ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 136

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 64
19 ta' April 2021


Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2021/C 136/01

Opinjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ April 2021 dwar il-pjan għall-ġestjoni ta’ qabel ir-rimi tal-iskart radjuattiv li jirriżulta mid-dekummissjonar u ż-żarmar tal-faċilità tal-ħżin tal-iskart radjuattiv ta’ Maišiagala li tinsab fil-Litwanja

1


 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2021/C 136/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.10199 — Goldman Sachs/Advania) ( 1 )

3


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

il–Kunsill

2021/C 136/03

Avviż għall-attenzjoni ta' ċerti persuni u entitajiet soġġetti għall-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK u fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

4

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2021/C 136/04

Rata tal-kambju tal-euro — Is-16 ta' April 2021

5

2021/C 136/05

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni

6


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2021/C 136/06

Avviż lill-operaturi ekonomiċi — Sensiela ġdida ta’ talbiet għas-sospensjoni tad-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti industrijali u agrikoli

7

 

ATTI OĦRAJN

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2021/C 136/07

Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ isem skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

8

2021/C 136/08

Pubblikazzjoni ta’ komunikazzjoni tal-approvazzjoni ta’ emendastandard għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott għal isem fis-settur tal-inbid,skont l-Artikolu 17(2) u (3) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/33

11

2021/C 136/09

Pubblikazzjoni tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott emendata wara l-approvazzjoni ta’ emenda minuri skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

19


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

OPINJONIJIET

Il-Kummissjoni Ewropea

19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 136/1


OPINJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-16 ta’ April 2021

dwar il-pjan għall-ġestjoni ta’ qabel ir-rimi tal-iskart radjuattiv li jirriżulta mid-dekummissjonar u ż-żarmar tal-faċilità tal-ħżin tal-iskart radjuattiv ta’ Maišiagala li tinsab fil-Litwanja

(It-test bil-Litwan biss huwa awtentiku)

(2021/C 136/01)

Il-valutazzjoni ta’ hawn taħt qed issir skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattat Euratom, mingħajr preġudizzju għal xi valutazzjoni addizzjonali li trid issir skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u skont l-obbligi li joħorġu minnu u mil-leġiżlazzjoni sekondarja (1).

Fis-17 ta’ Settembru 2020, f’konformità mal-Artikolu 37 tat-Trattat tal-Euratom, il-Kummissjoni Ewropea rċeviet Data Ġenerali mingħand il-Gvern tal-Litwanja, dwar il-pjan għall-ġestjoni ta’ qabel ir-rimi tal-iskart radjuattiv (2) li jirriżulta mid-dekummissjonar u ż-żarmar tal-faċilità tal-ħżin tal-iskart radjuattiv ta’ Maišiagala.

Abbażi ta’ din id-data u l-informazzjoni addizzjonali mitluba mill-Kummissjoni fit-18 ta’ Diċembru 2020 u fid-29 ta’ Jannar 2021 u provduta mill-awtoritajiet Litwani fl-14 ta’ Jannar 2021 u fl-1 ta’ Frar 2021, u wara konsultazzjoni mal-Grupp ta’ Esperti, il-Kummissjoni fasslet l-opinjoni li ġejja:

1.

Bejn is-sit u l-eqreb fruntiera ma’ Stat Membru ieħor, f’dan il-każ ir-Repubblika tal-Polonja, hemm 125 km. Ir-Repubblika tal-Latvja hija l-eqreb Stat Membru li jmiss, 130 km ’il bogħod. Il-fruntiera tar-Repubblika tal-Belarussja, bħala pajjiż ġar, tinsab 50 km ’l bogħod.

2.

Waqt operazzjonijiet normali ta’ dekummissjonar u żarmar, ir-rilaxxi ta’ effluwenti radjuattivi gassużi mhux qed jitqiesu li jistgħu jikkawżaw esponiment sinifikanti għall-popolazzjoni ta’ xi Stat Membru ieħor jew ta’ pajjiż ġar mil-lat tas-saħħa, rigward il-limiti tad-doża stabbiliti fl-Istandards Bażiċi tas-Sikurezza (id-Direttiva tal-Kunsill 2013/59/Euratom) (3).

3.

L-operazzjonijiet normali taż-żarmar mhux se jwasslu għal rilaxxi ta’ effluwenti radjuattivi likwidi.

4.

L-iskart radjuattiv solidu, kemm l-iskart taż-żarmar u l-iskart operazzjonali, se jinħażen temporanjament fuq il-post qabel ma jinġarr lejn is-sit tal-impjant nukleari ta’ Ignalina fil-Litwanja għal aktar immaniġġar, trattament u ħżin.

L-iskart solidu mhux radjuattiv jew l-materjali residwi li mhumiex soġġetti għall-kontroll regolatorju se jiġu rilaxxati għar-rimi bħala skart konvenzjonali jew għall-użu mill-ġdid jew għar-riċiklaġġ, skont il-kriterji tal-approvazzjoni stabbiliti fl-Istandards Bażiċi ta’ Sikurezza (id-Direttiva 2013/59/Euratom).

5.

Jekk ikun hemm xi rilaxxi mhux ippjanati ta’ effluwenti radjuattivi, li jistgħu jseħħu wara xi aċċident tat-tip u tad-daqs ikkunsidrati fid-Data Ġenerali, id-dożi li aktarx jilħqu lill-popolazzjoni ta’ Stat Membru ieħor jew ta’ pajjiż terz mhux se jkunu sinifikanti mil-lat tas-saħħa, rigward il-livelli ta’ referenza stabbiliti fl-Istandards Bażiċi ta’ Sikurezza (id-Direttiva tal-Kunsill 2013/59/Euratom).

Bħala konklużjoni, il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-implimentazzjoni tal-pjan għall-ġestjoni ta’ qabel ir-rimi tal-iskart radjuattiv fi kwalunkwe għamla, li jirriżulta mid-dekummissjonar u miż-żarmar tal-faċilità tal-ħżin tal-iskart radjuattiv ta’ Maišiagala li tinsab fil-Litwanja, waqt operazzjoni normali u fil-każ ta’ aċċidenti tat-tip u tad-daqs ikkunsidrati fid-Data Ġenerali, aktarx ma twassalx għal kontaminazzjoni radjuattiva, li tkun sinifikanti mil-lat tas-saħħa, tal-ilma, tal-ħamrija jew tal-ispazju tal-ajru ta’ Stat Membru ieħor jew ta’ pajjiż terz, rigward id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Istandards Bażiċi ta’ Sikurezza (id-Direttiva 2013/59/Euratom).

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ April 2021.

Għall-Kummissjoni

Kadri SIMSON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Pereżempju, skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-aspetti ambjentali jenħtieġ jibqgħu jiġu valutati. B’mod indikattiv, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata bid-Direttiva 2014/52/UE; tad-Direttiva 2001/42/KE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent; tad-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa; u tad-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma.

(2)  Ir-rimi tal-iskart radjuattiv skont it-tifsira tal-punt 1 tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2010/635/Euratom tal-11 ta’ Ottubru 2010 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 37 tat-Trattat Euratom (ĠU L 279, 23.10.2010, p. 36).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2013/59/Euratom tal-5 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi standards bażiċi ta’ sikurezza għal protezzjoni kontra l-perikli li jirriżultaw minn esponiment għal radjazzjoni jonizzanti (ĠU L 13, 17.1.2014, p. 1).


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 136/3


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.10199 — Goldman Sachs/Advania)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(2021/C 136/02)

Fit 6 ta’ April 2021, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta’ amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32021M10199. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

il–Kunsill

19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 136/4


Avviż għall-attenzjoni ta' ċerti persuni u entitajiet soġġetti għall-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK u fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

(2021/C 136/03)

L-informazzjoni li ġejja qed tinġieb għall-attenzjoni tas-Sur Anis NACCACHE (nru 13), is-Sur Davoud BABAEI (nru 23), l-Organizzazzjoni Ġeografika tal-Forzi Armati (nru 2), il-Grupp Industrijali Shahid Ahmad Kazemi (nru 38) u l-Organizzazzjoni tal-Innovazzjoni u r-Riċerka Difensiva (SPND) (nru 153), il-persuni u l-entitajiet li jidhru fl-Anness II, il-Parti I għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK (1) u fl-Anness IX, il-Parti I għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012 (2) dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran.

L-informazzjoni li ġejja qed tinġieb ukoll għall-attenzjoni tal-Kontrammirall Ali FADAVI (nru 2) u s-Sur Mohammad Ali JAFARI (nru 6), persuni li jidhru fl-Anness II, il-Parti II għad-Deċiżjoni 2010/413/PESK u fl-Anness IX, il-Parti II għar-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran.

