15.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 121/3


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-6 ta’ April 2009

dwar l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Konvenzjoni dwar Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli u mal-Protokoll tagħha dwar affarijiet li jolqtu b’mod speċifiku apparat użat fl-ajruplani, adottati konġuntement f’Cape Town fis-16 ta’ Novembru 2001

(2009/370/KE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 61(c) tiegħu, flimkien mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 300(2) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-Komunità qiegħda taħdem sabiex toħloq żona ġudizzjarja komuni bbażata fuq il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ deċizjonijiet ġudizzjarji.

(2)

Il-Konvenzjoni dwar Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli (minn hawn ’il quddiem imsejħa “il-Konvenzjoni ta’ Cape Town”) u l-Protokoll tagħha dwar affarijiet speċifiċi għall-ajurplani (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Protokoll tal-ajruplani”), adottati flimkien f’Cape Town fis-16 ta’ Novembru 2001, jikkostitwixxu kontribut utli għar-regolamentazzjoni fil-livell internazzjonali fl-oqsma rispettivi tagħhom. Huwa għalhekk mixtieq li d-dispożizzjonijiet taż-żewġ strumenti li jikkonċernaw temi li jaqgħu taħt il-kompetenza esklussiva tal-Komunità għandhom ikunu applikati kemm jista’ jkun malajr.

(3)

Il-Kummissjoni nnegozjat il-Konvenzjoni ta’ Cape Town u l-Protokoll tal-ajruplani f’isem il-Komunità, f’dawk il-partijiet minnhom li jaqgħu fi ħdan il-kompetenza esklussiva tal-Komunità.

(4)

L-organizzazzjonijiet ta’ integrazzjoni ekonomika reġjonali, li għandhom il-kompetenza dwar ċerti affarijiet regolati mill-Konvenzjoni ta’ Cape Town u l-Protokoll tal-ajruplani jistgħu jaċċedu għall-Konvenzjoni msemmija u l-Protokoll imsemmi wara d-dħul tagħhom fis-seħħ.

(5)

Xi wħud mit-temi regolati mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (2), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar il-proċedimenti ta’ falliment (3) u r-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali (Ruma I) (4) huma wkoll indirizzati fil-Konvenzjoni ta’ Cape Town u l-Protokoll dwar l-ajruplani.

(6)

Il-Komunità għandha kompetenza esklussiva dwar xi wħud mit-temi regolati mill-Konvenzjoni ta’ Cape Town u l-Protokoll tal-ajruplani, filwaqt li l-Istati Membri għandhom kompetenza dwar materji oħra regolati minn dawn iż-żewġ strumenti.

(7)

Il-Komunità għandha għalhekk taċċedi għall-Konvenzjoni ta’ Cape Town u l-Protokoll tal-Ajruplani.

(8)

L-Artikolu 48 tal-Konvenzjoni ta’ Cape Town u l-Artikolu XXVII tal-Protokoll tal-Ajruplani jistipulaw li, fil-mument tal-adeżjoni, organizzazzjoni ta’ integrazzjoni ekonomika reġjonali għandha tagħmel dikjarazzjoni li tispeċifika t-temi regolati mill-imsemmija Konvenzjoni u l-imsemmi Protokoll li dwarhom ġiet trasferita l-kompetenza lil dik l-organizzazzjoni mill-Istati Membri tagħha. Il-Komunità għandha għalhekk tagħmel tali dikjarazzjoni fil-mument tal-adeżjoni maż-żewġ strumenti.

(9)

L-Artikolu 55 tal-Konvenzjoni ta’ Cape Town jistipula li Stat Kontraenti jista’ jiddikjara li huwa mhuwiex se japplika d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13 jew l-Artikolu 43, jew it-tnejn, kollha jew in parti. Fil-mument tal-adeżjoni mal-Konvenzjoni msemmija l-Komunità għandha tagħmel tali dikjarazzjoni.

(10)

L-Artikoli X, XI u XII tal-Protokoll tal-ajruplani japplikaw biss meta Stat Kontraenti jkun għamel dikjarazzjoni f’dan is-sens taħt l-Artikolu XXX tal-imsemmi Protokoll u taħt il-kundizzjonijiet speċifikati minn dik id-dikjarazzjoni. FIl-mument tal-adeżjoni mal-Protokoll tal-ajruplani, il-Komunità għandha tiddikjara li mhijiex se tapplika l-Artikolu XII u li mhijiex se tagħmel xi dikjarazzjoni taħt l-Artikolu XXX(2) u (3). Il-kompetenza tal-Istati Membri fejn jidħlu r-regoli ta’ liġi sostantiva fir-rigward tal-insolvenza mhijiex se tiġi milquta.

(11)

L-applikazzjoni tal-Artikolu VIII tal-Protokoll tal-ajruplani dwar l-għażla tal-liġi hija wkoll suġġetta għal dikjarazzjoni li tista’ ssir minn kwalunkwe Stat Kontraenti taħt l-Artikolu XXX(1). Fil-mument tal-adeżjoni mal-Protokoll tal-Ajruplani il-Komunità għandha tiddikjara li mhijiex se tapplika l-Artikolu VIII.

(12)

Ir-Renju Unit jibqa’ marbut mal-Konvenzjoni ta’ Ruma tal-1980 dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kontrattwali (5) sa dak il-mument li jkun marbut mar-regoli tar-Regolament (KE) Nru 593/2008. Wieħed jassumi li r-Renju Unit, jekk jaċċedi għall-Protokoll tal-ajruplani qabel dak il-mument, fil-mument tal-adeżjoni jagħmel dikjarazzjoni taħt l-Artikolu XXX(1) li mhijiex se tippreġudika l-applikazzjoni tar-regoli tal-imsemmi Regolament.

(13)

Ir-Renju Unit u l-Irlanda jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

(14)

Taħt l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat tal-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka ma tiħux sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u mhijiex marbuta magħha jew suġġetta għall-applikazzjoni tagħha,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

1.   Il-Konvenzjoni dwar Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “il-Konvenzjoni ta’ Cape Town”) u l-Protokoll dwar affarijiet li jolqtu b’mod speċifiku apparat użat fl-ajurplani (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Protokoll dwar l-ajruplani”), adottati flimkien f’Cape Town fis-16 ta’ Novembru 2001, huma b’dan approvati f’isem il-Komunità Ewropea.

It-testi tal-Konvenzjoni ta’ Cape Town u tal-Protokoll dwar l-ajruplani huma annessi ma’ din id-Deċiżjoni.

2.   F’din id-Deċiżjoni, “Stat Membru” tfisser l-Istati Membri kollha bl-eċċezzjoni tad-Danimarka.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat sabiex jaħtar il-persuna jew persuni li jkollhom is-setgħa li jiddepożitaw f’isem il-Komunità l-istrument ta’ approvazzjoni previst fl-Artikolu 47(4) tal-Konvenzjoni ta’ Cape Town u fl-Artikolu XXVI(4) tal-Protokoll tal-ajruplani.

Artikolu 3

1.   Fil-mument tal-adeżjoni mal-Konvenzjoni ta’ Cape Town, il-Komunità ser tagħmel id-dikjarazzjonijiet li jidhru fil-punt I tal-Anness I u tal-Anness II.

2.   Fil-mument tal-adeżjoni mal-Protokoll tal-ajruplani, il-Komunità se tagħmel id-dikjarazzjonijiet li jidhru fil-punt II tal-Anness I u tal-Anness II.

Magħmul fil-Lussemburgu, 6 ta’ April 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

J. POSPÍŠIL


(1)  L-Opinjoni tat-18 ta’ Diċembru 2008 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1.

(3)  ĠU L 160, 30.6.2000, p. 1.

(4)  ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6.

(5)  ĠU L 266, 9.10.1980, p. 1.


ANNESS I

Dikjarazzjonijiet ġenerali dwar il-kompetenza tal-Komunità li għandhom isiru mill-Komunità Ewropea fil-mument tal-adeżjoni mal-Konvenzjoni dwar Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli (“il-Kovenzjoni ta’ Cape Town”) u l-Protokoll dwar affarijiet li jolqtu b’mod speċifiku apparat użat fl-ajruplani (“il-Protokoll tal-ajruplani”), adottati flimkien f’Cape Town fis-16 ta’ Novembru 2001

I.

Dikjarazzjoni taħt l-Artikolu 48(2) dwar il-kompetenza tal-Komunità Ewropea dwar temi regolati mill-Konvenzjoni dwar Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli (“Konvenzjoni ta’ Cape Town”) li fir-rigward tagħhom l-Istati Membri ttrasferixxew il-kompetenza tagħhom lill-Komunità

1.

L-Artikolu 48 tal-Konvenzjoni ta’ Cape Town jistipula li l-organizzazzjonijiet ta’ integrazzjoni ekonomika reġjonali li huma kostitwiti minn Stati sovrani u li għandhom il-kompetenza dwar ċerti temi regolati minn dik il-Konvenzjoni jistgħu jaċċedu għaliha bil-kundizzjoni li jagħmlu d-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 48(2). Il-Komunità ddeċidiet li taċċedi għall-Konvenzjoni ta’ Cape Town u għaldaqstant qed tagħmel dik id-dikjarazzjoni.

2.

Il-Membri preżenti tal-Komunità huma r-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika tal-Ungerija, Malta, ir-Renju tal-Olanda, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju tal-Iżvezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq.

3.

Madankollu din id-dikjarazzjoni ma tapplikax għar-Renju tad-Danimarja taħt l-Artikolu 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

4.

Din id-dikjarazzjoni mhijiex applikabbli fil-każ tat-territorji tal-Istati Membri li fihom ma japplikax it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u hija mingħajr preġudizzju għal dawk l-atti jew pożizzjonijiet li jistgħu jiġu adottati taħt il-Konvenzjoni ta’ Cape Town mill-Istati Membri kkonċernati f’isem u fl-interessi ta’ dawk it-territorji.

5.

L-Istati Membri tal-Komunità Ewropea għaddew il-kompetenza lill-Komunità fejn jidħlu temi li jaffettwaw ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (1), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar il-proċedimenti ta’ falliment (2) u r-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali (Ruma I) (3).

6.

Fil-mument tal-adeżjoni mal-Konvenzjoni ta’ Cape Town, il-Komunità mhijiex se tagħmel xi waħda mid-dikjarazzjonijiet permessi taħt l-Artikoli msemmija fl-Artikolu 56 tal-imsemmija Konvenzjoni, ħlief għal dikjarazzjoni li tikkonċerna l-Artikolu 55. L-Istati Membri jżommu l-kompetenza tagħhom dwar ir-regoli ta’ liġi sostantiva fir-rigward tal-falliment.

7.

L-eżerċizzju tal-kompetenza li l-Istati Membri għaddew lill-Komunità taħt it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea hu, fin-natura tiegħu, suġġett ta’ żvilupp kontinwu. Fil-qafas ta’ dak it-Trattat, l-istituzzjonijiet kompetenti jistgħu jieħdu deċiżjonijiet li jiddeterminaw sa fejn tasal il-kompetenza tal-Komunità. Din tal-aħħar għaldaqstant tirriserva d-dritt li temenda din id-dikjarazzjoni kif ikun meħtieġ, mingħajr ma dan ikun jikkostitwixxi prerekwiżit għall-eżerċizzju tal-kompetenza tagħha fejn jidħlu temi regolati mill-Konvenzjoni ta’ Cape Town.

II.

Dikjarazzjoni taħt l-Artikolu XXVII(2) dwar il-kompetenza tal-Komunità Ewropea dwar materji regolati mill-Protokoll tal-ajruplani dwar affarijiet li jolqtu b’mod speċifiku apparat użat fl-ajruplani (Protokoll tal-Ajruplani), li fir-rigward tagħhom l-Istati Membri ttrasferixxew il-kompetenza tagħhom lill-Komunità

1.

L-Artikolu XXVII tal-Protokoll tal-ajruplani jistipula li organizzazzjonijiet ta’ integrazzjoni ekonomika reġjonali li huma kostitwiti minn Stati sovrani u li għandhom il-kompetenza dwar ċerti temi regolati minn dak il-Protokoll jistgħu jaċċedu għalih bil-kundizzjoni li jagħmlu d-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu XXVII(2). Il-Komunità ddeċidiet li taċċedi għall-Protokoll tal-ajruplani u għaldaqstant qed tagħmel dik id-dikjarazzjoni.

2.

Il-Membri preżenti tal-Komunità huma r-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Renju tal-Olanda, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju tal-Iżvezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq.

3.

Madankollu din id-dikjarazzjoni ma tapplikax għar-Renju tad-Danimarja taħt l-Artikolu 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

4.

Din id-dikjarazzjoni mhijiex applikabbli fil-każ tat-territorji tal-Istati Membri li fihom ma japplikax it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u hija mingħajr preġudizzju għal dawk l-atti jew pożizzjonijiet li jistgħu jkunu adottati skon il-Protokoll tal-ajruplani mill-Istati Membri kkonċernati f’isem u fl-interessi ta’ dawk it-territorji.

5.

L-Istati Membri tal-Komunità Ewropea għaddew il-kompetenza lill-Komunità fejn jidħlu temi li jaffettwaw ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (4), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar il-proċedimenti ta’ falliment (5) u r-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali (Ruma I) (6).

6.

Fil-mument tal-adeżjoni mal-Protokoll tal-ajruplani, il-Komunità mhijiex se tagħmel dikjarazzjoni taħt l-Artikolu XXX(1) li se tapplika l-Artikolu VIII u lanqas mhi se tagħmel xi waħda mid-dikjarazzjonijiet permessi taħt l-Artikolu XXX(2) u (3). L-Istati Membri jżommu l-kompetenza tagħhom dwar ir-regoli ta’ liġi sostantiva fejn jidħol il-falliment.

7.

L-eżerċizzju tal-kompetenza li l-Istati Membri għaddew lill-Komunità taħt it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea hu, fin-natura tiegħu, suġġett ta’ żvilupp kontinwu. Fil-qafas ta’ dak it-Trattat, l-istituzzjonijiet kompetenti jistgħu jieħdu deċiżjonijiet li jiddeterminaw sa fejn tasal il-kompetenza tal-Komunità. Din tal-aħħar għaldaqstant tirriserva d-dritt li temenda din id-dikjarazzjoni kif meħtieġ, mingħajr ma dan ikun jikkostitwixxi prerekwiżit għall-eżerċizzju tal-kompetenza tagħha fejn jidħlu temi regolati mill-Protokoll tal-ajruplani.


(1)  ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1.

(2)  ĠU L 160, 30.6.2000, p. 1.

(3)  ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6.

(4)  ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1.

(5)  ĠU L 160, 30.6.2000, p. 1.

(6)  ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6.


ANNESS II

Dikjarazzjonijiet li għandhom isiru mill-Komunità Ewropea fil-mument tal-adeżjoni mal-Konvenzjoni dwar Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli (“Konvenzjoni ta’ Cape Town”) u mal-Protokoll tal-ajruplani dwar affarijiet li jolqtu b’mod speċifiku apparat użat fl-ajruplani (“Protokoll tal-ajruplani”) dwar ċerti dispożizzjonijiet u miżuri li jinsabu fihom

I.

Dikjarazzjoni mill-Komunità Ewropea dwar Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli (“Konvenzjoni ta’ Cape Town”)

Taħt l-Artikolu 55 tal-Konvenzjoni ta’ Cape Town, fejn id-debitur ikun domiċiljat fit-territorju ta’ Stat Membri tal-Komunità, l-Istati Membri marbuta bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (1) se japplikaw l-Artikoli 13 u 43 tal-Kovenzjoni ta’ Cape Town għal eżenzjoni temporanja biss taħt l-Artikolu 31 tar-Regolament Nru 44/2001 kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fil-kuntest tal-Artikoli 24 tal-Konvenzjoni ta’ Brussell tas-27 ta’ Settembru 1968 dwar il-ġuridizzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (2).

II.

Dikjarazzjoni mill-Komunità Ewropea taħt l-Artikolu XXX tal-Protokoll dwar affarijiet li jolqtu b’mod speċifiku apparat użat fl-ajruplani (“Protokoll tal-ajruplani”)

Taħt l-Artikolu XXX(5) tal-Protokoll tal-ajruplani, l-Artikolu XXI ta’ dak il-Protokoll mhuwiex se japplika fi ħdan il-Komunità u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (3) se japplika f’din it-tema għall-Istati Membri marbuta bir-Regolament imsemmi jew b’xi kwalunkwe ftehim ieħor maħsub sabiex jestendi l-effetti tiegħu.


(1)  ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1.

(2)  ĠU L 299, 31.12.1972, p. 32.

(3)  ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1.


TRADUZZJONI

KONVENZJONI

dwar l-Interessi Internazzjonali fit-Tagħmir Mobbli

L-ISTATI LI HUMA PARTIJIET GĦAL DIN IL-KONVENZJONI,

KONXJI dwar il-bżonn li jinkiseb u jintuża tagħmir mobbli ta’ valur għoli jew ta’ sinjifikanza ekonomika partikolari u li jiġi ffaċilitat il-finanzjament tal-kisba u l-użu ta’ dan it-tagħmir b’mod effiċjenti,

FILWAQT LI JAGĦRFU l-vantaġġi ta’ finanzjament ibbażat fuq l-assi u l-kiri għal dan l-iskop u filwaqt li jixtiequ jiffaċilitaw dawn it-tipi ta’ tranżazzjonijiet billi jistabblixxu regoli ċari sabiex jirregolawhom,

FILWAQT LI JIFTAKRU l-bżonn li jiżguraw li l-interessi f’dan it-tagħmir huma rikonoxxuti u mħarsa b’mod universali,

FILWAQT LI JIXTIEQU jipprovdu benefiċċji mifruxa u reċiproċi għall-partijiet interessati kollha,

FILWAQT LI JEMMNU li dawn ir-regoli għandhom jirreflettu l-prinċipji li jirfdu l-finanzjament u l-kiri bbażat fuq l-assi u jippromwovu l-awtonomija tal-partijiet meħtieġa f’dawn it-tranżazzjonijiet,

KONXJI mill-ħtieġa li jiġi stabbilit qafas legali għall-interessi internazzjonali f’dan it-tagħmir u għal dak l-iskop li tinħoloq sistema ta’ reġistrazzjoni internazzjonali sabiex jiġu mħarsa,

FILWAQT LI JQISU l-għanijiet u l-prinċipji enunzjati f’Konvenzjonijiet eżistenti relatati ma’ dan it-tagħmir,

FTIEHMU dwar id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

KAPITOLU I

L-ISFERA TA’ APPLIKAZZJONI U D-DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

F’din il-Konvenzjoni, ħlief fejn il-kuntest jeħtieġ mod ieħor, jintużaw dawn it-termini li ġejjin bit-tifsiriet stabbiliti hawn taħt:

(a)

“ftehim” tfisser ftehim ta’ garanzija, ftehim ta’ riżerva ta’ titolu jew ftehim ta’ kiri;

(b)

“assenjazzjoni” tfisser kuntratt li, kemm b’garanzija jew mod ieħor, tagħti lill-assenjatarju drittijiet assoċjati bi jew mingħajr trasferiment tal-interess internazzjonali;

(c)

“drittijiet assoċjati” tfisser id-drittijiet kollha għall-ħlas jew twettiq ieħor minn debitur taħt ftehim li huma garantiti minn jew assoċjati mal-oġġett;

(d)

“bidu tal-proċeduri tal-insolvenza” ifisser iż-żmien li fih jitqiesu li jibdew il-proċeduri ta’ insolvenza taħt il-liġi tal-insolvenza applikabbli;

(e)

“xerrej kondizzjonali” tfisser xerrej taħt ftehim ta’ riżerva ta’ titolu;

(f)

“bejjiegħ kondizzjonali” tfisser bejjiegħ taħt ftehim ta’ riżerva ta’ titolu;

(g)

“kuntratt ta’ bejgħ” tfisser kuntratt għall-bejgħ ta’ oġġett minn bejjiegħ lil xerrej li mhuwiex ftehim kif definit f’ (a) hawn fuq;

(h)

“qorti” tfisser qorti tal-ġustizzja jew tribunal amministrattiv jew ta’ arbitraġġ stabbilit minn Stat Kuntraenti;

(i)

“kreditur” tfisser il-benefiċjarju ta’ garanzija taħt ftehim ta’ garanzija, bejjiegħ kondizzjonali taħt ftehim ta’ garanzija, bejjiegħ kondizzjonali ftehim ta’ riżerva ta’ titolu jew kerrej taħt ftehim ta’ kiri;

(j)

“debitur” tfisser il-garanti taħt ftehim ta’ garanzija, bejjiegħ kondizzjonali taħt ftehim ta’ riżerva ta’ titolu, min jikri taħt ftehim ta’ kiri jew persuna li l-interess tagħha f’oġġett li huwa mgħobbi minn dritt jew interess reġistrabbli mhux konsenswali;

(k)

“amministratur ta’ insolvenza” tfisser persuna awtorizzata li tamministra r-riorganizzazzjoni jew il-likwidazzjoni, inkluża waħda awtorizzata fuq bażi interim, u tinkludi debitur fil-pussess jekk permess mil-liġi applikabbli;

(l)

