19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 334/136


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-8 ta’ Novembru 2007

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Serbja tal-Maċedonja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi

(2007/825/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b’mod partikolari l-Artikolu 62(2)(b)(i) u (ii), flimkien ma’ l-ewwel sentenza ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 300(2) tiegħu u l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

BILLI:

(1)

Il-Kummissjoni nnegozjat f’isem il-Komunità Ewropea Ftehim mar-Repubblika tas-Serbja tal-Maċedonja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi;

(2)

Dan il-Ftehim ġie ffirmat, f’isem il-Komunità Ewropea, fit-18 ta’ Settembru 2007, suġġett għall-konklużjoni possibbli tiegħu f’data aktar tard, skond Deċiżjoni tal-Kunsill adottata fit-18 ta’ Settembru 2007.

(3)

Il-Ftehim għandu jiġi approvat.

(4)

Il-Ftehim jistabbilixxi Kumitat Konġunt għall-ġestjoni tal-Ftehim, li jista’ jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu. Huwa xieraq li tiġi kkontemplata proċedura semplifikata għall-istabbiliment tal-pożizzjoni Komunitarja f’dan il-każ.

(5)

Skond il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, u l-Protokoll li jintegra l-acquis ta’ Schengen fil-qafas ta’ l-Unjoni Ewropea, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, ir-Renju Unit u l-Irlanda mhumiex qed jieħdu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u mhumiex marbuta minnha jew soġġetti għall-applikazzjoni tagħha.

(6)

Skond il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka ma tiħux sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u mhijiex marbuta minnha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Serbja tal-Maċedonja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi huwa b’dan approvat f’isem il-Komunità.

It-test tal-ftehim huwa anness ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jagħti n-notifika provduta fl-Artikolu 14(1) tal-Ftehim (2).

Artikolu 3

Il-Kummissjoni, assistita minn esperti mill-Istati Membri, għandha tirrappreżenta lill-Komunità fil-Kumitat Konġunt ta’ esperti stabbilit mill-Artikolu 12 tal-Ftehim.

Artikolu 4

Il-pożizzjoni tal-Komunità fi ħdan il-Kumitat Konġunt ta’ esperti dwar l-adozzjoni tar-regoli tal-proċedura tiegħu skond l-Artikolu 12(4) tal-Ftehim għandha tittieħed mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni ma’ kumitat speċjali maħtur mill-Kunsill.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 8 ta' Novembru 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

R. PEREIRA


(1)  1. Opinjoni mogħtija fl-24 ta’ Ottubru 2007 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  1. Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim se tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill.


FTEHIM

bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Serbja dwar il-facilitazzjoni tal-hrug tal-viza

IL-KOMUNITÀ EWROPEA, minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Komunità”;

u

IR-REPUBBLIKA TAS-SERBJA, minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-Partijiet;

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW il-perspettiva Ewropea tar-Repubblika tas-Serbja, il-ftuħ tan-negozjati dwar il-Ftehim ta’ l-Istabbilizzazzjoni u l-Assoċjazzjoni (SAA — Stabilisation and Association Agreement) bejn il-Komunità Ewropea/l-Istati Membri ta’ l-UE u r-Repubblika tas-Serbja u l-Isħubija Ewropea adottata mill-Kunsill f’Jannar 2006;

FILWAQT LI JAFFERMAW MILL-GDID l-intenzjoni li jikkooperaw mill-qrib fil-qafas ta’ l-istrutturi futuri ta’ l-SAA għal-liberalizzazzjoni tar-reġim tal-viżi bejn ir-Repubblika tas-Serbja u l-Unjoni Ewropea, skond il-konklużjonijiet tas-Summit UE-Balkani tal-Punent li sar f’Tessaloniki fil-21 ta’ Ġunju 2003;

FILWAQT LI JIXTIEQU, bħala l-ewwel pass konkret lejn ir-reġim ta’ l-ivvjaġġar mingħajr viża, jiffaċilitaw il-kuntatti bejn il-persuni bħala kondizzjoni importanti għal żvilupp kostanti ta’ rabtiet ekonomiċi, umanitarji, kulturali, xjentifiċi u oħrajn, billi jiffaċilitaw il-ħruġ tal-viżi lil persuni ta’ nazzjonalità tar-Repubblika tas-Serbja;

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW li, iċ-ċittadini kollha ta’ l-UE huma eżenti mir-rekwiżit ta’ viża meta jivvjaġġaw lejn ir-Repubblika tas-Serbja għal żmien mhux itwal minn 90 jum jew jagħmlu tranżitu mit-territorju tar-Repubblika tas-Serbja;

FILWAQT LI JAGHRFU li jekk ir-Repubblika tas-Serbja kellha terġa’ tintroduċi r-rekwiżit għaċ-ċittadini ta’ l-UE, l-istess faċilitazzjonijiet mogħtija taħt dan il-ftehim liċ-ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja japplikaw awtomatikament, fuq il-bażi ta’ reċiproċità, għaċ-ċittadini ta’ l-UE;

FILWAQT LI JAGHRFU li l-faċilitazzjoni tal-viża m’għandhiex twassal għall-migrazzjoni illegali u

B’ATTENZJONI SPECJALI għas-sigurtà u l-ammissjoni mill-ġdid;

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, u l-Protokoll li jintegra l-acquis ta’ Schengen fil-qafas ta’ l-Unjoni Ewropea, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropa u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u jikkonfermaw li d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim ma japplikawx għar-Renju Unit u l-Irlanda;

FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka mehmuż mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u jikkonfermaw li d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim ma japplikawx għar-Renju tad-Danimarka;

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-ghan u l-ambitu ta’ l-applikazzjoni

1.   L-għan ta’ dan il-Ftehim huwa li jiffaċilita l-ħruġ ta’ viżi għal waqfa ta’ mhux aktar minn 90 jum matul perjodu ta’ 180 jum liċ-ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja.

