ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 168

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 47
1 ta' Mejju 2004


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorjaobbligatorja

Paġna

 

*

Ir-regolament tal-kunsill (KE) Nru 885/2004, tal-26 ta' April 2004, li jadatta r-Regolament (KE) Nru. 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru. 1334/2000/EC, (KE) Nru. 2157/2001, (KE) Nru. 152/2002, (KE) Nru. 1500/2003 u (KE) Nru. 1798/2003, id-Deċiżjonijiet Nru. 1719/1999/KE, Nru. 1720/1999/KE, Nru. 253/2000/KE, Nru. 508/2000/KE, Nru. 1031/2000/KE, Nru. 163/2001/KE, Nru. 2235/2002/KE u Nru. 291/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 1999/382/KE, 2000/821/KE, 2003/17/KE u 2003/893/KE fl-oqsma tal-moviment liberu ta' merkanzija, liġi tal-kumpanniji, agrikoltura, tassazzjoni, edukazzjoni u taħriġ, kultura u awdjoviżwali u relazzjonijiet esterni, għar-raġuni ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja

1

 

*

Regolament Tal-Kummissjoni (KE) Nru 886/2004, ta’ l-4 ta’ Marzu 2004, li jaddatta ċerti regolamenti u deċiżjonijiet fil-qasam tal-moviment ħieles tal-prodotti, il-politika dwar il-kompetizzjoni, l-agrikoltura, l-ambjent u r-relazzjonijiet esterni in vista ta’l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta’l-Estonja, ta’ Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta’ l-Ungerija, ta’ Malta, ta’ l-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja

14

 

*

Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/66/KE, tal-26. April 2004, li tadatta d-Direttivi 1999/45/KE, 2002/83/KE, 2003/37/KE u 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kunsill 77/388/KEE, 91/414/KEE, 96/26/KE, 2003/48/KE u 2003/49/KE, fl-oqsma tal-moviment liberu ta' merkanzija, il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, l-agrikoltura, il-politika dwar it-trasport u t-tassazzjoni, għar-raġuni ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja

35

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2004/79/KE ta’l-4 ta’ Marzu 2004 li taddatta d-Direttiva 2002/94/KE, fil-qasam tat-tassazzjoni, in vista ta’l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja

68

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorjaobbligatorja

1.5.2004   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 168/1


IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 885/2004,

tal-26 ta' April 2004,

li jadatta r-Regolament (KE) Nru. 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru. 1334/2000/EC, (KE) Nru. 2157/2001, (KE) Nru. 152/2002, (KE) Nru. 1500/2003 u (KE) Nru. 1798/2003, id-Deċiżjonijiet Nru. 1719/1999/KE, Nru. 1720/1999/KE, Nru. 253/2000/KE, Nru. 508/2000/KE, Nru. 1031/2000/KE, Nru. 163/2001/KE, Nru. 2235/2002/KE u Nru. 291/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 1999/382/KE, 2000/821/KE, 2003/17/KE u 2003/893/KE fl-oqsma tal-moviment liberu ta' merkanzija, liġi tal-kumpanniji, agrikoltura, tassazzjoni, edukazzjoni u taħriġ, kultura u awdjoviżwali u relazzjonijiet esterni, għar-raġuni ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Waqt li jikkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Waqt li jikkunsidra t-Trattat li jikkonċerna l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea (1) (minn issa 'l quddiem imsejjaħ it-“Trattat ta' l-Adeżjoni”), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Waqt li jikkunsidra l-Att li jirrigwarda l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea (2) (minn issa 'l quddiem imsejjaħ l-“Att ta' l-Adeżjoni”), u b'mod partikolari l-Artikolu 57 tiegħu,

Waqt li jikkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Għal ċerti atti li jibqgħu validi wara l-1 ta' Mejju 2004 u jeħtieġu li jkunu adattati għar-raġuni ta' l-adeżjoni, ma sarx provvediment għal dawn l-adattamenti meħtieġa fl-Att ta' Adeżjoni, jew dan sar iżda jinħtieġu aktar adattamenti. Hemm bżonn li dawn l-adattamenti kollha jiġu adottati qabel l-adeżjoni sabiex ikunu applikabbli mid-data ta' l-adeżjoni.

(2)

Skond l-Artikolu 57(2) ta' l-Att ta' Adeżjoni, tali adattamenti jkunu adottati mill-Kunsill fil-każijiet kollha fejn il-Kunsill waħdu jew flimkien mal-Parlament Ewropew adottaw l-att oriġinali.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru. 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru. 1334/2000 (4), (KE) Nru 2157/2001 (5), (KE) Nru 152/2002 (6), (KE) Nru 1499/2002 (7), (KE) Nru 1500/2003 (8) u (KE) Nru 1798/2003 (9), id- Deċiżjonijiet Nru. 1719/1999/KE (10), Nru 1720/1999/KE (11), Nru 253/2000/KE (12), Nru 508/2000/KE (13), Nru 1031/2000/KE (14), Nru 163/2001/KE (15), Nru 2235/2002/KE (16) u Nru 291/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17), u id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 1999/382/KE (18), 2000/821/KE (19), 2003/17/KE (20) u 2003/893/KE (21) għandhom għalhekk jiġu emendati skond il-bżonn,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolamenti (KE) Nru 1334/2000, (KE) Nru 2157/2001, (KE) Nru 152/2002, (KE) Nru 1499/2002, (KE) Nru 1500/2003, (KE) Nru 1798/2003 u (KE) Nru 2003/2003 u d-Deċiżjonijiet Nru 1719/1999/KE, Nru 1720/1999/KE, Nru 253/2000/KE, Nru 508/2000/KE, Nru 1031/2000/KE, Nru 163/2001/KE, Nru 2235/2002/KE, Nru 291/2003/KE, 1999/382/KE, 2000/821/KE, 2003/17/KE u 2003/893/KE huma emendati kif hemm stabbilit fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ biss soġġett għal, u mid-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' l-Adeżjoni.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, 26 ta' April 2004.

Għall-Kunsill

B. COWEN

Il-President


(1)  ĠU L 236, 23.9.2003, p. 17.

(2)  ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33.

(3)  ĠU L 304, 21.11.2003, p. 1.

(4)  ĠU L 159, 30.6.2000, p. 1. Regolament kif ġie l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2157/2001 (ĠU L 30, 5.2.2003, p. 1).

(5)  ĠU L 294, 10.11.2001, p. 1.

(6)  ĠU L 25, 29.1.2002, p. 1. Regolament kif emendat bl-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003.

(7)  ĠU L 227, 23.8.2002, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru. 1445/2003 (ĠU L 206, 15.8.2003, p. 1).

(8)  ĠU L 216, 28.8.2003, p. 1.

(9)  ĠU L 264, 15.10.2003, p. 1.

(10)  ĠU L 203, 3.8.1999, p. 1. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni Nru. 2046/2002/KE (ĠU L 316, 20.11.2002, p. 4).

(11)  ĠU L 203, 3.8.1999, p. 9. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni Nru 2045/2002/KE (ĠU L 316, 20.11.2002, p. 1).

(12)  ĠU L 28, 3.2.2000, p. 1. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni Nru 451/2003/KE (ĠU L 69, 13.3.2003, p. 6).

(13)  ĠU L 63, 10.3.2000, p. 1.

(14)  ĠU L 117, 18.5.2000, p. 1.

(15)  ĠU L 26, 27.1.2001, p. 1.

(16)  ĠU L 341, 17.12.2002, p. 1.

(17)  ĠU L 43, 18.2.2003, p. 1.

(18)  ĠU L 146, 11.6.1999, p. 33. Deċiżjoni kif emendata bir-Regolament (KE) Nru. 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(19)  ĠU L 336, 30.12.2000, p. 82.

(20)  ĠU L 8, 14.1.2003, p. 10. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2003/403/KE (ĠU L 141, 7.6.2003, p. 23).

(21)  ĠU L 333, 20.12.2003, p. 84.


ANNESS

I.   IL-MOVIMENT LIBERU TA’ MERKANZIJA

A.   FERTILIZZANTI

Ir-Regolament (KE) Nru. 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 13 Ottubru 2003 dwar il-fertilizzanti.

(a)

Fl-Anness I, A.2, Nru. 1, jiġi miżjud dak li ġej fil-kolonna 6, l-ewwel paragrafu, mat-test fil-parentesi wara “Greċja”:

“ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja”;

(b)

Fl-Anness I, B.1, B.2 u B.4, jiġi miżjud dak li ġej fil-kolonna 5, punt 3, it-tieni paragrafu, l-ewwel inċiż, mat-test fil-parentesi wara “Greċja”:

“ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja”.

B.   MIŻURI ORIZZONTALI U PROĊEDURALI

1.

Id-Deċiżjoni Nru. 1719/1999/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 12 ta' Lulju 1999 dwar serje ta’ linji gwida, inkluża l-identifikazzjoni ta’ proġetti ta’ interess komuni, għal networks trans-Ewropej għall-iskambju reċiproku elettroniku ta’ tagħrif bejn l-amministrazzjonijiet (IDA).

Fl-Artikolu 10, punti 1 u 3, li ġej jiġi mħassar:

“, Ċipru, Malta”

2.

Id-Deċiżjoni Nru. 1720/1999/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 12 ta' Lulju 1999 li taddotta serje ta’ azzjonijiet u miżuri biex tiżgura l-interoperabilità ta’ u l-aċċess għan-networks trans-Ewropej għall-iskambju reċiproku elettroniku ta’ tagħrif bejn l-amministrazzjonijiet (IDA).

Fl-Artikolu 14, punti 1 u 3, li ġej jiġi mħassar:

“, Ċipru, Malta”.

II.   LIĠI TAL-KUMPANNIJI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2157/2001 tat- 8 ta' Ottubru 2001 dwar l-Istatut għal kumpannija Ewropea (SE).

(a)

Fl-Anness I, dan li ġej jiġi nserit bejn l-inserzjonijiet għall-Belġju u d-Danimarka:

“REPUBBLIKA ĊEKA:

akciová společnost”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Ġermanja u l-Greċja:

“ESTONJA:

aktsiaselts”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Italja u l-Lussemburgu:

“ĊIPRU:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

LATVJA:

akciju sabiedrība

LITWANJA:

akcinės bendrovės”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Lussemburgu u l-Olanda:

“UNGERIA:

részvénytársaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Awstrija u l-Portugall:

“POLONJA:

spółka akcyjna”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Portugall u l-Finlandja:

“SLOVENJA:

delniška družba

SLOVAKKJA:

akciová spoločnos”;

(b)

Fl-Anness II, dan li ġej jiġi nserit bejn l-inserzjonijiet għall-Belġju u d-Danimarka:

“REPUBBLIKA ĊEKA:

akciová společnost,

společnost s ručením omezeným”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Ġermanja u l-Greċja:

“ESTONJA:

aktsiaselts ja osaühing”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Italja u l-Lussemburgu:

“ĊIPRU:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

ιδιωτική εταιρεία

LATVJA:

akciju sabiedrība,

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LITWANJA:

akcinės bendrovės,

uždarosios akcinės bendrovės”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Lussemburgu u l-Olanda:

“UNGERIJA:

részvénytársaság,

korlátolt felelősségű társaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies

kumpaniji privati/private limited liability companies”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Awstrija u l-Portugall:

“POLONJA:

spółka akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Portugall u l-Finlandja:

“SLOVENJA:

delniška družba,

družba z omejeno odgovornostjo

SLOVAKKJA:

akciová spoločnos',

spoločnosť s ručením obmedzeným”.

III.   AGRIKOLTURA

LEĠISLAZZJONI FITOSANITARJA

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE tas- 16 ta' Diċembru 2002 dwar l-ekwivalenza ta' l-ispezzjonijiet fuq il-post f'pajjiżi terzi fuq uċuħ tar-raba' li jipproduċu ż-żerriegħa u dwar l-ekwivalenza ta' żerriegħa prodotta f'pajjiżi terzi.

Fl-Anness I, jiġu mħassra l-inserzjonijiet għar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja.

IV.   TASSAZZJONI

1.

Id-Deċiżjoni Nru. 2235/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2002 li tadotta programm tal-Komunità sabiex ittejjeb il-funzjonament tas-sistemi ta' tassazzjoni fis-suq intern (Programm Fiscalis 2003-2007)

L-Artikolu 4(b) jiġi sostitwit b' li ġej:

“(b)

It-Turkija, abbażi ta' ftehim bilaterali dwar din il-materja konklużi ma' dan il-pajjiż.”.

2.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1798/2003 tas- 7 ta' Ottubru 2003 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru. 218/92.

Fl-Artikolu 2(1), dan li ġej hu inserit bejn l-inserzjonijiet għall-Belġju u d-Danimarka:

“—

fir-Repubblika Ċeka:

Ministerstvo financí,”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Ġermanja u l-Greċja:

“—

fl-Estonja:

Maksuamet,”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Italja u l-Lussemburgu:

“—

f'Ċipru:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

fil-Latvja:

Valsts ieņēmumu dienests,

fil-Litwanja:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Lussemburgu u l-Olanda:

“—

fl-Ungerija:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

f’Malta:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Awstrija u l-Portugall:

“—

fil-Polonja:

Minister Finansów,”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Portugall u l-Finlandja:

“—

fis-Slovenja:

Ministrstvo za finance,

fis-Slovakkja:

Ministerstvo financií”.

V.   EDUKAZZJONI U TAĦRIĠ

1.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/382/KE tas- 26 ta' April 1999 li tistabbilixxi t-tieni fażi tal-programm ta’ azzjoni ta’ taħriġ professjonali “Leonardo da Vinci” tal-Komunità.

(a)

It-titolu ta' l-Artikolu 10 jiġi sostitwit b'li ġej:

“Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi EFTA/ŻEE, il-pajjiżi assoċjati ta' l-Ewropa ċentrali u tal-Lvant (CEEC) u t-Turkija”;

(b)

It-tielet inċiż ta' l-Artikolu 10 jiġi mħassar;

(c)

L-aħħar inċiż fl-Artikolu 10 jiġi sostitwit b'li ġej:

“It-Turkija, iffinanzjata minn approprjazzjonijiet addizzjonali, skond id-disposizzjonijiet tat-Trattat”.

2.

Id-Deċiżjoni Nru. 253/2000/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l- 24 ta’ Jannar 2000 li tistabbilixxi t-tieni fażi tal-programm ta’azzjoni tal-Komunità fil-qasam ta’ l-edukazzjoni “Socrates”.

(a)

It-titolu ta' l-Artikolu 12 jiġi sostitwit b'li ġej:

“Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi EFTA/ŻEE, il-pajjiżi assoċjati ta' l-Ewropa ċentrali u tal-Lvant (CEEC) u t-Turkija”;

(b)

It-tielet inċiż ta' l-Artikolu 12 jiġi mħassar;

(c)

L-aħħar inċiż fl-Artikolu 12 jiġi sostitwit b'li ġej:

“It-Turkija, iffinanzjata minn approprjazzjonijiet addizzjonali, skond id-disposizzjonijiet tat-Trattat”.

3.

-Deċiżjoni Nru. 1031/2000/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 13 ta' April 2000 li tistabbilixxi il-programm ta' azzjoni tal-Komunità “Youth”.

