzija bit-triq u operatur ta' trasport ta' passiġġieri bit-triq u r-rikonoxximent reċiproku ta' diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta' kwalifiki formali intenzjonati li jiffaċilitaw għal dawn l-operaturi d-dritt tal-libertà ta' l-istabbiliment f' operazzjonijiet tat-trasport nazzjonali u internazzjonali (ĠU L 124, 23.5.1996, p. 1), kif emendata bi:

31998 L 0076: Id-Direttiva tal-Kunsill 98/76/KE ta' l-1.10.1998 (ĠU L 277, 14.10.1998, p. 17),

12003 T: Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati — Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tas-Slovakkja (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

32004 L 0066: Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/66/KE tas-26.4.2004 (ĠU L 168, 1.5.2004, p. 35).

(a)

Il-paragrafi li ġejjin jiżdiedu ma' l-Artikolu 10:

“11.

B'deroga mill-paragrafu 3, ċertifikati maħruġa lill-operaturi ta' trasport bit-triq qabel id-data ta' l-adeżjoni fil-Bulgarija għandhom jitqiesu bħala ekwivalenti għaċ-ċertifikati maħruġa skond id-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva biss jekk ikunu nħarġu lil:

operaturi internazzjonali ta' trasport ta' merkanzija u ta' passiġġieri bit-triq taħt l-Ordinanza Nru 11 tal-31 ta' Ottubru 2002 dwar Trasport Internazzjonali ta' Passiġġieri u Merkanzija bit-Triq (Gazzetta ta' l-Istat Nru 108 tad-19 ta' Novembru 2002), sa mid-19 ta' Novembru 2002;

operaturi domestiċi ta' trasport ta' merkanzija u ta' passiġġieri bit-triq taħt l-Ordinanza 33 tat-3 ta' Novembru 1999 dwar Trasport Pubbliku ta' Passiġġieri u Merkanzija fit-territorju tal-Bulgarija, kif emendat fit-30 ta' Ottubru 2002 (Gazzetta ta' l-Istat Nru 108 tad-19 ta' Novembru 2002), sa mid-19 ta' Novembru 2002.

12.

B'deroga mill-paragrafu 3, ċertifikati maħruġa lill-operaturi ta' trasport bit-triq qabel id-data ta' l-adeżjoni fir-Rumanija għandhom biss jitqiesu bħala ekwivalenti għaċ-ċertifikati maħruġa skond id-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva jekk ikunu nħarġu lil operaturi internazzjonali u domestiċi ta' trasport ta' merkanzija u ta' passiġġieri bit-triq taħt l-Ordni tal-Ministru tat-Trasport Nru 761 tal-21 ta' Diċembru 1999 dwar il-ħatra, it-taħriġ u ċ- ċertifikazzjoni professjonali ta' persuni li jikkordinaw b'mod permanenti u effettiv l-attività ta' trasport bit-triq, mit-28 ta' Jannar 2000.”

(b)

Fl-Artikolu 10b, it-tieni paragrafu qed jiġi mibdul b'li ġej:

“Iċ-ċertifikati ta' kompetenza professjonali msemmija fil-paragrafi 4 sa 12 ta' l-Artikolu 10 jistgħu jerġgħu jinħarġu mill-Istati Membri konċernati fil-forma taċ-ċertifikat stabbilit fl-Anness Ia.”.

4.   TASSAZZJONI

1.

31977 L 0388: Is-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE tas-17 ta' Mejju 1977 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ — Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima (ĠU L 145, 13.6.1977, p. 1), kif emendata bi:

11979 H: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-Repubblika Ellenika (ĠU L 291, 19.11.1979, p. 95),

31980 L 0368: Direttiva tal-Kunsill 80/368/KEE tas-26.3.1980 (ĠU L 90, 3.4.1980 p. 41),

31984 L 0386: Direttiva tal-Kunsill 84/386/KEE tal-31.7.1984 (ĠU L 208, 3.8.1984, p. 58),

11985 I: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati - Adeżjoni tar-Renju ta' Spanja u tar-Repubblika Portugiża (ĠU L 302, 15.11.1985, p. 167),

31989 L 0465: Direttiva tal-Kunsill 89/465/KEE tat-18.7.1989 (ĠU L 226, 3.8.1989 p. 21),

31991 L 0680: Direttiva tal-Kunsill 91/680/KEE tas-16.12.1991 (ĠU L 376, 31.12.1991, p. 1),

31992 L 0077: Direttiva tal-Kunsill 92/77/KEE tad-19.10.1992 (ĠU L 316, 31.10.1992, p. 1),

31992 L 0111: Direttiva tal-Kunsill 92/111/KEE ta' l-14.12.1992 (ĠU L 384, 30.12.1992, p. 47),

31994 L 0004: Direttiva tal-Kunsill 94/4/KE ta' l-14.2.1994 (ĠU L 60, 3.3.1994, p. 14),

31994 L 0005: Direttiva tal-Kunsill 94/5/KE ta' l-14.2.1994 (ĠU L 60, 3.3.1994, p. 16),

31994 L 0076: Direttiva tal-Kunsill 94/76/KE tat-22.12.1994 (ĠU L 365, 31.12.1994, p. 53),

31995 L 0007: Direttiva tal-Kunsill 95/7/KE ta' l-10.4.1995 (ĠU L 102, 5.5.1995, p. 18),

31996 L 0042: Direttiva tal-Kunsill 96/42/KE tal-25.6. 1996 (ĠU L 170, 9.7.1996, p. 34),

31996 L 0095: Direttiva tal-Kunsill 96/95/KE ta' l-20.12.1996 (ĠU L 338, 28.12.1996, p. 89),

31998 L 0080: Direttiva tal-Kunsill 98/80/KE tat-12.10.1998 (ĠU L 281, 17.10.1998, p. 31),

31999 L 0049: Direttiva tal-Kunsill 1999/49/KE tal-25.5.1999 (ĠU L 139, 2.6.1999, p. 27),

31999 L 0059: Direttiva tal-Kunsill 1999/59/KE tas-17.6.1999 (ĠU L 162, 26.6.1999, p. 63),

31999 L 0085: Direttiva tal-Kunsill 1999/85/KE tat-22.10.1999 (ĠU L 277, 28.10.1999, p. 34),

32000 L 0017: Direttiva tal-Kunsill 2000/17/KE tat-30.3.2000 (ĠU L 84, 5.4.2000, p. 24),

32000 L 0065: Direttiva tal-Kunsill 2000/65/KE tas-17.10.2000 (ĠU L 269, 21.10.2000, p. 44),

32001 L 0004: Direttiva tal-Kunsill 2001/4/KE tad-19.1.2001 (ĠU L 22, 24.1.2001, p. 17),

32001 L 0115: Direttiva tal-Kunsill 2001/115/KE ta' l-20.12. 2001 (ĠU L 15, 17.1.2002, p. 24),

32002 L 0038: Direttiva tal-Kunsill 2002/38/KE tas-7.5.2002 (ĠU L 128, 15.5.2002, p. 41),

32002 L 0093: Direttiva tal-Kunsill 2002/93/KE tat-3.12.2002 (ĠU L 331, 7.12.2002, p. 27),

12003 T: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 L 0092: Direttiva tal-Kunsill 2003/92/KE tas-7.10.2003 (ĠU L 260, 11.10.2003, p. 8),