Il-Kunsill biħsiebu jżomm il-miżuri restrittivi kontra l-persuni u l-entitajiet imsemmija hawn fuq b'dikjarazzjonijiet tar-raġunijiet ġodda. Il-persuni u l-entitajiet ikkonċernati huma b'dan infurmati li jistgħu jippreżentaw talba lill-Kunsill biex jiksbu d-dikjarazzjonijiet tar-raġunijiet maħsuba għad-deżinjazzjoni tagħhom, sat-28 ta' April 2021, fl-indirizz li ġej:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizz elettroniku: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  ĠU L 195, 27.7.2010, p. 39.

(2)  ĠU L 88, 24.3.2012, p. 1.


Il-Kummissjoni Ewropea

19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 136/5


Rata tal-kambju tal-euro (1)

Is-16 ta' April 2021

(2021/C 136/04)

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,1986

JPY

Yen Ġappuniż

130,37

DKK

Krona Daniża

7,4368

GBP

Lira Sterlina

0,86793

SEK

Krona Żvediża

10,1055

CHF

Frank Żvizzeru

1,1011

ISK

Krona Iżlandiża

151,90

NOK

Krona Norveġiża

10,0180

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,927

HUF

Forint Ungeriż

361,10

PLN

Zloty Pollakk

4,5509

RON

Leu Rumen

4,9263

TRY

Lira Turka

9,6692

AUD

Dollaru Awstraljan

1,5459

CAD

Dollaru Kanadiż

1,4986

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

9,3152

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,6725

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,5980

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 335,70

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

17,0967

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

7,8157

HRK

Kuna Kroata

7,5668

IDR

Rupiah Indoneżjan

17 420,96

MYR

Ringgit Malażjan

4,9466

PHP

Peso Filippin

58,001

RUB

Rouble Russu

90,8921

THB

Baht Tajlandiż

37,420

BRL

Real Brażiljan

6,7400

MXN

Peso Messikan

23,8806

INR

Rupi Indjan

89,2355


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 136/6


KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

(2021/C 136/05)

Il-Bliet Kapitali Ewropej tal-Kultura 2025 huma Chemnitz (il-Ġermanja) u Nova Gorica (is-Slovenja).


V Avviżi

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 136/7


Avviż lill-operaturi ekonomiċi

Sensiela ġdida ta’ talbiet għas-sospensjoni tad-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti industrijali u agrikoli

(2021/C 136/06)

L-operaturi ekonomiċi huma infurmati li l-Kummissjoni rċeviet talbiet skont l-arranġamenti amministrattivi previsti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi (2011/C363/02) (1) għas-sensiela ta’ Jannar 2022.

Il-lista tal-prodotti li għalihom qed tintalab sospensjoni tat-tariffa issa hija disponibbli fuq il-websajt tematika tal-Kummissjoni (Europa) dwar l-unjoni doganali (2).

L-operaturi ekonomiċi huma infurmati wkoll li l-iskadenza għall-oġġezzjonijiet kontra t-talbiet ġodda għandhom jaslu għand il-Kummissjoni, permezz tal-amministrazzjonijiet nazzjonali, hija s-17 ta’ Ġunju 2021, li hija d-data tat-tieni laqgħa skedata tal-Grupp dwar il-Kwistjonijiet ta’ Ekonomija Tariffarja

L-operaturi interessati huma avżati biex jikkonsultaw il-lista b’mod regolari sabiex ikollhom informazzjoni dwar kif tkun is-sitwazzjoni fejn jidħlu t-talbiet.

Aktar informazzjoni dwar il-proċedura tas-sospensjonijiet tat-tariffi awtonomi tinsab fuq il-websajt Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm


(1)  ĠU C 363, 13.12.2011, p. 6.

(2)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=en


ATTI OĦRAJN

Il-Kummissjoni Ewropea

19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 136/8


Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ isem skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

(2021/C 136/07)

Din il-pubblikazzjoni tikkonferixxi d-dritt ta’ oppożizzjoni għall-applikazzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) fi żmien tliet xhur mid-data ta’ din il-pubblikazzjoni.

DOKUMENT UNIKU

“VÄRMLÄNDSKT SKRÄDMJÖL”

Nru tal-UE: PGI-SE-02414 — 5.4.2018

DOP ( ) IĠP (X)

1.   Isem/ismijiet

“Värmländskt skrädmjöl”

2.   Stat Membru jew Pajjiż Terz

L-Iżvezja

3.   Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel

3.1.   Tip ta’ prodott

Klassi 1.6. Frott, ħaxix u ċereali, friski jew ipproċessati

3.2.   Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem f’(1)

“Värmländskt skrädmjöl” huwa l-isem tad-dqiq mitħun bil-ġebel prodott minn ħafur inkaljat tal-ispeċi botanika tal-ħafur (Avena sativa L), ċereali li tradizzjonalment jitkabbru f’Värmland.

Il-“Värmländskt skrädmjöl” għandu l-karatteristiċi li ġejjin:

Kulur: isfar pallidu – li jfakkar fil-kulur pallidu tal-qoxra tal-basal.

Riħa: ħabba mitħuna friska, korpuża, imlaħħma u b’togħma ta’ ġewż li tfakkar fl-inkaljar.

Togħma: korpuża bi sfumaturi ta’ nkaljar, aromi ta’ ġewż u togħma sekondarja twila u pjaċevoli.

Konsistenza: Trab bi granularità ta’ 0,2–0,3 mm

Kontenut ta' proteina: 9–14 %

Kontenut ta' xaħam: 4–7 %

Karboidrati: 60–75 %

3.3.   Għalf (għall-prodotti li joriġinaw mill-annimali biss) u materja prima (għall-prodotti pproċessati biss)

Materja prima: Il-“Värmländskt skrädmjöl” jiġi prodott mill-ħafur (Avena sativa L) ikkultivat fiż-żona ġeografika deskritta fil-punt 4. Il-varjetà li titkabbar bħalissa jisimha Symphony, varjetà li timmatura kmieni u li għandha ħbub kbar, varjazzjoni żgħira fid-daqs u kontenut medju tax-xaħam (piż ta’ elf ħabba jrendi madwar 45 g, xaħam mhux raffinat madwar 4,8 % u proteina ta’ madwar 10 % tal-materja niexfa).

Il-kontenut tax-xaħam u l-granularità tal-ħafur huma kruċjali għall-produzzjoni tal-“Värmländskt skrädmjöl”.

Id-daqs tal-ħbub u l-varjazzjoni fid-daqs huma primarjament importanti għall-inkaljar u t-tfesdiq. Sabiex jiġi żgurat li jkunu nkaljati b’mod uniformi, il-ħbub tal-ħafur għandhom ikunu kemm jista’ jkun omoġenji fid-daqs. Il-ħafur użat għandu granularità ta’ 2-4 mm u kontenut ta’ ilma ta’ ≤ 14 %.

Il-kontenut tax-xaħam huwa primarjament importanti għat-tħin. Il-ħafur huwa ċereali b’kontenut ta’ xaħam relattivament għoli. Il-kontenut għoli ta’ xaħam iwassal biex id-dqiq jeħel flimkien waqt it-tħin u jwaħħal il-ħaġar tal-mitħna. Għalhekk jintużaw biss il-varjetajiet b’kontenut ta’ xaħam ta’ inqas minn 5 % tal-materja niexfa għall-produzzjoni tal-“Värmländskt skrädmjöl”.

3.4.   Passi speċifiċi tal-produzzjoni li jridu jsiru fiż-żona ġeografika ddefinita

Il-proċess kollu tal-produzzjoni — mill-kultivazzjoni tal-materja prima sal-inkaljar, it-tfesdiq u t-tħin — irid isir fiż-żona ġeografika indikata fil-punt 4.

3.5.   Regoli speċifiċi dwar it-tqattigħ, it-taħkik, l-ippakkjar, eċċ.

3.6.   Regoli speċifiċi dwar it-tikkettar

4.   Definizzjoni fil-qosor taż-żona ġeografika

Iż-żona tal-produzzjoni tal-“Värmländskt skrädmjöl” tinkludi l-kontea ta’ Värmland.

5.   Rabta maż-żona ġeografika

Ir-rabta hija bbażata fuq il-karatteristiċi distinti tal-prodott.

Dettalji speċifiċi taż-żona ġeografika:

Il-Värmland għandha ħamrija minerali distintivament aċiduża u fqira b’kontenut baxx ta’ materja organika. Minħabba l-istruttura tagħha, il-ħamrija għandha kapaċità tajba li żżomm l-ilma. Il-klima hija kkaratterizzata minn xtiewi kesħin, bis-silġ u sjuf relattivament sħan. Fir-rebbiegħa, it-temperaturi ta’ kuljum ivarjaw minn temperaturi ta’ friża matul il-lejl għal temperaturi inqas kesħin matul il-jum. Flimkien mal-kapaċità tal-ħamrija li żżomm l-ilma, dan iġiegħel lis-silġ jifforma, li min-naħa tiegħu jimbotta l-għelejjel tal-ħarifa ’l barra mill-ħamrija ffriżata.