(a)

It-titolu ta' l-Artikolu 11 jiġi sostitwit b'li ġej:

“Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi EFTA/ŻEE, il-pajjiżi assoċjati ta' l-Ewropa ċentrali u tal-Lvant (CEEC) u t-Turkija”;

(b)

It-tielet inċiż ta' l-Artikolu 11 jiġi mħassar;

(c)

L-aħħar inċiż fl-Artikolu 11 jiġi sostitwit b'li ġej:

“It-Turkija, iffinanzjata minn approprjazzjonijiet addizzjonali, skond id-disposizzjonijiet tat-Trattat”.

4.

Id-Deċiżjoni Nru. 291/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

5.

Tas- 6 Frar 2003 li tistabbilixxi s-Sena Ewropea ta' l-Edukazzjoni permezz ta' l-Isport 2004.

(a)

Fl-Artikolu 9, il-punt (ċ) jiġi mħassar;

(b)

L-Artikolu 9(d) jiġi sostitwit b' li ġej:

“(c)

It-Turkija, li l-parteċipazzjoni tagħha għandha tiġi ffinanzjata minn approprjazzjonijiet addizzjonali skond id-disposizzjonijiet tat-Trattat”.

VI.   IL-POLITIKA DWAR IL-KULTURA U AWDJOVIŻWALI

1.

-Deċiżjoni Nru. 508/2000/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l- 14 Frar 2000 li tistabbilixxi l-programm Culture 2000.

Fl-Artikolu 7, l-ewwel paragrafu jiġi sostitwit b’li ġej:

“Il-programm Culture 2000 għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni mill-pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea kif ukoll għall-parteċipazzjoni mill-pajjiżi assoċjati ta' l-Ewropa ċentrali u tal-Lvant skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni jew fil-Protokolli addizzjonali għall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni dwar il-parteċipazzjoni fi programmi tal-Komunità konklużi jew li għad iridu jiġu konklużi ma' dawk il-pajjiżi.”.

2.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/821/KE ta' 20 ta’Diċembru 2000 dwar l-implimentazzjoni ta’ programm li jinkoraġġixxi l-iżvilupp, id-distribuzzjoni u l-promozzjoni ta’ xogħolijiet awdjoviżwali Ewropej (MEDIA Plus –Żvilupp, Distribuzzjoni u Promozzjoni) (2001 2005).

L-Artikolu 11(2) jiġi sostitwit b' li ġej:

“2.   Il-Programm għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni tat-Turkija u dawk il-pajjiżi EFTA li huma membri tal-Ftehim taż-ŻEE, abbażi ta' approprjazzjonijiet supplimentarji, skond il-proċeduri li jridu jiġu miftehma ma' dawk il-pajjiżi.”.

3.

Id-Deċiżjoni Nru. 163/2001/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 19 ta' Jannar 2001 dwar l-implimentazzjoni ta’ programm ta’ taħriġ għall-professjonisti fl-industrija tal-programmi awdjoviżwali Ewropea (MEDIA-Training) (2001-2005).

L-Artikolu 8(2) jiġi sostitwit b' li ġej:

“2.   Il-Programm għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni tat-Turkija u dawk il-pajjiżi EFTA li huma membri tal-Ftehim taż-ŻEE, abbażi ta' approprjazzjonijiet supplimentarji, skond il-proċeduri li jridu jiġu miftehma ma' dawk il-pajjiżi.”.

VII.   RELAZZJONIJIET ESTERNI

1.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1334/2000 tat- 22 ta' Ġunju 2000 li jistabilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll ta’ l-esportazzjoni ta’ oġġetti u teknoloġija b’użu doppju.

Il-lista ta’ pajjiżi fl-Anness II, Parti 3, għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

 

“Awstralja

 

Kanada

 

Ġappun

 

New Zealand

 

Norveġja

 

Svizzera

 

L-Istati Uniti ta' l-Amerika”.

2.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 152/2002 tal- 21 ta' Jannar 2002 li jirrigwarda l-esportazzjoni ta' ċerti prodotti ta' l-azzar tal-KEFA u tal-KE minn dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja lejn il-Komunita' Ewropea (sistema ta' kontroll doppju) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru. 190/98.

Jiżdied l-Artikolu li ġej wara l-Artikolu 4:

“Artikolu 4a

Għar-rigward tal-ħelsien għaċ-ċirkolazzjoni libera fir-Repubblika Ċeka, fl-Estonja, f’Ċipru, fil-Latvja, fil-Litwanja, fl-Ungerija, f’Malta, fil-Polonja, fis-Slovenja u fis-Slovakkja mill- 1 Mejju 2004 tal-prodotti ta’ l-azzar koperti b’dan ir-Regolament u mbarkati qabel l- 1 May 2004, ma għandux ikun meħtieġ dokument ta’ l-importazzjoni ħlief jekk il-merkanzija kienet imbarkata qabel l- 1 Mejju 2004 u jekk tkun ġiet ippreżentata l-polza ta’ tagħbija jew dokument ta’ trasport ieħor meqjus ekwivalenti mill-awtoritajiet Komunitarji bħala prova tad-data ta’ l-imbarkazzjoni.”.

3.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1499/2002 ta' l- 20 ta' Ġunju 2002 dwar l-esportazzjoni ta' ċerti prodotti ta' l-azzar mir-Rumania lejn il-Komunità għall-perjodu mill- 1 ta' Lulju sal- 31 ta' Diċembru 2002 (sistema ta' kontroll doppju).

(a)

Jiżdied l-Artikolu li ġej wara l-Artikolu 4:

“Artikolu 4a

Għar-rigward tal-ħelsien għaċ-ċirkolazzjoni libera fir-Repubblika Ċeka, fl-Estonja, f’Ċipru, fil-Latvja, fil-Litwanja, fl-Ungerija, f’Malta, fil-Polonja, fis-Slovenja u fis-Slovakkja mill-1 Mejju 2004 tal-prodotti ta’ l-azzar koperti b’dan ir-Regolament u mbarkati qabel l- 1 Mejju 2004, ma għandux ikun meħtieġ dokument ta’ l-importazzjoni ħlief jekk il-merkanzija kienet imbarkata qabel l- 1 ta’ Mejju 2004 u jekk tkun ġiet ippreżentata l-polza ta’ tagħbija jew dokument ta’ trasport ieħor meqjus ekwivalenti mill-awtoritajiet Komunitarji bħala prova tad-data ta’ l-imbarkazzjoni.”;

(b)

Fl-Anness IV, it-titolu jiġi sostitwit b' li ġej:

 

“LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

RIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

KOMPETENTINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER”;

(c)

Fl-Anness IV, li ġej jiġi nserit bejn l-inserzjonijiet għall-Belġju u d-Danimarka:

“ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22422 2133”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Ġermanja u l-Greċja:

“EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Italja u l-Lussemburgu:

“KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +370 5 262 3974”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Lussemburgu u l-Olanda:

“MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Awstrija u l-Portugall:

“POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Portugall u l-Finlandja:

“SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”.

4.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/893/KE tal- 15 ta' Diċembru 2003 dwar il-kummerċ ta' ċerti prodotti ta' l-azzar bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukrajna.

Jiżdied l-Artikolu li ġej wara l-Artikolu 2:

“Artikolu 2a

Għar-rigward tal-ħelsien għaċ-ċirkolazzjoni libera fir-Repubblika Ċeka, fl-Estonja, f’Ċipru, fil-Latvja, fil-Litwanja, fl-Ungerija, f’Malta, fil-Polonja, fis-Slovenja u fis-Slovakkja mill-1 ta' Mejju 2004 tal-prodotti ta' l-azzar koperti b'din id-Deċiżjoni, għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni ta' importazzjoni, anke jekk il-prodotti ta' l-azzar kienu mbarkati qabel dik id-data. Jekk il-prodotti ta' l-azzar kienu mbarkati lejn xi wieħed minn dawn l-Istati Membri qabel l- 1 ta' Mejju 2004, l-awtorizzazzjoni ta' importazzjoni għandha tingħata awtomatikament, mingħajr limitazzjonijiet kwantitattivi, meta tiġi ppreżentata l-polza ta’ tagħbija jew dokument ta' trasport ieħor meqjus ekwivalenti mill-uffiċċji tal-liċenzji tal-Komunità bħala prova tad-data ta' l-imbarkazzjoni u wara l-approvazzjoni mill-uffiċċju tal-Kummissjoni nkarigat mill-amministrazzjoni tal-liċenzji (SIGL). Jekk il-prodotti ta' l-azzar jiġu mbarkati lejn xi wieħed minn dawn l-Istati Membri fl- 1 ta' Mejju 2004 jew wara dik id-data, ikunu soġġetti għar-regoli speċifiċi li jiggvernaw il-limiti kwantitattivi kif definiti f'din id-Deċiżjoni.”.

5.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1500/2003 tat- 18 ta' Frar 2003 dwar l-amministrazzjoni tas-sistema ta' kontroll doppju mingħajr limiti kwantitattivi fir-rigward ta' l-esportazzjoni ta' ċerti prodotti ta' l-azzar mill-Federazzjoni Russa lejn il-Komunità Ewropea.

(a)

Jiżdied l-Artikolu li ġej wara l-Artikolu 4:

“Artikolu 4a

Għar-rigward tal-ħelsien għaċ-ċirkolazzjoni libera fir-Repubblika Ċeka, fl-Estonja, f’Ċipru, fil-Latvja, fil-Litwanja, fl-Ungerija, f’Malta, fil-Polonja, fis-Slovenja u fis-Slovakkja mill- 1 Mejju 2004 tal-prodotti ta’ l-azzar koperti b’dan ir-Regolament u mbarkati qabel l- 1 Mejju 2004, ma għandux ikun meħtieġ dokument ta’ l-importazzjoni ħlief jekk il-merkanzija kienet imbarkata qabel l- 1 ta’ Mejju 2004 u jekk tkun ġiet ippreżentata l-polza ta’ tagħbija jew dokument ta’ trasport ieħor meqjus ekwivalenti mill-awtoritajiet Komunitarji bħala prova tad-data ta’ l-imbarkazzjoni.”;

(b)

Fl-Appendiċi IV, it-titolu jiġi sostitwit b' li ġej:

“Apéndice IV — Dodatek IV — Tillæg IV — Anlage IV — IV Liide– Προσαρτημα IV — Appendix IV — Appendice IV — Appendice IV — IV Pielikums — IV Priedėlis — IV. Függelék — Anness IV — Aanhangsel IV — Dodatek IV — Apêndice IV — Dodtok IV — Dodatok IV — Lisäys IV — Tillägg IV;”

(c)

Fl-Appendiċi IV, is-sottotitolu jiġi sostitwit b' li ġej:

 

“LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

RIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

KOMPETENTINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER”;

(d)

Fl-Appendiċi IV, li ġej jiġi nserit bejn l-inserzjonijiet għall-Belġju u d-Danimarka:

“ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420 22422 1561”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Ġermanja u l-Greċja:

“EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Italja u l-Lussemburgu:

“KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV – 1519

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +3705 262 3974”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Lussemburgu u l-Olanda:

“MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Awstrija u l-Portugall:

“POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Portugall u l-Finlandja:

“SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”.


1.5.2004   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 168/14


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 886/2004,

ta’ l-4 ta’ Marzu 2004,

li jaddatta ċerti regolamenti u deċiżjonijiet fil-qasam tal-moviment ħieles tal-prodotti, il-politika dwar il-kompetizzjoni, l-agrikoltura, l-ambjent u r-relazzjonijiet esterni in vista ta’l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta’l-Estonja, ta’ Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta’ l-Ungerija, ta’ Malta, ta’ l-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

wara li kkunsidrat it-Trattat ta’ l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta’ l-Estonja, ta’ Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta’ l-Ungerija, ta’ Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja (1), u in partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

wara li kkunsidrat it-Trattat ta’ l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta’ l-Estonja, ta’ Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta’ l-Ungerija, ta’ Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja (2), u in partikolari l-Artikolu 57(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Għal ċerti atti li jibqgħu validi wara l-1 ta’ Mejju 2004 u jeħtieġu addattamenti in vista ta’ l-adeżjoni, ma ġiex ipprovdut għall-addattamenti neċessarji fl-Att ta’ l-Adeżjoni ta’l-2003, jew inkella ġie pprovdut għalihom imma jinħtieġu addattamenti ulterjuri. Dawn l-addattamenti kollha għandhom jiġu addottati qabel l-adeżjoni sabiex ikunu applikabbli mill-adeżjoni ‘l quddiem;

(2)

Sussegwenti għall-Artikolu 57(2) ta’ l-Att ta’ l-Adeżjoni, addattamenti tali għandhom jiġu addottati mill-Kummissjoni fil-każi kollha fejn il-Kummissjoni addottat l-att oriġinali;

(3)

Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1474/2000 (3), (KE) Nru 1477/2000 (4), (KE) Nru 1520/2000 (5), (KE) Nru 1488/2001 (6), (KE) Nru 76/2002 (7), (KE) Nru 349/2003 (8) u (KE) Nru 358/2003 (9) kif ukoll id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2000/657/KE (10), 2002/602/KEFA (11), 1469/2002/KEFA (12) u 2003/122/KE (13) iridu għalhekk jiġu emendati kif meħtieġ;

(4)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 003/450/KE tat-18 ta’ Ġunju 2003 li tagħraf il-provvedimenti fir-Repubblika Ċeka dwar il-ġlieda kontra Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman u Kotthoff) Davis et al. kif ekwivalenti għall-provvedimenti tal-Kummissjoni (14) għandha tiġi revokata,

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolamenti (KE) Nru 1474/2000, (KE) Nru 1477/2000, (KE) Nru 1520/2000, (KE) Nru 1488/2001, (KE) Nru 76/2002, (KE) Nru 349/2003 u (KE) Nru 358/2003 kif ukoll id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2000/657/KE, 2002/602/KEFA, 1469/2002/KEFA u 2003/122/KE iridu għalhekk jiġu emendati kif muri fl-Anness.

Artikolu 2

Id-deċiżjoni 2003/450/KE ġiet revokata.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament se jidħol fis-seħħ suġġett għal, u mid-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta’l-Estonja, ta’Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, tal-Ungerija, ta’ Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, ta’ l-4 ta’ Marzu 2004

Għall-Kummissjoni

Günter VERHEUGEN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 236, 23.9.2003, p. 17.

(2)  ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33.

(3)  ĠU L 171, 11.7.2000, p. 11.

(4)  ĠU L 171, 11.7.2000, p. 44. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1446/2002 (ĠU L 213, 9.8.2002, p. 3).

(5)  ĠU L 177, 15.7.2000, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 740/2003 (ĠU L 106, 29.4.2003, p. 12).

(6)  ĠU L 196, 20.7.2001, p. 9. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1914/2003 (ĠU L 283, 31.10.2003, p. 27).

(7)  ĠU L 16, 18.1.2002, p. 3. Regolament kif emendat l-aħħar mit-Trattat ta’l-Adeżjoni ta’l-2003.

(8)  ĠU L 51, 26.2.2003, p. 3.

(9)  ĠU L 53, 28.2.2003, p. 8.

(10)  ĠU L 275, 27.10.2000, p. 44. Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni 2003/508/KE (ĠU L 174, 12.7.2003, p. 10).

(11)  ĠU L 195, 24.7.2002, p. 38. Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni (KE) Nru 57/2004 (ĠU L 9, 15.1.2004, p. 1).

(12)  ĠU L 122, 19.8.2002, p. 1.

(13)  ĠU L 49, 22.2.2003, p. 15.

