ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 338

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 47
13 ta' Novembru 2004


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Ir-Regolament (KE) Nru 1934/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1726/2000 dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp ma’ l-Afrika t’Isfel

1

 

*

Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt ma' l-ikel u li jħassar id-Direttivi 80/590/KEE u 89/109/KEE

4

 

*

Id-Direttiva 2004/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità, fir-rigward tal-mekkaniżmi tal-proġett tal-Protokoll ta’ Kjoto ( 1 )

18

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

13.11.2004   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 338/1


IR-REGOLAMENT (KE) Nru 1934/2004 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-27 ta' Ottubru 2004

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1726/2000 dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp ma’ l-Afrika t’Isfel

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 179 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (1),

Billi:

(1)

Skond ir-Regolament (KE) Nru 1726/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ Ġunju 2000 dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp ma’ l-Afrika t’Isfel (2), il-Kummissjoni għandha tissottometti reviżjoni mid-term lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru 2003. Abbażi ta’dik ir-reviżjoni, ġew suġġeriti xi emendi għar-Regolament (KE) Nru. 1726/2000.

(2)

Ir-reviżjoni mid-term tinkludi suġġerimenti u proposti sabiex tittejjeb l-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp ma’ l-Afrika t’Isfel, li xi wħud minnhom kienu diġa’ saru fid-Dokument Strateġiku tal-Pajjiż ta’ l-2002 u ġew ikkunsidrati fil-Programm Indikattiv 2003-2005. Huma għandhom x’jaqsmu, inter alia, ma’ l-integrazzjoni sistematika (mainstreaming) ta’ kwistjonijiet dwar l-ugwaljanza tas-sessi fil-livelli kollha taċ-ċiklu tal-proġett mill-ippjanar sa l-implimentazzjoni; ir-razzjonalizzazzjoni ta’ proċeduri amministrattivi; it-titjib tal-kriterji ta’ stima tat-tfassil ta’ proġett u l-iċċarar tal-kondizzjonijiet għall-għoti ta’ kontribuzzjonijiet mill-Programm Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (EPRD) għal programmi reġjonali.

(3)

Skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru. 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (3) jistgħu jingħataw fondi lir-Repubblika ta’ l-Afrika t’Isfel permezz ta’ appoġġ tal-baġit dirett. Ir-Regolament (KE) Nru. 1726/2000 jista’, madankollu, jiġi interpretat li jeskludi l-appoġġ tal-baġit mhux speċifiku. Barra minn dan, ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru. 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (4) jinkludi fit-Titolu IV tat-Tieni Parti dispożizzjonijiet speċifiċi għal “Azzjonijiet Esterni”. Huwa, għalhekk, xieraq li r-Regolament (KE) Nru 1726/2000 ikun konformi mar-Regolament (KE, Euratom) Nru. 1605/2002 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru. 2342/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru. 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (5).

(4)

Minħabba l-implimentazzjoni tal-EPRD, u b’mod partikolari tal-Programm Indikattiv Pluriennali 2000 - 2002, ir-Regolament (KE) Nru.1726/2000 għandu jiġi aġġustat, b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-adozzjoni ta’ Programmi li jolqtu s-settur sħiħ, il-finanzjament permezz ta’ appoġġ tal-baġit, u l-finanzjament konġunt ta’ proġetti u programmi fil-qasam tal-kooperazzjoni u integrazzjoni reġjonali.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru. 1726/2000 daħal fis-seħħ fl-2000 u jiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2006. Madankollu, l-Artikolu 6(1) jeħtieġ li jsir programmar indikattiv triennali. Sabiex il-programmi jikkorrispondu mal-perijodu ta’ validità tar-Regolament, għandu jsir ukoll provvediment għal Programmi Indikattivi ta’ erba’ snin.

(6)

Il-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta’ Stati ta’ l-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku, min-naħa, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-oħra (6), li tiegħu l-Afrika t’Isfel hija firmatarja ġie ffirmat f’Kotonu fit-23 ta’ Ġunju 2000. Il-Protokoll 3 għal dak il-Ftehim jiddefinixxi l-istatus kwalifikat ta’ l-Afrika t’Isfel taħt il-Ftehim.

(7)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/753/KE (7) approvat l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Repubblika ta’ l-Afrika t’Isfel. L-Anness X ta’ dak il-Ftehim jistipula li l-Komunità tipprovdi għajnuna għar-ristrutturar tas-settur ta’ l-inbid u l-ispirti ta’ l-Afrika t’Isfel u għall-immarkitjar u d-distribuzzjoni ta’ nbejjed u spirti ta’ l-Afrika t’Isfel. Iż-żewġ Ftehimijiet korrispondenti dwar il-kummerċ fl-inbid u l-ispirti ġew approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/51/KE (8) u bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/52/KE (9) rispettivament. Huwa, għalhekk, meħtieġ li jiġi inkluż ammont addizzjonali fl-ammont ta’ referenza finanzjarju previst mir-Regolament (KE) Nru. 1726/2000.

(8)

Fil-prattika il-Kumitat tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp kien qiegħed jaġixxi fil-kuntest tar-Regolament (KE) Nru 1726/2000 bħala l-“Kumitat dwar l-Afrika t’Isfel”. Huwa xieraq formalment li dak il-Kumitat jiġi stabbilit.

(9)

L-Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 1726/2000 jitlob lill-Kummissjoni tikkonsulta l-Kumitat dwar id-deċiżjonijiet ta’ finanzjament li bi ħsiebha tieħu dwar proġetti u programmi ta’ valur għola minn EUR 5 miljun. Sabiex ikun hemm amministrazzjoni finanzjarja f’saħħitha u razzjonalizzazzjoni ta’ proċeduri, huwa xieraq li dan il-limitu jiġi miżjud għal EUR 8 miljun.

(10)

Ir-Regolament (KE) Nu 1726/2000 għandu, għalhekk, jiġi hekk emendat.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nu 1726/2000 hu emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2(1) għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

“1.   Il-Programmi għandhom jiffukaw fuq il-ġlieda kontra l-faqar, iqisu l-ħtiġijiet tal-komunitajiet li qabel kienu żvantaġġjati, jintegraw id-dimensjoni ambjentali ta’ l-iżvilupp u jintegraw sistematikament l-ugwaljanza tas-sessi, waqt li b’mod partikolari jsaħħu l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-livelli kollha ta’ politika, ta’ l-ipprogrammar u ta’ l-implimentazzjoni. F’dawn il-programmi kollha attenzjoni speċjali għandha tingħata sabiex jissaħħu l-kapaċitajiet istituzzjonali.”

(2)

Fl-Artikolu 2(2), il-frażi introduttorja għandha tiġi mibdula b’dan li ġej:

“2.   Il-kooperazzjoni għall-iżvilupp li għandha titwettaq b’dan ir-Regolament għandha tiffoka l-iżjed fuq l-oqsma ta’ kooperazzjoni msemmija fl-Artikolu 8 tal-Protokoll 3 dwar l-Afrika t’Isfel tal-Ftehim ta’ Kotonu u b’mod partikulari fuq:”

(3)

L-Artikolu 4 hu b’dan emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafu 2 għandu jiġi emendat kif ġej:

(i)

fl-ewwel subparagrafu, il-frażi introduttorja għandha tiġi mibdula b’dan li ġej:

“2.   Il-finanzjament Komunitarju jista’ jkopri:”

(ii)

fl-ewwel subparagrafu, il-punt (a) għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

“(a)

infieq tal-baġit tal-gvern biex jappoġġa r-riformi u l-implimentazzjoni ta’ politika fis-setturi ta’ prijorità identifikati permezz ta’ djalogu ta' politika, billi jintużaw l-aktar strumenti xierqa inklużi l-appoġġ tal-baġit u forom speċifiċi oħra ta’ għajnuna tal-baġit.”

(iii)

it-tieni subparagrafu għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

“Parti mill-finanzjament jista’ jiġi dirett lejn benefiċjarji finali speċifiċi (per eżempju intraprendituri emerġenti) fil-forma ta’ kapital ta’ riskju jew forom oħra ta’ parteċipazzjoni finanzjarja. Il-Bank Ewropew ta’ l-Investiment jista’ jiġi assoċjat ma’ l-amministrazzjoni ta’ dawn il-fondi, kif xieraq. Ir-riżorsi magħmula disponibbli b’dan ir-Regolament ma għandhomx jintużaw b’mod li jippermetti kompetizzjoni inġusta.”

(b)

il-paragrafu li ġej għandu jiġi mdaħħal:

“4a.   Il-finanzjament ta’ proġetti u programmi individwali għal kooperazzjoni u integrazzjoni regjonali għandu jiġi pprovdut mill-EPRD u/jew mill-fondi regjonali taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF).

Il-Kummissjoni għandha tħabrek biex tiżgura finanzjament bilanċjat miż-żewġ għejjun fil-livell tal-Programm Indikattiv Pluriennali, billi timpenja għall-kooperazzjoni u integrazzjoni regjonali persentaġġ indikattiv tal-EPRD simili għas-sehem tal-fondi EDF iddedikati għall-kooperazzjoni u integrazzjoni reġjonali fil-Protokoll Finanzjarju tal-Ftehim ta’ Kotonu.”

(4)

L-Artikolu 5 għandu jiġi mħassar.

(5)

L-Artikolu 6 għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

“Artikolu 6

L-Iprogrammar

1.   Programmar indikattiv pluriennali għandu jitwettaq fil-kuntest ta’ kuntatti mill-qrib mal-Gvern ta’ l-Afrika t’Isfel u jittieħed kont tar-riżultati tal-koordinazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(6) u (7). Il-proċess ta’ programmar indikattiv jirrispetta bis-sħiħ il-prinċipju ta’ programmar immexxi minn min qed jirċievi l-finanzjament.

2.   Sabiex ikun hemm tħejjija għal kull eżerċizzju ta’ programmar, fil-kuntest ta’ koordinazzjoni mkabbra ma’ l-Istati Membri, inkluż fuq il-post, il-Kummissjoni għandha tfassal Dokument Strateġiku tal-Pajjiż bi djalogu mal-Gvern ta’ l-Afrika t’Isfel. Dan id-Dokument Strateġiku tal-Pajjiż għandu jieħu kont tar-riżultati tal-valutazzjoni globali l-aktar reċenti ta’ l-operazzjonijiet iffinanzjati taħt ir-Regolament (KE) Nru. 2259/96 u taħt dan ir-Regolament kif ukoll ta’ valutazzjonijiet regolari oħra ta’ operazzjonijiet. Id-dokument ikun marbut ma’ analiżi orjentata għall-problemi, u jintegra kwistjonijiet trasversali bħalma huma t-tnaqqis tal-faqar, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-ambjent u s-sostenibbiltà. L-Abbozz tal-Programm Indikattiv Pluriennali jiġi anness mad-Dokument Strateġiku tal-Pajjiż. Numru limitat ta’ setturi ta’ kooperazzjoni bbażat fuq l-oqsma identifikati fl-Artikolu 2 għandu jiġi magħżul. Għal dawn is-setturi, il-modalitajiet u l-miżuri ta’ akkompanjament għandhom jiġu stabbiliti. Safejn hu possibbli, indikaturi ta’ eżekuzzjoni għandhom jiġu żviluppati sabiex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta’ l-għanijiet u l-valutazzjoni tiegħu ta’ l-impatt. Id-Dokument Strateġiku tal-Pajjiż u l-abbozz tal-Programm Indikattiv Pluriennali għandhom jiġu eżaminati mill-kumitat stabbilit ġeografikament kompetenti għall-iżvilupp kif imsemmi fl-Artikolu 8(1), minn hawn il’quddiem imsejjaħ il-‘Kumitat’. Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 8(2).

3.   Il-Programm Indikattiv Pluriennali għandu jiġi nnegozjat u ffirmat mill-Kummissjoni u l-Gvern ta’ l-Afrika t’Isfel. Ir-riżultat finali tan-negozjati għandu jintbagħat lill-Kumitat għal informazzjoni. Jekk ikun hemm talba ta’ wieħed jew aktar mill-membri tal-Kumitat, dan id-dokument jiġi diskuss mill-Kumitat.

