ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 48
4 ta' Mejju 2005


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Ir-Regolament (KE) Nru. 647/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi ta' sigurtà soċjali għal persuni impjegati, għal persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità u (KEE) Nru. 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru. 1408/71

1

 

*

Ir-Regolament (KE) Nru. 648/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità

13

 

*

Id-Deċiżjoni Nru 649/2005 (KE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' April 2005 li temenda d-Deċiżjoni Nru 1419/1999/KE li tistabbilixxi l-azzjoni tal-Komunità għall-Avveniment tal-Kapitali Ewropea għall-Kultura għas-snin 2005 sa 2019

20

 

 

Rettifikazzjonijiet

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1590/2004 tas-26 ta' April 2004 li jistabbilixxi programm Komunitarju dwar il-konservazzjoni, il-karatterizzazzjoni, il-ġbir u l-użu ta' riżorsi ġenetiċi fl-agrikoltura u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru. 1467/94 ( ĠU L 304, 30.9.2004 )

22

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 117.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

4.5.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


IR-REGOLAMENT (KE) NRU. 647/2005 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta' April 2005

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi ta' sigurtà soċjali għal persuni impjegati, għal persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità u (KEE) Nru. 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru. 1408/71

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 42 u 308 tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Għandhom isiru ċerti emendi għar-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 (3) u (KEE) Nru 574/72 (4), sabiex jittieħed kont ta' żviluppi reċenti fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, sabiex tiġi faċilitata l-applikazzjoni ta' dawk ir-Regolamenti u jiġu riflessi l-bidliet fil-liġi dwar is-sigurtà soċjali ta' l-Istati Membri.

(2)

Sabiex jittieħed kont ta' l-iżviluppi reċenti fil-każistika, għandhom jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet ta' sentenzi, partikolarment fil-każijiet ta' Johann Franz Duchon v Pensionsversicherungsantalt der Angestellten (5)u Office national de l'emploi v Calogero Spataro. (6)

(3)

Is-sentenzi fil-każijiet Friedrich Jauch v Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter u Ghislain Leclere, Alina Deaconescu u Caisse nationale des prestations familiales, (7)dwar il-klassifikazzjoni ta' benefiċċji ta' flus speċjali u mhux kontributorji jeħtieġu, għal raġunijiet ta' sigurtà legali, li ż-żewġ kriterji kumulattivi li jridu jitqiesu jiġu speċifikati sabiex tali benefiċċji jistgħu jidhru fl-Anness IIa tar-Regolament (KEE) Nru. 1408/71. Abbażi ta' dan, hemm każ għal reviżjoni ta' l-Anness, filwaqt li jittieħed kont ta' l-emendi leġiżlattivi fl-Istati Membri li jaffettwaw dan it-tip ta' benefiċċji, li minħabba n-natura mħallta tagħhom huma suġġetti għal koordinazzjoni speċifika. Barra minn dan, hu importanti li jkunu speċifikati d-dispożizzjonijiet tranżitorji relatati mal-benefiċċju li kien is-suġġett tas-sentenza fil-każ Jauch sabiex jiġu protetti d-drittijiet tal-benefiċjarji.

(4)

Abbażi tal-każistika dwar ir-relazzjonijiet bejn ir-Regolament (KEE) Nru. 1408/71 u d-dispożizzjonijiet tal-ftehim bilaterali dwar is-sigurtà soċjali, hu meħtieġ li ssir reviżjoni ta' l-Anness III ta' dak ir-Regolament. Il-partiti fil-parti A ta' l-Anness III huma ġġustifikati biss f'żewġ każijiet: meta huma aktar favorevoli għall-ħaddiema migranti (8)jew fir-rigward ta' sitwazzjonijiet speċifiċi u eċċezzjonali, normalment konnessi ma' ċirkostanzi storiċi. Barra minn dan, mhux xieraq li jiġu aċċettati partiti fil-Parti B ħlief meta sitwazzjonijiet eċċezzjonali u oġġettivi jkunu jiġġustifikaw deroga mill-Artikolu 3(1) ta' dak ir-Regolament u mill-Artikoli 12, 39 u 42 tat-Trattat (9).

(5)

Sabiex tiġi faċilitata l-applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, għandu jkun hemm ċerti dispożizzjonijiet min-naħa waħda dwar il-funzjonarji u persuni trattati bħala tali u, min-naħa l-oħra dwar membri tal-persunal li jivvjaġġa, inkluż bl-ajru, ta' impriża li topera servizzi ta' trasport internazzjonali għal passiġġieri jew merkanzija bil-ferrovija, fuq l-art, bl-ajru jew f'passaġġi fuq l-ilma interni, u sabiex jiġu speċifikati l-metodi li jiddeterminaw l-ammont medju li jrid jitqies fil-kuntest ta' l-Artikolu 23 ta' dak ir-Regolament.

(6)

Ir-reviżjoni ta' l-Anness IIa għar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 għandha twassal għat-tneħħija ta' xi partiti eżistenti u, meħud kont ta' emendi leġiżlattivi f' xi Stati Membri, għall-inklużjoni ta' ċerti partiti ġodda. Fil-każ ta' l-aħħar, tkun imbagħad ir-responsabbiltà ta' l-Istati Membri biex jikkunsidraw il-bżonn għal arranġamenti transitorji jew soluzzjonijiet bilaterali sabiex jindirizzaw is-sitwazzjoni ta' persuni li d-drittijiet miksuba tagħhom jistgħu bħala konsegwenza jiġu milquta,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-regolament (KEE) Nru 1408/71 qiegħed hawn jiġi emendat kif ġej:

1.

L-Artikolu 3 għandu jiġi emendat kif ġej:

a)

F' paragrafu 1, il-kliem “residenti fit-territorju ta' wieħed mill-Istati Membri” għandhom jiġu mħassra;

b)

F' paragrafu 3, il-kliem “u d-dispożizzjonijiet ta' konvenzjonijiet konklużi skond l-Artikolu 8(1)” għandhom jiġu mħassra.

2.

L-Artikolu 4(2a) għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“2a.   Dan l-Artikolu għandu japplika għall-benefiċċji ta' flus speċjali u mhux kontributorji provduti f'liġi li, minħabba l-ambitu personali tagħha, l-għanijiet tagħha u/jew il-kundizzjonijiet għal dritt taħtha, għandha l-karatteristiċi kemm tal-liġi dwar is-sigurtà soċjali msemmija fil- paragrafu 1 kif ukoll ta' assistenza soċjali.

‘Benefiċċji ta' flus speċjali u mhux kontributorji’ tfisser dawk li:

(a)

huma ntiżi sabiex jipprovdu jew:

(i)

assigurazzjoni supplimentari, sostituttiva jew anċillari kontra r-riskji koperti mill-oqsma tas-sigurtà soċjali msemmija fil-paragrafu 1, u li jiggarantixxu lill-persuni kkonċernati dħul minimu għas-sussistenza waqt li jittieħed kont tas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali fl-Istat Membru ikkonċernat;

jew

(ii)

protezzjoni speċifika biss għal persuni b'diżabbiltà, li jkollha x'taqsam mill-qrib ma' l-ambjent soċjali tal-persuna msemmija fl-Istat Membru kkonċernat,

u

(b)

fejn il-finanzjament ikun derivat esklużivament minn tassazzjoni obbligatorja maħsuba sabiex tkopri l-infiq ġenerali pubbliku u l-kondizzjonijiet sabiex jipprovdu u jikkalkolaw il-benefiċċji mhumiex dipendenti minn kwalunkwe kontribuzzjoni fir-rigward tal-benefiċjarju. Madankollu, il-benefiċċji provduti sabiex jiġi supplimentat benefiċċju kontributorju m'għandhomx jiġu kkunsidrati bħala benefiċċji kontributorji għal din ir-raġuni waħedha;

u

(ċ)

huma elenkati fl-Anness IIa.”.

3.

L-Artikolu 7(2)(ċ) għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“(ċ)

ċerti dispożizzjonijiet tal-konvenzjonijiet dwar is-sigurtà soċjali konklużi mill-Istati Membri qabel id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament kemm-il darba jkunu aktar favorevoli għall-benefiċjarji jew jekk jinħolqu minn ċirkostanzi storiċi speċifiċi u l-effett tagħhom hu limitat fiż-żmien jekk dawn id-dispożizzjonijiet huma elenkati fl-Anness III.”.

4.

L-Artikolu 9 għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“Artikolu 9a

Estensjoni tal-perijodu ta' referenza

Jekk il-liġi ta' Stat Membru tirrikonoxxi d-dritt għal benefiċċju bil-kundizzjoni li jintlaħaq perijodu minimu ta' assikurazzjoni matul żmien determinat qabel ma sseħħ il-kontinġenza li kontriha tkun l-assikurazzjoni (perijodu ta' riferenza) u tistabbilixxi li l-perijodi li matulhom tħallsu l-benefiċċji skond il-liġi ta' dak l-Istat Membru jew perjodi ddedikati għat-trobbija tat-tfal fit-territorju ta' dak l-Istat Membru għandu jestendi dan il-perijodu ta' riferenza, il-perijodi li matulhom tħallsu pensjonijiet ta' l-anzjanità jew invalidità jew tħallsu benefiċċji ta' mard, qgħad, inċidenti industrijali jew mard assoċjat max-xogħol skond il-liġi ta' Stat Membru ieħor u perjodi ddedikati għat-trobbija tat-tfal fit-territorju ta' Stat Membru ieħor għandhom ukoll jestendu dan il-perijodu ta' riferenza.”.

5.

L-Artikolu 10a(1) għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“1.   Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 10 u tat-Titolu III m'għandhomx japplikaw għall-benefiċċji ta' flus speċjali u mhux kontributorji msemmija fl-Artikolu 4(2a). Il-persuni li għalihom japplika dan ir-Regolament għandhom jirċievu dawn il-benefiċċji esklużivament fit-territorju ta' l-Istat Membru fejn jirrisjedu u skond il-liġi ta' dak l-Istat, sakemm dawn il-benefiċċji jkunu msemmija fl-Anness IIa. Il-benefiċċji għandhom jitħallsu mill-istituzzjoni tal-post tar-residenza u bi spejjeż tagħha.”.

6.

Fl-Artikolu 23, għandu jiddaħħal il-paragrafu segwenti:

“2a.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw ukoll meta l-liġi applikata mill-istituzzjoni kompetenti tipprovdi għal perijodu ta' riferenza speċifiku u dan il-perijodu jikkoinċidi, fejn xieraq, mal-perjodi sħaħ jew parzjali kompletati mill-persuna kkonċernata skond il-liġi ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri l-oħra.”.

7.

L-Artikolu 35 (2) għandu jiġi mħassar.

8.

L-Artikolu 69 (4) għandu jiġi mħassar.

9.

Għandom jiġu mdaħħla l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 95f

Dispożizzjonijiet transitorji dwar l-Anness II, sezzjoni I, taħt l-intestaturi ‘D. ĠERMANJA’ u ‘R. AWSTRIJA’

1.   Anness II, sezzjoni I, taħt l-intestaturi ‘D. ĠERMANJA’ u ‘R. AWSTRIJA’, kif emendati bir-Regolament (KE) Nru. 467/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' April 2005 li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi ta' sigurta' socjali għal persuni impjegati, għal-persuni li jaħdmu għal-rashom u għall-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità u (KEE) Nru 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament Nru 1408/71 (*), m'għandu jistabbilixxi ebda dritt għall-perijodu qabel l-1 ta' Jannar 2005.

2.   Kwalunkwe perijodu ta' assikurazzjoni u, fejn xieraq, kwalunkwe perijodu ta' impjieg, impjieg awtonomu jew residenza taħt il-liġi ta' Stat Membru qabel l-1 ta' Jannar 2005 għandu jiġi kkunsidrat fid-determinazzjoni tad-drittijiet miksuba skond id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

3.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, skond dan ir-Regolament dritt għandu jinkiseb anki meta jkun jirrelata għal kontinġenza li tkun seħħet qabel l-1 ta' Jannar 2005.