(14)  ĠU L 151, 19.6.2003, p. 42


ANNESS

MOVIMENT ĦIELES TAL-PRODOTTI

Prodotti ta’l-ikel

1.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1474/2000 ta’l-10 ta’ Lulju 2000 li jiddetermina l-ammonti ridotti ta’ komponenti agrikoli u dazji addizzjonali applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2000 għall-importazzjoni fil-Komunità ta’ ċerti prodotti koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) 3448/93 taħt il-Ftehim temporanju bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael.

(a)

F’ Anness I, it-titlu jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — MELLÉKLET I — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I”

.

(b)

F' Anness I, is-sottotitlu jiġi sostiwit b’ dan li ġej:

 

Elementos agrícolas (por 100 kilogramas de peso neto)

Zemědělské komponenty (za 100 kg čisté hmotnosti)

Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt)

Landwirtschaftliche Teilbeträge (für 100 kg Eigengewicht)

Αγροτικά στοιχεία (για 100 kg καθαρού βάρους)

Põllumajanduslikud komponendid (100 kg netokaalu kohta)

Agricultural components (per 100 kilograms net weight)

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net)

Elementi agricoli (per 100 kg peso netto)

Lauksaimniecības komponentes (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Žemės ūkio komponentai (100 kilogramų neto svorio)

Mezőgazdasági alkotóelemek (100 kg nettó tömegre)

Komponenti agrikoli (kull 100 kilogramma piż nett)

Landbouwelementen (per 100 kg nettogewicht)

Komponenty rolne (na 100 kg wagi netto)

Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido)

Poľnohospodárske zložky (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Kmetijske komponente (na 100 kilogramov neto mase)

Maatalousosat (100 nettopainokilolta)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt)

.

(c)

F' Anness I u Anness II, it-titlu fuq l-ewwel tabella (PARTI 1) jiġi sostwit b’ dan li ġej:

“PARTE 1 — ČÁST 1 — DEL 1 — TEIL 1 — 1. OSA — ΜΕΡΟΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — 1. DAĻA — 1 DALIS — 1. RÉSZ — PARTI 1 — DEEL 1 — CZĘŚĆ 1 — PARTE 1 — ČASŤ 1 — DEL 1 — OSA 1 — DEL 1”

.

(d)

F’Anness I u Anness II, ir-referenzi fit-tabella għal PARTI 1 jiġu sostwiti b’ dan li ġej:

“Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”

.

(e)

F’Anness I u Anness II, l-asterisk (*) għat-tabella għal PARTI 1 jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2”

.

(f)

F’Anness I u Anness II, l-asterisk (**) għat-tabella għal PARTI 1 jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“(**)

Véase la parte 3 — Viz část 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — žr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Pozri časť 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3”

.

(g)

F’ Anness I, in-nota tal-qiegħ (1) għat-tabella għal PARTI 1 tiġi sostwita b’ dan li ġej:

“(1)

Por 100 kg de boniatos, etc. o de maíz escurridos. — Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λπ. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrames de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 chilogrammi di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu utt. vai kukurūzas. — 100 kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. — Għal kull 100 kilogramma ta’ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków itp. lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.”

.

(h)

F' Anness I, in-nota tal-qiegħ (2) għat-tabella għal PARTI 1 tiġi sostitwita b’ dan li ġej:

“(2)

Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Začetna mleka za dojenčke ali Nadaljevalna mleka za dojenčke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.”

.

(i)

F’Anness I u Anness II, it-titlu fuq it-tieni tabella (PARTI 2) jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“PARTE 2 — ČÁST 2 — DEL 2 — TEIL 2 — 2. OSA — ΜΕΡΟΣ 2 — PART 2 — PARTIE 2 — PARTE 2 — 2. DAĻA — 2 DALIS — 2. RÉSZ — PARTI 2 — DEEL 2 — CZĘŚĆ 2 — PARTE 2 — ČASŤ 2 — DEL 2 — OSA 2 — DEL 2”.

(j)

F’ Anness I, ir-referenzi għat-tabella għal PARTI 2 u PARTI 3 jiġu sostitwiti b’ dan li ġej:

“Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod”

.

(k)

F’ Anness I u Anness 2, it-titlu fuq it-tielet tabella (PARTI 3) jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“PARTE 3 — ČÁST 3 — DEL 3 — TEIL 3 –— 3. OSA — ΜΕΡΟΣ 3 — PART 3 — PARTIE 3 — PARTE 3 — 3. DAĻA — 3 DALIS — 3. RÉSZ — PARTI 3 — DEEL 3 — CZĘŚĆ 3 — PARTE 3 — ČASŤ 3 — DEL 3 — OSA 3 — DEL 3”

.

(l)

F’ Anness II, it-titlu jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II”

.

(m)

F’ Anness II, is-sottotitlu jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

 

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto)

Částky dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg čisté hmotnosti)

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt)

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht)

Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/ M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta)

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD F/M) (για 100 kg καθαρού βάρους)

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight)

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net)

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto)

Papildu nodevu apjomi cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100 kg neto svorio)

A cukorra és lisztre alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)

Ammonti ta’ dazju addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq id-dqiq (AD F/M) (għal kull-100 kilogramma piż nett)

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht)

Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi netto)

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido)

Čiastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kilogramov neto mase)

Sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt)

.

(n)

F’Anness II, ir-referenzi fl-ewwel tabella għal PARTI 2 u PARTI 3 jiġu sostitwiti b’ dan li ġej:

“Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos”

.

(o)

F’ Anness II, ir-referenzi għat-tieni tabella għal PARTI 2 u PARTI 3 jiġu sostitwiti b’ dan li ġej:

“Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos”

.

2.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1477/2000 ta’l-10 ta’ Lulju 2000 li jfassal il-komponenti agrikoli mnaqqsa u d-dazji addizzjonali applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2000 għall-importazzjoni tagħhom fil-Komunità koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 taħt il-Ftehim Ewropew.

(a)

F’ Anness IX, it-titlu jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“ANEXO IX — PŘÍLOHA IX — BILAG IX — ANHANG IX — IX LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX — ANNEX IX — ANNEXE IX — ALLEGATO IX — IX PIELIKUMS — IX PRIEDAS — IX. MELLÉKLET — ANNESS IX — BIJLAGE IX — ZAŁĄCZNIK IX — ANEXO IX — PRÍLOHA IX — PRILOGA IX — LIITE IX — BILAGA IX”

.

(b)

F’ Anness IX, is-sottotitlu jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

 

Elementos agrícolas reducidos (EAR) (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables, a partir del 1 de julio de 2000, a las importaciones en la Comunidad procedentes de Rumania

Snížené zemědělské komponenty (EAR) (za 100 kg čisté hmotnosti), které budou vybírány od 1. července 2000 u dovozů z Rumunska do Společenství

Nedsatte landbrugselementer (EAR) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes fra 1. juli 2000 ved indførsel af varer fra Rumænien til Fællesskabet

Ermäßigte Agrarteilbeträge (EAR) (je 100 kg Nettogewicht), die ab 1. Juli 2000 für Einfuhren aus Rumänien in die Gemeinschaft gelten

Impordil Rumeeniast ühendusse 1. juulist 2000. a. rakendatavad vähendatud põllumajanduslikud komponendid (EAR) (100 kg netokaalu kohta)

Μειωμένες γεωργικές συνιστώσες (ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους) που έχουν εφαρμογή από 1ης Ιουλίου 2000 για εισαγωγές από τη Ρουμανία προς την Κοινότητα

Reduced agricultural components (EAR) (per 100 kg net weight) to be levied, from 1 July 2000 on importation into the Community from Romania

Éléments agricoles réduits (EAR) (par 100 kilogrammes poids net) applicables, à partir du 1er juillet 2000, à l'importation dans la Communauté en provenance de Roumanie

Elementi agricoli ridotti (EAR) (per 100 kg peso netto) applicabili dal 1o luglio 2000 all'importazione nella Comunità in provenienza dalla Romania

Samazinātās lauksaimniecības komponentes (EAR) (uz 100 kg tīrsvara), ar ko apliek Rumānijas importu Kopienā no 2000. gada 1. jūlija

Sumažinti žemės ūkio komponentai (EAR) (100 kg neto svorio), apmokestinami nuo 2000 m. liepos 1 d. importuojant į Bendriją iš Rumunijos

A Romániából a Közösségbe történő behozatalokra 2000. július 1-jétől alkalmazandó csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek (EAR) (100 kg nettó tömegre)

Jinġabar id-dazju fuq komponenti agrikoli mnaqqsa (EAR) (kull 100 kg piż nett) mill-1 Lulju 2000 ma’ l-importazzjoni tagħhom fil-Komunita’ mir-Rumanija

Verlaagde agrarische elementen (EAR) (per 100 kg nettogewicht) bij invoer in de Gemeenschap vanuit Roemenië, te heffen vanaf 1 juli 2000

Zredukowane komponenty rolne (na 100 kg wagi netto) pobierane od 1 lipca 2000 w imporcie z Rumunii do Wspólnoty

Elementos agrícolas reduzidos (EAR) (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis, a partir de 1 de Julho de 2000, à importação para a Comunidade proveniente da Roménia

Znížené poľnohospodárske zložky (EAR) (na 100 kg netto hmotnosti) budú vymeriavané od 1. júla 2000 na dovoz z Rumunska do spoločenstva

Znižane kmetijske komponente (EAR) (na 100 kg neto mase), ki se uporabljajo od 1. julija 2000 pri uvozu v Skupnost iz Romunije

Romaniasta peräisin olevaan tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 2000 sovellettavat alennetut maatalouden maksuosat (EAR) (100 nettopainokilolta)

Minskade jordbruksbeståndsdelar (EAR) (per 100 kg nettovikt) som skall tillämpas på import till gemenskapen från Rumänien från och med den 1 juli 2000

.

(c)

F Anness IX, it-titlu fuq l-ewwel tabella (PARTI 1) jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“PARTE 1 — ČÁST 1 — DEL 1 — TEIL 1 — 1. OSA — ΜΕΡΟΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — 1. DAĻA — 1 DALIS — 1. RÉSZ — PARTI 1 — DEEL 1 — CZĘŚĆ 1 — PARTE 1 — ČASŤ 1 — DEL 1 — OSA 1 — DEL 1”

(d)

F Anness IX, ir-referenzi fit-tabella (PARTI 1) jiġu sostitwiti b’ dan li ġej:

“Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”

.

(e)

F’ Anness IX, l-asterisk (*) għat-tabella għal PARTI 1 jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri čast’ 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2”

.

(f)

F’ Anness IX, in-nota tal-qiegħ (1) għat-tabella għal PARTI 1 tiġi sostitwita b’ dan li ġej:

“(1)

De contenido, en peso, de sacarosa inferior al 70 %. — Obsah sacharózy nižší než 70 % hmotnostních. — Indhold af saccharose under 70 vægtprocent. — Saccharosegehalt weniger als 70 % GHT. — Sahharoosi sisaldus kaalu järgi vähem kui 70 %. — Περιεκτικότητα κατά βάρος σε σακχαρόζη λιγότερο του 70 %. — Sucrose content less than 70 % by weight. — Teneur en poids de saccharose inférieure à 70 %. — Avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 %. — Saharozes saturs mazāks nekā 70 procenti no svara. — Sacharozės kiekis mažesnis negu 70 % masės. — 70 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalom. — Kontenut ta’ sukrozju li jkollu inqas minn 70 % skond il-piż. — Gehalte aan sacharose minder dan 70 gewichtspercenten. — Zawartość sacharozy stanowiąca mniej niż 70 % masy. — Teor em peso de sacarose inferior a 70 %. — Obsah sacharózy menší ako 70 % hmotnosti. — Vsebnost saharoze manj kot 70 % po teži. — Sakkaroosipitoisuutta vähemmän kuin 70 %. — Innehållet av sackaros mindre än 70 %.”

.

(g)

F’ Anness IX, it-titlu fuq it-tieni tabella (PARTI 2) jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“PARTE 2 — ČÁST 2 — DEL 2 — TEIL 2 — 2. OSA — ΜΕΡΟΣ 2 — PART 2 — PARTIE 2 — PARTE 2 — 2. DAĻA — 2 DALIS — 2. RÉSZ — PARTI 2 — DEEL 2 — CZĘŚĆ 2 — PARTE 2 — ČASŤ 2 — DEL 2 — OSA 2 — DEL 2”.

(h)

F’ Anness IX, ir-referenzi fit-tabella għal PARTI 2 jiġu sostitwiti b’ dan li ġej:

“Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod”

.

(i)

F’ Anness X, it-titlu jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“ANEXO X — PŘÍLOHA X — BILAG X — ANHANG X — X LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X — ANNEX X — ANNEXE X — ALLEGATO X — X PIELIKUMS — X PRIEDAS — X. MELLÉKLET — ANNESS X — BIJLAGE X — ZAŁĄCZNIK X — ANEXO X — PRÍLOHA X — PRILOGA X — LIITE X — BILAGA X”

.

(j)

F’ Anness X, is-sottotitlu jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

 

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables a las importaciones en la Comunidad procedentes de Rumania a partir del 1 de julio de 2000

Částky dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg čisté hmotnosti) vybírané při dovozu z Rumunska do Společenství od 1. července 2000

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes fra 1. juli 2000 ved indførsel af varer fra Rumænien til Fællesskabet

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und Mehl (AD F/M) (je 100 kg Nettogewicht), die ab 1. Juli 2000 für Einfuhren aus Rumänien in die Gemeinschaft gelten

Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta), mis on rakendatavad impordil Rumeeniast ühendusse alates 1. juulist 2000. a.

Ύψος των πρόσθετων δασμών για τη ζάχαρη (AD S/Z) και το αλεύρι (AD F/M) (ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους) που επιβάλλονται από 1ης Ιουλίου 2000 για εισαγωγές από τη Ρουμανία προς την Κοινότητα

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kg net weight) applicable on importation into the Community from Romania from 1 July 2000

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net) applicables à l'importation dans la Communauté en provenance de Roumanie, à partir du 1er juillet 2000

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto) applicabili dal 1o luglio 2000 all'importazione nella Comunità in provenienza dalla Romania

Papildu nodevu apjoms cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kg tīrsvara), kas piemērojams Rumānijas importam Kopienā no 2000. gada 1. jūlija

Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100 kg neto svorio), taikoma nuo 2000 m. liepos 1 d. importuojant į Bendriją iš Rumunijos

A Romániából a Közösségbe behozott cukorra és lisztre 2000. július 1-jétől alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)

Ammonti ta’ dazji addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq id-dqiq (AD F/M) (għal kull 100 kg piż nett) applikabbli ma’ l-importazzjoni fil Komunita’ mir-Rumanija mill-1 ta’ Lulju 2000

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht), geldend bij invoer in de Gemeenschap vanuit Roemenië, vanaf 1 juli 2000

Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi netto) stosowane w imporcie z Rumunii do Wspólnoty od 1 lipca 2000

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis na importação na Comunidade proveniente da Roménia, a partir de 1 de Julho de 2000

Čiastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kg netto hmotnosti) uplatniteľné na dovoz z Rumunska do spoločenstva od 1. júla 2000

Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kg neto mase), ki se uporabljajo od 1. julija 2000 pri uvozu v Skupnost iz Romunije

Romaniasta peräisin olevan sokerin (AD S/Z) ja jauhon (AD F/M) tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 2000 sovellettavien lisätullien määrät (100 nettopainokilolta)

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt) som skall tillämpas på import till gemenskapen från Rumänien från och med den 1 juli 2000

.