32004 L 0007: Direttiva tal-Kunsill 2004/7/KE ta' l-20.1.2004 (ĠU L 27, 30.1.2004, p. 44),

32004 L 0015: Direttiva tal-Kunsill 2004/15/KE ta' l-10.2.2004 (ĠU L 52, 21.2.2004, p. 61),

32004 L 0066: Direttiva tal-Kunsill 2004/66/KE tas-26.4.2004 (ĠU L 168, 1.5.2004, p. 35).

Fl-Artikolu 24a, dan li ġej jiġi inserit qabel l-inċiż

“—

fir-Repubblika Ċeka: EUR 35 000”:

“—

fil-Bulgarija: EUR 25 600;”

u dan li ġej jiġi inserit qabel l-inċiż

“—

fil-Polonja: EUR 10 000”:

“—

fir-Rumanija: EUR 35 000;”.

2.

31992 L 0083: Direttiva tal-Kunsill 92/83/KEE tad-19 ta' Ottubru 1992 dwar l-armonizzazzjoni ta' l-istrutturi tat-taxxi tas-sisa fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku (ĠU L 316, 31.10.1992, p. 21), kif emendata bi:

12003 T: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati ‐ Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a)

Fl-Artikolu 22, il-paragrafu (6) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“6.

Il-Bulgarija u r-Repubblika Ċeka jistgħu japplikaw rata mnaqqsa ta' dazju tas-sisa, ta' mhux anqas minn 50 % tar-rata nazzjonali standard tad-dazju tas-sisa fuq l-alkoħol etiliku, għall-alkoħol etiliku prodott minn distilleriji ta' koltivaturi tal-frott li jipproduċu, kull sena, aktar minn 10 ettolitri ta' alkoħol etiliku minn frott fornut lilhom mill-familji ta' koltivaturi tal-frott. L-applikazzjoni tar-rata mnaqqsa għandha tkun limitata għal 30 litru ta' spirti tal-frott kull sena għal kull familja koltivatriċi tal-frott produttiva, li jkunu destinati esklussivament għall-konsum personali tagħha.”

(b)

Fl-Artikolu 22, il-paragrafu (7) jiġi mibdul b'dan li ġej:

“7.

L-Ungerija, ir-Rumanija u s-Slovakkja jistgħu japplikaw rata mnaqqsa ta' dazju tas-sisa, ta' mhux anqas minn 50 % tar-rata nazzjonali standard tad-dazju tas-sisa fuq l-alkoħol etiliku, għall-alkoħol etiliku prodott minn distilleriji ta' koltivaturi tal-frott li jipproduċu, kull sena, aktar minn 10 ettolitri ta' alkoħol etiliku minn frott fornut lilhom mill-familji ta' koltivaturi tal-frott. L-applikazzjoni tar-rata mnaqqsa għandha tkun limitata għal 50 litru ta' spirti tal-frott kull sena għal kull familja koltivatriċi tal-frott produttiva, li jkunu destinati esklussivament għall-konsum personali tagħha. Il-Kummissjoni tirrevedi dan l-arranġament fis-sena 2015 u tirrapporta lill-Kunsill dwar modifiki possibbli.”.


(*)  Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi stipulati fir-Regolament (KE) Nru. 1454/2001.

(**)  Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi stipulati fir-Regolament (KE) Nru. 1452/2001.

(***)  Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi stipulati fir-Regolament (KE) Nru. 1453/2001.

(****)  Dan il-limitu massimu għandu jiżdied temporanjament b'100 000 sa 1 519 811 sakemm bhejjem ħajjin ta' anqas minn sitt xhur jistgħu jiġu esportati.”

(*****)  Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi stipulati fir-Regolament (KE) Nru. 1454/2001.

(******)  Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi stipulati fir-Regolament (KE) Nru. 1452/2001.

(*******)  Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi stipulati fir-Regolament (KE) Nru. 1453/2001.

1 699 511”


ANNESS IV

Lista msemmija fl-Artikolu 17 tal-Protokoll: adattamenti supplementari lil atti adottati mill-istituzzjonijiet

1.   AGRIKOLTURA

A.   LEĠISLAZZJONI AGRIKOLA

1.

Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, Parti III, Titolu III, Kapitolu III, Sezzjoni 4, Agrikoltura u Sajd

Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, u wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew, għandu jemenda r-Regolament li jiggverna l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor sabiex jittieħed kont ta' l-ade żjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija, u b'hekk jiġu adattati l-kwoti taz-zokkor u ta' l-isoglukosju, u l-ħtiġijiet massimi ta' forniment għall-importazzjonijiet ta' zokkor mhux raffinat, kif stabbilit fl-iskeda li ġejja li tista' tiġi adattata bl-istess mod bħall-kwoti għall-Istati Membri attwali, sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-prinċipji u l-għanijiet ta' l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor fis-seħħ f'dak iżżmien.

Kwantitajiet miftiehma

(f'tunnellati metriċi)

 

Bulgarija

Rumanija

Kwantità bażika għaz-zokkor (1)

4 752

109 164

li minnha: A

4 320

99 240

B

432

9 924

Ħtiġijiet massimi ta' forniment (espressi f'zokkor abjad) għall-importazzjonijiet ta' zokkor mhux raffinat

198 748

329 636

Kwantità bażika għall-isoglukosju (2)

56 063

9 981

li minnha: A

56 063

9 790

B

0

191

Jekk jiġi mitlub mill-Bulgarija fl-2006, il-kwantitajiet bażiċi għaz-zokkor A u B hawn fuq imsemmija għandhom jiġu trasferiti għall-kwantitajiet bażiċi għall-isoglukosju A u B rispettivi tal-Bulgarija.

2.

