ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta'l-Unjoni Ewropea

L 23

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 48
26ta' Jannar 2005


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Ir-Regolament (KE) Nru 107/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Jannar 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru. 2130/2001 dwar operazzjonijiet biex jgħinu popolazzjonijiet li kienu mġiegħla jitilqu minn pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw ta' l-Asja u ta' l-Amerika Latina

1

 

*

Id-Direttiva 2004/107/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali

3

 

 

II   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

Kunsill

 

*

2005/45/KE
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2004 dwar il-konklużjoni u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera tat-22 ta' Lulju 1972 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-prodotti agrikoli proċessati

17

Il-Ftehim bejn il-Komunità ewropea u l-konfederazzjoni svizzera li jemenda l-ftehim bejn il-Komunità ekonomika ewropea u l-konfederazzjoni svizzera tat-22 ta' lulju 1972 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-prodotti agrikoli pproċessati

19

 


 

(1)   * Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi Uffiċjali ta' l_istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 23

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

26.1.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta'l-Unjoni Ewropea

L 23/1


IR-REGOLAMENT (KE) Nru 107/2005 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-12 ta' Jannar 2005

li jemenda r-Regolament (KE) Nru. 2130/2001 dwar operazzjonijiet biex jgħinu popolazzjonijiet li kienu mġiegħla jitilqu minn pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw ta' l-Asja u ta' l-Amerika Latina

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 179(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (1),

Billi:

(1)

Il-Komunità qed timplimenta programm favur operazzjonijiet biex jiġu megħjuna popolazzjonijiet li kienu mġiegħla jitilqu minn pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw ta' l-Asja u ta' l-Amerika Latina taħt ir-Regolament (KE) Nru. 2130/2001 (2). Dak ir-Regolament skada fil-31 ta' Diċembru 2004..

(2)

It-Tiġdid tar-Regolament (KE) Nru. 2130/2001 ser ikun dipendenti fuq il-possibbiltàjiet li jiġi integrat f'Regolament kwadru uniku għall-Asja u l-Amerika Latina.

(3)

F'Lulju 2002, il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar koperazzjoni Komunitarja mal-pajjiżi ta' l-Asja u ta' l-Amerika Latina (3) li jintegra l-għajnuna lil popolazzjonijiet li kienu mġiegħla jitilqu minn pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw ta' l-Asja u ta' l-Amerika Latina u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru. 2130/2001. Ir-Regolament propost ma ġiex adottat fil-ħin sabiex jidħol fis-seħħ sal-31 ta' Diċembru 2004. Tali sitwazzjoni tista' tpoġġi f'periklu l-kontinwità u tfixkel l-implimentazzjoni ta' operazzjonijiet ta' għajnuna għal popolazzjonijiet li kienu mġiegħla jitilqu minn pajjiżi li qed jiżviluppaw ta' l-Asja u ta' l-Amerika Latina.

(4)

Jeħtieġ li tiġi żgurata l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru. 2130/2001 sad-dħul fis-seħħ tar-Regolament futur. Dan ta' l-aħħar konsegwentement ikun jikkostitwixxi l-qafas legali ġdid għal operazzjonijiet ta' għajnuna għal popolazzjonijiet li kienu mġiegħla jitilqu minn pajjiżhom f'dawn iż-żewġ reġjuni.

(5)

Jeħtieġ li jiġi indikat il-qafas finanzjarju għas-snin li baqa' tal-perspettiva finanzjarja attwali, jiġifieri l-2005 u l-2006.

(6)

Jeħtieġ ukoll li jsir provvediment għal valutazzjoni indipendenti ta' l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru. 2130/2001.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nu 2130/2001 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru. 2130/2001 huwa b'dan emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“1.   Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli biex tivvaluta, tiddeċiedi u tamministra l-operazzjonijiet koperti minn dan ir-Regolament skond il-proċeduri tal-budget u proċeduri oħra fis-seħħ, b'mod partikolari dawk stabbiliti fl-Artikoli 27, 48(2) u 167 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru. 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (*).”;

(*)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1."

(2)

Fl-Artikolu 15, jiġi nserit il-paragrafu li ġej:

“1a.   Il-qafas finanzjarju għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għall-perjodu mill-2005 sa l-2006 huwa b'dan stabbilit għal EUR 141 miljun.”;

(3)

It-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 20 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Għandu japplika sal-31 ta' Diċembru 2006.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, it-12 ta' Januar 2005

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. P. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

Nicolas SCHMIT


(1)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Ottubru 2004 (li għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Diċembru 2004.

(2)  ĠU L 287, 31.10.2001, p. 3.

(3)  ĠU C 331 E, 31.12.2002, p. 12.


26.1.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta'l-Unjoni Ewropea

L 23/3


ID-DIRETTIVA 2004/107/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Diċembru 2004

dwar l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Abbażi tal-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 175(3) tat-Trattat, is-Sitt Programm Komunitarju ta’ Azzjoni fil-Qasam ta’ l-Ambjent, adottat bid-Deċiżjoni Nru. 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), jistabbilixxi r-rekwiżit li t-tniġġis jitnaqqas għal livell li jimminimizza l-effetti dannużi fuq saħħet il-bniedem, waqt li tingħata attenzjoni partikolari lil kategoriji vulnerabbli tal-popolazzjoni, u lill-ambjent in ġenerali, li jittejjeb il-monitoraġġ u l-istima tal-kwalità ta’ l-arja inkluż d-depożizzjoni ta’ sustanzi li jniġġsu u li l-pubbliku jingħatalu l-informazzjoni.

(2)

L-Artikolu 4(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE tas-27 ta’ Settembru 1996 dwar l-istima u l-immaniġġar tal-kwalità ta’ l-arja ambjentali (4) jitlob mill-Kummissjoni li tissottometti proposti għar-regolament tas-sustanzi li jniġġsu elenkati fl-Anness I għal dik id-Direttiva waqt li tieħu kont tad-dispożizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 3 u 4 ta’ dak l-Artikolu.

(3)

Evidenza xjentifika turi li l-arseniku, il-kadmju, in-nikil u ċerti idrokarboni aromatiċi poliċikliċi huma karċinoġeni ġenotossiċi għall-bniedem u li ma hemm l-ebda limitu identifikabbli li taħtu dawn is-sustanzi ma joħolqux riskju għas-saħħa tal-bniedem. L-impatt fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent iseħħ permezz ta’ konċentrazzjonijiet fl-arja ambjentali u permezz ta’ depożizzjoni. Għal finijiet ta’ effettività F’paragun man-nefqa, mhuwiex possibli li F’żoni speċifiċi jiġi żgurat li l-konċentrazzjonijiet fl-arja ambjentali ta’ arseniku, kadmju, nikil u idrokarboni aromatiċi poliċikliċi ma joħolqux riskju sinifikattiv għas-saħħa tal-bniedem.

(4)

Bil-għan li jiġu minimizzati l-effetti dannużi fuq is-saħħa tal-bniedem, waqt li jittieħed kont partikolari tal-kategoriji vulnerabbli tal-popolazzjoni, u l-ambjent in ġenerali, ta’ l-arseniku, il-kadmju u n-nikil u idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fl-arja, għandhom jiġu stabbiliti valuri ta’ mira, li għandhom jintlaħqu kemm jista’ jkun. Il-benzo(a)pirene għandu jintuża bħala indikatur tar-riskju karċinoġenu ta’ l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali.

(5)

Il-valuri ta’ mira għall-benzo(a)pirene ma jirrikjedux miżuri li jwasslu għal spejjeż eċċessivi. Fir-rigward ta’ installazzjonijiet industrijali ma jinvolvux xi miżura ‘l barra mill-limitu ta’ applikazzjoni ta’ l-aqwa tekniki disponibbli (BAT) kif meħtieġ mid-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta’ l-24 ta’ Settembru 1996 dwar il-kontroll u l-prevenzjoni integrat tat-tniġġis (5) u b’mod partikolari ma jwasslux għall-għeluq ta’ installazzjonijiet. Madankollu, jkunu jeħtieġu li l-Istati Membri jieħdu kull miżura ta’ tnaqqis li tkun effettiva F’paragun man-nefqa fis-setturi rilevanti.

(6)

Il-valuri ta’ mira ta’ din id-Direttiva ma għandhomx ikunu kkunsidrati bħala standards ta’ kwalità ambjentali kif definiti fl-Artikolu 2(7) tad-Direttiva 96/61/KE u li, skond l-Artikolu 10 ta’ dik id-Direttiva, jeħtieġu kondizzjonijiet aktar stretti minn dawk li jistgħu jintlaħqu bl-użu ta’ BAT.

(7)

Skond l-Artikolu 176 tat-Trattat, l-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu miżuri protettivi iktar stretti li jirrigwardaw l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi bil-kondizzjoni li huma kumpatibbli mat-Trattat u li jkunu notifikati lill-Kummissjoni.

(8)

Fejn il-konċentrazzjonijiet jaqbżu ċerti limiti ta’ stima, l-monitoraġġ ta’ l-arseniku, tal-kadmju, tan-nikil u tal-benzo(a)pirene għandu jkun obbligatorju. Mezzi supplimentari ta’ stima jistgħu jnaqqsu n-numru ta’ postijiet meħtieġa fejn jinġabru l-kampjuni għal kejl fiss. Hu previst aktar monitoraġġ tal-konċentrazzjonijiet ta’ arja ambjentali ta’ sfond u ta’ depożizzjoni.

(9)

Il-merkurju hu sustanza perikoluża ħafna għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. Hu preżenti kullimkien fl-ambjent, fil-forma ta’ metilmerkurju, u għandu l-kapaċità li jakkumula F’organiżmi, partikolarment li jikkonċentra ruħu F’organiżmi aktar ‘il fuq fil-katina tal-ikel. Merkurju rilaxxat fl-atmosfera huwa kapaċi li jiġi trasportat fuq distanzi twal.

(10)

Fl-2005 l-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tressaq strateġija koerenti li jkun fiha miżuri sabiex ikunu protetti s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent mir-rilaxx tal-merkurju, ibbażata fuq approċċ ta’ ċiklu tal-ħajja, u li jieħu kont tal-produzzjoni, l-użu, t-trattament ta’ l-iskart u l-emissjonijiet. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-miżuri kollha xierqa bil-ħsieb li titnaqqas il-kwantità tal-merkurju fl-ekosistemi terrestri u akwatiċi, u b’hekk l-inġestjoni tal-merkurju mill-ikel, u sabiex jiġi evitat il-merkurju f’ċerti prodotti.

(11)

L-effetti ta’ l-arseniku, tal-kadmju, tal-merkurju, tan-nikil u ta’ l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fuq is-saħħa tal-bniedem, inkluż permezz tal-katina ta’ l-ikel, u l-ambjent in ġenerali, iseħħu permezz tal-konċentrazzjonijiet fl-arja ambjentali u permezz ta’ depożizzjoni; irid jittieħed kont ta’ l-akkumulazzjoni ta’ dawn is-sustanzi fil-ħamrija u l-protezzjoni ta’ l-ilma sotterran. Sabiex ir-reviżjoni ta’ din id-Direttiva fl-2010 tkun iffaċilitata, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-promozzjoni ta’ riċerka dwar l-effetti ta’ l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikel u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fuq il-ħajja tal-bniedem u l-ambjent, partikolarment permezz ta’ depożizzjoni.

(12)

Tekniċi standardizzati ta’ kejl preċiż u kriterji komuni għall-ippostjar ta’ stazzjonijiet ta’ kejl huma elementi importanti fl-istima tal-kwalità ta’ l-arja ambjentali sabiex l-informazzjoni miksuba tkun komparabbli fil-Komunità kollha. Il-provvediment ta’ metodi ta’ kejl ta’ referenza hu rikonoxxut bħala kwestjoni importanti. Il-Kummissjoni diġà ordnat sabiex isir xogħol għat-tħejjija ta’ l-istandards tas-CEN għall-kejl ta’ dawk il-kostitwenti fl-arja ambjentali fejn il-valuri ta’ mira huma definiti (l-arseniku, il-kadmju, in-nikil u l-benzo(a)pirene) kif ukoll għad-depożizzjoni ta’ metalli tqal bil-għan li jiġu żviluppati u adottati malajr. Fejn m’ hemmx metodi standard tas-CEN, l-użu ta’ metodi ta’ kejl ta’ referenza standard internazzjonali jew nazzjonali għandhom ikunu permessi.

(13)

Informazzjoni dwar il-konċentrazzjonijiet u d-depożizzjoni tas-sustanzi li jniġġsu li huma regolati għandha tingħadda lill-Kummissjoni biex isservi ta’ bażi għal rapporti regolari.

(14)

Informazzjoni aġġornata dwar il-konċentrazzjonijiet u d-depożizzjoni ta’ sustanzi li jniġġsu li huma regolati għandha tkun faċilment disponibbli għall-pubbliku.

(15)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u jiżguraw li jiġu implimentati. Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi.

(16)

Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deciżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (6).

(17)

L-emendi meħtieġa għall-addattament ta’ din id-Direttiva għall-progress xjentifiku u tekniku għandhom jirrelataw biss għall-kriterji u t-tekniki għall-stima ta’ konċentrazzjonijiet u depożizzjoni ta’ sustanzi li jniġġsu li huma regolati jew arranġamenti dettaljati sabiex tingħata l-informazzjoni lill-Kummissjoni. M’għandhomx ikollhom l-effett li jiġu mmodifikati l-valuri ta’ mira sew direttament jew indirettament,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Il-miri

L-għanijiet ta’ din id-Direttiva huma li:

(a)

tistabbilixxi valur ta’ mira għall-konċentrazzjoni ta’ l-arseniku, il-kadmju, in-nikil u l-benzo(a)pirene fl-arja ambjentali sabiex jiġu evitati, impeduti jew imnaqqsa l-effetti ta’ ħsara ta’ l-arseniku, il-kadmju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent in ġenerali;

(b)

tiżgura, fir-rigward ta’ l-arseniku, il-kadmju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi, li l-kwalità ta’ l-arja ambjentali tinżamm fejn tkun tajba u tittejjeb F’każijiet oħra;

(ċ)

tiddetermina metodi u kriterji komuni għall-stima ta’ konċentrazzjonijiet ta’ l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliikliċi fl-arja ambjentali kif ukoll għad-depożizzjoni ta’ arseniku, kadmju, merkurju, nikil u idrokarboni aromatiċi poliċikliċi;

(d)

tiżgura li tinkiseb informazzjoni xierqa dwar il-konċentrazzjonijiet ta’ l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali kif ukoll dwar id-depożizzjoni ta’ arseniku, kadmju, merkurju, nikil u idrokarboni aromatiċi poliċikliċi u tiżgura li tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

Artikolu 2

Id-definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 96/62/KE, bl-eċċezzjoni tad-definzzjoni “valur ta’ mira”, għandhom japplikaw.

Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw ukoll:

(a)

    “valur ta’ mira” tfisser konċentrazzjoni fl-arja ambjentali ffissata bil-għan li jiġu evitati, impeduti jew imnaqqsa l-effetti ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent in ġenerali, li għandu jintlaħaq fejn possibbli matul perjodu speċifikat;

(b)

    “depożizzjoni totali jew komplessiva” tfisser il-massa totali ta’ sustanzi li jniġġsu li tiġi trasferita mill-atmosfera għal fuq l-uċuħ (eż. ta’ ħamrija, veġetazzjoni, ilma, bini, eċċ.) F’żona speċifikata fi żmien speċifikat;

(ċ)

    “il-limitu ta’ stima superjuri” tfisser livell speċifikat fl-Anness II li taħtu taħlita ta’ kejl u tekniki ta’ mudellar jistgħu jintużaw sabiex tiġi stmata l-kwalità ta’ l-arja ambjentali, skond l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 96/62/KE;

(d)

    “il-limitu ta’ stima inferjuri” tfisser livell speċifikat fl-Anness II li taħtu l-użu biss ta’ tekniki ta’ mudellar jew ta’ stima objettiva għandha tkun possibbli sabiex tiġi stmata l-kwalità ta’ l-arja ambjentali, skond l-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 96/62/KE;

(e)

    “kejl fiss” tfisser kejl li jkun sar f’siti fissi kemm b’mod kontinwu jew permezz ta’ kampjuni każwali, skond l-Artikolu 6(5) tad-Direttiva 96/62/KE;

(f)

    “arseniku”, “kadmju”, “nikil” u “benzo(a)pirene” tfisser il-kontenut sħiħ ta’ dawn l-elementi u komposti fil-frazzjoni PM10;

(g)

    “PM10 tfisser materja ta’ partikolati, li tgħaddi minn daħla li tagħżel id-daqs kif definit fil-EN 12341 b’cut-off ta’ effiċjenza ta’ 50 % iffissat F’dijametru ajrudinamiku ta’ 10 μm;

(h)

    “idrokarboni aromatiċi poliċikliċi” tfisser dawk il-komposti organiċi, magħmulin minn ta’ l-inqas żewg anelli aromatiċi maqgħudin fis-sħiħ mill-karbonju u l-idroġenu;

(i)

    “merkurju fi stat gassuż totali” jfisser fwar ta’ merkurju elementali (Hg0) u merkurju gassuż reattiv, i.e. speċi ta’ merkurju li jista’ jdub fl-ilma bi pressjoni ta’ fwar għolja biżżejjed biex jeżisti fil-fażi ta’ gass.

Artikolu 3

Il-valuri ta’ mira

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa, li ma jkunux jinvolvu spejjeż eċċessivi biex jiżguraw li mill-31 ta’ Diċembru 2012, il-konċentrazzjonijiet ta’ arseniku, kadmju, nikil, u benzo(a)pirene, użati bħala indikaturi għar-riskju karċinoġenu ta’ idrokarboni aromatiċi poliċikliċi, fl-arja ambjentali, kif stmat skond l-Artikolu 4, ma jaqbżux il-valuri ta’ mira stabbiliti fl-Anness I.

2.   L-Istati Membri għandhom iħejju lista ta’ żoni u agglomerazzjonijiet fejn il-livelli ta’ arseniku, kadmju, nikil, u benzo(a)pirene huma taħt il-valuri ta’ mira rispettivi. L-Istati Membri għandhom iżommu l-livelli ta’ dawn is-sustanzi li jniġġsu f’dawn iż-żoni u l-agglomerazzjonijiet taħt il-valuri ta’ mira rispettivi u għandhom jagħmlu kull sforz biex jippreservaw l-aqwa kwalità ta’ arja ambjentali, kompatibbli ma’ l-iżvilupp sostenibbli.

3.   L-Istati Membri għandhom ifasslu lista taż-żoni u l-agglomerazzjonijiet fejn ikunu nqabżu l-valuri ta’ mira stabbiliti fl-Anness I.

Għal tali żoni u agglomerazzjonijiet, l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw iż-żoni fejn ikunu nqabżu u s-sorsi li jikkontribwixxu għal dan il-qbiż. Fl-oqsma kkonċernati, l-Istati Membri għandhom l-applikazzjoni tal-miżuri kollha meħtieġa li ma jinvolvux spejjeż eċċessivi, diretti b’mod partikolari għas-sorsi predominanti ta’ emissjonijiet, sabiex jintlaħqu l-valuri ta’ mira. Fil-każ ta’ istallazzjonijiet koperti mid-Direttiva 96/61/KE dan ifisser l-applikazzjoni tal-BAT kif definit bl-Artikolu 2(11) ta’ dik id-Direttiva.

Artikolu 4

L-istima ta’ konċentrazzjonijiet fl-arja ambjentali ta’ rati u d-depożizzjoni

1.   Il-kwalità ta’ l-arja ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-arseniku, il-kadmju, in-nikil u l-benzo(a)pirene għandha tiġi stmata fit-territorju kollu ta’ l-Istati Membri.

2.   Skond il-kriterji msemmija fil-paragrafu 7, il-kejl hu obbligatorju fiż-żoni li ġejjin:

(a)

iż-żoni u l-agglomerazzjonijiet fejn il-livelli huma bejn il-limitu ta’ stima superjuri u dak inferjuri, u

(b)

ż-żoni u agglomerazzjonijiet oħra fejn il-livelli jaqbżu l-livell ta’ stima superjuri.

Il-kejl previst jista’ jiġi ssupplimentat b’tekniki ta’ mudellar sabiex jiġi provdut livell xieraq ta’ informazzjoni dwar il-kwalità ta’ l-arja ambjentali.

3.   Tista’ tintuża kombinazzjoni ta’ kejl, inkluż il-kejl indikattiv, kif imsemmija fis-Sezzjoni I ta’ l-Anness IV, u tekniki ta’ mudellar sabiex tiġi stmata l-kwalità ta’ l-arja ambjentali fiż-żoni u l-agglomerazzjonijiet fejn il-livelli tul perjodu rappreżentattiv huma bejn il-limiti ta’ stima superjuri u inferjuri, skond is-Sezzjoni II ta’ l-Anness II.

4.   Fiż-żoni u l-agglomerazzjonijiet fejn il-livelli huma taħt il-limiti ta’ stima inferjuri, li jiġi stabbilit skond is-Sezzjoni II ta’ l-Anness II, l-użu waħdieni ta’ tekniki ta’ mudellar jew ta’ stima objettiva għal-livelli ta’ stimi għandu jkun possibbli.

5.   Fejn għandhom jitkejjlu s-sustanzi li jniġġsu, l-kejl għandu jsir f’siti fissi sew kontinwament jew permezz ta’ kampjuni każwali. In-numru ta’ kejl għandu jkun suffiċjenti għad-determinazzjoni tal-livelli.

6.   Il-livelli ta’ stima superjuri u inferjuri għall-arseniku, il-kadmju, in-nikil u l-benzo(a)pirene fl-arja ambjentali għandhom ikunu dawk stabbiliti fis-Sezzjoni I ta’ l-Anness II. Il-klassifikazzjoni ta’ kull żona jew agglomerazzjoni għall-iskopijiet ta’ dan l-Artikolu għandha tiġi riveduta mill-anqas kull ħames snin skond il-proċedura stabbilita fis-Sezzjoni II ta’ l-Anness II ta’ din id-Direttiva. Il-klassifikazzjoni għandha tiġi riveduta qabel f’każ ta’ bidla sinifikanti fl-attivitajiet rilevanti għall-konċentrazzjonijiet ta’ arseniku, kadmju, nikil u benzo(a)pirene fl-arja ambjentali.

7.   Il-kriterji sabiex jiġu ddeterminati l-postijiet fejn jinġabru l-kampjuni għall-kejl ta’ l-arseniku, il-kadmju, in-nikil, u il-benzo(a)pirene fl-arja ambjentali biex tkun stmata l-konformità mal-valuri ta’ mira għandhom ikunu dawk elenkati fis-Sezzjonijiet I u II ta’ l-Anness III. In-numru minimu ta’ postijiet fejn jinġabru l-kampjuni għal kejl fiss ta’ konċentrazzjoni ta’ kull sustanza li tniġġes għandu jkun kif stabbilit fis-Sezzjoni IV ta’ l-Anness III, u għandhom jiġu nstallati f’kull żona jew agglomerazzjoni li fiha hu meħtieġ li jsir kejl jekk il-kejl fiss ikun l-uniku mezz ta’ data dwar il-konċentrazzjonijiet hemmhekk.

8.   Sabiex tiġi stmata l-kontribuzzjoni tal-benzo(a)pirene fl-arja ambjentali, kull Stat Membru għandu jagħmel monitoraġġ ta’ idrokarboni aromatiċi poliċikliċi rilevanti oħra f’numru limitat ta’ siti ta’ kejl. Dawn il-komposti għandhom jinkludu mill-inqas: benzo(a)antraċene, benzo(b)fluworantene, benzo(j)fluworantene, benzo(k)fluworantene, indeno(1,2,3-ċd)pirene, u dibenz(a,h) antraċene. Siti ta’ monitoraġġ għal dawn l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi għandhom jiġu ppostjati mas-siti fejn jittieħdu l-kampjuni ta’ l-benzo(a)pirene u għandhom jintgħażlu b’tali mod li jkunu jistgħu jiġu identifikati l-varjazzjoni ġeografika u t-tendenzifuq perijodu fit-tul. Għandhom japplikaw is-Sezzjonijiet I, II, u III ta’ l-Anness III.

9.   Irrispettivament mil-livelli ta’ konċentrazzjoni għandu jiġi nstallat post fejn jinġabru l-kampjuni ta’ sfond kull 100,000 km2 għall-kejl indikattiv fl-arja ambjentali ta’ l-arseniku, l-kadmju, n-nikil, il-merkurju gassuż totali, l-benzo(a)pirene u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi l-oħra msemmija fil-paragrafu 8 u tad-depożizzjoni totali ta’ arseniku, kadmju, merkurju, nikil, benzo(a)pirene u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi l-oħra msemmija fil-paragrafu 8. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi mill-inqas stazzjon ta’ kejl wieħed; madankollu, bi ftehim u skond linji gwida li jridu jiġu mfassla taħt il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu stazzjon jew diversi stazzjonijiet komuni ta’ kejl li jkopru ż-żoni ġirien fl-Istati Membri kontigwi, sabiex tintlaħaq riżoluzzjoni ta’ l-ispazju meħtieġa. Il-kejl ta’ merkurju bivalenti gassuż u ta’ partikulati ta’ merkurju hu wkoll rakkomandat. Fejn xieraq, il-monitoraġġ għandu jkun ikkoordinat ma’ l-istrateġija ta’ monitoraġġ u l-programm ta’ kejl tal-Monitoraġġ u l-Istima ta’ Sustanzi li Jniġġsu (EMEP). Is-siti ta’ fejn jinġabru l-kampjuni ta’ dawn is-sustanzi li jniġġsu għandhom jintgħażlu b’tali mod li l-varjazzjoni ġeografika u t-tendenzi għal żmien twil jistgħu jiġu identifikati. Għandhom japplikaw is-Sezzjonijiet I, II, u III ta’ l-Anness III.

10.   L-użu ta’ bio-indikaturi jista’ jkun ikkunsidrat fejn ser jiġu stmati x-xejriet reġjonali ta’ l-impatt fuq eko-sistemi.

11.   Għal żoni u agglomerazzjonijiet li fihom l-informazzjoni minn stazzjonijiet fissi ta’ kejl tiġi supplimentata b’informazzjoni minn sorsi oħrajn, bħal inventarji ta’ emissjoni, metodi ta’ kejl indikattiv u mudellar tal-kwalità ta’ l-arja, n-numru ta’ stazzjonijiet fissi ta’ kejl li jridu jiġu nstallati u r-riżoluzzjoni ta’ l-ispazju ta’ tekniki oħrajn għandhom ikunu biżżejjed sabiex jiġu stabbiliti l-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja skond is-Sezzjoni I ta’ l-Anness III u s-Sezzjoni I ta’ l-Anness IV.

12.   L-għanijiet tal-kwalità tad-data huma stabbiliti fis-Sezzjoni I ta’ l-Anness IV. Fejn għall-istima jintużaw mudelli tal-kwalità ta’ l-arja, għandha tapplika s-Sezzjoni II ta’ l-Anness IV.

13.   Il-metodi ta’ referenza għat-teħid ta’ kampjuni u l-analiżi ta’ l-arseniku, l-kadmju, l-merkurju, n-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali għandhom ikunu kif stabbilit fis-Sezzjonijiet I, II u III ta’ l-Anness V. Is-sezzjoni IV ta’ l-Anness V għandha tistabbilixxi tekniki ta’ referenza għall-kejl tat-depożizzjoni totali ta’ l-arseniku, il-kadmju, merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi u s-Sezzjoni V ta’ l-Anness V tirreferi għal tekniki ta’ mudellar tal-kwalità ta’ l-arja meta tali tekniki jkunu disponibbli.

14.   Id-data sa meta l-Istati Membri għandhom jinfurmaw il-Kummissjoni dwar il-metodi użati għall-istima preliminari tal-kwalità ta’ l-arja taħt il-punt (d) ta’ l-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 96/62/KE għandha tkun id-data stabbilita fl-Artikolu 10 ta’ din id-Direttiva.

15.   Kwalunkwe emenda meħtieġa sabiex jiġu adattati d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu u tas-Sezzjoni II ta’ l-Anness II u ta’ l-Annessi III sa V għall-progress xjentifiku u tekniku għandha tiġi adottata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 6 iżda ma tistax tirriżulta F’xi tibdil dirett jew indirett fil-valuri ta’ mira.