2.   Jekk ir-Repubblika tas-Serbja jerġa’ jintroduċi r-rekwiżit ta’ viża għaċ-ċittadini ta’ l-UE jew għal xi kategoriji ta’ ċittadini ta’ l-UE, l-istess faċilitazzjonijiet mogħtija taħt dan il-ftehim liċ-ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja awtomatikament, fuq il-bażi ta’ reċiproċità, japplikaw għaċ-ċittadini ta’ l-UE kkonċernati.

Artikolu 2

Il-klawżola ġenerali

1.   Il-faċilitazzjonijiet tal-viża provduti f’dan il-Ftehim għandhom japplikaw għal ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja biss sa fejn mhumiex eżentati mir-rekwiżiti ta’ viża skond il-liġijiet u r-regolamenti tal-Komunità jew ta’ l-Istati Membri, dan il-ftehim jew ftehimiet oħrajn internazzjonali.

2.   Il-liġi nazzjonali tar-Repubblika tas-Serbja, ta’ l-Istati Membri jew tal-Komunità għandha tgħodd għall-ħarġiet mhux koperti mid-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim, bħar-rifjut li tinħareġ viża, l-għarfien ta’ dokumenti ta’ l-ivvjaġġar, prova ta’ mezzi suffiċjenti ta’ sussistenza u r-rifjut tad-dħul u l-miżuri ta’ tkeċċija.

Artikolu 3

Id-definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta’ dan il-Ftehim

(a)

“Stat Membru” għandha tfisser kwalunkwe Stat Membru ta’ l-Unjoni Ewropea, ħlief ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika ta’ l-Irlanda u r-Renju Unit;

(b)

“Ċittadin ta’ l-Unjoni Ewropea” tfisser persuna ta’ nazzjonalità ta’ Stat Membru kif iddefinit fil-punt (a);

(ċ)

“Ċittadin tar-Repubblika tas-Serbja”: tfisser persuna li għandha nazzjonalità tar-Repubblika tas-Serbja skond il-liġi nazzjonali tagħha;

(d)

Viża “tfisser awtorizzazzjoni maħruġa minn Stat Membru jew deċiżjoni meħuda minn dan l-Istat li hija meħtieġa għal skopijiet ta”:

dħul għal waqfa ppjanata f’dak l-Istat Membru jew f’bosta Stati Membri għal żmien mhux aktar minn 90 jum,

dħul għal tranżitu mit-territorju ta’ dak l-Istat Membru jew bosta Stati Membri.

(e)

“persuna li tirrisjedi legalment” tfisser ċittadin tar-Repubblika tas-Serbja awtorizzat jew intitolat jbqa’ aktar minn 90 jum fit-territorju ta’ Stat Membru, fuq bażi ta’ leġiżlazzjoni Komunitarja jew nazzjonali.

Artikolu 4

L-evidenza dokumentarja dwar l-għan tal-vjaġġ

1.   Għal dawn il-kategoriji li ġejjin ta’ ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja dawn id-dokumenti li ġejjin huma suffiċjenti biex jiġi ġġustifikat l-għan tal-vjaġġ lejn il-Parti l-oħra:

(a)

għall-membri ta’ delegazzjonijiet uffiċjali li, wara stedina uffiċjali indirizzata lir-Repubblika tas-Serbja, għandhom jipparteċipaw f’laqgħat, konsultazzjonijiet negozjati jew programmi ta’ skambju, kif ukoll f’avvenimenti organizzati fit-territorju ta’ l-Istati Membri minn organizzazzjonijiet intergovernattivi:

ittra maħruġa minn awtorità tar-Repubblika tas-Serbjali tikkonferma li l-applikant huwa membru ta’ delegazzjoni tagħha li qed jivvjaġġa lejn it-territorju tal-Parti l-oħra biex jipparteċipa f’dawn l-avvenimenti imsemmija, flimkien ma’ kopja ta’ l-istedina uffiċjali;

(b)

għall-persuni fin-negozju u għar-rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet kummerċjali:

talba bil-miktub minn persuna legali, kumpanija jew organizzazzjoni li qed tospita, jew uffiċċju jew fergħa ta’ din il-persuna legali jew kumpanija, l-awtoritajiet ta’ l-istat jew lokali ta’ l-Istati Membri jew il-kumitati ta’ l-organizzazzjoni tal-wirijiet kummerċjali u industrijali, konferenzi u simpożji organizzati fit-territorji ta’ l-Istati Membri, endorsjata mill-Kamra tal-Kummerċ tar-Repubblika tas-Serbja;

(ċ)

għas-sewwieqa li jwettqu servizzi internazzjonali tat-trasport tal-merkanzija u tal-passiġġieri lejn it-territorji ta’ l-Istati Membri f’vetturi rreġistrati fir-Repubblika tas-Serbja:

talba bil-miktub minn kumpannija nazzjonali jew assoċjazzjoni ta’ trasportaturi tar-Repubblika tas-Serbja li tipprovdi għat-trasport internazzjonali fuq l-art, li tipprova l-għan, it-tul u l-frekwenza tal-vjaġġi;

(d)

għall-membri ta’ ekwipaġġ ta’ ferroviji, refriġeraturi u lokomottivi fil-ferroviji internazzjonali li jivvjaġġaw lejn it-territorji ta’ l-Istati Membri:

talba bil-miktub mill-kumpannija kompetenti tar-Repubblika tas-Serbja li tispeċifika l-għan, it-tul u l-frekwenza tal-vjaġġi;

(e)

għall-ġurnalisti:

ċertifikat jew dokument ieħor maħruġ mill-organizzazzjoni professjonali, li jipprova li l-persuna kkonċernata hija ġurnalista kkwalifikata u dokument maħruġ minn min iħaddimha li jgħid li l-għan tal-vjaġġ huwa li jwettaq xogħol ġurnalistiku;