Minħabba l-kundizzjonijiet fiżiċi f’Värmland, iż-żrigħ tal-ħafur tar-rebbiegħa sar il-metodu dominanti tal-kultivazzjoni tal-ħabba meta Värmland ġie kkolonizzat minn migranti mill-provinċji tal-Lvant (illum il-Finlandja) lejn l-aħħar tas-seklu 16.

Għall-produtturi tal-“Värmländskt skrädmjöl”, il-produzzjoni tibda bil-kultivazzjoni tal-ħafur. Dan ifisser li l-bidwi jkabbar il-ħafur maħsub b’mod speċjali għall-produzzjoni tal-“Värmländskt skrädmjöl”, bi granularità u b’kontenut ta’ ilma u xaħam li huwa xieraq għall-produzzjoni tal-“Värmländskt skrädmjöl” fl-imtieħen individwali.

Il-ħafur imkabbar fiż-żona ġeografika deskritta fil-punt 4 jintaħan u jitnixxef sakemm ikollu kontenut massimu ta’ ilma ta’ 14 %. Biex jiġi prodott il-“Värmländskt skrädmjöl”, il-ħafur jiġi nkaljat fi fran li jaħdmu bl-injam tal-betula, li jagħtu kurva uniformi tat-temperatura. Dawn jitħawdu b’mod kostanti waqt l-inkaljar biex jiġi evitat li jinħarqu. Il-ħafur irid ikun inkaljat tajjeb u sew sabiex toħroġ ir-riħa karatteristika tal-ġewż u t-togħma tal-“Värmländskt skrädmjöl”. Sabiex jiġi żgurat li jkunu nkaljati b’mod uniformi, il-ħbub tal-ħafur iridu jkunu kemm jista’ jkun omoġenji fid-daqs.

L-ilma li jifdal fil-ħafur jevapora matul il-proċess tal-inkaljar, li jieħu madwar sagħtejn. It-tul eżatt taż-żmien jiddependi mit-temperatura u l-varjetà tal-ħafur. Ladarba l-inkaljar jintemm, it-temperatura fil-forn tkun madwar 220 °C.

Wara l-inkaljar, il-ħafur jitfesdaq u x-xgħir (il-qlub) jiġi sseparat mill-qxur. Ix-xgħir mitħun jintaħan bejn żewġ ħaġriet tal-mitħna kbar (li d-daqs tagħhom ivarja bejn mitħna u oħra) u jsir dqiq b’daqs ta’ partiċelli ta’ 0,2 mm-0,3 mm. It-taħħan iħoss id-dqiq u jaġġusta l-ħaġar tal-mitħna biex jikseb il-konsistenza mixtieqa.

Karatteristiċi speċifiċi tal-prodott:

Il-parti tal-proċess ta’ raffinar li tikkontribwixxi bl-aktar mod sinifikanti għall-proprjetajiet tal-“Värmländskt skrädmjöl” hija l-inkaljar tal-ħafur. Huwa l-inkaljar li jagħti lill-“Värmländskt skrädmjöl” ir-riħa karatteristika tiegħu ta’ ħabba mitħuna friska b’aroma distinta ta’ ġewż, u t-togħma korpuża, li ddum, ta’ ġewż b’noti distinti u korpużi ta’ nkaljar. Huwa għal din it-togħma li l-“Värmländskt skrädmjöl” illum qed jintalab iżjed biex iżid it-togħma u bħala ingredjent f’diversi platti u prodotti moħmija.

Rabta kawżali:

It-tradizzjoni tal-kultivazzjoni tal-ħafur tmur lura għas-seklu 16 u l-immigrazzjoni Finlandiża lejn Värmland. L-immigranti ssetiljaw fil-partijiet skarsament popolati tal-kontea u bdew ikabbru l-għelejjel, inkluż il-ħafur. Il-problema tal-ħafur kienet li kien diffiċli li jintaħan. Sabiex ikun aktar faċli li jintaħan, il-ħafur l-ewwel kellu jitfesdaq, proċess li jinvolvi s-separazzjoni tal-ħabba mill-karfa. Sabiex jitneħħew il-qxur, il-ħafur l-ewwel kellu jitnixxef. Oriġinarjament dan kien isir billi l-ħafur jiġi nkaljat f’forn tal-ħobż jew f’sawna. It-tneħħija tal-qxur mhux biss kienet tiffaċilita t-tħin, iżda kienet tfisser ukoll li d-dqiq tal-ħafur iżomm iktar fit-tul.

Fi “Svensk vegetabilisk allmogekost” Keyland (1919) jirrapporta li l-kostruzzjoni ta’ mtieħen speċjali għall-inkaljar, it-tfesdiq u t-tħin tal-ħafur bdiet f’nofs is-seklu 19. Il-kultivazzjoni tal-ħafur u t-teknika ta’ nkaljar tal-ħabba biex jiġi ffaċilitat it-tfesdiq u t-tħin saru ta’ importanza kbira għad-dieta tan-nies f’Värmland. Skont Keyland, it-tfesdiq u l-użu tal-ħafur saru speċjalità ta’ Värmland. “Forsi fl-ebda provinċja Żvediża oħra ma kien hemm dqiq tal-ħafur użat għall-konsum mill-bniedem daqs kemm kien jintuża hemm.”

Il-produzzjoni tal-“Värmländskt skrädmjöl” tiddependi fuq fatturi umani, u l-kooperazzjoni bejn il-bidwi u t-taħħana hija kruċjali għall-kwalità tal-prodott. Dan ifisser li l-bidwi jkabbar il-ħafur maħsub b’mod speċjali għall-produzzjoni tal-“Värmländskt skrädmjöl”, bi granularità u kontenut ta’ ilma u xaħam li huwa xieraq għall-produzzjoni tal-“Värmländskt skrädmjöl” fl-imtieħen skrädmjöl. It-taħħan għandu mbagħad jadatta l-inkaljar, it-tfesdiq u t-tħin għall-karatteristiċi tal-ħafur u jaġġusta l-istadji varji tal-produzzjoni sabiex jiffurmaw unità magħquda.

Il-proċess kollu tal-inkaljar, tat-tindif u tat-tħin huwa artiġjanat, u l-għarfien tal-proprjetajiet tal-materja prima u kif taġixxi matul il-proċess ta’ raffinar huwa l-qofol tal-karatteristiċi tal-“Värmländskt skrädmjöl”.

It-taħħana jistgħu jgħidu meta l-ħafur ikun lest mill-inkaljar skont il-konsistenza u t-togħma tal-ħafur u l-kulur tad-duħħan li joħroġ waqt il-proċess tal-inkaljar. It-teknika hija deskritta f’rekords antiki minn Värmland. “Jekk il-ħafur ikun se jintaħan biex isir dqiq, kienet idea tajba li l-ħabba titnixxef fis-sawna. Kien importanti li ma tkunx sħuna wisq, sabiex il-ħabba titnixxef aktar bil-mod. Meta l-ħabba tkun nixfet biżżejjed biex tintaħan, il-ħabba għandha tinbeżaq meta wieħed ippoġġiha taħt snienu u jigdimha.” Għalhekk, il-produzzjoni tal-“Värmländskt skrädmjöl” tiddependi bis-sħiħ fuq l-għarfien u l-esperjenza tat-taħħan dwar il-materja prima u l-aġir tiegħu waqt il-proċess tal-inkaljar, it-tfesdiq u t-tħin.

Hemm appoġġ lokali konsiderevoli għall-“Värmländskt skrädmjöl”, b’avvenimenti fl-irħula lokali li jitfgħu dawl fuq id-dqiq u t-tradizzjonijiet kulinari marbuta miegħu. Id-dqiq sar jitqassam iktar, billi jintuża biex iżid it-togħma ma’ platti differenti u prodotti moħmija.

Referenza għall-pubblikazzjoni tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott

(it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(1) ta’ dan ir-Regolament)

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/skyddade-beteckningar/ansokan_skradmjol_2020_05_28.pdf


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.