31998 R 2848: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 2848/98 tat-22 ta' Diċembru 1998 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2075/92 dwar l-iskema ta' premium, kwoti ta' produzzjoni u l-għajnuna speċifika li għandha tingħata lill-gruppi ta' produtturi fis-settur tat-tabakk mhux maħdum (ĠU L 358, 31.12.1998, p. 17), kif emendat bi:

31999 R 0510: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 510/1999 tat-8.3.1999 (ĠU L 60, 9.3.1999, p. 54),

31999 R 0731: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 731/1999 tas-7.4.1999 (ĠU L 93, 8.4.1999, p. 20),

31999 R 1373: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1373/1999 tal-25.6.1999 (ĠU L 162, 26.6.1999, p. 47),

31999 R 2162: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 2162/1999 tat-12.10.1999 (ĠU L 265, 13.10.1999, p. 13),

31999 R 2637: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 2637/1999 ta' l-14.12.1999 (ĠU L 323, 15.12.1999, p. 8),

32000 R 0531: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 531/2000 ta' l-10.3.2000 (ĠU L 64, 11.3.2000, p. 13),

32000 R 0909: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 909/2000 tat-2.5.2000 (ĠU L 105, 3.5.2000, p. 18),

32000 R 1249: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1249/2000 tal-15.6.2000 (ĠU L 142, 16.6.2000, p. 3),

32001 R 0385: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 385/2001 tas-26.2.2001 (ĠU L 57, 27.2.2001, p. 18),

32001 R 1441: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1441/2001 tas-16.7.2001 (ĠU L 193, 17.7.2001, p. 5),

32002 R 0486: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 486/2002 tat-18.3.2002 (ĠU L 76, 19.3.2002, p. 9),

32002 R 1005: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1005/2002 tat-12.06.2002 (ĠU L 153, 13.6.2002, p. 3),

32002 R 1501: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1501/2002 tat-22.08.2002 (ĠU L 227, 23.8.2002, p. 16),

32002 R 1983: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1983/2002 tas-7.11.2002 (ĠU L 306, 8.11.2002, p. 8),

32004 R 1809: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1809/2004 tat-18.10.2004 (ĠU L 318, 19.10.2004, p. 18).

Fejn ikun il-każ u bl-użu tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2075/92 tat-30 ta' Ġunju 1992 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tat-tabakk mhux ipproċessat (3), il-Kummissjoni għandha sa l-adeżjoni tadotta l-emendi neċessarji għal-lista Komunitarja taż-żoni ta' produzzjoni rikonoxxuti stabbiliti fl-Anness II mar-Regolament (KE) Nru. 2848/98, sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija, b'mod partikolari bil-ħsieb li jiġu inseriti f'dik il-lista ż-żoni ta' produzzjoni tat-tabakk indikati Bulgari u Rumeni.

3.

32003 R 1782: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1782/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru. 2019/93, (KE) Nru. 1452/2001, (KE) Nru. 1453/2001, (KE) Nru. 1454/2001, (KE) Nru. 1868/94, (KE) Nru. 1251/1999, (KE) Nru. 1254/1999, (KE) Nru. 1673/2000, (KEE) Nru. 2358/71, u (KE) Nru. 2529/2001 (ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1), kif emendat bi:

32004 R 0021: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 21/2004 tas-17.12.2003 (ĠU L 5, 21.3.2001, p. 8),

32004 R 0583: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 583/2004 tat-22.3.2004 (ĠU L 91, 30.3.2004, p. 1),

32004 D 0281: Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/281/KE tat-22.3.2004 (ĠU L 93, 30.3.2004, p. 1),

32004 R 0864: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 864/2004 tad-29.4.2004 (ĠU L 161, 30.4.2004, p. 48).

(a)

Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, u wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew, għandu jadotta d-disposizzjonijiet neċessarji għall-Bulgarija u għar-Rumanija sabiex l-għajnuna għaż-żrieragħ tiġi integrata fl-iskemi ta' appoġġ stabbiliti fit-Titolu III, Kapitolu 6, u Titolu IV A tar-Regolament (KE) Nru. 1782/2003.

(i)

Dawn id-disposizzjonijiet sejrin jinkludu emenda lill-Anness XIA “Limiti massimi ta' l-għajnuna għaż-żrieragħ fl-Istati Membri l-ġodda msemmija fl-Artikolu 99(3)” tar-Regolament (KE) Nru. 1782/2003, kif emendat bir-Regolament (KE) Nru. 583/2004, kif ġej:

“ANNESS XIA

Limiti massimi ta' l-għajnuna għaż-żrieragħ fl-Istati Membri l-ġodda msemmija fl-Artikolu 99(3)

(EUR miljuni)

Sena Kalendarja

Bulgarija

Repub blika Ċeka

Estonja

Ċipru

Latvja

Litwanja

Ungerija

Malta

Polonja

Rumanija

Slovenja

Slovakkja

2005

-

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

-

0,08

0,04

2006

-

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

-

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

snin sussegwenti

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12 ”

(ii)

L-allokazzjoni ta' kwantitajiet massimi nazzjonali ta' żrieragħ li fuqhom hija pagabbli l-għajnuna hija kif ġej:

Allokazzjoni miftiehma ta' kwantitajiet massimi nazzjonali ta' żrieragħ li fuqhom hija pagabbli l-għajnuna

(f'tunnellati metriċi)

 

Bulgarija

Rumanija

Żerriegħa tar-ross (Oryza sativa L.)

883,2

100

Żerriegħa oħra barra ż-żerriegħa tar-ross

936

2 294

(b)

Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, u wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew, għandu jadotta d-disposizzjonijiet meħtieġa għall-Bulgarija u r-Rumanija sabiex l-għajnuna għat-tabakk tiġi integrata fl-iskemi ta' appoġġ stabbiliti fit-Titolu III, Kapitolu 6, u t-Titolu IV A tar-Regolament (KE) Nru. 1782/2003.

L-allokazzjoni miftiehma tal-limiti ta' garanzija nazzjonali għat-tabakk hija kif ġej:

Allokazzjoni miftiehma tal-limiti ta' garanzija nazzjonali għat-tabakk

(f'tunnellati metriċi)

 

Bulgarija

Rumanija

Total li minnu:

47 137

12 312

Flue-cured

9 023

4 647

II Light air-cured

3 208

2 370

Sun-cured

 

5 295

VI Basmas

31 106

 

VIII Kaba Koulak

3 800

 

B.   LEĠISLAZZJONI VETERINARJA U FITOSANITARJA

31999 L 0105: Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE tat-22 ta' Diċembru 1999 dwar it-tqegħid fis-suq ta' materjal forestali riproduttiv (ĠU L 11, 15.1.2000, p. 17).

Fejn huwa meħtieġ u konformement mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 26(3) tad-Direttiva 1999/105/KE, il-Kummissjoni għandha tadatta l-Anness I ta' dik id-Direttiva fir-rigward ta' l-ispeċi forestali Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. u Tilia tomentosa Moench.


(1)  F'tunnellati metriċi ta' zokkor abjad.

(2)  F'tunnellati metriċi ta' materjal niexef.

(3)  ĠU L 215, 30.7.1992, p. 70.


ANNESS V

Lista msemmija fl-Artikolu 18 tal-Protokoll: disposizzjonijiet permanenti oħra

1.   LIĠI DWAR IL-KUMPANNIJI

Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, Parti III, Titolu III, Kapitolu I, Sezzjoni 3, Moviment Liberu ta' Merkanzija

MEKKANIŻMU SPEĊIFIKU

Fir-rigward tal-Bulgarija jew tar-Rumanija, id-detentur, jew il-benefiċjarju, ta' privattiva jew ta' ċertifikat ta' protezzjoni supplimentari għal prodott farmaċewtiku reġistrat fi Stat Membru fi żmien meta tali protezzjoni ma setgħetx tinkiseb f'wieħed mill-Istati Membri ġodda msemmija hawn fuq għal dak il-prodott, jista' jinvoka d-drittijiet mogħtija minn dik il-privattiva jew minn dak iċ-ċertifikat ta' protezzjoni supplimentari sabiex jimpedixxi l-importazzjoni u l-kommerċjalizzazzjoni ta' dak il-prodott fl-Istat Membru jew fl-Istati Membri fejn il-prodott in kwistjoni jgawdi protezzjoni permezz ta' privattiva jew xi protezzjoni supplimentari, anki jekk il-prodott tqiegħed fis-suq f'dak l-Istat Membru ġdid għall-ewwel darba minnu jew bil-kunsens tiegħu.