4.   Kwalunkwe benefiċċju li ma jkunx ingħata jew li jkun ġie sospiż minħabba n-nazzjonalità jew r-residenza tal-persuna ikkonċernata għandu, fuq talba ta' dan ta' l-aħħar, jingħata jew jitkompla mill-1 ta' Jannar 2005, kemm-il darba d-drittijiet li għalihom kienu qabel ingħataw il-benefiċċji ma jkunux wasslu għal pagament ta' somma globali.

5.   Id-drittijiet ta' persuna li lilha tkun ingħatat pensjoni jew annwalita' qabel l-1 ta' Jannar 2005 tista', wara applikazzjoni mill-persuni ikkonċernati, tiġi riveduta, filwaqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Dan għandu japplika wkoll għal benefiċċji oħrajn skond l-Artikolu 78.

6.   Jekk applikazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 4 jew 5 tkun preżentata fi żmien sentejn mill-1 ta' Jannar 2005, id-drittijiet miksuba taħt dan ir-Regolament għandhom ikollhom effett minn dik id-data, u d-dispożizzjonijiet tal-liġi ta' kwalunkwe Stat Membru dwar it-tneħħija jew limitazzjoni tad-drittijiet ma jistgħux jiġu nvokati kontra l-persuni kkonċernati.

7.   Jekk l-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 jew 5 tiġi preżentata wara li jkun skada l-perijodu ta' sentejn wara l-1 ta' Jannar 2005, id-drittijiet li ma jkunux intilfu jew ġew preskritti għandhom ikollhom effett mid-data li fiha l-applikazzjoni ġiet preżentata, ħlief fejn japplikaw dispożizzjonijiet tal-liġi aktar favorevoli ta' kwalunkwe Stat Membru.

Artikolu 95g

Dispożizzjonijiet transitorji dwar it-tħassir tal-partita fl-Anness IIa dwar l-Allowance Awstrijaka għall-kura (Pflegegeld).

Fil-każ ta' applikazzjonijiet għal sussidji għall-kura taħt il-liġi federali Awstrijaka (Bundespflegegeldgesetz) preżentati mhux aktar tard mit-8 ta' Marzu 2001 abbażi ta' l-Artikolu 10a(3) ta' dan ir-Regolament, għandha tibqa' tapplika din id-dispożizzjoni sakemm il-benefiċjarju tas-sussidju għall-kura jibqa' jirrisjedi fl-Awstrija wara t-8 ta' Marzu 2001.

(*)  ĠU L 117, 4.5.2005, p. 1.”"

10.

Annessi II, IIa, III, IV u VI għandhom jiġu emendati skond l-Anness I ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KEE) Nru 574/72 qiegħed hawn jiġi emendat kif ġej:

1.

L-Artikolu 4 (11) għandu jiġi mħassar.

2.

Għandu jiddaħħal l-Artikolu segwenti:

“Artikolu 10ċ

Formalitajiet stabbiliti fil-każ ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 13(2)(d) tar-Regolament għall-funzjonarji u persuni trattati bħala tali.

Għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 13(2)(d), l-istituzzjoni indikata mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru li l-liġi tiegħu tkun tapplika għandha toħroġ ċertifikat li jgħid li l-funzjonarju jew il-persuna trattata bħala tali hi suġġetta għall-leġiżlazzjoni tiegħu.”.

3.

L-Artikolu 12a għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

It-titolu għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“Regoli applikabbli fir-rigward ta' persuni msemmija fl-Artikolu 14(2) u (3), l-Artikolu 14a(2) sa (4) u l-Artikolu 14ċ tar-Regolament li normalment iwettqu attività ta' impjegati jew impjegati għal-rashom fit-territorju ta' żewġ Stati Membri jew aktar”.

(b)

Is-sentenza introduttiva għandha tiġi mibdula bis-segwenti:

“Għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 14(2) u (3), l-Artikolu 14a(2) sa (4) u l-Artikolu 14ċ tar-Regolament, għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:”.

(ċ)

Għandu jiddaħħal il-paragrafu segwenti:

“1a.   Meta, skond l-Artikolu 14(2)(a) tar-Regolament, persuna li tkun fost il-persunal li jivvjaġġa, inkluż bl-ajru, ta' impriża tat-trasport internazzjonali tkun suġġetta għal-liġi ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jinsab l-uffiċċju reġistrat jew il-post tan-negozju ta' l-impriża jew il-fergħa jew l-istabbiliment permanenti li jimpjegaha, jew fejn hija tirrisjedi u hi prevalentement impjegata, l-istituzzjoni indikata mill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru għandha toħroġ lill-persuna kkonċernata ċertifikat li jgħid li hi suġġetta għal-liġi tiegħu.”.

4.

L-Artikolu 32a għandu jiġi mħassar.

5.

L-Annessi għandhom jiġu emendati skond l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak li fih ikun pubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 1(9), sa fejn għandu x' jaqsam l-Artikolu 95f tar-Regolament (KEE) Nru. 1408/71, l-Anness I punti (1)(a) u (1)(b) u l-Anness II punti (2) u (4) għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2005.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, fit-13 ta' April 2005.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. P. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

N. SCHMIT


(1)  ĠU C 80, tat-30.3.2004, p. 118.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2004 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), Posizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-15 ta' Novembru 2004 (ĠU C 38 E, tal-15.2.2005, p. 21) u Posizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Marzu 2005 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  ĠU L 149, 5.7.1971, p. 2. Regolament aġġornat bir-Regolament (KE) Nru 118/97 (ĠU L 28, tat-30.1.1997, p. 1), emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 631/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 100, tas-6.4.2004, p. 1) u mħassar b'effett mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta' Implimentazzjoni bir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 166, tat-30.4.2004).

(4)  ĠU L 74, tas-27.3.1972, p. 1. Regolament emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 631/2004.

(5)  Sentenza tat-18 ta' April 2002 fil-każ C-290/00 [ECR] 2002 I-3567.

(6)  Sentenza tat-13 ta' Ġunju 1996 fil-każ C-170/95 [ECR] 1996 I-2921.

(7)  Sentenzi tat-8 ta' Marzu 2001 fil-każ C-215/99 [ECR] 2001 I-1901 u 31 ta' Mejju 2001 fil-każ C-43/99 [ECR] 2001 I-4265.

(8)  Il-prinċipju tat-trattament l-aktar favorevoli ġie mfakkar mill-ECJ fis-sentenzi tagħha tas-7 ta' Frar 1991 każ C-227/89 [ECR] 1991 I-323; tad-9 ta' Novembru 1995, każ C-475/93 [ECR] 1995 I-3813; tad-9 ta' Novembru 2000, każ C-75/99 [ECR] 2000 I-9399; u tal-5 ta' Frar 2002, każ C-277/99 [ECR] 2002 I-1261.

(9)  Sentenza tat-30 ta' April 1996 fil-każ C-214/94 [ECR] 1996 I-2253; Sentenza tat-30 ta' April 1996 fil-każ C-308/93 [ECR] 1996 I-2097; Sentenza tat-15 ta' Jannar 2002 fil-każ C-55/00 [ECR] 2002 I-413.


ANNESS I

L-Annessi għar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 qegħdin hawn jiġu emendati kif ġej:

1.

L-Anness II għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Fis-sezzjoni I, taħt l-intestatura “D. ĠERMANJA”, it-test għandu jiġi mibdul bil-kelmiet “ma japplikax”.

(b)

Fis-sezzjoni I, taħt l-intestatura “R. AWSTRIJA”, it-test għandu jiġi mibdul bil-kelmiet: “ma japplikax”.

(ċ)

Is-sezzjoni II għandha tiġi emendata kif ġej:

(i)

taħt l-intestatura “G. SPANJA”, il-kelma “Xejn” għandha tiġi mibdula b' li ġej:

Allowances għat-twelid (benefiċċji ta' flus ta' darba biss għat-twelid tat-tielet wild u wild sussegwenti u benefiċċji ta' flus ta' darba biss fil-każ ta' twelid multiplu)”;

(ii)

taħt l-intestatura “H-FRANZA”, it-test għandu jiġi mibdul b' li ġej:

“Għotja għal twelid jew għal adozzjoni (benefiċċju għall-infanzja)”;

(iii)

taħt l-intestatura “W. FINLANDJA”, it-test għandu jiġi mibdul b' li ġej:

“Pakkett tal-maternità, sussidju għall-maternità fl-għamla ta' somma globali u assistenza fl-għamla ta' somma globali intiża sabiex tagħmel tajjeb għan-nefqa ta' adozzjoni internazzjonali skond l-Att dwar s-Sussidji għall-Maternità”.

(d)

Fis-sezzjoni III, taħt l-intestatura “D. ĠERMANJA”, il-punt b) għandu jiġi mħassar.

2.

L-Anness IIa għandu jiġi mibdul bit-test li ġej, li jinkludi, il-partiti kif stabbiliti fl-Att ta' Adeżjoni għall-Unjoni Ewropea ta' l-2003:

“ANNESS IIa

Benefiċċji ta' flus speċjali u mhux kontributorji

Artikolu 10a

A.   BELĠJU

(a)

Allowance bħala sostitut għall-dħul (Liġi tas-27 ta' Frar 1987)

(b)

Dħul garantit għall-anzjani (Liġi tat-22 ta' Marzu 2001).

B.   REPUBBLIKA ĊEKA

Allowance soċjali (Att dwar is-Sostenn Soċjali mill-Istat Nru. 117/1995 Sb.).

Ċ.   DANIMARKA

Spejjeż ta' akkomodazzjoni għall-pensjonanti (Liġi dwar l-assistenza għall-akkomodazzjoni individwali, ikkonsolidata bil-Liġi Nru. 204 tad-29 ta' Marzu 1995).

D.   ĠERMANJA

Dħul bażiku minimu għall-anzjani u għal persuni li b'kapaċità ta' gwadann imnaqqsa taħt il-Kapitolu 4 tal-Ktieb XII tal-Kodiċi Soċjali.

E.   ESTONJA

(a)

Allowance għall-adulti diżabbli (Att dwar il-Benefiċċji Soċjali għal Persuni b'Diżabbiltà tas-27 ta' Jannar 1999).

(b)

Allowance statali għal qgħad (Att dwar il-Protezzjoni Soċjali tal-Persuni Qiegħda ta' l-1 ta' Ottubru 2000).

F.   GREĊJA

Benefiċċji speċjali għall-anzjani (Liġi 1296/82).

G.   SPANJA

(a)

Garanzija ta' dħul minimu (Liġi Nru. 13/82 tas-7 ta' April 1982);

(b)

Benefiċċji fi flus bħala għajnuna għall-anzjani u għall-invalidi li ma jistgħux jaħdmu (Digriet Irjali Nru. 2620/81 ta' l-24 ta' Lulju 1981);

(ċ)

Pensjonijiet mhux kontributorji ta' invalidità u ta' rtirar kif previsti fl-Artikolu 38(1) tat-Test Konsolidat tal-Liġi Ġenerali dwar is-Sigurtà Soċjali, approvat bid-Digriet Irjali Leġiżlattiv Nru. 1/1994 ta' l-20 ta' Ġunju 1994;

(d)

Allowances li jippromovu l-mobbiltà u jikkumpensaw għal spejjeż ta' trasport (Liġi Nru. 13/1982 tas-7 ta' April 1982).

H.   FRANZA

(a)

Allowances supplimentari tal-Fond Speċjali ta' l-Invalidità u l-Fond ta' Solidarjetà ta' l-Anzjani (Liġi tat-30 ta' Ġunju 1956, kodifikata fil-Ktieb VIII tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali);

(b)

Allowances għall-adulti diżabbli (Liġi tat-30 ta' Ġunju 1975, kodifikata fil-Ktieb VIII tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali);

(ċ)

Allowances speċjali (Liġi ta' l-10 ta' Lulju 1952, kodifikata fil-Ktieb VIII tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali).

