ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 327

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 47
30 ta' Ottubru 2004


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Regolament tal-kummissjoni (KE) Nru 1810/2004 tas-7 ta’ Settembru 2004 biex jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar it-tariffa u n-nomenklatura statistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

1

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

30.10.2004   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 327/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1810/2004

tal-7 ta’ Settembru 2004

biex jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar it-tariffa u n-nomenklatura statistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 (1), u partikolarment l-Artikoli 9 u 12 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa nomenklatura għall-merkanzija, aktar ’il quddiem imsejħa “Nomenklatura Magħquda”, biex tilħaq, fl-istess waqt, il-ħtiġiet tat-Tariffa Doganali Komuni, l-istatistiċi tal-kummerċ estern tal-Komunità u politika oħra tal-Komunità dwar l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-merkanzija.

(2)

In-Nomenklatura Magħquda tidher fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 flimkien mar-rati ta’ dazju awtonomi u dawk konvenzjonali u qisien statistiċi supplimentari.

(3)

Huwa xieraq li jkun modernizzat u simplifikat l-Anness I kif previst mill-inizjattiva SLIM (simpler legislation for the internal market) – leġislazzjoni eħfef għas-suq intern).

(4)

Huwa meħtieġ li tkun emendata n-Nomenklatura Magħquda biex ikunu kkunsidrati:

(i)

tibdil fil-ħtiġiet dwar l-istatistika u l-politika kummerċjali;

(ii)

żviluppi teknoloġiċi jew kummerċjali;

(iii)

il-ħtieġa li jinġiebu f’linja waħda jew ikun kjarifikati it-testi.

(5)

Skond l-Artikolu 12, il-Kummissjoni għandha taddotta regolament li jirriproduċi l-verżjoni sħiħa tan-Nomenklatura Magħquda, flimkien mar-rati ta’ dazju awtonomi u dawk konvenzjonali, kif jirriżultaw minn miżuri addottati mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni. L-imsemmi Regolament għandu jkun pubblikat mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u japplika mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara.

(6)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi tad-Dwana,

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru. 2658/87 qiegħed hawnhekk jiġi sostitwit bl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jibda jseħħ fl-1 ta’ Jannar 2005.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fil-7 ta’ Settembru 2004.

Għall-Kummissjoni

Frederik BOLKESTEIN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1, l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1558/2004, (ĠU L 283, 2.9.2004, p. 7).


ANNESS I

NOMENKLATURA MAGĦQUDA

SOMMARJU

L-EWWEL PARTI — DISPOŻIZZJONIJIET PRELIMINARI

Taqsima I

Regoli ġenerali

A.

Regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda 11

B.

Regoli ġenerali dwar dazji 12

Ċ.

Regoli ġenerali applikabbli kemm għan-nomenklatura kif ukoll għad-dazji 13

Taqsima II

Dispożizzjonijiet Speċjali

A.

Oġġetti għal ċerti kategoriji ta’ bastimenti, dgħajjes u bċejjeċ oħrajn tal-baħar u għal pjattaformi għat-tħaffir u l-produzzjoni 13

B.

Ajruplani ċivili u oġġetti għal użu f’ajruplani ċivili 15

Ċ.

Prodotti faraċewtiċi 15

D.

Rata ta’ dazju standard 16

E.

Kontenituri u materjal għall-ippakkjar 17

F.

Trattament favorevoli tat-tariffa minħabba n-natura ta’ l-oġġetti 18
Sinjali, abbrevjazzjonijiet u simboli 19
Unitajiet supplimentari 20

IT-TIENI PARTI — SKEDA TA’ DAZJI TAD-DWANA

Taqsima I

Annimali ħajjin; prodotti ta’ l-annimali

Kapitolu

1

Annimali ħajjin 23

2

Laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel 27

3

Ħut u krustaċji, molluski u invertebrati ta’ l-ilma oħrajn 44

4

Prodotti tal-ħalib; bajd tat-tjur; għasel naturali; prodotti li jittieklu ġejjin mill-annimal, li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra 59

5

Prodotti ġejjin mill-annimal, li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra 73

Taqsima II

Prodotti Veġetali

6

Siġar u pjanti oħrajn ħajjin; basal, għeruq u x-xorta tagħhom; fjuri maqtugħin u weraq ornamentali 75

7

Ħxejjex li jittieklu u ċerti għeruq u tuberi 78

8

Frott u ġewż li jittiekel; qxur ta’ frott taċ-ċitru jew bettiegħ 84

9

Kafè, tè, matè u ħwawar 90

10

Ċereali 93

11

Prodotti ta’ l-industrija tat-tħin; xgħir; lamtijiet; inulina; glutina tal-qamħ 97

12

Żrieragħ taż-żejt u frott żejtni; ċereali mħalltin, żrieragħ u frott; pjanti industrijali jew mediċinali; tiben u magħlef 102

13

Gommalakka; gomom, reżini u likwidi u estratti veġetali oħrajn 107

14

Materjali veġetali tat-trizza; prodotti veġetali li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra 109

Taqsima III

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali jew veġetali u prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet lesti tajbin għall-ikel; xemgħat ta’ l-annimali jew veġetali

15

Xaħmijiet u żjut ta’ l-annimali jew veġetali u prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet lesti tajbin għall-ikel; xemgħat ta’ l-annimali jew veġetali 110

Taqsima IV

Oġġetti ta’ l-ikel lesti; xarbiet, spirti u ħall; tabakk u sostituti immanifatturat tat-tabakk

16

Preparazzjonijiet ta’ laħam, ta’ ħut jew ta’ krustaċji, molluski jew invertebrati ta’ l-ilma oħrajn 122

17

Zokkrijiet u ħlewwiet biz-zokkor 128

18

Kakaw u preparazzjonijiet tal-kakaw 133

19

Preparazzjonijiet ta’ ċereali, dqiq, lamtu jew ħalib; prodotti tal-koki ta’ l-ikel ta’ l-għaġina 135

20

Preparazzjonijiet ta’ ħxejjex, frott, ġewż u bċejjeċ oħrajn tal-pjanti 139

21

Preparazzjonijiet għall-ikel imħalltin 156

22

Xarbiet, spirti u ħall 160

23

Fdalijiet u skart mill-industriji ta’ l-ikel; magħlef ta’ l-annimali lest 170

24

Tabakk u sostituti immanifatturati tat-tabakk 175

Taqsima V

Prodotti minerali

25

Melħ; kubrit; ħamrija u ġebel; materjali tat-tikħil, ġir u siment 178

26

Minerali (ores), gagazza u rmied 184

27

Fuel minerali, żjut minerali u prodotti mid-distillazzjoni tagħhom; sustanzi tal-bitum; xemgħat minerali 187

Taqsima VI

Prodotti ta’ l-industriji kimiċi jew dawk relatati magħhom

28

Kimiċi inorganiċi; taħlitiet organiċi jew inorganiċi ta’ metalli prezzjużi, ta’ metalli rari (rare-earth), ta’ elementi radjuattivi jew ta’ isotopi 196

29

Kimiċi organiċi 210

30

Prodotti farmaċewtiċi 234

31

Fertilizzanti 239

32

Estratti għall-kunzatura jew għaż-żbigħ, tannini u d-derivati tagħhom; kuluranti, pigmenti u sustanzi oħrajn għat-tpinġija; żebgħat u verniċi; stokk u gomom oħrajn; linek 242

33

Żjut essenzjali u sustanzi tar-raża; fwejjaħ, kosmetiċi jew preparazzjonijiet tat-twaletta 246

34

Sapun, aġenti organiċi li jaġixxu fuq il-proprjetajiet li jxarrbu tal-likwidi (surface-active), preparazzjonijiet għall-ħasil, preparazzjonijiet li jillubrikaw, xemgħat artifiċjali, xemgħat lesti, preparazzjonijiet għall-illustrar jew għall-għerik, xemgħat u oġġetti simili, pejst għall-modellar, ‘xemgħat dentali’ u preparazzjonijiet dentali b’bażi ta’ ġibsdental 250

35

Sustanzi albuminojdali; lamtijiet modifikati; kolol; enżimi 253

36

Splussivi; prodotti pirotekniċi; sulfarini; ligi piroforiċi; ċerti preparazzjonijiet kombustibbli 256

37

Oġġetti fotografiċi jew ċinematografiċi 257

38

Prodotti kimiċi mħalltin 261

Taqsima VII

Plastik u oġġetti magħmulin minnu; gomma u oġġetti magħmulin minnha

39

Plastik u oġġetti magħmulin minnu 269

40

Gomma u oġġetti magħmulin minnha 285

Taqsima VIII

Ġild mhux ikkunzat, ġild ikkunzat, ġild tal-fer u oġġetti minnu; saraġ u xedd; oġġetti ta’ l-ivvjaġġar, boroż tan-nisa u kontenituri bħalhom; oġġetti mill-imsaren ta’ l-annimali (ħlief mill-imsaren tad-dudu tal-ħarir)

41

Ġild mhux ikkunzat (ħlief ġild tal-fer) u ġild ikkunzat 292

42

Oġġetti tal-ġild; saraġ u xedd; oġġetti ta’ l-ivvjaġġar, boroż tan-nisa u kontenituri bħalhom; oġġetti mill-imsaren ta’ l-annimali (ħlief mill-imsaren tad-dudu tal-ħarir) 297

43

Ġild tal-fer u fer artifiċjali; manifatturi minnu 300

Taqsima IX

Għuda u oġġetti ta’ l-għuda; faħam ta’ l-għuda; sufra u oġġetti tas-sufra; manifatturi tat-tiben, ta’ l-ispartu jew ta’ materjali oħrajn tat-trizza; xogħol tal-qfief u xogħol tal-qasab

44

Għuda u oġġetti ta’ l-għuda; faħam ta’ l-għuda 303

45

Sufra u oġġetti tas-sufra 313

46

Manifatturi tat-tiben, ta’ l-ispartu jew ta’ materjali oħrajn tat-trizza; xogħol tal-qfief u xogħol tal-qasab 314

Taqsima X

Polpa ta’ l-għuda jew ta’ materjal fibruż ċellulożiku; karta jew kartun irkuprat (ħela u fdal); karta u kartun u oġġetti magħmulin minnhom

47

Polpa ta’ l-għuda u materjal ieħor fibruż ċellolożiku; karta jew kartun irkuprat (ħela u fdal) 316

48

Karta u kartun; oġġetti mill-polpa tal-karta, mill-karta jew mill-kartun 318

49

Kotba stampati, gazzetti, stampi u prodotti oħrajn mill-industrija ta’ l-istampar; manuskritti, dokumenti ttajpjati u pjanti 330

Taqsima XI

Tessuti u oġġetti tat-tessut

50

Ħarir 337

51

Suf, xagħar ta’ l-annimali fin jew aħrax; ħajt tal-krin u drapp minsuġ 339

52

Qoton 343

53

Fibri tat-tessut minn ħxejjex oħrajn; ħajt tal-karta u drapp minsuġ minn ħjut tal-karta 350

54

Filamenti magħmulin mill-bniedem 353

55

Fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem 357

56

Materjal artab għall-mili (wadding), felt u materjali mhux minsuġin (nonwovens); ġjut speċjali; spag, ċwiemi, ħbula u cables u oġġetti tagħhom 364

57

Twapet u kisi ieħor ta’ l-art tat-tessut 368

58

Drappijiet speċjali minsuġin; drappijiet tat-tessut bit-trofof; bizzilla; tapizzeriji; burduri; rakkmu 370

59

Drappijiet tat-tessut laminati mimlijin, miksijin jew koperti; oġġetti tat-tessut ta’ tip tajjeb għal użu industrijali 373

60

Drappijiet tal-malja (knitted) jew tal-kroxè 377

61

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, tal-malja (knitted) jew tal-kroxè 380

62

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, mhumiex tal-malja (knitted) jew tal-kroxè 389

63

Oġġetti tat-tessut oħrajn maħdumin; settijiet; ħwejjeġ milbusin u oġġetti tat-tessut milbusin; ċraret 399

Taqsima XII

Xedd tas-saqajn, xedd tar-ras, umbrelel, umrelel għax-xemx, bsaten, bsaten siġġu, frosti, inklużi frosti tas-sewwieqa u bċejjeċ tagħhom; rix ippreparat u oġġetti magħmulin minnu; fjuri artifiċjali; oġġetti minn xagħar uman

64

Xedd tas-saqajn, gettijiet u bħalhom; bċejjeċ ta’ dawn l-oġġetti 404

65

Xedd tar-ras u bċejjeċ tiegħu 410

66

Umbrelel, umrelel għax-xemx, bsaten, bsaten siġġu, frosti, frosti tas-sewwieqa u bċejjeċ tagħhom 411

67

Rix u l-ewwel rix (down) ippreparat u oġġetti magħmulin mir-rix jew mill-ewwel rix; fjuri artifiċjali; oġġetti minn xagħar uman 412

Taqsima XIII

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, mika jew materjali simili; prodotti taċ-ċeramika; ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ

68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, mika jew materjali simili 413

69

Prodotti taċ-ċeramika 418

70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ 422

Taqsima XIV

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż u oġġetti tagħhom; ġojjellerija artifiċjali; muniti

71

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż u oġġetti tagħhom; ġojjellerija artifiċjali; muniti 430

Taqsima XV

Metalli ta’ valur baxx u oġġetti minn metalli ta’ valur baxx

72

Ħadid u azzar 437

73

Oġġetti tal-ħadid jew azzar 456

74

Ram u oġġetti tiegħu 469

75

Nikil u oġġetti tiegħu 475

76

Aluminju u oġġetti tiegħu 478

77

(Riservata għal li jista’ jkun għal użu ’l quddiem fis-sistema armonizzata)

78

Ċomb u oġġetti tiegħu 483

79

Żingu u oġġetti tiegħu 486

80

Landa u oġġetti tagħha 488

81

Metalli oħrajn ta’ valur baxx; ċermiti; oġġetti tagħhom 490

82

Għodod, tagħmir, pożati, mgħaref u frieket, ta’ metall ta’ valur baxx; bċejjeċ tagħhom ta’ metall ta’ valur baxx 494

83

Oġġetti varji ta’ metall ta’ valur baxx 499

Taqsima XVI

Makkinarju u strumenti mekkaniċi; apparat elettriku; bċejjeċ tagħhom; magni li jirrekordjaw u jirriproduċu l-ħoss; magni li jirrekordjaw u jirriproduċu l-istampa u l-ħoss għat-televiżjoni, u bċejjeċ u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti

84

Reatturi nukleari, tankijiet tal-misħun, makkinarju u strumenti mekkaniċi; bċejjeċ tagħhom 503

85

Makkinarju u apparat elettriku u bċejjeċ tiegħu; magni li jirrekordjaw u jirriproduċu l-ħoss, magni li jirrekordjaw u jirriproduċu l-istampa u l-ħoss għat-televiżjoni, u bċejjeċ u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti 555

Taqsima XVII

Vetturi, bċejjeċ ta’ l-ajru, bastimenti u tagħmir tat-trasport li għandu x’jaqsam

86

Lokomottivi tal-ferrovija jew tat-tramm, magni u vaguni u bċejjeċ tagħhom; tagħmir u apparat għall-ferrovija jew għat-tramm u bċejjeċ tagħhom; tagħmir mekkaniku (inkluż elettromekkaniku) ta’ kull tip ta’ għas-sinjali tat-traffiku 589

87

Vetturi għajr magni u vaguni tal-ferroviji jew tat-tramm, u bċejjeċ u aċċessorji tagħhom 592

88

Bċejjeċ ta’ l-ajru, bċejjeċ ta’ l-ispazju u partijiet tagħhom 603

89

Bastimenti, dgħajjes u strutturi li jżommu fil-wiċċ 605

Taqsima XVIII

Strumenti u apparat ottiċi, Fotografiċi, ċinematografiċi, ta’ kejl, ta’ verifika, ta’ Preċiżjoni, mediċi jew kirurġiġċi; arloġġi u arloġġi ta’ l-idejn; strumenti mużikali; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom

90

Strumenti u tagħmir ottiku, fotografiku, ċinematografiku, tal-kejl, tal-verifika, ta’ preċiżjoni, mediku jew kirurġiku; arloġġi inklużi dawk ta’ l-idejn; strumenti mużikali; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom 608

91

arloġġi inklużi dawk ta’ l-idejn jew tal-but u bċejjeċ tagħhom 625

92

Strumenti mużikali; bċejjeċ u aċċessorji ta’ dawn l-oġġetti 629

Taqsima XIX

Armi u munizzjon; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom

93

Armi u munizzjon; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom 631

Taqsima XX

Oġġetti manifatturati varji

94

Għamara; friex, mtieraħ, rfid ta’ l-imtieraħ, kuxxini u tagħmir simili mimli; lampi u armar tad-dawl, li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra; sinjali tad-dawl, plakki ta’ l-isem tad-dawl u oħrajn bħalhom; bini prefabbrikat 633

95

Ġugarelli, logħob, u ħtiġijiet għall-isports; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom 638

96

Oġġetti manifatturati varji 643

Taqsima XXI

Xogħlijiet ta’ l-arti, bċejjeċ ta’ kollezzjoni u antikitajiet

97

Xogħlijiet ta’ l-arti, bċejjeċ ta’ kollezzjoni u antikitajiet 648

98

Impjant industrijali sħiħ 649

99

(Riservata għal użi speċjali kif stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti tal-Komunità)

IT-TIELET PARTI — ANNESSI GĦAT-TARIFFA

Taqsima I

Annessi agrikoli

Anness 1

Komponenti agrikoli (EA), dazji żejda fuq iz-zokkor (AD S/Z) u dazji żejda fuq id-dqiq (AD F/M) 659

Anness 2

Prodotti li għalihom japplika prezz ta’ dħul 677

Taqsima II

Listi ta’ sustanzi farmaċewtiċi li jikkwalifikaw għal trattament ta’ ħelsien mid-dazju

Anness 3

Lista ta’ Ismijiet Mhux Proprjetarji Internazzjonali (INNs), ipprovduti għal sustanzi farmaċewtiċi mill-Għaqda Dinjija għas-Saħħa (WHO), li huma meħlusa mid-dazju 713

Anness 4

Lista ta’ prefissi u suffissi li, flimkien ma’ l-INNs ta’ l-Anness 3, jiddeskrivu l-melħ, l-esteri jew l-idrati ta’ l-INNs; dawn il-melħ, l-esteri u l-idrati huma ħielsa mid-dazju, sakemm huma klassifikabbli taħt l-istess intestatura tas-Sistema Armonizzata (SA) b’sitt numri bħall-INN korrespondenti 811

Anness 5

Melħ, esteri u idrati ta’ l-INNs, li mhumiex klassifikati taħt l-istess intestatura tas-SA bħall-INN korrespondenti u li huma ħielsa mid-dazju 817

Anness 6

Lista ta’ intermedji farmaċewtiċi, jiġifieri komposti użati għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi lesti, li huma ħielsa mid-dazju 819

Taqsima III

Kwoti

Anness 7

Kwoti tat-tariffa tal-WTO li għandhom jinfetħu mill-awtoritajiet kompetenti tal-Komunità 839

Taqsima IV

Trattament favorevoli tat-tariffa minħabba in-natura ta’ l-oġġetti

Anness 8

Oġġetti mhumiex tajbin għall-konsum (lista ta’ denaturanti) 861

Anness 9

Ċertifikati 867

L-EWWEL PARTI

DISPOŻIZZJONIJIET PRELIMINARI

TAQSIMA 1

REGOLI ĠENERALI

A.   Regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda

Il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda għanda tkun irregolata mill-prinċipji li ġejjin:

1.