Artikolu 5

It-Trasmissjoni ta’ informazzjoni u r-rappurtar

1.   Fir-rigward taż-żoni u l-agglomerazzjonijiet fejn jinqabeż xi wieħed mill-valuri ta’ mira stabbiliti fl-Anness I, l-Istati Membri għandhom jgħaddu l-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni:

(a)

il-listi taż-żoni u l-agglomerazzjonijiet ikkonċernati,

(b)

iż-żoni tal-qbiż,

(ċ)

il-valuri ta’ konċentrazzjoni stmati,

(d)

ir-raġunijiet għall-qbiż, u b’mod partikolari kwalunkwe sorsi li jikkontribwixxu għal dan l-qbiż,

(e)

il-popolazzjoni esposta għal tali qbiż.

L-Istati Membri għandhom ukoll jirrapportaw dwar id-data kollha li tkun ġiet stmata skond l-Artikolu 4, sakemm ma tkunx diġà ġiet irrapportata taħt id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/101/KE tas-27 ta’ Jannar 1997 li tistabbilixxi skambju ta’ informazzjoni u data reċiproka min-networks u stazzjonijiet individwali li jkejlu t-tniġġiż ta’ l-arja ta’ l-ambjent fl-Istati Membri (7).

L-informazzjoni għandha tiġi trasmessa għal kull sena kalendarja, sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Settembru tas-sena ta’ wara, u għall-ewwel darba għas-sena kalendarja ta’ wara 15 ta’ Frar 1997.

2.   B’żieda mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom ukoll jirrapportaw dwar kwalunkwe miżura li tittieħed skond l-Artikolu 3.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-informazzjoni kollha sottomessa skond il-paragrafu 1 tkun disponibbli fil-pront lill-pubbliku bil-mezzi xierqa, bħall-Internet, l-istampa u media oħra faċilment aċċessibbli.

4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 6, kwalunkwe arranġament dettaljat biex tingħadda l-informazzjoni li hija mitluba taħt il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 6

Il-kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-kumitat stabbilit mill-Artikolu 12(2) tad-Direttiva 96/62/KE.

2.   Fejn hemm referenza għal dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw b’qies għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

3.   Il-Kumitat għandu jadotta r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu.

Artikolu 7

L-informazzjoni pubblika

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li informazzjoni ċara u komprensibbli tkun aċċessibbli u titqiegħed regolarment għad-disposizzjoni tal-pubbliku kif ukoll ta’ organizzazzjonijiet approprjati, bħal organizzazzjonijiet ambjentali, organizzazzjonijiet tal-konsumatur, organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-interessi ta’ kategoriji vulnerabbli tal-popolazzjoni u korpi oħra rilevanti għall-kura tas-saħħa, dwar il-konċentrazzjoni fl-arja ambjentali ta’ arseniku, kadmju, merkurju, nikil u benzo(a)pirene u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi kif ukoll dwar ir-rati ta’ depożizzjoni ta’ l-arseniku, il-merkurju, in-nikil u l-benzo(a)pirene u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi l-oħra msemmija fl-Artikolu 4(8).

2.   L-informazzjoni għandha tindika wkoll kwalunkwe qbiż tal-valuri ta’ mira għall-arseniku, l-kadmju, n-nikil u l-benzo(a)pirene stabbiliti fl-Anness I. L-informazzjoni għandha tagħti r-raġunijiet għal dan il-qbiż u tindika ż-żoni li għalihom tapplika. Għandha tipprovdi wkoll stima qasira fir-rigward tal-valur ta’ mira u informazzjoni xierqa dwar l-effetti fuq is-saħħa u l-impatt fuq l-ambjent.

Informazzjoni dwar kwalunkwe miżura meħuda skond l-Artikolu 3 għandha titqiegħed għad-disposizzjoni ta’ l-organizzazzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   L-informazzjoni għandha tingħata permezz, per eżempju, ta’ l-Internet, tal-istampa, u media oħra faċilment aċċessibbli.

Artikolu 8

Ir-rapportar u r-reviżjoni

1.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2010 l-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ibbażat fuq:

(a)

l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva,

(b)

partikolarment, ir-riżultati tar-riċerka xjentifika l-aktar reċenti dwar l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem, waqt li jittieħed kont partikolari tal-kategoriji vulnerabbli tal-popolazzjoni u ta’ l-ambjent in ġenerali, ta’ l-esposizzjoni għall-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi, u

(ċ)

l-iżviluppi teknoloġiċi nkluż il-progress li sar fil-metodi ta’ kejl u li jistma l-konċentrazzjonijiet fl-arja ambjentali ta’ dawn is-sustanzi li jniġġsu kif ukoll tad-depożizzjoni tagħhom.

2.   Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jieħu kont ta’:

(a)

l-kwalità attwali ta’ l-arja, t-tendenzi u l-previżjonijiet sa l-2015 u lil hinn;

(b)

il-possibbiltà li jsir iżjed tnaqqis ta’ emissjonijiet li jniġġsu mis-sorsi kollha rilevanti, u possibilment il-mertu li jiġu introdotti valuri ta’ limitu mmirati għat-tnaqqis tar-riskju għas-saħħa tal-bniedem, għas-sustanzi li jniġġsu elenkati fl-Anness I, waqt li titqies il-fattibbiltà teknika u l-effiċjenza fl-infiq, u kwalunkwe protezzjoni addizzjonali sinifikanti li dan jipprovdi għas-saħħa u għall-ambjent;

(ċ)

ir-relazzjonijiet bejn is-sustanzi li jniġġsu u l-opportunitajiet għal strateġiji konġunti għat-titjib tal-kwalità ta’ l-arja fil-Komunità u għanijiet relatati;

(d)

l-ħtiġiet attwali u futuri sabiex il-pubbliku jiġi nfurmat u sabiex isir l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni;

(e)

l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva fl-Istati Membri, u b’mod partikolari tal-kondizzjonijiet li taħthom il-kejl ġie effettwat kif stipulat fl-Anness III;

(f)

il-benefiċċji ekonomiċi sekondarji għall-ambjent u s-saħħa fit-tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi safejn dawn jistgħu jiġu stmati;

(g)

l-adekwatezza tal-frazzjoni tad-daqs tal-partiċelli użati biex jittieħdu kampjuni minħabba r-rekwiżiti ġenerali tal-kejl ta’ materja fil-forma ta’ partikolati;

(h)

l-adekwatezza tal-benzo(a)pirene bħala indikatur ta’ l-attività karċinoġenika totali ta’ l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi, waqt li jittieħed kont tal-forom li huma l-biċċa l-kbira gassużi ta’ l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi bħall-fluworantene.

Fid-dawl ta’ l-aħħar żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi l-Kummissjoni għandha wkoll teżamina l-effett ta’ l-arseniku, il-kadmju u n-nikil fuq is-saħħa tal-bniedem bil-ħsieb li tiġi kkwantifikata l-karċinoġeniċità ġenotossika tag'hom. Waqt li jittieħed kont tal-miżuri adottati skond l-istrateġija dwar il-merkurju, il-Kummissjoni għandha wkoll tikkunsidra jekk huwiex utli li tittieħed iktar azzjoni fir-rigward tal-merkurju, waqt li jittieħed kont tal-fattibilità teknika u tal-effettività fl-infiq u u ta’ kwalunkwe protezzjoni addizzjonali sinifikanti li dan jipprovdi għas-saħħa u għall-ambjent.

3.   Bl-iskop li jintlaħqu livelli ta’ konċentrazzjonijiet ambjentali li jnaqqsu aktar l-effetti dannużi fuq is-saħħa tal-bniedem u li jwasslu għal protezzjoni għolja ta’ l-ambjent in ġenerali, b’kont meħud tal-fattibbiltà teknika u l-effettività fl-infiq għal iktar azzjoni, ir-rapport msemmi fil-paragrafu 1 jista’ jkun akkumpanjat, jekk ikun xieraq, minn proposti għal emendi ta’ din id-Direttiva, waqt li jittieħed kont partikolarment tar-riżultati miksuba skond il-paragrafu 2. Barra minn hekk il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tirregola d-depożizzjoni ta’ arseniku, kadmju, merkurju, nikil u idrokarboni aromatiċi poliċikliċi speċifiċi.

Artikolu 9

Il-pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li huma implimentati. Il-pieni previsti għandhom ikunu effikaċi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 10

L-implimentazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn 15 ta’ Frar 1997. Għandhom minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni b’dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, huma għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew tali referenza għandha takkumpanjahom meta jkunu pubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif tali referenza għandha ssir.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali, li jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 11

Id-dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak li fih tkun ġiet ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 12

Id-destinatarji

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, tal-15 ta’ Diċembru 2004.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. P. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

A. NICOLAÏ


(1)  ĠU C 110, tat-30.4.2004, p. 16.

(2)  L-opinjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-20 ta’ April, 2004 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2004.

(3)  ĠU L 242, ta’ l-10.9.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 296, tal-21.11.1996, p. 55. Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru. 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(5)  ĠU L 257, ta’ l-10.10.1996, p. 26. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru. 1882/2003.

(6)  ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

(7)  ĠU L 35, tal-5.2.1997, p. 14. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kumissjoni 2001/752/KE (ĠU L 282, tas-26.10.2001, p. 69).


ANNESS I

Valuri ta’ mira għall-arseniku, in-nikil u l-benzo(a)pirene

Sustanzi li jniġġsu

Valur ta’ mira (1)

Arseniku

6 ng/m3

Kadmju

5 ng/m3

Nikil

20 ng/m3

Benzo(a)pirene

1 ng/m3


(1)  Għall-kontenut totali fil-frazzjoni PM10 b’medja meħuda matul sena kalendarja.


ANNESS II

Determinazzjoni tar-rekwiżiti għall-istima tal-konċentrazzjonijiet ta’ l-arseniku, il-kadmju, in-nikil u l-benzo(a)pirene fl-arja ambjentali ġewwa żona jew agglomerazzjoni

I.   Il-limiti ta’ stima superjuri u inferjuri

Għandhom japplikaw il-limiti ta’ stima superjuri u inferjuri li ġejjin:

 

Arseniku

Kadmju

Nikil

B(a)P

Limitu ta’ stima superjuri bħala perċentaġġ tal-valur ta’ mira

60 %

(3,6 ng/m3)

60 %

(3 ng/m3)

70 %

(14 ng/m3)

60 %

(0,6 ng/m3)

Limitu ta’ stima inferjuri bħala perċentaġġ tal-valur ta’ mira

40 %

(2,4 ng/m3)

40 %

(2 ng/m3)

50 %

(10 ng/m3)

40 %

(0,4 ng/m3)

II.   Id-determinazzjoni tal-qbiż tal-limiti ta’ stima superjuri u inferjuri

Il-qbiż tal-limiti ta’ stima għandu jiġi determinat abbażi tal-konċentrazzjonijiet ta’ matul il-ħames snin preċedenti meta data suffiċjenti tkun disponibbli. Limitu ta’ stima jiġi meqjus li jkun inqabeż jekk ġie maqbuż ta’ l-anqas matul tliet snin tal-kalendarju minn dawk il-ħames snin ta’ qabel.

Fejn hija disponibbli inqas minn ħames snin ta’ data, l-Istati Membri jistgħu jikkombinaw kampanji ta’ kejl ta’ żmien qasir matul il-perjodu tas-sena u f’postijiet li jkunu x’aktarx tipiċi ta’ l-ogħla livelli ta’ tniġġis b’riżultati miksuba minn informazzjoni minn inventarji dwar l-emissjonijiet u mudellar sabiex jiġi determinat il-qbiż tal-limiti ta’ stima.


ANNESS III

Is-siti u n-numru minimu ta’ postijiet fejn jinġabru l-kampjuni għall-kejl ta’ konċentrazzjonijiet fl-arja ambjentali u ta’ rati ta’ depożizzjoni

I.   Ippostjar fuq skala makro

Is-siti tal-postijiet fejn jittieħdu l-kampjuni għandhom jintgħażlu b’mod li:

jipprovdu data dwar it-terren fiż-żoni u l-agglomerazzjonijiet fejn il-popolazzjoni x’aktarx tkun esposta direttament jew indirettament għall-ogħla konċentrazzjonijiet b’medja meħuda matul sena kalendarja;

jipprovdu data dwar livelli F’terreni oħrajn fiż-żoni u l-agglomerazzjonijiet li tkun rappreżentattiva ta’ l-esposizzjoni tal-popolazzjoni ġenerali;

jipprovdu data dwar ir-rati ta’ depożizzjoni li tirrappreżenta l-esposizzjoni indiretta tal-popolazzjoni permezz tal-katina tal-ikel.

Ġeneralment il-postijiet fejn jittieħdu l-kampjuni għandhom ikunu sitwati b’tali mod sabiex ikun evitat il-kejl ta’ ambjenti micro żgħar ħafna fil-viċinanza immedjata tagħhom. Bħala linja gwida, post fejn jinġabru l-kampjuni għandu jkun rappreżentattiv tal-kwalità ta’ l-arja F’żoni traffikużi ta’ l-inħawi ta’ mhux anqas minn 200 m2, mill-inqas 250 m × 250 m F’żoni industrijali, fejn possibbli, u diversi kilometri kwadri F’siti bi sfond urbanistiku.

Fejn l-għan ikun li jiġu stmati l-livelli ta’ l-isfond, il-post fejn jinġabru l-kampjuni ma għandux ikun influwenzat minn agglomerazzjonijiet jew siti industrijali fil-viċinanzi tiegħu, jiġifieri siti eqreb minn ftit kilometri.

Fejn se jiġu stmati kontribuzzjonijiet minn sorsi industrijali, mill-inqas post wieħed fejn jinġabru l-kampjuni għandu jiġi nstallat fl-eqreb żona residenzjali fuq in-naħa tas-sorsi minn fejn ikun qed jonfoħ ir-riħ. Fejn ma tkunx magħrufa l-konċentrazzjoni ta’ l-isfond, għandu jiġi ppustjat post addizzjonali minn fejn jinġabru l-kampjuni fid-direzzjoni prinċipali tar-riħ. B’mod partikolari fejn ikun japplika l-Artikolu 3(3), il-postijiet fejn jinġabru l-kampjuni għandhom jiġu ppustjati b’mod li l-BAT tkun tista’ tiġi monitorjata.

Fejn hu possibbli, il-postijiet fejn jinġabru l-kampjuni għandhom ikunu rappreżentattivi ta’ siti simili mhux fil-viċinanza immedjata tagħhom. Fejn xieraq għandhom jikkoinċidu mal-postijiet fejn jinġabru l-kampjuni għall-PM10.