Kwalunkwe persuna li għandha l-ħsieb timporta jew tikkommerċjalizza prodott farmaċewtiku kopert mill-paragrafu ta' hawn fuq fi Stat Membru fejn il-prodott igawdi protezzjoni permezz ta' privattiva jew ċertifikat ta' protezzjoni supplimentari għandha turi lill-awtoritajiet kompetenti fl-applikazzjoni rigward dik l-importazzjoni li ġiet mogħtija notifika ta' xahar bil-quddiem lid-detentur jew lill-benefiċjarju ta' tali protezzjoni.

2.   POLITIKA DWAR IL-KOMPETIZZJONI

Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, Parti III, Titolu III, Kapitolu 1, Sezzjoni 5, Regoli dwar il-Kompetizzjoni

1.

L-iskemi ta' għajnuna li ġejjin u l-għajnuna individwali li bdew isseħħu fi Stat Membru ġdid qabel id-data ta' l-adeżjoni u li jkunu għadhom applikabbli wara dik id-data għandhom jiġu meqjusa, ma' l-adeżjoni, bħala għajnuna eżistenti fis-sens ta' l-Artikolu III-168(1) tal-Kostituzzjoni:

(a)

miżuri ta' għajnuna li daħlu fis-seħħ qabel l-10 ta' Diċembru 1994;

(b)

miżuri ta' għajnuna elenkati fl-Appendiċi għal dan l-Anness;

(ċ)

miżuri ta' għajnuna li qabel id-data ta' l-adeżjoni kienu valutati mill-awtorità, ta' l-Istat Membru l-ġdid, li tissorvelja l-għajnuna mill-Istat u nstabu kompatibbli ma' l-acquis, u li dwarhom il-Kummissjoni ma ressqet l-ebda oġġezzjoni abbażi ta' dubbji serji dwar il-kompatibbiltà tal-miżura mas-suq komuni, skond il-proċedura stabbilita fil-paragrafu 2.

Kull miżura li tibqa' tapplika wara d-data ta' l-adeżjoni li tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat u li ma tissodisfax il-kondizzjonijiet stabbiliti hawn fuq għandha, ma' l-adeżjoni, tiġi meqjusa bħala għajnuna ġdida għall-finijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu III-168(3) tal-Kostituzzjoni.

Id-disposizzjonijiet ta' hawn fuq ma japplikawx għall-għajununa lis-settur tat-trasport, u lanqas għall-attivitajiet konnessi mal-produzzjoni, l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti elenkati fl-Anness I mal-Kostituzzjoni bl-eċċezzjoni ta' prodotti tas-sajd u ta' prodotti li ġejjin minnhom.

Id-disposizzjonijiet ta' hawn fuq ukoll ma għandhomx jippreġudikaw il-miżuri transitorji li jirrigwardaw il-Politika dwar il-Kompetizzjoni stabbiliti fil-Protokoll u l-miżuri stabbiliti fl-Anness VII, Kapitolu 4, Sezzjoni B, tal-Protokoll.

2.

Safejn Stat Membru ġdid ikun jixtieq li l-Kummissjoni teżamina xi miżura ta' għajnuna taħt il-proċedura deskritta fil-paragrafu 1(ċ), dan għandu regolarment jipprovdi lill-Kummissjoni bi:

(a)

lista tal-miżuri eżistenti ta' għajnuna li jkunu ġew valutati mill-awtorità nazzjonali li tissorvelja l-għajnuna mill-Istat u li nstabu, minn dik l-awtorità, kompatibbli ma' l-acquis; u

(b)

kull informazzjoni oħra li hija essenzjali għall-valutazzjoni tal-kompatibbiltà tal-miżura ta' għajnuna li għandha tiġi eżaminata,

skond il-format għar-rapportaġġ konkret provdut mill-Kummissjoni.

Jekk il-Kummissjoni ma toġġezzjonax għall-miżura eżistenti ta' għajnuna abbażi ta' dubbji serji dwar il-kompatibbiltà tal-miżura mas-suq komuni, fi żmien tliet xhur mir-riċezzjoni ta' l-informazzjoni kompleta dwar dik il-miżura jew mir-riċezzjoni tad-dikjarazzjoni mill-Istat Membru l-ġdid li fiha jinforma lill-Kummissjoni li huwa jikkunsidra l-informazzjoni pprovduta bħala kompleta billi l-informazzjoni supplimentari mitluba mhijiex disponibbli jew tkun diġà ngħatat, il-Kummissjoni għandha titqies li ma tkun ressqet ebda oġġezzjoni.

Kull miżura ta' għajnuna preżentata lill-Kummissjoni taħt il-proċedura deskritta fil-paragrafu 1(ċ) qabel id-data ta' l-adeżjoni hija soġġetta għall-proċedura ta' hawn fuq irrispettivament mill-fatt li fil-perjodu ta' l-eżami l-Istat Membru l-ġdid konċernat ikun diġà sar membru ta' l-Unjoni.

3.

Deċiżjoni tal-Kummissjoni li toġġezzjona għal xi miżura, fis-sens tal-paragrafu 1(ċ), għandha titqies bħala deċiżjoni li jingħata bidu għall-proċedura ta' investigazzjoni formali fis-sens tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 659/1999 tat-22 ta' Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE (1).

Jekk tali deċiżjoni tittieħed qabel id-data ta' l-adeżjoni, id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ biss fid-data ta' l-adeżjoni.

4.

Mingħajr preġudizzju għall-proċeduri dwar għajnuna eżistenti previsti fl-Artikolu III-168 tal-Kostituzzjoni, l-iskemi ta' għajnuna u l-għajnuna individwali mogħtija fis-settur tat-trasport, li bdew isseħħu fi Stat Membru ġdid qabel id-data ta' l-adeżjoni u li jkunu għadhom applikabbli wara dik id-data għandhom jiġu meqjusa bħala għajnuna eżistenti fis-sens ta' l-Artikolu III-168(1) tal-Kostituzzjoni soġġett għall-kondizzjoni li ġejja:

il-miżuri ta' għajnuna għandhom jiġu komunikati lill-Kummissjoni fi żmien erba' xhur mid-data ta' l-adeżjoni. Din il-komunikazzjoni għandha tinkludi informazzjoni dwar il-bażi legali ta' kull miżura. Il-miżuri ta' għajnuna eżistenti kif ukoll il-pjanijiet biex jingħataw jew jinbidlu l-għajnuniet, komunikati lill-Kummissjoni qabel id-data ta' l-adeżjoni, għandhom jitqiesu li jkunu ġew komunikati fid-data ta' l-adeżjoni.