I.   IRLANDA

(a)

Għajnuna għal qgħad (Att li Jikkonsolida l-Għajnuna Soċjali 1993, Parti III, Kapitolu 2);

(b)

Pensjoni (mhux kontributorja) ta' l-anzjanità (Att li Jikkonsolida l-Għajnuna Soċjali 1993, Parti III, Kapitolu 4);

(ċ)

Pensjoni (mhux kontributorja) ta' l-armla u pensjoni (mhux kontributorja) ta' l-armel (Att li Jikkonsolida l-Għajnuna Soċjali 1993, Parti III, Kapitolu 6 kif emendat mill-Parti V ta' l-Att dwar l-Għajnuna Soċjali 1997);

(d)

Allowance għad-diżabbiltà (Att dwar l-Għajnuna Soċjali 1996, Parti IV).

(e)

Allowance tal-mobbiltà (Att dwar is-Saħħa 1970, Sezzjoni 61)

(f)

Pensjoni għall-għomja (Att li Jikkonsolida l-Għajnuna Soċjali 1993, Parti III, Kapitolu 5).

J.   ITALJA

(a)

Pensjonijiet għal persuni mingħajr mezzi (Liġi Nru. 153 tat-30 ta' April 1969);

(b)

Pensjonijiet u Allowances għal ċivili diżabbli jew invalidi (Liġijiet Nru. 118 tat-30 ta' Marzu 1974, Nru. 18 tal-11 ta' Frar 1980 u Nru. 508 tat-23 ta' Novembru 1988);

(ċ)

Pensjonijiet u Allowances għal min huwa trux u mutu (Liġijiet Nru. 381 tas-26 ta' Mejju 1970 u Nru. 508 tat-23 ta' Novembru 1988);

(d)

Pensjonijiet u Allowances għal ċivili għomja (Liġijiet Nru. 382 tas-27 ta' Mejju 1970 u Nru. 508 tat-23 ta' Novembru 1988);

(e)

Benefiċċji li jissupplimentaw il-pensjonijiet minimi (Liġijiet Nru. 218 ta' l-4 ta' April 1952, Nru. 638 tal-11 ta' Novembru 1983 u Nru. 407 tad-29 ta' Diċembru 1990);

(f)

Benefiċċji li jissupplimentaw l-Allowances għal diżabbiltà (Liġi Nru. 222 tat-12 ta' Ġunju 1984);

(g)

Allowance soċjali (Liġi Nru. 335 tat-8 ta' Awwissu 1995);

(h)

Żieda soċjali (Artikolu 1 (1) u (12) tal-Liġi Nru. 544 tad-29 ta' Diċembru 1988 u emendi suċċessivi).

K.   ĊIPRU

(a)

Pensjoni Soċjali (Liġi dwar il-Pensjoni Soċjali ta' l-1995 (Liġi 25(I)/95), kif emendata);

(b)

Allowance għal diżabbiltà motorja severa (Deċiżjonijiet tal-Kunsill tal-Ministri Nri. 38 210 tas-16 ta' Ottubru 1992, 41 370 ta' l-1 ta' Awwissu 1994, 46 183 tal-11 ta' Ġunju 1997 u 53 675 tas-16 ta' Mejju 2001);

(ċ)

Għotja speċjali għal persuni għomja (Liġi dwar Għotjiet Speċjali ta' l-1996 (Liġi 77(I)/96), kif emendata).

L.   LATVJA

(a)

Benefiċċju Statali tas-Sigurtà Soċjali (Liġi dwar l-Għajnuna Soċjali tas-26 ta' Ottubru 1995);

(b)

Allowance bħala kumpens għal spejjeż ta' trasport ta' persuni diżabbli b'mobbiltà ristretta (Liġi dwar l-Għajnuna Soċjali tas-26 ta' Ottubru 1995).

M.   LITWANJA

(a)

Pensjoni soċjali (Liġi ta' l-1994 dwar il-Pensjonijet Soċjali);

(b)

Kumpens speċjali tat-trasport għall-persuni diżabbli bi problemi ta' mobbiltà (Liġi ta' l-2000 dwar Kumpens għat-Trasport, Artikolu 7).

N.   LUSSEMBURGU

Dħul għal persuni serjament diżabbli (Artikolu 1(2), Liġi tat-12 ta' Settembru 2003), bl-eċċezzjoni ta' persuni rikonoxxuti bħala ħaddiema diżabbli u impjegati fis-suq prinċipali tax-xogħol jew f'ambjent protett.

O.   UNGERIJA

(a)

Vitalizju ta' l-invalidità (Digriet Nru. 83/1987 (XII 27) tal-Kunsill tal-Ministri dwar il-Vitalizju ta' l-Invalidità);

(b)

Allowance non-kontributorja ta' l-anzjanità (Att III ta' l-1993 dwar l-Amministrazzjoni Soċjali u l-Benefiċċji Soċjali);

(ċ)

Allowance tat-trasport (Digriet tal-Gvern Nru. 164/1995 (XII 27) dwar Allowances tat-Trasport għal Persuni b'Diżabbiltà Fiżika Serja).

P.   MALTA

(a)

Allowance supplimentari (Artikolu 73 ta' l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318) 1987);

(b)

Pensjoni ta' l-età (Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318) 1987).

Q.   OLANDA

(a)

Att dwar l-għajnuna għad-disabilta' għal żgħażagħ diżabbli, tat-24 ta' April 1997 (Wajong);

(b)

Att dwar Benefiċċji Supplimentari tas-6 ta' Novembru 1986 (TW).

R.   AWSTRIJA

Suppliment kumpensattiv (Att Federali tad-9 ta' Settembru 1955 dwar Assigurazzjoni Soċjali Ġenerali - ASVG, Att Federali tal-11 ta' Ottubru 1978 dwar Assigurazzjoni Soċjali għal Persuni fin-Negozju u l-Kummerċ - GSVG u Att Federali tal-11 ta' Ottubru 1978 dwar Assigurazzjoni Soċjali għall-Bdiewa - BSVG).

S.   POLONJA

Pensjoni soċjali (Liġi ta-29 ta' Novembru 1990 dwar l-assistenza soċjali).

T.   PORTUGALL

(a)

Pensjoni statali mhux kontributorja ta' l-anzjanità u ta' l-invalidità (Digriet-Liġi Nru. 464/80 tat-13 ta' Ottubru 1980);

(b)

Pensjoni mhux kontributorja tar-romol (Digriet Regolatur Nru. 52/81 tal-11 ta' Novembru 1981).

U.   SLOVENJA

(a)

Pensjoni statali (Att dwar il-Pensjonijiet u l-Assigurazzjoni tad-Diżabbiltà tat-23 ta' Diċembru 1999);

(b)

Sostenn għall-dħul tal-pensjonanti (Att dwar il-Pensjonijiet u l-Assigurazzjoni tad-Diżabbiltà tat-23 ta' Diċembru 1999);

(ċ)

Allowance ta' manteniment (Att dwar il-Pensjonijiet u l-Assigurazzjoni tad-Diżabbiltà tat-23 ta' Diċembru 1999).

V.   SLOVAKKJA

Aġġustament tal-pensjonijiet bħala sors uniku ta' dħul (Att Nru. 100/1988 Zb.).

W.   FINLANDJA

(a)

Allowance tad-diżabbiltà (Att dwar l-Allowance tad-Diżabbiltà, 124/88);

(b)

Allowance għall-kura tat-tfal (Att dwar l-Allowance għall-Kura tat-Tfal, 444/69);

(ċ)

Allowance għall-akkomodazzjoni tal-pensjonanti (Att dwar l-Allowance għall-Akkomodazzjoni tal-Pensjonanti, 591/78);

(d)

Sostenn għas-suq tax-xogħol (Att dwar il-benefiċċji għall-qgħad 1290/2002);

(e)

Assistenza speċjali għall-immigranti (Att dwar l-Assistenza Speċjali għall-Immigranti, 1192/2002).

X.   ŻVEZJA

(a)

Supplimenti tad-dar għal persuni li jirċievu pensjoni (Liġi 2001: 761);

(b)

Sostenn finanzjarju għall-anzjani (Ligi 2001: 853);

(ċ)

Allowance tad-diżabbiltà u Allowance għal kura għal tfal diżabbli (Liġi 1998: 703).

Y.   RENJU UNIT

(a)

Kreditu Statali tal-Pensjoni (Att dwar Kreditu Statali tal-Pensjoni 2002);

(b)

Allowances ibbażati fuq l-dħul għal persuni li jfittxu impieg (Att dwar persuni li jfittxu impieg 1995, 28 ta' Ġunju 1995, Sezzjonijiet 1, (2) (d) (ii) u 3, u Ordni dwar persuni li jfittxu impieg (Irlanda ta' Fuq) 1995, 18 ta' Ottubru 1995, Artikoli 3(2)(d)(ii) u 5);

(ċ)

Sostenn għall-dħul (Att dwar is-Sigurtà Soċjali 1986 tal-25 ta' Lulju 1986, Sezzjoni 20 sa 22 u Sezzjoni 23, Ordni dwar is-Sigurtà Soċjali (Irlanda ta' Fuq) 1986 tal-5 ta' Novembru 1986, Artikoli 21 sa 24);

(d)

Allowance ta' l-Għajxien għal Persuni Diżabbli (Att dwar Allowances ta' l-Għajxien u ta' l-Impieg għal Persuni Diżabbli 1991 tas-27 ta' Ġunju 1991, Sezzjoni 1 u Ordni dwar Allowances ta' l-Għajxien u ta' l-Impieg għal Persuni Diżabbli (Irlanda ta' Fuq) 1991 ta' l-24 ta' Lulju 1991, Artikolu 3);

(e)

Allowance għall-Assistenza (Att dwar is-Sigurtà Soċjali 1975 ta' l-20 ta' Marzu 1975, Sezzjoni 35, u Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Irlanda ta' Fuq) 1975 ta' l-20 ta' Marzu 1975, Sezzjoni 35);

(f)

Allowance għal Persuni li jipprovdu Kura (Att dwar is-Sigurtà Soċjali 1975 ta' l-20 ta' Marzu 1975, Sezzjoni 37, u Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Irlanda ta' Fuq) 1975 ta' l-20 ta' Marzu 1975, Sezzjoni 37).”

3.

L-Anness III għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafu li ġej għandu jiddaħħal fin-naħa ta' fuq ta' l-Anness taħt “Kummenti ġenerali”:

“3.

Wara li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament, ta' min jinnota li d-dispożizzjonijiet ta' Konvenzjonijiet bilaterali li ma jaqgħux fl-ambitu ta' dan ir-Regolament u li jibqgħu fis-seħħ bejn l-Istati Membri mhumiex elenkati f'dan l-Anness, inter alia, dispożizzjonijiet li jipprovdu għall-aggregazzjoni ta' perjodi ta' assikurazzjoni mwettqa f'pajjiż terz.”;

(b)

Fil-parti A, għandhom jitħassru l-punti li ġejjin:

Punti 2, 3 (b), 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 69, 71(a) u (ċ), 73(a) u (b), 74, 75, 83 (a), (b), 9(ċ), (d), (e), (f), (g), 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300.

(ċ)

Fil-parti A, punt 3(a) (Belġju - Ġermanja) it-test għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Artikoli 3 u 4 tal-Protokoll Finali tas-7 ta' Diċembru 1957 għall-Konvenzjoni Ġenerali ta' dik id-data, kif jidhru fil-Protokoll Komplimentarju ta' l-10 ta' Novembru 1960 (stimar tal-perijodi ta' assigurazzjoni kompletati f'xi reġjuni fruntaljieri qabel, matul u wara t-Tieni Gwerra Dinjija)”.

(d)

Fil-parti A, punt 67 (Danimarka - Finlandja) it-test għandu jinbidel b' li ġej:

“Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992, li jikkonċerna l-kopertura ta' spejjeż żejda ta' vjaġġar minħabba mard matul soġġorn f'pajjiż Nordiku ieħor li jwassal għan-neċessità ta' vjaġġ ta' ritorn għola lejn il-pajjiż ta' residenza”.