It-titoli tat-taqsimiet, kapitoli u subkapitoli huma maħsubin għall-ħeffa ta’ referenza biss; għal għanijiet legali, il-klassifikazzjoni għandha tkun deċiża skond it-termini ta’ l-intestaturi u n-noti ta’ kwalunkwe taqsima jew kapitolu relattiv u, sakemm dawn l-intestaturi jew in-noti ma jkunux jeħtieġu mod ieħor, skond id-dispożizzjonijiet li ġejjin.

2.

(a)

Kwalunkwe referenza f’intestatura għal oġġett għandha titqies li tinkludi referenza għal dak l-oġġett mhux komplut jew mhux mitmum, sakemm, kif preżentat, l-oġġett mhux komplut jew mhux mitmum ikollu l-karattru essenzjali ta’ l-oġġett komplut jew mitmum. Għandha wkoll titqies li tinkludi referenza għal dak l-oġġett komplut jew mitmum (jew li jista’ jkun klassifikat bħala komplut jew mitmum permezz ta’ din ir-regola), preżentat mhux armat jew żarmat.

(b)

Kwalunkwe referenza f’intestatura għal materjal jew sustanza għandha titqies li tinkludi referenza għal taħlit jew kombinazzjonijiet ta’ dak il-materjal jew is-sustanza b’materjali jew sustanzi oħra. Kwalunkwe referenza għal oġġetti ta’ ċertu materjal jew sustanza għandha titqies li tinkludi referenza għal oġġetti li jikkonsistu totalment jew parzjalment minn materjal jew sustanza bħal din. Il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti magħmulin minn iżjed minn materjal jew sustanza waħda għandha ssir skond il-prinċipji ta' regola 3.

3.

Meta permezz ta’ l-applikazzjoni tar-regola 2(b) jew kwalunkwe raġuni oħra, l-oġġetti jkunu klassifikati prima facie taħt intestatura waħda jew iżjed, il-klassifikazzjoni għandha ssir kif ġej:

(a)

l-intestatura li tagħti l-iżjed deskrizzjoni speċifika għandha tkun preferuta għal intestaturi li jagħtu deskrizzjoni iżjed ġenerali. Madanakollu, meta jkun hemm żewġ intestaturi jew iżjed li kull waħda minnhom tirreferi għal parti waħda mill-materjali jew mis-sustanzi li qegħdin f’oġġetti mħalltin jew komposti jew għal parti biss mill-oġġetti f’sett imtella’ għal bejgħ bl-imnut, dawk l-intestaturi għandhom jitqiesu ugwalment speċifiċi fir-rigward ta’ dawk l-oġġetti, ukoll jekk waħda minnhom tagħti deskrizzjoni iżjed kompluta jew preċiża ta’ l-oġġetti;

(b)

taħlitiet, oġġetti komposti li jikkonsistu minn materjali differenti jew magħmulin minn komponenti differenti, u oġġetti mtellgħin għal bejgħ bl-imnut, li ma jistgħux ikunu klassifikati b’referenza għal 3(a), għandhom ikunu klassifikati daqs li kieku kienu magħmulin mill-materjal jew mill-komponent li jagħtihom il-karattru essenzjali tagħhom, sakemm dan il-kriterju jkun applikabbli;

(ċ)

meta oġġetti ma jistgħux ikunu klassifikati b’referenza għal 3(a) jew (b), huma għandhom ikunu klassifikati taħt l-intestatura li tiġi l-aħħar f’ordni numerika fost dawk li ugwalment għandha tingħatalhom konsiderazzjoni.

4.

Oġġetti li ma jistgħux ikunu klassifikati skond ir-regoli ta’ hawn fuq għandhom ikunu klassifikati taħt l-intestatura xierqa għall-oġġetti li huma l-iżjed jixbħu.

5.

Bħala żieda mad-dispożizzjonijiet ta’ hawn fuq, ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw fir-rigward ta’ oġġetti imsemmijin fihom:

(a)

cases ta’ cameras, cases ta’ strumenti mużikali, cases ta’ pistoli, cases ta’ strumenti tat-tpinġija, cases ta’ ġiżirajjen u kontenituri simili, ffurmati jew mdaħħlin apposta biex iżommu oġġett speċifiku jew sett ta’ oġġetti, kif xieraq għal użu fit-tul u ppreżentati ma’ l-oġġetti li għalihom huma ntiżi, għandhom ikunu klassifikati ma’ tali oġġetti meta jkunu ta’ tip normalment mibjugħ magħhom. Din ir-regola, madanakollu, ma tapplikax għal kontenituri li jagħtu lill-oġġett intier il-karattru essenzjali tiegħu;

(b)

suġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-regola 5(a), il-materjali u l-kontenituri (1), ta’ l-ippakkjar ippreżentati ma’ l-oġġetti ta’ ġo fihom għandhom ikunu klassifikati ma’ l-oġġetti jekk huma ta’ tip normalment użati fl-ippakkjar ta’ oġġetti bħal dawn. Madanakollu, din id-disposizzjoni ma torbotx meta materjali ta’ ippakkjar jew kontenituri ta’ ippakkjar bħal dawn ikunu jidhru biċ-ċar li huma qegħdin għal użu repetittiv.

6.

Għal għanijiet legali, il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fis-subintestaturi ta’ intestatura għandha tkun deċiża skond it-termini ta’ dawk is-subintestaturi u kwalunkwe noti ta’ subintestaturi relatati u, mutatis mutandis skond ir-regoli ta’ hawn fuq, skond il-kondizzjoni li subintestaturi fl-istess livell biss huma komparabbli. Għall-għanijiet ta’ din ir-regola t-taqsima relattiva u n-noti tal-kapitolu japplikaw ukoll, sakemm il-kuntest ma jitlobx mod ieħor.

B.   Regoli ġenerali li jikkonċernaw dazji

1.

Id-dazji tad-dwana applikabbli għal oġġetti importati li joriġinaw f’pajjiżi li huma Partijiet Kuntrattwali tal-Ftehim Ġenerali fuq Tariffi u Negozju (GATT) jew li magħhom il-Komunità Ewropea laħqet ftehim li fih il-klawsola tat-tariffa tal-pajjiż l-aktar favorit għandhom ikunu d-dazji konvenzjonali murijin fil-kolonna 3 ta’ l-iskeda tad-dazji. Sakemm il-kuntest ma jitlobx mod ieħor, dawn id-dazji konvenzjonali japplikaw għal oġġetti, għajr dawk imsemmijin hawn fuq, importati minn kwalunkwe pajjiż terz.

Ir-rati ta’ dazji konvenzjonali murijin fil-kolonna 3 japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2004.

Meta rati ta’ dazji awtonomi jkunu inqas mir-rati ta’ dazji konvenzjonali, id-dazji awtonomi, murijin permezz ta’ nota fil-qiegħ, japplikaw.

2.

Il-paragrafu 1 m’għandux japplika fejn dazji tad-dwana awtonomi speċjali jingħataw fir-rigward ta’ oġġetti li joriġinaw f’ċertu pajjiżi jew fejn dazji tad-dwana preferenzjali japplikaw skond ftehim li jkun sar.

3.

Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx jipprekludu lill-Pajjiżi Membri milli japplikaw dazji tad-dwana għajr dawk tat-Tariffa Doganali Komuni fejn l-applikazzjoni ta’ dazji oħra bħal dawn tkun ġustifikata mil-liġi tal-Komunità.

4.

Id-dazji mniżżlin bħala rati perċentwali huma dazji ad valorem.

5.

Is-simbolu “EA” jindika li l-oġġetti konċernati jistgħu jkollhom taxxa ta’ “komponent agrikolu” stipulat skond l-Anness 1.

6.

Is-simbolu “AD S/Z” jew “AD F/M” fil-Kapitoli 17 sa 19 jindika li r-rata massima ta’ dazju tikkonsisti f’dazju ad valorem biż-żieda ta’ dazju addizzjonali għal ċerti forom ta’ zokkor jew dqiq. Dan id-dazju addizzjonali huwa stipulat skond id-disposizzjonijiet ta’ l-Anness 1.

7.

Fil-Kapitolu 22, is-simbolu “€/% vol/el” ifisser li dazju speċifiku, espress f’euro, għandu jkun kalkolat għal kull volum perċentwali ta’ alkoħol għal kull ettolitru. B’hekk xarba li jkollha kontenut ta’ alkoħol bil-volum ta’ 40 % għandha tkun intaxxata kif ġej:

“€ 1/% vol/hl” = € 1 × 40, li jagħti dazju ta’ € 40 għal kull ettolitru, jew

“€ 1/% vol/hl + € 5/hl” = € 1 × 40 biż-żieda ta’ € 5, li jagħti dazju ta’ € 45 għal kull ettolitru.

Fejn, minbarra dan, jidher valur minimu (MIN), per eżempju “€ 1,6/% vol/hl MIN € 9/hl”, dan ifisser li d-dazju, kalkolat fuq il-bażi tar-regola msemmija hawn fuq, għandu jkun komparat mad-dazju minimu, per eżempju “€ 9/hl”, u l-ogħla mit-tnejn għandu jiġi applikat.

Ċ.   Regoli applikabbli kemm għan-nomenklatura kif ukoll għad-dazji

1.

Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor, id-dispożizzjonijiet relatati ma’ valur tad-dwana għandhom ikunu applikati biex ikun deċiż, minbarra l-valur għall-kalkolu ta’ dazji tad-dwana ad valorem, il-valuri li b’referenza għalihom l-iskop ta’ ċerti intestaturi jew subintestaturi huwa definit.

2.

Il-piż dazjabbli, fil-każ ta’ oġġetti li jkunu intaxxati bil-piż, u l-piżijiet li b’referenza għalihom l-iskop ta’ ċerti intestaturi jew subintestaturi huwa definit, għandu jitqies li huwa:

(a)

fil-każ ta’ referenza għal piż gross, il-piż aggregat ta’ l-oġġetti u tal-materjali ta’ ippakkjar u l-kontenituri ta’ ippakkjar kollha;

(b)

fil-każ ta’ referenza għal piż nett jew sempliċement piż mingħajr kwalifika, il-piż ta’ l-oġġetti nfushom mingħajr materjali ta’ ppakkjar jew kontenituri ta’ ippakkjar ta’ kwalunkwe tip.

3.

L-ekwivalent f’munita nazzjonali għall-euro, għal Pajjiżi Membri għajr Pajjiżi Membri parteċipanti kif definit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 974/98 (2) (minn hawn ’il quddiem imsejħin “Pajjiżi Membri mhux parteċipanti”), għandu jkun stabbilit skond l-Artikolu 18 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (3).

4.

Oġġetti eliġibbli għal trattament ta’ tariffa favorevoli minħabba l-użu finali tagħhom:

fejn id-dazju ta’ l-importazzjoni applikabbli taħt l-arranġamenti ta’ użu finali għal oġġetti għal użu finali speċifiku ma jkunx inqas minn dak li kieku kien ikun applikabbli għall-oġġetti, l-oġġetti msemmijin għandhom ikunu klassifikati fil-kodiċi NM b’referenza għall-użu finali u l-Artikoli 291 sa 300 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253. 11.10.1993) m’għandhomx japplikaw.

TAQSIMA II

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI

A.   Oġġetti għal ċerti kategoriji ta’ vapuri, dgħajjes u bastimenti oħra u għal pjattaformi għat-tħaffir jew għall-produzzjoni

1.

Id-dazji tad-dwana għandhom ikunu sospiżi għal oġġetti intiżi biex ikunu inkorporati f’vapuri, dgħajjes jew bastimenti oħrajn mniżżlin fl-iskeda li ġejja, għall-għanijiet tal-kostruzzjoni, tiswija, manteniment jew konverżjoni tagħhom, u għal oġġetti intiżi li jitwaħħlu fuq u jarmaw vapuri, dgħajjes jew bastimenti oħrajn bħal dawn.

2.

Id-dazji tad-dwana għandhom ikunu sospiżi għal:

(a)

oġġetti intiżi biex ikunu inkorporati fi pjattaformi għat-tħaffir jew produzzjoni taż-żejt:

(1)

fissi, tas-subintestatura ex 8430 49 li joperaw fil-baħar territorjali ta’ Pajjiżi Membri jew barra minnu, jew

(2)

li jżommu f’wiċċ l-ilma jew sommerġibbli, tas-subintestatura 8905 20,

għall-għanijiet tal-kostruzzjoni, tiswija, manteniment jew konverżjoni tagħhom, u għal oġġetti intiżi li jarmaw l-imsemmijin pjattaformi.

Dawk l-oġġetti bħal karburanti tal-mutur, lubrikanti u gass, li huma meħtieġa għall-operazzjoni ta’ magni u apparat li ma jaffettwax permanentament, u li m’humiex parti integrali mill-pjattaformi u li jintużaw abbord għall-kostruzzjoni, għat-tiswija, għall-manteniment, għall-konverżjoni jew għat-tagħmir ta’ dawn il-pjattaformi jitqiesu ukoll li jintużaw biex ikunu inkorporati fi pjattaformi għal tħaffir jew produzzjoni taż-żejt;

(b)

tubi, pajpijiet, cables, u l-partijiet ta’ konnessjoni tagħhom, li jgħaqqdu dawn il-pjattaformi għal tħaffir jew produzzjoni ma’ l-art prinċipali.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

(1)

(2)

8901

Vapuri ta’ kruċiera, dgħajjes ta’ eskursjoni, laneċ, braken u bastimenti simili għat-trasport ta’ persuni jew oġġetti:

8901 10

Vapuri ta’ kruċiera, dgħajjes ta’ eskursjoni u bastimenti simili prinċipalment iddisinnati għat-trasport ta’ persuni; laneċ ta’ kull tip:

8901 10 10

Li jbaħħru

8901 20

Tankers:

8901 20 10

Li jbaħħru

8901 30

Bastimenti friġġ, għajr dawk tas-subintestatura 8901 20:

8901 30 10

Li jbaħħru

8901 90

Bastimenti oħrajn għat-trasport ta’ oġġetti u bastimenti oħrajn għat-trasport kemm ta’ persuni kif ukoll ta’ oġġetti:

8901 90 10

Li jbaħħru

8902 00

Bastimenti għal sajd; bastimenti fabbrika u bastimenti oħrajn għal proċessar jew preservar ta’ prodotti tas-sajd

 

Li jbaħħru:

8902 00 12

Ta’ tunnellaġġ gross li jaqbeż il-250

8902 00 18

Ta’ tunnellaġġ gross li ma jaqbiżx il-250

8903

Jottijiet u bastimenti oħrajn għall-passatemp jew sports; dgħajjes tal-qdif u kenuri

 

Oħrajn

8903 91

Dgħajjes tal-qlugħ, b’mutur awżiljarju jew mingħajru:

8903 91 10

Li jbaħħru

8903 92

Dgħajjes bil-mutur, minbarra dgħajjes b’mutur outboard:

8903 92 10

Li jbaħħru

8904 00

Laneċ ta’ l-irmonk u “pusher craft”:

8904 00 10

Laneċ ta’ l-irmonk

 

Pusher craft:

8904 00 91

Li jbaħħru

8905

Bastimenti ħfief, fire-floats, dgħajjes għat-tħammil, krejnijiet li jżommu f’wiċċ l-ilma, u bastimenti oħrajn li l-istat navigabbli tagħhom huwa sussidjarju għall-funzjoni prinċipali tagħhom; baċiri li jżommu f’wiċċ l-ilma; pjattaformi għal tħaffir jew għall-produzzjoni taż-żejt li jżommu f’wiċċ l-ilma jew li huma sommerġibbli

8905 10

Dgħajjes għat-tħammil:

8905 10 10

Li jbaħħru

8905 90

Oħrajn:

8905 90 10

Li jbaħħru

8906

Bastimenti oħrajn, inklużi bastimenti tal-gwerra u dgħajjes tas-salvataġġ barra minn dgħajjes bil-qdif:

8906 10 00

Bastimenti tal-gwerra

 

Oħrajn:

8906 90 10

Li jbaħħru

3.

Is-sospensjonijiet għandhom ikunu soġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati fid-disposizzjonijiet rilevanti tal-Komunità bil-ħsieb ta’ kontroll tad-dwana ta’ l-użu ta’ oġġetti bħal dawn.

B.   Mezzi ta’ l-ajru ċivili u oġġetti għal użu f’mezzi ta’ l-ajru ċivili

1.

Ħelsien minn dazju tad-dwana huwa maħsub għal:

mezzi ta’ l-ajru ċivili,

ċerti oġġetti għall-użu f’mezzi ta’ l-ajru ċivili u biex ikunu inkorporati fihom fil-kors tal-manifattura, tiswija, manutenzjoni, bini mill-ġdid, modifikazzjoni jew konverżjoni,

trainers għal titjir fil-baxx u l-partijiet tagħhom, għal użu ċivili.

Dawn l-oġġetti huma koperti mis-subintestatura (4) b’nota fil-qiegħ fit-termini li ġejjin: “Dħul taħt din is-subintestatura huwa suġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet tal-Komunità rilevanti (ara l-Artikoli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253, 11.10.1993, p.71) u emendi sussegwenti). Ara ukoll it-Taqsima II, paragrafu B, tad-Dispożizzjonijiet Preliminari.”

2.

Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, “mezzi ta’ l-ajru ċivili” tfisser mezzi ta’ l-ajru minbarra mezzi ta’ l-ajru użati f’servizzi militari jew servizzi simili fil-Pajjiżi Membri li għandhom reġistrazzjoni militari jew mhux ċivili.

3.

Għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1, it-tieni inċiż, l-espressjoni “għal użu f’mezzi ta’ l-ajru ċivili” fis-subintestaturi (4) rilevanti kollha għandha tinkludi oġġetti li jintużaw fi trainers għal titjir fil-baxx għal użu ċivili.

Ċ.   Prodotti Farmaċewtiċi

1.

Ħelsien minn dazju tad-dwana huwa maħsub għal prodotti farmaċewtiċi tal-kategoriji li ġejjin:

(i)

sustanzi farmaċewtiċi koperti mill-CAS RN (chemical abstracts service registry numbers) u mill-international non-proprietary names (INNs) elenkati fl-Anness 3;

(ii)

melħ, esteri u idrati ta’ INNs li jistgħu jkunu deskritti billi jkunu kombinati INNs ta’ l-Anness 3 ma’ prefissi jew suffissi ta’ l-Anness 4, sakemm prodotti bħal dawn jistgħu jkunu klassifikati fl-istess intestatura HS b’6 numri bħall-INN rilevanti;

(iii)

melħ, esteri u idrati ta’ INNs li huma elenkati fl-Anness 5 u li m’humiex klassifikabbli fl-istess intestatura HS b’6 numri bħall-INNs korrispondenti;

(iv)

intermedji farmaċewtiċi, jiġifieri taħlit użat fil-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi lesti li huma koperti mill-CAS RN u l-ismijiet kimiċi, elenkati fl-Anness 6.

2.

Każijiet speċjali:

(i)

INNs ikopru biss dawk is-sustanzi mfissra fil-listi ta’ INNs rakkomandati u proposti ppublikati mill-Għaqda Dinjija għas-Saħħa (WHO). Fejn in-numru ta’ sustanzi koperti minn INN huwa inqas minn dak kopert miċ-CAS RN, dawk is-sustanzi koperti mill-INN biss għandhom ikunu suġġetti għal trattament mingħajr dazju;

(ii)

fejn prodott ta’ l-Anness 3 jew l-Anness 6 ikun identifikat minn CAS RN jikkorrispondi għal isomer speċifiku, dak l-isomer biss jista’ jikkwalifika għal trattament mingħajr dazju.