“proċeduri ta’ insolvenza” tfisser proċeduri ta’ falliment, ta’ likwidazzjoni jew proċeduri oħrajn kollettivi ġudizzjarji jew amministrattivi, inklużi proċeduri interim, fejn l-assi u l-affarijiet tad-debitur huma suġġetti għall-kontroll jew superviżjoni minn qorti għall-għanijiet ta’ riorganizzazzjoni jew likwidazzjoni;

(m)

“persuni interessati” tfisser:

(i)

id-debitur;

(ii)

kwalunkwe persuna li, sabiex tiżgura t-twettiq ta’ kwalunkwe mill-obbligazzjonijiet favur il-kreditur, tagħti jew toħroġ sigurtà jew garanzija fuq talba jew standby letter of credit jew kwalunkwe forma oħra ta’ assikurazzjoni tal-kreditu;

(iii)

kwalunkwe persuna oħra li għandha drittijiet fi jew fuq l-oġġett;

(n)

“tranżazzjoni interna” tfisser tranżazzjoni tat-tip elenkata fl-Artikolu 2(2)(a) sa (c) fejn qiegħed iċ-ċentru tal-interessi ewlenin tal-partijiet kollha għal din it-tranżazzjoni, u fejn jinstab l-oġġett rilevanti (kif speċifikat fil-Protokoll), fl-istess Stat Kuntraenti fil-ħin tal-konklużjoni tal-kuntratt u fejn l-interess maħluq mit-tranżazzjoni jkun ġie rreġistrat f’reġistru nazzjonali f’dak l-Istat Kuntraenti li jkun għamel dikjarazzjoni taħt l-Artikolu 50(1);

(o)

“interess internazzjonali” tfisser l-interess li għandu kreditur li għalih japplika l-Artikolu 2;

(p)

“Reġistru Internazzjonali” tfisser il-faċilitajiet ta’ reġistrazzjoni internazzjonali stabbiliti għall-għanijiet ta’ din il-Konvenzjoni jew il-Protokoll;

(q)

“ftehim ta’ kiri” tfisser ftehim li bih persuna waħda (min jikri) jagħti d-dritt għall-pussess jew il-kontroll ta’ oġġett (bi jew mingħajr l-għażla li jixtri) lil persuna oħra (il-kerrej) għall-kera jew ħlas ieħor;

(r)

“interess nazzjonali” tfisser interess li għandu kreditur f’oġġett u maħluq minn tranżazzjoni internazzjonali koperta minn dikjarazzjoni taħt l-Artikolu 50(1);

(s)

“dritt jew interess mhux konsenswali” tfisser dritt jew interess konferit taħt il-liġi ta’ Stat Kunraenti li jkun għamel dikjarazzjoni taħt l-Artikolu 39 sabiex jiżgura t-twettiq ta’ obbligu, inkluż l-obbligu lejn Stat, entità ta’ Stat jew organizzazzjoni intergovernamentali jew privata;

(t)

“avviż ta’ interess nazzjonali” tfisser avviż reġistrat jew li għandu jiġi rreġistrat fir-Reġistru Internazzjonali li jkun inħoloq interess nazzjonali;

(u)

“oġġett” tfisser oġġett f’kategorija li għaliha japplika l-Artikolu 2;

(v)

“dritt jew interess li kien jeżisti qabel” tfisser dritt jew interess ta’ kull tip fi jew fuq oġġett maħluq jew li rriżulta qabel id-data effettiva ta’ din il-Konvenzjoni kif definit mill-Artikolu 60(2)(a);

(w)

“dħul” tfisser dħul fi flus jew mhux fi flus ta’ oġġett li jirriżulta mit-telf totali jew parzjali jew qerda fiżika tal-oġġett, jew il-konfiska, il-kundanna jew ir-rekwiżizzjoni totali jew parzjali tiegħu;

(x)

“assenjazzjoni prospettiva” tfisser assenjazzjoni li hija maħsuba li ssir fil-futur, fuq l-okkorrenza ta’ ġrajja definita, kemm jekk l-okkorrenza tal-ġrajja tkun ċerta kemm jekk le;

(y)

“interess internazzjonali prospettiv” tfisser interess li huwa maħsub li jinħoloq jew jiġi kkontemplat f’oġġett bħala interess internazzjonali fil-futur, fuq l-okkorrenza ta’ ġrajja ddikjarata (li tista’ tinkludi l-kisba mid-debitur ta’ interess fl-oġġett), kemm jekk l-okkorrenza tal-ġrajja tkun ċerta kemm jekk le;

(z)

“bejgħ prospettiv” tfisser bejgħ li huwa maħsub li jsir fil-futur, fuq l-okkorrenza ta’ ġrajja ddikjarata, kemm jekk l-okkorrenza tal-ġrajja tkun ċerta kemm jekk le;

(aa)

“Protokoll” tfisser, fir-rigward ta’ kwalunkwe kategorija ta’ oġġett u drittijiet assoċjati li għalihom tapplika l-Konvenzjoni, il-Protokoll fir-rigward ta’ dik il-kategorija ta’ oġġett u drittijiet assoċjati;

(bb)

“irreġistrat” tfisser irrreġistrat fir-Reġistru Internazzjonali skont il-Kapitolu V;

(cc)

“interess reġistrat” tfisser interess internazzjonali, dritt jew interess mhux konsenswali reġistrabbli jew interess nazzjonali speċifikat f’avviż ta’ interess nazzjonali skont il-Kapitolu V;

(dd)

“dritt jew interess mhux konsenswali reġistrabbli” tfisser dritt jew interess mhux konsenswali reġistrabbli skont dikjarazzjoni ddepożitata taħt l-Artikolu 40;

(ee)

“Reġistratur” tfisser, fir-rigward tal-Protokoll, il-persuna jew entità indikata minn dak il-Protokoll jew maħtura skont l-Artikolu 17(2)(b);

(ff)

“regolamenti” tfisser regolamenti magħmula jew approvati mill-Awtorità ta’ Sorveljanza skont il-Protokoll;

(gg)

“bejgħ” tfisser trasferiment tal-proprjetà ta’ oġġett skont kuntratt ta’ bejgħ;

(hh)

“obbligazzjoni garantita” tfisser obbligazzjoni garantita minn interess garantit;

(ii)

“ftehim ta’ garanzija” tfisser ftehim li bih garanti jagħti jew jaqbel li jagħti lil benefiċjarju tal-garanzija interess (inkluż interess ta’ proprjetà) fi jew fuq oġġett sabiex jiżgura t-twettiq ta’ kwalunkwe obbligazzjoni eżistenti jew futura tal-garanti jew ta’ terzi;

(jj)

“interess garantit” tfisser interess maħluq minn ftehim ta’ garanzija;

(kk)

“Awtorità ta’ Sorveljanza” tfisser, fir-rigward tal-Protokoll, l-Awtorità ta’ Sorveljanza msemmija fl-Artikolu 17(1);

(ll)

“ftehim ta’ riżerva ta’ titolu” tfisser ftehim għall-bejgħ ta’ oġġett fuq kondizzjoni li l-proprjetà ma tgħaddix sakemm ma titwettaqx/jitwettqux il-kondizzjoni(jiet) imsemmija fil-ftehim;

(mm)

“interess mhux reġistrat” tfisser interess konsenswali jew dritt jew interess mhux konsenswali (minbarra interess li għalih japplika l-Artikolu 39) li ma ġiex reġistrat, kemm jekk tkun reġistrabbli jew le taħt din il-Konvenzjoni; u

(nn)

“kitba” tfisser rekord ta’ informazzjoni (inkluża informazzjoni kkomunikata permezz ta’ teletrażmissjoni) li hija tanġibbli jew f’forma oħra u hija kapaċi li tiġi riprodotta f’forma tanġibbli f’okkażjoni sussegwenti u li tinkdika b’mezzi raġonevoli l-approvazzjoni minn persuna tar-rekord.

Artikolu 2

L-interess internazzjonali

1.   Din il-Konvenzjoni tipprovdi għall-kostituzzjoni u l-effetti ta’ interess internazzjonali f’xi kategoriji ta’ tagħmir mobbli u d-drittijiet assoċjati.

2.   Għall-finijiet ta’ din il-Konvenzjoni, interess internazzjonali f’tagħmir mobbli huwa interess, kostitwit taħt l-Artikolu 7, f’oġġett identifikabbli b’mod uniku ta’ kategorija ta’ dawk l-oġġetti elenkati fil-paragrafu 3 u indikat fil-Protokoll:

(a)

mogħti mill-garanti taħt ftehim ta’ garanzija;

(b)

jingħata lil persuna li hija l-bejjiegħ kondizzjonali taħt ftehim ta’ riżerva ta’ titolu; jew

(c)

jingħata lil persuna li hija l-persuna li tikri taħt ftehim ta’ kiri. Interess li jaqa’ taħt is-subparagrafu (a) ma jaqax ukoll taħt is-subparagrafu (b) jew (c).

3.   Il-kategoriji msemmija fil-paragrafi ta’ qabel huma:

(a)

qafas tal-ajruplani, magni tal-biċċiet tal-ajru u elikotteri;

(b)

magni u vaguni tal-ferroviji; u

(c)

assi tal-ispazju.

4.   Il-liġi applikabbli tiddetermina jekk interess li għalih japplika l-paragrafu 2 jaqax taħt is-subparagrafu (a), (b) jew (c) ta’ dak il-paragrafu.

5.   Interess internazzjonali f’oġġett jestendi għad-dħul minn dak l-oġġett.

Artikolu 3

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Din il-Konvenzjoni tapplika meta, fil-ħin tal-konklużjoni tal-ftehim li joħloq jew li jipprovdi għall-interess internazzjonali, id-debitur jinsab fi Stat Kuntraenti.

2.   Il-fatt li l-kreditur jinsab fi Stat mhux Kuntraenti ma jaffettwax l-applikabilità ta’ din il-Konvenzjoni.

Artikolu 4

Fejn jinsab id-debitur

1.   Għall-għanijiet tal-Artikolu 3(1), id-debitur jinsab fi kwalunkwe Stat Kuntraenti:

(a)

taħt il-liġi li fiha kien inkorporat jew iffurmat;

(b)

fejn għandu uffiċċju rreġistrat jew sede statutorja;

(c)

fejn għandu ċ-ċentru tal-amministrazzjoni tiegħu; jew

(d)

fejn għandu l-post tan-negozju tiegħu.

2.   Riferenza fis-subparagrafu (d) tal-paragrafu preċedenti għall-post tan-negozju tad-debitur għandha, jekk għandu aktar minn post tan-negozju wieħed, tfisser il-post tan-negozju prinċipali, jew jekk ma għandu ebda post tan-negozju, ir-residenza abitwali tiegħu.

Artikolu 5

Interpretazzjoni u liġi applikabbli

1.   Fl-interpretazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, għandhom jitqiesu l-għanijiet tagħha kif stabbiliti fil-preambolu, il-karattru internazzjonali tagħha u l-bżonn li tiġi promossa l-uniformità u l-prevedibbiltà fl-applikazzjoni tagħha.

2.   Kwistjonijiet dwar materji irregolati minn din il-Konvenzjoni li mhumiex espressament stabbiliti fiha għandhom jiġu stabbiliti skont il-prinċipji ġenerali li fuqhom hija bbażata jew, fin-nuqqas ta’ dawn il-prinċipji, skont il-liġi applikabbli.

3.   Ir-riferenzi għal-liġi applikabbli huma għar-regoli domestiċi tal-liġi applikabbli skont ir-regoli tal-liġi internazzjonali privata tal-Istat fejn qiegħda l-qorti.

4.   Fejn Stat jinkludi bosta unitajiet territorjali, li kull wieħed minnhom għandu r-regoli tiegħu stess fir-rigward tal-kwistjoni li għandha tiġi deċiża, u fejn ma hemm ebda indikazzjoni tal-unità territorjali rilevanti, il-liġi ta’ dak l-Istat tiddeċiedi liema hija l-unità territojrali u r-regoli ta’ min għandhom jirregolaw. Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe regola totali, għandha tapplika l-liġi tal-unità territorjali li magħha l-każ huwa l-aktar konness mill-qrib.

Artikolu 6

Ir-relazzjoni bejn il-Konvenzjoni u l-Protokoll

1.   Din il-Konvenzjoni u l-Protokoll għandhom jinqraw u jiġu interpretati flimkien bħala strument wieħed.

2.   Fejn hemm inkonsistenza bejn din il-Konvenzjoni u l-Protokoll, għandu jipprevali l-Protokoll.

KAPITOLU II

KOSTITUZZJONI TA’ INTERESS INTERNAZZJONALI

Artikolu 7

Ir-rekwiżiti formali

Interess huwa kkostitwit bħala interess internazzjonali taħt din il-Konvenzjoni fejn il-ftehim li joħloq jew li jipprovdi għall-interess:

(a)

huwa bil-miktub;

(b)

jirrelata ma’ oġġett li dwaru l-garanti, bejjiegħ kondizzjonali jew min jikri għandu dritt li jiddisponi;

(c)

jippermetti lill-oġġett jiġi identifikat skont il-Protokoll; u

(d)

fil-każ ta’ ftehim ta’ garanzija, jippermetti li l-obbligazzjonijiet garantiti li jiġu ddeterminati, iżda mingħajr il-bżonn li tingħata somma jew somma massima ggarantita.

KAPITOLU III

IR-RIMEDJI GĦAL INADEMPJENZA

Artikolu 8

Ir-rimedji ta’ benefiċjarju ta’ garanzija

1.   Fil-każ ta’ inadempjenza kif provdut fl-Artikolu 11, il-benefiċjarju ta’ garanzija jista’, sa fejn il-garanti jkun hekk qabel fi kwalunkwe ħin u bla ħsara għal kwalunkwe dikjarazzjoni li jista’ jagħmel Stat Kuntraenti taħt l-Artikolu 54, jeżerċita kwalunkwe wieħed jew aktar minn dawn ir-rimedji li ġejjin:

(a)

jieħu pussess jew kontroll ta’ kwalunkwe oġġett garantit lilu;

(b)

ibiegħ jew jikri tali oġġett;

(c)

jiġbor jew jirċievi kwalunkwe dħul jew qliegħ li jirriżulta mill-amministrazzjoni jew l-użu ta’ tali oġġett.

2.   Il-benefiċjarju ta’ garanzija jista’ alternattivament japplika għal ordni tal-qorti li tawtorizza jew tidderieġi kwalunkwe mill-atti msemmija fil-paragrafu preċedenti.

3.   Kwalunkwe rimedju stabbilit fis-subparagrafu (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 1 jew mill-Artikolu 13 għandu jiġi eżerċitat b’mod li huwa kummerċjalment raġonevoli. Rimedju għandu jitqies li huwa eżerċitat b’mod kummerċjalment raġonevoli fejn huwa eżerċitat skont dispożizzjoni tal-ftehim ta’ garanzija ħlief fejn tali dispożizzjoni tkun manifestament mhux raġonevoli.

4.   Benefiċjarju ta’ garanzija li jipproponi li jbigħ jew jikri oġġett taħt il-paragrafu 1 għandu jagħti avviż raġonevoli minn qabel bil-miktub tal-bejgħ propost jew kirja proposta lil:

(a)

persuni interessati speċifikati fl-Artikolu 1(m)(i) u (ii); u

(b)

persuni interessati speċifikati fl-Artikolu 1(m)(iii) li taw avviż dwar id-drittijiet tagħhom lil benefiċjarju ta’ garanzija fi żmien raġonevoli qabel il-bejgħ jew kirja.

5.   Kwalunkwe somma miġbura jew irċevuta mill-benefiċjarju ta’ garanzija b’riżultat ta’ eżerċizzju ta’ kwalunkwe mir-rimedji stabbiliti fil-paragrafu 1 jew 2 għandha tiġi applikata lejn il-ħlas tal-ammont tal-obbligazzjonijiet garantiti.

6.   Fejn is-somom miġbura jew irċevuti mill-benefiċjarju ta’ garanzija b’riżultat tal-eżerċizzju ta’ kwalunkwe rimedju stabbilit fil-paragrafu 1 jew 2 jeċċedu l-ammont garantit mill-interess garantit u kwalunkwe spiża raġonevoli u kwalunkwe spejjeż raġonevoli magħmula fl-eżerċizzju ta’ kwalunkwe minn dawn ir-rimedji, allura kemm-il darba ma jiġix ordnat mod ieħor mill-qorti l-benefiċjarju ta’ garanzija għandu jiddistribwixxi ż-żejjed fost id-detenturi ta’ interessi li huma elenkati wara li ġew reġistrati jew li dwarhom il-benefiċjarju ta’ garanzija ingħata avviż, skont il-prijorità, u jħallas kwalunkwe bilanċ li jifdal lill-garanti.

Artikolu 9

Għotja ta’ drittijiet legali fl-oġġett sabiex jiġi sodisfatt l-obbligu; il-fidi

1.   Fi kwalunkwe ħin wara inadempjenza kif provdut fl-Artikolu 11, il-benefiċjarju ta’ garanzija u l-partijiet interessati kollha jistgħu jaqblu li l-proprjetà ta’ (jew kwalunkwe interess ieħor tal-garanti fi) kwalunkwe oġġett kopert mill-interess garantit għandu jingħata lill-benefiċjarju ta’ garanzija sabiex jiġu sodisfatti l-obbligazzjonijiet garantiti jew parti minnhom.

2.   Il-qorti tista’ fuq applikazzjoni tal-benefiċjarju ta’ garanzija tordna li l-proprjetà ta’ (jew kwalunkwe interess ieħor tal-garanti fi) kwalunkwe oġġett kopert mill-interess garantit għandu jingħata lill-benefiċjarju ta’ garanzija sabiex jiġu sodisfatti l-obbligazzjonijiet garantiti jew parti minnhom.

3.   Il-qorti għandha tilqa’ applikazzjoni taħt il-paragrafu preċedenti biss jekk l-ammont tal-obbligazzjonijiet garantiti li għandhom jiġu sodisfatti minn din l-għotja ta’ drittijiet legali huwa paragunabbli mal-valur tal-oġġett wara li jitqies kwalunkwe ħlas li għandu jsir mill-benefiċjarju ta’ garanzija lil kwalunkwe mill-persuni interessati.

4.   Fi kwalunkwe ħin wara inadempjenza kif provdut fl-Artikolu 11 u qabel il-bejgħ tal-oġġett garantit jew il-ħruġ ta’ ordni taħt il-paragrafu 2, il-garanti jew kwalunkwe persuna interessata tista’ tirrilaxxa l-interess garantit billi tħallas l-ammont kollu garantit, bla ħsara għal kwalunkwe kiri konċess mill-benefiċjarju ta’ garanzija skont l-Artikolu 8(1)(b) jew ordnat skont l-Artikolu 8(2). Fejn, wara tali inadempjenza, il-ħlas tal-ammont garantit isir kollu minn persuna interessata minbarra d-debitur, dik il-persuna hija surrogata fid-drittijiet tal-benefiċjarju ta’ garanzija.

5.   Il-proprjetà jew kwalunkwe interess ieħor tal-garanti li jgħaddi mal-bejgħ taħt l-Artikolu 8(1)(b) jew li jgħaddi skont il-paragrafu 1 jew 2 ta’ dan l-Artikolu huwa ħieles minn kwalunkwe interess ieħor li fuqu l-garanzija ta’ sigurtà tal-benefiċjarju ta’ garanzija għandha prijorità taħt id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 29.

Artikolu 10

Rimedji tal-bejjiegħ kondizzjonali jew min jikri

Fil-każ ta’ nuqqas taħt ftehim ta’ riżerva ta’ titolu jew taħt ftehim ta’ kiri kif provdut fl-Artikolu 11, il-bejjiegħ kondizzjonali jew min jikri, skont il-każ, jista’:

(a)

bla ħsara għal kwalunkwe dikjarazzjoni li jista’ jagħmel Stat Kuntraenti taħt l-Artikolu 54, jittermina l-ftehim u jieħu l-pussess jew kontroll ta’ kwalunkwe oġġett li għalih jirrelata l-ftehim; jew

(b)

japplika għal ordni tal-qorti li tawtorizza jew tidderieġi kwalunkwe minn dawn l-atti.

Artikolu 11

Inadempjenza

1.   Id-debitur u l-kreditur jistgħu fi kwalunkwe ħin jaqblu bil-miktub dwar iċ-ċirkostanzi li jikkostitwixxu inadempjenza jew ċirkostanzi oħrajn li jagħtu lok għall-eżerċizzju tad-drittijiet u r-rimedji speċifikati fl-Artikoli 8 sa 10 u 13.

2.   Fejn id-debitur u l-kreditur ma jkunux qablu, “inadempjenza” għall-finijiet tal-Artikoli 8 sa 10 u 13 ifisser inadempjenza li sostanzjalment tiċħad lill-kreditur minn dak li huwa intitolat li jistenna taħt il-ftehim.

Artikolu 12

Rimedji addizzjonali

Kwalunkwe rimedju addizzjonali permess mil-liġi applikabbli, inkluż kwalunkwe rimedju miftiehem bejn il-partijiet, jista’ jiġi eżerċitat safejn ma jkunx inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet mandatorji ta’ dan il-Kapitolu kif stabbilit fl-Artikolu 15.