(e)

Fil-parti A, punt 68 (Danimarka - Svezja) it-test għandu jinbidel b' li ġej:

“Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992, li jikkonċerna l-kopertura ta' spejjeż żejda ta' vjaġġar minħabba mard matul soġġorn f'pajjiż Nordiku ieħor li jwassal għan-neċessità ta' vjaġġ ta' ritorn għola lejn il-pajjiż ta' residenza”.

(f)

F' parti A, punt 71(b) (Ġermanja - Greċja) it-test għandu jinbidel b' li ġej:

“L-Artikoli 8(1), (2)(b) u (3), 9 sa 11 u Kapitoli I u IV, sa fejn jikkonċernaw dawn l-Artikoli, tal-Konvenzjoni dwar assigurazzjoni għall-qgħad tal-31 ta' Mejju 1961, flimkien man-nota fil-minuti ta' l-14 ta' Ġunju 1980 (stimar ta' perijodi ta' assigurazzjoni għall-benefiċċji tal-qgħad fil-każ ta' trasferiment ta' residenza minn Stat għall-ieħor)”.

(g)

Fil-parti A, punt 72 (Ġermanja - Spanja) it-test għandu jinbidel b' li ġej:

“Artikolu 45(2) tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali ta' l-4 ta' Diċembru 1973 (rappreżentazzjoni minn awtoritajiet diplomatiċi u konsulari)”.

(h)

Fil-parti A, punt 73 (Ġermanja - Franza) it-test tal-paragrafi (ċ), (d), (e) u (f) għandu jinbidel b' li ġej:

(a)

“ Ftehim Komplimentarju Nru. 4 ta' l-10 ta' Lulju 1950 għall-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-istess data, kif jidher fil-Ftehim Supplimentari Nru. 2 tat-18 ta' Ġunju 1955 (stimar ta' perijodi ta' assigurazzjoni kompletati bejn l-1 ta' Lulju 1940 u t-30 ta' Ġunju 1950);

(b)

Titolu I ta' l-imsemmi Ftehim supplimentari Nru. 2 (stimar ta' perijodi ta' assigurazzjoni kompletati qabel it-8 ta' Mejju 1945);

(ċ)

Punti 6, 7 u 8 tal-Protokoll Ġenerali ta' l-10 ta' Lulju 1950 għall-Konvenzjoni Ġenerali ta' l-istess data (arranġamenti amministrattivi);

(d)

Titoli II, III u IV tal-Ftehim ta' l-20 ta' Diċembru 1963 (sigurtà soċjali fis-Saar)”.

(i)

Fil-parti A, punt 79 (Ġermanja - Lussemburgu) it-test għandu jinbidel b' li ġej:

“Artikoli 4, 5, 6 u 7 tat-Trattat tal-11 ta' Lulju 1959 (stimar ta' perijodi ta' assigurazzjoni kompletati bejn Settembru 1940 u Ġunju 1946)”.

(j)

Fil-parti A, punt 83 (Ġermanja - Awstrija) it-test tal-paragrafi (h) u (i) għandu jinbidel b' li ġej:

“L-Artikolu 1(5) u l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni dwar Assigurazzjoni għall-Qgħad tad-19 ta' Lulju 1978 u Nru. 10 tal-Protokoll Finali għal din il-Konvenzjoni (għoti ta' Allowances għall-qgħad lil ħaddiema tal-fruntiera mill-Istat ta' l-impjieg preċedenti) għandhom jkomplu japplikaw għal persuni li eżerċitaw attività bħala ħaddiema tal-fruntiera f' l-1 ta' Jannar 2005 jew qabel u spiċċaw qiegħda qabel l-1 ta' Jannar 2011”.

(k)

Fil-parti A, punt 90 (Ġermanja - Renju Unit) it-test tal-paragrafi (a), (b) u (ċ) għandu jinbidel b' li ġej:

(a)

“ Artikoli 7(5) u 7(6) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-20 ta' April 1960 (liġijiet applikabbli għal ċivili li qegħdin jaqdu lis-servizzi armati);

(b)

Artikoli 5(5) u 5(6) tal-Konvenzjoni dwar assigurazzjoni għall-qgħad ta' l-20 ta' April 1960. (liġijiet applikabbli għal ċivili li qegħdin jaqdu lis-servizzi armati)”.

(l)

Fil-parti A, punt 142 (Spanja - Portugall) it-test għandu jinbidel b' li ġej:

“Artikolu 22 tal-Konvenzjoni Ġenerali tal-11 ta' Ġunju 1969 (esportazzjoni tal-benefiċji tal-qgħad)”.

(m)

Fil-parti A, punt 180 (Irlanda - Renju Unit) it-test għandu jinbidel b' li ġej:

“Artikolu 8 tal-Ftehim ta' l-14 ta' Settembru 1971 dwar s-sigurtà soċjali (fir-rigward tat-trasferiment u l-istimar ta' ċerti krediti ta' diżabbiltà)”.

(n)

Fil-parti A, il-punt 267 (Olanda - Portugall) għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Artikolu 31 tal-Konvenzjoni tad-19 ta' Lulju 1979 (esportazzjoni tal-benefiċji tal-qgħad)”.

(o)

Fil-parti A, punt 298 (Svezja - Finlandja) it-test għandu jinbidel b' li ġej:

“Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tal-15 ta' Ġunju 1992, li jikkonċerna l-kopertura ta' spejjeż ta' vjaġġar żejda minħabba mard matul soġġorn f'pajjiż Nordiku ieħor li jwassal għan-neċessità ta' vjaġġ ta' ritorn għola lejn il-pajjiż ta' residenza”.

(p)

Fil-parti B, għandhom jitħassru l-partiti segwenti:

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300.

4.

Fl-Anness IV, is-sezzjoni B għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

Taħt it-titolu “D. ĠERMANJA”, it-test għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Assikurazzjoni ta' l-anzjanità tal-bdiewa (Alterssicherung der Landwirte)”;

(b)

Taħt it-titolu “J. ITALJA”, it-test għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Skemi ta' assikurazzjoni tal-pensjoni għal (Assicurazione pensioni per):

tobba (medici)

spiżjara (farmacisti)

veterinarji (veterinari)

infermiera, awżiljarji mediċi, infermiera tat-tfal (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

psikoloġi (psikologi)

inġiniera u periti (ingegneri ed architetti)

surveyors (geometri)

avukati (avvocati)

ekonomisti (dottori commercialisti)

accountants u esperti kummerċjali (ragionieri e periti commerciali)

konsulenti dwar l-impieg (consulenti del lavoro)

nutara (notai)

aġenti tad-dwana (spedizionieri doganali)

bijoloġisti (biologi)

tekniċi agrikoli u xjentisti (agrotecnici e periti agrari)

rappreżentanti kummerċjali (agenti e rappresentanti di commercio)

ġurnalisti (giornalisti)

tekniċi industrijali (periti industriali)

attwarji, kimiċi, agronomisti, speċjalisti forestali, ġeoloġi (attuari, chimici, dottori, agronomi, dottori forestali, geologi)”.

(ċ)

Taħt it-titolu “R. AWSTRIJA”, it-test għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“Skemi ta' pensjonijiet ta' istituzzjonijiet tal-pensjoni ta' assoċjazzjonijiet tal-professjonijiet liberi (Kammern der Freien Berufe)”.

5.

L-Anness VI għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

Taħt it-titolu “C. DANIMARKA”, il-punt 6 (b) għandu jiġi mħassar.

(b)

Taħt it-titolu “C.DANIMARKA”, it-test li ġej għandu jiġi miżjud:

“11.

Il-benefiċċju temporanju għal persuni mingħajr impieg li ġew ammessi fl-iskema ‘xogħol-flessibbli’ (ledighedsydelse) (Liġi Nru. 455 ta' l-10 ta' Ġunju 1997) huwa kopert mit-Titlu III, kapitolu 6 (Benefiċċji tal-qgħad). Fir-rigward ta' persuni mingħajr impieg li jmorru fi Stat Membru ieħor, l-Artikoli 69 u 71 ta' dan ir-Regolament isiru applikabbli meta dan l-Istat Membru ikollu skemi simili ta' impieg għall-istess kategorija ta' persuni.”

(ċ)

Taħt it-titolu “D. ĠERMANJA”, il-punti 3, 11 u 17 għandhom jiġu mħassra u għandhom jiġu miżjuda l-punti li ġejjin:

24.

“ Għall-kalkolu ta' l-ammont teoretiku msemmi fl-Artikolu 46(2)(a) tar-Regolament, fi skemi pensjonistiċi għall-professjonijiet liberi, l-istituzzjoni kompetenti għandha tieħu bħala l-bażi, fir-rigward ta' kull waħda mis-snin ta' previdenza kompjuti taħt il-liġi ta' xi Stat Membru ieħor, d-dritt pensjonistiku annwu medju miksub matul il-perijodu ta' sħubija fl-istituzzjoni kompetenti permezz tal-ħlas ta' kontribuzzjonijiet.

25.

L-Artikolu 79a tar-Regolament għandu japplika mutatis mutandis għall-kalkolu tal-pensjonijiet ta' l-orfni u ż-żidiet jew supplimenti fir-rigward ta' tfal minn skemi pensjonistiċi għall-professjonijiet liberi.”

(d)

Taħt it-titolu “H. FRANZA”, it-test fil-punt 7 għandu jiġi mibdul kif ġej:

“Minkejja l-Artikoli 73 u 74 ta' dan ir-Regolament, l-Allowances għall-akkomodazzjoni u s-suppliment għall-kura tat-tfal skond l-għażla tal-ġenituri (il-benefiċċju ta' l-infanzja) għandhom jingħataw biss lil persuni konċernati u lil membri tal-familji tagħhom li jirrisjedu f'territorju Franċiż.”

(e)

Taħt it-titolu “I. IRLANDA”, il-punt 11 għandu jiġi mħassar.

(f)

Taħt it-titolu “R. AWSTRIJA”, il-punti 8 u 9 li ġejjin għandhom jiġu miżjuda:

8.

“ Għall-kalkolu ta' l-ammont teoretiku skond l-Artikolu 46(2)(a) ta' dan ir-Regolament li jikkonċerna benefiċċji jew partijiet minn benefiċċji ta' skema pensjonistika ta' l-assoċjazzjonijiet tal-professjonijiet liberi (Kammern der Freien Berufe), finanzjata esklussivament bil-metodu ta' skema finanzjata jew ibbażata fuq sistema ta' kont pensjonistiku, l-istituzzjoni kompetenti għandha tieħu kont, fir-rigward ta' kull xahar ta' assikurazzjoni kompjut taħt il-liġi ta' xi Stat Membru ieħor, il-kapital proporzjonali għall-kapital tabilħaqq maturat fl-iskema pensjonistika konċernata, jew ikkunsidrat maturat fl-iskema ta' kont pensjonistiku, u n-numru ta' xhur tal-perjodi ta' assikurazzjoni fl-iskema pensjonistika konċernata.

9.

L-Artikolu 79a tar-Regolament għandu japplika mutatis mutandis għall-kalkolu tal-pensjonijiet ta' l-orfni u ż-żidiet jew supplimenti ta' pensjonijiet fir-rigward ta' tfal minn skema pensjonistika ta' l-assoċjazzjonijiet ta' professjonijiet liberi (Kammern der Freien Berufe).”