(iii)

derivattivi doppji (melħ, esteri u idrati) ta’ INNs identifikati permezz ta’ għaqda ta’ INN ta’ l-Anness 3 ma’ prefiss jew suffiss ta’ l-Anness 4 jikkwalifikaw għal trattament mingħajr dazju, sakemm huma jkunu klassifikabbli fl-istess intestatura HS b’sitt numri bħall-INN rilevanti:

eżempju: ester ta’ l-analina metil, idrokloru;

(iv)

fejn INN ta’ l-Anness 3 huwa melħ (jew ester), l-ebda melħ (jew ester) ieħor ta’ l-aċidu li jikkorrispondi ma’ l-INN ma jista’ jikkwalifika għal trattament mingħajr dazju:

eżempju: potassju oxprenoat (INN): mingħajr dazju

sodju oxprenoat: mhuwiex bla dazju

D.   Rata standard ta’ dazju

1.

Dazju tad-dwana għandu jitħallas bir-rata fissa ta’ 3,5 % ad valorem fuq oġġetti:

li jkunu f’kunsinni mibgħutin minn individwu privat lil ieħor,

jew

li jkunu fil-bagalji personali ta’ vjaġġaturi,

sakemm dawn l-importazzjonijiet ma jkunux ta’ natura kummerċjali.

Din ir-rata fissa ta’ 3,5 % dazju tad-dwana għandha tapplika sakemm il-valur ta’ l-oġġetti suġġetti għal dazji ta’ importazzjoni ma jaqbiżx € 350 għal kull kunsinna jew għal kull vjaġġatur.

Stima ta’ rata fissa bħal din m’għandhix tapplika għal oġġetti li jaqgħu taħt il-Kapitolu 24 li jkunu f’kunsinna jew fil-bagalji personali ta’ vjaġġaturi f’ammonti li jaqbżu dawk stipulati fl-Artikolu 31 jew fl-Artikolu 46 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 918/83 (5)

2.

Importazzjonijiet għandhom jitqiesu li m’humiex ta’ natura kummerċjali jekk:

(a)

fil-każ ta’ oġġetti li jkunu f’kunsinni mibgħutin minn individwu privat lil ieħor, kunsinni bħal dawn:

ikunu ta’ natura okkażjonali,

ikun fihom oġġetti esklużivament għall-użu personali tad-destinatarju jew tal-familja tiegħu, li bin-natura jew kwantità tagħhom ma jirriflettu l-ebda interess kummerċjali,

jintbagħtu lid-destinatarju mill-kunsinnatarju mingħajr ħlas ta’ kwalunkwe tip;

(b)

fil-każ ta’ oġġetti li jkunu f’bagalji personali ta’ vjaġġaturi, huma:

jkunu ta’ natura okkażjonali

u

jikkonsistu esklużivament minn oġġetti għall-użu personali tal-vjaġġaturi jew tal-familji tagħhom, jew minn oġġetti maħsubin bħala rigali; in-natura u l-kwantità ta’ oġġetti bħal dawn m’għandhomx ikunu tali li jistgħu jindikaw li huma qed ikunu importati għal raġunijiet kummerċjali.

3.

Ir-rata fissa ta’ dazju tad-dwana m’għandix tapplika għal oġġetti importati taħt il-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 1 u 2 jekk il-persuna intitolata, qabel ma r-rata fissa msemmija ġiet applikata għalihom, talbet biex huma jkunu suġġetti għal dazji tad-dwana kif suppost. L-oġġetti kollha li jiffurmaw il-kunsinna għandhom imbagħad ikunu suġġetti għad-dazji ta’ l-importazzjoni kif suppost, mingħajr preġudizzju għad-dħul mingħajr dazju maħsub skond l-Artikoli 29 sa 31 u 45 sa 49 tar-Regolament (KEE) Nru 918/83.

Għall-għanijiet ta’ l-ewwel subparagrafu, dazji ta’ l-importazzjoni għandhom ifissru kemm dazji tad-dwana u taxxi li għandhom effett ekwivalenti u taxxi oħrajn ta’ importazzjoni maħsubin skond il-politika komuni agrikola jew skond arranġamenti speċifiċi applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar ta’ prodotti agrikoli.

4.

Pajjiżi Membri mhux parteċipanti jistgħu jqarrbu għall-eqreb ammont f’munita nazzjonali li jirriżulta mill-konverżjoni tas-somma ta’ € 350.

5.

Pajjiżi Membri mhux parteċipanti jistgħu jżommu mhux mibdul f’munita nazzjonali l-ekwivalenti tas-somma ta’ € 350 jekk, fil-mument ta’ l-aġġustament annwali maħsub f’ Artikolu 18(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 il-konverżjoni ta’ dan l-ammont, qabel it-taqrib stipulat fil-paragrafu 4, jirriżulta f’bidla ta’ inqas minn 5 % fl-ekwivalent f’munita nazzjonali, jew fi tnaqqis ta’ dan.

E.   Kontenituri u materjali ta’ ippakkjar

Id-disposizzjonijiet li ġejjin huma applikabbli għall-kontenituri u l-materjali ta’ ippakkjar imsemmijin fir-regola ġenerali interpretattiva 5(a) u (b) u mqegħdin fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa fl-istess ħin bħall-oġġetti li huma jkollhom fihom jew li magħhom huma jkunu preżentati.

1.

Meta l-kontenituri u l-materjali ta’ ppakkjar ikunu klassifikati ma’ l-oġġetti skond id-dispożizjonijiet tar-regola ġenerali interpretattiva 5, huma għandhom:

(a)

iħallsu l-istess rata ta’ dazju tad-dwana bħall-oġġetti:

fejn oġġetti bħal dawn huma suġġetti għal dazju tad-dwana ad valorem, jew

fejn huma għandhom ikunu inklużi fil-piż taxxabbli ta’ l-oġġetti;

(b)

imdaħħlin mingħajr dazji tad-dwana:

fejn l-oġġetti jkunu mingħajr dazju tad-dwana, jew

fejn l-oġġetti huma taxxabbli mod ieħor ħlief b’referenza għall-piż jew għall-valur, jew

fejn il-piż tal-kontenituri u l-materjali ta’ ppakkjar m’għandux inkun ikluż fil-piż taxxabbli ta’ l-oġġetti.

2.

Fejn il-kontenituri u l-materjali ta’ ippakkjar koperti mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 (a) u (b) ikun fihom jew ikunu preżentati flimkien ma’ oġġetti ta’ diversi deskrizzjonijiet tat-tariffa, il-piż u l-valur tal-kontenituri u l-materjali ta’ ppakkjar għandhom, bil-għan li jkun determinat il-piż jew il-valur taxxabbli tagħhom, jitqassmu fost l-oġġetti kollha ta’ ġewwa, bi proporzjon mal-piż jew mal-valur ta’ dawk l-oġġetti.

F.   Trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura ta’ l-oġġetti

1.

Taħt ċerti kondizzjonijiet, trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura ta’ l-oġġetti huwa maħsub għal:

oġġetti mhux tajbin għall-konsum,

żrieragħ,

drapp tal-pezza, mhux maħdum,

ċerti tipi ta’ għeneb tal-mejda frisk, fondues tal-ġobon, tabakk u nitrat.

Dawn l-oġġetti huma koperti mis-subintestatur (6) b’referenza fil-qiegħ f’dawn it-termini: “Dħul taħt din is-subintestatura huwa suġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fit-Taqsima II, paragrafu F, tad-disposizzjonijiet preliminari.”

2.

Oġġetti mhux tajbin għall-konsum li għalihom jingħata trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura tagħhom huma elenkati fl-Anness 8 b’referenza għall-intestatura li taħtha huma klassifikati flimkien mad-deskrizzjoni u l-kwantitajiet tad-denaturanti użati. Oġġetti bħal dawn jitqiesu li m’humiex tajbin għall-konsum meta l-oġġetti li għandhom ikunu denaturati u id-denaturanti jkunu mħalltin b’mod omoġenju u s-separazzjoni tagħhom m’hijiex ekonomikament vijabbli.

3.

L-oġġetti elenkati hawn taħt għandhom ikunu klassifikati fl-intestaturi xierqa għal żerriegħa jew għal żriegħ, sakemm l-oġġetti huma konformi mad-disposizzjonijiet rilevanti tal-Komunità:

għall-qamħ ħelu, spelt, qamħirrun ibridu, ross u sorgu (Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE (7));

għall-patata taż-żriegħ (Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 (8));

għal żerriegħa żejtnija u frott żejtni (Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 (9)).

Meta qamħ ħelu ibridu, spelt, qamħirrun ibridu, ross, sorgu ibridu jew żerriegħa żejtnija u frott żejtni huma ta’ tip li għalih ma japplikawx id-dispożizzjonijiet agrikoli, għandu jingħata trattament favorevoli ta’ tariffa minħabba fin-natura tagħhom, sakemm ikun stabbilit li l-oġġetti huma attwalment intiżi għal żriegħ.

4.

Drapp tal-pezza, mhux maħdum, għandu jingħata trattament favorevoli ta’ tariffa bil-kondizzjoni li l-oġġetti jkunu mmarkati b’mod li ma jitħassarx b’manjiera li tidentifikahom li huma ntiżi għal pezez jew għal għanijiet simili industrijali.

5.

Għeneb tal-mejda frisk, fondues tal-ġobon, tabakk u nitrat jingħataw trattament favorevoli ta’ tariffa meta jkun preżentat ċertifikat awtentikat kif suppost. Id-dispożizzjonijiet partikolari li għandhom jiġu applikati u l-mudelli taċ-ċertifikati jinsabu fl-Anness 9.

SINJALI, ABBREVJAZZJONIJIET U SIMBOLI

Tirreferi għal numri ġodda tal-kodiċi

Tirreferi għal numri tal-kodiċi użati s-sena ta’ qabel iżda jkopru oġġetti differenti

AD F/M

Dazju żejjed fuq id-dqiq

AD S/Z

Dazju żejjed fuq iz-zokkor

b/f

Flixkun flask

cm/s

Ċentimetru/i fis-sekonda

EA

Komponent agrikolu

Ewro

SNN

Isem Internazzjonali Mhux Proprjetarju

PSNM

Isem Internazzjonali Mhux Proprjetarju Modifikat

ISO

Organizazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni

Kbit

1 024 bits

kg/br

Kilogramm, gross

kg/netti

Kilogramm, nett

kg/netti eda

Kilogramm piż nett xott

100 kg/netti mas

100 kilogramm, nett ta’ materjal xott

MAX

Massimu

Mbit

1 048 576 bits

MIN

Minimu

ml/g

Millilitru/i kull gramma

RON

Numru Ottan ta’ Riċerka (Research octane number)

Nota:

Numru ta’ intestatura mqiegħed bejn parentesi kwadri fil-kolonna 1 ta’ l-Iskeda tad-Dazji tad-Dwana jindika li l-intestatura kienet imħassra (per eżempju, l-intestatura [1519]).

UNITAJIET SUPPLIMENTARI

c/k

Karati (1 karat metriku = 2 x 10-4 kg)

ce/el

Numru ta’ ċelluli

ct/l

Kapaċità ta’ ġarr f’tunellati (10)

g

Gramm

gi F/S

Gramm ta’ isotopi fissili

GT

Tunellaġġ gross

kg C5H14ClNO

Kilogramm klorur tal-kolin

kg H2O2

Kilogramm perossidu ta’ l-idroġenu

kg K2O

Kilogramm ossidu tal-potassju

kg KOH

Kilogramm idrossidu tal-potassju (potassju kawstiku)

kg met.am.

Kilogramm metilamini

kg N

Kilogramm nitroġenu

kg NaOH

Kilogramm idrossidu tas-sodju (soda kawstika)

kg/net eda

Kilogramm piż nett xott

kg P2O5

Kilogramm ta’ pentaossidu difosforu

kg 90 % sdt

Kilogramm ta’ sustanza 90 % xotta

kg U

Kilogramm ta’ uranju

1 000 kWh

1000 kilowott - sigħat

l

Litru

1 000 l

1000 Litri

l alc. 100 %

Litru alkoħol pur (100 %)

m

Metru

m2

Metru kwadru

m3

Metru kubu

1 000 m3

1 000 metru kubu

pa

Għadd ta’ pari

p/st

Għadd ta’ oġġetti

100 p/st

Mitt oġġett

1 000 p/st

Elf oġġett

TJ

Terajoule (valur kalorifiku gross)

IT-TIENI PARTI

SKEDA TA’DAZJI TAD-DWANA

TAQSIMA I

ANNIMALI ĦAJJIN; PRODOTTI MINN ANNIMALI

Noti

1.

Kwalunkwe referenza f’din it taqsima għal ġeneru jew speċi partikolari ta’ annimal, ħlief fejn il-kuntest jitlob mod ieħor, tinkludi referenza għall-friegħ ta’ dak il-ġeneru jew ta’ dik l-ispeċi.

2.

Ħlief fejn il-kuntest jitlob mod ieħor, tul in-nomenklatura kwalunkwe referenza għal prodotti “mnixxfin” tkopri ukoll prodotti li kienu ddeidrati, evaporati jew iffriżati u mnixxfin (freeze-dried).

KAPITLU 1

ANNIMALI ĦAJJIN

Nota

1.

Dan il-kapitlu jkopri annimali ħajjin kollha, ħlief:

(a)

ħut u krustaċji, molluski u invertebrati akwatiċi oħrajn, ta’ titlu 0301, 0306 jew 0307;

(b)

kulturi ta’ mikro-organiżmi u prodotti oħrajn ta’ titlu 3002; u

(ċ)

annimali ta’ titlu 9508.

Kodiċi ĊN

Deskrizzjoni

Rata konvenzjonali ta’ dazju (%)

Unita’ Supplimentari

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula tar-rkib:

 

 

0101 10

Annimali ta’ razza pura għar-razza:

 

 

0101 10 10

Żwiemel (12)

B’xejn

p/st

0101 10 90

Oħrajn

7,7

p/st

0101 90

Oħrajn:

 

 

 

Żwiemel:

 

 

0101 90 11

Għall-qtil (13)

B’xejn

p/st

0101 90 19

Oħrajn

11,5

p/st

0101 90 30

Ħmir

7,7

p/st

0101 90 90

Bgħula u bgħula tar-rkib

10,9

p/st

0102

Annimali ta’ l-ifrat ħajjin:

 

 

0102 10

Annimali ta’ razza pura għar-razza (14):

 

 

0102 10 10

Għoġiela (annimali ta’ l-ifrat nisa li qatt ma welldu)

B’xejn

p/st

0102 10 30

Baqar

B’xejn

p/st

0102 10 90

Oħrajn

B’xejn

p/st

0102 90

Oħrajn:

 

 

 

Speċi domestiċi:

 

 

0102 90 05

Ta’ piż li ma jaqbiżx 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/netti (11)

p/st

 

Ta’ piż li jaqbeż 80 kg iżda li ma jaqbiżx 160 kg:

 

 

0102 90 21

Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/netti

p/st

0102 90 29

Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/netti (11)

p/st

 

Ta’ piż li jaqbeż 160 kg iżda li ma jaqbiżx 300 kg:

 

 

0102 90 41

Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/netti

p/st

0102 90 49

Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/netti (11)

p/st

 

Ta’ piż li jaqbeż 300 kg:

 

 

 

Għoġiela (annimali ta’ l-ifrat nisa li qatt ma welldu)

 

 

0102 90 51

Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/netti

p/st

0102 90 59

Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/netti (11)

p/st

 

Baqar:

 

 

0102 90 61

Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/netti

p/st

0102 90 69

Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/netti (11)

p/st

 

Oħrajn:

 

 

0102 90 71

Għall-qatla

10,2 + 93,1 €/100 kg/netti

p/st

0102 90 79

Oħrajn

10,2 + 93,1 €/100 kg/netti (11)

p/st

0102 90 90

Oħrajn

B’xejn

p/st

0103

Majjali Ħajjin:

 

 

0103 10 00

Annimali ta’ razza pura għar-razza (15):

B’xejn

p/st

 

Oħrajn:

 

 

0103 91

Li jiżnu inqas minn 50 kg:

 

 

0103 91 10

Speċi domestiċi

41,2 €/100 kg/netti

p/st

0103 91 90

Oħrajn

B’xejn

p/st

0103 92

Li jiżnu 50 kg jew iżjed:

 

 

 

Speċi domestiċi

 

 

0103 92 11

Majjali nisa li jkunu ferrgħu għallinqas darba, ta’ piż mhux inqas minn 160 kg

35,1 €/100 kg/netti

p/st

0103 92 19

Oħrajn

41,2 €/100 kg/netti

p/st

0103 92 90

Oħrajn

B’xejn

p/st

0104

Mogħoż u nagħaġ ħajjin:

 

 

0104 10

Ngħaġ:

 

 

0104 10 10

Annimali ta’ razza pura għar-razza (16):

B’xejn

p/st

 

Oħrajn:

 

 

0104 10 30

Ħrief (li ma jkollhomx iżjed minn sena)

80,5 €/100 kg/netti (11)

p/st

0104 10 80

Oħrajn

80,5 €/100 kg/netti (11)

p/st

0104 20

Mogħoż:

 

 

0104 20 10

Annimali ta’ razza pura għar-razza (16):

3,2

p/st

0104 20 90

Oħrajn

80,5 €/100 kg/netti (11)

p/st

0105

Tjur ħajjin, jiġifieri, tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżż, dundjani u farawni:

 

 

 

Li ma jiżnux iżjed minn 185 g:

 

 

0105 11

Tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus:

 

 

 

Flieles nisa nanniet u ġenituri:

 

 

0105 11 11

Irjus għall-bajd

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

Oħrajn

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Oħrajn:

 

 

0105 11 91

Irjus għall-bajd

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

Oħrajn

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

Dundjani

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

Oħrajn:

 

 

0105 19 20

Wiżż

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

Papri u farawni

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Oħrajn:

 

 

0105 92 00

Tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus li ma jiżnux aktar minn 2 000 g

20,9 €/100 kg/netti

p/st

0105 93 00

Tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus li jiżnu aktar minn 2 000 g

20,9 €/100 kg/netti

p/st

0105 99

Oħrajn:

 

 

0105 99 10

Papri

32,3 €/100 kg/netti

p/st

0105 99 20

Wiżż

31,6 €/100 kg/netti

p/st

0105 99 30

Dundjani

23,8 €/100 kg/netti

p/st

0105 99 50

Farawni

34,5 €/100 kg/netti

p/st

0106

Annimali ħajjin oħrajn:

 

 

 

Mammiferi:

 

 

0106 11 00

Primati

B’xejn

p/st

0106 12 00

Baleni, delfin u foċeni (mammiferi ta’ l-ordni Cetacea); lamantini u dugongi (mammiferi ta’ l-ordni Sirenia)

B’xejn

p/st

0106 19

Oħrajn:

 

 

0106 19 10

Fniek domestiċi

3,8

p/st

0106 19 90

Oħrajn

B’xejn

0106 20 00

Rettili (inklużi sriep u fkieren)

B’xejn

p/st

 

Għasafar:

 

 

0106 31 00

Għasafar tal-priża

B’xejn

p/st

0106 32 00

Psittaciformes (inklużi pappagalli, parrukketti, makawi u kakatuwi)

B’xejn

p/st

0106 39

Oħrajn:

 

 

0106 39 10

Ħamiem

6,4

p/st

0106 39 90

Oħrajn

B’xejn

0106 90 00

Oħrajn

B’xejn

KAPITLU 2

LAĦAM U ĠEWWIENI LI JITTIEKEL

Nota

1.

Dan il-kapitlu ma jkoprix:

(a)

prodotti tat-tip deskritti f’titli 0201 sa 0208 jew 0210, mhux tajbin jew mhux adattati għall-konsum uman;

(b)

imsaren, bżieżaq u stonki ta’ annimali (titlu 0504) jew demm ta’ l-annimali (titlu 0511 jew 3002); jew

(ċ)

xaħam ta’ l-annimali, ħlief prodotti tat-titlu 0209 (Kapitlu 15).

Noti Addizzjonali

1.

A.