Artikolu 13

Miżuri provviżorji

1.   Bla ħsara għal kwalunkwe dikjarazzjoni li jista’ jagħmel taħt l-Artikolu 55, Stat Kuntraenti għandu jiżgura li kreditur li jipprovdi evidenza ta’ inadempjenza minn debitur jista’, sa meta tingħata d-deċiżjoni finali dwar it-talba tiegħu u sa fejn id-debitur fi kwalunkwe ħin qabel dwar dan, jikseb mill-qorti, bħala rimedju rapidu, ordni fil-forma ta’ waħda minn dawn il-miżuri li ġejjin skont it-talba tal-kreditur:

(a)

preservazzjoni tal-oġġett u l-valur tiegħu;

(b)

pussess, kontroll jew kustodja tal-oġġett;

(c)

immobilizzazzjoni tal-oġġett; u

(d)

kiri jew, ħlief fejn kopert mis-subparagrafi (a) sa (c), amministrazzjoni tal-oġġett u d-dħul minnu.

2.   Meta tagħmel kwalunkwe ordni taħt il-paragrafu preċendenti, il-qorti tista’ timponi tali termini li tqis meħtieġa sabiex tħares lill-persuni interessati fil-każ li l-kreditur:

(a)

fl-implimentazzjoni ta’ kwalunkwe ordni li tagħti tali miżuri, jonqos milli jwettaq kwalunkwe mill-obbligi tiegħu lejn id-debitur taħt din il-Konvenzjoni jew il-Protokoll; jew

(b)

jonqos milli jistabbilixxi l-pretensjoni tiegħu kollha jew parti minnha, fid-determinazzjoni finali ta’ dik il-pretensjoni.

3.   Qabel ma tagħmel kwalunkwe ordni taħt il-paragrafu 1, il-qorti tista’ teħtieġ li jingħata avviż tat-talba lil kwalunkwe mill-persuni interessati.

4.   Xejn f’dan l-Artikolu ma jaffettwa l-applikazzjoni tal-Artikolu 8(3) jew jillimita d-disponibbiltà ta’ forom ta’ miżuri interim ħlief dawk stabbiliti fil-paragrafu 1.

Artikolu 14

Rekwiżiti proċedurali

Bla ħsara għall-Artikolu 54(2), kwalunkwe rimedju provdut minn dan il-Kapitolu għandu jiġi eżerċitat sknod il-proċedura preskritta mil-liġi tal-post fejn għandu jiġi eżerċitat ir-rimedju.

Artikolu 15

Deroga

Fir-relazzjonijiet tagħhom ma’ xulxin, kull waħda miż-żewġ partijiet imsemmija f’dan il-Kapitolu fi kwalunkwe ħin tista’, bi ftehim bil-miktub, tidderoga minn jew tvarja l-effett ta’ kwalunwke mid-dispożizzjonijiet preċedenti ta’ dan il-Kapitolu ħlief l-Artikoli 8(3) sa (6), 9(3) u (4), 13(2) u 14.

KAPITOLU IV

IS-SISTEMA TAR-REĠISTRAZZJONI INTERNAZZJONALI

Artikolu 16

Reġistru Internazzjonali

1.   Huwa b’dan stabbilit Reġistru Internazzjonali għar-reġistrazzjonijiet ta’:

(a)

interessi internazzjonali, interessi internazzjonali prospettivi u drittijiet u interessi mhux konsenswali reġistrabbli;

(b)

assenjazzjonijiet u assenjazzjonijiet prospettivi ta’ interessi internazzjonali;

(c)

kisbiet ta’ interessi internazzjonali minn surrogi legali jew kuntrattwali taħt il-liġi applikabbli;

(d)

avviżi ta’ interessi nazzjonali; u

(e)

subordinazzjonijiet ta’ interessi msemmija fi kwalunkwe mis-subparagrafi preċedenti.

2.   Jistgħu jitwaqqfu reġistri internazzjonali differenti għal kategoriji differenti ta’ oġġetti u drittijiet assoċjati.

3.   Għall-għanijiet ta’ dain il-Kapitolu u l-Kapitolu V, it-terminu “reġistrazzjoni” jinkludi, fejn xieraq, emenda, estensjoni jew rilaxx ta’ reġistrazzjoni.

Artikolu 17

L-Awtorità ta’ Sorveljanza u r-Reġistratur

1.   Għandu jkun hemm Awtorità ta’ Sorveljanza kif provdut mill-Protokoll.

2.   L-Awtorità ta’ Sorveljanza għandha:

(a)

twaqqaf jew tipprovdi għat-twaqqif tar-Reġistru Internazzjonali;

(b)

ħlief kif provdut mod ieħor mill-Protokoll, taħtar u tkeċċi lir-Reġistratur;

(c)

tiżgura li kwalunkwe dritt meħtieġ għall-operat effettiv kontinwu tar-Reġistru Internazzjonali fil-każ ta’ tibdil ta’ Reġistratur jingħata jew jista’ jiġi assenjat lir-Reġistratur il-ġdid;

(d)

wara konsultazzjoni mal-Istati Kuntraenti, tagħmel jew tapprova u tiżgura l-pubblikazzjoni ta’ regolamenti skont il-Protokoll li jitrattaw l-operat tar-Reġistru Internazzjonali;

(e)

twaqqaf proċeduri amministrattivi li permezz tagħhom l-ilmenti dwar l-operat tar-Reġistru Internazzjonali jistgħu jsiru lill-Awtorità ta’ Sorveljanza;

(f)

tissorvelja lir-Reġistratur u l-operat tar-Reġistru Internazzjonali;

(g)

fuq talba tar-Reġistratur, tipprovdi tali gwida lir-Reġistratur kif jidhrilha xieraq l-Awtorità ta’ Sorveljanza;

(h)

twaqqaf u perjodikament tirrivedi l-istruttura ta’ tariffi li għandhom jintalbu għas-servizzi u l-faċilitajiet tar-Reġistru Internazzjonali;

(i)

tagħmel dak kollu li huwa meħtieġ sabiex tiżgura li teżisti sistema ta’ reġistrazzjoni effiċjenti u bbażata fuq l-avviżi sabiex timplimenta l-għanijiet ta’ din il-Konvenzjoni u l-Protokoll; u

(j)

tirrapporta perjodikament lill-Istati Kuntraenti dwar it-twettiq tal-obbligazzjonijiet tagħha taħt din il-Konvenzjoni u l-Protokoll.

3.   L-Awtorità ta’ Sorveljanza tista’ tidħol fi kwalunkwe ftehim meħtieġ għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha, inkluż kwalunkwe ftehim imsemmi fl-Artikolu 27(3).

4.   L-Awtorità ta’ Sorveljanza għandha tkun proprjetarja tad-drittijiet proprjetarji kollha fid-databases u l-arkivji kollha tar-Reġistru Internazzjonali.

5.   Ir-Reġistratur għandu jiżgura l-operat effiċjenti tar-Reġistru Internazzjonali u jwettaq il-funzjonijiet assenjati lilu minn din il-Konvenzjoni, il-Protokoll u r-Regolamenti.

KAPITOLU V

KWISTJONIJIET OĦRAJN RELATATI MAR-REĠISTRAZZJONI

Artikolu 18

Ir-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni

1.   Il-Protokoll u r-regolamenti għandhom jispeċifikaw ir-rekwiżiti, inklużi l-kriterji għall-identifikazzjoni tal-oġġett:

(a)

biex tiġi effettwata reġistrazzjoni (li għandha tinkludi dispożizzjoni għat-trażmissjoni elettronika minn qabel ta’ kwalunkwe kunsens mingħand kwalunkwe persuna li huwa meħtieġ il-kunsens tagħha taħt l-Artikolu 20);

(b)

biex isiru t-tfittxijiet u jinħarġu ċ-ċertifikati ta’ tiftix, u bla ħsara għalihom;

(c)

biex tiġi żgurata l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni u tad-dokumenti tar-Reġistru Internazzjonali minbarra informazzjoni u dokumenti relatati għal reġistrazzjoni.

2.   Ir-Reġistratur m’għandux ikollu dmir li jistaqsi jekk kunsens għal reġistrazzjoni taħt l-Artikolu 20 fil-fatt ingħatax jew huwiex validu.

3.   Fejn interess reġistrat bħala interess internazzjonali prospettiv isir interess internazzjonali, ma tkun meħtieġa ebda reġistrazzjoni ulterjuri kemm-il darba l-informazzjoni tar-reġistrazzjoni hija suffiċjenti għal reġistrazzjoni ta’ interess internazzjonali.

4.   Ir-Reġistratur għandu jirranġa sabiex ir-reġistrazzjonijiet jiġu jiddaħħlu fid-database tar-Reġistru Internazzjonali u jkunu jistgħu jiġu mfittxija f’ordni kronoloġika ta’ meta ġew irċevuti, u l-fajl għandu jirreġistra d-data u l-ħin ta’ meta ġie rċevut.

5.   Il-Protokoll jista’ jipprovdi li Stat Kuntraenti jista’ jaħtar entità jew entitajiet fit-territorju tiegħu bħala l-punt jew punti ta’ dħul li minnhom l-informazzjoni meħtieġa għar-reġistrazzjoni għandhom jew jistgħu jiġu trażmessi lir-Reġistru Internazzjonali. Stat Kuntraenti li jagħmel din il-ħatra jista’ jispeċifika r-rekwiżiti, jekk hemm, li għandhom jiġu sodisfatti qabel din l-informazzjoni tiġi trażmessa lir-Reġistru Internazzjonali.

Artikolu 19

Validità u ħin tar-reġistrazzjoni

1.   Reġistrazzjoni għandha tkun valida biss jekk issir skont l-Artikolu 20.

2.   Jekk tkun valida, reġistrazzjoni għanda tkun lesta malli tiddaħħal l-informazzjoni meħtieġa fid-database tar-Reġistru Internazzjonali sabiex tkun tista’ tiġi mfittxija.

3.   Reġistrazzjoni għandha tkun tista’ tiġi mfittxija għall-finijiet tal-paragrafu preċedenti fil-ħin meta:

(a)

ir-Reġistru Internazzjonali jkun assenjalha numru tal-fajl ordnat b’mod sekwenzjali; u

(b)

l-informazzjoni tar-reġistrazzjoni, inkluż in-numru tal-fajl, inħażnet b’mod permanenti u tista’ tiġi aċċessata fir-Reġistru Internazzjonali.

4.   Jekk interess li l-ewwel ġie rreġistrat bħala interess internazzjonali prospettiv isir interess internazzjonali, dak l-interess internazzjonali għandu jiġi ttrattat bħala li huwa rreġistrat mill-ħin tar-reġistrazzjoni tal-interess internazzjonali prospettiv kemm-il darba r-reġistrazzjoni kienet għadha kurrenti immedjatament qabel ma ġie kkostitwit l-interess internazzjonali kif provdut mill-Artikolu 7.

5.   Il-paragrafu preċedenti japplika bil-modifiki meħtieġa għar-reġistrazzjoni ta’ assenjazzjoni prospettiva ta’ interess internazzjonali.

6.   Reġistrazzjoni għandha tkun tista’ tiġi mfittxija fid-database tar-Reġistru Internazzjonali skont il-kriterji preskritti mill-Protokoll.

Artikolu 20

Il-kunsens għar-reġistrazzjoni

1.   Interess internazzjonali, interess internazzjonali prospettiv jew assenjazzjoni jew assenjazzjoni prospettiva ta’ interess internazzjonali jistgħu jiġu rreġistrati, u kwalunkwe reġistrazzjoni bħal din tista’ tiġi emendata jew estiża qabel ma tiskadi, minn kull parti bil-kunsens bil-miktub tal-oħra.

2.   Is-subordinazzjoni ta’ interess internazzjonali lejn interess internazzjonali ieħor tista’ tiġi rreġistrata minn jew bil-kunsens bil-miktub fi kwalunkwe ħin tal-persuna li l-interess tagħha ġie subordinat.

3.   Reġistrazzjoni tista’ tiġi rilaxxata minn jew bil-kunsens bil-miktub tal-parti favur min saret.

4.   Il-kisba ta’ interess internazzjonali b’surroga legali jew kuntrattwali tista’ tkun reġistrata mis-surrogatarju.

5.   Dritt jew interess mhux kunsenswali reġistrabbli jista’ jiġi rreġistrat mid-detentur tiegħu.

6.   Avviż ta’ interess nazzjonali jista’ jiġi rreġistrat mid-detentur tiegħu.

Artikolu 21

It-terminu tar-reġistrazzjoni

Ir-reġistrazzjoni ta’ interess internazzjonali tibqa’ effettiva sakemm tiġi rilaxxata jew sakemm jiskadi t-terminu speċifikat fir-reġistrazzjoni.

Artikolu 22

Tiftix fir-reġistru

1.   Kwalunkwe persuna tista’, bil-mod preskritt mill-Protokoll u mir-regolamenti, tagħmel jew titlob tiftixa tar-Reġistru Internazzjonali b’mezzi elettroniċi dwar l-interessi jew l-interessi internazzjonali prospettivi rreġistrati fih.

2.   Malli jirċievi talba għal dan, ir-Reġistratur, bil-mod preskritt mill-Protokoll u mir-regolamenti, għandu joħroġ ċertifikat ta’ tiftixa tar-reġistru b’mezzi elettroniċi fir-rigward ta’ kwalunkwe oġġett:

(a)

fejn jgħid l-informazzjoni rreġistrata kollha fir-rigward tiegħu, flimkien ma’ dikjarazzjoni li tindika d-data u l-ħin tar-reġistrazzjoni ta’ din l-informazzjoni; jew

(b)

fejn jgħid li ma hemm ebda informazzjoni fir-Reġistru Internazzjonali fir-rigward tiegħu.

3.   Ċertifikat ta’ tiftix maħruġ taħt il-paragrafu preċedenti għandu jindika li l-kreditur imsemmi fl-informazzjoni tar-reġistrazzjoni kiseb jew bi ħsiebu jikseb interess internazzjonali fl-oġġett iżda m’għandux jindika jekk dak li huwa rreġistrat huwiex interess internazzjonali jew interess internazzjonali prospettiv, ukoll jekk dan jista’ jiġi aċċertat mill-informazzjoni tar-reġistrazzjoni rilevanti.

Artikolu 23

Lista ta’ dikjarazzjonijiet jew drittijiet jew interessi mhux kunsenswali ddikjarati

Ir-Reġistratur għandu jżomm lista tad-dikjarazzjonijiet, irtirar ta’ dikjarazzjonijiet u tal-kategoriji ta’ dritt jew interess mhux kunsenswali kkomunikati lir-Reġistratur mid-Depożitarju bħala li ġew iddikjarati mill-Istati Kuntraenti skont l-Artikoli 39 u 40 u d-data ta’ kull waħda mid-dikjarazzjonijiet jew irtirar ta’ dikjarazzjoni. Din il-lista għandha tiġi rreġistrata u tkun tista’ tiġi mfittxija f’isem l-Istat li jagħmel id-dikjarazzjoni u għandha tkun disponibbli kif provdut fil-Protokoll u fir-regolamenti għal kwalunkwe persuna li titlobha.

Artikolu 24

Il-valur probatorju taċ-ċertifikati

Dokument fil-forma preskritta mir-regolamenti li jidher li huwa ċertifikat maħruġ mir-Reġistru Internazzjonali huwa prova prima facie:

(a)

liinħareġ b’dak il-mod; u

(b)

tal-fatti dikjarati fih, inkluża d-data u l-ħin tar-reġistrazzjoni.

Artikolu 25

Ir-rilaxx ta’ reġistrazzjoni

1.   Fejn l-obbligazzjonijiet garantiti minn interess garantit rreġistrat jew l-obbligazzjonijiet li jagħtu lok għal dritt jew interess mhux konsenswali rreġistrat ġew rilaxxat, jew fejn il-kondizzjonijiet tat-trasferiment tat-titolu taħt ftehim ta’ riżerva ta’ titolu ġew imwettqa, id-detentur ta’ dan l-interess għandu, mingħajr dewmien żejjed, jikseb ir-rilaxx tar-reġistrazzjoni wara talba bil-miktub mid-debitur konsenjata lil jew irċevuta fl-indirizz imsemmi fir-reġistrazzjoni.

2.   Fejn interess internazzjonali prospettiv jew assenjazzjoni prospettiva ta’ interess internazzjonali jkunu ġew reġistrati, il-kreditur maħsub jew l-assenjatarju maħsub għandu, mingħajr dewmien żejjed, jikseb ir-rilaxx tar-reġistrazzjoni wara talba bil-miktub mid-debitur maħsub jew minn min huwa maħsub li jassenja li hija kkonsenjata lil jew irċevuta fl-indirizz tiegħu msemmi fir-reġistrazzjoni qabel mal-kreditur maħsub jew assenjatarju maħsub ikun ta valur jew daħal f’impenn li jagħti l-valur.

3.   Fejn l-obbligazzjonijiet garantiti minn interess nazzjonali speċifikati f’avviż reġistrat ta’ interess nazzjonali jkunu ġew rilaxxati, id-detentur ta’ dan l-interess għandu, mingħajr dewmien żejjed, jikseb ir-rilaxx tar-reġistrazzjoni wara talba bil-miktub mid-debitur ikkonsenjata lil jew irċevuta fl-indirizz tiegħu msemmi fir-reġistrazzjoni.

4.   Fejn reġistrazzjoni ma jmisshiex saret jew mhijiex korretta, il-persuna favur min ir-reġistrazzjoni kellha ssir għandha, mingħajr dewmien żejjed, tikseb ir-rilaxx jew l-emenda wara talba bil-miktub mid-debitur ikkonsenjata lil jew irċevuta fl-indirizz tiegħu msemmi fir-reġistrazzjoni.

Artikolu 26

L-aċċess għall-faċilitajiet tar-reġistrazzjoni internazzjonali

Ebda persuna m’għandha tiġi mċaħħda mill-aċċess għall-faċilitajiet tar-reġistrazzjoni u tat-tiftix tar-Reġistru Internazzjonali għal kwalunkwe raġuni ħlief in-nuqqas tagħha li tħares il-proċeduri preskritti minn dan il-Kapitolu.

KAPITOLU VI

IL-PRIVILEĠĠI U L-IMMUNITAJIET TAL-AWTORITÀ TAS-SORVELJANZA U TAR-REĠISTRATUR

Artikolu 27

Personalità ġuridika; immunità

1.   L-Awtorità tas-Sorveljanza għandha jkollha personalità ġuridika internazzjonali kull fejn għad m’għandhiex din il-personalità.

2.   L-Awtorità tas-Sorveljanza u l-uffiċjali u l-impjegati tagħha għandhom ikollhom l-immunità minn proċediment ġudizzjaru jew amministrattiv kif speċifikat fil-Protokoll.

3.

(a)

L-Awtorità tas-Sorveljanza għandha tgawdi minn eżenzjoni minn taxxi u dawk il-privileġġi kollha l-oħrajn li jistgħu jiġu provduti bi ftehim mill-Istat li jospita.

(b)

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, “Stat li jospita” tfisser l-Istat li fih tinsab l-Awtorità ta’ Sorveljanza.

4.   L-assi, id-dokumenti, id-databases u l-arkivji tar-Reġistru Internazzjonali għandhom ikunu invjolabbli u immuni minn qbid jew proċess ieħor legali jew amministrattiv.

5.   Għall-finijiet ta’ kwakunkwe pretensjoni kontra r-Reġistratur taħt l-Artikolu 28(1) jew l-Artikolu 44, l-attur għandu jkun intitolat li jaċċessa dik l-informazzjoni u dawk id-dokumenti li huma meħtieġa sabiex l-attur ikun jista’ jagħmel il-pretensjoni tiegħu.

6.   L-Awtorità tas-Sorveljanza tista’ tirrinunzja l-invjolabbiltà u l-immunità konferiti mill-paragrafu 4.

KAPITOLU VII

IR-RESPONSABBILTÀ TAR-REĠISTRATUR

Artikolu 28

Ir-responsabbiltà u l-assikurazzjonijiet finanzjarji

1.   Ir-Reġistratur għandu jkun responsabbli għal danni kompensatorji għal telf soffert minn persuna li jirriżulta direttament minn żball jew ommissjoni tar-Reġistratur u l-uffiċjali u l-impjegati tiegħu jew minn malfunzjoni tas-sistema tar-reġistrazzjoni internazzjonali ħlief fejn il-malfunzjoni hija kkawżata minn ġrajja ta’ natura inevitabbli u irreżistibbli, li ma setgħetx tiġi evitata bl-użu tal-aħjar prattika fl-użu kurrenti fil-qasam tad-disinn u l-operat ta’ reġistru elettroniku, inkluż dawk relatati ma’ back-up u sigurtà u netwerkjar tas-sistemi.

2.   Ir-Reġistratur m’għandux ikun responsabbli taħt il-paragrafu preċedenti għall-impreċiżjoni fattwali tal-informazzjoni tar-reġistrazzjoni li jirċievi jew li jitrażmetti r-Reġistratur fil-forma li fiha rċieva dik l-informazzjoni u lanqas għal atti jew ċirkostanzi li għalihom ir-Reġistraturi u l-uffiċjali u l-impjegati tiegħu mhuwiex responsabbli u li jirriżultaw qabel l-irċevuta ta’ informazzjoni tar-reġistrazzjoni fir-Reġistru Internazzjonali.