4.   Darba fis-sena l-Kumitat għandu jeżamina l-funzjonament, ir-riżultati u r-rilevanza ssoktata tad-Dokument Strateġiku tal-Pajjiż u l-Programm Indikattiv Pluriennali. Jekk il-valutazzjonijiet jew l-iżviluppi rilevanti oħra jindikaw hekk, il-Kumitat jista’ jistieden lill-Kummissjoni biex tinnegozja mal-Gvern ta’ l-Afrika t’Isfel emendi għall-Programm Indikattiv Pluriennali.

5.   Darba fis-sena l-Kumitat għandu, abbażi ta’ preżentazzjoni mill-Kummissjoni, jiddiskuti l-linji gwida ġenerali għall-operazzjonijiet li għandhom jitwettqu fis-sena li jkun imiss.”

(6)

L-Artikolu 7(2) għandu jiġi mħassar.

(7)

L-Artikolu 8 hu b’dan emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

“1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi mgħejjuna mill-Kumitat ta’ l-Afrika t’Isfel, minn hawn il’quddiem imsejjaħ ‘il-Kumitat’;”

(b)

fil-paragrafi 5 u 6 l-ammont ta’ “EUR 5 miljun” għandu jiġi sostitwit b’ “EUR 8 miljun”.

(8)

Fl-Artikolu 10(1) l-ammont ta’ “EUR 885,5 miljun” għandu jiġi sostitwit b’ “EUR 900,5 miljun”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu,

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

A. NICOLAI


(1)  L-opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-31 ta' Marzu 2004 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Id-deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Settembru 2004.

(2)  ĠU L 198, ta’ l-4.8.2000, p. 1.

(3)  ĠU L 312, tat-23.12.1995, p. 1.

(4)  ĠU L 248, tas-16.9.2002, p. 1.

(5)  ĠU L 357, tal-31.12.2002, p. 1.

(6)  ĠU L 317, tal-15.12.2000, p.3.

(7)  ĠU L 311, ta’ l-4.12.1999, p. 1.

(8)  ĠU L 28, tat-30.1.2002, p. 3.

(9)  ĠU L 28, tat-30.1.2002, p.112.


13.11.2004   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 338/4


IR-REGOLAMENT (KE) Nru 1935/2004 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-27 ta' Ottubru 2004

dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt ma' l-ikel u li jħassar id-Direttivi 80/590/KEE u 89/109/KEE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu b'mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/109/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel (3) stabbiliet prinċipji ġenerali għall-eliminazzjoni tad-differenzi bejn il-liġijiet ta' l-Istati Membri fir-rigward ta' dawk il-materjali u oġġetti u pprovdiet għall-adozzjoni ta' Direttivi ta' implimentazzjoni dwar gruppi speċifiċi ta' materjali u oġġetti (direttivi speċifiċi). Dan il-metodu kien ta' suċċess u għandu jissokkta.

(2)

B'mod ġenerali, id-Direttivi speċifiċi adottati taħt id-Direttiva 89/109/KEE, fihom dispożizzjonijiet li ma tantx jagħtu lok għall-użu tad-diskrezzjoni mill-Istati Membri fit-transpożizzjoni tagħhom barra li jkunu soġġetti għal emendi spissi meħtieġa sabiex jiġu addattati malajr għall-progress teknoloġiku. Għalhekk, għandu jkun possibbli li dawn il-miżuri jieħdu l-forma ta' regolamenti jew ta' deċiżjonijiet. Fl-istess waqt huwa xieraq li jiġu inklużi numru ta' suġġetti addizzjonali. Għalhekk, id-Direttiva 89/109/KEE għandha tinbidel.

(3)

Il-prinċipju li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament huwa li kull materjal jew oġġett li huwa maħsub biex jiġi f'kuntatt dirett jew indirett ma' l-ikel għandu jkun inerti biżżejjed li ma jippermettix li jiġu trasferiti sustanzi fl-ikel fi kwantitajiet kbar biżżejjed li jistgħu jipperikolaw is-saħħa tal-bniedem jew li jġibu magħhom bidla fil-kompożizzjoni ta' l-ikel jew deterjorament fil-karatteristiċi organolettiċi tiegħu.

(4)

Tipi ġodda ta' materjali u oġġetti magħmula sabiex attivament iżommu jew itejjbu l-kondizzjoni ta' l-ikel (“materjali u oġġetti attivi ta' kuntatt ma' l-ikel”) m'humiex inerti fl-għamla tagħhom, għall-kuntrarju ta' materjali u oġġetti tradizzjonali maħsuba biex jiġu f'kuntatt ma' l-ikel. Tipi oħra ta' materjali u oġġetti ġodda huma maħluqa biex jimmonitorjaw il-kondizzjoni ta' l-ikel (“materjali u oġġetti intelliġenti ta' kuntatt ma' l-ikel”). Iż-żewġ tipi ta' materjali u oġġetti jistgħu jinġiebu f'kuntatt ma' l-ikel. Huwa għalhekk meħtieġ, għal raġunijiet ta' ċarezza u ċertezza legali, li materjali u oġġetti attivi u intelliġenti ta' kuntatt ma' l-ikel jiġu nklużi fl-iskop ta' dan ir-Regolament u li jiġu stabbiliti l-ħtiġijiet prinċipali għall-użu tagħhom. Ħtiġijiet ulterjuri għandhom jiġu ddikjarati f'miżuri speċifiċi, sabiex jinkludu listi pożittivi ta' sustanzi u/jew materjali u oġġetti awtorizzati, li għandhom jiġu adottati kemm jista' jkun malajr.

(5)

Materjali u oġġetti attivi ta' kuntatt ma' l-ikel huma magħmula sabiex deliberatament jinkorporaw komponenti “attivi” maħsuba biex jintreħew fl-ikel jew sabiex jassorbu sustanzi mill-ikel. Dawn għandhom jiġu distinti minn materjali u oġġetti li huma tradizzjonalment użati biex jerħu l-ingredjenti naturali tagħhom f'tipi speċifiċi ta' ikel waqt il-proċess tal-manifattura tagħhom, bħal btieti ta' l-injam.

(6)

Oġġetti u materjali attivi ta' kuntatt ma' l-ikel jistgħu jibdlu l-kompożizzjoni jew il-karatteristiċi organolettiċi ta' l-ikel biss jekk il-bidliet ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Komunità applikabbli għall-ikel, bħal ma huma d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 89/107/KEE (4) dwar addittivi ta' l-ikel. B'mod partikolari, sustanzi bħal addittivi ta' l-ikel inkorporati deliberatament f'ċerti materjali u oġġetti attivi ta' l-ikel sabiex jinħelsu f'ikel ippakkjat jew f'ambjent madwar dan l-ikel, għandhom jiġu awtorizzati taħt id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Komunità applikabbli għall-ikel kif ukoll ikunu soġġetti għal regoli oħra li jiġu stabbiliti f'miżura speċifika.

Barra minn hekk, tikkettjar jew informazzjoni għandhom jgħinu lill-utenti fl-użu sikur u korrett ta' materjali u oġġetti attivi b'mod konformi mal-leġislazzjoni fuq l-ikel, li tinkludi d-dispożizzjonijiet fuq tikketti ta' l-ikel.

(7)

Materjali u oġġetti tat-tip attiv jew intelliġenti li jiġu f'kuntatt ma' l-ikel m'għandhomx ibiddlu l-kompożizzjoni jew il-karatteristiċi organolettiċi ta' l-ikel jew jagħtu informazzjoni dwar il-kondizzjoni ta' l-ikel li tista' tqarraq bil-konsumaturi. Per eżempju materjali u oġġetti attivi li jiġu f'kuntatt ma' l-ikel m'għandhomx jerħu jew jassorbu sustanzi bħal aldeidi jew stetamini sabiex jgħattu bidu ta' taħsir ta' l-ikel. Dawn il-bidliet li jistgħu jimmanipulaw sinjali ta' ħsara u jqarrqu bil-konsumatur, għalhekk m'għandhomx ikunu permessi. Hekk ukoll, materjali u oġġetti attivi li jiġu f'kuntatt ma' l-ikel, li jipproduċu bidliet fil-kulur fl-ikel, li jagħtu informazzjoni ħażina dwar il-kondizzjoni ta' l-ikel, jistgħu jqarrqu bil-konsumatur u għalhekk l-anqas dawn m'għandhom jiġu permessi.

(8)

Kull materjal u oġġett maħsub biex jiġi f'kuntatt ma' l-ikel li jiġi mqiegħed fis-suq għandu jikkonforma mal-ħtiġijiet ta' dan ir-Regolament. Madankollu, materjali u oġġetti fornuti bħala antikitajiet għandhom jiġu esklużi billi dawn ikunu disponibbli fi kwantitajiet ristretti u l-kuntatt tagħhom ma' l-ikel huwa għalhekk limitat.

(9)

Materjali li jgħattu jew li jiksu, li jiffurmaw parti mill-ikel u possibilment jiġu kkunsmati miegħu, m'għandhomx jaqgħu fl-ambitu ta' dan ir-Regolament. Mill-banda l-oħra, dan ir-Regolament għandu japplika għall-materjali wżati biex jgħattu jew jiksu l-qxur tal-ġobon, prodotti tal-laħam ippreparati jew frott iżda li ma jiffurmawx parti minn ikel u li m'humiex maħsubin biex jiġu kkunsmati flimkien ma' dak l-ikel.

(10)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti tipi varji ta' restrizzjonijiet u kundizzjonijiet għall-użu ta' materjali u oġġetti koperti b'dan ir-Regolament u s-sustanzi wżati fil-manifattura tagħhom. Huwa xieraq li jiġu stabbiliti dawk ir-restrizzjonijiet u l-kondizzjonijiet f'miżuri speċifiċi filwaqt li jkunu kkunsidrati l-karatteristiċi teknoloġiċi speċifiċi għal kull grupp ta' materjali u oġġetti.

(11)

B'mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi prinċipji ġenerali u ħtiġijiet tal-liġi ta' l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel u li jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà ta' l-ikel (5)., l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel (“l-Awtorità”) għandha tiġi kkonsultata qabel ma dispożizzjonijiet li jistgħu jaffettwaw is-saħħa pubblika jiġu adottati taħt miżuri speċifiċi.

(12)

Meta miżuri speċifiċi jinkludu lista ta' sustanzi awtorizzati sabiex jintużaw fil-manifattura ta' materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt ma' l-ikel fi ħdan il-Komunità, dawk is-sustanzi għandhom jgħaddu minn stima tas-sigurtà qabel l-awtorizzazzjoni tagħhom. L-istima tas-sigurtà u l-awtorizzazzjoni ta' dawk is-sustanzi għandhom isiru mingħajr preġudizzju għall-ħtiġijiet rilevanti tal-leġislazzjoni tal-Komunità fir-rigward tar-reġistrazzjoni, evalwazzjoni, awtorizzazzjoni u restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi.

(13)

Differenzi bejn il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali rigward l-istima tas-sigurtà u awtorizzazzjoni ta' sustanzi wżati fil-manifattura ta' materjali u oġġetti maħsuba sabiex jiġu f'kuntatt ma' l-ikel jistgħu ifixklu l-moviment liberu ta' dawk il-materjali u oġġetti, u b'hekk jinħolqu kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni mhux ugwali u inġusti. Għalhekk għandha tiġi stabbilita proċedura ta' awtorizzazzjoni fil-livell tal-Komunità. Sabiex tiġi żgurata stima tas-sigurtà armonizzata ta' dawk is-sustanzi, l-Awtorità għandha twettaq dawn l-istimi.

(14)

L-istima tas-sigurtà ta' sustanzi għandha tkun segwita b'deċiżjoni dwar il-ġestjoni tar-riskju fir-rigward ta' jekk dawk is-sustanzi għandhomx jiddaħħlu f'lista tal-Komunità ta' sustanzi awtorizzati.

(15)

Huwa xieraq li jiġi provdut għall-possibbiltà ta' reviżjoni amministrattiva ta' atti jew ommissjonijiet speċifiċi min-naħa ta' l-Awtorità taħt dan ir-Regolament. Din ir-reviżjoni għandha ssir mingħajr preġudizzju għar-rwol ta' l-Awtorità bħala punt ta' referenza xjentifika indipendenti fl-istima tar-riskju.