Dawn il-miżuri ta' għajnuna għandhom jitqiesu bħala għajnuna “eżistenti” fis-sens ta' l-Artikolu III-168(1) tal-Kostituzzjoni sa l-aħħar tat-tielet sena mid-data ta' l-adeżjoni.

L-Istati Membri l-ġodda għandhom, fejn ikun meħtieġ, jemendaw dawn il-miżuri ta' għajnuna sabiex ikunu konformi mal-linji gwida applikati mill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mit-tmiem tat-tielet sena mid-data ta' l-adeżjoni. Wara dik id-data, kull għajnuna li tinsab li tkun inkompatibbli ma' dawk il-linji gwida għandha tkun meqjusa bħala għajnuna ġdida.

5.

Fir-rigward tar-Rumanija, paragrafu 1 (ċ) għandu japplika biss għal miżuri ta' għajnuna valutati mill-awtorità Rumena li tissorvelja l-għajnuna mill-Istat wara tali data, li fir-rigward tagħhom il-Kummissjoni iddeċidiet, abbażi ta' monitoraġġ kontinwu ta' l-impenji assunti mir-Rumanija fil-kuntest tan-negozjati dwar l-adeżjoni, li l-prestazzjoni Rumena fl-infurzar tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat fil-perjodu ta' qabel l-adeżjoni laħqet livell sodisfaċenti. Tali livell sodisfaċenti għandu jiġi kunsidrat bħala milħuq biss ladarba r-Rumanija turi l-applikazzjoni konsistenti ta' kontroll sħiħ u adegwat fuq l-għajnuna mill-Istat relattivament għall-miżuri kollha ta' għajnuna mogħtija fir-Rumanija, inklużi l-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' deċizjonijiet motivati kompletament u korrettament mill-awtorità Rumena li tissorvelja l-għajnuna mill-Istat li jkun fihom valutazzjoni preċiża tan-natura ta' l-għajnuna Statali ta' kull miżura u applikazzjoni korretta tal-kriterji ta' kompatibbiltà.

Il-Kummissjoni tista' toġġezzjona, abbażi ta' dubbji serji dwar il-kompatibbiltà mas-suq komuni, għal kwalunkwe miżura ta' għajnuna mogħtija fil-perjodu ta' qabel l-adeżjoni bejn l-1 ta' Settembru 2004 u d-data ffissata fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' hawn fuq li sabet li l-prestazzjoni ta' l-infurzar laħqet livell sodisfaċenti. Tali deċiżjoni tal-Kummissjoni li toġġezzjona għal xi miżura għandha titqies bħala deċiżjoni biex tinbeda proċedura ta' investigazzjoni formali fis-sens tar-Regolament (KE) Nru. 659/1999. Jekk tali deċiżjoni tittieħed qabel id-data ta' l-adeżjoni, id-deciżjoni għandha tidħol fis-seħħ biss fid-data ta' l-adeżjoni.

Fejn il-Kummissjoni tadotta deċiżjoni negattiva wara l-bidu tal-proċedura ta' investigazzjoni formali, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li r-Rumanija għandha tieħu kull miżura neċessarja biex tirkupra effettivament l-għajnuna mill-benefiċjarju. L-għajnuna li għandha tiġi irkuprata għandha tinkludi imgħax b'rata adatta determinata skond ir-Regolament (KE) Nru. 794/2004 (2), u li għandu jitħallas mill-istess data.

3.   AGRIKOLTURA

(a)

Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, Parti III, Titolu III, Kapitolu III, Sezzjoni 4, Agrikoltura u Sajd

1.

Il-pussess tal-ħażniet pubbliċi miżmuma mill-Istati Membri ġodda fid-data ta' l-adeżjoni u li jirriżultaw mill-politika tagħhom ta' sostenn tas-suq għandu jiġi assunt mill-Komunità għall-valur li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' l-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1883/78 tat-2 ta' Awwissu 1978 li jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-finanzjament ta' l-interventi mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u Garanzija, Sezzjoni tal-Garanzija (3). Il-pussess tal-ħażniet imsemmija għandu jiġi assunt biss bil-kondizzjoni li l-intervent pubbliku fir-rigward tal-prodotti in kwistjoni jiġi operat fil-Komunità u li l-ħażniet jissodisfaw ir-rekwiżiti Komunitarji dwar l-interventi.

2.

Kwalunkwe ħażna ta' prodott, privata kif ukoll pubblika, li fid-data ta' l-adeżjoni tkun f'ċirkolazzjoni libera fit-territorju ta' l-Istati Membri ġodda u li teċċedi l-kwantità li tkun tista' titqies bħala riport normali ta' ħażna għandha tiġi eliminata bi spejjeż għall-Istati Membri ġodda.

Il-kunċett ta' riport normali ta' ħażna għandu jiġi definit għal kull prodott abbażi ta' kriterji u għanijiet speċifiċi għal kull organizzazzjoni komuni tas-suq.

3.

Il-ħażniet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitnaqqsu mill-kwantità li teċċedi r-riport normali ta' ħażniet.

4.

Il-Kummissjoni għandha timplimenta u tapplika l-arranġamenti deskritti hawn fuq skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 13 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1258/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar il-finanzjament tal-politika komuni agrikola (4) jew, skond kif ikun il-każ, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 42(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/2001 tat-30 ta' Ġunju 2001 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (5), jew fl-Artikoli korrispondenti tar-Regolamenti l-oħra dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli jew il-proċedura ta' kumitat rilevanti kif determinata fil-liġi applikabbli.

(b)

Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, Parti III, Titolu III, Kapitolu I, Sezzjoni 5, Regoli dwar il-Kompetizzjoni

Bla preġudizzju għall-proċeduri dwar l-għajnuna eżistenti previsti fl-Artikolu III-168 tal-Kostituzzjoni, skemi ta' għajnuna u għajnuna individwali mogħtija għal attivitajiet marbuta mal-produzzjoni, l-ipproċessar jew it-tqegħid fis-suq ta' prodotti elenkati fl-Anness I tal-Kostituzzjoni, bl-eċċezzjoni ta' prodotti tas-sajd u prodotti derivati minnhom, li jkunu bdew jitwettqu fi Stat Membru ġdid qabel id-data ta' l-adeżjoni u li jkunu għadhom applikabbli wara dik id-data, għandhom jitqiesu bħala għajnuna eżistenti skond it-tifsira ta' l-Artikolu III-168(1) tal-Kostituzzjoni, soġġett għall-kondizzjoni li ġejja:

il-miżuri ta' għajnuna għandhom jiġu komunikati lill-Kummissjoni fi żmien erba' xhur mid-data ta' l-adeżjoni. Din il-komunikazzjoni għandha tinkludi informazzjoni dwar il-bażi legali ta' kull miżura. Miżuri ta' għajnuna eżistenti u pjanijiet sabiex jingħataw jew jinbidlu għajnuniet komunikati lill-Kummissjoni qabel id-data ta' l-adeżjoni għandhom jitqiesu bħallikieku ġew komunikati fid-data ta' l-adeżjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista ta' dawn l-għajnuniet.