3.   Il-kumpens taħt il-paragrafu 1 jista’ jitnaqqas jekk u skont kemm il-persuna li sofriet id-dannu tkun ikkawżat jew ikkontribwixxiet lejn dak id-dannu.

4.   Ir-Reġistratur għandu jikseb assikurazzjoni jew garanzija finanzjarja li tkopri r-responsabbiltà msemmija f’dan l-Artikolu kif determinat mill-Awtorità ta’ Sorveljanza, skont il-Protokoll.

KAPITOLU VIII

L-EFFETTI TA& APOS; INTERESS INTERNAZZJONALI KONTRA TERZI

Artikolu 29

Il-prijorità tal-interessi konkorrenti

1.   Interess reġistrat għandu prijorità fuq kwalunkwe interess ieħor reġistrat wara u fuq interess mhux reġistrat.

2.   Il-prijorità tal-interess imsemmi l-ewwel taħt il-paragrafu preċedenti tapplika:

(a)

ukoll jekk l-interess imsemmi l-ewwel inkiseb jew ġie rreġistrat bl-għarfien attwali tal-interess l-ieħor; u

(b)

ukoll fir-rigward ta’ valur mogħti mid-detentur tal-interess imsemmi l-ewwel b’dan l-għarfien.

3.   Ix-xerrej ta’ oġġett jikseb l-interess fih:

(a)

bla ħsara għal interess reġistrat fil-ħin meta nkiseb dan l-interess; u

(b)

ħieles minn interess mhux reġistrat ukoll jekk għandu għarfien attwali dwar tali interess.

4.   Ix-xerrej kondizzjonali jew kerrej jikseb l-interess tiegħu fi jew dritt fuq dak l-oġġett:

(a)

bla ħsara għal interess reġistrat qabel ir-reġistrazzjoni tal-interess internazzjonali li għandu l-bejjiegħ kondizzjonali jew min jikri; u

(b)

ħieles minn interess mhux reġistrat f’dak il-ħin ukoll jekk għandu għarfien attwali ta’ dak l-interess.

5.   Il-prijorità tal-interessi jew drittijiet konkorrenti f’dan l-Artikolu tista’ tiġi varjata bi ftehim bejn id-detenturi ta’ dawk l-interessi, iżda assenjatarju ta’ interess subordinat mhuwiex marbut minn ftehim li jissubordina dak l-interess kemm-il darba fil-ħin tal-assenjazzjoni, subordinazzjoni tkun ġiet reġistrata fir-rigward ta’ dak il-ftehim.

6.   Kwalunkwe prijorità mogħtija minn dan l-Artikolu għal interess f’oġġett jestendi għad-dħul.

7.   Din il-Konvenzjoni:

(a)

ma taffettwax id-drittijiet ta’ persuna fuq artikolu, ħlief oġġett, li kellha qabel l-istallazzjoni tiegħu fuq oġġett jekk skont il-liġi applikabbli dawk id-drittijiet ikomplu jeżistu wara l-istallazzjoni; u

(b)

ma trażżanx il-ħolqien ta’ drittijiet fuq artikolu, ħlief oġġett, li qabel kien stallat fuq oġġett fejn skont il-liġi applikabbli dawk id-drittijiet huma maħluqa.

Artikolu 30

L-effetti tal-insolvenza

1.   Fil-proċeduri tal-insolvenza kontra d-debitur interess internazzjonali huwa effettiv jekk qabel il-bidu tal-proċeduri tal-insolvenza dak l-interess kien reġistrat skont din il-Konvenzjoni.

2.   Xejn f’dan l-Artikolu ma jaffettwa l-effettività ta’ interess internazzjonali fil-proċeduri tal-insolvenza fejn dak l-interess huwa effettiv taħt il-liġi applikabbli.

3.   Xejn f’dan l-Artikolu ma jaffettwa:

(a)

kwalunkwe regola tal-liġi applikabbli fil-proċeduri tal-insolvenza li permezz tagħha tranżazzjoni tiġi skartata bħala preferenza jew trasferiment bi frodi tal-kredituri; jew

(b)

kwalunkwe regola ta’ proċedura dwar l-infurzar ta’ drittijiet ta’ proprjetà li hija taħt il-kontroll jew sorveljanza tal-amministratur tal-insolvenza.

KAPITOLU IX

L-ASSENJAZZJONI TA& APOS; DRITTIJIET ASSOĊJATI U INTERESSI INTERNAZZJONALI; DRITTIJIET TA& APOS; SURROGA

Artikolu 31

L-effetti ta’ assenjazzjoni

1.   Ħlief kif miftiehem mod ieħor mill-partijiet, assenjazzjoni ta’ drittijiet assoċjati li ssir skont l-Artikolu 32 titrasferixxi wkoll lill-assenjatarju:

(a)

l-interess internazzjonali relatat; u

(b)

l-interessi u l-prijoritajiet kollha ta’ min jassenja skont din il-Konvenzjoni.

2.   Xejn f’din il-Konvenzjoni ma jostakola assenjazzjoni parzjali tad-drittijiet assoċjati ta’ min jassenja. Fil-każ ta’ din l-assenjazzjoni parzjali, min jassenja u l-assenjatarju jistgħu jaqblu dwar id-drittijiet rispettivi tagħhom dwar l-interess internazzjonali tagħhom assenjat taħt il-paragrafu preċedenti iżda mhux b’mod li jaffettwa avversament lid-debitur mingħajr il-kunsens tiegħu.

3.   Bla ħsara għall-paragrafu 4, il-liġi applikabbli għandha tiddetermina d-difiżi u d-drittijiet ta’ tpaċija disponibbli għad-debitur kontra l-assenjatarju.

4.   Id-debitur jista’ fi kwalunkwe ħin bi qbil bil-miktub jirrinunzja id-difiżi u d-drittijiet ta’ tpaċija kollha, jew parti minnhom imsemmija fil-paragrafu preċedenti ħlief difiżi li jirriżultaw minn atti frawdolenti min-naħa tal-assenjatarju.

5.   Fil-każ ta’ assenjazzjoni b’garanzija, id-drittijiet assoċjati assenjati jmorru lura għand min jassenja, safejn għadhom jeżistu, meta jitwettqu l-obbligazzjonijiet garantiti mill-assenjazzjoni.

Artikolu 32

Ir-rekwiżiti formali ta’ assenjazzjoni

1.   Assenjazzjoni ta’ drittijiet assoċjati titrasferixxi l-interess internazzjonali relatat biss jekk hija:

(a)

bil-miktub;

(b)

tippermetti li d-drittijiet assoċjati jiġu identifikati taħt il-kuntratt li jirriżultaw minnu; u

(c)

fil-każ ta’ assenjazzjoni bħala garanzija, tippermetti li l-obbligazzjonijiet garantiti mill-assenjazzjoni jiġu ddeterminati skont il-Protokoll iżda mingħajr il-bżonn li tiġi dikjarata somma jew somma massima ggarantita.

2.   Assenjazzjoni ta’ interess internazzjonali maħluq jew provdut minn ftehim ta’ garanzija mhijiex valida kemm-il darba wħud mid-drittijiet assoċjati relatati jew kollha kemm huma, huma assenjati wkoll.

3.   Din il-Konvenzjoni ma tapplikax għal assenjazzjoni ta’ drittijiet assoċjati li mhijiex effettiva sabiex jiġi ttrasferit l-interess internazzjonali relatat.

Artikolu 33

Id-dmir tad-debitur lejn l-assenjatarju

1.   Sa fejn id-drittijiet assoċjati u l-interess internazzjonali relatat ġew trasferiti skont l-Artikoli 31 u 32, id-debitur fir-rigward ta’ dawk id-drittijiet u dak l-interess huwa marbut mill-assenjazzjoniu għandu dmir li jagħmel ħlas jew jagħti impenn ieħor lill-assenjatarju, iżda biss jekk:

(a)

id-debitur ingħata avviż tal-assenjazzjoni bil-miktub minn jew bl-awtorità ta’ min jassenja; u

(b)

l-avviż jidentifika d-drittijiet assoċjati.

2.   Irrespettivament minn kwalunkwe raġuni oħra li għaliha l-ħlas jew it-twettiq mid-debitur jirrilaxxja lil dan tal-aħħar mir-responsabbiltà, il-ħlas jew it-twettiq għandhom ikunu effettivi għal dan l-iskop jekk isiru skont il-paragrafu preċedenti.

3.   Xejn f’dan l-Artikolu ma għandu jaffettwa l-prijorità tal-assenjazzjonijiet konkorrenti.

Artikolu 34

Rimedju għall-inadempjenza fir-rigwardta’ assenjazzjoni bħala garanzija

Fil-każ ta’ inadempjenza minn min jassenja taħt l-assenjazzjoni ta’ drittijiet assoċjati u l-interess internazzjonali relatat bħala garanzija, l-Artikoli 8, 9 u 11 sa 14 japplikaw fir-relazzjonijiet bejn min jassenja u l-assenjatarju (u, fir-rigward ta’ drittijiet assoċjati, japplikaw sa fejn dawn id-dispożizzjonijiet huma kapaċi li jiġu applikati għall-proprjetà intanġibbli) bħallikieku r-riferenzi:

(a)

għall-obbligazzjoni ggarantita u l-interess ta’ sigurtà kienu riferenzi għall-obbligazzjoni ggarantita mill-assenjazzjoni ta’ drittijiet assoċjati u l-interess internazzjonali relatat u l-interess garantit maħluq minn dik l-assenjazzjoni;

(b)

għall-benefiċjarju tal-garanzija jew kreditur u l-garanti jew debitur huma riferenzi għall-assenjatarju u min jassenja;

(c)

għad-detentur tal-interess internazzjonali kienu riferenzi għall-assenjatarju; u

(d)

għall-oġġett kienu riferenzi għad-drittijiet assoċjati assenjati u l-interess internazzjonali relatat.

Artikolu 35

Il-prijorità tal-assenjazzjonijiet konkorrenti

1.   Fejn hemm assenjazzjonijiet ta’ drittijiet assoċjati konkorrenti u tal-inqas waħda mill-assenjazzjonijiet tinkludi l-interess internazzjonali relatat u hija rreġistrata, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 29 japplikaw daqslikieku r-riferenzi għal interess reġistrat kienu riferenzi għal assenjazzjoni tad-drittijiet assoċjati u tal-interess relatat reġistrat u daqslikieku r-riferenzi għal interess reġistrat jew mhux reġistrat kienu riferenzi għal assenjazzjoni rreġistrata jew mhux reġistrata.

2.   L-Artikolu 30 japplika għal assenjazzjoni ta’ drittijiet assoċjati daqslikieku r-riferenzi għal interess internazzjonali kienu riferenzi għal assenjazzjoni tad-drittijiet assoċjati u l-interess internazzjonali relatat.

Artikolu 36

Il-prijorità tal-assenjatarju fir-rigward ta’ drittijiet assoċjati

1.   L-assenjatarju ta’ drittijiet assoċjati u l-interess internazzjonali relatat li l-assenjazzjoni tagħhom ġiet reġistrata biss għandha prijorità taħt l-Artikolu 35(1) fuq assenjatarju ieħor tad-drittijiet assoċjati:

(a)

jekk il-kuntratt li taħtu jqumu d-drittijiet assoċjati jgħid li huma ggarantiti minn jew assoċjati mal-oġġett; u

(b)

sa fejn id-drittijiet assoċjati huma relatati ma’ oġġett.

2.   Għall-finijiet tas-subparagrafu (b) tal-paragrafu preċedenti, id-drittijiet assoċjati huma relatati ma’ oġġett biss sa fejn jikkonsistu fi drittijiet għal ħlas jew twettiq li huma relatati ma’:

(a)

somma mħallsa minn qabel u wżata sabiex jinxtara l-oġġett;

(b)

somma mħallsa minn qabel u wżata sabiex jinxtara oġġett ieħor li fih min jassenja kellu interess internazzjonali ieħor jekk min jassenja ttrasferixxa dak l-interess lill-assenjatarju u l-assenjazzjoni ġiet reġistrata;

(c)

il-prezz pagabbli għal dak l-oġġett;

(d)

il-kera pagabbli fir-rigward tal-oġġett; jew

(e)

obbligazzjonijiet oħrajn li jirriżultaw minn tranżazzjoni msemmija fi kwalunkwe mis-subparagrafi preċedenti.

3.   Fil-każijiet l-oħrajn kollha, il-prijorità tal-assenjazzjonijiet konkorrenti tad-drittijiet assoċjati għandhom ikunu ddeterminati mil-liġi applikabbli.

Artikolu 37

L-effetti tal-insolvenza ta’ min jassenja

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 30 japplikaw għall-proċeduri ta’ insolvenza kontra min jassenja bħallikieku r-riferenzi għad-debitur kienu riferenzi għal min jassenja.

Artikolu 38

Surroga

1.   Bla ħsara għall-paragrafu 2, xejn f’din il-Konvenzjoni ma taffettwa l-kisba ta’ drittijiet assoċjati u l-interess internazzjonali relatat permezz ta’ surroga legali jew kuntrattwali taħt il-liġi applikabbli.

2.   Il-prijorità bejn kwalunkwe interess fil-paragrafu preċedenti u interess konkorrenti tista’ tiġi varjata bi ftehim bil-miktub bejn id-detenturi tal-interessi rispettivi iżda assenjatarju ta’ interess subordinat mhuwiex marbut minn ftehim li jissubordina dak l-interess kemm-il darba fil-ħin tal-assenjazzjoni ma kinitx reġistrata subordinazzjoni relatata ma’ dak il-ftehim.

KAPITOLU X

DRITTIJIET JEW INTERESSI SUĠĠETTI GĦAL DIKJARAZZJONIJIET MILL-ISTATI KUNTRAENTI

Artikolu 39

Id-drittijiet li għandhom il-prijorità mingħajr reġistrazzjoni

1.   Stat Kuntraenti jista’ fi kwalunkwe ħin, f’dikjarazzjoni ddepożitata mad-Depożitarju tal-Protokoll, jiddikjara, b’mod ġenerali jew speċifiku:

(a)

dawk il-kategoriji ta’ dritt jew interess mhux kunsenswali (minbarra dritt jew interess li japplika għalih l-Artikolu 40) li taħt il-liġi tal-Istat għandhom prijorità fuq interess f’oġġett ekwivalenti għal dak tad-detentur ta’ interess internazzjonali rreġistrat u li għandhom ikollhom prijorità fuq interess internazzjonali rreġistrat, kemm fil-proċeduri tal-insolvenza kif ukoll barra minnhom;

(b)

li xejn f’din il-Konvenzjoni ma għandha taffettwa d-dritt ta’ Stat jew entità tal-Istat, organizzazzjoni intergovernamentali jew provditur privat ieħor ta’ servizzi pubbliċi li jarresta jew jiddetjeni oġġett taħt il-liġijiet ta’ dak l-Istat għall-ħlas ta’ ammonti dovuti lil din l-entità, organizzazzjoni jew provditur direttament relatat ma’ dawk is-servizzi fir-rigward ta’ dak l-oġġett jew oġġett ieħor.

2.   Dikjarazzjoni li ssir taħt il-paragrafu preċedenti tista’ tkun espressa li tkopri kategoriji maħluqa wara d-depożitu ta’ dik id-dikjarazzjoni.

3.   Dritt jew interess mhux kunsenswali għandu prijorità fuq interess internazzjonali biss jekk tal-ewwel huwa ta’ kategorija koperta minn dikjarazzjoni ddepożitata qabel ir-reġistrazzjoni tal-interess internazzjonali.

4.   Minkejja l-paragrafu preċedenti, Stat Kuntraenti jista’, fil-ħin tar-ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni ta’ jew adeżjoni għall-Protokoll, jiddikjara li dritt jew interess tal-kategorija koperta minn dikjarazzjoni li saret skont is-subparagrafu (a) tal-paragrafu 1 għandu jkollu prijorità fuq interess internazzjonali reġistrat qabel id-data ta’ din ir-ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni.

Artikolu 40

Drittijiet jew interessi mhux kunsenswali reġistrabbli

Stat Kuntraenti jista’ fi kwalunkwe ħin f’dikjarazzjoni ddepożitata mad-Depożitarju tal-Protokoll, jelenka l-kategoriji ta’ dritt jew interess mhux kunsenswali li għandhom ikunu jistgħu jiġu rreġistrati taħt din il-Konvenzjoni fir-rigward ta’ kwalunkwe kategorija ta’ oġġett bħallikieku d-dritt jew interess kien interess internazzjonali u għandu jiġi rregolat f’dan is-sens. Din id-dikjarazzjoni tista’ tiġi mmodifikata minn żmien għall-ieħor.

KAPITOLU XI

L-APPLIKAZZJONI TAL-KONVENZJONI GĦALL-BEJGĦ

Artikolu 41

Il-bejgħ u l-bejgħ prospettiv

Din il-Konvenzjoni għandha tapplika għall-bejgħ jew bejgħ prospettiv ta’ oġġett kif provdut fil-Protokoll bi kwalunkwe modifika fih.

KAPITOLU XII

IL-ĠURIŻDIZZJONI

Artikolu 42

L-għażla tal-forum

1.   Bla ħsara għall-Artikoli 43 u 44, il-qrati ta’ Stat Kuntraenti magħżula mill-partijiet għal tranżazzjoni għandhom ġuriżdizzjoni fir-rigward ta’ kwalunkwe pretensjoni mressqa taħt din il-Konvenzjoni, kemm jekk il-forum magħżul ikollu konnessjoni jew le mal-partijiet jew mat-tranżazzjoni. Din il-ġuriżdizzjoni għandha tkun esklużiva kemm-il darba ma jiftiehmux mod ieħor il-partijiet.

2.   Kwalunkwe ftehim bħal dan għandu jkun bil-miktub jew mod ieħor konkluż skont ir-rekwiżiti formali tal-liġi tal-forum magħżul.

Artikolu 43

Il-ġuriżdizzjoni taħt l-Artikolu 13

1.   Il-qrati ta’ Stat Kuntraenti magħżula mill-partijiet u l-qrati tal-Istat Kuntraenti li fit-territorju tiegħu jinsab l-oġġett għandhom ġuriżdizzjoni li jagħtu miżuri skont l-Artikolu 13(1)(a), (b), (c) u l-Artikolu 13(4) fir-rigward ta’ dak l-oġġett.

2.   Il-ġuriżdizzjoni li jingħataw miżuri taħt l-Artikolu 13(1)(d) jew miżuri oħrajn interim skont l-Artikolu 13(4) tista’ tiġi eżerċitata:

(a)

mill-qrati magħżula mill-partijiet; jew

(b)

mill-qrati ta’ Stat Kuntraenti li fit-territorju tiegħu jinsab id-debitur, fejn huma miżuri li, skont l-ordni li tagħtihom, huma inforzabbli biss fit-territorju ta’ dak l-Istat Kuntraenti.

3.   Qorti għandha l-ġuriżdizzjoni taħt il-paragrafi preċedenti wkoll jekk id-determinazzjoni finali tal-pretensjoni msemmija fl-Artikolu 13(1) se ssir jew tista’ ssir f’qorti ta’ Stat Kuntraenti ieħor jew permezz ta’ arbitraġġ.

Artikolu 44

Il-ġuriżdizzjoni sabiex jsiru ordnijiet kontra r-Reġistratur

1.   Il-qrati tal-post fejn ir-Reġistratur għandu ċ-ċentru tal-amministrazzjoni tiegħu għandhom ikollhom ġuriżdizzjoni esklużiva li jilqgħu it-talbiet għad-danni u jagħmlu ordnijiet kontra r-Reġistratur.

2.   Fejn persuna tonqos milli tirrispondi għal talba magħmula taħt l-Artikolu 25 u dik il-persuna m’għadhiex teżisti jew ma tistax tinsab sabiex ikun possibbli li ssir ordni kontriha li tirrikjediha tikseb rilaxx tar-reġistrazzjoni, il-qrati msemmija fil-paragrafi preċedenti għandhom ikollhom ġuriżdizzjoni esklużiva fuq applikazzjoni tad-debitur jew debitur maħsub, jew jagħmlu ordni diretta lir-Reġistratur fejn jitolbu lir-Reġistratur jirrilaxxja r-reġistrazzjoni.

3.   Fejn persuna tonqos milli tħares ordni ta’ qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni skont din il-Konvenzjoni jew, fil-każ ta’ interess nazzjonali, ordni tal-qorti ta’ ġuriżdizzjoni kompetenti li teħtieġ lil dik il-persuna tikseb l-emenda jew ir-rilaxx ta’ reġistrazzjoni, il-qrati msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jidderieġu lir-Reġistratur jieħu dawk il-passi li jagħtu effett għal dik l-ordni.

4.   Ħlief kif provdut mod ieħor mill-paragrafi preċedenti, ebda qorti ma tista’ tagħmel ordnijiet jew tippronunzja sentenzi jew deċiżjonijiet kontra jew li jorbtu lir-Reġistratur.

Artikolu 45

Il-ġuriżdizzjoni fir-rigward tal-proċeduri tal-insolvenza

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu ma japplikawx għall-proċeduri tal-insolvenza.