II.   Ippostjar fuq skala mikro

Il-linji gwida li ġejjin għandhom jiġu segwiti safejn ikun prattiku:

il-fluss madwar id-daħla tas-sonda li tieħu l-kampjun m’għandux ikun ristrett, m’għandu jkun hemm ebda ostruzzjoni li tolqot il-passaġġ ta’ l-arja fil-viċinanzi tat-tagħmir li jieħu l-kampjun (normalment ftit metri l-bogħod mill-bini, gallariji, siġar u ostakoli oħra u mill-inqas 0.5 m mill-bini l-iżjed viċin fil-każ tal-postijiet ta’ fejn jinġabru l-kampjuni li jirrappreżentaw il-kwalità ta’ l-arja mal-linja tal-bini);

b’mod ġenerali, il-punt tad-daħla li minnha jittieħed il-kampjun għandu jkun bejn 1.5 m (iż-żona li fiha jittieħed in-nifs) u 4 m ’l fuq mill-art. F’ċerti ċirkostanzi jistgħu jkunu neċessarji posizzjonijiet ogħla (sa 8 m). Lokalizzazzjoni ogħla tista’ wkoll tkun approprjata jekk l-istazzjon huwa rappreżentativ ta’ żona kbira;

id-daħla tas-sonda ma għandhiex tkun imqiegħda fil-viċinanzi immedjati ta’ sorsi sabiex jiġi evitat it-teħid dirett ta’ emissjonijiet mhux imħalltin ma’ l-arja ambjentali;

il-fokka ta’ exhaust tat-tagħmir li jieħu l-kampjuni għandha titqiegħed b’mod li tiġi evitata r-riċirkolazzjoni ta’ l-arja ta’ l-exhaust lejn id-daħla tat-tagħmir;

il-punti sitwati fit-traffiku li minnhom jittieħdu kampjuni għandhom ikunu ta’ l-inqas 25 metru mit-tarf ta’ junction prinċipali, u ta’ l-inqas 4 metri ‘l bogħod miċ-ċentru ta’ l-eqreb korsija tat-traffiku; punti ta’ dħul għandhom ikunu rappreżentattivi tal-kwalità ta’ l-arja ħdejn il-linja tal-bini;

għall-kejl ta’ depożizzjoni f’żoni ta’ sfond rurali, il-linji gwida u kriterji ta’ l-EMEP għandhom jiġu applikati sa fejn hu prattikabbli u fejn ma jkunx hemm provvediment għalihom f’dawn l-Annessi.

Il-fatturi li ġejjin jistgħu jiġu kkunsidrati wkoll:

is-sorsi li jiddisturbaw;

is-sigurtà;

l-aċċess;

id-disponibbiltà ta’ elettriku u komunikazzjonijiet telefoniċi;

il-viżibbiltà tas-sit fir-rigward ta’ l-inħawi tiegħu;

is-sigurtà tal-pubbliku u ta’ l-operaturi;

l-interess li l-postijiet fejn jinġabru kampjuni ta’ sustanzi li jniġġsu differenti jikkoinċidu;

il-ħtiġijiet ta’ ippjanar.

III.   Dokumentazzjoni u R-Reviżjoni ta’ l-Għażla tas-siti

Il-proċeduri għall-għażla tas-sit għandhom jiġu dokumentati bis-sħiħ fil-fażi ta’ klassifikazzjoni b’mezzi bħal ritratti taż-żona ċirkostanti bil-punti tal-kumpass indikati fuqhom u mappa dettaljata. Is-siti għandhom jiġu riveduti f’intervalli regolari b’dokumentazzjoni ripetuta biex jiġi żgurat li l-kriteri ta’ għażla jibqgħu validi maż-żmien.

IV.   Il-kriterji sabiex jiġi ddeterminat in-numru ta’ postijiet ta’ fejn jinġabru l-kampjuni għall-kejl fiss ta’ konċentrazzjonijiet ta’ l-arseniku, il-kadmju, in-nikil u l-benzo(a)pirene fl-arja ambjentali

In-numru minimu ta’ postijiet fejn jinġabru l-kampjuni għall-kejl fiss sabiex tiġi stmata l-konformità mal-valuri ta’ mira għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem f’żoni u agglomerazzjonijiet fejn il-kejl fiss huwa s-sors ta’ informazzjoni waħdieni.

(a)   Sorsi diffużi

Popolazzjoni ta’ l-agglomerazzjoni jew żoni

(eluf)

Jekk il-konċentrazzjonijiet massimi jaqbżu l-limitu ta’ stima superjuri (1)

Jekk il-konċentrazzjonijiet massimi jinsabu bejn il-limiti ta’ stima superjuri u inferjuri

As, Cd, Ni

B(a)P

As, Cd, Ni

B(a)P

0–749

1

1

1

1

750–1 999

2

2

1

1

2 000 –3 749

2

3

1

1

3 750 –4 749

3

4

2

2

4 750 –5 999

4

5

2

2

≥ 6 000

5

5

2

2

(b)   Siti ta’ emissjoni

Għall-istima tat-tniġġis qrib sorsi ta’ emissjoni, l-għadd ta’ postijiet fejn jinġabru l-kampjuni għall-kejl fiss għandu jiġi ddeterminat billi jittieħed kont tad-densitajiet ta’ l-emissjonijiet, tax-xejriet probabbli tad-distribuzzjoni tat-tniġġis ta’ l-arja ambjentali u ta’ l-esposizzjoni potenzjali tal-popolazzjoni.

Il-postijiet fejn jinġabru l-kampjuni għandhom ikunu sitwati b’tali mod li l-applikazzjoni tal-BAT kif definita bl-Artikolu 2(11) tad-Direttiva 96/61/KE tkun tista’ tiġi monitorjata.


(1)  Għandu jinkludi mill-anqas stazzjon wieħed bi sfond urbanistiku u għall-benzo(a)pirene wkoll stazzjon wieħed traffikuż, sakemm dan ma jżidx man-numru ta’ postijiet fejn jinġabru l-kampjuni.


ANNESS IV

Għanijiet ta’ kwalità tad-data u ħtiġijiet għall-mudelli tal-kwalità ta’ l-arja

I.   Għanijiet ta’ kwalità tad-data

L-għanijiet ta’ kwalità tad-data li ġejjin huma provduti bħala gwida sabiex tiġi żgurata l-kwalità.

 

Benzo(a)pirene

Arseniku, kadmju u nikil

Idrokarboni aromatiċi poliċikliċi barra mill-benzo(a)pirene, merkurju gassuż totali, u depożizzjoni totali

Depożizzjoni totali

— Grad ta’ inċertezza

 

 

 

 

Kejl fiss u indikattiv

50 %

40 %

50 %

70 %

Mudellar

60 %

60 %

60 %

60 %

— Ġabra minima ta’ data

90 %

90 %

90 %

90 %

— Ħin minimu kopert:

 

 

 

 

Kejl fiss

33 %

50 %

 

 

Kejl indikattiv (*)

14 %

14 %

14 %

33 %

L-inċertezza tal-metodi wżati għall-stima tal-konċentrazzjonijiet ta’ l-arja ambjentali (espressi F’livell ta’ kunfidenza ta’ 95 %) għandha tiġi stmata skond il-prinċipji tal-Gwida tas-CEN għall-Espressjoni ta’ Inċertezza fil-kejl (ENV 13005-1999), il-metodoloġija tal-ISO 5725:1994, u l-gwida provduta fir-Rapport tas-CEN dwar il-Kwalità ta’ l-Arja – Approċċ għall-inċertezza fil-stima tal-metodi ta’ kejl tar-referenza ta’ l-arja ambjentali (CR 14377:2002E). Il-perentaġġi ta’ l-inċertezza jingħataw għal kejl individwali, li tiegħu tittieħed medja tal-ħinijiet tipiċi ta’ meta jinġabru l-kampjuni, għal intervall ta’ kunfidenza ta’ 95 %. L-inċertezza tal-kejl għandha tiġi interpretata bħala applikabbli fir-reġjun tal-valur ta’ mira xieraq. Kejl fiss u indikattiv għandu jinqasam b’mod uniformi matul is-sena kollha sabiex ikun evitat li r-riżultat li jiġi distort.

Ir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni tad-data minima u tal-ħin kopert ma jinkludux it-telf ta’ data minħabba l-ikkalibrar regolari jew il-manutenzjoni ta’ l-istrumentazzjoni. Il-ġbir ta’ kampjuni tul erbgħa u għoxrin siegħa hu meħtieġ għall-kejl ta’ benzo(a)pirene u idrokarboni aromatiċi poliċikliċi oħra. Kampjuni individwali li jkunu ttieħdu matul perjodu ta’ mhux aktar minn xahar jistgħu, bl-attenzjoni meħtieġa, jiġu abbinati u analizzati bħala kampjun kompost, sakemm il-metodu jkun jiżgura li l-kampjuni għal dak il-perjodu jkunu stabbli. Jista’ jkun diffiċli li tirriżolvi b’mod analitiku it-tliet komposti kimiċi benzo(b)fluworantene, benzo(j)fluworantene, benzo(k)fluworantene. F’każijiet bħal dawn jistgħu jiġu rrappurtati bħala total. Il-ġbir ta’ kampjuni tul erbgħa u għoxrin siegħa għall-kejl ta’ konċentrazzjonijiet ta’ arseniku, kadmju u nikil. Il-ġbir ta’ kampjuni għandu jinfirex b’mod uniformi matul il-ġranet tal-gimgħa u s-sena. Għall-kejl tar-rati ta’ depożizzjoni hu rakkomandat il-ġbir ta’ kampjuni kull xahar, jew kull ġimgħa matul is-sena kollha.

L-Istati Membri jistgħu jużaw is-sistema ta’ ġbir ta’ kampjuni umdi minflok dik tal-massa jekk jistgħu juru li d-differenza bejniethom hi anqas minn 10 %. Ir-rati ta’ depożizzjoni għandhom ġeneralment jingħataw bħala μg/m2 għal kull ġurnata.

L-Istati Membri jistgħu japplikaw reġistrazzjoni ta’ ħin minimu anqas milli indikat fit-tabella iżda mhux anqas minn 14 % għal kejl fiss u 6 % għal kejl indikattiv bil-kondizzjoni li jkunu jistgħu juru li tista’ tintlaħaq l-inċertezza estiża ta’ 95 % għall-medja annwali, ikkalkolata mill-għanijiet tal-kwalità ta’ data fit-tabella skond l-ISO 11222:2002 – “Id-determinazzjoni ta’ l-inċertezza tal-medja tal-ħin tal-kejl tal-kwalità ta’ l-arja”.

II.   Ħtiġijiet għall-mudelli tal-kwalità ta’ l-arja

Meta jintuża mudell tal-kwalità ta’ l-arja għal skop ta’ stima, għandhom jinġabru riferenzi għad-deskrizzjoni tal-mudell u għall-informazzjoni dwar l-inċertezza. L-inċertezza għall-mudellar tiġi definita bħala d-devjazzjoni massima tal-livelli ta’ konċentrazzjoni mkejlin u kkalkolati, tul sena sħiħa, mingħajr ma jittieħed kont tal-ħin ta’ meta dawn ġraw.

III.   Ir-rekwiżiti għal tekniki ta’ stima objettivi

Fejn jintużaw tekniki ta’ stima objettiva l-inċertezza ma għandhiex taqbeż il-100 %.

IV.   L-istandardizzazzjoni

Sabiex ikunu analizzati sustanzi fil-frazzjoni PM10 il-volum tal-ġbir ta’ kampjuni jirreferi għal kondizzjonijiet ambjentali.


(*)  Il-kejl indikattiv ifisser kejl li jsir b’regolarità mnaqqsa iżda li jissodisfa l-għanijiet l-oħra dwar il-kwalità tad-data.


ANNEX V

Il-metodi ta’ referenza għall-istima tal-konċentrazzjonijiet fl-arja ambjentali u r-rati ta’ depożizzjoni

I.   Il-metodu ta’ referenza għall-ġbir tal-kampjuni u l-analiżi ta’ l-arseniku, il-kadmju u n-nikil fl-arja ambjentali

Il-metodu ta’ referenza għall-kejl tal-konċentrazzjonijiet ta’ l-arseniku, il-kadmju u n-nikil fl-arja ambjentali huma attwalment standardizzati mis-CEN u għandhom ikunu bbażati fuq il-ġbir manwali tal-kampjuni PM10 ekwivalenti għal EN 12341, b’diġestjoni suċċessiva tal-kampjuni u analiżi bl-Ispettrometrija ta’ Assorbiment Atomiku jew l-Ispettronomija tal-Massa ICP. Fin-nuqqas ta’ metodu standardizzat tas-CEN, l-Istati Membri jistgħu jużaw metodi standard nazzjonali jew metodi standard ta’ l-ISO.

Stat Membru jista’ wkoll juża kwalunkwe metodu ieħor meta jista’ jipprova li jagħtu riżultati ekwivalenti għal dak ta’ hawn fuq.

II.   Il-metodi ta’ referenza għall-ġbir tal-kampjuni u l-analiżi ta’ l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali

Il-metodu ta’ referenza għall-kejl ta’ konċentrazzjonijiet fl-arja ambjentali tal-benzo(a)pirene qed jiġi bħalissa standardizzat mis-CEN u għandu jkun ibbażat fuq il-ġbir manwali ta’ kampjuni PM10 ekwivalenti għall-EN 12341. Fin-nuqqas ta’ metodu standard tas-CEN għall-benzo(a)pirene jew l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi l-oħra msemmija fl-Artikolu 4(8), Stati Membri jistgħu jużaw metodi standard nazzjonali jew metodi ta’ l-ISO bħall-istandard ta’ l-ISO 12884.

Stat Membru jista’ wkoll juża kwalunkwe metodu ieħor meta jista’ jipprova li jagħtu riżultati ekwivalenti għal dak ta’ hawn fuq.

III.   Il-metodi ta’ referenza għall-ġbir tal-kampjuni u l-analiżi tal-merkurju fl-arja ambjentali

Il-metodu ta’ referenza għall-kejl ta’ konċentrazzjonijiet fl-arja ambjentali tal-merkurju fi stat gassuż totali għandu jkun metodu awtomatizzat ibbażat fuq l-Ispettrometrija ta’ Assorbiment Atomiku jew l-Ispettrometrija ta’ Fluworexxenza Atomika. Fin-nuqqas ta’ metodu standardizzat tas-CEN, l-Istati Membri jistgħu jużaw metodi standard nazzjonali jew metodi standard ta’ l-ISO.