Dawn il-miżuri ta' għajnuna għandhom jitqiesu bħala għajnuna “eżistenti” skond it-tifsira ta' l-Artikolu III-168(1) tal-Kostituzzjoni, sa l-aħħar tat-tielet sena mid-data ta' l-adeżjoni.

L-Istati Membri ġodda għandhom, fejn ikun meħtieġ, jemendaw dawn il-miżuri ta' għajnuna sabiex jikkonformaw mal-linji gwida applikati mill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-aħħar tat-tielet sena mid-data ta' l-adeżjoni. Wara dik id-data, kwalunkwe għajnuna li tinstab li tkun inkompatibbli ma' dawk il-linji gwida għandha tiġi kkunsidrata bħala għajnuna ġdida.

4.   UNJONI DOGANALI

Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, Parti III, Titolu III, Kapitolu I, Sezzjoni 3, Moviment Liberu ta' Merkanzija, Subsezzjoni 1, Unjoni Doganali

 

31992 R 2913: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1), kif l-aħħar emendat bi:

12003 T: Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33);

 

31993 R 2454: Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru. 2454/93 tat-2 ta' Lulju 1993 li jistabbilixxi disposizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1), kif l-aħħar emendat bi:

32003 R 2286: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 2286/2003 tat-18.12.2003 (ĠU L 343, 31.12.2003, p. 1).

Ir-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 u r-Regolament (KEE) Nru. 2454/93 għandhom japplikaw għall-Istati Membri l-ġodda soġġett għad-disposizzjonijiet speċifiċi li ġejjin:

PROVA TA' STATUS KOMUNITARJU (KUMMERĊ FI ĦDAN IL-KOMUNITÀ MKABBRA)

1.

Minkejja l-Artikolu 20 tar Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2913/92, il-merkanziji li fid-data ta' l-adeżjoni jinsabu maħżuna temporanjament jew taħt xi wieħed jew waħda mit-trattamenti jew proċeduri doganali msemmija fl-Artikolu 4(15)(b) u (16)(b) sa (g) ta' dak ir-Regolament fil-Komunità mkabbra, jew li jkunu qegħdin jiġu trasportati wara li kienu soġġetti għall-formalitajiet ta' l-esportazzjoni fil-Komunità mkabbra, għandhom ikunu ħielsa mid-dazji doganali u miżuri doganali oħra meta jiġu ddikjarati għall-ħelsien fiċ-ċirkolazzjoni libera fil-Komunità mkabbra bil-kondizzjoni li tiġi preżentata wieħed jew waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

prova ta' l-oriġini preferenzjali maħruġa jew kompilata korrettament qabel id-data ta' l-adeżjoni, taħt wieħed mill-Ftehim Ewropej elenkati hawn taħt jew taħt il-ftehim preferenzjali ekwivalenti konklużi bejn l-Istati Membri ġodda bejniethom, u li tinkludi projbizzjoni tar-restituzzjoni tad-dazji doganali jew ta' eżenzjoni minn tali dazji doganali fuq materjali mhux oriġinarji użati fil-manifattura tal-prodotti li għalihom hija maħruġa jew kompilata prova ta' l-oriġini (ir-regola ta' projbizzjoni tar-restituzzjoni);

Il-Ftehim Ewropej:

21994 A 1231 (24) Bulgarija: Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Bulgarija, min-naħa l-oħra — Protokoll 4 li jikkonċerna d-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta' koperazzjoni amministrattiva (6);

21994 A 1231 (20) Rumanija: Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Rumanija, min-naħa l-oħra — Protokoll 4 li jikkonċerna d-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji’ u l-metodi ta' koperazzjoni amministrattiva (7).

(b)

kwalunkwe wieħed mill-mezzi ta' prova ta' status Komunitarju msemmija fl-Artikolu 314ċ tar-Regolament (KEE) Nru. 2454/93;

(ċ)

carnet tal-ATA maħruġ qabel id-data ta' l-adeżjoni fi Stat Membru attwali jew fi Stat Membru ġdid.

2.

Ghall-finijiet tal-ħruġ tal-provi msemmija fil-paragrafu 1(b) hawn fuq, b'referenza għas-sitwazzjoni fid-data ta' l-adeżjoni u b'żjieda mad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 4(7) tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92, ‘merkanzija Komunitarja’ għandha tfisser merkanzija:

ottenuta interament fit-territorju ta' kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri l-ġodda taħt kondizzjonijiet identiċi għal dawk ta' l-Artikolu 23 tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 u li ma tinkorporax merkanzija importata minn pajjiżi jew territorji oħra; jew

importata minn pajjiżi jew territorji oħra ħlief il-pajjiż konċernat, u meħlusa għaċ-ċirkolazzjoni libera f'dak il-pajjiż; jew

ottenuta jew prodotta fil-pajjiż konċernat, jew minn merkanzija msemmija fit-tieni inċiż ta' dan il-paragrafu biss jew minn merkanzija imsemmija fl-ewwel u fit-tieni inċiżi ta' dan il-paragrafu.

3.

Għall-finijiet tal-verifikazzjoni tal-provi msemmija fil-paragrafu 1(a) hawn fuq, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet li jikkonċernaw id-definizzjoni tal-kunċett ta' ‘prodotti oriġinarji’ u l-metodi ta' koperazzjoni amministrattiva taħt il-Ftehim Ewropej rispettivi jew il-ftehim preferenzjali ekwivalenti konklużi bejn l-Istati Membri l-ġodda bejniethom. Talbiet għal verifikazzjoni sussegwenti ta' dawk il-provi għandhom jiġu aċċettati mill-awtoritajiet doganali kompetenti ta' l-Istati Membri attwali u ta' l-Istati Membri l-ġodda għal perjodu ta' tliet snin wara l-ħruġ tal-prova ta' l-oriġini konċernata u jistgħu jsiru minn dawk l-awtoritajiet għal perjodu ta' tliet snin wara li tkun ġiet aċċettata l-prova ta' l-oriġini b'sostenn ta' dikjarazzjoni ta' ċirkolazzjoni libera.

PROVA TA' L-ORIĠINI PREFERENZJALI (KUMMERĊ MA' PAJJIŻI TERZI, INKLUŻA T-TURKIJA, FIL-QAFAS TAL-FTEHIM PREFERENZJALI DWAR L-AGRIKOLTURA, IL-FAĦAM U PRODOTTI TA' L-AZZAR)

4.