(f)

għal persuni li jieħdu sehem f’attivitajiet xjentifiċi, kulturali u artistiċi, inklużi programmi ta’ l-università u programmi oħrajn ta’ skambju:

talba bil-miktub mill-organizzazzjoni li qed tospita biex jieħdu sehem f’dawk l-attivitajiet;

(g)

għat-tfal ta’ l-iskola, l-istudenti, l-istudenti post-universitarji u l-għalliema li jakkumpanjawhom li jagħmlu vjaġġi għall-għanijiet ta’ l-istudju jew taħriġ edukazzjonali, inkluż fil-qafas ta’ programmi ta’ skambju kif ukoll attivitajiet oħrajn relatati ma’ l-iskola:

talba bil-miktub jew ċertifikat ta’ reġistrazzjoni mill-università, kulleġġ jew skola li qed jospitaw, jew karti ta’ l-istudenti jew ċertifikati tal-korsijiet li se jattendu għalihom;

(h)

għall-parteċipanti f’avvenimenti internazzjonali ta’ l-isport u l-persuni li jakkumpanjawhom f’kapaċità professjonali:

talba bil-miktub mill-organizzazzjoni li qed tospita: awtoritajiet kompetenti, Federazzjonijiet Nazzjonali ta’ l-isport jew il-Kumitati Nazzjonali Olimipċi ta’ l-Istati Membri;

(i)

għall-parteċipanti fi programmi uffiċjali ta’ l-iskambju organizzati minn ibliet ġemellati:

talba bil-miktub mill-Kap ta’ l-Amministrazzjoni/mis-Sindku ta’ dawn il-muniċipalitajiet/l-ibliet;

(j)

għall-qraba — konjuġi, ulied (inklużi dawk adottati), ġenituri (inklużi l-kustodi), nanniet u neputijiet — li jżuru lil ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja li jirrisjedu legalment fit-territorji ta’ l-Istati Membri:

talba bil-miktub mill-persuna li tospita;

(k)

għal żjarat f’ċimiterji militari u ċivili:

dokument uffiċjali li jikkonferma l-eżistenza u l-preservazzjoni tal-qabar kif ukoll ir-relazzjoni familjali jew oħra bejn l-applikant u l-l-persuna midfuna;

(l)

għall-persuni li jżuru ċeremonji tad-dfin:

dokument uffiċjali li jikkonferma l-fatt tal-mewt kif ukoll konferma tar-relazzjoni familjali jew oħra bejn l-applikant u l-persuna li ser tindifen.

(m)

għall-persuni li jżuru għal raġunijiet mediċi u l-persuni meħtieġa li jakkumpanjawhom:

dokument uffiċjali ta’ l-istituzzjoni medika li tikkonferma l-ħtieġa tal-kura medika f’din l-istituzzjoni, il-ħtieġa ta’ l-akkumpanjament, u l-prova ta’ mezzi finanzjarji suffiċjenti biex isir ħlas għat-trattament mediku;

(n)

għar-rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili meta jagħmlu vjaġġi għall-iskopijiet ta’ taħriġ edukazzjonali, seminars, konferenzi, inklużi fil-qafas ta’ programmi ta’ skambju:

talba bil-miktub mill-organizzazzjoni li qed tospita, li tikkonferma li l-persuna qed tirrappreżenta lill-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili u ċ-ċertifikat dwar l-istabbiliment ta’ din l-organizzazzjoni mir-Reġistru rilevanti maħruġ minn awtorità ta’ l-Istat skond il-liġi nazzjonali.

(o)

għar-rappreżentanti tal-komunitajiet reliġjużi fir-Repubblika tas-Serbja:

talba bil-miktub mill-kap tal-komunità reliġjuża rreġistrata fir-Repubblika tas-Serbja, li tispeċifika l-għan, it-tul u l-frekwenza tal-vjaġġi;

(p)

għall-membri tal-professjonijiet li jipparteċipaw f’wirjiet internazzjonali, konferenzi, simpożji, seminars jew avvenimenti oħrajn simili organizzati fit-territorju ta’ l-Istati Membri:

talba bil-miktub mill-organizzazzjoni li qed tospita li tikkonferma li l-persuna kkonċernata qed tipparteċipa fl-avveniment;

(q)

għall-persuni li jivvjaġaw għat-turiżmu:

ċertifikat jew kupun mill-aġenzija ta’ l-ivvjaġġar jew operatur turistiku akkreditat mill-Istati Membri fil-qafas tal-kooperazzjoni konsulari lokali li jikkonferma l-prenotazzjoni ta’ vjaġġ organizzat.

2.   It-talba bil-miktub imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandu jkun fiha dawn il-partikolaritajiet:

(a)

għall-persuna mistiedna — l-isem u l-kunjom, id-data tat-twelid, is-sess, iċ-ċittadinanza, in-numru tad-dokument ta’ l-identità, iż-żmien u l-għan tal-vjaġġ, in-numru ta’ dħul u fejn rilevanti, isem il-mara/raġel jew it-tfal li jakkumpanjaw lill-persuna mistiedna;

(b)

għall-persuna li tistieden — isem, kunjom jew indirizz; u

(ċ)

għall-persuna legali, kumpanija jew organizzazzjoni li tistieden — l-isem sħiħ u l-indirizz u

jekk l-istedina hija maħruġa minn organizzazzjoni, l-isem u l-pożizzjoni tal-persuna li tiffirma l-istedina,

jekk il-persuna li tistieden hija persuna legali jew kumpanija jew uffiċċju jew fergħa ta’ din il-persuna legali jew kumpanija stabbilita fit-territorju ta’ Stat Membru, in-numru tar-reġistrazzjoni kif meħtieġ mil-liġi nazzjonali ta’ l-Istat Membru kkonċernat.