(16)

It-tikkettjar jgħin lill-utenti fl-użu korrett tal-materjali u oġġetti. Il-metodi wżati għat-tali tikkettjar jistgħu jvarjaw skond l-utent.

(17)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 80/590/KEE (6) introduċiet simbolu li jista' jakkumpanja materjali u oġġetti li huma maħsuba biex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel. Għal raġunijiet ta' sempliċità, dan is-simbolu għandu jiġi inkorporat f'dan ir-Regolament.

(18)

It-traċċabilità ta' materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt ma’ l-ikel għandha tiġi żgurata f'kull stadju sabiex tiffaċilita l-kontroll, l-irtirar ta' prodotti difettużi, l-informazzjoni lill-konsumatur u l-attribuzzjoni tar-responsabbiltà. Operaturi tan-negozji għandhom ta' l-anqas ikunu kapaċi jidentifikaw in-negozji mingħand min u lil min ġew fornuti l-materjali u l-oġġetti.

(19)

Fil-kontroll għall-konformità tal-materjali u l-oġġetti ma' dan ir-Regolament huwa xieraq li jingħata każ tal-bżonnijiet speċjali tal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, u b'mod partikolari tal-pajjiżi l-anqas żviluppati. Il-Kummissjoni hija marbuta bir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar kontrolli uffiċjali mwettqa sabiex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi dwar l-għalf u l-ikel, mar-regoli dwar is-saħħa u l-benessri ta' l-annimali (7) li tappoġġja pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw fir-rigward tas-sigurtà ta' l-ikel, inkluż is-sigurtà ta' materjali u oġġetti f'kuntatt ma' l-ikel. Għalhekk ġew stabbiliti dispożizzjonijiet speċjali f'dak ir-Regolament li għandhom ikunu applikabbli wkoll għall-materjali u għall-oġġetti li jiġu f'kuntatt ma' l-ikel.

(20)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri għall-adozzjoni ta' salvagwardji f'sitwazzjonijiet fejn materjal jew oġġett jista' jikkostitwixxi riskju serju għas-saħħa tal-bniedem.

(21)

Ir-Regolament KE Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (8) japplika għal dokumenti miżmuma mill-Awtorità.

(22)

Huwa xieraq li jiġi mħares l-investiment magħmul minn innovaturi fil-ġbir ta' informazzjoni u ta' data li tappoġġja kull applikazzjoni taħt dan ir-Regolament. Madankollu, sabiex tiġi evitata r-ripetizzjoni bla bżonn ta' studju u b'mod partikolari ta' testijiet fuq annimali, l-iskambju ta' data għandu jiġi permess kemm-il darba jkun hemm ftehim bejn il-partijiet interessati.

(23)

Għandhom jiġu nominati laboratorji ta' referenza tal-Komunità u nazzjonali sabiex jikkontribwixxu għal kwalità għolja u uniformità ta' riżultati analitiċi. Dan l-objettiv għandu jintlaħaq fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 882/2004.

(24)

L-użu ta' materjali u oġġetti riċiklati għandhom jiġu ppreferuti fil-Komunità għal raġunijiet ambjentali kemm-il darba jiġu stabbiliti ħtiġijiet stretti li jiżguraw is-sigurtà ta' l-ikel u l-ħarsien tal-konsumatur. Dawn il-ħtiġijiet għandhom jiġu stabbiliti filwaqt li jingħata kas tal-karatteristiċi teknoloġiċi ta' gruppi differenti ta' materjali u oġġetti msemmija fl-Anness I. Għandha tingħata prijorità għall-armonizzazzjoni tar-regoli dwar materjali u oġġetti tal-plastik riċiklat billi l-użu tagħhom qed jikber u l-liġijiet u dispożizzjonijiet nazzjonali huma nieqsa jew diverġenti. Għalhekk, abbozz ta' miżura speċifika fuq materjali u oġġetti tal-plastik riċiklat għandu jkun magħmul disponibbli għall-pubbliku kemm jista' jkun malajr sabiex tiġi ċċarata s-sitwazzjoni legali fil-Komunità.

(25)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u l-emendi għall-Annessi I u II tiegħu għandhom għalhekk jiġu adottati b'mod konformi mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi proċeduri għat-tħaddim ta' setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (9).

(26)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar sanzjonijiet applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawn is-sanzjonijiet għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u disswasivi.

(27)

Huwa meħtieġ li operaturi tan-negozju jkollhom biżżejjed żmien biex jaddattaw għal xi ħtiġijiet stabbiliti b'dan ir-Regolament.

(28)

Billi l-gtranijiet ta' dan ir-Regolament ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri minħabba d-differenzi bejn il-liġijiet u d-dispożizzjonijiet nazzjonali u għalhekk jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, b'mod konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. B'mod konformi mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(29)

Id-Direttivi 80/590/KEE u 89/109/KEE għandhom għalhekk jiġu revokati,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Għan u s-suġġett

1.   L-għan ta' dan ir-Regolament huwa li jiżgura l-funzjonament effettiv tas-suq intern fir-rigward tat-tqegħid fis-suq tal-Komunità ta' materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt ma' l-ikel b'mod dirett jew indirett, filwaqt li jipprovdi l-bażi sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni għall-bniedem u għall-interessi tal-konsumaturi.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-materjali u oġġetti, li jinkludu materjali u oġġetti kemm tat-tip attiv kif ukoll tat-tip intelliġenti li jiġu f'kuntatt ma' l-ikel, (hawnhekk u iżjed 'il quddiem imsejħa “materjali u oġġetti”) li fl-istat lest tagħhom:

(a)

huma maħsuba biex jiġu f'kuntatt ma' l-ikel;

jew

(b)

diġà ġew f'kuntatt ma' l-ikel u huma maħsuba għal dak il-għan;

jew

(ċ)

b'mod raġonevoli huma mistennija li jiġu f'kuntatt ma' l-ikel jew li jittrasferixxu l-kostitwenti tagħhom fuq l-ikel taħt kundizzjonijiet ta' użu normali jew prevedibbli.

3.   Dan ir-Regolament m'għandux japplika għal:

(a)

materjali u oġġetti li huma fornuti bħala antikitajiet;

(b)

materjali li jgħattu jew jiksu, bħal materjali li jgħattu l-qxur tal-ġobon, prodotti ppreparati tal-laħam jew frott, li jiffurmaw parti minn ikel u li jistgħu jiġu kkunsmati flimkien ma' dan l-ikel;

(ċ)

tagħmir pubbliku jew privat fiss li jforni l-ilma.

Artikolu 2

Id-Definizzjonijiet

1.   Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet rilevanti stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 178/2002, bl-eċċezzjoni tad-definizzjonijiet ta' “traċċabilità” u ta' “tqegħid fis-suq” li għandu jkollhom id-definizzjonijiet segwenti:

(a)

“traċċabilità” tfisser il-kapaċità li materjal jew oġġett jiġi intraċċat u segwit matul il-fażijiet kollha ta' manifattura, proċessar u distribuzzjoni.

(b)

“tqegħid fis-suq” tfisser iż-żamma ta' materjali u oġġetti bl-iskop ta' bejgħ, li tinkludi l-offerta għall-bejgħ jew kwalunkwe forma oħra ta' trasferiment, kemm jekk mingħajr ħlas kif ukoll jekk bi ħlas, u l-bejgħ, distribuzzjoni u forom oħra ta' trasferiment infushom;

2.   Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw ukoll:

(a)

“materjali u oġġetti attivi li jiġu f'kuntatt ma' l-ikel” (hawnhekk u iżjed 'il quddiem imsejħa “materjali u oġġetti attivi”) tfisser materjali u oġġetti li huma maħsuba sabiex itawwlu d-data ta' fuq l-ixkaffa jew sabiex iżommu jew itejjbu l-kondizzjoni ta' l-ikel ippakkjat. Huma maħsuba sabiex deliberatament jinkorporaw komponenti li jerħu jew li jassorbu sustanzi fi jew mill-ikel ippakkjat jew fi jew mill-ambjent ta' madwar l-ikel;

(b)

“oġġetti u materjali intelliġenti li jiġu f'kuntatt ma' l-ikel” (hawnhekk u iżjed 'il quddiem imsejħa “materjali u oġġetti intelliġenti”) tfisser materjali u oġġetti li jimmonitorjaw il-kondizzjoni ta' l-ikel ippakkjat jew ta' l-ambjent ta' madwar l-ikel;

(ċ)

“negozju” tfisser kull impriża, kemm jekk għandha l-għan li tagħmel qliegħ kif ukoll jekk le, u kemm jekk pubblika jew privata, li twettaq xi waħda mill-attivitajiet relatati ma' xi fażi tal-manifattura, proċessar u distribuzzjoni ta' materjali u oġġetti;

(d)

“operatur tan-negozju” tfisser il-persuni naturali jew ġuridiċi responsabbli li jiżguraw li l-ħtiġijiet ta' dan ir-Regolament jiġu sodisfatti fi ħdan in-negozju taħt il-kontroll tagħhom.

Artikolu 3

Il-Ħtiġijiet ġenerali

1.   Materjali u oġġetti, li jinkludu materjali u oġġetti attivi u intelliġenti, għandhom jiġu mmanifatturati b'mod konformi ma' prattika tajba ta' manifatturar sabiex, taħt kondizzjonijiet normali jew prevedibbli, ma jittrasferixxux il-kostitwenti tagħhom fl-ikel fi kwantitajiet li jistgħu:

(a)

ikunu ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem;

jew

(b)

iġibu bidla mhux aċċettabbli fl-għamla ta' l-ikel;

jew

(ċ)

iġibu deterjorazzjoni fil-karatteristiċi organolettiċi tiegħu.

2.   It-tikkettar, ir-reklamar u l-preżentazzjoni ta' materjal jew oġġett ma għandhomx iqarrqu bil-konsumaturi.

Artikolu 4

Il-Ħtiġijiet speċjali għal materjali u oġġetti attivi u intelliġenti

1.   Fl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 3(1)(b) and 3(1)(ċ), materjali u oġġetti attivi jistgħu jikkaġunaw bidliet fil-kompożizzjoni jew fil-karatteristiċi organolettiċi ta' l-ikel bil-kondizzjoni li l-bidliet jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Komunità applikabbli għall-ikel, bħal dawk id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 89/107/KEE dwar l-addittivi ta' l-ikel u miżuri implimentattivi relatati, jew, jekk m'hemmx dispożizzjonijiet tal-Komunità, għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet nazzjonali applikabbli għall-ikel.

2.   Sakemm jiġu adottati regoli addizzjonali f'miżura speċifika dwar materjali u oġġetti attivi u intelliġenti, sustanzi li jkunu nkorporati deliberatament f'materjali u oġġetti attivi, sabiex jintreħew fl-ikel jew fl-ambjent ta' madwar l-ikel, għandhom ikunu awtorizzati u wżati skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Komunità li huma applikabbli għall-ikel, u jkunu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u mal-miżuri implimentattivi tiegħu.

Dawn is-sustanzi għandhom jiġu meqjusa bħala ingredjenti fi ħdan it-tifsira ta' l-Artikolu 6 paragrafu 4 punt a tad-Direttiva 2000/13/KE (10).

3.   Materjali u oġġetti attivi m'għandhomx jikkaġunaw bidliet fil-kompożizzjoni jew fil-karatteristiċi organolettiċi ta' l-ikel, per eżempju billi jaħbu t-taħsir ta' l-ikel, li jistgħu jqarrqu bil-konsumaturi.

4.   Materjali u oġġetti intelliġenti m'għandhomx jagħtu informazzjoni dwar il-kondizzjoni ta' l-ikel li tista' tqarraq lill-konsumaturi.

5.   Materjali u oġġetti attivi u intelliġenti, li jkunu diġà jmissu ma' l-ikel, għandhom ikunu ttikkettjati b'mod adegwat biex il-konsumatur ikun jista' jagħraf il-partijiet li m'għandhomx jittieklu.

6.   Materjali u oġġetti attivi u intelliġenti, għandhom ikunu ttikkettjati b'mod adegwat biex jindikaw li l-materjali jew l-oġġetti huma attivi u/jew intelliġenti.