Dawn l-espressjonijiet għandu jkollhom it-tifsira li qed tingħatalhom hawn taħt:

(a)

“karkassi ta’ annimali ta’ l-ifrat”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 10 u 0202 10: karkassi sħaħ ta’ l-annimali maqtulin wara li jkunu svinati, l-imsaren imneħħija u mqaxxrin, impurtati bl-irjus jew mingħajrhom, bis-saqajn jew mingħajrhom u bil-bqija tal-ġewwieni jew mingħajru magħhom. Meta -karkassi jkunu impurtati mingħajr l-irjus, dawn ta’ l-aħħar iridu jkunu maqtugħin mill-karkassa fl-għaksa atloido-oċċipitali. Meta jkunu impurtati mingħajr is-saqajn, dawn ta’ l-aħħar iridu jkunu maqtugħin fil-għaksa karpo-metakarpali jew tarso-metatarsali; “karkassa” tinkludi l-biċċa ta’ quddiem tal-karkassa bil-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’aktar minn 10 pari kustilji;

(b)

“nofs karkassi ta’ annimali ta’ ifrat”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 10 u 0202 10: il-prodott li jirriżulta mill-qasma simetrika tal-karkassa sħiħa min-nofs ta’ kull vertebra ċervikali, dorsali, lumbari u sakrali u min-nofs l-isternu u s-simfisi iskio-pubika; “nofs karkassa” tinkludi l-biċċa ta’ quddiem tal-karkassa bil-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’aktar minn 10 kustilji;

(ċ)

“kwarti kumpensanti”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 20 u 0202 20 10: porzjonijiet magħmulin jew minn:

kwarti ta’ quddiem bil-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, u maqtugħin ma’ l-għaxar kustilja; u kwarti ta’ wara bil-għadam kollu u bil-koxxa u l-kustilji tal-flett, maqtugħin mat-tielet kustilja, jew

kwarti ta’ quddiem bil-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, u maqtugħin mal-ħames kustilja, bil-falda u s-sider sħaħ magħhom; u kwarti ta’ wara li jinkludu l-għadam kollu u l-koxxa u l-kustilji tal-flett, u maqtugħin mat-tmien kustilja.

Il-kwarti ta’ quddiem u l-kwarti ta’ wara li jagħmlu “kwarti kumpensanti” għandhom ikunu impurtati fl-istess ħin u f’numri ugwali, u l-piż totali tal-kwarti ta’ quddiem għandu jkun l-istess bħal dak tal-kwarti ta’ wara; madankollu, differenza bejn il-piżijiet taż-żewġ partijiet tal-kunsinna titħalla sakemm din ma taqbiżx 5 % tal-piż ta’ l-itqal parti (kwarti ta’ quddiem jew kwarti ta’ wara);

(d)

“kwarti ta’ quddiem mhux mifrudin”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 30 u 0202 20 30: il-parti ta’ quddiem ta’ karkassa, li tinkludi l-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’minimu ta’ erba’ pari kustilji u massimu ta’ 10 pari kustilji (l-ewwel erba’ pari kustilji għandhom ikunu sħaħ, l-oħrajn jistgħu jkunu maqtugħin), bil-falda rqiqa jew mingħajrha;

(e)

“kwarti ta’ quddiem mifrudin”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 30 u 0202 20 30: il-parti ta’ quddiem ta’ nofs karkassa, li tinkludi l-għadam kollu u l-ponta ta’ l-għonq, l-għonq u l-ispalla, b’minimu ta’ erba’ kustilji u massimu ta’ 10 kustilji (l-ewwel erba’ pari kustilji għandhom ikunu sħaħ, l-oħrajn jistgħu jkunu maqtugħin), bil-falda rqiqa jew mingħajrha;

(f)

“kwarti ta’ wara mhux separati”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 50 u 0202 20 50: il-parti ta’ wara ta’ karkassa li tinkludi l-għadam kollu u l-koxxa u l-kustilji tal-flett, inkluż il-flett, b’minimu ta’ tliet pari kustilji sħaħ jew maqtugħin, bix-xikel ta’ l-ispalla jew mingħajru u bil-falda rqiqa jew mingħajrha;

(g)

“kwarti ta’ wara mifrudin”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0201 20 50 u 0202 20 50: il-parti ta’ wara ta’ nofs-karkassa, li tinkludi l-għadam kollu u l-koxxa u l-kustilji tal-flett, inkluż il-flett, b’minimu ta’ tliet kustilji sħaħ jew maqtugħin, bix-xikel ta’ l-ispalla jew mingħajru u bil-falda rqiqa jew mingħajrha;

(h)

11.

qatgħat ta’ “crop” u ta’ “spalla u skapula”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0202 30 50: il-biċċa dorsali tal-kwart ta’ quddiem, inkluża l-parti ta’ fuq ta’ l-ispalla, miksuba minn kwart ta’ quddiem b’minimu ta’ erba’ kustilji u b’massimu ta’ 10 kustilji maqtugħa b’linja dritta mill-punt fejn l-ewwel kustilja tagħqad ma’ l-ewwel segment ta’ l-isternu sal-punt tar-rifless tad-dijaframma fuq l-għaxar kustilja;

22.

“qatgħa tas-sidra”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0202 30 50: il-parti t’isfel tal-kwart ta’ quddiem, li tinkludi t-tarf tas-sidra taż-żokra u t-tarf tal-ponta tas-sidra.

B.

Prodotti koperti minn noti addizzjonali 1 (A) (a) sa (g) għal dan il-kapitlu jistgħu jkunu preżentati bil-kolonna vertebrali jew mingħajrha.

Ċ.

Biex ikun determinat in-numru ta’ kustilji sħaħ jew maqtugħin imsemmijin fin-nota addizzjonali 1 (A), għandhom jingħaddu biss dawk magħqudin mal-kolonna vertebrali. Jekk il-kolonna vertebrali tkun tneħħiet, il-kustilji sħaħ jew maqtugħin li kieku kienu jkunu magħqudin direttament mal-kolonna vertebrali biss għandhom jingħaddu.

2.

A.

L-espressjonijiet li ġejjin għandu jkollhom it-tifsira li qed tingħatalhom hawn taħt:

(a)

“karkassi jew nofs karkassi”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 11 10 u 0203 21 10: majjali maqtulin, fil-forma ta’ karkassi ta’ majjali domestiċi li kienu svinati u mbattlin u li minnhom tneħħew il-lanżit u d-dwiefer. Nofs karkassi jiġu minn karkassi sħaħ permezz ta’ qsim minn ġo kull vertebra ċervikali, dorsali, lumbari u sakrali, minn ġo jew matul l-isternu u matul is-simfisi iskio-pubika. Dawn il-karkassi jew nofs karkassi jistgħu jkunu b’ras jew mingħajr ras, bix-xedaq, bis-saqajn, bix-xaħam tal-kliewi, bil-kliewi, bid-denb jew bid-dijaframma jew mingħajrhom. Nofs karkassi jistgħu jkunu bin-nerv tas-sinsla tad-dahar, bil-moħħ jew bl-ilsien jew mingħajrhom. Karkassi u nofs karkassi ta’ majjali nisa jistgħu jkunu bil-bżieżel (glandoli mammarji) jew mingħajrhom;

(b)

“ġarretti” (saqajn), għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 u 0210 11 31: il-parti ta’ wara (tad-denb) tan-nofs karkassa, li tinkludi l-għadam, bis-sieq, bil-qasba, bil-ġilda jew bix-xaħam taħt il-ġilda jew mingħajrhom.

Il-ġarretta (sieq) għandha tkun mifruda mill-bqija tan-nofs karkassa, biex din tinkludi, l-aktar, l-aħħar vertebra lumbari;

(ċ)

“truf ta’ quddiem”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 u 0210 19 60: il-parti (kranjali) ta’ quddiem tan-nofs-karkassa mingħajr ir-ras, bl-ixdqa jew mingħajrhom, inklużi għadam, bis-sieq, qasba, ġilda jew xaħam taħt il-ġilda jew mingħajrhom.

It-tarf ta’ quddiem ikun mifrud mill-bqija tan-nofs karkassa biex jinkludi, l-aktar, il-ħames vertebra dorsali.

Il-biċċa ta’ fuq (dorsali) tat-tarf ta’ quddiem, kemm jekk tkun bl-għadma ta’ l-iskapula u l-muskoli magħha (tarf ta’ l-għonq frisk jew id-dawra ta’ l-għonq immellħa) jew le, hija meqjusa bħala qatgħa tad-dgħif, meta tkun mifruda mill-biċċa (taż-żaqq) t’isfel tat-tarf ta’ quddiem, l-aktar b’qatgħa eżatt taħt il-kolonna vertebrali;

(d)

“spalel”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 u 0210 11 39: il-biċċa t’isfel tat-tarf ta’ quddiem kemm jekk bl-għadma ta’ l-iskapula u l-muskoli magħha jew le, inklużi għadam, bis-sieq, qasba, ġilda jew xaħam taħt il-ġilda jew mingħajrhom.

L-għadma ta’ l-iskapula u l-muskoli tagħha, preżentati separatament, għandhom jibqgħu klassifikati taħt dan is-subtitlu bħala biċċa mill-ispalla;

(e)

“flettijiet”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 u 0210 19 70: il-biċċa ta’ fuq tan-nofs karkassa, li tibda mill-ewwel vertebra ċervikali sal-vertebri tad-denb, inklużi għadam, bid-dgħif tari jew mingħajru, għadma ta’ l-iskapula, xaħam taħt il-ġilda jew ġilda jew mingħajrhom.

Il-flett ikun mifrud mill-biċċa t’isfel tan-nofs karkassa b’qatgħa eżatt taħt il-kolonna vertebrali;

(f)

“żquq”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 u 0210 12 19: il-biċċa t’isfel tan-nofs karkassa li tkun bejn il-ġarretta (sieq) u l-ispalla, magħrufa komunement bħala “streaky”, bil-għadam jew mingħajru, iżda bil-ġilda u x-xaħam taħt il-ġilda;

(g)

“ġnub tal-bejken”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0210 19 10: in-nofs karkassa tal-majjal mingħajr ir-ras, ħaddejn, xedaq, saqajn, denb, xaħam tal-kliewi, kliewi, dgħif tari, għadma ta’ l-iskapula, sternu, kolonna vertebrali, għadma pelvika u dijaframma;

(h)

“ġnub tal-bejken (spencers)”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0210 19 10: il-ġenb tal-bejken mingħajr ġarretta, bil-għadma jew mingħajrha;

(ij)

“ġnub tliet-kwarti”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0210 19 20: il-ġenb tal-bejken mingħajr it-tarf ta’ quddiem, bil-għadma jew mingħajrha;

(k)

“biċċiet tan-nofs”, għall-għanijiet ta’ subtitlu 0210 19 20: il-ġenb tal-bejken mingħajr il-ġarretta u t-tarf ta’ quddiem, bil-għadma jew mingħajrha.

Is-subtitlu jinkludi ukoll qatgħat tan-nofs li jkun fihom laħam tad-dgħif u taż-żaqq fi proporzjon naturali għall-biċċiet tan-nofs sħaħ.

B.

Il-bċejjeċ tal-qatgħat definiti f’paragrafu 2 (A) (f) jaqgħu biss taħt l-istess subtitli jekk ikun fihom il-ġilda u x-xaħam taħt il-ġilda.

Jekk il-qatgħat li jaqgħu taħt is-subtitli 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 u 0210 19 60 ikunu ġejjin minn ġenb ta’ bejken li minnu jkunu diġa’ tneħħew l-għadam indikati taħt paragrafu 2 (A) (g), il-linji tal-qtugħ għandhom għalhekk jimxu fuq dawk stipulati taħt paragrafu 2 (A) (b), (ċ) u (d); f’kull każ, dawn il-qatgħat jew bċejjeċ minnhom għandu jkollhom l-għadam.

Ċ.

Subtitli 0206 49 20u 0210 99 49, għandhom, jinkludu, partikularment, irjus jew nofs irjus ta’ majjal domestiku, bl-imħuħ, ħaddejn jew ilsna, u bċejjeċ tagħhom jew mingħajrhom.

Ir-ras tkun mifruda mill-bqija tan-nofs karkassa kif ġej:

b’qatgħa dritta parallela mal-kranju; jew

b’qatgħa parallela mal-kranju sal-livell ta’ l-għajnejn u mbagħad iddur għal quddiem tar-ras, biex b’hekk l-ixdqa jibqgħu mwaħħlin man-nofs karkassa.

Il-ħaddejn, il-geddum u l-widnejn flimkien mal-laħam imwaħħal mar-ras, partikularment man-naħa ta’ wara, huma meqjusin parti mill-irjus. Iżda, il-qatgħat ta’ laħam mingħajr għadam tat-tarf ta’ quddiem, preżentati waħedhom (gangala, ixdqa jew gangala u ixdqa flimkien), jaqgħu taħt subtitlu 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50jew 0210 19 81, skond il-każ.

D.

Għall-għanijiet ta’ subtitli 0209 00 11 u 0209 00 19, “xaħam ta’ taħt il-ġilda tal-majjal” għandu jfisser it-tessut tax-xaħam li jinġabar taħt il-ġilda tal-majjal u jeħel magħha, immaterjali minn liema parti tal-majjal tkun ġejja; f’kull każ, il-piż tat-tessut tax-xaħam għandu jaqbeż il-piż tal-ġilda.

Dawn is-subtitli jinkludu ukoll xaħam ta’ taħt il-ġilda tal-majjal li minnu tkun tneħħiet il-ġilda.

E.

Għall-għanijiet ta’ subtitli 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 u 0210 19 60 sa 0210 19 89, prodotti li fihom il-proporzjon ilma/proteina fil-laħam (kontenut ta’ nitroġenu x 6,25) huwa 2,8 jew inqas għandhom jitqiesu bħala “mnixxfin jew affumikati”. Il-kontenut ta’ nitroġenu għandu jitkejjel skond il-metodu ISO 937-1978.

3.

A.

Għall-għanijiet ta’ subtitlu 0204, l-espressjonijiet li ġejjin għandhom ifissru kif inhuma assenjati hawn taħt:

(a)

“karkassi”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 u 0204 50 51: karkassi sħaħ ta’ l-annimali maqtulin wara li jkunu svinati, l-imsaren imneħħija u mqaxxrin, impurtati bl-irjus jew mingħajrhom, bis-saqajn jew mingħajrhom u bil-bqija tal-ġewwieni jew mingħajru magħhom. Meta karkassi jkunu impurtati mingħajr l-irjus, dawn ta’ l-aħħar iridu jkunu maqtugħin mill-karkassa fl-għaksa atloido-oċċipitali. Meta jkunu impurtati mingħajr is-saqajn, dawn ta’ l-aħħar iridu jkunu maqtugħin mill-għekiesi karpo-metakarpali jew tarso-metatarsali;

(b)

“nofs karkassi”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 u 0204 50 51: il-prodott li jirriżulta mill-qasma simetrika tal-karkassa sħiħa min-nofs ta’ kull vertebra ċervikali, dorsali, lumbari u sakrali u min-nofs l-isternu u s-simfisi iskio-pubika;

(ċ)

“kwarti ta’ quddiem qosra”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 u 0204 50 53: il-biċċa ta’ quddiem tal-karkassa, bis-sider jew mingħajru, inkluż l-għadam kollu u l-ispallejn, il-ponta u n-nofs ta’ l-għonq, maqtugħa f’angolu rett max-xewka tad-dahar, b’minimu ta’ ħames u massimu ta’ seba’ pari kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(d)

“kwarti ta’ quddiem qosra”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 u 0204 50 53: il-biċċa ta’ quddiem tan-nofs karkassa, bis-sider jew mingħajru, inkluż l-għadam kollu u l-ispalla, il-ponta u n-nofs ta’ l-għonq, maqtugħ f’angolu rett max-xewka tad-dahar, b’minimu ta’ ħames u massimu ta’ seba’ kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(e)

“qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 u 0204 50 55: il-biċċa li tifdal mill-karkassa wara li jitneħħew is-saqajn u l-kwarti qosra ta’ quddiem, bil-kliewi jew mingħajrhom; is-sinsla, meta mifruda mill-aħjar truf, għandu jkollha għallinqas ħames vertebri lumbari; l-aħjar truf, meta mifrudin mis-sinsla, għandu jkollhom mill-inqas ħames pari kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(f)

“qatgħa tad-dahar u/jew tarf mill-aħjar”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 u 0204 50 55: il-biċċa li tifdal min-nofs karkassa wara li jitneħħew is-saqajn u l-kwarti qosra ta’ quddiem, bil-kilwa jew mingħajrha; is-sinsla, meta mifruda mill-aħjar tarf, għandu jkollha għallinqas ħames vertebri lumbari; l-aħjar tarf, meta mifrud mis-sinsla, għandu jkollu mill-inqas ħames kustilji sħaħ jew maqtugħin;

(g)

“saqajn”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 u 0204 50 59: il-biċċa ta’ wara tal-karkassa, bl-għadam kollu u s-saqajn u maqtugħa f’angolu rett max-xewka tad-dahar mas-sitt vertebra lumbari eżatt taħt l-ilju jew mar-raba’ vertebra sakrali matul l-ilju quddiem is-simfisi iskio-pubika;

(h)

“saqajn”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 u 0204 50 59: il-biċċa ta’ wara tan-nofs karkassa, bl-għadam kollu u s-sieq u maqtugħa f’angolu rett max-xewka tad-dahar mas-sitt vertebra lumbari eżatt taħt l-ilju jew mar-raba’ vertebra sakrali matul l-ilju quddiem is-simfisi iskio-pubika.

B.

Biex ikun stabbilit in-numru ta’ kustilji sħaħ jew maqtugħin imsemmijin f’paragrafu 3 A, għandhom jingħaddu dawk biss imwaħħlin max-xewka tad-dahar.

4.

Dawn l-espressjonijiet għandhom ifissru kif assenjati hawn taħt:

(a)

“qatgħat tat-tjur, bil-għadma”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 20 sa 0207 13 60, 0207 14 20 sa 0207 14 60, 0207 26 20 sa 0207 26 70, 0207 27 20 sa 0207 27 70, 0207 35 21 sa 0207 35 63 u 0207 36 21 sa 0207 36 63: il-qatgħat speċifikati fihom, inkluż l-għadam kollu.

Qatgħat tat-tjur kif imsemmijin f’(a) li tneħħilhom parti mill-għadam għandhom jaqgħu taħt subtitlu 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 jew 0207 36 79;

(b)

“nofsijiet”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 u 0207 36 25: nofsijiet ta’ karkassi ta’ tjur, magħmulin b’qatgħa mit-tul f’linja matul l-isternu u x-xewka tad-dahar;

(ċ)

“kwarti”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 u 0207 36 25: kwarti tas-saqajn jew kwarti tas-sidra, magħmulin b’qatgħa trasversali ta’ nofs;

(d)

“ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajrhom”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 u 0207 36 31: qatgħat ta’ tjur, magħmulin mill-omeru, radju u ulna, flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Il-ponta, inklużi l-għadam karpali, tista’ tkun tneħħiet jew le. Il-qtugħ għandu jsir mill-għekiesi;

(e)

“isdra”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 u 0207 36 53: qatgħat ta’ tjur, magħmulin mill-isternu u l-kustilji mqassmin fuq iż-żewġ naħat tiegħu, flimkien mal-muskolatura tal-madwar;

(f)

“saqajn”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 u 0207 36 63: qatgħat ta’ tjur magħmulin mill-wirk, mill-qasba u mill-fibula, flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-għekiesi;

(g)

“koxox (drumsticks) tad-dundjan”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 26 60 u 0207 27 60: qatgħat tad-dundjan, magħmulin mill-qasba u l-fibula flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-għekiesi;

(h)

“saqajn tad-dundjan, għajr koxox (drumsticks)”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 26 70 u 0207 27 70: qatgħat tad-dundjan, magħmulin mill-wirk flimkien mal-muskolatura tal-madwar jew mill-wirk, mill-qasba u mill-fibula, flimkien mal-muskolatura tal-madwar. Iż-żewġ qatgħat għandhom isiru mill-għekiesi;

ij)

“palito’ tal-wiżż jew tal-papri”, għall-għanijiet ta’ subtitli 0207 35 71 u 0207 36 71: wiżż jew papri, imnittfin u msewwija għal kollox,mingħajr irjus jew saqajn, bl-għadam tal-karkassa (għadma tas-sider, kustilji, xewka tad-dahar u sakrum) imneħħi iżda bl-iwriek, qasab u omeri.