3.   Għall-kategoriji ta’ persuni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-artikolu, il-kategoriji kollha ta’ viża huma maħruġa skond il-proċedura semplifikata mingħajr bżonn ta’ xi ġustifikazzjoni, stedina jew validazzjoni oħra dwar l-għan tal-vjaġġ, provduta fil-leġiżlazzjoni ta’ l-Istati Membri.

Artikolu 5

Il-ħruġ ta’ viżi ta’ dħul multiplu

1.   Il-missjonijiet diplomatiċi u l-postijiet konsulari ta’ l-Istati Membri għandhom joħorġu l-viżi ta’ dħul multiplu b’terminu ta’ validità sa ħames snin lil dawn il-kategoriji ta’ persuni:

(a)

membri tal-Gvernijiet u l-Parlamenti nazzjonali u dawk provinċjali/reġjonali, il-Qorti Kostituzzjonali u l-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni, fil-każ li mhumiex eżentati mir-rekwiżit ta’ viża permezz ta’ dan il-ftehim, fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom, b’terminu ta’ validità limitat għat-terminu tal-ħatra tagħhom jekk dan huwa ta’ inqas minn ħames snin;

(b)

membri permanenti tad-delegazzjonijiet uffiċjali li, wara stedina uffiċjali indirizzata lir-Repubblika tas-Serbja, għandhom jipparteċipaw regolarment f’laqgħat, konsultazzjonijiet, negozjati jew programmi ta’ skambju, kif ukoll f’avvenimenti organizzati fit-territorju ta’ l-Istati Membri minn organizzazzjonijiet intergovernamentali;

(ċ)

konjuġi, ulied (inklużi adottati), ġenituri (inklużi l-kustodi), ta’ età taħt il-21 sena jew li huma dipendenti jew u l-ġenituri li jżuru liċ-ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja li jirrisjedu legalment fit-territorju ta’ l-Istati Membri b’terminu ta’ validità limitat għat-terminu tal-validità ta’ l-awtorizzazzjoni tagħhom għar-residenza legali.

2.   Il-missjonijiet diplomatiċi u l-postijiet konsulari ta’ l-Istati Membri għandhom joħorġu viżi b’terminu ta’ validità sa sena lil dawn il-kategoriji ta’ persuni, kemm-il darba matul is-sena ta’ qabel ikunu kisbu għall-inqas viża waħda, użawha skond il-liġijiet dwar id-dħul u l-waqfien ta’ l-Istat fejn saret iż-żjara u li hemm raġunijiet biex tintalab viża ta’ dħul multiplu:

(a)

membri ta’ delegazzjonijiet uffiċjali li, wara stedina uffiċjali indirizzata lir-Repubblika tas-Serbja, għandhom jipparteċipaw b’mod regolari fil-laqgħat, fil-konsultazzjonijiet, fin-negozjati jew fil-programmi ta’ skambju, kif ukoll bħal f’avvenimenti organizzati fit-territorju ta’ l-Istati Membri minn organizzazzjonijiet intergovernamentali;

(b)

persuni fin-negozju u rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet kummerċjali li jivvjaġġaw b’mod regolari lejn l-Istati Membri;

(ċ)

sewwieqa li jwettqu servizzi internazzjonali tat-trasport tal-merkanzija u tal-passiġġieri lejn it-territorji ta’ l-Istati Membri f’vetturi rreġistrati fir-Repubblika as-Serbja;

(d)

membri ta’ ekwipaġġ ta’ ferroviji, refriġeraturi u lokomottivi fil-ferroviji internazzjonali li jivvjaġġaw lejn it-territorji ta’ l-Istati Membri;

(e)

ġurnalisti;

(f)

persuni li jieħdu sehem f’attivitajiet xjentifiċi, kulturali u artistiċi, inklużi programmi ta’ l-università u programmi oħrajn ta’ skambju, li jivvjaġġaw b’mod regolari lejn l-Istati Membri;

(g)

studenti u studenti post-universitarji li jagħmlu vjaġġi regolari għall-għanijiet ta’ l-istudju jew taħriġ edukazzjonali, inkluż fil-qafas ta’ programmi ta’ skambju;

(h)

parteċipanti f’avvenimenti internazzjonali ta’ l-isport u l-persuni li jakkumpanjawhom f’kapaċità professjonali;

(i)

parteċipanti fi programmi uffiċjali ta’ l-iskambju organizzati minn muniċipalitajiet u bliet ġemellati;

(j)

persuni li jeħtieġu li jżuru regolarment għal raġunijiet mediċi u l-persuni meħtieġa li jakkumpanjawhom;

(k)

rappreżentanti ta’ l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, li jivvjaġġaw b’mod regolari lejn l-Istati Membri għall-għanijiet ta’ taħriġ edukazzjonali, seminars, konferenzi, inkluż fil-qafas ta’ programmi ta’ skambju;

(l)

rappreżentanti tal-komunitajiet reliġjużi rreġistrati fir-Repubblika tas-Serbja, li jivvjaġġaw b’mod regolari lejn l-Istati Membri;

(m)

membri tal-professjonijiet li jipparteċipaw f’wirjiet internazzjonali, konferenzi, simpożji, seminars jew avvenimenti oħrajn simili li jivvjaġġaw b’mod regolari lejn l-Istati Membri.

3.   Il-missjonijiet diplomatiċi u l-postijiet konsulari ta’ l-Istati Membri għandhom joħorġu l-viżi ta’ dħul multiplu b’terminu ta’ validità ta’ mhux inqas minn sentejn u mhux aktar minn ħames snin lill-kategoriji ta’ persuni msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, kemm-il darba matul is-sentejn ta’ qabel għamlu użu mill-viżi ta’ dħul multiplu ta’ sena skond il-liġijiet dwar id-dħul u l-waqfien ta’ l-Istat fejn saret iż-żjara u li r-raġunijiet biex tintalab viża ta’ dħul multiplu għadhom validi.