Artikolu 5

Il-Miżuri speċifiċi għal gruppi ta' materjali u oġġetti

1.   Fil-każ ta' gruppi ta' materjali u oġġetti elenkati fl-Anness I u, fejn hu xieraq, fil-każ ta' l-użu flimkien ta' aktar minn wieħed ta' dawn il-materjali u oġġetti, jew materjali u oġġetti riċiklati wżati fil-manifattura ta' dawk il-materjali u oġġetti, jistgħu jiġu adottati miżuri speċifiċi jew miżuri emendati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2).

Dawk il-miżuri speċifiċi jistgħu jinkludu:

(a)

lista ta' sustanzi awtorizzati għall-użu fil-manifattura ta' materjali u oġġetti;

(b)

lista(i) ta' sustanzi awtorizzati inkorporati f'materjali u oġġetti attivi jew intelliġenti li jmissu ma' l-ikel, jew lista(i) ta' materjali u oġġetti attivi jew intelliġenti u, fejn meħtieġ, kondizzjonijiet speċjali għall-użu ta' dawn is-sustanzi u/jew il-materjali u l-oġġetti li fihom ikunu inkorporati;

(ċ)

standards ta' purità għas-sustanzi msemmija f'(a);

(d)

kondizzjonijiet speċjali għall-użu ta' sustanzi msemmija f'(a) u/jew materjali u oġġetti li fihom dawn jintużaw;

(e)

limiti speċifiċi dwar il-migrazzjoni ta' ċerti kostitwenti jew gruppi ta' kostitwenti fi jew fuq l-ikel, filwaqt li jitqiesu fonti oħra possibbli ta' espożizzjoni għal dawk il-kostitwenti;

(f)

limitu totali fuq il-migrazzjoni ta' kostitwenti fi jew fuq l-ikel;

(g)

dispożizzjonijiet immirati sabiex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem minn perikli kkaġunati minn kuntatt tal-ħalq ta' materjali u oġġetti;

(h)

regoli oħra li jiżguraw il-konformità ma' l-Artikoli 3 u 4;

(i)

regoli bażiċi għall-kontroll tal-konformità ma' punti (a) sa (h);

(j)

regoli dwar it-teħid ta' kampjuni u l-metodi ta' analiżi biex tiġi kkontrollata l-konformità ma' punti (a) sa (h);

(k)

dispożizzjonijiet speċifiċi biex tkun assigurata it-traċċabilità ta' materjali u oġġetti, li jinkludu dispożizzjonijiet dwar it-tul ta' żmien għaż-żamma ta' rekords jew dispożizzjonijiet li jippermettu, jekk ikun hemm bżonn, derogi mill-ħtiġijiet ta' l-Artikolu 17;

(l)

dispożizzjonijiet addizzjonali ta' ttikkettjar fil-każ ta' materjali u oġġetti attivi jew intelliġenti;

(m)

dispożizzjonijiet li jeħtieġu lill-Kummissjoni li tistabbilixxi u żżomm Reġistru tal-Komunità (“Reġistru”), disponibbli għall-pubbliku, ta' sustanzi, proċessi jew materjali jew oġġetti;

(n)

regoli proċedurali speċifiċi li jaddattaw, kif meħtieġ, il-proċedura msemmija fl-Artikoli 8 sa 12, jew li jagħmluha xierqa għall-awtorizzazzjoni ta' ċerti tipi ta' materjali u oġġetti u/jew proċessi li jintużaw fil-manifattura tagħhom, inkluża, fejn meħtieġa, proċedura għall-awtorizzazzjoni partikolari ta' xi sustanza, proċess, materjal jew oġġett permezz ta' deċiżjoni indirizzata lill-applikant.

2.   Direttivi speċifiċi eżistenti dwar materjali u oġġetti għandhom jiġu emendati skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23(2).

Artikolu 6

Il-Miżuri speċifiċi nazzjonali

Fin-nuqqas ta' miżuri speċifiċi msemmija fl-Artikolu 5, dan ir-Regolament ma jimpedixxix lill-Istati Membri milli jżommu jew jadottaw dispożizzjonijiet nazzjonali sakemm dawn ikunu jikkonformaw mar-regoli tat-Trattat.

Artikolu 7

Ir-Rwol ta' l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel

Dispożizzjonijiet li jistgħu jolqtu s-saħħa pubblika għandhom jiġu adottati wara konsultazzjoni ma' l-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Ikel, minn hawn u iżjed 'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”.

Artikolu 8

Il-Ħtiġijiet ġenerali għall-awtorizzazzjoni ta' sustanzi

1.   Meta tiġi adottata lista ta' sustanzi skond il-punti (a) u (b) tat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 5(1), kull min ifittex xi awtorizzazzjoni ta' xi sustanza li ma tkunx għadha elenkata, għandu jissottometti applikazzjoni skond l-Artikolu 9(1).

2.   L-ebda sustanza ma għandha tiġi awtorizzata sakemm ma jiġix muri b'mod adegwat u suffiċjenti li, meta tintuża f'kondizzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti fil-miżuri speċifiċi, il-materjal jew l-oġġett finali jissodisfa l-ħtiġijiet ta' l-Artikolu 3 u, fejn japplika, l-Artikolu 4.

Artikolu 9

L-Applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' sustanza ġdida

1.   Biex tinkiseb l-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(1), għandha tapplika l-proċedura segwenti:

(a)

għandha tiġi preżentata applikazzjoni lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru, flimkien ma' dawn li ġejjin:

(i)

l-isem u l-indirizz ta' l-applikant;

(ii)

inkartament tekniku li jkun fih l-informazzjoni speċifikata fil-linji gwida għall-istima tas-sigurtà ta' sustanza li għandu jiġi ppubblikat mill-Awtorità;

(iii)

taqsira ta' l-inkartament tekniku;

(b)

l-awtorità kompetenti msemmija f'(a) għandha:

(i)

tirrikonoxxi l-irċevuta ta' l-applikazzjoni bil-miktub lill-applikant fi żmien erbatax-il jum minn meta tkun irċevuta. In-nota ta' rikonoxximent għandha turi d-data ta' meta tkun waslet l-applikazzjoni;

(ii)

tinforma lill-Awtorità minnufih;

u

(iii)

tagħmel l-applikazzjoni u kwalunkwe informazzjoni supplimentari li tingħata mill-applikant disponibbli għall-Awtorità;

(ċ)

l-Awtorità għandha tinforma mingħajr dewmien lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bl-applikazzjoni u għandha tagħmel l-applikazzjoni u kwalunkwe informazzjoni supplimentari li tingħata mill-applikant disponibbli għalihom.

2.   L-Awtorità għandha tippubblika linji gwida dettaljati dwar il-preparazzjoni u s-sottomissjoni ta' l-applikazzjoni. (11)

Artikolu 10

L-Opinjoni ta' l-Awtorità

1.   L-Awtorità għandha tagħti l-opinjoni tagħha fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi applikazzjoni valida dwar jekk, taħt il-kondizzjonijiet ta' użu li fihom huwa intiż li jintuża l-materjal jew l-oġġett, is-sustanza tikkonformax mal-kriterji ta' sigurtà stabbiliti fl-Artikolu 3 u, fejn japplika, l-Artikolu 4.

L-Awtorità tista' ttawwal iż-żmien imsemmi b'perjodu massimu ta' sitt xhur oħra. F' dan il-każ, għandha tagħti spjegazzjoni għal dan id-dewmien lill-applikant, lill-Kummissjoni, u lill-Istati Membri.

2.   Meta jkun xieraq, l-Awtorità tista' titlob lill-applikant biex jibgħat aktar informazzjoni biex jissupplimenta d-dettalji partikolari li jkun hemm ma' l-applikazzjoni, f'limitu ta' żmien speċifikat mill-Awtorità. Meta l-Awtorità titlob informazzjoni supplimentari, il-limitu taż-żmien stabbilit fil-paragrafu 1 għandu jiġi sospiż, sakemm din l-informazzjoni tingħata. Similarment, il-limitu ta' żmien għandu jiġi sospiż għaż-żmien mogħti lill-applikant biex iħejji spjegazzjonijiet orali jew bil-miktub.

3.   Biex tħejji l-opinjoni tagħha, l-Awtorità għandha:

(a)

tivverifika li l-informazzjoni u d-dokumenti sottomessi mill-applikant ikunu skond l-Artikolu 9 (1)(a), f'liema każ, l-applikazzjoni titqies valida, u għandha teżamina jekk is-sustanza tikkonformax mal-kriterji ta' sigurtà stabbiliti fl-Artikolu 3 u, fejn japplika, l-Artikolu 4;

(b)

jekk applikazzjoni ma tkunx valida, tinforma lill-applikant, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.

4.   Fil-każ li l-opinjoni tkun favur l-awtorizzazzjoni tas-sustanza valutata, l-opinjoni għandha tinkludi:

(a)

l-isem tas-sustanza flimkien ma' l-ispeċifikazzjonijiet tagħha

u

(b)

fejn huwa xieraq, rakkomandazzjonijiet għal kwalunkwe kondizzjoni jew restrizzjoni għall-użu tas-sustanza valutata u/jew il-materjal jew l-oġġett li fih tintuża,

u

(ċ)

stima ta' jekk il-metodu analitiku propost huwiex xieraq għall-għanijiet ta' kontroll li għalihom huwa maħsub.

5.   L-Awtorità għandha tibgħat l-opinjoni tagħha lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-applikant.

6.   Wara li titħassar kull informazzjoni identifikata bħala kunfidenzjali, skond l-Artikolu 20, l-Awtorità għandha tagħmel l-opinjoni tagħha pubblika.

Artikolu 11

L-Awtorizzazzjoni tal-Komunità

1.   L-awtorizzazzjoni tal-Komunità ta' sustanza jew sustanzi għandha ssir fil-forma ta' l-adozzjoni ta' miżura speċifika. Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tħejji abbozz ta' miżura speċifika, kif imsemmi fl-Artikolu 5, biex tawtorizza s-sustanza jew sustanzi valutati mill-Awtorità u tispeċifika jew tbiddel il-kondizzjonijiet ta' l-użu tagħhom.

2.   L-abbozz tal-miżura speċifika għandu jagħti każ ta' l-opinjoni ta' l-Awtorità, tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-Komunità u ta' fatturi leġittimi oħra rilevanti għall-kwistjoni taħt konsiderazzjoni. Fejn l-abbozz tal-miżura speċifika ma jaqbilx ma' l-opinjoni ta' l-Awtorità, il-Kummissjoni, għandha tagħti, mingħajr dewmien, spjegazzjoni għar-raġunijiet ta' dawn id-differenzi. Jekk il-Kummissjoni ma jkollhiex ħsieb li tħejji abbozz ta' miżura speċifika wara opinjoni favorevoli mill-Awtorità, hija għandha tinforma lill-applikant mingħajr dewmien u tipprovdi spjegazzjoni lill-applikant.

3.   L-awtorizzazzjoni tal-Komunità f'għamla ta' miżura speċifika, kif imsemmi fil-paragrafu 1, għandha tiġi adottata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2).

4.   Wara l-awtorizzazzjoni ta' sustanza skond dan ir-Regolament, kull operatur tan-negozju li juża s-sustanza awtorizzata, jew materjali jew oġġetti li jkun fihom is-sustanza awtorizzata, għandu jikkonforma ma' kwalunkwe kondizzjoni jew restrizzjoni mehmuża ma' din l-awtorizzazzjoni.

5.   L-applikant jew kull operatur tan-negozju li jkun qed juża s-sustanza awtorizzata, jew xi materjali jew oġġetti li jkun fihom is-sustanza awtorizzata, għandu jinforma minnufih lill-Kummissjoni b'kull informazzjoni xjentifika jew teknika ġdida, li tista' taffettwa l-istima tas-sigurtà tas-sustanza awtorizzata fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem. Jekk ikun hemm bżonn, l-Awtorità għandha tirrevedi l-istima.

6.   L-għoti ta' awtorizzazzjoni m'għandux jaffettwa r-responsabbiltà ġenerali, ċivili u kriminali ta' kwalunkwe operatur tan-negozju fir-rigward ta' l-użu tas-sustanza awtorizzata, il-materjal jew l-oġġett li jkun fih is-sustanza awtorizzata, u l-ikel li jkun f'kuntatt ma' dan il-materjal jew oġġett.