KAPITOLU XIII

IR-RELAZZJONI MA& APOS; KONVENZJONIJIET OĦRAJN

Artikolu 45 bis

Relazzjoni mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Unitidwar l-Assenjazzjoni ta’ Merċi fil-Kummerċ Internazzjonali

Din il-Konvenzjoni għandha tipprevali fuq il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Assenjazzjoni ta’ Merċi fil-Kummerċ Internazzjonali, miftuħa għall-firem fi New York fit-12 ta’ Diċembru 2001, għaliex tirrelata għall-assenjazzjoni ta’ riċevibbli li huma drittijiet assoċjati relatati ma’ interessi internazzjonali f’oġġetti ta’ ajruplani, ferroviji u assi tal-ispazju.

Artikolu 46

Relazzjoni mal-Konvenzjoni UNIDROITdwar is-Self Finanzjarju Internazzjonali

Il-Protokoll jista’ jiddetermina r-relazzjoni bejn din il-Konvenzjoni u l-Konvenzjoni UNIDROIT dwar is-Self Finanzjarju Internazzjonali, iffirmata f’Ottawa fit-28 ta’ Mejju 1988.

KAPITOLU XIV

ID-DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 47

L-iffirmar, ir-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni jew l-adeżjoni

1.   Din il-Konvenzjoni għandha tkun miftuħa għall-iffirmar f’Cape Town fis-16 ta’ Novembru 2001 minn Stati li pparteċipaw fil-Konferenza Diplomatika sabiex tiġi Adottata Konvenzjoni dwar Tagħmir Mobbli u Protokoll dwar l-Ajruplani li saret f’Cape Town mid-29 ta’ Ottubru sas-16 ta’ Novembru 2001. Wara s-16 ta’ Novembru 2001, il-Konvenzjoni għandha tkun miftuħa għall-firem għall-Istati kollha fil-Kwartieri Ġenerali tal-Istitut Internazzjonali għall-Unifikazzjoni tal-Liġi Privata (UNIDROIT) f’Ruma sakemm tidħol fis-seħħ skont l-Artikolu 49.

2.   Din il-Konvenzjoni għandha tkun suġġetta għar-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni mill-Istati li jkunu ffirmawha.

3.   Kwalunkwe Stat li ma jiffirmax din il-Konvenzjoni jista’ jaderixxi għaliha fi kwalunkwe ħin.

4.   Ir-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni jew l-adeżjoni hija effettwata b’depożitu ta’ strument formali f’dan is-sens mad-Depożitarju.

Artikolu 48

Organizzazzjonijiet tal-Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali

1.   Organizzazzjoni tal-Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali li hija kkostitwita minn Stati sovrani u li għandha l-kompetenza fuq xi kwistjonijiet li huma rregolati minn din il-Konvenzjoni tista’ b’mod simili tiffirma, taċċetta, tapprova jew taderixxi għal din il-Konvenzjoni. L-Organizzazzjoni tal-Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali f’dan il-każ għandha jkollha d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet ta’ Stat Kuntraenti, sa fejn dik l-Organizzazzjoni għandha kompetenza fuq kwistjonijiet regolati minn din il-Konvenzjoni. Fejn l-għadd ta’ Stati Kuntraenti huwa rilevanti f’din il-Konvenzjoni, l-Organizzazzjoni tal-Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali m’għandhiex titqies bħala Stat Kuntraenti minbarra l-Istati Membri tagħha li huma Stati Kuntraenti.

2.   L-Organizzazzjoni tal-Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali għandha, fil-ħin tal-firma, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni, tagħmel dikjarazzjoni lid-Depożitarju fejn tispeċifika l-kwistjonijiet regolati minn din il-Konvenzjoni fir-rigward ta’ liema kompetenza ġiet trasferita lil dik l-Organizzazzjoni mill-Istati Membri tagħha. L-Organizzazzjoni tal-Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali għandha minnufih tgħarraf lid-Depożitarju dwar kwalunkwe tibdil fid-distribuzzjoni tal-kompetenza, inklużi trasferimenti ġodda ta’ kompetenza, speċifikati fid-dikjarazzjoni taħt dan il-paragrafu.

3.   Kwalunkwe riferenza għal “Stat Kuntraenti” jew “Stati Kuntraenti” jew “Stat Parti” jew “Stati Partijiet” f’din il-Konvenzjoni tapplika indaqs għal Organizzazzjoni tal-Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali fejn il-kuntest jirrikjedi.

Artikolu 49

Dħul fis-seħħ

1.   Din il-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara l-iskadenza ta’ tliet xhur mid-data tad-depożitu tat-tielet strument ta’ ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni iżda biss fir-rigward ta’ kategorija ta’ oġġetti li għaliha japplika Protokoll:

(a)

sa mill-ħin tad-dħul fis-seħħ ta’ dak il-Protokoll;

(b)

bla ħsara għat-termini ta’ dak il-Protokoll; u

(c)

bejn l-Istati Partijiet għal din il-Konvenzjoni u dak il-Protokoll.

2.   Għal Stati oħrajn din il-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar tax-xahar wara l-iskadenza ta’ tliet xhur wara d-data tad-depożitu tal-istrument tagħhom ta’ ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni iżda biss fir-rigward ta’ kategorija ta’ oġġetti li għaliha japplika Protokoll u bla ħsara, fir-rigward ta’ dan il-Protokoll, għar-rekwiżiti tas-subparagrafi (a), (b) u (c) tal-paragrafu preċedenti.

Artikolu 50

It-tranżazzjonijiet interni

1.   Stat Kuntraenti jista’, fil-ħin ta’ ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni tal-Protokoll, jiddikjara li din il-Konvenzjoni m’għandhiex tapplika għal tranżazzjoni li hija tranżazzjoni interna fil-konfront ta’ dak l-Istat fir-rigward tat-tipi kollha ta’ oġġetti jew uħud minnhom.

2.   Minkejja l-paragrafu preċedenti, id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 8(4), 9(1), 16, tal-Kapitolu V, tal-Artikolu 29, u kwalunkwe dispożizzjoni ta’ din il-Konvenzjoni fir-rigward ta’ interessi rreġistrati għandhom japplikaw għal tranżazzjoni interna.

3.   Fejn avviż ta’ interess nazzjonali ġie rreġistrat fir-Reġistru Internazzjonali, il-prijorità tad-detentur ta’ dak l-interess taħt l-Artikolu 29 m’għandhiex tkun affettwata mill-fatt li dan l-interess jingħata lil persuna oħra permezz ta’ assenjazzjoni jew surroga taħt il-liġi applikabbli

Artikolu 51

Protokolli Futuri

1.   Id-Depożitarju jista’ joħloq gruppi ta’ ħidma, b’kooperazzjoni ma’ dawk l-organizzazzjonijiet mhux governamentali rilevanti li d-Depożitarju jqis li huma xierqa, sabiex jevalwa l-possibbiltà li tiġi estiża l-applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni, permezz ta’ Protokoll wieħed jew aktar, għal oġġetti ta’ kwalunkwe kategorija ta’ tagħmir mobbli ta’ valur għoli, minbarra kategorija msemmija fl-Artikolu 2(3), li kull membru tagħha huwa unikament identifikabbli, u d-drittijiet assoċjati ma’ dawn l-oġġetti.

2.   Id-Depożitarju għandu jikkomunika t-test ta’ kwalunkwe abbozz preliminarju ta’ Protokoll relatat ma’ kategorija ta’ oġġetti ppreparti minn tali grupp ta’ ħidma għall-Istati Partijiet kollha ta’ din il-Konvenzjoni, l-Istati Membri kollha tad-Depożitarju, l-Istati membri tan-Nazzjonijiet Uniti li mhumiex membri tad-Depożitarju u l-organizzazzjonijiet intergovernamentali rilevanti, u għandu jistieden lil dawn l-Istati u organizzazzjonijiet jipparteċipaw f’negozjati intergovernanmentali sabiex jitlesta abbozz ta’ Protokoll fuq il-bażi ta’ dan l-abbozz preliminarju ta’ Protokoll.

3.   Id-Depożitarju għandu wkoll jikkomunika t-test ta’ kwalunkwe abbozz preliminarju ta’ Protokoll ippreparat minn tali grupp ta’ ħidma gruppi lil tali organizzazzjoni mhux governamentali rilevanti li d-Depożitarju jqis li huma xierqa. Dawn l-organizzazzjonijiet mhux governamentali għandhom minnufih jiġu mistiedna li jippreżentaw kummenti dwar it-test tal-abbozz preliminarju ta’ Protokoll lid-Depożitarju u jipparteċipaw bħala osservaturi fil-preparazzjoni ta’ abbozz ta’ Protokoll.

4.   Meta fil-ġudizzju tal-korpijiet kompetenti tad-Depożitarju dan l-abbozz ta’ Protokoll ikun lest għall-adozzjoni, id-Depożitarju għandu jlaqqa’ konferenza diplomatika sabiex jiġi adottat.

5.   Ladarba jkun ġie adottat dan il-Protokoll, bla ħsara għall-paragrafu 6, din il-Konvenzjoni għandha tapplika għall-kategorija ta’ oġġetti koperti minnu.

6.   L-Artikolu 45bis ta’ din il-Konvenzjoni japllika għal dan il-Protokoll biss jekk dan ikun speċifikament kontemplat f’dak il-Protokoll.

Artikolu 52

L-unitajiet territorjali

1.   Jekk Stat Kuntraenti għandu unitajiet territorjali li fihom japplikaw sistemi ta’ liġi differenti fir-rigward tal-kwistjonijiet ittrattati f’din il-Konvenzjoni, jista’, fil-ħin tar-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni jew l-adeżjoni, jiddikjara li din il-Konvenzjoni għandha testendi għall-unitajiet territorjali kollha tiegħu jew biss lil waħda jew aktar minnhom u jista’ jimmodifika d-dikjarazzjoni tiegħu billi jissottometti dikjarazzjoni oħra fi kwalunkwe ħin.

2.   Kwalunkwe dikjarazzjoni bħal din għandha tgħid espressament liema huma l-unitajiet territorjali li għalihom tapplika din il-Konvenzjoni.

3.   Jekk Stat Kuntraenti ma għamel ebda dikjarazzjoni taħt il-paragrafu 1, din il-Konvenzjoni għandha tapplika għall-unitajiet territorjali kollha ta’ dak l-Istat.

4.   Fejn Stat Kuntraenti jestendi lil din il-Konvenzjoni għal unità territorjali tiegħu waħda jew aktar, id-dikjarazzjonijiet permessi taħt din il-Konvenzjoni jistgħu jsiru fir-rigward ta’ dik l-unità territorjali, u d-dikjarazzjoni fir-rigward ta’ unità territorjali waħda tista’ tkun differenti minn dawk li jsiru fir-rigward ta’ unità territorjali oħra.

5.   Jekk permezz ta’ dikjarazzjoni taħt il-paragrafu 1, din il-Konvenzjoni testendi għal unità territorjali waħda jew aktar ta’ Stat Kuntraenti:

(a)

id-debitur jitqies li jinsab fi Stat Kuntraenti biss jekk inhuwa inkorporat jew iffurmat taħt liġi li hija fis-seħħ f’unità territorjali li għaliha tapplika din il-Konvenzjoni jew jekk għandha uffiċċju rreġistrat jew uffiċju prinċipali statutorju, ċentru ta’ amministrazzjoni, post ta’ negozju jew residenza abitwali f’unità territorjali li għaliha tapplika din il-Konvenzjoni;

(b)

kwalunkwe riferenza għal-lokazzjoni tal-oġġett fi Stat Kuntraenti tirriferi għal-lokazzjoni tal-oġġett f’unità territorjali li għaliha tapplika din il-Konvenzjoni; u

(c)

kwalunkwe riferenza għall-awtoritajiet amministrattivi f’dak l-Istat Kuntraenti għandha tinftiehem li tirriferi għall-awtoritajiet amministrattivi li għandhom ġuriżdizzjoni f’unità territorjali li għaliha tapplika din il-Konvenzjoni.

Artikolu 53

Id-determinazzjoni tal-qrati

Stat Kuntraenti jista’, fil-ħin tar-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni ta’ jew l-adeżjoni għall-Protokoll, jiddikjara l-“qorti” jew “qrati” rilevanti għall-finijiet tal-Artikolu 1 u l-Kapitolu XII of this Convention.

Artikolu 54

Dikjarazzjonijiet dwar ir-rimedji

1.   Stat Kuntraenti jista’, fil-ħin tar-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni ta’ jew l-adeżjoni għall-Protokoll, jiddikjara li filwaqt li l-oġġett iggarantit jinsab fi, jew ikkontrollat mit-territorju tiegħu, il-benefiċjarju tal-garanzija m’għandux jikri l-oġġett f’dak it-territorju.

2.   Stat Kuntraenti għandu, fil-ħin tar-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni ta’ jew l-adeżjoni għall-Protokoll, jiddikjara jekk xi rimedju li huwa disponibbli għall-kreditur taħt xi dispożizzjoni ta’ din il-Konvenzjoni li fiha mhuwiex espressament dikjarat li jista’ jiġi eżerċitat bil-permess tal-qorti, jistax jiġi eżerċitat biss bil-permess tal-qorti.

Artikolu 55

Dikjarazzjonijiet dwar ir-rimedji sakemm issir id-determinazzjoni finali

Stat Kuntraenti jista’, fil-ħin tar-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni ta’ jew l-adeżjoni għall-Protokoll, jiddikjara li mhuwiex se japplika d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13 jew tal-Artikolu 43, jew it-tnejn, kollha kemm huma jew parzjalment. Id-dikjarazzjoni għandha tispeċifika taħt liema kondizzjonijiet se jiġi applikat l-Artikolu rilevanti, fil-każ li se jiġi applikat parzjalment, jew inkella liema forom oħrajn ta’ miżuri interim se jiġu applikati.

Artikolu 56

Riżervi u dikjarazzjonijiet

1.   Ma jistgħu jsiru ebda riżervi għal din il-Konvenzjoni iżda d-dikjarazzjonijiet awtorizzati mill-Artikoli 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 u 60 jistgħu jsiru skont dawk id-dispożizzjonijiet.

2.   Kwalunkwe dikjarazzjoni jew dikjarazzjoni sussegwenti jew kwalunkwe rtirar ta’ dikjarazzjoni li ssir taħt din il-Konvenzjoni għandha tiġi nnotifikata bil-miktub lid-Depożitarju.

Artikolu 57

Dikjarazzjonijiet sussegwenti

1.   Stat Parti jista’ jagħmel dikjarazzjoni sussegwenti, minbarra dikjarazzjoni awtorizzata taħt l-Artikolu 60, fi kwalunkwe ħin wara d-data li fiha din il-Konvenzjoni tkun daħlet fis-seħħ għalih, billi jinnotifika lid-Depożitarju f’dan is-sens.

2.   Kwalunkwe dikjarazzjoni sussegwenti bħal din għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara l-iskadenza ta’ sitt xhur wara d-data li d-Depożitarju jirċievi n-notifika. Fejn perjodu itwal sabiex tidħol fis-seħħ dik id-dikjarazzjoni huwa speċifikat fin-notifika, għandha tidħol fis-seħħ wara l-iskadenza ta’ dan il-perjodu itwal wara li d-Depożitarju jirċievi n-notifika.

3.   Minkejja l-paragrafi preċedenti, din il-Konvenzjoni għandha tkompli tapplika, bħallikieku ma sarux dawn id-dikjarazzjonijiet sussegwenti, fir-rigward tad-drittijiet u l-interessi kollha li rriżultaw qabel id-data effettiva ta’ dik id-dikjarazzjoni sussegwenti.

Artikolu 58

L-irtirar tad-dikjarazzjonijiet

1.   Kwalunkwe Stat Parti li jkun għamel dikjarazzjoni taħt din il-Konvenzjoni, minbarra dikjarazzjoni awtorizzata taħt l-Artikolu 60, jista’ jirtiraha fi kwalunkwe ħin billi jinnotifika lid-Depożitarju. Dan l-irtirar għandu jieħu effett fl-ewwel jum tax-xahar wara l-iskadenza ta’ sitt xhur wara d-data li fiha d-Depożitarju jirċievi n-notifika.

2.   Minkejja l-paragrafu preċedenti, il-Konvenzjoni għandha tkompli tapplika, bħallikieku ma sar ebda rtirar ta’ dikjarazzjoni, fir-rigward tad-drittijiet u l-interessi kollha li jirriżultaw qabel id-data effettiva ta’ tali rtirar.

Artikolu 59

Denunzji

1.   Kwalunkwe Stat Parti jista’ jiddenunzja din il-Konvenzjoni b’notifika bil-miktub lid-Depożitarju.

2.   Kwalunkwe denunzja bħal din għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara li jiskadu tnax-il xahar mid-data li fiha jirċievi n-notifika d-Depożitarju.

3.   Minkejja l-paragrafi preċedenti, din il-Konvenzjoni għandha tkompli tapplika, bħallikieku ma saret ebda denunzja, fir-rigward tad-drittijiet u l-interessi kollha li jirriżultaw qabel id-data effettiva ta’ tali denunzja.

Artikolu 60

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.   Kemm-il darba ma jiddikjarax mod ieħor Stat Kuntraenti fi kwalunkwe ħin, il-Konvenzjoni ma tapplikax għal dritt jew interess pre-eżistenti, li jżonn il-prijorità li kellu taħt il-liġi applikabbli qabel id-data effettiva ta’ din il-Konvenzjoni.

2.   Għall-finijiet tal-Artikolu 1(v) u sabiex tiġi ddeterminata l-prijorità taħt din il-Konvenzjoni:

(a)

“data effettiva ta’ din il-Konvenzjoni” tfisser, fir-rigward ta’ debitur, l-aktar tard bejn il-ħin meta tidħol fis-seħħ din il-Konvenzjoni u l-ħin meta l-Istat fejn jinsab id-debitur isir Stat Kuntraenti;

u

(b)

id-debitur jinsab fi Stat fejn għandu ċ-ċentru tal-amministrazzjoni tiegħu jew, jekk ma għandu ebda ċentru ta’ amministrazzjoni, il-post tan-negozju jew, jekk għandu aktar minn post tan-negozju wieħed, il-post tan-negozju prinċipali tiegħu jew, jekk ma għandu ebda post tan-negozju, ir-residenza abitwali tiegħu.

3.   Stat Kuntraenti jista’ fid-dikjarazzjoni tiegħu taħt il-paragrafu 1 jispeċifika data, mhux qabel tliet snin wara d-data li fiha d-dikjarazzjoni ssir effettiva, meta din il-Konvenzjoni u l-Protokoll isiru applikabbli, sabiex tiġi ddeterminata l-prijorità, inkluża l-protezzjoni ta’ kwalunkwe prijorità eżistenti, għal drittijiet jew interessi pre-eżistenti li jirriżultaw taħt ftehim li sar fi żmien meta d-debitur kien jinsab fi Stat imsemmi fis-subparagrafu (b) tal-paragrafu preċedenti iżda biss skond u bil-mod kif speċifikat fid-dikjarazzjoni tiegħu.

Artikolu 61

Konferenzi ta’ Reviżjoni, l-emendi u kwistjonijiet relatati

1.   Id-Depożitarju għandu jipprepara rapporti kull sena jew fi kwalunkwe ħin ieħor kif jeħtieġu ċ-ċirkostanzi għall-Istati Partijiet dwar il-mod kif fir-reġim internazzjonali stabbilit f’din il-Konvenzjoni jkun ħadem fil-prattika. Fil-preparazzjoni ta’ dawn ir-rapporti, id-Depożitarju għandu jqis ir-rapporti tal-Awtorità ta’ Sorveljanza dwar il-ħidma tas-sistema tar-reġistrazzjoni internazzjonali.

2.   Fuq talba ta’ mhux inqas minn ħamsa u għoxrin fil-mija tal-Istati Partijiet, il-Konferenzi ta’ Reviżjoni tal-Istati Partijiet għandhom jitlaqqgħu minn żmien għall-ieħor mid-Depożitarju, b’konsultazzjoni mal-Awtorità ta’ Sorveljanza, sabiex jikkunsidraw:

(a)

l-operat prattiku ta’ din il-Konvenzjoni u l-effettività tagħha fil-faċiltiazzjoni tal-iffinanzjar u l-kiri bbażati fuq l-assi tal-oġġetti koperti mit-termini tagħha;

(b)

l-interpretazzjoni ġudizzjarja mogħtija lil, u l-applikazzjoni magħmula tat-termini ta’ din il-Konvenzjoni u r-regolamenti;

(c)

il-ħidma tas-sistema internazzjonali tar-reġistrazzjoni, il-ħidma tar-Reġistratur u s-sorveljanza tiegħu mill-Awtorità ta’ Sorveljanza, filwaqt li jitqiesu r-rapporti tal-Awtorità ta’ Sorveljanza;

u

(d)

jekk humiex mixtieqa modifiki għal din il-Konvenzjoni jew l-arranġamenti dwar ir-Reġistru Internazzjonali.

3.   Bla ħsara għall-paragrafu 4, kwalunkwe emenda għal din il-Konvenzjoni għandha tiġi approvata b’maġġoranza ta’ għall-inqas żewġ terzi tal-Istati Partijiet li jipparteċipaw fil-Konferenza msemmija fil-paragrafu preċedenti u għandha mbagħad tidħol fis-seħħ għall-Istati li jkunu rratifikaw, aċċettaw jew approvaw din l-emenda meta tkun ġiet ratifikata, aċċettata jew approvata minn tliet Stati skond id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 49 dwar id-dħul tagħha fis-seħħ.