19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 136/11


Pubblikazzjoni ta’ komunikazzjoni tal-approvazzjoni ta’ emenda standard għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott għal isem fis-settur tal-inbid, skont l-Artikolu 17(2) u (3) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/33

(2021/C 136/08)

Dan l-avviż huwa ppubblikat skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/33 (1)

KOMUNIKAZZJONI TA’ EMENDA STANDARD LI TIMMODIFIKA D-DOKUMENT UNIKU

CRÉMANT DU JURA

PDO-FR-A0740-AM01

Data tan-notifika: it-2 ta’ Frar 2021

DESKRIZZJONI TAL-EMENDA APPROVATA U R-RAĠUNIJIET GĦALIHA

1.   Lista aġġornata tal-muniċipalitajiet fiż-żona ġeografika

Il-Kapitolu I tal-ispeċifikazzjoni tad-denominazzjoni ta’ oriġini protetta Crémant du Jura ġie emendat:

fit-taqsima IV, il-punt (1)(a), ġiet miżjuda referenza għall-kodiċi ġeografiku uffiċjali tal-2018 u l-lista tal-muniċipalitajiet ġiet aġġornata. Id-data tal-approvazzjoni taż-żona ġeografika tad-denominazzjoni mill-kumitat nazzjonali kompetenti tal-Istitut Nazzjonali tal-Oriġini u l-Kwalità wkoll ġiet miżjuda. Dawn l-emendi jibdlu l-formulazzjoni tal-kliem iżda ma għandhom l-ebda effett fuq il-konfini taż-żona ġeografika kkonċernata. Dawn huma meħtieġa bħala riżultat ta’ fużjonijiet u diviżjonijiet bejn il-muniċipalitajiet, jew partijiet ta’ muniċipalitajiet, jew bidliet fl-isem. Ir-riformulazzjoni tal-kliem tiżgura li l-muniċipalitajiet fiż-żona ġeografika jkomplu jiġu identifikati b’mod ċar fl-ispeċifikazzjoni.

Fit-taqsima IV, il-punt (1)(b), saru l-istess emendi għall-istess raġunijiet.

Il-punt 1.6 tad-dokument uniku, “Żona demarkata”, ġie emendat skont dan.

Iddaħħlet is-sentenza li ġejja wara l-punti (a) u (b) għall-informazzjoni tal-produtturi: “Mapep li juru ż-żona ġeografika jistgħu jiġu kkonsultati fuq il-website tal-Istitut Nazzjonali tal-Oriġini u l-Kwalità”.

Din l-emenda ma taffettwax id-dokument uniku.

2.   Densità tat-tħawwil

Fil-Kapitolu 1, taqsima VI, il-punt (1)(a), ġie miżjud dan li ġej: “l-irqajja’ jista’ jkollhom passaġġi ta’ bejn 2 u 3,2 metri fil-wisa’, imqassma kull sitt flanni, sabiex jippermettu li jgħaddi makkinarju speċjalizzat”. Ir-regoli preċedenti kienu jipprojbixxu distanzi ta’ aktar minn 2 metri bejn il-flanni.

Il-wisa’ bejn il-flanni hija kunsiderazzjoni fundamentali fil-kalkolu tal-erja ta’ kopertura veġetali, li mbagħad tiġi inkluża fil-kalkolu tar-rendiment mistenni għall-vinji b’denominazzjoni ta’ oriġini. Sabiex din id-dispożizzjoni tkun tista’ tiġi vverifikata, il-wisa’ medja ġiet stabbilita fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott.

Dawn ir-regoli l-ġodda fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott ġew miżjuda fid-dokument uniku taħt il-punt 1.5 “Prattiki tal-produzzjoni tal-inbid”.

3.   Regoli dwar it-tħarriġ mal-kannizzati u l-għoli tal-weraq

Fil-Kapitolu 1, taqsima VI, il-punt (1)(c), ir-regola dwar l-għoli tal-weraq fil-kannizzati ġiet emendata biex tkopri dwieli b’wisa’ medja bejn il-flanni ta’ aktar minn 1,6 metri iżda mhux aktar minn 2 metri, u dwieli b’wisa’ medja bejn il-flanni ta’ 1,6 metri jew inqas. Barra minn hekk, għal dawn iż-żewġ tipi ta’ dwieli, ġie miżjud dan li ġej: “l-għoli tal-weraq fil-kannizzati jrid jipprevedi kopertura veġetali b’erja tas-superfiċje esterna ta’ mill-inqas 1,2 metri kwadri għal kull kilo ta’ għeneb prodott”.

Dawn iż-żidiet għall-prattiki tal-operaturi jiżguraw li l-kopertura veġetali jkollha biżżejjed erja tas-superfiċje biex l-għeneb ikun jista’ jsir sew. Dawn iż-żidiet huma meħtieġa peress li l-inbejjed mill-vinji ta’ Jura qed jiġu prodotti minn dwieli mħawla f’densitajiet ogħla mill-minimu billi titnaqqas il-wisa’ bejn il-flanni.

Din l-emenda ma taffettwax id-dokument uniku.

4.   Medja tat-tagħbija massima tal-uċuħ tar-raba’ għal kull roqgħa u tar-rendimenti

Fil-Kapitolu 1, taqsima VI, il-punt (1)(d), il-medja tat-tagħbija massima tal-uċuħ tar-raba’ għal kull roqgħa ġiet stabbilita fil-livell ta’ 16 000 kilogramma għal kull ettaru għal irqajja’ ta’ vinji b’wisa’ medja bejn il-flanni ta’ 1,6 metri jew inqas. Dawn id-dwieli għandhom densitajiet tat-tħawwil ogħla minn dwieli b’wisa’ medja bejn il-flanni ta’ aktar minn 1,6 metri. B’kunsiderazzjoni tar-regoli l-oħra dwar il-ġestjoni tal-vinji, dawn id-dwieli jipproduċu aktar għeneb.

Fit-taqsima VIII, il-punt (1), ir-rendiment kien stabbilit fil-livell ta’ 78 ettolitru għal kull ettaru għal irqajja’ ta’ vinji b’wisa’ medja bejn il-flanni ta’ 1,6 metri jew inqas. Għal dwieli b’densità ogħla, ir-rendiment u t-tagħbija massima tal-uċuħ tar-raba’ għal kull roqgħa ġew miżjuda. Dan minħabba li d-densitajiet tat-tħawwil u l-għoli tal-weraq jagħmluha possibbli li jinkiseb dan il-livell ta’ produttività filwaqt li tinżamm il-kwalità mistennija.

Ir-rendiment jibqa’ 74 ettolitru għal kull ettaru għal dwieli b’wisa’ medja bejn il-flanni ta’ aktar minn 1,6 metri iżda inqas minn jew ugwali għal 2 metri.

Ġie miżjud paragrafu dwar id-dikjarazzjoni bil-quddiem tal-assenjazzjoni tal-irqajja’, obbligu li diġà kien stabbilit fil-Kapitolu II tal-verżjoni tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott approvata fl-2011. Issa huwa ddikjarat li, fin-nuqqas ta’ dikjarazzjoni bħal din, ir-rendiment massimu awtorizzat għall-ħsad inkwistjoni għandu jkun dak tad-denominazzjoni ta’ oriġini Côtes du Jura (inbid abjad) jekk dan tal-aħħar ikun taħt dak awtorizzat għad-denominazzjoni Crémant du Jura. Din id-dikjarazzjoni bil-quddiem tagħmilha aktar faċli biex tiġi vverifikata l-konformità mal-kundizzjonijiet tal-produzzjoni speċifiċi għall-Crémant du Jura li jippermettu rendiment ogħla minn dak awtorizzat għall-inbejjed bla gass fiż-żona ġeografika.

Fil-Kapitolu I, it-taqsima VIII, il-punt (2), “L-ewwel produzzjoni”, ir-rendiment fil-mira ġie stabbilit fil-livell ta’ 90 ettolitru għal kull ettaru għal irqajja’ ta’ vinji b’wisa’ medja bejn il-flanni ta’ 1,6 metri jew inqas.

Ir-rendiment fil-mira jibqa’ 80 ettolitru għal kull ettaru għal dwieli b’wisa’ medja bejn il-flanni ta’ bejn 1,6 u 2 metri.

Dawn ir-rendimenti emendati jqisu t-tendenzi osservati fir-rendimenti tal-vinji ta’ Jura minn dwieli użati għall-produzzjoni tal-Crémant. Għad-dwieli bl-ogħla densitajiet, ir-rendimenti jistgħu jiżdiedu għal-livelli proposti. L-erja tas-superfiċje minima meħtieġa tal-kopertura veġetali tiżgura li l-għeneb ikun misjur sal-kwalità mistennija mal-ħsad.

L-emenda għar-rendiment massimu saret fil-punt 1.5.2 tad-dokument uniku.

5.   Prattiki oħra relatati mal-uċuħ tar-raba’

Fil-Kapitolu 1, taqsima VI, il-punt (2)(a), fil-każ tal-irqajja’ fuq l-għoljiet l-aktar weqfin, mingħajr sistemi ta’ ġbir tal-ilma tax-xita, ir-rekwiżit dwar it-tul massimu tal-flanni ġie sostitwit b’obbligu marbut mal-ġestjoni tal-veġetazzjoni mħawla jew li sseħħ b’mod naturali. Din ir-regola l-ġdida tippermetti monitoraġġ aħjar tal-erożjoni u tieħu inkunsiderazzjoni l-iżvilupp ikkontrollat tal-kopertura tal-ħaxix fil-vinja.