(k)

F’ Anness X, it-titlu fuq l-ewwel tabella (PARTI 1) jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“PARTE 1 — ČÁST 1 — DEL 1 — TEIL 1 — 1. OSA — ΜΕΡΟΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — 1. DAĻA — 1 DALIS — 1. RÉSZ — PARTI 1 — DEEL 1 — CZĘŚĆ 1 — PARTE 1 — ČASŤ 1 — DEL 1 — OSA 1 — DEL 1”

.

(l)

F’ Anness X, ir-referenzi fit-tabella għal PARTI 1 jiġu sostitwiti b’ dan li ġej:

“Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”

.

(m)

F’ Anness X, l-asterisk (*) għat-tabella għal PARTI 1 jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2”

.

(n)

F’ Anness X, ir-referenzi fl-ewwel tabella għal PARTI 2 jiġu sostitwiti b’ dan li ġej:

“Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo isoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u /jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos”

.

(o)

F’ Anness X, ir-referenzi fit-tieni tabella għal PARTI 2 jiġu sostitwiti b’ dan li ġej:

“Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu u glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos”

.

3.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1520/2000 tat-13 ta’ Lulju 2000 li jfassal ir-regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema ta’l-għoti ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli fil-forma ta’ prodotti mhux koperti minn Anness I tat-Trattat, u l-kriterji għall-iffissar ta’l-ammont ta’ tali rifużjonijiet.

F’ Artikolu 6a(2), dan li ġej huwa inserit bejn l-entrati Spanjoli u Daniżi:

“—

práva převedena zpět na majitele …”;

saksan- ja kreikankielisen luetelmakohdan väliin seuraava:

“—

… omanikule tagastatud õigused”;

italian- ja hollanninkielisen luetelmakohdan väliin seuraava:

“—

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam …

teisės grąžintos atgal turėtojui …

A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq …”;

hollannin- ja portugalinkielisen luetelmakohdan väliin seuraava:

“—

uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi …”;

ja portugalin- ja suomenkielisen luetelmakohdan väliin seuraava:

“—

práva prenesené späť na držiteľa …

Pravice, prenesene nazaj na imetnika …”

.

4.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/2001 tad-19 ta’ Lulju 2001 li jfassal regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 3448/93 fir-rigward tat-tqegħid ta’ ċerti kwantitajiet ta’ ċerti prodotti bażiċi mniżżla f’ Anness I tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea taħt l-arranġamenti għall-ipproċessar intern mingħajr eżami minn qabel tal-kundizzjonijiet ekonomiċi.

(a)

F’ Artikolu 9(4), l-aħħar sentenza fl-ewwel paragrafu tiġi sostitwita b’ dan li ġej:

“Dan in-numru se jiġi ppreċedut mill-ittri li ġejjin skond l-Istat Membru li jkun qed joħroġ id-dokument: ‘BE’ għall-Belġju, ‘CZ’ għar-Repubblika Ċeka, ‘DK’ għad-Danimarka, ‘DE’ għall-Ġermanja, ‘EE’ għall-Estonja, ‘GR’ għall-Greċja, ‘ES’ għal Spanja, ‘FR’ għal Franza, ‘IE’ għall-Irlanda, ‘IT’ għall-Italja, ‘CY’ għal Ċipru, ‘LV’ għal-Latvja, ‘LT’ għal-Litwanja, ‘LU’ għal-Lussemburgu, ‘HU’ għall-Ungerija, ‘MT’ għal Malta, ‘NL’ għall-Olanda, ‘AT’ għall-Awstrija, ‘PL’ għall-Polonja, ‘PT’ għall-Portugall, ‘SI’ għas-Slovenja, ‘SK’ għas-Slovakkja, ‘FI’ għall-Finlandja, ‘SE’ għall-Isvezja, ‘UK’ għar-Renju Unit.”

.

(b)

F’ Artikolu 14(1), il-lista li tibda b’ “Solicitud de” u tispiċċa b’ “förordning (EG) nr 1488/2001” tiġi sostitwita bil-lista li ġejja:

“—

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses des KN-Codes … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

… taotlus toote, mille CN kood on …, lubamise teise loa saamiseks vastavalt Määruse (EK) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) áthelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu… (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) Nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati oznako KN) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001.”

.

(c)

F’ Artikolu 14(2), il-lista li tibda b' “Por una cantidad” u tispiċċa b’ “kvantitet på … kg” tiġi sostitwita bil-lista li ġejja:

“—

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele … kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal … kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg”

.

(d)

F’ Artikolu 14(5), il-lista li tibda b’ “Nueva fecha” u tispiċċa b’ “sista giltighetsdag …” tiġi sostitwita bil-lista li ġejja:

“—

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņš: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának új időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …”

.

(e)

F’ Artikolu 15(2), dan li ġej jiġi inserit bejn l-entrati Spanjoli u Daniżi:

“—

Práva převedena zpět na majitele …”;

saksan- ja kreikankielisen luetelmakohdan väliin seuraava:

“—

[kuupäeval] omanikule tagasi antud õigused”;

italian- ja hollanninkielisen luetelmakohdan väliin seuraava:

“—

… (datums) tiesības nodotas atpakaļ nominālajam īpašniekam

Teisės grąžinamos atgal sąvininkui … (data)

A jogok … -tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq … [data]”;

hollannin- ja portugalinkielisen luetelmakohdan väliin seuraava:

“—

Uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi w dniu …(data)”;

ja portugalin- ja suomenkielisen luetelmakohdan väliin seuraava:

“—

Práva prenesené na držiteľa … [dňa]

Pravice, prenesene nazaj na imetnika dne …”

.

POLITIKA DWAR IL-KOMPETIZZJONI

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 358/2003 tas-27 ta’ Frar 2003 dwar l-applikazzjoni ta’l-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta’ ftehim, deċiżjonijiet u prassi konċertata fis-settur ta’l-assigurazzjoni (insurance).

L-Artikolu li ġej jiġi miżjud ma’l-Artikolu 11:

“Artikolu 11a

Il-projbizzjoni f’ Artikolu 81(1) tat-Trattat mhux se tapplika għal ftehim ġa eżistenti fid-data ta’l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja, u s-Slovakkja u li, in vista ta’l-adeżjoni, taqa’ fl-ambitu ta’l-Artikolu 81(1) jekk, fi żmien sitt xhur mid-data ta’l-adeżjoni, jiġu emendati b’tali mod li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.”.

AGRIKOLTURA

Leġislazzjoni fitosanitarja

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/122/KE tal-21 ta’ Frar 2003 li tawtorizza Stati Membri li jieħdu deċiżjonijiet taħt id-Direttiva 1999/105/KE dwar materjal riproduttiv tal-foresti prodott f’ pajjiżi terzi.

Fl-Anness, l-entrati li ġejjin jitħassru:

“Ir-Repubblika Ċeka

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

L-Estonja

Picea abies Karst.

SI

SS, St

L-Ungerija

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus glutinosa Gaertn.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Castanea sativa Mill.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Populus alba L.

SI

SS, St

Populus x canescens Sm.

SI

SS, St

Populus nigra L.

SI

SS, St

Populus tremula L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Il-Latvja

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Il-Litwanja

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Il-Polonja

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Is-Slovakkja

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Is-Slovenja

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus nigra Arnold

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St”

AMBJENT

1.

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/657/KE tas-16 ta’ Ottubru 2000 li taddotta d-deċiżjonijiet tal-Komunità dwar l-importazzjoni għal ċerti kimiċi sussegwenti għar-Regolament tal-Kunsill 2455/92/KKE li tikkonċerna l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ ċerti kimiċi perikolużi.

F’ Anness I, it-test fil-kaxxa qabel it-tabella jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

“Pajjiż: Komunità Ewropea

(Stati Membri: L-Awstrija, Il-Belġju, Ċipru, Ir-Repubblika Ċeka, Id-Danimarka, L-Estonja, Il-Finlandja, Franza, Il-Ġermanja, Il-Greċja, L-Ungerija, L-Irlanda, L-Italja, Il-Latvja, Il-Litwanja, Il-Lussemburgu, Malta, L-Olanda, Il-Polonja, Il-Portugall, Is-Slovenja, Is-Slovakkja, Spanja, L-Isvezja, Ir-Renju Unit)”

2.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 349/2003 tal-25.2.2003 li jissospendi l-introduzzjoni fil-Komunità ta’ kampjuni ta’ ċerti speċi ta’ fawna u flora selvaġġa.

(a)

Fl-Anness, fit-tabella “Kampjuni ta’ speċi inklużi f’Anness A għar-Regolament (KE) Nru 338/97 li l-introduzzjoni tagħhom fil-komunità ġiet sospiża”, il-pajjiż li ġej jitħassar mil-lista ta’ “Pajjiżi ta’l-oriġini”:

“—

Litwanja’”

(b)

Fl-Anness, fit-tabella “Kampjuni ta’ speċi inklużi f’Anness B għar-Regolament (KE) Nru 338/97 li l-introduzzjoni tagħhom fil-komunità ġiet sospiża”, l-entrati taħt is-sottotitlu “FLORA, Orchidaceae” jitħassru:

 

Cephalanthera damasonium,

 

Dactylorhiza fuchsii,

 

Dactylorhiza maculata,

 

Gymnadenia conopsea,

 

Ophrys apifera,

 

Ophrys scolopax,

 

Orchis militaris,

 

Serapias lingua,”

u, il-pajjiżi li ġejjin jitħassru mil-lista “Pajjiż ta’l-oriġini” fir-rigward ta’l-ispeċi mniżżla isfel:

Flora, Amaryllidaceae, Galanthu nivalis:

“Ir-Repubblika Ċeka”;

Flora, Orchidaceae, Anacamptis pyramidalis:

“L-Estonja”, “Is-Slovakkja”;

Flora, Orchidaceae, Barlia robertiana:

“Malta”

Flora, Orchidaceae, Cephalanthera rubra:

“Il-Latvja”, “Il-Litwanja”, “Il-Polonja”, “Is-Slovakkja”;

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza incarnata:

“Is-Slovakkja”;

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza latifolia:

“Il- Polonja”, “Is-Slovakkja”;

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza russowii:

“Il-Litwanja”, “Il-Polonja”;

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza traunsteineri:

“Il- Polonja”;

Flora, Orchidaceae, Himantoglossum hircinum:

“Ir-Repubblika Ċeka”, “L-Ungerija”;

Flora, Orchidaceae, Ophrys insectifera:

“Ir-Repubblika Ċeka”, “L-Ungerija”, “Il-Latvja”, “Is-Slovakkja”;

Flora, Orchidaceae, Ophrys sphegodes:

“L-Ungerija”;

Flora, Orchidaceae, Ophrys tenthredinifera:

“Malta”;

Flora, Orchidaceae, Orchis coriophora:

“Il-Polonja”;

Flora, Orchidaceae, Orchis italica:

“Malta”;

Flora, Orchidaceae, Orchis morio:

“L-Estonja”, “Il-Litwanja”, “Il-Polonja”, “Is-Slovakkja”;

Flora, Orchidaceae, Orchis pallens:

“L-Ungerija”, “Il-Polonja”, “Is-Slovakkja”;

Flora, Orchidaceae, Orchis papilionacea:

“Is-Slovenja”;

Flora, Orchidaceae, Orchis purpurea:

“Il-Polonja”, “Is-Slovakkja”;

Flora, Orchidaceae, Orchis simia:

“Is-Slovenja”;

Flora, Orchidaceae, Orchis tridentata:

“Ir-Repubblika Ċeka”, “Is-Slovakkja”;

Flora, Orchidaceae, Orchis ustulata:

“L-Estonja”, “Il-Latvja”, “Il-Litwanja”, “Il-Polonja”, “Is-Slovakkja”;

Flora, Orchidaceae, Serapias vomeracea:

“Malta”;

Flora, Orchidaceae, Spiranthes spiralis:

“Ir-Repubblika Ċeka”, “Il-Polonja”;

u l-entrata għal “FLORA, Orchidaceae, Orchis mascula” tiġi sostitwita b’ dan li ġej:

Orchis mascula

Slavaġġ/Imrobbija

Kollha

Albanija

b”

RELAZZJONIJIET ESTERNI

1.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 76/2002 tas-17 ta’ Jannar 2002 li jintroduċi sorveljanza minn qabel min-naħa tal-Komunità għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tal-ħadid u ta’l-azzar koperti mit-Trattati tal-KEFA u tal-KE li joriġinaw f’pajjiżi terzi.

L-artikolu li ġej jiġi inserit bejn l-Artikolu 4 u l-Artikolu 5:

“Artikolu 4a

Fir-rigward tar-rilaxx għall-moviment ħieles fir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja, u s-Slovakkja mill-1 ta’ Mejju 2004 tal-prodotti ta’l-azzar koperti minn dan ir-Regolament tal-Kummissjoni u mibgħuta qabel l-1 ta’ Mejju 2004, m’huwiex meħtieġ dokument ta’ sorveljanza stante li l-merkanzija ntbagħtet qabel l-1 ta’ Mejju 2004. Hija meħtieġa l-preżentazzjoni ta’ polza tat-tagħbija jew dokument ta’ trasport ieħor meqjus ekwivalenti mill-awtoritajiet tal-Komunità bħala prova ta’l-ispedizzjoni.”

.

2.

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/602/KEFA tat-8 ta’ Lulju 2002 dwar l-amministrazzjoni ta’ ċerti restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni ta’ ċerti prodotti ta’l-azzar mill-Federazzjoni Russa.

L-Artikolu li ġej jiġi imdħħal bejn l-Artikolu 7 u Artikolu 8:

“Artikolu 7a

Fir-rigward tar-rilaxx għall-moviment ħieles fir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja, u s-Slovakkja minn l-1 ta’ Mejju 2004 tal-prodotti ta’l-azzar koperti minn din id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni, liċenzja ta’ importazzjoni hija meħtieġa, anki jekk il-prodotti ta’l-azzar intbagħtu qabel dik id-data. Jekk il-prodotti ta’l-azzar jintbagħtu lil Stat Membru ġdid qabel l-1 ta’ Mejju 2004, il-liċenzja ta’l-importazzjoni tinħareġ awtomatikament mingħar limitazzjoni kwantitattiva meta tiġi ppreżentata l-polza tat-tagħbija jew dokument ieħor ta’ trasport meqjus ekwivalenti mill-uffiċċji tal-liċenzji tal-Komunità li jagħtu prova tad-data ta’l-ispedizzjoni u wara l-approvazzjoni mill-uffiċċju tal-Kummissjoni responsabbli għal-liċenzji (SIGL). Jekk il-prodotti ta’l-azzar jintbagħtu lil Stat Membru Ġdid fl-1 ta’ Mejju 2004 jew wara, huma suġġetti għar-regoli speċifiċi li jirregolaw il-limiti kwantitattivi kif definiti f’din id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni.”.

3.

Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 1469/2002/KEFA tat-8 ta’ Lulju 2002 fuq l-amministrazzjoni ta’ ċerti restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni ta’ ċerti prodotti ta’l-azzar mill-Każakstan.