4.   Il-perjodu totali tal-waqfien tal-persuni msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 ta’ dan l-Artikolu m’għandux ikun itwal minn 90 jum ghal kull perjodu ta’ 180 jum fit-territorju ta’ l-Istati Membri.

Artikolu 6

Il-ħlasijiet biex jiġu pproċessati l-applikazzjonijiet għal viża

1.   Il-ħlas biex tiġi pproċessata l-applikazzjoni għal viża taċ-ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja għandu jammonta għal €35.

Dan l-ammont jista’ jiġi rivedut skond il-proċedura kkontemplata fl-Artikolu 14(4).

Jekk ir-Repubblika tas-Serbja terġa’ tintroduċi r-rekwiżit tal-viża għaċ-ċittadini ta’ l-UE, il-ħlas tal-viża li għandha titlob ir-Repubblika tas-Serbja m’għandux ikun aktar minn €35 jew l-ammont miftiehem jekk il-ħlas jiġi rivedut skond il-proċedura kkontemplata fl-Artikolu 14(4).

2.   Mhux dovut ħlas biex tiġi pproċessata l-applikazzjoni għal viża magħmula minn dawn il-kategoriji ta’ persuni li ġejjin:

(a)

membri ta’ delegazzjonijiet uffiċjali li, wara stedina uffiċjali indirizzata lir-Repubblika tas-Serbja, għandhom jipparteċipaw regolarment f’laqgħat, konsultazzjonijiet, negozjati jew programmi ta’ skambju, kif ukoll f’avvenimenti organizzati fit-territorju ta’ l-Istati Membri minn organizzazzjonijiet intergovernattivi;

(b)

membri tal-Gvernijiet u l-Parlamenti nazzjonali u dawk provinċjali/reġjonali, il-Qorti Kostituzzjonali u l-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni, fil-każ li mhumiex eżentati mir-rekwiżit ta’ viża permezz ta’ dan il-ftehim;

(ċ)

persuni li jieħdu sehem f’attivitajiet xjentifiċi, kulturali u artistiċi, inklużi programmi ta’ l-università u programmi oħrajn ta’ skambju;

(d)

tfal ta’ l-iskola, l-istudenti, l-istudenti post-universitarji u l-għalliema li jakkumpanjawhom li jagħmlu vjaġġi għall-għanijiet ta’ l-istudju jew taħriġ edukazzjonali, including inkluż fil-qafas ta’ programmi ta’ skambju, kif ukoll attivitajiet oħrajn li għandhom x’jaqsmu ma’ l-iskola;

(e)

parteċipanti f’avvenimenti internazzjonali ta’ l-isport u l-persuni li jakkumpanjawhom f’kapaċità professjonali;

(f)

parteċipanti fi programmi uffiċjali ta’ l-iskambju organizzati minn muniċipalitajiet u bliet ġemellati;

(g)

persuni b’diżabilità u l-persuna li takkumpanjahom, jekk meħtieġ;

(h)

rappreżentanti ta’ l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, li jivvjaġġaw biex jattendu laqgħat, seminars, ta’ skambju jew korsijiet ta’ taħriġ;

(i)

persuni li ppreżentaw dokumenti li jippruvaw il-ħtieġa li jivvjaġġaw għal raġunijiet umanitarji, inkluż biex jirċievu trattament mediku urġenti u l-persuna li takkumpanjahom, jew li jattendu funeral ta’ qraba, jew biex iżuru qraba li għandhom mard serju;

(j)

ġurnalisti;

(k)

sewwieqa li jwettqu servizzi internazzjonali tat-trasport tal-merkanzija u tal-passiġġieri lejn it-territorji ta’ l-Istati Membri f’vetturi rreġistrati fir-Repubblika tas-Serbja;

(l)

membri ta’ ekwipaġġ ta’ ferroviji, refriġeraturi u lokomottivi fil-ferroviji internazzjonali li jivvjaġġaw lejn it-territorji ta’ l-Istati Membri

(m)

qraba — konjuġi, tfal (inklużi adottati), ġenituri (inklużi l-kustodi), nanniet u neputijiet li jżuru lil ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja li jirrisjedu legalment fit-territorju ta’ l-Istati Membri.

(n)

rappreżentanti tal-komunitajiet reliġjużi rreġistrati fir-Repubblika tas-Serbja, li jivvjaġġaw b’mod regolari lejn l-Istati Membri;

(o)

membri tal-professjonijiet li jipparteċipaw f’wirjiet internazzjonali, konferenzi, simpożji, seminars jew avvenimenti oħrajn simili li jivvjaġġaw b’mod regolari lejn l-Istati Membri;

(p)

pensjonanti;

(q)

tfal taħt l-età ta’ 6 snin.

3.   B’deroga mill-paragrafu 1 hawn fuq, il-Bulgarija u r-Rumenija li huma marbuta mill-acquis ta’ Schengen iżda li għadhom ma joħorġux viżi ta’ Schengen, jistgħu jirrinunzjaw għall-ħlas biex jipproċessaw applikazzjonijiet nazzjonali għal żjajjar qosra għaċ-ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja, sal-jum li għandu jiġi ddeterminat b’Deċiżjoni tal-Kunsill għall-implimentazzjoni sħiħa minnhom ta’l-acquis ta’ Schengen.

Artikolu 7

It-tul tal-proċeduri biex jiġu pproċessati l-applikazzjonijiet għal viża

1.   Il-missjonijiet diplomatiċi u l-postijiet konsulari ta’ l-Istati Membri għandhom jieħdu deċiżjoni dwar it-talba biex tinħareġ viża fi żmien 10 jiem tal-kalendarju mid-data minn meta jirċievu l-applikazzjoni u d-dokumenti meħtieġa biex tinħareġ il-viża.