Bla ħsara għall-applikazzjoni ta' kwalunkwe miżura li tirriżulta mill-politika kummerċjali komuni, għandha tiġi aċċettata fl-Istati Membri l-ġodda rispettivi prova ta' l-oriġini regolarment maħruġa minn pajjizi terzi jew kompilata fil-qafas ta' ftehim preferenzjali konklużi mill-Istati Membri l-ġodda ma' dawk il-pajjiżi jew maħruġa jew kompilata fil-qafas ta' leġislazzjoni nazzjonali unilaterali ta' l-Istati Membri l-ġodda, sakemm:

(a)

l-otteniment ta' din l-oriġini jagħti trattament tariffarju preferenzjali abbażi tal-miżuri tariffarji preferenzjali kontenuti fi ftehim jew f'arranġamenti li l-Komunità ikkonkludiet ma' pajjiżi terzi jew gruppi ta' pajjiżi jew li adottat fir-rigward tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 20(3)(d) u (e) tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92; u

(b)

il-prova ta' l-oriġini u d-dokumenti tat-trasport inħarġu jew ġew kompilati mhux aktar tard mill-jum ta' qabel id-data ta' l-adeżjoni; u

(ċ)

il-prova ta' l-oriġini tiġi preżentata lill-awtoritajiet doganali fi żmien erba' xhur mid-data ta' l-adeżjoni.

Fejn merkanzija kienet iddikjarata għall-ħelsien għaċ-ċirkolazzjoni libera fi Stat Membru ġdid qabel id-data ta' l-adeżjoni, tista' tiġi aċċettata wkoll fl-Istat Membru l-ġdid konċernat prova ta' l-oriġini maħruġa jew kompilata retrospettivament taħt ftehim preferenzjali jew arranġamenti fis-seħħ f'dak l-Istat Membru l-ġdid fid-data tal-ħelsien għaċ-ċirkolazzjoni libera, sakemm tiġi preżentata lill-awtoritajiet doganali matul il-perjodu ta' erba' xhur mid-data ta' l-adeżjoni.

5.

Il-Bulgarija u r-Rumanija huma awtorizzati jżommu l-awtorizzazzjonijiet li bihom ġie mogħti l-istatus ta' ‘esportaturi approvati’ fil-qafas ta' ftehim konklużi ma' pajjiżi terzi, sakemm:

(a)

tali disposizzjoni tkun stipulata wkoll fil-ftehim konklużi qabel id-data ta' l-adeżjoni minn dawk il-pajjiżi terzi mal-Komunità; u

(b)

l-esportaturi approvati japplikaw ir-regoli ta' l-oriġini stipulati f'dawk il-ftehim.

Dawn l-awtorizzazzjonijiet għandhom jiġu sostitwiti mill-Istati Membri l-ġodda, mhux iżjed tard minn sena wara d-data ta' l-adeżjoni, b'awtorizzazzjonijiet ġodda maħruġa taħt il-kondizzjonijiet tal-liġi Komunitarja.

6.

Għall-finijiet tal-verifikazzjoni tal-provi msemmija fil-paragrafu 4, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet li jikkonċernaw id-definizzjoni tal-kunċett ta' ‘prodotti oriġinarji’ u l-metodi ta' koperazzjoni amministrattiva tal-ftehim jew l-arranġamenti rilevanti. Talbiet għal verifikazzjoni sussegwenti ta' dawk il-provi għandhom jiġu aċċettati mill-awtoritajiet doganali kompetenti ta' l-Istati Membri attwali u ta' l-Istati Membri l-ġodda għal perjodu ta' tliet snin wara l-ħruġ tal-prova ta' l-oriġini konċernata u jistgħu jsiru minn dawk l-awtoritajiet għal perjodu ta' tliet snin wara li tkun ġiet aċċettata l-prova ta' l-oriġini b'sostenn ta' dikjarazzjoni ta' ċirkolazzjoni libera.

7.

Bla ħsara għall-applikazzjoni ta' kwalunkwe miżura li tirriżulta mill-politika kummerċjali komuni, għandha tiġi aċċettata fl-Istati Membri l-ġodda prova ta' l-oriġini maħruġa retrospettivament minn pajjiżi terzi fil-qafas ta' ftehim preferenzjali konklużi mill-Komunità ma' dawk il-pajjiżi għall-ħelsien għaċ-ċirkolazzjoni libera ta' merkanzija li fid-data ta' l-adeżjoni hija fi triqitha jew f'ħażna temporanja, f'maħżen doganali jew f'żona ħielsa f'wieħed minn dawn il-pajjiżi terzi jew f'dak l-Istat Membru l-ġdid, sakemm l-Istat Membru l-ġdid li fih iseħħ il-ħelsien għaċ-ċirkolazzjoni libera ma kellu ebda ftehim ta' kummerċ ħieles fis-seħħ mal-pajjiż terz, fir-rigward tal-prodotti konċernati, fil-mument meta d-dokumenti tat-trasport inħarġu, u sakemm:

(a)

l-akkwist ta' tali oriġini jagħti trattament tariffarju preferenzjali abbażi tal-miżuri tariffarji preferenzjali li jinsabu fil-ftehim jew fl-arranġamenti li l-Komunità kkonkludiet ma' pajjiżi terzi jew gruppi ta' pajjiżi jew li adottat fir-rigward tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 20(3)(d) u (e) tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92; u

(b)

id-dokumenti tat-trasport inħarġu mhux aktar tard mill-jum ta' qabel id-data ta' l-adeżjoni; u

(ċ)

il-prova ta' l-oriġini maħruġa retrospettivament hija preżentata lill-awtoritajiet doganali fi żmien erba' xhur mid-data ta' l-adeżjoni.

8.

Għall-finijiet tal-verifikazzjoni tal-provi msemmija fil-paragrafu 7, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet li jikkonċernaw id-definizzjoni tal-kunċett ta' ‘prodotti oriġinarji’ u l-metodi ta' koperazzjoni amministrattiva tal-ftehim jew l-arranġamenti rilevanti.

PROVA TA' STATUS TAĦT ID-DISPOSIZZJONIJIET DWAR IĊ-ĊIRKOLAZZJONI LIBERA GĦAL PRODOTTI INDUSTRIJALI FL-UNJONI DOGANALI KE-TURKIJA

9.

Għandhom jiġu aċċettati provi ta' oriġini regolarment maħruġa mit-Turkija jew minn Stat Membru ġdid fil-qafas ta' ftehim ta' kummerċ preferenzjali applikati bejniethom u li jippermettu kumulazzjoni ta' oriġini mal-Komunità ibbażata fuq regoli identiċi ta' oriġini u projbizzjoni ta' kwalunkwe restituzzjoni jew sospensjoni mid-dazji doganali fuq il-merkanzija konċernata, fil-pajjiżi rispettivi bħala prova ta' status taħt id-disposizzjonijiet dwar iċ-ċirkolazzjoni libera għal prodotti industrijali, stabbiliti fid-Deċiżjoni Nru. 1/95 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni KE-Turkija (8), sakemm:

(a)

il-prova ta' l-oriġini u d-dokumenti tat-trasport inħarġu mhux aktar tard mill-jum ta' qabel id-data ta' l-adeżjoni; u

(b)

il-prova ta' l-oriġini tiġi preżentata lill-awtoritajiet doganali matul il-perjodu ta' erba' xhur mid-data ta' l-adeżjoni.