(a)

Artikolu li ġej jiġi imdaħħal bejn l-Artikolu 7 u l-Artikolu 8:

“Artikolu 7a

Fir-rigward tar-rilaxx għall-moviment ħieles fir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja, u s-Slovakkja minn l-1 ta’ Mejju 2004 ta’ prodotti ta’l-azzar koperti minn din id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni, liċenzja ta’ importazzjoni hija meħtieġa, anki jekk il-prodotti ta’l-azzar ntbagħtu qabel dik id-data. Jekk il-prodotti ta’l-azzar jintbagħtu lil Stat Membru ġdid qabel l-1 ta’ Mejju 2004, il-liċenzja ta’l-importazzjoni tingħata awtomatikament mingħar limitazzjoni kwantitattiva meta tiġi ppreżentata l-polza tat-tagħbija jew dokument ieħor ta’ trasport meqjus ekwivalenti mill-uffiċċji tal-liċenzji tal-Komunità li jagħtu prova tad-data ta’l-ispedizzjoni u wara l-approvazzjoni mill-uffiċċju tal-Kummissjoni responsabbli għal-liċenzji (SIGL). Jekk il-prodotti ta’l-azzar jintbagħtu lil Stat Membru Ġdid fl-1 ta’ Mejju 2004 jew wara, huma suġġetti għar-regoli speċifiċi li jirregolaw il-limiti kwantitattivi kif definiti f’din id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni.”

.

(b)

Artikolu 18(6) f’Anness II, Parti III tiġi sostitwita minn dan li ġej:

“6.   Dan in-numru se jkun kompost mill-elementi li ġejjin:

 

żewġ ittri li jidentifikaw il-pajjiż esportatur kif ġej: KZ = Repubblika tal-Każakstan;

 

żewġ ittri li jidentifikaw l-Istat Membru destinatarju kif ġej:

BE

=

Il-Belġju

CZ

=

Ir-Repubblika Ċeka

DK

=

Id-Danimarka

DE

=

Il-Ġermanja

EE

=

L-Estonja

EL

=

Il-Greċja

ES

=

Spanja

FR

=

Franza

IE

=

L-Irlanda

IT

=

L-Italja

CY

=

Ċipru

LV

=

Il-Latvja

LT

=

Il-Litwanja

LU

=

Il-Lussemburgu

HU

=

L-Ungerija

MT

=

Malta

NL

=

L-Olanda

AT

=

L-Awstrija

PL

=

Il-Polonja

PT

=

Il-Portugall

SI

=

Is-Slovenja

SK

=

Is-Slovakkja

FI

=

Il-Finlandja

SE

=

L-Isvezja

GB

=

Ir-Renju Unit

,

 

numru b’ ċifra waħda li jidentifika s-sena tal-kwota li jikkorrispondi għall-aħħar figura tas-sena in kwistjoni, eż. ‘2’ għal 2002,

 

numru b’ żewġ ċifri li jidentifka l-uffiċċju tal-liċenzji fil-pajjiż esportatur,

 

numru b’ħames ċifri għaddej konsekuttivament minn 00001 to 99999 allokat lill-Istat Membru destinatarju speċifiku.”

.

(c)

F’ Anness II, it-titlu għal-lista ta’l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jiġi sostitwit b’ dan li ġej:

 

“LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

RIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA’ L-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER”

.

(d)

Fil-lista ta’ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għal Anness II, dan li ġej jiġi imdaħħal bejn l-entrati tal-Belġju u d-Danimarka:

 

“ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22421 2133”

.

u, bejn l-entrati għall-Ġermanja u l-Ġreċja:

 

“EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Faks (372) 6 313 660”

.

u, bejn l-entrati għall-Italja u l-Lussemburgu:

 

“KΥΠΡΟΣ

Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Import Licensing Unit

1421 Nicosia

Kύπρος

Fax +357 22 375 120

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax (371) 7 280 882

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. 370 5 262 3974”.

u, bejn l-entrati għal-Lussemburgu u l-Awstrija:

 

“MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299

,

Commerce Division

Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”

.

u, bejn l-entrati għall-Awstrija u l-Portugall:

 

“POLSKA

Ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”.

u, bejn l-entrati għall-Portugall u l-Finlandja:

 

“SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

 

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax (421-2) 4342 3919”.


1.5.2004   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 168/35


ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2004/66/KE,

tal-26. April 2004,

li tadatta d-Direttivi 1999/45/KE, 2002/83/KE, 2003/37/KE u 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kunsill 77/388/KEE, 91/414/KEE, 96/26/KE, 2003/48/KE u 2003/49/KE, fl-oqsma tal-moviment liberu ta' merkanzija, il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, l-agrikoltura, il-politika dwar it-trasport u t-tassazzjoni, għar-raġuni ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Waqt li jikkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Waqt li jikkunsidra t-Trattat li jikkonċerna l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka ma’ l-Unjoni Ewropea (1) (minn issa 'l quddiem imsejjaħ it-“Trattat ta' Adeżjoni”), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Waqt li jikkunsidra l-Att li jirrigwarda l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea (2) (minn issa 'l quddiem imsejjaħ l-“Att ta' l-Adeżjoni”), u b'mod partikolari l-Artikolu 57 tiegħu,

Waqt li jikkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Għal ċerti atti li jibqgħu validi wara l-1 ta' Mejju 2004 u li jeħtieġ li jiġu adottati minħabba l-adeżjoni, l-adattamenti meħtieġa ma sarux id-disposizzjonijiet għalihom fl-Att ta' Adeżjoni, jew saru disposizzjonijiet li jeħtieġu iżjed adattament. Dawn l-adattamenti kollha jeħtieġ li jiġu adottati qabel l-adeżjoni sabiex ikunu applikabbli mid-data ta' l-adeżjoni.

(2)

Skond l-Artikolu 57(2) ta' l-Att ta' Adeżjoni, tali adattamenti għandhom ikunu adottati mill-Kunsill fil-każijiet kollha fejn il-Kunsill waħdu, jew flimkien mal-Parlament Ewropew, adotta l-att oriġinali.

(3)

Id-Direttivi 1999/45/KE (3), 2002/83/KE (4), 2003/37/KE (5) u 2003/59/KE (6) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kunsill 77/388/KEE (7), 91/414/KEE (8), 96/26/KE (9), 2003/48/KE (10) u 2003/49/KEC (11) għandhom għalhekk jiġu hekk emendati,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Direttivi 1999/45/KE, 2002/83/KE, 2003/37/KE, u 2003/59/KE, 77/388/KEE, 91/414/KEE, 96/26/KE, 2003/48/KE u 2003/49/KE huma emendati kif stabbilit fl-Anness.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sad-data meta jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' Adeżjoni. Dwar id-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva li jadattaw id-Direttiva 91/414/KE kif emendata, kif ukoll id-Direttivi 2002/83/KE, 2003/37/KE u 2003/59/KE, id-data ta' traspożizzjoni għandha tkun dik stabbilita fiha. Stati Membri għandhom jissottomettu bla dewmien it-test tad-disposizzjonijiet ta' traspożizzjoni ta' din id-Direttiva lill-Kummissjoni, flimkien ma' tabella li turi l-korrelazzjoni tagħhom mad-disposizzjonijiet speċifiċi ta' din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-disposizzjonijiet, għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b'referenza tali meta jkunu ppublikati uffiċjalment. Il-metodi ta' kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ biss bħala soġġetta għal u fid-data meta jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' Adeżjoni.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hi ndirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, tal-26. April 2004.

Għall-Kunsill

B. COWEN

Il-President


(1)  ĠU L 236, 23.9.2003, p. 17.

(2)  ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33.

(3)  ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1. Direttiva kif ġiet l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(4)  ĠU L 345, 19.12.2002, p. 1.

(5)  ĠU L 171, 9.7.2003, p. 1.

(6)  ĠU L 226, 10.9.2003, p. 4.

(7)  ĠU L 145, 13.6.1977, p. 1. Direttiva kif ġiet l-aħħar emendata bid-Direttiva 2004/7/KE (ĠU L 27, 30.1.2004, p. 44).

(8)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Direttiva kif ġiet l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru 806/2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 1).

(9)  ĠU L 124, 23.5.1996, p. 1. Direttiva kif ġiet emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003.

(10)  ĠU L 157, 26.6.2003, p. 38.

(11)  ĠU L 157, 26.6.2003, p. 49.


ANNESS

I.   MOVIMENT LIBERU TA’ MERKANZIJA

A.   VETTURI BIL-MUTUR

Id-Direttiva 2003/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija, il-karrijiet tagħhom u makkinarju li jinġibed u li jista' jinbidel, flimkien mas-sistemi tiegħu, il-komponenti u l-unitajiet separati tekniċi u li tħassar id-Direttiva 74/150/KEE.

(a)

Fl-Anness II, Kapitolu Ċ, Appendiċi I, punti 1, dak li ġej jiġi nserit fl-ewwel subparagrafu:

““8 għar-Repubblika Ċeka”, “29 għall-Estonja”, “CY għal Ċipru”, “32 għall-Latvja”, “36 għall-Litwanja”, “7 għall-Ungerija”, “MT għal Malta”, “20 għall-Polonja”, “26 għas-Slovenja”, “27 għas-Slovakkja”.”

(b)

Fl-Anness III, Parti I, “A - Tratturi sħaħ/kompluti”, punt 16 jiġi sostitwit b'li ġej:

Image

(ċ)

Fl-Anness III, Parti I, “B - Karrijiet agrikoli jew għall-foresti sħaħ/kompluti”, punt 16 jiġi sostitwit b'li ġej:

Image

(d)

Fl-Anness III, Parti I, “Ċ - Makkinarju interkambjabbli li jiġi rmunkat - sħiħ/komplut”, punt 16 jiġi sostitwit b'li ġej:

Image

(e)

Fl-Anness III, Parti II, “A - Karrijiet agrikoli jew għall-foresti mhux kompluti”, punt 16 jiġi sostitwit b' li ġej:

Image

(f)

Fl-Anness III, Parti II, “B - Makkinarju interkambjabbli li jiġi rmunkat - mhux komplut”, punt 16 jiġi sostitwit b' li ġej:

Image

B.   KIMIĊI

Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 1999 li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikettjar tal-preparazzjonjijiet perikolużi.

Fl-Anness VI, Parti A, punt 5, il-lista tal-pajjiżi tiġi sostitwita b' li ġej:

 

“'il-Belġju:

 

ir-Repubblika Ċeka:

 

id-Danimarka:

 

il-Ġermanja:

 

l-Estonja:

 

il-Greċja:

 

Spanja:

 

Franza:

 

l-Irlanda:

 

l-Italja:

 

Ċipru:

 

il-Latvja:

 

il-Litwanja:

 

il-Lussemburgu:

 

l-Ungerija:

 

Malta:

 

l-Olanda:

 

l-Awstrija:

 

il-Polonja:

 

il-Portugall:

 

is-Slovenja:

 

is-Slovakkja:

 

il-Finlandja:

 

l-Isvezja:

 

ir-Renju Unit:”.

II.   IL-LIBERTÀ TAL-PROVVISTA TA’ SERVIZZI

Id-Direttiva 2002/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Novembru 2002 dwar l-assigurazzjoni fuq il-ħajja.

(a)

Fl-Artikolu 6(1)(a), dan li ġej jiġi nserit bejn l-inserzjonijiet għall-Belġju u d-Danimarka:

“—

fil-każ tar-Repubblika Ċeka: “akciová společnost”, “družstvo”,”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Ġermanja u l-Greċja:

“—

fil-każ tar-Repubblika ta' l-Estonja: “aktsiaselts”,”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Italja u l-Lussemburgu:

“—

fil-każ tar-Repubblika ta' Ċipru: “Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση”,

fil-każ tar-Repubblika tal-Latvja: “apdrošināšanas akciju sabiedrība”, “savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība”,

fil-każ tar-Repubblika tal-Litwanja: “akcinės bendrovės”, “uždarosios akcinės bendrovės”,”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Lussemburgu u l-Olanda:

“—

fil-każ tar-Repubblika ta' l-Ungerija: “biztosító részvénytársaság”, “biztosító szövetkezet”, “biztosító egyesület”, “külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe”,

fil-każ tar-Repubblika ta' Malta: “kumpanija pubblika”, “kumpanija privata”, “fergħa”, “Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut”,”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Awstrija u l-Portugall:

“—

fil-każ tar-Repubblika tal-Polonja: “spółka akcyjna”, “towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych”,”

u, bejn l-inserzjonijiet għall-Portugall u l-Finlandja:

“—

fil-każ tar-Repubblika tas-Slovenja: “delniška družba”, “družba za vzajemno zavarovanje”,

fil-każ tar-Repubblika tas-Slovakkja: “akciová spoločnost”.”.

(b)

Fl-Artikolu 18(3), it-tielet inċiż jiġi sostitwit b'li ġej:

“—

1 ta' Jannar 1995 għal intrapriżi awtorizzati fl-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja,”.

(ċ)

Fl-Artikolu 18(3), dan li ġej jiġi miżjud wara t-tielet inċiż:

“—

L-1 ta' Mejju 2004 għal intrapriżi awtorizzati fir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Polonja, s-Slovenja u s-Slovakkja, u'”.

III.   AGRIKOLTURA

LEĠISLAZZJONI FITOSANITARJA

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna it-tqegħid fuq is-suq ta’ ċerti prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.

(a)

Punt 1.1 fl-Anness IV jiġi sostitwit b' li ġej:

“1.1.   Riskji speċjali relatati mal-bniedem (RSh)

RSh 1

ES

:

Tóxico en contacto con los ojos.

CS

:

Toxický při styku s očima.

DA

:

Giftig ved kontakt med øjnene.

DE

:

Giftig bei Kontakt mit den Augen.

ET

:

Mürgine silma sattumisel.

EL

:

Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια.

EN

:

Toxic by eye contact.

FR

:

Toxique par contact oculaire.

IT

:

Tossico per contatto oculare.

LV

:

Toksisks nonākot saskarē ar acīm.

LT

:

Toksiška patekus į akis.

HU

:

Szemmel érintkezve mérgező.

MT

:

Tossiku meta jmiss ma' l-għajnejn.

NL

:

Giftig bij oogcontact.

PL

:

Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

PT

:

Tóxico por contacto com os olhos.

SK

:

Jedovatý pri kontakte s očami.

SL

:

Strupeno v stiku z očmi.

FI

:

Myrkyllistä joutuessaan silmään.

SV

:

Giftigt vid kontakt med ögonen.

RSh 2

ES

:

Puede causar fotosensibilización.

CS

:

Může vyvolat fotosenzibilizaci.

DA

:

Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling.

DE

:

Sensibilisierung durch Licht möglich.

ET

:

Võib põhjustada valgussensibiliseerimist.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση.

EN

:

May cause photosensitisation.

FR

:

Peut entraîner une photosensibilisation.

IT

:

Può causare fotosensibilizzazione.

LV

:

Var izraisīt fotosensibilizāciju.

LT

:

Gali sukelti fotosensibilizaciją.

HU

:

Fényérzékenységet okozhat.

MT

:

Jista' jikkawża fotosensitiżżazzjoni.

NL

:

Kan fotosensibilisatie veroorzaken.

PL

:

Może powodować nadwrażliwość na światło.

PT

:

Pode causar fotossensibilização.

SK

:

Môže spôsobiť fotosenzibilizáciu.

SL

:

Lahko povzroči preobčutljivost na svetlobo.

FI

:

Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.

SV

:

Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning.

RSh 3

ES

:

El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación.

CS

:

Při styku s parami způsobuje poleptání kůže a očí a při styku s kapalinou způsobuje omrzliny.

DA

:

Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.

DE

:

Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.

ET

:

Kokkupuude auruga põhjustab põletushaavu nahale ja silmadele ning kokkupuude vedelikuga põhjustab külmumist.

EL

:

Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια·η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα.

EN

:

Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing.

FR

:

Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.

IT

:

Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.