5.

Ir-rata ta’dazju applikabbli għal kumbinazzjonijiet li jaqgħu taħt dan il-kapitlu tkun kif ġej:

(a)

f’kumbinazzjonijiet fejn wieħed mill-komponenti jirrappreżenta għall-anqas 90 % tal-piż, tapplika ir-rata applikabbli għal dak il-komponent;

(b)

f’taħlit ieħor, ir-rata applikabbli għandha tkun dik tal-komponent li jwassal għall-ogħla ammont ta’ dazju ta’ importazzjoni.

6.

(a)

Laħam nej imħawwar jaqgħu taħt Kapitlu 16. “Laħam imħawwar” għandu jkun laħam nej li ġie mħawwar jew fil-fond inkella fil-wiċċ kollu tal-prodott bi ħwawar viżibbli għall-għajnejn jew faċilment jingħarfu mit-togħma.

(b)

Prodotti li jaqgħu taħt titlu 0210 li magħhom kienu miżjudin il-ħwawar tul il-proċess ta’ preparazzjoni jibqgħu klassifikati hemmhekk sakemm iż-żieda tal-ħwawar ma bidlitx il-kwalita’ tagħhom.

7.

Għall-għanijiet ta’ titlu 0210, it-termini “laħam u ġewwieni li jittiekel tal-laħam, immellaħ, jew fis-salmura” jfissru laħam u ġewwieni li jittiekel tal-laħam mimli fil-fond u b’mod omoġenju bil-melħ fil-partijiet kollha tiegħu u li jkollu kontenut totali ta’ melħ ta' 1,2 % tal-piż jew aktar, sakemm hu l-melħ li jiżgura l-preservazzjoni ddum għal żmien twil.

Kodiċi ĊN

Deskrizzjoni

Rata konvenzjonali ta’ dazju (%)

Unita’ Supplimentari

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Laħam ta’ annimali ta’ l-ifrat, frisk jew imkessaħ:

 

 

0201 10 00

Karkassi u nofs-karkassi:

12,8 + 176,8 €/100 kg/netti (18)

0201 20

Qatgħat oħra bil-għadma:

 

 

0201 20 20

Kwarti “kumpensati”

12,8 + 176,8 €/100 kg/netti (18)

0201 20 30

Kwarti ta’ quddiem mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 141,4 €/100 kg/netti (18)

0201 20 50

Kwarti ta’ wara mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 212,2 €/100 kg/netti (18)

0201 20 90

Oħrajn

12,8 + 265,2 €/100 kg/netti (18)

0201 30 00

Mingħajr għadam:

12,8 + 303,4 €/100 kg/netti (18)

0202

Laħam ta’ annimali ta’ l-ifrat, friżat:

 

 

0202 10 00

Karkassi u nofs-karkassi:

12,8 + 176,8 €/100 kg/netti (18)

0202 20

Qatgħat oħra bil-għadma:

 

 

0202 20 10

Kwarti “kumpensati”

12,8 + 176,8 €/100 kg/netti (18)

0202 20 30

Kwarti ta’ quddiem mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 141,4 €/100 kg/netti (18)

0202 20 50

Kwarti ta’ wara mhux mifrudin jew mifrudin

12,8 + 221,1 €/100 kg/netti (18)

0202 20 90

Oħrajn

12,8 + 265,3 €/100 kg/netti (18)

0202 30

Mingħajr għadam:

 

 

0202 30 10

Kwarti ta’ quddiem, sħaħ jew imqattgħin f’massimu ta’ ħames biċċiet, kull kwart qiegħed ġo blokka waħda; kwarti “kumpensati” f’żewġ blokok, waħda fiha ol-kwart ta’ quddiem, sħiħ jew imqatta’ f’massimu ta’ ħames biċċiet, u l-oħra, ol-kwart ta’ wara, mingħajr flett, f’biċċa waħda

12,8 + 221,1 €/100 kg/netti (18)

0202 30 50

Crop”, qatgħat ta’ spalla u skapula u sidra (19)

12,8 + 221,1 €/100 kg/netti (18)

0202 30 90

Oħrajn

12,8 + 304,1 €/100 kg/netti (18)

0203

Laħam tal-majjal, frisk, imkessaħ jew friżat:

 

 

 

Frisk jew imkessaħ:

 

 

0203 11

Karkassi u nofs karkassi:

 

 

0203 11 10

Ta’ majjal domestiku

53,6 €/100 kg/netti (18)

0203 11 90

Oħrajn

B’xejn

0203 12

Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma:

 

 

 

Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 12 11

Ġarretti u qatgħat tagħhom

77,8 €/100 kg/netti (18)

0203 12 19

Spalel u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/netti (18)

0203 12 90

Oħrajn

B’xejn

0203 19

Oħrajn:

 

 

 

Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 19 11

Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/netti (18)

0203 19 13

Flett u qatgħat tiegħu, bil-għadma

86,9 €/100 kg/netti (18)

0203 19 15

Żaqq (streaky) u qatgħat tagħha

46,7 €/100 kg/netti (18)

 

Oħrajn:

 

 

0203 19 55

Bla għadam

86,9 €/100 kg/netti (18)

0203 19 59

Oħrajn

86,9 €/100 kg/netti (18)

0203 19 90

Oħrajn

B’xejn

 

Friżati:

 

 

0203 21

Karkassi u nofs karkassi:

 

 

0203 21 10

Ta’ majjal domestiku

53,6 €/100 kg/netti (18)

0203 21 90

Oħrajn

B’xejn

0203 22

Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma:

 

 

 

Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 22 11

Ġarretti u qatgħat tagħhom

77,8 €/100 kg/netti (18)

0203 22 19

Spalel u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/netti (18)

0203 22 90

Oħrajn

B’xejn

0203 29

Oħrajn:

 

 

 

Ta’ majjal domestiku

 

 

0203 29 11

Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/netti (18)

0203 29 13

Flett u qatgħat tiegħu, bil-għadma

86,9 €/100 kg/netti (18)

0203 29 15

Żaqq (streaky) u qatgħat tagħha

46,7 €/100 kg/netti (18)

 

Oħrajn:

 

 

0203 29 55

Bla għadam

86,9 €/100 kg/netti (18)

0203 29 59

Oħrajn

86,9 €/100 kg/netti (18)

0203 29 90

Oħrajn

B’xejn

0204

Laħam tan-ngħaġ jew tal-mogħoż, frisk, imkessaħ jew friżat:

 

 

0204 10 00

Karkassi u nofs karkassi tal-ħaruf, friski jew imkessħin:

12,8 + 171,3 €/100 kg/netti (18)

 

Laħam ieħor tan-ngħaġ, frisk jew imkessaħ:

 

 

0204 21 00

Karkassi u nofs karkassi:

12,8 + 171,3 €/100 kg/netti (18)

0204 22

Qatgħat oħrajn bil-għadma:

 

 

0204 22 10

Kwarti ta’ quddiem qosra

12,8 + 119,9 €/100 kg/netti (18)

0204 22 30

Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

12,8 + 188,5 €/100 kg/netti (18)

0204 22 50

Saqajn

12,8 + 222,7 €/100 kg/netti (18)

0204 22 90

Oħrajn

12,8 + 222,7 €/100 kg/netti (18)

0204 23 00

Bla għadma

12,8 + 311,8 €/100 kg/netti (18)

0204 30 00

Karkassi u nofs karkassi tal-ħaruf, friżati

12,8 + 128,8 €/100 kg/netti (18)

 

Laħam ieħor tan-ngħaġ, friżat:

 

 

0204 41 00

Karkassi u nofs karkassi

12,8 + 128,8 €/100 kg/netti (18)

0204 42

Qatgħat oħrajn bil-għadma:

 

 

0204 42 10

Kwarti ta’ quddiem qosra

12,8 + 90,2 €/100 kg/netti (18)

0204 42 30

Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

12,8 + 141,7 €/100 kg/netti (18)

0204 42 50

Saqajn

12,8 + 167,5 €/100 kg/netti (18)

0204 42 90

Oħrajn

12,8 + 167,5 €/100 kg/netti (18)

0204 43

Bla għadma:

 

 

0204 43 10

Tal-ħaruf

12,8 + 234,5 €/100 kg/netti (18)

0204 43 90

Oħrajn

12,8 + 234,5 €/100 kg/netti (18)

0204 50

Laħam tal-mogħoż:

 

 

 

Frisk jew imkessaħ:

 

 

0204 50 11

Karkassi u nofs karkassi

12,8 + 171,3 €/100 kg/netti (18)

0204 50 13

Kwarti ta’ quddiem qosra

12,8 + 119,9 €/100 kg/netti (18)

0204 50 15

Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

12,8 + 188,5 €/100 kg/netti (18)

0204 50 19

Saqajn

12,8 + 222,7 €/100 kg/netti (18)

 

Oħrajn:

 

 

0204 50 31

Qatgħat bil-għadma

12,8 + 222,7 €/100 kg/netti (18)

0204 50 39

Qatgħat bla għadma

12,8 + 311,8 €/100 kg/netti (18)

 

Friżati:

 

 

0204 50 51

Karkassi u nofs karkassi

12,8 + 128,8 €/100 kg/netti (18)

0204 50 53

Kwarti ta’ quddiem qosra

12,8 + 90,2 €/100 kg/netti (18)

0204 50 55

Qatgħat tad-dahar u/jew l-aħjar truf

12,8 + 141,7 €/100 kg/netti (18)

0204 50 59

Saqajn

12,8 + 167,5 €/100 kg/netti (18)

 

Oħrajn:

 

 

0204 50 71

Qatgħat bl-għadma

12,8 + 167,5 €/100 kg/netti (18)

0204 50 79

Qatgħat bla għadma

12,8 + 234,5 €/100 kg/netti (18)

0205 00

Laħam taż-żwiemel, ħmir jew bgħula, frisk, imkessaħ jew friżat:

 

 

0205 00 20

Frisk jew imkessaħ

5,1

0205 00 80

Friżat

5,1

0206

Ġewwieni li jittiekel ta’ annimali ta’ l-ifrat, majjal, ngħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir jew bgħula, frisk, imkessaħ jew friżat:

 

 

0206 10

Ta’ annimali ta’ l-ifrat, frisk jew imkessaħ:

 

 

0206 10 10

Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi (17)

B’xejn

 

Oħrajn:

 

 

0206 10 91

Fwied

B’xejn

0206 10 95

Falda ħoxna u falda rqiqa

12,8 + 303,4 €/100 kg/netti (18)

0206 10 99

Oħrajn

B’xejn

 

Ta’ annimali ta’ l-ifrat, friżat:

 

 

0206 21 00

Ilsna

B’xejn

0206 22 00

Fwied

B’xejn

0206 29

Oħrajn:

 

 

0206 29 10

Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi (17)

B’xejn

 

Oħrajn:

 

 

0206 29 91

Falda ħoxna u falda rqiqa

12,8 + 304,1 €/100 kg/netti (18)

0206 29 99

Oħrajn:

B’xejn

0206 30 00

Tal-majjal, friski jew imkessħin:

B’xejn

 

Tal-majjal, friżati:

 

 

0206 41 00

Fwied:

B’xejn

0206 49

Oħrajn:

 

 

0206 49 20

Ta’ majjal domestiku:

B’xejn

0206 49 80

Oħrajn

B’xejn

0206 80

Oħrajn, friski jew imkessħin:

 

 

0206 80 10

Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi (17)

B’xejn

 

Oħrajn:

 

 

0206 80 91

Ta’ żwiemel, ħmir jew bgħula

6,4

0206 80 99

Ta’ ngħaġ u mogħoż

B’xejn

0206 90

Oħrajn, friżati:

 

 

0206 90 10

Għall-manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi (17)

B’xejn

 

Oħrajn:

 

 

0206 90 91

Ta’ żwiemel, ħmir jew bgħula

6,4

0206 90 99

Ta’ ngħaġ u mogħoż

B’xejn

0207

Laħam u ġewwieni li jittiekel, ta’ tjur tat-titlu 0105, frisk, imkessaħ jew friżat:

 

 

 

Ta’ tjur ta’ l-ispeċi Gallus domesticus:

 

 

0207 11

Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin:

 

 

0207 11 10

Imnittfa u mnaddfa mill-imsaren, bl-irjus u s-saqajn, magħrufa bħala “83 % tiġieġ”

26,2 €/100 kg/netti (18)

0207 11 30

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % tiġieġ”

29,9 €/100 kg/netti (18)

0207 11 90

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “65 % tiġieġ”, jew preżentati mod ieħor

32,5 €/100 kg/netti (18)

0207 12

Mhux imqattgħin f’biċċiet, friżati:

 

 

0207 12 10

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % tiġieġ”

29,9 €/100 kg/netti (18)

0207 12 90

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “65 % tiġieġ”, jew preżentati mod ieħor

32,5 €/100 kg/netti (18)

0207 13

Qatgħat u ġewwieni, friski jew imkessħin:

 

 

 

Qatgħat:

 

 

0207 13 10

Bla għadam

102,4 €/100 kg/netti (18)

 

Bl-għadam:

 

 

0207 13 20

Nofsijiet jew kwarti

35,8 €/100 kg/netti (18)

0207 13 30

Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/netti (18)

0207 13 40

Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/netti (18)

0207 13 50

Isdra u qatgħat tagħhom

60,2 €/100 kg/netti (18)

0207 13 60

Saqajn u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/netti (18)

0207 13 70

Oħrajn

100,8 €/100 kg/netti (18)

 

Ġewwieni:

 

 

0207 13 91

Fwied

6,4

0207 13 99

Oħrajn

18,7 €/100 kg/netti

0207 14

Qatgħat u ġewwieni, friżati:

 

 

 

Qatgħat::

 

 

0207 14 10

Bla għadam

102,4 €/100 kg/netti (18)

 

Bl-għadam:

 

 

0207 14 20

Nofsijiet jew kwarti

35,8 €/100 kg/netti (18)

0207 14 30

Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/netti (18)

0207 14 40

Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/netti (18)

0207 14 50

Isdra u qatgħat tagħhom

60,2 €/100 kg/netti (18)

0207 14 60

Saqajn u qatgħat tagħhom

46,3 €/100 kg/netti (18)

0207 14 70

Oħrajn

100,8 €/100 kg/netti (18)

 

Ġewwieni:

 

 

0207 14 91

Fwied

6,4

0207 14 99

Oħrajn

18,7 €/100 kg/netti

 

Tad-dundjani:

 

 

0207 24

Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin:

 

 

0207 24 10

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “80 % dundjani”

34 €/100 kg/netti (18)

0207 24 90

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “73 % dundjani”, jew preżentati mod ieħor

37,3 €/100 kg/netti (18)

0207 25

Mhux imqattgħin f’biċċiet, friżati:

 

 

0207 25 10

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “80 % dundjani”

34 €/100 kg/netti (18)

0207 25 90

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “73 % dundjani”, jew preżentati mod ieħor

37,3 €/100 kg/netti (18)

0207 26

Qatgħat u ġewwieni, friski jew imkessħin:

 

 

 

Qatgħat::

 

 

0207 26 10

Bla għadam

85,1 €/100 kg/netti (18)

 

Bl-għadam:

 

 

0207 26 20

Nofsijiet jew kwarti

41 €/100 kg/netti (18)

0207 26 30

Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/netti (18)

0207 26 40

Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/netti (18)

0207 26 50

Isdra u qatgħat tagħhom

67,9 €/100 kg/netti (18)

 

Saqajn u qatgħat tagħhom:

 

 

0207 26 60

Koxox u qatgħat tal-koxox

25,5 €/100 kg/netti (18)

0207 26 70

Oħrajn

46 €/100 kg/netti (18)

0207 26 80

Oħrajn

83 €/100 kg/netti (18)

 

Ġewwieni:

 

 

0207 26 91

Fwied

6,4

0207 26 99

Oħrajn

18,7 €/100 kg/netti

0207 27

Qatgħat u ġewwieni, friżati:

 

 

 

Qatgħat:

 

 

0207 27 10

Bla għadam

85,1 €/100 kg/netti (18)

 

Bl-għadam:

 

 

0207 27 20

Nofsijiet jew kwarti

41 €/100 kg/netti (18)

0207 27 30

Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/netti (18)

0207 27 40

Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/netti (18)

0207 27 50

Isdra u qatgħat tagħhom

67,9 €/100 kg/netti (18)

 

Saqajn u qatgħat tagħhom:

 

 

0207 27 60

Koxox u qatgħat tagħhom

25,5 €/100 kg/netti (18)

0207 27 70

Oħrajn

46 €/100 kg/netti (18)

0207 27 80

Oħrajn

83 €/100 kg/netti (18)

 

Ġewwieni:

 

 

0207 27 91

Fwied

6,4

0207 27 99

Oħrajn

18,7 €/100 kg/netti

 

Tal-papri, wiżż jew farawni:

 

 

0207 32

Mhux imqattgħin f’biċċiet, friski jew imkessħin:

 

 

 

Tal-papri:

 

 

0207 32 11

Imnittfa, svinati, imnaddfa mill-imsaren imma mhux imsewwija, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufa bħala “85 % papri”

38 €/100 kg/netti

0207 32 15

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % papri”

46,2 €/100 kg/netti

0207 32 19

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “63 % papri”, jew preżentati mod ieħor

51,3 €/100 kg/netti

 

Tal-wiżż:

 

 

0207 32 51

Imnittfa, svinati, mhux imsewwija, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufa bħala “82 % wiżż”

45,1 €/100 kg/netti

0207 32 59

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn, bil-qlub u l-qnieżaħ jew mingħajrhom, magħrufa bħala “75 % wiżż”, jew preżentati mod ieħor

48,1 €/100 kg/netti

0207 32 90

Tal-farawni:

49,3 €/100 kg/netti

0207 33

Mhux imqattgħin f’biċċiet, friżati:

 

 

 

Tal-papri:

 

 

0207 33 11

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn iżda bl-għenuq, bil-qlub, bil-fwied u bil-qnieżaħ, magħrufa bħala “70 % papri”

46,2 €/100 kg/netti

0207 33 19

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn u bla għenuq, qlub, fwied u qnieżaħ, magħrufa bħala “63 % papri”, jew preżentati mod ieħor

51,3 €/100 kg/netti

 

Tal-wiżż:

 

 

0207 33 51

Imnittfa, svinati, mhux imsewwija, bl-irjus u bis-saqajn, magħrufa bħala “82 % wiżż”

45,1 €/100 kg/netti

0207 33 59

Imnittfa u msewwija, bla rjus u bla saqajn, bil-qlub u l-qnieżaħ jew mingħajrhom, magħrufa bħala “75 % wiżż”, jew preżentati mod ieħor

48,1 €/100 kg/netti

0207 33 90

Tal-farawni

49,3 €/100 kg/netti

0207 34

Fwied bix-xaħam, frisk jew imkessaħ:

 

 

0207 34 10

Tal-wiżż

B’xejn

0207 34 90

Tal-papri

B’xejn

0207 35

Oħrajn, friski jew imkessħin:

 

 

 

Qatgħat:

 

 

 

Bla għadam:

 

 

0207 35 11

Tal-wiżż

110,5 €/100 kg/netti

0207 35 15

Tal-papri jew tal-farawni

128,3 €/100 kg/netti

 

Bl-għadam:

 

 

 

Nofsijiet jew kwarti:

 

 