Fil-Kapitolu 1, taqsima VI, il-punt (2)(a) u (b), id-data tal-bidu għall-implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli u l-applikazzjoni ristretta tagħhom għall-pjantaġġuni ġodda biss ġew imħassra.

Il-prattiki ta’ kultivazzjoni attwali jfissru li dawn ir-regoli jistgħu jiġu applikati għad-dwieli kollha.

Dawn l-emendi ma jaffettwawx id-dokument uniku.

6.   Data meta jibda l-ħsad

Fil-Kapitolu 1, taqsima VII, il-punt (1)(a), id-dispożizzjoni li tistabbilixxi data tal-bidu għall-ħsad tneħħiet. F’kull roqgħa, id-data tal-ħsad hija stabbilita mill-operaturi skont il-livell ta’ tisjir u b’kunsiderazzjoni tal-kontenut minimu taz-zokkor tal-għeneb stipulat fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott.

Din l-emenda ma taffettwax id-dokument uniku.

7.   Fermentazzjoni fi fliexken (tirage)

Fil-Kapitolu 1, taqsima IX, il-punt (2)(c), ġie miżjud dan li ġej fir-rigward tat-tirage: “It-tirage hija awtorizzata biss għall-inbejjed bażi li, wara eżaminazzjoni organolettika, jikkonformaw mal-kundizzjonijiet fil-pjan ta’ monitoraġġ.”

Din ir-regola ġiet inkluża biex jiġi evitat l-użu fit-tieni fermentazzjoni (prise de mousse) ta’ kwalunkwe nbid bażi li jista’ jikkawża difetti fil-prodott finali.

Din l-emenda ma taffettwax id-dokument uniku.

8.   Ħżin

Fil-Kapitolu 1, taqsima IX, il-punt 4, huwa speċifikat li l-ħtieġa ta’ post apposta għall-ħżin tal-prodotti ppakkjati japplika wkoll għall-inbejjed li jistrieħu fuq il-karfa. Dan huwa sabiex tiġi ppreservata l-kwalità mistennija matul it-tieni fermentazzjoni, li hija l-istadju vitali għal dan it-tip ta’ nbid, u biex jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ.

Din l-emenda ma taffettwax id-dokument uniku.

9.   Rabta kawżali

Fil-Kapitolu 1, taqsima X, il-punt (3), l-ewwel paragrafu fih is-sentenza li ġejja: “Il-kundizzjonijiet tal-produzzjoni fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-ħamrija u jillimita r-riskji attwali ta’ erożjoni, eż. tul limitat tal-flanni u rqajja’ ta’ kopertura tal-ħaxix”. Il-kliem “tul limitat tal-flanni” tħassar.

Dan minħabba l-introduzzjoni ta’ regola ġdida dwar il-ġestjoni tal-vinji: l-obbligu li tiġi ġestita l-veġetazzjoni mħawla jew li sseħħ b’mod naturali (fit-taqsima VI, il-punt (2) dwar il-ġestjoni tal-vinji). Din ir-regola tissostitwixxi l-obbligu dwar it-tul massimu tal-flanni. Ir-regola l-ġdida tippermetti monitoraġġ aħjar tal-erożjoni u tqis l-iżvilupp ta’ kopertura tal-ħaxix ġestita fil-vinja.

Din l-emenda ġiet imċaqilqa fid-dokument uniku għall-paragrafu “Rabta kawżali” fil-punt 1.8.

10.   Miżuri tranżizzjonali

Fil-Kapitolu 1, taqsima XI, il-punt (1), fil-każ ta’ rqajja’ mħawla qabel l-1 ta’ Awwissu 1994 u li ma jikkonformawx mad-densità minima tat-tħawwil, hemm perjodu ta’ tranżizzjoni li matulu l-ħsad tagħhom jibqa’ jkollu d-dritt għad-denominazzjoni tal oriġini protetta. Dak il-perjodu jispiċċa bil-ħsad tal-2024. Preċedentement dan id-dritt kien disponibbli sad-data li fiha d-dwieli jinqalgħu mill-art.

Issa ġie speċifikat li dawn l-irqajja’ jridu jikkonformaw mar-regoli l-oħrajn kollha dwar il-ġestjoni tal-vinji u r-rendimenti li japplikaw għal dwieli b’wisa’ medja bejn il-flanni ta’ aktar minn 1,6 metri iżda mhux aktar minn 2 metri.

Fit-taqsima XI, il-punt (3) kien jikkonċerna l-perjodu li matulu operazzjonijiet ta’ tirage kienu jfissru li kien hemm miżura speċifika li tikkonċerna d-data li fiha l-prodott jista’ jsir disponibbli għall-konsumatur fis-suq. Dik ir-referenza tneħħiet għax il-perjodu skada.

Dawn l-emendi ma jaffettwawx id-dokument uniku.

11.   Dikjarazzjoni bil-quddiem tal-assenjazzjoni tal-irqajja’

Fil-Kapitolu II, taqsima I, il-punt (1), id-data finali biex issir id-dikjarazzjoni bil-quddiem, jew biex jiġi kkanċellat it-tiġdid awtomatiku, tressqet mill-1 għat-30 ta’ Ġunju. Dan sar biex jippermetti lill-produtturi jkollhom idea aħjar tal-ħsad li jmiss, u jiddeċiedu kif l-aħjar jużaw l-għeneb.

Din l-emenda ma taffettwax id-dokument uniku.

12.   Dikjarazzjoni

Fil-Kapitolu II, taqsima I, il-punt (5), l-informazzjoni pprovduta f’din id-dikjarazzjoni trid tinkludi n-numru tal-lott tal-inbid bażi, sabiex tiġi ggarantita t-traċċabilità wara l-eżaminazzjoni organolettika tal-inbid bażi.

Din l-informazzjoni ssaħħaħ il-konformità mal-obbligu li jiġi rtirat kwalunkwe nbid bażi mill-produzzjoni ta’ Crémant du Jura jekk dan jista’ jwassal għal prodott finali ta’ kwalità inferjuri.

Din l-emenda ma taffettwax id-dokument uniku.

13.   Punti ewlenin għall-metodi ta’ verifika u evalwazzjoni

Fil-Kapitolu III, taqsima I, it-tabella tal-punti prinċipali li għandhom jiġu vverifikati u l-metodi ta’ evalwazzjoni korrispondenti ġiet aġġornata f’konformità ma’ ċerti emendi għall-Kapitolu I, u biex jiġu speċifikati ċerti metodi ta’ evalwazzjoni.

Din l-emenda ma taffettwax id-dokument uniku.

14.   Referenzi għall-korp ta’ spezzjoni

Fil-Kapitolu III, taqsima I: ir-regoli dwar il-formulazzjoni tal-kliem f’din it-taqsima ġew emendati wara l-approvazzjoni tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott f’Diċembru 2011. L-għan kien li jitneħħew ir-referenzi sħaħ għall-awtorità ta’ spezzjoni fejn il-monitoraġġ jitwettaq minn korp ta’ ċertifikazzjoni.

Ir-referenza għall-akkreditazzjoni mill-COFRAC tal-korp ta’ monitoraġġ tneħħiet peress li din ir-referenza tinbidel pjuttost regolarment. Dan jagħmilha neċessarja li tiġi emendata l-ispeċifikazzjoni kull darba biex tiġi pprovduta l-informazzjoni korretta.

Din l-emenda ma taffettwax id-dokument uniku.

DOKUMENT UNIKU

1.   Isem għar-reġistrazzjoni

Crémant du Jura

2.   Tip ta’ indikazzjoni ġeografika

DOP – Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta

3.   Kategoriji tal-prodotti tad-dwieli

5.

Inbid frizzanti ta’ kwalità

4.   Deskrizzjoni tal-inbid/inbejjed

Inbid frizzanti ta’ kwalità abjad jew rożè.

a)

Meta jkun hemm arrikkiment bil-most, wara t-tieni fermentazzjoni u qabel l-isbokkament, il-qawwa alkoħolika totali skont il-volum tal-inbejjed ma tridx taqbeż it-13 %.

b)

L-aċidità totali, l-aċidità volatili u l-kontenut totali ta’ diossidu tal-kubrit, f’zokkor u l-pressjoni tad-diossidu tal-karbonju mkejla f’20 grad ċentigradi huma stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-UE.

L-inbid abjad frizzanti, magħmul prinċipalment mill-varjetà Chardonnay B, huwa delikat u ta’ kwalità għolja. Għandu taħlita aromatika kumplessa iżda sottili, ħafna drabi b’noti ta’ tuffieħ, brioche u ġellewż.

Ir-rożè frizzanti huwa magħmul prinċipalment mill-varjetà Pinot noir N. Spiss ikollu noti ta’ frott artab aħmar.