4.   Fejn l-emenda proposta għal din il-Konvenzjoni hija maħsuba li tapplika għal aktar minn kategorija waħda ta’ tagħmir, din l-emenda għandha wkoll tkun approvata minn maġġoranza ta’ għall-inqas żewġ terzi tal-Istati Partijiet għal kull Protokoll li qed jipparteċipaw fil-Konferenza msemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 62

Id-Depożitarju u l-funzjonijiet tiegħu

1.   L-istrumenti ta’ ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni għandhom jiġu ddepożitati mal-Istitut Internazzjonali għall-Unifikazzjoni tal-Liġi Privata (UNIDROIT), li b’dan huwa maħtur bħala d-Depożitarju.

2.   Id-Depożitarju għandu:

(a)

jgħarraf lill-Istati Kuntraenti kollha dwar:

(i)

kull firma ġdida jew depożitu ta’ strument ta’ ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni flimkien mad-data tagħhom;

(ii)

id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din il-Konvenzjoni;

(iii)

kull dikjarazzjoni magħmula skond din il-Konvenzjoni, flimkien mad-data tagħha;

(iv)

l-irtirar jew l-emenda ta’ kwalunkwe dikjarazzjoni, flimkien mad-data tagħha; u

(v)

in-notifika ta’ kwalunkwe denunzja ta’ din il-Konvenzjoni flimkien mad-data tagħha u d-data meta tidħol fis-seħħ;

(b)

jittrażmetti kopji veri ċċertifikati ta’ din il-Konvenzjoni lill-Istati Kuntraenti kollha;

(c)

jipprovdi lill-Awtorità ta’ Sorveljanza u lir-Reġistratur kopja ta’ kull strument ta’ ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni flimkien mad-data tad-depożitu tiegħu, ta’ kull dikjarazzjoni jew irtirar jew emenda ta’ dikjarazzjoni u ta’ kull notifika ta’ denunzja, flimkien mad-data tan-notifika ta’ dan, sabiex l-informazzjoni li tinsab fiha hija disponibbli b’mod faċli u sħiħ; u

(d)

iwettaq dawk il-funzjonijiet l-oħrajn li huma normali għad-depożitarji.

B’XHIEDA TA’ DAN is-sottofirmati Plenipotenzjarji, wara li ġew debitament awtorizzati, iffirmaw din il-Konvenzjoni.

MAGĦMULA f’Cape Town, dan is-sittax-il jum ta’ Novembru, elfejn u wieħed, f’oriġinali waħda bl-Ingliż, bl-Għarbi, biċ-Ċiniż, bil-Franċiż, bir-Russu u bl-Ispanjol, u t-testijiet kollha huma awtentiċi ndaqs, u din l-awtentiċità tieħu effett fuq verifika mis-Segretarjat Konġunt tal-Konferenza taħt l-awtorità tal-President tal-Konferenza fi żmien disgħin jum mil-lum dwar il-konformità tat-testijiet ma’ xulxin.


PROTOKOLL

għall-konvenzjoni dwar l-interessi internazzjonali fit-tagħmir mobbli dwar kwistjonijiet speċifiċi għat-tagħmir tal-ajruplani

L-ISTATI PARTIJIET GĦAL DAN IL-PROTOKOLL,

FILWAQT LI JQISU li huwa meħtieġ li tiġi implimentata l-Konvenzjoni dwar l-Interessi Internazzjonali fit-Tagħmir Mobbli (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Konvenzjoni”) kif tirrelata għat-tagħmir tal-ajruplani, fid-dawl tal-għanijiet stabbiliti fil-preambolu għall-Konvenzjoni,

FILWAQT LI JIFTAKRU l-ħtieġa li l-Konvenzjoni tiġi adattata sabiex tilħaq ir-rekwiżiti partikolari tal-finanzjament tal-ajruplani u li tiġi estiża l-isfera tal-applikazzjoni tal-Kovnenzjoni sabiex tinkludi l-kuntratti ta’ bejgħ tat-tagħmir tal-ajruplani,

FILWAQT LI JIFTAKRU l-prinċipji u l-għanijiet tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, iffirmata f’Chicago fis-7 ta’ Diċembru 1944,

FTIEHMU dwar dawn id-dispożizzjonijiet li ġejjin dwar it-tagħmir tal-ajruplani:

KAPITOLU I

L-ISFERA TA’ APPLIKAZZJONI U D-DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu I

Termini definiti

1.   F’dan il-Protokoll, ħlief fejn il-kuntest jeħtieġ mod ieħor, it-termini wżati fih għandhom it-tifsiriet stabbiliti fil-Konvenzjoni.

2.   F’dan il-Protokoll jintużaw dawn it-termini li ġejjin bit-tifsieriet stabbiliti hawn taħt:

(a)

“ajruplan” tfisser ajruplan kif definit għall-finijiet tal-Konvenzjoni ta’ Chicago li huwa jew oqfsa tal-ajruplani b’magni tal-ajruplani istallati fuqhom jew elikotteri;

(b)

“magni tal-ajruplani” tfisser magni tal-ajruplani (minbarra dawk użati fis-servizzi militari, tad-dwana jew tal-pulizija) immexxija minn teknoloġija ta’ propulsjoni minn ġett, turbina jew piston u:

(i)

fil-każ ta’ magni tal-ajruplani tal-propulsjoni minn ġett, għandhom għall-inqas 1 750 lb ta’ forza jew l-ekwivalenti tiegħu; u

(ii)

fil-każ ta ta’ magni tal-ajruplani mħaddma bit-turbina jew bil-piston, għandhom take-off shaft horsepower ratat ta’ għall-inqas 550 jew l-ekwivalenti tiegħu, flimkien mal-moduli kollha u aċċessorji, partijiet u tagħmir oħrajn istallati, inkorporati jew imwaħħla u d-data, il-manwali u r-rekords kollha relatati magħhom;

(c)

“oġġetti tal-ajruplan” tfisser oqfsa tal-ajruplani, magni tal-ajruplani u elikotteri;

(d)

“reġistru tal-ajruplani” tfisser reġistru miżmum minn awtorità tar-reġistrazzjoni tal-Istat jew tal-marka komuni għall-finijiet tal-Konvenzjoni ta’ Chicago;

(e)

“oqfsa tal-ajruplani” tfisser oqfsa tal-ajruplani (minbarra dawk użati fis-servizzi militari, tad-dwana jew tal-pulizija) li, meta jiġu istallati fuqhom il-magni tal-ajruplani xierqa, huma ċertifikati skond it-tip mill-awtorità tal-avjazzjoni kompetenti li jittrasportaw:

(i)

għall-inqas tmien (8) persuni inkluż l-ekwipaġġ; jew

(ii)

prodotti ta’ piż aktar minn 2 750 kilogramma, flimkien ma’ aċċessorji, partijiet u tagħmir oħrajn istallati, inkorporati jew imwaħħla (minbarra magni tal-ajruplani) u d-data, il-manwali u r-rekords kollha relatati magħhom;

(f)

“parti awtorizzata” tfisser il-parti msemmija fl-Artikolu XIII(3);

(g)

“Konvenzjoni ta’ Chicago” tfisser il-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, iffirmata f’Chicago fis-7 ta’ Diċembru 1944, kif emendata, u l-Annessi tagħha;

(h)

“awtorità tar-reġistrazzjoni tal-marka komuni” tfisser l-awtorità li żżomm reġistru skond l-Artikolu 77 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago kif implimentata mir-Riżoluzzjoni adottata fl-14 ta’ Diċembru 1967 mill-Kunsill tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali dwar in-nazzjonalità u r-reġistrazzjoni tal-ajruplani mħaddma minn aġenzija internazzjonali tal-operat;

(i)

“dereġistrazzjoni tal-ajruplan” tfisser it-tħassir jew it-tneħħija tar-reġistrazzjoni tal-ajruplan mir-reġistru tal-ajruplani skond il-Konvenzjoni ta’ Chicago;

(j)

“kuntratt ta’ garanzija” tfisser kuntratt li persuna tidħol fiha bħala garanti;

(k)

“garanti” tfisser persuna li, sabiex tiżgura t-twettiq ta’ obbligazzjonijiet favur kreditur assikurat minn ftehim ta’ garanzija jew taħt ftehim, tagħti jew toħroġ garanzija jew garazija fuq talba jew ittra ta’ kreditu standbyt jew kwalunkwe forma oħra ta’ assikurazzjoni tal-kreditu;

(l)

“elikotteri” tfisser magni itqal mill-arja (minbarra dawk użati fis-servizzi militari, tad-dwana jew tal-pulizija) appoġġjati fit-titjir l-aktar mir-reazzjonijiet tal-arja fuq skrun wieħed jew aktar fuq fisien sostanzjalment vertikali li huma ċertifikati għat-tip mill-awtorità tal-avjazzjoni kompetenti li jittrasportaw:

(i)

għall-inqas ħames (5) persuni inkluż l-ekwipaġġ; jew

(ii)

prodotti ta’ piż aktar minn 450 kilogramma, flimkien ma’ aċċessorji, partijiet u tagħmir oħrajn istallati, inkorporati jew imwaħħla (minbarra magni tal-ajruplani) u d-data, il-manwali u r-rekords kollha relatati magħhom;

(m)

“okkorrenza relatata mal-insolvenza” tfisser:

(i)

il-bidu tal-proċeduri tal-insolvenza; jew

(ii)

l-intenzjoni ddikjarata li jiġu sospiżi jew is-sospensjoni attwali tal-pagamenti mid-debitur fejn id-dritt tal-kreditur li jistitwixxi l-proċeduri tal-insolvenza kontra d-debitur jew li jeżerċita rimedji taħt il-Konvenzjoni hija mrażżna jew sospiża skond il-liġi jew permezz ta’ azzjoni tal-Istat;

(n)

“ġuriżdizzjoni primarja tal-insolvenza” tfisser l-Istati Kuntraenti li fihom jinsab iċ-ċentru tal-interess ewlieni tad-debitur, li għal dan l-iskop għandu jitqies li huwa l-post tal-uffiċċju prinċipali statutorju tad-debitur jew, jekk m’hemmx, il-post fejn huwa inkorporat jew iffurmat id-debitur, kemm-il darba ma jiġix ipprovat mod ieħor;

(o)

“awtorità tar-reġistru” tfisser l-awtorità nazzjonali jew l-awtorità tar-reġistrazzjoni tal-marka komuni, li żżomm reġistru tal-ajruplani fi Stat Kuntraenti u responsabbli għar-reġistrazzjoni u d-dereġistrazzjoni ta’ ajruplan skond il-Konvenzjoni ta’ Chicago; u

(p)

“Stat tar-reġistru” tfisser, fir-rigward ta’ ajruplan, l-Istat li fir-reġistru nazzjonali tiegħu huwa entrat ajruplan jew l-Istat fejn tinsab l-awtorità tar-reġistrazzjoni tal-marka komuni li żżomm ir-reġistru tal-ajruplani.

Artikolu II

L-applikazzjoni tal-Konvenzjoni fir-rigward tal-oġġetti tal-ajruplani

1.   Il-Konvenzjoni għandha tapplika fir-rigward tal-oġġetti tal-ajruplani kif provdut mit-termini ta’ dan il-Protokoll.

2.   Il-Konvenzjoni u dan il-Protokoll għandhom ikunu magħrufa bħala l-Konvenzjoni dwar Interessi Internazzjonali fit-Tagħmir Mobbli kif applikata għall-oġġetti tal-ajruplani.

Artikolu III

L-applikazzjoni tal-Konvenzjoni għall-bejgħ

Dawn id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni japplikaw daqslikieku r-riferenzi għal ftehim li joħloq jew li jipprovdi għal interess internazzjonali kienu riferenzi għal kuntratt ta’ bejgħ u daqslikieku riferenzi għal interess internazzjonali, interess internazzjonali prospettiv, id-debitur u l-kreditur kienu riferenzi għal bejgħ, bejgħ prospettiv, il-bejjiegħ u x-xerrej rispettivament:

l-Artikoli 3 u 4;

l-Artikolu 16(1)(a);

l-Artikolu 19(4);

l-Artikolu 20(1) (fir-rigward ta’ reġistrazzjoni ta’ kuntratt ta’ bejgħ jew bejgħ prospettiv);

l-Artikolu 25(2) (fir-rigward ta’ bejgħ prospettiv); u

l-Artikolu 30.

Minbarra dan, id-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Artikolu 1, l-Artikolu 5, il-Kapitoli IV sa VII, l-Artikolu 29 (minbarra l-Artikolu 29(3) li huwa sostitwit mill-Artikolu XIV(1) u (2)), il-Kapitolu X, il-Kapitolu XII (minbarra l-Artikolu 43), il-Kapitolu XIII u l-Kapitolu XIV (minbarra l-Artikolu 60) għandhom japplikaw bħall-kuntratti tal-bejgħ u għall-bejgħ prospettiv.

Artikolu IV

Kamp tal-applikazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3(1) tal-Konvenzjoni, il-Konvenzjoni għandha wkoll tapplika fir-rigward ta’ elikotteru, jew għal qafas ta’ ajruplan li jappartjeni lil ajruplan, reġistrati f’reġistru tal-ajruplani f’reġistru ta’ Stat Kuntraenti li huwa l-Istat tar-reġistru, u fejn din ir-reġistrazzjoni ssir skond ftehim għar-reġistrazzjoni tal-ajruplan, titqies li saret fil-ħin tal-ftehim.

2.   Għall-finijiet tad-definizzjoni ta’ “tranżazzjoni interna” fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni:

(a)

qafas ta’ ajruplan jinsab fl-Istat tar-reġistru tal-ajruplan li huwa parti minnu;

(b)

magna tal-ajruplan tinsab fl-Istat tar-reġistru tal-ajruplan li hija istallata fuqu jew, jekk mhijiex istallata fuq ajruplan, fejn tinsab fiżikament; u

(c)

elikotteru jinsab fl-Istat tar-reġistru tiegħu, fil-ħin tal-konklużjoni tal-ftehim li joħloq jew li jipprovdi għall-interess.

3.   Il-partijiet jistgħu, bi ftehim bil-miktub, jeskludu l-applikazzjoni tal-Artikolu XI u, fir-relazzjonijiet bejniethom, jidderogaw minn jew ivarjaw l-effett ta’ kwalunkwe dispożizzjoni ta’ dan il-Protokoll, ħlief l-Artikolu IX (2)-(4).

Artikolu V

Il-formalitajiet, l-effetti u r-reġistrazzjoni tal-kuntratti ta’ bejgħ

1.   Għall-finijiet ta’ dan il-Protokoll, kuntratt ta’ bejgħ huwa wieħed li:

(a)

huwa bil-miktub;

(b)

jirrelata għal oġġett tal-ajruplan li l-bejjiegħ għandu bżonn jiddisponi minnu; u

(c)

jippermetti lill-oġġett tal-ajruplan jiġi identifikat skond dan il-Protokoll.

2.   Kuntratt ta’ bejgħ jittrasferixxi l-interess tal-bejjiegħ fl-oġġett tal-ajruplan lill-bejjiegħ skond it-termini tiegħu.

3.   Ir-reġistrazzjoni ta’ kuntratt ta’ bejgħ tibqa’ effettiva b’mod indefinit. Ir-reġistrazzjoni ta’ bejgħ prospettiv tibqa’ effettiva sakemm ma tiġix rilaxxata jew sakemm jiskadi l-perjodu, jekk hemm, speċifikat fir-reġistrazzjoni.

Artikolu VI

Il-kapaċitajiet rappreżentattivi

Persuna tista’ tidħol fi ftehim jew bejgħ, jew tirreġistra interess internazzjonali fi, jew bejgħ ta’, oġġett tal-ajruplan f’aġenzija, trust jew kapaċità oħra rappreżentanti. F’dan il-każ, dik il-persuna hija intitolata li tasserixxi d-drittijiet u l-interessi tagħha taħt il-Konvenzjoni.

Artikolu VII

Id-deskrizzjoni tal-oġġetti tal-ajruplani

Deskrizzjoni ta’ oġġett tal-ajruplan li fih in-numru serjali tal-manifattur tiegħu, isem il-manifattur u l-indikazzjoni tal-mudell hija biżżejjed u suffiċjenti sabiex tidentifika l-oġġett għall-għanijiet tal-Artikolu 7(c) tal-Konvenzjoni u l-Artikolu V(1)(c) ta’ dan il-Protokoll.

Artikolu VIII

L-għażla tal-liġi

1.   Dan l-Artikolu japplika biss fejn Stat Kuntraenti jkun għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu XXX(1).

2.   Il-partijiet għal ftehim, jew kuntratt ta’ bejgħ, jew ftehim ta’ garanzija relatat jew ftehim ta’ subordinazzjoni jistgħu jaqblu dwar il-ligi li għandha tirregola d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet kuntrattwali tagħhom, għal kollox jew in parti.

3.   Kemm-il darba ma jiġix miftiehem mod ieħor, ir-riferenza fil-paragrafu preċedenti għal-liġi magħżula mill-partijiet hija r-regoli tal-liġi domestiċi tal-Istat indikat jew, fejn dak l-Istat jinkludu bosta unitajiet territorjali, għal-liġi domestika tal-unità territorjali indikata.

KAPITOLU II

IR-RIMEDJI GĦALL-INADEMPJENZA TA’ OBBLIGI, IL-PRIORITAJIET U L-ASSENJAZZJONIJIET

Artikolu IX

Il-modifika tad-dispożizzjonijiet dwar ir-rimedji għall-inadempjenza

1.   Minbarra r-rimedji speċifikati fil-Kapitolu III tal-Konvenzjoni, il-kreditur jista’, jekk id-debitur fi kwalunkwe ħin ikun qabel u fiċ-ċirkostanzi speċifikati f’dak il-Kapitolu:

(a)

jikseb id-dereġistrazzjoni tal-ajruplan; u

(b)

jikseb l-esportazzjoni u t-trasferiment fiżiku tal-oġġett tal-ajruplan mit-territorju fejn jinsab.

2.   Il-kreditur m’għandux jeżerċita r-rimedji speċifikati fil-paragrafu preċedenti mingħajr il-kunsens minn qabel mil-miktub tad-dententur ta’ kwalunkwe interess reġistrat li huwa elenkat bi prijorità għal dak tal-kreditur.

3.   L-Artikolu 8(3) tal-Konvenzjoni m’għandux japllika għall-oġġetti tal-ajruplani. Kwalunkwe rimedju mogħti mill-Konvenzjoni fir-rigward ta’ oġġett tal-ajruplani għandu jiġi eżerċitat b’mod kummerċjalment raġonevoli. Rimedju għandu jitqies li huwa eżerċitat b’mod kummerċjalment raġonevoli fejn huwa eżerċitat skond dispożizzjoni tal-ftehim ħlief fejn tali dispożizzjoni hija manifestament irraġonevoli.

4.   Benefiċjarju ta’ garanzija li jagħti avviż għaxart ijiem ta’ xogħol jew aktar minn qabel ta’ bejgħ propost jew kiri lil persuni interessati għandu jitqies li jissodisfa r-rekwiżit li jipprovdi “avviż raġjonevolment minn qabel” speċifikat fl-Artikolu 8(4) tal-Konvenzjoni. Dan m’għandux jipprevjeni lil benefiċjarju ta’ garanzija jew lil garanti milli jiftiehmu dwar żmien itwal ta’ avviż minn qabel.

5.   L-awtorità tar-reġistru fi Stat Kuntraenti għandha, bla ħsara għal liġijiet u regolamenti ta’ sigurtà applikabbli, tonora talba għal dereġistrazzjoni u esportazzjoni jekk:

(a)

it-talba hija sottomessa sew mill-parti awtorizzata taħt dereġistrazzjoni irrevokabbli u awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni; u

(b)

il-parti awtorizzata tiċċertifika lill-awtorità tar-reġistru, jekk meħtieġ minn dik l-awtorità, li l-interessi rreġistrati kollha li huma elenkati fi prijorità għal dak tal-kreditur favur min inħarġet l-awtorizzazzjoni ġew rilaxxati jew li d-detenturi ta’ dawn l-interessi taw il-kunsens tagħhom għad-dereġistrazzjoni u l-esportazzjoni.

6.   Benefiċjarju ta’ garanzija li jipproponi li jikseb id-dereġistrazzjoni u l-esportazzjoni ta’ ajruplan skond il-paragrafu 1 mod ieħor milli skond ordni tal-qorti għandu jagħti avviż minn qabel raġonevoli bil-miktub dwar id-dereġistrazzjoni u l-esportazzjoni proposti lil:

(a)

persuni interessati speċifikati fl-Artikolu 1(m)(i) u (ii) tal-Konvenzjoni; u

(b)

persuni interessati speċifikati fl-Artikolu 1(m)(iii) tal-Konvenzjoni li taw avviż dwar id-drittijiet tagħhom lill-benefiċjarju tal-garanzija fi żmien raġonevoli qabel id-dereġistrazzjoni u l-esportazzjoni.