2.   Il-perjodu biex tittieħed deċiżjoni dwar applikazzjoni għal viża jista’ jiġi estiż sa mhux aktar minn 30 jum tal-kalendarju f’każijiet individwali, b’mod partikolari meta hija meħtieġa analiżi ulterjuri ta’ l-applikazzjoni.

3.   Il-perjodu biex tittieħed deċiżjoni dwar applikazzjoni għal viża jista’ jitnaqqas għal 3 ijiem jew inqas f’każijiet urġenti.

Artikolu 8

It-tluq fil-każ ta’ dokumenti mitlufa jew misruqa

Iċ-ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea u tar-Repubblika tas-Serbja li tilfu d-dokumenti ta’ l-identità tagħhom, jew li nsterqu mingħandhom dawn id-dokumenti waqt li kienu fit-territorju tar-Repubblika tas-Serbja jew ta’ l-Istati Membri, jistgħu jitilqu minn dak it-territorju fuq bażi ta’ dokumenti ta’ l-identità validi li jintitolawhom jaqsmu l-fruntiera maħruġa mill-missjonijiet diplomatiċi jew il-postijiet konsulari ta’ l-Istati Membri jew tar-Repubblika tas-Serbja mingħajr ebda viża jew awtorizzazzjoni oħra.

Artikolu 9

L-estensjoni tal-viża f’ċirkostanzi eċċezzjonali

Iċ-ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja li m’għandhomx possibbiltà jitilqu mit-territorju ta’ l-Istati Membri fiż-żmien indikat fil-viża tagħhom għal raġunijiet ta’ force majeure għandu jkollhom it-terminu tal-viża tagħhom estiż mingħajr ħlas skond il-leġiżlazzjoni applikata mill-Istat li qed jilqa’, għall-perjodu meħtieġ biex imorru lura fl-Istat tar-residenza tagħhom.

Artikolu 10

Il-passaporti diplomatiċi

1.   Iċ-ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja li għandhom passaport diplomatiku validu jistgħu jidħlu, joħorġu jew jagħmlu tranżitu mit-territorju ta’ l-Istati Membri mingħajr viża.

2.   Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jistgħu joqogħdu fit-territorju ta’ l-Istati Membri għal perjodu mhux itwal minn 90 jum ghal kull perjodu ta’ 180 jum.

Artikolu 11

Il-validità territorjali tal-viżi

Bla ħsara għar-regoli u r-regolamenti nazzjonali dwar is-sigurtà nazzjonali ta’ l-Istati Membri u bla ħsara għar-regoli ta’ l-UE dwar il-viżi li għandhom validità territorjali limitata, iċ-ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja għandhom ikunu intitolati jivvjaġġaw fit-territorju ta’ l-Istati Membri fuq bażi ugwali maċ-ċittadini ta’ l-UE.

Artikolu 12

Il-Kumitat Konġunt għall-Ġestjoni tal-Ftehim

1.   Il-Partijiet għandhom jistabbilixxu Kumitat Konġunt ta’ esperti (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”), kompost minn rappreżentanti tal-Komunità Ewropea u tar-Repubblika tas-Serbja. Il-Komunità għandha tkun irrappreżentata mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, assistita minn esperti mill-Istati Membri.

2.   Il-Kumitat għandu, b’mod partikolari, jkollu dawn il-funzjonijiet li ġejjin:

(a)

jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim;

(b)

jissuġġerixxi emendi jew żjiediet għal dan il-Ftehim;

(ċ)

jirriżolvi t-tilwimiet li jqumu mill-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim.

3.   Il-Kumitat għandu jiltaqa’ kull fejn huwa meħtieġ, fuq talba minn waħda mill-Partijiet u għall-inqas darba f’sena.

4.   Il-Kumitat għandu jistabbilixxi r-regoli tal-proċedura tiegħu stess.

Artikolu 13

Ir-Relazzjoni ta’ dan il-Ftehim ma’ Ftehimiet bilaterali bejn l-Istati Membri u r-Repubblika tas-Serbja

1.   Sa minn meta jidħol fis-seħħ, dan il-Ftehim għandu jieħu preċedenza fuq dispożizzjonijiet ta’ kwalunkwe ftehim jew arranġament bilaterali jew multilaterali konkluż bejn Stati Membri individwali u r-Repubblika tas-Serbja, sa fejn id-dispożizzjonijiet ta’ dawn il-ftehimiet jew arranġamenti jkopru kwistjonijiet koperti minn dan il-Ftehim.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta’ ftehimiet jew arranġamenti bilaterali bejn Stati Membri individwali u r-Repubblika tas-Serbja ffirmati qabel l-1 ta’ Jannar 2007 li jipprovdu għall-eżenzjoni lid-detenturi ta’ passaporti tas-servizz mir-rekwiżit ta’ viża, għandhom ikomplu jgħoddu għal perjodu ta’ 5 snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim, mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ l-Istati Membri kkonċernati jew tar-Repubblika tas-Serbja li jiddenunzjaw jew jissospendu dawn il-ftehimiet bilaterali matul dan il-perjodu ta’ 5 snin.

Artikolu 14

Il-klawżoli finali

1.   Dan il-Ftehim għandu jiġi rratifikat jew approvat mill-Partijiet skond il-proċeduri rispettivi tagħhom u għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum wara t-tieni xahar wara d-data li fiha l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin li l-proċeduri msemmija hawn fuq tlestew.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ biss fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Serbja dwar l-ammissjoni mill-ġdid tal-persuni jekk din id-data hija wara d-data provduta fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Dan il-Ftehim huwa konkluż għal perjodu ta’ żmien indefinit, kemm-il darba ma jintemmx skond il-paragrafu 6 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Dan il-Ftehim jista’ jiġi emendat bi ftehim bil-miktub tal-Partijiet. L-emendi għandhom jidħlu fis-seħħ wara li l-Partijiet ikunu nnotifikaw lil xulxin li tlestew il-proċeduri interni meħtieġa għal dan l-iskop.