Artikolu 12

Il-Modifikazzjoni, is-sospensjoni, u r-revoka ta' l-awtorizzazzjoni

1.   L-applikant jew kull operatur tan-negozju li juża s-sustanza awtorizzata jew materjali jew oġġetti li jkun fihom is-sustanza awtorizzata jista', skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 9(1), japplika biex l-awtorizzazzjoni eżistenti tkun modifikata.

2.   L-applikazzjoni għandu jkollha magħha dan li ġej:

(a)

referenza għall-applikazzjoni oriġinali;

(b)

inkartament tekniku li jkun fih informazzjoni ġdida skond il-linji gwida msemmija fl-Artikolu 9(2);

(ċ)

sommarju ġdid sħiħ ta' l-inkartament tekniku ppreżentat f'forma standard.

3.   Fuq l-inizjattiva tagħha stess, jew wara talba minn Stat Membru jew mill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha tivvaluta jekk l-opinjoni jew l-awtorizzazzjoni għadhiex skond dan ir-Regolament, bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 10, fejn applikabbli. Fejn ikun hemm bżonn, l-Awtorità tista' tikkonsulta lill-applikant.

4.   Il-Kummissjoni għandha teżamina l-opinjoni ta' l-Awtorità mingħajr dewmien u għandha tipprepara abbozz tal-miżura speċifika li trid tittieħed.

5.   Abbozz ta' miżura speċifika li jimmodifika awtorizzazzjoni għandu jispeċifika kull tibdil meħtieġ fil-kondizzjonijiet ta' l-użu u, jekk ikun hemm, fir-restrizzjonijiet mehmużin ma' dik l-awtorizzazzjoni.

6.   Miżura speċifika finali dwar il-modifikazzjoni, sospensjoni jew revoka ta' l-awtorizzazzjoni għandha tiġi adottata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2).

Artikolu 13

L-Awtoritatjiet kompetenti ta' l-Istati Membri

Kull Stat Membru għandu jgħarraf lill-Kummissjoni u lill-Awtorità bl-isem u bl-indirizz, kif ukoll b'punti ta' kuntatt, ta' l-awtorità kompetenti nazzjonali jew ta' l-awtoritajiet nominati sabiex ikunu responsabbli fit-territorju tiegħu biex jirċievu l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikoli 9 sa 12. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-isem u l-indirizz ta' l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, kif ukoll il-punti ta' kuntatt notifikati skond dan l-Artikolu.

Artikolu 14

Ir-Reviżjoni Amministrattiva

Kwalunkwe att adottat taħt, jew nuqqas ta' eżerċizzju ta' setgħat mogħtija lill-Awtorità b'dan ir-Regolament, jistgħu jkunu riveduti mill-Kummissjoni fuq l-inizjattiva tagħha stess, jew bi tweġiba għal talba minn xi Stat Membru jew minn kwalunkwe persuna li tkun direttament u individwalment konċernata.

Għalhekk għandha tiġi ppreżentata talba lill-Kummissjoni fi żmien xahrejn mill-jum li fih il-parti konċernata ssir taf bl-att jew ommissjoni in kwestjoni.

Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni fi żmien xahrejn li titlob, jekk xieraq, lill-Awtorità tħassar l-azzjoni tagħha jew tirrimedja għan-nuqqas ta' teħid ta' azzjoni min-naħa tagħha.

Artikolu 15

It-Tikkettjar

1.   Mingħajr preġudizzju għall-miżuri speċifiċi msemmija fl-Artikolu 5, materjali u oġġetti li jkunu għadhom mhux f'kuntatt ma' l-ikel meta jitpoġġew fis-suq, għandu jkollhom:

(a)

il-kliem “għal kuntatt ma' l-ikel”, jew ikollhom indikazzjoni speċifika fir-rigward ta' l-użu tagħhom, bħal makna tal-kafè, flixkun ta' l-inbid, mgħarfa tas-soppa, jew is-simbolu hekk kif jidher fl-Anness II

u

(b)

jekk ikun hemm bżonn, istruzzjonijiet speċjali li għandhom jiġu segwiti għal użu sikur u xieraq,

u

(ċ)

l-isem jew l-isem kummerċjali u, f'kull każ, l-indirizz jew l-uffiċċju reġistrat tal-manifattur, proċessur, jew bejjiegħ responsabbli għat-tqegħid fis-suq stabbilit fil-Komunità

u

(d)

it-tikkettjar jew identifikazzjoni adegwata li tippermetti t-traċċabilità tal-materjal jew ta' l-oġġett kif imsemmi fl-Artikolu 17

u

(e)

fil-każ ta' materjali jew oġġetti attivi, informazzjoni dwar l-użu permess u informazzjoni rilevanti oħra bħall-isem u l-kwantità tas-sustanzi merħija mill-komponent attiv biex tippermetti lil operaturi tan-negozju ta' l-ikel li jużaw dawn il-materjali jew oġġetti sabiex jikkonformaw ma' kwalunkwe dispożizzjonijiet rilevanti oħra tal-Komunità, jew fin-nuqqas tagħhom, ma' dispożizzjonijiet nazzjonali applikabbli għall-ikel, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettjar ta' l-ikel.

2.   Iżda, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1(a) m' għandhiex tkun obbligatorja għal oġġetti li, minħabba l-karatteristiċi tagħhom, huma evidentement maħsuba sabiex jiġu f'kuntatt ma' l-ikel.

3.   L-informazzjoni meħtieġa b'paragrafu 1 għandha tkun kospikwa, tinqara b'mod ċar u miktuba b'mod li ma jitħassarx.

4.   Il-kummerċ bl-imnut ta' materjali u oġġetti għandu jkun projbit jekk l-informazzjoni meħtieġa taħt il-paragrafu (1)(a), (b) u (e) ma tkunx mogħtija f'lingwa li tiftiehem faċilment mix-xerrejja.

5.   Fit-territorju tiegħu stess, l-Istat Membru fejn il-materjal jew l-oġġett jitpoġġa fis-suq jista', skond ir-regoli tat-Trattat, jistipula li dawk id-dettalji ta' l-ittikkettjar għandhom jingħataw f'lingwa waħda jew aktar li huwa għandu jistabbilixxi minn fost il-lingwi uffiċjali tal-Komunità.

6.   Il-paragrafi 4 u 5 m'għandhomx jimpedixxu li d-dettalji ta' l-ittikkettjar jiġu indikati f'bosta lingwi.

7.   Fil-fażi tal-bejgħ bl-imnut, l-informazzjoni meħtieġa mill-paragrafu 1 għandha tintwera fuq:

(a)

il-materjali u l-oġġetti jew fuq l-imballaġġ tagħhom;

jew

(b)

tikketti mwaħħlin fuq il-materjali u l-oġġetti jew fuq l-imballaġġ tagħhom;

jew

(ċ)

avviż fil-viċinità immedjata tal-materjali u l-oġġetti u li jkun jidher b'mod ċar mix-xerrejja, għall-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1(ċ), madanakollu, din l-għażla, għandha tkun miftuħa biss jekk, għal raġunijiet tekniċi, dik l-informazzjoni jew tikketta li turi din l-informazzjoni ma tkunx tista' titwaħħal mal-materjali u ma' l-oġġetti jew fil-fażi tal-manifattura jew fil-fażi tat-tqegħid fis-suq.

8.   Fil-fażijiet tat-tqegħid fis-suq għajr fil-fażi tal-bejgħ bl-imnut, l-informazzjoni meħtieġa minn paragarafu 1 għandha tintwera fuq:

(a)

id-dokumenti mehmużin;

jew

(b)

it-tikketti jew l-imballaġġ;

jew

(ċ)

il-materjali u l-oġġetti nfushom.

9.   L-informazzzjoni prevista fil-paragrafu 1(a), (b) u (e) għandha tkun limitata għal materjali u oġġetti li jikkonformaw ma':

(a)

il-kriterji stabbiliti fl-Artikoli 3 u, fejn japplika, fl-Artikolu 4

u

(b)

il-miżuri speċifiċi msemmija fl-Artikolu 5 jew, fin-nuqqas tagħhom, ma' kwalunkwe dispożizzjoni applikabbli għal dawn il-materjali u oġġetti.

Artikolu 16

Id-Dikjarazzjoni ta' konformità

1.   Il-miżuri speċifiċi msemmija fl-Artikolu 5 għandhom jeħtieġu li l-materjali u l-oġġetti koperti b'dawk il-miżuri jkunu akkompanjati b'dikjarazzjoni li tgħid li huma jikkonformaw mar-regoli applikabbli għalihom.

Għandha tkun disponibbli dokumentazzjoni xierqa sabiex turi din il-konformità. Dik id-dokumentazzjoni għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti meta mitluba.

2.   Fin-nuqqas ta' miżuri speċifiċi, dan ir-Regolament m'għandux jimpedixxi lill-Istati Membri milli jżommu jew jadottaw dispożizzjonijiet nazzjonali għal dikjarazzjonijiet ta' konformità għal materjali u oġġetti.

Artikolu 17

It-Traċċabilità

1.   It-traċċabilità tal-materjali u l-oġġetti għandha tiġi żgurata fil-fażijiet kollha sabiex jiġi ffaċilitat il-kontroll, l-irtirar ta' prodotti difettużi, l-informazzjoni għall-konsumaturi u l-attribuzzjoni tar-responsabbiltà.

2.   Filwaqt li titqies il-fattabbiltà teknoloġika, operaturi tan-negozju għandhom ikollhom stabbiliti sistemi u proċeduri sabiex tkun tista' ssir l-identifikazzjoni tan-negozji li mingħandhom ġew fornuti u lil min ġew fornuti l-materjali jew l-oġġetti u, fejn xieraq, sustanzi jew prodotti koperti b'dan ir-Regolament u l-miżuri implimentattivi tiegħu wżati fil-manifattura tagħhom. Dik l-informazzjoni għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti meta mitluba.

3.   Il-materjali u l-oġġetti li jitqiegħdu fis-suq tal-Komunità għandhom ikunu jistgħu jiġu identifikati permezz ta' sistema addattata li tippermetti t-traċċabilità tagħhom permezz ta' ttikkettjar jew dokumentazzjoni jew informazzjoni rilevanti.

Artikolu 18

Il-Miżuri ta' salvagwardja

1.   Meta Stat Membru, bħala riżultat ta' informazzjoni ġdida jew ta' stima mill-ġdid ta' informazzjoni eżistenti jkollu raġunijiet dettaljati sabiex jikkonkludi li l-użu ta' xi materjal jew oġġett huwa ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem, għalkemm ikun jikkonforma mal-miżuri speċifiċi rilevanti, dan jista' temporanjament jissospendi jew jirrestrinġi l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet in kwestjoni fit-territorju tiegħu.

Għandu jinforma minnufih lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni u għandu jagħti raġunijiet għas-sospensjoni jew għar-restrizzjoni.

2.   Il-Kummisssjoni għandha teżamina kemm jista' jkun malajr, fejn xieraq, wara li tikseb opinjoni mill-Awtorità, fil-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 23(1) ir-raġunijiet mogħtija mill-Istat Membru imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u għandha tagħti l-opinjoni tagħha mingħajr dewmien u tieħu miżuri xierqa.

3.   Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li hemm bżonn ta' emendi għall-miżuri speċifiċi rilevanti sabiex jiġu rimedjati d-diffikultajiet imsemmija fil-paragrafu 1 u sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tas-saħħa umana, dawk l-emendi għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2).

4.   L-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 1 jista' jżomm is-sospensjoni jew ir-restrizzjoni sakemm l-emendi msemmija fil-paragrafu 3 jkunu ġew adottati jew sakemm il-Kummissjoni tirrifjuta li tadotta dawn l-emendi.

Artikolu 19

L-Aċċess pubbliku

1.   Applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni, informazzjoni supplimentari minn applikanti u opinjonijiet mill-Awtorità, għajr informazzjoni kunfidenzjali, għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku skond l-Artikoli 38, 39 u 41 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

2.   Stati Membri għandhom jamministraw l-applikazzjonijiet għal aċċess għal dokumenti rċevuti taħt dan ir-Regolament skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

Artikolu 20

Il-Kunfidenzjalità

1.   L-applikant jista' jindika liema informazzjoni ppreżentata taħt l-Artikoli 9(1), 10(2) u 12(2) għandha tiġi ttrattata bħala kunfidenzjali minħabba li x-xandir tagħha jista' jagħmel ħsara sinifikanti lill-pożizzjoni kompetittiva tiegħu. F'każijiet bħal dawn għandha tingħata ġustifikazzjoni li tkun tista' tiġi vverifikata.