Artikolu X

Il-modifika tad-dispożizzjonijiet dwar il-miżuri sakemm issir id-determinazzjoni finali

1.   Dan l-Artikolu japllika biss fejn Stat Kuntraenti jkun għamel dikjarazzjoni taħt l-Artikolu XXX(2) u kif iddikjarat f’din id-dikjarazzjoni.

2.   Għall-għanijiet tal-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni, “mgħaġġel” fil-kuntest tal-kisba ta’ rimedju tfisser f’tali għadd ta’ jiem ta’ xogħol mid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal rimedji li huwa speċifikat f’dikjarazzjoni magħmula mill-Istat Kuntraenti li fih issir l-applikazzjoni.

3.   L-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni japplika biż-żjieda ta’ dan li ġej immedjatament wara s-subparagrafu (d):

“(e)

jekk fi kwalunkwe żmien id-debitur u l-kreditur jiftiehmu b’mod speċifiku, il-bejgħ u l-applikazzjoni tad-dħul minnu”, u l-Artikolu 43(2) japplika bl-inserzjoni wara l-kliem “l-Artikolu 13(1)(d)” tal-kliem “u (e)”.

4.   Il-proprjetà jew kwalunkwe interess ieħor tad-debitur li jgħaddu ma’ bejgħ taħt il-paragrafu preċedenti hija ħielsa / huwa ħieles minn kwalunkwe interess ieħor fuq liem l-interess internazzjonali tal-kreditur għandu prijorità taħt id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 29 tal-Konvenzjoni.

5.   Il-kreditur u d-debitur jew kwalunkwe persuna oħra interessata jistgħu jaqblu bil-miktub li jeskludu l-applikazzjoni tal-Artikolu 13(2) tal-Konvenzjoni.

6.   Dwar ir-rimedji fl-Artikolu IX(1):

(a)

għandhom isiru disponibbli mill-awtorità tar-reġistru u awtoritajiet amministrattivi oħrajn, kif ikun applikabbli, fi Stat Kuntraenti mhux aktar tard minn ħamest ijiem ta’ xogħol wara li l-kreditur jinnotifika lil dawn l-awtoritajiet li l-miżuri speċifikati fl-Artikolu IX(1) jingħataw jew, fil-każ ta’ miżuri mogħtija minn qori barranija, magħrufa minn qorti ta’ dak l-Istat Kuntraenti, u li l-kreditur huwa intitolat jikseb dawk ir-rimedji skond il-Konvenzjoni; u

(b)

l-awtoritajiet applikabbli għandhom b’mod mgħaġġel jikkooperaw ma’ u jassistu lill-kreditur fl-eżerċizzju ta’ dawk ir-rimedji skond il-liġijiet u r-regolamenti dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni applikabbli.

7.   Il-paragrafi 2 u 6 m’għandhomx jaffettwaw kwalunkwe liġi u regolament tal-avjazzjoni applikabbli.

Artikolu XI

Ir-rimedji dwar l-insolvenza

1.   Dan l-Artikolu japplika biss fejn Stat Kuntraenti li huwa l-ġuriżdizzjoni primarja tal-insolvenza jkun għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu XXX(3).

2.   Mal-okkorrenza ta’ ġrajja relatata mal-insolvenza, l-amministratur tal-insolvenza jew id-debitur, kif ikun applikabbli, għandu, bla ħsara għall-paragrafu 7, jagħti l-pussess tal-oġġett tal-ajruplan lill-kreditur mhux aktar tard mill-aktar kmieni fost:

(a)

it-tmiem tal-perjodu ta’ stennija; u

(b)

id-data li fiha l-kreditur ikun intitolat għall-pussess tal-oġġett tal-ajruplan kieku ma kienx japplika dan l-Artikolu.

3.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, il-“perjodu ta’ stennija” għandu jkun il-perjodu speċifikat f’dikjarazzjoni tal-Istat Kuntraenti li huwa l-ġuriżdizzjoni ewlenija tal-insolvenza.

4.   Ir-riferenzi f’dan l-Artikolu għall-“amministratur tal-insolvenza” għandhom ikunu għal dik il-persuna fil-kwalità uffiċjali, u mhux personali, tagħha.

5.   Kemm-il darba ma jsirx li u sakemm il-kreditur jingħata l-opportunità li jieħu l-pussess taħt il-paragrafu 2:

(a)

l-amministratur tal-insolvenza jew id-debitur, kif ikun applikabbli, għandu jippreserva l-oġġett tal-ajruplan u jżomm lilu u lill-valur tiegħu skond il-ftehim; u

(b)

il-kreditur għandu jkun intitolat japplika għal kwalunkwe forma oħra ta’ miżuri interim disponibbli taħt il-liġi applikabbli.

6.   Is-subparagrafu (a) tal-paragrafu preċedenti m’għandux jipprekludi l-użu tal-oġġett tal-ajruplan taħt l-arranġamenti ppjanati li jippreservaw l-oġġett tal-ajruplan u jżommu lilu u lill-valur tiegħu.

7.   L-amministratur tal-insolvenza jew id-debitur, kif ikun applikabbli, jista’ jżomm il-pussess tal-oġġett tal-ajruplan fejn, sal-ħin speċifikat fil-paragrafu 2, ikun irrimedja n-nuqqasijiet kollha minbarra nuqqas kostitwit mill-ftuħ ta’ proċeduri tal-insolvenza u jkun qabel li jwettaq l-obbligazzjonijiet futuri kollha taħt il-ftehim. M’għandux japplika t-tieni żmien ta’ stennija fir-rigward ta’ nuqqas fit-twettiq ta’ dawn l-obbligazzjonijiet futuri.

8.   Dwar ir-rimedji fl-Artikolu IX(1):

(a)

għandhom ikunu disponibbli mill-awtorità tar-reġistru u awtoritajiet amministrattivi oħrajn fi Stat Kuntraenti, kif applikabbli, mhux aktar tard minn ħamest ijiem ta’ xogħol wara d-data li fiha l-kreditur jinnotifika lil dawn l-awtoritajiet li huwa intitolat jikseb dawk ir-rimedji skond il-Konvenzjoni; u

(b)

l-awtoritajiet applikabbli għandhom b’mod mgħaġġel jikkooperaw ma’ u jassistu lill-kreditur fl-eżerċizzju ta’ dawk ir-rimedji skont il-liġijiet u r-regolamenti dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni applikabbli.

9.   L-ebda eżerċizzju ta’ rimedji permess mill-Konvenzjoni jew minn dan il-Protokoll ma jista’ jiġi mrażżan jew imdewwem wara d-data speċifikata fil-paragrafu 2.

10.   L-ebda obbligazzjoni tad-debitur taħt il-ftehim ma jista’ jiġi mmodifikat mingħajr il-kunsens tal-kreditur.

11.   Xejn fil-paragrafu preċedenti ma għandu jinftiehem li jaffettwa l-awtorità, jekk hemm, tal-amministratur tal-insolvenza taħt il-liġi applikabbli sabiex jittermina l-ftehim.

12.   L-ebda dritt jew interess, ħlief għal drittijiet jew interessi mhux kunsenswali ta’ kategorija koperta minn dikjarazzjoni skond l-Artikolu 39(1), ma għandu jkollu prijorità fil-proċeduri tal-insolvenza fuq interessi rreġistrati.

13.   Il-Konvenzjoni, kif modifikata mill-Artikolu IX ta’ dan il-Protokoll, għandha tapplika għall-eżerċizzju ta’ kwalunkwe rimedju taħt dan l-Artikolu.

2.   Mal-okkorrenza ta’ ġrajja relatata mal-insolvenza, l-amministratur tal-insolvenza jew id-debitur, kif ikun applikabbli, fuq talba tal-kreditur, għandu jagħti avviż lill-kreditur fiż-żmien speċifikat f’dikjarazzjoni ta’ Stat Kuntraenti skond l-Artikolu XXX(3) jekk huwiex:

(a)

se jirrimedja n-nuqqasijiet kollha minbarra nuqqas kostitwit bil-ftuħ ta’ proċeduri tal-insolvenza u jaqbel li jwettaq l-obbligazzjonijiet futuri kollha, taħt il-ftehim u d-dokumenti tat-tranżazzjoni relatati; jew

(b)

se jagħti lill-kreditur l-opportunità li jieħu pussess tal-oġġett tal-ajruplan, skond il-liġi applikabbli.

3.   Il-liġi applikabbli msemmija fis-subparagrafu (b) tal-paragrafu preċedenti tista’ tippermetti lill-qorti teħtieġ it-teħid ta’ kwalunkwe pass addizzjonali jew il-proviżjon ta’ kwalunkwe garanzija addizzjonali.

4.   Il-kreditur għandu jipprovdi evidenza tal-pretensjonijiet tiegħu u pprova li l-interess internazzjonali tiegħu ġie rreġistrat.

5.   Jekk l-amministratur tal-insolvenza jew id-debitur, kif ikun applikabbli, ma jagħtix avviż skond il-paragrafu 2, jew meta l-amministratur tal-insolvenza jew id-debitur ikun iddikjara li jagħti lill-kreditur jieħu l-pussess tal-oġġett tal-ajruplan iżda jonqos milli jagħmel dan, il-qorti tista’ tippermetti lill-kreditur jieħu l-pussess tal-oġġett tal-ajruplan fuq dawk it-termini li tista’ tordna l-qorti u tista’ teħtieġ it-teħid ta’ kwalunkwe pass addizzjonali jew il-proviżjoni ta’ kwalunkwe garanzija addizzjonali.

6.   L-oġġett tal-ajruplan m’għandux jinbiegħ sakemm tittieħed deċiżjoni minn qorti dwar il-pretensjoni u l-interess internazzjonali.

Artikolu XII

L-assistenza għall-insolvenza

1.   Dan l-Artikolu japplika biss fejn Stat Kuntraenti jkun għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu XXX(1).

2.   Il-qrati ta’ Stat Kuntraenti li fih jinsab oġġett ta’ ajruplan għandu, skond il-liġi tal-Istat Kuntraenti, jikkooperaw sal-grad massimu possibbli mal-qrati barranin u mal-amministraturi tal-insolvenza barranin fiit-twettiq tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu XI.

Artikolu XIII

L-awtorizzazzjoni għad-dereġistrazzjoni u għat-talba ta’ esportazzjoni

1.   Dan l-Artikolu japplika biss fejn Stat Kuntraenti jkun għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu XXX(1).

2.   Fejn id-debitur ikun ħareġ awtorizzazzjoni irrevokabbli għal dereġistrazzjoni u għal talba ta’ esportazzjoni sostanzalment fil-formola annessa ma’ dan il-Protokoll u jkun issottometta din l-awtorizzazzjoni għar-reġistrazzjoni mill-awtorità tar-reġistru, dik l-awtorzzazzjoni għandha tiġi hekk reġistrata.

3.   Il-persuna favur min tkun inħarġet l-awtorizzazzjoni (il-“parti awtorizzata”) jew l-aġent ċertifikat tagħha għandha tkun l-unika persuna intitolata li teżerċita r-rimedji speċifikati fl-Artikolu IX(1) u tista’ tagħmel dan biss skond l-awtorizzazzjoni u l-liġijiet u r-regolamenti applikabbli dwar is-sigurtà. Din l-awtorizzazzjoni ma tistax tiġi revokata mid-debitur mingħajr il-kunsens bil-miktub tal-parti awtorizzata. L-awtorità tar-reġistru għandha tneħħi awtorizzazzjoni mir-reġistru fuq talba tal-parti awtorizzata.

4.   L-awtorità tar-reġistru u awtoritajiet amministrattivi oħrajn fl-Istati Kuntraenti għandhom b’mod effiċjenti u mgħaġġel jikkooperaw ma’ u jassistu lill-parti awtorizzata fl-eżerċizzju tar-rimedji speċifikati fl-Artikolu IX.

Artikolu XIV

Il-modifika tad-dispożizzjonijiet dwar il-prijorità

1.   Xerrej ta’ oġġett ta’ ajruplan taħt bejgħ reġistrat jikseb l-interess tiegħu f’dak l-oġġett ħieles minn interess reġistrat sussegwentament u minn interess mhux reġistrat, ukoll jekk ix-xerrej għandu għarfien attwali tal-interess mhux reġistrat.

2.   Xerrej ta’ oġġett ta’ ajruplan jikseb l-interess tiegħu f’dak l-oġġett bla ħsara għal interess reġistrat fil-ħin tal-kisba tiegħu.

3.   Il-proprjetà ta’ jew interess f’magna ta’ ajruplan m’għandhiex tkun/m’għandux ikun affettwat/a mill-istallazzjoni tiegħu/tagħha fuq ajruplan.

4.   L-Artikolu 29(7) tal-Konvenzjoni japplika għal oġġett, minbarra oġġett, istallat fuq qafas ta’ ajruplan, magna ta’ ajruplan jew elikotteru.

Artikolu XV

Il-modifika tad-dispożizzjonijiet dwar l-assenjazzjoni

L-Artikolu 33(1) tal-Konvenzjoni japplika bħallikieku dan li ġej ġie miżjud immedjatament wara s-subparagrafu (b):

“u (c) d-debitur ikun ta l-kunsens bil-miktub, kemm jekk il-kunsens jingħatax minn qabel l-assenjazzjoni jew jidentifikax lill-assenjatarju.”

Artikolu XVI

Dispożizzjonijiet dwar id-debitur

1.   Fl-assenza ta’ inadempjenza fis-sens tal-Artikolu 11 tal-Konvenzjoni, id-debitur għandu jkun intitolat għall-pussess paċifiku u l-użu tal-oġġett skond il-ftehim fil-konfront ta’:

(a)

il-kreditur tiegħu u d-detentur ta’ kwalunkwe interess li minnu d-debitur jieħu b’xejn skond l- Artikolu 29(4) tal-Konvenzjoni jew, fil-kapaċità ta’ xerrej, l-Artikolu XIV(1) ta’ dan il-Protokoll, kemm-il darba u kif ikun ftiehem mod ieħor id-debitur; u

(b)

id-detentur ta’ kwalunkwe interess li għalih huwa suġġett id-dritt jew l-interess tad-debitur skond l-Artikolu 29(4) tal-Konvenzjoni jew, fil-kapaċità ta’ xerrej, l-Artikolu XIV(2) ta’ dan il-Protokoll iżda biss skond kif, jekk hemm, li jkun qabel dwaru dan id-detentur.

2.   Xejn fil-Konvenzjoni jew f’dan il-Protokoll ma jaffettwa r-responsabbiltà ta’ kreditur għal kwalunkwe ksur ta’ ftehim taħt il-liġi applikabbli sa fejn il-ftehim jirrelata għal oġġett ta’ ajruplan.

KAPITOLU III

ID-DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IR-REĠISTRU RELATATI MA’ INTERESSI INTERNAZZJONALI FL-OĠĠETTI TAL-AJRUPLANI

Artikolu XVII

L-Awtorità ta’ Sorveljanza u r-Reġistratur

1.   L-Awtorità ta’ Sorveljanza għandha tkun l-entità internazzjonali maħtura b’Riżoluzzjoni adottata mill-Konferenza Diplomatika għall-Adozzjoni ta’ Konvenzjoni dwar it-Tagħmir Mobbli u Protokoll dwar l-Ajruplani.

2.   Fejn l-entità internazzjonali msemmija fil-paragrafi preċedenti ma tistax u ma tridx taġixxi bħala Awtorità ta’ Sorveljanza, għandha titlaqqa’ Konferenza ta’ Stati Firmatarji u Stati Kuntraenti sabiex tinħatar Awtorità ta’ Sorveljanza oħra.

3.   L-Awtorità ta’ Sorveljanza u l-uffiċċjali u l-impjegati tagħha għandhom igawdu minn tali immunità minn proċess legali u amministrattiv kif provdut taħt ir-regoli li japplikaw għalihom bħala entità internazzjonali jew mod ieħor.

4.   L-Awtorità ta’ Sorveljanza tista’ tistabbilixxi kummissjoni ta’ esperti, minn fost persuni maħtura nnominati minn Stati Firmatarji u Stati Kuntraenti u li għandhom il-kwalifiki neċessarji u l-esperjenza neċessarja, u tafdaha bil-funzjoni li tassisti lill-Awtorità ta’ Sorveljanza fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha.

5.   L-ewwel Reġistratur għandu jopera r-Reġistru Internazzjonali għal perjodu ta’ ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll. Wara dan, ir-Reġistru għandu jiġi maħtur jew maħtur mill-ġdid f’intervalli regolari ta’ ħames snin mill-Awtorità ta’ Sorveljanza.

Artikolu XVIII

L-ewwel regolamenti

L-ewwel regolamenti għandhom isiru mill-Awtorità ta’ Sorveljanza sabiex jidħlu fis-seħħ malli jidħol fis-seħħ dan il-Protokoll.

Artikolu XIX

Il-punti ta’ dħul nominati

1.   Bla ħsara għall-paragrafu 2, Stat Kuntraenti jista’ fi kwalunkwe ħin jaħtar lil entità jew entitajiet fit-territorju tiegħu bħala l-punt ta’ dħul jew punti ta’ dħul li minhom għandha jew tista’ tiġi trażmessa lir-Reġistru Internazzjonali informazzjoni meħtieġa għar-reġistrazzjoni minbarra r-reġistrazzjoni ta’ avviż ta’ interess nazzjonali jew dritt jew interess taħt l-Artikolu 40 fi kwalunkwe każ li tirriżulta taħt il-liġi ta’ Stat ieħor.

2.   Nomina li ssir taħt il-paragrafu preċedenti tista’ tippermetti, iżda mhux iġġiegħel, l-użu ta’ punt ta’ dħul nominat jew punti ta’ dħul nominati għall-informazzjoni meħtieġa għar-reġistrazzjonijiet fir-rigward ta’ magni tal-ajruplani.

Artikolu XX

Modifiki addizzjonali għad-dispożizzjonijiet dwar ir-Reġistru

1.   Għall-għanijiet tal-Artikolu 19(6) tal-Konvenzjoni, il-kriterji ta’ tiftix għal oġġett tal-ajruplani għandhom ikunu l-isem tal-manifattur tiegħu, in-numru serjali tal-manifattur u l-indikazzjoni tal-mudell, supplimentati kif meħtieġ sabiex tiġi żgurata n-natura unika. Din l-informazzjoni supplimentarja għandha tkun speċifikata fir-regolamenti.

2.   Għall-għanijiet tal-Artikolu 25(2) tal-Konvenzjoni u fiċ-ċirkostanzi deskritti fih, id-detentur ta’ interess internazzjonali prospettiv reġistrat jew assenjazzjoni prospettiva rreġistrata ta’ interess internazzjonali jew il-persuna favur min ġie rreġistrat bejgħ prospettiv għandha tieħu dawk il-passi li huma fis-setgħa tagħha sabiex tikseb ir-rilaxx tar-reġistrazzjoni sa mhux aktar tard minn ħamest ijiem ta’ xogħol wara li tirċievi t-talba deskritta f’dak il-paragrafu.

3.   It-tariffi msemmija fl-Artikolu 17(2)(h) tal-Konvenzjoni għandhom ikunu ddeterminati sabiex jiġbru lura l-ispejjeż raġonevoli tal-istabbiliment, l-operat u r-regolazzjoni tar-Reġistru Internazzjonali u l-ispejjeż raġonevoli tal-Awtorità ta’ Sorveljanza assoċjati mat-twettiq tal-funzjonijiet, l-eżerċizzju tal-poteri u t-twettiq tad-dmirijiet ikkontemplati mill-Artikolu 17(2) tal-Konvenzjoni.

4.   Il-funzjonijiet ċentralizzati tar-Reġistru Internazzjonali għandhom jiġu operati u amministrati mir-Reġistratur fuq bażi ta’ erbgħa u għoxrin siegħa. Il-bosta punti ta’ dħul għandhom jiġu operati għall-inqas matul il-ħinijiet ta’ xogħol fit-territorji rispettivi tagħhom.

5.   L-ammont tal-assikurazzjoni jew garanzija finanzjarja msemmija fl-Artikolu 28(4) tal-Konvenzjoni għandu jkun, fir-rigward ta’ kull okkorrenza, mhux inqas mill-valur massimu ta’ oġġett tal-ajruplani kif determinat mill-Awtorità ta’ Sorveljanza.

6.   Xejn fil-Konvenzjoni ma għandu jipprekludi lir-Reġistratur milli jikseb assikurazzjoni jew garanzija finanzjarja li tkopri l-ġrajjiet li għalihom ir-Reġistratur mhuwiex responsabbli taħt l-Artikolu 28 tal-Konvenzjoni.

KAPITOLU IV

ĠURIŻDIZZJONI

Artikolu XXI

Il-modifika tad-dispożizzjonijiet tal-ġuriżdizzjoni

Għall-għanijiet tal-Artikolu 43 tal-Konvenzjoni u bla ħsara għall-Artikolu 42 tal-Konvenzjoni, qorti ta’ Stat Kuntraenti wkoll għandha ġuriżdizzjoni fejn l-oġġett huwa elikotteru, jew qafas ta’ ajruplan li jappartjeni lil ajruplan, li għalih dak l-Istat huwa l-Istat tar-Reġistru.