5.   Kull Parti tista’ tissospendi dan il-Ftehim kollu, jew partijiet minnu, għal raġunijiet ta’ ordni pubblika, il-protezzjoni tas-sigurtà nazzjonali jew protezzjoni tas-saħħa pubblika. Id-deċiżjoni dwar is-sospensjoni għandha tiġi nnotifikata lill-Parti l-oħra mhux aktar tard minn 48 siegħa qabel ma tidħol fis-seħħ. Il-Parti li ssospendiet l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim għandha minnufih tgħarraf lill-Parti l-oħra ladarba r-raġunijiet għas-sospensjoni m’għadhomx japplikaw.

6.   Kull Parti tista’ tittermina dan il-Ftehim billi tavża lill-Parti l-oħra bil-miktub. Dan il-Ftehim għandu jieqaf milli jkun fis-seħħ 90 jum wara d-data ta’ dan l-avviż.

Magħmul fi Brussell fit-tmintax-il jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u sebgħa f’żewġ oriġinali, f’kull waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Partijiet, u kull wieħed minn dawn it-testijiet huwa ugwalment awtentiku.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

ANNESS

IL-PROTOKOLL GĦALL-FTEHIM DWAR L-ISTATI MEMBRI LI MA JIMPLIMENTAWX GĦALL-KOLLOX L-ACQUIS TA’ SCHENGEN

Dawk l-Istati Membri li huma marbuta mill-acquis ta’ Schengen iżda li għadhom ma joħorġux il-viżi ta’ Schengen, filwaqt li jistennew id-deċiżjoni rilevanti tal-Kunsill f’dan is-sens, għandhom joħorġu viżi nazzjonali li l-validità tagħhom hija limitata għat-territorju tagħhom stess.

Dawn l-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu unilateralment il-viżi ta’ Schengen u l-permessi ta’ residenza għat-tranżitu mit-territorju tagħhom, skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 895/2006/KE ta’ l-14 ta’ Ġunju 2006.

Ladarba d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 895/2006/KE ta’ l-14 ta’ Ġunju 2006 ma tgħoddx għar-Rumanija u l-Bulgarija, il-Kummissjoni Ewropea se tipproponi dispożizzjonijiet simili biex dawn il-pajjiżi jistgħu jirrikonoxxu unilateralment il-viżi u l-permessi tar-residenza ta’ Schengen u dokumenti oħrajn simili maħruġa minn Stati Membri oħrajn li għadhom mhux integrati għal kollox fiż-żona ta’ Schengen għall-iskopijiet ta’ tranżitu mit-territorju tagħhom.

ID-DIKJARAZZJONI KONĠUNTA FIR-RIGWARD TAD-DANIMARKA

Il-Partijiet jinnutaw li dan il-Ftehim ma jgħoddx għall-proċeduri tal-ħruġ ta’ viżi minn missjonijiet diplomatiċi u postijiet konsulari tar-Renju tad-Danimarka.

F’dawn iċ-ċirkostanzi, huwa mixtieq li l-awtoritajiet tad-Danimarka u tar-Repubblika tas-Serbja jikkonkludu, mingħajr dewmien, ftehim bilaterali dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi għal żjajjar qosra f’termini simili bħall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Serbja.

ID-DIKJARAZZJONI KONĠUNTA FIR-RIGWARD TAR-RENJU UNIT U L-IRLANDA

Il-Partijiet jinnutaw li dan il-Ftehim ma jgħoddx għat-terrritorju tar-Renju Unit u ta’ l-Irlanda.

F’dawn iċ-ċirkostanzi, huwa mixtieq li l-awtoritajiet tar-Renju Unit, ta’ l-Irlanda u tar-Repubblika tas-Serbja jikkonkludu bilaterali dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi.

ID-DIKJARAZZJONI KONĠUNTA FIR-RIGWARD TA’ L-ISLANDA U N-NORVEĠJA

Il-Partijiet jinnutaw ir-relazzjoni qrib bejn il-Komunità Ewropea u n-Norveġja u l-Islanda, b’mod partikolari bis-saħħa tal-Ftehim tat-18 ta’ Mejju 1999 dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawn il-pajjiżi ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen.

F’dawn iċ-ċirkostanzi, huwa mixtieq li l-awtoritajiet tan-Norveġja, ta’ l-Islanda u tar-Repubblika tas-Serbja jikkonkludu, mingħajr dewmien, ftehimiet bilaterali dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi għal żjajjar qosra f’termini simili bħall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Serbja.

ID-DIKJARAZZJONI KONĠUNTA FIR-RIGWARD TAL-KONFEDERAZZJONI ŻVIZZERA U L-LIECHTENSTEIN

(jekk meħtieġ)

Jekk il-Ftehim bejn l-UE, il-KE u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen u l-Protokolli ta’ dan il-Ftehim dwar il-Liechtenstein jkun daħal fis-seħħ saż-żmien li jiġu konklużi n-negozjati mar-Repubblika tas-Serbja, issir ukoll dikjarazzjoni simili fir-rigward ta’ l-Iżvizzera u l-Liechtenstein.

ID-DIKJARAZZJONI TAL-KOMUNITÀ EWROPEA DWAR IR-REVIŻJONI TAR-REKWIŻIT TAL-VIŻA GĦAL DAWK LI GĦANDHOM PASSAPORTI TAS-SERVIZZ

Ladarba l-eżenzjoni tad-detenturi ta’ passaporti tas-servizz mir-rekwiżit ta’ viża mir-rekwiżit ta’ viża provduta fi ftehimiet jew arranġamenti bilaterali bejn l-Istati Membri individwali u r-Repubblika tas-Serbja li ġew iffirmati qabel l-1 ta’ Jannar 2007 għandhom jgħoddu biss għal 5 snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ l-IStati Membri kkonċernati jew ir-Repubblika tas-Serbja li jiddenunzjaw jew jissospendu dawn il-ftehimiet bilaterali matul dan il-perjodu ta’ 5 snin, il-Komunità Ewropea se terġa’ tevalwa s-sitwazzjoni tad-detenturi tal-passaporti tas-servizz mhux aktar tard minn 4 snin wara li jidħol fis-seħħ dan il-Ftehim, bl-għan ta’ possibbli emenda tal-Ftehim f’dak is-sens skond il-proċedura kkontemplata fl-Artikolu 14(4).