(g)

Taħt it-titolu “Y. RENJU UNIT”, it-test għandu jiġi emendat kif ġej:

(i)

Fil-punt 2 (b), il-punti (i) u (ii) għandhom jiġu mibdula b' li ġej:

“(i)

konjuġi jew ex konjuġi meta qiegħda ssir talba minn:

mara miżżewġa jew

persuna li ż-żwieġ tagħha ġie terminat minħabba kawża li mhix il-mewt tal-konjuġi, jew

(ii)

ex konjuġi, meta qiegħda ssir talba minn:

minn armel li eżatt qabel l-età pensjonabbli ma jkunx intitolat għall-allowance ta' ġenitur armel; jew

armla li eżatt qabel l-età pensjonabbli ma tkunx intitolata għall-allowance ta' omm armla, għall-allowance ta' ġenitur armel jew għall-pensjoni tar-romol, jew li tkun intitolata biss għal pensjoni ta' armla relatata ma' l-età ikkalkulata skond l-Artikolu 46(2) tar-Regolament, u għal dan l-iskop ‘pensjoni ta' armla relatata ma' l-età’ tfisser pensjoni ta' armla pagabbli b'rata imnaqqsa skond l-Artikolu 39(4) ta' l-Att dwar il-Kontribuzzjonijiet u l-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali 1992.”

(ii)

Il-Punt 22 għandu jiġi mħassar.


ANNESS II

L-Annessi għar-Regolament (KEE) Nru. 574/72 għandhom jiġu emendati kif ġej:

1.

Fl-Anness 2, taħt it-titolu “X. SVEZJA”, il-punt 2 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“2.

Għal benefiċċji għal qgħad: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Bord Svediż ta' l-Assikurazzjoni kontra l-Qgħad)”.

2.

Fl-Anness 4, taħt it-titolu “D. ĠERMANJA”, għandu jiġi miżjud il-punt li ġej:

“9.

Skemi pensjonistiċi għal professjonijiet liberi:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln”.

3.

Fl-Anness 10, taħt it-titolu “C. DANIMARKA”, il-punt 1 l-ewwel inċiż għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“1.

Għall-fini ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 10ċ, 11(1) 11a (1), 12a, 13(2) u (3), 14(1), (2) u (3) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni: Den Sociale Sikringsstyrelse, København”.

4.

Fl-Anness 10, taħt it-titolu “R. AWSTRIJA”, il-punt 1 għandu jiġi mibdul b' li ġej:

“1.

Għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 14(1)(b), l-Artikolu 14a(1)(b) u l-Artikolu 17 tar-Regolament:

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Ministru Federali għas-Sigurtà Soċjali, għall-Ġenerazzjonijiet u għall-Protezzjoni tal-Konsumatur), bi ftehim ma' l-amministrazzjoni pubblika rispettiva fir-rigward ta' skemi speċjali għal funzjonarji ċivili u bi ftehim ma' l-istituzzjoni pensjonistika rispettiva fir-rigward ta' skemi pensjonistiċi ta' l-assoċjazzjonijiet tal-professjonijiet liberi (Kammern der Freien Berufe)”.

5.

L-Anness 11 għandu jiġi mħassar.


4.5.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

13


IR-REGOLAMENT (KE) NRU. 648/2005 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta' April 2005

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 26, 95, 133 u 135 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 (3) jistipula r-regoli għat-trattament doganali ta' merkanzija li tiġi importata jew li tkun se tiġi esportata.

(2)

Hemm il-bżonn li jiġi stabbilit livell ekwivalenti ta' protezzjoni fil-kontrolli doganali għal merkanzija li tiddaħħal fit-territorju doganali tal-Komunità jew tinħareġ minnha. Sabiex jinkiseb dan l-għan, hemm bżonn li jiġi stabbilit livell ekwivalenti ta' kontrolli doganali fil-Komunità u li tiġi żgurata applikazzjoni armonizzata ta' kontrolli doganali mill-Istati Membri, li għandhom ir-responsabbiltà prinċpali li japplikaw dawn il-kontrolli.Tali kontrolli għandhom ikunu ibbażati fuq standards u kriterji ta' riskju, li dwarhom hemm qbil komuni, għall-għażla ta' merkanzija u operaturi ekonomiċi sabiex jiġu minimizzati r-riskji għall-Komunità u ċ-ċittadini tagħha u għas-sħab kummerċjali tal-Komunità. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom għalhekk jintroduċu qafas ta' ġestjoni ta' riskji fil-Komunità kollha sabiex isostnu approċċ komuni sabiex jiġu stabbiliti prioritajiet b'mod effettiv u jiġu allokati riżorsi b'mod effiċjenti bil-għan li jinżamm bilanċ xieraq bejn kontrolli doganali u l-faċilitazzjoni ta' kummerċ leġittimu. Tali qafas għandu wkoll jipprovdi għal kriterji komuni u rekwiżiti armonizzati għal operaturi ekonomiċi awtorizzati u jiżgura applikazzjoni armonizzata ta' tali kriterji u rekwiżiti. L-istabbiliment ta' qafas ta' ġestjoni ta' riskji li jkun komuni għall-Istati Membri kollha ma għandux iżommhom milli jikkontrollaw merkanzija permezz ta' kontrolli fuq il-post.

(3)

L-Istati Membri għandhom jagħtu l-istatus ta' “operatur ekonomiku awtorizzat” lil kull operatur ekonomiku li jissodisfa kriterji komuni konnessi mas-sistemi ta' kontroll, mas-solvenza finanzjarja u mar-rekord ta' konformità ta' l-operatur. L-istatus ta' operatur ekonomiku awtorizzat mogħti minn Stat Membru, għandu jkun rikonoxxut mill-Istati Membri l-oħra, iżda ma jagħtix id-dritt li wieħed jibbenefika awtomatikament, fl-Istati Membri l-oħra, mis-simplifikazzjonijiet previsti fir-regoli doganali. Madankollu, l-Istati Membri l-oħra għandhom jippermettu l-użu ta' simplifikazzjonijiet lil operaturi ekonomiċi awtorizzati kemm-il darba dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi kollha għall-użu ta' simplifikazzjonijiet partikolari. Meta jikkunsidraw talba għall-użu ta' simplifikazzjonijiet, l-Istati Membri l-oħra ma għandhomx bżonn jirrepetu l-istima tas-sistemi ta' kontroll, tas-solvenza finanzjarja u tar-rekord ta' konformità ta' l-operatur, li tkun diġà saret mill-Istat Membru li ta lill-operatur l-istatus ta' operatur ekonomiku awtorizzat, iżda għandhom jiżguraw li jiġi sodisfatt kwalunkwe rekwiżit speċifiku ieħor għall-użu tas-simplifikazzjonijiet partikolari. L-użu ta' simplifikazzjonijiet fl-Istati Membri l-oħra jista' wkoll jiġi koordinat bi ftehim bejn l-awtoritajiet doganali konċernati.

(4)

Simplifikazzjonijiet skond ir-regoli doganali għandhom jibqgħu jkunu mingħajr preġudizzju għar-regoli doganali kif definiti fil-Kodiċi Doganali tal-Komunità, partikolarment fir-rigward tas-sigurtà. Tali kontrolli huma r-responsabbiltà ta' l-awtoritajiet doganali u, filwaqt li l-istatus ta' operatur ekonomiku awtorizzat għandu jkun rikonoxxut minn dawk l-awtoritajiet bħala fattur matul analiżi tar- riskju u fl-għoti ta' kwalunkwe faċilitazzjoni lill-operatur ekonomiku fir-rigward ta' kontrolli konnessi mal-protezzjoni u mas-sigurtà, id-dritt ta' kontroll għandu jibqa'.

(5)

L-informazzjoni konnessa ma' riskju dwar merkanzija importata u esportata għandha tiġi skambjata bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri u l-Kummissjoni. Għal dan il-għan, għandha tiġi stabbilita sistema protetta komuni li tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti li jkollhom aċċess għal, li jittrasferixxu u li jiskambjaw din l-informazzjoni b'mod tempestiv u effettiv. Tali informazzjoni tista' wkoll tkun skambjata ma' pajjiżi terzi fejn dan ikun previst minn ftehim internazzjonali.

(6)

Il-kondizzjonijiet li taħthom l-informazzjoni provduta lid-dwana minn operaturi ekonomiċi tista' tkun żvelata lil awtoritajiet l-oħra fl-istess Stat Membru, lil Stati Membri oħrajn, lill-Kummissjoni, jew lill-awtoritajiet f'pajjiżi terzi għandhom ikunu speċifikati. Għal dan il-għan, għandu jiġi indikat b'mod ċar li d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data  (4)u r-Regolament (KE) Nru. 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dik id-data  (5)japplikaw fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti, kif ukoll minn kwalunkwe awtorità oħra, li jirċievu data skond il-Kodiċi Doganali tal-Komunità.

(7)

Sabiex isiru kontrolli bbażati fuq ir-riskju, hemm bżonn li jiġi stabbilit ir-rekwiżit ta' l-għoti ta' informazzjoni qabel il-wasla jew qabel it-tluq għall-merkanzija kollha mdaħħla fit-territorju doganali tal-Komunità jew ħierġa minnu, ħlief għal merkanzija li tkun fi transitu mingħajr waqfien bl-ajru jew bil-baħar f'dan it-territorju. Tali informazzjoni għandha tkun disponibbli qabel il-merkanzija tiddaħħal fit-territorju doganali tal-Komunità jew tinħareġ minnu. Jistgħu jiġu stabbiliti perjodi u regoli differenti skond it-tip ta' merkanzija, ta' trasport jew ta' operaturi ekonomiċi jew fejn xi ftehim internazzjonali jipprovdi għal arranġamenti speċjali ta' sigurtà. Dan ir-rekwiżit għandu wkoll jiġi ntrodott fir-rigward ta' merkanzija mdaħħla f'żona libera mid-dazju jew maħruġa minnha sabiex jiġu evitati toqob fis-sigurtà.

(8)

Ir-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 għandu, għaldaqstant, jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT

Artikolu 1

Ir-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 huwa b'dan emendat kif ġej:

1)

L-Artikolu 4 għandu jiġi emendat kif ġej:

Għandhom jiddaħħlu l-punti li ġejjin:

“(4a)

‘L-uffiċċju doganali tad-dħul’ tfisser l-uffiċċju doganali, indikat mill-awtoritajiet doganali skond ir-regoli doganali, li fih għandha tinġieb mingħajr dewmien merkanzija mdaħħla fit-territorju doganali tal-Komunità u li fih tkun soġġetta għal kontrolli tad-dħul adegwati bbażati fuq ir-riskju;

(4b)

‘L-uffiċċju doganali ta' l-importazzjoni’ tfisser l-uffiċċju doganali, indikat mill-awtoritajiet doganali skond ir-regoli doganali, fejn għandhom isiru l-formalitajiet għall-assenjament ta' merkanzija mdaħħla fit-territorji doganali tal-Komunità għal trattament jew użu approvat mid-dwana, inklużi kontrolli adegwati bbażati fuq ir-riskju;

(4ċ)

‘L-uffiċċju doganali ta' l-esportazzjoni’ tfisser l-uffiċċju doganali, indikat mill-awtoritajiet doganali skond ir-regoli doganali, fejn għandhom isiru l-formalitajiet għall-assenjament ta' merkanzija ħierġa mit-territorji doganali tal-Komunità għal trattament jew użu approvat mid-dwana, inklużi kontrolli adegwati ibbażati fuq ir-riskju;

(4d)

‘L-uffiċċju doganali tal-ħruġ’ tfisser l-uffiċċju doganali, indikat mill-awtoritajiet doganali skond ir-regoli doganali, li fih għandha tiġi preżentata merkanzija qabel ma' toħroġ mit-territorju doganali tal-Komunità u li fih tkun soġġetta għal kontrolli doganali konnessi ma' l-applikazzjoni ta' formalitajiet ta' ħruġ, u ma' kontrolli adegwati ibbażati fuq ir-riskju.”;

Il-punt 14 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(14)

‘Kontrolli doganali’ tfisser atti speċifiċi magħmula mill-awtoritajiet doganali sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta ta' regoli doganali u ta' liġijiet oħrajn li jirregolaw id-dħul, il-ħruġ, it-transitu, it-trasferiment u l-użu aħħari ta' merkanzija trasportata bejn it-territorju doganali tal-Komunità u pajjiżi terzi u l-preżenza ta' merkanzija li ma jkollhiex status Komunitarju; tali atti jistgħu jinkludu l-eżami ta' merkanzija, il-verifika ta' data f'dikjarazzjonijiet u ta' l-eżistenza u l-awtentiċità ta' dokumenti elettroniċi jew miktuba, l-eżami tal-kontijiet ta' impriżi u ta' dokumenti oħra, l-ispezzjoni ta' mezzi ta' trasport, l-ispezzjoni ta' bagalji u ta' merkanzija oħra li tinġarr minn jew fuq persuni u t-twettiq ta' inkjesti uffiċjali u ta' atti simili oħra.”;

Il-punti li ġejjin għandhom jiżdiedu:

“(25)

‘Riskju’ tfisser il-probabbiltà ta' avveniment li jseħħ, fir-rigward tad-dħul, il-ħruġ, it-transitu, t-trasferiment u l-użu aħħari ta' merkanzija trasportata bejn it-territorju doganali tal-Komunità u pajjiżi terzi u l-preżenza ta' merkanzija li ma jkollhiex status Komunitarju, li

timpedixxi l-applikazzjoni korretta ta' miżuri Komunitarji jew nazzjonali; jew

tikkomprometti l-interessi finanzjarji tal-Komunità u ta' l-Istati Membri tagħha; jew

tikkostitwixxi theddida għas-sigurtà u tal-Komunità, għas-saħħa pubblika, għall-ambjent jew għall-konsumaturi.