2.   Informazzjoni dwar dawn li ġejjin ma għandhiex titqies kunfidenzjali:

(a)

l-isem u l-indirizz ta' l-applikant u l-isem kimiku tas-sustanza;

(b)

l-informazzjoni tar-rilevanza diretta ta' l-istima tas-sigurtà tas-sustanza;

(ċ)

il-metodu jew il-metodi analitiċi.

3.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, wara konsultazzjoni ma' l-applikant, liema informazzjoni għandha tinżamm kunfidenzjali u għandha tinforma lill-applikant u lill-Awtorità bid-deċiżjoni tagħha.

4.   L-Awtorità għandha tforni lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri bl-informazzjoni kollha fil-pussess tagħha meta mitluba.

5.   Il-Kummissjoni, l-Awtorità u l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw kunfidenzjalità xierqa ta' l-informazzjoni rċevuta minnhom taħt dan ir-Regolament, għajr għal informazzjoni li għandha tkun magħmula pubblika jekk iċ-ċirkostanzi jkunu jeħtieġu dan sabiex tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem.

6.   Jekk applikant jirtira jew ikun irtira applikazzjoni, l-Awtorità, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jirrispettaw il-kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni kummerċjali u industrijali provduta, li tinkludi informazzjoni dwar ir-riċerka u l-iżvilupp kif ukoll informazzjoni li fuqha, l-Kummissjoni u l-applikant ma jaqblux fir-rigward tal-kunfidenzjalità tagħha.

Artikolu 21

Il-Qsim tad-data eżistenti

L-informazzjoni fl-applikazzjoni preżentata skond l-Artikoli 9(1), 10(2) u 12(2) tista' tintuża għall-benefiċċju ta' applikant ieħor, kemm-il darba l-Awtorità tkun ikkunsidrat li s-sustanza hija l-istess bħal dik li għaliha tkun ġiet ippreżentata l-applikazzjoni oriġinali, inkluż il-grad tal-purità u n-natura ta' l-impuritajiet, u li l-applikant l-ieħor ikun qabel ma' l-applikant oriġinali li tali informazzjoni tista' tintuża.

Artikolu 22

L-Emendi għall-Annessi I u II

L-emendi għall-Annessi I u II għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2).

Artikolu 23

Il-Proċedura ta' kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jkunu ġew ikkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5 (6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tlett xhur.

3.   Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 24

Spezzjoni u miżuri ta' kontroll

1.   L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli uffiċjali sabiex jinfurzaw il-konformità ma' dan ir-Regolament skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-Komunità dwar kontrolli uffiċjali fuq l-ikel u fuq l-għalf.

2.   Fejn ikun hemm bżonn u fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità għandha tgħin fl-iżvilupp ta' gwida teknika dwar teħid ta' kampjuni u ttestjar sabiex tiffaċilita metodu koordinat għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1.

3.   Il-laboratorji ta' referenza tal-Komunità għal materjali u oġġetti maħsubin sabiex jiġu f'kuntatt ma' l-ikel u l-laboratorji nazzjonali ta' referenza stabbiliti kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 882/2004 għandhom jgħinu lill-Istati Membri fl-applikazzjoni tal-paragrafu 1 billi jikkontribwixxu għal kwalità għolja u uniformità tar-riżultati analitiċi.

Artikolu 25

Is-Sanzjonijiet

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn.13 ta' Mejju 2005 u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwhom.

Artikolu 26

It-Tħassir

Id-Direttivi 80/590/KEE u 89/109/KEE huma mħassra.

Referenzi għad-Direttivi mħassra għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 27

L-Arranġamenti transitorji

Materjali u oġġetti li tqegħdu fis-suq b'mod legali qabel 3 ta' Diċembru 2004 jistgħu jitpoġġew fis-suq sakemm jitbattlu l-ħażniet.

Artikolu 28

Id-Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 15 għandu japplika minn 28 ta’ Ottubru 2006

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu,

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

A. NICOLAI


(1)  ĠU C 117, tat-30.4.2004, p. 1.

(2)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-31 ta' Marzu 2004 (Għadha ma ġietx ippubblikata fil-ĠU) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Ottubru 2004.

(3)  ĠU L 40, tal-11.2.1989, p. 38. Direttiva kif emendata mir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, tal-31.10.2003, p. 1.)

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/107/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardaw l-addittivi ma' l-ikel awtorizzati għall-użu fl-oġġetti ta' l-ikel maħsuba għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 40, tal-11.2.1989, p. 27). Direttiva kif l-aħħar emendata mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(5)  ĠU L 31, ta’ l-1.2.2002, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1642/2003 (ĠU L 245, tad-29.9.2003, p. 4).

(6)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 80/590/KEE li tistabbilixi s-simbolu li jista' jakkumpanja materjali u oġġetti maħsuba sabiex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel (ĠU L 151, tad-19.6.1980, p.21). Direttiva kif emendata l-aħħar mill-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003.

(7)  ĠU L 165, tat-30.4.2004, p. 1. Regolament kif rettifikat bil-ĠU L 191, tat-28.5.2004, p. 1.

(8)  ĠU L 145, tal-31.5.2001, p. 43.

(9)  ĠU L 184, tas-17. 7. 1999, p. 23.

(10)  Id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta’ Marzu 2000 dwar l-approssimazzjoni ta' liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta' oġġetti ta' l-ikel (ĠU L 109, tas-6.5.2000, p. 29). Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2003/89/KE (ĠU L 308, tal-25.11.2003, p. 15).

(11)  Sakemm issir il-pubblikazzjoni, l-applikanti jistgħu jirreferu għal-“Linji Gwida tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel” għall-preżentazzjoni ta' applikazzjoni għal stima tas-sigurtà ta' sustanza li għandha tintuża f'materjali li jiġu f'kuntatt ma' l-ikel qabel l-awtorizzazzjoni tagħha. - http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out82_en.pdf.


13.11.2004   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 338/18


ID-DIRETTIVA 2004/101/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-27 ta' Ottubru 2004

li temenda d-Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità, fir-rigward tal-mekkaniżmi tal-proġett tal-Protokoll ta’ Kjoto

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ewropew Ekonomiku u Soċjali (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2003/87/KE (3) tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità sabiex tippromwovi tnaqqis ta’ emissjonijiet tal-gass serra b’mod li jagħti profitt u li jkun ekonomikament effiċjenti, waqt li jiġi rikonoxxut il-fatt li għal żmien fit-tul, l-emissjonijiet globali ta’ gassijiet serra jkunu jridu jitnaqqsu b’madwar 70 % meta mqabbla mal-livelli ta’ l-1990. Il-mira tagħha hi li tikkontribwixxi għat-twettiq ta’ l-impenni tal-Komunità u ta’ l-Istati Membri tagħha sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra antropoġeniċi taħt il-Protokoll ta’ Kjoto li ġie approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/358/KE tal-25 ta' April 2002 dwar l-approvazzjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll ta’ Kjoto għall-Konvenzjoni Kwadru tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima (UNFCCC) u t-twettiq konġunt ta’ l-impenni li hemm fih (4).

(2)

Id-Direttiva 2003/87/KE tiddikjara li r-rikonoxximent ta’ krediti minn mekkaniżmi bbażati fuq proġett sabiex iwettqu l-obbligi sa mill-2005 ser iżidu l-profitt li jista’ jinkiseb mill-fatt illi jintlaħaq tnaqqis ta’ emissjonijiet globali ta’ gass serra u għandhom jiġu previsti b’dispożizzjonijiet li jgħaqqdu l-mekkaniżmi bbażati fuq il-proġett tal-Kjoto inkluża l-Implementazzjoni Konġunta (JI) u l-Mekkaniżmu ta’ Żvilupp Nadif (CDM) ma’ l-iskema tal-Komunità ta’ skambju ta’ emissjonijiet (“l-Iskema tal-Komunità”).

(3)

Meta jingħaqdu l-mekkaniżmi ta’ Kjoto bbażati fuq proġetti ma’ l-iskema tal-Komunità, waqt li tiġi salvagwardjata l-integrità ambjentali tagħha, ikun hemm l-opportunità li jintużaw il-krediti ta’ emissjoni ġġenerati permezz ta’ l-attivitajiet ta’ proġetti eleġibbli taħt l-Artikoli 6 u 12 tal-Protokoll ta’ Kjoto sabiex jiġu sodisfatti l-obbligi ta’ l-Istati Membri taħt l-Artikolu 12 (3) tad-Direttiva 2003/87/KE. Bħala riżultat, dan iżid id-diversità ta’ għażliet ta’ konformità ta’ spiża baxxa fl-iskema tal-Komunità li jwassal għal tnaqqis ta’ l-ispejjeż ġenerali ta’ konformità mal-Protokoll ta’ Kjoto waqt li titjieb il-likwidità tas-suq tal-Komunità tal-kwoti ta’ emissjoni ta’ gass serra. Meta tkun stimulata t-talba għal krediti, kumpanniji tal-Komunità jinvestu fl-iżvilupp u t-trasferiment ta’ teknoloġiji avvanzati u ambjentalment validi u fin-know-how. It-talba għall-krediti CDM tiġi wkoll stimulata u b’hekk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw li jospitaw proġetti CDM ikunu mgħejjuna fil-kisba tagħhom għal miri ta’ żvilupp sostenibbli.

(4)

Barra mill użu tal-mekkaniżmi ta’ Kjoto bbażati fuq proġetti mill-Komunità u l-Istati Membri tagħha, u minn kumpanniji u individwi barra mill-iskema tal-Komunità, dawk il-mekkaniżmi għandhom ikunu konnessi ma’ l-iskema tal-Komunità b’tali mod li jiżguraw konsistenza ma’ l-UNFCCC u l-Protokoll ta’ Kjoto u mad-deċiżjonijiet sussegwenti adottati taħthom kif ukoll mal-miri u l-arkitettura ta’ l-iskema u tad-dispożizzjonijiet stabbiliti bid-Direttiva 2003/87/KE.

(5)

L-Istati Membri jistgħu jħallu operaturi jużaw reduzzjonijiet ta’ emissjoni ċċertifikati (CERs) mill-2005 u unitajiet ta’ riduzzjoni ta’ emissjonijiet (ERUs) mill-2008 fl-iskema Komunitarja. L-użu ta’ CERs u ERUs mill-2008 hu permess biss sa persentaġġ ta’ l-allokazzjoni għal kull installazzjoni, li jiġi speċifikat minn kull Stat Membru fil-Pjan ta’ l-Allokazzjoni Nazzjonali tiegħu. L-użu jseħħ permezz tal-ħruġ u ċ-ċediment immedjat ta’ kwota waħda bi tpartit ma’ CER jew ERU waħda. Kwota maħruġa bi tpartit ma’ CER jew ERU tkun tikkorrispondi għal dak il-CER jew ERU.

(6)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni dwar sistema ta' reġistri li tkun standardizzata u żgura, li tkun adottata skond l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva 2003/87/KE u l-Artikolu 6(1) tad-Deċiżjoni Nru. 280/2004/KE1 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ ta' emissjonijiet ta' gass serra tal-Komunità u għall-implimentazzjoni tal-Protokoll ta' Kjoto (5), jipprovdi għall-proċessi u proċeduri rilevanti fis-sistema ta' reġistri li jiġu wżati fl-użu ta' CERs matul il-perjodu 2005-2007 u perjodi sussegwenti, u fl-użu ta' ERUs matul il-perjodu 2008-2012 u perjodi sussegwenti.

(7)

Kull Stat Membru jiddeċiedi dwar il-limitu għall-użu ta’ CERs u ERUs mill-attivitajiet ta’ proġetti bir-rigward dovut għad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Protokoll ta’ Kjoto u l-Akkordji ta’ Marrakesh, sabiex jintlaħqu l-ħtiġiet tagħhom li l-użu tal-mekkaniżmi għandu jkun supplimentari għall-azzjoni domestika. B’hekk l-azzjoni domestika tkun tikkostitwixxi element sinifikanti ta’ l-isforz li jkun sar.