LV

:

Saskare ar tvaikiem izraisa ādas un acu apdegumus un saskare ar šķidrumu izraisa apsaldējumus.

LT

:

Garai sukelia odos ir akių nudegimą, skystis- nušalimą.

HU

:

Az anyag gőzével való érintkezés a bőr és a szem égési sérülését okozhatja, illetve a folyadékkal való érintkezés fagyást okozhat.

MT

:

Kuntatt mal-fwar jikkawża ħruq fil-ġilda u fl-għajnejn filwaqt li kuntatt mal-likwidu jikkawża iffriżar.

NL

:

Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt bevriezing.

PL

:

Kontakt z oparami powoduje poparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje zamarzanie.

PT

:

O contacto com vapores do produto provoca queimaduras na pele e nos olhos; o contacto com o produto líquido provoca congelação.

SK

:

Pri kontakte s parou spôsobuje popáleniny pokožky a očí a kontakt s kvapalinou spôsobuje omrzliny.

SL

:

Stik s hlapi povzroča opekline kože in oči, stik s tekočino povzroča ozebline.

FI

:

Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja.

SV

:

Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador.”

(b)

Punt 1 fl-Anness V jiġi sostitwit b' li ġej:

“1.   Disposizzjonijiet Ġenerali

Il-prodotti kollha ta' ħarsien għall-pjanti għandu jkollhom tikketta li fuqha tkun miktuba l-frażi li ġejja, li magħha għandu jiżdied it-test bejn parentesi, kif xieraq:

SP 1

ES

:

No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.]

CS

:

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

DA

:

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

DE

:

Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

ET

:

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).

EL

:

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

EN

:

Do not contaminate water with the product or its container (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads).

FR

:

Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

IT

:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

LV

:

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

LT

:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

HU

:

A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést).

MT

:

Tikkontaminax ilma bil-prodott jew il-kontenitur tiegħu (Tnaddafx apparat li jintuża għall-applikazzjoni qrib ilma tax-xita/Ara li ma jkunx hemm kontaminazzjoni minn btieħi u toroq).

NL

:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]

PL

:

Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).

PT

:

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]

SK

:

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SL

:

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda./Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.)

FI

:

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä saastumista piha- ja maantieojien kautta.)

SV

:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)”

(ċ)

Punt 2.1 fl-Anness V jiġi sostitwit b' li ġej:

“2.1.   Prekawzjonijiet ta' sigurtà għall-operaturi (SPo)

Disposizzjonijiet ġenerali

1.

L-Istati Membri jistgħu jidentifikaw tagħmir xieraq ta' protezzjoni personali għall-operaturi u jippreskrivu elementi speċifiċi ta' dan it-tagħmir (e.g. coveralls, fradal, ingwanti, żraben tax-xogħol, stivali tal-lastku, protezzjoni għall-wiċċ, maskri għall-wiċċ, nuċċalijiet stretti, kpiepel, skufji jew respiraturi ta' tip speċifikat). Tali prekawzjonijiet ta' sigurtà supplimentarji ma jippreġudikawx il-frażijiet li s-soltu jkunu applikabbli skond id-Direttiva 1999/45/KE.

2.

L-Istati Membri jistgħu barra minn hekk jidentifikaw id-dmirijiet speċifiċi li jeħtieġu tagħmir ta' protezzjoni partikolari, bħat-taħlit, it-tgħabbija jew l-immaniġġjar tal-prodott mhux dilwit, bħal meta jiġi applikat jew mraxxax l-prodott dilwit, bħall-immaniġġjar ta' materjal li jkun ġie ttrattat reċentement bħal pjanti jew ħamrija jew bħal meta wieħed jidħol f'żoni li jkunu ġew ittrattati reċentement.

3.

L-Istati Membri jistgħu jżidu speċifikazzjonijiet ta' kontrolli ta' l-inġinerija, bħal:

sistema ta' trasferiment magħluqa trid tintuża meta l-pestiċida jkun trasferit mill-kontenitur tal-prodott għat-tank ta' l-apparat għat-traxxix,

l-operatur irid jaħdem f'kabina magħluqa (b'sistema ta' arja kkondizzjonata/arja ffiltrata) waqt it-traxxix,

kontrolli ta' l-inġinerija jistgħu jieħdu post it-tagħmir protettiv personali jekk ikunu jipprovdu l-istess livell jew livell ogħla ta' protezzjoni.

Disposizzjonijiet speċifiċi

SPo 1

ES

:

En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un paño seco y después lávese la piel con agua abundante.

CS

:

Po zasažení kůže přípravek nejdříve odstraňte pomocí suché látky a poté kůži opláchněte velkým množstvím vody.

DA

:

Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand.

DE

:

Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen.

ET

:

Nahaga kokkupuutel kõigepealt eemaldada vahend kuiva lapiga ning seejärel pesta nahka rohke veega.

EL

:

Ύστερα από επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε πρώτα το προϊόν με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό.

EN

:

After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water.

FR

:

Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau.

IT

:

Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

LV

:

Pēc saskares ar ādu, vispirms notīrīt augu aizsardzības līdzekli no ādas ar sausu drānu un pēc tam mazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu.

LT

:

Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.

HU

:

Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a terméket, majd a szennyeződött bőrt bő vízzel mossa le.

MT

:

Wara kuntatt mal-ġilda, l-ewwel neħħi l-prodott b'xoqqa niexfa u mbgħad aħsel il-ġilda b'ħafna ilma.

NL

:

Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel water wassen.

PL

:

Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody.

PT

:

Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele com muita água.

SK

:

Po kontakte s pokožkou najskôr odstráňte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite veľkým množstvom vody.

SL

:

Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode.

FI

:

Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä.

SV

:

Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.

SPo 2

ES

:

Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

CS

:

Veškerý ochranný oděv po použití vyperte.

DA

:

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

DE

:

Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.

ET

:

Peale kasutamist kogu kaitseriietus pesta.

EL

:

Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

EN

:

Wash all protective clothing after use.

FR

:

Laver tous les équipements de protection après utilisation.

IT

:

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

LV

:

Pēc lietošanas izmazgāt visu aizsargtērpu.

LT

:

Po darbo išskalbti visus apsauginius drabužius.

HU

:

Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

MT

:

Aħsel l-ilbies protettiv wara l-użu.

NL

:

Was alle beschermende kleding na gebruik.

PL

:

Uprać odzież ochronną po użyciu.

PT

:

Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção.

SK

:

Ochranný odev po aplikácii očistite.

SL

:

Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.

FI

:

Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen.

SV

:

Tvätta alla skyddskläder efter användning.

SPo 3

ES

:

Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.

CS

:

Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný prostor.

DA

:

Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.

DE

:

Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.

ET

:

Peale vahendi süttimist suitsu mitte sisse hingata ning käideldud alalt otsekohe lahkuda.

EL

:

Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή χρήσης.

EN

:

After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately.

FR

:

Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

IT

:

Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

LV

:

Pēc augu aizsardzības līdzekļa aizdedzināšanas, neieelpot dūmus un nekavējoties atstāt apstrādāto platību.

LT

:

Užsidegus neįkvėpti dūmų ir nedelsiant palikti apdorotą plotą.

HU

:

A termék meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet.

MT

:

Wara li tqabbad il-prodott, tiblax id-duħħan u warrab minnufih mill-post li jkun ġie ittrattat.

NL

:

Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte onmiddellijk verlaten.

PL

:

Po zapaleniu produktu nie wdychać dymu i niezwłocznie opuścić obszar poddany zabiegowi.

PT

:

Depois de iniciada a fumigação do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento.

SK

:

Po zapálení prípravku, nevdychujte dym a okamžite opustite ošetrovaný priestor.

SL

:

Po zažigu sredstva ne vdihavati dima in takoj zapustiti tretirano območje.

FI

:

Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä.

SV

:

När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast.

SPo 4

ES

:

El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

CS

:

Obal s přípravkem musí být otevřen ve venkovním prostředí a za sucha.

DA

:

Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.

DE

:

Der Behälters muss im Freien und Trockenen geöffnet werden.

ET

:

Pakend tuleb avada õues ning kuivades tingimustes.

EL

:

Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας.

EN

:

The container must be opened outdoors and in dry conditions.

FR

:

L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec.

IT

:

L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.

LV

:

Iepakojumu atvērt ārpus telpām un sausos apstākļos.

LT

:

Pakuotę atidaryti lauke, esant sausoms oro sąlygoms.

HU

:

A tartályt csak a szabad levegőn, száraz időben lehet kinyitni.

MT

:

Il-kontenitur għandu jinfetaħ f'ambjent miftuħ u xott.

NL

:

De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend.

PL

:

Opakowanie otwierać na zewnątrz i w suchych warunkach.

PT

:

Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco.

SK

:

Nádobu otvárajte vonku a za suchého počasia.

SL

:

Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah.

FI

:

Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa.

SV

:

Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden.

SPo 5

ES

:

Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/ durante un tiempo especificado /hasta que se haya secado la pulverización] antes de volver a entrar.

CS

:

Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky [důkladně/ uveďte dobu /do zaschnutí postřikového nánosu] vyvětrejte.

DA

:

De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/ eller angivelse af tid /indtil sprøjtemidlet er tørret], før man igen går ind i dem.

DE

:

Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/ oder Zeit angeben /bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften.

ET

:

Õhutada käideldud alad/põhjalikult kasvuhooned/ määratletud aja jooksul /enne uuesti sisenemist kuni pihustatud vahendi kuivamiseni.

EL

:

Να αερίσετε τους χώρους/τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως/ ή να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος /μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε.

EN

:

Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/ time to be specified /until spray has dried before re-entry.

FR

:

Ventiler [à fond/ ou durée à précise r/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder.

IT

:

Ventilare [a fondo/ per una durata da specificare /fino all'essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di accedervi.

LV

:

Pirms atgriešanās rūpīgi vēdināt apstrādātās platības/siltumnīcas ( norāda laiku ) kamēr izsmidzinātais šķidrums nožuvis.

LT

:

Gerai išvėdinti apdorotus plotus/šiltnamius ( vėdinimo laikas turi būti nurodytas ). Įeiti į apdorotus plotus leidžiama tik visiškai jiems išdžiūvus.

HU

:

A kezelt területet/üvegházakat [alaposan/ az előírt időn át /a permet felszáradásáig] szellőztesse az oda való visszatérés előtt.

MT

:

Ħalli l-arja tgħaddi minn dawk il-postijiet/serer li ġew ittrattati sew/ speċifika t-tul ta' ħin /sakemm jinxef il-bexx qabel ma terġa' tidħol.

NL

:

Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende ( geef de periode aan ) ventileren/ventileren tot de sproeistof is opgedroogd].

PL

:

Dokładnie wietrzyć obszar poddany zabiegowi/szklarnie/ przez określony czas /Przed ponownym wejściem poczekać do wyschnięcia cieczy.

PT

:

Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante ( neste caso, precisar o período )/até à secagem do pulverizado] antes de neles voltar a entrar.

SK

:

Pred ďalším vstupom dôkladne vyvetrajte ošetrovaný priestor/ skleník tak , aby rozprášený roztok prípravku zaschol/uveďte potrebný čas/.

SL

:

Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine/rastlinjake/ določi se čas /dokler se nanešeno sredstvo ne posuši.

FI

:

Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/ tai täsmennetään tuuletusaika /kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista.

SV

:

Vädra (omsorgsfullt/ eller ange tidsperiod /tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.”.

(d)

Punt 2.2 fl-Anness V jiġi sostitwit b' li ġej:

“2.2.   Prekawzjonijiet ta' sigurtà li għandhom x'jaqsmu ma' l-ambjent (SPe)

SPe 1

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo o la frecuencia) .

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/půdních organismů neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek obsahující (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) déle/více než (uveďte určitou lhůtu nebo četnost aplikací) .

DA

:

For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandlinger) .

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel “…” oder andere … haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als … (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden.

ET

:

Põhjavee/mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või aine klass) rohkem kui (periood või määratletav sagedus) .

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους οργανισμούς στο έδαφος] μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα) .

EN

:

To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified) .

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser) .

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza) .

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeni/augsnes organismus, nelietot augu aizsardzības līdzekli “…” vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur “…” (norāda darbīgo vielu vai darbīgo vielu grupu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu noteiktā laika periodā) .

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/dirvos organizmus nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliąją medžiagą ar medžiagų grupę, kaip tinka) dažniau kaip (laikas ar dažnumas turi būti nurodytas) .

HU

:

A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport) -ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt időtartam/gyakoriság) -nál hosszabb ideig/többször.

MT

:

Sabiex tħares l-ilma ta' taħt l-art / l-organiżmi fil-ħamrija tapplikax dan il-prodott jew kwalunkwe prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss) iżjed minn (speċifika ż-żmien jew il-frekwenza) .

NL

:

Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet langer dan gedurende (geef de tijdsduur aan) gebruiken/ten hoogste (geef de frequentie) gebruiken.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów glebowych nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas) /nie częściej niż (określona częstotliwość) .

PT

:

Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) durante mais de (período a precisar) ou mais do que (frequência a precisar) .

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu účinných látok) dlhšie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu) .

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/talnih organizmov ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj) .

FI

:

(Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka) , käyttöä useammin (ajanjakso tai käyttötiheys) .

SV

:

För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar) .

SPe 2

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos (precísese la situación o el tipo de suelos) .

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/vodních organismů neaplikujte přípravek na půdách (uveďte druh půdy nebo situaci) .

DA

:

For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold) .

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) Böden ausbringen.

ET

:

Põhjavee/veeorganismide kaitsmiseks mitte kasutada (määratleda pinnasetüüp või olukord) .

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργανισμούς] μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη (προσδιορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες) .

EN

:

To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils.

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser) .

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione) .

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeņus/ūdens organismus, nelietot (norāda augsnes tipu vai apstākļus) augsnēs.

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/vandens organizmus nenaudoti (nurodyti dirvožemio tipą ar situaciją) dirvožemiuose.

HU

:

A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében (az előírt talajtípus vagy helyzet) talajokra ne használja.

MT

:

Biex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi ta' l-ilma tapplikax f'ħamrija (speċifika t-tip ta' ħamrija jew is-sitwazzjoni) .

NL

:

Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów wodnych nie stosować na glebach (określić typ gleby lub warunki glebowe) .

PT

:

Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos (precisar a situação ou o tipo de solo) .

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody/vodných organizmov neaplikujte na (upresnite typ pôdy alebo situáciu) pôdu.

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/vodnih organizmov ne uporabljati na (navede se tip tal ali druge posebne razmere) tleh.

FI

:

(Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne) maaperään.

SV

:

För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på (ange jordtyp eller markförhållande) .

SPe 3

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/los artrópodos no objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial].

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin/necílových členovců/hmyzu dodržujte neošetřené ochranné pásmo (uveďte vzdálenost) vzhledem k nezemědělské půdě/povrchové vodě.

DA

:

Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikke-målorganismer, vilde planter, insekter og leddyr].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten.

ET

:

Veeorganismide/mittetaimsete sihtliikide/mittesihtlülijalgsete/putukate kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist (määratleda kaugus) põllumajanduses mittekasutatavast maast/pinnaseveekogudest.

EL

:

Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά/μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα] να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) μέχρι [μη γεωργική γη/σώματα επιφανειακών υδάτων].

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau].