(26)

‘Ġestjoni tar-riskju’ tfisser l-identifikazzjoni sistematika ta' riskju u l-implimentazzjoni tal-miżuri kollha meħtieġa sabiex tiġi limitata l-esposizzjoni għar-riskju. Din tinkludi attivitajiet bħall-ġbir ta' data u ta' informazzjoni, l-analiżi u l-istima tar-riskju, il-preskrizzjoni u t-teħid ta' azzjoni u l-monitoraġġ regolari u r-reviżjoni tal-proċess u r-riżultati tiegħu, fuq il-bażi ta' sorsi u strateġiji internazzjonali, Komunitarji u nazzjonali.”;

2)

Is-Sezzjoni u l-Artikolu li ġejjin għandhom jiddaħħlu:

“Sezzjoni 1A

Operaturi Ekonomiċi Awtorizzati

Artikolu 5a

1.   L-awtoritajiet doganali, jekk hemm bżonn wara konsultazzjoni ma' awtoritajiet kompetenti oħrajn, għandhom jagħtu, soġġett għall-kriterji previsti fil-paragrafu 2, l-istatus ta' ‘operatur ekonomiku awtorizzat’ lil kwalunkwe operatur ekonomiku stabbilit fit-territorju doganali tal-Komunità.

Operatur ekonomiku awtorizzat għandu jibbenefika minn faċilitazzjonijiet fir-rigward ta' kontrolli doganali konnessi mas-sigurtà u/jew minn simplifikazzjonijiet previsti fir-regoli doganali.

L-istatus ta' operatur ekonomiku awtorizzat għandu, bla ħsara għar-regoli u l-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2, jiġi rikonoxxut mill-awtoritajiet doganali fl-Istati Membri kollha, mingħajr preġudizzju għall-kontrolli doganali. L-awtoritajiet doganali għandhom, fuq il-bażi tar-rikonoxximent ta' l-istatus ta' operatur ekonomiku awtorizzat u sakemm jiġu sodisfatti r-rekwiżiti konnessi mat-tip speċifiku ta' simplifikazzjoni dispost fil-leġislazzjoni doganali Komunitarja, jawtorizzaw l-operatur sabiex jibbenefika minn dik is-simplifikazzjoni.

2.   Il-kriterji għall-għoti ta' l-istatus ta' operatur ekonomiku awtorizzat għandhom jinkludu:

rekord xieraq ta' konformità mar-rekwiżiti doganali;

sistema sodisfaċenti ta' amministrazzjoni ta' rekords kummerċjali u, fejn applikabbli, rekords ta' trasport, li tippermetti kontrolli doganali adegwati;

fejn ikun xieraq, solvenza finanzjarja ipprovata; u

fejn applikabbli, standards ta' sigurtà xierqa.

Il-proċedura tal-kumitat għandha tintuża sabiex jiġu ddeterminati r-regoli:

għall-għoti ta' l-istatus ta' operatur ekonomiku awtorizzat;

għall-għoti ta' awtorizzazzjonijiet għall-użu ta' simplifikazzjonijiet;

li jistabbilixxu liema awtorità doganali hija kompetenti għall-għoti ta' tali status u awtorizzazzjonijiet;

għat-tip u l-firxa ta' faċilitazzjonijiet li jistgħu jingħataw fir-rigward ta' kontrolli doganali konnessi mas-sigurtà, b'kont meħud tar-regoli għall- ġestjoni komuni ta' riskju;

għall-konsultazzjoni ma' awtoritajiet doganali oħrajn, u l-provvista ta' informazzjoni lilhom;

u l-kondizzjonijiet li taħthom:

awtorizzazzjoni tista' tiġi limitata għal Stat Membru wieħed jew aktar;

l-istatus ta' operatur ekonomiku awtorizzat jista' jiġi sospiż jew irtirat; u

ir-rekwiżit li persuna tkun stabbilita fil-Komunità jista' jitneħħa għal kategoriji speċifiċi ta' operaturi ekonomiċi awtorizzati, b'kont meħud, partikolarment, ta' xi ftehim internazzjonali.”;

3)

L-Artikolu 13 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“L-Artikolu 13

1.   L-awtoritajiet doganali jistgħu, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti mid-dispożizzjonijiet fis-seħħ, iwettqu l-kontrolli kollha li huma jqisu neċessarji sabiex jiżguraw l-applikazzjoni korretta tar-regoli doganali u l-liġijiet oħrajn li jirregolaw id-dħul, il-ħruġ, it-transitu, it-trasferiment u l-użu finali ta' merkanzija trasportata bejn it-territorju doganali tal-Komunità u pajjiżi terzi u l-preżenza ta' merkanzija li ma għandhiex status Komunitarju. Jistgħu jitwettqu f'pajjiż terz, fejn dan ikun previst minn xi ftehim internazzjonali, kontrolli doganali għall-fini ta' l-applikazzjoni korretta tal-liġi Komunitarja.

2.   Il-kontrolli doganali, barra mill-kontrolli fuq il-post, għandhom ikunu bbażati fuq analiżi ta' riskju bl-użu ta' tekniki awtomatizzati ta' proċessar ta' data, sabiex jiġu identifikati u kwantifikati r-riskji u jiġu żviluppati l-miżuri neċessarji għall-istima tar-riskji, fuq il-bażi ta' kriterji żviluppati f'livelli nazzjonali, Komunitarji u, fejn ikunu disponibbli, internazzjonali.

Il-proċedura tal-kumitat għandha tintuża sabiex jiġi determinat qafas ta' ġestjoni komuni ta' riskju, u sabiex jiġu stabbiliti kriterji komuni u żoni ta' kontroll prijoritarji.

L-Istati Membri, f'koperazzjoni mal-Kummissjoni, għandhom jistabbilixxu sistema elettronika għall-implimentazzjoni tal- ġestjoni tar-riskju.

3.   Fejn il-kontrolli jiġu mwettqa minn awtoritajiet li ma jkunux l-awtoritajiet doganali, dawn il-kontrolli għandhom isiru b'kordinazzjoni mill-qrib ma' l-awtoritajiet doganali, fejn possibbli fl-istess ħin u post.

4.   Fil-qafas tal-kontrolli previsti f'dan l-Artikolu, l-awtoritajiet doganali u awtoritajiet kompetenti oħra, bħall-awtoritajiet veterinarji u l-pulizija, jistgħu jikkomunikaw data riċevuta, fil-kuntest tad-dħul, il-ħruġ, it-transitu, t-trasferiment u l-użu finali ta' merkanzija trasportata bejn it-territorju doganali tal-Komunità u pajjiżi terzi u l-preżenza ta' merkanzija li ma għandhiex status Komunitarju, bejniethom u lill-awtoritajiet doganali ta' l-Istati Membri u lill-Kummissjoni fejn dan huwa neċessarju sabiex jiġi minimizzat ir-riskju.

Il-komunikazzjoni ta' data konfidenzjali lill-awtoritajiet tad-dwana u lil korpi oħra (p.e. aġenziji tas-sigurtà) ta' pajjiżi terzi għandha tkun ammessa biss fil-qafas ta' ftehim internazzjonali, u kemm-il darba jiġu rispettati d-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar il-protezzjoni tad-data, partikolarment id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data  (*) u r-Regolament (KE) Nru. 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dik id-data  (**).

(*)  ĠU L 281, tat-23.11.1995, p. 31. Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru. 1882/2003 (ĠU L 284, tal-31.10.2003, p. 1)."

(**)  ĠU L 8, tat-12.1.2001, p. 1.”"

4)

L-Artikolu 15 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“L-Artikolu 15

Kull informazzjoni li fin-natura tagħha hija konfidenzjali jew li hija fornita fuq bażi konfidenzjali għandha tkun koperta bl-obbligu tas-sigriet professjonali. Ma għandhiex tiġi żvelata mill-awtoritajiet kompetenti mingħajr il-permess espress tal-persuna jew l-awtorità li tagħtiha. Il-komunikazzjoni ta' l-informazzjoni għandha, madankollu, tkun permessa fejn l-awtoritajiet kompetenti huma obbligati jagħmlu hekk skond id-dispożizzjonijiet fis-seħħ, partikolarment in konnessjoni ma' proċedimenti legali. L-għoti jew il-komunikazzjoni ta' informazzjoni għandha ssir fir-rispett sħiħ tad-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar il-protezzjoni tad-data, partikolarment id-Direttiva 95/46/KE u r-Regolament (KE) Nru. 45/2001.”;

5)

Fl-Artikolu 16 “kontroll mill-awtoritajiet doganali” għandhom jiġu sostitwiti bi “kontrolli doganali”.

6)

L-Artikoli li ġejjin għandhom jiddaħħlu taħt il-Kapitoli 1 tat-Titolu III:

“L-Artikolu 36a

1.   Il-merkanzija miġjuba fit-territorju doganali tal-Komunità għandha tkun koperta b'dikjarazzjoni fil-qosor, ħlief merkanzija trasportata b'mezzi ta' trasport li jkunu biss fi transitu fl-ilmijiet territorjali jew fl-ispazju ta' l-arja tat-territorju doganali mingħajr waqfien f'dan it-territorju.

2.   Id-dikjarazzjoni fil-qosor għandha tiġi preżentata fl-uffiċċju doganali tad-dħul.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu li d-dikjarazzjoni fil-qosor tiġi preżentata f'uffiċċju doganali ieħor, kemm-il darba dan l-uffiċċju jikkomunika jew jagħmel disponibbli elettronikament b'mod immedjat id-dettalji neċessarji lill-uffiċċju doganali tad-dħul.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu, li minflok il-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni fil-qosor, il-preżentazzjoni ta' notifika u l-aċċess għad-data fid-dikjarazzjoni fil-qosor fis-sistema elettronika ta' l-operatur ekonomiku.

3.   Id-dikjarazzjoni fil-qosor għandha tiġi preżentata qabel ma l-merkanzija tinġieb fit-territorju doganali tal-Komunità.

4.   Il-proċedura tal-kumitat għandha tintuża sabiex jiġi stabbilit:

il-limitu ta' żmien li fih id-dikjarazzjoni fil-qosor għandha tiġi preżentata qabel il-merkanzija tinġieb fit-territorju doganali tal-Komunità;

ir-regoli għal eċċezzjonijiet mil-limitu ta' żmien imsemmi hawn fuq u għal varjazzjonijiet ta' dan l-istess limitu; u

il-kondizzjonijiet li taħthom jista' jitneħħa jew jiġi addattat ir-rekwiżit ta' dikjarazzjoni fil-qosor,

B'applikazzjoni għal ċirkostanzi partikulari u għal ċerti tipi ta' traffiku ta'merkanzija, modi ta' trasport jew operaturi ekonomiċi jew fejn xi ftehim internazzjonali jiddisponi arranġamenti speċjali ta' sigurtà.