Karatteristiċi analitiċi

Qawwa alkoħolika totali massima (f’% tal-volum)

 

Qawwa alkoħolika proprja minima (f’% tal-volum)

 

Aċidità totali minima

 

Aċidità volatili massima (f’milliekwivalenti għal kull litru)

 

Total massimu ta’ diossidu tal-kubrit (f’milligrammi għal kull litru)

 

5.   Prattiki tal-produzzjoni tal-inbid

a.   Prattiki enoloġiċi speċifiċi

Prattika enoloġika speċifika

a)

L-użu ta’ laqx tal-injam mhuwiex permess.

b)

L-użu ta’ faħam enoloġiku għall-produzzjoni tal-inbejjed rosé huwa pprojbit, kemm waħdu kif ukoll imħallat fi preparazzjonijiet.

c)

Minbarra d-dispożizzjonijiet ta’ hawn fuq, il-prattiki kollha tal-produzzjoni tal-inbid segwiti jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-livell tal-UE u fil-Kodiċi Rurali u tas-Sajd Marittimu.

d)

Is-siti tal-għasir iridu jissodisfaw il-kriterji li jikkonċernaw il-kunsinna tal-ħsad, il-faċilitajiet tal-għasir u l-preses, it-tagħbija tal-preses, is-separazzjoni tal-meraq u l-iġjene.

Metodu ta’ kultivazzjoni

Densità tat-tħawwil

Id-densità minima tat-tħawwil hija ta’ 5 000 pjanta għal kull ettaru, ħlief għal dwieli mħawla fuq terrazzi.

Fil-każ ta’ dwieli li mhumiex imħawla fuq terrazzi, u terrazzi b’inqas minn żewġ flanni ta’ dwieli, kull pjanta għandha erja massima disponibbli ta’ 2 metri kwadri. Din l-erja hija kkalkulata billi tiġi mmultiplikata d-distanza bejn il-flanni u l-wisa’ bejn il-pjanti f’kull flann. Id-distanza bejn il-flanni ta’ dawn id-dwieli ma tridx tkun aktar minn 2 metri.

L-irqajja’ jista’ jkollhom passaġġi ta’ bejn 2 u 3,2 metri fil-wisa’, imqassma kull sitt flanni, sabiex jippermettu li jgħaddi makkinarju speċjalizzat.

Il-wisa’ medja bejn il-flanni hija kkalkulata billi jiġi diviż il-kejl l-aktar wiesa’ tar-roqgħa bin-numru veru ta’ flanni fil-parti l-aktar wiesgħa.

Ir-regoli dwar l-irmondar

Id-dwieli jistgħu jiġu rmondati f’Guyot sempliċi jew doppju, jew jista’ jintuża rmondar b’fergħat ma’ taħriġ bil-cordon (“cordon du Royat”) b’massimu ta’ 20 blanzun għal kull pjanta u 120 000 blanzun għal kull ettaru.

Irmondati f’Guyot sempliċi jew doppju, in-numru ta’ blanzuni huwa ta’ massimu ta’ 10 fuq il-qasba, b’massimu ta’ fergħat b’żewġ blanzuni kull waħda.

Trasport tal-ħsad

L-għeneb jista’ jiġi ttrasportat biss f’kontenituri mhux issiġillati, taħt kundizzjonijiet li jżommu l-għeneb intatt, u jiskulaw il-meraq kollu prodott meta l-għeneb jingħasar.

b.   Rendimenti massimi għal kull ettaru

Irqajja’ b’wisa’ medja bejn il-flanni ta’ 1,6 metri jew inqas

90 ettolitru għal kull ettaru

Irqajja’ b’wisa’ medja bejn il-flanni ta’ aktar minn 1.6 metri iżda mhux aktar minn 2 metri

80 ettolitru għal kull ettaru

6.   Definizzjoni taż-żona demarkata

a)

L-għeneb huma maħsud u l-inbejjed huma prodotti, żviluppati, imqaddma u ppakkjati fil-muniċipalitajiet li ġejjin fid-dipartiment ta’ Jura, abbażi tal-Kodiċi Ġeografiku Uffiċjali tal-2018, kif approvat mill-kumitat nazzjonali kompetenti fis-16 ta’ Novembru 2010: Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, La Chailleuse (only the territory of the former municipality of Saint-Laurent-La-Roche), Champagne-sur-Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Château-Chalon, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, L’Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mouchard, Nevy-sur-Seille, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près-Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Jean-d’Etreux, Saint-Lamain, Saint-Lothain, Sainte-Agnès, Salins-les-Bains, Sellières, Les Trois Châteaux, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Val-Sonnette (only the territory of the former municipalities of Grusses, Vercia et Vincelles), Vaux-sur-Poligny, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous-Pymont, Villette-lès-Arbois, Voiteur.

b)

L-inbejjed jistgħu wkoll jiġu prodotti, żviluppati, imqaddma u ppakkjati fil-muniċipalitajiet li ġejjin fid-dipartiment ta’ Jura, abbażi tal-Kodiċi Ġeografiku Uffiċjali tal-2018, kif approvat mill-kumitat nazzjonali kompetenti fis-16 ta’ Novembru 2010: Le Chateley, La Ferté, Hauteroche (it-territorju tal-eks muniċipalità Crançot biss) u Pont-du-Navoy.

7.   Varjetà jew varjetajiet tad-dwieli li minnhom jinkiseb l-inbid

Chardonnay B

Pinot gris G

Pinot noir N

Poulsard N - Ploussard

Savagnin blanc B

Trousseau N

8.   Deskrizzjoni tar-rabta/rabtiet

Dettalji taż-żona ġeografika

a)   Deskrizzjoni tal-fatturi naturali rilevanti għar-rabta

Iż-żona ġeografika tad-denominazzjoni “Crémant du Jura” hija parti mir-reġjun naturali ta’ Revermont. Fil-Lvant, dan imiss mal-elevazzjoni tal-ġebla tal-ġir magħrufa bħala l-Premier Plateau (l-ewwel plateau) tal-Massif Jura, b’altitudni medja ta’ 550 metru. Fil-Punent, imiss mal-art baxxa fit-tarf tal-Lvant tal-pjanura ta’ Bresse. Hemm strixxa ta’ 80 kilometru mimlija vinji li jvarjaw fil-wisa’ minn 2 sa 5 kilometri. Dawn prinċipalment iħarsu lejn il-Punent u huma f’altitudni ta’ bejn 300 u 450 metru.

Il-vinji jkopru sensiela kumplessa ta’ għoljiet mit-Tramuntana san-Nofsinhar, taħt kenn mill-art ogħla li tiddomina l-pajsaġġ filwaqt li jogħlew madwar 50 sa 100 metru ’l fuq mill-widien li hemm taħthom. Din il-konfigurazzjoni hija direttament konnessa mal-overthrust tal Jura fil-pjanura ta’ Bresse bil-formazzjoni tal-Alpi. L-art ogħla hija formazzjoni dritta li tikkorrispondi mat-tarf tal-Premier Plateau ta’ Jura. Ġeoloġikament, tikkonsisti f’sodda ta’ blat ta’ ġebla tal-ġir iebsa tal-perjodu Ġurassiku nofsani fuq serje ta’ tipi ta’ marl u tafal ħoxnin mill-perjodi tat-Triassiku u l-Liassiku. L-għoljiet huma ffurmati minn frammenti li tkissru mill-plateau u li ġew ittrasportati fuq il-qasmiet tat-thrust. Ġeneralment dawn jestendu aktar f’direzzjoni mit-Tramunta għan-Nofsinhar, għal bejn 2 u 3 kilometri, meta mqabbla ma’ 0,5 sa 1 kilometru f’direzzjoni mil-Lvant għall-Punent. Ir-reżistenza qawwija għall-erożjoni ta’ dawn il-frammenti tal-ġebla tal-ġir ippermettilhom ikomplu jogħlew mill-pajsaġġ taż-żona ġeografika. Il-widien, għall-kuntrarju, għandhom sottoswol ikkaratterizzat mill-marl. Dawn jirrappreżentaw il-massa tas-serje ħoxna ta’ marls, fonda aktar minn 200 metru fil-bażi, li ġiet spostata u ttrasportata fuq il-pjanura ta’ Bresse f’porzjonijiet fiż-żmien tal-overthrust.

L-erożjoni kienet attiva b’mod speċjali fuq dawn il-marls fraġli, u ffurmathom f’riljievi. Il-biċċa l-kbira tal-irqajja’ demarkati għall-ħsad tal-għeneb ikopru l-inklinazzjoni tan-nofs u t’isfel taħt l-isporġenza bis-siġar tal-plateau, kif ukoll il-ġnub l-aktar esposti tal-għoljiet li jibbenefikaw minn aktar dawl tax-xemx. Il-ġebla tal-ġir hija omnipreżenti. Dan il-blat permeabbli u solubbli huwa ta’ benefiċċju kbir għad-dwieli, speċjalment il-varjetajiet ta’ Jura. Fuq l-inklinazzjonijiet li jisporġu mill-plateau tal-ġebla tal-ġir, il-ħamrija hija taħlita pjuttost kumplessa ta’ marls, tafal u frak tal-ġebel tal-ġir.