Stat Membru jista’ wkoll juża kwalunkwe metodu ieħor meta jista’ jipprova li jagħtu riżultati ekwivalenti għal dak ta’ hawn fuq.

IV.   Il-metodu ta’ referenza għall-ġbir ta’ kampjuni u l-analiżi tad-depożizzjoni ta’ l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikilu l-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi

Il-metodu ta’ referenza sabiex jittieħdu kampjuni ta’ depożizzjoni ta’ arseniku, kadmju, merkurju, nikil u idrokarboni aromatiċi poliċikliċi għandu jkun bbażat fuq l-esposizzjoni ta’ strumenti ta’ depożitati ċilindriċi ta’ depożizzjoni ta’ dimensjonijiet standardizzati. Fl-assenza ta’ metodu CEN standardizzat, l-Istati Membri jistgħu jużaw metodi standard nazzjonali.

V.   It-tekniċi ta’ referenza ta’ mudellar tal-kwalità ta’ l-arja

Fil-preżent it-tekniki ta’ referenza ta’ mudellar tal-kwalità ta’ l-arja ma jistgħux jiġu speċifikati. Kull emenda sabiex dan il-punt jiġi addattat għall-progress xjentifiku u tekniku għandu jkun adottat skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6.


II Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Kunsill

26.1.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta'l-Unjoni Ewropea

L 23/17


ID-DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-22 ta’ Diċembru 2004

dwar il-konklużjoni u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera tat-22 ta' Lulju 1972 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-prodotti agrikoli proċessati

(2005/45/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA

Wara li kkunsidra it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 133 flimkien ma' l-Artikolu 300(2), u l-Artikolu 300(4) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni sabiex tinnegozja mal-Konfederazzjoni Svizzera dwar Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera tat-22 ta' Lulju 1972 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-prodotti agrikoli proċessati.

(2)

Permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' fis-20 ta' Ottubru 2004 (1), u suġġett għall-konklużjoni f'data aktar tard, il-Ftehim ġie ffirmat f'isem il-Komunità fis-26 ta' Ottubru 2004.

(3)

Il-Ftehim jipprovdi għall-applikazzjoni provviżorja tiegħu qabel id-dħul fis-seħħ.

(4)

Il-Ftehim għandu jiġi approvat,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera tat-22 ta' Lulju 1972 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-prodotti agrikoli proċessati qiegħed hawn jiġi approvat f'isem il-Komunità.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Komunità fir-rigward tad-deċiżjonijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Konġunt bażati fuq l-Artikolu 7 tal-Protokoll Nru. 2 tal-Ftehim għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni.

Artikolu 3

Il-President tal-Kunsill għandu jagħmel in-notifika prevista fl-Artikolu 5(1) tal-Ftehim f'isem il-Komunità Ewropea (2).

Artikolu 4

Skond l-Artikolu 5(2) tal-Ftehim u qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu, il-Ftehim għandu jiġi applikat fuq bażi provviżorja mill-1 ta' Frar 2005, sakemm il-miżuri ta' implimentazzjoni kif definiti fl-Artikolu 5(4) tal-Protokoll Nru 2 ikunu adottati fl-istess żmien.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussel, 22 ta’ Diċembru 2004.

Għall-Kunsill

Il-President

C. VEERMANN


(1)  Li għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim se tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.


IL-FTEHIM

bejn il-Komunità ewropea u l-konfederazzjoni svizzera li jemenda l-ftehim bejn il-Komunità ekonomika ewropea u l-konfederazzjoni svizzera tat-22 ta' lulju 1972 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-prodotti agrikoli pproċessati

IL-KOMUNITÀ EWROPEA, minn hawn ’il quddiem “il-Komunità”,

min-naħa waħda, u

L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA, minn hawn ’Il quddiem “l-Isvizzera”,

min-naħa l-oħra,

minn hawn ’il quddiem, it-tnejn flimkien “il-Partijiet Kontraenti”,

WARA LI KKUNSIDRAW il-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera tat-22 ta' Lulju 1972 u d-Dikjarazzjoni Konġunta dwar negozjati approfonditi annessa ma' l-atti aħħarija tal-Ftehim bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom u l-Konfederazzjoni Svizzera, iffirmata fil-Lussemburgu fil-21 ta' Ġunju 1999,

B'KONSIDERAZZJONI li l-Protokoll Nru 2 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera tat-22 ta' Lulju 1972 – minn hawn ’il quddiem "il-Ftehim" – għandu jkun aġġornat skond ir-riżultati ta' l-Uruguay Round u jkun adattat fir-rigward ta' coverage tal-prodotti,

B'KONSIDERAZZJONI li l-flussi tal-kummerċ bejn l-Isvizzera u l-Istati Membri l-ġodda għandhom jinżammu wara t-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea,

B'XEWQA għat-titjib ta' l-aċċess reċiproku għas-swieq għal prodotti agrikoli proċessati,

WARA LI KKUNSIDRA l-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea minn naħa u l-Konfederazzjoni Svizzera min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-Protokoll Nru 2 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera tas-17 ta' Marzu 2000,

FTEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Ftehim huwa emendat kif ġej:

1.

L-Anness I tal-Ftehim huwa mibdul bl-Anness I il-ġdid li huwa mehmuż ma dan il-Ftehim bħala l-Anness 1.

2.

Il-Protokoll Nru 2 tal-Ftehim huwa mibdul bil-Protokoll Nru 2 il-ġdid, li huwa mehmuż ma dan il-Ftehim bħala l-Anness 2.

Artikolu 2

Il-ftehim li ġejjin huma revokati b'effett mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-ftehim:

Il-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea minn naħa u l-Konfederazzjoni Svizzera min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-Protokoll Nru 2 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera tas-17 ta' Marzu 2000;

L-iskambju ta' ittri bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Amministrazzjoni Federali Svizzera dwar l-arranġamenti ddisinjati sabiex itejbu t-trasparenza fil-miżuri varji ta' kumpens ta' prezzijiet applikati mill-Komunità Ewropea u l-Isvizzera li jafettwaw il-kummerċ fil-prodotti agrikoli pproċessati koperti mill-Protkoll Nru 2 tad-29 ta' Novembru 1988.

Artikolu 3

L-Annessi ta' dan il-ftehim, inklużi l-Iskedi u l-Appendiċi għall-Iskedi u l-Appendiċi għall-Protokoll Nru 2, għandhom ikunu parti integrali minnu.

Artikolu 4

1.   Dan il-ftehim għandu japplika, minn naħa, ghat-territorji li għalihom japplika t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej fuq it-termini stipulati f'dak it-Trattat, u min-naħa l-oħra, ghat-territorju ta' l-Isvizzera.

2.   Dan il-ftehim għandu wkoll japplika ghat-territorju tal-Prinċipat tal-Liechtenstein sakem tinżamm l-unjoni doganali ma' l-Isvizzera.

Artikolu 5

1.   Dan il-Ftehim għandu jiġi approvat mill-Partijiet Kontraenti skond il-proċeduri tagħhom stess. Għandu jidħol fis-seħħ fil-ġurnata wara dik li fiha l-Partijiet Kontraenti jkunu nnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri interni rispettivi meħtieġa għal dan il-għan.

2.   Sakemm jitlestew il-proċeduri tar-ratifika msemmija fil-Paragrafu 1, il-Partijiet Kontraenti għandhom japplikaw dan il-ftehim mill-ewwel jum tar-raba' xahar wara d-data tal-firma sakemm il-miżuri ta' implimentazzjoni kif definiti fl-Artikolu 5(4) tal-Protokoll Nru 2 huma adottati fl-istess data.

Artikolu 6

1.   Dan il-ftehim għandu jkun imħejji f'duplikat biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Olandiż, bl-Ingliż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol u bl-Isvediż, kull wieħed ugwalment awtentiku.

2.   Il-verżjoni tal-lingwa Maltija għandha tkun awtentikata mill-Partijiet Kontraenti fuq bażi ta' skambju ta' ittri. Għandha tkun awtentika wkoll, bl-istess mod bħal-lingwi msemmija f'paragrafu 1.

B' XHIEDA TA' DAN, il-plenipotenzjarji hawn taħt iffirmati, poġġew il-firem tagħhom.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

ANNESS 1

“ANNESS I

Lista ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 2(i) tal-Ftehim:

Kodiċi HS

Deskrizzjoni

2905 43

– – Mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

3501

Kaseina, Kaseinati u derivattivi oħra tal-kaseina, kolol mill-kaseina:

3501 10

– Kaseina

ex 3501 90

– Oħrajn:

– -Oħrajn li mhux kolol mill-Kaseina

3502

Albumini (inklużi l-konċentrati ta' proteini tax-xorrox, li fil-piż għandhom aktar minn 80 % proteini tax-xorrox, ikkalkulat fuq il-piż niexef), albuminati u derivattivi oħra ta' l-albumina:

– Albumina tal-bajd:

3502 11

– – Mnixxfa

3502 19

– – Oħrajn

3502 20

– Albumina tal-ħalib, inklużi l-konċentrati ta' żewġ proteini tax-xorrox jew aktar

3505

Destrini u lamti mmodifikati oħra (per eżempju, lamti preġelatinizzati jew esterifikati); kolol ibbażati fuq il-lamtu, jew fuq destrini jew lamti mmodifikati oħra:

 

għall-għalf

3809

Finishing agents, ġarriera tal-kulur sabiex titgħaġġel iż-żebgħa jew it-tranġar jew prodotti taż-żebgħa u prodotti u preparazzjonijiet (per eżempju, sustanzi għat-twebbis u murdenti), tat-tip użati fl-industriji tat-tessili, tal-karti tal-ġilda u industriji simili, mhux speċifikati x'imkien ieħor jew inklużi:

3809 10

– 'bażi ta' enżimi li jibdlu l-lamtu u l-glajkoġen f' sempliċi zokkor, għall-għalf

3823

Aċidi mxaħħma monokarboksiliċi industrijali, żejt aċiduż mir-raffinar; alkoħol mxaħħam industrijali:

– Aċidi mxaħħma monokarboksiliċi industrijali, żejt aċiduż mir-raffinar:

3823 11

– – Aċidu steariku

3823 12

– – Aċidu oleiku

3823 19

– – Oħrajn

3823 70

– Alkoħol mxaħħam industrijali

3824 60

– Sorbitol minbarra dak ta' sub-intestatura 2905 44

5301

Flax, nej jew proċessat iżda mhux imrembel, flax tow u skart (inkluż skart ta' yarn u stokk garnetted)

5302

Haxixa vera (Cannabis sativa L.), nej jew proċessat iżda mhux imrembel, tow u skart ta' ħaxixa vera (inkluż skart ta' yarn u stokk garnetted)”

ANNESS 2

PROTOKOLL Nru 2

Dwar ċerti prodotti agrikoli proċessati

Artikolu 1

Prinċipji Ġenerali

1.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim għandhom japplikaw għall-prodotti msemmija fl-Iskedi I u II sakem mhux speċifikat mod ieħor f'dan il-Protokoll.

2.   B'mod partikolari, fir-rigward ta' dawn il-prodotti, il-Partijiet Kontraenti ma jistgħux jimponu dazji doganali jew imposti li għandhom effett ekwivalenti fuq l-importazzjoni, inklużi komponenti agrikoli, jew jagħtu rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni, jew kull rifużjoni, tneħħija jew maħfra ta' ħlas, parzjali jew sħiħa, ta' dazji doganali jew dazji doganali jew imposti li għandhom effett ekwivalenti.

3.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll għandhom bl-istess mod japplikaw lill-Prinċipat tal-Liechtenstein sakemm jiġi applikat il-Protokoll Nru 3 għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea għall-Prinċipat tal-Liechtenstein.

Artikolu 2

L-Applikazzjoni ta' miżuri ta' kumpens tal-prezzijiet

1.   Sabiex jiġu kkunsidrati d-differenzi fl-infiq fuq materji primi agrikoli wżati fil-manifattura tal-prodotti speċifikati fl-Iskeda I, il-Ftehim ma jipprekludix l-applikazzjoni ta' miżuri ta' kumpens tal-prezzijiet għal dawn il-prodotti; din hija l-impostazzjoni ta' komponenti agrikoli fuq l-importazzjoni u l-għotja ta' rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni jew l-għoti ta' rifużjonijiet, tneħħija jew maħfra ta' ħlas, parzjali jew sħiħa, ta' dazji doganali jew imposti li għandhom effett ekwivalenti.

2.   Jekk Parti Kontraenti tapplika miżuri interni, li jnaqqsu l-prezz tal-materjal mhux ipproċessat għall-industriji ta' l-ipproċessar, dawn il-miżuri għandhom jiġu kkunsidrati fil-kalkolu ta' ammonti ta' kumpens fuq il-prezzijiet.

Artikolu 3

Miżuri ta' kumpens fuq il-prezz għall-importazzjoni

1.   L-ammonti bażiċi ta' l-Isvizzera għall-materjal agrikolu mhux ipproċessat li ġew ikkunsidrati fil-kalkolu tal-komponenti agrikoli fuq l-importazzjoni la huwa ser jeċċedi d-differenza bejn il-prezz ta' referenza domestiku ta' l-Isvizzera u l-prezz ta' referenza domestiku tal-Komunita għall-materjal agrikolu mhux ipproċessat u lanqas l-imposta doganali fil-fatt applikata għall-materjal agrikolu mhux ipproċessat meta impurtat ta' li hu.

2.   L-iskema Svizzera ta' l-importazzjoni għall-prodotti speċifikati fl-Iskeda I hija stabbilita fl-Iskeda IV.

3.   Jekk il-prezz domestiku ta' referenza Svizzeru huwa aktar baxx minn dak tal-Komunità, il-Komunità tista' tintroduċi miżuri ta' kumpens fuq il-prezzijiet kif stipulat fl-Artikolu 2, jiġifieri l-impostazzjoni fuq il-komponenti agrikoli ma' l-importazzjoni, bi qbil mar-Regolament (KE) 1460/96 u dawk li segwewh.