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus/ar lietojumu nesaistītos posmkājus/kukaiņus, ievērot aizsargjoslu (norāda attālumu) līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei/ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus/netikslinius nariuotakojus/vabzdžius būtina išlaikyti apsaugos zoną (nurodyti atstumą) iki ne žemės ūkio paskirties žemės/paviršinio vandens telkinių.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények/nem célzott ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/felszíni vizektől (az előírt távolság) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

MT

:

Sabiex tipproteġi organiżmi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati/artropodi/insetti mhux immirati, irrispetta żona konfini ħielsa mill-bexx ta' (speċifika d-distanza) minn art mhix agrikola/għadajjar ta' l-ilma fil-wiċċ.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten/niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van (geef de afstand aan) rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet sproeien.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania/stawonogów/owadów nie będących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy buforowej w odległości (określona odległość) od terenów nieużytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych.

PT

:

Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas/dos insectos/artrópodes não-visados], respeitar uma zona não-pulverizada de (distância a precisar) em relação [às zonas não-cultivadas/às águas de superfície].

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke (upresnite dĺžku) .

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas (navede se razdaljo) do nekmetijske površine/vodne površine.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä (täsmennetään etäisyys) ruiskuttamaton suojavyöhyke.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på (ange avstånd) till (icke-jordbruksmark/vattendrag).

SPe 4

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado riesgo de escorrentía.

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin neaplikujte přípravek na nepropustný povrch, jako je asfalt, beton, dlážděný povrch, železniční trať nebo v jiných případech, kdy hrozí vysoké riziko odplavení.

DA

:

Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for run-off til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

ET

:

Veeorganismide/mittesihtliikide kaitsmiseks mitte kasutada läbilaskmatutel pindadel nagu näiteks asfalt, betoon, munakivi, raudteerööpad ning muudes oludes, kus on kõrge lekkimisoht.

EL

:

Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά] να μην χρησιμοποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής.

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, betona, bruģa, sliežu ceļiem, un citās vietās ar augstu noteces risku.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus nenaudoti ant nepralaidžių paviršių tokių kaip asfaltas, betonas, grindinio akmenys, geležinkelio bėgių ar kitose situacijose, kuriuose didelė nuotėkio tikimybė.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények védelme érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza.

MT

:

Biex tipproteġi organiżmi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati tapplikax fuq uċuħ impermeabbli bħal l-asfalt, konkrit, ċangaturi, linji tal-ferrovija u sitwazzjonijiet oħra b'riskju kbir ta' skul.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten] te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania nie stosować na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska i innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy.

PT

:

Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas], não aplicar este produto em superfícies impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra situação em que o risco de escorrimentos seja elevado.

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody.

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih površinah kot so asfalt, beton, tlak, železniški tiri in drugih površinah, kjer je velika nevarnost odtekanja.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för avrinning.

SPe 5

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců musí být přípravek zcela zapraven do půdy; zajistěte, aby byl přípravek zcela zapraven do půdy také na konci výsevních nebo výsadbových řádků.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt graves ned i jorden. Sørg for, at produktet også er helt tildækket for enden af rækkerne.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanz- bzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks peab vahend täielikult mullaga ühinema; tagada vahendi täielik ühinemine ka ridade lõpus.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

EN

:

To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, augu aizsardzības līdzekli pilnībā iestrādāt augsnē; nodrošināt līdzekļa pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus būtina produktą visiškai įterpti į dirvą, užtikrinti, kad produktas būtų visiškai įterptas vagų gale.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a terméket teljes egészében be kell dolgozni a talajba; ügyeljen arra, hogy az anyag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva.

MT

:

Sabiex tipproteġi għasafar/mammiferi selvaġġi l-prodott għandu jkun inkorporat għal kollox fil-ħamrija; żgura li l-prodott ikun ukoll inkorporat għal kollox f'tarf ir-raddi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków produkt musi być całkowicie przykryty glebą; zapewnić że produkt jest również całkowicie przykryty na końcach rzędów.

PT

:

Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov sa musí všetok prípravok zakryť pôdou. Presvedčte sa, či je prípravok dobre zakrytý pôdou aj na konci brázdy.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v celoti vdelano v tla tudi na koncih vrst.

FI

:

(Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.

SPe 6

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recójase todo derrame accidental.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců odstraňte rozsypaný nebo rozlitý přípravek.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

EN

:

To protect birds/wild mammals remove spillages.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, novērst izšļakstīšanos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus pašalinti pabiras ar išsiliejusį produktą.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött anyagot.

MT

:

Neħħi kull tixrid biex tipproteġi l-għasafar/mammiferi selvaġġi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków usuwać rozlany/rozsypany produkt.

PT

:

Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado.

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov odstráňte náhodne rozsypaný prípravok.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo.

FI

:

Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.

SPe 7

ES

:

No aplicar durante el período de reproducción de las aves.

CS

:

Neaplikujte v době hnízdění ptáků.

DA

:

Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.

DE

:

Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden.

ET

:

Mitte kasutada lindude pesitsusperioodil.

EL

:

Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών.

EN

:

Do not apply during the bird breeding period.

FR

:

Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

IT

:

Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

LV

:

Nelietot putnu vairošanās periodā.

LT

:

Nenaudoti paukščių veisimosi laikotarpiu.

HU

:

A madarak költési időszaka alatt nem alkalmazható.

MT

:

Tapplikax matul it-tberrik ta' l-għasafar.

NL

:

Niet gebruiken tijdens de vogelbroedperiode.

PL

:

Nie stosować w okresie rozrodczym ptaków.

PT

:

Não aplicar este produto durante o período de reprodução das aves.

SK

:

Neaplikujte v čase rozmnožovania vtákov.

SL

:

Ne tretirati v času valjenja ptic.

FI

:

Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan.

SV

:

Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod.

SPe 8

ES

:

Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración./Elimínense las malas hierbas antes de su floración./No aplicar antes de (indíquese el tiempo) .

CS

:

Nebezpečný pro včely./Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí plodiny./Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy./Úly musí být během aplikace a po aplikaci (uveďte dobu) přemístěny nebo zakryty./Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele./Plevele odstraňte před jejich kvetením./Neaplikujte před (uveďte dobu) .

DA

:

Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./Må ikke anvendes inden (tidspunkt) .

DE

:

Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.

ET

:

Mesilastele ohtlik/Mesilaste ning muude tolmlevate putukate kaitsmiseks mitte kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal/Mitte kasutada aktiivsel korjealal/Kasutamise ajaks ning (määratleda aeg) peale töötlemist tarud eemaldada või katta kinn/Õitseva umbrohu olemasolu korral mitre kasutada/Umbrohi enne õitsemist eemaldada/Mitte kasutada enne (määratleda aeg) .

EL

:

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) μετά τη χρήση./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησιμοποιείτε πριν (αναφέρατε το χρόνο) .

EN

:

Dangerous to bees./To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower./Do not use where bees are actively foraging./Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment./Do not apply when flowering weeds are present./Remove weeds before flowering./Do not apply before (state time) .

FR

:

Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date) .

IT

:

Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo) .

LV

:

Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, nelietot kultūraugu ziedēšanas laikā. Nelietot vietās, kur bites aktīvi meklē barību. Bišu stropus pārvietot vai pārsegt augu aizsardzības līdzekļa smidzināšanas laikā un … (norāda uz cik ilgu laiku) pēc smidzināšanas darba beigām. Nelietot platībās, kurās ir ziedošas nezāles. Apkarot nezāles pirms ziedēšanas. Nelietot pirms … (norāda laiku) .

LT

:

Pavojingas bitėms/Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu/Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu/Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu ar (nurodyti laiką) po purškimo./Nenaudoti kai yra žydinčių piktžolių/Sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo/Nenaudoti iki (nurodyti laiką) .

HU

:

Méhekre veszélyes/A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható/Méhek aktív táplálékszerzési időszaka idején nem alkalmazható/Az alkalmazás idejére és a kezelés után (megadott időszak) ideig távolítsa el vagy fedje be a méhkaptárakat/Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható/Virágzás előtt távolítsa el a gyomnövényeket/ (megadott időpont) előtt nem alkalmazható.

MT

:

Perikoluż għan-naħal/Sabiex tħares in-naħal u insetti oħra tad-dakra tapplikax fuq uċuħ tar-raba' meta jkunu bil-fjur/Tużax fejn in-naħal ikun qed jirgħa sew/Neħħi jew agħtti l-ġarar tan-naħal waqt l-applikazzjoni u għal (speċifika l-ħin) wara t-trattament/Tapplikax meta jkun hemm ħaxix ħażin bil-fjur/Neħħi l-ħaxix ħażin qabel ma jwarrad/Tapplikax qabel (speċifika l-ħin) .

NL

:

Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vóór (geef de datum of de periode aan) .

PL

:

[Niebezpieczne dla pszczół/W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia/Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek/Usuwać lub przykrywać ule podczas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu/Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty/Usuwać chwasty przed kwitnieniem/Nie stosować przed (określić czas) .

PT

:

Perigoso para as abelhas./Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos./Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante (indicar o período) após o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./Remover as infestantes antes da floração./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar) .

SK

:

Nebezpečný pre včely/Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase kvetu/Nepoužívajte, keď sa v okolí nachádzajú včely/Počas aplikácie a (uveďte čas) po aplikácii úle prikryte alebo presuňte na iné miesto/Neaplikujte, keď sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny/Odstráňte buriny pred kvitnutím/Neaplikujte pred (uveďte čas) .

SL

:

Nevarno za čebele./Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem./Ne tretirati v času paše čebel./Med tretiranjem in (navede se časovno obdobje) po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje./Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela./Odstraniti plevel pred cvetenjem./Ne tretirati pred (navede se časovno obdobje) .

FI

:

Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja./Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen (aika) .

SV

:

Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod) .”.

(e)

Punt 2.3 fl-Anness V jiġi sostitwit b' li ġej:

“2.3.   Prekawzjonijiet ta' sigurtà li għandhom x'jaqsmu ma' l-aħjar prattika fil-qasam agrikolu

SPa 1

ES

:

Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o el plazo) .

CS

:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek, který obsahuje (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) více/déle než (uveďte četnost aplikací nebo lhůtu) .

DA

:

For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange) .

DE

:

Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden.

ET

:

Resistentsuse tekkimise vältimiseks seda või ükskõik millist muud vahendit mitte kasutada rohkem kui (kasutamiskordade arv või määratletav periood) , mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või ainete liik) .

EL

:

Προκειμένου να μην αναπτυχθεί αντίσταση μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η συχνότητα) φορές.

EN

:

To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified) .

FR

:

Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d'applications ou durée à préciser) .

IT

:

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare) .

LV

:

Lai izvairītos no rezistences veidošanās, nelietot šo vai jebkuru citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur … (norāda darbīgās vielas vai darbīgo vielu grupas nosaukumu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu vai laiku) .

LT

:

Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti šio produkto ar kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliają medžiagą ar medžiagų grupę) dažniau kaip (nurodyti apdorojimų skaičių arba laikotarpį) .

HU

:

Rezisztancia kialakulásának elkerülése érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport) -ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt kezelésszám vagy időszakok) -nál többször/hosszabb ideig.

MT

:

Sabiex tevita li tinbena reżistenza tapplikax dan jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss) aktar minn (l-għadd ta' applikazzjonijiet jew il-ħin li għandu jkun speċifikat) .

NL

:

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken dan (geef het aantal toepassingen aan) /niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan) .

PL

:

W celu uniknięcia powstawania odporności nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas) /nie częściej niż (określona częstotliwość) .

PT

:

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou período de aplicações a precisar) .

SK

:

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu látok) dlhšie ako (upresnite počet aplikácií alebo časový úsek) .

SL

:

Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj) .

FI

:

Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka) , käyttöä useammin (käyttötiheys) .

SV

:

För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod) .”.

(f)

Punt 2.4 fl-Anness V jiġi sostitwit b' li ġej:

“2.4.   Prekawzjonijiet ta' sigurtà speċifiċi għar-rodentiċidi (SPr)

SPr 1

ES

:

Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos.

CS

:

Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby nemohly být hlodavci rozvlékány.

DA

:

Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.

DE

:

Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist.

ET

:

Peibutussööt tuleb ohutult ladustada selliselt, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu. Peibutussöödabriketid kindlustada selliselt, et närilised neid ära vedada ei saaks.

EL

:

Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά.

EN

:

The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents.

FR

:

Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

IT

:

Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

LV

:

Ēsmu ejā ievietot tā, lai, tā nebūtu pieejama citiem dzīvniekiem. Ēsmu nostiprināt, lai grauzēji to nevarētu aizvilkt.

LT

:

Jaukas turi būti saugiai išdėstytas taip, kad sumažėtų rizika kitiems gyvūnams jį vartoti. Jauko blokai turi būti taip saugomi, kad graužikai negalėtų jų ištampyti.

HU

:

A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak. A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy azt a rágcsálók ne hurcolhassák el.

MT

:

Il-lixki għandhom jitqegħdu hekk li jitnaqqas ir-riskju li jkunu mittiekla minn annimali oħrajn. Orbot il-blokki tal-lixka sew fejn ikunu biex ma' jiġux mkaxkra minn fuq il-post minn rodenti.

NL

:

De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.

PL

:

Przynęty muszą być rozłożone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zjedzenia przez inne zwierzęta. Zabezpieczyć przynętę w ten sposób, aby nie mogła zostać wywleczona przez gryzonie.

PT

:

Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não possam ser arrastados pelos roedores.

SK

:

Návnady sa musia umiestniť tak, aby sa k nim nedostali iné zvieratá. Zabezpečte návnady tak, aby ich hlodavce nemohli odtiahnuť.

SL

:

Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje zaužitja za druge živali minimalno. Zavarovati vabe tako, da jih glodalci ne morejo raznesti.

FI

:

Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan.

SV

:

Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.

SPr 2

ES

:

La zona tratada debe señalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicación (primaria o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente.

CS

:

Plocha určená k ošetření musí být během ošetřování označena. Je třeba upozornit na nebezpečí otravy (primární nebo sekundární) antikoagulantem a uvést protijed.

DA

:

Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.

DE

:

Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.

ET

:

Käideldud ala tuleb käitlemisperioodiks märgistada. Antikoagulandi mürgituse (esmane või teisene) oht ning selle vastane antidoot peab olema ära mainitud.

EL

:

Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν πρέπει να έχει σημαδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. Θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης.

EN

:

Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned.

FR

:

La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

IT

:

Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.

LV

:

Apstrādes laikā apstrādājamo platību marķēt. Norādīt saindēšanās (primārās vai sekundārās) apdraudējumu ar antikoagulantu un tā antidotu.

LT

:

Apdorojami plotai turi būti pažymėti visą apdorojimo laikotarpį. Turi būti paminėtas apsinuodijimo antikoaguliantu pavojus (tiesioginis ar netiesioginis) ir nurodytas priešnuodis.

HU

:

A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátló szertől való mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére.

MT

:

Il-post ittrattat għandu jkun immarkat filwaqt li jkun qiegħed jiġi itrattat. Għandu jissemma l-periklu ta' avvelenament (primarju jew sekondarju) bl-antikoagulant u l-antitodu tiegħu.

NL

:

De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.

PL

:

Obszar poddany zabiegowi musi być oznakowany podczas zabiegu. Niebezpieczeństwo zatrucia (pierwotnego lub wtórnego) antykoagulantem i antidotum powinno być wyszczególnione.

PT

:

Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menção ao perigo de envenenamento (primário ou secundário) pelo anticoagulante e indicação do antídoto deste último.

SK

:

Ošetrovaná plocha sa počas ošetrenia musí označiť. Musí sa uviesť nebezpečenstvo možnej otravy (primárnej alebo sekundárnej) antikoagulantami a protilátky.