(8)

Skond il-UNFCCCu l-Protokoll ta’ Kjoto u d-deċiżjonijiet sussegwenti adottati taħthom, l-Istati Membri għandhom iżommu lura milli jużaw CERs u ERUs iġġenerati minn faċilitajiet nukleari sabiex jissodisfaw l-impenji tagħhom taħt l-Artikolu 3 (1) tal-Protokoll ta’ Kjoto u d-Deċiżjoni 2002/358/KE.

(9)

Id-Deċiżjonijiet 15/CP.7 u 19/CP.7 adottati skond il-UNFCCCu l-Protokoll ta’ Kjoto jenfasizzaw li l-integrità ambjentali għandha tintlaħaq permezz ta’ inter alia, modalitajiet, liġijiet u linji gwida sodi għall-mekkaniżmi, prinċipji u regoli qawwija dwar l-użu ta’ l-art, l-użu ġdid ta’ l-art u attivitajiet ta’ afforestazzjoni, u li l-kwistjonijiet dwar in-nonpermanenza, l-addizzjonalità, il-leakage, l-inċertezzi u impatti soċjo-ekonomiċi u ambjentali, inklużi l-impatti fuq il-biodiversità u l-ekosistemi naturali, assoċjati ma’ attivitajiet ta’ proġetti ta’ afforestazzjoni u afforestazzjoni mill-ġdid għandu jittieħed kont tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra, fir-reviżjoni tagħha tad-Direttiva fl-2006, dispożizzjonijiet tekniċi dwar in-natura temporanja tal-krediti u l-limitu ta’ 1 % għall-eliġibilità għall-attivitajiet ta’ proġetti ta’ użu ta’ l-art, l-użu ġdid ta’ art u l-afforestazzjoni kif stabbilit fid-Deċiżjoni 17/CP.7, u dispożizzjonijiet dwar ir-riżultat tal-valutazzjoni tar-riskji potenzjali assoċjati ma’ l-użu ta' organiżmi modifikati ġenetikament u speċji barranin li huma potenzjalment invażivi b’attivitajiet ta’ proġetti ta’ l-afforestazzjoni u l-afforestazzjoni mill-ġdid, sabiex iħallu lill-operaturi jużaw CERs u ERUs li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ proġetti ta’ l-użu ta’ l-art, l-użu ġdid ta’ l-art u l-afforestazzjoni fl-iskema tal-Komunità mill-2008, skond id-deċiżjonijiet adottati skond il-UNFCCC jew il-Protokoll ta' Kjoto.

(10)

Sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, CERs u ERUs ma għandhomx jinħarġu bħala riżultat ta’ attivitajiet ta’ proġetti li jkunu saru fil-Komunità u li jwasslu wkoll għal tnaqqis fi, jew limitazzjoni ta’, emissjonijiet minn installazzjonijiet koperti bid-Direttiva 2003/87/KE, sakemm ma jiġix ikkanċellat numru ekwivalenti ta’ kwoti mir-reġistru ta’ l-Istat Membru ta’ l-oriġini tal-ERUs jew CERs.

(11)

Skond it-Trattati ta’ Adeżjoni rilevanti, għandu jittieħed kont ta’ l-acquis communautaire sabiex jiġu stabbiliti linji bażi għall-attivitajiet ta’ proġetti li jkunu saru f'pajjiżi li jkunu se jaderixxu ma’ l-Unjoni.

(12)

Stat Membru li jawtorizza lill-entitajiet privati jew pubbliċi sabiex jieħdu sehem f'attivitajiet ta’ proġetti jibqa’ responsabbli għat-twettiq ta’ l-obbligi tiegħu taħt il-UNFCCC u l-Protokoll ta’ Kjoto u għandu jiżgura li tali parteċipazzjoni tkun konsistenti mal-linji gwida, modalitajiet u proċeduri adottati rilevanti skond il-UNFCCC jew il-Protokoll ta’ Kjoto.

(13)

Skond il-UNFCCC, il-Protokoll ta’ Kjoto u kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti adottata għall-implimentazzjoni tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom isostnu attivitajiet ta’ żvilupp tal-kapaċitajiet f’pajjiżi li qed jiżviluppaw u f’pajjiżi fejn l-ekonomija tagħhom tkun fi transizzjoni sabiex jgħinuhom jagħmlu użu sħiħ tal-JI u tal-CDM b’mod ta’ appoġġ ta’ l-istrateġiji tagħhom ta’ żvilupp sostenibbli. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-isforzi u tirrapporta dwarhom f’dan ir-rigward.

(14)

Kriterji u linji gwida li huma rilevanti fil-konsiderazzjoni ta’ jekk proġetti ta’ produzzjoni ta’ enerġija idroelettrika għandhomx impatti negattivi kemm ambjentali kif ukoll soċjali ġew identifikati mill-Kummissjoni Dinjija dwar id-Digi fir-Rapport tagħha ta’ Novembru tas-sena 2000, “Digi u Żvilupp. Qafas ġdid għat-Teħid ta’ Deċiżjonijiet”, mill-OECD u mill-Bank Dinji.

(15)

Ladarba l-parteċipazzjoni fl-attivitajiet ta’ proġetti JI u CDM hija volontarja, ir-responsabbilità ambjentali u soċjali korporattiva u li wieħed jagħti kont ta’ l-azzjonijiet tiegħu għandhom jiġu msaħħa skond il-paragrafu 18 tal-Pjan ta’ Implimentazzjoni tas-Samit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli. F’dak ir-rigward, il-kumpanniji għandhom jiġu mħeġġa biex itejbu l-prestazzjoni soċjali u ambjentali ta’ attivitajiet ta’ JI u CDM li jipparteċipaw fihom.

(16)

L-informazzjoni dwar l-attivitajiet ta’ proġetti li fihom Stat Membru jipparteċipa jew jawtorizza lill-entitajiet privati jew pubbliċi sabiex jipparteċipaw għandha tkun disponibbli lill-pubbliku skond id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni ambjentali (6).

(17)

Il-Kummissjoni tista’ tinkludi riferenza għall-impatti fuq is-suq ta’ l-elettriku fir-rapporti tagħha dwar l-iskambju ta’ emissjonijiet u l-użu ta’ krediti minn attivitajiet ta' proġetti.

(18)

Wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ta’ Kjoto, il-Kummissjoni għandha teżamina jekk ikunx possibbli li jiġi konkluż ftehim ma’ pajjiżi elenkati fl-Anness B għall-Protokoll ta’ Kjoto li għad iridu jirratifikawh, sabiex ikun previst ir-rikonoxximent ta’ kwoti bejn l-iskema tal-Komunità u l-iskemi obbligatorji ta’ skambju ta’ emissjonjiet ta’ gass serra li jiffissaw limitu massimu għall-emissjonijiet assoluti stabbiliti f'dawk il-pajjiżi.

(19)

Minħabba li l-għan ta’ din id-Direttiva, il-ħolqien ta’ konnessjoni bejn il-mekkaniżmi bbażati fuq proġett ta’ Kjoto u l-iskema tal-Komunità, ma jistax jintlaħaq mill-Istati Membri li jaġixxu individwalment, jista’ għalhekk minħabba l-iskala u l-effetti ta’ din id-Direttiva, jintlaħaq aħjar fuq livell Komunitarju. Il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan.

(20)

Id-Direttiva 2003/87/KE għandha għalhekk tiġi emendata għaldaqstant,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Emendi għad-Direttiva 2003/87/KE

Id-Direttiva 2003/87/KE hija hawnhekk emendata kif ġej:

1)

Fl-Artikolu 3, il-punti li ġejjin għandhom jiġu miżjuda:

“(k)

‘Parti għall-Anness I’ tfisser Parti elenkata fl-Anness I ta’ l-UNFCCC li rratifikat il-Protokoll ta’ Kjoto kif speċifikat fl-Artikolu 1(7) tal-Protokoll ta’ Kjoto;

(l)

‘attività ta’ proġett’ tfisser attività ta’ proġett approvata minn Parti waħda jew aktar għall-Anness I skond l-Artikolu 6 jew l-Artikolu 12 tal-Protokoll ta’ Kjoto u d-deċiżjonijiet adottati skond il-UNFCCC jew il-Protokoll ta’ Kjoto;

(m)

‘unità ta’ tnaqqis ta’ emissjoni’ (ERU) tfisser unità maħruġa skond l-Artikolu 6 tal-Protokoll ta’ Kjoto u d-deċiżjonijiet adottati skond il-UNFCCC jew il-Protokoll ta' Kjoto;

(n)

‘tnaqqis ta’ emissjoni ċċertifikata’ (CER) tfisser unità maħruġa skond l-Artikolu 12 tal-Protokoll ta’ Kjoto u d-deċiżjonijiet adottati skond il-UNFCCC jew il-Protokoll ta' Kjoto.”

2)

L-Artikoli li ġejjien għandhom jiddaħlu wara l-Artikolu 11:

“Artikolu 11a

L-użu ta’ CERs u ERUs minn attivitajiet ta’ proġetti fl-iskema tal-Komunità 1

1.   Bla ħsara għall-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jħallu lill-operaturi jużaw CERs u ERUs minn attivitajiet ta’ proġetti fl-iskema tal-Komunità matul kull perjodu msemmi fl-Artikolu 11(2), sa persentaġġ ta’ l-allokazzjoni lil kull installazzjoni, li jiġi speċifikat minn kull Stat Membru fil-Pjan ta’ Allokazzjoni Nazzjonali tiegħu għal dak il-perjodu. Dan għandu jseħħ permezz tal-ħruġ u ċ-ċediment immedjat ta’ kwota waħda bi tpartit ma’ CER jew ERU wieħed fil-pussess ta’ dak l-operatur fir-reġistru nazzjonali tiegħu.

2.   Bla ħsara għall-paragrafu 3, matul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 11(1), l-Istati Membri jistgħu jħallu lill-operaturi jużaw CERs minn attivitajiet ta’ proġetti fl-iskema tal-Komunità. Dan għandu jseħħ permezz tal-ħruġ u ċ-ċediment immedjat ta’ kwota waħda minn Stat Membru bi tpartit ma’ CER wieħed. L-Istati Membri għandhom jikkanċellaw CERs li jkunu ġew użati minn operaturi matul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 11(1).

3.   Il-CERs u l-ERUs kollha li jinħarġu u li jistgħu jiġu wżati skond il-UNFCCCu l-Protokoll ta’ Kjoto u d-deċiżjonijiet sussegwenti adottati taħthom jistgħu jintużaw fl-Iskema tal-Komunità: ħlief għal dawn li ġejjin:

(a)

B’rikonoxximent li skond il-UNFCCC u l-Protokoll ta’ Kjoto u deċiżjonijiet sussegwenti adottati taħthom, l-Istati Membri għandhom iżommu lura milli jużaw CERs u ERUs iġġenerati minn faċilitajiet nukleari sabiex jissodisfaw l-impenni tagħhom taħt l-Artikolu 3 (1) tal-Protokoll ta’ Kjoto u d-Deċiżjoni 2002/358/KE, li l-operaturi għandhom iżommu lura milli jużaw CERs u ERUs iġġenerati minn tali faċilitajiet fl-iskema tal-Komunità matul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 11(1) u l-ewwel perjodu ta’ ħames snin imsemmi fl-Artikolu 11(2);

u

(b)

l-użu ta’ l-art, użu ġdid ta’ l-art u attivitajiet ta’ forestrija.

Artikolu 11b

L-attivitajiet tal-proġett

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu kull miżura neċessarja sabiex jiżguraw li l-linji bażi għall-attivitajiet tal-proġetti, kif definiti minn deċiżjonijiet sussegwenti adottati taħt il-UNFCCC jew il-Protokoll ta’ Kjoto li jkunu saru f’pajjiżi li iffirmaw it-Trattat ta’ Adeżjoni ma’ l-Unjoni jkunu kompletament konformi ma’ l-acquis communautaire, inklużi d-derogi temporanji stabbiliti f’dak it-Trattat ta’ Adeżjoni.

2.   Ħlief kif previst fil-paragrafi 3 u 4, l-Istati Membri li jospitaw attivitajiet ta’ proġetti għandhom jiżguraw li ma jinħarġu ebda ERUs jew CERs għal tnaqqis jew limitazzjoni ta’ emissjoni ta’ gass serra minn stallazzjonijiet koperti b’din id-Direttiva.