Artikolu XXII

Ir-rinunzji tal-immunità sovrana

1.   Bla ħsara għall-paragrafu 2, rinunzja tal-immunità sovrana mill-ġuriżdizzjoni tal-qrati speċifikati fl-Artikolu 42 jew fl-Artikolu 43 tal-Konvenzjoni jew relatati mal-infurzar tad-drittijiet u l-interessi relatati ma’ oġġett ta’ ajruplan taħt il-Konvenzjoni għandha tkun torbot u, jekk il-kondizzjonijiet l-oħrajn għall-ġuriżdizzjoni jew l-infurzar ġew sodisfatti, għandha tkun effettiva sabiex tagħti l-ġuriżdizzjoni u tippermetti l-infurzar, skond il-każ.

2.   Rinunzja taħt il-paragrafu preċedenti għandha tkun bil-miktub u jkun fiha deskrizzjoni tal-oġġett tal-ajruplan.

KAPITOLU V

IR-RELAZZJONI MA’ KONVENZJONIJIET OĦRAJN

Artikolu XXIII

Ir-relazzjoni mal-Konvenzjoni dwar ir-Rikonoxximent Internazzjonali tal-Ajruplani

Il-Konvenzjoni għandha, għal Stati Kuntraenti li huwa parti għall-Konvenzjoni dwar ir-Rikonoxximent Internazzjonali tad-Drittijiet fuq l-Ajruplani, iffirmata f’Ġinevra fid-19 ta’ Ġunju 1948, tipprevali fuq dik il-Konvenzjoni kif tirrelata għal ajruplani, kif definiti f’dan il-Protokoll, u għal oġġetti tal-ajruplani. Madankollu, fir-rigward għal drittijiet jew interessi mhux koperti jew affettwati minn din il-Konvenzjoni, il-Konvenzjoni ta’ Ġinevra għandha tipprevali.

Artikolu XXIV

Ir-relazzjoni mal-Konvenzjoni għall-Unifikazzjoni ta’ Xi Regoli dwar il-Qbid Kawtelatorju tal-Ajruplani

1.   Il-Konvenzjoni għandha, għal Stat Kuntraenti li huwa Parti għall-Konvenzjoni għall-Unifikazzjoni ta’ xi Regoli dwar il-Qbid Kawtelatorju tal-Ajruplani, iffirmata f’Ruma fid-29 ta’ Mejju 1933, tipprevali fuq dik il-Konvenzjoni kif tirrelata għal ajruplani, kif definiti f’dan il-Protokoll.

2.   Stat Kuntraenti li huwa Parti għall-imsemmija Konvenzjoni jista’ jiddikjara, fil-ħin tar-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni ta’ jew l-adeżjoni għal dan il-Protokoll, li mhux se japplika dan l-Artikolu.

Artikolu XXV

Ir-relazzjoni mal-Konvenzjoni tal-UNIDROIT dwar Self Finanzjarju Internazzjonali

Il-Konvenzjoni għandha tipprevali fuq il-Konvenzjoni UNIDROIT dwar Self Finanzjarju Internazzjonali, iffirmata f’Ottawa fit-28 ta’ Mejju 1988, kif tirrelata għal oġġetti tal-ajruplani.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu XXVI

Il-firma, ir-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni jew l-adeżjoni

1.   Dan il-Protokoll għandu jinfetaħ għall-firma f’Cape Town fis-16 ta’ Novembru 2001 minn Stati li jipparteċipaw fil-Konferenza Diplomatika sabiex jiġu adottati Konvenzjoni dwar it-Tagħmir Mobbli u Protokoll dwar l-Ajruplani li saret f’Cape Town mid-29 ta’ Ottubru sad-16 ta’ Novembru 2001. Wara s-16 ta’ Novembru 2001, dan il-Protokoll għandu jkun miftuħ għall-Istati kollha għall-firma fil-Kwartieri Ġenerali tal-Istitut Internazzjonali għall-Unifikazzjoni tad-Dritt Privat (UNIDROIT) f’Ruma sakemm jidħol fis-seħħ skond l-Artikolu XXVIII.

2.   Dan il-Protokoll għandu jkun suġġett għar-ratifika, l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni mill-Istati li jkunu ffirmawh.

3.   Kwalunkwe Stat li ma jiffirmax dan il-Protokoll jista’ jaċċedi għalih fi kwalunkwe ħin.

4.   Ir-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni jew l-adeżjoni hija effettwata mid-depożitu ta’ strument formali f’dan is-sens mad-Depożitarju.

5.   Stat ma jistax isir Parti għal dan il-Protokoll kemm-il darba ma jkunx jew ma jsirx ukoll Parti għall-Konvenzjoni.

Artikolu XXVII

Organizzazzjonijiet ta’ Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali

1.   Organizzazzjoni ta’ Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali li hija kkostitwita minn Stati Sovrani u li għandha kompetenza fuq xi kwistjonijiet regolati minn dan il-Protokoll tista’ b’mod simili tiffirma, taċċetta, tapprova jew taċċedi għal dan il-Protokoll. L-Organizzazzjoni ta’ Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali għandha f’dak il-każ ikollha d-drittijiet u l-obbligi ta’ Stat Kuntraenti, sa fejn l-Organizzazzjoni għandha l-kompetenza fuq kwistjonijiet regolati minn dan il-Protokoll. Fejn l-għadd ta’ Stati Kuntraenti huwa rilevanti f’dan il-Protokoll, l-Organizzazzjoni ta’ Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali m’għandhiex titqies bħala Stat Kuntraenti b’żieda mal-Istati Membri tagħha li huma Stati Kuntraenti.

2.   L-Organizzazzjoni ta’ Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali għandha, fil-ħin tal-firma, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni jew l-adeżjoni, tagħmel dikjarazzjoni lid-Depożitarju, fejn tispeċifika l-kwistjonijiet regolati minn dan il-Protokoll fir-rigward ta’ liema l-kompetenza tkun ġiet trasferita lil dik l-Organizzazzjoni hat Organisation mill-Istati Membri tagħha. L-Organizzazzjoni tal-Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali għandha minnufih tgħarraf lid-Depożitarju dwar kwalunkwe tibdil fid-distribuzzjoni tal-kompetenza, inklużi trasferimenti ġodda ta’ kompetenza, speċifikati fid-dikjarazzjoni taħt dan il-paragrafu.

3.   Kwalunkwe riferenza għal “Stat Kuntraenti” jew “Stati Kuntraenti” jew “Stat Parti” jew “Stati Partijiet” f’din il-Konvenzjoni tapplika indaqs lil Organizzazzjoni tal-Integrazzjoni Ekonomika Reġjonali fejn il-kuntest jirrikjedi.

Artikolu XXVIII

Dħul fis-seħħ

1.   Dan il-Protokoll jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara l-iskadenza ta’ tliet xhur wara d-data tad-depożitu tat-tmien strument ta’ ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni bejn l-Istati li jkunu ddepożitaw dawn l-istrumenti.

2.   Għal Stati oħrajn dan il-Protokoll jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar tax-xahar wara l-iskadenza ta’ tliet xhur wara d-data tad-depożitu tal-istrument tagħhom ta’ ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni.

Artikolu XXIX

L-unitajiet territorjali

1.   Jekk Stat Kuntraenti għandu unitajiet territorjali li fihom japplikaw sistemi ta’ liġi differenti fir-rigward tal-kwistjonijiet ittrattati f’dan il-Protokoll, jista’, fil-ħin tar-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni jew l-adeżjoni, jiddikjara li dan il-Protokoll għandu jestendi għall-unitajiet territorjali kollha tiegħu jew biss lil waħda jew aktar minnhom u jista’ jimmodifika d-dikjarazzjoni tiegħu billi jissottometti dikjarazzjoni oħra fi kwalunkwe ħin.

2.   Kwalunkwe dikjarazzjoni bħal din għandha tgħid espressament liema huma l-unitajiet territorjali li għalihom japplika dan il-Protokoll.

3.   Jekk Stat Kuntraenti ma jkunx għamel dikjarazzjoni taħt il-paragrafu 1, dan il-Protokoll għandu japplika għall-unitajiet territorjali kollha ta’ dak l-Istat.

4.   Fejn Stat Kuntraenti jestendi lil dan il-Protokoll għal unità territorjali waħda jew aktar tiegħu, id-dikjarazzjonijiet permessi taħt dan il-Protokoll jistgħu jsiru fir-rigward ta’ dik l-unità territorjali, u d-dikjarazzjoni fir-rigward ta’ unità territorjali waħda tista’ tkun differenti minn dawk li jsiru fir-rigward ta’ unità territorjali oħra.

5.   Jekk permezz ta’ dikjarazzjoni taħt il-paragrafu 1, dan il-Protokoll jestendi għal unità territorjali waħda jew aktar ta’ Stat Kuntraenti:

(a)

id-debitur jitqies li jinsab fi Stat Kuntraenti biss jekk inhuwa inkorporat jew iffurmat taħt liġi li hija fis-seħħ f’unità territorjali li għaliha japplikaw il-Konvenzjoni u dan il-Protokoll jew jekk għandha uffiċċju rreġistrat jew uffiċju prinċipali statutorju, ċentru ta’ amministrazzjoni, post ta’ negozju jew residenza abitwali f’unità territorjali li għaliha japplikaw il-Konvenzjoni u dan il-Protokoll;

(b)

kwalunkwe riferenza għal-lokazzjoni tal-oġġett fi Stat Kuntraenti tirriferi għal-lokazzjoni tal-oġġett f’unità territorjali li għaliha japplikaw il-Konvenzjoni u dan il-Protokoll; u

(c)

kwalunkwe riferenza għall-awtoritajiet amministrattivi f’dak l-Istat Kuntraenti għandha tinftiehem li tirriferi għall-awtoritajiet amministrattivi li għandhom ġuriżdizzjoni f’unità territorjali li għaliha japplikaw il-Konvenzjoni u dan il-Protokoll u kwalunkwe riferenza għar-reġistru nazzjonali jew għall-awtorità tar-reġistru f’dak l-Istat Kuntraenti għandha tinftiehem li tirriferi għall-awtorità tar-reġistru li għandha ġuriżdizzjoni fl-unità jew unitajiet territorjali li għaliha jew għalihom japplikaw il-Konvenzjoni u dan il-Protokoll.

Artikolu XXX

Dikjarazzjonijiet dwar xi dispożizzjonijiet

1.   Stat Kuntraenti jista’, fil-ħin tar-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni ta’ jew l-adeżjoni għal dan il-Protokoll jiddikjara li se japplika wieħed jew aktar mill-Artikoli VIII, XII u XIII ta’ dan il-Protokoll.

2.   Stat Kuntraenti jista’, fil-ħin tar-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni ta’ jew l-adeżjoni għal dan il-Protokoll jiddikjara li se japplika l-Artikolu X ta’ dan il-Protokoll, kollu kemm hu jew in parti. Jekk jiddikjara dan dwar l-Artikolu X(2), għandu jispeċifika t-terminu meħtieġ minn dan.

3.   Stat Kuntraenti jista’, fil-ħin tar-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni jew l-adeżjoni, jiddikjara li se japplika l-Alternattiva A kollha, jew l-Alternattiva B kollha, tal-Artikolu XI u, jekk iva, għandu jispeċifika t-tipi ta’ proċeduri ta’ insolvenza, jekk hemm, li għaliha se japplika l-Alternattiva A u t-tipi ta’ proċeduri ta’ insolvenza, jekk hemm, li għaliha se japplika l-Alternattiva B. Stat Kuntraenti li jagħmel dikjarazzjoni skond dan il-paragrafu għandu jispeċifika t-terminu meħtieġ mill-Artikolu XI.

4.   Il-qrati ta’ Stat Kuntraenti għandhom japplikaw lill-Artikolu XI skond id-dikjarazzjoni li jkun għamel l-Istat Kuntraenti li hija l-ġuriżdizzjoni primarja tal-insolvenza.

5.   Stat Kuntraenti jista’, fil-ħin tar-ratifika, l-aċċettazzjoni, l-approvazzjoni jew l-adeżjoni, jiddikjara li mhux se japplika d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu XXI, kollu kemm hu jew in parti. Id-dikjarazzjoni għandha tispeċifika taħt liema kondizzjonijiet se jiġi applikat l-Artikolu rilevanti, fil-każ li se jiġi applikat parzjalment, jew inkella liema forom oħrajn ta’ rimedji interim se jiġu applikati.

Artikolu XXXI

Dikjarazzjonijiet taħt il-Konvenzjoni

Id-dikjarazzjonijiet li saru taħt il-Konvenzjoni, inklużi dawk magħmula taħt l-Artikoli 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 u 60 tal-Konvenzjoni, għandhom jitqiesu li saru wkoll taħt dan il-Protokoll kemm-il darba ma jiġix dikjarat mod ieħor.

Artikolu XXXII

Riżervi u dikjarazzjonijiet

1.   L-ebda riżerva ma tista’ ssir għal dan il-Protokoll iżda d-dikjarazzjonijiet awtorizzati mill-Artikoli XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII u XXXIV jistgħu jsiru skond dawn id-dispożizzjonijiet.

2.   Kwalunkwe dikjarazzjoni jew dikjarazzjoni sussegwenti jew irtirar ta’ dikjarazzjoni li tkun saret taħt dan il-Protokoll għandha tkun notifikata bil-miktub lid-Depożitarju.

Artikolu XXXIII

Dikjarazzjonijiet sussegwenti

1.   Stat Parti jista’ jagħmel dikjarazzjoni sussegwenti, minbarra dikjarazzjoni magħmula skond l-Artikolu XXXI taħt l-Artikolu 60 tal-Konvenzjoni, fi kwalunkwe ħin wara d-data li fiha dan il-Protokoll ikun daħal fis-seħħ għalih, billi jinnotifika lid-Depożitarju f’dan is-sens.

2.   Kwalunkwe dikjarazzjoni sussegwenti bħal din għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara l-iskadenza ta’ sitt xhur wara d-data li d-Depożitarju jirċievi n-notifika.

Fejn perjodu itwal sabiex tidħol fis-seħħ dik id-dikjarazzjoni huwa speċifikat fin-notifika, għandha tidħol fis-seħħ wara l-iskadenza ta’ dan il-perjodu itwal wara li d-Depożitarju jirċievi n-notifika.

3.   Minkejja l-paragrafi preċedenti, dan il-Protokoll għandu jkompli japplika, bħallikieku ma sarux dawn id-dikjarazzjonijiet sussegwenti, fir-rigward tad-drittijiet u l-interessi kollha li rriżultaw qabel id-data effettiva ta’ din id-dikjarazzjoni sussegwenti.

Artikolu XXXIV

L-irtirar ta’ dikjarazzjonijiet

1.   Kwalunkwe Stat Parti li jkun għamel dikjarazzjoni taħt dan il-Protokoll, minbarra dikjarazzjoni magħmula skond l-Artikolu XXXI taħt l-Artikolu 60, jista’ jirtiraha fi kwalunkwe ħin billi jinnotifika lid-Depożitarju. Dan l-irtirar għandu jieħu effett fl-ewwel jum tax-xahar wara l-iskadenza ta’ sitt xhur wara d-data li fiha jirċievi n-notifika d-Depożitarju.

2.   Minkejja l-paragrafu preċedenti, dan il-Protokoll għandu jkompli japplika, bħallikieku ma sar ebda rtirar ta’ dikjarazzjoni, fir-rigward tad-drittijiet u l-interessi kollha li jirriżultaw qabel id-data effettiva ta’ tali rtirar.

Artikolu XXXV

Denunzji

1.   Kwalunkwe Stat Parti jista’ jiddenunzja dan il-Protokoll b’notifika bil-miktub lid-Depożitarju.

2.   Kwalunkwe denunzja bħal din għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara li jiskadu tnax-il xahar mid-data li fiha jirċievi n-notifika d-Depożitarju.

3.   Minkejja l-paragrafi preċedenti, dan il-Protokoll għandu jkompli japplika, bħallikieku ma saret ebda denunzja, fir-rigward tad-drittijiet u l-interessi kollha li jirriżultaw qabel id-data effettiva ta’ tali denunzja.

Artikolu XXXVI

Konferenzi ta’ Reviżjoni, l-emendi u kwistjonijiet relatati

1.   Id-Depożitarju, b’konsultazzjoni mal-Awtorità ta’ Sorveljanza, għandu jipprepara rapporti kull sena jew fi kwalunkwe ħin ieħor kif jeħtieġu ċ-ċirkostanzi għall-Istati Partijiet dwar il-mod kif fir-reġim internazzjonali stabbilit fil-Konvenzjoni kif emendata minn dan il-Protokoll ikun ħadem fil-prattika. Fil-preparazzjoni ta’ dan ir-rapport, id-Depożitarju għandu jqis ir-rapporti tal-Awtorità ta’ Sorveljanza dwar il-ħidma tas-sistema tar-reġistrazzjoni internazzjonali.

2.   Fuq talba ta’ mhux inqas minn ħamsa u għoxrin fil-mija tal-Istati Partijiet, il-Konferenzi ta’ Reviżjoni tal-Istati Partijiet għandhom jitlaqqgħu minn żmien għall-ieħor mid-Depożitarju, b’konsultazzjoni mal-Awtorità ta’ Sorveljanza, sabiex jikkunsidraw:

(a)

l-operat prattiku ta’ din il-Konvenzjoni kif emendata minn dan il-Protokoll u l-effettività tagħha fil-faċilitazzjoni tal-iffinanzjar u l-kiri bbażati fuq l-assi tal-oġġetti koperti mit-termini tagħha;

(b)

l-interpretazzjoni ġudizzjarja mogħtija lil, u l-applikazzjoni magħmula tat-termini ta’ dan il-Protokoll u r-regolamenti;

(c)

il-ħidma tas-sistema internazzjonali tar-reġistrazzjoni, il-ħidma tar-Reġistratur u s-sorveljanza tiegħu mill-Awtorità ta’ Sorveljanza, filwaqt li jitqiesu r-rapporti tal-Awtorità ta’ Sorveljanza; u

(d)

jekk humiex mixtieqa modifiki għal dan il-Protokoll jew l-arranġamanti dwar ir-Reġistru Internazzjonali.

3.   Kwalunkwe emenda għal dan il-Protokoll għandha tkun approvata minn maġġoranza ta’ għall-inqas żewġ terzi tal-Istati Partijiet li jipparteċipaw fil-Konferenza msemmija fil-paragrafu preċedenti u mbagħad għandha tidħol fis-seħħ fir-rigward ta’ Stati li jkunu rratifikaw, aċċettaw jew approvaw tali emenda meta tkun ġiet ratifikata, aċċettata jew approvata minn tmien Stati skond id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu XXVIII dwar id-dħul tagħha fis-seħħ.

Artikolu XXXVII

Id-Depożitarju u l-funzjonijiet tiegħu

1.   L-istrumenti ta’ ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni għandhom jiġu ddepożitati mal-Istitut Internazzjonali għall-Unifikazzjoni tal-Liġi Privata (UNIDROIT), li b’dan huwa maħtur bħala d-Depożitarju.

2.   Id-Depożitarju għandu:

(a)

jgħarraf lill-Istati Kuntraenti kollha dwar:

(i)

kull firma ġdida jew depożitu ta’ strument ta’ ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni flimkien mad-data tagħhom;

(ii)

id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll;

(iii)

kull dikjarazzjoni magħmula skond dan il-Protokoll, flimkien mad-data tagħha;

(iv)

l-irtirar jew l-emenda ta’ kwalunkwe dikjarazzjoni, flimkien mad-data tagħha; u

(v)

in-notifika ta’ kwalunkwe denunzja ta’ dan il-Protokoll flimkien mad-data tagħha u d-data meta tidħol fis-seħħ;

(b)

jittrażmetti kopji veri ċċertifikati ta’ dan il-Protokoll lill-Istati Kuntraenti kollha;

(c)

jipprovdi lill-Awtorità ta’ Sorveljanza u lir-Reġistratur kopja ta’ kull strument ta’ ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni flimkien mad-data tad-depożitu tiegħu, ta’ kull dikjarazzjoni jew irtirar jew emenda ta’ dikjarazzjoni u ta’ kull notifika ta’ denunzja, flimkien mad-data tan-notifika ta’ dan, sabiex l-informazzjoni li tinsab fiha hija disponibbli b’mod faċli u sħiħ; u

(d)

iwettaq dawk il-funzjonijiet l-oħrajn li huma normali għad-depożitarji.

B’XHIEDA ta’ DAN is-sottofirmati Plenipotenzjarji, wara li ġew debitament awtorizzati, iffirmaw dan il-Protokoll.

MAGĦMUL f’Cape Town, dan is-sittax-il jum ta’ Novembru, elfejn u wieħed, f’oriġinali waħda fil-lingwa Ingliża, Għarbija, Ċiniża, Franċiża, Russa u Spanjola, u t-testijiet kollha huma awtentiċi ndaqs, u din l-awtentiċità tidħol fis-seħħ fuq verifika mis-Segretarjat Konġunt tal-Konferenza taħt l-awtorità tal-President tal-Konferenza fi żmien disgħin jum mil-lum dwar il-konformità tat-testijiet ma’ xulxin.

ANNESS

FORMOLA TA’ DEREĠISTRAZZJONI IRREVOKABBLI U AWTORIZZAZZJONI GĦAL TALBA TA’ ESPORTAZZJONI

L-Anness imsemmi fl-Artikolu XIII

Image

Test ta 'immaġni