Artikolu 36b

1.   Il-proċedura tal-kumitat għandha tintuża sabiex jiġi stabbilit sett ta' data u format komuni għad-dikjarazzjoni fil-qosor, li jkun fih d-dettalji neċessarji għal analiżi tar-iskju u l-applikazzjoni korretta tal-kontrolli doganali, primarjament għal finijiet ta' sigurtà, bl-użu, fejn xieraq, ta' standards internazzjonali u ta' prattiċi kummerċjali.

2.   Id-dikjarazzjoni fil-qosor għandha tiġi mfassla bl-użu ta' teknika ta' proċessar ta' data. Tista' tintuża informazzjoni kummerċjali, portwali jew tat-trasport, kemm-il darba din tipprovdi d-dettalji neċessarji.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jaċċettaw dikjarazzjonijiet fil-qosor fuq il-karta f'ċirkostanzi eċċezzjonali, kemm-il darba huma japplikaw l-istess livell ta' ġestjoni tar-riskju bħal dak applikat għal dikjarazzjonijiet fil-qosor magħmula bl-użu ta' teknika ta' proċessar ta' data.

3.   Id-dikjarazzjoni fil-qosor għandha tiġi preżentata mill-persuna li ġġib il-merkanzija, jew li tassumi r-responsabbiltà għat-trasport tal-merkanzija, fit-territorju doganali tal-Komunità.

4.   Minkejja l-obbligu tal-persuna msemmija fil-paragrafu 3, id-dikjarazzjoni fil-qosor tista' minflok tiġi preżentata:

(a)

mill-persuna li f'isimha taġixxi l-persuna msemmija fil-paragrafu 3; jew

(b)

minn kwalunkwe persuna li tista' tippreżenta l-merkanzija in kwistjoni jew tirranġa għall-preżentazzjoni tagħha lill-awtorità doganali kompetenti; jew

(ċ)

minn rappreżentant ta' waħda mill-persuni msemmija fil-paragrafu 3 jew fil-punti (a) jew (b).

5.   Il-persuna msemmija fil-paragrafi 3 u 4 għandha, fuq talba tagħha, tiġi awtorizzata sabiex temenda xi wieħed jew aktar mid-dettalji tad-dikjarazzjoni fil-qosor wara li din tkun ġiet preżentata. Madankollu, l-ebda emenda ma għandha tkun possibbli wara li l-awtoritajiet doganali:

(a)

ikunu informaw lill-persuna li preżentat id-dikjarazzjoni fil-qosor li huma għandhom il-ħsieb li jeżaminaw il-merkanzija; jew,

(b)

ikunu stabbilixxew li d-dettalji in kwistjoni mhumiex korretti; jew,

(ċ)

ikunu ippermettew it-tneħħija tal-merkanzija.

Artikolu 36ċ

1.   L-uffiċċju doganali tad-dħul jista' jneħħi r-rekwiżit għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni fil-qosor fir-rigward ta' merkanzija li għaliha tkun ġiet preżentata dikjarazzjoni fil-qosor qabel l-għeluq tal-limitu taż-żmien imsemmi fl-Artikolu 36a(3) jew (4). F'dan il-każ, id-dikjarazzjoni doganali għandha jkun fiha għall-inqas id-dettalji neċessarji għad-dikjarazzjoni fil-qosor u, sakemm ta' l-ewwel tkun għadha ma ġietx aċċettata skond l-Artikolu 63, hija għandha jkollha l-istatus ta' dikjarazzjoni fil-qosor.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu li d-dikjarazzjoni doganali tkun ippreżentata f'uffiċċju doganali ta' importazzjoni differenti mill-uffiċċju doganali tad-dħul, sakemm dan l-uffiċċju immedjatament jikkomunika jew jagħmel disponibbli elettronikament id-dettalji neċessarji lill-uffiċċju doganali tad-dħul.

2.   Fejn id-dikjarazzjoni doganali hija preżentata b'mod li mhuwiex bl-użu ta' teknika ta' proċessar ta' data, l-awtoritajiet doganali għandhom japplikaw għad-data l-istess livell ta' ġestjoni tar-riskju bħal dak applikat għal dikjarazzjonijiet doganali li jkunu magħmula permezz ta' teknika ta' l-ipproċessar ta' data.”;

7)

Fl-Artikolu 37(1) “kontroll mill-awtorità doganali”għandha tiġi sostitwita b'“kontrolli doganali” u fl-Artikolu 38(3) “il-kontroll mill-awtorità doganali ta'” għandha tiġi sostitwita bi “kontrolli doganali minn”;

8)

L-Artikolu 38(5) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“5.   Il-paragrafi 1 sa 4 u l-Artikoli 36a sa 36ċ u 39 sa 53 ma għandhomx japplikaw għal merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Komunità fi triqitha bil-baħar jew bl-ajru minn punt għal ieħor f'dak it-territorju, kemm-il darba t-trasport ikun sar fuq rotta diretta u permezz ta' servizzi regolari bl-ajru jew bil-baħar mingħajr waqfien barra t-territorju doganali tal-Komunità.”;

9)

L-Artikolu 40 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“L-Artikolu 40

Il-merkanzija mdaħħla fit-territorju doganali tal-Komunità għandha tkun preżentata lid-dwana mill-persuna li ġabitha f'dak it-territorju jew, jekk xieraq, mill-persuna li tassumi r-responsabbiltà għat-trasport tal-merkanzija wara li tkun hekk daħlet, ħlief merkanzija trasportata b'mezzi ta' trasport li jkunu biss fi transitu fl-ilmijiet territorjali jew fl-ispazju ta' l-arja tat-territorju doganali tal-Komunità mingħajr waqfien f'dan it-territorju. Il-persuna li tippreżenta l-merkanzija għandha tagħmel riferiment għad-dikjarazzjoni fil-qosor jew għad-dikjarazzjoni doganali li kienet ġiet preżentata qabel fir-rigward tal-merkanzija.”;

10)

Fit-Titolu III, il-Kapitolu 3, għandu jiġi intitolat mill-ġdid “Il-ħatt ta' merkanzija preżentata lid-dwana”;

11)

L-Artikoli 43 sa 45 għandhom jiġu mħassra;

12)

L-Artikolu 170(2) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“2.   Il-merkanzija għandha tiġi preżentata lill-awtoritajiet doganali u tkun soġġetta għall-formalitajiet doganali preskritti fejn din:

(a)

tkun ġiet soġġetta għal proċediment doganali li jsir kompjut malli jidħlu f'żona libera mid-dazju jew maħżen liberu mid-dazju; madankollu, fejn il-proċedura doganali in kwistjoni tippermetti eżenzjoni mill-obbligu li tiġi preżentata merkanzija, ma għandhiex tkun meħtieġa tali preżentazzjoni;

(b)

tkun iddaħħlet f'żona libera mid-dazju jew f'maħżen liberu mid-dazju fuq il-bażi ta' deċiżjoni sabiex jingħata rimborż jew eżenzjoni minn dazji ta' importazzjoni;

(ċ)

tkun tikkwalifika għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 166(b); jew

(d)

tkun daħlet f'żona libera mid-dazju jew maħżen liberu mid-dazju direttament minn barra t-territorju doganali tal-Komunità.”;

13)

L-Artikolu 176(2) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“2.   Fejn merkanzija tiġi trasbordata f'żona libera mid-dazju, ir-rekords li jirrelataw ma' l-operazzjoni għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet tad-dwana. Il-ħżin għal żmien qasir ta' merkanzija in konnessjoni ma' tali trasbord għandu jiġi kkonsidrat bħala parti integrali ta' l-operazzjoni.

Fir-rigward ta' merkanzija li tiddaħħal f'żona libera mid-dazju minn barra t-territorju doganali tal-Komunità jew meħuda minn żona libera mid-dazju biex toħroġ direttament mit-territorju doganali tal-Komunità, għandha tiġi preżentata dikjarazzjoni fil-qosor skond l-Artikoli 36a sa 36ċ jew 182a sa 182d, kif xieraq.”;

14)

L-Artikolu 181 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“L-Artikolu 181

L-awtoritajiet doganali għandhom jissodisfaw ruħhom li r-regoli li jiggvernaw l-esportazzjoni, l-ipproċessar ‘il barra, ir-riesportazzjoni’ il-proċeduri sospensivi jew il-proċeduri ta' transitu intern, kif ukoll id-dispożizzjonijiet tat-Titolu V, jiġu rispettati fejn il-merkanzija għandha tħalli t-territorju doganali tal-Komunità minn żona libera mid-dazju jew maħżen liberu mid-dazju.”;

15)

Fl-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 182(3) il-kliem “Riesportazzjoni jew” għandhom jitħassru;

16)

Taħt it-Titolu V (Merkanzija li tkun ħierġa mit-territorju doganali tal-Komunità) għandhom jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“L-Artikolu 182a

1.   Il-merkanzija ħierġa mit-territorju doganali tal-Komunità, ħlief merkanzija trasportata b'mezzi ta' trasport li jkunu biss qegħdin fi tranżitu fl-ilmijiet territorjali jew fl-ispazju ta' l-arja tat-territorju doganali mingħajr waqfien f'dan it-territorju, għandha tkun koperta b'dikjarazzjoni doganali jew inkella, fejn ma tkunx meħtieġa dikjarazzjoni doganali, b'dikjarazzjoni fil-qosor.

2.   Il-proċedura tal-kumitat għandha tintuża sabiex jiġi stabbilit:

iż-żmien perentorju li fih id-dikjarazzjoni doganali jew id-dikjarazzjoni fil-qosor għandha tiġi preżentata fl-uffiċċju doganali ta' l-esportazzjoni qabel ma l-merkanzija tinħareġ mit-territorju doganali tal-Komunità;

ir-regoli għal eċċezzjonijiet mil-limitu ta' żmien imsemmi hawn fuq u għal varjazzjonijiet ta' dan l-istess limitu,

il-kondizzjonijiet li taħthom jista' jitneħħa jew jiġi addattat ir-rekwiżit ta' dikjarazzjoni fil-qosor; u

il-każijiet li fihom, u l-kondizzjonijiet li taħthom, il-merkanzija ħierġa mit-territorju doganali tal-Komunità, ma tkunx soġġetta għal dikjarazzjoni doganali jew għal dikjarazzjoni fil-qosor,

skond ċirkostanzi speċjali u b'applikazzjoni għal ċerti tipi ta' traffiku ta'merkanzija, modi ta' trasport jew operaturi ekonomiċi jew fejn xi ftehim internazzjonali jipprovdi għal arranġamenti speċjali ta' sigurtà.

Artikolu 182b

1.   Fejn merkanzija li tkun ħierġa mit-territorju doganali tal-Komunità tiġi assenjata għal trattament jew użu approvat mid-dwana li fir-rigward tiegħu hija meħtieġa dikjarazzjoni doganali skond ir-regoli tad-dwana, din id-dikjarazzjoni doganali għandha tiġi preżentata fl-uffiċċju doganali ta' l-esportazzjoni qabel ma l-merkanzija tinħareġ mit-territorju doganali tal-Komunità.

2.   Fejn l-uffiċċju doganali ta' l-esportazzjoni huwa differenti mill-uffiċċju doganali tal-ħruġ, l-uffiċċju doganali ta' l-esportazzjoni għandu minnufih jikkomunika, jew jagħmel disponibbli elettronikament, id-dettalji neċessarji lill-uffiċċju doganali tal-ħruġ.

3.   Id-dikjarazzjoni doganali għandha jkun fiha mill-inqas id-dettalji meħtieġa għad-dikjarazzjoni fil-qosor msemmija fl-Artikolu 182d(1).

4.   Fejn id-dikjarazzjoni doganali hija magħmula b'mod li mhuwiex bl-użu ta' teknika ta' proċessar ta' data, l-awtoritajiet doganali għandhom jagħmlu d-data suġġetta għall-istess livell ta' ġestjoni tar-riskju bħal dak applikat fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet doganali magħmula bl-użu ta' teknika ta' proċessar ta' data.