3.   Sal-31 ta’ Diċembru 2012, għall-attivitajiet ta’ proġetti tal-JI u l-CDM li jnaqqsu jew jillimitaw direttament l-emissjonijiet ta’ installazzjoni fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, ERUs u CERs jistgħu jinħarġu biss jekk numru ekwivalenti ta’ kwoti jiġu kkanċellati mill-operatur ta’ dik l-istallazzjoni.

4.   Sal-31 ta’ Diċembru 2012, għall-attivitajiet dwar proġetti tal-JI u l-CDM li jnaqqsu jew jillimitaw indirettament il-livell ta’ l-emissjoni ta’ stallazzjonjiet fil- kamp ta’ l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, ERUs u CERs jistgħu jinħarġu biss jekk numru ekwivalenti ta’ kwoti jiġu ikkanċellati mir-reġistru nazzjonali ta’ l-Istat Membru ta’ l-oriġini tal-ERUs jew tal-CERs.

5.   Stat Membru li jawtorizza lill-entitajiet privati jew pubbliċi biex jipparteċipaw f'attivitajiet ta’ proġetti għandu jibqa’ responsabbli għat-twettiq ta’ l-obbligi tiegħu taħt il-UNFCCC u l-Protokoll ta’ Kjoto u għandu jiżgura li tali parteċipazzjoni tkun konsistenti mal-linji gwida, modalitajiet u proċeduri adottati rilevanti skond il-UNFCCC jew il-Protokoll ta’ Kjoto.

6.   Fil-każ ta’ attivitajiet ta’ proġetti ta’ produzzjoni ta’ enerġija idroelettrika b’kapaċità ta’ ġenerazzjoni li taqbeż l-20 MW, l-Istati Membri għandhom jiżguraw, meta japprovaw tali attivitajiet ta’ proġetti, li l-kriterji u l-linji gwida internazzjonali rilevanti, inklużi dawk li hemm fir-Rapport ta' Novembru tas-sena 2000 mill-Kummissjoni Dinjija dwar id-Digi, ‘Digi u Żvilupp-Qafas ġdid għat-Teħid ta’ Deċiżjonijiet’ fir-Rapport Finali ta’ Novembru tas-sena 2000 tal-Kummissjoni Dinjija dwar id-Digi, ikunu rrispettati matul l-iżvilupp ta’ tali attivitajiet ta’ proġetti.

7.   Dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-paragrafi 3 u 4, b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-evitar ta’ għadd doppju, u kwalunkwe dispożizzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ paragrafu 5 fejn il-parti ospitanti tissodisfa l-ħtiġiet ta’ eliġibilità kollha għall-attivitajiet ta’ proġetti tal-JI, għandhom jiġu adottati skond l-Artikolu 23(2).”

3)

L-Artikolu 17 għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

“Artikolu 17

L-aċċess għall-informazzjoni

Id-Deċiżjonijiet dwar l-allokazzjoni ta’ kwoti, l-informazzjoni dwar l-attivitajiet ta’ proġetti fejn Stat Membru jipparteċipa jew jawtorizza lill-entitajiet privati jew pubbliċi biex jipparteċipaw, u r-rapporti dwar l-emissjonijiet meħtieġa fil-permess dwar l-emissjoni ta’ gass serra u li jinżamm mill-awtorità kompetenti, għandhom ikunu aċċessibbli lill-pubbliku skond id-Direttiva 2003/4/KE.”

4)

Fl-Artikolu 18, is-subparagrafu li ġej għandu jiġi miżjud:

“L-Istati Membri għandhom b’mod partikulari jiżguraw li jkun hemm koordinazzjoni bejn il-punt fokali tagħhom sabiex jiġu approvati attivitajiet ta’ proġetti skond l-Artikolu 6(1)(a) tal-Protokoll ta’ Kjoto u l-awtorità nazzjonali nominata tagħhom għall-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 12 tal-Protokoll ta’ Kjoto rispettivament nominati skond deċiżjonijiet sussegwentement adottati taħt l-UNFCCC jew il-Protokoll ta’ Kjoto.”

5)

F’paragrafu 3 ta’ l-Artikolu 19 is-sentenza li ġejja għandha tiġi miżjuda:

“Dak ir-Regolament għandu jinkludi wkoll dispożizzjonijiet dwar l-użu u l-identifikazzjoni ta’ CERs u ERUs fl-iskema tal-Komunità u dwar il-monitoraġġ tal-livell ta’ tali użu.”

6)

L-Artikolu 21 huwa emendat kif ġej:

(a)

F'paragrafu 1 it-tieni sentenza għandha tiġi mibdula b'dan li ġej:

“Dan ir-rapport għandu jagħti kas b’mod partikulari ta’ l-arranġamenti għall-allokazzjoni ta’ kwoti, l-użu ta’ ERUs u CERs fl-iskema tal-Komunità, l-operat tar-reġistri, l-applikazzjoni tal-linji gwida dwar ir-rappurtaġġ u l-monitoraġġ, il-verifika u l-kwistjonijiet dwar il-konformità mad-Direttiva u t-trattament fiskali ta’ kwoti, jekk ikun hemm.”

(b)

Paragrafu 3 għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

“3.   Il-Kummissjoni għandha torganizza skambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri dwar l-iżviluppi dwar il-kwistjonijiet ta’ kwoti, l-użu ta’ ERUs u CERs fl-iskema tal-Komunità, l-operat tar-reġistri, il-monitoraġġ, ir-rappurtaġġ, il-verifika u l-konformità.”

7)

L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal wara l-Artikolu 21:

“Artikolu 21a

L-appoġġ ta’ attivitajiet ta’ żvilupp ta' kapaċità

Skond il-UNFCCC, il-Protokoll ta’ Kjoto u kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti adottata għall-implimentazzjoni tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jappoġġaw attivitajiet ta’ żvilupp tal-kapaċitajiet f’pajjiżi li qed jiżviluppaw u f’pajjiżi fejn l-ekonomija tkun fi transizzjoni sabiex jgħinuhom jagħmlu użu sħiħ tal-JI u tal-CDM b’mod ta’ appoġġ ma’ l-istrateġiji tagħhom ta’ żvilupp sostenibbli u sabiex jiffaċilitaw it-tqabbid ta’ entitajiet fl-iżvilupp u l-implementazzjoni ta’ proġett ta’ JI u CDM.”

8)

L-Artikolu 30 huwa emendat kif ġej:

(a)

F’paragrafu 2, punt (d) għandu jiġi sostitwit b’li ġej:

“(d)

l-użu ta’ krediti minn attivitajiet ta’ proġetti, inkluż il-bżonn għall-armonizzazzjoni ta’ l-użu permess ta’ ERUs u CERs fl-iskema tal-Komunità;”

(b)

f'paragrafu 2 għandhom jiġu miżjuda l-punti li ġejjin:

“(l)

l-impatt ta’ l-attivitajiet ta’ proġetti fuq il-pajjiżi ospitanti, b’mod partikulari fuq l-għanijiet ta’ żvilupp tagħhom, kemm ta’ attivitajiet ta’ proġetti ta’ produzzjoni ta’ enerġija idroelettrika JI u CDM b’kapaċità ta’ ġenerazzjoni ta’ aktar minn 500 MW li għandhom impatti ambjentali jew soċjali negattivi ġew approvati, u l-użu futur ta’ CERs jew ERUs li jirriżultaw minn kwalunkwe attività ta’ proġetti tali ta’ produzzjoni ta’ enerġija idroelettrika fl-iskema tal-Komunità;

(m)

is-sostenn ta’ sforzi għall-ħolqien ta’ kapaċitajiet f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u f’pajjiżi b’ekonomiji tranżitorji;

(n)

il-modalitajiet u proċeduri għall-approvazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ attivitajiet ta’ proġetti domestiċi u għall-ħruġ ta’ kwoti fir-rigward ta’ tnaqqis jew limitazzjonijiet ta’ emissjonijiet li jirriżultaw minn tali attivitajiet mill-2008;

(o)

dispożizzjonijiet tekniċi dwar in-natura temporanja tal-krediti u l-limitu ta’ 1 % għall-eliġibilità għall-użu ta’ l-art, użu ġdid ta’ l-art u attivitajiet ta’ proġetti ta’ afforestazzjoni kif stabbilit fid-Deċiżjoni 17/CP.7, u d-dispożizzjonijiet dwar ir-riżultat tal-valutazzjoni ta’ riskji potenzjali assoċjati ma’ l-użu ta’ l-organiżmi modifikati ġenetikament u speċji barranin li huma potenzjalment invażivi b’attivitajiet ta’ proġetti ta’ afforestazzjoni u afforestazzjoni mill-ġdid sabiex iħallu lill-operaturi jużaw CERs u ERUs li jirriżultaw mill-użu ta’ l-art, użu ġdid ta’ l-art u attivitajiet ta’ proġetti ta’ afforestazzjoni fl-iskema tal-Komunità mill-2008, skond id-deċiżjonijiet adottati skond il-UNFCCC u l-Protokoll ta’ Kjoto.”

(ċ)

Paragrafu 3 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

“3.   Qabel kull perjodu msemmi fl-Artikolu 11(2), kull Stat Membru għandu jippublika fil-pjan ta’ l-allokazzjoni nazzjonali tiegħu l-użu previst ta’ ERUs u CERs u l-persentaġġ massimu ta’ l-allokazzjoni għal kull stallazzjoni li l-operaturi jistgħu jużaw ERUs u CERs fl-iskema tal-Komunità għal dak il-perjodu. L-użu totali ta’ ERUs u CERs għandu jkun konsistenti ma’ l-obbligi supplimentari rilevanti taħt il-Protokoll ta’ Kjoto u l-UNFCCC u d-deċiżjonijiet adottati taħthom.

L-Istati Membri għandhom, skond l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni Nru. 280/2004/KE, jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull sentejn dwar kemm l-azzjoni domestika attwalment tikkostitwixxi element sinifikanti ta’ l-isforzi magħmula f’livell nazzjonali, kif ukoll safejn l-użu tal-mekkaniżmi dwar il-proġetti hu attwalment supplimentari għall-azzjoni domestika u l-proporzjon ta’ bejniethom, skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Protokoll ta’ Kjoto (*) u d-deċiżjonijiet adottati taħthom. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar dan skond l-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni msemmija. Fid-dawl ta’ dan ir-rapport, il-Kummissjoni għandha, jekk xieraq, tagħmel proposti leġiżlattivi jew oħrajn sabiex tikkomplementa id-dispożizzjonijiet minn Stati Membri biex tiżgura li l-użu tal-mekkaniżmi hu supplimentari għall-azzjoni domestika fil-Komunità.”

(*)  Ġ U L 49, tad-19.2.2004, p. 1."

9)

Fl-Anness III il-punt li ġej għandu jiġi miżjud: Fl-Anness V il-punt li ġej huwa miżjud:

“12.

Il-pjan għandu jispeċifika l-ammont massimu ta' CERs u ERUs li jista’ jintuża minn operaturi fl-iskema tal-Komunità bħala persentaġġ ta’ l-allokazzjoni tal-kwoti għal kull stallazzjoni. Il-persentaġġ għandu jkun konsistenti ma’ l-obbligi supplimentari ta’ l-Istati Membri taħt il-Protokoll ta’ Kjoto u d-deċiżjonijiet adottati skond il-UNFCCC jew il-Protokoll ta’ Kjoto.”

Artikolu 2

L-Implimentazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sat-13 ta’ Novembre 2005. Għandhom minnufih jinformaw lill-Kummissjoni b’dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkompanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċċjali tagħhom. Il-metodi ta’ kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali, li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istati Membri l-oħra b’dan.

Artikolu 3

Id-dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, nhar it-28 ta’ Ottubru 2004

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

A. NICOLAI


(1)  ĠU C 80, tat-30.3.2004, p 61

(2)  L-opinjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-20 ta’ April 2004 (għada mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Settembru 2002 (għada mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  ĠU L 275, tal-25. 10. 2003, p. 32.

(4)  ĠU L 130, tal-15.5.2002, p. 1.

(5)  ĠU L 49, tad-19.2.2004, p. 1

(6)  ĠU L 41, ta’ l-14.2.2003, p. 26.