Artikolu 4

Miżuri ta' kumpens fuq il-prezz għall-esportazzjoni

1.   Ir-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni jew rifużjonijiet, qtugħ jew maħfriet Svizzeri, parzjali jew sħaħ ta' imposti doganali jew imposti li għandhom effett ekwivalenti għall-esportazzjoni lejn il-Komunità għall-prodotti elenkati fl-Iskeda I m'għandomx jeċċedu d-differenza bejn il-prezz domestiku ta' referenza Svizzeru u dak tal-Kommunità għall-materjal agrikolu mhux ipproċessat użat fil-manifattura ta' dawn il-prodotti mmoltiplikat mal-kwantitajiet fil-fatt użati. Jekk il-prezz domestiku ta' referenza Svizzeru hu l-istess jew anqas minn dak tal-Komunità, ir-rifużjoni ta' l-esportazzjoni Svizzera, jew rifużjoni, qtugħ jew maħfra, parzjali jew sħiħa ta' imposti doganali jew imposti li għandhom effett ekwivalenti għandu jkun żero.

2.   Jekk il-prezz domestiku ta' referenza Svizzeru huwa aktar baxx minn dak tal-Komunità, il-Komunità tista' tintroduċi miżuri ta' kumpens fuq il-prezzijiet kif stipulat fl-Artikolu 2, jiġifieri l-għotja ta' rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni, bi qbil mar-Regolament (KE) 1520/2000 u dawk li segwewh jew rifużjoni, qtugħ jew maħfra, parzjali jew sħiħa ta' imposti doganali jew imposti li għandhom effett ekwivalenti.

3.   Għaz-zokkor użat fil-manifattura tal-prodotti elenkati fl-Iskedi I u II il-Partijiet Kontraenti ma għandhomx jagħtu l-ebda rifużjoni fuq l-esportazzjoni, jew kwalunkwe rifużjoni, qtugħ jew maħfra, parzjali jew sħiħa ta' imposti doganali jew imposti li għandhom effett ekwivalenti

Artikolu 5

Prezzijiet ta' referenza

1.   Il-prezzijiet ta' referenza tal-Komunità u dawk Svizzeri għall-materjali agrikoli mhux ipproċessati msemmija fl-Artikolu 3 u 4 huma elenkati fl-Iskeda III.

2.   Il-Partijiet Kontraenti għandhom perjodikament, għall-inqas darba fis-sena, jipprovdu lill-Kumitat Konġunt bil-prezzijiet domestiċi ta' referenza ta' dawk il-materjali kollha mhux ipproċessati li għalihom miżuri ta' kumpens fuq il-prezz huma applikati. Il-prezzijiet domestiċi ta' referenza li huma pprovduti għandhom jirriflettu s-sitwazzjoni attwali tal-prezzijiet fit-territorju tal-Parti Kontraenti. Għandhom ikunu l-prezzijiet normalment imħallsa fl-istadju tal-bejgħ bl-ingrossa jew dak ta' manifattura mill-industriji ta' l-ipproċessar. Jekk materjal agrikolu mhux ipproċessat huwa disponibbli għall-industrija ta' l-ipproċessar, jew parti minnha, bi prezz aktar baxx minn dak predominanti fuq is-suq domestiku, il-prezzijiet domestiċi ta' referenza pprovduti għandhom jiġu aġġustati kif jixraq.

3.   Il-Kumitat Konġunt għandu jistipola l-prezzijiet domestiċi ta' referenza u d-differenzi fil-prezzijiet għall-materjali agrikoli mhux ipproċessati elekati fl-Iskeda III abbażi ta' l-informazzjoni pprovduta mis-servizzi tal-Kummissjoni u ta' l-Amministrazzjoni Federali Svizzera. Jekk huwa meħtieġ għall-preservazzjoni tal-marġini preferenzjali relattivi, l-ammonti bażiċi tal-materjal agrikolu mhux ipproċessat elenkat fl-Iskeda IV għandu jiġi adattat.

4.   Il-Kumitat Konġunt għandu jirrevedi l-prezzijiet domestiċi għall-materjali agrikoli mhux ipproċessati msemmija fl-Artikoli 3 u 4 li huma elenkati fl-Iskeda III qabel l-applikazzjoni ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 6

Dispożizzjoni speċjali dwar il-kooperazzjoni amministrattiva

Dispożizzjonijiet speċjali dwar il-kooperazzjoni amministrattiva huma stipolati fl-Appendiċi ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 7

Emendi

Il-Kumitat Konġunt jista' jiddeċiedi li jemenda l-Iskedi, l-Appendiċi ta' l-Iskedi u l-Appendiċi mehmuż ma' dan il-Protokoll.

SKEDA I

Prodotti soġġetti għal miżuri ta' kumpens għall-prezzijiet

HS Nru ta' l-Intestatura

Deskrizzjoni tal-prodotti

0403

Xorrox tal-butir, ħalib imbaqqat u krema, jogurt, kephir u ħalib jew krema iffermentat/a jew aċidifikat/a, konċentrat jew mhux jew li fih iz-zokkor miżjud jew sustanzi oħra ta' ħlewwa jew ta' togħma jew li fih frott, ġwież jew kakaw miżjud:

.10

– Jogurt:

ex .10

– – Bit-togħma jew li fih il-frott, ġwież jew kakaw miżjud

.90

– Oħrajn:

ex .90

– – Bit-togħma jew li fih il-frott, ġwież jew kakaw miżjud

0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħra dderivati mill-ħalib; dlik magħmul minn prodotti tal-ħalib u /jew bajd:

.20

– Dlik magħmul minn prodotti tal-ħalib u/jew bajd:

ex .20

– Ta' kontenut tax-xaħam, (piż), ta' 39 % jew aktar, iżda anqas minn 75 %

1517

Marġerin, taħlit kommestibbli jew preparazzjonijiet ta' xaħmijiet jew żjut tal-bhejjem jew veġetali jew ta' frazzjonijiet ta' xaħmijiet differenti jew żjut ta' dan il-Kapitolu, li m'humiex xaħmijiet jew żjut kommestibbli jew il-frazzjonijiet tagħhom ta' l-intestatura Nru 1516 :

.10

– Marġerin, eskluż il-marġerin likwidu:

ex .10

– – Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

.90

– Oħrajn:

ex .90

– – Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % piż ta' xaħmijiet tal-ħalib

1704

Ħelu taz-zokkor (inkluża ċ-ċikkulata bajda), li ma fihx kakaw

1806

Ċikkulata u preparazzjonijiet oħra ta' l-ikel li fihom il-kakaw

1901

Estratt tax-xgħir; preparazzjonijiet ta' l-ikel tad-dqiq; xgħir u barli mitħun oħxon, nuħħala, lamtu jew estratt tax-xgħir, li ma fihx trab tal-kakaw jew li fih anqas minn 40 % tal-piż kakaw ikkalkulat fuq bażi totalment mingħajr xaħam, mhux speċifikat x'imkien ieħor jew inkluż; preparazzjonijiet ta' l-ikel ta' oġġetti taħt l-intestaturi Nru 0401 sa 0404 , li ma fihomx kakaw jew li fihom anqas minn 5 % tal-piż kakaw, ikkalkulat fuq bażi totalment mingħajr xaħam, mhux speċifikat jew inkluż x'imkien ieħor

1902

Għaġin, imsajjar jew mhux imsajjar jew mimli (bil-laħam jew sustanzi oħra) jew ippreparat mod ieħor, bħalma huma l-ispagetti, mqarrun, tarja, lasanja, injokki, ravjul, kannelloni, kuskus, ippreparat jew mhux

1904

Ikel ippreparat miksub permezz ta' l-infiq jew l-inkaljar taċ-ċereali jew prodotti taċ-ċereali (per eżempju korn flejks); ċereali (li mhux mais (qamħirrum)) fil-forma granulari jew fil-forma ta' flejks jew granuli maħduma (ħlief għad-dqiq, xgħir u nuħħala), imsajjar minn qabel, jew ippreparat mod ieħor, mhux speċifikat jew inkluż x' imkien ieħor

1905

Ħobż, għaġina, kejkijiet, gallettini u għaġniet oħra, li fihom il-kakaw jew le; ostji tat-tqarbin, cachets vojta tat-tip li huma tajbin għall-użu farmaċewtiku, wejfers tas-siġillar, karta ta' l-ostja u prodotti simili oħra

2004

Ħxejjex oħra ppreparati jew ippriżervati b'mod ieħor li m'huwiex ħall jew acidu aċetiku, iffriżat, ħlief għall-prodotti taħt l-intestatur Nru 2006 :

.10

– Patata:

ex .10

– – Fil-forma ta' dqiq, nuħħala jew flejks

2005

Ħxejjex oħra ppreparati jew ippriżervati b'mod ieħor li m'huwiex ħall jew acidu aċetiku, mhux iffriżat, ħlief għall-prodotti taħt l-intestatur Nru 2006 :

.20

– Patata:

ex .20

– Fil-forma ta' dqiq, nuħħala jew flejks

2008

Frott, ġwież u partijiet oħra kommestibbli ta' pjanti, ippreparati jew ippriżervati mod ieħer, li fihom iz-zokkor jew sustanza oħra jew spirtu ta' ħlewwa miżjud/a, mhux speċifikat jew inkluż x'imkien ieħor:

– Ġwież, ġwież mitħuna u żrieragħ oħra, imħalltin flimkien jew le:

.11

– – Ġwież mitħuna:

ex .11

– – – Butir tal-karawett

2101

Estratti, essenzi u konċentrati, tal-kafè, tè jew matè u preparazzjonijiet b'bażi ta' dawn il-prodotti jew b'bażi ta' kafè, tè jew matè; ċikwejra nkaljata u sostituti tal-kafè oħra mixwija, u estratti, essenzi u konċentrati tagħhom:

– Estratti, essenzi u konċentrati, tal-kafè u preparazzjonijiet b'bażi ta' dawn l-estratti, essenzi jew konċentrati jew b'bażi tal-kafè:

.12

– – Preparazzjonijiet b'bażi ta' dawn l-estratti, essenzi jew konċentrati jew b'bażi tal-kafè:

ex .12

– – – Li fihom 1.5 % jew aktar tal-piż f'xaħam tal-ħalib, 2.5 % jew aktar proteini tal-ħalib, 5 % jew aktar zokkor jew 5 % jew aktar lamtu

.20

– Estratti, essenzi u konċentrati, ta' tè jew matè u preparazzjonijiet b'bażi ta' dawn l-estratti, essenzi jew konċentrati jew b'bażi ta' tè jew matè:

ex .20

– Li fihom 1.5 % jew aktar tal-piż f'xaħam tal-ħalib, 2.5 % jew aktar proteini tal-ħalib, 5 % jew aktar zokkor jew 5 % jew aktar lamtu

2103

Zlazi u preparazzjonijiet għaz-zlazi; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta, dqiq tal-mustarda u nuħħala u mustarda ppreparata:

.20

– Keċap tat-tadam u zlazi oħra tat-tadam

.90

– Oħrajn:

ex .90

– – Oħrajn ħlief ċatni tal-mang, likwidu

2104

Sopop u brodi u preparazzjonijiet għalihom; preparazzjonijiet ta' l-ikel komposti omoġenizzati

2105

Ġelat u silġ ieħor kommestibli, kemm jekk fih il-kakaw u kemm jekk le

2106

Preparazzjonijiet ta' l-ikel mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor:

.10

– Konċentrati tal-proteini u sustanzi tal-proteini b'konsistenza:

ex .10

– – Li fihom aktar minn 1 % ta' xaħmijiet tal-ħalib, 1 % ta' xaħmijiet oħra u aktar minn 5 % ta' zokkor

.90

– Oħrajn

2208

Alkoħol etiliku mhux denaturant ta' saħħa alkoħolika b'volum ta' anqas minn 80 % vol; spirti, likuri u xorb ieħor spirituż:

ex .90

– Ħlief għall-alkoħol etiliku mhux denaturat ta' saħħa alkoħolika b'volum ta' anqas minn 80 % vol u ħlief għall-ġus ikkonċentrat ta' l-għeneb li fiħ l-ispirtu miżjud

3501

Kaseina, Kaseinati u derivattivi oħra tal-kaseina, kolol mill-kaseina:

.10

– Kaseina

.90

– Oħrajn:

ex .90

– – Li mhux kolol mill-Kaseina

SKEDA II

Prodotti tal-kummerċ ħieles

HS Intestatura Nru

Deskrizzjoni tal-prodotti

0501

Xagħar tal-bnedmin, mhux maħdum, maħsul jew mnaddaf u mhux; skart tax-xagħar tal-bnedmin

0502

Lanżit u xagħar tal-ħanżir jew tal-qażquż, xagħar tal-badger u xagħar ieħor li jintuża għall-ixkupilji; tilqit ta' lanżit jew xagħar

0503

Xagħar taż-żwiemel jew tilqit ta' xagħar taż-żwiemel, kemm jekk fi strat jew le b'materjal ta' appoġġ jew mingħajru

0505

Ġlud u partijiet oħrajn ta' l-għasafar, bir-rix jew bl-ewwel rix li jtellgħu, rix u partijiet ta' rix (kemm jekk bit-truf mirqum jew le) u l-ewwel rix, mhux maħdum iktar minn imnaddaf, diżinfettat jew ittrattat għall-preservazzjoni; trab u tilqit ta' rix jew partijiet tar-rix

10

– Rix ta' tip użat għall-mili, down

ex 90

– Oħrajn (ħlief għall-għalf)

0506

Għadam u l-intern tal-qrun, mhux maħdum, bix-xaħam imneħħi, ippreparat b'mod sempliċi, iżda mhux maqtugħ, ittrattat bl-aċidu jew deġelatinizzat; trab u tilqit ta' dawn il-prodotti

0507

Ivorju, qoxra tal-fekruna, għadam tal-baliena u xagħar ta' l-għadam tal-baliena, qrun, qrun ta' ċriev, dwiefer tal-bhejjem, dwiefer, dwiefer u munqari tat-tjur, mhux maħdumin jew sempliċement ippreparati iżda mhux imfasslin; trab u tilqit ta' dawn il-prodotti

0508

Qroll jew materjali simili, mhux maħdumin jew sempliċement preparati iżda mhux maħdumin b'xi mod ieħor; qxur ta' molluski, krostaċji jew ekinodermi u għadam tas-siċċa, mhux maħdumin jew sempliċement ippreparati iżda mhux imfasslin, trab u tilqit tagħhom

ex 00

– Oħrajn ħlief għall-għalf

0509

Sponoż naturali b'oriġini mill-annimali

0510

Ambra griża, castoreum, ċivetta u musk; kantaridi; bili (bile), kemm jekk imnixxef jew le; glandoli u prodotti ta' l-annimali oħrajn użati fil-preparazzjoni ta' prodotti farmaċewtiċi, friski, kesħin, iffriżati jew ippreservati proviżorjament b'xi mod ieħor