0207 35 21

Tal-papri

56,4 €/100 kg/netti

0207 35 23

Tal-wiżż

52,9 €/100 kg/netti

0207 35 25

Tal-farawni

54,2 €/100 kg/netti

0207 35 31

Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/netti

0207 35 41

Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/netti

 

Isdra u qatgħat tagħhom:

 

 

0207 35 51

Tal-wiżż

86,5 €/100 kg/netti

0207 35 53

Tal-papri jew tal-farawni

115,5 €/100 kg/netti

 

Saqajn u qatgħat tagħhom:

 

 

0207 35 61

Tal-wiżż

69,7 €/100 kg/netti

0207 35 63

Tal-papri jew tal-farawni

46,3 €/100 kg/netti

0207 35 71

Palito’ tal-wiżż jew tal-papri

66 €/100 kg/netti

0207 35 79

Oħrajn

123,2 €/100 kg/netti

 

Ġewwieni:

 

 

0207 35 91

Fwied, mhux fwied bix-xaħam

6,4

0207 35 99

Oħrajn

18,7 €/100 kg/netti

0207 36

Oħrajn, friżati:

 

 

 

Qatgħat:

 

 

 

Bla għadam:

 

 

0207 36 11

Tal-wiżż

110,5 €/100 kg/netti

0207 36 15

Tal-papri jew tal-farawni

128,3 €/100 kg/netti

 

Bl-għadam:

 

 

 

Nofsijiet jew kwarti:

 

 

0207 36 21

Tal-papri

56,4 €/100 kg/netti

0207 36 23

Tal-wiżż

52,9 €/100 kg/netti

0207 36 25

Tal-farawni

54,2 €/100 kg/netti

0207 36 31

Ġwienaħ sħaħ, bil-ponot jew mingħajr ponot

26,9 €/100 kg/netti

0207 36 41

Dhur, għenuq, dhur bl-għenuq imwaħħlin, biċċiet tad-denb u truf tal-ġwienaħ

18,7 €/100 kg/netti

 

Isdra u qatgħat tagħhom:

 

 

0207 36 51

Tal-wiżż

86,5 €/100 kg/netti

0207 36 53

Tal-papri jew tal-farawni

115,5 €/100 kg/netti

 

Saqajn u qatgħat tagħhom:

 

 

0207 36 61

Tal-wiżż

69,7 €/100 kg/netti

0207 36 63

Tal-papri jew tal-farawni

46,3 €/100 kg/netti

0207 36 71

Palito’ tal-wiżż jew tal-papri

66 €/100 kg/netti

0207 36 79

Oħrajn

123,2 €/100 kg/netti

 

Ġewwieni:

 

 

 

Fwied:

 

 

0207 36 81

Fwied bix-xaħam, tal-wiżż

B’xejn

0207 36 85

Fwied bix-xaħam, tal-papri

B’xejn

0207 36 89

Oħrajn

6,4

0207 36 90

Oħrajn

18,7 €/100 kg/netti

0208

Laħam u ġewwieni li jittiekel oħrajn, frisk, imkessaħ jew friżat:

 

 

0208 10

Tal-fenek jew tal-liebru:

 

 

 

Ta’ fenek domestiku:

 

 

0208 10 11

Frisk jew imkessaħ

6,4

0208 10 19

Friżat

6,4

0208 10 90

Oħrajn

B’xejn

0208 20 00

Saqajn taż-żrinġijiet

6,4

0208 30 00

Ta’ primati

9

0208 40

Ta’ balieni, dniefel u foċeni (mammiferi ta’ l-ordni Cetacea); ta’ lamantini u dugongi (mammiferi ta’ l-ordni Sirenia):

 

 

0208 40 10

Laħam tal-balieni

6,4

0208 40 90

Oħrajn

9

0208 50 00

Ta’ rettili (inklużi sriep u fkieren)

9

0208 90

Oħrajn:

 

 

0208 90 10

Ta’ ħamiem domestiku

6,4

 

Ta’ kaċċa, ħlief fniek jew liebri:

 

 

0208 90 20

Tas-summien

B’xejn

0208 90 40

Oħrajn

B’xejn

0208 90 55

Laħam tal-foki

6,4

0208 90 60

Tar-renni

9

0208 90 95

Oħrajn

9

0209 00

Xaħam tal-majjal, mingħajr ebda dgħif, u xaħam tat-tjur, mhux maħdum jew estratt mod ieħor, frisk, imkessaħ, friżat, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat:

 

 

 

Xaħam ta’ taħt il-ġilda tal-majjal:

 

 

0209 00 11

Frisk, imkessaħ, friżat, immellaħ jew fis-salmura

21,4 €/100 kg/netti

0209 00 19

Imnixxef jew affumikat

23,6 €/100 kg/netti

0209 00 30

Xaħam tal-majjal, ħlief dak tas-subtitlu 0209 00 11 jew 0209 00 19

12,9 €/100 kg/netti

0209 00 90

Xaħam tat-tjur

41,5 €/100 kg/netti

0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ, imnixxef jew affumikat; dqiq u pasti mill-laħam u mill-ġewwieni li jittieklu:

 

 

 

Laħam tal-majjal:

 

 

0210 11

Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma:

 

 

 

Ta’ majjal domestiku:

 

 

 

Immellħin jew fis-salmura:

 

 

0210 11 11

Ġarretti u qatgħat tagħhom

77,8 €/100 kg/netti

0210 11 19

Spalel u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/netti

 

Imnixxfin jew affumikati:

 

 

0210 11 31

Ġarretti u qatgħat tagħhom

151,2 €/100 kg/netti

0210 11 39

Spalel u qatgħat tagħhom

119 €/100 kg/netti

0210 11 90

Oħrajn

15,4

0210 12

Żquq (streaky) u qatgħat tagħhom:

 

 

 

Ta’ majjal domestiku:

 

 

0210 12 11

Immellħin jew fis-salmura

46,7 €/100 kg/netti

0210 12 19

Imnixxfin jew affumikati

77,8 €/100 kg/netti

0210 12 90

Oħrajn

15,4

0210 19

Oħrajn:

 

 

 

Ta’ majjal domestiku:

 

 

 

Immellħin jew fis-salmura:

 

 

0210 19 10

Ġnub jew ħxuniet tal-bejken

68,7 €/100 kg/netti

0210 19 20

Ġnub tliet-kwarti jew biċċiet tan-nofs

75,1 €/100 kg/netti

0210 19 30

Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

60,1 €/100 kg/netti

0210 19 40

Flettijiet u qatgħat tagħhom

86,9 €/100 kg/netti

0210 19 50

Oħrajn

86,9 €/100 kg/netti

 

Imnixxfin jew affumikati:

 

 

0210 19 60

Truf ta’ quddiem u qatgħat tagħhom

119 €/100 kg/netti

0210 19 70

Flettijiet u qatgħat tagħhom

149,6 €/100 kg/netti

 

Oħrajn:

 

 

0210 19 81

Bla għadam

151,2 €/100 kg/netti

0210 19 89

Oħrajn

151,2 €/100 kg/netti

0210 19 90

Oħrajn

15,4

0210 20

Laħam ta’ annimali ta’ l-ifrat:

 

 

0210 20 10

Bl-għadam

15,4 + 265,2 €/100 kg/netti

0210 20 90

Bla għadam

15,4 + 303,4 €/100 kg/netti

 

Oħrajn, inklużi dqiq u pasti mill-laħam u mill-ġewwieni li jittieklu:

 

 

0210 91 00

Ta’ primati

15,4

0210 92 00

Ta’ balieni, dniefel u foċeni (mammiferi ta’ l-ordni Cetacea); ta’ lamantini u dugongi (mammiferi ta’ l-ordni Sirenia):

15,4

0210 93 00

Ta’ rettili (inklużi sriep u fkieren)

15,4

0210 99

Oħrajn:

 

 

 

Laħam:

 

 

0210 99 10

Taż-żwiemel, immellaħ, fis-salmura jew imnixxef

6,4

 

Tan-ngħaġ u tal-mogħoż:

 

 

0210 99 21

Bil-għadam

222,7 €/100 kg/netti

0210 99 29

Bla għadam

311,8 €/100 kg/netti

0210 99 31

Tar-renni

15,4

0210 99 39

Oħrajn

15,4

 

Ġewwieni:

 

 

 

Ta’ majjal domestiku:

 

 

0210 99 41

Fwied

64,9 €/100 kg/netti

0210 99 49

Oħrajn

47,2 €/100 kg/netti

 

Ta’ annimali ta’ l-ifrat:

 

 

0210 99 51

Falda ħoxna u falda rqiqa

15,4 + 303,4 €/100 kg/netti

0210 99 59

Oħrajn

12,8

0210 99 60

Tan-ngħaġ u tal-mogħoż:

15,4

 

Oħrajn:

 

 

 

Fwied tat-tjur

 

 

0210 99 71

Fwied bix-xaħam ta’ wiżż u papri, immellaħ jew fis-salmura

B’xejn

0210 99 79

Oħrajn

6,4

0210 99 80

Oħrajn

15,4

0210 99 90

Dqiq u pasti mill-laħam u mill-ġewwieni li jittieklu

15,4 + 303,4 €/100 kg/netti

KAPITLU 3

ĦUT U KRUSTAĊJI, MOLLUSKI U INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN

Noti

1.

Dan il-kapitlu ma jkoprix:

(a)

mammiferi ta’ titlu 0106;

(b)

laħam ta’ mammiferi ta’ titlu 0106 (titlu 0208 jew 0210);

(ċ)

ħut (inklużi fwied u bajd tagħhom) jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, mejtin u mhux tajbin u adattati għall-konsum uman minħabba jew l-ispeċi tagħhom inkella l-kondizzjoni tagħhom (Kapitlu 5);.dqiqijiet jew pasti jew gerbub ta’ ħut jew ta’ krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, mhux tajbin għall-konsum uman (titlu 2301); jew

(d)

kavjar jew sostituti tal-kavjar magħmulin minn bajd tal-ħut (titlu 1604).

2.

F’dan il-kapitlu, it-terminu “gerbub” ifisser prodotti mgħaqqdin flimkien direttament b’kompressjoni jew biż-żieda ta’ kwantita’ żgħira ta’ materjal li jgħaqqad.

Kodiċi ĊN

Deskrizzjoni

Rata konvenzjonali ta’ dazju (%)

Unita’ Supplimentari

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Ħut ħajjin:

 

 

0301 10

Ħut ornamentali:

 

 

0301 10 10

Ħut ta’ I-ilma ħelu

B’xejn

0301 10 90

Ħut ta’ I-ilma mielaħ

7,5

 

Ħut ieħor ħaj:

 

 

0301 91

Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0301 91 10

Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

Oħrajn

12

0301 92 00

Sallur (Anguilla spp.)

B’xejn

0301 93 00

Karpjun

8

0301 99

Oħrajn:

 

 

 

Ħut ta’ I-ilma ħelu:

 

 

0301 99 11

Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0301 99 19

Oħrajn

8

0301 99 90

Ħut ta’ I-ilma mielaħ

16

0302

Ħut, frisk jew imkessaħ, ħlief qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut ta’ titlu 0304:

 

 

 

Salmonidae, ħlief fwied u bajd:

 

 

0302 11

Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0302 11 10

Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus mykiss, bl-irjus u l-garġi, msewwija, jiżnu aktar minn 1,2 kg kull waħda, jew bla rjus, bil-garġi mneħħija u msewwijin, jiżnu aktar minn 1 kg kull waħda

12

0302 11 80

Oħrajn

12

0302 12 00

Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0302 19 00

Oħrajn

8

 

Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae), ħlief fwied u bajd:

 

 

0302 21

Ħalibatt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0302 21 10

Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

Ħalibatt tal-Paċifiku (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

Barbun (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

Lingwata (Solea spp.)

15

0302 29

Oħrajn:

 

 

0302 29 10

Lepidorhombus spp

15

0302 29 90

Oħrajn

15

 

Tonn (tal-ġeneru Thunnus), Skipjack jew Bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), ħlief fwied u bajd:

 

 

0302 31

Alonga jew tonn tax-xewk twil (Thunnus alalunga):

 

 

0302 31 10

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 31 90

Oħrajn

22 (22)

0302 32

Tonn tax-xewk safrani (Thunnus albacares):

 

 

0302 32 10

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 32 90

Oħrajn

22 (22)

0302 33

Skipjack jew bonito żaqqu rrigata:

 

 

0302 33 10

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 33 90

Oħrajn

22 (22)

0302 34

Tonn għajnejh kbar (Thunnus obesus):

 

 

0302 34 10

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 34 90

Oħrajn

22 (22)

0302 35

Tonn tax-xewka kaħla (Thunnus thynnus):

 

 

0302 35 10

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 35 90

Oħrajn

22 (22)

0302 36

Tonn tax-xewka kaħla min-nofsinhar (Thunnus maccoyii):

 

 

0302 36 10

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 36 90

Oħrajn

22 (22)

0302 39

Oħrajn:

 

 

0302 39 10

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 39 90

Oħrajn

22 (22)

0302 40 00

Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), ħlief fwied u bajd

 (23)

0302 50

Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ħlief fwied u bajd:

 

 

0302 50 10

Ta’ l-ispeċi Gadus morhua

12

0302 50 90

Oħrajn

12

 

Ħut ieħor, ħlief fwied u bajd:

 

 

0302 61

Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), aringi żgħar (Sprattus sprattus):

 

 

0302 61 10

Sardin ta’ l-ispeċi Sardina pilchardus

23

0302 61 30

Sardin tal-ġeneru Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

Aringi żgħar (Sprattus sprattus)

 (24)

0302 62 00

Bakkaljaw miż-żgħir (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

Merlangu (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (25)

0302 65

Klieb il-baħar u tawri oħrajn:

 

 

0302 65 20

Klieb il-baħar ta’ l-ispeċi Squalus acanthias

6

0302 65 50

Klieb il-baħar ta’ l-ispeċi Scyliorhinus spp.

6

0302 65 90

Oħrajn

8

0302 66 00

Sallur (Abguilla spp.)

B’xejn

0302 69

Oħrajn:

 

 

 

Ħut ta’ l-ilma ħelu:

 

 

0302 69 11

Karpjun

8

0302 69 19

Oħrajn

8

 

Ħut ta’ l-ilma mielaħ:

 

 

 

Ħut tal-ġeneru Euthynnus, ħlief skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) imsemmi f’subtitlu 0302 33:

 

 

0302 69 21

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti tat-titlu 1604 (20)

22 (21)  (22)

0302 69 25

Oħrajn

22 (22)

 

Ħut aħmar (Sebastes spp.):

 

 

0302 69 31

Ta’ l-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

Oħrajn

7,5

0302 69 35

Ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

12

0302 69 41

Merlangu (Merlangus merlangus)

7,5

0302 69 45

Molvi (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

Pollakkju ta’ l-Alaska (Theragra chalcogramma) u pollakkju komuni (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

Inċovi (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

Denċi (Dentex dentex spp.) u paġell (Pagellus spp.)

15

 

Marlozz (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

Marlozz tal-ġeneru Merluccius:

 

 

0302 69 66

Marlozz tal-mantell (marlozz ta’ l-ilma baxx) (Merluccius capensis) u marlozz ta’ ilma fond (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

Marlozz ta’ nofsinhar (Merluccius australis)

15

0302 69 68

Oħrajn

15 (22)

0302 69 69

Marlozz tal-ġeneru Urophycis

15

0302 69 75

Rundin (Brama spp.)

15

0302 69 81

Petriċa (Lophius spp.)

15

0302 69 85

Merlangu ikħal (Micromesistius poutassou jew Gadus poutasou)

7,5

0302 69 86

Merlangu ikħal tan-nofsinhar (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 87

Pixxispad (Xiphias gladius)

15

0302 69 88

Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0302 69 91

Sawrell (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

Genypterus blacodes

7,5

0302 69 94

Spnott (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

Awrat (Sparus aurata)

15

0302 69 99

Oħrajn

15

0302 70 00

Fwied u bajd

10

0303

Ħut, friżat, ħlief qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut ta’ titlu 0304:

 

 

 

Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), ħlief fwied u bajd:

 

 

0303 11 00

Salamun dahru blu ta’ l-Alaska (salamun aħmar) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

Oħrajn

2

 

Salmonidae oħrajn, ħlief fwied u bajd:

 

 

0303 21

Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0303 21 10

Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus apache jew Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus mykiss, bl-irjus u l-garġi, imsewwija, jiżnu aktar minn 1,2 kg kull waħda, jew bla rjus, bil-garġi mneħħija u msewwijin, jiżnu aktar minn 1 kg kull waħda

12

0303 21 80

Oħrajn

12

0303 22 00

Salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

0303 29 00

Oħrajn

9 (22)

 

Ħut ċatt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae u Citharidae), ħlief fwied u bajd:

 

 

0303 31

Ħalibatt (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0303 31 10

Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

Ħalibatt tal-Paċifiku (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

Barbun tat-tbajja’ (Pleuronectes platesa)

15

0303 33 00

Lingwata (Solea spp.)

7,5

0303 39

Oħrajn:

 

 

0303 39 10

Barbun ta’ l-għajna (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

Ħut tal-ġeneru Rhombosolea

7,5

0303 39 70

Oħrajn

15

 

Tonn (tal-ġeneru Thunnus), Skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), ħlief fwied u bajd:

 

 

0303 41

Alonga jew tonn tax-xewk twil (Thunnus alalunga):

 

 

 

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20):

 

 

0303 41 11

Sħaħ

22 (21)  (22)

0303 41 13

Bla garġi u msewwija

22 (21)  (22)

0303 41 19

Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”)

22 (21)  (22)

0303 41 90

Oħrajn

22 (22)

0303 42

Tonn tax-xewk safrani (Thunnus albacares):

 

 

 

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20):

 

 

 

Oħrajn:

 

 

0303 42 12

Itqal minn 10 kg kull wieħed

20 (21)  (22)

0303 42 18

Oħrajn

20 (21)  (22)

 

Bla garġi u msewwija:

 

 

0303 42 32

Itqal minn 10 kg kull wieħed

22 (21)  (22)

0303 42 38

Oħrajn

22 (21)  (22)

 

Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”):

 

 

0303 42 52

Itqal minn 10 kg kull wieħed

22 (21)  (22)

0303 42 58

Oħrajn

22 (21)  (22)

0303 42 90

Oħrajn

22 (22)

0303 43

Skipjack jew bonito żaqqu rrigata:

 

 

 

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20):

 

 

0303 43 11

Sħaħ

22 (21)  (22)

0303 43 13

Bla garġi u msewwija:

22 (21)  (22)

0303 43 19

Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”):

22 (21)  (22)

0303 43 90

Oħrajn

22 (22)

0303 44

Tonn għajnejh kbar (Thunnus obesus):

 

 

 

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20):

 

 

0303 44 11

Sħaħ

22 (21)  (22)

0303 44 13

Bla garġi u msewwija:

22 (21)  (22)

0303 44 19

Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”):

22 (21)  (22)

0303 44 90

Oħrajn

22 (22)

0303 45

Tonn tax-xewka kaħla (Thunnus thynnus):

 

 

 

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20):

 

 

0303 45 11

Sħaħ

22 (21)  (22)

0303 45 13

Bla garġi u msewwija:

22 (21)  (22)

0303 45 19

Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”):

22 (21)  (22)

0303 45 90

Oħrajn

22 (22)

0303 46

Tonn tax-xewka kaħla min-nofsinhar (Thunnus maccoyii):

 

 

 

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20):

 

 

0303 46 11

Sħaħ

22 (21)  (22)

0303 46 13

Bla garġi u msewwija:

22 (21)  (22)

0303 46 19

Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”):

22 (21)  (22)

0303 46 90

Oħrajn

22 (22)

0303 49

Oħrajn:

 

 

 

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20):

 

 

0303 49 31

Sħaħ

22 (21)  (22)

0303 49 33

Bla garġi u msewwija:

22 (21)  (22)

0303 49 39

Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”):

22 (21)  (22)

0303 49 80

Oħrajn

22 (22)

0303 50 00

Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), ħlief fwied u bajd:

 (23)

0303 60

Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ħlief fwied u bajd:

 

 

0303 60 11

Ta’ l-ispeċi Gadus morhua

12

0303 60 19

Ta’ l-ispeċi Gadus ogac

12

0303 60 90

Ta’ l-ispeċi Gadus magrocephalus

12

 

Ħut ieħor , ħlief fwied u bajd:

 

 

0303 71

Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), aringi żgħar (Sprattus sprattus):

 

 

0303 71 10

Sardin ta’ l-ispeċi Sardina pilchardus

23

0303 71 30

Sardin tal-ġeneru Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

Aringi żgħar (Sprattus sprattus)

 (24)

0303 72 00

Bakkaljaw miż-żgħir (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

Merlangu (Pollachius virens)

7,5

0303 74

Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

 

 

0303 74 30

Ta’ l-ispeċi Scomber scombrus jew scomber japonicus

 (25)

0303 74 90

Ta’ l-ispeċi Scomber australasicus

15

0303 75

Klieb il-baħar u tawri oħrajn:

 

 

0303 75 20

Klieb il-baħar ta’ l-ispeċi Squalus acanthias

6

0303 75 50

Klieb il-baħar ta’ l-ispeċi Scyliorhinus spp.