SL

:

Tretirano območje je treba v času tretiranja označiti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote.

FI

:

Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava.

SV

:

Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges.

SPr 3

ES

:

Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en cubos de basura ni en vertederos.

CS

:

Mrtvé hlodavce během doby použití přípravku denně odstraňujte. Neodkládejte je do nádob na odpadky ani na smetiště.

DA

:

Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.

DE

:

Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen.

ET

:

Surnud närilised tuleb eemaldada käitlemisalalt käitlemise ajal iga päev. Mitte panna prügikastidesse või prügi mahapaneku kohtadesse.

EL

:

Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να μην τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών.

EN

:

Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips.

FR

:

Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

IT

:

I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

LV

:

Apstrādes laikā beigtos grauzējus no apstrādātās platības aizvākt katru dienu. Neizmest tos atkritumu tvertnēs vai kaudzēs.

LT

:

Žuvę graužikai turi būti surenkami iš apdoroto ploto kiekvieną dieną viso naikinimo metu. Nemesti i šiukšlių dėžes arba sąvartynus.

HU

:

Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területről. A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni.

MT

:

Għandhom jitneħħew kuljum ir-rodenti mejta mill-post ittrattat. Tarmihomx f'kontenituri taż-żibel jew fuq il-miżbliet.

NL

:

Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.

PL

:

Martwe gryzonie usuwać z obszaru poddanego zabiegowi każdego dnia. Nie wyrzucać do pojemników na śmieci i nie wywozić na wysypiska śmieci.

PT

:

Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras.

SK

:

Mŕtve hlodavce treba z ošetrovanej plochy každý deň odstrániť. Nehádžte ich do odpadových nádob alebo na smetisko.

SL

:

Poginule glodalce je treba odstraniti s tretiranega območja sproti, vsak dan v času tretiranja, vendar ne v zabojnike za odpadke ali odlagališča smeti.

FI

:

Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille.

SV

:

Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.”.

IV.   IL-POLITIKA DWAR IT-TRASPORT

TRASPORT BIT-TRIQ

1.

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE tad-29 ta' April 1996 dwar dħul għall-impjieg ta’ operatur tat-trasport ta’ merkanzija bit-triq u operatur ta’ trasport ta’ passiġġieri bit-triq u r-rikkonoxximent reċiproku ta’ diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali intenzjonati li jiffaċilitaw għal dawn l-operaturi d-dritt tal-libertà ta' l-istabbiliment f' operazzjonijiet tat-trasport nazzjonali u internazzjonali.

Fl-Anness Ia, in-nota 1 tiġi sostitwita b'li ġej:

“(1)

Simbolu distintiv ta' l-Istat: (B) Belġju, (CZ) Repubblika Ċeka, (DK) Danimarka, (D) Ġermanja, (EST) Estonja, (GR) Greċja, (E) Spanja, (F) Franza, (IRL) Irlanda, (I) Italja, (CY) Ċipru, (LV) Latvja, (LT) Litwanja, (L) Lussemburgu, (H) Ungerija, (M) Malta, (NL) Olanda, (A) Awstrija, (PL) Polonja, (P) Portugall, (SLO) Slovenja, (SK) Slovakkja, (FIN) Finlandja, (S) Svezja, (UK) Renju Unit.”.

2.

Id-Direttiva 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta' Lulju 2003 dwar il-kwalifikazzjoni inizzjali u t-taħriġ perjodiku għal sewwieqa ta' ċerti vetturi tat-triq għat-trasport tal- merkanzija jew tal-passiġġieri, li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3820/85 u d-Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 76/914/KEE.

(a)

Fl-Anness II, punt 2, taħt il-kliem “naħa 1 fiha”, il-punt (ċ) jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“il-marka li tiddistingwi l-Istat Membru li joħroġ il-karta, stampata bħala negattiva f'rettangolu ikħal u mdawwrha minn 12-il stilla safra; il-marki li jiddistingwu huma kif ġej:

B

:

il-Belġju

CZ

:

ir-Repubblika Ċeka

DK

:

id-Danimarka

D

:

il-Ġermanja

EST

:

l-Estonja

GR

:

il-Greċja

E

:

Spanja

F

:

Franza

IRL

:

l-Irlanda

I

:

l-Italja

CY

:

Ċipru

LV

:

il-Latvja

LT

:

il-Litwanja

L

:

il-Lussemburgu

H

:

l-Ungerija

M

:

Malta

NL

:

l-Olanda

A

:

l-Awstrija

PL

:

il-Polonja

P

:

il-Portugall

SLO

:

is-Slovenja

SK

:

is-Slovakkja

FIN

:

il-Finlandja

S

:

l-Isvezja

UK

:

ir-Renju Unit'”.

(b)

Fl-Anness II, punt 2, taħt il-kliem “naħa 1 fiha”, il-punt (e) jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“it-titolu “mudell tal-Komunitajiet Ewropej” fil-lingwa jew lingwi ta' l-Istat Membru li joħroġ il-karta u l-intestatura “karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq” fil-lingwi uffiċjali l-oħra tal-Komunità, stampati ikħal sabiex jifformaw l-isfond għall-karta:

 

tarjeta de cualificación del conductor

 

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče

 

chaufføruddannelsesbevis

 

Fahrerqualifizierungsnachweis

 

juhi ametipädevuse kaart

 

δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

 

driver qualification card

 

carte de qualification de conducteur

 

cárta cáilíochta tiomána

 

carta di qualificazione del conducente

 

vadītāja kvalifikācijas apliecība

 

vairuotojo kvalifikacinė kortelė

 

gépjárművezetői képesítési igazolvány

 

karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq

 

kwalificatiekaart bestuurder

 

karta kwalifikacji kierowcy

 

carta de qualificação do motorista

 

preukaz o kvalifikácii vodiča

 

kartica o usposobljenosti voznika

 

kuljettajan ammattipätevyyskortti

 

yrkeskompetensbevis för förare”.

(ċ)

Fl-Anness II, punt 2, taħt il-kliem “naħa 2 fiha”, it-tieni sentenza tal-punt (b) tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Jekk Stat Membru jixtieq jikteb dawn l-inserzjonijiet f' lingwa nazzjonali li ma tkunx waħda mill-lingwi li ġejjin: Spanjol, Ċeka, Daniż, Ġermaniż, Estonjan, Grieg, Ingliż, Franċiż, Taljan, Latvjan, Litwan, Ungeriż, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Slovakk, Sloven, Finlandiż u Svediż, għandu jagħmel verżjoni bilingwali tal-karta fejn juża waħda mill-lingwi hawn fuq imsemmija, bla preġudizzju għad-disposizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Anness.”

V.   TASSAZZJONI

1.

Is-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE tas-17 ta' Mejju 1977 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-taxxi fuq il-valur tal-bejgħ - Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima.

(a)

L-Artikolu 24 bis jiġi sostitwit kif ġej:

“Artikolu 24a

Fl-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 24(2) sa (6), l-Istati Membri li ġejjin jistgħu jagħtu eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud lill-persuni taxxabbli li t-turnover annwali tagħhom ikun inqas mill-eqwivalenti f'munita nazzjonali bir-rata tal-kambju tad-data ta' adeżjoni tagħhom:

fir-Repubblika Ċeka: EUR 35 000;

fl-Estonja: EUR 16 000;

f'Ċipru: EUR 15 600;

fil-Latvja: EUR 17 200;

fl-Ungerija: EUR 29 000;

fl-Ungerija: EUR 35 000;

f' Malta: EUR 37 000 meta l-attività ekonomika tikkonsisti prinċipalment fil-provvista ta' merkanzija, EUR 24 300 meta l-attività ekonomika tikkonsisti prinċipalment fil-provvista ta' servizzi b'valur miżjud baxx (inputs għoljin), u EUR 14 600 f'każijiet oħrajn, jiġifieri dawk li jipprovdu servizz b'valur miżjud għoli (inputs baxxi);

fil-Polonja: EUR 10 000;

fis-Slovenja: EUR 25 000;

fis-Slovakkja: EUR 35 000.”

(b)

L-Artikolu 28m jiġi sostitwit b' li ġej:

“Artikolu 28m

Rata ta' konverżjoni

Sabiex jiġu determinati l-ekwivalenzi ta' ammonti espressi f' ecus fil-muniti nazzjonali tagħhom f' dan it-titolu l-Istati Membri għandhom jużaw ir-rata tal-kambju applikabbli fis-16 ta' diċembru 1991.* Madanakollu, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja għandhom jużaw ir-rata tal-kambju applikabbli fid-data ta' l-adeżjoni tagħhom.”.

(ċ)

L-Artikolu 17(3)(b), fil-versjoni stabbilita fl-Artikolu 28f(1) (1), jiġi sostitwit b'li ġej:

“(b)

transazzjonijiet li huma eżenti skond l-Artikolu 14(1)(g) u (i), 15, 16(1) (B), (Ċ), (D), jew (E) jew (2) jew 28ċ (A) u (Ċ).”.

2.

Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE tat-3 ta' Ġunju 2003 dwar it-tassazzjoni tat-tfaddil fuq l-introjtu f'għamla ta' pagamenti ta' interessi.

Fl-Anness, dan li ġej jiġi nserit bejn l-inserzjonijiet għall-Italja u l-Portugall:

“il-Latvja

Pašvaldības (Local governments)

il-Polonja

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (associations of communes)

powiatów (association of districts)

województw (association of provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capital city of Warsaw)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agricultural Property Agency)”

u, wara l-inserzjonijiet għall-Portugall:

“is-Slovakkja

mestá a obce (municipalities)

Železnice Slovenskej republiky (Slovak Railway Company)

Štátny fond cestného hospodárstva (State Road Management Fund)

Slovenské elektrárne (Slovak Power Plants)

Vodohospodárska výstavba (Water Economy Building Company)”.

3.

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/49/KE tat-3 ta' Ġunju 2003 dwar sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għall-interessi u pagamenti tad-drittijiet ta' l-awtur magħmula bejn il-kumpanniji assoċjati ta' Stati Membri differenti.

(a)

Dan li ġej hu miżjud ma' l-Artikolu 3(a)(iii):

“—

Daň z příjmů právnických osob in the Czech Republic,

Tulumaks in Estonia,

φόρος εισοδήματος in Cyprus,

Uzņēmumu ienākuma nodoklis in Latvia,

Pelno mokestis in Lithuania,

Társasági adó in Hungary,

Taxxa fuq id-dħul f'Malta,

Podatek dochodowy od osób prawnych in Poland,

Davek od dobička pravnih oseb in Slovenia,

Daň z príjmov právnických osôb in Slovakia”.

(b)

Dan li ġej jiġi miżjud ma' l-Anness:

“(p)

kumpanniji taħt il-liġi Ċeka magħrufa bħala: “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”, “veřejná obchodní společnost”, “komanditní společnost”, “družstvo”;

(q)

kumpanniji taħt il-liġi ta' l-Estonja magħrufa bħala: “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”;

(r)

kumpanniji taħt il-liġi Ċipriota magħrufa bħala: kumpanniji skond il-Liġi tal-Kumpannija, Korporazzjonijiet Pubbliċi kif ukoll kull Korp ieħor li hu meqjus bħala kumpannija skond il-Liġijiet tat-Taxxa fuq id-dħul;

(s)

kumpanniji taħt il-liġi Latvjana magħrufa bħala: “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

(t)

kumpanniji nkorporati taħt il-liġi tal-Litwanja;

(u)

kumpanniji taħt il-liġi Ungeriża magħrufa bħala: “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “közhasznú társaság”, “szövetkezet”;

(v)

kumpanniji taħt il-liġi Maltija magħrufa bħala: “Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata”, “Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet”;

(w)

kumpanniji taħt il-liġi Pollakka magħrufa bħala: “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

(x)

kumpanniji taħt il-liġi Slovena magħrufa bħala: “delniška družba”, “komanditna delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”, “družba z neomejeno odgovornostjo”;

(y)

kumpanniji taħt il-liġi Slovakkja magħrufa bħala: “akciová spoločnos”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnos”, “verejná obchodná spoločnos”, “družstvo”.”


(1)  Is-Sitt Direttiva tal-VAT għandha żewġ verżjonijiet ta' l-Artikolu 17(3)(b). L-Artikolu 28f(1) ta' dik id-Direttiva fih id-dispożizzjoni li hi kurrentement applikabbli. Ta' din is-sitwazzjoni partikolari ma ttieħedx kont kif jixraq fil-Protokoll nru. 3 ta' l-Att ta' Adeżjoni li bi żball emenda l-verżjoni ta' l-Artikolu 17(3)(b) li mhux kurrentement applikabbli. Għalhekk il-verżjoni applikabbli kurrentement trid tiġi emendata wkoll.


1.5.2004   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 168/68


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2004/79/KE

ta’l-4 ta’ Marzu 2004

li taddatta d-Direttiva 2002/94/KE, fil-qasam tat-tassazzjoni, in vista ta’l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat ta’l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja (1), u partikolarment l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-Att ta’l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja (2), u partikolarment l-Artikolu 57(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Għal ċerti atti li jibqgħu validi wara l-1 ta’ Mejju 2004, u li jeħtieġu l-addattament minħabba l-adeżjoni, ma ġiex ipprovdut għall-addattamenti neċessarji fl-Att ta'l-Adeżjoni ta’l-2003, jew inkella ġie pprovdut għalihom iżda jeħtieġu addattamenti ulterjuri. Dawn l-addattamenti kollha għandhom jiġu addottati sabiex ikunu applikabbli mill-bidu ta’l-adeżjoni;

(2)

Sussegwenti għall-Artikolu 57(2) ta’l-Att ta’l-Adeżjoni, dawn l-addattamenti għandhom jiġu addottati mill-Kummissjoni fil-każi kollha fejn il-Kummissjoni addottat l-att oriġinali;

(3)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/94/KE (3) għandha għalhekk tiġi emendata kif imsemmi hawn fuq,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2002/94/KE ġiet emendata kif muri fl-Anness.

Artikolu 2

L-Istati Membri sejrin idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u l-provedimenti amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw mad-Direttiva sa mhux aktar tard mid-data ta’l-adeżjoni. Sejrin sussegwentement jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta’ dawn il-provvedimenti u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawn il-provvedimenti u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jaddottaw dawn il-provvedimenti, ser ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn referenza tali meta jiġu ppubblikati uffiċjalment.

Artikolu 3

Din id-Direttiva ser tidħol fis-seħħ suġġetta għal, u mid-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, ta’l-4 ta’ Marzu 2004.

Għall-Kummissjoni

Günter VERHEUGEN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 236, 23.9.2003, p. 17

(2)  ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33

(3)  ĠU L 337, 13.12.2002, p. 41


ANNESS

TASSAZZJONI

Direttiva tal-Kummissjoni 2002/94/KE tad-9 ta’ Diċembru 2002 li tipprovdi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ ċerti provedimenti tad-Direttiva tal-Kunsill 76/308/KEE dwar l-assistenza reċiproka għall-ġbir ta’ drittijiet relatati ma’ ċerti levies, dazji taxxi u miżuri oħra.

F’Anness IV, il-kolonna tax-xellug taħt “Stat Membru” hija sostitwita minn dawn li ġejjin:

 

“Belgique/België

 

Česká Republika

 

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Eλλάδα

 

España

 

France

 

Ireland

 

Italia

 

Kύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

 

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

 

Slovenija

 

Slovensko

 

Finland/Suomi

 

Sverige

 

United Kingdom”