0710

Ħaxix, iffriżat:

40

– Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

0711

Ħaxix ippreservat proviżorjament (per eżempju, b'gass tad-diossidju tal-kubrit, fl-ilma mielaħ, f'ilma tal-kubrit jew f'soluzzjonijiet ta' preservazzjoni oħrajn), iżda mhux addattati f'dak l-istat għall-konsum immedjat:

90

– Ħxejjex oħrajn; taħlit ta' ħaxix:

ex 90

– – Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

0901

Kafè, kemm jekk inkaljat jew dekaffeinat, qxur u fosdoq tal-kafè; sostituti tal-kafè li fihom il-kafè f'kull proporzjon

0902

Tè, kemm jekk bl-essenza tat-togħma, kemm jekk le

0903

Maté

1212

Harrub, ħass tal-baħar u alka oħra, pitravi taz-zokkor u qasab taz-zokkor, frisk, kemm mitħun u kemm jekk le, għadam qlub tal-frott u prodotti veġetali oħra (inklużi l-egħruq mhux inkaljati taċ-ċikwejra tal-varjetà Cichorium intybus sativum) tat-tip użat primarjament għall-konsum tal-bniedem, mhux speċifikat jew inkluż x'imkien ieħor:

ex 20

– Ħass tal-baħar u algi oħrajn (ħlief għall-għalf)

1302

Saps u estratti veġetali; sustanzi pectic, pectinates u pectates; agar-agar u mucilages u koagulanti oħrajn, kemm jekk modifikati jew le, derivati minn prodotti veġetali

1401

Materjali veġetali ta' tip użat primarjament għall-immaljar (plaiting) (per eżempju, bambù, rattans, qasab, rushes, żavżava, raffja, imnaddfin, tiben taċ-ċereali, u qoxra taz-zokk tal-lumiċell)

1402

Materjali veġetali tat-tip użati primarjament għall-mili jew bħala padding (per eżempju, kapok, xagħar veġetali u eel-grass), kemm jekk magħmul f'saffi u kif ukoll le b'materjal ta' support jew mingħajru

1403

Materjali veġetali tat-tip użat primarjament fi xkupi jew fi xkupilji (per eżempju, broomcorn, piassava, couch-grass u istle), kemm jekk f'hanks jew soror kif ukoll jekk le

1404

Prodotti veġetali mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor:

10

– Materjali veġetali nejjin tat-tip użat primarjament biex jingħata l-kulur u għall-ikkonzar

20

– Linters tal-qoton

ex 90

– Oħrajn (ħlief għall-għalf)

1505

Xaħam tas-suf tan-nagħaġ u sustanzi xaħmija meħudin minnu (inkluża l-lanolina):

ex 00

– Oħrajn ħlief għall-għalf

1516

Xaħmijiet ta' l-annimali jew mill-ħxejjex u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, idroġenati kompletament jew parzjalment, inter-esterifikati, ri-esterifikati jew elainizzati, kemm raffinati u kemm jekk le, iżda mhux preparati aktar minn hekk:

20

– Xaħmijiet veġetali u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom:

ex 20

– – Żejt idroġenizzat tar-riġnu, “opal-wax”

1517

Marġerin, taħlit kommestibbli jew preparazzjonijiet ta' xaħmijiet jew żjut tal-bhejjem jew veġetali jew ta' frazzjonijiet ta' xaħmijiet differenti jew żjut ta' dan il-Kapitolu, li m'humiex xaħmijiet jew żjut kommestibbli jew il-frazzjonijiet tagħhom ta' l-intestatura Nru 1516 :

90

– Oħrajn:

ex 90

– – Taħlit kommestibbli jew preparazzjonijiet tat-tip li jistgħu jintużaw bħala sustanzi għall-ħelsien tal-forom

1518

Xaħmijiet jew żjut ta' l-annimali jew veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, mgħollija, ossidati, deidrati, sulforizzati, minfuħa, polimerizzati bis-sħana f'vakuum jew f'gass li ma jirreaġġix (inert) modifikat kimikament mod ieħor, esklużi dawk bl-intestatura Nru 1516 ; taħlit li ma jittiekilx jew preparazzjonijiet ta' xaħmijiet jew żjut ta' l-annimali jew veġetali u l-frazzjonijiet ta' xaħmijiet u żjut differenti ta' dan il-Kapitolu, mhux imsemmija jew speċifikati x'imkien ieħor:

ex 00

– Linoxina

1520

Gliċerolu, nej; ilma tal-gliċerolu u lyes tal-gliċerolu:

1521

Xama' veġetali (ħlief għat-trigliċeridi), xama' tan-naħal, xama' ta' xort' oħra mill-insetti u spermaċeti, kemm jekk raffinati jew mogħtija l-kulur u kemm jekk le

1522

Degras; residwi li jirriżultaw mit-trattament ta' sustanzi mxaħħmin jew xama' mill-annimali jew veġetali

1702

Zokkor ieħor, inkluż il-lattożi kimikament pura, maltożi, glukożi u fruttożi, fil-forma solida; zokkor, ġulepp li ma fihx ħwawar miżjuda jew sustanza li tagħti l-kulur; għasel artifiċjali, kemm jekk imħallat ma' għasel naturali jew le; karamella:

50

– Fruttożi kimikament pura:

90

– Oħrajn, inkluż zokkor invers u zokkor u taħlit ta' ġulepp taz-zokkor li fihom fl-istat niexef 50 % fil-piż ta' fruttożi:

ex 90

– – Maltożi kimikament pura (ħlief għall-għalf)

1803

Taħlita tal-kakaw kemm mingħajr xaħmijiet, kemm jekk le

1804

Butir, xaħam u żejt tal-kakaw

1805

Trab tal-kakaw li ma fihx zokkor miżjud jew essenza ħelwa

1903

Tapjoka u sostituti għalhekk ippreparati mill-lamtu fil-forma ta' flejks, granuli, perli, mgħarblin, jew f'forom simili

2001

Ħxejjex, frott, ġwież u partijiet kommestibbli oħra tal-pjanti, ippreparati jew ippriżervati permezz tal-ħall jew ta' l-aċidu aċetiku:

90

– Oħrajn:

ex 90

– – Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata); qlub tal-palm; jam; patata ħelwa u partijiet tal-pjanti simili kommestibbli taħt l-intestatur 0714

2004

Ħxejjex oħra ppreparati jew ippriżervati b'mod ieħor li m'huwiex ħall jew aċidu aċetiku, iffriżat, ħlief għall-prodotti taħt l-intestatur Nru 2006 :

90

– Ħxejjex oħrajn; taħlit jew ħxejjex:

ex 90

– – Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2005

Ħxejjex oħra ppreparati jew ippriżervati b'mod ieħor li m'huwiex ħall jew aċidu aċetiku, mhux iffriżat, ħlief għall-prodotti taħt l-intestatur Nru 2006 :

80

– Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2006

Ħxejjex, frott, ġwież u partijiet kommestibbli oħra tal-pjanti, ippreparati jew ippriżervati permezz taz-zokkor, ġelu jew kristallizzat):

ex 00

– Qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2007

Ġammijiet, jellies tal-frott, marmellati, puré tal-frott jew tal-ġwież u taħlit tal-frott jew tal-ġwież, miksuba permezz tat-tisjir, kemm jekk fihom iz-zokkor miżjud jew sustanzi ħelwin oħra u kemm jekk le

2008

Frott, ġwież u partijiet oħra kommestibbli ta' pjanti, ippreparati jew ippriżervati mod ieħer, li fihom iz-zokkor jew sustanza oħra jew spirtu ta' ħlewwa miżjud/a, mhux speċifikat x'imkien ieħor jew inkluż :

– Ġwież, ġwież mitħuna u żrieragħ oħra, imħalltin flimkien jew le:

11

– – Ġwież mitħuna:

ex 11

– – – Ġwież mitħuna, inkaljati

– Oħrajn, inkluż taħlitiet li ma jaqgħux taħt is-sub intestatura Nru 2008 19 :

91

– – Qlub tal-Palm

99

– – Oħrajn:

ex 99

– – – Mais (qamħirrum), li mhux qamħirrum ħelu (Zea mays var. saccharata)

2101

Estratti, essenzi u konċentrati, tal-kafè, tè jew maté u preparazzjonijiet b'bażi ta' dawn il-prodotti jew b'bażi ta' kafè, tè jew maté; ċikwejra nkaljata u sostituti tal-kafè oħra mixwija, u estratti, essenzi u konċentrati tagħhom:

– Estratti, essenzi u konċentrati, tal-kafè u preparazzjonijiet b'bażi ta' dawn l-estratti, essenzi jew konċentrati jew b'bażi tal-kafè:

11

– – Estratti, essenzi u konċentrati

12

– – Preparazzjonijiet b'bażi ta' dawn l-estratti, essenzi jew konċentrati jew b'bażi tal-kafè:

ex 12

– – – Li ma fihx xaħmijiet tal-ħalib, proteini tal-ħalib, zokkor jew lamtu jew li fih anqas minn 1.5 % tal-piż tiegħu xaħmijiet tal-ħalib, 2.5 % ta' proteini, 5 % ta' zokkor jew 5 % ta' lamtu

20

– Estratti, essenzi u konċentrati, ta' tè jew maté u preparazzjonijiet b'bażi ta' dawn l-estratti, essenzi jew konċentrati jew b'bażi ta' tè jew maté:

ex 20

– – Li ma fihx xaħmijiet tal-ħalib, proteini tal-ħalib, zokkor jew lamtu jew li fih anqas minn 1.5 % tal-piż tiegħu xaħmijiet tal-ħalib, 2.5 % ta' proteini, 5 % ta' zokkor jew 5 % ta' lamtu

30

– Ċikwejra inkaljata u sostituti oħra inkaljati tal-kafè, u estratti, essenzi u konċentrati tagħhom

2102

Ħmira (attiva jew inattiva); mikro-organiżmi uniċellulari oħra, mejta (iżda li ma jinkludux it-tilqim ta' l-intestatura Nru 3002 ); trab tal-ħami ppreparat:

ex 10

– Ħmira attiva (ħlief għall-ħmira tal-furnara u li ma tintużax għall-għalf)

ex 20

– Ħmira inattiva; mikro-organiżmi uniċellulari oħra, mejta (li ma tintużax għall-għalf)

30

– Trab tal-ħami ppreparat

2103

Zlazi u preparazzjonijiet għaz-zlazi; kondimenti mħallta u ħwawar imħallta, dqiq tal-mustarda u nuħħala u mustarda ppreparata:

10

– Zalza tas-soja

30

– Dqiq u nuħħala tal-mustarda u mustarda ppreparata:

ex 30

– – Dqiq u nuħħala tal-mustarda ħlief għal dik għall-għalf; mustarda ppreparata:

90

– Oħrajn:

ex 90

– – Ċatni tal-mang, likwidu

2106

Preparazzjonijiet ta' l-ikel mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor:

10

– Konċentrati tal-proteini u sustanzi tal-proteini b'konsistenza:

ex 10

– – Li ma fihomx aktar minn 1 % ta' xaħmijiet tal-ħalib, 1 % ta' xaħmijiet oħra u aktar minn 5 % ta' zokkor

2201

Ilma, inkluż ilma minerali u ilma ossiġenat, li ma fihx zokkor miżjud jew sustanza li żżid il-ħlewwa jew mhux bit-togħma; silġ

2202

Ilma, inkluż ilma minerali u ilma ossiġenat, li fih zokkor miżjud jew sustanza li żżid il-ħlewwa jew bit-togħma, u xorb mhux alkoħoliku ieħor, minbarra meraq tal-frott jew tal-ħaxix ta' l-intestatura 2009 :

10

– Ilma, inkluż ilma minerali u ilma ossiġenat, li fih zokkor miżjud jew sustanza li żżid il-ħlewwa oħra jew bit-togħma

ex 90

– Oħrajn li mhux ġus tal-frott jew tal-ħaxix miżjud bl-ilma jew ossiġenat

2203

Birra magħmula mix-xgħir

2205

Vermouth u inbid ieħor ta' għeneb frisk imħawwar bil-pjanti jew sustanzi aromatiċi

2207

Alkoħol ethyl mhux denaturat b'kontenut alkoħoliku mil-volum ta' 80 % vol jew iktar; alkoħol ethyl u spirti oħrajn, denaturati, ta' kwalunkwe qawwa:

2208

Alkoħol etiliku mhux denaturat ta' saħħa alkoħolika b'volum ta' anqas minn 80 % vol; spirti, likuri u xorb ieħor spirituż:

20

– Spirti miksuba permezz tad-distillazzjoni ta' l-inbid ta' l-għenba jew il-karfa ta' l-għenba

30

– Wiski

40

– Rum u tafia

50

– Ġinn u Gnibru

60

– Vodka

70

– Likuri u cordials

2209

Ħall u sostituti għall-ħall miksuba mill-aċidu aċetiku

SKEDA III

Prezzijiet ta' referenza Svizzeri u tal-KE (4)

Materjal agrikolu mhux ipproċessat

Prezz ta' referenza Svizzeru

CHF għal kull 100 kg netti

Prezz ta' referenza tal-KE

CHF għal kull 100 kg netti

Differenza: prezz ta' l-Isvizzera/tal-KE

CHF għal kull 100 kg netti

Qamħ komuni

64,00

19,45

44,55

Qamħ durum

43,22

28,46

14,76

Segala

58,00

15,98

42,02

Barli

32,46

11,81

20,65

Mais

38,97

18,87

20,10

Dqiq tal-qamħ komuni

105,88

27,23

78,65

Trab tal-ħalib sħiħ

607,00

382,77

224,23

Trab tal-ħalib xkumat

481,04

295,49

185,55

Butir

922,00

336,10  (1)/455,20

466,80 /585,90  (1)

Zokkor abjad

0,00

Bajd (2)

250,75

186,70

64,05

Patata Friska

42,00

21,14

20,86

Xaħam veġetali (3)

360,00

147,25

212,75

SKEDA IV

Ir-Reġim ta' Importazzjoni Svizzeru

(a)

L-imposta doganali għall-prodotti elenkati fl-Appendiċi għal din l-Iskeda hija komponent agrikolu kkalkulat fuq il-bażi tal-piż nett. Ir-riċetti standard huma speċifikati fl-Appendiċi.