Iż-żona ġeografika tgawdi minn klima marittima friska b’xita abbundanti u influwenzi kontinentali notevoli. Dawn jinkludu firxa annwali wiesgħa ta’ temperaturi, b’medja ta’ 10,5 gradi ċentigradi, u sjuf sħan u niedja. Ix-xita annwali taqbeż l-1 000 millimetru, imqassma b’mod ugwali matul is-sena.

b)   Deskrizzjoni tal-fatturi umani rilevanti għar-rabta ġeografika

Il-vinji ilhom preżenti fil-Jura minn żmien ir-Rumani. Hemm bosta referenzi għall-vinji ta’ Jura mis-seklu 11 ’il quddiem.

Il-produzzjoni ta’ nbejjed frizzanti f’Jura għandha oriġini qadima. Il-metodu li jinvolvi t-tieni fermentazzjoni fil-flixkun ilu jeżisti mis-seklu 17. Dan huwa prodott tradizzjonali. Anki f’denominazzjonijiet ta’ oriġini protetta bħal “Arbois” u “L’Étoile” xi ftit mill-produzzjoni tkun riżervata biex isir inbid frizzanti. Dawn l-inbejjed frizzanti ta’ Jura kisbu ċerta reputazzjoni. Fis-seklu 20, kien hemm familji ta’ produtturi li speċjalizzaw fil-produzzjoni ta’ nbejjed frizzanti. It-tekniki tagħhom ġew irfinati biex jipproduċu nbejjed ta’ kwalità għolja, pereżempju: l-għeneb jinżamm intatt, l-għasir isir b’mod ġentili, u l-ħżin tal-fliexken isir orizzontalment għal żmien twil matul it-tieni fermentazzjoni.

Id-denominazzjoni ta’ oriġini protetta “Crémant du Jura” ġiet rikonoxxuta fid-9 ta’ Ottubru 1995. Il-produtturi mbagħad waqfu jipproduċu nbejjed frizzanti li għandhom denominazzjonijiet ta’ oriġini protetta oħrajn minn Jura, bħal “Arbois”, “Côtes du Jura” u “L’Étoile”.

Il-varjetajiet ta’ għeneb ta’ Jura ilhom jitkabbru hemmhekk għal diversi sekli. Il-produtturi tal-inbid għażlu tliet varjetajiet tipiċi ta’ Jura: Poulsard N, li għalih hemm rekords bil-miktub li jmorru lura għall-1620 f’Jura; Trousseau N, li jista’ jiġi traċċat lura b’ċertezza għall-1732 f’Jura; u Savagnin B, li għalih l-evidenza tmur lura għall-1717. Barra minn hekk il-produtturi tal-inbid adattaw żewġ varjetajiet li oriġinaw fil-vinji tar-reġjun ġar Burgundy: Chardonnay B, preżenti f’Jura mill-1717, u Pinot noir N, li għalihom l-ewwel referenza bil-miktub tmur lura għall-1385 taħt l-isem ta’ “Savagnin noir”. Dawn il-varjetajiet kollha jintużaw għall-produzzjoni ta’ “Crémant du Jura”.

Fl-2009, madwar 310 ettari ta’ vinji pproduċew madwar 17 000 ettolitru ta’ nbejjed bojod frizzanti u 2 000 ettolitru ta’ nbejjed rosé frizzanti.

Informazzjoni dwar il-kwalità u l-karatteristiċi tal-prodott

L-inbid abjad frizzanti, magħmul prinċipalment mill-varjetà Chardonnay B, huwa delikat u ta’ kwalità għolja. Għandu taħlita aromatika kumplessa iżda sottili, ħafna drabi b’noti ta’ tuffieħ, brioche u ġellewż.

Ir-rosé frizzanti huwa magħmul prinċipalment mill-varjetà Pinot noir N. Spiss ikollu noti ta’ frott artab aħmar.

Rabta kawżali

L-għeneb jieħu l-karatteristiċi speċifiċi tiegħu mill-ħamrija kkaratterizzata mill-mar, mit-tafal u mill-ġebla tal-ġir mimli ċagħaq tal-ġebla tal-ġir. Taħt il-wiċċ, id-dwieli jinżammu friski filwaqt li fuq, is-saff oħxon ta’ frak tal-ġebel isaħħan il-ħamrija b’mod effettiv u jipprovdi skular tajjeb. Il-kundizzjonijiet tal-produzzjoni fl-ispeċifikazzjoni, pereżempju strixxi ta’ kopertura tal-ħaxix, jikkontribwixxu għall-preservazzjoni ta’ din il-ħamrija u jillimitaw ir-riskju kontinwu ta’ erożjoni.

It-tradizzjoni tal-produzzjoni ta’ nbejjed frizzanti f’Jura għamlitha possibbli li ġenerazzjonijiet suċċessivi jkomplu jadattaw it-tekniki tal-antenati tagħhom. Bil-ġbir tal-għeneb intatt f’kontenituri mhux issiġillati, u bl-użu ta’ għasir ġentili u gradwali ħafna, il-kwalitajiet essenzjali tal-għeneb huma ppreservati, speċjalment il-potenzjal aromatiku tagħhom li jirriżulta mill-ambjent naturali.

Il-faċilitajiet tal-għasir iridu għalhekk jikkonformaw ma’ regoli stretti u huma soġġetti għal awtorizzazzjoni kkontrollata b’mod strett. Perjodu twil “fuq il-karfa” matul it-tieni fermentazzjoni fil-flixkun jippermetti li jiżviluppaw aromi sekondarji u tikkonferma l-karatteristiċi speċjali tal-inbid li jorbtuh mal-oriġini tiegħu.

Fl-1734, produttur tal-inbid minn Poligny bl-isem ta’ Chevalier iddeskriva fid-dettall ir-riċetta tiegħu għal “vin gris, fl-istil tal-inbid ta’ Champagne”. Sa mill-bidu tas-seklu 17, l-inbid frizzanti saret referenza għalih bl-espressjoni kkulurita vin fou (“inbid miġnun”) li ġiet adottata [bħala isem ta’ ditta] minn negozjant tal-inbid magħruf sew f’Arbois.

9.   Rekwiżiti oħra applikabbli (ippakkjar, tikkettar, rekwiżiti addizzjonali)

Qafas legali:

Leġiżlazzjoni nazzjonali

Tip ta’ rekwiżit addizzjonali:

Dispożizzjonijiet addizzjonali dwar it-tikkettar

Deskrizzjoni tal-kundizzjoni:

Id-daqs tal-ittri ta’ termini fakultattivi li l-użu tagħhom, skont id-dispożizzjonijiet tal-Komunità, jista’ jkun regolat mill-Istati Membri, ma jridx ikun akbar f’termini ta’ għoli jew wisa’ mid-doppju tad-daqs tal-ittri li jiffurmaw l-isem tad-denominazzjoni tal-oriġini protetta.

Qafas legali:

Leġiżlazzjoni nazzjonali

Tip ta’ rekwiżit addizzjonali:

L-ippakkjar fiż-żona ġeografika demarkata

Deskrizzjoni tal-kundizzjoni:

a)

L-operazzjonijiet kollha tal-produzzjoni, mill-ħsad tal-għeneb sal-isbokkament, iridu jitwettqu fiż-żona ġeografika.

b)

Fid-dawl ta’ dan il-proċess, l-inbejjed jiġu ppakkjati fiż-żona ġeografika.

c)

L-ibbottiljar fi fliexken tal-ħġieġ, fejn issir it-tieni fermentazzjoni, jista’ jsir biss mill-1 ta’ Diċembru wara l-ħsad.

d)

L-inbejjed isiru disponibbli għall-konsumatur fis-suq wara perjodu minimu ta’ tqaddim ta’ 12-il xahar mid-data tal-ibbottiljar.

Link għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-3639eb82-2655-461f-a811-87ed70ec6303


(1)  ĠU L 9, 11.1.2019, p. 2.


19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 136/19


Pubblikazzjoni tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott emendata wara l-approvazzjoni ta’ emenda minuri skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(2021/C 136/09)

Il-Kummissjoni Ewropea approvat din l-emenda minuri skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 664/2014 (1)

L-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ din l-emenda minuri tista’ tiġi kkonsultata fil-bażi tad-data e-Ambrosia tal-Kummissjoni.

DOKUMENT UNIKU

“MEJILLÓN DE GALICIA” / “MEXILLÓN DE GALICIA”

Nru tal-UE: PDO-ES-0165-AM02 – 18.9.2020

DOP (x) IĠP ( )

1.   Isem

“Mejillón de Galicia” / “Mexillón de Galicia”

2.   Stat Membru jew pajjiż terz

Spanja

3.   Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel

3.1.   Tip ta’ prodott

Klassi 1.7. Ħut frisk, molluski, krustaċji u prodotti derivati minnhom

3.2.   Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem f’(1)

Maskli friski tal-ispeċi Mytilus galloprovincialis imkabbra fis-sistema “batea” ta’ pjattaformi jew ċattri li jżommu f’wiċċ l-ilma.