6

0303 75 90

Oħrajn

8

0303 76 00

Sallur (Anguilla spp.)

B’xejn

0303 77 00

Spnott (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus puntatus)

15

0303 78

Marlozz (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

Marlozz tal-ġeneru Merluccius:

 

 

0303 78 11

Marlozz tal-mantell (marlozz ta’ l-ilma baxx) (Merluccius capensis) u marlozz ta’ ilma fond (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

Marlozz Arġentin (marlozz ta’ l-Atlantiku tal-Lbiċ) (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

Marlozz ta’ nofsinhar (Merluccius australis)

15

0303 78 19

Oħrajn

15 (22)

0303 78 90

Marlozz tal-ġeneru Urophycis

15

0303 79

Oħrajn:

 

 

 

Ħut ta’ l-ilma ħelu:

 

 

0303 79 11

Karpjun

8

0303 79 19

Oħrajn

8

 

Ħut ta’ l-ilma mielaħ:

 

 

 

Ħut tal-ġeneru Euthynnus, ħlief skipjack jew bonito żaqqu rrigata (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) imsemmi f’subtitlu 0303 43:

 

 

 

Għall-manifattura industrijali ta’ prodotti taħt it-titlu 1604 (20):

 

 

0303 79 21

Sħaħ

22 (21)  (22)

0303 79 23

Bla garġi u msewwija:

22 (21)  (22)

0303 79 29

Oħrajn (per eżempju, “bla rjus”):

22 (21)  (22)

0303 79 31

Oħrajn

22 (22)

 

Ħut aħmar (Sebastes spp.):

 

 

0303 79 35

Ta’ l-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

Oħrajn

7,5

0303 79 41

Ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

12

0303 79 45

Merlangu (Merlangus merlangus)

7,5

0303 79 51

Molvi (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

Pollakkju ta’ l-Alaska (Theragra chalcogramma) u Pollakkju komuni (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

Ħut ta’ l-ispeċi Orcynopsis unicolor

 (26)

0303 79 65

Inċovi (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

Denċi (Dentex dentex spp.) u Paġell (Pagellus spp.)

15

0303 79 75

Rundin (Brama spp.)

15

0303 79 81

Petriċa (Lophius spp.)

15

0303 79 83

Merlangu ikħal (Micromesistius poutassou jew Gadus poutasou)

7,5

0303 79 85

Merlangu ikħal tan-nofsinhar (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 87

Pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0303 79 88

Ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0303 79 91

Sawrell (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

Grenadier ikħal (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0303 79 93

Genypterus blacodes

7,5

0303 79 94

Ħut ta’ l-ispeċi Pelotreis flavilatus jew Peltorhamphus novaezealandiae

7,5

0303 79 98

Oħrajn

15

0303 80

Fwied u bajd:

 

 

0303 80 10

Bajd iebes u artab għall-manifattura ta’ aċidu deossiribonuklejku jew sulfat tal-protamina (20)

B’xejn

0303 80 90

Oħrajn

10

0304

Qatgħat ta’ ħut u laħam ieħor tal-ħut (kapuljat jew mhuwiex), frisk, imkessaħ jew friżat:

 

 

0304 10

Frisk jew imkessaħ:

 

 

 

Qatgħat:

 

 

 

Ta’ ħut ta’ l-ilma ħelu:

 

 

0304 10 13

Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

 

Ta’ trot ta’ l-ispeċi Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita u Oncorhynchus gilae:

 

 

0304 10 15

Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus mykiss jiżnu aktar minn 400g kull waħda

12

0304 10 17

Oħrajn

12

0304 10 19

Ta’ ħut ta’ l-ilma ħelu ieħor

9

 

Oħrajn:

 

 

0304 10 31

Ta’ merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) u ta’ ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

18

0304 10 33

Ta’ merlangu (Pollachius virens)

18

0304 10 35

Ta’ ħut aħmar (Sebastes spp.):

18

0304 10 38

Oħrajn

18

 

Laħam tal-ħut ieħor (kapuljat jew mhuwiex):

 

 

0304 10 91

Ta’ ħut ta’ l-ilma ħelu

8

 

Oħrajn:

 

 

0304 10 97

Ġwienaħ ta’ l-aringi

 (23)

0304 10 98

Oħrajn

15 (22)

0304 20

Qatgħat friżati:

 

 

 

Ta’ ħut ta’ l-ilma ħelu:

 

 

0304 20 13

Ta’ salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

2

 

Ta’ trot ta’ l-ispeċi Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita u Oncorhynchus gilae:

 

 

0304 20 15

Ta’ l-ispeċi Oncorhynchus mykiss jiżnu aktar minn 400g kull waħda

12

0304 20 17

Oħrajn

12

0304 20 19

Ta’ ħut ta’ l-ilma ħelu ieħor

9

 

Oħrajn:

 

 

 

Ta’ merluzz (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) u ta’ ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida:

 

 

0304 20 21

Ta’ merluzz ta’ l-ispeċi Gadus macrocephalus

7,5

0304 20 29

Oħrajn

7,5

0304 20 31

Ta’ merlangu (Pollachius virens)

7,5

0304 20 33

Bakkaljaw miż-żgħir (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

Ta’ ħut aħmar (Sebastes spp.):

 

 

0304 20 35

Ta’ l-ispeċi Sebastes marinus

7,5

0304 20 37

Oħrajn

7,5

0304 20 41

Ta’ merlangu (Merlangus merlangus)

7,5

0304 20 43

Ta’ molvi (Molva spp.)

7,5

0304 20 45

Ta’ tonn (tal-ġeneru Thunnus) u ta’ ħut tal-ġeneru Euthynnus

18

 

Ta’ kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) u ta’ ħut tal l-ispeċi Orcynopsis unicolor:

 

 

0304 20 51

Ta’ kavalli ta’ l-ispeċi Scomber australasicus

15

0304 20 53

Oħrajn

15

 

Ta’ marlozz (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

Ta’ marlozz tal-ġeneru Merluccius:

 

 

0304 20 55

Ta’ marlozz tal-mantell (marlozz ta’ l-ilma baxx) (Merluccius capensis) u ta’ marlozz ta’ ilma fond (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 20 56

Ta’ marlozz Arġentin (marlozz ta’ l-Atlantiku tal-Lbiċ) (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 20 58

Oħrajn

7,5

0304 20 59

Ta’ marlozz tal-ġeneru Urophycis

7,5

 

Ta’ klieb il-baħar u tawri oħrajn:

 

 

0304 20 61

Ta’ klieb il-baħar (Squalus acanthias u Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 20 69

Ta’ tawri oħrajn

7,5

0304 20 71

Ta’ barbun (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 20 73

Ta’ barbun ta’ l-għajna (Platichthys flesus)

7,5

0304 20 75

Ta’ aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 20 79

Ta’ Lepidorhombus spp.

15

0304 20 83

Ta’ petriċa (Lophius spp.)

15

0304 20 85

Ta’ pollakkju ta’ l-Alaska (Theragra chalcogramma)

15

0304 20 87

Ta’ pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0304 20 88

Ta’ ħut tas-sinna (Dissostichus spp.)

15

0304 20 91

Ta’ grenadier ikħal (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0304 20 94

Oħrajn

15 (22)

0304 90

Oħrajn:

 

 

0304 90 05

Surimi

15

 

Oħrajn:

 

 

0304 90 10

Ta’ ħut ta’ l-ilma ħelu

8

 

Oħrajn:

 

 

0304 90 22

Ta’ aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (23)

0304 90 31

Ta’ ħut aħmar (Sebastes spp.):

8

 

Ta’ merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) u ta’ ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida:

 

 

0304 90 35

Ta’ merluzz ta’ l-ispeċi Gadus macrocephalus

7,5

0304 90 38

Ta’ merluzz ta’ l-ispeċi Gadus morhua

7,5

0304 90 39

Oħrajn

7,5

0304 90 41

Ta’ merlangu (Pollachius virens)

7,5

0304 90 45

Bakkaljaw miż-żgħir (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 90 48

Ta’ marlozz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 90 51

Ta’ Lepidorhombus spp.

15

0304 90 55

Ta’ rundin (Brama spp.)

15

0304 90 57

Ta’ petriċa (Lophius spp.)

7,5

0304 90 59

Merlangu ikħal (Micromesistius poutassou jew Gadus poutasou)

7,5

0304 90 61

Ta’ pollakkju ta’ l-Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 90 65

Pixxispad (Xiphias gladius)

7,5

0304 90 97

Oħrajn

7,5

0305

Ħut, imnixxef, immellaħ jew fis-salmura; ħut affumikat, kemm jekk imsajjar jew le qabel jew waqt il-proċess ta’ affumikar; dqiq; pasti u gerbub ta’ ħut, tajbin għal konsum uman:

 

 

0305 10 00

Dqiq, pasti u gerbub ta’ ħut, tajbin għal konsum uman

13

0305 20 00

Fwied u bajd ta’ ħut, imnixxfin, affumikati, immellħin jew fis-salmura

11

0305 30

Qatgħat ta’ ħut, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura, iżda mhux affumikati:

 

 

 

Ta’ merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) u ta’ ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida:

 

 

0305 30 11

Ta’ merluzz ta’ l-ispeċi Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

Oħrajn

20

0305 30 30

Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho), immellħin jew fis-salmura

15

0305 30 50

Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides), immellaħ jew fis-salmura

15

0305 30 90

Oħrajn

16

 

Ħut affumikat, inklużi qatgħat:

 

 

0305 41 00

Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

13

0305 42 00

Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

Oħrajn:

 

 

0305 49 10

Ħalibatt miż-żgħir jew tal-Grenlanda (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

Kavalli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

Trot (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

Sallur (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

Oħrajn

14

 

Ħut imnixxef, kemm jekk immellaħ jew le Iżda mhux affumikat:

 

 

0305 51

Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0305 51 10

Imnixxef, mhux immellaħ

13 (22)

0305 51 90

Imnixxef, immellaħ

13 (22)

0305 59

Oħrajn:

 

 

 

Ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida:

 

 

0305 59 11

Imnixxef, mhux immellaħ

13 (22)

0305 59 19

Imnixxef, immellaħ

13 (22)

0305 59 30

Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

Inċova (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

Oħrajn

12

 

Ħut, immellaħ iżda mhux imnixxef jew affumikat u ħut fis-salmura:

 

 

0305 61 00

Aringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

Merluzz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (22)

0305 63 00

Inċova (Engraulis spp.)

10

0305 69

Oħrajn

 

 

0305 69 10

Ħut ta’ l-ispeċi Boreogadus saida

13 (22)

0305 69 30

Ħalibatt ta’ l-Atlantiku (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun ta’ l-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

11

0305 69 80

Oħrajn

12

0306

Krustaċji, kemm jekk fil-qoxra jew le, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; krustaċji, fil-qoxra, imsajrin bl-istim jew mgħollijin fl-ilma, kemm jekk imkessħin jew le, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; dqiq, pasti u gerbub ta’ krustaċji, tajbin għal konsum uman:

 

 

 

Friżati:

 

 

0306 11

Awwista tal-blat u awwist oħrajn tal-baħar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

 

 

0306 11 10

Dnub ta’ l-awwist

12,5

0306 11 90

Oħrajn

12,5

0306 12

Awwist (Homarus spp.):

 

 

0306 12 10

Sħaħ

6

0306 12 90

Oħrajn

16

0306 13

Gambli u gambli kbar:

 

 

0306 13 10

Tal-familja Pandalidae

12

0306 13 30

Gambli tal-ġeneru Crangon

18

0306 13 40

Gambli roża ta’ l-ilma fond (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

Gambli tal-ġeneru Penaeus

12

0306 13 80

Oħrajn

12

0306 14

Granċi:

 

 

0306 14 10

Granċi ta’ l-ispeċi Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. u Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

Granċi ta’ l-ispeċi Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

Oħrajn

7,5

0306 19

Oħrajn, inklużi dqiq, pasti u gerbub ta’ krustaċji, tajbin għal konsum uman:

 

 

0306 19 10

Awwist ta’ l-ilma ħelu

7,5

0306 19 30

Awwist tan-Norveġja (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

Oħrajn

12

 

Mhux friżati:

 

 

0306 21 00

Awwista tal-blat u awwist oħrajn tal-baħar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

12,5

0306 22

Awwist (Homarus spp.):

 

 

0306 22 10

Ħajjin

8

 

Oħrajn:

 

 

0306 22 91

Sħaħ

8

0306 22 99

Oħrajn

10

0306 23

Gambli u gambli kbar:

 

 

0306 23 10

Tal-familja Pandalidae

12

 

Gambli tal-ġeneru Crangon

 

 

0306 23 31

Friski, imkessħin jew imsajrin bl-istim jew bit-tgħollija fl-ilma

18

0306 23 39

Oħrajn

18

0306 23 90

Oħrajn

12

0306 24

Granċi:

 

 

0306 24 30

Granċi ta’ l-ispeċi Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

Oħrajn

7,5

0306 29

Oħrajn, inklużi dqiq, pasti u gerbub ta’ krustaċji, tajbin għal konsum uman:

 

 

0306 29 10

Awwist ta’ l-ilma ħelu

7,5

0306 29 30

Awwist tan-Norveġja (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

Oħrajn

12

0307

Molluski, kemm jekk fil-qoxra jew le, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; invertebrati akwatiċi għajr krustaċji u molluski, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; dqiq, pasti u gerbub ta’ invertebrati akwatiċi għajr krustaċji, tajbin għal konsum uman:

 

 

0307 10

Gajdri:

 

 

0307 10 10

Gajdri ċatti (tal-ġeneru Ostrea), ħajjin u jiżnu (bil-qoxra b’kollox) mhux aktar minn 40g kull waħda

B’xejn

0307 10 90

Oħrajn

9

 

Scallops” (mxat, tip ta’ molluski bivalvi), li jinkludu mriewaħ, tal-ġeneru Pecten, Chlamys jew Placopecten:

 

 

0307 21 00

Ħajjin, friski jew imkessħin

8

0307 29

Oħrajn:

 

 

0307 29 10

Pellegrini (Coquilles St Jacques) (Pecten maximus), friżati

8

0307 29 90

Oħrajn

8

 

Mussels” (mitili, tip ta’ molluski bivalvi) (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

0307 31

Ħajjin, friski jew imkessħin

 

 

0307 31 10

Mytilus spp.

10

0307 31 90

Perna spp.

8

0307 39

Oħrajn:

 

 

0307 39 10

Mytilus spp.

10

0307 39 90

Perna spp.

8

 

Siċċ (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) u klamari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41

Ħajjin, friski jew imkessħin

 

 

0307 41 10

Siċċ (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

Klamari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

Oħrajn

8

0307 49

Oħrajn:

 

 

 

Friżati:

 

 

 

Siċċ (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):

 

 

 

Tal-ġeneru Sepiola:

 

 

0307 49 01

Siċċ miż-żgħar (Sepiola rondeleti):

6

0307 49 11

Oħrajn

8

0307 49 18

Oħrajn

8

 

Klamari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

Loligo spp.:

 

 

0307 49 31

Loligo vulgaris

6

0307 49 33

Loligo pealei

6

0307 49 35

Loligo patagonica

6

0307 49 38

Oħrajn

6

0307 49 51

Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

Oħrajn

8

 

Oħrajn:

 

 

0307 49 71

Siċċ (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

Klamari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 49 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

Oħrajn

8

 

Qarnit (Octopus spp.):

 

 

0307 51 00

Ħajjin, friski jew imkessħin

8

0307 59

Oħrajn:

 

 

0307 59 10

Friżati

8

0307 59 90

Oħrajn

8

0307 60 00

Bebbux, għajr bebbux tal-baħar

B’xejn

 

Oħrajn, inklużi dqiq, pasti u gerbub ta’ invertebrati akwatiċi għajr krustaċji, tajbin għal konsum uman:

 

 

0307 91 00

Ħajjin, friski jew imkessħin

11

0307 99

Oħrajn:

 

 

 

Friżati:

 

 

0307 99 11

Illex spp.

8

0307 99 13

Venus irrigata u speċi oħrajn tal-familja Veneridae

8

0307 99 15

Bram (Rhopilema spp.)

B’xejn

0307 99 18

Oħrajn

11

0307 99 90

Oħrajn

11

KAPITLU 4

PRODOTTI TAL-ĦALIB; BAJD TAT-TJUR; GĦASEL NATURALI; PRODOTTI TAJBIN GĦALL-IKEL ĠEJJIN MINN ANNIMALI, LI MHUMIEX IMSEMMIJIN JEW INKLUŻI BAND’OĦRA

Noti

1.

L-espressjoni “ħalib” tfisser ħalib intier (mhux xkumat) jew ħalib parzjalment jew kompletament xkumat.

2.

Għall-għanijiet ta’ titlu 0405:

(a)

it-terminu “butir” ifisser butir naturali, butir tax-xorrox jew butir rikostitwit (frisk, immellaħ jew misnieħ, inkluż butir fil-laned) derivat esklussivament minn ħalib, b’kontenut ta’ xaħam ta’ 80 % jew aktar iżda mhux aktar minn 95 % tal-piż, b’kontenut massimu ta’ solidi-mhux-xaħam ta’ 2 % tal-piż u b’kontenut massimu ta’ ilma ta’ 16 % tal-piż. Butir ma għandux ikollu emulsjonanti miżjudin, iżda jista’ jkun fih klorur tas-sodju (melħ), ilwien ta’ l-ikel, melħ newtralizzanti u kolturi ta’ batterji li jipproduċu aċidu-lattiku ma jagħmlux ħsara;

(b)

l-espressjoni “dlik (pejst) tal-ħalib” tfisser taħlita li tinfirex tat-tip ilma-fiż-żejt, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib bħala l-uniku xaħam fil-prodott, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib ta’ 39 % jew aktar iżda inqas minn 80 % tal-piż.

3.

Prodotti magħmulin bil-konċentrazzjoni ta’ xorrox u biż-żieda ta’ ħalib jew xaħam tal-ħalib għandhom ikunu klassifikati bħala ġobon taħt titlu 0406 sakemm ikollhom dawn it-tliet karatteristiċi:

(a)

kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, tal-piż tal-materjal xott, ta’ 5 % jew aktar;

(b)

kontenut ta’ materjal xott, bil-piż, ta’ mill-inqas 70 % iżda mhux aktar minn 85 %; u

(ċ)

huma ffurmati jew jistgħu jingħataw forma.

4.