Fejn merkanzija kienet iddikjarata għall-ħelsien għal ċirkolazzjoni libera fit-Turkija jew fi Stat Membru ġdid, qabel id-data ta' l-adeżjoni, fil-qafas ta' ftehim ta' kummerċ preferenzjali msemmijin hawn fuq, tista' tiġi aċċettata wkoll prova ta' l-oriġini maħruġa retrospettivament taħt dawk il-ftehim sakemm tiġi preżentata lill-awtoritajiet doganali matul il-perjodu ta' erba' xhur mid-data ta' l-adeżjoni.

10.

Għall-finijiet tal-verifikazzjoni tal-provi msemmija fil-paragrafu 9, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet li jikkonċernaw id-definizzjoni tal-kunċett ta' ‘prodotti oriġinarji’ u l-metodi ta' koperazzjoni amministrattiva tal-ftehim preferenzjali rilevanti. Għandhom jiġu aċċettati talbiet għal verifikazzjoni sussegwenti ta' dawk il-provi mill-awtoritajiet doganali kompetenti ta' l-Istati Membri attwali u ta' l-Istati Membri l-ġodda għal perjodu ta' tliet snin wara l-ħruġ tal-prova ta' l-oriġini konċernata u jistgħu jsiru minn dawk l-awtoritajiet għal perjodu ta' tliet snin wara li tkun ġiet aċċettata l-prova ta' l-oriġini b'sostenn ta' dikjarazzjoni ta' ċirkolazzjoni libera.

11.

Bla ħsara għall-applikazzjoni ta' kwalunkwe miżura li tirriżulta mill-politika kummerċjali komuni, għandu jiġi aċċettat fl-Istati Membri l-ġodda ċertifikat ta' moviment A.TR maħruġ taħt id-disposizzjonijiet dwar iċ-ċirkolazzjoni libera għal prodotti industrijali, stabbiliti fid-Deċiżjoni Nru. 1/95 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni KE-Turkija, għall-ħelsien għaċ-ċirkolazzjoni libera ta' merkanzija li fid-data ta' l-adeżjoni hija fi triqitha wara li kienet soġġetta għall-formalitajiet ta' esportazzjoni fil-Komunità jew it-Turkija, jew hija f'ħażna temporanja jew taħt xi proċedura doganali msemmija fl-Artikolu 4(16)(b) sa (h) tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 fit-Turkija jew f'dak l-Istat Membru l-ġdid, sakemm:

(a)

ma tiġi preżentata ebda prova ta' l-oriġini kif imsemmi fil-paragrafu 9 għall-merkanzija konċernata; u

(b)

il-merkanzija tikkonforma mal-kondizzjonijiet għall-implimentazzjoni tad-disposizzjonijiet dwar iċ-ċirkolazzjoni libera għal prodotti industrijali; u

(ċ)

id-dokumenti tat-trasport inħarġu mhux aktar tard mill-jum ta' qabel id-data ta' l-adeżjoni; u

(d)

iċ-ċertifikat ta' moviment A.TR jiġi preżentat lill-awtoritajiet doganali fi żmien erba' xhur mid-data ta' l-adeżjoni.

12.

Għall-finijiet tal-verifikazzjoni taċ-ċertifikati ta' moviment A.TR imsemmija fil-paragrafu 11 hawn fuq, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet li jikkonċernaw il-ħruġ ta' ċertifikati ta' moviment A.TR u l-metodi ta' koperazzjoni amministrattiva taħt id-Deċiżjoni Nru. 1/2001 tal-Kumitat ta' Koperazzjoni Doganali KE-Turkija (9).

PROĊEDURI DOGANALI

13.

Il-ħażna temporanja u l-proċeduri doganali msemmija fl-Artikolu 4(16) (b) sa (h) tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 li ġew mibdija qabel l-adeżjoni għandhom jintemmu jew jitwettqu taħt il-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni Komunitarja.

Fejn it-tmiem jew it-twettiq jagħti lok għal dejn doganali, l-ammont ta' dazju ta' l-importazzjoni li għandu jitħallas għandu jkun dak fis-seħħ meta sar id-dejn doganali skond it-Tariffa Doganali Komuni u l-ammont imħallas għandu jkun ikkunsidrat bħala parti mir-riżorsi proprji tal-Komunità.

14.

Il-proċeduri li jirregolaw it-tqegħid f'imħażen doganali stipulati fl-Artikoli 84 sa 90 u 98 sa 113 tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 u l-Artikoli 496 sa 535 tar-Regolament (KEE) Nru. 2454/93 għandhom japplikaw għall-Istati Membri l-ġodda skond id-disposizzjonijiet speċifiċi li ġejjin:

fejn l-ammont ta' dejn doganali jiġi kalkolat abbażi tan-natura tal-merkanzija importata, tal-valur għall-finijiet doganali u tal-kwantità ta' merkanzija importata fil-mument li ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni għat-tqegħid tagħhom f'maħżen doganali u fejn dik id-dikjarazzjoni ġiet aċċettata qabel id-data ta' l-adeżjoni, dawn l-elementi għandhom jirriżultaw mil-leġislazzjoni applikabbli qabel id-data ta' l-adeżjoni fl-Istat Membru l-ġdid konċernat.

15.

Il-proċeduri li jirregolaw il-perfezzjonament attiv stabbiliti fl-Artikoli 84 sa 90 u 114 sa 129 tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 u l-Artikoli 496 sa 523 u 536 sa 550 tar-Regolament (KEE) Nru. 2454/93 għandhom japplikaw għall-Istati Membri l-ġodda soġġett għad-disposizzjonijiet speċifiċi li ġejjin:

fejn l-ammont ta' dejn doganali jiġi kalkolat abbażi tan-natura tal-merkanzija importata, tal-klassifikazzjoni tariffarja tagħha, tal-kwantità tagħha, tal-valur għall-finijiet doganali u ta' l-oriġini tal-merkanzija importata fil-mument li tkun ġiet imqiegħda taħt il-proċedura u fejn id-dikjarazzjoni għat-tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura ġiet aċċettata qabel id-data ta' l-adeżjoni, dawn l-elementi għandhom joħorġu mil-leġislazzjoni applikabbli qabel id-data ta' l-adeżjoni fl-Istat Membru l-ġdid konċernat;

fejn it-twettiq jirriżulta f'dejn doganali, għandhom jitħallsu interessi kumpensattivi, sabiex tinżamm l-ekwità bejn id-detenturi ta' awtorizzazzjonijiet stabbiliti fl-Istati Membri attwali u dawk fl-Istati Membri l-ġodda, fuq id-dazji ta' l-importazzjoni dovuti skond il-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni Komunitarja mid-data ta' l-adeżjoni;

jekk id-dikjarazzjoni għall-perfezzjonament attiv kienet aċċettata taħt sistema ta' restituzzjoni, ir-restituzzjoni għandha ssir skond il-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni Komunitarja, mill-Istat Membru l-ġdid u bl-spejjeż tiegħu, fejn id-dejn doganali li għalih tintalab ir-restituzzjoni sar qabel id-data ta' l-adeżjoni.