Il-qoxra ta’ dawn il-molluski bivalvi hija ffurmata minn żewġ valvi indaqs (ekwivalvi) ta’ karbonat tal-kalċju u magħluqa b’għatu msejjaħ il-“periostracum”. Billi r-reġjun ewlieni tal-produzzjoni huwa r-rias ta' Galicia [widien tax-xmajjar alluvjonali], li jiġġeneraw rikkezza enormi ta’ flora u fawna tal-baħar, il-periostracum spiss ikollu adeżjonijiet li juru koċċli, poliketi, brijożoj u algi tal-baħar.

Il-laħam jinsab fuq ġewwa. Ġeneralment ikollu lewn il-krema oranġjo, u magħmul minn żewġ lobi mlaħħma b’faxxa vjola skura mmewġa tul ix-xifer tagħhom.

Sabiex il-maskli jkunu koperti bid-Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta “Mejillón de Galicia” meta jaslu fis-suq tal-konsum frisk, dawn iridu jgħaddu minn ċentru tal-purifikazzjoni/tal-ispedizzjoni f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 853/2004. Iridu jiġu ppurifikati wkoll bl-ilma baħar mir-rias ta' Galicia fil-provinċji ta’ A Coruña u Pontevedra sabiex jiġi żgurat li l-kwalità u l-karatteristiċi li jirriżultaw mill-fatturi ġeografiċi marbuta mal-kultivazzjoni jibqgħu l-istess.

3.3.   Għalf (għall-prodotti li joriġinaw mill-annimali biss) u materja prima (għall-prodotti pproċessati biss)

3.4.   Passi speċifiċi tal-produzzjoni li jridu jsiru fiż-żona ġeografika ddefinita

L-operazzjonijiet kollha - mill-kisba taż-żerriegħa sal-ipproċessar tal-prodott finali qabel ma jitħejja għall-bejgħ u jitqiegħed fis-suq - iridu jitwettqu fiż-żona ġeografika ddefinita.

3.5.   Regoli speċifiċi dwar it-tqattigħ, it-taħkik, l-ippakkjar,eċċ.

3.6.   Regoli speċifiċi dwar it-tikkettar

Il-Kunsill se japplika t-tikketta tiegħu stess, li trid tidentifika l-ippakkjar kollu li jkun fih il-maskli koperti bid-Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta. Il-kliem “Denominación de Origen Protegida Mexillón de Galicia” [Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta, Mexillón de Galicia] irid jidher b’mod prominenti fuq it-tikketta, taħt il-logo. Fuq it-tikketta jridu jidhru wkoll il-kodiċijiet ta’ kontroll li jidentifikaw b’mod uniku l-maskli f'konformità mal-parametri stabbiliti.

Il-prodotti mmanifatturati bl-użu tal-“Mejillón de Galicia DOP” [Mejillón de Galicia DOP] bħala materja prima (inkluż meta jkun ġie segwit trattament teknoloġiku jew proċess ta’ konservazzjoni) jistgħu jintbagħtu lill-konsumatur f’pakketti li jkollhom l-użu diskrezzjonali tal-logo tal-UE ħdejn il-kliem “elaborado con Denominación de Origen Protegido Mejillón de Galicia” [Magħmul b’Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta Mejillón de Galicia], u b’tipa li tkun iżgħar minn din tal-aħħar jew daqsha, dment li:

il-komponent esklussiv tal-kategorija tal-prodott ikkonċernat ikun il-“Mejillón de Galicia DOP”, iċċertifikat bħala tali, u

il-partijiet li jużaw il-kliem “Elaborado con Denominación de Origen Protegida Mejillón de Galicia” jkunu ġew awtorizzati.

F’dan ir-rigward, bħala detentur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali mogħtija bir-reġistrazzjoni tad-Denominazzjoni ta’ Oriġini “Mejillón de Galicia DOP”, il-Kunsill Regolatorju se jawtorizza l-użu tal-kliem u tal-logos fuq it-tikketti tal-prodotti kollha li jkunu ġew ipproċessati u kkonservati b’mod teknoloġiku.

Il-Kunsill Regolatorju se jdaħħal fir-reġistri rilevanti lil dawk awtorizzati li jużaw il-kliem “elaborado con Denominación de Origen Mejillón de Galicia”, biex jiżgura l-konformità tal-prodotti u li l-kliem u l-logos jintużaw b’mod korrett.

4.   Definizzjoni fil-qosor taż-żona ġeografika

Iż-żona ġeografika: Iż-żona tal-kultivazzjoni se tkun iż-żona marittima interna tar-rias ta’ Galicia fil-provinċji ta’ A Coruña u Pontevedra, li huma awtorizzati jikkultivaw il-maskli bl-użu ta’ ċattri. Se tinkludi ż-żoni li ġejjin: Ría de Ares-Sada, Ría de Muros-Noia, Ría de Arousa, Ría de Pontevedra u Ría de Vigo.

Iż-żona tal-purifikazzjoni/tal-ispedizzjoni hija limitata għall-provinċji kostali ta’: A Coruña u Pontevedra

5.   Rabta maż-żona ġeografika

Mil-lat tar-rabta storika, il-maskli minn żminijiet bikrija kienu sors ta’ ikel għall-ewwel abitanti tal-kosta ta’ Galicia. Hemm biżżejjed evidenza ta’ dan fil-“castros” [l-irħula fortifikati] u fid-dokumenti storiċi (Navaz, 1942, Vázquez Varela u García Quintela, 1998, VVAA 1988 u 1998, Senén-López Gómez, 1999). Barra minn hekk, għandu jiġi enfasizzat li l-maskli dehru fl-aktar avvenimenti gastronomiċi importanti mill-passat (eż. fil-qorti Spanjola ta’ Hapsburg, bis-salmura rjali “escabeche real”). Ma hemm l-ebda dubju li l-istorja ta’ Galicia u tal-kosta tagħha hija marbuta mill-qrib mal-maskli. Din ir-relazzjoni tmur lura għas-sitt seklu QK u għadha għaddejja sal-lum, kif jidher mill-għadd kbir ta’ ismijiet ta’ postijiet, ismijiet personali u festivals gastronomiċi (mejillonadas), eċċ. Illum, il-pajsaġġ ta’ Galicia huwa inkonċepibbli mingħajr iċ-ċattri fir-rias tiegħu, li jirriflettu l-iżvilupp tas-settur tal-maskli. Inħoloq ukoll vokabularju speċifiku bi kliem li ġej mill-kultivazzjoni tal-maskli: “mexilla” (it-trobbija tal-maskli), “desdoble”(it-tirqim: parti mill-proċess tal-produzzjoni), eċċ. It-tradizzjoni tant hi storika li ħolqot sistema speċifika ta’ kultivazzjoni li hija rikonoxxuta internazzjonalment bħala s-“sistema Galizjana”, b’tagħmir u materjal ddisinjati apposta u metodi ta’ ħidma tradizzjonali li jirriżultaw fi prodott distint(López Capont, 1973; López Capont u Fidalgo Fernández, 1977; Otero Pedrayo, 1980; Lorenzo, 1982; Calo-Lourido, 1985 a, b u c).

Fejn tidħol ir-rabta mal-ambjent naturali, ir-rias ta’ Galicia huma meqjusa bħala ekosistemi u għandhom produzzjoni primarja sinifikanti, li tinvolvi b’mod partikolari l-kultivazzjoni ta’ molluski bivalvi u maskli bivalvi. Dawn l-ispeċijiet jinsabu'l isfel fil-katina alimentari, li huwa essenzjali sabiex jinkisbu rendimenti kbar. Id-differenzi fil-produzzjoni (it-tkabbir u r-rendiment tal-laħam) osservati fil-maskli fir-rias ta’ Galicia huma dovuti għall-proċessi ta’ adattament fiżjoloġiċi marbuta mal-assorbiment tan-nutrijenti (Fernández Reiriz u Labarta). Il-kwalità unika tal-maskli kkultivati fir-rias ta’ Galicia hija dovuta għall-adattament tagħhom għall-karatteristiċi tal-ekosistema fejn jiġu kkultivati, u hija marbuta direttament mad-disponibbiltà u l-kwalità tal-ikel.

Referenza għall-pubblikazzjoni tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott

(it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(1) ta’ dan ir-Regolament)

https://mar.xunta.gal/sites/default/files/fileadmin/arquivos/mar/prego_condicions_dop_mexillon_de_galicia_2020.pdf


(1)  ĠU L 179, 19,6.2014, p. 17.