11.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 325/83


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tad-19 ta’ Novembru 2007

dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta’ Protokoll għall-Ftehim dwar Kooperazzjoni u Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino, rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija, wara l-adeżjoni tagħhom ma’ l-Unjoni Ewropea

(2007/810/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 133 u 308, flimkien mat-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 300(2) u l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 300(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att dwar il-kundizzjonijiet ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqha hija msejsa l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

Wara l-awtorizzazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni fil-25 ta’ April 2006, ġew konklużi n-negozjati mar-Repubblika ta’ San Marino dwar Protokoll għall-Ftehim dwar Kooperazzjoni u Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino, rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija, wara li ġiet konkluża l-adeżjoni tagħhom ma’ l-Unjoni Ewropea.

(2)

F’konformità ma’ l-Artikolu 6(2) tal-Protokoll dwar il-kundizzjonijiet ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqha hija msejsa l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni ssottomettiet abbozz tal-Protokoll lill-Kunsill.

(3)

Il-Protokoll għandu jiġi konkluż,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Protokoll għall-Ftehim dwar Kooperazzjoni u Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino, rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija, wara l-adeżjoni tagħhom ma’ l-Unjoni Ewropea (“il-Protokoll”), qiegħed b’dan jiġi approvat f’isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha.

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat li jaħtar il-persuna/persuni li jkollha/jkollhom is-setgħa li tiffirma/jiffirmaw il-Protokoll f’isem il-Komunità u l-Istati Membri tagħha.

Artikolu 3

Il-President tal-Kunsill, f’isem il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, għandu jittrasmetti l-istrument ta’ approvazzjoni msemmi fl-Artikolu 4 tal-Protokoll.

Magħmula fi Brussell, 19 ta’ Novembru 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

L. AMADO


PROTOKOLL

għall-Ftehim dwar Kooperazzjoni u Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino, rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija, wara l-adeżjoni tagħhom ma’ l-Unjoni Ewropea

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TA’ L-ESTONJA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA’ SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA’ ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-REPUBBLIKA TA’ L-UNGERIJA,

MALTA,

IR-RENJU TA’ L-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TA’ L-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TA’ L-IŻVEZJA U

R-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA’ FUQ,

(L-“ISTATI MEMBRI”)

irrappreżentati mill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea,

u

IL-KOMUNITÀ EWROPEA,

irrappreżentata wkoll mill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea,

minn naħa waħda

u

IR-REPUBBLIKA TA’ SAN MARINO,

min-naħa l-oħra,

WARA LI KKUNSIDRAW il-Ftehim dwar Kooperazzjoni u Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino tas-16 ta’ Diċembru 1991 (“il-Ftehim”), li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ April 2002,

WARA LI KKUNSIDRAW l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija (“l-Istati Membri l-ġodda”) ma’ l-Unjoni Ewropea, fl-1 ta’ Jannar 2007,

BILLI l-Istati Membri l-ġodda ser isiru Partijiet Kontraenti għall-Ftehim,

BILLI t-Trattat ta’ Adeżjoni jagħti lill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea s-setgħa li jikkonkludi, f’isem l-Istati Membri attwali u l-Istati Membri ġodda, protokoll dwar l-adeżjoni ta’ l-Istati Membri l-ġodda għall-Ftehim,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-Istati Membri l-ġodda b’dan isiru Partijiet Kontraenti għall-Ftehim.

Artikolu 2

It-Titolu tal-Ftehim għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Ftehim dwar Kooperazzjoni u Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika ta’ San Marino, min-naħa l-oħra”.

Artikolu 3

Dan il-Protokoll għandu jkun parti integrali mill-Ftehim.

Artikolu 4

1.   Dan il-Protokoll għandu jiġi approvat mill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea, f’isem l-Istati Membri u l-Komunità Ewropea, u mir-Repubblika ta’ San Marino b’konformità mal-proċeduri tagħhom.

2.   Il-Partijiet għandhom jinnotifikaw lil xulxin bit-twettiq ta’ dawn il-proċeduri. L-istrumenti ta’ approvazzjoni għandhom jiġu ddepożitati fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Dan il-Protokoll jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum ta’ l-ewwel xahar wara d-data tad-depożitu ta’ l-aħħar strument ta’ approvazzjoni.

Artikolu 6

It-testi tal-Ftehim u tad-Dikjarazzjonijiet annessi miegħu huma mfassla fil-lingwa Bulgara u dik Rumena. (1).

Huma mehmużin ma’ dan il-Protokoll u huma ugwalment awtentiċi bħat-testi fil-lingwi l-oħra li bihom huma mfasslin il-Ftehim u d-Dikjarazzjonijiet annessi miegħu.

Artikolu 7

Dan il-Protokoll huwa mfassal duplikatament bil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Estona, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Taljana, Ungeriża u Żvediża, b’kull wieħed minn dawn it-testi ugwalment awtentiku.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e sete.

Încheiat la Bruxelles, douăzeci noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Сан Маρино

Por la República de San Marino

Za Republiku San Marino

For Republikken San Marino

Im Namen der Republik San Marino

San Marino Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αγίου Mαρίνου

For the Republic of San Marino

Pour la République de Saint-Marin

Per la Repubblica di San Marino

Sanmarīno Republikas vārdā

San Marino Respublikos vardu

A San Marino Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' San Marino

Voor de Republiek San Marino

W imieniu Republiki San Marino

Pela República de São Marino

Pentru Republica San Marino

Za Sanmarínsku republiku

Za Republiko San Marino

San Marinon tasavallan puolesta

På Republiken San Marinos vägnar

Image


(1)  Il-verżjonijiet lingwistiċi bil-Bulgaru u bir-Rumen għandhom jiġu ppubblikati fl-edizzjoni speċjali tal-Ġurnal Uffiċjali f'data aktar tard.