(b)

Għall-prodotti elenkati fl-Appendiċi l-ammonti bażiċi li jmiss għall-materjal agrikolu mhux ipproċessat huma kkunsidrati għall-kalkolu tal-komponenti agrikoli:

Materjal agrikolu mhux ipproċessat

Ammont bażiku applikat mid-data tad-dħul fis-seħħ

Ammont bażiku applikat minn tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ

CHF għal kull 100 kg netti

CHF għal kull 100 kg netti

Qamħ komuni

40,00

38,00

Qamħ durum

13,00

12,00

Segala

37,00

36,00

Barli

18,00

18,00

Mais

18,00

18,00

Dqiq tal-qamħ komuni

70,00

67,00

Trab tal-ħalib sħiħ

201,00

191,00

Trab tal-ħalib xkumat

167,00

158,00

Butir

466,00

466,00

Zokkor abjad

,

,

Xejn

36,00

36,00

Bajd

18,00

18,00

Patata Friska

191,00

181,00

(ċ)

L-imposta doganali għall-prodotti elenkati fl-iskeda hawn taħt huwa xejn.

Intestatura tat-tariffa Svizzera

Kummenti

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Oħrajn ħlief ċatni tal-mang, likwidu

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

(d)

Mill-applikazzjoni ta' dan il-Protkoll, l-imposti doganali għall-prodotti elenkati fl-iskeda t'hawn taħt huma mnaqqsa għal żero fi tliet passi indaqs ta' sena.

Intestatura tat-tariffa Svizzera

Imposta applikata mid-data tad-dħul fis-seħħ

Imposta applikata minn sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ

Imposta applikata minn tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ

CHF għal kull 100 kg grossi

CHF għal kull 100 kg grossi

CHF għal kull 100 kg grossi

2208.9021

27,30

13,70

,

2208.9022

46,70

23,30

,

(e)

L-intestaturi tariffarji stipolati f'din l-Iskeda jirreferu għal dawk applikabbli fl-Isvizzera fl-1 ta' Jannar 2002. Minkejja l-Artikolu 12bis ta' dan il-Ftehim, it-termini ta' din l-Iskeda m'humiex ser ikunu affetwati minn bidliet li jistgħu iseħħu fin-nomenklatura tariffarja.


(1)  Għall-prodotti li jibbenefikaw mill-assistenza għall-butir mogħtija taħt ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2571/97 tal-15 ta' Diċembru 1997 dwar il-bejgħ ta' butir bi prezzijiet imnaqqsa u l-konċessjoni ta’ għajnuna għall-krema, il-butir u l-butir ikkonċentrat sabiex jintużaw fil-fabbrikazzjoni tal-prodotti tal-pastiċċiera, il-ġelat u oġġetti oħra ta' ikel.

(2)  Derivati mill-prezzijiet għall-bajd ta' l-għasafar likwidi, mhux fil-qoxra, mmoltiplikati b'fattur ta' 0.85.

(3)  Prezzijiet għal xaħmijiet veġetali (għall-industrija tal-ħami u ta' l-ikel) b' kontenut ta' 100 % xaħam.

(4)  Il-prezzijiet ta' referenza tal-KE u dawk Svizzeri għall-materjali agrikoli mhux ipproċessati msemmija fl-Artikolu 3 u 4 li huma elenkati fl-Iskeda III huma bbażati fuq l-informazzjoni ta' l-1 ta' Jannar 2002. Għandhom jiġu riveduti mill-Kumitat Konġunt qabel l-applikazzjoni ta' dan il-Protkoll.

Appendiċi għall-iskeda IV

Ir-Riċetti Standard Svizzeri

Ir-riċetti standard imsemmija fl-Iskeda IV, paragrafu a (Reġim ta' Importazzjoni Svizzeru) użat fil-kalkolu tal-komponenti agrikolu huma speċifikati fl-iskeda t' hawn taħt.

Intestatura tat-tariffa Svizzera

Kummenti

Qamħ komuni

Qamħ durum

Segala

Barli

Mais

Dqiq tal-qamħ komuni

Trab tal-ħalib sħiħ

Trab tal-ħalib xkumat

Butir

Zokkor abjad

Bajd

Patata Friska

Xaħam veġetali

kg ta' materjal mhux ipproċesssat għal kull 100 kg ta' prodott imlesti

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Li fih aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 3 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

– Li fih aktar minn 3 % piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Ta' kontenut tax-xaħam, piż, ta' 39 % jew aktar, iżda anqas minn 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Ta' kontenut tax-xaħam, piż, ta' 39 % jew aktar, iżda anqas minn 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

– – Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Li fih aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Li fih mhux aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Li fih aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Li fih aktar minn 2 % iżda mhux aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Li fih aktar minn 20 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Li fih aktar minn 2 % iżda mhux aktar minn 20 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Li fih aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Li fih aktar minn 8 % iżda mhux aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Li fih aktar minn 2 % iżda mhux aktar minn 8 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Li fih aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Li fih aktar minn 8 % iżda mhux aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Li fih aktar minn 2 % iżda mhux aktar minn 8 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Li fih aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 % piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Li fih aktar minn 6 % iżda mhux aktar minn 12 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Li fih aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 1,5 % piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Li fih aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 3 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Li fih aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 3 % piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Li fih aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Li fih aktar minn 6 % iżda mhux aktar minn 12 % piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Li fih aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 3 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Li fih aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 % piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Li fih aktar minn 6 % iżda mhux aktar minn 12 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Li ma fihx qamħ komuni, segala, barli, mais u lanqas patata, ħlief għall-għalf

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Oħrajn

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Li ma fihx qamħ komuni, segala, barli, mais u lanqas patata, ħlief għall-għalf

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Oħrajn

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Għall-konsum mill-bniedem

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Oħrajn

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Li fih aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 3 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Li fih aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 9 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Li fih aktar minn 9 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Li fih aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 3 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Li fih aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Li fih aktar minn 6 % iżda mhux aktar minn 15 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Li fih aktar minn 15 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Li fih aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 3 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Li fih aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Li fih aktar minn 6 % iżda mhux aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Li fih aktar minn 15 % piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Frak tal-ħobż

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Ħlief għall-frak tal-ħobż

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Frak tal-ħobż

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Ħlief għall-frak tal-ħobż

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Fil-forma ta' dqiq, nuħħala jew flejks

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Fil-forma ta' dqiq, nuħħala jew flejks

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Fil-forma ta' dqiq, nuħħala jew flejks

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Fil-forma ta' dqiq, nuħħala jew flejks

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Li fihom 1,5 % jew aktar tal-piż f'xaħam tal-ħalib, 2,5 % jew aktar proteini tal-ħalib, 5 % jew aktar zokkor jew 5 % jew aktar lamtu

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Li fihom 1,5 % jew aktar tal-piż f'xaħam tal-ħalib, 2,5 % jew aktar proteini tal-ħalib, 5 % jew aktar zokkor jew 5 % jew aktar lamtu

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Li fihom 1,5 % jew aktar tal-piż f'xaħam tal-ħalib, 2,5 % jew aktar proteini tal-ħalib, 5 % jew aktar zokkor jew 5 % jew aktar lamtu

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Li fihom 1,5 % jew aktar tal-piż f'xaħam tal-ħalib, 2,5 % jew aktar proteini tal-ħalib, 5 % jew aktar zokkor jew 5 % jew aktar lamtu

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Li ma fihomx xaħmijiet tal-ħalib jew li ma fihomx aktar minn 3 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib, li ma fihomx xaħmijiet oħra jew li ma fihomx aktar minn 3 % tal-piż f'xaħmijiet oħra

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Li ma fihomx xaħmijiet tal-ħalib jew li ma fihomx aktar minn 3 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib, li fihom aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 10 % tal-piż f'xaħmijiet oħra

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Li ma fihomx xaħmijiet tal-ħalib jew li ma fihomx aktar minn 3 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib, li fihom aktar minn 10 % tal-piż f'xaħmijiet oħra

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Li fih aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 7 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Li fih aktar minn 7 % iżda mhux aktar minn 10 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 13 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Li fih aktar minn 13 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Li fih aktar minn 20 % iżda mhux aktar minn 35 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Li fih aktar minn 35 % iżda mhux aktar minn 50 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Li fih aktar minn 20 % iżda mhux aktar minn 35 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Li fih aktar minn 35 % izda mhux aktar minn 50 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Li fih aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Li fih aktar minn 6 % iżda mhux aktar minn 12 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Li fih aktar minn 12 % iżda mhux aktar minn 20 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Li fih aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 1,5 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Li fih aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 3 % tal-piż f'xaħmijiet tal-ħalib

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Li fih aktar minn 40 % iżda mhux aktar minn 60 % tal-piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Li fih aktar minn 60 % tal-piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 25 % tal-piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Li fih aktar minn 25 % iżda mhux aktar minn 40 % tal-piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Li fih aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 5 % tal-piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Li fih aktar minn 5 % iżda mhux aktar minn 10 % tal-piż f'xaħmijiet

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Li mhux kolol mill-kaseina

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Li mhux kolol mill-kaseina

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Li mhux kolol mill-kaseina

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Li mhux kolol mill-kaseina

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Appendiċi għall-Protokoll Nru 2

Dispożizzjoni dwar il-kooperazzjoni amministrattiva

1.

Il-Partijiet Kontraenti jaqblu li l-kooperazzjoni amministrattiva hija essenzjali għall-implimentazzjoni u l-kontroll tat-trattament preferenzjali mogħti taħt dan il-Protokoll u jisħqu l-impenn tagħhom sabiex jiġġieldu l-irregolaritajiet u l-frodi fid-dwana u oqsma oħra.

2.

Fejn Parti Kontraenti tkun għamlet sejba, abbażi ta' informazzjoni oġġettiva ta' nuqqas ta' provvediment ta' kooperazzjoni amministrattiva u/jew ta' irregolaritajiet jew frodi taħt dan il-Protokoll, il-Parti Kontraenti kkonċernata tista' tissospendi temporanjament it-trattatment preferenzjali relevanti tal-prodott(i) kkonċernati bi qbil ma' dan l-Anness.

3.

Għal l-għan ta' dan l-Appendiċi, nuqqas ta' provvediment ta' kooperazzjoni amministrattiva għandu jfisser inter alia:

(a)

nuqqas repetut ta' rispett ta' l-obbligi li jiġi vverifikat l-istatus ta' oriġini tal-prodott(i) ikkonċernati;

(b)

rifjutar repetut jew ittardjar mhux xieraq fl-eżekuzzjoni u/jew komunikazzjoni tar-riżultati ta' verifika sussegwenti tal-prova ta' oriġini;

(c)

rifjutar repetut jew ittardjar mhux xieraq fil-kisba ta' l-awtorizzazzjoni sabiex jiġu esegwiti missjonijiet ta' kooperazzjoni amministrattiva sabiex tiġi vverifikata l-awtentiċità tad-dokumenti jew preċiżjoni ta' l-informazzjoni relevanti għall-għotja tat-trattament preferenzjali in kwistjoni.

Għall-iskop ta' dan l-Appendiċi, is-sejba ta' irregolaritajiet jew frodi tista' ssir, inter alia, fejn ikun hemm żieda mgħaġġla, mingħajr spjegazzjoni sodisfaċenti, fl-importazzjoni ta' oġġetti li jeċċedu l-livell ta' produzzjoni tas-soltu u l-kapaċità ta' l-esportazzjoni tal-Parti Kontraenti l-oħra li hija marbuta ma' l-informazzjoni oġġettiva li tirrigwarda l-irregolaritajiet jew il-frodi.

4.

L-applikazzjoni ta' sospensjoni temporanja għandha tkun soġġetta għall-kondizzjonijiet li jmiss:

(a)

Il-Parti Kontraenti li tkun għamlet sejba, abbażi ta' informazzjoni oġġettiva, ta' nuqqas ta' provvediment ta' kooperazzjoni amministrattiva u/jew ta' irregolaritajiet jew frodi fid-dwana jew kwistjonijiet relatati għandha, mingħajr telf ta' żmien tinnotifika lill-Kumitat Konġunt bis-sejba tagħha, flimkien ma' l-informazzjoni oġġettiva u tidħol f'konsultazzjonijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt, abbażi ta' l-informazzjoni relevanti kollha u s-sejbiet oġġettivi, bil-ħsieb li tintlaħaq soluzzjoni aċċettabli għaż-żewġ Partijiet Kontraenti.

(b)

Fejn il-Partijiet Kontraenti jkunu daħlu f'konsultazzjonijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt bħal ma kien imsemmi hawn fuq u naqsu milli jaqblu fuq soluzzjoni aċċettabbli fi żmien tliet xhur wara n-notifika, il-Parti Kontraenti kkonċernata tista' tissospendi temporanjament it-trattament preferenzjali rilevanti tal-prodott(i) konċernat(i). Sospenjoni temporanja għandha tiġi nnotifikata lill-Kumitat Konġunt mingħajr telf ta' żmien.

(c)

Sospensjonijiet temporanji taħt dan l-Appendiċi għandhom ikunu limitati għal dak li huwa meħtieġ sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Parti Kontraenti kkonċernata. M'għandhomx jeċċedu l-perjodu ta' sitt xhur, li jista' jiġi rrinovat. Sospensjonijiet temporanji għandhom jiġu nnotifikati immedjatament wara l-adozzjoni tagħhom lil-Kumitat Konġunt. Għandhom ikunu soġġetti għal konsultazzjonijiet regolari fi ħdan il-Kumitat Konġunt, b'mod partikolari bil-ħsieb li jintemmu malli l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tagħhom ma jibqgħux jingħataw.

5.

Fl-istess waqt tan-notifika lill-Kumitat Konġunt taħt il-paragrafu 4(a) ta' dan l-Appendiċi, il-Parti Kontraenti kkonċernata għandha tippubblika notifika lill-importaturi fil-Ġurnal Uffiċjali. In-notifika lill-importaturi għandha tindika għall-prodott ikkonċernat li hemm sejba, abbażi ta' informazzjoni oġġettiva, ta' nuqqas ta' provvediment ta' kooperazzjoni amministrattiva u/jew irregolaritajiet jew frodi.