Dan il-kapitlu ma jkoprix:

(a)

prodotti magħmulin mix-xorrox, li fihom iktar minn 95 % tal-piż lattosju, espress bħala lattosju anidru meqjus fuq il-materjal xott (titlu 1702), jew

(b)

albumini (inklużi konċentrati ta’ żewġ proteini tax-xorrox jew aktar, b’kontenut tal-piż ta’ aktar minn 80 % proteini tax-xorrox, meqjusin fuq il-materjal xott) (titlu 3502) jew globulini (titlu 3504).

Noti għas-subtitli

1.

Għall-għanijiet ta’ subtitlu 0404 10, l-espressjoni “xorrox modifikat” tfisser prodotti magħmulin minn kostitwenti tax-xorrox, i.e. xorrox li minnu tneħħew għal kollox jew parzjalment il-lattosju, il-proteini jew il-minerali, xorrox li miegħu żdiedu konstitwenti naturali tax-xorrox, u prodotti magħmulin bit-taħlit ta’ konstitwenti naturali tax-xorrox.

2.

Għall -għanijiet ta’ subtitlu 0405 10, it-terminu “butir” ma jinkludix butir imnixxef jew butir semi-likwidu (ghee) (subtitlu 0405 90).

Noti addizzjonali

1.

Ir-rata ta’ dazju applikabbli għal taħlitiet li jaqgħu taħt it-titli 0401 sa 0406 għandha tkun kif ġej:

(a)

f’taħlitiet fejn wieħed mill-komponenti jagħmel għall-inqas 90 % tal-piż, għandha tapplika ir-rata applikabbli għal dak il-komponent;

(b)

f’taħlit ieħor, ir-rata applikabbli għandha tkun dik tal-komponent li jkollu l-ogħla ammont ta’ dazju ta’ l-importazzjoni,

2.

Għall-għanijiet ta’ subtitli 0406 90 02 u 0406 90 03, l-espressjoni “ġobnijiet sħaħ” tfisser ġobnijiet sħaħ b’dawn il-piżijiet netti:

Emmentaler: mhux inqas minn 60 kg iżda mhux aktar minn 130 kg,

Gruyère u Sbrinz: mhux inqas minn 20 kg iżda mhux aktar minn 45 kg,

Bergkäse: mhux inqas minn 20 kg iżda mhux aktar minn 60 kg,

Appenzell: mhux inqas minn 6 kg iżda mhux aktar minn 8 kg.

Kodiċi ĊN

Deskrizzjoni

Rata konvenzjonali ta’ dazju (%)

Unita’ Supplimentari

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Ħalib u krema, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu:

 

 

0401 10

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 1 %:

 

 

0401 10 10

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux akbar minn żewġ litri

13,8 €/100 kg/netti

0401 10 90

Oħrajn

12,9 €/100 kg/netti

0401 20

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 6 %:

 

 

 

Mhux aktar minn 3 %:

 

 

0401 20 11

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux akbar minn żewġ litri

18,8 €/100 kg/netti

0401 20 19

Oħrajn

17,9 €/100 kg/netti

 

Aktar minn 3 %:

 

 

0401 20 91

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux akbar minn żewġ litri

22,7 €/100 kg/netti

0401 20 99

Oħrajn

22,7 €/100 kg/netti

0401 30

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, aktar minn 6 %:

 

 

 

Mhux aktar minn 21 %:

 

 

0401 30 11

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux akbar minn żewġ litri

57,5 €/100 kg/netti

0401 30 19

Oħrajn

56,6 €/100 kg/netti

 

Aktar minn 21 % iżda mhux aktar minn 45 %:

 

 

0401 30 31

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux akbar minn żewġ litri

110 €/100 kg/netti

0401 30 39

Oħrajn

109,1 €/100 kg/netti

 

Aktar minn 45 %:

 

 

0401 30 91

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux akbar minn żewġ litri

183,7 €/100 kg/netti

0401 30 99

Oħrajn

182,8 €/100 kg/netti

0402

Ħalib u krema, konċentrati u biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu:

 

 

0402 10

Fi trab, ħbub jew forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 1,5 %:

 

 

 

Mingħajr iż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu:

 

 

0402 10 11

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

125,4 €/100 kg/netti

0402 10 19

Oħrajn

118,8 €/100 kg/netti (29)

 

Oħrajn:

 

 

0402 10 91

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/netti (30)

0402 10 99

Oħrajn

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/netti (30)

 

Fi trab, ħbub u forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, aktar minn 1,5 %:

 

 

0402 21

Mingħajr zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu:

 

 

 

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 27 %:

 

 

0402 21 11

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

135,7 €/100 kg/netti

 

Oħrajn:

 

 

0402 21 17

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 11 %

130,4 €/100 kg/netti

0402 21 19

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 27 %

130,4 €/100 kg/netti

 

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, aktar minn 27 %:

 

 

0402 21 91

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

167,2 €/100 kg/netti

0402 21 99

Oħrajn

161,9 €/100 kg/netti

0402 29

Oħrajn:

 

 

 

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 27 %:

 

 

0402 29 11

Ħalib speċjali, għal trabi, f’kontenituri ssiġillati ermetikament b’kontenut nett mhux aktar minn 500 g, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, aktar minn 10 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/netti (30)

 

Oħrajn:

 

 

0402 29 15

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/netti (30)

0402 29 19

Oħrajn

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/netti (30)

 

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, aktar minn 27 %:

 

 

0402 29 91

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/netti (30)

0402 29 99

Oħrajn

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/netti (30)

 

Oħrajn:

 

 

0402 91

Mingħajr zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu:

 

 

 

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 8 %:

 

 

0402 91 11

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

34,7 €/100 kg/netti

0402 91 19

Oħrajn

34,7 €/100 kg/netti

 

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, aktar minn 8 % iżda mhux aktar minn 10 %:

 

 

0402 91 31

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

43,4 €/100 kg/netti

0402 91 39

Oħrajn

43,4 €/100 kg/netti

 

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 45 %:

 

 

0402 91 51

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

110 €/100 kg/netti

0402 91 59

Oħrajn

109,1 €/100 kg/netti

 

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, aktar minn 45 %:

 

 

0402 91 91

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

183,7 €/100 kg/netti

0402 91 99

Oħrajn

182,8 €/100 kg/netti

0402 99

Oħrajn:

 

 

 

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 9,5 %:

 

 

0402 99 11

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

57,2 €/100 kg/netti

0402 99 19

Oħrajn

57,2 €/100 kg/netti

 

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, aktar minn 9,5 % iżda mhux aktar minn 45 %:

 

 

0402 99 31

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/netti (30)

0402 99 39

Oħrajn

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/netti (30)

 

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, aktar minn 45 %:

 

 

0402 99 91

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/netti (30)

0402 99 99

Oħrajn

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/netti (30)

0403

Xorrox tal-butir, baqta u krema, jogurt, kefir u ħalib u krema oħrajn fermentati jew li saru aċidużi, kemm jekk konċentrati kif le jew biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew imħawwrin jew miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew bil-kawkaw:

 

 

0403 10

Jogurt:

 

 

 

Mhux imħawwra lanqas miżjuda frott, ġewż jew kawkaw:

 

 

 

Mingħajr żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0403 10 11

Mhux aktar minn 3 %

20,5 €/100 kg/netti

0403 10 13

Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

24,4 €/100 kg/netti

0403 10 19

Aktar minn 6 %

59,2 €/100 kg/netti

 

Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0403 10 31

Mhux aktar minn 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/netti (30)

0403 10 33

Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/netti (30)

0403 10 39

Aktar minn 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/netti (30)

 

Imħawwrin jew miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew bil-kawkaw:

 

 

 

Fi trab, ħbub jew forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0403 10 51

Mhux aktar minn 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/netti

0403 10 53

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/netti

0403 10 59

Aktar minn 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/netti

 

Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0403 10 91

Mhux aktar minn 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/netti

0403 10 93

Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/netti

0403 10 99

Aktar minn 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/netti

0403 90

Oħrajn:

 

 

 

Mhux imħawwrin u lanqas miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew bil-kawkaw:

 

 

 

Fi trab, ħbub jew forom solidi oħrajn:

 

 

 

Mingħajr żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0403 90 11

Mhux aktar minn 1,5 %

100,4 €/100 kg/netti

0403 90 13

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

135,7 €/100 kg/netti

0403 90 19

Aktar minn 27 %

167,2 €/100 kg/netti

 

Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0403 90 31

Mhux aktar minn 1,5 %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/netti (30)

0403 90 33

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/netti (30)

0403 90 39

Aktar minn 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/netti (30)

 

Oħrajn:

 

 

 

Mingħajr żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0403 90 51

Mhux aktar minn 3 %

20,5 €/100 kg/netti

0403 90 53

Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

24,4 €/100 kg/netti

0403 90 59

Aktar minn 6 %

59,2 €/100 kg/netti

 

Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0403 90 61

Mhux aktar minn 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/netti (30)

0403 90 63

Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/netti (30)

0403 90 69

Aktar minn 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/netti (30)

 

Imħawwrin u miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew bil-kawkaw:

 

 

 

Fi trab, ħbub jew forom solidi oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, bil-piż::

 

 

0403 90 71

Mhux aktar minn 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/netti

0403 90 73

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/netti

0403 90 79

Aktar minn 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/netti

 

Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, bil-piż:

 

 

0403 90 91

Mhux aktar minn 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/netti

0403 90 93

Aktar minn 3 % iżda mhux aktar minn 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/netti

0403 90 99

Aktar minn 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/netti

0404

Xorrox, kemm jekk konċentrati kif le jew biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu; prodotti magħmulin minn konstitwenti naturali tal-ħalib, kemm jekk biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew le, li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra:

 

 

0404 10

Xorrox u xorrox modifikat, kemm jekk konċentrat kif le jew biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu:

 

 

 

Fi trab, ħbub jew forom solidi oħrajn:

 

 

 

Mingħajr żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu, b’kontenut ta’ proteina (kontenut ta’ nitroġenu 6,38), bil-piż:

 

 

 

Mhux aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0404 10 02

Mhux aktar minn 1,5 %

7 €/100 kg/netti

0404 10 04

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

135,7 €/100 kg/netti

0404 10 06

Aktar minn 27 %

167,2 €/100 kg/netti

 

Aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0404 10 12

Mhux aktar minn 1,5 %

100,4 €/100 kg/netti

0404 10 14

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

135,7 €/100 kg/netti

0404 10 16

Aktar minn 27 %

167,2 €/100 kg/netti

 

Oħrajn, b’kontenut ta’ proteina (kontenut ta’ nitroġenu 6,38), bil-piż:

 

 

 

Mhux aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0404 10 26

Mhux aktar minn 1,5 %

0,07 €/kg/nett + 16,8 €/100 kg/netti (30)

0404 10 28

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

1,31 €/kg/nett + 22 €/100 kg/netti (30)

0404 10 32

Aktar minn 27 %

1,62 €/kg/nett + 22 €/100 kg/netti (30)

 

Aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0404 10 34

Mhux aktar minn 1,5 %

0,95 €/kg/nett + 22 €/100 kg/netti (30)

0404 10 36

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

1,31 €/kg/nett + 22 €/100 kg/netti (30)

0404 10 38

Aktar minn 27 %

1,62 €/kg/nett + 22 €/100 kg/netti (30)

 

Oħrajn:

 

 

 

Mingħajr żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu, b’kontenut ta’ proteina (kontenut ta’ nitroġenu 6,38), bil-piż:

 

 

 

Mhux aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0404 10 48

Mhux aktar minn 1,5 %

0,07 €/kg/nett (31)

0404 10 52

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

135,7 €/kg/100 kg/netti

0404 10 54

Aktar minn 27 %

167,2 €/kg/100 kg/netti

 

Aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0404 10 56

Mhux aktar minn 1,5 %

100,4 €/100 kg/netti

0404 10 58

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

135,7 €/kg/100 kg/netti

0404 10 62

Aktar minn 27 %

167,2 €/kg/100 kg/netti

 

Oħrajn, b’kontenut ta’ proteina (kontenut ta’ nitroġenu 6,38), bil-piż:

 

 

 

Mhux aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0404 10 72

Mhux aktar minn 1,5 %

0,07 €/ kg/nett + 16,8 €/100 kg/netti (33)

0404 10 74

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

1,31 €/ kg/nett + 22 €/100 kg/netti (30)

0404 10 76

Aktar minn 27 %

1,62 €/ kg/nett + 22 €/100 kg/netti (30)

 

Aktar minn 15 %, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0404 10 78

Mhux aktar minn 1,5 %

0,95 €/ kg/nett + 22 €/100 kg/netti (30)

0404 10 82

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

1,31 €/ kg/nett + 22 €/100 kg/netti (30)

0404 10 84

Aktar minn 27 %

1,62 €/ kg/nett + 22 €/100 kg/netti (30)

0404 90

Oħrajn:

 

 

 

Mingħajr żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0404 90 21

Mhux aktar minn 1,5 %

100,4 €/100 kg/netti

0404 90 23

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

135,7 €/100 kg/netti

0404 90 29

Aktar minn 27 %

167,2 €/100 kg/netti

 

Oħrajn, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż:

 

 

0404 90 81

Mhux aktar minn 1,5 %

0,95 €/ kg/nett + 22 €/100 kg/netti (30)

0404 90 83

Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %

1,31 €/ kg/nett + 22 €/100 kg/netti (30)

0404 90 89

Aktar minn 27 %

1,62 €/ kg/nett + 22 €/100 kg/netti (30)

0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħrajn magħmulin mill-ħalib; dlik (pejst) ta’ prodotti tal-ħalib:

 

 

0405 10

Butir:

 

 

 

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 85 %:

 

 

 

Butir naturali:

 

 

0405 10 11

F’pakki diretti ta’ kontenut nett mhux akbar minn 1 kg

189,6 €/100 kg/netti (29)

0405 10 19

Oħrajn

189,6 €/100 kg/netti (29)

0405 10 30

Butir rekombinat

189,6 €/100 kg/netti (29)

0405 10 50

Butir tax-xorrox

189,6 €/100 kg/netti (29)

0405 10 90

Oħrajn

231,3 €/100 kg/netti (29)

0405 20

Dlik (pejst) tal-butir:

 

 

0405 20 10

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ 39 % jew aktar iżda inqas minn 60 %:

9 + EA (27)

0405 20 30

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 %:

9 + EA (27)

0405 20 90

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 75 % iżda anqas minn 80 %:

189,6 €/100 kg/netti

0405 90

Oħrajn:

 

 

0405 90 10

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ 99,3 % jew aktar u b’kontenut ta’ ilma , bil-piż, mhux aktar minn 0,5 %

231,3 €/100 kg/netti (29)

0405 90 90

Oħrajn

231,3 €/100 kg/netti (29)

0406

Ġobon u baqta:

 

 

0406 10

Ġobon frisk (mhux misjur jew konservat), inkluż ġobon tax-xorrox, u baqta:

 

 

0406 10 20

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 40 %:

185,2 €/100 kg/netti (29)

0406 10 80

Oħrajn

221,2 €/100 kg/netti (29)

0406 20

Ġobon maħkuk jew trab, ta’ kull tip:

 

 

0406 20 10

Ġobon glarus bil-ħxejjex (magħruf bħala Schabziger) magħmul minn ħalib xkumat u mħallat ma’ ħxejjex mitħunin fin (36)

7,7

0406 20 90

Oħrajn

188,2 €/100 kg/netti (29)

0406 30

Ġobon proċessat, mhux maħkuk jew trab:

 

 

0406 30 10

Li fil-manifattura tiegħu ma ntuża ebda ġobon ħlief Emmentaler, Gruyère u Appenzell u li jista’ jkun fih, miżjud, ġobon glarus bil-ħxejjex (magħruf bħala Schabziger); poġġut għall-bejgħ bl-imnut, b’kontenut ta’ xaħam fil-materjal xott li ma jaqbiżx il-56 %

144,9 €/100 kg/netti (29)

 

Oħrajn:

 

 

 

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 36 % u b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

0406 30 31

Mhux aktar minn 48 %

139,1 €/100 kg/netti (29)

0406 30 39

Aktar minn 48 %

144,9 €/100 kg/netti (29)

0406 30 90

B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, aktar minn 36 %

215 €/100 kg/netti (29)

0406 40

Ġobon tip blu (tat-tursina):

 

 

0406 40 10

Roquefort

140,9 €/100 kg/netti (29)

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 €/100 kg/netti (29)

0406 40 90

Oħrajn

140,9 €/100 kg/netti (29)

0406 90

Ġobon ieħor:

 

 

0406 90 01

Għal proċessar (35)

167,1 €/100 kg/netti (29)

 

Oħrajn:

 

 

 

Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse u Appenzell:

 

 

0406 90 02

Ġobniet sħaħ b’valur fuq il-fruntiera ħieles, kull 100 kg piż, aktar minn € 401,85 iżda inqas minn € 430,62, b’kontenut ta’ xaħam ta’ 45 % jew aktar bil-piż, fil-materjal xott u mmaturat għal tliet xhur jew aktar (36)  (28)

17,54 €/100 kg/netti (32)  (34)

0406 90 03

Ġobniet sħaħ b’valur fuq il-fruntiera ħieles, kull 100 kg netti piż, aktar minn € 430,62, b’kontenut ta’ xaħam ta’ 45 % jew aktar bil-piż, fil-materjal xott u mmaturat għal tliet xhur jew aktar (36)  (28)

6,58 €/100 kg/netti

0406 90 04

Biċċiet ippakkjati f’vakwu jew gass inerti, b’qoxra għall-anqas fuq naħa waħda, ta’ piż nett ta’ 1 kg jew aktar iżda inqas minn 5 kg u b’valur fuq il-fruntiera ħieles aktar minn € 430,62 iżda mhux aktar minn € 459,39 kull 100 kg piż nett, b’kontenut ta’ xaħam ta’ 45 % jew aktar bil-piż fil-materjal xott u mmaturat għal tliet xhur jew aktar (36)  (28)

17,54 €/100 kg/netti (32)  (34)

0406 90 05

Biċċiet ippakkjati f’vakwu jew gass inerti, b’qoxra għall-anqas fuq naħa waħda, ta’ piż nett ta’ 1 kg jew aktar u b’valur fuq il-fruntiera ħieles aktar minn € 459,39 kull 100 kg piż nett, b’kontenut ta’ xaħam ta’ 45 % jew aktar bil-piż fil-materjal xott u mmaturat għal tliet xhur jew aktar (36)  (28)

6,58 €/100 kg/netti

0406 90 06

Biċċiet mingħajr qoxra, ta’ piż nett ta’ inqas minn 450 g u b’valur fuq il-fruntiera ħieles aktar minn € 499,67 kull 100 kg piż nett, b’kontenut ta’ xaħam ta’ 45 % jew aktar bil-piż fil-materjal xott u mmaturat għal tliet xhur jew aktar, ippakkjati f’vakwu jew gass inerti, f’pakki li għallinqas ikollhom fuqhom id-deskrizzjoni tal-ġobon, il-kontenut tax-xaħam, min kien responsabbli mill-ippakkjar u l-pajjiż tal-manifattura (36)  (28)

6,58 €/100 kg/netti

 

Oħrajn:

 

 

0406 90 13

Emmentaler

171,7 €/100 kg/netti (29)

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

171,7 €/100 kg/netti (29)

0406 90 17

Bergkäse, Appenzell

171,7 €/100 kg/netti (29)

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or u Tête de Moine

171,7 €/100 kg/netti (29)

0406 90 19

Glarus bil-ħxejjex (magħruf bħala Schabziger) magħmul minn ħalib xkumat u mħallat ma’ ħxejjex mitħunin fin (36)

7,7

0406 90 21

Cheddar

167,1 €/100 kg/netti (29)

0406 90 23

Edam

151 €/100 kg/netti (29)

0406 90 25

Tilsit

151 €/100 kg/netti (29)