ID-DIKJARAZZJONI TAL-KOMUNITÀ EWROPEA DWAR L-AĊĊESS TA’ L-APPLIKANTI GĦAL VIŻA U L-ARMONIZZAZZJONI TA’ L-INFORMAZZJONI DWAR IL-PROĊEDURI GĦALL-ĦRUĠ TA’ VIŻI GĦAL ŻJAJJAR QOSRA U D-DOKUMENTI LI GĦANDHOM JIĠU SOTTOMESSI META SSIR APPLIKAZZJONI GĦAL VIŻI GĦAL ŻJAJJAR QOSRA

Filwaqt li tirrikonoxxi l-importanza tat-trasparenza għall-applikanti għal viża, il-Komunità Ewropea tfakkar li l-proposta leġiżlattiva dwar il-bixra ġdida ta’ l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni dwar il-viżi għall-missjonijiet diplomatiċi u l-postijiet konsulari ġiet adottata fid-19 ta’ Lulju 2006 mill-Kummissjoni Ewropea u bħalissa taħt diskussjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, tindirizza l-kwistjoni tal-kondizzjonijiet ta’ l-aċċess mill-applikanti għal viża, għall-missjonijiet diplomatiċi u l-postijiet konsulari ta’ l-Istati Membri.

Dwar l-informazzjoni li għandha tiġi provduta lill-applikanti għal viża, il-Komunità Ewropea tqis li għandhom jittieħdu miżuri xierqa:

B’mod ġenerali, biex titfassal l-informazzjoni bażika għall-applikanti dwar il-proċeduri u l-kondizzjonijiet biex issir l-applikazzjoni għal viża u dwar il-validità tagħhom.

Il-Komunità Ewropea ser tniedi lista ta’ rekwiżiti minimi sabiex tiżgura li l-applikanti mis-Serbja jingħataw informazzjoni bażika koerenti u uniformi u huma meħtieġħa jissottomettu, bħala prinċipju, l-istess dokumenti ta’ appoġġ.

L-informazzjoni msemmija hawn fuq, inkluża l-lista ta’ aġenziji ta’ l-ivvjaġġar u operaturi turistiċi akkreditati fil-qafas tal-kooperazzjoni konsulari lokali għandha tiġi mxerrda b’mod wiesa’ (fuq it-tabelli ta’ tagħrif tal-konsulati, fil-fuljetti, fuq siti web, eċċ.)

Il-missjonijiet diplomatiċi u l-postijiet konsulari ta’ l-Istati Membri għandhom jipprovdu informazzjoni dwar il-possibbiltajiet eżistenti taħt l-acquis ta’ Schengen għall-faċilitazzjoni tal-ħruġ tal-viżi għal żjajjar qosra f’kull każ għalih.

Il-Komunità Ewropea tieħu nota tad-disponibilita’ espressa mill-Awtoritajiet Serbi sabiex jgħinu fit-tixrid ta’ l-informazzjoni msemmija hawn fuq.

ID-DIKJARAZZJONI TAL-KOMUNITÀ EWROPEA DWAR IL-FAĊILITAZZJONIJIET GĦALL-MEMBRI TAL-FAMILJA U GĦALL-APPLIKANTI BONA FIDE

Il-Komunità Ewropea tinnota s-suġġeriment tar-Repubblika tas-Serbja li tagħti definizzjoni usa’ tal-kunċett tal-membri tal-familja li għandhom jibbenefikaw minn faċilitazzjoni ta’ viża kif ukoll dwar l-importanza li tagħti r-Repubblika tas-Serbja lis-semplifikazzjoni tal-moviment ta’ din il-kategorija ta’ persuni.

Sabiex tiġi ffaċilitata l-mobilità ta’ għadd estiż ta’ persuni li għandhom konnessjonijiet famlijarji (b’mod partikolari l-aħwa u wliedhom) ma’ ċittadini tar-Repubblika tas-Serbja li jirrisjedu legalment fit-territorju ta’ l-Istati Membri, il-Komunità Ewropea tistieden lill-uffiċċji konsulari ta’ l-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-possibbiltajiet eżistenti fl-“acquis communautaire” biex jiġi ffaċilitat il-ħruġ ta’ viżi lil din il-kategorija ta’ persuni, inkluż b’mod partikolari, is-semplifikazzjoni ta’ l-evidenza dokumentarja mitluba għall-applikanti, eżenzjonijiet mill-ħlas ta’ l-ipproċessar u fejn xieraq il-ħruġ ta’ viżi ta’ dħul multiplu.

Barra minn dan, il-Komunità Ewropea tistieden ukoll lill-uffiċċji konsulari ta’ l-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ minn dawn il-possibbiltajiet għall-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi lill-applikanti bona fide.

DIKJARAZZJONI POLITIKA MILL-BULGARIJA, L-UNGERIJA U R-RUMENJA DWAR IT-TRAFFIKU LOKALI FIL-FRUNTIERI

Il-Bulgarija, l-Ungerija u r-Rumenja jiddikjaraw li huma ppreparati jidħlu f’negozjati ta’ ftehimiet bilaterali mar-Repubblika tas-Serbja bl-għan li jimplimentaw ir-reġim dwar it-traffiku lokali fil-fruntieri stabbilit mir-Regolament KE Nru 1931/2006 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli dwar it-traffiku lokali fil-fruntieri fil-fruntieri esterni fuq l-art ta’ l-Istati Membri u li jemenda d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Schengen.