Artikolu 182ċ

1.   Fejn merkanzija li tkun ħierġa mit-territorju doganali tal-Komunità ma tiġix assenjata għal trattament jew użu approvat mid-dwana li fir-rigward tiegħu hija meħtieġa dikjarazzjoni doganali, għandha tiġi preżentata dikjarazzjoni fil-qosor fl-uffiċċju doganali tal-ħruġ qabel ma l-merkanzija tinħareġ mit-territorju doganali tal-Komunità.

2.   L-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu li d-dikjarazzjoni fil-qosor tiġi preżentata f'uffiċċju doganali ieħor, kemm-il darba dan l-uffiċċju minnufih jikkomunika jew jagħmel disponibbli elettronikament id-dettalji neċessarji lill-uffiċċju doganali tal-ħruġ.

3.   L-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu, minflok il-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni fil-qosor, il-preżentazzjoni ta' notifika u aċċess għad-data fid-dikjarazzjoni fil-qosor fis-sistema elettronika ta' l-operatur ekonomiku.

Artikolu 182d

1.   Il-proċedura tal-kumitat għandha tintuża sabiex jiġi stabbilit sett ta' data u format komuni għad-dikjarazzjoni fil-qosor, li jkun fih id-dettalji neċessarji għal analiżi tar-riskju u l-applikazzjoni korretta ta' kontrolli doganali, primarjament għal finijiet ta' sigurtà, bl-użu, fejn xieraq, ta' standards internazzjonali u ta' prattiċi kummerċjali.

2.   Id-dikjarazzjoni fil-qosor għandha tiġi mfassla bl-użu ta' teknika ta' proċessar ta' data. Tista' tintuża informazzjoni kummerċjali, portwali jew tat-trasport, kemm-il darba din tipprovdi d-dettalji neċessarji.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jaċċettaw dikjarazzjonijiet fil-qosor fuq il-karta f'ċirkostanzi eċċezzjonali, sakemm huma japplikaw l-istess livell ta' ġestjoni ta' riskju bħal dak applikat għal dikjarazzjonijiet fil-qosor magħmula bl-użu ta' teknika ta' proċessar ta' data.

3.   Id-dikjarazzjoni fil-qosor għandha tiġi preżentata:

(a)

mill-persuna li tieħu il-merkanzija, jew li tassumi r-responsabbiltà għat-trasport tal-merkanzija, barra mit-territorju doganali tal-Komunità; jew

(b)

minn kwalunkwe persuna li tista' tippreżenta l-merkanzija in kwistjoni jew tirranġa għall-preżentazzjoni tagħha lill-awtorità doganali kompetenti; jew

(ċ)

minn rappreżentant ta' waħda mill-persuni msemmija fil-punt (a) jew punt (b).

4.   Il-persuna msemmija fil-paragrafu 3 għandha, fuq talba tagħha, tiġi awtorizzata sabiex temenda xi wieħed jew aktar mid-dettalji tad-dikjarazzjoni fil-qosor wara li din tkun ġiet preżentata. Madankollu, l-ebda emenda ma għandha tkun possibbli wara li l-awtoritajiet doganali:

(a)

ikunu informaw lill-persuna li preżentat id-dikjarazzjoni fil-qosor li huma għandhom il-ħsieb li jeżaminaw il-merkanzija; jew,

(b)

ikunu stabbilixxew li d-dettalji in kwistjoni mhumiex korretti; jew,

(ċ)

ikunu ippermettew it-tneħħija tal-merkanzija.”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum wara dak li fih ikun ġie ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 5a(2), it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 13(2), l-Artikolu 36a(4), l-Artikolu 36b(1), l-Artikolu 182a(2) u l-Artikolu 182d(1) għandhom isiru applikabbli minn 11 Mejju 2005.

Id-dispożizzjonijiet l-oħra kollha għandhom ikunu applikabbli hekk kif jidħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet implimentattivi ibbażati fuq l-Artikoli imsemmija fit-tieni subparagrafu. Madankollu, sa tliet snin wara li dawn l-Artikoli jkunu saru applikabbli, għandhom jiġu installati sistemi ta' dikjarazzjoni elettronika u sistemi awtomizzati għall-implimentazzjoni ta' ġestjoni ta' riskju u għall-iskambju elettroniku ta' data bejn uffiċċji doganali ta' dħul, ta' importazzjoni, ta' esportazzjoni u ta' ħruġ, kif stipulat fl-Artikoli 13, 36a, 36b, 36ċ, 182b, 182ċ u 182d.

Sa mhux aktar tard minn sentejn wara l-applikazzjoni ta' dawn l-Artikoli, il-Kummissjoni għandha tevalwa kwalunkwe talba mill-Istati Membri għal estensjoni tal-perjodu ta' tliet snin imsemmi fit-tielet subparagrafu għal sistemi ta' dikjarazzjoni elettronika u sistemi awtomatizzati għall-implimentazzjoni ta' ġestjoni tar-riskju u għall-iskambju elettroniku ta' data bejn uffiċċji doganali. Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u tipproponi, fejn ikun xieraq, estensjoni tal-perjodu ta' tliet snin imsemmi fit-tielet subparagrafu.

Dan ir-Regolament għandu jkun jorbot fl-intier tiegħu u għandu jkun applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, fit-13 ta' April 2005.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. P. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

N. SCHMIT


(1)  ĠU C 110, tat-30.4.2004, p. 72.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta' April 2004 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), Pożizzjoni Komuni tal-Kunusill tad-29 ta' Novembru 2004 (ĠU C 38 E, tal-15.2.2005, p. 36) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Frar 2005 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  ĠU L 302, tad-19.10.1992, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003.

(4)  ĠU L 281, tat-23.11.1995, p. 31. Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru. 1882/2003 (ĠU L 284, tal-31.10.2003, p. 1).

(5)  ĠU L 8, tat-12.1.2001, p. 1.


4.5.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

20


ID-DEĊIŻJONI NRU 649/2005 (KE) TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-13 ta' April 2005

li temenda d-Deċiżjoni Nru 1419/1999/KE li tistabbilixxi l-azzjoni tal-Komunità għall-Avveniment tal-Kapitali Ewropea għall-Kultura għas-snin 2005 sa 2019

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 151 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (1),

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi :

(1)

Id-Deċiżjoni Nru 1419/1999/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999 li tistabbilixxi azzjoni tal-Komunità għall-avveniment Kapitali Ewropea għall-Kultura għas-snin 2005 sa 2019 (3) timmira li titfa dawl fuq il-ġid, id-diversità u l-karatteristiċi maqsuma tal-kulturi Ewropej u li tikkontribwixxi għat-titjib ta' l-għarfien reċiproku taċ-ċittadini Ewropej.

(2)

L-Anness I għad-Deċiżjoni Nru 1419/1999/KE jistabbilixxi l-ordni kronoloġiku skond liema l-Istati Membri jistgħu jippreżentaw nominazzjonijiet għal dan l-avveniment. L-Anness imsemmi huwa limitat għall-Istati Membri fiż-żmien li d-Deċiżjoni ġiet adottata fil-25 ta' Mejju 1999.

(3)

L-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni Nru 1419/1999/KE jgħid li dik id-deċiżjoni tista' tiġi riveduta, b'mod partikolari bil-ħsieb tat-tkabbir futur ta' l-Unjoni Ewropea.

(4)

Fid-dawl tat-tkabbir tal-2004, huwa importanti li l-Istati Membri l-ġodda ikunu wkoll jistgħu, f'perjodu ta' żmien qasir, jippreżentaw nominazzjonijiet fil-kuntest ta' l-avveniment Kapitali Ewropea tal-Kultura, mingħajr ma jinbidel l-ordni eżistenti għall-Istati Membri l-oħrajn sabiex, mill-2009 'il quddiem u sa l-aħħar ta' l-azzjoni attwali tal-Komunità, żewġ kapitali jistgħu jkunu magħżula kull sena fl-Istati Membri.

(5)

Id-Deċiżjoni Nru 1419/1999/KE għandha tiġi hekk emendata,

IDDEĊIDEW KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni Nru 1419/1999/KE qiegħda hawn tiġi emendata kif ġej:

(1)

Għandha tiġi mdaħħla l-premessa li ġejja:

“(12a)

Billi għandhom jitqiesu l-konsegwenzi finanzjarji ta' din id-Deċiżjoni b'tali mod li jiġi żgurat li hemm fondi tal-Komunità adegwati u xierqa għall-għażla ta' żewġ Kapitali Ewropej tal-Kultura;”;

(2)

L-Artikolu 2(1) għandu jiġi mibdul bis-segwenti:

“1.   Bliet fl-Istati Membri għandhom jintgħażlu bħala ‘Kapitali Ewropea tal-Kultura’, meta jkun imisshom, skond kif stabbilit fil-lista li tidher fl-Anness 1. Sa l-2008, inkluż l-għażla għandha tapplika għal belt waħda ta' l-Istat Membru li jidher fuq il-lista. Mill-2009 ‘il quddiem’ l-għażla għandha tapplika għal belt waħda ta' kull Stat Membru li jidher fuq il-lista. L-ordni kronoloġiku stabbilit fl-Anness I jista' jiġi mibdul bi ftehim reċiproku bejn l-Istati Membri kkonċernati. Kull Stat Membru involut għandu jippreżenta, meta jmissu, in-nominazzjoni ta' belt waħda jew aktar lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Kumitat tar-Reġjuni. Din in-nominazzjoni għandha tiġi preżentata mhux aktar tard minn erba' snin qabel m' għandu jibda l-avveniment in kwistjoni u tista tiġi akkumpanjata minn rakkomandazzjoni mill-Istat Membru konċernat.”;

(3)

L-Anness I għandu jiġi mibdul bit-test li jidher fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandha tapplika mill-1 ta' Mejju 2004.

Magħmula fi Strasburgu, fit-13 ta' April 2005

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. P. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

N. SCHMIT


(1)  ĠU C 121, tat-30.4.2004, p. 15.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2004 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċċjali), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2004. (ĠU C 25 E, ta' l-1.2.2005, p. 41) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' Frar 2005 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċċjali).

(3)  ĠU L 166, ta' l-1.7.1999, p. 1.


L-ANNESS

ORDNI TAD-DRITT GĦAN-NOMINA TA' “KAPITALI EWROPEA TAL-KULTURA”

2005

L-Irlanda

 

2006

Il-Greċja (1)

 

2007

Il-Lussemburgu

 

2008

Ir-Renju Unit

 

2009

L-Awstrija

Il-Litwanja

2010

Il-Ġermanja

L-Ungerija

2011

Il-Finlandja

L-Estonja

2012

Il-Portugall

Is-Slovenja

2013

Franza

Is-Slovakkja

2014

L-Iżvezja

Il-Latvja

2015

Il-Belġju

Ir-Repubblika Ċeka

2016

Spanja

Il-Polonja

2017

Id-Danimarka

Ċipru

2018

L-Olanda (1)

Malta

2019

L-Italja

 


(1)  Il-Kunsill Kulturali/Awdjoviżiv, fil-laqgħa tiegħu tat-28 ta' Mejju 1998, innota l-iskambju ta' pożizzjonijiet bejn il-Greċja u l-Olanda skond l-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni Nru 1419/1999/KE.


Rettifikazzjonijiet

4.5.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

22


Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1590/2004 tas-26 ta' April 2004 li jistabbilixxi programm Komunitarju dwar il-konservazzjoni, il-karatterizzazzjoni, il-ġbir u l-użu ta' riżorsi ġenetiċi fl-agrikoltura u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru. 1467/94

( Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea L 304 tat-30 ta' Settembru 2004 )

Billi t-test ta' dan ir-Regolament diġà kien ippubblikat bħala Regolament (KE) Nru 870/2004 (ĠU L 162, 30.4.2004, p. 18), it-tieni pubblikazzjoni fil-  Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea L 304, tat-30 ta' Settembru 2004, paġna 1, hija għaldqastant ikkanċellata.